Sony | KDL-40D3500 | Sony KDL-40D3500 Упатства за употреба

3-280-663-11(1)
LCD Дигитален TВ
Упатство за работа
Пред употреба на ТВ Ве молиме да ги
прочитате “Безбедносните информации” во
ова упатство. Зачувајте го упатството за идни
потсетувања.
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
http://www.sony.net/
KDL-46D3550/46D3500
KDL-40D3550/40D3500
За повеќе информации за Sony производите, посетете ја
интернет страницата:
http://www.sony.com.mk
Sony Corporation Печатено во Македонија
© 2007 Sony Corporation
МК
ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НАSONY
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Вовед
Ви благодариме што го избравте овој производ.
Пред користење на ТВ, Ве молиме целосно да го
прочитате ова упатство и да го зачувате за идни
потсетувања.
застапник за EMC и безбедноста на производот е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. За прашања поврзани со
гаранцијата обратете се на адресата дадена на
гарантните документи.
Исфрлање на ТВ приемникот
Град
нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4
Е-mail: btsony@mt.net.mk
Гевгелија
Ват
ул. „7-ми Ноември“ бр.4
Е-mail: watt@mt.net.mk
Охрид
Рит
Електроника бул. „Туристичка“ бр.44А
Е-mail: ritel@mt.net.mk
Скопје
Видео Дата
++389 34 211804
++389 46 261281
ул. „Брадфордска“ бр.1
Е-mail: info@videodata.com.mk
Р
ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
www.sony.com.mk
++389 47 227236
О
К
Тринитрон
П
2
Телефон
Битола
Заштитени марки
•
е регистрирана мерка на DVB Project
• HDMI, HDMI лого и High-Definition Multimedia
Interface се регистрирани заштитннин марки на
HDMI Licensing LLC.
Адреса
Р
Овој симбол на апаратот Ви
укажува дека апаратот не
треба да го третирате како
обичниот домашен отпад.
Наместо тоа тој треба да се однесе во најблискиот
собирен центар за рециклирање на електрична и
електронска опрема. Со правилно отстранување на
овој производ, Вие помагате да се спречат
негативните последици за околината и човечкото
здравје, што може да се предизвикаат со неправилно
исфрлање на овој продукт. Рециклирањето на
составните материјали помага во зачувувањето на
природата. За подетални информации околу
рециклирањето, контактирајте ја локалната
канцеларија, сервисот за комунална хигиена или
продавницата каде што сте го купиле производот.
Забелешка за дигиталните функции
• Функциите поврзани со Digital TV (
) можат да
работат само во држави каде се емитуваат DVB-T
(MPEG2) дигитални терестријални сигнали или ако
има пристап до компатибилен DVB-C (MPEG2)
кабловски сервис. Обратете се кај локалниот
ддистрибутер дали можете да примате DVB- T
сигнал, или контактирајте го кабловскиот провајдер ако
нивниот DVB-C кабел одговара на интегрираните
операции на овој ТВ.
• Кабловскиот провајдер може да ја наплати
дополнителната услуга, заедно со договор преку кој се
согласувате на нивните услови за користење на
услугата.
• Иако овој ТВ сет ги следи DVB-T и DVB-C
спецификациите, компатибилноста со емитувањето на
DVB-T дигитални терестријални сигнали не се
гарантира.
• Некои дигитални функции можеби нема да бидат
достапни во некои региони/држави и DVB-C кабелот
можеби нема да работи правилно кај некои
провајдери.
Сервис
И
М
Е
Исфрлување на стара
електрична и
електронска опрема
(Применливо во
Европската унија и
други земји со посебни
собирни центри)
++389 2 3081700
Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel
Belgium
MK
Содржина
П
Р
И
М
Е
Р
О
К
ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ
Водич за почеток
4
Безбедносни мерки................................................................................................................. 8
Предупредувања.................................................................................................................... 10
Далечински управувач....................................................................................................... 11
ТВ копчиња и индикатори.................................................................................................... 12
Гледање на ТВ приемникот
Гледање ТВ................................................................................................................................ 13
Дигитален електронски програмски водич (EPG)
......................................................... 15
Листа на омилени дигитални програми
......................................................................... 17
Дополнителна опрема
Поврзување на дополнителна опрема................................................................................. 18
Гледање на слики од поврзаната опрема........................................................................... 20
HDMI контрола........................................................................................................................ 21
MENU Функции
Движење низ менијата.......................................................................................................... 22
Мени на слика........................................................................................................................ 23
Мени за звук........................................................................................................................... 25
Екранско мени........................................................................................................................ 27
Мени за дотерување............................................................................................................. 28
PC дотерувања....................................................................................................................... 32
Aналогно мени за дотерување.............................................................................................. 33
Дигитално мени
........................................................................................................ 36
Дополнителни информации
Спецификации....................................................................................................................... 39
Проблеми и можни решенија................................................................................................ 41
: за дигитални канали
3
Почеток
1: Испорачани
додатоци
Кабел за напојување (Tип BF)* (1)
Коаксијален кабел (1)
Ремен (1) и навртки (2)
MK
Статив (1) и навртки (4)
Далечинско RM-ED009 (1)
АА големина на батерии (R6 тип) (2)
* Не го вадете феритното јадро.
Ставање на батериите во далечинското
4
И
М
Е
xxxxxxxxxxxx
П
Р
• Внимавајте на батериите кога ги ставате батериите.
• Не употребувајте различен тип на батерии или стари
и нови батерии.
• После употребата батериите предадете ги на
рециклажен центар. Консултирајте ги локалните
служби.
• Ракувајте внимателно со далечинското. Внимавајте
да не Ви падне, и не дозволувајте да дојде во контакт
со течност.
• Не го ставајте далечинското во близина на топлотни
извори, на место каде ќе биде директно изложено на
сончева светлина, или во влажна просторија.
Р
Притиснете и подигнете за да го извадите
капачето.
О
К
ГАРАНТЕН ЛИСТ
3: Поврзување со
антена/VCR
4: Заштита од
превртување
Поврзување со антена
Teрестријален сигнал или кабел
Коаксиален кабел (испорачан)
Кабел за напојување (испорачан)
Антена/кабловска/ VCR
5: Средување на
каблите
Кабел за
напојување
(испорачан)
Коаксиален кабел
(испорачан)
Teрестријален
кабел
Скарт приклучок (не е
испорачан)
Коаксиален
кабел
VCR
Куката на држачот може да се отвори од било која страна,
зависно од позицијата на прикачување.
5
6:Основно
дотерување
4
Со
селектирајте држава/регион во
.
кој се наоѓате, и притиснете
Ако државата/регионот кој сакате да го
користите ТВ го нема на листата, одберете
“-”наместо држава/регион.
Aвтоматско пребарување на канали
5
3,4,6,7
9
Пред да вклучите автоматско тјунирање,
ставете касета во VCR приклучен со ТВ (стр.
5) и активирајте репродукција.
Видео каналот ќе се лоцира и меморира на ТВ за
време на автоматското пребарување. Ако нема
конектирано VCR со ТВ, прескокнете го овој чекор.
2
Притиснете
7
Копче
и селектирајте “Antenna” или
“Cable”, потоа притиснете
.
и одберете ОК, потоа
Селектирање на јазик на
држава/регион
1
Приклучете го ТВ во ел. контакт.
(220-240V AC, 50Hz).
2
Притиснете
3
на TВ (горен дел).
Кога прв пат ќе го вклучите ТВ, менито за
јазик ќе се појави на екранот.
Ако селектирате “Cable”, екран за
селектирање на тип на скенирање се појавува.
Види “Пребарување на дигитални канали” на
страна 7. ТВ почнува да пребарува достапни
дигитални канали, следени со достапни
аналогни канали. Ова може да потрае извесен
период. Во меѓувреме не притискајте на
копчињата на ТВ и на далечинското.
Ако се појави порака за потврда за
приклучена антена
Не се пронајдени дигитални или аналогни
канали. Проверете ја конекцијата на антената
и притиснете за повторно пребарување.
Со
селектирајте јазик со
кој ќе се прикажува менито на
екранот, и потоа притиснете
8
Кога програмското мени за сортирање
ќе се појави на екранот, следете ги
чекорите во “Програмско сортирање”
(33). Ако не сакате да го смените редоследот
според кој аналогните канали се меморираат
на ТВ, одете на нареден чекор.
6
.
9
Притиснете MENU за излез.
Сега ТВ ги има меморирано сите пронајдени канали.
Ако дигитален канал не може да се прими, или кога
селектира регион во кој нема дигитален пренос во
чекор 4 (страна 6), часовникот мора да се дотера
после чекор 4.
За пребарување на дигитална конекција
1
Со
потоа
2
Со
одберете “Quick Scan” или “Full
“Quick Scan”: Каналите
Scan”, и потоа
Откачување на
стативот на TВ
Не го откачувајте стативот на телевизорот освен ако не
сакате да го прикачите на ѕид.
селектирајте “Scan Type”, и
се пребаруваат според провајдерот на канали
и информациите за сигнал на прием.
Препорачани дотерувања за
“Frequency”, “Network ID” и “Symbol Rate” се
“Auto” (автоматски), освен ако провајдерот
нема поставени тековни вредности за
активирање.
“Quick Scan” се препорачува за брзо пребарување
кога сте претплатени на кабелски оператор.
“Full Scan”: Сите достапни канали после
пребарувањето се меморираат. Оваа
постапка може да потрае подолго. Оваа
опција се препорачува кога “Quick Scan”
не се поддржува од Вашиот кабелски
оператор. За повеќе информации, погледнете
на: http://support.sonyeurope.com/TV/DVBC
3
Притиснете ◄►▼за “Start”, и
Телевизорот започнува со пребарување на
канали. Не притискајте на било кое копче од
далечинското или на ТВ.
Некои кабловски оператори не поддржуваат “Quick
Scan”. Ако не се најдат канали преку, “Quick Scan”,
обидете се со “Full Scan”.
7
Безбедносни
информации
Инсталација
Инсталирајте и користете го ТВ според
инструкциите подолу за да избегнете ризик од
пожар, електричен удар, оштетување и/или
телесни повреди.
Инсталација
• ТВ треба да се инсталира на место каде контактот
за напојување ќе биде лесно достапен.
• Поставете го ТВ на стабилна и цврста подлога.
• Само квалификуван сервисен персонал треба да го
изведе прикачувањето на ѕид.
• Поради сигурносни причини, строго
препорачуваме употреба на Sony делови,
вклучувајќи:
– Држачи за ѕид SU-WL500
– TВ статив SU-FL300M
Вентилација
• Не ги покривајте отворите за вентилација и не
ставајте предмети во нив.
• Оставете простор околу ТВ како што е прикажано
подолу.
• Строго се препорачува употреба на Sony држачи за
ѕид за да се овозможи правилна циркулација.
Монтиран на ѕид
1
10 cm
Пребројте колку пати индикаторот
ќе
трепне во интервал од 2 секунди. На
пример, Индикаторот ќе трепне три пати, во
пауза од две секунти, и потоа следат уште 3
трепкања, и тн.
2
10 cm
Најмало растојание
Инсталиран со статив
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Транспортирање
• Пред транспортирање
на ТВ сетот,
исклучете ги сите
кабли.
• Двајца или тројца луѓе се
потребни за
транспортирање на ТВ
сетот.
• Кога го пренесувате ТВ со
раце, држете го како што
е прикажано од десно. Не
го допирајте LCD панелот
и рамката околу екранот.
• Кога го подигате или
Држете го телевизрот
преместувате,
претпазливо држете го на на долната страна
долниот дел.
• Кога ќе го транспортирате ТВ, не го
изложувајте на удари и вибрации, туку ставете
го во картонската кутија.
Проверете дали
(standby)
индикаторот трепка црвено.
Кога трепка
Функцијата за само-дијагноза е активирана.
30 cm
10 cm
Проблеми
Притиснете
на горниот агол на ТВ за
да го исклучите, дисконектирајте го од
напојување, и повикајте го Sony
сервисниот центар и дајте информација
за начинот на трепкање на индикаторот
(број на трепкања).
Кога не трепка
1 Погледнете подолу..
2 Ако проблемот уште постои, повикајте
сервисен техничар.
Слика
Најмало растојание.
• За да се обезбеди правилна вентилација и да се
спречи таложење на прашина и нечистории:
– Не го оставајте ТВ да лежи хоризонтално,
свртен наопаку, или потпрен накосо.
– Не го поставувајте ТВ на полица, кревет или во
тоалет.
– Не го покривајте ТВ со ткаенини како завеси, или
предмети како весници и сл.
– Не го монтирајте ТВ како што е прикажано подолу.
Воздушна циркулација блокирана.
Ѕид
Ѕид
Нема слика (црн екран) и нема звук
• Проверете ја конекцијата со антената.
• Приклучете го ТВ во напојување, и притиснете
на
горниот агол на ТВ.
• Ако (standby) свети црвено, притиснете
.
Нема слика и мени информации од опрема
поврзана со скарт конекторот.
• Преку / се прикажува листата на конектирана
опрема, и селектирајте го бараниот влез.
• Проверете ја конекцијата меѓу опционалната опрема
и ТВ приемникот.
Нема боја на програмите
• Селектирајте “Reset”.
Нема или бојата е неправилна кога
гледате сигнал
3
• Проверете ја конекцијата со 3 приклучоците и
проверете го секој приклучок дали е правилно
поставен на место.
Звук
Нема звук, но добра слика
или
(Mute).
• Притиснете
• Проверете дали “Speaker” е на “TV Speaker”.
Канали
Бараниот канал не може да се селектира
• Префрлете меѓу дигитален или аналоген режим и
селектирајте го бараниот дигитален/аналоген канал.
Општо
ТВ се исклучува автоматски (во
мирување)
• Проверете дали “Sleep Timer” или “Off Time”
се активирани.
• Ако не се примаат сигнали не можат да се изведат
операции во ТВ режим за 10 минути, и ТВ
автоматски се префрла во режим на мирување.
TВ автоматски се исклучува
• Проверете дали “On Time” е активирано.
Дупла слика или замаглување
• Проверете ја конекцијата со антената.
• Проверете ја локацијата и ориентацијата.
Некои влезни извори не можат да се
селектираат
• Селектирајте “AV Preset” и откажете “Skip” на
влезниот извор.
Снег или шум се појавува на екранот
• Антената можеби е скршена или свиткана.
• Можеби на антената и поминал рокот на траење (3-5
години нормална употреба).
Далечинското не работи
• Заменете ги батериите.
Искривена слика (линии или точки)
• Тв поставете го на место подалеку од извори на
електрична бучава како автомобили, мотори,
фенови, или оптичка опрема.
• Кога инсталирате дополнителна опрема, оставете
простор меѓу опремата и ТВ.
• Проверете ја конекцијата со антената.
• Кабелот на антената поставете го подалеку од
другите кабли.
Шум на сликаили зуење кога гледате ТВ канал
• Прилагодете “AFT” (Aвтоматско фино
пребарување) за подобра слика (стр. 34).
Канал не може да се додаде во Омилена листа
• До 999 канали можат да се меморирааат во Favourite
list.
HDMI уредите не се опјавуваат на “HDMI Device
List”
• Проверете дали уредите се HDMI компатибилни.
Мали црни точки и/или светли точки се
појавуваат на екранот
• Сликата на дисплејот се состои од пиксели. Мали
црни точки и/или светли точки(пиксели) на екранот
не укажуваат на дефект.
8
41
Правилно ракувајте со електричното напојување
за да се спречи ризик од пожар, електричен удар
или оштетување, и/или телесни повреди:
PC Влезни сигнали
Сигнали Хориз. (пиксели)
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Верт. (линии)
Хоризонтална Верт.
фреквенција
Фреквенција
(kHz)
(Hz)
Стандард
640
480
31.5
60
VGA
640
480
37.5
75
VESA
720
400
31.5
70
VGA-T
800
600
37.9
60
VESA Guidelines
800
600
46.9
75
VESA
1024
768
48.4
60
VESA Guidelines
1024
768
56.5
70
VESA
1024
768
60
75
VESA
1280
768
47.4
60
VESA
1280
768
47.8
60
VESA
1360
768
47.7
60
VESA
• Овој TВ PC влез не поддржува Sync на Зелен или Composite Sync.
• Овој TВ PC влез не поддржува интерлејс сигнали.
• Овој TВ PC влез поддржува сигнали во горното поглавје со 60 Hz вертикална фреквенција. За други сигнали, ќе
видите порака “NO SYNC”.
–
–
–
–
Употребувајте само Sony кабел.
Ставете го приклучокот целосно во контактот.
Вклучете го во 220-240 V AC напојување.
Кога ќе ги птиклучувате каблите со ТВ, уверете се
дека уредот е исклучен од напојување, и
внимавајте да не газите боси по каблите.
– Исклучете го ТВ од напојување пред евентуално
сервисирање или преместување на ТВ.
– Ел. контакти држете ги подалеку од топлотни
извори.
– Исклучете го ел. приклучок и редовно чистете го.
Ако врз него се наталожи прашина или влага,
електричното коло може да се оштети, а тоа да
резултира со пожар.
Забелешки
• Не употребувајте кабел за напојување од
друг производител.
• Не газете и не свиткувајте го кабелот за
напојување. Спроводниците можат да се оштетат.
• Не го модифицирајте кабелот за напојување.
• Не ставајте тешки предмети врз него.
• Не влечете го кабелот ако сакате да го исклучите од
ел. контакт.
• Не приклучувајте премногу апарати на ист ел.
контакт.
• Не го приклучувајте ТВ во лабав ел. контакт.
Кога не се употребува
• Ако не го употребувате уредот неколку дена, треба
да се исклучи од напојување поради еколошки и
безбедносни причини.
• Ако ТВ не е исклучен од напојување, туку е
поставен во режим на мирување, исклучете го од ел.
контакт.
За децата
• Не дозволувајте децата да се качуваат на уредот.
• Малите делови чувајте ги подалеку од досег на
децата, за да не ги голтнат по грешка.
Ако се појават овие проблеми...
Исклучете го ТВ од напојување веднаш ако
се појават следниве проблеми. Прашајте го
дистрибутерот или Sony сервисниот центар за
да направи проверка и сервисирање.
Кога:
– Кабелот е оштетен.
– Електричниот контакт е лабав.
– Тв паднал и се оштетил, или бил удрен со
некаков предмет.
– Течност или цврсти предмети паднале во отворите
на кабинетот на ТВ.
Употреба
Не го инсталирајте/употребувајте ТВ на локации
или ситуации како оние опишани подолу, или ТВ
може да се оштети и да се предизвика пожар,
електричен удар, и/или телесни повреди.
Локација:
Надвор (на директна сончева светлина), во возило,
медицински институции, нестабилни локации, во
близина на вода, влага или чад.
Околина:
Топли места, влажност, интензивна прашина, места
каде инсекти треба можат да влезат, места каде може
да биде изложен на механички вибрации, запалливи
предмети (свеќи, и сл). Уредот не треба да биде
изложен на прскање со течности, и уверете се дека
предмети со течности, како вазни нема да се
поставуваат врз ТВ.
Ситуации:
Не го употребувајте ако рацете Ви се мокри, или со
изваден кабинет, или со делови кои не се препорачани
од производителот. Исклучете го од напојување заедно
со антената за време на невреме и громотевици.
Скршени парчиња:
• Не фрлајте ништо кон ТВ. Стаклото на екранот може
да се скрши и да предизвика сериозни повреди.
• Ако површината на ТВ напукне, не го допирајте се
додека не го исклучите од напојување. Во спротивно,
постои опасност од електричен удар.
40
9
Дополнителни информации
Предупредувања
Кога гледате ТВ
• Гледајте на нормална светлина, бидејќи гледањето
на ТВ на слаба светлина долг период може да ги
оштети Вашите очи.
• Кога слушате преку слушалки, прилагодете го звукот
бидејќи може да дојде до оштетување на слухот.
LCD Екранот
• Иако LCD екранот е изработен со високо-прецизна
технологија и 99.99% или повеќе од пикселите се
ефективни, црни или светли точки (црвени, сини или
зелени) можат да се појават на екранот. Ова е
структурна појава на екранот и не претставува дефект.
• Не го притискајте и не гребете го предниот филтер, и
не ставајте предмети на горниот дел на ТВ. Сликата
може да се искриви и може да се оштети LCD
екранот.
• Ако ТВ се користи на ладно место, може да се појави
замаглување или затемнување на сликата. Ова не
претставува дефект. Овој феномен исчезнува кога
температурата ќе се зголеми.
• Замаглување може да се појави ако гледате
неподвижна слика. Ќе исчезне после неколку
моменти.
• Екранот и кабенетот се загреваат додека ТВ е во
употреба. Ова не е дефект.
• LCD екранот содржи мала количина течен кристал.
Флуоресцентните туби користени во ТВ сетот
содржат жива. Следете ги локалните регулативи за
рециклирање.
Спецификации
Moдел
Систем
Panel System
TВ систем
KDL-40D3500
Боја/Видео систем
Aналоген: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (само Video In)
Дигитален: MPEG-2 MP@ML
Опфаќање на Канал 1
Aналоген: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Дигитален: VHF/UHF
Звучен излезен сигнал
Влезни/Излезни џекови
Aнтена/кабел
10 W + 10 W
Oпционална опрема
Држете ја опремата која емитира електромагнетна
радијација подалеку од ТВ сетот. Во спротивно може
да се поајви дисторзија на сликата и/или шум.
LCD (Течен кристален дисплеј) Панел
Aналоген: Зависно од Вашата земја/регион: B/G/H, D/K, L, I ,
Дигитален: DVB-T/DVB-C
75 ohm надворешен терминал заVHF/UHF
21-pin скарт конектор (CENELEC стандард) вклучувајќи аудио/видео влез, RGB, TВ аудио/
видео излез.
(Интелигентен линк) 21-pin скарт конектор (CENELEC стандард) и аудио/видео влез RGB влез, селектиран аудио/
Видео излез, и интерфејс за Интелигентен линк.
3
3
HDMI IN 4, 5,
6
6
6
Ракување и чистење на површината на
екранот/кабинетот на ТВ уредот.
Исклучете го ТВ од ел. напојување пред чистење.
За да се избегне деградација на екранот, следете ги
наредните препораки.
• За отстранување на прашината од екранот/кабинетот,
нежно избришете го со мека ткаенина. Ако има
наталожена прашина, избришете ги со мека ткаенина
натопена вода во која има растворено мала количина
неутрален детергент.
• Никогаш не употребувајте абразивни средства,
силни растворувачи, абразивен прашок, или насилни
растворувачи, како алкохол, бензин, или инсектицид.
Употребата на овие материјали или продолжен
контакт со нив може да ја изгребе или обезбои
површината на екранот или кабинетот.
• Кога се прилагодува аголот на ТВ уредот, придвижете
го внимателно за да спречите одвојување на стативот
од ТВ.
KDL-46 D3500
PC
Поддржани формати: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohms, 0.3V негативна синх./PB/CB: 0.7 Vp-p, 75
ohms/ PR/CR: 0.7 Vp-p, 75 ohms
Aудио влез (фоно џекови): 500 mVrms, Импенданса: 47 kilohms
Видеo: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Aудиo: Дво-канален линеаренPCM
32, 44.1 и 48 kHz, 16, 20 и 24 bits
Aналоген аудио влез (фоно џекови): 500 mVrms, Импенданса: 47 kilohms (HDMI IN 5 само)
S видео влез (4-pin mini DIN)
Видео влез (фоно џекови)
Aудио влез (фоно џекови)
DIGITAL OUT (OPTICAL) (дигитален оптички џек)/Aудио излез (фоно џекови)
PC влез (D-sub 15-pin) (стр.38)
G: 0.7 Vp-p, 75 ohms, non Sync на зелено/B: 0.7 Vp-p, 75 ohms/
R: 0.7 Vp-p, 75 ohms/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p
PC aудио влез (миниџек)
Приклучок за слушалки
CAM (Conditional Access Module) слот
Напојување и друго
Поттребен напон
Големина на екран
Резолуција
Потрошувачка
Standby потрошувачка*
Димензии
(со статив)
(в × ш × д)
(без статив)
Тежина
(со статив)
(без статив)
Испорачана опрема
Дополнителна опрема
220–240 V AC, 50 Hz
(Прибл. 101.6 cm дијагонално)
(Прибл. 116.8 cm дијагонално)
1,920 точки (хоризонтално) × 1,080 линии (вертикално)
193 W
238 W
0.3 W
Прибл. 981 × 692 × 265 mm
Прибл. 1,114 × 778 × 306 mm
Прибл. 981 × 643 × 110 mm
Прибл. 1,114 × 730 × 115 mm
Прибл. 24.0 kg
Прибл. 30.5 kg
Прибл. 20.5 kg
Прибл. 26.5 kg
Види “1: Испорачани делови” на стр. 4.
Држачи за ѕид SU-WL500
TВ статив SU-FL300M
Го задржуваме правото на промена на спецификациите без претходна најава.
10
CA Module Set-up
Овозможува пристап во платен ТВ сервис за да добиете Conditional Access
Module (CAM) и да гледате преку картичка. Види страна 18 за локацијата на
(PCMCIA)
приклучокот.
Преглед на далечинското
– TV standby
1
Вклучување и исклучување на ТВ од режим на мирување.
2
A/B – Dual Sound (стр. 26)
3 Обоени копчиња (стр.14, 15, 17)
/
4
– Input select / Text hold
• Во ТВ режим (стр. 20): Селектирање на влезен извор од поврзаната
опрема со ТВ приклучоците.
• Во Аналоген текст режим (стр. 14): Задржување на тековна страна.
(стр.13, 22)
5
6
TOOLS (стр.14, 20)
Алатки за пристап во различни опции за гледање и промени.прилагодувања
според изворот и форматот на екранот.
7
MENU (стр. 22)
8 THEATRE
Вкл./Искл. на Theatre режим. Кога е активиран, оптималниот Аудио излез
(ако ТВ е поврзан со аудио систем преку HDMI кабел) и квалитетот на
сликата за видео филмови автоматски се дотеруваат.
9
Нумерирани копчиња
• Во TV режим: Селектирање на канали. За броевите на канали 10 и
нагоре, внесете ја втората и третата цифра брзо.
• Во Аналоген Телетекст режим: Внесете три-цифрен број за да
одберете страна.
10
– Претходен канал
Враќање на претходниот канал кој сте го гледале (повеќе од 5 сек.).
11
• Во TV режим (стр13): Селектирање нареден (+) или претходен (-) канал.
• Во Text режим (стр. 14): Избор на идна ( ) / претходна ( )
страна.
12 % – Mute (стр. 13, 20)
13
– Јачина на звук (20)
– Телетекст (стр. 13)
14
• Бројот 5, PROG + и A/B копчињата
имаат тактични точки. Наменети се
за олеснување на ракувањето со
далечинското, на пример во ноќни
услови.
• Ако го исклучите ТВ, Theatre
режимот исто така се исклучува.
15 DIGITAL – Дигитален режим (стр. 13)
16 ANALOG – Аналоген режим (стр.13)
17 RETURN /
Враќање на претходниот екран на било кое прикажано мени.
18
– EPG (Дигитален електронски програмски водич) (стр. 15).
19
– Замрзнување на слика (стр. 13).
Ја замрзнува сликата на екранот.
20
21
– Режими на екранот (стр. 14)
/
– Info / Text reveal
• Во дигитален режим: Прикажува кратки детали за програмата која
тековно ја гледате.
• Во аналоген режим: Приказ на информации како тековен број на канал и
формат на екран.
• Во телетекст (стр. 14): Откривање на скриени информации (пр. квиз
одговори).
38
11
Копчиња и индикатори на ТВ приемникот
1
2
(стр.22)
/
– Влезен селектор / OK
• Во ТВ режим (стр. 20): Селектира влезен извор
од опремата поврзана со ТВ приклучоците.
• Во ТВ мени: Избор на мени или опција, и
потврдува дотерување.
3
• Во TV режим: Зголемување (+) или намалување (-)
на јачината на звукот.
• Во TV мени: Движење низ опциите десно
( ) / лево ( ).
4 PROG +/-/
/
• Во TV режим: Избор на нареден (+) или
претходен (-) канал.
• Во TV мени: Движење низ опциите горе
( ) или долу( ).
5 1 – Power
Вклучување и исклучување на ТВ.
За комплетно исклучување на ТВ, исклучете го
од ел. контакт.
6
– Picture Off / Timer indicator
• Свети зеелно кога сликата е исклучена
(стр. 30).
• Свети портокалово кога е подесен тајмерот
(стр. 30).
7 1 – Standby индикатор
Свети црвено кога ТВ е во мирување.
8 "
– Power / Timer REC programme
индикатор
• Свети зелено кога ТВ е вклучен.
• Свети портокалово кога е поставено снимање со
тајмер. (стр. 15).
• Свети црвено кога се снима со тајмер.
9 Сензор за далечински уред
• Прима IR сигнали од далечинското.
• Не ставајте ништо врз сензорот, може да влијае
на неговата функција.
Digital Set-up
Subtitle Set-up
“Subtitle Setting”: Кога “For Hard Of Hearing” е селектирано, некои визуелни
помошни информации можат да се појават (ако ТВ станицата пренесува).
“Subtitle Language”: Избор на јазик за пренесување на преводите.
Audio Set-up
“Audio Type”: Вклучување на опција за лица со оштетен слух кога “For Hard
Of Hearing” е селектирано.
“Audio Language”: Избор на јазик кој се користи за програма. Некои
дигитални канали можат да пренесуваат неколку аудио јазици за
програма.
“Audio Description”: Овозможува аудио опис (говор) на визуелните
информации ако ТВ преносителите нудат таква информација.
“Mixing Level”: Прилагодување на ТВ аудио и Аудио опис на излези.
Опцијата е достапна само кога “Audio Description” е поставено на “On”.
Banner Mode
“Basic”: Приказ на програмски информации со дигитален банер.
“Full”: Приказ на програмски инфомации со дигитален банер, и приказ на
детални информации под банерот.
Radio Display
Позадина на екранот се прикажува кога слушате радио пренос после 20
Секунди без да притискате на било кое копче.
Селектирајте боја на позадина,или ќе се прикаже бојата која е
фабрички подесена. За откажување на позадината привремено,
притиснете на било кое копче.
Parental Lock
Поставување на забрана за гледање на програма. Секоја програма која ја
надминува возрасната забрана може да се гледа само со внесување на PIN
Код.
1 Притиснете на нумерираните копчиња за внесување на постоечкиот PIN.
Ако не сте поставиле претходно PIN, PIN код екранот ќе се појави. Следете
ги инструкциите за “PIN Code” подолу.
2 Со
селектирајте забрана за возраст или “None” (без забрана), и
прититиснете .
3 Притиснете RETURN.
PIN Code
За поставување на PIN за прв пат
1 Пртиснете на нумерираните копчиња за внесување на PIN code.
2 Притиснете RETURN.
За промена на PIN
1 Притиснете на нумерираните копчиња за внесување на постоечкиот PIN.
2 Притиснете на нумерираните копчиња за нов PIN код.
3 Притиснете RETURN.
PIN код 9999 секогаш се прифаќа
Technical Set-up
“Auto Service Update”: Овозможува ТВ за детектира и да меморира нови
дигитални сервиси како што стануваат достапни.
“Software Download”: Овозможува ТВ автоматски да прима софтверски
обновувања, безсплатно преку антената (ако се користи). Sony препорачува
оваа опција да е на “On” постојано. Ако не сакате да се обнови софтверот,
поставете ја опцијата на “Off”.
“System Information”: Прикажува тековна софтверска верзија и сигнал.
“Time Zone”: Дозволува мануелно да селектирате временска зона во која се
наоѓате, ако не е иста како фабричкото дотерување за Вашата држава/регион.
“Auto DST”: Поставување дали или не автоматски да се префрла меѓу летно и
зимско време.
12
• “On”: Aвтоматско менување меѓу зимско и летно време според календарот.
• “Off”: Времето се прикажува според временската разлика во “Time Zone”.
37
Гледање на ТВ
Digital Set-up menu
Гледање на ТВ
Селектирајте опција од наведените подолу во
“Digital Set-up” менито. За избор на опција во
поглавје “Дотерувања”, погледнете во
“Навигација низ мени” ( 22).
За селектирање на канал преку Дигиталниот
електронски водич (EPG), погледнете на
страна 14.
Во дигитален режим
Банер со информации се појавува постепено.
Следниве икони можат да се појават.
: Интерактивен сервис е достапен (Digital
Text)
: Интерактивен сервис (Digital Text)
моментално е оневозможен.
Некои функции нема да бидат достапни во некои
држави/региони.
Digital Tuning
: Радио сервис
: Мешање/Пречки
: Достапни се повеќе аудио јазици
: Достапен е превод
: Преводи достапни за лица со оштетен слух
: Препорачана минимална возраст за тековна
програма (од 4 до 18 години)
Digital Auto Tuning
Пребарување на достапните дигитални канали.
Со оваа опција можете да пребарувате нови канали кога на пр. се преселувате
или ако предавателите лансирале нов канал. За детали, “Автоматско
пребарување” на страна 6.
2
2
3
Programme List Edit
Отстранување на непотребните дигитални канали меморирани на ТВ, и
промена на редослдот на дигиталните канали меморирани на ТВ.
1 Со
селектирајте канал кој сакате да го избришете или
преместите на нова позиција.
2 Избришете или сменете го редоследот на дигиталниот канал:
За бришење на дигитален канал
за “Yes”, и притиснете на
за селектирање на нова позиција за каналот и
Digital Manual Tuning
За рачно пребарување на дигитални канали.
1 Притиснете на нумераните копчиња за избор на канал кој
.
сакате рачно да го најдете, и притиснете
2 Кога ќе се најдат достапните канали, притиснете
за да
селектирате канал кој сакате да го меморирате, и потоа копче
3 Со
селектирајте програмски број на кој сакате да го меморирате
новиот канал, и потоа
.
Повторете ја горенаведената постапка за рачно меморирање и на други
канали.
За ...
Притиснете...
Замрзнување на
слика
(Picture freeze)
.
Притиснете за излез од мал
екран, и притиснете уште
еднаш за враќање во нормален
ТВ режим.
Оваа функција не е достапна за
PC влез.
Пристап во дигитална .
табела (во дигитален Детали на страна 17.
режим само)
1
2
Притиснете
на ТВ (горниот дел) за да
го вклучите ТВ.
3
Искл. на звук
Притиснете пак за враќање.
Кога ТВ е во мирување
(
индикатор на преден дел на ТВ е
црвен), притиснете
на далечинскиот
уред.
Вклучување на ТВ
од режим на
мирување без звук
Притиснете DIGITAL за вклучување на
дигитален режим, или ANALOG за
аналоген режим. Достапните канали
Дигитален телетекст
зависат од режимот.
Притиснете на нумерираните копчиња
PROG +/- за избор на ТВ канал.
За каналл со број 10 или над тоа, внесете ја
втората и третата цифра брзо, во тек на две
секунди
36
Дополнителни операции
.
Пристап во индекси
За избор на аналоген режим,
на Програмска
, и потоа
.
табела (во аналоген копче
режим само)
.
За промена на редослдот на дигиталните канали
Прво притиснете , потоа
притиснете .
Parental Lock/Забрана за одредени програми
Тековната програма се снима
3
Притиснете на нумерираните копчиња за да внесете три-цифрениот број на
дигиталната програма.
Копче . После пораката за потврда, притиснете
:
c:
Mногу провајдери емитуваат Дигитален
телетекст. Нуди поголема графичка содржина,
за разлика од аналогниот телетекст.
Одберете дигитален канал кој има дигитален
телетекст со
.
За да се движите низ информациите на
дигиталниот телетекст, следете ги инструкциите на
екранот.
13
За излез, притиснете RETURN.
За движење, копчиња
и обоени копчиња.
За избор на тема
14:9*
Прикажува 14:9
пренос во правилни
пропорции. Како
резултат, црни
граници се појавуваат
на екранот.
За влез во Аналоген Текст
За аналоген режим . Со секое притискање се
одвиваат следниве промени:
Text
Tекст на ТВ слика (mix режим)
No
Text (излез од Текст сервис)
За селекција на страна, на нумерираните
/ .
За задржување стр.
/ .
За откривање на информации
/ .
Кога четири обоени теми ќе се појават на долниот дел
на Текст страната, Брз Телетекст е достапен. Со Брзиот
телетекст можете побрзо и полено да пристапите во
страните. Притиснете на соодветното обоено копче за
пристап во бараната страна.
За рачно менување на форматот на
екранот
Притискајте
континуирано за да го
добиете бараниот формат на екранот.
Smart*
4:3
* Горните и долните делови на сликата може да се
исечени.
• HD слика може да се прикаже само во
“Wide” режим.
• Не можете да ја употребувате оваа функција додека
дигиталниот банер е прикажан.
• Некои карактери и/или букви на долниот дел на
сликата нема да се гледаат во Smart режим. Во тој
случај, селектирајте “V-Size” во менито “Screen” и
подесете ја вертикалната големина за да станат буквите
видливи.
Skip
Се прескокнуваат аналогни канали кога ќе притиснете PROG +/- за селектирање
на канали. (Можете да прескокнувате и со нумерираните копчиња)
Decoder
Гледање и снимање на измешани канали кога се користи декодер поврзан
/
1, или во скарт конектор
/
2 преку
директно со скарт конектор
VCR.
Зависно од државата/регионот селектиран за “Country” (стр. 6), оваа опција може да
не биде достапна.
Confirm
Меморирање на промени направени во “Manual Programme Preset” дотерувањето.
• Кога “Auto Format” е “On”, Тв автоматски ќе го
селектира најдобриот режим кој ќе одговара на
тековниот режим.
(страна 25).
• Прилагодете ја позицијата на сликата кога ќе
селектирате
“Smart” (50Hz), “14:9” или “Zoom”. Притиснете
за движење нагоре или надолу (пр. за читање превод).
Употреба на менито со Алатки
Конвенционален
4:3 пренос со имитација на Притиснете TOOLS за приказ на следниве опции за
широк екран ефект се
гледање на ТВ програма.
издолжува за да се исполни
екранот.
Oпции
Опис
Close
Затварање на мени со алатки.
Слика
Страна 23.
Конвенционален
4:3 пренос (пр. за не-широк Звук
тип на екран)
Звучник
во правилна пропорција.
Страна 25.
Страна 29.
Aудио Јазик (во
Страна 37.
Дигитален режим само)
Wide
Приказ на широк
екран(16:9) пренос во
правилна пропорција.
Дотерување на превод Страна 37.
(Дигитален режим)
Тајмер
Страна 30.
Ел. заштеда
Систем информации
(Дигитален режим)
Страна 30.
Приказ на системските
информации на екранот.
Zoom*
Кинематографски
(letter box ) пренос
во правилни
пропорции.
14
35
Manual Programme
Preset
Пред селектирање “Label”/“AFT”/“LNA”/“Audio Filter”/“Skip”/“Decoder”,
притиснете PROG +/- за селектирање на програмскиот број со канал. Не
можете да селектирате програмски број кој е поставен на “Skip” (стр. 35).
Programme/System/Channel
Рачно меморирање на канали.
1 Со
одберете “Programme”, и потоа
.
2 Со
одберете програмски број кој сакате рачно да го најдете (ако
пребарувате преку VCR, одберете канал 00), и потоа RETURN.
3 Со
селектирајте “System”, и потоа.
4 Со
селектирајте една ТВ куќа, и потоа пртиснете
RETURN.
B/G: За западно Европски држави.
I: За Обединето Кралство
D/K: За источно Европски држави
L: За Франција
All Categories
Select:
+/- 1 day on/off:
“S” не е достапно ако “United Kingdom” е селектирано за “Country” (стр. 6).
7 Каналите се пребаруваат на следниов начин:
Ако не го знаете бројот на каналот (фреквенција)
Направете ги бараните опреации како
штоо е прикажано во табелата подолу,
или прикажете ги на екранот.
.
За...
Треба да...
Гледате програма
Со
Исклучување на EPG
Притиснете
Избор на програмски
информации по категорија
– Листа на категории
1 Притиснете на синото копче.
2 Со
одберете категорија и притиснете .
Поставување програма за снимање
– Timer REC
1 Притиснете
за избор на програма во иднина која сакате да
ја снимате, и потоа / .
2 Со
селектирајте “Timer REC”.
3 Притиснете за поставување на тајмери на ТВ и VCR.
Притиснете на нумерираните копчиња за пристап во каналот.
Label
Впишување на име на канал по свој избор до 5 букви или броеви. Името ќе
се прикаже на екранот кога ќе се селектира канал. (Имињата за канали
обично се птреземаат од Аналогниот телетекст (ако е достапен)).
LNA
Го подобрува квалитетот на сликата на посебни канали во случај на слаб
сигнал (слика со шум).
Ако нема подобрување на квалитетот на сликата и кога опцијата е во “On”,
префрлете ја на “Off” (фабричко дотерување).
2
.
Options:
Ако го знаете бројот на каналот (фреквенцијата)
AFT
Овозможува фино пребарувањена селектираниот програмски број рачно ако
мислите дека можете да постигнете подобар квалитет на сликата.
-15 to +15. Кога “On” е селектирано, финото пребарување се изведува
автоматски.
Во дигитален режим, притиснете
* Оваа функција можеби нема да биде достапна во некои држави/региони.
8 Копче и избор на “Confirm”, а потоа
.
9 Со
селектирајте “OK”, и потоа .
Повторете ја постапката погоре и за други канали.
1
Digital Electronic Programme Guide (EPG)
5 Со
селектирајте “Channel”, и потоа .
6 Со
селектирајте “S” (за кабловки канали) или “C” (за
.
терестријални канали), и притиснете
Притиснете
за да пребарувате за нареден достапен канал. Кога ТВ ќе најде
канал, пребарувањето ќе застане. За да продолжи со пребарување, притиснете
Дигитален Електронски Програмски Водич
(EPG)
*
селектирајте програма, и притиснете
.
.
Во категориите можете да селектирате:
“All Categories”: Coдржат сите достапни канали.
Category name (пр “News”): Cодржи канали кои одговараата на
селектираната категорија.
Црвениот
симбол се појавува покрај програмската инф.
Индикаторот на предниот панел на екранот свети портокалово.
За снимање на програма која ја гледате во моментот :
Поставете програма да се појавува
Автоматски на екранот кога ќе го
вклучите.
– Reminder
/
.
1 Со
селектирајте програма во иднина која сакате да се
прикаже, и потоа
/ .
2 Со
селектирајте “Reminder”, и копче
.
Црвениот
симбол се појавува покрај програмската инф.
индикаторот на предниот панел на екранот свети портокалово.
Ако го ставите ТВ во мирување, тој се вклучува автоматски кога
треба да почне програмата.
Audio Filter
Се подобрува звукот на индивидуалните канали во случај на дисторзија во
моно пренос. Некогаш нестандардни моно сигнали можат да предизвикаат
звучна дисторзија или испрекинат звук кога гледате моно програми.
Ако нема звучна дисторзија, препорачуваме да ја оставите оваа опција на
ффабричкото дотерување “Off”.
Нема прием на стерео или двоен звук кога “Low” или “High” е селектирано.
34
15
Програма која сакате да ја снимате
– Manual timer REC
снимате, и потоа /
.
2 Со
селектирајте “Manual timer REC”, и потоа .
3 Со
селектирајте датум, и притиснете
.
4 Поставете почетно и крајно време на ист начина како чекор 3.
5 Со
селектирајте програма, и притиснете
.
6 Преку поставете ги тајмерите на ТВ и VCR.
Aналогно мени
За избор на дел од менито, потсетете се на
„Движење низ менијата“ (страна 22).
Црвениот
симбол се појавува покрај програмската инф.
индикаторот на предниот панел на екранот свети портокалово.
За снимање на програма која ја гледате во моментот :
Откажување на тајмер/потсетник
– Timer list
/ .
1 Притиснете / .
2 Со
селектирајте “Timer list”, и потоа .
3 Со
селектирајте програма која сакате да ја откажете, и
притиснете
4 Со
селектирајте “Cancel Timer”, и потоа
.
На дисплејот се појавува порака за потврда на барањето.
5 Со
селектирајте“Yes”, и притиснете
1 Digit Direct
за потврда
Кога “1 Digit Direct” е поставено на “On”, можете да селектирате аналоген канал
со помош на броевите (0 - 9) на далечинското.
Кога “1 Digit Direct” е на “On”, не можете да селектирате броеви на канали 10 и нагоре со
внесување на две цифри преку далечинското.
Auto Tuning
Programme Sorting
Programme Labels
Пребарување на сите достапни аналогни канали.
Оваа опција овозможува повторно пребарување на канали ако се селите,
или да барате канали од нови Телевизиски куќи.
Менување на позицијата според која ќе се меморираат ТВ каналите.
1 Со
селектирајте канал кој сакате да го преместите на нова
позиција, и притиснете
2 Со
најдете нова позиција на каналот, и притиснете на .
.
Впишување на име на канал по свој избор до 5 букви или броеви. Името ќе
се прикаже на екранот кога ќе се селектира канал. (Имињата за канали
обично се птреземаат од Аналогниот телетекст (ако е достапен)).
1 Со
селектирајте канал кој сакате да го именувате, и
.
2 Со
селектирајте буква или броеви (“_” за празно место), и
.
потоа притиснете
Ако внесете погрешен карактер
Со копчиња
селектирајте го погрешниот карактер. Потоа, притиснете
за да го селектирате правилниот карактер.
За бришење на сите карактери
Селектирајте “Reset”, и притиснете .
3 Повторете ја постапката во чекор 2 додека не го комплетирате името.
4 Селектирајте “OK”, и притиснете
.
16
33
Дигитална омилена листа
PC Мени
За избор на дел од менито, потсетете се на
„Движење низ менијата“ (страна 22).
Favourite Set-up
Favourites 1
Enter Programme number
TV3
011
SETenVEO
33
012
Tienda en VEO
3/24
013
NET TV
K3/300
014
CUATRO
TVE 1
015
CNN+
TVE 2
016
40 LATINO
24H TVE
017
la Sexta
CLAN TVE
TELEDEPORTE
VEO
018
Telecinco
019
T5 Estrellas
020
T5 Sport
---
Favourites 2
Store favourite:
Back: RETURN
*
Со листата на омилени можете да ги означите
Вашите омилени програми.
1
2
Притиснете MENU.
3
Направете ги бараните опреации како
штоо е прикажано во табелата подолу,
или прикажете ги на екранот.
Со
и потоа
селектирајте “Digital Favourites”,
.
Digital Favourite list
* Оваа функција можеби нема да биде достапна во некои држави/региони.
Screen Format
Reset
Auto Adjustment
Се селектира форматот со кој ќе се прикажува сигналот од PC.
“Normal”: Ја прикажува сликата во оригинална димензија.
“Full 1”: Сликата се зголемува за да се исполни дисплејот, и ги одржува
нејзините оригинални вертикални и хоризонтални пропорции.
“Full 2”: Сликата се зголемува за да се исполни дисплејот.
За...
Треба да...
Креирање на Омилени програми по
прв пат.
1 Преку селектирајте “Yes”.
2 Притиснете на жолтото копче за избор на омилена листа.
3 Со
селектирајте канал кој сакате да го додадете, и потоа
.
Каналите кои ќе се меморираат во Favourite list носат симбол .
Гледање канал
Се ресетираат PC дотерувањата освен “Screen Format” и “Power
Management” на фабричките дотерувања.
1 Притиснете на жолтото копче за навигација во листата.
2 Со
селектирајте канал, и притиснете
.
Исклучување на листата
Притиснете RETURN.
Aвтоматски се прилагодува позицијата на дисплејот и фазата на сликата
кога ТВ прима сигнал од поврзаниот PC.
Додавање или вадење на канали во
листата.
1 Притиснете на синото копче.
2 Притиснете го жолтото копче за избор на листа за обработка.
3 Со
селектирајте канал кој сакате да го додадете или
извадите, и притиснете копче .
Бришење на сите канали од тековната
Омилена листа
1
2
3
4
“Auto Adjustment” можеби нема да работи добро за одредени сигнали. Во овие
случаи рачно прилагодете “Phase”, “Horizontal Shift” и “Vertical Shift”.
Phase
Прилагодување на фазата кога сликата трепери.
Pitch
Прилагодување на сликата ако на екранот се појават вертикални линии.
Horizontal Shift
Прилагодување на хоризонталната позиција на сликата.
Vertical Shift
Прилагодување на вертикалната позиција на сликата.
Power Management
32
Притиснете на синото копче.
Притиснете го жолтото копче за избор на листа за обработка.
Притиснете на синото копче.
Со
селектирајте “Yes”, и притиснете за потврда.
ТВ се префрла во режим на мирување ако не почне да прима сигнали во тек на 30
секунди.
17
Light Sensor
Дополнителна опрема
Поврзување со дополнителна опрема
Имајте во предвид дека не треба да постојат пречки пред сензорот, може да влијаат на
функциите на сензорот. Страна 12 за повеќе информации околу сензорот.
Можете да приклучите широк спектар на опрема на овој ТВ.
Aудио систем
DVD плеер
PC (HDMI излез)
“On”: Aвтоматски ја прикажува сликата со оптимални дотерувања според
светлината во просторијата.
“Off”: Се исклучува “Light Sensor” опцијата.
PC
DVD плеер со компонентен излезен сигнал
Product Information
Се прикажуваат информациите за овој ТВ приекмник.
All Reset
Се ресетираат сите дотерувања на вфабричките вредности, и се појавува
“Auto Start-up” екранот.
Blu-ray диск плеер
• Не го исклучувајте ТВ додека трае овој период (трае околу 30 секунди), и не
притискајте на било кое копче.
• Сите дотерувања, вклучувајќи ја и Дигиталната омилена листа, јазик на
држава/регион, автоматски пребараните канали, и сл. ќе се ресетираат.
Дигитална видео
камера
Hi-Fi aудио
опрема
Опрема за видео игри
DVD плеер
Декодер
DVD рекордер
VCR
Декодер
Слушалки
Само за сервис
S VHS/Hi8/
DVC камера
CAM Картичка
PC (HDMI излез)
Blu-ray диск плеер
Дигитална видео камера
Aудио систем
DVD плеер
18
31
HDMI Set-up
Се користи за поставување на HDMI компатибилна опрема поврзана со HDMI
приклучоците. Мора да се направи поврзано дотерување на конектираната
HDMI компатибилна опрема.
Приклучок
Симбол на
екранот
A HDMI IN 4 или 5
AV4 или
Опис
AV5
“HDMI Control”: Се поставувакога се преплетува HDMI компатибилна
опрема поврзана со ТВ. Кога е поставена на “On”, следниве опции можат да
се селектираат.
“Auto Devices Off”: Кога ова е поставено на “On”, HDMI компатибилната
опрема се вклучува и исклучува заедно со ТВ.
“Auto TV On”: Кога е на “On”, ТВ се вклучува заедно со HDMI
компатибилната опрема.
“Device List Update”: Креира или се обновува “HDMI Device List”. ДО 11 HDMI
компатибилни уреди можат да се поврзат, и до 5 уреди можат да се приклучат
во еден приклучок. Обновете ја “HDMI Device List” кога сакате да ја смените
HDMI компатибилната опрема, конекции или дотерувања.
• HDMI утикачите ги поддржуваат само видео влезните сигнали
: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p и 1080/24p.
• Осигурете се дека HDMI кабелот носи HDMI лого.
B PC
C
/
/
PC
3
Поврзете со PC
/
приклучок. Се препорачува
PC кабел со феритно јадро.
Поврзете во компонентните видео и аудио приклучоци.
AV3
/
D
Timer Settings
Подесете го времето за вклучување и икслучување на ТВ приемникот.
Sleep Timer
Поставете време во кое ТВ приемникот автоматски ќе се исклучи во режим
на мирување.
Кога “Sleep Timer” е активиран,
(Timer) индикаторот се појавува на
предниот панел на ТВ во портокалова боја.
• Ако го вклучите и исклучите ТВ повторно, “Sleep Timer” се ресетира на “Off”.
• Порака за известување се појавува на екранот една минута пред да се исклучи ТВ
приемникот во режим на мирување.
On Timer
Се дотерува времето во кое ќе се вклучи ТВ од режим на мирување.
“Day”: Селектира ден во кој сакате да се активира “On Timer”.
“Time”: Поставува време во кое треба да се вклучи ТВ.
“Duration”: Селектира временски период во кој ТВ автоматски се префрла во
режим на мирување.
“Volume Set-up”: Дотерување на јачината на звукот со кој ќе се вклучи
тајмерот на ТВ приемникот.
Clock Set
За рачно дотерување на часовникот. Кога ТВ приемникот прима дигитални
сигнали, часовникот не може да се дотера рачно бидејќи се дотерува според
временскиот код со кој се емитуваат сигналите.
Power Saving
30
3.
Поврзете во аудио излезен утикач за слушање од ТВ
уредот на Hi-Fi aудио опрема.
E
/
1
AV1 /
AV1
Поврзете во скарт
/
1 утикач. Ако поврезете
декодер, мешан сигнал од ТВ приемникот се емитува до
декодерот, а потоа сигналот се преработува преку
декодерот и се емитува во правилна форма.
F
/
2
AV2 /
AV2
Поврзете во скарт
/
2 утикач. SmartLink е
директен линк меѓу TВ и VCR/DVD рекордерот.
G Слушалки
H
6 /
6, и
6
I
CAM
(Conditional Access
Module)
AV6 /
AV6
Конектирајте ги
утикачот за да слушате преку
слушалките.
Поврзете во S видео
6 утикачот или композитно видео
6 утикач, и аудио во
6 утикачот. За да избегнете
видео
зуење на сликата, не комнектирајте камера во
видео утикачот во исто време. Ако
утикачот и
конектирате моно опрема, тогаш поврзете со L утикачот.
За користење на претплатени Тв сервиси. За детали,
погледнете го упатството за употреба на Вашата CAM.
CAM не е поддржано во некои региони/зе4мји. Консултирајте
го локалниот дилер.
Селектирајте за да ја активирате функцијата за заштеда на енергија.
Кога “Picture Off” е селектирано, сликата се исклучува и икона
(Picture Off)
се појавува на предниот панел на ТВ, и свети зелено. Звукот не се менува.
19
Using Optional Equipment
“HDMI Device List”: Приказ на конектираната HDMI компатибилна
опрема.
Поврзете HDMI IN 4, 5 или 7 утикач ако опремата има HDMI
приклучок. Дигиталните видео и аудио сигнали излегуваат од
опремата. Како дополнение, кога HDMI компатибилна
опрема ќе се конектира, се поддржува комуникацијата со
опремата. Погледнете на страна „8 за дотерување на оваа
комуникација. Ако опремата има DVI приклучок, поврзете
DVI во HDMI IN 5 утикач во DVI - HDMI интерфејс адаптер
(нема во комплетот), и конектирајте ја аудио опремата во
аудио приклучоците на HDMI IN 5 .
Гледање слика од
приклучената опрема
Вклучете ја поврзаната опрема и
направете некој од следниве чекори.
За опрема поврзана со скарт приклучок преку
21-pin кабел (стр. 18)
Активирајте репродукција на конектираната опрема.
Сликата од конектираната опрема се појавува на
екранот.
За автоматски тјуниран VCR (страна 6)
Во аналоген режим , притиснете PROG +/-, или на
нумерираните копчиња за да одберете видео канал.
За друга конектирана опрема (стр. 18)
Преку / се прикажува листа на конектирани
селектирајте го бараниот влезен
уреди. Со
извор, и потоа .
(Означената тема се селектира откако ќе поминат 2
)Кога
секунди без операција по притискањето на
влезниот извор е поставен на “Skip” во “AV Preset”
мени под “Set-up” мени (стр. 29), тој извор нема да се
појави на листата.
Употреба на менито со алатки
Притиснете TOOLS за приказ на следниве опции
кога сакате да гледате слика од поврзаната опрема.
Oпции
Опис
Close
Затворање на мени со алатки.
Слика (освен РС
влезен режим)
Стр. 23.
Дисплеј (освен РС
влезен режим)
Стр. 23.
Звук
Стр. 25.
Звучник
Стр. 29.
PAP (освен РС влезен
режим)
Стр. 20.
PIP (освен РС
влезен режим)
Стр. 21.
Aвто. Подес. (освен РС
влезен режим)
Стр. 32.
Auto S Video
Селектира влезен сигнал од S видео прик.
конектирани.
Стр. 32.
Прилагодување на
звукот во слушалките.
Дополнителни операции
Тајмер (освен РС
влезен режим)
Стр. 30.
За да ...
Направете го ова...
Заштеда на енерг.
Стр. 30.
Враќање на
нормален ТВ режим
Притиснете DIGITAL или
ANALOG.
Aвтом. часовник
Преку дигиталните канали можете
да го видите точното време.
Промена на звук на
поврзан HDMI
компатибилен
аудио систем.
Привремено
исклучување на
поврзан HDMI
компатибилен аудио
систем.
Притиснете
Притиснете
Притиснете повторно
за враќање на звукот.
6 кога
/
6 заедно се
AV2 Output
Избор на сигнал кој ќе биде излезен од прикл.
/
2 на задниот дел на
ТВ. Ако поврзете VCR или др. опрема за снимање во
/
2 прикл. можете
да снимате на опремата која е поврзана на ТВ приемникот.
“TV”: За ТВ програма.
“AV1”: Излезни сигнали од опремата поврзана со
/
1 приклучокот.
/
6 приклучокот.
“AV6”: Излезни сигнали од опремата поврзана со
“Auto”: Сигнали на се што се гледа на екранот (освен сигнали од
/ 3, HDMI IN 4, HDMI IN 5, HDMI IN 7 и PC
/
).
Звук
Пристап во индекс
Копче за пристап во
табела на влезен извор индекс табелата. За да
(освен ТВ режим)
изберете влезен извор, копче
, и потоа
AV Preset
Приказ на име на опрема која е конектирана на страничните или задните
приклучоци. Името полека ќе се прикажува на екранот кога ќе ја селектирате
опремата. Можете да го прескокнете изворот кој не е конектиран со било
каква опрема.
1 Со
селектирајте го бараниот влезен извор, и притиснете
.
2 Со
пронајдете ја бараната опција, и потоа притиснете
Equipment labels: Секористи за прикажување на името на конектираната
опрема.
“Edit:”: Креирајте сопствено име. Следете ги чекорите 2 до 4 од “Програмски
налепници” (стр. 33).
“Skip”: Прескокнување на непотребните извори.
Хориз. поместув.(освен Стр. 32.
РС влезен режим)
Верт. поместув. (освен
РС влезен режим)
AV Set-up
За гледање на две слики истовремено–
PAP (Слика и слика)
Можете да гледате две слики (надворешна TВ
програма) на екранот истовремено.Поврзете ја
опционалната опрема (18), и осигурете се дека
сликите од опремата се појавуваат на екранот
(20).
Speaker
Вклучување и исклучување на вградените звучници на ТВ.
“TV Speaker”: Звучниците се вклучени за да се слуша звук преку
звучниците на ТВ приемникот.
“Audio System”: ТВ звучниците на ТВ се исклучуваат за да може да се слуша
звук само преку аудио опрема која е поврзана со аудио приклучоците на ТВ
приемникот. Кога е поврзан со HDMI компатибилна опрема. Овие дотерувања
треба да се направат после поврзувањето на аудио опремата со ТВ
приемникот.
Audio Out
“Variable”: Аудио излезот на Вашиот аудио систем може да се контролира со
далечинскиот управувач од ТВ приемникот.
“Fixed”: Аудио излезот од TВ е фиксиран. Со помош на далечинското на аудио
ресиверот, контролирајте ја јачината на звукот (и другите аудио дотерувања )
преку Вашиот аудио систем.
Colour System
Селектира систем на боја (“Auto”, “PAL”, “SECAM”, “NTSC3.58”, “NTSC4.43”
или “PAL60”) според влезиот сигнал.
• Оваа функција не е достапна за PC влезен сигнал.
• Не можете да ја емнувате големината на сликата.
• Не може да се прикаже аналогноTВ видео во TВ
програма кога се прегледуваат AV1, AV2 или AV6
видео.
1
2
Притиснете TOOLS за приказ на менито
Со
одберете “PAP”, и потоа
.
Сликата од конектираната опрема се прикажува
на лево, а ТВ програмата се прикажува на
десно.
20
29
3
Дотерување
За избор на дел од менито, потсетете се на
„Движење низ менијата“ (страна 22).
Притиснете на нумерираните
копчиња или PROG +/- за да
изберете ТВ канал.
HDMI контрола
За враќање во режим со една слика
Одбери или RETURN.
HDMI функцијата овозможува контролирање на
поврзаните уреди преку HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) според HDMI. Можете да
изведувате поврзани контролни операции меѓу
Sony HDMI компатибилна опрема како TV, DVD
рекордер со хард диск и аудио систем со
поврзување на опремата со HDMI кабли
Сликата во зелена рамка е аудио.
Гледање на две слики симултано
– PIP (Слика во Слика)
Можете да гледате две слики (PC влез и TV
програма) на екранот симултано.
Поврзете PC (стр. 18), и уверете се дека сликата
од PC се појавила на екранот.
Не може да се гледа со резолуција повисока од WXGA
(1280 × 768 пиксели).
Auto Start-up
Започнува со “first time operation menu” за селектирање на јазик,
држава/регион и локација, и пребарување на дигитални или аналогни
сигнали. Обично, не морате да ја изведете оваа операција бидејќи јазикот и
државата/регионот веќе се селектирани и каналите веќе се пронајдени кога
прв пат бил инсталиран ТВ (стр. 6). Сепак, оваа опцијадозволува да ја
повторите постапката (на пр. ако се преселувате, или да пронајдетет нови
канали кои досега не сте ги меморирале).
1
2
Селектирање на јазик за прикажување на менито.
Film Mode
Прикажува прецизни движења при емитување на DVD или VCR направени
на филм, се намалува замаглувањето на сликата.
“Auto 1”: Помеки движења ан сликата од оригиналната филмска
содржина. Ова дотерување се препорачува да се користи.
“Auto 2”: Филмската содржина се прикажува таква каква што е.
“Off”: Исклучување на “Film Mode” опција.
Поврзете ја компатибилната опрема и ТВ со
HDMI Кабел. Кога приклучувате аудио систем,
како дополнување на HDMI кабелот, поврзете го
аудио излезниот приклучок на ТВ и аудио
системот. Детали на страна 18.
Притиснете TOOLS.
Со
селектирајте “PIP”, и потоа
.
Сликата од конектираниот PC се прикажува на
со полна големина и ТВ програмата се
прикажува на десниот агол.
Со
можете да се движете низ
програмските екрански позиции.
3
Language
Поврзување на HDMI компатибилна
опрема
Притиснете на нумерираните
копчиња, или PROG +/- за избор на
ТВ канал.
За враќање на една слика
Притиснете RETURN.
Ако сликата има нерегуларни сигнаили или преголема бучава, , “Film Mode”
автоматски ќе се исклучи, без разлика дали е селектирано “Auto 1” или “Auto 2”.
Video/Photo
Дава соодветен квалитет на слика со селектирање на опција зависно од
влезниот извор (видео или фотографски податоци).
“Video-A”: Квалитетот на сликата ќе зависи ов влезниот извор, видео или
фотографските податоци кога директно поврзувате Sony HDMI излезна опрема
која поддржува “Video-A” режим.
“Video”: Подобар квалитет на слика во движење.
“Photo”: Подобар квалитет на кога гледате фотографии на ТВ екранот.
• Ова дотерување е фиксирано на “Video” кога Video-A режимот не е поддржан на
конектираната опрема, дури и кога “Video-A” е селектирано.
• “Video/Photo” е достапно само за HDMI и компонентни влезни извори (1080p и 1080i).
28
21
Употреба на MENU Функции
Навигација низ
менито
“MENU” овозможува различни практични
функции на ТВ. Можете лесно да селектирате
канали или влезни извори и да ги менувате
дотерувањата на Вашиот ТВ.
5 External Inputs
Избор на опрема конектирана со ТВ.
• За гледање на надворешен извор, селектирајте
.
влезен извор, и притиснете
Екранско мени
За избор на дел од менито, потсетете се на
„Движење низ менијата“ (страна 22).
6 Settings
Се прикажува менито за дотерувања каде се
наоѓаат напредните дотерувања и
прилагодувања.
1 Со
селектирајте мени икона, и
потоа
2 Со
селектирајте опција или
дотерување, и притиснете .
Детали, од страна 23-38.
Target Inputs
Селектирајте дали сакате да важи “Screen” мени на сите влезни сигнали, или
да се нанесе само на изворот кој го гледате во моментот.
“All”: Нанесување на подсувањата на сите влезни сигнали.
“Viewing Only”: Само на тековниот влезен сигнал.
Screen Format
За детали за форматот на екранот, види “Рачно менување на форматот на
екранот да одговара на преносот” стр. 14.
Auto Format
Aвтоматски се менува форматот зависно од сигналот на пренос. За да ги
задржите своите дотерувања, селектирајте “Off”.
2
1
1
2
Притиснете MENU.
Со
.
селектирајте опција, и притиснете
Дури и ако сте селектирале “On” или “Off” во “Auto Format”, можете да го
модифицирате екранот преку .
За излез од менито притиснете MENU.
4:3 Default
Селектира формата за 4:3 прноси.
“Smart”: Прикажува 4:3 пренос со имитација на широк екран.
“4:3”: Прикажува 4:3 со вистинки пропорции.
“Off”: Се задржува тековниот “Screen Format” кога ќе се смени канал или
влез.
Display Area
Прилагодување на екранот според сликата.
“Full Pixel”: Прикажува слика во 1080i или 1080p (освенза компонентен влез)
Извор во оригинална големина кога делови од сликата се исечени.
“Normal”: Препорачуваме да се активира оваа опција.
“-1”/“-2”: Сликата се зголемува за да се сокријат аглите на сликата.
Digital Favourites
“Full Pixel” е достапно само кога “Screen Format” е поставено на “Wide”.
1 Digital Favourites*
Прикажува омилена листа. Околу детали,
страна 17.
Horizontal Shift
Дотерување на хоризонтална позиција на слика.
Vertical Shift
Прилагодување на вертикална позиција на слика кога “Screen Format” е на
“Smart” (50 Hz), “Zoom” или “14:9”.
Vertical Size
Прилагодување на вертикална големина на слика кога “Screen Format” е
ноставена на “Smart”, “Zoom” или “14:9”.
2 Analogue
Враќање на претходниот гледан аналоген
канал.
3 Digital*
Враќање на последниот гледан дигитален
канал.
4 Digital EPG*
Приказ на Дигиталниот Електронски
Програмски Водич (EPG).
За детали, страна 15.
22
27
Dual Sound
Избор на стерео или билингвален стерео пренос.
“Stereo”/“Mono”: За стерео.
“A”/“B”/“Mono”: За билингвален пренос, селектирајте „А“ за звучен канал 1,
“B” за звучен канал 2, или “Mono” за моно канал, ако е достапен.
Picture menu – мени за слика
Можете да изберете од опциите на листата
подолу на менито за слика. За избор на дел од
менито, потсетете се на „Движење низ
менијата“ (страна 22).
Ако селектирате друга опрема поврзана со ТВ, поставете “Dual Sound” на “Stereo”, “A”
или “B”. Сепак, кога надворешна опрема е поврзана со HDMI приклучок, ова е
фиксирано на “Stereo”.
Speaker Link
Dual Sound
Исклучување на ТВ звучниците кога ќе се приклучат слушалки.
“On”: Звукот се репродуцира само од слушалките.
“Off”: Звукот се репродуцира и од слушалките и од ТВ звучниците.
Селектирање на звук на слушалките за стерео или билингвален пренос,
што зависи од “Dual Sound” селекцијата.
Target Inputs
За тековен извор, селектирајте дали да се користи обично дотерување, или да
ја дотерате секоја ставка посебно.
“All”: Важи за сите влезни сигнали.
“Viewing Only”: Се нанесува само на тековниот сигнал.
Picture Mode
Избор на режим на слика. Опциите за “Picture Mode” можат да се разликуваат
зависно од “Video/Photo” дотерувањето (страна 28).
“Vivid”: За подобрена контраст и острина на слика.
“Standard”: За стандардна слика. Препорачуваме за домашна околина.
“Cinema”: За гледање на филмови. Соодветно за гледање во услови како
театарска сцена.
“Photo”: Поставува максимален квалитет кога гледате фотографии.
“Custom”: Овозможува да ги меморирате направените дотерувања.
Display Mode
Reset
Селектира режим на дисплеј за PC влезен извор.
“Video”: За видео слики.
“Text”: За текстови, табели и поглавја.
Ресетирање на сите “Picture” дотерувања освен “Target Inputs”, “Picture
Mode” и “Display Mode” на фабричките дотерувања.
Backlight
Прилагодување на светлината во позадина.
Contrast
Зголемување и намалување на контраста на сликата.
Brightness
Осветлување или затемнување на слика.
Colour
Зголемување или намалување на интензитетот на бојата.
Hue
Зголемување или намалување на зелени нијанси.
“Hue” може да се прилагоди само кај NTSC сигнали (пр., U.S.A. видео касети).
26
23
Colour Temperature
Прилагодување на белината на бојата.
“Cool”: Дава на белата боја синкаста нијанса.
“Neutral”: На белата боја и да ва неутрална нијасна.
“Warm 1”/“Warm 2”: На белата боја и дава црвенкста нијанса. “Warm 2” дава
поцрвена нијанса од “Warm 1”.
Звучно мени
За избор на дел од менито, потсетете се на
„Движење низ менијата“ (страна 22).
“Warm 1” и “Warm 2” не се достапни кога “Режим на слика” е поставен на “Vivid”.
Sharpness
Острина на сликата.
Noise Reduction
Намалување на шум на слика (снежна слика) кога сигналот е слаб.
“Auto”: Aвтоматски се намалува шумот (во аналоген режим само).
“High”/“Medium”/“Low”: Moдификација на ефектите на шум.
“Off”: Исклучување на “Noise Reduction” функција.
MPEG Noise Reduction
Намалување на шум на MPEG-компресирано видео.
Advanced Settings
Дотерување на повеќе функции на сликата. Ако поставите “Picture Mode” на
“Cinema”, “Photo” или “Standard”, можете и да ги смените ови поставки.
“Reset”: Ресетирање на сите напредни дотерувања на фабричките.
“Black Corrector”: Ги засилува црните делови за подобар контраст.
“Adv. Contrast Enhancer”: Aвтоматско прилагодување на “Backlight” и
“Contrast” на најдобрата варијанта пресудувајќи според светлината на
екранот. Ова дотерување е посебно ефикасно за темни сцени. Ќе ја зголеми
разликата меѓу контраста на темните сцени.
“Clear White”: Ја истакнува белата боја.
“Live Colour”: Сликата ја прави пожива и пореална.
“Colour Space”: Опсег на бојата. “Wide” репродуцира поживи бои, а
“Standard” репродуцира стандардни бои.
24
Target Inputs
Селектирајте дали сакате да важи “Sound” мени на сите влезни сигнали, или
да се нанесе само на изворот кој го гледате во моментот.
“All”: Нанесување на подсувањата на сите влезни сигнали.
“Viewing Only”: Само на тековниот влезен сигнал.
Sound Mode
“Dynamic”: Засилување на високи тонови и бас.
“Standard”: За стандарден звук. Препорачуваме за домашна забава.
“Custom”: Можете да правите сопствени дотерувања.
Reset
Ресетирање на сите „Sound” дотерувања, освен “Target Inputs”, “Sound Mode”,
“Dual Sound”,
Speaker Link” и
Dual Sound” на фабричките вредности.
Treble
Прилагодување на високите тонови.
Bass
Прилагодување на ниските тонови.
Balance
Балансирање на лев и десен звучник.
Auto Volume
Одржува константно ниво на звукот кога звукот ненадејно ќе се зголеми (пр.,
рекламите се снимаат со посилен звук).
Volume Offset
Одржување на нивото на звукот на тековниот сигнал заедно со другите
сигнали кога “Target Inputs” се поставени на “Viewing Only”.
Surround
“S-FORCE Front Surround”: Достапно за нормален стерео пренос и 5.1ch
дигитално сараунд аудио, и за аудио влез од конектираната опрема.
“Off”: Конвертира и репродуцира 5.1ch и други дигитални сараунд аудио
сигнали како нормално стерео (2ch). Репродукција на оригинално аудио.
Sound Booster
Го истакнува звукот со обработка на фазните ефекти на звучниците.
25
Download PDF

advertising