Sony | STR-DA5800ES | Sony STR-DA5800ES Receptor AV Home Cinema pe 9.2 canale Instrucţiuni de utilizare

4-439-019-11(1) (RO)
Receptor AV
multicanal
Instrucţiuni de utilizare
Vă rugăm să parcurgeţi mai întâi Ghidul de configurare rapidă furnizat
împreună cu acest receptor. În felul acesta veţi înţelege mai uşor fluxul
conexiunilor şi al operaţiilor referitoare la acest receptor.
STR-DA5800ES
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, feţe de
masă, draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără deschisă
(de exemplu lumânări aprinse).
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis, cum
ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide şi nu
plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide, precum
vazele.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la priză
se foloseşte ştecărul principal, conectaţi unitatea la
o priză CA uşor accesibilă. Dacă observaţi nereguli
în funcţionarea unităţii, deconectaţi imediat ştecărul
principal de la priza CA.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina directă
a soarelui şi focul.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci când
este oprită, atât timp cât este conectată la priza CA.
Presiunea fonică excesivă din căşti poate provoca
pierderea auzului.
Acest simbol are scopul de a alerta
utilizatorul cu privire la prezenţa
unei suprafeţe ce poate fi fierbinte
dacă este atinsă în timpul
funcţionării normale.
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că
respectă limitele specificate în Directiva privind
compatibilitatea electromagnetică utilizând un cablu
de conectare mai scurt de 3 metri.
2RO
Aviz pentru clienţi:
următoarele informaţii sunt valabile doar
în cazul echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
companiei Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebările
referitoare la modul în care acest produs respectă
legislaţia Uniunii Europene trebuie să fie adresate
reprezentantului autorizat, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Comunicaţi orice probleme legate de
service sau garanţie la adresele oferite în
documentele separate de service sau garanţie.
Casarea echipamentelor
electrice şi electronice
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au
sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs
sau pe ambalaj indică faptul că
produsul respectiv nu trebuie tratat ca deşeu
menajer. În schimb, acesta trebuie predat la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Asigurânduvă că acest produs este casat în mod corect veţi ajuta
la prevenirea eventualelor consecinţe negative
asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce
ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca
deşeu a acestui produs. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor naturale.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la
reciclarea acestui produs, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul.
Eliminarea bateriilor
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au
sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie
sau pe ambalaj indică faptul că bateria furnizată
împreună cu produsul respectiv nu trebuie tratată ca
deşeu menajer. Este posibil ca pe anumite baterii,
acest simbol să fie utilizat în combinaţie cu un
simbol chimic. Se adaugă simbolurile chimice
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel
din manipularea incorectă ca deşeu a bateriilor.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. În cazul produselor care, din
motive de siguranţă, de performanţă sau de
integritate a datelor, necesită o conexiune
permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie
înlocuită doar de către personal de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este tratată în mod
corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul duratei
de exploatare la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor
uzate. Pentru informaţii mai detaliate referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care
aţi achiziţionat produsul.
Despre acest manual
• Instrucţiunile din acest manual sunt valabile
pentru modelul STR-DA5800ES (receptorul).
Consultaţi numărul modelului căutând în colţul
din dreapta jos al panoului frontal.
• Instrucţiunile din acest manual descriu în mare
parte funcţionarea receptorului cu telecomanda
furnizată. Puteţi utiliza în egală măsură butoanele
sau butoanele rotative de pe receptor, dacă acestea
au nume identice sau similare cu cele de pe
telecomandă.
Cu privire la drepturile de autor
Acest receptor încorporează Dolby* Digital şi Pro
Logic Surround şi DTS** Digital Surround System.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX şi simbolul dublu
D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
** Fabricat sub licenţă, conform brevetelor emise în
S.U.A. cu numerele: 5.956.674, 5.974.380,
5.978.762, 6.487.535, 6.226.616, 7.212.872,
7.003.467, 7.272.567, 7.668.723, 7.392.195,
7.333.929, 7.548.853 şi alte brevete din S.U.A.
şi din întreaga lume, publicate sau în curs de
publicare. DTS-HD, simbolul şi DTS-HD
împreună cu simbolul sunt mărci comerciale
înregistrate, iar DTS-HD Master Audio este
marcă comercială a DTS, Inc.. Produsul include
software. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
Acest receptor încorporează tehnologia
High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
Termenii HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii
şi în alte ţări.
Tipul de font (Shin Go R) instalat în acest receptor
este furnizat de MORISAWA & COMPANY LTD.
Aceste nume sunt mărci comerciale ale
MORISAWA & COMPANY LTD., iar drepturile
de autor asupra fontului aparţin, de asemenea,
MORISAWA & COMPANY LTD.
continuare
3RO
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano şi iPod touch
sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în
S.U.A. şi în alte ţări.
Toate celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale
înregistrate aparţin deţinătorilor de drept ai
acestora. În acest manual nu sunt specificate
mărcile ™ şi ®.
„Made for iPod” şi „Made for iPhone” înseamnă
că un accesoriu electronic a fost conceput pentru
a se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv,
la iPhone şi că respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost certificată de către
dezvoltator. Compania Apple nu este responsabilă
pentru funcţionarea acestui dispozitiv şi nici pentru
conformarea acestuia cu standardele de siguranţă şi
de reglementare Reţineţi că utilizarea acestui
accesoriu cu iPod sau cu iPhone poate afecta
performanţa în regim de funcţionare fără fir.
Microsoft. Utilizarea sau distribuirea acestei
tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără
a deţine licenţa(ele) corespunzătoare din partea
Microsoft.
Proprietarii conţinutului utilizează tehnologie de
acces la conţinut Microsoft PlayReady™ pentru a-şi
proteja proprietatea intelectuală, inclusiv conţinutul
protejat prin drepturi de autor. Acest dispozitiv
utilizează tehnologia PlayReady pentru a accesa
conţinut protejat cu PlayReady şi/sau conţinut
protejat cu WMDRM. Dacă dispozitivul nu reuşeşte
să aplice restricţiile cu privire la utilizarea
conţinutului, proprietarii conţinutului pot cere
Microsoft să revoce capacitatea dispozitivului de
a consuma conţinut protejat cu PlayReady. Această
revocare trebuie să nu afecteze conţinutul neprotejat
şi nici conţinutul protejat cu alte tehnologii de
accesare a conţinutului. Proprietarii de conţinut vă
pot solicita să faceţi upgrade la PlayReady pentru a le
accesa conţinutul. Dacă refuzaţi un upgrade, nu veţi
putea accesa conţinut care necesită upgrade-ul
respectiv.
„WALKMAN” şi sigla „WALKMAN” sunt mărci
comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
„Android” este marcă comercială înregistrată sau
marcă comercială a Google Inc.
DLNA™, sigla DLNA şi DLNA CERTIFIED™ sunt
mărci comerciale, mărci de servicii sau mărci de
certificare ale Digital Living Network Alliance.
InstaPrevue™ este marcă comercială înregistrată
sau marcă comercială a Silicon Image, Inc. în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3 şi
brevetele sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS
şi Thomson.
Acest produs conţine software care se supune
licenţelor Licenţă publică generală GNU („GPL”)
sau Licenţă publică generală GNU secundară
(„LGPL”). Aceste licenţe stipulează faptul că clienţii
au dreptul de a obţine, modifica şi redistribui codul
sursă al software-ului amintit, în conformitate cu
termenii impuşi de GPL sau de LGPL.
„BRAVIA” Sync este marcă comercială
a Sony Corporation.
„x.v.Colour” şi sigla „x.v.Colour” sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
„PlayStation®” este marcă comercială înregistrată
a Sony Computer Entertainment Inc.
„AVCHD” şi sigla „AVCHD” sunt mărci comerciale
ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista şi Windows
Media sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs conţine tehnologie ce face obiectul
anumitor drepturi de proprietate intelectuală ale
4RO
Pentru detalii privind GPL, LGPL şi alte licenţe de
software, consultaţi „Setări sistem” t „Licenţă
pentru software” din meniul „Setări” al receptorului.
Codul sursă al software-ului utilizat în acest produs
se supune termenilor impuşi de GPL şi de LGPL şi
este disponibil pe web. Pentru descărcarea codului
sursă, accesaţi următoarea adresă:
Adresă URL: http://www.sony.net/Products/Linux
Reţineţi că Sony nu poate răspunde niciuneia dintre
întrebările referitoare la conţinutul acestui cod sursă.
Caracteristici principale ale receptorului
Compatibil cu o diversitate de conexiuni şi formate
Caracteristică
Descriere
Pagina
Canalele 9.2
Receptorul poate scoate până la 9.2 canale.
Receptorul acceptă o conexiune bi-amplificator a unui difuzor
frontal.
25, 27
Compatibil cu diverse
standarde
Receptorul este compatibil cu diverse formate audio, precum
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DSD, PCM linear
multicanal FLAC etc.
23
HDMI (9 mufe de intrare,
2 mufe de ieşire + 1 zonă
de ieşire)
Receptorul este prevăzut cu 8 mufe de intrare HDMI (din care
două HDMI IN 2 şi IN 3 sunt mufele „for AUDIO”, care iau în
calcul calitatea sunetului) pe panoul din spate şi 1 mufă HDMI
pe panoul frontal. Puteţi conecta diverse echipamente, utilizând
o conexiune HDMI.
29, 31, 33,
34, 36, 38
Receptorul este compatibil cu diverse standarde HDMI,
cum ar fi Deep Colour, „x.v.Colour” sau 4K* şi transmisie 3D,
ARC (Canal de retur audio) etc.
* Mufele HDMI IN 1, IN 2 şi IN 9 acceptă transmisia 4K.
37, 79
4K
22, 37
Receptorul poate scoate semnale 4K prin intermediul mufelor sale
de ieşire HDMI.
Fast View
Puteţi selecta o metodă de intrare HDMI, care este mai rapidă
decât selectarea normală (Fast View). Mufele HDMI IN 1, IN 2,
IN 3, IN 4 şi IN 9 acceptă funcţia Fast View.
108
Comandă HDMI
75, 107
Puteţi utiliza receptorul împreună cu un alt echipament, utilizând
funcţia Comandă HDMI.
Previzualizare pentru
HDMI
Receptorul vă permite să afişaţi o previzualizare picture in picture 82
live a unei intrări HDMI conectate la receptor. Ferestrele de
previzualizare vor fi afişate numai pentru intrarea HDMI IN 1/
IN 2/IN 3/IN 4.
Puteţi selecta fiecare previzualizare pentru intrarea HDMI
utilizând telecomanda.
(Această funcţie este posibilă mulţumită tehnologiei Silicon Image
InstaPrevue™.)
Reţea
Receptorul este prevăzut cu patru porturi LAN care au funcţii
de hub de comutare.
44
Receptorul este compatibil cu redarea în flux video prin Internet. 56
Receptorul vă permite să redaţi conţinut dintr-o reţea de domiciliu 55
prin intermediul funcţiei de reţea de domiciliu conforme DLNA.
continuare
5RO
Caracteristică
Descriere
Pagina
USB
Port USB compatibil cu iPod/iPhone
Puteţi reda cu uşurinţă conţinut de pe iPod/iPhone prin
intermediul receptorului, utilizând o conexiune USB.
53
Puteţi reda cu uşurinţă conţinut de pe un dispozitiv USB/
WALKMAN prin intermediul receptorului, utilizând
o conexiune USB.
52
41, 52
Funcţia DAC prin USB
Pe panoul din spate, receptorul este prevăzut cu un port de intrare
pentru PC (USB tip B). Dacă veţi conecta computerul prin
intermediul unei conexiuni USB şi veţi instala pe acesta un driver
adecvat pentru receptor, veţi putea utiliza receptorul în calitate
de player audio pentru computerul dvs. Puteţi utiliza „iTunes”,
„Windows Media® Player” sau altă aplicaţie player pentru a reda
o diversitate de fişiere de muzică salvate pe computer prin
intermediul sistemului audio de înaltă calitate al receptorului.
Zone multiple
În afară de camera principală, vă puteţi bucura de muzica şi de
68
materialele video din alte camere, diferite de conţinutul din camera
principală.
Puteţi scoate semnale HDMI din mufele HDMI IN în mufa
HDMI ZONE 2 OUT.
22, 68, 71
Calitate mai bună a imaginii şi a sunetului
Caracteristică
Descriere
Pagina
Conversie ascendentă
a imaginii
Receptorul creşte sau reduce calitatea semnalelor video analogice. 22
Calitatea semnalelor poate fi crescută la 4k cu ajutorul unei mufe
de ieşire HDMI. De asemenea, receptorul creşte sau reduce
calitatea semnalelor video analogice pentru zona 2.
Funcţia D.C.A.C. (Digital
Receptorul este prevăzut cu funcţia D.C.A.C. (Digital Cinema Auto 92, 94
Cinema Auto Calibration) Calibration). Aceasta vă permite să efectuaţi calibrarea automată şi
configurarea setărilor pentru parametrii audio, astfel încât să vă
bucuraţi de un sunet optim.
Câmpuri de sunet
Puteţi selecta dintr-o varietate de moduri pentru câmpurile de
62, 64
sunet, în funcţie de diversele conexiuni ale difuzoarelor sau surse
de intrare.
De asemenea, receptorul este dotat cu următoarele opţiuni audio:
– Trei moduri de reproducere a caracteristicilor de sunet ale unor
săli de concerte celebre: „Berlin Philharmonic Hall”,
„Concertgebouw Amsterdam” sau „Musikverein Vienna”.
– Două moduri care să corespundă poziţiei sursei de sunet pe
ecran: „Movie Height” şi „Vocal Height”.
Ridicarea sunetului
difuzorului central la
o înălţime adecvată
(Ridicarea sunetului
pentru difuzorul central)
Prin utilizarea difuzoarelor frontale înalte, puteţi ridica sunetele
emise de difuzorul central la o înălţime adecvată de pe ecran.
Această funcţie (Ridicarea sunetului pentru difuzorul central)
vă permite să vă bucuraţi de o redare naturală a sunetului fără
dificultate.
6RO
95
Caracteristică
Descriere
Pagina
Reproducerea virtuală
a difuzoarelor frontale
înalte (Difuzoare înalte
virtuale)
Receptorul poate reproduce în mod virtual difuzoarele frontale 94
înalte atunci când nu difuzoarele înalte frontale reale nu sunt
conectate. Această funcţie vă permite să reproduceţi efectul
Ridicarea sunetului pentru difuzorul central utilizând difuzoarele
frontale înalte. De asemenea, puteţi reproduce diferite
caracteristici ale câmpurilor de sunet, utilizând canalele frontale
înalte cu care receptorul este echipat.
Reproducere de înaltă
calitate a fişierelor audio
comprimate
Puteţi reda fişiere audio comprimate la o calitate înaltă, utilizând 99
funcţia D.L.L. (Digital Legato Linear).
Funcţia H.A.T.S. (High
quality digital Audio
Transmission System)
Funcţia H.A.T.S. (High quality digital Audio Transmission System) 107
transmite semnale de înaltă calitate de la un player Super Audio
CD conectat prin intermediul unei conexiuni HDMI.
Funcţii utile
Caracteristică
Descriere
Pagina
Operaţii uşoare şi
accesibile
Receptorul este prevăzut cu o GUI (interfaţă grafică cu
49
utilizatorul). Puteţi comanda receptorul în mod intuitiv, utilizând
un meniu afişat pe ecranul televizorului.
Puteţi ajusta cu uşurinţă setările de bază ale receptorului, utilizând 46
setarea Easy Setup.
Împreună cu receptorul sunt livrate o telecomandă
16
multifuncţională pentru comandarea echipamentelor conectate şi
a funcţiei Zone multiple, precum şi o telecomandă simplă, care
efectuează operaţii normale.
Puteţi reapela diverse setări ale receptorului, toate în acelaşi timp, 83
prin apăsarea butonului EASY AUTOMATION.
Funcţii flexibile
Funcţia Sound Optimizer optimizează ieşirea audio în funcţie de 66
nivelul volumului.
Funcţia Sincronizare A/V ajustează diferenţa de timp dintre ieşirea 100
audio şi afişajul vizual.
Funcţia Pass Through scoate semnale HDMI prin televizor, chiar şi 78
când receptorul se află în modul standby.
Altele
Caracteristică
Descriere
Pagina
Funcţie ecologică
Funcţia Auto Standby comută automat receptorul la modul
standby, atunci când nu utilizaţi receptorul pentru o anumită
perioadă de timp sau când nu intră semnale în receptor.
112
Mai util
Puteţi comanda receptorul cu ajutorul unui telefon inteligent
prevăzut cu software-ul de aplicaţie „ES Remote”*.
83
* Compatibil cu telefoanele iPod touch/iPhone şi Android
7RO
Cuprins
Caracteristici principale ale receptorului ...... 5
Descrierea şi amplasarea pieselor ................. 10
Introducere
Citiţi următoarele înainte de a conecta
orice echipament ....................................... 21
1: Instalarea difuzoarelor ............................... 25
2: Conectarea monitorului ............................ 29
3: Conectarea echipamentului video ........... 31
4: Conectarea echipamentului audio ........... 38
5: Conectarea la reţea ..................................... 44
6: Pregătirea receptorului şi
a telecomenzii ............................................. 45
7: Configurarea receptorului cu ajutorul
Easy Setup ................................................... 46
8: Configurarea echipamentului conectat ... 48
9: Pregătirea unui computer pentru
a fi utilizat ca server ................................... 49
Ghid de utilizare a afişajului pe ecran .......... 49
Imagine/sunet
Imagini/sunet de la echipamentul
conectat ...................................................... 51
PC ..................................................................... 52
Dispozitiv USB/WALKMAN ........................ 52
iPod/iPhone ..................................................... 53
Reţea de domiciliu (DLNA) .......................... 55
Video Internet ................................................. 56
FM/AM ............................................................ 57
Ascultarea de efecte de sunet
Selectarea câmpului de sunet ........................ 61
Utilizarea funcţiei Sound Optimizer ............ 66
Ajustarea egalizorului .................................... 66
8RO
Utilizarea caracteristicilor zone
multiple
Ce puteţi face cu funcţia Zone multiple .......68
Realizarea unei conexiuni pentru
zone multiple .............................................68
Configurarea difuzoarelor în zona 2 ............71
Setarea ieşirii HDMI din zona 2 ...................71
Comutarea setării zonei telecomenzii ..........72
Controlarea receptorului din altă zonă
(Operaţii ZONE 2/ZONE 3) .....................73
Utilizarea altor caracteristici
Utilizarea caracteristicilor
„BRAVIA” Sync ..........................................75
Comutarea monitoarelor care scot
semnalele video HDMI ..............................78
Scoaterea semnalelor HDMI chiar şi
atunci când receptorul se află în
modul standby (Pass Through) ................78
Comutarea între audio digital şi analogic ....79
Utilizarea altor mufe de intrare
video/audio ..................................................80
Previzualizare pentru HDMI ........................82
Controlarea receptorului cu un telefon
inteligent ......................................................83
Salvarea diverselor setări pentru receptor
şi reapelarea tuturor acestor setări în
acelaşi timp (Easy Automation) ................83
Utilizarea temporizatorului de oprire ..........85
Înregistrarea cu ajutorul receptorului ..........85
Comutarea modului de comandă al
receptorului şi al telecomenzii ..................86
Utilizarea unei conexiuni bi-amplificator ....87
Revenirea la setările implicite din fabrică ....88
Ajustarea setărilor
Utilizarea meniului de setări ......................... 89
Easy Setup ....................................................... 92
Speaker Settings .............................................. 92
Audio Settings ................................................. 99
Video Settings ............................................... 102
HDMI Settings .............................................. 106
Input Settings ................................................ 108
Network Settings .......................................... 109
Internet Services Settings ............................ 110
Zone Settings ................................................ 111
System Settings ............................................. 112
Network Update ........................................... 113
Comandarea fără a utiliza GUI .................. 114
Utilizarea telecomenzii
Controlarea echipamentului cu ajutorul
telecomenzii ............................................. 121
Oprirea tuturor echipamentelor conectate
(SYSTEM STANDBY) ............................. 122
Programarea telecomenzii .......................... 122
Efectuarea mai multor comenzi, în ordine,
în mod automat (Macro Play) ................ 126
Setarea de coduri de telecomandă care
nu sunt memorate în telecomandă ........ 128
Golirea memoriei telecomenzii
multifuncţionale ....................................... 130
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie ..................................... 131
Depanare ....................................................... 132
Specificaţii ..................................................... 144
Index .............................................................. 148
9RO
Descrierea şi amplasarea pieselor
Panoul frontal
Pentru a scoate capacul
Apăsaţi PUSH.
Atunci când scoateţi capacul, nu îl lăsaţi
la îndemâna copiilor.
A ?/1 ON/STANDBY
Porneşte sau opreşte receptorul.
Lampa de deasupra butonului se aprinde
după cum urmează:
Verde: Receptorul este pornit.
Portocaliu: Receptorul se află în modul
standby, şi
– „Control for HDMI” (pagina 107) sau
„Network Standby” (pagina 110) este
setată la valoarea „On”.
– „Pass Through” (pagina 107) este setată
la valoarea „On” sau „Auto”.
– Receptorul din zona 2 sau zona 3
este pornit.
10RO
Pentru a deschide
capacul
Glisaţi capacul către stânga.
Lampa se stinge când receptorul se află în
modul standby, iar setările de deasupra
sunt dezactivate.
B SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) (pagina 47)
C SOUND OPTIMIZER (pagina 66)
D MEMORY/ENTER, TUNING +/–
E Senzor telecomandă
Primeşte semnale de la telecomandă.
F 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/
HD-D.C.S., MUSIC (pagina 61, 62)
G Fereastră de afişaj (pagina 12)
H DIMMER
Apăsaţi DIMMER în mod repetat pentru
a regla luminozitatea ferestrei de afişaj.
I DISPLAY MODE (pagina 120)
J INPUT MODE (pagina 79)
K Lampă HD-D.C.S. (pagina 62)
Se aprinde atunci când este selectat
câmpul de sunet HD-D.C.S.
Lampă CONCERT HALL MODE
(pagina 64)
Se aprinde când este selectat unul dintre
următoarele câmpuri de sunet: Berlin
Philharmonic Hall, Concertgebouw
Amsterdam sau Musikverein Vienna.
L EASY AUTOMATION 1, 2 (pagina 83)
M HDMI OUT (A/B/OFF) (pagina 78)
N Mufă PHONES
Se conectează la căşti.
O TONE +/–
Apăsaţi TONE în mod repetat pentru
a selecta difuzorul şi intervalul. Apoi
rotiţi butonul pentru a ajusta nivelul
difuzorului (bas/medii/înalte).
P Mufă AUTO CAL MIC (pagina 92)
Conectaţi microfonul de optimizare
furnizat pentru „Auto Calibration” la
această mufă.
Q iPod/iPhone (port
(USB) şi mufă
VIDEO IN) (pagina 36, 52, 53)
R Mufe VIDEO 2 IN (pagina 36)
S Lampă MULTI CHANNEL DECODING
Se aprinde atunci când sunt decodate
semnale audio multicanal.
T ZONE SELECT, POWER (pagina 74)
U INPUT SELECTOR (pagina 51)
V Mufă HDMI IN 9 (VIDEO 2) (pagina 37)
W MASTER VOLUME (pagina 51)
11RO
Indicatorii de pe afişaj
A SW
Se aprinde atunci când sunt conectate
unul sau mai multe subwoofere, iar
semnalul audio este scos prin mufa
(mufele) PRE OUT SUBWOOFER.
B Indicator al canalului de redare
Indică difuzorul desemnat să scoată
sunetul. Arată modul în care receptorul
reduce sau creşte sunetul sursă, în funcţie
de setările difuzorului.
L
Faţă stânga
R
Faţă dreapta
C
Central
LH
Stânga înalt
RH
Dreapta înalt
SL
Surround stânga
SR
Surround dreapta
SBL
Surround stânga spate
SBR
Surround dreapta spate
12RO
SB
Surround spate
Exemplu:
Format de înregistrare: 5.1
Model difuzoare: 3/0.1
Câmp de sunet: A.F.D. Auto
C Indicator INPUT
Se aprinde pentru a indica intrarea
actuală.
AUTO
INPUT MODE este setat la „AUTO”.
HDMI
COAX
OPT
MULTI (MULTI CHANNEL INPUT)
ARC (pagina 79)
D HDMI OUT A/B (pagina 78)
E SLEEP (pagina 85)
F MEM
Se aprinde atunci când este activată
funcţia de memorie presetată.
G ZONE 2/ZONE 3 (pagina 68)
H L.F.E.
Se aprinde atunci când semnalele de
intrare redate conţin un canal L.F.E.
(Low Frequency Effects). Este reprodus
chiar sunetul canalului L.F.E., iar barele de
sub litere se aprind pentru a indica
nivelul. Deoarece semnalul L.F.E. nu este
înregistrat în toate porţiunile semnalului
de intrare, indicarea cu bare va fluctua
(şi se poate stinge) în timpul redării.
I Indicator sistem de difuzoare
(pagina 47)
J BI-AMP (pagina 87)
K D.C.A.C. (pagina 92)
Se aprinde când sunt aplicate rezultatele
măsurătorii funcţiei „Auto Calibration”.
L D.L.L. (pagina 99)
M H.A.T.S. (pagina 107)
N S.OPT.
Se aprinde atunci când este activată
funcţia Sound Optimizer (pagina 66).
O Indicator de acord
Se aprind atunci când receptorul prinde
un post radio.
ST
Recepţie stereo
MONO
Modul FM este setat la modul monofonic.
RDS (pagina 60)
Recepţie RDS (Radio Data Station)
PRESET
Modul de acord este setat la modul
presetat.
P VOLUME
Afişează volumul curent.
Q D.RANGE
Se aprinde atunci când este activată
compresia în interval dinamic.
R Indicator Dolby Digital Surround
Se aprinde cu unul dintre indicatorii
respectivi, atunci când receptorul
decodifică semnalele în format
Dolby Digital corespunzătoare.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
S Indicator DTS-HD
Se aprinde atunci când receptorul
decodează DTS-HD.
DTS-HD
Luminează încontinuu cu unul dintre
următorii indicatori.
MSTR
DTS-HD Master Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
T ;TrueHD
Se aprinde atunci când receptorul
decodează Dolby TrueHD.
U Indicator Dolby Pro Logic
Se aprinde cu unul dintre indicatorii
respectivi, atunci când receptorul
efectuează procesarea Dolby Pro Logic.
Această tehnologie de decodare surround
în matrice poate îmbunătăţi semnalele
de intrare.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
;PLIIz
Dolby Pro Logic IIz
V A.P.M. (pagina 94)
Se aprinde atunci când este activată
funcţia A.P.M. (Automatic Phase
Matching).
continuare
13RO
W EQ
Se aprinde atunci când este activat
egalizorul.
X L-PCM
Se aprinde atunci când intră semnale
PCM (Pulse Code Modulation) lineare.
Y DSD
Se aprinde atunci când receptorul
primeşte semnale DSD (Direct Stream
Digital).
Z Indicator DTS(-ES)
Se aprinde atunci când intră semnale
DTS sau DTS-ES.
DTS
Se aprinde atunci când receptorul
decodează semnale DTS.
DTS-ES
Se aprinde cu unul dintre următorii
indicatori, în funcţie de formatul de
decodare a semnalului de intrare.
96/24
Decodare DTS 96/24 (96 kHz/24 biţi)
DISC
DTS-ES Discrete 6.1
MTX
DTS-ES Matrix 6.1
wj NEO:X
Se aprinde atunci când este activată
decodarea DTS Neo:X Cinema/Music/
Game.
wk V.FH
Se aprinde când este activată funcţia
Difuzoare înalte virtuale, astfel încât
ieşirea sunetului de la difuzoarele frontale
poate fi reprodusă în mod virtual, chiar şi
într-un mediu în care nu există difuzoare
frontale înalte L/R.
14RO
Panoul din spate
A Port
(USB) (pagina 41)
E Secţiunea DIGITAL INPUT/OUTPUT
Mufe OPTICAL IN
(pagina 29, 33, 34)
Mufe COAXIAL IN
(pagina 32, 39)
B Port RS232C
Mufe HDMI IN/OUT*
(pagina 29, 31, 33, 34)
F Secţiunea COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT (pagina 29, 32, 34)
Utilizat pentru întreţinere şi service.
Mufe Y, PB, PR IN/OUT*
C Secţiunea ANTENNA
Mufă AM ANTENNA
(pagina 42)
G Secţiunea SPEAKERS (pagina 27)
Mufă FM ANTENNA
(pagina 42)
D Porturi LAN (huburi de comutare)
(pagina 44)
continuare
15RO
H Mufe de control pentru Sony şi alte
echipamente externe
Mufe IR REMOTE IN/OUT
(pagina 68)
Conectaţi un amplificator de infraroşii
(nefurnizat) la IN pentru a utiliza funcţia
Zone multiple.
Conectaţi un Blaster IR (nefurnizat) la
OUT. Semnalele de intrare de la IN vor
fi scoase prin OUT.
Mufe TRIGGER OUT
(pagina 112)
Conectaţi la cuplarea pornit/oprit
a alimentării altui echipament compatibil
12V TRIGGER sau a amplificatorului/
receptorului zonei 2 sau zonei 3.
I Secţiunea VIDEO/AUDIO INPUT/
OUTPUT (pagina 29, 32, 33, 34, 35)
Mufe AUDIO IN/OUT
Mufe VIDEO IN/OUT*
Mufe AUDIO OUT
Mufă VIDEO OUT
(pagina 68)
J Secţiunea AUDIO INPUT/OUTPUT
Mufe AUDIO IN/OUT
(pagina 39, 43)
Mufe MULTI CHANNEL
INPUT (pagina 39)
Mufe PRE OUT
Conectaţi la un amplificator
electric extern.
* Trebuie să conectaţi mufa HDMI OUT sau
MONITOR OUT la televizor pentru a viziona
imaginea de intrare selectată (pagina 29).
16RO
Telecomandă
Utilizaţi telecomanda furnizată pentru
a comanda acest receptor şi alte echipamente.
Telecomanda este preprogramată iniţial
pentru a comanda echipamente audio/video
Sony.
Notă
Nu expuneţi senzorul telecomenzii direct la lumina
soarelui sau la cea a corpurilor de iluminat. Acest
lucru poate provoca o defecţiune.
Sfat
Dacă receptorul nu mai reacţionează corespunzător
la telecomandă, înlocuiţi toate bateriile cu unele noi.
Telecomandă multifuncţională
(RM-AAL042)
E
(Selectare intrare)
Apăsaţi TV (ws), apoi apăsaţi
(Selectare intrare) pentru a selecta
semnalul de intrare (TV sau video).
(Menţinere text)
În modul text: Menţine pagina curentă.
F
(Ghid)
Apăsaţi SHIFT (wd), apoi apăsaţi
(Ghid) pentru a afişa ghidul de programe
pe ecran.
G D.TUNING (pagina 59)
Apăsaţi SHIFT (wd), apoi apăsaţi
D.TUNING pentru a intra în modul
de acord direct.
H ENT/MEM
Apăsaţi SHIFT (wd), apoi apăsaţi
ENT/MEM pentru a introduce o valoare
sau o piesă utilizând butoanele numerice
(wg) sau apăsaţi ENT/MEM, apoi apăsaţi
butoanele numerice (wg) pentru a selecta
un număr de presetare la care să fie
memorat un post în timpul funcţionării
tunerului.
I SEN
Accesează pagina de pornire
a Sony Entertainment Network (SEN),
un serviciu de reţea oferit de Sony.
J WATCH, LISTEN (pagina 51)
K SOUND FIELD +/– (pagina 61, 62, 64)
L Butoane colorate
Funcţionează în conformitate cu ghidul
de pe ecranul televizorului.
M AMP MENU (pagina 114)
A ?/1 (pornire/standby)
Porneşte sau opreşte receptorul.
B AV ?/1 (pornire/standby)
Porneşte sau opreşte echipamentul
video/audio pe care telecomanda este
programată să îl comande.
C ZONE (pagina 68)
D AMP
Activează funcţionarea receptorului
pentru zona principală.
N
V/v/B/b
Apăsaţi V/v/B/b pentru a selecta
elementele de meniu. Apoi apăsaţi
pentru a accesa selecţia.
O TOOLS/OPTIONS (pagina 49, 57, 60)
Afişează şi selectează elemente din
meniurile de opţiuni.
P HOME (pagina 49)
Afişează meniul de pornire pe ecranul
televizorului.
continuare
17RO
Q m/M 1), x 1), X 1), N 1) 2),
./> 1)
Apăsaţi butoanele pentru a comanda
playerul DVD, playerul Blu-ray Disc,
playerul CD, casetofonul MD,
casetofonul, echipamentul conectat la
portul
(USB) sau la reţea sau redarea
de clipuri video prin Internet etc.
TUNING +/–
Apăsaţi SHIFT (wd), apoi apăsaţi
TUNING +/– pentru a selecta un post.
PREVIEW (HDMI) (pagina 82)
Deschide ecrane picture in picture în care
puteţi previzualiza intrarea de la mufele
HDMI IN.
B·/·b
Redaţi din nou, pe scurt, sau derulaţi
înainte scenele curente.
R PRESET + 2)/–
Selectează posturi presetate.
PROG + 2)/–
Apăsaţi TV (ws), apoi apăsaţi PROG +/–
pentru a comanda televizorul, tunerul de
satelit etc.
c 2)/C
În modul text: Selectează pagina
următoare sau anterioară.
S EASY AUTOMATION 1, 2 (pagina 83)
/ (Text)
Apăsaţi TV (ws), apoi apăsaţi / (Text)
pentru a afişa informaţii text.
SLEEP (pagina 85)
X Butoane de intrare
Apăsaţi pe unul dintre butoane pentru
a selecta echipamentul pe care doriţi să îl
utilizaţi. Atunci când apăsaţi pe oricare
dintre butoanele de intrare, va porni
receptorul.
Y Butoane numerice
Apăsaţi SHIFT (wd), apoi apăsaţi
butoanele numerice pentru a introduce
numere.
Apăsaţi butoanele numerice pentru a
selecta numerele canalelor televizorului.
Z -/-Apăsaţi SHIFT (wd), apoi apăsaţi -/-pentru a
– selecta numere de piesă mai mari de 10
de pe playerul CD, playerul DVD,
playerul Blu-ray Disc sau casetofonul
MD.
– selecta numere de canale mai mari de 10
de pe televizor, tuner de satelit sau VCR.
wj SOUND OPTIMIZER (pagina 66)
wk HDMI OUTPUT (pagina 78)
wl DISPLAY
Afişează panoul de control pe ecranul
televizorului, atunci când redaţi conţinut
prin intermediul Internet video sau al
unei reţele de domiciliu.
,
(prezentare informaţii, text)
Afişează informaţii precum numărul
canalului curent şi modul ecranului.
În modul text: Afişează informaţii
ascunse (de ex. răspunsurile la un
chestionar).
T RM SET UP (pagina 86)
U FAVORITES (pagina 56)
V TV
Modifică funcţia butonului telecomenzii
la cea imprimată cu galben, pentru
a permite comandarea televizorului.
W SHIFT
Modifică funcţia butonului telecomenzii,
pentru a activa butoanele imprimate
cu roz.
18RO
e; RETURN/EXIT O
Revine la meniul anterior sau iese din
meniu.
ea
(Volum) +/– (pagina 51)
(Dezactivare sunet) (pagina 51)
De asemenea, după ce apăsaţi TV (ws),
puteţi ajusta volumul televizorului şi
puteţi dezactiva temporar sunetul
acestuia.
es MACRO 1, MACRO 2 (pagina 126)
ed TOP MENU
Deschide sau închide meniul principal al
suportului BD-ROM sau al DVD-ului.
AUDIO
Apăsaţi SHIFT (wd), apoi apăsaţi AUDIO
pentru a selecta formatul audio/piesa.
ef POP UP/MENU
Deschide sau închide meniul pop-up
al suportului BD-ROM sau meniul
DVD-ului.
SUBTITLE
Apăsaţi SHIFT (wd), apoi apăsaţi
SUBTITLE pentru a selecta limba
subtitrărilor, atunci când pe un suport
BD-ROM/DVD VIDEO sunt înregistrate
subtitrări în mai multe limbi.
1)
Consultaţi tabelul de la pagina 121 pentru
informaţii cu privire la butoanele pe care le puteţi
utiliza pentru a controla fiecare echipament.
2)
Pe aceste butoane este prezent un punct tactil
(5/VIDEO 2, N, PRESET +). Utilizaţi-l ca marcaj
pentru control.
Notă
Explicaţia de mai sus are scop de exemplificare.
continuare
19RO
Telecomandă simplă
(RM-AAU124)
Această telecomandă poate fi utilizată doar
pentru a controla receptorul. Puteţi controla
funcţiile principale ale receptorului, prin
operaţii simple efectuate cu această
telecomandă.
H INPUT SELECTOR
I MASTER VOLUME +/– (pagina 51)
MUTING (pagina 51)
J RETURN/EXIT O (pagina 49)
K DISPLAY
Afişează panoul de control pe ecranul
televizorului, atunci când redaţi conţinut
prin intermediul Internet video sau al
unei reţele de domiciliu.
L HDMI OUT (pagina 78)
A ?/1 (pornire/standby)
Porneşte sau opreşte un receptor.
B 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE, MUSIC
(pagina 61, 62, 64)
C AMP MENU (pagina 114)
D
V/v/B/b
Apăsaţi V/v/B/b pentru a selecta
elementul de meniu. Apoi apăsaţi
pentru a accesa/confirma selecţia.
E OPTIONS (pagina 49, 57, 60)
F HOME (pagina 49)
G N, x, ./>
Comandă echipamentul conectat la
portul
(USB) frontal sau la reţea sau
redarea de clipuri video prin Internet etc.
20RO
Citiţi următoarele înainte de a conecta orice echipament
Înainte de a conecta cablurile, asiguraţi-vă că deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea).
Instalarea difuzoarelor
Consultaţi „1: Instalarea difuzoarelor” (pagina 25).
v
Conectarea monitorului
Consultaţi „2: Conectarea monitorului” (pagina 29).
Conectarea echipamentului video
v
Calitatea imaginii depinde de mufa de conectare.
Consultaţi ilustraţia din partea dreaptă. Selectaţi
conexiunea în funcţie de mufele cu care este dotat
echipamentul dumneavoastră.
Receptorul are o funcţie de conversie video. Pentru detalii,
consultaţi „Funcţia de conversie a semnalelor video”
(pagina 22).
Consultaţi „3: Conectarea echipamentului video”
(pagina 31).
Digital
Analogic
Imagine de înaltă calitate
Conectarea echipamentului audio
v
Consultaţi „4: Conectarea echipamentului audio” (pagina 38).
v
Pregătirea receptorului şi a telecomenzii
Consultaţi „6: Pregătirea receptorului şi a telecomenzii” (pagina 45).
Setarea receptorului
v
Consultaţi „7: Configurarea receptorului cu ajutorul Easy Setup” (pagina 46).
v
Configurarea setărilor de ieşire pe echipamentul conectat
Consultaţi „8: Configurarea echipamentului conectat” (pagina 48).
Pentru detalii despre o conexiune cu zone multiple, consultaţi pagina 68.
Pentru detalii despre o conexiune bi-amplificator, consultaţi pagina 87.
21RO
Introducere
Introducere
Funcţia de conversie a semnalelor video
Acest receptor este prevăzut cu o funcţie de conversie a semnalelor video.
• Semnalele video compuse pot fi scoase ca semnale video HDMI şi semnale video de componentă.
• Semnalele video de componentă pot fi scoase ca semnale video HDMI şi semnale video compuse.
Ca setare implicită din fabrică, semnalele video intrate prin echipamentul conectat sunt scoase prin
mufele HDMI OUT sau MONITOR OUT, după cum se arată în tabelul de mai jos.
Vă recomandăm să setaţi funcţia de conversie video pentru a se potrivi rezoluţiei monitorului pe
care îl utilizaţi.
Pentru detalii despre funcţia de conversie video, consultaţi „Video Settings” (pagina 102).
Mufă OUTPUT
HDMI OUT A/B
(până la 4K)
Mufă INPUT
COMPONENT
VIDEO MONITOR
OUT
(până la 1080i)
MONITOR VIDEO
OUT
VIDEO 1 OUT
HDMI IN
a
–
–
–
VIDEO IN
a*
a**
a**
a
COMPONENT VIDEO IN
a*
a**
a**
–
a : Sunt scoase semnale video.
– : Nu sunt scoase semnale video.
* Atunci când este selectată opţiunea „Auto” din „Resolution”, este activată creşterea treptată a semnalului
până la 4K.
Pentru a vă bucura de semnale 4K, este necesar să conectaţi un monitor compatibil cu ieşirea 4K.
** Este posibil ca semnalele video să nu fie scoase, în funcţie de setarea din „Resolution” (pagina 102).
Notă cu privire la conversia
semnalelor video
Este posibil ca semnalele video a căror
rezoluţie a fost convertită să nu fie scoase prin
mufele COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT sau prin mufele HDMI OUT simultan. În
cazul în care conectaţi echipamente la mufele
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT şi la
mufele HDMI OUT, ieşirea prin mufele
HDMI OUT are prioritate.
Notă cu privire la ieşirea video
Zone 2 HDMI
Numai semnalele de intrare HDMI IN pot fi
scoase prin mufa HDMI ZONE 2 OUT.
22RO
Pentru afişarea subtitrărilor
Setaţi „Resolution” la „Direct” în meniul
Setări video dacă se recepţionează semnal
care acceptă subtitrări.
Utilizaţi acelaşi timp de cabluri pentru
semnalele de intrare/ieşire.
Pentru a conecta un dispozitiv
de înregistrare
La înregistrare, conectaţi dispozitivul de
înregistrare la mufele VIDEO OUT ale
receptorului. Conectaţi cablurile pentru
semnalele de intrare şi de ieşire la acelaşi tip
de mufă, deoarece mufele VIDEO OUT nu
au o funcţie de conversie ascendentă.
Mufele HDMI OUT şi MONITOR OUT nu
pot fi utilizate pentru înregistrare.
Formate audio digitale acceptate de receptor
Conexiune între echipamentul de redare şi receptor
Numărul maxim
de canale
COAXIAL/
OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1 canale
a
a
Dolby Digital EX
6.1 canale
a
a
Dolby Digital Plus*
7.1 canale
–
a
Dolby TrueHD*
7.1 canale
–
a
DTS
5.1 canale
a
a
DTS-ES
6.1 canale
a
a
DTS 96/24
5.1 canale
a
a
DTS-HD
High Resolution
Audio*
7.1 canale
–
a
DTS-HD
Master Audio*
7.1 canale
–
a
DSD*
5.1 canale
–
a
PCM linear multicanal*
7.1 canale
–
a
Format audio
* Semnalele audio sunt transmise în alt format dacă nu există corespondenţă între echipamentul de redare şi
format. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale echipamentului de redare.
continuare
23RO
Introducere
Formatele audio digitale pe care le poate decoda acest receptor depind de mufele de intrare audio
digitală ale echipamentului conectat.
Acest receptor acceptă următoarele formate audio.
Reţea/USB
Tip de conţinut
Format fişier
Extensii
Muzică
WAV6)
„.wav”
WMA
Video
1) 2) 5)
„.mp3”
AAC1) 2) 3) 5)
„.m4a”
FLAC6)
„.flac”
MPEG-1 Video/PS1) 2)
MPEG-2 Video/PS, TS1) 3)
„.mpg”, „.mpeg”, „.m2ts”, „.mts”
MPEG-4 AVC1) 2)
„.mkv”, „.mp4”, „.m4v”, „.m2ts”, „.mts”
WMV9
Foto
1)
2)
3)
4)
5)
6)
„.wma”
MP3
1) 2)
„.wmv”, „.asf”
AVCHD2)
4)
Xvid
„.avi”
JPEG
„.jpg”, „.jpeg”, „.mpo”
PNG
„.png”
GIF
„.gif”
Receptorul nu redă fişiere codificate, cum ar fi DRM.
Receptorul nu redă acest format de fişier pe un server DLNA.
Receptorul poate reda doar materiale video cu definiţie standard pe un server DLNA.
Receptorul redă fişiere în format AVCHD, care sunt înregistrate cu o cameră video digitală etc. Discul în
format AVCHD nu va fi redat, dacă nu a fost finalizat corect.
Receptorul nu poate reda un fişier criptat, de exemplu un fişier lossless.
Frecvenţă de eşantionare/adâncime biţi compatibilă: Maximum 192 kHz/24 biţi.
Note
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate, în
funcţie de formatul fişierului, de codificarea
fişierului, de starea înregistrării sau de starea
serverului DLNA.
• Este posibil ca unele fişiere editate pe un computer
să nu fie redate.
• Receptorul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau foldere pe dispozitive USB:
– până la foldere din al treilea nivel ierarhic
– până la 500 de fişiere într-o singură structură
arborescentă
• Receptorul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau foldere stocate pe serverul DLNA:
– până la foldere din al optsprezecelea nivel
ierarhic
– până la 999 de fişiere într-o singură structură
arborescentă
24RO
• Privitor la formatele definite în îndrumările DLNA,
serverului i se solicită să ofere conţinutul ale cărui
informaţii despre format definite în cadrul
îndrumărilor DLNA au fost adăugate în mod
corespunzător.
1: Instalarea difuzoarelor
Exemple de configurare a sistemului
de difuzoare
Sistem de difuzoare cu canale 7.1
utilizând difuzoare surround
spate
Vă puteţi bucura de reproducerea de înaltă
fidelitate a DVD-urilor sau a sunetului
înregistrat cu software Blu-ray Disc în format
de 6.1 canale sau 7.1 canale.
ADifuzor frontal stânga
BDifuzor frontal dreapta
CDifuzor central
DDifuzor surround stânga
EDifuzor surround dreapta
FDifuzor surround spate stânga
GDifuzor surround spate dreapta
JSubwoofer
Sistem de difuzoare cu canale 7.1
utilizând difuzoare frontale înalte
Sistem de difuzoare cu canale 9.1
Vă puteţi bucura la maximum de sunet
surround multicanal de înaltă calitate, exact ca
într-un cinematograf ideal în format cu 9.1 sau
cu 9.2 canale.
ADifuzor frontal stânga
BDifuzor frontal dreapta
CDifuzor central
DDifuzor surround stânga
EDifuzor surround dreapta
FDifuzor surround spate stânga
GDifuzor surround spate dreapta
HDifuzor înalt stânga
IDifuzor înalt dreapta
JSubwoofer
Vă puteţi bucura de efecte de sunet verticale
(de ex. modul Pro Logic IIz, modul Neo:X).
ADifuzor frontal stânga
BDifuzor frontal dreapta
CDifuzor central
DDifuzor surround stânga
EDifuzor surround dreapta
HDifuzor înalt stânga
IDifuzor înalt dreapta
JSubwoofer
Sistem de difuzoare cu canale 5.1
Pentru a vă bucura complet de un sunet
surround multicanal similar celui dintr-un
cinematograf este nevoie de cinci difuzoare
(două difuzoare frontale, unul central şi
două surround) şi un subwoofer (sistem cu
5.1 canale).
ADifuzor frontal stânga
BDifuzor frontal dreapta
CDifuzor central
DDifuzor surround stânga
EDifuzor surround dreapta
JSubwoofer
25RO
Introducere
Acest receptor vă permite să utilizaţi un sistem
cu până la 9.2 canale (9 difuzoare şi două
subwoofere).
Amplasare recomandată
a difuzoarelor
Sistem de difuzoare cu 9 sau cu
7 canale
• Unghiul A prezentat în ilustraţie ar trebui să
fie acelaşi.
acelaşi unghi cu
cel în care este
poziţionat un
difuzor frontal
Sistem de difuzoare cu canale 6
• Plasaţi difuzorul surround spate în spatele
poziţiei de ascultare.
• Dacă nu puteţi amplasa difuzoarele în
unghiul optim, separaţi difuzoarele
surround şi difuzoarele surround spate în
mod corespunzător şi aranjaţi-le cât de
simetric posibil.
• Puteţi calibra poziţionarea difuzoarelor cu
ajutorul „Speaker Relocation”, chiar dacă
nu plasaţi difuzoarele în unghiul optim
(pagina 95). Aranjaţi difuzoarele surround
spate răspândite şi mai în spate, la mai mult
de 90 de grade, pentru a utiliza „Speaker
Relocation” în mod eficient.
• Instalaţi difuzoarele înalte frontale într-un
unghi identic cu cel al difuzoarelor frontale.
Ca înălţime, difuzoarele trebuie să fie
poziţionate pe linia formată de prelungirea
diagonalei ce traversează ecranul
televizorului sau al monitorului sau
deasupra acesteia.
26RO
Sfat
Puteţi amplasa subwooferul oriunde doriţi, deoarece
acesta nu emite semnale puternic direcţionate.
Conectarea difuzoarelor
A
B
B
B
A Cablu audio monofonic (nefurnizat)
B Cabluri pentru difuzor (nefurnizate)
ADifuzor frontal A (stânga)
BDifuzor frontal A (dreapta)
CDifuzor central
DDifuzor surround (stânga)
EDifuzor surround (dreapta)
FDifuzor surround spate (stânga)2) 4)
GDifuzor surround spate (dreapta)2) 4)
HDifuzor înalt frontal (stânga)
IDifuzor înalt frontal (dreapta)
JSubwoofer3)
B
Borne FRONT B 1)
B
1)
În cazul în care aveţi un alt sistem de
difuzoare frontale, conectaţi-l la bornele
FRONT B. Puteţi selecta sistemul de
difuzoare frontale utilizat, cu SPEAKERS
de pe panoul frontal (pagina 10).
2) În cazul în care conectaţi un singur difuzor
surround spate, conectaţi-l la bornele
SURROUND BACK (ZONE 2) L.
3) Atunci când conectaţi un subwoofer cu
funcţie de standby automat, dezactivaţi
funcţia când urmăriţi filme. Dacă funcţia de
standby automat a subwooferului este setată
ca activă, acesta trece automat în modul
standby, în funcţie de nivelul semnalului
continuare
27RO
Introducere
Înainte de a conecta cablurile, asiguraţi-vă că deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea).
de intrare primit de subwoofer şi este posibil
ca sunetul să nu mai fie redat.
Puteţi conecta două subwoofere la receptor.
Aceleaşi semnale sunt scoase prin fiecare
dintre mufele PRE OUT SUBWOOFER.
Sfat
Puteţi slăbi sau strânge cu uşurinţă borna
SPEAKERS, utilizând instrumentul de conectare
a cablurilor pentru difuzoare furnizat.
Slăbită
Strânsă
Instrument de
conectare a cablurilor
pentru difuzoare
Conexiune ZONE 2
Doar dacă nu utilizaţi difuzoarele surround
spate, puteţi aloca bornele SURROUND
BACK (ZONE 2) F şi G difuzoarelor din
zona 2. Setaţi bornele SURROUND BACK
(ZONE 2) la „Zone2 Speakers” în „Speaker
Connection” din meniul Speaker Settings
(pagina 94).
Consultaţi „Utilizarea caracteristicilor zone
multiple” (pagina 68) pentru detalii cu privire
la conectarea şi funcţionarea în zona 2.
28RO
2: Conectarea monitorului
Introducere
Puteţi viziona imaginea de intrare selectată atunci când conectaţi mufele HDMI OUT sau
MONITOR OUT la un televizor. Puteţi controla acest receptor utilizând GUI (interfaţă grafică
cu utilizatorul) de pe ecran.
Monitor TV cu mufă HDMI
Semnale audio*
A
Semnale video**
* În cazul în care conectaţi receptorul la mufa
HDMI a unui televizor compatibil ARC (Canal
de retur audio) prin intermediul unui cablu
HDMI, această conexiune nu este necesară.
A
** În cazul în care conectaţi receptorul la un
televizor compatibil ARC (Canal de retur
audio), conectaţi-l la o mufă HDMI,
indicată prin „ARC” pe televizor.
E
B
Semnale audio
C
D
Semnale video
sau
sau
Monitor TV fără mufă HDMI
Nu este necesar să conectaţi toate cablurile. Conectaţi cablurile în conformitate cu mufele de pe
echipamentul dumneavoastră.
A Cablu optic digital (nefurnizat)
B Cablu audio (nefurnizat)
C Cablu video (nefurnizat)
D Cablu video componentă (nefurnizat)
E Cablu HDMI (nefurnizat)
Vă recomandăm să utilizaţi un cablu
Sony HDMI.
continuare
29RO
Tip televizor
Prevăzut cu HDMI
Neprevăzut cu HDMI
ARC
(Canal de retur audio)
Cablu necesar (cablu)
Video
Audio
Compatibil*
E
–
Incompatibil
E
A sau B**
–
D sau C
A sau B**
*
Puteţi scoate sunetul televizorului (sunet surround multicanal) prin receptor doar prin conectarea
televizorului cu un cablu HDMI.
** Dacă doriţi să scoateţi sunet surround multicanal prin receptor, utilizaţi A pentru conexiunea audio.
Note
• În cazul în care conectaţi televizorul la receptor
cu ajutorul unui cablu video, setaţi „Playback
Resolution” la „480i/576i” (pagina 105).
• La conectarea cablurilor optice digitale, introduceţi
fişele drept, până ce se aude un clic.
• Nu îndoiţi şi nu legaţi cablurile optice digitale.
Sfat
Sunetul televizorului este scos prin difuzoarele
conectate la receptor în cazul în care conectaţi mufa
de ieşire audio a televizorului şi mufele TV IN ale
receptorului. În această configuraţie, setaţi mufa de
ieşire audio a televizorului la „Fixed”, dacă se poate
comuta între „Fixed” şi „Variable”.
30RO
3: Conectarea echipamentului video
Introducere
Conexiuni necesare pentru urmărirea de conţinut înregistrat pe suporturi
Blu-ray Disc sau pe DVD-uri
Pentru a conecta echipament cu mufe HDMI
Dacă echipamentul nu are o mufă HDMI, consultaţi pagina 32.
Player DVD, player Blu-ray Disc
Semnale video/audio
A
*
A Cablu HDMI (nefurnizat)
Vă recomandăm să utilizaţi un cablu
Sony HDMI.
* Puteţi conecta orice echipament cu mufe de ieşire
HDMI la mufele HDMI IN de pe receptor.
continuare
31RO
Pentru a conecta echipament cu alte mufe decât HDMI
Nu este necesar să conectaţi toate cablurile. Conectaţi cablurile în conformitate cu mufele de pe
echipamentul dumneavoastră.
Player DVD, player Blu-ray Disc
Semnale audio
Semnale video
sau
A
sau
B
A Cablu coaxial digital (nefurnizat)
B Cablu audio (nefurnizat)
C Cablu video (nefurnizat)
D Cablu video componentă (nefurnizat)
32RO
C
D
Conexiuni necesare pentru jocuri video
Introducere
PlayStation 3 (joc video cu mufă HDMI)
Semnale video/audio
A
B
C
Semnale audio
D
Semnale video
sau
Joc video fără mufă HDMI
Nu este necesar să conectaţi toate cablurile. Conectaţi cablurile în conformitate cu mufele de pe
echipamentul dumneavoastră.
A Cablu HDMI (nefurnizat)
B Cablu optic digital (nefurnizat)
Tip joc video
C Cablu audio (nefurnizat)
D Cablu video (nefurnizat)
Cablu necesar (cablu)
Video
Audio
Prevăzut cu HDMI*
A
–
Neprevăzut cu HDMI
D
B sau C**
*
Puteţi scoate sunetul jocului video (sunet surround multicanal) prin receptor doar prin conectarea cablului
jocului video cu un cablu HDMI.
** Dacă doriţi să scoateţi sunet surround multicanal prin receptor, utilizaţi B pentru conexiunea audio.
continuare
33RO
Note
• La conectarea cablurilor optice digitale, introduceţi fişele drept, până ce se aude un clic.
• Nu îndoiţi şi nu legaţi cablurile optice digitale.
Conexiuni necesare pentru urmărirea de programe prin intermediul transmisiei
prin satelit sau al televiziunii prin cablu
Tuner de satelit, Cutie de cablu cu mufă HDMI
Semnale video/audio
A
B
C
Semnale audio
D
E
Semnale video
sau
sau
Tuner de satelit, Cutie de cablu fără mufă HDMI
Nu este necesar să conectaţi toate cablurile. Conectaţi cablurile în conformitate cu mufele de pe
echipamentul dumneavoastră.
A Cablu HDMI (nefurnizat)
B Cablu optic digital (nefurnizat)
C Cablu audio (nefurnizat)
34RO
D Cablu video (nefurnizat)
E Video componentă (nefurnizat)
Cablu necesar (cablu)
Video
Audio
Prevăzut cu HDMI*
A
–
Neprevăzut cu HDMI
E sau D
B sau C**
*
Puteţi scoate sunetul tunerului pentru satelit/cutiei de cablu (sunet surround multicanal) prin receptor doar
prin conectarea cablului tunerului pentru satelit/cutiei de cablu cu un cablu HDMI.
** Dacă doriţi să scoateţi sunet surround multicanal prin receptor, utilizaţi B pentru conexiunea audio.
Note
• La conectarea cablurilor optice digitale, introduceţi fişele drept, până ce se aude un clic.
• Nu îndoiţi şi nu legaţi cablurile optice digitale.
Conexiuni necesare pentru urmărirea de conţinut înregistrat pe casete video
VCR
Semnale audio
Semnale video
A
B
A Cablu audio (nefurnizat)
B Cablu video (nefurnizat)
35RO
Introducere
Tip tuner pentru
satelit/cutie de cablu
Conexiuni necesare pentru urmărirea de conţinut prin intermediul unei
camere video
La mufele VIDEO 2 IN
A
B
Semnale video/audio
Cameră video fără mufă
HDMI
Cameră video cu mufă HDMI
A Cablu video/audio componentă (nefurnizat)
B Cablu HDMI (nefurnizat)
36RO
Caracteristici HDMI
• Utilizaţi un cablu High Speed HDMI.
Dacă utilizaţi un cablu Standard HDMI, este
posibil ca imaginile 4K, 1080p, Deep Colour
sau 3D să nu fie afişate corespunzător.
• Sony recomandă utilizarea unui cablu
autorizat HDMI sau a unui cablu Sony
HDMI.
Notă cu privire la utilizarea unui
cablu de conversie HDMI-DVI
Nu vă recomandăm utilizarea unui cablu de
conversie HDMI-DVI. Când conectaţi un
cablu de conversie HDMI-DVI la un dispozitiv
DVI-D, sunetul şi/sau imaginea se pot pierde.
Conectaţi un cablu audio separat sau un cablu
digital de conectare, apoi setaţi „Video Input
Assign”şi „Audio Input Assign” din meniul
Setări intrare dacă sunetul nu este scos corect.
37RO
Introducere
• Semnalele audio digitale transmise de
HDMI pot fi scoase prin difuzoarele şi
mufele PRE OUT ale acestui receptor. Acest
semnal acceptă Dolby Digital, DTS, DSD şi
PCM linear. Pentru detalii, consultaţi
„Formate audio digitale acceptate de
receptor” (pagina 23).
• Intrările de semnale video analogice prin
mufa VIDEO sau mufele COMPONENT
VIDEO pot fi scoase ca semnele HDMI.
Semnalele audio nu sunt scoase prin mufele
HDMI OUT în timpul conversiei imaginii.
• Cu toate acestea, intrarea video analogică nu
poate fi scoasă prin mufele HDMI OUT din
zona 2.
• Acest receptor acceptă transmisii High
Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), Deep Colour, „x.v.Colour”,
precum şi transmisii 3D sau 4K.
• Mufele HDMI ace acestui receptor acceptă
funcţia Comandă HDMI. Cu toate acestea,
mufa HDMI OUT B şi mufele HDMI ZONE
2 OUT nu acceptă funcţia Comandă pentru
funcţia HDMI.
• Pentru a vă bucura de imagini 3D, conectaţi
un televizor şi echipament compatibile 3D
(player Blu-ray Disc, înregistrator Blu-ray
Disc, PlayStation 3 etc.) la receptor utilizând
cabluri High Speed HDMI, puneţi-vă
ochelarii 3D şi apoi redaţi conţinut
compatibil 3D.
• Receptorul este compatibil cu semnale 4K
scoase prin intermediul mufelor sale de
ieşire HDMI. Semnalele video de intrare
analogice pot fi crescute treptat până la 4K.
Prin mufele HDMI IN 1/IN 2 de pe panoul
din spate şi prin mufa IN 9 de pe panoul
frontal al unui player compatibil 4K,
semnalele de intrare 4K sunt scoase ca atare,
ca semnale 4K. Pentru a vă bucura de
imagini 4K, conectaţi un televizor sau un
proiector compatibil 4K la mufele de ieşire
HDMI.
• Puteţi vedea intrarea HDMI IN 1/IN 2/IN 3/
IN 4 în ferestrele de previzualizare picture in
picture.
Note cu privire la conectarea
cablurilor
4: Conectarea echipamentului audio
Conexiuni necesare pentru ascultarea de conţinut înregistrat pe suporturi
Super Audio CD sau pe CD-uri obişnuite
Pentru a conecta echipament cu mufe HDMI
Dacă echipamentul nu are o mufă HDMI, consultaţi pagina 39.
Player CD, player Super Audio CD
Semnale video/audio
A
*
A Cablu HDMI (nefurnizat)
Vă recomandăm să utilizaţi un cablu
Sony HDMI.
* Puteţi conecta orice echipament cu mufe de ieşire
HDMI la mufele HDMI IN de pe receptor.
38RO
Pentru a conecta echipament cu alte mufe decât HDMI
Player CD
Player Super Audio CD
sau
A
sau
B
sau
A
B
C
B
A Cablu coaxial digital (nefurnizat)
B Cablu audio (nefurnizat)
C Cablu audio monofonic (nefurnizat)
Notă
Semnalele de intrare audio de la mufele MULTI
CHANNEL INPUT nu pot fi înregistrate.
Sfat
Toate mufele audio digitale sunt compatibile cu
frecvenţele de eşantionare de 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz, 88,2 kHz şi 96 kHz. Mufele COAXIAL IN
sunt compatibile, de asemenea, cu frecvenţa de
eşantionare de 192 kHz.
continuare
39RO
Introducere
Dacă playerul dumneavoastră Super Audio CD este prevăzut cu mufe de ieşire multicanal, le puteţi
conecta la mufele MULTI CHANNEL INPUT ale acestui receptor, pentru a vă bucura de sunet
multicanal. În mod alternativ, mufele MULTI CHANNEL INPUT pot fi utilizate pentru a conecta
un decodor multicanal extern.
Nu este necesar să conectaţi toate cablurile. Conectaţi cablurile în conformitate cu mufele de pe
echipamentul dumneavoastră.
Notă cu privire la redarea unui
Super Audio CD pe un player
Super Audio CD
Nu este scos niciun sunet atunci când este
redat un Super Audio CD pe un player Super
Audio CD conectat doar la mufa COAXIAL
SA-CD/CD IN de pe acest receptor. Atunci
când redaţi un Super Audio CD, conectaţi
playerul la mufele MULTI CHANNEL INPUT
sau SA-CD/CD IN sau conectaţi un player care
poate scoate semnalele DSD prin mufa HDMI
pe receptor, utilizând un cablu HDMI.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu playerul Super Audio CD.
Dacă doriţi să conectaţi mai multe
dispozitive digitale, dar nu puteţi
găsi o intrare care să nu fie
utilizată
Consultaţi „Utilizarea altor mufe de intrare
video/audio” (pagina 80).
40RO
Introducere
Conexiuni necesare pentru ascultarea de conţinut prin intermediul
unui computer
A
A Cablu USB (nefurnizat)
Notă
Utilizaţi un cablu USB de la tipul A la tipul B pentru
a conecta computerul la receptor.
Sfaturi
• Redarea prin intermediul unui PC este compatibilă
cu următoarele:
– Frecvenţă de eşantionare: 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz şi 192 kHz
– Rezoluţie de biţi: 16 biţi şi 24 de biţi
• Frecvenţele de eşantionare şi numărul de biţi de
cuantificare pe care le puteţi reda sau scoate
utilizând computerul pot varia în funcţie de
sistemul de operare al acestuia sau de numărul
versiunii de software al playerului.
41RO
Conexiuni necesare pentru a asculta la radio
Antenă cadru pentru AM
(aeriană) (furnizată)
Antenă cu fir pentru FM (aeriană) (furnizată)
Note
• Pentru a preveni producerea de zgomote, ţineţi
antena cadru pentru AM (aeriană) la distanţă de
receptor şi de alte echipamente.
• Asiguraţi-vă că aţi întins antena cu fir pentru FM
(aeriană) pe întreaga lungime.
• După conectarea antenei cu fir pentru FM
(aeriană), încercaţi pe cât posibil să o menţineţi
în poziţie orizontală.
42RO
Introducere
Conexiuni necesare pentru ascultarea conţinutului înregistrat pe MD,
casete sau discuri de vinil
Pentru conectarea unui casetofon MD, nu este necesar să conectaţi toate cablurile.
Conectaţi cablurile în conformitate cu mufele de pe echipamentul dumneavoastră.
Platan
Casetofon MD/casetofon
A
B
A
A Cablu audio (nefurnizat)
B Cablu optic digital (nefurnizat)
Note
• Când conectaţi un casetofon MD cu cabluri
digitale, îl puteţi conecta la oricare mufă IN digitală
a receptorului. Pentru a activa conexiunea, este
necesar să alocaţi mufa unei intrări de casetofon
MD din meniu. Consultaţi „Utilizarea altor mufe
de intrare video/audio” (pagina 80).
• Dacă platanul dumneavoastră este revăzut cu fir
de împământare (masă), conectaţi-l la borna
(U) SIGNAL GND.
43RO
5: Conectarea la reţea
Dacă dispuneţi de o conexiune la Internet, puteţi să conectaţi receptorul la Internet.
Exemplu de configurare
Următoarea ilustraţie prezintă un exemplu de configurare a unei reţele de domiciliu cu receptorul
şi un computer. Vă recomandăm să utilizaţi o conexiune cu fir.
Router
Modem
Cablu LAN
(nefurnizat)
Internet
Computer
Cablu LAN
(nefurnizat)
Notă
Conectaţi un router la unul dintre porturile de la 1 la
4 ale receptorului, utilizând un singur cablu LAN.
Nu conectaţi acelaşi router la receptor utilizând mai
mult de un cablu LAN. Acest lucru poate provoca
o defecţiune.
Cerinţe de sistem
Următorul mediu de sistem este necesar
pentru a utiliza funcţia de reţea a receptorului.
O conexiune de bandă largă
Este necesară o conexiune de bandă largă la
Internet pentru a vă bucura de materiale video
prin Internet sau pentru a utiliza funcţia
receptorului de actualizare a software-ului.
Modem
Acesta este dispozitivul care este conectat la
linia de bandă largă pentru a comunica cu
Internetul. Unele dintre aceste dispozitive sunt
integrate cu routerul.
44RO
Router
• Utilizaţi un router compatibil cu viteze de
transmisie de 100 Mbps pentru a vă bucura
de conţinut în reţeaua de domiciliu.
• Vă recomandăm să utilizaţi un router
prevăzut cu server încorporat DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol).
Această funcţie alocă automat adrese IP în
reţeaua LAN.
• Receptorul nu acceptă o conexiune la reţea
cu viteze de transmisie de 1 Gbps sau mai
rapide.
Cablu LAN (CAT5)
• Vă recomandăm să utilizaţi acest tip de cablu
pentru o reţea LAN cu fir.
Unele cabluri LAN de tip plat sunt uşor
afectate de zgomot. Vă recomandăm să
utilizaţi cabluri de tip normal.
• Dacă receptorul este utilizat într-un mediu
în care există zgomot de alimentare generat
de produse electrice sau într-un mediu de
reţea cu zgomot, utilizaţi un cablu LAN de
tip blindat.
Pornirea receptorului
Introducere
6: Pregătirea receptorului şi
a telecomenzii
?/1
Conectarea cablului de alimentare
CA (de la reţea)
Conectaţi ferm cablul de alimentare CA (de la
reţea) furnizat la borna AC IN de pe receptor,
apoi conectaţi cablul de alimentare CA (de la
reţea) la o priză de perete.
Bornă AC IN
La priza de perete
Cablu de
alimentare CA
(de la reţea)
(furnizat)
Între fişă şi panoul din spate rămâne un spaţiu
de separare, chiar şi atunci când cablul de
alimentare (de la reţea) este introdus ferm.
Cablul trebuie conectat în acest mod.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Apăsaţi ?/1 pentru a porni receptorul.
Puteţi porni receptorul şi cu ajutorul ?/1 de pe
telecomandă.
Atunci când opriţi receptorul, apăsaţi din nou
?/1. „STANDBY” clipeşte pe fereastra de
afişaj. Nu deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) în timp ce „STANDBY” clipeşte.
Acest lucru poate provoca o defecţiune.
Pentru a economisi energie în
modul standby
Setaţi „Control for HDMI” (pagina 107),
„Pass Through” (pagina 107), „Network
Standby” (pagina 110) şi „RS232C Control”
(pagina 113) la „Off” sau la „Auto” (numai
pentru „Pass Through”) şi opriţi alimentarea
pentru zona 2/zona 3.
Dacă „Control for HDMI” (pagina 107),
„Pass Through” (pagina 107) sau „Network
Standby” (pagina 110) este setat la „On” sau
alimentarea pentru zona 2 sau zona 3 este
pornită, lampa de deasupra ?/1 se aprinde
de culoare portocaliu.
Notă
Partea de deasupra a receptorului se poate încălzi în
timp ce receptorul se află în modul standby. Acest
lucru are loc din cauza curentului care circulă prin
circuitele interne ale receptorului. Aceasta nu
reprezintă o defecţiune.
45RO
Introducerea bateriilor în
telecomandă
Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA) în
telecomanda multifuncţională RM-AAL042
şi în telecomanda simplă RM-AAU124.
Respectaţi polaritatea corectă atunci când
instalaţi bateriile.
RM-AAL042
RM-AAU124
Note
• Nu lăsaţi telecomanda în locuri extrem de calde sau
cu umiditate excesivă.
• Nu utilizaţi o baterie nouă împreună cu unele
uzate.
• Nu combinaţi bateriile cu mangan cu alte tipuri
de baterii.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi telecomanda
pentru o perioadă de timp mai îndelungată,
scoateţi bateriile pentru a evita eventualele
deteriorări provocate de scurgerea electrolitului
din baterii şi de corodare.
• Atunci când înlocuiţi sau scoateţi bateriile, este
posibil să fie şterse codurile programate. Dacă se
întâmplă acest lucru, programaţi din nou codurile
telecomenzii (pagina 122, 126, 128).
7: Configurarea receptorului
cu ajutorul Easy Setup
Puteţi ajusta cu uşurinţă setările de bază ale
receptorului, acţionând asupra receptorului în
conformitate cu instrucţiunile de pe ecranul
televizorului.
Comutaţi intrarea televizorului la intrarea la
care este conectat receptorul.
Atunci când porniţi receptorul pentru prima
dată, pe ecranul televizorului apare ecranul
EULA. Fiţi de acord cu EULA pentru a trece la
ecranul Easy Setup, apoi configuraţi receptorul
în conformitate cu instrucţiunile din ecranul
Easy Setup.
Puteţi configura următoarele funcţii cu
ajutorul Easy Setup.
– Setări reţea
– Setări intrare
– Speaker Settings
Sfat
Va fi afişată o bifă în partea dreaptă a fiecăreia dintre
funcţiile pe care le-aţi configurat.
Note cu privire la Speaker Settings
(Auto Calibration)
Introduceţi complet fişa microfonului de
optimizare în mufa AUTO CAL MIC.
Confirmarea configurării
subwooferului activ
• Când este conectat un subwoofer, porniţi
subwooferul şi daţi mai tare volumul înainte
de a activa subwooferul. Rotiţi butonul LEVEL
la poziţia de dinainte de punctul de mijloc.
• În cazul în care conectaţi un subwoofer cu
funcţie de frecvenţă de trecere, setaţi
valoarea la maxim.
46RO
Note
• În funcţie de caracteristicile subwooferului utilizat,
este posibil ca valoarea distanţei de configurare să
fie diferită de poziţia efectivă.
• Dacă efectuaţi „Speaker Settings (Auto
Calibration)” utilizând Easy Setup, rezultatele
măsurătorii vor fi suprascrise şi salvate în poziţia
selectată în momentul respectiv („Pos.1” este
selectat ca setare implicită din fabrică).
Sfaturi
• În funcţie de poziţia subwooferului, rezultatele
măsurătorii pentru polaritate pot varia. În orice
caz, nu vor fi probleme chiar dacă veţi utiliza în
continuare receptorul cu valoarea respectivă.
• În funcţie de difuzoare, poate apărea mesajul
„Out Phase” chiar dacă nu există nicio problemă cu
conexiunea difuzorului. Acest lucru este cauzat de
specificaţiile difuzoarelor şi nu vor exista probleme,
chiar dacă veţi utiliza în continuare difuzoarele.
• Atunci când conectaţi toate difuzoarele cu
o impedanţă nominală de cel puţin 8 ohmi,
setaţi „Speaker Impedance” la „8 Ω”. Atunci
când conectaţi alte tipuri de difuzoare, setaţi
la „4 Ω”.
• Atunci când conectaţi difuzoare frontale la
bornele FRONT A şi FRONT B, conectaţi
difuzoarele cu o impedanţă nominală de cel
puţin 8 ohmi.
– Atunci când conectaţi difuzoare cu
impedanţă de cel puţin 16 ohmi atât în
configuraţia „A”, cât şi în cea „B”:
Setaţi „Speaker Impedance” la „8 Ω” în
meniul Speaker Settings.
– Pentru alte tipuri de difuzoare, în alte
configuraţii:
Setaţi „Speaker Impedance” la „4 Ω” în
meniul Speaker Settings.
Pentru a selecta difuzoarele
frontale
Puteţi selecta difuzoarele frontale pe care
doriţi să le utilizaţi.
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
Când conectaţi două subwoofere
la receptor
Dacă nu puteţi obţine corect rezultatele
măsurătorii funcţiei „Auto Calibration”, în
funcţie de mediul ambiant, sau dacă doriţi
să efectuaţi reglaje fine, puteţi configura
subwooferele manual. Pentru detalii,
consultaţi „Speaker Setup” din meniul
Speaker Settings (pagina 96).
Note cu privire la impedanţa
difuzoarelor
• Dacă nu sunteţi sigur care este impedanţa
difuzoarelor, consultaţi instrucţiunile de
utilizare primite împreună cu difuzoarele.
(Aceste informaţii se găsesc adesea pe spatele
difuzorului.)
Apăsaţi în mod repetat SPEAKERS (A/B/A+B/
OFF) pentru a selecta sistemul de difuzoare
frontale pe care doriţi să îl utilizaţi.
Puteţi verifica ce set de borne (A sau B) este
selectat, consultând indicatorii de pe fereastra
de afişaj.
Indicatori
Difuzoare selectate
Difuzoarele conectate la bornele
FRONT A.
Difuzoarele conectate la bornele
FRONT B.
continuare
47RO
Introducere
• În cazul în care conectaţi un subwoofer cu
funcţie de standby automat, dezactivaţi
funcţia.
Indicatori
Difuzoare selectate
Difuzoarele conectate atât la bornele
FRONT A, cât şi la bornele
FRONT B (conexiune paralelă).
În fereastra de afişaj apare
„SPEAKERS OFF”.
Niciun semnal audio nu este scos
prin nicio bornă a difuzoarelor şi nici
prin mufele PRE OUT.
Pentru a utiliza receptorul drept
pre-amplificator
Puteţi utiliza funcţia „Auto Calibration” atunci
când utilizaţi receptorul drept preamplificator.
În acest caz, valoarea distanţei prezentate pe
afişaj poate diferi de valoarea distanţei efective.
În orice caz, nu vor fi probleme, chiar dacă veţi
utiliza în continuare receptorul cu valoarea
respectivă.
Pentru a revoca procesul
de măsurare
Procesul de măsurare este revocat prin
următoarele operaţii.
– Oprind alimentarea
– Modificând volumul
– Comutând intrările
– Modificând setarea SPEAKERS (A/B/A+B/
OFF)
– Conectând căştile
Nu sunt permise alte operaţii decât cele de mai
sus în timpul procesului de măsurare.
Pentru a configura receptorul
manual
Consultaţi „Ajustarea setărilor” (pagina 89).
48RO
8: Configurarea
echipamentului conectat
Pentru a configura o ieşire audio digitală
multicanal, verificaţi setarea ieşirii audio
digitale de pe echipamentul conectat.
Pentru un player Sony Blu-ray Disc, verificaţi
dacă „Audio (HDMI)”, „DSD Output Mode”,
„Dolby Digital/DTS”, „Dolby Digital” şi
„DTS” sunt setate la „Auto”, „On”,
„Bitstream”, „Dolby Digital” şi, respectiv,
„DTS” (începând cu 1 august 2012).
Pentru un PlayStation 3, după conectarea
receptorului cu un cablu HDMI, selectaţi
„Audio Output Settings” din „Sound Settings”,
apoi selectaţi „HDMI” şi „Automatic”
(cu versiunea 4.21 a software-ului de sistem).
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare primite cu echipamentul conectat.
Ghid de utilizare a afişajului
pe ecran
Un server este un dispozitiv care livrează
conţinut (muzică, fotografii şi clipuri video)
unui dispozitiv DLNA dintr-o reţea de
domiciliu.
Puteţi reda conţinut stocat pe un computer
dintr-o reţea de domiciliu cu acest receptor
prin intermediul reţelei respective, după ce aţi
instalat un software de aplicaţie* cu funcţie de
server conform DLNA.
Puteţi să afişaţi meniul receptorului pe ecranul
televizorului şi să selectaţi funcţia dorită pe
ecranul televizorului, apăsând V/v/B/b şi
pe telecomandă.
Când începeţi să utilizaţi receptorul, asiguraţivă că apăsaţi mai întâi butonul AMP de pe
telecomandă. În caz contrar, este posibil ca
operaţiunile care urmează să nu fie primite
de receptor.
* Dacă utilizaţi un computer cu Windows 7, utilizaţi
Windows Media® Player 12 la pachet cu
Windows 7.
Dacă utilizaţi un computer cu Windows 8, este
posibil ca noul sistem al interfeţei grafice să nu
recunoască receptorul. Dacă întâmpinaţi această
problemă, comutaţi setarea la „Desktop UI”.
AMP
Butoane
de intrare
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
Utilizarea meniului
1
Comutaţi intrarea televizorului
la intrarea la care este conectat
receptorul.
2
Apăsaţi AMP.
continuare
49RO
Introducere
9: Pregătirea unui computer
pentru a fi utilizat ca server
3
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire este afişat pe ecranul
televizorului.
4
Prezentare generală a meniului de
pornire
Meniu
Descriere
Watch
Selectează sursa video sau
foto ce urmează să intre în
receptor, sau conţinutul
video sau foto ce urmează să
fie livrat prin intermediul
mufei USB sau al unei reţele
de domiciliu (pagina 51).
Listen
Selectează sursa de muzică ce
urmează să intre în receptor,
sau conţinutul muzical ce
urmează să fie livrat prin
intermediul Internet video
sau al unei reţele de
domiciliu (pagina 51).
De asemenea, vă puteţi
bucura de radioul FM/AM
încorporat pe receptor.
Favorites
Afişează conţinutul de pe
Internet adăugat la Favorites
List. Puteţi salva până la
18 materiale de pe Internet
favorite (pagina 56).
Easy Automation
Vă permite să salvaţi diverse
setări ale receptorului şi să le
reapelaţi pe toate în acelaşi
timp (pagina 83).
Sound Effects
Vă permite să vă bucuraţi de
dezvoltările audio furnizate
de diverse tehnologii sau
funcţii proprietare Sony
(pagina 61).
Settings
Vă permite să ajustaţi setările
receptorului (pagina 89).
Apăsaţi în mod repetat B/b
pentru a selecta meniul dorit,
apoi apăsaţi
pentru a intra
în modul meniu.
Pe ecranul televizorului apare lista
elementelor de meniu.
Exemplu: Când selectaţi „Watch”.
Sfat
Când în partea din dreapta jos a ecranului apare
„OPTIONS”, puteţi afişa lista de funcţii apăsând
TOOLS/OPTIONS şi selectând o funcţie asociată.
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi RETURN/EXIT O.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi HOME pentru a afişa meniul de
pornire, apoi apăsaţi din nou HOME.
50RO
4
Imagine/sunet
Apăsaţi
volumul.
+/– pentru a regla
Pentru a selecta sursa de intrare
ZONE
Butoane
de intrare
Puteţi să rotiţi butonul INPUT SELECTOR
de pe receptor sau să apăsaţi pe butoanele de
intrare de pe telecomandă pentru a selecta
echipamentul dorit.
Pentru a selecta sursa de intrare pentru zona 2
sau zona 3, apăsaţi ZONE SELECT de pe
receptor sau ZONE de pe telecomandă
pentru a selecta mai întâi zona 2 sau zona 3
(pe fereastra de afişaj apare „ZONE 2 [nume
intrare]” sau „ZONE 3 [nume intrare]”).
Sfaturi
V/v/B/b,
Puteţi să reglaţi volumul în mod diferit, utilizând
butonul rotativ MASTER VOLUME de pe receptor
sau butonul
+/– de pe telecomandă.
• Pentru a creşte sau a reduce volumul rapid
– Învârtiţi rapid de butonul MASTER VOLUME.
– Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
+/–.
• Pentru a face ajustări fine
– Învârtiţi încet de butonul MASTER VOLUME.
– Apăsaţi butonul
+/– şi eliberaţi-l imediat.
HOME
Pentru a activa funcţia de
dezactivare a sunetului
Apăsaţi
de pe telecomandă. Pentru
a revoca, apăsaţi din nou
de pe
telecomandă sau apăsaţi
+ pentru
a creşte volumul. Dacă opriţi receptorul în
timp ce sunetul este dezactivat, funcţia de
dezactivare a sunetului este revocată.
1
Selectaţi „Watch” sau „Listen”
din meniul de pornire, apoi
apăsaţi
.
Pentru a evita deteriorarea
difuzoarelor
Înainte de a opri receptorul, asiguraţi-vă că
aţi redus nivelul volumului.
Pe ecranul televizorului apare lista
elementelor de meniu.
2
Selectaţi echipamentul dorit,
apoi apăsaţi
.
3
Porniţi echipamentul şi începeţi
redarea.
51RO
Imagine/sunet
Imagini/sunet de la
echipamentul conectat
PC
Dispozitiv USB/WALKMAN
Puteţi scoate cu uşurinţă sunet de înaltă
calitate redat pe un computer prin intermediul
receptorului.
Puteţi reda fişiere video/muzicale/foto de
pe dispozitivul USB conectat.
Pentru tipurile redabile de fişiere, consultaţi
„Reţea/USB” (pagina 24).
1
Cerinţe de sistem
Conectaţi dispozitivul USB la
portul
(USB) de pe receptor.
Înainte de conectare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului USB.
Sistem de operare
Windows 7 (SP1, 32 biţi/64 biţi)
Windows Vista (SP2, 32 biţi/64 biţi)
Windows XP (SP3, 32 biţi)
Mac OS X v10.6.8, 10.7.4
Dispozitiv
Port USB (conform USB 2.0)
Note
• Pentru a utiliza portul PC de pe panoul din spate
al receptorului, descărcaţi driverul corespunzător
creat pentru receptor de pe site-ul Web cu
informaţii despre produs (http://support.sonyeurope.com/), apoi instalaţi-l pe computer.
• Pentru mediul de operare menţionat mai sus, nu
este garantată funcţionarea receptorului cu toate
computerele.
• Nu este garantată funcţionarea receptorului cu
computere asamblate acasă, cu sisteme de operare
îmbunătăţite personal sau cu sisteme de operare
multiple.
• Nu este garantată funcţionarea receptorului cu
funcţii precum suspendarea sistemului, repaus sau
hibernare, pe toate computerele.
2
3
52RO
2
Selectaţi „Watch” sau „Listen”
din meniul de pornire, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi „My Video”, „My Music”
sau „My Photo”, apoi apăsaţi
.
Notă
Dacă nu este afişată nicio imagine, modificaţi
setarea pentru „Playback Resolution”
(pagina 105).
Redarea de conţinut de pe un
computer
1
Dispozitiv USB
4
Selectaţi „Listen” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
.
Selectaţi „PC”, apoi apăsaţi
Redaţi un fişier muzical de pe
computer, utilizând orice
software de aplicaţie (de ex.,
Windows Media® Player).
.
Selectaţi „USB device (front)”,
apoi apăsaţi
.
Folderele şi fişierele video/muzicale/foto
sunt listate pe ecranul televizorului.
5
Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru
a selecta fişierul pe care doriţi să
îl redaţi.
Imaginea sau sunetul de pe dispozitivul
USB este redat(ă) pe receptor.
Note
iPod/iPhone
Vă puteţi bucura de muzica/materialele
video/foto şi puteţi încărca bateria unui
iPod/iPhone prin intermediul receptorului.
Pentru detalii cu privire la modelele
iPod/iPhone compatibile cu această funcţie,
consultaţi pagina 54.
Notă
Nu puteţi utiliza căştile în timpul redării.
1
Conectaţi iPod/iPhone la portul
(USB) de pe receptor.
iPod/iPhone
(nefurnizat)
Cablu AV compus Apple
(nefurnizat)
2
Selectaţi „Watch” sau „Listen”
din meniul de pornire, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi „My Video”, „My Music”
sau „My Photo”, apoi apăsaţi
.
Notă
Dacă nu este afişată nicio imagine, modificaţi
setarea pentru „Playback Resolution”
(pagina 105).
continuare
53RO
Imagine/sunet
• Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul operaţiei.
Pentru a evita avarierea sau deteriorarea
dispozitivului USB, opriţi receptorul atunci când
deconectaţi dispozitivul USB.
• În cazul în care conectaţi un WALKMAN la
receptor, comandaţi WALKMAN cu telecomanda
receptorului în acelaşi fel în care o faceţi atunci
când conectaţi alte dispozitive USB la receptor.
Nu puteţi utiliza comenzile de pe WALKMAN.
• Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest receptor.
• Receptorul poate recunoaşte dispozitive de tip
Clasă de stocare în masă (MSC) (de ex., o memorie
flash sau un hard disk).
4
Selectaţi „iPod (front)”, apoi
apăsaţi
.
Fişierele video/muzicale sunt listate pe
ecranul televizorului.
Dacă selectaţi „iPod (front)” în
„My Photo”, selectaţi un fişier foto cu
ajutorul comenzilor de pe iPod/iPhone
(nu trebuie să treceţi la pasul 5).
5
Următorul tabel prezintă un exemplu de
butoane ce pot fi utilizate. (În funcţie de
modelul de iPod/iPhone, funcţionarea
poate diferi.)
Pentru „My Video”/„My Music”
Apăsaţi
Operaţiune
N
Porneşte redarea.
Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru
a selecta fişierul pe care doriţi
să îl redaţi.
X
Întrerupe redarea.
x
Opreşte redarea.
m sau M
Derulează înapoi sau înainte.
Imaginea sau sunetul de pe dispozitivul
iPod/iPhone este redat(ă) pe receptor.
Puteţi comanda dispozitivul iPod/iPhone
cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă.
Pentru detalii cu privire la funcţionarea
dispozitivului iPod/iPhone, consultaţi, de
asemenea, instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului iPod/iPhone.
. sau > Trece la fişierul sau capitolul
anterior/următor (dacă există).
Pentru „My Photo”
Apăsaţi
Operaţiune
N, X
Porneşte/întrerupe redarea.
x
Întrerupe redarea.
m sau M
Derulează înapoi sau înainte.
Creat pentru iPod/iPhone
. sau > Trece la fişierul anterior/următor.
Modelele de iPod/iPhone compatibile sunt
următoarele. Înainte de a-l utiliza cu
receptorul, actualizaţi dispozitivul iPod/iPhone
cu cea mai recentă versiune de software.
Note
Modelele compatibile sunt următoarele:
• iPod touch
iPod touch (a 4-a generaţie)/
iPod touch (a 3-a generaţie)/
iPod touch (a 2-a generaţie)
• iPod nano
iPod nano (a 6-a generaţie)/
iPod nano (a 5-a generaţie) (cameră video)/
iPod nano (a 4-a generaţie) (video)/
iPod nano (a 3-a generaţie) (video)
• iPod
iPod classic
• iPhone
iPhone 4S/iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G
• Nu puteţi transfera melodii pe iPod/iPhone de pe
acest receptor.
• Sony nu poate accepta responsabilitatea în cazul
în care datele înregistrate pe iPod/iPhone se pierd
sau se deteriorează atunci când se utilizează un
iPod/iPhone conectat la acest receptor.
• Acest produs a fost conceput în mod specific
pentru a funcţiona cu iPod/iPhone şi respectarea
standardelor de performanţă Apple a fost
certificată.
• Nu scoateţi dispozitivul iPod/iPhone în timpul
operaţiei. Pentru a evita avarierea sau deteriorarea
dispozitivului iPod/iPhone, opriţi receptorul
atunci când conectaţi sau deconectaţi dispozitivul
iPod/iPhone.
• Atunci când conectaţi un iPod care nu este
compatibil cu funcţia de ieşire video şi selectaţi
„iPod (front)” în „My Video” sau „My Photo”, un
mesaj de alertare apare pe ecranul televizorului.
Sfaturi
Pentru a comanda dispozitivul
iPod/iPhone cu ajutorul
telecomenzii
Puteţi comanda dispozitivul iPod/iPhone
cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă.
54RO
• Dispozitivul iPod/iPhone se încarcă atunci când
este conectat la receptor şi receptorul este pornit.
• Receptorul poate recunoaşte până la 3.000 de
fişiere (inclusiv foldere).
1
Selectaţi „Watch” sau „Listen”
din meniul de pornire, apoi
apăsaţi
.
2
Selectaţi „My Video”, „My Music”
sau „My Photo”, apoi apăsaţi
.
Reţea de domiciliu (DLNA)
Pregătiri pentru utilizarea
funcţiei DLNA
Notă
Dacă nu este afişată nicio imagine, modificaţi
setarea pentru „Playback Resolution”
(pagina 105).
3
Selectaţi pictograma server
DLNA, apoi apăsaţi
.
Folderele şi fişierele video/muzicale/foto
sunt listate pe ecranul televizorului.
4
• Conectaţi receptorul la reţeaua de domiciliu
(pagina 44).
• Pregătiţi celelalte echipamente certificate
DLNA. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale echipamentelor.
Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru
a selecta fişierul pe care doriţi să
îl redaţi.
Imaginea sau sunetul de pe serverul
DLNA este redat(ă) pe receptor.
Pentru a reda fişiere la distanţă prin comandarea receptorului (dispozitiv
de redare) cu ajutorul unui controler DLNA
Puteţi controla receptorul cu un controler certificat DLNA, precum Windows Media® Player 12,
atunci când redaţi fişiere stocate pe un server DLNA.
Computer
(server, controler)
Controlaţi acest receptor utilizând un controler
DLNA.
Pentru detalii despre această operaţie, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale controlerului
DLNA.
Acest receptor
(dispozitiv de redare)
Sfat
Receptorul este compatibil cu funcţia „Play To”
a Windows Media® Player 12, care este inclus
standard în Windows 7.
Notă
Nu controlaţi receptorul cu telecomanda furnizată
şi cu o telecomandă DLNA în acelaşi timp.
55RO
Imagine/sunet
Puteţi reda fişiere video/muzicale/foto de pe
alte dispozitive certificate DLNA, conectândule la reţeaua de domiciliu.
Acest receptor poate fi utilizat ca player şi ca
dispozitiv de redare.
• Server: Stochează şi trimite fişiere.
• Player: Primeşte şi redă fişiere de pe server.
• Dispozitiv de redare: Primeşte şi redă fişiere
de pe server şi poate fi comandat de un alt
dispozitiv (controler).
• Controler: Controlează componenta de
redare.
Video Internet
Puteţi reda o varietate de conţinut Internet cu
ajutorul acestui receptor.
1
A Afişajul comenzilor
Apăsaţi V/v/B/b sau
operaţii de redare.
B Bara de stare a redării
Bară de stare, cursor ce indică poziţia
curentă, timpul de redare, durata fişierului
video
Conectaţi receptorul la o reţea
(pagina 44).
C Indicatorul de stare a reţelei
2
Selectaţi „Watch” sau „Listen”
din meniul de pornire, apoi
apăsaţi
.
E Numele următorului fişier video
3
Selectaţi „Internet Video”
sau „Internet Music”, apoi
apăsaţi
.
F Numele fişierului video selectat în
momentul respectiv
Înregistrarea conţinutului favorit
Apare ecranul cu conţinut Internet.
Puteţi înregistra conţinutul Internet favorit în
„Favorites List”.
Notă
1
Afişaţi ecranul cu conţinut
Internet.
2
Selectaţi pictograma furnizorului
de conţinut Internet pe care doriţi
să îl înregistraţi în Favorites List,
apoi apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
3
Selectaţi „Add to Favorites”, apoi
apăsaţi
.
Dacă nu este afişată nicio imagine, modificaţi
setarea pentru „Playback Resolution”
(pagina 105).
4
D Viteza de transmisie a reţelei
Selectaţi pictograma unui
furnizor de conţinut Internet,
apoi apăsaţi
.
În cazul în care lista cu conţinutul
Internet nu a fost regăsită, aceasta va
fi reprezentată printr-o pictogramă
„neobţinut” sau „nou”.
Notă
Conţinutul Internet poate fi suspendat sau modificat
fără notificare prealabilă.
Pentru a elimina conţinut din
Favorites List
1 Apăsaţi FAVORITES.
Apare Favorites List.
Pentru a utiliza panoul de
comandă
Panoul de comandă apare când fişierul video
începe să fie redat. Elementele afişate pot diferi,
în funcţie de furnizorii de conţinut Internet.
Pentru a afişa din nou, apăsaţi DISPLAY.
56RO
2 Selectaţi pictograma furnizorului de
conţinut Internet pe care doriţi să îl
eliminaţi din Favorites List, apoi apăsaţi
TOOLS/OPTIONS.
3 Selectaţi „Remove from Favorites”, apoi
apăsaţi
.
Opţiuni disponibile
Detalii
Favorites List
Afişează Favorites List.
Add to Favorites
Adaugă conţinut Internet la
Favorites List.
Remove from
Favorites
Elimină conţinut Internet
din Favorites List.
IP Content Noise
Reduction
Ajustează calitatea imaginii
pentru conţinutul video de
pe Internet.
FM/AM
Puteţi asculta difuzări FM şi AM cu ajutorul
tunerului încorporat. Înainte de utilizare,
asiguraţi-vă că aţi conectat antenele FM şi AM
(aeriene) la receptor (pagina 42).
1
Selectaţi „Listen” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „FM/AM”, apoi
apăsaţi
.
Ecran FM/AM
Puteţi selecta şi comanda fiecare element de
pe ecran apăsând V/v/B/b şi
.
A Comutator bandă (pagina 58)
B Indicare frecvenţă (pagina 58)
C Listă posturi presetate (pagina 60)
D Nume post presetat (pagina 60)
continuare
57RO
Imagine/sunet
Element
?/1
SHIFT
Butoane
numerice
D.TUNING
Acordarea automată a unui post
(Auto Tuning)
1
Selectaţi indicarea frecvenţei
pe ecranul FM/AM.
2
Apăsaţi V/v.
V caută de la posturi cu frecvenţă
inferioară la posturi cu frecvenţă
superioară, iar v de la frecvenţă
superioară la frecvenţă inferioară.
Scanarea se opreşte de fiecare dată
când se recepţionează un post.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
În cazul unei recepţii FM stereo
slabe
1 Acordaţi postul pe care doriţi să-l
ascultaţi, utilizând Auto Tuning,
Direct Tuning sau selectând postul
presetat dorit (pagina 60).
2 Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Comutarea între radio FM şi AM
Apare meniul opţiunilor.
Notă
1
Selectaţi „Listen” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „FM/AM”, apoi
apăsaţi
.
3 Selectaţi „FM Mode”, apoi apăsaţi
.
Apare ecranul FM/AM.
4 Selectaţi „Monaural”, apoi apăsaţi
.
3
4
58RO
Selectaţi comutatorul de bandă.
Apăsaţi V/v pentru a selecta „FM”
sau “AM”, apoi apăsaţi
.
Puteţi seta „FM Mode” din meniul opţiunilor
când este selectată indicarea frecvenţei sau când
această opţiune este reclamată de o altă situaţie.
Acordarea directă a unui post
(Direct Tuning)
1
Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi
D.TUNING din ecranul FM/AM.
2
Apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce frecvenţa,
apoi apăsaţi
.
Exemplul 1: FM 102,50 MHz
Selectaţi 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Exemplul 2: AM 1.350 kHz
Selectaţi 1 b 3 b 5 b 0
Puteţi programa până la 30 de posturi FM şi 30
de posturi AM ca posturi preferate presetate.
1
În cazul în care recepţia FM stereo este
slabă, comutaţi la modul de recepţie FM
(pagina 58).
2
Notă
Puteţi seta „Preset Memory” din meniul
opţiunilor când este selectată indicarea
frecvenţei sau când această opţiune este
reclamată de o altă situaţie.
3
Selectaţi „Preset Memory”, apoi
apăsaţi
.
4
Selectaţi un număr de presetare,
apoi apăsaţi
.
Dacă nu puteţi acorda un post
Apare „– – – .– – MHz” sau „– – – – kHz”
şi apoi afişajul revine la frecvenţa curentă.
Asiguraţi-vă că aţi introdus frecvenţa corectă.
Dacă nu, repetaţi pasul 2. Dacă în continuare
nu puteţi acorda un post, este posibil ca
frecvenţa respectivă să nu fie folosită în zona
dumneavoastră.
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Apare meniul opţiunilor.
Sfaturi
• Dacă aţi acordat un post AM, reglaţi direcţia
antenei cadru pentru AM (aeriană) pentru
o recepţie optimă.
• Scala de acord pentru acord direct este prezentată
mai jos.
– Banda FM 50 kHz
– Banda AM 9 kHz
Acordaţi postul pe care doriţi
să-l programaţi, utilizând
Auto Tuning (pagina 58) sau
Direct Tuning (pagina 59).
Postul este memorat cu numărul de
presetare selectat.
5
Pentru a programa un alt post,
repetaţi paşii de la 1 la 4.
Puteţi memora posturi după cum
urmează:
• banda FM: de la FM1 la FM30
• banda AM: de la AM1 la AM30
59RO
Imagine/sunet
Introduceţi direct frecvenţa postului, cu
ajutorul butoanelor numerice de pe
telecomandă.
Programarea posturilor de radio
FM/AM
Acordarea posturilor presetate
1
Selectaţi „Listen” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „FM/AM”, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi numărul de presetare
din listă, apoi apăsaţi
.
Recepţionarea de difuzări RDS
RDS (Sistem de date radio) este un serviciu de
difuzare care permite posturilor de radio să
trimită informaţii suplimentare împreună cu
semnalul programului obişnuit. Acest tuner vă
oferă caracteristici RDS convenabile, precum
afişarea numelui postului. RDS este disponibil
doar pentru posturi FM.*
* Nu toate posturile FM oferă servicii RDS şi nici nu
furnizează acelaşi tip de servicii. Dacă nu sunteţi
familiarizat cu sistemul RDS, consultaţi posturile
de radio locale pentru detalii cu privire la serviciile
RDS din zona dumneavoastră.
Sunt disponibile numere de presetare
de la 1 la 30.
Pentru a denumi posturi presetate
(Name Input)
1 Selectaţi numărul de presetare pe care
doriţi să-l denumiţi.
2 Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Dacă acordaţi un post care oferă servicii RDS,
numele postului va apărea pe ecranul
televizorului şi în fereastra de afişaj.
* Dacă nu se recepţionează o difuzare RDS, numele
postului nu va apărea în fereastra de afişaj.
Apare meniul opţiunilor.
3 Selectaţi „Name Input”, apoi apăsaţi
Pe ecran apare tastatura virtuală.
4 Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru a selecta
câte un caracter pe rând, pentru
a introduce numele.
5 Selectaţi „Enter”, apoi apăsaţi
Selectaţi pur şi simplu un post din
banda FM.
.
Numele introdus este înregistrat.
.
Notă
Unele litere care pot fi afişate în fereastra de afişaj nu
pot fi afişate pe ecranul televizorului.
Sfat
În timp ce este afişat numele unui post, puteţi
verifica frecvenţa apăsând în mod repetat
DISPLAY MODE de pe receptor.
Pentru a revoca introducerea
numelui
Opţiuni disponibile
Apăsaţi RETURN/EXIT O sau HOME.
Element
Detalii
FM Mode
Comută modul de recepţie
FM la stereo sau monofonic.
Preset Memory
Memorează un post de radio
pe un anumit număr de
presetare.
Name Input
Denumeşte un post presetat.
60RO
Ascultarea de efecte de sunet
.
Redarea cu sunet pe 2 canale
Puteţi comuta sunetul de ieşire pe 2 canale, indiferent de formatul de înregistrare al software-ului
pe care îl utilizaţi, de echipamentul de redare conectat şi de setările câmpului de sunet al
receptorului.
Mod două canale
Efect
2ch Stereo
Receptorul scoate sunetul doar prin difuzoarele frontale, stâng şi drept.
Nu se aude sunetul prin subwoofer.
Sursele stereo standard cu 2 canale sar complet peste prelucrarea câmpului
de sunet, iar formatele surround multicanal sunt reduse la 2 canale.
2ch Analog Direct
Puteţi comuta sunetul intrării selectate la intrarea analogică pe 2 canale.
Această funcţie vă permite să utilizaţi surse analogice de înaltă calitate.
La utilizarea acestei funcţii, se pot regla doar volumul şi nivelul difuzorului
frontal.
Pentru a asculta muzică prin căştile conectate la receptor
Câmp de sunet
Efect
Headphone (2ch)
Acest mod se selectează automat dacă folosiţi căşti şi când este selectat un alt
mod decât „2ch Analog Direct”. Sursele stereo standard cu 2 canale sar complet
peste prelucrarea câmpului de sunet, iar formatele surround multicanal sunt
reduse la 2 canale.
Headphone (Direct)
Transmite semnale analogice fără a fi procesate de ton, câmp de sunet etc.
Acest mod este selectat în mod automat, dacă este selectată opţiunea
„2ch Analog Direct”.
Headphone (Multi)
Acest mod se selectează automat dacă folosiţi căşti atunci când „MULTI IN”
este selectat. Scoate semnalele analogice frontale din mufele MULTI
CHANNEL INPUT.
61RO
Ascultarea de efecte de sunet
Selectarea câmpului de sunet
1 Selectaţi „Sound Effects” din meniul de pornire, apoi apăsaţi
2 Selectaţi „Sound Field”, apoi apăsaţi .
3 Selectaţi câmpul de sunet dorit.
Redarea cu surround multicanal
Modul Auto Format Direct (A.F.D.) vă permite să ascultaţi sunete de fidelitate superioară şi să
selectaţi modul de decodare pentru a asculta un sunet stereo sau monofonic în format pe 2 canale
ca sunet în format multicanal.
Mod A.F.D.
Efect
A.F.D. Auto
Prezintă sunetul aşa cum a fost înregistrat/codificat, fără a adăuga efecte
surround.
Multi Stereo
Transmite semnale în format cu 2 canale (stânga/dreapta) sau semnale
monofonice de la toate difuzoarele.
Sfat
Vă recomandăm „A.F.D. Auto”.
Ascultarea unui efect surround pentru filme
Puteţi asculta sunetul în mod surround prin simpla selectare a unuia dintre câmpurile de sunet
preprogramate ale receptorului. Sunetul se va auzi la fel de impresionant şi de rezonant ca într-un
cinematograf.
Câmp de sunet
Efect
HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) este noua tehnologie inovatoare
home theater de la Sony şi utilizează cele mai recente tehnologii de procesare
a semnalului acustic şi digital. Se bazează pe date de măsurare cu răspuns precis
ale unui studio de masterizare.
Cu HD-D.C.S., vă puteţi bucura de filme Blu-ray şi DVD acasă, nu doar cu
o calitate înaltă a sunetului, ci şi cu cea mai bună ambianţă sonoră, exact cum
a intenţionat inginerul de sunet în timpul procesului de masterizare.
Puteţi selecta tipul de efect pentru HD-D.C.S.. Pentru detalii, consultaţi
„Despre tipul de efect pentru HD-D.C.S.” (pagina 63).
Movie Height
Ridică imaginea sunetului emis de difuzorul central în interiorul ecranului,
utilizând difuzoarele frontale înalte. Acest câmp de sunet este potrivit mai ales
atunci când difuzorul central este plasat sub un ecran mare sau în alte situaţii
asemănătoare. Chiar şi în absenţa difuzoarelor frontale înalte, această procesare
poate fi realizată utilizând difuzoare virtuale.
PLII Movie
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic II Movie. Această setare este
ideală pentru filme codificate în Dolby Surround. În plus, acest mod poate
reproduce sunetul în format cu 5.1 canale pentru a viziona filme dublate sau
vechi.
PLIIx Movie
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic IIx Movie. Această setare extinde
Dolby Pro Logic II Movie sau Dolby Digital 5.1 pe 7.1 canale separate pentru
film.
PLIIz Height
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic IIz. Această setare poate extinde
un sunet sursă în până la 9.1 canale pe care este aplicată o componentă verticală
şi oferă o dimensiune de prezenţă şi de adâncime. „PLIIz Height” este acelaşi
câmp de sunet ca cel descris la pagina 64. Puteţi ajusta nivelul de modificare
pentru „PLIIz Height”. Pentru detalii, consultaţi „Despre nivelul de modificare
pentru PLIIz Height” (pagina 65).
Neo:X Cinema
Execută decodarea în modul DTS Neo:X Cinema. Sursa înregistrată în formatul
cu 2 până la 7.1 canale este îmbunătăţită la până la 9.1 canale.
62RO
Despre tipul de efect pentru
HD-D.C.S.
HD-D.C.S. are trei tipuri diferite: Dynamic,
Theater şi Studio. Fiecare tip prezintă niveluri
diferite de combinaţii de sunete de reflexie şi
reverberaţie şi este optimizat pentru a se
potrivi unicităţii camerei, gusturilor şi stării
ascultătorului.
x Dynamic
Ascultarea de efecte de sunet
Setarea „Dynamic” este adecvată unui mediu
ambiant reverberant, dar căruia îi lipseşte
senzaţia de spaţiu (unde absorbţia sunetului
nu este suficientă). Această setare scoate în
evidenţă reflexia sunetului şi reproduce
sunetul dintr-un cinematograf mare, clasic.
Astfel, senzaţia de spaţiu a unui cinematograf
este scoasă în evidenţă şi se creează un câmp
acustic unic.
x Theater
Setare implicită din fabrică. Setarea „Theater”
este adecvată pentru o sufragerie obişnuită.
Această setare reproduce reverberaţia
sunetului exact ca într-un cinematograf.
Este cea mai adecvată pentru vizionarea de
conţinut înregistrat pe un Blu-ray Disc, atunci
când vă doriţi atmosfera dintr-un
cinematograf.
x Studio
Setarea „Studio” este adecvată pentru
o sufragerie cu echipament de sunet
corespunzător. Această setare reproduce
reverberaţia sunetului oferit atunci când
o sursă de sunet cinematografic este remizată
pentru un Blu-ray Disc la un nivel al volumului
corespunzător utilizării în casă. Nivelul
reflexiei şi al reverberaţiei sunetului este
menţinut la minimum. Cu toate acestea,
dialogurile şi efectele surround sunt reproduse
în mod viu.
63RO
Ascultarea unui efect surround pentru muzică
Puteţi asculta sunetul în mod surround prin simpla selectare a unuia dintre câmpurile de sunet
preprogramate ale receptorului. Sunetul se va auzi la fel de impresionant şi de rezonant ca într-o sală
de concerte.
Câmp de sunet
Efect
Berlin Philharmonic Hall
Reproduce caracteristicile de sunet ale Filarmonicii din Berlin. Puteţi, de
asemenea, regla nivelul efectului. Pentru detalii, consultaţi „Despre nivelul
efectului pentru Sală de concert” (pagina 65). Funcţionează, de asemenea,
automat împreună cu recepţia serviciului de Internet „The Berliner
Philharmoniker’s Digital Concert Hall”.
Concertgebouw Amsterdam
Reproduce caracteristicile de sunet ale unei săli de concert din Amsterdam,
Olanda, care prezintă o scenă de sunet largă, produsă de reflexivitate. Puteţi,
de asemenea, regla nivelul efectului. Pentru detalii, consultaţi „Despre nivelul
efectului pentru Sală de concert” (pagina 65).
Musikverein Vienna
Reproduce caracteristicile de sunet ale unei săli de concert din Viena, Austria,
care prezintă un sunet rezonant şi cu reverberaţii unice. Puteţi, de asemenea,
regla nivelul efectului. Pentru detalii, consultaţi „Despre nivelul efectului
pentru Sală de concert” (pagina 65).
Vocal Height
Ridică imaginea sunetului, utilizând difuzoarele înalte frontale. Această setare
este adecvată pentru urmărirea de conţinut muzical însoţit de o afişare pe un
ecran mare. Chiar şi în absenţa difuzoarelor frontale înalte, această procesare
poate fi realizată utilizând difuzoare virtuale.
Jazz Club
Reproduce acustica unui club de jazz.
Live Concert
Reproduce acustica unei săli de concerte live de 300 de locuri.
Stadium
Reproduce senzaţia dată de un stadion în aer liber de mari dimensiuni.
Sports
Reproduce senzaţia unei transmisii sportive.
Portable Audio
Reproduce o imagine clară, accentuată a sunetului de la dispozitivul
dumneavoastră audio portabil. Acest mod este ideal pentru formatul MP3 sau
alte fişiere muzicale comprimate.
PLII Music
Executaţi decodarea în modul Dolby Pro Logic II Music. Această setare este
ideală pentru sursele stereo normale, precum CD-urile.
PLIIx Music
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic IIx Music. Această setare este
ideală pentru sursele stereo normale, precum CD-urile.
PLIIz Height
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic IIz. Această setare poate extinde
un sunet sursă în până la 9.1 canale pe care este aplicată o componentă verticală
şi oferă o dimensiune de prezenţă şi de adâncime. „PLIIz Height” este acelaşi
câmp de sunet ca cel descris la pagina 62. Puteţi ajusta nivelul de modificare
pentru „PLIIz Height”. Pentru detalii, consultaţi „Despre nivelul de modificare
pentru PLIIz Height” (pagina 65).
Neo:X Music
Execută decodarea în modul DTS Neo:X Music. Sursa înregistrată în formatul
cu 2 până la 7.1 canale este îmbunătăţită la până la 9.1 canale.
Neo:X Game
Execută decodarea în modul DTS Neo:X Game. Sursa înregistrată în formatul
cu 2 până la 7.1 canale este îmbunătăţită la până la 9.1 canale.
64RO
Despre nivelul efectului pentru
Sală de concert
Puteţi seta nivelul reverberaţiei pentru
următoarele câmpuri de sunet:
– Berlin Philharmonic Hall
– Concertgebouw Amsterdam
– Musikverein Vienna
x Low
Reduce nivelul volumului reverberaţiei.
Setează nivelul volumului reverberaţiei la
valoarea implicită din fabrică.
x High
Creşte nivelul volumului reverberaţiei.
Despre nivelul de modificare
pentru PLIIz Height
Puteţi ajusta nivelul de modificare al canalelor
înalte frontale pentru modul Pro Logic IIz
(obişnuit pentru filme şi muzică).
x Low
Nu se va aplica nicio modificare.
x Mid
Vor fi aplicaţi +3 dB (setare implicită din
fabrică).
x High
Se vor aplica +5 dB.
Note cu privire la câmpurile de sunet
• În funcţie de ţară sau regiune, este posibil ca
serviciul de Internet „Berlin Philharmonic
Hall” să nu fie disponibil.
• Câmpul de sunet nu funcţionează când
„MULTI IN” este selectat.
• Nu puteţi selecta „2ch Analog Direct” atunci
când redaţi conţinut prin intermediul unui
dispozitiv USB, al unei reţele de domiciliu
sau al Internet video.
• „Multi Stereo” nu funcţionează atunci când
sunt recepţionate semnale audio multicanal.
65RO
Ascultarea de efecte de sunet
x Mid
• Câmpurile de sunet pentru film şi muzică
pot să nu funcţioneze, în funcţie de intrare
sau de modelul de difuzoare selectat, sau cu
anumite formate audio.
• Este posibil ca receptorul să redea semnale
la o frecvenţă de eşantionare mai mică
decât frecvenţa de eşantionare efectivă
a semnalelor de intrare, în funcţie de
formatul audio.
• „PLIIx Movie/Music”, „PLIIz Height”,
„Vocal Height” şi „Movie Height” s-ar putea
să nu apară, în funcţie de modelul de
difuzoare şi de setările selectate pentru
funcţia Difuzoare înalte virtuale.
• Este posibil ca unele difuzoare sau
subwooferul să nu scoată sunetul, în funcţie
de setarea câmpului de sunet.
• Dacă se aude zgomot, zgomotul poate fi
diferit, în funcţie de câmpul de sunet
selectat.
• „Neo:X (Cinema/Music/Game)” nu
funcţionează atunci când se primesc
semnale cu o frecvenţă de eşantionare
de 32 kHz.
Sfat
Utilizarea funcţiei Sound
Optimizer
Funcţia Sound Optimizer furnizează
o senzaţie de prezenţă şi intensitate a sunetului
redării de audio la volum ridicat, indiferent
de nivelul volumului receptorului.
Vă puteţi bucura de sunet clar şi dinamic chiar
şi la un volum redus, pe timpul nopţii.
Efectul optim, adecvat mediului
dumneavoastră ambiant, este obţinut prin
utilizarea funcţiei „Auto Calibration”.
1
Selectaţi „Settings” din meniul
de pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „Audio Settings”, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi „Sound Optimizer”, apoi
apăsaţi
.
4
Selectaţi „Normal” sau „Low”,
apoi apăsaţi
.
Utilizând funcţia egalizorului şi ajustarea tuturor
difuzoarelor simultan, puteţi efectua reglaje fine cu
ajutorul funcţiei Sound Optimizer.
Ajustarea egalizorului
Puteţi utiliza următorii parametri pentru
a ajusta calitatea tonală (nivel bas/înalte)
a difuzoarelor frontale, surround/surround
spate şi înalte frontale.
Bas
Înalte
Nivel
(dB)
Frecvenţă
(Hz)
De asemenea, pentru difuzorul central puteţi
regla nivelul mediilor:
Bas
Mid
Înalte
Nivel
(dB)
Funcţia Sound Optimizer este activată.
Pentru a efectua reglarea la nivelul de referinţă
al unui film, selectaţi „Normal”. Dacă doriţi să
efectuaţi reglarea pentru un CD sau pentru
alt software, al cărui nivel al presiunii fonice
medii este procesat într-un grad avansat,
selectaţi „Low”. De asemenea, puteţi seta
funcţia Sound Optimizer la valoarea „Normal”
sau „Low” şi „Off”, utilizând funcţia SOUND
OPTIMIZER de pe telecomandă şi receptor.
1
Selectaţi „Settings” din meniul
de pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „Audio Settings”, apoi
apăsaţi
.
Note
3
Selectaţi „Equalizer”, apoi
apăsaţi
.
4
Selectaţi „Front”, „Center”,
„SUR/SB” sau „Front High”, apoi
apăsaţi
.
5
Selectaţi „Bass”, „Mid” (numai
pentru difuzorul „Center”) sau
„Treble”.
6
Ajustaţi nivelul modificării, apoi
apăsaţi
.
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri.
– „MULTI IN” este selectat.
– „2ch Analog Direct” este utilizat.
– Sunt utilizate căştile.
• Este posibil ca receptorul să redea semnale la
o frecvenţă de eşantionare mai mică decât
frecvenţa de eşantionare efectivă a semnalelor
de intrare, în funcţie de formatul audio.
66RO
Frecvenţă
(Hz)
Note
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri.
– „MULTI IN” este selectat.
– „2ch Analog Direct” este utilizat.
• Frecvenţele pentru Bass, Treble şi Mid sunt fixe.
Ascultarea de efecte de sunet
Pentru a regla toate difuzoarele
în acelaşi timp (Ajustarea
egalizorului pentru toate
difuzoarele)
Puteţi ajusta calitatea tonală (bas/înalte)
pentru toate difuzoarele simultan.
1 Selectaţi „Settings” din meniul de pornire,
apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi „Audio Settings”, apoi apăsaţi
.
3 Selectaţi „Equalizer”, apoi apăsaţi
4 Selectaţi „All”, apoi apăsaţi
.
.
5 Selectaţi „Bass” sau „Treble”, apoi
apăsaţi
.
6 Ajustaţi nivelul modificării, apoi
apăsaţi
.
Notă
În funcţie de setarea egalizorului pentru fiecare
canal, nivelurile reale setate cu Ajustarea egalizorului
pentru toate difuzoarele pot fi mai reduse sau mai
ridicate decât valorile indicate.
67RO
Utilizarea caracteristicilor zone
multiple
Ce puteţi face cu funcţia Zone
multiple
Când utilizaţi un amplificator de infraroşii
(nefurnizat), puteţi controla un dispozitiv din
zona principală şi receptorul Sony din zona 2
sau zona 3 din zona 2 sau zona 3, utilizând
telecomanda.
Utilizaţi un amplificator de infraroşii atunci
când instalaţi receptorul într-un loc în care nu
pot ajunge semnalele de la telecomandă.
Vă puteţi bucura de imagini şi sunete
provenite de la un dispozitiv conectat la
receptor într-o zonă diferită de zona
principală. De exemplu, puteţi urmări un
DVD în zona principală şi să ascultaţi un CD
în zona 2 sau în zona 3.
Realizarea unei conexiuni pentru zone multiple
Pentru a scoate semnale în zona 2: Semnalele de la echipamentul conectat la mufele de intrare
analogice sunt scoase prin mufele componentei ZONE 2 VIDEO/AUDIO OUT sau ZONE 2 OUT.
Mufele componentei ZONE 2 VIDEO/AUDIO OUT sau ZONE 2 OUT nu pot scoate semnale prin
mufele HDMI IN. Pentru a scoate semnale HDMI, utilizaţi mufele HDMI ZONE 2 OUT.
Pentru a scoate semnale în zona 3: Doar semnalele de la echipamentul conectat la mufele
de intrare analogice sunt scoase prin mufele ZONE 3 OUT. Nu este scos niciun semnal de la
echipamentele conectate doar la mufele de intrare digitală.
1: Conexiuni zona 2
1 Scoate sunetul prin difuzoare în zona 2, utilizând bornele SURROUND
BACK (ZONE 2) ale receptorului.
Zona principală
Zona 2
STR-DA5800ES
Monitor
TV
IR REMOTE IN
A
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
SURROUND BACK
(ZONE 2)
68RO
Telecomandă
multifuncţională
B
2 Scoate sunetul prin difuzoare în zona 2, utilizând receptorul şi un alt
amplificator.
Este necesară setarea difuzoarelor din zona 2 (pagina 71).
Zona principală
Zona 2
Monitor
TV
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5800ES
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
Telecomandă multifuncţională
A Amplificator de infraroşii (nefurnizat)
B Difuzoare
C Alt amplificator/receptor
* Puteţi conecta, de asemenea, la mufa ZONE 2 COMPONENT VIDEO OUT.
3 Realizarea unei conexiuni de zonă 2 utilizând HDMI
Scoate semnale video/audio de intrare HDMI în zona 2 prin intermediul mufei HDMI ZONE 2
OUT a receptorului.
Ar putea fi necesară setarea ieşirii HDMI din zona 2 (pagina 71).
Zona principală
Zona 2
B
Monitor
TV
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5800ES
A
HDMI ZONE 2 OUT
Telecomandă multifuncţională
A Amplificator de infraroşii (nefurnizat)
B Difuzoare
C Alt amplificator/receptor
continuare
69RO
Utilizarea caracteristicilor zone multiple
ZONE 2 AUDIO OUT
Notă
Puteţi conecta mufa HDMI ZONE 2 OUT direct la un televizor în zona 2 (fără a fi necesar un amplificator sau
un receptor). Cu toate acestea, vă recomandăm să conectaţi un televizor prin intermediul unui amplificator sau
al unui receptor pentru a beneficia de funcţii audio/video de o calitate mai bună şi pentru a reduce eventualele
efecte din zona principală. Când selectaţi aceeaşi intrare HDMI atât pentru zona principală, cât şi pentru zona
2, funcţiile audio/video din zona principală vor fi limitate în concordanţă cu cele din zona 2.
2: Conexiuni zona 3
Zona principală
Zona 3
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5800ES
A
ZONE 3 AUDIO OUT
Telecomandă multifuncţională
A Amplificator de infraroşii (nefurnizat)
B Difuzoare
C Alt amplificator/receptor
70RO
Configurarea difuzoarelor în
zona 2
Când difuzoarele din zona 2 sunt conectate la
bornele SURROUND BACK (ZONE 2) ale
receptorului (pagina 68), efectuaţi setările,
astfel încât sunetul selectat în zona 2 să fie scos
prin difuzoarele conectate la bornele
SURROUND BACK (ZONE 2).
Pentru detalii, consultaţi „Speaker
Connection” din meniul Setări difuzor
(pagina 94).
Puteţi seta controlul volumului pentru mufele
ZONE 2 AUDIO OUT la variabil sau fix.
1
Selectaţi „Settings” din meniul
de pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „Zone Settings”, apoi
apăsaţi
.
3
4
5
Explicaţie
Fixed
Controlul volumului este
fixat la ±0 dB. Recomandat
atunci când este utilizat un
dispozitiv cu control variabil
al volumului.
Setarea ieşirii HDMI din zona 2
Când un echipament cum ar fi un televizor sau
un amplificator A/V este conectat la mufa
HDMI ZONE 2 OUT, puteţi scoate semnale
HDMI din respectivul echipament în zona 2.
Pentru detalii, consultaţi „3 Realizarea unei
conexiuni de zonă 2 utilizând HDMI”
(pagina 69).
Setarea ieşirii HDMI din zona 2
Puteţi scoate semnale prin mufele HDMI IN
în echipamentul din zona 2 prin intermediul
mufelor HDMI ZONE 2 OUT, după cum
urmează:
1
Selectaţi „Zone Setup”, apoi
apăsaţi
.
Selectaţi „Settings” din meniul
de pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „Line Out” pentru
„Zone2”, apoi apăsaţi
.
Selectaţi „HDMI Settings”, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi parametrul dorit, apoi
apăsaţi
.
Selectaţi „Zone2 Out”, apoi
apăsaţi
.
4
Selectaţi „On”, apoi apăsaţi
.
Parametru
Explicaţie
Notă
Variable
Iniţial, controlul volumului
este setat la –40 dB.
Atunci când selectaţi acest
parametru, volumul pentru
bornele ZONE 2 AUDIO
OUT şi SURROUND BACK
(ZONE 2) poate fi modificat
împreună pentru ambele.
Recomandat atunci când se
utilizează un amplificator
electric.
• Când este activată funcţia Zone2 Out, următoarele
funcţii sunt dezactivate:
– Comanda pentru HDMI (“BRAVIA” Sync)
– Fast View (inclusiv previzualizarea pentru
HDMI: On)
71RO
Utilizarea caracteristicilor zone multiple
Setarea controlului volumului
pentru zona 2
Parametru
Setarea priorităţii pentru zona
principală şi pentru zona 2
Când este activată funcţia Zone2 Out şi
selectaţi aceeaşi intrare HDMI atât pentru
zona principală, cât şi pentru zona 2, ar putea
apărea unele interferenţe cu semnalele audio
şi video din zona principală. Pentru
a preîntâmpina aceste posibile interferenţe,
puteţi seta prioritatea zonei principale la
selectarea intrării HDMI.
1
Comutarea setării zonei
telecomenzii
Telecomanda este proiectată pentru a fi
utilizată cu precădere în zona principală.
Setarea zonei telecomenzii vizează în general
utilizarea acesteia în zona 2. Dacă doriţi să
o utilizaţi în zona 3, comutaţi setarea zonei
telecomenzii.
?/1
Selectaţi „Settings” din meniul
de pornire, apoi apăsaţi .
2
Selectaţi „HDMI Settings”, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi „Priority”, apoi
apăsaţi
.
4
Selectaţi „Main Only”, apoi
apăsaţi
.
RM SET UP
AMP
SHIFT
ZONE
2, 3
ENT/MEM
1
Apăsaţi ?/1 în timp ce apăsaţi
RM SET UP.
Butoanele AMP şi ZONE clipesc.
2
Apăsaţi ZONE.
Butonul AMP se stinge, butonul ZONE
clipeşte în continuare, iar butonul SHIFT
se aprinde.
3
Apăsaţi butonul numeric 2 pentru
zona 2 sau pe 3 pentru zona 3, în
timp ce butonul ZONE clipeşte.
Butonul ZONE se aprinde.
4
Apăsaţi ENT/MEM.
Butonul ZONE clipeşte de două ori şi
telecomanda comută la modul pentru
zona 2 sau pentru zona 3.
72RO
2
Controlarea receptorului
din altă zonă
Telecomanda comută la zona 2 sau
zona 3. Modificaţi în avans setarea zonei
telecomenzii la zona 2 sau zona 3
(pagina 72).
(Operaţii ZONE 2/ZONE 3)
Puteţi controla receptorul din zona 2 sau zona
3. Procedurile din această secţiune descriu
operaţiuni efectuate atunci când este conectat
un amplificator de infraroşii, util pentru
caracteristici din zone multiple. Atunci când
nu este conectat amplificator de infraroşii,
utilizaţi acest receptor în zona principală.
Apăsaţi ZONE.
3
Apăsaţi ?/1.
Funcţia de zonă este activată.
Apăsaţi unul dintre butoanele de
intrare de pe telecomandă pentru
a selecta semnalele sursă pe care
doriţi să le scoateţi.
5
Reglaţi la un volum adecvat.
• În cazul din ilustraţia 1-1 (pagina 68),
reglaţi volumul utilizând
+/– de
pe telecomandă.
• În cazul din ilustraţia 1-2 (pagina 69)
sau 2 (pagina 70), reglaţi volumul
utilizând receptorul din zona 2 sau
zona 3. Dacă setaţi „Line Out” pentru
„Zone2” la „Variable”, puteţi, de
asemenea, să reglaţi volumul în zona 2
cu ajutorul
+/– de pe telecomandă
(pagina 71).
?/1
ZONE
Butoane
de intrare
SOURCE
Operaţiuni disponibile în zone
multiple
INPUT
1
ZONE 2 1)
ZONE 3 1)
SOURCE2)
a
BD
a
DVD
a
a
GAME
a
a
SAT/CATV
a
a
VIDEO 1
a
a
VIDEO 2
a
a
VIDEO 3
a
Porniţi amplificatorul din zona 2
sau zona 3.
VIDEO 4
a
În cazul din ilustraţia 1-1 (pagina 68),
săriţi peste acest pas.
MD/TAPE
a
TV3)
a
a
SA-CD/CD
a
a
FM4)
a
a
continuare
73RO
Utilizarea caracteristicilor zone multiple
4
ZONE 2 1)
INPUT
4)
ZONE 3 1)
a
a
My Music5)
a
a
My Video5)
a
a
5)
a
a
a
a
AM
PHONO3)
MULTI IN3)
PC3)
My Photo
Conţinut Internet5)
1)
Pentru zona 2, HDMI sunt scoase semnale,
semnale video de la componentă, semnale video şi
audio analogice. Pentru zona 3, sunt scoase doar
semnale audio analogice. Când selectaţi SOURCE,
sunt scoase semnalele intrării curente din zona
principală.
2)
Când este selectat SOURCE, semnalele care intră
prin mufele MULTI CHANNEL INPUT sau prin
portul
(USB) nu sunt scoase prin mufele
ZONE 2 OUT sau ZONE 3 OUT, chiar dacă
„MULTI IN” sau „PC” este selectat.
3) „TV”, „PHONO”, „MULTI IN” sau „PC” pot fi
selectate doar în zona principală.
4) Puteţi selecta „FM” sau „AM” din zona principală,
zona 2 sau zona 3. Când doriţi să comutaţi între
„FM” şi „AM” din zona 2 sau zona 3, selectaţi zona
corespunzătoare utilizând telecomanda, apoi
apăsaţi TUNER în mod repetat. De fiecare dată
când apăsaţi pe buton, se efectuează comutarea
între „FM” şi „AM”. Când sunt selectate diferite
programe în zone multiple, are întâietate intrarea
pe care aţi selectat-o cel mai recent.
5) Numai atunci când SOURCE este selectată în
zona 2 sau în zona 3, vă puteţi bucura de
conţinutul vizionat în zona principală, în zona 2
sau în zona 3.
Pentru a termina operaţia în
zona 2/zona 3
Apăsaţi ZONE, apoi apăsaţi ?/1.
Sfat
Puteţi selecta o zonă de pe receptor. Apăsaţi în mod
repetat ZONE SELECT pentru a selecta zona 2,
zona 3 sau zona principală. De fiecare dată când
apăsaţi pe ZONE POWER, semnalele de ieşire
pentru zona selectată vor fi pornite sau oprite.
74RO
Utilizarea altor caracteristici
Vă recomandăm să conectaţi receptorul la
produse prevăzute cu „BRAVIA” Sync.
Note
Utilizarea caracteristicilor
„BRAVIA” Sync
Ce este „BRAVIA” Sync?
Funcţia Comandă HDMI nu este
disponibilă în următoarele cazuri:
• Atunci când conectaţi receptorul la un
dispozitiv care nu este compatibil cu funcţia
Sony Comandă HDMI.
• Atunci când conectaţi receptorul şi
echipamentele printr-o conexiune diferită
de HDMI.
• Funcţia Comandă HDMI nu funcţionează
pe un dispozitiv conectat la mufa HDMI
OUT B a receptorului.
• Atunci când setaţi „Zone2 Out” din meniul
„HDMI Settings” la „On”, nu puteţi utiliza
funcţia „Control for HDMI”.
Pregătirea pentru „BRAVIA” Sync
Pentru a utiliza „BRAVIA” Sync, activaţi
funcţia Comandă HDMI atât pe receptor,
cât şi pe echipamentul conectat.
Activaţi individual funcţia Comandă HDMI
a receptorului şi a echipamentului conectat.
1
Selectaţi „Settings” din meniul
de pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „HDMI Settings”, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi „Control for HDMI”, apoi
apăsaţi
.
4
Selectaţi „On”, apoi apăsaţi
.
Funcţia Comandă HDMI a receptorului
este activată.
5
Porniţi funcţia Comandă HDMI
a echipamentului conectat.
Pentru detalii despre configurarea
echipamentului conectat, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale acestuia.
continuare
75RO
Utilizarea altor caracteristici
„BRAVIA” Sync este numele unei funcţii
cu care sunt prevăzute produsele Sony
şi care permite comandarea reciprocă
a echipamentelor compatibile conectate
prin cabluri HDMI, utilizând telecomanda
„BRAVIA”.
Această comandare reciprocă este permisă de
funcţia Comandă HDMI, utilizând HDMI
CEC (Consumer Electronics Control)
standardizat pentru HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Prin conectarea de echipamente Sony
compatibile cu „BRAVIA” Sync prin
intermediul unui cablu HDMI (nefurnizat),
utilizarea se simplifică astfel:
• Oprirea alimentării sistemului (pagina 76)
• Redare printr-o singură atingere (pagina 76)
• Controlul audio al sistemului (pagina 76)
• ARC (Canal de retur audio) (pagina 77)
• Selectarea scenei (pagina 77)
• Control Home Theatre (pagina 77)
• Control simplu la distanţă (pagina 77)
• Următoarele caracteristici pot funcţiona cu
echipamente non-Sony. În orice caz, nu se
garantează compatibilitatea cu toate echipamentele
non-Sony.
– Oprirea alimentării sistemului
– Redare printr-o singură atingere
– Controlul audio al sistemului
• Următoarele caracteristici sunt funcţii proprietare
ale Sony. Acestea nu pot funcţiona cu echipamente
non-Sony.
– Selectarea scenei
– Control Home Theatre
• Echipamentele care nu sunt compatibile cu
„BRAVIA” Sync nu pot activa aceste caracteristici.
6
Repetaţi pasul 5 pentru a seta
funcţia Comandă HDMI şi pentru
a afişa imaginea tuturor
echipamentelor de redare pe care
doriţi să le utilizaţi.
Notă
Atunci când scoateţi cablul HDMI sau modificaţi
conexiunea, efectuaţi paşii de mai sus.
Cu toate acestea, nu trebuie să efectuaţi aceşti paşi
atunci când utilizaţi o mufă HDMI IN 1, IN 2, IN 3
sau IN 9.
Oprirea alimentării sistemului
Atunci când opriţi televizorul folosind
butonul de alimentare de pe telecomanda
televizorului, receptorul şi echipamentele
conectate se vor opri automat.
Puteţi folosi şi telecomanda pentru a opri
televizorul.
Apăsaţi TV, apoi apăsaţi ?/1.
Televizorul, receptorul şi echipamentele
conectate sunt oprite.
Note
• Activaţi funcţia de cuplare a alimentării
televizorului înainte de a utiliza funcţia Oprirea
alimentării sistemului. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
• În funcţie de starea echipamentului conectat, este
posibil ca acesta să nu fie oprit. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
echipamentului conectat.
• Dacă utilizaţi funcţia Oprirea alimentării
sistemului cu un televizor non-Sony, programaţi
telecomanda în conformitate cu producătorul
televizorului.
Redare printr-o singură atingere
Atunci când redaţi conţinut de pe
echipamentul conectat la receptor prin
intermediul unei conexiuni HDMI, receptorul
este pornit, de asemenea, automat şi este
comutat la intrarea HDMI corespunzătoare.
76RO
Când setaţi „Pass Through” la „On” sau la
„Auto”, sunetul şi imaginea pot fi transmise
doar din televizor, în timp ce receptorul
rămâne în modul standby.
Porniţi redarea pe echipamentul
de redare.
Pentru a utiliza funcţia Redare
printr-o singură atingere
a camerei video
1 Activaţi funcţia Comandă HDMI atât
pentru receptor, cât şi pentru camera
video.
2 Conectaţi camera video la una dintre
mufele HDMI IN 1, IN 2, IN 3 şi IN 9
(pagina 36).
Dacă utilizaţi o cameră video Sony,
televizorul este pornit împreună cu
receptorul, apoi camera video începe
redarea automat. Dacă utilizaţi o cameră
video non-Sony, redaţi camera video
încontinuu.
Note
• Este posibil ca începutul conţinutului să nu apară,
în funcţie de televizor.
• Conectaţi echipamente, precum o cameră video
Sony prevăzută cu funcţia Redare printr-o apăsare
de buton, realizând, pur şi simplu, o conexiune
HDMI la mufele HDMI IN 1, IN 2, IN 3 şi IN 9.
Dacă utilizaţi alte mufe HDMI IN, este posibil
ca receptorul să nu comute la o intrare
corespunzătoare. În acest caz, selectaţi manual
intrarea la care este conectată camera video.
Controlul audio al sistemului
Vă puteţi bucura de sunetul televizorului prin
difuzoarele conectate la receptor printr-o
operaţie simplă. De asemenea, puteţi ajusta
volumul şi puteţi dezactiva sunetul
receptorului, utilizând telecomanda
televizorului.
Puteţi utiliza funcţia Control audio al
sistemului după cum urmează.
• Sunetul televizorului este scos prin
difuzoarele conectate la receptor atunci când
porniţi receptorul în timp ce sunetul este
scos prin difuzoarele televizorului. Dacă
opriţi receptorul, sunetul este scos prin
difuzoarele televizorului.
• Când reglaţi volumul televizorului, funcţia
Control audio al sistemului reglează volumul
receptorului simultan.
Puteţi, de asemenea, comanda această funcţie
utilizând meniul televizorului. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
televizorului.
Notă
ARC (Canal de retur audio)
Dacă televizorul este compatibil cu ARC
(Canal de retur audio), o conexiune prin cablu
HDMI trimite, de asemenea, semnal audio
digital de la televizor la receptor. Nu trebuie să
efectuaţi o conexiune audio separată pentru
a asculta sunetul televizorului prin receptor.
Pentru detalii, consultaţi „Comutarea între
audio digital şi analogic” (pagina 79).
Setarea scenei pe televizor Câmp de sunet
Cinema
HD-D.C.S.
Sport
SPORTS
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Control Home Theatre
Dacă un televizor compatibil cu „Control
Home Theatre” este conectat la receptor,
o pictogramă pentru aplicaţii bazate pe
Internet apare pe televizorul conectat.
Puteţi comuta o intrare a receptorului sau
puteţi comuta câmpurile de sunet cu ajutorul
telecomenzii televizorului. De asemenea,
puteţi să ajustaţi nivelul difuzorului central sau
al subwooferului sau să ajustaţi setările pentru
„Sound Optimizer” (pagina 66), „Dual Mono”
(pagina 100) sau „Sincronizare A/V”
(pagina 100).
Pentru a utiliza funcţia Home Theatre Control,
televizorul dumneavoastră trebuie să poată
accesa un serviciu de bandă largă.
Control simplu la distanţă
Selectarea scenei
Calitatea optimă a imaginii şi câmpul de sunet
sunt selectate automat în funcţie de scena
selectată pe televizor.
Pentru detalii cu privire la funcţionare,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
televizorului.
Notă
Este posibil să nu se comute câmpul de sunet,
în funcţie de televizor.
Puteţi utiliza telecomanda televizorului pentru
a selecta funcţii din meniul receptorului.
Selectaţi receptorul (AV AMP)
recunoscut de televizor.
Note
• Receptorul este recunoscut de televizor ca „Tuner
(AV AMP)”.
• Televizorul dvs. trebuie să fie compatibil cu meniul
cu legături.
• În funcţie de televizorul dumneavoastră, este
posibil ca unele operaţiuni să nu fie disponibile.
77RO
Utilizarea altor caracteristici
Atunci când „Control for HDMI” este setat la „On”,
setarea „Audio Out” din meniul HDMI Settings se
va seta automat, pe baza setărilor funcţiei Control
audio al sistemului.
Tabel de corespondenţă
Comutarea monitoarelor care
scot semnalele video HDMI
Atunci când aveţi două monitoare conectate la
mufele HDMI OUT A şi HDMI OUT B, puteţi
comuta ieşirea pentru aceste monitoare
utilizând butonul HDMI OUTPUT de pe
telecomandă.
HDMI
OUTPUT
1
Porniţi receptorul şi cele două
monitoare.
2
Apăsaţi HDMI OUTPUT.
De fiecare dată când apăsaţi pe buton,
ieşirea va fi comutată, după cum urmează:
HDMI A t HDMI B t OFF t
HDMI A…
Puteţi utiliza, de asemenea, butonul
HDMI OUT de pe receptor.
78RO
Scoaterea semnalelor HDMI
chiar şi atunci când receptorul
se află în modul standby
(Pass Through)
Puteţi scoate semnalele video şi audio de la
mufa HDMI IN prin televizorul conectat la
mufa HDMI OUT A, chiar şi atunci când
receptorul se află în modul standby.
Dacă utilizaţi această funcţie în timp ce
„Control for HDMI” este setat la „On”,
intrarea receptorului este comutată în
conformitate cu funcţionarea echipamentului
conectat, chiar şi atunci când receptorul se află
în modul standby.
Când activaţi această funcţie, efectuaţi setarea
pentru „Pass Through” respectând paşii de
mai jos.
1
Selectaţi „Settings” din meniul
de pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „HDMI Settings”, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi „Pass Through”, apoi
apăsaţi
.
4
Selectaţi parametrul dorit, apoi
apăsaţi
.
Parametru
Explicaţie
Auto
Când televizorul este pornit
şi receptorul se află în
modul standby, receptorul
scoate semnale HDMI
prin mufa HDMI OUT A
a receptorului. Sony vă
recomandă această setare
dacă utilizaţi un televizor
compatibil cu funcţia
„BRAVIA” Sync. Această
setare economiseşte energie
în modul standby, prin
comparaţie cu setarea „On”.
Parametru
Explicaţie
On
Când receptorul se află în
modul standby, receptorul
scoate semnale HDMI
prin mufa HDMI OUT A
a receptorului.
Off
Receptorul nu scoate
semnale HDMI când se
află în modul standby.
Porniţi receptorul pentru
a vă bucura de sursa
echipamentului conectat
pe televizor. Această setare
economiseşte energie în
modul standby, prin
comparaţie cu setarea „On”.
Comutarea între audio digital
şi analogic
Când conectaţi echipamentul la mufele de
intrare audio digitale şi analogice de pe
receptor, puteţi fixa modul de intrare audio pe
una dintre acestea sau puteţi comuta de la una
la alta, în funcţie de tipul de material pe care
intenţionaţi să îl vizionaţi.
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
Note
1
Selectaţi sursa de intrare,
utilizând INPUT SELECTOR de
pe receptor.
2
Apăsaţi INPUT MODE de pe
receptor.
Modul de intrare audio selectat apare în
fereastra de afişaj.
• AUTO
Acordă prioritate semnalelor audio
digitale în momentul în care există
ambele conexiuni, digitală şi analogică.
Dacă nu există semnale audio digitale,
sunt selectate semnalele audio
analogice.
Când este selectată intrarea TV, au
prioritate semnalele ARC (Canal de
retur audio). Dacă televizorul
dumneavoastră nu este compatibil cu
ARC (Canal de retur audio), sunt
selectate semnalele audio digitale optice.
Dacă funcţiile Comandă HDMI de pe
receptor şi de pe televizor nu sunt
activate, ARC (Canal de retur audio)
nu funcţionează.
continuare
79RO
Utilizarea altor caracteristici
• Setarea „Auto” are efect numai atunci când
„Control for HDMI” este setată la „On”. Dacă
„Control for HDMI” este setată la „Off”, receptorul
efectuează aceleaşi operaţiuni în „Auto” ca şi în
„On”.
• În modul standby, în care au efect funcţii cum ar
fi Network Standby, consumul de energie nu este
redus, chiar dacă „Pass Through” este setată la
„Auto”.
• OPT
Apare doar dacă o mufă optică este
alocată intrării şi selectează automat
mufa de intrare optică.
• COAX
Apare doar dacă o mufă coaxială este
alocată intrării şi selectează automat
mufa de intrare coaxială.
• ANALOG
Specifică semnalele audio analogice care
intră prin mufele AUDIO IN (L/R).
Note
• În funcţie de intrare, în fereastra de afişaj apare
„------”, şi nu pot fi selectate alte moduri.
• Atunci când este utilizat „2ch Analog Direct” sau
„MULTI IN” este selectat, intrarea audio este setată
la „Analogic”. Nu puteţi selecta alte moduri.
Utilizarea altor mufe de
intrare video/audio
Puteţi realoca semnale video şi/sau audio către
alte mufe de intrare.
Exemplu) Conectaţi mufa OPTICAL OUT
a playerului DVD la mufa OPTICAL IN 1
a acestui receptor atunci când doriţi să
introduceţi doar semnalele audio optice
digitale de la playerul DVD.
Conectaţi mufa video de componentă
a playerului DVD la mufele COMPONENT
VIDEO IN 1 sau COMPONENT VIDEO IN 2
ale acestui receptor dacă doriţi să introduceţi
semnalele video de la playerul DVD.
1
Selectaţi „Settings” din meniul
de pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „Input Settings”, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi „Video Input Assign”
sau „Audio Input Assign”, apoi
apăsaţi
.
80RO
4
Selectaţi semnalele audio şi/sau
video pe care doriţi să le alocaţi
fiecărei intrări.
Note
• Dacă alocaţi o intrare oricăreia dintre mufele de la
HDMI IN 1 la IN 9 din „Video Input Assign” sau
„Audio Input Assign”, aceeaşi mufă de intrare
HDMI este alocată atât intrării video, cât şi intrării
audio. Dacă doriţi să alocaţi o mufă HDMI IN
intrării video sau intrării audio, alocaţi, mai întâi,
o intrare oricăreia dintre mufele de la HDMI IN 1
la IN 9 din „Video Input Assign” sau „Audio Input
Assign”. Apoi, setaţi alocarea unei mufe HDMI IN
la „None” în „Video Input Assign” sau „Audio
Input Assign”, pentru oricare nu doriţi să alocaţi
o mufă HDMI IN.
• Atunci când comandaţi receptorul fără a utiliza
GUI, puteţi modifica alocarea unei mufe HDMI IN
utilizând „HDMI VIDEO ASSIGN ?” sau „HDMI
AUDIO ASSIGN ?” din „INPUT SETTINGS”
(pagina 118).
• Dacă modificaţi alocarea unei mufe HDMI IN în
timp ce este utilizată funcţia Comandă HDMI,
comutaţi intrarea receptorului la intrarea la care
echipamentul HDMI este conectat. Altfel, este
posibil ca funcţia Comandă HDMI să nu
funcţioneze corect.
• Dacă setaţi alocarea unei mufe HDMI IN la „None”
atât în „Video Input Assign”, cât şi în „Audio Input
Assign”, nu puteţi selecta semnalele de intrare prin
intermediul intrării HDMI. În acest caz, funcţia
Comandă HDMI funcţionează doar pe
echipamente diferite de receptor. În orice caz,
aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Intrare
Audio Input Assign
Video Input Assign
HDMI
Optic / Coaxial Analogic*
HDMI
Componentă
Compus*
BD
IN 2 (BD)
None
IN 2 (BD)
None
–
DVD
IN 5 (DVD)
COAX 1 (DVD) DVD
IN 5 (DVD)
IN 1 (DVD)
DVD
GAME
IN 4 (GAME)
OPT 1 (GAME) GAME
IN 4 (GAME)
None
GAME
SAT/CATV
IN 6
(SAT/CATV)
OPT 2
(SAT/CATV)
SAT/CATV
IN 6
(SAT/CATV)
IN 2
(SAT/CATV)
SAT/CATV
VIDEO 1
IN 1 (VIDEO 1) COAX 2
(VIDEO 1)
VIDEO 1
IN 1 (VIDEO 1) None
VIDEO 1
–
VIDEO 2
IN 9 (VIDEO 2) None
VIDEO 2
IN 9 (VIDEO 2) None
VIDEO 2
VIDEO 3
IN 7 (VIDEO 3) None
–
IN 7 (VIDEO 3) None
–
VIDEO 4
IN 8 (VIDEO 4) None
–
IN 8 (VIDEO 4) None
–
MD/TAPE
None
None
MD/TAPE
None
None
–
SA-CD/CD
IN 3
(SA-CD/CD)
COAX 3
(SA-CD/CD)
SA-CD/CD
IN 3
(SA-CD/CD)
None
–
MULTI IN
–
–
–
None
None
–
Utilizarea altor caracteristici
* Alocarea intrărilor analogice nu poate fi modificată de către utilizator. Este afişată setarea curentă.
Note
• Atunci când alocaţi intrarea audio digitală, este
posibil ca setarea INPUT MODE să se modifice
automat.
• Dacă alocaţi o intrare video intrării de componentă
sau celei compuse şi o intrare audio intrării HDMI,
semnalele video de componentă sau compuse nu
sunt scoase prin mufele HDMI OUT. Semnalele
video de componentă sau compuse sunt scoase prin
mufele COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
sau prin mufa MONITOR VIDEO OUT.
• Nu puteţi aloca mufe HDMI diferite către mufe de
intrare video şi audio separate ale unei intrări.
• Puteţi aloca mai multe intrări la aceeaşi mufă
HDMI IN. Cu toate acestea, dacă utilizaţi funcţia
Redare printr-o apăsare de buton de pe
echipamentul conectat la mufa HDMI IN, este
selectată în mod preferenţial intrarea care a fost
cel mai recent alocată.
81RO
Sfaturi
Previzualizare pentru HDMI
Puteţi activa o previzualizare picture in picture
live a intrărilor HDMI conectate la receptor.
Pentru intrarea HDMI IN 1/IN 2/IN 3/IN 4
sunt afişate până la patru ferestre de
previzualizare.
Puteţi selecta fiecare previzualizare pentru
intrarea HDMI utilizând telecomanda.
V/v,
PREVIEW
(HDMI)
1
Apăsaţi PREVIEW (HDMI).
Apar până la 4 ferestre picture in picture,
fiecare dintre acestea afişând imagini ale
intrării de la mufele HDMI IN.
2
Pentru a comuta între imaginile
dintr-o fereastră PIP şi cele din
ecranul principal, apăsaţi V/v
pentru a selecta fereastra PIP
dorită, apoi apăsaţi
.
Intrarea HDMI a ferestrei PIP selectate
este afişată în fereastra principală.
82RO
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri:
– Nu este conectat niciun dispozitiv HDMI.
– Este conectat un dispozitiv HDMI particular,
dar acesta nu este pornit.
– Este primit un format video HDMI neacceptat.
– Intrarea curentă nu este intrarea HDMI.
– Este afişat meniul GUI
– „Zone2 Out” este setată la „On”
– „Fast View” este setată la „Off”
• Această funcţie este posibilă mulţumită tehnologiei
Silicon Image InstaPrevue™.
Controlarea receptorului cu
un telefon inteligent
Puteţi comanda receptorul cu ajutorul unui
telefon inteligent prevăzut cu software-ul de
aplicaţie „ES Remote”. Software-ul de aplicaţie
„ES Remote” poate fi descărcat din App Store
(pentru iPod touch/iPhone) sau din Google
Play (pentru telefoane Android), în mod
gratuit.
(Easy Automation)
Ca şi în cazul setărilor pentru operaţiunile
pe receptor, puteţi să salvaţi diverse setări
ale playerului sau ale monitorului. Puteţi
înregistra respectivele setări pentru
operaţiunea „o apăsare de buton”, apoi să
reapelaţi cu uşurinţă mediul creat cu
respectivele setări, astfel încât să vă bucuraţi
de vizionări şi audiţii la domiciliu.
De exemplu, salvând setările în scena
„1: Movie”, după cum urmează, puteţi comuta
setările receptorului, toate în acelaşi timp,
printr-o singură operaţie simplă, cu o singură
atingere, fără a comuta fiecare setare pentru
„Input”, „Calibration Type”, „Sound Field” şi
„HDMI Out” în parte.
EASY
AUTOMATION
Elementele pentru care puteţi salva setări şi
valorile implicite pentru fiecare element sunt
următoarele.
Element
setare
Valoare implicită
3: Party
4: Night
Input
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Tuner
Preset
–
–
–
–
1: Movie 2: Music
Element setare
Valoare setată pentru „1: Movie”
Input
BD
Sound Field No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Calibration Type
No Change
Sleep
Sound Field
HD-D.C.S.
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
HDMI Out
HDMI OUT B
Volume
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Party Mode
ON
HDMI Out No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
continuare
83RO
Utilizarea altor caracteristici
Salvarea diverselor setări
pentru receptor şi reapelarea
tuturor acestor setări în
acelaşi timp
Element
setare
Valoare implicită
1: Movie 2: Music
Meniu
3: Party
4: Night
Explicaţie
Party Mode No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Edit Saved Scene Vă permite să particularizaţi
şi să salvaţi setările potrivit
preferinţelor dumneavoastră.
Calibration No
Type
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Import Current
Settings
Sound
No
Optimizer Change
No
Change
No
Change
Normal
Egalizor
(Toate)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Egalizor
(frontal)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Egalizor
(Central)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Egalizor
(SUR/SB)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Egalizor
No
(difuzoare Change
înalte)
No
Change
No
Change
No
Change
Reapelarea setărilor salvate
în Scene
1
Selectaţi „Easy Automation”
din meniul de pornire, apoi
apăsaţi
.
2
Selectaţi o Scene dorită, apoi
apăsaţi
.
Salvarea setărilor într-o Scene
1
Selectaţi „Easy Automation”
din meniul de pornire, apoi
apăsaţi
.
2
Selectaţi o Scene pentru care
doriţi să salvaţi setările, alegând
dintre „1: Movie”, „2: Music”,
„3: Party” sau “4: Night”, apoi
apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
3
Selectaţi meniul dorit, apoi
apăsaţi
.
84RO
Încarcă setările actuale ale
receptorului şi salvează setările
respective cu Scene. „Input”
şi „Volume” sunt setate la
„No Change”.
Note
• Elementele de setare salvate ca „No Change” nu
sunt modificate din setările curente, chiar dacă
reapelaţi Scene. Selectaţi „Edit Saved Scene”, apoi
debifaţi caseta pentru un element de setare în
ecranul de editare pentru a seta „No Change”.
• Când reapelaţi Scene, setările ce nu pot fi aplicate
sunt ignorate (de ex., valoarea pentru „Sound
Field”, atunci când este selectat „MULTI IN” etc.).
Sfat
Puteţi reapela direct setările salvate pentru
„1: Movie” sau „2: Music”, apăsând EASY
AUTOMATION 1 sau EASY AUTOMATION 2 de
pe receptor sau de pe telecomandă. De asemenea,
puteţi suprascrie „1: Movie” sau „2: Music” cu
setările actuale, ţinând apăsat pe EASY
AUTOMATION 1 sau pe EASY AUTOMATION 2
timp de 3 secunde, la fel ca atunci când selectaţi
„Import Current Settings” din meniu.
Utilizarea temporizatorului
de oprire
Pentru a verifica timpul rămas până la oprirea
receptorului, apăsaţi SLEEP. Timpul rămas
apare în fereastra de afişaj. Dacă apăsaţi din
nou SLEEP, temporizatorul de oprire este setat
la „OFF”.
Puteţi seta receptorul să se oprească automat
după o perioadă de timp specificată.
Înregistrarea cu ajutorul
receptorului
SHIFT
Puteţi înregistra de pe un dispozitiv video/
audio utilizând receptorul. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate odată cu
echipamentul de înregistrare.
Selectaţi „Watch” sau „Listen”
din meniul de pornire, apoi
apăsaţi
.
2
Selectaţi echipamentul de redare,
apoi apăsaţi
.
3
Pregătiţi echipamentul pentru
redare.
De exemplu, introduceţi în VCR caseta
video pe care doriţi să o copiaţi.
4
Pregătiţi echipamentul de
înregistrare.
Introduceţi o casetă video goală etc. în
echipamentul de înregistrare (VIDEO 1)
pentru înregistrare.
SLEEP
Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi SLEEP.
5
Începeţi înregistrarea pe
echipamentul de înregistrare,
apoi porniţi echipamentul de
redare.
De fiecare dată când apăsaţi SLEEP, afişajul se
modifică ciclic, după cum urmează:
Când este utilizat temporizatorul de oprire, pe
fereastra de afişaj a receptorului se aprinde
„SLEEP”.
85RO
Utilizarea altor caracteristici
1
2
Comutarea modului de
comandă al receptorului
şi al telecomenzii
Puteţi comuta modul de comandă
(COMMAND MODE AV1 sau COMMAND
MODE AV2) al receptorului şi al telecomenzii.
Comutaţi modul de comandă de la setarea
implicită din fabrică la setarea
corespunzătoare, dacă un alt echipament Sony
este comandat în mod accidental de aceeaşi
telecomandă, atunci când comandaţi
receptorul cu ajutorul telecomenzii furnizate
împreună cu acesta.
Modurile de comandă ale receptorului şi
ale telecomenzii sunt cele corespunzătoare
setării implicite din fabrică (COMMAND
MODE AV2).
Pe de altă parte, receptorul şi telecomanda
trebuie să utilizeze acelaşi mod de comandă.
Dacă modurile de comandă ale receptorului şi
ale telecomenzii sunt diferite, nu puteţi utiliza
telecomanda pentru a comanda receptorul.
Comutarea modului de comandă
al receptorului
?/1
În timp ce ţineţi apăsat 2CH/
A.DIRECT, apăsaţi ?/1 pentru
a porni receptorul.
Dacă modul de comandă este setat la
„AV2”, pe afişaj apare „COMMAND
MODE [AV2]”.
Dacă modul de comandă este setat la
„AV1”, pe afişaj apare „COMMAND
MODE [AV1]”.
Comutarea modului de comandă
al telecomenzii
RM SET UP
SHIFT
1, 2
?/1
AMP
ZONE
ENT/MEM
1
Apăsaţi ?/1 în timp ce apăsaţi
RM SET UP.
Butoanele AMP şi ZONE clipesc.
2CH/A.DIRECT
2
Apăsaţi AMP.
Butonul ZONE se stinge, butonul AMP
clipeşte în continuare, iar butonul SHIFT
se aprinde.
3
1
Apăsaţi butonul numeric 1 sau 2,
în timp ce butonul AMP clipeşte.
Dacă apăsaţi 1, modul de comandă este
setat la COMMAND MODE AV1.
Dacă apăsaţi 2, modul de comandă este
setat la COMMAND MODE AV2.
Butonul AMP se aprinde.
Apăsaţi ?/1 pentru a opri
receptorul.
4
Apăsaţi ENT/MEM.
Butonul AMP clipeşte de două ori, apoi
procesul setării modului de comandă este
finalizat.
86RO
Comutarea modului de comandă
al telecomenzii simple
DISPLAY
Utilizarea unei conexiuni
bi-amplificator
Dacă nu utilizaţi difuzoare surround spate,
puteţi utiliza bornele SURROUND BACK
(ZONE 2) pentru difuzoarele frontale, pentru
utilizarea cu o conexiune bi-amplificator.
Pentru a conecta difuzoarele
Difuzor frontal
(dreapta)
MUTING
Hi
Hi
Lo
Lo
Conectaţi mufele de pe partea Lo (sau Hi)
a difuzoarelor frontale la bornele FRONT A
şi conectaţi mufele de pe partea Hi (sau Lo)
a difuzoarelor frontale la bornele
SURROUND BACK (ZONE 2). Asiguraţi-vă
că armăturile de metal ale Hi/Lo ataşate la
difuzoare au fost îndepărtate de pe acestea
pentru a evita defectarea receptorului.
continuare
87RO
Utilizarea altor caracteristici
Apăsaţi MUTING şi
în acelaşi timp
în care apăsaţi DISPLAY.
Difuzor frontal
(stânga)
Pentru a configura difuzoarele
Pentru detalii, consultaţi „Speaker
Connection” din meniul Setări difuzor
(pagina 94).
Revenirea la setările implicite
din fabrică
Note
Puteţi să ştergeţi toate setările memorate şi
să aduceţi receptorul la setările implicite din
fabrică, efectuând procedura care urmează.
Aceasta poate fi utilizată, de asemenea, pentru
a iniţializa receptorul înainte de prima
utilizare.
• Nu puteţi utiliza bornele FRONT B pentru
o conexiune de bi-amplificator.
• Efectuaţi setările pentru bi-amplificator înainte
de a executa funcţia Auto Calibration.
• Dacă efectuaţi setările pentru bi-amplificator,
setările privind nivelul difuzorului, balansul şi
egalizorul difuzoarelor surround spate devin
nevalide, folosindu-se cele ale difuzoarelor
frontale.
• Semnalele scoase prin mufele PRE OUT sunt
utilizate cu aceleaşi setări ca cele ale bornelor
SPEAKERS.
• Dacă modelul de difuzoare este setat astfel încât
există difuzoare surround spate, nu puteţi seta
bornele SURROUND BACK (ZONE 2) pentru
o conexiune bi-amplificator.
• Atunci când comandaţi receptorul fără să utilizaţi
GUI, setaţi „SB ASSIGN” la „BI-AMP” din
„SPEAKER SETTINGS” (pagina 117).
?/1
TONE
2CH/A.DIRECT
1
Apăsaţi ?/1 pentru a opri
receptorul.
2
În timp ce ţineţi apăsat TONE
şi 2CH/A.DIRECT, apăsaţi ?/1
pentru a porni receptorul.
3
Eliberaţi TONE şi 2CH/A.DIRECT
după câteva secunde.
Pe fereastra de afişaj apare un timp
mesajul „MEMORY CLEARING...”, apoi
se modifică în „MEMORY CLEARED!”.
Modificările sau ajustările aduse setărilor
sunt acum reiniţializate la valorile
implicite.
Notă
Golirea completă a memoriei durează aproximativ
câteva minute. Nu opriţi receptorul până când pe
afişaj nu apare „MEMORY CLEARED!”.
88RO
2
Ajustarea setărilor
Utilizarea meniului de setări
Selectaţi elementul de meniu
dorit, apoi apăsaţi
pentru
a accesa elementul de meniu.
Exemplu: Când selectaţi „Audio Settings”.
Puteţi ajusta diverse setări pentru difuzoare,
efecte surround, zone multiple etc., utilizând
meniul de setări.
3
Selectaţi parametrul dorit, apoi
apăsaţi
pentru a-l accesa.
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi RETURN/EXIT O.
Pentru a părăsi meniul
Ajustarea setărilor
Apăsaţi HOME pentru a afişa meniul de
pornire, apoi apăsaţi din nou HOME.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
1
Selectaţi „Settings” din meniul
de pornire, apoi apăsaţi
pentru a intra în modul meniu.
Pe ecranul televizorului apare lista
meniului de setări.
continuare
89RO
Lisă meniu setări
Settings
Easy Setup
(pagina 92)
Speaker Settings
(pagina 92)
Auto Calibration
Auto Calibration Setup
Position
Calibration Type
User Reference Edit
Front Reference Type
Speaker Pair Match
Name In
Automatic Phase Matching
Speaker Connection
Virtual Front High
Center Speaker Lift Up
Surround Speaker Position
Speaker Relocation
Speaker Setup
Test Tone
Center Analog Down Mix
Speaker Impedance
Distance Unit
Audio Settings
(pagina 99)
Digital Legato Linear
Sound Optimizer
Equalizer
LFE Time Alignment
Subwoofer Muting
Dual Mono
Dynamic Range Compressor
(Nume intrare)
Subwoofer Low Pass Filter
A/V Sync
Decode Priority
Sound Field
Video Settings
(pagina 102)
Resolution
Zone Resolution
Playback Resolution
3D Output Settings
TV Type
Screen Format
90RO
HDMI Settings
(pagina 106)
(Nume intrare)
Subwoofer Level
Audio Out
H.A.T.S.
Control for HDMI
Pass Through
Zone2 Out
Priority
Fast View
Input Settings
(pagina 108)
Input Edit
Audio Input Assign
Video Input Assign
Network Settings
(pagina 109)
Internet Settings
Connection Server Settings
Renderer Options
Renderer Access Control
External Control
Network Standby
Parental Control Password
Parental Control Area Code
Ajustarea setărilor
Internet Services
Settings
(pagina 110)
Internet Video Parental Control
Internet Video Unrated
Zone Settings
(pagina 111)
Zone Control
System Settings
(pagina 112)
Language
Zone Setup
Auto Standby
Settings Lock
RS232C Control
Software Update Notification
Initialize Personal Information
System Information
EULA
Software License
Network Update
(pagina 113)
91RO
Easy Setup
Speaker Settings
Execută din nou Easy Setup pentru a efectua
setările de bază. Urmaţi instrucţiunile de pe
ecran (pagina 46).
Puteţi configura mediul de vizualizare
(cu sistemul de difuzoare utilizat) fie automat,
fie manual.
Auto Calibration
Execută funcţia D.C.A.C. (Digital Cinema
Auto Calibration). Această funcţie vă permite
să efectuaţi calibrarea automată, precum
verificarea conexiunii dintre fiecare difuzor
şi receptor, ajustarea nivelului difuzoarelor şi
măsurarea automată a distanţei dintre fiecare
difuzor şi poziţia de ascultare.
Calibration Matching
Când este executată Auto Calibration, această
funcţie se aplică în mod automat, potrivind
distanţa şi nivelul de sunet al difuzorului din
stânga şi al celui din dreapta. Puteţi seta
această funcţie numai după ce procesul de
măsurare DCAC s-a finalizat, iar rezultatele
măsurătorii DCAC au fost salvate. Setarea
rămâne valabilă până când o modificaţi.
Notă
Rezultatele măsurătorii anterioare vor fi suprascrise,
iar rezultatele curente sunt salvate pentru poziţia
selectată în momentul respectiv.
Consultaţi „Note cu privire la Speaker Settings (Auto
Calibration)” din „7: Configurarea receptorului cu
ajutorul Easy Setup” (pagina 46).
Auto Calibration Setup
Vă permite să înregistraţi trei modele pentru
„Position”, în funcţie de poziţiile de ascultare,
de mediul de ascultare şi condiţiile de
măsurare.
De asemenea, puteţi selecta un tip de calibrare
pentru a compensa fiecare difuzor.
92RO
Position
Puteţi înregistra mai multe seturi de setări
pentru mediul de ascultare şi puteţi reapela
un set de setări.
Selectaţi „Position” pentru care doriţi să
înregistraţi rezultatele măsurătorii în ecranul
Auto Calibration Setup.
• Pos.1
• Pos.2
• Pos.3
Pentru a seta un tip de compensare
pentru difuzoare
Puteţi selecta tipul de compensare care să fie
utilizat pentru difuzoare, pentru fiecare
Position.
1 Selectaţi „Position” pentru care doriţi să
setaţi tipul de compensare a difuzoarelor,
apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi „Calibration Type” dorit, apoi
Notă
Nu puteţi seta „Calibration Type” pentru „Position”,
pentru care rezultatele măsurătorii nu au fost
înregistrate.
1 Selectaţi „Front Reference Type” din
meniul Calibration Type, apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi parametrul dorit, apoi
apăsaţi
.
• L/R
Setează datele pentru canalele stânga şi
dreapta la valoarea de referinţă.
•L
Setează datele pentru canalul stânga la
valoarea de referinţă.
•R
Setează datele pentru canalul dreapta la
valoarea de referinţă.
Note
• Această funcţie este disponibilă doar atunci când
selectaţi „Front Reference” pentru „Calibration
Type”.
• Efectuaţi „Auto Calibration” după ce setaţi „Front
Reference Type”.
Pentru a particulariza frecvenţa
pentru „User Reference”
Puteţi particulariza frecvenţa pentru „User
Reference” din „Calibration Type”, în funcţie
de tipul de compensare „Full Flat”.
1 Selectaţi „User Reference Edit” din meniul
Calibration Type, apoi apăsaţi
.
2 Ajustaţi frecvenţa.
Pentru a seta modul de potrivire în
pereche pentru modelul de egalizor
Auto Calibration
1 Selectaţi „Position” pentru care doriţi să
setaţi modul de potrivire în pereche, apoi
apăsaţi
.
2 Selectaţi „Speaker Pair Match”, apoi
apăsaţi
.
• All
Calibrează toate difuzoarele, utilizând
procesarea prin potrivire în pereche
a canalelor stânga şi dreapta pentru
fiecare pereche de difuzoare.
continuare
93RO
Ajustarea setărilor
apăsaţi
.
• Full Flat
Aplatizează măsurarea frecvenţei de la
fiecare difuzor.
• Engineer
Setează frecvenţa pentru a se potrivi cu
cea a standardului pentru camere de
ascultare Sony.
• Front Reference
Reglează caracteristicile tuturor
difuzoarelor în funcţie de caracteristicile
difuzoarelor frontale.
• User Reference
Setează frecvenţa la cea pe care aţi
particularizat-o utilizând „User Reference
Edit”.
• Off
Setează egalizorul pentru Auto
Calibration la valoarea dezactivat.
Pentru a seta valoarea de referinţă
atunci când selectaţi „Front
Reference” pentru „Calibration Type”
• Sur
Calibrează difuzoarele surround şi
difuzoarele surround spate, utilizând
procesarea prin potrivire în pereche
a canalelor stânga şi dreapta pentru
fiecare pereche de difuzoare.
• Off
Calibrează fiecare difuzor în parte.
Note
• Această funcţie nu este disponibilă atunci când nu
a fost efectuată „Auto Calibration”.
• Nu puteţi seta „SP Pair Matching” la „ALL” atunci
când selectaţi „Front Reference” pentru
„Calibration Type” (pagina 93).
Pentru a denumi Position
Vă permite să reglaţi fiecare difuzor manual.
De asemenea, puteţi regla nivelurile
difuzoarelor după finalizarea Easy Setup.
Speaker Settings sunt doar pentru „Position”
curent.
Puteţi efectua următoarele setări cu ajutorul
expertului.
Speaker Pattern
Vă permite să selectaţi modelul de difuzoare
pentru sistemul de difuzoare pe care îl utilizaţi.
Surround Back Assign
1 Selectaţi „Position” pe care doriţi să
o denumiţi, apoi apăsaţi
Speaker Connection
.
2 Selectaţi „Name In”, apoi apăsaţi
.
Pe ecran apare tastatura virtuală.
3 Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru a selecta
câte un caracter pe rând.
Automatic Phase Matching
Vă permite să setaţi funcţia A.P.M. (Automatic
Phase Matching) în funcţia D.C.A.C. (Digital
Cinema Auto Calibration) (pagina 92).
Calibrează caracteristicile fazei difuzoarelor şi
asigură un spaţiu surround bine coordonat.
Vă permite să setaţi bornele SURROUND
BACK (ZONE 2) pentru o conexiune de
bi-amplificator sau pentru o conexiune în
zona 2.
x Zone2 Speakers
x Bi-Amplifier
x No Assign
Notă
Dacă modelul de difuzoare este setat astfel încât
există difuzoare surround spate, nu puteţi seta
bornele SURROUND BACK (ZONE 2) pentru
o conexiune bi-amplificator sau pentru o conexiune
în zona 2.
x Off
Nu activează funcţia A.P.M..
Virtual Front High
x Auto
Activează sau dezactivează automat funcţia
A.P.M..
Note
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri.
– „MULTI IN” este selectat.
– „2ch Analog Direct” este utilizat.
– Sunt conectate căştile.
– Nu a fost efectuată „Auto Calibration”.
• Este posibil ca receptorul să redea semnale la
o frecvenţă de eşantionare mai mică decât
frecvenţa de eşantionare efectivă a semnalelor
de intrare, în funcţie de formatul audio.
94RO
Vă permite să reproduceţi în mod virtual
ieşirile de sunet de la difuzoarele frontale
înalte, chiar şi într-un mediu în care nu există
difuzoare frontale înalte stânga/dreapta.
x On
Funcţia Virtual Front High este activată.
Când intră semnale Front High, sunetele sunt
procesate ca şi cum ar fi ieşit de la difuzoare
frontale înalte stânga/dreapta.
x Off
x Type A
Funcţia Virtual Front High este dezactivată.
Plasează difuzoarele surround spate pe
peretele din spate, pe lângă acele difuzoare din
Recomandarea ITU-R pentru amplasarea
difuzoarelor cu 5.1 canale.
Notă
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri:
– Nu există difuzoare surround.
– „MULTI IN” este selectat.
– „2ch Analog Direct” este selectat.
– Sunt conectate căştile.
Schiţarea amplasării difuzoarelor relocate
Center Speaker Lift Up
Prin utilizarea difuzoarelor frontale înalte,
puteţi ridica sunetele emise de difuzorul
central la o înălţime adecvată de pe ecran, ceea
ce vă permite să vă bucuraţi de o reprezentare
naturală a sunetului, fără dificultate.
x 1~10
x Off
Surround Speaker Position
Vă permite să setaţi unghiurile corecte în care
sunt poziţionate difuzoarele surround pentru
funcţia Speaker Relocation.
Plasează pentru difuzoarele surround la
unghiuri virtual identice, în conformitate cu
Recomandarea ITU-R pentru amplasarea
difuzoarelor cu 7.1 canale.
Schiţarea amplasării difuzoarelor relocate
x Front
x Back
Notă
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri:
– Nu există difuzoare surround.
– Sunt conectate căştile.
Speaker Relocation
Vă permite să calibraţi poziţionarea
difuzoarelor (unghiul de configurare al
fiecărui difuzor din poziţia de măsurare)
pentru a îmbunătăţi efectul surround.
x Off
Nu realocă poziţionarea difuzoarelor.
continuare
95RO
Ajustarea setărilor
x Type B
1 Selectaţi pe ecran difuzorul pentru care
Notă
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri.
– „MULTI IN” este selectat.
– Sunt conectate căştile.
– „2ch Analog Direct” este utilizat.
– Nu există difuzoare surround spate, iar
„Surround Speaker Position” este setată la
„Front”.
– Nu există difuzoare surround.
Vă permite să reglaţi fiecare difuzor manual
din ecranul Manual Setup. De asemenea,
puteţi regla nivelurile difuzoarelor după
finalizarea „Auto Calibration”.
2 Selectaţi o „Distance”, apoi apăsaţi
.
Puteţi regla distanţa de la 1,0 m. la 10,0 m.
în intervale de 1 cm.
Pentru a ajusta dimensiunea
fiecărui difuzor
1 Selectaţi pe ecran difuzorul a cărui
Selectaţi „Level/Distance/Size”, apoi
apăsaţi
.
Pentru a regla volumul difuzorului
Puteţi regla nivelul fiecărui difuzor (central,
surround stânga/dreapta, surround spate
stânga/dreapta, frontal înalt stânga/dreapta,
subwoofer).
1 Selectaţi pe ecran difuzorul pentru care
.
2 Selectaţi „Level”, apoi apăsaţi
.
Puteţi regla nivelul de la –20,0 dB la
+10,0 dB în intervale de 0,5 dB.
Puteţi regla nivelul frontal stânga de la
FL–10,0 dB la FL+10,0 dB, în intervale de
0,5 dB. Puteţi regla, de asemenea, nivelul
frontal dreapta de la FR–10,0 dB la
FR+10,0 dB, în intervale de 0,5 dB.
Pentru a regla distanţa de la
poziţia dumneavoastră de
ascultare la fiecare difuzor
Puteţi regla distanţa de la poziţia de ascultare
la fiecare difuzor (frontal stânga/dreapta,
frontal stânga/dreapta înalt, centru, surround
stânga/dreapta, surround spate stânga/
dreapta, frontal înalt stânga/dreapta,
subwoofer).
96RO
.
Puteţi ajusta dimensiunea fiecărui difuzor
(frontal stânga/dreapta, frontal stânga/dreapta
înalt, centru, surround stânga/dreapta,
surround spate stânga/dreapta, frontal înalt
stânga/dreapta).
Speaker Setup
doriţi să reglaţi nivelul, apoi apăsaţi
doriţi să reglaţi distanţa, apoi apăsaţi
dimensiune doriţi să o ajustaţi, apoi
apăsaţi
.
2 Selectaţi o „Size”, apoi apăsaţi
.
• Large
În cazul în care conectaţi difuzoare mari,
care vor reproduce efectiv frecvenţele de
bas, selectaţi „Large”. În mod normal,
selectaţi „Large”.
• Small
Dacă sunetul este distorsionat sau dacă
simţiţi lipsa efectelor surround când
utilizaţi un sunet surround multicanal,
selectaţi „Small” pentru a activa circuitele
de redirecţionare a basului şi pentru
a scoate frecvenţele de bas ale fiecărui
canal prin subwoofer sau alte difuzoare
„Large”.
Note
• Când sunt conectate căştile, Size şi Distance nu pot
fi setate.
• Difuzoarele surround spate vor fi setate la aceeaşi
setare ca cea a difuzoarelor surround.
• Când difuzoarele frontale sunt setate la „Small”,
difuzoarele central, surround, surround spate şi
frontale înalte sunt setate automat la „Small”.
• Dacă nu utilizaţi subwooferul, difuzoarele frontale
sunt setate automat la „Large”.
2 Ajustaţi parametrul, apoi apăsaţi
Pentru a ajusta frecvenţa de
tranziţie a fiecărui difuzor
Vă permite să setaţi frecvenţa de tranziţie
a basului pentru difuzoarele care au fost setate
la „Small” în meniul Size. Frecvenţa de tranziţie
măsurată a difuzorului este setată pentru
fiecare difuzor după „Auto Calibration”.
* „SB” apare când este conectat doar un difuzor
surround spate.
1 Selectaţi „Crossover Frequency”, apoi
apăsaţi
.
• Off
• Auto
Tonul de testare este scos prin fiecare
difuzor, pe rând.
• L, C, R, SR, SL, SB*, SBL, SBR, LH,
RH, SW
.
2 Selectaţi pe ecran difuzorul pentru care
doriţi să reglaţi frecvenţa de tranziţie.
Puteţi selecta ce difuzoare vor scoate
tonul de testare.
3 Ajustaţi „Level”, apoi apăsaţi
.
3 Setaţi frecvenţa de tranziţie a difuzorului
selectat.
Pentru a scoate un ton de testare
prin difuzoarele adiacente
Note
• Când sunt conectate căştile, această funcţie nu este
disponibilă.
• Difuzoarele surround spate vor fi setate la aceeaşi
setare ca cea a difuzoarelor surround.
Puteţi regla nivelul difuzoarelor spate
(difuzoarele surround şi difuzoarele surround
spate) în raport cu nivelul difuzoarelor
frontale, toate în acelaşi timp.
1 Selectaţi „All Surround Level”, apoi
apăsaţi
.
2 Reglaţi nivelul difuzoarelor spate.
Puteţi regla nivelul de la –5 dB la +5 dB în
intervale de 1 dB.
Test Tone
Pentru a scoate un ton de testare
prin fiecare difuzor
Puteţi scoate un ton de testare prin difuzoare,
pe rând.
.
.
Apare ecranul Phase Noise.
2 Ajustaţi parametrul, apoi apăsaţi
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, SL/L,
LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
* „SR/SB” şi „SB/SL” apar când este conectat
doar un difuzor surround spate.
Vă permite să scoateţi tonul de testare
în mod secvenţial prin difuzoarele
adiacente.
În funcţie de setarea modelului de
difuzoare, este posibil ca unele elemente
să nu fie afişate.
3 Ajustaţi „Level”, apoi apăsaţi
Vă permite să selectaţi tipul tonului de testare
din ecranul Test Tone.
1 Selectaţi „Test Tone”, apoi apăsaţi
1 Selectaţi „Phase Noise”, apoi apăsaţi
Ajustarea setărilor
Pentru a regla nivelul difuzoarelor
spate
Puteţi scoate un ton de testare prin difuzoarele
adiacente, astfel încât să puteţi regla balansul
dintre difuzoare.
.
Pentru a scoate sursa de sunet
prin difuzoarele adiacente
Puteţi scoate sursa de sunet prin difuzoarele
adiacente, astfel încât să puteţi regla balansul
dintre difuzoare.
1 Selectaţi „Phase Audio”, apoi apăsaţi
.
Apare ecranul Phase Audio.
Apare ecranul Test Tone.
continuare
97RO
2 Ajustaţi parametrul, apoi apăsaţi
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, SL/L,
LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
* „SR/SB” şi „SB/SL” apar când este conectat
doar un difuzor surround spate.
Vă permite să scoateţi sunetul sursei
frontale pe 2 canale (în loc de tonul
de testare) în mod secvenţial prin
difuzoarele adiacente.
În funcţie de setarea modelului de
difuzoare, este posibil ca unele elemente
să nu fie afişate.
3 Ajustaţi „Level”, apoi apăsaţi
.
Center Analog Down Mix
Vă permite să setaţi reducerea semnalelor
analogice la valoarea activat sau dezactivat.
x Off
Dacă modelul de difuzoare este setat astfel
încât să existe un difuzor central, valoarea este
setată la „Off” în mod automat.
x On
Vă recomandăm să setaţi „Center Analog
Down Mix” la „On” pentru a vă bucura de un
mediu audio digital cu sunet de înaltă calitate
atunci când nu aveţi conectat un difuzor
central. Reducerea semnalelor analogice
funcţionează atunci când setaţi „Center
Analog Down Mix” la „On”. Această setare
este eficientă şi pentru a introduce semnale
prin mufele MULTI CHANNEL INPUT.
Notă
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri.
– „MULTI IN” este selectat.
– Sunt conectate căştile.
– Există un difuzor central.
98RO
Speaker Impedance
Vă permite să setaţi impedanţa difuzoarelor.
Pentru detalii, consultaţi „7: Configurarea
receptorului cu ajutorul Easy Setup”
(pagina 46).
x4Ω
x8Ω
Distance Unit
Vă permite să selectaţi unitatea de măsură
pentru setarea distanţelor.
x meter
Distanţa este afişată în metri.
x feet
Distanţa este afişată în picioare.
Audio Settings
Puteţi ajusta setările audio pentru a se potrivi
preferinţelor dumneavoastră.
Sound Optimizer
Vă permite să setaţi funcţia Sound Optimizer
(pagina 66).
x Off
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Funcţia D.L.L. reprezintă tehnologia
proprietară Sony care permite semnalelor
audio digitale şi a semnalelor audio analogice
de slabă calitate să fie redate la o calitate înaltă
a sunetului.
x Off
x Low
x Normal
Equalizer
Vă permite să reglaţi nivelul de bas, medii* şi
înalte pentru fiecare difuzor (pagina 66).
(*numai pentru difuzorul central)
x Auto 1
Această funcţie este disponibilă pentru
formatele audio cu comprimare prin eliminare
şi pentru semnalele audio analogice.
LFE Time Alignment
Note
Notă
• Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă,
în funcţie de conţinutul de pe un dispozitiv USB
sau dintr-o reţea de domiciliu.
• Această funcţie este disponibilă când este selectat
„A.F.D. Auto”. În orice caz, această funcţie nu este
disponibilă în următoarele cazuri.
– Se primesc semnale PCM lineare cu o frecvenţă
de eşantionare diferită de 44,1 kHz.
– Se primesc semnale Dolby Digital Plus, Dolby
Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-ES
Matrix 6.1, DTS-HD Master Audio sau DTS-HD
High Resolution Audio.
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri.
– „MULTI IN” este selectat.
– „2ch Analog Direct” este utilizat.
x Auto 2
Subwoofer Muting
Vă permite să împiedicaţi scoaterea
semnalelor prin mufele PRE OUT
SUBWOOFER.
x Off
Mufele PRE OUT SUBWOOFER scot
semnale.
x On
Mufele PRE OUT SUBWOOFER nu scot
semnale.
continuare
99RO
Ajustarea setărilor
Această funcţie este disponibilă pentru
semnalele PCM linear, precum şi pentru
formatele audio cu comprimare prin eliminare
şi pentru semnalele audio analogice.
Funcţia LFE Time Alignment vă permite să
schimbaţi temporizarea ieşirii canalului LFE
de la –20 ms (întârziere) până la +20 ms
(avansare) faţă de celelalte canale. Această
funcţie are efect pentru ajustarea conţinutului
în care faza canalului LFE prezintă o diferenţă
faţă de celelalte canale.
Notă
x On
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri.
– Sunt conectate căştile.
– „2ch Analog Direct” este selectat.
– „2ch Stereo” este selectat.
– Este selectat un model de difuzoare fără un
subwoofer.
Intervalul dinamic este comprimat aşa cum
a avut în vedere inginerul de înregistrare.
Dual Mono
Vă permite să selectaţi limba în care doriţi să
ascultaţi componenta audio duală a unei
difuzări digitale, când este disponibilă. Această
caracteristică funcţionează doar pentru surse
Dolby Digital.
x Main/Sub
Sunetul limbii principale va fi scos prin
difuzorul frontal din stânga, iar sunetul limbii
secundare va fi scos prin difuzorul frontal din
dreapta, în acelaşi timp.
Notă
• Această funcţie nu este disponibilă în următorul
caz.
– „MULTI IN” este selectat.
Subwoofer Low Pass Filter
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi filtrul de
trecere bandă joasă pentru subwoofer. Puteţi
seta în mod independent funcţia pentru
fiecare intrare căreia îi este alocată o mufă de
intrare audio. Activaţi funcţia, în cazul în care
conectaţi un subwoofer fără funcţie de
frecvenţă de tranziţie.
x Off
Nu activează funcţia filtrului de trecere
bandă joasă.
x Main
x On
Va fi scos sunetul limbii principale.
Activează filtrul de trecere bandă joasă cu
o frecvenţă de oprire de 120 Hz.
x Sub
Va fi scos sunetul limbii secundare.
Dynamic Range Compressor
Vă permite să comprimaţi intervalul dinamic
al piesei audio. Această funcţie poate fi utilă
atunci când doriţi să vizionaţi filme în timpul
nopţii, cu volumul redus. Compresia
intervalului dinamic este posibilă doar cu
surse Dolby Digital şi Dolby TrueHD.
x Off
Intervalul dinamic nu este comprimat.
x Auto
Intervalul dinamic este comprimat automat
atunci când în sursa de sunet există un marcaj
care recomandă Dynamic Range Compressor.
100RO
Notă
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri.
– „MULTI IN” este selectat.
– „2ch Analog Direct” este utilizat.
A/V Sync (Sincronizează ieşirea audio
cu cea video)
Vă permite să întârziaţi ieşirea audio pentru
a minimiza diferenţa de timp dintre ieşirea
audio şi afişajul vizual.
Această funcţie este utilă atunci când utilizaţi
un monitor LCD sau cu plasmă mare sau un
proiector.
Puteţi seta funcţia pentru fiecare intrare
în parte.
x HDMI Auto
Note
Diferenţa de timp dintre ieşirea audio şi
afişajul vizual pentru monitorul conectat
prin intermediul unei conexiuni HDMI va
fi ajustată automat în baza informaţiilor
pentru televizor. Această caracteristică este
disponibilă doar când monitorul acceptă
funcţia A/V Sync.
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri.
– „MULTI IN” este selectat.
– Este selectat modul de intrare analogic.
– „2ch Analog Direct” este utilizat.
• Chiar şi atunci când „Decode Priority” este setat la
„PCM”, este posibil ca începutul secvenţei audio să
nu fie scos in cauza redării semnalelor de pe CD.
x 0 ms – 1200 ms
Puteţi ajusta întârzierea între 0 ms şi 1200 ms*,
în intervale de 10 ms.
* Întârzierea maximă poate fi limitată la valoarea
inferioară, în funcţie de fluxul audio.
Notă
• Această funcţie nu este disponibilă în
următorul caz.
– „MULTI IN” este selectat.
Sound Field
Vă permite să selectaţi un efect de sunet aplicat
semnalelor de intrare. Pentru detalii,
consultaţi „Ascultarea de efecte de sunet”
(pagina 61).
Puteţi seta funcţia pentru fiecare intrare
în parte.
Ajustarea setărilor
Decode Priority (Prioritatea
decodării intrării audio digitale)
Vă permite să specificaţi modul de intrare
pentru intrarea semnalului digital prin mufele
DIGITAL IN sau HDMI IN.
Puteţi seta funcţia pentru fiecare intrare
în parte.
x PCM
Atunci când sunt selectate semnale de la mufa
DIGITAL IN, semnalele PCM au prioritate
(pentru a preveni întreruperea în momentul
pornirii redării). În orice caz, atunci când intră
alte semnale, este posibil să nu se audă niciun
sunet, în funcţie de format. În acest caz, setaţi
acest element la „Auto”.
Atunci când sunt selectate semnalele de la
mufa HDMI IN, doar semnalele PCM sunt
scoase de la playerul conectat. Dacă sunt
primite semnale în orice alt format, setaţi acest
element la „Auto”.
x Auto
Comută automat modul de intrare între
Dolby Digital, DTS sau PCM.
101RO
Video Settings
Puteţi ajusta setări pentru video.
Resolution (Conversia semnalelor video)
Vă permite să convertiţi rezoluţia semnalelor de intrare video analogice şi să scoateţi semnalele
convertite.
x Direct
x 480p/576p
Vă permite să scoateţi direct semnalele de
intrare video analogice.
x 720p
x Auto
x 1080i
x 480i/576i
x 1080p
Când un monitor HDMI este conectat cu HDMI OUT ON
Ieşire de la
Setări meniu
„Resolution”
Mufe HDMI
OUT
Intrare de la
Direct, Auto
480i/576i, 480p/
576p, 720p, 1080i,
1080p
Mufe MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Mufă MONITOR
VIDEO OUT
z
–
–
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
aa)
z
–
Mufe VIDEO IN
aa)
–
z
Mufe HDMI IN
z
–
–
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
ab)
z
–
Mufe VIDEO IN
ab)
–
z
Mufe HDMI IN
Când un monitor HDMI nu este conectat cu HDMI OUT OFF
Ieşire de la
Setări meniu
„Resolution”
Mufe HDMI
OUT
Mufe MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Mufă MONITOR
VIDEO OUT
Mufe HDMI IN
–
–
–
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
–
z
–
Mufe VIDEO IN
–
–
z
Intrare de la
Direct
Auto
102RO
Mufe HDMI IN
–
–
–
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
–
480i/576i
a
Mufe VIDEO IN
–
480i/576i
z
Ieşire de la
Setări meniu
„Resolution”
Mufe HDMI
OUT
Mufe MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Mufă MONITOR
VIDEO OUT
–
–
–
Intrare de la
480i/576i,
480p/576p
720p, 1080i
1080p
Mufe HDMI IN
b)
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
–
a
a
Mufe VIDEO IN
–
ab)
z
Mufe HDMI IN
–
–
–
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
–
ac)
–
Mufe VIDEO IN
–
ac)
z
Mufe HDMI IN
–
–
–
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
–
z
–
Mufe VIDEO IN
–
–
z
Note
• Dacă selectaţi o rezoluţie pe care televizorul
conectat nu o acceptă în meniul „Resolution”,
imaginile de la televizor nu pot fi scoase corect.
• Ieşirea de imagine HDMI convertită nu acceptă
„x.v.Colour”, Deep Colour şi nici 3D.
103RO
Ajustarea setărilor
z : Semnalele video sunt scoase fără o conversie sau o procesare video.
a : Sunt scoase semnale video. (Valorile rezoluţiei sunt afişate când semnalele video sunt scoase la rezoluţia
indicată.)
aa):Semnalele video sunt convertite automat la rezoluţia optimă pe care o acceptă monitorul conectat, apoi sunt
scoase.
ab):Semnalele video sunt scoase la rezoluţia indicată în meniul „Resolution”.
ac):Semnalele video sunt scoase la rezoluţia indicată în meniul „Resolution”. Semnalele video protejate de
Macrovision sunt scoase la o rezoluţie de 480p/576p.
– : Nu sunt scoase semnale video.
Zone Resolution
Vă permite să convertiţi rezoluţia semnalului de intrare video analogic în zona 2.
x Direct
x 720p
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
Ieşire de la
Setări meniu
„Zone Resolution”
Mufe HDMI
OUT
Intrare de la
DIRECT
480i/576i
(setare implicită
din fabrică)
480p/576p
720p, 1080i
Mufe ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
Mufă ZONE 2
VIDEO OUT
Mufe HDMI IN
z
–
–
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
–
z
–
Mufe VIDEO IN
–
–
z
Mufe HDMI IN
z
–
–
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
–
a
a
Mufe VIDEO IN
–
a
z
Mufe HDMI IN
z
–
–
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
–
a
–
Mufe VIDEO IN
–
a
–
Mufe HDMI IN
z
–
–
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
–
a*
–
Mufe VIDEO IN
–
a*
–
a : Semnalele video sunt scoase la rezoluţia indicată în meniul „Resolution”.
z : Semnalele video sunt scoase fără o conversie sau o procesare video.
– : Nu sunt scoase semnale video.
* Când conţinutul este protejat de Macrovision, este
posibil ca semnalele video să fie scoase la rezoluţia
480p/576p.
104RO
Playback Resolution
Această funcţie vizează conţinut printr-un dispozitiv USB, o reţea de domiciliu şi video de pe
Internet.
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
x 1080p
x 720p
Rezoluţie Mufe
video de HDMI OUT
ieşire
Setări meniu
„Playback
Resolution”
480i/576i
480i/576i
Mufe
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Mufă
MONITOR
VIDEO OUT
Mufe ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
OUT
Mufă ZONE 2
VIDEO OUT
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480p/576p*
480i/576i*
480p/576p
480p/576p*
720p (setare implicită
din fabrică)
720p
720p*
–
720p*
–
1080i
1080i
1080i*
–
1080i*
–
1080p
1080p
1080i*
–
1080i*
–
Ajustarea setărilor
480p/576p
* Dacă redaţi conţinut protejat prin Macrovision,
este posibil ca receptorul să scoată imaginea la
rezoluţie redusă sau să apară un mesaj de
avertizare, care să vă informeze că semnalele video
nu pot fi scoase.
Note
• Dacă apare mesajul de avertizare „Video cannot be
output from this jack.”, efectuaţi următoarea
procedură.
1Selectaţi „BD” ca intrare pentru zona principală.
2Setaţi „Playback Resolution” la „480i/576i” sau
la „480p/576p”.
• Dacă nu este scoasă nicio imagine când redaţi
conţinut prin intermediul unui dispozitiv USB,
al unei reţele de domiciliu sau al Internet video
din meniul Watch/Listen, efectuaţi următoarea
procedură.
1Selectaţi „BD” ca intrare pentru zona principală.
2Setaţi „Playback Resolution” la o rezoluţie
mai mică.
105RO
3D Output Settings
Această funcţie vizează conţinut printr-un
dispozitiv USB, o reţea de domiciliu şi video de
pe Internet.
x Auto
Selectaţi această opţiune pentru a afişa
conţinut compatibil 3D în format 3D.
x Off
Selectaţi această opţiune pentru a afişa întreg
conţinutul în format 2D.
TV Type
Această funcţie vizează conţinut printr-un
dispozitiv USB, o reţea de domiciliu şi video de
pe Internet.
x 16:9
HDMI Settings
Puteţi ajusta setările necesare pentru
echipamentul conectat la mufele HDMI.
Subwoofer Level
Vă permite să setaţi nivelul subwooferului la
0 dB sau la +10 dB, atunci când semnalele
PCM intră printr-o conexiune HDMI. Puteţi
seta în mod independent nivelul pentru fiecare
intrare căreia îi este alocată o mufă de intrare
HDMI.
x 0 dB
x Auto
Setează automat nivelul la 0 dB sau la +10 dB,
în funcţie de transmisia audio.
Selectaţi această opţiune atunci când conectaţi
un televizor cu ecran lat sau un televizor cu
funcţie mod de ecran lat.
x +10 dB
x 4:3
Vă permite să setaţi ieşirea semnalelor audio
HDMI de la echipamentul de redare conectat
la receptor printr-o conexiune HDMI.
Selectaţi această opţiune atunci când conectaţi
un televizor cu ecran 4:3 fără funcţie mod de
ecran lat.
Audio Out
x TV+AMP
Screen Format
Această funcţie vizează conţinut printr-un
dispozitiv USB, o reţea de domiciliu şi video de
pe Internet.
x Original
Selectaţi această opţiune atunci când conectaţi
un televizor cu funcţie mod de ecran lat.
Afişează o imagine de ecran 4:3 în raport de
aspect 16:9, chiar şi pe un televizor cu ecran lat.
x Fixed Aspect Ratio
Modifică dimensiunea imaginii, pentru a se
potrivi la dimensiunea ecranului cu raportul
de aspect al imaginii originale.
106RO
Sunetul este scos prin difuzorul televizorului
şi prin difuzoarele conectate la receptor.
Note
• Calitatea sunetului echipamentului de redare
depinde de calitatea sunetului televizorului,
precum numărul de canale şi frecvenţa de
eşantionare etc. Dacă televizorul este prevăzut
cu difuzoare stereo, sunetul care iese din receptor
va fi tot stereo, ca cel al televizorului, chiar dacă
dumneavoastră redaţi o sursă multicanal.
• Când conectaţi receptorul la un dispozitiv video
(proiector etc.), este posibil ca sunetul să nu iasă
din receptor. În acest caz, selectaţi „AMP”.
• Dacă nu selectaţi o mufă de intrare HDMI drept
intrare audio în „Audio Input Assign” din meniul
Input Settings, sunetul nu este scos din televizor.
x AMP
Semnalele audio HDMI de la echipamentul
de redare sunt scoase doar prin difuzoarele
conectate la receptor. Sunetul multicanal poate
fi redat ca atare.
Control for HDMI
Notă
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi funcţia
care controlează echipamentul conectat la
mufa HDMI prin intermediul unui cablu
HDMI.
Când „Control for HDMI” este setat la „On”, „Audio
Out” se poate modifica automat.
x Off
x On
H.A.T.S.
Notă
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi funcţia
H.A.T.S. (High quality digital Audio
Transmission System). Când funcţia H.A.T.S.
este activată, calitatea sunetului este
îmbunătăţită, deoarece nu există diferenţe de
frecvenţă (diferenţe de temporizare la citirea
semnalelor) atunci când sunt transmise
semnale audio digitale.
x Off
Pass Through
Vă permite să scoateţi semnalele HDMI prin
televizor, chiar şi când receptorul se află în
modul standby. Pentru detalii, consultaţi
„Scoaterea semnalelor HDMI chiar şi atunci
când receptorul se află în modul standby
(Pass Through)” (pagina 78).
x Off
Note
• Durează un timp pentru a scoate sunetul după ce
este efectuată operaţia de redare pe echipamentul
conectat (de ex., apăsarea butonului PLAY,
apăsarea butonului STOP, apăsarea butonului
PAUSE) din cauza limitărilor sistemului H.A.T.S..
Întârzierea depinde de sursa de sunet.
• Funcţia H.A.T.S. a acestui receptor este disponibilă
atunci când Sony SCD-XA5400ES este conectat la
receptor.
• În timp ce funcţia H.A.T.S. se află în execuţie,
sunetul nu este scos prin difuzoarele înalte frontale.
x On
x Auto
Zone2 Out
Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi mufele
HDMI ZONE 2 OUT.
x Off
Informaţii flux despre funcţia H.A.T.S.
disponibile
x On
Intrare semnal audio Frecvenţă de
eşantionare
Linear PCM 2ch
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
Linear PCM Multi
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
DSD
2,8224 MHz
107RO
Ajustarea setărilor
x On
Această funcţie este activată numai atunci când
„Zone2 Out” este setată la „Off”.
Priority
Vă permite să setaţi prioritatea atunci când
selectaţi aceeaşi intrare atât pentru zona
principală, cât şi pentru zona 2.
x Main & Zone 2
Puteţi beneficia de aceeaşi intrare atât pentru
zona principală, cât şi pentru zona 2. Cu toate
acestea, ar putea apărea unele interferenţe între
semnalele audio şi video din zona principală şi
cele din zona 2.
x Main Only
Vă puteţi bucura de o foarte bună calitate
video şi audio în zona principală. Nu există
ieşire în zona 2.
Notă
Această funcţie este activată numai atunci când
„Zone2 Out” este setată la „On”.
Fast View (Comutarea Fast HDMI)
Vă permite să setaţi funcţionarea Fast View.
HDMI IN 1, IN 2, IN 3, IN 4 şi IN 9 acceptă
funcţia Fast View.
x Auto
Puteţi selecta o metodă de intrare HDMI, care
este mai rapidă decât selectarea normală.
x Off
Această funcţie şi funcţia de previzualizare
pentru HDMI nu sunt disponibile.
Input Settings
Puteţi ajusta setările pentru conexiunile
receptorului şi ale altor echipamente.
Input Edit
Vă permite să setaţi următoarele elemente
pentru fiecare intrare.
x Watch/Listen
Stabileşte dacă o intrare este afişată în meniul
Watch sau în meniul Listen.
– Watch: Afişează o intrare în meniul Watch.
– Listen: Afişează o intrare în meniul Listen.
– Watch/Listen: Afişează o intrare în meniul
Watch, cât şi în meniul Listen.
– Hidden: Nu afişează o intrare în meniurile
Watch şi Listen. Dacă selectaţi o intrare,
puteţi sări peste o intrare care este setată la
„Hidden”.
x Icon
Setează pictograma afişată în meniul
Watch/Listen.
x Name
Setează numele afişat în meniul Watch/Listen.
Notă
Nu puteţi selecta o intrare care este setată la
„Hidden” sau la „HIDDEN” în „INPUT SKIP ?” din
„INPUT SETTINGS” (pagina 118), fără a utiliza
GUI, chiar dacă utilizaţi INPUT SELECTOR pe
receptor.
Notă
Această funcţie este activată numai atunci când
„Zone2 Out” este setată la „Off”.
Audio Input Assign
Vă permite să setaţi mufele de intrare audio
alocate fiecărei intrări.
Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea altor mufe
de intrare video/audio” (pagina 80).
108RO
x HDMI
LAN Port Activation
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8/9, None
Vă permite să stabiliţi dacă activaţi sau nu
fiecare dintre porturile LAN de pe panoul
din spate.
Dintre cele patru porturi LAN de pe panoul
din spate, bifaţi porturile pe care doriţi să le
activaţi. Receptorul va utiliza porturile activate
pentru a accesa o reţea.
Prin dezactivarea porturilor pe care nu le
utilizaţi, puteţi economisi consumul de
energie. Porturile neconectate la un router
sau la un hub vor fi afişate cu gri.
x Digital
OPT IN 1/2/3, COAX IN 1/2/3, None
x Analog
Setare implicită din fabrică
Video Input Assign
Vă permite să setaţi mufele de intrare video
alocate fiecărei intrări.
Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea altor mufe
de intrare video/audio” (pagina 80).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8/9, None
x Component
COMPONENT IN 1/2, None
Setare implicită din fabrică
Vă permite să stabiliţi dacă să fie afişat serverul
DLNA conectat sau nu.
Renderer Options
x Renderer Name
Afişează numele de dispozitiv de redare al
receptorului.
x Auto Access Permission
Network Settings
Stabileşte dacă se acordă acces automat de la
noul controler DLNA detectat.
Puteţi ajusta setările pentru reţea.
Renderer Access Control
Internet Settings
Vă permite să verificaţi sau să modificaţi
setările de reţea.
Puteţi modifica setările pentru următoarele
elemente, fie manual, fie automat.
– IP Address
– DNS
– Proxy Server
Conectaţi mai întâi receptorul la reţea. Pentru
detalii, consultaţi „5: Conectarea la reţea”
(pagina 44).
Vă permite să stabiliţi dacă sunt acceptate
comenzi de la controlerul DLNA sau nu.
External Control
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi funcţia
care controlează receptorul de la „ES Remote”
în reţeaua de domiciliu.
x Off
x On
109RO
Ajustarea setărilor
x Analog
Connection Server Settings
Network Standby
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi funcţia
care activează huburile de comutare din
spatele receptorului şi permite unui controler
de reţea, „ES Remote” etc. să comande
receptorul, chiar şi atunci când acesta se află
în modul standby. În modul standby pentru
reţea, timpul de pornire a funcţiei GUI şi
a funcţiei de reţea va fi redus după ce
receptorul este pornit.
x Off
Cod
Zonă
Cod
Zonă
2044
Argentina
2254
Italia
2046
Austria
2333
Luxemburg
2057
Belgia
2363
Malaiezia
2090
Chile
2379
Norvegia
2093
Columbia
2390
Noua Zeelandă
2304
Coreea
2376
Olanda
2115
Danemarca
2427
Pakistan
2086
Elveţia
2428
Polonia
2424
Filipine
2436
Portugalia
Modul Network Standby este dezactivat, iar
receptorul intră în modul standby normal
atunci când se află în modul standby.
2165
Finlanda
2489
Rusia
2200
Grecia
2501
Singapore
2219
Hong Kong
2149
Spania
x On
2248
India
2499
Suedia
Modul Network Standby este activat, iar
receptorul intră în modul Network Standby
atunci când se află în modul standby.
2238
Indonezia
2543
Taiwan
2239
Irlanda
2528
Thailanda
Internet Video Parental Control
Internet Services Settings
Parental Control Password
Vă permite să setaţi sau să modificaţi parola
pentru funcţia de control parental. O parolă vă
permite să setaţi o restricţie pentru redarea de
materiale video de pe Internet.
Parental Control Area Code
Redarea unor materiale video de pe Internet
poate fi limitată în funcţie de zona geografică.
Anumite scene pot fi blocate sau înlocuite cu
scene diferite.
Setaţi funcţia în conformitate cu instrucţiunile
de pe ecran.
Redarea unor materiale video de pe Internet
poate fi limitată în funcţie de vârsta
utilizatorilor. Anumite scene pot fi blocate
sau înlocuite cu scene diferite.
Setaţi funcţia în conformitate cu instrucţiunile
de pe ecran.
Internet Video Unrated
Vă permite să stabiliţi dacă este permisă sau nu
redarea de materiale video neclasificate de pe
Internet.
x Allow
Se permite redarea de materiale video de pe
Internet neclasificate.
x Block
Se blochează redarea de materiale video de pe
Internet neclasificate.
110RO
1 Selectaţi zona pentru care doriţi să reglaţi
volumul, apoi apăsaţi
Zone Settings
.
2 Selectaţi „Volume”, apoi apăsaţi
Puteţi ajusta setările pentru zona principală,
zona 2 sau zona 3.
3 Reglaţi volumul, apoi apăsaţi
.
.
Zone Control
Zone Setup
Pentru a porni şi opri alimentarea
pentru zona 2/zona 3
Pentru a preseta volumul pentru
zona principală/zona 2
Puteţi activa şi dezactiva funcţionarea zonei 2
sau a zonei 3.
Puteţi preseta volumul la pornirea alimentării
pentru fiecare zonă.
1 Selectaţi zona pe care doriţi să o activaţi
1 Selectaţi zona pentru care doriţi să
sau să o dezactivaţi, apoi apăsaţi
presetaţi volumul, apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi „On” sau „Off”, apoi apăsaţi
.
• On
• Off
.
1 Selectaţi zona în care doriţi să scoateţi
semnalele video/audio, apoi apăsaţi
.
.
.
Pentru a regla volumul pentru
zona 2
Dacă bornele SURROUND BACK (ZONE 2)
sunt utilizate cu o conexiune în zona 2, puteţi
regla, de asemenea, volumul pentru zona 2.
Dacă setaţi „Line Out” la „Variable”, puteţi
regla, de asemenea, volumul utilizând
„Zone Control”.
Dacă doriţi să reglaţi volumul zonei 2 în zona 2
cu ajutorul telecomenzii, consultaţi
„Controlarea receptorului din altă zonă
(Operaţii ZONE 2/ZONE 3)” (pagina 73).
.
În timpul reglării, sunetul este scos la
nivelul volumului la care l-aţi reglat,
indiferent de valoarea controlului
MASTER VOLUME.
Dacă selectaţi „Off”, fiecare zonă este
activată la volumul la care se afla în
momentul în care aţi oprit alimentarea
ultima dată.
Ajustarea setărilor
Puteţi selecta sursa care să fie scoasă în zonă.
Semnalele audio şi video sunt scoase în zona 2,
în timp ce doar semnalele audio sunt scoase în
zona 3.
3 Selectaţi intrarea, apoi apăsaţi
2 Selectaţi „Preset Volume”, apoi apăsaţi
3 Reglaţi volumul, apoi apăsaţi
Pentru a selecta sursa de ieşire
pentru fiecare zonă
2 Selectaţi „Input”, apoi apăsaţi
.
Notă
• Nu puteţi preseta volumul în următoarele cazuri.
– Bornele SURROUND BACK (ZONE 2) sunt
utilizate pentru difuzoarele surround spate sau
pentru difuzoarele frontale înalte, sau sunt
utilizate cu o conexiune bi-amplificator.
– „Line Out” este setat la „Fixed”.
Line Out
Puteţi seta controlul volumului pentru mufele
ZONE 2 AUDIO OUT la „Variable” sau la
„Fixed”. Pentru detalii, consultaţi „Setarea
controlului volumului pentru zona 2”
(pagina 71).
x Fixed
x Variable
continuare
111RO
12V Trigger
Vă permite să selectaţi diverse opţiuni pentru
utilizarea funcţiei 12V Trigger.
x Off
Vă permite să dezactivaţi ieşirea
declanşatoarelor 12 V, chiar şi atunci când
receptorul principal este pornit.
x Ctrl
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi manual
ieşirea declanşatoarelor 12 V cu ajutorul
comenzii de control a unui dispozitiv extern
de comandă.
x Zone
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi ieşirea
declanşatoarelor 12 V, în funcţie de starea
zonei selectate - activată sau dezactivată.
x Input (doar pentru „Main”)
Vă permite să activaţi ieşirea declanşatoarelor
12 V, atunci când este selectată intrarea
presetată.
Dacă selectaţi „Input”, apare afişajul setării
care activează/dezactivează fiecare declanşator
de intrare. Apăsaţi V/v pentru a selecta
intrarea, apoi apăsaţi
pentru a bifa caseta.
System Settings
Puteţi particulariza setările receptorului.
Language
Vă permite să selectaţi limba pentru mesajele
de pe ecran.
x English
x Español
x Français
x Deutsch
Auto Standby
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi funcţia
care comută automat zona principală la modul
standby, atunci când nu utilizaţi receptorul
pentru o anumită perioadă de timp sau când
nu intră semnale în receptor.
x Off
Nu comută la modul standby.
x HDMI A (doar pentru „Main”)
Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi ieşirea
declanşatoarelor 12 V, în funcţie de setarea
ieşirii mufei HDMI OUT A.
x HDMI B (doar pentru „Main”)
Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi ieşirea
declanşatoarelor 12 V, în funcţie de setarea
ieşirii mufei HDMI OUT B.
x Main (doar pentru „Zone2” şi
„Zone3”)
Vă permite să legaţi funcţionarea
declanşatorului din zona 2 sau zona 3 la mufa
TRIGGER OUT MAIN.
112RO
x On
Comută le modul standby după aproximativ
30 de minute.
Notă
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri.
– Atunci când redaţi prin intermediul unui
dispozitiv USB, a unui iPod/iPhone, a unei
reţele de domiciliu sau al Internet video.
– Când receptorul se află în modul repaus.
Pentru a actualiza receptorul
Settings Lock
Vă permite să blocaţi setările receptorului.
Notă
x On
Puteţi activa această funcţie doar utilizând
meniul de setări. Atunci când dezactivaţi
această funcţie, efectuaţi următoarea procedură.
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
?/1
Consultaţi „Network Update” (pagina 113)
pentru a actualiza software-ul receptorului.
• Informaţiile despre noua versiune de software
nu apar în următoarele cazuri.
– Este deja utilizată cea mai recentă versiune.
– Receptorul nu poate obţine date prin
intermediul unei reţele.
MUSIC
Initialize Personal Information
Vă permite să ştergeţi informaţiile personale
legate de video prin Internet, cum ar fi lista cu
conţinut Internet, „Favorites List” etc.
System Information
Apăsaţi ?/1 pentru a opri
receptorul.
2
În timp ce ţineţi apăsat MUSIC
şi SPEAKERS (A/B/A+B/OFF),
apăsaţi ?/1 pentru a porni
receptorul.
RS232C Control
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi modul
de comandă pentru întreţinere şi service.
x Off
x On
Software Update Notification
Vă permite să stabiliţi dacă să fiţi informaţi cu
privire la o nouă versiune a software-ului pe
ecranul televizorului.
x On
x Off
Afişează versiunea software-ului receptorului.
Ajustarea setărilor
1
EULA
Afişează ecranul EULA pe ecranul
televizorului.
Software License
Afişează informaţii Software License pe
ecranul televizorului.
Network Update
Puteţi actualiza şi îmbunătăţi funcţiile
receptorului.
Pentru informaţii despre funcţiile de
actualizare, consultaţi următorul site Web:
http://support.sony-europe.com/
În timpul actualizării, GUI şi fereastra de afişaj
a receptorului sunt dezactivate, iar lampa aflată
deasupra butonului ?/1 ON/STANDBY
clipeşte verde.
După finalizarea actualizării, receptorul va
reporni automat.
continuare
113RO
Poate dura circa 50 de minute pentru ca
receptorul să termine actualizarea. Timpul
necesar pentru finalizarea actualizării variază,
în funcţie de viteza conexiunii la Internet.
Notă
Nu opriţi receptorul şi nu deconectaţi cablul de reţea
în timpul actualizării software-ului. Acest lucru
poate provoca o defecţiune.
Utilizarea meniului din fereastra
de afişaj
1
2
Apăsaţi AMP MENU.
Meniul este afişat în fereastra de afişaj
a receptorului.
Exemplu: Când selectaţi „SPEAKER SETTINGS”.
Comandarea fără a utiliza GUI
Puteţi comanda receptorul cu ajutorul ferestrei
de afişaj a receptorului, chiar dacă televizorul
nu este conectat la receptor.
Porniţi receptorul.
3
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta meniul, apoi
apăsaţi
.
4
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta elementul de
meniu, apoi apăsaţi
.
Parametrul apare în paranteze.
5
AMP
MENU
RETURN/
EXIT O
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta parametrul dorit,
apoi apăsaţi
.
Parametrul este introdus şi parantezele
dispar de pe afişaj.
V/v,
Pentru a reveni la pasul anterior
Apăsaţi RETURN/EXIT O.
114RO
Lista meniurilor (în fereastra de afişaj)
Următoarele opţiuni sunt disponibile în fiecare meniu.
„xx…” din tabel semnifică parametrul pentru fiecare element.
Meniu
Element
Parametru
AUTO
AUTO CAL START ?
CALIBRATION
54321
MEASURING: TONE
MEASURING: T.S.P.
MEASURING: WOOFER
COMPLETE [xxxxxxxxxx]
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK, PHASE
INFO, DIST. INFO, LEVEL INFO, EXIT
CAL MATCHING? [xxx]
YES, NO
WARNING CODE [xxx:4x]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH : 0, 1, 2, 3, 4
NO WARNING
PHASE.INFO [xxx:xxx]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH :OUT, IN
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
LEV.INFO [xxx:xxxxxx]dB
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
ERROR CODE [xxx:3x]
RETRY? [xxxx]
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
YES, EXIT
CANCEL
CAL TYPE [xxxxxxxxx]
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF,
USER REF, OFF
A.P.M. [xxxx]
AUTO, OFF
FRONT REF TYPE [xxx]
L/R, L, R
SP PAIR MATCH [xxx]
ALL, SUR, OFF
POSITION [xxxxxxxx]
POS.1, POS.2, POS.3
NAME IN ? [xxxxxxxx]
continuare
115RO
Ajustarea setărilor
DIST.INFO [xxxxxxxxxx]
Meniu
Element
Parametru
LEVEL
SETTINGS
TEST TONE [xxxxxxxx]
OFF, de la L la RH (AUTO), de la L la RH
(FIX)
PHASE NOISE [xxxxxxx]
OFF, L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR,
SR/SB, SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/SL,
SL/L, LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
PHASE AUDIO [xxxxxxx]
OFF, L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR,
SR/SB, SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/SL,
SL/L, LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
FRONT L [xxx.xdB]
De la –10,0 dB la +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
FRONT R [xxx.xdB]
De la –10,0 dB la +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
CENTER [xxx.xdB]
De la –20,0 dB la +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
SURROUND L [xxx.xdB]
De la –20,0 dB la +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
SURROUND R [xxx.xdB]
De la –20,0 dB la +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
SUR BACK [xxx.xdB]
De la –20,0 dB la +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
SUR BACK L [xxx.xdB]
De la –20,0 dB la +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
SUR BACK R [xxx.xdB]
De la –20,0 dB la +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
LEFT HIGH [xxx.xdB]
De la –20,0 dB la +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
RIGHT HIGH [xxx.xdB]
De la –20,0 dB la +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
SUBWOOFER [xxx.xdB]
De la –20,0 dB la +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
ALL SUR LEVEL [xxx.xdB]
De la –5 dB la +5 dB
(interval de 1 dB)
116RO
Meniu
SPEAKER
SETTINGS
Element
Parametru
SP PATTERN [xxxxx]
De la 5/4.1 la 2/0 (28 de modele)
VIRTUAL FH [xxx]
ON, OFF
CENTER LIFT UP [xxx]
OFF, de la 1 la 10
SUR POSITION [xxxxx]
BACK, FRONT
SP RELOCATION [xxxxx]
TypeA, TypeB, OFF
FRONT SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
CENTER SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
SURROUND SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
FH SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
SB ASSIGN [xxxxxx]
OFF, BI-AMP, ZONE2
FRONT L [xxxxxxxxx]
FRONT R [xxxxxxxxx]
CENTER [xxxxxxxxx]
SURROUND L [xxxxxxxxx]
SURROUND R [xxxxxxxxx]
SUR BACK [xxxxxxxxx]
De la 1,0 la 10,0 (m) (interval de 1 cm)
Ajustarea setărilor
SUR BACK L [xxxxxxxxx]
SUR BACK R [xxxxxxxxx]
LEFT HIGH [xxxxxxxxx]
RIGHT HIGH [xxxxxxxxx]
SUBWOOFER [xxxxxxxxx]
DISTANCE UNIT [xxxxx]
meter, feet
FR CROSSOVER [xxxHz]
De la 40 la 200 (interval de 10 Hz)
CNT CROSSOVER [xxxHz]
De la 40 la 200 (interval de 10 Hz)
SUR CROSSOVER [xxxHz]
De la 40 la 200 (interval de 10 Hz)
FH CROSSOVER [xxxHz]
De la 40 la 200 (interval de 10 Hz)
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
SP IMPEDANCE [xohm]
8 ohmi, 4 ohmi
continuare
117RO
Meniu
INPUT
SETTINGS
Element
Parametru
NAME IN ? [xxxxxxxx]
INPUT SKIP ?
xxxxxxxx [xxxxxx]
SHOWN, HIDDEN
HDMI AUDIO ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
HDMI VIDEO ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
DIGITAL A.ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
COMPONENT V.ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
SUR SETTINGS HD-DCS TYPE [xxxxxxx]
EQ SETTINGS
MULTIZONE
SETTINGS
118RO
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
EFFECT LEVEL [xxxx]
HIGH, MID, LOW
HEIGHT GAIN [xxxx]
HIGH, MID, LOW
ALL BASS [xxx.xdB]
De la –10 dB la +10 dB (interval de 0,5 dB)
ALL TREB [xxx.xdB]
De la –10 dB la +10 dB (interval de 0,5 dB)
FRONT BASS [xxx.xdB]
De la –10 dB la +10 dB (interval de 0,5 dB)
FRONT TREB [xxx.xdB]
De la –10 dB la +10 dB (interval de 0,5 dB)
CENTER BASS [xxx.xdB]
De la –10 dB la +10 dB (interval de 0,5 dB)
CENTER MID [xxx.xdB]
De la –10 dB la +10 dB (interval de 0,5 dB)
CENTER TREB [xxx.xdB]
De la –10 dB la +10 dB (interval de 0,5 dB)
SUR/SB BASS [xxx.xdB]
De la –10 dB la +10 dB (interval de 0,5 dB)
SUR/SB TREB [xxx.xdB]
De la –10 dB la +10 dB (interval de 0,5 dB)
FH BASS [xxx.xdB]
De la –10 dB la +10 dB (interval de 0,5 dB)
FH TREB [xxx.xdB]
De la –10 dB la +10 dB (interval de 0,5 dB)
P.VOL. MAIN [xxx.xdB]
OFF, –∞, de la –92,0 dB la +23,0 dB
(interval de 0,5 dB)
P.VOL. ZONE2 [xxxdB]
OFF, –∞, de la –92 dB la +23 dB
(interval de 1 dB)
Z2 LINEOUT [xxxxxxxx]
FIXED, VARIABLE
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT, HDMIA,
HDMIB
12V TRIG. ZONE2 [xxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
12V TRIG. ZONE3 [xxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
Meniu
Element
Parametru
TUNER
SETTINGS
FM MODE [xxxxxx]
STEREO, MONO
FMxx
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AMxx
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AUDIO
SETTINGS
VIDEO
SETTINGS
SYSTEM
SETTINGS
AUTO2, AUTO1, OFF
S.OPTIMIZER [xxxxxx]
NORMAL, LOW, OFF
LFE TIME [xxxxxms]
De la –20 ms la +20 ms (interval de 0,5 ms)
S.WOOFER LPF [xxx]
ON, OFF
S.WOOFER MUTING [xxx]
ON, OFF
A/V SYNC [xxxxxxxxx]
HDMI AUTO, de la 0 ms la 1200 ms
(interval de 10 ms)
DUAL MONO [xxxxxxxx]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
DEC. PRIORITY [xxxx]
AUTO, PCM
D. RANGE COMP. [xxxx]
ON, AUTO, OFF
RESOLUTION [xxxxxxxx]
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p, 720p,
1080i, 1080p
ZONE RESO. [xxxxxxxx]
DIRECT, 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
CTRL FOR HDMI [xxx]
ON, OFF
PASS THROUGH [xxxx]
ON, AUTO, OFF
H.A.T.S. [xxx]
ON, OFF
ZONE2 OUT [xxx]
ON, OFF
PRIORITY [xxxxxxxxxx]
MAIN&ZONE2, MAIN ONLY
AUDIO OUT [xxxxxx]
AMP, TV+AMP
SW LEVEL [xxxxx]
AUTO, +10 dB, 0 dB
FAST VIEW [xxxx]
AUTO, OFF
RS232C CONTROL [xxx]
ON, OFF
NETWORK STANDBY [xxx]
ON, OFF
AUTO STANDBY [xxx]
ON, OFF
VERSION [xxxx]
–
continuare
119RO
Ajustarea setărilor
HDMI
SETTINGS
D.L.L. [xxxxx]
Pentru a modifica afişajul
Panoul de afişaj oferă diverse informaţii despre
starea receptorului, precum câmpul de sunet.
1 Selectaţi intrarea pentru care doriţi să
consultaţi informaţiile.
2 Apăsaţi în mod repetat DISPLAY MODE de
pe receptor.
De fiecare dată când apăsaţi DISPLAY
MODE, afişajul se va modifica ciclic, după
cum urmează.
Intrarea pe care aţi selectat-o t Tipul
câmpului de sunet t Informaţii despre
flux* t Numele intrării pe care l-aţi
introdus ...
* Este posibil ca informaţiile despre flux să nu
fie afişate.
Când ascultaţi radio FM şi AM
Numele postului t Frecvenţa t Tipul
câmpului de sunet ...
Numele de index apare doar atunci când aţi
alocat unul intrării sau postului presetat.
Numele de index nu apare când au fost
introduse doar spaţii goale.
Când se recepţionează difuzări RDS
PS (nume Program Service)1), Numele
presetării, Banda sau Numărul presetării
t Frecvenţa, banda şi numărul presetării
t Indicarea PTY (Program Type)2) t
Indicarea RT (Radio Text)3) t CT (Clock
Time) t Tipul câmpului de sunet ...
1) Aceste informaţii apar şi pentru posturi FM
non-RDS.
Tipul programului difuzat
3) Mesaje text trimise de postul RDS.
2)
120RO
Controlarea echipamentului
conectat la receptor
Utilizarea telecomenzii
Controlarea echipamentului
cu ajutorul telecomenzii
Puteţi controla echipamentele Sony sau
non-Sony pe care le utilizaţi, cu ajutorul
telecomenzii primite împreună cu receptorul.
Telecomanda este setată iniţial să controleze
echipamente Sony.
Dacă modificaţi setările telecomenzii în
funcţie de echipamentul pe care îl utilizaţi,
puteţi controla echipamente non-Sony şi alte
echipamente Sony pe care telecomanda nu le
poate controla iniţial (pagina 122).
1
Apăsaţi butonul intrării
corespunzător echipamentului
conectat pe care doriţi să îl
controlaţi.
2
Apăsaţi pe butoanele
corespunzătoare pentru a utiliza
funcţia listată în tabelul de
mai jos.
Notă
Este posibil să nu puteţi folosi unele funcţii pentru
echipamentele pe care le utilizaţi.
Tabel cu butoane utilizate pentru a controla echipamentul
VCR
AV ?/1
z
z
Butoane numerice
z
z
(Ghid)
z
Player DVD,
Player
combo DVD/VCR Blu-ray
Disc
Recorder
cu HDD
PSX
Player CD
video,
player LD
Terminal
CATV digital
DSS
Casetofon Casetofon Player CD,
A/B
DAT player MD
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
Butoane colorate
z
TOOLS/OPTIONS
z
DISPLAY
z
RETURN/EXIT
z
V/v/B/b,
HOME
z
./>
z
B·/·b
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
N, X, x
z
,
,
+/–
PRESET +/–,
PROG +/–
z
c)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
z
z
z
TOP MENU,
POP UP/MENU
AUDIO
z
SUBTITLE
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
continuare
121RO
Utilizarea telecomenzii
Categoria TV
echipamentului
Buton
a)
b)
c)
Doar player LD
Doar casetofon B
Doar DVD
Oprirea tuturor
echipamentelor conectate
(SYSTEM STANDBY)
Chiar şi atunci când acest receptor se află în
modul standby, zona 2 sau zona 3 rămân
pornite. Pentru a opri toate echipamentele
Sony, inclusiv conexiunile la fiecare zonă,
apăsaţi în acelaşi timp ?/1 şi AV ?/1 de pe
telecomandă.
AV ?/1
Programarea telecomenzii
Puteţi particulariza telecomanda pentru a se
potrivi echipamentului conectat la receptor.
Puteţi chiar să programaţi telecomanda pentru
a controla echipament care nu poartă marca
Sony şi, de asemenea, echipamente Sony pe
care, în mod normal, telecomanda nu le poate
controla.
Procedura de mai jos utilizează ca exemplu
o situaţie în care un VCR produs de o altă
companie decât Sony este conectat la mufele
VIDEO 1 IN de pe receptor.
?/1
RM SET UP
AV ?/1
SHIFT
Butoane
de intrare
Butoane
numerice
ENT/MEM
1
Apăsaţi AV ?/1 în timp ce apăsaţi
RM SET UP.
Butonul RM SET UP clipeşte.
122RO
2
În timp ce butonul RM SET UP
clipeşte, apăsaţi butonul intrării
(inclusiv butonul TV)
echipamentului pe care doriţi
să îl controlaţi.
De exemplu, dacă urmează să controlaţi
un VCR conectat la mufa VIDEO 1 IN,
apăsaţi VIDEO 1.
RM SET UP şi SHIFT se aprind, iar
butonul de intrare clipeşte.
Dacă apăsaţi butonul pentru un dispozitiv
pentru care nu puteţi programa
telecomanda, precum TUNER, PHONO,
PC sau SOURCE etc., butonul RM SET
UP clipeşte în continuare.
3
Apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce codul numeric.
Utilizaţi codurile numerice din tabelele de mai
jos pentru a programa echipament care nu
poartă marca Sony şi, de asemenea,
echipamente Sony pe care iniţial telecomanda
nu le poate controla. Deoarece semnalul prin
infraroşii de la telecomandă, primit de
echipament diferă în funcţie de modelul şi anul
de fabricaţie al echipamentului, unui dispozitiv
i se pot aloca mai multe coduri numerice. Dacă
nu reuşiţi să programaţi telecomanda utilizând
unul din coduri, încercaţi să utilizaţi alte
coduri.
Note
Apăsaţi ENT/MEM.
Pentru a controla un player CD
Notă
Odată ce s-a verificat codul numeric,
butonul RM SET UP clipeşte încet de
două ori, iar telecomanda iese automat
din modul de programare. Butonul de
intrare se stinge, de asemenea.
Pentru a revoca programarea
Apăsaţi RM SET UP în timpul oricărui pas.
Producător
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Utilizarea telecomenzii
Doar codurile din gama 500 sunt valide pentru
butonul TV.
• Codurile numerice se bazează pe cele mai recente
informaţii disponibile pentru fiecare marcă.
Există totuşi posibilitatea ca echipamentul
dumneavoastră să nu răspundă la unele dintre
coduri sau la niciunul.
• Este posibil ca nu toate butoanele de intrare de pe
această telecomandă să fie disponibile atunci când
sunt utilizate cu un anumit echipament.
Butonul de intrare se aprinde.
Dacă există mai multe coduri, încercaţi să
îl introduceţi pe primul care corespunde
echipamentului.
4
Codurile numerice corespunzătoare
echipamentului şi producătorul
echipamentului
Cod(uri)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Pentru a controla un casetofon
DAT
Producător
SONY
PIONEER
Cod(uri)
203
219
continuare
123RO
Pentru a controla un casetofon
Producător
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Cod(uri)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Producător
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Cod(uri)
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
Pentru a controla un DVD/VCR
COMBO (înregistrator)
Producător
SONY
Cod(uri)
411
Pentru a controla un casetofon MD
Producător
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Cod(uri)
301
302
303
304
Pentru a controla un înregistrator
HDD
Producător
SONY
Cod(uri)
307, 308, 309
Pentru a controla un player
Blu-ray Disc
Producător
SONY
LG
PANASONIC
SAMSUNG
Cod(uri)
310, 311, 312
337
335
336
Pentru a controla un HDD/DVD
COMBO (înregistrator)
Producător
SONY
Pentru a controla un televizor
Producător
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
Pentru a controla o consolă PSX
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
Producător
SONY
GRUNDIG
HITACHI
Cod(uri)
313, 314, 315
Pentru a controla un player DVD
Producător
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
124RO
Cod(uri)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
Cod(uri)
401, 402, 403
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
Cod(uri)
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
Producător
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
Pentru a controla un player LD
Producător
SONY
PIONEER
Cod(uri)
601, 602, 603
606
Pentru a controla un player video
CD
Producător
SONY
Cod(uri)
605
Pentru a controla o consolă VCR
Producător
SONY
AIWA*
AKAI
Cod(uri)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
Producător
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
Cod(uri)
740
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
* Dacă un VCR AIWA nu funcţionează, chiar dacă
introduceţi codul pentru AIWA, introduceţi codul
pentru Sony.
Pentru a controla un tuner de
satelit (cutie)
Producător
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
Cod(uri)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
continuare
125RO
Utilizarea telecomenzii
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Cod(uri)
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Producător
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Cod(uri)
867
873
872
875
869, 870
Pentru a controla o cutie pentru
cablu
Producător
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Cod(uri)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
Efectuarea mai multor
comenzi, în ordine,
în mod automat
(Macro Play)
Funcţia Macro Play vă permite să legaţi mai
multe comenzi în ordine secvenţială, ca
o singură comandă.
Telecomanda oferă 2 liste macro (MACRO 1
şi MACRO 2). Puteţi specifica până la 20 de
comenzi pentru fiecare listă macro.
RM SET UP
AMP
Butoane
de intrare
MACRO 1
MACRO 2
126RO
Programarea secvenţei de operare
1
Apăsaţi MACRO 1 sau MACRO 2
mai mult de o secundă, în timp
ce apăsaţi RM SET UP.
Butonul RM SET UP clipeşte şi unul
dintre butoanele de intrare se aprinde
(ca setare implicită din fabrică, butonul
BD se aprinde).
2
3
Apăsaţi butonul intrării pentru
echipamentul pentru care doriţi
să programaţi secvenţa de
operaţii.
Apăsaţi butoanele pe care doriţi
să le programaţi, în aceeaşi
ordine în care doriţi ca operaţiile
să fie executate.
Puteţi programa anumite operaţii
utilizând următoarele butoane.
Operaţii care să fie
programate
Butonul de
intrare mai
mult de
o secundă
Comută intrările.
MACRO 1 sau Realizaţi un interval de
MACRO 2
o secundă. Dacă doriţi
să realizaţi un interval
mai mare, apăsaţi în
mod repetat MACRO 1
sau MACRO 2.
Setările sunt revocate dacă nu apăsaţi pe niciun
buton timp de 60 de secunde.
Comanda anterioară rămâne validă.
Pornirea redării macro
1
Apăsaţi AMP.
Butonul AMP se aprinde şi apoi se stinge.
2
Apăsaţi MACRO 1 sau MACRO 2
pentru a porni comanda macro.
Comanda macro porneşte şi execută
comenzile în ordinea în care le-aţi alocat.
În timp ce sunt trimise comenzile,
butonul AMP clipeşte şi butonul RM SET
UP se aprinde. După ce comenzile au fost
trimise, butoanele RM SET UP şi AMP
se sting.
Pentru a şterge o comandă macro
programată
1 Apăsaţi MACRO 1 sau MACRO 2 mai mult
de o secundă, în timp ce apăsaţi RM SET
UP pentru a şterge comanda macro
memorată.
Butonul RM SET UP clipeşte.
2 Apăsaţi RM SET UP.
Setările memorate ca macro sunt şterse.
Butonul de intrare selectat la pasul 2
clipeşte de două ori, apoi se aprinde
din nou.
4
Repetaţi paşii 2 şi 3 dacă doriţi să
programaţi operaţii pentru alte
echipamente.
5
Apăsaţi RM SET UP pentru
a finaliza procesul de
programare.
127RO
Utilizarea telecomenzii
Apăsaţi
Pentru a revoca programarea
1
Setarea de coduri de
telecomandă care nu sunt
memorate în telecomandă
Chiar dacă un cod de telecomandă nu se află
printre presetările memorate în telecomandă,
telecomanda poate învăţa codul cu ajutorul
funcţiei de învăţare.
Butonul RM SET UP se aprinde.
Atunci când capacitatea memoriei pentru
stocarea codurilor de telecomandă atinge
o anumită limită, butonul RM SET UP
clipeşte de 10 ori şi procesul de învăţare
ia sfârşit.
2
RM SET UP
FAVORITES
?/1
Butoane
utilizate
pentru
a învăţa
codul*
Butoane
utilizate
pentru
a învăţa
codul
* Pentru a memora o comandă nouă pe unul dintre
aceste butoane, apăsaţi mai întâi SHIFT.
128RO
Apăsaţi butonul intrării (inclusiv
butonul TV) pentru echipamentul
pentru care doriţi să îl controlaţi
cu noua comandă.
Butonul de intrare clipeşte. (Butonul
RM SET UP rămâne aprins.)
Chiar dacă apăsaţi un buton de intrare pe
care nu puteţi memora o comandă nouă,
precum PC sau SOURCE etc., butonul de
intrare nu va clipi.
SHIFT
Butoane
de intrare
Apăsaţi FAVORITES în timp ce
apăsaţi RM SET UP.
3
Apăsaţi butonul pe care doriţi să
memoraţi noua comandă. Pentru
butoanele cu asterisc din
ilustraţia de mai sus, apăsaţi
SHIFT, apoi apăsaţi butonul.
Butonul de intrare selectat la pasul 2 se
aprinde. (Butonul RM SET UP rămâne
aprins.)
Dacă procesul de învăţare eşuează,
butonul RM SET UP clipeşte de cinci ori.
Dacă nu reuşiţi să memoraţi comanda
nouă, asiguraţi-vă că nu a fost deja
memorată o comandă pe butonul pe care
doriţi să memoraţi noua comandă.
Dacă doriţi să memoraţi comanda nouă
pe butonul pe care aţi memorat deja
o comandă, ştergeţi mai întâi comanda
memorată.
4
Îndreptaţi secţiunea de
receptare a codului pentru
telecomandă a telecomenzii
către transmiţătorul de pe
telecomanda de pe care trebuie
învăţat.
Circa 5 cm - 10 cm
5
Atunci când selectaţi o intrare
învăţată, apăsaţi butonul utilizat
pentru a învăţa funcţia respectivă.
Pentru a şterge codul învăţat
1 Apăsaţi FAVORITES în timp ce apăsaţi
RM SET UP.
Apăsaţi butonul de pe
telecomanda de pe care se învaţă,
pentru a transmite codul de
telecomandă.
2 Apăsaţi butonul de intrare pentru care
În timp ce telecomanda receptorului
primeşte semnalul, butonul de intrare
selectat la pasul 2 se stinge.
Butonul RM SET UP clipeşte de două ori,
apoi procesul de învăţare este finalizat.
Dacă procesul de învăţare eşuează,
butonul RM SET UP clipeşte de cinci ori.
Încercaţi să efectuaţi din nou procesul, de
la pasul 2.
3 Apăsaţi ?/1 mai mult de o secundă.
Apăsaţi RM SET UP pentru
a finaliza procesul funcţiei de
învăţare.
doriţi să ştergeţi setarea.
Butonul de intrare clipeşte. (Butonul
RM SET UP rămâne aprins.)
Butonul de intrare clipeşte de două ori,
repetat.
4 Apăsaţi butonul care a învăţat comanda,
pentru a şterge setarea stocată.
Butonul RM SET UP clipeşte de două ori,
apoi procesul de ştergere este finalizat.
Dacă procesul de ştergere eşuează, butonul
RM SET UP clipeşte de cinci ori. Încercaţi
să efectuaţi din nou procesul, de la pasul 2.
5 Apăsaţi RM SET UP pentru a finaliza
procesul de ştergere.
Pentru a revoca învăţarea
Apăsaţi RM SET UP. Setările sunt revocate, de
asemenea, dacă nu apăsaţi pe niciun buton
timp de 60 de secunde.
În orice caz, după ce efectuaţi pasul 3, nu mai
puteţi revoca setările nici dacă apăsaţi RM SET
UP. În acest caz, după ce lăsaţi telecomanda
neatinsă timp de 10 secunde, apăsaţi RM SET
UP pentru a revoca setările.
129RO
Utilizarea telecomenzii
6
Utilizarea unei comenzi care a fost
învăţată
Golirea memoriei
telecomenzii
multifuncţionale
AV ?/1
?/1
RM SET UP
1
ţineţi apăsat pe ?/1 în timp ce
apăsaţi
–, apoi apăsaţi AV ?/1,
toate în acelaşi timp.
Butonul RM SET UP clipeşte de trei ori.
2
Eliberaţi toate butoanele.
Se şterge complet întregul conţinut din
memoria telecomenzii (de ex., toate datele
programate).
130RO
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
Dacă în carcasă cad obiecte solide sau lichide,
deconectaţi receptorul de la priză şi dispuneţi
verificarea lui de către personal calificat,
înainte de a îl utiliza din nou.
Cu privire la sursele de alimentare
• Înainte de a utiliza receptorul, verificaţi ca
tensiunea de alimentare să fie aceeaşi cu cea
a sursei locale de alimentare electrică.
Tensiunea de alimentare este indicată pe
plăcuţa de identificare de pe spatele
receptorului.
• Dacă nu utilizaţi receptorul pentru
o perioadă mai îndelungată, deconectaţi-l de
la priza de perete. Pentru a deconecta cablul
de alimentare CA (de la reţea), apucaţi de
ştecăr; nu trageţi niciodată de cablu.
• Cablul de alimentare CA (de la reţea) trebuie
înlocuit doar la un centru de service
autorizat.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi carcasa, panoul şi comenzile cu
o cârpă moale uscată. Nu utilizaţi niciun fel
de burete abraziv, praf de curăţat sau solvenţi,
cum ar fi alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire
la receptor, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Cu privire la încălzire
Receptorul se încălzeşte în timpul funcţionării,
aceasta nefiind o defecţiune. Dacă utilizaţi
încontinuu acest receptor la un volum ridicat,
temperatura carcasei în părţile superioară,
laterală şi inferioară va creşte considerabil*.
Nu atingeţi carcasa, pentru a evita arsurile.
* Partea de deasupra carcasei poate deveni prea
fierbinte pentru a o atinge.
Cu privire la amplasare
• Amplasaţi receptorul într-un loc cu
ventilaţie adecvată, pentru a preveni
încălzirea excesivă şi pentru a prelungi
durata de viaţă a acestuia.
131RO
Informaţii suplimentare
Informaţii suplimentare
• Nu amplasaţi receptorul în apropierea unor
surse de căldură sau în locuri expuse direct la
lumina soarelui, la praf excesiv sau la şocuri
mecanice.
• Nu puneţi pe carcasă niciun obiect ce ar
putea bloca orificiile de ventilare, provocând
defecţiuni.
Depanare
Dacă în timpul utilizării receptorului
întâmpinaţi una dintre următoarele dificultăţi,
utilizaţi acest ghid de depanare pentru
a încerca să remediaţi problema. Dacă
problema persistă, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Generalităţi
Receptorul se opreşte automat.
• „Auto Standby” este setat la „On”
(pagina 112).
• Funcţia de temporizator de oprire este
activă (pagina 85).
• „PROTECTOR” funcţionează
(pagina 142).
Receptorul porneşte automat.
• „Control for HDMI” este setat la „On” sau
„Pass Through” este setat la „Off”. În acest
caz, receptorul poate fi pornit prin
comandarea celuilalt echipament conectat
la acesta.
Nu sunt scoase nicio imagine şi niciun
sunet sau imaginea şi sunetul sunt
deteriorate.
• Receptorul este amplasat lângă
echipamente precum un televizor, un VCR
sau un casetofon.
Dacă receptorul este utilizat în combinaţie
cu un televizor, un VCR sau un casetofon şi
este amplasat prea aproape de
echipamentul respectiv, pot apărea
zgomote, iar calitatea imaginii poate avea
de suferit. Acest lucru este probabil, mai
ales când se utilizează o antenă de interior
(aeriană). Prin urmare, vă recomandăm să
utilizaţi o antenă de exterior (aeriană).
Partea de deasupra receptorului este
fierbinte.
• Acest fenomen este specific
amplificatorului. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune. Dacă „Control for HDMI”
sau „Network Standby” este setată la „On”
sau „Pass Through” este setat la „On” sau
„Auto” sau dacă alimentarea pentru zona 2
132RO
sau pentru zona 3 este pornită, partea de
deasupra receptorului poate deveni
fierbinte chiar şi în timp ce receptorul se
află în modul standby. Acest lucru are loc
din cauza curentului care circulă prin
circuitele interne ale receptorului şi este
normal.
Video
Nu apare nicio imagine sau pe ecranul
televizorului sau pe monitor apare
o imagine neclară, indiferent de tipul
imaginii.
• Selectaţi intrarea corespunzătoare de pe
receptor (pagina 51).
• Setaţi televizorul pe modul de intrare
corespunzător.
• Îndepărtaţi televizorul de echipamentul
audio.
• Alocaţi corect intrarea video
a componentei (pagina 80).
• Semnalul de intrare trebuie să fie acelaşi ca
intrarea atunci când executaţi conversia
ascendentă a unui semnal de intrare cu
acest receptor (pagina 22).
• Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt
conectate corect şi ferm la echipament.
• În funcţie de echipamentul de redare, este
posibil să fie nevoie ca echipamentul să fie
configurat. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu
echipamentul.
Imaginile apar mai târziu decât este redat
sunetul asociat acestora.
• În funcţie de echipamentul conectat la
mufa HDMI sau de sursa redată, este
posibil ca imaginile să apară mai târziu
decât sunetul asociat acestora. În acest caz,
modificaţi setarea „Sincronizare A/V” din
meniul Setări audio (pagina 100).
Nu se poate realiza înregistrarea.
• Verificaţi conectarea corectă
a echipamentelor (pagina 31).
• Selectaţi echipamentul sursă (pagina 51).
• Verificaţi conexiunea casetofonului de
înregistrare, conform semnalelor video pe
care doriţi să le înregistraţi. Semnalele de
Un tip specific de imagine nu este scos sau
este deteriorat.
Ieşire video componentă
• Este posibil ca rezoluţia semnalelor de
ieşire de la mufele COMPONENT VIDEO
OUT să nu fie acceptată de televizorul
dumneavoastră. În acest caz, selectaţi
rezoluţia corespunzătoare pe receptor
(pagina 102).
• Mufele COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT au restricţii de rezoluţie,
atunci când este convertită rezoluţia
semnalelor video protejate prin tehnologie
de drepturi de autor. Rezoluţia semnalelor
scoase prin mufa COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT este convertită
ascendent până la 480p/576p.
Ieşire HDMI
• Este posibil ca ieşirea semnalelor video
HDMI de pe receptor să fie setată la
„OFF”. În acest caz, selectaţi „HDMI A”
sau „HDMI B” utilizând butonul HDMI
OUTPUT (pagina 78).
• Când „Zone2 Out” este setat la „Off”, nu
vor fi scoase semnale prin HDMI ZONE 2.
• GUI şi semnalele video transformate nu
vor fi scoase prin mufa HDMI ZONE 2
OUT.
• Semnalele audio şi video ale mufelor
HDMI IN nu vor fi scoase prin mufa
HDMI ZONE 2 OUT atunci când este
selectată aceeaşi ieşire atât pentru zona
principală, cât şi pentru zona 2, iar meniul
GUI este afişat pe televizor în zona
principală.
• Când este activată funcţia Zone2 Out şi
selectaţi aceeaşi intrare HDMI atât pentru
zona principală, cât şi pentru zona 2, ar
putea apărea unele interferenţe între
semnalele audio şi video din zona
principală şi cele din zona 2.
Pentru a preîntâmpina aceste posibile
interferenţe în zona principală, puteţi seta
prioritatea zonei principale la selectarea
intrării HDMI (pagina 72).
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu de
conectare pentru mufa HDMI
corespunzător unui cablu High Speed
HDMI atunci când doriţi să vizualizaţi
imagini sau să ascultaţi materiale audio,
în special pentru transmisia 1080p, Deep
Colour, precum şi pentru transmisiile 3D
sau 4K.
Imagine 4K
• În funcţie de televizor sau de echipamentul
video, este posibil ca imaginile 4K să nu fie
afişate. Verificaţi funcţiile video şi setările
televizorului sau ale dispozitivului video.
De asemenea, asiguraţi-vă că aţi conectat
echipamentul video la o mufă 4K HDMI
IN disponibilă pe receptor.
Imagine 3D
• În funcţie de televizor sau de echipamentul
video, este posibil ca imaginile 3D să nu fie
afişate. Consultaţi formatele de imagine
3D acceptate de receptor (pagina 146).
VCR
• Dacă utilizaţi un VCR fără circuit de
îmbunătăţire a imaginii, precum un TBC,
imaginile pot fi distorsionate.
Dacă selectaţi „My Video”, „My Music”,
„My Photo”, „Internet Video”, „Internet
Music”, „Network” sau „Sony
Entertainment Network” din meniul
Watch/Listen, nu este scoasă nicio
imagine.
• Selectaţi „BD” sau „DVD” utilizând
INPUT SELECTOR de pe receptor o dată,
apoi setaţi „Playback Resolution” la
„480i/576i” sau „480p/576p” din meniul
Setări video utilizând GUI (pagina 105)
şi selectaţi conţinutul din nou.
continuare
133RO
Informaţii suplimentare
intrare analogice (video compus) pot
fi scoase doar prin mufele de ieşire
analogice.
• Semnalele de intrare video prin mufele
HDMI IN nu pot fi înregistrate.
• Sursele conţin protecţii pentru drepturi
de autor pentru a împiedica înregistrarea.
În acest caz, este posibil să nu puteţi
înregistra de pe sursele respective.
• Setaţi „Auto Standby” la „Off”
(pagina 112). În timp ce sunt înregistrate
doar semnale video compuse, funcţia de
standby automat a receptorului poate
porni şi întrerupe înregistrarea.
Funcţia Pass Through nu funcţionează.
• „HDMI B” sau „Off” este selectat. Selectaţi
„HDMI A” utilizând butonul HDMI
OUTPUT.
• Când „Control for HDMI” este setat la
„On”, iar „Pass Through” este setat la
„Auto”, receptorul economiseşte
consumul de energie în modul standby
potrivit cu starea televizorului. Pentru
a activa economisirea energiei, trebuie
să activaţi funcţia „Control for HDMI”
a televizorului. Dacă această funcţie nu are
efect, setaţi funcţia „Pass Through” de pe
receptor la „On”.
Audio
Nu se aude sunet, indiferent de
echipamentul selectat, sau sunetul are un
nivel foarte redus.
• Verificaţi conectarea corectă a
difuzoarelor şi a echipamentelor.
• Asiguraţi-vă că receptorul şi toate
echipamentele sunt pornite.
• Asiguraţi-vă că nu aţi setat controlul
MASTER VOLUME la –∞ dB. Încercaţi să
îl setaţi la circa –40 dB.
• Asiguraţi-vă că SPEAKERS (A/B/A+B/
OFF) nu este setat la OFF (pagina 47).
• Apăsaţi
de pe telecomandă, pentru
a revoca funcţia de dezactivare a sunetului.
• Încercaţi să apăsaţi butonul de intrare de
pe telecomandă sau INPUT SELECTOR
de pe receptor pentru a selecta
echipamentul dorit.
• Asiguraţi-vă că nu sunt conectate căştile.
• Atunci când doriţi să ascultaţi sunetul prin
difuzorului televizorului, setaţi „Audio
Out” la „TV+AMP” în meniul HDMI
Settings. Dacă este setat la „AMP”, sunetul
nu este scos prin difuzorul televizorului.
Dacă scoateţi sunetul multicanal prin
receptor, setaţi la „AMP”.
• Când este activată funcţia Zone2 Out şi
selectaţi aceeaşi intrare HDMI atât pentru
zona principală, cât şi pentru zona 2, ar
putea apărea unele interferenţe între
semnalele audio şi video din zona
134RO
principală şi cele din zona 2.
Pentru a preîntâmpina aceste posibile
interferenţe în zona principală, puteţi seta
prioritatea zonei principale la selectarea
intrării HDMI (pagina 72).
• Sunetul poate fi întrerupt când este
modificată frecvenţa de eşantionare,
numărul de canale sau formatul audio al
semnalelor de ieşire audio de la
echipamentul de redare.
• Configuraţi setarea „EQ” a iPod/iPhone la
„Off” sau la „Flat”.
Se aude un bâzâit sau zgomot puternic.
• Verificaţi conectarea corectă
a difuzoarelor şi a echipamentelor.
• Verificaţi dacă cablurile de legătură sunt
plasate la distanţă faţă de un transformator
sau de un motor şi la cel puţin 3 metri
distanţă faţă de un televizor sau de o lampă
fluorescentă.
• Îndepărtaţi televizorul de echipamentul
audio.
• Asiguraţi-vă că aţi împământat borna
U SIGNAL GND (doar dacă este conectat
un platan).
• Fişele electrice şi mufele sunt murdare.
Ştergeţi-le cu o cârpă umezită uşor cu
alcool.
Nu se aude sunet dintr-un anumit difuzor.
Frontal
• Conectaţi căştile la mufa PHONES pentru
a verifica dacă sunetul este scos prin căşti.
Dacă prin căşti este scos doar un canal,
verificaţi dacă toate cablurile sunt
introduse complet în mufele receptorului
şi ale echipamentului.
Dacă prin căşti sunt scoase ambele canale,
verificaţi conexiunea difuzorului frontal
care nu scoate niciun sunet.
• Asiguraţi-vă că aţi realizat conexiunea la
ambele mufe L şi R (stânga şi dreapta) ale
unui dispozitiv monofonic, deoarece
dispozitivele analogice necesită conexiuni
la ambele mufe, L (stânga) şi R (dreapta).
Utilizaţi un cablu monofonic-stereo
(nefurnizat). Totuşi, nu se va auzi sunetul
din difuzorul central atunci când este
selectat un câmp de sunet (Pro Logic etc.).
Surround spate
• Unele discuri nu au informaţii Dolby
Digital Surround EX.
• Dacă modelul de difuzoare este setat astfel
încât nu există difuzoare surround spate,
semnalele de intrare către mufele SUR
BACK sunt nevalide, deoarece receptorul
nu poate reduce canalele surround spate.
Subwoofer
• Asiguraţi-vă că subwooferul este conectat
corect şi în siguranţă.
• Asiguraţi-vă că aţi pornit subwooferul.
Nu se aude sunet dintr-un anumit
dispozitiv.
• Verificaţi dacă dispozitivul este conectat
corect la mufele de intrare audio pentru
dispozitivul respectiv.
• Verificaţi dacă cablul (cablurile) utilizat(e)
pentru conexiune este/sunt introdus(e)
complet în mufele de pe receptor şi
dispozitiv.
• Setaţi INPUT MODE la „AUTO”
(pagina 79).
Intrare HDMI
• Dacă este utilizat „2ch Analog Direct”,
sunetul nu este scos. Utilizaţi alt câmp de
sunet (pagina 61).
• Verificaţi conexiunea HDMI (pagina 31,
33, 34, 36).
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu HDMI,
care are o siglă HDMI autorizată de HDMI
Licensing LLC.
• În funcţie de echipamentul de redare, este
posibil să fie nevoie ca echipamentul să fie
configurat. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu
echipamentul.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu de
conectare pentru mufa HDMI
corespunzător cablului High Speed HDMI
atunci când vizualizaţi imagini sau
ascultaţi materiale audio în timpul unei
transmisii 1080p, Deep Colour, precum şi
a unor transmisii 3D sau 4K.
• Este posibil ca sunetul să nu fie scos prin
receptor în timp ce pe ecranul televizorului
apare GUI. Apăsaţi HOME pentru a opri
GUI.
• Semnalele audio (format, frecvenţă de
eşantionare, lungime a biţilor etc.)
transmise printr-o mufă HDMI pot fi
suprimate de echipamentul conectat.
Verificaţi configurarea echipamentului
conectat dacă imaginea este de calitate
slabă sau dacă sunetul nu iese dintr-un
dispozitiv conectat prin cablul HDMI.
• În cazul în care echipamentul conectat nu
este compatibil cu tehnologia de protecţie
a drepturilor de autor (HDCP), imaginea
şi/sau sunetul de la mufa HDMI OUT pot
fi transmise distorsionat sau pot să nu fie
scoase. În acest caz, verificaţi specificaţia
echipamentului conectat.
• Setaţi rezoluţia imaginii playerului la mai
mult de 720p/1080i pentru a vă bucura de
sunet cu rată de biţi ridicată (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD).
• Este posibil să fie nevoie să efectuaţi
anumite setări ale rezoluţiei imaginii
playerului înainte de a vă putea bucura
de DSD şi PCM linear cu canale multiple.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
a playerului.
• Asiguraţi-vă că televizorul este compatibil
cu funcţia Control audio al sistemului.
• Dacă televizorul nu are funcţia Control
audio al sistemului, configuraţi setarea
„Audio Out” din meniul HDMI Settings la
– „TV+AMP” dacă doriţi să ascultaţi
sunetul prin difuzorul televizorului şi
receptor.
continuare
135RO
Informaţii suplimentare
Difuzoarele central/surround/surround
spate/frontale înalte
• Verificaţi dacă setările difuzoarelor sunt
corespunzătoare pentru configurare,
utilizând „Auto Calibration” sau „Speaker
Connection” din meniul Setări difuzor.
Apoi, verificaţi dacă sunetul iese corect
prin fiecare difuzor, utilizând „Test Tone”
din meniul Setări difuzor.
• Selectaţi câmpul de sunet „HD-D.C.S.”
(pagina 62).
• Ajustaţi volumul difuzorului (pagina 96).
• Asiguraţi-vă că difuzoarele central/
surround/frontal înalt sunt setate la
„Small” sau la „Large”.
– „AMP” dacă doriţi să ascultaţi sunetul
prin receptor. Când conectaţi
receptorul la un dispozitiv video
(proiector etc.), este posibil ca sunetul
să nu iasă din receptor. În acest caz,
selectaţi „AMP”.
• Nu puteţi asculta sunetul de la un
dispozitiv conectat la receptor în timp ce
pe receptor este selectat un televizor ca
intrare.
– Nu uitaţi să modificaţi intrarea
receptorului la HDMI atunci când doriţi
să urmăriţi un program pe un dispozitiv
conectat la receptor.
– Schimbaţi canalul TV atunci când doriţi
să urmăriţi o difuzare TV.
– Nu uitaţi să selectaţi echipamentul sau
intrarea corectă atunci când urmăriţi un
program de pe echipamentul conectat la
televizor.
• Atunci când utilizaţi funcţia Control for
HDMI, nu puteţi controla echipamentul
conectat cu telecomanda televizorului.
– În funcţie de echipamentul conectat
şi de televizor, este posibil să fie nevoie
să configuraţi setarea HDMI
a echipamentului şi a televizorului.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate împreună cu echipamentul
şi cu televizorul.
– Modificaţi intrarea receptorului la
intrarea HDMI conectată la
echipament.
Intrare coaxială/optică
• Dacă este utilizat „2ch Analog Direct”,
sunetul nu este scos. Utilizaţi alt câmp de
sunet (pagina 61).
• Verificaţi INPUT MODE (pagina 79).
• Verificaţi pentru a vă asigura că mufa de
intrare audio (digitală) selectată nu este
alocată altor intrări în „Audio Input
Assign” din meniul Setări intrare
(pagina 80).
Intrare analogică 2 canale
• Verificaţi pentru a vă asigura că mufa de
intrare audio (analogică) selectată nu este
alocată altor intrări în „Audio Input
Assign” din meniul Setări intrare
(pagina 80).
136RO
Sunetele din stânga şi din dreapta sunt
neechilibrate sau inversate.
• Verificaţi conectarea corectă
a difuzoarelor şi a echipamentelor.
• Reglaţi parametrii balansului utilizând
„Speaker Setup” din meniul Setări difuzor.
• Reglaţi nivelul difuzoarelor.
Sunetul Dolby Digital sau DTS multicanal
nu este reprodus.
• Verificaţi dacă DVD-ul etc. redat este
înregistrat în format Dolby Digital sau
DTS.
• Când conectaţi playerul DVD etc. la
mufele de intrare digitală ale acestui
receptor, asiguraţi-vă că setarea pentru
ieşirea audio digitală a echipamentului
conectat este disponibilă.
• Vă puteţi bucura High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
DSD şi PCM linear multicanal doar cu
o conexiune HDMI.
Sunetul multicanal nu poate fi scos.
• Când „Control for HDMI” este setat la
„On”, „Audio Out” se poate seta automat
la „AMP”. În acest caz, setaţi „Audio Out”
la „AMP”.
Nu se poate obţine efectul de surround.
• Asiguraţi-vă că funcţia câmpului de sunet
este activată (apăsaţi MOVIE/HD-D.C.S.
sau MUSIC).
• „PLII (Movie/Music)”, „PLIIx (Movie/
Music)”, „PLIIz Height” şi „Neo:X
(Cinema/Music/Game)” nu funcţionează
când modelul de difuzoare este setat la 2/0
sau la 2/0.1.
Lampa MULTI CHANNEL DECODING nu se
aprinde de culoare albastru.
• Verificaţi dacă echipamentul de redare este
conectat la o mufă digitală şi dacă intrarea
este selectată în mod corespunzător pe
acest receptor.
• Verificaţi dacă sursa de intrare a softwareului redat corespunde formatului
multicanal.
• Verificaţi dacă configurarea de pe
echipamentul de redare este setată la sunet
multicanal.
Nu se poate realiza înregistrarea.
• Verificaţi conectarea corectă
a echipamentelor (pagina 38).
• Selectaţi echipamentul sursă (pagina 51).
• Semnalele de intrare audio prin mufele
HDMI IN şi MULTI CHANNEL INPUT
nu pot fi înregistrate.
• Verificaţi conexiunea casetofonului de
înregistrare, conform semnalelor audio pe
care doriţi să le înregistraţi. Semnalele de
intrare analogice pot fi scoase doar prin
mufele de ieşire analogice.
Tonul de testare nu este scos prin
difuzoare.
• Este posibil să nu fie conectate bine
cablurile difuzoarelor. Asiguraţi-vă că sunt
conectate bine şi că nu pot fi deconectate
prin tragere uşoară.
• Cablurile difuzoarelor pot avea probleme
de scurtcircuitare.
Tonul de testare este scos printr-un alt
difuzor decât cel afişat pe ecran.
• Setarea configurării difuzoarelor este
incorectă. Asiguraţi-vă că setarea
difuzoarelor şi conexiunile difuzoarelor
se potrivesc corect.
Funcţia H.A.T.S. nu funcţionează.
• „Audio Out” este setat la „TV+AMP”.
Selectaţi „AMP” pentru „Audio Out”.
• Este posibil ca funcţia „H.A.T.S.” să nu
fie disponibilă, în funcţie de setări.
Tuner
Recepţia FM este slabă.
• Utilizaţi un cablu coaxial cu impedanţa de
75 Ohmi (nefurnizat), pentru a conecta
receptorul la o antenă de exterior pentru
FM (aeriană), după cum se arată mai jos.
În cazul în care conectaţi receptorul la
o antenă de exterior (aeriană), protejaţi-l
împotriva trăsnetelor. Pentru a preveni
o explozie de gaze, nu conectaţi firul de
împământare (masa) la o conductă
de gaze.
Antenă de exterior pentru FM (aeriană)
Receptor
Fir de împământare
(legare la masă) (nefurnizat)
La masă
Nu se poate face acordul pe frecvenţa
posturilor radio.
• Verificaţi conectarea fermă a antenelor
(aeriene). Ajustaţi poziţia antenelor
(aeriene) şi, dacă este cazul, conectaţi
o antenă de exterior (aeriană).
• Intensitatea semnalului de la posturile
radio este prea scăzută pentru a face
acordul automat. Efectuaţi acordul direct.
• Nu a fost presetat niciun post radio sau
posturile presetate au fost şterse din
memorie (atunci când procedaţi la acordul
pe frecvenţă prin căutarea posturilor
presetate). Presetaţi posturile (pagina 59).
• Apăsaţi DISPLAY MODE pe receptor,
astfel încât pe fereastra de afişaj să apară
frecvenţa.
RDS nu funcţionează.
• Asiguraţi-vă că aţi acordat un post FM
RDS.
• Selectaţi un post FM cu semnal mai
puternic.
• Postul recepţionat nu transmite semnal
RDS sau intensitatea semnalului este
scăzută.
Nu apar informaţiile RDS dorite.
• Contactaţi postul de radio şi aflaţi dacă
într-adevăr furnizează acest serviciu.
Dacă da, este posibil ca serviciul să nu fie
disponibil temporar.
137RO
Informaţii suplimentare
• Verificaţi pentru a vă asigura că mufa de
intrare audio (digitală) selectată nu este
alocată altor intrări în „Audio Input
Assign” din meniul Setări intrare
(pagina 80).
PC (USB)
Nu este scos niciun sunet sau sunetul este
scos prin difuzoarele computerului
• Pentru a scoate sunet, descărcaţi driverul
pentru receptor de pe site-ul Web Sony,
apoi instalaţi-l pe computer. Pentru detalii
privind instalarea driverului, accesaţi
pagina de pornire Sony.
• Verificaţi dacă dispozitivul de redare de pe
computer este setat la „AV Amplifier/
Receiver”, iar dacă nu, modificaţi setările
sistemului de operare.
Următoarele proceduri sunt prezentate ca
exemplu. Este posibil ca procedura efectivă
să difere, în funcţie de mediul în care
utilizaţi computerul.
• Verificaţi dacă este setat corespunzător
controlul volumului din sistemul de
operare al computerului sau al softwareului de pe player. De asemenea, verificaţi
dacă nu este setată suprimarea sunetului.
• Este posibil ca sunetul să nu fie scos dacă
rulaţi simultan mai multe aplicaţii pe
player.
• Redarea sunetului ar putea fi întreruptă de
operaţiuni efectuate în alte aplicaţii active.
• În funcţie de computerul pe care îl utilizaţi,
sunetele ar putea fi întrerupte sau bruiate.
Dacă se întâmplă acest lucru, setaţi
frecvenţa de eşantionare sau rata de biţi
la o valoare mai mică.
În Windows XP
1 Selectaţi „Start” t „Control Panel”
(Panou de control) pentru a deschide
Panoul de control.
2 Selectaţi „Sounds, Speech, and Audio
Device” (Sunete, vorbire şi dispozitiv
audio) t „Change the Speaker Settings”
(Modificare setări difuzor).
3 Selectaţi fila „Audio” din caseta de dialog
„Sounds and Audio Devices Properties”
(Proprietăţi sunete şi dispozitive audio).
4 Selectaţi „AV Amplifier/Receiver” din
meniul vertical „Default device”
(Dispozitiv implicit), din secţiunea
„Sound playback” (Redare sunet).
5 Faceţi clic pe butonul „OK”.
Dispozitivul de ieşire audio implicit este
setat la „STR-DA5800ES”.
138RO
În Windows Vista/7
1 Selectaţi „Start” t „Control Panel”
(Panou de control) pentru a deschide
Panoul de control.
2 Selectaţi „Hardware and Sound”
(Hardware şi sunete) t „Sound” (Sunet).
3 Selectaţi fila „Playback” (Redare) din
caseta de dialog „Sound” (Sunet).
4 Selectaţi „AV Amplifier/Receiver”, apoi
faceţi clic pe butonul „Set Default” (Setare
ca implicit).
5 Asiguraţi-vă că în dreptul „AV Amplifier/
Receiver” apare o bifă de culoare verde.
Dispozitivul de ieşire audio implicit este
setat la „STR-DA5800ES”.
În Mac OS X
1 Selectaţi meniul Apple t „System
Preferences” (Preferinţe sistem) t
„Sound” (Sunet), pentru a deschide
panoul „Sound” (Sunet).
2 Selectaţi fila „Output” (Ieşire).
3 Selectaţi „AV Amplifier/Receiver”
din lista „Choose a device for sound
output” (Alegeţi un dispozitiv pentru
ieşire audio).
Dispozitivul de ieşire audio implicit este
setat la „STR-DA5800ES”.
Dispozitiv USB
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
• Opriţi receptorul, apoi deconectaţi
dispozitivul USB. Porniţi din nou
receptorul şi reconectaţi dispozitivul USB.
• Conectaţi dispozitivul USB acceptat.
• Dispozitivul USB nu funcţionează
corespunzător. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale dispozitivului USB cu
privire la această problemă.
Conţinutul dispozitivului USB nu este
afişat.
• Ierarhia folderelor a depăşit 4 niveluri.
Receptorul poate afişa conţinut din
maximum 4 niveluri (inclusiv folderul
„ROOT”). În orice caz, folderele dintr-un
folder de nivelul 4 nu sunt afişate.
* Acest receptor acceptă FAT12/16/32, VFAT sau
NTFS, însă este posibil ca unele dispozitive USB
să nu accepte toate aceste sisteme de fişiere.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale fiecărui dispozitiv USB sau contactaţi
producătorul.
Dispozitivul USB nu poate fi conectat la
portul
(USB).
• Dispozitivul USB este conectat invers.
Conectaţi dispozitivul USB respectând
orientarea corectă.
Afişare eronată.
• Este posibil ca datele stocate pe
dispozitivul USB să fi fost deteriorate.
• Codurile de caractere ce pot fi afişate de
acest receptor sunt următoarele:
– Majuscule (de la A la Z)
– Minuscule (de la a la z)
– Numere (de la 0 la 9)
– Simboluri (’ < > * + , – . / @ [ \] _ ‘)
Este posibil ca alte caractere să nu fie
afişate corect.
Durează mult timp până începe redarea.
• Procesul de citire poate dura mai mult în
următoarele cazuri.
– Există multe foldere sau fişiere pe
dispozitivul USB.
– Structura de fişiere este extrem de
complexă.
– Capacitatea memoriei este excesivă.
– Memoria internă este fragmentată.
Astfel, vă recomandăm să respectaţi
această îndrumare.
– Număr total de fişiere per folder:
cel mult 500
iPod/iPhone
Dispozitivul iPod/iPhone nu se încarcă.
• Verificaţi dacă receptorul este pornit.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone
este conectat ferm.
Dispozitivul iPod/iPhone nu poate fi
controlat.
• Verificaţi dacă aţi îndepărtat carcasa de
protecţie a dispozitivului iPod/iPhone.
• În funcţie de conţinutul dispozitivului
iPod/iPhone, este posibil să fie necesar
un timp pentru a porni redarea.
• Opriţi receptorul, apoi deconectaţi
dispozitivul iPod/iPhone. Porniţi din nou
receptorul şi reconectaţi dispozitivul
iPod/iPhone.
• Utilizaţi un dispozitiv iPod/iPhone
neacceptat. Consultaţi „Creat pentru iPod/
iPhone” (pagina 54) pentru a afla tipurile
de dispozitive acceptate.
Volumul tonurilor de sonerie ale
dispozitivului iPhone nu se modifică.
• Ajustaţi volumul tonurilor de sonerie cu
ajutorul comenzilor de pe dispozitivul
iPhone.
139RO
Informaţii suplimentare
Nu este scos niciun sunet.
• Opriţi receptorul, apoi deconectaţi
dispozitivul USB. Porniţi din nou
receptorul şi reconectaţi dispozitivul USB.
• Conectaţi dispozitivul USB acceptat.
• Apăsaţi N pentru a porni redarea.
• Dacă este utilizat „2ch Analog Direct”,
sunetul nu este scos. Utilizaţi alt câmp de
sunet (pagina 61).
• Datele fişierelor muzicale în sine conţin
zgomot sau sunetul este distorsionat.
• În funcţie de formatul fişierului, este
posibil să existe fişiere care să nu poată fi
redate uneori. Pentru detalii, consultaţi
„Reţea/USB” (pagina 24).
• Dispozitivele USB formatate cu alte
sisteme de fişiere decât FAT12/16/32,
VFAT sau NTFS nu sunt acceptate.*
• Dacă utilizaţi un dispozitiv USB
partiţionat, pot fi redate doar fişierele
audio de pe prima partiţie.
• Redarea este posibilă până la maximum
4 niveluri (inclusiv folderul „ROOT”).
• Numărul de fişiere dintr-un folder
a depăşit 500 (inclusiv foldere).
• Fişierele criptate sau protejate cu parole
etc. nu pot fi redate.
• Dacă redaţi fişiere muzicale stocate pe un
WALKMAN cu ajutorul receptorului,
mutaţi fişierele pe WALKMAN de pe un
computer prin tragere şi eliberare, apoi
salvaţi-le pe WALKMAN într-un format
acceptat de către receptor (de ex., MP3).
Network
Nu se poate conecta la reţea.
• Verificaţi conexiunea la reţea (pagina 44)
şi meniul Setări reţea (pagina 109).
• Verificaţi dacă portul pe care doriţi să îl
utilizaţi pentru a conecta sistemul la
o reţea este activat.
Nu se poate găsi serverul.
• Căutaţi serverul, utilizând „Setări server
conexiune” din meniul Setări reţea
(pagina 109).
• Verificaţi următoarele:
– Routerul este pornit?
– Dacă între receptor şi router se mai află
un alt dispozitiv, asiguraţi-vă că acesta
este pornit.
– Sunt toate cablurile conectate corect
şi ferm?
– Setările se potrivesc setărilor routerului
(DHCP sau adresă IP fixă)?
• Dacă utilizaţi un computer, verificaţi
următoarele:
– Setările paravanului de protecţie
încorporat pentru sistemul de operare
al computerului.
– Setările paravanului de protecţie ale
software-ului dumneavoastră de
securitate. Pentru a verifica setările
paravanului de protecţie al softwareului de securitate, consultaţi secţiunea
Ajutor a software-ului de securitate.
• Înregistraţi receptorul cu serverul. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile primite cu
serverul.
• Aşteptaţi câteva momente şi apoi încercaţi
să vă conectaţi din nou la server.
Conţinutul de pe server nu poate fi găsit
sau nu poate fi redat.
• În ecranele „My Music”, „My Photo” şi
„My Video”, receptorul afişează doar
conţinutul ce poate fi redat cu receptorul,
din conţinutul furnizat de server, conform
îndrumărilor DLNA.
• Este posibil să existe conţinut care să nu fie
redat sau afişat, chiar dac este definit în
îndrumările DLNA.
140RO
Receptorul nu poate fi accesat de la „ES
Remote” sau de le controlerul DLNA.
• Controlerul pe care doriţi să îl utilizaţi
trebuie să fie setat la „Allow” în „Renderer
Access Control” (pagina 109).
• Dacă setaţi „Auto Access Permission” la
„On” în „Renderer Options” (pagina 109),
orice controler detectat poate fi disponibil
automat.
• Controlerul de reţea este listat în
„Renderer Options” şi este setat la
„Allow”?
Dacă nu este bifată caseta, bifaţi caseta
pentru „Auto Access Permission” şi
reveniţi la meniul de pornire. Apoi,
comandaţi receptorul cu ajutorul
controlerului de reţea o dată şi apoi
debifaţi caseta pentru „Auto Access
Permission”, dacă este necesar.
• În cazul în care controlerul de reţea este un
controler software de pe un computer, este
acest software filtrat de software antivirus
sau de software pentru paravan de
protecţie?
Permiteţi comunicaţiile UPnP între
software şi receptor. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
software-ului antivirus, ale software-ului
pentru paravanul de protecţie sau ale
software-ului controlerului de reţea.
Video Internet
Imaginea/sunetul este slab(ă)/anumite
programe sunt afişate cu puţine detalii,
în special în timpul scenelor cu mişcare
rapidă sau întunecate.
• Calitatea imaginii/sunetului poate fi
redusă, în funcţie de furnizorii de conţinut
Internet.
• Calitatea imaginii/sunetului poate fi
îmbunătăţită modificând viteza
conexiunii. Sony recomandă o viteză
a conexiunii de cel puţin 2,5 Mbps pentru
video de definiţie standard şi de 10 Mbps
pentru video de înaltă definiţie.
• Nu toate materialele video conţin sunet.
Imaginea este mică.
• Apăsaţi V pentru a o mări.
„BRAVIA” Sync (Control for HDMI)
„Control for HDMI” nu poate fi setată la
„On”.
• Setaţi „Zone2 Out” din „HDMI Settings”
la „Off”.
Funcţia Comandă HDMI nu funcţionează.
• Verificaţi conexiunea HDMI (pagina 29,
31, 33, 34).
• Asiguraţi-vă că „Control for HDMI” este
setat la „On” în meniul HDMI Settings.
• Când „Zone2 Out” este setată la „On”,
funcţia Comandă HDMI nu este
disponibilă.
• Asiguraţi-vă că echipamentul conectat este
compatibil cu funcţia Comandă HDMI.
• Verificaţi setările Comandă HDMI pe
echipamentul conectat. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
echipamentului conectat.
• Dacă modificaţi conexiunea HDMI,
conectaţi/deconectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea) sau dacă are loc o pană
de curent, repetaţi procedurile de la
„Pregătirea pentru „BRAVIA” Sync”
(pagina 75).
• Dacă selectaţi „HDMI OUT B” sau „OFF”,
funcţia Comandă HDMI nu funcţionează
corespunzător.
• Dacă selectaţi „HDMI OUT A” după ce aţi
selectat „HDMI OUT B” sau „OFF” este
posibil ca funcţia Comandă HDMI să nu
funcţioneze corespunzător pentru un
timp. Acest lucru se datorează faptului că
echipamentul conectat la mufa HDMI
OUT A trebuie să recunoască din nou
receptorul prevăzut cu funcţia Comandă
HDMI. Dacă funcţia Comandă HDMI nu
funcţionează corespunzător pentru mai
mult timp, urmaţi paşii de la „Pregătirea
pentru „BRAVIA” Sync” (pagina 75).
• Tipurile şi numărul de dispozitive ce pot fi
controlate prin funcţia „BRAVIA” Sync
sunt restricţionate în standardul HDMI
CEC după cum urmează.
– Echipament de înregistrare
(înregistrator Blu-ray Disc, înregistrator
DVD etc.): până la 3 dispozitive
– Echipament de redare (player Blu-ray
Disc, player DVD etc.): până la 3
dispozitive
– Echipament asociat tunerului: până la
4 dispozitive (Receptorul utilizează
unul dintre acestea pentru propriile
operaţiuni GUI.)
– Sistem audio (receptor AV): 1 dispozitiv
Atunci când încercaţi să utilizaţi funcţia
Redare printr-o singură atingere, intrarea
nu este comutată aşa cum ar trebui.
• Verificaţi ca „Zone2 Out” să fie setat
la „Off”.
• Verificaţi alocarea intrării HDMI
(pagina 80). Atunci când alocaţi mai multe
intrări aceleiaşi mufe HDMI, dacă utilizaţi
funcţia Redare printr-o apăsare de buton
de pe echipamentul conectat la intrarea
HDMI, intrarea pe care aţi alocat-o ultima
este selectată în mod preferenţial.
ARC (Canal de retur audio) nu
funcţionează.
• Asiguraţi-vă că „Control for HDMI” este
setat la „On” în meniul HDMI Settings.
• Asiguraţi-vă că INPUT MODE pentru
„TV” este setat la „AUTO” (pagina 79).
Telecomandă
Telecomanda nu funcţionează.
• Îndreptaţi telecomanda către senzorul
pentru telecomandă de pe receptor
(pagina 10).
• Îndepărtaţi orice obstacole dintre
telecomandă şi receptor.
• Înlocuiţi toate bateriile din telecomandă
cu unele noi, dacă cele existente sunt
descărcate.
• Când începeţi să utilizaţi receptorul,
asiguraţi-vă că apăsaţi mai întâi butonul
AMP de pe telecomandă. În caz contrar,
este posibil ca operaţiunile care urmează să
nu fie primite de receptor. Apoi selectaţi
dispozitivele pe care doriţi să le utilizaţi
apăsând unul dintre butoanele de intrare.
continuare
141RO
Informaţii suplimentare
Nu se poate reda conţinut.
• Anumite materiale de pe Internet necesită
înregistrarea cu ajutorul unui computer
înainte de a putea fi redate.
• Asiguraţi-vă că modurile de comandă ale
receptorului şi telecomenzii sunt identice.
Dacă modurile de comandă ale
receptorului şi ale telecomenzii sunt
diferite, nu puteţi comanda receptorul cu
telecomanda (pagina 86).
• Asiguraţi-vă că aţi selectat intrarea corectă
de pe telecomandă.
• Când controlaţi un echipament programat
ce nu poartă marca Sony, este posibil ca
telecomanda să nu funcţioneze corect, în
funcţie de modelul şi de producătorul
echipamentului.
Butonul RM SET UP clipeşte şi nu puteţi
configura Macro Play (pagina 126) sau
telecomanda nu poate învăţa un cod de
telecomandă (pagina 128).
• Dacă butonul RM SET UP clipeşte de cinci
ori, înlocuiţi bateriile cu unele noi.
Dacă problema este diferită de cele descrise
mai sus şi nu se rezolvă nici dacă aşteptaţi
puţin timp, efectuaţi una dintre operaţiile de
mai jos.
• Apăsaţi ?/1 de pe telecomandă pentru
a opri şi porni din nou receptorul.
• ţineţi apăsat pe ?/1 de pe receptor, până
când lampa de deasupra butonului clipeşte
de culoare verde, pentru a reporni
receptorul.
Mesaje de eroare
Puteţi verifica starea receptorului în funcţie de
mesaj. Consultaţi instrucţiunile următoare
pentru a soluţiona problema. Dacă oricare
dintre probleme persistă, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
PROTECTOR
Receptorul este acoperit şi orificiile de
ventilaţie sunt blocate. Receptorul se va
închide automat după câteva secunde.
Îndepărtaţi obiectul care acoperă panoul de
deasupra al receptorului şi porniţi din nou
alimentarea.
142RO
SPEAKER SHORTED
La difuzoare se transmite curent neregulat
din cauza unui scurtcircuit la bornele
difuzorului. Receptorul se va închide
automat după câteva secunde. Dacă
dispozitivul de protecţie de pe receptor
este activat din cauza unui scurtcircuit,
opriţi receptorul. Verificaţi conexiunea
difuzoarelor şi porniţi din nou alimentarea
receptorului.
FAN STOPPED
Asiguraţi-vă că orificiile de ventilaţie din
partea de sus a receptorului nu sunt blocate.
Pe ecranul televizorului apare „A new
software version is available. Please go to
the “Setup” section of the menu and
select “Network Update” to perform the
update.”.
Consultaţi „Network Update” (pagina 113)
pentru a actualiza receptorul cu o nouă
versiune de software.
Video cannot be output from this jack.
• Dacă utilizaţi receptorul în zona
principală, conectaţi receptorul la un
televizor cu un cablu HDMI.
• În cazul în care conectaţi receptorul la un
televizor cu ajutorul unui cablu video,
setaţi „Playback Resolution” la „480i/576i”
(pagina 105).
• În cazul în care conectaţi receptorul la un
televizor cu ajutorul unui cablu video
pentru componentă, setaţi „Playback
Resolution” la un parametru adecvat
televizorului (pagina 105).
Lista mesajelor de după măsurătorile cu Auto Calibration
Explicaţie
Code 30
Sunt conectate căştile. Îndepărtaţi căştile şi efectuaţi din nou calibrarea automată.
Code 31
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) este setat la OFF. Setaţi la o altă setare a difuzorului şi efectuaţi
din nou măsurătoarea.
Code 32
Niciun difuzor nu a fost detectat. Asiguraţi-vă că fişa microfonului de optimizare este
introdusă complet în mufa AUTO CAL MIC, apoi executaţi din nou funcţia Auto Calibration.
Code 33
• Nu este conectat niciun difuzor frontal sau este conectat doar un difuzor frontal.
• Microfonul de optimizare nu este conectat. Asiguraţi-vă că fişa microfonului de optimizare
este introdusă complet în mufa AUTO CAL MIC, apoi executaţi din nou funcţia Auto
Calibration.
• Difuzorul surround stânga sau dreapta nu este conectat.
• Difuzoarele surround spate sunt conectate, chiar dacă difuzoarele surround nu trebuie
conectate. Conectaţi difuzoarele surround la bornele SURROUND.
• Difuzorul surround spate este conectat doar la bornele SURROUND BACK (ZONE 2) R.
Atunci când conectaţi un singur difuzor surround spate, conectaţi-l la bornele
SURROUND BACK (ZONE 2) L.
• Este conectat doar un difuzor frontal înalt. Conectaţi difuzorul frontal înalt la fiecare dintre
bornele FRONT HIGH.
• Difuzoarele frontale înalte sunt conectate, chiar dacă difuzoarele surround nu sunt
conectate. Conectaţi difuzoarele surround la bornele SURROUND.
Code 34
Difuzoarele nu sunt amplasate în poziţia corectă. Este posibil ca difuzoarele sau un microfon
de optimizare aflat la stânga sau la dreapta să fie plasate greşit. Consultaţi „1: Instalarea
difuzoarelor” (pagina 25) şi verificaţi poziţia difuzoarelor.
Warning 40
Procesul de măsurare s-a finalizat cu detectarea unui nivel de zgomot ridicat. Puteţi obţine
rezultate mai bune dacă repetaţi procesul într-un mediu mai silenţios.
Warning 41
Warning 42
Intrarea de la microfon este prea mare.
• Este posibil ca distanţa dintre difuzor şi microfon să fie prea mică.
Efectuaţi din nou măsurătoarea după ce măriţi distanţa.
• Dacă utilizaţi receptorul pe post de pre-amplificator, poate apărea un mesaj, în funcţie de
amplificatorul pe care îl conectaţi. În orice caz, nu vor fi probleme chiar dacă veţi utiliza în
continuare receptorul fără modificări.
Warning 43
Distanţa şi poziţia unui subwoofer nu pot fi detectate. Unghiul poziţiei difuzorului nu poate
fi detectat. Acest lucru poate fi cauzat de zgomot. Încercaţi să efectuaţi măsurătoarea într-un
mediu silenţios.
Warning 44
Măsurătoarea a luat sfârşit. Totuşi, difuzoarele nu sunt plasate în poziţia corespunzătoare
unele în raport cu celelalte. Consultaţi „1: Instalarea difuzoarelor” (pagina 25) şi verificaţi
poziţiile relative ale difuzoarelor.
NO WARNING Nu există nicio informaţie de avertizare.
143RO
Informaţii suplimentare
Afişare
Golirea memoriei
Specificaţii
Secţiuni de referinţă
Secţiunea amplificator
Pentru a goli
Consultaţi
Toate setările memorate
pagina 88
Memoria telecomenzii
multifuncţionale
pagina 130
Pentru a goli memoria
telecomenzii simple
După ce aţi scos bateriile, nu utilizaţi
telecomanda timp de câteva minute.
Repornirea receptorului
Dacă butoanele de pe receptor sau de pe
telecomandă nu funcţionează din cauza unei
defecţiuni a receptorului, reporniţi receptorul.
Ţineţi apăsat ?/1 timp de 10 secunde.
Receptorul reporneşte când lampa de deasupra
?/1 clipeşte de culoare verde.
Despre informaţii de asistenţă
Consultaţi următorul site Web pentru detalii
despre cele mai recente informaţii privitoare la
acest receptor.
http://support.sony-europe.com/
POWER OUTPUT1) 2)
Putere produsă nominală în modul stereo
(8 ohmi 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09%):
120 W + 120 W
Putere produsă de referinţă în modul stereo
(4 ohmi 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%):
120 W + 120 W
Putere produsă de referinţă
(8 ohmi 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT:
130 W + 130 W
FRONT HIGH:
130 W + 130 W
CENTER: 130 W
SURROUND:
130 W + 130 W
SURROUND BACK:
130 W + 130 W
Putere produsă de referinţă
(4 ohmi 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT:
120 W + 120 W
FRONT HIGH:
120 W + 120 W
CENTER: 120 W
SURROUND:
120 W + 120 W
SURROUND BACK:
120 W + 120 W
1)
2)
Măsurat în următoarele condiţii:
Necesar de putere: 230 V CA, 50/60 Hz
În funcţie de setările câmpului de sunet şi de
sursă, este posibil să nu fie scos niciun sunet.
Frecvenţă de răspuns3)
144RO
PHONO
Curbă de egalizare
RIAA ± 1,0 dB (20 Hz –
20 kHz)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/TAPE, TV,
VIDEO 1/2, DVD,
SAT/CATV, GAME
10 Hz – 100 kHz
± 3 dB
Intrări (Analogice)
Secţiunea video
Sensibilitate: 2,5 mV
Impedanţă: 50 kohmi
S/N3): 90 dB (A, 20 kHz
LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/TAPE, TV,
VIDEO 1/2, DVD,
SAT/CATV, GAME
Sensibilitate: 150 mV
Impedanţă: 50 kohmi
S/N3): 105 dB (A,
20 kHz LPF. 500 mV)
3)
Intrări/Ieşiri
Video:
1 Vp-p, 75 ohmi
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmi
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
Trecere 80 MHz HD
Informaţii suplimentare
PHONO
Când „A.Direct” este utilizat.
Intrări (Digitale)
IN 1 (DVD), IN 2
(VIDEO 1), IN 3 (SACD/CD) (Coaxial)
Impedanţă: 75 ohmi
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
IN 1 (GAME), IN 2
S/N: 96 dB
(SAT/CATV), IN 3 (TV) (A, 20 kHz LPF)
(Optic)
Ieşiri
MD/TAPE, VIDEO 1,
ZONE 2, ZONE 3
(AUDIO OUT)
Tensiune: 150 mV
Impedanţă: 1 kohm
FRONT L/R, CENTER,
SURROUND L/R,
SURROUND BACK L/R,
FRONT HIGH L/R,
SUBWOOFER
Tensiune: 2 V
Impedanţă: 1 kohm
Secţiunea tuner FM
Interval de frecvenţă 87,5 MHz – 108 MHz
Antenă (aeriană)
Antenă cu fir pentru FM
(aeriană)
Borne antenă (aeriană)
75 ohmi, neechilibrate
Secţiunea tuner AM
Scala de acordare:
paşi de
9 kHz
Interval de frecvenţă 531 kHz – 1.710 kHz
Antenă (aeriană)
Antenă cadru (aeriană)
continuare
145RO
HDMI Video
Intrare/ieşire (bloc amplificator HDMI)
3D
Format
2D
Împachetare
cadre
Unul-lângă-altul
(jumătate)
Peste-Sub
(Sus-şi-Jos)
4096 × 2160p la 23,98/24 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p la 29,97/30 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p la 25 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p la 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1920 × 1080p la 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p la 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p la 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p la 25 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p la 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i la 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i la 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p la 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p la 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p la 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p la 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p la 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p la 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p la 59,94/60 Hz
a
–
–
–
146RO
Generalităţi
Informaţii suplimentare
Necesar de putere
230 V CA, 50/60 Hz
500 W
Putere consumată
Putere consumată (în modul standby)
0,5 W (Când „Control for
HDMI” (pagina 107),
„Pass Through”
(pagina 107), „Network
Standby” (pagina 110)
şi „RS232C Control”
(pagina 113) sunt setate
la „Off”, iar alimentarea
pentru zona 2/zona 3
este oprită).
Dimensiuni
430 mm × 187,5 mm ×
420 mm
(lăţime/înălţime/
adâncime)
inclusiv părţile ieşite
în afară şi butoanele
de comandă
Masă (aprox.)
17,8 kg
Accesorii furnizate
Instrucţiuni de utilizare (acest manual)
Ghid de configurare rapidă (1)
Microfon de optimizare ECM-AC1 (1)
Antenă cu fir pentru FM (aeriană) (1)
Antenă cadru pentru AM (aeriană) (1)
Cablu de alimentare CA (de la reţea) (1)
Telecomandă multifuncţională (1)
Telecomandă simplă (1)
Baterii R6 (mărimea AA) (4)
Instrument de conectare a cablurilor pentru
difuzoare (1)
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
147RO
Index
Cifre
12V Trigger 112
2 canale 61
2 canale stereo (mod) 61
2ch Analog Direct 61
3D Output Settings 106
A
A.F.D. (mod) 62
A/V Sync 100
Acordare 58, 59
Afişare 12, 115
AM 57
Antenă (aeriană) 42
ARC (Canal de retur audio) 77, 79
Audio Input Assign 80, 108
Audio Settings 99
Auto Calibration 92
Auto Calibration Setup 92
Auto Standby 112
Auto Tuning 58
Automatic Phase Matching 94
B
Bas 66
Berlin Philharmonic Hall 64
Bornă U SIGNAL GND 43
C
Cablu de alimentare CA (de la reţea) 45
Calibration Type 93
Cameră video 36
Canal 5.1 25
Canal 7.1 25
Canal 9.1 25
Casetofon 43
Casetofon MD 43
Center Analog Down Mix 98
Center Speaker Lift Up 95
Computer 41, 52
Concertgebouw Amsterdam 64, 65
Conexiunea bi-amplificator 87
148RO
Conexiuni
antenă (aeriană) 42
difuzoare 27
echipament audio 38
echipament video 31
monitor 29
Reţea 44
Connection Server Settings 109
Control for HDMI 107
Control Home Theatre 77
Controlul audio al sistemului 76
Conţinut Internet 56
Conversie ascendentă 22
Crossover Frequency 97
Cutie de cablu 34
D
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 92
Decode Priority 101
Dezactivarea sunetului 51
Digital Legato Linear (D.L.L.) 99
Direct Tuning 59
Distance Unit 98
DLNA 55
Dual Mono 100
Dynamic Range Compressor 100
E
Easy Automation 83
Easy Setup 46, 92
Egalizor 66
Equalizer 99
ES Remote 83
External Control 109
F
Fast View 108
Favorites 50
Film 62
FM 57
FM Mode 58
Front Reference Type 93
G
H
H.A.T.S. 107
HD-D.C.S. 62
HD-D.C.S. (Tip efect) 63
HDMI Settings 106
I
Ieşire audio 106
Impedanţă difuzor 47, 98
Initialize Personal Information 113
Input Edit 108
INPUT MODE 79
Internet Services Settings 110
Internet Settings 109
Internet Video Parental Control 110
Internet Video Unrated 110
IP Content Noise Reduction 57
iPod/iPhone 53
Î
Înalte 66
Înregistrarea 85
J
Jazz Club 64
L
L.F.E. (Low Frequency Effect) 13
Language 112
Large 96
LFE Time Alignment 99
Line Out 71, 111
Listen 51
Live Concert 64
M
MASTER VOLUME 11, 51
Meniu 49, 89
Meniu setări 89
Mesaje
Auto Calibration 143
Eroare 142
Mid 66
Modificarea afişajului 120
Movie Height 62
Mufe VIDEO 2 IN 36
Music 64
Musikverein Vienna 64, 65
Informaţii suplimentare
Golire
receptor 88
telecomandă 130
GUI (interfaţă grafică cu utilizatorul) 29, 49
N
Name In 94
Name Input 60
Neo:X (Cinema) 62
Neo:X (Game) 64
Neo:X (Music) 64
Network Settings 109
Network Standby 110
Network Update 113
O
Oprirea alimentării sistemului 76
P
Parental Control Area Code 110
Parental Control Password 110
Pass Through 78, 107
Phase Audio 97
Phase Noise 97
PHONES 11
Platan 43
Playback Resolution 105
Player Blu-ray Disc 31
Player CD 38
Player DVD 31
Player Super Audio CD 38
PlayStation 3 33
PLII (Movie) 62
PLII (Music) 64
PLIIx (Movie) 62
PLIIx (Music) 64
PLIIz Height 62, 64, 65
Portable Audio 64
Position 93
Presetare posturi 59
Priority 108
PROTECTOR 142
continuare
149RO
R
T
Redare printr-o singură atingere 76
Reiniţializarea
receptor 88
telecomandă 130
Renderer Access Control 109
Renderer Options 109
Resolution 102
RS232C Control 113
Telecomandă 16–20, 46, 121–130
Temporizator de oprire 85
Test Tone 97
Tip efect 63
TONE 11, 88
Tuner pentru satelit 34
TV Type 106
S
Screen Format 106
Selectarea scenei 77
Server
Pregătire 49
Setări intrare 108
Settings 89
Settings Lock 113
Small 96
Software License 113
Software Update Notification 113
Sound Effects 61
Sound Field 61, 101
Sound Optimizer 66, 99
Speaker Connection 94
Speaker Pair Match 93
Speaker Pattern 94
Speaker Relocation 95
Speaker Settings 92
Speaker Setup 96
SPEAKER SHORTED 142
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) 10, 47
Sports 64
Stadium 64
Subwoofer Level 106
Subwoofer Low Pass Filter 100
Subwoofer Muting 99
Surround Back Assign 94
Surround Speaker Position 95
System Information 113
System Settings 112
SYSTEM STANDBY 122
150RO
U
USB 52
User Reference Edit 93
V
VCR 35
Video Input Assign 80, 109
Video Internet 56
Video Settings 102
Virtual Front High 94
Vocal Height 64
W
WALKMAN 52
Watch 51
Z
Zone Control 111
Zone multiple 68
Zone Resolution 104
Zone Settings 111
Zone Setup 111
Zone2 Out 107
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising