Sony | HMZ-T2 | Sony HMZ-T2 Personal 3D Viewer Referencevejledning

4-439-019-11(1) (DK)
Hovedmonteret
skærm
Referencevejledning
Inden første brug
Der henvises til "Startvejledning" for vejledning om
tilslutning af systemet, at tage enheden på og at udføre
grundindstillinger.
HMZ-T2
Advarsel
For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød
må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser,
duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte
stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette
apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må
ikke anbringes genstande, der indeholder væsker,
f.eks. vaser, på apparatet.
Monter dette system, så lysnetledningen straks kan
tages ud af stikkontakten i tilfælde af problemer.
Udstyret må ikke monteres på et indelukket sted
f.eks. en bogreol eller lignende.
Forholdsregler
Enheden er ikke afbrudt fra vekselstrømskilden
(lysnettet), så længe den er tilsluttet stikkontakten,
selv om selve enheden er slukket.
Følgende FCC-erklæring gælder kun for den
version af modellen, som er fremstillet til
salg i USA. Andre versioner overholder
muligvis ikke tekniske FCC-regler.
BEMÆRK:
Dette udstyr er testet og fundet at overholde
grænserne for en digital enhed i Klasse B i henhold
til kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser har til
formål at give rimelig beskyttelse mod skadelig
interferens i en boliginstallation.
Dette udstyr genererer, bruger og kan udlede
radiofrekvensenergi og, hvis det ikke installeres og
benyttes i overensstemmelse med instruktionerne,
kan forårsage skadelig interferens
i radiokommunikation.
Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke kan
forekomme i en given installation. Hvis udstyret
forårsager skadelig interferens i forbindelse med
radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres
ved at slukke og tænde for udstyret, anbefales
brugeren at forsøge at afhjælpe interferensen ved
hjælp af én eller flere af følgende forholdsregler:
– Drej eller flyt modtagerantennen.
– Øg afstanden mellem udstyret og receiveren.
– Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet
kredsløb end det, som receiveren er tilsluttet.
– Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/
TV-tekniker for at få hjælp.
2
Hvis du har spørgsmål om dette produkt,
kan du kontakte: Sony Customer
Information Center 1 800-222-SONY (7669)
eller http://www.sony.com/. Nummeret
herunder er kun til FCC-relaterede sager.
Lovgivningsmæssige oplysninger
Overensstemmelseserklæring
Handelsnavn:
Modelnr.:
Ansvarlig part:
Adresse:
SONY
HMZ-T2
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 USA.
Telefonnummer:
858-942-2230
Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne.
Betjeningen er underlagt følgende to forhold:
(1)Denne enhed må ikke forårsage skadelig
interferens, og (2)denne enhed skal acceptere
enhver modtaget interferens, inklusive interferens,
der kan forårsage uønsket betjening.
Du skal være opmærksom på, at alle ændringer eller
modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt
i denne vejledning, kan ugyldiggøre din tilladelse til
at benytte dette udstyr.
Bemærkning til kunder: Følgende
oplysninger er kun gældende for udstyr,
der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne
gælder.
Dette produkt er produceret af eller på vegne af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørgsler, der er relateret
til produktoverholdelse baseret på den
EU-lovgivningen, skal adresseres til den autoriserede
repræsentant, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For eventuelle service- eller garantispørgsmål
henviser vi til de adresser, som leveres i de separate
service- eller garantidokumenter.
Dette produkt er testet ved brug af et
forbindelseskabel på under 3 meter og fundet
i overensstemmelse med grænseværdierne
i EMC-direktivet.
Bortskaffelse af elektriske
og elektroniske produkter
(gælder i EU og andre
europæiske lande med
egne indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads, der er indrettet til genindvinding
af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre,
at produktet bortskaffes korrekt, forebygges mod
de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding
af dette produkt kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Sundhedsforholdsregler
Aldersbegrænsninger
Det kan påvirke sundheden for børn
i voksealderen at se videobilleder eller spille
spil med denne enhed. Denne enhed bør
ikke anvendes af børn på 15 år og derunder.
Brug denne enheds funktion til beskyttelse
med adgangskode (side 25) for at hindre
børn i at bruge denne enhed.
Se video med den hovedmonterede skærm
• Nogle mennesker kan opleve ubehag (f.eks.
belastning af øjnene, træthed, kvalme eller
svimmelhed), når de ser videobilleder eller
spiller spil. Sony anbefaler alle brugere at
holde pause med jævne mellemrum, når
de ser videobilleder eller spiller spil. Hvor
længe og hvor ofte, en person skal holde pause,
varierer fra person til person. Du kan bedst
selv finde ud af, hvad der fungerer bedst for dig.
Hvis du oplever ubehag, skal du stoppe med at
se videobilleder eller spille spil, indtil ubehaget
er forsvundet. Kontakt eventuelt en læge, hvis
du mener, at der er brug for det.
• Undgå at have enheden på i omgivelser, hvor
dit hoved kan ryste, eller mens du spadserer
eller motionerer, da der i disse tilfælde er større
mulighed for at komme til at opleve ubehag.
• Du bør også gennemgå
(i) betjeningsvejledningerne til andre enheder
eller medier, der anvendes sammen med denne
enhed, og (ii) vores hjemmeside nedenfor for
de nyeste oplysninger.
Til kunder i Europa, Rusland, Ukraine og
Storbritannien:
http://support.sony-europe.com/
Til kunder i USA og Latinamerika:
http://esupport.sony.com/
Til kunder i Canada:
http://esupport.sony.com/CA/
Til kunder i Kina:
http://service.sony.com.cn/index.htm
Til kunder i andre lande/regioner:
http://www.sony-asia.com/support/
3
Korrekt brug
• Sørg for, at tage den hovedmonterede enhed
korrekt på.
– For instruktioner om at bære enheden
henvises til "Startvejledning".
– Hvis du vil undgå at se skæve billeder, skal
du kontrollere tilpasning af skærmen ved at
se på skærmbilledet til bekræftelse, som vises
ved starten.
– Bemærk, at hvis du taber enheden eller
behandler den hårdhændet, kan det gøre
skærmene skæve.
• Den hovedmonterede enhed kan justeres inden
for området 55 mm til 72 mm (2 1/4 tommer –
2 7/8 tommer), så den passer til afstanden
mellem dine øjne (pupilafstanden). Hvis
du ikke kan bruge systemet inden for dette
område, bør du afstå fra at bruge det.
• Som standard vil en advarsel om automatisk
nedlukning blive vist efter tre timers uafbrudt
visning. Hvis du sletter meddelelsen og
fortsætter med at bruge enheden, vil systemet
automatisk slukke efter yderligere tre timer.
Komfortabel visning
Billederne opfattes, som om de er i nogen afstand
fra beskueren.
Hvis du normalt bruger briller eller kontaktlinser,
skal du bære dem som sædvanligt under brug
(med undtagelse af læsebriller). Bemærk, at brug
af briller med bifokale glas kan være mindre end
optimalt.
4
Forholdsregler
Strømforsyning
Placer systemet i nærheden af stikkontakten
i væggen. I tilfælde af at der kommer mærkelige
lyde, damp eller røg fra systemet, skal du straks
tage lysnetledningen ud for at slå strømmen helt
fra. Hvis du kun trykker på tænd/sluk-knappen
på den hovedmonterede enhed, slukkes systemet
ikke helt.
Monteringsomgivelser
Undgå montering i følgende omgivelser.
• Steder, der er udsat for vibrationer
• I direkte sollys, eller hvor der er meget varmt
eller fugtigt
• Steder, der er meget kolde
Undgå også at sætte væskefyldte beholdere
(f.eks. blomstervaser) oven på processoren eller
at bruge systemet, hvor det kan blive udsat for
stænk. Systemet kan blive beskadiget, hvis det
udsættes for vandstænk.
Kondens
Kondens opstår, når fugt i luften kondenserer på
metalpaneler eller andre dele og danner dråber.
Kondens kan dannes på ydre overflader eller
internt, hvis systemet pludselig flyttes fra kolde
til varme omgivelser, eller når et varmeapparat
tændes i et koldt rum, hvor systemet er monteret.
Hvis der dannes kondens, skal du ikke bruge
systemet, før dråberne fordamper.
• Hvis systemet ikke er tilsluttet en stikkontakt
i væggen
Lad systemet stå uden at være sat til, og vent,
indtil dråberne fordamper.
• Hvis systemet ikke er tændt
Lad systemet stå slukket, og vent, indtil
dråberne fordamper.
• Hvis systemet er tændt
Lad systemet stå tændt, og vent, indtil dråberne
fordamper.
Systemet kan beskadiges, hvis det bruges, når der
har dannet sig kondens.
Pleje af linser
HDMI-stik
• Håndter linserne på den hovedmonterede
enhed forsigtigt for at undgå tilsmudsning
eller ridser. Hvis linserne bliver tilsmudsede,
skal de tørres forsigtigt af med en blød
renseklud til linser.
• Brug ikke flydende rengøringsmidler,
f.eks. rensevæske til linser, vand eller
rengøringsmidler på spritbasis.
Tag disse forholdsregler for at undgå at beskadige
HDMI-stik.
• Når du indsætter kabler, skal du tage hensyn
til stikkets form og retning i forhold til
HDMI-stikket på bagsiden af processoren.
HDMI-indgang og -udgang
Rengøring af systemet
Rengør systemets udvendige overflader med
en blød klud, der er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Brug ikke opløsningsmidler
som f.eks. fortynder, rensebenzin eller sprit,
da det kan beskadige overfladen.
Stikket vender på hovedet
HDMI-indgang og -udgang
Pleje af hovedtelefon
• Et snavset hovedtelefonstik kan give statisk
elektricitet eller overspring i lyden. Hvis du
vil sikre optimal lyd, skal du lejlighedsvis
rengøre stikket med en blød klud.
• Rengør også ørepuderne. Fjern ørepuderne fra
hovedtelefonerne, og vask dem i hånden med
et mildt rengøringsmiddel. Når ørepuderne er
vasket, skal du tørre dem grundigt inden brug.
Stikket er ikke lige
• Tag altid HDMI-kablet ud, inden processoren
flyttes.
Langvarig lytning ved høj lydstyrke
Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan
beskadige hørelsen. Beskyt din hørelse ved at
undgå at lytte ved for høj lydstyrke.
Startlydstyrke
For at undgå en pludselig høj lyd skal
startlydstyrken holdes lav. Forøg lydstyrken
gradvist, indtil det ønskede niveau er nået.
Emballagematerialer
Behold den originale æske og beskyttende
polstring til senere brug, hvis du flytter eller
får brug for at sende systemet til reparation
eller af andre årsager.
• Når du sætter HDMI-kabler i eller tager dem
ud, skal du holde stikket lige. Hold ikke stikket i
en vinkel, og tving det ikke ind i HDMI-stikket.
• Brug enten det medfølgende HDMI-kabel eller
et High-Speed HDMI-kabel, der fås i almindelig
handel.
Håndtering af den hovedmonterede enheds
ledning
Tag disse forholdsregler for at undgå at beskadige
HMD OUT-stikket eller ledningens stik.
• Når du indsætter tilslutningsledningen, skal
du tage hensyn til stikkets form og retning
i forhold til HMD OUT-stikket på forsiden
af processoren.
• Tag altid tilslutningsledningen ud, inden
processoren flyttes.
• Når du sætter tilslutningsledningen i eller tager
den ud, skal du holde stikket lige. Hold ikke
stikket i en vinkel, og tving det ikke ind i HMD
OUT-stikket.
5
Håndtering af hovedtelefon
• Hvis du oplever en allergisk reaktion på de
leverede hovedtelefoner, skal du straks stoppe
med at bruge dem og søge læge.
• Når du frakobler hovedtelefonerne fra den
hovedmonterede enhed, skal du sørge for at
holde i hovedtelefonstikket, når du tager det ud.
Hvis du trækker i selve hovedtelefonledningen,
kan den blive beskadiget.
• Ørepuder kan blive ødelagt efter
længerevarende brug eller lagring.
6
Indhold
Sundhedsforholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Produkthøjdepunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Medfølgende tilbehør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Dele og knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tilpasning af den hovedmonterede enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bekræftelse af skærmtilpasning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Systemindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Bemærkning om licens og varemærker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7
Produkthøjdepunkter
Når du har den hovedmonterede skærm på,
kan du se 3D-film og spille 3D-spil fra en
tilsluttet Blu-ray Disc™-afspiller og
spilkonsoller.
Der er følgende produkthøjdepunkter.
• Nyd video med en effekt, der ligner
oplevelsen på et stort biograflærred
gennem en bred 45° horisontal synsvinkel.
• Se high definition-video med høj kontrast
på Sonys HD OLED-paneler (Organic
Light-Emitting Diode) i den
hovedmonterede enhed.
• Tilslut systemet til 3D-kompatibelt
udstyr, så du opnår en realistisk
3D-visningsoplevelse. Samtidig visning
på begge OLED-skærme eliminerer
det billedtræk (dobbelte billeder), som
ældre systemer med skiftende billeder
er følsomme overfor.
• Hør medrivende multikanals virtuel
surroundsound med dybde fra
hovedtelefonerne i den hovedmonterede
enhed og med VPT (Virtualphones
Technology).
• Oplev mere medrivende spil med
nøjagtig lokalisering af lyden ved at lytte
i spilletilstand, hvilket frembringer et
lydbillede, der er specifikt udarbejdet
til spil med multikanals surroundsoundeffekter. Design af lydbilledet til
spilletilstand i dette system er overvåget
af lyddesignere hos Sony Computer
Entertainment.
Medfølgende tilbehør
Kontrollér, at følgende dele er inkluderet
i systemet efter købet. Hvis der mangler
nogen dele, skal du kontakte din Sonyforhandler eller et lokalt autoriseret
Sony-servicecenter.
• Lysnetledning (2 til modeller til
Storbritannien, Hong Kong, Mellemøsten
og Oceanien, 1 til andre modeller)
Brug kun den medfølgende lysnetledning
med dette system, ikke med andre
elektriske apparater.
• HDMI-kabel (1)
• Lysafskærmning (top) (1 hver til venstre
og højre)
• Lysafskærmning (bund 1) (1)
• Tilslutningsledningsholder (1)
8
• Dæksel til pandestøtte (1)
• Hovedtelefoner (1)
• Ørepuder (størrelse S, L) (1 par til hver
størrelse)
Ørepuder i medium størrelse er
indledningsvis sat på på købstidspunktet.
• Referencevejledning (denne vejledning)
• Startvejledning
9
Dele og knapper
Hovedmonteret enhed
Pandestøtte
Udløserknap til
hovedbøjle
Øverste hovedbøjle
Nederste hovedbøjle
Lys
Udløserknap til hovedbøjle
Knappen 1
(tænd/standby)
Knapperne VOL +/–
Betjeningsknapper
(v/V/b/B, MENU*)
Knapper til justering af
linsevidde
* Knappen MENU tjener to formål.
Tryk på knappen MENU for at se indstillingsmenuer
såvel som for at bekræfte ændringer af indstillinger
(når den fungerer som knappen Enter).
Hovedtelefonstik*
Låsegreb til pandestøtte
Tilslutningsledning
Linser
* Du kan enten tilslutte de leverede
hovedtelefoner eller dine egne
stereohovedtelefoner med ministik.
10
Processorenhed (forside)
HMD OUT-stik (HMD-udgang)
Indsæt den hovedmonterede
enheds tilslutningsledning.
PASS THROUGH-indikator
Lyser gult, når der bruges
HDMI pass-through.
Strømindikator
Lyser grønt, når systemet
er tændt. Lyser rødt
i standbytilstand.
Processorenhed (bagside)
HDMI IN-stik
(HDMI-indgang)
HDMI OUT-stik
(HDMI-udgang)
AC IN-terminal
Bemærk!
• Kildesignaler kan ikke ledes gennem
HDMI OUT-stikket, før HDMI passthrough er aktiveret (side 26), og det
hovedmonterede system er slukket.
11
Tilpasning af den hovedmonterede enhed
Den hovedmonterede enhed kan justeres på flere måder for at sikre en personligt tilpasset,
komfortabel pasform. For at få en mere komfortabel pasform skal du altid justere den
hovedmonterede enhed, før du tager den på.
1 Justering af pandestøtten
Pandestøtten kan justeres bagud og fremad
i en række af fire positioner for at ændre
kontaktpunktet med din pande. Juster
pandestøtten, så du opnår en god tilpasning
med et skarpt billedfokus, ingen kontakt
med din næse, rigelig plads mellem dine
briller og enheden osv.
Hvis du vil flytte pandestøtten fremad, skal du holde
pandestøttens låsegreb mod venstre og skubbe
støtten fremad, mens du holder støtten opad.
Sæt dækslet til pandestøtten på som ønsket.
Sæt det medfølgende
dæksel på pandestøtten.
Hvis du vil flytte pandestøtten bagud, skal du bare
trække støtten bagud.
Bemærk!
12
• Sørg for, at pandestøtten sidder godt fast, så det
bevarer kontakten til panden under visningen.
Hvis enheden registrerer, at pandestøtten ikke
støder op mod din pande under visning, slukkes
skærmene automatisk.
2 Lysafskærmning
Hvis eksternt lys, der reflekteres på
skærmene, er distraherende, kan du
sætte lysafskærmningerne på.
Lysafskærmning (top)
Den øverste venstre lysafskærmning er mærket "L" og
den højre "R". Sæt den korrekte topafskærmning på
hver side ved at trykke tapperne ind i de to huller
øverst på linsedelen.
3 Sæt holderen til tilslutningsledningen på
Hvis du vil holde den hovedmonterede
enheds tilslutningsledning af vejen,
kan du bruge den medfølgende holder
til tilslutningsledningen og fastgøre
tilslutningsledningen til den nederste
hovedbøjle.
Holder til
tilslutningsledning
Krog til nederste
hovedbøjle
Krog til
tilslutningsledning
Lysafskærmning (bund)
Sæt den nederste lysafskærmning på ved at trykke
tapperne ind i de fire huller nederst på linsedelen og
de to huller på siden, før du tager enheden på.
Bemærkninger
• Det er ikke altid muligt at sætte
lysafskærmningerne på, når du bærer visse
typer briller.
• Hvis det eksterne lys stadig er distraherende,
selv om lysafskærmningerne er sat på, skal du
dæmpe rummets lys eller bevæge dig væk fra
den eksterne belysning.
13
Bemærk!
Behagelig pasform
Få vægten af den hovedmonterede enhed
afbalanceret mellem din pande og bagsiden
af dit hoved
Pandestøtte
Nederste
hovedbøjle
Bær den hovedmonterede enhed, så den
føles afbalanceret mellem pandestøtten og
den nederste hovedbøjle, og sørg for, at den
sidder godt fast, efter at du har placeret den,
så linserne er anbragt foran dine øjne.
Sørg for at efterlade plads mellem broen
i den hovedmonterede enhed (mellem
linserne) og dit ansigt, så enheden ikke
rører ved din næse.
Sørg for en sikker pasform
Hvis du vil løsne
Hvis du vil stramme
Hvis en af hovedbøjlerne er for løs eller for
stram, skal du justere bøjlens længde for at
få en bedre pasform.
Hvis du vil løsne, skal du holde tryklåsen
nede, mens du trækker den højre ende af
bøjlen en lille smule udad.
Hvis du vil stramme, skal du skubbe den
højre ende af bøjlen en lille smule indad.
14
• Når du løsner bøjlerne, skal du sørge for,
at du stadig kan se styrelinjerne på
bøjlerne. Hvis en styrelinje ikke længere er
synlig, kan bøjlen komme ud af tryklåsen.
Sådan sættes en ørepude på
Montering og udskiftning af
ørepuder
Bassen kan være uhørlig, medmindre
ørepuderne passer godt. Hvis du ønsker en
bedre lytteoplevelse, kan du prøve en anden
ørepudestørrelse eller justere placeringen af
ørepuderne, så de passer perfekt i dine ører.
Når du køber hovedtelefonerne, er der
påsat ørepuder i mellemstørrelse. Hvis
ørepuderne ikke føles tilpas, kan du prøve
at udskifte dem med de leverede store eller
små ørepuder. Ørepudestørrelserne er
farvekodede, og de kan identificeres efter
den indvendige farve.
Hvis du vil undgå, at ørepuderne går
af i dit øre, skal du sørge for at sætte
ørepuderne helt fast på hovedtelefonerne,
når du skifter dem.
Ørepuder (indvendig farve)
Farvede dele
Drej ørepuden, samtidig med at du skubber den
farvede inderside over hovedtelefonstammen,
indtil stammen er helt dækket.
Udskiftning af forbrugsvarer
Følgende udskiftningsdele er tilgængelige.
• Ørepuder*
• Dæksel til pandestøtte
• Lysafskærmning (top) (1 hver til venstre
og højre)
• Lysafskærmning (bund)
• Holder til tilslutningsledning
Hvis disse dele går itu eller viser tegn på slid,
kan du kontakte den nærmeste Sonyforhandler eller det nærmeste Sonyservicecenter.
* Køb små, medium og store ørepuder efter
behov.
Små
S
(Orange)
?
M
(Grønne)
Store
L
(Lyseblå)
Sådan tages en ørepude af
Mens du holder hovedtelefonen godt fast, skal
du dreje ørepuden, mens du trækker den af.
Tip!
• Hvis ørepuden smutter ud af dine fingre og
forbliver påsat, kan du prøve at holde den
med en tør klud, så du får et bedre greb.
15
Bekræftelse af skærmtilpasning
Bekræft skærmtilpasning ved at se på skærmbilledet til bekræftelse, som vises ved starten efter
justering af linsevidde. Skærmene på hovedmonteringsenheden beskrives herunder, med en
forklaring på hvordan du bekræfter tilpasningen.
Den hovedmonterede enheds skærmdel består af to små skærme til venstre og højre. Billeder
af hver skærm overlapper, så de danner et enkelt billede.
Kontrollér altid skærmtilpasningen ved at se på skærmbilledet til bekræftelse for at sikre,
at skærmene er tilpasset korrekt.
Venstre billede
Højre billede
Billede opfattet med begge øjne
16
Korrekt visning
For at få en korrekt visning skal du skubbe justeringsknapperne for linsevidde sammen,
så alle tre "I"-mærker og den vandrette linje skærer hinanden.
Det er acceptabelt, hvis "I"-mærkerne og den vandrette linje skærer hinanden i en anden
position end på midten af skærmen.
Forkert visning
Hvis bare et af "I"-mærkerne og den vandrette linje ikke skærer hinanden, kan
hovedmonteringsenheden være bøjet ud af form, eller den kan være beskadiget. Hvis denne
situation opstår, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret
Sony-servicecenter.
"I"-mærkerne og den vandrette
linje skærer ikke hinanden.
Den vandrette linje ser ud til at
hælde meget.
Det midterste "I"-mærke skærer
ikke den vandrette linje.
17
Systemindstillinger
Du kan til enhver tid se indstillingsmenuerne og ændre eller justere en række forskellige
systemindstillinger, f.eks. videobilledkvalitet, lydudgangsformat og 3D-visningsformat.
Tryk på knappen MENU på den hovedmonterede enhed for at få vist menuerne.
Grundlæggende betjening
af menuer
1
Tryk på knappen MENU på den
hovedmonterede enhed.
2
Tryk på knappen v/V for at vælge ikonet
for den ønskede indstillingskategori,
og tryk derefter på knappen MENU.
3
4
18
Tryk på knappen v/V for at vælge den
ønskede menu, og tryk derefter på
knappen MENU.
Tryk på knapperne v/V/b/B for at
ændre eller justere indstillingerne efter
behov, og tryk derefter på knappen
MENU for at angive dine ændringer.
A
B
C
D
E
Ikoner for indstillingskategorier
Kategori
Indstillingsmenu
Aktuelle indstillinger i hver menu
Kort beskrivelse af den valgte menu
Bemærk!
• Efter 90 sekunder uden aktivitet lukkes
indstillingsmenuen automatisk.
Tip
• Hvis du vil vende tilbage til den foregående
menu, skal du trykke på knappen b.
• Hvis du vil afslutte indstillingsmenuen,
skal du trykke på knappen b i menuen med
indstillingskategorier.
Menuer
Standardindstillingerne er understreget.
Information
Identificerer indgangssignaler (video- og lydsignaler) fra det udstyr, der er tilsluttet
processorenheden. "Unsupported signal" angiver, at indgangssignalet ikke er kompatibelt
med systemet, og der vises "No signal", når der ingen signaler sendes ind.
Lens span adjustment
Back
Vender tilbage til den foregående menu.
Lens span adjustment
Justerer linsevidden på den hovedmonterede enhed, så den
passer til afstanden mellem dine øjne (pupilafstanden), og du får
en optimal oplevelse. Brug knapperne til justering af linsevidde
på den hovedmonterede enhed til justering. Yderligere
oplysninger finder du i "Startvejledning".
Bemærkninger
• Hvis linsevidden ikke er justeret korrekt, kan du ikke få en optimal
visningsoplevelse. Juster altid linsevidden før brug.
• Lyden er slået fra under justering.
• Lydstyrken kan ikke ændres under justering.
3D Settings
Back
Vender tilbage til den foregående menu.
Reset
Nulstiller alle punkter under "3D Settings" til de oprindelige
standardværdier.
19
3D Display
Vælg visningsformatet for 3D-indhold manuelt. De tilgængelige
indstillinger varierer som følger afhængig af, om kildesignalet
indeholder et identifikationssignal for 3D-format.
Eksempel på 3D-visning
For 3D-indhold uden et identifikationssignal for
3D-format
Side-by-Side: Vælg dette for at få vist side om side-indhold
i 3D med lignende billeder vist ved siden af hinanden.
Off: Vælg dette for at få vist indhold i 2D-format.
Over-Under: Vælg dette for at få vist for top og bund-indhold
i 3D med lignende billeder vist over hinanden.
For 3D-indhold med et identifikationssignal for 3D-format
On: Vælg dette for at få vist indhold i 3D-format.
Off: Vælg dette for at få vist indhold i 2D-format.
Bemærkninger
• Hvis 3D-indhold ikke vises korrekt med de valgte indstillinger, kan
du prøve at ændre "Side-by-Side" til "Over-Under" eller omvendt.
• Når du vælger "Side-by-Side" eller "Over-Under", skal du ændre
indstillingen til "Off" efter at have set 3D-indhold.
20
Auto 3D
On: Skifter automatisk til 3D-visningstilstand, når der
er registreret et identifikationssignal for 3D-format.
Hvis der ikke længere registreres identifikationssignal
for 3D-format, skifter systemet automatisk til
2D-visningstilstand.
Off: Deaktiverer denne funktion.
Bemærk!
• Hvis billederne ikke vises i 3D, når "Auto 3D" er indstillet til "On",
kan du prøve at ændre indstillingen "3D Display".
3D Signal Notification
On: Orienterer dig, når der registreres et identifikationssignal
for 3D.
Off: Deaktiverer denne funktion.
Display
Back
Vender tilbage til den foregående menu.
Picture Mode
Vivid: Levende farver og skarp kontrast. Til koncerter, sport
og andet TV-indhold.
Standard: Fremhæver det naturlige billede.
Standardbilledkvalitet for en lang række videokilder.
Cinema: Billedkvalitet udviklet specielt til biograffilm.
Game: Billedkvalitet udviklet til spil.
Custom: Gemmer din tilpassede foretrukne billedkvalitet,
som er justeret i forhold til det originale flade billede.
Detaljerne for den
valgmulighed for "Picture
Mode", som du vælger her,
kan justeres i
indstillingerne fra "Reset"
til "Contrast Remaster"
nedenfor.
Reset
Gendanner alle værdierne (med undtagelse af værdierne for
"24p True Cinema", "Wide Mode" og "Overscan" i "Display")
for den valgte tilstand i menuen "Picture Mode" til
standardindstillingen, når der vælges "Yes".
Picture
Justerer billedets kontrast.
Brightness
Justerer billedets lysstyrke.
Color Temperature
Justerer billedets farvetemperatur.
Natural: Optimerer automatisk farvetemperaturen for hver
"Picture Mode", baseret på det menneskelige syns
egenskaber.
Cool: Kolde blå farvetoner.
Medium: Farvetoner mellem "Cool" og "Warm 1/Warm 2".
Warm 1/Warm 2: Varme røde farvetoner. "Warm 2" er mere
rød end "Warm 1".
Sharpness
Fremhæver billedets kanter for at opnå en stærkere effekt eller
udjævner kanterne for at få en blødere effekt.
21
Frame Noise
Reduction
Ikke tilgængelig
med 1080/24p Frame
Packing-format.
Block Noise
Reduction
Ikke tilgængelig
med 1080/24p Frame
Packing-format.
Mosquito Noise
Reduction
Ikke tilgængelig
med 1080/24p Frame
Packing-format.
Panel Drive Mode
Reducerer billedstøj, der svarer til atmosfæriske forstyrrelser.
High/Medium/Low: Vælg niveauet for denne effekt.
Off: Deaktiverer denne funktion.
Reducerer mosaikstøj på billedet.
High/Medium/Low: Vælg niveauet for denne effekt.
Off: Deaktiverer denne funktion.
Reducerer svag støj omkring billedets kanter.
High/Medium/Low: Vælg niveauet for denne effekt.
Off: Deaktiverer denne funktion.
Vælg typen af visningsmetode for billedbevægelse.
Normal: Standardbilledudseende.
Clear: Reducerer sløring i billeder med hurtig bevægelse.
Bemærkninger
• Selvom valg af "Clear" reducerer sløring i billeder med hurtig
bevægelse, gør det også skærmen som helhed mørkere. Hvis dette
er distraherende, skal du vælge "Normal".
• Skærmen som helhed kan se ud, som om den flimrer, afhængigt af
kildesignalet. Hvis dette er distraherende, skal du vælge "Normal".
Cinema Conversion
Kun tilgængelig, når
"Picture Mode" er
indstillet til "Cinema"
eller "Custom".
Ikke tilgængelig med
1080/24p Frame
Packing-format.
22
Auto: Systemet registrerer automatisk, om du ser videoindhold
(f.eks. TV-dramaer og animationsfilm) eller filmindhold
(film) og skifter til den tilsvarende konverteringsmetode.
Video: Systemet viser altid i et format til videoindhold, hvad
enten der afspilles video- eller filmindhold.
Clear Black
Justerer udseendet af mørke billedområder. Flot sort gengivelse
uden tab af de overordnede nuancer.
Contrast Remaster
Optimerer automatisk niveauerne af sort og hvid for at opnå
en god kontrast uden falmet sort eller hvid.
High/Medium/Low: Vælg niveauet for denne effekt.
Off: Deaktiverer denne funktion.
24p True Cinema
On: Viser 24 fps video ved 24 fps. Biograflignende indhold af
denne slags er tilgængeligt på Blu-ray-diske. Giver en
visningsoplevelse, der minder om en biograf.
Off: Deaktiverer denne funktion. 24 fps videosignaler vises
efter opkonvertering til 60 fps.
Bemærk!
• Aktivering af denne funktion når "Panel Drive Mode" er indstillet
til "Clear" kan få skærmen til at flimre (afhængigt af kildesignalet),
hvilket kan være distraherende. Hvis dette er tilfældet, kan du enten
deaktivere denne funktion eller indstille "Panel Drive Mode" til
"Normal".
Wide Mode
Ikke tilgængelig under
3D-afspilning.
Normal: Viser billederne i det oprindelige 4:3-format.
Full: Viser 4:3-indhold på fuld skærm, hvor billederne
strækkes vandret. 16:9-indhold vises også på fuld
skærm i det oprindelige format.
Zoom: Forstørrer billederne lodret og vandret og bevarer
samtidig det oprindelige format.
Bemærk!
• "Normal" er ikke tilgængelig med HD-indgangskilder
(1080i, 720p eller 1080p).
Overscan
Ikke tilgængelig under
3D-afspilning.
Justerer visningsområdet.
Auto: Justerer automatisk billedet til det optimale
visningsområde.
On: Skjuler billedets kanter. Vælg dette i tilfælde af støj
på billedets kanter.
Off: Viser hele billedet.
23
Sound
Back
Vender tilbage til den foregående menu.
Reset
Nulstiller alle indstillinger for "Sound" til de oprindelige
standardværdier.
Surround
Standard: Akustisk standardindstilling, som giver et rumligt
lydbillede til en række forskelligt indhold.
Cinema: Fremhæver et naturligt lydbillede med et lydbillede,
der kommer op på siden af den imponerende akustik
i biografer, især for dialoger. Medrivende, med hver
kanal blandet naturligt ind. Et godt valg til film.
Game: Ideel til spil. Giver en meget præcis lokalisering af lyden,
så det klart fornemmes, hvor lyde kommer fra. Til
medrivende indhold som f.eks. spil med multikanals
surroundsound-effekter. Især velegnet til spil med
multikanals lydspor.
Music: Fremhæver kildelydens detaljer og renhed. Naturtro
gengivelse, der svarer til monitorudstyr i lydstudier.
Et godt valg til musik.
Off: Deaktiverer surroundsound-effekter.
Bemærk!
• Lydstyrken kan variere, afhængig af kildens lydsignal og den valgte
surroundsound-tilstand.
Treble
Justerer højfrekvent lyd.
Bass
Justerer lavfrekvent lyd.
Harmonics Equalizer
On: Henter haleformen på bølgeformatet, som sandsynligvis
ville blive udeladt af lydkomprimeringsalgoritmer på
grund af dens lave amplitude.
Off: Deaktiverer denne funktion.
Ikke tilgængeligt med andre
kildesignaler end Dolby
Digital eller AAC-lyd.
A/V SYNC
Forbinder lyd- og videosignaler, der er ude af synkronisering
ved at forsinke lydoutput. Lydoutput kan forsinkes i stigninger
på 10 millisekunder i intervaller på 0-100 ms.
Bemærk!
• Nogle lyd- og videosignaler, der er ude af synkronisering, kan ikke
afhjælpes med denne funktion, afhængigt af kildesignalet.
24
Type of Headphones
Skifter til den optimale virtuelle surroundsound-indstilling for
den anvendte type hovedtelefoner.
Inner Ear: Ideel til hovedtelefoner med ørepropper, f.eks. som
de medfølgende hovedtelefoner.
Overhead: Ideel til hovedtelefoner til placering over øret eller
ørepropper.
Bemærk!
• Surroundsound-effekter frembringes muligvis ikke korrekt,
medmindre denne indstilling matcher den anvendte type
hovedtelefoner.
Dual Mono
Ikke tilgængeligt med andre
kildesignaler end Dolby
Digital eller dobbelt
AAC-monolyd.
Skifter kildesignaler af typen Dolby Digital eller dobbelt
AAC-monolyd om til hoved- eller underlydoutput.
Main: Både venstre og højre hovedtelefon består udelukkende
af hovedlydindhold.
Sub: Både venstre og højre hovedtelefon består udelukkende
af underlydindhold.
Main/Sub: Hovedtelefonoutput i den ene side består af
hovedlydindhold. Output i den anden side består
af underlydindhold.
General Setup
Back
Vender tilbage til den foregående menu.
Set password
En adgangskode kan indstilles til at begrænse brug af systemet.
Når der er angivet en adgangskode, skal den angives, hver gang
systemet tændes.
Hvis du vil annullere beskyttelse med adgangskode, skal du
vælge "Cancel password" og angive adgangskoden.
Navnet på dette
indstillingspunkt skifter til
"Cancel password", når din
adgangskode er angivet.
Bemærk!
• Systemet slukkes automatisk i følgende situationer. Du skal enten
tænde systemet og angive adgangskoden igen eller annullere
beskyttelse med adgangskode.
– Hvis adgangskoden angives forkert, og du lukker den viste
indstillingsmenu ved at bruge knappen MENU eller b
– Efter 90 sekunder uden aktivitet på skærmen til angivelse
af adgangskode.
LPCM Multi-Ch. Mode
On: Aktiverer modtagelse af multikanals LPCM-kildesignaler
af processorenheden.
Off: Deaktiverer denne funktion.
25
HDMI pass-through
On: Aktiverer pass-through, så du kan se eller lytte til indhold
på et TV eller en anden skærmenhed, når systemet er
i standby. Yderligere oplysninger finder du i
"Startvejledning".
Off: Deaktiverer denne funktion. Hvis du vil spare strøm, skal
du vælge "Off", når et TV eller en anden skærmenhed ikke
er tilsluttet til processoren.
Control for HDMI
On: Aktiverer Control for HDMI CEC (Consumer Electronic
Control)-kompatibelt udstyr, der er tilsluttet processoren,
ved brug af knapperne v/V/b/B på den hovedmonterede
enhed.
Knappen v: Starter afspilning.
Knappen V: Stopper afspilning midlertidigt.
Knappen b: Hopper til foregående kapitel. Hold
knappen nede for at spole hurtigt tilbage.
Knappen B: Hopper til næste kapitel. Hold knappen
nede for at spole hurtigt fremad.
Off: Deaktiverer denne funktion. Brug fjernbetjeningen til det
tilsluttede udstyr til at betjene den.
Bemærk!
• Hvis betjening ikke er mulig med denne indstilling aktiveret, er det
tilsluttede udstyr ikke kompatibelt med funktionen "Control for
HDMI" på systemet. Betjen det tilsluttede udstyr direkte.
Power off when
unmounted
On: Slukker systemet automatisk 30 minutter efter, at du har
taget den hovedmonterede enhed af.
Off: Deaktiverer denne funktion.
Tip!
• Uanset denne indstilling vil skærmene slukkes automatisk, ti sekunder
efter du har taget den hovedmonterede enhed af.
Illumination
On: Aktiverer belysningen på den hovedmonterede enhed.
Off: Deaktiverer denne funktion.
Language setting
Indstiller det sprog, der bruges til menuer og andre elementer
i brugergrænsefladen.
Bemærkninger
• Lyden slås fra, mens denne indstilling konfigureres.
• Lydstyrken kan ikke justeres, mens denne indstilling konfigureres.
26
Prolonged viewing
warning
On: Aktiverer automatisk visning af en advarsel om, hvorvidt
der skal slukkes for strømmen efter tre timers
sammenhængende visning. Hvis du vælger "Yes" på
advarselsskærmen, slukkes der for strømmen. Hvis du
vælger "No", slukkes der for strømmen tre timer senere,
efter seks timers sammenhængende visning.
Off: Deaktiverer denne funktion.
Bemærkninger
• Når advarslen vises efter tre timers visning, slås strømmen automatisk
fra, hvis der ikke reageres inden for 90 sekunder.
• Der vises en advarselsskærm 30 minutter og 5 minutter, før systemet
slukker af sig selv.
Startup viewer
warning
On: Aktiverer automatisk visning af en advarsel om start.
Off: Deaktiverer denne funktion.
Reset to factory
settings
Nulstiller alle indstillinger til de oprindelige standardværdier.
Bemærk!
• Adgangskoden, der er angivet i "Set password" (i "General Setup"),
bliver også slettet.
Guide of HDMI device control
Viser betjeningsvejledningen for de knapper på den hovedmonterede enhed, som kan bruges
sammen med funktionen "Control for HDMI" (side 26).
27
Fejlfinding
Hvis følgende symptomer opstår, når du bruger systemet, skal du kontrollere kolonnen
Årsag/Handling, før du anmoder om service. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler
eller det nærmeste lokale autoriserede Sony-servicecenter, hvis problemet fortsætter.
Strømforsyning
28
Symptom
Årsag/Handling
Systemet tændes ikke
p Kontrollér, at lysnetledningen er sat helt i.
p Sørg for, at den hovedmonterede enheds tilslutningsledning
er sat helt ind i HMD OUT-stikket.
p Opstart tager normalt et par sekunder.
Systemet slukkes ikke
p Hold knappen 1 (tænd/standby) nede i mindst ét sekund.
Video
Symptom
Årsag/Handling
Ingen video, eller
videoudgangssignalet
er forvrænget
p Der henvises til "Startvejledning". Kontrollér, at lysnetledningen,
HDMI-kablet og ledningen på den hovedmonterede enhed er
tilsluttet korrekt.
p Sørg for, at udstyr, der tilsluttes til HDMI IN-stikket på
processoren, er tændt.
p Kontrollér, om kildesignalet er understøttet af systemet.
Oplysninger om understøttede signaler finder du
i "Understøttede HDMI-indgangs- og udgangssignaler:"
i "Specifikationer" (side 36).
p Når PlayStation®3 (PS3™) anvendes med dette system, og hvis
indstillingerne af video- og lydudgang på PS3™ ikke svarer til
indstillingerne på dette system eller det anvendte kabel og tv,
vil der ikke altid være noget video- og lydudgangssignal. Hvis
sådanne symptomer forekommer, skal du slukke for PS3 og
derefter tænde den igen ved at trykke på afbryderen i mindst
fem sekunder, indtil du hører et bip to gange. Indstillingerne
for video- og lydudgang bliver automatisk nulstillet til
standardindstillingerne.
p Hvis der ikke er noget videooutput, når systemet anvendes
med andet afspilningsudstyr end PlayStation®3 (PS3™),
skal du midlertidigt stoppe og genoptage afspilningen. Prøv
at genstarte afspilningsudstyret, hvis problemet fortsætter.
p HDMI-kablet kan være løst. Kontrollér, at HDMI-kablet er sat
helt i. Hvis videokvaliteten ikke forbedres, kan HDMI-kablet
være beskadiget. I så fald kan du prøve et nyt kabel.
p Når du vælger "Side-by-Side" eller "Over-Under", i "3D Display"
(i "3D Settings"), skal du ændre indstillingen til "Off", når du
har set 3D-indhold (side 20).
p Hvis udstyret er tilsluttet til processoren via en AV-forstærker
(receiver), kan du prøve at tilslutte udstyret direkte til
processoren i stedet for. For nærmere oplysninger henvises
til betjeningsvejledningen til det anvendte udstyr.
p Når du bruger en HDMI-vælger, skal du sørge for, at indgangen
på vælgeren er indstillet korrekt.
p Brug enten det medfølgende HDMI-kabel eller et HDMI-kabel,
der fås i almindelig handel under betegnelsen High-Speed-kabel.
p Sørg for at deaktivere videooutput med Deep Colour-signalet
på det tilsluttede udstyr. Hvis denne valgmulighed ikke er
tilgængelig på udstyret, og indholdet udsendes ved 1080/60p,
skal du ændre HDMI-videoudgangen til 1080i video.
29
30
Symptom
Årsag/Handling
Skærmen er mørk eller sløret
p Der henvises til "Startvejledning". Kontrollér, at lysnetledningen,
HDMI-kablet og ledningen på den hovedmonterede enhed er
tilsluttet korrekt, og at du har den hovedmonterede enhed
korrekt på.
p Linsevidden kan være justeret forkert (side 17). Udfør
justeringen igen ved at gå til "Lens span adjustment"
i indstillingsmenuen (side 19).
p Hvis linserne i den hovedmonterede enhed er snavsede,
skal du rense dem ved at tørre dem af med en blød, tør klud.
Skærmene slukker pludselig
p Efter tre timers uafbrudt visning viser systemet en
advarselsskærm og slukkes efter 90 sekunder uden aktivitet.
Hvis du sletter meddelelsen og fortsætter med at bruge enheden,
vil systemet automatisk slukke efter yderligere tre timer for at
fremme sunde brugsvaner. Se "Prolonged viewing warning"
(side 27) for at få flere oplysninger.
p Bær den hovedmonterede enhed korrekt. Ti sekunder efter
sensoren i den hovedmonterede enhed registrerer, at du har taget
enheden af, slukkes den viste skærm automatisk. Se "Power off
when unmounted" (side 26) for at få flere oplysninger.
Billedvisning sløres over tid
p Selvom visning af billeder eller næsten ubevægelige billeder kan
blive sløret over tid, betyder det ikke, at der er skader på systemet.
Du kan gendanne normal lysstyrke med nogen betjening på den
hovedmonterede enhed eller direkte på det tilsluttede udstyr.
Nogle pixel på skærmene
er ikke tændt, eller nogle
pixel er altid tændt
p Selvom OLED-paneler er fremstillet med avanceret teknologi,
kan pixel i nogle tilfælde være permanent sorte eller lyse i rød,
blå eller grøn. Dette betyder ikke, at der er skader på systemet.
Nogle scener på en
Blu-ray-disk, der er
optaget ved 24 fps
(matcher den originale film)
ser unaturlige ud
p Prøv at aktivere "24p True Cinema". Yderligere oplysninger
finder du under "24p True Cinema" (side 23).
Skærmen flimrer
p Nogle kildesignaler kan få skærmen som helhed til at se ud, som
om den flimrer, når "Panel Drive Mode" er indstillet til "Clear",
eller når "24p True Cinema" er aktiveret. Yderligere oplysninger
finder du i "Panel Drive Mode" (side 22) og "24p True Cinema"
(side 23).
Symptom
Årsag/Handling
Video vises ikke i 3D
p Hvis det samme billede vises ved siden af eller over hinanden,
kan indstillingen af 3D-visningsformat være forkert. Prøv at
ændre indstillingen "3D Display" i "3D Settings" (side 20).
p Opfattelse af 3D varierer fra person til person.
p Hvis menuen "3D Settings" vises, men billederne ikke vises i 3D,
kan du prøve at genstarte det tilsluttede udstyr, der anvendes
til 3D-afspilning.
p Systemet understøtter ikke konvertering fra 2D til 3D
(simuleret 3D).
p Visning af anaglyf-billeder i 3D kræver anaglyf-briller (f.eks. med
røde og blå linser).
p Kontrollér også indstillingerne på det afspilningsudstyr, der er
tilsluttet til processoren.
p Når PlayStation®3 (PS3™) anvendes med dette system, og hvis
indstillingerne af video- og lydudgang på PS3™ ikke svarer til
indstillingerne på dette system eller det anvendte kabel og TV,
vil der ikke altid være noget 3D-videooutput. Hvis sådanne
symptomer forekommer, skal du slukke for PS3 og derefter
tænde den igen ved at trykke på afbryderen i mindst fem
sekunder, indtil du hører et bip to gange. Indstillingerne for
video- og lydudgang bliver automatisk nulstillet til
standardindstillingerne.
p Hvis der ikke er noget 3D-videooutput, når systemet anvendes
med andet afspilningsudstyr end PlayStation®3 (PS3™), skal du
midlertidigt stoppe og genoptage afspilningen. Prøv at genstarte
afspilningsudstyret, hvis problemet fortsætter.
Visning i 3D aktiveres ikke
automatisk
p Sørg for, at indstillingen "Auto 3D" i "3D Settings" er indstillet
til "On" (side 21).
p 3D-indhold uden et identifikationssignal for 3D-format, vises
ikke automatisk i 3D. Prøv at ændre indstillingen "3D Display"
i "3D Settings" til "Side-by-Side" eller "Over-Under" (side 20).
31
Lyd
32
Symptom
Årsag/Handling
Der er ingen lyd /
Der er forstyrrelser /
Der kan ikke skrues
op for lyden
p Hovedtelefonstikket er ikke tilsluttet korrekt. Hvis
hovedtelefonerne er tilsluttet forkert, svækkes lyden fra
hovedtelefonerne. Sæt stikket fra hovedtelefonerne i, og tryk,
indtil det klikker på plads (side 10).
p Hovedtelefonstikket er snavset. Rengør hovedtelefonstikket
med en blød tør klud.
p Juster lydstyrken ved hjælp af knapperne VOL +/-.
p Der henvises til "Startvejledning". Kontrollér, at lysnetledningen,
HDMI-kablet og ledningen på den hovedmonterede enhed er
tilsluttet korrekt.
p Kontrollér, om kildesignalet er understøttet af systemet.
Oplysninger om understøttede signaler finder du i
"Understøttede HDMI-indgangs- og udgangssignaler:"
i "Specifikationer" (side 36). Hvis indgangssignalet ikke
understøttes, skal du kontrollere lydudgangsindstillingerne
på det tilsluttede udstyr.
p Når PlayStation®3 (PS3™) anvendes med dette system, og hvis
indstillingerne af video- og lydudgang på PS3™ ikke svarer til
indstillingerne på dette system eller det anvendte kabel og tv,
vil der ikke altid være noget video- og lydudgangssignal. Hvis
sådanne symptomer forekommer, skal du slukke for PS3 og
derefter tænde den igen ved at trykke på afbryderen i mindst
fem sekunder, indtil du hører et bip to gange. Indstillingerne
for video- og lydudgang bliver automatisk nulstillet til
standardindstillingerne.
p Hvis der ikke er noget videooutput, når systemet anvendes
med andet afspilningsudstyr end PlayStation®3 (PS3™),
skal du midlertidigt stoppe og genoptage afspilningen. Prøv
at genstarte afspilningsudstyret, hvis problemet fortsætter.
p Hvis udstyret er tilsluttet til processoren via en AV-forstærker
(receiver), kan du prøve at tilslutte udstyret direkte til
processoren i stedet for. For nærmere oplysninger henvises
til betjeningsvejledningen til det anvendte udstyr.
p Når systemet er tilsluttet til HDMI CEC-kompatible
hjemmebiografsystemer eller AV-forstærkere (receivere), skal
du kontrollere følgende indstillinger.
– Sørg for, at indstillingen "Control for HDMI" i "General Setup"
er indstillet til "On" (side 26).
– Sørg for, at "Control for HDMI" er aktiveret på AVforstærkeren (receiver) eller andet udstyr. For nærmere
oplysninger henvises til betjeningsvejledningen til det anvendte
udstyr.
p Ved multikanals LPCM-input skal du sørge for, at indstillingen
"LPCM Multi-Ch. Mode" i "General Setup" er indstillet til "On"
(side 25).
Symptom
Årsag/Handling
Der er ingen surroundsoundeffekt
p Sørg for, at indstillingen "Surround" i "Sound" ikke er indstillet
til "Off" (side 24).
p Sørg for, at indstillingen "Type of Headphones" i "Sound"
er korrekt for den anvendte type hovedtelefoner (side 25).
p Opfattelse af lyd varierer fra lytter til lytter.
Der er ingen bas
p Sørg for, at ørepuderne passer præcist i dine ører (side 15).
Der er ingen lydindgang
i Dolby Digital- eller
AAC-format
p Afspilningsudstyret kan konfigureres til at konvertere
Dolby Digital- eller AAC-lydudgangssignaler til LPCM-signaler.
I dette tilfælde skal du deaktivere Dolby Digital- eller
AAC-konvertering i indstillingerne for afspilningsudstyret
og derefter genoptage afspilning. For nærmere oplysninger
henvises til betjeningsvejledningen til det anvendte udstyr.
Afspilning af lyd er ikke
i det rigtige format
p Ved dobbelt monolyd skal du ændre indstillingen "Dual Mono"
i "Sound" (side 25). Kontrollér indstillingerne på det tilsluttede
udstyr for andre lydformater.
HDMI Control
Symptom
Årsag/Handling
Tilsluttet udstyr kan ikke
betjenes med knapperne på
den hovedmonterede enhed
p Sørg for, at det tilsluttede udstyr understøtter HDMI
CEC-funktionerne.
p Kontrollér, at indstillingen "Control for HDMI" på det tilsluttede
udstyr er konfigureret korrekt. For nærmere oplysninger
henvises til betjeningsvejledningen til det anvendte udstyr.
p Den tilsluttede AV-forstærker (receiver) er muligvis ikke
kompatibel med funktionen "Control for HDMI" på systemet.
Funktionen "Control for HDMI" virker ikke korrekt i dette
tilfælde.
p Betjening af tilsluttet udstyr ved at trykke på knapperne på den
hovedmonterede enhed er måske ikke mulig, umiddelbart efter at
systemet tændes eller umiddelbart efter aktivering af "Control for
HDMI" i "General Setup".
p Sørg for, at indstillingen "Control for HDMI" i "General Setup"
er indstillet til "On" (side 26).
33
Andre problemer
34
Symptom
Årsag/Handling
Strømindikatoren bliver
ved med at blinke rødt
p Hvis indikatoren blinker to gange hvert tredje sekund, kan
den hovedmonterede enhed eller processoren være beskadiget.
Kontakt en Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret
Sony-servicecenter.
p Hvis indikatoren blinker tre gange hvert tredje sekund, er
processoren overophedet. Vent, indtil enheden afkøles, og
indikatoren holder op med at blinke. Sørg for ikke at tildække
eller blokere ventilationsåbningerne på processoren, så der er
ordentlig ventilation.
p Hvis indikatoren blinker fire gange hvert tredje sekund i et
minut, er den hovedmonterede enhed overophedet. Vent,
indtil enheden afkøles, og indikatoren holder op med at blinke.
p Hvis indikatoren blinker fem gange hvert tredje sekund i et
minut, er både den hovedmonterede enhed og processoren
overophedet. Vent, indtil enheden afkøles, og indikatoren holder
op med at blinke.
Når systemet er slukket,
afspilles video og lyd fra
afspilningsudstyret ikke
på et TV, der er tilsluttet
til HDMI OUT-stikket
p
p
p
p
"Control for HDMI" på et TV
kan ikke bruges til at betjene
afspilningsudstyr, heller
ikke når systemets HDMI
pass-through bruges
p Der henvises til betjeningsvejledningen til TV'et. Angiv det
afspilningsudstyr, der er tilsluttet processoren, som
betjeningsenhed i indstillingen "Control for HDMI" for TV'et.
Den hovedmonterede
enheds knapper reagerer
ikke
p Knapperne på den hovedmonterede enhed fungerer ikke,
medmindre du har den på.
Der vises "DEMO" i øverste
højre hjørne af skærmen
med indstillingsmenu
p Kontakt en Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret
Sony-servicecenter.
Kontrollér, at HDMI-kablerne er fuldt tilsluttet.
Indstil "HDMI pass-through" i "General Setup" til "On" (side 26).
Skift indgangskilden på TV'et til dette system.
Kontrollér HDMI-udgangsindstillingerne på afspilningsudstyret.
Symptom
Årsag/Handling
Kan ikke justere
"Language setting", fordi
indstillingsmenuen er på
et ukendt sprog
p Hvis den indledende opsætning ikke er færdig, skal du trykke
på knappen b gentagne gange for at vende tilbage til skærmen
til valg af sprog og derefter vælge dit foretrukne sprog igen.
p Hvis du er færdig med den indledende opsætning, skal du
følge disse trin for at nulstille systemet til de oprindelige
fabriksindstillinger og angive det korrekte sprog.
1 Tryk på knappen MENU igen for at få vist
indstillingsmenuerne.
2 Tryk på knappen V, og vælg
(ikonet "General Setup").
3 Tryk på knappen B, og flyt markøren til højre.
4 Tryk på knappen V, og flyt markøren til den nederste
indstilling.
5 Tryk på knappen MENU igen. (Bekræftelsesmeddelelsen
"Reset to factory settings" vises).
6 Tryk på knappen b, og tryk derefter på knappen MENU.
(Systemet genstartes).
7 Når den indledende indstillingsskærm vises, skal du trykke på
knapperne v/V for at vælge dit foretrukne sprog og derefter
trykke på knappen B.
8 Følg de viste instruktioner for at afslutte den indledende
opsætning.
35
Mål (BxHxD, inkl. de største fremspring)
Specifikationer
Strømkrav
Model til Nordamerika:
120 V vekselstrøm, 60 Hz
Modeller til Storbritannien, Europa,
Mellemøsten, Sydafrika og Oceanien:
220 V – 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Modeller til Rusland og Ukraine:
220 V – 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Model til Taiwan:
110 V vekselstrøm, 60 Hz
Model til Kina:
220 V – 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Model til Sydkorea:
220 V vekselstrøm, 60 Hz
Model til Indien:
220 V – 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Model til Mexico:
120 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Andre modeller:
110 V – 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Strømforbrug
15 W (i drift)
0,25 W (i standbytilstand)
1,6 W (i standbytilstand ved brug af
HDMI pass-through)
Betjeningstemperatur
5 °C til 35 °C
Betjeningsfugtighed
25 % til 80 %
36
Hovedmonteret enhed:
Ca. 187 mm × 104 mm × 254 mm
(7 3/8 tommer × 4 1/8 tommer ×
10 tommer)
Processor:
Ca. 180 mm × 36 mm × 168 mm
(7 1/8 tommer × 1 7/16 tommer ×
6 5/8 tommer)
Vægt
Hovedmonteret enhed:
Ca. 330 g (ekskl.
tilslutningsledning)
Processor:
Ca. 600 g (ekskl. lysnetledning)
Skærmopløsning
1.280 prikker (vandret) ×
720 prikker (lodret)
Pupilafstand
55 mm – 72 mm (2 1/4 tommer –
2 7/8 tommer)
Indgange og udgange
HMD OUT:
Dedikeret 15-bens stik
HDMI IN og HDMI OUT*:
HDMI-standardstik med 19 ben
Understøttede HDMI-indgangs- og
udgangssignaler:
Videoindgang (2D-formater):
480/60p, 576/50p, 720/24p,
720/50p, 720/60p, 1080/50i,
1080/60i, 1080/24p, 1080/50p,
1080/60p
Videoindgang (3D-formater: Frame
Packing, Side-by-Side og
Top-and-Bottom):
720/50p, 720/60p, 1080/50i,
1080/60i, 1080/24p
Lydindgang:
Lineær PCM (2/multikanals,
32/44,1/48 kHz), Dolby Digital
(2/multikanal, 32/44,1/48 kHz),
AAC (2/multikanal, 32/48 kHz)
Hovedtelefonstik:
Stereoministik
* Når HDMI pass-through er aktiveret, passerer
signaler, der sendes til processoren, gennem
processoren til HDMI-udgangen. Men følgende
signaler er ikke kompatible med pass-through.
– Deep Colour-signaler
– Videosignaler med en opløsning
på 4.000 (ved en høj opløsning på over
3.840 (vandret) x 2.160 (lodret) pixel)
Hovedtelefoner (medfølger)
Frekvenskurve:
5 Hz - 24.000 Hz
Impedans:
16 Ω (1 kHz)
Medfølgende tilbehør
Bemærkning om licens
og varemærker
Varemærker
• Betegnelserne HDMI™ og HDMI
High-Definition Multimedia Interface
og HDMI-logoet er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende
HDMI Licensing LLC i USA og i andre
lande.
Se "Medfølgende tilbehør" (side 8).
Systemets specifikationer og design kan
ændres i forbindelse med forbedringer
uden forudgående varsel.
• Fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories.
Dolby og det dobbelte D-symbol
er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
• "PlayStation" er et registreret varemærke
tilhørende Sony Computer Entertainment
Inc. Desuden er "PS3" et varemærke
tilhørende samme firma.
• VPT, Virtualphones Technology er
et registreret varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• Andre navne på systemer og produkter
er generelt varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende de respektive
producenter. Symbolerne ™ og ® bruges
ikke i denne vejledning.
Bemærkninger og licenser til
software, der bruges i dette produkt
Dele af softwaren i dette produkt er
licenseret under FreeType Project License.
Dele af denne software er dækket af
copyright © fra 2006 under The FreeType
Project (www.freetype.org). Alle rettigheder
forbeholdes.
37
38
39
© 2012 Sony Corporation
4-439-019-11(1) (DK)
Download PDF

advertising