Sony | CFD-RG880CP | Sony CFD-RG880CP Betjeningsvejledning

4-127-407-63(1)
Specifikationer
Grundlæggende betjening
CD-afspillerafsnit
Radiodel
Frekvensinterval
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 5 31 - 1.602 kHz
Antenner
FM: Teleskopantenne
AM: Indbygget ferritantenne
DK
Printed in China
ADVARSEL
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der
ikke anbringes genstande indeholdende væsker, såsom
vaser eller lignende ovenpå apparatet.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet
fra strømforsyningsnettet, skal du koble apparatet til en
stikkontakt med nem adgang. Hvis du opdager noget
mærkeligt ved apparatet, skal du straks tage stikket ud af
stikkontakten i væggen.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, som f.eks. en
bogreol eller et indbygget skab.
Batteriet (en batteripakke eller batterier, der er installeret
i apparatet), må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks.
solskin, ild eller lignende i længere tid.
Navnepladen og vigtige oplysninger vedrørende
sikkerhed er placeret udvendig i bunden.
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske Union og
andre europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Sony alkaline LR20: ca. 6 t
Cd-afspilning
USB-del
Sony R20P: ca. 1 t
Understøttet bithastighed
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 - 320 kbps, VBR
WMA:
16 - 320 kbps, VBR
Samplingsfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48kHz
(USB) port
USB-A (Fuld hastighed)
Sony alkaline LR20: ca. 5 t
Mål
Ca. 551 × 263 × 380 mm (b/h/d)
(inkl. fremspringende dele)
Vægt
Ca. 8,5 kg (inkl. batterier)
Medfølgende tilbehør
Netledning (1)
Fjernbetjening (1)
Bemærkninger om MP3-/WMA-diske
Når disken lægges i, læser apparatet alle filerne på denne disk.
Afspilning af en cd-/MP3-/WMA-disk
1 Tryk på CD  på apparatet.
(Tryk på OPERATE (POWER)  på fjernbetjeningen,
og tryk derefter på CD .)
2 Tryk på  PUSH OPEN/CLOSE  på apparatet, og
læg en disk med etiketsiden opad i cd-rummet.
Tryk på  PUSH OPEN/CLOSE  på apparatet for
at lukke cd-rummet.
3 Tryk på  på apparatet ( på fjernbetjeningen)
.
Apparatet afspiller alle spor/MP3-/WMA-filer på én
gang.
Når du lægger MP3-/WMA-diske i, vises "MP3" eller
"WMA" på displayet, når apparatet har læst
filoplysningerne.
Lyd-cd
Hvis der er støj på FM-udsendelsen, skal du trykke på MODE ,
indtil "Mono" vises på displayet, og radioen vil afspille i mono.
Spornummer
* VOL + (VOLUME + på fjernbetjeningen) ,   og  
(på apparatet) har et berøringspunkt.
**Denne knap angives som "POWER" i visse lande/områder.
Apparatets driftsspænding er vist i bunden af apparatet.
Kontroller apparatets driftspænding ved ændring af AMtuningsintervallet, radiofrekvensområdet og vekselstrøm.
Sådan tændes for/afbrydes strømmen
Sådan justeres lydstyrken
Tryk på VOL +, – (VOLUME +, – på fjernbetjeningen)
.
Sådan lyttes via hovedtelefoner
Tilslut hovedtelefonerne til  (hovedtelefoner) stikket
.
Enheden skifter automatisk til standby, hvis der ikke udføres handlinger i over 20 minutter, mens enheden er indstillet til
CD, USB eller TAPE – det samme gælder, hvis enheden er indstillet til AUDIO IN, og der ikke udføres handlinger i 2
timer. Tryk samtidig på DSPL/ENT  og ENTER  for at aktivere/deaktivere standby. Oplysningerne på displayet
blinker i 2 minutter, før enheden skifter til standby. Når netledningen er tilsluttet, mens enheden er i standby, vises
"STANDBY" på displayet.
1 Tryk på USB  på apparatet.
2 Tilslut USB-enhed til (USB) porten .
Funktion
Hold pause i
afspilning
Tryk på
 på apparatet ( på
fjernbetjeningen) . Tryk på den
igen, hvis du vil genoptage
afspilningen.
Stop afspilning
 .
Gå til næste spor/
MP3-/WMA-fil
Gå tilbage til
forrige spor/MP3-/
WMA-fil
Vælg en mappe på
en MP3-/WMAdisk
Find et punkt,
mens du lytter til
lyden
 .
Find et punkt,
mens du
observerer
displayet
 (fremad) eller  (tilbage)
 på pause, og hold den nede,
indtil du finder punktet ( eller
  på fjernbetjeningen).
Fjern cd'en
 PUSH OPEN/CLOSE .
 .
+ for at gå fremad, og
gå tilbage .
– for at
 (fremad) eller  (tilbage)
 under afspilning, og hold den
nede, indtil du finder punktet (
eller   på fjernbetjeningen).
Når LIGHT SYNC-funktionen er aktiveret, lyser ringen
rundt om basenheden i henhold til lydsignalstyrken.
Tryk på knappen gentagne gange for at vende tilbage til
normal lyd, indtil indikationen vises på displayet.
Bemærkninger
Mens automatisk slukning er aktiveret, lyser ringen ikke, selv om
WOOFER-funktionen anvendes.
Når hovedtelefonerne anvendes, virker WOOFER-funktionen ikke.
Sådan slukkes for demofunktionen
Når du tilslutter til stikkontakten i væggen, starter
demofunktionen automatisk. Tryk på OPERATE
(POWER)  for at slukke for demofunktionen.
Hvis du ikke ønsker at tænde for strømmen til apparatet,
kan du udføre følgende trin for at slukke:
1 Tryk på  , mens du holder DSPL/ENT  nede.
Udfør de samme trin igen for at fortsætte
demofunktionen.
Når du betjener apparatet med batterier, aktiveres demofunktionen
ikke.
stoppede afspilningen (Genoptag afspilning). Under stop vises det
spor/MP3-/WMA-filnummer, som skal afspilles.
Hvis du vil annullere den genoptagne afspilning (starte afspilningen
fra begyndelsen af første spor/MP3-/WMA-fil), skal du trykke på
 , mens cd'en er stoppet. Når du åbner cd-rummet eller slukker
for apparatet, annulleres genoptaget afspilning også.
Bemærk
Du kan ikke finde et bestemt spor, hvis "SHUF" eller "PGM" lyser på
displayet.
Tryk på  , og tryk derefter på MODE  gentagne gange, indtil
"SHUF" og "PGM" forsvinder fra displayet.
2 Tryk på   på apparatet.
Enheden begynder at afspille.
Funktion
Hold pause i
afspilning
Tryk på
  på apparatet. Tryk på den
igen, hvis du vil genoptage
afspilningen.
Stop afspilning
  på apparatet.
Filnummer
4
Efter at filnavnet er blevet vist,
vises spilletiden.
Tryk på VOL + eller – (eller VOLUME + eller – på
fjernbetjeningen)  for at justere lydstyrken.
Andre funktioner
Funktion
Hold pause i
afspilning
Tryk på
 . Tryk på knappen igen for
at fortsætte afspilningen*.
Stop afspilning
 .
Vælg en mappe
+ eller – .
Vælg en fil
 eller  .
Find et punkt i en
fil
Hold  eller   nede
under afspilningen, og slip
knappen ved det ønskede punkt
( eller   på
fjernbetjeningen).
Vælg Gentag
afspilning
REPEAT  på apparatet, indtil
" " eller " 1" vises.
Fjern USBenheden
Hold   nede, indtil "NO DEV"
vises, og fjern derefter USBenheden.
afspilningen (Genoptag afspilning). Under stop vises MP3-/WMAfilnummeret og spilletiden for afspilningen.
Hvis du ikke vil fortsætte afspilning (starte afspilningen fra
begyndelsen af første MP3-/WMA-fil), skal du trykke på  .
Bemærk
Hold altid   nede, og kontroller, at "NO DEV" vises, før du fjerner
USB-enheden. Fjernelse af USB-enheden, mens "NO DEV" ikke
vises, kan ødelægge dataene på USB-enheden eller beskadige selve
USB-enheden.
Sådan skiftes afspilningsfunktionen
Hurtig fremad- eller  eller  (tilbagespoling eller
tilbagespoling
hurtigt fremadspoling)  på
apparatet.
Tryk på MODE  gentagne gange, mens USB-enheden
ikke afspiller. Du kan vælge normal afspilning (" " til
alle filer i mappen på USB-enheden), vilkårlig afspilning
("SHUF" eller " SHUF") eller programafspilning
("PGM").
Skub kassetten ud
Bemærkninger om USB-enheden
  på apparatet.
4 Tryk på REC CD  USB  på apparatet.
"REC" blinker, og displayet gennemløber "CD SYNC",
"FREExxxM"* (fri plads på USB-enheden) og "PUSH
ENT".
Den røde indikator blinker.
USB-enheden ændres til optage-standby, og apparatet
vil holde pause i afspilningen.
*Hvis mængden af fri plads er i gigabyte-området, vises
"FREExxxG" som apparatet.
5 Tryk på ENTER  på apparatet.
Optagelsen starter. Den røde indikator holder op med
at blinke og tændes under optagelsen. Apparatet og
USB-enheden stopper automatisk, når optagelsen er
afsluttet.
REC1-optagelse
Denne procedure giver dig mulighed for nemt at optage
aktuelt afspilningsspor eller MP3-/WMA-fil på en USBenhed.
1 Tilslut en USB-enhed med optagekapacitet til
(USB) porten .
Afspilningen starter fra MP3-/WMA-filen, hvor du sidst stoppede
displayet.
Afspilningen starter fra spor/MP3-/WMA-filen, hvor du sidst
Bemærk
Den blå indikator lyser, og "USB MEMORY" vises på
displayet.
Tryk på  .
Apparatet begynder at afspille.
Tip
* Hvis spilletiden er mere end 100 minutter, vises det som "--:--" på
på MODE  gentagne gange for at vælge
afspilningsfunktionen.
Afspilningsfunktionen ændres automatisk til Normal
afspilning, hvis apparatet er i Vilkårlig afspilning,
Gentag afspilning, Programafspilning (uden
programmerede spor eller MP3-/WMA-filer) ved
begyndelsen af optagelsen.
Yderligere oplysninger om afspilningsfunktioner
findes i "Sådan skiftes afspilningsfunktionen" i "Lytte
til musik fra en USB-enhed".
2 Tryk på CD , og isæt disken med sporet eller den
MP3-/WMA-fil, som du vil optage.
3 Vælg sporet eller MP3-/WMA-filen, og begynd at
afspille den.
4 Tryk på REC CD  USB  på apparatet, mens det
valgte spor- eller den valgte MP3-/WMA-fil afspilles.
"REC" blinker, og displayet gennemløber "REC 1",
"FREExxxM"* (fri plads på USB-enheden) og "PUSH
ENT". USB-enheden ændres til optage-standby, og
apparatet vil holde pause i afspilningen.
*Hvis apparatet med den fri kapacitet er gigabyte, vises
"FREExxxG".
5 Tryk på ENTER  på apparatet.
Optagelsen starter. Når optagelsen er afsluttet,
fortsætter cd'en med at afspille.
Sådan afbrydes optagelsen
Tryk på  .
Den røde indikator slukker.
Sådan flyttes USB-enheden
1 Tryk på USB , når apparatet stopper med at
afspille.
2 Hold   på apparatet nede, indtil "NO DEV" vises.
3 Fjern USB-enheden.
Sådan slettes MP3-/WMA-filer eller mapper på
en USB-enhed
Du kan slette MP3-/WMA-filer eller mapper, der findes
på en USB-enhed.
1 Tilslut en USB-enhed med optagekapacitet til
(USB) porten .
2 Tryk på USB  på apparatet.
3 Tryk på + eller –  gentagne gange for at vælge
en mappe eller tryk på  eller   gentagne
gange for at vælge en MP3-/WMA-fil.
4 Tryk på ERASE /MEMORY SELECT  på apparatet.
Du kan ikke ændre afspilningsfunktionen under afspilning.
Nogle gange kan det være nødvendigt før afspilningen starter, når:
–mappestrukturen er kompleks.
–USB-enheden er næsten fuld.
Når en USB-enhed tilsluttes, læser apparatet alle filerne på enheden.
Hvis der er mange mapper eller filer på enheden, kan det tage lang
tid for apparatet at blive færdig med at læse dem.
Tilslut ikke en USB-enhed via en USB-hub.
Når en funktion udføres på USB-enheden, kan der i nogle tilfælde i visse
USB-enheder være en forsinkelse, før dette udføres på apparatet.
Dette apparat understøtter muligvis ikke alle funktionerne på den
tilsluttede USB-enhed.
Filer, der er optaget med dette apparat, afspilles i rækkefølgen af
mappeoprettelsen. Filer, der optages af en anden enhed end dette
apparat (som f.eks. en computer) kan muligvis ikke afspilles i den
rækkefølge, hvor i de blev optaget.
Afspilningsrækkefølgen på apparatet kan være anderledes end på
den tilsluttede USB-enhed.
Gem ikke ikke-MP3-/WMA-filer eller unødvendige filer på en
USB-enhed, der indeholder MP3-/WMA-filer.
Under afspilning springes mapper, der ikke indeholder
MP3-/WMA-filer over.
Apparatet kan kun afspille MP3-/WMA-filer, der har filtypen ".mp3"
eller ".wma".
Hvis der er filer på disken, der har filtypen ".mp3" eller ".wma", men
ikke er MP3-/WMA-filer, kan apparatet frembringe støj, eller der
kan opstå fejl.
En enkelt USB-enhed kan maksimalt indeholde 999 MP3-/
WMA-filer og 255 mapper.
Det maksimale antal MP3-/WMA-filer og mapper kan variere,
afhængigt af fil- og mappestrukturen.
Kompatibilitet med alle MP3/WMA-kodnings-/brændersoftware,
optageenheder og optagemedier kan ikke garanteres. Hvis du
bruger en inkompatibel USB-enhed, springes lyden over, eller der
frembringes støj, eller apparatet afspiller slet ikke.
5
"ERASE" vises på displayet.
Når du sletter et spor, vises "TRACK" efterfulgt af
"ERASE?"
Når du sletter en mappe, vises "FOLDER" efterfulgt af
"ERASE?"
Tryk på   for at annullere slettefunktionen.
Tryk på ENTER  på apparatet.
Den røde indikator blinker, og den valgte MP3-/
WMA-fil eller mappe slettes.
Den røde indikator tænder under sletning og slukker,
når den er udført.
Sådan vælges optagedestinationen på en USBenhed
Hvis en USB-enhed har mere end én hukommelse (f.eks.
intern hukommelse og et hukommelseskort), kan du
vælge, hvilken hukommelse, der skal læses fra, og
derefter begynde optagelsen.
1 Tilslut en USB-enhed til (USB) porten .

Ved normalt brug bør batterierne vare i ca. seks måneder. Når fjernbetjeningen ikke længere kan betjene apparatet, skal
alle batterierne udskiftes med nye.
Når sangtitlen er blevet vist,
vises spilletiden*.
Tip
2 til en stikkontakt i væggen
Udskiftning af batterier
MP3-/WMA-filnummer
3 Når cd-afspilleren er stoppet, skal du trykke

Tryk på OPERATE (POWER) .
(fra)
Sæt to R6-batterier (størrelse AA) i (medfølger ikke).
MP3-/WMA-disk (Eksempel: Når du placerer en MP3-disk)
Driftsspændingen
Tryk på POWER DRIVE WOOFER (WOOFER på
fjernbetjeningen) .
Effektiviteten af WOOFER-funktionen kan ændres på
følgende måde:
Klargøring af fjernbetjeningen
Brug knapperne på apparatet til funktionen.
1 Tryk på   på apparatet, og sæt båndet i
båndrummet med den ønskede side opad. Brug kun
TYPE I (normal) bånd. Luk rummet.
Kontroller, at der ikke er slæk i båndet, så der ikke
opstår beskadigelse af båndet eller apparatet.
Med denne funktion kan du nemt optage en hel disk til
på USB-enhed.
1 Tilslut en USB-enhed med optagekapacitet til
(USB) porten .
Når et USB-kabel er nødvendigt, skal du tilslutte det
medfølgende USB-kabel til enheden.
Der henvises til betjeningsvejledningen, der fulgte
med USB-enheden angående oplysninger om
tilslutning.
2 Tryk på CD , sæt den disk i, som du vil optage.
* Filer med beskyttelse af ophavsret (Digital Rights Management), kan
ikke afspilles af dette apparat.
*Ved afspilning af en VBR MP3-fil kan apparatet genoptage
afspilningen fra et andet punkt.
Sådan fremhæves baslyden
Udskift alle batterierne med nye. Før du udskrifter batterierne, skal du sørge for at fjerne cd'en og koble USB-enheden
fra apparatet.
Hvis du vil bruge apparatet på batterier, skal du tage stikket ud af stikkontakten i apparatet.
Når du betjener apparatet på batterier, kan du ikke tænde apparatet ved hjælp af fjernbetjeningen.
Afspilning af et bånd
Spilletid
Før apparatet bruges
Tryk på ROCK, DANCE, SALSA, REGGAETON eller
FLAT  for at vælge det ønskede lydniveau. (Tryk på
SOUND på fjernbetjeningen  gange.)
Niveaumeteret på displayet viser lydsignalstyrken.
Udskift batterierne, når OPR/BATT-indikatoren  bliver svag, eller når apparatet holder op med at fungere.
2
(RADIO/BAND  på fjernbetjeningen) gentagne
gange.
Hver gang du trykker på knappen, skifter indikationen
som følger:
"FM"  "AM"
Hold TUNE + eller –  nede, indtil
frekvenscifrene begynder at ændre sig på displayet.
Apparatet scanner automatisk radiofrekvenserne og
stopper, når det finder en tydelig station.
Hvis du ikke kan indstille en station, skal du trykke på
TUNE + eller –  gentagne gange for at ændre
frekvensen trin for trin.
Når en FM-stereoudsendelse modtages, vises "ST".
Tip
Sådan vælges lydkarakteristika
Bemærkninger
Du kan lytte til musik, der er gemt på en USB-enhed
(digital musikafspiller eller USB-lagringsmedie).
Musikfiler i WMA- og MP3-format* kan ikke afspilles på
dette apparat.
Se "USB-enheder, der kan optages på/afspilles fra" på
bagsiden for at få en liste over USB-enheder, der kan
tilsluttes dette apparat.
1 Tryk på RADIO/BANDAUTO PRESET  på apparatet

Synkroniseret optagelse
Lytte til musik fra en USB-enhed
Lytte til radio
En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer dvdindhold på den ene side med digitalt lydindhold på
den anden. Da materialet på lydsiden imidlertid ikke
stemmer overens med cd-standarden (Compact Disc),
kan afspilning på dette produkt ikke garanteres.
Tilslut netledningen , eller sæt otte R20-batterier (størrelse D) (medfølger ikke) i batterirummet .
Samtidigt vises "READING". Hvis der er mange mapper eller ikkeMP3-/WMA-filer på disken, kan det tage lang tid, før afspilningen
begynder, eller før den næste MP3-/WMA-fil begynder at afspille.
Vi anbefaler, at du ikke gemmer unødvendige mapper eller filer,
undtagen MP3-/WMA-filer på disken, der skal bruges til at lytte til
MP3/WMA.
En mappe, der ikke indeholder en MP3-/WMA-fil springes over.
Det maksimale antal filer er: 511
Det maksimale antal mapper er: 511 (inkl. rodmappen)
Det maksimale antal mappeniveauer er: 8
Mappenavne og filnavne kan vises med op til 32 tegn inkl.
spørgsmålstegn.
Tegnene A - Z, 0 - 9 og _ kan vises på apparatet. Andre tegn vises
som "_".
Dette apparat er i overensstemmelse version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og
2.4 af ID3 tag-formatet. Når filen har ID3 tag-oplysningerne, kan
"sangtitler", "kunstnernavn" og "albumnavn" vises. Hvis filen ikke
har ID3 tag-oplysningerne, vises "NO TITLE" i stedet for sangtitel,
"NO ARTIST" vises i stedet for kunstnernavn, og "NO ALBUM"
vises i stedet for albumnavn. ID3 tag-oplysningerne kan vises med
op til 32 tegn.
Ved navngivning skal du huske at tilføje filtypen ".mp3" eller ".wma"
til filnavnet.
Hvis du sætter typen ".mp3" eller ".wma" til andre filer end en
MP3-/WMA-fil, kan apparatet ikke genkende filen korrekt og
genererer tilfældig støj, der kunne ødelægge højttalerne.
Filnavnet stemmer ikke overens med ID3 tag'en.
  i trin 3, skal du trykke på MODE  på apparatet for at vælge
indstillingen af ISS (Interference Suppress Switch), der reducerer
støjen mest.
Det bedste resultat opnås ved at bruge vekselstrøm som en
strømkilde til optagelse.
Hvis du vil slette en optagelse, udføres følgende:
1 Sæt det bånd i, hvor den optagelse som du vil slette, befinder sig.
2 Sørg for, at "TAPE" vises. (Hvis "TAPE" ikke vises, skal du trykke
på   på apparatet eller trykke på FUNCTION  på
fjernbetjeningen, indtil det vises på displayet).
3 Tryk på   på apparatet.
3
Bemærkninger om DualDiscs
1 til AC IN
  på apparatet.
optageniveauet.
Grundlæggende betjening
Bemærkning til kunder vedrørende udstyr, der
sælges i lande, som er underlagt EU-direktiver
Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For
service eller garanti henviser vi til de adresser, som
fremgår af vedlagte garantidokument.
Strømkilder
Stoppe optagelsen
Hvis AM-programmet giver en fløjtende lyd, efter du har trykket på
Sony MDR hovedtelefonserie
Yderlige information om genindvinding af dette produkt
eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale
genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt.
Windows Media er enten et registreret varemærke eller
varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA
og/eller andre lande.
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft Corporation.
Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette
produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft eller et
autoriseret Microsoft-datterselskab.
Tryk på
  på apparatet.
Tryk på knappen igen for at
fortsætte optagelsen.
Justering af lydstyrken eller lydniveauet påvirker ikke
Ekstraudstyr
Højttaler
Fuldt frekvensområde: 10 cm dia., 3,2 , kegletype (2)
Basenhed: 13 cm dia., 4 , kegletype (1)
Diskanthøjttaler: 2 cm dia. (2)
Funktion
Sætte optagelse på
pause
Tip
Konstruktion og specifikationer kan ændres uden varsel.
Generelt
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet
der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet
skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og patenter i licens
fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Sådan bruges strømstyringsfunktionen
( trykkes ned automatisk).
Sony R20P: ca. 1,5 t
Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning
af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet
personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske produkter.
Dette produkt er beregnet til at afspille diske, der følger
CD-standarden (Compact Disc). På det seneste har
nogle pladeselskaber markedsført forskellige diske med
teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom
på, at der blandt disse diske er nogle, der ikke følger
CD-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette
produkt.
Tryk på CD , hvis du vil optage fra cd-afspilleren på
apparatet, og læg en cd i.
Tryk på USB  på apparatet, og tilslut USB-enheden,
hvis du vil optage fra en USB-enhed.
Stil ind på den ønskede station, hvis du vil optage fra
radioen (se "Lytte til radio").
Båndafspilning
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt,
tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser
for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en
forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at
beskytte naturens resourcer.
Musikdiske med teknologi til
beskyttelse af ophavsret
2 Vælg den programkilde, som du vil optage.
Hvis du slutter en USB-enhed (digital musikafspiller eller
USB-lagringsmedie) til
(USB) porten  på apparatet,
kan du optage musik fra en disk til USB-enheden. Dette
apparat understøtter kun optagelse fra CD-DA- og MP3-/
WMA-diske. Lyd fra dette apparats kassetteafspiller eller
radio kan ikke optages på en USB-enhed.
Lydfiler optages på dette apparat i MP3- eller WMAformat.
Den omtrentlige optagelsesstørrelse er omkring 1 MB pr.
minuts optagelsestid fra en cd. Filstørrelsen kan være
større for optagelser fra en MP3-/WMA-disk.
Se "USB-enheder, der kan optages på/afspilles fra" på
bagsiden for at få en liste over USB-enheder, der kan
tilsluttes dette apparat.

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til
at bevare naturens ressourcer. Yderligere information
om genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening
MP3-/WMA-fil
3 Tryk på   på apparatet for at starte optagelsen
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at
batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i
kombination med et kemisk symbol. Det kemiske symbol
for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly.
båndrummet og sætte et tomt bånd i med den side
nedad, du ønsker at optage på. Brug kun TYPE I
(normal) bånd. Luk rummet.
Optagelse fra en disk til en USBenhed

For kraftigt lydtryk i øreproptelefonerne og
hovedtelefonerne kan forårsage tab af hørelse.
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder i den Europæiske Union samt
europæiske lande med særskilte
indsamlingssystemer)
1 Tryk på   på apparatet for at åbne
Sony alkaline LR20: ca. 18 t

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk
stød bør apparatet ikke udsættes for regn eller
fugt.
Åbn ikke kabinettet for at undgå elektrisk stød. Overlad
alt reparationsarbejde til faguddannet personale.
For at reducere risikoen for brand må dette apparat ikke
tildækkes med aviser, duge, gardiner mv. Og anbring ikke
et tændt stearinlys ovenpå det.
Brug knapperne på apparatet til funktionen.
Mappe
Sony R20P: ca. 6 t
Optagesystem
4-spor 2-kanals stereo
Hurtig spoletid
Ca. 150 s (sek.) med Sony kassette C-60
Frekvensgang
TYPE I (normal): 70 - 13.000 Hz
Optagelse på et bånd

©2009 Sony Corporation
Betjeningsvejledning
Afspilningsrækkefølgen for mapperne og filerne er
følgende:
FM-optagelse
Kassettebåndoptagerdel
CFD-RG880CP
Eksempel på mappestruktur og
afspilningsrækkefølge

CD Radio Cassette-Corder
Indgang
Indbygget lydkabel med stereo-ministik: Minimum indgangsniveau 245 mV
AUDIO IN-stik (stereo-ministik): Minimum indgangsniveau 245 mV
(USB) port: Type A, maksimal strøm 500 mA
Udgange
Hovedtelefonstik (stereo-ministik)
Til 16 - 68  impedans hovedtelefoner
Udgangseffekt
4 W + 4 W (ved 3,2 , 10% harmonisk forvrængning)
Basenhed:
12 W (ved 4 , 10% harmonisk forvrængning)
Strømkrav
Til cd-radiokassetteafspiller:
230 V AC, 50 Hz
12 V DC, 8 R20 (størrelse D) batterier.
Til fjernbetjening:
3 V DC, 2 R6 (størrelse AA) batterier
Strømforbrug
AC 28 W
Batteriets levetid
Til cd-radiokassetteafspiller:

System
Compact disc - digitalt lydsystem
Laserdiodeegenskaber
Emissionsvarighed: Kontinuert
Laserudgangseffekt: Mindre end 44,6 µW
(Denne udgangseffekt er værdien målt i en afstand på 200 mm fra
objektivets overflade på den optiske Pick-up Block ved 7 mm blænde.)
Antal kanaler
2
Frekvensgang
20 - 20.000 Hz +1/–2 dB
Wow og flutter
Under den målbare grænse
2 Tryk på USB  på apparatet.
3 Tryk på ERASE /MEMORY SELECT  på apparatet i
4
5
stoptilstand.
"SELECT?" vises. Hvis du vælger en lydfil eller en
mappe, vises "ERASE?" i stedet for. Tryk på ERASE /
MEMORY SELECT  igen for at vælge "SELECT?"
Tryk på ENTER  på apparatet.
Navnet på hukommelsen vises.
Det viste navn varierer afhængigt af specifikationerne
af USB-enheden.
Tryk på  eller   gentagne gange for at
vælge hukommelsen.
Fortsæt til trin 6, hvis der kun kan vælges én
hukommelse.
Tryk på   for at annullere denne funktion.
Tryk på ENTER  på apparatet.
6
7 Begynd at optage ved at følge 2 til 5 i "Synkroniseret
optagelse" eller "REC1-optagelse".
Generationsregler for mapper og filer
Når den første optagefunktion udføres på en USB-enhed,
oprettes en mappe "MUSIC" direkte under "ROOT".
Mapper og filer genereres i denne "MUSIC"-mappe på
følgende måde i overensstemmelse med optagemetoden.
Synkroniseret optagelse1)
Optagekilde Mappenavn
MP3/WMA
Filnavn
Samme som optagekilden2)
CD-DA
"FLDR001"3)
"TRACK001"4)
REC1-optagelse
Optagekilde Mappenavn
Filnavn
MP3/WMA
Samme som
optagekilden2)
CD-DA
"REC1"5)
"TRACK001"4)
1)I
programafspilning er mappenavnet "FLDRxxx", og filnavnet
afhænger af optagekilden (CD-DA-disk eller MP3-/WMA-disk).
Yderligere oplysninger om afspilningstilstande se "Sådan skiftes
afspilningsfunktionen" i "Lytte til musik fra en USB-enhed".
2)Navnet kan have op til 32 tegn.
3)Mappenavne tildeles i sekventiel rækkefølge op til et maksimum på
255 (inkl. rod og MUSIK).
4)Filnavne tildeles i sekventiel rækkefølge.
5)En ny fil optages i "REC1"-mappen, hver gang der udføres REC1optagelse.
Bemærkninger
Fjern ikke USB-enheden under optagelse eller sletning. Sker det, kan
det ødelægge dataene på USB-enheden eller beskadige selve USBenheden.
Tilslut ikke en USB-enhed til apparatet via en USB-hub.
Ved optagelse fra en cd, optages sporene som MP3-filer ved
128 kbps. Ved optagelse fra en MP3-/WMA-disk, optages MP3-/
WMA-filer med samme bithastighed som de oprindelige
MP3-/WMA-filer.
Ved optagelse fra en MP3-/WMA-disk, kommer der ingen lyd, og
"HI-SPEED" vises.
Cd-tekstoplysninger er ikke inkluderet i MP3-/WMA-filerne.
Hvis du annullerer en optagelse, før den er afsluttet, oprettes en
MP3-/WMA-fil med indholdet op til det punkt, hvor optagelsen blev
stoppet.
Optagelse stopper automatisk, hvis:
–Hvis der ikke er mere plads på USB-enheden, eller
–antallet af MP3-/WMA-filer på USB-enheden når den grænse,
som apparatet kan genkende.
En enkelt USB-enhed kan maksimalt indeholde 999 MP3-/
WMA-filer og 255 mapper. (inkl. rod og MUSIK).
Det maksimale antal MP3-/WMA-filer og mapper kan variere,
afhængigt af fil- og mappestrukturen.
Du kan ikke slette MP3-/WMA-filer og mapper i vilkårlig afspilning
eller programafspilning.
Hvis en mappe, der skal slettes, indeholder ikke-MP3-/
WMA-formatfiler eller undermapper, slettes disse ikke.
Hvis en mappe eller fil med samme navn som den, du prøver at
optage, allerede findes på USB-enheden, tilføjes et sekventielt
nummer efter navnet for den netop optagede mappe eller fil for at
undgå overskrivning af den eksisterende.
Ved optagelse af spor fra en MP3-/WMA-disk til en USB-enhed er
der ingen lyd.
Andre funktioner
Forholdsregler
Fejlfinding
Oprettelse af dit eget program
At falde i søvn til musik
Diske, som dette apparat KAN afspille
Du kan kontrollere oplysningerne om cd'en ved hjælp af
displayet.
(Programafspilning)
1 Afspil den ønskede musikkilde.
2 Tryk på SLEEP  for at få vist "SLEEP".
3 Tryk på SLEEP  for at vælge minutterne, indtil
CD-R/CD-RW (CD-DA*-/MP3-/WMA-filer)
*CD-DA er en forkortelse for Compact Disc Digital Audio. Det er en
optagestandard, der anvendes for lyd-cd'er.
Der er ikke tændt.
Diske, som dette apparat IKKE KAN afspille
Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.
Kontrol af oplysningerne til en lyd-cd
Sådan kontrolleres det samlede antal spor og
spilletiden på cd'en
Tryk på  , når cd'en er stoppet, og du kan kontrollere
dem på displayet.
Samlet antal spor
Samlet spilletid
Kontrol af oplysningerne for en MP3-/WMAdisk
Sådan kontrolleres det samlede antal mapper
og det samlede antal filer på cd'en
Du kan arrangere afspilningsrækkefølgen for op til
25 spor/MP3-/WMA-filer på en cd.
1 Tryk på CD .
"CD" vises på displayet.
2 Tryk på MODE , indtil "PGM" vises på displayet.
3 Tryk på  eller  , tryk derefter på DSPL/ENT
 på apparatet (ENTER  på fjernbetjeningen) for
de spor/MP3-/WMA-filer, som du vil programmere i
den ønskede rækkefølge.
For MP3-/WMA-filer skal du trykke på TUNE +
eller –  først og derefter trykke på  eller 
 og DSPL/ENT  (ENTER  på fjernbetjeningen).
Efter programmering af det første spor vises "STEP 1"
efterfulgt af det valgte spor/MP3-/WMA-fil.
Hver gang du tilføjer et spor/MP3-/WMA-fil, tilføjes
et trinnummer.
Den samlede tid for programmeret afspilning vises op
til "99:59" for cd'en (Hvis den samlede tælling bliver
mere end 99:59, vises "--:--". For MP3/WMA vises
"--:--" altid).
Lyd-cd (Programafspilning)
Samlet spilletid
MP3-/WMA-disk (Programafspilning) (Eksempel: Når du placerer en
MP3-disk)
Tryk på DSPL/ENT  på apparatet under afspilning af
en MP3-/WMA-disk. Displayet ændres som følger:
Sangtitel ( ) *
Programmeret
spornummer

Kunstnernavn ( )

Albumnavn (
* Hvis filen ikke har ID3-oplysninger, vises fil- eller mappenavn på
displayet.
**Kunstnernavn eller albumnavn ændres til dette i løbet af nogle få
sekunder.
Afspilning af spor-/MP3-/WMA-filer
gentagne gange (Gentag afspilning)
Sådan slettes det sidste spor eller den sidste fil
i programmet
Tryk på CLEAR  på fjernbetjeningen, når cd'en er
stoppet.
For at
gentage
En enkelt
spor-/
MP3-/
WMA-fil
Tip
Gør dette
1 Tryk på REPEAT , indtil " 1" vises.
2 Tryk på  eller   for at vælge
det spor/MP3-/WMA-fil, som du vil
gentage.
3 Tryk på   på apparatet.
Alle spor/ 1 Tryk på REPEAT , indtil " " vises.
MP3-/
2 Tryk på   på apparatet.
WMA-filer
på cd'en
1 Tryk på MODE , indtil " " vises, og
tryk derefter på REPEAT , indtil " "
vises.
2 Vælg mappen ved at trykke på + eller
– .
3 Tryk på   på apparatet.
1 Vælg Vilkårlig afspilning (se "Afspilning
af spor-/MP3-/WMA-filer i tilfældig
rækkefølge").
2 Tryk på REPEAT , indtil "SHUF" og
" " vises.
3 Tryk på   på apparatet.
1 Start Vilkårlig afspilning af mappe (se
"Afspilning af spor-/MP3-/WMA-filer i
tilfældig rækkefølge").
2 Tryk på REPEAT  på apparatet, indtil
" ", "SHUF" og " "vises.
3 Tryk på   på apparatet.
Tryk på OPERATE (POWER)  to gange.
Det aktuelle program slettes også, når du trykker på cddækslet OPEN/CLOSE  for at åbne.
Opret derefter et nyt program ved at følge
programmeringsproceduren.
Hvis du prøver at programmere 26 spor/MP3-/WMA-filer eller
mere, vises "FULL" på displayet.
Du kan afspille det samme program igen, da programmet er gemt,
indtil du åbner cd-rummet eller slukker på strømmen til apparatet.
Du kan optage dit eget program. Når du har programmeret
programmet, skal du sætte et tomt bånd i og trykke på   på
apparatet for at begynde at optage.
Genoptagelse virker ikke sammen med Programafspilning.
Forvalg af radiostationer
Du kan gemme radiostationer i apparatets hukommelse.
Du kan forudindstille op til 30 radiostationer, 20 til FM
og 10 til AM i en vilkårlig rækkefølge.
1 Tryk på RADIO/BANDAUTO PRESET  på apparatet
for at vælge båndet.
2 Hold RADIO/BANDAUTO PRESET  nede på
apparatet i 2 sekunder, indtil "AUTO" blinker på
displayet.
3 Tryk på DSPL/ENT  på apparatet.
Stationerne gemmes i hukommelsen fra de lavere
frekvenser til de højere.
Bemærkninger om diske
Rengør cd'en med en renseklud før afspilning. Aftør
cd'en fra midten og ud. Hvis der er en ridse, snavs eller
fingeraftryk på cd'en, kan det forårsage sporfejl.
Modelnavn
Serienavn
Walkman
NWD-
B100/B110F/
E020F
NWZ-
A810/A820K/
B130F/E430F/
S510/S610F/
S630F/S710F/
S730F
Walkman Telefon
W880i/W850/
W710/W660/
W580
W910
Se nedenstående websteder for at få de nyeste oplysninger
om kompatible enheder.
Til kunder i Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
For kunder i Latinamerika:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
For kunder Asien og Stillehavsområdet:
<http://www.sony-asia.com/section/support>
Bemærkninger
Brug   i stedet for  .
Sådan annulleres Gentag afspilning
" vises på displayet.
Afspilning af spor-/MP3-/WMA-filer i
tilfældig rækkefølge (Vilkårlig afspilning)
Eftersom den laserstråle, der anvendes i cd-afspilleren,
Brug   i stedet for  .
Sådan annulleres Vilkårlig afspilning
Stop med at afspille. Tryk derefter på MODE , indtil
"SHUF" vises på displayet.
Tap til side B
Tap til side A
90 minutters spilletid, undtagen til lang, kontinuerlig
optagelse eller afspilning.
Rengøring af kabinettet
Rengør kabinettet, betjeningspanelet og
Til AUDIO IN-stik
2 Indstil den ønskede station.
3 Hold ENTER  nede i 2 sekunder, indtil det
Indbygget lydkabel
med stereo-ministik
forudindstillede nummer blinker på displayet.
4 Tryk på PRESET + eller – , indtil det ønskede
eller
forudindstillede nummer for stationen blinker på
displayet.
lydtilslutningskabel
(medfølger ikke)
Til linjeudgangsstikket
5 Tryk på ENTER .
(f.eks. bærbar digital
musikafspiller)
Tip
1 Tilslut det indbyggede lydkabel med stereo
ministik  på apparatet til linjeudgangsstikket
til den bærbare digitale musikafspiller eller andre
komponenter*.
2 Tænd for apparatet og den tilsluttede komponent.
3 Tryk på AUDIO IN  på apparatet, og begynd af
afspille lyd på den tilsluttede komponent.
Lyden fra den tilsluttede komponent udsendes fra
højttaleren.
* Hvis du vil tilslutte apparatet til et tv eller en videobåndoptager, skal
du bruge et forlængerkabel (medfølger ikke) med et stereo-ministik
i en af enderne (til det indbyggede lydkabel) og to phonostik i den
anden ende.
Optagelse af lyden fra den tilsluttede
komponent
1 Sæt et tomt bånd i.
2 Tryk på AUDIO IN  på apparatet for at få vist
MP3-/WMA-fil ved at trykke på  .
Genoptagelse virker ikke under Vilkårlig afspilning.
3 Tryk på   på apparatet.
"AUDIO IN".
Optagelsen starter.
4 Afspil den anden komponent, der er tilsluttet
apparatet.
Tip
Skulle det indbyggede lydkabel  blive beskadiget, kan du bruge
AUDIO IN-stikket  til at tilslutte en anden komponent til apparatet.
Brug et lydtilslutningskabel (medfølger ikke) med et stereo-ministik
i den ene ende (til AUDIO IN-stikket ). Sørg for, at stikket i den
anden ende passer til stikket på den anden komponent, f.eks. et
stereo-ministik til en bærbar digital musikafspiller eller to phonostik
til et tv eller en videobåndoptager.
Bemærkninger
Træk ikke for kraftigt i det indbyggede lydkabel . Sker det, kan det
forårsage, at stikket rives af.
Tilslut det indbyggede lydkabel  eller lydtilslutningskabel
(medfølger ikke) forsvarligt for at forhindre fejlfunktion.
Det er ikke muligt at lytte til to komponenter, der er tilsluttet på
samme tid via det indbyggede lydkabel  og AUDIO IN-stikket
 (vha. et ekstra lydtilslutningskabel). Tilslut én komponent ad
gangen.
Fejlbehæftet visning
Dataene, der er gemt på USB-enheden, kan være
beskadiget. Send musikdataene til USB-enheden igen.
Dette apparat kan kun vise numre og bogstaver i
alfabetet. Andre tegn vises ikke korrekt.
"REC ERROR" vises.
time for at tørre den, hvis der er dannet kondens.
CD-R/CD-RW'en er tom.
Der er et problem med kvaliteten af CD-R/CD‑RW'en,
optageenheden eller programmet.
Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.
Rengør cd'en eller udskift cd'en, hvis den er slemt
beskadiget.
Anbring apparatet på et sted, der er fri for vibrationer.
Rengør linserne med en blæser, der kan købes separat.
Der kan forekomme lydudfald, eller der kan høres støj,
hvis der anvendes en dårlig kvalitet CD-R/CD-RW, eller
hvis der er et problem med optageenheden eller
programmet.
Start af afspilning tager længere tid end
normalt.
–en disk, der er optaget med en kompliceret
træstruktur.
–en disk, der ikke er blevet afsluttet (en disc, hvor data
kan tilføjes).
–en disk, der har mange mapper eller ikke-MP3-/
WMA-filer.
Radio
og fjern den tilsluttede USB-enhed. Kontroller følgende:
–USB-enheden er ikke fuld. Hvis den er fuld eller kun
har lidt plads tilbage, skal alle unødvendige filer eller
mapper slettes.
–Dataene, der skal optages, er ikke beskadigede.
–Filformatet, der skal optages, er kompatibelt med
dette apparat.
Hvis meddelelsen fortsætter, skal du kontakte din Sonyforhandler.
"PROTECT" vises.
Den tilsluttede USB-enhed er skrivebeskyttet. Dette
apparat kan ikke ændre beskyttelsesstatussen. Sluk
apparatet, og fjern USB-enheden. Slet
skrivebeskyttelsen, eller brug en anden USB-enhed.
Hvis meddelelsen fortsætter, skal du kontakte din Sonyforhandler.
"FATAL ERROR" vises.
Den tilsluttede USB-enhed fjernes under optagelse eller
sletning. Frakobl ikke USB-enheden under optagelse
eller sletning af data vha. USB på dette apparat.
Frakobling af USB-enheden under betjening kan
forårsage ødelæggelse af data. Hvis meddelelsen
fortsætter, skal du kontakte din Sony-forhandler.
"ERASE ERROR" vises.
Sletning af filer eller mapper på den tilsluttede
USB-enhed mislykkedes. Dataene, der skal slettes kan
allerede være beskadiget. Hvis meddelelsen fortsætter,
skal du kontakte din Sony-forhandler.
USB-enheden genkendes ikke.
Sluk apparatet, tilslut USB-enheden igen, og tænd
derefter apparatet.
Tilslut den understøttede USB-enhed (se "USB-
enheder, der kan optages på/afspilles fra" (på denne
side) for de understøttede enhedstyper.).
USB-enheden fungerer ikke korrekt. Der henvises til
betjeningsvejledningen for USB-enheden, om hvordan
dette problem løses. Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis problemet fortsætter.
Afspilningen starter ikke.
Sluk apparatet, og tilslut USB-enheden igen.
Modtagelsen er dårlig.
Juster antennen igen for at forbedre FM-modtagelsen.
Tilslut en USB-enhed, som dette apparat kan afspille (se
"USB-enheder, der kan optages på/afspilles fra").
Afspilningen starter ikke fra det første spor.
Indstil afspilningstilstanden til Normal afspilning.
MP3-/WMA-filerne kan ikke afspilles.
MP3-/WMA-filerne har ikke filtypen ".mp3" eller
".wma".
Dataene blev ikke ikke gemt i MP3-/WMA-formatet.
USB-lagringsenheden anvender et filsystem, der ikke er
FAT16 eller FAT32.*
Juster selve apparatet igen for at forbedre
AM-modtagelsen.
USB-lagringsenheden er partitioneret. Kun MP3-/
WMA-filerne i den første partition kan afspilles.
Afspilning er mulig op til 8 niveauer.
Antallet af mapper overstiger 255.
Antallet af filer overstiger 999.
Filerne er krypterede eller beskyttet af adgangskoder.
Det anbefales ikke at bruge en kassette med mere end
Tip
Under Vilkårlig afspilning kan du ikke vælge det forrige spor/
Tag cd'en ud, og lad cd-rummet være åbent i ca. en
* Dette apparat understøtter FAT16 og FAT32, men nogle USBlagringsmedier understøtter muligvis ikke begge filsystemer.
Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til den
pågældende USB-lagringsenhed, eller du kan kontakte producenten.
Lyden er svag eller af dårlig kvalitet.
Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.
Båndafspiller
Hvis du anvender fjernbetjeningen under lytning til
Båndet flytter sig ikke, når du trykker på en
betjeningsknap.
Flyt apparatet væk fra tv'et.
vises på displayet.
gemte station.
Rengør cd'en.
Hvis apparatet flyttes direkte fra et koldt til et varmt
Side A
1 Tryk på RADIO/BAND , indtil det ønskede bånd
1 Tryk på RADIO/BAND .
2 Tryk på PRESET + eller –  for at indstille den
Anbring cd'en med mærkatsiden opad.
utilsigtet optagelse. Hvis du ønsker at genbruge båndet
til optagelse, dækkes den brækkede tap med
selvklæbende tape.
Fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen
CD-/MP3-/WMA-afspiller
Følgende diske er længere tid om at starte afspilningen.
Anbring ikke apparatet på et sted i nærheden af
–Der er mange mapper eller filer på USB-enheden.
–Filstrukturen er utrolig kompleks.
–Hukommelsen er næste fuld.
–Den interne hukommelse er fragmenteret.
Hvis du vil undgå problemer anbefaler vi, at du
overholder følgende retningslinjer:
–Hold det samlede antal mapper på USB-enheden på
100 eller mindre.
–Hold det samlede antal filer pr. mappe til 100 eller
mindre.
Der er opstået en fejl under optagelsen. Sluk apparatet,
kontrolknapperne med en blød klud, der er fugtet let
med et mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke
skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler,
såsom sprit eller rensebenzin.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål, eller der opstår problemer med apparatet.
AM-radio, kan der høres støj.
Billedet på dit tv bliver ustabilt.
Hvis du lytter til et FM-program i nærheden af tv'et
med en indendørs antenne, skal apparatet flyttes væk
fra tv'et.
Luk kassetterummet helt.
Knappen   virker ikke, eller båndet
afspiller eller optager ikke.
Sørg for, at sikkerhedstappen på kassetten er på plads.
USB-enhed
Dårlig eller forvrænget kvalitet vedr.
afspilning, optagelse eller sletning.
Anvender du en kompatibel USB-enhed?
Rens hovederne med en rensekassette af tør eller våd
Hvis du tilslutter en inkompatibel USB-enhed, kan der
opstå følgende problemer. Se "USB-enheder, der kan
optages på/afspilles fra" for at få en liste over enheder,
der understøttes.
–USB-enheden genkendes ikke.
–Fil- eller mappenavn vises ikke på dette apparat.
–Afspilning er ikke mulig.
–Lyden springer over.
–Der forekommer støj.
–Lyden kommer forvrænget ud.
"OVER CURRENT" vises.
Der er registreret et unormalt niveau for elektrisk strøm
fra
(USB) porten . Sluk apparatet, og fjern USBenheden fra
(USB) porten . Kontroller, at der ikke
er problemer med USB-enheden. Hvis meddelelsen
fortsætter, skal du kontakte din Sony-forhandler.

Fjernbetjeningen
 Sæt dækslet på igen, som vist på nedenstående
illustration. (Sæt det på i rækkefølgen  og .)
Bræk kassettens tap af fra side A eller B for at forhindre
5 Tryk på DSPL/ENT  på apparatet.
indstille den gemte station.
deaktiver demotilstanden, når strømmen er slået fra.
Bemærkninger om kassetter
ønskede forudindstillede nummer for stationen
blinker på displayet.
2 Tryk på PRESET + eller –  på apparatet for at
Demotilstanden er aktiv. Sluk for strømmen, eller
Skru ned for lyden.
sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, er der
risiko for, at der dannes kondensvand på linserne i cdafspilleren. Hvis dette sker, fungerer apparatet ikke
korrekt. Fjern i dette tilfælde cd'en og vent en times tid,
indtil fugten er fordampet.
Hvis enheden ikke har været i brug i længere tid, sættes
den i afspilningstilstand for at varme den op i nogle få
minutter, før en kassette indsættes.
4 Tryk på PRESET + eller –  på apparatet, indtil det
apparatet for at vælge båndet.
Displayet og indikatorerne blinker vilkårligt,
selv om der er slukket for strømmen.
Lyden falder ud.
Du kan opleve lyden fra en anden komponent, som f.eks.
en bærbar digital musikafspiller via højttalerne til dette
apparat.
Sørg for at slukke for strømmen til hver komponent, før
der foretages tilslutninger.
Yderligere oplysninger henvises til
betjeningsvejledningen for de komponenter, der skal
tilsluttes.
indtil det forudindstillede nummer blinker på
displayet.
1 Tryk på RADIO/BANDAUTO PRESET  på
højttalerne.
Anvend den medfølgende netledning til vekselstrøm.
Betjening
Du skal manuelt forudindstille en station med et svagt
signal.
1 Tryk på RADIO/BANDAUTO PRESET  på apparatet
for at vælge båndet.
Afspilning af forudindstillede
radiostationer
Tag stikket til hovedtelefonerne ud, når du lytter via
Strømkilder
Tilslutning af andre komponenter
Hvis en station ikke kan forudindstilles
automatisk
De forudindstillede stationer forbliver i hukommelsen, selvom du
trækker netledningen ud af stikket eller fjerner batterierne.
Sørg for, at den ønskede funktion vises i displayvinduet.
Cd'en afspiller ikke, eller "NO DISC" vises, når
der anbringes en cd.
Placering
korrekte retning, da der blev forsøgt tilslutning. Tilslut
stikket på USB-enheden eller USB-kablet i den korrekte
retning.
Læseprocessen kan tage lang tid i følgende tilfælde:
er skadelig for øjnene, må du ikke skille kabinettet ad.
Overlad alt reparationsarbejde til faguddannet
personale.
Hvis der tabes en genstand på eller spildes væske i
apparatet, skal strømmen til apparatet afbrydes, og det
skal kontrolleres af en servicetekniker, før det igen tages
i brug.
Diske, der ikke har standardform (dvs. hjerte, firkant,
stjerne) kan ikke afspilles på dette apparat. Forsøg på at
gøre dette kan ødelægge apparatet. Anvend ikke
sådanne diske.
Brug ikke nogen anden type.
Forbindelsen til apparatet er ikke afbrudt fra
vekselstrømskilden (lysnettet), når den er tilsluttet
stikkontakten i væggen, selvom selve apparatet er
slukket.
Træk ledningen til apparatet ud af stikkontakten i
væggen, hvis det ikke skal anvendes i en længere
periode.
Når batterierne ikke bruges, skal de fjernes for at undgå
skade, der kan være forårsaget af lækkende batteri eller
korrosion.
Stikket på USB-enheden eller USB-kablet var ikke i den
Der er ingen lyd.
fortynder, rensemidler eller antistatisk spray, der er
beregnet til LP'er af vinyl.
Udsæt ikke cd'en for direkte sollys eller varmekilder,
f.eks. varmluftskanaler, og efterlad den ikke i en bil, der
er parkeret i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan
stige voldsomt.
Undgå at klistre papir eller en mærkat på cd'en, eller
ridse cd'ens overflade.
Anbring cd'en i omslaget efter afspilning.
Sikkerhed
(USB)
"READING" vises i længere tid, eller det tager
længere tid, før afspilningen starter.
du betjener apparatet med batterier.
AUDIO IN-dækslet er taget af.
Anvend ikke opløsningsmidler, såsom rensebenzin,
USB-enheden kan ikke tilsluttes
porten .
Du kan ikke tænde apparatet med fjernbetjeningen, når

Du kan afspille spor/MP3-/WMA-filer i tilfældig
rækkefølge. Når du afspiller en MP3-/WMA-disk, kan du
også afspille MP3-/WMA-filer i en udvalgt mappe i
tilfældig rækkefølge (Vilkårlig afspilning af mappe).
1 Tryk på CD .
"CD" vises på displayet.
2 Tryk på MODE , indtil "SHUF" vises på displayet.
Når du vælger Vilkårlig afspilning af mappe (kun
MP3-/WMA-disk), tryk på MODE  på apparatet,
indtil " " og "SHUF" vises på displayet. Tryk derefter
på TUNE + eller –  på apparatet for at vælge den
ønskede mappe.
3 Tryk på   på apparatet for at starte Vilkårlig
afspilning.
Kontroller, at batterierne er sat korrekt i.
der udsender radiobølger, i nærheden af apparatet.
 Flyt den bærbare telefon osv. væk fra apparatet.
varmekilder eller på et sted, hvor det udsættes for
direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer
eller i en bil, der kan blive udsat for solens stråler.
Anbring ikke apparatet på et hældende eller ustabilt
sted.
Anbring ikke noget inden for 10 mm på siden af
kabinettet. Apparatets ventilationshuller må ikke
tildækkes, hvis de skal fungere korrekt og forlænge
komponenternes levetid.
Da der anvendes en stærk magnet til højttalerne, bør
personlige kreditkort med magnetstribe eller
fjederoptrukne ure ikke komme i nærheden af
apparatet for at forhindre mulig skade fra magneten.
Den nye station erstatter den gamle.
Fjernbetjeningen
Tilslut netledningen korrekt til stikkontakten i væggen.
Nogen anvender en bærbar telefon eller andet udstyr,
selve modellen eller den dedikerede formateringssoftware for den
pågældende model.
Brug ikke andre USB-enheder end disse USB-enheder. Betjening af
modeller, der ikke er opført på listen, garanteres ikke.
Betjening kan ikke altid sikres, selv om du anvender disse
USB-enheder.
Nogle af disse USB-enheder kan muligvis ikke købes visse steder.
Afspilning af WMA-/AAC-filer med beskyttelse af ophavsret
understøttes ikke.
Filer, der downloades fra et websted med musikdownload, afspilles
muligvis ikke.
Tilslutning via en hub understøttes ikke.
Når du formaterer ovenstående modeller, skal du formatere vha.
Generelt
Der høres støj.
2 Indstil den ønskede station.
3 Hold DSPL/ENT  nede på apparatet i 2 sekunder,
Program- 1 Programmer spor/MP3-/WMA-filer (se
"Oprettelse af dit eget program").
merede
2 Tryk på REPEAT , indtil " " og
spor/
"PGM" vises.
MP3-/
WMA-filer 3 Tryk på   på apparatet.
Tryk på REPEAT , indtil "
Produktnavn
Stop med at afspille. Tryk derefter på MODE , indtil
"PGM" vises på displayet.
Sådan slettes det aktuelle program
MP3-/
WMA-filer
i en udvalgt
mappe i
tilfældig
rækkefølge
(kun
MP3-/
WMAdiske)
Du kan bruge følgende Sony USB-enheder på dette
apparat. Andre USB-enheder kan der ikke optages på/
afspilles fra på dette apparat.
Sådan annulleres Programafspilning
Du kan afspille spor-/MP3-/WMA-filer i normal-,
vilkårlig- og programafspilningstilstand.
1 Tryk på CD .
"CD" vises på displayet.
2 Udfør derefter følgende.
Spor/
MP3-/
WMA-filer
i tilfældig
rækkefølge
USB-enheder, der kan optages på/
afspilles fra
Fjernbetjeningen
Brug   i stedet for  .
cd-format eller MP3-/WMA-format i overensstemmelse
med ISO9660 Level 1/Level 2 eller Joliet
CD-R/CD-RW af dårlig optagekvalitet, CD-R/CD-RW,
der er ridset eller er snavset eller CD-R/CD-RW, der er
optaget med en inkompatibel optageenhed
CD-R/CD-RW, der er afsluttet ukorrekt
Tryk på OPERATE (POWER)  for at slukke for
strømmen.
Programafspilning.
Det aktuelle filnummer og spilletid**
CD-R/CD-RW bortset fra dem, der er optaget i musik-
Sådan annulleres dvaletilstanden
4 Tryk på   på apparatet for at starte
)*

En valgt
mappe
(kun
MP3-/
WMAdiske)
Hvis der er gået 4 sekunder, efter du har trykket på
SLEEP , indføres minutterne på displayet.
Når indstillingen effektueres, nedtones LCDbaggrundsbelysningen, og basenhedsindikatoren
slukker.
Når den forudindstillede tid er gået, slukkes apparatet
automatisk.
Godkendt Sony digital musikafspillere
(september 2008)
Sådan kontrolleres filoplysninger

*Når du vælger "AUTO" stopper cd'en, USB'en eller båndet
med at afspille i løbet af højst 90 minutter, og apparatet slukker
automatisk. Når du lytter til radioen, slukker radioen i løbet af
90 minutter.
Når du afspiller et bånd ved hjælp af denne funktion: Hvis båndets
længde på den ene side er længere end den indstillede tid, slukker
apparatet for strømmen, indtil båndet når slutningen.
Programmeret
spornummer
Samlet antal
mapper
apparatet slukker automatisk.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
indikationen som følger:
"AUTO*"  "60MIN"  "30MIN"  "20MIN" 
"10MIN"  "OFF".
Bemærk
Tryk på  , når cd'en er stoppet, og du kan kontrollere
dem på displayet.
MP3-/WMA-disk (Eksempel: Når du lægger MP3-disk i)
Lyd-cd

Brug af displayet
Der er ingen lyd.
USB-enheden er ikke tilsluttet korrekt. Sluk apparatet,
og tilslut USB-enheden igen. Tænd derefter for
apparatet, og kontroller, om "USB MEMORY" lyser eller
ikke vises på displayet.
Der forekommer støj, overspringning eller
forvrænget lyd.
Sluk apparatet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd
derefter for apparatet igen.
Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden
forvrænges. Støj kan være opstået under
optagelsesprocessen. Slet filen, og prøv at optage det
igen.
typen (købes separat) efter hver 10 timers brug, før du
starter en vigtig optagelse, eller efter afspilning af et
gammelt bånd. Hvis båndhovederne ikke renses, kan
det forårsage forringet lydkvalitet eller en fejlfunktion
af apparatet til at optage eller afspille bånd. Der
henvises til betjeningsvejledningen til rengøring af
kassetter.
Bånd af TYPE II (high position) eller TYPE IV (metal)
anvendes. Brug kun bånd af TYPE I (normal).
Afmagnetiser hovederne med en
tapehovedafmagnetiseringsenhed, der kan købes
separat.
Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
Udskift alle batterierne i fjernbetjeningen med nye, hvis
de er svage.
Sørg for, at du peger med fjernbetjeningen på
apparatets fjernbetjeningssensor.
Fjern eventuelle forhindringer på vejen mellem
fjernbetjeningen og apparatet.
Sørg for, at fjernbetjeningssensoren ikke udsættes for
direkte sollys eller fluorescerende lampelys.
Flyt tættere på apparatet, når du bruger
fjernbetjeningen.
Hvis du, efter at have forsøgt løsningerne, fortsat har
problemer, skal du trække netledningen ud af stikket eller
fjerne alle batterierne. Når alle indikatorerne på displayet
forsvinder, skal du sætte netstikket i eller sætte
batterierne i igen. Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis problemet fortsat opstår.
Download PDF

advertising