Sony | DVP-FX770 | Sony DVP-FX770 DVP-FX770 Portable DVD player Instrukcja obsługi

master page=right
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\010COV.fm
010COV.book Page 1 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
4-284-253-PL(1)
Przenośny
odtwarzacz
CD/DVD
Instrukcja obsługi
DVP-FX770
© 2011, Sony Corporation
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\020REG.fm
master page=left
010COV.book Page 2 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko
pożaru lub porażenia
prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz
i chronić je przed wilgocią.
Aby uniknąć porażenia
prądem, nie otwierać
obudowy. Naprawy
powierzać tylko
wykwalifikowanym
osobom.
Wymiany przewodu
zasilającego może dokonać
tylko specjalistyczny
warsztat serwisowy.
Baterie i urządzenia
z zainstalowanymi
bateriami należy chronić
przed nadmiernym ciepłem
pochodzącym od słońca,
ognia itp.
Ta etykieta znajduje się na
spodzie obudowy.
Urządzenie zostało zaliczone do
klasy 1 urządzeń
wykorzystujących laser.
Oznaczenie takiego urządzenia
znajduje się na spodzie obudowy.
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie powinien być
zaliczany do odpadów
domowych. Należy go przekazać
do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
Prawidłowe usunięcie produktu
zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom
dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego, których
przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu.
Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców
naturalnych. Aby uzyskać
szczegółowe informacje
o recyklingu tego produktu,
należy się skontaktować
z władzami lokalnymi, firmą
świadczącą usługi oczyszczania
lub sklepem, w którym produkt
ten został kupiony.
OSTRZEŻENIE
Użycie przyrządów optycznych
w parze z tym urządzeniem
zwiększa zagrożenie dla wzroku.
Promień lasera wykorzystywany
w tym odtwarzaczu CD/DVD
jest szkodliwy dla wzroku
i dlatego nie należy próbować
zdjąć obudowy.
Naprawy powierzać tylko
wykwalifikowanym osobom.
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów (dotyczy krajów
Unii Europejskiej i innych
krajów europejskich
z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub opakowaniu oznacza,
że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Na pewnych bateriach lub
akumulatorach symbol ten może
być używany razem z symbolem
chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu
(Pb) dodaje się, gdy bateria lub
akumulator zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004%
ołowiu.
Prawidłowe usunięcie baterii lub
akumulatora zapobiegnie
potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego,
których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie baterii lub
akumulatora. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu
surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze
względów bezpieczeństwa,
sprawności działania lub
spójności danych wymaga
stałego podłączenia do
wewnętrznej baterii lub
akumulatora, wymianę baterii
lub akumulatora należy zlecić
wykwalifikowanemu technikowi
serwisu.
Dla zapewnienia prawidłowego
przetworzenia baterii lub
akumulatora, wyeksploatowany
produkt należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który
zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii
/ akumulatorów należy się
zapoznać z odpowiednim
podrozdziałem dotyczącym
bezpiecznego usuwania baterii
lub akumulatora z produktu.
Baterię lub akumulator należy
przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się
recyklingiem zużytych baterii.
Aby uzyskać szczegółowe
informacje o recyklingu tego
produktu, baterii lub akumulatorów, należy się skontaktować
z władzami lokalnymi, firmą
świadczącą usługi oczyszczania
lub sklepem, w którym produkt
ten został kupiony.
2PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\020REG.fm
master page=right
010COV.book Page 3 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
Nie rozbierać ani nie przerabiać
odtwarzacza. Grozi to
porażeniem prądem. W razie
potrzeby wymiany akumulatora,
skontrolowania urządzenia lub
jego naprawy należy się
skontaktować z lokalną stacją
serwisową Sony.
Zalecenia dla
bezpieczeństwa
• Urządzenie należy
zainstalować w taki sposób,
aby w razie problemów można
było natychmiast wyłączyć
wtyczkę z gniazdka
sieciowego.
• Odtwarzacz pozostaje pod
napięciem zawsze, gdy jest
podłączony do gniazdka
sieciowego, nawet po
wyłączeniu.
• Aby uniknąć ryzyka pożaru lub
porażenia prądem, nie stawiać
na urządzeniu przedmiotów
wypełnionych płynami, np.
wazonów.
• Nadmierny poziom dźwięku ze
słuchawek może spowodować
utratę słuchu.
Producentem tego produktu jest
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075
Japonia. Przedstawicielem
producenta w Unii Europejskiej
upoważnionym do dokonania
i potwierdzenia oceny zgodności
z wymaganiami zasadniczymi
jest Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Europe Limited
(Sp. z o.o.), Oddział w Polsce,
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa
58. W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami,
których adresy podano
w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych,
albo z najbliższym sprzedawcą
produktów Sony.
WAŻNA INFORMACJA
Ostrzeżenie: odtwarzacz może
przez nieograniczony czas
utrzymywać na ekranie
telewizora nieruchomy obraz
wideo albo obraz menu
ekranowego. Wyświetlanie
przez dłuższy czas takiego
nieruchomego obrazu grozi
nieodwracalnym
uszkodzeniem ekranu
telewizora. Podatne na takie
uszkodzenia są telewizory
plazmowe i projekcyjne.
W przypadku pytań lub
problemów związanych
z odtwarzaczem prosimy
o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową
Sony.
Prawa autorskie, znaki
handlowe i licencje na
oprogramowanie
• Wyprodukowano na licencji
Dolby Laboratories.
Dolby i symbol podwójnego D
są znakami handlowymi Dolby
Laboratories.
• Logo „DVD+RW”,
„DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD+R DL”, „DVD-R”,
„DVD VIDEO” i „CD” są
znakami handlowymi.
• Technologia kodowania
dźwięku MPEG Layer-3
i patenty wykorzystane na
licencji Fraunhofer IIS
i Thomson.
• Wszystkie pozostałe znaki
handlowe są znakami
handlowymi odpowiednich
właścicieli.
• NINIEJSZY PRODUKT
PODLEGA WARUNKOM
LICENCJI MPEG-4 VISUAL
PATENT PORTFOLIO
UDZIELONEJ
KONSUMENTOWI
I ZEZWALAJĄCEJ MU NA
OSOBISTE,
NIEZAROBKOWE
WYKORZYSTANIE
PRODUKTU DO
DEKODOWANIA FILMU
ZGODNIE ZE
STANDARDEM MPEG-4
VISUAL („MPEG-4 VIDEO”)
ZAKODOWANEGO PRZEZ
KONSUMENTA
WYKONUJĄCEGO
OSOBISTE,
NIEZAROBKOWE
DZIAŁANIA I / LUB
UZYSKANEGO OD
DOSTAWCY FILMÓW
POSIADAJĄCEGO
LICENCJĘ FIRMY MPEG
LA NA DOSTARCZANIE
FILMÓW MPEG-4 VIDEO.
NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEJ
LICENCJI NA
JAKIEKOLWIEK INNE
RODZAJE
WYKORZYSTANIA I NIE
NALEŻY DOMNIEMYWAĆ
ISTNIENIA TAKIEJ
LICENCJI. DODATKOWE
INFORMACJE, W TYM
DOTYCZĄCE LICENCJI
I WYKORZYSTANIA DO
CELÓW PROMOCYJNYCH,
WEWNĘTRZNYCH LUB
ZAROBKOWYCH, MOŻNA
UZYSKAĆ OD FIRMY
MPEG LA, LLC. PATRZ
HTTP://
WWW.MPEGLA.COM
PL
Informacje o instrukcji
• O ile z tekstu lub ilustracji nie
wynika inaczej, w niniejszej
instrukcji nośniki DVD i CD są
określane ogólnym mianem
„płyta”.
• Nośniki, których dotyczy
opisywana funkcja, są
wskazane za pomocą ikon
umieszczonych nad opisem, na
przykład
.
Szczegóły podano
w podrozdziale „Nośniki,
z których można odtwarzać”
(strona 24).
• Ikona b oznacza
NIEZBĘDNE informacje
(których znajomość jest
niezbędna do właściwej
obsługi urządzenia). Ikona z
oznacza PRZYDATNE
informacje (wskazówki itp.).
3PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\030TOC.fm
master page=left
010COV.book Page 4 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
Spis treści
OSTRZEŻENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Wykaz elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Przygotowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sprawdzanie wyposażenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ładowanie akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zasilanie z zasilacza samochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Podłączanie telewizora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Odtwarzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odtwarzanie płyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odtwarzanie utworów MP3; wyświetlanie obrazów JPEG i filmów . . 13
Korygowanie wielkości i jakości obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ustawienia i regulacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Użycie ekranu ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Informacje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nośniki, z których można odtwarzać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
22
24
26
27
4PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\040GUI.fm
master page=right
010COV.book Page 5 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
A Panel LCD (strona 11)
Wykaz elementów
B Głośnik
Dostępne funkcje odtwarzacza i pilota
zależą od płyty i stanu odtwarzania.
C Przycisk DISPLAY
Wyświetla informacje o odtwarzaniu.
• Podczas odtwarzania płyty DVD
zmienia tryb odtwarzania
(strona 12).
Odtwarzacz
D Przycisk MENU
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
ENTER
RETURN
OPTIONS
VOLUME
Przyciski C / X / x / c
OPEN
PUSH CLOSE
POWER
Wyświetla menu płyty DVD VIDEO.
• Podczas odtwarzania płyty CD lub
VIDEO CD (z wyłączoną funkcją
PBC) włącza tryb odtwarzania
wielokrotnego (strona 12) lub
odtwarzania w przypadkowej
kolejności.
• Podczas wyświetlania pliku JPEG
włącza odtwarzanie pokazu slajdów
(strona 14).
Przemieszczają wyróżnienie.
• Przyciski C/c na odtwarzaczu
działają tak samo jak przyciski m/
M na pilocie.
CHARGE
Przycisk ENTER (środkowy)
Potwierdza wybór wariantu.
• Przyciski ENTER na odtwarzaczu
działa tak samo jak przycisk N.
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
Przycisk RETURN
Umożliwia powrót do poprzedniego
ekranu.
Przycisk OPTIONS
Na przyciskach VOLUME+ i N
(odtwarzania) znajdują się wypukłości.
Wypukłości ułatwiają obsługę
odtwarzacza bez użycia wzroku.
Wyświetla menu regulacji ekranu
LCD (strona 15) i ekran ustawień
(strona 16).
E Przycisk VOLUME +/–
Służy do regulacji głośności.
5PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
master page=left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\040GUI.fm
010COV.book Page 6 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
F Przycisk N (odtwarzania)
(strona 11)
Rozpoczyna lub wznawia
odtwarzanie.
Przycisk X (pauzy) (strona 11)
Włącza pauzę w odtwarzaniu lub
wznawia odtwarzanie.
Przycisk x (zatrzymywania)
(strona 11)
Zatrzymuje odtwarzanie.
Przyciski ./> (poprzedni /
następny)
Służą do przechodzenia do
poprzedniego / następnego rozdziału,
utworu lub pliku.
G Pokrywa płyty (strona 11)
H Przycisk OPEN (strona 11)
Otwiera pokrywę płyty.
I PUSH CLOSE (strona 11)
Zamyka pokrywę płyty.
J Wskaźnik POWER (strona 11)
K Wskaźnik CHARGE (strona 8)
L
(czujnik zdalnego sterowania)
N Przełącznik HOLD
Aby uniknąć przypadkowego
zadziałania przycisków na
odtwarzaczu, przestaw przełącznik
HOLD w kierunku wskazywanym
przez strzałkę.
Spowoduje to zablokowanie
wszystkich przycisków na
odtwarzaczu. Nadal będą działać
przyciski na pilocie.
O Gniazdo PHONES (słuchawek) A,
B
P Gniazdo USB (typu A) (strona 14)
Służy do podłączenia urządzenia USB.
Q Gniazdo AUDIO OUT (strona 10)
R Gniazdo VIDEO OUT (strona 10)
S Gniazdo DC IN 9.5V (strona 8, 9)
Podłącz do tego gniazda zasilacz
sieciowy lub samochodowy.
T Przycisk INPUT SELECT
(strona 14)
Naciskanie przycisku powoduje
zmiany następujące zmiany
zawartości ekranu LCD:
• Płyta (standardowo)
• USB (strona 14)
M Przełącznik OPERATE (strona 11)
Włącza i wyłącza odtwarzacz.
6PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\040GUI.fm
master page=right
010COV.book Page 7 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
Pilot
W Przyciski
REPLAY/
ADVANCE
Powoduje powtórzenie sceny / małe
przejście do przodu obecnej sceny
(tylko płyty DVD).
X Przyciski
m/M
(przeszukiwania / odtwarzania
w zwolnionym tempie)
Na przyciskach VOL +, 5, N i AUDIO
znajdują się wypukłości. Wypukłości
ułatwiają obsługę odtwarzacza bez użycia
wzroku.
U Przyciski numeryczne
Służą do wprowadzania numeru tytułu
/ rozdziału itp.
Przycisk CLEAR
Kasuje zawartość pola wprowadzania.
V Przycisk TOP MENU
Wyświetla menu „top menu” płyty
DVD VIDEO.
• Podczas odtwarzania płyty DVD VR
zmienia tryb odtwarzania
(„Original” / „Play List” ).
• „Przewijanie” odtwarzanego
nagrania w tył / w przód.
Kilkakrotne naciśnięcie zmienia
prędkość wyszukiwania.
• Odtwarzanie obrazu w zwolnionym
tempie w tył / w przód w trybie
pauzy. Kilkakrotne naciśnięcie
zmienia prędkość wyszukiwania.
(Odtwarzać w zwolnionym tempie
do tyłu można tylko płyty DVD.
Odtwarzać w zwolnionym tempie do
przodu można płyty DVD, VIDEO
CD i pliki wideo.) Odtwarzanie
niektórych płyt do tyłu
w zwolnionym tempie może się
okazać niemożliwe lub obraz nie
będzie płynny.
Y Przycisk ANGLE
Powoduje przełączanie kątów ujęcia
nagranych na płycie DVD VIDEO.
Przycisk AUDIO
Naciskanie tego przycisku zmienia
sygnał audio.
• Podczas odtwarzania płyty DVD
VIDEO przełącza język.
• Podczas odtwarzania płyty CD lub
VIDEO CD powoduje przełączanie
między dźwiękiem stereofonicznym
a monofonicznym.
Przycisk SUBTITLE
Powoduje przełączanie napisów
nagranych na płycie DVD VIDEO.
7PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\050GET.fm
master page=left
010COV.book Page 8 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
Przygotowania
Sprawdzanie
wyposażenia
Prosimy o sprawdzenie, czy zestaw
zawiera następujące elementy:
• Zasilacz sieciowy (1 szt.)
• Zasilacz samochodowy (1 szt.)
• Przewód audio / wideo (miniwtyk × 2
y wtyk cinch × 3) (1 szt.)
• Pilot (1 szt.)
• Baterie R6 (2 szt.)
Przygotowanie pilota
W tym celu należy włożyć do pilota dwie
baterie R6, dopasowując bieguny 3 i #
do oznaczeń wewnątrz komory.
Ładowanie
akumulatora
Akumulator należy naładować przed
pierwszym użyciem odtwarzacza oraz po
jego wyładowaniu.
1
Podłącz zasilacz sieciowy.
Kiedy rozpocznie się ładowanie,
zapala się pomarańczowy wskaźnik
CHARGE.
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
B
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
Do gniazdka
ściennego
DC IN
9.5V
Zasilacz sieciowy (dostarczony)
Po zakończeniu ładowania wskaźnik
CHARGE gaśnie.
Odłącz zasilacz sieciowy.
z
Jeśli zamiast wskaźnika CHARGE zapala się
wskaźnik POWER, przełącznik OPERATE
znajduje się w położeniu „ON”. Przestaw
przełącznik OPERATE się w położenie „OFF”
i upewnij się, że pali się wskaźnik CHARGE.
b
Akumulator należy ładować w temperaturze od
5°C do 35°C.
8PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\050GET.fm
master page=right
010COV.book Page 9 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
Czas ładowania i czas odtwarzania
Czas ładowania: około 3 godzin
Czas odtwarzania: około 4 godzin
– umiarkowana temperatura (20 °C),
– użycie słuchawek,
– podświetlenie nastawione na minimum.
W zależności od temperatury otoczenia lub
stanu akumulatora, czas ładowania może się
zwiększyć, a czas odtwarzania – zmniejszyć.
Sprawdzanie stanu naładowania
akumulatora
Dostarczony zasilacz samochodowy jest
przystosowany do napięcia 12 V
z biegunem ujemnym na masie (nie
używać go w pojazdach z akumulatorem
24 V lub z biegunem dodatnim na masie).
1
Podłącz zasilacz samochodowy.
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
Kiedy odtwarzacz jest zatrzymany,
wyświetlany jest wskaźnik stanu
akumulatora. Kiedy akumulator jest
wyczerpany, pojawia się wskaźnik
lub miga wskaźnik CHARGE. Przestaw
przełącznik OPERATE się w położenie
„OFF”, podłącz zasilacz sieciowy
i naładuj akumulator.
Przygotowania
Podane czasy dotyczą następujących
warunków:
Zasilanie z zasilacza
samochodowego
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
DC IN
9.5V
Do gniazda
zapalniczki
samochodowej
Zasilacz samochodowy (dostarczony)
Pełny
Wyczerpany
Po użyciu odtwarzacza w samochodzie
Odłącz zasilacz od gniazda zapalniczki
samochodowej.
b
• Kierowca nie powinien zajmować się
podłączaniem ani odłączaniem zasilacza
samochodowego w czasie jazdy.
• Przewód należy poprowadzić w taki sposób,
aby nie utrudniał prowadzenia pojazdu. Nie
ustawiać monitora LCD tak, aby był on
widoczny dla kierowcy.
• Gniazdo zapalniczki samochodowej powinno
być czyste. Brudne gniazdo może być
przyczyną braku styku lub awarii.
• Zasilacz jest przeznaczony do pracy przy
włączonym silniku. Używanie go przy
wyłączonym silniku grozi wyładowaniem
akumulatora samochodu.
• Nie zostawiać odtwarzacza lub akcesoriów
w samochodzie.
9PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\050GET.fm
master page=left
010COV.book Page 10 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
Podłączanie telewizora
Aby oglądać obraz na telewizorze lub
monitorze, należy wykonać połączenia
zgodnie z poniższym opisem.
1
Używając przewodu audio/wideo
(dostarczonego), podłącz
odtwarzacz do telewizora lub
monitora.
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
VIDEO
OUT
Do gniazd
wejścia AUDIO/
VIDEO
telewizora lub
monitora
Przewód audio/wideo
(dostarczony)
z
Odtwarzacz można podłączyć do wzmacniacza
wielokanałowego w taki sam sposób jak do
telewizora.
b
• Jeśli urządzenie jest podłączone przewodem
audio/wideo do telewizora, nie pojawia się
obraz na ekranie LCD.
• Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi
podłączanego urządzenia.
• Przed wykonywaniem połączeń należy
wyłączyć odtwarzacz i podłączane urządzenie,
a następnie odłączyć je od gniazdka
sieciowego.
10PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\060PLY.fm
master page=right
010COV.book Page 11 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
4
Włóż płytę.
Włóż płytę odtwarzaną stroną do dołu
i lekko ją dociśnij, tak aby rozległ się
lekki trzask. Nie dotykać powierzchni
obiektywu.
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyt
Odtwarzanie
Niektóre płyty mogą nie pozwalać na
wykonanie pewnych czynności lub
wymagać wykonania tych czynności
w inny sposób. Należy zapoznać się
z opisem dostarczonym z płytą.
Najpierw naładuj akumulator lub podłącz
zasilacz sieciowy.
Powierzchnia
obiektywu
Odtwarzaną
stroną do dołu
N
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
X
5
ENTER
OPEN
PUSH
CLOSE
RETURN
OPTIONS
x
VOLUME
OPEN
6
PUSH CLOSE
OPERATE
OFF ON
HOLD
OPERATE
1
2
Otwórz panel LCD.
Przestaw przełącznik OPERATE
w położenie „ON”.
Odtwarzacz włączy się i zapali się
zielony wskaźnik POWER.
3
Zamknij pokrywę płyty,
naciskając miejsce z napisem
PUSH CLOSE.
Naciśnij przycisk N.
Odtwarzacz rozpocznie odtwarzanie.
Zależnie od płyty, może pojawić się
menu. Przyciskami C/X/x/c wskaż
żądany wariant, po czym naciśnij
przycisk ENTER.
b
• Przed odtwarzaniem płyty nagranej
w rekorderze DVD trzeba ją sfinalizować.
Dalszych informacji o finalizacji należy
szukać w instrukcji obsługi rekordera DVD.
• Po otwarciu pokrywy płyta może wciąż się
obracać. Przed wyjęciem płyty należy
zaczekać na jej zatrzymanie.
Naciśnij przycisk OPEN, aby
otworzyć pokrywę płyty.
11PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
master page=left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\060PLY.fm
010COV.book Page 12 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
Uwagi o wygaszaczu ekranu
• Pozostawienie odtwarzacza na ponad 15
minut w trybie pauzy lub zatrzymania
spowoduje wyświetlenie obrazu
wygaszacza ekranu. Obraz ten zniknie po
naciśnięciu przycisku N. Informacje
o ustawieniach parametru „Screen
Saver” – patrz strona 17.
• Po upływie 15 minut od włączenia się
wygaszacza ekranu odtwarzacz
przełączy się w tryb czuwania. Aby
włączyć go z trybu czuwania, należy
nacisnąć przycisk N.
Wznawianie odtwarzania od miejsca
zatrzymania płyty (Resume Play)
Odtwarzacz umieszcza w pamięci miejsce
naciśnięcia przycisku x, a po naciśnięciu
przycisku N wznawia odtwarzanie od
tego miejsca.
z
• Aby rozpocząć odtwarzanie od początku płyty,
dwukrotnie naciśnij przycisk x, a następnie
przycisk N.
• Po wyłączeniu i włączeniu zasilania
odtwarzanie jest automatycznie wznawiane od
miejsca zatrzymania płyty.
b
• W zależności od miejsca zatrzymania płyty
wznowienie odtwarzania może nastąpić od
nieco innego miejsca.
• Informacja o miejscu zatrzymania jest
kasowana:
– po otwarciu pokrywy płyty,
– po naciśnięciu przycisku INPUT SELECT.
Odtwarzanie płyt VIDEO CD z funkcjami
PBC (odtwarzanie PBC)
Funkcja odtwarzania PBC umożliwia
interaktywne odtwarzanie płyt VIDEO CD
przy wykorzystaniu menu. W chwili
rozpoczęcia odtwarzania płyty VIDEO CD
z funkcjami PBC pojawi się menu.
Przyciskami numerycznymi na pilocie
wskaż numer żądanego wariantu i naciśnij
przycisk ENTER. Następnie wykonuj
polecenia z menu (jeśli pojawi się
polecenie „Press SELECT”, naciśnij
przycisk N).
Korzystanie z ekranu
informacji o odtwarzaniu
Podczas odtwarzania płyty DVD można
sprawdzać informacje o odtwarzaniu.
Ekran informacji o odtwarzaniu
umożliwia również wybór tytułu /
rozdziału, zmianę dźwięku / napisów itp.
Do wprowadzania cyfr należy używać
pilota.
1
Podczas odtwarzania płyty DVD
naciśnij przycisk DISPLAY.
Przykład: podczas odtwarzania płyty
DVD VIDEO
Wariant
Menu
*1
Title
02/07
Chapter
03/20
Audio
01 5.1CH
Subtitle
01 English
D English
Title Elapsed 00:12:01
Odtwarzanie wielokrotne (Repeat Play)
• Podczas odtwarzania płyty DVD VIDEO
naciśnij przycisk DISPLAY i wybierz
wariant „Repeat” (strona 13).
• Podczas odtwarzania płyty CD lub
VIDEO CD (z wyłączoną funkcją PBC)
naciskaj przycisk MENU (strona 5).
2
Przyciskami X/x i ENTER wybierz
żądany parametr i jego ustawienia.
•
•
•
•
•
Title: wybierz numer tytułu.*2
Chapter: wybierz numer rozdziału.*2
Audio: wybierz dźwięk.
Subtitle: wybierz napisy.
Angle: wybierz kąt.
12PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\060PLY.fm
master page=right
010COV.book Page 13 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
*1 Podczas odtwarzania płyty DVD (w trybie
VR), obok numeru tytułu pojawia się
wskaźnik „PL” (playlista) lub „ORG”
(oryginalne nagrania).
*2 Do wybierania liczb używaj przycisków X/x
lub przycisków numerycznych.
Odtwarzanie utworów
MP3; wyświetlanie
obrazów JPEG i filmów
Można odtwarzać utwory MP3 i wyświetlać obrazy JPEG i filmy. Informacje
o plikach, które można odtwarzać, podano
w podrozdziale „Nośniki, z których można
odtwarzać” na stronie 24.
Po włożeniu nośnika typu DATA pojawi
się lista albumów. W zależności od płyty
automatycznie może się rozpocząć
odtwarzanie.
C/X/x/c
ENTER
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
MENU
ENTER
RETURN
Ukrywanie ekranu
OPTIONS
./
VOLUME
Naciśnij przycisk DISPLAY lub
RETURN.
b
Niektóre płyty mogą nie pozwalać na wybór
niektórych elementów.
Odtwarzanie
• T.Time: podczas odtwarzania tytułu
widać wskazanie czasu. Naciśnięcie
przycisku ENTER spowoduje
wyświetlenie wskazania „00:00:00”.
Wprowadź żądany kod czasowy.
• C.Time: podczas odtwarzania
rozdziału widać wskazanie czasu.
Naciśnięcie przycisku ENTER
spowoduje wyświetlenie wskazania
„00:00:00”. Wprowadź żądany kod
czasowy.
• Repeat: wybierz tryb odtwarzania
wielokrotnego.
• Time Disp.: wybierz wyświetlane
informacje o czasie.
x
OPEN
PUSH CLOSE
X
N
1
Przyciskami X/x wskaż żądany
album i naciśnij przycisk ENTER.
Przykład: lista plików MP3
Dir:001
MY BEST
..
BEST HITS
BEST3
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
• Aby przejść na następną lub
poprzednią stronę, naciśnij przycisk
> lub ..
• Aby powrócić do listy albumów,
przyciskami X/x wskaż ikonę
i naciśnij przycisk ENTER.
13PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
master page=left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\060PLY.fm
010COV.book Page 14 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
2
Przyciskami X/x wskaż żądany
plik i naciśnij przycisk N lub
ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego pliku.
Wyświetlanie pokazu slajdów
1
Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się lista miniatur.
2
Wybieranie pliku JPEG
Przyciskami C/X/x/c wskaż
wariant „Slide Show” widoczny
u dołu ekranu i naciśnij przycisk
ENTER.
Rozpocznie się pokaz slajdów.
Obracanie obrazu JPEG
Podczas wyświetlania obrazu naciskaj
przyciski C/X/x/c.
c: obracanie obrazu o 90° zgodnie
z ruchem wskazówek zegara
C: obracanie obrazu o 90° przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara
X/x: obracanie obrazu o 180°.
Odtwarzanie danych
z urządzenia USB
Można odtwarzać dane z plików
w urządzeniu USB.
1
Przyciskiem INPUT SELECT wybierz
wejście „USB”.
2
Podłącz urządzenie USB do gniazda
USB.
Aby wyświetlić listę miniatur
Naciśnij przycisk MENU.
Pliki z obrazem pojawią się na ekranie
podzielonym na 12 pól.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
T
U
P
IN
1
LE
E
S
C
Y
LA
P
IS
T
D
U
N
E
M
R
E
T
N
E
N
R
U
T
E
R
IN
DC V
9.5
Prev
N
E
IO
M
T
P
LU
O
O
V
Slide Show
INPUT
SELECT
ES
Next
ON
PH
B
A
LD
E
AT
ER
OP ON
F
OF
• Aby przejść na poprzednią lub
następną stronę miniatur, wybierz
widoczny u dołu ekranu wariant
„bPrev” lub „NextB”, po czym
naciśnij przycisk ENTER.
• Aby zamknąć listę miniatur, naciśnij
przycisk MENU.
EO
VID T
OU
AUDIO
T
OU
HO
Gniazdo USB
Urządzenie USB
Aby odłączyć urządzenie USB
1
Przyciskiem INPUT SELECT wybierz
wejście inne niż „USB”.
2
Odłącz urządzenie USB.
14PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\060PLY.fm
master page=right
010COV.book Page 15 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
Obsługiwane urządzenia USB Sony
* W aparacie cyfrowym należy wybrać
ustawienie LUN „Single”. Szczegółów należy
szukać w instrukcji obsługi aparatu.
Korygowanie wielkości
i jakości obrazu
Można korygować obraz wyświetlany na
ekranie LCD.
INPUT SELECT
DISPLAY
b
• Nie odłączać urządzenia USB, gdy miga jego
wskaźnik dostępu. Grozi to uszkodzeniem lub
utratą danych.
• Do urządzeń USB, które można podłączać do
odtwarzacza, należą pamięci flash i cyfrowe
aparaty fotograficzne. Nie można podłączać
innych urządzeń (koncentratorów USB itp.).
Podłączenie nieobsługiwanego urządzenia
powoduje pojawienie się komunikatu
o błędzie.
MENU
Odtwarzanie
Obsługiwane są następujące pamięci flash
USB Sony „Micro Vault” i aparaty
cyfrowe* (wprowadzone po roku 2008):
seria USM-J/B, seria USM-L i seria
USM-LX, seria DSC-T, seria DSC-W,
seria DSC-H, seria DSC-S i seria
DSLR-A.
C/X/x/c
ENTER
ENTER
RETURN
OPTIONS
OPTIONS
VOLUME
RETURN
OPEN
PUSH CLOSE
1
2
3
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Przyciskami X/x wskaż wariant
„LCD Mode” i naciśnij przycisk
ENTER.
Przyciskami C/X/x/c i ENTER
wybierz żądany parametr i jego
ustawienia.
• LCD Aspect: zmienia wielkość obrazu.
• Backlight: skoryguj jasność.
• Contrast: skoryguj różnicę między jasnymi a ciemnymi częściami obrazu.
• Hue: skoryguj udział w obrazie
składowej czerwonej i zielonej.
• Color: skoryguj nasycenie barw
w obrazie.
• Default: przywracanie fabrycznych
ustawień wszystkich parametrów.
Ukrywanie ekranu menu
Naciśnij przycisk OPTIONS lub RETURN.
b
Dostępne wielkości obrazu zależą od płyty.
15PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
master page=left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\070ADV.fm
010COV.book Page 16 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
: Parental Control (strona 18)
Określanie poziomu blokady
rodzicielskiej.
Ustawienia i regulacje
4
Użycie ekranu
ustawień
Na niektórych płytach zapisane są
ustawienia o wyższym priorytecie.
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
C/X/x/c
ENTER
Przyciskami X/x i ENTER
wybierz żądany parametr i jego
ustawienia.
Ukrywanie ekranu ustawień
Naciśnij przycisk OPTIONS lub
RETURN.
ENTER
RETURN
OPTIONS
OPTIONS
General Setup
VOLUME
RETURN
OPEN
PUSH CLOSE
1
x
Kiedy odtwarzanie jest
zatrzymane, naciśnij przycisk
OPTIONS.
Ekranu ustawień nie można użyć
w trybie Resume Play. Dwukrotnie
naciśnij przycisk x, a następnie
przycisk OPTIONS.
2
3
Ustawienia standardowe wyróżniono
podkreśleniem.
u TV Display
Określa współczynnik kształtu ekranu
podłączanego telewizora.
Aby oglądać obraz na ekranie LCD
odtwarzacza, należy ustawić parametr „TV
display” na „16:9”.
4:3
Pan Scan
Ten wariant należy wybrać
w przypadku podłączania
telewizora z ekranem 4:3.
Obraz panoramiczny
automatycznie wypełnia cały
ekran, a niemieszczące się
fragmenty są obcinane.
4:3
Letter Box
Ten wariant należy wybrać
w przypadku podłączania
telewizora z ekranem 4:3.
Obraz panoramiczny będzie
wyświetlany z czarnymi pasami u góry i u dołu ekranu.
Przyciskami X/x wskaż wariant
„Setup” i naciśnij przycisk
ENTER.
Przyciskami X/x wskaż żądaną
kategorię ustawień. Naciśnij
przycisk ENTER.
: General Setup (strona 16)
Ustawienia dotyczące odtwarzacza.
: Audio Setup (strona 17)
Dostosowywanie ustawień dźwięku
do warunków odtwarzania.
: Language Setup (strona 18)
Wybieranie ustawień języka dla
menu ekranowego i ścieżki
dźwiękowej.
16PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\070ADV.fm
master page=right
010COV.book Page 17 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
16:9
Ten wariant należy wybrać
w przypadku podłączania
telewizora panoramicznego
lub z trybem panoramicznym.
Audio Setup
Ustawienia standardowe wyróżniono
podkreśleniem.
u Audio DRC (regulacja zakresu
dynamicznego) (tylko DVD)
u Angle Mark (tylko DVD VIDEO)
Umożliwia wyświetlanie znaku kąta, kiedy
odtwarzany fragment płyty DVD został
sfilmowany pod wieloma kątami.
On
Wyświetlanie znaku kąta.
Off
Ukrywanie znaku kąta.
Standard
Standardowy dźwięk.
TV Mode
Sprawia, że ciche dźwięki są
wyraźne nawet przy małej
głośności.
Ustawienia i regulacje
b
Niektóre płyty mogą wymuszać zamianę
ustawienia „4:3 Letter Box” na „4:3 Pan Scan”
i vice versa.
Funkcja ta zapewnia wyraźny dźwięk
podczas odtwarzania z małą głośnością
płyty DVD zgodnej z systemem „Audio
DRC”.
Wide Range Daje wrażenie uczestnictwa
w występie na żywo.
u Screen Saver
Włącza lub wyłącza funkcję wygaszacza
ekranu, która uaktywnia się, gdy
odtwarzacz od 15 minut jest zatrzymany
lub pozostaje w trybie pauzy. Funkcja ta
ułatwia uchronienie ekranu przed
zniszczeniem (wypaleniem). Aby ją
wyłączyć, należy nacisnąć przycisk N.
On
Włącza wygaszacz ekranu.
Off
Wyłącza wygaszacz ekranu.
u PBC
Jeśli płyta VIDEO CD ma funkcję PBC
(Playback Control – sterowanie odtwarzaniem), można używać interaktywnych
funkcji odtwarzania (strona 12).
On
Funkcja PBC jest włączona.
Off
Funkcja PBC jest wyłączona.
u Default
Przywracanie standardowych ustawień
wszystkich funkcji. Wybór tego wariantu
powoduje skasowanie samodzielnie
wybranych ustawień.
17PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
master page=left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\070ADV.fm
010COV.book Page 18 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
Language Setup
u OSD (menu ekranowe)
Zmienia język, w jakim pojawiają się ekrany.
u Disc Menu (tylko DVD VIDEO)
Pozwala na wybranie języka dla menu
płyty.
Po wybraniu ustawienia „Original”
wybierany jest język, któremu nadano
priorytet na płycie.
u Subtitle (tylko DVD VIDEO)
Zmienia język wyświetlania napisów.
Po wybraniu ustawienia „Off” napisy nie
są wyświetlane.
Parental Control
Można ograniczyć możliwość odtwarzania
płyt DVD z funkcją blokady
rodzicielskiej.
Do wybierania ustawień należy używać
pilota.
u Password (tylko DVD VIDEO)
Wprowadź lub zmień hasło. Wprowadź
hasło dla funkcji blokady rodzicielskiej.
Przyciskami numerycznymi wprowadź
czterocyfrowe hasło.
Zmienianie hasła
1
Przyciskami X/x wskaż wariant
„Password” i naciśnij przycisk
ENTER.
2
Sprawdź, czy wybrany jest wariant
„Change”, i naciśnij przycisk ENTER.
3
W polu „Old Password” wprowadź
aktualne hasło, a następnie w polu
„New Password” wprowadź nowe
hasło i powtórz je w polu „Verify
Password”. Naciśnij przycisk ENTER.
u Audio (tylko DVD VIDEO)
Zmienia język ścieżki dźwiękowej.
Po wybraniu ustawienia „Original”
wybierany jest język, któremu nadano
priorytet na płycie.
u Xvid Subtitle
Wybieranie języka wyświetlania
zewnętrznych napisów dla pliku z filmem
Xvid.
CP1250 Albański, angielski, bośniacki,
chorwacki, czeski, irlandzki,
islandzki, niemiecki, polski,
rumuński, słowacki, słoweński,
węgierski
CP1251 Angielski, białoruski, bułgarski,
macedoński, mołdawski,
rosyjski, serbski, ukraiński
CP1253 Grecki
CP1254 Albański, angielski, celtycki,
duński, estoński, fiński, francuski, hiszpański, holenderski,
kurdyjski (łaciński), niemiecki,
norweski, portugalski, szwedzki,
turecki, włoski
W razie pomyłki przy wprowadzaniu
hasła
Przed naciśnięciem w czynności 3
przycisku ENTER użyj przycisku CLEAR
lub C, po czym ponownie wprowadź
właściwe hasło.
W razie zapomnienia hasła
W polu „Old Password” wprowadź kod
„1369”, a następnie w polu „New
Password” wprowadź nowe hasło
i powtórz je w polu „Verify Password”.
b
Po wybraniu dla parametru „Disc Menu”,
„Subtitle” lub „Audio” języka, który nie jest
nagrany na płycie, automatycznie zostanie
wybrany jeden z nagranych języków.
18PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\070ADV.fm
master page=right
010COV.book Page 19 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
u Parental Control (tylko DVD VIDEO)
Umożliwia wybór poziomu ograniczenia.
Im mniejsza wartość, tym ostrzejsze
ograniczenie.
Aby włączyć funkcję blokady
rodzicielskiej, trzeba wcześniej
wprowadzić hasło.
Wprowadzanie blokady rodzicielskiej
(ograniczanie odtwarzania)
Przyciskami X/x wskaż wariant
„Parental Control” i naciśnij przycisk
ENTER.
2
Przyciskami X/x wybierz żądany
poziom ograniczenia, po czym
naciśnij przycisk ENTER.
3
Wprowadź hasło i naciśnij przycisk
ENTER.
Ustawienia i regulacje
1
Odtwarzanie płyt, dla których jest
włączona funkcja blokady rodzicielskiej
Włóż płytę i naciśnij przycisk N. Pojawi
się ekran wprowadzania hasła.
Przyciskami numerycznymi wprowadź
hasło, po czym naciśnij przycisk ENTER.
19PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\080ADD.fm
master page=left
010COV.book Page 20 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
Dźwięk
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie
problemów
Brak dźwięku.
, Odtwarzacz pozostaje w trybie pauzy lub
odtwarza w zwolnionym tempie.
, Odtwarzacz pracuje w trybie szybkiego
odtwarzania w przód lub w tył.
Jeśli w czasie eksploatacji odtwarzacza
wystąpi jeden z opisanych tu problemów,
to przed dostarczeniem urządzenia do
serwisu należy spróbować samodzielnie
rozwiązać problem, korzystając z podanych tu wskazówek. Jeśli problem nie daje
się rozwiązać, prosimy o kontakt z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Dźwięk jest za cichy.
Zasilanie
Pomimo naciskania przycisków nic się
nie dzieje.
Zasilanie nie włącza się.
, Przełącznik HOLD został przestawiony
w kierunku wskazywanym przez strzałkę
(strona 6).
, Sprawdź, czy zasilacz sieciowy jest
starannie podłączony (strona 8).
, Sprawdź, czy akumulator jest
wystarczająco naładowany (strona 8).
Nie jest możliwe ładowanie
akumulatora.
, Akumulatora nie można ładować przy
włączonym zasilaniu. Przestaw
przełącznik OPERATE w położenie
„OFF” (strona 8).
Obraz
Na ekranie LCD stale widać czerwone,
niebieskie lub zielone punkty.
, Wynika to z właściwości ekranu LCD
i nie świadczy o uszkodzeniu.
Przy wyświetlaniu na ekranie LCD
obrazu 16:9, u góry i u dołu ekranu
pojawiają się czarne pasy.
, Zmień ustawienie parametru „TV
Display” z ekranu „General Setup” na
„16:9” (strona 16).
, Dźwięk nagrany na niektóre płyty DVD
jest bardzo cichy. Głośność może się
poprawić po wybraniu dla parametru
„Audio DRC” z grupy „Audio Setup”
ustawienia „TV Mode” (strona 17).
Obsługa
Nie można odtworzyć płyty.
, Jeśli płyta jest odwrócona, pojawi się
komunikat „No Disc” lub „Cannot play
this disc”. Włóż płytę do szuflady tak,
aby odtwarzana strona znajdowała się
u dołu (strona 11).
, Płyta nie została w taki sposób, aby
wskoczyła na miejsce (strona 11).
, Płyta jest brudna lub zdeformowana
(strona 23).
, Włożona jest płyta, której nie można
odtworzyć. Sprawdź, czy kod regionu
jest odpowiedni dla odtwarzacza i czy
płyta została sfinalizowana (strona 24).
, Jeśli wyświetlany jest wskaźnik „USB”,
naciśnij przycisk INPUT SELECT
(strona 6).
, Włączona jest funkcja blokady
rodzicielskiej. Zmień jej ustawienie
(strona 18).
, W odtwarzaczu skropliła się para wodna
(strona 22).
20PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\080ADD.fm
master page=right
010COV.book Page 21 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
Odtwarzanie nie zaczyna się od początku
płyty.
Podczas odtwarzania płyty DVD w trybie
VR pojawia się komunikat „Copyright
lock”, a ekran staje się niebieski.
, Przy odtwarzaniu obrazu zawierającego
sygnał ochrony przed kopiowaniem
ekran może się stawać niebieski i może
się pojawiać odpowiedni komunikat
(strona 24).
Po wyświetleniu ekranu menu nie
działają przyciski C/c.
, W zależności od płyty, po wyświetleniu
menu płyty niemożliwe bywa użycie
przycisków C/c na odtwarzaczu.
W takim przypadku należy użyć
przycisków C/c na pilocie.
Nie działa pilot.
, Baterie w pilocie są wyczerpane.
, Pilot nie jest skierowany w stronę
czujnika zdalnego sterowania
na
odtwarzaczu.
, Na czujnik zdalnego sterowania pada
bezpośrednie światło słoneczne lub silne
światło z innego źródła.
,
,
,
,
,
Plik ma nieobsługiwany format.
Plik ma nieodpowiednie rozszerzenie.
Plik jest uszkodzony.
Plik jest za duży.
Ze względu na specyfikę techniki
kompresji plików z filmem odtwarzanie
może się rozpocząć z opóźnieniem.
Odtwarzacz działa niewłaściwie albo nie
można wyłączyć zasilania.
Informacje dodatkowe
, Włączona jest funkcja odtwarzania
wielokrotnego (strona 12) lub
odtwarzania w przypadkowej kolejności
(strona 5).
, Włączona jest funkcja Resume Play
(strona 12).
, Automatycznie jest odtwarzana playlista
z utworzonej płyty. Aby odtwarzać
oryginalne tytuły, dwukrotnie naciśnij
przycisk x, a następnie naciśnij przycisk
TOP MENU i wybierz ustawienie
„Original”.
Nie można odtworzyć utworu MP3 albo
wyświetlić obrazu JPEG lub filmu
(strona 25).
, Kiedy ładunki statyczne itp. spowodują
niewłaściwą pracę odtwarzacza, należy
wyłączyć zasilanie i odczekać 10
sekund.
Podłączanie
Brak obrazu lub dźwięku
w podłączonym urządzeniu.
, Jeszcze raz starannie podłącz przewód
połączeniowy (strona 10).
, Przewód połączeniowy jest uszkodzony.
, Sprawdź ustawienia podłączonego
telewizora lub wzmacniacza.
USB
Odtwarzacz nie rozpoznaje
podłączonego urządzenia USB.
, Jeszcze raz starannie podłącz urządzenie
USB (strona 14).
, Urządzenie USB jest uszkodzone.
, Przyciskiem INPUT SELECT wybierz
wejście „USB” (strona 14).
21PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\080ADD.fm
master page=left
010COV.book Page 22 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
Instalacja
Zalecenia
eksploatacyjne
Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się
jakiś przedmiot lub płyn, przed dalszą
eksploatacją należy odłączyć odtwarzacz
od źródła zasilania i zlecić jego
sprawdzenie specjaliście.
• Nie umieszczać odtwarzacza we
wszelkiego rodzaju niszach, na przykład
na regale.
• Nie przykrywać otworów wentylacyjnych odtwarzacza gazetami, obrusami,
zasłonami itp. Nie stawiać odtwarzacza
na miękkiej powierzchni, takiej jak kapa.
• Nie zostawiać odtwarzacza ani zasilaczy
blisko źródeł ciepła ani w miejscach
narażonych na bezpośrednie
promieniowanie słoneczne, nadmierne
zapylenie lub zapiaszczenie, wilgoć,
deszcz lub wstrząsy, a także
w samochodzie z zamkniętymi oknami.
• Nie instalować urządzenia w przechyle.
Może ono pracować tylko w pozycji
poziomej.
• Nie umieszczać odtwarzacza ani płyt
blisko sprzętu zawierającego silne
magnesy, takiego jak kuchenka mikrofalowa czy duże kolumny głośnikowe.
• Chronić urządzenie przed upuszczeniem
i wstrząsem.
Nie kłaść na odtwarzaczu i akcesoriach
ciężkich przedmiotów.
Źródła zasilania
Eksploatacja
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Nie używać monitora ani słuchawek
podczas prowadzenia samochodu, jazdy na
rowerze lub na motocyklu albo kierowania
jakimkolwiek pojazdem silnikowym.
Może to stwarzać zagrożenie dla ruchu,
a w wielu państwach jest zabronione.
Niebezpieczne może być także słuchanie
dźwięku przez słuchawki z dużą
głośnością podczas marszu, zwłaszcza na
przejściach dla pieszych. W sytuacjach
potencjalnie niebezpiecznych należy
zachować szczególną ostrożność lub
przestać używać słuchawek.
Bezpieczeństwo
• Jeśli odtwarzacz nie będzie używany
przez dłuższy czas, należy go wyłączyć
z gniazdka sieciowego. W celu
wyłączenia zasilacza sieciowego
chwycić za wtyczkę; nigdy nie ciągnąć
za sam przewód.
• Nie dotykać zasilacza sieciowego
mokrymi rękami. Grozi to porażeniem
prądem.
• Nie podłączać zasilacza sieciowego do
podróżnego transformatora napięcia.
Grozi to wydzielaniem się ciepła
i awarią.
Wzrost temperatury
Podczas ładowania i długotrwałej pracy
urządzenie może się nagrzewać. Nie
świadczy to o uszkodzeniu.
22PL
• Jeśli odtwarzacz zostanie bezpośrednio
przeniesiony z zimnego do ciepłego
miejsca albo umieszczony w bardzo
wilgotnym pomieszczeniu, na
soczewkach w jego wnętrzu może się
skroplić para wodna. W takim przypadku
odtwarzacz może nie działać właściwie.
Należy wówczas wyjąć płytę
i pozostawić odtwarzacz na mniej więcej
pół godziny, aż do odparowania wilgoci.
Wilgoć nagromadzoną na ekranie LCD
należy zetrzeć chusteczką itp.,
a następnie włączyć zasilanie.
• Dbać, żeby obiektyw odtwarzacza był
czysty, i nie dotykać go. Dotykanie
obiektywu grozi jego uszkodzeniem
i niewłaściwym działaniem odtwarzacza.
Pokrywa płyty powinna być zawsze
zamknięta, z wyjątkiem momentu
wkładania i wyjmowania płyty.
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\080ADD.fm
master page=right
010COV.book Page 23 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
Wyświetlacz LCD
Słuchawki
• Produkcja ekranu LCD odbywa się
z użyciem bardzo precyzyjnych
technologii. Mimo to, na ekranie LCD
mogą się na stałe pojawiać maleńkie
punkty w różnych kolorach. Nie
świadczy to o uszkodzeniu.
• Nie kłaść na ekranie LCD żadnych
przedmiotów i chronić ekran przed
uderzeniem. Nie naciskać ekranu dłońmi
ani łokciami.
• Nie uszkodzić powierzchni ekranu LCD
ostrym przedmiotem.
• Zapobieganie uszkodzeniom słuchu:
unikać słuchania przy nastawionej dużej
głośności. Specjaliści od słuchu przestrzegają przed ciągłym, długotrwałym
słuchaniem z dużą głośnością. Słysząc
dzwonienie w uszach, należy zmniejszyć
głośność lub przerwać słuchanie.
• Szacunek dla innych: nastawiać umiarkowaną głośność. Dzięki temu będzie
można słyszeć dźwięki z zewnątrz i zachować kontakt z osobami w otoczeniu.
• Akumulator ma ograniczoną trwałość,
a jego pojemność zmniejsza się
w funkcji czasu i liczby cykli ładowania.
Kiedy akumulator wystarcza na mniej
więcej połowę normalnego czasu pracy,
trzeba go wymienić na nowy.
• Aby uniknąć pogorszenia stanu akumulatora, należy go ładować przynajmniej
raz na pół roku lub raz na rok.
• W pewnych krajach mogą obowiązywać
szczegółowe przepisy dotyczące
usuwania akumulatora zasilającego to
urządzenie. Szczegóły można uzyskać od
przedstawicieli władz lokalnych.
Zasilacz sieciowy i zasilacz
samochodowy
• Używać tylko dostarczonych zasilaczy.
Użycie innych zasilaczy grozi awarią.
• Zabrania się dekompilacji i odtwarzania
kodu źródłowego.
• Nie dotykać metalowych części
zasilaczy, zwłaszcza metalowymi
przedmiotami. Grozi to zwarciem
i uszkodzeniem zasilaczy.
Regulacja głośności
Nie zwiększać głośności w czasie
słuchania bardzo cichego fragmentu albo
fragmentu bez dźwięku. W przeciwnym
razie odtworzenie sygnału o maksymalnej
głośności może spowodować uszkodzenie
głośników.
Informacje dodatkowe
Czyszczenie
Akumulator
• Obudowę, panel i regulatory należy
czyścić miękką ściereczką zwilżoną
roztworem łagodnego środka myjącego.
Nie używać wszelkiego rodzaju
ściereczek ani proszków do szorowania,
a także rozpuszczalników, takich jak
spirytus czy benzyna.
• Delikatnie wytrzeć powierzchnię ekranu
LCD miękką, suchą ściereczką. Aby
uniknąć nagromadzenia się brudu, często
powtarzać wycieranie. Nie wycierać
ekranu LCD mokrą ściereczką. Przedostanie się wody do wnętrza grozi awarią.
• Zniekształcenia obrazu i dźwięku mogą
świadczyć o zakurzeniu obiektywu.
W takim przypadku należy oczyścić
obiektyw przy użyciu dostępnej w handlu gruszki do czyszczenia obiektywów
aparatów. Unikać bezpośredniego
dotykania obiektywu w czasie
czyszczenia. Nie używać dostępnych
w handlu płyt czyszczących ani środków
do czyszczenia płyt / soczewek.
Uwagi o płytach
• Aby utrzymać płytę w czystości, chwytać
ją za brzeg. Nie dotykać jej powierzchni.
• Nie używać następujących płyt:
– płyt o niestandardowych kształtach
(serca, gwiazdy itp.),
– na których znajdują się naklejki lub
etykiety,
– z przyklejoną taśmą celofanową lub
nalepką.
23PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\080ADD.fm
master page=left
010COV.book Page 24 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
Nośniki, z których można odtwarzać
Typ
Logo nośnika
Ikona
Cechy
• Dostępna w handlu płyta
DVD
• DVD+RW / DVD+R /
DVD+R DL w trybie
+VR
• DVD-RW / DVD-R /
DVD-R DL w trybie
Video
DVD
DVD-RW / DVD-R /
DVD-R DL w trybie VR
(Video Recording)
• Muzyczna płyta CD
• CD-R / CD-RW
w formacie muzycznej
płyty CD
CD
• VIDEO CD (w tym Super
VCD)
• CD-R /CD-RW
w formacie Video CD lub
Super VCD
Płyty typu
DATA lub
pamięci USB
—
b
• Uwagi o nośnikach przeznaczonych do
nagrywania
Niektórych nośników przeznaczonych do
nagrywania nie można odtworzyć ze względu
na jakość nagrania, stan nośnika oraz
parametry urządzenia nagrywającego
i oprogramowania.
Nie będą też odtwarzane płyty, które nie
zostały odpowiednio sfinalizowane.
Dalszych informacji należy szukać
w instrukcji obsługi urządzenia
nagrywającego. Zwracamy uwagę, że niektóre
funkcje odtwarzania pewnych płyt DVD+RW
/ DVD+R / DVD+R DL nie działają nawet
Płyty DATA CD / DATA
DVD lub urządzenia USB
z plikami MP3, JPEG lub
filmami.
wówczas, gdy płyta jest prawidłowo
sfinalizowana. W takim przypadku należy
odtwarzać płytę w normalnym trybie.
• Informacja o odtwarzaczach, które nie
pozwalają na odtwarzanie obrazu
z sygnałem ochrony przed kopiowaniem
Nie można odtwarzać nagrań z płyt DVD
(w trybie VR) z ochroną CPRM*, jeśli
nagranie zawiera sygnał ochrony przed
kopiowaniem. Pojawi się komunikat
„Copyright lock”.
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media) jest technologią kodowania
chroniącą prawa autorskie do obrazu.
24PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\080ADD.fm
master page=right
010COV.book Page 25 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
Uwagi o utworach MP3,
obrazach JPEG i filmach
*1 Nie można odtwarzać plików w formacie
mp3PRO.
*2 Pliki z rozszerzeniem „.jpe” i „.jpeg” można
odtwarzać po zmianie rozszerzenia na „.jpg”.
*3 Nie można odtwarzać plików chronionych
przed kopiowaniem (Digital Right
Management). Nie można odtwarzać plików
w formacie MPEG-4 AVC.
z
• Odtworzenie folderów o złożonej hierarchii
może następować z pewnym opóźnieniem.
Przy tworzeniu albumów należy przestrzegać
następujących zasad:
– Liczba poziomów katalogów na nośniku nie
powinna przekraczać dwóch.
– Liczba albumów na nośniku nie powinna
przekraczać 50.
– Liczba plików w jednym albumie nie
powinna przekraczać 100.
– Całkowita liczba albumów i plików na
nośniku nie powinna przekraczać 800.
• Odtwarzanie plików z albumu odbywa się
w kolejności nagrania ich na nośnik.
Informacje dodatkowe
W urządzeniu można odtwarzać
następujące pliki:
• utwory MP3 audio z rozszerzeniem
„.mp3”*1,
• pliki z obrazem JPEG z rozszerzeniem
„.jpg”*2,
• pliki z obrazem JPEG zgodne
z formatem DCF (wytycznymi
projektowania plików dla kamer
i aparatów cyfrowych),
• pliki z filmem Xvid z rozszerzeniem
„.avi”,
• pliki z filmem MPEG-4 (simple profile)
z rozszerzeniem „.mp4”*3.
• Płyta DATA CD musi być nagrana
zgodnie z normą ISO9660 poziom 1 albo
w formacie rozszerzonym o nazwie
Joliet.
• Płyta DATA DVD musi być nagrana
zgodnie ze standardem UDF (Universal
Disk Format).
b
• Odtwarzacz odtworzy każdy plik wymieniony
w powyższej tabeli, nawet w przypadku różnic
w formacie. Odtwarzanie takich danych grozi
wygenerowaniem głośnych dźwięków, które
mogą uszkodzić głośniki.
• Nie można odtwarzać niektórych płyt typu
DATA utworzonych w formacie Packet Write
(zapisu pakietów).
• Nie można odtwarzać niektórych
wielosesyjnych płyt typu DATA.
• Nie można odtworzyć niektórych plików
JPEG.
• Odtwarzacz nie pozwala na wyświetlenie
obrazu JPEG, który ma wymiary większe niż
3078 (szerokość) × 2048 (wysokość),
a w trybie progresywnym JPEG ma wymiary
większe niż 2000 (szerokość) × 1200
(wysokość). (Niektórych progresywnych
obrazów JPEG nie można wyświetlić, nawet
jeśli ich wielkość mieści się w podanym
limicie.)
• Nie można odtworzyć niektórych plików
z filmem MPEG-4.
• Odtwarzacz może nie odtwarzać plików
utworzonych przez połączenie dwóch lub
większej liczby plików z filmem.
• Odtwarzacz nie odtworzy plików z filmem
o wielkości większej niż 720 (szerokość) ×
576 (wysokość) / 1 GB.
• Odtwarzacz może nie odtwarzać pewnych
plików z filmem trwających ponad 3 godziny.
• Normalne odtwarzanie niektórych plików
z filmem może się okazać niemożliwe. Obraz
może być niewyraźny, odtwarzanie może
przebiegać niepłynnie, z przerwami
w dźwięku itp. W takim przypadku zaleca się
utworzenie pliku o mniejszej przepływności.
W przypadku dalszego występowania
zakłóceń w dźwięku należy sprawdzić format
dźwięku. (Dla plików z filmem Xvid zaleca się
format MP3, a dla plików z filmem MPEG-4
format AAC LC.) Zwracamy uwagę, że
odtwarzacz nie obsługuje formatu WMA
(Windows Media Audio).
• Odtwarzacz może nie pozwalać na płynne
odtwarzanie plików z filmami o dużej
przepływności z płyt DATA CD. Zaleca się
odtwarzanie takich plików z płyt DATA DVD.
• Jeśli nazwy plików lub albumów są za długie,
mogą nie pojawiać się w całości. Znaki
specjalne są zastępowane symbolami „ * ”.
25PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\080ADD.fm
master page=left
010COV.book Page 26 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
• Odtwarzacz pozwala na wyświetlenie nazwy
tylko obecnie odtwarzanego albumu. Albumy
znajdujące się na wyższym poziomie są
wyświetlane jako „/../.”.
• Informacje o odtwarzaniu niektórych plików
mogą być wyświetlane niewłaściwie.
Uwagi o płytach
komercyjnych
Kod regionu
System służący ochronie praw autorskich.
Kod regionu odpowiadający krajowi
zakupu znajduje się na pudełku płyty DVD
VIDEO. W odtwarzaczu można odtwarzać
płyty DVD VIDEO z oznaczeniem „ALL”
lub „2”.
ALL
Funkcje odtwarzania płyt DVD i VIDEO CD
Niektóre funkcje odtwarzania płyt DVD
i VIDEO CD mogą być celowo
zablokowane przez producentów nagrania.
Ponieważ urządzenie odtwarza płyty DVD
i VIDEO CD zgodnie z zamysłem
producentów, użycie pewnych funkcji
odtwarzania może się okazać niemożliwe.
Należy się także zapoznać z instrukcją
dostarczoną z płytą DVD lub VIDEO CD.
Uwagi o płytach
Urządzenie jest przystosowane do
odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
płyty kompaktowej (CD). Płyty DualDisc
i niektóre płyty muzyczne kodowane
z wykorzystaniem technologii ochrony
przed kopiowaniem nie są zgodne ze
standardem płyty kompaktowej (CD).
Z tego powodu urządzenie może nie
współpracować z takimi płytami.
Dane techniczne
System
Laser: Laser półprzewodnikowy
System kolorów sygnału: PAL (NTSC)
Wyjścia
VIDEO OUT (wyjście wideo):
Minijack
AUDIO OUT (wyjście audio)
Minijack stereo
PHONES (słuchawki) A/B:
Stereo minijack
USB:
Gniazdo USB typu A (do podłączenia
pamięci USB)
Wyświetlacz LCD
Wielkość panelu (w przybliżeniu): Przekątna
18 cm / 7 cali
System sterowania: Aktywna matryca TFT
Rozdzielczość: 480 × 234
Dane ogólne
Zasilanie:
Napięcie stałe 9,5 V, 1,2 A (zasilacz
sieciowy / zasilacz samochodowy)
Pobór mocy (przy odtwarzaniu płyty DVD
VIDEO):
6,5 W (przy korzystaniu ze słuchawek)
Wymiary (w przybliżeniu):
200 × 42,4 × 155 mm (szer. × wys. × gł.)
razem z wystającymi elementami
Waga (w przybliżeniu): 860 g
Zakres temperatur przy pracy: 5°C do 35°C
Zakres wilgotności przy pracy: 25 % do 80 %
Zasilacz sieciowy: Napięcie przemienne 110 –
240 V, 50/60 Hz
Zasilacz samochodowy: Napięcie stałe 12 V
Dostarczane wyposażenie
Patrz strona 8.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie.
26PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\010IX.fm
master page=right
010COV.book Page 27 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
Skorowidz
Liczby
P
Parental Control 18
Password 18
PBC 12, 17
Plik z filmem (Xvid / MPEG-4) 13, 25
16:9 16
4:3 Letter Box 16
4:3 Pan Scan 16
R
A
S
Angle Mark 17
Audio 18
Audio DRC 17
Audio Setup 17
CD 11, 24
Czas ładowania i czas odtwarzania 9
D
DATA 13, 24
Disc Menu 18
DVD 11, 24
Dźwięk 7
E
Ekran informacji o odtwarzaniu 12
G
General Setup 16
J
JPEG 13, 25
Shuffle Play 5
Slide Show 14
Subtitle 18
T
TV Display 16
Informacje dodatkowe
C
Resume Play 12
Rozwiązywanie problemów 20
U
USB 14
Ustawienia 16
V
VIDEO CD 11, 24
W
Wskaźnik kąta 7
Wygaszacz ekranu 12, 17
Wznawianie odtwarzania od miejsca
zatrzymania 12
X
Xvid (plik z filmem) 13, 25
K
Kod regionu 26
L
Language Setup 18
LCD Aspect 15
LCD Mode 15
M
MP3 13, 25
MPEG-4 (plik z filmem) 13, 25
N
Napisy 7
Nośniki, z których można odtwarzać 24
O
Odtwarzanie wielokrotne 12
Odtwarzanie w przypadkowej kolejności 5
OSD (menu ekranowe) 18
27PL
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\HVE\DVPFX770\4284253211DVPFX770EC1\01GB-DVPFX770EC1\090BCO.fm
master page=left
010COV.book Page 28 Friday, July 8, 2011 1:05 PM
z
Wskazówki i informacje dotyczące produktów i usług
Sony można znaleźć pod adresem:
www.sony-europe.com/myproduct/
4-284-253-PL(1)
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
DVP-FX770
4-284-253-PL(1)
Download PDF