Samsung | HG32EC470GW | Samsung HG32EC470GW Εγχειρίδιο χρήσης

670/673/675/470/770
Τηλεόραση LED
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
imagine the possibilities
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το
προϊόν της Samsung. Προκειμένου να λάβετε πιο
ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη
διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
Μοντέλο
Σειριακός αρ.
Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση
του προϊόντος. Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Οδηγίες
Αυτή η τηλεόραση παρέχεται με διαδραστικές λειτουργίες μέσω μιας συσκευής set-back box (SBB/STB) συνδεδεμένης με την τηλεόραση, καθώς και
με άλλες τηλεοράσεις σε κάποιο ελεγχόμενο από υπολογιστή σύστημα για ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις φιλοξενίας.
Διαδραστική λειτουργία: Την πρώτη φορά που ενεργοποιείται η τηλεόραση, στέλνει μια εντολή για την αναγνώριση της συσκευής SBB/STB. Εάν
γίνει αναγνώριση, η τηλεόραση μεταβαίνει σε λειτουργία ONLINE (Σε σύνδεση) και ο πλήρης έλεγχος επιτυγχάνεται μέσω της συσκευής SBB/STB.
Εάν η τηλεόραση βρίσκεται σε λειτουργία ONLINE (Σε σύνδεση), παύει να λαμβάνει εντολές μέσω του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων (IR) της Samsung
και λειτουργεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο διασύνδεσης.
Αυτόνομη λειτουργία: Εάν δεν αναγνωριστεί η συσκευή SBB/STB, η τηλεόραση θα πρέπει να τεθεί σε STAND-ALONE (Αυτόνομη) λειτουργία με
περιορισμένες λειτουργίες.
Τρόποι λειτουργίας
Όταν αυτή η τηλεόραση (σε τρόπο λειτουργίας ξενοδοχείου) λειτουργεί με χρήση συσκευής SBB/STB, βρίσκεται σε έναν από τους παρακάτω δύο
τρόπους λειτουργίας:
• ONLINE (Σε σύνδεση) ή STAND-ALONE (Αυτόνομη). Στην κατάσταση STAND-ALONE (Αυτόνομη), η τηλεόραση λειτουργεί ως τηλεόραση
ξενοδοχείου αλλά χωρίς ενεργή επικοινωνία. Αυτό αποτρέπει το ενδεχόμενο να αποπειραθούν οι ένοικοι του δωματίου να εξαπατήσουν το
σύστημα αποσυνδέοντας τη συσκευή SBB/STB.
Τηλεόραση
ξενοδοχείου
Ενεργοποίηση
τρόπου
λειτουργίας
ξενοδοχείου
Αυτόνομη
λειτουργία
SBB/STB σε σύνδεση
εάν υπάρξει μία
επιτυχία σε 10
προσπάθειες
SBB/STB
σε σύνδεση 10 συνεχείς
αποτυχίες
Ενεργοποίηση
Κατάσταση
SBB/STB Προσπάθεια
κάθε 2
δευτερόλεπτα
Λειτουργία σε σύνδεση
Ρυθμός δειγματοληψίας
20/δευτερόλεπτο
Για αναλυτικές ρυθμίσεις είτε της αυτόνομης είτε της διαδραστικής λειτουργίας, ανατρέξτε στις σελίδες 19-24 (Ρύθμιση δεδομένων μενού επιλογών
λειτουργίας ξενοδοχείου: Αυτόνομη και διαδραστική λειτουργία)
• Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σε μερικές λειτουργίες, ώστε να αποτρέπεται τυχόν "εξαπάτηση" του τηλεοπτικού συστήματος από τους
ενοίκους του δωματίου.
• Χωρίς κεντρικό μενού (διαδραστική λειτουργία) ή μενού καναλιών, λειτουργία Plug & Play στο κεντρικό μενού (Αυτόνομη λειτουργία)
• Περιορισμένη ένταση ήχου και κλείδωμα/ξεκλείδωμα πλήκτρων πάνελ
Προειδοποίηση σχετικά με τις στατικές εικόνες
Αποφεύγετε να προβάλλετε στην οθόνη στατικές εικόνες (όπως αρχεία φωτογραφιών jpeg) ή στοιχεία στατικής εικόνας (όπως τα λογότυπα
τηλεοπτικών προγραμμάτων, οι εικόνες με πανοραμικό φορμά ή φορμά 4:3, η γραμμή χρηματιστηρίου ή ειδήσεων στο κάτω μέρος της οθόνης κ.λπ.).
Η συνεχής προβολή στατικών εικόνων μπορεί να προκαλέσει μη ομοιόμορφη φθορά του φωσφόρου της οθόνης, πράγμα που επηρεάζει την ποιότητα
εικόνας. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο να παρουσιαστεί αυτό το φαινόμενο, ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις:
• Αποφεύγετε να προβάλλετε το ίδιο τηλεοπτικό κανάλι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
• Πάντα να προσπαθείτε να προβάλλετε κάθε εικόνα σε πλήρη οθόνη, χρησιμοποιήστε το μενού μορφής εικόνας της τηλεόρασης για την καλύτερη
δυνατή αντιστοίχιση.
• Μειώστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση στις ελάχιστες απαιτούμενες τιμές για να επιτύχετε την επιθυμητή ποιότητα εικόνας. Εάν υπερβείτε
αυτές τις τιμές ενδέχεται να επιταχυνθεί η διαδικασία καψίματος οθόνης.
• Να χρησιμοποιείτε συχνά όλες τις δυνατότητες της τηλεόρασης που έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση της διατήρησης εικόνας και της αλλοίωσης
της οθόνης. Ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα του εγχειριδίου χρήσης για λεπτομέρειες.
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Τηρήστε τις απαιτούμενες αποστάσεις ανάμεσα στο προϊόν και τα άλλα αντικείμενα (π.χ. τους τοίχους) για να διασφαλίσετε το σωστό εξαερισμό του.
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν λόγω αύξησης της εσωτερικής θερμοκρασίας του προϊόντος.
✎✎ Όταν χρησιμοποιείτε βάση ή στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα που παρέχονται από τη Samsung
Electronics.
• Εάν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός λόγω πτώσης του
προϊόντος.
✎✎ Η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
Εγκατάσταση με βάση.
Εγκατάσταση με στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Περιεχόμενα
yy Τρόποι λειτουργίας......................................................................................................................................................2
yy Προειδοποίηση σχετικά με τις στατικές εικόνες............................................................................................................2
yy Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση.....................................................................................................................2
yy Πρόσθετα εξαρτήματα.................................................................................................................................................4
yy Τοποθέτηση της βάσης της τηλεόρασης LED...............................................................................................................4
yy Συναρμολόγηση του στροφέα (τηλεοράσεις 32 ιντσών και άνω)...................................................................................8
yy Επισκόπηση του πίνακα σύνδεσης...............................................................................................................................9
yy Χρήση του χειριστηρίου της τηλεόρασης................................................................................................................... 18
yy Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου............................................................................................................................. 19
yy Σύνδεση της τηλεόρασης με συσκευή SBB............................................................................................................... 22
yy Σύνδεση των ηχείων μπάνιου.................................................................................................................................... 24
yy Σύνδεση της συσκευής MediaHub HD...................................................................................................................... 26
yy Σύνδεση της συσκευής RJP (Remote Jack Pack)...................................................................................................... 27
yy Ρύθμιση δεδομένων μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου.................................................................................. 29
yy Εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο............................................................................................ 54
yy Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο....................................................................................................................... 55
yy Αντικλεπτική κλειδαριά Kensington.......................................................................................................................... 55
yy Προδιαγραφές.......................................................................................................................................................... 56
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν συστήματα ξεχωριστής
περισυλλογής)
Αυτή η σήμανση πάνω στο προϊόν, στα αξεσουάρ ή στο συνοδευτικό έντυπο υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα
ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα
οικιακά απόβλητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι για το περιβάλλον ή
τη δημόσια υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, διαχωρίστε αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους
αποβλήτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε την προσπάθεια βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης
των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να συμβουλεύονται είτε το κατάστημα από όπου αγόρασαν
το παρόν προϊόν είτε τις τοπικές κρατικές υπηρεσίες για πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο που
μπορούν να διαθέσουν αυτά τα είδη προς περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να
επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς.
Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του αξεσουάρ δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλους τύπους εμπορικών
αποβλήτων.
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν συστήματα επιστροφής
μπαταριών)
Αυτή η σήμανση πάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες που
περιέχονται σε αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος του κύκλου
ζωής τους. Όπου υπάρχει η σχετική επισήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν
ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς της
Οδηγίας 2006/66 της Ε.Κ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν τη
δημόσια υγεία ή το περιβάλλον. Για να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια
επαναχρησιμοποίησης των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους αποβλήτων και ανακυκλώστε
τις μέσω του τοπικού συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.
Ελληνικά
3
Ελληνικά
yy Οδηγίες........................................................................................................................................................................2
Πρόσθετα εξαρτήματα
✎✎ Βεβαιωθείτε πως τα ακόλουθα εξαρτήματα συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία της τηλεόρασης LED. Αν λείπει οποιοδήποτε
είδος, επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπία.
✎✎ Το χρώμα και το σχήμα των ειδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
• Τηλεχειριστήριο & μπαταρίες (AAA x 2)
• Καλώδιο ρεύματος/Καλώδιο δεδομένων
• Οδηγίες για την ασφάλεια (Δεν διατίθεται σε ορισμένες
περιοχές)
• Τύπος σήματος RF (DIN, τύπος F) (HG28EC675: 2 ΤΜΧ,
HG28EC470: 1 ΤΜΧ)
• Κιτ τοποθέτησης ξενοδοχείου (HC670)
•
•
•
•
•
Οδηγός γρήγορης ρύθμισης
Οδηγός βάσης
Βίδες
Βάση
Δακτύλιος συγκράτησης (2 ΤΜΧ) (HG46EC770)
✎✎ Η βάση και οι βίδες στερέωσης της βάσης ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στη συσκευασία, ανάλογα με το μοντέλο.
✎✎ Το καλώδιο δεδομένων ενδέχεται να μην περιλαμβάνεται στη συσκευασία, ανάλογα με τον προμηθευτή SI.
Τοποθέτηση της βάσης της τηλεόρασης LED
Εξαρτήματα βάσης
Κατά την εγκατάσταση της βάσης, χρησιμοποιήστε τα μέρη και τα εξαρτήματα που παρέχονται.
B-1 1 ΤΜΧ
A-2 1 ΤΜΧ
A-1 1 ΤΜΧ
HG32*C670, HG40*C670, HG48*C670,
HG32EC675, HG40EC675, HG48EC675
HG28EC675, HG28EC470
A-4 1 ΤΜΧ
A-3 1 ΤΜΧ
HG**EC670, HG**EC675, HG**AC670,
HG28EC470
(Εκτός του HG22EC673, HG32EC673)
B-2 1 ΤΜΧ
C
M4 X L12
HG32EC470, HG39EC470, HG32AC470
HG22EC673/HG32EC673
HG**EC470, HG**AC470
(Εκτός του HG22EC470)
A-6 1 ΤΜΧ
A-5 1 ΤΜΧ
B-3 1 ΤΜΧ
HG**EC770
HG22EC470
HG**EC770
Βάση
4
Ελληνικά
Οδηγός βάσης
Βίδες
HG**EC670, HG**AC670, HG**EC675
1
C
B
A-1
2
x4
(M4 X L12)
Εμπρός
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ
ΜΗΝ
ΜΗΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΧΗΜΙΚΑ
ΓΡΑΣΟ
ΛΑΔΙ
✎✎ Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί επάνω στο τραπέζι για
να προστατεύσετε την τηλεόραση και, στη συνέχεια,
τοποθετήστε την τηλεόραση στο πανί με την οθόνη
στραμμένη προς τα κάτω.
✎✎ Εισαγάγετε τον οδηγό βάσης στην υποδοχή που υπάρχει
στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.
Πλάι
3
x3
C
(M4 X L12)
ή
C
x4
(M4 X L12, για
μοντέλα 40" και άνω)
✎✎ Βεβαιωθείτε ότι διακρίνετε ανάμεσα στο εμπρός και το πίσω μέρος της βάσης και του οδηγού βάσης κατά τη συναρμολόγηση.
✎✎ Βεβαιωθείτε ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα για να σηκώσουν και να μετακινήσουν την τηλεόραση.
HG28EC675, HG28EC470
1
2
1
2
3
: x4 (M4 X L12)
✎✎ Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί επάνω στο τραπέζι για να
προστατεύσετε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την
τηλεόραση στο πανί με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.
✎✎ Εισαγάγετε τον οδηγό βάσης στην υποδοχή που υπάρχει στο κάτω
μέρος της τηλεόρασης.
3
: x3 (M4 X L12)
Ελληνικά
5
HG22EC673, HG32EC673
1
✎✎ Τοποθετήστε ένα μαλακό
πανί επάνω στο τραπέζι για να
προστατεύσετε την τηλεόραση και,
στη συνέχεια, τοποθετήστε την
τηλεόραση στο πανί με την οθόνη
στραμμένη προς τα κάτω.
✎✎ Εισαγάγετε τον οδηγό βάσης στην
υποδοχή που υπάρχει στο κάτω
μέρος της τηλεόρασης.
2
X4
C
(M4 X L12)
A-3
HG32EC470, HG39EC470, HG32AC470
1
2
x4
C
(M4 X L12)
Κάτοψη
B
Εμπρός
A
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πίσω
ΜΗΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΧΗΜΙΚΑ
3
Πλάγια όψη
ΜΗΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΓΡΑΣΟ
(Σωστή συναρμολόγηση)
ΜΗΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΛΑΔΙ
✎✎ Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί επάνω στο τραπέζι για να
προστατεύσετε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, τοποθετήστε
την τηλεόραση στο πανί με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.
✎✎ Εισαγάγετε τον οδηγό βάσης στην υποδοχή που υπάρχει στο
κάτω μέρος της τηλεόρασης.
(Εσφαλμένη συναρμολόγηση)
C
x4
(M4 X L12)
6
Ελληνικά
HG22EC470
1
2
X 3 (M4 X L12)
HG**EC770
1
C
x4
(M4 X L12)
2
Κάτοψη
B
A
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ
ΜΗΝ
ΜΗΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΧΗΜΙΚΑ
ΓΡΑΣΟ
ΛΑΔΙ
3
Πλάγια όψη
(Σωστή συναρμολόγηση)
4
✎✎ Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί επάνω στο τραπέζι για
να προστατεύσετε την τηλεόραση και, στη συνέχεια,
τοποθετήστε την τηλεόραση στο πανί με την οθόνη
στραμμένη προς τα κάτω.
✎✎ Εισαγάγετε τον οδηγό βάσης στην υποδοχή που
υπάρχει στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.
(Εσφαλμένη συναρμολόγηση)
C
x4 (M4 X L12)
Ελληνικά
7
Συναρμολόγηση του στροφέα (τηλεοράσεις 32 ιντσών και άνω)
Οι βάσεις για τηλεοράσεις μεγαλύτερες από 32" υποστηρίζουν λειτουργία περιστροφής. Υποστηρίζονται όλες οι γωνίες
περιστροφής (20°, 60° και 90°) και μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία περιστροφής χρησιμοποιώντας το ΣΤΡΟΦΕΑ ΒΑΣΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ.
✎✎ Για τα μοντέλα HG***C670, οι διαθέσιμες γωνίες περιστροφής είναι 20°, 60° και 90°
✎✎ Για τα μοντέλα HG**EC770, η διαθέσιμη γωνία περιστροφής είναι 20°.
¦¦ Περιστροφή 20° ~ 60°
Εάν τοποθετήσετε τη σφήνα που υπάρχει στο κάτω μέρος της βάσης στην οπή του ΣΤΡΟΦΕΑ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ όπου υπάρχει η
ένδειξη 20° ή 60°, επιτυγχάνεται γωνία περιστροφής 20° ~ 60° προς την αριστερή και τη δεξιά πλευρά.
(Το σχήμα της βάσης εξαρτάται από το μοντέλο.)
¦¦ Περιστροφή 90°
Εάν τοποθετήσετε μόνο τις βίδες αφού αφαιρέσετε το ΣΤΡΟΦΕΑ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, επιτυγχάνεται γωνία περιστροφής 90° προς
την αριστερή και τη δεξιά πλευρά.
¦¦ Κιτ τοποθέτησης ξενοδοχείου (διατίθεται μόνο στο μοντέλο HC670)
Μπουλόνι + παξιμάδι
Κοντό μπουλόνι (2
ΤΜΧ)
Μακρύ μπουλόνι (2
ΤΜΧ)
Παξιμάδι (2 ΤΜΧ)
Ροδέλα (2 ΤΜΧ)
Επάνω
Κάτω
Στερεώστε τη βάση σε μια επίπεδη επιφάνεια όπως πάνω σε
κάποιον μπουφέ, γραφείο ή κέντρο ψυχαγωγίας όπως φαίνεται
στην εικόνα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή τραυματισμού, η συσκευή αυτή πρέπει να προσαρτηθεί σωστά στο δάπεδο/
τραπέζι σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
8
Ελληνικά
Επισκόπηση του πίνακα σύνδεσης
COMMON
INTERFACE
1
COMMON
INTERFACE
!
DATA
2
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
HDMI IN 2
(DVI)
7
HDMI IN 2
(DVI)
<HC670/675>
HG28EC675
HG32EC675
HG40EC675
HG48EC675
HG32EC670
HG40EC670
HG48EC670
1
DATA
@
HDMI IN 1
(ARC)
3
PC IN
HDMI IN 1
(ARC)
8
AV IN
3
AV IN
VARIABLE
AUDIO OUT
HP-ID
RJP
9
(5V 0.5A)
/ CLONING
#
4
HP-ID
AUDIO
AUDIO
5
(5V 0.5A)
/ CLONING
VIDEO
VIDEO
4
CLOCK
2
5
VOL-CTRL
0
RJP
SATELLITE
AIR/CABLE
6
$
AIR/CABLE
6
<HC470>
HG28EC470
COMMON
INTERFACE
COMMON
INTERFACE
1
HDMI IN 2
(DVI)
PC / DVI
AUDIO IN
2
VARIABLE
AUDIO OUT
HP-ID
@
(5V 0.5A)
#
/ CLONING
#
HDMI IN
(ARC)
8
(5V 0.5A)
/ CLONING
9
AUDIO
AUDIO
5
RJP
HDMI IN
(ARC)
AV IN
HP-ID
5
RJP
@
VIDEO
4
4
7
HDMI IN 1
(ARC)
PC IN
3
AV IN
@
HDMI IN 2
(DVI)
CLOCK
VIDEO
(5V 0.5A)
/ CLONING
5
DATA
3
!
1
DATA
HDMI IN 1
(ARC)
COMMON
INTERFACE
!
RJP
VOL-CTRL
0
6
AIR/CABLE
AIR/CABLE
$
AIR/CABLE
$
$
6
1
(5V 0.5A)
5
DATA
CLOCK
9
Ελληνικά
HDMI IN 2
(DVI)
RJP
2
1
#
@
PC / DVI
AUDIO IN
7
HDMI IN
(ARC)
@
6
HDMI IN 1
(ARC)
2
DATA
CLOCK
AIR/CABLE
6
$
AIR/CABLE
6
<HC673>
HG32EC673
COMMON
COMMON
INTERFACE
!
COMMON
INTERFACE
INTERFACE
1
!
DATA
5
1
HDMI IN 2
(DVI)
PC / DVI
AUDIO IN
DATA
7
RJP
@
HDMI IN 1
(ARC)
HDMI IN 1
(ARC)
CLOCK
32
AV IN
AV IN
4
4
VIDEO AUDIO AUDIO
(5V 0.5A)
/ CLONING
VIDEO
3
HP-ID
5
HP-ID
RJP
5
HDMI IN
(ARC)
8
PC IN
RJP
VARIABLE
AUDIO OUT
9
VOL-CTRL
0
(5V 0.5A)
/ CLONING
#
(5V 0.5A)
/ CLONING
#
$
AIR/CABLE
$
$
AIR/CABLE
6
HDMI IN
(ARC)
@
6
AIR/CABLE
@
HDMI IN 2
(DVI)
<HC470>
HG22EC470
1
1
DATA
DATA
(5V 0.5A)
5
@
2
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
#
HDMI IN 2
(DVI)
7
2
CLOCK
@
HDMI IN 1
(ARC)
RJP
3
3
8
PC IN
AV IN
AV IN
4
6
4
AUDIO
VIDEO
VOL-CTRL
HP-ID
AUDIO
RJP
9
AV IN
AUDIO
5
(5V 0.5A)
/ CLONING
#
VARIABLE
AUDIO OUT
HP-ID
VIDEO
VIDEO
HDMI IN
(ARC)
$
0
COMMON
INTERFACE
$
DOOR-EYE
RJP
!
AIR/CABLE
HP-ID
DATA
6
$
5
1
3
6
4
1
@
5
DATA
1
3&'9,
䷈书䕨ܺ
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
# @
ৄভ䷈书䕨ߏ
ᘧ䞤䷈书䕨ߏ
HP-ID
Ꮋ
RJP
AV IN
9
(ARC)
ANT IN
0
VIDEO
4
HP-ID
#
VARIABLE
AUDIO OUT
(5V 0.5A)
/ CLONINGHDMI IN 1
8
PC IN
໅䷈᥼ࠋ
ৈ
⬊ᄥ⤀ⴑ
䷈书
3
$
HDMI IN 2
(DVI)
7
㾛书
4
Ελληνικά
RJP
HDMI 䕨覂 1
(ARC)
8
3&䕨ܺ
$9䕨ܺ
10
HDMI IN
(ARC)
#
@
3
2
USB
(5V 0.5A)
/CLONING
HDMI 䕨覂 2
(DVI)
7
9
$
(5V 0.5A)
$17䕨ܺ/ CLONING
᮵㒔/᳞㒔
$
1
3
4
6
<HC673>
HG22EC673
@
RJP
5
(5V 0.5A)
#
COMMON
INTERFACE
!
HDMI IN
(ARC)
AV IN
AUDIO
VIDEO
6
ANT IN
DATA
HP-ID
1
3
4
$
Ελληνικά
11
<HC670>
HG**AC670
1
DATA
2
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
HDMI IN 2
(DVI)
7
@
HDMI IN 1
(ARC)
3
PC IN
8
AV IN
VIDEO
4
HP-ID
AUDIO
RJP
5
VARIABLE
AUDIO OUT
9
VOL-CTRL
0
#
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
6
<HC670>
HG**AC670
(Χονγκ Κονγκ)
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
HDMI IN 2
(DVI)
7
@
HDMI IN 1
(ARC)
2
PC IN
8
AV IN
VIDEO
3
HP-ID
AUDIO
4
DOOR-EYE
RJP
5
12
Ελληνικά
6
VARIABLE
AUDIO OUT
9
VOL-CTRL
0
#
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
<HC670>
HG**AC670
(Κίνα)
1
DATA
3&'9,
䷈书䕨ܺ
HDMI 䕨覂 2
(DVI)
7
@
HDMI 䕨覂 1
(ARC)
3
3&䕨ܺ
8
$9䕨ܺ
㾛书
HP-ID
Ꮋ
䷈书
$
RJP
ৈ
⬊ᄥ⤀ⴑ
(5V 0.5A)
/ CLONING
#
4
ৄভ䷈书䕨ߏ
ᘧ䞤䷈书䕨ߏ
9
໅䷈᥼ࠋ
0
$17䕨ܺ
$
5
᮵㒔/᳞㒔
6
@
USB
(5V 0.5A)
/CLONING
HDMI IN
(ARC)
<HC470>
HG**AC470
5
RJP
#
AV IN
VIDEO
AUDIO
AUDIO
ANT IN
HP-ID
DATA
$
1
3
4
6
Ελληνικά
13
HP-ID
DATA
$
1
3
4
6
<HC470>
HG**EC470
@
USB
(5V 0.5A)
/CLONING
HDMI IN
(ARC)
#
5
COMMON
INTERFACE
RJP
!
AV IN
VIDEO
AUDIO
AUDIO
ANT IN
HP-ID
DATA
$
1
3
4
6
@
RJP
5
(5V 0.5A)
#
COMMON
INTERFACE
!
HDMI IN
(ARC)
AV IN
AUDIO
VIDEO
6
ANT IN
DATA
HP-ID
1
14
Ελληνικά
3
4
$
<HC770>
5
RJP
9
VARIABLE
AUDIO OUT
0
VOL-CTRL
#
USB
(5V 0.5A)
/CLONING
@
HDMI IN
3 (DVI)
HDMI IN
2 (ARC)
HDMI IN 1
7
PC/DVI
AUDIO IN
3
4
$
8
6
1
✎✎ Κάθε φορά που συνδέετε στην τηλεόραση μια εξωτερική συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη.
✎✎ Κατά τη σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής, αντιστοιχίστε το χρώμα του βύσματος με το χρώμα της υποδοχής.
1 DATA
–– Χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της τηλεόρασης και της συσκευής SBB.
–– Για σύνδεση με τη χρήση βυσμάτων τύπου τηλεόρασης RJ-12.
2 CLOCK: Ρυθμίστε την ώρα αφού συνδέσετε το καλώδιο της υποδοχής εξωτερικού ρολογιού-ρολογιού. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εμφάνισης εξωτερικού ρολογιού.
3 ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ: Μπορούν να συνδεθούν ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών της τηλεόρασης. Όταν είναι
συνδεδεμένα τα ακουστικά, απενεργοποιείται ο ήχος από τα ενσωματωμένα ηχεία.
4 HP-ID: Συνδέστε το καλώδιο στις υποδοχές HP-ID και ακουστικών ταυτόχρονα και συνδέστε το σε ένα ξεχωριστό κιβώτιο
ακουστικών. Ανατρέξτε στη σελίδα 15. Όταν συνδέετε τα ακουστικά σε ένα κιβώτιο ακουστικών, λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο
όπως στη λειτουργία ακουστικών.
5 RJP: Αυτή η θύρα είναι μια απομακρυσμένη θύρα επικοινωνίας RJP (Remote Jack Pack) που επιτρέπει τη σύνδεση
διαφορετικών συσκευών μέσω με πρόσθετες υπομονάδες, ώστε να διευκολύνεται η χρήση των συσκευών από το χρήστη.
6 AV IN / COMPONENT IN
–– Για σύνδεση σήματος συνιστωσών βίντεο/ήχου.
–– Συνδέστε καλώδια βίντεο σήματος συνιστωσών (προαιρετικά) στις υποδοχές σήματος συνιστωσών ("PR", "PB", "Y") που
βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και τα άλλα άκρα τους στις αντίστοιχες υποδοχές εξόδου βίντεο σήματος
συνιστωσών στη συσκευή DVD.
–– Εάν επιθυμείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα μια συσκευή Set-Top Box και μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, θα πρέπει να
συνδέσετε τη συσκευή Set-Top Box στη συσκευή αναπαραγωγής DVD και να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD
στις υποδοχές σήματος συνιστωσών ("PR", "PB", "Y") της τηλεόρασης.
–– Οι υποδοχές PR, PB και Y στις συσκευές σήματος συνιστωσών (DVD) υποδεικνύονται μερικές φορές με τις ενδείξεις Y, B-Y
και R-Y ή Y, Cb και Cr.
–– Συνδέστε καλώδια ήχου RCA (προαιρετικά) στις υποδοχές [R - AUDIO - L] που βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης
και τα άλλα άκρα τους στις αντίστοιχες υποδοχές εξόδου ήχου της συσκευής αναπαραγωγής DVD.
Ελληνικά
15
7 PC/ DVI AUDIO IN: Για σύνδεση στις υποδοχές εισόδου ήχου σε έναν ενισχυτή ή σε ένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
8 PC IN: Για σύνδεση του βύσματος εξόδου βίντεο στον υπολογιστή σας.
9 VARIABLE AUDIO OUT: Χρησιμοποιείται για έξοδο ήχου στο ηχείο μπάνιου. Συνδέστε το κιβώτιο τοίχου μπάνιου (Bathroom
Wall Box) στη θύρα μεταβλητού σήματος (RCA).
0 VOL-CTRL: Χρησιμοποιείται για έλεγχο της έντασης ήχου του ηχείου μπάνιου. Συνδέστε το κιβώτιο τοίχου μπάνιου (Bathroom
Wall Box) στη θύρα VOLCTRL.
! COMMON INTERFACE
@ HDMI IN: Για σύνδεση με την υποδοχή HDMI μιας συσκευής που διαθέτει έξοδο HDMI.
✎✎ Δεν απαιτείται σύνδεση ήχου για σύνδεση HDMI-HDMI. Οι συνδέσεις HDMI μεταφέρουν σήματα ήχου και βίντεο.
✎✎ Χρησιμοποιήστε την υποδοχή HDMI IN (DVI) για σύνδεση DVI με εξωτερική συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο DVI
σε HDMI ή έναν προσαρμογέα DVI-HDMI (DVI σε HDMI) για τη σύνδεση βίντεο και τις υποδοχές PC/DVI AUDIO IN για τον
ήχο.
# USB (5V 0.5A) / CLONING
–– Υποδοχή σύνδεσης για αναβάθμιση του λογισμικού, το Media Play, κ.λπ.
–– Σύνδεση σέρβις.
$ ANT IN (ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ), (ΚΕΡΑΙΑ/ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ)
–– Για να βλέπετε σωστά τα τηλεοπτικά κανάλια, η τηλεόραση πρέπει να λαμβάνει σήμα από μία από τις ακόλουθες πηγές:
–– Εξωτερική κεραία/Σύστημα καλωδιακής τηλεόρασης
Λειτουργίες προβολής
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις τυπικές αναλύσεις που παρατίθενται στη στήλη "Ανάλυση". Η τηλεόραση θα ρυθμιστεί
αυτόματα στην ανάλυση που επιλέξατε.
Αφού συνδέσετε τον υπολογιστή στην τηλεόραση, ρυθμίστε την ανάλυση οθόνης της τηλεόρασης μέσα από τον υπολογιστή. Η
βέλτιστη ανάλυση είναι 1920 x 1080 στα 60 Hz. Εάν οριστεί σε οποιαδήποτε άλλη τιμή εκτός από τις τιμές που αναφέρονται στον
παρακάτω πίνακα, ενδέχεται να μην εμφανιστεί εικόνα στην τηλεόραση. Ρυθμίστε σωστά την ανάλυση, ανατρέχοντας στις οδηγίες
χρήσης του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών του.
Συνιστώνται οι αναλύσεις που εμφανίζονται στον πίνακα.
✎✎ Η βέλτιστη ανάλυση είναι 1366 x 768 στα 60 Hz.
Κατακόρυφη συχνότητα
(Hz)
Συχνότητα ρολογιού
pixel
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Ο/Κ)
31,469
70,087
28,322
-/+
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
Οριζόντια συχνότητα
(KHz)
Τρόπος λειτουργίας
Ανάλυση
IBM
720 x 400
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
VESA CVT/DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
16
Ελληνικά
✎✎ Η βέλτιστη ανάλυση είναι 1920 x 1080 στα 60 Hz.
Κατακόρυφη συχνότητα
(Hz)
Συχνότητα ρολογιού pixel
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Ο/Κ)
31,469
70,087
28,322
-/+
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
35,910
53,783
56,456
75,231
59,950
59,959
74,777
74,857
32,750
81,750
95,750
130,000
-/+
-/+
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1680 x 1050
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
47,712
55,935
70,635
65,290
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,015
59,887
74,984
59,954
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
106,500
85,500
106,500
136,750
146,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
-/+
-/+
VESA GTF
1280 x 720
1280 x 1024
52,500
74,620
70,000
70,000
89,040
128,943
-/+
-/-
VESA DMT / DTV CEA
1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
Τρόπος λειτουργίας
Ανάλυση
IBM
720 x 400
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
VESA CVT
720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960
Οριζόντια συχνότητα
(KHz)
✎✎ Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση με χρήση καλωδίου HDMI/DVI, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή HDMI IN (DVI). (Το
HC470 δεν υποστηρίζεται)
✎✎ Ο τρόπος λειτουργίας διεμπλεκόμενης σάρωσης δεν υποστηρίζεται.
✎✎ Εάν επιλεγεί κάποια μη τυπική μορφή βίντεο, η τηλεόραση ενδέχεται να μη λειτουργεί φυσιολογικά.
✎✎ Υποστηρίζονται οι τρόποι λειτουργίας ξεχωριστού και σύνθετου σήματος. Ο τρόπος λειτουργίας SOG δεν υποστηρίζεται.
Ελληνικά
17
Χρήση του χειριστηρίου της τηλεόρασης
Το χειριστήριο της τηλεόρασης, ένα μικρό κουμπί σαν μοχλός στο πίσω δεξιό μέρος της τηλεόρασης, σας επιτρέπει να ελέγχετε την
τηλεόραση χωρίς το τηλεχειριστήριο.
Επιλογή Media Play
Επιλογή
πηγής
Επιλογή του
Μενού
Μενού λειτουργιών
Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
Απενεργοποίηση
Χειριστήριο
τηλεόρασης
Στην εικόνα φαίνεται
το εμπρός μέρος της
τηλεόρασης.
✎✎ Ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν κωδικό PIN ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
✎✎ Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
✎✎ Έξοδος από το μενού γίνεται με το πάτημα του χειριστηρίου για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.
✎✎ Όταν επιλέγετε τη λειτουργία μετακινώντας το χειριστήριο προς τα πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά, φροντίστε να μην πατήσετε το
χειριστήριο. Εάν το πατήσετε πρώτα, δεν μπορείτε να το μετακινήσετε προς τα πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά.
Κατάσταση αναμονής
Όταν την απενεργοποιήσετε, η τηλεόρασή σας εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής και συνεχίζει να καταναλώνει μια μικρή
ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος. Για τη δική σας ασφάλεια και για να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος, μην αφήνετε την
τηλεόρασή σας σε κατάσταση αναμονής για μεγάλα χρονικά διαστήματα (για παράδειγμα, όταν λείπετε σε διακοπές). Καλύτερα να
αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
18
Ελληνικά
Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου
✎✎ Το τηλεχειριστήριο αυτό φέρει κουκκίδες Braille στα κουμπιά λειτουργίας, καναλιών και έντασης ήχου, οπότε μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από άτομα με προβλήματα όρασης.
Προβολή και επιλογή των διαθέσιμων πηγών
βίντεο.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
τηλεόρασης.
Άμεση πρόσβαση στα κανάλια
Εναλλακτική επιλογή Teletext, διπλής οθόνης
ή μικτής οθόνης.
GUIDE
TTX/MIX
Προβολή του Ηλεκτρονικού οδηγού
προγράμματος (EPG).
Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου.
Προσαρμογή της έντασης του ήχου.
Αλλαγή καναλιών.
CH LIST
Προβολή της λίστας καναλιών στην οθόνη.
Μετάβαση στην ΑΡΧΙΚΗ οθόνη.
T
HOME
Προβολή του κύριου μενού επί της οθόνης.
CONTENT
CLOCK
Γρήγορη επιλογή των λειτουργιών που
χρησιμοποιούνται συχνά.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
ALARM: Εισαγωγή της ώρας ενεργοποίησης
της τηλεόρασης.
Πατήστε για να προβάλετε πληροφορίες
στην οθόνη της τηλεόρασης.
CLOCK: Όταν πατήσετε το πλήκτρο INFO
στη λειτουργία αναμονής, στην οθόνη της
τηλεόρασης θα προβληθεί η ώρα.
Επιλογή στοιχείων μενού στην οθόνη και
αλλαγή των τιμών των μενού.
Κουμπιά στη λίστα καναλιών, το μενού
αρχικής σελίδας περιεχομένων, κ.λπ.
Προβολή Αρ. σελ. περιεχομ.
Έξοδος από το μενού.
A
ALARM
B
C
D
SUBT.
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά στην
αρχική σελίδα περιεχομένων.
W: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
εικόνας 3D. (Δεν είναι διαθέσιμο)
SUBT.: Προβολή ψηφιακών υποτίτλων.
Τοποθέτηση μπαταριών (Μέγεθος μπαταρίας: AAA)
Πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο εντός 8 μέτρων
από την τηλεόραση.
• Το έντονο φως ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του
τηλεχειριστηρίου. Αποφεύγετε να το χρησιμοποιείτε κοντά
σε φώτα με λαμπτήρες φθορισμού ή σωλήνες νέον.
• Το χρώμα και το σχήμα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα
✎✎ Αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες, χρησιμοποιήστε ένα
με το μοντέλο.
κατσαβίδι για να βιδώσετε τη βίδα που συγκρατεί το κάλυμμα
• Δεν υποστηρίζονται τα κουμπιά "HOME" & "3D" του
των μπαταριών κλειστό.
τηλεχειριστηρίου. Όταν πατάτε αυτά τα κουμπιά, η
τηλεόραση δεν αντιδρά.
Ελληνικά
19
POWER
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
τηλεόρασης.
SOURCE
Προβολή και επιλογή των διαθέσιμων
πηγών βίντεο.
PRE-CH
Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι.
Άμεση πρόσβαση στα κανάλια
Εναλλακτική επιλογή Teletext, διπλής οθόνης
ή μικτής οθόνης.
TTX/MIX
Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου.
MUTE
Προσαρμογή της έντασης του ήχου.
Αλλαγή καναλιών.
CH LIST
Προβολή της λίστας καναλιών στην οθόνη.
Προβολή Αρ. σελ. περιεχομ.
Προβολή του Ηλεκτρονικού οδηγού
προγράμματος (EPG).
MENU
CONTENT
GUIDE
Προβολή του κύριου μενού επί της οθόνης.
Γρήγορη επιλογή των λειτουργιών που
χρησιμοποιούνται συχνά.
Επιλογή στοιχείων μενού στην οθόνη και
αλλαγή των τιμών των μενού.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Κουμπιά στη λίστα καναλιών, το μενού
αρχικής σελίδας περιεχομένων, κ.λπ.
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά στην
αρχική σελίδα περιεχομένων.
20
Ελληνικά
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
A
B
C
D
HOME
S.MODE
DUAL f-g
ALARM
P.SIZE
SUBT.
Πατήστε για να προβάλετε πληροφορίες
στην οθόνη της τηλεόρασης.
CLOCK: Ό
ταν πατήσετε το πλήκτρο
INFO στη λειτουργία αναμονής,
στην οθόνη της τηλεόρασης θα
προβληθεί η ώρα.
Έξοδος από το μενού.
HOME : Μετάβαση στην ΑΡΧΙΚΗ οθόνη.
S.MODE : Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη
λειτουργία ήχου.
DUALf-g : Επιλογή εφέ ήχου.
ALARM : Ε ισαγωγή της ώρας
ενεργοποίησης της τηλεόρασης.
P.SIZE : Σ ας επιτρέπει να επιλέξετε το
μέγεθος εικόνας.
SUBT. : Προβολή ψηφιακών υποτίτλων.
¦¦ Χρήση του τρόπου λειτουργίας ποδοσφαίρου
Λειτουργία ποδοσφαίρου t
✎✎ MENU m → Εφαρμογές → Λειτουργία ποδοσφαίρου → ENTER E
Αυτός ο τρόπος λειτουργίας παρέχει βελτιστοποιημένες συνθήκες για την παρακολούθηση αθλητικών παιχνιδιών.
• a (Zoom): Παύση της αναπαραγωγής και διαχωρισμός της εικόνας σε 9 τμήματα. Επιλέξτε ένα τμήμα για να το μεγεθύνετε.
Πατήστε ξανά αυτό το κουμπί για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
✎✎ Όταν ενεργοποιείται η Λειτουργία ποδοσφαίρου, οι λειτουργίες εικόνας και ήχου ρυθμίζονται αυτόματα σε Γήπεδο.
✎✎ Αν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση ενώ παρακολουθείτε σε Λειτουργία ποδοσφαίρου, η Λειτουργία ποδοσφαίρου
απενεργοποιείται.
✎✎ Όταν εκτελείται η λειτουργία Υπηρεσία δεδομένων, η επιλογή Zoom δεν είναι διαθέσιμη.
Ελληνικά
21
Σύνδεση της τηλεόρασης με συσκευή SBB
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
ETH MODEM
DATA
Καλώδιο δεδομένων
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
PC IN
AV IN
VIDEO
VARIABLE
AUDIO OUT
HP-ID
AUDIO
RJP
VOL-CTRL
1. Συνδέστε την υποδοχή DATA της τηλεόρασης στην υποδοχή [ETH MODEM] της συσκευής STB (SBB) μέσω του καλωδίου
δεδομένων.
✎✎ Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανταλλαγής δεδομένων.
22
Ελληνικά
¦¦ Λίστα προμηθευτών και συμβατών καλωδίων δεδομένων που παρέχονται με την τηλεόραση
• Επιβεβαιώστε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό καλώδιο δεδομένων για τον προμηθευτή σας. Ανατρέξτε στην ετικέτα κωδικού που
υπάρχει στα καλώδια δεδομένων.
Ελληνικά
23
Σύνδεση των ηχείων μπάνιου
Μπορείτε να συνδέσετε τα ηχεία μπάνιου με τον παρακάτω τρόπο. (Δεν υποστηρίζεται από το HG470)
¦¦ Σύνδεση μέσω θύρας μεταβλητής εξόδου (διαθέσιμη χωρίς εξωτερικό ενισχυτή)
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
VIDEO
1
VARIABLE
AUDIO OUT
Ηχείο
AUDIO
2
Κιβώτιο ελέγχου
έντασης ήχου
VOL-CTRL
VOL+
VOL-
1. Συνδέστε τη θύρα VARIABLE AUDIO OUT της τηλεόρασης στα ηχεία τοίχου μπάνιου του ξενοδοχείου.
Ηχείο +
Ηχείο -
N/C
2. Συνδέστε την υποδοχή VOL-CTRL της τηλεόρασης στη θύρα διακόπτη του κιβωτίου ελέγχου έντασης ήχου του τοίχου μπάνιου
του ξενοδοχείου.
✎✎ Η μέγιστη ισχύς εξόδου των ηχείων είναι 4 W, 8 Ω.
✎✎ Η θύρα VARIABLE AUDIO OUT υποστηρίζει αποκλειστικά ΜΟΝΟΦΩΝΙΚΟ ήχο.
• Εγκατάσταση του κιβωτίου ελέγχου έντασης ήχου
–– Εάν διαμορφώσετε το κιβώτιο ελέγχου έντασης ήχου όπως φαίνεται στην εικόνα, μπορείτε να ελέγξετε την ένταση ήχου στα
ηχεία μπάνιου.
–– Η σύνδεση του κιβωτίου ελέγχου έντασης ήχου με την τηλεόραση πραγματοποιείται μέσω μιας τυπικής υποδοχής
ακουστικών 3,5 mm.
–– Ο διακόπτης του κιβωτίου ελέγχου έντασης ήχου περιλαμβάνει έναν διακόπτη τύπου Tact.
✎✎ Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας Sub AMP
–– 0: Απενεργοποίηση της λειτουργίας δευτερεύοντος ενισχυτή (PWM απενεργοποιημένο).
–– 1: Καθορισμός της έντασης ήχου του δευτερεύοντος ενισχυτή σύμφωνα με την κύρια ένταση ήχου. Πιο συγκεκριμένα, η
ένταση ήχου των περιφερειακών συσκευών καθορίζεται βάσει της τιμής της έντασης ήχου κατά την ενεργοποίηση, της
ελάχιστης και της μέγιστης έντασης στον τρόπο λειτουργίας ξενοδοχείου.
–– 2: Καθορισμός της έντασης ήχου σύμφωνα με τη ρύθμιση του πίνακα ελέγχου μπάνιου.
• Προδιαγραφές θύρας μεταβλητής εξόδου
–– Καλώδιο ηχείου: Μη χρησιμοποιήσετε για το ηχείο καλώδιο με μήκος μεγαλύτερο από 25 m.
Κιβώτιο ελέγχου έντασης ήχου
VOL +
1
3
2
VOL - DOWN
GND
VOL - UP
(Λευκό 1 ) (Μαύρο/Κόκκινο 2 ) (Θωρακισμένο καλώδιο 3 )
24
Ελληνικά
VOL -
¦¦ HP-ID
Υπάρχει δυνατότητα να εγκατασταθεί ένα πρόσθετο Κιβώτιο ακουστικών σε ένα κρεβάτι ή σε ένα γραφείο εργασίας για
μεγαλύτερη διευκόλυνση του χρήστη. Τα βήματα εγκατάστασης ακολουθούν παρακάτω.
• Αναλυτικό σχέδιο του κιβωτίου ακουστικών.
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
HEADPHON BOX
A
Κιβώτιο ακουστικών
HP-ID
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Κιβώτιο ακουστικών>
Ελληνικά
25
Σύνδεση της συσκευής MediaHub HD
Έξοδος οποιασδήποτε εξωτερικής πηγής που είναι συνδεδεμένη στη συσκευή MediaHub HD στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου.
Πίσω μέρος συσκευής MediaHub HD
HDMI
USB
RS/232
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
COMMON
INTERFACE
COMMON
INTERFACE
HDMI IN 2
(DVI)
( )
HDMI IN 2
(DVI)
( )
HDMI IN 1
(ARC)
(
)
HDMI IN 1
(ARC)
(
)
(5V 0.5A)
/ CLONING
(5V 0.5A)
/ CLONING
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
PC IN
2 Καλώδιο HDMI
AV IN
VIDEO
VARIABLE
AUDIO OUT
HP-ID
AUDIO
RJP
VOL-CTRL
SATELLITE
AIR/CABLE
AIR/CABLE
1 Καλώδιο δεδομένων RS-232
1. Συνδέστε τη θύρα RJP της τηλεόρασης με τη θύρα RS/232 της συσκευής MediaHub HD.
2. Συνδέστε τη θύρα HDMI IN της τηλεόρασης με τη θύρα HDMI της συσκευής MediaHub HD.
• MediaHub HD
–– Η συσκευή MediaHub HD είναι μια υπομονάδα υλικού που διαθέτει διάφορες εισόδους και εξόδους ήχου, βίντεο και
δεδομένων (A/V, Audio, PC, HDMI και USB). Οι αντίστοιχες πηγές εξόδου συνδέονται από τη συσκευή MediaHub στην
τηλεόραση. Η συσκευή MediaHub επικοινωνεί με την τηλεόραση μέσω του πρωτοκόλλου RS232. Η λειτουργία Hot Plug
& Play επιτρέπει στους ενοίκους του ξενοδοχείου να συνδέσουν μια εξωτερική πηγή στη συσκευή MediaHub. Η συσκευή
MediaHub επικοινωνεί με την τηλεόραση μέσω της αποστολής μηνυμάτων σχετικά με τις ενεργές/ανενεργές πηγές
σήματος. Η τηλεόραση μεταβαίνει στην ενεργή εξωτερική πηγή.
–– Πρέπει να συνδέσετε τη θύρα HDMI της συσκευής MediaHub με τη θύρα HDMI IN της τηλεόρασης.
–– Όταν η τηλεόραση είναι αναμμένη, συνδέστε την τηλεόραση και τη συσκευή RJP εντός 10 δευτερολέπτων.
• Ειδικές δυνατότητες
–– PIP
–– Αυτόματη ανίχνευση
26
Ελληνικά
Σύνδεση της συσκευής RJP (Remote Jack Pack)
Έξοδος οποιασδήποτε εξωτερικής πηγής που είναι συνδεδεμένη στη συσκευή RJP στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου.
1 Καλώδιο D-sub / ήχου υπολογιστή
Πίσω μέρος συσκευής RJP
USB
HDMI
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
DATA
COMMON
INTERFACE
COMMON
INTERFACE
HDMI IN 2
(DVI)
( )
HDMI IN 2
(DVI)
( )
HDMI IN 1
(ARC)
(
)
HDMI IN 1
(ARC)
(
)
(5V 0.5A)
/ CLONING
(5V 0.5A)
/ CLONING
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
PC IN
AV IN
VIDEO
VARIABLE
AUDIO OUT
HP-ID
AUDIO
RJP
4Κ
αλώδιο HDMI
3 Καλώδιο βίντεο
2 Καλώδιο ήχου
VOL-CTRL
SATELLITE
AIR/CABLE
AIR/CABLE
5
1. Συνδέστε τη θύρα PC IN / PC/DVI AUDIO IN της τηλεόρασης με τη θύρα PC/AUDIO της συσκευής RJP.
2. Συνδέστε τη θύρα AV IN [VIDEO]/[L-AUDIO-R] της τηλεόρασης με τη θύρα VIDEO της συσκευής RJP.
3. Συνδέστε τη θύρα AV IN [VIDEO] της τηλεόρασης με τη θύρα VIDEO της συσκευής RJP.
4. Συνδέστε τη θύρα HDMI IN της τηλεόρασης με τη θύρα HDMI της συσκευής RJP.
5. Συνδέστε τη θύρα RJP της τηλεόρασης με τη θύρα RS/232 της συσκευής RJP.
✎✎ Οι συσκευές RJP (Remote Jack Pack) που είναι συμβατές με αυτή την τηλεόραση Samsung είναι οι TeleAdapt TA-7610,
TA-7650 (HD) και TA-7660 (HD Plus).
• RJP (Remote Jack Pack): Τα αρχικά RJP σημαίνουν Remote Jack Pack (Κιτ απομακρυσμένων υποδοχών). Η συσκευή
RJP είναι μια υπομονάδα υλικού που διαθέτει διάφορες εισόδους και εξόδους ήχου, βίντεο και δεδομένων (A/V, Audio, PC
και HDMI). Οι αντίστοιχες πηγές εξόδου συνδέονται από τη συσκευή RJP στην τηλεόραση. Η συσκευή RJP επικοινωνεί με
την τηλεόραση μέσω του πρωτοκόλλου RS232. Η λειτουργία Hot Plug & Play επιτρέπει στους ενοίκους του ξενοδοχείου
να συνδέσουν μια εξωτερική πηγή στη συσκευή RJP. Η συσκευή RJP επικοινωνεί με την τηλεόραση μέσω της αποστολής
μηνυμάτων σχετικά με τις ενεργές/ανενεργές πηγές σήματος. Η τηλεόραση μεταβαίνει στην ενεργή εξωτερική πηγή σήματος
ανάλογα με την προτεραιότητα που ορίζει ο χρήστης.
✎✎ Μπορείτε να επιλέξετε HDMI IN και AV IN για τη σύνδεση της συσκευής RJP.
✎✎ Όταν η τηλεόραση είναι αναμμένη, συνδέστε την τηλεόραση και τη συσκευή RJP εντός 10 δευτερολέπτων.
Ελληνικά
27
• Μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή RJP στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πατώντας ταυτόχρονα για 10
δευτερόλεπτα τα κουμπιά A/V και HDMI. Όλες οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν 5 φορές ως ένδειξη του γεγονότος ότι η
διαδικασία ολοκληρώθηκε.
• Η συσκευή RJP θα σβήσει αυτόματα οποιεσδήποτε λυχνίες LED είναι αναμμένες μετά από 5 λεπτά, για να αποτρέψει την
περιττή φωτορρύπανση στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Οι λυχνίες LED που έσβησαν ανάβουν ξανά αν ο ένοικος πατήσει
οποιοδήποτε από τα κουμπιά και ο χρόνος των 5 λεπτών ξαναρχίζει να μετράει. Αν ο ένοικος πατήσει στη συνέχεια κάποιο άλλο
κουμπί πηγής, η τηλεόραση μεταβαίνει στην επιλεγμένη πηγή και η αντίστοιχη λυχνία LED ανάβει.
• Μετά από επαναφορά της συσκευής RJP ή άναμμα/σβήσιμο της τηλεόρασης, απαιτούνται περίπου 10 δευτερόλεπτα για
αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ της τηλεόρασης και της συσκευής RJP.
• Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τον κατά προσέγγιση χρόνο σε δευτερόλεπτα που απαιτείται για μετάβαση από την τηλεόραση
στην πηγή εισόδου, βάσει προτεραιότητας.
✎✎ Σενάριο 1: Όταν δεν είναι συνδεδεμένη καμία είσοδος.
Πηγή
Για σύνδεση
AV
2 δευτερόλεπτα
Υπολογιστής
0,7 δευτερόλεπτα
HDMI
3,9 δευτερόλεπτα
✎✎ Σενάριο 2: Όταν είναι συνδεδεμένες δύο ή περισσότερες είσοδοι και μια πηγή εισόδου έχει αποσυνδεθεί και, στη συνέχεια,
επανασυνδεθεί.
Πηγή
Αποσύνδεση
Για σύνδεση
Σύνολο
AV
4,5 δευτερόλεπτα
2 δευτερόλεπτα
6,5 δευτερόλεπτα
Υπολογιστής
0,7 δευτερόλεπτα
0,7 δευτερόλεπτα
1,4 δευτερόλεπτα
HDMI
3,9 δευτερόλεπτα
3,9 δευτερόλεπτα
7,8 δευτερόλεπτα
✎✎ Π.χ. αν η συσκευή RJP έχει συνδεδεμένες όλες τις πηγές σήματος (AV, PC και HDMI), η πηγή AV έχει την υψηλότερη
προτεραιότητα. Αν η συσκευή RJP βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας HDMI και κάποιος ένοικος αποσυνδέσει και,
στη συνέχεια, επανασυνδέσει την πηγή AV, ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για μετάβαση στην πηγή AV είναι 6,5
δευτερόλεπτα.
• Για να συνδέσετε μια συσκευή ήχου (Ipod ή άλλη συσκευή αναπαραγωγής Mp3), θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία μουσικής και απενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης πηγής σήματος.
• Υποστηρίζονται πηγές εισόδου A/V, PC και HDMI.
28
Ελληνικά
Ρύθμιση δεδομένων μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου
Για είσοδο: Πατήστε τα κουμπιά MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE με τη σειρά. (Επιλογή του τρόπου λειτουργίας Αυτόνομα από τον τρόπο
λειτουργίας φιλοξενίας.)
Για έξοδο από αυτό το μενού: απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά.
Αρ.
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Περιγραφή
Κατηγορία
Στοιχείο
αρχική τιμή
1
Hospitality Mode
Hospitality Mode
Standalone
2
SI Vendor
SI Vendor
OFF
• Διαδραστική λειτουργία: Samsung /2M/ Locatel / VDA / VDA-S / Acentic /
Sutrinerelone: OFF /Movielink/Swisscom/ Smoovie
Power On Channel
Last Saved
Ορισμός των προεπιλεγμένων τιμών, οι οποίες θα εφαρμοστούν όταν
ενεργοποιηθεί η τηλεόραση.
• Ορ. από χρήστη: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε χειροκίνητα το κανάλι
ενεργοποίησης και τον τύπο καναλιού. Δείτε παρακάτω τον Αριθμό καναλιού
ενεργοποίησης και τον Τύπο καναλιού.
• Τελευταία αποθηκευμένη: Εάν επιλέξετε αυτό το στοιχείο, όταν η τηλεόραση
είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζει το κανάλι που προβαλόταν κατά την
απενεργοποίηση.
Power On Channel Num
…
Όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται, μεταβαίνει αυτόματα σε αυτό το κανάλι.
Power On Channel Type
…
• Επιλογή ζώνης καναλιών: ATV (ζώνη αναλογικών καναλιών), DTV (ζώνη
ψηφιακών καναλιών), CATV (ζώνη αναλογικών καλωδιακών καναλιών), CDTV
(ζώνη ψηφιακών καλωδιακών καναλιών)
3
4
• Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας φιλοξενίας.
• Διαδραστική λειτουργία: Η τηλεόραση λειτουργεί με SI STB ή SBB.
• Αυτόνομη λειτουργία: Η τηλεόραση λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς SI STB ή SBB.
• Ορ. από χρήστη: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ένταση
ήχου ενεργοποίησης. Ανατρέξτε παρακάτω στον Αριθμό έντασης ήχου
ενεργοποίησης.
• Τελευταία αποθηκευμένη: Όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται, επανέρχεται στην
ένταση ήχου που είχε ρυθμιστεί όταν απενεργοποιήθηκε.
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume Num
…
Η τηλεόραση ενεργοποιείται με αυτήν την ένταση ήχου.
Min Volume
0
Η ελάχιστη ένταση ήχου που μπορεί να ρυθμίσει ο χρήστης στην αυτόνομη
λειτουργία φιλοξενίας.
Max Volume
100
Power On Source
TV
Επιλογή της πηγής εισόδου που εμφανίζει η τηλεόραση κατά την ενεργοποίησή
της.
Power On Option
Last Option
Προσδιορίζει την κατάσταση της τηλεόρασης όταν επανέλθει το ρεύμα μετά από
διακοπή ή αφού αποσυνδέσετε την τηλεόραση και, κατόπιν, την συνδέσετε ξανά.
• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ: Επιστρέφει στην τελευταία κατάσταση λειτουργίας. Εάν
ήταν σε κατάσταση αναμονής, επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Εάν
ήταν ενεργοποιημένη, ενεργοποιείται.
• Ενεργοποίηση: Όταν επανέλθει το ρεύμα, η τηλεόραση ενεργοποιείται.
• Κατάσταση αναμονής: Όταν επανέλθει το ρεύμα, η τηλεόραση εισέρχεται σε
κατάσταση αναμονής.
Channel Setup
…
Σας δίνει άμεση πρόσβαση σε ορισμένες από τις λειτουργίες του μενού καναλιών
στο μενού καναλιών του χρήστη όπως, αυτόματος συντονισμός, χειροκίνητος
συντονισμός, ρύθμιση κεραίας κ.λπ.
…
Ο επεξεργαστής καναλιού σάς επιτρέπει να επεξεργάζεστε τα κανάλια που έχουν
αποθηκευτεί στη μνήμη της τηλεόρασης. Χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή
καναλιού, μπορείτε:
• Να αλλάξετε τους αριθμούς και τα ονόματα των καναλιών, καθώς και να
ταξινομήσετε τα κανάλια με την επιθυμητή σειρά αρίθμησης καναλιών.
• Να εφαρμόσετε σίγαση βίντεο στα κανάλια που επιλέγετε. Με τη σίγαση βίντεο
σβήνει η εικόνα από κάποιο κανάλι και ακούγεται μόνο ο ήχος ενώ στην
οθόνη εμφανίζεται ένα εικονίδιο ηχείου. Επίσης, ο επεξεργαστής κειμένου σάς
επιτρέπει να βλέπετε πληροφορίες σχετικά με κάθε κανάλι εύκολα, χωρίς να
πρέπει να προβάλλεται απευθείας κάθε κανάλι.
Power On
Channel
Channel Editor
Η μέγιστη ένταση ήχου που μπορεί να ρυθμίσει ο χρήστης.
Ελληνικά
29
Αρ.
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
αρχική τιμή
ON
• Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ταυτόχρονη προβολή/περιήγηση όλων των
καναλιών τύπου κεραίας (Κεραία/Καλωδιακή ή Δορυφόρος).
• Ενεργ.: Όταν είναι ενεργοποιημένη, οι ένοικοι έχουν πρόσβαση σε ολόκληρο
το χάρτη καναλιών ανεξάρτητα από τον επιλεγμένο τύπο κεραίας. Επίσης, στη
λίστα καναλιών θα εμφανιστούν τόσο τα κανάλια τύπου κεραίας όσο και τα
καλωδιακά.
• Απενερ.: Όταν είναι απενεργοποιημένη, οι ένοικοι έχουν πρόσβαση μόνο
στο χάρτη καναλιών που αντιστοιχεί στον επιλεγμένο τύπο κεραίας [ΚΕΡΑΙΑ/
ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ή Δορυφόρος]. Στη λίστα/επεξεργαστή καναλιών θα εμφανιστούν
μόνο τα επιλεγμένα κανάλια τύπου κεραίας.
OFF
• Ενεργ.: Έλεγχος του αριθμού καναλιού του προγράμματος DTV.
(επεξεργαστής καναλιών DTV μη προσπελάσιμος)
• Απενερ.: Δεν γίνεται έλεγχος του αριθμού καναλιού του προγράμματος DTV.
(ο επεξεργαστής καναλιών DTV είναι προσπελάσιμος, αλλά δεν υποστηρίζεται
πρόσθετη ενημέρωση αριθμού καναλιού προγράμματος)
Ενεργ.
Εάν προκύψει ασυμφωνία μεταξύ των δεδομένων στο χάρτη καναλιών και των
δεδομένων που μεταδίδενται, η τηλεόραση συντονίζει αυτόματα τα κανάλια για
την επαναφορά των δεδομένων/παραμέτρων στο χάρτη καναλιών.
• Ενεργ.: Όταν το μήνυμα επανάληψης σάρωσης καναλιών είναι
ενεργοποιημένο, οι ενδείξεις επί της οθόνης (OSD) που δείχνουν ότι τα
κανάλια υποβάλλονται σε νέα σάρωση θα εμφανιστούν στους ενοίκους του
ξενοδοχείου.
• Απενερ.: Ο διαχειριστής του ξενοδοχείου μπορεί να απενεργοποιήσει το
μήνυμα επανάληψης σάρωσης καναλιών, εάν οι ενδείξεις OSD σχετικά με το
μήνυμα επανάληψης σάρωσης δεν θα πρέπει να εμφανίζοναι στους ενοίκους
του ξενοδοχείου.
Pan Euro MHEG
ΑΠΕΝΕΡ.
• Απενερ.: Εάν η επιλογή Pan EURO MHEG ρυθμιστεί σε Απενερ., το πρότυπο
MHEG εκτελείται σύμφωνα με τις υφιστάμενες προδιαγραφές του προϊόντος.
• Ενεργ.: Εάν η επιλογή Pan EURO MHEG ρυθμιστεί σε Ενεργ., η λειτουργία
MHEG παραμένει ενεργοποιημένη ανεξάρτητα από τις προδιαγραφές
προϊόντος ή την περιοχή.
Το κανάλι μου
ΑΠΕΝΕΡ.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Mychannel.
Επεξεργαστής είδους
…
Επεξεργασία του είδους των καναλιών. (Διαθέσιμο όταν η λειτουργία Mychannel
είναι ενεργοποιημένη)
Αυτόματη ενεργοποίηση
υποτίτλων
ΑΠΕΝΕΡ.
Με τη λειτουργία αυτή ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται αυτόματα οι
υπότιτλοι σε μια συγκεκριμένη χώρα. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται για
τηλεοράσεις ξενοδοχείου, οι οποίες είναι έτοιμες να λάβουν εκπομπές DVB
από Ευρώπη. Η λειτουργία αυτή σχετίζεται με τις προδιαγραφές υποτίτλων
της Γαλλίας. Οι υπότιτλοι των υπόλοιπων χωρών λειτουργούν σύμφωνα με
τις προδιαγραφές κάθε χώρας, ανεξάρτητα από τη λειτουργία αυτόματης
ενεργοποίησης υποτίτλων.
• Ενεργ.: Όταν η λειτουργία ενεργοποίησης υποτίτλων είναι ενεργοποιημένη,
τηρούνται οι προδιαγραφές υποτίτλων της Γαλλίας.
• Απενερ.: Όταν η λειτουργία ενεργοποίησης υποτίτλων είναι απενεργοποιημένη,
δεν τηρούνται οι προδιαγραφές υποτίτλων της Γαλλίας.
Picture Menu Lock
OFF
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μενού εικόνας.
Menu Display
ON
• Ενεργ.: Εμφανίζεται το κύριο μενού.
• Απενερ.: Δεν εμφανίζεται το κύριο μενού.
Mixed Channel Map
Dynamic SI
Μήνυμα επανάληψης
σάρωσης καναλιών
Channel
5
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Menu OSD
Home Menu Auto Start
Ελληνικά
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας των πλήκτρων πρόσοψης.
• Ξεκλείδωμα: Ξεκλείδωμα όλων των πλήκτρων πρόσοψης.
• Κλείδωμα: Κλείδωμα όλων των πλήκτρων πρόσοψης.
• Μόνο τροφοδοσία: Κλείδωμα όλων των πλήκτρων πρόσοψης εκτός από το
πλήκτρο λειτουργίας της πρόσοψης.
• Μενού/Πηγή: Κλείδωμα πλήκτρων μενού και πηγής της πρόσοψης.
ΑΠΕΝΕΡ.: Δεν εμφανίζεται το αρχικό μενού.
ΕΝΕΡΓ.: Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
Επεξεργασία αρχικού μενού.
Home Menu Editor
30
Περιγραφή
ON
ΕΝΕΡΓ.: Το αρχικό μενού έχει ρυθμιστεί σε αυτόματη εκκίνηση.
ΑΠΕΝΕΡ.: Το αρχικό μενού δεν έχει ρυθμιστεί σε αυτόματη εκκίνηση.
Αρ.
6
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Επιλογή του τρόπου ενημέρωσης των δεδομένων ρολογιού.
Χρήση των δεδομένων ρολογιού από κάποιο κανάλι DTV για τη ρύθμιση του
ρολογιού αυτόματα ή χειροκίνητα, όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε αυτόνομο
τρόπο λειτουργίας.
Tiime Channel Type
…
Χρήση δεδομένων ρολογιού από κάποιο κανάλι DTV για τη ρύθμιση του ρολογιού.
Time Channel Num
…
Αριθμός καναλιού DTV
Clock
OFF
Για την έξοδο μουσικής από μια συσκευή αναπαραγωγής mp3/ήχου μέσω
μιας πηγής εισόδου ήχου/βίντεο (AV). Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η
λειτουργία, μπορείτε να ακούσετε ήχο από τη συσκευή αναπαραγωγής μέσω
της τηλεόρασης, ακόμα και αν δεν υπάρχει σήμα βίντεο. Ωστόσο, ο οπίσθιος
φωτισμός της τηλεόρασης παραμένει ενεργοποιημένος. Όταν προστεθεί σήμα
βίντεο, λειτουργεί κανονικά.
OFF
Για την έξοδο μουσικής από μια συσκευή αναπαραγωγής mp3/ήχου μέσω
μιας πηγής εισόδου υπολογιστή (PC). Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η
λειτουργία, μπορείτε να ακούσετε ήχο από τη συσκευή αναπαραγωγής μέσω
της τηλεόρασης, ακόμα και αν δεν υπάρχει σήμα βίντεο. Ωστόσο, ο οπίσθιος
φωτισμός της τηλεόρασης παραμένει ενεργοποιημένος. Όταν προστεθεί σήμα
βίντεο, λειτουργεί κανονικά.
Music Mode Comp.
OFF
Για την έξοδο μουσικής από μια συσκευή αναπαραγωγής mp3/ήχου
μέσω μιας πηγής εισόδου συνιστωσών. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η
λειτουργία, μπορείτε να ακούσετε ήχο από τη συσκευή αναπαραγωγής μέσω
της τηλεόρασης, ακόμα και αν δεν υπάρχει σήμα βίντεο. Ωστόσο, ο οπίσθιος
φωτισμός της τηλεόρασης παραμένει ενεργοποιημένος. Όταν προστεθεί σήμα
βίντεο, λειτουργεί κανονικά. (HC770 μόνο)
Music Mode Backlight
OFF
Επιλογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης οπίσθιου φωτισμού στη λειτουργία
μουσικής, για εξοικονόμηση ενέργειας
Priority AV
1
Εάν οριστεί η προτεραιότητα των υποδοχών, η αντίστοιχη πηγή ρυθμίζεται
αυτόματα όταν τοποθετείται ένα βύσμα, σύμφωνα με την προτεραιότητα
βυσμάτων
Priority PC
2
Εάν οριστεί η προτεραιότητα των υποδοχών, η αντίστοιχη πηγή ρυθμίζεται
αυτόματα όταν τοποθετείται ένα βύσμα, σύμφωνα με την προτεραιότητα
βυσμάτων.
Priority HDMI
3
Εάν οριστεί η προτεραιότητα των υποδοχών, η αντίστοιχη πηγή ρυθμίζεται
αυτόματα όταν τοποθετείται ένα βύσμα, σύμφωνα με την προτεραιότητα
βυσμάτων.
AV Option
AV
Επιλογή της πηγής AV για τη συσκευή RJP (Η επιλογή πηγής εξαρτάται από το
μοντέλο).
HDMI Option
HDMI 1
Επιλογή κάποια πηγή HDMI της τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη στην
υποδοχή RJP. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
Default
Όταν κάποια συσκευή USB είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση:
• Προεπιλογή: Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.
• Αυτόματο: Αυτόματο άνοιγμα του μενού περιεχομένων της συσκευής USB.
• Απενεργοποίηση: Δεν εμφανίζεται ούτε το αναδυόμενο παράθυρο ούτε το
μενού.
Music Mode PC
8
Music Mode
Remote Jack Pack
USB Pop-up Screen
9
External Source
Περιγραφή
Επιλέξτε τύπο ρολογιού (Απενερ./Ρολόι λογισμικού/Εξωτ. ρολόι)
• Απενερ.: Δεν λειτουργεί καμία επιλογή ρολογιού μέσα από τις επιλογές
ξενοδοχείου.
• Ρολόι λογισμικού: Λειτουργεί μόνο το ρολόι λογισμικού.
• Εξωτ. ρολόι: LED ρολογιού λειτουργεί ως μείωση φωτεινότητας/έλεγχος
ρολογιού/μορφή ώρας.
Music Mode AV
7
αρχική τιμή
External Source Banner
Auto source
ON
Εάν ρυθμιστεί σε Ενεργ., στην τηλεόραση θα εμφανιστεί το Πανό εξωτερικής
πηγής (πληροφορίες) όταν αλλάξετε την πηγή της τηλεόρασης σε κάποια άλλη
εξωτερική είσοδο, πατήσετε το πλήκτρο Info ή ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
• Ενεργ.: Οι πληροφορίες της εξωτερικής πηγής εμφανίζονται στην οθόνη της
τηλεόρασης.
• Απενερ.: Οι πληροφορίες της εξωτερικής πηγής δεν εμφανίζονται στην οθόνη
της τηλεόρασης.
OFF
• Ενεργ.: Όταν συνδέεται στην τηλεόραση μια εξωτερική πηγή εισόδου, η
τηλεόραση αναγνωρίζει την πηγή εισόδου και, στη συνέχεια, μεταβαίνει
αυτόματα στην πηγή εισόδου.
• Απενερ.: Η λειτουργία αυτόματης πηγής είναι απενεργοποιημένη.
Ελληνικά
31
Αρ.
8
10
11
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Στοιχείο
αρχική τιμή
External Source
Anynet+Return Source
Power On Src
Επιλέξτε την πηγή επιστροφής της τηλεόρασης αφού διακοπεί μια σύνδεση
Anynet+ (HDMI-CEC). (Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη συσκευή
Guestlink RJP.)
Sub Amp Mode
2
Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας του δευτερεύοντος ενισχυτή.
−− 0: Απενεργοποίηση της λειτουργίας δευτερεύοντος ενισχυτή (PWM
απενεργοποιημένο).
−− 1: Καθορισμός της έντασης ήχου των περιφερειακών συσκευών σύμφωνα
με την κεντρική ένταση ήχου. Πιο συγκεκριμένα, η ένταση ήχου των
περιφερειακών συσκευών καθορίζεται βάσει της τιμής της έντασης του ήχου
κατά την ενεργοποίηση, της ελάχιστης και της μέγιστης έντασης.
−− 2: Καθορισμός της έντασης ήχου σύμφωνα με τη ρύθμιση του πίνακα ελέγχου
μπάνιου.
Sub Amp Volume
6
Η στάθμη ήχου του δευτερεύοντος ενισχυτή κατά την αρχική κατάσταση
ενεργοποίησης.
Bathroom Speaker
(HC470 not support
it)
Eco Solution
Energy saving
OFF
Προσαρμογή της φωτεινότητας της τηλεόρασης, προκειμένου να μειωθεί η
κατανάλωση ενέργειας.
• Απενερ.: Απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
• Χαμηλή: Ρύθμιση της τηλεόρασης σε τρόπο λειτουργίας χαμηλής
εξοικονόμησης ενέργειας.
• Μεσαία: Ρύθμιση της τηλεόρασης σε τρόπο λειτουργίας μέσης εξοικονόμησης
ενέργειας.
• Υψηλή: Ρύθμιση της τηλεόρασης σε τρόπο λειτουργίας υψηλής
εξοικονόμησης ενέργειας.
Welcome Message
OFF
Εμφάνιση του μηνύματος καλωσορίσματος επί 5 δευτερόλεπτα όταν
ενεργοποιείται η τηλεόραση.
Επεξεργασία του μηνύματος καλωσορίσματος.
Edit Welcome Message
12
13
14
Logo/Message
OFF
Hospitality Logo DL
…
Λήψη του λογοτύπου φιλοξενίας. Απαιτήσεις αρχείου λογοτύπου φιλοξενίας:
• Μόνο αρχεία BMP ή AVI.
• Μέγιστο μέγεθος αρχείου: BMP - 960 X 540. AVI - 30 MB.
• Το αρχείο μπορεί να έχει όνομα μόνο samsung.bmp ή samsung.avi.
Logo Display Time
…
Χρόνος προβολής λογοτύπου φιλοξενίας (3/5/7 δευτερόλεπτα).
Clone TV to USB
-
Κλωνοποίηση των υφιστάμενων επιλογών της τηλεόρασης σε μια συσκευή
αποθήκευσης USB.
Clone USB to TV
-
Κλωνοποίηση των αποθηκευμένων επιλογών της τηλεόρασης σε μια συσκευή
αποθήκευσης USB προς την τηλεόραση.
Setting Auto Intialize
OFF
Όταν η Αυτόματη προετοιμασία ρυθμίσεων είναι ενεργοποιημένη, αν
απενεργοποιηθεί και κατόπιν ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία ή η κύρια τροφοδοσία,
τότε τα δεδομένα επανέρχονται στις κλωνοποιημένες τιμές. Αν δεν υπάρχουν
κλωνοποιημένες τιμές, ακόμα και όταν η Αυτόματη προετοιμασία ρυθμίσεων είναι
ενεργοποιημένη, τότε η ρύθμιση αγνοείται και η λειτουργία είναι ίδια με όταν η
Αυτόματη προετοιμασία ρυθμίσεων είναι απενεργοποιημένη.
REACH 3.0
OFF
• Ενεργ.: Άνοιγμα του REACH 3.0
• ΑΠΕΝΕΡ.: Κλείσιμο του REACH 3.0
REACH 2.0
OFF
• Ενεργ.: Άνοιγμα του REACH 2.0
• ΑΠΕΝΕΡ.: Κλείσιμο του REACH 2.0
REACH Channel
…
Επιλογή ενημέρωσης καναλιού SIRCH
Group ID
…
Επιλογή του αναγνωριστικού ομάδας SIRCH
Ticker
…
• Ενεργ.: Εμφανίζεται το περιεχόμενο της εφαρμογής TICKER.
• Απενερ.: Δεν εμφανίζεται το περιεχόμενο της εφαρμογής TICKER.
…
Επιλογή της ενημέρωσης ώρας SIRCH. Στην ενημέρωση ώρας SIRCH, μπορείτε
να εκτελέσετε μια αυτόματη αναβάθμιση στις 12:00 ΠM/ΜM ή στις 2:00 ΠM/
ΜM. Μπορείτε να εκτελέσετε ωριαίες αναβαθμίσεις σε κάποιο μεσοδιάστημα 1
ή 2 ωρών.
Cloning
REACH
Solution
Ελληνικά
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας λογοτύπου φιλοξενίας. Εάν
είναι ενεργοποιημένη, όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το
λογότυπο πριν από το σήμα της αρχικής πηγής, για το χρονικό διάστημα που
ορίστηκε στο "Χρόνο προβολής λογοτύπου".
Hospitality Logo
REACH Update Time
32
Περιγραφή
Κατηγορία
Αρ.
14
15
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
REACH
Solution
Security
αρχική τιμή
REACH Update
Immediate
…
• Ενεργ.: Όποτε η τηλεόραση εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής, εκτελεί
πάντοτε την ενημέρωση SIRCH.
• Απενερ.: Εκτελείται μόνο η ενημέρωση SIRCH στον επιλεγμένο Χρόνο
ενημέρωσης SIRCH
Room Number
…
Επεξεργασία του αριθμού δωματίου
REACH 2.0 TV Sound
…
• Ενεργ.: Ο ήχος της τρέχουσας πηγής τηλεόρασης αναπαράγεται συνεχώς,
ακόμα και όταν εμφανίζεται το μενού REACH 2.0 TV.
• Απενερ.: Η αναπαραγωγή του ήχου της τρέχουσας πηγής τηλεόρασης
διακόπτεται όταν εμφανίζεται το μενού REACH 2.0 TV.
REACH 2.0 Server
Version
…
Εμφανίζεται η έκδοση του αρχείου SIRCH Clone που ενημερώνεται εκείνη τη
στιγμή στην τηλεόραση.
Password Input
…
Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης 00000000.
Password Setting
…
Ορισμός νέου κωδικού πρόσβασης.
Password Reset
…
Επαναφορά κωδικού πρόσβασης σε 00000000.
Security Mode
…
Λειτουργία ασφάλειας ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.
USB
…
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση USB.
HDMI
…
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση HDMI.
TTX Security
…
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας TTX
…
Είσοδος στο μενού αυτοδιάγνωσης.
• Δοκιμή εικόνας: Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο προβλημάτων εικόνας. Εάν το
πρόβλημα εμφανιστεί στη δοκιμαστική εικόνα, επιλέξτε "Ναι" και ακολουθήστε
τις οδηγίες στην οθόνη.
• Δοκιμή ήχου: Χρήση της ενσωματωμένης μελωδίας για τον έλεγχο
προβλημάτων ήχου. Εάν το πρόβλημα προκύψει κατά τη διάρκεια της
δοκιμής, επιλέξτε "Ναι" και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Self Diagnosis for HTV
…
Σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση της εξόδου μεταβλητού σήματος ήχου
και της επικοινωνίας με το SI STB ή το SBB. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με
τη λειτουργία εξόδου μεταβλητού σήματος ήχου ή προβλήματα επικοινωνίας με
το SI STB ή το SBB, ελέγξτε αυτά τα στοιχεία.
SW Update
…
Λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού μέσω USB
Service Pattern
OFF
Εμφάνιση μοτίβου υπηρεσίας.
Sound Bar Out
OFF
Μια εξωτερική συσκευή όπως η συσκευή Sound Bar της Samsung μπορεί να
συνδεθεί στην τηλεόραση μέσω σύνδεσης Anynet και ο ήχος της τηλεόρασης
μπορεί να δρομολογηθεί προς τη συσκευή Sound Bar. Εάν η λειτουργία
είναι απενεργοποιημένη στο μενού εργοστασιακών ρυθμίσεων λειτουργίας
ξενοδοχείου, η λειτουργία αυτή δεν θα είναι δυνατή. Το κεντρικό ηχείο της
τηλεόρασης δεν θα παράγει ήχο όταν η επιλογή Sound Bar είναι ενεργοποιημένη
και το ηχείο έχει συνδεθεί μέσω HDMI.
TV reset
…
Self Diagnosis for TV
16
System
Περιγραφή
Στοιχείο
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
✎✎ Το REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) είναι ένας επαγγελματικής χρήσης διαδραστικός
απομακρυσμένος ελεγκτής που σας επιτρέπει να μεταφέρετε ταυτόχρονα ενημερώσεις υλικολογισμικού τηλεόρασης, δεδομένα
κλωνοποίησης, αλλαγές αντιστοίχισης καναλιών, περιεχόμενο S-LYNK REACH, καθώς και περιεχόμενο TICKER μέσω RF DTV
σε αρκετές εκατοντάδες τηλεοράσεις δωματίων. Η λειτουργίες του REACH είναι διαθέσιμες μόνο σε αυτόνομη λειτουργία.
Ο διακομιστής REACH πωλείται ξεχωριστά. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του διακομιστή REACH που συνοδεύει το προϊόν για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό του διακομιστή REACH.
Ελληνικά
33
¦¦ Μήνυμα καλωσορίσματος
Το μήνυμα καλωσορίσματος είναι μια δυνατότητα που επιτρέπει την προβολή προσαρμοσμένου μηνύματος στην τηλεόραση, κάθε
φορά που η τηλεόραση ενεργοποιείται από κάποιον ένοικο του δωματίου.
–– Οι ρυθμίσεις του μηνύματος καλωσορίσματος βρίσκονται στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου.
–– Το μήνυμα καλωσορίσματος θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο προκειμένου να εμφανιστεί κατά την ενεργοποίηση της
τηλεόρασης.
Hospitality Mode
Standalone
System
OFF
Standalone
SIHospitality
Vendor Mode
SI Vendor
Power
On
OFF
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ExternalSource
Source
External
ON
Edit Welcome Message
r
Music Mode
Music Mode
ON
Hospitality Logo
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Eco Solution
Bathroom
Speaker
Logo/Message
Eco Solution
Cloning
Logo/Message
REACH Solution
Cloning
Security
REACH
SystemSolution
Security
<Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην υπάρχουν>
–– Το μήνυμα καλωσορίσματος μπορεί να αποτελείται από έως 25 χαρακτήρες και μπορείτε να το επεξεργαστείτε μέσα από
το μενού υπηρεσιών λειτουργίας ξενοδοχείου.
–– Ακολουθεί μια λίστα με τους χαρακτήρες που υποστηρίζονται για το μήνυμα καλωσορίσματος.
✎✎ Επιτρέπονται μόνο τα κεφαλαία γράμματα από A έως Z.
–– Η επεξεργασία του μηνύματος καλωσορίσματος μπορεί να γίνει με τη χρήση των πλήκτρων πλοήγησης, των χρωματιστών
πλήκτρων & του πλήκτρου εισαγωγής του τηλεχειριστηρίου στο OSD “Επεξεργασία μηνύματος καλωσορίσματος”.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση του μηνύματος καλωσορίσματος και του λογοτύπου ξενοδοχείου.
34
Ελληνικά
¦¦ Λογότυπο ξενοδοχείου
Η λειτουργία Λογότυπο φιλοξενίας προβάλλει το λογότυπο του ξενοδοχείου όταν ανάβει η τηλεόραση.
–– Οι ρυθμίσεις του λογοτύπου φιλοξενίας υπάρχουν στα μενού λειτουργίας φιλοξενίας.
–– Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή Λογότυπο φιλοξενίας, είναι διαθέσιμα τα στοιχεία μενού Λήψη λογοτύπου και Χρόνος
προβολής λογοτύπου.
–– Αν υπάρχει μια εικόνα λογοτύπου αποθηκευμένη στη μνήμη και η επιλογή Λογότυπο φιλοξενίας είναι ενεργοποιημένη, το
λογότυπο φιλοξενίας εμφανίζεται όταν ανάβει η τηλεόραση.
–– Το λογότυπο φιλοξενίας δεν εμφανίζεται όταν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή Λογότυπο φιλοξενίας, ακόμα και αν η
εικόνα λογοτύπου έχει φορτωθεί στην τηλεόραση.
Hospitality Mode
SIHospitality
Vendor Mode
SI Vendor
Power
On
Standalone
System
OFF
Standalone
OFF
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
Edit Welcome Message
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ExternalSource
Source
External
Eco Solution
Bathroom
Speaker
r
Hospitality Logo
OFF
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Logo/Message
Eco Solution
Cloning
Logo/Message
REACH Solution
Cloning
Security
REACH
SystemSolution
Security
<Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην υπάρχουν>
• Λογότυπο φιλοξενίας
–– Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται η εικόνα λογοτύπου φιλοξενίας.
–– Η αρχική τιμή είναι ΑΠΕΝΕΡ.
–– Μπορεί να ρυθμιστεί σε Απενερ. ή Ενεργ.
–– Όταν έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ., είναι δυνατή η πρόσβαση στα στοιχεία μενού Λήψη λογοτύπου και Χρόνος προβολής
λογοτύπου.
• Λήψη λογοτύπου φιλοξενίας
–– Αυτή η επιλογή επιτρέπει τη λήψη της εικόνας λογοτύπου στη μνήμη της τηλεόρασης από μια συσκευή USB.
–– Ενόσω η εικόνα αντιγράφεται στην τηλεόραση, εμφανίζεται το μήνυμα "Περιμένετε".
–– Αν ολοκληρωθεί με επιτυχία η λειτουργία αντιγραφής, εμφανίζεται το μήνυμα "Ολοκληρώθηκε".
–– Αν αποτύχει η λειτουργία αντιγραφής, εμφανίζεται το μήνυμα "Απέτυχε".
–– Εάν δεν υπάρχει καμία συσκευή USB συνδεδεμένη, εμφανίζεται το μήνυμα "Καμία συσκευή USB".
–– Αν δεν υπάρχει αρχείο για αντιγραφή στη συσκευή USB ή αν το αρχείο βρίσκεται σε λάθος μορφή (πρέπει να είναι αρχείο
BMP), εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν υπάρχει αρχείο". Αν εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν υπάρχει αρχείο" και υπάρχει ένα αρχείο
λογοτύπου στη συσκευή USB, ελέγξτε τη μορφή του αρχείου.
• Μορφή αρχείου λογοτύπου
–– Η τηλεόραση υποστηρίζει μόνο τις μορφές BMP και AVI.
–– Το όνομα αρχείου πρέπει να είναι samsung.bmp ή samsung.avi.
–– Η μέγιστη ανάλυση της μορφής BMP είναι 1280 x 720.
–– Το μέγιστο μέγεθος αρχείου της μορφής AVI είναι 30 MB.
–– Η τηλεόραση δεν αλλάζει το μέγεθος ή την κλίμακα της εικόνας.
Ελληνικά
35
¦¦ Κλωνοποίηση
Η κλωνοποίηση USB είναι μια λειτουργία για λήψη ρυθμίσεων διαμορφωμένων από το χρήστη (Picture, Sound, Input, Channel,
Setup και Hotel Setup) από μια τηλεόραση και αποστολή των ίδιων ρυθμίσεων σε άλλες τηλεοράσεις.
Όλες οι ρυθμίσεις που καθορίζονται από το χρήστη που υπάρχουν στην τηλεόραση (κεντρική συσκευή) μπορούν να αντιγραφούν
στη συσκευή USB.
(
(ARC)
)
• Κλωνοποίηση από τηλεόραση σε συσκευή USB: Αυτή είναι μια λειτουργία που αντιγράφει
τα αποθηκευμένα δεδομένα από μια συγκεκριμένη περιοχή της μνήμης EEPROM της
τηλεόρασης στη συσκευή USB.
(5V 0.5A)
/ CLONING
1. Τοποθετήστε μια μονάδα USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
2. Εισέλθετε στις επιλογές λειτουργίας ξενοδοχείου πατώντας αυτά τα κουμπιά με την
παρακάτω σειρά.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Clone TV to USB" και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ENTER.
Logo/Message
Cloning
4. Εμφανίζεται το μήνυμα "Clone TV to USB". Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
5. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της λειτουργίας κλωνοποίησης USB.
• In Progress: Πραγματοποιείται αντιγραφή δεδομένων στη συσκευή USB.
• Completed: Η λειτουργία αντιγραφής ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
• Failed: Η λειτουργία αντιγραφής δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
• No USB: Δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή USB.
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
• Clone USB to TV: Αυτή είναι μια λειτουργία για λήψη των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
σε μια συσκευή USB στην τηλεόραση.
1. Τοποθετήστε μια μονάδα USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
2. Εισέλθετε στις επιλογές λειτουργίας ξενοδοχείου πατώντας αυτά τα κουμπιά με την
παρακάτω σειρά.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Clone USB to TV" και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ENTER.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
4. Εμφανίζεται το μήνυμα "Clone USB to TV". Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
5. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της λειτουργίας κλωνοποίησης USB.
• In Progress: Πραγματοποιείται αντιγραφή δεδομένων στη συσκευή USB.
• Completed: Η λειτουργία αντιγραφής ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
• Failed: Η λειτουργία αντιγραφής δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
• No USB: Δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή USB.
• No File: Δεν υπάρχει αρχείο για αντιγραφή στη συσκευή USB.
✎✎ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αντιγραφ ής από USB προς τηλεόραση πατώντας το πλήκτρο ENTER για 5 δευτερόλεπτα.
✎✎ Η λειτουργία CLONE υποστηρίζει μόνο τα μοντέλα της ίδιας σειράς. (Δεν λειτουργεί σωστά για μοντέλα διαφορετικής
σειράς.)
Για γρήγορη, άμεση κλωνοποίηση κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης,
τοποθετήστε μια συσκευή USB με τις βασικές ρυθμίσεις από την πρώτη τηλεόραση και πατήστε το πλήκτρο Enter για 5
δευτερόλεπτα.
36
Ελληνικά
¦¦ Plug & Play
Η λειτουργία Plug & Play ξενοδοχείου εκτελεί αυτόματα την επιλογή τρόπου λειτουργίας ξενοδοχείου, τη ρύθμιση χώρας, τη
ρύθμιση ρολογιού και τη ρύθμιση λειτουργίας εικόνας την πρώτη φορά που εκκινείται η τηλεόραση.
–– Η λειτουργία Plug & Play ξενοδοχείου είναι διαθέσιμη μόνο την πρώτη φορά που ενεργοποιείται η τηλεόραση.
–– Μετά τη ρύθμιση της πρώτης τηλεόρασης και την εκτέλεση της λειτουργίας κλωνοποίησης τηλεόρασης προς USB.
–– Για την επόμενη τηλεόραση, χρειάζεται μόνο να εξέλθετε από η λειτουργία Plug & Play ξενοδοχείου, να συνδέσετε τη
συσκευή USB και, στη συνέχεια, να εκτελέσετε τη λειτουργία κλωνοποίησης USB προς τηλεόραση.
Setup > Start
Ορίστηκε η λειτουργία
Standalone .
Ορίστηκε η λειτουργία Standalone.
Local Set
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Configure your TV
Current Localset : EU
Change
Select your information in the
categories below.
Skip
Auto Tuning
Select the country that
you’re in now.
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
E
Aerial
Air
Channel Type
Digital & Analogue
Scan
E
<Ανάλογα με την περιοχή, το βήμα
αυτό ενδέχεται να μην υπάρχει.>
Easy Set up
c
(Hotel Menu)
Standalone Setup
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
Εάν επιλεγεί το
Standalone Plug
& Play.
E
HG**EC675
Αφού επιλέξετε τη χώρα στο μενού χωρών, σε
ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να προχωρήσετε
με μια πρόσθετη επιλογή για τη ρύθμιση του
αριθμού PIN.
Εάν ξεχάσετε τον κωδικό PIN, επιλέξτε Service
→ TV Reset στο μενού ξενοδοχείου.
If you select this, the
setup process will be
completed and go to
hotel menu.
Interactive
Select the
connected aerial
that you wand to use to
get channels.
then select Scan.
E
E
Μετά την αναζήτηση E
καναλιών.
Auto Tuning
Auto Tuning Complete.
All
* TV
* Radio
* Data/Other
Do you want to 2scan for satellite channels?
2
If the aerial cable has
been connected to your TV,
0 Yes to scan.
select
Yes
Analogue
HG**EC670
HG**AC670
HG**EC470
HG**AC470
HG**EC770
0
No
0
E
Change Settings
Scan Again
E
Select your Language
Auto Tuning
Auto Tuning
Select your language to start the on screen setup.
English
then select Scan.
Eesti
Aerial
Suomi
Press the ▲▼◄►
buttons to move the
highlight.
Press the enter button
to select.
Francais
Deutsch
Channel Type
Air
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
below then select Scan.
Aerial
Satellite
Channel Type
Digital & Analogue
Select the
connected aerial
that you wand to use to
get channels.
All
E
Satellite Selection
Astra 19.2E
LNB Settings
Change Options
Scan
The Language Setting will be applied to Main Menu and not Plug and Play.
Κατά το πάτημα του
κουμπιού OK, το
μενού ξενοδοχείου
εμφανίζεται όπως
απεικονίζεται
στα αριστερά.
Ολοκληρώστε τις
ρυθμίσεις στο μενού
ξενοδοχείου και, στη
συνέχεια, εκτελέστε
επαναφορά της
τηλεόρασης. Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε
την τηλεόρασή σας. (Το
HC470 δεν υποστηρίζει
ηχεία μπάνιου)
Select the connected aerial
that you wand to use to get
channels
Scan
System
E
E
OFF
Power On
Channel
Auto Tuning
Menu OSD
Auto Tuning
Auto Tuning Complete.
Auto Tuning is finding channels for you...
Astra 19.2E 10935 MHz (V/R)
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
Digital
2
* TV
2
* Radio
0
* Data/Other
0
12%
All
● TV
● Radio
● Data/Other
Analogue
Bathroom Speaker
0
0
0
0
Eco Solution
Change Settings
Scan Again
Stop
Logo/Message
Cloning
REACH Server
E
Security
* Ενδέχεται να διαφέρει
ανάλογα με το μοντέλο.
Auto Tuning
Clock
TV Setup Complete!
Auto Tuning Complete.
You can adjust your time to set DST, Time Zone
and clock mode.
Your TV is now ready to use
E
Clock Mode
Date
Set current date and time.
Auto
E
--/--/----
Time
--:--
Time Zone
Auto
DST
OK
E
* Ενδέχεται να διαφέρει
ανάλογα με το μοντέλο.
E
Off
-- : --
All
● TV
● Radio
● Data/Other
0
0
0
0
Astra 19.2E
● TV
● Radio
● Data/Other
0
0
0
0
Change Settings
Scan Again
Ελληνικά
37
1. LocalSet
–– Ελέγξτε τις Τρέχουσες τοπικές ρυθμίσεις.
–– Αν θέλετε να αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Αλλαγή.
–– Αν επιλέξετε Αγνόηση, εμφανίζεται η οθόνη Έναρξη.
2. Start - Easy Set Up
–– Αν επιλέξετε Μόνο αυτόνομη λειτουργία, ρυθμίζεται ως προεπιλογή η αυτόνομη λειτουργία ξενοδοχείου.
–– Όταν επιλέγετε Διαδραστικά, εμφανίζεται το μενού ρύθμισης διαδραστικής λειτουργίας. Πατήστε το κουμπί
απενεργοποίησης για να εξέλθετε από το μενού διαδραστικής λειτουργίας.
–– Επιλέξτε Plug & Play αυτόνομης λειτουργίας για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
3. Select the Language
–– Επιλέξτε τη γλώσσα ενδείξεων οθόνης (OSD).
–– Χρόνος προβολής: Το χρονικό όριο και η λειτουργία των ενδείξεων οθόνης είναι ίδια με αυτά των καταναλωτικών μοντέλων
τηλεόρασης της Samsung.
4. Select the Country and Picture Mode
–– Επιλέξτε την κατάλληλη χώρα και λειτουργία εικόνας.
–– Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, ορισμένες χώρες ενδέχεται να μην υπάρχουν.
5. Auto Tuning
–– Επιλέξτε την πηγή κεραίας και τον τύπο καναλιού. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις και επιλέξτε Σάρωση.
–– Η λειτουργία Αυτόματος συντονισμός αρχίζει να αναζητά κανάλια.
–– Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία Αυτόματος συντονισμός, εμφανίζονται οι πληροφορίες καναλιού.
6. Clock
–– Ρυθμίστε τη σωστή ώρα καθορίζοντας τις επιλογές DST (Θερινή ώρα) και Ζώνη ώρας.
7. TV Setup Complete
38
Ελληνικά
¦¦ HD Plug & Play – Τοπικές ρυθμίσεις (Μόνο για την Ευρώπη)
• Οι τοπικές ρυθμίσεις είναι πολύ σημαντικές τιμές ρυθμίσεων λογισμικού, όπως η γλώσσα, οι συχνότητες μετάδοσης κλπ.
• Αν οι τοπικές ρυθμίσεις δεν διαμορφωθούν σωστά, η τηλεόραση ενδέχεται να μη λειτουργεί. Επιλέξτε τις σωστές τοπικές
ρυθμίσεις με τη λίστα χωρών που παρέχεται.
Επιλογή αλλαγής Local Set στην
πρώτη σελίδα του HD plug&play
Επιλέξτε τις σωστές Local Set με τη
λίστα χωρών
Η τηλεόραση θα επανεκιννήσει
αυτόματα προκειμένου να
εφαρμοστούν οι νέες Local Set
Local Set
Local Set
Local Set
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
When Local Set is Changed, TV will restart automatically to apply it.
When Local Set is Changed, TV will restart automatically to apply it.
Turn and reboot automatically
as Local Set is changed
EU
Current Localset : EU
Change
Περιοχή
Europe
OK
Countries List
Bulgria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
Skip
Χώρα
Local Set
Bulgaria
Croatia
Czech
Estonia
Greece
Hungary
Latvia
Lithuania
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
EU Others
EU
Italy
EU_ITALY
Austria
Germany
Switzerland
EU_GER
France
EU_FRANCE
Belgium
Luxembourg
Netherlands
EU_BELELUX
Portugal
Spain
EU_SPAIN
Countries List
Bulgria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
Local Set
When Local Set is Changed, TV will restart automatically to apply it.
Μετά την επανεκκίνηση, εμφανίζονται οι
ενημερωμένες Local Set
EU_FRANCE
Countries List
France
Local Set
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Local Set
Current Localset : EU_FRANCE
When Local Set is Changed, TV will restart automatically to apply it.
Change
Countries List
Austria, Germany, Switzerland
Local Set
When Local Set is Changed, TV will restart automatically to apply it.
Πατήστε Skip, για να συνεχιστεί το
γενικό HD plug&play
Local Set
NORDIC
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Countries List
Denmark, Finland, Norway, Sweden
United Kingdom EU_UK
Ireland
CIS
Denmark
Finland
Norway
Sweden
NORDIC
Turkey
EU_TURKEY
Poland
EU_POLAND
Kazakhstan
CIS_RUSSIA
Current Localset : EU_FRANCE
Change
Russia
Ukraine
Skip
EU_GER
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for HTV
SW Upgrade
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
TV Reset
Εάν χρειάζεται να αλλάξετε
τις Local Set μετά το
HD plug&play, κάντε
κλικ στη λειτουργία TV
Reset στην εργοστασιακή
λειτουργία, ώστε να
μπορέσετε να προχωρήσετε
στο HD plug&play
συμπεριλαμβανομένης της
αλλαγής στις Local Set .
Skip
Start
Interactive
(Hotel Menu)
Standalone Plug & Play
If you select this, the
setup process will be
completed and go to
hotel menu.
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
Ελληνικά
39
¦¦ Ρολόι λογισμικού
Το ρολόι λογισμικού εμφανίζει την τρέχουσα ώρα στην οθόνη, όταν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο Info του τηλεχειριστηρίου στην
κατάσταση αναμονής.
–– Αν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο Info όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, η τηλεόραση ενεργοποιείται,
εμφανίζει την τρέχουσα ώρα στην οθόνη για 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, επανέρχεται στην κατάσταση αναμονής.
–– Η ώρα εμφανίζεται ως ψηφιακό ρολόι στις κανονικές διαστάσεις πανό. Η 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας καθορίζεται
σύμφωνα με τη μορφή των πληροφοριών.
–– Αν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο Info όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, εκτελείται η αρχική λειτουργία του
πλήκτρου Info.
• Λεπτομερείς περιγραφές
–– Το ρολόι λογισμικού λειτουργεί ανάλογα με τη ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο εργοστασιακό μενού
εγκατάστασης.
–– Αν το ρολόι λογισμικού είναι ενεργοποιημένο, η επιλογή γρήγορου λογοτύπου απενεργοποιείται αυτόματα. (Σε αυτή την
περίπτωση, ακόμα και αν ενεργοποιήσετε ξανά την επιλογή γρήγορου λογοτύπου, αυτή απενεργοποιείται αυτόματα όταν
ενεργοποιείται ξανά η τηλεόραση.)
–– Αν η κύρια τροφοδοσία απενεργοποιηθεί, η ρύθμιση ώρας διατηρείται μόνο στα μοντέλα που διαθέτουν εφεδρικό πυκνωτή
και RTC.
–– Όταν μια τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής εμφανίσει την τρέχουσα ώρα, οι ρυθμίσεις σίγασης βίντεο και σίγασης ήχου
διατηρούνται.
–– Σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και αν ενεργοποιηθεί η επιλογή λογοτύπου ξενοδοχείου, η εμφάνιση του λογότυπου
ξενοδοχείου αγνοείται.
–– Αυτή η δυνατότητα λειτουργεί μόνο στον αυτόνομο τρόπο λειτουργίας.
–– Άλλες προδιαγραφές λειτουργίας πλήκτρων όταν το ρολόι λογισμικού είναι ενεργοποιημένο
–– Το πλήκτρο Info λειτουργεί όπως το πλήκτρο λειτουργίας.
–– Αν πατηθεί το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο Info ενώ είναι ενεργοποιημένο το ρολόι λογισμικού, η τηλεόραση
μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.
–– Το πάτημα άλλων πλήκτρων, εκτός από τα πλήκτρα λειτουργίας και Info, αγνοείται ενώ είναι ενεργοποιημένο το ρολόι
λογισμικού.
–– Σε αυτή την περίπτωση, ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης δεν λειτουργεί.
–– Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης και ο χρονοδιακόπτης τερματισμού λειτουργούν.
–– Όταν η λειτουργία ρολογιού στο μενού ώρας έχει ρυθμιστεί σε χειροκίνητη, η ώρα του Sub Micom διατηρείται από το
κύκλωμα RTC.
–– Ακόμα και αν η τρέχουσα ώρα δεν έχει ρυθμιστεί, εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως στο μενού. (--:--)
40
Ελληνικά
¦¦ Τηλεχειριστήριο πολλαπλών κωδικών
Το τηλεχειριστήριο πολλαπλών κωδικών είναι ένας ειδικός πομπός, ο οποίος έχει σχεδιαστεί ώστε να ελέγχει πολλαπλές
τηλεοράσεις μόνος του.
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν υπάρχουν περισσότερες από μία τηλεοράσεις σε μια τοποθεσία, όπως ένα νοσοκομείο.
Ο αριθμός αναγνώρισης της τηλεόρασης εμφανίζεται στις ενδείξεις οθόνης πηγής. Υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης έως 9
διαφορετικών εκπομπών από πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για πολλαπλούς κωδικούς.
Ο αρχικός κωδικός αναγνώρισης κάθε τηλεόρασης είναι "0".
Ο κωδικός αναγνώρισης μπορεί να ρυθμίζεται και να επαναφέρεται σε λειτουργία αναλογικής τηλεόρασης ή υπολογιστή. (Δεν είναι
διαθέσιμο σε κανάλια TTX ή DTV.)
–– Ο κωδικός αναγνώρισης μπορεί να έχει τιμές από 0 έως 9.
–– Πατήστε τα πλήκτρα RETURN + MUTE για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα και το πλήκτρο ψηφίου που θέλετε να
ρυθμίσετε.
–– Οι ενδείξεις οθόνης αναγνωριστικού τηλεόρασης εμφανίζονται σε μια κεντρική θέση.
–– Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: “The Remote control code is set to x. If you want to change the Remote control
code. Enter the digit you want to change." (Ο κωδικός τηλεχειριστηρίου έχει ρυθμιστεί σε x. Αν θέλετε να αλλάξετε τον
κωδικό τηλεχειριστηρίου, εισαγάγετε το ψηφίο που θέλετε να αλλάξετε.) Το x είναι το αριθμητικό ψηφίο. Αυτή η ένδειξη
οθόνης εμφανίζεται μέχρι να πατηθεί το πλήκτρο εξόδου.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Για παράδειγμα, αν ο χρήστης πατήσει τον αριθμό 1, η τηλεόραση και το τηλεχειριστήριο θα ρυθμιστούν με τον κωδικό
αναγνώρισης 1.
–– Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: "Remote control code is changed to 1" (Ο κωδικός τηλεχειριστηρίου άλλαξε σε 1).
Στη συνέχεια, η τηλεόραση μπορεί να ελέγχεται μόνο από το τηλεχειριστήριο που έχει τον ίδιο κωδικό αναγνώρισης με την
τηλεόραση.
–– Αν ο κωδικός αναγνώρισης του τηλεχειριστηρίου και της τηλεόρασης δεν ταιριάζουν, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
"TV ID x" (Αναγνωριστικό τηλεόρασης x). Το x είναι το αναγνωριστικό της τηλεόρασης.
–– Για να επαναφέρετε τον κωδικό αναγνώρισης, πατήστε τα πλήκτρα EXIT + MUTE για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα.
Οι κωδικοί αναγνώρισης της τηλεόρασης και του τηλεχειριστηρίου επανέρχονται στην τιμή "0". Εμφανίζεται το μήνυμα
"Remote control code is set to 0" (Ο κωδικός τηλεχειριστηρίου έχει ρυθμιστεί σε 0).
–– Ο τρόπος ρύθμισης ή επαναφοράς του αναγνωριστικού ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε
στον παρακάτω πίνακα.
¦¦ Ρύθμιση της ώρας
OMENU → System → Time → Clock → Clock Set
• Εισαγωγή της ώρας
–– Πατήστε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε Ρολόι και
ρυθμίστε την ώρα.
Time
Clock
Sleep Timer
Off
Wake-up Timer
• Ρύθμιση της ώρας σε διαδραστικό τρόπο λειτουργίας
–– Αν το σύστημα του ξενοδοχείου μεταδίδει πληροφορίες ώρας, η ώρα
ρυθμίζεται αυτόματα.
–– Αν το σύστημα του ξενοδοχείου δεν μεταδίδει πληροφορίες ώρας, η ώρα
δεν εμφανίζεται.
✎✎ Αν ρυθμιστεί η ώρα, το ρολόι εμφανίζεται στην πρόσοψη.
Clcok
Clock Mode
Manual
• Clock Set
• Time Zone
Auto
Ελληνικά
41
¦¦ Channel Bank Editor (μόνο για τηλεόραση Smoovie)
Η επιλογή Channel Bank Editor είναι μια λειτουργία για την επεξεργασία καναλιών με 3 διαφορετικές επιλογές Bank.
Ανάλογα με την κάρτα Bank, υπάρχουν συγκεκριμένα κανάλια που μπορούν να απολαύσουν οι πελάτες του ξενοδοχείου.
Ρύθμιση του Channel Bank Editor σε αυτόνομο τρόπο λειτουργίας
1. Εισέλθετε στο μενού αυτόνομης λειτουργίας ξενοδοχείου πατώντας "MUTE + 1 + 1 + 9 + Enter".
2. Επιλέξτε τον προμηθευτή SI: “Smoovie”
3. Θα μπορείτε να δείτε μια νέα επιλογή μενού "Channel Bank Editor".
4. Εισέλθετε στη λειτουργία "Channel Bank Editor".
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
System
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην υπάρχουν>
5. Επεξεργαστείτε το Bank των καναλιών όπως στο παρακάτω παράδειγμα.
α. Bank1 (Δωρεάν κανάλια): Επιλέξτε τα κανάλια που θα χρησιμοποιούνται όταν το τηλεχειριστήριο δεν διαθέτει
κάρτα.
β. Bank2 (Οικογενειακή κάρτα - Πράσινη): Επιλέξτε τα κανάλια που θα χρησιμοποιούνται όταν το τηλεχειριστήριο
διαθέτει την ΠΡΑΣΙΝΗ κάρτα.
γ. Bank3 (Κάρτα ενηλίκων - Κόκκινη): Επιλέξτε τα κανάλια που θα χρησιμοποιούνται όταν το τηλεχειριστήριο
διαθέτει την ΚΟΚΚΙΝΗ κάρτα.
Channel Bank Edit
Bank1 (4)
Bank2 (6)
Bank3 (36)
All
c
1
1futech
c
c
c
1
BBC1
c
c
c
2
24ore.tv
c
c
2
C3
c
c
3
BBC World
c
c
3
C5
c
c
4
Coming Soom
c
4
S2
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Πληροφορίες αναφοράς για χρήση του τηλεχειριστηρίου SMOOVIE
1. Αν επιλέξετε το SMOOVIE ως προμηθευτή SI, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο SMOOVIE.
2. Με τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μόνο τα κανάλια Bank1.
Οπότε, αν θέλετε να αλλάξετε το κανάλι όταν χρησιμοποιείτε την Πράσινη ή την Κόκκινη κάρτα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
επόμενου/προηγούμενου καναλιού.
3. Στον οδηγό καναλιών ή στη λίστα καναλιών, οι χρήστες μπορούν να δουν μόνο τη λίστα καναλιών Bank1.
42
Ελληνικά
¦¦ Επεξεργαστής καναλιού
Ο επεξεργαστής καναλιού επεξεργάζεται τον αριθμό και το όνομα ενός καναλιού.
–– Χρησιμοποιήστε τον επεξεργαστή καναλιού για την ταξινόμηση των καναλιών σύμφωνα με τους αριθμούς καναλιού που
επιθυμεί ο χρήστης.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
System
OFF
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
r
Channel Editor
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cioning
REACH Solution
Security
<Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην υπάρχουν>
Απλά βήματα για τη χρήση του επεξεργαστή καναλιού στον αυτόνομο τρόπο λειτουργίας
Βήμα
Γενική περιγραφή
1
Εκτελέστε την "Αυτόματη αποθήκευση καναλιών" στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου
2
Επιλέξτε "Επεξεργαστής καναλιού" στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου
3
Φτιάξτε έναν πίνακα που περιέχει την τελική λίστα καναλιών που θέλετε
4
Αλλάξτε τη σειρά των καναλιών χρησιμοποιώντας το κουμπί TOOLS, με βάση τον πίνακα που φτιάξατε
5
Πατήστε το κουμπί EXIT ή RETURN για να εξέλθετε.
<Για καλύτερη κατανόηση, ανατρέξτε στις παρακάτω λεπτομέρειες>
Ελληνικά
43
¦¦ Το κανάλι μου
Καθορίζει τη χώρα και το είδος για τα κανάλια που παρέχονται από το ξενοδοχείο και, αν ο χρήστης επιλέξει χώρα και είδος,
εμφανίζει τα αντίστοιχα κανάλια.
• Πρέπει να επιλέξετε πρώτα τη χώρα, διαφορετικά δεν μπορείτε να ορίσετε κάποιο είδος.
• Αν επιλέξετε κάποιο είδος για το οποίο δεν προστέθηκε κανένα κανάλι, στη λίστα καναλιών εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα
κανάλια.
• Η επιλογή "Το κανάλι μου" λειτουργεί μόνο στον αυτόνομο τρόπο λειτουργίας.
• "Προμηθευτής SI" σε αυτόνομο τρόπο λειτουργίας: Αυτή η επιλογή δεν λειτουργεί αν έχει επιλεγεί το Smoovie.
• Η επιλογή αυτή βρίσκεται στις επιλογές λειτουργίας ξενοδοχείου στο Μενού ξενοδοχείου -> Λειτουργία σέρβις και μπορεί να
ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.
• Αυτή η επιλογή λειτουργεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη.
Σύνθεση καναλιών [τρόπος λειτουργίας είδους]
Τυπικό
Κατηγορία
Τρόπος λειτουργίας
καναλιού
Είδος
Όλα (προεπιλογή)
Νέα
Ρ/φωνο
Διασκέδαση
Αθλητισμός
Ξενοδοχείο
Ξενοδοχείο
Ενεργοποίηση τρόπου λειτουργίας
κεραίας
Δορυφόρος
Κεραία/Καλωδιακή
(HC675)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Περιγραφή
Παρέχεται λειτουργία προβολής καναλιών κατά είδος, για
κάθε χώρα με κεντρική διαχείριση στην εργοστασιακή
λειτουργία.
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
* Για τον αριθμό των στοιχείων που εμφανίζονται στη λίστα, ανατρέξτε στο έγγραφο σχεδίασης.
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Βοήθεια πλοήγησης
ΜΠΛΕ
Επιστροφή στην οθόνη. (Ρύθμιση είδους: Τελευταία χώρα και είδος)
Διατήρηση προηγουμένου
ENTER
Επόμενο/Προηγούμενο
κανάλι
ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ
Επιλογή ενός στοιχείου.
Enter
Μετακίνηση της επισήμανσης ανά σελίδα.
(Χωρίς οδηγό)
RETURN
Πλοήγηση σε κάθε χώρα και λίστα ειδών. (κυκλικά)
Επιλογή του επισημασμένου στοιχείου και, στη συνέχεια, μετακίνηση της επισήμανσης στην
ενότητα είδους.
Επιστροφή στην οθόνη. (Ρύθμιση είδους: Τελευταία χώρα και είδος)
EXIT
Επιστροφή στην οθόνη. (Ρύθμιση είδους: Τελευταία χώρα και είδος)
ΔΕΞΙΑ
44
Ελληνικά
Μετακίνηση
(Χωρίς οδηγό)
(Χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτή η ενότητα περιγράφει τη διάταξη του περιβάλλοντος χρήσης που εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.
(Εργοστασιακή λειτουργία > Λειτουργία είδους: Ενεργοποίηση)
• Το είδος είναι δευτερεύουσα λίστα για κάθε χώρα.
• Η οθόνη προβολής όπου εμφανιζόταν το τελευταίο κανάλι που απομνημονεύθηκε.
–– Αν ο χρήστης θέλει να διατηρηθεί ο προηγούμενος χάρτης καναλιών χώρας και είδους, πατήστε τα πλήκτρα "ΜΠΛΕ",
RETURN και EXIT του τηλεχειριστηρίου για να κλείσει το περιβάλλον χρήσης.
✎✎ Κλπ.
• Προεπιλεγμένη επισήμανση: Τελευταία στοιχεία στη μνήμη (Χώρα, Είδος)
• Χρονικό όριο (60 δευτερόλεπτα)
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
Περιγραφή
1
Οθόνη φόντου
Εμφανίζεται το τελευταίο κανάλι που απομνημονεύθηκε, το οποίο προβάλλεται όταν ενεργοποιείται η
τηλεόραση.
2
Τίτλος λειτουργίας
Το όνομα της λειτουργίας.
3
Τρέχουσα κατάσταση
Εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις για Χώρα/Είδος.
4
Στοιχεία χώρας
5
Στοιχεία είδους
Εμφανίζεται το στοιχείο της λίστας χωρών.
Εμφανίζεται η χώρα που επιλέχθηκε τελευταία.
Εμφανίζεται το στοιχείο της λίστας ειδών.
Εμφανίζονται τα διαθέσιμα στοιχεία είδους, για κάθε χώρα με κεντρική διαχείριση στην εργοστασιακή
λειτουργία. (Πάντα παρέχεται το στοιχείο "Όλα".)
Εμφανίζεται το είδος που επιλέχθηκε τελευταίο.
6
Επισήμανση
Αν ο τίτλος του στοιχείου είναι πολύ μεγάλος για να εμφανιστεί μέσα στην περιοχή, λειτουργεί η
αυτόματη ολίσθηση κειμένου.
7
Ένδειξη
Αυτό εμφανίζεται όταν υπάρχει προηγούμενη ή επόμενη σελίδα.
8
Βοήθεια πλοήγησης
Το υπόμνημα πλήκτρων είναι στοιχισμένο δεξιά.
Ελληνικά
45
Αλληλεπίδραση επισήμανσης [στοιχεία χωρών]
• Αυτή η σελίδα προορίζεται μόνο για την υπόδειξη πιθανών αλληλεπιδράσεων. Ενδέχεται να μην είναι πανομοιότυπη με τις
πραγματικές οθόνες.
✎✎ Σημειώσεις
• Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στα στοιχεία της κάθε λίστας χωρών και ειδών, πατώντας τα πλήκτρα πάνω ή κάτω
του τηλεχειριστήριου.
• Υποστηρίζεται η κυκλική περιήγηση.
1
My Channel
My Channel
ΚΑΤΩ
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
ΕΠΑΝΩ
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
ΕΠΑΝΩ x 5
ΚΑΤΩ x 5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
ΚΑΤΩ
ΕΠΑΝΩ
ΕΠΑΝΩ
ΚΑΤΩ
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Belgium
All
China
News
Denmark
Radio
Finland
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
ΕΠΑΝΩ x N
ΚΑΤΩ x N
ΤΕΛΟΣ
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
Genre
South Korea
All
South Korea
All
Spain
News
Spain
News
Sweden
Radio
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
46
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Ελληνικά
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Αλληλεπίδραση επισήμανσης [προεπιλεγμένο είδος]
• Αυτή η σελίδα προορίζεται μόνο για την υπόδειξη πιθανών αλληλεπιδράσεων. Ενδέχεται να μην είναι πανομοιότυπη με τις
πραγματικές οθόνες.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
ENTER / ΔΕΞΙΑ
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
• Η τρέχουσα επιλογή χώρας επισημαίνεται.
• Προεπιλεγμένη επισήμανση: Η τρέχουσα επιλογή είδους.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
Genre
ENTER / ΔΕΞΙΑ
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
} Keep Previous n Move E Enter
• Seems source error, it should be read as "The other item
of the county is high-lighted.". Please verify. (ex. France)
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
• Προεπιλεγμένη επισήμανση: Όλα
Ελληνικά
47
Αλληλεπίδραση αλλαγής λειτουργίας 1 (1/2)
• Αυτή η σελίδα προορίζεται μόνο για την υπόδειξη πιθανών αλληλεπιδράσεων. Ενδέχεται να μην είναι πανομοιότυπη με τις
πραγματικές οθόνες.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
Genre
ΚΑΤΩ
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
• Τρέχουσα λειτουργία είδους: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
ENTER / ΔΕΞΙΑ
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
ENTER
Genre
Country
ΕΠΑΝΩ
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
ΚΑΤΩ
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
• Αν έχει επιλεγεί η χώρα, η επισήμανση
μετακινείται αυτόματα στο μενού είδους.
ENTER / ΔΕΞΙΑ
6
48
Ελληνικά
OK
Cancel
Αλληλεπίδραση αλλαγής λειτουργίας 1 (2/2)
• Αυτή η σελίδα προορίζεται μόνο για την υπόδειξη πιθανών αλληλεπιδράσεων. Ενδέχεται να μην είναι πανομοιότυπη με τις
πραγματικές οθόνες.
1
5
6
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
• Εμφανίζεται το μήνυμα ολοκλήρωσης αλλαγής τρόπου
λειτουργίας είδους.
• Χρονικό όριο (5 δευτερόλεπτα)
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
• Αν πατηθεί το αριστερό πλήκτρο από το μενού είδους προς
το μενού χώρας, επισημαίνεται κάποιο ήδη επιλεγμένο
στοιχείο χώρας.
ENTER / RETURN / Χρονικό όριο
Genre Mode changed to Aistria / News.
Ελληνικά
49
Αλληλεπίδραση αλλαγής λειτουργίας 2 (1/2)
• Αυτή η σελίδα προορίζεται μόνο για την υπόδειξη πιθανών αλληλεπιδράσεων. Ενδέχεται να μην είναι πανομοιότυπη με τις
πραγματικές οθόνες.
1
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
Genre
ΚΑΤΩ x 6
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
ΕΠΑΝΩ x 6
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
• Τρέχουσα λειτουργία είδους: Όλες οι χώρες/
Αθλητισμός
ENTER / ΔΕΞΙΑ
5
My Channel
Current status All Country / All
Country
ΜΠΛΕ
Genre Mode Keep All Country / All.
/
RETURN
/
EXIT
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
• Τρέχουσα λειτουργία είδους: Όλες οι χώρες/
Αθλητισμός
50
Ελληνικά
• Αν έχει επιλεγεί η χώρα, η επισήμανση
μετακινείται αυτόματα στο μενού είδους.
Σενάριο ενεργοποίησης [τελευταία μνήμη]
• Αυτή η σελίδα προορίζεται μόνο για την υπόδειξη πιθανών αλληλεπιδράσεων. Ενδέχεται να μην είναι πανομοιότυπη με τις
πραγματικές οθόνες.
1
Genre Mode changed to Aistria / News.
• Τρέχουσα λειτουργία είδους: Αυστρία / Νέα
POWER
Power Off
POWER
Genre Mode changed to Aistria / News.
• Τρέχουσα λειτουργία είδους: Αυστρία / Νέα
Ελληνικά
51
Επεξεργαστής είδους
• Η επιλογή χώρας και είδους μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μενού λίστας καναλιών.
• Αν πατηθεί το κόκκινο πλήκτρο ενεργοποιείται η δευτερεύουσα λίστα χωρών, όπου ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει κύλιση
προς τα κάτω και να επιλέξει την επιθυμητή χώρα.
• Η επιλογή είδους μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας το αριστερό/δεξιό πλήκτρο, δηλαδή εκτελώντας οριζόντια
κύλιση στο μενού λίστας καναλιών.
• Αν ο χρήστης θέλει να αλλάξει το είδος ή τη χώρα στην κατάσταση ενεργοποίησης τηλεόρασης, μπορεί να το κάνει
χρησιμοποιώντας αυτή τη δυνατότητα.
Channel Genre Edit
Registered
0
C67
1
C--
2
C78
News
Radio
Entertainment
Sports
Hotel
b Select All Items On Column { Deselect All Items On Column E Select R Return
•
•
•
•
•
•
52
Επεξεργαστής για τον ορισμό του είδους σε κάθε κανάλι τηλεόρασης ξενοδοχείου.
Τα αποθηκευμένα κανάλια μπορούν να προστεθούν σε ένα συγκεκριμένο είδος στο μενού επεξεργαστή είδους.
Κάποιο κανάλι μπορεί να ανήκει σε πολλαπλά είδη.
Οι διαθέσιμες επιλογές είδους είναι: Νέα, Ραδιόφωνο, Διασκέδαση, Αθλητισμός και Ξενοδοχείο.
Η επιλογή είδους μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο περιβάλλον χρήσης Mychannel είτε στη λίστα καναλιών.
Αυτή η δυνατότητα ταξινομεί τα κανάλια ενός συγκεκριμένου είδους σε μια λίστα. Ο ένοικος μπορεί να επιλέξει το
επιθυμητό είδος και να επιλέξει κανάλι εκτελώντας κύλιση προς τα κάτω στην ταξινομημένη λίστα.
Ελληνικά
¦¦ Μικτός χάρτης καναλιών
Η λειτουργία μικτού χάρτη καναλιών συνδυάζει κανάλια εναέριας, καλωδιακής και δορυφορικής τηλεόρασης.
–– Η λειτουργία μικτού χάρτη καναλιών θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη προκειμένου να συνδυαστούν κανάλια εναέριας, καλωδιακής και
δορυφορικής τηλεόρασης.
–– Χρησιμοποιήστε τον επεξεργαστή καναλιού για να ταξινομήσετε τα κανάλια μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας "Μικτός χάρτης
καναλιών" στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου.
¦¦ Sound Bar
• Samsung Sound-Bar και μοντέλα τηλεόρασης ξενοδοχείου έτους 2014
–– Χρησιμοποιήστε τη συσκευή Samsung Sound-Bar και μια τηλεόραση ξενοδοχείου που υποστηρίζουν HDMI 1.4 για να ακούσετε τον ήχο
της τηλεόρασης στη συσκευή Sound-Bar χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο HDMI.
–– Μοντέλα που υποστηρίζονται
• Sound-Bar: HW-F350/F450/F550
• Εκτέλεση του τρόπου λειτουργίας ξενοδοχείου από τη συσκευή Sound Bar
–– Οι παρακάτω επιλογές της τηλεόρασης ξενοδοχείου πρέπει να ρυθμιστούν από πριν.
• Μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου → Ενεργοποίηση → Ένταση ήχου ενεργοποίησης = "Ενεργοποίηση" / Ένταση
ήχου ενεργοποίησης / Μέγιστη ένταση ήχου
• Μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου → Εξωτερική συσκευή → Έξοδος Sound Bar = "Ενεργ."
–– Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI ανάμεσα στη θύρα HDMI OUT της συσκευής Sound-Bar και τη θύρα HDMI1 της τηλεόρασης ξενοδοχείου.
–– Αφού συνδεθεί στο μοντέλο τηλεόρασης ξενοδοχείου έτους 2014 μέσω καλωδίου HDMI, η συσκευή Sound-Bar ανιχνεύει αυτόματα την
τηλεόραση ενώ ενεργοποιείται και μεταβαίνει αυτόματα σε "τρόπο λειτουργίας ξενοδοχείου".
–– Η αλλαγή της έντασης ήχου ενεργοποίησης και της μέγιστης έντασης ήχου στην τηλεόραση εφαρμόζεται στη συνδεδεμένη συσκευή
Sound-Bar καθώς η τηλεόραση εκκινείται δύο φορές.
• Δυνατότητες του "τρόπου λειτουργίας ξενοδοχείου" στη συσκευή Sound Bar
––
––
––
––
Συγχρονισμένη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση με την τηλεόραση.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας HDMI-CEC.
Πρόσβαση μόνο μέσω της θύρας "HDMI OUT". (Οι υπόλοιπες είσοδοι είναι απενεργοποιημένες.)
Συγχρονισμένη ένταση ήχου ενεργοποίησης και μέγιστη ένταση ήχου με την τηλεόραση. (Η ένταση ήχου της συσκευής Sound-Bar
ρυθμίζεται στη μισή τιμή από αυτή της τηλεόρασης.)
–– Προσαρμόσιμη ένταση ήχου ενεργοποίησης και μέγιστη ένταση ήχου που λαμβάνεται από το μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου
της τηλεόρασης. (Ένταση ήχου συσκευής Sound-Bar=Ένταση ήχου τηλεόρασης/2)
Π.χ.) Αν οι ρυθμίσεις έντασης ήχου στην τηλεόραση είναι "ένταση ήχου ενεργοποίησης = 20 και μέγιστη ένταση ήχου =90", η συσκευή
Sound-Bar λειτουργεί με ένταση ήχου ενεργοποίησης = 10 και μέγιστη ένταση ήχου = 45.
* Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ελληνικά
53
Εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο
Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο (πωλείται ξεχωριστά) σας επιτρέπει να τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο. Για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση στον τοίχο, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο.
Απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό για να σας βοηθήσει στην εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο. Δεν σας
συνιστούμε να το κάνετε μόνοι σας.
Στην περίπτωση που αποφασίσετε να εγκαταστήσετε μόνοι σας την τηλεόραση, η εταιρεία Samsung Electronics δεν φέρει καμία
ευθύνη για τυχόν ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμό, δικό σας ή τρίτων.
Προδιαγραφές (VESA) κιτ τοποθέτησης στον τοίχο
✎✎ Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο δεν παρέχεται, αλλά πωλείται ξεχωριστά.
Εγκαταστήστε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο σε έναν σταθερό τοίχο, ο οποίος είναι κάθετος προς το δάπεδο. Όταν το
τοποθετείτε σε άλλα υλικά κατασκευής, επικοινωνήστε πρώτα με την πλησιέστερη αντιπροσωπία. Αν τοποθετηθεί σε οροφή ή τοίχο
με κλίση, ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Οι τυπικές διαστάσεις των κιτ τοποθέτησης στον τοίχο εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.
• Με την αγορά του κιτ τοποθέτησης στον τοίχο της εταιρείας μας, σας παρέχεται ένα λεπτομερές εγχειρίδιο εγκατάστασης
και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη συναρμολόγησή του.
• Μη χρησιμοποιείτε βίδες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA.
• Μη χρησιμοποιείτε βίδες μεγαλύτερου μήκους από τις τυπικές διαστάσεις, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο
εσωτερικό της τηλεόρασης.
• Για τα στηρίγματα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA, το μήκος των
βιδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές τους.
• Μη βιδώνετε πολύ σφιχτά τις βίδες. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή πτώση του προϊόντος,
οδηγώντας σε τραυματισμό. Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
• Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για πρόκληση ζημιάς στο προϊόν ή τραυματισμό, αν χρησιμοποιηθεί στήριγμα
τοποθέτησης στον τοίχο που δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές VESA ή δεν είναι εγκεκριμένο ή αν ο πελάτης δεν
ακολουθήσει τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
• Κατά την τοποθέτηση αυτής της τηλεόρασης στον τοίχο, η κλίση της δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 μοίρες.
Ίντσες
Προδιαγραφές VESA (A * B)
22
75 x 75
28
100 x 100
32~40
200 x 200
46~48
400 x 400
Τυπική βίδα
Ποσότητα
M4
4
M8
Μη στερεώνετε το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο με την τηλεόραση ενεργοποιημένη. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω ηλεκτροπληξίας.
54
Ελληνικά
Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο
[
Προσοχή: Αν τραβήξετε, σπρώξετε ή σκαρφαλώσετε πάνω στην τηλεόραση, ενδέχεται να προκαλέσετε την πτώση της. Ειδικότερα, διασφαλίστε
ότι τα παιδιά σας δεν κρέμονται από την τηλεόραση και δεν την αποσταθεροποιούν. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η τηλεόραση ενδέχεται να ανατραπεί,
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ακολουθήστε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας που υποδεικνύονται στο φυλλάδιο για την ασφάλεια που
παρέχεται. Για πρόσθετη σταθερότητα, εγκαταστήστε τη συσκευή προστασίας από πτώση, όπως φαίνεται παρακάτω.
Για να μην πέσει η τηλεόραση
1. Περάστε τις βίδες στους σφιγκτήρες και βιδώστε τις σταθερά στον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες έχουν στερεωθεί καλά στον
τοίχο.
✎✎ Ενδέχεται να χρειαστείτε επιπλέον υλικά, όπως ένα άγκιστρο, ανάλογα με τον τύπο του τοίχου.
✎✎ Μιας και οι απαραίτητοι σφιγκτήρες, οι βίδες και το σχοινί δεν παρέχονται, αγοράστε τα ξεχωριστά.
2. Αφαιρέστε τις βίδες από το πίσω κεντρικό μέρος της τηλεόρασης, περάστε τις βίδες στους σφιγκτήρες και, στη συνέχεια,
βιδώστε τις ξανά στην τηλεόραση.
✎✎ Οι βίδες ενδέχεται να μην παρέχονται μαζί με το προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση, αγοράστε τις βίδες σύμφωνα με τις
παρακάτω προδιαγραφές.
3. Συνδέστε τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στην τηλεόραση με αυτούς που είναι στερεωμένοι στον τοίχο με ένα δυνατό
σχοινί και, στη συνέχεια, δέστε το σχοινί σφιχτά.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Τοποθετήστε την τηλεόραση κοντά στον τοίχο, έτσι ώστε να μην μπορεί να πέσει προς τα πίσω.
• Είναι πιο ασφαλές να συνδέσετε το σχοινί έτσι ώστε οι σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στον τοίχο να βρίσκονται στο ίδιο
ή σε χαμηλότερο ύψος από τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στην τηλεόραση.
• Λύστε το σχοινί προτού μετακινήσετε την τηλεόραση.
4. Επιβεβαιώστε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν στερεωθεί καλά. Να πραγματοποιείτε περιοδικούς ελέγχους των συνδέσεων για
τυχόν ίχνη καταπόνησης και εξασθένησης. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για την ασφάλεια των συνδέσεών σας, αποταθείτε
σε έναν επαγγελματία για την εγκατάσταση.
Αντικλεπτική κλειδαριά Kensington
Η κλειδαριά Kensington δεν παρέχεται από τη Samsung. Είναι μια συσκευή που
ασφαλίζει το σύστημα σε μια συγκεκριμένη θέση, όταν αυτό χρησιμοποιείται σε δημόσιο
χώρο. Η εμφάνιση και η μέθοδος κλειδώματος ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές της
εικόνας, ανάλογα με τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει την
κλειδαριά Kensington για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση της.
Για να κλειδώσετε το προϊόν, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Εντοπίστε το εικονίδιο "K" στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Δίπλα στο εικονίδιο "K"
υπάρχει μια υποδοχή Κensington.
1
<Προαιρετικό>
1. Τυλίξτε το καλώδιο της κλειδαριάς Kensington γύρω από ένα μεγάλο, σταθερό
αντικείμενο, όπως ένα γραφείο ή μια καρέκλα.
2. Περάστε το άκρο του καλωδίου, με το λουκέτο προσαρτημένο, μέσα από το βρόχο που υπάρχει στο άκρο του καλωδίου της
κλειδαριάς Kensington.
3. Περάστε τη συσκευή κλειδώματος μέσα στην υποδοχή Kensington του προϊόντος (1).
4. Ασφαλίστε την κλειδαριά.
✎✎ Αυτές είναι γενικές οδηγίες. Για ακριβείς οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή κλειδώματος.
✎✎ Η συσκευή κλειδώματος πωλείται ξεχωριστά.
✎✎ Η θέση της κλειδαριάς Kensington ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ελληνικά
55
Προδιαγραφές
Στοιχεία
Σύστημα προβολής τηλεοπτικού σήματος
Έξοδος ηχείου
DATA
Σχόλιο
22 ίντσες: 3 W x 2, 28 ίντσες: 5 W x 2
Το μοντέλο HG32*C470 διαθέτει 5 W x 2,
τα υπόλοιπα 32 ιντσών διαθέτουν 10 W x 2
40 ίντσες / 46 ίντσες / 48 ίντσες: 10 W x 2
Έξοδος ήχου
Είσοδος
Προδιαγραφές
PAL, SECAM, DVB-TC, DTMB (Χονγκ Κονγκ),
DVB-T2CS2
Μεταβλητό σήμα
ήχου
4 W μονοφωνικό 8 ohm SPK
Υπολογιστής
D-sub, Audio-L/R
A/V
Υποδοχή ήχου/βίντεο
HDMI
Συμβατό με τις προδιαγραφές HDMI
Κεραία
75 ohm μη εξισορροπημένο σήμα, υποδοχή
Din, υποδοχή F
DATA
RJ-12
RJP
RS232
Στροφέας (Αριστερά/Δεξιά)
HG***C670: 20°/ 60°/ 90°
HG**EC770: 20°
Θερμοκρασία λειτουργίας
10 ~ 40 °C
Υγρασία λειτουργίας
10% ~ 80%
Θερμοκρασία φύλαξης
-20 ~ 45 °C
Υγρασία φύλαξης
5% ~ 95%
Υποδοχή εξόδου ακουστικών
Υποδοχή εξόδου ήχου BTL
Άλλα μοντέλα δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία
περιστροφής
Χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
✎✎ Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
✎✎ Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο
προϊόν.
✎✎ Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
56
Ελληνικά
Μορφές βίντεο που υποστηρίζονται
Επέκταση αρχείου
*.avi / *.mkv
*.asf / *.wmv
*.mp4 / *.3gp
*.vro / *.mpg
*.mpeg / *.ts
*.tp / *.trp
*.mov / *.flv
*.vob / *.svi
*.divx
*.webm
Κοντέινερ
Codec βίντεο
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
WebM
DivX 3.11/4.x/5.x/6.x
MPEG4 SP/ASP
Ανάλυση
Ρυθμός καρέ (fps)
Ρυθμός μετάδοσης
bit (Mbps)
1920 x 1080
30
640 x 480
8
Codec ήχου
AC3
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG (MP3)
DTS (Core)
G.711 (A-Law, μ-Law)
Vorbis
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
Windows Media Video v9
6~30
MPEG2
MPEG1
30
1920 x 1080
VP8
20
✎✎ Άλλοι περιορισμοί
• Αν υπάρχει σφάλμα στο περιεχόμενο ή το κοντέινερ, το περιεχόμενο βίντεο δεν θα αναπαραχθεί ή δεν θα αναπαραχθεί σωστά.
• Ο ήχος ή το βίντεο ενδέχεται να μη λειτουργούν αν το περιεχόμενο έχει έναν τυπικό ρυθμό μετάδοσης bit/καρέ που υπερβαίνει το συμβατό
ρυθμό καρέ/δευτερόλεπτο που αναγράφεται στον πίνακα.
• Αν ο πίνακας ευρετηρίου είναι λανθασμένος, δεν υποστηρίζεται η λειτουργία αναζήτησης (Μετάβαση).
• Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακής κάμερας ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή αναπαραγωγής.
• Η εμφάνιση του μενού ενδέχεται να καθυστερήσει αν το βίντεο έχει ρυθμό μετάδοσης bit υψηλότερο από 10 Mbps.
Αποκωδικοποιητής βίντεο
Αποκωδικοποιητής ήχου
• Υποστηρίζεται έως H.264, Level 4.1 (δεν υποστηρίζεται FMO/ASO/RS)
• Ρυθμός καρέ:
−− Χαμηλότερος από 1280 x 720: μέγιστος 60 καρέ
−− Υψηλότερος από 1280 x 720: μέγιστος 30 καρέ
• Δεν υποστηρίζεται VC1 AP L4.
• Δεν υποστηρίζεται GMC.
•
•
•
•
Υποστηρίζεται WMA 10 Pro έως 5.1 κανάλια και προφίλ M2.
Δεν υποστηρίζεται ήχος WMA Lossless.
Υποστηρίζεται Vorbis έως και 2 κανάλια.
Υποστηρίζεται DD+ έως και 5.1 κανάλια.
Μορφές υποτίτλων που υποστηρίζονται
• Εσωτερικοί
• Εξωτερικοί
Όνομα
Επέκταση αρχείου
Όνομα
Κοντέινερ
Μορφή
MPEG-4 timed text
.ttxt
Xsub
AVI
Μορφή εικόνας
SAMI
.smi
SubStation Alpha
MKV
Μορφή κειμένου
SubRip
.srt
MKV
Μορφή κειμένου
SubViewer
.sub
Advanced SubStation
Alpha
Micro DVD
.sub ή .txt
SubRip
MKV
Μορφή κειμένου
.ssa
MPEG-4 timed text
MP4
Μορφή κειμένου
SubStation Alpha
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
Μορφές αρχείων μουσικής που υποστηρίζονται
Μορφές φωτογραφιών που υποστηρίζονται
Επέκταση αρχείου
Τύπος
Ανάλυση
Επέκταση
αρχείου
Τύπος
Codec
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio
Layer 3
*.bmp
BMP
4096 x 4096
MPEG4
AAC
*.mpo
MPO
15360 x 8640
FLAC
OGG
FLAC
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
*.wav
wav
wav
*.mid
*.midi
midi
midi
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.flac
*.ogg
Παρατήρηση
Υποστηρίζονται έως 2 κανάλια
Υποστηρίζονται έως 2 κανάλια
Υποστηρίζεται WMA 10 Pro έως
5.1 κανάλια και προφίλ M2.
(Δεν υποστηρίζεται ήχος WMA
Lossless.)
Δεν υποστηρίζεται αναζήτηση
Ελληνικά
57
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG σε όλο τον κόσμο
Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τα προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
Χώρα
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
Διαδικτυακή τοποθεσία
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
www.samsung.com/de/support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
34902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Download PDF

advertising