Zanussi | ZTE285 | User manual | ZANUSSI ZTE285 Instrukcja obsługi

HR
CS
HU
PL
Upute za uporabu
Návod k použití
Használati útmutató
Instrukcja obsługi
Sušilica
Bubnová sušička
Szárítógép
Suszarka
ZTE285
2
16
30
45
Sadržaj
Važne informacije o sigurnosti _ _ _ _ _ _ _
Zaštita okoliša _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Postavljanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opis proizvoda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Upravljačka ploča _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prije prve uporabe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tablica programa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
6
6
7
7
Razvrstavanje i priprema rublja _ _ _ _ _ _ 9
Svakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Čišćenje i održavanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Što učiniti ako... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Tehnički podaci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Postavke stroja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Zadržava se pravo na izmjene.
Važne informacije o sigurnosti
Važno U interesu vaše sigurnosti i radi
osiguravanja ispravne uporabe, prije
postavljanja i prvog korištenja uređaja
pažljivo pročitajte ove upute za uporabu,
uključujući savjete i upozorenja. Kako
biste izbjegli nepotrebne greške i nezgode,
važno je osigurati da sve osobe koje
koriste uređaj vrlo dobro poznaju njegov
način rada i sigurnosne karakteristike.
Sačuvajte ove upute i osigurajte se da
ostanu uz uređaj ako ga selite ili prodajete,
tako da svatko tko ga koristi bude dobro
upoznat s radom i sigurnošću uređaja.
- Pročitajte upute za uporabu prije korištenja uređaja.
Opća sigurnost
• Opasno je mijenjati specifikacije ili pokušati
izmijeniti ovaj proizvod na bilo koji način.
• Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju od
strane osoba (uključujući djecu) koje imaju
smanjene fizičke ili senzorne sposobnosti ili
su bez iskustva ili znanja, osim ako nisu
pod nadzorom ili ako nisu dobile upute vezane uz korištenje uređaja od osobe koja je
odgovorna za njihovu sigurnost.
• Nemojte dopustiti maloj djeci i kućnim
ljubimcima da se popnu u bubanj. Kako bi
ste to spriječili, prije uporabe uvijek provjerite bubanj.
• Predmeti kao što su kovanice, sigurnosne
igle, pribadače, vijci, kamenje i ostali tvrdi,
oštri materijali mogu uzrokovati veliku štetu
i ne smiju se stavljati u uređaj.
2
• Kako biste spriječili opasnost od požara koji
može prouzročiti prekomjerno sušenje, u
uređaju ne sušite sljedeće predmete: Jastuke, poplune, itd. (ti predmeti akumuliraju
toplinu).
• Predmeti kao što su plastika (lateks pjena),
kape za tuširanje, vodonepropusne tkanine,
predmeti s postavom od gume te rublje ili
jastučnice s plastičnim umetcima ne smiju
se sušiti u sušilici.
• Uvijek isključite uređaj nakon uporabe, čišćenja i održavanja.
• Ni u kom slučaju nemojte pokušavati sami
popravljati uređaj. Popravci koje izvršavaju
osobe bez potrebnog iskustva mogu prouzročiti ozljede ili teška oštećenja. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Uvijek zatražite originalne rezervne dijelove.
• Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što
su jestivo ulje, aceton, benzin, petrolej, odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili odstranjivači voska trebaju se, prije sušenja u
sušilici, oprati u vrućoj vodi s dodatnom
količinom deterdženta.
• Opasnost od eksplozije: U sušilici nikad
ne sušite predmete koji su bili u kontaktu sa
zapaljivim otapalima (benzin, metilirani
alkohol, tekućine za kemijsko čišćenje i slično). Budući da su te tvari hlapljive, mogu
prouzročiti eksploziju. U sušilici sušite samo
predmete oprane vodom.
• Opasnost od požara: predmeti koji su
zamrljani ili umočeni u biljno ili jestivo ulje
predstavljaju opasnost od požara i ne smiju
se stavljati u sušilicu rublja.
www.zanussi.com
• Ako ste oprali vaše rublje s odstranjivačem
mrlja, morate izvršiti dodatni ciklus ispiranja
prije stavljanja u sušilicu.
• Provjerite da upaljači ili šibice nisu slučajno
ostali u džepovima odjeće koju stavljate u
uređaj
Upozorenje
• Opasnost od požara! Nikad ne zaustavljajte sušilicu prije završetka
ciklusa sušenja, osim u slučaju da
odmah ne izvadite i prostrete sve artikle tako da se toplina rasprši.
• Ne dozvolite da se oko uređaja
nakupljaju dlačice.
• Opasnost od električnog udara! Ne
prskajte uređaj vodom.
• Završna faza ciklusa sušenja obavlja se
bez topline (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da artikli budu na temperaturi koja ih
ne može oštetiti.
• Ne smijete koristiti sušilicu ako ste za čišćenje koristili industrijske kemikalije.
• Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je uređaj postavljen, kako biste
izbjegli da se plinovi od uređaja koji izgaraju druga goriva, uključujući i otvorenu vatru, vrate u prostoriju.
Postavljanje
• Uređaj je težak. Pažljivo ga pomičite.
• Pri vađenju uređaja iz ambalaže provjerite
da nema oštećenja. Ako postoje sumnje,
nemojte upotrebljavati uređaj i kontaktirajte
servisni centar.
• Potrebno je ukloniti svu ambalažu prije
uporabe. Nepoštivanje tog upozorenja
može prouzročiti teška oštećenja na proizvodu i na imovini. Pročitajte odgovarajući
dio u ovom priručniku.
• Sve električarske radove potrebne za postavljanje ovog uređaja mora izvršiti kvalificirani električar ili kompetentna osoba.
• Ako se uređaj nalazi na podu prekrivenom
sagom, podesite nožice kako biste omogućili slobodno kruženje zraka.
www.zanussi.com
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja
• Ako se sušilica stavlja na vrh perilice, obvezno se mora koristiti komplet za spajanje
(u dodatnoj opremi).
Uporaba
• Ovaj je uređaj namijenjen uporabi u
domaćinstvu. Nemojte ga upotrebljavati u
druge svrhe.
• Perite samo tkanine koje su namijenjene
pranju u perilici. Slijedite upute na svakoj
etiketi na rublju.
• Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
• Nemojte previše napuniti uređaj. Pročitajte
odgovarajući dio u ovom priručniku.
• Potpuno mokro rublje ne smije se stavljati u
sušilicu.
• Rublje koje je bilo u dodiru s hlapljivim naftnim proizvodima ne smije se sušiti u sušilici. Ako koristite hlapljive tekućine za čišćenje, morate paziti da tekućina prije
stavljanja u uređaj bude uklonjena iz rublja.
• Pri vađenju utikača iz utičnice nikada
nemojte povlačiti za električni kabel; uvijek
primite za utikač.
• Nikada nemojte koristiti sušilicu ako su
električni kabel, upravljačka ploča, radna
površina ili podnožje oštećeni na način da
se može doći do unutrašnjosti sušilice.
• Omekšivači tkanina, ili slični proizvodi, trebaju se koristiti prema uputama za omekšivače tkanine.
• Oprez - vruća površina : Nemojte dirati
površinu poklopca žarulje na vratima kada
je svjetlo upaljeno.
(Samo sušilice s unutrašnjim svjetlom u
bubnju)
Roditeljska blokada
• Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi od strane male djece ili nemoćnih osoba bez nadzora.
• Djeca često ne prepoznaju opasnosti vezane uz električne uređaje. Djecu je potrebno
nadzirati kako biste se osigurali da se ne
igraju s uređajem.
3
Upozorenje
• Opasnost od gušenja! Sastavni dijelovi
pakiranja (npr. plastični omot, polisti-
ren) mogu biti opasni za djecu - držite
ih izvan dohvata djece.
• Držite sva sredstva za pranje na sigurnom,
izvan dohvata djece.
• Pazite da se djeca ili kućni ljubimci ne popnu u bubanj.
Zaštita okoliša
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja,
kao i u recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu
službu.
>PS<, itd. Molimo zbrinite materijale u odgovarajuće spremnike kod lokalnog gradskog
deponija.
Izvucite utikač iz utičnice kada više ne koristite uređaj. Prerežite električni kabel i zbrinite
ga zajedno s utikačem. Onesposobite bravu
na vratima za punjenje rubljem. Djeca se tako
neće moći zaključati u uređaju dovodeći svoje
živote u opasnost.
Savjeti za zaštitu okoliša
• U sušilici rublje postaje pahuljasto i
mekano. Omekšivači tkanina stoga nisu potrebni prilikom pranja.
• Vaša će sušilica raditi uz najveću uštedu
ako:
– uvijek ostavite slobodne otvore za ventilaciju na dnu sušilice;
– koristite količine rublja koji su navedeni u
pregledu programa;
– osigurate dobru prozračnost u prostoriji
gdje je uređaj postavljen;
– čistite mikrofilter i sitno cjedilo nakon
svakog ciklusa sušenja;
– dobro centrifugirate rublje prije sušenja.
Ambalaža
Materijal ambalaže ne zagađuje okoliš i može
se reciklirati. Plastični sastavni dijelovi
pakovanja označeni su simbolima, npr. >PE<,
Potrošnja električne energije ovisi o brzini centrifugiranja postavljenoj na perilici
rublja. Viša brzina centrifugiranja - manja potrošnja električne energije.
Stari uređaj
Upozorenje
Postavljanje
Važno Uređaj se mora pomicati u okomitom
položaju tijekom transporta.
Pozicioniranje uređaja
• Radi praktičnosti preporučujemo postavljanje uređaja blizu perilice rublja.
• Sušilicu treba postaviti na čistom mjestu na
kojem se ne nakuplja prašina.
• Zrak mora slobodno kružiti oko uređaja.
Nemojte zaprječivati prednju ventilacijsku
rešetku ili rešetke za dovod zraka na
stražnjoj strani uređaja.
4
• Smjestite sušilicu na čvrstu i ravnu površinu
kako bi se vibracije i buka prilikom rada
svele na najmanju moguću mjeru.
• Nakon što ste je postavili u konačni položaj,
libelom provjerite je li sušilica u ravnini. Ako
nije, podižite i spuštajte nožice dok ne bude
postavljena ravno.
• Nožice se ne smiju skidati. Nemojte ograničavati slobodan prostor sagovima s dugim
dlakama, drvenim trakama ili slično. To bi
moglo izazvati porast topline, što će utjecati
na rad uređaja.
www.zanussi.com
Važno
• Vrući zrak koji proizvodi sušilica može dostići temperature do 60°C. Uređaj se ne
smije postavljati na podovima koji nisu otporni na visoke temperature.
• Kada sušilica radi, temperatura u prostoriji
ne smije biti niža od +5°C i viša od +35°C,
inače može utjecati na rad uređaja.
• Ako je potrebno pomaknuti uređaj, on se
mora transportirati u okomitom položaju.
• Uređaj se ne smije instalirati iza vrata koja
se zaključavaju, kliznih vrata ili vrata s
okovom sa suprotne strane tako da ona
smetaju potpuno otvaranje vrata.
Uklanjanje sigurnosne transportne
ambalaže
Pozor Prije uporabe potrebno je ukloniti
svu ambalažu.
ra za punjenje rubljem (vidi poglavlje "Opis
proizvoda").
Upozorenje Proizvođač otklanja bilo
kakvu odgovornost za štetu ili povrede
do kojih je došlo uslijed nepoštivanja gore
navedenih mjera sigurnosti.
Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to
MORA izvršiti naš servis.
Upozorenje Nakon postavljanja uređaja
električni kabel mora biti dostupan.
Okretanje smjera vrata
Radi jednostavnijeg punjenja i vađenja rublja
vrata se mogu okrenuti.
Upozorenje Vrata može okrenuti samo
ovlašteni serviser.
Obratite se najbližem ovlaštenom servisu.
Tehničar će okrenuti vrata na vaš trošak.
Specijalni pribor
• komplet za okomito postavljanje
Dostupan u najbližem ovlaštenom servisu ili ovlaštenoj trgovini
1. Otvorite vrata za
punjenje rubljem
2. Odlijepite ljepljivu
traku u uređaju na
vrhu bubnja.
Te komplete za postavljanje može koristiti
za postavljanje sušilice iznad perilice rublja
(širine 60 cm, s punjenjem sprijeda), radi
uštede prostora. Automatska perilica rublja
nalazi se dolje, a sušilica na njoj.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
kompletom.
• komplet za odvod
Dostupan u najbližem ovlaštenom servisu ili ovlaštenoj trgovini
3. Uklonite plastičnu foliju i komad polistirola
iz uređaja.
Električni priključak
Informacije o potrebnoj voltaži električne mreže, struji i osiguračima navode se na natpisnoj
pločici. Natpisna pločica nalazi se pored otvowww.zanussi.com
Komplet za spajanje, za direktno izbacivanje kondenzata u umivaonik, sifon, odvod
i sl. Spremnik za kondenzat se tada ne
mora više prazniti, mora međutim uvijek
ostati na svom mjestu u uređaju.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
kompletom.
• postolje s ladicom
Dostupan u najbližem ovlaštenom servisu ili ovlaštenoj trgovini
5
Za namještanje sušilice na optimalnoj visini
uz mogućnost dodatnog prostora za
spremanje (npr. rublja).
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
kompletom.
Opis proizvoda
Opis uređaja
1 Radna ploča
2 Spremnik za vodu
1
6
2
7
3
8
4
9
10
5
3 Nazivna pločica
4 Izmjenjivač topline
5 Vrata izmjenjivača topline
6 Upravljačka ploča
7 Filtri za dlačice
8 Vrata za punjenje rublja
9 Ventilacijska rešetka
10 Prilagodljive nožice
Upravljačka ploča
9 Tipka
10 Zaslon
ODGODA POČETKA
Što je prikazano na zaslonu
1
2
1 Programator i
3
4 5 6 7 8 9 10
prekidač isključeno
2 Tipka
osjetljivo
3 Tipka
žvanja
Dugi program zaštite od gu-
4 Tipka
Brzo
5 Tipka
Zujalo
SIMBOL
Vrijeme sušenja
6 Tipka
7 Kontrolno led svjetlo statusa funkcije
– Kontrolno svjetlo
Kondenzator
– Kontrolno svjetlo
– Kontrolno svjetlo
8 Tipka
6
Filtri
Spremnik za vodu
OPIS
Vrijeme do kraja (vrijeme programa, vrijeme odgođenog starta)
Roditeljska zaštita
Faza zaštite od gužvanja
Pogreška, pogrešan odabir
START/PAUZA
www.zanussi.com
Prije prve uporabe
Za uklanjanje eventualnih ostataka proizvodnje obrišite bubanj sušilice vlažnom krpom
ili izvršite kratki ciklus sušenja (30 min) s vlažnom krpom u uređaju.
1.
Okrenite programator na
2.
Pritisnite tipku
VRIJEME .
START/PAUZA .
Tablica programa
Dodatne funkcije/ opcije
PAMUK
EXTRA SUHO
7 kg
sve1) osim
PAMUK
JAKO SUHO
7 kg
Programi
sve osim
VRIJEME
Primjena/svojstva
Temeljito sušenje debelih i
dvoslojnih tkanina, npr.
komadi od frotir materijala,
ogrtači.
VRIJEME
Temeljito sušenje debelih i
dvoslojnih tkanina, npr.
komadi od frotir materijala,
ogrtači.
PAMUK
SUHO ZA ODLAGANJE 2)
7 kg
sve osim
VRIJEME
Temeljito sušenje tkanina jednakomjerne debljine, npr.
komada od frotir-materijala,
pletenih tkanina, ručnika.
PAMUK
VLAŽNO 2)
7 kg
sve osim
VRIJEME
Za tanke komade od tkanine
koje treba glačati, npr. pleteninu, pamučne košulje.
PAMUK
SUHO ZA GLAČANJE 2)
7 kg
sve osim
VRIJEME
Za tanke tkanine koje se
glačaju, npr. pletenina,
pamučne košulje.
VRIJEME
Temeljito sušenje debelih ili
višeslojnih tkanina, npr.
puloveri, posteljina, stolno
rublje.
SINTETIKA
EXTRA SUHO
www.zanussi.com
3 kg
sve osim
Simboli za održavanje
maks. količina rublja (težina suhog)
Pregled programa
3)
7
Dodatne funkcije/ opcije
Primjena/svojstva
SINTETIKA
SUHO ZA ODLAGANJE 2)
3 kg
sve osim
VRIJEME
Za tanke tkanine koje se ne
glačaju, npr. sintetičke
košulje, stolno rublje, čarape,
donje rublje s kitovom kosti ili
žicom.
SINTETIKA
SUHO ZA GLAČANJE
3 kg
sve osim
VRIJEME
Za tanke tkanine koje se
glačaju, npr. pletenina,
pamučne košulje.
MIJEŠANO
VRIJEME
JEANS
LAKO GLAČANJE
8
3 kg
OSJETLJIVO 4),
DUGI
PROGRAM ZAŠTITE OD GUŽVANJA ,
ZUJALO ,
ODGODA
Za sušenje pamučnih i sintetičkih tkanina, koristi nisku
temperaturu.
7 kg
OSJETLJIVO ,
DUGI
PROGRAM ZAŠTITE OD GUŽVANJA ,
ZUJALO ,
ODGODA
VRIJEME
Za dodatno sušenje pojedinih
komada rublja.
7 kg
OSJETLJIVO ,
DUGI
PROGRAM ZAŠTITE OD GUŽVANJA ,
ZUJALO ,
ODGODA
Za rublje za slobodno vrijeme,
kao što su jeans, majice i sl.
od materijala različite debljine
(npr. na okovratniku, manžetama i na šavovima).
OSJETLJIVO ,
DUGI
PROGRAM ZAŠTITE OD GUŽVANJA ,
ZUJALO ,
ODGODA
Specijalni program s mehanizmom protiv gužvanja za
jednostavno održavanje tkanina kao što su košulje i bluze;
za minimalan napor pri
glačanju. Rezultati ovise o vrsti i obradi tkanine. Odjeću
stavite u sušilicu odmah
nakon centrifugiranja: nakon
sušenja, odmah izvadite rublje
i objesite na sušilo.
1 kg
(ili 5
košulja
)
Simboli za održavanje
maks. količina rublja (težina suhog)
Programi
3)
3)
www.zanussi.com
DJEČJE RUBLJE
HLAĐENJE
Dodatne funkcije/ opcije
Primjena/svojstva
2 kg
OSJETLJIVO ,
DUGI
PROGRAM ZAŠTITE OD GUŽVANJA ,
ZUJALO ,
ODGODA
Ciklus za dječje rublje je poseban program za pranje
džempera koji će se sušiti
tako da su "spremni za nošenje".
1 kg
Simboli za održavanje
maks. količina rublja (težina suhog)
Programi
Poseban program koji traje
oko 10 minuta za osvježavanje ili blago čišćenje tkanina
kompletima za kemijsko čišćenje koji su dostupni u
slobodnoj prodaji. (koristite
samo one proizvode koje proizvođač deklarira kao odgovarajuće za sušilicu; molimo vas
da pri upotrebi poštujte upute
proizvođača.)
ZUJALO
1) Opcija
OSJETLJIVO ne može se odabrati uz opciju
2) U skladu s IEC61121
3) odaberite opciju OSJETLJIVO
4) automatski
BRZO
Razvrstavanje i priprema rublja
Razvrstavanje rublja
• Razvrstavanje prema vrsti tkanine
– Pamuk/lan za programe u programskoj
skupini PAMUK .
– Miješane i sintetičke tkanine u programskoj skupini SINTETIKA .
• Razvrstavanje prema etiketi za održavanje
Etiketa za održavanje znači
Sušenje u sušilici je u principu moguće
Sušenje na uobičajenoj temperaturi
www.zanussi.com
Sušenje na smanjenoj temperaturi
Sušenje u sušilici nije moguće
Važno Nemojte stavljati u uređaj mokro rublje
na čijoj etiketi za održavanje nije navedeno da
je prikladno za sušenje u sušilici.
Uređaj se može koristiti za sve mokro rublje s
oznakom da je prikladno za sušenje u sušilici.
• Nemojte sušiti nove, obojene tkanine s
rubljem svijetlih boja. Boje tekstila mogle bi
izblijediti.
9
• Nemojte sušiti pamučni džersej i pleteninu
na programu suho . Rublje bi se moglo
skupiti!
Priprema rublja
• Kako biste izbjegli zapletanje rublja zatvorite patent-zatvarače, zakopčajte navlake za
poplune i zavežite slobodne trake i vrpce
(npr. kecelje).
• Ispraznite džepove. Skinite metalne
predmete (spajalice za papir, sigurnosne
igle i sl.).
• Komade od dvoslojnog materijala preokrenite na drugu stranu (npr. na jaknama koje
imaju pamučnu podstavu, pamučni sloj
mora biti izvana). Na taj način ovakve će se
tkanine bolje osušiti.
Važno Nemojte previše napuniti uređaj.
Poštujte preporučenu maksimalnu količinu
rublja.
Vrsta rublja
Masa
Salveta
100 g
Pokrivač za krevet
700 g
Plahta
500 g
Jastučnica
200 g
Stolnjak
250 g
Ručnik
200 g
Stolnjak za čaj
100 g
Spavaćica
200 g
Žensko donje rublje
100 g
Muška radna bluza
600 g
Muška radna bluza
200 g
Muška pidžama
500 g
Bluza
100 g
Muško donje rublje
100 g
Težine rublja
Vrsta rublja
Masa
ogrtač za kupanje
1.200 g
Svakodnevna uporaba
Uključivanje uređaja
Okrenite programator na bilo koji program
Uređaj se uključuje.
Rad
1
2
3
5
4
protiv gužvanja
ukupno produljuje fazu protiv gužvanja za 90
minuta. To omogućuje rublju da se ne zaplete i
ne izgužva.
BRZO
Pritiskom na ovu tipku skraćuje se vrijeme sušenja za sve programe za
PAMUK i
SINTETIKU .
zujalica
osjetljivo
nježno sušenje osjetljivih tkanina smanjenom
temperaturom i za tkanine osjetljive na temperaturu (npr. akrilik, viskoza) označene s oznakom:
10
zvučna potvrda:
• kraja ciklusa
• početak i kraj faze protiv gužvanja
• prekid ciklusa
• pogreška
www.zanussi.com
VRIJEME
nakon postavljanja programa
Vrijeme . Možete odabrati trajanje programa od 10 minuta do 2
sata u koracima od 10 minuta.
ODGOĐEN START
omogućuje odgodu početka programa sušenja od
minimalno 30 minuta do maksimalno 20 sati.
Uzastopno pritišćite tipku Odgođen start dok se
željena odgoda ne prikaže na zaslonu
Postavljanje sigurnosne blokade za djecu
Sigurnosna blokada za djecu može se postaviti kako bi se spriječilo slučajno pokretanje
programa ili neželjena izmjena programa u
tijeku. Sigurnosna blokada za djecu blokira
sve gumbe i programator. Sigurnosna
blokada za djecu može se uključiti ili isključiti
tako da istovremeno pritisnete tipke
OSJETLJIVO i
DUGI PROGRAM ZAŠTITE OD GUŽVANJA i držite ih pritisnutima 5
sekundi.
– Prije pokretanja programa: Uređaj se ne
može koristiti
– Nakon pokretanja programa: Program u
tijeku se ne može izmijeniti
koja oznaNa zaslonu se pojavljuje ikona
čava da je uključen mehanizam za zaštitu
djece.
Sigurnosna blokada za djecu ne isključuje se
kada program dođe do kraja.
Ako želite postaviti novi program, najprije trebate isključiti sigurnosnu blokadu za djecu.
Pokretanje programa
Start/Pauza . Program se
Pritisnite tipku
pokreće.
Napredovanje programa prikazuje se protokom vremena sušenja na LCD zaslonu.
Promjena programa
Za promjenu programa u tijeku, prvo ga poništite okretanjem programatora u položaj
www.zanussi.com
ISKLJUČENO. Odaberite novi program i priSTART/PAUZA .
tisnite tipku
Program se ne može više direktno
izmijeniti nakon pokretanja. Ako svejedno
pokušate izmijeniti program na programatoru,
zaslon napredovanja programa i indikatori
održavanju trepću. Ako pritisnete neku tipku
opcije (osim tipke
ZUJALO ), na zaslonu
. To međutim nema
se pojavljuje
utjecaja na program sušenja (zaštita rublja).
Ciklus sušenja je dovršen / vađenje rublja
Nakon što je ciklus sušenja dovršen na
zaštite od guzaslonu se prikazuje ikona
žvanja i trepće zajedno sa svjetlima upozoFILTAR i
PUNI SPREMNIK . Ako
renja:
ZUJALO , oglašava se
je pritisnuta tipka
isprekidani zvučni signal otprilike jednu minutu.
Nakon ciklusa sušenja automatski slijedi
faza protiv gužvanja koja traje oko 30
minuta. Bubanj se okreće u intervalima
tijekom ove faze. To omogućuje rublju da se
ne zaplete i ne izgužva. Rublje se može izvaditi u bilo kojem trenutku tijekom faze zaštite
od gužvanja. (Rublje se treba izvaditi najkasnije pred kraj faze zaštite od gužvanja kako bi
se spriječilo gužvanje.)
1. Otvorite vrata.
2. Prije vađenja rublja, izvadite dlačice iz
mikrofiltra. To ćete najbolje učiniti vlažnom rukom. (Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje").
3. Izvadite rublje.
4. Okrenite programator u položaj
isključeno.
5. Zatvorite vrata.
Nakon svakog korištenja
• Očistite filtere.
• Ispraznite spremnik za vodu.
11
Čišćenje i održavanje
Čišćenje filtera za dlačice
Filteri sakupljaju sve dlačice koje se
nakupljaju tijekom sušenja. Kako biste osigurali pravilan rad sušilice, potrebno je očistiti
filtere za dlačice (mikrofilter i sitno cjedilo)
nakon svakog ciklusa sušenja.
Pozor Nikada nemojte koristiti sušilicu
bez raznih filtera za dlačice ili s
oštećenim ili začepljenim filterima.
Pozor Kondenzirana voda nije prikladna
za piće ili za pripremanje jela.
II
I
1
I
Ako je došlo do prekida programa zato
što je spremnik za vodu pun: Pritisnite
tipku START/PAUZA za nastavak ciklusa sušenja.
Čišćenje kondenzatora
2
3
4
5
6
7
II
Čišćenje brtve na vratima
Obrišite brtvu na vratima vlažnom krpom
odmah nakon dovršetka ciklusa sušenja.
Važno
• Nikada nemojte raditi bez kondenzatora.
• Začepljeni kondenzator uzrokuje povećanu
potrošnju energije (produljenje ciklusa sušenja) i oštećenja sušilice.
• Nemojte koristiti oštre predmete za čišćenje.
Pražnjenje spremnika za vodu
Ispraznite spremnik za vodu nakon svakog
ciklusa sušenja.
6
12
7
www.zanussi.com
Čišćenje bubnja
Pozor Nemojte koristiti abrazivna
sredstva ili čeličnu vunu za čišćenje
bubnja.
Kamenac u vodi ili sredstva za čišćenje
mogu stvoriti jedva vidljivu naslagu u
unutrašnjosti bubnja. Stupanj sušenja rublja
tada više nije pravilno registriran. Rublje je
vlažnije nego što ste očekivali kada ga vadite
iz uređaja.
Koristite standardno sredstvo za čišćenje
domaćinstva (npr. sredstvo na bazi octa) za
brisanje unutrašnjosti bubnja i rebara bubnja.
Očistite upravljačku ploču i kućište
Pozor Nemojte koristiti sredstva za
čišćenje namještaja ili agresivna sredstva
za čišćenje za čišćenje uređaja.
Vlažnom krpom obrišite upravljačku ploču i
kućište.
Što učiniti ako...
Problemi koje možete sami riješiti
Problem1)
Sušilica ne radi.
Nezadovoljavajući ishod sušenja.
Vrata za
punjenje
rubljem se ne
zatvaraju
Err ( Pogreška) na
LCD zaslonu.
5)
Nema svjetla
u bubnju
Mogući uzrok
Rješenje
Sušilica nije priključena na napajanje.
Utaknite utikač u utičnicu. Provjerite osigurač na ploči s osiguračima (kućna instalacija).
Vrata za punjenje su otvorena.
Zatvorite vrata
Tipka START PAUSE nije pritisnuta.
Pritisnite tipku START PAUSE .
Nije postavljen odgovarajući program.
Postavite odgovarajući program. 2)
Začepljeni filteri za dlačice.
Očistite filtere za dlačice. 3)
Začepljen je izmjenjivač topline.
Očistite izmjenjivač topline. 3)
Premašena je maksimalna težina punjenja.
Poštujte maks. količinu.
Pokrivena je ventilacijska rešetka.
Otkrijte ventilacijsku rešetku na donjem
dijelu.
Ostaci u bubnju.
Očistite bubanj iznutra.
Voda je pretvrda.
Postavite odgovarajuću tvrdoću vode 4).
Filter nije na odgovarajućem mjestu.
Postavite fini filter i/ili utaknite grubi filter
na mjesto.
Pokušajte promijeniti parametre nakon početka programa.
Isključite i ponovo uključite sušilicu. Postavite potrebne parametre.
Programator u položaju OFF .
Okrenite ga na DRUM LIGHT (ako postoji)
ili neki drugi program.
Neispravna žarulja.
Zamijenite žarulju (vidi slijedeći dio).
www.zanussi.com
13
Na LCD
zaslonu
vrijeme se nenormalno odbrojava 5)
Vrijeme do kraja izračunava se na osnovi:
vrste, količine i vlažnosti rublja.
Automatski postupak; uređaj nije neispravan.
Program nije
aktivan
Spremnik za vodu je pun.
Ispraznite spremnik za vodu 3), pritisnite
tipku START PAUSE .
Ciklus sušenja
je prekratak
Mala količina rublja / Rublje je presuho za
odabrani program.
Odaberite vremenski određen program ili
višu razinu sušenja (npr. EXTRA DRY ).
Začepljeni filteri za dlačice.
Očistite filtere za dlačice.
Prevelika količina rublja.
Poštujte maks. količinu.
Nedovoljno centrifugirano rublje.
Dobro iscentrifugirajte rublje.
Jako visoka temperatura u prostoriji – nije
pogreška uređaja.
Ako je moguće, snizite temperaturu u prostoriji.
Ciklus sušenja
je predug 6)
1) U slučaju da se na LCD zaslonu pojavi poruka o pogrešci (npr. E51- samo sušilice s LCD zaslonom):
Isključite i ponovo uključite uređaj. Postavite program. Pritisnite tipku START PAUSE . Ne radi? obavijestite lokalni servis i navedite šifru pogreške.
2) slijedite preporuke za program – vidi poglavlje Pregled programa
3) vidi poglavlje Njega i čišćenje
4) vidi poglavlje Postavke uređaja
5) samo sušilice s LCD zaslonom
6) Napomena: Nakon približno 5 sati ciklus sušenja automatski završava (vidi poglavlje Dovršetak ciklusa
sušenja).
Tehnički podaci
Dimenzije (mm)
Širina / Visina / Dubina
850 x 600 x 580 mm
Maks. dubina
(s otvorenim vratima uređaja)
1090 mm
Maks. širina
(s otvorenim vratima uređaja)
950 mm
Spajanje na električnu mrežu
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Osigurač
10 A
Ukupna snaga
2350 W
Zapremina bubnja
108 l
Težina uređaja
43,5 kg
Rublje: maks. težina
7 kg
Vrsta uporabe
Temperatura okoline
Potrošnja 1)
Godišnja potrošnja energije2)
14
Kućanstvo
Minimalna
5 °C
Maks.
35 °C
kWh/ciklus
4,16 kWh
504 kWh
www.zanussi.com
Klasa energetske učinkovitosti
B
Potrošnja energije
Način rada Left-on
0,40 W
Način rada Off
0,40 W
1) Prema EN 61121. 7 kg pamuka i brzina centrifuge 1 000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u standardnom programu za
pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife. Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o
načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br. 392/2012).
Postavke stroja
Postavka
ZUJALO stalno isključeno
Primjena
1.
2.
3.
Tvrdoća vode
Voda sadrži promjenljivu količinu kamenca i mineralnih soli
čija količina varira prema
zemljopisnom području stoga i
mijenjajući tako vrijednosti
vodljivosti.
Velika odstupanja u vodljivosti
vode u odnosu na tvorničke
postavke mogu lagano utjecati
na preostalu vlagu u rublju na
kraju ciklusa. Vaša vam sušilica omogućuje reguliranje
osjetljivosti senzora sušenja
prema vrijednostima vodljivosti
vode.
www.zanussi.com
1.
2.
Okrenite programator na bilo koji program.
Istovremeno pritisnite i držite pritisnutima, oko 5 sekundi, tipke
BRZO i
DUGI PROGRAM ZAŠTITE OD GUŽVANJA .
Zujalo je po zadanim postavkama uvijek isključeno.
Okrenite programator na bilo koji program.
Istovremeno pritisnite i držite pritisnutima, oko 5 sekundi, tipke
BRZO i
DUGI PROGRAM ZAŠTITE OD GUŽVANJA . Sadašnje postavke nalaze se na zaslonu:
–
niska vodljivost <300 micro s/cm
–
srednja vodljivost 300-600 micro s/cm
–
visoka vodljivost > 600 micro s/cm
3.
Pritisnite tipku
željenu razinu.
4.
Za pohranjivanje postavke istovremeno pritisnite tipke
BRZO i
START/PAUZA ili okrenite tipku u položaj
isključeno
START/PAUZA u slijedu dok ne postavite
15
Obsah
Důležitá bezpečnostní upozornění _ _ _ _
Životní prostředí _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Popis spotřebiče _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ovládací panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Před prvním použitím _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tabulka programů _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16
18
18
20
20
21
21
Třídění a příprava prádla _ _ _ _ _ _ _ _ _
Denní používání _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Čištění a údržba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Co dělat, když ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nastavení spotřebiče _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
23
24
25
27
28
28
Zmĕny vyhrazeny.
Důležitá bezpečnostní upozornění
Důležité V zájmu své bezpečnosti a
správného chodu spotřebiče si před jeho
instalací a prvním použitím pozorně
přečtěte návod k použití, včetně rad a
upozornění. Než začnete spotřebič
používat, je důležité se seznámit s jeho
provozem a bezpečnostními funkcemi.
Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby
zůstaly u spotřebiče i v případě jeho
přestěhování na jiné místo nebo prodeje
dalším osobám, aby se tak všichni
uživatelé po celou dobu životnosti
spotřebiče mohli řádně informovat o jeho
používání a bezpečnosti.
- Před použitím tohoto spotřebiče si
prosím přečtěte návod k použití.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo
duševními schopnostmi, bez patřičných
zkušeností a znalostí, pokud je nesledují
osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny.
• Zajistěte, aby se děti a malá domácí zvířata
nemohla dostat do bubnu. Raději proto
před použitím vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
• Předměty jako mince, zavírací špendlíky,
hřebíky, šrouby, kameny a jiné těžké nebo
ostré předměty mohou způsobit značné
škody a do spotřebiče proto nepatří.
16
• Ve spotřebiči nesušte následující věci, protože jejich přesušení by mohlo způsobit požár: polštáře, pokrývky apod. (v těchto věcech se hromadí teplo).
• V sušičce se nesmějí sušit kousky z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice,
nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou
vložkou a oděvy nebo polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
• Po použití, před čištěním a údržbou vždy
spotřebič odpojte od sítě.
• Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič
sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému
poškození spotřebiče. S opravami se obraťte na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální náhradní díly.
• Prádlo znečištěné látkami jako je jedlý olej,
aceton, benzín, petrolej, odstraňovače
skvrn, terpentýn a odstraňovače vosku je
nutné vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit
v bubnové sušičce.
• Nebezpečí výbuchu: nikdy v bubnové sušičce nesušte prádlo, na které byla použita
hořlavá rozpouštědla (benzín, metylalkohol,
tekutiny k chemickému čištění apod.). Tyto
látky jsou těkavé a mohly by způsobit výbuch. Sušte pouze prádlo vyprané ve vodě.
• Nebezpečí požáru: prádlo, na kterém jsou
skvrny od rostlinného oleje nebo oleje na
vaření, nebo prádlo, které v něm bylo namočené, se může vznítit a nesmí se proto
sušit v sušičce.
www.zanussi.com
• Pokud jste prádlo čistili čisticím
prostředkem na skvrny, musíte ho nechat
ještě jednou vymáchat pomocí přídavného
máchacího cyklu, a teprve pak ho vložit do
sušičky.
• Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů,
které chcete sušit, nezůstaly plynové zapalovače nebo sirky.
Upozornění
• Pokud zastavíte bubnovou sušičku
před koncem sušicího cyklu, musíte
všechno prádlo rychle vyjmout a
rozprostřít tak, aby se teplo mohlo
rozptýlit. Nebezpečí požáru!
• Okolo bubnové sušičky se nesmí
hromadit chuchvalce vláken.
• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Na spotřebič nikdy nestříkejte proudy vody.
• Závěrečná část cyklu v sušičce probíhá bez
ohřevu (zchlazovací cyklus) a tím je zajištěno ponechání prádla v teplotě, která prádlo
nepoškodí.
• Nepoužívejte bubnovou sušičku pro oděvy
čištěné průmyslovými chemikáliemi.
• Zajistěte správnou ventilaci, která brání
zpětnému toku plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně otevřených topenišť
do místnosti.
Instalace
• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
• Po odstranění obalu zkontrolujte, zda není
spotřebič poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se
na servisní středisko.
• Všechny obaly je nutné před použitím
spotřebiče odstranit. Pokud nedodržíte tyto
pokyny, může dojít k vážnému poškození
spotřebiče nebo jeho funkcí. Viz příslušná
část tohoto návodu k použití.
• Jakékoli elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.
www.zanussi.com
• Pokud je spotřebič umístěn na koberci,
upravte nožičky tak, aby mohl pod spotřebičem volně proudit vzduch.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel a síťovou zástrčku.
• Je-li sušička umístěná na pračce, je nezbytné použít speciální spojovací soupravu k
umístění sušičky na pračku (volitelné příslušenství).
Použijte
• Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné účely než
pro ty, pro které byl vyroben.
• Perte pouze prádlo určené k sušení v sušičce. Dodržujte pokyny na etiketách oděvů.
• Nevyprané prádlo v sušičce nesušte.
• Spotřebič nepřeplňujte. Viz příslušná část
tohoto návodu k použití.
• V sušičce nesušte promočené oděvy.
• Oděvy, které se dostaly do kontaktu s těkavými ropnými produkty, se nesmí sušit v sušičce. Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí prostředky, musíte je z oděvu před vložením do spotřebiče odstranit.
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel; vždy vytahujte uchopením
zástrčky.
• Nikdy sušičku nepoužívejte, pokud je
přívodní kabel, ovládací panel, pracovní
plocha nebo podstavec poškozený tak, že
je vnitřek sušičky přístupný.
• Avivážní přípravky nebo podobné
prostředky je nutné používat podle pokynů
jejich výrobce.
• Pozor - horký povrch! Při zapnutém světle
se nedotýkejte krytu osvětlení dvířek.
(Pouze modely vybavené vnitřním osvětlením bubnu)
Dětská pojistka
• Tento spotřebič nesmějí bez dozoru obsluhovat malé děti ani nemocné či jinak oslabené osoby.
• Děti si často neuvědomují nebezpečí spojená s elektrickými spotřebiči. Na malé děti je
17
třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem
nehrály.
Upozornění
• Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyren)
může být pro děti nebezpečný - Uložte
jej proto mimo jejich dosah.
• Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají přístup.
• Zajistěte, aby se do bubnu nemohly dostat
děti nebo malá domácí zvířata.
Životní prostředí
Recyklujte materiály označené symbolem .
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče
označené příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo
kontaktujte místní úřad.
Starý spotřebič
Upozornění
Po každém použití sušičky vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Odřízněte přívodní kabel a
zlikvidujte ho i se zástrčkou. Zničte zámek
plnicích dvířek. Děti se pak nemohou v sušičce zavřít a ohrozit tak svůj život.
Obalový materiál
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí
a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označeny značkami, např. >PE<, >PS<, apod. Zlikvi-
dujte prosím veškerý obalový materiál ve
vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v místě svého bydliště.
Rady k ochraně životního prostředí
• Prádlo je po usušení v sušičce načechrané
a měkké. Při praní tedy nemusíte používat
aviváž.
• Sušička bude fungovat úsporněji, jestliže:
– budete udržovat větrací štěrbiny v podstavci vždy volné;
– budete sušit množství prádla podle
přehledu programů;
– budete místnost se sušičkou dobře větrat;
– vyčistěte mikro-jemný filtr a jemné síto po
každém sušicím cyklu;
– před sušením prádlo dobře odstředíte.
Spotřeba energie závisí na rychlosti
odstředění prádla v pračce. Vyšší rychlost odstředění - nižší spotřeba energie.
Instalace
Důležité Při přemísťování musí být spotřebič
ve svislé poloze.
Umístění spotřebiče
• Kvůli pohodlí doporučujeme umístit sušičku
v blízkosti pračky.
• Bubnovou sušičku je nutné instalovat na čisté místo, kde se nemohou usazovat nečistoty.
• Okolo sušičky musí volně cirkulovat
vzduch. Nezakrývejte přední větrací mřížku, ani mřížky přívodu vzduchu na zadní
straně spotřebiče.
18
• Sušička musí stát na pevném, rovném povrchu, který co nejvíce utlumí vibrace a hluk
zapnuté sušičky.
• Po instalaci sušičky na místo zkontrolujte
její dokonalé vyrovnání pomocí vodováhy.
Jestliže není správně vyrovnaná, zdvihněte
nebo snižte nožičky podle potřeby.
• Nožičky nikdy neodstraňujte. Nezakrývejte
volný prostor mezi sušičkou a podlahou
tím, že ji postavíte na koberce s vysokým
vlasem, prkénka apod. Pod sušičkou by se
pak hromadilo teplo a narušovalo její provoz.
www.zanussi.com
Důležité
• Horký vzduch vypouštěný bubnovou sušičkou může dosáhnout teplot až 60°C.
Spotřebič se proto nesmí instalovat na podlahy, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám.
• Při provozu bubnové sušičky nesmí být teplota místnosti nižší než +5°C nebo vyšší
než +35°C, protože teplota může ovlivnit
výkon spotřebiče.
• Je-li nutné spotřebič přemístit, přepravujte
ho ve svislé poloze.
• Spotřebič se nesmí instalovat za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, než je závěs
dvířek u spotřebiče tak, že by dvířka sušičky nešla úplně otevřít.
Odstranění bezpečnostních přepravních
prvků
Pozor Před použitím je nutné odstranit
všechny části přepravního balení
Připojení k elektrické síti
Informace o síťovém napětí, typu proudu a
potřebných pojistkách jsou uvedeny na typovém štítku. Typový štítek je umístěn u plnících
dvířek (viz část "Popis spotřebiče" .
Upozornění Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost za škody a zranění, k nimž
došlo v důsledku nedodržení výše uvedených
bezpečnostních pokynů.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel,
musí výměnu provést naše servisní středisko.
Upozornění Přívodní kabel musí být po
instalaci spotřebiče přístupný.
Změna směru otvírání dvířek
Směr otvírání dvířek můžete změnit, aby se
vám prádlo pohodlněji vkládalo a vytahovalo.
Upozornění Dvířka smí obrátit pouze
autorizovaný servisní technik.
Obraťte se prosím na místní servisní středisko. Servisní technik provede změnu směru
otevírání dvířek na vaše náklady.
Speciální příslušenství
• Spojovací souprava
K dispozici v servisním středisku nebo u
specializovaného prodejce
1. Otevřete plnicí
dvířka.
2. Uvnitř spotřebiče
odtrhněte lepicí proužky z horní části
bubnu.
Tyto spojovací soupravy lze použít k umístění sušičky a automatické pračky (60 cm
široké, přední plnění) na sebe kvůli úspoře
místa. Automatická pračka je dole a sušička nahoře.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s
příslušnou soupravou.
• Vypouštěcí souprava
K dispozici v servisním středisku nebo u
specializovaného prodejce
3. Ze spotřebiče odstraňte fólii na hadici a
polystyrénové vycpávky.
www.zanussi.com
Instalační souprava pro přímé vypouštění
kondenzátu do umyvadla, sifonu, odpadu
apod. Kondenzační nádržka se tak již nemusí vylévat, musí však zůstat na svém místě ve spotřebiči.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s
příslušnou soupravou.
• Podstavec se zásuvkou
19
K dispozici v servisním středisku nebo u
specializovaného prodejce
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s
příslušnou soupravou.
Slouží k instalaci sušičky do optimální výšky a poskytuje další úložný prostor (např.
pro prádlo).
Popis spotřebiče
Popis spotřebiče
1 Horní deska
2 Nádržka na vodu
1
6
2
7
3
8
4
9
10
5
3 Typový štítek
4 Výměník tepla
5 Dvířka výměníku tepla
6 Ovládací panel
7 Filtry na vlákna
8 Plnicí dvířka
9 Větrací mřížka
10 Seřiditelné nožičky
Ovládací panel
9 Tlačítko
10 Displej
ODLOŽENÝ START
Co se zobrazuje na displeji
1
2
3
4 5 6 7 8 9 10
1 Volič programů a vypínač
2 Tlačítko
Jemné
3 Tlačítko
Dlouhá fáze proti zmačkání
4 Tlačítko
5 Tlačítko
Krátký
Zvuková signalizace
Čas
6 Tlačítko
7 Stavová kontrolka funkce
– Kontrolka
pro Kondenzátor
– Kontrolka
– Kontrolka
8 Tlačítko
20
SYMBOL
POPIS
Čas do konce (doba trvání časového programu, čas do odloženého startu)
Dětská pojistka
pro Filtry
Fáze proti zmačkání
Nádržky na vodu
Chyba, nesprávná volba
START/PAUZA
www.zanussi.com
Před prvním použitím
Vytřete buben sušičky vlhkým hadříkem nebo
spusťte krátký sušicí cyklus (30 MIN) s vlhkými hadříky uvnitř bubnu, aby se odstranily
všechny případné zbytky z výroby.
1.
Pootočte programovým voličem na
ČAS .
2.
Stiskněte tlačítko
START/PAUZA .
Tabulka programů
Doplňkové funkce/možnosti
Použití/vlastnosti
BAVLNA
EXTRA SUŠENÍ
7 kg
vše1) s výjimkou funkce
ČAS
Úplné usušení silných nebo
vícevrstvých tkanin, např. froté osušek a koupacích plášťů.
BAVLNA
SILNÉ SUŠENÍ
7 kg
všechny s výjimkou funkce
ČAS
Úplné usušení silných nebo
vícevrstvých tkanin, např. froté osušek a koupacích plášťů.
BAVLNA
SUŠENÍ K ULOŽENÍ 2)
7 kg
všechny s výjimkou funkce
ČAS
Úplné usušení tkanin stejné
tloušťky, např. froté osušek,
pletenin, ručníků.
BAVLNA
VLHKÁ 2)
7 kg
všechny s výjimkou funkce
ČAS
Pro slabé tkaniny, které se žehlí, jako úplety, bavlněné košile.
BAVLNA
SUŠENÍ K ŽEHLENÍ 2)
7 kg
všechny s výjimkou funkce
ČAS
Pro slabé tkaniny, které se žehlí, jako pleteniny a bavlněné
košile.
SYNTETIKA
EXTRA SUŠENÍ
3 kg
všechny s výjimkou funkce
ČAS
Úplné usušení silných nebo
vícevrstevných tkanin, např.
svetrů a ložního či stolního
prádla.
všechny s výjimkou funkce
ČAS
Pro slabé tkaniny, které se nežehlí, např. košile se snadnou
údržbou, stolní prádlo, dětské
oděvy, ponožky, dámské prádlo s kosticemi nebo dráty.
SYNTETIKA
SUŠENÍ K ULOŽENÍ 2)
www.zanussi.com
3 kg
Symbol péče
Programy
max. náplň (suché prádlo)
Přehled programů
3)
3)
21
max. náplň (suché prádlo)
Doplňkové funkce/možnosti
SYNTETIKA
SUŠENÍ K ŽEHLENÍ
3 kg
všechny s výjimkou funkce
ČAS
Pro slabé tkaniny, které se žehlí, jako pleteniny a bavlněné
košile.
3 kg
JEMNÉ 4),
DLOUHÁ
FÁZE PROTI ZMAČKÁNÍ ,
ZVUKOVÁ SIGNALIZACE ,
ODLOŽENÝ START
Pro sušení bavlněných a syntetických tkanin; sušení při nízké teplotě.
7 kg
JEMNÉ ,
DLOUHÁ FÁZE PROTI ZMAČKÁNÍ ,
ZVUKOVÁ SIGNALIZACE ,
ODLOŽENÝ START
ČAS
Pro dosušení jednotlivých kusů prádla.
7 kg
JEMNÉ ,
DLOUHÁ FÁZE PROTI ZMAČKÁNÍ ,
ZVUKOVÁ SIGNALIZACE ,
ODLOŽENÝ START
Na oděvy pro volný čas jako
džíny, mikiny apod. z různě
silných materiálů (např. u
krku, na manžetách, ve
švech).
1 kg
(nebo
pět košil)
JEMNÉ ,
DLOUHÁ FÁZE PROTI ZMAČKÁNÍ ,
ZVUKOVÁ SIGNALIZACE ,
ODLOŽENÝ START
Speciální program s funkcí
proti zmačkání pro snadnou
údržbu tkanin (košile, blůzy)
bez žehlení. Výsledky závisí
na druhu tkaniny a její úpravě.
Oděvy vložte do sušičky ihned
po jejich odstředění, a jakmile
jsou usušené, okamžitě je vyjměte a pověste na ramínko.
2 kg
JEMNÉ ,
DLOUHÁ FÁZE PROTI ZMAČKÁNÍ ,
ZVUKOVÁ SIGNALIZACE ,
ODLOŽENÝ START
Cyklus pro dětské oblečení je
speciální program pro sušení
svetříků tak, aby byly hned
„připravené k nošení“.
MIX
ČAS
DŽÍNY
SNADNÉ ŽEHLENÍ
DĚTSKÉ OBLEČENÍ
22
Použití/vlastnosti
Symbol péče
Programy
3)
www.zanussi.com
CHLAZENÍ
Doplňkové funkce/možnosti
1 kg
ZVUKOVÁ SIGNALIZACE
1) Funkci
JEMNÉ nelze zvolit společně s funkcí
2) V souladu s normou IEC61121
3) zvolte funkci JEMNÉ
4) automaticky
Použití/vlastnosti
Symbol péče
max. náplň (suché prádlo)
Programy
Speciální program o délce asi
10 minut k osvěžení nebo šetrnému čištění oděvů pomocí
běžných prostředků k suchému čištění oděvů. (Používejte
pouze výrobky doporučené
výrobcem jako vhodné pro sušičky. Řiďte se pokyny k použití od výrobce.)
KRÁTKÝ
Třídění a příprava prádla
Třídění prádla
• Prádlo roztřiďte podle druhu tkaniny:
– Bavlna/len pro programy ve skupině programů BAVLNA .
– Smíšené a syntetické pro programy ve
skupině programů SYNTETIKY .
• Třídění podle symbolů péče na etiketě, které mají následující význam:
Sušení v bubnové sušičce je možné
Sušení při normální teplotě
Sušení při snížené teplotě
Sušení v bubnové sušičce není možné
Důležité Nedávejte do sušičky žádné mokré
prádlo, u kterého není na etiketě uvedeno, že
je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
Tuto sušičku lze použít pro veškeré mokré
prádlo, u něhož je na etiketě uvedeno, že je
vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
www.zanussi.com
• Nesušte nové barevné tkaniny spolu se
světlým prádlem. Textilní barvy mohou pouštět.
• Nesušte bavlněné kabátky a pleteniny pomocí programu sušení . Prádlo se může
srazit!
Příprava prádla
• Aby se prádlo nezamotalo, zavřete zipy, zapněte knoflíky povlaků na polštáře a
přikrývky a svažte volné pásky nebo tkanice (např. zástěr).
• Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že v prádle
nezůstaly žádné kovové předměty (např.
sponky do vlasů, špendlíky apod.).
• Dvouvrstvé tkaniny obraťte vnitřní stranou
ven (např. u větrovek s bavlněnou vložkou
by měla být bavlněná vrstva venku). Tyto
tkaniny pak lépe uschnou.
Důležité Spotřebič nepřeplňujte. Dodržujte
maximální náplň prádla.
23
Váhy prádla
Druh prádla
Druh prádla
Hmotnost
Koupací plášť
1 200 g
Hmotnost
Utěrka
100 g
Noční prádlo
200 g
100 g
Ubrousek
100 g
Dámské kalhotky
Povlak na přikrývku
700 g
Pánská pracovní košile
600 g
Prostěradlo
500 g
Pánská pracovní košile
200 g
Povlak polštáře
200 g
Pánské pyžamo
500 g
Ubrus
250 g
Blůza
100 g
200 g
Pánské spodky
100 g
Osuška
Denní používání
Zapnutí sušičky
Pootočte programovým voličem na libovolný
program. Sušička se zapne
Provozní pokyny
1
2
3
zvuková signalizace následujících událostí:
• konec cyklu
• začátek či konec fáze proti zmačkání
• přerušení cyklu
• chyba
ČAS
5
4
po nastavení programu
Čas . Můžete zvolit
délku programu od 10 minut do 2 hodin po 10-minutových krocích.
ODLOŽENÝ START
jemné
šetrné sušení se sníženým tepleným výkonem
pro choulostivé nebo na teplo citlivé tkaniny
(např. akryl, viskóza), které mají na etiketě symbol:
dlouhá fáze proti zmačk.
prodlužuje fázi proti zmačkání na celkem 90 minut. Prádlo se tak udržuje volné a nezmačká se.
KRÁTKÝ
Stisknutím tohoto tlačítka se zkrátí čas sušení u
všech programů
BAVLNA a
SYNTETIKA .
signál
24
umožňuje odložit začátek sušicího programu o
nejméně 30 minut a nejdéle 20 hodin. Opakovaně
stiskněte tlačítko Odložený start , dokud se na
displeji nezobrazí požadovaná doba.
Dětská pojistka
Nastavíte-li dětskou pojistku, není možné náhodně spustit nebo měnit jakýkoli program (i
právě probíhající). Funkce dětské bezpečnostní pojistky zablokuje všechna tlačítka a
volič programů. Dětská pojistka se zapne nebo vypne současným stiskem tlačítek
JEMNÉ a
DLOUHÁ FÁZE PROTI ZMAČKÁNÍ na pět sekund.
– Před spuštěním programu: spotřebič nelze
použít.
– Po spuštění programu: probíhající program
nelze změnit.
www.zanussi.com
Na displeji se objeví ikona
na znamení, že
dětská pojistka je zapnutá.
Po skončení programu se dětská pojistka nevypne.
Chcete-li nastavit nový program, je nutné nejprve dětskou pojistku zrušit.
Spuštění programu
Start/Pauza . Program
Stiskněte tlačítko
se spustí.
Průběh programu se zobrazuje na LCD displeji pomocí ubíhajícího času sušení.
Změna programu
Pro změnu již probíhajícího programu nejprve
program zrušte otočením voliče programů do
. Zvolte nový program a stispolohy VYP
START/PAUZA .
kněte tlačítko
Jakmile již program běží, není možné ho
přímo změnit. Jestliže se přesto pokusíte
změnit program pomocí programového voliče,
displej zobrazení průběhu programu a kontrolka údržby začnou blikat. Jestliže stisknete tlaZVUKOčítko funkce (s výjimkou tlačítka
VÁ SIGNALIZACE ), na displeji se objeví
. Sušicí program tím však není ovlivněn
(ochrana prádla).
stražné kontrolky:
FILTR a
PLNÁ NÁDZVUKORŽKA . Pokud stisknete tlačítko
VÁ SIGNALIZACE , bude po dobu jedné minuty přerušovaně znít zvukový signál.
Po sušicích cyklech automaticky následuje fáze proti zmačkání, která trvá asi
30 minut. Buben se při této fázi otáčí v pravidelných intervalech. Prádlo se tak udržuje volné a nezmačká se. Prádlo můžete vyjmout
kdykoli během fáze ochrany proti zmačkání.
(Prádlo se musí vyjmout nejpozději na konci
fáze proti zmačkání, aby se nezmačkalo.)
1. Otevřete dvířka.
2. Před vyjmutím prádla odstraňte z mikrojemného filtru vlákna. Doporučujeme
setřít je vlhkou rukou. (Viz kapitola „Čištění a údržba“.)
3. Vyjměte prádlo.
4. Otočte programovým voličem do polohy
vypnuto.
5. Zavřete dvířka.
Po každém použití
• Vyčistěte filtry.
• Vyprázdněte nádržku na vodu.
Dokončení sušicího cyklu / vyjmutí prádla
Po skončení sušicího cyklu se na displeji uka, a blikající a výzuje ikona proti zmačkání
Čištění a údržba
Čištění filtrů na vlákna
Filtry zachycují všechna vlákna, která se nahromadí během sušení. K zajištění dokonalého sušení prádla je nutné filtry (jemný filtr a filtry na vlákna) vyčistit po každém sušicím cyklu.
Pozor Nikdy nepoužívejte sušičku bez
filtrů na vlákna nebo s poškozenými nebo
zablokovanými filtry.
www.zanussi.com
25
II
I
1
2
3
4
5
6
7
I
II
Čištění těsnění u dvířek
Těsnění dvířek otřete vlhkým hadříkem ihned
po skončení sušicího cyklu.
Vylití nádržky na vodu
Nádržku na vodu vylijte na konci každého sušicího cyklu.
Čištění kondenzátoru
Důležité
• Nikdy sušičku nespouštějte bez kondenzátoru.
• Zanesený kondenzátor zvyšuje spotřebu
energie (delší sušicí cyklus) a může poškodit sušičku.
• Při čištění nepoužívejte ostré předměty.
6
7
Čištění bubnu
Pozor Pozor! K čištění bubnu
nepoužívejte abrazivní prostředky ani
drátěnku.
Vápenec ve vodě nebo čisticí prostředky
mohou na vnitřní straně bubnu vytvořit viditelný povlak. Stupeň odstředění prádla pak
není možné spolehlivě zjistit. Prádlo je při vyjmutí ze sušičky vlhčí, než očekáváte.
Pozor Kondenzovaná voda není vhodná
pro pití, ani pro přípravu jídel.
V případě přerušení programu v důsledku plné nádržky na vodu: Stiskněte tlačítko START/PAUZA k pokračování sušicího cyklu.
S použitím standardního čisticího prostředku
pro domácnost (např. na bázi octa) vytřete
vnitřek bubnu a žebra bubnu.
Čištění ovládacího panelu a skříně
spotřebiče
Pozor Pozor! K čištění spotřebiče
nepoužívejte čisticí prostředky na
nábytek nebo agresivní čisticí prostředky.
Vlhkým hadříkem otřete ovládací panel a
skříň spotřebiče.
26
www.zanussi.com
Co dělat, když ...
Řešení problémů vlastními silami
Problém1)
Možná příčina
Řešení
Sušička není připojena k napájecímu napětí.
Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zkontrolujte
pojistku v pojistkové skříňce (domácí instalace).
Jsou otevřená dvířka.
Zavřete dvířka
Nestiskli jste tlačítko START-PAUZA .
Stiskněte tlačítko START-PAUZA .
Je nastavený nesprávný program.
Nastavte vhodný program. 2)
Ucpané filtry na vlákna.
Vyčistěte filtry na vlákna. 3)
Výměník tepla je zanesený.
Vyčistěte výměník tepla. 3)
Příliš mnoho prádla.
Dodržujte max. množství prádla.
Zakrytá větrací mřížka.
Odkryjte větrací mřížku v prostoru podstavce.
Usazeniny uvnitř bubnu.
Vyčistěte vnitřek bubnu.
Stupeň tvrdosti vody.
Nastavte vhodný stupeň tvrdosti vody. 4).
Plnicí dvířka
nelze zavřít
Filtry nejsou správně umístěné
Instalujte správně jemné síto anebo velký
hrubý.
Err ( Chyba )
na LCD. 5)
Pokusili jste se změnit parametry po spuštění programu.
Sušičku vypněte a znovu zapněte.Znovu
zapněte napájení ovládacího panelu. Nastavte požadované parametry.
Osvětlení
bubnu nefunguje
Programový volič v poloze VYPNUTO .
Otočte jím na ZAPNUTÉ SVĚTLO (je-li u
modelu) nebo na libovolný program.
Sušička nefunguje.
Prádlo není
dobře usušené.
Vadná žárovka.
Vyměňte vadnou žárovku (viz další část).
Abnormální
uplývání času
na LCD 5)
Čas do konce programu se počítá na základě: druhu, množství a vlhkosti prádla.
Automatický proces; nejde o závadu
spotřebiče.
Program nefunguje
Plná nádržka na vodu.
Vylijte nádržku na vodu 3) , stiskněte tlačítko START-PAUZA .
Sušicí cyklus
je příliš krátký
Příliš málo prádla/příliš suché prádlo pro
zvolený program.
Zvolte časový program nebo vyšší stupeň
sušení (např. EXTRA SUCHÁ ).
Ucpané filtry na vlákna.
Vyčistěte filtry na vlákna.
Příliš mnoho prádla.
Dodržujte max. množství prádla.
Nedostatečně odstředěné prádlo.
Prádlo vhodně odstřeďte.
Příliš dlouhý
sušicí cyklus
6)
Zvlášť vysoká teplota místnosti - není záPokud možno snižte teplotu v místnosti.
vada sušičky.
1) V případě chybového hlášení na LCD displeji (např. E51- jen u sušiček s LCD): Sušičku vypněte a znovu
zapněte. Nastavte program. Stiskněte tlačítko START PAUSE . Nefunguje? - obraťte se na místní servis
a sdělte chybový kód.
2) dodržujte doporučení k programu - viz část Přehled programů
3) viz část Čištění a údržba
4) viz část Nastavení spotřebiče
www.zanussi.com
27
5) jen sušičky s LCD
6) Poznámka : Sušicí cyklus se ukončí automaticky asi po 5 hodinách(viz část " Dokončení sušicího cyklu ).
Technické údaje
Rozměry (mm)
Šířka / Výška / Hloubka
850 x 600 x 580 mm
Max. hloubka
(s otevřenými dvířky spotřebiče)
1090 mm
Max. šířka
(s otevřenými dvířky spotřebiče)
950 mm
Připojení k elektrické síti
Napětí
230 V
Frekvence
50 Hz
Pojistka
10 A
Celkový příkon
2350 W
Objem bubnu
108 l
Hmotnost spotřebiče
43,5 kg
Prádlo: max. hmotnost
7 kg
Typ použití
Domácnost
Okolní teplota
Spotřeba energie 1)
Min.
5 °C
Max.
35 °C
kWh/cyklus
4,16 kWh
504 kWh
Roční spotřeba energie 2)
Třída energetické účinnosti
B
Příkon
Režim zapnuto
0,40 W
Režim vypnuto
0,40 W
1) Dle normy EN 61121. 7 kg bavlny a odstředění při 1 000 ot/min.
2) Spotřeba energie v kWh za rok, na základě 160 sušicích cyklů standardního programu pro bavlnu při
plné a částečné náplni a spotřeby při režimech s nízkou zátěží. Skutečná spotřeba energie za cyklus
závisí na způsobu použití spotřebiče (NAŘÍZENÍ (EU) č. 392/2012).
Nastavení spotřebiče
Nastavení
ZVUKOVÁ SIGNALIZACE
trvale vypnutá
Postup
1.
2.
3.
28
Pootočte voličem programů na libovolný program.
Stiskněte současně tlačítka
KRÁTKÝ a
DLOUHÁ FÁZE
PROTI ZMAČKÁNÍ a podržte je asi na pět sekund.
Zvuková signalizace je podle výchozího nastavení vždy vypnutá.
www.zanussi.com
Tvrdost vody
Voda obsahuje různé množství
vápence a minerálních solí
podle místa instalace spotřebiče a tyto látky mění hodnoty její vodivosti.
Výrazné změny vodivosti vody
oproti hodnotám stanoveným
ve výrobě mohou lehce ovlivnit
zbytkovou vlhkost prádla na
konci cyklu. Sušička umožňuje
regulaci citlivosti čidla sušení
na základě hodnot vodivosti
vody.
www.zanussi.com
1.
2.
Pootočte voličem programů na libovolný program.
Stiskněte současně tlačítka
KRÁTKÝ a
START/PAUZA a
podržte je asi na pět sekund. Na displeji se objeví stávající nastavení:
–
nízká vodivost <300 mikro S/cm
–
střední vodivost 300-600 mikro S/cm
–
vysoká vodivost >600 mikro S/cm
3.
Stiskněte tlačítko
stupně.
4.
K uložení nastavení stiskněte současně tlačítka
KRÁTKÝ a
START/PAUZA nebo otočte ovladačem do polohy
vypnuto.
START/PAUZA k nastavení požadovaného
29
Tartalomjegyzék
Fontos biztonsági tudnivalók _ _ _ _ _ _ _
Környezet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Üzembe helyezés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Termékleírás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kezelőpanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Az első használat előtt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programtáblázat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
30
32
33
34
35
35
36
A ruhanemű szétválogatása és előkészítése
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38
Napi használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39
Tisztítás és karbantartás _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41
Mit tegyek, ha ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42
Műszaki adatok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43
A készülék beállításai _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44
A változtatások jogát fenntartjuk.
Fontos biztonsági tudnivalók
Fontos Saját biztonsága és a helyes
használat biztosítása érdekében a
készülék üzembe helyezése és első
használata előtt olvassa át figyelmesen ezt
a használati útmutatót, beleértve a tippeket
és figyelmeztetéseket is. A szükségtelen
hibák és balesetek elkerülése érdekében
fontos annak biztosítása, hogy mindenki,
aki a készüléket használja, jól ismerje
annak működését és biztonságos
használatát. Őrizze meg ezt a használati
útmutatót, és ha a készüléket
elajándékozza vagy eladja, az útmutatót is
mellékelje hozzá, hogy annak teljes
élettartamán keresztül mindenki, aki
használja, megfelelő információkkal
rendelkezzen annak használatát és
biztonságát illetően.
- A készülék használata előtt, kérjük,
olvassa el a használati utasítást.
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és
ismeretek híján lévő személy (beleértve a
gyermekeket is) használhassa, hacsak a
biztonságáért felelős személy nem biztosít
számára felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
30
• Ügyeljen rá, hogy gyermekek és háziállatok
ne másszanak a szárítógép dobjába. Használat előtt mindig ellenőrizze a dob tartalmát.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék,
biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy más
kemény, éles anyagok komoly károkat
okozhatnak, és nem szabad azokat a gépbe tenni.
• A túlzott szárítás által okozott tűzveszély elkerülése érdekében ne használja a készüléket a következők szárítására: Párnák,
paplanok stb (felhalmozzák a hőt).
• Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab) zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
• Használat, tisztítás és karbantartás után
mindig húzza ki a dugót a konnektorból.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje
meg saját maga megjavítani a készüléket.
A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly működési problémákat
okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig
ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
• Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint étolaj, aceton, benzin, kerozin,
folteltávolítók, terpentin, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki kell mosni extra
mennyiségű mosószer használatával, mielőtt szárítógépben szárítaná.
• Robbanásveszély:Soha ne szárítson szárítógépben olyan ruhadarabokat, amelyekre
www.zanussi.com
gyúlékony oldószer (benzin, metilalkoholok,
szárazon tisztító folyadékok és hasonlók)
került. Mivel ezek az anyagok illékonyak,
robbanást okozhatnak. Csak vízben kimosott ruhákat szárítson a gépben.
• Tűzveszély:a növényi olajjal vagy főzőolajjal befröcskölt vagy átitatott darabok tűzveszélyesek, ezért nem helyezhetők be a szárítógépbe.
• Ha a szennyes ruhaneműket folteltávolítóval mosta ki, még egyszer le kell futtatnia
egy öblítőprogramot, mielőtt a szárítógépbe
helyezné azokat.
• Kérjük, győződjön meg arról, hogy nem maradt-e véletlenül gázöngyújtó vagy gyufa a
készülékbe betölteni kívánt ruhadarabok
zsebeiben
Vigyázat
• Tűzveszély! Soha ne állítsa le a gépi
szárítást a szárítási ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a hő eltávozzon.
• Ruharojtok ne gyűljenek össze a
szárítógép környékén.
• Áramütés veszély!Ne fecskendezzen vízsugarat a készülék alá.
• A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés
nélkül történik (hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy a ruhadarabok olyan
hőmérsékleten maradjanak, amely mellett
biztosan nem fognak károsodni.
• Nem szabad a szárítógépet használni, ha
ipari vegyszereket használtak a tisztításhoz.
• Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó szellőzéséről, hogy elkerülje a más
tüzelőanyagokat elégető készülékekből
(beleértve a nyílt tüzet is) származó gázok
visszaáramlását.
Üzembe helyezés
• Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a készülék. Ha bármilyen kétséwww.zanussi.com
•
•
•
•
•
ge támadna, ne helyezze üzembe a készüléket, hanem forduljon a szakszervizhez.
Használat előtt minden csomagolóanyagot
el kell távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a készülékben vagy a berendezési tárgyakban, ha ezt nem tartja be. További információkért lásd a felhasználói kézikönyv
vonatkozó részét.
A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens
személynek kell elvégeznie.
Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő szabadon
áramolhasson a készülék alatt.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a
hálózati kábel épségére.
Ha a szárítógépet a mosógép tetejére helyezi, kötelezően használnia kell a rögzítőkészletet (külön rendelhető tartozék).
Használat
• Ezt a készüléket háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra, mint
amire azt tervezték.
• Csak gépi szárításra alkalmas termékeket
szárítson. Kövesse a ruhaneműkön feltüntetett utasításokat.
• Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a
szárítógépben.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
• Olyan ruhadarabokat nem szabad a szárítógépbe tenni, amelyből csöpög a víz.
• Ne szárítson a gépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony petróleum számrazákokkal érintkeztek. Amennyiben illékony
tisztítófolyadékokat használt, ügyeljen arra,
hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból,
mielőtt a gépbe helyezné.
• A hálózati dugaszt soha ne a vezetékénél
fogva húzza, hanem mindig magát a dugót
fogja meg.
• Soha ne használja a szárítógépet, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy
31
a szárítógép belseje szabadon hozzáférhető.
• A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket a textilöblítőkhöz adott utasításoknak
megfelelően kell használni.
• Figyelem - Forró felület: Ne érintse meg
az ajtóvilágítás burkolatának felületét, amikor a világítás be van kapcsolva.
(Csak belső dobvilágítással ellátott szárítógépek esetén)
Gyermekek biztonsága
• Ezt a gépet nem arra szánták, hogy kisgyermekek vagy fogyatékkal élő személyek
felügyelet nélkül használják.
• A gyermekek gyakran nem ismerik fel az
elektromos készülékekkel kapcsolatos ve-
szélyeket. Gondoskodjon arról, hogy a
gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
Vigyázat
• Fulladásveszély! A csomagolóanyag
egyes részei (pl. fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára – Tartsa távol azokat a gyermekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől,
és tárolja biztonságos helyen.
• Ügyeljen arra, hogy gyermekek és háziállatok ne mászhassanak be a gép dobjába.
Környezet
A következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra: . Újrahasznosításhoz
tegye a megfelelő konténerekbe a
csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a
készüléket a helyi újrahasznosító telepre,
vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért
felelős hivatallal.
Régi készülék
Vigyázat
Húzza ki a dugót a hálózati konnektorból, ha
többé már nem használja a készüléket. Vágja
le róla a hálózati kábelt, és dobja ki a dugóval
együtt. Tegye tönkre a betöltőajtó kampóját.
Így nem fordulhat elő, hogy gyerekek bezárják
magukat a készülékbe és az életük nem kerül
veszélybe.
Csomagolóanyag
A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A műanyag alkatrészeken
jelölések szerepelnek, pl. >PE<, >PS< stb. A
32
csomagolóanyagokat kérjük a közösségi szelektív hulladékgyűjtés megfelelő tartályába
bedobni.
Környezetvédelmi tanácsok
• A szárítóban a ruha bolyhos és puha lesz.
Ezért mosás közben nem szükséges textilöblítőt használni.
• A szárítógép akkor működik a leggazdaságosabban, ha Ön:
– mindig, minden akadályt eltávolít a szárító alján lévő szellőzőnyílások útjából;
– a programáttekintésben megadott töltetmennyiségeket használja;
– gondoskodik róla, hogy jó legyen a szellőzés a készüléknek helyet adó helyiségben;
– minden egyes szárítási ciklus után megtisztítja a mikroszűrőt és a finomszűrőt;
– szárítás előtt jól kicentrifugálja a szárításra váró ruhákat.
Az energiafogyasztás a mosógépen beállított centrifugálási sebességtől függ.
Nagyobb centrifugálási sebesség - alacsonyabb energiafogyasztás.
www.zanussi.com
Üzembe helyezés
Fontos A készüléket függőleges helyzetbe
kell hozni a szállításhoz.
dalon található a zsanér olymódon, hogy a
szárítógép teljes kinyitása korlátozva van.
A készülék elhelyezése
• Ajánlatos, hogy - saját kényelme érdekében
- a készüléket a mosógéphez közel helyezze el.
• A szárítógépet egy tiszta helyen kell üzembe helyezni, ahol a szennyeződés nem halmozódik fel.
• A levegőnek szabadon kell tudnia áramolnia a készülék körül. Ne tömítse el az elülső szellőzőrácsokat, illetve a készülék hátlapján található levegőbemeneti rácsokat.
• Annak érdekében, hogy a vibrációt és zajt a
minimális szinten tartsa a szárítógép használata során, a készüléket szilárd, sima felületre kell helyezni.
• Miután a készülék az állandó üzemelési helyére került, vízmértékkel ellenőrizze, hogy
a szárítógép teljesen vízszintben van-e. Ha
nincs, a lábak emelésével vagy lesüllyesztésével biztosítsa a vízszintbe állítást.
• A lábakat soha nem szabad eltávolítani. Ne
csökkentse a padlótól való távolságot süppedős szőnyegek, facsíkok és hasonlók
használata révén. Ez hőfelhalmozódást
okozhat, ami megzavarhatja a készülék
üzemelését.
Távolítsa el a szállításhoz biztosított
biztonsági csomagolást
Fontos
• A szárítógép által kibocsátott meleg levegő
elérheti akár a 60 °C-ot is. A készüléket
ezért tilos olyan padlózatra felállítani, amely
nem áll ellen a magas hőmérsékletnek.
• Amikor a szárítógépet üzemelteti, a helyiség hőmérséklete nem lehet alacsonyabb
+5 °C-nál, és nem lehet magasabb +35 °Cnál, mivel az befolyásolná a készülék teljesítményét.
• Amennyiben a készüléket áthelyezik, azt
függőlegesen állítva kell szállítani.
• A készüléket tilos üzembe helyezni zárható
ajtó mögött, tolóajtó mögött, olyan ajtó mögött, amelynél a készülékkel ellentétes ol-
3. Vegye le a készülékről a fóliatömlőt és
polisztirén paplant.
www.zanussi.com
Figyelem Használat előtt a szállításhoz
biztosított biztonsági csomagolás minden
részét el kell távolítani.
1. Nyissa ki a betöltőajtót
2. Húzza ki a dob tetején lévő ragasztószalagokat a készülék belsejéből.
Elektromos csatlakoztatás
A hálózati feszültséget, az áram fajtáját és a
szükséges biztosítékokat a névtábláról kell leolvasni. A névtábla a töltőnyílás közelében
van rögzítve (ld. a "Termékleírás" című fejezetet).
Vigyázat A gyártó semminemű
felelősséget nem vállal a fenti biztonsági
szabályok be nem tartásából adódó károk,
illetve sérülések esetén.
A tápvezeték cseréjéhez forduljon a
lakóhelyéhez legközelebb található
szervizhez.
33
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott
használati utasítást.
• vízelvezető készlet
Vigyázat Az elektromos kábel a gép
üzembe helyezése után legyen
hozzáférhető.
Az ajtó megfordítása
A ruhaneműk bepakolásának és kipakolásának megkönnyítése érdekében az ajtó nyitásiránya megfordítható.
Vigyázat Az ajtó megfordítását csak erre
felhatalmazott szervizmérnök végezheti.
Kérjük, forduljon a helyi márkaszervizhez. A
mérnök elvégzi az ajtó megfordítását költségtérítés ellenében.
Különleges tartozékok
• rögzítőkészlet
Kapható szakszervizeknél vagy szakértő
eladóknál
Ez a köztes telepítési készlet arra szolgál,
hogy a szárítógépet és egy (60 cm széles,
elöltöltős) mosógépet helytakarékosság
céljából egymásra rakva lehessen beszerelni Az automata mosógép helyezkedik el
alul, arra kerül a szárítógép.
Kapható szakszervizeknél vagy erre szakosodott eladóknál
Telepítési készlet közvetlenül a kondenzvíz
lefolyóba, szifonba, vízaknába stb. vezetéséhez. A kondenzvízgyűjtő tartályt ebben
az esetben többet nem kell leengedni, de
továbbra is a rendeltetésszerű helyén kell
hagyni a készüléken belül.
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott
használati utasítást.
• lábazat fiókkal
Kapható szakszervizeknél vagy erre szakosodott eladóknál
A szárítógép optimális magasságba helyezéséhez és további tárolótér eléréséhez (pl.
ruhanemű számára).
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott
használati utasítást.
Termékleírás
A készülék leírása
1
2
1 Munkafelület
2 Víztartály
6
7
3
8
4
9
10
5
34
3 Adattábla
4 Hőcserélő
5 Hőcserélő ajtaja
6 Kezelőpanel
7 Szöszgyűjtő szűrők
8 Betöltőajtó
9 Szellőzőrács
10 Állítható lábak
www.zanussi.com
Kezelőpanel
KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
10 Kijelző
9
Ami a kijelzőn látszik
1
2
1 Programgomb és
3
4 5 6 7 8 9 10
KI kapcsoló
2
Kímélő gomb
3
Hosszú gyűrődésmentesítés gomb
Gyors gomb
4
Figyelmeztető hang gomb
5
SZIMBÓLUM
Idővezérelt szárítás gomb
7 Funkcióállapot jelző LED
–
Kondenzátor jelzőfénye
–
Szűrők jelzőfénye
6
–
8
LEÍRÁS
Időtartam a végéig (a program
időtartama, késleltetett indítás
időtartama)
Gyerekzár
Gyűrődésgátló fázis
Víztartály jelzőfénye
Hiba, rossz választás
START/SZÜNET gomb
Az első használat előtt
Ha el kívánja távolítani a gyártás közben keletkezett esetleges maradványokat, törölje le
a szárítódobot nedves ruhával, vagy futtasson
le nedves ruhákkal egy rövid (30 MIN) szárító
ciklust a gépben
www.zanussi.com
1.
IDŐVEZÉRELT SZÁRÍTÁS
Forgassa
állásba a programkapcsolót.
2.
Nyomja meg a
bot.
START/SZÜNET gom-
35
Programtáblázat
További funkciók/opciók
PAMUT
EXTRA SZÁRAZ
7 kg
minden1) kivéve az
IDŐVEZÉRELT SZÁRÍTÁS programot
PAMUT
NAGYON SZÁRAZ
7 kg
összes, kivéve az
IDŐVEZÉRELT SZÁRÍTÁS programot
Vastag vagy több rétegű
anyagok, pl. frottírtörlők, fürdőköpenyek alapos megszárítása.
PAMUT
SZEKRÉNYSZÁRAZ 2)
7 kg
összes, kivéve az
IDŐVEZÉRELT SZÁRÍTÁS programot
Egyenletes vastagságú
anyagok, pl. frottírtörlők, kötöttáruk, törülközők alapos
megszárítása.
PAMUT
NEDVES 2)
7 kg
összes, kivéve az
IDŐVEZÉRELT SZÁRÍTÁS programot
Vasalásra is váró vékony textíliákhoz, pl. kötött darabokhoz, pamutingekhez.
7 kg
2)
összes, kivéve az
IDŐVEZÉRELT SZÁRÍTÁS programot
Vasalásra is váró vékony
anyagokhoz, pl. kötöttáruhoz,
pamutingekhez.
MŰSZÁL
EXTRA SZÁRAZ
3 kg
összes, kivéve az
IDŐVEZÉRELT SZÁRÍTÁS programot
Vastag vagy több rétegű
anyagok, pl. pulóverek, ágyneműk, asztalterítők alapos
megszárítása.
összes, kivéve az
IDŐVEZÉRELT SZÁRÍTÁS programot
Vékony, nem vasalt anyagokhoz, pl. könnyen kezelhető ingekhez, asztalterítőkhöz, csecsemőruhákhoz, zoknikhoz,
merevítős fehérneműhöz.
Programok
PAMUT
VASALÓSZÁRAZ
MŰSZÁL
SZEKRÉNYSZÁRAZ 2)
36
3 kg
Alkalmazás/tulajdonságok
Vastag vagy több rétegű
anyagok, pl. frottírtörlők, fürdőköpenyek alapos megszárítása.
Kezelés jelző
max. töltet (száraz állapotban mért súly)
Programáttekintés
3)
3)
www.zanussi.com
MŰSZÁL
VASALÓSZÁRAZ
VEGYES
IDŐVEZÉRELT
SZÁRÍTÁS
FARMER
VASALÁSKÖNNYÍTÉS
www.zanussi.com
További funkciók/opciók
Alkalmazás/tulajdonságok
3 kg
összes, kivéve az
IDŐVEZÉRELT SZÁRÍTÁS programot
Vasalásra is váró vékony
anyagokhoz, pl. kötöttáruhoz,
pamutingekhez.
3 kg
KÍMÉLŐ 4),
HOSSZÚ
GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS ,
HANGJELZÉS ,
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
Pamut és műszálas anyagok
alacsony hőmérsékleten történő szárításához.
7 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ
GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS ,
HANGJELZÉS ,
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
IDŐVEZÉRELT SZÁRÍTÁS
7 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ
GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS ,
HANGJELZÉS ,
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
Különböző (pl. a nyakrésznél,
a mandzsettánál vagy a varrásoknál eltérő) anyagvastagságú szabadidőruhákhoz, például farmernadrágokhoz, melegítőfelsőkhöz.
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ
GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS ,
HANGJELZÉS ,
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
Különleges gyűrődésgátló mechanizmussal ellátott különleges program a könnyen kezelhető anyagokhoz, például ingekhez és blúzokhoz, a minimális vasalás érdekében. Az
eredmény az anyag típusán
és kidolgozásán múlik. Tegye
a ruhákat egyből a centrifugálást követően a szárítóba,
majd miután megszáradtak,
vegye ki, és tegye vállfára
őket.
1 kg
(vagy
5 ing)
Kezelés jelző
max. töltet (száraz állapotban mért súly)
Programok
3)
A ruhanemű egyes darabjainak további szárításához.
37
HŰTÉS
További funkciók/opciók
Alkalmazás/tulajdonságok
2 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ
GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS ,
HANGJELZÉS ,
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
A babaruha ciklus egy különleges program rugdalózók „viselésre kész” szárításához.
1 kg
1) A
KÍMÉLŐ opció nem választható a
2) Az IEC61121 szerint
3) válassza a KÍMÉLŐ funkciót
4) auto
HANGJELZÉS
Kezelés jelző
BABARUHÁK
max. töltet (száraz állapotban mért súly)
Programok
Speciális program, amely
mintegy 10 percig tart, textíliáknak a kereskedelemben kapható száraztisztító anyagokkal
történő felfrissítéséhez vagy
kímélő tisztításához. (Csak a
gyártó által megfelelőnek minősített termékeket használjon; olvassa el a gyártó kezelési útmutatóját.)
GYORS programmal együtt,
A ruhanemű szétválogatása és előkészítése
Szétválogatás
• Szétválogatás az anyag fajtája szerint
– Pamut/vászon programok a PAMUT
program csoportban.
– Kevert és szintetikus programok a MŰSZÁL program csoportban.
• Szétválogatás a kezelési címke szerint: A
kezelési címke jelentése:
A szárítógépben történő szárítás elvben
lehetséges
Szárítás normál hőmérsékleten
38
Szárítás csökkentett hőmérsékleten
Szárítás a szárítógépben nem lehetséges
Fontos Ne helyezzen a készülékbe semmilyen olyan nedves ruhát, amelynek kezelési
címkéjén nincs az feltüntetve, hogy szárítógépben történő szárításra alkalmas
A készülékbe minden olyan nedves ruha esetében használható, amelynek kezelési címkéjén fel van tüntetve, hogy szárítógépben történő szárításra alkalmas
www.zanussi.com
• Ne szárítson együtt új, színes textíliákat
enyhén színezett, használt darabokkal Lehetséges, hogy a textíliák színei engednek.
• Ne szárítson pamutjersey és kötött darabokat a SZÁRAZ programmal. Lehetséges,
hogy a ruhadarabok összemennek!
A ruhanemű előkészítése
• A ruhanemű összegubancolódásának megelőzése érdekében: A cipzárakat húzza fel,
gombolja be a huzatokat, és kösse össze a
laza zsinegeket és szalagokat (pl. kötényekét).
• Ürítse ki a zsebeket. Távolítsa el a fém elemet (gemkapcsok, biztosítótűk stb.)
• Fordítsa ki a kétrétegű szövetekből készült
darabokat (pl. pamutvászon hálózsákok, a
pamutréteg legyen legkívül). Ezek a szövetek ezután jobban száradnak.
Anyag fajtája
Tömeg
Zsebkendő
100 g
Paplanhuzat
700 g
Lepedő
500 g
Párnahuzat
200 g
Terítő
250 g
Frottírtörülköző
200 g
Konyharuha
100 g
Hálóing
200 g
Női alsónemű
100 g
Férfimunkaköpeny
600 g
Férfimunkaköpeny
200 g
Férfipizsama
500 g
Alsóing
100 g
Alsónadrág
100 g
Fontos Ne töltse túl a készüléket. Ügyeljen a
megengedett töltési mennyiségre.
A ruhaneműk súlya
Anyag fajtája
Tömeg
Fürdőköpeny
1200 g
Napi használat
A készülék bekapcsolása
Forgassa a programkapcsolót bármilyen programra A készülék bekapcsol
Működtetés
1
2
3
5
4
gyengéd szárítás csökkentett hőmérsékleten érzékeny szövetek és hőmérséklet érzékeny textíliák számára (pl. akril, viszkóza), ahol a címkén a
következő látható:
HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÓ
meghosszabbítja a gyűrődésgátló fázist összesen
90 percre. Ezáltal a ruha lazává válik, és megszűnnek a gyűrődések
GYORS
KÍMÉLŐ
Ennek a gombnak a megnyomására a szárítási
idő lecsökken az összes
PAMUT és
MŰSZÁL program esetében.
FIGYELMEZTETŐ HANG
www.zanussi.com
39
hallható megerősítés:
• ciklus vége
• gyűrődésgátló fázis kezdete és vége
• ciklus megszakítás
• hiba
IDŐ
az
Idő program beállítása után. A programok
időtartamát 10 perc és 2 óra között állíthatja be
10 perces fokozatokban.
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
lehetővé teszi a szárító program indításának késleltetését 30 perc és 20 óra között. Nyomja meg
többször a Késleltetett indítás gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt késleltetési idő.
Gyerekzár
A gyerekzárral azt lehet beállítani, hogy egy
programot ne indíthassanak el véletlenül, illetve hogy egy folyamatban lévő programot ne
változtathassanak meg véletlenül. A gyerekzár az összes gombot és a programválasztó
KÍMÉLŐ
gombot is lezárja. A gyerekzár a
HOSSZÚ GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS
és a
gomb 5 másodpercig tartó egyidejű lenyomásával kapcsolható be vagy ki.
– A program elindítása előtt A készülék nem
használható
– A program elindítása után: A folyamatban
lévő program nem változtatható meg
ikon jelenik meg a kijelzőn, és azt jelzi,
A
hogy be van kapcsolva a gyerekzárat működtető biztonsági funkció.
A gyerekzár a program befejeződésével nem
kapcsol ki.
Ha Ön új programot szeretne beállítani, először ki kell kapcsolnia a gyerekzárat.
Programváltás
Egy futó program módosításához először törölje azt a programkapcsoló
KI állásba forgatásával. Válassza ki az új programot, és
START/SZÜNET gombot.
nyomja meg a
A program elindítása után a kiválasztás
többé nem alkalmazható közvetlenül. De
ha mégis megkísérli valaki a programgomb
segítségével megváltoztatni a programot, akkor a program folyamatának a kijelzése és a
karbantartás kijelzés villogni kezd. Ha megHANGJELnyom egy funkciógombot (a
üzenet jeleZÉS gomb kivételével), a(z)
nik meg a kijelzőn. Ez nem befolyásolja a szárítási programot (ruhavédelem).
A szárítási ciklus befejeződése / a ruha
kivétele
Amint befejeződik a szárítási ciklus, a kijelzőn
ikonja és a
a gyűrődésgátló ciklus villogó
szintén villogó figyelmeztető jelzőfények látSZŰRŐ és
TARTÁLY TELE . A
hatók:
HANGJELZÉS gomb lenyomásakor egy
percen keresztül szaggatott hangjelzés hallható.
A szárítási ciklusokat automatikusan követi egy gyűrődésgátló fázis, amely kb.
30 percig tart. A dob ebben a fázisban szakaszosan körben forog. Ezáltal a ruha lazává
válik, és megszűnnek a gyűrődések. A szárított ruha a gyűrődésgátló fázis alatt bármikor
kivehető. (A ruhát legkésőbb a gyűrődésgátló
fázis végén ajánlatos kivenni, különben gyűrődések keletkeznek.)
1.
2.
A program elindítása
Start/Szünet gombot. A
Nyomja meg a
program elindul.
A program előrehaladását a szárítási idő múlása mutatja az LCD kijelzőn.
3.
4.
5.
40
Nyissa ki az ajtót.
A ruha kivétele előtt a mikroszűrőből távolítsa el a szöszöket. A legjobb, ha ezt a
műveletet nedves kézzel végzi. (Lásd a
„Tisztítás és karbantartás” című fejezetet.)
Vegye ki a ruhát.
Forgassa a programválasztó gombot a
Ki állásba.
Csukja be az ajtót.
www.zanussi.com
Minden használat után
• Tisztítsa meg a szűrőket.
• Ürítse ki a víztartályt.
Tisztítás és karbantartás
A szöszszűrők tisztítása
A szűrők a szárítás közben felhalmozódó
szöszt mind összegyűjtik. A szárító tökéletes
működésének a biztosítása érdekében a
szöszgyűjtő szűrőt (a mikroszűrőt és a finomszűrőt) minden szárítási ciklus után meg kell
tisztítani.
Figyelem Soha ne üzemeltesse a
szárítót a szöszgyűjtő szűrő nélkül, illetve
sérült vagy eldugult szöszgyűjtő szűrővel.
Figyelem A kondenzvíz ivásra vagy
főzésre nem alkalmas
Mit kell tenni, ha a víztartály telített állapota miatt megszakad egy program A
szárítási ciklus folytatásához nyomja meg a
START/SZÜNET gombot.
II
I
1
2
3
4
5
6
7
I
Kondenzátor tisztítása
II
Fontos
• Soha ne használja a szárítógépet a kondenzátor nélkül.
• Az eldugult szűrők magasabb energiafogyasztást okoznak (a szárítási ciklus meghosszabbodik), és a szárító károsodik.
• A tisztításhoz ne használjon éles tárgyakat
Az ajtó tömítésének megtisztítása
Közvetlenül a szárítási ciklus befejeződése
után törölje le az ajtó tömítését nedves ruhával.
A víztartály kiürítése
A víztartályt minden szárítási ciklust követően
ürítse ki
www.zanussi.com
41
belsejében. Ettől kezdve a ruha száraz állapotát nem lehet megbízhatóan mérni. A ruha a
vártnál nedvesebb lesz a készülékből kivételkor.
6
7
A dob belsejét és a dob bordázatát normál
háztartási tisztítószerrel (pl. ecetes tisztítószerrel) tisztítsa meg.
A kezelőpanel és készülékház tisztítása
A dob tisztítása
Figyelem A dob tisztításához ne
használjon dörzsölőszereket vagy
acélpárnát.
A vízből vagy tisztítószerekből származó
vízkő alig látható réteget képezhet a dob
Figyelem Ne használjon bútortisztítót
vagy agresszív tisztítószereket a
készülék tisztításához.
Nedves ruhával törölje le a kezelőpanelt és a
házat.
Mit tegyek, ha ...
Önálló hibaelhárítás
Probléma1)
Nem működik
a szárítógép.
A szárítás
eredménye
nem kielégítő.
Nem csukódik
be a betöltőajtó
Err ( Hiba) az
LCD-kijelzőn.
5)
42
Lehetséges ok
Megoldás
A szárítógép nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.
Csatlakoztassa a hálózati aljzatba. Ellenőrizze a biztosítékot a biztosítéktáblán
(háztartási telepítés).
A betöltőajtó nyitva van.
Zárja be a betöltőajtót
Nem nyomta meg a START PAUSE gombot.
Nyomja meg a START PAUSE (START/
SZÜNET) gombot.
Helytelen programot állított be.
Állítson be megfelelő programot. 2)
Eldugultak a szöszszűrők.
Tisztítsa meg a szöszszűrőket. 3)
A hőcserélő eldugult.
Tisztítsa meg a hőcserélőt. 3)
Túllépte a max. töltetet.
Tartsa be a max. töltetmennyiséget.
Le van takarva a szellőzőrács.
Tegye szabaddá a lábazati területen lévő
szellőzőrácsot.
Maradvány a dob belsejében.
Tisztítsa meg a dob belsejét.
Magas vízkeménység.
Állítsa be a megfelelő vízkeménységet 4).
A szűrők nincsenek a helyükön.
Helyezze be a finom szűrőt, és/vagy pattintsa a helyére a durva szűrőt.
Megkísérelte módosítani a paramétereket
a program elindítása után.
Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a szárítógépet. Állítsa be a szükséges paramétereket.
www.zanussi.com
A programkapcsoló OFF állásban van.
Fordítsa DRUM LIGHT állásba (ha rendelkezésre áll) vagy bármelyik programra.
Kiégett az égő.
Cserélje ki a körtét (ld. a következő fejezetet).
A befejezés ideje a következők alapján kerül kiszámításra: a ruhanemű típusa, mennyisége és nedvessége.
Automatikus folyamat; ez nem a készülék
hibája.
A program inaktív
Megtelt a víztartály.
ürítse ki a víztartály 3), nyomja meg a
START PAUSE (START/SZÜNET) gombot.
A szárítási
ciklus túl rövid
Kicsi a ruhanemű mennyisége./A ruhanemű túl száraz a kiválasztott programhoz.
Válassza az időzített programot vagy egy
magasabb szárítási szintet (pl. EXTRA
DRY (Extra száraz) ).
Eldugultak a szöszszűrők.
Tisztítsa meg a szöszszűrőket.
Túl magas a töltet mennyisége.
Tartsa be a max. töltetmennyiséget.
A ruha nincs elég jól kicentrifugálva.
Centrifugálja ki megfelelően a ruhaneműt.
Különösen magas szobahőmérséklet nem a készülék hibája.
Lehetőség szerint csökkentse a szobahőmérsékletet.
Nincs dob világítás
Nem helyes
hátralévő idő
látható az
LCD-kijelzőn
5)
A szárítási
ciklus túl hosszú 6)
1) Amennyiben hibaüzenet látható az LCD-kijelzőn (pl. E51- csak LCD-kijelzővel rendelkező szárítógépek
esetén): Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a szárítógépet. Állítsa be a programot. Nyomja meg a START
PAUSE gombot. Nem működik? - tájékoztassa a helyi szervizt, és közölje a hibakódot.
2) kövesse a programajánlásokat - lásd a Programáttekintés c. fejezetet
3) lásd az Ápolás és tisztítás c. fejezetet
4) lásd A készülék beállításai c. fejezetet
5) csak LCD-kijelzővel rendelkező szárítógépeknél
6) Megjegyzés: Kb. 5 óra elteltével a szárítási ciklus automatikusan véget ér (ld. A szárítási ciklus
befejeződése c. szakaszt).
Műszaki adatok
Méretek (mm)
Szélesség / magasság / mélység
850 x 600 x 580 mm
Max. mélység
(nyitott ajtóval)
1090 mm
Max. szélesség
(nyitott ajtóval)
950 mm
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 Hz
Biztosíték
10 A
Összteljesítmény
2350 W
Dob térfogata
108 l
A készülék súlya
43,5 kg
www.zanussi.com
43
Ruhanemű: max. súly
7 kg
Használat típusa
Háztartási
Környezeti hőmérséklet
Energiafogyasztás 1)
Min.
5 °C
Max.
35 °C
kWh/ciklus
4,16 kWh
504 kWh
Éves energiafogyasztás 2)
Energiahatékonysági osztály
B
Energiafogyasztás
Készenléti üzemmód
0,40 W
Kikapcsolt állapot
0,40 W
1) Az EN 61121 szabvány szerint. 7 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.
2) Éves energiafogyasztás kilowattórában megadva, mely a standard gyapjú program 160 teljes és
részleges töltetű gyapjúszárítási ciklusán és az alacsony energiafogyasztású üzemmódok
energiafelhasználásán alapul. A ciklusonkénti aktuális energiafogyasztás függ a készülék használati
módjától ((EU) RENDELET száma: 392/2012).
A készülék beállításai
Beállítás
HANGJELZÉS állandó kikapcsolása
Végrehajtás
1.
2.
3.
Vízkeménység
A víz változó mennyiségben
mészkövet és ásványi sókat
tartalmaz, amelyek mennyisége a földrajzi helytől függően
változik, megváltoztatva ezzel
a víz vezetőképességi értékeit
is.
A víz vezetőképességében
meglévő jelentős eltérések a
gyárilag előre beállított értékekhez képest némileg befolyásolhatják a ruhanemű maradék nedvességét a ciklus végén. A szárítógép lehetővé teszi a szárítási érzékelő érzékenységének szabályozását a
víz vezetőképességi értékei
alapján.
44
1.
2.
Forgassa a programválasztó gombot bármilyen programra.
Nyomja meg egyszerre a
GYORS és a
HOSSZÚ GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS gombot, és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig.
A figyelmeztető hang alapértelmezés szerint mindig ki van kapcsolva.
Forgassa a programválasztó gombot bármilyen programra.
Nyomja meg egyszerre a
GYORS és a
START/SZÜNET
gombot, és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig Az aktuális beállítás
látható a kijelzőn:
–
alacsony vezetőképesség <300 mikro S/cm
–
közepes vezetőképesség 300-600 mikro S/cm
–
magas vezetőképesség >600 mikro S/cm
3.
Nyomja meg ismételten a
START/SZÜNET gombot, amíg a kívánt szint beállításra nem kerül.
4.
A beállítás tárolásához nyomja meg egyszerre a
GYORS és a
START/SZÜNET gombot, vagy fordítsa a programválasztó
gombot
ki állásba.
www.zanussi.com
Spis treści
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45
Ochrona środowiska _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47
Instalacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48
Opis urządzenia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50
Panel sterowania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50
Przed pierwszym użyciem _ _ _ _ _ _ _ _ 50
Tabela programów _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sortowanie i przygotowanie prania _ _ _ _
Codzienna eksploatacja _ _ _ _ _ _ _ _ _
Czyszczenie i konserwacja _ _ _ _ _ _ _ _
Co zrobić, gdy … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dane techniczne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ustawienia urządzenia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
51
54
54
56
57
59
59
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne! Ze względu na bezpieczeństwo
użytkownika oraz w celu zapewnienia
prawidłowej eksploatacji, przed instalacją i
pierwszym użyciem urządzenia należy
uważnie przeczytać niniejszą instrukcję
obsługi wraz ze wskazówkami i
ostrzeżeniami. Wszyscy użytkownicy
urządzenia powinni poznać zasady jego
bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć
niepotrzebnych pomyłek i wypadków.
Instrukcję obsługi należy przechowywać
przez cały czas używania urządzenia i
należy ją przekazać w razie odstąpienia lub
sprzedaży urządzenia kolejnemu
użytkownikowi.
– Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy przeczytać instrukcję obsługi.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się
dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub
zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane
na temat korzystania z urządzenia przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
www.zanussi.com
• Należy upewnić się, że małe dzieci lub
zwierzęta domowe nie weszły do bębna. W
tym celu przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić zawartość bębna.
• Monety, agrafki, gwoździe, śrubki, kamienie
lub inne twarde lub ostre przedmioty mogą
spowodować poważne uszkodzenie i nie
wolno ich wkładać do urządzenia.
• Aby nie dopuścić do pożaru spowodowanego przez nadmierne wysuszenie, w urządzeniu nie wolno suszyć następujących
rzeczy: poduszek, kołder itp. (rzeczy te
akumulują ciepło).
• W suszarce nie wolno suszyć przedmiotów
takich jak gumowa pianka (pianka lateksowa), czepki prysznicowe, tkaniny wodoodporne, ubrania powlekane gumą i ubrania
lub poduszki z wkładką z pianki lateksowej.
• Po zakończeniu suszenia, a przed czyszczeniem lub konserwacją, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Pod żadnym pozorem nie należy próbować
samodzielnie naprawiać urządzenia. Naprawy wykonywane przez osoby niedoświadczone mogą skutkować urazami ciała
lub wadliwym działaniem urządzenia. Należy skontaktować się z lokalnym serwisem.
Należy zawsze domagać się oryginalnych
części zamiennych.
• Rzeczy zabrudzone substancjami takimi jak
olej, aceton, ropa, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk czy środki do usuwania wosku należy przed wysuszeniem w suszarce
45
•
•
•
•
wyprać w gorącej wodzie ze zwiększoną
ilością detergentu.
Niebezpieczeństwo eksplozji: Nie wolno
suszyć w suszarce rzeczy, które zostały zabrudzone środkami łatwopalnymi (ropa, spirytus, płyn do czyszczenia chemicznego
itp.). Ponieważ są to substancje lotne, mogą one spowodować eksplozję. W suszarce
można suszyć wyłącznie rzeczy wyprane w
wodzie.
Zagrożenie pożarem: rzeczy, które zostały
zabrudzone lub nasączone olejem roślinnym lub kuchennym, stanowią potencjalne
zagrożenie pożarowe. Nie wolno ich umieszczać w suszarce.
Jeśli pranie zostało przeprowadzone z użyciem odplamiacza, przed rozpoczęciem suszenia w suszarce należy wykonać dodatkowy cykl płukania.
Należy się upewnić, czy przez przypadek w
kieszeniach ubrań, które są wkładane do
urządzenia, nie pozostawiono zapalniczek
lub zapałek.
Ostrzeżenie!
• Zagrożenie pożarem! Nie należy zatrzymywać suszarki przed końcem
cyklu suszenia, jeśli nie można natychmiast wyjąć wszystkich rzeczy z
suszarki i rozłożyć ich, aby ciepło
mogło się rozproszyć.
• Nie wolno dopuścić do gromadzenia
się fragmentów włókien w suszarce.
• Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nie wolno polewać urządzenia wodą.
• Ostatnia część cyklu suszenia jest wykonywana bez nagrzewania (cykl chłodzenia),
aby rzeczy zostały schłodzone do temperatury, która nie spowoduje ich uszkodzenia.
• Nie używać suszarki, jeśli do czyszczenia
zastosowano przemysłowe środki chemiczne.
• Aby zapobiec cofaniu się do pomieszczenia
spalin z urządzeń zasilanych materiałami
opałowymi lub z kominka, należy w miejscu
instalacji zapewnić odpowiednią wentylację.
46
Instalacja
• Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować
ostrożność podczas jego przenoszenia.
• Podczas odpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy nie zostało uszkodzone.
W przypadku wątpliwości nie uruchamiać
urządzenia i skontaktować się z serwisem.
• Przed użyciem należy usunąć wszystkie
elementy opakowania. W przeciwnym razie
może dojść do poważnego uszkodzenia
urządzenia i mienia. Patrz odpowiedni rozdział w instrukcji obsługi.
• Wszelkie prace elektryczne związane z instalacją urządzenia powinny zostać wykonane przez uprawnionego elektryka lub inną kompetentną osobę.
• Jeśli urządzenie zostanie postawione na
miękkiej wykładzinie, należy za pomocą nóżek wyregulować jego wysokość w taki
sposób, aby zapewnić pod nim swobodną
cyrkulację powietrza.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki
ani przewodu zasilającego.
• Jeśli suszarka zostanie umieszczona na
pralce, obowiązkowo należy zastosować
zestaw łączący (dodatkowe akcesoria).
Przeznaczenie
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym. Nie wolno stosować urządzenia do celów niezgodnych z
przeznaczeniem.
• Suszyć można jedynie materiały nadające
się do suszenia w suszarce. Należy przestrzegać zaleceń producenta odzieży umieszczonych na metkach.
• W suszarce nie wolno suszyć rzeczy, które
nie zostały wyprane.
• Nie przeładowywać urządzenia. Patrz odpowiedni rozdział w instrukcji obsługi.
• Bielizna, z której kapie woda, nie powinna
być wkładana do suszarki.
• W suszarce nie wolno suszyć ubrań, które
miały kontakt z lotnymi pochodnymi ropy
naftowej. W przypadku użycia lotnych płynów do czyszczenia należy usunąć je z
ubrania przed włożeniem do urządzenia.
www.zanussi.com
• Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka,
ciągnąc za przewód zasilający; należy zawsze chwytać za samą wtyczkę.
• Nigdy nie należy używać suszarki z uszkodzonym przewodem zasilającym lub gdy
panel sterowania, blat czy podstawa są
uszkodzone w taki sposób, że dostępne
jest wnętrze suszarki.
• Płyny zmiękczające do tkanin i podobne
produkty wolno stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami ich producentów.
• Ostrożnie – gorąca powierzchnia: Nie
wolno dotykać klosza oświetlenia wewnętrznego, gdy jest ono włączone.
(Dotyczy tylko suszarek z wewnętrznym oświetleniem bębna)
• Dzieci często nie rozumieją zagrożeń związanych z urządzeniami elektrycznymi. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się
urządzeniem.
Ostrzeżenie!
• Zagrożenie uduszeniem! Elementy
opakowania (np. folia, polistyren) mogą stanowić zagrożenie dla dzieci –
należy je przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
• Detergenty należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Należy upewnić się, że do bębna nie weszły dzieci ani zwierzęta domowe.
Bezpieczeństwo dzieci
• Urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci
ani osoby niesamodzielne bez odpowiedniego nadzoru.
Ochrona środowiska
Materiały oznaczone symbolem należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub skontaktować
się z odpowiednimi władzami miejskimi.
Stare urządzenie
Ostrzeżenie!
Po zakończeniu eksploatacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka. Odciąć przewód zasilający i usunąć wraz z
wtyczką. Uszkodzić haczyk drzwi suszarki.
Wówczas dzieci nie będą mogły zamknąć się
w suszarce, co mogłoby zagrażać ich życiu.
www.zanussi.com
Materiały opakowaniowe
Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i można je poddać recyklingowi. Elementy z tworzyw sztucznych posiadają odpowiednie oznaczenia, np. >PE<, >PS< itp. Materiały z opakowania należy wyrzucać do odpowiedniego pojemnika.
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska
• W suszarce wyprana bielizna staje się puszysta i miękka. W związku z tym nie potrzeba używać płynów zmiękczających do
prania.
• Suszarka będzie funkcjonować najbardziej
oszczędnie, jeśli:
– szczeliny wentylacyjne w podstawie suszarki zawsze będą odsłonięte;
– objętość bielizny do suszenia będzie
zgodna z podaną w omówieniu programu;
– w pomieszczeniu, w którym pracuje suszarka, jest dobra wentylacja;
– mikrofiltr i filtr sitkowy są czyszczone po
każdym cyklu suszenia;
47
– przed suszeniem bielizna jest dobrze odwirowana.
prędkość wirowania - mniejsze zużycie energii.
Zużycie energii zależy od prędkości wirowania ustawionej w pralce. Większa
Instalacja
Ważne! Urządzenie należy transportować w
pozycji pionowej.
Ustawienie urządzenia
• Dla wygody użytkowników, zaleca się, aby
suszarka ustawiona była w pobliżu pralki.
• Suszarka musi być zainstalowana w miejscu czystym, gdzie nie gromadzi się brud.
• Należy zapewnić swobodny obieg powietrza wokół urządzenia. Nie wolno zastawiać
przedniej kratki wentylacyjnej ani kratek otworów pobierania powietrza znajdujących
się z tyłu suszarki.
• Aby zminimalizować poziom wibracji i hałasu pracującej suszarki, powinno się ją ustawić na twardej, poziomej powierzchni.
• Gdy urządzenie znajdzie się już w miejscu
gdzie ma być zainstalowane na stałe, należy sprawdzić za pomocą poziomicy, czy
jest ono ustawione dokładnie poziomo. W
przeciwnym razie należy wkręcić lub wykręcić regulowane nóżki w celu wypoziomowania urządzenia.
• Nie wolno odłączać nóżek. Nie należy
zmniejszać prześwitu od dołu poprzez ustawianie urządzenia na miękkich wykładzinach, podkładach drewnianych lub podobnych materiałach. Mogłoby to spowodować
kumulację ciepła, która zakłócałaby działanie urządzenia.
+35°C, gdyż może to mieć wpływ na wydajność urządzenia.
• W razie potrzeby przemieszczenia urządzenia, należy transportować je w pozycji pionowej.
• Nie wolno instalować urządzenia za zamykanymi lub przesuwanymi drzwiami lub
drzwiami, których zawiasy umieszczone są
po przeciwnej stronie zawiasów urządzenia
w taki sposób, że niemożliwe jest całkowite
otwarcie drzwi suszarki.
Usuwanie zabezpieczeń przeznaczonych
na czas transportu
Uwaga! Przed użyciem należy usunąć
wszystkie elementy opakowania
transportowego.
1. Otworzyć drzwi
urządzenia.
2. Usunąć taśmy klejące z wnętrza urządzenia (z górnej
części bębna).
Ważne!
• Gorące powietrze wydzielane przez suszarkę może osiągać temperaturę do 60°C. Z
tego względu urządzenia nie można umieszczać na podłogach z materiałów nieodpornych na wysokie temperatury.
• Podczas pracy suszarki temperatura w pomieszczeniu, w którym się ona znajduje,
nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż
48
www.zanussi.com
3. Usunąć foliowy rękaw i polistyrenowe
podkładki z urządzenia.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Informacje dotyczące zasilania, typu prądu i
wymaganych bezpieczników podano na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa
jest przymocowana obok otworu wsadowego
(patrz rozdział „Opis urządzenia”).
Ostrzeżenie! Producent nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za zniszczenia
i obrażenia spowodowane
nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń
bezpieczeństwa.
Wymiany przewodu zasilającego można
dokonać wyłącznie w punkcie serwisowym.
Ostrzeżenie! Po zainstalowaniu
urządzenia przewód zasilający musi być
łatwo dostępny.
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Aby ułatwić załadowanie prania i opróżnianie
suszarki, można zmienić kierunek otwierania
drzwi.
Ostrzeżenie! Kierunek otwierania drzwi
może zmienić wyłącznie upoważniony
serwisant.
Prosimy o skontaktowanie się z najbliższym
punktem serwisowym. Serwisant wykona
zmianę kierunku otwierania drzwi na Państwa
koszt.
Dostępny w punkcie serwisowym lub w
sklepach specjalistycznych
Takie zestawy do bezpośredniego montażu
można wykorzystać do ustawienia suszarki
i pralki (o szerokości 60 cm, ładowanej od
przodu) w jednej kolumnie, w celu lepszego
wykorzystania miejsca. Pralka znajduje się
na dole, a suszarka na górze.
Należy uważnie przeczytać instrukcję
dołączoną do zestawu.
• Zestaw do odprowadzania skroplin
Dostępny w punkcie serwisowym lub w
sklepach specjalistycznych
Zestaw instalacyjny do bezpośredniego odprowadzenia skroplin do zbiornika, syfonu,
kanału spustowego itp. Zbiornika na skropliny nie potrzeba już opróżniać ręcznie,
jednak musi on pozostać na miejscu w
urządzeniu.
Należy uważnie przeczytać instrukcję
dołączoną do zestawu.
• Cokół z szufladą
Dostępny w punkcie serwisowym lub w
sklepach specjalistycznych
Do ustawienia suszarki na optymalnej wysokości i uzyskania dodatkowego miejsca
na przechowywanie (np. prania).
Należy uważnie przeczytać instrukcję
dołączoną do zestawu.
Specjalne akcesoria
• Łącznik między pralkę a suszarkę
www.zanussi.com
49
Opis urządzenia
Opis urządzenia
1 Blat roboczy
2 Zbiornik na skropliny
1
6
2
7
3
8
4
9
10
5
3 Tabliczka znamionowa
4 Wymiennik ciepła
5 Drzwi wymiennika ciepła
6 Panel sterowania
7 Filtry zatrzymujące fragmenty włókien
8 Drzwi
9 Kratka wentylacyjna
10 Regulowane nóżki
Panel sterowania
OPÓŹNIONY START
9 Przycisk
10 Wyświetlacz
Informacje widoczne na wyświetlaczu
1
2
3
4 5 6 7 8 9 10
1 Pokrętło wyboru programów z wyłącznikiem
2 Przycisk
Ekstra delikatne
3 Przycisk
Mniej zagnieceń
4 Przycisk
5 Przycisk
Szybkie suszenie
Brzęczyk
Czas
6 Przycisk
Kontrolki
stanu
funkcji
7
– Kontrolka
Kondenser
– Kontrolka
– Kontrolka
8 Przycisk
SYMBOL
OPIS
Czas do zakończenia (czas programu, czas opóźnienia rozpoczęcia programu)
Blokada uruchomienia
Filtry
Faza ochrony przed zagnieceniami
Zbiornik na skropliny
Błąd, niewłaściwy wybór
START/PAUZA
Przed pierwszym użyciem
Aby usunąć wszelkie pozostałości po procesie produkcyjnym, należy przetrzeć bęben su50
www.zanussi.com
szarki wilgotną ściereczką lub wykonać krótki
cykl suszenia (30 MIN) z umieszczonymi w
środku wilgotnymi ściereczkami.
1.
Obrócić pokrętło wyboru programów w
CZAS .
położenie
2.
Nacisnąć przycisk
START/PAUZA .
Tabela programów
BAWEŁNA
EKSTRA SUCHE
7 kg
Dodatkowe funkcje/opcje
wszystkie1) oprócz
CZAS
Zastosowanie/właściwości
Dokładne suszenie grubych
lub wielowarstwowych tkanin,
np. ręczników frotte, płaszczy
kąpielowych.
BAWEŁNA
MOCNO WYSUSZONE
7 kg
wszystkie oprócz
CZAS
Dokładne suszenie grubych
lub wielowarstwowych tkanin,
np. ręczników frotte, płaszczy
kąpielowych.
BAWEŁNA
DO SZAFY 2)
7 kg
wszystkie oprócz
CZAS
Dokładne suszenie tkanin o
jednakowej grubości, np. ręczników frotte, dzianin, ściereczek.
BAWEŁNA
LEKKO SUCHE 2)
7 kg
wszystkie oprócz
CZAS
Do suszenia cienkich tkanin,
które będą prasowane, np.
dzianin, koszul bawełnianych.
7 kg
wszystkie oprócz
CZAS
Do suszenia cienkich tkanin,
które będą prasowane, np.
dzianin, koszul bawełnianych.
CZAS
Dokładne suszenie grubych
lub wielowarstwowych tkanin,
np. swetrów, pościeli, obrusów.
BAWEŁNA
DO PRASOWANIA
2)
SYNTETYKI
EKSTRA SUCHE
www.zanussi.com
3 kg
wszystkie oprócz
Oznaczenie na metce
Programy
maks. obciążenie (waga ubrań suchych)
Przegląd programów
3)
51
Dodatkowe funkcje/opcje
Zastosowanie/właściwości
SYNTETYKI
DO SZAFY 2)
3 kg
wszystkie oprócz
CZAS
Do suszenia cienkich tkanin,
które nie będą prasowane, np.
koszul nie wymagających prasowania, obrusów, ubrań
dziecięcych, skarpetek, bielizny z fiszbinami.
SYNTETYKI
DO PRASOWANIA
3 kg
wszystkie oprócz
CZAS
Do suszenia cienkich tkanin,
które będą prasowane, np.
dzianin, koszul bawełnianych.
MIESZANE
CZAS
JEANS
52
3 kg
EKSTRA DELIKATNE 4),
MNIEJ ZAGNIECEŃ ,
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY
START
Do suszenia tkanin bawełnianych i syntetycznych w niskiej
temperaturze.
7 kg
EKSTRA DELIKATNE ,
MNIEJ ZAGNIECEŃ ,
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY
START
CZAS
Do dalszego suszenia poszczególnych rzeczy.
7 kg
EKSTRA DELIKATNE ,
MNIEJ ZAGNIECEŃ ,
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY
START
Do suszenia codziennych
ubrań, takich jak dżinsy, bluzy
itp., o różnej grubości materiału (np. na kołnierzu, mankietach i szwach).
Oznaczenie na metce
maks. obciążenie (waga ubrań suchych)
Programy
3)
3)
www.zanussi.com
ŁATWE PRASOWANIE
DZIECIĘCE
CHŁODZENIE
Dodatkowe funkcje/opcje
Zastosowanie/właściwości
1 kg
(lub 5
koszul)
EKSTRA DELIKATNE ,
MNIEJ ZAGNIECEŃ ,
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY
START
Specjalny program z mechanizmem zapobiegającym gnieceniu ubrań dla tkanin nie wymagających prasowania takich jak koszule i bluzy; dla
ograniczenia prasowania. Wyniki zależą od rodzaju tkaniny
i jej wykończenia. Umieścić
tkaniny w suszarce tuż po odwirowaniu; po wysuszeniu natychmiast wyjąć tkaniny i powiesić na wieszakach.
2 kg
EKSTRA DELIKATNE ,
MNIEJ ZAGNIECEŃ ,
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY
START
Program „Ubranka dziecięce”
to specjalny program umożliwiający suszenie rzeczy bezpośrednio do noszenia.
1 kg
BRZĘCZYK
Trwający około 10 minut program specjalny do odświeżania lub delikatnego czyszczenia tkanin za pomocą dostępnych na rynku środków do
czyszczenia chemicznego.
Należy stosować wyłącznie
produkty określone jako nadające się do stosowania w suszarce, postępując zgodnie z
instrukcjami producenta.
1) Funkcji
EKSTRA DELIKATNE nie można wybrać z programem
2) Zgodnie z normą IEC61121
3) wybrać opcję EKSTRA DELIKATNE
4) auto
www.zanussi.com
Oznaczenie na metce
maks. obciążenie (waga ubrań suchych)
Programy
SZYBKIE SUSZENIE
53
Sortowanie i przygotowanie prania
Sortowanie prania
• Sortowanie według rodzaju tkaniny:
– Bawełna/bielizna do grupy programów
Bawełna .
– Tkaniny mieszane i syntetyczne do grupy
programów Syntetyki .
• Sortowanie według oznaczenia na metce –
interpretacja oznaczeń:
• Opróżnić kieszenie. Wyjąć metalowe przedmioty (spinacze, agrafki itp.).
• Odwrócić na drugą stronę rzeczy dwuwarstwowe (np. w kurtce z bawełnianą podpinką bawełniana warstwa powinna być wywrócona na zewnątrz). Zapewnia to lepsze
schnięcie tkanin.
Zasadniczo można suszyć w suszarce
Ważne! Nie przeładowywać urządzenia.
Przestrzegać zaleceń dotyczących
maksymalnego ciężaru wsadu.
Suszyć w normalnej temperaturze
Ciężar prania
Suszyć w obniżonej temperaturze
Nie suszyć w suszarce
Ważne! Nie należy umieszczać w urządzeniu
prania, które zgodnie z oznaczeniem na metce nie może być suszone w suszarce bębnowej.
Tego urządzenia można używać do suszenia
mokrego prania, które zgodnie z oznaczeniem
na metce może być suszone w suszarce bębnowej.
• Nie należy suszyć nowych kolorowych tkanin z jasnymi rzeczami. Kolorowe tkaniny
mogą farbować.
• Nie suszyć koszul bawełnianych ani dzianin
za pomocą programu Ekstra suche . Rzeczy mogą się skurczyć!
Przygotowanie prania
• Aby uniknąć splątania się prania, należy:
zamknąć zamki błyskawiczne, zapiąć poszwy i związać troczki lub tasiemki (np. fartuchów).
Rodzaj tkaniny
Ciężar
Płaszcz kąpielowy
1200 g
Serwetka
100 g
Poszwa
700 g
Prześcieradło
500 g
Poszewka na poduszkę
200 g
Obrus
250 g
Ręcznik frotte
200 g
Ściereczka
100 g
Koszula nocna
200 g
Figi damskie
100 g
Koszula męska
600 g
Koszula męska
200 g
Piżama męska
500 g
Bluzka
100 g
Slipy męskie
100 g
Codzienna eksploatacja
Włączanie urządzenia
Ustawić pokrętło wyboru programów na dowolny program. Urządzenie włączy się.
54
www.zanussi.com
Eksploatacja
1
2
3
5
4
DELIKATNE
Do łagodnego suszenia delikatnych i wrażliwych
na działanie wysokiej temperatury tkanin (np.
akrylu, wiskozy) noszących oznaczenie:
WYDŁ. FAZA ANTYZAGNIECENIOWA
Wydłuża fazę chroniącą przed zgnieceniami do
90 minut. Zapobiega to zbijaniu się prania i powstawaniu zagnieceń.
SZYBKIE SUSZENIE
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje skrócenie
cyklu suszenia we wszystkich programach
BAWEŁNA i
SYNTETYKI .
BRZĘCZYK
Dźwiękowe potwierdzenie:
• zakończenia cyklu
• rozpoczęcia i zakończenia fazy chroniącej
przed zagnieceniami
• przerwania cyklu
• błędu
CZAS
funkcja dostępna po wybraniu programu
Czas . Można wybrać czas trwania programu od
10 minut do 2 godzin w 10 minutowych odstępach.
OPÓŹNIONY START
umożliwia opóźnienie uruchomienia programu suszenia w zakresie od 30 minut do 20 godzin. Wielokrotnie naciskać przycisk Opóźniony start , aż
na wyświetlaczu pojawi się wymagana wartość
czasu opóźnionego uruchomienia.
www.zanussi.com
Włączanie blokady uruchomienia
Można włączyć blokadę uruchomienia, aby
zapobiec przypadkowemu włączeniu programu lub przypadkowej zmianie trwającego programu. Blokada uruchomienia blokuje również
wszystkie przyciski i pokrętło wyboru programów. Blokadę uruchomienia można włączyć
lub wyłączyć, naciskając jednocześnie przyciski
EKSTRA DELIKATNE i
MNIEJ ZAGNIECEŃ przez 5 sekund.
– Przed rozpoczęciem programu: urządzenia
nie można uruchomić.
– Po rozpoczęciu programu: nie można zmienić trwającego programu.
Ikona
pojawia się na wyświetlaczu, aby zasygnalizować włączenie blokady uruchomienia.
Blokada uruchomienia nie wyłącza się po zakończeniu programu.
Aby ustawić nowy program, należy najpierw
wyłączyć blokadę uruchomienia.
Uruchamianie programu
Start/pauza . Nastąpi
Nacisnąć przycisk
uruchomienie programu.
Wyświetlacz wskazuje postęp programu za
pomocą odliczania czasu.
Zmiana programu
Aby zmienić wykonywany program, należy
najpierw ten program wyłączyć, ustawiając
pokrętło wyboru programów w pozycji wyłą. Wybrać nowy program i nacisnąć
czenia
START/PAUZA .
przycisk
Po uruchomieniu programu nie można
zmienić bezpośrednio. Jeśli mimo
wszystko zostanie podjęta próba zmiany programu za pomocą pokrętła wyboru programów, ikony postępu programu oraz wskaźniki
konserwacji zaczną migać. Jeśli zostanie naciśnięty przycisk funkcji (oprócz przycisku
BRZĘCZYK ), na wyświetlaczu pojawi się ko. Nie spowoduje to zmiany promunikat
gramu suszenia (ochrona prania).
55
Zakończenie cyklu suszenia/wyjmowanie
prania
Po zakończeniu cyklu suszenia na wyświetlaczu pojawi się migająca ikona ochrony przed
, a także kontrolki ostrzegazagnieceniami
FILTR i
ZBIORNIK WODY . Jewcze:
BRZĘCZYK , przez
śli naciśnięto przycisk
około minutę emitowany będzie przerywany
sygnał akustyczny.
najpóźniej wyjąć pod koniec fazy chroniącej
przed zagnieceniami, aby zapobiec powstawaniu zagnieceń).
Po cyklach suszenia automatycznie następuje faza chroniąca przed zagnieceniami, która trwa ok. 30 minut. Podczas tej fazy bęben obraca się od czasu do czasu. Pozwala to zapobiec zbijaniu się bielizny oraz
powstawaniu zagnieceń. Pranie można wyjąć
w dowolnej chwili podczas trwania fazy chroniącej przed zagnieceniami. (Pranie należy
3.
4.
1.
2.
5.
Otworzyć drzwi.
Przed wyjęciem prania, należy usunąć
fragmenty włókien z mikrofiltra. Zaleca się
wykonywanie tej czynności wilgotną dłonią. (Patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”).
Wyjąć pranie.
Ustawić pokrętło wyboru programów w
(wył.).
pozycji
Zamknąć drzwi.
Po każdym suszeniu
• Wyczyścić filtry.
• Opróżnić zbiornik na skropliny.
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie filtrów
Filtry zatrzymują wszelkie fragmenty włókien,
które zbierają się podczas suszenia. Aby zapewnić doskonałą pracę suszarki, po każdym
cyklu suszenia należy oczyścić filtry (mikrofiltry i filtry zatrzymujące fragmenty włókien).
II
I
1
2
3
4
5
6
7
I
Uwaga! Nigdy nie wolno uruchamiać
suszarki bez filtrów albo z uszkodzonymi
lub zatkanymi filtrami.
II
Czyszczenie uszczelki drzwi
Wytrzeć uszczelkę drzwi wilgotną szmatką tuż
po zakończeniu cyklu suszenia.
Opróżnianie zbiornika na skropliny
Zbiornik na skropliny należy opróżnić po każdym cyklu suszenia.
56
www.zanussi.com
• Nie używać ostrych przedmiotów do czyszczenia.
6
7
Czyszczenie bębna
Uwaga! Woda ze zbiornika na skropliny
nie nadaje się do picia ani do
przyrządzania potraw.
Jeśli program przerwano z powodu konieczności opróżnienia zbiornika na skropliny: Nacisnąć przycisk START/PAUZA , aby
kontynuować cykl suszenia.
Czyszczenie wymiennika ciepła
Uwaga! Nie stosować myjek stalowych
ani innych szorstkich przedmiotów do
czyszczenia bębna.
Wapno zawarte w wodzie lub środkach
czyszczących może spowodować powstanie ledwo widocznej powłoki na wewnętrznej stronie bębna. Stopień, do którego
pranie zostało wysuszone nie jest już wtedy
wiarygodnie wykrywany. Pranie jest bardziej
wilgotne niż zwykle po wyjęciu z suszarki.
Do wytarcia wnętrza bębna i żeber bębna
użyć standardowego środka czyszczącego
(np. na bazie octu).
Czyszczenie panelu sterowania i obudowy
Ważne!
• Nie wolno używać suszarki bez wymiennika
ciepła.
• Zanieczyszczony wymiennik ciepła powoduje większe zużycie prądu (wydłużenie cyklu suszenia) oraz uszkodzenie suszarki.
Uwaga! Nie wolno stosować środków do
czyszczenia mebli lub aktywnych
środków czyszczących do czyszczenia
urządzenia.
Stosować wilgotną szmatkę do przetarcia panelu sterowania i obudowy.
Co zrobić, gdy …
Rozwiązywanie problemów we własnym zakresie
Problem1)
Suszarka nie
działa.
Prawdopodobna przyczyna
Środek zaradczy
Suszarka nie jest podłączona do źródła zasilania.
Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego.
Sprawdzić bezpiecznik w szafce z bezpiecznikami (instalacja domowa).
Drzwi urządzenia są otwarte.
Zamknąć drzwi.
Nie naciśnięto przycisku Start/Pauza .
Nacisnąć przycisk Start/Pauza .
www.zanussi.com
57
Wybrano niewłaściwy program.
Ustawić odpowiedni program. 2)
Zatkany filtr zatrzymujący fragmenty włókien.
Wyczyścić filtr zatrzymujący fragmenty
włókien. 3)
Zablokowany wymiennik ciepła.
Wyczyścić wymiennik ciepła. 3)
Zostało przekroczone dopuszczalne obciążenie.
Przestrzegać zaleceń dotyczących maksymalnego załadunku.
Zakryta kratka wentylacyjna.
Odkryć kratkę wentylacyjną w podstawie
urządzenia.
Osad na wewnętrznej powierzchni bębna.
Oczyścić wnętrze bębna.
Wysoka twardość wody.
Ustawić odpowiednią twardość wody 4).
Filtry są niewłaściwie zamontowane.
Zamontować filtr drobny i/lub zatrzasnąć
filtr zgrubny.
Należy spróbować zmienić parametry po
uruchomieniu programu.
Wyłączyć i następnie włączyć suszarkę.
Ustawić odpowiednie parametry.
Pokrętło wyboru programów znajduje się w
położeniu "O" (wył.) .
Obrócić je w położenie OŚWIETLENIE
BĘBNA (jeśli dotyczy) lub wybrać inny program.
Żarówka jest przepalona.
Wymienić żarówkę (patrz następny rozdział).
Czas trwania
programu nie
jest zgodny z
czasem wyświetlanym na
wyświetlaczu
LCD5)
Czas do zakończenia programu jest obliczany na podstawie: typu, ilości i wilgotności prania.
Proces automatyczny – nie jest to wada
urządzenia.
Program nie
działa
Pełny zbiornik wody.
Opróżnić zbiornik wody, 3) i nacisnąć przycisk START/PAUZA .
Cykl suszenia
jest za krótki
Mała ilość prania./Zbyt suche pranie dla
wybranego programu.
Wybrać program sterowany czasowo lub
wyższy poziom wysuszenia (np. EKSTRA
SUCHE ).
Zatkany filtr zatrzymujący fragmenty włókien.
Wyczyścić filtr zatrzymujący fragmenty
włókien.
Za dużo wsadu.
Przestrzegać zaleceń dotyczących maksymalnego załadunku.
Pranie jest niewystarczająco odwirowane.
Odwirować pranie w odpowiedni sposób.
Wyjątkowo wysoka temperatura w pomieszczeniu – nie jest to problem urządzenia.
Obniżyć temperaturę w pomieszczeniu, jeśli jest to możliwe.
Niezadowalające efekty suszenia.
Drzwi nie zamykają się
Wskazanie
Err (błąd) na
wyświetlaczu.
5)
Nie działa oświetlenie bębna
Cykl suszenia
jest za długi6)
1) W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu LCD komunikatu o błędzie (np. E51 – tylko suszarki z
wyświetlaczem LCD): Wyłączyć i następnie włączyć suszarkę. Ustawić program. Nacisnąć przycisk Start/
Pauza . Problem nadal występuje? – należy skontaktować się z miejscowym punktem serwisowym i
podać kod błędu.
2) należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi programów – patrz rozdział Przegląd programów
58
www.zanussi.com
3) patrz rozdział Konserwacja i czyszczenie
4) patrz rozdział Ustawienia urządzenia
5) tylko suszarki z wyświetlaczem LCD
6) Uwaga: Po 5 godzinach cykl kończy się automatycznie (patrz rozdział Zakończenie cyklu suszenia).
Dane techniczne
Wymiary (mm)
Szerokość/wysokość/głębokość
850 x 600 x 580 mm
Maks. głębokość
(przy otwartych drzwiach urządzenia)
1090 mm
Maks. szerokość
(przy otwartych drzwiach urządzenia)
950 mm
Podłączenie do sieci elektrycznej
Napięcie
230 V
Częstotliwość
50 Hz
Bezpiecznik
10 A
Łączna moc
2350 W
Pojemność bębna
108 l
Masa urządzenia
43,5 kg
Pranie: maks. ciężar
7 kg
Rodzaj użytkowania
W gospodarstwie domowym
Temperatura otoczenia
Zużycie energii1)
Min.
5°C
Maks.
35°C
kWh/cykl
4,16 kWh
Roczne zużycie energii2)
504 kWh
Klasa efektywności energetycznej
B
Pobór mocy
Tryb czuwania
0,40 W
Tryb wyłączenia
0,40 W
1) Zgodnie z normą EN 61121 (przy suszeniu 7 kg tkanin bawełnianych odwirowanych z prędkością 1000
obr./min).
2) Roczne zużycie energii w kWh przy założeniu 160 cykli suszenia ze standardowym programem do tkanin
bawełnianych, z pełnym lub częściowym załadunkiem i przy stosowaniu trybów energooszczędnych.
Rzeczywiste zużycie energii na cykl zależy od sposobu użycia urządzenia (Dyrektywa UE 392/2012).
Ustawienia urządzenia
Ustawienie
BRZĘCZYK wyłączony na
stałe
Wprowadzenie
1.
2.
3.
www.zanussi.com
Ustawić pokrętło wyboru programów na dowolny program.
Jednocześnie nacisnąć przyciski
SZYBKIE SUSZENIE i
MNIEJ ZAGNIECEŃ i przytrzymać je w tej pozycji przez około
5 sekund.
Brzęczyk zostanie domyślnie wyłączony na stałe.
59
Twardość wody
Zależnie od położenia geograficznego woda może zawierać
różne ilości kamienia i soli mineralnych, co powoduje, że ma
różną wartość przewodności.
Wahania wartości przewodności wody w stosunku do ustawień fabrycznych mogą nieznacznie wpływać na wilgotność prania po zakończeniu
programu suszenia. Suszarka
umożliwia regulowanie czułości
czujnika suszenia w oparciu o
wartości przewodności wody.
60
1.
2.
3.
4.
Ustawić pokrętło wyboru programów na dowolny program.
Jednocześnie nacisnąć przyciski
SZYBKIE SUSZENIE i
START/PAUZA i przytrzymać je w tej pozycji przez około 5 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie:
–
mała przewodność <300 mikro S/cm
–
średnia przewodność 300-600 mikro S/cm
–
wysoka przewodność >600 mikro S/cm
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
START/PAUZA , aż do ustawienia właściwego poziomu.
Aby zapamiętać ustawienie, należy jednocześnie nacisnąć przyciski
SZYBKIE SUSZENIE i
START/PAUZA lub obrócić pokrętło w położenie
wyłączenia.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
61
62
www.zanussi.com
www.zanussi.com
63
125986722-A-192013
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising