Partner | Gladiator 550 | User manual | Partner HG 550 Brugermanual

Partner HG 550             Brugermanual
A
LIBRETTO D’ISTRUZIONI
INSTRUCTION MANUAL
GB
DE
IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit.
Retain these instructions for future reference.
BETRIEBSANWEISUNG WICHTIGE INFORMATION:
Lesen Sie diese Hinweise zur Handha-bung des Geräts aufmerksam durch. Verwenden Sie es erst, wenn Sie sicher sind, daß Sie
alle Anweisungen verstanden haben und gut aufbewahren.
IT
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HU
IMPORTANTS: Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire atentivement les instructions et assurez-vous de les avoir comprises. Conservez les instructions pour référence ultérieure.
Jótállást vállalni csak rendeltetésszerüen használatba vett
gépekre tudunk. Kérj ü hogy a gép használatba vétele elött
gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.
EΓXEIPI∆IO XEIPIΣMOE ΣHMANTIKEΣ
MANUEL D’INSTRUCTIONS RENSEIGNEMENTS
FR
GR
ΠΛHPOΦOPIEΣ: ∆ιαβάστε πρoσεxτιxά αvτές τις οδηγίες
xαι Φρovτίστε vα τις xαταvoήσετε αvτ& τo µηχάvηµα xαι
Φuλάξτε το για vα το σuµβοuλεύεστε στο µέλλοv.
HANDLEIDING
NL
BELANGRIJKE IMPORTANTS: Lees deze handleiding aandachtig en zorg dat u ailes begrijpt alvorens de kettingzaag te
gebrulken en be-waar ze voor toekomstige raadpleging.
VIKTIG INFORMASJON: Les disse anvisningene nøye
og forsikre deg om at du forstår dem før du bruker
enheten og oppbevar dem for sen-ere bruk.
B3
CZ
BRUKERHÅNDBOK
NO
INSTRUKCJA OBS≥UGI
PL
Gwarancja traci waΩnoß∫ w przypadku uΩywania
urzådzenia do celów innych niΩ wymienione w instrukcji
obs≤ugi. Prosimy o uwaΩne przeczytanie instrukcji oraz o
stoowanie si™ do zalece~ i wskazówek w niej zawartych.
OHJEKIRJA
FI
Electrolux Outdoor Products
Via Como 72
23868 Valmadrera (Lecco)
ITALIA
Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671
Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice.
Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and
trademarks in several countries.
© Electrolux Outdoor Products Italy
PN 249512 REV. 02 (03/05)
NÁVOD NA OBSLUHU Dôleæitá informácia: Pred
SK
pouæitím stroja si starostlivo preËítajte tento návod na
obsluhu a uistite sa æe ste mu dôkladne porozumeli.
Návod starostlivo uschovajte pre potrebu v budúcnosti.
BRUKSANVISNING
SE
VIKTIG INFORMATION: Läs instruktionerna noggrant och
försäkra dig om att du förstår dem innan du använder
utrustningen och spara dem för framtida behov.
ИНCTPYKЦИИ BAЖHЫE CBEДEHИЯ:
RU
BRUGERHÅNDBOG
DK
The Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million
Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are
sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
TÄRKEÄÄ TIETOA: Lue nämä ohjeet huolellisesti ja
varmista, että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää
tätä laitetta ja säilytä myöhempää tarvetta varten.
VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne
omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere
henvisning.
EE
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ES
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Lea atentamente las instrucciones y asegúrese de entenderlas antes de utilizar esta aparato. Conserve las instrucciones para la referencia en el futuro.
LV
MANUAL DO OPERADOR
PT
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente estas instruções e tenha certeza de entendë las
antes de usar a serra e guarde para consulta futura.
B2
B1
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Leggere le istruzioni
attentamente e capirle bene prima di usare l’utensile.
Conservare per ulteriore consultazione.
TR
Bнимaтeльнo пpoчитать инстрyкции и хрoщo их
пoнять, пepeд тeм как пoльзoвaтьcя блoкoм.
Хpaнить инcтpyкции для дaльнейшиx кoнcyльтаций.
KASUTUSJUHEND TÂHTIS INFORMATSIOON: Lugege
kasutusjuhend enne seadme kasutamist kindlasti põhjalikult
läbi ning veenduge, et olete kõigest täpselt aru saanud.
C
B4
B5
C
F2/F4
F4
F3/F5
F6
G
STOP
H1
D
2 Strokes Engine
totally sintetyc oil
Partner oil
McCulloch
oil
50:1
40:1
2%
E
H3
2,5%
1 ltr
20 cm3
1 ltr
25 cm3
100
5
100
4
10
200
5
125
15
300
10
250
20
400
20
500
F1
H2
H4
A. Almen beskrivelse
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
KLINGER
KLINGESKINNER
HÆTTE BRÆNDSTOFBLANDING
HÅNDGREB FORTIL
STARTGREB
CYLINDERVÆRN
TÆNDRØR
HÅNDGREB BAGTIL
SPEEDER AFTRÆKKER
STOPKONTAKT
GEARKASSE
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
SMØRENIPPEL
SIKKERHEDSGREB
LUFTFILTER
PRIMER
HÅNDGREB KONTROLANORDNING
FED BLANDING
SPÆRREKNAP DREJEHÅNDGREB
SIKKERHEDSGREB HÅNDGREB FORTIL
HÅNDBESKYTTELSESINDRETNING
BESKYTTELSESINDRETNING TIL FRAGTEN
PRODUKTETS IDENTIFIKATIONSMÆRKE
BETYDNING:
1) Garanteret lydintensitet i
henhold til Direktivet
2000/14/EØF
2) Fabrikantens navn og
adresse
3) Fremstillingsår (de sidste
to tal; f.eks. 03=2003)
4) Produktets kode
5) Serienummer
6) Model/type
7) EU-overensstemmelsesmærke
Almene sikkerhedsnormer
GIV AGT!
• Anvend hækkeklipperen hensigtsmæssigt for at undgå ulykker.
• Man skal overholde påbudene og anvisningerne for at sikre en forholdsmæssigt sikker og effektiv anvendelse af dette apparat.
• Brugeren har pligt til at overholde påbudene og anvisningerne i denne vejledning, som følger med apparatet.
• Vær opmærksom på billederne på forsiden og teksten i vejledningen; til hvert
kapitel hører der en illustreret henvisning på forsiden, hvor identifikationsbogstavet er opført.
Symbolernes betydning
DANSK - 1
Advarsel
Læs brugervejledningen
omhyggeligt igennem og sørg for
at være fuldstændigt klar over,
hvordan samtlige styreanordninger
fungerer.
Sikkerhedsklæder:
Godkendte beskyttelsesbriller
eller beskyttelsesvisir,
typegodkendt
beskyttelseshjelm, høreværn
Sikkerhedsklæder:
Godkendte handsker
Sikkerhedsklæder:
Godkendte sikkerhedsstøvler
Undlad at ryge under
påfyldning og anvendelse
Choker (visuel hjælp).
B. Beskrivelse af maskinens sikkerhedsudstyr,
eftersyn og vedligeholdelse
GIV AGT! Motorsaven må under ingen omstændigheder anvendes, hvis sikkerhedsanordningerne ikke fungerer upåklageligt
• I dette kapitel fremstilles det sikkerhedsudstyr,
som maskinen er forsynet med, samt de eftersyn og vedligeholdelsesindgreb der skal foretages for at sikre, at det bliver ved med at fungere upåklageligt.
• Kapitlet Almen beskrivelse gør det nemmere at
finde frem til de dele, der fremstilles i dette
kapitel.
• Risikoen for ulykker stiger betydeligt, hvis
vedligeholdelsen ikke foretages regelmæssigt
eller ikke foretages på professionel vis. Hvis I er
i tvivl om noget, bedes I rette henvendelse til et
autoriseret servicecenter.
B1 Sikkerhedsgreb
• Denne anordning er beregnet til at hindre en
hændelig aktivering af speeder-aftrækkeren A,
d.v.s. aftrækkeren A kan kun aktiveres, hvis der
samtidig trykkes på sikkerhedsgrebet B. Takket
være 2 særskilte fjedre går speeder-aftrækkeren
A og sikkerhedsgrebet B automatisk tilbage til
udgangsstillingen, når håndgrebet slippes.
B1 Stopkontakt
• Hvis man trykker på stopkontakten C i den af
symbolet angivne retning, slukkes motoren.
• For at kontrollere, om den fungerer ordentligt,
skal man tænde for motoren og forvisse sig
om, at motoren slukkes, når stopkontakten C
stilles på Stop.
B2 Klingeskinne
• Klingeskinnen (A) er en vigtig anordning, som er
blevet udviklet for at undgå hændelig kontakt
mellem kropsdele og klingerne.
• Man skal med jævne mellemrum undersøge, om
anordningen er intakt og om nødvendigt lade
den udskifte på et autoriseret servicecenter.
B3 Håndbeskyttelsesanordning
• Håndbeskyttelsesanordningen (B) hindrer
enhver hændelig kontakt mellem hænderne og
klingeenheden.
• Man skal med jævne mellemrum og under alle
omstændigheder hvis beskyttelsesanordningen
udsættes for hårde stød kontrollere, om den er
intakt.
B4 Vibrationsdæmpesystem
• Vibrationsdæmpesystemet nedsætter overføringen af vibrationerne takket være fjedrene og
gummistøddæmperne mellem
motorenheden/klingeenheden og maskinens
håndgreb.
• Kontrollér fjedrene og gummistøddæmperne
med jævne mellemrum; undersøg, om de er
monteret rigtigt, og at de ikke fremviser revner
eller er deformererede.
B5 Lyddæmper
• Lyddæmperen anvendes til at formindske
støjniveauet så meget som muligt og bringer
udstødningsgassen fra forbrændingsmotoren
med gnisttænding væk fra brugeren.
• Overhold følgende procedurer for at sikre en
forsvarlig anvendelse af hækkeklipperen.
•
GIV AGT! Lyddæmperen kan blive meget
hed under anvendelsen, og det tager noget
tid for den at køle af, efter at motoren er
blevet slukket; man skal derfor udvise særlig
forsigtighed, hvis man af hvilken som helst
årsag kommer i kontakt med området i
nærheden af lyddæmperen.
•
Pas ligeledes på brandfaren. Kontrollér
med jævne mellemrum, om lyddæmperen er
DANSK - 2
korrekt fastskruet til maskinen; maskinen må
under ingen omstændigheder anvendes, hvis
lyddæmperen er defekt eller beskadiget.
•
GIV AGT! Udstødningsgassen fra forbrændingen i en forbrændingsmotor med
gnisttænding er giftig, og derfor må maskinen ikke anvendes i lukkede rum.
•
GIV AGT! Udstødningsgassen kan blive
meget hed og kan indeholde gnister, hvorfor
det er vigtigt ikke at bringe brændbare produkter i nærheden.
C. SIKKER ANVENDELSE
Almene forholdsregler
• Dette apparat må udelukkende anvendes til de
formål, det er beregnet til.
• Dette apparat må ikke anvendes til andre formål
end at trimme eller klippe buskformede træer,
hække eller buske.
• Man skal altid holde godt fast om apparatet
med begge hænder.
• Man skal sørge for, at man er i stand til at
standse motoren og klingerne, hvis der opstår
behov derfor (Jævnfør kapitlet Start og standsning af motoren).
• GIV AGT! Hækkeklipperens klinger bliver ved
med at bevæge sig på grund af inertikraft, efter
at der er blevet slukket for motoren; pas derfor
på hænderne, der er reelt fare for amputering af
fingrene.
• Før ibrugtagning skal man altid undersøge
maskinen omhyggeligt.
• Sørg for, at der ikke er løse skruer, beskadigede
dele eller brændstofudslip.
• UDSTØDNINGSGASSEN ER GIFTIG, OG HVIS
DEN INDÅNDES, OPSTÅR DER DERFOR FARE
FOR GASFORGIFTNING OG ENDDA DØDSFALD.
• Børn må under ingen omstændigheder anvende
denne maskine.
• Man skal sørge for, at hækkeklipperen under
ingen omstændigheder anvendes af børn eller
personer, der ikke har tilstrækkeligt kendskab til
nærværende anvisninger eller ikke råder over de
fornødne forudsætninger. Der er nogen steder
lokalt fastsat bestemte aldersgrænser for brug.
• Alle brugerne skal være klar over, hvordan
maskinen anvendes helt sikkert som beskrevet i
nærværende vejledning og have kendskab til
skæremetoderne, eventuelt ved en praktisk
forevisning.
• Hvis maskinen lånes ud eller sælges videre, skal
man lade denne vejledning følge med, således
at de fremtidige brugere kan få indblik i apparatet og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal
træffes.
DANSK - 3
• Man skal anvende typegodkendte, tætsluttende
sikkerhedsklæder samt skridsikkert fodtøj,
handsker, beskyttelsesbriller og hørepropper.
• Undlad at bære vidde klæder eller smykker,
som kan hænge fast i de maskinedele, der
bevæger sig.
• Sørg for, at håret holdes over skulderen.
• Udforsk arbejdsstedet nøje og pas på alle farer
(f.eks. veje, stier, elkabler, farlige træer, osv.).
• Ryd arbejdsområdet for dåser, flasker, sten osv.
• Hvis klingen kommer i berøring med genstande,
risikerer brugeren, andre personer eller dyr i
nærheden af maskinen at komme alvorligt til
skade.
• Man må under ingen omstændigheder forsøge
at anvende maskinen, hvis der mangler dele
eller udstyr, eller hvis der er blevet foretaget
ændringer på den af andre end et Autoriseret
Servicecenter.
• Operatøren eller brugeren påtager sig ethvert
ansvar for ulykker, hvor tredjemand eller deres
goder involveres, samt for de farer, disse
udsættes for.
• Tag højde for de farer, som ikke høres på grund
af støjen fra maskinen.
• Sørg for, at der er andre mennesker indenfor en
afstand, hvor de kan høre jer i tilfælde af
ulykker.
• Unlad at anvende maskinen, hvis I er trætte eller
har indtaget stoffer såsom narkotika eller spiritus, som forandrer deres fysiske tilstand.
• Hvis hækkeklipperen flyttes med et transportmiddel, skal den placeres og fastgøres sikkert,
så man ikke risikerer, at der strømmer brændstof ud.
• Når maskinen transporteres eller opmagasineres, skal man altid påmontere beskyttelsesindretningen til klingerne for at undgå at
komme til skade.
• GIV AGT: DET TILRÅDES KRAFTIGT AT
ANVENDE ORIGINALT TILBEHØR OG
RESERVEDELE.
Forholdsregler, der skal træffes for at
garantere en sikker anvendelse af maskinen
• Man skal sørge for, at mennesker eller dyr
befinder sig på en sikker afstand (mindst 10
meter væk). Sæt om nødvendigt varselssignaler
op for at holde personer og dyr på en sikker
afstand.
• Hvis der spildes brændstof på apparatet, skal
man før det sættes i gang sørge for, at motoren
er fuldstændigt tør.
• Sørg for at holde håndgrebene tørre og rene.
• Undlad at sætte apparatet i gang, hvis klingerne
er beskadigede eller for slidte.
• Hvis man anvender Electrolux sikkerhedsvisir,
skal man sørge for at tage den gennemsigtige
beskyttelsesfilm af plastik af, såfremt den forefindes.
• Hold alle legemsdele og klædestykker væk fra
klingerne, mens motoren startes eller kører.
• Sørg for altid at stå sikkert på benene.
• Man må ikke anvende hækkeklipperen, hvis
man står på en stige eller ustabile flader.
• Hvis man skal klippe eller beskære høje hække
eller buske, skal man anvende solidt, sikkert
stillads, undlade at læne sig ud over det, og
sørge for ikke at miste balancen på noget tidspunkt.
• Hvis man rammer en genstand utilsigtet, skal
man straks slukke for motoren og undersøge
udstyret.
• Man skal sørge for, at håndgrebet og værnet
altid er placeret rigtigt, mens maskinen anvendes.
• Mens der foretages klipning og trimning, skal
motoren altid køre ved et højt omdrejningstal,
eftersom disse arbejder under ingen
omstændigheder må udføres, mens motoren
kører på et lavt omdrejningstal.
• Man må under ingen omstændigheder hæve
hækkeklipperen længere op end til skulderhøjde.
• Man skal altid vente, indtil motoren kører på
minimum, før man flytter apparatet videre til en
ny del af busken eller hækken.
• Stands motoren, når man skifter arbejdssted,
eller før man undersøger klingerne.
• Før man genoptager skærearbejdet, skal man
kontrollere, om man står i den rigtige stilling.
• For at nedsætte faren for brand, skal man sørge
for, at der ikke sidder sten og blade fast i
motoren eller lyddæmperen samt at der ikke er
for meget smøremiddel i dem.
• Pas på maskinens skarpe dele og varme overflader.
• Ved langvarig brug af maskinen eller andre
værktøjer udsættes operatøren for vibrationer,
der kan forårsage "Hvide fingre" ("Raynaud’s
phenomen"). Dette kan nedsætte hændernes
følsomhed, hvilket gør det sværere at skelne
mellem forskellige temperaturer, og forårsage
en generel ufølsomhed. Af denne årsag bør
operatøren nøje undersøge sine hænders og
fingres tilstand, hvis apparatet anvendes hele
tiden eller jævnligt. Hvis et af ovennævnte
symptomer forekommer, skal man opsøge en
læge med det samme.
D. Brændstofblanding
•
•
•
•
•
•
•
GIV AGT!
o Undlad at ryge under påfyldningen!
Åbn tankens hætte ved at løsne den langsomt.
Foretag påfyldningen udendørs, langt væk
fra flammer og gnister.
Der må under ingen omstændigheder fyldes
brændstof i tanken, mens motoren er tændt
eller varm (påfyldningen må først foretages,
når motoren køler af) for at undgå brandfare.
Undgå at olien og brændstoffet kommer i
kontakt med huden og øjnene.
Foretag påfyldningen på et sted, hvor der er
god udluftning.
Undlad at indånde benzindampene, da de er
giftige.
Benzinen må udelukkende opbevares i
beholdere, som egner sig til brændstof.
TILBEREDNING AF BLANDINGEN
GIV AGT!
• Der må ikke anvendes andre brændstoftyper
end den, som anbefales i denne vejledning.
• Dette apparat er udstyret med en totaktsmotor og skal derfor forsynes med en blanding
af blyfri benzin (med et oktantal på mindst =
a 90) og særlig, helt syntetisk olie til totaktsmotorer, beregnet til blyfri benzin, i det
forhold, der er angivet på oversigten på forsiden af punkt (D)
GIV AGT!
Man skal nøje checke oliens specifikationer, som er angivet på pakningen, for hvis
der anvendes olie, som ikke har de specifikationer, der er opført i denne vejledning, kan
der opstå alvorlige motorskader!
DANSK - 4
• For at opnå en bedre blanding skal man først
hælde olien og derefter benzinen i en typegodkendt beholder og ryste dunken ihærdigt (hver
gang der hældes brændstof fra dunken).
• Pas på ikke at spilde benzinen.
• Blandingens egenskaber forringes og ændres
med tiden, og derfor bør man kun tilberede den
mængde blanding, man har behov for hver
gang.
PÅFYLDNING
•
•
•
•
•
•
GIV AGT! Følgende forholdsregler nedsætter brandfaren:
Sørg for, at der er så god udluftning som
muligt.
Undlad at ryge eller anbringe varmekilder
eller gnister i nærheden af brændstoffet.
Foretag påfyldningen, mens motoren er i stå.
Åbn tankens hætte forsigtigt for at formindske eventuelt overtryk.
Tankens hætte må ikke fjernes, mens
motoren er i gang.
Luk hætten omhyggeligt efter påfyldningen.
• Foretag påfyldningen på et sted, hvor der er
god udluftning.
• Stil maskinen på en plan, bæredygtig flade, så
den ikke kan vælte, og tankens hætte skal
vende opad.
• Rens omhyggeligt rundt om tankens påfyldningsstuds, før hætten tages af, så der ikke
trænger snavs ind.
• Åbn dunkens hætte forsigtigt. Skru hætten på
blandingstanken af og fyld den nødvendige
mængde på ved hjælp af en tragt.
• Pas på ikke at spilde brændstoffet.
• Når man har fyldt tanken, skal man stramme
hætten omhyggeligt.
GIV AGT!
Hvis man kommer til at spilde brændstoffet,
skal man tørre maskinen godt af. Hvis man
kommer til at spilde brændstof på sig selv,
skal man straks skifte tøj. Undgå kontakt med
huden og øjnene.
GIV AGT!
Lyddæmperen bliver meget hed under anvendelsen og straks efter standsning af motoren.
Dette gælder også, når motoren kører på minimum. Vær opmærksom på, at der kan opstå
brandfare, især hvis der er brændbare materialer eller gasarter i nærheden.
OPBEVARING AF BRÆNDSTOFFET
• Benzinen er yderst brændbar.
• Sluk cigaretter, piper og cigarer, før I kommer i
nærheden af hvilken som helst slags brændstof.
• Brændstoffet skal opbevares på et køligt sted,
hvor der er god udluftning, og det skal opbevares i en typegodkendt beholder.
• Man må under ingen omstændigheder lade
motoren hvile med brændstof tilbage i tanken,
på steder med ringe udluftning, hvor gassen fra
benzinen kan spredes og derved nå frem til ild,
lys, flammer i brændere eller varmere, vandvarmere, tørreapparater m.m.
• Gassen, som brændstofferne frembringer, kan
forårsage eksplosioner eller brand.
• Undlad at opbevare for store brændstofmængder.
• For at undgå vanskeligheder ved start, anbefales det kraftigt at undgå, at al brændstoffet i
tanken bruges op.
E. Skæreteknik
GIV AGT!
Anvend tykke, typegodkendte handsker!
Med denne maskine kan der skæres på
to forskellige måder:
1 Vandret
2 Lodret.
•
•
•
•
1 Den vandrette skærestilling anvendes til at
skære toppen af buske, buskformede træer og
hække.
• Man skal skære fra højre til venstre.
• Hækkeklipperen må ikke anvendes over skulderhøjde.
2 Den lodrette skærestilling anvendes til at
DANSK - 5
•
•
beskære buske, buskformede træer og hække
på siden.
Man skal altid starte nedefra og skære opad.
Maskinen skal holdes fast med begge hænder.
Pres så meget som muligt på gasspjældets
aftrækker under skærearbejdet.
Når man er færdig, skal man slippe
gasspjældets aftrækker, vente, indtil motorens
omdrejningstal kommer ned på minimum; klingen bør nu gå i stå.
Fortsæt med det næste stykke.
Når man er kommet over til det næste stykke
og har indtaget en sikker stilling, kan man
genoptage arbejdet ved at presse så meget
som muligt på gasspjældets aftrækker.
F. Start og standsning af motoren
GIV AGT!
• Før maskinen sættes i gang, skal man læse
nærværende vejledning omhyggeligt igennem; vær særligt opmærksom på sikkerhedsindretningerne og de anbefalede personlige værnemidler.
• Før hver igangsætning skal man forvisse sig
om, at maskinen er i upåklagelig forfatning,
at samtlige sikkerhedsanordninger er
installerede og velfungerende; man skal
desuden nøje undersøge klingerne og undlade at anvende maskinen, hvis klingerne er
slidte, beskadigede eller fremviser tydelige
revner.
• Man skal kontrollere, om samtlige dæksler
og låg er påmonteret rigtigt.
• Man skal kontrollere, om gearkassens komponenter og dæksel er rigtigt monterede, da
man risikerer at komme alvorligt til skade,
hvis dette ikke er tilfældet.
GIV AGT!
Følg nedenstående procedure for at sætte
maskinen rigtigt i gang under helt sikre
forhold:
• Stil apparatet på plan, fast grund.
• Tag fat i startknappen med den ene hånd,
mens maskinen holdes fast med den anden,
så den ikke bevæger sig (Pas på ikke at
vikle startsnoren rundt om hånden), træk
forsigtigt i snoren, indtil man mærker en vis
modstand og træk derefter ihærdigt i den
(startproceduren ved varm og kold motor er
fremstillet nedenfor.
GIV AGT!
Undlad at trække startsnoren helt i bund og
slip den ikke brat, så den rammer maskinen,
da man risikerer at beskadige den.
START MED KOLD MOTOR
1 Stopknappen skal stå på "I" eller "START"
2 Drej chokeren (E) over til den lukkede stilling.
Tryk på brændstofpumpens gummiblære flere
gange, indtil blæren fyldes med brændstof (C).
Det er ikke nødvendigt at fylde blæren helt.
3 Træk i snoren, indtil motoren går i gang.
4 Hold godt fat i styrehåndgrebet og accelerér; nu
går chokeren automatisk tilbage til udgangsstillingen.
6 Motoren standses ved at trykke på stopknappen, så den kommer over på "0" eller "STOP"
START MED VARM MOTOR
1 Stopknappen skal stå på "I" eller "START"
4 Chokeren (E) i udgangsstilling.
5 Træk i snoren, indtil motoren går i gang.
6 Motoren standses ved at trykke på stopknappen, så den kommer over på "0" eller "STOP".
G. Regulering af karburator
GIV AGT!
Jeres maskine er muligvis forsynet med en
karburator med lavt emissionstal. Det anbefales at lade reguleringen af karburatoren foretage på et Autoriseret Servicecenter, som
råder over det fornødne udstyr til at sikre optimale præstationer ved et lavest muligt emissionstal.
• Motorens rigtige minimale omdrejningstal er
2800 omdrejninger som angivet i de tekniske
specifikationer i denne vejledning, og det må
udelukkende ændres af et autoriseret servicecenter.
• Hvis motoren slukkes, når den står på minimum, skal man dreje på skruen T; hvis den
drejes med uret, øges omdrejningstallet, mens
det nedsættes, hvis den drejes mod uret.
GIV AGT!
Samtlige ovennævnte indgreb må kun
foretages, såfremt samtlige skæreorganer er
rigtigt påmonterede.
DANSK - 6
H. Periodisk vedligeholdelse
GIV AGT!
• Undlad at foretage hvilken som helst reparation, der ikke er beskrevet i denne vejledning.
• Spørg et autoriseret servicecenter til råds,
hvis I er i tvivl om, hvilke reparationer, der
skal udføres eller hvordan.
• Garantien kan bortfalde, hvis der foretages
forkerte reguleringer af personale, der ikke
arbejder på et Autoriseret Servicecenter.
• Stil stopknappen (10) på STOP, før der foretages hvilket som helst indgreb på maskinen.
• Maskinen skal undersøges omhyggeligt før
ibrugtagning.
1 KLINGER
• Før maskinen sættes i gang, skal man undersøge deres slidtilstand og generelle forfatning;
hvis de er for slidte, skal man indlevere apparatet på et servicecenter for at få dem udskiftet.
• Pas på, klingerne er skarpe og farlige; håndtér
dem forsigtigt og anvend særlige beskyttelseshandsker, selvom der er slukket for motoren.
2 RENGØRING AF LUFTFILTRET
(Mindst hver 25. driftstime).
• Hæv luftfiltret med en skruetrækker og tag det
ud af dets leje (se billedet).
• Vask filtret med benzin.
• Tør filtret med luft.
• Sæt filtret på plads igen.
BEMÆRK: Filtret skal udskiftes, hvis det er revet
i stykker eller ødelagt.
3 SMØRING AF GEARKASSEN MED FEDT
(kun på visse modeller)
• Kom fedt beregnet til hurtige gear i gearkassen
hver 50. driftstime, gennem hullet (C).
DANSK - 7
4 TÆNDRØR
• Man skal med jævne mellemrum (mindst hver
50. time) afmontere og rense tændrøret og regulere afstanden mellem elektroderne (0,5 - 0,6
mm).
• Udskift det, hvis det er for slidt, eller under alle
omstændigheder inden der går 100 driftstimer.
• Hvis der forekommer for mange aflejringer, skal
man kontrollere reguleringen af karburatoren,
om olien og benzinen er blandet i det rigtig
forhold og checke om olien er af fremragende
kvalitet og beregnet til totaktsmotorer.
5 BRÆNDSTOFFILTER
• Når det skal renses eller udskiftes, skal man
fjerne tankens hætte og tage filtret ud ved hjælp
af en krog eller en lang tang.
• Man skal med jævne mellemrum, hver sæson,
henvende sig til et Servicecenter for at få foretaget almen vedligeholdelse og en rengøring af
de indre komponenter.
• Derved nedsættes risikoen for, at der opstår
pludselige problemer, maskinens levetid forlænges, og dens funktionsdygtighed forbedres.
JÆVNLIGE INDGREB:
For at undgå overophedning af motoren er det
vigtigt at fjerne støv og snavs fra åbningerne,
cylinderens dæksel og cylinderens lameller ved
hjælp af en træskraber.
LÆNGEVARENDE STILSTAND:
• Tøm tanken for brændstof og lad motoren
køre, indtil det resterende brændstof er
brugt helt op.
Fejlfindingsoversigt
Motoren går
ikke i gang
•
•
•
•
Kontrollér om STOP-kontakten står på I.
Kontrollér om der mindst er 25% af brændstoftankens rumindhold tilbage.
Kontrollér om luftfiltret er rent.
Fjern tændrøret, tør det, rens det og sæt
det på plads igen. Skift det om nødvendigt.
Udskift brændstoffiltret. Ret henvendelse til
leverandøren.
Kontrollér om metaltilbehøret er skarpt,
skulle dette ikke være tilfældet, ret henvendelse til forhandleren.
Motoren kører
ikke ordentligt
eller mister kraft
Maskinen går i
gang, men skærer
ikke ordentligt
•
•
•
•
•
Der bliver ved med at være problemer med motoren: Ret henvendelse til en officiel forhandler.
Miljøet
Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om,
hvordan man bibeholder maskinens miljøvenlige
egenskaber, som er blevet projekteret under dens
udvikling, samt om hvordan den anvendes korrekt
og hvordan olien og brændstoffet skal bortskaffes.
1. PROJEKTERING
I løbet af projekteringen har vi tilstræbt at udvikle
en motor med et lavt forbrug, et lavt emissionstal
og begrænset udstødning af forurenende gasser.
3. LÆNGERE STILSTAND
Man skal altid tømme tanken, hvorved man skal
træffe de samme forholdsregler som ved påfyldningen.
4. SKROTNING
Hvis maskinen ikke længere skal anvendes, må
den ikke efterlades i naturen; den skal derimod
afleveres til autoriserede firmaer, som bortskaffer
affald i henhold til den gældende lovgivning.
2. ANVENDELSE AF MASKINEN
Påfyldningen af brændstofblandingstanken skal
foretages således, at der ikke spredes brændstof
i miljøet.
DANSK - 8
Overensstemmelseserklæring
Undertegnede, som er bemyndiget af E.O.P., erklærer hermed, at følgende produkter af model /
TYPE: HT020 fra og med serienumrene fremstillet fra og med år 2004 af E.O.P., Valmadrera, Italien,
opfylder kravene i EU-Direktiverne: 98/37/EØF (Maskindirektivet), 93/68/EØF (Direktiv vedr. EUmærkning) & 89/336/EØF (Direktiv vedr. Elektromagnetisk Kompatibilitet), Direktiv 2000/14/EØF
(Bilag V).
Valmadrera, 15.10.04
Giuseppe Todero (Teknisk Leder)
Electrolux Outdoor Products Italy S.P.A.
Via Como 72, 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIEN
Tekniske specifikationer
Cylindervolumen (cm3)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
35
................................................................................................................................................................
26
...........................................................................................................................................................................
0,7
Cylinders indre diameter (mm)
Slaglængde (mm)
Effekt (kW)
25
Maksimal skærefrekvens (min-1)
........................................................................................................................................
............................................................................................................................
8500
....................................................................................................................................
2800
Maksimalt omdrejningstal (min-1)
Minimalt omdrejningstal (min-1)
Vægt uden væsker (kg)
2150
................................................................................................................................................
Brændstofblandingstankens rumindhold (cm )
3
...........................................................................................................
4,5
370
Lydtrykniveau ved operatørens øre LP,av dB(A) (ISO 11201) ................................................................................... 95,6
Målt lydintensitet LW,av dB(A) (ISO 3744) .......................................................................................................................... 106
Garanteret lydintensitet LW,av dB(A) (ISO 3744)
.......................................................................................................
108
Vibrationer håndgreb bagtil (m/s ) (ISO 8662-1)
.....................................................................................................
8
Vibrationer håndgreb fortil (m/s ) (ISO 8662-1)
.......................................................................................................
8
2
2
DANSK - 9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising