Whirlpool | IN D 2413 S | Instruction for Use | Whirlpool FBCD 362 NF ED Instruction for Use

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT IMPORTANTS
• ADVERTÈNCIA: A fi d'evitar cap perill per
inestabilitat, serà necessari posicionar o fixar
l'aparell segons les instruccions del fabricant.
• ADVERTÈNCIA: Mantingueu les obertures de
ventilació de l'aparell desembarassades.
• ADVERTÈNCIA: No feu malbé els tubs del circuit
de refrigeració de l'aparell.
• ADVERTÈNCIA: No utilitzeu mitjans mecànics,
elèctrics o químics diferents dels recomanats
pel fabricant per tal d'accelerar el procés de
descongelació.
• ADVERTÈNCIA: No utilitzeu ni introduïu
dispositius elèctrics dins els compartiments
de l'aparell si no són del tipus expressament
autoritzats pel fabricant.
• ADVERTÈNCIA: Heu d'omplir amb només aigua
potable els fabricadors de gel i/o els dispensadors
d'aigua que no estan directament connectats al
subministrament de l'aigua.
• No guardeu en aquest aparell substàncies
explosives com poden ser aerosols amb gas
inflamable.
• Els nens més grans de 8 anys i les persones amb
capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes
o manca d'experiència i coneixements poden fer
servir aquest aparell si estan supervisats o han
rebut instruccions sobre l'ús segur de l'aparell i si
comprenen els perills als quals s'exposen.
• Els nens no poden realitzar la neteja ni el
manteniment d'usuari sense supervisió.
• Per tal d'evitar el risc que els infants quedin
atrapats i s'ofeguin, no els deixeu jugar ni
amagar-se dins l'aparell.
• Ha de ser impossible desconnectar l'aparell de la
xarxa elèctrica a través de desendollar-lo, si es
té accés a l'endoll, o bé mitjançant un interruptor
multipolar instal·lat abans de la presa, tal com
indica el reglament de seguretat nacional.
• Endolleu l'aparell a una presa de connexió a terra;
l'aparell haurà d'estar ben connectat a un sistema
de connexió a terra homologat.
• No utilitzeu adaptadors d'endolls múltiples o
individuals ni allargadors.
• Durant la instal·lació, comproveu que l'aparell no
faci malbé el cable d'alimentació.
• No tibeu el cable d'alimentació de l'aparell.
• L'aparell serà traslladat i instal·lat per dues o més
persones.
• A fi d'evitar riscs, la instal·lació i el manteniment,
i fins i tot el canvi del cable d'alimentació, els
hauran de dur a terme un tècnic qualificat seguint
les instruccions del fabricant i la normativa local
de seguretat vigent. No repareu ni substituïu cap
peça de l'aparell tret que s'indiqui expressament
al manual de l'usuari.
Informació: Aquest aparell no conté gasos CFC. El
circuit de refrigeració conté R134a (HFC) o R600a
(HC) (vegeu la placa identificativa situada dins
l'aparell).
• Els aparells amb Isobutà (R600a): L'isobutà és un
gas natural sense impacte mediambiental, però
és inflamable. Per tant, comproveu que els tubs
del circuit de refrigeració no estiguin fets malbé.
Pareu especial atenció en cas que els tubs
malmesos buidin el circuit de refrigeració.
• Aquest producte pot contenir gasos fluorats
d'efecte hivernacle admesos pel Protocol de
Kyoto; el gas refrigerant es troba dins d'un
sistema hermèticament tancat. Gas refrigerant:
El R134a té un potencial d'escalfament global
(GWP) de 1300.
• El C-Pentà es fa servir com a agent de neteja
en l'escuma d'aïllament i és un gas inflamable.
Pareu-hi especial atenció durant les operacions
d'eliminació.
• Aquest aparell ha estat dissenyat per ser utilitzat
en aplicacions domèstiques i similars com ara
- les zones de cuina per al personal de botigues,
oficines i altres entorns laborals;
- cases rurals i clients a hotels, hostals i d'altres
tipus d'entorns residencials;
- establiments d'allotjament amb esmorzar inclòs;
- aplicacions de càtering i que no siguin de venda
al detall o semblants.
1
PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT
Elimineu l'aparell d'acord amb les normatives locals
relatives a l'eliminació de residus i porteu-lo a un
centre de recollida especial; no deixeu l'aparell
sense vigilància, ja que pot ser un perill per als
infants.
Per a més informació sobre el tractament, la
recuperació i el reciclatge d'aquest aparell,
contacteu amb l'autoritat local pertinent, amb el
servei de recollida de residus domèstics o amb la
botiga on el vau comprar.
1. Embalatge
El material d'embalatge és 100% reciclable i porta
el símbol de reciclatge . Per a la seva eliminació,
seguiu les normatives locals. Guardeu els materials
d'embalatge (bosses de plàstic, peces de poliestirè,
etc.) fora de l'abast dels infants, ja que poden ser
perillosos.
2. Eliminació
L'aparell s'ha fabricat amb material reciclable.
Aquest aparell compleix la Directiva Europea
2002/96/CE sobre Residus d'aparells elèctrics
i electrònics (WEEE). Si elimineu correctament
aquest aparell, evitareu les possibles
conseqüències nocives per al medi ambient i la
salut de les persones.
Declaració de conformitat
• Aquest aparell ha estat dissenyat per a la
conservació d'aliments i ha estat fabricat d'acord
amb la Normativa CE nº 1935/2004.
• Aquest aparell ha estat dissenyat, fabricat i
comercialitzat d'acord amb:
- els objectius de seguretat de la Directiva "Baix
Voltatge" 2006/95/CE (que substitueix a la
73/23/CEE i les seves posteriors esmenes);
- els requisits de protecció de la Directiva "EMC"
2004/108/CE.
que porta l'aparell, o la documentació
El símbol
que l'acompanya, indica que aquest producte no es
pot tractar com a residu domèstic i cal portar-lo al
centre de recollida i reciclatge d'aparells elèctrics i
electrònics més proper.
Quan elimineu l'aparell, inutilitzeu-lo tallant el cable
d'alimentació i traieu-li les portes i els prestatges per
tal que els infants no puguin ficar-s'hi dins i quedar
atrapats.
ABANS DE FER SERVIR L'APARELL
2.Espereu almenys dues hores abans de posar
en marxa l'aparell per tal de garantir el correcte
funcionament del circuit de refrigeració.
3.Netegeu l'interior de l'aparell abans de fer-lo
servir.
Per tal d'assegurar-vos que traieu el màxim
profit al vostre aparell, llegiu detingudament les
instruccions de funcionament, on trobareu una
descripció del producte i consells que us seran
d'utilitat.
Guardeu aquestes instruccions per a futures
referències.
1.Després de desembalar l'aparell, comproveu
que no hagi sofert danys i que la porta tanqui
bé. Comuniqueu qualsevol dany al venedor en
el termini de 24 hores posterior al lliurament de
l'aparell.
2
PRECAUCIONS I RECOMANACIONS GENERALS
• No mengeu glaçons o gelats de pal
immediatament després d'haver-los tret del
congelador atès que poden causar cremades per
fred.
• En el cas dels productes que s'han dissenyat
per fer servir un filtre d'aire dins d'una coberta
de ventilador accessible, el filtre sempre haurà
d'estar col·locat quan la nevera estigui en
funcionament.
• Abans de realitzar les operacions de manteniment
o neteja, desendolleu l'aparell o desconnecteu-lo
de la xarxa elèctrica.
• Empreu el compartiment de la nevera només
per emmagatzemar-hi aliments frescos i el
compartiment del congelador només per
emmagatzemar-hi aliments congelats, congelar-hi
aliments frescos i fer-hi glaçons.
• No emmagatzemeu pots de vidre amb líquid en
el compartiment del congelador ja que es podrien
trencar.
• Eviteu d'emmagatzemar aliments sense
embolicar que estiguin en contacte directe amb
les superfícies internes dels compartiments de la
nevera o del congelador.
• "La bombeta utilitzada a l'interior de l'aparell
està especialment dissenyada per a aparells
domèstics i no és apta per a la il·luminació
general d'una habitació de la llar (Reglament CE
244/2009)".
INSTAL·LACIÓ
• Tingueu cura de no fer malbé el sòl (per exemple,
el parquet) quan mogueu l'aparell.
• No col·loqueu l'aparell prop d'una font de calor.
• Instal·leu i anivelleu l'aparell sobre un sòl
suficientment resistent perquè pugui suportar el
seu pes i en un lloc adient a la seva mida i ús.
• L'aparell s'ha dissenyat perquè funcioni en llocs
on la temperatura no sobrepassi els intervals
següents, d'acord amb la classe climàtica que
figura a la placa identificativa. És possible que
l'aparell no funcioni correctament si el deixeu
durant molt de temps a una temperatura que
sobrepassi els intervals indicats.
Classe climàtica Temp. ambient (°C)
SN
de 10 a 32
N
de 16 a 32
ST
de 16 a 38
T
de 16 a 43
• Comproveu que el voltatge que figura a la placa
correspongui al voltatge de la xarxa elèctrica.
ÚS SEGUR
• No guardeu ni utilitzeu benzina, líquids
inflamables o gas prop d'aquest aparell o d'altres
aparells elèctrics. Els fums poden provocar
incendis o explosions.
• No us empasseu els continguts (no tòxics) de les
bosses de gel (en alguns models).
El fabricant declina qualsevol responsabilitat
pels danys a les persones, als animals i
a la propietat que es puguin derivar de
l'incompliment dels consells i les advertències
anteriors.
3
CONSELLS PER A L'ESTALVI D'ENERGIA
• Instal·leu l'aparell en una habitació seca,
perfectament ventilada i lluny de qualsevol font de
calor (com ara un radiador, una cuina, etc.), i en
un lloc que no estigui directament exposat al sol.
Si és necessari, feu servir una placa aïllant.
• Per tal de garantir una ventilació adequada,
seguiu les instruccions d'instal·lació.
• Una ventilació insuficient a la part posterior del
producte augmenta el consum d'energia i redueix
l'eficiència de la refrigeració.
• Les temperatures de l'interior de l'aparell poder
veure's afectades per la temperatura ambient, la
freqüència d'obertura de les portes i la ubicació
de l'aparell. Teniu en compte aquests factors
quan fixeu la temperatura.
• Deixeu que els aliments i les begudes es refredin
abans d'introduir-los a l'aparell.
• No poseu cap aliment que tapi el ventilador
(si n'hi ha).
• Assegureu-vos que la porta del compartiment
quedi ben tancada després d'introduir-hi aliments,
especialment la porta del congelador.
• Obriu la porta el menys possible.
• Quan vulgueu descongelar aliments, poseu-los a
la nevera. La baixa temperatura dels productes
congelats refreda els aliments de la nevera.
• Els aparells poden tenir compartiments especials
(compartiment d'aliments frescos, calaix de zero
graus, etc.). En cas que s'especifiqui el contrari
en la fitxa tècnica del producte en concret,
els podreu extreure i mantenir un rendiment
equivalent.
• La posició dels prestatges a la nevera no té cap
mena d'impacte sobre l'ús eficient d'energia.
Poseu els aliments als prestatges de manera que
garantiu una circulació d'aire adient (els aliments
no es poden tocar els uns amb els altres, alhora
que és necessari mantenir la distància entre els
aliments i la paret posterior).
• Per augmentar la capacitat d'emmagatzemament
d'aliments congelats podeu extreure les cistelles
i, si n'hi ha, el prestatge antigebre, i mantenir un
consum d'energia equivalent.
• Si la junta està malmesa o presenta fuites,
substituïu-la el més aviat possible.
• Els productes de classe energètica alta tenen
motors d'alta eficiència que són operatius durant
més temps, però consumeixen menys energia.
No us preocupeu si el motor funciona durant
períodes de temps més llargs.
4
Download PDF

advertising