Whirlpool 3D T Instruction for Use | Manualzz
Kullaným talimatlarý
KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU
Ýçindekiler
TR
Türkçe, 1
GB
English, 11
Montaj, 2
Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý
Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi
Cihazýn tanýmý, 3-4
Kontrol paneli
Genel görünüm
Aksesuarlar, 5
Çalýþtýrma ve kullanma, 6
Cihazýn çalýþtýrýlmasý
Soðutma sistemi
Buzdolabýnýzý en iyi þekilde kullanýnýz
Dondurucuyu en iyi þekilde kullanýnýz
3D T
Bakým ve temizlik, 7
Elektrik akýmýný kesiniz
Cihazý temizleyiniz
Küfü ve istenmeyen kokularý önleyiniz
Koku önleyici filtrenin yenisi ile deðiþtirilmesi
Lambayý yenisi ile deðiþtiriniz
Önlemler ve öneriler, 8
Genel güvenlik uyarýlarý
Atýklarýn tasfiye edilmesi
Tasarrufa yöneliniz ve çevreye saygýlý olunuz
Arýza ve onarým, 9
Teknik Servis, 10
Teknik Bilgiler 10
TR
Montaj
TR
! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle
saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde, çalýþma
sistemi ve bununla ilgili uyarýlar konusunda cihazýn yeni
sahibinin bilgilenmesi için bu kitapçýðýn cihazla birlikte
kalmasýný saðlayýnýz.
! Talimatlarý dikkatlice okuyunuz: montaj, kullaným ve
güvenliðe iliþkin önemli bilgiler içermektedir.
Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi
1
Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý
Konumlandýrma
1. Cihazý nemsiz ve havadar bir yere yerleþtiriniz.
2. Arkadaki havalandýrma ýzgaralarýný kapatmayýnýz:
kompresör ve kondenser ýsý yayar, bu yüzden cihazýn
iyi çalýþmasýný ve tüketiminin azalmasýný saðlamak
için iyi bir havalandýrma gerektirirler.
3. Cihazýn üst kýsmý ile üstüne konacak mobilya arasýnda en az
10 cm, mobilya/duvar yanýna yerleþtirilmesi durumunda ise
en az 5 cm açýklýk býrakýnýz
4. Cihazý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz (ör. doðrudan
güneþ ýþýðý, elektrikli ocak).
5.Ürünün arka kýsmýyla duvar arasýnda uygun bir mesafe
býrakmak için, verilen belge üzerinde bulunan
kullaným talimatlarýna uygun olarak montaj kitinde
mevcut olan uzaklaþtýrýcý çubuklarý monte ediniz.
Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi
1. Buzdolabýnýzý düz ve sert bir zemin üzerine yerleþtiriniz.
2. Zeminin düz olmamasý durumunda ayarlanabilir ön
ayaklarý gevþeterek veya sýkarak cihazýn tamamen zemine
oturmasýný saðlayýnýz.
2
3
Elektrik baðlantýsý
Taþýma sonrasýnda cihazý dik olarak yerleþtiriniz ve elektrik
tesisatýna baðlamadan önce en az 3 saat bekleyiniz. Fiþi
prize takmadan önce aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz:
• Prizin topraklamasý yürürlükteki normlara uygun olmalýdýr;
• elektrik prizi, soðutucu bölmesinin sol tarafýnýn
aþaðýsýnda bulunan özellik etiketinde belirtilen
makinenin maksimum güç yükünü çekebilmelidir (örn.
150 W);
• besleme gerilimi, soðutucu bölmesinin sol tarafýnýn
aþaðýsýnda bulunan özellik etiketinde belirtilen deðerler
kapsamýnda olmalýdýr (ör. 220-240 V);
• priz ve cihazýn fiþi, birbiriyle uyumlu olmalýdýr.
Aksi takdirde fiþin yenisi ile deðiþtirilmesi için yetkili
Servise (Teknik Servis bölümüne bakýnýz) baþvurmanýz
gerekir; uzatma kablosu ya da çoklu priz kullanmayýnýz.
! Cihaz monte edildikten sonra elektrik kablosu ve priz
kolay bir þekilde eriþilebilir olmalýdýrlar.
! Kablo kývrýlmalara veya ezilmelere maruz kalmamalýdýr.
! Kablonun periyodik olarak kontrol edilmesi ve sadece
yetkili teknik personel tarafýndan deðiþtirilmesi gerekir
(Teknik Servis bölümüne bakýnýz).
! Üretici firma yukarýdaki normlarýn dikkate
alýnmamasý durumunda hiçbir sorumluluk kabul
etmeyecektir.
2
4
∅ 3mm
Cihazýn tanýmý
Kontrol paneli
TR
SOÐUTUCU
KONTROL ayar
düðmesi:
Tuþ
SUPER COOL
Uyarý lambasý
SUPER COOL
• SUPER COOL (hýzlý soðutma) tuþu, soðutucu
bölmesi içerisindeki sýcaklýk derecesini hýzlý bir
þekilde düþürmek için kullanýlýr. Bu tuþa basýldýðýnda
SUPER COOL uyarý lambasý yanar (Çalýþtýrma ve
kullaným bölümüne bakýnýz).
• SOÐUTUCU KONTROL ayar düðmesi ile soðutucu
bölmesindeki sýcaklýk derecesi ayarlanýr:
daha az soðuk.
daha soðuk.
ECO düþük tüketim için optimal sýcaklýk derecesidir.
HOLIDAY tatil fonksiyonudur (Bakým ve onarým
bölümüne bakýnýz).
• Sarý SUPER COOL (hýzlý soðutma) uyarý lambasý:
SUPER COOL tuþuna basýldýðýnda yanar.
BESLEME uyarý
lambasý
DONDURUCU
KONTROL ayar
düðmesi
Uyarý lambasý
SUPER FREEZE
Tuþ
SUPER FREEZE
• Sarý SUPER FREEZE (hýzlý dondurma) uyarý lambasý:
SUPER FREEZE tuþuna basýldýðýnda yanar.
• DONDURUCU KONTROL ayar düðmesi ile
dondurucu bölmesindeki sýcaklýk derecesi ayarlanýr:
daha az soðuk.
daha soðuk.
ECO düþük tüketim için optimal sýcaklýk derecesidir.
soðutucu dahil olmak üzere cihazý kapatýr.
• SUPER FREEZE (hýzlý dondurma) tuþu ile taze
gýdalar dondurulur. Bu tuþa basýldýðýnda SUPER
FREEZE uyarý lambasý yanar (Çalýþtýrma ve kullaným
bölümüne bakýnýz).
! Uyarý lambalarý dondurucu bölmesinde ýsýnýn anormal
bir þekilde arttýðýný belirtmek için de kullanýlýr (Arýza ve
onarým bölümüne bakýnýz).
• Yeþil BESLEME uyarý lambasý: cihaz elektrik
þebekesine baðlý olduðu zaman açýlýr.
3
Cihazýn tanýmý
TR
Genel görünüm
Kullaným talimatlarý birkaç model için geçerli olduðu için þekil satýn aldýðýnýz cihazda olmayandeðiþik ayrýntýlarý
gösterebilir. Sonraki sayfalarda en karýþýk cisimler açýklanmýþtýr.
LAMBA
(Bakým bölümüne
bakýnýz)
RAF•
ÞARAP RAFI*
Çýkarýlabilen kapaklý
raf ve YUMURTALIK
Çýkarýlabilen KAPI
RAFI•
KUTU MEÞRUBAT
tutucusu•
ET ve BALIK* için
FLEX COOL BOX
haznesi
MEYVE ve SEBZE
çekmecesi
DONDURMA ve
SAKLAMA bölmesi
AYARLAMAayaðý
• Sayýsý ve/veya pozisyonu deðiþebilir.
* Sadece bazý modellerde mevcuttur.
4
ÞÝÞE Rafý
Aksesuarlar
1
2
ayarlanabilir.
RAFLAR•: tepsi veya tel.
Büyük kaplar veya fazla yer
kaplayan gýdalarýn yerleþtirilmesi
için mevcut olan kýlavuzlar
sayesinde çýkarýlabilir ve
yüksekliði ayarlanabilir (þekle
bakýnýz). Yükseklik, raf
tamamen çýkarýlmadan
KUTU MEÞRUBAT tutucusu•
birkaç kutu yatay olarak
yerleþtirilebilir (þekle bakýnýz).
Ayrýca, yoðurt, tereyað ya da
genel olarak kaplar
yerleþtirilebilir.
Koku önleyici filtre*
FLEX COOL BOX* haznesi
Et, balýk ve peynirleri taze tutmak için kullanýlan yeni bir
haznedir. Buzdolabý rafýnýn “alt” bölmesine
yerleþtirildiðinde et ve balýk için idealdir; eðer “üst”
bölmeye yerleþtirilirse de peynirler için uygundur. Eðer
gerekli deðilse, buzdolabýndan kolaylýkla çýkarýlabilir.
Bazý modellerde mevcut olan
aktif karbonlu koku önleyici
filtre, soðutucu içindeki havanýn
kalite seviyesinin yükseltilmesini
saðlamaktadýr.
Filtre saðda aþaðýdaki bölümde
havalandýrma çýkýþýnýn içine
yerleþtirilmiþtir:
MEYVE VE SEBZE çekmecesi*
Buzdolabýnda mevcut olan meyve ve sebze çekmeceleri
içerde saklanan meyve ve sebzeleri taze ve kokulu
saklamak üzere tasarlanmýþtýr. Gýdalarý daha az nemli
bir ortamda saklamak için nem ayarýný B konumuna
getiriniz, daha nemli bir ortam için ise A konumuna
getiriniz.
A
B
• Sayýsý ve/veya pozisyonu deðiþebilir.
* Sadece bazý modellerde mevcuttur.
5
TR
Çalýþtýrma ve kullaným
TR
Cihazýn çalýþtýrýlmasý
Buzdolabýnýzý en iyi þekilde kullanýnýz
! Cihazý çalýþtýrmadan önce, kurulum
• Isý derecesini ayarlamak için SOÐUTUCU KONTROL ayar
düðmesini kullanýnýz (Açýklama bölümüne bakýnýz).
talimatlarýný yerine getiriniz (Montaj bölümüne
bakýnýz).
! Cihazý elektrik þebekesine baðlamadan önce, tüm
• Az süre içinde ýsý derecesini azaltmak için, ör. büyük
miktarda alýþ veriþ yapýldýktan sonra bölme
doldurulduðu zaman, SUPER COOL (hýzlý soðutma)
tuþuna basýnýz. Gereken süre geçtikten sonra
fonksiyon otomatik olarak devreden çýkar.
! Cihaz, çalýþmaya baþladýktan yaklaþýk 8 dakika sonra
• Sadece soðuk veya ýlýk, sýcak olmayan gýdalarý
yerleþtiriniz (Önlemler ve öneriler bölümüne bakýnýz).
bölmeleri ve aksesuarlarý bikarbonat kullanarak ýlýk su
ile iyice temizleyiniz.
kompresörü devreye sokan aþýrý yüklemeyi devreden
çýkarma kontrolüne sahiptir. Ýstenilen ya da
istenilmeyen (black out) sebeplerden dolayý, elektrik her
kesildikten sonra da ayný iþlem tekrarlanýr.
1. DONDURUCU KONTROL ayar düðmesini
konumuna getiriniz.
2. Cihazýn fiþini elektrik prizine takýnýz ve yeþil
BESLEME uyarý lambasýnýn yanmasýný saðlayýnýz.
3. DONDURUCU KONTROL ayar düðmesini orta bir
deðere ayarlayýnýz ve SUPER FREEZE (hýzlý
dondurma) tuþuna basýnýz: Sarý FAST FREEZE uyarý
lambasý yanacaktýr. Dondurucu bölmesi optimal ýsý
derecesine ulaþýnca kapanacaktýr: o zaman gýdalarý
yerleþtirmeniz mümkün olacaktýr.
4. SOÐUTUCU KONTROL ayar düðmesini orta bir
deðere ayarlayýnýz. Birkaç saat geçtikten sonra
buzdolabýnýza gýdalarýn yerleþtirilmesi mümkün
olacaktýr.
Soðutma sistemi
No Frost
No frost sistemi ile
devamlý soðuk hava
dolaþýmý saðlanýr. Böylece
nem toplanýr, buz ve çiy
oluþmasý engellenir:
soðutucu bölmesinde
gerekli olan nem oraný
saðlanýr ve çiy oluþmasýný
engellediði için gýdalarýn
besin özelliklerinin
korunmasý saðlanýr;
dondurucu bölmesinde ise
buz çözme iþlemine gerek kalmadan ve gýdalarýn
birbiriyle yapýþmamasý saðlanarak buz oluþmasý
engellenir. Gýda veya kaplar arka soðutma duvarý ile
doðrudan temasa geçmemelidir. Havalandýrma deliklerinin
kapatýlmasý kondens suyu oluþmasýna sebep olur. Þiþeleri
kapatýnýz ve gýdalarý sarýnýz.
6
• Piþmiþ gýdalar, çið gýdalardan daha uzun süre
saklanmaz.
• Sývýlarý, kapaksýz kaplara koymayýnýz: nem oranýnýn
yükselmesine ve kondens suyunun oluþmasýna
sebep olurlar
Dondurucuyu en iyi þekilde kullanýnýz
• Isý derecesini ayarlamak için, DONDURUCU
KONTROL ayar düðmesini kullanýnýz (Açýklama
bölümüne bakýnýz).
• Erimiþ veya erimek üzere olan yiyecekleri bir daha
dondurmayýnýz; bu gýdalar, tüketilmesi için (24 saat
içinde), piþirilmelidir.
• Taze dondurulacak gýdalar, dondurulmuþ gýdalar ile
temasa geçmeyecek þekilde saklanmalýdýr.
• Dondurucu içine sývý içeren, kapaklý veya hava
geçirmez bir þekilde kapatýlmýþ cam þiþeleri
koymayýnýz, patlayabilirler.
• Günlük en fazla yiyecek dondurma miktarý soðutucu
bölmesinde aþaðýda solda bulunan teknik veriler
etiketi üzerinde yazýlýdýr (örneðin: Kg/24s 4).
• Dondurmak için (dondurucu çalýþýr vaziyetteyken):
SUPER FREEZE (hýzlý dondurma) tuþuna basýp (ilgili
sarý uyarý lambasý yanar) gýdalarý yerleþtiriniz ve
kapýyý kapatýnýz. 24 saat geçtikten sonra veya en
uygun ýsý derecesine ulaþýnca fonksiyon otomatik
olarak devre dýþý kalýr (uyarý lambasý yanmýyor).
! Dondurucu bölmesi içerisinde hava dolaþýmýný
saðlamak için gýdalarýn havalandýrma deliklerini
kapatmayacak þekilde yerleþtirilmesi tavsiye edilir.
! Dondurma iþlemi sýrasýnda kapýyý açmamaya özen
gösteriniz.
! Elektrik kesintisi veya arýza durumunda,
dondurucunun kapaðýný açmayýnýz: bu þekilde
dondurulmuþ gýdalar yaklaþýk 9-14 saate kadar, hiç bir
deðiþikliðe uðramadan korunacaklardýr.
Bakým ve özen
Elektrik akýmýný kesiniz
Fonksiyonu devreye
sokmak için:
SOÐUTUCU KONTROL
ayar düðmesini HOLIDAY
konumuna getiriniz
(þekle bakýnýz).
Sesli bir sinyal iki kere
kýsa çalýp devrede
olduðunu belirtir; sesli
sinyal tek çalarsa
devrede olmadýðýný belirtir.
Temizlik ve bakým iþlemleri sýrasýnda, cihazýn elektrik
baðlantýsýný kesiniz:
1. DONDURUCU KONTROL ayar düðmesini
konumuna getiriniz.
2. fiþi prizden çekiniz.
! Bu prosedürün uygulanmamasý durumunda alarm
çalabilir: bu alarm bir anormallik belirtisi deðildir.
Cihazýn normal çalýþmasýný saðlamak için
DONDURUCU KONTROL ayar düðmesini istenilen
deðer üzerine getirmeniz yeterlidir. 1 ve 2 noktalarýný
uygulayarak cihazýn elektrik þebekesi ile baðlantýsýný
kesiniz.
Cihazý temizleyiniz
• Buzdolabýnýn dýþ, iç duvarlarý ve contalarý, karbonat
(yemek sodasý) veya nötr sabun eklenmiþ ýlýk su ile
ýslatýlmýþ yumuþak bir sünger ile temizlenebilir.
Aþýndýrýcý, çözücü, amonyak veya beyazlatýcý
maddeler kullanmayýnýz.
• Sökülebilen aksesuarlar, bulaþýk deterjaný veya sabun
eklenmiþ ýlýk su içine batýrýlabilir. Çalkalayýnýz ve
dikkatlice kurulayýnýz.
• Buzdolabýnýzýn arkasý toz dolu ise, cihazý kapatýp
elektrik baðlantýsýný kestikten sonra elektrik
süpürgesini orta vat’a ayarlayarak uzun ucu ile
arkasýndaki tozlarý iyice alýnýz.
Ýstenmeyen kokularý ve küfü önleyiniz
• Cihaz, kokularý önleyici hijyenik malzemelerle
üretilmiþtir. Bu özelliði kaybetmemek için gýdalarýn
her zaman iyice sarýlýp kapatýlmasý gerekir. Böylece
leke oluþmasý engellenecektir.
• Cihazýn uzun süre devre dýþý býrakýlmak istenmesi
durumunda, içini iyice temizleyiniz ve kapýlarýný açýk
býrakýnýz.
Koku önleyici filtrenin yenisi ile
deðiþtirilmesi
Filtre, ilk kullanýldýðýndan yaklaþýk 6-8 ay içinde
deðiþtirilmelidir. Kullaným süresi, saklanan gýdalarýn
türüne göre deðiþebilir. Yedek filtre satýþ noktalarýný
öðrenmek için Teknik Servis ile irtibata geçiniz (Teknik
Servis bölümüne bakýnýz). Filtreyi yenisi ile deðiþtirmek
için þekildeki gibi yapmanýz gerekir.(A ve B þekillerine
bakýnýz).
A
B
Lambanýn yenisi ile deðiþtirilmesi
Soðutucu bölmesinin ampulünü deðiþtirmeden önce
buzdolabýnýn fiþini prizden çýkarýnýz. Aþaðýdaki
talimatlarý yerine getiriniz.
Þekilde gösterildiði gibi koruma zarýný çýkardýktan sonra
ampulü açýnýz. Koruma zarýnda belirtilen (10 W) güce
eþit olan bir ampulle deðiþtiriniz.
HOIDAY fonksiyonu
Tatile çýkmadan önce cihazý kapatmanýza gerek yoktur.
Buzdolabý; az elektrik tüketilerek soðutucu bölmesi
içerisindeki ýsý derecesinin 15°C civarýnda olmasýný
saðlayan fonksiyona sahip olarak üretilmiþtir (makyaj ve
kozmetik malzemeleri sýcaktan korumak için); gýdalarý
saklamak üzere dondurucu bölmesinin ýsý derecesi
minimum deðere ayarlanmalýdýr.
7
TR
Önlemler ve öneriler
TR
! Cihaz, uluslararasý emniyet kurallarýna uygun olarakC
tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. Bu uyarýlar, emniyet
gerekçeleri nedeniyle yapýlýr
ve dikkatli bir þekilde okunmalýdýr.
Bu cihaz, aþaðýdaki Yönetmeliklere
uygundur:
- 19/02/73 tarihli 73/23/CEE (Düþük Voltaj
Yönergesi)
ve müteakip deðiþiklikler;
- 03/05/89 tarihli 89/336/CEE (Elektromanyetik
Uyum) ve müteakip deðiþiklikler;
- 2002/96/CE..
Genel güvenlik uyarýlarý
• Cihaz, meskenlerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþ
olup profesyonel kullaným amaçlý deðildir.
• Cihaz, sadece yetiþkin kiþiler tarafýndan ve bu
kitapçýkta aktarýlan talimatlara göre, gýdalarý
saklamak ve dondurmak için kullanýlmalýdýr.
• Cihaz, üzeri kapalý bile olsa açýk alanlara monte
edilmemelidir, çünkü yaðmur ve fýrtýnaya maruz
kalmasý son derece tehlikelidir.
• Cihaza ayaklarýnýz çýplakken yada elleriniz veya
ayaklarýnýz ýslak yada nemliyken dokunmayýnýz.
• Buzdolabýnýn soðutma yapan iç kýsýmlarýna
dokunmayýnýz: yanma veya yaralanma tehlikesi
vardýr.
• Fiþi prizden çekerken kablosundan deðil fiþin
kendisinden tutarak çekiniz.
• Temizlik ve bakým iþlemlerini gerçekleþtirmeden önce
fiþ elektrik þebekesinden çýkarýlmalýdýr. Buzdolabýnýn
tüm elektrik baðlantýlarýný kesmek için ISI AYAR
konumuna (cihaz kapalý) getirmek
DÜÐMESÝNÝ
yeterli deðildir.
• Arýza halinde, onarmak amacýyla iç mekanizmalarý
hiçbir þekilde kurcalamayýnýz.
• Dondurulmuþ gýda saklama bölümlerinde, üretici firma
tarafýndan tavsiye edilen tip hariç, teçhizatta verilen
kazýyýcýdan farklý araçlarý veya elektrikli cihazlarý
kullanmayýnýz.
• Buz küplerini dondurucu bölmesinden çýkarýr çýkarmaz
aðzýnýza sokmayýnýz.
• Bu cihaz fiziksel, duyumsal veya mental kapasite
azlýðýna sahip, veya tecrübe ve bilinçten yoksun
kiþilerin (çocuklar dahil) kullanýmý için uygun deðildir,
emniyetlerinden sorumlu bir kiþi tarafýndan cihazýn
kullanýmý konusunda eðitim almamýþ kiþiler tarafýndan
da kullanýma uygun olarak amaçlanmamýþtýr.
Çocuklar, cihaz ile oynamamalarý saðlanarak,
denetlenmelidirler.
• Ambalajlar çocuklar için oyuncak deðildir.
8
Atýklarýn tasfiye edilmesi
• Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: yerel
yasalara uyunuz, bu þekilde ambalajlarýn geri
dönüþümü saðlanabilecektir.
• Elektrik ve elektronik cihazlarýn atýklarý hakkýndaki
2002/96/CE sayýlý Avrupa Konseyi yönetmeliðinde
(RAEE); beyaz eþyalarýn kentsel katý atýk genel
yöntemi ile tasfiye edilmemesi öngörülmüþtür.
Kullanýlmayan cihazlarýn, madde geri kazaným ve geri
dönüþüm oranýný en yüksek seviyeye yükseltmek,
çevre ve insan saðlýðýna olasý zararlarý engellemek
amacýyla ayrý ayrý toplanmasý gerekir. Tüm ürünlerin
üzerinde; ayrý toplama hükümlerini hatýrlatmak
amacýyla üstünde çarpý iþareti olan sepet sembolü
aktarýlmaktadýr.
Elektrikli ev aletlerinin doðru bir þekilde tasfiye
edilmesi konusunda daha geniþ bilgi almak için,
cihaz sahipleri mevcut müþteri hizmetine veya satýþ
noktalarýna baþvurabilirler.
Tasarrufa yöneliniz ve çevreye saygýlý
olunuz
• Buzdolabýný doðrudan güneþ ýþýðýna maruz
kalmayacak, serin ve havadar uygun bir yere
yerleþtiriniz. Ayrýca, ýsý kaynaklarýndan uzakta
olmalýdýr.
• Gýdalarý yerleþtirmek ya da çýkarmak için, cihazýn
kapýlarýný mümkün olduðu kadar az açýk tutunuz.
Buzdolabýnýn kapýlarý her açýldýðýnda büyük ölçüde
enerji tüketilir.
• Cihazý fazla miktarda gýda ile doldurmayýnýz: gýdalarýn
iyi saklanmasý için soðuk hava serbest bir þekilde
dolaþmalýdýr. Hava dolaþýmýnýn engellenmesi
durumunda, kompresör devamlý çalýþacaktýr.
• Buzdolabýnýn içine sýcak gýda koymayýnýz: dahili ýsý
derecesini yükseltir, kompresör yoðun çalýþmak
zorunda kalýr ve elektrik enerjisi büyük miktarda
tüketilir.
• Buz oluþumu halinde, dondurucu bölmesindeki buzu
eritiniz ( Bakým bölümüne bakýnýz ); kalýn bir buz
tabakasý, gýdalarý soðutma iþlemini engellediði için
enerji tüketimini arttýrýr.
Arýzalar ve onarýmlar
Buzdolabýnýz bazen çalýþmayabilir. Teknik Servis ile irtibata geçmeden önce (Teknik Servis bölümüne bakýnýz),
aþaðýdaki liste yardýmýyla kolaylýkla çözülebilecek bir problem olup olmadýðýný kontrol ediniz.
TR
Arýzalar:
Olasý nedenler / Çözüm:
Yeþil BESLEME uyarý lambasý yanmýyor.
• Fiþ prize takýlý deðil veya kontaða girecek kadar yeterli
deðil, veya evdeki elektrik akýmý kesik.
Motor çalýþmaya baþlamýyor.
• Cihaz, aþýrý yüklemeyi devreden çýkarma kontrolüne sahiptir
( Çalýþtýrma ve kullanma bölümüne bakýnýz).
Uyarý lambalarý zayýf bir þekilde yanýyor.
• Fiþi prizden çekiniz ve tersine çevirip tekrar prize takýnýz.
a) Alarm çalýyor.
a) Soðutucu kapýsý, iki dakikadan fazla açýk kalmýþ.
Kapý kapandýðýnda sesli alarm durur.
b) Cihaz, dondurucunun fazla ýsýnmýþ olduðunu belirtir.
Gýdalarýn durumunun kontrol edilmesi tavsiye edilir: çöpe
atmanýz gerekebilir.
c) Cihaz, dondurucunun tehlikeli olacak þekilde fazlasýyla
ýsýnmýþ olduðunu belirtir: gýdalar çöpe atýlmalýdýr.
b) Alarm çalýyor ve iki adet sarý uyarý lambasý
yanýp sönüyor.
c) Alarm çalýyor ve sarý ve yeþil uyarý lambasý
yanýp sönüyor.
+ sesli sinyal
+ sesli sinyal
Aþýrý
ýsýnma
Tehlikeli
ýsýnma
b/c) Birinci durumda dondurucu, gýdalarý tekrar dondurmamak
için ýsýyý 0°C civarýnda koruyacaktýr. Ýkinci durumda ise,
ýsý -18°C civarýnda korunacaktýr.
Sesli sinyali kapatmak için: buzdolabýnýn kapýsýný açýp kapatýnýz.
Cihazýn normal çalýþmasýný saðlamak için: DONDURUCU
KONTROL ayar düðmesini konumuna getirdikten sonra (cihaz
kapalýdýr), cihazý tekrar çalýþtýrýnýz.
Yeþil BESLEME uyarý ýþýðý yanýp sönüyor.
• Cihaz gerektiði gibi çalýþmýyor. Teknik Servisi çaðýrýnýz
Soðutucu ve dondurucu az soðutma yapýyor.
• Kapýlar tamamen kapanmýyor veya contalar bozuk.
• Kapýlar sýk sýk açýlýyor.
• KONTROL ayar düðmeleri doðru konumda deðildir
( Açýklama bölümüne bakýnýz).
• Soðutucu veya dondurucu fazla doldurulmuþ.
Soðutucu bölmesinde gýdalar donuyor.
• SOÐUTUCU KONTROL ayar düðmesi doðru konumda
deðildir (Açýklama bölümüne bakýnýz).
Motor sürekli bir þekilde çalýþýyor.
• SUPER FREEZE (hýzlý dondurma) tuþuna basýlmýþ: SUPER
FREEZE sarý uyarý lambasý yanýyor (Açýklama bölümüne
bakýnýz ) .
• Kapý tam kapalý deðil veya sürekli olarak açýlýyor.
• Dýþ ortam sýcaklýðý çok yüksek.
Cihaz çok gürültü yapýyor.
• Cihaz tamamen düz bir zemine montaj edilmemiþ (Montaj
bölümüne bakýnýz).
• Cihaz sarsýntý yapan ve gürültü çýkaran mobilya veya
eþyalar arasýna yerleþtirilmiþ.
• Dahili soðutucu gaz, kompresör çalýþmadýðý zaman bile,
hafif bir ses çýkarýyor: bu bir arýza deðildir, normaldir.
Buzdolabýnýn bazý dýþ kýsýmlarýnýn ýsýsý yüksek.
• Yüksek ýsýlar, ürünün bazý özel bölgelerinde nem oluþmasýný
engellemek için gereklidir.
9
Teknik Servis
195076807.00
04/2009
TR
Teknik Servis ile irtibata geçmeden önce:
• Servise baþvurmadan çözülebilecek bir arýza olup olmadýðýný kontrol ediniz (Arýza ve Onarým bölümüne bakýnýz).
• Sonucun olumsuz olmasý durumunda, en yakýn Teknik Servis ile irtibata geçiniz.
model
þaðýdaki bilgileri bildiriniz:
• arýza tipi
• cihazýn modeli (Mod.)
• seri numarasý (S/N)
Bu bilgiler, soðutucu bölmesi içinde aþaðýda
solda bulunan teknik veriler etiketi üzerinde
bulunmaktadýr.
Mod. RG 2330
220 - 240 V-
TI
50 Hz
seri numarasý
Cod.
150 W
75
Total 340
Net
Gross
Gross
Util
Bruto
Bruto
Utile
Brut
Brut
Compr. R 134 a
Test Pressure
HIGH-235
Syst.
P.S-I. LOW 140
Kompr. kg 0,090
Made in Italy 13918
93139180000
W Fuse
S/N 704211801
A
Gross
Bruto
Brut
Max 15 w
Capac
Class
Poder de Cong
Clase
Freez.
kg/24 h
4,0
N
Classe
Kesinlikle sadece yetkili teknik elemanlara baþvurunuz ve her zaman orijinal yedek parçalarý kullanýnýz.
10
Operating Instructions
REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION
Contents
TR
Türkçe, 1
GB
English, 11
Installation, 12
Positioning and connection
Reversible doors
Description of the appliance, 13-14
Control panel
Overall view
Accessories, 15
Start-up and use, 16
Starting the appliance
Chiller system
Using the refrigerator to its full potential
Using the freezer to its full potential
Maintenance and care, 17
3D T
Switching the appliance off
Cleaning the appliance
Avoiding mould and unpleasant odours
Replacing the l Odour filter
Replacing the light bulb
Precautions and tips, 18
General safety
Disposal
Respecting and conserving the environment
Troubleshooting, 19
Assistance, 20
GB
Installation
GB
! Before placing your new appliance into operation please
read these operating instructions carefully. They contain
important information for safe use, for installation and for
care of the appliance.
! Please keep these operating instructions for future
reference. Pass them on to possible new owners of the
appliance.
Reversible doors
1
Positioning and connection
Positioning
1. Place the appliance in a well-ventilated humidity-free
room.
2. Do not obstruct the rear fan grills. The compressor and
condenser give off heat and require good ventilation to
operate correctly and save energy.
3. Leave a space of at least 10 cm between the top part of
the appliance and any furniture above it, and at least 5
cm between the sides and any furniture/side walls.
4. Ensure the appliance is away from any sources of heat
(direct sunlight, electric stove, etc.).
5. In order to maintain the correct distance between the
appliance and the wall behind it, fit the spacers supplied
in the installation kit, following the instructions provided.
2
Levelling
1. Install the appliance on a level and rigid floor.
2. If the floor is not perfectly horizontal, adjust the
refrigerator by tightening or loosening the rear feet.
3
Electrical connections
After the appliance has been transported, carefully place it
vertically and wait at least 3 hours before connecting it to
the electricity mains. Before inserting the plug into the
electrical socket ensure the following:
• The appliance is earthed and the plug is compliant with
the law.
• The socket can withstand the maximum power of the
appliance, which is indicated on the data plate located on
the bottom left side of the fridge (e.g. 150 W).
• The voltage must be in the range between the values
indicated on the data plate located on the bottom left
side (e.g. 220-240V).
• The socket is compatible with the plug of the appliance.
If the socket is incompatible with the plug, ask an
authorised technician to replace it (see Assistance). Do
not use extension cords or multiple sockets.
! Once the appliance has been installed, the power supply
cable and the electrical socket must be easily accessible.
! The cable must not be bent or compressed.
! The cable must be checked regularly and replaced by
authorised technicians only (see Assistance).
! The manufacturer declines any liability should these
safety measures not be observed.
12
4
∅ 3mm
Description
of the appliance
Control panel
GB
REFRIGERATOR
OPERATION
Knob
SUPER COOL
Button
POWER
Indicator light
SUPER COOL
Indicator light
• SUPER COOL (quick cool) to lower the temperature of
the refrigerator compartment rapidly. When it is
pressed, the SUPER COOL indicator light illuminates
(see Start-up and use).
• REFRIGERATOR OPERATION Knob
to regulate the temperature of the refrigerator
compartment:
warmer
colder.
ECO is the optimal temperature for energy saving
levels.
HOLIDAY is the holiday function (see Maintenance
and care).
• SUPER COOL Yellow indicator light (rapid cooling)
illuminates when the SUPER COOL button is pressed.
• POWER Indicator light illuminates when the appliance
is connected to the electricity network.
FREEZER
OPERATION
Knob
SUPER FREEZE
Indicator light
SUPER FREEZE
Button
• SUPER FREEZE Yellow indicator light (rapid freezing)
illuminates when the SUPER FREEZE button is
pressed.
• FREEZER OPERATION Knob
to regulate the temperature of the freezer
compartment:
warmer.
colder.
ECO is the optimal temperature for energy saving
levels.
switches the appliance off, including the
refrigerator.
• SUPER FREEZE button (rapid freezing) to freeze fresh
food. When it is pressed, the SUPER FREEZE indicator
light illuminates (see Start-up and use).
! The indicator lights are also used to indicate an unusual
temperature increase in the freezer compartment (see
Troubleshooting).
13
Description of the
appliance
GB
Overall view
The instructions contained in this manual are applicable to different model refrigerators. The diagrams may not
directly represent the appliance purchased. For more complex features, consult the following pages.
LAMP
(see Maintenance
SHELVES•
WINE RACK*
Removable lidded
shelf with EGG TRAY
Removable
multipurpose
SHELVES•
CAN RACK shelves•
FLEX COOL BOX for MEAT
and CHEESE*
FRUIT and
VEGETABLE bin
FREEZER and
STORAGE
compartment
STORAGE
compartment
• Varies by number and/or position.
* Available only on certain models.
14
BOTTLE shelf
Accessories
1
2
SHELVES:• with or without grill.
Due to the special guides the
shelves are removable and the
height is adjustable (see
diagram), allowing easy storage
of large containers and food.
Height can be adjusted without
complete removal of the shelf.
ODOUR FILTER*: Some models
are fitted with a new odour filter
with active carbons, which
ensures better air quality inside
the refrigerator.
The filter is located on the bottom
right-hand side, inside the
ventilation opening.
FLEX COOL BOX*: This is the new box to keep meat,
fish and cheese fresh. When positioned in the “lower”
part of the fridge compartment, it is ideal for meat and
fish; when moved to the “top” part of the fridge, it is
perfect for cheese. It can be taken out of the fridge
when it is not needed.
CAN RACK shelf•: stores cans
horizontally (see diagram).
Yoghurt, butter or general
containers may also be stored
here.
FRUIT and VEGETABLE bin*
The salad crispers fitted inside the fridge have been
specially designed for the purpose of keeping fruit and
vegetables fresh and crisp. Open the humidity
regulator (position B) if you want to store food in a less
humid environment, or close it (position A) to store food
in a more humid environment.
A
B
• Varies by number and/or position.
* Available only on certain models.
15
GB
Start-up and use
GB
Starting the appliance
Using the refrigerator to its full potential
! Before starting the appliance, follow the installation
instructions (see Installation).
• Use the REFRIGERATOR OPERATION knob to adjust
the temperature (see Description).
! Before connecting the appliance, clean the
compartments and accessories well with lukewarm water
and bicarbonate.
! The appliance comes with a motor protection control
system which makes the compressor start approximately
8 minutes after being switched on. The compressor also
starts each time the power supply is cut off whether
voluntarily or involuntarily (blackout).
• Press the SUPER COOL button (rapid cooling) to lower
the temperature quickly. For example, when you place
a large number of new food items inside a fridge the
internal temperature will rise slightly. The function
quickly cools the groceries by temporarily reducing
the temperature until it reaches the ideal level.
• Place only cold or lukewarm foods in the compartment,
not hot foods (see Precautions and tips).
• Remember that cooked foods do not last longer than
raw foods.
1. Set the FREEZER OPERATION knob on .
2. Insert the plug into the socket and ensure that the
green POWER indicator light illuminates.
3. Turn the FREEZER OPERATION knob to an average
value and press the SUPER FREEZE button (rapid
freezing): the SUPER FREEZE indicator light will
illuminate. Once the refrigerator has reached the
optimal temperature, the indicator light goes out and
you can begin food storage.
4. Turn the REFRIGERATOR OPERATION knob to an
average value. After a few hours you will be able to put
food in the refrigerator.
Using the freezer to its full potential
Chiller system
• Fresh food that needs to be frozen must not come into
contact with food that has already been defrosted.
No Frost
The No Frost system
circulates cold air
continuously to collect
humidity and prevent ice
and frost formation. The
system maintains an
optimal humidity level in
the compartment,
preserving the original
quality of the food,
preventing the food from sticking together and making
defrosting a thing of the past. Do not block the aeration
cells by placing food or containers in direct contact with
the refrigerating back panel. Close bottles and wrap food
tightly.
• Do not store liquids in open containers. They will
increase humidity in the refrigerator and cause
condensation to form.
• Use the FREEZER OPERATION knob to adjust the
temperature (see Description).
• Do not re-freeze food that is defrosting or that has already
been defrosted. These foods must be cooked and eaten
(within 24 hours).
• Do not place glass bottles which contain liquids, and which
are corked or hermetically sealed in the freezer because
they could break.
• The maximum quantity of food that may be frozen daily is
indicated on the plate containing the technical properties
located on the bottom left side of the refrigerator compartment
(for example: Kg/24h: 4).
• To freeze (if the freezer is already operating): press the
rapid freezing SUPER FREEZE button (corresponding
yellow indicator light illuminates), insert the food and close
the door. The function is disabled automatically after 24
hours or when optimal temperatures have been reached
(indicator light goes out);
! to avoid blocking the air circulation inside the freezer
compartment, it is advisable not to obstruct the
ventilation holes with food or containers.
! Do not open the door during freezing.
! If there is a power cut or malfunction, do not open the
freezer door. This will help maintain the temperature inside
the freezer, ensuring that foods are conserved for at least 9
-14 hours.
16
Maintenance and care
Switching the appliance off
To enable the function:
set the REFRIGERATOR
OPERATION knob on
HOLIDAY (see diagram).
A double acoustic signal
informs you when it has
been enabled. A single
acoustic signal informs
you when it has been
disabled.
During cleaning and maintenance it is necessary to
disconnect the appliance from the electricity supply:
1. set the FREEZER OPERATION knob on
2. pull the plug out of the socket
! If this procedure is not followed, the alarm may sound.
This alarm does not indicate a malfunction. To restore
normal operation, it is sufficient to set the FREEZER
OPERATION knob on the desired value. To disconnect
the appliance, follow point 1 and 2.
Cleaning the appliance
• The external and internal parts, as well as the rubber
seals may be cleaned using a sponge that has been
soaked in lukewarm water and bicarbonate of soda or
neutral soap. Do not use solvents, abrasive products,
bleach or ammonia.
• The removable accessories may be soaked in warm
water and soap or dishwashing liquid. Rinse and dry
them carefully.
• The back of the appliance may collect dust which can
be removed by delicately using the hose of a vacuum
cleaner set on medium power. The appliance must be
switched off and the plug must be pulled out before
cleaning the appliance.
Avoiding mould and unpleasant odours
• The appliance is manufactured with hygienic materials
which are odour free. In order to maintain an odour
free refrigerator and to prevent the formation of stains,
food must always be covered or sealed properly.
• If you want to switch the appliance off for an extended
period of time, clean the inside and leave the doors
open.
Replacing the l Odour filter
The filter should be replaced after approximately 6-8 months
from when it is activated. This period may vary depending on
the type of food that is stored. For information on where a
replacement filter may be purchased, contact Assistance (see
Assistance). To replace the filter, follow the instructions (see
diagrams A and B).
A
B
Replacing the light bulb
To replace the light bulb in the refrigerator compartment,
pull out the plug from the electrical socket. Follow the
instructions below.
Access the light bulb by removing the cover as
indicated in the diagram.
Replace it with a similar light bulb within the power
range indicated on the cover (10W).
Holiday function
To minimise energy usage when on holiday, it is not
necessary to switch the appliance off. The appliance has
a function which allows it to maintain the temperature of
the refrigerator compartment at approximately 15°C
(which can also be used to conserve make-up and
beauty products). The freezer temperature must be set to
the minimum value in order to preserve the food.
17
GB
Precautions and tips
GB
! The appliance was designed and manufactured in
compliance with international safety standards. The
following warnings are provided for safety reasons and
must be read carefully.
This appliance complies with the following
Community Directives:
- 73/23/EEC of 19/02/73 (Low Voltage) and
subsequent amendments;
-89/336/EEC of 03.05.89 (Electromagnetic
Compatibility) and subsequent amendments;
- 2002/96/CE..
General safety
• The appliance was designed for domestic use inside the
home and is not intended for commercial or industrial use.
• The appliance must be used to store and freeze food
products by adults only and according to the instructions
in this manual.
• The appliance must not be installed outdoors, even in
covered areas. It is extremely dangerous to leave the
appliance exposed to rain and storms.
• Do not touch the appliance with bare feet or with wet or
moist hands and feet.
• Do not touch the internal cooling elements:
cause skin abrasions or frost/freezer burns.
this could
• When unplugging the appliance always pull the plug from
the mains socket, do not pull on the cable.
• Before cleaning and maintenance, always switch off the
appliance and disconnect it from the electrical supply. It is
not sufficient to set the temperature adjustment knobs on
(appliance off) to eliminate all electrical contact.
• In the case of a malfunction, under no circumstances
should you attempt to repair the appliance yourself.
Repairs carried out by inexperienced persons may cause
injury or further malfunctioning of the appliance.
• Do not use utensils other than the scraper provided, or
electrical equipment which is not of the type specified by
the manufacturer, inside the frozen food storage
compartments.
• Do not put ice cubes taken directly from the freezer into
your mouth.
• This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
lack of experience and knowledge unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
• Keep packaging material out of the reach of children! It can
become a choking or suffocation hazard.
18
Disposal
• Observe local environmental standards when
disposing packaging material for recycling purposes.
• The European Directive 2002/96/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires
that old household electrical appliances must not be
disposed of in the normal unsorted municipal waste
stream. Old appliances must be collected separately
in order to optimise the recovery and recycling of the
materials they contain and reduce the impact on
human health and the environment. The crossed out
“wheeled bin” symbol on the product reminds you of
your obligation, that when you dispose of the
appliance it must be separately collected.
Consumers should contact their local authority or
retailer for information concerning the correct
disposal of their old appliance.
Respecting and conserving the
environment
• Install the appliance in a fresh and well-ventilated
room. Ensure that it is protected from direct sunlight
and do not place it near heat sources.
• Try to avoid keeping the door open for long periods or
opening the door too frequently in order to conserve
energy.
• Do not fill the appliance with too much food:
cold air must circulate freely for food to be preserved
properly. If circulation is impeded, the compressor will
work continuously.
• Do not place hot food directly into the refrigerator. The
internal temperature will increase and force the
compressor to work harder and will consume more
energy.
• Defrost the appliance if ice forms (see Maintenance).
A thick layer of ice makes cold transference to food
products more difficult and results in increased
energy consumption.
• Regularly check the door seals and wipe clean to
ensure they are free of debris and to prevent cold air
from escaping (see Maintenance).
Troubleshooting
Malfunctions:
Possible causes / Solutions:
GB
The green POWER indicator light does • The plug has not been inserted into the electrical socket, or not far
not illuminate.
enough to make contact, or there is no power in the house.
The motor does not start.
• The appliance comes with a motor protection control (see Start-up and use).
The indicator lights are on but the light • Pull out and reverse the plug before putting it back in the socket.
is dim.
a) The alarm sounds.
b) The alarm sounds and the two
yellow indicator lights flash.
c) The alarm sounds and the two
yellow indicator lights as well as the
green one flash.
a) The refrigerator door has remained open for more than two minutes (the
buzzer will stop sounding when you shut the door) or the correct
switching-off procedure was not followed (see Maintenance).
b) The temperature in the freezer is too high. Check the quality of the food
products and dispose if necessary.
c) The temperature in the freezer has reached a dangerous level. The
food must be disposed immediately.
b/c)
Heating
is excessive
+ buzzer
+ buzzer
Heating
danger
In the first case the freezer will maintain a temperature of about 0°C
so that the food does not re-freeze. In the second case, however, the
temperature will remain at approximately -18°C.
To turn off the acoustic signal open and close the refrigerator door.
To restore normal operation bring the FREEZER OPERATION knob
setting to (off) and turn the appliance on again.
The green POWER indicator light
flashes.
• The appliance is not operating correctly. Contact the Technical
Assistance Centre.
The refrigerator and the freezer do not
cool well.
•
•
•
•
The food inside the refrigerator is
beginning to freeze.
• The REFRIGERATOR OPERATION knob is not on the correct setting
(see Description).
• The food is in contact with the back inside wall of the refrigerator.
The motor runs continuously.
• The SUPER FREEZE button has been pressed (rapid freezing): the
yellow SUPER FREEZE light is on (see Description).
• The door is not closed properly or is continuously opened.
• The outside ambient temperature is very high.
The appliance makes a lot of noise.
• The appliance has not been installed on a level surface (see
Installation).
• The appliance has been installed between cabinets that vibrate and
make noise.
• The internal refrigerant makes a slight noise even when the compressor
is off. This is not a defect, it is normal.
Some of the external parts of the
refrigerator become hot
• Temperaturile ridicate sunt necesare pentru a evita formarea apei de
condens în anumite zone ale produsului.
The doors do not close properly or the seals are damaged.
The doors are opened too frequently.
The OPERATION knobs are not on the correct setting (see Description).
The refrigerator or the freezer have been over-filled.
19
Assistance
195076807.00
04/2009
Before calling for Assistance:
• Check if the malfunction can be solved on your own (see Troubleshooting).
• If after all the checks, the appliance still does not operate or the problem persists, call the nearest Service
Centre
model
serial number
GB
Communicating:
• type of malfunction
• appliance model (Mod.)
• serial number (S/N)
This information can be found on the data
plate located on the bottom left side of the
refrigerator compartment.
Mod. RG 2330
220 - 240 V-
TI
50 Hz
Cod.
150 W
75
Total 340
Net
Gross
Gross
Util
Bruto
Bruto
Utile
Brut
Brut
Compr. R 134 a
Test Pressure
HIGH-235
Syst.
P.S-I. LOW 140
Kompr. kg 0,090
Made in Italy 13918
93139180000
W Fuse
S/N 704211801
A
Gross
Bruto
Brut
Max 15 w
Capac
Class
Poder de Cong
Clase
Freez.
kg/24 h
4,0
Never call on unauthorized and always refuse spare parts which are not originals.
20
N
Classe
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement