Electrolux EOC5851AAV User manual

Electrolux EOC5851AAV User manual
EOC5851AA
SV
Inbyggnadsugn
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................3
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.......................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVNING..................................................................................7
4. KONTROLLPANELEN........................................................................................8
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN........................................ 10
6. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 10
7. KLOCKFUNKTIONER...................................................................................... 14
8. AUTOMATISKA PROGRAM............................................................................ 15
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR....................................................................... 16
10. TILLVALSFUNKTIONER................................................................................ 18
11. TRICKS OCH TIPS.........................................................................................20
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 34
13. FELSÖKNING.................................................................................................37
14. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 38
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast en behörig person får installera den här
produkten och byta kabel.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller
eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin
tur kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Överskott av vätska måste tas bort före pyrolytisk
rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
Produkten är tung, så var alltid
försiktig när du flyttar den. Använd
alltid skyddshandskar.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
•
•
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
5
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
•
•
•
•
För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen
defekt enligt garantin.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan
spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta service.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med någon sorts
rengöringsmedel.
2.5 Pyrolysrengöring
•
•
•
Risk för skador / bränder /
kemiska utsläpp (rök) i
Pyrolysläget.
•
•
•
•
Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion
för Första användningstillfället ska du
ta ut följande ur ugnen:
– alla överblivna matrester, oljeeller fettspill / -rester.
– alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor osv. som
medföljer produkten) särskilt
kastruller, pannor, brickor,
köksredskap osv. som är
behandlade så att mat inte fastnar
i dem.
Läs noggrant alla anvisningar om
Pyrolysrengöring.
Håll barn och husdjur borta från
produkten när Pyrolysrengöring är
igång.
Produkten blir mycket het och
varmluft kommer ut ur de främre
kylningshålen.
Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– tillse god ventilation under och
efter varje Pyrolysrengöring.
– tillse god ventilation under och
efter första användningstillfället
•
vid användning vid maximal
temperatur.
Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler kan vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
Pyrolysugnar.
– Avlägsna husdjur (särskilt fåglar)
från produktens närhet under och
efter Pyrolysrengöringen. Detta
gäller även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla Pyrolysugnar när det Pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga
temperaturen vid användning av
Pyrolytisk rengöring i alla
Pyrolysugnar och kan även vara en
källa till skadliga ångor i små
mängder.
Ångor som släpps ut från alla
Pyrolysugnar/matlagningsrester som
beskrivs är inte skadliga för
människor, inklusive barn eller
personer med sjukdom.
2.6 Inre belysning
•
Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
för belysning i hus.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
•
•
Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
SVENSKA
•
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
•
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Kontrollpanel
Elektronisk programmeringsenhet
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstegar, löstagbara
Ugnsnivåer
1
7
3.2 Tillbehör
Grill- / stekpanna
Trådhylla
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
7
Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
8
www.electrolux.com
För hyllor och plåtar.
Utdragbara bakplåtsskenor
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Temperatur-/tidsdisplay
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchkontroll
1
Funktion
Kommentar
PÅ/AV
För att aktivera och avaktivera produkten.
Tillagningsfunk‐ Tryck på touch-kontrollen en gång för att välja
tioner eller Tillag‐ ett värmeläge eller menyn: Tillagningshjälp.
ningshjälp
Tryck på touch-kontrollen igen för att växla mel‐
lan menyerna: Tillagningsfunktioner, Tillag‐
ningshjälp. Tänd eller släck lampan genom att
trycka på touch-kontrollen i 3 sekunder.
2
3
Hem-knapp
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa
huvudmenyn, tryck på fältet i 3 sekunder.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa produkt‐
ens aktuella temperatur. Tryck på fältet i 3 sek‐
under för att aktivera eller inaktivera funktionen:
Snabbstart.
Favorit Program
För att spara och komma åt dina favoritpro‐
gram.
Display
Visar produktens nuvarande inställningar.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
4
5
6
7
8
-
SVENSKA
Touchkontroll
Funktion
Kommentar
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillag‐
ningsfunktion är igång trycker du på touch‐
kontrollen för att ställa in timern eller funktioner‐
na: Knapplås, Favorit Program, Heat+Hold, Set
+ Go. Du kan också ändra inställningarna för
matlagningstermometern.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
9
10
11
4.2 Display
A
9
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Tillagningsfunktion
Klocka
Kontrollampa för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Övriga kontrollampor på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen körs.
Klocka
På displayen visas den nuvarande
tiden.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningsti‐
den är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillag‐
ningsfunktionen är igång. Tryck på
och
samtidigt för att nollstäl‐
la klockan.
Beräkning
Produkten beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för up‐
pvärmning
Displayen visar temperaturen i pro‐
dukten.
10
www.electrolux.com
Symbol
Funktion
Indikering för snabbupp‐ Funktionen är på. Den minskar up‐
värmning
pvärmningstiden.
Vikt automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är aktivt eller att vikten
kan ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.2 Första anslutning
5.1 Första rengöring
När du ansluter produkten till eluttaget,
eller efter att strömmen har brutits, måste
du välja språk, kontrast i display,
ljusstyrka i display samt klockan.
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten innan du använder
den första gången.
1. Tryck på
värdet.
eller
för att ställa in
2. Tryck på
för att bekräfta.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
3. Tryck
för att gå till undermenyn
eller godkänna inställningen.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Du kan när som helst återgå
6.1 Navigera i menyerna
till huvudmenyn med
1. Aktivera produkten.
eller
2. Tryck på
menyfunktionen.
.
för att ställa in
6.2 Översikt över menyerna
Huvudmeny
Sym‐
bol
Menyfunktion
Tillämpning
Tillagningsfunktioner
Innehåller en lista över värmningsfunktioner.
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över automatiska program.
Favorit Program
Innehåller en lista över favorittillagningspro‐
gram, som skapats av användaren.
Pyrolys
Pyrolysrengöring.
SVENSKA
Sym‐
bol
Menyfunktion
Tillämpning
Normalinställning
Du kan använda dessa för att ställa in andra
ugnsinställningar.
Special
Innehåller en lista över extra tillagningsfunk‐
tioner.
11
Undermenyer för: Normalinställning
Sym‐
bol
Undermeny
Beskrivning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella
tiden när du stänger av produkten.
Set + Go
När den är PÅ kan du välja funktionen i fön‐
stret Tillvalsfunktioner: Set + Go.
Heat+Hold
När den är PÅ kan du välja funktionen i fön‐
stret Tillvalsfunktioner: Heat+Hold.
Tillägg tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg tid.
Kontrast i display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka i display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val av språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner och
signaler.
Knappljud
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet.
Det går inte att inaktivera ljudet för på/avtouchkontrollen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
Påminnelse Rengöring
Påminner dig om när produkten behöver re‐
ngöras.
Fett- och luktfilter
Aktiverar och inaktiverar funktionen. Förebyg‐
ger lukt under tillagning. När den är avstängd
rengör den sig själv regelbundet.
Service
Visar programvarans version och konfigura‐
tion.
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställnin‐
garna.
12
www.electrolux.com
6.3 Tillagningsfunktioner
Tillagningsfunktion
Tillämpning
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samti‐
digt och för att torka mat.Ställ in temperaturen
på 20 - 40 °C lägre än för funktionen: Över/
Undervärme.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som krä‐
ver mer intensiv bryning och som ska ha knap‐
rig botten. .Ställ in temperaturen på 20 – 40 °C
lägre än för funktionen: Över/Undervärme.
Över/Undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Lågtemperaturstekning För tillredning av möra, saftiga stekar.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och
för att torka mat.
Varmluft + ånga
För att spara energi när du bakar och tillagar
torrare bakverk. Även för att tillaga kaka i form
på en nivå i ugnen. Denna funktion användes
för att definiera energieffektivitetsklass enligt
EN50304.
ECO stekning
Med ECO-funktioner kan du optimera energi‐
förbrukningen under tillagningen. Tillagningsti‐
den måste ställas in först. För mer information
om rekommenderade inställningar, se tillag‐
ningstabellerna med motsvarande funktion.
Fryst mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites,
klyftpotatis och vårrullar så att de blir knapriga.
Min grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora män‐
gder och för rostning av bröd.
Varmluftsgrillning
Steka större köttstycken eller fågel med ben på
1 ugnsnivå. Även för att göra gratänger och
bryna.
6.4 Special
Tillagningsfunktion
Bröd
Tillämpning
För att baka bröd.
SVENSKA
Tillagningsfunktion
Tillämpning
Gratinerade rätter
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgra‐
täng. Även för att gratinera och bryna.
Jäsning av deg
För kontrollerad jäsning av jästdeg före bakn‐
ing.
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallriken före servering.
Konservering
För att konservera grönsaker, t.ex. pickles.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plom‐
mon, persikor) och grönsaker (t.ex. tomater,
zucchini, svamp).
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
6.5 Aktivera en
tillagningsfunktion
6.7 Indikering för
snabbuppvärmning
1. Slå på produkten.
2. Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
Den minskar uppvärmningstiden.
för att bekräfta.
3. Tryck på
4. Ställ en tillagningsfunktion.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ställ in temperaturen.
7. Tryck på
13
för att bekräfta.
6.6 Kontrollampa för
uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion
visas stapeln på displayen. Stapeln visar
att temperaturen ökar.
För att aktivera funktionen, håll intryckt
i 3 sekunder. Uppvärmningsindikeringen
växlar.
6.8 Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
14
www.electrolux.com
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
Signalur
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion påverkar inte pro‐
duktens funktioner i övrigt.
Använd
för att aktivera funktionen.
Tryck på
eller
nuterna och
för att ställa in mi‐
för att starta.
Koktid
För att ställa in längden på en funktion
(max 23 tim 59 min)
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunk‐
tion (högst 23 timmar och 59 minuter).
Om du ställer in tiden för en
klockfunktion börjar tiden räknas ned
efter 5 sekunder.
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid,
Sluttid, stänger produkten av
värmeelementen efter 90 %
av den inställda tiden.
Produkten använder
restvärmen för att fortsätta
tillagningsprocessen tills
tiden är avslutad (3 20 minuter).
7.2 Ställa in klockfunktioner
•
•
•
Innan du använder
funktionerna: Koktid,
Sluttid, måste du först
ställa in värmefunktionen
och temperaturen.
Produkten stängs av
automatiskt.
Du kan använda
funktionerna: Koktid och
Sluttid samtidigt, om du
vill att produkten ska
aktiveras och avaktiveras
automatiskt på en
bestämd tid senare.
Funktionerna: Koktid och
Sluttid fungerar inte när
du använder
matlagningstermometern.
1. Ställ en tillagningsfunktion.
flera gånger tills displayen
2. Tryck
visar den nödvändiga
klockfunktionen och den relaterade
symbolen.
3. Tryck på
eller
önskad tid.
4. Tryck på
för att ställa in
för att bekräfta.
SVENSKA
En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts.
Produkten stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
7.3 Heat+Hold
Villkor för funktionen:
•
•
Den inställda temperaturen är högre
än 80 °C.
Funktionen: Koktid är inställd.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad
mat varm vid 80 °C i 30 minuter. Den
aktiveras när bakningen eller stekningen
avslutas.
Du kan aktivera och inaktivera funktionen
i menyn: Normalinställning.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
Funktionen förblir på om
tillagningsfunktionen ändras.
7.4 Tillägg tid
Funktionen: Tillägg tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter slutet
av Koktid.
Kan användas för alla
tillagningsfunktioner med
Koktid eller Vikt automatisk.
Gäller inte
tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på någon
touchkontroll.
Displayen visar meddelandet.
flera gånger tills
4. Tryck på
displayen visar: Heat+Hold.
2. Tryck
för att aktivera eller
att avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
5. Tryck på
4. Tryck på
för att bekräfta.
15
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
för
.
8. AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Recept online
Du hittar recepten för de
automatiska programmen för
den här produkten på vår
webbplats. Du hittar rätt
receptbok genom att
kontrollera PNC-numret på
märkskylten på främre
ramen i produktens
utrymme.
8.2 Tillagningshjälp med
Automatiska recept
Produkten har en uppsättning recept
som du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra
dem.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck
på
för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
för att
När du använder funktionen:
Manuellt, produkten
använder de automatiska
inställningarna. De kan
ändras precis som andra
funktioner.
16
www.electrolux.com
8.3 Tillagningshjälp med Vikt
automatisk
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den
måste man mata in matens vikt.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck
Det automatiska programmet startar.
6. Du kan ändra vikten när som helst.
Tryck på
eller
för att ändra
vikten.
7. En ljudsignal hörs när sluttiden
uppnåtts. Tryck på en touch-kontroll
för att stänga av signalen.
Vid vissa program behöver
maten vändas efter
30 minuter. Displayen visar
en påminnelse.
för att bekräfta.
på
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj funktionen: Vikt automatisk.
Tryck på
5. Tryck på
för att bekräfta.
eller
för att ställa in
vikten på maten. Tryck på
bekräfta.
för att
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Matlagningstermometer
Två temperaturer måste ställas in:
ugnstemperaturen och
kärntemperaturen.
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen när köttbitar tillagas.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer eller de rätta
reservdelarna.
Matlagningstermometern
måste sitta kvar i köttet och i
uttaget under tillagningen.
1. Aktivera produkten.
2. Sätt in spetsen på
matlagningstermometern i mitten av
köttet.
3. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
Displayen visar
matlagningstermometerns symbol.
4. Tryck på
eller
på mindre än
fem sekunder för att ställa in
kärntemperaturen.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig sluttid.
Sluttiden är olika för olika mängder mat,
inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C)
och driftlägen. Produkten beräknar en
sluttid om ungefär 30 minuter.
för att ändra
6. Tryck på
innertemperaturen.
SVENSKA
En ljudsignal hörs när köttet uppnått den
inställda innertemperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
7. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
8. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur
ugnen.
17
Tryck på den djupa pannan mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret
på skenorna ovan.
VARNING!
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränna dig. Var försiktig när
du tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
•
9.2 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
•
Alla tillbehör har små
fördjupningar längst upp
på höger och vänster
sida för att öka
säkerheten.
Fördjupningarna ger
också ett tippskydd.
Den höga kanten runt
stegen är en enhet som
förhindrar att husgeråden
halkar ur.
9.3 Teleskopskenor – isättning
av tillbehör
FÖRSIKTIGHET!
Du måste trycka tillbaka
bakplåtsskenorna helt innan
du stänger ugnsluckan.
Galler:
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
Placera gallret på de utdragbara
bakplåtsskenorna så att fötterna är
vända nedåt.
Den upphöjda kanten runt
gallret är en
specialanordning som
hindrar kokkärl från att glida
av.
Galler och djup panna tillsammans:
18
www.electrolux.com
Galler och långpanna tillsammans:
Sätt gallret på den djupa formen. Ställ
gallret och den djupa formen på
teleskopskenorna.
Långpanna eller djup form:
Ställ långpannan eller den djupa formen
på teleskopskenorna.
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Favorit Program
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favorit Program. Du kan spara 20
program.
Nästa bokstav blinkar.
9. Utför punkt 7 igen enligt behov.
10. Håll
intryckt för att spara.
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
minnesläget trycker du på
eller
och trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
Spara ett program
1. Aktivera produkten.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv programmets namn.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: SPARA.
Aktivera programmet
för att bekräfta.
4. Tryck på
Displayen visar den första lediga
minnesläget.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
7. Tryck på
bokstav.
eller
8. Tryck på
.
för att ändra
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Favorit Program.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
5. Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på
för att gå direkt till menyn:
Favorit Program.
SVENSKA
10.2 Använda barnlåset
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
Barnlåset förhindrar att produkten
oavsiktligt slås på.
5. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Set + Go.
Om pyrolysfunktionen är
igång låses luckan
automatiskt.
Ett meddelande visas på
displayen när du trycker på
en touchkontroll.
6. Tryck på
2. Tryck på
och
samtidigt tills
displayen visar ett meddelande.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
Upprepa steg 2 för att inaktivera
barnlåsfunktionen.
•
10.3 Knapplås
•
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt.
Du kan bara aktivera den när produkten
är igång.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller
inställning.
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
för att bekräfta.
Om pyrolysfunktionen är
igång är luckan låst och en
symbol i form av en nyckel
visas på displayen.
Inaktivera funktionen genom att trycka på
. Displayen visar ett meddelande.
för
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - max.
1.5
Den automatiska
avstängningen fungerar inte
med funktionerna: Belysning,
matlagningstermometer,Sluttid,
Koktid.
Om du avaktiverar
produkten avaktiveras även
funktionen.
10.4 Set + Go
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program) och
använda det senare genom att trycka på
en touchkontroll.
1. Aktivera produkten.
2. Ställ en tillagningsfunktion.
Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är
igång.
Menyn: Med
Normalinställning kan
man aktivera och
inaktivera funktionen: Set
+ Go.
10.5 Säkerhetsavstängning
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Knapplås.
igen och sedan på
Tryck på
att bekräfta.
för att bekräfta.
Tryck på en touchkontroll (utom för )
för att starta funktionen: Set + Go. Den
inställda tillagningsfunktionen startar.
1. Slå på produkten.
4. Tryck på
19
10.6 Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
•
Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan
kl. 22.00 och 06.00.
20
www.electrolux.com
•
Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en touch-kontroll
när nattläget är på (förutom
PÅ/AV) återgår displayen till
dagsljusstyrkan de kommande 10
sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in signaluret. Signalur. När
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
10.7 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.1 Ugnsluckans insida
På vissa modeller hittar du på insidan
av luckan:
•
•
ugnsnivåernas nummer.
Information om tillagningsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för typiska maträtter.
11.2 Rekommendationer för
ugnens specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
Använd den här funktionen om du hålla
maten varm.
Temperaturen regleras automatiskt till 80
°C.
Rekommenderad hyllposition: 3.
Jäsning av deg
Du kan använda denna automatiska
funktion med alla recept på jäsdeg. Det
ger dig en god jäsningsatmosfär. Lägg
degen i en skål som är tillräckligt stor för
jäsningen och täck över den med en
fuktig handduk eller med plastfolie Sätt in
ett ugnsgaller på första nivån och ställ
skålen där. Stäng luckan och ställ in
funktionen: Jäsning av deg. Ställ in
nödvändig tid.
11.3 Gräddning
•
•
•
•
•
Tallriksvärmare
För uppvärmning av tallrikar och formar.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Flytta högar efter halva
uppvärmningstiden (byt plats på övre och
nedre).
Den automatiska temperaturen är 70 °C.
•
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla.
Anpassa dina vanliga inställningar
(temperatur, koktider) och placeringen
av plåtar och galler till värdena i
tabellerna.
Tillverkaren rekommenderar att du
använder den lägre temperaturen
första gången.
Om du inte kan hitta inställningarna
för ett speciellt recept, leta efter ett
recept som är nästan likadant.
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under
bakningen.
För att utnyttja eftervärmen kan du,
vid längre gräddningstider, stänga av
ugnen cirka 10 minuter innan baktiden
gått ut.
SVENSKA
21
När du tillagar frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala form.
11.4 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte till‐
räckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre
ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir
Ugnstemperaturen är för
degig, klumpig eller får vat‐ hög.
tenränder.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir
För kort gräddningstid.
degig, klumpig eller får vat‐
tenränder.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska
gräddningstiden genom
att höja temperaturen.
Kakan faller ihop och blir
Det finns för mycket vätska Använd mindre vätska. Var
degig, klumpig eller får vat‐ i degen.
försiktig med blandningsti‐
tenränder.
derna, framför allt vid an‐
vändning av en köksmas‐
kin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugn‐
stemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden
är för kort.
Ställ in en lägre ugnstem‐
peratur och en längre
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Kakan blir inte klar med
den inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
11.5 Bakning på en nivå:
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Tysk ringkaka/ Varmluft
franskt brioche‐
bröd
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka/
fruktkaka
140 - 160
70 - 90
1
Varmluft
22
www.electrolux.com
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fatless sponge Varmluft
cake / Lätt
sockerkaka
utan fett
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Över/Under‐
cake / Lätt
värme
sockerkaka
utan fett
160
35 - 50
2
Tårtbotten av
mördeg
Varmluft
170 - 1801)
10 - 25
2
Tårtbotten av
sockerkaka
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Äp‐ Varmluft
pelpaj (2 formar
Ø 20 cm, diag‐
onalt placer‐
ade)
160
60 - 90
2
Apple pie / Äp‐ Över/Under‐
pelpaj (2 formar värme
Ø 20 cm, diag‐
onalt placer‐
ade)
180
70 - 90
1
Cheesecake
170 - 190
60 - 90
1
Över/Under‐
värme
1) Förvärm ugnen.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vetefläta/krans
Över/Under‐
värme
170 - 190
30 - 40
3
Tyskt julbröd
Över/Under‐
värme
160 - 1801)
50 - 70
2
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Bröd (rågbröd): Över/Under‐
1. Första del‐ värme
en av
gräddnin‐
gen.
2. Andra del‐
en av
gräddnin‐
gen.
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Petit-chouer/
bakelser
Över/Under‐
värme
190 - 2101)
20 - 35
3
Rulltårta
Över/Under‐
värme
180 - 2001)
10 - 20
3
Vetelängd med Varmluft
strössel
150 - 160
20 - 40
3
Smörkakor/
sockerkringlor
190 - 2101)
20 - 30
3
Fruktkaka (på
Varmluft
jästdeg/socker‐
kaksdeg) 2)
150
35 - 55
3
Fruktkaka (på
Över/Under‐
jästdeg/socker‐ värme
kaksdeg) 2)
170
35 - 55
3
Fruktkaka av
mördeg
Varmluft
160 - 170
40 - 80
3
Jästkaka med
känslig fyllning
(t.ex. kvarg,
grädde, kräm)
Över/Under‐
värme
160 - 1801)
40 - 80
3
Över/Under‐
värme
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor
Varmluft
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Varmluft
Mördegskaka /
Mördegsremsor
140
20 - 35
3
Short bread /
Över/Under‐
Mördegskaka / värme
Mördegsremsor
1601)
20 - 30
3
Småkakor av
sockerkaksdeg
Varmluft
150 - 160
15 - 20
3
Bakverk med
äggvita/
maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
3
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
3
23
24
www.electrolux.com
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Småkakor av
jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smördegskakor Varmluft
170 - 1801)
20 - 30
3
Bullar
Varmluft
1601)
10 - 25
3
Bullar
Över/Under‐
värme
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Varmluft
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Över/Under‐
värme
1701)
20 - 30
3
1) Förvärm ugnen.
11.6 Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipud‐
ding
Över/Under‐
värme
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över/Under‐
värme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgra‐
täng1)
Varmluftsgrilln‐
ing
160 - 170
15 - 30
1
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar Över/Under‐
värme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
180 - 200
30 - 60
1
160 - 170
30 - 60
1
Över/Under‐
värme
Fyllda grönsak‐ Varmluft
er
1) Förvärm ugnen.
11.7 Varmluft + ånga
Livsmedel
Typ av mat
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronpudding
180 - 200
45 - 60
2
SVENSKA
Livsmedel
Typ av mat
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lasagne
180 - 200
45 - 60
2
Potatisgratäng
190 - 210
55 - 80
2
Desserter
180 - 200
45 - 60
2
Kaka i ringform, mjuk kaka
160 - 170
50 - 70
1
Vetefläta/krans
170 - 190
40 - 50
2
Vetelängd med strössel
160 - 170
20 - 40
3
Småkakor av jästdeg
160 - 170
20 - 40
2
11.8 Bakning på flera nivåer
Använda funktionen: Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Petit-chouer/
bakelser
160 - 1801)
Smuldegspaj
150 - 160
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
Småkakor/small cakes/bakelser/bullar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
150 - 160
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
Mördegskaka /
Mördegsremsor
25 - 45
1/4
1/3/5
Småkakor av
sockerkaksdeg
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Bakverk med
äggvita, mar‐
änger
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Småkakor av
jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
30 - 50
1/4
-
Mördegskakor,
kex
Smördegskakor 170 - 1801)
25
26
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Bullar
180
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
1501)
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
20 - 30
1/4
-
23 - 40
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
11.9 Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för att tillaga
bitar av mört magert kött och fisk med
kärntemperaturer på högst 65 °C. Den
här funktionen kan inte användas för
recept som grytstek eller fet fläskstek. Du
kan använda matlagningstermometern
för att säkerställa att köttet har rätt
kärntemperatur (se tabellen för
matlagningstermometern).
Under de första 10 minuterna kan du
ställa in en ugnstemperatur mellan 80 °C
och 150 °C. Normaltemperatur är 90 °C.
När temperaturen ställts in fortsätter
Livsmedel
Mängd
ugnen att tillaga på 80 °C. Använd inte
den här funktionen för fågel.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här
funktionen.
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta stekpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Sätt matlagningstermometern i köttet.
4. Välj funktionen:
Lågtemperaturstekning och ställ in
rätt slutkärntemperatur.
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff 1000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Oxfilé
1000 - 1 500 g
120
90 - 150
3
Kalvstek
1000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Stekar
200 - 300 g
120
20 - 40
3
11.10 Pizza/Paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn botten)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (med mycket
fyllning)
180 - 200
20 - 30
2
Paj
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk ostpaj
170 - 190
45 - 55
1
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd
230 - 2501)
10 - 20
2
Smördegskakor
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen
(pizzaliknande rätt
från Alsace)
230 - 2501)
12 - 20
2
Piroger
180 - 2001)
15 - 25
2
27
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
11.11 Stekning
•
•
•
•
•
•
Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande
fall) eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
Stek magert kött i stekgrytan med
lock. Det gör att köttet blir saftigare.
Alla typer av kött som ska ha en
stekyta kan stekas i en stekgryta utan
lock.
Vi rekommenderar att kött och fisk
som steks i produkten väger minst 1
kg.
•
•
•
För att förhindra att köttsaft som
tränger ut bränner fast kan du tillsätta
lite vätska i långpannan.
Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3
av stektiden).
Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen. Därigenom blir resultatet
bättre.
Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja
eftervärmen.
11.12 Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Funktion
Tempera‐
tur (°C)
Grytstek
1 - 1,5 kg
Över/Under‐ 230
värme
Tid (min)
Falsnivå
120 - 150
1
Engelsk rostbiff per cm höjd Varmlufts‐
eller filé: röd
grillning
190 - 2001)
5-6
1
Engelsk rostbiff per cm höjd Varmlufts‐
eller filé: medel
grillning
180 - 1901)
6-8
1
Engelsk rostbiff per cm höjd Varmlufts‐
eller filé: väl‐
grillning
stekt
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Förvärm ugnen.
28
www.electrolux.com
Fläsk
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Bog/hals/skink‐ 1 - 1,5 kg
stek
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
90 - 120
1
Kotlett/
revbensspjäll
1 - 1,5 kg
Varmlufts‐
grillning
170 - 180
60 - 90
1
Köttfärslimpa
750 g - 1 kg Varmlufts‐
grillning
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg (la‐
gad i förväg)
750 g - 1 kg Varmlufts‐
grillning
150 - 170
90 - 120
1
Kalv
Livsmedel
Mängd (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Kalvstek
1
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
90 - 120
1
Kalvlägg
1.5 - 2
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
120 - 150
1
Livsmedel
Mängd (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Falsnivå
Lammstek
med ben/
lammstek
1 - 1.5
Varmlufts‐
grillning
150 - 170
100 - 120
1
Lammsadel
1 - 1.5
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
40 - 60
1
Mängd
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Lamm
Vilt
Livsmedel
Falsnivå
Harsadel/
upp till 1 kg
harstek med
ben
Över/Under‐ 2301)
värme
30 - 40
1
Rådjurssa‐
del, hjortsa‐
del
1,5 - 2 kg
Över/Under‐ 210 - 220
värme
35 - 40
1
Rådjurs-/
hjortbog
1,5 - 2 kg
Över/Under‐ 180 - 200
värme
60 - 90
1
1) Förvärm ugnen.
SVENSKA
29
Fågel
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Bitar av få‐
gel
200 - 250 g
var
Varmlufts‐
grillning
200 - 220
30 - 50
1
Halv kyck‐
ling
400 - 500 g
var
Varmlufts‐
grillning
190 - 210
35 - 50
1
Kyckling, un‐ 1 - 1,5 kg
ghöna
Varmlufts‐
grillning
190 - 210
50 - 70
1
Anka
1,5 - 2 kg
Varmlufts‐
grillning
180 - 200
80 - 100
1
Gås
3,5 - 5 kg
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
120 - 180
1
Kalkon
2,5 - 3,5 kg
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
120 - 150
1
Kalkon
4 - 6 kg
Varmlufts‐
grillning
140 - 160
150 - 240
1
Temperatur Tid (min)
(°C)
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Mängd (kg)
Funktion
Hel fisk
1 - 1.5
Över/Under‐ 210 - 220
värme
11.13 Min grill
•
•
•
•
•
Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
Placera alltid plåten som ska fånga
upp fettet på den första ugnsnivån.
Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
Falsnivå
40 - 60
1
Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
FÖRSIKTIGHET!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
Min grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Engelsk rostbiff 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
30
www.electrolux.com
Livsmedel
Hel fisk, 500 1 000 g
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Max grill
Livsmedel
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Burgers / Hambur‐
gare
8 - 10
6-8
4
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
4
Korv
10 - 12
6-8
4
Oxfilé/kalvstek
7 - 10
6-8
4
Toast / Rostat
bröd1)
1-3
1-3
5
Varma smörgåsar
6-8
-
4
1) Förvärm ugnen.
11.14 Frysta matvaror
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites,
tunn
200 - 220
20 - 30
3
Pommes Frites,
tjock
200 - 220
25 - 35
3
Croquetter
220 - 230
20 - 35
3
Riven potatisgräng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/Cannello‐
ni, kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
3
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
SVENSKA
31
Frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Temperatur
(°C)
Fryst Pizza
Över/Under‐
värme
enligt tillverka‐
rens anvisnin‐
gar
enligt tillverka‐
rens anvisnin‐
gar
3
Pommes
Frites1) (300 –
600 g)
Över/Under‐
värme eller
Varmluftsgrilln‐
ing
200 - 220
enligt tillverka‐
rens anvisnin‐
gar
3
Baguetter
Över/Under‐
värme
enligt tillverka‐
rens anvisnin‐
gar
enligt tillverka‐
rens anvisnin‐
gar
3
Fruktkaka
Över/Under‐
värme
enligt tillverka‐
rens anvisnin‐
gar
enligt tillverka‐
rens anvisnin‐
gar
3
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen.
11.15 Upptining
•
•
•
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
Använd den första ugnsnivån nerifrån.
Täck inte över maten med en skål
eller tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
Livsme‐ Mängd
del
Upptining‐
stid (min)
Efteruppti‐
ningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik
Vänd efter halva tiden.
Kött
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordgub‐ 300 g
bar
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den for‐
tfarande är något frusen.
Tårta
1,4 kg
60
60
-
11.16 Konservering
•
•
•
Använd enbart, på marknaden
tillgängliga, konserveringsburkar av
samma mått.
Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
Använd första nivån från botten för
ändamålet.
32
www.electrolux.com
•
•
•
•
Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
Burkarna får inte röra vid varandra.
Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
•
När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C
(se tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krus‐
bär
160 - 170
35 - 45
-
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
35 - 45
10 - 15
Stenfrukt
Livsmedel
Päron/kvitten/plom‐ 160 - 170
mon
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/spar‐
ris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
11.17 Torkning
•
•
Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
60 - 70
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
5-6
3
1/4
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
1 position
2 positioner
Soppgrönsaker 60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
Plommon
60 - 70
Aprikoser
60 - 70
Äppelskivor
Päron
Frukt
Livsmedel
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
8 - 10
3
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
6-9
3
1/4
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Franskbröd
180 - 200
40 - 60
2
Baguette
200 - 220
35 - 45
2
Mjuk kaka
180 - 200
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Rågbröd
190 - 210
50 - 70
2
Mörkt bröd
180 - 200
50 - 70
2
Fullkornsbröd
170 - 190
60 - 90
2
11.18 Bröd
Förvärmning rekommenderas inte.
11.19 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Högrev/oxfilé: röd
45 - 50
Högrev/oxfilé: rosa
60 - 65
Högrev/oxfilé: välstekt
70 - 75
33
34
www.electrolux.com
Fläsk
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Bog/hals/skinkstek
80 - 82
Kotlett, rökt kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
Kalv
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Får/lamm
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Fårbog
80 - 85
Fårsadel
80 - 85
Lammstek/lammstek med ben
70 - 75
Vilt
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Harsadel
70 - 75
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
Fisk
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Lax
65 - 70
Foreller
65 - 70
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
•
•
12.1 Anmärkningar om
rengöring
•
Torka av framsidan med en mjuk
trasa och varmt vatten och diskmedel.
•
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
SVENSKA
•
•
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör i
Super Clean. Det kan skada ytan.
12.2 Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
•
•
35
om du inte tog ut
matlagningstermometerns kontakt ur
uttaget.
om du inte stängde luckan ordentligt.
Ta bort den värsta smutsen manuellt.
FÖRSIKTIGHET!
Om andra produkter är
monterade i samma skåp får
de inte användas samtidigt
som funktionen: Pyrolys. Det
kan skada produkten.
1. Rengör luckans insida med varmt
vatten så att resterna inte bränner
fast på grund av varmluft.
2. Aktivera produkten och välj
funktionen på huvudmenyn: Pyrolys.
för att bekräfta.
Tryck på
3. Ställ in längden på
rengöringsproceduren:
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
Tillval
Beskrivning
Snabb
1 h för lätt
smutsad ugn
Normal
1,5 tim. för
vanlig mängd
smuts
Intensiv
2,5 tim. för
mycket smut‐
sad ugn.
2
4. Tryck på
1
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Styrpinnarnas avrundade
ändar måste peka framåt.
12.3 Pyrolys
FÖRSIKTIGHET!
Ta ut alla tillbehör och
flyttbara ugnsstegar
Pyrolysrengöringen kan
inte starta:
för att bekräfta.
När pyrolysrengöringen
startar låses produktens
lucka.
Du kan avsluta
pyrolysrengöringen innan
den är klar genom att stänga
av produkten.
VARNING!
När pyrolysrengöringen
avslutas är produkten väldigt
varm. Låt den svalna. Det
finns risk för att du bränner
dig.
36
www.electrolux.com
När funktionen är avslutad är
luckan låst under
avsvalningen. Vissa av
produktens funktioner är inte
tillgängliga under
avsvalningsfasen.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
12.4 Demontering och
montering av luckan
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet
glasrutor skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
luckan. Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
A
A
3. Stäng ugnsluckan till den första
öppna positionen (ungefär 70°
vinkel ).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel uppåt
från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar den från att
repas.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda
sidorna av luckans övre kant och
tryck inåt för att frigöra klämlåset.
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutan noga.
Sätt tillbaka glasrutorna och luckan när
du är klar med rengöringen. Utför stegen
ovan i omvänd ordning. Sätt i det mindre
glaset först och sedan det större.
12.5 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2
B
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
SVENSKA
Sidolampan
1. Ta ut den vänstra ugnsstegen för att
komma åt lampan.
2. Använd ett smalt och trubbigt föremål
(t.ex. en tesked) för att avlägsna
lampglaset.
37
3. Rengör lampglaset.
4. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Om produkten inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera el‐
ler använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen (se kop‐
plingsschemat om tillgän‐
gligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängn‐
ing".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlå‐
set".
Ugnen värms inte upp.
Locket är inte ordentligt
stängt.
Stäng luckan helt.
38
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt lampa.
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagning‐
stermometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermo‐
meterns kontakt så långt in
i uttaget det går.
På displayen visas ett fel‐ Det föreligger ett elektriskt
meddelande som inte står i fel.
tabellen.
•
•
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Stäng av ugnen via
hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säk‐
ringsskåpet och slå på
den igen.
Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas
på displayen igen.
Du lät maten stå för länge i Låt inte maträtter stå i ug‐
ugnen.
nen längre än 15 - 20 mi‐
nuter efter att tillagningen
är klar.
13.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
yttre kanten av produktens innanmäte.
Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEFFEKTIVITET
14.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
EOC5851AAV
EOC5851AAX
SVENSKA
Energiindex
92.9
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/
undervärme
0.99 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.79 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
71 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter - Del 1: Områden,
ugnar, ångugnar och grillar Funktionsprovning.
14.2 Sparar energi
•
•
Denna produkt har funktioner som låter
dig spara energi under vanlig
matlagning.
•
Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten är
igång och låt den vara stängd så
mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i
ugnen utan att värma upp den.
– För matlagning som varar längre
än 30 minuter ska
ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter
innan matlagningstiden går ut,
beroende på längden på
matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
•
•
•
•
•
EOC5851AAV
39.5 kg
EOC5851AAX
41.5 kg
39
Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd
matlagningsfunktionerna med fläkt för
att spara energi.
Restvärme
– Om ett program med tidval väljs i
vissa uppvärmningsfunktioner
aktiveras (Koktid, Sluttid) och om
tillagningstiden är längre än 30
minuter stängs värmeelementen
av automatiskt 10 % tidigare.
Fläkten och lampan fortsätter att
vara igång.
Matlagning med släckt lampa släck lampan under matlagning och
tänd den bara när det behövs.
Hålla maten varm - om du vill
använda restvärmen för att hålla
maten varm väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning. Temperaturen
för restvärme visas på displayen.
Eco-funktioner - se avsnittet
"Tillagningsfunktioner".
När du använder funktionen: Varmluft
+ ånga släcks lampan efter 30
sekunder. Du kan tända den igen när
det behövs.
När du använder Eco-funktionerna
släcks lampan. Du kan tända den igen
när det behövs.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
40
www.electrolux.com
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
produkter märkta med symbolen
med
*
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
41
42
www.electrolux.com
SVENSKA
43
867309712-C-252015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement