Electrolux EOCP5803AX User manual

Electrolux EOCP5803AX User manual
Electrolux
Cooking
Inbyggnadsugn
EOCP5803AX
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION................................................................................ 3
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.............................................................................. 4
3. PRODUKTBESKRIVNING.................................................................................... 7
4. KONTROLLPANELEN..........................................................................................8
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN............................................ 10
6. DAGLIG ANVÄNDNING..................................................................................... 10
7. KLOCKFUNKTIONER........................................................................................ 14
8. AUTOMATISKA PROGRAM...............................................................................15
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR.......................................................................... 16
10. TILLVALSFUNKTIONER...................................................................................19
11. TRICKS OCH TIPS.......................................................................................... 20
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING..........................................................................35
13. FELSÖKNING.................................................................................................. 38
14. INSTALLATION................................................................................................39
15. TEKNISK INFORMATION.................................................................................42
16. ENERGIEFFEKTIVITET.....................................................................................42
17. SVERIGE - KUNDTJÄNST OCH SUPPORT..................................................... 43
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats
med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta
att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig för personskador eller skador på egendom som
orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara
alltid instruktionerna tillsammans med produkten för
framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast en behörig person får installera den här
produkten och byta kabel.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta
formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Överskott av vätska måste tas bort före pyrolytisk
rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person får
installera den här produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
5
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens
botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen
defekt enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta service.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.
6
www.electrolux.com
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med någon sorts
rengöringsmedel.
2.5 Pyrolysrengöring
Risk för skador / bränder /
kemiska utsläpp (rök) i
Pyrolysläget.
• Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion för
Första användningstillfället ska du ta ut
följande ur ugnen:
– alla överblivna matrester, olje- eller
fettspill / -rester.
– alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor osv. som
medföljer produkten) särskilt
kastruller, pannor, brickor,
köksredskap osv. som är
behandlade så att mat inte fastnar i
dem.
• Läs noggrant alla anvisningar om
Pyrolysrengöring.
• Håll barn och husdjur borta från
produkten när Pyrolysrengöring är
igång.
Produkten blir mycket het och varmluft
kommer ut ur de främre kylningshålen.
• Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– tillse god ventilation under och efter
varje Pyrolysrengöring.
– tillse god ventilation under och efter
första användningstillfället vid
användning vid maximal
temperatur.
• Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler kan vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
Pyrolysugnar.
– Avlägsna husdjur (särskilt fåglar)
från produktens närhet under och
efter Pyrolysrengöringen. Detta
gäller även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
• Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla Pyrolysugnar när det Pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
• Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga temperaturen
vid användning av Pyrolytisk rengöring i
alla Pyrolysugnar och kan även vara en
källa till skadliga ångor i små mängder.
• Ångor som släpps ut från alla
Pyrolysugnar/matlagningsrester som
beskrivs är inte skadliga för människor,
inklusive barn eller personer med
sjukdom.
2.6 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas för
belysning i hus.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
SVENSKA
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
3
4
5
5
4
9
6
3
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kontrollpanel
Elektronisk programmeringsenhet
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Ugnslampa
Hål för grillspett
Fläkt
Ugnsstegar, löstagbara
Ugnsnivåer
8
3.2 Tillbehör
Trådhylla
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
Grillspett
För kakor och småkakor.
Grill- / stekpanna
För grillning av större köttbitar eller
kycklingar.
7
8
www.electrolux.com
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Temperatur-/tidsdisplay
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchkontroll
1
2
3
4
-
Funktion
Kommentar
Display
Visar produktens nuvarande inställningar.
PÅ/AV
För att aktivera och avaktivera produkten.
Tillagningsfunktioner eller Tillagningshjälp
Tryck på touch-kontrollen en gång för att välja
ett värmeläge eller menyn: Tillagningshjälp. Tryck
på touch-kontrollen igen för att växla mellan menyerna: Tillagningsfunktioner, Tillagningshjälp.
Tänd eller släck lampan genom att trycka på
touch-kontrollen i 3 sekunder. Du kan också tända belysningen när produkten är avstängd.
Favorit Program
För att spara och komma åt dina favoritprogram.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa produktens aktuella temperatur. Tryck på fältet i 3 sekunder för att aktivera eller inaktivera funktionen:
Snabbstart.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
Hem-knapp
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa
huvudmenyn, tryck på fältet i 3 sekunder.
5
6
7
8
9
9
SVENSKA
Touchkontroll
Funktion
Kommentar
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillagningsfunktion är igång trycker du på touchkontrollen för att ställa in timern eller funktionerna: Knapplås, Favorit Program, Heat+Hold, Set
+ Go. Du kan också ändra inställningarna för
matlagningstermometern.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
10
11
4.2 Display
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Tillagningsfunktion
Klocka
Kontrollampa för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Övriga kontrollampor på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen körs.
Klocka
På displayen visas den nuvarande
tiden.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningstiden
är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillagningsfunktionen är igång. Tryck på
och
samtidigt för att nollställa klockan.
Beräkning
Produkten beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för uppvärmning
Displayen visar temperaturen i produkten.
Indikering för snabbuppvärmning
Funktionen är på. Den minskar uppvärmningstiden.
10
www.electrolux.com
Symbol
Funktion
Vikt automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är aktivt eller att vikten
kan ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.2 Första anslutning
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten innan du använder den
första gången.
När du ansluter produkten till eluttaget,
eller efter att strömmen har brutits, måste
du välja språk, kontrast i display, ljusstyrka
i display samt klockan.
1. Tryck på
värdet.
eller
2. Tryck på
för att bekräfta.
för att ställa in
6. DAGLIG ANVÄNDNING
3. Tryck
för att gå till undermenyn
eller godkänna inställningen.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Du kan när som helst återgå
6.1 Navigera i menyerna
till huvudmenyn med
.
1. Aktivera produkten.
2. Tryck på
eller
menyfunktionen.
för att ställa in
6.2 Översikt över menyerna
Huvudmeny
Symbol
Menyfunktion
Tillämpning
Tillagningsfunktioner
Innehåller en lista över värmningsfunktioner.
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över automatiska program.
Favorit Program
Innehåller en lista över favorittillagningsprogram,
som skapats av användaren.
Pyrolys
Pyrolysrengöring.
Normalinställning
Du kan använda dessa för att ställa in andra
ugnsinställningar.
SVENSKA
Symbol
Menyfunktion
Tillämpning
Special
Innehåller en lista över extra tillagningsfunktioner.
11
Undermenyer för: Normalinställning
Symbol
Undermeny
Beskrivning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella tiden
när du stänger av produkten.
Set + Go
När den är PÅ kan du välja funktionen i fönstret
Tillvalsfunktioner: Set + Go.
Heat+Hold
När den är PÅ kan du välja funktionen i fönstret
Tillvalsfunktioner: Heat+Hold.
Tillägg tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg tid.
Kontrast i display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka i display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val av språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner och signaler.
Knappljud
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet.
Det går inte att inaktivera ljudet för på/av-touchkontrollen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
Rengöringshjälp
Vägleder dig genom rengöringsproceduren.
Påminnelse Rengöring
Påminner dig om när produkten behöver rengöras.
Fett- och luktfilter
Aktiverar och inaktiverar funktionen. Förebygger
lukt under tillagning. När den är avstängd rengör
den sig själv regelbundet.
Service
Visar programvarans version och konfiguration.
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
12
www.electrolux.com
6.3 Tillagningsfunktioner
Tillagningsfunktion
Tillämpning
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och för att torka mat.Ställ in temperaturen
på 20 - 40 °C lägre än för funktionen: Över/
Undervärme.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver
mer intensiv bryning och som ska ha knaprig
botten. .Ställ in temperaturen på 20 – 40 °C lägre än för funktionen: Över/Undervärme.
Över/Undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och
för att torka mat.
Min grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Min grill + Rot. spett
För att grilla kött och kebab och mindre köttstycken.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder
och för rostning av bröd.
Max grill + Rot. spett
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder.
För att rosta bröd. Hela grillen är igång.
Varmluftsgrillning
Steka större köttstycken eller fågel med ben på
1 ugnsnivå. Även för att göra gratänger och bryna.
Varmluftsgrill + Rot.
spett
Steka större köttstycken eller fågel med ben på
1 ugnsnivå. Även för att gratinera och bryna.
6.4 Special
Tillagningsfunktion
Tillämpning
Bröd
För att baka bröd.
Gratinerade rätter
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng.
Även för att gratinera och bryna.
SVENSKA
Tillagningsfunktion
Tillämpning
Jäsning av deg
För kontrollerad jäsning av jästdeg före bakning.
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallriken före servering.
Konservering
För att konservera grönsaker, t.ex. pickles.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plommon, persikor) och grönsaker (t.ex. tomater,
zucchini, svamp).
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Fryst mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites,
klyftpotatis och vårrullar så att de blir knapriga.
6.5 Aktivera en
tillagningsfunktion
6.7 Indikering för
snabbuppvärmning
1. Slå på produkten.
2. Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
Den minskar uppvärmningstiden.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Ställ en tillagningsfunktion.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ställ in temperaturen.
7. Tryck på
13
för att bekräfta.
6.6 Kontrollampa för
uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion
visas stapeln på displayen. Stapeln visar
att temperaturen ökar.
För att aktivera funktionen, håll intryckt i
3 sekunder. Uppvärmningsindikeringen
växlar.
6.8 Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
14
www.electrolux.com
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
Signalur
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan också
använda den när produkten är avstängd.
Använd
på
och
för att aktivera funktionen. Tryck
eller
för att ställa in minuterna
för att starta.
Koktid
För att ställa in längden på en funktion (max
23 tim 59 min)
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion
(högst 23 timmar och 59 minuter).
Om du ställer in tiden för en klockfunktion
börjar tiden räknas ned efter 5 sekunder.
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid,
Sluttid, stänger produkten av
värmeelementen efter 90 %
av den inställda tiden.
Produkten använder
restvärmen för att fortsätta
tillagningsprocessen tills tiden
är avslutad (3 - 20 minuter).
7.2 Ställa in klockfunktioner
• Innan du använder
funktionerna: Koktid,
Sluttid, måste du först
ställa in värmefunktionen
och temperaturen.
Produkten stängs av
automatiskt.
• Du kan använda
funktionerna: Koktid och
Sluttid samtidigt, om du
vill att produkten ska
aktiveras och avaktiveras
automatiskt på en
bestämd tid senare.
• Funktionerna: Koktid och
Sluttid fungerar inte när du
använder
matlagningstermometern.
1. Ställ en tillagningsfunktion.
flera gånger tills displayen
2. Tryck
visar den nödvändiga klockfunktionen
och den relaterade symbolen.
3. Tryck på
eller
önskad tid.
4. Tryck på
för att ställa in
för att bekräfta.
SVENSKA
15
En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts.
Produkten stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
Funktionen förblir på om
tillagningsfunktionen ändras.
7.3 Heat+Hold
Funktionen: Tillägg tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter slutet
av Koktid.
Villkor för funktionen:
7.4 Tillägg tid
• Den inställda temperaturen är högre än
80 °C.
• Funktionen: Koktid är inställd.
Kan användas för alla
tillagningsfunktioner med
Koktid eller Vikt automatisk.
Gäller inte
tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad mat
varm vid 80 °C i 30 minuter. Den aktiveras
när bakningen eller stekningen avslutas.
Du kan aktivera och inaktivera funktionen i
menyn: Normalinställning.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
flera gånger tills displayen
4. Tryck på
visar: Heat+Hold.
5. Tryck på
för att bekräfta.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på någon
touchkontroll.
Displayen visar meddelandet.
2. Tryck
för att aktivera eller
avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
4. Tryck på
för att
.
8. AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Rätter med funktionen: Vikt automatisk
8.1 Automatiska program
Grisstek
De automatiska programmen ger optimala
inställningar för alla slags kött eller andra
recept.
Kalvstek
• Köttprogram med funktionen: Vikt
automatisk (menyn: Tillagningshjälp) –
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den
måste matens vikt matas in.
• Köttprogram med funktionen: Matlag.
termometer Auto (menyn:
Tillagningshjälp) – Denna funktion
beräknar automatiskt stekningstiden.
För att använda den måste
innertemperaturen matas in. En
ljudsignal hörs när programmet är klart.
• Automatiska recept (menyn:
Tillagningshjälp) – Denna funktion
använder fördefinierade värden för en
maträtt. Förbered maträtten enligt
receptet i denna bok.
Viltstek
Bräserat kött
Lammstek
Hel kyckling
Kalkon, hel
Hel anka
Hel gås
Rätter med funktionen: Matlag. termometer Auto
Stek av gris
Engelsk rostbiff
16
www.electrolux.com
Rätter med funktionen: Matlag. termometer Auto
Rostbiff
Stek av vilt
8.3 Tillagningshjälp med Vikt
automatisk
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den måste
man mata in matens vikt.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
Lammstek, rosa
för att bekräfta.
Benfri kyckling
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj funktionen: Vikt automatisk. Tryck
Hel fisk
8.2 Tillagningshjälp med
Automatiska recept
på
Produkten har en uppsättning recept som
du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra
dem.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
för att
När du använder funktionen:
Manuellt, produkten använder
de automatiska
inställningarna. De kan
ändras precis som andra
funktioner.
för att bekräfta.
5. Tryck på
eller
för att ställa in
vikten på maten. Tryck på
för att
bekräfta.
Det automatiska programmet startar.
6. Du kan ändra vikten när som helst.
Tryck på
eller
för att ändra
vikten.
7. En ljudsignal hörs när sluttiden
uppnåtts. Tryck på en touch-kontroll
för att stänga av signalen.
Vid vissa program behöver
maten vändas efter
30 minuter. Displayen visar
en påminnelse.
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Matlagningstermometer
Två temperaturer måste ställas in:
ugnstemperaturen och kärntemperaturen.
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen när köttbitar tillagas.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer eller de rätta
reservdelarna.
Matlagningstermometern
måste sitta kvar i köttet och i
uttaget under tillagningen.
1. Aktivera produkten.
2. Sätt in spetsen på
matlagningstermometern i mitten av
köttet.
3. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på produkten.
SVENSKA
VARNING!
Använd grillvantar när du tar
ut grillspettet. Grillspettet och
grillen är varma. Det finns risk
för att du bränner dig.
A
B
C
D
Displayen visar matlagningstermometerns
symbol.
eller
på mindre än
4. Tryck på
fem sekunder för att ställa in
kärntemperaturen.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig sluttid.
Sluttiden är olika för olika mängder mat,
inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C)
och driftlägen. Produkten beräknar en
sluttid om ungefär 30 minuter.
A)
B)
C)
D)
Grillspettsram
Gafflar
Grillspett
Handtag
1. Sätt grillspettshandtaget i spettet.
2. Sätt den djupa formen på den
nedersta ugnsnivån.
3. Sätt grillspettsramen på den tredje
ugnsnivån nedifrån.
6. Tryck på
för att ändra
innertemperaturen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått den
inställda innertemperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
7. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
8. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur
ugnen.
VARNING!
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränna dig. Var försiktig när
du tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
9.2 Använda grillspettet
VARNING!
Var försiktig när du använder
grillspettet. Gafflarna och
spettet är vassa. Det finns
risk för personskador.
4. Sätt i den första gaffeln på spettet,
sätt sedan köttet på grillspettet och
sätt dit den andra gaffeln.
17
18
www.electrolux.com
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
5. Dra åt gafflarna med skruvarna.
6. Sätt spetsen i hålet i grillspettet.
7. Lägg grillspettets baksida på ramen.
Se avsnittet "Produktbeskrivning".
8. Ta bort grillspettshandtaget.
9. Välj en funktion med grillspettsläge.
Grillspettet roterar.
10. Ställ in önskad temperatur. Se
matlagningstabellerna eller kokboken.
Galler och djup panna tillsammans:
Tryck på den djupa pannan mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret på
skenorna ovan.
Grillspettet stannar inte om
du öppnar ugnsluckan.
Om en klockfunktion (Koktid
eller Sluttid) slutar och du inte
stänger av produkten
fortsätter grillspettet att vara
igång under 10 minuter.
9.3 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
• Alla tillbehör har små
fördjupningar längst upp
på höger och vänster sida
för att öka säkerheten.
Fördjupningarna ger
också ett tippskydd.
• Den höga kanten runt
stegen är en enhet som
förhindrar att husgeråden
halkar ur.
SVENSKA
19
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Favorit Program
10.2 Använda barnlåset
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favorit Program. Du kan spara 20
program.
Barnlåset förhindrar att produkten
oavsiktligt slås på.
Spara ett program
1. Aktivera produkten.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
3. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar: SPARA.
för att bekräfta.
4. Tryck på
Displayen visar den första lediga
minnesläget.
för att bekräfta.
5. Tryck på
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
7. Tryck på
bokstav.
eller
för att ändra
8. Tryck på
.
Nästa bokstav blinkar.
9. Utför punkt 7 igen enligt behov.
intryckt för att spara.
10. Håll
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
minnesläget trycker du på
eller
och trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv programmets namn.
Aktivera programmet
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Favorit Program.
Om pyrolysfunktionen är
igång låses luckan
automatiskt.
Ett meddelande visas på
displayen när du trycker på
en touchkontroll.
1. Slå på produkten.
och
samtidigt tills
2. Tryck på
displayen visar ett meddelande.
Upprepa steg 2 för att inaktivera
barnlåsfunktionen.
10.3 Knapplås
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt. Du
kan bara aktivera den när produkten är
igång.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller inställning.
flera gånger tills displayen
3. Tryck på
visar: Knapplås.
4. Tryck på
för att bekräfta.
Om pyrolysfunktionen är
igång är luckan låst och en
symbol i form av en nyckel
visas på displayen.
Inaktivera funktionen genom att trycka på
. Displayen visar ett meddelande. Tryck
på
igen och sedan på
bekräfta.
för att
Om du avaktiverar produkten
avaktiveras även funktionen.
för att bekräfta.
3. Tryck på
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
10.4 Set + Go
5. Tryck på
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program) och
för att bekräfta.
Tryck på
för att gå direkt till menyn:
Favorit Program.
20
www.electrolux.com
använda det senare genom att trycka på
en touchkontroll.
1. Aktivera produkten.
2. Ställ en tillagningsfunktion.
3. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
flera gånger tills displayen
5. Tryck på
visar: Set + Go.
6. Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på en touchkontroll (utom för ) för
att starta funktionen: Set + Go. Den
inställda tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
• Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är
igång.
• Menyn: Med
Normalinställning kan man
aktivera och inaktivera
funktionen: Set + Go.
10.5 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(h)
200 - 245
5.5
250 - max.
1.5
Den automatiska
avstängningen fungerar inte
med funktionerna: Belysning,
matlagningstermometer,Sluttid,
Koktid.
10.6 Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
• Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan kl.
22.00 och 06.00.
• Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en touch-kontroll
när nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till
dagsljusstyrkan de kommande 10
sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in signaluret. Signalur. När
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
10.7 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen har svalnat.
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna
är endast riktvärden. De beror
på recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.1 Rekommendationer för
ugnens specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
Använd den här funktionen om du hålla
maten varm.
Temperaturen regleras automatiskt till 80
°C.
SVENSKA
Tallriksvärmare
För uppvärmning av tallrikar och formar.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Flytta högar efter halva
uppvärmningstiden (byt plats på övre och
nedre).
Den automatiska temperaturen är 70 °C.
Rekommenderad hyllposition: 3.
Jäsning av deg
Du kan använda denna automatiska
funktion med alla recept på jäsdeg. Det
ger dig en god jäsningsatmosfär. Lägg
degen i en skål som är tillräckligt stor för
jäsningen och täck över den med en fuktig
handduk eller med plastfolie Sätt in ett
ugnsgaller på första nivån och ställ skålen
där. Stäng luckan och ställ in funktionen:
Jäsning av deg. Ställ in nödvändig tid.
21
dina vanliga inställningar (temperatur,
koktider) och placeringen av plåtar och
galler till värdena i tabellerna.
• Tillverkaren rekommenderar att du
använder den lägre temperaturen
första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för
ett speciellt recept, leta efter ett recept
som är nästan likadant.
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under
bakningen.
• För att utnyttja eftervärmen kan du, vid
längre gräddningstider, stänga av
ugnen cirka 10 minuter innan baktiden
gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala form.
11.2 Gräddning
• Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla. Anpassa
11.3 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre
ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får vattenränder.
För kort gräddningstid.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska
gräddningstiden genom
att höja temperaturen.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får vattenränder.
Det finns för mycket vätska i Använd mindre vätska. Var
degen.
försiktig med blandningstiderna, framför allt vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugnstemperatur.
22
www.electrolux.com
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
Ställ in en lägre ugnstemhög och gräddningstiden är peratur och en längre
för kort.
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Kakan blir inte klar med den Ugnstemperaturen är för
inställda tiden.
låg.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
11.4 Bakning på en nivå:
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Tysk ringkaka/ Varmluft
franskt briochebröd
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka/
fruktkaka
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge
cake / Lätt
sockerkaka
utan fett
Varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge
cake / Lätt
sockerkaka
utan fett
Över/Undervärme
160
35 - 50
2
Tårtbotten av
mördeg
Varmluft
170 - 1801)
10 - 25
2
Tårtbotten av
sockerkaka
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Äp- Varmluft
pelpaj (2 formar
Ø 20 cm, diagonalt placerade)
160
60 - 90
2
Apple pie / Äp- Över/Underpelpaj (2 formar värme
Ø 20 cm, diagonalt placerade)
180
70 - 90
1
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Cheesecake
Över/Undervärme
170 - 190
60 - 90
1
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vetefläta/krans
Över/Undervärme
170 - 190
30 - 40
3
Tyskt julbröd
Över/Undervärme
160 - 1801)
50 - 70
2
Bröd (rågbröd): Över/Under1. Första del- värme
en av
gräddningen.
2. Andra delen
av gräddningen.
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Petit-chouer/
bakelser
Över/Undervärme
190 - 2101)
20 - 35
3
Rulltårta
Över/Undervärme
180 - 2001)
10 - 20
3
Vetelängd med
strössel
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smörkakor/
sockerkringlor
Över/Undervärme
190 - 2101)
20 - 30
3
Fruktkaka (på
Varmluft
jästdeg/sockerkaksdeg) 2)
150
35 - 55
3
Fruktkaka (på
Över/Underjästdeg/socker- värme
kaksdeg) 2)
170
35 - 55
3
Fruktkaka av
mördeg
160 - 170
40 - 80
3
1) Förvärm ugnen.
Bakverk på plåtar
Varmluft
23
24
www.electrolux.com
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Jästkaka med
känslig fyllning
(t.ex. kvarg,
grädde, kräm)
Över/Undervärme
160 - 1801)
40 - 80
3
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor
Varmluft
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Varmluft
Mördegskaka /
Mördegsremsor
140
20 - 35
3
Short bread /
Över/UnderMördegskaka / värme
Mördegsremsor
1601)
20 - 30
3
Småkakor av
sockerkaksdeg
Varmluft
150 - 160
15 - 20
3
Bakverk med
äggvita/
maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
3
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
3
Småkakor av
jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smördegskakor Varmluft
170 - 1801)
20 - 30
3
Bullar
Varmluft
1601)
10 - 25
3
Bullar
Över/Undervärme
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Varmluft
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Över/Undervärme
1701)
20 - 30
3
1) Förvärm ugnen.
SVENSKA
11.5 Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
Över/Undervärme
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över/Undervärme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgratäng1)
Varmluftsgrillning
160 - 170
15 - 30
1
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar
Över/Undervärme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
Över/Undervärme
180 - 200
30 - 60
1
Fyllda grönsaker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
1
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Petit-chouer/
bakelser
160 - 1801)
Smuldegspaj
150 - 160
1) Förvärm ugnen.
11.6 Bakning på flera nivåer
Använda funktionen: Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
2 positioner
3 positioner
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
Småkakor/small cakes/bakelser/bullar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
150 - 160
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
Mördegskaka /
Mördegsremsor
25 - 45
1/4
1/3/5
Småkakor av
sockerkaksdeg
25 - 40
1/4
-
Mördegskakor,
kex
160 - 170
25
26
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Bakverk med
äggvita, maränger
80 - 100
Mandelbiskvier
Småkakor av
jästdeg
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
130 - 170
1/4
-
100 - 120
40 - 80
1/4
-
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Smördegskakor 170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Bullar
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
11.7 Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för magra,
möra stycken av kött och fisk. Den här
funktionen kan inte användas för recept
som grytstek eller fet fläskstek. Du kan
använda matlagningstermometern för att
säkerställa att köttet har rätt
kärntemperatur (se tabellen för
matlagningstermometern). Du kan
använda funktionen
Lågtemperaturstekning med eller utan
matlagningstermometern. Använd
matlagningstermometern för kött som inte
får bli helt genomstekt. En ljudsignal hörs
när maten uppnått inställd
kärntemperatur. Ugnen fortsätter att
fungera med funktionen Varmhållning tills
den stängs av.
Under de första 10 minuterna kan du ställa
in en ugnstemperatur mellan 80 °C och
150 °C. Normaltemperatur är 90 °C. När
temperaturen ställts in fortsätter ugnen att
tillaga på 80 °C. Använd inte den här
funktionen för fågel.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här funktionen.
1. Bryn köttet under mycket hög värme.
2. Placera köttet på ett stekfat eller direkt
på gallret.
3. Placera plåten under gallret för att
fånga upp fettet.
4. Placera gallret i ugnen.
5. Sätt matlagningstermometern i köttet.
6. Välj funktionen:
Lågtemperaturstekning och ställ in rätt
slutkärntemperatur.
7. En ljudsignal hörs när produkten
uppnått inställd temperatur. Därefter
ställer ugnen automatiskt om till en
lägre temperatur för fortsatt tillagning.
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Bryna var- Temperatur
je sida
(°C)
(min)
Falsnivå Tid (min)
Filé, rosa
1000 - 1500
2
80 - 90
2
90 - 110
Rostbiff, rosa
1000 - 1500
4
80 - 90
2
180 - 240
SVENSKA
Kalv
Livsmedel
Mängd
Bryna var- Temperatur
je sida
(°C)
(min)
Falsnivå
Tid (min)
Filé rosé
1000 - 1500
2
80 - 90
2
90 - 120
Stek, i ett stycke 1000 - 1500
4
80 - 90
2
120 - 150
Nierstück
1000 - 1500
4
80 - 90
2
120 - 150
Livsmedel
Mängd
Bryna var- Temperatur
je sida
(°C)
(min)
Falsnivå
Tid (min)
Filé rosé
1000 - 1500
2
80 - 90
2
90 - 110
Stek, i ett stycke 1000 - 1500
4
80 - 90
2
150 - 170
Nierstück
4
80 - 90
2
150 - 170
Fläsk
1000 - 1500
11.8 Pizza/Paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn botten)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (med mycket
fyllning)
180 - 200
20 - 30
2
Paj
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk ostpaj
170 - 190
45 - 55
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd
230 - 2501)
10 - 20
2
Smördegskakor
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (piz- 230 - 2501)
zaliknande rätt från
Alsace)
12 - 20
2
Piroger
15 - 25
2
180 - 2001)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
27
28
www.electrolux.com
11.9 Stekning
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
• Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande fall)
eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
• Stek magert kött i stekgrytan med lock.
Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en
stekyta kan stekas i en stekgryta utan
lock.
• Vi rekommenderar att kött och fisk som
steks i produkten väger minst 1 kg.
• För att förhindra att köttsaft som
tränger ut bränner fast kan du tillsätta
lite vätska i långpannan.
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3
av stektiden).
• Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen. Därigenom blir resultatet
bättre.
• Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja
eftervärmen.
11.10 Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grytstek
1 - 1,5 kg
Över/Under- 230
värme
120 - 150
1
Engelsk rostbiff
eller filé: röd
per cm höjd Varmluftsgrillning
190 - 2001)
5-6
1
Engelsk rostbiff
eller filé: medel
per cm höjd Varmluftsgrillning
180 - 1901)
6-8
1
Engelsk rostbiff
eller filé: välstekt
per cm höjd Varmluftsgrillning
170 - 1801)
8 - 10
1
Mängd
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog/hals/skink- 1 - 1,5 kg
stek
Varmluftsgrillning
160 - 180
90 - 120
1
Kotlett/
revbensspjäll
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
170 - 180
60 - 90
1
Köttfärslimpa
750 g - 1 kg Varmluftsgrillning
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg (lagad i förväg)
750 g - 1 kg Varmluftsgrillning
150 - 170
90 - 120
1
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Livsmedel
SVENSKA
Kalv
Livsmedel
Mängd (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Kalvstek
1
Varmluftsgrillning
160 - 180
90 - 120
1
Kalvlägg
1.5 - 2
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Livsmedel
Mängd (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Falsnivå
Lammstek
med ben/
lammstek
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
150 - 170
100 - 120
1
Lammsadel
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
160 - 180
40 - 60
1
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Harsadel/
harstek med
ben
upp till 1 kg
Över/Undervärme
2301)
30 - 40
1
Rådjurssadel, hjortsadel
1,5 - 2 kg
Över/Undervärme
210 - 220
35 - 40
1
Rådjurs-/
hjortbog
1,5 - 2 kg
Över/Undervärme
180 - 200
60 - 90
1
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Bitar av fågel 200 - 250 g
var
Varmluftsgrillning
200 - 220
30 - 50
1
Halv kyckling 400 - 500 g
var
Varmluftsgrillning
190 - 210
35 - 50
1
Kyckling, un- 1 - 1,5 kg
ghöna
Varmluftsgrillning
190 - 210
50 - 70
1
Anka
Varmluftsgrillning
180 - 200
80 - 100
1
Lamm
Vilt
Falsnivå
1) Förvärm ugnen.
Fågel
Livsmedel
Mängd
1,5 - 2 kg
29
30
www.electrolux.com
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Gås
3,5 - 5 kg
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 180
1
Kalkon
2,5 - 3,5 kg
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Kalkon
4 - 6 kg
Varmluftsgrillning
140 - 160
150 - 240
1
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Mängd (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Hel fisk
1 - 1.5
Över/Undervärme
210 - 220
1
11.11 Min grill
40 - 60
• Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
• Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga upp
fettet på den första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
FÖRSIKTIGHET!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
Min grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Engelsk rostbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Max grill
Livsmedel
Burgers / Hamburgare
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
8 - 10
6-8
4
SVENSKA
Livsmedel
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
4
Korv
10 - 12
6-8
4
Oxfilé/kalvstek
7 - 10
6-8
4
Toast / Rostat
bröd1)
1-3
1-3
5
Varma smörgåsar
6-8
-
4
1) Förvärm ugnen.
Grillning med grillspett
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kyckling
220 - 240
70 - 90
Roulad för stekning
190 - 210
120 - 180
Anka
220 - 240
90 - 150
Fläsklägg
190 - 210
150 - 210
Sätt in en djup form på första nivån när du
grillar med grillspett.
11.12 Frysta matvaror
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites,
tunn
200 - 220
20 - 30
3
Pommes Frites,
tjock
200 - 220
25 - 35
3
Croquetter
220 - 230
20 - 35
3
Riven potatisgräng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/Cannelloni, 170 - 190
kyld
35 - 45
2
Fryst lasagne/
cannelloni
40 - 60
2
160 - 180
31
32
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
3
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
Frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Temperatur
(°C)
Fryst Pizza
Över/Undervärme
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
Pommes
Frites1) (300 –
600 g)
Över/Under200 - 220
värme eller Varmluftsgrillning
Baguetter
Över/Undervärme
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
Fruktkaka
Över/Undervärme
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
enligt tillverka3
rens anvisningar
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen.
11.13 Upptining
• Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
• Använd den första ugnsnivån nerifrån.
• Täck inte över maten med en skål eller
tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
Livsme- Mängd
del
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik
Vänd efter halva tiden.
Kött
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordgub- 300 g
bar
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något frusen.
Tårta
1,4 kg
60
60
-
SVENSKA
11.14 Konservering
• Använd enbart, på marknaden
tillgängliga, konserveringsburkar av
samma mått.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
33
• Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C (se
tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/sparris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Stenfrukt
Grönsaker
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
11.15 Torkning
• Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
• För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
34
www.electrolux.com
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
1 position
2 positioner
Plommon
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Franskbröd
180 - 200
40 - 60
2
Baguette
200 - 220
35 - 45
2
Mjuk kaka
180 - 200
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Rågbröd
190 - 210
50 - 70
2
Mörkt bröd
180 - 200
50 - 70
2
Fullkornsbröd
170 - 190
60 - 90
2
Frukt
11.16 Bröd
Förvärmning rekommenderas inte.
11.17 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Högrev/oxfilé: röd
45 - 50
Högrev/oxfilé: rosa
60 - 65
Högrev/oxfilé: välstekt
70 - 75
SVENSKA
35
Fläsk
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Bog/hals/skinkstek
80 - 82
Kotlett, rökt kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
Kalv
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Får/lamm
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Fårbog
80 - 85
Fårsadel
80 - 85
Lammstek/lammstek med ben
70 - 75
Vilt
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Harsadel
70 - 75
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
Fisk
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Lax
65 - 70
Foreller
65 - 70
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Anmärkningar om
rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
36
www.electrolux.com
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
12.2 Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna
tas bort.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
FÖRSIKTIGHET!
Om andra produkter är
monterade i samma skåp får
de inte användas samtidigt
som funktionen: Pyrolys. Det
kan skada produkten.
1. Rengör luckans insida med varmt
vatten så att resterna inte bränner fast
på grund av varmluft.
2. Aktivera produkten och välj funktionen
på huvudmenyn: Pyrolys. Tryck på
för att bekräfta.
3. Ställ in längden på
rengöringsproceduren:
Tillval
Beskrivning
Snabb
1 h för lätt
smutsad ugn
Normal
1,5 tim. för
vanlig mängd
smuts
Intensiv
2,5 tim. för
mycket smutsad ugn.
4. Tryck på
2
1
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
12.3 Pyrolys
FÖRSIKTIGHET!
Ta ut alla tillbehör och
flyttbara ugnsstegar
Pyrolysrengöringen kan
inte starta:
• om du inte tog ut
matlagningstermometerns kontakt ur
uttaget.
• om du inte stängde luckan ordentligt.
Ta bort den värsta smutsen manuellt.
för att bekräfta.
När pyrolysrengöringen
startar låses produktens
lucka.
Du kan avsluta
pyrolysrengöringen innan den
är klar genom att stänga av
produkten.
VARNING!
När pyrolysrengöringen
avslutas är produkten väldigt
varm. Låt den svalna. Det
finns risk för att du bränner
dig.
När funktionen är avslutad är
luckan låst under
avsvalningen. Vissa av
produktens funktioner är inte
tillgängliga under
avsvalningsfasen.
SVENSKA
37
12.4 Demontering och
montering av luckan
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet glasrutor
skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
luckan. Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
A
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutan noga.
Sätt tillbaka glasrutorna och luckan när du
är klar med rengöringen. Utför stegen
ovan i omvänd ordning. Sätt i det mindre
glaset först och sedan det större.
12.5 Byte av lampan
A
3. Stäng ugnsluckan till den första öppna
positionen (ungefär 70° vinkel ).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel uppåt
från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt på
en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar den från att
repas.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2
B
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
38
www.electrolux.com
Sidolampan
1. Ta ut den vänstra ugnsstegen för att
komma åt lampan.
2. Använd ett smalt och trubbigt föremål
(t.ex. en tesked) för att avlägsna
lampglaset.
3. Rengör lampglaset.
4. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Om produkten inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Locket är inte ordentligt
stängt.
Stäng luckan helt.
Ugnen värms inte upp.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en behörig elektriker.
Belysningen fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt lampa.
SVENSKA
39
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagningstermometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermometerns kontakt så långt in i
uttaget det går.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via
hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på
den igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är
klar.
13.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
yttre kanten av produktens innanmäte.
Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
14.1 Inbyggnad
Enheten för inbyggnad måste
uppfylla stabilitetskraven
enligt DIN 68930.
40
www.electrolux.com
min.
3 mm
min.
50 mm
=
=
SVENSKA
546 21
min. 550
20
600
548
15
546 21
114
589
594
min. 560
579
min. 550
590
20
548
15
114
min. 560
589
594
579
594
594
5
5
3
3
alternativ 100
max. R1200 mm
130
140
H05VV-F
H05RR-F
min. 1600 mm
90°
41
42
www.electrolux.com
2x3,5x25
15. TEKNISK INFORMATION
15.1 Tekniska data
Nätspänning
220 - 240 V
Frekvens
50 Hz
16. ENERGIEFFEKTIVITET
16.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
EOCP5803AX
Energiindex
103.5
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/under- 1.09 kWh/program
värme
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.88 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
71 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
SVENSKA
Massa
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter - Del 1: Områden,
ugnar, ångugnar och grillar Funktionsprovning.
16.2 Sparar energi
Denna produkt har funktioner som låter
dig spara energi under vanlig matlagning.
• Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten är
igång och låt den vara stängd så
mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i
ugnen utan att värma upp den.
– För matlagning som varar längre än
30 minuter ska ugnstemperaturen
minskas till lägsta möjliga, 3 - 10
minuter innan matlagningstiden går
ut, beroende på längden på
matlagningen. Restvärmen i ugnen
fortsätter laga maten.
40.6 kg
•
•
•
•
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd
matlagningsfunktionerna med fläkt för
att spara energi.
Restvärme
– Om ett program med tidval väljs i
vissa uppvärmningsfunktioner
aktiveras (Koktid, Sluttid) och om
tillagningstiden är längre än 30
minuter stängs värmeelementen av
automatiskt 10 % tidigare. Fläkten
och lampan fortsätter att vara
igång.
Matlagning med släckt lampa släck lampan under matlagning och
tänd den bara när det behövs.
Hålla maten varm - om du vill
använda restvärmen för att hålla maten
varm väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning. Temperaturen för
restvärme visas på displayen.
17. SVERIGE - KUNDTJÄNST OCH SUPPORT
SE
I användarhandboken och på
www.electrolux.se finns information om
hur mindre fel hanteras och hur produkten
ska skötas. Service och/eller installation av
elektriska komponenter och/eller
vattenanslutningar ska utföras av en
behörig tekniker. Ha inköpskvittot och
följande uppgifter till hands när du
kontaktar serviceavdelningen:
Modell :.....................................
Serienummer :..............................
Produktnummer :............................
Inköpsdatum :..............................
Du kan få mer hjälp och hämta
bruksanvisningar via vår webbplats.
Registrera din produkt och få tillgång till
mer användbar information om din
produkt:
www.RegisterElectrolux.com
43
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service,
S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
44
www.electrolux.com
18. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
SVENSKA
45
46
www.electrolux.com
SVENSKA
47
Bruksanvisning: Svenska
867314063-B-442014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement