Zanussi | ZRB934FW2 | User manual | ZANUSSI ZRB934FW2 Brugermanual

DA
Brugsanvisning
Køle-/fryseskab
ZRB934FW2
ZRB934FX2
Indhold
Om sikkerhed _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Produktbeskrivelse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betjeningspanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ibrugtagning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daglig brug _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nyttige oplysninger og råd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
5
5
6
7
Vedligeholdelse og rengøring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Fejlfinding _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Tekniske data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Skån miljøet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Om sikkerhed
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at
undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at
alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift
og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg
for, at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller
solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets
betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå
skader på personer eller ting. I modsat fald er producenten
ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer
(herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret
for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har
kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for
kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten,
klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt)
og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller
smække sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre
apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det
gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det
ikke kan blive en dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Advarsel
2
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger,
både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i
køleapparater, med mindre de er godkendt til formålet
af producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets komponenter kan
tage skade under transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller
forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade
på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller
elektrisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent (netledning,
stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare.
1.
2.
3.
4.
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand.
Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at komme til.
Træk ikke i elledningen.
www.zanussi.com
5.
•
•
•
•
Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder
løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet (hvis apparatet er udstyret med et sådan)
ikke sidder korrekt monteret på den indvendige
belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed
ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere
tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med belysning) til
dette apparat er specielle pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da
de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. (Hvis apparatet er af Frost Free-typen)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har været
optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på
pakken.
• Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af
produktet. Se de relevante vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra
fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket
tages ud af kontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en
plastikskraber.
• Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand.
Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af apparatet.
www.zanussi.com
Installation
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de
pågældende afsnit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke
apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på
apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er
købt. Gem i så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte
apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke kan komme til at
røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når
apparatet er installeret.
• Må kun sluttes til drikkevandsforsyning (hvis en vandtilslutning er nødvendig).
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde
ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås
hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige
køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbo, kan genvanvendes.
let
3
Produktbeskrivelse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14 13 12 11 10
4
1 Frugtskuffer
2 Glashylde
8 Lågehylde
9 Flaskehylde
3 Glashylde
4 Glashylde
10 Fryserkurv
11 Maxibox-kurv
5 Glashylde
6 Kontrolenhed
12 Frostfree-kurv
13 Koldt modul
7 Smørhylde
14 Typeskilt
www.zanussi.com
Betjeningspanel
1
2
5
1 Temperaturindikator LED
2 Fast Freeze-indikator
3 Lågesensor
4 Fast Freeze-knap
5 Termostatknap
Aktivering af
Sæt stikket i stikkontakten.
Indstilling af temperatur
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Tryk på termostatknappen, til LED ud for den ønskede
temperatur lyser. Valget er trinvist, fra 2 til 8°C.
Ved den første berøring af knappen fortsætter LED for
den aktuelle indstilling med at blinke.
Hver gang du rør knappen, flyttes den indstillede temperatur til 1. position. Den tilhørende LED blinker et
stykke tid.
Rør indstillingsknappen, indtil den ønskede temperatur
er valgt. Indstillingen vil blive fast
koldeste indstilling: +2°C
varmeste indstilling: +8°C
Normalt er en mellemindstilling mest passende.
4
3
Når den præcise indstilling vælges, skal man dog huske
på, at temperaturen i apparatet afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor ofte lågen åbnes
• mængden af mad
• hvor apparatet står.
Fast Freeze-funktionen
Funktionen Fast Freeze slås til ved at trykke på Fast Freeze-knappen.
LED, som svarer til symbolets Fast Freeze -indikator lyser.
Funktionen Fast Freeze slås fra ved at trykke på Fast Freeze-knappen igen.
Fast Freeze-indikatoren slukkes.
Vigtigt
Funktionen standser automatisk efter 52 timer.
Lågesensor
Apparatet er forsynet med en optisk sensor til registrering
af åben låge.
Stil ikke noget foran det tilhørende vindue for at vedligeholde den korrekte funktion.
Ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl.
tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne
den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
www.zanussi.com
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
5
Daglig brug
Nedfrysning af friske madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning af friske madvarer og til opbevaring af frosne og dybfrosne madvarer i
lang tid.
Inden indfrysning af friske madvarer startes Action Freezefunktionen mindst 24 før madvarerne lægges i fryseafdelingen.
Læg de friske madvarer, der skal fryses, i den øverste
skuffe, der er det koldeste sted.
Den maksimale mængde madvarer, der kan indfryses på
24 timer (den såkaldte indfrysningskapacitet), står på typepladen indvendig i skabet
Indfrysningsprocessen varer 24 timer. I dette tidsrum må
der ikke lægges andre madvarer i, som skal indfryses.
Opbevaring af frosne madvarer
Når apparatet tændes igen efter en længere periode, hvor
det ikke har været anvendt, skal det køre i mindst 12 timer
i indstillingen Action Freeze, inden der lægges madvarer
ind.
Hvis der skal opbevares store mængder mad, tages alle
skuffer ud, og maden lægges på glashylderne for at opnå
det bedste resultat.
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld, f.eks. som
følge af strømsvigt, og strømafbrydelsen har varet længere
end den angivne optøningstid, er det nødvendigt at spise
madvarerne eller at tilberede dem og derefter indfryse dem
igen (efter afkøling).
Isætning af hylder i dør
Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så
der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
1
2
3
Træk gradvis hylden i pilenes retning, til den slipper.
Sæt den på det ønskede
sted.
Udtagning af fryserens frysekurve
Frysekurvene har endestop, så de ikke kan glide ud ved et
uheld eller falde ned. Hvis en kurv skal tages ud af fryseren, trækker du den mod dig selv, og når du har nået endestoppet, vipper du forenden af kurven opad, til den kan
tages ud.
Når kurven skal sættes på plads, løfter du lidt op i kurvens
forende, mens du sætter den ind i fryseren. Når du er forbi
endestoppene, kan kurven skubbes på plads.
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges,
kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte
fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.
1
2
1
2
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en
række skinner, så hylderne
kan placeres efter ønske.
6
www.zanussi.com
Nyttige oplysninger og råd
Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben
længere end højst nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og skabet er helt fyldt, kan
kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is
på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på en
lavere indstilling, så den automatiske afrimning starter,
og strømforbruget dermed falder.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om den
Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges
på glashylden over grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i 1-2
dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes
ind og kan stilles på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/de
særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften
holdes bedst muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i
køleskab, med mindre de er pakket ind.
• Den maksimale indfrysningskapacitet pr. døgn. fremgår
af typeskiltet;
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er friske og grundigt rengjorte;
• Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt
og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop den
mængde, du skal bruge;
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg for,
at indpakningen er lufttæt;
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem;
• Magre madvarer holder sig bedre og længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens holdbarhed;
• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan
de give forfrysninger;
• Det er en god idé at mærke alle pakker med indfrysningsdato, så du har styr på holdbarheden.
Tips om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette skab, skal du:
• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været været korrekt
opbevaret i forretningen;
• Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og
lægge dem i fryseren;
• Åbne døren så lidt som muligt, og ikke lade den stå
åben længere end højst nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke
nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
Vedligeholdelse og rengøring
Bemærk Kobl apparatet fra strømforsyningen, før
der udføres nogen som helst form for
vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af en
autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
www.zanussi.com
7
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand
tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er
rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
og drypper ned på maden i skabet. Brug den medfølgende
special-flaskerenser, der sidder i afløbshullet ved leveringen.
Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/
eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret
rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig
rengøring af skabet. Det skader overfladen og efterlader
kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og kompressoren
bag på skabet med en børste eller støvsuger. Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm.
Vigtigt Pas på ikke at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet
udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen
automatisk, hver gang motorkompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en
særlig beholder bag på apparatet (over motorkompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber over
Afrimning af fryseren
Fryseafdelingen i denne model er af "No Frost"-typen. Det
betyder, at der ikke dannes rim, når den kører, hverken på
de indvendige vægge eller på madvarerne.
Når der ikke dannes rim, skyldes det den automatisk styrede blæser, der konstant sender kold luft rundt i rummet.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:
• Tag stikket ud af stikkontakten
• Tag al maden ud
• Afrim (hvis nødvendigt) og rengør apparatet og alt tilbehør
• Lad døren/dørene stå på klem for at forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det
en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der
har været strømsvigt.
Fejlfinding
Bemærk Inden fejlfinding skal stikket tages ud af
kontakten.
Det er kun autoriserede elektrikere eller andre kompetente
personer, der må gennemføre den fejlfinding, der ikke er i
denne håndbog.
Fejl
Vigtigt Der er visse lyde under normal brug (kompressor,
cirkulation af kølemiddel).
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet er ikke korrekt installeret.
Se efter, om apparatet står stabilt (alle
benene skal hvile på gulvet).
Apparatet virker ikke.
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
8
www.zanussi.com
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Der er ingen strøm til apparatet. Der er
ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat
til den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret elektriker.
Pæren er i standby.
Luk og åbn lågen.
Enheden er defekt.
Se under "Udskiftning af kontrolenhed".
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Lågen er blevet åbnet for tit.
Lad ikke lågen stå åben længere end
nødvendigt.
Madvarernes temperatur er for høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk stuetemperaturen.
Der løber vand ned ad bagpladen
i køleskabet.
Rimen afrimes på bagpladen under
den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand ind i køleskabet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Madvarerne forhindrer vandet i at løbe
ned i vandudløbet.
Sørg for, at madvarerne ikke rør ved
bagpladen.
Der løber vand ud af skabet.
Afrimningsvandet løber ikke fra afløbet
og ned i beholderen over kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til fordampningsbakken.
Temperaturen i apparatet er for
lav/høj.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Pæren virker ikke.
Kompressoren kører hele tiden.
Hvis apparatet stadig ikke virker som det skal, når du har
undersøgt ovenstående: Kontakt Serviceafdelingen. Listen
findes bagest i brugsanvisningen.
Udskiftning af kontrolenheden
Lukke døren
1.
2.
Rengør dørpakningerne.
Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt Serviceafdelingen.
Apparatet er forsynet med en indvendig LED-pære med
lang holdbarhed.
Kontrolenheden må kun skiftes af et godkendt servicecenter. Kontakt Electrolux Service A/S.
www.zanussi.com
9
Tekniske data
Mål
Højde
1850 mm
Bredde
595 mm
Dybde
658 mm
Temperaturstigningstid
18 h
Spænding
230-240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i apparatet, på venstre væg, samt af energimærket.
Bemærk Læs afsnittet "Om sikkerhed" omhyggeligt,
før apparatet installeres for at forebygge ulykker, og
sikre at det bruges korrekt.
Opstilling
100 mm
min
Installation
Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen
passer til den opgivne klimaklasse på apparatets typeskilt:
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Placering
Apparatet bør placeres i god afstand fra varmekilder som
radiatorer, kedler, direkte sollys osv. Sørg for, at luften
kan cirkulere frit omkring skabets bagside. Hvis apparatet
skal stå under et overskab, skal der mindst være 100 mm
mellem apparatets topplade og overskabets underside. Så
fungerer apparatet optimalt. Ideelt bør apparatet dog ikke
placeres under overskabe. Apparatet kan sættes præcis i
vater med en eller flere af de justerbare fødder i bunden af
skabet.
A
B
20 mm
Klimaklasse
Afstandsstykker, bagpå
De to afstandsstykker findes i posen med dokumentation.
Fremgangsmåde når du monterer afstandsstykkerne:
1. Løsn skruen.
2. Sæt afstandsstykket fast under skruen.
3. Drej afstandsstykket til den højre position.
4. Stram skruerne igen.
Advarsel Det skal være muligt at koble apparatet fra
elinstallationen. Efter installationen skal stikket
derfor være let at komme til.
10
www.zanussi.com
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at
spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har
en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i
h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.
2
4
1
3
Vending af låge
Advarsel Inden der udføres nogen form for arbejde
på apparatet, skal stikket altid tages ud af kontakten.
Nivellering
Vigtigt Under de følgende operationer anbefales det at få
en hjælper til at holde godt fast i skabets døre, mens
arbejdet udføres.
Ved opstillingen skal det
sikres, at apparatet er i vater. Det gøres med to justeringsfødder i bunden,
under apparatets forkant.
A
E
B
F
C D
www.zanussi.com
B
C
A
2
A
D
1
11
• Åbn lågerne. Skru det
midterste hængsel (B)
af. Fjern afstandsstykket
(A).
• Fjern afstandsstykket
(F), og sæt det på den
anden side af hængseltappen (E).
• Tag lågerne af.
• Fjern venstre pal i dækslet på midterste hængsel (C,D), og flyt den
over på modsatte side.
• Sæt tappen til midterste
hængsel (C) i det venstre hul i nederste låge.
• Skru nederste hængsel • Fjern propperne (1) på
• Skru øverste hængseltap
af (A)
oversiden af begge låaf, og monter den på
ger, og flyt dem over på
den modsatte side.
• Fjern de venstre dæktapden anden side.
per (D), og flyt dem over
• Sæt øverste låge på
på modsatte side.
• Sæt nederste låge på neøverste hængseltap.
derste hængseltap.
• Skru nederste hængsel
• Sæt øverste låge på
(A) på i den modsatte si- • Sæt det midterste hængmidterste hængseltap,
de.
sel i det venstre hul i neidet begge låger holdes
derste
låge.
lidt på skrå.
• Skru nederste hængseltap (B) og afstandsstyk• Skru midterste hængsel
ket (C) af, og placer dem
fast. Husk plastafstandsi modsatte side.
stykket.
Foretag en sidste kontrol for at sikre, at:
• Alle skruer er strammet.
• Lågekanterne flugter med skabets sider.
• Den magnetiske pakning slutter tæt til kabinettet.
• Lågen åbner og lukker rigtigt.
Undertiden slutter pakningen ikke perfekt til kabinettet,
hvis omgivelserne er kolde (dvs. om vinteren). Hvis dette
er tilfældet, skal du lade pakningen tilpasse sig selv.
Hvis du ikke selv vil vende lågen, kan du henvende dig til
Electrolux Service A/S. En tekniker herfra vil vende lågen
mod betaling.
Skån miljøet
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette
produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling
af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette
produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du
12
med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af
miljøet og af personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt
det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
13
14
www.zanussi.com
www.zanussi.com
15
210622280-A-492011
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising