Electrolux 0-SERIE340, ERB34400W User guide

Electrolux 0-SERIE340, ERB34400W User guide
brugsanvisning
käyttöohje
bruksanvisning
bruksanvisning
Køleskab-Fryser
Jääkaappi-pakastin
Kjøl-frys
Kyl-frys
ERB34400W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com
Om sikkerhed
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og
advarsler), før apparatet installeres og tages i brug.
Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og
uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for,
at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet
eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige
med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at
undgå skader på personer eller ting. I modsat fald
er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed,
først har instrueret dem eller har kontrolleret, at
de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger
med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare
for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af
kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan
få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter
et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du
kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en
dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Bemærk Ventilationsåbningerne må ikke
blokeres.
• Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner)
inde i køleudstyr, med mindre de er godkendt til
formålet af producenten.
1) Hvis der er lampedæksel på
2) Hvis apparatet er af Frost Free-typen
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med høj biologisk
nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter
kan tage skade under transport og installation af
apparatet.
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet
står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer
eller forsøge at ombygge det på nogen måde.
Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et
autoriseret serviceværksted eller en autoriseret
montør.
1. Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt
eller beskadiget stik kan blive overophedet
og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at
komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten
sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet ikke sidder på 1) den indvendige
pære.
• Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det.
• Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med fugtige
eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
• Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i
længere tid.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i
apparatets bagvæg. 2)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har
været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på pakken.
electrolux 3
• Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den
kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige
fra fryseren.
• Det anbefales at vente mindst to timer med at
tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt
om apparatet. Ellers bliver det overophedet.
Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke
kan komme til at røre eller hænge fast i varme
dele (kompressor, kondensator), med risiko for
at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller
komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket,
når apparatet er installeret.
• Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand). 3)
Vedligeholdelse og rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og
stikket tages ud af kontakten. Sluk på ejendommens el-tavle, hvis du ikke kan komme til stikkontakten.
• Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral
sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat.
Tør grundigt efter.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af.
Brug en plastikskraber.
• Brug aldrig en hårtørrer eller andre elektriske
varmekilder til at fremskynde afrimningen. For
kraftig varme kan skade de indvendige plastdele, og der kan trænge fugt ind i det elektriske
system, så det bliver strømførende.
• Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af
apparatet.
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af
apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan
nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller
isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser:
Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende
bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos
kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af
varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er
, kan genvanvendes.
mærket med symbolet
Installation
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i
de pågældende afsnit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes
til det sted, hvor det er købt. Gem i så fald emballagen.
Betjeningspanel
A B
C
D E
A - Apparatets TÆND-/SLUK-knap
D - Funktionsknap
B - Knap til temperaturregulering
E – Bekræftelsesknap
C – Temperatur- og funktionsindikator
3) Hvis beregnet til tilslutning til vand
4 electrolux
Display
Lyser, når den tilhørende køle- eller frysedel
er i drift.
Symbol for børnesikring.
Lyser, når den tilhørende køle- eller frysedel
har opnået den indstillede temperatur.
Symbol for timer-funktion.
Blinker for at gøre opmærksom på en fejl i
den tilhørende køle- eller frysedel.
Symbol for Shopping-funktion.
Alarm ved for høj temperatur.
Symbol for køling af drikkevarer.
Viser omgivelsestemperaturen.
Symbol for Action Freeze-funktion.
Indikator for positiv eller negativ temperatur.
Symbol for Energisparefunktion.
Temperaturindikator.
Ibrugtagning
Hvis displayet ikke lyser, når stikket sættes i stikkontakten, trykkes der på knap A for at tænde for
skabet.
Når der tændes for skabet, lyder alarmen, og temperaturvisningen blinker.
Tryk på knap E for at slå alarmen fra (se også under
blin"Alarm ved for høj temperatur" . Symbolet
ker stadig, og temperaturindikatoren
viser
den højeste temperatur, der er målt.
Vælg funktionen Energispare for at få korrekt opbevaring med følgende faste indstillinger:
+5 °C i køleskabet
-18 °C i fryseren
• Vent med at lægge madvarer i fryseren, indtil
temperaturen er nede på -18 °C.
• Se afsnittet "Temperaturindstilling" for at ændre
temperaturen.
Slukning
Sluk for skabet ved at trykke på knap A i mindst 1
sekund.
Displayet viser nedtælling af temperaturen -3-2-1.
Funktionsmenu
Tryk på knappen D for at aktivere funktionsmenuen. Hver funktion bekræftes ved at trykke på knap
E. Hvis den valgte funktion ikke bekræftes i løbet
af nogle sekunder, skifter displayet fra menuen til
normal visning.
Følgende funktioner kan indstilles:
Vælg køleskab
Vælg fryser
Omgivende temperatur
Børnesikring
Indkøbsfunktion
Økofunktion
Hurtigfrysning-funktion
Afkøling af drikkevarer
Termostatknap
Tryk på knappen D for at vælge afdeling og derefter på knappen B for at indstille den ønskede temperatur.
Tryk på knappen E for at bekræfte valget.
Temperaturindikatoren viser den indstillede temperatur. Den indstillede temperatur vil blive nået
inden for 24 timer.
Holiday (feriefunktion) "H"
I Holiday-funktionen er temperaturen +15 °C.
Funktionen giver mulighed for at holde køleskabets
dør lukket i en længere periode (f.eks. sommerferien), hvor skabet er tømt, uden at der dannes dårlig lugt.
Slå Holiday-funktionen til som når du ændrer den
indstillede temperatur. Temperaturindikatoren kan
ændre den viste temperatur med op til + 8 °C, 1
°ad gangen. + 2 °C følges af bogstavet "H ". Bekræft ved at trykke på knap (E).
Nu står køleskabet på "ferie"-funktion i energisparetilstand.
electrolux 5
Vigtigt Køleskabet skal være tomt, når det sættes
i Holiday-funktion.
Omgivelsestemperatur
Du får vist den omgivende temperatur ved at trykke
på knap D (evt. flere gange), til det tilhørende symbol
vises. I denne tilstand vises den omgivende temperatur.
Du skal bekræfte indstillingen ved at trykke på
knap E inden for få sekunder. Alarmen lyder, og
symbolet lyser.
Funktionen kan deaktiveres når som helst ved at
trykke på knap D, indtil det tilhørende symbol blinker, og derefter på knap E.
Børnesikring
Du slår børnesikringen til ved at trykke på knap D
(evt. flere gange), til det tilhørende symbol kommer
.
frem
Du skal bekræfte indstillingen ved at trykke på
knap E inden for få sekunder. Alarmen lyder, og
symbolet lyser. Så længe denne funktion er aktiveret, kan der ikke ændres nogen indstillinger med
knapperne.
Funktionen kan deaktiveres når som helst ved at
trykke på knap D, indtil det tilhørende symbol blinker, og derefter på knap E.
Shopping (indkøbsfunktion)
Hvis det er nødvendigt at anbringe store mængder
varme fødevarer i køleskabet, for eksempel efter
indkøb, anbefales det at aktivere Shopping-funktionen for at køle varerne hurtigere og for at undgå
at opvarme de andre fødevarer i køleskabet.
Du slår Shopping-funktionen til ved at trykke på
knap D (evt. flere gange), til det tilhørende symbol
. Du skal bekræfte indstillingen
kommer frem
ved at trykke på knap E inden for få sekunder.
Alarmen lyder, og symbolet lyser.
Shopping afbrydes automatisk efter ca. 6 timer.
Funktionen kan deaktiveres når som helst ved at
trykke på knap D, indtil det tilhørende symbol blinker, og derefter på knap E.
Energisparefunktion
Du slår funktionen Energispare til ved at trykke på
knap D (evt. flere gange), til det tilhørende symbol
kommer frem
Du skal bekræfte indstillingen ved at trykke på
knap E inden for få sekunder. Alarmen lyder, og
symbolet lyser.
I denne tilstand indstilles de valgte temperaturer
automatisk (+ 5 °C og - 18 °C), så der opnås de
bedste betingelser for opbevaring af madvarer.
Du kan når som helst slå funktinen fra ved at ændre
temperaturen i køle- eller fryseskabet.
Indfrysningsknap
Fryseren er velegnet til langtidsopbevaring af købte
frostvarer og dybfrossen mad og til nedfrysning af
friske madvarer.
Den maksimale mængde madvarer, der kan nedfryses i løbet af 24 timer, er angivet på typeskiltet.
Hvis du vil indfryse den mængde, der står på typeskiltet, skal madvarerne anbringes, så de er i direkte kontakt med den kolde overflade (fjern skuffer eller kurve). Når madvarerne indfryses i skufferne eller kurvene, vil der kunne indfryses en mindre
mængde.
Ved nedfrysning af friske madvarer anbefales det
at anvende Action Freeze-funktionen. Tryk på
-symbolet kommer
knap D (evt. flere gange), til
frem.
Du skal bekræfte indstillingen ved at trykke på
knap E inden for få sekunder. Alarmen lyder, og i
displayet vises nogle linjer i bevægelse.
Efter 24 timers indfrysning kan madvarerne lægges
i selve fryseren.
-rummet,
Læg de madvarer, der skal fryses, i
der er det koldeste sted.
Indfrysningen tager 24 timer. I løbet af dette tidsrum må der ikke anbringes andre madvarer i fryseren.
Funktionen standser automatisk efter 52 timer.
Du kan når som helst slå funktinen fra ved at trykke
-symbolet blinker, og derefter
på knap D, til
trykke på knap E.
Drinks Chill (afkøling af drikkevarer)
Drinks Chill-funktionen fungerer som en sikkerhedsadvarsel, når der anbringes flasker i fryseren.
Du slår den til ved at trykke på knap D (evt. flere
gange), til det tilhørende symbol kommer frem
.
Du skal bekræfte indstillingen ved at trykke på
knap E inden for få sekunder. Alarmen lyder, og
symbolet lyser.
Denne funktion er automatisk indstillet til at køre i
30 min. Dette kan ændres fra 1 min til 90 min ved
at trykke på knap B, til det ønskede antal minutter
vises.
Ved afslutningen af det valgte tidsrum er der følgende visninger:
• på indikatoren
blinker -symbolet
• symbolet
blinker
• symbolet
blinker
• der lyder en alarm, indtil der trykkes på knap E.
Husk på dette tidspunkt at fjerne drikkevarerne fra
fryseren.
Du kan når som helst slå funktionen fra ved at trykke på knap D, til det tilhørende symbol blinker, og
derefter på knap E.
6 electrolux
Alarm ved for høj temperatur
Temperaturstigninger i køle- eller fryseskabet
(f.eks. på grund af strømsvigt) angives ved at:
• temperaturen blinker
• fryserens
-symbol blinker
• symbolet
blinker
• alarmen lyder
Når de normale forhold genoprettes:
• afbrydes lydsignalet
• bliver temperaturen ved med at blinke
Tryk på knap E for at slå alarmen fra. Den højeste
temperatur, der er målt i skabet, vises i indikatoren
i nogle sekunder.
Derefter går skabet tilbage til normal funktion, hvor
temperaturen i enten køle- eller fryseskabet vises.
Mens alarmen lyder, kan den afbrydes ved at trykke på knap E.
Ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig
(inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe
for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel.
Det vil skade overfladen.
Daglig brug
Opbevaring af frosne madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere periode,
hvor det ikke har været anvendt, skal det køre i
mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der
lægges madvarer ind.
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld (f.eks.
som følge af strømsvigt), og strømafbrydelsen har
varet længere end den angivne
temperaturstigningstid under tekniske
specifikationer, skal madvarerne enten spises eller
tilberedes og derefter nedfryses igen (efter
afkøling).
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal
bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved
stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning,
direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.
Nyttige oplysninger og råd
Normale driftslyde
• Undertiden kan der høres en svag gurglen eller
boblen, når kølemidlet pumpes gennem spiralerne eller rørene. Det er normalt.
• Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet
rundt, og der kommer en snurrende og pulserende lyd fra kompressoren. Det er normalt.
• Varmeudvidelsen kan give pludselige knæklyde.
Det er et naturligt og ufarligt fysisk fænomen. Det
er normalt.
Vedligeholdelse og rengøring
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres nogen som
helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk, hver gang motorkompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem
en rende og ned i en særlig beholder bag på apparatet (over motorkompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber over og drypper ned på maden i skabet.
Brug den medfølgende special-flaskerenser, der
sidder i afløbshullet ved leveringen.
electrolux 7
• Løsn afløbsstudsen fra dens hvilestilling, tryk
den ind som vist på tegningen, og sæt den i nederste fryserskuffe, hvor vandet kan samle sig.
• Skrab forsigtigt isen af, når den begynder at tø
op. Brug en skraber af træ eller plast.
• Når al isen er smeltet, rengøres rummet og tørres grundigt af, hvorefter afløbsstudsen sættes
på plads.
Afrimning af fryser
Der vil altid dannes noget rim på fryserens hylder
og på siderne i øverste rum.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er 3-5 mm
tykt.
Rimlag fjernes på følgende måde:
• Tag stikket ud af kontakten, eller sluk for apparatet
• Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind i flere
lag avispapir, og læg dem et koldt sted
• Tag skufferne ud af fryseren
• Pak skufferne ind i isolerende materiale, f.eks.
tæpper eller aviser
Afrimningen kan fremskyndes ved at sætte skåle
med varmt vand (ikke kogende) i fryseren.
• Tænd for skabet, og læg frostvarerne i igen.
Det tilrådes at lade termostatknappen stå på
højeste trin i nogle timer, så apparatet hurtigst muligt køler ned til den nødvendige opbevaringstemperatur.
Vigtigt Brug aldrig skarpe metalgenstande til at
skrabe rim af fordamperen. Det kan beskadige
den. Brug ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, med mindre de er anbefalet af
producenten. Hvis dybfrostvarernes temperatur er
steget under afrimningen, kan det forkorte deres
holdbarhed.
Tekniske data
Mål
Højde
1750 mm
Bredde
595 mm
Dybde
648 mm
Temperaturstigningstid
20 h
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet
indvendig i apparatet, på venstre væg, samt af
energimærket.
Installation
Bemærk Læs afsnittet
"Sikkerhedsoplysninger" omhyggeligt, før
apparatet installeres for at forebygge ulykker, og
sikre at det bruges korrekt.
Placering
Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den opgivne klimaklasse på apparatets typeskilt:
8 electrolux
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Placering
Apparatet bør placeres i god afstand fra varmekilder som radiatorer, kedler, direkte sollys osv. Sørg
for, at luften kan cirkulere frit omkring kabinettets
bagside. Hvis apparatet placeres under et overskab, skal der mindst være en afstand på 100 mm
mellem apparatets topplade og skabet. Ellers arbejder det ikke optimalt. Ideelt bør skabet dog ikke
placeres under overskabe. Apparatet kan sættes
præcis i vater med en eller flere af de justerbare
fødder i bunden af kabinettet.
2
1
3
Nivellering
Ved opstillingen skal det sikres, at apparatet er i
vater. Det gøres med to justeringsfødder i bunden,
under apparatets forkant.
100 mm
min
Advarsel Det skal være muligt at koble
apparatet fra lysnettet; Der skal derfor være
let adgang til stikket efter installationen.
Afstandsstykker, bagpå
I posen med brugsanvisningen ligger der to
afstandsstykker, der skal monteres som vist
på tegningen.
Løsn skruerne, sæt afstandsstykket ind under
skruehovedet, og stram skruerne igen.
B
20 mm
A
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at
spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til
boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er
jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet.
Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de
nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende.
EU-direktiver.
Udtagning af hyldestop
Apparatet er forsynet med hyldestop, så hylderne
kan låses fast under transport.
De fjernes på følgende måde:
1. Flyt hyldestoppene i retning af pil (A).
2. Løft bagenden af hylden op, og tryk den fremad, til den er fri (B).
3. Fjern stoppene (C).
electrolux 9
4. Brug værktøj til at fjerne dækslet (b1). Skru
nederste hængseltap (b2) og afstandsstykket
(b3) af, og placer dem i modsatte side.
5. Sæt dækslet (b1) på plads i modsatte side.
b1
b2
Vending af dør
Advarsel Inden der udføres nogen form for
arbejde på skabet, skal stikket altid tages ud
af kontakten.
Vigtigt Under de følgende operationer er det en
god idé at få en hjælper til at holde godt fast i
skabets døre, mens arbejdet udføres.
b3
6. Fjern dørstoppene (1), og sæt dem i den anden side af dørene.
1
Døren vendes på følgende måde:
1. Åbn dørene. Skru det midterste hængsel (m2)
af. Fjern afstandsstykket (m1).
m1
m2
7. Skru den øverste hængseltap (t1) af, og skru
den i på den modsatte side.
m5
m3
m6
m4
2. Tag dørene af.
3. Fjern afstandsstykket (m6), og sæt det på den
anden side af hængseltappen (m5).
8. Fjern venstre dækskrue på midterste hængsel
(m3,m4), og flyt den over på modsatte side.
10 electrolux
9. Sæt tappen til midterste hængsel (m5) i det
venstre hul i nederste dør.
10. Sæt nederste dør på nederste hængseltap
(b2).
11. Sæt øverste dør på øverste hængseltap (t1).
12. Sæt øverste dør på midterste hængseltap
(m5), idet begge døre holdes lidt på skrå.
13. Skru midterste hængsel (m2) fast. Husk at
sætte plastafstandsstykket (m1) under midterste hængsel. Se efter, at dørenes kanter
flugter med kabinettets sider.
14. Sæt apparatet på plads, bring det i vater, og
vent mindst fire timer med at slutte det til lysnettet.
15. Fjern dækslerne (h1). Fjern dækskruerne (h2).
16. Skru grebene (h3) af, og skru dem på i den
modsatte side.
17. Sæt dækskruerne (h2) i den modsatte side.
Slut med at kontrollere, at:
• alle skruer er strammet.
• den magnetiske pakning slutter tæt til kabinettet.
• døren åbner og lukker rigtigt.
Undertiden slutter pakningen ikke perfekt til kabinettet, hvis omgivelserne er kolde (dvs. om vinteren). Hvis dette er tilfældet: Pakningen tilpasser sig
efterhånden af sig selv.
Hvis du ikke selv vil vende døren, kan du henvende
dig til Electrolux Hvidevareservice A/S. En tekniker
vil herefter vende døren mod betaling.
h2
h3
h1
Skån miljøet
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til
en affaldsstation for behandling af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette
produkt bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der
ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af
dette produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
electrolux 11
Electrolux. Thinking of you.
Lue lisää osoitteessa www.electrolux.com
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä
varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista
ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta
turvallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden ja
onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että
kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen
toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä
ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen
mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä
tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle.
Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset
ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja
omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei
vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten)
käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa
leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten
ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota
pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet.
Jos entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan
laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Huomio Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
• Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän
käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
4) Mikäli lampun suojus
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen
avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät ne ole
valmistajan hyväksymiä tähän tarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen
luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit
pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja
asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
– tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu.
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen
tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on
vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosat (virtajohto, pistoke,
kompressori) saa vaihtaa vain valtuutettu
huoltopalvelu tai alan ammattilainen.
1. Virtajohtoa ei saa pidentää.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin
tai pääse vahingoittumaan laitteen takana.
Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa,
älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun
suojus puuttuu. 4) kuuluu sisävalaistukseen.
• Laite on painava. Sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.
• Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa
ihon hankautumista tai kylmävammoja.
• Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien
päälle.
12 electrolux
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. 5)
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita
noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne
nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa
kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään kaksi tuntia, ennen kuin kytket
laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata
asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava
selkä seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin (kompressori, lauhdutin) ei
voida koskea.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden
viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on
hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Laitteen saa kytkeä ainoastaan puhtaaseen vesijohtoverkkoon. 6)
Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke
laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos pistorasia ei ole ulottuvilla, katkaise virransyöttö päävirtakytkimestä.
• Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat
ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja
varusteet lopuksi huolellisesti.
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä muovista kaavinta.
• Älä koskaan käytä hiustenkuivaajaa tai muuta
lämmityslaitetta sulatuksen nopeuttamiseen.
Liiallinen kuumuus voi vahingoittaa muovisia sisäpintoja ja kosteutta voi päästä sähköjärjestelmään.
• Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden
poistoaukko. Puhdista poistoaukko tarvittaessa.
Jos poistoaukko on tukossa, vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
Huoltopalvelu
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt
on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan
tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu
huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia
kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa
tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa
paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla
merkityt materiaalit ovat kierrätettäviä.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää
käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita.
Käyttöpaneeli
A B
5) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free -malli
6) Mikäli laitteessa on vesiliitäntä
C
D E
electrolux 13
A - Virtapainike
D - Toimintopainike
B - Lämpötilan säätöpainike
E - Vahvistuspainike
C - Lämpötilan ja toimintojen näyttö
Näyttö
Jos merkkivalo palaa, sen ilmaisema osasto
on toiminnassa.
Lapsilukon merkkivalo.
Jos merkkivalo palaa, näytössä näkyvä lämpötila viittaa vastaavaan osastoon.
Ajastustoiminnon merkkivalo.
Jos merkkivalo vilkkuu, toimenpiteet viittaavat vastaavaan osastoon.
Pikajäähdytystoiminnon merkkivalo.
Lämpötilahälytys.
Juomien jäähdytystoiminnon merkkivalo.
Jos merkkivalo palaa, näytössä näkyvä lämpötila on ympäristön lämpötila.
Pikapakastustoiminnon merkkivalo.
Positiivisen tai negatiivisen lämpötilan osoitin.
Säästötoiminnon merkkivalo.
Lämpötilanäyttö.
Käyttöönotto
Kiinnitä pistoke pistorasiaan. Jos näyttöön ei syty
valoa, paina laitteen virtakytkintä (A).
Kun laite käynnistetään se on hälytystilassa, lämpötila vilkkuu ja kuuluu äänimerkki.
Sammuta äänimerkki painikkeella (E) (katso myös
kohtaa Lämpötilahälytys), kuvake
vilkkuu yhä
ja näyttöön
tulee korkein saavutettu lämpötila.
Elintarvikkeiden oikeaa säilyttämistä varten valitse
säästötoiminto, joka takaa seuraavat lämpötilaasetukset:
jääkaappi +5 °C
pakastin -18 °C
• Odota, että pakastimen sisälämpötila on -18 °C,
ennen kuin laitat elintarvikkeet pakastimeen.
• Jos haluat valita eri lämpötilan, katso kohtaa
Lämpötilan säätäminen.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta painamalla painiketta (A) yli 1 sekunnin ajan.
Tänä aikana lämpötila näytössä laskee -3 -2 -1.
Toimintovalikko
Toimintovalikko valitaan painikkeella (D). Kaikki toiminnot vahvistetaan painikkeella (E). Ellei valintaa
vahvisteta muutaman sekunnin kuluessa, valikko
katoaa näytöstä ja näyttö palaa normaalitilaan.
Valikossa näkyvät seuraavat toiminnot:
Valitse jääkaappiosasto
Valitse pakastinosasto
Sijoituspaikan lämpötila
Lapsilukko
Pikajäähdytystoiminto
Sääästötoiminto
Pikapakastustoiminto
Juomien jäähdytystoiminto
Lämpötilan säätäminen
Valitse osasto painikkeella (D) ja vaadittu lämpötila
painikkeella (B).
Vahvista valinta painamalla painiketta (E).
Lämpötilan merkkivalo näyttää asetetun lämpötilan. Asetettu lämpötila saavutetaan 24 tunnin kuluessa.
14 electrolux
Lomatoiminto H
Lomatoiminto asettaa lämpötilaksi + 15 °C.
Tämän toiminnon avulla voit pitää jääkaapin suljettuna ja tyhjänä pitkän loman aikana (esimerkiksi
kesäloma) ilman pahan hajun muodostumista.
Lomatoiminnon käynnistäminen tapahtuu samalla
tavoin kuin valitun lämpötilan muuttaminen. Näytössä näkyvää lämpötilaa voi muuttaa enintään arvoon + 8 °C, 1° kerrallaan. Arvoa + 2 °C seuraa
kirjain H. Vahvista painikkeella (E).
Nyt jääkaappi on lomatoiminnon energiansäästötilassa.
Tärkeää Toiminnon käyttämisen ajaksi
jääkaappiosasto täytyy tyhjentää.
Sijoituspaikan lämpötila
Tämä toiminto aktivoidaan painamalla painiketta
(D) (tarvittaessa useamman kerran), kunnes näyt. Tässä tilassa näytössä
töön tulee kuvake
näkyy sijoituspaikan lämpötila.
Valinta on vahvistettava painamalla painiketta (E)
muutaman sekunnin kuluessa. Kuuluu äänimerkki
ja kuvake jää palamaan.
Voit kytkeä toiminnon pois käytöstä milloin tahansa
painamalla painiketta (D), kunnes kuvake alkaa
vilkkua, ja sitten painiketta (E).
Lapsilukko
Lapsilukko aktivoidaan painamalla painiketta (D)
(tarvittaessa useamman kerran), kunnes näyttöön
.
tulee kuvake
Valinta on vahvistettava painamalla painiketta (E)
muutaman sekunnin kuluessa. Kuuluu äänimerkki
ja kuvake jää palamaan. Lapsilukon ollessa toiminnassa, mitään toimintoa ei voi muuttaa.
Voit kytkeä toiminnon pois käytöstä milloin tahansa
painamalla painiketta (D), kunnes kuvake alkaa
vilkkua, ja sitten painiketta (E).
Pikajäähdytystoiminto
Jos laitat jääkaappiin paljon tuoreita elintarvikkeita,
esimerkiksi kaupassakäynnin jälkeen, on suositeltavaa kytkeä pikajäähdytystoiminto, jotta tuotteet
jäähtyvät nopeammin. Tällä tavoin voidaan välttää
myös muiden jo jääkaapissa olevien elintarvikkeiden lämpeneminen.
Pikajäähdytystoiminto aktivoidaan painamalla painiketta (D) (tarvittaessa useamman kerran), kunnes
. Valinta on vahvistetnäytössä näkyy symboli
tava painamalla painiketta (E) muutaman sekunnin
kuluessa. Laitteesta kuuluu äänimerkki ja symboli
jää näkyviin.
Pikajäähdytystoiminto kytkeytyy pois toiminnasta
automaattisesti noin kuuden tunnin kuluttua. Voit
kytkeä toiminnon pois käytöstä milloin tahansa painamalla painiketta (D), kunnes symboli alkaa vilkkua. Paina lopuksi painiketta (E).
Säästötoiminto
Säästötoiminto aktivoidaan painamalla painiketta
D (tarvittaessa useita kertoja), kunnes näyttöön tu.
lee kuvake
Valinta on vahvistettava painamalla painiketta (E)
muutaman sekunnin kuluessa. Kuuluu äänimerkki
ja kuvake jää palamaan.
Tässä tilassa lämpötila asettuu automaattisesti
parhaisiin säilytysolosuhteisiin (+ 5 °C ja - 18 °C).
Voit poistaa toiminnon käytöstä milloin tahansa
muuttamalla osaston valittua lämpötilaa.
Pikapakastustoiminto
Pakastinosasto soveltuu valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen ja tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen.
24 tunnin sisällä pakastettavien tuotteiden enimmäismäärä on mainittu laitteen arvokilvessä.
Arvokilvessä mainitun elintarvikemäärän pakastamiseksi elintarvikkeet täytyy sijoittaa kosketuksiin
jäähdytyspinnan kanssa (poista laatikko tai kori).
Jos elintarvikkeet pakastetaan laatikossa tai korissa, enimmäismäärä on hieman pienempi.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, aktivoi pikapakastustoiminto. Paina painiketta (D) (tarvittaessa
useamman kerran), kunnes näyttöön tulee kuvake
.
Valinta on vahvistettava painamalla painiketta (E)
muutaman sekunnin kuluessa. Kuuluu äänimerkki
ja näytössä näkyy liikkuvia viivoja.
Laita ruoat pakastimeen 24 tunnin esijäähdytyksen
jälkeen.
.
Sijoita pakastettavat elintarvikkeet osastoon
Se on kylmin kohta.
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Älä lisää
ruokia pakastimeen tämän ajan kuluessa.
Pikapakastus kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta 52 tunnin kuluttua.
Voit kytkeä toiminnon pois käytöstä milloin tahansa
alkaa
painamalla painiketta (D), kunnes kuvake
vilkkua, ja sitten painiketta (E).
Juomien jäähdytystoiminto
Juomien jäähdytystoimintoa on käytettävä turvatoimintona kun pakastimeen laitetaan pulloja. Juomien jäähdytystoiminto aktivoidaan painamalla
painiketta D (tarvittaessa useita kertoja), kunnes
.
näyttöön tulee kuvake
Valinta on vahvistettava painamalla painiketta (E)
muutaman sekunnin kuluessa. Kuuluu äänimerkki
ja kuvake jää palamaan.
Tässä tilassa toimii ajastin, jonka oletusarvo on 30
min. Aikaa voidaan muuttaa välillä 1 - 90 min. Minuutit valitaan painikkeella (B).
Valitun ajan kuluttua näkyvät seuraavat ilmoitukset:
• näytössä
vilkkuu
• kuvake
vilkkuu
• kuvake
vilkkuu
electrolux 15
• kuuluu äänimerkki, kunnes painiketta (E) painetaan
Silloin on muistettava ottaa juomat pakastimesta.
Voit kytkeä toiminnon pois käytöstä milloin tahansa
painamalla painiketta (D), kunnes kuvake alkaa
vilkkua, ja sitten painiketta (E).
Lämpötilahälytys
Pakastinosaston lämpötilan nouseminen liian korkeaksi (esimerkiksi sähkökatkon vuoksi) ilmaistaan
seuraavasti:
• lämpötilan arvo vilkkuu
• pakastinosaston kuvake
vilkkuu
• kuvake
vilkkuu
• kuuluu äänimerkki
Kun normaaliolosuhteet palautetaan:
• äänimerkki lakkaa kuulumasta
• lämpötilan arvo vilkkuu edelleen
Kun nollaat hälytyksen painamalla painiketta (E),
näytössä
näkyy muutaman sekunnin ajan korkein arvo, johon pakastimen lämpötila on noussut
häiriön aikana.
Sitten näyttö palaa normaaliin toimintaan näyttäen
valitun osaston lämpötilan.
Hälytyksen aikana voit nollata merkkiäänen painikkeella (E).
Ensimmäinen käyttökerta
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja
kaikki kaapin sisään sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi näin uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia
jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.
Päivittäinen käyttö
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen
toimia vähintään kahden tunnin ajan suuremmilla
asetusarvoilla.
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on
ollut poikki pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa Käyttöönottoaika)
mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on käytettävä
nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne
voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä
suoraan pakastimesta otettuna: Kypsennys kestää tässä tapauksessa pitempään.
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Normaalin toiminnan äänet
• Laitteesta voi kuulua lorisevaa tai pulputtavaa
ääntä jäähdytysaineen pumppautuessa kierukoiden tai putkien läpi. Tämä on normaalia.
• Kun kompressori on käynnissä, jäähdytysaine
virtaa kaikkialla putkistossa, jolloin kompresso-
rista kuuluu hurinaa tai sykkivää ääntä. Tämä on
normaalia.
• Lämpölaajeneminen voi aiheuttaa äkillistä ritisevää ääntä. Lämpölaajeneminen on luonnollinen
fysikaalinen ilmiö. Tämä on normaalia.
Hoito ja puhdistus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta ennen
puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä;
Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti jääkaappiosaston haihduttimesta aina moottorin kompressorin pysähtyessä. Sulatusvesi valuu
laitteen takana, kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien
päälle. Käytä puhdistuksessa mukana toimitettua
välinettä, joka on kiinnitetty tyhjennysaukkoon.
16 electrolux
• Irrota sulatusveden poistoputki, aseta se kuvan
osoittamalla tavalla ja sijoita sen alle alimmainen
pakastuslaatikko, jonne vesi voi kerääntyä
• raaputa jää varovasti irti sen alkaessa sulaa.
Käytä puu- tai muovilastaa
• kun jää on kokonaan sulanut, puhdista kaappi ja
pyyhi se kuivaksi, ja aseta sitten poistoputki takaisin paikalleen.
Pakastimen sulatus
Jonkin verran huurretta muodostuu aina pakastimen hyllyille ja ylälokeroon.
Sulata pakastin kun huurrekerroksen paksuus on
noin 3-5 mm.
Noudata huurteen poistossa seuraavia ohjeita:
• irrota virtajohto pistorasiasta tai kytke virta laitteesta
• poista pakasteet, kääri niiden ympärille usea
kerros sanomalehtipaperia ja aseta ne viileään
paikkaan
• poista pakastuslaatikot
• kääri laatikot lämmöneristävään materiaaliin,
esim. huopiin tai sanomalehtipaperiin.
Sulamista voidaan nopeuttaa asettamalla pakastimeen kuumaa vettä (ei kiehuvaa) sisältäviä astioita.
• kytke laitteeseen virta ja siirrä pakasteet takaisin.
On suositeltavaa säätää laitteen termostaatti
kylmimpään lämpötilaan muutaman tunnin
ajaksi, jolloin sopiva säilytyslämpötila saavutetaan mahdollisimman nopeasti.
Tärkeää Teräviä metalliesineitä ei saa käyttää jään
irrottamiseen haihduttimesta, sillä se saattaa
vaurioitua. Älä käytä mekaanisia välineitä tai yritä
keinotekoisesti nopeuttaa sulamista muutoin kuin
valmistajan suosittelemilla tavoilla. Pakasteiden
lämpötilan kohoaminen sulatuksen aikana saattaa
lyhentää niiden säilytysaikaa.
Tekniset tiedot
Mitat
Korkeus
1750 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
648 mm
Lämmönnousuaika
20 h
Tekniset tiedot löytyvät arvokilvestä, joka on sijoitettu laitteen sisälle vasemmalle puolelle, sekä
energiamerkinnästä.
Asennus
Huomio Lue huolellisesti turvallisuusohjeet
oman turvallisuutesi ja laitteen asianmukaisen
toiminnan varmistamiseksi, ennen kuin aloitat
laitteen asennuksen.
Sijoittaminen
Asenna laite paikkaan, jossa ympäristön lämpötila
vastaa laitteen arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:
electrolux 17
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C - 32 °C
N
+16 °C - 32 °C
ST
+16 °C - 38 °C
T
+16 °C - 43 °C
Sijoituspaikka
Laite on asennettava etäälle lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista, kuumavesisäiliöistä ja suorasta auringonvalosta. Varmista, että ilma pääsee
kiertämään kunnolla laitteen ympärillä. Jos laite sijoitetaan seinässä olevan laitteen alapuolelle, on
näiden laitteiden välille jätettävä parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi vähintään 100 mm rako. On
kuitenkin suositeltavaa, että laitetta ei sijoiteta seinässä olevan laitteen alapuolelle. Laite pystytään
sijoittamaan suoraan pohjassa olevien yhden tai
useamman säädettävän jalan avulla.
Takaosan välikappaleet
Käyttöohjeen pussissa on kaksi välikappaletta, jotka on kiinnitettävä laitteeseen kuvan
mukaisesti.
Löysää ruuvit ja aseta välikappale ruuvin kannan
alle. Kiristä lopuksi ruuvit.
2
1
3
Tasapainottaminen
Laitetta asennettaessa on varmistettava, että se on
suorassa. Tämä voidaan tehdä kahdella säädettävällä jalalla, jotka ovat laitteen pohjassa etupuolella.
100 mm
min
Varoitus! Laite on pystyttävä irrottamaan
sähköverkosta; sen vuoksi pistokkeen on
oltava asennuksen jälkeen paikassa, johon pääsee
helposti käsiksi.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
B
20 mm
A
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista,
että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei
ole maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja
pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Hyllyjen kiinnikkeiden irrottaminen
Hyllyt on kiinnitetty kuljetuksen ajaksi kiinnikkeillä,
jotka estävät niiden liikkumisen ja vaurioitumisen.
Irrota kiinnikkeet seuraavasti:
1. Siirrä kiinnikkeitä nuolen (A) suuntaan.
2. Nosta hyllyä takaosasta ja vedä eteenpäin,
kunnes se vapautuu (B).
3. Poista kiinnikkeet (C).
18 electrolux
4. Poista suojus (b1) työkalun avulla. Ruuvaa alasaranan tappi (b2) ja välikappale (b3) irti ja kiinnitä ne vastakkaiselle puolelle.
5. Kiinnitä suojus (b1) vastakkaiselle puolelle.
b1
b2
Oven kätisyyden vaihtaminen
b3
Varoitus! Irrota virtajohto pistorasiasta
ennen kuin aloitat mitään toimenpiteitä.
Tärkeää Avautumissuunnan vaihdossa tarvitaan
toinen henkilö, joka pitelee laitteen ovia tukevasti
toimenpiteiden aikana.
Oven avautumissuunta vaihdetaan seuraavalla tavalla:
1. Avaa ovi. Ruuvaa keskimmäinen sarana (m2)
irti. Poista muovinen välilevy (m1).
m1
6. Irrota tulpat (1) ja siirrä ne ovien toiselle puolelle.
1
m2
7. Kierrä yläsaranan tappi (t1) auki ja ruuvaa se
vastakkaiselle puolelle.
m5
m3
m6
m4
2. Irrota ovet.
3. Irrota välikappale (m6) ja siirrä se saranatapin
(m5) toiselle puolelle.
8. Irrota keskimmäisen saranan vasemmanpuoleisen suojuksen tappi (m3,m4) ja siirrä toiselle
puolelle.
9. Kiinnitä keskimmäisen saranan (m5) tappi
alaoven vasemmanpuoleiseen reikään.
electrolux 19
10. Työnnä alaovi alasaranan tappiin (b2).
11. Sovita yläovi yläsaranan tappiin (t1).
12. Työnnä yläovi keskisaranan tappiin (m5) kallistaen kevyesti molempia ovia.
13. Kierrä keskisarana (m2) takaisin kiinni. Älä
unohda panna muovista välilevyä (m1) keskisaranan alle. Tarkista, että ovien reunat ovat
laitteen reunan suuntaisesti.
14. Sijoita kodinkone paikalleen ja tasapainota se.
Odota vähintään neljä tuntia ennen kuin kytket
virtajohdon pistorasiaan.
15. Irrota suojukset (h1). Irrota suojuksen tapit
(h2).
16. Ruuvaa irti kahvat (h3) ja kiinnitä ne vastakkaiselle puolelle.
17. Kiinnitä suojuksen tapit (h2) vastakkaiselle
puolelle.
Tarkista lopuksi seuraavat asiat:
• Kaikki ruuvit on kiristetty.
• Magneettitiiviste on tarttunut tiukasti kaappiin.
• Ovi avautuu ja sulkeutuu kunnolla.
Jos sijoituspaikan lämpötila on alhainen (esim. talvella), tiiviste ei mahdollisesti tartu hyvin. Odota
tässä tapauksessa, että tiiviste kiinnittyy itsestään.
Jos et halua suorittaa edellä kuvattuja toimenpiteitä itse, voit ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen ammattitaitoinen asentaja
vaihtaa oven kätisyyden korvausta vastaan.
h2
h3
h1
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
symboli
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on
toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset
ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa
ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen
sisälle saa laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä
saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta,
liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet
sivuiltamme www.electrolux.fi.
20 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Les mer om hvordan vi tenker på www.electrolux.com
Sikkerhetsinformasjon
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt
bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens
henvisninger og advarsler før du installerer og bruker apparatet for første gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for
at alle som skal bruke dette apparatet er fortrolige
med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen
og pass på at den følger med apparatet hvis du
selger eller flytter det, slik at alle brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge apparatet
benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i
bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar
intet ansvar for skader som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med
reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt
av personer (også barn) med redusert fysisk eller
psykisk helse eller som mangler erfaring eller
kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt
innføring eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker med
apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger
kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av
stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil
apparatet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få elektrisk støt eller kan
lukke seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med
magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås (smekklås) på døren
eller lokket, er det viktig at du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en
dødsfelle for et barn.
Generelt om sikkerhet
Obs Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
tildekkes.
• Dette apparatet er beregnet for bruk i vanlig husholdning.
• Apparatet er beregnet på oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning, slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
7) Hvis lampedekselet er forutsett
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra hjelpemidler for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
• Ikke bruk elektriske apparater (som f.eks. iskremmaskiner) inne i et kjøleapparat, dersom ikke dette utstyret er godkjent for dette av produsenten.
• Ikke ødelegg kjølekretsen.
• Kjølekretsen i apparatet er fylt med kjølemiddelet
isobutan (R600a) som er en naturlig og meget
miljøkompatibel gass, men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen til apparatet blir skadet under transport og installasjon.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist
– luft godt ut i rommet der apparatet står
• Det er farlig å endre spesfiikasjonene eller endre
dette produktet på noen måte. All skade på ledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller
elektrisk støt.
Advarsel Alle elektriske komponenter
(strømledning, støpsel, komprsesor) må skiftes ut av en sertifisert serviceagent eller kvalifisert
servicepersonale.
1. Strømledningen må ikke forlenges.
2. Pass på at støpselet ikke klemmes eller skades bak på apparatet. Et sammenklemt eller
skadet støpsel kan overopphetes og føre til
brann.
3. Pass på at du kan komme til støpselet på
apparatet.
4. Ikke trekk i strømledningen.
5. Ikke sett i støpselet hvis strømuttaket er løst.
Det er risiko for elektrisk støt eller brann.
6. Du må ikke bruke apparatet uten lampedekselet. 7) innnvendig belysning.
• Dette apparatet er tungt. Vær forsiktig når det
flyttes.
• Ikke fjern eller berør elementer fra fryserommet
hvis hendene er fuktige/våte, da dette kan føre
til sår eller frostskade.
• Unngå å utsette apparatet for direkte sollys over
lengre tid.
Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. 8)
electrolux 21
• Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen når de
har vært tint.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets
produsent må følges nøye.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller musserende vin i fryseseksjonen, for det dannes
trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, som igjen kan skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de spises like etter at de er tatt ut av fryseren.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du
tilkopler apparatet, slik at oljen kan samle seg i
kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt
hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside stå inn
mot en vegg, slik at det unngås at man kan berøre eller komme i kontakt med varme deler
(kompressor, kondensator) og dermed pådra
seg brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av en
radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig
etter at apparatet er installert.
• Skal kun koples til drikkevannsforsyning. 9)
Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid.
• Før du tar apparatet i bruk, må du vaske innsiden samt alt indre utstyr i lunkent vann tilsatt et
nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den typiske lukten i flunkende nye apparater. Husk å
tørke nøye.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper til å fjerne rim fra
apparatet. Bruk en plastskrape.
• Ikke bruk hårføner eller andre varmekilder for å
fremskynde avrimingen. Kraftig varme kan skade den indre plasten, og fukt kan trenge inn i det
elektriske systemet og gjøre det strømførende.
• Undersøk avløpet for tinevann i kjøleskapet med
jevne mellomrom. Rengjør avløpet ved behov.
Hvis avløpet er blokkert, vil vannet samle seg i
bunnen av apparatet.
Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i forbindelse med vedlikehold av dette apparatet må
utføres av en faglært elektriker eller annen kompetent person.
• Dette produktet må kun repareres av autorisert
servicesenter, og det må kun brukes originale
reservedeler.
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser som
skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller
i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med
gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling.
Disse får du hos kommunen der du bor. Unngå at
kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette ap, kan
paratet som er merket med symbolet
gjenvinnes.
Installasjon
Viktig Følg nøye instruksjonene i avsnittene for
tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er
skadet. Ikke kople til et skadet apparat. Meld
øyeblikkelig fra i butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare
på emballasjen.
Betjeningspanel
A B
8) Hvis apparatet er FrostFree
9) Dersom apparatet er utstyrt med vanntilkopling
C
D E
22 electrolux
A - Apparatets PÅ/AV-knapp
D - Funksjonsknapp
B - Temperaturvelger
E - Bekreftelse-knapp
C - Temperatur- og funksjonsdisplay
Display
Hvis på, er viste seksjon på.
Indikator for barnesikringsfunksjon.
Hvis på, gjelder den viste temperaturen tilhørende seksjon.
Indikator for tidsurfunksjon.
Hvis den blinker, gjelder funksjonen tilhørende seksjon.
Indikator for shopping-funksjon.
Unormal temperatur-alarm.
Indikator for drikk-kjølefunksjon.
Hvis på, er den viste temperaturen omgivelsestemperaturen.
Indikator for hurtigfrys-funksjon.
Positivt eller negativt temperaturdisplay.
Indikator for økomodus-funksjon.
Temperaturdisplay.
Første gangs start
Når støpselet er satt inn i stikkontakten, trykker du
på tast (A) for å slå apparatet på, hvis displayet ikke
er tent.
Så snart apparatet er slått på er det i alarm-modus,
temperaturvisningen blinker, og det høres et lydsignal.
Trykk på tast (E), og lydsignalet slutter (les også
avsnittet om "unormal temperatur-alarm"), symboblinker fremdeles og den varmeste tempelet
raturen som er nådd
vises.
For å oppbevare maten best mulig, velger du Økomodus-funksjonen, som garanterer at følgende
temperaturer er innstilt:
+5°C i kjøleskapet
-18°C i fryseseksjonen
• Vent til temperaturen i seksjonen når -18°C før
du legger matvarene inn i fryseseksjonen.
• For å velge en annen temperatur, se "Regulere
temperaturen".
Slå av
Apparatet slås av ved å trykke inn tast (A) i mer enn
1 sekund.
Samtidig vises en nedtelling for temperatur fra -3
-2 -1.
Funksjonsmeny
Når tast (D) aktiveres, settes funksjonsmenyen i
gang. Hver funksjon kan bekreftes ved å trykke på
knapp (E). Hvis valget ikke bekreftes etter et par
sekunder, vil displayet slutte å vise menyen og gå
tilbake til normal drift.
Følgende funksjoner vises:
Velg kjøledel
Velg frysedel
Omgivelsestemperatur
Barnesikringsfunksjon
Shopping-funksjon
Økomodus-funksjon
Hurtigfrys-funksjon
Drikk-kjølefunksjon
Regulere temperaturen
Trykk på tasten (D) for å velge kjøl eller frys og deretter tasten (B) for å stille inn ønsket temperatur.
Trykk på tasten (E) for å bekrefte valget.
Temperaturdisplayet viser innstilt temperatur. Den
valgte temperaturen nås innen et døgn.
Feriefunksjon "H"
Feriefunksjonen stiller inn temperaturen på + 15°C.
electrolux 23
Denne funksjonen gjør det mulig å holde kjøleskapet lukket og tomt mens du er borte lenge ( f.eks.
sommerferie) uten at det danner seg dårlig lukt.
Feriefunksjonen aktiveres på samme måte som du
endrer valgt temperatur. Temperaturdisplayet kan
endre den viste temperaturen opptil + 8 °C, 1 ° om
gangen. + 2 °C følges av bokstaven "H ". Trykk på
tast E for å bekrefte.
Nå er kjøleskapet innstilt på "ferie "-funksjon i energisparemodus.
Viktig Kjøleskapet må være tomt når feriefunksjonen er aktivert.
Omgivelsestemperatur-funksjon
Omgivelsestemperatur-funksjonen aktiveres hvis
du trykker på tast (D) (flere ganger hvis nødvendig)
. I denne
til tilsvarende symbol kommer til syne
innstillingen tilsvarer den viste temperaturen omgivelsestemperaturen.
Du må bekrefte valget ved å trykke på tast (E) innen
få sekunder. Det høres et lydsignal, og symbolet
fortsetter å lyse.
Du kan deaktivere funksjonen til enhver tid ved å
trykke på tast (D) til tilsvarende symbol blinker.
Trykk deretter på tast (E)
Barnesikringsfunksjon
Barnesikringsfunksjonen aktiveres hvis du trykker
på tast (D) (flere ganger hvis nødvendig) til tilsva.
rende symbol kommer til syne
Du må bekrefte valget ved å trykke på tast (E) innen
få sekunder. Det høres et lydsignal, og symbolet
fortsetter å lyse. Når denne innstillingen er aktivert,
er det ikke mulig å foreta noen endringer med tastene.
Du kan deaktivere funksjonen til enhver tid ved å
trykke på tast (D) til tilsvarende symbol blinker.
Trykk deretter på tast (E).
Shopping-funksjon
Hvis du skal legge inn en større mengde romtemperert mat, for eksempel etter at du har handlet,
foreslår vi at du aktiverer Shopping-funksjonen, slik
at matvarene avkjøles raskere. Samtidig unngår du
at de matvarene som allerede befinner seg i kjøleskapet, blir oppvarmet.
Shopping-funksjonen aktiveres ved å trykke på
tast (D) (flere ganger hvis nødvendig) til tilsvarende
. Du må bekrefte valget
symbol kommer til syne
ved å trykke på tast (E) innen få sekunder. Det høres et lydsignal, og symbolet fortsetter å lyse.
Shopping-funksjonen aktiveres ved å trykke på
tast (D) (flere ganger hvis nødvendig) til tilsvarende
symbol kommer til syne . Du må bekrefte valget
ved å trykke på tast (E) innen få sekunder. Det høres et lydsignal, og symbolet fortsetter å lyse.
Økomodus-funksjon
Økomodus-funksjonen aktiveres ved å trykke på
tast (D) (flere ganger hvis nødvendig) til tilsvarende
symbol kommer til syne
Du må bekrefte valget ved å trykke på tast (E) innen
få sekunder. Det høres et lydsignal, og symbolet
fortsetter å lyse.
I denne innstillingen justeres temperaturen automatisk (+ 5°C og - 18°C), til de beste betingelsene
for å lagre mat.
Du kan deaktivere denne funksjonen til enhver tid
ved å endre den valgte temperaturen i en av seksjonene.
Hurtigfrys-funksjon
Fryseseksjonen er egnet for oppbevaring av ferdig
frosne matvarer over lengre tid, og for å fryse ferske
matvarer.
Maksimal mengde matvarer som kan innfryses i
løpet av 24 timer er oppført på typeskiltet.
Hvis du vil fryse inn den mengden matvarer som er
oppført på typeskiltet, plasseres maten i direkte
kontakt med kjøleoverflaten (fjern skuffen eller kurven). Dersom maten fryses i skuffene eller kurvene,
reduseres maksimalmengden litt.
Når du vil fryse ferske matvarer, må du aktivere
hurtigfrys-funksjonen. Trykk på tast (D) (flere gan-indikatoren vises.
ger hvis nødvendig) til
Du må bekrefte valget ved å trykke på tast (E) innen
få sekunder. Det høres et lydsignal, og i displayet
vises en animasjonsfigur med linjer.
Plasser matvarene i fryseren etter en innfrysingsfase på 24 timer.
-seksjoPlasser den maten som skal fryses i
nen, siden dette er det kaldeste punktet.
Innfrysingen tar ca. 24 timer. I løpet av denne perioden må du ikke legge annen mat inn i fryseren.
Denne funksjonen stopper automatisk etter 52 timer.
Du kan deaktivere funksjonen til enhver tid ved å
-indikatoren blinker. Trykk
trykke på tast (D) til
deretter på tast (E).
Drikk-kjølefunksjon
Drikk-kjølefunksjonen skal brukes som et sikkerhetsvarsel når du plasserer flasker i fryseseksjonen. Den aktiveres ved å trykke på tast (D) (flere
ganger hvis nødvendig) til tilsvarende symbol kommer til syne
.
Du må bekrefte valget ved å trykke på tast (E) innen
få sekunder. Det høres et lydsignal, og symbolet
fortsetter å lyse.
I denne innstillingen er tidsuret aktivt, (det er forhåndsinnstilt på en verdi på 30 minutter), men du
kan endre denne verdien fra 1 og 90 min ved å
trykke på tast (B) og stille inn antall minutter du vil
bruke.
Når den innstilte tiden er ute, vises følgende:
24 electrolux
• på displayet
blinker symbolet
• symbolet
blinker
• symbolet
blinker
• det høres et lydsignal til du trykker på tast (E)
Husk å ta ut drikkevarene som befinner seg i fryseseksjonen når disse signalene opptrer.
Du kan deaktivere funksjonen til enhver tid ved å
trykke på tast (D) til tilsvarende symbol blinker.
Trykk deretter på tast (E).
Unormal temperatur-alarm
Temperaturøkning i en av seksjonene (for eksempel på grunn av strømbrudd) vises ved:
• blinkende temperatur
• fryseseksjonen
blinker
• symbolet
blinker
• det høres et lydsignal
Når normale driftsforhold er gjenopprettet:
• lydsignalet slår seg av
• temperaturverdien fortsetter å blinke
Når du trykker på tast (E) for å deaktivere alarmen,
kommer den høyeste temperaturen som ble nådd
i noen sekunder.
i seksjonen til syne
Deretter går apparatet tilbake til normal drift og viser temperaturen til valgte seksjon.
I løpet av en alarmfase kan lydsignalet slås av ved
å trykke på tast (E).
Første gangs bruk
Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske det innvendig samt alt utstyret i lunkent vann tilsatt et
nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den typiske
lukten i flunkende nye apparater. Husk å tørke
nøye.
Viktig Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade overflaten.
Daglig bruk
Oppbevaring av frosne matvarer
Når apparatet slås på for første gang eller etter en
periode der det ikke har vært i bruk, må du la apparatet stå på i minst 2 timer på høyeste innstilling
før du legger inn matvarer.
Viktig Dersom det oppstår tining, f.eks. på grunn
av strømbrudd, og hvis strømmen er borte lengre
enn den verdien som er oppført i tabellen over
tekniske egenskaper under "stigetid", må den tinte
maten brukes opp så raskt som mulig eller
tilberedes øyeblikkelig og så fryses inn igjen (etter
avkjøling)
Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i kjøleseksjonen eller ved romtemperatur før de skal brukes i forhold til hvor mye tid du har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de ennå er
frosne, direkte fra fryseren: I så fall tar tilberedningen lengre tid.
Nyttige tips og råd
Normale lyder under drift
• Du kan høre en lav gurglelyd eller boblelyd når
kuldemediet pumpes gjennom spolekretsen eller rørledningene. Dette er normalt.
• Når kompressoren går, pumpes kuldemediet
rundt i kjølesystemet, og du hører en summe-
og pulserende lyd fra kompressoren. Dette er
normalt.
• Den termiske utvidingen kan forårsake en plutselig knakelyd. Det er et naturlig, ikke farlig fysisk
fenomen. Dette er normalt.
Stell og rengjøring
Obs Trekk støpselet ut av stikkontakten før
du starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i
kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal
derfor kun utføres av autorisert tekniker.
Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir rim automatisk fjernet fra
kjøleseksjonens fordamper hver gang motorkompressoren stopper. Smeltevannet ledes ut gjennom et dreneringsrør og ned i en beholder på bak-
siden av apparatet, over motorkompressoren,
hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet for smeltevann midt i kjøleseksjonens kanal med jevne mellomrom for å hindre at vannet svømmer over og
drypper ned på maten inne i seksjonen. Bruk vedlagte spesialrenser. Den sitter allerede i dreneringshullet.
electrolux 25
• skrap rimet forsiktig av når det begynner å tine.
Bruk en skrape av tre eller plast
• når all isen er smeltet, rengjør kabinettet og tørk
godt, sett deretter avløpskanalen tilbake på
plass.
Avrime fryseren
Det vil alltid danne seg en viss mengde rim på frysehyllene og i området øverst i seksjonen.
Avrim fryseren når rimlaget er blitt ca. 3-5 mm tykt.
Gå frem som følger for å avrime:
• trekk støpselet ut av stikkontakten eller slå apparatet av
• ta ut alle matvarene, pakk dem godt inn i flere
lag avispapir og plasser dem på et kaldt sted
• fjern skuffene i fryseren
• pakk skuffene godt inn i isolerende materiale,
f.eks. tepper eller avispapir.
Du kan påskynde avrimingen ved å plassere boller
med varmt vann (ikke kokende) inn i fryseren.
• Løsne avløpskanalen fra holderen, skyv den inn
som vist i illustrasjonen og plasser den i den
nedre fryseskuffen for å samle opp vannet
• slå fryseren på og legg de frosne matvarene inn
igjen.
Det anbefales å bruke kombiskapet med
høyeste termostatinnstilling i noen timer, slik
at skapet kan oppnå riktig oppbevaringstemperatur så raskt som mulig
Viktig Du må aldri bruke skarpe metallredskaper
for å skrape rim av fordamperen, for den kan bli
skadet. Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet
utstyr som ikke produsenten har anbefalt for å
gjøre avrimingsprosessen raskere. Dersom
temperaturen stiger i de frosne matvarepakkene
under avrimingsprosessen, kan sikker
oppbevaringstid bli kortere.
Tekniske data
Størrelse
Høyde
1750 mm
Bredde
595 mm
Dybde
648 mm
Ståtid
20 h
Teknisk informasjon er gitt på typeplaten til venstre
inne i apparatet og på energimerket.
Montering
Obs Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig
for din egen sikkerhets skyld og for
informasjon om korrekt operasjon av apparatet, før
apparatet installeres.
Plassering
Installet dette apparatet på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er
oppført på apparatets typeskilt:
26 electrolux
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Lokalitet
Apparatet bør monteres i god avstand fra varmekilder, som radiatorer, varmtvannsberedere, direkte sollys osv. Påse at luften kan sirkulere fritt rundt
baksiden av kabinettet. For å oppnå best ytelse når
apparatet er plassert under et overskap, må minste avstanden mellom toppen av apparatet og
skapet være minst 100 mm . Ideelt sett burde apparatet ikke plasseres under overskap. En eller flere justerbare føtter på bunnen av kabinettet muliggjør nøyaktig vatring.
2
1
3
Plan oppstilling
Pass på at apparatet står i vater. Dette kan gjøres
med to justerbare føtter på undersiden fremme.
100 mm
min
Advarsel Det må være mulig å kople
apparatet fra strømforsyningen; støpslet skal
derfor alltid være lett tilgjengelig etter montering.
Avstandsstykker bak
I posen med dokumentasjonen er det to avstandsstykker som skal monteres som vist på
bildet.
Løsne skruene og monter avstandsstykket under
skruehodet, stram så til skruene igjen.
B
20 mm
A
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre
deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i
hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er
utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal apparatet koples til en
separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom
sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse med EUdirektiver.
Fjerne hyllestopperne
Apparatet ditt er utstyrt med hyllestoppere som
gjør det mulig å låse hyllene under transport.
Gå frem som følger for å fjerne dem:
1. Flytt hyllestopperne i retning mot pilen (A).
2. Løft hyllen i bakkant og skyv den forover til den
løsner (B).
3. Fjern stopperne (C).
electrolux 27
4. Ta av dekselet ved hjelp av et verktøy (b1).
Skru løs nedre hengsel (b2) og avstandsstykket (b3), og plasser dem på motsatt side.
5. Sett inn igjen hengselet (b1) på motsatt side.
b1
b2
Omhengsling av døren
Advarsel Før du begynner et arbeid på
apparatet, må du trekke støpselet ut av
stikkontakten.
Viktig Vi foreslår at dette arbeidet utføres av to
personer, slik at den ene holder dørene godt fast
mens den andre arbeider.
b3
6. Fjern stopperne (1) og flytt dem til den andre
siden av dørene.
1
Gå frem som følger for å hengsle om døren:
1. Åpne dørene. Skru løs midtre hengsel (m2).
Fjern avstandsstykket av plast (m1).
m1
m2
7. Skru løs øvre hengsel (t1), og skru det fast på
motsatt side.
m5
m3
m6
m4
2. Fjern dørene.
3. Fjern avstandsstykket (m6), og flytt det over på
den andre siden av hengselet (m5).
8. Ta av den venstre dekselpinnen fra midtre
hengsel (m3,m4) og flytt den til den andre siden.
28 electrolux
9. Sett pinnen på midtre hengsel (m5) inn i det
venstre hullet på den nedre døren.
10. Sett den nedre døren inn gjen på hengselet
(b2).
11. Fest den øvre døren på øvre hengsel (t1).
12. Sett den øvre døren inn igjen på midtre hengsel (m5) ved å vippe begge dørene litt.
13. Skru midtre hengsel fast igjen (m2). Ikke glem
avstandsstykket i plast (m1), som skal settes
inn under midtre hengsel. Pass på at kantene
av døren er parallelle med sidekanten av apparatet.
14. Sett apparatet på plass igjen, sett det i vater,
og vent i minst fire timer før du setter støpselet
inn i stikkontakten.
15. Fjern dekslene (h1). Fjern dekselpinnene (h2).
16. Skru løs håndtakene (h3) og fest dem på motsatt side.
17. Sett inn igjen dekselpinnene (h2) på motsatt
side.
Foreta en endelig kontroll for å være sikker på at:
• Alle skruene er strammet.
• Den magnetiske pakningen sitter godt inntil kabinettet.
• Døren åpner og lukker korrekt.
Hvis omgivelsestemperaturen er lav (f.eks. om vinteren) kan det hende at pakningen ikke passer som
den skal mot kabinettet. I så fall venter du til at
pakningen justerer seg selv.
Dersom du ikke selv vil gjennomføre arbeidet som
beskrives over, kan du ta kontakt med nærmeste
servicesenter. Mot regning vil en tekniker ved servicesenteret hengsle om døren på apparatet.
h2
h3
h1
Miljøhensyn
Symbolet
på produktet eller på emballasjen
viser at dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et
mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative
konsekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre. For nærmere informasjon
om resirkulering av dette produktet, vennligst
kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
electrolux 29
Electrolux. Thinking of you.
Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall kunna
använda produkten på korrekt sätt är det viktigt att
du noggrant läser igenom denna bruksanvisning,
inklusive tips och varningar, innan du installerar
och använder produkten första gången. För att
undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt
att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar.
Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så att
alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall
skötas.
För att minimera risken för skador på person och
egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att
föreskrifterna inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av
personer (även barn) med nedsatt fysisk eller
sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och
övervakas av en person som ansvarar för deras
säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de inte leker med
den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för
barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla loss den
från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära
produkten som möjligt) och demontera dörrarna
så att lekande barn inte utsätts för elektriska
stötar eller löper risk att bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som har
en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med
att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det ingen risk
att produkten blir en dödsfälla för barn.
Allmän säkerhet
Försiktighet Se till att
ventilationsöppningarna inte blockeras eller
täpps igen.
• Denna produkt är endast avsedd för användning
i hemmet.
10) I förekommande fall.
• Produkten är avsedd för förvaring av matvaror
och drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder
för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i
produkten, t.ex. en glassmaskin, såvida de inte
har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den
är dock brandfarlig.
Se noga till att inga komponenter i kylkretsen
skadas under transport och installation av produkten.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och antändande källor
– ventilera noga rummet där produkten står
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att
försöka modifiera denna produkt på något sätt.
En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning,
brand och/eller elektriska stötar.
Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel,
stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut
av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal.
1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad
stickkontakt kan överhettas och orsaka
brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter
löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan att lampglaset 10) sitter på plats över den inre belysningen.
• Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar
den.
• Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och ta
inte i dem, med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till hudsår eller frost/frysskador.
• Se till att produkten inte exponeras för direkt
solsken under långa perioder.
30 electrolux
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i
produkten eftersom de kan explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på
den bakre väggen. 11)
• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring
från produktens tillverkare.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i produkten eftersom detta skapar ett tryck i
behållaren som då kan explodera och skada
produkten.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från produkten.
•
•
•
•
•
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss den från
eluttaget före underhåll.
• Innan du använder produkten första gången,
rengör insidan och alla invändiga tillbehör med
ljummet vatten och lite neutral såpa för att ta bort
den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka
sedan noga.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost
från produkten. Använd en plastskrapa.
• Använd aldrig en hårtork eller andra värmegenererande apparater för att påskynda avfrostningen. Hög värme kan skada plastdelarna inne
i produkten, och fukt kan tränga in i det elektriska systemet och göra det strömförande.
• Kontrollera regelbundet kylens tömning av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen kommer
vatten att samlas på produktens botten.
•
dukten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din
återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan
kan rinna tillbaka i kompressorn.
Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt
produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna
som är relevanta för installationen.
När så är möjligt bör produktens baksida vara
vänd mot en vägg för att undvika risken för
brännskador genom kontakt med produktens
varma delar (kompressor, kondensor).
Produkten får inte placeras nära värmeelement
eller spisar.
Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation av produkten.
Produkten får endast anslutas till ett dricksvattenssystem. 12)
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att
utföra service på produkten skall utföras av en
behörig elektriker eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av
en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas.
Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas
som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.
Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser:
Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga
bestämmelser som kan erhållas från de lokala
myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denkan
na produkt som är märkta med symbolen
återvinnas.
Installation
Viktigt För den elektriska anslutningen, följ noga
anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp produkten och kontrollera att den
inte har några utvändiga skador. Anslut inte pro-
Kontrollpanel
A B
11) Om produkten är frostfri
12) Om produkten har en vattenanslutning
C
D E
electrolux 31
A - Strömbrytare På/Av
D - Funktionsknapp
B - Temperaturknapp
E - OK-knapp
C - Temperatur- och funktionsdisplay
Display
Om denna symbol lyser är kylen respektive
frysen påslagen.
Symbol för barnlås.
Om denna symbol lyser är temperaturen
som visas på displayen den aktuella temperaturen i motsvarande enhet (kylen eller frysen).
Symbol för timerfunktion.
Om denna symbol blinkar avser utförda åtgärder motsvarande enhet.
Symbol för funktionen Inköp.
Larm för övertemperatur.
Symbol för funktionen Dryckkylning.
Om denna symbol lyser är temperaturen
som visas på displayen den aktuella rumstemperaturen.
Symbol för funktionen Infrysning.
Tecken för positiv eller negativ temperatur.
Symbol för Eko-funktionen.
Temperaturdisplay.
När du sätter på produkten första gången
Om displayen inte tänds när du ansluter produkten
till eluttaget, tryck på knapp (A) för att sätta på produkten.
När produkten sätts på är den i larmläge: temperaturen blinkar på displayen och du hör en ljudsignal.
Tryck på knapp (E) för att stänga av ljudsignalen
(se även avsnittet "Larm om övertemperatur" ).
blinkar fortfarande och på temperaSymbolen
turdisplayen
visas den högsta uppnådda temperaturen.
För korrekt förvaring av dina matvaror, välj Ekofunktionen som garanterar att följande temperaturer ställs in:
+5 °C i kylskåpet,
-18 °C i frysen.
• Vänta tills temperaturen når -18 °C i frysen innan
du lägger in matvaror.
• Se avsnittet "Temperaturreglering" om du vill
välja en annan temperatur.
Stänga av produkten
Håll strömbrytaren (A) intryckt i mer än en sekund
för att stänga av produkten.
Samtidigt visas en nedräkning av temperaturen
från -3 -2 -1.
Funktionsmeny
Tryck på knapp (D) för att öppna funktionsmenyn.
Varje funktion bekräftas genom att man trycker på
knapp (E). Om ingen bekräftelse sker inom några
sekunder lämnas menyn och displayen återgår till
normalläget.
Följande funktioner visas:
Välj kylfacket
Välj frysfacket
Rumstemperatur
Barnlåsfunktionen
Shoppingfunktionen
Eko-funktionen
Funktionen Action Freeze
Funktionen för dryckkylning
32 electrolux
Temperaturreglering
Tryck på knappen (D) för att välja enhet och sedan
knappen (B) för att välja nödvändig temperatur.
Tryck på knappen (E) för att bekräfta valet.
Temperaturindikatorn visar den inställda temperaturen. Den inställda temperaturen uppnås inom 24
timmar.
Semesterfunktionen "H"
Semesterfunktionen ställer in temperaturen på
+15 °C.
Med denna funktion kan du ha kylskåpet avstängt
och tomt under exempelvis en semester utan att
dåliga lukter bildas.
För att aktivera semesterfunktionen, utför stegen
för att ändra den inställda temperaturen. Temperaturdisplayen kan ändra den visade temperaturen
upp till +8 °C med 1 °C åt gången. +2 °C följs av
bokstaven "H". Tryck på knapp (E) för att bekräfta.
Kylskåpet är nu inställt på semesterfunktionen i
energisparläge.
Viktigt Kylskåpet måste vara tomt när funktionen
aktiveras.
Funktionen Rumstemperatur
Funktionen Rumstemperatur aktiveras genom att
trycka på knapp D tills motsvarande symbol
visas på displayen. Temperaturen som nu visas på
displayen är den aktuella rumstemperaturen.
Du måste bekräfta valet genom att trycka på
knapp E inom några sekunder. Du hör en ljudsignal
och symbolen förblir tänd.
Du kan när som helst stänga av funktionen genom
att trycka på knapp D tills motsvarande symbol
börjar att blinka och sedan trycka på knapp E.
Barnlås
Barnlåset aktiveras genom att trycka på knapp D
visas på displayen.
tills motsvarande symbol
Du måste bekräfta valet genom att trycka på
knapp E inom några sekunder. Du hör en ljudsignal
och symbolen förblir tänd. Så länge funktionen är
aktiverad ändras inga inställningar om någon
trycker på knapparna.
Du kan när som helst stänga av funktionen genom
att trycka på knapp D tills motsvarande symbol
börjar att blinka och sedan trycka på knapp E.
Shopping-funktionen
Om du behöver lägga in en större mängd varma
matvaror när du har handlat rekommenderar vi att
du aktiverar Shopping-funktionen för att kyla matvarorna snabbare och för att inte värma upp andra
matvaror i produkten.
Shopping-funktionen aktiveras genom att trycka
på knapp D tills motsvarande symbol
visas på
displayen. Du måste bekräfta valet genom att
trycka på knapp E inom några sekunder. Du hör
en ljudsignal och symbolen förblir tänd.
Shopping-funktionen stängs av automatiskt efter
cirka 6 timmar. Du kan när som helst stänga av
funktionen genom att trycka på knapp D tills motsvarande symbol börjar att blinka och sedan trycka
på knapp E.
Eko-funktionen
Eko-funktionen aktiveras genom att trycka på
visas på displayen.
knapp (D) tills symbolen
Du måste bekräfta valet genom att trycka på
knapp (E) inom några sekunder. Du hör en ljudsignal och symbolen förblir tänd.
I detta läge ställs temperaturerna in automatiskt
(+5 °C resp. -18 °C) på de bästa förhållandena för
förvaring av matvaror.
Du kan när som helst stänga av funktionen genom
att ändra den inställda temperaturen i kylen eller
frysen.
Funktionen Infrysning
Frysen är lämplig för infrysning av färska matvaror
och långvarig förvaring av frysta och djupfrysta
matvaror.
Den största mängden mat som kan frysas in på 24
timmar anges på typskylten.
För att frysa in den mängd som anges på typskylten, placera matvarorna i direkt kontakt med kylytan (avlägsna lådan eller korgen). Om matvarorna
fryses in i lådorna eller korgarna reduceras den
maximala kapaciteten något.
För att frysa in färska matvaror behöver du aktivera
funktionen Infrysning. Tryck på knapp (D) tills symvisas på displayen.
bolen
Du måste bekräfta valet genom att trycka på
knapp (E) inom några sekunder. En ljudsignal avges och displayen visar en animering med linjer.
Efter en förkylningsperiod på 24 timmar kan du
lägga in matvarorna i frysen.
Lägg matvarorna i facket
eftersom detta är den
kallaste platsen.
Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Lägg inte in
andra matvaror för frysning under denna period.
Denna funktion stängs av automatiskt efter 52 timmar.
Du kan när som helst stänga av funktionen genom
börjar att
att trycka på knapp (D) tills symbolen
blinka och sedan trycka på knapp (E).
Funktionen Dryckkylning
Funktionen Dryckkylning är avsedd att användas
som en säkerhetsvarning när flaskor läggs in i frysen för kylning. Funktionen aktiveras genom att
trycka på knapp (D) tills symbolen
visas på displayen.
Du måste bekräfta valet genom att trycka på
knapp (E) inom några sekunder. Du hör en ljudsignal och symbolen förblir tänd.
Härmed aktiveras en timer med en förinställd tid på
30 minuter som kan justeras från 1 till 90 minuter.
Tryck på knapp (B) för att ställa in önskad tid.
electrolux 33
När den inställda tiden löper ut visas följande indikeringar:
• på displayen
blinkar symbolen
• symbolen
blinkar
• symbolen
blinkar
• en ljudsignal avges tills knapp (E) trycks in
Var noga med att då plocka ut flaskorna ur frysen.
Du kan när som helst stänga av funktionen genom
att trycka på knapp (D) tills motsvarande symbol
börjar att blinka och sedan trycka på knapp (E).
Larm för övertemperatur
En temperaturökning i ett fack (t.ex. på grund av
ett strömavbrott) indikeras genom att:
• temperaturen blinkar
• symbolen för frysen
blinkar
• symbolen
blinkar
• en ljudsignal avges
När normala förhållanden har återställts:
• ljudsignalen stängs av
• temperaturvärdet fortsätter att blinka
När du trycker på knapp (E) för att stänga av larmet
visas den högsta uppnådda temperaturen i enheunder några sekunder.
ten på displayen
Displayen återgår sedan till normalläge och visar
temperaturen i den valda enheten.
Medan larmet pågår kan ljudsignalen stängas av
genom att trycka på knapp (E).
När maskinen används första gången
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med
ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för
att ta bort den typiska lukten hos nya produkter.
Eftertorka sedan noga.
Viktigt Använd inga starka rengöringsmedel eller
skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.
Daglig användning
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt
läge, låt produkten stå på i minst två timmar innan
du lägger in några matvaror.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig avfrostning,
t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar längre
än den tid som anges i den tekniska informationen
under Temperaturökningstid, måste den tinade
maten konsumeras snabbt eller omedelbart
tillagas och sedan frysas in på nytt (när maten har
kallnat).
Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den används,
tinas i kylen eller vid rumstemperatur beroende på
den tid som står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen
medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i
detta fall dock lite längre tid.
Råd och tips
Normala ljud under drift
• Det kan höras ett svagt porlande och ett bubblande ljud när köldmedlet pumpas genom spiralrören och rörledningarna. Detta är normalt.
• När kompressorn är i drift pumpas köldmedlet
runt och det hörs ett surrande och ett pulserande ljud från kompressorn. Detta är normalt.
• Den termiska utvidgningen kan orsaka ett plötsligt knäppande ljud. Detta är ett naturligt och
ofarligt fysikaliskt fenomen. Detta är normalt.
Underhåll och rengöring
Försiktighet Koppla loss produkten från
eluttaget innan du utför någon form av
underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast
utföras av en auktoriserad servicetekniker.
Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt från evaporatorn i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under
normal användning. Det avfrostade vattnet töms ut
via en ränna i en särskild behållare som sitter ovanför kompressorn på kylskåpets baksida, där vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra avfrostningsvattnets tömningshål i mitten av kylskåpsutrymmet
34 electrolux
för att undvika att vattnet rinner över och droppar
ned på matvarorna. Använd medföljande specialverktyg som redan sitter i tömningshålet.
Avfrostning av frysen
En viss mängd is kommer alltid att bildas på fryshyllorna och längs det övre utrymmet.
Avfrosta frysen när islagret är 3-5 mm tjockt.
Följ instruktionerna nedan för att ta bort isen:
• Drag ur stickkontakten ur vägguttaget eller
stäng av frysen
• Tag bort alla livsmedel, linda in dem i flera lager
tidningspapper och förvara dem på en kall plats
• Tag bort fryslådorna
• Svep in lådorna i isolerande material, till exempel
filtar eller tidningspapper.
Avfrostningen kan påskyndas genom att ställa kärl
med varmt vatten (inte kokande) inne i frysen.
• Lossa dräneringskanalen från dess förvaringsläge, tryck den enligt bilden och placera den i
nedersta fryslådan där vatten kan samlas upp
• Skrapa försiktigt bort is när den börjar tina. Använd en trä- eller plastskrapa
• När all is har smält, rengör och torka skåpet, sätt
sedan tillbaka dräneringskanalen på sin plats.
• Sätt på produkten och lägg tillbaka frysta matvaror.
Vi rekommenderar att du låter produkten stå
i några timmar med den högsta kyleffekten så
att tillräcklig förvaringstemperatur nås så
snabbt som möjligt.
Viktigt Använd aldrig metallföremål för att skrapa
bort is från kondensorn eftersom den kan skadas.
Använd inte andra mekaniska apparater eller
konstgjorda medel för att påskynda upptiningen,
än vad som rekommenderas av tillverkaren. En
temperaturstegring på frysta livsmedel under
avfrostning kan minska deras förvaringstid.
Tekniska data
Mått
Höjd
1750 mm
Bredd
595 mm
Djup
648 mm
Frystid
20 h
Teknisk information finns på typskylten på vänster
sida inne i skåpet och på energietiketten.
Installation
Försiktighet För din egen säkerhet och för
att du skall kunna använda produkten på
korrekt sätt, läs noga igenom avsnittet
"Säkerhetsinformation" innan du installerar
produkten.
Placering
Installera produkten på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:
electrolux 35
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 till +32 °C
N
+16 till +32 °C
ST
+16 till +38 °C
T
+16 till +43 °C
Placering
Produkten bör placeras på säkert avstånd från
värmekällor såsom element, varmvattensberedare, direkt solsken, etc. Se till att luften kan cirkulera
fritt runt produktens baksida. För att säkerställa
bästa prestanda om produkten placeras under en
överhängande väggenhet måste det vara minst
100 mm avstånd mellan produktens ovansida och
väggenheten. Produkten bör dock helst inte placeras under överhängande väggenheter. Produkten kan justeras in i våg med en eller flera justerbara
fötter.
Bakre distanshållare
I påsen med bruksanvisningen finns två distanshållare som skall monteras såsom figuren visar.
Lossa skruvarna, för in distanshållarna under skruvarnas huvuden och dra åt skruvarna.
2
1
3
Avvägning
Se till att produkten står i våg där den installeras.
Justera vid behov produkten med hjälp av de två
främre, justerbara fötterna.
100 mm
min
Varning Det måste gå att koppla bort
produkten från elnätet. Stickkontakten måste
därför vara lätt att komma åt när produkten har
installerats.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning.
B
20 mm
A
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer
med de värden som anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt
är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta
en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten
till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av
att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Borttagning av hyllspärrarna
Din produkt är utrustad med hyllspärrar för att låsa
hyllorna under transport.
För att ta bort hyllspärrarna:
1. Flytta hyllspärrarna i pilens riktning (A).
2. Lyft hyllan bakifrån och tryck den framåt tills
den kommer fri (B).
3. Ta bort spärrarna (C).
36 electrolux
4. Avlägsna kåpan (b1) med ett verktyg. Skruva
loss den nedre gångjärnsaxeln (b2) och distanshållaren (b3) och placera dem på motsatta sidan.
5. Sätt fast kåpan (b1) på motsatta sidan.
b1
b2
Omhängning av dörrar
b3
Varning Koppla loss produkten från
eluttaget innan du påbörjar arbetet.
Viktigt Vi rekommenderar att du ber någon om
hjälp med att hålla ett fast grepp om dörrarna
under arbetets gång.
Gör på följande sätt för att ändra dörrarnas öppningsriktning:
1. Öppna dörrarna. Skruva loss det mellersta
gångjärnet (m2). Avlägsna distanshållaren av
plast (m1).
m1
6. Avlägsna stoppen (1) och flytta dem till dörrarnas andra sida.
1
m2
7. Skruva loss den övre gångjärnsupphängningen (t1) och skruva fast den på motsatta sidan.
m5
m3
m6
m4
2. Avlägsna dörrarna.
3. Avlägsna distanshållaren (m6) och flytta den till
andra sidan av gångjärnsaxeln (m5).
8. Avlägsna den vänstra kåpsprinten från det
mellersta gångjärnet (m3, m4) och flytta den till
andra sidan.
electrolux 37
9. Sätt det mellersta gångjärnets (m5) sprint i det
vänstra hålet på den nedre dörren.
10. Haka fast den nedre dörren på den nedre
gångjärnsaxeln (b2).
11. Haka fast den övre dörren på den övre gångjärnsupphängningen (t1).
12. Luta dörrarna något och haka fast den övre
dörren på den mellersta gångjärnsaxeln (m5).
13. Skruva fast det mellersta gångjärnet (m2).
Glöm inte plastdistansen (m1) som skall sitta
under det mellersta gångjärnet. Kontrollera att
dörrkanterna löper parallellt med produktens
kanter.
14. Ställ tillbaka produkten på plats, justera in den
i våg och vänta sedan minst fyra timmar innan
du ansluter den till eluttaget.
15. Avlägsna täckstyckena (h1). Avlägsna sprintarna (h2).
16. Skruva loss handtagen (h3) och montera dem
på motsatta sidan.
17. Sätt fast sprintarna (h2) på motsatta sidan.
h2
h3
h1
Kontrollera slutligen att:
• Alla skruvar är åtdragna.
• Magnettätningen fäster ordentligt mot produkten.
• Dörrarna öppnar och stänger ordentligt.
Om rumstemperaturen är låg (t.ex. på vintern) kanske tätningen inte fäster ordentligt. Vänta i så fall
tills tätningen har anpassat sig på naturlig väg.
Om du inte vill hänga om dörrarna själv kan du
kontakta Electrolux Service. En servicetekniker
hänger om dem mot en avgift.
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
38 electrolux
electrolux 39
www.electrolux.com
För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på:
www.electrolux.se
210620944-00-022010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement