Aeg-Electrolux | S92500CNM0 | User manual | Aeg-Electrolux S92500CNM0 Handleiding

Aeg-Electrolux S92500CNM0 Handleiding
S92500CNM0
NL WIJNKELDER-VRIEZER
FR CAVE À VINS-CONGÉLATEUR
IT CANTINETTA FRIGOCONGELATORE
PT GARRAFEIRA-CONGELADOR
ES VINOTECA-CONGELADOR
GEBRUIKSAANWIJZING
NOTICE D'UTILISATION
ISTRUZIONI PER L’USO
2
19
37
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
55
73
2
www.aeg.com
INHOUD
4
7
10
12
13
14
16
17
18
VEILIGHEIDSINFORMATIE
BEDIENINGSPANEEL
DAGELIJKS GEBRUIK
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
ONDERHOUD EN REINIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
MONTAGE
GELUIDEN
TECHNISCHE GEGEVENS
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR:
- Producten
- Brochures
- Gebruikershandleidingen
- Oplossen van problemen
- Service-informatie
www.aeg.com
LEGENDA
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
3
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om
vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG
mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u
verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Wanneer u contact opneemt met de klantenservice dient u de volgende
gegevens bij de hand te hebben. Deze informatie treft u aan op het typeplaatje.
Model
Productnummer
Serienummer
4
www.aeg.com
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het
apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief
de tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen en
ongevallen te voorkomen is het belangrijk
ervoor te zorgen dat alle mensen die het
apparaat gebruiken, volledig bekend zijn
met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en
zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven
als het wordt verplaatst of verkocht, zodat
iedereen die het apparaat gedurende zijn
hele levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt
is.
VEILIGHEID VAN KINDEREN
EN KWETSBARE MENSEN
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke,
zintuiglijke vermogens of een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij dit onder
toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij
het apparaat) en verwijder de deur om
te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder
apparaat vervangt, dat voorzien is van
een veerslot (slot) op de deur of het
deksel, zorg er dan voor dat u het slot
onbruikbaar maakt voordat u het oude
apparaat weggooit. Dit voorkomt dat
kinderen er in opgesloten kunnen raken.
ALGEMENE VEILIGHEID
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken
in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd
zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok
veroorzaken.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door
een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder het afdekkapje (indien van
toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/
nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of
vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
DAGELIJKS GEBRUIK
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen
de luchtopening in de achterwand. (Als
het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
5
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van het
apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze
veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade
toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
ONDERHOUD EN REINIGING
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met
metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om
ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.
INSTALLATIE
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat
niet aan als het beschadigd is. Meld
mogelijke beschadigingen onmiddellijk
bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot
oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies
6
www.aeg.com
•
•
•
•
met betrekking tot de installatie opvolgen.
De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd
is.
Aansluiten op de drinkwatervoorziening
(indien voorzien van een wateraansluiting).
ONDERHOUD
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent
persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
BESCHERMING VAN HET
MILIEU
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging
aan de koeleenheid, vooral aan
de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt
zijn voor dit apparaat en die voorzijn
zien zijn van het symbool
recyclebaar.
NEDERLANDS
7
BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
4
1 Toets om het apparaat ON/OFF te
zetten
2 Toets om de temperatuur van de
koelkast lager te zetten
3 Toets om de temperatuur van de
koelkast hoger te zetten
4 Mode-toets
5 OK -toets
6 Toets om de temperatuur van de vrie-
zer lager te zetten
7 Toets om de temperatuur van de vrie-
zer hoger te zetten
8 Display
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen in een hard
geluid door de Mode -toets en de toets
om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele seconden
in te drukken. U kunt deze wijziging ongedaan maken.
2
6
7
8
INSCHAKELEN
Ga als volgt te werk om het apparaat in te
schakelen:
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF -toets van het
apparaat als het display uit is.
3. Het alarm kan na een paar seconden
afgaan.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor informatie over het resetten van het
alarm.
4. Als "dEMo" verschijnt op het display,
staat het apparaat in de demonstratiestand. Raadpleeg de paragraaf
"Problemen oplossen".
5. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere
temperatuur in te stellen.
UITSCHAKELEN
DISPLAY
1
5
3
4
Off
FROST
MATIC
5
min
9 8 7
6
1 Indicatie wijnkoelercompartiment
2 Indicatie temperatuur en tijd wijnkoe-
ler
3 Indicatie wijnkoelervak uit
4 FROSTMATIC-functie in en uit
5 Vriezertemperatuur-indicator
6 Indicatie vriescompartiment
7 Alarmlampje
8 Kinderslotfunctie
9 Minute Minder-functie in en uit
Ga als volgt te werk om het apparaat uit
te schakelen:
1. Druk de ON/OFF-toets van het apparaat gedurende 5 seconden in.
2. Het display wordt uitgeschakeld.
3. Trek de stekker uit het stopcontact
om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.
DE WIJNKELDER
UITSCHAKELEN
Om de wijnkelder uit te schakelen:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
De indicatie wijnkelder uit en de indicatie wijnkeldervak knipperen.
De indicatie van de wijnkeldertemperatuur toont streepjes.
8
www.aeg.com
Druk op de toets OK om te bevestigen.
3. De indicatie wijnkeldervak uit wordt
getoond.
2.
DE WIJNKELDER
INSCHAKELEN
Om de wijnkoeler in te schakelen:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
De indicatie wijnkeldervak uit knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
3. De indicatie wijnkeldervak gaat uit.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere
temperatuur in te stellen.
TEMPERATUURREGELING
De ingestelde temperatuur van de wijnkelder en de vriezer kan worden ingesteld
met de temperatuurknoppen.
Standaard ingestelde temperatuur:
• +10°C voor de wijnkelder
• -18 °C voor de vriezer
De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal binnen 24
uur worden bereikt.
Na een stroomonderbreking blijft
de ingestelde temperatuur opgeslagen.
FROSTMATIC-FUNCTIE
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het FROSTMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de toetsOK om te bevestigen.
Het FROSTMATIC-lampje wordt getoond.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Om de functie uit te schakelen voor deze
automatisch afloopt:
1. Druk op de Mode-knop tot het
FROSTMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de toetsOK om te bevestigen.
3. Het FROSTMATIC-lampje gaat uit.
De functie gaat uit door een andere ingestelde vriezertemperatuur te selecteren.
ALARM HOGE TEMPERATUUR
Een toename van de temperatuur in de
vriesruimte (bijvoorbeeld door een eerdere stroomuitval) wordt aangegeven door:
• knipperende indicatielampjes van het
alarm en de vriezertemperatuur
• het geluid van de zoemer.
Om het alarm te resetten:
1. Druk op een willekeurige toets.
2. De zoemer gaat uit.
3. De temperatuurweergave van de vriezer toont de hoogste temperatuur
gedurende een aantal seconden. En
toont dan weer de ingestelde temperatuur.
4. Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn hersteld.
Als het alarm is teruggekeerd, gaat het indicatielampje alarm uit.
ALARM DEUR OPEN VOOR DE
WIJNKELDER EN DE
VRIESVAKKEN
Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. De
alarmtoestand bij geopende deur wordt
aangegeven door:
• een knipperende alarmindicatie
• een zoemer
Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld.
Tijdens het alarm kan de zoemer worden
uitgeschakeld door op een willekeurige
knop te drukken.
KINDERSLOT-FUNCTIE
Selecteer de kinderslotfunctie om de bediening van de knoppen te vergrendelen
tegen onbedoelde bediening.
Voor inschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
2. Het indicatielampje Kinderslot knippert.
NEDERLANDS
Druk op de OK-knop om te bevestigen.
Het indicatielampje Kinderslot wordt
getoond.
Voor uitschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Kinderslot knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Kinderslot gaat
uit.
3.
MINUTE MINDER-FUNCTIE
DeMinute Minder -functie wordt gebruikt
om een akoestisch alarm in te stellen op
een bepaalde tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een recept gedurende een
bepaalde tijd moet afkoelen of wanneer u
niet wilt vergeten dat u flessen in de vriezer hebt geplaatst om ze snel te laten afkoelen.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het Minute Minder -lampje knippert.
De timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten).
2. Druk op de timerknop om de waarde
van de timer te wijzigen van 1 tot 90
minuten.
3. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
Het Minute Minder -lampje wordt getoond.
De timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert het
Minute Minder -lampje en klinkt een
alarm:
1. Verwijder alle drankjes uit het vriesvak.
2. Druk op de OK -knop om de klank uit
te schakelen en de functie te beëindigen.
U kunt de functie op elk moment uitzetten.
1. Druk op de Mode-knop tot het Minute Minder -indicatielampje knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het Minute Minder -indicatielampje
gaat uit.
9
U kunt de tijd tijdens het aftellen en na afloop altijd wijzigen door op de knop Temperatuur kouder en de knop Temperatuur
warmer te drukken.
10 www.aeg.com
DAGELIJKS GEBRUIK
DE BINNENKANT
SCHOONMAKEN
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water
en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te
nemen. Droog daarna grondig af.
Als "dEMo" op het display verschijnt,
staat het apparaat in demonstratiemodus.
Raadpleeg de paragraaf "Problemen oplossen".
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
VERS VOEDSEL INVRIEZEN
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en
diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen, activeer de
FROSTMATIC-functie ten minste 24 uur
voordat u het in te vriezen voedsel in het
vriesvak legt.
Plaats het verse voedsel dat u in wilt vriezen in vak 'X', zoals getoond in de afbeelding.
De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden is vermeld
op het typeplaatje, een etiket dat aan de
binnenkant van het apparaat zit.
Het invriesproces duurt 24 uur. Vries tijdens deze periode geen ander voedsel in.
HET BEWAREN VAN
INGEVROREN VOEDSEL
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op
een hoge instelling laten werken voordat
u er producten in plaatst.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden
ingevroren (nadat het afgekoeld
is).
ONTDOOIEN
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak
of op kamertemperatuur laten ontdooien,
afhankelijk van de hoeveelheid tijd die
hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
HET MAKEN VAN IJSBLOKJES
Dit apparaat is uitgerust met een of meer
bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul
deze bladen met water en zet ze dan in
het vriesvak.
NEDERLANDS
Gebruik geen metalen instrumenten om de laden uit de vriezer te
halen.
KOUDE ACCUMULATORS
De vriezer is voorzien van een of meer
koudeaccumulators; hierdoor blijft het
voedsel langer koud als de stroom uitvalt
of als er een storing is.
RANGSCHIKKING VAN DE
WIJN
de temperatuur kan ingesteld worden tussen + 6 en + 16°C.
Dit vak is ideaal voor het bewaren en verfijnen van rode of witte wijnen voor langere periodes.
Leg de flessen zo neer dat de kurken niet
uitdrogen.
Bewaar de wijn in het donker. De deur
van de koelkast is vervaardigd van dubbelverduisterings- en anti-UV-glas om de
wijn te beschermen tegen licht, in het geval dat de koelkast in een goed verlichte
ruimte staat.
Voorkomt dat u het licht van het apparaat
te vaak of te lang aan zet. Wijn blijft beter
behouden in het donker.
11
Ga zorgvuldig om met de flessen, zodat
de wijn niet geschud wordt.
Let op de aanbevelingen en de adviezen
die u bij aanschaf heeft gekregen of die
vermeld zijn in de documentatie over de
kwaliteit, de duurzaamheid en de optimale bewaartemperatuur van de wijn.
LUCHTCIRCULATIE
Dek de legplateaus niet af met beschermend materiaal zoals papier, karton of
plastic omdat hierdoor de luchtcirculatie
kan worden geblokkeerd.
Plaats de flessen niet direct tegen de achterkant van de wand van de koelruimte
omdat hierdoor de luchtcirculatie kan
worden geblokkeerd.
SUGGESTIES VOOR DE
CONSERVERING
De conserveringsduur van de wijn is afhankelijk van de rijping, van de druivensoort, het alcoholgehalte en van het percentage fructose en tannine van de wijn.
Controleer, op het moment van aanschaf,
of de wijn al gerijpt is of dat deze met verloop van tijd beter wordt.
LEGPLATEAUS WIJNKELDER
Verwijder de legplanken om ze schoon te
maken.
De legplateaus kunnen worden gekanteld
tussen de twee geleiders. Zorg ervoor dat
de kleinste pinnetjes goed in de bovenste
zitting van de geleider worden gestoken
en dat de voorkant van het legplateau op
de voorste geleider rust.
Stel de houten legplateaus als volgt af:
Het korte legplateau kan op de twee korte geleiders bovenin worden geplaatst.
Het lange legplateau kan op de drie lange middelste geleiders worden geplaatst
en worden gekanteld tussen de laatste
korte geleider op de bodem en de ondersteunende structuur van het legplateau.
Plaats de ondersteunende structuur van
het legplateau op de bodem van het vak.
Steek alleen de lange plateaus in de ondersteunende structuur van het legplateau.
12 www.aeg.com
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
TIPS VOOR
ENERGIEBESPARING
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is,
de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig
gevuld is, kan de compressor continu
aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u
de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch
te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
TIPS VOOR HET INVRIEZEN
Om u te helpen het voedsel zo goed mogelijk in te vriezen, volgen hier een paar
belangrijke tips:
• Druk voor het invriezen van de maximale hoeveelheid voedsel (zoals aangegeven op het typeplaatje) 24 uur voordat
u begint met invriezen op de FROSTMATIC schakelaar, of 4 tot 6 uur van tevoren bij kleinere hoeveelheden Het
lampje gaat branden
• De FROSTMATIC schakelaar hoeft niet
te worden ingedrukt voor het invriezen
van kleine hoeveelheden
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties
voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen
die hoeveelheid laten ontdooien die u
nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel
niet tegen het al ingevroren voedsel,
om te voorkomen dat dit laatste warm
wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit
het vriesvak geconsumeerd wordt, kan
het aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is.
TIPS VOOR HET BEWAREN
VAN INGEVROREN VOEDSEL
Om de beste resultaten van dit apparaat
te verkrijgen, dient u:
• verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open
te laten staan dan strikt noodzakelijk
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw
worden ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
NEDERLANDS
13
ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
PERIODIEKE REINIGING
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen
die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen
aantasten/beschadigen. Daarom wordt
het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm
water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
HET ONTDOOIEN VAN DE
VRIEZER
Het vriesvak van dit model is een "nofrost"-type. Dit betekent dat zich in het
vriesvak geen ijs vormt als deze in bedrijf
is, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen.
Het voorkomen van ijsvorming wordt gerealiseerd door een continue circulatie
van koude lucht in het vak, die aangedreven wordt door een automatisch geregelde ventilator.
PERIODES DAT HET
APPARAAT NIET GEBRUIKT
WORDT
Als het apparaat gedurende lange tijd
niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en
toebehoren en maak alles schoon
• laat de deur/deuren op een kier staan
om de vorming van onaangename
luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde
voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
14 www.aeg.com
PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u problemen gaat
oplossen.
Alleen een gekwalificeerd elektrotechnicus of een bevoegd persoon mag problemen oplossen
die niet in deze handleiding beschreven zijn.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt
lawaai
Het apparaat staat niet
stabiel
Controleer of het apparaat
stabiel staat (alle vier de
voetjes moeten op de vloer
staan).
Het apparaat werkt
niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een
gekwalificeerd elektricien.
De zoemer klinkt.
Het alarmlampje
knippert.
De temperatuur in de vrie- Zie 'Alarm hoge temperazer is te hoog.
tuur'.
De compressor werkt De temperatuur is niet
continu.
goed ingesteld.
De compressor start
niet onmiddellijk na
het drukken op de
FROSTMATIC -knop,
of na het veranderen
van de temperatuur.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer
dan nodig openstaan.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De omgevingstemperatuur is te hoog.
Verlaag de omgevingstemperatuur.
Dit is normaal, er is geen
storing.
De compressor start na enige tijd.
Producten verhinderen dat Zorg ervoor dat de producwater in de wateropvang- ten de achterwand niet rabak kan stromen.
ken.
NEDERLANDS
15
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De temperatuur in
het apparaat is te
laag/hoog.
De thermostaatknop is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere
temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
De temperatuur in de Er is geen koude luchtcirwijnkelder is te hoog. culatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.
De temperatuur in de Producten zijn te dicht op
vriezer is te hoog.
elkaar geplaatst.
Berg de producten zo op
dat er een koude luchtcirculatie is.
Er wordt een vierkan- Er is een fout opgetreden
tje boven- of onderin in de temperatuurmeting.
het temperatuurdisplay weergegeven.
Neem contact op met de
klantenservice (het koelsysteem blijft werken om uw
levensmiddelen koud te
houden, maar de temperatuur kan niet aangepast
worden).
dEMo verschijnt op
het display.
Houd de knop OK ongeveer 10 seconden ingedrukt
tot er een lang zoemgeluid
klinkt en het display even
uit gaat: het apparaat gaat
weer werken.
Het apparaat staat in de
demonstratiestand (dEMo).
HET LAMPJE VERVANGEN
Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met uw servicecentrum.
DE DEUR SLUITEN
1.
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
16 www.aeg.com
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat
eerst de "veiligheidsinformatie"
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
OPSTELLING
WAARSCHUWING!
Als u een oud apparaat weggooit
dat voorzien is van een deurslot of
vergrendeling, zorg er dan voor
dat dit onbruikbaar gemaakt
wordt, zodat kinderen er niet in
opgesloten kunnen raken.
De stekker van het apparaat moet
na installatie toegankelijk zijn.
Installeer dit apparaat op een plaats waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op
het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
ELEKTRISCHE AANSLUITING
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer
in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg
hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
NEDERLANDS
17
GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden
(compressor, koelmiddelcirculatie).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
18 www.aeg.com
HISSS!
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1855 mm
Breedte
545 mm
Diepte
575 mm
Tijdsduur
25 h
Spanning
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het
apparaat en op het energielabel.
FRANÇAIS
19
SOMMAIRE
21
24
27
29
30
31
34
35
36
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
BANDEAU DE COMMANDE
UTILISATION QUOTIDIENNE
CONSEILS UTILES
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
INSTALLATION
BRUITS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les
ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE POUR CONSULTER:
- Produits
- Brochures
- Notices d'utilisation
- Dépannage
- Informations sur le service après-vente
www.aeg.com
LÉGENDE
Avertissement – Informations importantes sur la sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
20 www.aeg.com
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos
appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme
d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui
soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles
aux sacs à linge délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Lorsque vous contactez le service après-vente, assurez-vous de disposer des
données suivantes. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique.
Modèle
PNC
Numéro de série
FRANÇAIS
21
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils
et avertissements, avant d'installer et
d'utiliser l'appareil pour la première fois.
Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise
l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre
personne, veillez à remettre cette notice
au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse
se familiariser avec son fonctionnement et
sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des
biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET
DES PERSONNES
VULNÉRABLES
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou
en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans
danger.
Empêchez les enfants de jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages
à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation
électrique au ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants
ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures
magnétiques. S'il remplace un appareil
équipé d'une fermeture à ressort, nous
vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser.
Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.
CONSIGNES GÉNÉRALES DE
SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT
Veillez à ce que les orifices de ventilation,
situés dans l'enceinte de l'appareil ou la
structure intégrée, ne soient pas obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement
à la conservation des aliments et/ou
des boissons dans le cadre d’un usage
domestique normal, tel que celui décrit
dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus
de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils
électriques (comme des sorbetières
électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette
utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est
néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de
votre appareil, assurez-vous qu'aucune
partie du circuit frigorifique n'est endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de
l'appareil. Si le câble d'alimentation est
endommagé, il peut causer un court
circuit, un incendie et/ou une électrocution.
22 www.aeg.com
AVERTISSEMENT
Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble
d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel
qualifié.
1.
•
•
•
•
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de
courant écrasée ou endommagée
peut s'échauffer et causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de l'appareil est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou
d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de
l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention
lors de son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides
les surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de
l'appareil aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées
dans cet appareil sont des ampoules
spécifiques uniquement destinées à
être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une
habitation.
UTILISATION QUOTIDIENNE
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les
parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides
inflammables dans l'appareil (risque
d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement
contre la sortie d'air sur la paroi arrière
de l'appareil. (Si l'appareil est sans givre.)
• Un produit décongelé ne doit jamais
être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils
de conservation donnés par le fabricant
de l'appareil. Consultez les instructions
respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression
se formant à l'intérieur du contenant
pourrait le faire éclater et endommager
ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits
tels que les bâtonnets glacés dès leur
sortie de l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour
nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour
gratter la couche de givre. Utilisez une
spatule en plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le
compartiment réfrigérateur. Nettoyezle, si besoin. Si l'orifice est bouché,
l'eau s'écoulera en bas de l'appareil.
INSTALLATION
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est
pas endommagé. Ne branchez pas
l'appareil s'il est endommagé. Signalez
immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans
ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil
pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement
autour de l'appareil pour éviter qu'il ne
FRANÇAIS
•
•
•
•
surchauffe. Pour assurer une ventilation
suffisante, respectez les instructions de
la notice (chapitre Installation).
Placez l'appareil dos au mur pour éviter
tout contact avec le compresseur et le
condenseur (risque de brûlure).
Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage,
cuisson ou rayons solaires trop intenses).
Assurez-vous que la prise murale reste
accessible après l'installation de l'appareil.
Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement
sur le réseau d'eau est prévu.)
MAINTENANCE
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent
être réalisés par un électricien qualifié
ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et
réparé que par un Service après-vente
autorisé, exclusivement avec des pièces
d'origine.
PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant
ainsi à préserver l'environnement.
L'appareil ne doit pas être mis au
rebut avec les ordures ménagères
et les déchets urbains. La mousse
d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au
rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez
à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau
du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés
sont recyclapar le symbole
bles.
23
24 www.aeg.com
BANDEAU DE COMMANDE
1
2
3
4
2 Touche de diminution de la tempéra-
ture du réfrigérateur
3 Touche d'augmentation de la température du réfrigérateur
4 Bouton Mode
5 Touche OK
6 Touche de diminution de la tempéra-
ture du congélateur
7 Touche d'augmentation de la tempé-
rature du congélateur
8 Indicateur
Pour augmenter le volume défini lors de
l'appui sur les touches, appuyez simultanément sur la touche Mode et la touche
de diminution de la température pendant
plusieurs secondes. Ce changement est
réversible.
AFFICHAGE
2
3
4
Off
FROST
MATIC
5
6
1 Voyant du compartiment cave à vin
2 Indicateur de température du com-
partiment cave à vin et indicateur de
la minuterie
3 Voyant de désactivation du compartiment cave à vin
4 Fonction FROSTMATIC
5 Indicateur de température du congé-
lateur
6 Voyant du compartiment congélateur
7 Voyant d'alarme
8 Fonction Sécurité enfants
9 Fonction Minute Minder
7
8
Pour mettre l'appareil en marche, procédez comme suit :
1. Branchez la fiche électrique de l'appareil à la prise de courant.
2. Appuyez sur la touche ON/OFF si
l'écran est éteint.
3. L'alarme sonore peut se déclencher
au bout de quelques secondes.
Pour réinitialiser l'alarme, reportezvous au paragraphe « Alarme haute
température ».
4. Si "dEMo" s'affiche, l'appareil est en
mode démonstration. Reportez-vous
au paragraphe « En cas d'anomalie
de fonctionnement ».
5. Les indicateurs de température indiquent la température programmée
par défaut.
Pour sélectionner une température de
consigne différente, reportez-vous au paragraphe « Réglage de la température ».
MISE À L'ARRÊT
min
9 8 7
6
MISE EN FONCTIONNEMENT
1 Bouton ON/OFF de l'appareil
1
5
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, procédez
comme suit :
1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 5 secondes.
2. L'affichage est désactivé.
3. Pour mettre l'appareil hors tension,
débranchez-le électriquement.
MISE À L'ARRÊT DE LA CAVE
À VIN
Pour désactiver la cave à vin :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur de mise à l'arrêt de la cave à vin et l'indicateur du compartiment cave à vin clignotent.
FRANÇAIS
L'indicateur de température de la cave à vin affiche des tirets.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'indicateur de mise à l'arrêt de la cave à vin s'allume.
MISE EN FONCTIONNEMENT
DE LA CAVE À VIN
Pour activer la cave à vin :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur de mise à l'arrêt de la cave à vin clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'indicateur de mise à l'arrêt de la cave à vin s'éteint.
Pour sélectionner une température de
consigne différente, reportez-vous au paragraphe « Réglage de la température ».
RÉGLAGE DE LA
TEMPÉRATURE
La température de consigne de la cave à
vin et du congélateur peuvent être réglées en appuyant sur les dispositifs de
réglage de température.
Réglage de la température par défaut :
• +10°C pour la cave à vin
• -18 °C pour le compartiment congélateur
Les indicateurs de température indiquent
la température programmée.
La température programmée sera atteinte
en 24 heures.
Après une coupure de courant, la
température programmée reste
activée.
FONCTION FROSTMATIC
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à
ce que le voyant correspondant apparaisse.
L'indicateur FROSTMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur FROSTMATIC s'affiche.
25
Cette fonction s'arrête automatiquement
au bout de 52 heures.
Pour désactiver la fonction avant sa désactivation automatique :
1. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à
ce que l'indicateur FROSTMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'indicateur FROSTMATIC s'éteint.
La fonction se désactive en sélectionnant une température de consigne différente.
ALARME HAUTE
TEMPÉRATURE
Une augmentation de la température
dans le compartiment congélateur (par
exemple à cause d'une coupure de courant) est indiquée par :
• Le clignotement de l'alarme et des voyants de température du congélateur
• Le déclenchement d'une alarme sonore.
Pour réinitier l'alarme :
1. Appuyez sur une touche quelconque.
2. L’alarme sonore s’éteint.
3. Le voyant de température du congélateur affiche la température maximum régnant dans le compartiment
durant quelques secondes. Puis il affiche à nouveau la température programmée.
4. Le voyant alarme continue de clignoter jusqu'à ce que les conditions normales de fonctionnement soient rétablies.
Une fois l'alarme rétablie, le voyant alarme s'éteint.
ALARME DE PORTE OUVERTE
POUR LES COMPARTIMENTS
CAVE À VIN ET
CONGÉLATEUR
Une alarme sonore se déclenche si la porte reste ouverte pendant quelques minutes. Les conditions d'alarme porte ouverte
sont indiquées par :
• Un indicateur d'alarme clignotant
• Une alarme sonore
26 www.aeg.com
Au rétablissement des conditions normales (porte fermée), l'alarme s'arrête.
Pendant la phase d'alarme, l'alarme sonore peut être désactivée en appuyant sur
une touche quelconque.
FONCTION SÉCURITÉ
ENFANTS
Pour verrouiller les touches afin de prévenir les erreurs de manipulation, sélectionnez la fonction Sécurité enfants.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant apparaisse.
2. Le voyant Sécurité enfants clignote.
3. Appuyez sur la touche OK pour confirmation.
Le voyant Sécurité enfants apparaît.
Pour désactiver la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le voyant Sécurité enfants clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmation.
3. Le voyant Sécurité enfants s'éteint.
FONCTION MINUTE MINDER
La fonction Minute Minder est à utiliser
pour le réglage d'une alarme sonore à
une heure souhaitée, ce qui est utile, par
exemple, lorsque l'on souhaite refroidir
une préparation pendant un certain
temps dans le cadre d'une recette de cuisine ou lorsque l'on refroidit des bouteilles rapidement dans le congélateur.
Pour activer cette fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur Minute Minder clignote.
Le minuteur indique pendant quelques secondes la valeur programmée
(30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de réglage de
la minuterie pour modifier la valeur
programmée (de 1 à 90 minutes).
3. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur Minute Minder s'affiche.
Le minuteur se met à clignoter (min).
À la fin du décompte, le voyant Minute
Minder clignote et un signal sonore retentit :
1. Retirez les boissons placées dans le
compartiment de congélation.
2. Appuyez sur la touche OK pour arrêter le signal sonore et désactiver la
fonction.
Il est possible de désactiver cette fonction
à tout moment pendant le décompte :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le voyant Minute Minder clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. Le voyant Minute Minder s'éteint.
Il est possible de désactiver cette fonction
à tout moment.
FRANÇAIS
27
UTILISATION QUOTIDIENNE
NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse
(pour supprimer toute odeur de neuf),
puis séchez-les soigneusement.
Si « dEMo » s'affiche sur l'écran, l'appareil
est en mode démonstration : reportezvous au paragraphe « En cas d'anomalie
de fonctionnement ».
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques car ils pourraient endommager le revêtement.
CONGÉLATION DE DENRÉES FRAÎCHES
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des aliments frais et conserver longtemps des aliments congelés
ou surgelés.
Activez la fonction FROSTMATIC au
moins 24 heures avant d'introduire des
aliments frais à congeler dans le compartiment congélateur.
Placez les aliments à congeler dans le
compartiment « X », comme illustré.
La quantité maximale d'aliments frais que
vous pouvez congeler par tranche de
24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (située à l'intérieur de l'appareil).
Le processus de congélation dure 24 heures : vous ne devez ajouter aucun autre
aliment à congeler pendant cette période.
CONSERVATION DES
ALIMENTS CONGELÉS
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position
Max pendant 2 heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment.
En cas de dégivrage accidentel,
dû par exemple à une panne de
courant, si la panne doit se prolonger plus longtemps qu'il n'est
indiqué à la rubrique "temps
d'augmentation" dans la section
Caractéristiques techniques, consommez les aliments décongelés
le plus rapidement possible ou recongelez-les après les avoir cuits
(une fois refroidis).
LA DÉCONGÉLATION
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, avant d'être utilisés, en fonction
du temps disponible pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être
cuites sans décongélation préalable :
dans ce cas, la cuisson est plus longue.
FABRICATION DE GLAÇONS
Cet appareil est équipé d'un ou de plusieurs bacs à glaçons. Remplissez d'eau
ces bacs et mettez-les dans le compartiment congélateur.
28 www.aeg.com
N'utilisez pas d'instruments métalliques pour décoller les bacs du
congélateur.
ACCUMULATEURS DE FROID
Le compartiment congélateur est équipé
d'un ou plusieurs accumulateurs ; il(s)
vous permette(nt) d'augmenter l'autonomie de fonctionnement de l'appareil en
cas de coupure de courant, de transporter
des produits congelés ou surgelés, de
maintenir le froid dans les produits surgelés ou congelés durant la période de dégivrage.
RANGEMENT DES
BOUTEILLES DE VIN
La température peut être réglée entre +6
et +16 °C.
Ce compartiment est idéal pour conserver, pendant de longues périodes, des
vins rouges ou blancs devant être affinés
en bouteille.
Couchez les bouteilles de façon à ce que
les bouchons ne sèchent pas.
Conservez le vin à l'abri de la lumière. La
porte est constituée d'une double vitre
opaque anti-rayonnement UV, destinée à
protéger le vin de la lumière si l'appareil
est installé dans une pièce particulièrement éclairée.
Évitez d'allumer trop fréquemment ou
pendant trop longtemps l'éclairage de
l'appareil. Le vin se conserve mieux à
l'abri de la lumière.
Manipulez les bouteilles avec soin, de façon à ne pas remuer le vin.
Respectez scrupuleusement les recommandations et les conseils qui vous ont
été fournis au moment de l'achat de votre
appareil ou figurant dans la documentation technique, relatifs à la qualité, à la
durée et à la température optimale de
conservation des vins.
RECIRCULATION DE L'AIR
Ne recouvrez pas les clayettes de matières protectrices, telles que papier, carton
ou plastique, qui pourraient empêcher la
circulation d'air.
Ne placez pas les bouteilles directement
contre la paroi du fond du compartiment,
ce qui obstruerait la circulation d'air.
RECOMMANDATIONS EN
MATIÈRE DE CONSERVATION
La durée de conservation d'un vin dépend de son vieillissement, du type de
raisin, de sa teneur en alcool et de son
taux de fructose et de tanin. Au moment
de l'achat, vérifiez si le vin est déjà vieilli
ou s'il bonifiera avec le temps.
CLAYETTES DE LA CAVE À VIN
Démontez les clayettes pour les nettoyer.
Les clayettes peuvent être inclinées entre
les deux guides, en s'assurant que les
goupilles les plus petites sont bien insérées dans le siège du guide supérieur et
que la partie avant de la clayette repose
sur le guide à l'avant.
Réglez les clayettes en bois comme suit :
La clayette courte peut être placée sur les
deux guides courts en haut.
La clayette longue peut être placée sur
les trois longs guides médians et inclinée
entre le dernier guide court en bas et la
structure de support des clayettes.
Placez la structure de support des clayettes en bas du compartiment.
Insérez les clayettes longues dans la structure de support des clayettes.
FRANÇAIS
29
CONSEILS UTILES
CONSEILS POUR
L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou
plus longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée,
le dispositif de réglage de température
est sur la position de froid maximum et
l'appareil est plein : il est possible que
le compresseur fonctionne en régime
continu, d'où un risque de formation
excessive de givre sur l'évaporateur.
Pour éviter ceci, modifiez la position du
dispositif de réglage de température
de façon à obtenir des périodes d'arrêt
du compresseur et ainsi permettre un
dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
CONSEILS POUR LA
CONGÉLATION
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici
quelques conseils importants :
• Si vous congelez la quantité maximale
de denrées fraîches indiquée sur la plaque signalétique, appuyez sur la touche
FROSTMATIC 24 heures avant de congeler les aliments ou seulement 4 à
6 heures à l'avance pour une quantité
inférieure. Le voyant s'allume.
• Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la
touche FROSTMATIC pour congeler de
petites quantités.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées) ;
• préparez la nourriture en petits paquets
pour une congélation rapide et uniforme, adaptés à l'importance de la consommation ;
• enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et
assurez-vous que les emballages sont
étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non
congelés, toucher des aliments déjà
congelés pour éviter une remontée en
température de ces derniers ;
• les aliments maigres se conservent
mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de
conservation des aliments ;
• la température très basse à laquelle se
trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont
consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer
des brûlures ;
• l'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée
de conservation indiquée par le fabricant.
CONSEILS POUR LA
CONSERVATION DES
PRODUITS SURGELÉS ET
CONGELÉS DU COMMERCE
Pour obtenir les meilleures performances
possibles :
• assurez-vous que les denrées surgelées
achetées dans le commerce ont été
correctement entreposées par le revendeur ;
• prévoyez un temps réduit au minimum
pour le transport des denrées du magasin d'alimentation à votre domicile ;
• évitez d'ouvrir trop souvent la porte du
congélateur et ne la laissez ouverte que
le temps nécessaire ;
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas
être recongelés ;
• ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant.
30 www.aeg.com
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués que
par du personnel autorisé.
NETTOYAGE PÉRIODIQUE
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les en les essuyant pour
éviter toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui
se trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits
abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer
l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le
compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances
de l'appareil et permet des économies
d'énergie.
Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine
recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent
attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par
conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un
peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
DÉGIVRAGE DU
CONGÉLATEUR
Le compartiment congélateur de ce modèle est "sans givre". Cela signifie qu'il
n'y a aucune formation de givre pendant
son fonctionnement, ni sur les parois internes si sur les aliments.
L'absence de givre est due à la circulation
continuelle de l'air froid à l'intérieur du
compartiment, sous l'impulsion d'un ventilateur à commande automatique.
EN CAS D'ABSENCE
PROLONGÉE OU DE NONUTILISATION
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez si nécessaire et nettoyez l'appareil ainsi que tous les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s)
pour prévenir la formation d'odeurs
désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité
de débrancher et vider l'appareiI, faites
vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des
aliments en cas de panne de courant.
FRANÇAIS
31
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT
Avant d'intervenir sur l'appareil,
débranchez son cordon d'alimentation de la prise de courant.
La résolution des problèmes non
mentionnés dans la présente notice doit être exclusivement confiée
à un électricien ou un professionnel qualifié.
Problème
Cause probable
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable. Vérifiez la stabilité (les quatre pieds doivent être en
contact avec le sol).
L'appareil ne fonctionne pas.
L'appareil est à l'arrêt.
Remettez en fonctionnement l'appareil.
La fiche du cordon d’alimentation n'est pas correctement branchée à la
prise de courant.
Branchez correctement la fiche du cordon d’alimentation dans la prise de courant.
Le courant n'arrive pas à
Branchez un autre appareil
l'appareil. La prise de cou- électrique à la prise de courant n'est pas alimentée.
rant.
Contactez un électricien
qualifié.
Le signal sonore se
déclenche. Le voyant
Alarme clignote.
La température du congélateur est trop élevée.
Reportez-vous au paragraphe « Alarme haute température ».
Le compresseur fonc- Le thermostat n'est pas ré- Réglez une température
tionne en permanen- glé correctement.
plus élevée.
ce.
La porte n'est pas correctement fermée.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte
trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que
nécessaire.
La température du produit Laissez le produit revenir à
est trop élevée.
température ambiante
avant de le placer dans
l'appareil.
La température ambiante
est trop élevée.
Diminuez la température
ambiante.
32 www.aeg.com
Problème
Cause probable
Solution
Le compresseur ne
Ce phénomène est nordémarre pas immémal, il ne s'agit pas d'une
diatement après
anomalie.
avoir appuyé sur le
bouton FROSTMATIC
ou après avoir réglé
la température.
Le compresseur démarre au
bout d'un certain temps.
Des denrées empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne touchent pas l'évaporateur.
La température à l'in- Le thermostat n'est pas
térieur de l'appareil
correctement réglé.
est trop basse/élevée.
La porte n'est pas correctement fermée.
Augmentez/réduisez la
température.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La température du produit Laissez le produit revenir à
est trop élevée.
température ambiante
avant de le placer dans
l'appareil.
Trop de produits sont con- Conservez moins de proservés en même temps.
duits en même temps.
La température de la
cave à vin est trop
élevée.
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Assurez-vous que de l'air
froid circule dans l'appareil.
La température du
congélateur est trop
élevée.
Les produits sont trop près Rangez les produits de fales uns des autres.
çon à permettre la circulation de l'air froid.
Un carré supérieur ou Une erreur s'est produite
inférieur apparaît sur lors la mesure de la teml'affichage de tempé- pérature.
rature.
Contactez le service aprèsvente (le système de réfrigération continuera de
maintenir les aliments au
froid, mais il ne sera pas
possible de régler la température).
dEMo s’affiche.
Maintenez la touche OK
pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le déclenchement d'une alarme
sonore se fasse longuement entendre et que l'affichage s'éteigne momentanément : l'appareil commence à fonctionner régulièrement.
L'appareil est en mode
démonstration (dEMo).
FRANÇAIS
REMPLACEMENT DE
L'AMPOULE
L'appareil est équipé d'une ampoule d'intérieur à diode DEL longue durée.
Le remplacement du dispositif d'éclairage
doit uniquement être effectué par un
technicien du service après-vente. Contactez votre service après-vente.
FERMETURE DE LA PORTE
Nettoyez les joints de la porte.
Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».
3. Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez votre
service après-vente.
1.
2.
33
34 www.aeg.com
INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez
lire attentivement les "Consignes
de sécurité" avant d'installer l'appareil.
EMPLACEMENT
AVERTISSEMENT
Si l'appareil qui doit être mis au
rebut est équipé d'un dispositif
de fermeture, rendez celui-ci inutilisable de manière à ce que les
enfants ne puissent pas rester enfermés à l'intérieur de l'appareil.
La prise de l'appareil doit être facilement accessible après son installation.
Installez cet appareil à un endroit où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
Classe Température ambiante
climatique
SN
+10°C à +32°C
N
+16°C à +32°C
ST
+16°C à +38°C
T
+16°C à +43°C
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si
la tension et la fréquence indiquées sur la
plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un
logement pour mise à la terre. Si la prise
de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de
terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité
en cas d'incident suite au non-respect des
consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives
communautaires.
FRANÇAIS
35
BRUITS
L'appareil émet certains bruits pendant
son fonctionnement (compresseur, circuit
frigorifique).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
!
ICK
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
36 www.aeg.com
HISSS!
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la niche
d'encastrement
Hauteur
1855 mm
Largeur
545 mm
Profondeur
575 mm
Temps de levée
25 h
Tension
230-240 V
Fréquence
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le cô-
50 Hz
té gauche à l'intérieur de l'appareil et sur
l'étiquette énergétique.
ITALIANO
37
INDICE
39
42
45
47
48
49
52
53
54
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
PANNELLO DEI COMANDI
UTILIZZO QUOTIDIANO
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
PULIZIA E CURA
COSA FARE SE…
PULIZIA E CURA
RUMORI
DATI TECNICI
CONSIDERAZIONI AMBIENTALI
Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per
il riciclaggio.
Aiutare a proteggere l’ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che
riportano il simbolo insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di
riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.
VISITA IL NOSTRO SITO WEB:
- Prodotti
- Brochure
- Libretto istruzioni
- Risoluzione dei problemi
- Informazioni sui servizi
www.aeg.com
LEGENDA
Avvertenza - Importanti informazioni di sicurezza.
Informazioni e consigli generali
Informazioni in materia di sicurezza ambientale
Con riserva di modifiche.
38 www.aeg.com
PER RISULTATI PERFETTI
Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per
fornirvi prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che vi
semplificheranno la vita - funzioni che non troverete sui normali elettrodomestici. Vi
invitiamo di dedicare qualche minuto alla lettura per sapere come trarre il massimo
dal vostro elettrodomestico.
ACCESSORI E PRODOTTI DI CONSUMO
All'interno del webshop AEG troverete tutto ciò che vi serve per fare in modo che i
vostri elettrodomestici AEG siano sempre perfettamente puliti e funzionanti. Non
mancano inoltre una vasta gamma di accessori studiati e realizzati conformemente
agli elevati standard qualitativi che vi aspettate: pentole, scolaposate, portabottiglie
e sacchi biancheria delicati...
Visitate il webshop su
www.aeg.com/shop
SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE
Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.
Prima di contattare il centro di assistenza, assicurarsi di avere a portata di mano i
seguenti dati. Le informazioni sono riportate sulla targhetta.
Modello
PNC
Numero di serie
ITALIANO
39
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Per garantire un impiego corretto e sicuro
dell'apparecchio, prima dell'installazione
e del primo utilizzo leggere con attenzione il libretto istruzioni, inclusi i suggerimenti e le avvertenze. Per evitare errori e
incidenti, è importante garantire che tutte
le persone che utilizzano l'apparecchio ne
conoscano il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza. Conservare queste
istruzioni e accertarsi che rimangano unite
all'apparecchio in caso di vendita o trasloco, in modo che chiunque lo utilizzi sia
correttamente informato sull'uso e sulle
norme di sicurezza.
Per la sicurezza delle persone e delle cose
osservare le precauzioni indicate nelle
presenti istruzioni per l'utente, il produttore non è responsabile dei danni provocati da eventuali omissioni.
SICUREZZA DEI BAMBINI E
DELLE PERSONE FRAGILI
• Questo apparecchio non deve essere
usato da persone, bambini inclusi, con
ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche, oppure prive di conoscenza e
esperienza, a meno che non siano state
istruite all'uso dell'apparecchio da parte dei responsabili della loro sicurezza,
oppure sotto vigilanza di questi.
I bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
• Tenere i materiali di imballaggio al di
fuori della portata dei bambini. Alcuni
materiali possono creare rischi di soffocamento.
• Qualora l'apparecchio venga demolito,
estrarre la spina dalla presa, tagliare il
cavo di collegamento (il più vicino possibile all'apparecchio) e smontare lo
sportello per evitare che i bambini giocando possano subire scosse elettriche
o chiudersi dentro l'apparecchio.
• Se questo nuovo apparecchio, che è
dotato di guarnizioni magnetiche nello
sportello, va a sostituirne uno più vecchio avente sportello o coperchio con
chiusure a molla, si deve rendere inutilizzabili tali chiusure prima di eliminare
l'apparecchio sostituito, per evitare che
diventi una trappola mortale per i bambini.
NORME DI SICUREZZA
GENERALI
AVVERTENZA!
Verificare che le aperture di ventilazione,
sia sull'apparecchiatura che nella struttura
da incasso, siano libere da ostruzioni.
• L'apparecchiatura è progettata per la
conservazione domestica di alimenti e/
o bevande nelle modalità descritte nelle presenti istruzioni.
• Non usare dispositivi elettrici o altri
mezzi artificiali non raccomandati dal
produttore allo scopo di accelerare il
processo di sbrinamento.
• Non utilizzare altre apparecchiature
elettriche (per esempio gelatiere) all'interno del frigorifero, salvo quelle approvate per tale scopo dal produttore.
• Non danneggiare il circuito refrigerante.
• Il circuito refrigerante dell'apparecchiatura contiene isobutano (R600a), un gas
naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale che, tuttavia, è infiammabile.
Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchiatura, assicurarsi che nessuno dei componenti del circuito refrigerante venga danneggiato.
In caso di danneggiamento del circuito
refrigerante:
– evitare fiamme libere e scintille
– aerare bene il locale in cui si trova
l'apparecchiatura
• È pericoloso cambiare le specifiche o
modificare il prodotto in qualunque
modo. Un danneggiamento del cavo
potrebbe provocare cortocircuiti, incendi e/o scosse elettriche.
40 www.aeg.com
AVVERTENZA!
Tutti i componenti elettrici (cavo
di alimentazione, spina, compressore) devono essere sostituiti da
un tecnico certificato o da personale d'assistenza qualificato al fine
di evitare di correre rischi.
1.
•
•
•
•
Non collegare prolunghe al cavo di
alimentazione.
2. Evitare che il lato posteriore dell'apparecchiatura possa schiacciare
o danneggiare la spina, causandone il surriscaldamento con un conseguente rischio di incendio.
3. La spina dell'apparecchiatura deve
trovarsi in una posizione accessibile.
4. Evitare di tirare il cavo di alimentazione.
5. Se la presa elettrica non è perfettamente stabile, non inserire la spina.
Il collegamento potrebbe provocare scosse elettriche o creare un rischio di incendio.
6. L'apparecchiatura non deve essere
messa in funzione senza il coprilampada interno (se previsto).
Questa apparecchiatura è pesante. Procedere con cautela durante gli spostamenti.
Evitare di estrarre o di toccare gli alimenti riposti nel vano congelatore con
le mani bagnate o umide; il contatto
potrebbe provocare abrasioni o ustioni
da freddo.
Evitare un'esposizione prolungata dell'apparecchiatura alla luce solare diretta.
Le lampadine utilizzate in questa apparecchiatura (se previste) sono lampade
speciali selezionate esclusivamente per
elettrodomestici. Non sono adatte per
l'illuminazione degli ambienti.
USO QUOTIDIANO
• Non collocare pentole calde sulle parti
in plastica dell'apparecchio.
• Non collocare gas e liquidi infiammabili
nell'apparecchio, perché potrebbero
esplodere.
• Evitare di appoggiare gli alimenti contro la presa d'aria situata nella parete
•
•
•
•
•
posteriore (per le apparecchiature di tipo no-frost)
Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.
Riporre gli alimenti surgelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore dell'alimento surgelato.
Osservare rigorosamente i consigli per
la conservazione degli alimenti del produttore dell'apparecchio. Vedere le relative istruzioni.
Non collocare bevande gassate o frizzanti nello scomparto congelatore perché creano pressione sul recipiente che
può esplodere danneggiando l'apparecchio.
I ghiaccioli possono provocare bruciature da gelo se consumati immediatamente dopo averli tolti dall'apparecchio.
PULIZIA E CURA
• Prima della manutenzione, spegnere
l'apparecchio e staccare la spina dalla
presa.
• Non pulire l'apparecchio con oggetti
metallici.
• Non usare oggetti appuntiti per rimuovere la brina dall'apparecchio. Usare un
raschietto di plastica.
• Esaminare regolarmente il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento nel frigorifero. Se necessario, pulirlo. Se il foro è
otturato, l'acqua si raccoglie sul fondo
dell'apparecchio.
INSTALLAZIONE
Per il collegamento elettrico, seguire attentamente le istruzioni
dei paragrafi corrispondenti.
• Disimballare l'apparecchio e assicurarsi
che non presenti danni. Non collegare
l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente gli eventuali danni al negozio in cui è stato acquistato.
In questo caso conservare l'imballaggio.
• Si consiglia di attendere almeno due
ore prima di collegare l'apparecchio
per consentire all'olio di arrivare nel
compressore.
ITALIANO
• Attorno all'apparecchio vi deve essere
un'adeguata circolazione dell'aria, altrimenti si può surriscaldare. Per ottenere
una ventilazione sufficiente seguire le
istruzioni di installazione.
• Se possibile il retro dell'apparecchio
dovrebbe essere posizionato contro
una parete per evitare di toccare le parti calde o di rimanervi impigliati (compressore, condensatore), evitando così
possibili scottature.
• L'apparecchio non deve essere posto
vicino a radiatori o piani di cottura a
gas.
• Installare l'apparecchio in modo che la
presa rimanga accessibile.
• Collegare solo a sorgenti d'acqua potabile (se è previsto un collegamento alla
rete idrica).
ASSISTENZA TECNICA
• Gli interventi elettrici sull'apparecchiatura devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati o da personale competente.
• Gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici
autorizzati e utilizzando solo ricambi
originali.
TUTELA AMBIENTALE
Questo apparecchio non contiene
gas che potrebbero danneggiare
lo strato di ozono nel circuito refrigerante o nei materiali isolanti.
L'apparecchio non deve essere
smaltito assieme ai rifiuti urbani e
alla spazzatura. La schiuma dell'isolamento contiene gas infiammabili: lo smaltimento dell'apparecchio va eseguito secondo le prescrizioni vigenti da richiedere alle
autorità locali. Evitare di danneggiare il gruppo refrigerante, specialmente nella parte posteriore
vicino allo scambiatore di calore. I
materiali usati su questo apparecchio contrassegnati dal simbolo
sono riciclabili.
41
42 www.aeg.com
PANNELLO DEI COMANDI
1
2
3
4
1 Tasto ON/OFF dell'apparecchiatura
2 Tasto temperatura più fredda frigori-
fero
3 Tasto temperatura più calda frigorifero
4 Tasto Mode
5 Tasto OK
6 Tasto temperatura più fredda conge-
latore
7 Tasto temperatura più calda congela-
tore
8 Display
È possibile modificare le impostazioni audio predefinite dei tasti e impostarle con
un volume più alto, premendo contemporaneamente il tasto Mode e il tasto temperatura più fresca per alcuni secondi. La
modifica è reversibile.
DISPLAY
1
2
3
4
Off
FROST
MATIC
5
6
1 Indicatore del vano cantinetta frigo
2 Indicatore della temperatura e timer
della cantinetta frigo
3 Indicatore Off della cantinetta frigo
4 FunzioneFROSTMATIC
5 Indicatore della temperatura del con-
gelatore
6 Indicatore del vano congelatore
7 Spia allarme
8 Funzione Sicurezza bambini
9 FunzioneMinute Minder
6
7
8
ACCENSIONE
Per accendere l'apparecchiatura procedere come segue:
1. Inserire la spina nella presa di alimentazione.
2. Premere il tasto ON/OFF se il display
è spento.
3. Il segnale acustico d'allarme potrebbe attivarsi dopo alcuni secondi.
Per resettare l'allarme, consultare la
sezione "Allarme di alta temperatura".
4. Se "dEMo" appare sul display, l'apparecchiatura si trova in modalità dimostrazione. Fare riferimento al paragrafo "COSA FARE SE...".
5. Gli indicatori di temperatura visualizzano la temperatura impostata predefinita.
Per selezionare una temperatura diversa,
vedere "Regolazione della temperatura".
SPEGNIMENTO
min
9 8 7
5
Per spegnere l'apparecchiatura, procedere come segue:
1. Premere il tasto ON/OFF per 5 secondi.
2. Il display si spegne.
3. Per scollegare l’apparecchiatura dalla
corrente elettrica, staccare la spina
dalla presa di alimentazione.
SPEGNIMENTO DELLA
CANTINETTA FRIGO
Per spegnere la cantinetta frigo:
1. Premere il tasto Mode finché non appare l'icona corrispondente.
L'indicatore Off della cantinetta frigo
e quello del vano cantinetta frigo
lampeggiano.
ITALIANO
L'indicatore temperatura della cantinetta frigo visualizza dei trattini.
2. Premere il tasto OK per confermare.
3. Viene visualizzato l'indicatore Off della cantinetta frigo.
ACCENSIONE DELLA
CANTINETTA FRIGO
Per accendere la cantinetta frigo:
1. Premere il tasto Mode finché non appare l'icona corrispondente.
L'indicatore Off della cantinetta frigo
lampeggia.
2. Premere il tasto OK per confermare.
3. L'indicatore Off della cantinetta frigo
si spegne.
Per selezionare una temperatura diversa,
consultare la sezione "Regolazione della
temperatura".
REGOLAZIONE DELLA
TEMPERATURA
È possibile regolare la temperatura impostata della cantinetta frigo e del congelatore, premendo i regolatori temperatura.
Impostare la temperatura predefinita:
• +10°C per la cantinetta frigo
• -18°C per il congelatore
Gli indicatori della temperatura visualizzano la temperatura impostata.
La temperatura impostata verrà raggiunta
entro 24 ore.
Dopo un'interruzione di corrente
la temperatura impostata rimane
in memoria.
FROSTMATIC FUNZIONE
Per attivare la funzione:
1. Premere il tasto Mode finché non appare l'icona corrispondente.
L'indicatore FROSTMATIC lampeggia.
2. Premere il tasto OK per confermare.
La spia FROSTMATIC viene visualizzata.
Questa funzione si interrompe in modo
automatico dopo 52 ore.
Per disattivare la funzione prima dello
spegnimento automatico:
43
Premere il tasto Mode fino a quando
la spia FROSTMATIC lampeggia.
2. Premere il tasto OK per confermare.
3. La spia FROSTMATIC si spegne.
1.
La funzione si disattiva selezionando un'impostazione di temperatura per il congelatore diversa.
ALLARME DI ALTA
TEMPERATURA
Un aumento di temperatura nel vano congelatore (per esempio a causa di una precedente interruzione dell'alimentazione
elettrica) è indicato da:
• lampeggiamento degli indicatori di allarme e della temperatura del congelatore
• emissione di un segnale acustico.
Per resettare l'allarme:
1. Premere un tasto qualsiasi.
2. Il segnale acustico si spegne.
3. L'indicatore della temperatura del
congelatore visualizza per alcuni secondi la temperatura più alta raggiunta, quindi viene nuovamente visualizzata la temperatura impostata.
4. L'indicatore di allarme continua a
lampeggiare fino al ripristino delle
condizioni normali.
Quando l'allarme si interrompe, l'indicatore di allarme si spegne.
ALLARME PORTA APERTA PER
IL VANO CANTINETTA FRIGO
E CONGELATORE
Se la porta è lasciata aperta per alcuni minuti, viene emesso un segnale acustico.
Le condizioni di allarme della porta aperta
sono indicate da:
• indicatore allarme lampeggiante
• segnale acustico
Al ripristino delle condizioni normali (porta chiusa), l'allarme si interrompe.
Durante l'allarme, il segnale acustico può
essere disattivato premendo qualsiasi tasto.
44 www.aeg.com
FUNZIONE SICUREZZA
BAMBINI
Per evitare che i tasti vengano premuti accidentalmente, selezionare la funzione Sicurezza Bambini.
Per attivare la funzione:
1. Premere il tasto Mode fino a quando
non appare l'icona corrispondente.
2. L'indicatore Sicurezza Bambini lampeggia.
3. Premere il tasto OK per confermare.
Viene visualizzato l'indicatore Sicurezza Bambini.
Per disattivare la funzione:
1. Premere il tasto Mode fino a quando
l'indicatore Sicurezza Bambini non
lampeggia.
2. Premere il tasto OK per confermare.
3. L'indicatore Sicurezza Bambini si spegne.
FUNZIONE MINUTE MINDER
La funzione Minute Minder deve essere
usata per impostare un segnale acustico
in un preciso momento, utile per esempio
quando una pietanza richiede il raffreddamento per un certo periodo di tempo o
quando è necessario un promemoria per
non dimenticare le bottiglie messe in congelatore per un raffreddamento rapido.
Per attivare la funzione:
1. Premere il tasto Mode finché non appare l'icona corrispondente.
L'indicatore Minute Minder lampeggia.
Il timer visualizza il valore impostato
(30 minuti) per alcuni secondi.
2. Premere il tasto Regolatore timer per
modificare il valore impostato da 1 a
90 minuti.
3. Premere il tasto OK per confermare.
La spia Minute Minder viene visualizzata.
Il Timer inizia a lampeggiare (min).
Al termine del conto alla rovescia la spia
Minute Minder lampeggia e viene emesso
un segnale acustico:
1. Estrarre le eventuali bevande dal vano congelatore.
Premere il tasto OK per spegnere il
segnale acustico e porre fine alla funzione.
È possibile disattivare la funzione in qualsiasi momento durante il conto alla rovescia:
1. Premere il tasto Mode fino a quando
la spia Minute Minder lampeggia.
2. Premere il tasto OK per confermare.
3. La spia Minute Minder si spegne.
È possibile disattivare la funzione in qualsiasi momento.
2.
ITALIANO
45
UTILIZZO QUOTIDIANO
PULIZIA DELL'INTERNO
Prima di utilizzare l'apparecchiatura per la
prima volta, lavare l'interno e gli accessori
con acqua tiepida e sapone neutro per
eliminare il tipico odore dei prodotti nuovi, quindi asciugare accuratamente.
Se sul display appare la scritta "dEMO",
l'apparecchiatura si trova in modalità dimostrazione: fare riferimento al paragrafo
“COSA FARE SE…”.
Non usare detergenti corrosivi o
polveri abrasive che possano danneggiare la finitura.
CONGELAZIONE DI ALIMENTI FRESCHI
Il vano congelatore è adatto alla congelazione di alimenti freschi e alla conservazione a lungo termine di alimenti congelati e surgelati.
Per congelare alimenti freschi, attivare la
funzione FROSTMATIC almeno 24 ore prima di introdurli nel vano congelatore.
Riporre il cibo fresco da congelare nel vano "X", come indicato nella figura.
La quantità massima di alimenti congelabile in 24 ore è riportata sulla targhetta,
un'etichetta presente sulle pareti interne
dell'apparecchiatura.
Il processo di congelamento dura 24 ore:
non aggiungere altri alimenti da congelare per tutta la durata del processo.
CONSERVAZIONE DEI
SURGELATI
Al primo avvio o dopo un periodo di non
utilizzo, lasciare in funzione l'apparecchiatura per almeno 2 ore con una regolazione alta prima di introdurre gli alimenti.
Se si verifica un'interruzione della
corrente elettrica di durata superiore al "tempo di salita" indicato
nella tabella dei dati tecnici, il cibo scongelato deve essere consumato rapidamente o cucinato immediatamente e quindi ricongelato (dopo il raffreddamento).
SCONGELAMENTO
Prima dell'utilizzo, i cibi surgelati o congelati possono essere scongelati nel vano
frigorifero o a temperatura ambiente, in
funzione del tempo disponibile per questa operazione.
I pezzi piccoli possono addirittura essere
cucinati ancora congelati, direttamente
dal congelatore: in questo caso la cottura
durerà più a lungo.
PRODUZIONE DI CUBETTI DI
GHIACCIO
Questo apparecchio è equipaggiato con
una o più vaschette per la produzione di
cubetti di ghiaccio. Riempire d'acqua le
vaschette quindi inserirle nel vano congelatore.
Non usare strumenti metallici per
rimuovere le vaschette dal congelatore.
46 www.aeg.com
ACCUMULATORI DI FREDDO
Il congelatore dispone di uno o più accumulatori di freddo che prolungano la durata di conservazione degli alimenti in caso di guasto o interruzione dell'energia
elettrica.
DISPOSIZIONE DEL VINO
La temperatura e’ regolabile tra + 6 e +
16 °C.
Questo vano è ideale per la conservazione e l’affinamento dei vini rossi o bianchi
per periodi lunghi.
Coricare le bottiglie in modo che i tappi
non si secchino.
Conservare il vino al buio. La porta è in
doppio vetro offuscato e anti UV per proteggere il vino dalla luce nel caso in cui
l'apparecchiatura si trovi in un luogo molto illuminato.
Evitare di accendere troppo spesso o
troppo a lungo o per troppo tempo la luce dell'apparecchiatura. Il vino si conserva
meglio al buio.
Maneggiare le bottiglie con cura per evitare di agitare il vino.
Fare attenzione alle raccomandazioni e ai
consigli ricevuti al momento dell'acquisto
o riportati nella documentazione tecnica
relativa alla qualità, alla durata e alla temperatura ottimale di conservazione del vino.
CIRCOLAZIONE DELL'ARIA
Non coprire i ripiani con materiale protettivo, come carta, cartone o plastica, i quali
possono ostruire la circolazione dell'aria.
Non sistemare le bottiglie direttamente
contro la parete posteriore del vano, per
evitare che ostruiscano la circolazione dell'aria.
SUGGERIMENTI PER LA
CONSERVAZIONE
Il tempo di conservazione del vino dipende dall’invecchiamento, dal tipo d’uva,
dal contenuto alcolico e dal livello di fruttosio e tannino in esso contenuti. Al momento dell’acquisto, controllare se il vino
è già invecchiato o se migliorerà col passare del tempo.
RIPIANI DEL VANO CANTINETTA FRIGO
Rimuovere i ripiani per eseguire la pulizia.
I ripiani possono essere inclinati tra le due
guide facendo attenzione che i perni più
piccoli siano ben inseriti nella sede della
guida superiore e la parte anteriore del ripiano sia in appoggio sulla guida anteriore.
Regolare i ripiani in legno come segue:
Il ripiano corto è collocabile nelle due guide corte in alto.
Il ripiano lungo è collocabile nelle tre guide lunghe centrali e può essere inclinato
tra l'ultima guida corta in basso e la struttura supporto ripiano.
Sistemare la struttura del supporto ripiano
sul fondo del vano.
Sistemarvi soltanto i ripiani lunghi.
ITALIANO
47
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
CONSIGLI PER IL RISPARMIO
ENERGETICO
• Non aprire frequentemente la porta e
non lasciarla aperta più di quanto assolutamente necessario.
• Se la temperatura ambiente è elevata, il
termostato è impostato su una regolazione alta e l'apparecchio è a pieno carico, il compressore può funzionare in
continuo causando la formazione di brina o ghiaccio sull'evaporatore. In questo caso, ruotare il termostato su una
regolazione più bassa per consentire lo
scongelamento automatico risparmiando così energia.
CONSIGLI PER IL
CONGELAMENTO
Consigli importanti per un congelamento
ottimale:
• Per congelare la quantità massima di
alimenti indicata sulla targhetta di identificazione premere l'interruttore
FROSTMATIC 24 ore prima del congelamento, oppure per quantità più piccole tra 4 e 6 ore prima. La spia si accende.
• Non è necessario premere l'interruttore
FROSTMATIC per congelare piccole
quantità.
• Congelare solo alimenti freschi, di ottima qualità e accuratamente lavati.
• Dividere gli alimenti in piccole porzioni
in modo da facilitare un congelamento
rapido e consentire lo scongelamento
solo della quantità necessaria.
• Avvolgere gli alimenti in pellicola di alluminio o politene in modo da evitare il
contatto con l'aria.
• Non disporre gli alimenti freschi a contatto con quelli già congelati per evitare l'innalzamento della temperatura di
questi ultimi.
• I cibi magri si conservano meglio e più
a lungo di quelli grassi; il sale riduce la
durata di conservazione dei cibi.
• I ghiaccioli, se consumati appena prelevati dal vano congelatore, possono causare ustioni da freddo.
• È consigliabile riportare su ogni confezione la data di congelamento in modo
da poter controllare il tempo di conservazione.
CONSIGLI PER LA
CONSERVAZIONE DEI
SURGELATI
Per ottenere risultati ottimali
• Controllare che i surgelati esposti nei
punti vendita non presentino segni di
interruzione della catena del freddo
• Il tempo di trasferimento dei surgelati
dal punto vendita al congelatore domestico deve essere il più breve possibile;
• Non aprire frequentemente la porta e
limitare il più possibile i tempi di apertura;
• Una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non possono
essere ricongelati;
• Non superare la durata di conservazione indicata sulla confezione.
48 www.aeg.com
PULIZIA E CURA
ATTENZIONE
Staccare la spina dell'apparecchio
prima di eseguire lavori di manutenzione.
Questo apparecchio contiene
idrocarburi nell'unità di raffreddamento; la manutenzione e la ricarica devono pertanto essere effettuate esclusivamente da tecnici
autorizzati.
SBRINAMENTO DEL VANO
CONGELATORE
Il vano congelatore in questo modello è
di tipo "no frost", cioè non forma ghiaccio sulle pareti interne e sugli alimenti durante il funzionamento.
L'assenza di ghiaccio è dovuta alla circolazione continua di aria fredda prodotta all'interno del vano da una ventola azionata
automaticamente.
PULIZIA PERIODICA
PERIODI DI INUTILIZZO
L'apparecchio deve essere pulito regolarmente:
• Pulire l'interno e gli accessori con acqua tiepida e un po' di sapone neutro.
• Controllare regolarmente le guarnizioni
della porta e verificare che siano pulite
e prive di residui.
• Risciacquare e asciugare accuratamente.
Quando l'apparecchio non è utilizzato per
lunghi periodi, adottare le seguenti precauzioni:
• scollegare l'apparecchio dalla rete
elettrica
• rimuovere tutto il cibo
• sbrinare (se necessario) e pulire l'apparecchiatura e tutti gli accessori
• lasciare la/e porta/e socchiusa/e per
evitare odori sgradevoli.
Se l'apparecchio rimane acceso, chiedere
a qualcuno di controllare ogni tanto per
evitare che il cibo contenuto marcisca in
caso di interruzione dell'alimentazione
elettrica.
Non tirare, spostare o danneggiare tubi e/o cavi all'interno dell'apparecchio.
Non usare mai detergenti, polveri
abrasive, prodotti per la pulizia
con una forte profumazione o cere lucidanti per pulire l'interno, in
quanto danneggiano la superficie
e lasciano un odore forte.
Pulire il condensatore (griglia nera) e il
compressore sul retro dell'apparecchio
con una spazzola. Questa operazione migliorerà le prestazioni dell'apparecchiatura riducendone i consumi di energia.
Non danneggiare il sistema di raffreddamento.
Molti detergenti per cucine di marca contengono sostanze chimiche in grado di attaccare/danneggiare la plastica impiegata
in questo apparecchio. Per questo motivo
si raccomanda di pulire l'involucro esterno
dell'apparecchio solo con acqua calda
con un po' di liquido detergente.
Dopo la pulizia, ricollegare l'apparecchio
alla rete di alimentazione.
ITALIANO
49
COSA FARE SE…
AVVERTENZA!
Prima di eseguire la ricerca guasti,
estrarre la spina dalla presa di alimentazione.
Le operazioni di ricerca guasti,
non descritte nel presente manuale, devono essere eseguite esclusivamente da elettricisti qualificati
o da personale competente.
Problema
Possibile causa
Soluzione
L'apparecchiatura è
rumorosa
L'apparecchiatura non è
appoggiata in modo corretto
Controllare che l'apparecchiatura sia appoggiata in
modo stabile (tutti e quattro i piedini devono essere
a contatto con il pavimento)
L'apparecchiatura
non funziona.
L'apparecchiatura è spento.
Accendere l’apparecchiatura.
La spina non è inserita cor- Inserire correttamente la
rettamente nella presa di
spina nella presa di alimenalimentazione.
tazione.
L'apparecchiatura non riceve corrente. Assenza di
tensione nella presa di alimentazione.
Collegare alla presa di alimentazione un altro apparecchio elettrico.
Rivolgersi ad un elettricista
qualificato.
Viene emesso un segnale acustico. La
spia di allarme lampeggia.
La temperatura nel vano
congelatore è troppo alta.
Fare riferimento alla sezione "Allarme di alta temperatura".
Il compressore rimane sempre in funzione.
La temperatura non è impostata correttamente.
Impostare una temperatura
superiore.
La porta non è chiusa correttamente.
Consultare la sezione
"Chiusura della porta".
La porta viene aperta trop- Limitare il più possibile il
po frequentemente.
tempo di apertura della
porta.
La temperatura degli alimenti è troppo alta.
Prima di mettere a conservare gli alimenti, lasciarli
raffreddare a temperatura
ambiente.
La temperatura ambiente
è troppo alta
Abbassare la temperatura
ambiente
50 www.aeg.com
Problema
Possibile causa
Il compressore non si
avvia immediatamente dopo avere premuto il tasto FROSTMATIC , oppure dopo aver cambiato la
temperatura.
Ciò è normale, non si è ve- Il compressore si avvia dorificato alcun errore.
po un certo periodo di tempo.
Gli alimenti impediscono
all'acqua di fluire nell'apposito collettore.
La temperatura all'in- Il regolatore della tempeterno dell'apparecratura non è impostato
chio è troppo bassa/ correttamente.
alta.
Soluzione
Evitare di disporre gli alimenti a diretto contatto
con il pannello posteriore.
Impostare una temperatura
superiore/inferiore.
La porta non è chiusa correttamente.
Consultare la sezione
"Chiusura della porta".
La temperatura degli alimenti è troppo alta.
Prima di mettere a conservare gli alimenti, lasciarli
raffreddare a temperatura
ambiente.
Sono stati introdotti molti
alimenti contemporaneamente.
Introdurre gli alimenti un
poco alla volta.
La temperatura nella
cantinetta frigo è
troppo alta.
L'aria fredda non circola
correttamente all'interno
dell'apparecchio.
Adottare le misure necessarie per garantire una corretta circolazione dell'aria
fredda.
La temperatura nel
vano congelatore è
troppo alta.
I prodotti sono troppo vicini tra loro.
Disporre i prodotti in modo
da consentire una corretta
circolazione dell'aria fredda.
Sul display della temperatura è visualizzato un quadrato superiore o inferiore.
Si è verificato un errore
durante la misurazione
della temperatura.
Contattare il servizio assistenza (il sistema refrigerante continuerà a tenere gli
alimenti freddi, ma non sarà
possibile regolare la temperatura).
dEMo appare sul display.
L'apparecchiatura è in mo- Tenere il tasto OK premuto
dalità dimostrazione (dEper circa 10 sec., finché non
Mo).
si sente un suono prolungato provenire dal cicalino ed
il display si spegne per un
tempo brevissimo: l'apparecchiatura inizia a funzionare regolarmente.
ITALIANO
SOSTITUZIONE DELLA
LAMPADINA
L'apparecchiatura è dotata di una lampadina interna a LED a lunga durata.
Solo al servizio assistenza è permesso sostituire l'impianto d'illuminazione. Contattare il Centro di assistenza locale.
CHIUSURA DELLA PORTA
Pulire le guarnizioni della porta.
Se necessario, regolare la porta. Vedere "Installazione".
3. Se necessario, sostituire le guarnizioni
della porta difettose. Contattare il
Centro di assistenza locale.
1.
2.
51
52 www.aeg.com
PULIZIA E CURA
AVVERTENZA!
Leggere con attenzione le "Informazioni per la sicurezza" per la
vostra sicurezza e per il corretto
funzionamento dell'apparecchio
prima di procedere all'installazione.
LUOGO D'INSTALLAZIONE
AVVERTENZA!
Qualora occorra ritirare dall'uso
un apparecchio con serratura, si
raccomanda di rendere quest'ultima inservibile per evitare che i
bambini possano chiudersi all'interno.
La spina dell'apparecchio deve
essere accessibile dopo l'installazione.
Installare l'apparecchio in un luogo la cui
temperatura ambiente corrisponda alla
classe climatica indicata sulla targhetta
del modello:
Classe Temperatura ambiente
climatica
SN
da +10°C a +32°C
N
da +16°C a +32°C
ST
da +16°C a +38°C
T
da +16°C a +43°C
COLLEGAMENTO ELETTRICO
Prima di inserire la spina, verificare che la
tensione e la frequenza riportate sulla targhetta corrispondano ai valori della rete
elettrica domestica.
L'apparecchio deve essere collegato a
massa. La spina del cavo di alimentazione
è dotata di un contatto a tale scopo. Se la
presa della rete elettrica domestica non è
collegata a massa, collegare l'apparecchio ad una massa separata in conformità
alle norme relative alla corrente, consultando un elettricista qualificato.
Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità se le precauzioni suddette non sono
rispettate.
Il presente apparecchio è conforme alle
direttive CEE.
ITALIANO
53
RUMORI
Durante l'uso, alcuni rumori di funzionamento (come quelli del compressore o
del circuito refrigerante) sono da considerarsi normali.
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
54 www.aeg.com
HISSS!
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
DATI TECNICI
Nicchia di incasso
Altezza
1855 mm
Larghezza
545 mm
Profondità
575 mm
Tempo di salita
25 h
Tensione
230-240 V
Frequenza
50 Hz
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta
del modello, applicata sul lato sinistro interno dell'apparecchiatura, e sull'etichetta
dei valori energetici.
PORTUGUÊS
55
ÍNDICE
57
60
63
66
67
68
70
71
72
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
PAINEL DE CONTROLO
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
O QUE FAZER SE…
INSTALAÇÃO
RUÍDOS
DADOS TÉCNICOS
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem de aparelhos
eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo juntamente
com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem
local ou contacte as suas autoridades municipais.
VISITE O NOSSO WEBSITE PARA:
- Produtos
- Brochuras
- Manuais do utilizador
- Resolução de problemas
- Informação de assistência
www.aeg.com
LEGENDA
Aviso – Informações de segurança importantes.
Informações gerais e conselhos úteis
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
56 www.aeg.com
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um
desempenho impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que
tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em
aparelhos convencionais. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo
partido do produto.
ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS
Na loja web AEG, encontrará tudo aquilo de que necessita para manter os seus
aparelhos AEG imaculados e a funcionarem na perfeição. A par de uma vasta gama
de acessórios projectados e concebidos de acordo com os padrões de elevada
qualidade que esperaria, de utensílios de cozinha especializados a cestos de
talheres, de suportes para garrafas a delicados sacos para roupa...
Visite a loja online em
www.aeg.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Recomendamos a utilização de peças originais.
Quando contactar a assistência técnica, certifique-se de que tem estes dados
consigo. Pode encontrar a informação na placa de classificação.
Modelo
PNC
Número de série
PORTUGUÊS
57
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de
instalar e usar o aparelho pela primeira
vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes
desnecessários, é importante que todas
as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos os que
venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade,
guarde as precauções destas instruções
de utilização, uma vez que o fabricante
não é responsável pelos danos causados
por omissão.
SEGURANÇA PARA CRIANÇAS
E PESSOAS VULNERÁVEIS
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou sem experiência
e conhecimento, excepto se lhes tiver
sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por uma
pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do
alcance das crianças. Existe o risco de
asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da
tomada, corte o cabo eléctrico (o mais
perto do aparelho possível) e retire a
porta para evitar que crianças a brincar
sofram choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de
porta magnéticos for substituir um aparelho mais velho com fecho de mola
(lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.
SEGURANÇA GERAL
ADVERTÊNCIA
Mantenha as aberturas de ventilação da
caixa do aparelho ou da estrutura integrada sem obstruções.
• O aparelho destina-se à conservação
de alimentos e/ou bebidas em ambiente doméstico normal, como explicado
neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou
qualquer meio artificial para acelerar o
processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos
(como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a
não ser que sejam aprovados para este
fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito de refrigeração.
• O circuito de refrigeração do aparelho
contém isobutano (R600a), um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do
aparelho, certifique-se de que nenhum
dos componentes do circuito de refrigeração fica danificado.
Se o circuito de refrigeração for danificado:
– evite chamas vivas e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o
aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou
modificar este produto de qualquer forma. Quaisquer danos no cabo poderão
provocar um curto-circuito, incêndio e/
ou choque eléctrico.
ADVERTÊNCIA
A substituição de qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor) tem
de ser efectuada por um agente
de assistência certificado ou por
pessoal técnico qualificado, para
evitar perigo.
58 www.aeg.com
Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou danificada pela
parte posterior do aparelho. Uma
ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada estiver solta, não introduza a ficha. Existe o risco de
choque eléctrico ou incêndio.
6. O aparelho não deve funcionar
sem a tampa da lâmpada (se prevista) da iluminação interior.
Este aparelho é pesado. Tenha cuidado
quando o deslocar.
Não retire nem toque nos itens do
compartimento do congelador se estiver com as mãos húmidas/molhadas,
pois pode sofrer abrasões na pele ou
queimaduras provocadas pelo gelo.
Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.
As lâmpadas (se previstas) utilizadas
neste aparelho são lâmpadas especiais,
seleccionadas apenas para electrodomésticos. Não são adequadas para iluminação doméstica.
1.
•
•
•
•
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente
em frente à saída de ar na parede traseira. (Se o aparelho for do tipo Frost
Free - sem gelo)
• Depois de descongelados, os alimentos não devem ser recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções
do fabricante do alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento
dos fabricantes do aparelho devem ser
estritamente cumpridas. Consulte as
respectivas instruções.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria
pressão no recipiente, podendo fazer
com que expluda, provocando danos
no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar
queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos de
metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o gelo do aparelho. Utilize um raspador de plástico.
• Inspeccione regularmente o orifício de
descarga do frigorífico para presença
de água descongelada. Se necessário,
limpe o orifício de descarga. Se o orifício estiver bloqueado, a água irá acumular na parte inferior do aparelho.
INSTALAÇÃO
Para efectuar a ligação eléctrica,
siga atentamente as instruções
fornecidas nos parágrafos específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se
existem danos. Não ligue o aparelho se
estiver danificado. Em caso de danos,
informe imediatamente o local onde o
adquiriu. Nese caso, guarde a embalagem.
• É recomendável aguardar pelo menos
duas horas antes de ligar o aparelho,
para permitir que o óleo regresse ao
compressor.
• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do aparelho, caso contrário
pode provocar sobreaquecimento. Para
garantir uma ventilação suficiente, siga
as instruções relevantes para a instalação.
• Sempre que possível, a traseira do aparelho deve ficar virada para uma parede
para evitar toques nas partes quentes
(compressor, condensador) e possíveis
queimaduras.
• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.
PORTUGUÊS
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação
do aparelho.
• Ligue apenas a uma fonte de água potável (se a ligação de água estiver prevista).
ASSISTÊNCIA
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho
devem ser efectuados por um electricista qualificado ou pessoa competente.
• A manutenção deste produto deve ser
efectuada por um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá utilizar
apenas peças sobressalentes originais.
PROTECÇÃO AMBIENTAL
Este aparelho não contém gases
que possam danificar a camada
de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de
isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com
o lixo doméstico. A espuma de
isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas
aplicáveis que pode obter junto
das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento,
especialmente na parte traseira,
perto do permutador de calor. Os
materiais utilizado neste aparelho
são remarcados pelo símbolo
cicláveis.
59
60 www.aeg.com
PAINEL DE CONTROLO
1
2
3
4
1 Botão ON/OFF do aparelho
do frigorífico
3 Botão de aumento da temperatura
do frigorífico
4 Botão Mode
5 Botão OK
6 Botão de diminuição da temperatura
do congelador
7 Botão de aumento da temperatura
do congelador
8 Visor
É possível alterar o som predefinido dos
botões para outro mais facilmente audível
premindo simultaneamente o botão Mode e o botão de diminuição da temperatura durante alguns segundos. A alteração é reversível.
VISOR
2
3
4
Off
FROST
MATIC
6
7
8
9 Função Minute Minder
2 Botão de diminuição da temperatura
1
5
5
LIGAR
Para ligar o aparelho, efectue os seguintes passos:
1. Ligue a ficha do aparelho à tomada.
2. Prima o botão ON/OFF se o display
estiver desligado.
3. O alarme sonoro poderá funcionar
após alguns segundos.
Para silenciar o alarme, consulte
"Alarme de temperatura elevada".
4. Se o display indicar "dEMo", o aparelho está em modo de demonstração.
Consulte o parágrafo "O QUE FAZER
SE...".
5. Os indicadores de temperatura apresentam a temperatura predefinida.
Para seleccionar uma temperatura regulada diferente, consulte "Regulação da
temperatura".
DESLIGAR
1 Indicador do compartimento da gar-
Para desligar o aparelho, efectue os passos seguintes:
1. Prima o botão ON/OFF do aparelho
durante 5 segundos.
2. O visor desliga-se.
3. Para desligar o aparelho da corrente,
desligue a ficha de alimentação eléctrica da tomada.
4 Função FROSTMATIC
DESLIGAR A GARRAFEIRA
min
9 8 7
6
rafeira
2 Indicador de temperatura e indicador
de temporizador da garrafeira
3 Indicador de garrafeira desligada
5 Indicador de temperatura do conge-
lador
6 Indicador do compartimento do congelador
7 Indicador de alarme
8 Função de Bloqueio de Segurança
para Crianças
Para desligar a garrafeira:
1. Prima o botão Mode até aparecer o
ícone correspondente.
O indicador de garrafeira desligada e
o indicador do compartimento da
garrafeira ficam intermitentes.
PORTUGUÊS
O indicador de temperatura da garrafeira apresenta travessões.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. É apresentado o indicador de garrafeira desligada.
2.
3.
LIGAR A GARRAFEIRA
ALARME DE TEMPERATURA
ELEVADA
Para ligar a garrafeira:
1. Prima o botão Mode até aparecer o
ícone correspondente.
O indicador de garrafeira desligada
fica intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador de garrafeira desligada
apaga-se.
Para seleccionar uma temperatura regulada diferente, consulte "Regulação da
temperatura".
REGULAÇÃO DA
TEMPERATURA
A temperatura regulada da garrafeira e
do congelador pode ser ajustada, premindo os reguladores de temperatura.
Temperatura predefinida regulada:
• +10 °C para a garrafeira
• -18 °C para o congelador
Os indicadores de temperatura apresentam a temperatura regulada.
A temperatura regulada será alcançada
dentro de 24 horas.
Após uma falha de energia, a
temperatura regulada permanece
memorizada.
FUNÇÃO FROSTMATIC
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o
ícone correspondente.
O indicador FROSTMATIC fica intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador FROSTMATIC é apresentado.
Esta função pára automaticamente após
52 horas.
Para desligar a função antes do seu fim
automático:
1. Prima o botão Mode até o indicador
FROSTMATIC ficar intermitente.
61
Prima o botão OK para confirmar.
O indicador FROSTMATIC apaga-se.
A função é desligada se for seleccionada uma temperatura diferente para o congelador.
Um aumento da temperatura no compartimento do congelador (por exemplo, devido a uma falha de alimentação) é indicado por:
• intermitência do alarme e indicadores
de temperatura do congelador
• activação do alarme sonoro.
Para reiniciar o alarme:
1. Prima qualquer botão.
2. O alarme sonoro desliga-se.
3. O indicador de temperatura do frigorífico apresenta a temperatura mais
elevada atingida durante alguns segundos. Em seguida, apresenta novamente a temperatura regulada.
4. O indicador de alarme continua a piscar até o restabelecimento das condições normais.
Quando o alarme é restabelecido o indicador de alarme apaga-se.
ALARME DE PORTA ABERTA
PARA OS COMPARTIMENTOS
DA GARRAFEIRA E DO
CONGELADOR
Ouve-se um alarme acústico se a porta
permanecer aberta durante alguns minutos. As condições do alarme de porta
aberta são indicadas por:
• indicador de Alarme intermitente
• alarme acústico
Quando as condições normais são restabelecidas (porta fechada), o alarme pára.
Durante o alarme, o alarme sonoro pode
ser desligado, premindo qualquer botão.
FUNÇÃO BLOQUEIO DE
SEGURANÇA PARA CRIANÇAS
Para evitar o funcionamento não intencional dos botões, seleccione a função Bloqueio de Segurança para Crianças.
Para ligar a função:
62 www.aeg.com
Prima o botão Mode até aparecer o
ícone correspondente.
2. O indicador Bloqueio de Segurança
para Crianças pisca.
3. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Bloqueio de Segurança
para Crianças é apresentado.
Para desligar a função:
1. Prima o botão Mode até o indicador
Bloqueio de Segurança para Crianças
piscar.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador Bloqueio de Segurança
para Crianças apaga-se.
1.
FUNÇÃO MINUTE MINDER
A função Minute Minder serve para definir
um sinal sonoro para uma hora escolhida,
sendo útil, por exemplo, quando uma receita requer o arrefecimento de uma mistura durante um determinado período de
tempo ou quando é necessário um aviso
para não se esquecer das garrafas colocadas no congelador para arrefecimento rápido.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o
ícone correspondente.
O indicador Minute Minder fica intermitente.
O Temporizador apresenta o valor
definido (30 minutos) durante alguns
segundos.
2. Prima o botão regulador do Temporizador para alterar o valor definido do
Temporizador de 1 a 90 minutos.
3. Prima o botão OK para confirmar.
Aparece o indicador Minute Minder.
O Temporizador apresenta (min). a
piscar.
No final da contagem decrescente, o indicador Minute Minder fica intermitente e é
emitido um alarme sonoro:
1. Retire as bebidas que tiver colocado
no compartimento do congelador.
2. Prima o botão OK para desligar o
som e terminar a função.
É possível desactivar a função em qualquer momento durante a contagem decrescente:
1. Prima o botão Mode até o indicador
Minute Minder ficar intermitente.
Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Minute Minder apaga-se.
É possível desactivar a função a qualquer
altura.
2.
3.
PORTUGUÊS
63
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
LIMPEZA DO INTERIOR
Antes de utilizar o aparelho pela primeira
vez, limpe o interior e todos os acessórios
com água morna e detergente neutro,
para remover o cheiro típico de um produto novo, e seque minuciosamente.
Se o display indicar "dEMo", o aparelho
está em modo de demonstração: consulte
o parágrafo "O QUE FAZER SE...".
Não utilize detergentes ou pós
abrasivos, pois estes produtos danificam o acabamento.
CONGELAÇÃO DE ALIMENTOS FRESCOS
O compartimento do congelador é adequado para congelar alimentos frescos e
conservar alimentos congelados e ultracongelados a longo prazo.
Para congelar alimentos frescos active a
função FROSTMATIC pelo menos 24 horas antes de colocar os alimentos a serem
congelados no compartimento congelador.
Coloque os alimentos frescos a serem
congelados no compartimento "X", tal
como indicado na figura.
A quantidade máxima de alimentos que
podem ser congelados em 24 horas está
indicada na placa de características, uma
etiqueta presente no interior do aparelho.
O processo de congelação demora 24 horas: durante este período, não introduza
novos alimentos para congelar.
ARMAZENAMENTO DE
ALIMENTOS CONGELADOS
Quando ligar pela primeira vez ou após
um período sem utilização, antes de colocar os produtos no compartimento, deixe
o aparelho em funcionamento durante no
mínimo 2 horas nas definições mais elevadas.
Em caso de descongelação acidental, por exemplo, devido a falta de electricidade, se a alimentação estiver desligada por mais
tempo que aquele mostrado na
tabela de características técnicas
em "tempo de reinício", os alimentos descongelados têm de
ser consumidos rapidamente ou
cozinhados imediatamente e depois, novamente congelados (depois de arrefecerem).
DESCONGELAÇÃO
Os alimentos congelados, antes de serem
utilizados, podem ser descongelados no
compartimento do frigorífico ou à temperatura ambiente, dependendo do tempo
disponível para esta operação.
Os pedaços pequenos podem mesmo ser
cozinhados ainda congelados, directa-
64 www.aeg.com
mente do congelador: neste caso, a confecção irá demorar mais.
PRODUÇÃO DE CUBOS DE
GELO
Este aparelho possui um ou mais tabuleiros para a produção de cubos de gelo.
Encha estes tabuleiros com água, de seguida coloque-os no compartimento do
congelador.
Não utilize instrumentos metálicos
para remover os tabuleiros do
congelador.
ACUMULADORES DE FRIO
O congelador está equipado com um ou
mais acumuladores de frio; estes aumentam o tempo de manutenção dos alimentos em caso de falha de corrente eléctrica
ou de avaria.
DISPOSIÇÃO DO VINHO
A temperatura pode ser regulada entre
+6 e + 16°C.
Este compartimento é ideal para a conservação e refinamento dos vinhos tintos
ou brancos por longos períodos.
Coloque as garrafas de forma a que as rolhas não fiquem secas.
Conserve o vinho no escuro. A porta possui um vidro duplo fosco e anti-UV para
proteger o vinho da luz se o aparelho estiver colocado num local bem iluminado.
Evite acender a luz do aparelho muitas
vezes e durante muito tempo. O vinho
conserva-se melhor no escuro.
Manuseie as garrafas com cuidado para
não agitar o vinho.
Tenha em atenção as recomendações e
os conselhos que recebeu no momento
da compra ou os indicados na documentação técnica relativa à qualidade, duração e temperatura óptima de conservação do vinho.
RECIRCULAÇÃO DO AR
Não cubra as prateleiras com material de
protecção, como papel, cartão ou plástico, que possa obstruir a circulação de ar
entre elas.
Não coloque as garrafas directamente
contra a parede posterior do compartimento, para não obstruir a circulação de
ar entre elas.
SUGESTÕES DE
CONSERVAÇÃO
O tempo de conservação do vinho depende do envelhecimento, do tipo de
uva, do teor alcoólico e do nível de frutose e tanino nele contidos. No momento
da compra, verifique se o vinho já está envelhecido ou se melhora com o passar do
tempo.
PORTUGUÊS
65
PRATELEIRAS DA GARRAFEIRA
Retire as calhas quando necessitar de as
limpar.
As prateleiras podem ser inclinadas entre
as duas calhas, certificando-se de que os
pinos mais pequenos estão correctamente inseridos na posição da guia superior e
a parte frontal da prateleira está apoiada
na guia frontal.
Ajuste as prateleiras de madeira da seguinte forma:
A prateleira pequena pode ser colocada
nas duas guias pequenas na parte superior.
A prateleira comprida pode ser colocada
nas três guias intermédias compridas e inclinadas entre a última guia curta na parte
inferior e a estrutura de apoio das prateleiras.
Coloque a estrutura de apoio das prateleiras no fundo do compartimento.
Coloque apenas prateleiras compridas na
estrutura de apoio das prateleiras.
66 www.aeg.com
SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS
CONSELHOS PARA POUPAR
ENERGIA
• Não abra muitas vezes a porta nem a
deixe aberta mais tempo do que o necessário.
• Se a temperatura ambiente for alta e o
regulador de temperatura se encontrar
na definição de baixa temperatura com
o aparelho completamente cheio, o
compressor pode funcionar continuamente, causando gelo no evaporador.
Se isto acontecer, coloque o regulador
de temperatura em definições mais
quentes, para permitir a descongelação
automática, poupando assim no consumo de electricidade.
CONSELHOS PARA A
CONGELAÇÃO
Para o ajudar a tirar partido do processo
de congelação, eis alguns conselhos importantes:
• Para refrigerar a quantidade máxima indicada na placa de características, prima o botão FROSTMATIC 24 horas antes da refrigeração ou apenas 4 a 6 horas no caso de quantidades menores. A
luz acende-se.
• Não é necessário premir o botão
FROSTMATIC se pretender refrigerar
quantidades pequenas.
• congele apenas alimentos de alta qualidade, frescos e extremamente limpos;
• Prepare os alimentos em pequenas
quantidades para permitir que sejam
rápida e completamente congeladas e
para tornar possível subsequentemente
descongelar apenas a quantidade necessária;
• embrulhe os alimentos em folha de alumínio ou polietileno e certifique-se de
que as embalagens são herméticas;
• Não permita que os alimentos frescos e
descongelados entrem em contacto
com os alimentos já congelados, evitando assim o aumento de temperatura
dos alimentos congelados;
• os alimentos sem gordura são melhores
para armazenar que os alimentos com
gordura; o sal reduz o tempo de armazenamento dos alimentos;
• a água congela, se for consumida imediatamente após a remoção do compartimento do congelador, pode possivelmente causar queimaduras de gelo
na pele;
• é aconselhável que anote a data de
congelação em cada embalagem individual para permitir que saiba o tempo
de armazenamento.
CONSELHOS PARA O
ARMAZENAMENTO DE
ALIMENTOS CONGELADOS
Para obter o melhor desempenho deste
aparelho, siga estas indicações:
• certifique-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados adequadamente pelo vendedor;
• certifique-se de que os alimentos congelados são transferidos do supermercado para o congelador no tempo mais
curto possível;
• não abra a porta muitas vezes, nem a
deixe aberta mais tempo do que o necessário;
• uma vez descongelados, os alimentos
degradam-se rapidamente e não podem voltar a ser congelados;
• não exceda o período de armazenamento indicado pelo produtor dos alimentos.
PORTUGUÊS
67
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
CUIDADO
Retire a ficha da tomada antes de
efectuar qualquer operação de
manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga
devem, por isso, ser efectuadas
exclusivamente por técnicos autorizados.
LIMPEZA PERIÓDICA
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
• limpe o interior e os acessórios com
água morna e sabão neutro.
• verifique regularmente os vedantes de
porta e limpe-os para se certificar de
que estão limpos e sem resíduos.
• lave e seque minuciosamente.
Não puxe, desloque nem danifique quaisquer tubos e/ou cabos
dentro do armário.
Nunca utilize detergentes, pós
abrasivos, produtos de limpeza
muito perfumados ou cera de polir para limpar o interior, pois isto
irá danificar a superfície e deixar
um odor forte.
Limpe o condensador (grelha preta) e o
compressor que está no fundo do aparelho, com uma escova. Esta operação irá
melhorar o desempenho do aparelho e
poupar consumo de electricidade.
Tenha cuidado para não danificar
o sistema de arrefecimento.
Muitos agentes de limpeza de superfícies
de cozinhas contêm químicos que podem
atacar/danificar os plásticos usados neste
aparelho. Por esta razão é aconselhável
que a estrutura exterior deste aparelho
seja limpa apenas com água morna com
um pouco de solução de limpeza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de alimentação.
DESCONGELAR O
CONGELADOR
O compartimento do congelador deste
modelo, por sua vez, é do tipo "no frost".
Isto significa que não há qualquer formação de gelo durante o seu funcionamento, quer nas paredes interiores, quer nos
alimentos.
A ausência de gelo deve-se à circulação
contínua de ar frio no interior do compartimento, accionado por um ventilador
controlado automaticamente.
PERÍODOS DE INACTIVIDADE
Quando o aparelho não é utilizado por
longos períodos, observe as seguintes
precauções:
• desligue o aparelho da tomada da
electricidade
• retire todos os alimentos
• descongele (se previsto) e limpe o aparelho e todos os acessórios
• deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar
cheiros desagradáveis.
Se o armário for mantido ligado, peça a
alguém para o verificar esporadicamente,
para evitar que os alimentos no interior se
estraguem em caso de falha eléctrica.
68 www.aeg.com
O QUE FAZER SE…
ADVERTÊNCIA
Antes da resolução de problemas,
retire a ficha de alimentação eléctrica da tomada.
A resolução de problemas que
não se encontram neste manual
só deve ser efectuada por um
electricista qualificado ou por
uma pessoa competente.
Problema
Causa possível
Solução
O aparelho faz barulho
O aparelho não está apoiado correctamente
Verifique se o aparelho está
estável (os quatro pés devem estar no chão)
O aparelho não funciona.
O aparelho está desligado.
Ligue a máquina.
A ficha de alimentação
eléctrica não está correctamente inserida na tomada.
Ligue a ficha correctamente
à tomada.
O aparelho não tem alimentação. Não existe corrente na tomada.
Ligue um aparelho eléctrico
diferente à tomada.
Contacte um electricista
qualificado.
A temperatura no congelador está demasiado elevada.
Consulte "Alarme de temperatura elevada".
É emitido o alarme
sonoro. A luz de alarme pisca.
O compressor funcio- A temperatura não está
na continuamente.
definida correctamente.
Defina uma temperatura
mais elevada.
A porta não está correctamente fechada.
Consulte a secção "Fechar
a porta".
A porta foi aberta demasiadas vezes.
Não mantenha a porta
aberta mais tempo do que
o necessário.
A temperatura de algum
produto está demasiado
elevada.
Deixe que a temperatura
do produto diminua até à
temperatura ambiente antes de o guardar.
A temperatura ambiente
está demasiado elevada.
Reduza a temperatura ambiente.
O compressor não ar- Isto é normal, não é um er- O compressor arranca após
ranca imediatamente ro.
um período de tempo.
após pressionar o botão FROSTMATIC ou
após alterar a temperatura.
PORTUGUÊS
Problema
A temperatura no
aparelho está demasiado baixa/elevada.
Causa possível
Solução
Os produtos impedem
que a água escorra para o
colector de água.
Certifique-se de que os
produtos não entram em
contacto com a placa posterior.
69
O regulador da tempera- Regule uma temperatura
tura não está definido cor- mais alta/baixa.
rectamente.
A porta não está fechada
correctamente.
Consulte a secção "Fechar
a porta".
A temperatura de algum
produto está demasiado
elevada.
Deixe que a temperatura
do produto diminua até à
temperatura ambiente antes de o guardar.
Guardou demasiados produtos ao mesmo tempo.
Guarde menos produtos ao
mesmo tempo.
A temperatura no
Não há circulação de ar
compartimento de vi- frio no aparelho.
nho está demasiado
elevada.
Certifique-se de que existe
circulação de ar frio no aparelho.
A temperatura no
congelador está demasiado elevada.
Os produtos estão demasiado perto uns dos outros.
Armazene os produtos de
forma a haver circulação de
ar frio.
O quadrado superior Ocorreu um erro na mediou inferior é apresen- ção da temperatura.
tado no visor da temperatura.
Entre em contacto com o
seu representante de assistência (o sistema de refrigeração irá continuar a manter
os produtos alimentares
frios mas a regulação da
temperatura não será possível).
dEMo aparece no visor.
Mantenha o botão OK premido durante aproximadamente 10 segundos a partir
do momento em que ouvir
um sinal sonoro longo e o
visor se apagar por um breve momento: o aparelho
começa a funcionar normalmente.
O aparelho está no modo
de demonstração (dEMo).
SUBSTITUIR A LÂMPADA
FECHAR A PORTA
O aparelho está equipado com uma luz
interior LED de longa duração.
Apenas a assistência técnica está autorizada a substituir o dispositivo de iluminação. Contacte o seu Centro de Assistência Técnica.
1.
2.
Limpe as juntas da porta.
Se necessário, ajuste a porta. Consulte "Instalação".
3. Se necessário, substitua as juntas defeituosas da porta. Contacte o Centro
de Assistência Técnica.
70 www.aeg.com
INSTALAÇÃO
ADVERTÊNCIA
Leia as "Informações de segurança" cuidadosamente para a sua
segurança e funcionamento correcto do aparelho antes de o instalar.
POSICIONAMENTO
ADVERTÊNCIA
Se for eliminar um aparelho velho
que tem um bloqueio ou um fecho na porta, certifique-se de não
funciona para evitar que as crianças fiquem trancadas lá dentro.
O aparelho deverá ter a ficha
acessível após a instalação.
Instale este aparelho num local com uma
temperatura ambiente que corresponde à
classe climática indicada na placa de dados do aparelho:
Classe Temperatura ambiente
climática
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
LIGAÇÃO ELÉCTRICA
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na placa de
dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra.
A ficha do cabo de alimentação é fornecida com um contacto para este objectivo.
Se a tomada da fonte de alimentação doméstica não estiver ligada à terra, ligue o
aparelho a uma ligação à terra separada,
em conformidade com as normas actuais,
consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança
acima não sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas.
E.E.C.
PORTUGUÊS
71
RUÍDOS
Existem alguns ruídos durante o funcionamento normal (compressor, circulação do
refrigerante).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
!
ICK
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
72 www.aeg.com
HISSS!
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
DADOS TÉCNICOS
Dimensão do nicho de
instalação
Altura
1855 mm
Largura
545 mm
Profundidade
575 mm
Tempo de reinício
25 h
Tensão
230-240 V
Frequência
As informações técnicas encontram-se na
placa de características no lado esquerdo
50 Hz
interno do aparelho e na etiqueta de
energia.
ESPAÑOL
73
ÍNDICE DE MATERIAS
75
78
81
83
84
85
88
89
90
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
PANEL DE MANDOS
USO DIARIO
CONSEJOS ÚTILES
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
QUÉ HACER SI…
INSTALACIÓN
RUIDOS
DATOS TÉCNICOS
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo . Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su reciclaje.
Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo
junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o
póngase en contacto con su oficina municipal.
CONSULTE EN NUESTRO SITIO WEB:
- Productos
- Folletos
- Manuales del usuario
- Solución de problemas
- Información sobre servicios
www.aeg.com
NOTAS
Advertencia - Información importante sobre seguridad.
Datos y recomendaciones generales
Información medioambiental
Salvo modificaciones.
74 www.aeg.com
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer un
rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías que
facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en
electrodomésticos corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura para
disfrutar de todas sus ventajas.
ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
En la página web de AEG, encontrará todo lo necesario para la perfecta limpieza y
funcionamiento de todos sus electrodomésticos AEG. Junto con una amplia gama
de accesorios diseñados y fabricados conforme a los elevados estándares de calidad
característicos de la marca, desde utensilios de cocina especializados a cestos de
cubiertos, desde portabotellas a bolsas para el lavado de prendas delicadas...
Visite la tienda web en
www.aeg.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Cuando se ponga en contacto con el servicio técnico, asegúrese de tener a
mano los siguientes datos. Puede encontrar la información en la placa de
características.
Modelo
PNC
Número de serie
ESPAÑOL
75
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes
de instalarlo y utilizarlo por primera vez
lea atentamente este manual del usuario,
incluidos los consejos y advertencias. Para
evitar errores y accidentes, es importante
que todas las personas que utilicen el
aparato estén perfectamente al tanto de
su funcionamiento y de las características
de seguridad. Conserve estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo largo
de su vida útil dispongan siempre de la
información adecuada sobre el uso y la
seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga las normas de seguridad indicadas en
estas instrucciones, ya que el fabricante
no se hace responsable de daños provocados por omisiones.
SEGURIDAD DE NIÑOS Y
PERSONAS VULNERABLES
• Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos
niños) con discapacidad física, sensorial
o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos que una
persona responsable de su seguridad
les supervise o instruya en el uso del
electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con
el electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje
alejados de los niños. Existe riesgo de
asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el
enchufe de la toma, corte el cable de
conexión (tan cerca del aparato como
pueda) y retire la puerta para impedir
que los niños al jugar puedan sufrir
descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas
de puerta magnéticas, sustituirá a un
aparato más antiguo con cierre de
muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese
de inutilizar el cierre de muelle antes de
desechar el aparato antiguo. Evitará así
que se convierta en una trampa mortal
para niños.
INSTRUCCIONES GENERALES
DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA
Mantenga libres de obstrucciones las
aberturas de ventilación del alojamiento
del aparato o de la estructura empotrada
• El aparato está diseñado para conservar los alimentos y bebidas de una vivienda normal, como se explica en este
folleto de instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para acelerar el proceso de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas para hacer helados) dentro de los aparatos de refrigeración, a
menos que el fabricante haya autorizado su utilización para estos fines.
• No dañe el circuito del refrigerante.
• El circuito del refrigerante del aparato
contiene isobutano (R600a). Se trata de
un gas natural con un alto nivel de
compatibilidad medioambiental, aunque es inflamable.
Durante el transporte y la instalación
del aparato, cerciórese de no provocar
daños en el circuito de refrigeración.
Si el circuito de refrigeración se daña:
– mantenga el aparato alejado de las
llamas y de cualquier fuente de encendido
– ventile bien la habitación en la que
se encuentra el aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones
o modificar este producto en modo alguno. Cualquier daño en el cable de
alimentación puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga
eléctrica.
ADVERTENCIA
Los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe,
compresor) debe sustituirlos un
técnico autorizado o personal de
reparaciones profesional a fin de
evitar riesgos.
76 www.aeg.com
El cable de alimentación no se debe prolongar.
2. Compruebe que la parte posterior
del aparato no aplaste ni dañe el
enchufe. Un enchufe aplastado o
dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al
enchufe del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo
de descarga eléctrica o incendio.
6. No utilice el aparato sin la tapa de
la bombilla (si está provisto de ella)
de iluminación interior.
Este aparato es pesado. Debe tener
precauciones durante su desplazamiento.
No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos
húmedas o mojadas, ya que podría sufrir abrasión de la piel o quemaduras
por congelación.
Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.
Las bombillas que se utilizan en este
aparato (si está provisto de ellas) son
especiales, y se han seleccionado exclusivamente para uso en aparatos domésticos. No pueden utilizarse para la
iluminación de la vivienda.
1.
•
•
•
•
USO DIARIO
• No coloque recipientes calientes sobre
las piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable
en el aparato, ya que podrían estallar.
• No coloque alimentos directamente
contra la salida de aire de la pared posterior. (Si el aparato es No Frost, es decir, no acumula escarcha.)
• Los alimentos que se descongelen no
deben volver a congelarse.
• Guarde los alimentos congelados, que
se adquieren ya envasados, siguiendo
las instrucciones del fabricante.
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante del aparato
sobre el almacenamiento. Consulte las
instrucciones correspondientes.
• No coloque bebidas carbonatadas o
con gas en el congelador, ya que se
genera presión en el recipiente, que
podría estallar y dañar el aparato.
• Si se consumen polos helados retirados
directamente del aparato, se pueden
sufrir quemaduras causadas por el hielo.
CUIDADO Y LIMPIEZA
• Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de red.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• No utilice objetos afilados para eliminar
el hielo del aparato. Utilice un raspador
plástico.
• Inspeccione habitualmente el desagüe
del agua descongelada del frigorífico.
Si es necesario, limpie el desagüe. Si el
desagüe se bloquea, el agua se acumulará en la base del aparato.
INSTALACIÓN
Para realizar la conexión eléctrica,
siga atentamente las instrucciones
de los párrafos correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe
que no tiene daños. No conecte el aparato si está dañado. Informe de los posibles daños de inmediato a la tienda
donde lo adquirió. En ese caso, conserve el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos
horas antes de conectar el aparato, para permitir que el aceite regrese al
compresor.
• El aparato debe contar con circulación
de aire adecuada alrededor, ya que de
lo contrario se produce recalentamiento. Para conseguir una ventilación suficiente, siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
• Siempre que sea posible, la parte posterior del producto debe estar contra
una pared, para evitar que se toquen
las partes calientes (compresor, condensador) y se produzcan quemaduras.
• El aparato no debe colocarse cerca de
radiadores ni de hornillas de cocina.
• Asegúrese de que es posible acceder
al enchufe después de instalar el electrodoméstico.
ESPAÑOL
• Realice la conexión sólo a un suministro
de agua potable (si está prevista una
conexión de agua).
SERVICIO TÉCNICO
• Un electricista homologado deberá
realizar las tareas que se requieran para
ejecutar el servicio o mantenimiento de
este electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe
realizarlas un centro de servicio técnico
autorizado y sólo se deben utilizar recambios originales.
PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
Este aparato no contiene gases
perjudiciales para la capa de ozono, ni en el circuito de refrigerante ni en los materiales aislantes. El
aparato no se debe desechar junto con los residuos urbanos. La
espuma aislante contiene gases
inflamables: el aparato se debe
desechar de acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar a las autoridades locales. No
dañe la unidad de refrigeración,
en especial la parte trasera, cerca
del intercambiador de calor. Los
materiales de este aparato marcason reciclados con el símbolo
bles.
77
78 www.aeg.com
PANEL DE MANDOS
1
2
3
4
1 Tecla ON/OFF del aparato
del frigorífico
3 Tecla de calentamiento de tempera-
tura del frigorífico
4 Tecla Mode
5 Tecla OK
6 Tecla de enfriamiento de temperatura
del congelador
7 Tecla de calentamiento de tempera-
tura del congelador
8 Pantalla
Se puede cambiar el sonido predefinido
de las teclas a otro más alto manteniendo
pulsadas al mismo tiempo la tecla Mode y
la de enfriamiento de temperatura durante unos segundos. El cambio es reversible.
PANTALLA
2
3
4
Off
FROST
MATIC
5
min
9 8 7
6
7
8
9 Función Minute Minder
2 Tecla de enfriamiento de temperatura
1
5
6
1 Indicador del compartimento de bo-
dega
2 Indicador de temperatura de la bodega e indicador del temporizador
3 Indicador de apagado de la bodega
4 Función FROSTMATIC
5 Indicador de temperatura del conge-
lador
6 Indicador del compartimento conge-
lador
7 Indicador de alarma
8 Función de bloqueo de seguridad para niños
ENCENDIDO
Para encender el aparato siga los siguientes pasos:
1. Conecte el enchufe a la toma de corriente.
2. Pulse la tecla ON/OFF del aparato si
la pantalla está apagada.
3. Puede que oiga la señal acústica de
alarma tras unos segundos.
Para restaurar la alarma, consulte la
sección "Alarma de temperatura alta".
4. Si "dEMo" aparece en la pantalla, el
aparato está en el modo de demostración. Consulte el apartado “Qué
hacer si….”.
5. Los indicadores de temperatura
muestran la temperatura predeterminada programada.
Para programar otra temperatura, consulte la sección "Regulación de temperatura".
APAGADO
Para apagar el aparato:
1. Pulse la tecla ON/OFF del aparato
durante 5 segundos.
2. La pantalla se apaga.
3. Para desconectar el aparato de la corriente, desconecte el enchufe de la
toma de corriente.
APAGADO DE LA VINOTECA
Para apagar la vinoteca:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
ESPAÑOL
El indicador de apagado de la vinoteca y el indicador de la vinoteca parpadean.
El indicador de temperatura de la vinoteca muestra guiones.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. Aparece el indicador Apagado de la
vinoteca.
ENCENDIDO DE LA
VINOTECA
Para encender la bodega:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Apagado de la vinoteca
parpadea.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador Apagado de la vinoteca
se apaga.
Para programar otra temperatura, consulte la sección "Regulación de la temperatura".
REGULACIÓN DE
TEMPERATURA
La temperatura programada en la vinoteca y el congelador puede ajustarse pulsando los reguladores de temperatura.
Ajuste de la temperatura predeterminada:
• +10°C para la vinoteca
• -18°C para el congelador
Los indicadores de temperatura muestran
la temperatura programada.
La temperatura programada se alcanza en
un plazo de 24 horas.
Después de un corte del suministro eléctrico, la temperatura ajustada se guarda.
FUNCIÓN FROSTMATIC
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador FROSTMATIC parpadea.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador FROSTMATIC.
La función se detiene automáticamente
después de 52 horas.
Para apagar la función antes de que termine automáticamente:
79
Pulse la teclaMode hasta que parpadee el indicador FROSTMATIC.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador FROSTMATIC se apaga.
1.
La función se apaga seleccionando una temperatura programada
diferente para el congelador.
ALARMA DE TEMPERATURA
ALTA
Un aumento de la temperatura del compartimento congelador (por ejemplo, por
falta de energía eléctrica) se indicará mediante:
• indicadores de temperatura del congelador y alarma intermitentes
• emisión de una señal acústica.
Para reiniciar la alarma:
1. Pulse cualquier tecla.
2. El avisador acústico se apaga.
3. El indicador de temperatura del congelador muestra la temperatura más
alta alcanzada durante unos segundos. A continuación vuelve a mostrar
la temperatura programada.
4. El indicador de alarma sigue parpadeando hasta que se restablecen las
condiciones normales.
Cuando la alarma vuelve, el indicador se
apaga.
ALARMA DE PUERTA ABIERTA
DE LOS COMPARTIMENTOS
VINOTECA Y CONGELADOR
Si la puerta se queda abierta durante
unos minutos, sonará una señal acústica.
Los indicadores de puerta abierta son los
siguientes:
• indicador de alarma intermitente
• señal acústica
Una vez restablecidas las condiciones normales (puerta cerrada), la alarma acústica
se detendrá.
La señal acústica se puede desactivar durante la fase de alarma pulsando para ello
cualquier tecla.
80 www.aeg.com
FUNCIÓN SEGURO CONTRA
LA MANIPULACIÓN POR
NIÑOS
Para bloquear los botones y evitar manipulaciones involuntarias, seleccione la
función de seguro para niños.
Para encender el horno:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
2. El indicador de bloqueo para niños
parpadea.
3. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador de bloqueo para niños.
Para apagar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que el bloqueo para niños parpadee.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador de bloqueo para niños se
apaga.
FUNCIÓN MINUTE MINDER
La función Minute Minder se utiliza para
ajustar una alarma acústica a la hora deseada y es útil, por ejemplo, para recetas
que precisan el enfriamiento de una
mezcla durante un tiempo determinado,
o cuando se necesita un recordatorio para
no olvidar que se han colocado botellas
en el congelador para que se enfríen rápidamente.
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Minute Minder parpadea.
El temporizador muestra el tiempo
programado (30 minutos) durante
unos segundos.
2. Pulse la tecla de ajuste del temporizador para programar un valor entre 1 y
90 minutos.
3. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador Minute Minder .
El Temporizador empieza a parpadear (min).
Al terminar la cuenta atrás, el indicador
Minute Minder parpadea y suena la alarma:
1. Saque todas las bebidas del compartimento congelador.
Pulse la tecla OK para apagar el sonido y desactivar la función.
La función se puede desactivar en cualquier momento durante la cuenta atrás:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Minute Minder .
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador Minute Minder se apaga.
El tiempo puede modificarse durante la
cuenta atrás y al finalizar, pulsando las
teclas de enfriamiento o calentamiento
de temperatura.
2.
ESPAÑOL
81
USO DIARIO
LIMPIEZA DEL INTERIOR
Antes de utilizar el aparato por primera
vez, lave el interior y los accesorios internos con agua templada y un jabón neutro
para eliminar el típico olor de los productos nuevos. A continuación seque bien.
Si "dEMo" aparece en la pantalla, el aparato está en el modo de demostración:
consulte el apartado “Qué hacer si….”.
No utilice detergentes ni polvos
abrasivos, ya que podrían dañar el
acabado.
CONGELACIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS
El compartimento del congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y
conservar a largo plazo los alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos, active la
función FROSTMATIC al menos 24 horas
antes de introducir los alimentos en el
compartimento congelador.
Coloque los alimentos que vaya a congelar en el compartimento "X", como se indica en la figura.
La cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se indica
en la placa de características, una etiqueta situada en el interior del aparato.
El proceso de congelación dura 24 horas:
durante ese tiempo no deben añadirse
otros alimentos para congelar.
ALMACENAMIENTO DE
ALIMENTOS CONGELADOS
Al poner en marcha el aparato por primera vez o después de un periodo sin uso,
déjelo en marcha al menos durante 2 horas con un ajuste alto antes de colocar los
productos en el compartimento.
En caso de producirse una descongelación accidental, por ejemplo, por un corte del suministro
eléctrico, si la interrupción ha sido
más prolongada que el valor indicado en la tabla de características
técnicas bajo "tiempo de elevación", los alimentos descongelados deben consumirse cuanto antes o cocinarlos de inmediato y
volverlos a congelar (después de
que se hayan enfriado).
DESCONGELACIÓN
Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de utilizarlos, se pueden descongelar en el compartimento frigorífico
o a temperatura ambiente, dependiendo
del tiempo de que se disponga.
Es posible incluso cocinar piezas pequeñas congeladas, tomadas directamente
del congelador; en tal caso, el tiempo de
cocción será más prolongado.
PRODUCCIÓN DE CUBITOS
DE HIELO
Este aparato cuenta con una o varias bandejas para la producción de cubitos de
hielo. Llene las bandejas con agua y colóquelas en el compartimento congelador.
No utilice instrumentos metálicos
para retirar las bandejas del congelador.
82 www.aeg.com
ACUMULADORES DE FRÍO
El congelador está provisto de uno o varios acumuladores de frío que incrementan el tiempo de conservación de los alimentos en caso de que se produzca un
corte de corriente o una avería.
DISPOSICIÓN DEL VINO
La temperatura se puede regular entre +6
y +16°C
Este compartimento es idóneo para conservar y refinar vinos tintos o blancos durante largos períodos.
Coloque las botellas acostadas de modo
que los tapones no se sequen.
Conserve el vino en la oscuridad. La puerta del aparato es de doble vidrio oscuro y
anti UV para proteger el vino de la luz si el
aparato está en un lugar iluminado.
Evite encender la luz del aparato con demasiada frecuencia y no la deje encendida durante demasiado tiempo. Los vinos
se conservan mejor en la oscuridad.
Manipule las botellas con cuidado para
que el vino no se agite.
Preste atención a las recomendaciones y
los consejos recibidos en el momento de
la compra o incluidos en la documentación técnica con relación a la calidad, la
duración y la temperatura de conservación óptima del vino.
RECIRCULACIÓN DEL AIRE
No recubra los estantes con material de
protección, como papel, cartón o plástico, ya que podría obstruir la circulación
de aire entre ellos.
No coloque las botellas directamente
contra la pared posterior del compartimiento, pues se podría obstruir la circulación de aire entre ellas.
SUGERENCIAS PARA LA
CONSERVACIÓN
El tiempo de conservación del vino depende del añejamiento, del tipo de uva,
del contenido alcohólico y del porcentaje
de fructosa y tanino que contenga. En el
momento de la compra hay que verificar
si el vino ya está añejado o si mejorará
con el tiempo.
ESTANTES DE LA VINOTECA
Retire los estantes para la limpieza.
Los estantes se pueden inclinar entre las
dos guías, asegurándose de que los pasadores más pequeños se introducen correctamente en el asiento de la guía superior y la parte frontal del estante descansa
sobre la guía frontal.
Ajuste los estantes de madera de la siguiente forma:
El estante corto se puede colocar sobre
las dos guías cortas en la parte superior.
El estante largo se puede colocar en las
tres guías centrales largas e inclinarse entre la última guía corta del fondo y la estructura de apoyo de los estantes.
Coloque la estructura de apoyo de los estantes en el fondo del compartimento.
Inserte solamente los estantes largos en
la estructura de apoyo de los estantes.
ESPAÑOL
83
CONSEJOS ÚTILES
CONSEJOS PARA AHORRAR
ENERGÍA
• No abra la puerta con frecuencia ni la
deje abierta más tiempo del estrictamente necesario.
• Si la temperatura ambiente es elevada,
la temperatura del aparato se ha ajustado en los valores más altos y está totalmente lleno, el compresor podría funcionar de manera continua, provocando la formación de escarcha o hielo en
el evaporador. Si esto sucede, gire el
regulador de temperatura a valores inferiores para permitir la descongelación
automática y ahorrar en el consumo
eléctrico.
CONSEJOS SOBRE LA
CONGELACIÓN
Para aprovechar al máximo el proceso de
congelación, tenga en cuenta:
• Para congelar la cantidad máxima indicada en la placa de características, pulse el interruptor FROSTMATIC 24 horas
antes de congelar, o 4 a 6 horas antes si
la cantidad es pequeña. Se enciende la
luz.
• No es necesario pulsar el interruptor
FROSTMATIC para congelar cantidades pequeñas.
• Congele sólo alimentos de máxima calidad, frescos y perfectamente limpios.
• Divida los alimentos en porciones pequeñas para agilizar el proceso de congelación y facilitar la descongelación y
uso de las cantidades necesarias.
• Envuelva los alimentos en papel de aluminio o polietileno y compruebe que
los envoltorios quedan herméticamente
cerrados.
• No permita que alimentos frescos y sin
congelar entren en contacto con alimentos ya congelados, así evitará que
aumente su temperatura.
• Los alimentos magros se congelan mejor que los grasos. La sal reduce el
tiempo de almacenamiento de los alimentos.
• El hielo que se consume inmediatamente después de extraerlo del conge-
lador puede provocar quemaduras por
congelación en la piel.
• Se recomienda etiquetar cada paquete
con la fecha de congelación para controlar el tiempo de almacenamiento.
CONSEJOS PARA EL
ALMACENAMIENTO DE
ALIMENTOS CONGELADOS
Para obtener el máximo rendimiento de
este aparato, deberá:
• comprobar que el comerciante ha mantenido los productos congelados correctamente almacenados;
• procurar que los alimentos congelados
pasen de la tienda al congelador en el
menor tiempo posible;
• evitar la apertura frecuente de la puerta
o dejarla abierta más del tiempo estrictamente necesario;
• los alimentos descongelados se deterioran con rapidez y no pueden congelarse de nuevo;
• no supere el tiempo de almacenamiento indicado por el fabricante de los alimentos.
84 www.aeg.com
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
PRECAUCIÓN
Antes de realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración;
por tanto, el mantenimiento y la
recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos autorizados.
LIMPIEZA PERIÓDICA
El equipo debe limpiarse de manera habitual:
• Limpie el interior y los accesorios con
agua templada y un jabón neutro.
• Revise y limpie periódicamente las juntas de la puerta para mantenerlas limpias y sin restos.
• Aclare y seque a fondo.
No mueva, dañe ni tire de los conductos o cables del interior del armario.
No utilice detergentes, polvos
abrasivos, productos de limpieza
perfumados ni cera para limpiar el
interior, ya que dañarán la superficie y dejarán un fuerte olor.
Limpie el condensador (rejilla negra) y el
compresor de la parte posterior del aparato con un cepillo. Esa operación mejorará el rendimiento del aparato y reducirá
el consumo eléctrico.
Tenga cuidado para no dañar el
sistema de refrigeración.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina contienen químicos que
pueden atacar o dañar los plásticos del
aparato. Por tal razón, se recomienda que
el exterior del aparato se limpie sólo con
agua templada a la que se añadirá un poco de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar
el aparato a la toma de red.
DESCONGELACIÓN DEL
CONGELADOR
El compartimento congelador de este
modelo es de tipo "no frost" y no produ-
ce escarcha. Esto significa que, durante el
funcionamiento, no se forma escarcha ni
en las paredes internas del aparato ni sobre los alimentos.
La ausencia de escarcha se debe a la continua circulación del aire frío en el interior
del compartimento impulsado por un
ventilador controlado automáticamente.
PERIODOS SIN
FUNCIONAMIENTO
Si el aparato no se utiliza durante un tiempo prolongado, tome las siguientes precauciones:
• desconecte el aparato de la red eléctrica;
• extraiga todos los alimentos;
• descongele (si así está previsto) y limpie el aparato y todos sus accesorios.
• deje la puerta(s) entreabierta para prevenir olores desagradables.
Si va a mantener el armario en marcha,
solicite a alguien que lo inspeccione de
vez en cuando para evitar que los alimentos se echen a perder en caso de un corte
de energía.
ESPAÑOL
85
QUÉ HACER SI…
ADVERTENCIA
Antes de solucionar problemas,
desenchufe el enchufe de alimentación de red de la toma principal.
Las medidas de resolución de
problemas que no se indican en
este manual deben dejarse en
manos de un electricista o profesional cualificado y competente.
Problema
Posible causa
Solución
El aparato hace ruido El aparato no está bien
apoyado en el suelo.
Compruebe que los soportes del aparato descansan
sobre una superficie estable (las cuatro patas deben
estar bien apoyadas en el
suelo).
El aparato no funciona.
El aparato está apagado.
Encienda el aparato.
El enchufe de alimentación no está correctamente enchufado a la toma de
corriente.
Enchufe el aparato correctamente a la toma de corriente.
El aparato no recibe suministro eléctrico. No hay
tensión en la toma de corriente.
Enchufe un aparato eléctrico diferente a la toma de
corriente.
Llame a un electricista cualificado.
El aparato emite una
señal acústica. La luz
de alarma parpadea.
La temperatura del conge- Consulte la sección "Alarlador es demasiado alta.
ma de temperatura alta".
El compresor funciona continuamente.
La temperatura no se ha
ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más alta.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre
de la puerta".
La puerta se ha abierto
con excesiva frecuencia.
No mantenga abierta la
puerta más tiempo del necesario.
La temperatura de los ali- Deje que la temperatura de
mentos es demasiado alta. los alimentos descienda a
la temperatura ambiente
antes de guardarlos.
La temperatura ambiente
es demasiado alta.
Reduzca la temperatura
ambiente.
86 www.aeg.com
Problema
Posible causa
El compresor no se
pone en marcha inmediatamente después de pulsar el botón FROSTMATIC o
tras cambiar la temperatura.
Esto es normal y no signifi- El compresor se pone en
ca que exista un error.
marcha después de un cierto tiempo.
La temperatura del
aparato es demasiado baja/alta.
Solución
Los alimentos impiden
que el agua fluya al colector.
Asegúrese de que los alimentos no entran en contacto con la placa posterior.
El regulador de temperatura no se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más alta o baja.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre
de la puerta".
La temperatura de los ali- Deje que la temperatura de
mentos es demasiado alta. los alimentos descienda a
la temperatura ambiente
antes de guardarlos.
Se han guardado muchos
alimentos al mismo tiempo.
Guarde menos productos al
mismo tiempo.
La temperatura de la
vinoteca es demasiado alta.
No hay circulación de aire
frío en el aparato.
Compruebe que el aire frío
circula libremente en el
aparato.
La temperatura del
congelador es demasiado alta.
Los alimentos están dema- Disponga los alimentos de
siado juntos.
modo que el aire frío pueda
circular entre ellos.
En la pantalla de
Se ha producido un error
temperatura aparece en la medición de la temun cuadrado superior peratura.
o inferior.
Póngase en contacto con
su servicio técnico (el sistema de refrigeración seguirá
manteniendo fríos los alimentos, pero no podrá
ajustar la temperatura).
dEMo aparece en la
pantalla.
Mantenga pulsada aproximadamente 10 s la tecla
OK; se escucha un largo sonido del zumbador y la
pantalla se apaga brevemente: el aparato empieza
a funcionar con normalidad.
El aparato está en modo
de demostración (dEMo).
CAMBIO DE LA BOMBILLA
CIERRE DE LA PUERTA
El aparato está equipado con una luz LED
interior de larga duración.
El dispositivo de iluminación sólo debe
ser sustituido por el servicio técnico. Póngase en contacto con el servicio técnico.
1.
2.
Limpie las juntas de la puerta.
Si es necesario, ajuste la puerta. Consulte "Instalación".
ESPAÑOL
3.
Si es necesario, cambie las juntas defectuosas. Póngase en contacto con
el servicio técnico.
87
88 www.aeg.com
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA
Lea atentamente la "Información
sobre seguridad" para garantizar
su propia seguridad y el correcto
funcionamiento del electrodoméstico antes de instalar el electrodoméstico.
COLOCACIÓN
ADVERTENCIA
Si va a desechar un aparato antiguo que tiene una cerradura o
cierre en la puerta, deberá asegurarse de su inutilización para impedir que niños pequeños queden atrapados en su interior.
El enchufe del aparato debe tener
fácil acceso después de la instalación.
Instale el aparato en un punto en el que la
temperatura ambiente se corresponda
con la clase climática indicada en la placa
de datos técnicos del aparato:
Clase
Temperatura ambiente
climática
SN
De +10°C a +32°C
N
De +16°C a +32°C
ST
De +16°C a +38°C
T
De +16°C a +43°C
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Antes de conectar el aparato, compruebe
que el voltaje y la frecuencia que aparecen en la placa de datos técnicos se corresponden con el suministro de la vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra. El
enchufe del cable de alimentación se suministra con un contacto para tal fin. Si la
toma de red de la vivienda carece de conexión a tierra, conecte el aparato a una
toma de tierra conforme con la normativa,
después de consultar a un electricista
profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se toman las precauciones antes
indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas de la CEE.
ESPAÑOL
89
RUIDOS
Durante el funcionamiento normal del
aparato suelen producirse ciertos ruidos
(compresor, circulación del refrigerante).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
!
ICK
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
90 www.aeg.com
HISSS!
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
DATOS TÉCNICOS
Medidas de la cavidad
Altura
1855 mm
Anchura
545 mm
Profundidad
575 mm
Tiempo de estabilización
25 h
Voltaje
230-240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en la
placa de características, situada en el lado
interior izquierdo del aparato, y en la etiqueta de consumo energético.
ESPAÑOL
91
www.aeg.com/shop
222354052-B-072012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising