Electrolux ESF2000 User manual

Electrolux ESF2000 User manual

PERFECTJUICE

ESF2000

JUICER

ENTSAFTER

BG

БРОШУРА С ИНСТРУКЦИИ

CS

PŘÍRUČKA K POUŽITÍ

DA

VEJLEDNING

DE

ANLEITUNG

EE

KASUTUSJUHEND

EN

INSTRUCTION BOOK

ES

LIBRO DE INSTRUCCIONES

FI

OHJEKIRJA

FR

MODE D’EMPLOI

HR

KNJIŽICA S UPUTAMA

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

IT

ISTRUZIONI

LT

INSTRUKCIJŲ KNYGA

LV

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

NL

GEBRUIKSAANWIJZING

NO

BRUKSANVISNING

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PT

MANUAL DE INSTRUÇÕES

RO

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

RU

ИНСТРУКЦИЯ

SK

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

SL

NAVODILA

SR

UPUTSTVO

SV

BRUKSANVISNING

TR

EL KITABI

UK

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

CONTENTS

БЪЛГАРСКИ

.............................................. 3

ČEŠTINA

...................................................... 3

DANSK

......................................................... 3

DEUTSCH

.................................................... 3

EESTI

...........................................................15

ENGLISH

....................................................15

ESPAÑOL

..................................................15

SUOMI

........................................................15

FRANÇAIS

.................................................27

HRVATSKI

.................................................27

MAGYAR

....................................................27

ITALIANO

..................................................27

LIETUVIŠKAI

............................................39

LATVIEŠU

..................................................39

NEDERLANDS

.........................................39

NORSK

.......................................................39

POLSKI

.......................................................51

PORTUGUÊS

............................................51

ROMÂNĂ

..................................................51

РУССКИЙ

.................................................51

SLOVENČINA

..........................................63

SLOVENŠČINA

........................................63

СРПСКИ

....................................................63

SVENSKA

..................................................63

TΫRKÇE

......................................................75

УКРАЇНСЬКА

..........................................75

WE’RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.

Welcome to Electrolux.

Visit our website to:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:

www.electrolux.com

Register your product for better service:

www.electrolux.com/productregistration

Buy Accessories and Consumables for your appliance:

www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

When contacting Service, ensure that you have the following data available.

The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.

2

Warning / Caution-Safety information

General information and tips

Enviromental information

Subject to change without notice.

www.electrolux.com

A

B

C

J

K

L

H

I

G

F

D

E

BG

Компоненти

A. Бутало

B. Капак

C. Филтър

D. Колектор за сок

E. Контейнер за плодова каша

F. Ключ за регулиране

G. Моторен блок

H. Дръжка

I. Улей за пълнене

J. Кана за сок

K. Капак на съда

L. Разделител за пяна

CS

Součásti

A. Pěchovač

B. Víčko

C. Filtr

D. Zachytávač šťávy

E. Zásobník na dužninu

F. Ovladač

G. Podstavec s motorem

H. Držadlo

I. Výlevka

J. Nádoba na šťávu

K. Víčko nádoby na šťávu

L. Oddělovač pěny

DA

Komponenter

A. Presser

B. Låg

C. Filter

D. Saftbeholder

E. Frugtkødsbeholder

F. Betjeningsknap

G. Motorsokkel

H. Håndtag

I. Hældetud

J. Saftkande

K. Kandelåg

L. Skumadskiller

DE

Teile

A. Stopfer

B. Deckel

C. Filter

D. Saftbehälter

E. Abfallbehälter

F. Drehschalter

G. Motorblock

H. Griff

I. Ablaufhilfe

J. Saftkrug

K. Krugdeckel

L. Schaumtrenner

PL

PT

RO

RU

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

SK

SL

SR

SV

TR

UK

BG

CS

DA

DE

3

BG

CS

Указания за безопасност / Bezpečnostní pokyny

Прочетете следните инструкции внимателно преди за използвате уреда за първи път.

• Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

• Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.

• Този уред трябва да се свързва само към източник на електрозахранване, чието напрежение и честота съответстват на спецификациите на табелката с данни!

• Никога не използвайте и не вдигайте уреда, ако - захранващият кабел или корпуса е повреден.

• Уредът трябва да се свързва само към заземен контакт. Ако е необходимо, може да се използва удължител, подходящ за

10 А.

• Ако уредът или захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов сервизен агент или лице с аналогична квалификация, за да се избегне опасност.

Před prvním použitím přístroje si pečlivě pročtěte následující pokyny.

• Tento přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost nepodala instrukce k jeho používání.

• Dávejte pozor, aby si s přístrojem nehrály děti.

• Přístroj lze zapojit pouze do takového zdroje energie, jehož napětí a kmitočet odpovídají technickým

údajům uvedeným na typovém štítku.

• Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen nebo je poškozen kryt.

• Přístroj je třeba připojovat pouze k uzemněné zásuvce. Je-li třeba, lze použít prodlužovací kabel pro proud

10 A.

• Dojde-li k poškození přístroje nebo napájecího kabelu, musí je vyměnit výrobce, pověřený poskytovatel služeb nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo ke vzniku nebezpečí.

• Винаги поставяйте уреда върху равна повърхност.

• Преди почистване и поддръжка уредът трябва да се изключва, а захранващият кабел - да се изважда.

• Уредът е само за използване в домашни условия.

• Този уред е предназначен само за битова употреба. Производителят не поема каквато и да е отговорност за вероятно повреждане причинено от неправилно или неподходящо използване.

• Никога не докосвайте ножовете или приставките с ръка или с инструменти, докато уредът е включен.

• Не потапяйте уреда във вода или други течности!

• При голямо натоварване, не използвайте уреда без прекъсване в продължение на повече от 40 секунди. Оставете уреда да изстине, преди да го стартирате отново.

• Не оставяйте кабела да виси над ръба на маса или плот, пазете кабела от допир с горещи повърхности, включително готварска печка.

• Никога не използвайте принадлежности или части, чиито производители или типове не са

• Přístroj pokládejte vždy na rovný, pevný povrch.

• Před čištěním a údržbou je třeba spotřebič vypnout a odpojit ze sítě.

• Přístroj je určen pouze k použití ve vnitřních prostorech.

• Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Výrobce nepřijímá odpovědnost za žádné škody způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním.

• Pokud je přístroj zapojen do sítě, nikdy se nedotýkejte čepelí ani vnitřních částí.

• Přístroj neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.

• Při zpracování těžkého těsta nesmí maximální doba nepřetržitého provozu přístroje překročit 40 sekund.

Před opětovným uvedením do provozu přístroj nechejte zchladnout.

• Nenechávejte napájecí kapel viset přes okraj stolu nebo kuchyňské linky.

Napájecí kapel nesmí přijít do styku s horkými povrchy např. sporáku.

• Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo části od jiných výrobců, které nejsou doporučeny či prodávány, protože препоръчани, в противен случай могат да настъпят телесни повреди.

• Използвайте уреда само когато ръкохватката е заключена, никога не бъркайте в гърловината с пръсти или предмети, когато уредът работи.

• Не изваждайте съда за пулп, докато уредът работи.

• Преди включване на уреда проверете дали всички части са сглобени правилно.

• Преди да пристъпите към разглобяване и почистване, уверете се, че електродвигателят и ножът са спрели напълно.

• Не използвайте уреда, ако въртящата се цедка е повредена.

• Моля, изключете електрозахранването и завъртете ключа до позиция ИЗКЛ, когато отворите капака.

• Изключете уреда и прекъснете електрозахранването преди да смените принадлежностите или да доближите части, които се движат, докато работят.

by mohlo hrozit nebezpečí poranění osob.

• Spotřebič používejte pouze se zajištěným držadlem. Je-li spotřebič spuštěný, do plnicí trubice nikdy nestrkejte prsty nebo jiné předměty.

• Je-li spotřebič spuštěný, neodstraňujte zásobník na dužninu.

• Před spuštěním spotřebiče se ujistěte, že jsou všechny části správně nasazené.

• Před rozebíráním a čištěním se ujistěte, že se motor a nože zcela zastavily.

• Spotřebič nepoužívejte, je-li rotační síto poškozeno.

• Když otevíráte víčko, odpojte napájení a přepněte spínač do polohy vypnuto.

• Před výměnou příslušenství nebo přístupem k pohybujícím se částem spotřebič vypněte a odpojte z napájení.

DA

4 www.electrolux.com

Sikkerhedsråd / Sicherheitshinweise

DA

Læs den følgende instruktion omhyggeligt, før apparatet anvendes for første gang.

• Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, medmindre de er instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn af en person, der har ansvaret for dem.

• Børn skal holdes under opsyn og må ikke lege med apparatet.

• Apparatet må kun være sluttet til en strømforsyning, hvis netspænding og frekvens er i overensstemmelse med specifikationerne på mærkepladen!

• Brug aldrig apparatet, og tag det aldrig op,

– hvis den medfølgende ledning er beskadiget,

– eller huset er beskadiget.”

• Apparatet må kun sluttes til en kontakt med jordforbindelse. Hvis det er nødvendigt, er det muligt at bruge en forlængerledning, som kan bruges med

10 A.

• Hvis apparatet eller den medfølgende ledning beskadiges, skal producenten, en servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret tekniker udskifte den, så der ikke opstår farer.

• Anbring altid apparatet på en flad, plan overflade.

• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden rengøring og vedligeholdelse.

• Apparatet er kun til indendørs brug.

• Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger. Producenten accepterer ikke noget ansvar for eventuel skade, der skyldes forkert eller ukorrekt brug.

• Rør aldrig ved knivene eller tilbehøret med hånden eller med køkkenredskaber, mens apparatet er tilsluttet stikkontakten.

• Nedsænk aldrig apparatet i vand eller andre væsker.

• Når apparatet kører med hård belastning, bør det ikke anvendes i mere end 40 sekunder ad gangen.

Lad apparatet køle af, inden du starter igen.

• Ledningen må ikke hænge hen over bordkanten eller køkkenbordet. Den må ikke røre varme overflader, heller ikke komfuret.

• Anvend aldrig tilbehør eller dele, som ikke anbefales, og som fremstilles eller sælges af andre producenter. Det kan medføre risiko for personskade.

• Anvend kun apparatet, når håndtaget er låst. Stik aldrig fingrene eller en genstand ned i påfyldningsrøret, mens apparatet er i gang.

• Fjern ikke frugtkødsbeholderen, når apparatet er i drift.

• Kontrollér, at alle dele er korrekt monteret, inden du tænder for apparatet.

• Kontrollér, at motoren og kniven er standset helt, inden du skiller apparatet ad og rengør det. Anvend ikke apparatet, hvis den roterende si er beskadiget.

• Anvend ikke apparatet, hvis den roterende si er beskadiget.

• Slut venligst for strømmen, og sæt kontakten i sluk-position, når du

åbner låget.

• Sluk for apparatet, og kobl det fra strømforsyningen, inden du skifter tilbehør eller nærmer dig dele, der er i bevægelse.

DE

Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

• Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und

Kenntnissen dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht oder nach Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche

Person benutzen.

• Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass diese mit dem

Gerät nicht spielen.

• Das Gerät darf nur an eine

Stromversorgung angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild

übereinstimmt!

• Das Gerät niemals verwenden, wenn– das

Netzkabel oder– das Gehäuse beschädigt ist.

• Das Gerät darf nur mit einer geerdeten

Steckdose verbunden werden. Falls notwendig kann ein Verlängerungskabel für 10 A verwendet werden.

• Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller, vom

Kundendienst oder von einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden.

• Das Gerät immer auf eine ebene Fläche stellen.

• Das Gerät muss vor der Reinigung und

Wartung ausgeschaltet und vom

Stromnetz getrennt werden.

• Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.

• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. Der Hersteller

übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte mögliche Schäden.

• Fassen Sie keinesfalls die Klingen oder Einsätze mit der Hand oder

Werkzeugen an, während das Gerät am

Stromnetz angeschlossen ist.

• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

• Lassen Sie das Gerät bei hoher

Belastung nicht länger als 40 Sekunden ununterbrochen eingeschaltet. Vor dem erneuten Einschalten abkühlen lassen.

• Das Kabel nicht über die Kante des

Tischs oder der Arbeitsfläche hängen lassen. Das Kabel darf nicht mit einer heißen Fläche, einschließlich Ofen, in

Kontakt kommen.

• Niemals Zubehör oder Teile anderer

Hersteller, die nicht empfohlen oder verkauft werden, verwenden. Dies könnte zu Verletzungen führen.

• Das Gerät nur mit verriegeltem Griff benutzen. Niemals während des laufenden Betriebs mit den Fingern in die Einfüllöffnung greifen.

• Den Fruchtfleischbehälter nicht während des laufenden Betriebs abnehmen.

• Vergewissern Sie sich vor dem

Einschalten des Geräts, dass alle Teile richtig befestigt sind.

• Vergewissern Sie sich vor dem

Auseinanderbau und der Reinigung, dass der Motor und das Messer nicht mehr in Betrieb sind.

• Das Gerät nicht verwenden, wenn das

Drehsieb beschädigt ist.

• Schalten Sie die Spannungsversorgung aus und stellen Sie den Schalter in die

Position Aus, wenn Sie den Deckel

öffnen.

• Schalten Sie das Gerät aus und trennen

Sie es von der Spannungsversorgung, bevor Sie das Zubehör auswechseln oder Teile berühren, die sich während des Betriebs bewegen.

• Lassen Sie das Gerät nicht länger als 8

Minuten ohne Unterbrechung laufen.

Sollten Sie mit dem Entsaften noch nicht fertig sein, schalten Sie das

Gerät aus und lassen Sie es auf

Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie mit dem Entsaften fortfahren.

• Entsaften von 300 g Ingwer dauert ca. 10 Sekunden. Üben Sie hierfür einen stärkeren Druck (bis zu 6 kg) auf die Taste aus. Lassen Sie das Gerät nicht länger als 70 Sekunden ohne

Unterbrechung laufen. Sollten Sie mit dem Entsaften noch nicht fertig sein, schalten Sie das Gerät aus und lassen

Sie es auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie fortfahren.

5

LT

LV

NL

NO

PL

PT

RO

RU

SK

SL

SR

SV

TR

UK

BG

CS

DA

DE

EE

EN

ES

FI

FR

HR

HU

IT

Първи стъпки / Začínáme

Sådan kommer du i gang / Erste Schritte

BG

1. Уредът ще работи само ако всички

детайли са правилно монтирани и капакът е добре закопчан на мястото си с дръжката.

2. Поставете колектора за сок в уреда.

3. Сложете двата филтъра в колектора за сок,

големият филтър трябва да пасне плътно зъбеца.

Малкият филтър се слага вътре в големия. Уверете се, че пасват на мястото си (“кликване”).

CS

1. Tento spotřebič bude fungovat pouze,

když jsou všechny jeho části správně sestaveny a víčka zajištěna na místě pomocí držadla.

2. Zachytávač šťávy vložte do spotřebiče.

3. Vložte oba filtry do zachytávače

šťávy,

větší filtr by se měl pevně zaklapnout na spojku. Menší filtr se zajistí uvnitř většího filtru. Ujistěte se, že jsou bezpečně zajištěné

(„zaklapnuté“) na svém místě.

DA

1. Apparatet fungerer kun

, hvis alle dele er samlet korrekt, og låget er låst rigtigt på plads med håndtaget.

2. Sæt saftbeholderen i apparatet.

3. Sæt de to filtre ind i saftbeholderen.

Det store filter bør passe ind i grebet.

Det lille filter passer ind i det store filter.

Sørg for, at de låses fast (“klik”).

DE

1. Das Gerät wird nur dann funktionieren,

wenn alle Teile korrekt zusammengesetzt wurden und der

Deckel mithilfe des Griffes richtig geschlossen ist.

2. Setzen Sie den Saftbehälter in das

Gerät ein.

3. Setzen Sie die beiden Filter in den

Saftbehälter,

der große Filter muss fest auf der Kupplung sitzen. Der kleine Filter wird in den großen Filter eingesetzt. Achten Sie darauf, dass sie einrasten („Klick“).

DE

6 www.electrolux.com

BG

4. Монтирайте каната за плодова каша към

уреда с леко накланяне напред. Вмъкнете първо горния край, а после натиснете долния на мястото му.

CS

4. Vložte zásobník na dužninu do spotřebiče lehkým

náklonem směrem dopředu. Nejdříve vložte horní konec a poté na místo zatlačte dolní konec.

5. Дръжте капака над филтъра и го смъкнете на мястото му,

закопчайте дръжката към капака (с щракване). Уверете се, че дръжката пасва в позицията си от двете страни на капака.

6. Плъзнете буталото в улея за подаване

като подравните канала на буталото и малката издутина във вътрешността на улея.

EE

EN

ES

FI

FR

HR

HU

IT

5. Podržte víčko nad filtrem a položte jej do správné polohy,

zaklapněte na něj držadlo a zajistěte jej na místě

(„zaklapněte“). Ujistěte se, že je držadlo zajištěné na svém místě na obou stranách víčka.

6. Zasuňte pěchovač do plnicí trubice

a vyrovnejte drážku na pěchovači s malým výčnělkem na vnitřní straně plnicí trubice.

LT

LV

NL

NO

DA

DE

4. Sæt frugtkødsbeholderen i apparatet

ved at vippe den let fremad. Sæt den øverste ende i først og tryk derefter bunden ind.

5.

Hold låget over filteret og sænk det, til det er på plads.

Lås håndtaget fast på låget med et klik. Sørg for, at håndtaget låses fast på begge sider af låget.

6. Skub presseren ned i påfyldningsrøret,

så rillen i presseren flugter med det lille fremspring på påfyldningsrørets inderside.

4. Setzen Sie den Abfallbehälter etwas nach vorne geneigt in das Gerät ein.

Beginnen Sie mit der Oberseite des Behälters und schieben dann die

Unterseite nach.

5.

Positionieren Sie den Deckel über dem Filter und setzen ihn auf

, lassen

Sie danach den Griff, hörbar durch ein „Klickgeräusch“, auf dem Deckel einrasten. Vergewissern Sie sich, dass der Griff auf beiden Seiten des

Deckels richtig eingerastet ist.

6. Schieben Sie den Stampfer

mithilfe der jeweiligen Führungskerben in den

Einfüllstutzen.

TR

UK

SK

SL

SR

SV

PL

PT

RO

RU

BG

CS

DA

DE

7

Първи стъпки / Začínáme

Sådan kommer du i gang / Erste Schritte

BG

7. Поставете каната за сок под улея за пълнене.

8. За да отделите пяната от сока, когато наливате сока в чаша, поставете разделителя за пяна като го плъзнете в каната за сок.

CS

7. Umístěte nádobu na šťávu pod výlevku.

8. Pěnu od šťávy oddělíte při nalévání

šťávy do sklenice vložením oddělovače pěny, který zasunete do nádoby na šťávu.

DA

7. Sæt saftkanden under hældetuden. 8. Sæt skumadskilleren i saftkanden,

så du undgår skum, når du hælder saften op i et glas.

DE

7. Stellen Sie den Saftkrug unter die

Ablaufhilfe.

8. Setzen Sie den Schaumtrenner in den Saftkrug ein,

wenn Sie den Saft vom Schaum beim Eingießen in ein

Glas trennen möchten.

8 www.electrolux.com

DE

Инструкции за работа /

Betjeningsvejledning /

Návod k použitípro

Gebrauchsanleitung

BG

CS

1. Включете щепсела в контакта, включете уреда като завъртите

ключа за регулиране в положение

„1“ за по-ниска скорост или „2“

(нормална скорост). Скорост “1” е подходяща за меки плодове и зеленчуци. Скорост “2” е подходяща за всички видове плодове и зеленчуци.

2. Поставете предварително нарязаните парчета в улея за подаване.

1. Zasuňte zástrčku spotřebiče do zásuvky

a zapněte jej otočením ovladače na nastavení „1“ (nižší rychlost) nebo „2“ (vyšší rychlost).

Rychlost „1“ je vhodná pro měkké ovoce nebo zeleninu. Rychlost „2“ je vhodná pro všechny druhy ovoce a zeleniny.

3. Внимателно ги натиснете към въртящия

се филтър с помощта на буталото. Забележка: Не упражнявайте много голям натиск върху буталото, тъй като това може да повлияе на качеството на крайния продукт и дори може да причини спиране на филтъра.

2. Předem nakrájené kousky ovoce či zeleniny vložte do plnicí trubice.

3. Lehce je stlačte dolů směrem k rotujícímu filtru

pomocí pěchovače.

Poznámka: nevyvíjejte na pěchovač příliš velký tlak, mělo by to pak vliv na kvalitu výsledné šťávy a mohlo by dojít i k zastavení filtru.

LT

LV

NL

NO

EE

EN

ES

FI

FR

HR

HU

IT

DA

1. Sæt stikket i stikkontakten,

tænd apparatet ved at dreje betjeningsknappen på ”1” lav hastighed eller “2”(normal hastighed).

Hastighed “1” er specielt velegnet til bløde frugter og grøntsager.

Hastighed “2” er velegnet til alle slags frugter og grøntsager.

2. Hæld de forskårne stykker i påfyldningsrøret.

3. Pres dem skånsomt ned mod drejefilteret

ved hjælp af presseren.

Bemærk: Tryk ikke for kraftigt på presseren, da det kan give et dårligt slutresultat eller ligefrem få filteret til at standse.

PL

PT

RO

RU

SK

SL

SR

SV

DE

1. Stecken Sie das Stromkabel in eine

Steckdose

und schalten das Gerät ein, in dem Sie den Drehschalter auf entweder niedrige Geschwindigkeit

„1“ oder normale Geschwindigkeit „2“ stellen. Geschwindigkeit „1“ eignet sich für weiche Früchte und Gemüse.

Geschwindigkeit „2“ eignet sich für alle Früchte- und Gemüsesorten.

2. Geben Sie die vorgeschnittenen

Stücke in den Einfüllstutzen.

3. Drücken Sie die Stücke sanft mithilfe des Stopfers durch den rotierenden Filter nach unten.

Hinweis: Üben Sie nicht allzu viel

Druck auf den Stopfer aus, da dies die Qualität des Endproduktes beeinflussen oder den Filter verstopfen könnte.

TR

UK

BG

CS

DA

DE

9

Инструкции за работа /

Betjeningsvejledning /

Návod k použitípro

Gebrauchsanleitung

BG

4. Никога не бъркайте в улея за подаване с пръсти или с други предмети.

5.

След като сте обработили всички продукти и притокът на сок е спрял,

Забъртет кобчето на позиция ‘0’ и изчакайте, докато филтърът спре да се върти.

След това извадете щепсела от контакта.

CS

4. Do plnicí trubice nikdy nestrkejte prsty nebo jiné předměty.

5.

Po zpracování všech přísad, kdy již nevytéká žádná šťáva,

otočte ovladačem do polohy „0“ a počkejte, dokud se filtr nepřestane točit.

Poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

DA

4. Stik aldrig fingre eller andre genstande i påfyldningsrøret.

5.

Når du har presset alle ingredienser, og saften er ophørt med at løbe,

drej knappen til positionen ‘0’, og vent, til filteret er holdt op med at dreje.

Træk derefter stikket ud af kontakten.

DE

4. Legen Sie unter keinen Umständen einen Fremdkörper in den

Einfüllstutzen und achten Sie auf

Ihre Finger.

5.

Nachdem alle Stücke zerkleinert wurden und der Saftfluss zum

Stillstand gekommen ist,

drehen

Sie den Schalter in die Position „0“ und warten Sie, bis der Filter zum

Stillstand gekommen ist.

Ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.

10 www.electrolux.com

Почистване /

Rengøring /

Čištění

Reinigen

BG

CS

DA

1. Изключете уреда,

извадете щепсела от контакта и изчакайте, докато филтърът спре да се върти.

2.

Отстранете разглобяемите части от моторния блок.

Отстранете буталото.Отворете щипките.

1. Vypněte spotřebič,

vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, dokud se filtr nepřestane točit.

2.

Z podstavce s motorem sundejte všechny oddělitelné části.

Vyjměte pěchovadlo. Otevřete držadlo.

3. Отстранете капака. Отстранете контейнера за плодова каша.

3. Odstraňte víčko. Odstraňte zásobník na dužninu.

1. Sluk apparatet,

træk stikket ud at stikkontakten, og vent indtil filteret er ophørt med at dreje.

2.

Fjern de aftagelige dele fra motorenheden.

Fjern presseren. Åbn håndtaget.

3. Tag låget af. Tag frugtkødsbeholderen af.

DE

1. Schalten Sie das Gerät aus,

ziehen den Stecker aus der Steckdose und warten Sie solange, bis der Filter zum

Stillstand gekommen ist.

2.

Entfernen Sie die abnehmbaren Teile vom Motorblock.

Entnehmen Sie den Stopfer und öffnen den Griff.

3. Nehmen Sie den Deckel ab.

Entfernen Sie den Abfallbehälter.

PL

PT

RO

RU

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

SK

SL

SR

SV

TR

UK

BG

CS

DA

DE

11

Почистване /

Rengøring /

Čištění

Reinigen

BG

4. Извадете колектора за сок заедно с филтъра.

5. Почистете тези части с почистващата четка

в топла вода с малко течен препарат за миене и ги изплакнете с течаща вода.

6. Почистете моторния блок с мокра кърпа.

В никакъв случай не потапяйте моторния блок във вода и не го изплаквайте с течаща вода.

Избягвайте да докосвате острите ножове. Съхранявайте уреда на сухо място.

CS

4. Odstraňte zachytávač šťávy spolu s filtrem.

5. Tyto části očistěte kartáčkem v teplé vodě

s trochou saponátu a opláchněte je pod proudem vody.

6. Podstavec s motorem očistěte pomocí vlhkého hadru.

Podstavec nikdy nenořte do vody a ani jej nemyjte pod proudem vody.

Nedotýkejte se ostrých nožů.

Spotřebič uchovávejte v suchém prostředí.

DA

4. Tag saftkanden af sammen med filteret.

5. Rengør delene i varmt vand og flydende opvaskemiddel

med opvaskebørsten og skyl under hanen.

6. Rengør motorsoklen med en fugtig klud.

Kom aldrig motorsoklen i vand og skyl den ikke under vandhanen.

Undgå at røre de skarpe knive.

Opbevar apparatet på et tørt sted.

DE

4. Entfernen Sie den Saftbehälter und den Filter gemeinsam.

5. Reinigen Sie diese Teile mit einer warmen Seifenlösung

und einer

Bürste und spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab.

6. Reinigen Sie den Motorblock nur mit einem feuchten Tuch,

versenken

Sie niemals den Motorblock im Wasser oder spülen ihn unter fließendem

Wasser ab. Berühren Sie nicht die scharfkantigen Messer. Bewahren

Sie das Gerät in einer trockenen

Umgebung auf.

DE

12 www.electrolux.com

BG

Отстраняване на неизправности /

Fejlfinding / Fehlersuche

Odstraňování závad /

Проблем

Сокоизстисквачката не се включва.

Уредът все още не работи след препоръчителните проверки.

Продуктът се подлага на аномалии, като например шум, миризма, смог и повишена температура.

Възможна причина

Компонентите не са монтирани правилно.

Превключвателят за скорост не е в правилното положение.

Щепселът не е правилно свързан към електрическата мрежа.

Функционален проблем

Функционален проблем

Решение

Проверете дали всички компоненти са закрепени на мястото си.

Изберете подходяща скорост.

Проверете връзката на щепсела към контакта или опитайте в друг контакт.

Свържете се с оторизиран сервиз.

Прекъснете захранването, спрете употребата на уреда и се свържете с оторизиран сервиз.

CS

Problém

Odšťavňovač se nezapíná.

Pravděpodobná příčina

Součásti nejsou správně sestaveny a zajištěny.

Spotřebič po námi doporučené kontrole stále nefunguje.

U výrobku se při jeho provozu objevují odchylky jako např. hluk, zápach, kouř či zvýšená teplota.

Volič rychlosti se nenachází v poloze napravo.

Zástrčka není řádně zapojená do zásuvky.

Problém s fungováním

Problém s fungováním

Řešení

Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti zajištěné na svém místě.

Zvolte vhodnou rychlost.

Zkontrolujte zapojení zástrčky do zásuvky nebo vyzkoušejte jinou zásuvku.

Obraťte se na autorizované servisní středisko.

Odpojte napájení, přestaňte spotřebič používat a obraťte se na autorizované servisní středisko.

DA

DE

Problem

Saftpresseren tænder ikke.

Mulig årsag

Komponenterne er ikke samlet ordentligt.

Hastighedsvælgeren står ikke i den rigtige position.

Stikket er ikke sat helt ind i stikkontakten.

Funktionsproblem Apparatet virker stadig ikke rigtigt efter vores anbefalede eftersyn.

Produktet udsender unormal støj, lugt, røg eller er meget varmt.

Funktionsproblem

Løsning

Kontrollér, om alle komponenterne er låst rigtigt på plads.

Vælg den rigtige hastighed.

Kontrollér, om stikket er sat i stikkontakten eller prøv en anden stikkontakt.

Kontakt et autoriseret servicecenter.

Træk stikket ud af stikkontakten og kontakt et autoriseret servicecenter.

Problem

Der Entsafter lässt sich nicht EINSCHALTEN.

Das Gerät funktioniert immer noch nicht ordnungsgemäß, selbst nach unserer empfohlenen Vorgehensweise.

Das Gerät wird in ungewöhnlichen

Umgebungen verwendet, in denen z. B. ein erhöhter Lärmpegel, extreme Gerüche bzw. Smog oder erhöhte Temperaturen vorherrschen.

Mögliche Ursache

Die Teile sind nicht ordnungsgemäß eingesetzt.

Lösung

Überprüfen Sie alle Teile auf ordnungsgemäßen Einbau.

Stellen Sie die passende Geschwindigkeit ein.

Der Geschwindigkeitswahlschalter befindet sich nicht in der richtigen Position.

Der Stecker ist nicht richtig in die Steckdose eingesteckt.

Funktionsstörung

Prüfen Sie die Verbindung des Steckers zur

Steckdose oder verwenden Sie eine andere

Steckdose.

Wenden Sie sich an einen zugelassenen

Kundendienst.

Funktionsstörung Trennen Sie die Maschine von der

Stromversorgung und benutzen Sie sie nicht weiter und wenden Sie sich an einen zugelassenen Kundendienst.

PL

PT

RO

RU

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

SK

SL

SR

SV

TR

UK

BG

CS

DA

DE

13

BG

Изхвърляне / Likvidace

Bortskaffelse / Entsorgung

Изхвърляне

Опаковъчни материали

Опаковъчните материали не вредят на околната среда и могат да се рециклират. Пластмасовите компоненти са обозначени с маркировка, като напр. >PE<, >PS< и т. н.

Изхвърлете опаковъчните материали в подходящи контейнери за битови отпадъци.

Стар уред

Символът върху продукта или върху неговата опаковка указва, че този продукт не трябва да се третира като битовите отпадъци. Вместо това, той трябва да бъде отнесен в подходящия пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Чрез осигуряване на правилното изхвърляне на този продукт вие допринасяте за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай могат да бъдат причинени от неправилното изхвърляне на този продукт. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, обърнете се към местната градска управа, службата по извозване на домакински отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

CS

Likvidace

Obalové materiály

Obalové materiály jsou ekologické a lze je recyklovat. Plastové součásti jsou označeny např. >PE<, >PS< , atd.

Obalové materiály zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro sběr tříděného komunálního odpadu.

Starý přístroj

Symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jako s běžným domácím odpadem. Namísto toho se musí předat do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným nepříznivým důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodným zpracováním odpadu z tohoto výrobku.

Více informací o recyklaci tohoto výrobku vám poskytnou místní úřady, vaši zpracovatelé odpadů nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

DA

Bortskaffelse

Emballage

Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges. Plastickomponenter er markeret med f.eks. >PE<, >PS< osv.

Bortskaf emballagen på en kommunal genbrugsstation i de relevante containere.

Gamle apparater

Symbolet på produktet eller dets emballage viser, at produktet ikke må håndteres som husholdningsaffald.

Det skal i stedet afleveres på genbrugsstationen, der sørger for genbrug og genindvinding af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre at dette apparat bortskaffes korrekt, medvirker du til at forhindre de potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kan være resultatet af forkert affaldshåndtering af dette apparat. Du kan få flere oplysninger om genbrug af dette apparat hos teknisk forvaltning i din kommune, på genbrugsstationen eller det sted, hvor du købte apparatet.

DE

Entsorgung

Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und wiederverwertbar. Die

Kunststoffteile tragen Kennzeichnungen, z.B. >PE<, >PS< usw.

Bitte entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien in einem geeigneten Container eines Wertstoffhofes.

Altgerät

Das Symbol an Produkt oder Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss stattdessen bei der entsprechenden Sammelstelle für Recycling von Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des

Produkts können negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermieden werden.

Detaillierte Informationen zum Recyceln des Produkts bieten die Gemeinde, die

Müllentsorgung oder der Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

14 www.electrolux.com

A

B

C

EE

Koostisosad

A. Suruja

B. Kaas

C. Filter

D. Mahlakoguja

E. Viljalihamahuti

F. Juhtnupp

G. Mootoriüksus

H. Käepide

I. Tila

J. Mahlakann

K. Kannu kaas

L. Vahueraldaja

J

K

L

H

I

G

F

D

E

EN

Components

A. Pusher

B. Lid

C. Two filters

D. Juice collector

E. Pulp container

F. Control knob

G. Motor base

H. Handle

I. Spout

J. Juice jug

K. Jug lid

L. Foam separator

ES

Componentes

A. Empujador

B. Tapa

C. Filtro

D. Recogedor de zumo

E. Contenedor de pulpa

F. Mando de control

G. Base del motor

H. Asa

I. Boca

J. Jarra de zumo

K. Tapa de la jarra

L. Separador de espuma

FI

Osat

A. Syöttöpainin

B. Kansi

C. Siivilä

D. Mehunkerääjä

E. Hedelmälihasäiliö

F. Nopeudenvalitsin

G. Moottoriosa

H. Kahva

I. Kaatonokka

J. Mehukannu

K. Kannun kansi

L. Vaahdonerotin

PL

PT

RO

RU

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

SK

SL

SR

SV

TR

UK

BG

CS

DA

DE

15

Ohutussoovitused / Safety advice

EE

Enne seadme esmakordset kasutamist lugege järgmised juhised hoolikalt läbi.

• See seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sealhulgas lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad selleks kogemused ja teadmised, või sobib kasutamiseks ainult juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid valvab või juhendab.

• Laste järele tuleks vaadata, et nad seadmega ei mängiks.

• Seadme võite ühendada ainult sellise toitevõrguga, mille pinge ja sagedus vastavad nimiandmete sildil toodud andmetele!

• Ärge seadet kunagi kasutage ega üles tõstke, kui - voolujuhe on vigastatud, - korpus on vigastatud.

• Seadet tohib ühendada üksnes maandatud pistikupessa. Vajadusel võib kasutada 10 A jaoks sobilikku pikendusjuhet.

• Seadme või toitejuhtme vigastuse korral tuleb see ohu vältimiseks tootjal, tootja volitatud teeninduses või samasuguse kvalifikatsiooniga isikul välja vahetada.

• Asetage seade alati tasasele horisontaalsele tööpinnale.

• Enne puhastamist ja hooldust tuleb seade välja lülitada ning voolujuhe välja tõmmata.

• Seade on ette nähtud üksnes tubaseks kasutamiseks.

• Seade on ette nähtud üksnes koduseks kasutamiseks. Kui seadet kasutatakse valesti või mitte ettenähtud otstarbel, ei vastuta tootja sellega kaasnevate võimalike kahjustuste eest.

• Ärge kunagi puudutage käega või mis tahes tööriistadega terasid või vahetatavaid osi, kui seade on vooluvõrku ühendatud.

• Ärge pange seadet vette ega mis tahes muusse vedelikku!

• Suure koguse toiduainete töötlemisel

ärge käitage seadet järjest üle

40 sekundi. Laske seadmel enne taaskäivitamist jahtuda.

• Ärge laske juhtmel rippuda üle laua või kapi serva ja ärge laske juhtmel kokku puutuda kuuma pinnaga, sh pliidiga.

• Ärge kunagi kasutage teiste mittetunnustatud tootjate tehtud tarvikuid või osi: vigastuste oht.

• Kasutage seadet vaid siis, kui käepide on lukustatud, ärge pistke täietorusse oma sõrmi või esemeid, kui seade töötab.

• Ärge eemaldage viljalihamahutit, kui seade töötab.

• Veenduge enne seadme sisse lülitamist, et kõik osad on õigesti kinnitatud.

• Enne lahti monteerimist ja puhastamist veenduge, et mootor ja tera oleksid seisma jäänud.

• Ärge kasutage seadet, kui pöörlev sõel on kahjustatud.

• Enne kaane avamist peab seade olema kindlasti vooluvõrgust lahti

ühendatud ja lüliti väljas-asendis.

• Enne tarvikute vahetamist või liikuvate osade käsitsemist lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust.

EN

Read the following instruction carefully before using the appliance for the first time.

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency comply with the specifications on the rating plate!

• Never use or pick up the appliance if

– the supply cord is damaged,

– the housing is damaged.”

• The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an extension cable suitable for 10 A can be used.

• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard.

• Always place the appliance on a flat, level surface.

• The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn before cleaning and maintenance.

• Appliance is for indoor use only.

• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use.

• Never touch the blades or inserts with your hand or any tools while the appliance is plugged in.

• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.

• When processing heavy load, do not use the appliance continuously for more than 40 seconds. Allow to cool down before restarting.

• Do not let cord hang over edge of table or counter, do not let cord contact hot surface, including the stove.

• Never use accessories or parts made by other manufactures not recommended or sold; may cause a risk of injury to persons.

• Only use the appliance when handle is locked, never reach into the feeding tube with your fingers of an object while the appliance is running.

• Do not remove the pulp container when the appliance is in operation.

• Make sure all parts are correctly mounted before you switch on the appliance.

• Make sure the motor and blade have completely stopped before disassembling and cleaning.

• Do not use the appliance if the rotating sieve is damaged.

• Please disconnect the supply power and put the switch to the off position when you open the lid.

• Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

• Do not let the appliance run for more than 8 minutes without interruption. If you have not finished extracting juice, switch off the appliance and let it cool down to room temperature before you continue.

• Juice 300g ginger for 10 seconds. You have to exert a higher pressing force (of up to 6kg) on the pusher. Do not let the appliance run for more than 70 seconds without interruption. If you have not finished extracting juice, switch off the appliance and let it cool down to room temperature before you continue.

16 www.electrolux.com

Consejo de seguridad / Turvallisuusohjeita

ES

FI

Lea la siguiente instrucción detenidamente antes de utilizar el electrodoméstico por primera vez.

• Este electrodoméstico no está indicado para que lo utilicen personas

(incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que no cuenten con experiencia o conocimientos, a menos que lo hagan bajo supervisión o según las instrucciones de una persona responsable de su seguridad.

• Se deberá controlar que los niños no jueguen con este electrodoméstico.

• Este electrodoméstico sólo se puede conectar a una fuente de alimentación cuya tensión y frecuencia sean compatibles con las especificaciones de la placa de clasificación.

• Nunca utilice o coja el electrodoméstico si:

– el cable de alimentación presenta daños,

– la carcasa está dañada.

• El electrodoméstico sólo se debe conectar a un enchufe con toma de tierra. Si es necesario, se puede utilizar un cable prolongador adecuado para

10 A.

• Si el electrodoméstico o el cable de alimentación no están en perfectas condiciones, deben ser sustituidos por el fabricante, por su servicio de asistencia o por personal homologado, con el fin de evitar peligros.

• Coloque siempre el electrodoméstico en una superficie plana y uniforme.

• El electrodoméstico debe apagarse y desenchufarse siempre antes de su limpieza y mantenimiento.

• El electrodoméstico y los accesorios se calientan durante el funcionamiento.

Utilice únicamente los mangos y mandos indicados. Deje que se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.

• No debe utilizarse el electrodoméstico en exteriores.

• Este aparato se ha concebido para un uso doméstico. El fabricante no puede aceptar responsabilidad alguna por los posibles daños provocados por un uso incorrecto o inadecuado.

• Nunca toque las cuchillas ni los accesorios con la mano ni con ninguna herramienta mientras esté enchufada la máquina.

• No sumerja el electrodoméstico en agua u otro líquido.

• Cuando procese alimentos densos, no utilice el electrodoméstico de forma continua durante más de 40 segundos.

Deje que se enfríe antes de volver a utilizarlo.

• No deje que el cable cuelgue por encima del borde de la mesa o encimera, no deje que el cable entre en contacto con una superficie caliente, incluida la cocina (estufa).

• Nunca use accesorios o piezas hechas por otros fabricantes no recomendados o vendidos; puede representar el riesgo de lesiones para las personas.

• Use el aparato únicamente cuando la manija esté bloqueada, nunca introduzca sus dedos u algún objeto en el tubo de alimentación mientras el aparato esté funcionando.

• No saque el recipiente para la pulpa cuando el aparato esté funcionando.

• Asegúrese de que todas las piezas estén correctamente armadas antes de encender el aparato.

• Asegúrese de que el motor y la cuchilla se hayan detenido completamente antes de desarmar y limpiar el aparato.

• No use el aparato si el colador giratorio está dañado.

• Desconecte la alimentación y coloque el interruptor en la posición de apagado cuando abra la tapa.

• Apague el aparato y desenchúfelo del suministro eléctrico antes de cambiar accesorios o de aproximarse a piezas móviles.

BG

CS

DA

DE

EE

EN

ES

FI

FR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

NO

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.

• Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten ihmisten (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai jotka eivät osaa käyttää laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö ole antanut heille ohjeita laitteen käytöstä tai valvo heidän laitteen käyttöään.

• Huolehdi, että lapset eivät käytä laitetta leikkikaluna.

• Laite voidaan kytkeä vain virtalähteeseen, jonka jännite ja taajuus vastaavat arvokilven tietoja.

• Älä koskaan käytä laitetta, jos - virtajohto on vaurioitunut - kotelo on vaurioitunut.

• Laite voidaan kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Voit käyttää tarvittaessa 10 ampeerin sulakkeeseen sopivaa jatkojohtoa.

• Jos laite tai virtajohto vaurioituu, valmistajan, huoltoedustajan tai muun pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.

• Sijoita laite aina tasaiselle ja tukevalle pinnalle.

• Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto aina käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta ja huoltoa.

• Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.

• Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.

Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen epäasianmukaisesta tai väärästä käytöstä.

• Älä kosketa teriä kädelläsi tai työkalulla, kun laitteen virtajohto on kytketty pistorasiaan.

• Älä upota laitetta veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.

• Kun sekoitat raskaita aineita, älä käytä laitetta yhtäjatkoisesti yli 30:a sekuntia. Anna laitteen jäähtyä, ennen kuin käynnistät sen uudelleen.

• Älä anna johdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli. Älä anna johdon koskettaa kuumia pintoja tai uunia.

• Älä koskaan käytä muiden valmistajien lisävarusteita tai osia, joita ei suositella tai myydä, olemassa on henkilövahinkovaara.

• Käytä laitetta vain kahva lukittuna,

älä koskaan aseta sormia tai muita esineitä syöttöputkeen laitteen ollessa toiminnassa.

• Älä poista säiliötä, kun laite on toiminnassa.

• Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen laitteen kytkemistä toimintaan.

• Varmista, että moottori ja terä ovat pysähtyneet kokonaan ennen laitteen purkamista osiin ja puhdistamista.

• Älä käytä laitetta, jos pyörivä sihti on vaurioitunut.

• Katkaise virransyöttö ja kytke laite pois päältä, kun avaat kannen.

• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota se sähköverkosta ennen lisävarusteiden vaihtamista tai ennen kuin lähestyt käytön aikana liikkuvia osia.

TR

UK

PL

PT

RO

RU

SK

SL

SR

SV

17

Alustamine /

Introducción /

Getting started

Aluksi

EE

1. Seade hakkab tööle ainult siis,

kui kõik osad on õigesti paigaldatud ning kaas koos käepidemega korralikult asendisse lukustatud.

2. Asetage mahlakoguja seadmesse.

3. Pange kaks filtrit mahlakogujasse,

kusjuures suurem filter peaks kindlalt kannu külge kinnituma. Väiksem filter käib suure filtri sisse. Veenduge, et need kohale lukustuvad (klõpsuga).

EN

1. The appliance will only function if all parts have been properly assembled and the lid has been properly locked in place with the handle.

2. Place the juice collector into the appliance.

3. Put the two filters in the juice collector,

the large filter should fit securely onto the clutch. The small filter fits inside the large filter. Make sure they lock into place (“click”).

EN

ES

1. El aparato sólo funciona si todas

las piezas se han montado correctamente y la tapa se ha bloqueado bien con el asa.

2. Coloque el recogedor de zumo en el aparato.

3. Coloque los dos filtros en el colector de zumo;

el filtro grande debe ajustarse firmemente en la pestaña. El filtro pequeño se introduce en el filtro grande. Asegúrese de que encajan en su sitio (“clic”).

FI

1. Laite käynnistyy vain,

jos kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan, ja kansi on lukittu kahvan avulla.

2. Aseta mehunkerääjä laitteeseen.

3. Aseta kaksi suodatinta mehunkerääjään,

suuren suodattimen tulee kiinnittyä hyvin kytkimeen.

Pieni suodatin tulee asentaa suuren suodattimen sisälle. Varmista, että ne napsahtavat paikoilleen.

18 www.electrolux.com

EE

4. Kinnitage viljalihamahuti seadme külge,

kallutades seadet kergelt ettepoole. Esmalt kinnitage ülemine osa, seejärel lükake paika alumine osa.

5. Hoidke kaant filtri kohal ja asetage see oma kohale;

lukustage käepide kaane kohale asendisse

(klõpsatusega). Veenduge, et käepide on kaane mõlemal poolel oma kohale kinnitatud.

6. Libistage suruja sööteavasse, jälgides,

et suruja küljel asetsev soon oleks kohakuti sööteava siseküljel oleva vastava sälguga.

EE

EN

ES

FI

FR

HR

HU

IT

EN

4. Place the pulp container into the appliance

by tilting it forwards slightly. Insert the top first and then push the bottom end.

5. Hold the lid over the filter and lower it into position,

snap the handle onto the lid to lock it into place (“click”). Make sure the handle is locked into position on both side of the lid.

6. Slide the pusher into the feeding tube

by aligning the groove in the pusher with the small protrusion on the inside of the feeding tube.

ES

FI

4. Coloque el contenedor de pulpa en el aparato

inclinándolo ligeramente adelante. Inserte primero la parte superior y después empuje el extremo inferior.

5.

Sitúe la tapa sobre el filtro y bájela hasta su posición

, fije el asa en la tapa para bloquearla („clic“).

Asegúrese de que el asa está encajada a ambos lados de la tapa.

6. Deslice el empujador en el tubo de alimentación

alineando la ranura del empujador con el pequeño saliente interior del tubo de alimentación.

4. Aseta hedelmälihasäiliö laitteeseen kallistamalla

sitä hieman eteenpäin.

Aseta ensin yläosa paikalleen ja työnnä sitten pohjasta.

5. Aseta kansi paikalleen siivilän päälle

ja napsauta kahva kannen päälle lukitaksesi sen paikalleen

(“naps”). Varmista, että kansi on lukittunut paikoilleen kannen molemmilla puolilla.

6. Työnnä syöttöpainin täyttöputkeen kohdistamalla

syöttöpainimen ura täyttöputken sisäpuolella olevaan pieneen ulokkeeseen.

TR

UK

SK

SL

SR

SV

PL

PT

RO

RU

LT

LV

NL

NO

BG

CS

DA

DE

19

Alustamine /

Introducción /

Getting started

Aluksi

EE

7. Asetage mahlakann tila alla. 8. Et vältida mahla kallamisel tekkiva vahu tekkimist, kasutage vahueraldajat ja asetage see mahlakannu.

EN

7. Place the juice jug under the spout.

8.

To separate the foam from the juice when pouring the juice into a glass,

insert the foam separator

by sliding it into the juice jug.

ES

7. Coloque la jarra de zumo bajo la boca.

8.

Para separar la espuma del zumo al verterlo en un vaso,

inserte el separador de espuma

deslizándolo en la jarra de zumo.

FI

7. Aseta mehukannu kaatonokan alle. 8. Jos haluat erottaa mehusta vaahdon kaataessasi mehua lasiin,

aseta vaahdonerotin paikalleen työntämällä se mehukannuun.

EN

Kasutusjuhised / Operating instructions

Instrucciones de uso / Käyttöohjeet

EE

1. Lükake toitepistik seinakontakti ja lülitage seade sisse,

keerates juhtnupu madalama kiiruse asendisse

“1” või asendisse “2”(normaalkiirus).

Kiirust “1” sobib kasutada pehmete puu- ja köögiviljade puhul. Kiirus

“2” sobib igasugustele puu- ja köögiviljadele.

2. Pange tükeldatud puu- või köögiviljad sööteavasse.

3. Vajutage neid õrnalt suruja abil allapoole pöörleva filtri suunas.

NB! Ärge suruge liiga tugevasti, kuna see võib saadava mahla kvaliteeti halvendada või filtri kinni kiiluda.

EE

EN

ES

FI

FR

HR

HU

IT

EN

ES

FI

1. Plug cord plug into the power socket,

switch the appliance on by turning the control knob to setting

”1” lower speed or “2”(normal speed).

Speed “1” is especially suitable for soft fruits and vegetables. Speed “2” is suitable for all kinds of fruits and vegetables.

1. Kytke virtajohto pistorasiaan ja kytke laitteeseen

virta kääntämällä nopeudenvalitsin asentoon «1»

(alhainen nopeus) tai «2»(normaali nopeus). Alhainen nopeus «1» soveltuu erityisesti pehmeille hedelmille ja vihanneksille. Nopeus

«2» soveltuu kaikenlaisille hedelmille ja vihanneksille.

2. Put the pre-cut pieces in the feeding tube.

1. Enchufe el cable en la toma de corriente,

encienda el aparato girando el mando de control a „1“ para baja velocidad o „2“ (velocidad normal). La velocidad “1” es adecuada para frutas y verduras blandas. La velocidad “2” es adecuada para todo tipo de frutas y verduras.

2. Ponga las piezas pre-cortadas en el tubo de alimentación.

2. Laita pilkotut hedelmä- tai vihannespalat täyttöputkeen.

3. Gently press them down towards the rotating filter

by means of the pusher. Notice: do not exert too much pressure on the pusher, as this could affect the quality of the end result and it could even cause the filter to come to a halt.

LT

LV

NL

NO

3. Presiónelas suavemente hacia el filtro giratorio

usando el empujador.

Aviso: No ejerza demasiada presión en el empujador, porque podría afectar a la calidad del resultado e incluso hacer que el filtro se parase.

PL

PT

RO

RU

SK

SL

SR

SV

3. Paina hedelmäpaloja syöttöpainimella kevyesti

alaspäin kohti pyörivää siivilää. Huomio: älä käytä liiallista voimaa painaessasi syöttöpaininta, sillä se voi heikentää mehun laatua ja jopa aiheuttaa siivilän pysähtymisen.

TR

UK

BG

CS

DA

DE

21

Kasutusjuhised / Operating instructions

Instrucciones de uso / Käyttöohjeet

EE

4. Ärge kunagi lükake sööteavasse sõrmi ega mingeid esemeid.

5.

Kui olete puu- või köögiviljade töötlemise lõpetanud ja mahla voolamine on peatunud,

keerake nupp asendisse “0” ja oodake, kuni filter on pöörlemise lõpetanud.

Seejärel eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

EN

4. Never insert your fingers or an object into the feeding tube.

5.

After you have processed all ingredients and the juice flow has stopped,

turn the knob to the position ‘0’ and wait till the filter has stopped rotating.

Then remove the plug from wall socket.

ES

4. Nunca introduzca los dedos ni ningún objeto en el alimentador.

5.

Después de procesar todos los ingredientes, cuando se detenga el flujo de zumo,

gire el mando a la posición “0” y espere hasta que el filtro deje de girar.

Desenchufe el aparato de la toma de corriente.

FI

4. Älä koskaan työnnä sormiasi tai mitään esinettä täyttöaukkoon.

5.

Kun olet syöttänyt kaikki ainekset linkoon eikä mehua enää valu,

käännä säädin asentoon ‘0’ ja odota, kunnes suodatin on pysähtynyt.

Irrota sitten pistoke pistorasiasta.

22 www.electrolux.com

Puhastamine /

Limpieza /

Cleaning

Puhdistaminen

EE

2.

Võtke kõik eemaldatavad osad mootoriüksuse küljest lahti.

Eemaldage suruja. Avage käepide.

EN

1. Switch the appliance off,

remove the plug from the wall socket and wait until the filter has stopped rotating.

2.

Remove the detachable parts from the motor unit.

Remove the pusher.

Open the handle.

ES

FI

1. Lülitage seade välja,

eemaldage toitejuhe seinakontaktist ja oodake, kuni filtri pöörlemine on lõppenud.

1. Apague el aparato,

desenchúfelo y espere hasta que el filtro haya parado de girar.

2.

Quite las piezas desmontables de la unidad del motor.

Quite el empujador. Abra el asa.

1. Katkaise laitteesta virta,

irrota johto pistorasiasta ja odota, kunnes siivilä on lakannut pyörimästä.

2.

Poista moottoriosasta irrotettavat osat.

Poista syöttöpainin. Avaa kahva.

3. Võtke ära kaas. Eemaldage viljalihamahuti.

3. Remove the lid. Remove the pulp container.

3. Retire la tapa. Quite el contenedor de pulpa.

PL

PT

RO

RU

3. Poista kansi. Poista hedelmälihasäiliö.

SK

SL

SR

SV

TR

UK

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

LT

LV

NL

NO

BG

CS

DA

DE

23

Puhastamine /

Limpieza /

Cleaning

Puhdistaminen

EE

4. Eemaldage mahlakoguja koos filtriga.

5. Puhastage need osad harja ja sooja veega,

lisades veidi nõudepesuvahendit; loputage seejärel voolava vee all.

6. Puhastage mootoriüksust niiske lapiga;

ärge kunagi kastke mootoriüksust vette ega loputage voolava vee all. Vältige terade katsumist. Hoidke seadet kuivas kohas.

EN

4. Remove the juice collector together with the filter.

5. Clean these parts with the cleaning brush

in warm water with some washing-up liquid and rinse them under the tap.

6. Clean the motor base with a damp cloth,

never immerse the motor base in water nor rinse it under the tap. Avoid touching the sharp blades. Store the appliance in dry environment.

ES

ES

4. Quite el recogedor de zumo junto con el filtro.

5. Limpie estas piezas con el cepillo de limpieza en agua tibia

con algún líquido de lavado y aclárelas bajo el grifo.

6. Limpie la base del motor con un trapo húmedo,

nunca sumerja la base del motor en agua ni la aclare bajo el grifo. Evite tocar las hojas afiladas. Guarde el aparato en un entorno seco.

FI

4. Poista mehunkerääjä ja siivilä.

5. Pese nämä osat harjalla lämpimässä astianpesuainevedessä

ja huuhtele lopuksi osat juoksevan veden alla

6. Puhdista moottoriosa kostealla liinalla.

Älä koskaan upota moottoriosaa veteen tai huuhtele sitä hanan alla. Varo koskemasta teräviin leikkuuteriin. Säilytä laite kuivassa tilassa.

24 www.electrolux.com

EE

EN

Veaotsing / Troubleshooting

Solución de problemas / Vianetsintä

Probleem

Mahlapress ei lülitu SISSE.

Võimalik põhjus

Osad ei ole korralikult kinnitatud.

Kiirusevalija ei ole õiges asendis.

Pistik ei ole korralikult pistikupessa lükatud.

Pärast soovitatud kontrolltoiminguid ei hakka seade ikka tööle.

Seade teeb imelikku häält, sellest eraldub imelikku lõhna või suitsu ja see läheb kuumaks.

Probleem seadme töös

Probleem seadme töös

Lahendus

Kontrollige, kas kõik osad on õigesti kohale lukustatud.

Valige sobiv kiirus.

Kontrollige pistiku ja seinakontakti ühendust või proovige teist kontakti.

Pöörduge volitatud teenindusse.

Ühendage seade vooluvõrgust lahti, peatage kasutamine ja pöörduge volitatud teenindusse.

Problem

The Juicer does not switch ON.

The appliance can still not function well after our recommended inspections.

The product produces abnormal noice, smell, smoke and increased temperature.

Possible cause

Components are not fixed properly.

The speed selector is not on the right possition.

The plug is not properly connected to the power outlet.

Functional problem

Solution

Check if all components are properly locked into position.

Choose appropiate speed.

Check the connection of the plug to the outlet or try another outlet.

Contact authorized service.

Functional problem Disconnect the power supply, stop using and contact authorized service.

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

BG

CS

DA

DE

ES

Problema

El extractor de zumo no se enciende.

El aparato puede no funcionar bien después de las inspecciones recomendadas.

El producto presenta anomalías como ruido, olor, humo y aumento de la temperatura.

Causa posible

Los componentes no están bien fijados.

Solución

Verifique si todos los componentes están bien fijados en su posición.

Elija la velocidad adecuada.

El selector de la velocidad no está en la posición correcta.

El enchufe no está bien conectado a la alimentación eléctrica.

Problema de funcionamiento

Problema de funcionamiento

Verifique la conexión del enchufe y pruebe con otra toma de corriente.

Póngase en contacto con el servicio técnico.

Desconecte la alimentación, deje de utilizarlo y póngase en contacto con el servicio técnico.

LT

LV

NL

NO

PL

PT

RO

RU

FI

Ongelma

Mehulinko ei käynnisty.

Laite ei käynnisty, vaikka olemme tehneet suositellut tarkistustoimet.

Laite on poikkeuksellisen kuuma tai äänekäs tai siitä lähtee outoa hajua tai savua.

Mahdollinen syy

Osat eivät ole oikein paikoillaan.

Nopeusvalitsin ei ole oikeassa asennossa.

Pistoketta ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.

Toiminnallinen ongelma.

Toiminnallinen ongelma.

Ratkaisu

Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan.

Valitse asianmukainen nopeus.

Tarkista, että pistoke on liitetty kunnolla pistorasiaan tai kokeile toista pistorasiaa.

Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

Irrota virtalähde, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

SK

SL

SR

SV

TR

UK

25

EE

Jäätmekäitlusse andmine / Disposal

Cómo desechar el electrodoméstico / Hävittäminen

Kasutatud seade

Jäätmekäitlusse andmine

Pakkematerjal

Pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud ja taaskasutatavad. Plastist koostisosad on märgistatud, nt >PE<, >PS< jne.

Palun visake pakkematerjalid kohaliku jäätmekäitlusettevõtte vastavasse konteinerisse.

Tingmärk tootel või pakendil näitab, et neid ei tohi käidelda olmejäätmetena.

Selle asemel tuleb toode ringlussevõtuks

üle anda vastavale elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktile.

Tagades selle toote õige käitluse, aitate ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida põhjustaks selle toote vale jäätmekäitlus. Rohkem teavet käesoleva toote taaskäitluse kohta saate kohalikust omavalitsusest, prügiveofirmast või kauplusest, kust toode on ostetud.

EN

Disposal

Packaging materials

The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.

The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.

Please dispose the packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities.

Old appliance

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste.

Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

ES

Cómo desechar el electrodoméstico

Materiales de embalaje

Los materiales de embalaje son respetuosos con el medio ambiente y pueden reciclarse. Los componentes de plástico se identifican con marcas como

>PE<, >PS<, etc.

Tire el material de embalaje en los contenedores pertinentes en las instalaciones de recogida de basura de su comunidad.

Electrodoméstico antiguo

El símbolo incluido en el producto o en su envase indica que este producto no debe ser tratado como un residuo doméstico. Debe llevarse hasta un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. El vertido correcto del producto evitará perjudicar al medio ambiente y a la salud. Para obtener información más detallada acerca del reciclaje de este producto, consulte al departamento correspondiente de su municipio, al servicio de recogida de residuos domésticos o a la tienda donde adquirió el producto.

FI

Hävittäminen

Pakkausmateriaalit

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää. Muoviosat on merkitty, esim.

>PE<, >PS<.

Hävitä pakkausmateriaalit laittamalla ne oikeisiin jäteastioihin.

Vanha laite

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen, joka ottaa vastaan sähkö- ja elektroniikkaromua.

Varmistamalla tuotteen oikean hävittämisen autat estämään ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia, jotka tuotteen virheellisestä hävittämisestä koituisivat. Saat lisätietoja tuotteen kierrättämisestä ottamalla yhteyttä kunnalliseen jätelaitokseen, kotitalousjätteen keräyspalveluun tai tuotteen ostopaikkaan.

26 www.electrolux.com

J

K

L

H

I

G

F

A

B

C

D

E

FR

Composants

A. Pousseur

B. Couvercle

C. Filtre

D. Collecteur de jus

E. Récipient à pulpe

F. Manette

G. Moteur

H. Poignée

I. Bec verseur

J. Cruche à jus

K. Couvercle

L. Séparateur de mousse

HR

Sastavni dijelovi

A. Pritiskač

B. Poklopac

C. Filtar

D. Sakupljač soka

E. Posuda za kašu

F. Kontrolna tipka

G. Osnova motora

H. Ručica

I. Grlić

J. Posuda za sok

K. Poklopac vrča

L. Separator pjene

HU

A készülék részei

A. Nyomórúd

B. Fedél

C. Szűrő

D. Gyümölcslégyűjtő

E. Gyümölcshúsgyűjtő

F. Szabályozógomb

G. Motorrész

H. Fogantyú

I. Kifolyócső

J. Gyümölcslétartály

K. Kancsó fedél

L. Hableválasztó lapka

IT

Componenti

A. Spingitore

B. Coperchio

C. Filtro

D. Vaschetta di raccolta del succo

E. Recipiente di raccolta della polpa

F. Manopola di controllo

G. Base motoria

H. Impugnatura

I. Beccuccio

J. Caraffa per il succo

K. Coperchio caraffa

L. Separatore della schiuma

PL

PT

RO

RU

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

SK

SL

SR

SV

TR

UK

BG

CS

DA

DE

27

Consignes de sécurité / Sigurnosni savjeti

FR

Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d’utiliser la machine pour la première fois.

• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l’expérience nécessaires, à moins qu’elles n’aient été formées ou encadrées pour l’utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.

• Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.

• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique.

• Ne jamais utiliser ou mettre en marche l’appareil si – le cordon d’alimentation est endommagé ; – le corps de l’appareil est endommagé.

• L’appareil doit être branché à une prise

électrique reliée à la terre. Une rallonge

électrique adaptée à une intensité de

10 A peut être utilisée si nécessaire.

• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée afin d’éviter tout danger.

• L’appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et horizontale.

• L’appareil doit être éteint et débranché du réseau électrique après chaque utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

• Cet appareil est réservé à une utilisation à l’intérieur uniquement.

• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation incorrecte ou inadaptée de l’appareil.

• Ne jamais toucher de lame, de support ou d’outil lorsque l’appareil est branché.

• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ni dans aucun autre liquide.

• Lors d’une utilisation intensive, ne pas utiliser l’appareil pendant plus de

40 secondes d’affilée. Laisser l’appareil refroidir avant de le remettre en marche.

• Ne laissez pas le cordon d’alimentation dépasser du bord de la table ou du comptoir. Ne le mettez pas en contact avec une surface chaude, notamment sur une cuisinière.

• N’utilisez jamais d’accessoires ou pièces faites par un autre fabriquant qui n’est pas recommandé ou vendu ; risque de blessure.

• N’utilisez l’appareil que lorsque la poignée est verrouillée. Ne tentez jamais d’introduire vos doigts ou tout autre objet dans la goulotte pour atteindre la nourriture lorsque l’appareil est en fonctionnement.

• Ne retirez jamais le récipient à pulpe lorsque l’appareil est en cours de fonctionnement.

• Assurez-vous que toutes les parties sont correctement installées avant de mettre l’appareil en marche.

• Assurez-vous que le moteur et la lame sont complètement arrêtées avant de démonter et de nettoyer les pièces de l’appareil.

• N’utilisez pas l’appareil si le tamis rotatif est endommagé.

• Débranchez le câble d’alimentation et mettez le commutateur en position

Arrêt avant d’ouvrir le couvercle.

• Éteignez l’appareil et débranchez le câble d’alimentation avant de changer un accessoire ou d’approcher de toute partie mobile.

HR

Pažljivo pročitajte sljedeću uputu prije prvog korištenja uređaja.

• Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući i djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetnim ili mentalnim sposobnostima te osobama bez iskustva i znanja o uporabi uređaja, osim ako im osoba zadužena za njihovu sigurnost nije dala upute o korištenju uređaja.

• Potreban je nadzor nad djecom kako se ne bi igrala aparatom.

• Uređaj se smije priključivati samo na izvore napajanja čiji napon i frekvencija odgovaraju specifikacijama na pločici s nominalnim vrijednostima!

• Nikad ne koristite niti posežite za uređajem ako je- kabel za napajanje oštećen,- kućište uređaja oštećeno.”

• Uređaj se smije priključivati samo na uzemljenu utičnicu. Ako je potrebno, može se koristiti produžni kabel prikladan za 10 A.

• Ako je aparat ili kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili druga kvalificirana osoba da biste izbjegli opasnost.

• Aparat uvijek postavljajte na vodoravnu površinu.

• Prije čišćenja i održavanja uređaj je potrebno isključiti i izvući utikač iz utičnice.

• Uređaj služi samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

• Uređaj je namijenjen samo za korištenje u kućanstvu. Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost za moguće štete nastale zbog neodgovarajućeg ili nepravilnog korištenja uređaja.

• Dok je uređaj priključen na napajanje, nemojte dodirivati oštrice ili umetke rukom ili bilo kakvim alatom.

• Ne uranjajte uređaj u vodu ili drugu tekućinu!

• Prilikom obrade teških tvari uređaj nemojte koristiti neprekidno više od 40 sekundi. Prije ponovnog pokretanja ostavite uređaj da se ohladi.

• Ne dopustite da kabel visi preko ruba stola ili pulta i ne dopustite da dođe u dodir s vrućom površinom, uključujući i štednjak.

• Nikada ne koristite pribor ili dijelove drugih proizvođača koji nisu preporučeni ili se ne prodaju; to može prouzročiti opasnost od ozljeđivanja osoba.

• Uređaj koristite samo kada je ručka zaključana, nikada ne uvlačite prste ili neki predmet unutar cijevi za punjenje dok uređaj radi.

• Ne uklanjajte spremnik pulpe dok uređaj radi.

• Prije uključivanja uređaja provjerite da su svi dijelovi pravilno ugrađeni.

• Uvjerite se da su motor i oštrica u potpunosti zaustavljeni prije rastavljanja i čišćenja.

• Ne koristite uređaj ako je rotirajuće sito oštećeno.

• Isključite napajanje i stavite prekidač u položaj “isključeno” svaki put kad otvarate poklopac.

• Isključite uređaj i isključite ga iz napajanja prije mijenjanja pribora ili pristupa dijelovima koji se pokreću tijekom rada.

28 www.electrolux.com

IT

Biztonsági előírások / Norme di sicurezza

HU

IT

A készülék első használatát megelőzően olvassa el figyelmesen a következő utasításokat.

• Korlátozott fizikai, mentális vagy

érzékelési képességű személy

(ideértve a gyermekeket is), továbbá a készülék használatában nem jártas személy a készüléket csak akkor működtetheti, ha a biztonságáért felelős személy útmutatással látta el vagy gondoskodik a felügyeletéről.

• Gyermekek a készüléket csak felügyelet mellett működtethetik, és

ügyelni kell arra, hogy ne használják játékra.

• A készüléket csak a műszaki adatok címkéjén feltüntetett értékekkel azonos feszültségű és frekvenciájú elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.

• Soha ne használja és ne vegye kézbe a készüléket, ha

– megsérült a tápkábel,

– ha megsérült a burkolat.

• A készülék kizárólag földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva használható. Szükség esetén 10

A áramerősségnek megfelelő hosszabbító kábelt használhat.

• Ha a készülék vagy a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése

érdekében azt a gyártónak, a gyártó

által megbízott szerviznek vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie.

• A készüléket mindig sima, vízszintes munkafelületre helyezze.

• Tisztítás vagy karbantartás előtt a készüléket kapcsolja ki, és húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból!

• A készülék kizárólag beltéri környezetben történő használatra alkalmas.

• Ez a készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas. A gyártó nem vállal semmilyen kötelezettséget a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett esetleges károkért.

• Amíg a készülék az elektromos hálózathoz van csatlakoztatva, a vágókéseket és a csatlakoztatható fejeket soha ne érintse meg sem kézzel, sem más eszközzel.

• A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

• Ha nagy tömegű anyagot dolgoz fel, ne használja a készüléket egyszerre

40 másodpercnél hosszabb ideig.

Újraindítás előtt hagyja lehűlni.

• Ne hagyja asztal vagy munkapult peremén keresztül lógni a hálózati kábelt, ne engedje, hogy tűzhelyet is beleértve forró felülettel érintkezzen a hálózati kábel.

• Sohase használjon más gyártó által gyártott, de nem ajánlott vagy szállított tartozékokat; sérülésveszélyt idézhetnek elő.

• Csak reteszelt fogantyúval használja a készüléket, továbbá a készülék működésekor ne nyúljon az adagolócsőbe az ujjaival vagy egy tárggyal.

• Ne vegye ki a készülék működésekor a gyümölcshúsgyűjtőt.

• A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy megfelelően van-e minden alkatrész beszerelve.

• Szétszerelés és tisztítás előtt ellenőrizze, hogy teljesen leállt-e a motor és a kés.

• Ne használja a készüléket, ha sérült a forgó szűrő.

• Mielőtt a fedelet felnyitná, kérjük, húzza ki a készülék hálózati vezetékét,

és a kapcsolót fordítsa kikapcsolt

állásba.

• Mielőtt a tartozékokat cserélné, vagy a mozgó alkatrészek valamelyikéhez hozzányúlna, feltétlenül kapcsolja ki

és áramtalanítsa a készüléket.

BG

CS

DA

DE

EE

EN

ES

FI

FR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

NO

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta.

• L’apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone, compresi i bambini, con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o con esperienza e/o competenze insufficienti, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o non vengano da essa istruite sull’utilizzo dell’apparecchio.

• Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l’apparecchio.

• L’apparecchio può essere collegato solo a una fonte di alimentazione con tensione e frequenza conformi alle specifiche riportate sulla targhetta delle caratteristiche.

• Non utilizzare l’apparecchio se

– il cavo di alimentazione è danneggiato,

– il rivestimento esterno è danneggiato.

• Collegare l’apparecchio esclusivamente a prese dotate di messa a terra. Se necessario, è possibile utilizzare una prolunga tipo

10 A.

• Se l’apparecchio o il cavo di alimentazione sono danneggiati, richiederne la sostituzione al produttore, a un suo agente dell’assistenza tecnica o a una persona egualmente qualificata per evitare rischi.

• Posizionare sempre l’apparecchio su una superficie piana e regolare.

• Spegnere l’apparecchio e scollegarlo dall’alimentazione di rete prima di ogni operazione di pulizia e manutenzione.

• Da utilizzare esclusivamente in interni.

• Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati da uso improprio o non corretto.

• Non toccare le lame, gli inserti né alcuno strumento con le mani quando l’apparecchio è collegato all’alimentazione.

• Non immergere l’apparecchio in acqua o in altri liquidi.

• Quando il contenuto della ciotola presenta una notevole consistenza, non utilizzare l’apparecchio in modo continuo per più di 40 secondi. Prima di riavviarlo, lasciarlo raffreddare.

• Non lasciare pendere il cavo dal bordo del tavolo o del piano di lavoro; non lasciare che entri a contatto con superfici calde, incluso il forno.

• Non utilizzare mai accessori o pezzi di ricambio venduti da altri produttori o non consigliati; ciò potrebbe comportare rischio di lesioni alle persone.

• Utilizzare l’apparecchiatura solo dopo aver bloccato l’impugnatura; non tentare mai di raggiungere un oggetto inserendo le dita nel tubo di alimentazione mentre l’apparecchiatura è in funzione.

• Non rimuovere il recipiente di raccolta della polpa se l’apparecchiatura è in funzione.

• Assicurarsi che tutti i pezzi siano montati correttamente prima di accendere l’apparecchiatura.

• Assicurarsi che il motore e le lame siano completamente fermi prima di smontare e pulire l’apparecchiatura.

• Non utilizzare l’apparecchiatura se il setaccio rotante è danneggiato.

• Scollegare l’alimentazione elettrica e portare l’interruttore in posizione OFF quando si apre il coperchio.

• Spegnere l’apparecchiatura e scollegarla dalla rete elettrica prima di sostituire gli accessori o toccare parti mobili.

PL

PT

RO

RU

SK

SL

SR

SV

TR

UK

29

Première utilisation /

Üzembe helyezés /

Početak rada

Operazioni preliminari

FR

1. L’appareil ne fonctionnera que si toutes ses pièces

sont correctement assemblées et que le couvercle a été correctement verrouillé à l’aide de la poignée.

2. Placez le collecteur de jus dans l’appareil.

3. Placez les deux filtres dans le collecteur de jus.

Le grand filtre doit être correctement ajusté sur l’ensemble. Le petit filtre s’encastre dans le grand filtre.

Assurez-vous qu’ils sont correctement positionnés (vous devez entendre un déclic).

HR

1. Uređaj će raditi isključivo ako

su svi dijelovi ispravno sastavljeni i poklopac je ispravno pričvršćen ručicom.

2. Postavite sakupljač soka u uređaj.

3. Stavite dva filtra u posudu za prikupljanje soka.

Veći filtar mora čvrsto sjesti. Mali filtar stavlja se u veliki filtar.

Osigurajte da se zaključaju na mjestu

(“klik”).

HU

1. Csak akkor működik a készülék,

ha minden alkatrészét megfelelően beszerelte, és a fogantyúval a fedelet a helyén rögzítette.

2. Tegye a gyümölcslégyűjtőt a készülékbe.

3. Helyezze a két szűrőt a légyűjtő tartályba,

a nagyobb szűrő szorosan illeszkedjen a meghajtóegységre. A ki sebb szűrő a nagyobb szűrő belsejébe illeszkedik. Ellenőrizze, hogy biztonságosan rögzült-e (hallható kattanás).

IT

1. Il dispositivo funzionerà solamente

se tutte le parti sono state adeguatamente assemblate e se il coperchio è stato correttamente bloccato in posizione con l’impugnatura.

2. Posizionare la vaschetta di raccolta del succo nel dispositivo.

3. Inserire i due filtri nella vaschetta di raccolta del succo,

assicurandosi che il filtro più largo sia accuratamente installato nell’unità. Il filtro più piccolo si inserisce perfettamente in quello più largo. Assicurarsi che siano ben inseriti (si deve udire un “clic”).

IT

30 www.electrolux.com

FR

4. Placez le récipient à pulpe sur l’appareil en l’inclinant légèrement vers l’avant.

Insérez la partie supérieure en premier puis poussez pour faire rentrer la partie inférieure.

5. Maintenez le couvercle au dessus du filtre, abaissez-le pour le mettre en position,

puis rabattez la poignée sur le couvercle pour le maintenir en place (vous entendrez un « clic »).

Assurez-vous que les poignées sont verrouillées en position des deux côtés du couvercle.

6. Glissez le pousseur dans la goulotte

en alignant la rainure présente dans le pousseur avec la petite protubérence

à l’intérieur de la goulotte.

EE

EN

ES

FI

FR

HR

HU

IT

HR

4. Postavite spremnik kaše u uređaj,

lagano ga nagnuvši prema naprijed.

Prvo umetnite gornji, a zatim gurnite donji dio.

5. Držite poklopac iznad filtra i spustite ga u položaj,

gurnite ručicu u poklopac da se pričvrsti u svom položaju (klik). Osigurajte da je ručica pričvršćena na obje strane poklopca.

6. Ubacite pritiskač u cijev za punjenje

poravnavajući utor na pritiskaču s malom izbočinom na unutarnjoj strani cijevi za punjenje.

LT

LV

NL

NO

HU

IT

4. Kissé előredöntve tegye a

gyümölcshús gyűjtőt a készülékbe.

Először a felső, majd az alsó részét tolja a helyére.

5.

Tegye a fedelet a szűrő fölé, majd engedje le a helyére,

hajtsa le a fogantyút a fedélre, hogy azt a helyén rögzítse (“kattanás”). Ellenőrizze, hogy a fogantyú a fedél mindkét oldalán megfelelően reteszelődött-e.

6. Olyan módon csúsztassa a nyomórudat az adagolócső,

hogy a nyomórúdban lévő horonyba, hogy az adagolócsőben lévő kiemelkedés illeszkedjen bele.

4. Posizionare il recipiente di raccolta della polpa

nel dispositivo inclinandolo leggermente in avanti.

Inserire prima la cima del recipiente e quindi spingere il fondo.

5. Posizionare il coperchio sopra il filtro e abbassarlo in posizione,

far scattare l’impugnatura sul coperchio per fermarla in posizione

(si deve udire un “clic”). Assicurarsi che l’impugnatura sia bloccata in posizione su entrambi i lati del coperchio.

6. Infilare lo spingitore nel tubo di alimentazione

allineando la scanalatura nello spingitore con la piccola protuberanza sull’interno del tubo di alimentazione.

TR

UK

PL

PT

RO

RU

SK

SL

SR

SV

BG

CS

DA

DE

31

Première utilisation /

Üzembe helyezés /

Početak rada

Operazioni preliminari

FR

7. Placez la cruche à jus sous le bec verseur.

8. Pour séparer la mousse et le jus lorsque vous le versez dans un verre,

insérez le séparateur de mousse en le faisant glisser dans la cruche à jus.

HR

7. Postavite vrč za sok ispod grlića. 8. Za odvajanje pjene od soka tijekom lijevanja soka u čašu,

umetnite separator pjene u vrč za sok.

HU

7. Tegye a gyümölcslétartály a kifolyócső alá.

8. Pohárba töltéskor, a habnak a gyümölcslétől való elválasztásához,

a gyümölcslétartályba csúsztatásával helyezze be a hableválasztó lapkát.

IT

7. Posizionare la caraffa per il succo sotto il beccuccio.

8.

Per separare la schiuma dal succo quando si eroga il succo nel bicchiere,

inserire il separatore di schiuma

infilandolo nella caraffa del succo.

32 www.electrolux.com

IT

Consignes d'utilisation /

Tejhabosításhoz /

Pjene od mlijeka

Istruzioni d’uso

FR

1. Branchez le cordon d’alimentation dans la prise de courant,

mettez l’appareil en fonctionnement en tournant la manette sur « 1 », vitesse minimale ou « 2 » (vitesse normale).

La vitesse « 1 » est tout spécialement adaptée aux fruits et légumes mous.

La vitesse « 2 » est adaptée à tous les autres types de fruits et légumes.

2. Introduisez des morceaux prédécoupés dans la goulotte.

3. Pressez-les doucement vers le bas, en direction du filtre en rotation

,

à l’aide du pousseur. Remarque : n’exercez pas de trop forte pression sur le pousseur car cela pourrait affecter la qualité du résultat final ou même provoquer l’arrêt du filtre.

3. Pritiskačem ih lagano pritisniteprema dolje,

prema rotirajućem filtru . Napomena: ne gurajte pritiskač prejako, jer to može umanjiti kvalitet rezultata te čak može i zaustaviti filtar.

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

HR

1. Uključite utikač u utičnicu, uključite uređaj

okretanjem kontrolne tipke na postavku «1» za nižu brzinu ili «2»

(normalna brzina). Brzina «1» posebno je prikladna za meko voće i povrće.

Brzina «2» prikladna je za svo voće i povrće.

2. Prethodno odrezane komade stavite u cijev za punjenje.

HU

IT

1. Csatlakoztassa a hálózati kábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzathoz,

majd a szabályozógomb ”1” (alacsonyabb fordulatszám) vagy “2” (normál fordulatszám) állásba forgatásával kapcsolja be a készüléket. A “1” fordulatszám különösen megfelelő puha gyümölcsök és zöldségek esetében. A “2” fordulatszám mindenféle gyümölcs és zöldség esetében megfelelő.

1. Collegare la spina alla presa di corrente,

accendere il dispositivo ruotando la manopola di controllo sull’impostazione “1” per la velocità ridotta o “2” per la velocità normale.

La velocità “1” è particolarmente adatta per verdura e frutta morbida.

La velocità “2” è adatta per tutti i tipi di frutta e verdura.

2. Tegye az előszeletelt darabokat az adagolócsőbe.

2. Mettere i pezzetti già tagliati nel tubo di alimentazione.

3. Óvatosan nyomja a nyomórúddal a lefelé,

a forgó szűrő irányába.

Megjegyzés: ne nyomja túl nagy erővel a nyomórudat, mivel ez befolyásolhatja a lé minőségét, és a szűrő leállítását okozhatja.

3. Premerli gentilmente verso il filtro ruotante

servendosi dello spingitore.

Nota: non esercitare troppa pressione sullo spingitore, in quanto ciò potrebbe influenzare la qualità del risultato finale e potrebbe comportare l’arresto del filtro.

TR

UK

SK

SL

SR

SV

PL

PT

RO

RU

BG

CS

DA

DE

33

Consignes d'utilisation /

Tejhabosításhoz /

Pjene od mlijeka

Istruzioni d’uso

FR

4. N’insérez jamais vos doigts ou un objet dans la goulotte.

5.

Une fois tous vos ingrédients pressés et que le jus ne coule plus,

tournez le bouton sur la position « 0 » et attendez que le filtre s’arrête de tourner.

Vous pouvez alors débranchez la fiche de la prise murale.

HR

4. Nikad ne stavljajte prste ili predmete u otvor za punjenje.

5.

Nakon što ste obradili sve sastojke i protok soka je zaustavljen,

okrenite dugme u položaj ‘0’ i pričekajte dok se filtar prestane okretati.

Zatim izvucite utikač iz utičnice.

HU

4. Sohase dugja az ujját vagy egy tárgyat az adagolócsőbe.

5.

Az összes hozzávaló feldolgozása után,

fordítsa a gombot ‘0’ állásba,

és várja meg, amíg a szűrő forgása leáll.

Ekkor húzza ki a hálózati vezetéket a fali konnektorból.

IT

4. Non inserire mai le dita o un oggetto nel tubo di alimentazione.

5.

Dopo aver utilizzato tutti gli ingredienti e quando il flusso del succo si è fermato,

portare la manopola in posizione ‘0’ e attendere finché il filtro non abbia terminato di ruotare.

Quindi estrarre la spina dalla presa di corrente.

34 www.electrolux.com

IT

Nettoyage /

Tisztítás /

Čišćenje

Pulizia

FR

HR

1. Éteingnez l’appareil,

débranchez la fiche de la prise d’alimentation et attendez jusqu’à ce que le filtre ait fini sa rotation.

2.

Retirez les parties détachables du moteur.

Retirez le pousseur. Libérez la poignée.

3. Enlevez le couvercle. Retirez le récipient à pulpe.

1. Isključite uređaj,

izvucite utikač iz utičnice i pričekajte dok se filtar prestane okretati.

2.

Skinite odvojive dijelove s motorne jedinice.

Skinite pritiskač. Otvorite ručicu.

3. Skinite poklopac. Skinite spremnik kaše.

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

HU

IT

1. Kapcsolja ki a készüléket,

húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból, majd várjon, amíg megszűnik a forgó szűrő forgása.

2.

Vegye ki a kivehető alkatrészeket a motoros részből.

Húzza ki a nyomórudat. Hajtsa le a fogantyút.

1. Spegnere il dispositivo,

rimuovere la spina dalla presa di corrente e attendere finché il filtro non abbia terminato di ruotare.

2.

Rimuovere le parti smontabili dall’unità motoria.

Rimuovere lo spingitore e muovere l’impugnatura.

3. Vegye le a fedelet. Húzza ki a gyümölcshúsgyűjtőt.

3. Togliere il coperchio. Rimuovere il recipiente di raccolta della polpa.

SK

SL

SR

SV

PL

PT

RO

RU

TR

UK

BG

CS

DA

DE

35

Nettoyage /

Tisztítás /

Čišćenje

Pulizia

FR

4. Retirez le collecteur de jus et le filtre ensemble.

5. Nettoyez ces parties avec la brosse de lavage, sous l’eau chaude,

avec un peu de liquide vaisselle, puis rincez-les sous l’eau.

6. Nettoyez le moteur avec un chiffon humide.

Ne plongez jamais le moteur dans l’eau et ne le rincez jamais sous l’eau du robinet. Évitez de toucher les lames tranchantes. Entreposez l’appareil dans un environnement sec.

HR

4. Skinite spremnik soka zajedno s filtrom.

5. Očistite te dijelove četkom u toploj vodi

s malo sredstva za čišćenje i isperite ih pod slavinom.

6. Vlažnom krpom očistite bazu motora,

nikad ne potapajte motor u vodu i ne ispirite ga pod slavinom.

Izbjegavajte dodirivanje oštrica.

Uređaj pohranite na suhom mjestu.

HU

4. A szűrővel együtt húzza ki a gyümölcslégyűjtőt.

5. Kevés mosogatószeres meleg vízzel,

tisztítsa meg ezen alkatrészeket, majd öblítse le a csap alatt.

6. Nedves kendővel tisztítsa meg a motorrészt,

sohase mártsa vízbe vagy öblítse csap alatt a motorrészt.

Kerülje az éles pengék érintését.

Száraz helyen tárolja a készüléket.

IT

IT

4. Rimuovere la vaschetta di raccolta del succo insieme al filtro.

5. Pulire queste parti servendosi della spazzola di pulitura in acqua calda

con un po’ di detersivo per piatti e sciacquarle sotto il rubinetto.

6. Pulire la base motoria con un panno umido,

non immergere mai la base motoria nell’acqua né risciacquarla sotto il rubinetto. Evitare di toccare le lame affilate. Riporre il dispositivo in un luogo asciutto.

36 www.electrolux.com

FR

HR

HU

IT

Gestion des pannes /

Hibaelhárítás /

Rješavanje problema

Ricerca ed eliminazione dei guasti

Problème

L’Extracteur de Jus ne s’allume pas.

Cause possible

Les composants ne sont pas installés correctement.

Le sélecteur de vitesse n'est pas sur la bonne position.

La fiche n'est pas correctement insérée dans la prise de courant.

Problème fonctionnel Il se peut que l’appareil ait toujours un dysfonctionnement après les contrôles que nous recommandons.

L’appareil produit un bruit, une odeur, une fumée et une température élevée anormaux.

Problème fonctionnel

Solution

Vérifiez si tous les composants sont correctement installés.

Choisissez la vitesse appropriée.

Vérifiez le branchement entre la fiche et la prise de courant, ou essayez une autre prise.

Contactez le service habilité.

Débranchez le câble d'alimentatin, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez le service habilité.

Problem

Sokovnik se ne UKLJUČUJE.

Uređaj nakon preporučenih pregleda još uvijek ne može raditi dobro.

Uređaj pokazuje smetnje poput buke, mirisa, dima i povišene temperature.

Mogući uzrok

Komponente nisu ispravno pričvršćene.

Birač brzine nije u ispravnom položaju.

Utikač nije dobro utaknut u utičnicu.

Funkcionalni problem

Funkcionalni problem

Problema

Lo spremiagrumi non si accende.

Il dispositivo continua a non funzionare bene anche dopo i controlli da noi raccomandati.

Il prodotto è soggetto ad anomalie quali rumore, odore sgradevole, vapore e incremento della temperatura.

Causa possibile

I componenti non sono stati installati correttamente.

Il selettore della velocità non è in posizione corretta.

La spina non è correttamente connessa alla presa di corrente.

Problema funzionale

Problema funzionale

Rješenje

Provjerite jesu li sve komponente ispravno pričvršćene na mjesto.

Odaberite odgovarajuću brzinu.

Provjerite spoj utikača i utičnice ili isprobajte drugu utičnicu.

Kontaktirajte ovlaštenog servisera.

Isključite iz napajanja, prekinite uporabu i kontaktirajte ovlaštenog servisera.

Probléma

Nem kapcsolható BE a Gyümölcsfacsaró.

Lehetséges ok

Nincsenek megfelelően rögzítve az alkatrészek.

Nincs megfelelő helyzetben a fordulatszámválasztó.

A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva a csatlakozóaljzathoz.

Az általunk ajánlott ellenőrzések után, még mindig nem működik megfelelően a készülék.

Olyan rendellenességek jelentkeznek a terméknél, mint zaj, szag, füst és a hőmérsékletének a növekedése.

Működési probléma

Működési probléma

Megoldás

Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően van e a helyére rögzítve.

Megfelelő fordulatszámot válasszon.

Ellenőrizze a csatlakozóaljzatnál a csatlakozást, vagy próbálja másik csatlakozóaljzattal használni.

Forduljon hivatalos szervizhez.

Bontsa a hálózati kábel csatlakozódugójának csatlakozását, fejezze be a használatát és forduljon hivatalos szervizhez.

Soluzione

Verificare che tutti i componenti siano correttamente bloccati in posizione.

Scegliere la velocità adatta.

Verificare la connessione della spina alla presa o provare una presa diversa.

Contattare il servizio di assistenza autorizzato.

Scollegare la presa di corrente, non riutilizzare e contattare il servizio di assistenza autorizzato.

PL

PT

RO

RU

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

SK

SL

SR

SV

TR

UK

BG

CS

DA

DE

37

FR

Mise au rebut /

Hulladékkezelés /

Odlaganje

Smaltimento

Appareils usagés

Mise au rebut

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage sont sans danger pour l'environnement et recyclables. Les éléments en plastique sont identifiés par des marquages comme

>PE<, >PS<, etc.

Veuillez jeter les emballages dans les conteneurs appropriés de votre centre local de traitement des déchets.

Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique qu'il ne doit pas

être jeté avec les ordures ménagères.

Il doit de préférence être confié à un centre de recyclage adapté au traitement des équipements électriques et

électroniques. En vous assurant que ce produit est recyclé correctement, vous contribuerez à éviter les conséquences néfastes pour l'environnement et la santé que pourrait avoir une mauvaise gestion de ce produit en fin de vie. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez votre centre local, votre service de traitement des ordures ménagères, ou le magasin qui vous a vendu ce produit.

HR

Odlaganje

Materijali za pakiranje

Ambalaža je bezopasna za okoliš i može se reciklirati. Plastične komponente prepoznaju se po oznakama, npr. >PE<,

>PS< itd.

Molimo vas da materijal za pakiranje odložite u odgovarajuću kantu kod ustanove za otpad u vašoj zajednici.

Stari uređaj

Simbol na proizvodu ili na ambalaži znači da ovaj proizvod možda neće moći biti obrađen kao kućni otpad. Potrebno ga je predati na odgovarajuće mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Osiguravanjem pravilnog zbrinjavanja ovog proizvoda pomažete u sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, koje može uzrokovati nepravilno zbrinjavanje ovog proizvoda. Podrobnije informacije o recikliranju ovog proizvoda potražite u lokalnoj gradskoj upravi, komunalnom poduzeću ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

HU

Hulladékkezelés

Csomagolóanyagok

A csomagolóanyagok környezetbarát anyagok és újrahasznosíthatók. A csomagolás műanyagból készült darabjait meghatározott jelölések azonosítják, például >PE<, >PS< stb.

A csomagolóanyagokat a megfelelő lakossági hulladékgyűjtőkbe kell helyezni.

Leselejtezés

A terméken vagy a csomagoláson lévő jelzés arra figyelmeztet, hogy a termék nem dobható ki háztartási hulladékgyűjtőbe. Ha a termék használhatatlanná vagy fölöslegessé válik, hulladékkezelés céljából adja le olyan speciális gyűjtőhelyen, amely biztosítja az elektromos és elektronikus eszközök

újrahasznosítását. A termék megfelelő hulladékkezelésével megelőzhető a környezetre és az egészségre gyakorolt olyan káros következmények kialakulása, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés okozna. A termék

újrahasznosításával kapcsolatban a helyi

önkormányzatnál, egy hulladékkezelést végző vállalatnál, illetve a terméket

árusító szaküzletben kérhet további felvilágosítást.

IT

Smaltimento

Materiali di imballaggio

I materiali di imballaggio utilizzati sono ecologici e riciclabili. I componenti in plastica sono contrassegnati dalle indicazioni >PE<, >PS<, e così via.

Smaltire i materiali di imballaggio negli appositi contenitori presso le isole ecologiche locali.

Apparecchio usato

Il simbolo riportato sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che questo prodotto non può essere considerato un normale rifiuto domestico, ma che deve invece essere smaltito presso un apposito punto di raccolta specializzato nel riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo scrupoloso rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio contattare il proprio comune di residenza, la discarica o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

38 www.electrolux.com

A

B

C

J

K

L

H

I

G

F

D

E

LT LV

Sudedamosios dalys

A. Stūmiklis

B. Dangtis

C. Filtras

D. Sulčių rinkiklis

E. Minkštimo konteineris

F. Valdymo rankenėlė

G. Variklio pagrindas

H. Rankena

I. Snapelis

J. Sulčių ąsotis

K. Ąsočio dangtis

L. Putų atskyriklis

Sastāvdaļas

A. Stampa

B. Vāks

C. Filtrs

D. Sulas savācējs

E. Biezumu tilpne

F. Vadības poga

G. Motora pamatne

H. Rokturis

I. Tekne

J. Sulas krūze

K. Krūzes vāks

L. Putu atdalītājs

NL

Onderdelen

A. Duwer

B. Deksel

C. Filter

D. Sapreservoir

E. Pulpopvangbak

F. Bedieningsknop

G. Motorbasis

H. HendelI

I. Mondstuk

J. Sapkan

K. Kandeksel

L. Schuimscheider

NO

Komponenter

A. Stapper

B. Lokk

C. Filter

D. Saftoppsamler

E. Fruktkjøttbeholder

F. Kontrollbryter

G. Motorenhet

H. Klemmer

I. Drivaksel

J. Juicemugge

K. Lokk

L. Skumskiller

PL

PT

RO

RU

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

SK

SL

SR

SV

TR

UK

BG

CS

DA

DE

39

Saugos patarimas / Drošības instrukcijas

LT

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas.

• Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kuriems būdingi sumažėję fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai arba kuriems trūksta patirties ar žinių, nebent juos prižiūrėtų arba instruktuotų už tokių asmenų saugumą atsakingas asmuo.

• Reikia užtikrinti, kad vaikai nežaistų su prietaisu.

• Prietaisas gali būti prijungtas tik prie maitinimo šaltinio, kurio įtampa ir dažnis atitinka duomenų plokštelėje pateiktas specifikacijas!

• Niekada nenaudokite ar nekelkite prietaiso, jei pažeistas elektros maitinimo laidas arba korpusas.

• Prietaisas turi būti įjungtas tik į įžemintą lizdą. Jei reikia, galima naudoti 10 A tinkantį ilginamąjį laidą.

• Jei prietaisas arba elektros maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninės priežiūros atstovas arba kitas kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

• Prietaisą visada dėkite ant lygaus paviršiaus.

• Prieš prietaisą valant ir atliekant jo techninę priežiūrą, jį būtina išjungti ir iš elektros lizdo ištraukti maitinimo laido kištuką.

• Prietaisas skirtas naudoti tik namuose.

• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Gamintojas negali prisiimti jokios atsakomybės už galimą žalą, patirtą dėl netinkamo naudojimo.

• Niekada nelieskite ašmenų ar įdėklų ranka ar kokiu nors įrankiu, jei prietaisas įjungtas į tinklą.

• Nemerkite prietaiso į vandenį ir kitus skysčius.

• Apdorodami didelius kiekius, nenaudokite prietaiso be pertraukos ilgiau nei 40 sekundžių. Prieš pradėdami jį vėl naudoti leiskite atvėsti.

• Neleiskite, kad laidas kabėtų per stalo ar stalviršio kraštą, liestis su karštu paviršiumi, įskaitant viryklę.

• Niekada nenaudokite priedų ar dalių, kurias gamina kiti gamintojai ir nėra rekomenduojamos ar parduodamos; žmonėms gali kelti sužeidimų pavojų.

• Prietaisą naudokite tik tada, kai rankena yra užfiksuota; niekada nekiškite pirštų ar daiktų į tiekimo vamzdį, kol prietaisas veikia.

• Neišimkite minkštimo konteinerio, kol prietaisas veikia.

• Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad visos dalys yra teisingai surinktos.

• Prieš išrinkdami ar valydami įsitikinkite, kad variklis ir peiliai visiškai sustojo.

• Nenaudokite prietaiso, jeigu sukamasis tinklinis filtras yra pažeistas.

• Prieš atidarydami dangtį, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir išjunkite jungiklį.

• Prieš keisdami priedus arba liesdami dalis, kurios prietaisui veikiant juda, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.

LV

Pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, uzmanīgi izlasiet tālāk minētos norādījumus.

• Šī ierīce nav piemērota, lai to lietotu personas (tostarp bērni) ar kustību, maņu un garīgās attīstības traucējumiem vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja vien tās neuzrauga vai nav apmācījusi persona, kas atbild par viņu drošību.

• Uzraugiet, lai bērni nerotaļātos ar ierīci.

• Ierīci drīkst pievienot tikai tādam strāvas padeves avotam, kura spriegums un frekvence atbilst norādēm uz tehnisko datu plāksnītes!

• Nekad nelietojiet ierīci vai neņemiet to rokās, ja – ir bojāts barošanas vads;– ir bojāts ierīces korpuss.

• Ierīci drīkst pievienot tikai zemētai kontaktligzdai. Ja nepieciešams, var izmantot pagarinātāju, kas piemērots

10 A lielam strāvas stiprumam.

• Ja ierīce vai barošanas vads ir bojāti, lai izvairītos no riska, tas jānomaina servisa centrā vai citai kvalificētai personai.

• Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas darba virsmas.

• Pirms tīrīšanas un apkopes ierīce ir jāizslēdz un jāatvieno no elektrotīkla.

• Ierīci drīkst lietot tikai telpās.

• Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai mājās. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas izmantošanas dēļ.

• Nepieskrieties asmeņiem vai starplikām ar rokām vai darbarīkiem, ja ierīce ir pievienota strāvai.

• Nemērciet ierīci ūdenī vai citos

šķidrumos.

• Apstrādājot lielu produktu daudzumu, ierīci nepārtraukti izmantot drīkst ne ilgāk par 40 sekundēm. Pirms darbības atsākšanas ļaujiet tai atdzist.

• Neļaujiet vadam karāties pāri galda vai letes malai, neļaujiet vadam saskarties ar karstu virsmu, tai skaitā plīti.

• Nedrīkst izmantot citu, neieteiktu rūpnīcu izgatavotus vai pārdotus piederumus vai detaļas; tas var radīt savainojumu risku personām.

• Izmantojiet ierīci tikai tad, kad rokturis ir bloķēts, nedrīkst likt padevējcaurulē pirkstus vai priekšmetus, kamēr ierīce darbojas.

• Nenoņemiet biezumu tvertni, kad ierīce darbojas.

• Pirms ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, vai visas daļas ir pareizi uzstādītas.

• Pirms izjaukšanas un tīrīšanas pārliecinieties, ka motora un asmens ir pilnīgi apstājušies.

• Nelietojiet ierīci ar sabojātu rotējošo sietu.

• Atverot vāku, atvienojiet ierīci no barošanas un izslēdziet to ar slēdzi.

• Pirms piederumu maiņas vai pieskaršanās kustīgām detaļām, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no barošanas.

40 www.electrolux.com

Veiligheidsadvies / Sikkerhetsråd

NL

NO

Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid bij of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor hun veiligheid.

• Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen.

• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het modelplaatje.

• Gebruik of til het apparaat nooit op als

- de voedingskabel is beschadigd, - de behuizing is beschadigd.

• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kunt u een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor 10 A.

• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden.

• Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond.

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met reiniging of onderhoud begint.

• Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.

• Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik.

• Raak nooit de bladen of inzetdelen aan met uw hand of met gereedschap als het apparaat op het stopcontact is aangesloten.

• Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.

• Gebruik het apparaat niet langer dan

40 seconden achter elkaar bij het verwerken van grote hoeveelheden ingrediënten. Laat het apparaat eerst even afkoelen voordat u het opnieuw start.

• Laat het snoer niet over de rand van een tafel of werkblad hangen en zorg dat het snoer niet in contact komt met een heet oppervlak, inclusief het fornuis.

• Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten die niet door ons worden aanbevolen of verkocht; dit brengt het risico van persoonlijk letsel met zich mee.

• Gebruik het apparaat alleen wanneer de handgreep vergrendeld is. Steek nooit uw vingers of een object in de vulbuis terwijl het apparaat in bedrijf is.

• Verwijder de pulpopvangbak niet wanneer het apparaat in bedrijf is.

• Controleer of alle onderdelen correct zijn gemonteerd voordat u het apparaat inschakelt.

• Controleer of de motor en mes volledig zijn gestopt voordat u het apparaat demonteert en reinigt.

• Gebruik het apparaat niet als de roterende zeef beschadigd is.

• Schakel de stroom uit en zet de schakelaar in de uit stand als u het deksel opent.

• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de accessoires verwisselt of draaiende onderdelen aanraakt.

BG

CS

DA

DE

EE

EN

ES

FI

FR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

NO

Les følgende anvisninger nøye før du bruker apparatet for første gang.

• Apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring eller kunnskap, med mindre de under tilsyn av en ansvarlig person får opplæring i bruk av apparatet.

• Pass på at barn ikke leker med apparatet.

• Apparatet kan bare kobles til en strømkilde med samme spenning og frekvens som er angitt på typeskiltet!

• Ikke bruk eller løft apparatet hvis strømledningen eller huset er skadet.

• Apparatet skal bare kobles til en jordet kontakt. En skjøteledning beregnet på 10 A kan brukes hvis det er nødvendig.

• Hvis apparatet eller strømledningen er skadet, må de skiftes av produsenten, et autorisert servicesenter eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.

• Apparatet skal alltid plasseres på et plant og jevnt underlag.

• Apparatet må slås av og støpselet trekkes ut før rengjøring og vedlikehold.

• Apparatet er bare beregnet på innendørs bruk.

• Dette apparatet er bare beregnet på husholdningsbruk. Produsenten påtar seg ikke erstatningsansvar for eventuelle skader som følge av upassende eller feilaktig bruk.

• Ta aldri på knivene elller innsatsene med hånden eller eventuelle redskaper mens apparatet er koblet til strømforsyningen.

• Ikke senk apparatet i vann eller andre væsker.

• Når apparatet går med høy belastning, må det ikke brukes i mer enn 40 sekunder kontinuerlig. La apparatet avkjøle før du starter det igjen.

• Ikke la ledningen henge over kanten på bordet eller benken, og ikke la ledningen komme i kontakt med varme overflater, inkludert komfyren.

• Bruk aldri tilbehør eller deler laget av andre produsenter som ikke er anbefalt eller solgt, da dette kan øke risikoen for personskade.

• Bruk kun apparatet når håndtaket er låst, og putt aldri fingrene eller et objekt inn i materøret mens apparatet er på.

• Ikke fjern fruktkjøttbeholderen mens apparatet er i bruk.

• Sørg for at alle deler er korrekt montert før du slår på apparatet.

• Sørg for at motoren og bladet har stoppet helt før demontering og rengjøring.

• Ikke bruk apparatet hvis den roterende silen er skadet.

• Når du åpner lokket, må du passe på at produktet ikke er koblet til veggen og at det står i av-posisjon.

• Slå av produktet og koble det fra veggen før du bytter ut tilbehør eller du skal i nærheten av bevegelige deler.

TR

UK

PL

PT

RO

RU

SK

SL

SR

SV

41

Naudojimo pradžia /

Het eerste gebruik /

Darba sākšana

Slik kommer du i gang

LT

1. Prietaisas veiks tik tada,

kai visos dalys bus tinkamai surinktos ir tinkamai uždėtas ir rankena užfiksuotas dangtis.

2. Įdėkite sulčių rinkiklį į prietaisą.

3. Įdėkite du filtrus į sulčių rinkiklį;

didysis filtras privalo tinkamai užsifiksuoti veržiamajame įtaise. Mažasis filtras įtaisomas didžiajame filtre. Įsitikinkite, ar jie tinkamai užsifiksuoja (pasigirsta spragtelėjimas).

LV

1. Ierīce darbojas tikai tad,

ja visas tās daļas ir pareizi samontētas, un vāku ir pienācīgi bloķēts vietā ar rokturi.

2. Ievietojiet sulas savācēju ierīcē.

3. Ievietojiet abus filtrus sulas savācējā;

lielākajam filtram ir droši jānofiksējas. Mazākais filtrs atrodas lielākajā filtrā. Pārliecinieties, ka tie nofiksējas ar klikšķi.

NL

1. Het apparaat functioneert alleen als alle onderdelen

correct zijn geplaatst en de deksel correct met de hendel op zijn plaats is vergrendeld.

2. Plaats het sapreservoir in het apparaat.

3. Doe de twee filters in het sapreservoir,

het grote filter moet goed op de koppeling passen. Het kleine filter past in het grote filter.

Zorg ervoor dat ze op hun plaats vallen (“klikken”).

NO

1. Apparatet fungerer bare hvis

alle delene er satt sammen riktig og lokket er ordentlig festet ved hjelp av klemmene.

2. Sett saftoppsamleren i apparatet.

3. Sett de to filtrene i saftoppsamleren.

Det store filteret skal sitte godt fast. Det lille filteret skal plasseres inni det store filteret. Sørg for at de sitter godt (“klikk”).

42 www.electrolux.com

LT

4. Padėkite minkštimo konteinerį ant prietaiso truputį

jį palenkdami į priekį. Pirmiausiai įkiškite viršų ir tada pastumkite apačią.

5.

Laikykite dangtį virš filtro ir nuleiskite jį į jo vietą,

ant dangčio uždėkite rankeną, kad jį užfiksuotumėte (turi pasigirsti spragtelėjimas). Įsitikinkite, kad rankena tinkamai užsifiksavo abejose dangčio pusėse.

6. Pastumkite stūmiklį į įdėjimo vamzdį,

atitaikydami stūmiklio griovelį ir mažą iškyšą įdėjimo vamzdyje.

LV

4. Biezumu tilpni ievietojiet ierīcē to viegli

pieliecot uz priekšu. Sākumā ievietojiet augšdaļu, pēc tam apakšējo daļu.

5. Turiet vāku virs filtra un virziet uz leju vietā,

satveriet un virziet rokturi uz vāka līdz tas nofiksējas vietā (ar

“klikšķi”). Pārliecinieties, lai rokturis tiktu nofiksēts abās vāka pusēs.

6. Ieslidiniet stampu padevējcaurulē saskaņojot

stampas gropi ar nelielu izcilni padevējcaurules iekšpusē.

NL

4. Plaats de pulpopvangbak in het apparaat door hem licht naar voren te kantelen.

Steek eerst de bovenkant naar binnen en duw vervolgens de onderkant op zijn plaats.

5. Houd de deksel boven de filter en laat hem op zijn plaats zakken.

Klik de hendel vast op de deksel.

Zorg ervoor dat de hendel aan beide kanten van het deksel op z’n plaats valt.

6. Schuif de duwer in de vulbuis door de inkeping

in de duwer uit te lijnen met het kleine uitsteeksel aan de binnenkant van de vulbuis.

PL

PT

RO

RU

SK

SL

SR

SV

NO

4. Plasser fruktkjøttbeholderen i apparatet

ved å stille den litt på skrå fremover. Sett inn toppen og skyv deretter bunnen på plass.

5. Hold lokket over filteret og sett det på plass,

fest håndtaket på lokket for

å låse det på plass (“klikk”). Sørg for at håndtaket sitter godt fast på begge sider av lokket.

6.

Sett sporene i stapperen mot forhøyningen på innsiden av matrøret, og

skyv stapperen inn i materøret.

TR

UK

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

LT

LV

NL

NO

BG

CS

DA

DE

43

Naudojimo pradžia /

Het eerste gebruik /

Darba sākšana

Slik kommer du i gang

LT

7. Padėkite sulčių ąsotį po snapeliu.

8. Kad pildami į stiklinę atskirtumėte putas nuo sulčių,

įdėkite putų atskyriklį, jį įstumdami į sulčių ąsotį.

LV

7. Novietojiet sulas krūzi zem teknes. 8. Lai atdalītu putas no sulas lejot sulu glāzē,

ielieciet sulas krūzē putu atdalītāju to ieslidinot.

NL

7. Plaats de sapkan onder het mondstuk.

8. Als u tijdens het schenken het schuim van het sap wilt scheiden,

plaatst u de schuimscheider door deze in de sapkan te schuiven.

NO

7. Sett juicemuggen under tuten. 8. Skyv skumskilleren på juicemuggen

og sett lokket på juicemuggen for å holde skummet i muggen når du serverer juicen.

44 www.electrolux.com

Pieno plakimo / Lietošanas instrukcijas

Gebruiksaanwijzing / Brukerveiledning

LT

1. Maitinimo laidą įjunkite į elektros tinklo lizdą,

įjunkite prietaisą pasukdami valdymo rankenėlę į nustatymo padėtį „1” (mažas greitis) arba „2“ (normalus greitis).

Greičio nustatymas „1” ypač tinka minkštiems vaisiams ir daržovėms.

Greičio nustatymas „2“ tinka įvairiems vaisiams ir daržovėms.

2. Įdėkite iš anksto supjaustytus gabaliukus į įdėjimo vamzdį.

LV

1. Iespraudiet vada kontaktspraudni strāvas kontaktligzdā,

ieslēdziet ierīci pagriežot vadības pogu iestatījumā ”1” mazākam ātrumam vai “2” (normāls ātrums). Ātrums “1” īpaši noder mīkstiem augļiem un dārzeņiem. Ātrums “2”noder jebkuram augļu vai dārzeņu veidam.

2. Ielieciet sagatavotos gabalus padevējcaurulē.

3. Stūmikliu silpnai paspauskite juos žemyn link besisukančio filtro.

Pastaba. Nenaudokite per daug jėgos naudodamiesi stūmikliu, nes dėl to gali priklausyti galutinio rezultato kokybė ir net gali sustabdyti filtrą.

3. Viegli spiediet ar stampu tos uz leju rotējošā filtra virzienā.

Ievērojiet: neizdariet pārāk lielu spiedienu uz stampu, jo tas var ietekmēt gala rezultāta kvalitāti, un tas varētu pat radīt filtra apstāšanos.

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

NL

1. Steek de stekker in het stopcontact en schakel

het apparaat in door de bedieningsknop in stand ”1” (lager toerental) of “2”(normaal toerental) te draaien. Toerental “1” is speciaal geschikt voor zachte vruchten en groenten. Toerental “2” is geschikt voor alle typen vruchten en groenten.

2. Doe de voorgesneden stukken in de vulbuis.

3. Duw ze met behulp van de duwer voorzichtig omlaag richting de draaiende filter.

Opmerking: oefen niet te veel kracht uit op de duwer, aangezien hierdoor de kwaliteit van het eindresultaat achteruit kan gaan of de filter zelfs kan blokkeren.

PL

PT

RO

RU

SK

SL

SR

SV

NO

1. Plugg ledningen inn i stikkontakten,

slå på apparatet ved

å vri kontrollbryteren til innstilling

“1” (lavere hastighet) eller “2” (normal hastighet). Hastighet “1” er spesielt egnet for myke frukter og grønnsaker.

Hastighet “2” er egnet for alle typer frukt og grønnsaker.

2. Legg de delte bitene i materøret.

3. Trykk dem forsiktig ned mot det roterende filteret

med stapperen.

Merknad: Ikke bruk for mye makt på stapperen da dette kan påvirke kvaliteten på sluttresultatet, og det kan også føre til at filteret stopper.

TR

UK

BG

CS

DA

DE

45

Pieno plakimo / Lietošanas instrukcijas

Gebruiksaanwijzing / Brukerveiledning

LT

4. Niekada nekiškite pirštų ar kitų daiktų į įdėjimo vamzdį.

5.

Baigę apdoroti visas sudėtines dalis ir baigus tekėti sultims,

pasukite rankenėlę ties padėtimi „0“ ir palaukite, kol filtras nustos suktis.

Tada ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

LV

4. Neielieciet pirkstus vai priekšmetus padevējcaurulē.

5.

Kad esat apstrādājuši visas sastāvdaļas un sulu plūsma ir pārtraukta,

pagrieziet regulatoru “0” pozīcijā un pagaidiet, kamēr filtrs beidz rotēt.

Tad atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

NL

4. Steek nooit vingers of voorwerpen in de vulbuis.

5.

Nadat u alle ingrediënten hebt verwerkt en de sapstroom is gestopt,

zet de knop op de stand ‘0’ en wacht tot het filter is gestopt met draaien.

Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.

NO

4. Stikk aldri fingrene eller gjenstander ned i materøret.

5.

Når du har presset alle ingrediensene og det ikke kommer ut mer juice,

drei bryteren til posisjon “0” og vent til filteret har stoppet å rotere.

Deretter, ta ut stikkontakten fra veggen.

46 www.electrolux.com

Valymas /

Reinigen /

Tīrīšana

Rengjøring

LT

LV

1. Išjunkite prietaisą,

ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo ir palaukite, kol filtras nustos suktis.

2.

Išimkite aptinkamas dalis iš variklio skyriaus.

Išimkite stūmiklį.

Atidarykite rankeną.

1. Izslēdziet ierīci,

izņemiet kontaktspraudni no sienas kontaktligzdas un pagaidiet, kamēr filtrs ir pārstājis rotēt.

NL

1. Schakel het apparaat uit,

neem de stekker uit het stopcontact en wacht totdat de filter is gestopt met draaien.

NO

1. Slå av apparatet,

ta ut støpselet fra stikkontakten og vent til filteret har sluttet å rotere.

2.

Noņemiet noņemamās daļas no motora nodalījuma.

Noņemiet stampu. Atveriet rokturi.

2.

Fjern de avtakbare delene fra motorenheten.

Fjern stapperen.

Åpne klemmene.

3. Nuimkite dangtį. Išimkite minkštimo konteinerį.

3. Noņemiet vāku. Izņemiet biezumu tilpni.

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

2.

Verwijder de afneembare onderdelen van de motoreenheid.

Verwijder de duwer. Maak de hendel los.

3. Verwijder de deksel Neem de pulpopvangbak uit.

3. Fjern lokket. Fjern fruktkjøttbeholderen.

SK

SL

SR

SV

PL

PT

RO

RU

TR

UK

BG

CS

DA

DE

47

Valymas /

Reinigen /

Tīrīšana

Rengjøring

LT

4. Išimkite sulčių rinkiklį su filtru.

5. Išvalykite dalis valymo šepečiu

šiltame vandenyje su plovikliu ir nuplaukite po čiaupu.

6. Išvalykite variklio pagrindą sumirkytu audiniu,

niekada nemerkite variklio pagrindo į vandenį ir neplaukite jo po čiaupu. Venkite liesti aštrias briaunas. Prietaisą laikykite sausoje aplinkoje.

LV

4. Noņemiet sulas savācēju kopā ar filtru.

5. Notīriet šīs daļas ar tīrīšanas suku

siltā ūdenī ar šķidro mazgāšanas līdzekli un noskalojiet zem krāna.

6. Notīriet šīs daļas ar tīrīšanas suku

siltā ūdenī ar šķidro mazgāšanas līdzekli un noskalojiet zem krāna.

NL

4. Neem het sapreservoir uit, samen met de filter.

5. Reinig deze onderdelen met een afwasborstel in warm water

met een beetje afwasmiddel en spoel ze onder de kraan af

6. Reinig de motorbasis met een vochtige doek.

Dompel de motorbasis nooit onder en spoel hem nooit onder de kraan af. Voorkom aanraking van de scherpe messen.

Berg het apparaat op in een droge omgeving.

NO

4. Fjern saftoppsamleren sammen med filteret.

5. Rengjør disse delene med rengjøringsbørsten i varmt vann

med litt oppvaskmiddel og skyll dem under springen.

6. Tørk av motorenheten med en fuktig klut.

Den skal aldri dyppes i vann eller skylles under springen.

Ikke rør de skarpe knivene. Oppbevar apparatet på et tørt sted.

48 www.electrolux.com

LT

LV

NL

Trikčių šalinimas / Darbības traucējumu novēršana

Problemen oplossen / Feilsøking

Problema

Sulčiaspaudė neįsijungia.

Prietaisas gerai neveikia ir po mūsų rekomenduotos apžiūros.

Prietaisas veikia nenormaliai: neįprastas triukšmas, kvapas, dūmai, pakilusi temperatūra.

Galima priežastis

Komponentai netinkamai sudėti.

Greičio parinkiklis nėra teisingoje padėtyje.

Laido kištukas nėra tinkamai prijungtas elektros tinklo lizde.

Funkcinė problema

Funkcinė problema

Sprendimas

Patikrinkite, ar visi komponentai yra tinkamai užfiksuoti savo vietose.

Pasirinkite tinkamą greitį.

Patikrinkite kištuko sujungimą su elektros tinklo lizdu arba pamėginkite kitą lizdą.

Kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo servisą.

Atjunkite maitinimo šaltinį, nebesinaudokite ir kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo servisą.

Problēma

Sulu spiede NEieslēdzas.

Ierīce joprojām pienācīgi nedarbojas arī pēc mūsu ieteiktajām pārbaudēm.

Izstrādājums uzrāda šādas anomālijas kā, piemēram, troksnis, smakas, smogs un paaugstināta temperatūra.

Iespējamais iemesls

Sastāvdaļas nav atbilstoši fiksētas.

Ātruma pārslēdzējs nav pareizā stāvoklī.

Kontaktspraudnis nav pareizi ievietots kontaktligzdā.

Funkcionālās problēmas

Funkcionālās problēmas

Risinājums

Pārbaudiet, vai visas detaļas ir pareizi nostiprinātas.

Izvēlieties atbilstošu ātrumu.

Pārbaudiet kontaktspraudņa savienojumu ar kontaktligzdu vai izmēģiniet citu kontaktligzdu.

Sazinieties ar pilnvarotu servisu.

Atvienojiet no strāvas, pārtrauciet lietot un sazinieties ar pilnvaroto servisu.

Probleem

De vruchtenpers schakelt niet IN.

Mogelijke oorzaak

De onderdelen zijn niet correct bevestigd.

De toerentalselector staat niet in de juiste stand.

De stekker is niet correct in het stopcontact geplaatst.

Het apparaat werkt na de aanbevolen inspecties nog steeds niet goed.

Het product kan een abnormale situatie vertonen, zoals lawaai, een eigenaardige geur of een verhoogde temperatuur.

Probleem met de werking

Probleem met de werking

Oplossing

Controleer of alle onderdelen goed op hun plaats zijn vergrendeld.

Kies het juiste toerental.

Controleer de aansluiting van de stekker op het stopcontact of probeer een ander stopcontact.

Neem contact op met een erkend onderhoudscentrum.

Neem de stekker uit het stopcontact, staak het gebruik en neem contact op met een erkend onderhoudscentrum.

NO

Problem

Apparatet slår seg ikke PÅ.

Apparatet fungerer ikke riktig etter anbefalte undersøkelser.

Produktet lager mye lyd, lukter, røyk og økt temperatur.

Mulig årsak

Komponentene er ikke riktig montert.

Hastighetsvelgeren er ikke på rett stilling.

Apparatet er ikke riktig koblet til stikkontakten.

Funksjonelt problem

Funksjonelt problem

Løsning

Sjekk om alle komponentene er riktig festet.

Velg riktig hastighet.

Kontroller tilkoblingen av støpselet til stikkontakten eller prøv en annen stikkontakt.

Kontakt autorisert servicesenter.

Koble fra strømforsyningen, slutt å bruke apparatet og ta kontakt med autorisert servicesenter.

PL

PT

RO

RU

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

SK

SL

SR

SV

TR

UK

BG

CS

DA

DE

49

LT

Išmetimas / Utilizācija

Verwijdering / Kassering

Išmetimas

Pakavimo medžiagos

Pakavimo medžiagos neteršia aplinkos, jas galima perdirbti. Plastikinės dalys atpažįstamos iš ženklinimo, pvz., >PE<,

>PS< ir kt.

Pakavimo medžiagas išmeskite į atitinkamą bendruomenės atliekų konteinerį.

Senas prietaisas

Ant gaminio arba jo pakuotės esantis simbolis rodo, kad šis gaminys nelaikytinas buitinėmis atliekomis. Taigi jį būtina atiduoti į tinkamą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą perdirbti. Tinkamai utilizuodami

šį gaminį padėsite išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio gaminio atliekų tvarkymas. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio atliekų perdirbimą, kreipkitės į savo miesto savivaldybę, buitinių atliekų tvarkymo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote

šį gaminį.

LV

Utilizācija

Iepakojuma materiāli

Iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi un var tikt pārstrādāti. Plastmasas sastāvdaļas tiek identificētas pēc apzīmējumiem, piem., >PE<, >PS< utt.

Lūdzu, izmetiet iepakojuma materiālus atbilstošā konteinerā apdzīvotas vietas atkritumu likvidēšanas vietās.

Vecā ierīce

Simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma nozīmē, ka šis izstrādājums nav sadzīves atkritums. Tas jānodod atbilstošā elektrisko un elektronisko ierīču otrreizējās pārstrādes savākšanas vietā. Nepareiza šādu atkritumu apsaimniekošana var radīt kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai — pareizi atbrīvojoties no šī izstrādājuma, jūs palīdzat to novērst. Lai saņemtu plašāku informāciju par šī izstrādājuma otrreizējo pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

NL

Verwijdering

Verpakkingsmateriaal

Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor recycling. De plastic onderdelen worden aangeduid door markeringen, bijvoorbeeld >PE<, >PS<, enzovoort.

Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer.

Oude apparaten

Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als gewoon huisvuil mag worden behandeld. Het moet naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht.

Als u ervoor zorgt dat u dit product op de juiste wijze weggooit, helpt u om mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product. Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

NO

Kassering

Emballasje

Emballasjen er miljøvennlig og kan gjenvinnes. Plastkomponentene er identifisert av markeringer, f.eks. >PE<,

>PS< osv.

Kast emballasjen i riktig beholder ved et offentlig resirkuleringspunkt.

Gammelt apparat

Symbolet på produktet eller emballasjen angir at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall.

Det må i stedet leveres inn til et egnet returpunkt for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at produktet kastes på en forsvarlig måte bidrar du til å forhindre mulige negative miljø- og helsemessige konsekvenser, som ellers ville kunne oppstå ved uforsvarlig avfallshåndtering. Hvis du vil ha mer informasjon om gjenvinning av produktet, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, den kommunale renovasjonstjenesten eller forretningen der du kjøpte produktet.

50 www.electrolux.com

J

K

L

H

I

G

F

A

B

C

D

E

PL

Elementy

A. Popychacz

B. Pokrywa

C. Filtr

D. Miska do odprowadzania soku

E. Pojemnik na miąższ

F. Pokrętło sterujące

G. Korpus

H. Uchwyt

I. Dziobek

J. Pojemnik na sok

K. Pokrywka dzbanka

L. Oddzielacz piany

PT

Componentes

A. Êmbolo

B. Tampa

C. Filtro

D. Colector de sumo

E. Recipiente para a polpa

F. Botão de controlo

G. Base do motor

H. Pega

I. Bico

J. Jarro de sumo

K. Tampa do jarro

L. Separador de espuma

RO

Componente

A. Element de împingere

B. Capac

C. Filtru

D. Colector de suc

E. Recipient pentru pulpă

F. Buton de control

G. Blocul motor

H. Mâner

I. Gură de scurgere

J. Cană pentru suc

K. Capacul cănii

L. Separator de spumă

RU

Компоненты

А. Толкатель

B. Крышка

C. Фильтр

D. Сокоприемник

E. Контейнер для выжимок

F. Ручка управления

G. Основание с двигателем

H. Ручка

I. Жёлоб

J. Емкость для сока

K. Крышка чаши

L. Отделитель пены

PL

PT

RO

RU

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

SK

SL

SR

SV

TR

UK

BG

CS

DA

DE

51

Bezpieczeństwo / Avisos de segurança

PL

Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia przed pierwszym użyciem urządzenia.

• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby

(w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

• Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

• Urządzenie można podłączać tylko do źródła zasilania o napięciu i częstotliwości zgodnych ze specyfikacją na tabliczce znamionowej!

• Nigdy nie używaj i nie podnoś urządzenia, jeśli

– przewód zasilający jest uszkodzony,

– obudowa jest uszkodzona.

• Urządzenie można podłączać wyłącznie do gniazda z uziemieniem. Jeśli to konieczne, można zastosować przedłużacz przystosowany do przewodzenia prądu 10 A.

• Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego lub urządzenia powierz producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach, tak aby uniknąć niebezpieczeństwa.

• Zawsze ustawiaj urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.

• Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenie należy wyłączyć i wyjąć wtyczkę z kontaktu.

• Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

• Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

• Nigdy nie dotykaj ostrzy lub wkładów palcami lub narzędziami, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania.

• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie.

• Przy rozdrabnianiu większych porcji nie używaj nieprzerwanie urządzenia dłużej niż przez 40 sekund. Przed ponownym uruchomieniem urządzenie musi ostygnąć.

• Przewód zasilający nie może zwisać nad krawędzią stołu lub blatu. Przewód zasilający nie może dotykać gorących powierzchni, np. pieca.

• Nie wolno stosować akcesoriów lub części produkowanych przez innych producentów, które nie są zalecane lub sprzedawane wraz z urządzeniem.

W przeciwnym razie może dojść do urazów ciała.

• Z urządzenia można korzystać tylko wtedy, gdy dźwignia jest zablokowana. Nie wolno wkładać rąk/ palców do tunelu wlotowego, gdy urządzenie pracuje.

• Nie wolno zdejmować pojemnika na miąższ, gdy urządzenie pracuje.

• Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie części są prawidłowo złożone.

• Przed demontażem części i czyszczeniem należy upewnić się, czy silnik i ostrze zatrzymały się całkowicie.

• Nie używać urządzenia, jeśli obrotowe sitko jest uszkodzone.

• Przed otwarciem pokrywy odłączyć urządzenie od zasilania i ustawić włącznik w położeniu wyłączenia.

• Przed przystąpieniem do wymiany akcesoriów lub dotknięciem ruchomych części urządzenia należy je uprzednio wyłączyć i odłączyć od zasilania.

PT

Leia as seguintes instruções com atenção antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.

• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensitivas ou mentais nem com falta de experiência e conhecimentos, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas no que se refere à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

• As crianças deverão ser supervisionadas de modo a garantir que não brincam com o aparelho.

• O aparelho só pode ser ligado a uma fonte de alimentação com uma tensão e frequência em conformidade com as especificações indicadas na placa de informação!

• Nunca utilize nem segure o aparelho se

– o cabo de alimentação estiver danificado,

– a caixa estiver danificada.”

• O aparelho só pode ser ligado a uma tomada de terra. Se necessário, pode ser utilizada uma extensão adequada para 10 A.

• Se o aparelho ou o cabo de alimentação estiverem danificados, deverão ser substituídos pelo fabricante, pelo representante da assistência técnica ou por uma pessoa com habilitações semelhantes, de modo a evitar possíveis riscos.

• Coloque sempre o aparelho numa superfície plana e nivelada.

• O aparelho deve ser desligado e a ficha retirada, antes da limpeza e da manutenção.

• O aparelho só deve ser utilizado dentro de casa.

• Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. O fabricante não pode aceitar qualquer responsabilidade por possíveis danos provocados por utilização indevida ou incorrecta.

• Nunca toque nas lâminas nem nas peças interiores com as mãos nem com quaisquer utensílios quando o aparelho estiver ligado.

• Não mergulhe o aparelho em água nem em nenhum outro líquido.

• Quando processar grandes quantidades, não utilize o aparelho de forma contínua durante um período superior a 40 segundos. Deixe arrefecer antes de reiniciar.

• Não permita que o cabo fique pendente das arestas de uma mesa ou balcão, não permita que entre em contacto com superfícies quentes, incluindo o fogão.

• Nunca utilize acessórios ou peças de outros fabricantes não recomendados ou vendidos; podem provocar riscos de ferimentos pessoais.

• Utilize o aparelho apenas quando a pega estiver trancada; nunca alcance o tubo de alimentação com os dedos ou objectos com o aparelho em funcionamento.

• Não retire o recipiente para a polpa quando o aparelho estiver em funcionamento.

• Certifique-se de que todas as peças estão correctamente montadas antes de ligar o aparelho.

• Certifique-se de que o motor e a lâmina pararam completamente antes de desmontar e limpar.

• Não utilize o aparelho se o coador rotativo estiver danificado.

• Desligue a alimentação eléctrica e coloque o botão na posição “Off” antes de abrir a tampa.

• Desligue o aparelho no botão e retire a ficha da tomada antes de trocar acessórios ou de se aproximar de peças que se movam durante a utilização.

52 www.electrolux.com

Sfaturi de siguranţă / Меры предосторожности

RO

RU

Citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

• Acest aparat nu este conceput pentru a fi folosit de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale reduse sau care nu au experienţă sau cunoştinţe legate de acesta, dacă nu sunt supravegheate sau dacă nu au fost instruite cu privire la utilizarea acestuia de către o persoană responsabilă de siguranţa lor.

• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.

• Acest aparat poate fi conectat numai la o sursă de curent electric a cărei tensiune şi frecvenţă sunt conforme cu specificaţiile trecute pe plăcuţa de identificare!

• Nu utilizaţi şi nu ridicaţi niciodată aparatul dacă

– cablul de alimentare este deteriorat,

– carcasa este deteriorată”.

• Aparatul trebuie conectat doar la o priză cu împământare. Dacă este necesar, poate fi folosit un prelungitor adecvat pentru 10 A.

• În cazul în care aparatul sau cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent de service al acestuia sau de o persoană cu o calificare similară.

• Puneţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţă plană, dreaptă.

• Înainte de curăţare şi întreţinere aparatul trebuie oprit iar cablul de alimentare trebuie scos din priză.

• Aparatul este destinat exclusiv utilizării în interior.

• Acest aparat este destinat numai utilizării în mediul casnic.

Producătorul nu poate accepta nicio răspundere pentru eventuale daune produse de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă.

• Nu atingeţi niciodată lamele sau componentele introduse cu mâna sau cu vreun instrument în timp ce aparatul este conectat la priză.

• Nu scufundaţi aparatul în apă sau alte lichide.

• Când se procesează o încărcătură grea, nu folosiţi aparatul în mod continuu mai mult de 40 de secunde.

Lăsați aparatul să se răcească înainte de repornire.

• Nu lăsaţi cablul să atârne peste marginea mesei sau a suprafeţei de lucru, nu lăsaţi cablul să intre

în contact cu o suprafaţă fierbinte, inclusiv cu maşina de gătit.

• Nu utilizaţi niciodată accesorii sau piese fabricate de alţi producători, care nu sunt recomandate sau comercializate; poate cauza un risc de vătămare corporală.

• Utilizaţi aparatul numai când mânerul este blocat, nu introduceţi niciodată degetele sau un obiect în tubul de alimentare în timp ce aparatul funcţionează.

• Nu scoateţi recipientul pentru pulpă când aparatul este în funcţiune.

• Asiguraţi-vă că toate piesele sunt montate corect înainte să porniţi aparatul.

• Asiguraţi-vă că motorul şi lama s-au oprit complet înainte de demontare şi de curăţare.

• Nu utilizaţi aparatul dacă sita rotativă este deteriorată.

• Deconectaţi alimentarea şi puneţi comutatorul în poziţia oprit înainte de a deschide capacul.

• Opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la priză înaintea schimbării accesoriilor sau înaintea apropierii de piese care se mişcă când aparatul este în funcţiune.

BG

CS

DA

DE

EE

EN

ES

FI

FR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

NO

Перед первым применением устройства внимательно прочтите следующую инструкцию.

• Устройство не предназначено для использования детьми, неопытными людьми и людьми с ограниченными умственными и физическими возможностями иначе как под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.

• Не разрешайте детям играть с устройством.

• Устройство можно включать только в розетку сети с напряжением и частотой, соответствующими табличке технических данных!

• Не пользуйтесь устройством при повреждении шнура питания или корпуса.*

• Включайте устройство только в заземленную розетку.

При необходимости можно воспользоваться удлинителем на 10

А.

• В целях безопасности поврежденные устройство или шнур питания должны быть заменены производителем, агентом по обслуживанию или другим квалифицированным специалистом.

• Всегда ставьте устройство на ровную горизонтальную поверхность.

• При чистке и уходе устройство необходимо выключить и отсоединить от сети электропитания.

• Устройство предназначено только для применения в помещении.

• Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях. Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб от неправильной эксплуатации.

• Не трогайте лезвия и насадки руками или инструментами, если устройство включено в сеть.

• Не погружайте устройство в воду или иную жидкость.

• При тяжелой нагрузке не пользуйтесь устройством непрерывно дольше

40 секунд. Дайте остыть перед повторным включением.

• Не допускайте попадания электрического провода на углы стола или стойки, не допускайте контакта с горячей поверхностью, включая плиту.

• Никогда не используйте принадлежности или детали других производителей, если они не рекоментдованы; это может привести к получению травм.

• Используйте прибор лишь тогда, когда ручка заблокирована; никогда не засовывайте пальцы или другие посторонние предметы в загрузочную трубку во время работы прибора.

• Не убирайте контейнер для выжимок во время работы прибора.

• Перед включением прибора убедитесь в том, что все компоненты установлены правильно.

• Дождитесь полной остановки двигателя и вращающихся деталей перед тем как начать разбирарать прибор.

• Не используйте прибор, если вращающееся сито повреждено.

• Прежде чем открывать крышку, выньте вилку из розетки электропитания и переведите выключатель в положение «Выкл».

• Перед выполнением операций по замене принадлежностей прибора или перед тем, как касаться его движущихся частей, выключите прибор и отключите его от сети электропитания.

TR

UK

PL

PT

RO

RU

SK

SL

SR

SV

53

Rozpoczęcie użytkowania /

Ghid de iniţiere /

Introdução

Подготовка к работе

PL

1. Urządzenie będzie działać tylko wtedy,

jeśli wszystkie części zostały prawidłowo złożone i pokrywa została prawidłowo zamocowana przy użyciu uchwytu.

2. Umieścić miskę do odprowadzania soku w urządzeniu.

3. Umieścić oba filtry w misce do odprowadzania soku

– duży filtr powinien być pewnie osadzony na sprzęgle. Mały filtr należy umieścić wewnątrz dużego filtra. Upewnić się, że filtry zaskoczyły na swoje miejsce

(odgłos kliknięcia).

PT

1. O aparelho só funciona se todas

as peças tiverem sido correctamente montadas e a tampa tiver sido correctamente trancada com a pega

2. Coloque o colector de sumo no aparelho.

3. Coloque os dois filtros no colector de sumo,

garantindo que o filtro grande fica bem fixo no engate. O filtro pequeno encaixa dentro do filtro maior. Certifique-se de que ficam bloqueados (“clique”).

RO

1. Aparatul va funcţiona numai

dacă toate piesele au fost montate corect şi capacul a fost blocat în poziţie corectă cu mânerul.

2. Introduceţi colectorul de suc în aparat.

3. Puneţi cele două filtre în colectorul de suc.

Filtrul mare se va fixa pe bază.

Filtrul mic intră în filtrul mai mare.

Acestea trebuie să se fixeze (“printr-un clic”).

RU

1. Прибор будет работать только в том случае,

если все части были надлежащим образом собраны и крышка была должным образом заблокирована вместе с ручкой.

2. Установите сокоприемник на основание с двигателем.

3. Установите два фильтра в резервуар для сока.

Большой фильтр должен надежно удерживаться механизмом фиксации. Маленький фильтр устанавливается внутрь большого фильтра. Убедитесь, что они зафиксировались на своем месте (со щелчком).

54 www.electrolux.com

PL

4. Umieścić pojemnik na miąższ w urządzeniu,

przechylając go lekko do przodu. Włożyć najpierw górną część, a następnie dopchnąć spód.

5. Przytrzymać pokrywę nad filtrem i obniżyć ją,

zatrzasnąć uchwyt na pokrywie w pozycji zablokowania

(kliknięcie). Upewnić się, że uchwyt jest dobrze zablokowany po obu stronach pokrywy.

6. Wsunąć popychacz do tunelu wlotowego.

W tym celu należy wyrównać rowek popychacza z małym wycięciem na wewnętrznej krawędzi tunelu wlotowego.

PT

4. Coloque o recipiente para a polpa no aparelho,

inclinando ligeiramente para a frente. Introduza primeiro a parte superior e, em seguida, empurre o fundo.

5. Segure a tampa sobre o filtro e baixe-a para a posição correspondente,

encaixe a pega na tampa e encaixe (“clique”). Certifiquese de que a pega fica bloqueada na devida posição em ambos os lados da tampa.

6. Deslize o êmbolo no tubo de alimentação

alinhando a ranhra no

êmbolo com a pequena saliência no lado interior do tubo de alimentação.

RO

4. Puneţi recipientul pentru pulpă

în aparat,

înclinându-l uşor înainte.

Introduceţi partea superioară mai

întâi, apoi împingeţi înăuntru capătul de jos.

RU

4. Подсоедините к основанию с двигателем контейнер для выжимок,

наклоняя его немного вперед. Вставьте сначала верхнюю часть, а затем толкайте до упора нижнюю часть.

5. Ţineţi capacul deasupra filtrului şi coborâţi-l în poziţie,

fixaţi mânerul pe capac pentru a-l bloca în poziţie

(“clic”). Mânerul trebuie fixat în poziţie

în ambele laturi ale capacului.

6. Introduceţi elementul de împingere

în tubul

de alimentare prin alinierea canalului din elementul de împingere cu proeminenţa mică pe interiorul tubului de alimentare.

PL

PT

RO

RU

SK

SL

SR

SV

5. Приподнимите крышку над фильтром и опустите ее на место,

защелкните ручку на крышке, чтобы зафиксировать ее на месте

(«щелчок»). Убедитесь, что ручка зафиксировалась с обеих сторон.

6. Вставьте толкатель в загрузочную трубку,

совместив паз толкателя с небольшим выступом на внутренней стороне загрузочной трубки.

TR

UK

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

BG

CS

DA

DE

55

Rozpoczęcie użytkowania /

Ghid de iniţiere /

Introdução

Подготовка к работе

PL

7. Ustawić pojemnik na sok pod dziobkiem.

8. Aby oddzielić pianę od soku podczas nalewania soku do szklanki,

należy włożyć oddzielacz piany, wsuwając go do pojemnika na sok.

PT

7. Coloque o jarro de sumo por baixo do bico.

8.

Para separar a espuma do sumo ao encher um copo,

coloque o separador de espuma

deslizando-o no jarro do sumo.

RO

7. Puneţi cana pentru suc sub gura de scurgere.

8. Pentru a separa spuma de suc,

atunci când turaţi sucul într-un pahar, introduceţi separatorul de spumă prin glisare în cana pentru suc.

RU

7. Установите емкость для сока под желоб соковыжималки.

8. Чтобы отделить сок от пены во время наполнения

емкости для сока, вставьте в пазы емкости для сока отделитель пены.

56 www.electrolux.com

Dotyczące spieniania mleka /

Instrucţiuni de utilizare /

Instruções de funcionamento

Инструкции

PL

1. Podłączyć przewód zasilający do gniazda elektrycznego,

włączyć urządzenie, ustawiając pokrętło sterujące w pozycji „1” (niskie obroty) lub „2” (normalne obroty). Prędkość

„1” jest szczególnie przydatna w przypadku miękkich owoców i warzyw. Prędkość „2” może być stosowana w przypadku każdego rodzaju owoców i warzyw.

2. Włożyć pocięte kawałki do tunelu wlotowego.

3. Docisnąć lekko kawałki do obracającego się filtra za pomocą popychacza

. Uwaga: nie przyciskać popychacza zbyt mocno, ponieważ może mieć to wpływ na jakość soku, a nawet może spowodować zatrzymanie filtra.

3. Pressione suavemente para baixo rodando

o filtro através do êmbolo.

Aviso: não exerça demasiada pressão no êmbolo, pois pode afectar a qualidade do resultado final e poderá resultar na paragem do filtro.

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

PT

1. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica,

ligue o aparelho rodando o botão de controlo para a posição ”1”, para a velocidade reduzida, ou para

“2”(velocidade normal). A velocidade

“1” é especialmente adequada para frutos macios e vegetais. A velocidade

“2” é adequada para todos os tipos de frutos e vegetais.

2. Coloque os pedaços pré-cortados no tubo de alimentação.

RO

1. Introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priza electrică,

porniţi aparatul prin rotirea butonului de control la setarea ”1” pentru viteză mică sau “2”(viteză normală). Viteza “1” este potrivită pentru fructe şi legume moi. Viteza “2” este potrivită pentru toate tipurile de fructe şi de legume.

2. Introduceţi bucăţile tăiate în prealabil în tubul de alimentare.

RU

1. Вставьте вилку в розетку,

включите прибор повернув ручку управления в положение «1» для меньшей скорости вращения или в положение «2» (обычная скорость).

Скорость «1» в большей степени подходит для мягких фруктов и овощей. Скорость «2» подходит для всех видов фруктов и овощей.

2. Положите нарезанные кусочки в загрузочную трубку.

3. Apăsaţi-le uşor în jos spre filtrul rotativ

cu ajutorul elementului de

împingere. Atenţie: nu apăsaţi prea puternic pe elementul de împingere, deoarece acest lucru poate afecta calitatea produsului final şi poate cauza oprirea filtrului.

3. Аккуратно прижимайте их толкателем вниз

к вращающемуся фильтру. Внимание! Не нажимайте сильно на толкатель, так как это может повлиять на качество конечного результата и даже вызвать прекращение вращения фильтра.

TR

UK

SK

SL

SR

SV

PL

PT

RO

RU

BG

CS

DA

DE

57

Dotyczące spieniania mleka /

Instrucţiuni de utilizare /

Instruções de funcionamento

Инструкции

PL

4. Nie wolno wkładać palców ani innych przedmiotów do tunelu wlotowego.

5.

Gdy wszystkie składniki zostaną zużyte i sok przestanie wypływać z urządzenia,

obrócić pokrętło do położenia „0” i zaczekać, aż filtr przestanie się obracać.

Następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.

PT

4. Nunca coloque os dedos ou qualquer objecto no interior do tubo de alimentação.

5.

Depois de processar todos os ingredientes e o fluxo de sumo parar,

rode o botão para a posição «0» e aguarde até que o filtro pare de rodar.

Em seguida, retire a ficha da tomada eléctrica.

RO

4. Nu introduceţi degetele sau un obiect în tubul de alimentare.

5.

După ce aţi procesat toate ingredientele şi sucul nu mai curge,

rotiţi butonul în poziţia ‘0’ şi aşteptaţi să se oprească filtrul din rotire.

După aceea scoateţi ştecherul din priză.

RU

4. Никогда не засовывайте в загрузочную трубку пальцы или посторонние предметы.

5.

После завершения переработки ингредиентов и прекращения вытекания сока,

поверните ручку в положение «0» и дождитесь, пока фильтр не прекратит вращение.

Затем выньте вилку сетевого шнура из розетки.

58 www.electrolux.com

Czyszczenie /

Curăţarea /

Limpeza

Чистка

PL

1. Wyłączyć urządzenie,

wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i odczekać aż filtr przestanie się obracać.

2.

Zdjąć odpowiednie części z korpusu urządzenia.

Wyjąć popychacz.

Zwolnić uchwyt.

3. Zdjąć pokrywkę. Wyjąć pojemnik na miąższ.

PT

1. Desligue o aparelho,

retire a ficha da tomada eléctrica e aguarde até o filtro parar de rodar.

2.

Retire as peças amovíveis da unidade do motor.

Retire o êmbolo. Abra a pega.

3. Retire a tampa. Retire e recipiente para a polpa.

RO

RU

1. Opriţi aparatul,

scoateţi ştecherul din priza de perete şi aşteptaţi până când filtrul nu se mai roteşte.

2.

Scoateţi piesele detaşabile din unitatea motorului.

Scoateţi elementul de împingere. Deschideţi mânerul.

3. Scoateţi capacul. Scoateţi recipientul pentru pulpă.

1. Выключите прибор,

выньте вилку из розетки и дождитесь пока фильтр остановится.

2.

Отсоедините съемные элементы от основания с двигателем.

Извлеките толкатель. Разблокируйте ручку.

3. Снимите крышку. Отсоедините контейнер для выжимок.

PL

PT

RO

RU

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

SK

SL

SR

SV

TR

UK

BG

CS

DA

DE

59

Czyszczenie /

Curăţarea /

Limpeza

Чистка

PL

4. Wyjąć miskę do odprowadzania soku razem z filtrem.

5. Umyć te elementy szczotką w ciepłej wodzie

z płynem do naczyń i opłukać pod bieżącą wodą.

6. Wyczyścić korpus urządzenia wilgotną szmatką.

Nie wolno zamaczać korpusu urządzenia w wodzie ani płukać go bieżącą wodą.

Nie dotykać ostrzy. Przechowywać urządzenie w suchym miejscu.

PT

4. Retire o colector de sumo juntamente com o filtro.

5. Limpe estas peças com a escova de limpeza em água quente

com um pouco de detergente e enxagúe por baixo da torneira.

6. Limpe a base do motor com um pano húmido;

nunca mergulhe a base do motor em água nem enxagúe por baixo da torneira. Evite tocar nas lâminas afiadas. Guarde o aparelho num ambiente seco.

RO

4. Scoateţi colectorul de suc împreună cu filtrul.

5. Curăţaţi aceste piese cu o perie şi apă caldă

cu detergent de vase şi clătiţi-le la robinet.

6. Curăţaţi blocul motor cu o cârpă umedă,

nu introduceţi niciodată blocul motor în apă şi nu o clătiţi la robinet. Evitaţi atingerea lamelor ascuţite. Depozitaţi aparatul într-un mediu uscat.

RU

4. Снимите сокоприемник вместе с фильтром.

5. Сначала промойте эти компоненты щеткой

в теплой воде с моющим средством для мытья посуды, а после промойте проточной водой.

6. Основание с двигателем протрите влажной тканью,

никогда не погружайте основание с двигателем в воду и не мойте его в проточной воде. Избегайте соприкосновения с режущими деталями. Храните прибор в сухом месте.

60 www.electrolux.com

PL

PT

Rozwiązywanie problemów /

Remedierea defecţiunilor /

Resolução de problemas

Устранение неполадок

Problem

Sokowirówka nie włącza się.

Możliwa przyczyna

Części urządzenia nie zostały prawidłowo zmontowane.

Przełącznik prędkości znajduje się w niewłaściwym położeniu.

Wtyczka nie jest prawidłowo podłączona do gniazda elektrycznego.

Problemy z działaniem Urządzenie nadal nie działa prawidłowo po przeprowadzeniu zalecanych czynności sprawdzających.

Urządzenie działa nieprawidłowo, wykazując nietypowe odgłosy, zapach, dym oraz nadmiernie nagrzewa się.

Problemy z działaniem

Rozwiązanie

Sprawdzić, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane na swoich miejscach.

Wybrać odpowiednią prędkość.

Sprawdzić, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazda elektrycznego lub spróbować użyć innego gniazda.

Skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, zaprzestać używania i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Problema

O Extractor de Sumo não liga.

Causa possível

Os componentes não estão correctamente encaixados.

O selector de velocidade não se encontra na posição correcta.

A ficha não está correctamente ligada à tomada eléctrica.

Problema funcional

Solução

Verifique se todos os componentes estão correctamente encaixados na posição.

Escolha a velocidade adequada.

Verifique a ligação da ficha à tomada ou experimente outra tomada.

Contacte um serviço autorizado.

O aparelho continua a não funcionar bem mesmo depois das inspecções recomendadas.

O produto apresenta um funcionamento anormal, tal como ruído, odor, fumo e aumento de temperatura.

Problema funcional Desligue a fonte de alimentação, pare a utilização e contacte a assistência técnica.

RO

Problemă

Storcătorul de suc nu porneşte.

Aparatul nu funcţionează bine după verificările recomandate de noi.

Produsul prezintă anomalii precum zgomot, miros, fum şi temperatură crescută.

Cauză posibilă

Componentele nu sunt fixate corect.

Selectorul de viteză nu este în poziţia corectă.

Ştecherul nu este conectat corect la priza electrică.

Problemă funcţională

Problemă funcţională

Soluţie

Verificaţi dacă toate componentele sunt fixate

în poziţia corectă.

Alegeţi viteza adecvată.

Verificaţi conectarea ştecărului la priză sau

încercaţi altă priză.

Contactaţi centrul de service autorizat.

Deconectaţi sursa de alimentare, întrerupeţi utilizarea şi contactaţi centrul de service autorizat.

RU

Проблема

Соковыжималка не включается.

Прибор может не работать и после рекомендованных нами проверок.

При эксплуатации прибора могут проявляться такие аномалии, как шум, запах, дым и повышение температуры.

Возможная причина

Компоненты не установлены надлежащим образом.

Переключатель скорости не находится в правильном положении.

Вилка не вставлена в розетку как следует.

Функциональная неисправность

Функциональная неисправность

Решение

Убедитесь, что все компоненты тщательно заблокированы на своих местах.

Выберите подходящую скорость.

Проверьте подключение вилки в розетку или попробуйте другую розетку.

Обратитесь в сервисный центр.

Выньте вилку сетевого шнура из розетки, прекратите использование и обратитесь в сервисный центр.

PL

PT

RO

RU

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

SK

SL

SR

SV

TR

UK

BG

CS

DA

DE

61

PL

Wyrzucanie /

Eliminação

Protecţia mediului / Утилизация

Stare urządzenie

Wyrzucanie

Opakowania

Materiały na opakowania są przyjazne środowisku i mogą być poddawane recyklingowi. Części plastikowe są identyfikowane dzięki odpowiednim oznaczeniom, np. >PE<, >PS< itp.

Wyrzuć opakowanie do odpowiedniego zbiornika w zakładach przetwarzania odpadów.

Symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że ten produkt nie może być traktowany jako zwykły domowy odpad do wyrzucenia.

Zamiast tego powinien być oddany do recyklingu do odpowiedniej zbiornicy urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Dbając o prawidłowe zezłomowanie tego produktu, pomożesz zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być wynikiem niewłaściwego złomowania tego produktu. Szczegółowe informacje na temat prawidłowego recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miejskim, w zbiornicy sprzętu gospodarstwa domowego lub w sklepie, w którym produkt ten został kupiony.

PT

Eliminação

Materiais de embalamento

Os materiais de embalamento respeitam o ambiente e podem ser reciclados.

Os componentes plásticos estão identificados por marcações, como, por exemplo, >PE<, >PS<, etc.

Elimine os materiais de embalamento no recipiente adequado nos respectivos pontos verdes.

Aparelho velho

O símbolo no produto ou na sua respectiva embalagem indica que este produto não poderá ser tratado como resíduo doméstico. Pelo contrário, deverá ser entregue ao ponto de recolha aplicável para a reciclagem dos equipamentos eléctricos e electrónicos.

Ao garantir que este produto é eliminado correctamente, ajudará a evitar possíveis consequências nefastas para o meio ambiente e para a saúde de seres humanos, o que, caso contrário, poderia acontecer se este produto fosse eliminado de forma incorrecta. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte o seu gabinete municipal local, o seu serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu este produto.

RO

Protecţia mediului

Materialele de ambalare

Materialele de ambalare sunt ecologice şi pot fi reciclate. Componentele din plastic sunt identificate prin marcaje, de ex.

>PE<, >PS< etc.

Vă rugăm să aruncaţi materialele de ambalare în containerul corespunzător de la centrele locale de reciclare a deşeurilor.

Aparatele vechi

Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca deşeu menajer. În schimb, aparatul trebuie predat la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corespunzător, ajutaţi la prevenirea unor potenţiale consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii oamenilor, consecinţe care ar putea fi cauzate de casarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru informaţii detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, consultaţi autorităţile locale, serviciul dumneavoastră de colectare a deşeurilor menajere sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul.

RU

Утилизация

Упаковочные материалы

Упаковочные материалы экологичны и поддаются вторичной переработке.

Пластиковые компоненты идентифици руются по маркировке, например >PE<,

>PS< и т. д.

Утилизируйте упаковочные материалы в подходящем контейнере на площадке для сбора мусора.

Старое устройство

Символ на изделии или на упаковке означает, что изделие нельзя вы брасывать как бытовой мусор. Вместо этого оно должно быть передано для переработки в соответствующий пункт сбора электрического и электронного оборудования. Правильная утилизация данного изделия способствует предотвращению потенциальных негативных последствий неправильной утилизации для окружающей среды и здоровья людей. Подробную информацию об утилизации данного изделия можно получить в органах местного самоуправ ления, в службе, ответственной за вывоз бытовых отходов, или в магазине, где было приобретено это изделие.

62 www.electrolux.com

A

B

C

J

K

L

H

I

G

F

D

E

SK

Komponenty

A. Posunovač

B. Veko

C. Filter

D. Zásobník na šťavu

E. Zásobník dužiny

F. Regulátor rýchlostí

G. Pohonná jednotka

H. Rukoväť

I. Lievik

J. Nádobka na šťavu

K. Veko kanvice

L. Oddeľovač peny

SL

Sestavni deli

A. Potiskalo

B. Pokrov

C. Filter

D. Zbiralnik za sok

E. Posoda za tropine

F. Gumb za upravljanje

G. Motorna enota

H. Ročaj

I. Dulec

J. Vrč za sok

K. Pokrov vrča

L. Ločevalnik pene

SR

Komponente

A. Pritiskač

B. Poklopac

C. Filter

D. Sakupljač soka

E. Posuda za pulpu

F. Upravljačko dugme

G. Kućište motora

H. Ručica

I. Odvodna cevčica

J. Posuda za sok

K. Poklopac bokala

L. Odvajač pene

Postavite sakupljač soka u uređaj.

SV

Komponenter

A. Press

B. Lock

C. Filter

D. Juicebehållare

E. Fruktköttsbehållare

F. Kontrollvred

G. Motorenhet

H. Handtag

I. Pip

J. Juicekanna

K. Kannans lock

L. Skumseparator

PL

PT

RO

RU

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

SK

SL

SR

SV

TR

UK

BG

CS

DA

DE

63

Bezpečnostné informácie / Varnostni nasveti

SK

Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny.

• Tento prístroj by nemali používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, prípadne osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti alebo vedomosti, iba ak boli o používaní prístroja poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť alebo pod dohľadom tejto osoby.

• Nikdy nedovoľte, aby sa deti s prístrojom hrali.

• Prístroj môžete zapojiť len do zdroja elektrickej energie, ktorý zodpovedá technickým parametrom (napätie a frekvencia) uvedeným na typovom

štítku.

• Prístroj nikdy nepoužívajte ani nedvíhajte, ak – je poškodený kábel napájania,

– je poškodený plášť prístroja.”

• Prístroj sa smie zapájať len do uzemnenej zásuvky. V prípade potreby možno použiť predlžovací kábel diemnzovaný na 10 A.

• Ak je prístroj alebo kábel napájania poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

• Prístroj vždy umiestňujte na rovnú plochu.

• Pred každým čistením a údržbou treba spotrebič vypnúť a odpojiť od zásuvky.

• Prístroj je určený len na používanie v interiéri.

• Tento prístroj je určený len na používanie v domácnosti. Ak sa prístroj používa na iné ako stanovené

účely alebo sa používa nesprávne, v prípade poškodenia neposkytuje výrobca na prístroj záruku.

• Ak je prístroj zapojený do elektrickej zásuvky, nožov ani vložiek sa nikdy nedotýkajte rukami ani inými nástrojmi.

• Prístroj neponárajte do vody ani iných tekutín.

• Pri veľkom zaťažení nemixujte nepretržite viac ako 40 sekúnd. Pred opätovným spustením nechajte prístroj vychladnúť.

• Nenechajte visieť kábel cez hranu stola alebo pracovnej dosky, nenechávajte kábel v kontakte s horúcimi povrchmi, vrátane sporáku.

• Nikdy nepoužívajte príslušenstvo alebo diely od iných výrobcov, ktoré nie sú doporučené alebo ktoré sa nepredávajú. Môžu spôsobiť riziko poranenia osôb.

• Zariadenie používajte len ak aj rukoväť uzamknutá. Nikdy sa nedotýkajte prstami predmetov v plniacej trubici, kým je zariadenie v prevádzke.

• Nevyberajte zásobník na dužinu, keď je zariadenie v prevádzke.

• Pred zapnutím zariadenia sa ubezpečte, že diely boli správne namontované.

• Pred rozmontovaním alebo čistením sa ubezpečte, že sa motor a čepele riadne zastavili.

• Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené otočné sitko.

• Odpojte napájanie a pred otvorením viečka dajte vypínač do vypnutej polohy.

• Predtým ako budete meniť príslušenstvo alebo sa dotýkať pohyblivých častí, zariadenie vypnite a odpojte zo zásuvky.

SL

Pred prvo uporabo naprave natančno preberite naslednja navodila.

• Naprave ne smejo uporabljati osebe

(vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi, s premalo izkušenj in znanja, razen če jim zanje odgovorna oseba pokaže, kako napravo varno uporabljati, in jih pri tem nadzoruje.

• Nadzirajte otroke, da se ne bodo igrali z aparatom.

• Napravo lahko priključite samo na električno napajanje, katerega napetost in frekvenca ustrezata podatkom na ploščici s tehničnimi lastnostmi.

• Naprave ne uporabljajte ali prijemajte, če je

– poškodovan napajalni kabel,

– poškodovano ohišje.

• Napravo morate povezati v ozemljeno vtičnico. Po potrebi lahko uporabite podaljšek, primeren za tok 10 A.

• Če je naprava ali električni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec, serviser ali druga usposobljena oseba zamenjati, da se izognete nevarnosti.

• Napravo vedno postavite na ravno in vodoravno površino.

• Pred čiščenjem in vzdrževanjem morate vedno izklopiti napravo ter iztakniti napajalni kabel iz vtičnice.

• Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.

• Naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Proizvajalec ne sprejema odgovornosti za morebitno

škodo zaradi neustrezne ali nepravilne uporabe.

• Ko je naprava priklopljena v električno omrežje, se ne dotikajte rezil ali nastavkov z rokami ali orodji.

• Naprave ne potapljajte v vodo ali kakršno koli drugo tekočino.

• Če naprava deluje pod veliko obremenitvijo, je ne uporabljajte neprekinjeno več kot 40 sekund. Pred vnovičnim zagonom jo pustite, da se ohladi.

• Ne dovolite, da bi kabel visel čez rob mize ali delovnega pulta in ne dovolite stika kabla z vročo površino, vključno s štedilnikom.

• Nikoli ne uporabljajte pripomočkov ali delov proizvajalcev, ki niso priporočljivi ali prodajani, saj lahko to vodi do tveganja telesne poškodbe oseb.

• Aparat uporabljajte samo, ko je ročaj pritrjen in nikoli ne vstavljajte vaših prstov in predmetov v kanal za polnjenje, ko aparat deluje.

• Ko aparat deluje, ne odstranite posode za tropine.

• Prepričajte se, ali so vsi deli pravilno nameščeni, preden vklopite aparat.

• Pred razstavljanjem in čiščenjem se prepričajte, ali sta se motor in rezilo popolnoma ustavila.

• Ne uporabljajte aparata, če je rotirajoča cedilka poškodovana.

• Ko odpirate pokrov, izključite napajanje in stikalo preklopite v položaj za izklop.

• Preden zamenjate dodatno opremo ali segate po delih, ki se med uporabo premikajo, napravo izklopite in izključite iz omrežja.

64 www.electrolux.com

Bezbednosni saveti / Säkerhet

SR

SV

Pažljivo pročitajte sledeće uputstvo pre prvog korišćenja ovog aparata.

• Ovaj aparat ne treba da koriste osobe

(uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima niti osobe bez iskustva odnosno odgovarajućih znanja, osim u slučaju kada ih nadgleda osoba koja je zadužena za njihovu bezbednost ili kada im ta osoba objasni kako se aparat koristi.

• Treba paziti da se deca ne igraju ovim aparatom.

• Ovaj kućni aparat sme da se uključuje samo na napajanje čiji napon i frekvencija odgovaraju vrednostima na pločici modela!

• Nikada ne koristite uređaj

– ako je kabl za napajanje oštećen,

– ako je oštećeno kućište.”

• Aparat se sme povezivati samo na uzemljenu utičnicu. Ako je neophodno, može se koristiti produžni kabl koji podnosi jačinu struje do 10 A.

• Ako su uređaj ili kabl za napajanje oštećeni, mora ih zameniti proizvođač, ovlašćeni servis ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegle opasnosti.

• Uvek postavite aparat na ravnu horizontalnu površinu.

• Pre čišćenja i održavanja aparat mora da bude isključen, а strujni utikač izvađen iz utičnice.

• Aparat se koristi samo u zatvorenim prostorijama.

• Ovaj aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu. Proizvođač ne preuzima odgovornost za moguću štetu do koje je došlo neodgovarajućom ili pogrešnom upotrebom.

• Ni u kom slučaju nemojte rukom dodirivati sečiva, umetke niti bilo kakav pribor dok je uređaj uključen u struju.

• Nemojte potapati aparat u vodu ili neku drugu tečnost.

• Prilikom obrade velike količine sastojaka nemojte neprekidno koristiti aparat duže od 40 sekundi. Pre ponovnog pokretanja ostavite aparat da se ohladi.

• Nemojte dozvoliti da kabl visi preko ivice stola ili pulta, nemojte dozvoliti da kabl dođe u dodir sa vrelom površinom, uključujući peć.

• Nemojte nikada koristiti pribor ili delove koje su napravili drugi proizvođači koji nisu preporučeni ili prodati; postoji rizik od povrede osoba.

• Koristite aparat samo kada je ručica zaključana, nemojte pokušavati da prstima dohvatite predmet u cevi za ubacivanje dok aparat radi.

• Nemojte uklanjati posudu za pulpu kada aparat radi.

• Pre nego što uključite aparat proverite da li su svi delovi pravilno montirani.

• Pre rasklapanja i čišćenja proverite da li su se motor i sečivo potpuno zaustavili.

• Nemojte da koristite uređaj ako je rotirajuće sito oštećeno.

• Isključite napajanje električnom energijom i postavite prekidač na položaj za isključeno pre nego što otvorite poklopac.

• Isključite uređaj i isključite napjanje električnom energijom pre nego što promenite dodatni pribor ili dodirnete delove koji se tokom upotrebe pokreću.

Läs följande instruktion noggrant innan du använder enheten första gången.

• Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner för hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.

• Barn måste passas så att de inte leker med apparaten.

• Apparaten ska endast anslutas till nätuttag vars spänning och frekvens överensstämmer med specifikationerna på märkplåten.

• Använd eller hantera aldrig apparaten om strömkabeln eller höljet är skadat.

• Apparaten får endast anslutas till ett jordat eluttag. Om nödvändigt kan en förlängningskabel för 10 A användas.

• Om apparaten eller sladden skadats måste den bytas ut av tillverkaren, auktoriserad servicepersonal eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.

• Placera alltid apparaten på ett plant underlag.

• Apparaten måste stängas av och kontakten dras ur före rengöring och underhåll.

• Apparaten ska endast användas inomhus.

• Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Tillverkaren ansvarar inte för eventuell skada orsakad av olämplig eller felaktig användning.

• Rör aldrig knivbladen eller insatserna med handen eller några verktyg när apparaten är inkopplad.

• Sänk aldrig ned mixern i vatten eller någon annan vätska.

• Använd inte apparaten i mer än 40 sekunder i sträck när hårda livsmedel bearbetas. Låt maskinen svalna innan den startas om.

• Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk, inte heller får den komma i kontakt med heta ytor som spisen.

• Använd aldrig tillbehör eller delar av icke rekommenderade tillverkare, eftersom det kan orsaka skada på människor.

• Använd endast hushållsapparaten när handtaget är i låst läge, försök aldrig peta i inmatningsröret med fingrarna eller annat objekt när apparaten är på.

• Ta inte bort behållaren för fruktköttet när apparaten är på.

• Se till att alla delarna är korrekt ditsatta innan du sätter på apparaten.

• Se till att motorn och bladet har stannat innan du tar isär apparaten för rengöring.

• Använd inte apparaten om den roterande silen är skadad.

• Koppla från strömförsörjningen och sätt brytaren i avstängt läge när du

öppnar locket.

• Stäng av produkten och dra ur elsladden före byte av tillbehör eller andra delar som är i rörelse under användning.

PL

PT

RO

RU

SK

SL

SR

SV

TR

UK

LT

LV

NL

NO

BG

CS

DA

DE

EE

EN

ES

FI

FR

HR

HU

IT

65

Začíname / Priprava za uporabo

Početak rada / Komma igång

SK

1. Zariadenie bude fungovať len ak sú všetky diely

správne zložené a veko je dobre uzamknuté na svojom mieste za pomoci rukoväte.

2. Položte zásobník na šťavu na zariadenie.

3. Do zbernej nádoby na šťavu vložte dva filtre,

väčší filter by mal byť tesne napasovaný na spojku. Menší filter vsaďte do väčšieho. Uistite sa, že zacva knú na svoje miesto.

SL

1. Aparat bo deloval samo,

če so bili vsi deli pravilno sestavljeni in je bil pokrov pravilno pritrjen na mestu z ročajem.

2. Vstavite zbiralnik za sok v aparat.

3. V zbiralnik soka vstavite dva filtra,

veliki filter mora biti trdno pritrjen na sklopko. Mali filter morate vstaviti v veliki filter. Morata se zaskočiti (»klik«).

SR

1. Uređaj će raditi samo ukoliko

su svi delovi pravilno postavljeni i ako je poklopac pravilno zabravljen ručicom.

2. Postavite sakupljač soka u uređaj.

3. Stavite dva filtera u posudu za sok,

veliki fiter treba čvrsto da nalegne na spojnicu.

Mali filter staje u veliki filter. Uverite se da su nalegli na svoje mesto (uz klik).

SV

1. Apparaten fungerar endast

om alla delar har monterats rätt och locket har låsts fast på rätt sätt med handtaget.

2.

Placera juicebehållaren i apparaten.

3. Sätt de två filtren i juiceuppsamlaren.

Det stora filtret ska passa ordentligt på kopplingen.

Det lilla filtret passar på insidan av det stora filtret. Se till att de låses på plats

(“klick”).

66 www.electrolux.com

SL

4. Zásobník dužiny vložíte do zariadenia tak,

že ho jemne nakloníte dopredu. Najprv zasuňte vrch a potom zatlačte spodnú časť.

4. Vstavite zbiralnik za tropine v aparat tako,

da ga rahlo nagnete.

Vstavite najprej zgornji del in nato potisnite navzdol spodnji konec.

5.

Podržte veko nad filtrom a osaďte ho do svojej pozícii,

zaklapnite rukoväť cez veko, aby sa uzamkla na svojom mieste („budete počuť kliknutie“). Uistite sa, že rukoväť je osadená na svojom mieste na obidvoch stranách veka.

5. Podržite pokrov nad filter in ga spustite v njegov položaj ter zataknite ročaj na pokrov

, da ga pritrdite na mestu (»klik«). Poskrbite, da se bo ročaj zaskočil na obeh straneh pokrova.

6. Vložte posúvač do plniaceho otvoru tak,

že zarovnáte drážky na posúvači s malými výstupkami na stranách plniaceho otvoru.

EE

EN

ES

FI

FR

HR

HU

IT

6. Potisnite potiskalo v kanal za polnjenje tako,

da poravnate utor v potiskalu z majhno izboklino na notranji strani kanala za polnjenje.

LT

LV

NL

NO

SR

4. Postavite posudu za pulpu tako

što ćete je blago nagnuti prema napred.

Najpre ubacite gornji kraj, a zatim gurnite donji kraj na mesto.

SV

4. Placera fruktköttsbehållaren i apparaten

genom att luta den lätt framåt. För in överdelen först och tryck sedan in underdelen.

5. Postavite poklopac preko filtera i spustite ga na mesto,

pa zatim nategnite ručicu preko poklopca da biste ga zabravili (da „škljocne“).

Uverite se da je ručica zabravljena s obeju strana poklopca.

6. Ubacite pritiskač u cev za punjenje

tako što ćete žleb na pritiskaču poravnati s malom izbočinom na unutrašnjoj strani cevi za punjenje.

PL

PT

RO

RU

SK

SL

SR

SV

5. Håll locket över filtret och sänk den till rätt position.

Sätt fast handtaget på locket så att det klickar fast. Se till att handtaget är låst i läge på båda sidorna av locket.

6. Stoppa ner pressen i inmatningsröret

genom att passa ihop inbuktningen i pressen med den lilla utbuktiningen på insidan av inmatningsröret.

TR

UK

BG

CS

DA

DE

67

Začíname / Priprava za uporabo

Početak rada / Komma igång

SK

7. Položte zásobník na šťavu pod lievik odšťavovača.

8. Aby ste oddelili penu od šťavy pri

nalievaní do pohára, zasuňte oddeľovač peny do zásobníka na

šťavu

.

SL

7. Pod dulec postavite vrč za sok. 8. Za ločevanje pene od soka

med nalivanjem soka v kozarec, vstavite ločevalnik pene tako, da ga potisnete v vrč za sok.

SR

7. Posudu za sok postavite ispod odvodne cevčice.

8. Da biste odvojili penu prilikom sipanja soka u čašu,

ubacite odvajač pene u odgovarajući žleb na posudi za sok.

SV

7. Placera juicekannan under pipen. 8.

För att separera skummet från juicen när du häller juicen i ett glas,

sätt i skumseparatorn

genom att föra ner den i juicekannan.

68 www.electrolux.com

Návod / Navodila za uporabo

Uputstva za rukovanje / Bruksanvisning

SK

1. Vložte zástrčku napájacieho kábla do sieťovej zásuvky

a zapnite odšťavovač otočením regulátora rýchlosti do polohy „1“ - nižšia rýchlosť alebo do polohy „2“ (normálna rýchlosť). Rýchlosť „1“ je vhodná najmä pre mäkké ovocie a zeleninu.

Rýchlosť „2“ je vhodná pre všetky druhy ovocia a zeleniny.

2. Vložte narezané kúsky do plniaceho otvoru.

3. Jemne ich potlačte posúvačom smerom k otáčajúcemu sa filtru.

Upozornenie: na posúvač nevynakladajte príliš veľký tlak, pretože toto by mohlo ovplyvniť kvalitu konečného výsledku a mohlo by to dokonca zastaviť filter.

SL

1. Vtaknite vtič kabla v električno vtičnico ter vklopite aparat

z obrnitvijo gumba za upravljanje na nastavitev »1«, ki predstavlja nizko hitrost ali »2« (običajna hitrost).

Hitrost »1« je še posebej primerna za mehko sadje in zelenjavo. Hitrost

»2« je primerna za vse vrste sadja in zelenjave.

2. V kanal za polnjenje vstavite razrezane koščke.

3. Nežno jih potisnite s potiskalom navzdol proti vrtečemu se filtru.

Opozorilo: ne izvajajte preveč pritiska na potiskalo, saj lahko to vpliva na kakovost končnega rezultata in lahko celo povzroči zaustavitev filtra.

SR

SV

1. Utikač kabla ubacite u utičnicu i zatim uključite uređaj

okretanjem upravljačkog dugmeta u položaj

„1“ (manja brzina) ili „2“ (normalna brzina). Brzina „1“ je naročito prikladna za meko voće i povrće.

Brzina „2“ je prikladna za sve vrste voća i povrća.

2. Prethodno iseckane komadiće voća ubacite u cev za punjenje.

3. Pritiskačem ih blago pritisnite prema rotirajućem filteru.

Napomena: nemojte delovati prevelikom silom na pritiskač jer bi to moglo negativno uticati na kvalitet dobijenog soka, pa čak i dovesti do zaustavljanja filtera.

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget

och sätt på apparaten genom att vrida kontrollvredet till “1” (lägre hastighet) eller “2” (normal hastighet). Hastighet

“1” är särskilt lämplig för mjuka frukter och grönsaker. Hastighet “2”

är lämplig för alla sorters frukt och grönsaker.

2.

Stoppa de färdigskurna bitarna i inmatningsröret.

3. Tryck ner dem försiktigt mot det roterande filtret

med hjälp av pressen. Obs: Tryck inte för hårt med pressen. Detta kan påverka kvaliteten på slutresultatet och det kan även få filtret att stanna.

TR

UK

SK

SL

SR

SV

PL

PT

RO

RU

LT

LV

NL

NO

EE

EN

ES

FI

FR

HR

HU

IT

BG

CS

DA

DE

69

Návod / Navodila za uporabo

Uputstva za rukovanje / Bruksanvisning

SK

4. Nikdy do plniaceho otvoru nevkladajte svoje prsty ani nijaké iné predmety.

5.

Potom, ako ste spracovali všetky prísady a šťava prestala tiecť,

otočte otočný ovládač do polohy „0” a počkajte, kým sa filter neprestane otáčať.

Potom vyberte zástrčku zo zásuvky.

SL

4. V kanal za polnjenje nikoli ne vstavljajte vaših prstov ali predmetov.

5.

Ko ste iztisnili vse sestavine in je prenehal teči sok,

gumb obrnite v položaj »0« in počakajte, da se filter preneha vrteti.

Nato iztaknite vtič iz stenske vtičnice.

SR

4. Nikada nemojte stavljati prste niti razne predmete u cev za punjenje.

5.

Kada obradite sve sastojke i kada sok prestane da teče,

okrenite komandno dugme na ‘0’ i sačekajte do filter ne počne da se okreće.

Zatim izvadite utikač iz zidne utičnice.

SV

4. Stoppa aldrig ner dina fingrar eller andra föremål i inmatningstuben.

5.

När du har bearbetat alla ingredienser och juiceflödet har slutat,

vrid vredet till läge ‘0’ och vänta tills filtret har slutat rotera.

Koppla sedan bort enheten från eluttaget.

70 www.electrolux.com

Čistenie /

Čišćenje /

Čiščenje

Rengöring

SK

1. Vypnite zariadenie,

vytiahnite šnúru zo zásuvky a počkajte, kým sa filter nezastaví.

2.

Odstráňte všetky odnímateľné časti z hnacej jednotky.

Vyberte posúvač.

Otvorte rukoväť.

3. Zložte veko. Odstráňte zásobník dužiny.

SL

SR

1. Izklopite aparat,

izvlecite vtič iz vtičnice in počakajte, da se filter ustavi.

2.

Z motorne enote odstranite snemljive dele.

Odstranite potiskalo in odprite ročaj.

3. Snemite pokrov. Odstranite zbiralnik za tropine.

1. Isključite uređaj,

izvadite utikač iz zidne utičnice i sačekajte dok filter ne prestane da se obrće.

2.

Delove koji se skidaju odvojite od kućišta motora.

Izvadite pritiskač.

Odbravite ručicu.

3. Skinite poklopac. Odvojite posudu za pulpu.

PL

PT

RO

RU

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

SV

1. Stäng av apparaten,

dra ut kontakten ur vägguttaget och vänta tills filtret har slutat snurra.

2.

Ta bort löstagbara delar från motorenheten.

Ta bort pressen.

Öppna handtaget.

3. Ta av locket. Ta bort fruktköttsbehållaren.

SK

SL

SR

SV

TR

UK

BG

CS

DA

DE

71

Čistenie /

Čišćenje /

Čiščenje

Rengöring

SK

4. Vyberte zásobník na šťavu spolu s filtrom.

5. Umyte tieto časti čistiacou kefkou v teplej vode,

do ktorej ste pridali trochu prostriedku na umývanie riadu a opláchnite ich pod tečúcou vodou

6. Hnaciu jednotku vyčistite vlhkou látkou.

Hnaciu jednotku nikdy neumývajte vo vode ani neoplachujte pod tečúcou vodou. Nedotýkajte sa ostrých čepelí. Zariadenie skladujte v suchom prostredí.

SL

4. Odstranite zbiralnik za tropine skupaj s filtrom.

5. Te dele očistite s krtačo za pomivanje posode v topli vodi

z nekoliko pomivalnega sredstva in jih sperite pod tekočo vodo.

6. Motorno enoto očistite z vlažno krpo in je nikoli ne potapljajte

v vodo ali splakujte pod tekočo vodo.

Izogibajte se dotikanju ostrih rezil.

Hranite aparat v suhem okolju.

SR

4. Izvadite sakupljač soka zajedno s filterom.

5. Sve ove delove operite četkom u toploj vodi

s malo rastvorenog deterdženta i isperite ih pod mlazom vode iz slavine.

6. Kućište motora obrišite vlažnom krpom;

nikada ga nemojte potapati u vodu niti ga ispirati pod mlazom vode iz slavine. Izbegavajte dodir s oštrim sečivima. Uređaj čuvajte na suvom mestu.

SV

4. Ta bort juicebehållaren tillsammans med filtret.

5. Rengör dessa delar med en diskborste i varmt vatten

med lite diskmedel och skölj dem under kranen.

6. Rengör motorenheten med en fuktig trasa.

Sänk aldrig ner motorenheten i vatten och skölj den inte heller under rinnande vatten. Undvik att röra vid de vassa knivbladen. Förvara apparaten i en torr miljö.

72 www.electrolux.com

SK

SL

SR

SV

Odstraňovanie porúch /

Rešavanje problema /

Odpravljanje težav

Felsökning

Problém

Odšťavovač sa nezapne.

Zariadenie stále nefunguje dobre ani potom, ako ste vykonali odporúčanú kontrolu.

Na výrobku sa môžu prejaviť určité abnormálie, ako hluk, zápach, dym a zvýšená teplota.

Možná príčina

Komponenty nie sú osadené správne.

Regulátor rýchlosti nie je v správnej pozícii.

Zástrčka nie je riadne zasunutá do zásuvky.

Funkčný problém

Funkčný problém

Težava

Sokovnik se ne VKLOPI.

Aparat ne deluje kljub našemu priporočenemu pregledu.

Na izdelku se pojavljajo napake kot so hrup, vonj, dim in povišana temperatura.

Morebiten vzrok

Sestavni deli niso pravilno pritrjeni.

Izbirnik hitrosti ni v pravilnem položaju.

Vtič ni pravilno vtaknjen v električno vtičnico.

Težava v delovanju aparata

Težava v delovanju aparata

Rešitev

Preverite, ali so vsi sestavni deli pravilno pritrjeni v položaju.

Izberite primerno hitrost.

Preverite, ali je vtič pravilno vstavljen v vtičnico, ali pa uporabite drugo vtičnico.

Obrnite se na pooblaščeni servis.

Odklopite napajanje, prenehajte uporabljati aparat in se obrnite na pooblaščeni servis.

Problem

Sokovnik ne može da se uklljuči.

Ni nakon obavljanja svih preporučenih pregleda, uređaj i dalje ne radi.

Na proizvodu su ustanovljene abnormalnosti poput buke, neprijatnog mirisa, dima i povišene temperature.

Mogući uzrok

Delovi nisu pravilno postavljeni.

Birač brzine nije u odgovarajućem položaju.

Utikač nije pravilno priključen na utičnicu za struju.

Funkcionalan problem

Funkcionalan problem

Riešenie

Skontrolujte, či sú všetky komponenty riadne uzamknuté na svojich miestach.

Zvoľte vhodnú rýchlosť.

Skontrolujte, či je zástrčka riadne zasunutá do zásuvky, alebo vyskúšajte inú zásuvku.

Kontaktujte autorizovaný servis.

Odpojte napájací kábel, zariadenie prestaňte používať a kontaktujte autorizovaný servis.

Rešenje

Proverite da li su svi delovi pravilno postavljeni na svoje mesto.

Odaberite odgovarajuću brzinu.

Proverite da li je utikač pravilno priključen na utičnicu ili probajte s drugom utičnicom.

Obratite se ovlašćenom servisu.

Isključite napajanje, prekinite s korišćenjem uređaja i obratite se ovlašćenom servisu.

Problem

Juicepressen går inte att sätta på.

Möjlig orsak

Komponenterna har inte satts fast ordentligt.

Hastighetsvredet är inte i rätt position.

Stickkontakten är inte ansluten till strömkällan.

Apparaten fungerar inte bra efter de kontroller vi rekommenderar.

Produkten är utsatt för avvikelser som oväsen, lukt, rök eller ökad temperatur.

Funktionsproblem

Funktionsproblem

Lösning

Kontrollera om alla komponenter har låsts fast ordenligt i rätt position.

Välj lämplig hastighet.

Kontrollera att stickkontakten sitter i eluttaget och prova ett annat uttag.

Kontakta vår service.

Dra ur kontakten, sluta använda apparaten och kontakta vår service.

PL

PT

RO

RU

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

SK

SL

SR

SV

TR

UK

BG

CS

DA

DE

73

SK

Likvidácia /

Odlaganje /

Odstranjevanje

Kassering

Staré spotrebiče

Likvidácia

Baliace materiály

Baliace materiály nezaťažujú životné prostredie a možno ich recyklovať.

Plastové komponenty sú označené symbolmi, napr. >PE<, >PS< a pod.

Baliace materiály vyhoďte do príslušných kontajnerov na miestach určených na likvidáciu komunálneho odpadu.

Symbol na produkte alebo balení označuje, že tento produkt nemožno likvidovať s domácim odpadom. Mal by sa zaniesť na príslušné zberné miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických prístrojov. Správnou likvidáciou produktu predchádzate možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie osôb, ku ktorým by mohlo dôjsť v prípade nesprávnej likvidácie produktu. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu, obráťte sa na miestny mestský úrad, spoločnosť zaoberajúcu sa zberom domáceho odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt zakúpili.

SL

Odstranjevanje

Ovojnina

Ovojnina je okolju prijazna in je primerna za recikliranje. Plastični deli so označeni z oznakami >PE<, >PS< itd.

Ovojnino odvrzite v ustrezen zabojnik na odlagališču odpadkov.

Stara naprava

Znak na izdelku ali na njegovi ovojnini pomeni, da izdelek ni običajen gospodinjski odpadek. Oddajte ga na ustreznem zbiralnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilnim odstranjevanjem boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje, ki bi jih lahko povzročilo neprimerno odstranjevanje tega izdelka. Več informacij o recikliranju izdelka dobite pri krajevnih upravnih organih, komunalni službi ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

SR

Odlaganje

Materijali za pakovanje

Materijali za pakovanje su prilagođeni čovekovoj okolini i mogu da se recikliraju.

Plastične komponente su obeležene oznakama, npr. >PE<, >PS< itd.

Odložite materijal za pakovanje u odgovarajući kontejner u objektima za odlaganje smeća.

Stari kućni aparat

Simbol na proizvodu ili na njegovom pakovanju pokazuje da ovaj proizvod ne može da se tretira kao obično smeće. Umesto toga trebalo bi ga predati na odgovarajućem mestu gde se prikupljaju električni i elektronski uređaji za recikliranje. Omogućivši da ovaj proizvod bude odložen na pravilan način, pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posledica po okruženje i zdravlje ljudi, do kojih bi u suprotnom moglo da dođe zbog neodgovarajućeg rukovanja otpadnim materijama ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se svojoj lokalnoj gradskoj službi, službi za odnošenje smeća ili prodavnici u kojoj ste nabavili proizvod.

SV

Kassering

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och går att återvinna.

Plastkomponenterna är markerade med exempelvis >PE<, >PS< osv.

Kassera förpackningsmaterialet i därför avsedd container i kommunens

återvinningsanläggningar.

Gammal apparat

Symbolen på produkter eller förpackningar visar att produkten inte kan hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas till rätt insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att produkten kasseras på rätt sätt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars skulle kunna uppstå på grund av felaktig avfallshantering av produkten. För mer detaljerad information om återvinning av produkten kontaktar du ditt kommunkontor, en avfallsstation för hushållssopor eller affären där du köpte produkten.

74 www.electrolux.com

J

K

L

H

I

G

F

TR

Bileşenler

A. İtici

B. Kapak

C. Filtre

D. Meyve suyu toplayıcı

E. Posa kabı

F. Kontrol düğmesi

G. Motor tabanı

H. Tutacak

I. Ağız

J. Meyve suyu sürahisi

K. Sürahi kapağı

L. Köpük ayırıcı

UK

Компоненти

A. Штовхач

B. Кришка

C. Фільтр

D. Сокоприймач

E. Ємність для м’якоті

F. Ручка керування

G. Моторний блок

H. Ручка

I. Трубка

J. Кухоль для соку

K. Кришка кухля

L. Сепаратор піни

A

B

C

D

E

75

PL

PT

RO

RU

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

SK

SL

SR

SV

TR

UK

BG

CS

DA

DE

Emniyet tavsiyesi / Поради щодо техніки безпеки

TR

Cihazı ilk kez kullanmadan önce aşağıdaki talimatı dikkatle okuyun.

• Güvenlik açısından kendilerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili olarak gereken eğitim verilmeden veya kontrol/ gözetim altında tutulmadan, çocuklar da dahil olmak üzere fiziksel, duyusal veya zihinsel yeterlilikleri sınırlı olan ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişilerin bu cihazı kullanması uygun değildir.

• Çocukların, gerekli uyarılar yapılarak cihazla kesinlikle oynamaması sağlanmalıdır.

• Cihaz yalnızca, voltaj ve frekansı anma değerleri plakasındaki özelliklere uyan bir güç kaynağına bağlanmalıdır.

• Ürünle birlikte gelen kablo veya gövde zarar görmüşse cihazı kesinlikle kullanmayın veya tutmayın.

• Cihaz yalnızca topraklı bir prize bağlanmalıdır. Gerekirse, 10 A için uygun bir uzatma kablosu kullanılabilir.

• Ürün veya ürünle birlikte gelen kablo hasar görürse, bir tehlike olasılığını ortadan kaldırmak amacıyla söz konusu kablo; üretici, servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

• Cihazı daima düz bir yüzey üzerine yerleştirin.

• Temizlik ve bakım öncesinde cihaz kapatılmalı ve fişi prizden çekilmelidir.

• Cihaz kapalı alanlarda kullanıma yöneliktir.

• Bu cihaz, yalnızca ev kullanımı amacıyla tasarlanmıştır. Üretici, uygun olmayan veya hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar açısından herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

• Cihaz fişi prize takılmış durumdayken bıçaklar veya çıkıntılarına elleriniz veya herhangi bir aletle dokunmayın.

• Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın.

• Yoğun şekilde kullanıyorsanız cihazı sürekli olarak 40 saniyeden daha uzun süreyle kullanmayın. Yeniden

çalıştırma öncesinde soğumasını bekleyin.

• Kablonun masa veya mutfak tezgahının kenarından sarkmasına izin vermeyin, kablonun ocak dahil olmak

üzere sıcak yüzeylere temas etmesine engel olun.

• Başka üreticiler tarafından imal edilen veya satılan aksesuar veya parçaların kullanımı önerilmez; bunlar kişilerin yaralanmasına neden olabilirler.

• Cihazı sadece tutacak kilitli olduğunda kullanın, cihaz çalışırken asla besleme borusuna parmaklarınızla veya bir cisimle müdahale etmeyin.

• Cihaz çalışırken asla posa kabını

çıkartmayın.

• Cihazı çalıştırmadan önce tüm parçaların doğru şekilde monte edilmiş olduğundan emin olun.

• Sökme ve temizleme işlemi öncesinde motor ve bıçağın tamamen durmuş olduğundan emin olun.

• Döner süzgeç hasar görmüşse cihazı kullanmayın.

• Güç kaynağını çıkarın ve kapağı açtığınızda svici kapalı konuma alın.

• Aksesuarları değiştirmeden ya da hareket eden parçalara yaklaşmadan

önce cihazı kapatın ve prizden ayırın.

UK

Уважно прочитайте ці інструкції перед першим використанням приладу.

• Цей прилад не призначений для використання особами (уключаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, без належного досвіду та знань, якщо за ними не наглядає чи не інструктує щодо користування приладом особа, відповідальна за їх безпеку.

• Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з приладом.

• Прилад потрібно підключати лише до джерела енергопостачання, напруга та частота якого відповідають специфікаціям, указаним на табличці з технічними даними!

• Забороняється використовувати або піднімати прилад, якщо пошкоджено шнур живлення чи корпус.

• Прилад мусить підключатися лише до заземленої розетки. За необхідності можна використовувати подовжувальний кабель, який підходить до струму 10 A.

• У випадку пошкодження приладу або шнура живлення його має замінити виробник, його сервісний центр або інша кваліфікована особа, щоб запобігти нещасному випадку.

• Завжди розміщуйте прилад на рівній горизонтальній поверхні.

• Завжди вимикайте прилад і виймайте мережевий штепсель перед чищенням і поточним обслуговуванням.

• Лише для використання за межами приміщення.

• Прилад призначений виключно для домашнього використання.

Виробник не відповідає за можливу шкоду, спричинену неналежним чи неправильним використанням.

• У жодному разі не торкайтесь лез і різців руками або будь-якими інструментами, коли прилад підключений до розетки.

• Забороняється занурювати прилад у воду або будь-яку іншу рідину.

• Під час роботи з великими об’ємами не використовуйте прилад без зупинки більше 40 секунд. Перед продовженням роботи зачекайте, доки прилад не охолоне.

• Пильнуйте, щоб кабель не звисав через край столу чи робочої поверхні, а також не торкався до гарячих поверхонь, наприклад до плити.

• Не використовуйте приладдя й деталі, виготовлені іншими виробниками, за винятком випадків, коли таке приладдя й деталі рекомендовані чи розповсюджуються нашою компанією. Існує ризик отримання травм.

• Користуйтеся приладом, тільки якщо ручка зафіксована. Коли прилад працює, не вставляйте в горловину пальці чи якісь предмети.

• Не знімайте ємність для м’якоті, коли прилад працює.

• Перед увімкненням приладу переконайтеся, що всі його деталі правильно встановлені.

• Перед тим як розбирати й чистити прилад, переконайтеся, що двигун і ніж повністю зупинилися.

• Не користуйтеся приладом у разі пошкодження сита, що обертається.

• При відкриванні кришки від’єднайте прилад від електромережі і встановіть перемикач у положення

«вимкнено».

• Перед тим, як змінити аксесуари, або при наближенні до деталей, які під час використання рухаються, вимкніть прилад і від’єднайте його від електромережі.

76 www.electrolux.com

Başlarken / Початок роботи

TR

1. Cihaz ancak tüm parçaların uygun şekilde

monte edilmesi ve kapağın tutacak ile birlikte uygun şekilde yerine kilitlenmesi durumunda işlev görür.

2. Meyve suyu toplayıcıyı cihaza yerleştirin.

UK

1. Прилад буде працювати тільки в тому разі,

якщо всі його компоненти правильно встановлені, а кришка належно зафіксована за допомогою ручки.

2. Встановіть сокоприймач на прилад.

3. İki filtreyi meyve suyu toplayıcının içine yerleştirin,

büyük filtre kavramaya tam olarak oturmalıdır.

Küçük filtre büyük filtre içine oturur.

Yerlerine kilitlendiklerinden emin olun

(“klik”).

EE

EN

ES

FI

FR

HR

HU

IT

3. Вставте два фільтри у ємність для збирання соку,

великий фільтр повинен бути надійно вставлений у муфту. Малий фільтр встановлюється у великий фільтр.

Переконайтеся, що вони надійно встановлені (до “клацання”).

PL

PT

RO

RU

LT

LV

NL

NO

SK

SL

SR

SV

TR

UK

BG

CS

DA

DE

77

Başlarken / Початок роботи

TR

4. Posa kabını hafifçe öne doğru eğerek cihazın içine yerleştirin.

Öncelikle üst tarafı yerleştirin ve ardından alt tarafı içeri doğru itin.

5. Kapağı filtrenin üstünde tutun ve yerine doğru indirin,

yerine kilitlemek üzere tutacağı kapağın

üzerine doğru bastırın (“klik”).

Tutacağın kapağın her bir tarafında yerine oturmuş halde olduğundan emin olun.

6. İticiyi besleme borusunun içine doğru,

itici üzerindeki oluğu besleme borusunun iç kısmındaki küçük çıkıntı ile hizalayarak kaydırın.

UK

4. Трохи нахиліть ємність для м’якоті вперед,

щоб приєднати її до приладу. Спочатку вставте верх ємності, а потім натисніть на нижню частину.

5. Утримуючи кришку над фільтром, опустіть її на місце,

а потім зафіксуйте за допомогою ручки

(«клацання»). Переконайтеся, що ручка надійно встановлена з обох сторін кришки.

6. Вставте штовхач у горловину, попередньо

зіставивши паз на штовхачі з невеликим виступом усередині горловини.

UK

78 www.electrolux.com

TR

7. Meyve suyu sürahisini ağız altına yerleştirin.

8.

Meyve suyunu bir bardağa doldururken köpüğü meyve suyundan ayırmak için,

meyve suyu sürahisinin içine doğru

kaydırarak köpük ayırıcıyı yerleştirin.

UK

7. Поставте кухоль для соку під трубку.

8. Щоб відділити піну при наливанні соку у склянку,

вставте сепаратор піни в кухоль для соку.

79

PL

PT

RO

RU

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

SK

SL

SR

SV

TR

UK

BG

CS

DA

DE

Sütün köpürtülmesi için kullanım / Інструкція з експлуатації

TR

1. Kablo fişini prize takın,

kontrol düğmesini ”1” düşük hız veya

“2”(normal hız) konumuna çevirerek cihazı çalıştırın. Hız “1” özellikle yumuşak meyveler ve sebzeler için uygundur. Hız “2” her türden meyveler ve sebzeler için uygundur.

2. Önceden kesilmiş parçaları besleme borusuna koyun.

3. İtici yardımıyla dönen filtreye doğru

bunları yavaşça bastırın. Dikkat: elde edilecek sonucun kalitesini etkileyebileceğinden ve hatta filtrenin bozulmasına yol açabileceğinden itici

üzerine çok fazla kuvvet uygulamayın.

UK

1. Підключіть кабель живлення до електричної розетки й увімкніть прилад,

повернувши ручку керування в положення

«1» (низька швидкість) або «2»

(звичайна швидкість). Швидкість

«1» підходить для м’яких фруктів та овочів. Швидкість «2» може використовуватися з будь-якими фруктами та овочами.

2. Завантажуйте попередньо порізані фрукти чи овочі в горловину.

3. За допомогою штовхача обережно просовуйте шматки в напрямку фільтра,

що обертається.

Примітка. Не докладайте надмірних зусиль, натискаючи на штовхач, оскільки це може призвести до погіршення кінцевого результату чи навіть повної зупинки фільтра.

80 www.electrolux.com

TR

4. Parmaklarınızı veya bir cismi asla besleme borusu içine sokmayın.

5.

Tüm malzemeleri işledikten ve meyve suyu akışı durduktan sonra,

kolu ‘0’ konumuna çevirin ve filtre dönüşü durana dek bekleyin.

Ardından, fişi prizden çekin.

UK

4. Не вставляйте в горловину пальці чи сторонні предмети.

5.

Коли потік соку після завантаження всіх шматків припиниться,

поверніть перемикач у положення «0» та зачекайте, доки фільтр перестане обертатися.

Потім витягніть вилку з електричної розетки.

81

PL

PT

RO

RU

LT

LV

NL

NO

FR

HR

HU

IT

EE

EN

ES

FI

SK

SL

SR

SV

TR

UK

BG

CS

DA

DE

Temizleme / Чищення

TR

1. Cihazı kapatın,

fişi prizden çıkartın ve filtrenin dönüşü durana kadar bekleyin.

2.

Ayrılabilir parçaları motor ünitesinden sökün.

İticiyi çıkartın. Tutacağı açın.

3. Kapağı çıkartın. Posa kabını

çıkartın.

UK

1. Вимкніть прилад,

витягніть вилку з розетки і зачекайте, поки фільтр зупиниться.

2.

Зніміть знімні компоненти з моторного блока.

Витягніть штовхач. Відкрийте ручку.

3. Зніміть кришку. Від’єднайте ємність для м’якоті.

82 www.electrolux.com

TR

4. Meyve suyu toplayıcıyı filtre ile birlikte çıkartın.

5. Bu parçaları temizleme fırçası ile birlikte bir miktar

deterjanlı sıcak su kullanarak temizleyin ve musluğun altında tutarak durulayın.

6. Motor tabanını nemli bir bezle temizleyin,

motor tabanını asla suya batırmayın ya da musluk altında tutarak durulamayın. Keskin bıçaklara dokunmayın. Cihazı kuru bir ortamda muhafaza edin.

EE

EN

ES

FI

FR

HR

HU

IT

UK

4. Зніміть сокоприймач із фільтром.

5. За допомогою щітки помийте ці компоненти

в теплій воді з додаванням рідкого миючого засобу, а потім сполосніть їх струменем проточної води.

6. Протріть моторний блок вологою ганчіркою.

У жодному разі не занурюйте моторний блок у воду і не споліскуйте його струменем проточної води. Не торкайтеся до гострих лез. Зберігайте прилад у сухому місці.

PL

PT

RO

RU

LT

LV

NL

NO

SK

SL

SR

SV

TR

UK

BG

CS

DA

DE

83

Усунення неполадок /

Sorun giderme

TR

Sorun

Meyve Suyu Sıkacağı çalışmıyor.

Olası neden

Parçalar doğru şekilde sabitlenmemiştir.

Hız seçme düğmesi doğru konumda değildir.

Fiş uygun bir şekilde prize takılmamıştır.

Cihaz tavsiye ettiğimiz kontroller sonrasında bile hala doğru şekilde çalışmıyor.

Üründe gürültü, koku, duman ve artan sıcaklık gibi normal olmayan durumlar meydana geliyor.

İşlevsel sorun

İşlevsel sorun

Çözüm`

Tüm parçaların yerlerine uygun şekilde kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin.

Uygun hızı seçin.

Fişin prizle olan bağlantısını kontrol edin ya da başka bir priz deneyin.

Yetkili servise başvurun.

Elektrik bağlantısını kesin, kullanmayı bırakın ve yetkili servise başvurun.

UK

Проблема

Соковижималка не вмикається.

Можлива причина

Компоненти не зафіксовані належним чином.

Перемикач швидкості встановлений у неправильне положення.

Вилка неправильно вставлена в розетку.

Прилад не функціонує належним чином навіть після виконання рекомендованих дій.

Спостерігаються такі аномалії, як шум, запах, кіптява чи висока температура.

Функціональна проблема

Функціональна проблема

Вирішення

Переконайтеся, що всі компоненти правильно встановлені та зафіксовані.

Виберіть належну швидкість.

Перевірте підключення до розетки чи вставте вилку в іншу розетку.

Зверніться до уповноваженого сервісного центру.

Від’єднайте прилад від розетки, не користуйтеся ним і зверніться до уповноваженого сервісного центру.

84 www.electrolux.com

Elden çıkarma / Утилізація

TR

Elden çıkarma

Ambalaj malzemeleri

Ambalaj malzemesi çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir. Plastik bileşenler

üzerlerindeki işaretler ile tanınır; ör. >PE<,

>PS< vb.

Lütfen ambalaj malzemesini, size en yakın

çöp atık tesislerine uygun bir taşıyıcı içinde atın.

Eskiyen cihazlar

Üründe ya da ambalajında bulunan simgesi, bu ürünün evsel atık olarak değerlendirilemeyeceğini belirtir. Aksine, cihazın elektrikli ve elektronik aygıtların geri dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına götürülmesi gerektiğini ifade eder. Bu ürünün düzgün biçimde atılmasını sağlayarak, ürünün uygun atık yöntemleri dışında değerlendirildiğinde ortaya çıkabilecek çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.

Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen yerel yönetim birimlerine, evsel atık/çöp toplama hizmeti yetkililerine ya da ürünü satın aldığınız yere başvurun.

BG

CS

DA

DE

EE

EN

ES

FI

UK

Утилізація

Матеріали упаковки

Матеріали упаковки є екологічно безпечними та можуть використовуватися для повторної переробки. Пластикові складові позначаються символами, наприклад

>PE<, >PS< тощо.

Будь ласка, викидайте матеріали упаковки в належні контейнери комунальних служб для утилізації сміття.

Старий прилад

Символ на виробі або на його упаковці вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом із побутовими відходами. Натомість його потрібно здати до відповідного пункту утилізації електричних та електронних приладів. Забезпечуючи належну утилізацію виробу, можна запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та людського здоров'я, які в іншому випадку можуть виникнути в результаті неналежної утилізації виробу. За докладнішою інформацією щодо вторинної переробки виробу зверніться до муніципалітету, служби утилізації або до магазину, в якому ви придбали виріб.

FR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

NO

SK

SL

SR

SV

PL

PT

RO

RU

TR

UK

85

www.electrolux.com/shop

Electrolux Floor Care & Small Appliances AB

St. Göransgatan 143

S-105 45 Stockholm

Sweden

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Printed on recycled paper

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project