Electrolux | ECN26108W | Basic Guide | Electrolux ECN26108W Basic Guide

Electrolux ECN26108W Basic Guide
Ръководство за употреба
návod k použití
használati útmutató
naudojimo instrukcija
instrukcja obsługi
kasutusjuhend
Упатство за ракување
lietošanas instrukcija
Фризер-ракла
Truhlicová mraznička
Fagyasztóláda
Šaldymo dėžė
Zamrażarka skrzyniowa
Sügavkülmkirst
Сандак за замрзнување
Horizontālā saldētava
ECN26108W
2 electrolux
Това Кратко ръководство за потребителя съдържа всички основни факти за вашия нов
продукт и е лесно за използване. Electrolux иска да намали потреблението на хартия,
свързано с ръководства за потребителя, с около 30%, което ще помогне за запазването на
12 000 дървета всяка година. Краткото ръководство за потребителя е една от многото
стъпки, които Electrolux прави за опазване на околната среда. Може това да е малка стъпка,
но и с малки неща можем да направим много.
Пълно ръководство за потребителя може да се намери на www.electrolux.com
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
От интерес на вашата безопасност и за оси‐
гуряване на правилна употреба, преди да ин‐
сталирате и използвате уреда за пръв път,
прочетете това ръководство за потребителя
внимателно, включително препоръките и
предупрежденията. За да избегнете ненужни
грешки и злополуки, важно е да внимавате
всички хора, които използват уреда, да са на‐
пълно запознати с неговата работа и сред‐
ствата за предпазване. Запазете тези ин‐
струкции и се погрижете те да останат към
уреда, ако той бъде преместен или прода‐
ден, така че всеки, който го използва през це‐
лия му срок на експлоатация, да бъде добре
информиран за употребата и безопасността
на уреда.
За защита на живота и имуществото си спаз‐
вайте предпазните мерки от инструкциите за
потребителя, тъй като производителят не но‐
си отговорност за повреди, предизвикани по‐
ради неспазването им.
Безопасност за децата и хората с намалени
способности
• Този уред не е предназначен за употреба
от лица (включително деца) с ограничени
физически, сетивни или умствени възмож‐
ности, с недостатъчен опит и познания ос‐
вен ако не се наблюдават или са им даде‐
ни инструкции за употребата на уреда от
лице, отговорно за тяхната безопасност.
Децата трябва да се надзирават, за да се
гарантира, че няма да си играят с уреда.
• Съхранявайте опаковъчните материали да‐
леч от обсега на деца. Съществува опас‐
ност от задушаване.
• При изхвърляне на уреда изключете щеп‐
села от контакта, срежете кабела на за‐
хранването (възможно най-близо до уре‐
да) и демонтирайте вратата, за да предот‐
вратите удар с електрически ток и евен‐
туалното затваряне на деца в него по вре‐
ме на игра.
• Ако с този уред, който има магнитни уплът‐
нения на вратата, ще замените по-стар
уред с пружинен затвор (ключалка) на вра‐
тата или капака, уверете се, че пружинни‐
ят затвор е неизползваем, преди да изхвър‐
лите употребявания уред. Така ще предот‐
вратите смъртна опасност от затварянето
на деца вътре.
Общи мерки за безопасност
ВНИМАНИЕ! Внимавайте да не
запушите вентилационните отвори.
• Уредът е предназначен изключително за
домашна употреба.
• Уредът е предназначен за съхранение на
хранителни продукти и/или напитки при
нормални домашни условия, както е обяс‐
нено в тази книжка с инструкции.
• Не използвайте механични инструменти
или други неестествени средства за уско‐
ряване на процеса на размразяване.
• Не използвайте други електрически уреди
(като машини за сладолед) в хладилници и
фризери, освен ако не са одобрени за тази
цел от производителя.
• Не повреждайте хладилната верига.
• В хладилната верига на уреда се съдържа
изобутан (R600a) - природен газ, който
има високо ниво на съвместимост с околна‐
та среда, но въпреки това е запалим.
По време на транспортиране и инсталира‐
не на уреда внимавайте да не повредите
някой от компонентите на хладилната ве‐
рига.
Ако хладилната верига е повредена:
– избягвайте открити пламъци и запали‐
телни източници
– проветрете напълно помещението, в кое‐
то се намира уредът
• Опасно е да се променят спецификациите
или да се видоизменя този продукт по ка‐
къвто и да било начин. Повреда в захран‐
ващия кабел може да предизвика късо съ‐
единение, пожар или удар с електрически
ток.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всички електриче‐
ски компоненти (захранващ кабел, щеп‐
сел, компресор) трябва да се подменят от
сертифициран сервизен агент или квалифи‐
циран сервизен персонал.
1. Захранващият кабел не трябва да се
удължава.
electrolux 3
•
•
•
•
2. Проверете дали щепселът на захранва‐
щия кабел на гърба на уреда не е смач‐
кан или повреден. Смачкан или повре‐
ден захранващ щепсел може да се пре‐
грее и да предизвика пожар.
3. Погрижете се да имате достъп до мре‐
жовия щепсел на уреда.
4. Не дърпайте мрежовия кабел.
5. Ако контактът на захранването е разхла‐
бен, не вкарвайте щепсела в него. Съ‐
ществува опасност от токов удар или по‐
жар.
6. Не използвайте уреда, без да е сложен
капакът на лампичката. 1) за вътрешно‐
то осветление.
Този електроуред е тежък. Трябва да се
внимава при преместването му.
Не местете и не докосвайте продукти от от‐
делението на фризера, ако ръцете ви са
влажни/мокри, тъй като това може да дове‐
де до сваляне на кожата или "студено изга‐
ряне".
Избягвайте продължителното излагане на
уреда на пряка слънчева светлина.
Лампички 2), използваните за този уред
лампи са за специални цели, предназначе‐
ни само за домакински уреди. Те не са под‐
ходящи за домашно стайно осветление.
Всекидневна употреба
• Не поставяйте горещи съдове върху пласт‐
масовите части на уреда.
• Не съхранявайте запалими газове или теч‐
ности в уреда, тъй като могат да избухнат.
• Не поставяйте хранителни продукти ди‐
ректно срещу въздушното отверстие от за‐
дната страна. 3)
• Замразената храна не трябва да се замра‐
зява отново, след като е била размразена.
• Съхранявайте предварително пакетирана
храна в съответствие с инструкциите на
производителя й.
• Препоръките за съхранение на производи‐
теля на уреда трябва да се спазват стрикт‐
но.
• Не съхранявайте газирани напитки в отде‐
лението на фризера, тъй като създават на‐
лягане върху съда, което може да доведе
до неговото пръсване и да причини повре‐
да на уреда.
• Яденето на сладоледени изделия направо
от уреда може да доведе до "студено изга‐
ряне".
Грижи и почистване
• Преди обслужване изключете уреда и изва‐
дете щепсела от контакта.
1) Ако е предвиден капак
2) Ако е предвидена лампа
3) Ако уредът работи без заскрежаване
• Преди да използвате уреда за първи път,
почистете вътрешността и всички вътреш‐
ни принадлежности с хладка сапунена во‐
да (неутрален сапун), за да отстраните ти‐
пичната за новите изделия миризма, а
след това подсушете напълно.
• Не почиствайте уреда с метални предмети.
• Не използвайте остри предмети за отстра‐
няване на скреж от уреда. Използвайте
пластмасова стъргалка.
• Никога не използвайте сешоар за коса или
други отоплителни уреди, за да ускорите
обезскрежаването. Прекомерното нагрява‐
не може да повреди пластмасовата въ‐
трешност, а влагата да проникне в електри‐
ческата система на уреда и да го направи
опасен.
Инсталиране
ВАЖНО! За свързването към
електроснабдяването внимателно следвайте
инструкциите, дадени в съответните
раздели.
• Разопаковайте уреда и проверете дали ня‐
ма повреди по него. Не свързвайте уреда,
ако е повреден. Веднага съобщете за въз‐
можни повреди на мястото, откъдето сте
го купили. В такъв случай запазете опаков‐
ката.
• Препоръчително е да изчакате поне чети‐
ри часа, преди да свържете уреда, за да да‐
дете възможност на маслото да се стече
обратно в компресора.
• Трябва да се осигури правилна циркула‐
ция на въздуха около уреда - в противен
случай той може да прегрее. За да осигури‐
те достатъчна вентилация, следвайте съо‐
тветните инструкции за монтаж.
• Уредът трябва да се поставя далеч от сте‐
ната, за да може капакът да се отваря на‐
пълно.
• Уредът не трябва да се поставя в близост
до радиатори или печки.
• Погрижете се щепселът да е достъпен
след инсталирането на уреда.
Обслужване
• Всякакви електротехнически работи, нео‐
бходими за обслужването на този уред,
трябва да се извършват от квалифициран
електротехник или компетентно лице.
• Този уред трябва да бъде обслужван от
упълномощен сервизен център и трябва
да бъдат използвани само оригинални ре‐
зервни части.
4 electrolux
Опазване на околната среда
Както хладилната верига, така и изола‐
ционните материали на този уред, не съ‐
държат никакви газове, които биха могли да
увредят озоновия слой. Уредът не трябва да
се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Из‐
олационната пяна съдържа възпламеними га‐
зове: уредът трябва да се изхвърля в съот‐
ветствие с приложимите нормативни уредби,
които може да получите от местните общин‐
ски власти. Внимавайте да не повредите ох‐
лаждащия блок особено отзад в близост до
топлообменника. Материалите, използвани в
, мо‐
този уред и маркирани със символа
гат да бъдат рециклирани.
ДЕЙСТВИЕ
Включване
Поставете щепсела в
контакта.
Включете регулатора
на температурата, ка‐
то го завъртите по ча‐
совниковата стрелка.
Сигналната лампичка
светва.
Алармената лампич‐
ка светва.
Регулиране на температурата
Температурата се регулира автоматично.
За да работите с уреда, процедирайте по
следния начин:
• завъртете регулатора на температурата в
, за да получите минимална
посока към
студенина.
• завъртете регулатора на температурата в
, за да получите максимал‐
посока към
на студенина.
Изключване
За да изключите уреда, завъртете регулато‐
ра на температурата в позиция OFF.
Обикновено средната настройка е найподходяща.
КОМАНДНО ТАБЛО
1
2
3
4
1 Алармена лампичка за висока температу‐
ра
2 Контролна лампичка
3 Action Freeze лампичка
4 Action Freeze ключ
и нулиране на алармата
Action Freeze функция
Можете да активирате функцията Action
Freeze, като натиснете ключа Action Freeze.
Лампичката Action Freeze светва.
Тази функция спира автоматично след 52 ча‐
са.
Можете да деактивирате функцията по всяко
време, като натиснете ключа Action Freeze .
Лампичката Action Freeze се изключва.
Аларма за висока температура
Повишаването на температурата във фризе‐
ра (например поради спиране на тока) се указ‐
ва от:
• включването на алармената лампичка
• звучи аларма.
По време на фазата на алармата алармени‐
ят звънец може да бъде изключен, като се на‐
тисне ключът за нулиране на алармата.
По време на фазата на алармата не поста‐
вяйте храна във фризера.
Когато нормалните условия бъдат възстано‐
вени, алармената лапичка ще изгасне авто‐
матично.
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
Замразяване на пресни хранителни продукти
Фризерното отделение е подходящо за за‐
мразяване на пресни хранителни продукти и
за дълготрайно съхранение на готови дълбо‐
ко замразени продукти.
За да замразите пресни хранителни продук‐
ти, активирайте функцията Action Freeze наймалко 24 часа преди поставянето на храни‐
телни продукти за замразяване във фризер‐
ното отделение.
electrolux 5
Максималното количество храна, което може
да се замрази в рамките на 24 часа, е указа‐
но на табелката с данни 4)
Процесът на замразяване продължава 24 ча‐
са: през този период не добавяйте други хра‐
нителни продукти за замразяване.
Съхранение на замразени храни
При първоначално пускане или след дълъг
период, през който фризерът не е използ‐
ван, оставете уреда да работи поне 2 часа
на най-високото положение, преди да поста‐
вите хранителните продукти в отделението.
ВАЖНО! В случай на аварийно
размразяване, например поради спиране на
тока, ако уредът е бил изключен за по-дълго
време, отколкото е посочено в таблицата с
техническите спецификации срещу "Време
на повишаване", замразената храна трябва
се консумира бързо или да се сготви веднага
и след това да се замрази отново (след
охлаждане).
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Изключете уреда от
контакта преди извършването на
каквито и да било операция по поддръжката.
Този уред съдържа въглеводороди в ох‐
лаждащия си блок; следователно под‐
дръжката и презареждането трябва да се из‐
вършва от упълномощени техници.
Обезскрежаване на фризера
Обезскрежавайте фризера, когато пластът
скреж достигне дебелина 10-15 мм.
Най-доброто време за обезскрежаване на
фризера е, когато той не съдържа или съдър‐
жа малко храна.
За да премахнете скрежа, следвайте инструк‐
циите по-долу:
1. Изключете уреда.
2. Извадете всички съхранявани храни, опа‐
ковайте ги в няколко пласта вестник и ги
поставете на хладно място.
3. Оставете капака отворен, извадете тапа‐
та от отвора за отцеждане на размразена‐
та вода и съберете всичката размразена
4.
5.
6.
7.
вода в тава. Използвайте стъргалка, за
да отстраните леда бързо.
Когато обезскрежаването е завършено,
подсушете вътрешността изцяло и отно‐
во поставете тапата.
Включете уреда.
Настройте регулатора на температурата,
за да получите максимално изстудяване,
и оставете уредът да поработи 2-3 часа
на тази настройка.
Поставете обратно в отделението изваде‐
ната преди това храна.
ВАЖНО! Не използвайте остри метални
инструменти, за да изстържете скрежа, за да
не повредите уреда. Не използвайте
механични инструменти или други
неестествени средства за ускоряване на
процеса на размразяване, освен
препоръчваните от производителя.
Покачването на температурата на
замразени опаковки храна по време на
обезскрежаването може да съкрати техния
безопасен срок на съхранение.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Размери
Височина × Ширина × Дълбочина
(мм):
876 × 946 × 665
Време на пови‐
шаване
Допълнителни технически данни се
намират на табелката с данни вър‐
ху външната дясна страна на уреда.
32 часа
ИНСТАЛИРАНЕ
Разполагане
Този уред може да бъде инсталиран в сухо,
добре вентилирано закрито помещение (га‐
раж или изба), но за оптимални резултати ин‐
сталирайте уреда на място, чиято температу‐
ра на въздуха съответства на климатичния
4) Вж. "Технически данни"
клас, посочен върху табелката с данни на уре‐
да:
6 electrolux
Клима‐
тичен
клас
Стайна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
Изисквания за вентилацията
1. Поставете фризера в хоризонтално поло‐
жение върху твърда повърхност. Шкафът
трябва да бъде поставен върху всичките
си четири крака.
2. Уверете се, че разстоянието между уреда
и задната стена е 5 см.
3. Уверете се, че разстоянието между уреда
и страничните предмети е 5 см.
Въздушният поток зад уреда трябва да е до‐
статъчен.
Свързване в електрическата мрежа
Преди включване към електрозахранващата
мрежа проверете дали напрежението и че‐
стотата на табелката с данни отговарят на те‐
зи от домашната ви електрозахранваща мре‐
жа.
Уредът трябва да е заземен. За целта щепсе‐
лът на захранващият кабел има специален
контакт. Ако домашният контакт на електро‐
захранването не е заземен, свържете уреда
към отделен заземяващ кабел в съответс‐
твие с действащите нормативни разпоредби
след консултация с квалифициран електро‐
техник.
Производителят не носи отговорност, ако го‐
репосочените мерки за безопасност не са спа‐
зени.
Уредът съответства на директивите на ЕИО.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Символът
върху продукта или
опаковката му показва, че този продукт не
трябва да се третира като домакинските
отпадъци. Вместо това, той трябва да се
предаде в специализиран пункт за
рециклиране на електрическо и електронно
оборудване. Като се погрижите този продукт
да бъде изхвърлен по подходящ начин, вие
ще помогнете за предотвратяване на
възможните негативни последствия за
околната среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да бъдат предизвикани от
неправилното изхвърляне като отпадък на
този продукт. За по-подробна информация
за рециклиране на този продукт се обърнете
към местната градска управа, службата за
вторични суровини или магазина, откъдето
сте закупили продукта.
electrolux 7
Tento Rychlý návod k použití obsahuje všechny základní informace o novém produktu a dobře se
používá. Společnost Electrolux by chtěla snížit spotřebu papíru na návody k použití přibližně o 30 % a
ušetřit tak každý rok 12 000 stromů. Rychlý návod k použití je jedním z mnoha příspěvků Electroluxu
životnímu prostředí. Může se zdát, že je to málo, ale právě z malých činů vznikají velké věci.
Úplný návod k použití najdete na stránkách www.electrolux.com
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu
spotřebiče si před jeho instalací a prvním použitím pozorně Přečtěte návod k použití včetně rad
a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby,
které budou používat tento spotřebič, seznámily
s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u
spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné
místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak
všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití, abyste neohrozili své zdraví a majetek, a uvědomte si, že výrobce neručí za úrazy a poškození
způsobené jejich nedodržením.
Bezpečnost dětí a hendikepovaných osob
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují
osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo
jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí
nebezpečí udušení.
• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co
nejblíže u spotřebiče) a odstraňte dveře, aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým proudem, nebo
se děti nemohly zavřít uvnitř.
• Jestliže je tento spotřebič vybaven magnetickým těsněním dveří a nahrazuje starší
spotřebič s pružinovým zámkem (západkou)
na dveřích nebo víku, nezapomeňte před likvidací pružinový zámek znehodnotit. Děti se pak
nemohou ve spotřebiči zavřít jako ve smrtelně
nebezpečné pasti.
Všeobecné bezpečnostní informace
Pozor Udržujte větrací otvory volně
průchodné.
• Spotřebič je určen výlučně k domácímu použití.
5) Pokud je spotřebič vybaven krytem žárovky
• Tento spotřebič je určen k uchování potravin a
nápojů v běžné domácnosti, jak je uvedeno v
návodu k použití.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické ani jiné pomocné prostředky.
• V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické přístroje (např. zmrzlinové strojky),
než typy schválené k tomuto účelu výrobcem.
• Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny.
• Chladivo isobutan (R600a) je obsaženo v chladicím okruhu spotřebiče; je to zemní plyn s vysokým stupněm slučitelnosti s životním
prostředím, ale je hořlavý.
Během přepravy a instalace spotřebiče dbejte
na to, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího okruhu:
– odstraňte z blízkosti spotřebiče otevřený plamen a všechny zdroje ohně
– důkladně vyvětrejte místnost, ve které je
spotřebič umístěný
• Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná. Jakékoli
poškození kabelu může způsobit zkrat, požár
nebo úraz elektrickým proudem.
Upozornění Jakýkoli elektrický díl (napájecí kabel, zástrčka, kompresor) smí vyměnit
pouze autorizovaný zástupce nebo kvalifikovaný
pracovník servisu.
1. Napájecí kabel se nesmí nastavovat.
2. Zkontrolujte, zda není zástrčka stlačená nebo poškozená zadní stranou spotřebiče.
Stlačená nebo poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár.
3. Ověřte si, zda je zástrčka spotřebiče dobře
přístupná.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezasunujte do ní zástrčku. Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem nebo požár.
6. Spotřebič nesmí být spuštěn bez krytu žárovky 5) vnitřního osvětlení.
• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
• Nevytahujte věci z mrazničky, ani se jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce, protože
byste si mohli způsobit odřeniny nebo omrzliny.
8 electrolux
• Spotřebič nesmí být dlouhodobě vystaven
přímému slunečnímu záření.
• Žárovky 6) použité v tomto spotřebiči jsou určené pouze pro použití v domácích spotřebičích.
Tyto žárovky nejsou vhodné pro osvětlení místností.
Denní používání
• Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na plastové části spotřebiče.
• Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo tekutiny,
protože by mohly vybuchnout.
• Potraviny neukládejte přímo na větrací otvory v
zadní stěně. 7)
• Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí
znovu zmrazovat.
• Zakoupené zmrazené potraviny skladujte podle
pokynů daného výrobce.
• Pokyny výrobce spotřebiče týkající se uchování
potravin je nutné přísně dodržovat.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s vysokým obsahem kysličníku uhličitého nebo nápoje s bublinkami, protože vytvářejí tlak na nádobu, a mohou dokonce vybuchnout a poškodit
spotřebič.
• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mrazničky,
hrozí nebezpečí popálení.
Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
• Před prvním použitím spotřebiče vymyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostředku,
abyste odstranili typický pach nového výrobku,
pak vše důkladně vytřete do sucha.
• Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
• K odstranění námrazy nepoužívejte ostré
předměty. Použijte plastovou škrabku.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte vysoušeče vlasů ani jiné tepelné spotřebiče. Příliš vysoká teplota může poškodit plastový vnitřek
spotřebiče, do elektrického systému by pak mohla proniknout vlhkost a mohl by probíjet.
Instalace
Důležité U elektrického připojení se pečlivě řiďte
pokyny uvedenými v příslušném odstavci.
• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozený. Je-li spotřebič poškozený, nezapojujte ho do sítě. Případné poškození okamžitě nahlaste prodejci, u kterého jste spotřebič koupili.
V tomto případě si uschovejte obal.
• Doporučujeme vám, abyste se zapojením
spotřebiče počkali nejméně čtyři hodiny, aby
olej mohl natéct zpět do kompresoru.
• Okolo spotřebiče musí být dostatečná cirkulace vzduchu, jinak by se přehříval. K dosažení
dostatečného větrání se řiďte pokyny k instalaci.
• Spotřebič musí být umístěný v dostatečné vzdálenosti od stěny, aby šlo otevřít víko.
• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
• Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci
spotřebiče přístupná.
Servis
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným
oprávněním.
• Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte se na
autorizované servisní středisko, které smí použít výhradně originální náhradní díly.
Ochrana životního prostředí
Tento přístroj neobsahuje plyny, které mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v chladicím okruhu, ani v izolačních materiálech.
Spotřebič nelikvidujte společně s domácím odpadem a smetím. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič je nutné zlikvidovat podle příslušných předpisů, které získáte na obecním úřadě.
Zabraňte poškození chladicí jednotky, hlavně
vzadu v blízkosti výměníku tepla. Materiály použité u tohoto spotřebiče označené symbolem
jsou recyklovatelné.
PROVOZ
Zapnutí
Zasuňte zástrčku do nástěnné zásuvky.
Otočte regulátorem teploty doprava.
Rozsvítí se provozní
kontrolka.
Rozsvítí se i kontrolka
poplachu.
6) Pokud je spotřebič vybaven osvětlením
7) Pokud je spotřebič beznámrazový
Vypnutí
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte regulátorem
teploty do polohy OFF.
Nastavení teploty
Teplota se reguluje automaticky.
Chcete-li spotřebič nastavit, postupujte takto:
• otočte regulátorem teploty na
, chcete-li dosáhnout minimálního chladu.
• otočte regulátorem teploty na
, chcete-li dosáhnout maximálního chladu.
electrolux 9
Nejvhodnější je obvykle střední nastavení.
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
1
2
3
4
Výstražná kontrolka vysoké teploty
Provozní kontrolka
Kontrolka Action Freeze
Vypínač Action Freeze
a tlačítko resetu poplachu
Kontrolka Action Freeze se rozsvítí
Tato funkce se automaticky vypne za 52 hodin.
Funkci je možné kdykoli vypnout stisknutím vypínače Action Freeze . Kontrolka Action Freeze
zhasne.
Výstražná kontrolka vysoké teploty
Zvýšení teploty v mrazničce (například z důvodu
výpadku proudu) je signalizováno:
• rozsvícením výstražné kontrolky,
• zvukovým signálem.
Během varovné fáze je možné zvukový signál vypnout stisknutím tlačítka resetu výstrahy.
Během varovné fáze nedávejte do mrazničky potraviny.
Po obnovení normálních podmínek výstražná kontrolka automaticky zhasne.
Action Freeze Funkce
Funkci Action Freeze můžete zapnout stisknutím
vypínače Action Freeze.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Zmrazování čerstvých potravin
Mrazicí komora se hodí pro zmrazování čerstvých
potravin a dlouhodobé uložení zmrazených a hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, zapněte funkci Action Freeze minimálně 24 hodiny před uložením zmrazovaných potravin do mrazicího oddílu.
Maximální množství čerstvých potravin, které je
možné zmrazit během 24 hodin, je uvedeno na
typovém štítku 8)
Zmrazování trvá 24 hodin: v této době nepřidávejte do mrazničky žádné další potraviny ke zmrazení.
Skladování zmrazených potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před vložením potravin běžet nejméně 2 hodiny na vyšší nastavení.
Důležité V případě náhodného rozmrazení,
například z důvodu výpadku proudu, a pokud
výpadek proudu trval delší dobu, než je uvedeno
v tabulce technických údajů, je nutné rozmrazené
potraviny rychle spotřebovat nebo ihned uvařit či
upéct a potom opět zmrazit (po ochlazení).
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pozor Před každou údržbou vytáhněte
zástrčku spotřebiče ze zdroje elektrického
napájení.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v chladicí jednotce; údržbu a doplňování smí proto provádět pouze autorizovaný pracovník.
Odmrazování mrazničky
Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy dosáhne tloušťky kolem 10-15 mm.
Nejlepší čas na odmrazování mrazničky je v době, kdy obsahuje jen málo nebo žádné potraviny.
Námrazu odstraňte takto:
1. Vypněte spotřebič.
8) Viz "Technické údaje"
2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny, zabalte
je do několika vrstev novin a dejte je na chladné místo.
3. Nechejte víko otevřené, z výpusti rozmražené
vody vytáhněte zátku a rozmraženou vodu jímejte do ploché nádoby. K rychlému odstranění ledu použijte škrabku.
4. Po skončení odmrazování vysušte důkladně
vnitřní prostor a zástrčku opět zasuňte do zásuvky.
5. Zapněte spotřebič.
6. Otočte regulátorem teploty směrem na nejvyšší nastavení a nechte spotřebič takto běžet na
dvě až tři hodiny.
7. Vyjmuté potraviny vložte zpět do oddílu.
10 electrolux
Důležité Nikdy k odstraňování námrazy z
mrazničky nepoužívejte ostré kovové nástroje.
Mohli byste ji poškodit. K urychlení odmrazování
nepožívejte mechanické nebo jiné pomocné
prostředky, které nejsou výrobcem doporučeny.
Zvýšení teploty během odmrazování může u
zmrazených potravin zkrátit dobu jejich
skladování.
TECHNICKÉ ÚDAJE
výška × šířka × hloubka (mm):
Rozměry
Další technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější pravé straně spotřebiče.
876 × 946 × 665
Skladovací čas
při poruše
32 hodin
INSTALACE
Umístění
Tento spotřebič můžete umístit v suché, dobře větrané místnosti (garáži nebo ve sklepě), ale chceteli si zajistit optimální výkon, instalujte ho tam, kde
teplota prostředí odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:
Klimatická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
Požadavky na větrání
1. Postavte mrazničku do vodorovné polohy na
pevný povrch. Skříň musí stát na všech
čtyřech nožičkách.
2. Dbejte na to, aby mezi spotřebičem a stěnou
za ním byla volná vzdálenost 5 cm.
3. Dbejte na to, aby mezi spotřebičem a předměty po stranách byla volná vzdálenost 5 cm.
Prostor za spotřebičem musí umožňovat dostatečné proudění vzduchu.
Připojení k elektrické síti
Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření, že
napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu vybavena příslušným kontaktem. Pokud není domácí zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem a
připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v
souladu s platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě
nedodržení výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu s následujícími. směrnicemi EHS.
POZNÁMKY K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává,
že tento výrobek nepatří do domácího odpadu.
Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro
recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku
pomůžete zabránit negativním důsledkům pro
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak
byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního
úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu
nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
electrolux 11
Ez a Gyors felhasználói kézikönyv tartalmazza az Ön új termékére vonatkozó valamennyi alapvető
tudnivalót, és könnyen is használható. Az Electrolux csökkenteni szeretné a felhasználói
kézikönyvekkel kapcsolatos papírfelhasználást mintegy 30%-kal, ami évente 12 000 fa megóvását
jelenti. Ez a Gyors felhasználói kézikönyv az egyike annak a számos lépésnek, amelyet az Electrolux
megtett a környezet védelmében. Meglehet, hogy ez egy kis lépés, de az apró dolgok elvégzéséből
nagy tettek születnek.
A teljes felhasználói kézikönyv megtalálható a www.electrolux.com címen.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék üzembe helyezése és első használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a
használati útmutatót, beleértve a tippeket és figyelmeztetéseket is. A szükségtelen hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos annak biztosítása, hogy mindenki, aki a készüléket használja,
jól ismerje annak működését és biztonságos használatát. Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és
ha a készüléket elajándékozza vagy eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá, hogy annak teljes élettartamán keresztül mindenki, aki használja, megfelelő információkkal rendelkezzen annak használatát és biztonságát illetően.
Az emberi élet és a vagyontárgyak biztonsága érdekében tartsa be a jelen használati útmutatóban
szereplő óvintézkedéseket, mivel a gyártó nem felelős az ezek elmulasztása miatt bekövetkező károkért.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is)
használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről
annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol. Fulladásveszélyesek.
• A készülék kiselejtezésekor húzza ki a dugaszt
a hálózati aljzatból, vágja el a hálózati tápkábelt
(olyan közel a készülékhez, amennyire csak lehet), és távolítsa el az ajtót annak megelőzése
érdekében, hogy a játszó gyermekek áramütést szenvedjenek, vagy magukat a készülékbe
zárják.
• Ha ez a mágneszáras ajtóval ellátott készülék
egy rugózáras (kilincses) ajtóval vagy fedéllel ellátott régi készülék helyére kerül, akkor ne felejtse el a régi készülék kidobása előtt használatra alkalmatlanná tenni a rugós zárat. Ennek az
a célja, hogy gyerekek ne tudjanak bennrekedni a készülékben.
Általános biztonság
Figyelem A szellőzőnyílásokat ne takarja el
semmivel.
• A készüléket kizárólag háztartási célú használatra tervezték.
• A készülék rendeltetése élelmiszerek és/vagy
italok tárolása a normál háztartásban, amint
azt a jelen használati útmutató ismerteti.
• Ne használjon mechanikus szerkezetet vagy
mesterséges eszközöket a leolvasztási folyamat elősegítésére.
• Ne használjon más elektromos készüléket (például fagylaltkészítő gépet) hűtőberendezések
belsejében, hacsak ezt a gyártó kifejezetten jóvá nem hagyja.
• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör.
• Izobután (R600a) hűtőanyagot tartalmaz a készülék hűtőköre, ez a környezetre csekély hatást gyakorló, természetes gáz, amely ugyanakkor gyúlékony.
A készülék szállítása és üzembe helyezése során bizonyosodjon meg arról, hogy a hűtőkör
semmilyen összetevője nem sérült meg.
Ha a hűtőkör megsérült:
– kerülje nyílt láng és tűzgyújtó eszközök használatát
– alaposan szellőztesse ki azt a helyiséget,
ahol a készülék található
• Veszélyes a termék műszaki jellemzőit megváltoztatni vagy a terméket bármilyen módon átalakítani. A hálózati tápkábel bármilyen sérülése
rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat.
Vigyázat Mindenféle elektromos alkotóelem (hálózati tápkábel, dugasz, kompresszor) cseréjét hivatalos szervizképviselőnek vagy
szakképzett szervizmunkatársnak kell elvégeznie.
1. A hálózati tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.
2. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugaszt ne
nyomja össze vagy károsítsa a készülék hátlapja. Az összenyomott vagy sérült hálózati
dugasz túlmelegedhet és tüzet okozhat.
3. Gondoskodjon arról, hogy a készülék hálózati dugasza hozzáférhető legyen.
4. Ne húzza a hálózati kábelt.
12 electrolux
•
•
•
•
5. Ha a hálózat aljzat ki van lazulva, ne csatlakoztassa a hálózati dugaszt. Áramütés
vagy tűz veszélye.
6. Tilos üzemeltetni a készüléket a lámpaburkolat nélkül 9) lámpaburkolata.
A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
Ne szedjen ki dolgokat a fagyasztóból, és ne is
érjen hozzá ilyenekhez nedves/vizes kézzel, mivel ez a bőrsérüléseket, illetve fagyás miatti égési sérüléseket eredményezhet.
Ne tegye ki hosszú időn keresztül közvetlen
napsütésnek a készüléket.
Az ebben a 10) készülékben működő izzók kizárólag háztartási eszközökhöz kifejlesztett fényforrások! Nem használhatók a helyiség megvilágítására.
Napi használat
• Ne tegyen meleg edényt a készülék műanyag
részeire.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a
készülékben, mert azok felrobbanhatnak.
• Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül a hátsó falon lévő levegőkimenet elé. 11)
• A fagyasztott élelmiszert kiolvasztás után
többé nem szabad újra lefagyasztani.
• Az előrecsomagolt fagyasztott élelmiszereket
az élelmiszergyártó utasításaival összhangban
tárolja.
• A készülék gyártójának tárolásra vonatkozó
ajánlásait szigorúan be kell tartani.
• Ne tegyen szénsavas italokat a fagyasztóba,
mert nyomás keletkezik a palackban, ami miatt
felrobbanhat és kárt okozhat a készülékben.
• A jégnyalóka fagyásból eredő égéseket okozhat, ha rögtön a készülékből kivéve enni kezdik.
Ápolás és tisztítás
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és
húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.
• Az első használat előtt mossa ki a készülék belsejét és az összes belső tartózékot semleges
szappanos langyos vízzel, hogy eltávolítsa a teljesen új termékek tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki a készűléket.
• A készüléket ne tisztítsa fém tárgyakkal.
• A dér eltávolítására ne használjon éles tárgyakat. Alkalmazzon műanyag kaparókést.
• Soha ne használjon hajszárítót vagy más fűtőkészüléket a leolvasztás felgyorsítására. A túl-
9) Ha van a belső világításnak
10) Ha van belső világítás
11) Ha a készülék dérmentesítő rendszerű
zott hő károsíthatja a műanyag belsőt, és a nedvesség bejuthat az elektromos rendszerbe, ami
zárlatot okozhat.
Üzembe helyezés
Fontos Az elektromos hálózatra való
csatlakoztatást illetően kövesse a megfelelő
fejezet útmutatását.
• Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, vannak-e sérülések rajta. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha sérült. Az esetleges sérüléseket
azonnal jelentse ott, ahol a készüléket vásárolta. Ilyen esetben őrizze meg a csomagolást.
• Ajánlatos legalább négy órát várni a készülék
bekötésével és hagyni, hogy az olaj visszafolyjon a kompresszorba.
• Megfelelő levegőáramlást kell biztosítani a készülék körül, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. Az elégséges szellőzés elérése érdekében
kövesse a vonatkozó üzembe helyezési utasításokat.
• A készüléket annyi távolságra kell elhelyezni a
faltól, hogy a fedele teljesen felnyitható legyen.
• A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz hozzáférhető legyen a készülék telepítése után.
Szerviz
• A készülék szervizeléséhez szükséges minden
villanyszerelési munkát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
• A készüléket kizárólag arra felhatalmazott szervizközpont javíthatja, és csak eredeti pótalkatrészek használhatók.
Környezetvédelem
Ez a készülék sem a hűtőfolyadék-keringető
rendszerben, sem a szigetelő anyagokban
nem tartalmaz az ózonréteget károsító gázokat.
A készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal
és szeméttel együtt kidobni. A szigetelőhab gyúlékony gázokat tartalmaz: a készüléket a helyi hatóságoktól beszerezhető vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell hulladékba helyezni. Vigyázzon, ne sérüljön meg a hűtőegység, különösen hátul a hőcserélő környéke. A készüléken
szimbólummal megjelölt anyagok
használt és
újrahasznosíthatóak.
electrolux 13
MŰKÖDÉS
Bekapcsolás
Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba.
Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával
megegyező irányban.
A jelzőfény felgyullad.
A Riasztás jelzőfény felgyullad.
Hőmérséklet-szabályozás
A hőmérséklet szabályozása automatikusan történik.
A készülék üzemeltetéséhez a következők szerint
járjon el:
• Forgassa a hőmérséklet-szabályozót a
jel felé, hogy minimális hűtést érjen el.
• Forgassa a hőmérséklet-szabályozót a
jel felé, hogy maximális hűtést érjen el.
Kikapcsolás
A készülék kikapcsolásához forgassa a hőmérséklet-szabályozót OFF állásba.
Általában egy közepes beállítás a leginkább
megfelelő.
KEZELŐPANEL
1
2
3
4
1
2
3
4
Magas hőmérséklet miatti riasztás jelzőlámpa
Ellenőrző lámpa
Action Freeze lámpa
Action Freeze kapcsoló
és Riasztástörlés
A Action Freeze jelzőfény felgyullad.
A funkció 52 óra elteltével automatikusan kikapcsol.
Lehetőség van a funkció kikapcsolására bármikor
a Action Freeze gomb megnyomásával. A Action
Freeze jelzőfény kialszik.
Magas hőmérséklet miatti riasztás
A fagyasztóban a hőmérséklet (például áramkimaradás miatti) emelkedését a következők jelzik:
• a Riasztás jelzőfény bekapcsolása
• a csengő hangjelzése.
A riasztási fázisban a csengő a Riasztástörlés kapcsoló megnyomásával kikapcsolható.
A riasztási fázisban ne tegyen élelmiszert a fagyasztóba.
Amikor a normál feltételek helyreálltak, a Riasztás
jelzőfény automatikusan kialszik.
Action Freeze funkció
A Action Freeze funkciót a Action Freeze gomb
megnyomásával lehet aktiválni.
NAPI HASZNÁLAT
Friss élelmiszerek lefagyasztása
A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek lefagyasztására, valamint fagyasztott és mélyhűtött
élelmiszerek hosszú távú tárolására.
Friss élelmiszer lefagyasztásához aktiválja a Action Freeze funkciót legalább 24 órával azelőtt,
hogy a lefagyasztani kívánt élelmiszert behelyezi
a fagyasztórekeszbe.
Az adatlapon megtekintheti azt a maximális élelmiszer-mennyiséget, amely 24 óra alatt lefagyasztható 12)
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe: ez
alatt az idő alatt ne tegyen be további lefagyasztandó élelmiszert.
12) Lásd a "Műszaki adatok" c. részt
Fagyasztott élelmiszerek tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb használaton kívüli idő után, mielőtt az élelmiszereket a rekeszbe
pakolná, üzemeltesse legalább 2 óráig a készüléket a magasabb beállításokon.
Fontos Véletlenszerűen, például áramkimaradás
miatt bekövetkező leolvadás esetén, amikor az
áramszünet hosszabb ideig tart, mint az az érték,
amely a műszaki jellemzők között a "felolvadási
idő" alatt fel van tüntetve, a felolvadt élelmiszert
gyorsan el kell fogyasztani, vagy azonnal meg kell
főzni, majd pedig a (kihűlés után) újra
lefagyasztani.
14 electrolux
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
Figyelem Bármilyen karbantartási művelet
előtt áramtalanítsa a készüléket a hálózati
csatlakozódugó kihúzásával.
4.
Ennél a készüléknél szénhidrogén van a hűtőegységben; ezért csak megbízott szerelő
végezhet rajta karbantartást, és töltheti fel újra.
5.
6.
A fagyasztó leolvasztása
Olvassza le a fagyasztót, amikor a zúzmararéteg
vastagsága meghaladja a 10-15 mm-t.
A fagyasztó leolvasztására az a legjobb időpont,
amikor egyáltalán nem tartalmaz élelmiszert, vagy
csak keveset.
A zúzmara eltávolításához a következő lépéseket
hajtsa végre:
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Szedjen ki minden tárolt élelmiszert, csomagolja őket több réget újságpapírba, és tegye
hideg helyre.
3. Hagyja nyitva fedelet, vegye ki a dugaszt az olvadékvíz kifolyójából, és gyűjtse össze az olva-
7.
dékvizet egy tálcába. A jég gyors eltávolításához használjon kaparót.
A jégmentesítés befejezése után szárítsa ki
alaposan a készülék belsejét, és dugja vissza
a dugót.
Kapcsolja be a készüléket.
Állítsa be a hőmérséklet-szabályozót a maximális hideg elérésére, és üzemeltesse a készüléket két-három órán keresztül ezen a beállításon.
Pakolja vissza a korábban kiszedett élelmiszereket a rekeszbe.
Fontos Soha ne próbálja meg éles fémeszközök
segítségével lekaparni a jeget, mert megsértheti a
készüléket. Ne használjon mechanikus
szerkezetet vagy mesterséges eszközöket az
olvasztási folyamat elősegítésére, ha azokat a
gyártó nem ajánlja. Ha a jégmentesítés alatt a
fagyasztott élelmiszercsomagoknak
megemelkedik a hőmérséklete, emiatt
lerövidülhet a biztonságos tárolási élettartamuk.
MŰSZAKI ADATOK
Az 1/1998. (I. 12.) IKIM sz. miniszteri rendeletnek megfelelően
Gyártó védjegye
Electrolux
A készülék kategóriája
Fagyasztóláda
Magasság
mm
876
Szélesség
mm
946
Mélység
mm
665
Fagyasztótér nettó térfogata
liter
260
Energiaosztály (A++ és G között, ahol az A
++ a leghatékonyabb, a G a legkevésbé hatékony)
Villamosenergia -fogyasztás (24 órás szabványos vizsgálati eredmények alapján. A
mindenkori energiafogyasztás a készülék
használatától és elhelyezéstől függ.)
A+
kWh/év
Fagyasztótér csillagszám jele
250
****
Áramkimaradási biztonság
óra
32
Fagyasztási teljesítmény
Kg/24 óra
16
Klímaosztály
SN - ST
Feszültség
Volt
230
Zajteljesítmény
dB/A
40
Beépíthető
A műszaki adatok megtalálhatók a készülék külsején a jobb oldalon lévő adattáblán és az energiatakarékossági címkén.
Nem
electrolux 15
ÜZEMBE HELYEZÉS
Elhelyezés
Ez a készülék üzembe helyezhető száraz, jól szellőzött helyiségekben (garázsban vagy pincében),
azonban az optimális teljesítmény elérése érdekében olyan helyen helyezze üzembe a készüléket,
amelynek környezeti hőmérséklete megfelel annak a klímabesorolásnak, amely a készülék adattábláján fel van tüntetve:
Klímaosztály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és + 32°C között
N
+16°C és + 32°C között
ST
+16°C és + 38°C között
T
+16°C és + 43°C között
Szellőzési követelmények
1. A fagyasztót vízszintes helyzetben szilárd felületre helyezze. A készüléknek mind a négy
lábán kell állnia.
2. Ügyeljen arra, hogy a készülék és a hátsó fal
közötti térköz 5 cm legyen.
3. Ügyeljen arra, hogy a készülék és az oldalfalak közötti térköz 5 cm legyen.
A készülék mögött megfelelő légáramlást kell biztosítani.
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön
meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség és frekvencia megegyezik-e a háztartási hálózati áram értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az elektromos hálózatba illő vezeték dugója ilyen érintkezéssel van
ellátva. Ha a háztartási hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a készüléket az érvényben lévő jogszabályok szerint külön földpólushoz, miután konzultált egy képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít magától, ha
a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem tartják be.
Ez a készülék megfelel az EGK irányelveknek.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal,
hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat,
a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt
potenciális kedvezőtlen következményeket,
amelyeket ellenkező esetben a termék nem
megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük,
lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a
háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal
vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
16 electrolux
Šioje naudojimo vadovo santraukoje yra pagrindinė informacija apie Jūsų naująjį gaminį ir jo
naudojimą. „Electrolux“ siekia sumažinti popieriaus sąnaudas, susijusias su naudojimo vadovais,
maždaug 30%: tai padės išsaugoti 12 000 medžių kasmet. Naudojimo vadovo santrauka yra vienas iš
daugelio veiksmų, kurių „Electrolux“ ėmėsi aplinkosaugos labui. Gal tai ir mažas žingsnis, tačiau iš
mažų darbų susidaro ir didieji.
Išsamų naudojimo vadovą rasite interneto svetainėje www.electrolux.com
SAUGOS INFORMACIJA
Norėdami užtikrinti savo saugumą ir tai, kad prietaisas būtų naudojamas pagal paskirtį, prieš jį
įrengdami ir įjungdami pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šį vadovą, jame esančius patarimus ir
įspėjimus. Siekiant išvengti apmaudžių klaidų ir nelaimingų atsitikimų itin svarbu, kad visi šio prietaiso naudotojai atidžiai susipažintų su prietaiso veikimo ir saugos funkcijomis. Išsaugokite šį vadovą
ir pasirūpinkite, kad prietaisą perkėlus į kitą vietą
arba pardavus būtų pridedama ir jo naudojimo instrukciją; taip užtikrinsite, kad naujieji jo savininkai
galėtų tinkamai susipažinti su prietaiso naudojimu
ir sauga.
Norėdami išvengti pavojaus gyvybei ir apsaugoti
turtą, privalote imtis šiame vadove nurodytų atsargumo priemonių, nes gamintojas nėra atsakingas
už žalą, atsiradusią dėl neatsargumo.
Vaikų ir neįgalių žmonių apsaugos priemonės
• Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai
naudotis prietaisu dėl savo psichinio, jutiminio
arba protinio neįgalumo arba patirties bei žinių
trūkumo, negalima naudotis šiuo prietaisu be
už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Pasirūpinkite vaikų priežiūrą ir neleiskite jiems
žaisti su prietaisu.
• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Yra pavojus uždusti.
• Jei prietaisą ruošiatės išmesti, iš lizdo ištraukite
kištuką, nupjaukite elektros laidą (kuo arčiau
prietaiso), kad vaikai žaisdami nenukentėtų nuo
elektros smūgio, ir nuimkite dureles, kad vaikai
negalėtų užsidaryti šaldytuve.
• Jei šiuo prietaisu, kuriame įrengti magnetiniai
durelių tarpikliai, pakeičiate seną prietaisą, kurio durelėse arba dangtyje įrengtas spyruoklinis
užraktas (skląstis), prieš išmesdami seną prietaisą būtinai sugadinkite jo spyruoklinį užraktą.
Tada jis netaps pavojingais spąstais vaikams.
Bendrosios saugos nuorodos
Atsargiai Pasirūpinkite, kad nebūtų
užkimštos ventiliacinės angos.
• Prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
• Prietaisas skirtas buityje laikyti maisto produktus ir (arba) gėrimus vadovaujanti šios instrukcijų knygelės nurodymais.
13) Tai taikoma tuo atveju, jei vidinio apšvietimo
• Nenaudokite mechaninių įtaisų ar kitų nenatūralių būdų atitirpdymo procesui pagreitinti.
• Šaldomųjų prietaisų viduje nenaudokite jokių
kitų elektros prietaisų (pavyzdžiui, ledų gaminimo prietaisų), nebent gamintojas tokius prietaisus aprobavo šiam tikslui.
• Nepažeiskite aušinamosios medžiagos kontūro.
• Prietaiso aušinamosios medžiagos kontūre naudojama aušinamoji medžiaga izobutanas
(R600a) - gamtinės dujos, pasižyminčios aukštu suderinamumo su aplinka lygiu, tačiau jos
yra degios.
Prietaiso gabenimo ir įrengimo metu pasirūpinkite, kad nebūtų pažeistas joks aušinamosios
medžiagos kontūro komponentas.
Jei pažeidžiamas aušinamosios medžiagos
kontūras:
– venkite atviros liepsnos ir ugnies šaltinių
– gerai išvėdinkite patalpą, kurioje stovi prietaisas
• Keisti techninius duomenis arba bet kokiu būdu bandyti modifikuoti šį prietaisą yra pavojinga. Dėl pažeisto elektros laido gali įvykti trumpasis jungimas, kilti gaisras ir (arba) galite patirti
elektros smūgį.
Įspėjimas Visus elektrines sudedamąsias
dalis (elektros laidą, kištuką, kompresorių) leidžiama keisti tik įgaliotajam techninio aptarnavimo atstovui arba kvalifikuotam techninio aptarnavimo darbuotojui.
1. Draudžiama ilginti maitinimo laidą.
2. Pasirūpinkite, kad prietaiso galinė dalis nesuspaustų arba kitaip nesugadintų elektros
kištuko. Suspaustas arba kitaip sugadintas
elektros kištukas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
3. Pasirūpinkite, kad bet kada galėtumėte pasiekti prietaiso maitinimo laido kištuką.
4. Netraukite už maitinimo laido.
5. Jeigu elektros kištuko lizdas atsilaisvinęs, į jį
maitinimo laido kištuko nekiškite. Kyla pavojus patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
6. Prietaisą draudžiama naudoti, jei jo lemputė
neuždengta gaubteliu. 13) lemputei numatytas gaubtelis.
• Šis prietaisas yra sunkus. Jį perkeliant, reikia būti atsargiems.
electrolux 17
• Jei jūsų rankos drėgnos, neimkite ir nelieskite
jokių produktų šaldiklio skyriuje, kitaip galite nusitrinti odą arba ji gali nušalti nuo šerkšno / šaldiklio.
• Pasirūpinkite, kad į prietaisą ilgą laiką nešviestų
tiesioginiai saulės spinduliai.
• Lemputės 14) yra specialios, skirtos tik buitiniams prietaisams! Jos nėra tinkamos namų patalpoms apšviesti.
Kasdienis naudojimas
• Ant plastikinių prietaiso dalių nestatykite karštų
puodų.
• Prietaise nelaikykite degių dujų ir skysčių - tokios medžiagos gali sprogti.
• Maisto produktų nedėkite tiesiai priešais oro išleidimo angą, esančią galinėje sienelėje. 15)
• Atitirpdžius užšaldytą maistą, jo pakartotinai užšaldyti negalima.
• Iš anksto supakuotą užšaldytą maistą laikykite
vadovaudamiesi užšaldyto maisto gamintojo instrukcijomis.
• Privaloma tiksliai vadovautis prietaiso gamintojo rekomendacijomis dėl produktų laikymo.
• Į šaldiklio skyrių nedėkite angliarūgštės prisotintų arba putojančių gėrimų - dėl tokių gėrimų
inde susidaro slėgis, todėl indas gali sprogti ir
sugadinti prietaisą.
• Jei valgysite ką tik iš prietaiso išimtus ledus ant
pagaliuko, galite nušalti.
Priežiūra ir valymas
• Prieš atlikdami priežiūros ar valymo darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo lizdo.
• Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu neutralaus muilo
nuplaukite prietaiso vidų ir visas vidines dalis –
taip pašalinsite naujam prietaisui būdingą kvapą; paskui gerai nusausinkite.
• Prietaisui valyti nenaudokite metalinių daiktų.
• Šerkšno pašalinimui nenaudokite aštrių daiktų.
Naudokite plastikinį grandiklį.
• Atitirpdymui paspartinti niekada nenaudokite
plaukų džiovintuvo ar kitokių šildymo prietaisų.
Dėl per didelio karščio gali būti pažeistos prietaiso vidaus plastikinės dalys, o drėgmė gali patekti į elektros sistemą ir sukelti elektros nuotėkį.
14) Tai taikoma tuo atveju, jei vidinio apšvietimo lemputės
15) Jei prietaisas pasižymi funkcija "be šerkšno
Įrengimas
Svarbu Prietaisą prie elektros tinklo prijunkite
tiksliai vadovaudamiesi atitinkame paragrafe
pateiktomis instrukcijomis.
• Prietaisą išpakuokite ir patikrinkite, ar jis nepažeistas. Jei jis pažeistos, jo nejunkite prie elektros tinklo. Apie galimus pažeidimus nedelsdami praneškite pardavėjui. Jei prietaisas pažeistas, neišmeskite pakuotės.
• Prieš prietaisą prijungiant rekomenduojama palaukti mažiausiai porą valandų, kad alyva galėtų
sutekėti į kompresorių.
• Aplink prietaisą turi būti pakankamai gera oro
cirkuliacija, kitaip prietaisas gali perkaisti. Pakankamai gera ventiliacija bus tuo atveju, jei paisysite įrengimo instrukcijų.
• Prietaisas turi būti statomas atokiau nuo sienos, kad visiškai atsidarytų dangtis.
• Prietaisą draudžiama statyti arti radiatorių ir viryklių.
• Patikrinkite, ar po įrengimo elektros laido kištukas yra pasiekiamas.
Techninė priežiūra
• Visus elektros prijungimo darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas specialistas.
• Šio gaminio techninę priežiūrą leidžiama atlikti
tik įgaliotam techninės priežiūros centrui; galima naudoti tik originalias atsargines dalis.
Aplinkos apsauga
Šiame prietaise - nei jo aušinamosios medžiagos grandinėje, nei izoliacinėse medžiagose - nėra dujų, galinčių pažeisti ozono
sluoksnį. Prietaisą draudžiama išmesti kartu su
buitinėmis šiukšlėmis ir atliekomis. Izoliacinėje putoje yra degių dujų: prietaisą reikia išmesti paisant
galiojančių reglamentų - juos sužinosite vietos valdžios institucijose. Nepažeiskite aušinamojo įtaiso, ypač galinėje dalyje greta šilumokaičio. Šiame
prietaise naudojamas medžiagas, pažymėtas sim, galima perdirbti.
boliu
18 electrolux
VEIKIMAS
Įjungimas
Kištuką įkiškite į lizdą.
Temperatūros reguliatorių pasukite pagal laikrodžio rodyklę.
Užsidegs atitinkama
kontrolinė lemputė.
Užsidegs įspėjamoji
lemputė.
Temperatūros reguliavimas
Temperatūra reguliuojama automatiškai.
Prietaisą eksploatuokite tokiu būdu:
• Norėdami nustatyti mažiausią šaldymą, tempekryptimi.
ratūros reguliatorių sukite
• Norėdami nustatyti didžiausią šaldymą, temperatūros reguliatorių sukite
kryptimi.
Dauguma atvejų geriausia nustatyti ties vidutine nuostata.
Išjungimas
Prietaisą išjungsite, temperatūros reguliatorių pasukę į padėtį OFF.
VALDYMO SKYDELIS
1
2
3
4
1
2
3
4
Aukštos temperatūros įspėjamoji lemputė
Kontrolinė lemputė
Action Freeze lemputė
Action Freeze jungiklis
ir įspėjamojo signalo išjungimas
Užsidegs Action Freeze lemputė.
Ši funkcija automatiškai nustoja veikti po 52 valandų.
Paspaudę jungiklį Action Freeze , šią funkciją išjungsite bet kuriuo metu. Action Freeze lemputė
užges.
Aukštos temperatūros įspėjimo signalas
Temperatūros padidėjimas (pavyzdžiui, dėl elektros maitinimo pertrūkio) šaldiklyje parodomas:
• įsijungus įspėjamajai lemputei
• girdisi perspėjamasis signalas.
Veikiant įspėjamajam signalui, jį išjungsite, paspaudę įspėjamojo signalo išjungimo jungiklį.
Veikiant įspėjamajam signalui, į šaldiklį nedėkite
maisto produktų.
Kai prietaisas ima veikti įprastu režimu, įspėjamoji
lemputė automatiškai išsijungia.
Action Freeze funkcija
Funkciją Action Freeze įjungsite, paspaudę jungiklį Action Freeze.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
Šviežių maisto produktų užšaldymas
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti šviežius maisto
produktus ir juos užšaldytus arba visiškai užšaldytus laikyti ilgą laiką.
Norėdami užšaldyti šviežius maisto produktus,
funkciją Action Freeze įjunkite mažiausiai 24 valandas, prieš užšaldyti skirtus maisto produktus dėdami į šaldiklio kamerą.
Maksimalus maisto produktų kiekis, kuris gali būti
užšaldytas per 24 valandas, yra nurodytas duomenų lentelėje 16)
Užšaldymo procesas trunka 24 valandas: šio periodo metu į šaldiklį daugiau produktų nedėkite.
16) Žr. "Techniniai duomenys"
Užšaldytų produktų laikymas
Kai prietaisą įjungiate pirmą kartą arba jei jo ilgai
nenaudojote, prieš dėdami produktus į šį skyrių
leiskite prietaisui veikti mažiausiai 2 valandas
esant didžiausiai nuostatai.
Svarbu Atsitiktinio atitirpimo atveju, pavyzdžiui,
atsijungus elektros maitinimui, jei maitinimo
nebuvo ilgiau, negu duomenų lentelės eilutėje
"Produktų išsilaikymo trukmė" nurodyta trukmė,
atitirpusius produktus reikia nedelsiant suvartoti
arba iš karto išvirti / iškepti ir užšaldyti
pakartotinai (ataušinus).
electrolux 19
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Atsargiai Prieš atlikdami techninę
priežiūrą, ištraukite prietaiso kištuką.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra angliavandenilio; todėl šį įtaisą techniškai prižiūrėti
ir užpildyti leidžiama tik įgaliotiems technikams.
Šaldiklio atitirpinimas
Atitirpinkite šaldiklį, kai šerkšno sluoksnio storis
yra 10-15 mm.
Geriausia šaldiklį atitirpinti, kai jis tuščias arba jame yra nedidelis maisto produktų kiekis.
Norėdami pašalinti šerkšną, atlikite tokius veiksmus:
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite laikomus produktus, suvyniokite juos
keliais sluoksniais į laikraštinį popierių ir padėkite vėsioje vietoje.
3. Palikite dangtį atvirą, iš atitirpusio vandens
vamzdžio ištraukite kamštį ir leiskite vandeniui
4.
5.
6.
7.
subėgti į padėklą. Norėdami greičiau pašalinti
ledą, panaudokite grandiklį.
Pasibaigus atitirpinimui, kruopščiai nusausinkite vidinius paviršius ir įjunkite į elektros lizdą.
Įjunkite prietaisą.
Temperatūros reguliatorių nustatykite į padėtį,
kad būtų šaldoma maksimaliai, ir leiskite prietaisui veikti šiuo nustatymu dvi arba tris valandas.
Į kamerą sudėkite prieš tai išimtą maistą.
Svarbu Šerkšnui nugrandyti niekada
nenaudokite aštrių metalinių įrankių, nes galite
pažeisti prietaisą. Nenaudokite mechaninių
prietaisų ar kitų nenatūralių būdų atitirpinimo
procesui pagreitinti, išskyrus rekomenduotinus
gamintojo. Dėl pakilusios užšaldytų maisto
produktų temperatūros įrenginio atitirpinimo metu
gali sutrumpėti jų saugojimo laikas.
TECHNINIAI DUOMENYS
Matmenys
Aukštis × plotis × gylis (mm):
876 × 946 × 665
Produktų išsilaikymo trukmė
Kiti techniniai duomenys pateikti išorinėje dešinėje prietaiso pusėje esančioje
duomenų lentelėje.
32 val.
ĮRENGIMAS
Padėties parinkimas
Šis prietaisas gali būti statomas sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje (garaže arba rūsyje), tačiau
kad jis veiktų geriausiai, statykite vietose, kurių
aplinkos temperatūra atitinka klimato klasę, nurodytą prietaiso duomenų plokštelėje:
Klimato
klasė
Aplinkos temperatūra
SN
Nuo +10 °C iki 32 °C
N
Nuo +16 °C iki 32 °C
ST
Nuo +16 °C iki 38 °C
T
Nuo +16 °C iki 43 °C
Reikalavimai ventiliacijai
1. Šaldiklį pastatykite į horizontalią padėtį ant tvirto pagrindo. Prietaisas turi stovėti ant visų keturių kojelių.
2. Įsitikinkite, kad tarp įrenginio ir galinės sienos
būtų 5 cm tarpas.
3. Įsitikinkite, kad iš įrenginio šonų būtų palikta
po 5 cm tarpą.
Už prietaiso turi būti pakankamas oro srautas.
Elektros įvado prijungimas
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, patikrinkite, ar duomenų lentelėje nurodyta įtampa ir
dažnis atitinka maitinimo tinkle esančią įtampą ir
dažnį.
Prietaisą būtina įžeminti. Šiam tikslui elektros maitinimo kabelio kištuke įrengtas kontaktas. Jei
namų elektros tinklo lizdas neįžemintas, prietaisą
prijunkite prie atskiro įžeminimo - paisykite galiojančių reglamentų ir pasitarkite su kvalifikuotu elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų saugos nurodymų, gamintojas neprisiima jokios atsakomybės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
20 electrolux
APLINKOS APSAUGA
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis
nurodo, kad su šiuo produktu
simbolis
negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį
reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui, kad
elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta.
Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite
prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti
netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl
išsamesnės informacijos apie šio produkto
išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto valdžios
įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą arba
parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.
electrolux 21
Niniejsza Skrócona instrukcja obsługi zawiera wszystkie podstawowe informacje o Państwa nowym
urządzeniu i jest łatwa w użyciu. Firma Electrolux pragnie zmniejszyć zużycie papieru na instrukcje
obsługi o około 30%, co pomoże zaoszczędzić 12000 drzew rocznie. Skrócona instrukcja obsługi jest
tylko jednym z wielu działań powziętych przez firmę Electrolux z myślą o ochronie środowiska. Być
może jest to mały krok, ale już czyniąc tak niewiele, robią Państwo dużo dla środowiska.
Pełną wersję instrukcji obsługi znaleźć można na stronie internetowej www.electrolux.com.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i bezawaryjnej pracy urządzenia przed instalacją i pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy urządzenia powinni poznać zasady jego
bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi przez cały czas używania
urządzenia oraz przekazanie jej kolejnemu użytkownikowi w razie odstąpienia lub sprzedaży urządzenia.
W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu osób
oraz szkód materialnych należy przestrzegać
środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji obsługi, gdyż producent nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane wskutek ich nieprzestrzegania.
Bezpieczeństwo dzieci i osób upośledzonych
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych
czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że
nie bawią się urządzeniem.
• Opakowanie należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.
• W przypadku utylizacji urządzenia należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód zasilający
(jak najbliżej urządzenia) i odkręcić drzwi, aby
uchronić bawiące się dzieci przed porażeniem
prądem lub przed zamknięciem się w środku
urządzenia.
• Jeśli to urządzenie zawierające magnetyczne
uszczelnienie drzwi ma zastąpić urządzenie z
blokadą sprężynową (ryglem) w drzwiach lub w
pokrywie, przed oddaniem starego urządzenia
do utylizacji należy usunąć blokadę. Zapobiegnie to przypadkowemu uwięzieniu dziecka.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Uwaga! Nie wolno zasłaniać otworów
wentylacyjnych.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku w gospodarstwie domowym.
• Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności i/lub napojów w zwykłych warunkach domowych zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji obsługi.
• Do przyśpieszenia procesu rozmrażania nie wolno używać urządzeń mechanicznych ani żadnych innych sztucznych metod.
• Nie należy stosować innych urządzeń elektrycznych (np. maszynek do lodów) wewnątrz urządzeń chłodniczych, o ile nie zostały one dopuszczone do tego celu przez producenta.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.
• W układzie chłodniczym urządzenia znajduje
się czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który
jest ekologicznym gazem naturalnym (jednak
jest łatwopalny).
Należy upewnić się, że podczas transportu i instalacji urządzenia nie zostały uszkodzone żadne elementy układu chłodniczego.
Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony, należy:
– unikać otwartego płomienia oraz innych źródeł zapłonu,
– dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w
którym znajduje się urządzenie.
• Zmiany parametrów technicznych lub inne modyfikacje urządzenia grożą niebezpieczeństwem. Jakiekolwiek uszkodzenia przewodu zasilającego mogą spowodować zwarcie, pożar i/
lub porażenie prądem.
Ostrzeżenie! Wszelkie elementy elektryczne (przewód zasilający, wtyczka, sprężarka)
mogą zostać wymienione wyłącznie przez technika autoryzowanego serwisu lub przez wykwalifikowany personel techniczny.
1. Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego.
2. Należy upewnić się, że wtyczka przewodu
zasilającego nie została przygnieciona ani
uszkodzona przez tylną ściankę urządze-
22 electrolux
•
•
•
•
nia. Przygnieciona lub uszkodzona wtyczka
może się przegrzewać i spowodować pożar.
3. Należy zapewnić dostęp do wtyczki przewodu zasilającego urządzenia.
4. Nie ciągnąć za przewód zasilający.
5. Jeżeli gniazdo zasilające jest poluzowane,
nie wolno wkładać do niego wtyczki przewodu zasilającego. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
6. Nie wolno używać urządzenia bez klosza żarówki 17) oświetlenia wewnętrznego.
Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować ostrożność przy jego przenoszeniu.
Nie wolno usuwać ani dotykać przedmiotów w
komorze zamrażarki wilgotnymi/mokrymi rękoma, gdyż może to spowodować uszkodzenie
skóry lub odmrożenie.
Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Żarówki 18) zastosowane w tym urządzeniu są
specjalnymi żarówkami przeznaczonymi wyłącznie do urządzeń domowych. Nie nadają się
one do oświetlania pomieszczeń domowych.
Codzienna eksploatacja
• Nie wolno stawiać gorących naczyń na plastikowych elementach urządzenia.
• Nie wolno przechowywać łatwopalnych gazów
ani płynów w urządzeniu, ponieważ mogą one
spowodować wybuch.
• Nie wolno umieszczać żywności bezpośrednio
przy otworze wentylacyjnym na tylnej ściance.
19)
• Mrożonek nie wolno ponownie zamrażać po
rozmrożeniu.
• Zapakowaną zamrożoną żywność należy przechowywać zgodnie z instrukcjami jej producenta.
• Należy ściśle stosować się do wskazówek dotyczących przechowywania podanych przez
producenta urządzenia.
• W zamrażarce nie należy przechowywać napojów gazowanych, ponieważ duże ciśnienie w
pojemniku może spowodować ich eksplozję i
w rezultacie uszkodzenie urządzenia.
• Lody na patyku mogą być przyczyną odmrożeń w przypadku ich spożycia bezpośrednio
po wyjęciu z urządzenia.
Czyszczenie i pielęgnacja
• Przed przeprowadzeniem konserwacji należy
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
• W celu usunięcia zapachu nowego produktu
przed pierwszym uruchomieniem urządzenia
należy wymyć jego wnętrze i znajdujące się w
nim akcesoria letnią wodą z łagodnym mydłem, a następnie dokładnie je osuszyć.
17) jeśli żarówka urządzenia posiada klosz
18) Jeśli urządzenie jest wyposażone w oświetlenie
19) Jeśli urządzenie jest odszraniane automatycznie
• Nie wolno czyścić urządzenia metalowymi
przedmiotami.
• Nie wolno używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Użyć plastikowego
skrobaka.
• Nie wolno używać suszarki do włosów ani żadnych innych urządzeń grzejnych do przyspieszenia rozmrażania. Nadmiar ciepła może uszkodzić plastikowe wnętrze, w wyniku czego do
układu elektrycznego może wniknąć wilgoć i
spowodować ryzyko porażenia prądem.
Instalacja
Ważne! Podłączenie elektryczne urządzenia
należy wykonać zgodnie ze wskazówkami
podanymi w odpowiednim rozdziale.
• Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie
jest uszkodzone. Nie wolno podłączać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić sprzedawcy.
W tym przypadku należy zachować opakowanie.
• Zaleca się odczekanie co najmniej czterech godzin przed podłączeniem urządzenia, aby olej
mógł spłynąć z powrotem do sprężarki.
• Należy zapewnić odpowiednią wentylację ze
wszystkich stron urządzenia. Nieodpowiednia
wentylacja prowadzi do jego przegrzewania.
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy
postępować zgodnie z wskazówkami dotyczącymi instalacji.
• Urządzenie nie należy ustawiać tuż przy ścianie, aby móc otworzyć do końca pokrywę.
• Urządzenia nie wolno ustawiać w pobliżu kaloryferów lub kuchenek.
• Należy zapewnić dostęp do wtyczki przewodu
zasilającego po instalacji urządzenia.
Serwis
• Wszelkie prace elektryczne związane z serwisowaniem urządzenia powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka lub
inną kompetentną osobę.
• Naprawy tego produktu muszą być wykonywane w autoryzowanym punkcie serwisowym. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
electrolux 23
Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego ani w materiałach izolacyjnych urządzenia nie ma gazów szkodliwych dla warstwy ozonowej. Urządzenia nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi i śmieciami. Pianka izolacyjna zawiera łatwopalne gazy: urządzenie należy utylizować zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, które można
uzyskać od władz lokalnych. Należy unikać uszkodzenia układu chłodniczego, szczególnie z tyłu
przy wymienniku ciepła. Materiały zastosowane
w urządzeniu, które są oznaczone symbolem
, nadają się do ponownego przetworzenia.
EKSPLOATACJA
Włączanie
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazdka.
Obrócić pokrętło regulacji temperatury zgodnie
z ruchem wskazówek
zegara.
Lampka kontrolna miga.
Włączy się lampka alarmowa.
Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana automatycznie.
W celu ustawienia temperatury należy postępować w następujący sposób:
• obrócić pokrętło regulacji temperatury w stro, aby uzyskać minimalne chłodzenie.
nę
• obrócić pokrętło regulacji temperatury w stro, aby uzyskać maksymalne chłodzenie.
nę
Ustawienie średnie jest zazwyczaj najbardziej odpowiednie.
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, należy obrócić pokrętło
regulacji temperatury do pozycji OFF.
PANEL STEROWANIA
1
2
3
4
1
2
3
4
Kontrolka alarmu wysokiej temperatury
Lampka kontrolna
Kontrolka Action Freeze
Wyłącznik Action Freeze
i kasowanie alarmu
Action Freeze Funkcja
Funkcję Action Freeze można włączyć naciskając
przełącznik Action Freeze.
Włączy się lampka kontrolna Action Freeze.
Funkcja wyłącza się automatycznie po 52 godzinach.
Funkcję można wyłączyć w dowolnej chwili naciskając przełącznik Action Freeze . Wyłączy się
lampka kontrolna Action Freeze.
Alarm wysokiej temperatury
Wzrost temperatury w zamrażarce (spowodowany na przykład awarią zasilania) jest sygnalizowany poprzez
• włączenie się lampki alarmowej
• sygnał akustyczny.
W trakcie alarmu, sygnał akustyczny można wyłączyć naciskając przycisk zerowania alarmu.
Podczas fazy alarmowej nie należy umieszczać
żywności w zamrażarce.
Po przywróceniu normalnych warunków lampka
alarmowa wyłączy się automatycznie.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
Mrożenie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do długotrwałego przechowywania mrożonek, żywności głęboko zamrożonej oraz do mrożenia świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności, należy włączyć funkcję Action Freeze co najmniej 24 godziny przed umieszczeniem żywności przeznaczonej do zamrożenia w komorze zamrażarki.
24 electrolux
Maksymalną ilość żywności, jaką można zamrozić w ciągu 24 godzin podano na tabliczce znamionowej 20)
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w tym czasie do zamrażarki nie należy wkładać kolejnej partii żywności.
Przechowywanie zamrożonej żywności
W przypadku pierwszego uruchomienia urządzenia lub po okresie jego nieużywania, przed włożeniem żywności do komory zamrażarki należy odczekać co najmniej 2 godziny od włączenia urządzenia przy ustawieniu wyższej mocy chłodzenia.
Ważne! Jeżeli dojdzie do przypadkowego
rozmrożenia żywności, spowodowanego na
przykład brakiem zasilania przez okres czasu
dłuższy niż podany w parametrach technicznych
w punkcie "Czas utrzymywania temperatury bez
zasilania", należy szybko skonsumować
rozmrożoną żywność lub niezwłocznie poddać ją
obróbce termicznej, po czym ponownie zamrozić
(po ostudzeniu).
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Uwaga! Przed przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac konserwacyjnych, należy
odłączyć urządzenie od zasilania.
4.
Układ chłodniczy urządzenia zawiera węglowodory. Prace konserwacyjne i uzupełnianie
mogą wykonywać wyłącznie technicy autoryzowanego serwisu.
5.
6.
Rozmrażanie zamrażarki
Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy warstwa szronu ma grubość 10-15 mm.
Najlepszym momentem na rozmrażanie zamrażarki jest czas, kiedy nie zawiera żywności lub zawiera jej niewiele.
Aby usunąć szron należy:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Usunąć wszelką przechowywaną żywność,
zawinąć ją w kilka warstw gazet i umieścić w
chłodnym miejscu.
3. Pozostawić pokrywę otwartą, wyjąć zatyczkę
z otworu odpływowego aby wodę z odszrania-
7.
nia zebrać w podstawionej tacy. Użyć skrobaczki, aby przyspieszyć usuwanie lodu.
Po zakończeniu rozmrażania, dokładnie wysuszyć wnętrze i włożyć zatyczkę na miejsce.
Włączyć urządzenie.
Przekręcić regulator temperatury w celu uzyskania maksymalnego chłodzenia i pozostawić
takie ustawienie przez dwie - trzy godziny.
Umieścić w zamrażarce wcześniej wyjętą żywność.
Ważne! Nigdy nie używać ostrych metalowych
narzędzi do usuwania szronu, ponieważ grozi to
uszkodzeniem urządzenia. Do przyśpieszenia
procesu rozmrażania nie wolno używać urządzeń
mechanicznych ani żadnych innych sztucznych
metod oprócz tych, które są zalecane przez
producenta. Wzrost temperatury zamrożonych
artykułów żywnościowych, podczas rozmrażania,
może spowodować skrócenie czasu ich
przechowywania.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość × szerokość × głębokość
(mm):
876 × 946 × 665
32 godz.
Czas utrzymywania temperatury bez zasilania
INSTALACJA
Miejsce instalacji
To urządzenie należy zainstalować w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu (w garażu lub
piwnicy), aby jednak uzyskać optymalną wydajność urządzenia należy je zainstalować w miejscu, w którym temperatura otoczenia odpowiada
klasie klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej urządzenia:
20) Patrz "Dane techniczne"
Dane techniczne podane są na tabliczce znamionowej znajdującej się z prawej strony na zewnątrz urządzenia.
electrolux 25
Klasa
klimatyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Wymagania dotyczące wentylacji
1. Umieścić zamrażarkę poziomo na stabilnej powierzchni. Urządzenie musi się opierać na
wszystkich czterech nogach.
2. Należy upewnić się, że między urządzeniem a
ścianą z tyłu jest 5 cm wolnej przestrzeni.
3. Należy upewnić się, że między urządzeniem a
ścianą z boku jest 5 cm wolnej przestrzeni.
Przepływ powietrza za urządzeniem musi być wystarczający.
Podłączenie elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy napięcie oraz częstotliwość podane na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom domowej instalacji zasilającej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka przewodu zasilającego posiada styk uziemiający. Jeśli
gniazdko zasilania nie jest uziemione, urządzenie
należy odrębnie uziemić zgodnie z aktualnymi
przepisami, uzgadniając to z wykwalifikowanym
elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności
w przypadku nieprzestrzegania powyższych
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
Unii Europejskiej.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno traktować
tak, jak innych odpadów domowych. Należy
oddać go do właściwego punktu skupu
surowców wtórnych zajmującego się
złomowanym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta,
służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w
którym produkt został zakupiony.
26 electrolux
See lühike kasutusjuhend sisaldab kõiki põhilisi fakte teie uue toote kohta ning seda on lihtne
kasutada. Electrolux püüab vähendada kasutusjuhendite trükkimiseks kuluvat paberikogust umbes
30% võrra, mis aitab päästa aastas 12 000 puud. Lühike kasutusjuhend on üheks paljudest
sammudest, mida Electrolux astub keskkonna säästmise nimel. See võib olla väike samm, kuid ka
väikesed teod avaldavad suurt mõju.
Täieliku kasutusjuhendi leiate aadressilt www.electrolux.com
OHUTUSINFO
Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget kasutamist lugege kasutusjuhend, sh näpunäited ja
hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui paigaldate masina ja kasutate seda esimest korda. Et vältida asjatuid vigu ja õnnetusi, on tähtis tagada, et kõik
seadet kasutavad inimesed tunneksid põhjalikult
selle käitamist ja ohutusseadiseid. Hoidke need juhised alles ja veenduge, et need oleksid alati seadmega kaasas, kui selle asukohta muudetakse või
seadme müümise korral, nii et kõik kasutajad oleksid kogu seadme kasutusaja jooksul selle kasutamisest ja ohutusest põhjalikult informeeritud.
Elu ja materiaalse vara turvalisuse huvides tuleb
kinni pidada selles kasutusjuhendis toodud ettevaatusabinõudest, sest mittejärgimisest tingitud
kahjustuste eest tootja ei vastuta.
Laste ja riskirühma kuuluvate inimeste
turvalisus
• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuse ja teadmiste puudus seda ei võimalda, v.a. juhul, kui
nende üle teostab järelvalvet või neid juhendab
seadme kasutamisel isik, kes nende turvalisuse
eest vastutab.
Laste puhul tuleb jälgida, et nad seadmega
mängima ei hakkaks.
• Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus kohas. Lämbumisoht.
• Seadme utiliseerimisel tõmmake pistik pesast
välja, lõigake toitekaabel läbi (võimalikult seadme lähedalt) ja võtke ära uks, et mängivad lapsed ei saaks elektrilööki ega sulgeks end kappi.
• Juhul kui käesolev magnetiseeritud uksetihenditega versioon vahetab välja vanema vedrulukustussüsteemiga seadme, siis enne vana
seadme äraviskamist veenduge, et lukustusmehhanismi poleks võimalik enam kasutada.
Vastasel juhul võib seade muutuda lapse jaoks
surmalõksuks.
Üldine ohutus
Ettevaatust Hoidke ventilatsiooniavad
vabadena.
• See masin on ettenähtud ainult koduseks kasutamiseks.
21) kui lambi kate on ette nähtud
• Nagu kasutusjuhendis selgitatud, on seade ette nähtud toiduainete ja/või jookide säilitamiseks tavalises kodumajapidamises.
• Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks
mehhaanilisi vahendeid või kunstlikke abivahendeid.
• Ärge kasutage muid elektrilisi seadmeid (jäätise
tegijad) jahutusseadme sees.
• Ärge vigastage külmutusaine ringlust.
• Seadme jahutusvedeliku ahel sisaldab jahutusvedelikku isobutaan (R600a). Tegemist on keskkonnasõbraliku maagaasiga, mis on aga kergestisüttiv.
Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb
veenduda, et ükski jahutusvedeliku ahela komponent viga ei saaks.
Kui jahutusvedeliku ahel on viga saanud:
– vältige lahtist leeki ja sädemeid
– õhutage põhjalikult ruumi, kus seade asub
• Seadme parameetrite muutmine või selle mis tahes viisil modifitseerimine on ohtlik. Toitejuhtme
kahjustamine võib põhjustada lühiühenduse, tulekahju ja/või elektrilöögi.
Hoiatus Elektriliste komponentide (toitejuhe, pistik, kompressor) asendustööd tuleb
tellida kvalifitseeritud tehnikult või teenusepakkujalt.
1. Toitejuhtme pikendamine on keelatud.
2. Veenduge, et toitepistik ei ole seadme tagakülje poolt muljutud ega kahjustatud. Muljutud või kahjustatud toitepistik võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.
3. Tagage kiire juurdepääs pistikupesale.
4. Ärge eemaldage pistikut toitepesast juhtmest tõmbamise teel.
5. Kui toitepesa logiseb, siis ärge pistikut sisestage. Elektrilöögi - või tuleoht
6. Seadet ei tohi kasutada ilma lambi katteta,
21) sisevalgustuse jaoks.
• See seade on raske. Seda teisaldades olge ettevaatlik.
• Ärge eemaldage ega puudutage sügavkülmas
olevaid esemeid, kui teie käed on niisked/märjad, kuna see võib põhjustada nahamarrastusi
või külmahaavandeid.
• Vältige seadme pikemaajalist kokkupuudet otsese päikesevalgusega.
electrolux 27
• Lambid 22), mida selles seadmes kasutatakse,
on ette nähtud kasutamiseks üksnes kodumasinates. Need ei sobi ruumide valgustamiseks.
Igapäevane kasutamine
• Ärge asetage tuliseid nõusid seadme plastmassist osadele.
• Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi või
vedelikku, sest need võivad plahvatada.
• Ärge asetage toiduaineid otse vastu tagaseinas
olevat õhuava. 23)
• Külmutatud toituaineid ei tohi pärast sulatamist
uuesti külmutada.
• Säilitage eelpakendatud sügavkülmutatud toitu
vastavalt toidu tootja juhistele.
• Rangelt tuleb järgida seadme tootja poolseid
hoiustamisnõuandeid.
• Ärge paigaldage külmikusse gaseeritud jooke,
kuna see tekitab anumas rõhju, mis võib põhjustada plahvatuse, mis omakorda kahjustab
seadet.
• Seadmega tehtud jää võib otse seadmest söömisel külmapõletust tekitada.
Hooldus ja puhastamine
• Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage
toitepistik pistikupesast lahti.
• Enne seadme esmakordset kasutamist peske
leige vee ja neutraalse seebiga üle seadme sisemus ja kõik siseseadmed, et eemaldada uuele tootele omane lõhn, seejärel kuivatage täielikult.
• Ärge puhastage masinat metallist esemetega.
• Ärge kasutage seadmest härmatise eemaldamiseks teravaid esemeid. Kasutage plastmassist
kaabitsat.
• Ärge kasutage kunagi sulatamise kiirendamiseks fööni ega muid kuumutusseadmeid. Liigne kuumus võib kahjustada seadme plastmassist sisemust ja niiskus võib tungida elektrisüsteemi, põhjustades lühiseid.
Paigaldamine
Tähtis Elektriühenduse puhul jälgige hoolikalt
vastavas alalõigus toodud juhiseid.
22) Kui lamp on ette nähtud
23) Kui seadme temperatuur on ülalpool nulli
• Pakkige seade lahti ja kontrollige ega see kahjustada pole saanud. Ärge ühendage seadet,
kui see on viga saanud. Teatage võimalikest
kahjustustest koheselt toote müüjale. Sel juhul
jätke pakend alles.
• On soovitatav enne seadme taasühendamist
oodata vähemalt kaks tundi, et õli saaks kompressorisse tagasi voolata.
• Seadme ümber peab olema küllaldane õhuringlus, selle puudumine toob kaasa ülekuumenemise. Piisava ventilatsiooni tagamiseks, järgige
paigaldamisjuhiseid.
• Selleks, et kaant saaks täielikult avada tuleks
seade paigutada seinast eemale.
• Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide lähedal.
• Pärast seadme paigaldamist veenduge, et toitepistikule oleks olemas juurdepääs.
Teenindus
• Kõik masina hoolduseks vajalikud elektritööd
peab teostama kvalifitseeritud elektrik või kompetentne isik.
• Käesolev toode tuleb teenindusse viia volitatud
teeninduskeskussesse ja kasutada tohib ainult
originaal varuosi.
Keskkonnakaitse
Käesolev seade ei sisalda osoonikihti kahjustada võivaid gaase ei selle külmutussüsteemis ega isolatsioonimaterjalides. Seadet ei tohi likvideerida koos muu olmeprügiga. Isolatsioonivaht sisaldab kergestisüttivaid gaase: seade tuleb
utiliseerida vastavalt kohaldatavatele määrustele,
mille saate oma kohalikust omavalitsusest. Vältige jahutusseadme kahjustamist, eriti taga soojusvaheti läheduses. Selles seadmes kasutatud ma, on korduvkasutataterjalid, millel on sümbol
vad.
28 electrolux
KÄITUS
Sisselülitamine
Ühendage pistik pistikupessa.
Keerake temperatuurinuppu päripäeva.
Peamine märgutuli hakkab põlema.
Häire märgutuli hakkab
põlema.
Temperatuuri reguleerimine
Temperatuuri reguleeritakse automaatselt.
Seadme kasutamiseks toimige järgmiselt:
• Kõige külmema temperatuuri saamiseks, keerasuunas.
ke temperatuurinupp
• Kõige kõrgema temperatuuri saamiseks, keerake temperatuurinupp
suunas.
Reeglina on sobivaim keskmine asend.
Väljalülitamine
Seadme väljalülitamiseks keerake temperatuurinupp asendisse OFF.
JUHTPANEEL
1
2
3
4
1
2
3
4
Kõrge temperatuuri märgutuli
Märgutuli
Action Freeze märgutuli
Action Freeze lüliti
ja alarmi lähtestamine
Märgutuli Action Freeze hakkab põlema.
See funktsioon peatub automaatselt 52 tunni pärast.
Seda funktsiooni võib igal ajal deaktiveerida, vajutades lülitile Action Freeze . Seepeale märgutuli
Action Freeze kustub.
Kõrge temperatuuri hoiatus
Temperatuuri tõusule sügavkülmkastis (nt voolukatkestuse tõttu) osutab:
• häire märgutule süttimine,
• helisignaal.
Alarmifaasi ajal võib sumisti välja lülitada, vajutades alarmi lähtestuslülitit.
Alarmi ajal ei tohi külmikusse toitu juurde panna.
Kui normaaltingimused on taastunud lülitub alarmtuli automaatselt välja.
Action Freeze funktsioon
Võite aktiveerida Action Freeze funktsiooni, vajutades lülitile Action Freeze.
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
Värske toidu sügavkülmutamine
Sügavkülmuti sobib värske toidu sügavkülmutamiseks ja külmutatud ning sügavkülmutatud toidu
pikaajaliseks säilitamiseks.
Värske toidu sügavkülmutamiseks aktiveerige Action Freeze funktsioon vähemalt 24 tunniks enne
külmutatava toidu sügavkülmutusvahesse asetamist.
Maksimaalne toidukogus, mida on võimalik 24 tunni jooksu külmutada, on ära toodud andmeplaadil 24)
Sügavkülmutusprotsess kestab 24 tundi: sel ajal
ei tohi lisada külmutamiseks toitu.
24) Vaadake "Tehnilised andmed"
Sügavkülmutatud toidu säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast pikemaaegset mittekasutamist tuleb lasta seadmel vähemalt
2 tundi kõrgemate seadetega töötada, enne kui
asetate toiduained seadmesse.
Tähtis Juhuslikul ülessulatamisel, näiteks
voolukatkestuse tõttu, kui vool on olnud ära
pikemalt väärtusest, mis on äratoodud tehnilise
iseloomustuse peatükis "temperatuuri tõusu
aeg", peab ülessulanud toiduained koheselt ära
tarbima või valmistama ning seejärel uuesti
külmutama (peale mahajahtumist).
electrolux 29
PUHASTUS JA HOOLDUS
Ettevaatust Enne mistahes
hooldustegevust tõmmake seadme
toitejuhe seinast.
Käesoleva seadme jahutussüsteemis on süsivesinikku; seega peab hooldust ja täitmist
korraldama ainult volitatud tehnik.
Sügavkülmuti sulatamine
Sulatage sügavkülmik, kui jääkihi paksus on
10-15 mm.
Kõige parem on külmikut sulatada siis kui seal pole üldse või on väga vähe toitu.
Jää eemaldamiseks toimige järgnevalt:
1. Lülitage seade välja.
2. Võta külmikust välja toiduained, keera need
ajalehepaberisse ja ladusta jahedasse kohta.
3. Jätke kaas avatuks, eemaldage kork sulatusvee äravoolu trapi eest ja laske sulatusveel van-
4.
5.
6.
7.
ni voolata. Jää kiiremaks eemaldamiseks kasuga kaabitsat.
Kui sulatamine on lõppenud, kuivatage korralikult kõik pinnad ja pange kork tagasi.
Lülitage seade sisse.
Seadke temperatuurinupp maksimaalse külmutuse asendisse ja hoidke teda nii kaks kuni
kolm tundi.
Paigutage tagasi kõik külmutatavad toiduained.
Tähtis Ärge kunagi kasutage teravaid esemeid
jää kraapimiseks kuna niiviisi võite seadet
vigastada. Ärge kasutage sulatusprotsessi
kiirendamiseks mehhaanilisi vahendeid või muid
mooduseid, mida pole tootja poolt ette nähtud.
Temperatuuri tõus külmutatud toiduainetes võib
vähendada nende kasutusiga.
TEHNILISED ANDMED
Mõõdud
Kõrgus × laius × sügavus (mm):
876 × 946 × 665
Temperatuuri
tõusu aeg
Täiendavad tehnilised andmed on toodud andmesildil, mis asub seadme paremal välisküljel.
32 tundi
PAIGALDAMINE
Paigutamine
Käesoleva seadme võib paigaldada kuiva, hästiventileeritavasse siseruumi (nt garaaži või keldrisse), kuid parimate säilitamistulemuste saamiseks
tuleks see panna ruumi, mille ümbritseva õhu temperatuur vastab seadme andmeplaadil toodud kliimaklassile:
Kliimaklass
Ümbritseva õhu temperatuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
Nõuded ventilatsioonile
1. Sügavkülmkast peab olema paigutatud horisontaalses asendis ja kindlale pinnale. Seade
peab toetuma kõigile neljale jalale.
2. Veenduge, et seadme ja tagaseina vaheline
kaugus oleks 5 cm.
3. Veenduge, et seadme ja külgmiste seinte vaheline kaugus oleks 5 cm.
Õhuvoog seadme taga peab olema küllaldane.
Elektriühendus
Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige,
et seadme andmeplaadil märgitud pinge ja sagedus vastaksid teie majapidamise omale.
See seade peab olema maandatud. Toitejuhtmel
on olemas ka vastav kontakt. Juhul kui teie kodune seinapistik pole maandatud, maandage seade
eraldi vastavalt elektrialastele nõudmistele pidades eelnevalt nõu kvalifitseeritud elektrikuga.
Tootja loobub igasugusest vastutusest kui ülaltoodud ettevaatusabinõusid pole tarvitusele võetud.
Seade on kooskõlas järgnevate EMÜ direktiividega.
30 electrolux
KESKKONNAINFO
Tootel või selle pakendil asuv sümbol
näitab,
et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb toode
anda taastöötlemiseks vastavasse elektri- ja
elektroonikaseadmete kogumise punkti. Toote
õige utiliseerimise kindlustamisega aitate ära
hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja inimtervisele, mida võiks vastasel
juhul põhjustada selle toote ebaõige käitlemine.
Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise
kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse,
oma majapidamisjäätmete käitlejaga või
kauplusega, kust te toote ostsite.
electrolux 31
Ова кратко упатство за употреба ги содржи сите основни факти за вашиот нов производ и се
користи лесно. Electrolux сака да го намали своето трошење хартија за упатства за употреба
за околу 30%, што би помогнало да се сочуваат 12.000 дрвjа годишно. Краткото упатство за
употреба е еден од многуте чекори што ги презема Electrolux за заштита на околината.
Чекорот можеби е мал, но и со малку може да се направи многу.
Целосното упатство за употреба се наоѓа на www.electrolux.com.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
За ваша безбедност и за да се обезбеди
правилна употреба, пред да го наместите и
да го користите апаратот првпат, прочитајте
го упатството за употреба внимателно,
вклучувајќи ги и советите и
предупредувањата. За да се избегнат
непотребни грешки и незгоди, важно е сите
што го користат апаратот да се темелно
запознаени со начинот на работата и
безбедносните функции. Чувајте го
упатството и погрижете се да биде со
апаратот ако се премести или продаде, за да
може секој што го користи во работниот век
да биде правилно информиран за
употребата на апаратот и за безбедноста.
За безбедност на животот и имотот чувајте
ги опомените за претпазливост од ова
упатство бидејќи производителот не е
одговорен за штетите предизвикани од
нивното непочитување.
Безбедност на децата и помалку вештите
лица
• Апаратот не е наменет да го користат
лица (вклучувајќи и деца) со намалени
физички, сетилни или ментални
способности, или што немаат искуство и
знаење, освен ако не се под надзор или се
упатени за користење на апаратот од
страна на лице што е одговорно за
нивната безбедност.
Децата треба да се под надзор за да не си
играат со апаратот.
• Чувајте ги сите материјали за пакување
далеку од децата. Постои опасност од
задушување.
• Ако го расходувате апаратот, извлечете го
кабелот за струја од штекерот, исечете го
(што е можно поблиску до апаратот) и
извадете ја вратата за да спречите децата
што си играат да не ги удри струја или да
не се затворат во него.
• Ако апаратов, кој има магнетизирани гуми
за затворање, треба да замени постар
апарат што има брава со пружина на
вратата или капакот, погрижете се да ја
онеспособите бравата со пружина пред да
го расходувате стариот апарат. Така ќе се
спречи тој да стане смртоносна стапица за
децата.
Општа безбедност
ВНИМАНИЕ Внимавајте отворите за
проветрување да не бидат блокирани.
• Апаратот е конструиран само за домашна
употреба.
• Апаратот е наменет за чување
прехранбени продукти и пијалаци во
нормално домаќинство, како што е
објаснето во ова упатство.
• Не користете механички уреди или
вештачки средства за забрзување на
топењето.
• Не користете други електрични апарати
(на пр. мешалки за сладолед) во
ладилници, освен ако не се одобрени за
таква намена од страна на производителот.
• Не оштетувајте ги водовите со средството
за ладење.
• Средството за ладење изобутан (R600a),
кој кружи низ водовите за ладење на
апаратот, е природен гас со високо ниво
на еколошка подобност, но сепак е запалив.
За време на превозот и местењето на
апаратот, внимавајте да не се оштети
ниеден дел од водовите за ладење.
Доколку се оштетат водовите за ладење:
– избегнувајте отворен оган и извори на
искри
– темелно проветрете ја просторијата во
која што се наоѓа апаратот
• Опасно е да се менуваат спецификациите
или да се вршат какви и да било измени на
производот. Секое оштетување на кабелот
може да предизвика краток спој, пожар и/
или струен удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Сите електрични
делови (кабелот за струја, приклучокот,
компресорот) мора да ги заменува
сертифициран или квалификуван сервисер.
1. Кабелот за струја не смее да се
продолжува.
2. Проверете приклучокот за во штекер да
не е смачкан или оштетен од задниот
дел на уредот. Смачкан или оштетен
приклучок за во штекер може да се
прегрее и да предизвика пожар.
32 electrolux
•
•
•
•
3. Внимавајте приклучокот во
електричната мрежа да е пристапен.
4. Не влечете го кабелот.
5. Ако штекерот е разлабавен, не
вметнувајте го приклучокот во него.
Постои опасност од струен удар или
пожар.
6. Апаратот не смее да работи без
капакот за ламбата 25) на внатрешното
светло.
Апаратот е тежок. Треба да се внимава
кога се поместува.
Не вадете ги и не допирајте ги предметите
во преградите на замрзнувачот ако рацете
ви се мокри или влажни, зашто така може
да дојде до гребење на кожата и
смрзнатици.
Избегнувајте подолга изложеност на
апаратот на директна сончева светлина.
Електрични ламби во форма на крушка 26)
во овој апарат се користат светилки за
специјална намена само во апарати за
домаќинството. Тие не се погодни за
собно осветление.
Секојдневна употреба
• Не ставајте жешки садови на пластичните
делови на апаратот.
• Не чувајте запаливи гасови и течности во
апаратот, зашто тие може да експлодираат.
• Не ставајте прехранбени продукти
директно врз отворите за воздух на
задниот ѕид. 27)
• Смрзнатата храна не смее повторно да се
смрзнува откако ќе се одмрзне.
• Чувајте ја претходно спакуваната
смрзната храна во согласност со
упатствата на нејзиниот производител.
• Мора строго да се почитуваат препораките
за чување на производителот на апаратот.
• Не ставајте содирани или газирани
пијалаци во преградите на замрзнувачот,
бидејќи тие создаваат притисок во садот,
што може да предизвика негово
експлодирање, што може да заврши со
оштетување на апаратот.
• Смрзнатите лижавчиња може да
предизвикаат смрзнатици ако се
конзумираат веднаш.
Нега и чистење
• Пред одржување, исклучете го апаратот и
извадете го приклучокот за струја од
штекерот.
• Пред првото користење на апаратот,
измијте ја внатрешноста и сите внатрешни
додатоци со млака вода и малку
неутрален сапун за да се отстрани
25) Ако е предвиден капак за ламбата
26) Ако е предвидена ламба
27) Ако апаратот е со заштита од смрзнување
карактеристичниот мирис на новите
производи, па исушете го темелно.
• Не чистете го апаратот со метални
предмети.
• Не користете остри предмети за вадење
на мразот од апаратот. Користете
пластична гребалка.
• Никогаш не користете фен за коса или
други апарати за греење за да го забрзате
одмрзнувањето. Претераната топлина
може да ја оштети пластичната
внатрешност, така што влагата ќе навлезе
во електричниот систем и ќе го стави под
напон.
Местење
ВАЖНО За електричното поврзување,
внимателно постапете според упатствата
дадени во одделните пасуси.
• Распакувајте го апаратот и проверете да
не е оштетен. Не приклучувајте го
апаратот ако е оштетен. Веднаш пријавете
ги евентуалните оштетувања таму каде
што сте го купиле апаратот. Во тој случај,
престанете со распакување.
• Препорачливо е да се почека најмалку
четири часа пред да се приклучи апаратот
за да може маслото да се врати во
компресорот.
• Околу апаратот треба да има соодветно
кружење на воздухот - без него може да
дојде до прегревање. За да се постигне
доволно проветрување, следете ги
упатствата за местење.
• Меѓу ѕидот и апаратот треба да има
извесно растојание за да може капакот да
се отвора целосно.
• Апаратот не смее да се наоѓа блиску до
радијатори или плински шпорети.
• Внимавајте приклучникот за струја да е
пристапен по местењето на апаратот.
Сервисирање
• Електричните приспособувања потребни
за сервисирање на апаратот треба да ги
изврши квалификуван електричар или
компетентно лице.
• Производот мора да го сервисира
овластен Сервисен центар и мора да се
користат само оригинални резервни
делови.
electrolux 33
Заштита на животната средина
Апаратот не содржи гасови што може
да го оштетат озонскиот слој ниту во
водовите за ладење, ниту во изолациските
материјали. Апаратот не смее да се
расходува заедно со обичен комунален смет
и ѓубре. Изолациската пена содржи запаливи
гасови: апаратот мора да се расходува
согласно со важечките прописи што може да
ги добиете од локалните власти.
Избегнувајте оштетување на уредот за
ладење, особен одзади, близу до
разменувачот на топлина. Материјалите
употребени за овој апарат означени со
се рециклираат.
симболот
РАКУВАЊЕ
Вклучување
Вметнете го
приклучникот во
ѕиден штекер.
Свртете го
регулаторот за
температура
надесно.
Светлото за
вклученост ќе се
запали.
Светлото за аларм ќе
се запали.
Регулирање на температурата
Температурата се регулира автоматски.
За да работите со апаратот, постапете на
следниов начин:
• свртете го регулаторот на температурата
за да постигнете минимално
кон
ладење.
• свртете го регулаторот на температурата
за да постигнете максимално
кон
ладење.
Средната поставка, општо земено, е
најпогодна.
Исклучување
За да го исклучите апаратот, свртете го
регулаторот на температурата во положба
OFF.
КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2
3
4
1
2
3
4
Светло за аларм при висока температура
Контролно светло
Action Freeze сијаличка
Прекинувач Action Freeze
и ресетирање на алармот
Action Freeze функција
Може да ја активирате функцијата Action
Freeze со притискање на прекинувачот
Action Freeze.
Светлото Action Freeze ќе се запали.
Функцијата се исклучува автоматски по 52
часови.
Функцијата може да се исклучи во секое
време со притискање на прекинувачот Action
Freeze . Светлото Action Freeze ќе се изгасне.
Аларм при висока температура
Зголемувањето на температурата во
замрзнувачот (на пример, поради
снемување струја) се покажува со:
• вклучување на светлото за аларм
• зуење.
За време на тревожењето, зуењето може да
се исклучи со притискање на прекинувачот
за ресетирање на алармот.
Не ставајте храна во замрзнувачот за време
на тревожењето.
Кога ќе се воспостават нормални услови,
светлото за аларм ќе се исклучи автоматски.
34 electrolux
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
Смрзнување свежа храна
Комората на замрзнувачот е погодна за
замрзнување свежа храна и чување
смрзната и длабоко смрзната храна подолго
време.
За да смрзнете свежа храна, вклучете ја
функцијата Action Freeze барем 24 часа пред
да ја ставите храната да се мрзне во
комората.
Максималното количество храна што може
да се смрзне за 24 часа е одредено на
плочката со спецификации 28)
Смрзнувањето трае 24 часа: за време на
овој период не додавајте друга храна за
мрзнење.
Чување смрзната храна
По првото вклучување или по извесен
период некористење, пред да ставите
производи во преградата, оставете апаратот
да работи барем 2 часа на најголемата
поставка.
ВАЖНО Во случај на случајно одмрзнување,
на пример поради снемување струја, ако
немало струја подолго време отколку под
ставката "време на одржување" во табелата
за технички карактеристики, одмрзнатата
храна мора да се изеде брзо или да се
зготви веднаш, а потоа повторно да се
смрзне (откако ќе се излади).
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ВНИМАНИЕ Исклучете го апаратот од
струја пред да вршите каква било
постапка за одржување.
Апаратот содржи јагленохидрати во
уредот за ладење; одржувањето и
повторното полнење може да ги вршат само
овластени техничари.
Одмрзнување на замрзнувачот
Одмрзнете го замрзнувачот кога слојот мраз
ќе достигне дебелина од околу 10-15 mm.
Најдобро време за одмрзнување е кога
замрзнувачот е празен или содржи малку
храна.
За да го отстраните мразот, постапете на
следниов начин:
1. Исклучете го апаратот.
2. Извадете ја храната, завиткајте ја во
неколку слоја весник и ставете је на
студено место.
3. Оставете го капакот отворен, извадете го
капакот од одводот за одмрзната вода и
4.
5.
6.
7.
соберете ја водата во сад. Користете
гребач за брзо отстранување на мразот.
Кога ќе заврши одмрзнувањето, исушете
ја внатрешноста темелно и вратете го
капакот на место.
Вклучете го апаратот.
Поставете го регулаторот на
температурата да добиете максимално
ладење и оставете го апаратот да работи
два-три часа со оваа поставка.
Вратете ја извадената храна во комората.
ВАЖНО Не користете метални алатки за
гребење на мразот, зашто може да го
оштетите апаратот. Не користете механички
уреди или вештачки средства за забрзување
на топењето освен оние што ги препорачува
производителот. Покачувањето на
температурата на смрзнатата храна за
време на одмрзнувањето може да го скрати
нивниот век на чување.
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Димензии
Височина × Широчина ×
Длабочина (mm):
876 × 946 × 665
Време на
одржување
32 часови
Повеќе технички информации ќе
најдете на плочката со
спецификации од надворешната
десна страна на апаратот.
МОНТАЖА
Поставување
Овој апарат може да се постави во сува,
добро проветрена внатрешност (гаража или
визба), но за оптимални перформанси
28) Видете во "Технички податоци"
поставете го апаратот на место каде што
температурата на амбиентот соодветствува
на климатската класа наведена на плочката
со податоци на апаратот:
electrolux 35
Климатс
ка класа
Температура на амбиентот
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
T
+16°C до + 43°C
Потреби за проветрување
1. Поставете го замрзнувачот во
хоризонтална положба, на тврда подлога.
Сандакот мора да стои на сите четири
ногарки.
2. Внимавајте просторот меѓу апаратот и
задниот ѕид да е 5 см.
3. Внимавајте просторот меѓу апаратот и
страните да е 5 см.
Протекот на воздух зад апаратот мора да
биде доволен.
Поврзување на електриката
Пред да го приклучите, проверете дали
напонот и фреквенцијата прикажани на
ЕКОЛОШКИ МЕРКИ
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
плочката со спецификации одговараат на
вашата домашна електрична мрежа.
Апаратот мора да биде вземјен. Приклучокот
на кабелот за напојување со струја е со
вземјување. Ако штекерот од домашната
електрична мрежа не е вземјен, поврзете го
апаратот со посебно вземјување во
согласност со прописите за електрична
енергија и откако ќе се посоветувате со
квалификуван електричар.
Производителот одбива каква било
одговорност ако горенаведените
безбедносни мерки не се испочитувани.
Апаратот е во согласност со Директивите на
ЕЕЗ.
36 electrolux
Šī īsā lietotāja rokasgrāmata satur visus galvenos datus par jaunu pierīci, un to ir ērti lietot. Electrolux
vēlas par 30% samazināt lietotāja rokasgrāmatām paredzēto papīra patēriņu, tādējādi ik gadu
pasargājot 12000 koku no izciršanas. Īsā lietotāja rokasgrāmata ir viena no daudzajām uzņēmuma
Electrolux darbībām, kas būs vērsta uz apkārtējās vides saglabāšanu. Iespējams, ka tas ir neliels solis,
taču tas sniegs būtisku ieguldījumu.
Pilnu lietotāja rokasgrāmatu var atrast vietnē www.electrolux.com
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Jūsu drošības un ierīces pareizas lietošanas dēļ
pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lietošanas
reizes rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un iepazīstieties ar visiem tajā ietvertajiem padomiem un brīdinājumiem. Lai nepieļautu nelaimes gadījumu iespējamību un nepareizu ierīces darbību, ir svarīgi,
lai visi šīs ierīces lietotāji rūpīgi iepazītos ar lietošanas un drošības norādījumiem. Saglabājiet šos lietošanas norādījumus un sekojiet, lai tie vienmēr
atrastos kopā ar ierīci gadījumā, ja tā tiek pārvietota vai pārdota. Tādējādi jūs nodrošināsiet iespēju, ka visi tās lietotāji būs atbilstoši informēti par
pareizu un drošu ierīces lietošanu.
Jūsu un īpašuma drošības dēļ ievērojiet šajā rokasgrāmatā minētos piesardzības pasākumus, jo
pretējā gadījumā ierīces ražotājs neuzņemsies atbildību.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
• Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni vai citas personas, kuru fiziskās, garīgās spējas vai pieredzes
trūkums neļauj tiem droši izmantot ierīci bez atbilstošas uzraudzības vai atbildīgās personas
norādījumiem.
Nepieļaujiet, lai mazi bērni spēlējas ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamās vietās. Pastāv nosmakšanas risks.
• Ja atbrīvojaties no ierīces, izņemiet kontaktspraudni no sienas kontaktligzdas, nogrieziet
strāvas kabeli (pēc iespējas tuvāk ierīcei) un noņemiet durvis, lai nepieļautu, ka bērni, spēlējoties iekļūst ierīcē un tiek pakļauti elektrošokam
vai nosmakšanai.
• Ja nomaināt veco ierīci, kurai uz durvīm vai vāka ir atsperslēdzene (aizkritņa slēdzene), pret
šo ierīci, kas aprīkota ar magnētisko durvju blīvējumu, pārbaudiet, vai, atbrīvojoties no nolietotās ierīces, tās slēdzene tiek sabojāta. Tas nepieļaus bērnu iekļūšanu ierīcē un ieslēgšanos.
Vispārīgi drošības norādījumi
Uzmanību Nenobloķējiet ventilācijas
atveres.
• Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājsaimniecības apstākļos.
• Ierīce ir paredzēta produktu un/vai dzērienu uzglabāšanai.
29) Ja pārsegs ir paredzēts
30) Ja lampa ir paredzēta
• Nelietojiet mehāniskas ierīces vai citus mākslīgus paņēmienus, lai paātrinātu atkausēšanas
procesu.
• Nelietojiet ledusskapja iekšpusē elektroierīces,
piemēram, putukrējuma pagatavošanas ierīces, ja vien to izmantošanu neparedz ražotājs.
• Nesabojājiet dzesētājaģenta kontūru.
• Ierīces dzesētājaģenta kontūrā ir izobutāns
(R600a) - viegli uzliesmojoša, videi nekaitīga dabiskā gāze.
Transportējot un uzstādot ierīci, nesabojājiet
dzesētājaģenta kontūra sastāvdaļas.
Ja tas tomēr tiek sabojāts:
– nepieļaujiet atklātu liesmu vai iespējamās aizdegšanās iespējas
– rūpīgi izvēdinot telpu, kurā ir uzstādīta ierīce
• Mainīt ierīces specifikācijas vai modificēt to ir
bīstami. Bojāts strāvas kabelis var izraisīt īssavienojumu, aizdegšanos un/vai elektrošoku.
Brīdinājums Elektriskās sastāvdaļas, piemēram, strāvas kabeli, kontaktdakšu vai
kompresoru, drīkst nomainīt tikai sertificēts servisa pārstāvis vai kvalificēts apkopes speciālists.
•
•
•
•
1. Nepagariniet strāvas kabeli.
2. Pārbaudiet, vai ierīces aizmugurējā daļa nevar saspiest vai sabojāt strāvas kabeļa kontaktdakšu. Saspiesta vai bojāta kontaktdakša var pārkarst un izraisīt aizdegšanos.
3. Pārbaudiet, vai varat piekļūt ierīces strāvas
kabeļa kontaktdakšai.
4. Nevelciet strāvas kabeli.
5. Ja strāvas kabeļa kontaktdakša kontaktligzdā ir vaļīga, neievietojiet to sienas kontaktligzdā. Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.
6. Nelietojiet ierīci, ja iekšējā apgaismojuma
spuldzei nav pārsega 29) iekšējam apgaismojumam.
Šī ierīce ir smaga. Tā jāpārvieto uzmanīgi.
Neizņemiet un nepieskarieties saldētavā ievietotajiem produktiem ar mitrām rokām, jo tas var
izraisīt ādas nobrāzumus vai apsaldējumus.
Neuzstādiet ierīci vietās, kur tā ir pakļauta ilgstošai saules staru iedarbībai.
Šajā ierīcē uzstādītās kvēlspuldzes 30) ir paredzētas izmantošanai vienīgi mājsaimniecības ie-
electrolux 37
rīcēs. Tās nav paredzētas telpas apgaismojumam.
Ikdienas lietošana
• Nenovietojiet uz ledusskapja plastmasas daļām
karstus virtuves traukus.
• Neuzglabājiet ierīcē viegli uzliesmojošas gāzes
vai šķidrumus, jo tie var eksplodēt.
• Nenovietojiet produktus tieši pretim aizmugurējās sienas pusē esošai gaisa cirkulācijas atverei. 31)
• Atlaidināto pārtiku nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
• Uzglabājiet iepriekš iesaiņotus un sasaldētus
produktus atbilstoši produktu ražotāja norādījumiem.
• Ievērojiet ierīces ražotāja uzglabāšanas ieteikumus.
• Neievietojiet saldētavā gāzētus vai dzirkstošus
dzērienus, jo tie var uzsprāgt un tādējādi sabojāt ierīci.
• Sasaldētas sulas vai saldējuma tūlītēja lietošana var izraisīt apdegumus.
Apkope un tīrīšana
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet
strāvas padeves kontaktdakšu no kontaktligzdas.
• Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas reizes mazgājiet iekšpusi un iekšējos piederumus ar remdenu ziepjūdeni un pēc tam rūpīgi nosusiniet
tos.
• Netīriet ierīci, izmantojot metāla priekšmetus.
• Nelietojiet asus priekšmetus, lai nokasītu sarmu. Izmantojiet plastmasas skrāpi.
• Neizmantojiet matu fēnu vai citas sildierīces, lai
paātrinātu atkausēšanu. Pārmērīgs siltums var
sabojāt plastmasas iekšpusi, tādējādi mitrums
var iekļūt elektrosistēmā, kas var radīt īssavienojumu.
Uzstādīšana
Svarīgi Lai pieslēgtu ierīci elektrotīklam, rūpīgi
ievērojiet rokasgrāmatas attiecīgajās sadaļās
esošos norādījumus.
31) Ja ierīce ir aprīkota ar tehnoloģiju Frost Free
• Izsaiņojiet ierīci un pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Nepieslēdziet bojātu ierīci. Ja konstatējat bojājumus, nekavējoties ziņojiet par to ierīces tirgotājam. Saglabājiet iesaiņojuma materiālus.
• Pirms ierīces pieslēgšanas, ieteicams pagaidīt
vismaz četras stundas, lai eļļa varētu ieplūst atpakaļ kompresorā.
• Nodrošiniet ierīces tuvumā atbilstošu ventilāciju, pretējā gadījumā tā var pārkarst. Lai ierīkotu
pareizu ventilāciju, izpildiet attiecīgos uzstādīšanas norādījumus.
• Lai pilnībā atvērtu vāku, neuzstādiet ierīci sienu
tuvumā.
• Ierīci nedrīkst uzstādīt blakus radiatoriem vai plītīm.
• Pārliecinieties, ka pēc ierīces uzstādīšanas var
piekļūt kontaktligzdai.
Apkope
• Elektrisko pieslēgumu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis vai cita zinoša persona.
• Šīs ierīces tehnisko apkopi un remontu drīkst
veikt tikai pilnvarota klientu apkalpošanas centra darbinieki. Remontam jāizmanto tikai oriģinālas rezerves daļas.
Apkārtējās vides aizsardzība
Ierīcē, tās dzesētājaģenta kontūrā vai izolācijas materiālos nav vielu, kas var negatīvi ietekmēt ozona slāni. Šo ierīci nedrīkst izmest kopā
ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Izolācijas
slānis satur viegli uzliesmojošas gāzes: atbrīvojieties no ierīces atbilstoši spēkā esošiem noteikumiem. Nepieļaujiet dzesētājagregāta bojājumus, it
īpaši aizmugurē esošā siltummaiņa tuvumā. Ierīces izgatavošanā izmantotie materiāli ir apzīmēti
- tātad tie ir otrreizēji pārstrādājami.
ar simbolu
38 electrolux
LIETOŠANA
Ieslēgšana
Iespraudiet kontaktdakšu sienas elektrotīkla
kontaktligzdā.
Pagrieziet temperatūras
regulatoru pulksteņrādītāju kustības virzienā.
Signāllampiņa mirgo.
Iedegsies brīdinājuma
indikators.
Temperatūras regulēšana
Temperatūra tiek regulēta automātiski.
Lai lietotu ierīci, rīkojieties šādi:
• lai iegūtu minimālu aukstumu, pagrieziet tempe.
raturas regulatoru stāvoklī
• lai iegūtu maksimālu aukstumu, pagrieziet temperaturas regulatoru stāvoklī
.
Vidējais iestatījums parasti ir vispiemērotākais.
Izslēgšana
Izslēdziet ierīci, pagriežot temperatūras regulatoru
stāvoklī OFF.
VADĪBAS PANELIS
1
2
3
4
1
2
3
4
Augstas temperatūras brīdinājuma indikators
Indikators
Action Freeze apgaismojums
Action Freeze slēdzis
un brīdinājuma atcelšana
Iedegsies Action Freeze indikators.
Šī funkcija automātiski izslēdzas pēc 52 stundām.
Funkciju var deaktivizēt, nospiežot slēdzi Action
Freeze . Action Freeze indikators nodzisīs.
Augstas temperatūras brīdinājuma signāls
Saldētavas temperatūras paaugstināšanās (piemēram, elektrības piegādes pārtraukuma dēļ) tiek
norādīta šādi:
• ieslēdzas brīdinājuma indikators;
• atskan skaņas signāls.
Brīdinājuma fāzes laikā skaņas signālu var deaktivizēt, nospiežot brīdinājuma atiestates slēdzi.
Brīdinājuma fāzes laikā neievietojiet saldētavā produktus.
Atjaunojot parasto darba stāvokli, brīdinājuma indikators automātiski izslēgsies.
Action Freeze funkcija
Funkciju Action Freeze var aktivizēt, nospiežot slēdzi Action Freeze.
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
Svaigas pārtikas sasaldēšana
Saldētava ir piemērota svaigu produktu sasaldēšanai un sasaldētu produktu ilgstošai uzglabāšanai.
Lai sasaldētu svaigus produktus, aktivizējiet sasaldēšanas funkciju Action Freeze vismaz 24 stundas pirms sasaldēšanai paredzēto produktu ievietošanas saldētavā.
Maksimālais saldētavā ievietojamo produktu
daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir minēts tehnisko datu plāksnītē 32)
Sasaldēšanas process ilgst 24 stundas: šajā laikā
nepievienojiet citus produktus.
32) Skatiet sadaļu "Tehniskie dati"
Saldētas pārtikas uzglabāšana
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc ilgstošas ledusskapja neizmantošanas, pirms ievietot nodalījumā produktus, ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2
stundas, iestatot visaugstāko temperatūras iestatījumu.
Svarīgi Ja sākas nejaušs atkausēšanas
process, piemēram, elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma dēļ (ektrības piegādes pārtraukuma
laiks ir ilgāks par tehnisko datu plāksnītē minēto
uzglabāšanas ilgumu elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma gadījumā), atkausētos produktus
nekavējoties jāizmanto vai jāpagatavo un pēc to
atdzišanas - atkārtoti jāsasaldē.
electrolux 39
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
Uzmanību Pirms apkopes veikšanas
atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Šīs ierīces dzsētājagregātā ir ogļūdeņradis;
tādēļ tās apkopi un uzlādēšanu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.
Saldētavas atkausēšana
Kad ledus slāņa biezums sasniedz 10-15 mm, atkausējiet saldētavu.
Vislabāk atkausēt saldētavu, ja tajā ir maz produktu vai to nav vispār.
Lai likvidētu ledu, rīkojieties šādi:
1. Izslēdziet ierīci.
2. Izņemiet uzglabāto pārtiku, ietiniet to vairākos
avīžu slāņos un novietojiet vēsā vietā.
3. Atstājiet vāku atvērtu, izņemiet atkausēšanas
ūdens izplūdes noslēgu un savāciet izplūdušo
4.
5.
6.
7.
ūdeni traukā. Lai ātri notīrītu ledu, lietojiet skrāpi.
Kad atkausēšana ir pilnībā pabeigta, izžāvējiet
nodalījumu un pieslēdziet ierīci elektrotīklam.
Ieslēdziet ierīci.
Iestatiet temperatūras regulatoru tā, lai iegūtu
maksimālu aukstumu un ar šo iestatījumu darbiniet ierīci divas vai trīs stundas.
Ielieciet atpakaļ izņemto pārtiku.
Svarīgi Lai notīrītu ledu, nelietojiet asus metāla
rīkus, jo tas var sabojāt ierīci. Neizmantojiet
ražotāja neieteiktas mehāniskas ierīces vai kādus
mākslīgus līdzekļus, lai paātrinātu atkušanas
procesu. Atkausēšanas laikā temperatūra
sasaldētajās paketēs paaugstinās, tas var
saīsināt to derīguma laiku.
TEHNISKIE DATI
Izmēri
Augstums x platums x dziļums (mm):
876 × 946 × 665
Uzglabāšanas ilgums elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā
32 stundas
Papildu tehniskā informācija atrodas ierīces ārējā, labajā pusē izvietotajā tehnisko datu plāksnītē.
UZSTĀDĪŠANA
Pozicionēšana
Šo ierīci var uzstādīt sausā telpā, kur ir laba ventilācija (garāžā vai pagrabā), taču, lai iegūtu optimālāko rezultātu, uzstādiet to vietā, kuras temperatūra atbilst ierīces klimatiskajai klasei, kas savukārt
minēta tehnisko datu plāksnītē:
Klimatiskā klase
Apkārtējās vides temperatūra
SN
no +10 līdz +32 °C
N
no +16 līdz 32°C
ST
no +16 līdz 38°C
T
no +16 līdz 43 °C
Ventilācijas prasības
1. Novietojiet saldētavu uz cietas, horizontālas
virsmas. Kopusa kājiņām jāsaskaras ar grīdu.
2. Pārbaudiet, vai atstarpe starp ierīci un aizmugurējo sienu ir 5 cm.
3. Pārbaudiet, vai atstarpe starp ierīci un sānu
pusēm ir 5 cm.
Nodrošiniet ierīces aizmugurē piemērotu ventilāciju.
Elektriskais savienojums
Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam, pārbaudiet, vai tehnisko datu plāksnītē minētie sprieguma un frekvences parametri atbilst mājas elektrotīkla parametriem.
Ierīce jābūt iezemētai. Lai nodrošinātu zemējumu,
strāvas kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots ar papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš sazinoties ar kvalificētu
speciālistu, pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā
esošiem noteikumiem atbilstošu zemējumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par sekām, kas
būs radušās, neievērojot iepriekš minētos norādījumus.
Ierīce atbilst šādām Eiropas Savienības direktīvām.
40 electrolux
INFORMĀCIJA PAR IERĪCES IZMANTOŠANAS EKOLOĢISKAJIEM
ASPEKTIEM
Simbols
uz produkta vai tā iepakojuma
norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
saimniecības atkritumos. Tas jānodod attiecīgos
elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas
punktos pārstrādāšanai. Nodrošinot pareizu
atbrīvošanos no šī produkta, jūs palīdzēsiet
izvairīties no potenciālām negatīvām sekām
apkārtējai videi un cilvēka veselībai, kuras
iespējams izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šo
produktu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par
atbrīvošanos no šī produkta, lūdzu sazinieties ar
jūsu pašvaldību, saimniecības atkritumu
savākšanas dienestu vai veikalu, kurā jūs
iegādājāties šo produktu.
electrolux 41
42 electrolux
electrolux 43
www.electrolux.com/shop
820419301-00-042010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising