Electrolux EW1170C User manual

Electrolux EW1170C User manual
SPIS TREÂCI
ROZPAKOWANIE URZÑDZENIA
3
Blokady transportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Opakowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE BEZPIECZE¡STWA
4
OPIS URZÑDZENIA I PANELU STERUJÑCEGO
5
Widok urzàdzenia z przodu, Widok urzàdzenia z ty∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Panel sterujàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
EKSPLOATACJA
7
Za∏adowanie bielizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Dozowanie detergentu pioràcego i zmi´kczajàcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Uruchomienie pralki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
TABELA PROGRAMÓW
8
KONSERWACJA
10
Obudowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Pojemnik na Êrodki pioràce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Czyszczenie elementów wewn´trznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Przechowywanie pralki w niskich temperaturach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE PRANIA
11
Mi´dzynarodowe symbole konserwacji odzie˝y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
CO ZROBIå, JEÂLI URZÑDZENIE NIE PRACUJE?
12
DANE TECHNICZNE
13
SERWIS
13
Serwis i cz´Êci zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
INSTALACJA
14
Ustawienie i wypoziomowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Pod∏àczenie w´˝a dop∏ywowego wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Pod∏àczenie w´˝a odp∏ywowego wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Pod∏àczenie do zasilania elektrycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
-2-
ROZPAKOWANIE URZÑDZENIA
Po rozpakowaniu urzàdzenia nale˝y sprawdziç, czy nie jest ono
uszkodzone. JeÊli majà Paƒstwo wàtpliwoÊci prosimy o kontakt z
jednostkà handlowà, w której sprz´t zosta∏ kupiony. Nigdy nie
nale˝y pozostawiaç elementów opakowania w miejscach
dost´pnych dla dzieci.
Podczas przenoszenia lub przesuwania urzàdzenia nale˝y
zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. Niew∏aÊciwe przenoszenie
urzàdzenia mo˝e stanowiç zagro˝enie bezpieczeƒstwa zarówno
u˝ytkownika, jak i pralki. Nale˝y otworzyç drzwi i chwyciç za
wewn´trznà stron´ otworu drzwiczek. Mo˝na tak˝e przechyliç
pralk´ do ty∏u (tak jak pokazano na rysunku), w celu jej
przesuni´cia.
Nigdy nie nale˝y przesuwaç pralki trzymajàc za jej panel
sterujàcy, drzwi lub pojemnik na Êrodki pioràce (rys. 1).
1
2
Blokady transportowe
Pralka automatyczna zosta∏a zabezpieczona blokadami oraz
elementami opakowania, aby nie dosz∏o do uszkodzenia b´bna i
silnika pralki w czasie transportu. Wszystkie te zabezpieczenia
muszà byç usuni´te przed zainstalowaniem pralki.
Elementy opakowania pod∏o˝yç z ty∏u pralki i ostro˝nie po∏o˝yç jà
na tylnej Êciance, uwa˝ajàc, aby nie dosz∏o do zgniecenia i
uszkodzenia w´˝y (rys. 2).
Zdjàç styropianowà podstaw´ pralki. Nast´pnie postawiç pralk´ w
jej w∏aÊciwej pozycji i odkr´ciç trzy Êruby znajdujàce si´ na tylnej
Êciance (rys. 3).
W powsta∏e otwory nale˝y w∏o˝yç plastykowe zatyczki znajdujàce
si´ na wyposa˝eniu pralki (w plastikowej torbie, w b´bnie pralki) (rys. 4).
3
Opakowanie
Wszystkie materia∏y, z których wykonano opakowanie sà przyjazne
dla Êrodowiska naturalnego.
Poszczególne rodzaje plastiku nadajà si´ do powtórnego
przetworzenia (recyclingu). To oznacza, ˝e nale˝y je
posegregowaç i z∏o˝yç w odpowiednich kontenerach na materia∏y
do recyclingu. Elementy opakowania oznaczono nast´pujàcymi
symbolami:
>PE< = polietylen
>PS< = polistyrol
Elementy kartonowe wykonano z papieru, który mo˝na oddaç do
punktu zbiórki surowców wtórnych, w celu ich ponownego
wykorzystania.
Elementy plastykowe i gumowe posiadajà mi´dzynarodowe
oznaczenia, które wskazujà na mo˝liwoÊç ich recyclingu w
przypadku z∏omowania urzàdzenia.
-3-
4
822 90 14-88
WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE BEZPIECZE¡STWA
Prosimy o uwa˝ne przeczytanie niniejszej instrukcji obs∏ugi
przed rozpocz´ciem u˝ywania pralki. Po zapoznaniu si´ z
zasadami dzia∏ania urzàdzenia b´dà Paƒstwo mogli
prawid∏owo i bezpiecznie je obs∏ugiwaç. Ponadto instrukcja
zawiera wiele przydatnych wskazówek dotyczàcych
dzia∏ania i szczegó∏ów technicznych, które umo˝liwià
Paƒstwu optymalne wykorzystanie tego urzàdzenia. W
przypadku odstàpienia pralki innemu u˝ytkownikowi nale˝y
tak˝e pami´taç o przekazaniu instrukcji obs∏ugi.
Przed przystàpieniem do pod∏àczenia i eksploatacji
pralki powinni Paƒstwo dok∏adnie zapoznaç si´ z
instrukcjà obs∏ugi.
❐ Przed uruchomieniem urzàdzenia nale˝y usunàç
wszystkie elementy opakowania. Szczególnie
nale˝y zwróciç uwag´ na blokady transportowe. Ich
nieusuni´cie mo˝e prowadziç do uszkodzenia pralki
oraz znajdujàcych si´ w jej pobli˝u przedmiotów i
mebli. Prosimy o dok∏adne przeczytanie rozdzia∏u
„Blokady transportowe”.
❐ Wszelkie przeróbki instalacji elektrycznej/hydraulicznej
muszà byç wykonywane przez uprawnionego montera.
❐ Nale˝y upewniç si´, ˝e pralka nie stoi na
przewodzie zasilajàcym, a w´˝e nie zosta∏y
zgniecione lub uszkodzone.
❐ Pralka jest ci´˝ka, wi´c nale˝y zachowaç szczególnà
ostro˝noÊç podczas jej przesuwania. Nigdy nie
nale˝y przesuwaç urzàdzenia trzymajàc za panel
sterujàcy, drzwiczki lub pojemnik na Êrodki pioràce.
❐ Je˝eli pralka stoi na wyk∏adzinie pod∏ogowej nale˝y
wyregulowaç nó˝ki tak, aby zapewniç swobodnà
cyrkulacj´ powietrza.
❐ Urzàdzenie jest przeznaczone do u˝ytku w
warunkach gospodarstwa domowego. U˝ywanie go
niezgodnie z przeznaczeniem mo˝e spowodowaç
ryzyko niebezpieczeƒstwa dla u˝ytkownika, pralki,
znajdujàcych si´ w pobli˝u mebli itp.
❐ Pralk´ mogà obs∏ugiwaç wy∏àcznie osoby doros∏e.
Nie nale˝y zezwalaç dzieciom na obs∏ug´
urzàdzenia lub zabaw´ elementami sterujàcymi.
❐ Nie prze∏adowywaç pralki. Stosowaç si´ do zaleceƒ
zawartych w niniejszej instrukcji obs∏ugi. W∏o˝enie
zbyt du˝ej iloÊci bielizny wp∏ywa ujemnie na prac´
pralki oraz mo˝e spowodowaç uszkodzenie odzie˝y.
❐ Przed w∏o˝eniem bielizny zapiàç guziki, suwaki
oraz sprawdziç, czy odzie˝ nadaje si´ do prania w
pralce automatycznej. Przestrzegaç zaleceƒ
producenta odzie˝y, umieszczonych na metkach.
❐ Przed w∏o˝eniem do pralki bielizny sprawdziç, czy
w kieszeniach, np. spodni nie zostawiono
zapalniczek, monet, Êrubek itp., gdy˝ mogà one
spowodowaç zniszczenia.
❐ W pralce nie nale˝y praç odzie˝y zabrudzonej
olejem, benzynà, alkoholem lub innymi podobnymi
Êrodkami. Je˝eli plamy sà usuwane Êrodkami
odplamiajàcymi, nale˝y odczekaç z w∏o˝eniem
bielizny do pralki do momentu ca∏kowitego ulotnienia
si´ tego Êrodka (i dok∏adnie wyp∏ukaç bielizn´).
❐ Wskazane jest pranie drobnych rzeczy (np. skarpetek,
koronek, pasków itp) w ma∏ych woreczkach lub w
poszewce, aby uniknàç przedostania si´ tych rzeczy
pomi´dzy b´ben, a zbiornik.
❐ Plamy z rdzy, atramentu tuszu, trawy itp. nale˝y
usunàç przed praniem.
❐ Bielizn´ z drutami usztywniajàcymi nale˝y praç w
osobnym, zamykanym woreczku lub poszewce.
❐ U˝ywaç tylko sprawdzonego Êrodka do zmi´kczania
tkanin. Jego nadmierna iloÊç mo˝e uszkodziç tkanin´.
❐ Przed w∏o˝eniem bielizny do pralki nale˝y upewniç
si´, ˝e w b´bnie nie znajdujà si´ ˝adne przedmioty
lub zwierz´ta domowe.
❐ Podczas pracy pralki drzwiczki nagrzewajà si´ do
wysokiej temperatury i nie powinno si´ ich dotykaç.
Dzieci nie powinny znajdowaç si´ w pobli˝u pralki
podczas jej pracy.
❐ Po zakoƒczeniu prania drzwiczki nale˝y pozostawiç
lekko uchylone, aby uszczelka drzwiczek (fartuch)
d∏u˝ej zachowa∏a swojà skutecznoÊç. Zapobiegnie
to równie˝ powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.
❐ Po zakoƒczeniu prania nale˝y zawsze sprawdziç
przez drzwiczki, czy zosta∏a odpompowana woda.
JeÊli po zakoƒczeniu prania w b´bnie pozosta∏a
woda, nale˝y jà odpompowaç przed otwarciem
drzwiczek (patrz odpowiedni rozdzia∏ instrukcji).
❐ Po w∏àczeniu pralki nie nale˝y jej pozostawiaç bez
nadzoru.
❐ Po zakoƒczeniu pracy nale˝y wyjàç przewód
zasilajàcy z gniazdka (ciàgnàc za wtyczk´) oraz
zakr´ciç zawór wodny.
❐ Przed pracami konserwacyjnymi i czyszczàcymi
nale˝y od∏àczyç pralk´ od zasilania elektrycznego.
❐ Wszelkie modyfikacje urzàdzenia lub próby
dokonywania zmian mogà byç niebezpieczne dla
u˝ytkownika i spowodowaç uszkodzenie pralki.
Naprawy sprz´tu mogà byç dokonywane wy∏àcznie
przez personel autoryzowanych placówek
serwisowych.
❐ Do napraw stosuje si´ oryginalne cz´Êci zamienne.
❐ Przed z∏omowaniem urzàdzenia nale˝y odciàç
przewód zasilajàcy pralki. Upewniç si´, ˝e dzieci nie
b´dà mog∏y bawiç si´ przewodem lub wtyczkà.
-4-
OPIS URZÑDZENIA I PANELU STERUJÑCEGO
Widok urzàdzenia z przodu
1
3
2
4
1
Panel sterujàcy
3
Uchwyt drzwiczek
2
Drzwiczki
4
Nó˝ki regulacyjne
Widok urzàdzenia z ty∏u
7
8
6
5
5
Wà˝ doprowadzajàcy wod´
7
Przewód zasilajàcy
6
Wà˝ odprowadzajàcy wod´
8
Otwory blokad transportowych
-5-
OPIS URZÑDZENIA I PANELU STERUJÑCEGO
Panel sterujàcy
z praniem wst´pnym
G
A
H A B C D
E
D
Przycisk w∏àczony/wy∏àczony
(ON/OFF)
Przycisk opcyjny
E Pokr´t∏o termostatu
WciÊni´cie przycisku w przypadku programów
prania bawe∏ny spowoduje wykonanie
dodatkowego cyklu p∏ukania oraz zwi´kszenie
poziomu wody.
C
Funkcja dodatkowa
WciÊni´cie przycisku spowoduje zredukowanie
pr´dkoÊci wirowania:
• dla programów prania bawe∏ny: z 1100 do
600 obrotów na 1 minut´,
• dla programów prania tkanin syntetycznych i
delikatnych: z 600 do 400 obrotów na 1 minut´.
Po wyborze programu i temperatury prania
nale˝y wcisnàç przycisk, aby uruchomiç pralk´.
Lampka kontrolna pracy (patrz element H)
zacznie si´ Êwieciç.
B
F
umo˝liwia ustawienie temperatury prania pomi´dzy
(pranie na zimno) a 90°C. Przy ustawianiu
temperatury prania nale˝y wziàç pod uwag´
wskazówki producenta odzie˝y umieszczone na
metkach.
Przycisk opcyjny
WciÊni´cie przycisku spowoduje wstrzymanie
pracy pralki na ostatnim p∏ukaniu i zatrzymanie
wody w b´bnie pralki. Funkcja ta wspó∏pracuje z
programami dla tkanin syntetycznych,
delikatnych i we∏nianych i powoduje zmniejszenie
efektu gniecenia si´ bielizny.
Je˝eli zdecydujecie si´ Paƒstwo na
odpompowanie wody i wirowanie, nale˝y wcisnàç
ten przycisk powtórnie. Je˝eli zamierzacie
Paƒstwo tylko odpompowaç wod´ (bez wirowania
bielizny), nale˝y ustawiç program L.
Przed ustawieniem pokr´t∏a programatora na cykl
wirowania i/lub odpompowania wody zalecamy
Paƒstwu:
• w∏àczyç pralk´ przyciskiem ON/OFF,
• ustawiç pokr´t∏o programatora w pozycji L,
• wcisnàç przycisk ON/OFF powtórnie, aby
nastàpi∏o dokoƒczenie programu.
F Pokr´t∏o programatora
umo˝liwia ustawienie programu prania, patrz
„Tabela programów”.
G Pojemnik na Êrodki pioràce
z oddzielnymi komorami dla proszku do prania i
Êrodka zmi´kczajàcego. Detergent do prania
wst´pnego nale˝y dozowaç bezpoÊrednio do
b´bna pralki.
H Lampka kontrolna pracy pralki
-6-
zaÊwieci si´ po ok. 5 sekundach od wciÊni´cia
przycisku w∏àczony/wy∏àczony (ON/OFF);
uaktywnia si´ blokada drzwi i pralka rozpoczyna
prac´. Lampka kontrolna zgaÊnie po ok. 2-3
minutach od zakoƒczenia pracy; nastàpi
zwolnienie blokady drzwi. Dopiero teraz mo˝na
otworzyç drzwiczki pralki i wyjàç bielizn´.
EKSPLOATACJA
Przed pierwszym u˝yciem nale˝y nastawiç pralk´ na program G,
na 40°C, bez wk∏adania bielizny. W ten sposób upewnicie si´
Paƒstwo, ˝e w b´bnie pralki nie znajduje si´ ewentualny kurz
lub inne zabrudzenia pochodzàce z procesu produkcji.
Odmierzyç 100 ml Êrodka do prania i wsypaç do b´bna pralki. Po
zakoƒczeniu programu pralka gotowa jest do u˝ywania.
1
Za∏adowanie bielizny
Pociàgnàç lekko uchwyt drzwi, aby je otworzyç. W∏o˝yç bielizn´
(nie splàtanà: ma∏e sztuki umieszczaç na przemian z du˝ymi) do
b´bna pralki. Zalecamy wykorzystanie pe∏nej pojemnoÊci b´bna
(zgodnie ze wskazówkami zawartymi w „Tabeli programów”). W
przypadku tkanin bardzo zabrudzonych lub szczególnie delikatnych
nale˝y zmniejszaç wielkoÊç wsadu.
Pe∏na wielkoÊç wsadu to wype∏niony ca∏kowicie b´ben (luêno
u∏o˝onà odzie˝à). Mo˝na tak˝e wa˝yç bielizn´ przed w∏o˝eniem jej
do pralki.
Zamknàç drzwiczki pralki.
2
Dozowanie detergentu pioràcego i
zmi´kczajàcego
8
90
30
4
D
E
F
-7-
C B
A
L
K
H G
Przed uruchomieniem pralki nale˝y sprawdziç, czy:
• drzwiczki sà prawid∏owo zamkni´te,
• wtyczka przewodu zasilajàcego znajduje si´ w gniazdku,
• zawór wodny jest odkr´cony.
Ustawiç temperatur´ (rys. 3), wybraç program prania (rys. 4),
ewentualnie wcisnàç przyciski opcyjne. Wcisnàç przycisk
w∏àczony/wy∏àczony (ON/OFF). Lampka kontrolna zapali s´ po ok. 5
sekundach i nastàpi w∏àczenie blokady drzwi, a pralka rozpocznie prac´.
60 50
0
70
0
Uruchomienie pralki
3
4
IloÊç u˝ywanego detergentu ma wp∏yw na rezultat prania w ka˝dej
pralce automatycznej. Zbyt du˝a lub zbyt ma∏a iloÊç Êrodka
pioràcego mo˝e jednakowo ujemnie wp∏ynàç na efekty prania.
Nale˝y u˝ywaç detergentów przeznaczonych do prania w pralkach
automatycznych i przestrzegaç wskazówek producenta,
dotyczàcych jego dozowania. W przypadku bardzo zabrudzonej
odzie˝y lub twardej wody nale˝y u˝yç wi´kszej iloÊci proszku do
prania. Mniejszej iloÊci proszku nale˝y natomiast u˝yç podczas
prania lekko zabrudzonej bielizny lub mniejszego wsadu. Efekt
nadmiernego pienienia proszku wskazuje, ˝e u˝yli Paƒstwo zbyt
du˝o detergentu.
Do pojemnika na Êrodki pioràce nale˝y wsypaç proszek do prania
zasadniczego i Êrodek zmi´kczajàcy.
Ârodek do prania nale˝y wsypaç do wi´kszej komory znajdujàcej
si´ z lewej strony (rys. 1), a p∏yn zmi´kczajàcy wlaç do mniejszej
komory po prawej stronie (rys. 2).
Nie nale˝y przekraczaç oznaczonego maksymalnego poziomu
detergentów.
Ârodek do prania wst´pnego nale˝y w∏o˝yç bezpoÊrednio do b´bna
pralki tu˝ przed rozpocz´ciem prania.
TABELA PROGRAMÓW
Bawe∏na (waga wsadu: 3,0 kg)
Rodzaj
wsadu
Bia∏a
bielizna
Bia∏a
bielizna
Bielizna
kolorowa
Stopieƒ
zabrudzenia
Mocno
zabrudzona
Ârednio
zabrudzona
Ârednio
zabrudzona
Bielizna
kolorowa
Ârednio
zabrudzona
Szybkie
pranie
Lekko
zabrudzona
Wirowanie
Odpompowanie wody
Program
Tempe- Orientaratura cyjny czas
trwania
programu
90
A
90
B
B
60
C
40
D
40
Przebieg
programu
~147
Pranie wst´pne,
pranie zasadnicze
90°C; 3 cykle
p∏ukania; wirowanie
1100 obr./min.
~135
Pranie zasadnicze
90°C; 3 cykle
p∏ukania; wirowanie
1100 obr./min.
~135
Pranie zasadnicze
60°C; 3 cykle
p∏ukania; wirowanie
1100 obr./min.
~110
Pranie zasadnicze
40°C; 3 cykle
p∏ukania; wirowanie
1100 obr./min.
~91
Szybkie pranie
zasadnicze 40°C; 3
cykle p∏ukania;
wirowanie 1100
obr./min.
E
~8
Odpompowanie
wody; wirowanie
1100 obr./min.
L
~2
Odpompowanie
wody
-8-
TABELA PROGRAMÓW
Tkaniny syntetyczne i delikatne (waga wsadu: 1.0 kg)
Tkaniny we∏niane (waga wsadu: 0.7 kg)
Rodzaj
wsadu
Syntetyki
Syntetyki
Tkaniny
delikatne
We∏na
Wirowanie
Odpompowanie wody
Stopieƒ
zabrudzenia
Ârednio
zabrudzone
Ârednio
zabrudzone
Ârednio
zabrudzone
Ârednio
zabrudzona
Program
Tempe- Orientaratura cyjny czas
trwania
programu
60
F
F
G
40
30-40
H
-30
Przebieg
programu
~74
Pranie zasadnicze
60°C; 3 cykle
p∏ukania; wirowanie
600 obr./min.
~74
Pranie zasadnicze
40°C; 3 cykle
p∏ukania; wirowanie
600 obr./min.
~56
Pranie zasadnicze
30-40°C; 3 cykle
p∏ukania; wirowanie
600 obr./min.
~50
Pranie zasadnicze
- 30°C; 3 cykle
p∏ukania; wirowanie
600 obr./min.
K
~8
Odpompowanie
wody; wirowanie
600 obr./min.
L
~2
Odpompowanie
wody
„Stop z wodà w pralce” - jest to funkcja dodatkowa, wspó∏pracujàca z programami dla prania tkanin
delikatnych, syntetycznych i we∏nianych. Aby zatrzymaç wod´ w pralce, nale˝y wcisnàç przycisk na panelu
sterujàcym. „Stop z wodà w pralce” oznacza zatrzymanie wody z ostatniego p∏ukania w b´bnie pralki, aby
zminimalizowaç efekt gniecenia si´ tkanin.
Je˝eli zdecydujecie si´ Paƒstwo na odpompowanie wody i wirowanie, nale˝y wcisnàç ten przycisk powtórnie.
Je˝eli zamierzacie Paƒstwo tylko odpompowaç wod´ (bez wirowania bielizny), nale˝y ustawiç program L.
Przed ustawieniem pokr´t∏a programatora na cykl wirowania i/lub odpompowania wody zalecamy Paƒstwu:
• wy∏àczyç pralk´ przyciskiem ON/OFF,
• ustawiç pokr´t∏o programatora w pozycji L,
• wcisnàç przycisk ON/OFF powtórnie, aby nastàpi∏o zakoƒczenie programu.
-9-
KONSERWACJA
Obudowa
1
Obudow´ mo˝na myç ciep∏à wodà z dodatkiem ∏agodnego
preparatu czyszczàcego. Nast´pnie przetrzeç suchà szmatkà.
Uwaga: Do czyszczenia nie wolno stosowaç alkoholu i
rozpuszczalników.
Nie nale˝y u˝ywaç Êrodków czyszczàcych, które zawierajà
alkohol, rozpuszczalniki itp.
Pojemnik na Êrodki pioràce
Ârodki pioràce i zmi´kczajàce z czasem osadzajà si´ na pojemniku
i dlatego nale˝y co jakiÊ czas przeczyÊciç pojemnik pod
strumieniem bie˝àcej wody.
Pojemnik mo˝na ca∏kowicie wyjàç naciskajàc ma∏à dêwigni´
widocznà w tylnej cz´Êci pojemnika (rys. 1, 2).
We wn´ce na pojemnik z czasem mo˝e nagromadziç si´ proszek
do prania, dlatego konieczne jest czyszczenie wn´ki, np.
szczoteczkà do z´bów (rys. 3).
Po wyczyszczeniu komory i dozownika nale˝y nastawiç krótki
program prania (bez wk∏adania bielizny), aby oczyÊciç wn´trze
pralki.
Czyszczenie elementów
wewn´trznych
Je˝eli cz´sto sà wykonywane programy prania w niskich
temperaturach i/lub u˝ywacie Paƒstwo ma∏ej iloÊci detergentu,
nale˝y czyÊciç wn´trze pralki raz na miesiàc. Zapobiega to
tworzeniu si´ osadów lub nieprzyjemnego zapachu.
Nale˝y wsypaç maksymalnà iloÊç Êrodka do prania i ustawiç
program na najwy˝szà temperatur´ (bez wk∏adania bielizny).
Przechowywanie pralki w niskich
temperaturach
Je˝eli zajdzie koniecznoÊç przechowywania urzàdzenia w
temperaturze poni˝ej 0°C, nale˝y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:
• Zakr´ciç zawór wodny,
• Odkr´ciç wà˝ dop∏ywowy,
• W∏àczyç na chwil´ program prania,
• Koƒcówk´ w´˝a odp∏ywowego umieÊciç w misce, na pod∏odze,
• W∏àczyç na krótko program odpompowania;
• Wyjàç wtyczk´ przewodu zasilajàcego z gniazdka,
• Przykr´ciç ponownie wà˝ dop∏ywowy, a odp∏ywowy w∏o˝yç na
swoje miejsce.
W ten sposób upewnicie si´ Paƒstwo, ˝e wewnàtrz urzàdzenia nie
ma ju˝ wody, która mog∏aby zamarznàç i uszkodziç pralk´. Nale˝y
pami´taç, ˝e temperatura pomieszczenia musi wynosiç powy˝ej
0°C wtedy, gdy b´dziecie Paƒstwo chcieli uruchomiç pralk´ ponownie.
- 10 -
2
3
WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE PRANIA
Zarówno rodzaj, jak i iloÊç detergentu wp∏ywajà na
ostateczny rezultat prania. U˝ywanie zbyt du˝ej iloÊci
Êrodka pioràcego jest niepotrzebne, a poza tym wp∏ywa
ujemnie na Êrodowisko naturalne. Nawet Êrodki
ulegajàce biodegradacji zawierajà substancje, które
burzà równowag´ w Êrodowisku.
Proszek do prania
Nasypaç do pojemnika przed rozpocz´ciem programu.
U˝ywaç Êrodków w∏aÊciwych dla tkanin bia∏ych,
kolorowych, delikatnych i we∏ny.
P∏ynny Êrodek do prania
W przypadku programów o niskiej lub Êredniej
temperaturze prania mo˝na u˝ywaç odpowiednich
p∏ynów (zamiast proszku). P∏yn nale˝y wlaç do
pojemnika tu˝ przed rozpocz´ciem pracy pralki.
Nale˝y u˝ywaç Êrodków o dobrej jakoÊci,
przeznaczonych do pralek automatycznych.
Zalecamy przestrzeganie i branie pod uwag´:
• iloÊci Êrodków pioràcych zalecanych przez producenta,
• wielkoÊci wsadu,
• stopnia zabrudzenia odzie˝y,
• poziomu twardoÊci wody.
P∏yn zmi´kczajàcy
Ârodki zmi´kczajàce nale˝y wlaç do komory pojemnika.
Zalecamy ich u˝ywanie szczególnie wtedy, gdy prana
bielizna ma byç póêniej suszona w suszarce. Eliminuje
to efekt „elektryzowania si´” odzie˝y.
Mi´dzynarodowe symbole konserwacji odzie˝y
Poni˝sze symbole pojawiajà si´ na metkach odzie˝y i pozwolà Paƒstwu wybraç programy najw∏aÊciwsze dla
pranej bielizny.
Pranie zasadnicze
PRANIE
Maksymalna
temperatura
prania 90°C
Maksymalna
temperatura
prania 60°C
Maksymalna
temperatura
prania 40°C
Maksymalna
temperatura
prania 30°C
Pranie delikatne
Praç r´cznie
CHLOROWANIE
PRASOWAå
Wybielanie w zimnej wozie
Prasowaç w temperaturze
maksymalnej 200°C
A
CZYÂCIå
CHEMICZNIE
Nie wybielaç
Prasowaç w temperaturze
maksymalnej 150°C
Prasowaç w temperaturze
maksymalnej 100°C
P
Czyszczenie zwyk∏e
Nie praç
Nie prasowaç
F
CzyÊciç nadchloranem,
petrolem, czystym alkoholem
R 111 & R 113
CzyÊciç petrolem,
czystym alkoholem iR 113
Nie czyÊciç chemicznie
w wysokiej temperaturze
w niskiej temperaturze
SUSZYå
Suszyç na p∏asko
Suszyç na sznurze
Suszyç przypi´te
klipsami
- 11 -
Suszyç w suszarce
b´bnowej
Nie suszyç w suszarce
b´bnowej
CO ZROBIå, JEÂLI URZÑDZENIE NIE PRACUJE?
Usterki, które mo˝na usunàç we w∏asnym zakresie
■ Usterka
❏ Prawdopodobna przyczyna
■
Pralka nie daje si´ uruchomiç
❏ Sprawdziç, czy wciÊni´to przycisk ON/OFF w∏àczony/wy∏àczony.
❏ Sprawdziç, czy drzwiczki sà zamkni´te.
❏ Sprawdziç, czy wtyczka przewodu zasilajàcego znajduje si´
w gniazdku oraz czy jest w nim napi´cie.
❏ Sprawdziç, czy nie przepali∏ si´ bezpiecznik.
❏ Sprawdziç, czy pokr´t∏o programatora jest ustawione na
w∏aÊciwej pozycji.
❏ Sprawdziç, czy zawór wodny jest odkr´cony.
■
Pralka nie pobiera wody
❏ Sprawdziç, czy zawór wodny jest odkr´cony.
❏ Sprawdziç w innych kranach, czy dop∏yw wody nie zosta∏
przerwany.
❏ Sprawdziç, czy wà˝ dop∏ywowy nie jest zagnieciony.
❏ Sprawdziç, czy filtr siatkowy w´˝a dop∏ywowego nie jest zatkany.
❏ Sprawdziç, czy drzwiczki sà prawid∏owo zamkni´te.
❏ Sprawdziç, czy ciÊnienie wody jest odpowiednio wysokie.
■
Pralka pobiera wod´, która
samoczynnie wylewa si´
w´˝em odp∏ywowym
❏ Sprawdziç, czy wà˝ odp∏ywowy jest umieszczony
dostatecznie wysoko od poziomu pod∏ogi. JeÊli nie, nale˝y
przeczytaç wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji obs∏ugi.
■
Pralka nie odpompowywuje
wody/nie wiruje
❏ Sprawdziç, czy wà˝ odp∏ywowy nie jest zagnieciony.
❏ Sprawdziç, czy wà˝ odp∏ywowy zosta∏ zainstalowany
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obs∏ugi.
❏ Sprawdziç, czy wciÊni´to przycisk „Stop z wodà w pralce”.
■
Woda wylewa si´ na pod∏og´
❏ Sprawdziç, czy nie dali Paƒstwo za du˝ej iloÊci proszku.
❏ Sprawdziç, czy u˝yli Paƒstwo proszku przeznaczonego do
prania w pralkach automatycznych. Je˝eli proszek za bardzo
si´ pieni, wtedy woda zacznie wyciekaç.
❏ Sprawdziç, czy po∏àczenie w´˝a dop∏ywowego z zaworem
czerpalnym jest szczelne i nie przecieka - nale˝y to sprawdziç
dotykajàc r´kà, gdy˝ mo˝na nie zauwa˝yç kropel wody.
❏ Sprawdziç, czy wà˝ odp∏ywowy nie zosta∏ zniszczony.
❏ Sprawdziç, czy pojemnik na proszek zosta∏ prawid∏owo
za∏o˝ony.
■
Pralka dostaje wibracji i pracuje
za g∏oÊno
❏ Sprawdziç, czy wszystkie zabezpieczenia transportowe oraz
elementy opakowania zosta∏y usuni´te.
❏ Sprawdziç, czy pralka nie stoi zbyt blisko Êciany lub innych mebli.
❏ Sprawdziç, czy pralka jest dobrze wypoziomowana, czy stoi
prawid∏owo na czterech nó˝kach.
■
Drzwiczki nie dajà si´ otworzyç
❏ Sprawdziç, czy dzia∏a jeszcze blokada drzwi (program jest w
trakcie pracy, lampka kontrolna si´ Êwieci). Nie nale˝y otwieraç
drzwiczek na si∏´, jeÊli blokada nie zosta∏a jeszcze zwolniona.
- 12 -
DANE TECHNICZNE
WYMIARY
WysokoÊç
SzerokoÊç
G∏´bokoÊç
67 cm
49.5 cm
51.5 cm
WAGA
(Netto)
54 kg
MAKSYMALNA ¸ADOWNOÂå
B¢BNA
Bawe∏na i len
Syntetyki, tkaniny delikatne
We∏na
3.0 kg
1.0 kg
0.7 kg
Minimalne
Maksymalne
5 N/cm2
100 N/cm2
CIÂNIENIE WODY
POJEMNOÂå B¢BNA
27 litrów
PR¢DKOÂå WIROWANIA
Maksymalna
1100 obrotów/1 minut´
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Napi´cie
Maks. pobór mocy
Minimalne zabezpieczenie
220-230V/50Hz
1900 W
10 A
SERWIS
Serwis i cz´Êci zamienne
JeÊli po wykonaniu opisanych czynnoÊci sprawdzajàcych pralka
nadal nie funkcjonuje, usterk´ nale˝y zg∏osiç w autoryzowanym
punkcie serwisowym. Przy zg∏oszeniu usterki nale˝y podaç model,
typ i numer seryjny urzàdzenia. Informacje te znajdujà si´ na
tabliczce znamionowej.
- 13 -
INSTALACJA
Ustawienie i wypoziomowanie
1
Pralk´ nale˝y ustawiç na równym i twardym pod∏o˝u. Nale˝y
pami´taç o zachowaniu odpowiedniego odst´pu pomi´dzy pralkà,
a Êcianà, meblami lub innymi sprz´tami. Urzàdzenie musi staç
równomiernie na czterech nó˝kach. Ustawiç urzàdzenie w
wybranym miejscu i wypoziomowaç przez odpowiednie
wyregulowanie nó˝ek (rys. 1).
Pewne wibracje podczas wirowania sà nie do unikni´cia, zw∏aszcza
jeÊli pralka stoi na nieodpowiednim pod∏o˝u.
Konieczne jest zapewnienie swobodnej cyrkulacji powietrza,
dlatego te˝ nie zaleca si´ ustawiania urzàdzenia na grubych
dywanach. Nie podk∏adaç pod pralk´ kartonów, drewna i innych
podobnych materia∏ów, aby wyrównaç np. krzywà pod∏og´.
2
Pod∏àczenie w´˝a dop∏ywowego
wody
Pod∏àczyç wà˝ dop∏ywowy do zaworu zakoƒczonego gwintem
3/4” (rys. 2).
W´˝a dop∏ywowego nie wolno przed∏u˝aç. W przypadku jeÊli wà˝
dop∏ywowy wody, b´dàcy na wyposa˝eniu pralki, oka˝e si´ za krótki,
nale˝y zastàpiç go innym, odpornym na wysokie ciÊnienie wody.
Koniec w´˝a znajdujàcy si´ bezpoÊrednio przy pralce mo˝e byç
przykr´cany w dowolnym kierunku. W celu ustawienia w´˝a w
odpowiedniej pozycji nale˝y poluzowaç nakr´tk´ w´˝a, a nast´pnie
przykr´ciç jà tak, aby nie wycieka∏a woda.(rys. 3)
- 14 -
3
INSTALACJA
Pod∏àczenie w´˝a odp∏ywowego
wody
1
Koniec w´˝a odp∏ywowego mo˝na umocowaç na trzy nast´pujàce
sposoby:
Zawiesiç koniec w´˝a na kraw´dzi wanny lub umywalki
za pomocà kolanka b´dàcego na wyposa˝eniu pralki.
Uwa˝aç, aby podczas odp∏ywu wody wà˝ nie spad∏ z kraw´dzi. W
tym celu nale˝y przymocowaç go sznurkiem do zaworu lub haka
na Êcianie (rys. 1).
Wà˝ zamontowaç do rozga∏´zienia syfonu umywalki.
Rozga∏´zienie rury musi znajdowaç si´ powy˝ej syfonu tak, aby
kolanko w´˝a znajdowa∏o si´ min. 60 cm nad pod∏ogà (rys. 2).
2
Wà˝ zamontowaç do rury odp∏ywowej instalacji
kanalizacyjnej.
Zaleca si´ za∏o˝enie rury odp∏ywowej w pozycji pionowej. Rura nie
mo˝e byç ni˝sza ni˝ 450 mm i wy˝sza ni˝ 800 mm.
Koniec w´˝a odp∏ywowego musi mieç wentylacj´, tzn. Êrednica
wewn´trzna rury musi byç wi´ksza od Êrednicy zewn´trznej w´˝a
(rys. 3). Koniec w´˝a odp∏ywowego nale˝y umieÊciç nie g∏´biej ni˝
50 mm. Przymocowaç w tej pozycji za pomocà kolanka b´dàcego
na wyposa˝eniu pralki.
Wà˝ mo˝e byç przed∏u˝ony maksymalnie do 3,5 m.
Wà˝ dop∏ywowy nie mo˝e byç zagi´ty. Ârednica w´˝a
przed∏u˝ajàcego musi byç identyczna jak wewn´trzna Êrednica
oryginalnego w´˝a. Do przed∏u˝enia nale˝y u˝yç odpowiedniego
elementu ∏àczàcego. Wà˝ przed∏u˝ajàcy powinien le˝eç na
pod∏odze, mo˝e byç uniesiony tylko przy odp∏ywie wody.(rys. 4).
450-800 mm
3
40 mm
450-800 mm
Pod∏àczenie do zasilania
elektrycznego
Pralka przystosowana jest do napi´cia pràdu przemiennego 220230V i cz´stotliwoÊci 50 Hz (10A). Przed instalacjà urzàdzenia
nale˝y sprawdziç, czy instalacja elektryczna w miejscu eksploatacji
odpowiada parametrom umieszczonym na tabliczce znamionowej.
Upewniç si´, czy instalacja wytrzyma obcià˝enie jeszcze jednym
urzàdzeniem elektrycznym.
Urzàdzenie musi byç pod∏àczone do gniazdka z uziemieniem.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoÊci za ewentualne wypadki i
szkody powsta∏e wskutek nieprzestrzegania przepisów
bezpieczeƒstwa i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obs∏ugi.
Przewód zasilajàcy mo˝e byç wymieniony tylko w autoryzowanym
zak∏adzie serwisowym.
Pod∏àczenia na sta∏e mo˝e dokonaç jedynie elektryk z
uprawnieniami.
- 15 -
4
ON/OF ECO
Electrolux
EV 100C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement