HP | ZBook 17 G3 Mobile Workstation (ENERGY STAR) | HP ZBook 17 G3 Mobile Workstation Používateľská príručka

HP ZBook 17 G3 Mobile Workstation Používateľská príručka
Používateľská príručka
© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth je ochranná známka príslušného
vlastníka a spoločnosť HP Inc. ju používa na
základe licencie. Intel a Thunderbolt sú
ochranné známky spoločnosti Intel Corporation
v USA a ďalších krajinách. Microsoft a Windows
sú ochranné známky skupiny spoločností
Microsoft.
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na
produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v
prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa
dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne
informácie uvedené v tejto príručke nemožno
považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické alebo
redakčné chyby či vynechaný text v tejto
príručke.
O patentoch DTS si prečítajte časť
http://patents.dts.com. Vyrobené na základe
licencie DTS Licensing Limited. DTS, Symbol a
kombinácia DTS a symbolu sú registrovanými
ochrannými známkami, DTS Studio Sound je
ochrannou známkou spoločnosti DTS, Inc. ©
DTS, Inc. Všetky práva vyhradené
.
Prvé vydanie: január 2016
Katalógové číslo dokumentu: 840924-231
Poznámka k produktu
Podmienky používania softvéru
Táto používateľská príručka opisuje funkcie,
ktoré obsahuje väčšina modelov. Niektoré
funkcie nemusia byť vo vašom počítači
k dispozícii.
Inštaláciou, kopírovaním, prevzatím alebo iným
používaním ľubovoľného softvérového
produktu predinštalovaného v tomto počítači
vyjadrujete svoj súhlas s tým, že budete
dodržiavať podmienky licenčnej zmluvy
koncového používateľa (EULA) od
spoločnosti HP. Ak s týmito licenčnými
podmienkami nesúhlasíte, do 14 dní vráťte celý
nepoužitý produkt (hardvér a softvér)
a požiadajte o úplnú refundáciu. Na túto jedinú
formu náhrady sa vzťahujú podmienky
refundácie vášho predajcu.
Nie všetky funkcie sú dostupné vo všetkých
vydaniach systému Windows. Tento počítač
môže vyžadovať inovovaný alebo samostatne
zakúpený hardvér, ovládače alebo softvér na
využívanie všetkých funkcií systému Windows.
Podrobnosti nájdete na lokalite
http://www.microsoft.com.
Ak chcete získať prístup k najnovšej
používateľskej príručke, prejdite na stránku
http://www.hp.com/support a vyberte svoju
krajinu/región. Vyberte položku Ovládače a
súbory na prevzatie a potom postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie
alebo chcete požiadať o úplnú refundáciu ceny
počítača, obráťte sa na svojho predajcu.
Bezpečnostné varovanie
VAROVANIE! Ak chcete znížiť riziko zranenia spôsobeného teplom alebo prehriatia počítača, nedávajte si
počítač priamo na stehná ani neblokujte jeho vetracie otvory. Počítač používajte len na tvrdom a rovnom
povrchu. Prúdeniu vzduchu nesmú brániť žiadne predmety s tvrdým povrchom, napríklad voliteľná tlačiareň v
blízkosti počítača, ani predmety s mäkkým povrchom, napríklad vankúše, prikrývky alebo odev. Počas
prevádzky takisto zabráňte kontaktu pokožky alebo predmetov s mäkkým povrchom, napríklad vankúšov,
prikrývok alebo odevov, so sieťovým napájacím adaptérom. Počítač a sieťový napájací adaptér vyhovujú
teplotným limitom pre povrchy, s ktorými prichádza používateľ do styku. Uvedené teplotné limity definuje
medzinárodná norma pre bezpečnosť zariadení informačných technológií (IEC 60950-1).
iii
iv
Bezpečnostné varovanie
Obsah
1 Úvodné informácie ........................................................................................................................................ 1
Vyhľadanie informácií ............................................................................................................................................ 2
2 Súčasti ......................................................................................................................................................... 4
Vyhľadanie hardvéru a softvéru ............................................................................................................................ 4
Pravá strana ........................................................................................................................................................... 5
Ľavá strana ............................................................................................................................................................ 6
Obrazovka .............................................................................................................................................................. 7
Vrchná strana ......................................................................................................................................................... 8
Zariadenie TouchPad ........................................................................................................................... 8
Indikátory ............................................................................................................................................ 9
Tlačidlá a snímač odtlačkov prstov ................................................................................................... 11
Špeciálne funkčné klávesy ................................................................................................................ 12
Používanie klávesových skratiek ...................................................................................................... 12
Spodná strana ...................................................................................................................................................... 14
Predná strana ...................................................................................................................................................... 15
Štítky .................................................................................................................................................................... 16
Vloženie karty SIM (len vybrané produkty) ......................................................................................................... 17
3 Pripojenie k sieti .......................................................................................................................................... 18
Pripojenie k bezdrôtovej sieti .............................................................................................................................. 18
Používanie ovládacích prvkov bezdrôtovej komunikácie ................................................................. 18
Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtových zariadení .......................................................... 18
HP Connection Manager (len vybrané produkty) ........................................................... 19
Tlačidlo bezdrôtového rozhrania .................................................................................... 19
Ovládacie prvky operačného systému ........................................................................... 19
Pripojenie k sieti WLAN ..................................................................................................................... 20
Používanie modulu HP Mobile Broadband (len vybrané produkty) .................................................. 20
Používanie modulu HP Mobile Connect (len vybrané produkty) ...................................................... 21
Používanie systému GPS (len vybrané produkty) ............................................................................. 21
Používanie bezdrôtových zariadení Bluetooth (len vybrané produkty) ........................................... 21
Pridanie zariadenia Bluetooth ........................................................................................ 21
Pripojenie ku káblovej sieti .................................................................................................................................. 21
Pripojenie k lokálnej sieti (LAN) (len vybrané produkty) .................................................................. 22
Používanie modemu (len vybrané produkty) ................................................................................... 22
Pripojenie modemového kábla ....................................................................................... 22
v
Pripojenie adaptéra modemového kábla špecifického pre príslušnú krajinu/región .... 23
4 Navigácia na obrazovke ................................................................................................................................ 24
Používanie gest zariadenia TouchPad a dotykovej obrazovky ........................................................................... 24
Ťuknutie ............................................................................................................................................ 24
Stiahnutie/priblíženie dvoma prstami .............................................................................................. 24
Posúvanie dvoma prstami (len so zariadením TouchPad) ................................................................ 25
Ťuknutie dvomi prstami (len so zariadením TouchPad) ................................................................... 25
5 Funkcie pre zábavu ...................................................................................................................................... 26
Používanie webovej kamery (len vybrané produkty) .......................................................................................... 26
Používanie zvuku ................................................................................................................................................. 26
Pripojenie reproduktorov .................................................................................................................. 26
Pripojenie slúchadiel ......................................................................................................................... 26
Pripojenie slúchadiel s mikrofónom ................................................................................................. 27
Používanie nastavení zvuku .............................................................................................................. 27
Používanie videa .................................................................................................................................................. 27
Pripájanie videozariadení pomocou kábla VGA (len vybrané produkty) .......................................... 28
Pripájanie videozariadení pomocou kábla HDMI (len vybrané produkty) ........................................ 28
Konfigurácia zvuku HDMI ................................................................................................ 29
Pripojenie k portu USB Type-C (s podporou rozhrania Thunderbolt-3) ........................................... 30
Vyhľadanie a pripojenie káblových obrazoviek pomocou prenosu MultiStream ............................. 31
Pripojenie obrazoviek k počítačom s grafickou kartou Intel (so zabudovaným
rozbočovačom) ............................................................................................................... 31
Vyhľadávanie a pripájanie bezdrôtových obrazovik kompatibilných so štandardom Miracast
(len vybrané výrobky) ....................................................................................................................... 31
Vyhľadávanie a pripájanie obrazoviek s certifikátom WiDi (len vybrané výrobky Intel) ................. 31
6 Správa napájania ......................................................................................................................................... 33
Vypnutie počítača ................................................................................................................................................ 33
Nastavenie možností napájania .......................................................................................................................... 33
Používanie úsporných režimov napájania ........................................................................................ 33
Spustenie a ukončenie režimu spánku ........................................................................... 34
Spustenie a ukončenie režimu dlhodobého spánku ....................................................... 34
Používanie indikátora stavu batérie a nastavenia napájania ........................................ 34
Nastavenie ochrany heslom pri prebudení ..................................................................... 35
Napájanie z batérie ............................................................................................................................ 35
Používanie aplikácie HP Kontrola stavu batérie ............................................................. 35
Zobrazenie zostávajúceho stavu nabitia batérie ........................................................... 36
Maximalizácia času vybitia batérie ................................................................................. 36
Spravovanie nízkeho stavu nabitia batérie .................................................................... 36
vi
Identifikácia nízkej úrovne nabitia batérie ................................................... 36
Vyriešenie nízkej úrovne nabitia batérie ...................................................... 36
Vybratie batérie .............................................................................................................. 37
Úspora energie batérie ................................................................................................... 38
Likvidácia batérie vymeniteľnej používateľom .............................................................. 38
Výmena batérie ............................................................................................................... 38
Používanie externého sieťového napájacieho zdroja ....................................................................... 39
Testovanie sieťového napájacieho adaptéra .................................................................. 40
7 Zabezpečenie .............................................................................................................................................. 41
Ochrana počítača ................................................................................................................................................. 41
Používanie hesiel ................................................................................................................................................. 42
Nastavenie hesiel v systéme Windows ............................................................................................. 42
Nastavenie hesiel v pomôcke Computer Setup ................................................................................ 42
Spravovanie hesla správcu systému BIOS ........................................................................................ 43
Zadanie hesla správcu systému BIOS ............................................................................. 45
Spravovanie hesla funkcie Computer Setup DriveLock (len vybrané produkty) .............................. 45
Nastavenie hesla funkcie DriveLock ............................................................................... 46
Aktivovanie funkcie DriveLock (len vybrané produkty) .................................................. 46
Deaktivovanie funkcie DriveLock (len vybrané produkty) ............................................. 47
Zadanie hesla funkcie DriveLock (len vybrané produkty) .............................................. 48
Zmena hesla funkcie DriveLock (len vybrané produkty) ................................................ 49
Používanie antivírusového softvéru ................................................................................................................... 49
Používanie softvéru brány firewall ..................................................................................................................... 49
Inštalácia dôležitých aktualizácií zabezpečenia ................................................................................................. 50
Používanie aplikácie HP Client Security (len vybrané produkty) ........................................................................ 50
Používanie softvéru HP Touchpoint Manager (len vybrané produkty) ............................................................... 50
Inštalácia voliteľného bezpečnostného lanka (len vybrané produkty) .............................................................. 50
Používanie snímača odtlačkov prstov (len vybrané produkty) ........................................................................... 50
Umiestnenie snímača odtlačkov prstov ............................................................................................ 51
8 Údržba ........................................................................................................................................................ 52
Zlepšenie výkonu ................................................................................................................................................. 52
Používanie programu Defragmentácia disku ................................................................................... 52
Používanie programu Čistenie disku ................................................................................................. 52
Používanie programu HP 3D DriveGuard (len vybrané produkty) .................................................... 52
Identifikácia stavu programu HP 3D DriveGuard ............................................................ 53
Aktualizácia programov a ovládačov .................................................................................................................. 53
Čistenie počítača .................................................................................................................................................. 53
Postupy čistenia ................................................................................................................................ 54
Čistenie obrazovky .......................................................................................................... 54
vii
Čistenie bočných strán alebo krytu ................................................................................ 54
Čistenie zariadenia TouchPad, klávesnice alebo myši (len vybrané produkty) ............. 54
Cestovanie s počítačom a preprava počítača ...................................................................................................... 54
9 Zálohovanie a obnovenie .............................................................................................................................. 56
Vytváranie obnovovacích médií a záloh .............................................................................................................. 56
Pokyny ............................................................................................................................................... 56
Vytváranie obnovovacích médií pomocou nástroja HP Recovery Disc Creator ................................ 57
Vytvorenie obnovovacích médií ...................................................................................... 57
Zálohovanie údajov ........................................................................................................................... 57
Obnovenie systému ............................................................................................................................................. 58
Použitie nástrojov na obnovenie systému Windows ........................................................................ 58
Používanie obnovovacích nástrojov f11 (len vybrané produkty) ..................................................... 59
Použitie média s operačným systémom Windows 7 ........................................................................ 60
10 Pomôcka Computer Setup (systém BIOS), funkcia TPM a program HP Sure Start .............................................. 61
Používanie pomôcky Computer Setup ................................................................................................................ 61
Spustenie pomôcky Computer Setup ................................................................................................ 61
Navigácia a výber položiek v pomôcke Computer Setup .................................................................. 61
Obnovenie nastavení od výrobcu v pomôcke Computer Setup ........................................................ 62
Aktualizácia systému BIOS ................................................................................................................ 62
Zistenie verzie systému BIOS ......................................................................................... 62
Prevzatie aktualizácie systému BIOS ............................................................................. 63
Zmena poradia zavádzania použitím príkazu f9 .............................................................................. 64
Nastavenia systému BIOS TPM (len vybrané produkty) ...................................................................................... 64
Používanie programu HP Sure Start (len vybrané produkty) .............................................................................. 64
11 Používanie nástroja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ................................................................................ 65
Prevzatie nástroja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) do zariadenia USB ........................................................ 65
12 Špecifikácie ............................................................................................................................................... 67
Príkon ................................................................................................................................................................... 67
Prevádzkové prostredie ....................................................................................................................................... 67
13 Elektrostatický výboj ................................................................................................................................. 68
14 Zjednodušenie ovládania ............................................................................................................................ 69
Podporované asistenčné technológie ................................................................................................................. 69
Získanie podpory pre zjednodušenie ovládania ................................................................................................. 69
viii
Register ......................................................................................................................................................... 70
ix
x
1
Úvodné informácie
Po inštalácii a registrácii počítača odporúčame vykonať nasledujúce kroky s cieľom využiť vaše inteligentné
investície čo najúčinnejšie:
●
Pripojenie na internet – nainštalujte káblovú alebo bezdrôtovú sieť, aby ste sa mohli pripojiť na
internet. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie k sieti na strane 18.
●
Aktualizácia antivírusového softvéru – ochrana počítača pred poškodením spôsobeným vírusmi.
Softvér je predinštalovaný v počítači. Ďalšie informácie nájdete v časti Zabezpečenie na strane 41.
●
Oboznámenie sa s počítačom – spoznajte funkcie počítača. Ďalšie informácie nájdete v častiach Súčasti
na strane 4 a Navigácia na obrazovke na strane 24.
●
Vyhľadanie nainštalovaného softvéru – zobrazte zoznam softvéru predinštalovaného v počítači:
Vyberte ponuku Štart > Všetky programy. Bližšie informácie o používaní softvéru dodaného
s počítačom nájdete v pokynoch od výrobcu softvéru, ktoré sa môžu dodávať so softvérom, alebo sú
uvedené na webovej lokalite výrobcu.
●
Zálohujte svoj pevný disk vytvorením obnovovacích diskov alebo obnovovacej jednotky flash. Pozrite si
časť Zálohovanie a obnovenie na strane 56.
1
Vyhľadanie informácií
Na zapnutie počítača a vyhľadanie tejto príručky ste už použili Inštalačné pokyny. Pomocou tejto tabuľky
môžete vyhľadať zdroje poskytujúce podrobnosti o produkte, informácie o spôsobe používania a ďalšie
informácie.
Zdroje
Obsahujú tieto informácie
Leták s inštalačnými pokynmi
●
Inštalácia počítača
●
Pomoc pri identifikácii súčastí počítača
HP Support Assistant
●
Aktualizácie softvéru, ovládačov a systému BIOS
Ak chcete otvoriť aplikáciu Pomoc a technická podpora,
vyberte položky Štart > Všetky programy > Pomoc
a technická podpora spoločnosti HP.
●
Nástroje na riešenie problémov
●
Prístup k technickej podpore
Technická podpora vo svete
●
Konverzácia online s technikom spoločnosti HP
Ak chcete získať podporu vo svojom jazyku, otvorte
stránku http://www.hp.com/support a vyberte svoju
krajinu.
●
Telefónne čísla oddelení technickej podpory
●
Lokality servisných stredísk spoločnosti HP
Webová lokalita HP
●
Informácie o podpore
Ak chcete získať prístup k najnovšej používateľskej
príručke, prejdite na stránku http://www.hp.com/support a
vyberte svoju krajinu/región. Vyberte položku Ovládače a
súbory na prevzatie a potom postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
●
Objednanie súčiastok a vyhľadanie ďalšej pomoci
●
Príslušenstvo dostupné pre zariadenie
Príručka bezpečnosti a pohodlnej obsluhy
●
Používateľskú príručku môžete otvoriť výberom ponuky
Štart > Všetky programy > Pomoc a technická podpora
HP > Dokumentácia HP.
Správne nastavenie počítača, poloha tela, zdravotné a pracovné
návyky
●
Informácie týkajúce sa bezpečnosti pri práci s elektrickými
a mechanickými súčasťami
Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia
●
Regulačné a bezpečnostné informácie
Používateľskú príručku môžete otvoriť výberom ponuky
Štart > Všetky programy > Pomoc a technická podpora
HP > Dokumentácia HP.
●
Informácie o likvidácii batérie
Obmedzená záruka*
●
Informácie o záruke
Ak chcete získať prístup k najnovšej používateľskej
príručke, prejdite na stránku http://www.hp.com/support a
vyberte svoju krajinu/región. Vyberte položku Ovládače a
súbory na prevzatie a potom postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
– alebo –
Prejdite na stránku http://www.hp.com/ergo.
Obmedzenú záruku môžete otvoriť postupom: Štart >
Všetky programy > Pomoc a podpora HP > Dokumentácia
HP > Zobraziť informácie o záruke.
– alebo –
Prejdite na stránku http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
*Obmedzenú záruku spoločnosti HP nájdete v používateľských príručkách vo vašom výrobku a/alebo na disku CD/DVD, ktorý je
priložený v škatuli. Spoločnosť HP môže v niektorých krajinách alebo regiónoch poskytovať tlačenú záruku, ktorá je priložená v škatuli.
V krajinách alebo regiónoch, v ktorých sa nedodáva tlačená kópia záruky, si môžete jej kópiu vyžiadať na lokalite
2
Kapitola 1 Úvodné informácie
Zdroje
Obsahujú tieto informácie
http://www.hp.com/go/orderdocuments. V prípade produktov zakúpených v Ázii a Tichomorí môžete spoločnosti HP napísať na adresu
POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Uveďte názov produktu, svoje meno, telefónne číslo a poštovú
adresu.
Vyhľadanie informácií
3
2
Súčasti
Vyhľadanie hardvéru a softvéru
Zobrazenie zoznamu nainštalovaného hardvéru:
▲
Vyberte ponuku Štart > Ovládací panel > Správca zariadení.
Zobrazenie zoznamu nainštalovaného softvéru:
▲
4
Vyberte ponuku Štart > Všetky programy.
Kapitola 2 Súčasti
Pravá strana
Súčasť
Popis
(1)
Čítač kariet Smart Card
Slúži na podporu voliteľných kariet Smart.
(2)
Kombinovaný konektor zvukového výstupu
(slúchadlá)/vstupu (mikrofón)
Slúži na pripojenie voliteľných napájaných stereofónnych
reproduktorov, slúchadiel, slúchadiel do uší, slúchadiel s
mikrofónom alebo zvukového kábla televízora. Tiež slúži na
pripojenie voliteľného mikrofónu súpravy so slúchadlami. Tento
konektor nepodporuje voliteľné samostatné mikrofóny.
VAROVANIE! Pred nasadením slúchadiel, slúchadiel do uší
alebo slúchadiel s mikrofónom upravte hlasitosť, aby ste znížili
riziko poranenia. Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete
v príručke Regulačné, bezpečnostné a environmentálne
upozornenia.
Prístup k tejto príručke:
▲
Vyberte ponuku Štart > Všetky programy > Pomoc a
technická podpora spoločnosti HP > Dokumentácia HP.
POZNÁMKA: Keď je ku konektoru pripojené zariadenie,
reproduktory počítača sú vypnuté.
POZNÁMKA: Skontrolujte, či má kábel zariadenia 4-vodičový
konektor podporujúci konektor zvukového výstupu (slúchadlá)
aj konektor zvukového vstupu (mikrofón).
(3)
port USB 3.0
Slúži na pripojenie voliteľného zariadenia USB, napríklad
klávesnice, myši, externej jednotky, tlačiarne, skenera alebo
rozbočovača USB.
(4)
Port HDMI
Slúži na pripojenie voliteľného obrazového alebo zvukového
zariadenia, napríklad televízora s vysokým rozlíšením, alebo
iného kompatibilného digitálneho či zvukového zariadenia,
prípadne vysokorýchlostného zariadenia High Definition
Multimedia Interface (HDMI).
(5)
Port pre externý monitor
Slúži na pripojenie externého monitora alebo projektora VGA.
(6)
USB Type-C (porty s podporou rozhrania
Thunderbolt-3) (2)
Slúži na pripojenie zariadenia USB s konektorom Type-C.
POZNÁMKA: Porty USB Type-C slúžia na nabíjanie vybraných
produktov, napríklad mobilných telefónov, prenosných
počítačov, tabletov a prehrávačov MP3, a to aj vtedy, keď je
počítač vypnutý. Niektoré porty USB Type-C sa tiež používajú na
pripojenie obrazových zariadení DisplayPort, VGA, HDMI,
ThunderboltTM a iných a na poskytovanie výstupu pre video.
Pravá strana
5
Súčasť
Popis
POZNÁMKA: Môžu sa vyžadovať adaptéry (kupujú sa
samostatne).
(7)
Napájací konektor
Slúži na pripojenie sieťového napájacieho adaptéra.
(8)
Indikátor batérie
Keď je pripojený sieťový napájací kábel:
●
Svieti na bielo: Úroveň nabitia batérie je väčšia ako 90
percent.
●
Svieti na jantárovo: Úroveň nabitia batérie je 0 až 90
percent.
●
Nesvieti: Batéria sa nenabíja.
Keď je sieťový napájací kábel odpojený (batéria sa nenabíja):
●
Bliká na jantárovo: batéria dosiahla nízku úroveň nabitia.
Keď batéria dosiahne kritickú úroveň nabitia, indikátor
batérie začne rýchlo blikať.
●
Nesvieti: Batéria sa nenabíja.
Ľavá strana
Súčasť
(1)
Popis
Otvor pre bezpečnostné lanko
Slúži na pripojenie voliteľného bezpečnostného lanka
k počítaču.
POZNÁMKA: Bezpečnostné lanko má odradiť, ale nemusí
zabrániť zneužitiu ani krádeži počítača.
(2)
6
Sieťový konektor RJ-45/indikátory stavu
Slúži na pripojenie sieťového kábla.
●
Svieti na zeleno (vľavo): zariadenie je pripojené k sieti.
●
Svieti na jantárovo (vpravo): v sieti prebieha aktivita.
(3)
Porty USB 3.0 (2)
Slúžia na pripojenie voliteľného zariadenia USB, ako je napríklad
klávesnica, myš, externá jednotka, tlačiareň, skener alebo
rozbočovač USB.
(4)
Nabíjací (napájaný) port USB 3.0
Slúži na pripojenie voliteľného zariadenia USB, napríklad
klávesnice, myši, externej jednotky, tlačiarne, skenera alebo
rozbočovača USB. Štandardné porty USB neumožňujú nabíjať
všetky zariadenia USB, prípadne budú pri nabíjaní využívať slabý
Kapitola 2 Súčasti
Súčasť
Popis
elektrický prúd. Niektoré zariadenia USB vyžadujú napájanie a
používanie napájaného portu.
POZNÁMKA: Nabíjacie porty USB umožňujú tiež nabíjať
vybrané modely mobilných telefónov a prehrávačov MP3, a to aj
vtedy, keď je počítač vypnutý.
(5)
Čítač pamäťových kariet
Číta voliteľné pamäťové karty, pomocou ktorých sa ukladajú,
spravujú a zdieľajú informácie alebo sa k nim získava prístup.
Obrazovka
Súčasť
Popis
(1)
Antény WLAN*
Vysielajú a prijímajú bezdrôtové signály a komunikujú
s bezdrôtovými lokálnymi sieťami (WLAN). Antény pre váš produkt
budú umiestnené v rámci tejto oblasti.
(2)
Antény siete WWAN (len vybrané produkty)*
Vysielajú a prijímajú signály bezdrôtového rozhrania a komunikujú
s bezdrôtovými rozľahlými sieťami (WWAN).
(3)
Interné mikrofóny (2)
Slúžia na nahrávanie zvuku.
(4)
Indikátor webovej kamery (len vybrané produkty)
Svieti: webová kamera sa používa.
(5)
Webová kamera (len vybrané produkty)
Slúži na nahrávanie videí a snímanie fotografií. Niektoré modely
umožňujú uskutočňovať videokonferencie a chatovať online
pomocou vysielania prúdu údajov videa.
Postup použitia webovej kamery:
Obrazovka
7
Súčasť
Popis
▲
Vyberte ponuku Štart>Všetky programy>Komunikácia a
chat>CyberLink YouCam.
* Antény nie sú z vonkajšej strany počítača viditeľné. V tesnej blízkosti antén sa nesmú nachádzať žiadne prekážky, aby sa dosiahlo
optimálne šírenie signálu.
Regulačné upozornenia pre bezdrôtové zariadenia nájdete v príslušnej časti príručky Regulačné, bezpečnostné a environmentálne
upozornenia platnej pre vašu krajinu/región.
Prístup k tejto príručke:
▲
Vyberte ponuku Štart > Všetky programy > Pomoc a technická podpora spoločnosti HP > Dokumentácia HP.
Vrchná strana
Zariadenie TouchPad
Súčasť
8
Popis
(1)
Polohovacia páčka
Slúži na posúvanie kurzora a na výber alebo aktiváciu položiek
na obrazovke.
(2)
Ľavé tlačidlo polohovacej páčky
Plní rovnakú funkciu ako ľavé tlačidlo na externej myši.
(3)
Tlačidlo zapnutia/vypnutia zariadenia TouchPad
Slúži na zapnutie a vypnutie zariadenia TouchPad.
(4)
Zóna zariadenia TouchPad
Čítaním gest prstami posúva ukazovateľ alebo aktivuje položky
na obrazovke.
(5)
Ľavé tlačidlo zariadenia TouchPad
Plní rovnakú funkciu ako ľavé tlačidlo externej myši.
Kapitola 2 Súčasti
Súčasť
Popis
(6)
Pravé tlačidlo polohovacej páčky
Plní rovnakú funkciu ako pravé tlačidlo na externej myši.
(7)
Stredné tlačidlo polohovacej páčky
Plní rovnakú funkciu ako stredné tlačidlo externej myši.
(8)
Stredné tlačidlo zariadenia TouchPad
Plní rovnakú funkciu ako stredné tlačidlo externej myši.
(9)
Pravé tlačidlo zariadenia TouchPad
Plní rovnakú funkciu ako pravé tlačidlo na externej myši.
Indikátory
Súčasť
(1)
Popis
Indikátor napájania
●
Svieti: počítač je zapnutý.
●
Bliká: počítač je v režime spánku, ktorý je režimom úspory
energie. V počítači sa vypne napájanie obrazovky aj ďalších
nepotrebných súčastí.
●
Nesvieti: počítač je vypnutý alebo v režime dlhodobého
spánku. Dlhodobý spánok je režimom úspory energie,
počas ktorého sa využíva najmenšie množstvo energie.
(2)
Indikátor funkcie caps lock
Svieti: Funkcia caps lock je zapnutá, a tak sa všetky zadania
klávesom prepnú na veľké písmená.
(3)
Indikátor stlmenia hlasitosti mikrofónu
●
Svieti na jantárovo: zvuk mikrofónu je vypnutý.
●
Nesvieti: zvuk mikrofónu je zapnutý.
(4)
Indikátor funkcie num lock
Svieti: funkcia num lock je zapnutá.
(5)
Indikátor bezdrôtového rozhrania
Svieti: je zapnuté integrované bezdrôtové zariadenie, napríklad
zariadenie bezdrôtovej lokálnej siete (WLAN) alebo zariadenie
Bluetooth®.
Vrchná strana
9
Súčasť
Popis
POZNÁMKA: V prípade niektorých modelov indikátor
bezdrôtového rozhrania po vypnutí všetkých bezdrôtových
zariadení svieti na jantárovo.
(6)
(7)
10
Kapitola 2 Súčasti
Indikátor stlmenia hlasitosti
Indikátor zariadenia TouchPad
●
Svieti na jantárovo: zvuk počítača je vypnutý.
●
Nesvieti: zvuk počítača je zapnutý.
●
Svieti: zariadenie TouchPad je vypnuté.
●
Nesvieti: zariadenie TouchPad je zapnuté.
Tlačidlá a snímač odtlačkov prstov
Súčasť
(1)
Popis
Tlačidlo napájania
●
Keď je počítač vypnutý, stlačením tohto tlačidla ho zapnete.
●
Keď je počítač zapnutý, krátkym stlačením tohto tlačidla
aktivujete režim spánku.
●
Keď je počítač v režime spánku, krátkym stlačením tohto
tlačidla ukončíte režim spánku.
●
Keď je počítač v režime dlhodobého spánku, krátkym
stlačením tohto tlačidla ukončíte režim dlhodobého spánku.
UPOZORNENIE: Stlačenie a podržanie tlačidla napájania
spôsobí stratu neuložených údajov.
Ak počítač prestal reagovať a postupy vypínania v systéme
Windows nefungujú, počítač môžete vypnúť stlačením a
podržaním tlačidla napájania aspoň na 5 sekúnd.
Ak sa chcete dozvedieť viac o nastaveniach napájania, pozrite si
možnosti napájania.
▲
Vyberte ponuku Štart > Ovládací panel > Systém a
zabezpečenie > Možnosti napájania.
(2)
Tlačidlo bezdrôtového rozhrania
Slúži na zapnutie alebo vypnutie funkcie bezdrôtovej
komunikácie, ale nevytvára bezdrôtové pripojenie.
(3)
Tlačidlo stlmenia hlasitosti (len vybrané
produkty)
Slúži na stlmenie a obnovenie zvuku reproduktorov.
(4)
Snímač odtlačkov prstov (len vybrané produkty)
Umožňuje používať odtlačky prstov namiesto hesla na
prihlásenie sa do systému Windows®.
Vrchná strana
11
Špeciálne funkčné klávesy
Súčasť
Popis
(1)
Kláves esc
Po stlačení v kombinácii s klávesom fn zobrazuje systémové
informácie.
(2)
Kláves fn
Po stlačení v kombinácii s funkčným klávesom, klávesom num
lock alebo klávesom esc slúži na spúšťanie často používaných
systémových funkcií.
Pozrite si časť Používanie klávesových skratiek na strane 12.
(3)
Kláves s logom systému Windows
Otvára ponuku Štart.
POZNÁMKA: Opätovným stlačením klávesu Windows zatvoríte
ponuku Štart.
(4)
Kláves num lock
Zapína a vypína numerickú klávesnicu.
(5)
Štandardná numerická klávesnica
Samostatná klávesnica napravo od abecednej klávesnice, ktorá
umožňuje sčítavať, odčítavať a vykonávať iné numerické úlohy.
Keď je zapnutá funkcia num lock, dá sa integrovaná klávesnica
použiť ako externá numerická klávesnica.
Používanie klávesových skratiek
Používanie klávesových skratiek:
▲
Stlačte kláves fn a potom správny funkčný kláves, ktorý predstavuje ikona nižšie.
Stlačte kláves fn
+funkčný kláves
Popis
Aktivuje režim spánku s uložením údajov v systémovej pamäti. Obrazovka a ďalšie súčasti systému sa vypnú
a šetrí sa energia.
Režim spánku ukončíte krátkym stlačením tlačidla napájania.
UPOZORNENIE:
spánku.
Z dôvodu zníženia rizika straty údajov uložte svoje pracovné súbory pred spustením režimu
Slúži na vypnutie alebo zapnutie podsvietenia klávesnice.
POZNÁMKA:
12
Kapitola 2 Súčasti
Ak chcete šetriť energiu batérie, vypnite túto funkciu.
Stlačte kláves fn
+funkčný kláves
Popis
Prepína obraz na obrazovke medzi zobrazovacími zariadeniami pripojenými k systému. Ak je k počítaču
pripojený napríklad monitor, opakovaným stláčaním tohto klávesu sa bude obraz na obrazovke striedavo
prepínať z obrazovky počítača na monitor a na obe zobrazovacie zariadenia naraz.
Podržaním tohto klávesu postupne znižujete jas obrazovky.
Podržaním tohto klávesu postupne zvyšujete jas obrazovky.
Podržaním tohto klávesu sa postupne znižuje hlasitosť reproduktora.
Podržaním tohto klávesu sa postupne zvyšuje hlasitosť reproduktora.
Stlmí mikrofón.
Vrchná strana
13
Spodná strana
Súčasť
(1)
Popis
Servisný kryt
Zabezpečuje prístup k pozícii pre pevný disk, zásuvke pre
modul siete WLAN, zásuvke pre modul siete WWAN
a zásuvkám pre pamäťové moduly.
UPOZORNENIE: Bezdrôtový modul vymieňajte len za
bezdrôtový modul schválený na použitie v počítači vládnou
inštitúciou upravujúcou používanie bezdrôtových zariadení
vo vašej krajine/regióne, aby ste zabránili zlyhaniu
systému. Ak sa po vložení modulu zobrazí varovanie,
vybratím modulu obnovte funkčnosť počítača a potom sa
obráťte na oddelenie technickej podpory.
▲
Vyberte ponuku Štart > Pomoc a technická podpora.
(2)
Uvoľňovacie skrutky servisného krytu
Slúži na uvoľnenie servisného krytu.
(3)
Vetracie otvory
Umožňujú prúdenie vzduchu na chladenie vnútorných
súčastí.
POZNÁMKA: Ventilátor počítača sa spúšťa automaticky,
aby chladil vnútorné súčasti a zabraňoval prehriatiu. Je
normálne, že sa interný ventilátor počas bežných operácií
striedavo zapína a vypína.
(4)
14
Kapitola 2 Súčasti
Otvor na vyliatie tekutiny
Umožňuje vyliať z počítača rozliate tekutiny, napríklad
vodu alebo kávu.
Predná strana
Súčasť
(1)
Popis
Indikátor bezdrôtového rozhrania
Svieti: je zapnuté integrované bezdrôtové zariadenie,
napríklad zariadenie bezdrôtovej lokálnej siete (WLAN)
alebo zariadenie Bluetooth®.
POZNÁMKA: V prípade niektorých modelov indikátor
bezdrôtového rozhrania po vypnutí všetkých bezdrôtových
zariadení svieti na jantárovo.
(2)
(3)
Indikátor napájania
Indikátor batérie
●
Svieti: počítač je zapnutý.
●
Bliká: počítač je v režime spánku, ktorý je režimom
úspory energie. V počítači sa vypne napájanie
obrazovky aj ďalších nepotrebných súčastí.
●
Nesvieti: počítač je vypnutý alebo v režime
dlhodobého spánku. Dlhodobý spánok je režimom
úspory energie, počas ktorého sa využíva najmenšie
množstvo energie.
Keď je pripojený sieťový napájací kábel:
●
Svieti na bielo: Úroveň nabitia batérie je väčšia ako 90
percent.
●
Svieti na jantárovo: Úroveň nabitia batérie je 0 až 90
percent.
●
Nesvieti: Batéria sa nenabíja.
Keď je sieťový napájací kábel odpojený (batéria sa
nenabíja):
(4)
Indikátor pevného disku
●
Bliká na jantárovo: batéria dosiahla nízku úroveň
nabitia. Keď batéria dosiahne kritickú úroveň nabitia,
indikátor batérie začne rýchlo blikať.
●
Nesvieti: Batéria sa nenabíja.
●
Bliká na bielo: prebieha prístup na pevný disk.
●
Svieti na jantárovo: nástroj HP 3D DriveGuard
dočasne zaparkoval pevný disk.
POZNÁMKA: Ďalšie informácie o nástroji HP 3D
DriveGuard nájdete v časti Používanie programu HP 3D
DriveGuard (len vybrané produkty) na strane 52.
(5)
Reproduktory
Produkujú zvuk.
Predná strana
15
Štítky
Na štítkoch prilepených na počítači sú uvedené informácie, ktoré môžete potrebovať pri riešení problémov so
systémom alebo pri cestovaní s počítačom do zahraničia.
DÔLEŽITÉ: Skontrolujte, či sa na nasledujúcich miestach nachádzajú štítky opísané v tejto časti: na spodnej
strane počítača, vo vnútri pozície pre batériu, pod servisným krytom alebo na zadnej strane obrazovky.
●
Servisný štítok – obsahuje dôležité informácie na identifikáciu počítača. Pri kontaktovaní sa s oddelením
technickej podpory si od vás pravdepodobne vyžiadajú sériové číslo a číslo produktu alebo modelu. Tieto
čísla vyhľadajte pred kontaktovaním sa s oddelením technickej podpory.
Servisný štítok sa bude podobať na jeden z príkladov uvedených nižšie. Riaďte sa obrázkom, ktorý sa
najviac zhoduje so servisným štítkom na vašom počítači.
Súčasť
(1)
Sériové číslo
(2)
Číslo produktu
(3)
Záručná lehota
(4)
Číslo modelu (len vybrané produkty)
Súčasť
16
(1)
Názov modelu (len vybrané produkty)
(2)
Číslo produktu
Kapitola 2 Súčasti
Súčasť
(3)
Sériové číslo
(4)
Záručná lehota
●
Regulačné štítky – obsahujú regulačné informácie o počítači.
●
Štítky s informáciami o certifikácii bezdrôtových zariadení – obsahujú informácie o voliteľných
bezdrôtových zariadeniach a schvaľovacie známky krajín/regiónov, pre ktoré boli schválené tieto
zariadenia.
Vloženie karty SIM (len vybrané produkty)
UPOZORNENIE:
konektorov.
Pri vkladaní karty SIM používajte len minimálnu silu, aby sa zabránilo poškodeniu
Ak chcete vložiť kartu SIM, postupujte podľa týchto krokov:
1.
Vypnite počítač pomocou príkazu Vypnúť.
2.
Zatvorte obrazovku.
3.
Odpojte všetky externé zariadenia pripojené k počítaču.
4.
Odpojte napájací kábel zo sieťovej napájacej zásuvky.
5.
Počítač otočte na rovnom povrchu spodnou stranou nahor.
6.
Odnímte servisný kryt a batériu. Pozrite si časť Vybratie batérie na strane 37.
7.
Vložte kartu SIM do zásuvky karty SIM a zatláčajte ju, kým nezapadne na svoje miesto.
POZNÁMKA:
Karta SIM v počítači sa môže mierne líšiť od obrázka v tejto časti.
POZNÁMKA: Pozrite si obrázok v pozícii pre batériu a podľa neho určte, ktorým smerom sa má karta
SIM vložiť do počítača.
Ak chcete kartu SIM vybrať, zatlačte na ňu a potom ju vyberte zo zásuvky.
Vloženie karty SIM (len vybrané produkty)
17
3
Pripojenie k sieti
Počítač môže s vami cestovať všade tam, kam sa vyberiete. No dokonca i doma môžete objavovať svet
a nachádzať informácie na miliónoch webových lokalít, a to pomocou svojho počítača a pripojenia ku káblovej
alebo k bezdrôtovej sieti. Táto kapitola vám pomôže spojiť sa so svetom.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti
Pri použití bezdrôtovej technológie sa údaje prenášajú prostredníctvom rádiových vĺn namiesto káblov.
Počítač môže byť vybavený jedným alebo viacerými z nasledujúcich bezdrôtových zariadení:
●
Zariadenie bezdrôtovej lokálnej siete (WLAN) – pripojí počítač k bezdrôtovým lokálnym sieťam (bežne
označovaným ako siete Wi-Fi, bezdrôtové siete LAN alebo WLAN) v kanceláriách podnikov, u vás doma aj
na verejných priestranstvách, ako napríklad na letiskách, v reštauráciách, kaviarňach, hoteloch
a univerzitách. V sieti WLAN mobilné bezdrôtové zariadenie v počítači komunikuje s bezdrôtovým
smerovačom alebo bezdrôtovým prístupovým bodom.
●
Modul HP Mobile Broadband (len vybrané modely) – zariadenie bezdrôtovej rozľahlej siete (WWAN),
ktoré poskytuje bezdrôtové pripojenie v omnoho väčšej oblasti. Operátori mobilných sietí inštalujú
základňové stanice (podobné vysielačom mobilných telefónov) na veľkom území, takže často pokrývajú
celé štáty či krajiny/regióny.
●
Zariadenie Bluetooth® – slúži na vytvorenie osobnej siete PAN, ktorá umožňuje pripojenie k iným
zariadeniam Bluetooth, ako sú počítače, telefóny, tlačiarne, slúchadlá s mikrofónom, reproduktory a
fotoaparáty. V sieti PAN každé zariadenie komunikuje priamo s inými zariadeniami, pričom zariadenia
musia byť relatívne blízko seba – zvyčajne do 10 metrov.
Ďalšie informácie o bezdrôtovej technológii nájdete v aplikácii Pomoc a technická podpora, prípadne použite
prepojenia na webové lokality uvedené v tejto aplikácii. Aplikáciu Pomoc a technická podpora môžete otvoriť
výberom ponuky Štart > Pomoc a technická podpora.
Používanie ovládacích prvkov bezdrôtovej komunikácie
Bezdrôtové zariadenia v počítači môžete ovládať pomocou týchto funkcií:
●
Tlačidlo bezdrôtového rozhrania, vypínač bezdrôtových zariadení alebo kláves bezdrôtovej komunikácie
(v tejto kapitole pod spoločným názvom tlačidlo bezdrôtového rozhrania)
●
Ovládacie prvky operačného systému
Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtových zariadení
Bezdrôtové zariadenia môžete zapínať alebo vypínať pomocou tlačidla bezdrôtového rozhrania alebo
aplikácie HP Connection Manager (len vybrané modely).
POZNÁMKA: Klávesnica počítača môže obsahovať tlačidlo bezdrôtového rozhrania, vypínač bezdrôtových
zariadení alebo kláves bezdrôtovej komunikácie. Výraz tlačidlo bezdrôtového rozhrania bude v tejto príručke
označovať všetky typy ovládacích prvkov bezdrôtovej komunikácie.
18
Kapitola 3 Pripojenie k sieti
Vypnutie bezdrôtových zariadení pomocou aplikácie HP Connection Manager:
▲
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu HP Connection Manager v oblasti oznámení na paneli úloh úplne
vpravo a potom kliknite na tlačidlo napájania vedľa požadovaného zariadenia.
– alebo –
Vyberte ponuku Štart > Všetky programy > Produktivita a nástroje > HP Connection Manager a potom
kliknite na tlačidlo napájania vedľa požadovaného zariadenia.
HP Connection Manager (len vybrané produkty)
Aplikácia HP Connection Manager poskytuje centrálne umiestnenie na správu bezdrôtových zariadení,
rozhranie na pripájanie na internet pomocou modulu HP Mobile Broadband, ako aj rozhranie na odosielanie a
prijímanie textových správ SMS. Pomocou aplikácie HP Connection Manager môžete spravovať tieto
zariadenia:
●
Zariadenie bezdrôtovej lokálnej siete (WLAN) alebo siete Wi-Fi
●
Zariadenie bezdrôtovej rozľahlej siete (WWAN)/modul HP Mobile Broadband
●
Zariadenie Bluetooth
Aplikácia HP Connection Manager poskytuje informácie a oznámenia o stave pripojenia a napájania,
podrobnostiach karty SIM a správach SMS. Informácie o stave aj oznámenia sa zobrazujú v oblasti oznámení
na paneli úloh úplne vpravo.
Otvorenie aplikácie HP Connection Manager:
▲
Kliknite na ikonu aplikácie HP Connection Manager na paneli úloh.
– alebo –
Vyberte ponuku Štart > Všetky programy > Produktivita a nástroje > HP Connection Manager.
Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi softvéru HP Connection Manager.
Tlačidlo bezdrôtového rozhrania
Počítač môže obsahovať tlačidlo bezdrôtového pripojenia, jedno alebo viacero bezdrôtových zariadení a jeden
alebo dva indikátory bezdrôtového pripojenia. Všetky bezdrôtové zariadenia v počítači sú predvolene
zapnuté.
Indikátor bezdrôtového rozhrania signalizuje celkový stav napájania bezdrôtových zariadení, nie stav
jednotlivých zariadení.
Ovládacie prvky operačného systému
Centrum sietí umožňuje nastaviť pripojenie alebo sieť, pripojiť sa k sieti, spravovať bezdrôtové siete,
diagnostikovať a opravovať problémy so sieťou.
Používanie ovládacích prvkov operačného systému:
▲
Vyberte ponuku Štart > Ovládací panel > Sieť a Internet > Centrum sietí.
Ďalšie informácie nájdete v aplikácii Pomoc a technická podpora výberom ponuky Štart > Pomoc a technická
podpora.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti
19
Pripojenie k sieti WLAN
POZNÁMKA: Pri nastavovaní prístupu na internet v domácnosti si musíte vytvoriť konto u poskytovateľa
internetových služieb. Ak si chcete zakúpiť internetové služby a modem, obráťte sa na poskytovateľa
internetových služieb. Poskytovateľ internetových služieb vám pomôže nainštalovať modem a sieťový kábel
na pripojenie počítača s bezdrôtovým pripojením k modemu a otestovať službu pripojenia na internet.
Ak sa chcete pripojiť k sieti WLAN, postupujte podľa týchto krokov:
1.
Uistite sa, že je zariadenie siete WLAN zapnuté.
2.
Kliknite na ikonu stavu siete v oblasti oznámení na paneli úloh úplne vpravo.
3.
Vyberte sieť WLAN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
4.
Kliknite na tlačidlo Pripojiť.
Ak má sieť WLAN aktivované zabezpečenie, zobrazí sa výzva na zadanie kódu zabezpečenia. Zadajte kód
a potom kliknutím na tlačidlo OK dokončite pripojenie.
POZNÁMKA: Ak nie sú uvedené žiadne siete WLAN, možno sa nachádzate mimo dosahu bezdrôtového
smerovača alebo prístupového bodu.
POZNÁMKA: Ak sa nezobrazí sieť WLAN, ku ktorej sa chcete pripojiť, kliknite na tlačidlo Otvoriť
Centrum sietí a potom kliknite na tlačidlo Nastaviť nové pripojenie alebo sieť. Zobrazí sa zoznam
možností, pomocou ktorých môžete manuálne vyhľadať sieť a pripojiť sa k nej alebo vytvoriť nové
sieťové pripojenie.
5.
Pripojenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.
Po vytvorení pripojenia prejdite kurzorom myši nad ikonu stavu siete v oblasti oznámení na paneli úloh úplne
vpravo a skontrolujte názov a stav pripojenia.
POZNÁMKA: Funkčný dosah (dosah bezdrôtových signálov) závisí od implementácie siete WLAN, výrobcu
smerovača a miery rušenia spôsobeného inými elektronickými zariadeniami alebo rôznymi stavebnými
prekážkami, ako sú steny alebo podlahy.
Používanie modulu HP Mobile Broadband (len vybrané produkty)
Počítač s modulom HP Mobile Broadband má zabudovanú podporu pre službu mobilného širokopásmového
pripojenia. Váš nový počítač vám v sieti vášho mobilného operátora umožňuje pripájať sa na internet, posielať
e-maily alebo sa pripájať na firemnú sieť bez nutnosti vyhľadania prístupových bodov Wi-Fi.
POZNÁMKA: Ak váš počítač obsahuje HP Mobile Connect, tieto pokyny neplatia. Pozrite si časť Používanie
modulu HP Mobile Connect (len vybrané produkty) na strane 21.
Na aktiváciu mobilnej širokopásmovej služby môže byť potrebné sériové číslo modulu HP Mobile Broadband.
Sériové číslo môže byť vytlačené na štítku vo vnútri pozície pre batériu, pod servisným krytom alebo na
zadnej strane obrazovky.
Niektorí operátori mobilných sietí vyžadujú použitie karty SIM. Karta SIM obsahuje základné informácie o vás,
napríklad kód PIN, ako aj informácie o sieti. Niektoré počítače obsahujú predinštalovanú kartu SIM. Ak karta
SIM nie je predinštalovaná, môže sa dodávať v príručke k modulu HP Mobile Broadband dodanej s počítačom
alebo ju môže poskytovať operátor mobilnej siete samostatne od počítača.
Informácie o module HP Mobile Broadband a spôsobe aktivácie služby u preferovaného operátora mobilnej
siete nájdete v dokumentácii k modulu HP Mobile Broadband dodanej s počítačom.
20
Kapitola 3 Pripojenie k sieti
Používanie modulu HP Mobile Connect (len vybrané produkty)
HP Mobile Connect je predplatená mobilná širokopásmová služba, ktorá poskytuje cenovo výhodné,
bezpečné, jednoduché a flexibilné mobilné širokopásmové pripojenie pre váš počítač. Ak chcete používať
službu HP Mobile Connect, vo vašom počítači musí byť karta SIM a aplikácia HP Mobile Connect. Ďalšie
informácie o službe HP Mobile Connect a jej dostupnosti nájdete na adrese http://www.hp.com/go/
mobileconnect.
Používanie systému GPS (len vybrané produkty)
Váš počítač môže byť vybavený zariadením s navigačným systémom GPS. Satelity navigačného systému GPS
odosielajú do systémov vybavených prijímačom GPS informácie o polohe, rýchlosti a smere.
Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi softvéru HP GPS and Location.
Používanie bezdrôtových zariadení Bluetooth (len vybrané produkty)
Zariadenie Bluetooth umožňuje bezdrôtovú komunikáciu na krátku vzdialenosť nahrádzajúcu fyzické
prepojenia pomocou káblov, ktorými sa obvykle prepájajú napríklad nasledujúce elektronické zariadenia:
●
Počítače (stolné, prenosné, PDA)
●
Telefóny (mobilné, bezdrôtové, telefóny Smart Phone)
●
Obrazové zariadenia (tlačiareň, fotoaparát)
●
Zvukové zariadenia (slúchadlá s mikrofónom, reproduktory)
●
Myš
Zariadenia Bluetooth poskytujú funkciu peer-to-peer, ktorá z týchto zariadení umožňuje vytvoriť sieť PAN
(Personal Area Network). Informácie o konfigurácii a používaní zariadení Bluetooth nájdete v Pomocníkovi
softvéru zariadenia Bluetooth.
Pridanie zariadenia Bluetooth
1.
Vyberte položky Štart > Zariadenia a tlačiarne > Pridať zariadenie a postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
2.
Vyberte zariadenie Bluetooth, ktoré chcete pridať do počítača, a potom vyberte položku Ďalej.
POZNÁMKA: Ak zariadenie vyžaduje overenie, zobrazí sa kód na párovanie. Podľa pokynov na obrazovke
pridávaného zariadenia overte, či sa kód na zariadení zhoduje s kódom na párovanie. Ďalšie informácie
nájdete v dokumentácii dodanej so zariadením.
POZNÁMKA: Ak sa zariadenie nezobrazuje v zozname, skontrolujte, či je v ňom zapnuté rozhranie Bluetooth
a či je v počítači zapnuté nastavenie bezdrôtového pripojenia. Niektoré zariadenia môžu mať ďalšie
požiadavky. Pozrite si dokumentáciu dodanú so zariadením.
Pripojenie ku káblovej sieti
Vybrané produkty môžu umožňovať káblové pripojenia: lokálna sieť (LAN) a pripojenie prostredníctvom
modemu. Pripojenie prostredníctvom siete LAN používa sieťový kábel a je omnoho rýchlejšie ako modem,
ktorý používa telefónny kábel. Oba káble sa predávajú samostatne.
VAROVANIE! Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodenia zariadenia,
nezapájajte modemový kábel ani telefónny kábel do sieťového konektora RJ-45.
Pripojenie ku káblovej sieti
21
Pripojenie k lokálnej sieti (LAN) (len vybrané produkty)
Ak chcete doma pripojiť počítač priamo k smerovaču (namiesto použitia bezdrôtového pripojenia) alebo ak sa
chcete v kancelárii pripojiť k existujúcej sieti, použite pripojenie prostredníctvom siete LAN.
Na pripojenie k sieti LAN je potrebný sieťový kábel RJ-45 s 8 kontaktmi. Ak sa na počítači nenachádza port
RJ-45, je potrebné použiť voliteľnú rozširujúcu základňu alebo rozširujúci port.
Ak chcete zapojiť sieťový kábel, postupujte podľa týchto krokov:
1.
Zapojte sieťový kábel do sieťového konektora (1) na počítači.
2.
Druhý koniec sieťového kábla zapojte do sieťového konektora v stene (2) alebo do smerovača.
POZNÁMKA: Ak sieťový kábel obsahuje obvod na potlačenie šumu (3), ktorý zabraňuje interferencii
s televíznym a rozhlasovým signálom, zapojte do počítača ten koniec kábla, ktorý sa nachádza bližšie
k uvedenému obvodu.
Používanie modemu (len vybrané produkty)
Modem musí byť pripojený k analógovej telefónnej linke pomocou 6-kolíkového modemového kábla RJ-11.
V niektorých krajinách/regiónoch sa vyžaduje tiež špeciálny adaptér modemového kábla. Konektory pre
systémy digitálnych pobočkových ústrední sa môžu podobať analógovým telefónnym konektorom, nie sú
však kompatibilné s modemom.
Pripojenie modemového kábla
Ak chcete zapojiť modemový kábel, postupujte podľa týchto krokov:
1.
22
Zapojte modemový kábel do konektora pre modem (1) na počítači.
Kapitola 3 Pripojenie k sieti
2.
Zapojte modemový kábel do telefónneho konektora RJ-11 v stene (2).
POZNÁMKA: Ak modemový kábel obsahuje obvod na potlačenie šumu (3), ktorý zabraňuje
interferencii s televíznym a rozhlasovým signálom, zapojte do počítača ten koniec kábla, ktorý sa
nachádza bližšie k uvedenému obvodu.
Pripojenie adaptéra modemového kábla špecifického pre príslušnú krajinu/región
Telefónne konektory sa líšia v závislosti od krajiny/regiónu. Ak chcete používať modem a modemový kábel
mimo krajiny/regiónu, v ktorom ste si zakúpili počítač, je nutné zaobstarať si adaptér modemového kábla
špecifický pre príslušnú krajinu/región.
Ak chcete pripojiť modem k analógovej telefónnej linke, ktorá nie je ukončená telefónnym konektorom RJ-11,
postupujte podľa týchto krokov:
1.
Zapojte modemový kábel do konektora pre modem (1) na počítači.
2.
Zapojte modemový kábel do adaptéra modemového kábla (2).
3.
Zapojte adaptér modemového kábla (3) do telefónneho konektora v stene.
Pripojenie ku káblovej sieti
23
4
Navigácia na obrazovke
Na obrazovke počítača sa môžete pohybovať niekoľkými spôsobmi:
●
Používanie dotykových gest priamo na obrazovku počítača (len vybrané produkty)
●
Použite dotykové gestá na zariadení TouchPad
●
Použite klávesnicu a myš (myš sa kupuje samostatne)
●
Používanie polohovacej páčky
Používanie gest zariadenia TouchPad a dotykovej obrazovky
Zariadenie TouchPad umožňuje pohybovať sa na obrazovke počítača a ovládať ukazovateľ pomocou
jednoduchých dotykových gest. Ľavé a pravé tlačidlo zariadenia TouchPad môžete používať rovnakým
spôsobom ako príslušné tlačidlá externej myši. Na navigáciu po dotykovej obrazovke (len vybrané produkty)
používajte priamo stláčanie obrazovky pomocou gest opísaných v tejto kapitole.
Gestá možno prispôsobovať a zobrazovať ukážky spôsobu ich fungovania. Vyberte ponuku Štart > Ovládací
panel > Hardvér a zvuk > Zariadenia a tlačiarne > Myš.
POZNÁMKA: Ak nie je uvedené inak, dotykové gestá je možné používať na zariadení TouchPad alebo na
dotykovej obrazovke (len vybrané produkty).
Ťuknutie
Pomocou gesta ťuknutia alebo dvojitého ťuknutia môžete vyberať alebo otvárať položky na obrazovke.
●
Ukážte na položku na obrazovke a potom jedným prstom ťuknite na zónu zariadenia TouchPad alebo
dotykovú obrazovku, čím položku vyberiete. Dvojitým ťuknutím sa položka otvorí.
Stiahnutie/priblíženie dvoma prstami
Pomocou stiahnutia/priblíženia dvoma prstami môžete priblížiť alebo oddialiť obrázky alebo text.
24
●
Ak chcete objekt oddialiť, na oblasť zariadenia TouchPad alebo dotykovú obrazovku umiestnite dva prsty
vzdialené od seba a potom postupne zmenšujte vzdialenosť medzi nimi.
●
Ak chcete objekt priblížiť, na oblasť zariadenia TouchPad alebo dotykovú obrazovku umiestnite dva prsty
vedľa seba a postupne zväčšujte vzdialenosť medzi nimi.
Kapitola 4 Navigácia na obrazovke
Posúvanie dvoma prstami (len so zariadením TouchPad)
Pomocou gesta posúvania dvoma prstami môžete posúvať príslušnú stránku alebo obrázok nahor, nadol
alebo do strán.
●
Umiestnite dva prsty mierne od seba na zónu zariadenia TouchPad a potom ich ťahajte smerom nahor,
nadol, doľava alebo doprava.
Ťuknutie dvomi prstami (len so zariadením TouchPad)
Pomocou gesta ťuknutia dvoma prstami môžete otvoriť ponuku objektu na obrazovke.
POZNÁMKA:
●
Gesto ťuknutia dvoma prstami plní rovnakú funkciu ako kliknutie pravým tlačidlom myši.
Ťuknutím dvomi prstami na zónu zariadenia TouchPad otvoríte ponuku možností pre vybraný objekt.
Používanie gest zariadenia TouchPad a dotykovej obrazovky
25
5
Funkcie pre zábavu
Využite svoj HP počítač na obchod aj zábavu a stretávajte sa zo známymi prostredníctvom webovej kamery,
mixujte audio a video alebo pripojte externé zariadenia ako projektor, monitor, televízor alebo reproduktory.
Pozrite si časť Súčasti na strane 4 na vyhľadanie funkcií pre audio, video a kameru na svojom počítači.
Používanie webovej kamery (len vybrané produkty)
Počítač obsahuje integrovanú webovú kameru, ktorá nahráva video a sníma fotografie. Niektoré modely
umožňujú uskutočňovať videokonferencie a chatovať online pomocou vysielania prúdu údajov videa.
▲
Ak chcete použiť kameru, vyberte ponuku Štart > Všetky programy > Komunikácia a chat > CyberLink
YouCam.
Používanie zvuku
Môžete preberať a počúvať hudbu, vysielať zvukový obsah z webu (vrátane rádia), nahrávať zvuk, mixovať
zvuk a video a vytvárať tak multimédiá. Takisto môžete na počítači prehrávať hudobné disky CD (pri
vybraných produktoch) alebo pripojiť externú optickú jednotku na prehrávanie diskov CD. Ak chcete
zdokonaliť svoj zážitok z počúvania, pripojte slúchadlá alebo reproduktory.
Pripojenie reproduktorov
K počítaču môžete pripojiť káblové reproduktory zapojením do portu USB alebo do kombinovaného konektora
zvukového výstupu (slúchadlá)/zvukového vstupu (mikrofón) na počítači, prípadne do rozširujúcej základne.
Ak chcete k počítaču pripojiť bezdrôtové reproduktory, postupujte podľa pokynov výrobcu príslušného
zariadenia. Informácie o pripojení reproduktorov s vysokým rozlíšením k počítaču nájdete v časti Konfigurácia
zvuku HDMI na strane 29. Pred pripojením reproduktorov znížte nastavenie hlasitosti.
Pripojenie slúchadiel
VAROVANIE! Pred nasadením slúchadiel, slúchadiel do uší alebo súpravy slúchadiel s mikrofónom znížte
nastavenie hlasitosti, aby ste znížili riziko poranenia. Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v príručke
Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia.
Otvorenie tohto dokumentu:
▲
Vyberte ponuku Štart > Všetky programy > Pomoc a technická podpora spoločnosti HP >
Dokumentácia HP.
Káblové slúchadlá možno zapojiť do kombinovaného konektora zvukového výstupu (slúchadlá)/zvukového
vstupu (mikrofón) na počítači.
Ak chcete zapojiť bezdrôtové slúchadlá do počítača, postupujte podľa pokynov výrobcu príslušného
zariadenia.
26
Kapitola 5 Funkcie pre zábavu
Pripojenie slúchadiel s mikrofónom
VAROVANIE! Pred nasadením slúchadiel, slúchadiel do uší alebo súpravy slúchadiel s mikrofónom znížte
nastavenie hlasitosti, aby ste znížili riziko poranenia. Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v príručke
Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia.
Otvorenie tohto dokumentu:
▲
Vyberte ponuku Štart > Všetky programy > Pomoc a technická podpora spoločnosti HP >
Dokumentácia HP.
Slúchadlá skombinované s mikrofónom sa nazývajú slúchadlá s mikrofónom. Káblové slúchadlá s
mikrofónom môžete pripojiť zapojením do kombinovaného konektora zvukového výstupu (slúchadlá)/
zvukového vstupu (mikrofón) na počítači.
Ak chcete do počítača zapojiť bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom, postupujte podľa pokynov od výrobcu
príslušného zariadenia.
Používanie nastavení zvuku
Pomocou nastavení zvuku upravíte hlasitosť systému, zmeníte systémové zvuky alebo spravujete zvukové
zariadenia.
Zobrazenie alebo zmena nastavení zvuku:
▲
Vyberte ponuku Štart>Ovládací Panel>Hardvér a zvuk a potom vyberte položku Zvuk alebo zvuk
softvéru.
POZNÁMKA: Ak chcete zobraziť celý obsah Ovládacieho panela, vyberte zobrazenie veľkých alebo malých
ikon namiesto zobrazenia Kategórie.
Používanie videa
Počítač je výkonným obrazovým zariadením, ktoré umožňuje sledovať video vysielané z obľúbených
webových lokalít, preberať videá a filmy a sledovať ich v počítači aj bez pripojenia k sieti.
Ak chcete zdokonaliť svoj zážitok zo sledovania, použite niektorý z videoportov na počítači a pripojte externý
monitor, projektor alebo televízor.
DÔLEŽITÉ: Skontrolujte, či je externé zariadenie zapojené pomocou správneho kábla do správneho portu na
počítači. Postupujte podľa pokynov od výrobcu príslušného zariadenia.
Informácie o používaní videofunkcií nájdete v aplikácii HP Support Assistant.
Používanie videa
27
Pripájanie videozariadení pomocou kábla VGA (len vybrané produkty)
POZNÁMKA:
Pripojenie videozariadenia VGA k počítaču vyžaduje kábel VGA (kupuje sa samostatne).
Ak chcete zobraziť obraz na obrazovke počítača na externom monitore VGA alebo v podobe projekcie na
prezentáciu, pripojte monitor alebo projektor k portu VGA na počítači.
1.
Podľa obrázka zapojte kábel VGA z monitora alebo projektora do portu VGA na počítači.
2.
Stláčaním klávesovej skratky fn+f4 môžete prepínať obraz na obrazovke medzi štyrmi zobrazeniami:
●
Len obrazovka počítača: zobrazenie obrazu len na obrazovke počítača.
●
Duplicitný režim: zobrazenie obrazu na obrazovke počítača aj externého zariadenia súčasne.
●
Rozšírený režim: rozšírené zobrazenie obrazu na obrazovke počítača a zároveň na obrazovke
externého zariadenia.
●
Len druhá obrazovka: zobrazenie obrazu len na obrazovke externého zariadenia.
Po každom stlačení klávesovej skratky fn+f4 sa zobrazenie zmení.
POZNÁMKA: Najlepšie výsledky dosiahnete zvýšením rozlíšenia obrazovky externého zariadenia,
najmä ak vyberiete možnosť Rozšírené, a to podľa nasledujúceho postupu. Vyberte ponuku Štart >
Ovládací panel > Hardvér a zvuk. V časti Obrazovka vyberte možnosť Upraviť rozlíšenie.
Pripájanie videozariadení pomocou kábla HDMI (len vybrané produkty)
POZNÁMKA:
Na pripojenie zariadenia HDMI k počítaču sa vyžaduje kábel HDMI (kupuje sa samostatne).
Ak chcete zobraziť obraz na obrazovke počítača na televízore alebo monitore s vysokým rozlíšením, pripojte
toto zariadenie s vysokým rozlíšením podľa nasledujúcich pokynov.
1.
28
Zapojte koniec kábla HDMI do portu HDMI na počítači.
Kapitola 5 Funkcie pre zábavu
2.
Druhý koniec kábla zapojte do televízora alebo monitora s vysokým rozlíšením.
3.
Stláčaním klávesovej skratky fn+f4 môžete prepínať obraz na obrazovke počítača medzi štyrmi
zobrazeniami:
●
Len obrazovka počítača: zobrazenie obrazu len na obrazovke počítača.
●
Duplicitný režim: zobrazenie obrazu na obrazovke počítača aj externého zariadenia súčasne.
●
Rozšírený režim: rozšírené zobrazenie obrazu na obrazovke počítača a zároveň na obrazovke
externého zariadenia.
●
Len druhá obrazovka: zobrazenie obrazu len na obrazovke externého zariadenia.
Po každom stlačení klávesovej skratky fn+f4 sa zobrazenie zmení.
POZNÁMKA: Najlepšie výsledky dosiahnete zvýšením rozlíšenia obrazovky externého zariadenia,
najmä ak vyberiete možnosť Rozšírené, a to podľa nasledujúceho postupu. Vyberte ponuku Štart >
Ovládací panel > Hardvér a zvuk. V časti Obrazovka vyberte možnosť Upraviť rozlíšenie.
Konfigurácia zvuku HDMI
HDMI je jediným obrazovým rozhraním, ktoré podporuje videá a zvuk s vysokým rozlíšením. Po pripojení
televízora s rozhraním HDMI k počítaču môžete zapnúť zvuk rozhrania HDMI podľa tohto postupu:
1.
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Reproduktory v oblasti oznámení na paneli úloh úplne vpravo
a potom vyberte položku Prehrávacie zariadenia.
2.
Na karte Prehrávanie vyberte názov digitálneho výstupného zariadenia.
3.
Kliknite na tlačidlo Predvoliť a potom kliknite na tlačidlo OK.
Vrátenie prúdu zvukových údajov do reproduktorov počítača:
1.
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Reproduktory v oblasti oznámení na paneli úloh úplne vpravo
a potom kliknite na položku Prehrávacie zariadenia.
2.
Na karte Prehrávanie kliknite na položku Reproduktory.
3.
Kliknite na tlačidlo Predvoliť a potom kliknite na tlačidlo OK.
Používanie videa
29
Pripojenie k portu USB Type-C (s podporou rozhrania Thunderbolt-3)
Port USB Type-C (s podporou rozhrania Thunderbolt-3) slúži na pripojenie voliteľného zobrazovacieho
zariadenia s vysokým rozlíšením alebo vysokovýkonného zariadenia na prenos údajov. Tento port poskytuje
vyšší výkon než port pre externý monitor VGA a zlepšuje digitálne pripojenie. Porty USB Type-C tiež slúžia na
nabíjanie vybraných produktov, napríklad mobilných telefónov, prenosných počítačov, tabletov a prehrávačov
MP3, a to aj vtedy, keď je počítač vypnutý.
POZNÁMKA: Port Thunderbolt predstavuje novú technológiu. Pred pripojením zariadenia Thunderbolt k
portu Thunderbolt nainštalujte všetky najnovšie ovládače. Kábel a zariadenie Thunderbolt (predáva sa
samostatne) musia byť kompatibilné so systémom Windows. Ak chcete zistiť, či je vaše zariadenie
Thunderbolt certifikované pre systém Windows, prejdite na adresu https://thunderbolttechnology.net/
products.
1.
Zapojte koniec kábla Thunderbolt-3 do portu USB Type-C na počítači.
2.
Druhý koniec kábla pripojte k digitálnemu zobrazovaciemu zariadeniu.
3.
Stláčaním kombinácie klávesov fn+f4 môžete prepínať obraz na obrazovke počítača medzi štyrmi
zobrazeniami.
●
Len obrazovka počítača: zobrazenie obrazu len na obrazovke počítača.
●
Duplicitný režim: zobrazenie obrazu na obrazovke počítača aj externého zariadenia súčasne.
●
Rozšírený režim: rozšírené zobrazenie obrazu na obrazovke počítača a zároveň na obrazovke
externého zariadenia.
●
Len druhá obrazovka: zobrazenie obrazu len na obrazovke externého zariadenia.
Po každom stlačení kombinácie klávesov fn+f4 sa zobrazenie zmení.
POZNÁMKA: Najlepšie výsledky dosiahnete nastavením rozlíšenia obrazovky externého zariadenia, najmä
ak vyberiete možnosť Rozšírené, a to podľa uvedeného postupu. Vyberte ponuku Štart > Ovládací panel >
Hardvér a zvuk. V ponuke Obrazovka vyberte položku Upraviť rozlíšenie obrazovky.
30
Kapitola 5 Funkcie pre zábavu
Vyhľadanie a pripojenie káblových obrazoviek pomocou prenosu MultiStream
Prenos MultiStream (MST) umožňuje pripojiť k počítaču káblom viaceré zobrazovacie zariadenia zapojením do
portu VGA na počítači alebo portov DisplayPort na rozbočovači alebo externej rozširujúcej základni. Môžete
pripojiť niekoľkými spôsobmi, v závislosti od typu radiča grafickej karty nainštalovaného v počítači, prípadne
podľa toho, či je vo vašom počítači zabudovaný rozbočovač. Prejdite do Správcu zariadení a pozrite si, aký
hardvér je nainštalovaný v počítači:
▲
Vyberte ponuku Štart > Ovládací Panel > Systém a zabezpečenie >Systém > Správca zariadení a
zobrazíte zoznam všetkých zariadení nainštalovaných v počítači.
Pripojenie obrazoviek k počítačom s grafickou kartou Intel (so zabudovaným rozbočovačom)
S interným rozbočovačom a radičom grafickej karty Intel® môžete pripojiť až 3 zobrazovacie zariadenia v
nasledovných konfiguráciách:
●
Dva monitory DP 1920 x 1200 pripojené k počítaču + jeden monitor VGA 1920 x 1200 pripojený k
voliteľnej rozširujúcej základni
●
Jeden monitor DP 2560 x1600 pripojený k počítaču + jeden monitor VGA 1920 x 1200 pripojený k
voliteľnej rozširujúcej základni
Postup nastavenia viacerých zobrazovacích zariadení:
1.
Pripojte externé zobrazovacie zariadenia k portom VGA alebo portom DisplayPort (DP) na základni
počítača alebo rozširujúcej základni.
2.
Keď systém Windows zistí monitor pripojený k rozbočovaču DP, zobrazí sa dialógové okno Oznámenie o
topológii DisplayPort. Kliknutím na príslušné možnosti nakonfigurujte svoje obrazovky. Medzi voľbami
pre viaceré obrazovky je možnosť Duplikovať, čo je režim zrkadlového obrazu obrazovky počítača na
všetkých zapnutých zobrazovacích zariadeniach a možnosť Rozšírená, pri ktorom je obraz na obrazovke
roztiahnutý na všetky zapnuté zobrazovacie zariadenia.
POZNÁMKA: Ak sa toto dialógové okno neobjaví, uistite sa, či je každé externé zobrazovacie zariadenie
pripojené k správnemu portu na rozbočovači. Ďalšie informácie zobrazíte cez ponuku Štart > Ovládací
Panel > Vzhľad a prispôsobenie > Obrazovka > Upraviť rozlíšenie.
Vyhľadávanie a pripájanie bezdrôtových obrazovik kompatibilných so štandardom
Miracast (len vybrané výrobky)
POZNÁMKA: Ak si chcete naštudovať, aký typ obrazovky máte (kompatibilný s technológiou Miracast alebo
Intel WiDi), pozrite si dokumentáciu priloženú k televízoru alebo sekundárnej obrazovke.
Ak chcete vyhľadávať a pripájať bezdrôtové displeje kompatibilné so štandardom Miracast bez zatvorenia
aktuálne používaných aplikácií, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.
Otvorenie programu Miracast:
▲
Vyberte ponuku Štart > Ovládací Panel > Vzhľad a prispôsobenie > Obrazovka > Pripojiť externú
obrazovku.
Vyhľadávanie a pripájanie obrazoviek s certifikátom WiDi (len vybrané výrobky
Intel)
Aplikáciu Intel WiDi použite na bezdrôtovú projekciu jednotlivých súborov, ako sú fotografie, hudba alebo
video, prípadne na duplikovanie celej obrazovky počítača na televíznej obrazovke alebo sekundárnom displeji.
Intel WiDi, prémiové riešenie Miracast, uľahčuje a poskytuje bezproblémové párovanie vášho sekundárneho
zobrazovacieho zariadenia; poskytuje duplikáciu celej obrazovky; a zlepšuje rýchlosť, kvalitu a zmenu mierky.
Používanie videa
31
Pripojenie k obrazovkám s certifikátom Intel WiDi:
▲
Vyberte ponuku Štart > Ovládací Panel > Vzhľad a prispôsobenie > Obrazovka > Pripojiť externú
obrazovku.
Ak chcete otvoriť Intel WiDi:
▲
32
Vyberte ponuku Štart > Ovládací panel > Vzhľad a prispôsobenie > Obrazovka > Intel WiDi.
Kapitola 5 Funkcie pre zábavu
6
Správa napájania
POZNÁMKA: Počítač môže mať tlačidlo napájania alebo vypínač napájania. Výraz tlačidlo napájania v tejto
príručke označuje oba typy ovládacích prvkov napájania.
Vypnutie počítača
UPOZORNENIE:
Po vypnutí počítača dôjde k strate neuložených informácií.
Príkaz vypnutia ukončí všetky spustené programy vrátane operačného systému a potom vypne obrazovku aj
počítač.
Počítač vypnite v týchto situáciách:
●
Keď potrebujete vymeniť batériu alebo pri prístupe k súčastiam vnútri počítača.
●
Keď pripájate externé hardvérové zariadenie, ktoré sa nezapája do portu USB (Universal Serial Bus).
●
Ak sa počítač nebude používať a bude odpojený od externého napájania dlhší čas.
Aj keď počítač môžete vypnúť tlačidlom napájania, odporúča sa použiť príkaz Vypnúť v systéme Windows:
POZNÁMKA: Ak je počítač v režime spánku alebo v režime dlhodobého spánku, pred vypnutím počítača
musíte príslušný režim najprv ukončiť krátkym stlačením tlačidla napájania.
1.
Uložte si svoje pracovné súbory a ukončite všetky spustené programy.
2.
Vyberte ponuku Štart > Vypnúť.
Ak počítač nereaguje a nedá sa vypnúť pomocou predchádzajúcich postupov vypínania, vyskúšajte
nasledujúce núdzové postupy, a to v uvedenom poradí:
●
Stlačte klávesovú skratku ctrl+alt+delete. Kliknite na ikonu Napájanie, a potom vyberte položku
Vypnúť.
●
Stlačte a aspoň päť sekúnd podržte tlačidlo napájania.
●
Počítač odpojte od externého napájania.
●
Vyberte batériu.
Nastavenie možností napájania
UPOZORNENIE: Existuje niekoľko dobre známych bezpečnostných rizík, keď je počítač v režime spánku. Ak
chcete zabrániť neoprávneným používateľom v prístupe k údajom vo svojom počítači (aj šifrovaným údajom),
spoločnosť HP odporúča, aby ste vždy aktivovali režim dlhodobého spánku namiesto režimu spánku vždy, keď
nemáte počítač fyzicky vo svojom dosahu. Tento postup je obzvlášť dôležitý vtedy, keď s počítačom cestujete.
Používanie úsporných režimov napájania
Režim spánku je povolený od výrobcu. Pri aktivácii režimu spánku indikátory napájania blikajú a obrazovka
zhasne. Pracovné súbory sa uložia do pamäte.
Vypnutie počítača
33
UPOZORNENIE: Ak chcete znížiť riziko zhoršenia kvality zvuku a obrazu, straty funkčnosti prehrávania
zvuku alebo obrazu, prípadne straty údajov, neaktivujte režim spánku počas čítania ani zapisovania na disk
ani na externú pamäťovú kartu.
POZNÁMKA: Ak je počítač v režime spánku, nemôžete aktivovať žiadne sieťové pripojenie ani využívať
funkcie počítača.
Spustenie a ukončenie režimu spánku
Keď je počítač zapnutý, režim spánku môžete spustiť niektorým z týchto spôsobov:
●
Krátko stlačte tlačidlo napájania.
●
Zatvorte obrazovku.
●
Vyberte ponuku Štart, vyberte šípku vedľa tlačidla Vypnúť a potom vyberte položku Uspať.
Ukončenie režimu spánku:
●
Krátko stlačte tlačidlo napájania.
●
Ak je obrazovka zatvorená, otvorte ju.
●
Stlačte ľubovoľný kláves na klávesnici.
●
Ťuknite na zariadenie TouchPad alebo po ňom prejdite prstom.
Keď počítač ukončí režim spánku, indikátory napájania sa rozsvietia a počítač sa vráti na obrazovku, kde ste
prerušili prácu.
POZNÁMKA: Ak ste nastavili vyžadovanie hesla pri prebudení, vaša práca sa znova zobrazí na obrazovke
počítača až po zadaní hesla systému Windows.
Spustenie a ukončenie režimu dlhodobého spánku
Systém je od výrobcu nastavený tak, aby sa režim dlhodobého spánku aktivoval po určitom čase bez aktivity
pri napájaní z batérie alebo externého zdroja alebo pri dosiahnutí kritickej úrovne nabitia batérie.
Nastavenia napájania a časové limity možno zmeniť v ponuke Ovládací panel systému Windows.
Aktivácia režimu dlhodobého spánku:
▲
Vyberte ponuku Štart, vyberte šípku vedľa tlačidla Vypnúť a potom vyberte položku Prepnúť do režimu
dlhodobého spánku.
Ukončenie režimu dlhodobého spánku:
▲
Krátko stlačte tlačidlo napájania.
Indikátory napájania sa rozsvietia a obrazovka sa vráti do stavu, kde ste prerušili prácu.
POZNÁMKA: Ak ste nastavili heslo pri prebudení, musíte najprv zadať heslo pre systém Windows a na
obrazovke sa znova zobrazí vaša práca.
Používanie indikátora stavu batérie a nastavenia napájania
Indikátor stavu batérie je umiestnený v oblasti oznámení na paneli úloh úplne vpravo. Indikátor stavu batérie
umožňuje rýchly prístup k nastaveniu napájania a zobrazuje zostávajúci stav nabitia batérie.
34
Kapitola 6 Správa napájania
●
Ak chcete zobraziť percentuálnu hodnotu zostávajúceho stavu nabitia batérie a aktuálny plán napájania,
umiestnite kurzor myši na ikonu indikátora stavu batérie.
●
Ak chcete použiť plán napájania alebo získať prístupu k možnostiam napájania, vyberte ikonu indikátora
stavu batérie a potom v zozname vyberte príslušnú položku.
Rôzne ikony indikátora stavu batérie signalizujú, či je počítač napájaný z batérie alebo z externého napájania.
Ikona tiež zobrazuje hlásenie o dosiahnutí nízkej alebo kritickej úrovne nabitia batérie.
Nastavenie ochrany heslom pri prebudení
Ak chcete nastaviť počítač, aby vyžadoval heslo pri ukončení režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku,
postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1.
Vyberte ponuku Štart > Ovládací panel > Systém a zabezpečenie > Možnosti napájania.
2.
Na table vľavo vyberte položku Požadovať zadanie hesla pri prebudení počítača.
3.
Vyberte položku Zmeniť momentálne nedostupné nastavenia.
4.
Vyberte položku Vyžadovať heslo (odporúča sa).
POZNÁMKA: Ak potrebujete vytvoriť nové heslo používateľského konta alebo zmeniť vaše aktuálne
heslo, vyberte položku Vytvoriť alebo zmeniť heslo používateľského konta a potom sa riaďte pokynmi
na obrazovke. Ak nepotrebujete vytvoriť ani zmeniť heslo používateľského konta, prejdite na krok č. 5.
5.
Vyberte položku Uložiť zmeny.
Napájanie z batérie
VAROVANIE! Používajte len batériu dodanú s počítačom, náhradnú batériu dodanú spoločnosťou HP alebo
kompatibilnú batériu, ktorú ste si zakúpili od spoločnosti HP, aby sa znížilo riziko možných problémov
s bezpečnosťou.
Keď počítač nie je pripojený k externému sieťovému napájaniu, napája sa z batérie. Výdrž batérie je rôzna
a závisí od nastavenia správy napájania, spustených programov, jasu obrazovky, externých zariadení
pripojených k počítaču a ďalších faktorov. Ak ju máte v počítači, bude sa vždy po pripojení počítača
k sieťovému napájaniu nabíjať a zároveň bude chrániť vašu prácu pri výpadku napájania. Ak počítač obsahuje
nabitú batériu a napája sa z externého sieťového napájania, počítač sa po odpojení sieťového napájacieho
adaptéra od počítača alebo v prípade výpadku sieťového napájania automaticky prepne na napájanie
z batérie.
POZNÁMKA: Keď odpojíte sieťové napájanie, jas obrazovky sa automaticky zníži, aby sa predĺžila životnosť
batérie. Vo vybraných produktoch počítača možno prepínať medzi grafickými režimami s cieľom zvýšiť
životnosť batérie.
Používanie aplikácie HP Kontrola stavu batérie
Ak chcete sledovať stav batérie, prípadne ak batéria už nevydrží nabitá alebo sa veľmi rýchlo vybije, spustite
program HP Kontrola stavu batérie v aplikácii HP Support Assistant. Ak program Kontrola stavu batérie HP
signalizuje, že batériu treba vymeniť, obráťte sa na oddelenie technickej podpory.
Spustenie programu Kontrola stavu batérie HP:
1.
Pripojte sieťový napájací adaptér k počítaču.
Nastavenie možností napájania
35
POZNÁMKA: Na správne fungovanie programu Kontrola stavu batérie HP musí byť počítač napájaný z
externého napájania.
2.
Vyberte ponuku Štart > Všetky programy > Pomoc a technická podpora spoločnosti HP > HP Support
Assistant.
– alebo –
Vyberte ikonu otáznika na paneli úloh.
3.
Vyberte položku Môj počítač, kartu Diagnostika a nástroje a potom položku Kontrola stavu batérie
HP.
Program Kontrola stavu batérie HP skontroluje stav batérie a jej článkov, či fungujú správne, a potom pripraví
hlásenie o výsledku kontroly.
Zobrazenie zostávajúceho stavu nabitia batérie
▲
Umiestnite kurzor myši nad ikonu indikátora stavu batérie na pracovnej ploche systému Windows
v oblasti oznámení úplne vpravo na paneli úloh.
Maximalizácia času vybitia batérie
Čas vybitia batérie závisí od funkcií počítača, ktoré sa počas napájania z batérie využívajú. Maximálny čas
vybitia sa vplyvom prirodzenej straty kapacity batérie postupne znižuje.
Tipy na dosiahnutie maximálnej výdrže batérie:
●
Znížte jas obrazovky.
●
V okne Možnosti napájania vyberte nastavenie funkcie Šetrič energie.
●
Ak počítač nebudete dlhšie než 2 týždne používať, vyberte používateľom vymeniteľnú batériu z počítača.
●
Batériu vymeniteľnú používateľom skladujte na chladnom a suchom mieste.
Spravovanie nízkeho stavu nabitia batérie
Informácie v tejto časti sú venované výstrahám a reakciám systému nastaveným od výrobcu. Niektoré
výstrahy týkajúce sa nízkeho stavu nabitia batérie a reakcie systému môžete zmeniť v ponuke Možnosti
napájania. Predvoľby nastavené v ponuke Možnosti napájania neovplyvňujú indikátory.
Identifikácia nízkej úrovne nabitia batérie
Ak batéria, ktorá je jediným zdrojom napájania počítača, dosiahne nízku alebo kritickú úroveň nabitia, prejaví
sa to takto:
●
Indikátor batérie (len vybrané produkty) signalizuje nízku alebo kritickú úroveň nabitia batérie.
– alebo –
●
Ikona indikátora stavu batérie v oblasti oznámení upozorňuje na nízku alebo kritickú úroveň nabitia
batérie.
Ak je počítač zapnutý alebo v režime spánku, počítač zostane krátko v režime spánku a potom sa vypne
a stratia sa všetky neuložené údaje.
Vyriešenie nízkej úrovne nabitia batérie
Vyriešenie nízkej úrovne nabitia batérie, keď je k dispozícii externé napájanie
▲
36
Pripojte jedno z nasledujúcich zariadení:
Kapitola 6 Správa napájania
●
Sieťový napájací adaptér
●
Voliteľná rozširujúca základňa alebo voliteľné rozširujúce zariadenie
●
Pripojte voliteľný napájací adaptér zakúpený ako príslušenstvo od spoločnosti HP
Vyriešenie nízkej úrovne nabitia batérie, keď nie je k dispozícii žiadny zdroj napájania
Ak chcete vyriešiť nízku úroveň nabitia batérie, keď nie je k dispozícii zdroj napájania, uložte svoju prácu
a vypnite počítač.
Vybratie batérie
Vybratie batérie:
UPOZORNENIE: Vybratie batérie, ktorá je jediným zdrojom napájania počítača, môže spôsobiť stratu údajov.
Pred vybratím batérie uložte pracovné súbory a vypnite počítač prostredníctvom systému Windows, aby ste
zabránili strate údajov.
1.
Počítač otočte na rovnom povrchu spodnou stranou nahor.
2.
Povolením skrutiek 11 Torx (1) uvoľnite servisný kryt.
3.
Zložte servisný kryt (2).
4.
Odpojte batériu od systémovej dosky (1).
5.
Odskrutkujte 3 skrutky (2), ktorými je batéria uchytená k počítaču.
Nastavenie možností napájania
37
6.
Potiahnite úchytku batérie (3) a vyberte batériu z počítača.
Úspora energie batérie
●
V časti Možnosti napájania v ponuke Ovládací panel v systéme Windows vyberte nastavenie nízkej
spotreby energie.
●
Ak nepoužívate pripojenia k bezdrôtovej a lokálnej sieti (LAN), vypnite ich a takisto ukončite aplikácie
využívajúce modem.
●
Odpojte externé zariadenia, ktoré nie sú pripojené k externému zdroju napájania, keď ich nepoužívate.
●
Zastavte, vypnite alebo vyberte nepoužívané externé pamäťové karty.
●
Znížte jas obrazovky.
●
Skôr než skončíte prácu, aktivujte režim spánku alebo vypnite počítač.
Likvidácia batérie vymeniteľnej používateľom
VAROVANIE! V záujme zníženia rizika požiaru alebo popálenia batériu nerozoberajte, nerozbíjajte ani
neprepichujte. Neskratujte externé kontakty. Batériu nevyhadzujte do ohňa ani vody.
Informácie týkajúce sa správnej likvidácie batérie nájdete v príručke Regulačné, bezpečnostné
a environmentálne upozornenia. Používateľské príručky môžete otvoriť postupom Štart > Všetky programy >
Pomoc a technická podpora HP > Dokumentácia HP.
Výmena batérie
Program Kontrola stavu batérie HP upozorňuje na potrebu výmeny batérie, keď sa jej článok správne nenabíja
alebo keď kapacita batérie dosiahne nízky stav. Ak sa na batériu vzťahuje záruka spoločnosti HP, pokyny
38
Kapitola 6 Správa napájania
obsahujú identifikačné číslo záruky. Hlásenie zahŕňa odkaz na webovú lokalitu spoločnosti HP, na ktorej
môžete nájsť ďalšie informácie o objednaní náhradnej batérie.
Používanie externého sieťového napájacieho zdroja
VAROVANIE!
Batériu počítača nenabíjajte na palube lietadla.
VAROVANIE! Ak chcete znížiť možné problémy s bezpečnosťou, používajte len sieťový napájací adaptér
dodaný s počítačom, náhradný sieťový napájací adaptér od spoločnosti HP alebo kompatibilný sieťový
napájací adaptér zakúpený od spoločnosti HP.
POZNÁMKA: Informácie o pripojení k sieťovému napájaniu nájdete v Letáku s inštalačnými pokynmi, ktorý je
súčasťou balenia počítača.
Externé sieťové napájanie je možné pomocou schváleného sieťového napájacieho adaptéra, voliteľnej
rozširujúcej základne alebo voliteľného rozširujúceho zariadenia.
Počítač pripojte k externému sieťovému napájaniu v niektorej z nasledujúcich podmienok:
●
Keď nabíjate alebo kalibrujete batériu
●
Keď inštalujete alebo upravujete systémový softvér
●
Keď zapisujete na disky CD, DVD alebo BD (len vybrané produkty)
●
Keď spúšťate softvér Defragmentácia disku
●
Keď zálohujete alebo obnovujete súbory
Keď počítač pripojíte k externému sieťovému napájaciemu zdroju, dôjde k týmto udalostiam:
●
Batéria sa začne nabíjať.
●
Ak je počítač zapnutý, zmení sa vzhľad ikony indikátora stavu batérie v oblasti oznámení.
Keď počítač odpojíte od externého sieťového napájania, dôjde k týmto udalostiam:
●
Počítač sa prepne na napájanie z batérie.
●
Jas obrazovky sa automaticky zníži, aby sa šetrila energia batérie.
Nastavenie možností napájania
39
Testovanie sieťového napájacieho adaptéra
Otestujte sieťový napájací adaptér v prípade, keď sa počas pripojenia k sieťovému napájaniu objaví v počítači
niektorý z týchto príznakov:
●
Počítač sa nezapne.
●
Obrazovka sa nezapne.
●
Indikátory napájania nesvietia.
Testovanie sieťového napájacieho adaptéra:
POZNÁMKA:
používateľ.
Nasledujúce pokyny sa vzťahujú na počítače obsahujúce batérie, ktoré môže vymeniť
1.
Vypnite počítač.
2.
Vyberte batériu z počítača.
3.
Pripojte sieťový napájací adaptér k počítaču a potom ho zapojte do sieťovej napájacej zásuvky.
4.
Zapnite počítač.
●
Ak indikátory napájania svietia, sieťový napájací adaptér funguje správne.
●
Ak sa indikátory napájania nerozsvietia, sieťový napájací adaptér nefunguje správne a treba ho
vymeniť.
Informácie o získaní náhradného sieťového napájacieho adaptéra vám poskytne oddelenie technickej
podpory.
40
Kapitola 6 Správa napájania
7
Zabezpečenie
Ochrana počítača
Štandardné bezpečnostné funkcie poskytované v operačnom systéme Windows a v pomôcke Computer Setup
(BIOS), ktorá pracuje mimo systému Windows, môžu chrániť vaše osobné nastavenia a údaje pred rôznymi
rizikami.
POZNÁMKA: Riešenia zabezpečenia majú preventívny účinok. Nemusia produkt ochrániť pred krádežou
alebo nešetrnou manipuláciou.
POZNÁMKA: Pred odoslaním počítača do servisu zálohujte a vymažte dôverné súbory a potom odstráňte
všetky nastavené heslá.
POZNÁMKA:
k dispozícii.
Niektoré bezpečnostné funkcie uvedené v tejto kapitole nemusia byť vo vašom počítači
POZNÁMKA: Váš počítač podporuje službu CompuTrace. Ide o službu online sledovania a obnovy založenú
na zabezpečení, ktorá je dostupná vo vybratých krajinách/regiónoch. V prípade odcudzenia počítača ho služba
CompuTrace môže sledovať, keď sa neoprávnený používateľ počítača pripojí na internet. Ak chcete používať
službu CompuTrace, musíte si ju predplatiť a zakúpiť príslušný softvér. Informácie o objednávaní softvéru zo
služby CompuTrace nájdete na lokalite http://www.hp.com.
Ohrozenie počítača
Bezpečnostná funkcia
Neoprávnené použitie počítača
Softvér HP Client Security v kombinácii s heslom, kartou Smart
Card, bezkontaktnou kartou, registrovanými odtlačkami prstov
alebo inými povereniami
Neoprávnený prístup k pomôcke Computer Setup (BIOS)
Heslo správcu BIOS v pomôcke Computer Setup*
Neoprávnený prístup k obsahu pevného disku
Heslo funkcie DriveLock (len vybrané produkty) v pomôcke
Computer Setup*
Neautorizované spustenie z voliteľnej externej optickej jednotky
(len vybrané produkty), voliteľného externého pevného disku (len
vybrané produkty) alebo interného sieťového adaptéra
Funkcia možností spustenia systému v pomôcke Computer Setup*
Neoprávnený prístup k používateľskému kontu systému Windows
Heslo používateľa systému Windows
Neoprávnený prístup k údajom
●
Softvér HP Drive Encryption (len vybrané produkty)
●
Windows Defender
Neoprávnený prístup k nastaveniam pomôcky Computer Setup
a k ďalším systémovým identifikačným informáciám
Heslo správcu BIOS v pomôcke Computer Setup*
Neoprávnené odstránenie počítača
Otvor pre bezpečnostné lanko (používa sa spolu s voliteľným
bezpečnostným lankom, len vybrané produkty)
*Computer Setup je predinštalovaná pomôcka, ktorú môžete použiť aj v prípade, ak nepracuje operačný systém alebo ak sa nedá
zaviesť. Na navigáciu a výber položiek v pomôcke Computer Setup môžete použiť polohovacie zariadenie (TouchPad, polohovaciu
páčku alebo myš USB) alebo klávesnicu.
POZNÁMKA:
Na tabletoch bez klávesnice môžete použiť dotykovú obrazovku.
Ochrana počítača
41
Používanie hesiel
Heslo je skupina znakov, ktoré si zvolíte na ochranu údajov v počítači. Nastaviť môžete viacero typov hesiel
v závislosti od toho, ako chcete riadiť prístup k svojim údajom. Heslá môžete nastaviť v systéme Windows
alebo v pomôcke Computer Setup, ktorá je predinštalovaná v počítači.
●
Heslo správcu systému BIOS a heslo funkcie DriveLock sa nastavujú v pomôcke Computer Setup
a spravujú sa v systéme BIOS.
●
Heslá operačného systému Windows sa nastavujú iba v operačnom systéme Windows.
●
Ak zabudnete používateľské heslo funkcie DriveLock aj hlavné heslo funkcie DriveLock nastavené
v pomôcke Computer Setup, pevný disk chránený týmito heslami sa trvale uzamkne a nie je ho možné
ďalej používať.
Pre pomôcku Computer Setup a pre systém Windows môžete použiť rovnaké heslo. Rovnaké heslo môžete
tiež použiť pre viac ako jednu funkciu pomôcky Computer Setup.
Pri vytváraní a uchovávaní hesiel použite nasledujúce tipy:
●
Pri vytváraní hesiel sa riaďte požiadavkami príslušného programu.
●
Nepoužívajte rovnaké heslo pre viaceré aplikácie alebo webové lokality a opätovne nepoužívajte vaše
heslo systému Windows pre ľubovoľnú inú aplikáciu alebo webovú lokalitu.
●
Na ukladanie svojich mien používateľa a hesiel pre svoje webové lokality a aplikácie používajte funkciu
Správca hesiel aplikácie HP Client Security. Ak si ich nemôžete zapamätať, neskôr si ich budete môcť
bezpečne pozrieť.
●
Nemajte heslá uložené v súbore v počítači.
V nasledujúcich tabuľkách sa nachádzajú bežne používané heslá systému Windows a správcu systému BIOS,
ako aj opisy ich funkcií.
Nastavenie hesiel v systéme Windows
Heslo
Funkcia
Heslo správcu*
Chráni prístup ku kontu na úrovni správcu systému Windows.
POZNÁMKA: Nastavením hesla správcu systému Windows sa
nenastaví heslo správcu systému BIOS.
Heslo používateľa*
Chráni prístup k používateľskému kontu systému Windows.
*Informácie o nastavení hesla správcu systému Windows alebo používateľského hesla systému Windows nájdete tak, že vyberiete
položky Štart>Všetky programy>Pomoc a technická podpora spoločnosti HP>HP Support Assistant.
Nastavenie hesiel v pomôcke Computer Setup
Heslo
Funkcia
Heslo správcu systému BIOS*
Chráni prístup k pomôcke Computer Setup.
POZNÁMKA: Ak sa funkcie povolili, aby sa zabránilo odstráneniu
hesla správcu systému BIOS, pravdepodobne ho nebudete môcť
odstrániť, kým sa tieto funkcie nezakážu.
42
Kapitola 7 Zabezpečenie
Heslo
Funkcia
Hlavné heslo funkcie DriveLock*
Chráni prístup k internému pevnému disku chránenému funkciou
DriveLock. Používa sa aj na odstránenie ochrany funkciou
DriveLock.
POZNÁMKA: Pri vybraných produktoch je potrebné pred
nastavením hesla funkcie DriveLock nastaviť heslo správcu
systému BIOS.
Heslo používateľa funkcie DriveLock*
Chráni prístup k internému pevnému disku chránenému funkciou
DriveLock a nastavuje sa v časti DriveLock Passwords (Heslá
funkcie DriveLock) počas procesu aktivácie.
POZNÁMKA: Pri vybraných produktoch je potrebné pred
nastavením hesla funkcie DriveLock nastaviť heslo správcu
systému BIOS.
* Podrobné informácie o týchto heslách nájdete v nasledujúcich témach.
Spravovanie hesla správcu systému BIOS
Ak chcete nastaviť, zmeniť alebo odstrániť toto heslo, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
Nastavenie nového hesla správcu systému BIOS
1.
Spustite pomôcku Computer Setup.
●
Počítače alebo tablety s klávesnicami:
▲
●
Zapnite alebo reštartujte počítač. Keď sa zobrazí logo spoločnosti HP, stlačte kláves f10, čím
otvoríte pomôcku Computer Setup.
Tablety bez klávesnice:
▲
Vypnite tablet. Stlačte tlačidlo napájania v kombinácii s tlačidlom zníženia hlasitosti, kým sa
nezobrazí ponuka spustenia, a potom ťuknite na F10, čím otvoríte pomôcku Computer Setup.
2.
Vyberte položku Security (Zabezpečenie), vyberte možnosť Create BIOS Administrator password
(Vytvoriť heslo správcu systému BIOS) a potom stlačte kláves enter.
3.
Po zobrazení výzvy zadajte heslo.
4.
Po zobrazení výzvy zadajte nové heslo na potvrdenie.
5.
Zmeny uložte a pomôcku Computer Setup ukončite výberom položky Save (Uložiť). Potom postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
– alebo –
Vyberte položku Main (Hlavné), vyberte možnosť Save Changes and Exit (Uložiť zmeny a skončiť) a
potom stlačte kláves enter.
Zmeny sa prejavia po reštartovaní počítača.
Zmena hesla správcu systému BIOS
1.
Spustite pomôcku Computer Setup.
●
Počítače alebo tablety s klávesnicami:
▲
Zapnite alebo reštartujte počítač. Keď sa zobrazí logo spoločnosti HP, stlačte kláves f10, čím
otvoríte pomôcku Computer Setup.
Používanie hesiel
43
●
Tablety bez klávesnice:
▲
Vypnite tablet. Stlačte tlačidlo napájania v kombinácii s tlačidlom zníženia hlasitosti, kým sa
nezobrazí ponuka spustenia, a potom ťuknite na F10, čím otvoríte pomôcku Computer Setup.
2.
Vyberte položku Security (Zabezpečenie), vyberte možnosť Change BIOS Administrator password
(Zmeniť heslo správcu systému BIOS) a potom stlačte kláves enter.
3.
Po zobrazení výzvy zadajte súčasné heslo.
4.
Po zobrazení výzvy zadajte nové heslo.
5.
Po zobrazení výzvy zadajte nové heslo na potvrdenie.
6.
Zmeny uložte a pomôcku Computer Setup ukončite výberom položky Save (Uložiť). Potom postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
– alebo –
Vyberte položku Main (Hlavné), vyberte možnosť Save Changes and Exit (Uložiť zmeny a skončiť) a
potom stlačte kláves enter.
Zmeny sa prejavia po reštartovaní počítača.
Odstránenie hesla správcu systému BIOS
1.
Spustite pomôcku Computer Setup.
●
Počítače alebo tablety s klávesnicami:
▲
●
Zapnite alebo reštartujte počítač. Keď sa zobrazí logo spoločnosti HP, stlačte kláves f10, čím
otvoríte pomôcku Computer Setup.
Tablety bez klávesnice:
▲
Vypnite tablet. Stlačte tlačidlo napájania v kombinácii s tlačidlom zníženia hlasitosti, kým sa
nezobrazí ponuka spustenia, a potom ťuknite na F10, čím otvoríte pomôcku Computer Setup.
2.
Vyberte položku Security (Zabezpečenie), vyberte možnosť Change BIOS Administrator password
(Zmeniť heslo správcu systému BIOS) a potom stlačte kláves enter.
3.
Po zobrazení výzvy zadajte súčasné heslo.
4.
Po zobrazení výzvy na zadanie nového hesla nechajte pole prázdne a potom stlačte kláves enter.
5.
Po zobrazení výzvy na opätovné zadanie nového hesla nechajte pole prázdne a potom stlačte kláves
enter.
6.
Zmeny uložte a pomôcku Computer Setup ukončite výberom položky Save (Uložiť). Potom postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
– alebo –
Vyberte položku Main (Hlavné), vyberte možnosť Save Changes and Exit (Uložiť zmeny a skončiť) a
potom stlačte kláves enter.
Zmeny sa prejavia po reštartovaní počítača.
44
Kapitola 7 Zabezpečenie
Zadanie hesla správcu systému BIOS
Po zobrazení výzvy BIOS administrator password (Heslo správcu systému BIOS) zadajte svoje heslo (použite
rovnaké klávesy ako pri nastavovaní hesla) a potom stlačte kláves enter. Po dvoch neúspešných pokusoch
o zadanie hesla správcu systém BIOS je nutné reštartovať počítač a skúsiť to znova.
Spravovanie hesla funkcie Computer Setup DriveLock (len vybrané produkty)
UPOZORNENIE: Ak chcete zabrániť, aby sa pevný disk chránený funkciou DriveLock nestal natrvalo
nepoužiteľný, poznačte si používateľské heslo funkcie DriveLock a hlavné heslo funkcie DriveLock na
bezpečnom mieste mimo počítača. Ak zabudnete obe heslá funkcie DriveLock, pevný disk sa natrvalo
uzamkne a nebude sa už dať používať.
Funkcia DriveLock zabraňuje neoprávnenému prístupu k obsahu pevného disku. Funkciu DriveLock môžete
použiť len pre interné pevné disky počítača. Po nastavení ochrany jednotky funkciou DriveLock musíte pred
prístupom k jednotke zadať heslo. Skôr ako budete môcť pristupovať k jednotke pomocou hesiel funkcie
DriveLock, je potrebné jednotku vložiť do počítača alebo do rozšíreného replikátora portov.
Ak chcete použiť ochranu funkciou DriveLock na interný pevný disk, je potrebné v pomôcke Computer Setup
nastaviť hlavné heslo. Venujte pozornosť nasledujúcim poznámkam o používaní ochrany funkciou DriveLock:
●
Po aktivácii ochrany pevného disku funkciou DriveLock môžete získať prístup k pevnému disku len
pomocou hesla používateľa alebo hlavného hesla.
●
Vlastníkom hesla používateľa by mal byť bežný používateľ chráneného pevného disku. Vlastníkom
hlavného hesla môže byť správca systému alebo bežný používateľ.
●
Heslo používateľa a hlavné heslo sa môžu zhodovať.
●
Heslo používateľa alebo hlavné heslo môžete odstrániť iba odstránením ochrany funkciou DriveLock z
jednotky.
POZNÁMKA: Pri vybraných produktoch je potrebné pred otvorením funkcie DriveLock nastaviť heslo
správcu systému BIOS.
Používanie hesiel
45
Nastavenie hesla funkcie DriveLock
Ak chcete v pomôcke Computer Setup nastaviť heslo funkcie DriveLock, postupujte podľa týchto krokov:
1.
Spustite pomôcku Computer Setup.
●
●
2.
Počítače alebo tablety s klávesnicami:
1.
Vypnite počítač.
2.
Stlačte tlačidlo napájania. Keď sa zobrazí logo spoločnosti HP, stlačte kláves f10, čím otvoríte
pomôcku Computer Setup.
Tablety bez klávesnice:
1.
Vypnite tablet.
2.
Stlačte tlačidlo napájania v kombinácii s tlačidlom zníženia hlasitosti, kým sa nezobrazí
ponuka spustenia, a potom ťuknite na F10, čím otvoríte pomôcku Computer Setup.
Vyberte položku Security (Zabezpečenie), vyberte možnosť z položky Hard Drive Utilities (Pomôcky
pevného disku), vyberte položku DriveLock a potom stlačte kláves enter.
POZNÁMKA: Pri vybraných produktoch môže byť potrebné nastaviť heslo funkcie DriveLock a zadať
heslo správcu systému BIOS.
3.
Vyberte pevný disk, ktorý chcete chrániť, a potom stlačte kláves enter.
4.
Vyberte položku Set DriveLock Master Password (Nastaviť hlavné heslo funkcie DriveLock) alebo Set
DriveLock Password (Nastaviť heslo funkcie DriveLock) (len vybrané produkty) a potom stlačte kláves
enter.
5.
Pozorne si prečítajte upozornenie.
6.
Podľa pokynov na obrazovke nastavte heslo funkcie DriveLock.
7.
Pomôcku Computer Setup zatvoríte tak, že vyberiete položku Main (Hlavné), položku Save Changes and
Exit (Uložiť zmeny a skončiť) a potom vyberiete možnosť Yes (Áno).
Aktivovanie funkcie DriveLock (len vybrané produkty)
Pri vybraných produktoch možno bude potrebné postupovať podľa týchto pokynov a aktivovať funkciu
DriveLock.
1.
Spustite pomôcku Computer Setup.
●
●
46
Počítače alebo tablety s klávesnicami:
1.
Vypnite počítač.
2.
Stlačte tlačidlo napájania. Keď sa zobrazí logo spoločnosti HP, stlačte kláves f10, čím otvoríte
pomôcku Computer Setup.
Tablety bez klávesnice:
Kapitola 7 Zabezpečenie
2.
1.
Vypnite tablet.
2.
Stlačte tlačidlo napájania v kombinácii s tlačidlom zníženia hlasitosti, kým sa nezobrazí
ponuka spustenia, a potom ťuknite na F10, čím otvoríte pomôcku Computer Setup.
Vyberte položku Security (Zabezpečenie), vyberte položku Hard Drive Utilities (Pomôcky pevného
disku), vyberte položku DriveLock a potom stlačte kláves enter.
POZNÁMKA: Pri vybraných produktoch môže byť potrebné zadať heslo správcu systému BIOS a vybrať
možnosť Set DriveLock Password (Nastaviť heslo funkcie DriveLock).
3.
Vyberte pevný disk, ktorý chcete chrániť, a potom stlačte kláves enter.
4.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke, vyberte nastavenia, ktorými aktivujete funkciu DriveLock, a po
zobrazení výzvy zadajte heslá.
POZNÁMKA: Pri vybraných produktoch sa môže objaviť výzva na napísanie výrazu DriveLock. V
políčku sa rozlišujú malé a veľké písmená.
5.
Pomôcku Computer Setup zatvoríte tak, že vyberiete položku Main (Hlavné), položku Save Changes and
Exit (Uložiť zmeny a skončiť) a potom vyberiete možnosť Yes (Áno).
Deaktivovanie funkcie DriveLock (len vybrané produkty)
1.
Spustite pomôcku Computer Setup.
●
●
2.
Počítače alebo tablety s klávesnicami:
1.
Vypnite počítač.
2.
Stlačte tlačidlo napájania. Keď sa zobrazí logo spoločnosti HP, stlačte kláves f10, čím otvoríte
pomôcku Computer Setup.
Tablety bez klávesnice:
1.
Vypnite tablet.
2.
Stlačte tlačidlo napájania v kombinácii s tlačidlom zníženia hlasitosti, kým sa nezobrazí
ponuka spustenia, a potom ťuknite na F10, čím otvoríte pomôcku Computer Setup.
Vyberte položku Security (Zabezpečenie), vyberte položku Hard Drive Utilities (Pomôcky pevného
disku), vyberte položku DriveLock a potom stlačte kláves enter.
POZNÁMKA: Pri vybraných produktoch môže byť potrebné zadať heslo správcu systému BIOS a vybrať
možnosť Set DriveLock Password (Nastaviť heslo funkcie DriveLock).
3.
Vyberte pevný disk, ktorý chcete spravovať, a potom stlačte kláves enter.
4.
Podľa pokynov na obrazovke deaktivujte funkciu DriveLock.
5.
Pomôcku Computer Setup zatvoríte tak, že vyberiete položku Main (Hlavné), položku Save Changes and
Exit (Uložiť zmeny a skončiť) a potom vyberiete možnosť Yes (Áno).
Používanie hesiel
47
Zadanie hesla funkcie DriveLock (len vybrané produkty)
Skontrolujte, či je pevný disk vložený v počítači (nie vo voliteľnom rozširujúcom zariadení ani v externej pozícii
MultiBay).
Po zobrazení výzvy DriveLock Password (Heslo funkcie DriveLock) zadajte heslo používateľa alebo hlavné
heslo (pomocou rovnakých klávesov, aké ste použili pri jeho nastavení) a potom stlačte kláves enter.
Po troch nesprávnych pokusoch o zadanie hesla musíte vypnúť počítač a skúsiť to znova.
48
Kapitola 7 Zabezpečenie
Zmena hesla funkcie DriveLock (len vybrané produkty)
Ak chcete v pomôcke Computer Setup zmeniť heslo funkcie DriveLock, postupujte podľa týchto krokov:
1.
Vypnite počítač.
2.
Stlačte tlačidlo napájania.
3.
Po zobrazení výzvy DriveLock Password (Heslo funkcie DriveLock) zadajte aktuálne používateľské heslo
alebo hlavné heslo funkcie DriveLock, ktoré meníte, stlačte kláves enter a potom stlačte kláves alebo
ťuknite na f10, čím otvoríte pomôcku Computer Setup.
4.
Vyberte položku Security (Zabezpečenie), vyberte položku Hard Drive Utilities (Pomôcky pevného
disku), vyberte položku DriveLock a potom stlačte kláves enter.
POZNÁMKA: Pri vybraných produktoch môže byť potrebné zadať heslo správcu systému BIOS a vybrať
možnosť Set DriveLock Password (Nastaviť heslo funkcie DriveLock).
5.
Vyberte pevný disk, ktorý chcete spravovať, a potom stlačte kláves enter.
6.
Urobte voľbu na zmenu hesla a potom podľa výziev na obrazovke zadajte heslá.
POZNÁMKA: Možnosť Change DriveLock Master Password (Zmeniť hlavné heslo funkcie DriveLock) je
viditeľná iba v prípade, že bolo v 3. kroku po výzve zadané heslo funkcie DriveLock.
7.
Pomôcku Computer Setup zatvoríte tak, že vyberiete položku Main (Hlavné), položku Save Changes and
Exit (Uložiť zmeny a skončiť) a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Používanie antivírusového softvéru
Pri používaní počítača na prístup k e-mailom, sieti alebo na internet je počítač vystavený možným
počítačovým vírusom. Počítačové vírusy môžu vyradiť z činnosti operačný systém, programy alebo pomôcky,
prípadne môžu spôsobiť, že nebudú fungovať správne.
Antivírusový softvér dokáže zistiť a odstrániť väčšinu vírusov a vo väčšine prípadov dokáže aj opraviť
spôsobené škody. Antivírusový softvér je potrebné pravidelne aktualizovať, aby poskytoval neustálu ochranu
aj pred najnovšími vírusmi.
Program Windows Defender je v počítači predinštalovaný. Z dôvodu úplnej ochrany počítača sa dôrazne
odporúča naďalej používať antivírusový program.
Ďalšie informácie o počítačových vírusoch nájdete v aplikácii HP Support Assistant.
Používanie softvéru brány firewall
Brány firewall slúžia na ochranu pred neoprávneným prístupom k systému alebo sieti. Brána firewall môže
byť softvérový program, ktorý si nainštalujete v počítači či sieti, alebo to môže byť riešenie vytvorené
kombináciou hardvéru a softvéru.
Môžete si vybrať z dvoch typov brán firewall:
●
Hostiteľské brány firewall – softvér, ktorý chráni len počítač, v ktorom je nainštalovaný.
●
Sieťové brány firewall – inštalujú sa medzi modem DSL alebo káblový modem a vašu domácu sieť a
chránia všetky počítače v sieti.
Keď sa brána firewall nainštaluje v systéme, všetky údaje odoslané do systému a zo systému sa monitorujú a
porovnávajú s množinou kritérií zabezpečenia, ktoré definuje používateľ. Všetky údaje, ktoré tieto kritériá
nespĺňajú, sa zablokujú.
Používanie antivírusového softvéru
49
Vo vašom počítači alebo sieťovom zariadení už môže byť brána firewall nainštalovaná. Ak nie, k dispozícii sú
riešenia softvéru brány firewall.
POZNÁMKA: Za určitých okolností môže brána firewall blokovať prístup k internetovým hrám, spôsobovať
konflikt pri zdieľaní tlačiarní alebo súborov v sieti, prípadne môže blokovať povolené prílohy e-mailov. Ak
chcete dočasne odstrániť tento problém, vypnite bránu firewall, vykonajte požadovanú akciu a potom bránu
firewall znova zapnite. Ak chcete tento problém odstrániť natrvalo, zmeňte konfiguráciu brány firewall.
Inštalácia dôležitých aktualizácií zabezpečenia
UPOZORNENIE: Spoločnosť Microsoft® posiela upozornenia týkajúce sa dôležitých aktualizácií. Ak chcete
chrániť počítač pred bezpečnostnými prienikmi a počítačovými vírusmi, nainštalujte všetky dôležité
aktualizácie od spoločnosti Microsoft čo najskôr po prijatí upozornenia.
Môžete si vybrať, či chcete aktualizácie inštalovať automaticky. Ak chcete zmeniť nastavenia, vyberte položky
Štart > Ovládací panel > Systém a zabezpečenie > Windows Update > Zmeniť nastavenia a potom
postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Používanie aplikácie HP Client Security (len vybrané produkty)
Softvér HP Client Security je v počítači vopred nainštalovaný. Tento softvér môžete otvoriť cez ikonu aplikácie
HP Client Security úplne vpravo na paneli úloh alebo Ovládací panel systému Windows. Poskytuje
bezpečnostné funkcie, ktoré pomáhajú chrániť pred neoprávneným prístupom k počítaču, sieťam a dôležitým
údajom. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi softvéru HP Client Security.
Používanie softvéru HP Touchpoint Manager (len vybrané
produkty)
HP Touchpoint Manager je riešenie IT založené na službe Cloud, ktoré umožňuje firmám efektívne spravovať a
zaisťovať aktíva spoločnosti. Aplikácia HP Touchpoint Manager pomáha chrániť pred škodlivým softvérom a
inými útokmi, monitoruje stav zariadenia a umožňuje zákazníkom ušetriť čas pri riešení problémov so
zariadením a bezpečnosťou. Zákazníci si môžu rýchlo prevziať a nainštalovať softvér, čo je z hľadiska
nákladov veľmi efektívne v porovnaní s tradičnými riešeniami na mieste. Ďalšie informácie nájdete v časti
http://www.hptouchpointmanager.com.
Inštalácia voliteľného bezpečnostného lanka (len vybrané
produkty)
Bezpečnostné lanko (predávané samostatne) má odradiť od zneužitia alebo odcudzenia počítača, ale nemusí
mu zabrániť. Ak chcete k počítaču pripojiť bezpečnostné lanko, postupujte podľa pokynov výrobcu
príslušného zariadenia.
Používanie snímača odtlačkov prstov (len vybrané produkty)
Integrované snímače odtlačkov prstov sú k dispozícii len na vybraných produktoch. Ak chcete používať snímač
odtlačkov prstov, musíte svoje odtlačky prstov zaregistrovať v Správcovi poverení aplikácie HP Client Security.
Informácie nájdete v Pomocníkovi softvéru HP Client Security.
Po zaregistrovaní odtlačkov prstov v Správcovi poverení môžete používať funkciu Správca hesiel softvéru HP
Client Security na ukladanie a vypĺňanie mien používateľa a hesiel na podporovaných webových lokalitách a v
podporovaných aplikáciách.
50
Kapitola 7 Zabezpečenie
Umiestnenie snímača odtlačkov prstov
Snímač odtlačkov prstov je malý kovový snímač, ktorý sa nachádza v jednej z týchto oblastí počítača:
●
V blízkosti spodnej časti zariadenia TouchPad
●
Na pravej strane klávesnice
●
Na pravej hornej strane obrazovky
●
Na ľavej strane obrazovky
V závislosti od výrobku môže byť snímač otočený vodorovne alebo zvislo. Obe polohy vyžadujú, aby ste
prstom potiahli kolmo na kovový snímač.
Používanie snímača odtlačkov prstov (len vybrané produkty)
51
8
Údržba
Vykonávanie pravidelnej údržby je dôležité na udržanie počítača v optimálnom stave. Táto kapitola vysvetľuje
spôsob používania nástrojov, ako sú programy Defragmentácia disku a Čistenie disku. Poskytuje tiež pokyny
na aktualizáciu programov a ovládačov, postup čistenia počítača a tipy na cestovanie s počítačom alebo na
jeho prepravu.
Zlepšenie výkonu
Pravidelné úlohy údržby vykonávané pomocou nástrojov, ako sú programy Defragmentácia disku a Čistenie
disku, vám môžu pomôcť zlepšiť výkon počítača.
Používanie programu Defragmentácia disku
Spoločnosť HP odporúča používať program Defragmentácia disku na defragmentáciu pevného disku aspoň
raz za mesiac.
POZNÁMKA:
Na diskoch SSD nie je potrebné spúšťať program Defragmentácia disku.
Postup spustenia programu Defragmentácia disku:
1.
Pripojte k počítaču sieťové napájanie.
2.
Vyberte položky Štart > Ovládací panel > Systém a zabezpečenie > Nástroje na správu a potom
vyberte položku Defragmentovať pevný disk.
POZNÁMKA: Systém Windows obsahuje funkciu Kontrola používateľských kont, ktorá zvyšuje
bezpečnosť počítača. Pri vykonávaní určitých úloh, napríklad pri inštalácii softvéru, spúšťaní pomôcok
alebo zmene nastavení systému Windows, sa môže zobraziť výzva na zadanie povolenia alebo hesla.
Informácie nájdete v aplikácii Pomoc a technická podpora. Ak chcete otvoriť aplikáciu Pomoc a technická
podpora, vyberte položky Štart > Všetky programy > Pomoc a technická podpora spoločnosti HP.
Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi softvéru Defragmentácia disku.
Používanie programu Čistenie disku
Pomocou programu Čistenie disku môžete vyhľadávať na pevnom disku nepotrebné súbory, ktoré možno
bezpečne odstrániť, aby sa uvoľnilo miesto na disku a aby mohol počítač fungovať efektívnejšie.
Postup spustenia programu Čistenie disku:
1.
Vyberte položky Štart > Ovládací panel > Systém a zabezpečenie > Nástroje na správu a potom
vyberte položku Uvoľniť miesto na disku.
2.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Používanie programu HP 3D DriveGuard (len vybrané produkty)
Program HP 3D DriveGuard chráni pevný disk jeho zaparkovaním a zastavením žiadostí o údaje
v nasledujúcich situáciách:
52
●
Počítač vám spadne.
●
Pohnete počítačom so zavretou obrazovkou, keď sa počítač napája z batérie.
Kapitola 8 Údržba
Krátko po týchto udalostiach program HP 3D DriveGuard vráti pevný disk do normálneho prevádzkového
režimu.
POZNÁMKA: Programom HP 3D DriveGuard sú chránené len interné pevné disky. Pevný disk nainštalovaný
do voliteľnej rozširujúcej základne alebo pripojený k portu USB nie je chránený prostredníctvom programu HP
3D DriveGuard.
POZNÁMKA:
DriveGuard.
Keďže disky SSD nemajú pohyblivé časti, nepotrebujú ochranu pomocou programu HP 3D
Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi softvéru HP 3D DriveGuard.
Identifikácia stavu programu HP 3D DriveGuard
Indikátor pevného disku na počítači zmenou farby signalizuje, či je pevný disk zaparkovaný v pozícii pre
primárny pevný disk alebo v pozícii pre sekundárny pevný disk (len vybrané produkty). Ak chcete zistiť, či je
pevný disk momentálne chránený alebo či je zaparkovaný, použite ikonu na pracovnej ploche systému
Windows v oblasti oznámení na paneli úloh úplne vpravo.
Aktualizácia programov a ovládačov
Spoločnosť HP odporúča pravidelnú aktualizáciu programov a ovládačov. Aktualizácie môžu vyriešiť
problémy a priniesť nové funkcie a možnosti počítača. Staršie grafické súčasti nemusia napríklad dobre
fungovať s najnovším herným softvérom. Bez najnovšieho ovládača nebudete môcť využívať všetky výhody
svojho zariadenia.
Najnovšie verzie programov a ovládačov od spoločnosti HP si môžete prevziať z webovej lokality na adrese
http://www.hp.com/support. Okrem toho sa môžete zaregistrovať, aby ste dostávali automatické
upozornenia po sprístupnení aktualizácií.
Ak chcete aktualizovať programy a ovládače, vykonajte tieto kroky:
1.
Vyberte položky Štart > Všetky programy > Windows Update.
2.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Čistenie počítača
Na bezpečné čistenie počítača používajte nasledujúce produkty:
●
Dimetylbenzyl amónium chlorid v maximálnej koncentrácii 0,3 percenta (napríklad jednorazové utierky
rôznych značiek)
●
Tekutina na čistenie skla bez obsahu alkoholu
●
Roztok vody a slabého mydla
●
Suchá čistiaca handrička z mikrovlákna alebo jelenica (handrička nevytvárajúca statickú elektrinu bez
obsahu oleja)
●
Utierky nevytvárajúce statickú elektrinu
UPOZORNENIE: Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, ktoré môžu natrvalo poškodiť počítač. Ak si nie ste
istí, či je čistiaci prostriedok pre počítač bezpečný, skontrolujte obsah produktu a ubezpečte sa, že neobsahuje
napríklad alkohol, acetón, chlorid amónny, metylénchlorid a uhľovodíky.
Vláknité materiály, ako napríklad papierové utierky, môžu poškrabať počítač. V škrabancoch sa postupne
môžu usadzovať čiastočky nečistôt a čistiace prostriedky.
Aktualizácia programov a ovládačov
53
Postupy čistenia
Na bezpečné čistenie počítača používajte postupy uvedené v tejto časti.
VAROVANIE! Nepokúšajte sa čistiť počítač, keď je zapnutý, aby sa zabránilo zásahu elektrickým prúdom
alebo poškodeniu súčastí.
1.
Vypnite počítač.
2.
Odpojte sieťové napájanie.
3.
Odpojte všetky napájané externé zariadenia.
UPOZORNENIE: Ak chcete predísť poškodeniu vnútorných súčastí, čistiace prostriedky ani tekutiny
nestriekajte priamo na povrch počítača. Kvapaliny, ktoré kvapnú na povrch, môžu natrvalo poškodiť vnútorné
súčasti.
Čistenie obrazovky
Opatrne utrite obrazovku použitím jemnej handričky nepúšťajúcej vlákna navlhčenej v čistiacom prostriedku
na sklo bez obsahu alkoholu. Pred zatvorením počítača skontrolujte, či je obrazovka suchá.
Čistenie bočných strán alebo krytu
Na čistenie bočných strán alebo krytu používajte jemnú handričku z mikrovlákna alebo jelenicu navlhčenú v
niektorom z čistiacich roztokov uvedených vyššie, prípadne použite vhodnú jednorazovú utierku.
POZNÁMKA:
Kryt počítača čistite krúživým pohybom, aby sa uľahčilo odstránenie špiny a nečistôt.
Čistenie zariadenia TouchPad, klávesnice alebo myši (len vybrané produkty)
VAROVANIE! Klávesnicu nečistite pomocou vysávača, aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom ani
k poškodeniu vnútorných súčastí. Vysávač môže zanechať na povrchu klávesnice nečistoty z domácnosti.
UPOZORNENIE:
klávesy.
Ak chcete predísť poškodeniu vnútorných súčastí, zabráňte kvapkaniu tekutín medzi
●
Na čistenie zariadenia TouchPad, klávesnice alebo myši používajte jemnú handričku z mikrovlákna alebo
jelenicu navlhčenú v niektorom z čistiacich roztokov uvedených vyššie, prípadne použite vhodnú
jednorazovú utierku.
●
Na zabránenie zlepeniu klávesov a odstránenie prachu, vlákien a čiastočiek z klávesnice použite
plechovku so stlačeným vzduchom a slamkovým nástavcom.
Cestovanie s počítačom a preprava počítača
Ak musíte s počítačom cestovať alebo ho prepraviť, použite nasledujúce tipy, aby bolo vaše zariadenie v
bezpečí.
●
●
54
Pripravte počítač na cestovanie a prepravu:
◦
Zálohujte svoje informácie na externú jednotku.
◦
Vyberte všetky disky a externé mediálne karty, ako sú pamäťové karty.
◦
Vypnite a potom odpojte všetky externé zariadenia.
◦
Vypnite počítač.
Venujte čas zálohovaniu svojich údajov. Zálohu si uložte mimo počítača.
Kapitola 8 Údržba
●
Pri cestovaní lietadlom prepravujte počítač ako príručnú batožinu. Neprepravujte ho so zvyšnou
batožinou.
UPOZORNENIE: Zabráňte pôsobeniu magnetických polí na jednotku. Medzi bezpečnostné zariadenia s
magnetickým poľom patria napríklad prechodové zariadenia na letiskách a detektory kovov.
Dopravníkové pásy na letiskách a podobné zariadenia namiesto magnetizmu pri kontrole príručnej
batožiny používajú röntgenové lúče a nepoškodzujú tak jednotky.
●
Ak plánujete používať počítač počas letu, dopredu sa u prepravcu informujte o podmienkach. Používanie
počítača počas letu závisí od rozhodnutia prepravcu.
●
Ak počítač alebo jednotku posielate poštou, použite vhodné ochranné balenie a označte ho nálepkou
„FRAGILE (KREHKÉ)“.
●
Používanie bezdrôtových zariadení môže byť v niektorých prostrediach zakázané. Môže to byť na
palubách lietadiel, v nemocniciach, pri výbušninách a v nebezpečných lokalitách. Ak si nie ste istí, ktoré
predpisy sa vzťahujú na používanie bezdrôtového zariadenia v počítači, požiadajte o povolenie používať
počítač pred jeho zapnutím.
●
Pri cestách do zahraničia sa riaďte týmito radami:
◦
Overte si colné predpisy každej krajiny/regiónu, kam cestujete.
◦
Overte si požiadavky na napájací kábel a adaptér v lokalitách, v ktorých plánujete počítač používať.
Napätie, frekvencia a typ elektrických zásuviek sa líšia.
VAROVANIE! Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodenia
zariadenia, nepokúšajte sa počítač napájať pomocou napäťového transformátora určeného pre iné
spotrebiče.
Cestovanie s počítačom a preprava počítača
55
9
Zálohovanie a obnovenie
Vo vašom počítači sa nachádzajú nástroje od spoločnosti HP a systému Windows, ktoré pomáhajú chrániť
informácie a v prípade potreby ich preberať. Tieto nástroje vám pomôžu vrátiť počítač do správneho
funkčného stavu, a to vykonaním jednoduchých krokov. V tejto časti nájdete informácie o nasledujúcich
postupoch:
●
Vytváranie obnovovacích médií a záloh
●
Obnovovanie systému
Vytváranie obnovovacích médií a záloh
Kvalita obnovenia po zlyhaní systému závisí od aktuálnosti vašej zálohy.
1.
Obnovovacie médiá HP vytvorte po úspešnej inštalácii počítača. Pri tomto postupe sa vytvorí disk DVD s
operačným systémom Windows 7 a disk DVD na obnovenie ovládačov. Disk DVD so systémom Windows
možno používať na opätovnú inštaláciu originálneho operačného systému v prípadoch poškodenia alebo
výmeny pevného disku. Pomocou disku DVD na obnovenie ovládačov nainštalujete špecifické ovládače a
aplikácie. Pozrite si časť Vytváranie obnovovacích médií pomocou nástroja HP Recovery Disc Creator
na strane 57.
2.
Použitie nástrojov Zálohovanie a obnovenie systému Windows na vykonanie nasledujúcich krokov:
●
Zálohovanie jednotlivých súborov a priečinkov
●
Zálohovanie celého pevného disku (len vybrané produkty)
●
Vytvorenie diskov na opravu systému (len vybrané produkty) pomocou nainštalovanej optickej
jednotky (len vybrané produkty) alebo voliteľnej externej optickej jednotky
●
Vytvorenie bodov obnovenia systému
POZNÁMKA: V tejto príručke nájdete opis prehľadu možností zálohovania a obnovovania. Podrobnejšie
informácie o týchto nástrojoch nájdete v aplikácii Pomoc a technická podpora. Aplikáciu Pomoc a technická
podpora môžete otvoriť výberom ponuky Štart > Pomoc a technická podpora.
POZNÁMKA: V prípade nestability systému spoločnosť HP odporúča vytlačiť postupy obnovenia a uložiť ich
na neskoršie použitie.
V prípade zlyhania systému môžete na obnovenie obsahu počítača použiť predtým zálohované súbory.
Pozrite si časť Zálohovanie údajov na strane 57.
Pokyny
56
●
Pri vytváraní obnovovacích médií alebo zálohovaní na disky môžete použiť ľubovoľný z nasledujúcich
typov diskov (kupujú sa samostatne): DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL alebo DVD±RW. Typ
použitých diskov závisí od typu použitej optickej jednotky.
●
Dbajte na to, aby bol počítač pred spustením procesu vytvárania obnovovacích médií alebo zálohovania
pripojený k sieťovému napájaniu.
Kapitola 9 Zálohovanie a obnovenie
Vytváranie obnovovacích médií pomocou nástroja HP Recovery Disc Creator
Nástroj HP Recovery Disc Creator je softvérový program, ktorý ponúka alternatívny spôsob vytvorenia
obnovovacích médií. Po úspešnom nastavení počítača môžete vytvoriť obnovovacie médiá pomocou nástroja
HP Recovery Disc Creator. Tieto obnovovacie médiá umožňujú v prípade poškodenia pevného disku opätovne
inštalovať originálny operačný systém a tiež vybraté ovládače a aplikácie. Nástroj HP Recovery Disc Creator
môže vytvoriť dva typy obnovovacích diskov DVD:
●
Disk DVD s operačným systémom Windows 7 – nainštaluje operačný systém bez ďalších ovládačov alebo
aplikácií.
●
Disk DVD na obnovenie ovládačov – nainštaluje len špecifické ovládače a aplikácie rovnakým spôsobom,
ako pomôcka HP Software Setup nainštaluje ovládače a aplikácie.
Vytvorenie obnovovacích médií
POZNÁMKA: Disk DVD s operačným systémom Windows 7 možno vytvoriť len raz. Preto možnosť
vytvorenia tohto média nebude po vytvorení disku DVD so systémom Windows k dispozícii.
Vytvorenie disku DVD so systémom Windows:
1.
Vyberte ponuku Štart > Všetky programy > Produktivita a nástroje > HP Recovery Disc Creator.
2.
Vyberte položku Disk so systémom Windows.
3.
Z rozbaľovacej ponuky vyberte jednotku na napálenie obnovovacieho média.
4.
Kliknutím na tlačidlo Vytvoriť spustite napaľovací proces.
Po vytvorení disku DVD s operačným systémom Windows 7 vytvorte disk DVD na obnovenie ovládačov:
1.
Vyberte ponuku Štart > Všetky programy > Produktivita a nástroje > HP Recovery Disc Creator.
2.
Vyberte položku Disk s ovládačmi.
3.
Z rozbaľovacej ponuky vyberte jednotku na napálenie obnovovacieho média.
4.
Kliknutím na tlačidlo Vytvoriť spustite napaľovací proces.
Zálohovanie údajov
Po úvodnom nastavení systému by ste si mali bezodkladne vytvoriť médium na opravu systému a počiatočnú
zálohu. Po pridaní nového softvéru a nových údajových súborov by ste mali pokračovať v pravidelnom
zálohovaní systému, aby sa zachovala primerane aktuálna záloha. Mali by ste tiež vytvoriť obnovovacie médiá
systému Windows (len vybrané produkty), ktoré sa používajú na naštartovanie (spustenie) počítača a opravu
operačného systému v prípade nestability alebo zlyhania systému. Počiatočná a neskoršie zálohy umožňujú
obnoviť údaje a nastavenia v prípade zlyhania.
Údaje môžete zálohovať na voliteľný externý pevný disk, sieťový disk alebo disky.
Pri zálohovaní zohľadnite tieto odporúčania:
●
Osobné súbory ukladajte do priečinka Dokumenty a tento priečinok pravidelne zálohujte.
●
Zálohujte si šablóny uložené v príslušných adresároch.
●
Prispôsobené nastavenia zobrazené v okne, na paneli s nástrojmi alebo na paneli s ponukami uložte
vytvorením snímky obrazovky s nastaveniami. Táto snímka vám môže ušetriť veľa času, keď budete
musieť znovu nastaviť svoje predvoľby.
●
Pri zálohovaní na disky každý disk po vybratí z jednotky očíslujte.
Vytváranie obnovovacích médií a záloh
57
POZNÁMKA: Podrobné pokyny týkajúce sa rôznych možností zálohovania a obnovovania nájdete
v príslušných témach aplikácie Pomoc a technická podpora. Aplikáciu Pomoc a technická podpora môžete
otvoriť výberom ponuky Štart > Pomoc a technická podpora.
POZNÁMKA: Systém Windows obsahuje funkciu Kontrola používateľských kont, ktorá zvyšuje bezpečnosť
počítača. Pri vykonávaní určitých úloh, napríklad pri inštalácii softvéru, spúšťaní pomôcok alebo zmene
nastavení systému Windows, sa môže zobraziť výzva na ich povolenie alebo na zadanie hesla. Informácie
nájdete v aplikácii Pomoc a technická podpora. Aplikáciu Pomoc a technická podpora môžete otvoriť výberom
ponuky Štart > Pomoc a technická podpora.
Vytvorenie zálohy pomocou programu Zálohovanie a obnovenie systému Windows:
POZNÁMKA:
počítača.
Proces zálohovania môže trvať viac než hodinu v závislosti od veľkosti súborov a rýchlosti
1.
Vyberte ponuku Štart > Všetky programy > Údržba > Zálohovanie a obnovenie.
2.
Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte zálohu, vytvorte obraz systému (len vybrané produkty) alebo
vytvorte systémové opravné médium (len vybrané produkty).
Obnovenie systému
V prípade zlyhania alebo nestability systému ponúka počítač tieto nástroje na obnovenie súborov:
●
Nástroje na obnovenie systému Windows: na obnovenie predtým zálohovaných údajov môžete použiť
nástroj Zálohovanie a obnovenie systému Windows. Môžete tiež použiť funkciu opravy pri spúšťaní
systému Windows a opraviť problémy, ktoré zabraňujú správnemu spusteniu systému Windows.
●
Obnovovacie nástroje f11 (len vybrané produkty): obnovovacie nástroje f11 môžete použiť na obnovenie
pôvodnej bitovej kópie pevného disku. Táto bitová kópia obsahuje operačný systém Windows
a softvérové programy nainštalované výrobcom.
POZNÁMKA: Ak nedokážete spustiť (naštartovať) počítač a nemôžete použiť médiá na opravu systému,
ktoré ste vytvorili predtým (len vybrané produkty), musíte si kúpiť médium s operačným systémom Windows
7 na opätovné spustenie počítača a opravu operačného systému. Ďalšie informácie nájdete v časti Použitie
média s operačným systémom Windows 7 na strane 60.
Použitie nástrojov na obnovenie systému Windows
Pomocou nástrojov na obnovenie systému Windows môžete:
●
obnoviť jednotlivé súbory,
●
vrátiť počítač do predchádzajúceho bodu obnovenia systému,
●
obnoviť údaje použitím obnovovacích nástrojov.
POZNÁMKA: Podrobné pokyny týkajúce sa rôznych možností obnovovania nájdete v príslušných témach
aplikácie Pomoc a technická podpora. Aplikáciu Pomoc a technická podpora môžete otvoriť výberom ponuky
Štart > Pomoc a technická podpora.
POZNÁMKA: Systém Windows obsahuje funkciu Kontrola používateľských kont, ktorá zvyšuje bezpečnosť
počítača. Pri vykonávaní určitých úloh, napríklad pri inštalácii softvéru, spúšťaní pomôcok alebo zmene
nastavení systému Windows, sa môže zobraziť výzva na ich povolenie alebo na zadanie hesla. Informácie
nájdete v aplikácii Pomoc a technická podpora. Aplikáciu Pomoc a technická podpora môžete otvoriť výberom
ponuky Štart > Pomoc a technická podpora.
Obnovenie informácií, ktoré ste predtým zálohovali:
58
Kapitola 9 Zálohovanie a obnovenie
1.
Vyberte ponuku Štart > Všetky programy > Údržba > Zálohovanie a obnovenie.
2.
Podľa pokynov na obrazovke obnovte systémové nastavenia, počítač (len vybrané produkty) alebo
súbory.
Obnovenie informácií pomocou funkcie opravy pri spúšťaní systému:
UPOZORNENIE: Niektoré možnosti Opravy pri spustení systému úplne vymažú a preformátujú diskovú
jednotku. Natrvalo sa odstránia všetky vytvorené súbory a všetok softvér nainštalovaný v počítači. Po
dokončení preformátovania proces obnovenia obnoví operačný systém, ovládače, softvér a pomôcky zo
zálohy použitej na obnovu.
1.
Ak je to možné, zálohujte si všetky osobné súbory.
2.
Ak je to možné, skontrolujte, či je dostupná oblasť systému Windows.
Ak chcete skontrolovať oblasť systému Windows, vyberte ponuku Štart > Počítač.
POZNÁMKA: Ak nie je oblasť systému Windows uvedená v zozname, operačný systém a programy sa
musia obnoviť pomocou disku DVD s operačným systémom Windows 7 a disku na obnovenie ovládačov.
Ďalšie informácie nájdete v časti Použitie média s operačným systémom Windows 7 na strane 60.
3.
Ak je oblasť systému Windows uvedená v zozname, reštartujte počítač a potom ešte pred načítaním
operačného systému Windows stlačte kláves f8.
4.
Vyberte možnosť Oprava pri spustení systému.
5.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
POZNÁMKA: Ďalšie informácie o obnovení údajov pomocou nástrojov systému Windows nájdete výberom
ponuky Štart > Pomoc a technická podpora.
Používanie obnovovacích nástrojov f11 (len vybrané produkty)
UPOZORNENIE: Použitím nástrojov f11 vymažete celý obsah pevného disku a pevný disk sa preformátuje.
Všetky vytvorené súbory a všetky programy nainštalované v počítači sa trvalo odstránia. Obnovovací nástroj
f11 preinštaluje operačný systém a programy a ovládače od spoločnosti HP, ktoré nainštaloval výrobca.
Softvér, ktorý nebol nainštalovaný výrobcom, je potrebné preinštalovať.
Obnovenie pôvodnej bitovej kópie pevného disku pomocou klávesu f11:
1.
Ak je to možné, zálohujte si všetky osobné súbory.
2.
Ak je to možné, skontrolujte, či je dostupná oblasť HP Recovery: kliknite na ponuku Štart, pravým
tlačidlom myši kliknite na položku Počítač, kliknite na položku Spravovať a potom na položku Správa
diskov.
POZNÁMKA: Ak nie je oblasť HP Recovery uvedená v zozname, operačný systém a programy sa musia
obnoviť pomocou disku s operačným systémom Windows 7 a disku na obnovenie ovládačov. Ďalšie
informácie nájdete v časti Použitie média s operačným systémom Windows 7 na strane 60.
3.
Ak je oblasť HP Recovery uvedená v zozname, reštartujte počítač a potom ešte pred načítaním
operačného systému Windows stlačte kláves f11.
4.
Keď sa na obrazovke zobrazí hlásenie „Press <F11> for recovery“ (Stlačením klávesu F11 vykonajte
obnovenie), stlačte kláves f11.
5.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Obnovenie systému
59
Použitie média s operačným systémom Windows 7
Ak nemôžete použiť obnovovacie médiá vytvorené pomocou nástroja HP Recovery Disc Creator (len vybrané
produkty), musíte si kúpiť disk DVD s operačným systémom Windows 7 na opätovné spustenie počítača a
opravu operačného systému.
Ak si chcete objednať disk DVD s operačným systémom Windows 7, navštívte webovú lokalitu spoločnosti HP.
Podporu pre USA nájdete na adrese http://www.hp.com/support. Medzinárodnú podporu nájdete na adrese
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html. Disk DVD si môžete objednať aj telefonicky na
oddelení technickej podpory. Kontaktné údaje nájdete v brožúre Worldwide Telephone Numbers (Telefónne
čísla vo svete) dodanej s počítačom.
UPOZORNENIE: Pri použití disku DVD s operačným systémom Windows 7 sa vymaže celý obsah pevného
disku a znova sa naformátuje pevný disk. Všetky vytvorené súbory a všetky programy nainštalované
v počítači sa trvalo odstránia. Po dokončení preformátovania vám proces obnovenia pomôže obnoviť
operačný systém spolu s ovládačmi, softvérom a pomôckami.
Aktivácia obnovy použitím disku DVD s operačným systémom Windows 7:
POZNÁMKA:
Tento proces môže trvať niekoľko minút.
1.
Ak je to možné, zálohujte si všetky osobné súbory.
2.
Reštartujte počítač a potom ešte pred načítaním operačného systému Windows vložte do optickej
jednotky disk DVD s operačným systémom Windows 7.
3.
Po zobrazení výzvy stlačte kláves na klávesnici.
4.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
5.
Kliknite na tlačidlo Ďalej.
6.
Vyberte položku Opraviť počítač.
7.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Po dokončení opravy počítača:
60
1.
Vysuňte disk DVD s operačným systémom Windows 7 a vložte disk DVD na obnovenie ovládačov.
2.
Najprv nainštalujte hardvér umožňujúci zapnutie ovládačov a potom nainštalujte odporúčané aplikácie.
Kapitola 9 Zálohovanie a obnovenie
10 Pomôcka Computer Setup (systém BIOS),
funkcia TPM a program HP Sure Start
Používanie pomôcky Computer Setup
Pomôcka Computer Setup alebo systém BIOS (Basic Input/Output System) riadi komunikáciu medzi všetkými
vstupnými a výstupnými zariadeniami v systéme (napríklad diskové jednotky, obrazovka, klávesnica, myš a
tlačiareň). Pomôcka Computer Setup obsahuje nastavenie pre nainštalované typy zariadení, poradie
spúšťania v počítači a veľkosť systémovej aj rozšírenej pamäte.
POZNÁMKA: Pri vykonávaní zmien v pomôcke Computer Setup postupujte veľmi opatrne. Chyby môžu
spôsobiť nesprávne fungovanie počítača.
Spustenie pomôcky Computer Setup
POZNÁMKA: Externú klávesnicu alebo myš pripojenú k portu USB možno v pomôcke Computer Setup použiť
len v prípade, ak je zapnutá podpora starších zariadení USB.
Ak chcete spustiť pomôcku Computer Setup, postupujte podľa týchto krokov:
▲
Zapnite alebo reštartujte počítač, a keď sa objaví logo spoločnosti HP, stlačte kláves f10, čím otvoríte
pomôcku Computer Setup.
Navigácia a výber položiek v pomôcke Computer Setup
●
Ak chcete vybrať ponuku alebo položku ponuky, na klávesnici použite kláves tab a klávesy so šípkami
a potom stlačte kláves enter alebo príslušnú položku vyberte pomocou polohovacieho zariadenia.
POZNÁMKA:
U tabletov bez klávesnice môžete použiť na výber položky svoj prstom.
●
Ak chcete prejsť nahor alebo nadol, vyberte šípku nahor alebo nadol v pravom hornom rohu obrazovky
alebo použite kláves so šípkou nahor alebo nadol na klávesnici.
●
Ak chcete zatvoriť otvorené dialógové okná a vrátiť sa na hlavnú obrazovku pomôcky Computer Setup,
stlačte kláves esc a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Na zatvorenie ponúk pomôcky Computer Setup použite niektorý z týchto spôsobov:
●
Zatvorenie ponúk pomôcky Computer Setup bez uloženia zmien:
V pravom dolnom rohu obrazovky vyberte ikonu Exit (Skončiť) a potom postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
– alebo –
Vyberte položku Main (Hlavné) a Ignore Changes and Exit (Ignorovať zmeny a skončiť) a potom stlačte
kláves enter.
●
Uloženie zmien a zatvorenie ponúk pomôcky Computer Setup:
V pravom dolnom rohu obrazovky kliknite na ikonu Save (Uložiť) a potom postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
– alebo –
Používanie pomôcky Computer Setup
61
Vyberte položku Main (Hlavné) a Save Changes and Exit (Uložiť zmeny a skončiť) a potom stlačte kláves
enter.
Zmeny sa prejavia po reštartovaní počítača.
Obnovenie nastavení od výrobcu v pomôcke Computer Setup
POZNÁMKA:
Obnovenie predvolených nastavení nezmení režim pevného disku.
Ak chcete pre všetky nastavenia pomôcky Computer Setup obnoviť hodnoty nastavené od výrobcu,
postupujte podľa týchto krokov:
1.
Spustite pomôcku Computer Setup. Pozrite si časť Spustenie pomôcky Computer Setup na strane 61.
2.
Vyberte položku Main (Hlavné) a potom položku Apply Factory Defaults and Exit (Použiť nastavenia
predvolené výrobcom a ukončiť).
POZNÁMKA: Na vybraných produktoch sa môže vo výbere zobrazovať položka Restore Defaults
(Obnoviť predvolené) namiesto položky Apply Factory Defaults and Exit (Použiť predvolené a skončiť).
3.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4.
Ak chcete uložiť vykonané zmeny a skončiť, vyberte ikonu Uložiť v pravom dolnom rohu obrazovky a
potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
– alebo –
Vyberte položku Main (Hlavné) a Save Changes and Exit (Uložiť zmeny a skončiť) a potom stlačte kláves
enter.
Zmeny sa prejavia po reštartovaní počítača.
POZNÁMKA:
Nastavenia hesiel a zabezpečenia sa po obnovení nastavení od výrobcu nezmenia.
Aktualizácia systému BIOS
Aktualizované verzie systému BIOS môžu byť k dispozícii na webovej lokalite spoločnosti HP.
Väčšina aktualizácií systému BIOS na webovej lokalite spoločnosti HP je v podobe skomprimovaných súborov
nazývaných balíky SoftPaq.
Niektoré prevzaté balíky obsahujú súbor s názvom Readme.txt, ktorý obsahuje informácie o inštalácii
a riešení problémov so súborom.
Zistenie verzie systému BIOS
Ak chcete určiť, či je potrebné aktualizovať pomôcku Computer Setup (BIOS), najprv zistite verziu systému
BIOS v počítači.
K informáciám o verzii systému BIOS (označuje sa aj ako dátum pamäte ROM a systém BIOS) môžete získať
prístup stlačením klávesovej skratky fn+esc (ak je spustený systém Windows) alebo prostredníctvom
pomôcky Computer Setup.
1.
Spustite pomôcku Computer Setup. Pozrite si časť Spustenie pomôcky Computer Setup na strane 61.
2.
Vyberte položku Main (Hlavné) a potom vyberte položku System Information (Systémové informácie).
3.
Ak chcete ukončiť pomôcku Computer Setup bez uloženia zmien, vyberte ikonu Exit (Skončiť) v pravom
dolnom rohu obrazovky a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
– alebo –
62
Kapitola 10 Pomôcka Computer Setup (systém BIOS), funkcia TPM a program HP Sure Start
Vyberte položku Main (Hlavné) a Ignore Changes and Exit (Ignorovať zmeny a skončiť) a potom stlačte
kláves enter.
Ak chcete skontrolovať novšie verzie systému BIOS, pozrite si Prevzatie aktualizácie systému BIOS
na strane 63.
Prevzatie aktualizácie systému BIOS
UPOZORNENIE: Počítač musí byť počas preberania a inštalácie aktualizácie systému BIOS pripojený
k spoľahlivému externému napájaniu pomocou sieťového napájacieho adaptéra, aby sa znížilo riziko
poškodenia počítača alebo neúspešnej inštalácie. Ak sa počítač napája z batérie, je pripojený k voliteľnej
rozširujúcej základni alebo k voliteľnému zdroju napájania, nepreberajte ani neinštalujte aktualizáciu systému
BIOS. Počas preberania a inštalácie dodržiavajte tieto pokyny:
Neodpájajte počítač od napájania tak, že vytiahnete napájací kábel zo sieťovej napájacej zásuvky.
Nevypínajte počítač ani neaktivujte režim spánku.
Nevkladajte, nevyberajte, nepripájajte ani neodpájajte žiadne zariadenie ani kábel.
1.
Otvorte aplikáciu Pomoc a technická podpora výberom Štart > Všetky programy > Pomoc a technická
podpora HP > HP Support Assistant.
2.
Urobte voľby pre aktualizácie.
3.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4.
V časti na preberanie súborov vykonajte tieto kroky:
a.
Identifikujte novšiu verziu systému BIOS, než je verzia, ktorá je momentálne nainštalovaná
v počítači. Poznamenajte si dátum, názov alebo iný identifikačný údaj. Tieto informácie môžete
potrebovať pri neskoršom vyhľadaní aktualizácie po jej prevzatí na pevný disk.
b.
Pri preberaní vybratej aktualizácie na pevný disk postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Poznačte si cestu k umiestneniu na pevnom disku, do ktorého sa prevezme aktualizácia systému
BIOS. Túto cestu budete potrebovať, keď budete chcieť spustiť inštaláciu aktualizácie.
POZNÁMKA: Ak pripojíte počítač k sieti, každú inštaláciu softvérových aktualizácií, najmä aktualizácií
systému BIOS, konzultujte so správcom siete.
Postupy inštalácie systému BIOS sa môžu líšiť. Postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke po
dokončení preberania. Ak sa nezobrazia žiadne pokyny, postupujte podľa týchto krokov:
1.
Vyberte ponuku Štart > Počítač.
2.
Vyberte označenie jednotky pevného disku. Typické označenie disku je Lokálny disk (C:).
3.
Na základe poznačeného umiestnenia otvorte priečinok na pevnom disku, kde sa nachádza aktualizácia.
4.
Dvakrát kliknite na súbor s príponou .exe (napríklad názovsúboru.exe).
Spustí sa inštalácia systému BIOS.
5.
Inštaláciu dokončite podľa pokynov na obrazovke.
POZNÁMKA: Keď sa na obrazovke zobrazí hlásenie o úspešnej inštalácii, môžete z pevného disku odstrániť
prevzatý súbor.
Používanie pomôcky Computer Setup
63
Zmena poradia zavádzania použitím príkazu f9
Ak chcete dynamicky vybrať spúšťacie zariadenie pre aktuálne poradie spúšťania systému, postupujte podľa
týchto krokov:
1.
Zapnite alebo reštartujte počítač, a keď sa objaví logo spoločnosti HP, stlačte kláves f9, čím otvoríte
ponuku Boot Device Options (Možnosti spúšťacieho zariadenia).
2.
Vyberte zavádzacie zariadenie a potom stlačte kláves enter.
Nastavenia systému BIOS TPM (len vybrané produkty)
DÔLEŽITÉ: Pred aktiváciou funkcie Trusted Platform Module (TPM) v tomto systéme je potrebné, aby ste sa
uistili, že použitie TPM je v súlade s príslušnými miestnymi zákonmi, predpismi a pravidlami, a ak je to
potrebné, máte všetky potrebné súhlasy alebo licencie. V prípade problémov, ktoré môžu vzniknúť pri
prevádzke alebo používaní TPM, a ktoré ohrozujú vyššie uvedené požiadavky, prevezmete plnú
zodpovednosť, úplne a výhradne. Spoločnosť HP nezodpovedá za žiadne súvisiace záväzky.
TPM poskytuje doplnkové zabezpečenie počítača. Nastavenia modulu TPM môžete upraviť v pomôcke
Computer Setup (BIOS).
POZNÁMKA:
viditeľný.
Ak nastavenie modulu TPM zmeníte na Skrytý, modul TPM nie je v operačnom systéme
Prístup k nastaveniam modulu TPM v pomôcke Computer Setup:
1.
Spustite pomôcku Computer Setup. Pozrite si časť Spustenie pomôcky Computer Setup na strane 61.
2.
Vyberte položku Security (Zabezpečenie), potom položku TPM Embedded Security (Integrované
zabezpečenie TPM) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Používanie programu HP Sure Start (len vybrané produkty)
Vybrané modely počítačov sú nakonfigurované s programom HP Sure Start, čo je technológia, ktorá sústavne
sleduje systém BIOS počítača a zisťuje útoky alebo poškodenia. Ak je systém BIOS poškodený alebo
napadnutý, program HP Sure Start automaticky bez zásahu používateľa obnoví systém BIOS do
predchádzajúceho bezpečného stavu.
Program HP Sure Start je nakonfigurovaný a už povolený, takže väčšina používateľov môže používať program
HP Sure Start v predvolenej konfigurácii. Skúsení používatelia si môžu predvolenú konfiguráciu prispôsobiť.
Ak potrebujete najnovšiu dokumentáciu, prejdite na lokalitu http://www.hp.com/support a vyberte svoju
krajinu. Vyberte položku Ovládače a súbory na prevzatie a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
64
Kapitola 10 Pomôcka Computer Setup (systém BIOS), funkcia TPM a program HP Sure Start
11 Používanie nástroja HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics je rozhranie UEFI, ktoré umožňuje spúšťať diagnostické testy na určenie, či
hardvér počítača funguje správne. Tento nástroj sa spúšťa mimo operačného systému, aby rozlíšil chyby
hardvéru od problémov, ktoré spôsobuje operačný systém alebo iné softvérové súčasti.
Keď nástroj HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) zistí poruchu, ktorá vyžaduje výmenu hardvéru, vygeneruje
24-miestny identifikačný kód chyby. Tento identifikačný kód môže byť poskytnutý ako pomoc na určenie
postupu pri oprave problému.
POZNÁMKA: Ak chcete spustiť diagnostiku na polohovateľnom počítači, počítač musí byť v režime
notebooku a musíte používať pripojenú klávesnicu.
Ak chcete spustiť nástroj HP PC Hardware Diagnostics (UEFI), postupujte podľa týchto krokov:
1.
Zapnite alebo reštartujte počítač a krátko stlačte kláves esc.
2.
Stlačte kláves f2.
Systém BIOS prehľadá tri umiestnenia diagnostických nástrojov v nasledujúcom poradí:
a.
Pripojená jednotka USB
POZNÁMKA: Informácie o prevzatí nástroja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na jednotku USB
nájdete v časti Prevzatie nástroja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) do zariadenia USB
na strane 65.
3.
b.
Pevný disk
c.
Systém BIOS
Po otvorení diagnostického nástroja vyberte typ diagnostického testu, ktorý chcete spustiť, a potom
postupujte podľa pokynov na obrazovke.
POZNÁMKA:
Ak musíte diagnostický test zastaviť, stlačte kláves esc.
Prevzatie nástroja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) do
zariadenia USB
POZNÁMKA: Pokyny na prevzatie nástroja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) sa poskytujú iba v angličtine a
na preberanie a vytváranie prostredia na podporu HP UEFI musíte použiť systém Windows, pretože sa
ponúkajú len súbory .exe.
Existujú dve možnosti prevzatia nástroja HP PC Hardware Diagnostics na zariadenie USB.
Prevzatie najnovšej verzie UEFI
1.
Prejdite na lokalitu http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Zobrazí sa Domovská stránka HP PC
Diagnostics.
2.
Kliknite na prepojenie Prevziať v časti HP PC Hardware Diagnostics a potom vyberte možnosť Spustiť.
Prevzatie nástroja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) do zariadenia USB
65
Prevzatie ktorejkoľvek verzie UEFI pre konkrétny produkt
1.
Prejdite na lokalitu http://www.hp.com/support a potom vyberte svoju krajinu. Zobrazí sa stránka
podpory spoločnosti HP.
2.
Kliknite na položku Drivers & Downloads (Ovládače a súbory na prevzatie).
3.
Na nájdenie svojho produktu využite uvedené kategórie.
– alebo –
Kliknutím na položku Find Now (Vyhľadať) umožnite spoločnosti HP, aby váš produkt zistila automaticky.
66
4.
Vyberte svoj počítač a potom príslušný operačný systém.
5.
V časti Diagnostic (Diagnostika) postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyberte a prevezmite
požadovanú verziu UEFI.
Kapitola 11 Používanie nástroja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
12 Špecifikácie
Príkon
Informácie o napájaní uvedené v tejto časti môžu byť užitočné, ak plánujete so svojím počítačom cestovať do
zahraničia.
Počítač je napájaný jednosmerným prúdom, ktorý môže dodávať striedavý (sieťový) alebo jednosmerný
napájací zdroj. Sieťový napájací zdroj musí mať menovité napätie 100 – 240 V, 50 – 60 Hz. Aj keď počítač
môžete napájať zo samostatného jednosmerného napájacieho zdroja, odporúča sa napájať ho iba zo
sieťového napájacieho adaptéra alebo jednosmerného napájacieho zdroja, ktorý dodala spoločnosť HP a
schválila ho na použitie s týmto počítačom.
Počítač môžete napájať z jednosmerného napájacieho zdroja, ktorý spĺňa nasledujúce špecifikácie.
Príkon
Menovité hodnoty
Prevádzkové napätie a prúd
19,5 V pri jednosmernom prúde 10,3 A – 200 W, tenký adaptér
POZNÁMKA: Tento produkt je navrhnutý pre systémy napájania zariadení informačných technológií v
Nórsku s efektívnou hodnotou fázového napätia neprevyšujúcou 240 V rms.
POZNÁMKA:
systému.
Informácie o prevádzkovom napätí a prúde počítača možno nájsť na regulačnom štítku
Prevádzkové prostredie
Faktor
Metrická sústava
USA
Prevádzková (zapisovanie na optický disk)
5 °C až 35 °C
41 °F až 95 °F
Neprevádzková
–20 °C až 60 °C
–4 °F až 140 °F
Prevádzková
10 % až 90 %
10 % až 90 %
Neprevádzková
5 % až 95 %
5 % až 95 %
Prevádzková
–15 m až 3 048 m
–50 stôp až 10 000 stôp
Neprevádzková
–15 m až 12 192 m
–50 stôp až 40 000 stôp
Teplota
Relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)
Maximálna nadmorská výška (bez pretlaku)
Príkon
67
13 Elektrostatický výboj
Elektrostatický výboj je uvoľnenie statickej elektriny pri kontakte dvoch objektov, napríklad elektrický šok,
ktorý vás zasiahne pri chôdzi po koberci alebo dotyku kovovej kľučky.
Výboj statickej elektriny z prstov alebo iných vodičov elektrostatickej elektriny môže poškodiť elektronické
súčasti.
Ak chcete zabrániť poškodeniu počítača a jednotky alebo strate údajov, dodržiavajte tieto pokyny:
68
●
Ak sa v pokynoch na odstránenie alebo inštaláciu uvádza, že musíte odpojiť počítač, najskôr sa
ubezpečte, že je správne uzemnený.
●
Súčasti pred inštaláciou uchovávajte v antistatickom obale.
●
Nedotýkajte sa kolíkov, vedenia ani obvodu. Manipuláciu s elektronickými súčasťami obmedzte na
minimum.
●
Nepoužívajte nástroje s magnetickým poľom.
●
Pred manipuláciou so súčasťami vybite statickú elektrinu tak, že sa dotknete nenatretého kovového
povrchu.
●
Súčasť vložte po odinštalovaní do antistatického obalu.
Kapitola 13 Elektrostatický výboj
14 Zjednodušenie ovládania
Spoločnosť HP navrhuje, vyrába a umiestňuje na trh výrobky a služby, ktoré môže používať ktokoľvek vrátane
osôb s postihnutím, či už ide o výrobky použiteľné samostatne, alebo s príslušnými asistenčnými
technológiami.
Podporované asistenčné technológie
Produkty HP podporujú širokú škálu asistenčných technológií operačného systému a môžu byť
nakonfigurované na prácu s ďalšími asistenčnými technológiami. Použite funkciu vyhľadávania na svojom
zariadení a vyhľadajte ďalšie informácie o asistenčných funkciách.
POZNÁMKA: Ďalšie informácie o konkrétnej asistenčnej technológii výrobku vám poskytne zákaznícka
podpora spoločnosti HP pre tento výrobok.
Získanie podpory pre zjednodušenie ovládania
Neustále sa snažíme vylaďovať zjednodušenie ovládania našich výrobkov a služieb a vítame odozvu od
používateľov. Ak máte problém s výrobkom alebo nám chcete niečo oznámiť o funkciách zjednodušenia
ovládania, ktoré vám pomáhajú, obráťte sa na nás na telefónnom čísle +1 (888) 259-5707 od pondelka do
piatka od 14:00 do 5:00 hod. SEČ. Ak ste nepočujúci alebo slabo počujete, používate aplikáciu TRS/VRS/
WebCapTel a potrebujete technickú podporu, prípadne máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania,
obráťte sa na nás na telefónnom čísle +1 (877) 656-7058 od pondelka do piatka od 14:00 do 5:00 hod. SEČ.
POZNÁMKA:
Technická podpora je k dispozícii len v angličtine.
Podporované asistenčné technológie
69
Register
A
aktualizácia programov
a ovládačov 53
antény siete WLAN, identifikácia 7
antény siete WWAN, identifikácia 7
antivírusový softvér 49
B
batéria
likvidácia 38
nízke úrovne nabitia batérie 36
odstránenie 37
úspora energie 38
vybíjanie 36
výmena 38
zobrazenie zostávajúceho stavu
nabitia 36
bezdrôtová sieť (WLAN)
funkčný dosah 20
pripojenie 20
pripojenie k firemnej sieti WLAN
20
pripojenie k verejnej sieti WLAN
20
bezdrôtové antény, identifikácia 7
C
certifikačný štítok bezdrôtových
zariadení 17
cestovanie s počítačom 17, 54
Computer Setup
heslo funkcie DriveLock 45
heslo správcu systému BIOS 43
navigácia a výber položiek 61
obnovenie nastavení od
výrobcu 62
Č
čistenie počítača 53
čítač pamäťových kariet,
identifikácia 7
čitateľné médiá 34
70
Register
D
disk DVD na obnovenie ovládačov,
použitie na obnovenie 60
vytvorenie 57
disk DVD s operačným systémom
Windows 7
použitie na obnovenie 60
vytvorenie 57
dôležité aktualizácie, softvér 50
DriveLock
aktivovanie 46
deaktivovanie 47
E
elektrostatický výboj 68
externé sieťové napájanie,
používanie 39
G
Gestá zariadenia TouchPad
posúvanie dvoma prstami 25
ťuknutie dvoma prstami 25
gestá zariadenia TouchPad a
dotykovej obrazovky
stiahnutie/priblíženie dvoma
prstami 24
ťuknutie 24
gesto stiahnutia/priblíženia dvoma
prstami zariadenia TouchPad a
dotykovej obrazovky 24
gesto ťuknutia zariadenia TouchPad a
dotykovej obrazovky 24
gesto zariadenia TouchPad ťuknutím
dvomi prstami 25
gesto zariadenie TouchPad –
posúvanie dvoma prstami 25
H
HDMI, konfigurácia zvuku 29
heslá
DriveLock 45
používateľ 42
správca 42
správca systému BIOS 43
heslo funkcie DriveLock
nastavenie 46
popis 45
zadanie 48
zmena 49
heslo používateľa 42
heslo správcu 42
hlavné heslo funkcie DriveLock
zmena 49
HP 3D DriveGuard 52
HP Client Security 50
HP Kontrola stavu batérie 35
HP Mobile Connect 21
HP Recovery Disc Creator, použitie
57
HP Touchpoint Manager 50
I
indikátor batérie 6, 15
indikátor bezdrôtového rozhrania 9,
15, 18
indikátor funkcie caps lock,
identifikácia 9
indikátor funkcie num lock 9
indikátor integrovanej webovej
kamery, identifikácia 7
indikátor pevného disku,
identifikácia 15
indikátor stlmenia hlasitosti
mikrofónu, identifikácia 9
indikátor webovej kamery,
identifikácia 7
indikátory
batéria 6, 15
bezdrôtové rozhranie 9, 15
caps lock 9
napájanie 9, 15
num lock 9
pevný disk 15
sieťový konektor RJ-45 6
stlmenie hlasitosti mikrofónu 9
webová kamera 7
zariadenie TouchPad 10
indikátory napájania 9, 15
indikátory sieťového konektora
RJ-45, identifikácia 6
indikátor zariadenia TouchPad,
identifikácia 10
interné mikrofóny, identifikácia 7
K
karta SIM
vloženie 17
karta Smart Card
otvor 5
kláves esc, identifikácia 12
kláves fn, identifikácia 12
klávesnica
štandardná numerická 12
klávesové skratky
používanie 12
režim spánku 12
kláves s logom systému Windows,
identifikácia 12
klávesy
esc 12
fn 12
kláves s logom systému
Windows 12
kombinovaný konektor výstupu
zvuku (slúchadlá)/vstupu zvuku
(mikrofón), identifikácia 5
konektor, napájací 6
konektory
kombinovaný konektor výstupu
zvuku (slúchadlá)/vstupu zvuku
(mikrofón) 5
sieť 6
sieťový konektor RJ-45 6
kritická úroveň nabitia batérie 33
Ĺ
ľavé tlačidlo polohovacej páčky,
identifikácia 8
M
médium jednotky 34
médium s operačným systémom
Windows 7
použitie na obnovenie 60
vytvorenie 57
Miracast 31
N
nabíjací (napájaný) port USB 3.0,
identifikácia 6
napájací konektor, identifikácia 6
napájanie
batéria 35
možnosti 33
úspora 38
napájanie z batérie 35
nastavenia TPM 64
nastavenia zvuku, používanie 27
nastavenie možností napájania 33
nastavenie ochrany heslom pri
prebudení 35
nástroj HP PC Hardware Diagnostics
(UEFI)
používanie 65
názov a číslo produktu, počítač 16
nízka úroveň nabitia batérie 36
O
oblasť HP Recovery
kontrola dostupnosti 59
použitie na obnovenie 59
obnova pevného disku 59
obnovenie, systém 58
obnovenie pevného disku 59
obnovovacia oblasť disku 59
obnovovacie médiá, použitie na
obnovenie 60
obnovovacie médiá, vytvorenie 57
obnovovacie nástroje 56
obnovovacie nástroje, systém
Windows 58
obnovovací nástroj f11 59
Oprava pri spustení systému,
použitie 58
Oprava pri spustení systému
Windows, použitie 58
otvor na vyliatie tekutiny,
identifikácia 14
otvor pre bezpečnostné lanko,
identifikácia 6
otvory
bezpečnostné lanko 6
karta Smart Card 5
ovládacie prvky bezdrôtovej
komunikácie
operačný systém 18
tlačidlo 18
P
pamäťová karta 34
pamäťový modul
identifikácia 14
pevný disk, identifikácia 14
podpora starších zariadení, USB 61
podpora starších zariadení USB 61
polohovacia páčka 8
pomôcka Setup Utility
navigácia a výber položiek 61
obnovenie nastavení od
výrobcu 62
Port HDMI
pripojenie 28
port HDMI, identifikácia 5
port pre externý monitor 5, 28
port Thunderbolt, pripojenie 30
port USB 3.0 5, 6
port VGA, pripojenie 28
porty
externý monitor 5, 28
HDMI 5, 28
Miracast 31
nabíjací (napájaný) port USB 3.0
6
Thunderbolt 30
USB Type-C (s podporou rozhrania
Thunderbolt-3) 5
VGA 28
porty USB, identifikácia 5, 6
používanie
externé sieťové napájanie 39
úsporné režimy napájania 33
používanie nastavení zvuku 27
používanie zariadenia TouchPad 24
preprava počítača 54
prevádzkové prostredie 67
príkon 67
pripojenie k firemnej sieti WLAN 20
pripojenie k sieti WLAN 20
pripojenie k verejnej sieti WLAN 20
R
regulačné informácie
certifikačné štítky bezdrôtových
zariadení 17
regulačný štítok 17
reproduktory
pripojenie 26
reproduktory, identifikácia 15
Register
71
režim dlhodobého spánku
aktivovanie 34
ukončenie 34
režim spánku
aktivovanie 34
ukončenie 34
S
sériové číslo 16
sériové číslo, počítač 16
servisné štítky, umiestnenie 16
sieťový konektor, identifikácia 6
sieťový konektor RJ-45,
identifikácia 6
sieťový napájací adaptér,
testovanie 40
slúchadlá, pripojenie 26
slúchadlá s mikrofónom, pripojenie
27
snímač odtlačkov prstov 50
snímač odtlačkov prstov,
identifikácia 11
softvér
antivírusový 49
brána firewall 49
Čistenie disku 52
Defragmentácia disku 52
dôležité aktualizácie 50
HP 3D DriveGuard 52
softvér brány firewall 49
softvér Čistenie disku 52
softvér Defragmentácia disku 52
spodná strana 17
starostlivosť o počítač 53
súčasti
ľavá strana 6
obrazovka 7
pravá strana 5
predná strana 15
spodná strana 14
vrchná strana 8
Sure Start
používanie 64
systém BIOS
aktualizácia 62
prevzatie aktualizácie 63
zistenie verzie 62
systém GPS 21
systém nereaguje 33
72
Register
Š
štandardná numerická klávesnica,
identifikácia 12
štítky
Bluetooth 17
certifikácia bezdrôtových
zariadení 17
regulačný 17
sériové číslo 16
servisný 16
WLAN 17
štítok zariadenia Bluetooth 17
štítok zariadenia siete WLAN 17
T
testovanie sieťového napájacieho
adaptéra 40
tlačidlá
ľavé tlačidlo zariadenia
TouchPad 8
napájanie 11, 33
pravé tlačidlo polohovacej
páčky 9
pravé tlačidlo zariadenia
TouchPad 9
stredné tlačidlo polohovacej
páčky 9
stredné tlačidlo zariadenia
TouchPad 9
zapnutie/vypnutie zariadenia
TouchPad 8
tlačidlo bezdrôtového rozhrania 18
tlačidlo napájania 33
tlačidlo napájania, identifikácia 11
U
údržba
aktualizácia programov
a ovládačov 53
Čistenie disku 52
Defragmentácia disku 52
HP 3D DriveGuard 52
USB Type-C port (port s podporou
rozhrania Thunderbolt-3),
identifikácia 5
úspora, energia 38
úsporné režimy napájania 33
V
vetracie otvory, identifikácia
video 27
14
vyhľadanie informácií
hardvér 4
softvér 4
vypínač, napájanie 33
vypínač napájania 33
vypínač zariadenia TouchPad,
identifikácia 8
vypnutie 33
vypnutie počítača 33
W
webová kamera 7
používanie 26
webová kamera, identifikácia
7
Z
zálohovacie nástroje 56
zálohovanie a obnovenie 58
zálohy
obnovenie 58
vytvorenie 57
zapisovateľné médiá 34
zariadenia s vysokým rozlíšením,
pripojenie 28, 31
Zariadenie Bluetooth 18, 21
zariadenie siete WLAN 17
zariadenie siete WWAN 18, 20
zariadenie TouchPad
tlačidlá 8
Zariadenie TouchPad
používanie 24
zjednodušenie ovládania 69
zóna zariadenia TouchPad
identifikácia 8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising