Samsung Camcorder Accessories VP-D26 User manual

Samsung Camcorder Accessories VP-D26 User manual
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 101
ENGLISH
CZECH
Digital Video Camcorder
Digitální videokamera
VP-D26/D26i
AF
CCD
VP-D26/D26i
Auto Focus
START/
STOP
Charge Coupled Device
SELF
TIME
R
PHO
SEA TO
RCH
PHO
TO
ZER
MEM O
ORY
A.DU
B
DISP
LAY
DATE/
TIME
AF
Automatické zaostfiování
CCD
Optick˘ snímací modul
(s nábojovou vazbou)
LCD
Displej z tekut˘ch
krystalÛ
SLOW
X2
LCD
Liquid Crystal Display
F.AD
V
UÏivatelská pfiíruãka
Owner’s Instruction Book
Before operating the unit, please read this
instruction book thoroughly, and retain it for
future reference.
This product meets the intent of
Directive 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.
ELECTRONICS
Pfied pouÏitím videokamery si prosím dÛkladnû
pfieãtûte pokyny v této pfiíruãce a uschovejte ji
pro pozdûj‰í pouÏití.
Tento v˘robek je v souladu se smûrnicemi
89/336 CEE, 73/23 CEE a 93/68 CEE.
AD68-00659H
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 2
ENGLISH
Contents
CZECH
Obsah
Notes and Safety Instructions .................................... 6
Poznámky a bezpeãnostní pokyny .............................. 6
Getting to Know Your Camcorder ........................... 11
Seznámení s va‰í videokamerou................................ 11
Features .............................................................................................................. 11
Accessories Supplied with camcorder ............................................................... 12
Front & Left View ................................................................................................ 13
Left side View ...................................................................................................... 14
Right & Top View ................................................................................................ 15
Rear & Bottom View ........................................................................................... 16
Remote control ................................................................................................... 17
OSD (On Screen Display in CAMERA and PLAYER modes) .......................... 18
OSD (On Screen Display in M.REC and M.PLAY modes) ............................... 19
Turning the OSD on/off (On Screen Display) ............................................. 19
Vlastnosti ............................................................................................................. 11
Pfiíslu‰enství dodávané s videokamerou ............................................................ 12
Pohled zepfiedu & zleva....................................................................................... 13
Pohled zleva......................................................................................................... 14
Pohled zprava & shora ........................................................................................ 15
Pohled zezadu & zespodu .................................................................................. 16
Dálkov˘ ovladaã .................................................................................................. 17
OSD (Údaje zobrazené v hledáãku/na obrazovce
v reÏimech CAMERA a PLAYER) .............................................................. 18
OSD (Údaje v hledáãku/na obrazovce v reÏimech M.REC/M.PLAY)................ 19
Zapnutí a vypnutí zobrazení údajÛ v hledáãku (OSD) ............................... 19
Preparation .............................................................. 20
How to use the Remote Control ....................................................................... 20
Battery Installation for the Remote Control ................................................. 20
Self Record using the Remote Control ....................................................... 20
Lithium Battery Installation .................................................................................. 21
Adjusting the Hand Strap .................................................................................. 22
Hand strap .................................................................................................... 22
Shoulder strap ............................................................................................... 22
Connecting a Power Source .............................................................................. 23
To use the AC Power adapter and DC Cable ............................................ 23
To select the CAMCORDER mode ...............................................................23
Using the Lithium Ion Battery Pack .................................................................. 24
Charging the Lithium Ion Battery Pack ....................................................... 24
Table of continuous recording time based on model and battery type .... 25
Battery level display ..................................................................................... 26
Inserting and Ejecting a Cassette ..................................................................... 27
Pfiíprava .................................................................... 20
Jak pouÏívat dálkov˘ ovladaã ............................................................................. 20
VloÏení baterie do dálkového ovladaãe ...................................................... 20
Záznam sebe sama s pouÏitím dálkového ovladaãe. ................................ 20
Instalace lithiové baterie ...................................................................................... 21
PfiizpÛsobení pfiídrÏného fiemínku ....................................................................... 22
PfiídrÏn˘ fiemínek ......................................................................................... 22
Ramenní popruh ......................................................................................... 22
Pfiipojení napájecího zdroje ................................................................................. 23
PouÏití síÈového adaptéru a DC kabelu ...................................................... 23
V˘mûr reÏimu CAMERA (CAMCORDER) ................................................. 23
PouÏívání Lithium-Ionové akumulátorové baterie............................................... 24
Nabíjení Lithium-Ionové baterie ................................................................. 24
Tabulka doby nepfietrÏitého záznamu podle modelu a typu baterie ......... 25
Displej stavu nabití baterie .......................................................................... 26
VloÏení a vyjmutí kazety . .................................................................................... 27
BASIC Recording ..................................................... 28
Základní postupy záznamu ....................................... 28
Making your First Recording .............................................................................. 28
Record Search (REC SEARCH) ................................................................. 29
Hints for Stable Image Recording ...................................................................... 30
Recording with the LCD monitor ................................................................. 30
Recording with the Viewfinder .................................................................... 30
Adjusting the LCD ............................................................................................. 31
Using the VIEWFINDER ................................................................................... 32
Adjusting the Focus ..................................................................................... 32
Playing back a tape you have recorded on the LCD ........................................ 33
Adjusting the LCD during PLAY .................................................................. 34
2
Pofiízení va‰eho prvního záznamu ..................................................................... 28
Funkce Record Search ............................................................................... 29
Rady pro pofiízení stabilního obrazového záznamu .......................................... 30
Záznam s pouÏitím LCD monitoru.............................................................. 30
Záznam s pouÏitím hledáãku ..................................................................... 30
Nastavení LCD monitoru .................................................................................... 31
PouÏívání hledáãku.............................................................................................. 32
Zaostfiování .................................................................................................. 32
Pfiehrávání záznamu z kazety na LCD monitoru................................................ 33
Nastavení LCD monitoru bûhem pfiehrávání.............................................. 34
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 3
ENGLISH
CZECH
Contents
Obsah
Controlling Sound from the Speaker ................................................................ 34
Ovládání hlasitosti zvuku z vestavûného reproduktoru ...................................... 34
Advanced Recording ................................................ 35
Pokroãilé postupy záznamu ...................................... 35
Use of various Functions .................................................................................... 35
Setting menu items ...................................................................................... 35
Set the camcorder to CAMERA or PLAYER mode and
M.REC or M.PLAY mode.............................................................................. 35
Availability of functions in each mode ......................................................... 36
CLOCK SET ................................................................................................ 37
REMOCON .................................................................................................. 38
BEEP SOUND ............................................................................................. 39
SHUTTER SOUND ..................................................................................... 40
DEMONSTRATION .................................................................................... 41
PROGRAM AE ............................................................................................ 42
Setting the PROGRAM AE .......................................................................... 43
WHT. BALANCE (WHITE BALANCE) ........................................................ 44
Zooming In and Out with DIGITAL ZOOM ................................................. 45
Zooming In and Out ..................................................................................... 45
Digital Zoom ................................................................................................ 46
DIS (Digital Image Stabilizer) ....................................................................... 47
DSE (Digital Special Effects) SELECT ........................................................ 48
Selecting an effect ........................................................................................ 49
REC MODE ................................................................................................. 50
AUDIO MODE ............................................................................................. 51
WIND CUT .................................................................................................. 52
DATE/TIME ................................................................................................. 53
TV DISPLAY ................................................................................................ 54
Using Quick Menu ............................................................................................. 55
Setting the Quick menu ............................................................................... 56
SHUTTER SPEED & EXPOSURE ............................................................ 57
SLOW SHUTTER(Low Shutter Speed) ............................................................ 58
EASY Mode (for Beginners) ............................................................................... 59
MF/AF (Manual Focus/Auto Focus) ................................................................... 60
Auto Focusing .............................................................................................. 60
Manual Focusing .......................................................................................... 60
BLC (Back Light Compensation) ........................................................................ 61
Fade In and Out .................................................................................................. 62
To Start Recording ....................................................................................... 62
To Stop Recording (use FADE IN / FADE OUT) ........................................ 62
Audio dubbing .................................................................................................... 63
Dubbing sound. ............................................................................................. 63
Dubbed Audio Playback ............................................................................... 64
PouÏívání rÛzn˘ch funkcí..................................................................................... 35
Nastavení poloÏek z nabídky ...................................................................... 35
Nastavení kamery do reÏimu CAMERA nebo PLAYER a
M.REC nebo M.PLAY ................................................................................. 35
Dostupnost funkcí v jednotliv˘ch reÏimech ................................................ 36
CLOCK SET (nastavení hodin)................................................................... 37
REMOCON.................................................................................................. 38
BEEP SOUND (zvukov˘ signál) ................................................................. 39
SHUTTER SOUND (zvuk závûrky) ............................................................ 40
DEMONSTRATION (ukázka)...................................................................... 41
PROGRAM AE............................................................................................ 42
Nastavení Programu AE ............................................................................. 43
WHT.BALANCE (vyváÏení bílé) ................................................................. 44
Transfokace k objektu a od objektu (DIGITAL ZOOM) ............................. 45
Transfokace k objektu a od objektu ........................................................... 45
DIGITAL ZOOM (digitální transfokace) ..................................................... 46
DIS (digitální stabilizátor obrazu) ............................................................... 47
DSE SELECT (volba speciálních digitálních efektÛ).................................. 48
Volba efektu................................................................................................. 49
REC MODE (reÏim záznamu)..................................................................... 50
AUDIO MODE (reÏim zvuku) ..................................................................... 51
WIND CUT (funkce potlaãení hluku vûtru pfii záznamu) ........................... 52
DATE/TIME (datum/ãas)............................................................................. 53
TV DISPLAY................................................................................................ 54
PouÏití funkce Quick Menu (rychlá nabídka) ...................................................... 55
Nastavení v nabídce Quick Menu ............................................................... 56
SHUTTER SPEED & EXPOSURE (rychlost závûrky & clona) ................ 57
SLOW SHUTTER (nízká rychlost závûrky) ........................................................ 58
ReÏim EASY (pro zaãáteãníky) .......................................................................... 59
MF/AF (manuální/automatické zaostfiování) ..................................................... 60
Automatické zaostfiování ............................................................................ 60
Manuální zaostfiování .................................................................................. 60
BLC (kompenzace protisvûtla) ........................................................................... 61
Funkce Fade In a Fade Out (zatmívání a roztmívání) ....................................... 62
Zahájení záznamu ....................................................................................... 62
Zastavení záznamu (s pouÏitím funkce FADE IN / FADE OUT) ............... 62
Audio dabing ........................................................................................................ 63
Dabování zvuku ........................................................................................... 63
Pfiehrávání dabovaného zvukového záznamu ........................................... 64
3
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 4
ENGLISH
Contents
Obsah
PHOTO Image Recording .................................................................................. 65
Searching for a PHOTO picture .................................................................. 65
NIGHT CAPTURE (0 lux recording) ................................................................... 66
POWER NIGHT CAPTURE................................................................................ 67
Using the VIDEO LIGHT ..................................................................................... 68
Various Recording Techniques .......................................................................... 69
PHOTO Image Recording (Záznam obrázku).................................................... 65
Vyhledávání obrázku ................................................................................... 65
Funkce NIGHT CAPTURE (záznam pfii osvûtlení 0 luxÛ).................................. 66
Funkce POWER NIGHT CAPTURE................................................................... 67
PouÏití Video Blesku............................................................................................ 68
Dal‰í techniky záznamu....................................................................................... 69
Playback ................................................................... 70
Pfiehrávání................................................................. 70
Tape Playback .................................................................................................... 70
Playback on the LCD ................................................................................... 70
Playback on a TV monitor ............................................................................ 70
Connecting to a TV which has Audio Video input jacks ............................. 70
Connecting to a TV which has no Audio and Video input jacks ................ 71
Playback ....................................................................................................... 71
Various Functions while in PLAYER mode ....................................................... 72
Playback pause ............................................................................................ 72
Picture search (Forward/Reverse) ............................................................... 72
Slow playback (Forward/Reverse) ............................................................... 72
Frame advance (To play back frame by frame) .......................................... 73
X2 Playback (Forward/Reverse ) ................................................................. 73
ZERO MEMORY ............................................................................................... 74
PB DSE (Playback Digital Special Effects) ....................................................... 75
PB ZOOM .......................................................................................................... 76
Pfiehrávání kazety ................................................................................................ 70
Pfiehrávání na LCD monitoru ...................................................................... 70
Pfiehrávání na TV monitoru......................................................................... 70
Pfiipojení k TV pfiijímaãi vybavenému vstupními konektory Audio/Video .. 70
Pfiipojení k TV pfiijímaãi, kter˘ není vybaven vstupy Audio a Video .......... 71
Pfiehrávání ................................................................................................... 71
RÛzné funkce v reÏimu PLAYER ........................................................................ 72
Pauza pfii pfiehrávání ................................................................................... 72
Vyhledávání obrazu (pfii pfievíjení vpfied/vzad) ........................................... 72
Zpomalené pfiehrávání (vpfied/vzad)........................................................... 72
Pfiehrávání po snímcích (zpûtné pfiehrávání po snímcích)......................... 73
Pfiehrávání dvojnásobnou rychlostí (X2) (vpfied/vzad) ............................... 73
Tlaãítko pamûti ZERO MEMORY........................................................................ 74
PB DSE (pfiehrávání s digitálními efekty)............................................................ 75
PB ZOOM (pfiehrávání se zvût‰ením obrazu) .................................................... 76
Recording in PLAYER mode (VP-D26i only) .................. 77
Záznam v reÏimu PLAYER (pouze modely VP-D26i) .......... 77
IEEE 1394 Data Transfer .......................................... 78
Pfienos dat pfies rozhraní IEEE 1394............................. 78
Transferring IEEE1394 (i.LINK)-DV standard data connections ...................... 78
Connecting to a DV device .......................................................................... 78
Connecting to a PC ...................................................................................... 78
System requirements ................................................................................... 79
Recording with a DV connection cable (VP-D26i only) ............................... 79
Pfienos pomocí rozhraní IEEE 1394 (i.Link) standardní pfiipojení pro pfienos DV dat .....................................................78
Pfiipojení k DV zafiízení ................................................................................ 78
Pfiipojení k PC ............................................................................................. 78
PoÏadavky na systém ................................................................................ 79
Záznam s propojovacím DV kabelem (pouze modely VP-D26i) .............. 79
USB interface ........................................................... 80
Transferring a Digital Image through a USB Connection ................................. 80
System Requirements ........................................................................................ 80
Installing DVC Media 5.0 Program ..................................................................... 81
Connecting to a PC ............................................................................................ 82
Digital Still Camera mode......................................... 83
4
CZECH
MEMORY STICK ................................................................................................ 83
Memory Stick Functions................................................................................ 83
Rozhraní USB............................................................ 80
Pfienos digitálního obrazu pfies USB port ........................................................... 80
PoÏadavky na systém.......................................................................................... 80
Instalace programu DVC Media 5.0.................................................................... 81
Pfiipojení k PC ...................................................................................................... 82
ReÏim digitálního fotoaparátu................................... 83
Karta Memory Stick ............................................................................................. 83
Funkce karty Memory Stick......................................................................... 83
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 5
ENGLISH
CZECH
Contents
Obsah
Inserting and ejecting the Memory Stick ..................................................... 84
Structure of folders and files on the Memory Stick (Still image) ................ 85
Image Format ............................................................................................... 85
Selecting the CAMCORDER mode ................................................................... 85
Selecting the image quality ................................................................................ 86
Select the image quality .............................................................................. 86
Number of images on the Memory Stick ..................................................... 86
Recording Still images to a Memory Stick in M.REC Mode ............................. 87
Recording images to a Memory Stick ......................................................... 87
Recording an image from a cassette as a still image ................................ 88
Viewing Still images ............................................................................................ 89
To view a Single image................................................................................. 89
To view a slide show ..................................................................................... 89
To view the Multi Screen............................................................................... 90
Copying still images from a cassette to Memory Stick ...................................... 91
Marking images for printing ................................................................................ 92
Protection from accidental erasure ..................................................................... 93
Deleting Still images ........................................................................................... 94
Formatting the Memory Stick ............................................................................. 95
Attention ........................................................................................................ 95
MPEG REC ......................................................................................................... 96
MPEG PB ........................................................................................................... 97
VloÏení a vysunutí karty Memory Stick .......................................................... 84
Struktura sloÏek a souborÛ na kartû Memory Stick (Statické obrázky) ........ 85
Formát obrázku............................................................................................... 85
Volba reÏimu videokamery .................................................................................. 85
Volba kvality obrázku ........................................................................................... 86
Volba kvality obrázku...................................................................................... 86
Poãet obrázkÛ na kartû Memory Stick ........................................................... 86
Záznam statick˘ch obrázkÛ na kartu Memory Stick v reÏimu M.REC............... 87
Záznam statického obrázku na kartu Memory Stick ..................................... 87
Záznam statického obrázku z kazety ............................................................. 88
ProhlíÏení statick˘ch obrázkÛ .............................................................................. 89
ProhlíÏení jednotliv˘ch obrázkÛ...................................................................... 89
ProhlíÏení obrázkÛ v sekvenci........................................................................ 89
ProhlíÏení obrázkÛ souãasnû (Multi Screen) ................................................. 90
Kopírování statick˘ch obrázkÛ z kazety na kartu Memory Stick ........................ 91
Oznaãování obrázkÛ pro tisk ............................................................................... 92
Ochrana pfied neÏádoucím vymazáním .............................................................. 93
Mazání statick˘ch obrázkÛ .................................................................................. 94
Formátování karty Memory Stick......................................................................... 95
Upozornûní...................................................................................................... 95
MPEG REC.......................................................................................................... 96
MPEG PB ............................................................................................................ 97
Maintenance ............................................................. 98
ÚdrÏba ..................................................................... 98
After finishing a recording .................................................................................. 98
Cleaning and Maintaining the Camcorder .......................................................... 99
Cleaning the Video Heads ........................................................................... 99
Using Your Camcorder Abroad ........................................................................ 100
Power sources ............................................................................................ 100
Colour system ............................................................................................ 100
Po ukonãení záznamu ......................................................................................... 98
âi‰tûní a údrÏba videokamery ............................................................................. 99
âi‰tûní video hlav ........................................................................................ 99
PouÏívání va‰í videokamery v cizinû................................................................. 100
Napájecí zdroje .......................................................................................... 100
Systém barev............................................................................................. 100
Troubleshooting ...................................................... 101
Vyhledávání závad ................................................. 101
Troubleshooting ................................................................................................ 101
Self Diagnosis Display ............................................................................... 101
Moisture Condensation .............................................................................. 101
Self Diagnosis Display in M.REC, M.PLAY mode .................................... 102
Vyhledávání závad............................................................................................. 101
Displej vnitfiní diagnostiky ......................................................................... 101
Kondenzace vlhkosti ................................................................................. 101
Displej vnitfiní diagnostiky v reÏimech M.REC a M.PLAY........................ 102
Specifications .......................................................... 104
Technické údaje ...................................................... 104
INDEX ..................................................................... 105
REJST¤ÍK ................................................................. 105
5
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 6
ENGLISH
Notes and Safety Instructions
Poznámky a bezpeãnostní pokyny
Notes regarding the rotation of the LCD screen
Poznámky t˘kající se úhlu natoãení LCD monitoru
Please rotate the LCD screen carefully as illustrated.
Over rotation may cause damage to the inside of the hinge that
connects the LCD screen to the Camcorder.
LCD monitorem otáãejte prosím opatrnû, jak je znázornûno na
obrázku.
Pfietoãením se mÛÏe po‰kodit vnitfiní závûs, kter˘ spojuje LCD
monitor s kamerou.
1. LCD screen closed.
6
CZECH
1
1. LCD monitor je uzavfien
2. Standard recording using the
LCD screen.
2
2. Standardní poloha LCD monitoru
pfii záznamu.
3. Recording when looking at the
LCD screen from the top.
3
3. Záznam pfii pohledu na
LCD monitor shora.
4. Recording when looking at the
LCD screen from the front.
4
4. Záznam pfii pohledu na
LCD monitor zepfiedu.
5. Recording with the LCD screen
closed.
5
5. Záznam se zakryt˘m
LCD monitorem.
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 7
ENGLISH
CZECH
Notes and Safety Instructions
Poznámky a bezpeãnostní pokyny
Notices regarding COPYRIGHT (VP-D26i only)
Poznámky t˘kající se autorsk˘ch práv (pouze modely VP-D26i)
Television programs, video tapes, DVD titles, films, and other
program materials may be copyrighted.
Unauthorized copying of copyrighted material may be against the law.
Televizní programy, videokazety, tituly na DVD, filmy a dal‰í materiály
mohou b˘t chránûny autorsk˘m právem.
Neautorizované kopírování tûchto materiálÛ mÛÏe b˘t nezákonné.
Notes regarding moisture condensation
Poznámky t˘kající se kondenzace vlhkosti
1. A sudden rise in atmospheric temperature may cause
condensation to form inside the camcorder.
1. Náhlé zv˘‰ení venkovní teploty mÛÏe zpÛsobit vznik kondenzace
vlhkosti uvnitfi videokamery.
for example:
- When you move the camcorder from a cold location to a warm
location (e.g. from outside to inside during winter.)
- When you move the camcorder from a cool location to a hot
location (e.g. from inside to outside during the summer.)
Pfiíklad:
- pokud videokameru pfienesete z chladného místa do vytopeného
místa (napfi. v zimû z venku do vytopené místnosti).
- pokud videokameru pfienesete z chladného místo do místa s vy‰‰í
teplotou (napfi. v létû zevnitfi ven).
2. If the
(DEW) protection feature is activated, leave the
camcorder for at least two hours in a dry, warm room with the
cassette compartment opened and the battery removed.
2. Je-li aktivována kontrolní funkce
(DEW), ponechte kameru
nejménû dvû hodiny v suché vytopené místnosti s otevfien˘m
kazetov˘m prostorem a vyjmutou baterií.
Notes regarding CAMCORDER
Poznámky t˘kající se videokamery
1. Do not leave the camcorder exposed to high temperature
(above 60°C or 140°F).
For example, in a parked car in the sun or exposed to direct
sunlight.
1. Videokameru nevystavujte vy‰‰ím teplotám (nad 60°C nebo
140°F).
Napfiíklad v automobilu zaparkovaném na slunci nebo na pfiímém
sluneãním svûtle.
2. Do not let the camcorder get wet.
Keep the camcorder away from rain, sea water, and any other
form of moisture. If the camcorder gets wet, it may get damaged.
Sometimes a malfunction due to exposure to liquids cannot be
repaired.
2. NedopusÈte, aby videokamera navlhla.
ChraÀte videokameru pfied de‰tûm, mofiskou vodou a jakoukoliv
formou vlhkosti. Pokud videokamera navlhne, mÛÏe se po‰kodit.
Závady zpÛsobené tekutinami nûkdy nelze opravit.
7
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 8
ENGLISH
Notes and Safety Instructions
Poznámky a bezpeãnostní pokyny
Notes regarding the battery pack
Poznámky t˘kající se baterie
-
-
-
Make sure that the battery pack is fully
charged before starting to record.
To preserve battery power, keep your
camcorder turned off when you are not
operating it.
If your camcorder is in CAMERA mode, and
it is left in STBY mode without
being operated for more than 5 minutes with
a tape installed, it will automatically turn itself
off to protect against unnecessary battery discharge.
Make sure that the battery pack is fitted firmly into place.
Dropping the battery pack may damage it.
A brand new battery pack is not charged.
Before using the battery pack, you need to charge it completely.
It is a good idea to use the viewfinder rather than the LCD when
making long recordings, because the LCD uses up more battery
power.
-
-
Pfied zahájení záznamu zkontrolujte, zda je
baterie zcela nabita.
- Energii baterie u‰etfiíte, pokud budete
kameru vypínat na dobu, kdy s ní
nepracujete.
- Je-li va‰e kamera v reÏimu CAMERA a
ponecháte-li ji v pohotovostním reÏimu
(STBY) v klidu déle neÏ 5 minut pfii vloÏené
kazetû, kamera se automaticky vypne, ãímÏ
je baterie chránûna pfied zbyteãn˘m
vybíjením.
Zkontrolujte, zda je baterie správnû usazena na místû.
Nadmûrn˘m tlakem se baterie mÛÏe po‰kodit.
Novû zakoupená baterie není nabita.
Pfied pouÏitím je tfieba ji úplnû nabít.
Pfii dlouhodobém záznamu se vyplatí pouÏívat místo LCD monitoru
spí‰e hledáãek. LCD monitorem je spotfieba energie vy‰‰í.
* When the battery reaches the end of its life, please contact your
local dealer. The batteries have to be dealt with as chemical waste.
* Pokud je baterie u konce své Ïivotnosti, spojte se sv˘m místním
obchodním zástupcem.
S bateriemi je nutno nakládat jako s chemick˘m odpadem.
Notes regarding the Video Head Cleaning
Poznámky t˘kající se ãi‰tûní video hlav
-
-
8
CZECH
To ensure normal recording and a clear picture, clean the video
heads regularly. If a square block-shape distorts playback,
or only a blue screen is displayed, the video heads may be dirty.
If this happens, clean the video heads with a dry type cleaning
cassette.
Do not use a wet-type cleaning cassette. It may damage the video
heads.
-
Pro zaji‰tûní normálního záznamu a ãistého obrazu je tfieba video
hlavy pravidelnû ãistit. JestliÏe je reprodukce zkreslená pravoúhl˘mi
obrazci, nebo se bûhem reprodukce zobrazí pouze modrá plocha,
mohou b˘t video hlavy zneãi‰tûny. Pokud k tomu dojde, pouÏijte
ãistící kazetu urãenou k ãi‰tûní za sucha.
NepouÏívejte kazety uãené k ãi‰tûní za vlhka.
Mohly by po‰kodit video hlavy.
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 9
ENGLISH
CZECH
Notes and Safety Instructions
Poznámky a bezpeãnostní pokyny
Note regarding the LENS
Poznámky t˘kající se OBJEKTIVU
-
-
Do not film with the camera lens pointing directly at the sun.
Direct sunlight can damage the CCD(Charge Coupled Device).
Notes regarding electronic viewfinder
Objektiv kamery nesmûrujte pfiímo do slunce.
Pfiímé sluneãní svûtlo mÛÏe po‰kodit optick˘ snímací modul CCD
(Charge Coupled Device).
Poznámky t˘kající se elektronického hledáãku
1. Do not position the camcorder such that the viewfinder is pointing
towards the sun.
Direct sunlight can damage the inside of the viewfinder.
Be careful when placing the camcorder under sunlight or near a
window exposed to sunlight.
2. Do not pick up the camcorder from the viewfinder.
3. Over-rotating of the viewfinder may damage it.
1. Nepokládejte kameru tak, aby hledáãek smûfioval pfiímo ke slunci.
Pfiímé sluneãní svûtlo by mohlo po‰kodit vnitfiek hledáãku. Buìte
opatrní pfii pokládání kamery na sluneãním svûtlo nebo na okno,
kam sluneãní svûtlo dopadá.
2. Nezvedejte videokameru za hledáãek.
3. Hledáãek se mÛÏe pfietoãením po‰kodit.
Notes regarding ‘Record’ or ‘Playback’ using the LCD
Poznámky t˘kající se “záznamu” nebo “pfiehrávání” s pouÏitím LCD monitoru
1. The LCD display has been
manufactured using high precision
technology. However, there may be
tiny dots (red, blue or green in colour)
that appear on the LCD display.
These dots are normal and do not
affect the recorded picture in any way.
2. When you use the LCD display under direct sunlight or outdoors,
it maybe difficult to see the picture clearly.
If this occurs, we recommend using the viewfinder.
3. Direct sunlight can damage the LCD monitor.
1. LCD monitor byl vyroben s pouÏitím
pfiesn˘ch technologií. Nicménû se
na nûm mohou objevit drobné teãky
(barvy ãervené, modré nebo zelené).
Tyto teãky (body) jsou normální a
Ïádn˘m zpÛsobem neovlivÀují
zaznamenávan˘ obraz.
2. PouÏíváte-li LCD monitor na pfiímém sluneãním svûtle nebo venku,
mÛÏe b˘t jasné zobrazení obtíÏné. Pokud k tomu dojde,
doporuãujeme pouÏít hledáãek.
3. Pfiímé sluneãní záfiení mÛÏe LCD monitor po‰kodit.
Notes regarding the hand strap
Poznámky t˘kající se pfiídrÏného fiemínku
-
To ensure a steady picture during filming, check that
the hand strap is properly adjusted.
Do not force your hand into the hand strap as you
could damage it.
-
Chcete-li zajistit stabilní záznam obrazu, ovûfite si,
zda je pfiídrÏn˘ fiemínek správnû nastaven.
Nevkládejte ruku do pfiídrÏného fiemínku násilím,
mohli byste jej po‰kodit.
9
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 10
ENGLISH
Notes and Safety Instructions
Poznámky a bezpeãnostní pokyny
Precautions regarding the Lithium battery
Opatfiení t˘kající se lithiové baterie
1. The lithium battery maintains the clock function and user settings;
even if the battery pack or AC adapter is removed.
2. The lithium battery for the camcorder lasts about 6 months under
normal operation from time of installation.
3. When the lithium battery becomes weak or dead, the date/time
indicator will flash for about five seconds when you set the power
switch to CAMERA.
In this case, replace the lithium battery with a new one (type
CR2025).
4. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type.
1. Lithiová baterie napájí pamûÈ s uÏivatelsk˘m nastavením a hodiny
i v dobû, kdy je napájecí akumulátorová baterie vyjmuta nebo
síÈov˘ adaptér odpojen.
2. Lithiová baterie ve videokamefie vydrÏí za normálního provozu
pfiibliÏnû 6 mûsícÛ od doby instalace.
3. KdyÏ lithiová baterie zeslábne nebo se vyãerpá a bude-li kamera v
reÏimu CAMERA, indikátor data/ãasu bude po zapnutí nûkolik
sekund blikat. V takovém pfiípadû vymûÀte lithiovou baterii za
novou (typ CR2025).
4. V pfiípadû v˘mûny za nevhodnou baterii mÛÏe dojít k explozi.
PÛvodní baterii nahraìte pouze stejn˘m nebo ekvivalentním
typem.
Warning: Keep the LITHIUM BATTERY out of reach of children.
Should a battery be swallowed, consult a doctor
immediately.
10
CZECH
V˘straha: LITHIOVOU BATERII ukládejte mimo dosah dûtí.
V pfiípadû spolknutí baterie se ihned poraìte s lékafiem.
Notice regarding VIDEO LIGHT
Poznámky t˘kající se Video Blesku
Danger:
- The Video Light can become extremely hot. Do not touch it
during operation or after turning it off, otherwise serious injury
may result. Wait 5 minutes (approx.) for the light to cool down.
- Do not place the camcorder into the carrying case immediately
after using the video light.
The video light will be hot. Please allow time for it to cool down.
- Do not use it near flammable or explosive materials.
- It is recommended that you consult your nearest SAMSUNG
dealer for replacement bulbs.
- Not to be handled by children. Emits intense heat and light.
Use with caution to reduce the risk of fire or injury to persons.
Upozornûní:
- Video blesk mÛÏe b˘t rozpálen. Bûhem provozu nebo po vypnutí
se jej nedot˘kejte, mohlo by dojít k váÏnému zranûní.
Vyãkejte cca 5 minut aÏ blesk vychladne.
- Bezprostfiednû po pouÏití blesku neukládejte videokameru do
pouzdra. Blesk mÛÏe b˘t hork˘, ponechte jej vychladnout.
- Blesk nepouÏívejte v blízkosti hofilav˘ch nebo v˘bu‰n˘ch
materiálÛ.
-V pfiípadû v˘mûny Ïárovek se obraÈte na nejbliωího prodejce
SAMSUNG.
- Blesk nepatfií do ruky dûtem -vyzafiuje intenzivní teplo a svûtlo.
PouÏívejte jej s rozvahou a zabraÀte vzniku poÏáru nebo úrazu.
DANGER: DO NOT DIRECT LIGHT AT PERSONS OR MATERIALS
LOCATING LESS THAN FOUR FEET DURING USE.
DISCONNECT WHEN NOT IN USE.
V¯STRAHA: BùHEM POUÎÍVÁNÍ BLESK NESMùRUJTE NA OSOBY
âI MATERIÁLY VE VZDÁLENOSTI MEN·Í NEÎ CCA 1,2 M.
POKUD BLESK NEPOUÎÍVÁTE, ODPOJTE JEJ.
DANGER: TO PREVENT POSSIBLE BURN HAZARD, DISCONNECT
THE SUPPLY CORD AND ALLOW THE LAMP TO COOL
DOWN BEFORE REPLACING.
V¯STRAHA: ZABRA≈TE RIZIKU POPÁLENÍ, ODPOJTE NAPÁJECÍ
KABEL A P¤ED V¯MùNOU PONECHTE ÎÁROVKU
VYCHLADNOUT.
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 11
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
Features
Vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Digital data transfer function with IEEE1394
By incorporating the IEEE 1394 (i.LINK™ : i.LINK is a serial data
transfer protocol and interconnectivity system, used to transmit DV
data) high speed data transport port, both moving and still images
can be transferred to a PC, making it possible to produce or edit
various images.
USB interface for digital image data transfer
You can transfer still images to a PC using the USB interface
without an add-on card.
PHOTO
The PHOTO function lets you capture an object as a still along
with sound, while in Camera mode.
800x Digital zoom
Allows you to magnify an image up to 800 times its original size.
Colour TFT LCD
A high-resolution colour TFT LCD gives you clean, sharp images
as well as the ability to review your recordings immediately.
Digital Image Stabilizer (DIS)
The DIS compensates for any handshake, reducing unstable
images particularly at high magnification.
Various digital effects
The DSE (Digital Special Effects) allows you to give your films a
special look by adding various special effects.
Back Light Compensation (BLC)
The BLC function compensates for the bright background behind
a subject you're recording.
Program AE
The Program AE enables you to alter the shutter speed and
aperture to suit the type of scene/action to be filmed.
NIGHT CAPTURE
The NIGHT CAPTURE function enables you to record a subject in
a dark place.
MPEG REC
MPEG REC function is able to store CAMERA pictures onto a
“Memory Stick”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Funkce pfienosu dat pfies rozhraní IEEE 1394
Zabudováním rychlého portu rozhraní IEEE 1394 (i.LINK™: i.LINK
je protokol sériového pfienosu dat a propojovací systém pouÏívan˘ k
pfiená‰ení DV dat), s jehoÏ pomocí mohou b˘t data, aÈ uÏ
pohybliv˘ch zábûrÛ nebo statick˘ch obrázkÛ, rychle pfienesena pfies
port do PC, kde je moÏno vytvofiit nebo editovat rÛzné obrázky.
USB rozhraní pro pfienos digitálních obrázkÛ
S pomocí portu USB mÛÏete pfiená‰et statické obrázky a krátké
videoklipy do PC bez pfiidávání dal‰í karty.
PHOTO
Pokud je pfiepnuto do reÏimu Camera, funkce PHOTO umoÏÀuje
zachytit objekt jako statick˘ obrázek se zvukem.
800-násobn˘ digitální transfokátor (zoom)
UmoÏÀuje zvût‰it pÛvodní objekt aÏ 800krát.
Barevn˘ TFT LCD monitor
Barevn˘ TFT LCD monitor s vysok˘m rozli‰ením poskytuje jasné a
ostré zobrazení stejnû jako moÏnost okamÏité kontroly va‰eho
záznamu.
Digitální stabilizátor obrazu (DIS)
Digitální stabilizátor obrazu kompenzuje jakékoliv chvûní rukou,
omezuje roztfiesení obrazu zvlá‰tû pfii velkém zvût‰ení.
RÛzné digitální efekty
Funkce DSE (speciální digitální efekty) umoÏÀují, aby va‰e filmy
pfiidáním rÛzn˘ch speciálních efektÛ získaly zvlá‰tní vzhled.
Kompenzace protisvûtla (BLC)
Funkce kompenzace protisvûtla (BLC) kompenzuje vliv jasného
pozadí za objektem, kter˘ snímáte.
Program AE
Program AE vám umoÏÀuje mûnit rychlost závûrky a clonu v
závislosti na typu scény/ãinnosti, která má b˘t filmována.
Funkce NIGHT CAPTURE
NIGHT CAPTURE umoÏÀuje pofiízení záznamu v tmavém prostfiedí.
MPEG REC
Funkce MPEG REC je schopna uloÏit obrázky CAMERA na
Memory stick.
11
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 12
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
Accessories Supplied with camcorder
Pfiíslu‰enství dodávané s videokamerou
Make sure that the following basic accessories are supplied with your
digital video camera.
Pfiesvûdãte se, zda jste k va‰í digitální videokamefie obdrÏeli
následující základní pfiíslu‰enství:
Basic Accessories
1. Lithium Ion Battery pack
2. AC Power Adapter
3. AC cord
Základní pfiíslu‰enství
1. Lithium Ion Battery pack
1. Lithium-Ionová baterie.
2. AC Power Adapter
2. SíÈov˘ adaptér.
3. AC Cord
4. AUDIO/VIDEO cable
5. S-VIDEO cable
6. Instruction Book
3. SíÈov˘ kabel.
4. AUDIO/VIDEO cable
4. AUDIO/VIDEO kabel
5. S-VIDEO cable
5. Kabel S-VIDEO
6. Instruction Book
10. USB cable
11. Software CD
9. Shoulder strap
O
OT
PH
ZER
ME
MO O
RY
A.D
UB
7. Lithiová baterie pro
dálkov˘ ovladaã a hodiny
(typ: CR2025, 2EA)
F.A
DV
STA
STORT/
P
SE
TIM LF
ER
SLO
W
DA
TIMTE/
E
DIS
X2
PLA
Y
8. Remote Control
PH
SE OTO
AR
CH
7. Lithium batteries for
Remote Control and Clock.
(TYPE: CR2025, 2 EA)
6. UÏivatelská pfiíruãka.
7. Lithium batteries (2EA)
(CR2025, 2 EA)
8. Remote Control
9. Shoulder strap
8. Dálkov˘ ovladaã.
12. Memory Stick
9. Ramenní popruh
10. USB cable
10. Kabel USB
11. Software CD
11. CD se softwarem
12. Memory Stick
13. Scart adapter
12. PamûÈová Karta
Memory Stick
Optional Accessory
13. Scart adapter
12
DoplÀkové pfiíslu‰enství
13. Redukce Scart
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 13
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
Front & Left View
Pohled zpfiedu & zleva
1. Internal MIC
5. Viewfinder
2. Lens
6. TFT LCD monitor
3. Video Light
4. Remote sensor
7. IR Light
1. Internal MIC
5. Viewfinder (see page 32)
1. Vestavûn˘ mikrofon
5. Hledáãek (viz stránka 32)
2. Lens
6. TFT LCD monitor
2. Objektiv
6. TFT LCD monitor
3. Video Light
7. IR(Infrared) Light
3. Video Blesk
7. IR (infraãervené) svûtlo
4. Remote sensor
4. Senzor dálkového
ovládaãe
13
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 14
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
Left Side View
Pohled zleva
2. PB zoom
3. EASY.Q
1. Function
buttons
7. MENU button
8. MENU/VOL/MF DIAL
9 ENTER button
4. Mode switch
10. DC jack
5. V. light
11. DV jack
6. Display
12. Speaker
1.
1.
Function buttons
PLAYER
CAMERA
-
14
M.PLAY
EASY
MULTI
Funkãní tlaãítka
PLAYER
CAMERA
-
EASY
M.PLAY
MULTI
: (REW)
REC SEARCH –
REV
: (REW) (Pfievíjení zpût) REC SEARCH –
: (FF)
REC SEARCH +
FWD
: (FF) (Pfievíjení vpfied)
REC SEARCH +
FWD
: (PLAY/STILL)
FADE
SLIDE SHOW
: (PLAY/STILL)
FADE
SLIDE SHOW
: (STOP)
BLC
-
: (STOP)
BLC
-
2. PB zoom
3. EASY button (see page 59)
4. Mode switch
(TAPE/MEMORY STICK)
5. V. light
6. Display
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MENU button
MENU/VOL/MF DIAL
ENTER button
DC jack
DV jack
Speaker
REV
2. PB Zoom (pfiehrávání se
7. Tlaãítko Menu
zvût‰ením obrazu)
8. Ovladaã nabídky MENU
3. Tlaãítko EASY (viz stránka 59) 9. Tlaãítko ENTER
4. Pfiepínaã reÏimu
10. Zdífika stejnosmûrného
(TAPE/MEMORY STICK)
napájení
5. V. light
11. Zdífika DV
6. Displej
12. Reproduktor
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 15
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
Right & Top View
Pohled zprava & shora
11. SLOW SHUTTER
1. Zoom lever
2. PHOTO button
10. NIGHT CAPTURE switch
9. USB jack
8. S-VIDEO jack
3. START/STOP button
7. Audio/Video jack
6. External MIC in
4. Power switch
5. Hook for handstrap
1. Zoom lever
6. External MIC in
2. PHOTO button
(see page 65)
7. Audio/Video jack
3. START/STOP button
4. Power switch
(CAMERA or PLAYER)
5. Hook for handstrap
8. S-VIDEO jack
9. USB jack
10. NIGHT CAPTURE switch
11. Slow shutter
1. Páãka transfokátoru
(zmûna ohniska)
2. Tlaãítko PHOTO (viz
stránka 65)
6. Vstup External MIC
(pro pfiipojení externího
mikrofonu)
7. Zdífika Audio/Video
3. Tlaãítko START/STOP
8. Zdífika S-VIDEO
4. Vypínaã kamery (poloha
CAMERA nebo PLAYER)
9. Zdífika USB
5. Úchyt pfiídrÏného fiemínku
10. Pfiepínaã NIGHT CAPTURE
11. Zpomalení závûrky
15
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 16
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
Rear & Bottom View
Pohled zezadu & odspodu
8. Memory Stick slot
7. Tripod receptacle
1. Battery Release
2. Lithium battery cover
3. Charging indicator
6. Focus adjust knob
4. Hook for shoulder strap
5. TAPE OPEN / EJECT
16
1. Battery Release
5. TAPE OPEN/EJECT
1. Páãka pro uvolnûní baterie
2. Lithium battery cover
6. Focus adjust knob
3. Charging indicator
7. Tripod receptacle
2. Kryt prostoru lithiové
baterie
4. Hook for shoulder strap
8. Memory Stick slot
5. Páãka TAPE OPEN/EJECT
(vyjmutí kazety)
6. Ovladaã zaostfiování
3. Indikátor nabíjení
7. Závit k upevnûní na stativ
4. Úchyt ramenního popruhu
8. ·tûrbina pro zasunutí pro
pamûÈové karty Memory
Stick
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 17
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
Remote control
Dálkov˘ ovladaã
18. DISPLAY
1. PHOTO
2. START/STOP
3. SELF TIMER
4. ZERO MEMORY
5. PHOTO SEARCH
6. A.DUB
7.
(FF)
8.
(REW)
9.
(PLAY)
17. Zoom
16. X2
15. DATE/TIME
14.
(SLOW)
13. (STILL)
12. (STOP)
11. F. ADV
10. Direction
1. PHOTO
9.
2. START/STOP
10. Direction (
(PLAY)
,
)
3. SELF TIMER (see page 20)
11. F. ADV (see page 73)
4. ZERO MEMORY
(see page 74)
12.
(STOP)
13.
(STILL)
14.
(SLOW)
5. PHOTO Search
6. A.DUB (see page 63)
7.
(FF)
8.
(REW)
1. PHOTO
9.
2. START/STOP
10. Direction (smûr) (
3. SELF TIMER (samospou‰È)
(viz stránka 20)
11. F.ADV (viz stránka 73)
12.
(STOP)
4. ZERO MEMORY (pamûÈ
nuly) (viz stránka 74)
13.
(STILL) (statick˘ obraz)
17. Zoom
14.
5. PHOTO Search (vyhledávání
15.
snímku)
16.
6. A.DUB (dabování zvuku)
(viz stránka 63)
17.
7.
(FF) (rychlé pfievíjení
18.
vpfied)
18. Display
8.
15. DATE/TIME
16. X2 (see page 73)
(PLAY) (pfiehrávání)
,
)
SLOW (pomalu)
DATE/TIME (datum/ãas)
X2 (dvojnásobná rychlost)
(viz stránka 73)
Zoom (zmûna ohniska)
Display
(REW) (rychlé pfievíjení
vzad)
17
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 18
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
OSD (On Screen Display in CAMERA and PLAYER modes)
OSD (Údaje zobrazené v hledáãku/na obrazovce v reÏimech CAMERA a PLAYER)
1. Battery level (see page 26)
1. ÚroveÀ nabití baterie (viz stránka 26)
OSD in CAMERA mode
2. ReÏim Easy (pro zaãáteãníky) (viz stránka 59)
2. Easy mode (see pages 59)
3. ReÏim DSE (speciální digitální efekty)
3. DSE (Digital Special Effects) mode
23 31 22 21
20
19
(viz stránka 48)
(see page 48)
1
4. Program AE (viz stránka 42)
18
4. Program AE (see page 42)
2
5. ReÏim vyváÏení bílé (viz stránka 44)
17
3
5. White Balance mode (see page 44)
6
16
6. ReÏim BLC (kompenzace protisvûtla)
28
4
6. BLC (Back Light Compensation)
(viz stránka 61)
15
5
14
(see page 61)
7
7. Manuální zaostfiování (viz stránka 60)
13
P
12
7. Manual focus (see page 60)
8. Rychlost závûrky a CLONA (viz stránka 57)
9. Poloha transfokátoru (viz stránka 45)
8. Shutter speed and EXPOSURE (see page 57)
11
32
10. NIGHT CAPTURE (záznam pfii osvûtlení 0
10
9. Zoom position (see page 45)
9
luxÛ) (viz stránka 66)
10. NIGHT CAPTURE (see page 66)
8
11. DATUM/âAS (viz stránka 53)
11. DATE/TIME (see page 53)
12. USB
12. USB
13. REMOCON (odblokování / zablokování
13. REMOCON
dálkového ovladaãe)
OSD in PLAYER mode
14. WIND CUT (see page 52)
14. WIND CUT (potlaãení hluku vûtru pfii
15. Audio recording mode (see page 51)
záznamu zvuku) (viz stránka 52)
21 20
19
15. ReÏim Audio záznamu (viz stránka 51)
16. Zero memory indicator (see page 74)
16. Indikátor Zero Memory (pamûÈ nulové
17. Remaining Tape (measured in minutes)
25
polohy) (viz stránka 74)
30
18. Tape Counter
27
17. Zb˘vající ãas kazety (v minutách)
29
19. Operating mode
28
18. Poãítadlo
20. Record speed mode
19. Provozní reÏim
26
21. PHOTO mode
20. Rychlost záznamu
22. Self recording and waiting timer
21. ReÏim PHOTO
30
(see page 20)
22. Samospou‰È k záznamu i prodlevû
11
24
(viz stránka 20)
23. DIS (see page 47)
23. DIS (Digitální stabilizátor obrazu)
24. Volume control (see page 34)
(viz stránka 47)
25. Audio playback channel
24. Ovládání hlasitosti (viz stránka 34)
26. DV IN(DV data transfer mode) (VP-D26i only) (see page 79)
25. Indikace pfiehrávaného audio kanálu
27. DEW (see page 7)
26. Zdífika DV IN (reÏim pfienosu DV dat) (pouze modely VP-D26i)
28. Message Line
(viz stránka 79)
29. PB DSE (see page 75)
27. DEW (viz stránka 7)
30. PB ZOOM/ENTER (see page 76)
28. ¤ádek pro hlá‰ení
29. PB DSE (indikace pfiehrávání s digitálním efektem (viz str. 75)
31. Video light (see page 68)
30. PB ZOOM/ENTER (pfiehrávání s transfokací) (viz stránka 76)
32. POWER NIGHT CAPTURE (see page 67)
31. Video Blesk(viz stránka 68)
18
32. Indikace POWER NIGHT CAPTURE (viz stránka 67)
REC
M-0:00:00
EASY
MIRROR
5 5 min
BLC
TAPE !
1 6 bit
MF
NIGHT CAPTURE
SHUTTER
EXPOSURE
10:00
10.JAN.2003
ZOOM
EXPOSURE
SHUTTER
SOUND [ 2 ]
PB ZOOM
1.2x
MIRROR
M-0:00:00
5 5 min
...C
1 6 bit
DV
10:00
10.JAN.2003
ENTER :
VOL.
[11]
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 19
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
OSD (On Screen Display in M.REC/M.PLAY modes)
OSD (Údaje v hledáãku/na obrazovce v reÏimech M.REC/M.PLAY)
A. Folder number-file number (see page 85)
B. Image counter
- Current still image/Total number of recordable
still images.
C. CARD (MEMORY STICK) indicator
D. Image recording and loading indicator
E. Quality
F. ERASE PROTECTION indicator
(see page 93)
G. Print Mark (see page 92)
H. SLIDE SHOW
I. MPEG4 Screen size
OSD in M.REC mode
E
D
C
SF 2 2 / 2 4 0
352
I
12:00
10.JAN.2003
Turning the OSD on/off (On Screen Display)
●
B
2 min
OSD in M.PLAY mode
Turning OSD on/off
Press the DISPLAY button on the left side panel.
H
F
- Each press of the button toggles the OSD
function on and off.
SLIDE
- When you turn the OSD off,
In CAMERA mode: The STBY, REC, EASY.Q
modes are always displayed on the OSD,
even when the OSD is turned OFF and the key
input is displayed for 3 seconds then turned off.
In PLAYER mode: When you press any Function
100-0001
A
button, the function is displayed
on the OSD for 3 seconds before it turns off.
● Turning the DATE/TIME on/off
- The DATE/TIME is not affected when the OSD function is switched ON
or OFF.
- To turn the DATE/TIME on or off, access the menu and change the
DATE/TIME mode. (see page 53)
- You may also use the Quick Menu to turn the DATE/TIME ON or OFF.
(see page 55)
(only in CAMERA/M.REC mode)
A. âíslo sloÏky - souboru (viz stránka 85)
B. Poãítadlo obrázkÛ
- Aktuální statick˘ obrázek/celkov˘ poãet statick˘ch
obrázkÛ, které je moÏno zaznamenat.
C. Indikátor CARD (MEMORY STICK) (pamûÈová
karta)
D. Indikátor záznamu obrázku a zaloÏení karty
E. Kvalita
F. ERASE PROTECTION (Indikátor ochrany proti
neÏádoucímu vymazání) (viz stránka 93)
G. Oznaãování pro tisk (viz stránka 92)
H. SLIDE SHOW - prohlíÏení statick˘ch obrázkÛ
I. MPEG4 Screen size
Zapínání a vypínání OSD
(zobrazení údajÛ v hledáãku/na obrazovce)
●
Zapínání/vypínání OSD
Stisknûte tlaãítko DISPLAY na panelu na levé stranû
kamery.
001
- KaÏd˘m stiskem tohoto tlaãítka se funkce OSD
22/240
pfiepíná mezi zapnutím (ON) a vypnutím (OFF).
- KdyÏ funkci OSD vypnete,
V reÏimu CAMERA: I kdyÏ je funkce OSD vypnuta
(OFF), v hledáãku budou stále zobrazovány údaje
STBY a REC, EASY.Q a stisknuté funkãní tlaãítko
10:00
bude zobrazováno po dobu 3 sekund a potom jeho
10.JAN.2003
zobrazení zmizí.
V reÏimu PLAYER: Pokud stisknete jakékoli funkãní
tlaãítko, funkce bude zobrazena v hledáãku po dobu
3 sekund a potom její zobrazení zmizí.
● Zapínání a vypínání DATUMU/âASU
- Funkce zobrazení DATE/TIME není ovlivnûna zapnutím nebo vypnutím
funkce OSD.
- Chcete-li funkci DATE/TIME zapnout ãi vypnout, musíte vstoupit do
nabídky a zmûnit reÏim této funkce (viz stránka 53).
- K zapnutí nebo vypnutí funkce DATE/TIME mÛÏete také pouÏít rychlou
nabídku Quick Menu (viz stránka 55), (pouze v reÏimech
19
CAMERA/M.REC).
G
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 20
ENGLISH
CZECH
Preparation
Pfiíprava
How to use the Remote Control
Jak pouÏívat dálkov˘ ovladaã
Battery Installation for the Remote Control
VloÏení baterie do dálkového ovladaãe
✤ You need to insert or replace the lithium battery
when :
- You purchase the camcorder.
- The remote control doesn’t work.
✤ Ensure that you insert the lithium cell correctly,
following the + and - markings.
✤ Be careful not to reverse the polarity of the battery.
Self Record using the Remote Control
When you use the Self Timer function on the remote
control, the recording begins automatically in 10 seconds.
20
START/
STOP
Self
Timer
PHOTO
SELF
TIMER
ZERO
MEMORY
PHOTO
SEARCH
A.DUB
✤ Lithiovou baterii je tfieba vloÏit nebo vymûnit
jestliÏe:
- Videokameru jste právû zakoupili.
- Dálkov˘ ovladaã nefunguje.
✤ Zkontrolujte, zda jste lithiovou baterii vloÏili
správnû podle polarity (+ a - ).
✤ Dbejte, abyste pfii vkládání baterie polaritu
nezamûnili.
DISPLAY
DATE/
TIME
SLOW
X2
Záznam sebe sama s pouÏitím dálkového ovladaãe
F.ADV
Pfii pouÏití funkce SelfTimer na dálkovém ovladaãi zaãne
záznam po 10 sekundách automaticky.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Press the SELF TIMER button until the appropriate indicator is
displayed in the viewfinder.
2. Stisknûte tlaãítko SELF TIMER (samospou‰È) a podrÏte jej, dokud
se v hledáãku nezobrazí pfiíslu‰n˘ symbol.
3. Press the START/STOP button to start the timer.
- After a 10 second wait, recording starts.
- Press START/STOP again when you wish to stop recording.
3. Stiskem tlaãítka START/STOP aktivujte samospou‰È.
- Záznam bude zahájen po prodlevû 10 sekund.
- Záznam ukonãíte dal‰ím stiskem tlaãítka START/STOP.
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 21
ENGLISH
CZECH
Preparation
Pfiíprava
Lithium Battery Installation
Instalace lithiové baterie
✤ The lithium battery maintains the clock function and preset
contents of the memory; even if the battery pack or AC power
adapter is removed.
✤ The lithium battery for the camcorder lasts about 6 months under
normal operation from the time of installation.
✤ When the lithium battery becomes weak or dead, the date/time
indicator flashes for about 5 seconds when you set the power
switch to CAMERA.
When this occurs, replace the lithium battery with CR2025 type.
✤ Lithiová baterie napájí pamûÈ s uÏivatelsk˘m nastavením a hodiny
i v dobû, kdy je napájecí akumulátor vyjmut nebo síÈov˘ adaptér
odpojen.
✤ Lithiová baterie ve videokamefie vydrÏí za normálního provozu
pfiibliÏnû 6 mûsícÛ od doby instalace.
✤ Pokud lithiová baterie zeslábne nebo se vyãerpá, indikátor
data/ãasu bude po zapnutí pfiibliÏnû 5 sekund blikat, je-li spínaã
videokamery v poloze CAMERA.
V takovém pfiípadû nahraìte baterii typem CR2025.
1. Open the Lithium battery cover from
the camera.
1. Otevfiete na kamefie víãko prostoru
lithiové baterie.
2. Position the Lithium cell in the holder,
with the positive ( ) terminal face
outward.
2. VloÏte baterii do drÏáku kladn˘m
pólem ( ) nahoru.
3. Víãko na kamefie uzavfiete.
3. Close the lithium battery cover.
Reference
The lithium battery must be inserted in the
correct direction.
Warning: Keep the LITHIUM BATTERY out of the reach of the
children.
Should any battery be swallowed, consult a doctor
immediately.
Reference
Lithiová baterie musí b˘t vloÏena se správnou
polaritou.
Varování: LITHIOVOU BATERII ukládejte mimo dosah dûtí.
V pfiípadû spolknutí baterie se ihned poraìte s lékafiem.
21
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 22
ENGLISH
Preparation
Pfiíprava
Adjusting the Hand Strap
PfiizpÛsobení pfiídrÏného fiemínku
It is very important to ensure that the Hand strap has been correctly
adjusted before you begin your recording.
The hand strap enables you to :
- Hold the camcorder in a stable, comfortable position.
- Press the Zoom and START/STOP button without having to
change the position of your hand.
NeÏ zaãnete se záznamem, je velmi dÛleÏité zkontrolovat správné
pfiizpÛsobení pfiídrÏného fiemínku.
PfiídrÏn˘ fiemínek vám umoÏÀuje:
- Pohodné drÏení kamery ve stabilní poloze.
- Obsluhu tlaãítek Zoom a START/STOP bez nutnosti zmûny
polohy ruky.
Hand strap
Pfiipevnûní pfiídrÏného fiemínku
a. Pull open the Hand Strap cover and
release the Hand Strap.
b. Adjust its length and stick it back
onto the Hand Strap cover.
c. Close the Hand Strap cover again.
a. ZataÏením otevfiete pokr˘vku a
uvolnûte pfiídrÏn˘ fiemínek.
b. PfiizpÛsobte jeho délku a pfiitlaãte jej
zpût na such˘ zip pokr˘vky.
c. Kryt fiemínku upût uzavfiete.
Shoulder Strap
Ramenní popruh
The Shoulder Strap enables you to carry
1
your camcorder around in complete
safety.
1. Insert the end of strap into the
Shoulder Strap hook on the
camcorder.
Insert the other end of strap into ring
inside hand strap.
2. Thread each end into the buckle, adjust the length of the strap
and then pull it tight in the buckle.
22
CZECH
2
Ramenní popruh umoÏÀuje bezpeãné
pfiená‰ení va‰í videokamery.
1. Konec popruhu navléknûte do
úchytu na videokamefie.
Druh˘ konec navléknûte do drÏáku
uvnitfi pfiídrÏného fiemínku.
2. Provléknûte kaÏd˘ konec skrz
pfiezku, nastavte délku fiemínku a
potom jej v pfiezce tûsnû utáhnûte.
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 23
ENGLISH
CZECH
Preparation
Pfiíprava
Connecting a Power Source
Pfiipojení napájecího zdroje
There are two types of power source that can be connected to your
camcorder.
- The AC Power Adapter and AC cord : used for indoor recording.
- The Battery Pack : used for outdoor recording.
K va‰í videokamefie mÛÏete pfiipojit dva typy napájecích zdrojÛ.
- SíÈov˘ adaptér se síÈov˘m kabelem: pouÏívá se k záznamu v
interiéru.
- Akumulátorovou baterii: pouÏívá se k záznamu v exteriérech.
To use the AC Power adapter and DC Cable
PouÏití síÈového adaptéru a napájecího kabelu (DC kabel)
1. Connect the AC Power adapter to the
AC cord.
1. SíÈov˘ adaptér propojte se síÈov˘m
kabelem.
2. Connect the AC cord to a wall socket.
2. Vidlici kabelu pfiipojte do zásuvky.
Reference
Reference
The plug and wall socket type may differ
according to your resident country.
Vidlice a zásuvka se mohou li‰it dle
zemû, kde bydlíte.
3. Connect the DC cable to the DC jack
socket of the camcorder.
3. Stejnosmûrn˘ DC kabel pfiipojte do
zdífiky DC na videokamefie.
4. Set the camcorder to each mode by
holding down the tab on the power
switch and turning it to the CAMERA
or PLAYER mode.
4. PfiidrÏením pfiepínaãe napájení a
pfiepnutím do reÏimu CAMERA nebo
PLAYER nastavte provozní reÏim
videokamery.
To select the CAMCORDER mode
✤ If you want to use this unit as a camcorder,
set the mode switch to TAPE position.
✤ If you want to use this unit as a
DSC (Digital Still Camera), set the mode switch
to MEMORY position.
Volba reÏimu
✤ JestliÏe chcete pfiístroj pouÏívat jako
videokameru, nastavte pfiepínaã reÏimu do
polohy TAPE.
✤ JestliÏe chcete pfiístroj pouÏívat jako DSC
(digitální fotoaparát), nastavte pfiepínaã
reÏimu do polohy MEMORY.
23
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 24
ENGLISH
CZECH
Preparation
Pfiíprava
Using the Lithium Ion Battery Pack
PouÏívání Lithium-Ionové akumulátorové baterie
✤ The amount of continuous recording time available depends on :
- The type and capacity of the battery pack you are using.
- How often the Zoom function is used.
It is recommended that you have several batteries available.
✤ Celková doba záznamu závisí na:
- Typu a kapacitû pouÏívané akumulátorové baterie.
- Frekvenci pouÏívání transfokace (funkce zoom).
Doporuãujeme, abyste mûli k dispozici nûkolik baterií.
Charging the Lithium Ion Battery Pack
Nabíjení Lithium-Ionové baterie
1. Attach the battery pack to the camcorder.
2. Connect the AC Power adapter to an AC
cord and connect the AC cord to a wall
socket.
3. Connect the DC cable to the DC jack
socket on the camcorder.
4. Turn the Camera power switch to off, and
the charging indicator will start to flash,
showing that the battery is charging.
1. Akumulátorovou baterii pfiipevnûte ke
kamefie.
2. K síÈovému adaptéru pfiipojte síÈov˘
kabel a jeho vidlici zastrãte do zásuvky.
3. Do zdífiky DC na kamefie pfiipojte DC
kabel.
4. Zapnûte spínaã kamery (OFF) a
indikátor nabíjení zaãne blikáním
indikovat nabíjení baterie.
Blinking time
Once per second
Charging rate
Less than 50%
Twice per second
Three times per second
Blinking stops and stays on
On for a second and
off for a second
50% ~ 75%
75% ~ 90%
90% ~ 100%
Error - Reset the battery pack and
the DC cable
Frekvence blikání
Jednou za sekundu
Dvakrát za sekundu
Tfiikrát za sekundu
Blikání pfiestane a indikátor se trvale rozsvítí
Jednu sekundu svítí,
druhou sekundu nesvítí
5
5. When the battery is fully charged, disconnect the
battery pack and the AC Power adapter from the
camcorder.
■ Even with the power switched off, the battery pack will
still discharge if it is left connected to the camcorder.
5. Pokud je baterie plnû nabitá, odpojte síÈov˘ adaptér a
baterii od kamery.
■ Pokud baterii ponecháte na kamefie, bude stále
vybíjena i kdyÏ je spínaã kamery v poloze vypnuto
(OFF).
Reference
■
■
24
The battery pack may be charged a little at the time of purchase.
To prevent reduction in the life and capacity of the battery pack,
always remove it from the camcorder after it is fully charged.
StupeÀ nabití
Ménû neÏ 50 %
50 % ~ 75 %
75 % ~ 90 %
90 % ~ 100 %
Porucha - Odpojte
baterii a DC kabel
Reference
■
■
Baterie mÛÏe b˘t v dobû zakoupení alespoÀ trochu nabita.
Abyste nezkracovali Ïivotnost baterie, po nabití ji vyjmûte z kamery.
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 25
ENGLISH
CZECH
Preparation
Pfiíprava
Using the Lithium Ion Battery Pack
PouÏívání Lithium-Ionové akumulátorové baterie
Table of continuous recording time based on model and
battery type.
Tabulka doby nepfietrÏitého záznamu na základû modelu
a typu baterie
✤ If you close the LCD screen, it switches off and the viewfinder
switches on automatically.
✤ The continuous recording times given in the table above are
approximations.
Actual recording time depends on usage.
Time
✤ JestliÏe LCD monitor pfiiklopíte, vypne se a automaticky se
zapne elektronick˘ hledáãek (EVF).
✤ Doby nepfietrÏitého záznamu v níÏe uvedené tabulce jsou
pfiibliÏné.
Skuteãná doba záznamu závisí na zpÛsobu pouÏívání kamery.
Continuous recording time
âas
Charging
time
LCD ON
VIEWFINDER ON
SB-L110
Approx.
2hr
Approx.
1hr 30min
Approx.
2hr
SB-L110
SB-L220
Approx.
3hr 30min
Approx.
3hr 10min
Approx.
4hr 10min
SB-L220
Battery
Baterie
Reference
■
■
■
■
■
■
The battery pack should be recharged in an environment of
between 32°F (0°C) and 104°F (40°C).
The battery pack should never be charged in a room temperature
that is below 32°F (0°C).
The life and capacity of the battery pack will be reduced if it is used
in temperatures below 32°F (0°C) or left in temperatures above
104°F (40°C) for a long period, even when it is fully recharged.
Do not put the battery pack near any heat source (fire or flames,
for example).
Do not disassemble, process, pressure, or heat the Battery Pack.
Do not allow the + and – terminals of the battery pack to be shortcircuited. It may cause leakage, heat generation, induce fire and
overheating.
âas
nabíjení
Doba nepfietrÏitého záznamu
S LCD monitorem
S hledáãkem
cca
2h
cca. 1 h 30 min
cca. 2 h
cca
3 h 30 min
cca. 3 h 10 min
cca. 4 h 10 min
Reference
■
■
■
■
■
■
Baterie by mûla b˘t nabíjena pfii okolní teplotû mezi 0°C (32°F) a
40°C (104°F).
Baterie by nikdy nemûla b˘t nabíjena pfii teplotû okolí pod 0°C
(32°F).
Îivotnost a kapacita baterie bude sníÏena pfii dlouhodobém
pouÏívání pfii teplotách pod 0°C (32°F) a nad 40°C (104°F) i kdyÏ
je plnû nabita.
Nepokládejte baterii blízko zdrojÛ tepla (napfiíklad radiátorÛ nebo
plamene).
Baterii nerozebírejte, nevystavujte teplu ani tlaku.
ZabraÀte zkratování svorek (+ a -) baterie. V dÛsledku zkratu by
mohlo dojít k úniku elektrolytu, zahfiívání, pfiehfiátí a vzniku poÏáru.
25
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 26
ENGLISH
Preparation
CZECH
Pfiíprava
Battery level display
Zobrazení stavu nabití baterie
•
•
The battery level display indicates the amount of power
remaining in the battery pack.
Displej stavu nabití baterie zobrazuje zb˘vající mnoÏství
energie v baterii.
a. Fully charged
a
a. Baterie zcela nabita
b. 20 ~ 40% used
b
b. Vybitá z 20 ~ 40 %
c. 40 ~ 80% used
d. 80 ~ 95% used
e. Completely used (flickers)
(The camcorder will turn off soon,
change the battery as soon as possible)
✤ Please refer to the table on page 25 for approximate continuous
recording times.
✤ The recording time is affected by environmental temperature and
conditions.
The recording time becomes very short in a cold environment.
The continuous recording times in the operating instructions are
measured using a fully charged battery pack at 77°F(25°C).
As the environmental temperature and conditions may differ when
you actually use the camcorder, the remaining battery time may
not be the same as the approximate continuous recording times
given in these instructions.
26
c. Vybitá z 40 ~ 80 %
c
d
e
d. Vybitá z 80 ~ 95 %
e. Zcela vybitá (indikátor bliká).
(Kamera se brzy vypne, baterii vymûÀte co
nejdfiíve).
✤ Podívejte se prosím do tabulky na stranû 25 na pfiibliÏné doby
nepfietrÏitého záznamu.
✤ Doba záznamu závisí na teplotû okolí a okolních podmínkách.
Doba záznamu se velmi zkracuje v chladném prostfiedí.
Doby nepfietrÏitého záznamu uvedené v provozních pokynech
jsou mûfieny pfii pouÏití plnû nabité baterie pfii teplotû 25°C (77°F).
ProtoÏe se okolní teplota a podmínky mohou li‰it v dobû, kdy
kameru skuteãnû pouÏíváte, zb˘vající doba funkãnosti baterie se
nemusí shodovat s pfiibliÏn˘mi délkami nepfietrÏitého záznamu
uveden˘mi v tûchto pokynech.
Tips for Battery Identification
Typy k identifikaci baterií
A charge mark is provided on the battery pack to
help you remember whether it has been charged or
not. Two colours are provided (red and grey)-you
may choose which one indicates charged and which
indicates discharged.
Na akumulátorové baterii je umístûna znaãka, která
vám pomÛÏe zjistit, zda je baterie nabita ãi nikoliv.
K dispozici jsou dvû barvy (ãervená a ‰edá) a je na
vás, která z barev bude znamenat nabitou baterii a
která vybitou.
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 27
ENGLISH
CZECH
Preparation
Pfiíprava
Inserting and Ejecting a Cassette
VloÏení a vysunutí kazety
✤ When inserting a tape or closing a cassette holder, do not apply
excessive force.
This may cause a malfunction.
✤ Do not use any tapes other than Mini DV cassettes.
1. Connect a power source and slide the
1
TAPE OPEN/EJECT switch and open
the cassette door.
- The cassette holding mechanism rises
automatically.
2. Insert a tape into the cassette holder with
the tape window facing outward and
3
the protection tab toward the top.
3. Press the area labelled PUSH on the
cassette holding mechanism until it clicks
into place.
push
- The cassette is loaded automatically.
4. Close the cassette door.
- Close the door completely until you can hear a “click”.
Reference
When you have recorded something that you wish to
keep, you can protect it so that it will not be accidentally
erased.
a. Protecting a tape :
Push the safety tab on the cassette so that the hole is
uncovered.
b. Removing the tape protection :
If you no longer wish to keep the recording on the
cassette, push the write-protect tab back so that it
covers the hole.
• How to store a tape
a. Avoid places with magnets or magnetic interference.
b. Avoid humidity and dust prone places.
c. Keep the tape in an upright position and avoid storing
it in direct sunlight.
d. Avoid dropping or knocking your tapes.
a. SAVE
b. REC
✤ Vkládání kazety nebo zavírání kazetového prostoru neprovádûjte
nadmûrnou silou.
Mohlo by to zpÛsobit poruchu.
✤ NepouÏívejte jiné kazety neÏ Mini DV.
1. Pfiipojte napájecí zdroj, posuÀte páãku
2
TAPE OPEN/EJECT a otevfiete dvífika
kazetového prostoru.
- Mechanismus drÏáku kazety se
automaticky zvedne.
2. VloÏte kazetu do drÏáku okénkem
smûrem ven a západkou ochrany proti
4
náhodnému vymazání smûrem vzhÛru.
3. Stisknûte plo‰nou západku na
mechanizmu drÏáku oznaãenou PUSH
aÏ drÏák zapadne na místo.
- Kazeta je automaticky zavedena.
4. Uzavfiete dvífika kazetového prostoru.
- Dvífika fiádnû uzavfiete aÏ usly‰íte
“cvaknutí”
Reference
Záznam, kter˘ si chcete ponechat, mÛÏete chránit pfied
náhodn˘m vymazáním.
a. Ochrana pfied náhodn˘m vymazáním:
Zatlaãte bezpeãnostní západku na kazetû tak,
aby otvor zÛstal nezakryt.
b. Odstranûní ochrany pfied náhodn˘m vymazáním:
JestliÏe si jiÏ nepfiejete záznam dále uchovávat,
zatlaãte západku zpût tak, aby byl otvor zakryt.
• Jak uchovávat kazety?
a. Vyhnûte se místÛm poblíÏ magnetÛ nebo
magnetick˘ch polí.
b. Vyhnûte se pra‰n˘m a vlhk˘m místÛm.
c. Kazety skladujte ve svislé poloze a vyvarujte se
ukládání na pfiímém sluneãním svûtle.
d. Vyhnûte se pádu kazet a klepání na nû.
27
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:34 PM
Page 28
ENGLISH
CZECH
Basic Recording
Základní postupy záznamu
Making your First Recording
Pofiízení va‰eho prvního záznamu
1. Connect a Power source to the
camcorder.
(see page 23)
(A battery pack or a AC power
adapter)
■ Insert a cassette.
(see page 27)
2. Remove the LENS CAP and
hook it onto the hand strap.
1
4
3. Set the power switch to the
CAMERA position.
■ Open the LCD monitor.
■ Set the mode switch to the
TAPE position.
Make sure that STBY is displayed.
■ If the protection tab of the cassette is open, STOP and
PROTECTION! will be displayed.
■ Make sure the image you want to record appears in the LCD
monitor or viewfinder.
■ Make sure the battery level indicates that there is enough
remaining power for your expected recording time.
4. To start recording, press the START/STOP button.
■ REC is displayed in the LCD.
To stop recording, press the START/STOP button again.
■ STBY is displayed in the LCD.
28
2
3
■
■
■
■
1. K videokamefie pfiipojte
napájecí zdroj
(viz stránka 23).
(Akumulátorovou baterii
nebo síÈov˘ adaptér).
■ VloÏte kazetu
(viz stránka 27).
2. Sejmûte krytku objektivu a
zavûste ji na pfiídrÏn˘
fiemínek.
3. Vypínaã kamery nastavte
do polohy CAMERA.
■ Odklopte LCD monitor.
Pfiepínaãe reÏimu pfiepnûte do polohy TAPE.
Ovûfite si, zda je zobrazen indikátor pohotovostního reÏimu
(STBY).
Je-li kazeta zaji‰tûna proti náhodnému smazání,
budou zobrazeny nápisy STOP a PROTECTION!.
Zkontrolujte, zda se obrázek, kter˘ chcete zaznamenat,
objeví na LCD monitoru nebo v hledáãku.
Zkontrolujte stav baterie - zda má dostatek energie k
pfiedpokládané dobû záznamu.
4. Záznam spusÈte stiskem tlaãítka START/STOP.
■ Na LCD monitoru nebo v hledáãku se zobrazí nápis REC.
Záznam ukonãíte opûtovn˘m stiskem tlaãítka START/STOP.
■ Na LCD monitoru nebo v hledáãku se zobrazí nápis STBY.
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:34 PM
Page 29
ENGLISH
Basic Recording
CZECH
Základní postupy záznamu
When a cassette is loaded and the camcorder is left in the STBY
mode for more than 5 minutes without being used, it will switch off
automatically.
To use it again, push the START/STOP button or set the Power
switch to OFF and then back to CAMERA.
This Auto Power off feature is designed to save battery power.
Pokud je videokamera se zaloÏenou kazetou ponechána v
pohotovostním reÏimu (STBY) v klidu déle neÏ 5 minut,
automaticky se vypne. Chcete-li ji uvést opût do provozu,
stisknûte tlaãítko START/STOP, nebo vypínaã kamery pfiepnûte do
polohy OFF (vypnuto) a pak zpût do polohy CAMERA.
Funkce automatického vypínání je urãena k úspofie energie baterie.
Record Search (REC SEARCH)
Funkce Record Search (vyhledávání)
✤ You can view a recording using the
REC SEARCH +, – function in STBY
mode.
REC SEARCH -- enables you to play the
recording backwards and REC SEARCH
+ enables you to play it forwards, for as
long as you keep each button pressed
down.
✤ V pohotovostním reÏimu (STBY) si
mÛÏete si prohlédnout záznam pomocí
funkce RECORD SEARCH +, –.
Funkce RECORD SEARCH - umoÏÀuje
pfiehrávat záznam zpût, funkce RECORD
SEARCH+ pfiehrávat dopfiedu tak dlouho,
dokud drÏíte pfiíslu‰né tlaãítko stisknuté.
✤ If you press the REC SEARCH -- button
in STBY mode, your camcorder will play
in reverse for 3 seconds and return to the
original position automatically.
✤ JestliÏe v pohotovostním reÏimu (STBY)
stisknete tlaãítko RECORD SEARCH –,
va‰e kamera pfiehraje zpût poslední 3
sekundy záznamu a automaticky se vrátí
do pÛvodní polohy.
Reference
Mosaic shaped distortion may appear on the screen while in
Record Search mode.
Reference
Pfii pfiehrávání v reÏimu RECORD SEARCH se mohou v obraze
objevit mozaikové rastry (zkreslení).
29
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:34 PM
Page 30
ENGLISH
Basic Recording
Hints for Stable Image Recording
■
■
While recording, it is very important to hold the camcorder
correctly.
Fix the LENS cap firmly by clipping it to the hand strap. (refer to
the figure)
CZECH
Základní postupy záznamu
Rady pro pofiízení stabilního obrazového záznamu
■
■
Pfii záznamu je velmi dÛleÏité správné drÏení kamery.
Krytku objektivu upevnûte klipsem na pfiídrÏn˘ fiemínek (podívejte
se na obrázek).
Záznam s LCD monitorem
Recording with the LCD monitor
1. Hold the camcorder firmly using the hand strap.
2. Place your right elbow against your side.
3. Place your left hand under or beside the LCD to support
and adjust it. Do not touch the built-in microphone.
4. Choose a comfortable, stable position for the shots that
you are taking. You can lean against a wall or on a table
for greater stability. Do not forget to breathe gently.
5. Use the LCD frame as a guide to determine the
horizontal plane.
6. Whenever possible, use a tripod.
Recording with the Viewfinder
30
1. Hold the camcorder firmly using the hand strap.
2. Place your right elbow against your side.
3. Place your left hand under the camcorder to support it.
Be sure not to touch the built-in microphone.
4. Choose a comfortable, stable position for the shots that
you are taking.
You can lean against a wall or on a table for greater
stability. Do not forget to breathe gently.
5. To view an object through the viewfinder, pull it out until
you hear the ‘click’ sound.
Excessive force may cause damage to the viewfinder.
6. Place your eye firmly against the viewfinder eyecup.
7. Use the viewfinder frame as a guide to determine the horizontal
plane.
8. Whenever possible, use a tripod.
1. Pevnû drÏte kameru s pomocí pfiídrÏného fiemínku.
2. Prav˘ loket spusÈte proti va‰emu boku.
3. Levou ruku dejte pod nebo vedle LCD monitoru a
upravte jeho polohu.
Nedot˘kejte se vestavûného mikrofonu.
4. Ke sníman˘m zábûrÛm zvolte pohodlnou, stabilní
polohu. Pro získání lep‰í stability se mÛÏete opfiít o
zeì nebo o stÛl. NezapomeÀte zlehka d˘chat.
5. Rámeãek LCD monitoru pouÏijte jako vodítko k urãení
vodorovné roviny.
6. Kdykoliv je to moÏné, pouÏívejte stativ.
Záznam s hledáãkem
1. Pevnû drÏte kameru s pomocí pfiídrÏného fiemínku.
2. Prav˘ loket spusÈte proti va‰emu boku.
3. Levou ruku dejte pod videokamerou a podpírejte ji.
Ujistûte se, Ïe se nedot˘káte vestavûného mikrofonu.
4. Ke sníman˘m zábûrÛm zvolte pohodlnou,
stabilní polohu.
Pro získání lep‰í stability se mÛÏete opfiít o zeì nebo
o stÛl. NezapomeÀte zlehka d˘chat.
5. Abyste mohli sledovat objekt hledáãkem, vytáhnûte
hledáãek ven dokud neusly‰íte “klapnutí”.
PouÏitím nadmûrné síly mÛÏete hledáãek po‰kodit.
6. Oko pfiiloÏte tûsnû na oãnici hledáãku.
7. Rámeãek hledáãku pouÏijte jako vodítko k urãení
vodorovné roviny.
8. Kdykoliv je to moÏné, pouÏívejte stativ.
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:34 PM
Page 31
ENGLISH
CZECH
Basic Recording
Základní postupy záznamu
Adjusting the LCD
Nastavení LCD monitoru
✤ Your camcorder is equipped with a 3.5 inch colour Liquid Crystal
Display(LCD) screen, which enables you to view what you are
recording or playing back directly.
✤ Depending on the conditions under which you are using the
camcorder (indoors or outdoors for example), you can adjust ;
■ BRIGHT SELECT
■ BRIGHT ADJUST
■ COLOUR ADJUST
✤ Va‰e videokamera je vybavena barevn˘m monitorem z tekut˘ch
krystalÛ (LCD) s délkou úhlopfiíãky 3,5 palce, kter˘ vám
umoÏÀuje pfiímé zobrazení záznamu ãi pfiehrávání.
✤ V závislosti na podmínkách, ve kter˘ch kameru pouÏíváte (uvnitfi
nebo venku), mÛÏete nastavit tyto parametry:
■ BRIGHT SELECT (volba jasu)
■ BRIGHT ADJUST (nastavení jasu)
■ COLOUR ADJUST (nastavení barev)
1. Set the POWER switch to CAMERA position.
■ In the PLAYER mode, you may only setup the
LCD while the tape is playing.
1. Pfiepínaã POWER nastavte do polohy CAMERA.
■ V reÏimu PLAYER mÛÏete LCD monitor
nastavovat pouze pfii pfiehrávání pásku.
2. Open the LCD screen, and the LCD switches on.
2. Odklopte LCD monitor, kter˘ se tak zapne.
3. Press the MENU button.
4. Turn the MENU DIAL so that
VIEWER is highlighted and then
press the ENTER button.
CAM MODE
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
3. Stisknûte tlaãítko MENU.
VIEWER SET
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
LCD ADJUST
DATE/TIME
TV DISPLAY
5. Turn the MENU DIAL so that LCD
ADJUST is highlighted.
CAM MODE
VIEWER SET
6. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
7. Turn the MENU DIAL so that it highlights the menu
item you want to adjust (BRIGHT SELECT,
BRIGHT ADJUST, COLOUR ADJUST).
4. Otáãejte ovladaãem MENU DIAL
tak, aby do‰lo ke zv˘raznûní
poloÏky VIEWER (hledáãek) a poté
stisknûte tlaãítko ENTER.
5. Ovladaãem MENU DIAL
zv˘raznûte poloÏku LCD ADJUST.
LCD ADJUST
BRIGHT SELECT . . . . NORMAL
BRIGHT ADJUST . . . . . . [ 1 8 ]
COLOUR ADJUST . . . . . [ 1 8 ]
6. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do dílãí nabídky.
7. Otáãejte ovladaãem MENU DIAL tak, aby se
zv˘raznila poloÏka, kterou chcete nastavit
(BRIGHT SELECT, BRIGHT ADJUST, COLOUR
ADJUST).
31
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:34 PM
Page 32
ENGLISH
CZECH
Basic Recording
Základní postupy záznamu
8. Press the ENTER button again.
■ You may select NORMAL or SUPER in the BRIGHT
SELECT feature and press the ENTER button to save the
setting.
■ Use the MENU DIAL to adjust the value of BRIGHT ADJUST
and COLOUR ADJUST.
■ You can set values for BRIGHT ADJUST between 00 ~ 35
and COLOUR ADJUST between 00 ~ 35.
8. Stisknûte znovu tlaãítko ENTER.
■ U poloÏky BRIGHT SELECT mÛÏete zvolit dvû moÏnosti,
NORMAL nebo SUPER a stiskem tlaãítka ENTER toto
nastavení uloÏit.
■ Pomocí ovladaãe MENU DIAL nastavíte hodnoty u poloÏek
BRIGHT ADJUST a COLOUR ADJUST.
■ Hodnoty u poloÏky BRIGHT ADJUST lze nastavovit v
rozmezí 00 ~ 35, u poloÏky COLOUR ADJUST v rozmezí
00 ~ 35.
9. Press the MENU button to finish the setting.
9. Stiskem tlaãítka MENU ukonãíte nastavení.
32
Using the VIEWFINDER
PouÏívání HLEDÁâKU
✤ The VIEWFINDER will not work when the LCD is open.
✤ Dokud je LCD monitor odklopen, hledáãek bude mimo provoz.
Adjusting the Focus
Zaostfiení
Use the focus adjustment knob of the
VIEWFINDER to focus the picture.
(refer to figure )
Obraz v hledáãku zaostfiíte zaostfiovacím
ovladaãem HLEDÁâKU (viz obrázek).
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:34 PM
Page 33
ENGLISH
CZECH
Basic Recording
Základní postupy záznamu
Playing back a tape you have recorded on the LCD
Pfiehrávání va‰eho záznamu na LCD monitoru
✤ You can monitor the playback picture on the LCD monitor.
✤ Make sure that the battery pack is in place.
✤ Pfii pfiehrávání mÛÏete sledovat obraz na LCD monitoru.
✤ Zkontrolujte, zda je baterie nasazena na kamefie.
1. Hold down the power switch tab and turn it to the
PLAYER position.
1. Stisknûte západku na spínaãi POWER a
pfiestavte jej do polohy PLAYER.
1
2. Insert the tape you wish to view. (see page 27)
3. Open the LCD screen.
Adjust the angle of the LCD screen and set the
brightness or colour if necessary.
4. Press the
(REW) button to rewind the tape to
the starting point.
■ To stop rewinding, press the
(STOP)
button.
■ The camcorder stops automatically after
rewinding is complete.
2
4
5. Press the
(PLAY/STILL) button to start
playback.
■ You can view the picture you recorded on the LCD.
■ To stop the PLAY operation, press the
(STOP) button.
■
2. VloÏte kazetu, kterou chcete pfiehrát
(viz stránka 27).
3. Odklopte LCD monitor.
Sefiiìte úhel LCD monitoru a v pfiípadû potfieby
nastavte jas a sytost barev.
4. Stisknûte tlaãítko
(REW) a pfieviÀte pásek
na místo, od kterého chcete zaãít pfiehrávat.
■ Pfievíjení ukonãíte stiskem tlaãítka
(STOP).
■ Po pfievinutí na zaãátek kazety se kamera
automaticky zastaví sama.
5. Stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL) spusÈte
pfiehrávání.
■ Svoje záznamy mÛÏete prohlíÏet na
LCD monitoru.
Pfiehrávání ukonãíte stiskem tlaãítka
(STOP).
Reference
Reference
■
■
You can also view the picture on a TV screen, after connecting
the camcorder to a TV or VCR. (see page 70)
Various functions are available in playback mode. (see page 72)
■
■
Svoje záznamy mÛÏete pfiehrávat také na TV pfiijímaãi,
pfiipojíte-li k nûmu videokameru pfiímo nebo pfies videorekordér
(viz stránka 70).
V reÏimu pfiehrávání jsou k dispozici rÛzné funkce
(viz stránka 72).
33
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:34 PM
Page 34
ENGLISH
CZECH
Basic Recording
Základní postupy záznamu
Adjusting the LCD during PLAY
✤ You can adjust the LCD during playback.
✤ The adjustment method is the same procedure as used in
CAMERA mode. (see page 31)
Nastavení LCD monitoru bûhem pfiehrávání
✤ LCD monitor lze nastavit bûhem pfiehrávání.
✤ Postup nastavení je stejn˘ jako pfii nastavování v reÏimu
CAMERA (viz stránka 31).
Controlling Sound from the Speaker
Ovládání hlasitosti zvuku z vestavûného reproduktoru
The Speaker works in PLAYER mode only.
■
When you use the LCD screen for playback,
you can hear the recorded sound from the built-in
Speaker.
- Follow the instructions below to decrease or
mute speaker volume in the PLAYER mode.
- Take the following steps to lower the volume or
mute the sound while playing a tape on the
camcorder.
Reproduktor je v ãinnosti pouze v reÏimu PLAYER.
2
■
3-1
1. Set the power switch to PLAYER mode.
2. Press
(PLAY/STILL) to play the tape.
3. When you hear sounds once the tape is in play,
use the MENU DIAL to adjust the volume.
■ A volume level display will appear on the LCD.
Levels may be adjusted from anywhere
<3-2>
between 00 to 19 and you will not hear any
sound when the volume is set on 00.
■ If you close the LCD while playing, you will not
hear sound from the speaker.
VOL/MF
0:23:47
5 5 min
Reference
■
■
■
34
When the cable is connected to the A/V jack, you
VOL.
cannot hear sound from the camcorder speaker
and cannot adjust the volume.
But, even if cable is connected to the A/V jack, you
can hear sound from the camcorder speaker when AV IN/OUT
MODE on MENU is set to AV IN MODE. (VP-D26i only)
You can hear sound from camcorder speaker by removing the
connected cable from the A/V jack
Pokud k pfiehrávání pouÏíváte LCD monitor,
zvukov˘ doprovod mÛÏete poslouchat z
vestavûného reproduktoru.
- Pfii regulaci hlasitosti reproduktoru v reÏimu
PLAYER se fiiìte níÏe uveden˘mi pokyny.
- Následujícím postupem sníÏíte nebo zcela
ztlumíte hlasitost pfii pfiehrávání na
videokamefie.
1. Pfiepínaã POWER nastavte do polohy PLAYER.
2. Stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL) spusÈte
pfiehrávání.
3. Jakmile pfii pfiehrávání pásku usly‰íte zvuk,
mÛÏete jeho hlasitost nastavit pomocí ovladaãe
MENU DIAL.
■ Na LCD monitoru se objeví zobrazení
hlasitosti zvuku. ÚroveÀ hlasitosti mÛÏe b˘t
nastavena v rozmezí 00 aÏ 19. Pfii nastavení
úrovnû 00 neusly‰íte Ïádn˘ zvuk.
■ JestliÏe LCD monitor bûhem pfiehrávání
zaklopíte, vestavûn˘ reproduktor se vypne.
Reference
[11]
10:00
Pokud je kabel pfiipojen do zdífiky A/V,
zvuk z reproduktoru není sly‰et a nelze upravit
ani hlasitost.
Pokud je reÏim AV IN/OUT MODE v nabídce MENU nastaven na
AV IN MODE, zvuk usly‰íte i v dobû kdy je kabel pfiipojen
(pouze modely VP-D26i).
Zvuk z reproduktoru se ozve opût po odpojení kabelu ze zdífiky A/V.
10.JAN.2003
■
■
■
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:34 PM
Page 35
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
Use of various Functions
PouÏití rÛzn˘ch funkcí
● Setting menu items
● Nastavení poloÏek nabídky
DOSTUPN¯ REÎIM
Available mode
MENU
SUB MENU
CAMERA
PLAYER
Memory
REC.
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
INITIAL
CLOCK SET
WL.REMOTE
BEEP SOUND
SHUT.SOUND
DEMO
✔
✔
✔
CAMERA
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D. ZOOM
DIS
DSE SELECT
✔
✔
✔
✔
✔
A/V
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
(VP-D26i only)
✔
MEMORY
VIEWER
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
M.PLAY SELECT
PHOTO QUALITY
PRINT MARK
MPEG4 SIZE
PROTECT
FILE NO
DELETE
FORMAT
LCD ADJUST
DATE/TIME
TV DISPLAY
Memory
PLAY
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
CAMERA
(Kamera)
PROGRAM AE
WHT. BALANCE (VyváÏení bílé)
D.ZOOM (Digitální transfokace)
DIS (Elektronick˘ stabilizátor obrazu)
DSE SELECT (Volba spec. digit. efektu)
✔
✔
✔
✔
✔
A/V
REC MODE (ReÏim záznamu)
PHOTO SEARCH (Vyhledávání obr.)
PHOTO COPY (Kopírování)
AUDIO MODE (ReÏim záznamu)
AUDIO SELECT (Volba audio reÏimu)
WIND CUT
(Omezení vlivu vûtru pfii záznamu)
PB DSE (Pfiehrávání s efekty)
AV IN/OUT (pouze model VP-D26i)
✔
✔
✔
✔
VIEWER LCD ADJUST (Nastavení LCD monitoru)
(Hledáãek) DATE/TIME (Datum/âas)
TV DISPLAY (Zobrazení na TV)
✔
● Set the camcorder to CAMERA or PLAYER mode and
M.REC or M.PLAY mode
1. Press the MENU button.
The MENU OSD is displayed. The cursor ( HIGHLIGHT ) indicates
the feature you are currently adjusting.
2. Use the MENU DIAL and press the ENTER button on the left side
panel to select and activate the item.
3. You can exit the menu mode by pressing the MENU button.
CAMERA
INITIAL
CLOCK SET (Nastavení hodin)
(Poãáteãní) WL.REMOTE (Zablok. nebo odblok. DO)
BEEP SOUND (Zvukov˘ signál)
SHUT.SOUND (Zvuk závûrky)
DEMONSTRATION (Ukázka)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
DÍLâÍ NABÍDKA
MEMORY M.PLAY SELECT
(PamûÈ)
PHOTO QUALITY (Jakost)
PRINT MARK (Oznaãení pro tisk)
MPEG4 SIZE
PROTECT (Ochrana)
FILE NO (âíslo souboru)
DELETE (Vymazání)
FORMAT (Formátování)
✔
✔
NABÍDKA
PLAYER
Memory
REC.
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Memory
PLAY
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
● Nastavení kamery do reÏimu CAMERA nebo PLAYER
a M.REC nebo M.PLAY
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
Zobrazí se poloÏka MENU OSD. Kurzorem ZV¯RAZNùNÁ poloÏka
oznaãuje vlastnost, kterou právû nastavujete.
2. S pouÏitím ovladaãe MENU DIAL na levém panelu a stiskem tlaãítka
ENTER vyberte a aktivujte poÏadovanou poloÏku.
3. Nabídku mÛÏete opustit stiskem tlaãítka MENU.
35
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:34 PM
Page 36
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● Availability of functions in each mode
● Dostupnost funkcí v kaÏdém reÏimu
Requested
Mode
Operating
Mode
Provozní
reÏim
DIS
Digital
Digital functions
NIGHT
special
PHOTO
SLOW
CAPTURE
D.ZOOM
effects
(TAPE) SHUTTER
O
DIS
D.ZOOM
O
PHOTO
✕
SLOW SHUTTER
O
O
✕
*
✕
✕
O
Digital Special Effects
O
O
O
O
NIGHT CAPTURE
O
O
O
O
O
DIS
O
D.ZOOM
O
✕
O
PHOTO
✕
O
O
SLOW SHUTTER
Speciální digitální
efekty
NIGHT CAPTURE
36
When a menu item on the LCD is marked with an X , that item
cannot be activated.
When you select an item that cannot be changed, an error
message will be displayed.
D.ZOOM
PHOTO
(TAPE)
O
O
O
✕
NIGHT
SLOW digitální CAPTURE
SHUTTER efekty
*
✕
✕
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
✕
O
O
O
✕
O : PoÏadovaná funkce bude pracovat v tomto reÏimu.
✕ : PoÏadovan˘ reÏim nelze zmûnit.
: Provozní reÏim se vypne a spustí se poÏadovan˘ reÏim.
* : Provozní reÏim se vypne a spustí se poÏadovan˘ reÏim
(data budou uloÏena).
Reference
■
DIS
O
✕
Speciální
Digitální funkce
O
O : The requested mode will work in this operating mode.
✕ : You can not change the requested mode.
: The operating mode will be released and the requested mode
will work.
* : The operating mode will be released and the requested mode
will work.
(the data during the operating mode will be backed up)
■
PoÏadovaná
funkce
Reference
■
■
Pokud je poloÏka v nabídce na LCD monitoru oznaãena X ,
nelze ji aktivovat.
Pokud zvolíte poloÏku kterou nelze mûnit, bude zobrazeno
chybové hlá‰ení.
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:34 PM
Page 37
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● CLOCK SET
● CLOCK SET (Nastavení hodin)
✤ CLOCK setup works in CAMERA, PLAYER, M.REC and
M.PLAY modes.
✤ The DATE/TIME is automatically recorded onto a tape.
Before recording, please set the DATE/TIME.
1. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
✤ Funkce nastavení hodin je k dispozici v reÏimech CAMERA,
PLAYER, M.REC a M.PLAY.
✤ Datum a ãas jsou automaticky zaznamenávány na pásek.
Pfied záznamem nastavte prosím DATE/TIME (datum/ãas).
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
2. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
2. Turn the MENU DIAL to highlight INITIAL and
INITIAL a stisknûte tlaãítko ENTER.
press the ENTER button.
3. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte z dílãí
3. Use the MENU DIAL to select CLOCK SET from
nabídky poloÏku CLOCK SET.
the submenu.
4. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do reÏimu
SETTING (nastavení).
4. Press the ENTER button to enter SETTING mode.
CAM MODE
■ Blikání poloÏky znamená, Ïe její nastavení
INITIAL SET
■ A blinking item indicates the item to be
mÛÏe b˘t zmûnûno.
CLOCK
SET
SET
TIME!
changed. The year will blink first.
WL.REMOTE
Nejdfiíve bude blikat údaj roku.
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
5. Using the MENU DIAL, change the year setting.
DEMONSTRATION
5. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zmûÀte nastavení
roku.
6. Press the ENTER button.
6. Stisknûte tlaãítko ENTER
■ The month will blink.
■ Bude blikat údaj mûsíce.
CAM MODE
7. Using the MENU DIAL, change the month setting.
7.
Pomocí ovladaãe MENU DIAL zmûÀte nastavení
INITIAL SET
mûsíce.
8. Press the ENTER button.
CLOCK SET
■ The day will blink.
8. Stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Bude blikat údaj den.
9. You can set the day, hour and minute following the
9. Den, hodinu a minutu mÛÏete nastavit stejn˘m
same procedure for setting the year and month.
10:00
10.JAN.2003
zpÛsobem jako rok a mûsíc.
10. Press the ENTER button after setting the minutes.
10. Po nastavení minut stisknûte tlaãítko ENTER.
■ The word COMPLETE! will appear, and a few seconds later,
■ Na LCD monitoru/v hledáãku se zobrazí slovo COMPLETE!
the menu screen will automatically return to the sub menu.
(DOKONâENO!) a za nûkolik sekund se zobrazení
automaticky vrátí do dílãí nabídky.
11. To exit, press the MENU button.
11. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
37
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
CLOCK SET
WL. REMOTE
BEEP SOUND
SHUT. SOUND
DEMO
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:34 PM
Page 38
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● REMOCON
● REMOCON
✤ The REMOCON function works in CAMERA, PLAYER,
M.REC, M.PLAY modes.
✤ The REMOCON option allows you to enable or disable the
remote control for use with the camcorder.
1. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
2. Turn the MENU DIAL to highlight INITIAL and
press the ENTER button.
✤ Funkce REMOCON je k dispozici v reÏimech CAMERA,
PLAYER, M.REC a M.PLAY.
✤ Volba REMOCON umoÏÀuje odblokování nebo zablokování
dálkového ovladaãe videokamery.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
CLOCK SET
WL. REMOTE
BEEP SOUND
SHUT. SOUND
DEMO
3. Use the MENU DIAL to select WL.REMOTE
from the submenu.
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
2. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
INITIAL a stisknûte tlaãítko ENTER.
3. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte z dílãí
nabídky poloÏku WL.REMOTE.
CAM MODE
4. Press the ENTER button to enable or disable the
remote control.
The setting switches between ON/OFF each time
you press the ENTER button.
INITIAL SET
CLOCK SET
WL.REMOTE
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
DEMONSTRATION
5. To exit, press the MENU button.
■ If you set the remote to OFF in the menu and try to use it,
the remote icon will the remote control icon will blink for
3 seconds and disappear on the LCD.
38
4. Stiskem tlaãítka ENTER odblokujete nebo
zablokujete funkce dálkového ovladaãe.
Pfii kaÏdém stisku tlaãítka ENTER se mûní
nastavení mezi ON/OFF (zapnuto/vypnuto).
5. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
■ JestliÏe jste dálkov˘ ovladaã vypnuli
(poloha OFF) a zkusíte jej pouÏít, jeho ikona
se zobrazí na LCD monitoru (v hledáãku)
3 sekundy, bude blikat a poté zmizí.
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:34 PM
Page 39
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● BEEP SOUND
● BEEP SOUND (Zvukov˘ signál)
✤ The BEEP SOUND function works in CAMERA, PLAYER,
M.REC, M.PLAY modes.
✤ Use the MENU to setup the BEEP SOUND function.
Select whether or not you want to hear a beep sound
whenever you change a setup value.
1. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
2. Turn the MENU DIAL to highlight INITIAL and
press the ENTER button.
✤ Funkce BEEP SOUND je k dispozici v reÏimech CAMERA,
PLAYER, M.REC a M.PLAY.
✤ K nastavení funkce BEEP SOUND pouÏijte MENU. Zvolte,
zda bûhem zmûn nastavení videokamery chcete ãi nechcete
sly‰et zvukov˘ signál.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
CLOCK SET
WL. REMOTE
BEEP SOUND
SHUT SOUND
DEMO
3. Use the MENU DIAL to select BEEP SOUND
from the submenu.
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
2. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
INITIAL a stisknûte tlaãítko ENTER.
3. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte z dílãí
nabídky poloÏku BEEP SOUND.
CAM MODE
INITIAL SET
4. Press the ENTER button to enable or disable the
CLOCK SET
WL. REMOTE
BEEP SOUND.
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
The setting switches between ON/OFF each time
DEMONSTRATION
you press the ENTER button.
■ You will hear a Beep Sound when you select
the ON setup.
■ When you press the START/STOP button to start recording,
the BEEP SOUND is automatically set to OFF so you can’t
hear it any longer.
4. Stiskem tlaãítka ENTER odblokujete nebo
zablokujete funkci BEEP SOUND.
Pfii kaÏdém stisku tlaãítka ENTER se mûní
nastavení mezi ON/OFF (zapnuto/vypnuto).
■ Pfii volbû nastavení ON (zapnuto) usly‰íte
zvukové znamení.
■ Po spu‰tûní záznamu stiskem tlaãítka
START/STOP bude funkce BEEP SOUND
automaticky vypnuta (OFF), takÏe zvukov˘
signál jiÏ dále neusly‰íte.
5. To exit, press the MENU button.
5. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
39
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:34 PM
Page 40
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● SHUTTER SOUND
● SHUTTER SOUND (Zvuk závûrky)
✤ You can hear SHUTTER SOUND only when the
PHOTO function is working.
✤ Determines whether or not you wish to hear a SHUTTER
SOUND when using the DSC feature.
1. Set the mode switch to MEMORY.
2. Set the power switch to CAMERA mode.
✤ Zvuk uzávûrky mÛÏete sly‰et pouze v pfiípadû aktivace
funkce PHOTO.
✤ Rozhodnûte se, zda si v dobû kdy kameru vyuÏíváte jako
digitální fotoaparát (DSC) pfiejete ãi nepfiejete sly‰et zvuk
závûrky.
M.REC MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
CLOCK SET
WL. REMOTE
BEEP SOUND
SHUT SOUND
DEMO
3. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
4. Turn the MENU DIAL to highlight INITIAL and
press the ENTER button.
5. Use the MENU DIAL to select SHUTTER SOUND
from the submenu.
6. Press ENTER to switch between ON and OFF.
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy MEMORY.
2. Vypínaã nastavte do polohy CAMERA.
3. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
M.REC MODE
INITIAL SET
CLOCK SET
WL. REMOTE
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
DEMONSTRATION
4. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
INITIAL a stisknûte tlaãítko ENTER.
5. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte z dílãí
nabídky poloÏku SHUTTER SOUND.
6. Stiskem tlaãítka ENTER pfiepnûte nastavení mezi
ON a OFF.
7. To exit, press the MENU button.
7. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
40
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:34 PM
Page 41
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● DEMONSTRATION
● DEMONSTRATION (Ukázka)
✤ Demonstration automatically shows you the major functions
that are included with your camcorder so that you may use
them more easily.
✤ The DEMONSTRATION function may only be used in the
CAMERA mode without a tape inserted in the camcorder.
✤ The demonstration operates repeatedly until the
DEMONSTRATION mode switched OFF.
✤ Ukázka vám automaticky pfiedvede hlavní funkce va‰í
kamery, takÏe je budete moci mnohem snadnûji vyuÏívat.
✤ Funkce DEMONSTRATION mÛÏe b˘t vyuÏita pouze v reÏimu
CAMERA, v dobû kdy ve videokamefie není zaloÏena kazeta.
✤ Pfii spu‰tûné funkci DEMONSTRATION je ukázka uvádûna
stále dokola, dokud nebude spínaã této funkce vypnut (OFF).
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
3. Turn the MENU DIAL to highlight INITIAL.
4. Select DEMONSTRATION from the submenu and
press the ENTER button.
5. To activate the DEMONSTRATION,
set DEMONSTRATION ON.
■ Press the menu button to quit the menu.
■ The demonstration will begin.
6. To end the DEMONSTRATION, set the
DEMONSTRATION to OFF.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
CLOCK SET
WL. REMOTE
BEEP SOUND
SHUT. SOUND
DEMO
■
■
■
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
INITIAL.
4. Z dílãí nabídky zvolte poloÏku
DEMONSTRATION a stisknûte tlaãítko ENTER.
CAM MODE
INITIAL SET
CLOCK SET
WL.REMOTE
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
DEMONSTRATION
Reference
■
2. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
The DEMONSTRATION function only works
without a TAPE installed.
The DEMONSTRATION mode is automatically activated when
the camcorder is left idle for more than 10 minutes after switching
to the CAMERA mode (no tape is inserted in the camcorder).
If you press other buttons (FADE, BLC, PHOTO, EASY) during
the DEMONSTRATION mode, the DEMONSTRATION stops
temporarily and resumes 10 minutes later if you do not operate
any other functions.
If NIGHT CAPTURE is set to on, the Demonstration function will
not work.
5. ReÏim DEMONSTRATION aktivujte nastavením
poloÏky DEMONSTRATION = ON.
■ Stiskem tlaãítka MENU opustíte tuto nabídku.
■ Zaãne ukázka.
6. Ukázku ukonãíte nastavením poloÏky
DEMONSTRATION na vypnuto (OFF).
Reference
■
■
■
ReÏim DEMONSTRATION je aktivní pouze pokud do
videokamery není vloÏena kazeta.
ReÏim DEMONSTRATION je aktivován automaticky,
pokud je videokamera ponechána (po pfiepnutí do reÏimu
CAMERA) v neãinnosti po dobu více neÏ 10 minut (bez kazety).
JestliÏe bûhem reÏimu DEMONSTRATION stisknete dal‰í
tlaãítka (FADE, BLC, PHOTO, EASY), ukázka se doãasnû
pfieru‰í a bude pokraãovat o 10 minut pozdûji, pokud ponecháte
videokameru v neãinnosti.
41
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:35 PM
Page 42
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● PROGRAM AE
● PROGRAM AE
✤ The PROGRAM AE function works in CAMERA mode only.
✤ The PROGRAM AE mode allows you to adjust shutter
speeds and apertures to suit different recording conditions.
✤ They give you creative control over the depth of field.
■ AUTO mode
-
-
■ ReÏim AUTO
Auto balance between the subject and the background.
To be used in normal conditions.
The shutter speed automatically varies from 1/50 to 1/250
per second, depending on the scene.
■ SPORTS mode (
-
-
-
)
)
42
-
)
K záznamu osob nebo rychle se pohybujících objektÛ.
)
)
Pro záznam za podmínek, kdy osoby nebo objekty jsou tmav‰í
neÏ pozadí z dÛvodu svûtla odraÏeného od písku nebo snûhu
(svûtlo dopadající proti kamefie).
■ ReÏim High S.SPEED (rychlá závûrka) (
-
)
Pro správn˘ záznam za podmínek, kdy je osvûtlen pouze
sníman˘ objekt a zbytek obrázku osvûtlen není.
■ ReÏim SAND/SNOW (Písek/sníh) (
-
For recording fast-moving subjects such as players in golf or
tennis games.
)
K zaostfiení na pozadí objektu, které je mimo hloubku ostrosti.
Nejúãinnûj‰í pouÏití reÏimu PORTRAIT je venku.
Rychlost závûrky se automaticky mûní mezi 1/50 a 1/1000
sekundy.
■ ReÏim SPOTLIGHT (Bodové osvûtlení) (
For recording when people or objects are darker than the
background because of reflected light from sand or snow.
■ High S. SPEED(High Shutter Speed) mode (
-
-
-
For recording correctly when there is only light on the subject
and not the rest of the picture.
■ SAND/SNOW mode (
Automatické vyváÏení zobrazení pfiedmûtu a pozadí.
PouÏívá se za normálních podmínek.
Rychlost závûrky se automaticky mûní mezi 1/50 a 1/250 sek,
v závislosti na scénû.
■ ReÏim PORTRAIT (Portrét) (
)
For focusing on the background of the subject, when the
background is out of focus.
The PORTRAIT mode is most effective when used outdoors.
The shutter speed automatically varies from 1/50 to 1/1000
per second.
■ SPOTLIGHT mode (
-
■ ReÏim SPORTS (
)
For recording people or objects moving quickly.
■ PORTRAIT mode (
-
✤ Funkce PROGRAM AE je k dispozici pouze v reÏimech
CAMERA.
✤ Funkce PROGRAM AE umoÏÀuje nastavení rychlosti závûrky
a clony pfii rÛzn˘ch podmínkách filmování.
✤ Tato funkce vám umoÏÀuje tvofiivû ovládat hloubku ostrosti.
)
Pro záznam rychle se pohybujících objektÛ jako jsou hráãi
golfu nebo tenisu.
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:35 PM
Page 43
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
Setting the PROGRAM AE
Nastavení funkce PROGRAM AE
1. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
CAM MODE
2. Turn the MENU DIAL to highlight CAMERA and
press the ENTER button.
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
2. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
CAMERA a stisknûte tlaãítko ENTER.
3. Select PROGRAM AE from the submenu.
4. Press the ENTER button to enter
the sub-menu.
5. Using the MENU DIAL, select the
PROGRAM AE mode.
■ Press the ENTER button to
confirm the PROGRAM AE
mode.
3. Z dílãí nabídky zvolte poloÏku PROGRAM AE.
CAM MODE
CAM MODE
CAMERA SET
CAMERA SET
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
6. To exit, press the MENU button.
PROGRAM AE
AUTO
SPORTS
PORTRAIT
SPOTLIGHT
SAND / SNOW
HIGH S. SPEED
■
Program AE will not function if NIGHT CAPTURE is set to on.
The Program AE function will not operate in Easy mode.
5. Pomocí ovladaãe MENU DIAL
zvolte reÏim PROGRAM AE.
■ Stiskem tlaãítka ENTER
potvrìte volbu reÏimu
PROGRAM AE.
6. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
Reference
■
4. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte
do dílãí nabídky.
Reference
■
■
Pokud je zapnuta funkce NIGHT CAPTURE, nebude fungovat
funkce Program AE.
Funkce Program AE nebude fungovat v reÏimu EASY.
43
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:35 PM
Page 44
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● WHT.BALANCE (VyváÏení bílé)
● WHT. BALANCE (WHITE BALANCE)
✤ Funkce WHITE BALANCE je k dispozici pouze v reÏimech
CAMERA nebo M.REC.
✤ Funkce WHITE BALANCE je funkcí záznamu, pfii které jsou zachovány
jedineãné barvy objektu pfii jak˘chkoliv podmínkách záznamu.
✤ Abyste pofiídili obrázky s dobr˘m podáním barev, mÛÏete zvolit
pfiíslu‰n˘ reÏim WHITE BALANCE.
■ AUTO (
): Tento reÏim je zpravidla pouÏíván k
automatickému nastavení vyváÏení bílé (barvy).
■ HOLD (
): V tomto reÏimu je udrÏováno souãasné nastavení
vyváÏení bílé barvy.
■ INDOOR (
) (Uvnitfi): V tomto reÏimu je vyváÏení bílé
nastaveno podle podmínek pfii záznamu v místnostech.
■ OUTDOOR (
)(Venku): V tomto reÏimu je
vyváÏení bílé nastaveno podle podmínek pfii
záznamu ve venkovním prostfiedí.
PROGRAM AE
✤ The WHITE BALANCE function works in CAMERA or M.REC
mode only.
✤ The WHITE BALANCE is a recording function that preserves the
unique colour of the object in any recording condition.
✤ You may select the appropriate WHITE BALANCE mode to
obtain good quality image colour.
■ AUTO (
) : This mode is generally used to control the
WHITE BALANCE automatically.
■ HOLD (
) :This fixes the current WHITE BALANCE value.
■ INDOOR (
) : This controls the WHITE BALANCE
according to the indoor ambience.
■ OUTDOOR (
) : This controls the WHITE
CAM MODE
BALANCE according to the outdoor ambience.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
3. Turn the MENU DIAL to highlight CAMERA and
press the ENTER button.
4. Select WHT.BALANCE from the submenu.
5. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
6. Using the MENU DIAL, select the WHITE BALANCE
mode.
■ Press the ENTER button to confirm the WHITE
BALANCE mode.
7. To exit, press the MENU button.
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
CAM MODE
CAMERA SET
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
1. Kameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
CAMERA a stisknûte tlaãítko ENTER.
4. Z dílãí nabídky zvolte poloÏku WHT.BALANCE.
5. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do dílãí nabídky.
6. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte reÏim
WHITE BALANCE.
■ Stiskem tlaãítka ENTER potvrìte volbu reÏimu
WHITE BALANCE.
7. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
Reference
■
■
■
■
■
44
While setting the NIGHT CAPTURE to ON,
the WHT.BALANCE function does not work.
The WHT.BALANCE function will not operate in EASY
mode.
Turn the digital zoom off (if necessary) to set a more
accurate white balance.
If you have set the white balance and lighting
conditions changes, reset the white balance.
During normal outdoor recording, setting to AUTO
may provide better results.
Reference
■
CAM MODE
CAMERA SET
WHT. BALANCE
AUTO
HOLD
INDOOR
OUTDOOR
■
■
■
■
Funkce WHT. BALANCE není k dispozici pfii zapnutí
funkce NIGHT CAPTURE (ON).
Funkce WHT. BALANCE není k dispozici v reÏimu
EASY.
Chcete-li nastavit vyváÏení bílé pfiesnûji, vypnûte
digitální transfokaci.
JestliÏe jste nastavili vyváÏení bílé a svûtelné podmínky
se zmûnily, nastavte vyváÏení bílé barvy znovu.
Pravdûpodobnû nejlep‰í v˘sledky pfii snímání za
normálních podmínek v exteriérech získáte pfii
automatickém nastavení AUTO.
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:35 PM
Page 45
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
Zooming In and Out with DIGITAL ZOOM
Transfokace k objektu a od objektu s pouÏitím funkce DIGITAL ZOOM
✤ Transfokace je k dispozici pouze v reÏimech CAMERA.
✤ Zoom works in CAMERA mode only.
Transfokace k objektu a od objektu
Zooming In and Out
✤ Transfokace (zmûna ohniskové délky objektivu) je zpÛsob
záznamu, kter˘ vám umoÏÀuje mûnit velikost objektu v
obrazovém poli. Pfiejete-li si, aby va‰e filmy vypadaly více
profesionálnû, nepouÏívejte funkci transfokace pfiíli‰ ãasto.
✤ Transfokaci mÛÏete provádût rÛznou rychlostí.
✤ Tato funkce se pouÏívá pro rÛzné zábûry. NezapomeÀte
prosím, Ïe pfiíli‰ ãasté pouÏívání transfokace mÛÏe vést k
neprofesionálním zábûrÛm a ke zkrácení provozní doby
kamery pfii napájení z akumulátorové baterie.
✤ Zooming is a recording technique that lets you change the
size of the subject in a scene.
For more professional looking recordings, do not use the
zoom function too often.
✤ You can zoom using variable zoom speeds.
✤ Use these features for different shots. Please note that overuse of the zoom feature can lead to unprofessional looking
results and a reduction of battery usage time.
1. Move the zoom lever slightly for
a gradual zoom, move it further for
a high-speed zoom.
Your zooming is monitored on the OSD.
2. T(Telephoto) side:
Subject appears closer.
3. W(Wide angle) side:
Subject appears
farther away.
1-1
1-2
TELE
WIDE
Reference
You can record a subject that is a minimum of 1 m (about 2.65 feet)
away from the lens surface in the TELE position, or about 10 mm
(about 0.5 inch) away in the WIDE position.
1. Pfii pomalém pohybu páãky transfokátoru
bude zmûna ohniska bude pozvolnûj‰í, pfii
vût‰í v˘chylce do krajní polohy bude zmûna
ohniska rychlej‰í.
2. Strana T
(Teleobjektiv):
pfiedmûty se jeví
blíÏe ke kamefie.
3. Strana W
(·irokoúhl˘ objektiv):
pfiedmûty se jeví
dále od kamery.
Reference
V poloze TELE mÛÏete snímat pfiedmûty, které jsou minimálnû 1 m
od objektivu, v poloze WIDE mÛÏete snímat pfiedmûty ze vzdálenosti
pfiibliÏnû 10 mm od objektivu.
45
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:35 PM
Page 46
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
Digital Zoom
Digital Zoom (Digitální transfokace)
✤ Zooming more than 10x is achieved digitally.
✤ The picture quality may deteriorate depending on how
much you zoom in on the subject.
✤ We recommend that you use the DIS feature with DIGITAL
ZOOM for picture stability. (see page 47)
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
✤ Transfokace s vy‰‰ím neÏ 10-násobn˘m pfiiblíÏením se
provádí digitálnû.
✤ Pfii vy‰‰ím pfiiblíÏení se mÛÏe jakost obrazu zhor‰ovat.
✤ Ke zlep‰ení stability obrazu vám doporuãujeme pouÏívat
souãasnû s funkcí DIGITAL ZOOM také funkci DIS (Digitální
stabilizátor obrazu) (viz stránka 47).
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
3. Turn the MENU DIAL to CAMERA and press the
ENTER button.
1. Kameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
CAMERA a stisknûte tlaãítko ENTER.
CAM MODE
4. Select D.ZOOM from the submenu.
5. Press the ENTER button to setup the 100x, 200x,
400x, 800x digital zoom function or
to turn the feature OFF.
CAMERA SET
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
6. To exit, press the MENU button.
5. Stiskem tlaãítka ENTER buì zvolte úroveÀ
digitální transfokace 100x, 200x, 400x nebo 800x
nebo ji vypnûte (OFF).
6. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
CAM MODE
CAMERA SET
D . ZOOM
OFF
100x
200x
400x
800x
46
4. Z dílãí nabídky zvolte poloÏku D.ZOOM.
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:35 PM
Page 47
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● DIS (Digital Image Stabilizer)
● DIS (Digitální stabilizátor obrazu)
✤ The DIS function works in CAMERA mode only.
✤ DIS (Digital Image Stabilizer) is a function that compensates
for any shaking or hand movement while holding the
camcorder (within reasonable limits).
✤ It provides more stable pictures when:
■ Recording with the zoom
■ Recording a small object close-up
■ Recording and walking at the same time
■ Recording through the window of a vehicle
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
✤ Funkce DIS je k dispozici pouze v reÏimech CAMERA.
✤ Funkce DIS kompenzuje otfiesy kamery (v rámci pfiijateln˘ch
mezí) pfii záznamu z ruky.
✤ Tato funkce poskytuje stabilnûj‰í obraz pfii:
■ Snímání s transfomací
■ Snímání mal˘ch objektÛ z tûsné blízkosti
■ Snímání za chÛze
■ Snímání skrz okno vozidla
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
3. Turn the MENU DIAL highlight to CAMERA and
press the ENTER button.
■ The sub menu list will appear.
4. Turn the MENU DIAL to activate the DIS function,
press the ENTER button.
■ The DIS menu is changed to ON.
■ If you do not want to use the DIS function,
set the DIS menu to OFF.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
CAMERA a stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Zobrazí se seznam poloÏek dílãí nabídky.
4. Ovladaãem MENU DIAL aktivujte funkci DIS a
stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Nabídka DIS se zmûní na ON (zapnuto).
■ JestliÏe nechcete funkci DIS pouÏívat,
vypnûte ji (OFF).
CAM MODE
CAMERA SET
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
5. To exit, press the MENU button.
5. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
Reference
■
■
2. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
It is recommended that you deactivate the shake compensation
function when using a tripod.
If you use the DIS function, the picture quality may deteriorate
Reference
■
■
Pfii pouÏití stativu doporuãujeme funkci stabilizátoru obrazu
vypnout.
Pfii pouÏití funkce DIS mÛÏe dojít je sníÏení kvality obrazu.
47
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:35 PM
Page 48
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● DSE(Digital Special Effects) SELECT
● DSE SELECT (Volba speciálních digitálních efektÛ)
✤ The DSE function works in CAMERA mode only.
✤ The digital effects enable you to give a creative look to your
recording by adding various special effects.
✤ Select the appropriate digital effect for the type of picture that
you wish to record and the effect you wish to create.
✤ There are 9 DSE modes.
a. ART mode
This mode gives the images a coarse effect.
b. MOSAIC mode
This mode gives the images a mosaic effect.
c. SEPIA mode
This mode gives the images a reddish-brown
pigment.
d. NEGA mode
This mode reverses the colours of the
images, creating a negative image.
e. MIRROR mode
This mode cuts the picture in half, using a
mirror effect.
f. BLK & WHT mode
This mode changes the images to black and
white.
g. EMBOSS mode
This mode creates a 3D effect (embossing).
h. CINEMA mode
This mode covers the upper/lower portions of
the screen to give a cinematic effect.
i. MAKE - UP mode
This mode allows the images to be selected
in red, green, blue or yellow colours.
48
✤ Digitální efekty (DSE) jsou k dispozici pouze v reÏimech
CAMERA.
✤ Digitální efekty umoÏÀují dát va‰im filmÛm kreativní vzhled s
pomocí rÛzn˘ch speciálních efektÛ.
✤ Pro typ zábûru, kter˘ hodláte zaznamenat, zvolte vhodn˘
digitální efekt.
✤ K dispozici je 9 DSE reÏimÛ.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
a. ReÏim ART
Tento reÏim dává zábûrÛm hrub˘ nádech.
b. ReÏim MOSAIC
Tento reÏim dává zábûrÛm efekt mozaiky.
c. ReÏim SEPIA
Tento reÏim zbarvuje zábûry do
ãervenohnûda.
d. ReÏim NEGA
Tento reÏim pfievrací barvy podobnû jako
na fotografickém negativu.
e. ReÏim MIRROR
V tomto reÏimu jsou obrázky rozpÛleny s
pouÏitím zrcadlového efektu.
f. ReÏim BLK&WHT
âernobíl˘ záznam.
g. ReÏim EMBOSS
V tomto reÏimu se vytváfií tfiírozmûrn˘ efekt
(3D).
h. ReÏim CINEMA
Pfii tomto reÏimu bude horní a spodní ãást
obrazovky zakryta, ãímÏ se vytváfií efekt kina.
i. ReÏim MAKE-UP
V tomto reÏimu lze zvolit ãervenou, zelenou, modrou nebo Ïlutou
barvu zábûru.
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:35 PM
Page 49
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
Selecting an effect
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
Volba efektu
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
3. Turn the MENU DIAL to highlight CAMERA and
press the ENTER button.
4. Select DSE SELECT from the submenu.
5. Press the ENTER button to enter the submenu.
1. Kameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
CAMERA a stisknûte tlaãítko ENTER.
CAM MODE
CAMERA SET
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
6. Using MENU DIAL, select the DSE mode.
■ Press the ENTER button to confirm the DSE
mode.
4. Z dílãí nabídky zvolte poloÏku DSE SELECT.
5. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do dílãí nabídky.
6. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte reÏim DSE.
■ Stiskem tlaãítka ENTER potvrìte volbu
reÏimu DSE.
CAM MODE
7. To exit, press the MENU button.
Reference
■
■
While setting the NIGHT CAPTURE to ON,
the DSE function does not work.
The DSE function will not operate in EASY mode.
CAMERA SET
DSE SELECT
7. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
OFF
ART
MOSAIC
SEPIA
NEGA
MIRROR
BLK&WHT
Reference
■
■
Pfii zapnutí funkce NIGHT CAPTURE (ON)
nejsou funkce DSE dostupné.
Funkce DSE nejsou dostupné v reÏimu EASY.
49
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:35 PM
Page 50
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● REC MODE
● REC MODE (Rychlost záznamu)
✤ The REC MODE function works in both CAMERA and
PLAYER (VP-D26i only) modes.
✤ This camcorder records and plays back in SP (standard play)
mode and in LP (long play) mode.
■ SP (standard play): This mode permits 60 minutes of
recording time with a DVM60 tape.
■ LP (long play): This mode permits 90 minutes of
recording time with a DVM60 tape.
■ See AV IN/OUT select on page 77.
1. Set the camcorder to CAMERA or PLAYER
(VP-D26i only) mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
3. Turn the MENU DIAL to highlight A/V and press
the ENTER button.
4. Select REC MODE from the submenu and press
the ENTER button.
■ The REC MODE toggles between SP and LP
with each press.
5. To exit, press the MENU button.
Reference
■
■
■
50
✤ Funkce REC MODE je dostupná reÏimu CAMERA i PLAYER
(pouze modely VP-D26i).
✤ Tato videokamera zaznamenává i pfiehrává v reÏimu SP
(standardní rychlost) i LP (dlouhohrající reÏim).
■ SP (standardní pfiehrávání): pfiehrávání kazety DVM60 v
tomto reÏimu trvá 60 minut.
■ LP (dlouhohrající pfiehrávání): doba záznamu v tomto
reÏimu trvá DVM60 90 minut.
■ Viz AV IN/OUT na str.77.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
REC MODE
PHOTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
CAM MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
We recommend that you use this camcorder to
play back any tapes recorded on this camcorder.
Playing back a tape recorded in other equipment may produce
mosaic shaped distortion.
When you record a tape in SP and LP modes, or LP mode only,
the playback picture may be distorted or the time code
may not be written properly between scenes.
Record using SP mode for best picture and sound quality.
12
SOUND[1]
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA nebo
PLAYER (pouze modely VP-D26i).
2. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku A/V a
stisknûte tlaãítko ENTER.
4. Z dílãí nabídky zvolte poloÏku REC MODE a
stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Nastavení poloÏky REC MODE se kaÏd˘m
stiskem tlaãítka ENTER stfiídavû pfiepíná mezi
SP a LP.
5. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
Reference
Tuto videokameru doporuãujeme pouÏívat k
pfiehrávání kazet, které byly na ní nahrány.
Pfii pfiehrávání kazet nahran˘ch na jiném zafiízení
mÛÏe dojít ke vzniku mozaikov˘ch rastrÛ (zkreslení).
PouÏíváte-li pfii záznamu na jednu kazetu reÏim SP i LP,
nebo zaznamenáváte-li pouze v reÏimu LP, obraz mÛÏe b˘t pfii
pfiehrávání zkreslen nebo mezi jednotliv˘mi scénami nemusí b˘t
správnû zaznamenán ãasov˘ kód.
Nejlep‰í kvalitu obrazu i zvuku získáte v reÏimu SP.
■
■
■
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:35 PM
Page 51
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● AUDIO MODE
● AUDIO MODE (ReÏim zvuku)
✤ The AUDIO MODE function works in CAMERA and PLAYER
(VP-D26i only) modes.
✤ This camcorder records sound in two ways. (12bit, 16bit)
■ 12bit : You can record two 12bit stereo sound tracks.
The original stereo sound can be recorded onto
the MAIN (SOUND1) track.
Additional stereo sound can be dubbed onto the
SUB (SOUND2) track.
■ 16bit : You can record one high quality stereo sound
using the 16bit recording mode.
Audio dubbing is not possible when using this
mode.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
3. Turn the MENU DIAL to highlight A/V and
press the ENTER button.
4. Select the AUDIO MODE from the menu and
press the ENTER button.
■ The AUDIO MODE toggles between 12bit-16bit
with each push.
5. To exit, press the MENU button.
✤ Funkce AUDIO MODE je k dispozici v reÏimech CAMERA a
PLAYER (pouze modely VP-D26i).
✤ Tato videokamera zaznamenává zvuk ve dvou rozli‰eních
(12 bitÛ, 16 bitÛ).
■ 12 bitov˘ záznam: mÛÏete uloÏit dva stereofonní zvukové
záznamy s rozli‰ením 12bitÛ.
PÛvodní zvukov˘ doprovod mÛÏe b˘t
zaznamenán na hlavní zvukové stopû
MAIN (SOUND 1).
Dal‰í zvukov˘ doprovod mÛÏe b˘t
zaznamenán na náhradní zvukovou
stopu SUB (SOUND 2).
■ 16 bitov˘ záznam: V tomto reÏimu mÛÏete zaznamenat
jeden stereo zvukov˘ doprovod ve
vysoké kvalitû. V tomto reÏimu nelze
pouÏít funkci dabování.
REC MODE
PHOTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
CAM MODE
2. Stisknûte tlaãítko MENU.
Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku A/V
a stisknûte tlaãítko ENTER.
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
1. Kameru nastavte do reÏimu CAMERA.
12
SOUND[1]
4. Z nabídky zvolte poloÏku AUDIO MODE a
stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Nastavení poloÏky AUDIO MODE se kaÏd˘m
stiskem tlaãítka ENTER stfiídavû pfiepíná mezi
nastavením 12-bitÛ a 16-bitÛ.
5. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
51
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:35 PM
Page 52
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● WIND CUT
● WIND CUT (Potlaãení hluku zpÛsobeného vûtrem pfii záznamu)
✤ The WIND CUT function works in CAMERA and PLAYER
(VP-D26i only) modes.
✤ The WIND CUT function minimizes wind noise or other noise
while recording.
- When the wind cut is on, some low sounds are eliminated
along with the sound of the wind.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
5. This feature toggles ON/OFF each time you
press the ENTER button.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
3. Turn the MENU DIAL to highlight A/V and
press the ENTER button.
4. Select WIND CUT from submenu.
✤ Funkce WIND CUT je k dispozici v reÏimech CAMERA a
PLAYER (pouze modely VP-D26i).
✤ Funkce WIND CUT minimalizuje hluk zpÛsoben˘ vûtrem
nebo dal‰ími hluky.
- Pfii zapnuté funkci WIND CUT jsou souãasnû s hlukem
vûtru odfiltrovány i nûkteré hluboké tóny.
REC MODE
PHOTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
CAM MODE
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
12
SOUND[1]
■
52
5. Tato funkce se stfiídavû zapíná/vypíná (ON/OFF)
kaÏd˘m stiskem tlaãítka ENTER.
6. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
Reference
Make sure WIND CUT is set to off when you want the
microphone to be as sensitive as possible.
Use the WIND CUT when recording in windy places such as the
beach or near buildings.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku A/V
a stisknûte tlaãítko ENTER.
4. Z dílãí nabídky zvolte poloÏku WIND CUT.
A / V SET
6. To exit, press the MENU button.
■
2. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
Reference
■
■
Pokud chcete vyuÏít maximální citlivosti mikrofonu, dbejte aby
byla funkce WIND CUT vypnuta.
Funkci WIND CUT pouÏijte pfii záznamu ve vûtrném prostfiedí,
napfi. na pláÏi ãi poblíÏ budov.
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:35 PM
Page 53
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● DATE/TIME
● DATE/TIME (Datum/âas)
✤ The DATE/TIME function works in CAMERA, PLAYER,
M.REC and M.PLAY modes.
✤ The date and time are automatically recorded on a special
data area of the tape.
1. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
2. Turn the MENU DIAL to highlight VIEWER and
press the ENTER button.
3. Turn the MENU DIAL to highlight DATE/TIME.
4. Press the ENTER button to select the sub-menu.
5. Using the MENU DIAL, select the DATE/TIME
mode.
■ You can choose to display - the OFF, DATE,
TIME, DATE/TIME
- OFF only
- DATE only
- TIME only
- DATE & TIME
■ To return to the previous menu, highlight the
DATE/TIME in the middle of the and
press the ENTER button.
6. To exit, press the MENU button.
Reference
■
■
■
✤ Funkce DATE/TIME je k dispozici v reÏimech CAMERA,
PLAYER, M.REC a M.PLAY.
✤ Datum a ãas jsou automaticky zaznamenávány do zvlá‰tní
oblasti dat na pásku.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
CAM MODE
VIEWER SET
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
CAM MODE
VIEWER SET
DATE / TIME
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
2. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
VIEWER (hledáãek) a stisknûte tlaãítko ENTER.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
DATE/TIME.
4. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do dílãí nabídky.
5. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte reÏim
DATE/TIME.
■ MÛÏete zvolit poloÏky OFF, DATE, TIME,
DATE/TIME.
- OFF (vypnuto)
- DATE (pouze datum)
- TIME (pouze ãas)
- DATE & TIME (datum & ãas)
■ Do pfiedchozí nabídky se vrátíte zv˘raznûním
poloÏky DATE/TIME uprostfied a stiskem
tlaãítka ENTER.
6. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
Reference
DATE
The DATE/TIME is not affected by the OSD
TIME
DATE&TIME
ON/OFF (DISPLAY) button.
The DATE/TIME will read “- - -” in the following
conditions.
- During playback of a blank section of a tape.
- If the tape was recorded before setting the DATE/TIME in the
Camera’s memory.
- When the lithium battery becomes weak or dead.
Before you can use the DATE/TIME function, you must set the
Clock. See CLOCK SET on page 37.
Funkce DATE/TIME není ovlivnûna tlaãítkem
OSD ON/OFF.
■ Za následujících podmínek bude na místû
data/ãasu zobrazeno “– – –”.
- Bûhem pfiehrávání ãist˘ch (nenahran˘ch) ãástí pásku.
- Záznam byl proveden pfied nastavením DATA/âASU do
pamûti kamery.
- Pokud baterie zeslábne nebo se zcela vybije.
NeÏ budete moci funkci DATE/TIME pouÏívat, musíte nejprve
nastavit hodiny (viz CLOCK SET (nastavení hodin) na stranû 37). 53
■
■
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:35 PM
Page 54
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● TV DISPLAY
● TV DISPLAY (Zobrazení údajÛ na obrazovce TV pfiijímaãe)
✤ The TV DISPLAY function works in CAMERA, PLAYER,
M.REC and M.PLAY modes.
✤ You can select the output path of the OSD (On Screen
Display).
■ OFF: The OSD appears in the LCD screen only.
■ ON: The OSD appears in the LCD screen, VIEWFINDER
and TV.
■ Use the DISPLAY button located at the left side of the
camcorder to turn ON/OFF all of the OSD displayed on
the LCD/VIEWFINDER/TV.
1. Set the camcorder to CAMERA, PLAYER, M.REC
and M.PLAY mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
✤ Funkce TV DISPLAY je k dispozici v reÏimech CAMERA,
PLAYER, M.REC a M.PLAY.
✤ MÛÏete zvolit pfienosovou cestu signálu OSD (zobrazení
údajÛ na obrazovce).
■ OFF: (vypnuto) údaje OSD se zobrazí pouze na LCD
monitoru.
■ ON: (zapnuto) údaje OSD se zobrazí na LCD monitoru,
v elektronickém hledáãku (VIEWFINDER) a na obrazovce
pfiipojeného TV pfiijímaãe.
■ PouÏitím tlaãítka DISPLAY na levé stranû kamery
zapnete/vypnete zobrazení OSD na LCD
monitoru/elektronickém hledáãku/TV pfiijímaãi.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
3. Turn the MENU DIAL to highlight VIEWER and
press the ENTER button.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA,
PLAYER, M. REC a M.PLAY.
2. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
VIEWER a stisknûte tlaãítko ENTER.
CAM MODE
4. Select the TV DISPLAY mode in list, press the
ENTER button.
■ The DISPLAY mode switches between ON/OFF
with each push.
VIEWER SET
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
4. Zvolte ze seznamu reÏim TV DISPLAY a
stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Nastavení DISPLAY se s kaÏd˘m stiskem
tlaãítka ENTER pfiepíná mezi ON/OFF
(zapnuto/vypnuto).
5. To exit, press the MENU button.
5. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
54
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:35 PM
Page 55
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
Using Quick Menu(Navigation Menu)
PouÏívání Quick Menu (Rychlá nabídka)
✤ Quick menu is available only in CAMERA mode.
✤ Quick menu is used to adjust camera functions by simply using
the MENU DIAL button.
This feature is useful for when you want to make simple
adjustments without having to access the menus and submenus.
✤ Rychlá nabídka je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Rychlá nabídka se pouÏívá ke snadné zmûnû nastavení funkcí
kamery pomocí MENU DIAL. Tato funkce je uÏiteãná v pfiípadech,
kdy chcete provést jednoduchá nastavení bez nutnosti vstupu do
hlavních a dílãích nabídek.
■ DATE/TIME
- Each time you select DATE/TIME and press the ENTER
button, it will be displayed in the order of DATE - TIME DATE/TIME - OFF. (see page 53)
■ DATE/TIME
- Pfii kaÏdé volbû poloÏky DATE/TIME a stisku tlaãítka ENTER
budou jednotlivé volby zobrazovány v následujícím pofiadí:
DATE - TIME - DATE/TIME - OFF (viz stránka 53).
■ WL.REMOTE(
)
- Each time you select WL.REMOTE and press the ENTER
button, the WL.REMOTE is switched to either enabled
(
) or disabled (
).
■ WL.REMOTE (
)
(Zablokování/odblokování funkce dálkového ovladaãe)
- Pfii kaÏdé volbû poloÏky WL.REMOTE a stisku tlaãítka
ENTER bude tato funkce stfiídavû deaktivována (
)
nebo aktivována (
).
■ DIS(
)
- Each time you select DIS and press the ENTER button, the
DIS icon is displayed or set to OFF.
■ DSE(Digital Special Effect) (see page 48)
- Each time you select DSE and press the ENTER button, the
DSE preset values are applied or set to OFF.
DSE values will not switch between On and Off if they have
not been preset in the menu.
■ PROGRAM AE (see page 42)
- Each time you select PROGRAM AE and press the ENTER
button, you can choose between the preset PROGRAM AE
values and AUTO. You can’t choose between Auto and the
PROGRAM AE values if the values have not been preset in
the regular menu.
■ DIS (
)
- Pfii kaÏdé volbû poloÏky DIS (elektronick˘ stabilizátor obrazu)
a stisku tlaãítka ENTER bude ikona DIS stfiídavû zobrazena
nebo vyfiazena (OFF).
■ DSE (Speciální digitální efekty) (viz stránka 48)
- Pfii kaÏdé volbû poloÏky DSE a stisku tlaãítka ENTER budou
nastavené digitální efekty zapnuty nebo vypnuty (OFF).
Pokud nejsou hodnoty DSE v nabídce pfiítomny, nelze je
pfiepínat.
■ PROGRAM AE (viz stránka 42)
- Pfii kaÏdé volbû poloÏky PROGRAM AE a stisku tlaãítka
ENTER mÛÏete volit mezi nastavením PROGRAM AE a
AUTO. Pokud nejsou hodnoty v bûÏné nabídce pfiítomny,
nastavení PROGRAM AE a AUTO nelze pfiepínat.
55
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:35 PM
Page 56
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
■ WHT. BALANCE (see page 44)
- Each time you select WHT. BALANCE and press the ENTER
button, you can choose between preset WHT.BALANCE
values and AUTO.
As in PROGRAM AE, you can't choose between Auto and
WHT.BALANCE values it they have not been preset.
■ WHT.BALANCE (viz stránka 44)
- Pfii kaÏdé volbû poloÏky WHT.BALANCE (vyváÏení bílé) a
stisku tlaãítko ENTER je stfiídavû pfiepínáno mezi
pfiednastavenou hodnotou a automatick˘m nastavením
AUTO. Pokud nejsou hodnoty pfiítomny, nelze je stejnû jako
u poloÏky PROGRAM AE mûnit.
■ FOCUS (Manual Focus / Auto Focus)
(manuální / automatické zaostfiování) (viz stránka 60)
- Pfii kaÏdé volbû poloÏky FOCUS a stisku tlaãítka ENTER se
funkce FOCUS se pfiepíná mezi Manual Focus (manuálním
zaostfiováním) (MF) a Auto Focus (automatick˘m
zaostfiováním) (
).
■ SHUTTER SPEED & EXPOSURE (Rychlost závûrky a clona)
- Rychlost závûrky a clonu mÛÏete nastavit volbou ikony
(
) a stiskem tlaãítka MENU DIAL.
Podrobnûj‰í informace budou uvedeny v následující kapitole.
■ FOCUS (Manual Focus/Auto Focus) (see page 60)
- Each time you select FOCUS and press the ENTER button,
the FOCUS is switched to either Manual Focus (MF) or
Auto Focus (
).
■ SHUTTER SPEED & EXPOSURE
- You can set values for SHUTTER SPEED and EXPOSURE
by selecting (
) icon and pressing the MENU DIAL.
For more information, see the next chapter.
Setting the Quick menu
Nastavení Rychlé nabídky QUICK MENU
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Turn the MENU DIAL to select a function you
want and then press the ENTER button to
change the values.
2. Otáãejte ovladaãem MENU DIAL, zvolte funkci,
u níÏ chcete zmûnit nastavení a stiskem tlaãítka
ENTER jej zmûÀte.
Reference
■
■
56
Quick menu function will not
DSE
operate in EASY mode.
PROGRAM AE
If you are using the M.FOCUS(MF)
WHT. BALANCE
function, you cannot use the
FOCUS
Quick menu.
SHUTTTER
EXPOSURE
If you want to use the Quick menu
function, release the M.FOCUS(MF) mode.
Reference
DIS
■
STBY
MIRROR
0:00:00
■
WL.REMOTE
SHUTTER
EXPOSURE
10:00
10.JAN.2003
DATE/TIME
Funkce QUICK MENU nebude k
dispozici v reÏimu EASY.
JestliÏe pouÏíváte funkci
M.FOCUS (manuální
zaostfiování) (MF), nemÛÏete
pouÏívat QUICK MENU. JestliÏe
chcete pouÏívat rychlou nabídku,
vypnûte funkci M.FOCUS (MF).
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:35 PM
Page 57
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
SHUTTER SPEED & EXPOSURE
SHUTTER SPEED & EXPOSURE (Rychlost závûrky a clona)
✤ You can set SHUTTER SPEED and EXPOSURE only in
CAMERA mode.
✤ SHUTTER SPEED and EXPOSURE values can only be set
in the Quick Menu.
✤ SHUTTER SPEED and EXPOSURE are automatically
switched and/or deactivated.
✤ Rychlost závûrky a clonu lze nastavit pouze v reÏimu
CAMERA.
✤ Rychlost závûrky a clonu lze nastavit pouze pomocí rychlé
nabídky QUICK MENU.
✤ Funkce SHUTTER SPEED & EXPOSURE se automaticky
zapíná a vypíná.
1. Set the power switch to CAMERA mode.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Turn the MENU DIAL until you see icon(
) on, and then
press the ENTER button.
■ You see a screen on which you can select SHUTTER
SPEED and EXPOSURE.
■ Turn the MENU DIAL to select the item you want and then
press the ENTER button.
■ SHUTTER SPEED can be set to 1/50, 1/120, 1/250, 1/500,
1/1000, 1/2000, 1/4000 or 1/10000.
■ EXPOSURE can be set between 00 and 29.
2. Otáãejte ovladaãem MENU DIAL dokud se neobjeví ikona
a
potom stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Uvidíte zobrazení, na kterém mÛÏete nastavit poloÏky
SHUTTER SPEED a EXPOSURE.
■ Ovladaãem MENU DIAL zvolte poloÏku, kterou chcete
nastavit a stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Je moÏno nastavit následující rychlosti závûrky (SHUTTER
SPEED): 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 a
1/10000 sekundy.
■ Clonu (EXPOSURE) mÛÏete nastavit v rozmezí 00 aÏ 29.
3. To exit from the setting screen, select the icon(
the ENTER button.
) and press
3. Chcete-li nabídku nastavení opustit, zvolte ikonu
tlaãítko ENTER.
Reference
■
■
If you want to use the selected shutter speed and exposure
value, you should begin the recording with the shutter speed
and the exposure adjustment screens displayed on the LCD.
If you manually change the shutter speed and the exposure
value when Auto-exposure option is selected, manual changes
are applied first.
a stisknûte
Reference
■
■
Pokud si pfiejete pouÏít zvolenou rychlost závûrky a clonu, mûli
byste záznam zaãít s nastavením rychlosti závûrky a clony
zobrazen˘m na LCD monitoru.
Pokud zmûníte nastavení rychlosti závûrky a clony pfii zvoleném
reÏimu automatického nastavení clony (Auto-exposure)
manuálnû, budou takto provedené zmûny pouÏity prvofiadû.
57
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:35 PM
Page 58
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
SLOW SHUTTER (Low Shutter Speed)
SLOW SHUTTER (Zpomalení závûrky)
✤ The SLOW SHUTTER function works in CAMERA mode only.
✤ The shutter speed can be controlled, allowing you to record slow
moving objects.
✤ Funkce SLOW SHUTTER je k dispozici pouze v reÏimech
CAMERA.
✤ Ovládáním rychlosti závûrky lze zaznamenávat pomalu se
pohybující objekty.
1. Set the power switch to CAMERA mode.
2. Press the SLOW SHUTTER button.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
SLOW SHUTTER
2. Stisknûte tlaãítko SLOW SHUTTER.
3. Each time you press the SLOW SHUTTER button,
SHUTTER SPEED is changed to 1/25, 1/13, 1/6,
off.
3. S kaÏd˘m stiskem tlaãítka SLOW SHUTTER se
rychlost závûrky mûní na 1/25, 1/13, 1/6, off.
4. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka SLOW
SHUTTER.
4. To exit, press the SLOW SHUTTER button.
Reference
■
■
58
When using "SLOW SHUTTER" the image takes on a slow
motion like effect.
The SLOW SHUTTER function will not operate in EASY mode.
Reference
■
■
Pfii pouÏití “SLOW SHUTTER” budou zábûry pfiipomínat efekt
zpomaleného filmu.
Funkce SLOW SHUTTER není k dispozici souãasnû se
stabilizátorem EASY.
00659H VP-D26 UK+CZE (28~59)
5/23/03 2:35 PM
Page 59
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
EASY Mode (for Beginners)
ReÏim EASY (Pro zaãáteãníky)
✤ The EASY mode allows a beginner to easily make good
recordings.
■ The EASY mode only operates in CAMERA mode.
✤ ReÏim EASY umoÏÀuje zaãáteãníkÛm snadnûj‰í pofiízení dobr˘ch
zábûrÛ.
■ ReÏim EASY je k dispozici pouze v reÏimech CAMERA.
1. Set the power switch to CAMERA mode.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. By pressing the EASY button, all functions on the
camera will be set to off and the recording settings
will be set to the following basic modes:
■ Battery level, recording mode, counter,
DATE/TIME, and DIS (
) will be displayed.
■ The word “EASY.Q”
will appear on the LCD at the same time.
However, the DATE/TIME will only be seen if it
has been previously set. (see page 53)
2. Stiskem tlaãítka EASY budou v‰echny funkce
kamery vypnuty a dojde k nastavení následujících
základních reÏimÛ:
■ Bude zobrazeno: kontrola baterie, reÏim
záznamu, poãítadlo, DATE/TIME a DIS (
).
■ Souãasnû se na LCD monitoru zobrazí
nápis “EASY.Q”. (Datum/ãas se zobrazí jen
pokud byl nastaven - viz strana 53)
STBY
0:00:00
EASY
5 5 min
3. Stiskem tlaãítka START/STOP spusÈte záznam.
■ Záznam bude proveden se základním
automatick˘m nastavením.
3. Press START/STOP to start recording.
■ Recording will begin using the basic automatic
settings.
10:00
4. Pressing the EASY button again in the STBY mode
and then turns the EASY mode off.
■ The EASY function will not turn off when you have recording.
■ The camera will return to the settings that were set prior to
activating EASY mode.
Reference
■
■
In EASY mode, certain functions are not available, such as
MENU, BLC, MF/AF.
- If you want to use these functions, you must first switch the
EASY mode off.
The EASY mode settings are deleted when the battery pack is
uninstalled from the camcorder and therefore, they must be
reset when a battery pack has been replaced.
4. Dal‰ím stiskem tlaãítka EASY se reÏim EASY
vypne.
Bûhem záznamu nelze funkci EASY vypnout.
Kamera se vrátí k nastavení, která byla pfied aktivací reÏimu
EASY.
10.JAN.2003
■
■
Reference
■
■
V reÏimu EASY nejsou k dispozici urãité funkce jako
MENU (nabídka), BLC (kompenzace protisvûtla),
MF/AF (ruãní/automatické ostfiení).
- Pokud si pfieje tyto funkce vyuÏívat, musíte reÏim EASY
nejprve vypnout.
Pfii vyjmutí baterie z kamery bude nastavení reÏimu EASY
vymazáno a pfii v˘mûnû baterie musí b˘t provedeno znovu.
59
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 60
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
MF/AF (Manual Focus/Auto Focus)
MF/AF (Manuální/Automatické zaostfiování)
✤ The MF/AF function works in CAMERA, M.REC mode only.
✤ In most situations, it is better to use the automatic focus
feature, as it enables you to concentrate on the creative side of
your recording.
✤ Manual focusing may be necessary under certain conditions that
make automatic focusing difficult and/or unreliable.
✤ Funkce MF/AF je k dispozici pouze v reÏimech CAMERA/M.REC.
✤ Ve vût‰inû pfiípadÛ je v˘hodnûj‰í pouÏívat automatické zaostfiování,
které vám umoÏní soustfiedit se na tvÛrãí stránku záznamu.
✤ Za jist˘ch podmínek, pfii nichÏ je automatické zaostfiování obtíÏné
a/nebo nespolehlivé, mÛÏe b˘t nezbytné ruãní zaostfiování.
Automatické zaostfiování
Auto Focusing
✤ JestliÏe nemáte s pouÏívání videokamer
zku‰enosti, doporuãujeme pouÏívat
automatické zaostfiování.
✤ If you are inexperienced in the use of
camcorders, we recommend that you
make use of Auto Focus.
Manuální zaostfiování
Manual Focusing
✤ V následujících pfiípadech lze pfii pouÏití
manuálního zaostfiování dosáhnout
lep‰ích v˘sledkÛ:
✤ In the following cases you may obtain
better results by adjusting the focus
manually.
a. Zábûr s nûkolika objekty, nûkteré blízko ke
kamefie a jiné vzdálenûj‰í od kamery.
b. Osoby v mlze nebo na snûhu.
c. Velmi jasné nebo lesklé povrchy (napfiíklad
automobil).
d. Lidé nebo objekty stále nebo rychle se
pohybující (napfi. atleti nebo dav lidí).
1
a. A picture containing several objects, some
close to the camcorder, others further away.
b. A person enveloped in fog or surrounded by
snow.
c. Very shiny or glossy surfaces like a car.
d. People or objects moving constantly or quickly 2
like an athlete or a crowd.
1. Set the power switch to CAMERA mode.
2. Turn the MENU DIAL and select the FOCUS
menu.
3 Press the ENTER button.
4. Turn the MENU DIAL up or down until the
object is in focus.
■ Zoom out a little if focusing is difficult.
5. To return to AF(Auto Focus:
),
press the ENTER button again.
60
VOL/MF
3
ENTER
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Ovladaãem MENU DIAL zvolte poloÏku
FOCUS.
3. Stisknûte tlaãítko ENTER.
4. Otáãejte ovladaãem MENU DIAL na
kteroukoliv stranu dokud není objekt zaostfien.
■ Pokud je zaostfiení obtíÏné, transfokujte
ponûkud dále od objektu.
5. K automatickému zaostfiování AF (
) se
vrátíte dal‰ím stiskem tlaãítka ENTER.
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 61
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
BLC (Back Light Compensation)
BLC (Kompenzace protisvûtla)
* BLC off
✤ BLC works in CAMERA/M.REC mode.
✤ Back lighting exists when the subject is
darker than the background:
■ The subject is in front of a window.
■ The person to be recorded is wearing
white or shiny clothes and
is placed against a bright
background; the person’s face is too
dark to distinguish his/her features.
■ The subject is outdoors and the background is overcast.
■ The light sources are too bright.
■ The subject is against a snowy background.
✤ Funkce BLC je k dispozici v reÏimech
CAMERA/M.REC.
✤ K osvûtlení protisvûtlem dochází v
pfiípadû, kdy je objekt ménû osvûtlen˘
neÏ pozadí:
■ Objekt se nachází pfied oknem.
■ Filmovaná osoba má bíl˘ nebo leskl˘
odûv a stojí proti jasnému pozadí:
tváfi osoby je pfiíli‰ tmavá, aby bylo
moÏno rozeznat její rysy.
Objekt je venku a pozadí je zataÏeno (zamraãeno).
Pfiíli‰ jasné zdroje svûtla za objektem.
V pozadí objektu je sníh.
* BLC on
■
■
■
1. Set the power switch to CAMERA mode.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Press the BLC button.
■ Normal - BLC - Normal
■ BLC enhances the subject.
BLC
Reference
■
■
While setting the NIGHT CAPTURE to ON, the BLC function
does not work.
The BLC function will not operate in EASY mode.
2. Stisknûte tlaãítko BLC.
■ Normal - BLC - Normal.
■ Funkce BLC zlep‰uje zobrazení objektu.
Reference
■
■
Pfii zapnutí reÏimu NIGHT CAPTURE (ON) je funkce BLC mimo
provoz.
Funkce BLC není k dispozici v reÏimu EASY.
61
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 62
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
Fade In and Out
Fade In a Out (Roztmívání a zatmívání)
✤ The FADE function works in CAMERA mode only.
✤ You can give your recordings a professional look by using special
effects such as fading in at the beginning of a sequence or fading
out at the end of a sequence.
✤ Funkce FADE je k dispozici pouze v reÏimech CAMERA.
✤ Pomocí speciálních efektÛ jako je roztmívání na zaãátku a
zatmívání na konci sekvence mÛÏete dát va‰im záznamÛm
profesionální vzhled.
To Start Recording
1. Before recording, hold down the FADE
button.
The picture and sound gradually
disappear (fade out).
2. Press the START/STOP button and at
the same time release the FADE button.
Recording starts and the picture and
sound gradually appear (fade in).
To Stop Recording
(use FADE IN / FADE OUT)
FADE
➔
FADE
3. When you wish to stop recording, hold
down the FADE button. The picture and
sound gradually disappear (fade out).
4. When the picture has disappeared,
press the START/STOP button to stop
recording.
Press the FADE button
➔
➔
➔
a. FADE OUT
STBY
0:00:00
REC
0:00:15
REC
0:00:15
Zahájení záznamu
1. Pfied snímáním stisknûte tlaãítko FADE
a pfiidrÏte je stisknuté.
Obraz i zvuk postupnû zmizí (zatmívání
- fade out).
2. Stisknûte tlaãítko START/STOP a
souãasnû uvolnûte tlaãítko FADE.
Záznam zaãíná a postupnû se objeví
obraz i zvuk (roztmívání - fade in).
Ukonãení záznamu (s pouÏití funkce
FADE IN / FADE OUT)
3. V okamÏiku, kdy chcete ukonãit zábûr,
stisknûte tlaãítko FADE a pfiidrÏte jej.
Obraz i zvuk postupnû zmizí (zatmívání
- fade out).
4. Po úplném zmizení obrazu ukonãete
záznam stiskem tlaãítka
Gradual disappearance
START/STOP.
STBY
0:00:20
a. FADE OUT
(Approx. 4 seconds)
b. FADE IN
(Approx. 4 seconds)
62
a. FADE OUT (zatmívání)
(PfiibliÏnû 4 sekundy)
Gradual appearance
b. FADE IN
Release the FADE button
b. FADE IN (roztmívání)
(PfiibliÏnû 4 sekundy)
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 63
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
Audio dubbing
Audio dubbing (Dabování zvukového doprovodu)
✤ The AUDIO DUBBING function only works in PLAYER Mode.
✤ You can add sound to the original sound on a pre-recorded tape,
recorded in SP mode with 12bit sound.
✤ Use the internal and external microphones or other audio equipment.
✤ The original sound will not be erased.
✤ Funkce AUDIO DUBBING je k dispozici pouze v reÏimu PLAYER.
✤ K pÛvodnímu 12 bitovému zvukovému záznamu v reÏimu SP mÛÏete
pfiidat zvukov˘ záznam.
✤ PouÏijte vestavûn˘ nebo vnûj‰í mikrofon nebo jiné audio zafiízení.
✤ PÛvodní zvuk nebude vymazán.
Dubbing sound
1. Set the camcorder to PLAYER mode.
■ If you want to use an external microphone,
connect the microphone to the external MIC
input jack on the camcorder.
■ When you wish to dub using the External
A/V input, connect the AUDIO/VIDEO cable
to the camcorder by inserting the cable jack
into the A/V in/out terminal at the left side of
the camcorder. (VP-D26i only)
Audio (L)
Audio (R)
- Press the MENU button, turn the MENU
DIAL to highlight A/V and press the
AV IN
ENTER button.
- Turn the MENU DIAL to highlight AV
(VP-D26i only)
IN/OUT and press the ENTER button to
select AV IN.
2. Press the
(PLAY/STILL) button and find
the timeframe of the scene to be dubbed.
3. Press the
(PLAY/STILL) button to
pause the scene.
4. Press the A.DUB button on the Remote
Control.
■ A.DUB will be displayed on the LCD.
■ The camcorder is in a ready-to-dub state
for dubbing.
5. Press the
(PLAY/STILL) button to start dubbing.
■ Press the
(STOP) button to stop the dubbing.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu PLAYER.
■ Chcete-li pouÏít vnûj‰í mikrofon, pfiipojte jej do
vstupní zdífiky External MIC.
■ Pfiejete-li si dabovat s pouÏitím externího A/V
vstupu, pfiipojte AUDIO/VIDEO kabel do
vstupu “A/V In/out” na levé stranû kamery.
(Pouze modely VP-D26i)
- Stisknûte tlaãítko MENU, ovladaãem
MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku A/V a
stisknûte tlaãítko ENTER.
- Otáãením MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
AV IN/OUT a stiskem tlaãítka ENTER
zvolte AV IN.
2. Stisknûte tlaãítko
(PLAY/STILL) a
vyhledejte ãasov˘ rámec scény, která má b˘t
dabována.
3. Dal‰ím stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL)
scénu pozastavíte.
4. Stisknûte tlaãítko A.DUB na dálkovém ovladaãi.
■ Na LCD monitoru se zobrazí nápis A.DUB.
■ Kamera je nyní pfiipravena k dabování
(v pohotovostním stavu).
5. Stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL) spusÈte dabování.
■ Stiskem tlaãítka
(STOP) dabování ukonãíte.
Dabování zvuku.
Reference
Reference
■
■
■
You can not use the audio dubbing function while playing a write
protected video tape.
When you wish to dub using the External A/V input, you must
connect the AUDIO/VIDEO cable to the audio system from which
you wish to record. (VP-D26i only)
You cannot dub sound on a pre-recorded tape in LP or 16 bit mode.
■
■
■
Funkci AUDIO DUBBING nemÛÏete pouÏít pfii pfiehrávání kazety
chránûné proti náhodnému vymazání.
Pfii dabování prostfiednictvím externího A/V vstupu musíte druh˘ konec
AUDIO/VIDEO kabelu pfiipojit k audio systému z nûhoÏ hodláte nahrávat.
(Pouze modely VP-D26i)
63
Zvuk nelze dubovat na jiÏ nahranou kazetu v reÏimu LP nebo 16bit.
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 64
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
Dubbed audio Playback
Pfiehrávání dabovaného zvukového záznamu
1. Insert the dubbed tape and press MENU button.
1. Do kamery vloÏte dabovanou kazetu a stisknûte
tlaãítko MENU.
PLAYER MODE
A / V SET
2. Turn the MENU DIAL to highlight A/V.
3. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
2. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku A/V.
12
SOUND[1]
3. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do dílãí nabídky.
4. Use the MENU DIAL to select AUDIO SELECT
from the submenu.
4. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte z dílãí
nabídky poloÏku AUDIO SELECT.
PLAYER MODE
5. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
A / V SET
AUDIO SELECT
SOUND [ 1 ]
6. Using the MENU DIAL, select the AUDIO playback
SOUND [ 2 ]
MIX [ 1 + 2 ]
channel.
■ Press the ENTER button to confirm the audio
playback channel.
- SOUND1 : play the original sound.
- SOUND2 : play the dubbed sound.
- MIX(1+2) : play back SOUND1 and 2 equally mixed.
7. To exit, press the MENU button.
8. Press the
tape.
(PLAY/STILL) button to playback the dubbed
Reference
When you playback added sound (SOUND2 or MIX mode),
you may experience loss of sound quality.
5. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do dílãí nabídky.
-
6. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte pfiehrávan˘
AUDIO kanál.
■ Stiskem tlaãítka ENTER potvrìte volbu
pfiehrávaného audio kanálu.
SOUND 1: pfiehrávání pÛvodního zvuku.
SOUND 2: pfiehrávání dabovaného zvuku.
MIX(1+2): pfiehrávání obou v˘‰e uveden˘ch kanálÛ
souãasnû.
7. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
8. Stiskem tlaãítka
dabované kazety.
(PLAY/STILL) spusÈte reprodukci
Reference
Pfii pfiehrávání dabovaného zvuku (kanál SOUND 2 nebo reÏim MIX)
mÛÏe dojít ke zhor‰ení zvukové kvality.
64
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 65
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
PHOTO Image Recording
PHOTO-reÏim záznamu statického obrazu (fotografie)
1. Press the PHOTO button and hold it.
■ The still picture appears on the LCD monitor.
■ If you do not wish to record, release the button.
1. Stisknûte tlaãítko PHOTO a pfiidrÏte jej stisknuté.
■ Na LCD monitoru se zobrazí statick˘ snímek.
■ Pokud jej nehodláte zaznamenat, tlaãítko
uvolnûte.
2. Release the PHOTO button and press the PHOTO
button again in 2 seconds.
■ The still picture is recorded for about 6~7
seconds.
2. Uvolnûte tlaãítko PHOTO a bûhem 2 sekund jej
znovu stisknûte.
■ Statick˘ obrázek se zaznamená na dobu
pfiibliÏnû 6 - 7 sekund.
3. After the PHOTO has been recorded, the camcorder returns to
STBY mode.
Searching for a PHOTO picture
Vyhledávání obrázku v reÏimu PHOTO
✤ The PHOTO SEARCH works in PLAYER mode only.
1.
■
■
Press the MENU button. (or press the PHOTO SEARCH
button on the remote control.)
PLAYER MODE
The MENU list will appear.
INITIAL
2. Turn the MENU DIAL to highlight A/V.
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
3. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
4. Select PHOTO SEARCH from the sub-menu and
press the ENTER button.
5. Search the PHOTO using the
(FF) and
(REW) buttons.
■ The PHOTO search process appears on the
LCD while you are searching.
■ After completing the search, the camcorder
displays the still image.
6. To exit, press the
(STOP) button.
3. Po záznamu statického obrázku funkcí PHOTO se kamera vrací
do pohotovostního reÏimu (STBY).
✤ Funkce PHOTO SEARCH je k dispozici pouze v reÏimech
PLAYER.
1.
REC MODE
PHOTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
■
■
Stisknûte tlaãítko MENU (nebo PHOTO
SEARCH na dálkovém ovladaãi)
Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
2. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku A/V.
3. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do dílãí nabídky.
4. Z dílãí nabídky zvolte poloÏku PHOTO SEARCH
a stisknûte tlaãítko ENTER.
PLAYER MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
12
SOUND[1]
5. Obrázek vyhledejte pomocí tlaãítek
(FF)
(rychlé pfievíjení vpfied) a
(REW) (rychlé
pfievíjení zpût).
■ Proces vyhledávání se zobrazuje na LCD
monitoru.
■ Po vyhledání kamera zobrazí statick˘ obraz.
6. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka
(STOP).
65
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 66
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
NIGHT CAPTURE (0 lux recording)
ReÏim NIGHT CAPTURE (záznam pfii osvûtlení 0 luxÛ)
NIGHT
CAPTURE
✤ The NIGHT CAPTURE function works in
CAMERA/M.REC mode.
✤ The NIGHT CAPTURE function enables you to
record a subject in darkness.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Slide the NIGHT CAPTURE switch to ON.
■
(NIGHT CAPTURE indicator) appears on the LCD
monitor.
■ The infrared(invisible rays) light is turned on automatically.
3. To cancel the NIGHT CAPTURE function, slide the NIGHT
CAPTURE switch to OFF.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Pfiepínaã NIGHT CAPTURE posuÀte do polohy zapnuto (ON).
■ Na LCD monitoru se zobrazí ikona NIGHT CAPTURE (
).
■ Automaticky se zapne infraãervené osvûtlení.
3. Chcete-li funkci NIGHT CAPTURE vypnout, posuÀte páãku
NIGHT CAPTURE do polohy vypnuto (OFF).
Reference
■
■
■
66
The maximum recording distance using the infrared light is
about 3 m (about 10 feet).
If you use the NIGHT CAPTURE function in normal recording
situations (ex. outdoors by day), the recorded picture may be
tinted green.
In the NIGHT CAPTURE mode, certain functions are not
available, such as White Balance, Program AE, DSE, BLC.
✤ Funkce NIGHT CAPTURE je k dispozici v reÏimu
CAMERA/M.REC.
✤ Funkce NIGHT CAPTURE umoÏÀuje záznam
objektÛ za tmy.
Reference
■
■
■
Maximální vzdálenost, ze které lze pofiídit záznam za
infraãerveného osvûtlení, je pfiibliÏnû 3 m (pfiibliÏnû 10 stop).
JestliÏe pouÏijete funkci NIGHT CAPTURE za normálních
svûteln˘ch podmínek (napfiíklad v exteriéru za dne),
zaznamenan˘ obraz mÛÏe získat zelenav˘ nádech.
Pfii zapnuté funkci NIGHT CAPTURE nejsou k dispozici urãité
funkce, napfi. jako vyváÏení bílé barvy, Program AE, DSE, BLC.
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 67
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
POWER NIGHT CAPTURE
POWER NIGHT CAPTURE
✤ The POWER NIGHT CAPTURE function works in CAMERA mode.
✤ The POWER NIGHT CAPTURE function can record a subject
more brightly in darkness than the NIGHT CAPTURE function.
✤ A POWER NIGHT CAPTURE is displayed for three seconds by
LCD if you press a SLOW SHUTTER button in state that a
NIGHT CAPTURE switch is turned on.
✤ When you work in POWER NIGHT CAPTURE mode, POWER
NIGHT CAPTURE icon appears on the LCD continuously.
✤ Funkce POWER NIGHT CAPTURE je k dispozici v reÏimech
CAMERA.
✤ Funkce POWER NIGHT CAPTURE dokáÏe lépe a jasnûji
zaznamenat objekt v tmavém prostfiedí neÏ funkce NIGHT
CAPTURE.
✤ Pokud bûhem zapnutí funkce NIGHT CAPTURE stisknete SLOW
SHUTTER, po dobu 3 sekund se na LCD monitoru zobrazí nápis
POWER NIGHT CAPTURE.
✤ Pokud pracujete v reÏimu POWER NIGHT CAPTURE,
ikona POWER NIGHT CAPTURE bude na LCD
monitoru zobrazena trvale.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
NIGHT
CAPTURE
2. Turn on the NIGHT CAPTURE switch, and then
press the SLOW SHUTTER button.
3. Press the SLOW SHUTTER button to set shutter
speed. The SLOW SHUTTER function enables you
to record a subject more brightly.
4. When using POWER NIGHT CAPTURE the image
takes on a slow motion like effect.
5. To cancel the POWER NIGHT CAPTURE function,
press the SLOW SHUTTER button to set to “off ”
and then turn off the NIGHT CAPTURE switch.
POWER NIGHT CAPTURE
12:00
10.JAN.2003
Reference
■
■
■
■
The maximum recording distance using the infrared light is
about 3 m (about 10 feet).
If you use the POWER NIGHT CAPTURE function in normal
recording situations (ex. outdoors by day), the recorded picture
may contain unnatural colours.
In the POWER NIGHT CAPTURE mode, certain functions are
not available, such as White Balance, Program AE, DSE, BLC.
When the subject is too bright, press the SLOW SHUTTER
button (1/6 ➝ 1/25) to obtain better quality recordings.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Zapnûte tlaãítko NIGHT CAPTURE a poté
stisknûte tlaãítko SLOW SHUTTER.
3. Stiskem SLOW SHUTTER nastavte rychlost
závûrky. SLOW SHUTTER umoÏÀuje pofiízení
jasnûj‰ího záznamu.
4. Pfii pouÏití POWER NIGHT CAPTURE budou
zábûry pfiipomínat efekt zpomaleného filmu.
5. Chcete-li funkci POWER NIGHT CAPTURE
zru‰it, stiskem SLOW SHUTTER zvolte “off” a
poté tlaãítko NIGHT CAPTURE vypnûte.
Reference
■
■
■
■
Maximální vzdálenost, ze které lze pofiídit záznam za
infraãerveného osvûtlení, je pfiibliÏnû 3 m (pfiibliÏnû 10 stop).
JestliÏe funkci POWER NIGHT CAPTURE pouÏijete za
normálních svûteln˘ch podmínek (napfiíklad v exteriéru za dne),
zaznamenan˘ obraz mÛÏe obsahovat nepfiirozené barvy.
Pfii zapnuté funkci POWER NIGHT CAPTURE nejsou urãité funkce
k dispozici, napfi. vyváÏení bílé barvy, Program AE, DSE, BLC.
Pokud je objekt pfiíli‰ jasn˘, mûli byste radûji stisknout tlaãítko
SLOW SHUTTER (1/6 ➝ 1/25), poté mÛÏete natáãet ve vy‰‰í
67
kvalitû.
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 68
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
Using the VIDEO LIGHT
PouÏití Video Blesku
✤ VIDEO LIGHT works in CAMERA/M.REC mode only.
✤ To brighten the scene when natural lighting is too dim.
✤ VIDEO LIGHT works in SP mode only.
- If you turn on the LIGHT in LP mode, the LIGHT indicator and
“LP” will be blinking on the LCD.
✤ VIDEO BLESK je k dispozici pouze v reÏimech CAMERA/M.REC.
✤ SlouÏí k rozjasnûní zábûrÛ v pfiípadech nedostateãné intenzity
pfiirozeného osvûtlení.
✤ VIDEO BLESK je k dispozici pouze v reÏimu SP.
- Pokud blesk zapnete v dlouhohrajícím reÏimu LP, na LCD
monitoru zaãne blikat indikátor blesku a nápis “LP”.
DANGER
■
■
■
■
The VIDEO LIGHT can become extremely hot.
Do not touch it either while in operation or soon after turning it
off, otherwise serious injury may result.
Do not place the camcorder into the carrying case immediately
after using the VIDEO LIGHT, since it can remain extremely hot
for some time.
Do not use near flammable or explosive materials.
It is recommended that you consult your nearest SAMSUNG
dealer for bulb replacement.
- The life of the bulb is approximately 50 hours.
V¯STRAHA
■
■
■
■
1. Set the camcorder to the CAMERA mode.
2. Press the V.LIGHT button.
■ The VIDEO LIGHT indicator appears on the
LCD and the light is turned on.
3. If you want to turn off the VIDEO LIGHT, press the
V.LIGHT button again.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Stisknûte tlaãítko V.LIGHT.
■ Na LCD monitoru se zobrazí Indikátor
VIDEO LIGHT a blesk se zapne.
3. Pokud hodláte blesk vypnout, stisknûte znovu
tlaãítko V.LIGHT.
Reference
■
■
■
■
■
68
The light is turned off automatically during ejecting or inserting.
Even if the battery indicator does not blink when the battery packs
charge is low, the camcorder may turn off automatically when you
turn on the light, or when you start recording with light turned on.
The built-in light is used as a subsidiary light, it may not be enough
for outdoor lighting.
The picture quality may deteriorate if you use the VIDEO LIGHT
continuously for more than 20 minutes.
If you turn on the light in 1/6, 1/13, 1/25 SHUTTER mode, the
manual SHUTTER mode will be switched off.
Video blesk mÛÏe b˘t rozpálen.
Bûhem provozu nebo vzápûtí po vypnutí se jej nedot˘kejte, mohlo
by dojít k váÏnému zranûní.
Bezprostfiednû po pouÏití blesku neukládejte videokameru do
pouzdra, protoÏe blesk mÛÏe zÛstat po dlouhou dobu extrémnû
rozpálen.
Blesk nepouÏívejte v blízkosti hofilav˘ch nebo v˘bu‰n˘ch materiálÛ.
V pfiípadû v˘mûny Ïárovky se obraÈte na nejbliωího prodejce
SAMSUNG.
- Îivotnost Ïárovky ãiní pfiibliÏnû 50 hodin.
Reference
■
■
■
■
■
Bûhem vyjmutí ãi vloÏení kazety se blesk vypne.
Videokamera se mÛÏe pfii zapnutí blesku nebo pfii zahájení záznamu s
bleskem automaticky vypnout i pfiípadech, kdy indikátor nízkého stavu
baterie nebliká.
Vestavûn˘ blesk slouÏí jako vedlej‰í zdroj svûtla, pfii záznamu v
exteriérech nemusí b˘t dostateãn˘.
Pokud Video Blesk pouÏíváte déle neÏ 20 minut, mÛÏe dojít ke sníÏení
kvality obrazu.
Pokud blesk aktivujete v reÏimu závûrky 1/6, 1/13, 1/25, manuální
reÏim SHUTTER bude vyfiazen.
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 69
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
Various Recording Techniques
Dal‰í techniky záznamu
✤ In some situations different recording techniques may be
required for more dramatic results.
✤ V nûkter˘ch situacích lze pro zv˘‰ení dramatického úãinku
zábûrÛ pouÏít dal‰í techniky záznamu.
Reference
Reference
Please rotate the LCD screen carefully as excessive rotation may
cause damage to the inside of the hinge that connects the LCD
screen to the Camcorder.
1. General recording.
1
Otáãejte prosím LCD monitorem opatrnû, protoÏe nepfiimûfien˘m
otáãením by mohlo dojít k po‰kození závûsu, ve kterém je monitor
spojen s kamerou.
1. Celkov˘ zábûr.
2
2. Downward recording.
2. Zábûr zdola.
Making a recording with a top view of the
LCD screen.
3. Upward recording.
Pfii záznamu sledujete scénu pohledem
na LCD monitor shora.
3
3. Zábûr shora.
4
Making a recording viewing the LCD
screen from below.
Pfii záznamu sledujete scénu pohledem
na LCD monitor zdola.
4. Self recording.
Making a recording viewing the LCD
screen from the front.
5. Recording with the Viewfinder.
■
In circumstances where it is difficult to
use the LCD monitor, the viewfinder
can be used as a convenient alternative.
4. Záznam sebe sama.
Pfii záznamu sledujte scénu pohledem na
LCD monitor zepfiedu.
5
5. Záznam s hledáãkem
■
V podmínkách, kdy je pouÏití LCD monitoru obtíÏné,
lze jako vhodnou alternativu pouÏit hledáãek.
69
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 70
ENGLISH
CZECH
Playback
Pfiehrávání
Tape Playback
Playback (Pfiehrávání kazety)
✤ The playback function works in PLAYER mode only.
✤ Funkce pfiehrávání je k dispozici pouze v reÏimu PLAYER.
Playback on the LCD
Pfiehrávání na LCD monitoru
✤ It is practical to view a tape using the LCD when in a car or
outdoors.
Playback on a TV monitor
✤ To play back a tape, the television must have a compatible colour
system.
✤ We recommend that you use the AC Power Adapter as the
power source for the camcorder.
Connecting to a TV which has Audio/Video input jacks
✤ MoÏnost pfiehrávání kazety na LCD monitoru oceníte v autû nebo v
exteriéru.
Pfiehrávání na TV monitoru
✤ TV monitor musí mít kompatibilní systém barev.
✤ Pfii tomto pfiehrávání se doporuãuje pouÏít k napájení videokamery
síÈov˘ adaptér.
Pfiipojení k TV pfiijímaãi vybavenému vstupními konektory Audio/Video
1. Videokameru pfiipojte k TV pfiijímaãi pomocí
Audio/Video kabelu.
1. Connect the camcorder and TV with the
Audio input
■ Îlut˘ konektor: video signál
Video input(left)-White
Audio input
Audio/Video cable.
Yellow
(right)-Red
■ Bíl˘ konektor: audio signál (L-lev˘ kanál) TV
Camcorder
■ The yellow plug: Video
S-VIDEO input
Mono
■ The white plug: Audio(L) - Mono
■ âerven˘ konektor: audio signál (R-prav˘
■ The red plug: Audio(R)
S-VIDEO
kanál\
- If you connect to a monaural TV or
- JestliÏe kameru pfiipojujete k
A/V
VCR, connect the yellow plug (Video)
monofonnímu televizoru nebo
to the video input of the TV or VCR
videorekordéru, pfiipojte Ïlut˘ konektor
and the white plug (Audio L) to the
do vstupu Video a bíl˘ konektor do
audio input of the TV or VCR.
vstupu Audio.
2. Set the power switch on the camcorder to PLAYER mode.
2. Videokameru pfiepnûte do reÏimu PLAYER.
3. Turn on the TV and set the TV/VIDEO selector on the TV to VIDEO.
3. Zapnûte TV pfiijímaã a nastavte pfiepínaã vstupÛ TV pfiijímaãe na vstup
■ Refer to the TV or VCR user’s manual.
VIDEO.
4. Play the tape back.
■ Dal‰í podrobnosti si ovûfite v uÏivatelské pfiíruãce k televizoru nebo
k videorekordéru.
Reference
4. Pfiehrávejte kazetu.
■ You may use the S-VIDEO cable to obtain better quality pictures if
Reference
you have a S-VIDEO connector on your TV.
■ Even if you use a S-VIDEO cable, you need to connect an audio
■ Máte-li na svém TV pfiijímaãi vstup S-VIDEO, mÛÏete pouÏít kabel
cable.
S-VIDEO. Získáte tím lep‰í kvalitu obrazu.
■ If you connect the cable to the A/V Jack, you will not hear sound
■ I kdyÏ pouÏijete kabel S-VIDEO, musíte zapojit také kabel audio.
■ Pokud kabel pfiipojíte do zdífiky A/V, neusly‰íte zvuk z vestavûného
from the camcorder speakers.
70
reproduktoru.
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 71
ENGLISH
CZECH
Playback
Pfiehrávání
Connecting to a TV which has no Audio and Video input jacks
Pfiipojení k TV pfiijímaãi, kter˘ není vybaven vstupy Audio a Video
✤ You can connect your camcorder to a TV through a VCR.
✤ Videokameru mÛÏete pfiipojit pfies kazetov˘ videomagnetofon
(VCR).
1. Connect the camcorder and VCR with the
1. Videokameru pfiipojte k videomagnetofonu
VIDEO
AUDIO(L)
Audio/Video cable.
pomocí Audio/Video kabelu.
VCR
AUDIO(R)
■ The yellow plug: Video
■ Îlut˘ konektor: video signál
S-VIDEO
■ The white plug: Audio(L)
■ Bíl˘ konektor: audio signál (L-lev˘ kanál)
S-VIDEO
■ The red plug: Audio(R) - STEREO only
■ Rud˘ konektor: audio signál (R-prav˘
A/V
TV
2. Connect a TV to the VCR.
kanál) - pouze u STEREO záznamu
3. Set the power switch on the camcorder to
2.
TV
pfiijímaã propojte s videomagnetofonem.
CAMCORDER
ANTENNA
PLAYER mode.
3. Videokameru pfiepnûte do reÏimu PLAYER.
4. Turn on both the TV and VCR.
4. TV pfiijímaã i videomagnetofon zapnûte.
■ Set the input selector on the VCR to LINE.
■ Pfiepínaã vstupÛ na videomagnetofonu nastavte do polohy
■ Select the channel reserved for your VCR on the TV set.
“LINE”.
■ Na TV pfiijímaãi zvolte kanál vyhrazen˘ pro videomagnetofon.
5. Play the tape back.
5. Pfiehrajte kazetu.
Playback
Pfiehrávání
✤ You can play the recorded tape in PLAYER mode.
1. Connect a power source and set the power
switch to PLAYER mode.
2. Insert the tape you wish to play back.
3. Using the
(FF) and
(REW) buttons,
find the first position you wish to play back.
4. Press the
(PLAY/STILL) button.
■ The images you recorded will appear on
the TV after a few seconds.
■ If a tape reaches its end while being played back,
the tape will rewind automatically.
■
Reference
■
✤ Pásek se záznamem mÛÏete pfiehrávat v
reÏimu PLAYER.
1. K videokamefie pfiipojte napájecí zdroj a
pfiepínaãem nastavte reÏim PLAYER.
2. VloÏte kazetu, kterou hodláte pfiehrát.
3. Pomocí tlaãítek
(FWD) a
(REW)
najdûte místo od nûhoÏ chcete záznam spustit.
4. Stisknûte tlaãítko
(PLAY/STILL).
■ Pofiízen˘ záznam se po nûkolika
sekundách zobrazí na TV.
JestliÏe pfiehrávan˘ pásek dojde na konec, automaticky se
pfievine na zaãátek.
Reference
The playback mode (SP/LP) is selected automatically.
■
Rychlost pfiehrávání (SP/LP) bude zvolena automaticky.
71
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 72
ENGLISH
CZECH
Playback
Pfiehrávání
Various Functions while in PLAYER mode
RÛzné funkce v reÏimu PLAYER
✤ The PLAY/STILL, STOP, FF, REW buttons are located on the
camcorder and the Remote Control.
✤ The F.ADV(Frame advance), X2, SLOW buttons are located on the
Remote Control only.
✤ To prevent tape and head-drum wear, your camcorder will
automatically stop if it is left in STILL or SLOW modes for more than
5 minutes.
✤ Tlaãítka funkcí PLAY/STILL, STOP, FWD A REW jsou umístûna na
videokamefie i na dálkovém ovladaãi.
✤ Tlaãítka funkcí F.ADV (pfiehrávání po snímcích), X2 (pfiehrávání
dvojnásobnou rychlostí) a SLOW jsou umístûna pouze na dálkovém
ovladaãi.
✤ Ponecháte-li ji videokameru v reÏimech reprodukce STILL
(reprodukce statického obrazu) nebo SLOW (reprodukce sníÏenou
rychlostí) po dobu del‰í neÏ 5 minut, z dÛvodu ochrany pfied
opotfiebením pásku a hlav se automaticky vypne.
Playback pause
✤ Press the
(PLAY/STILL) button during
Playback.
✤ To resume playback, press the
(PLAY/STILL) button.
Pauza pfii pfiehrávání
✤ Stisknûte tlaãítko
(PLAY/STILL) bûhem
pfiehrávání.
✤ Funkce pauzy zru‰íte opûtovn˘m stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL).
Picture search (Forward/Reverse)
✤ Press the
(FF) or
(REW) buttons once
during Playback or Still mode.
To resume normal playback, press the
(PLAY/STILL) button.
✤ Keep pressing
(FF) or
(REW) buttons
during Playback or Still mode.
To resume normal playback, release the button.
Slow playback (Forward/Reverse)
72
Vyhledávání (vpfied / vzad)
START/
STOP
PHOTO
SELF
TIMER
ZERO
MEMORY
PHOTO
SEARCH
A.DUB
✤ Forward Slow Playback
■ Press the SLOW button on the remote control
during Playback.
■ To resume normal playback,
press the
(PLAY/STILL) button.
✤ Reverse Slow Playback
■ Press the
(_) button during Forward Slow
Play back.
■ To resume forward slow playback,
press the
(+) button.
■ To resume normal playback, press the
(PLAY/STILL)
button.
F.ADV
✤ Stisknûte tlaãítko
(FWD) nebo
(REW)
jednou bûhem pfiehrávání nebo v reÏimu STILL.
Pfiehrávání normální rychlostí obnovíte stiskem
tlaãítka
(PLAY/STILL).
✤ PfiidrÏte tlaãítko
(FWD nebo
(REW)
stisknuté bûhem pfiehrávání nebo v reÏimu
STILL. Pfiehrávání normální rychlostí obnovíte
uvolnûním tohoto tlaãítka.
DISPLAY
DATE/
TIME
SLOW
X2
Pfiehrávání sníÏenou rychlostí (vpfied / vzad)
✤ Pfiehrávání sníÏenou rychlostí vpfied.
■ Bûhem pfiehrávání stisknûte tlaãítko SLOW na
dálkovém ovladaãi.
■ Pfiehrávání normální rychlostí obnovíte
stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL).
✤ Pfiehrávání sníÏenou rychlostí vzad.
■ Bûhem pfiehrávání sníÏenou rychlostí vpfied
stisknûte tlaãítko
( – ).
■ Pfiehrávání sníÏenou rychlostí vpfied obnovíte
stiskem tlaãítka
(+).
■ Pfiehrávání normální rychlostí obnovíte
stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL).
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 73
ENGLISH
CZECH
Playback
Pfiehrávání
Frame advance (To play back frame by frame)
Frame advance (Pfiehrávání po snímcích)
● Press the F.ADV button on the Remote Control
while in Still mode.
The F.ADV function works in still mode only.
● To resume normal playback,
press the
(PLAY/STILL) button.
✤ Forward frame advance
■ Press the F.ADV button on the remote
control in Still mode.
✤ Reverse frame advance
■ Press
(_) the button on the
remote control to change the direction
in F.ADV mode.
■ Press the F.ADV button on the remote control.
START/
STOP
PHOTO
SELF
TIMER
ZERO
MEMORY
PHOTO
SEARCH
A.DUB
DISPLAY
DATE/
TIME
SLOW
F.ADV
F.ADV
X2 Playback (Forward/Reverse )
X2 pfiehrávání (vpfied / zpût) (dvojnásobnou rychlostí)
✤ Forward X2 Playback
■ Press the X2 button on the Remote Control during
Playback.
■ To resume normal playback, press the
(PLAY/STILL) button.
✤ Reverse X2 Playback
■ Press
(_) the button during during Forward X2 Playback
■ To resume normal playback, press the
(PLAY/STILL) button.
✤ Pfiehrávání X2 vpfied
■ Bûhem pfiehrávání stisknûte tlaãítko X2 na dálkovém ovladaãi.
■ Pfiehrávání normální rychlostí obnovíte stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL).
✤ Pfiehrávání X2 vzad
■ Bûhem pfiehrávání dvojnásobnou rychlostí vpfied stisknûte
tlaãítko
(_).
■ Pfiehrávání normální rychlostí obnovíte stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL).
Reference
Reference
■
■
X2
Mosaic shaped distortion may appear on the screen while in
some of the various playback modes.
- Mosaic shaped distortion or noise may be experienced when
you play back tapes recorded in LP which contain various
playback functions.
Sound will only be heard during normal SP or LP playback.
● V reÏimu STILL stisknûte tlaãítko F.ADV na
dálkovém ovladaãi. Funkce F.ADV je k dispozici
pouze v reÏimu Still.
● Pfiehrávání normální rychlostí se obnoví stiskem
tlaãítka
(PLAY/STILL).
✤ Pfiehrávání po snímcích vpfied
■ Bûhem reÏimu still stisknûte tlaãítko
F.ADV na dálkovém ovladaãi.
✤ Pfiehrávání po snímcích vzad
■ Stiskem tlaãítka
(_) na dálkovém
ovladaãi zmûníte smûr pohybu v reÏimu
F.ADV.
■ Poté stisknûte tlaãítko F.ADV na
dálkovém ovladaãi.
■
■
Pfii tûchto rÛzn˘ch reÏimech pfiehrávání se v obraze mÛÏe objevit
mozaikové zkreslení.
- Zkreslení nebo ru‰ení mozaikov˘mi rastry mÛÏete zjistit, kdyÏ
pfiehráváte kazety nahrané v reÏimu LP, které obsahují rÛzné
funkce pfiehrávání.
Zvuk usly‰íte pouze pfii pfiehrávání normální rychlostí SP nebo LP.
73
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 74
ENGLISH
CZECH
Playback
Pfiehrávání
ZERO MEMORY
ZERO MEMORY (Tlaãítko pamûti nuly)
✤ The MEMORY function works in both CAMERA and PLAYER
modes.
✤ You can mark a point on a tape that you want to return to
following playback.
✤ Funkce MEMORY je k dispozici v reÏimech CAMERA a
PLAYER.
✤ Tímto tlaãítkem mÛÏete oznaãit místo na kazetû, kam se chcete
po pfiehrávání vrátit.
1. Press the ZERO MEMORY button on the remote control during
playback or recording at the point you wish to return to.
■ The time code is changed to a tape counter that is set to
zero memory with the M 0:00:00(Zero memory indicator)
■ If you want to cancel the zero memory function, press the
ZERO MEMORY button again.
1. Bûhem pfiehrávání, v místû na které se chcete vrátit, stisknûte
tlaãítko ZERO MEMORY na dálkovém ovladaãi.
■ âasov˘ kód se zmûní a poãítadlo se vynuluje.
Zobrazí se M 0:00:00. (indikátor pamûti nuly).
■ Pfiejete-li si tuto funkci zru‰it, stisknûte tlaãítko
ZERO MEMORY znovu.
2. Finding the zero position.
■ When you have finished playback, fast forward or rewind the
tape.
- The tape stops automatically when it reaches the zero
position.
■ When you have finished recording, press the power switch
on the PLAYER and press the
(REW) button.
- The tape stops automatically when it reaches the zero
position.
2. Vyhledávání nulové polohy.
■ Po dokonãení pfiehrávání pfieviÀte kazetu rychl˘m posuvem
vpfied nebo vzad.
- Po dosaÏení nulové polohy se kazeta automaticky
zastaví.
■ Po dokonãení záznamu stisknûte vypínaã kamery (Player) a
tlaãítko
(REW).
- Po dosaÏení nulové polohy se kazeta automaticky
zastaví.
3. The tape counter with the M (Zero memory indicator) disappears
from the display and the tape counter is changed to the time code.
3. Zobrazení poãítadla se symbolem M (indikátor pamûti) zmizí z
displeje a reÏim poãítadla pásku se zmûní na ãasov˘ kód.
Reference
■
■
74
In the following situations, ZERO MEMORY mode may be
canceled automatically:
- At the end of the section marked with the ZERO MEMORY
function.
- When the tape is ejected.
- When you remove the battery pack or power supply.
The zero memory may not function correctly where there is a
break between recordings on the tape.
Reference
■
■
ReÏim ZERO MEMORY mÛÏe b˘t automaticky zru‰en v
následujících pfiípadech.
- Na konci ãásti oznaãené pomocí funkce ZERO MEMORY.
- Pfii vyjmutí kazety.
- Pfii vyjmutí akumulátorové baterie nebo odpojení síÈového
adaptéru.
Pokud jsou na kazetû mezi jednotliv˘mi záznamy mezery,
funkce Zero Memory nemusí správnû pracovat.
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 75
ENGLISH
CZECH
Playback
Pfiehrávání
PB DSE (Playback Digital Special Effects)
PB DSE (Pfiehrávání s digitálními efekty)
✤ The PB DSE function works in PLAYER mode.
✤ The PB DSE function enables you to apply Digital Special Effect
(DSE) to tape playback or still images.
✤ Funkce PB DSE je k dispozici pouze v reÏimu PLAYER.
✤ Funkce PB DSE umoÏÀuje pouÏití speciálních digitálních efektÛ
(DSE) na pfiehrávané zábûry nebo statické snímky.
1. Set the camcorder to the PLAYER mode and then
Playback a tape.
2. Press the MENU button and turn the MENU DIAL
to highlight A/V.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu PLAYER a
poté spusÈte pfiehrávání.
PLAYER MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
REC MODE
PHOTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
3. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
4. Select PB DSE from the sub-menu and press the
ENTER button.
5. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
6. Select PB DSE item (off, mirror, mosaic) from the
sub-menu and press the ENTER button.
3. Stiskem tlaãítka ENTER vyvolejte dílãí nabídku.
4. Z dílãí nabídky zvolte PB DSE a stisknûte
ENTER.
PLAYER MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
12
8. To cancel the PB DSE function, set the PB DSE to off or press
the STOP button.
6. Z dílãí nabídky zvolte poloÏku PB DSE (off,
mirror, mosaic) a stisknûte tlaãítko ENTER.
7. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
8. Chcete-li funkce PB DSE pfieru‰it, pfiepnûte poloÏku PB DSE na
off nebo stisknûte tlaãítko STOP.
Reference
■
You cannot apply the PB DSE function to the pictures which are
being input from the external.
Once you modify an image using the PB DSE function, it cannot
be imported to your PC from the camcorder’s DV jack.
5. Stiskem tlaãítka ENTER vyvolejte dílãí nabídku.
SOUND[1]
7. To exit, press the MENU button.
■
2. Stisknûte tlaãítko MENU a otáãením ovladaãe
MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku A/V.
Reference
■
■
Funkce PB DSE nelze pouÏít na snímky pfiivedené z externího
vstupu.
Snímek upraven˘ pomocí digitálních efektÛ nelze prostfiednictvím
v˘stupu DV pfienést do poãítaãe.
75
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 76
ENGLISH
CZECH
Playback
Pfiehrávání
PB ZOOM
PB ZOOM (pfiehrávání se zvût‰ením obrazu)
✤ The PB ZOOM function works in PLAYER mode.
✤ The PB ZOOM function enables you to magnify playback or still
image.
✤ Funkce PB ZOOM je k dispozici v reÏimu PLAYER.
✤ Funkce umoÏÀuje zvût‰ení pfiehrávan˘ch zábûrÛ nebo statického
snímku.
1. Press the PB ZOOM button in playback mode or
in playback still mode
1. Bûhem pfiehrávání nebo bûhem zastavení
stisknûte tlaãítko PB ZOOM.
2. The image is magnified starting from the center of
image and the four arrows which allows you to
move the image in the four directions appear.
2. Obraz bude smûrem od stfiedu zvût‰en a zobrazí
se ãtyfii ‰ipky, jejichÏ prostfiednictvím bude
moÏno obraz ãtyfimi smûry posouvat.
3. You can zoom in from 1.2x to 8.0x by moving the
zoom lever.
3. Posuvem páãky transfokátoru lze obraz zvût‰it v
rozsahu 1,2x aÏ 8,0x.
4. You can move the image in the arrow directions
using the MENU DIAL.
4. Obraz lze ve smûru ‰ipek posouvat pomocí
ovladaãe MENU DIAL.
5. You can change the arrow direction(vertical,
horizontal) to move the image by pressing the
ENTER button.
5. Stiskem tlaãítka ENTER lze smûr ‰ipky pro
pohyb obrazu zmûnit (svisle, vodorovnû).
6. To cancel the PB ZOOM function,
press the PB ZOOM or STOP button.
VOL/MF
Reference
■
■
76
You cannot apply the PB ZOOM function to the pictures which
are being input from an external video source.
The PB ZOOM image cannot be imported to your PC from the
camcorder’s DV jack.
6. Chcete-li funkci PB ZOOM ukonãit, stisknûte
tlaãítko PB ZOOM nebo STOP.
Reference
■
■
Funkci PB ZOOM nelze pouÏít na snímky pfiivedené z externího
video vstupu.
Snímek zvût‰en˘ pomocí PB ZOOM nelze prostfiednictvím
v˘stupu DV pfienést do poãítaãe.
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 77
ENGLISH
CZECH
Playback
Pfiehrávání
Recording in PLAYER mode (VP-D26i only)
Záznam v reÏimu PLAYER (pouze modely VP-D26i)
✤ You can use this camcorder as a recorder.
✤ You can record a tape from VCR or TV.
✤ Tuto videokameru mÛÏete pouÏít jako videomagnetofon.
✤ MÛÏete nahrát kazetu z videomagnetofonu (VCR) nebo TV pfiijímaãe.
1. Connect the camcorder and VCR or TV with
the Audio/Video cable.
2. Set the power switch of the camcorder to
PLAYER mode.
3. Turn on the VCR or TV.
4. Insert the blank tape with protection tab closed
into the camcorder.
ANTENNA
■ If you want to record from the connected
VCR, insert a recorded VHS tape into the
VCR.
5. Press the MENU button, turn the MENU DIAL
to highlight A/V and press the ENTER button.
6. Turn the MENU DIAL to highlight AV IN/OUT
and press the ENTER button to select AV IN.
7. Press the START/STOP button to set the
camcorder to REC PAUSE mode.
■ “PAUSE” and picture appear on the LCD monitor.
8. Select the TV program or playback the VHS tape.
9. Press START/STOP button to start recording.
■ If you want to pause recording for a while,
press the START/STOP button again.
10. To stop recording, press the
(STOP) button.
MULTI
TV
PLAYER MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
Reference
■
■
1. Pomocí Audio/Video kabelu propojte
videokameru s videomagnetofonem nebo TV
pfiijímaãem.
S-VIDEO
2. Videokameru pfiepnûte do reÏimu PLAYER.
S-VIDEO
3. Zapnûte videomagnetofon nebo TV pfiijímaã.
A/V
4. Do videokamery vloÏte prázdnou kazetu, která
není zaji‰tûna proti náhodnému vymazání
CAMCORDER
(otvor západky zakryt).
■ Chcete-li nahrávat z pfiipojeného
videomagnetofonu, vloÏte do
videomagnetofonu nahranou kazetu VHS.
5. Stisknûte tlaãítko MENU, ovladaãem MENU
DIAL zv˘raznûte poloÏku A/V a stisknûte
tlaãítko ENTER.
6. Otáãením MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku AV
IN/OUT a stiskem tlaãítka ENTER zvolte AV IN.
7. Stiskem tlaãítka START/STOP pfiepnûte videokameru
do reÏimu záznamové pauzy (REC PAUSE).
■ Na LCD monitoru se zobrazí nápis “PAUSE” a obraz.
8. Zvolte TV program nebo zapnûte pfiehrávání na
videomagnetofonu.
12
SOUND[1]
9. Stiskem START/STOP spusÈte záznam.
■ Chcete-li záznam pozastavit, stisknûte znovu
OUT
tlaãítko START/STOP.
10. Záznam ukonãíte stiskem tlaãítka (STOP).
VIDEO
AUDIO(L)
AUDIO(R)
VCR
When you record the images being played back on analog VCR,
if they are not being played back in normal speed, (for example,
more than double speed or slow playback), only gray image appears
on the camcorder.
If you want to see the camcorder picture with a TV, set AV IN/OUT
menu to OUT.
Reference
■
■
Pokud pofiizujete záznam nahrávky pfiehrávané na analogovém
videomagnetofonu, kter˘ nepfiehrává normální rychlostí (pfiehráváte
napfi. dvojnásobnou rychlostí nebo zpomalenû), na videokamefie bude
zobrazen pouze ‰ed˘ obraz.
Pokud si chcete prohlíÏet obrázky pfies TV, nastavte AV In/Out na OUT.
77
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 78
ENGLISH
CZECH
IEEE 1394 Data Transfer
Pfienos dat pfies rozhraní IEEE 1394
Transferring IEEE1394 (i.LINK)-DV standard data connections
Pfienos dat pfies rozhraní IEEE 1394 (i.LINK)-standardní datové pfiipojení DV
Connecting to a DV device
Pfiipojení k DV zafiízení
✤ Connecting with other DV standard products.
■ A standard DV connection is quite simple.
If a product has a DV port, you can transfer data by
connecting to the DV port using the correct cable.
!!! Please be careful since there are two types of DV ports,
(4pin, 6pin). This camcorder has a 4pin terminal.
✤ With a digital connection, video and audio signals are
transmitted in digital format, allowing high quality images
to be transferred.
Connecting to a PC
✤ Propojení s jin˘m standardním zafiízením DV (Digital Video).
■ Standardní propojení DV zafiízení je velmi jednoduché.
Je-li na pfiístroji DV port, mÛÏete pfiená‰et data pfiipojením
k DV portu pomocí správného kabelu.
!!! Buìte prosím opatrní, protoÏe existují dva typy DV portÛ
(ãtyfipólové a ‰estipólové).
Tato videokamera má port ãtyfipólov˘.
✤ Pfii propojení DV portÛ jsou video a audio signály pfiená‰eny
v digitálním formátu, coÏ zaruãuje vysokou kvalitu
pfiená‰eného obrazu.
Pfiipojení k PC
✤ If you want to transmit data to a PC, you must install a
IEEE 1394 add-on card onto the PC. (not supplied)
✤ The frame rate recorded for video capturing is dependent on
the capacity of the PC.
✤ Chcete-li pfiená‰et data do PC, musíte do PC instalovat
pfiídavnou kartu s rozhraním IEEE 1394 (není souãástí
dodávky).
✤ Obrazová frekvence zaznamenávaného video signálu závisí
na rychlosti PC.
Reference
■
■
■
78
When you transmit data from the camcorder to another DV
device, some functions may not work.
If this occurs, please reconnect the DV cable or turn the power
OFF and ON again.
When you transmit data from the camcorder to PC, PC function
button is not available in M.PLAY mode.
Do not use the PC CAMERA and IEEE1394 together at the
same time.
This will shut off IEEE1394.
Reference
■
■
■
Pfii pfienosu dat z videokamery do jiného DV zafiízení nemusí
nûkteré funkce pracovat.
JestliÏe k tomu dojde, odpojte prosím a znovu pfiipojte DV kabel
nebo vypnûte a znovu zapnûte napájení kamery.
Pokud pfiená‰íte data z videokamery do PC, funkãní PC tlaãítko
není k dispozici v reÏimu M.PLAY.
NepouÏívejte souãasnû PC kameru a IEEE1394.
Toto by vypnulo IEEE1394.
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 79
ENGLISH
IEEE 1394 Data Transfer
● System requirements
■
■
■
■
CPU: faster Intel® Pentium III™ 450Mhz compatible.
Operating system: Windows® 98SE, ME, XP, Mac OS (9.1~10.2)
Main memory: more than 64 MB RAM
IEEE1394 add-on card or built in IEEE1394 card
CZECH
Pfienos dat pfies rozhraní IEEE 1394
● PoÏadavky na systém
■
■
■
■
CPU: rychlej‰í, kompatibilní s Intel® Pentium III™ 450 MHz nebo
vy‰‰í
Operaãní systém: Windows® 98SE, ME, XP, Mac OS (9.1~10.2)
PamûÈ RAM: více neÏ 64 MB
Pfiídavná nebo vestavûná karta s rozhraním IEEE 1394
Recording with a DV connection cable (VP-D26i only)
Záznam s propojovacím DV kabelem (pouze modely VP-D26i)
1. Set the power switch to PLAYER
mode.
2. Connect the DV cable (not supplied)
from the DV IN/OUT port of the
camcorder to the DV IN/OUT port of
the other DV device.
■ Make sure that DV IN appears
on the screen.
3. Press the START/STOP button to
begin REC PAUSE mode.
■ PAUSE is displayed on the OSD.
4. Start playback on the other DV device while you monitor the
picture.
5. Press the START/STOP button to start recording.
■ If you want to pause recording momentarily, press the
START/STOP button again.
6. To stop recording, press the
(STOP) button.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu
PLAYER.
2. Spojte pomocí DV kabelu (není
souãástí dodávky) port DV IN/OUT
videokamery a port DV IN/OUT
jiného DV zafiízení.
■ Ovûfite si, zda je na LCD monitoru
zobrazen nápis “DV IN”.
3. Stiskem tlaãítka START/STOP
pfiepnûte kameru do reÏimu REC
PAUSE.
■ Na LCD monitoru je zobrazen nápis “PAUSE”.
4. SpusÈte pfiehrávání na pfiipojeném DV zafiízení a sledujte obraz na
videokamefie.
5. Stiskem tlaãítka START/STOP spusÈte záznam.
■ Chcete-li záznam doãasnû pfieru‰it, stisknûte znovu tlaãítko
START/STOP.
6. Záznam ukonãíte stiskem tlaãítka
(STOP).
Reference
■
■
When using this camcorder as a recorder, the pictures that
appear on a monitor may seem uneven, however recorded
pictures will not be affected.
Operations are not guaranteed for all of the recommended
computer environments mentioned above.
Reference
■
■
Pfii pouÏití videokamery jako videomagnetofonu se zobrazení na
LCD monitoru mÛÏe jevit jako nevyrovnané, nicménû
zaznamenávan˘ obraz nebude niãím ovlivnûn.
Provoz není zaruãen pro v‰echny v˘‰e uvedené poãítaãové
prostfiedí.
79
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 80
ENGLISH
CZECH
USB interface
Rozhraní USB
● Transferring a Digital Image through a USB Connection
● Pfienos digitálního (statického) obrázku pfies USB port
✤ You can easily transfer a still image from a camera, tape to a
PC without additional add-on cards via a USB connection.
✤ You can transfer an image to a PC via a USB connection.
✤ If you transfer data to a PC, you need to install the software
(Driver, Editing software) supplied with the camcorder.
System Requirements
■
■
■
■
■
■
■
✤ Statick˘ obraz mÛÏete snadnûji pfiená‰et z kamery, kazety,
pamûti do PC pfies USB port, aniÏ byste museli pfiidávat dal‰í
kartu.
✤ Obraz lze pfiená‰et do PC pfies pfiipojení USB.
✤ JestliÏe budete pfiená‰et data do PC, musíte instalovat software
(ovladaã, editaãní software) dodávan˘ s videokamerou.
PoÏadavky na systém
CPU: Intel Pentium II™ 400 processor
compatible or better
Operating system: Windows® 98SE/ME/
2000/XP
RAM: 64 MB or more
CD-ROM: 4x CD-ROM drive
VIDEO: 65,000-colour or better video
display card
Available USB port
Hard Disc: 4GB (8GB recommended)
®
■
■
■
■
■
■
■
Reference
■
■
■
■
80
Intel Pentium II™ is a trademark of the Intel Corporation.
Windows® is a registered trademark of the Microsoft ®
Corporation.
All other brands and names are property of their respective
owners.
Operations are not guaranteed for all of the recommended
computer environments mentioned above.
®
CPU: kompatibilní s Intel® Pentium II™
400 MHz nebo vy‰‰í
Operaãní systém: Windows® 98/98SE/ME/
2000/XP
PamûÈ RAM: 64 MB nebo více
CD-ROM 4 x nebo rychlej‰í
Grafická karta: 65 000 barev nebo lep‰í
Dostupn˘ USB port
Pevn˘ disk: minimálnû 4 GB
(doporuãeno 8 GB).
Reference
■
■
■
■
Intel® Pentium II™ je ochrannou známkou spoleãnosti Intel
Corporation.
Windows® je ochrannou známkou spoleãnosti Microsoft®
Corporation.
V‰echny ostatní znaãky a názvy jsou vlastnictvím jejich fiádn˘ch
vlastníkÛ.
Provoz není zaruãen pro v‰echny v˘‰e uvedené poãítaãové
prostfiedí.
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 81
ENGLISH
CZECH
USB interface
Rozhraní USB
Installing DVC Media 5.0 Program
Instalace programu DVC Media 5.0
✤ Do not connect the camcorder to PC before installing the program.
✤ If another camera or scanner is connected, please disconnect it in
advance.
✤ This explanation is based on Windows® 98SE OS.
✤ Pfied instalací programu nepfiipojujte videokameru k PC.
✤ JestliÏe je pfiipojena dal‰í kamera nebo skener, pfiedem je prosím odpojte.
✤ Tyto pokyny vychází z dokumentace urãené pro OS Windows® 98SE.
Program installation
1. Insert the software CD into CD-ROM drive.
1.
- Installation selection screen appears in the
monitor.
2. If the installation selection screen does not appear
after inserting the CD click “Run” on the Windows
“Start” menu and execute SETUP.EXE file to begin
installation.
- When CD-ROM drive is set to “D:drive”,
type “D:\setup.exe” and press Enter.
3. Click one of the icons listed below to install the
selected software.
■ The program automatically check and install the
driver which the PC is needed.
■ DVC Driver: USB removable Disk Driver (Windows® 98SE only)
USB PC CAMERA Driver
■ Editing Software
Instalace programu
■
■
■
1. Do CD-ROM mechaniky vloÏte pfiiloÏené CD se
softwarem.
- Na monitoru se zobrazí instalaãní volby.
2. JestliÏe se po vloÏení CD nezobrazí úvodní
stránka s nabídkou instalace, poklepejte na
poloÏku “Run” v nabídce Start OS Windows a
spusÈte soubor SETUP.EXE.
- Pokud má CD-ROM mechanika pfiifiazeno
písmeno “D”, napi‰te: “D:\setup.exe” a
stisknûte klávesu ENTER.
3. Klepnûte na tlaãítko k instalaci zvoleného
softwaru.
Program automaticky zkontroluje a nainstaluje potfiebn˘ ovladaã)
ovladaãe DVC: USB v˘mûnn˘ Disk Driver(pouze Windows® 98SE)
USB PC Camera Driver
editaãního softwaru
Using the “removable Disk” function
✤ You can easily transfer data from a memory stick to a PC without
additional add-on cards via a USB connection.
1. Set the mode switch to memory, set the power switch to CAMERA or
PLAYER.
2. Connect one end of the USB cable to the USB jack on the camcorder
and the other end to the USB connector on your computer.
PouÏití funkce “removable disk”
✤ MÛÏete pfiesunout data z pamûÈové karty do PC, bez dal‰ích
pfiídavn˘ch karet pfies USB pfiipojení.
1. Pfiepínaã MODE (reÏim) nastavte na Memory (PamûÈ), tlaãítko Power
(napájení) do reÏimu Camera nebo Player.
2. Jeden konec USB kabelu zapojte do USB konektoru na kamefie,
druh˘ do USB konektoru na va‰em PC.
Using the “PC camera” function
✤ You can use this camcorder as a PC CAMERA.
✤ When you connect to a Web site that can provide video chatting
functions, you can use your camcorder for such functions.
✤ Using the camcorder with PC installed Net-meeting program,
you can conduct video conference.
✤ The PC CAMERA's screen size is 160 ✕ 120 pixels.
✤ If PC is connected with the USB to the camcorder, the buttons which
excepts the POWER SWITCH, MODE SWITCH, ZOOM SWITCH,
and NIGHT-CAPTURE SWITCH are not operated.
Also, Digital Zoom does not operate.
1. Set the mode switch to Tape, set the power switch to CAMERA.
2. Connect one end of the USB cable to the USB jack on the camcorder
and the other end to the USB connector on your computer.
PouÏití funkce “PC camera”
✤ Tuto kameru lze pouÏít jako PC kameru.
✤ Pfii pfiipojení na webové stránky, které poskytují funkci “video chat”,
mÛÏete pouÏít pro tuto funkci tuto kameru.
✤ Pokud máte nainstalován Net-Meeting program, mÛÏete provádût
video konferenci.
✤ Velikost obrazovky PC kamery je 160 ✕ 120 pixelÛ.
✤ Pokud je PC pfiipojen pfies USB s kamerou, nejsou funkãní tlaãítka s
v˘jimkou: POWER , MODE , ZOOM , NIGHT CAPTURE.
1. Pfiepínaã MODE (reÏim) nastavte na Tape (kazeta), tlaãítko Power
(napájení) do reÏimu Camera.
2. Jeden konec USB kabelu zapojte do USB konektoru na kamefie,
81
druh˘ do USB konektoru na va‰em PC.
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 82
ENGLISH
USB interface
Rozhraní USB
Connecting to a PC
Pfiipojení k PC
1. Connect a USB cable to the USB port on the PC.
2. Connect the other end of the USB cable into the proper terminal
on the camcorder. (USB jack)
1. K USB portu na PC pfiipojte USB kabel.
2. Druh˘ konec USB kabelu pfiipojte k USB zásuvce na
videokamefie.
Disconnecting the USB cable
Odpojení kabelu USB
✤ After completing the data transmission, you must disconnect
the cable in the following way:
1. Select the removable disc icon and click the right mouse button
to select [Eject].
2. Select [Confirm] and disconnect the USB cable when the
Windows Splash screen appears.
Reference
■
■
82
CZECH
If you disconnect the USB cable
from the PC or the camcorder
while transferring, the data
transmission will stop and the
data may be damaged.
If you connect the USB cable to a
PC via a USB HUB or
simultaneously connect the USB
cable along with other USB
devices, the camcorder may not
work properly.
- If this occurs, remove all USB
devices from the PC and
reconnect the camcorder.
✤ Po dokonãení pfienosu dat, musíte rozpojit kabel následovnû:
1. Vyberte ikonu odstranitelného disku (“removable disk”) a prav˘m
tlaãítkem my‰i vyberte “EJECT”(vyjmout).
2. Vyberte “CONFIRM” (potvrdit) a odpojte USB kabel, kdyÏ se
objeví obrazovka Windows Splash.
Reference
■
USB Cable
■
JestliÏe bûhem pfienosu dat
odpojíte kabel od PC nebo
videokamery, pfienos dat se
zastaví a mÛÏe dojít k jejich
poru‰ení.
JestliÏe pfiipojíte kabel k PC pfies
rozboãovaã USB HUB nebo
souãasnû pfiipojíte jiné zafiízení s
USB portem, videokamera
nemusí správnû fungovat.
- V takovém pfiípadû odpojte od
USB portu na PC dal‰í
zafiízení a odpojte a znovu
pfiipojte videokameru.
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 83
ENGLISH
CZECH
Digital Still Camera mode
ReÏim digitálního fotoaparátu
MEMORY STICK
Karta MEMORY STICK
✤ The Memory Stick stores and manages still images recorded by
the camera.
✤ Na kartû Memory Stick se ukládají a archivují statické obrázky
pofiízené videokamerou.
Funkce karty Memory Stick
✤ Záznam statick˘ch obrázkÛ a zábûrÛ ve formátu
MPEG4.
✤ ProhlíÏení statick˘ch obrázkÛ
■ Jednotlivû.
■ ProhlíÏení obrázkÛ v sekvenci.
✤ ProhlíÏení více obrázkÛ najednou (multi screen).
✤ Ochrana obrázkÛ pfied náhodn˘m vymazáním.
✤ Mazání obrázkÛ zaznamenan˘ch na kartu.
✤ Oznaãování statick˘ch obrázkÛ pro tisk.
✤ Formátování karty MEMORY STICK.
Memory Stick Functions
✤ Recording still images and MPEG4 movie
✤ Viewing still images
■ Single
■ Slide show
✤ Multi display
✤ Protecting images against accidental erasure
✤ Deleting images recorded on a card
✤ Print marking still images
✤ Formatting a card (MEMORY STICK)
Terminal
Protection
tab
Reference
■
■
■
■
Reference
You can use most of the camera’s functions when recording to
the Memory Stick.
“
” appears on the screen while recording to the
Memory Stick.
While recording or loading an image, do not eject or insert the
Memory Stick.
- Inserting or ejecting a Memory Stick while recording or
loading an image can cause data damage.
If you want to save all images on the Memory Stick, set the write
protect tab on the Memory Stick to LOCK.
■
■
■
■
Pfii záznamu na kartu Memory Stick mÛÏete vyuÏít vût‰inu funkcí
videokamery.
Pfii záznamu na kartu se zobrazí tento symbol
.
Pfii záznamu nebo otevírání obrázku kartu Memory Stick
nevyjímejte ani nevkládejte.
- Vkládání nebo vyjímání karty Memory Stick bûhem ukládání
nebo otevírání obrázku mÛÏe zpÛsobit po‰kození dat.
JestliÏe si pfiejete uchovat v‰echny obrázky zaznamenané na
kartû Memory Stick, nastavte na kartû západku ochrany proti
vymazání do polohy LOCK (zámek).
TM
● “Memory Stick” and
are trademarks of Sony Corporation.
● All other product names mentioned herein may be the trademarks
or registered trademarks of their respective companies.
Furthermore, “™” and “®” are not mentioned in each case in this
manual.
● “Memory Stick PRO” can not be used with this unit.
TM
TM
● “Memory Stick” a
jsou ochranné známky spoleãnosti
Sony Corporation.
● V‰echny ostatni znaãky a názvy zmínûné v tomto dokumentu
vlastnictvím jejich fiádn˘ch vlastníkÛ. Mimoto, znaãky “™” a “®“
nejsou v této pfiíruãce v kaÏdém jednotlivém pfiípadû uvádûny.
● “Memory Stick PRO” není pfiipraveno.
TM
83
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 84
ENGLISH
CZECH
Digital Still Camera mode
ReÏim digitálního fotoaparátu
Inserting and ejecting the Memory Stick
Zasouvání a vysouvání karty Memory Stick
● Zasunutí karty Memory Stick
1. Vypnûte spínaã kamery (OFF).
2. ZasuÀte kartu Memory Stick ve smûru ‰ipky do
‰tûrbiny s oznaãením CARD umístûné na spodní
stranû videokamery.
● Vysunutí karty Memory Stick
1. Vypnûte spínaã kamery (OFF).
2. Kartu Memory Stick zatlaãte - ta potom vyskoãí z
kamery automaticky.
3. Kartu vytáhnûte.
● Inserting the Memory Stick
1. Turn the Power switch to OFF.
2. Insert the Memory Stick into the CARD slot
located beneath the camcorder, in the
direction of the arrow.
● Ejecting the Memory Stick
1. Turn the Power switch to OFF.
2. Push the Memory Stick, then it comes out
of the camcorder automatically.
3. Pull out the Memory Stick.
Reference
Reference
■
■
■
■
■
■
■
■
■
84
If you set the camcorder to M.PLAY mode, the
last recorded still image appears.
- If there are no recorded images on the
Memory Stick, “NO STORED PHOTO! or
NO STORED MPEG4!” and
will display on the screen.
While recording, loading, erasing, or formatting, do not turn off
the power or change the mode.
Please turn the power off before you insert or eject the Memory
Stick. You could lose data on the Memory Stick.
Do not allow metal substances to come in contact with the
terminals of the Card.
Do not bend the Card.
After pulling the card out from the camcorder, please keep the
Memory Stick in a soft case to prevent static shock.
The stored contents may be changed or lost as a result of
misuse, static electricity, electric noise or repair.
Save important images separately.
Samsung is not responsible for data loss due to misuse.
If the USB cable is connected to the camcorder, the
,
(S.SHOW),
(FWD),
(REV) buttons are not available in
M.PLAY mode.
JestliÏe spínaã kamery nastavíte do polohy M.PLAY,
zobrazí se poslední zaznamenan˘ obrázek.
- JestliÏe na kartû Memory Stick nejsou uloÏeny
Ïádné obrázky, zobrazí se nápis “NO STORED
PHOTO! nebo NO STORED MPEG4!”
(Ïádn˘ uloÏen˘ obrázek) a symbol
.
Bûhem nahrávání, naãtení, mazání nebo formátování,
nevypínejte napájení ani nemûÀte reÏim.
Pfied zasunutím nebo vysunutím karty Memory Stick vypínejte
prosím kameru. V opaãném pfiípadû mÛÏete pfiijít o data na kartû.
NedopusÈte, aby kovové ãásti pfii‰ly do styku s kontakty na kartû.
Kartu Memory Stick neoh˘bejte.
Po vytaÏení karty z videokamery dejte ji prosím do pouzdra zabráníte tak jejímu po‰kození statick˘m nábojem.
Údaje uloÏené na kartû mohou b˘t zmûnûny nebo ztraceny
následkem nesprávného pouÏití, statického elektrického náboje,
elektrického ru‰ení nebo úprav. DÛleÏité obrázky ukládejte
samostatnû.
Firma Samsung není odpovûdná za ztrátu dat z dÛvodu
nesprávného pouÏívání karty.
Je-li k videokamefie pfiipojen USB kabel, tlaãítka ,
(S.SHOW),
(FWD) a
(REW) nejsou v reÏimu M.PLAY k
dispozici.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 85
ENGLISH
CZECH
Digital Still Camera mode
ReÏim digitálního fotoaparátu
Structure of folders and files on the Memory Stick (Still image)
Struktura sloÏek a souborÛ na kartû Memory Stick
(Statické obrázky)
✤ The still images that you recorded are saved in JPEG file
format on the card.
✤ Statické obrázky, které jste zaznamenali, se na
✤ Each file has a file number and all files are
kartu Memory Stick ukládají ve formátu JPEG.
DCIM
assigned to a folder.
✤ KaÏd˘ soubor má své ãíslo a v‰echny soubory
100 SSDVC
■ A file number from DCAM0001 to
jsou uloÏeny do sloÏky.
DCAM 0001
■ âísla souborÛ jsou v rozsahu od DCAM0001
DCAM9999 is sequentially assigned to
DCAM 0002
..
..
each recorded image.
do DCAM9999 postupnû pfiidûlována
■ Each folder is numbered from 100SSDVC
kaÏdému zaznamenanému obrázku.
101SSDVC
■ KaÏdá sloÏka je ãíslována od 100SSDVC
to 999SSDVC and recorded on the CARD.
do 999SSDVC a uloÏena na kartu.
*MEM/P
Image Format
Obrazov˘ formát
000-0000
✤ Still image
■ Images are compressed in JPEG (Joint
Photographic Experts Group) format.
■ The number of pixels are 640 ✕ 480 in
each mode.
■ Amount of still image must be under 1.4MB.
File number
Folder number
✤ Statické obrázky
■ Obrázky jsou komprimovány ve formátu
JPEG (Joint Photographic Experts Group).
■ Obrázky mají v kaÏdém reÏimu velikost
640 ✕ 480 pixelÛ.
■ Velikost statického obrázku musí b˘t pod
1,4MB.
Selecting the CAMCORDER mode
Volba reÏimu VIDEOKAMERY
✤ You can use this camcorder as a Digital Still Camera (DSC).
✤ You have to set the mode switch to MEMORY position to use
this camcorder as Digital Still Camera.
■ M.REC mode (Memory RECORD mode)
1. Set the mode switch to MEMORY.
2. Set the power switch to CAMERA.
■ M.PLAY mode (Memory PLAYBACK mode)
1. Set the mode switch to MEMORY.
2. Set the power switch to PLAYER.
✤ Videokameru mÛÏete pouÏít jako digitální fotoaparát (DSC).
✤ Chcete-li kameru pouÏít jako digitální fotoaparát, musíte pfiepnout
pfiepínaã reÏimu do polohy MEMORY.
■ ReÏim M.REC (reÏim Memory RECORD)
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy MEMORY.
2. Vypínaã kamery nastavte do polohy CAMERA.
■ ReÏim M.PLAY (reÏim Memory PLAYBACK)
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy MEMORY.
2. Vypínaã kamery nastavte do polohy PLAYER.
85
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 86
ENGLISH
Digital Still Camera mode
ReÏim digitálního fotoaparátu
Selecting the image quality
Volba kvality obrázku
✤ You can select the quality of a still image to be recorded.
✤ Kvalitu zaznamenaného obrázku lze zvolit.
Select the image quality
Volba kvality obrázku
1. Set the mode switch to MEMORY.
2. Set the power switch to the
CAMERA mode.
3. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
4. Turn the MENU DIAL to highlight
MEMORY.
5. Press the ENTER button to enter
the sub-menu.
M.REC MODE
6. Turn the MENU DIAL to highlight
MEMORY SET
QUALITY in the submenu.
PHOTO
M.PLAY SELECT
PHOTO QUALITY
SF
7. Press the ENTER button.
352X288
MPEG4 SIZE
000
PRINT MARK
8. Using the MENU DIAL, select the
PROTECT
SERIES
FILE NO.
image quality.
DELETE
FORMAT
■ Press the ENTER button to
confirm the image quality.
■ If you exit the sub-menu without pressing the ENTER button,
the quality mode is not changed.
9. To exit, press the MENU button.
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do
polohy MEMORY.
2. Vypínaã kamery nastavte do
M.PLAY SELECT
PHOTO QUALITY
polohy CAMERA.
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
3. Stisknûte tlaãítko MENU.
PROTECT
FILE NO.
■ Zobrazí se seznam poloÏek
DELETE
FORMAT
nabídky.
4. Otáãením MENU DIAL zv˘raznûte
poloÏku MEMORY.
M.REC MODE
5. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte
MEMORY SET
do dílãí nabídky.
PHOTO QUALITY
SUPER FINE
SF
6. Otáãením MENU DIAL zv˘raznûte
FINE
F
v dílãí nabídce poloÏku QUALITY.
NORMAL
N
7. Stisknûte tlaãítko ENTER.
8. Ovladaãem MENU DIAL zvolte
kvalitu obrázku.
■ Stiskem tlaãítka ENTER potvrìte zvolenou kvalitu obrázku.
■ Pokud dílãí nabídku opustíte, aniÏ byste stiskli tlaãítko ENTER,
kvalita obrázku zÛstane nezmûnûna.
9. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
● Number of images on the Memory Stick
● Poãet obrázkÛ na kartû Memory Stick.
QUALITY
8MB
16MB
Approx.45
Approx.90
FINE
Approx.85
Approx.170
NORMAL
Approx.155
Approx.310
SUPER FINE
86
CZECH
The actual number that you can record varies depending on the
image size.
M.REC MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
KVALITA
8 MB
16 MB
pfiibliÏnû 45
pfiibliÏnû 90
FINE
pfiibliÏnû 85
pfiibliÏnû 170
STANDARD
pfiibliÏnû 155
pfiibliÏnû 310
SUPER FINE
-
Skuteãn˘ poãet obrázkÛ, kter˘ mÛÏete zaznamenat se mûní v
závislosti na rozmûru obrázku.
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 87
ENGLISH
CZECH
Digital Still Camera mode
ReÏim digitálního fotoaparátu
Recording Still images to a Memory Stick in M.REC Mode.
Záznam statick˘ch obrázkÛ na kartu Memory Stick v reÏimu M.REC
✤ Audio cannot be recorded with still images onto the Memory
Stick.
✤ Na kartu Memory Stick nelze zaznamenat zvuk.
Recording images to a Memory Stick
Záznam obrázkÛ na kartu Memory Stick
1. Set the mode switch to MEMORY.
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy MEMORY.
2. Set the power switch to CAMERA.
2. Vypínaã kamery nastavte do polohy CAMERA.
3. Press the PHOTO button and hold it.
■ The still picture appears on the LCD monitor.
■ If you do not wish to record, release the
button and wait for more than 2 seconds.
3. Stisknûte tlaãítko PHOTO a pfiidrÏte jej.
■ Obrázek se zobrazí na LCD monitoru.
■ Pokud si nepfiejete obrázek zaznamenat,
tlaãítko uvolnûte a poãkejte o nûco déle neÏ
2 sekundy.
4. Release the PHOTO button and press the
PHOTO button again in 2 seconds.
■ The still image is recorded to the Memory
Stick.
■ While the camcorder is recording the still
image, “
” appears on the screen.
4. Stisknûte tlaãítko PHOTO je‰tû jednou bûhem
dvou sekund po uvolnûní tlaãítka.
■ Statick˘ obrázek se ukládá na kartu Memory
Stick.
■ Bûhem ukládání obrázku se zobrazí symbol
“
“.
F
22/240
87
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 88
ENGLISH
Digital Still Camera mode
ReÏim digitálního fotoaparátu
Recording an image from a cassette as a still image.
Záznam statického obrázku z kazety
✤ You can record a still image from a cassette onto a Memory
Stick.
✤ If you want to recorded multiple still images from a cassette
to a Memory Stick, use the COPY function.
88
CZECH
✤ Na kartu Memory Stick mÛÏete jako statick˘ obrázek
zaznamenat také obrázek z kazety.
✤ JestliÏe hodláte uloÏit z kazety na kartu více statick˘ch
obrázkÛ, pouÏijte funkci COPY.
1. Set the mode switch to TAPE.
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy TAPE.
2. Set the power switch to PLAYER mode.
2. Vypínaã kamery nastavte do polohy PLAYER.
3. Play back the cassette.
3. Pfiehrávejte kazetu.
4. Press the PHOTO button and hold it.
■ The camcorder is set to playback pause(STILL) mode.
■ If you do not wish to record, release the button and wait for
more than 2 seconds.
4. Stisknûte tlaãítko PHOTO a pfiidrÏte jej.
■ Kazeta se pfiepne do reÏimu pauzy (STILL).
■ Pokud si obrázek nepfiejete uloÏit, uvolnûte tlaãítko a vyãkejte
déle neÏ 2 sekundy.
5. Release the PHOTO button and press the PHOTO button again
in 2 seconds.
■ The still image is recorded to the Memory Stick.
■ While the camcorder is recording the still image,
“
” appears on the screen.
5. Uvolnûte tlaãítko PHOTO a znovu jej stisknûte bûhem 2 sekund.
■ Statick˘ obrázek byl uloÏen na kartu Memory Stick.
■ Bûhem ukládání obrázku se zobrazí symbol “
“.
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 89
ENGLISH
CZECH
Digital Still Camera mode
ReÏim digitálního fotoaparátu
Viewing Still images
ProhlíÏení statick˘ch obrázkÛ
✤ You can playback and view still images recorded on the Memory
Stick.
✤ There are 2 ways to view recorded images.
■ Single: To view an image frame by frame.
■ Slide show: To view all images automatically and in
consecutive order.
✤ Statické obrázky uloÏené na kartû Memory Stick mÛÏete pfiehrávat
a prohlíÏet.
✤ ProhlíÏení lze uskuteãnit dvûma zpÛsoby:
■ Jednotlivû: postupné prohlíÏení obrázku za obrázkem.
■ V sekvenci: automatické prohlíÏení obrázkÛ v pofiadí. intervalech.
To view a Single image
1. Set the mode switch to MEMORY.
2. Set the power switch to PLAYER mode.
■ The last recorded image appears.
- If there are no recorded images on the Memory Stick,
NO STORED PHOTO! or NO STORED MPEG4! and
will display on the screen.
3. Using the
(FWD) and
(REV) buttons,
search for the desired still image.
■ To view the next image :
press the
(FWD) button.
■ To view the previous image :
press the
(REV) button.
■ Pressing
(FWD) when you are on the last
image will take you to the first image and
pressing
(REV) when you are on the first
image will take you to the last image.
■ Keep pressing
(FWD) or
(REV) to search for an image
quickly.
ProhlíÏení jednotliv˘ch obrázkÛ
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy MEMORY.
2. Vypínaã kamery nastavte do polohy PLAYER.
■ Zobrazí se obrázek uloÏen˘ naposledy.
- JestliÏe na kartû Memory Stick nejsou uloÏeny Ïádné
obrázky, zobrazí se nápis “NO STORED PHOTO! nebo
NO STORED MPEG4!” a symbol
.
3. Pomocí tlaãítek
(FWD) a
(REW) vyhledejte
poÏadovan˘ statick˘ obrázek.
■ Následující obrázek se zobrazí stiskem tlaãítka
(FWD).
■ Pfiedchozí obrázek se zobrazí stiskem tlaãítka
(REW).
■ Stiskem tlaãítka
(FWD) se bûhem
prohlíÏení posledního obrázku pfiesunete na
obrázek první, stiskem tlaãítka
(REW) se
bûhem prohlíÏení prvního obrázku pfiesunete
na obrázek poslední.
■ Rychlé vyhledávání lze uskuteãnit pfiidrÏením tlaãítek
(FWD)
nebo
(REW).
To view a slide show
1. Set the mode switch to MEMORY.
2. Set the power switch to PLAYER mode.
■ The last recorded image appears.
3. Press the
(S.SHOW) button.
■ All images will be played back consecutively for 4~5 seconds
each.
4. To stop the slide show, press the
(S.SHOW) button again.
Automatické prohlíÏení obrázkÛ v sekvenci
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy MEMORY.
2. Vypínaã kamery nastavte do polohy PLAYER.
■ Zobrazí se obrázek uloÏen˘ naposledy.
3. Stisknûte tlaãítko
(S.SHOW).
■ V intervalu 4 - 5 sekund budou postupnû pfiehrány v‰echny
obrázky.
4. Pfiehrávání obrázkÛ zastavíte dal‰ím stiskem tlaãítka
(S.SHOW).
89
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 90
ENGLISH
CZECH
Digital Still Camera mode
ReÏim digitálního fotoaparátu
To view the Multi Screen
ProhlíÏení obrázkÛ souãasnû (Multi Screen)
1. Set the mode switch to MEMORY.
001
2. Set the power switch to PLAYER mode.
■ The last recorded image appears.
3. To view six stored images on single screen,
press the MULTI button.
■ A selection mark (
) appears under the
image.
■ Turn the menu dial to select a image.
19
20
21
001
22
100-0025
4. To return to single playback mode, press the MULTI button again.
23
24
22/24
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy MEMORY.
2. Vypínaã kamery nastavte do polohy PLAYER.
■ Zobrazí se obrázek uloÏen˘ naposledy.
3. Chcete-li zobrazit ‰est uloÏen˘ch obrázkÛ,
stisknûte tlaãítko MULTI.
■ Pod obrázkem se objeví symbol v˘bûru
(
).
■ Obrázek zvolíte otáãením MENU DIAL.
4. Dal‰ím stiskem tlaãítka MULTI. se vrátíte k prohlíÏení jednotliv˘ch
obrázkÛ.
Reference
■
■
90
To display the previous six images,
press the
(REV).
To display the next six images,
press the
(FWD).
Reference
■
■
·est pfiedcházejících obrázkÛ se zobrazí
stiskem tlaãítka
(REW).
·est následujících obrázkÛ se zobrazí stiskem
tlaãítka
(FWD).
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 91
ENGLISH
CZECH
Digital Still Camera mode
ReÏim digitálního fotoaparátu
Copying still images from a cassette to Memory Stick
Kopírování statick˘ch obrázkÛ z kazety na kartu Memory Stick
✤ You can copy still images recorded with PHOTO function on a
cassette onto a Memory Stick.
✤ Statické obrázky mÛÏete kopírovat z kazety na kartu Memory
Stick pomocí funkce PHOTO.
1. Set the power switch to the PLAYER mode.
2. Press the MENU button.
3. Turn the MENU DIAL to highlight A/V and press
the ENTER button.
■ The submenu will appear.
4. Turn the MENU DIAL to highlight PHOTO COPY
and press the ENTER button.
■ All still images that recorded on a cassette will
be copied to a Memory Stick.
5. The camcorder automatically performs the photo
search to find still images and copying starts.
1. Vypínaã kamery nastavte do polohy PLAYER.
PLAYER MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
REC MODE
PHOTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
PLAYER MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
6. Press
(STOP) button to stop copying.
■ Copying stops when the cassette is finished or Memory Stick
is full.
12
SOUND[1]
2. Stisknûte tlaãítko MENU.
3. Otáãením MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku A/V a
stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
4. Otáãením MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
PHOTO COPY a stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Na kartu Memory Stick budou zkopírovány
v‰echny statické obrázky zaznamenané na
kazetû.
5. Videokamera sama automaticky vyhledá statické
obrázky a zahájí kopírování.
6. Kopírování ukonãíte stiskem tlaãítka
(STOP).
■ Po zkopírování v‰ech obrázkÛ z kazety nebo po zaplnûní
karty se kopírování samo ukonãí.
91
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 92
ENGLISH
CZECH
Digital Still Camera mode
ReÏim digitálního fotoaparátu
Marking images for printing
Oznaãování obrázkÛ pro tisk
✤ This camcorder supports the DPOF (Digital Print Order Format)
print format.
✤ You can automatically print images recorded on a Memory Stick
with a printer supporting DPOF.
✤ There are 2 ways to make a PRINT MARK.
■ THIS FILE : You can set a print mark on the photo image
displayed on the LCD.
■ ALL FILES : To print 1 copy each of all of the stored images.
✤ Tato videokamera podporuje tiskov˘ formát DPOF (Digital Print
Order Format).
✤ Obrázky zaznamenané na kartû Memory Stick mÛÏete
automaticky vytisknout na tiskárnû podporující formát DPOF.
✤ Oznaãení pro tisk (PRINT MARK) lze uskuteãnit dvûma zpÛsoby:
■ THIS FILE (tento soubor): znaãku mÛÏete umístit na obrázek
zobrazen˘ na LCD monitoru.
■ ALL FILES (v‰echny soubory): po jednom v˘tisku od
kaÏdého uloÏeného obrázku.
1. Set the mode switch to MEMORY.
2. Set the power switch to PLAYER.
■ The last recorded image appears.
3. Using the
(FWD) and
(REV) buttons, search for the still
image that you want to mark.
4. Press the MENU button.
5. Turn the MENU DIAL to highlight MEMORY and press the
ENTER button.
■ The MEMORY SET submenu will appear.
6. Turn the MENU DIAL to highlight PRINT MARK, press the
ENTER button.
7. Use the MENU DIAL to select either THIS FILE or ALL FILES
and press the ENTER button.
8. Use the MENU DIAL to select the quantity and press the ENTER
button.
Reference
■
■
92
When you setup the PRINT MARK option to ALL FILES, 999
files from the current file are set to 1 or 0.
The ALL FILES option may require extended operation time
depending on the number of stored images.
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy MEMORY.
2. Vypínaã kamery nastavte do polohy PLAYER.
■ Zobrazí se obrázek uloÏen˘ naposledy.
3. Pomocí tlaãítek
(FWD) a
(REW) vyhledejte statické
obrázky, které hodláte vytisknout.
4. Stisknûte tlaãítko MENU.
5. Otáãením MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku MEMORY a stisknûte
tlaãítko ENTER.
■ Zobrazí se dílãí nabídka MEMORY SET.
6. Otáãení knoflíku MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku PRINT MARK
a stisknûte tlaãítko ENTER.
7. Pomocí MENU DIAL zvolte poloÏku THIS FILE nebo ALL FILES
a stisknûte tlaãítko ENTER.
8. Pomocí MENU DIAL zvolte poãet v˘tiskÛ a stisknûte tlaãítko
ENTER.
Reference
■
■
Pokud nastavíte volbu PRINT MARK (oznaãení pro tisk) pro
ALL FILES (v‰echny soubory), bude v‰ech 999 souborÛ
nastaveno na 1 nebo 0.
Uskuteãnûní volby ALL FILES (v‰echny soubory) mÛÏe trvat
del‰í ãas (v závislosti na mnoÏství uloÏen˘ch obrázkÛ).
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 93
ENGLISH
CZECH
Digital Still Camera mode
ReÏim digitálního fotoaparátu
Protection from accidental erasure
Ochrana pfied náhodn˘m vymazáním
✤ You can protect important images from accidental erasure.
■ If you execute FORMAT, all images including protected
images will be erased.
✤ Obrázky, které jsou pro vás dÛleÏité, mÛÏete chránit pfied
náhodn˘m vymazáním.
■ Pokud provedete FORMÁTOVÁNÍ, v‰echny obrázky,
vãetnû chránûn˘ch, budou vymazány.
1. Set the mode switch to MEMORY.
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy MEMORY.
2. Set the power switch to PLAYER.
■ The last recorded image appears.
■ If there are no recorded images on the Memory Stick,
NO STORED PHOTO! or NO STORED MPEG4! and
display on the screen.
2. Vypínaã kamery nastavte do polohy PLAYER.
■ Zobrazí se obrázek uloÏen˘ naposledy.
■ JestliÏe na kartû Memory Stick nebudou uloÏeny Ïádné
obrázky, na LCD monitoru se zobrazí nápis “NO STORED
PHOTO! nebo NO STORED MPEG4!” (Ïádn˘ uloÏen˘
obrázek) a symbol
.
will
3. Using the
(FWD) and
(REV) buttons, search for the still
image that you want to protect.
3. Pomocí tlaãítek
(FWD) a
(REW) vyhledejte statick˘
obrázek, kter˘ hodláte zabezpeãit pfied náhodn˘m vymazáním.
4. Press the MENU button.
4. Stisknûte tlaãítko MENU.
5. Turn the MENU DIAL to highlight MEMORY and press the
ENTER button.
■ The submenu of MEMORY SET will appear.
6. Turn the MENU DIAL to highlight PROTECT and press the
ENTER button.
7. Press the ENTER button to set PROTECT to ON or OFF.
■ THIS FILE : protects the currently selected file from erasure.
8. Using the
(FWD) and
(REV) buttons, search for the still
image that you wish to protect.
9. To exit the menu, press the MENU button.
5. Otáãením MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku MEMORY a stisknûte
tlaãítko ENTER.
■ Zobrazí se dílãí nabídka MEMORY SET.
6. Otáãením MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku PROTECT a stisknûte
tlaãítko ENTER.
7. Stiskem ENTER ochranu zapnûte ãi vypnûte (ON nebo OFF).
■ THIS FILE (tento soubor): Ochrana právû zvoleného souboru
(obrázku)
8. Pomocí tlaãítek
(FWD) a
(REW) vyhledejte statick˘
obrázek, kter˘ hodláte zabezpeãit pfied náhodn˘m vymazáním.
9. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
93
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 94
ENGLISH
CZECH
Digital Still Camera mode
ReÏim digitálního fotoaparátu
Deleting Still images
Mazání statick˘ch obrázkÛ
✤ You can erase the still images recorded on the Memory Stick.
✤ If you want to delete protected images, you must first deactivate
the image protection.
✤ An image which has been deleted cannot be recovered.
✤ Statické obrázky uloÏené na kartû Memory Stick mÛÏete mazat.
✤ Pfiejete-li si vymazat obrázky chránûné proti náhodnému
vymazání, musíte nejprve deaktivovat tuto ochranu.
✤ Smazan˘ obrázek nelze obnovit.
1. Set the mode switch to MEMORY.
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy MEMORY.
2. Set the power switch to PLAYER.
2. Vypínaã kamery nastavte do polohy PLAYER.
3. Using the
(FWD) and
(REV) buttons, search for the still
image that you want to delete.
4. Press the MENU button.
5. Turn the MENU DIAL to highlight MEMORY and press the
ENTER button.
■ The MEMORY SET submenu will appear.
6. Turn the MENU DIAL to highlight DELETE and press the
ENTER button.
■ Using the MENU DIAL, select either THIS FILE or ALL FILES
and press the ENTER button.
■ THIS FILE : deletes only the file currently selected.
■ ALL FILES : deletes all files stored in the Memory Stick.
7. A box will appear to verify whether you wish to delete the image(s).
■ Using the MENU DIAL, select the item.
■ EXECUTE : deletes the selected image(s).
■ CANCEL : does not delete the selected image(s) and returns
to the previous menu.
3. Pomocí tlaãítek
(FWD) a
(REW) vyhledejte statick˘
obrázek, kter˘ si pfiejete vymazat.
4. Stisknûte tlaãítko MENU.
5. Otáãením MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku MEMORY a stisknûte
tlaãítko ENTER.
■ Zobrazí se dílãí nabídka MEMORY SET.
6. Otáãením MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku DELETE a stisknûte
tlaãítko ENTER.
■ Pomocí knoflíku MENU DIAL zvolte poloÏku THIS FILE (tento
soubor) nebo ALL FILES (v‰echny soubory) a stisknûte
tlaãítko ENTER.
■ THIS FILE : mazání právû zvoleného souboru (obrázku)
■ ALL FILES : mazání v‰ech souborÛ uloÏen˘ch na kartû
Memory Stick.
7. Zobrazí se dialogové okno s Ïádostí o potvrzení mazání obrázku
(-Û).
■ EXECUTE : mazání zvoleného obrázku (-Û).
■ CANCEL : zru‰ení operace a návrat do pfiedchozí nabídky.
Reference
Reference
■
94
If you try to delete a protected image, “PROTECT!” appears on
the screen.
■
Pokud se pokusíte o vymazání chránûného obrázku, zobrazí se
nápis “Protect!”.
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 95
ENGLISH
CZECH
Digital Still Camera mode
ReÏim digitálního fotoaparátu
Formatting the Memory Stick
Formátování karty Memory Stick
✤ You can use the MEMORY FORMAT functions to completely
delete all images and options on the Memory Stick,
including protected images.
✤ The format function restores the Memory Stick to its initial state.
✤ The Memory Stick supplied with this camcorder has been
formatted already.
✤ Funkci MEMORY FORMAT mÛÏete pouÏít k úplnému vymazání
v‰ech obrázkÛ a nastavení uloÏen˘ch na kartû Memory Stick,
vãetnû obrázkÛ chránûn˘ch pfied náhodn˘m vymazáním.
✤ Formátováním se obnoví poãáteãní stav karty.
✤ Karta Memory Stick dodaná s touto videokamerou jiÏ byla
naformátována.
Attention
Pozor!
✤ If you execute the MEMORY FORMAT function, all images
will be erased completely and erased images cannot be
recovered.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Set the mode switch to MEMORY.
Set the power switch to PLAYER mode.
Press the MENU button.
Turn the MENU DIAL to highlight MEMORY and press the
ENTER button.
■ The sub menu will appear.
Select FORMAT from the list and press the ENTER button.
“ALL FILES ARE DELETED! FORMAT REALLY?” appears on
the screen.
Using the MENU DIAL, select the item.
■ NO : To return to previous menu
■ YES : To start formatting.
Press the ENTER button.
To exit the menu, press the MENU button.
✤ Provedením funkce MEMORY FORMAT budou v‰echny
obrázky nenávratnû vymazány.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Reference
■
If you want to format the Memory Stick on your PC, use only the
“Memory Stick formatter” supplied with the software CD.
Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy MEMORY.
Vypínaã kamery nastavte do polohy PLAYER.
Stisknûte tlaãítko MENU.
Otáãením MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku MEMORY a stisknûte
tlaãítko ENTER.
■ Zobrazí se dílãí nabídka.
Zvolte poloÏku FORMAT a stisknûte tlaãítko ENTER.
Zobrazí se dotaz : “ALL FILES ARE DELETED! FORMAT
REALLY?” (V‰echny soubory budou vymazány! Chcete opravdu
formátovat?)
Pomocí MENU DIAL zvolte poloÏku.
■ NO (ne): návrat na pfiedchozí nabídku.
■ YES (ano): provede formátování.
Stisknûte tlaãítko ENTER.
Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
Reference
■
Pokud chcete kartu Memory Stick naformátovat na PC,
pouÏijte pouze “Memory Stick formatter” kter˘ je souãástí CD se
softwarem.
95
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 96
ENGLISH
CZECH
Digital Still Camera mode
ReÏim digitálního fotoaparátu
MPEG REC
MPEG REC
Saving the pictures captured by a camera as
Ukládání obrázkÛ pofiízen˘ch kamerou na kartu
MEMORY STICK ve formû pohybliv˘ch zábûrÛ
a moving picture file onto MEMORY STICK
1. Ovûfite si, zda je karta MEMORY STICK vloÏena do kamery.
1. Check whether MEMORY STICK is inserted into the camcorder.
Pokud ne, zasuÀte ji do slotu.
If it is not in the camcorder, insert it onto the slot.
2. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy MEMORY.
2. Set the mode switch to MEMORY position.
3. Vypínaã kamery nastavte do polohy CAMERA.
3. Set the power switch to CAMERA mode.
4. Stisknûte tlaãítko START/STOP.
4. Press the START/STOP button, the images which are being captured are
Zachycené obrázky budou uloÏeny na kartu jako pohyblivé zábûry.
recorded as a moving picture of MPEG4 type onto MEMORY STICK.
■ Lze nahrát 10-20 sekund nepfietrÏitû.
■ You can record 10 ~ 20 seconds continuously in once by the recording
■ K ukládání statick˘ch obrázkÛ mÛÏete místo tlaãítko START/STOP pouÏít
object.
tlaãítko Photo.
■ You can record a camera still image onto memory stick by pressing
5. Záznam ukonãíte stiskem START/STOP.
the Photo key instead the START/STOP button.
5. Press the START/STOP button to stop the recording.
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy MEMORY.
M.REC MODE
Selecting the moving picture sizes
2. Vypínaã kamery nastavte do polohy CAMERA.
INITIAL
3. Stisknûte tlaãítko MENU a otáãením ovladaãe MENU DIAL
1. Set the mode switch to MEMORY position.
CAMERA
zv˘raznûte poloÏku MEMORY.
M.PLAY SELECT
A/V
2. Set the power switch to CAMERA mode.
MEMORY PHOTO QUALITY
4. Stiskem tlaãítka ENTER vyvolejte dílãí nabídku.
3. Press the MENU button.
VIEWER
MPEG4 SIZE
5. Z nabídky zvolte poloÏku MPEG4 SIZE a stisknûte tlaãítko
PRINT MARK
4. Turn the MENU DIAL to highlight MEMORY.
PROTECT
ENTER.
5. Press the ENTER button to enter the submenu.
FILE NO.
■ Nastavení poloÏky MPEG4 SIZE se kaÏd˘m stiskem
DELETE
6. Turn the MENU DIAL to highlight MPEG4 SIZE.
FORMAT
tlaãítka ENTER stfiídavû pfiepíná mezi nastavením
7. Press the ENTER button.
352 ✕ 288 a 176 ✕ 144.
■ The MPEG4 SIZE toggles between 352 ✕ 288 176 ✕ 144 with each push.
M.REC MODE
Reference
Reference
MEMORY SET
■ Pfied pouÏitím funkce MPEG REC si ovûfite, zda je v
■ Before using the MPEG REC function, check whether the
PHOTO
M.PLAY SELECT
kamefie karta.
PHOTO QUALITY
SF
MEMORY STICK is inserted into the camcorder.
■ Pohyblivé zábûry lze ukládat ve dvou velikostech:
352X288
MPEG4 SIZE
■ Moving pictures can be made in two sizes, 176 ✕ 144 or
000
PRINT MARK
176 ✕ 144 nebo 352 ✕ 288 pixelÛ.
PROTECT
352 ✕ 288 (Pixel).
■ Pohybové obrázky se uloÏí na Memory stick ve formátu s
SERIES
FILE NO.
■ Moving images that you recorded are saved in *.asf file
DELETE
pfiíponou *.asf
FORMAT
format on the memory stick.
■ SloÏky, které jste nahráli, jsou uloÏeny ve sloÏce, jak je
■ The files that you recorded are saved in a folder as shown
uvedeno níÏe.
below.
■ Pohyblivé obrázky na kartû Memory Stick jsou men‰í a mají
■ The moving picture images on a Memory Stick are smaller
men‰í rozli‰ení neÏ na kazetû.
and have less definition than Tape recordings.
■ Zvuk je nahrán jako mono.
DCIM
■ The sound is recorded in Mono.
■ V reÏimu M.REC nejsou dostupné následující funkce:
MISC
■ The following functions are not allowed in M.REC Mode.
- DIS (digitální stabilizátor obrazu, digitální zoom, fade
- DIS (Digital Image Stabilizer), Digital Zoom, Fade,
(roztmívání/zatmívání), Program AE, digitální efekty,
SSMOV
Program AE, Digital Effect, Slow Shutter.
pomalá závûrka.
100SMDVC
■ While recording onto a Memory Stick, don’t insert or eject
■ Bûhem nahrávání na Memory stick, nevkládejte ani
the tape, as noise may be recorded.
nevysunujte kazetu.
■ While recording onto Memory Stick, don’t eject it, as it may affect the data
■ Bûhem nahrávání na Memory stick kartu nevysunujte, mohla by se po‰kodit
96
or the stick itself.
data nebo celá karta.
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 97
ENGLISH
CZECH
Digital Still Camera mode
ReÏim digitálního fotoaparátu
MPEG PB
MPEG PB
✤ The MPEG PB function works in PLAYER mode only.
✤ The MPEG PB function allows you to watch the moving pictures
(MPEG4) recorded.
✤ During the MPEG4 playback, you can hear sound at
the PC speaker only. (You cannot hear it from the
speaker onto a camcorder and TV)
✤ Funkce MPEG PB je k dispozici pouze v reÏimu PLAYER.
✤ Funkce MPEG PB umoÏÀuje sledování nahran˘ch pohybliv˘ch zábûrÛ
ve formátu MPEG4.
✤ Bûhem pfiehrávání MPEG4 mÛÏete sly‰et pouze zvuk
jen u reproduktoru PC. (nelze sly‰et z reproduktoru
kamery ani TV)
1. Set the mode switch to MEMORY position.
2. Set the power switch to PLAYER mode.
3. Press the MENU button and turn the MENU DIAL to
highlight MEMORY.
4. Press the ENTER button to enter sub-menu.
5. Use the MENU DIAL to select M.PLAY from the submenu.
6. Press the ENTER button to enter sub-menu.
7. Use the MENU DIAL to select MPEG4 from the submenu.
8. Press the PLAY/STILL button.
■ The moving pictures recorded into the MEMORY
STICK are played back.
M.PLAY MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
M.PLAY SELECT
PHOTO QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO
DELETE
FORMAT
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy MEMORY.
2. Vypínaã kamery nastavte do polohy PLAYER.
3. Stisknûte tlaãítko MENU a otáãením ovladaãe MENU
DIAL zv˘raznûte poloÏku MEMORY.
4. Stiskem tlaãítka ENTER vyvolejte dílãí nabídku.
5. Z dílãí nabídky zvolte pomocí MENU DIAL poloÏku
M.PLAY.
6. Stiskem tlaãítka ENTER vyvolejte dílãí nabídku.
7. Pomocí MENU DIAL zvolte poloÏku MPEG4.
8. Stisknûte tlaãítko PLAY/STILL.
■ Kamera pfiehraje pohyblivé zábûry uloÏené na kartû
MEMORY STICK.
Reference
M.PLAY MODE
Reference
■
■
■
■
■
MEMORY SET
M.PLAY SELECT
There could be any broken or mosaic pictures while
PHOTO QUALITY
MPEG4 SIZE
playing the MPEG4 moving picture images, but it is not
PRINT MARK
malfunction.
PROTECT
FILE NO.
Sharp G.726 Audio Codec is automatically installed
DELETE
FORMAT
through the Internet when you play the MPEG4 file if
not previously installed.
If Sharp G.726 Audio Codec is not properly installed on your PC,
Audio will not playback properly in the MPEG4 file.
Moving images recorded on the Memory Stick may not play on other
manufacturer's camcorders.
The MPEG4 file recorded by another camcorder might not be allowed
to play by this camcorder.
- You need Microsoft Windows Media Player Version 9 or higher
version and Sharp G726 Audio Codec in order to play MPEG4 file
on the Memory Stick on your PC. (Microsoft Windows Media
Player Version 9 (Eng) is included in the CD that is supplied.)
- You can download the Microsoft Windows Media Player applied
each languages on Microsoft Website, “http://www.microsoft.com/
windows/windowsmedia/download/default.asp”.
■
Pfii pfiehrávání MPEG4 pohybov˘ch obrázkÛ mÛÏe dojít
k “mozaikovému” obrazu - toto jest normální.
■ Pfii pfiehrávání souborÛ MPEG4 se automaticky pfies
internet nainstaluje G.726 Audio Codec, pokud jiÏ pfied
SERIES
tím nebyl nainstalován.
■ Pokud není G.726 Audio Codec fiádnû nainstalován,
nebude u souborÛ MPEG4 fiádnû pfiehráván zvuk.
Pohyblivé obrázky nahrané na kartu Memory Stick nemusí b˘t moÏno
pfiehrát na kamerách jin˘ch znaãek.
MPEG4 soubory nahrané na kamerách jiné znaãky nemusí b˘t moÏno
pfiehrát na této kamefie.
- Pro pfiehrávání MPEG4 souborÛ na pamûÈové kartû Memory stick
potfiebujete na va‰em PC verzi Microsoft Windows Media Player
Version 9 nebo vy‰‰í a Sharp G726 Audio Codec.
(V dodávce je pfiiloÏeno CD s Microsoft Windows Media Player
Version 9 (anglická verze)).
- Microsoft Windows Media Player si mÛÏete stáhnout v pfiíslu‰ném
jazyce na následující stránce: http://www.microsoft.com/windows/
97
windowsmedia/download/default.asp
MPEG4
SF
352X288
000
■
■
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 98
ENGLISH
CZECH
Maintenance
ÚdrÏba
After finishing a recording
Po skonãení záznamu
✤ At the end of a recording you must remove the power source.
✤ When recording with a Lithium Ion Battery Pack, leaving the pack
on the camcorder can reduce the life span of the battery.
Hence, it should be removed from the camcorder.
✤ Po skonãení záznamu je nutno odpojit napájecí zdroj.
✤ Pokud po ukonãení záznamu ponecháte Lithium-Ionovou baterii
na videokamefie, mÛÏe dojít ke sníÏení Ïivotnosti baterie.
Z toho dÛvodu musí b˘t z kamery vyjmuta.
1. Slide the TAPE OPEN/EJECT switch in the
direction of the arrow.
■ Opening the cassette door ejects the tape
automatically.
■ Please wait while the tape is completely
ejected.
1
3
2. After removing the tape, close the door and
store the camcorder in a dust free
environment.
■ Dust and other foreign materials can cause square-shaped
noise or jerky images.
3. Set the power switch to the OFF mode.
4. Disconnect the power source or remove the Lithium Ion Battery
Pack.
■ Hold down the BATTERY RELEASE button and slide the
battery pack in the direction of the arrow.
98
2
1. Páãku TAPE OPEN/EJECT posuÀte ve
smûru ‰ipky.
■ Po otevfiení dvífiek kazetového prostoru
se kazeta automaticky vysune.
■ Poãkejte prosím, dokud není kazeta zcela
vysunuta.
2. Po vyjmutí kazety dvífika uzavfiete a
videokameru uloÏte v prostfiedí prostém
prachu.
■ Prach a ostatní cizí ãásteãky mohou
zpÛsobit mozaikové zkreslení nebo
nestabilitu obrazu.
3. Vypínaã kamery nastavte do polohy OFF (vypnuto).
4. Odpojte síÈov˘ adaptér nebo vyjmûte Lithium-Ionovou baterii.
■ Stisknûte a podrÏte tlaãítko BATTERY RELEASE a baterii
vysuÀte ve smûru ‰ipky.
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 99
ENGLISH
CZECH
Maintenance
ÚdrÏba
Cleaning and Maintaining the Camcorder
âi‰tûní a péãe o videokameru
Cleaning the Video Heads
âi‰tûní video hlav
To ensure normal recording and clear pictures, clean the video heads
when the playback pictures display square block-shaped noise or
distortion, or a blue screen appears.
Pro zaji‰tûní normálního záznamu a jasného obrazu je nutno video
hlavy ãistit. âi‰tûní provádíme v situacích, kdy obraz obsahuje ru‰ení
mozaikov˘mi obrazci nebo se pfii pfiehrávání objeví obraz zbarven˘
pouze modfie. V takové pfiípadû mohou b˘t video hlavy zneãi‰tûny.
1. Set the power switch to PLAYER
mode.
1. Videokameru pfiepnûte do
reÏimu PLAYER.
2. Insert the cleaning tape.
2. VloÏte do kamery ãistící kazetu.
3. Press the
button.
3. Stisknûte tlaãítko
(PLAY/STILL).
4. Press the
(PLAY/STILL)
(STOP) button after 10 seconds.
4. PfiibliÏnû po 10 sekundách stisknûte tlaãítko
Reference
■
■
Check the quality of the picture using a videocassette.
If the picture quality has not improved, repeat the operation.
If the problem continues, contact your local authorized service
center.
Clean the video heads with a dry type cassette cleaner.
(STOP).
Reference
■
■
Pomocí videokazety zkontrolujte kvalitu obrazu.
Pokud se kvalita obrazu nezlep‰í, postup opakujte.
Pokud problém pfietrvává, obraÈte se na místní autorizované
servisní stfiedisko.
Video hlavy ãistûte ãistící kazetou suchého typu.
99
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:35 PM
Page 100
ENGLISH
CZECH
Maintenance
ÚdrÏba
Using Your Camcorder Abroad
PouÏívání va‰í videokamery v cizinû
✤ Each country or region has its own electric and colour systems.
✤ Before using your camcorder abroad, check the following items.
✤ V kaÏdé zemi se pouÏívá urãit˘ systém barev a typ rozvodné sítû.
✤ Pfied pouÏitím va‰í kamery v zahraniãí zkontrolujte následující
poloÏky.
Power sources
Rozvodná síÈ
■ Tuto videokameru s dodan˘m síÈov˘m adaptérem mÛÏete
pouÏívat v zemi nebo oblasti, kde je rozvodná síÈ s napûtím
100 V aÏ 240 V, frekvence 50/60 Hz.
■ Pokud jsou zásuvky v místû pobytu odli‰ného provedení,
pouÏijte komerãnû dostupn˘ adaptér.
■
■
You can use your camcorder in any country or area with the
supplied AC Power Adapter within 100V to 240V, 50/60 Hz.
Use a commercially available AC plug Adapter, if necessary,
depending on the design of the local wall outlet.
Colour system
■
You can view your recording in the viewfinder.
However, to view it on a television or copy it to a videocassette
recorder, the television or VCR must be PAL-compatible and
have the appropriate audio/video jacks.
Otherwise, you may need to use a transcoder.
● PAL-compatible Countries/Regions
Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, China, CIS, Czech
Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece,
Great Britain, Holland, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Iraq,
Kuwait, Libya, Malaysia, Mauritius, Norway, Romania,
Saudi Arabia, Singapore, Slovak Republic, Spain, Sweden,
Switzerland, Syria, Thailand, Tunisia, etc.
● NTSC-compatible Countries/Regions
Bahamas, Canada, Central America, Japan, Mexico, Philippines,
Korea, Taiwan, United States of America, etc.
Reference
You can make recordings with your camcorder and view pictures on
the LCD from anywhere in the world.
100
Systém barev
■ Vበzáznam mÛÏete vidût v hledáãku.
Pro sledování na TV pfiijímaãi nebo kopírování na kazetov˘
videomagnetofon, musí b˘t oba pfiístroje kompatibilní se
systémem PAL a musí b˘t opatfieny pfiíslu‰n˘mi vstupními
zdífikami audio / video.
V opaãném pfiípadû budete potfiebovat konvertor.
● Zemû/regiony s barevn˘m systémem kompatibilním se
systémem PAL
Austrálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, âína, Spoleãenství
nezávisl˘ch státÛ (zemû b˘v. SSSR), âeská republika, Dánsko,
Egypt, Finsko, Francie, Nûmecko, ¤ecko, Velká Británie,
Holandsko, Hongkong, Maìarsko, Indie, Irán, Irák, Kuvajt, Libye,
Malajsie, Mauritius, Norsko, Rumunsko, Saudská Arábie,
Singapur, Slovenská Republika, ·panûlsko, ·védsko, ·v˘carsko,
S˘rie, Thajsko, Tunis atd.
● Zemû/regiony s barevn˘m systémem kompatibilním se
systémem NTSC
Bahamy, Kanada, Stfiední Amerika, Japonsko, Korea, Mexiko,
Filipíny, Taiwan, USA, atd.
Reference
S va‰í kamerou mÛÏete provádût záznam a sledovat snímky na
vestavûném LCD monitoru kdekoliv na svûtû.
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:36 PM
Page 101
ENGLISH
CZECH
Troubleshooting
Vyhledávání závad
Troubleshooting
Vyhledávání závad
✤ Before contacting a Samsung authorized service centre, perform
the following simple checks.
They may save you the time and expense of an unnecessary call.
✤ Pfied vyhledáním autorizovaného servisního stfiediska firmy
Samsung proveìte následující jednoduché zkou‰ky.
Tím mÛÏete u‰etfiit ãas a náklady na zbyteãné telefonní hovory.
Self Diagnosis Display
Vlastní diagnostika
Display Blinking
TAPE END!
TAPE END!
TAPE!
PROTECTION!
....D
L
C
R
slow
slow
no
slow
slow
Informs that...
the battery pack is almost discharged.
When the remaining time on the tape
is about 2 minutes.
the tape reached its end.
there is no tape in camcorder.
the tape is record protected.
slow
the camcorder has some mechanical
fault.
slow
moisture condensation has formed in
the camcorder.
Action
Change to a charged one.
Prepare a new one.
Change to a new one.
Insert a tape.
If you want to record,
release the protection.
1. Eject the tape.
2. Set to OFF.
3. Detach the battery.
4. Reattach the battery.
Displej
Blikání
Informace o stavu ...
pomalu Baterie je témûfi vybita.
TAPE END!
TAPE END!
TAPE!
PROTECTION!
....D
L
C
R
pomalu Na kazetû zb˘vají pfiibliÏnû 2 minuty. Pfiipravit novou kazetu.
Ne
Konec pásku v kazetû.
Moisture Condensation
✤ If the camcorder is brought directly from a cold place to a
warm place, moisture may condense inside the camcorder,
on the surface of the tape, or on the lens. In this condition, the
tape may stick to the head drum and be damaged or the unit
may not operate correctly.
To prevent possible damage under these circumstances, the
camcorder is fitted with a moisture sensor.
✤ If there is moisture inside the camcorder,
(DEW) is
displayed. If this happens, none of the functions except
cassette ejection will work.
Open the cassette compartment and remove the battery.
Leave the camcorder for at least two hours in a dry warm
room.
Vymûnit kazetu za novou.
pomalu V kamefie není vloÏena kazeta.
VloÏit kazetu.
pomalu Kazeta je zaji‰tûna proti vymazání.
Pokud chcete nahrávat,
uvolnûte zaji‰Èovací západku.
pomalu Kamera má nûjakou mechanickou
závadu.
1. Vyjmout kazetu.
2. Vypnout kameru (OFF).
3. Vyjmout baterii.
4. Znovu vloÏit baterii.
* If unresolved contact your
local service representative.
see below.
Náprava
V˘mûna za nabitou baterii.
* Pokud závada trvá, obraÈte se
na místní servisní stfiedisko.
pomalu Kondenzace vlhkosti uvnitfi kamery.
viz níÏe
Kondenzace vlhkosti
✤ Pfienesete-li kameru z chladného místa pfiímo do teplého místa
(vytopené místnosti), mÛÏe uvnitfi kamery kondenzovat vlhkost
na povrchu pásku nebo na ãoãkách objektivu. Za tûchto
podmínek se mÛÏe pásek pfiilepit na bubínek hlav a po‰kodit
se nebo kamera nemusí správnû pracovat.
KvÛli ochranû pfied moÏn˘m po‰kozením za tûchto podmínek
je kamera vybavena ãidlem vlhkosti.
✤ JestliÏe je uvnitfi kamery zkondenzovaná vlhkost, zobrazí se
symbol
(DEW). V takovém pfiípadû nebude pracovat
Ïádná funkce mimo vyjímáni kazety.
Otevfiete kazetov˘ prostor a vyjmûte baterii. Videokameru
ponechte nejménû dvû hodiny v suché a vytopené místnosti.
101
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:36 PM
Page 102
ENGLISH
CZECH
Troubleshooting
Vyhledávání závad
Self Diagnosis Display in M.REC/M.PLAY mode
Display
Informs that...
MEMORY STICK!
slow
Insert a Memory Stick.
MEMORY STICK!
pomalu
MEMORY FULL!
slow
pomalu
slow
Change to a new Memory
Stick. Erase recorded image.
Record new images.
MEMORY FULL!
NO STORED
PHOTO! or
NO STORED
MPEG4!
WRITE
PROTECT!
PROTECT!
There no Memory stick
in the camcorder.
There is not enough
memory to record.
There are no images
recorded on the
Memory Stick.
pomalu
Na kartû Memory Stick
nejsou uloÏeny Ïádné
obrázky.
Release the write protect tab
on the Memory Stick.
Cancel the protect of image.
pomalu
READ ERROR!
slow
The Memory Stick is
record protected.
When you try to delete
to protected image.
The camera can not
playback.
NO STORED
PHOTO! or
NO STORED
MPEG4!
WRITE
PROTECT!
PROTECT!
READ ERROR!
pomalu
Karta Memory Stick je
chránûna proti zápisu.
Pokus o vymazání
chránûného obrázku.
Kamera nemÛÏe pfiehrávat.
WRITE ERROR!
pomalu
NOT
FORMATTED!
NOW DELETE...
pomalu
NOW FORMAT...
pomalu
Kamera nemÛÏe
zaznamenávat.
PamûÈová karta nebo pamûÈ
potfiebuje naformátovat.
Probíhá funkce FILE
DELETE (mazání souboru).
Probíhá formátování pamûti.
NOW COPY...
pomalu
Probíhá kopírování souboru.
WRITE ERROR!
102
Vlastní diagnostika v reÏimech M.REC/M.PLAY
Blinking
slow
slow
slow
NOT
FORMATTED!
NOW DELETE...
slow
NOW FORMAT...
slow
NOW COPY...
slow
slow
The camera can not
record.
The card or memory
needs to format.
When progressing
FILE DELETE.
When progressing
MEMORY FORMAT.
When progressing
FILE COPY.
Action
Format a Memory Stick or
insert Memory Stick recorded
on this camcorder.
Format a Memory Stick or
change to a new Memory
Stick.
Format a Memory Stick.
Wait until Delete has finished.
Wait until formatting has
finished.
Wait until copying has
finished.
Displej
Blikání
pomalu
pomalu
Informace o stavu ...
V kamefie není vloÏena karta
Memory Stick.
Nedostatek pamûti pro
záznam.
Náprava
VloÏte kartu Memory Stick.
VloÏte novou kartu Memory
Stick nebo vymaÏte
uloÏené obrázky.
UloÏte nové obrázky.
Uvolnûte západku ochrany
na kartû.
Zru‰te ochranu obrázku
proti vymazání.
Naformátujte kartu nebo
vloÏte kartu se záznamem
pofiízen˘m na této kamefie.
Naformátujte kartu nebo ji
vymûÀte za novou.
Naformátujte kartu Memory
Stick.
Poãkejte do konce mazání.
Poãkejte do konce
formátování.
Poãkejte do konce
kopírování.
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:36 PM
Page 103
ENGLISH
CZECH
Troubleshooting
Vyhledávání závad
✤ If these instructions do not solve your problem, contact your
nearest Samsung authorized service centre.
✤ Pokud následující pokyny nepovedou k odstranûní poruchy, spojte
se nejbliωím autorizovan˘m servisním stfiediskem firmy Samsung.
Symptom
Explanation/Solution
You cannot switch
the camcorder on.
START/STOP button
does not operate
while recording.
The camcorder goes
off automatically.
Check the battery pack or the AC Power Adapter.
The battery pack is
quickly exhausted.
When you see a blue
screen during
playback.
A vertical strip
appears on the
screen when
recording a dark
background.
The image in the
viewfinder is blurred.
Auto focus does not
work.
Play, FF or REW
button does not work.
When you see a
broken block image
during the RECORD
SEARCH.
Check the POWER switch is set to CAMERA.
You have reached the end of the cassette.
Check the record protection tab on the cassette.
You have left the camcorder set to STBY for more
than 5 minutes without using it.
The battery pack is fully exhausted.
The atmospheric temperature is too low.
The battery pack has not been charged fully.
The battery pack is completely dead, and cannot be
recharged, Use another battery pack.
The video heads may be dirty.
Clean the head with a cleaning tape.
The contrast between the subject and the background
is too great for the camcorder to operate normally.
Make the background bright to reduce the contrast or
use the BLC function while you are recording
brighter.
The Viewfinder lens has not been adjusted.
Adjust the viewfinder control lever until the indicators
displayed on the viewfinder come into sharp focus.
Check the M.FOCUS menu.
Auto focus does not work in the Manual Focus mode.
Check the POWER switch. Set the power switch to
PLAYER.
You have reached the beginning or end of the
cassette.
This is normal operation and it is not a failure or
defect.
Pfiíznak
Kameru nelze
zapnout.
Pfii záznamu
nefunguje tlaãítko
START/STOP.
Kamera se
automaticky vypíná.
Baterie je rychle
vybita.
Pfii pfiehrávání vidíte
modr˘ obraz.
Pfii záznamu scény s
tmav˘m pozadím se
objeví svisl˘ pruh.
Obrázek v hledáãku
je rozostfien.
Automatické
zaostfiování
nefunguje.
Tlaãítko Play,
FF nebo REW
nefungují.
Bûhem funkce
REC SEARCH je
zobrazen blok
rozpadl˘ch snímkÛ.
Vysvûtlení / Náprava
Zkontrolujte baterii nebo síÈov˘ adaptér.
Zkontrolujte, zda je vypínaã kamery v poloze
CAMERA.
Dosáhli jste konce kazety.
Zkontrolujte, zda kazeta není zaji‰tûna proti
náhodnému vymazání.
Kameru jste ponechali po dobu více neÏ 5 minut
neãinnou v reÏimu STBY .
Baterie je zcela vybita.
Teplota okolního prostfiedí je pfiíli‰ nízká.
Baterie nebyla úplnû nabita.
Baterie je u konce své Ïivotnosti, nelze ji nabíjet.
PouÏijte jinou.
Video hlavy mohou b˘t zneãi‰tûny.
Vyãistûte je ãistící kazetou.
Kontrast mezi objektem a pozadím je pfiíli‰ velk˘ na
to, aby kamera fungovala normálnû.
Zesvûtlete pozadí, aby se sníÏil kontrast nebo
pouÏijte funkci BLC.
Hledáãek nebyl správnû nastaven.
Zaostfiovací páãkou nastavte hledáãek tak, aby byly
obrysy indikátorÛ zobrazen˘ch v hledáãku ostré.
Zkontrolujte nabídku M.FOCUS.
Automatické zaostfiování nepracuje v reÏimu Manual
Focus.
Zkontrolujte polohu spínaãe POWER.
Nastavte jej do polohy PLAYER.
Dosáhli jste zaãátku nebo konce kazety.
Tento jev je zcela normální, nejedná o poruchu ani
závadu.
103
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:36 PM
Page 104
ENGLISH
CZECH
Specifications
Technické údaje
Model name: VP-D26/D26i
Model: VP-D26/D26i
System
Systém
Video signal
Video recording system
Audio recording system
Usable cassette
Tape speed
Tape recording time
FF/REW time
Image device
Lens
Filter diameter
LCD monitor/Viewfinder
Size/dot number
LCD monitor Method
Viewfinder
Connectors
Video output
S-video output
Audio output
DV input/output
USB output
External mic
PAL
2 rotary heads, Helical scanning system
Rotary heads, PCM system
Digital video tape (6.35mm width): Mini DV cassette
SP: approx. 18.83mm/s LP: approx. 12.57mm/s
SP: 60 minutes (when using DVM 60),
LP: 90 minutes (when using DVM 60)
Approx. 180 sec. (using DVM60 tape)
CCD (Charge Coupled Device)
F1.4 10x(Optical), 800x(Digital) Electronic zoom lens
Ø37
3.5inchs (112,000)
TFT LCD
0.24" B/W LCD
1Vp-p (75Ω terminated)
Y: 1Vp-p, 75Ω, C: 0. 286Vp-p, 75Ω
-7.5dBs (600Ω terminated)
VP-D26i: 4pin special in/out connector,
VP-D26: out only
Mini-B type connector
Ø3.5 stereo
General
Power source
Power source type
Power consumption
(Recording)
Operating temperature
Storage temperature
External dimension
Weight
Built-in MIC
Remote control
DC 8.4V, Lithium Ion Battery Pack 7.4V
Lithium Ion Battery Pack,
Power supply (100V~240V) 50/60Hz
5.0W(LCD), 3.9W(Viewfinder)
0˚~40˚C (32˚F~104˚F)
-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F)
Length 7inches(156mm), Height 3.54inches(90mm),
Width 2.48inches(58mm)
1.21lbs(500g)
(Except for Lithium Ion Battery Pack and tape)
Omni-directional stereo condenser microphone
Indoors: greater than 49ft(15m) (straight line),
Outdoors: greater than 16.4ft(5m) (straight line)
104 • These technical specifications and design may be changed without notice.
PAL
2 rotaãní hlavy, spirálov˘ systém skenování
Rotaãní hlavy, záznam PCM (pulznû kódová modulace)
Mini DV kazeta, ‰ífika pásku 6,35 mm
SP: cca 18,83 mm/s, LP: cca 12,57 mm/s
SP: 60 minut (pfii pouÏití kazety DVM 60)
LP: 90 minut (pfii pouÏití kazety DVM 60)
Doba rychlého pfievíjení PfiibliÏnû 180 sekund (pfii pouÏití kazety DVM 60)
Optick˘ snímací modul CCD (Charge Coupled Device)
F 1,4 10 (optick˘) 800 x (elektronicky) transfokátor
Objektiv
Ø37
PrÛmûr filtru
LCD monitor/hledáãek
3,5 palce / 112000
Rozmûr/poãet bodÛ
TFT LCD
Typ LCD monitoru
0,24” ãernobíl˘ LCD
Hledáãek
Konektory
1 V ‰piãka-‰piãka
V˘stup Video
sloÏka Y: 1 V ‰piãka-‰piãka, 75 Ω, sloÏka C: 0,286 V
V˘stup S-Video
‰piãka-‰piãka, 75 Ω
- 7,5 dBs
V˘stup Audio
VP-D26i: 4-pólov˘ speciální DV konektor ãtyfipólov˘,
Vstup/v˘stup DV
VP-D26: pouze v˘stup
Konektor typu Mini-B
USB port
Stereo jack Ø 3,5 mm
Externí mikrofon
Video signál
Systém videozáznamu
Systém zvuk. záznamu
PouÏívané kazety
Rychlost posuvu pásku
Doba záznamu
Obecné údaje
Napájecí zdroj
Typ napájecího zdroje
Pfiíkon (záznam)
Provozní teplota
Skladovací teplota
Vnûj‰í rozmûry [mm]
Hmotnost
Vestavûn˘ mikrofon
Dálkov˘ ovladaã
DC 8,4 V , Lithium-Ionová akumulátorová baterie 7,4 V
Lithium-Ionová akumulátorová baterie,
síÈov˘ adaptér (100V-240V) 50/60 Hz
5 W (LCD monitor), 3,9 W (hledáãek)
0 ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
- 20°C ~ 60°C (- 4°F ~ 140°F)
Délka 7” (156 mm), v˘‰ka 3,54” (90 mm),
‰ífika 2,48” (58 mm)
1,21 liber (500 g) (bez Lithium-Ion baterie a kazety)
V‰esmûrov˘ kondenzátorov˘ stereo mikrofon
Dosah: interiér více neÏ 49 stop (15 m) (pfiímá vzdálenost)
Exteriér: více neÏ 16,4 stop (5 m) (pfiímá vzdálenost)
• Technické údaje a konstrukce mohou b˘t zmûnûny bez pfiedchozího
upozornûní.
00659H VP-D26 UK+CZE (60~105)
5/23/03 2:36 PM
Page 105
ENGLISH
CZECH
INDEX
REJST¤ÍK
-A-
-M-
-A-
-O-
Accessories ................................ 12
Audio dubbing ............................ 63
AUDIO MODE ............................ 51
Memory Stick ....................... 83, 87
MF/AF ......................................... 60
Akumulátor ..................................24
Audio dabing ...............................63
Ochrana ........................................93
OSD .......................................18, 19
-O-
-C-
-P-
-B-
OSD ...................................... 18, 19
âi‰tûní ..........................................99
PHOTO kvalita..............................86
PHOTO SEARCH .......................65
PROGRAM AE ............................42
Protihlukov˘ filtr (WIND CUT) ......52
PfiídrÏn˘ fiemínek ..........................22
Pfiipojení........................................71
Pfiíslu‰enství..................................12
Battery Pack ............................... 24
BEEP .......................................... 39
BLC ............................................. 61
-CCassette ...................................... 27
Cleaning ...................................... 99
CLOCK SET ............................... 37
Connecting ................................. 71
-DDATE/TIME ................................ 53
DC Cable .................................... 23
Deleting ....................................... 94
DEMONSTRATION ................... 41
DIS ............................................... 47
DSE ............................................. 48
DV.......................................... 78, 79
-EEASY Mode ................................ 59
EXPOSURE ............................... 57
-F-
-P-
-D-
PHOTO quality ........................... 86
PHOTO SEARCH ...................... 65
PROGRAM AE ........................... 42
Protection ................................... 93
Dálkov˘ ovladaã ....................17, 20
DATUM/âAS ...............................53
DEMO reÏim ................................41
Digitální efekty (DSE) ..................48
Digitální stabilizátor obrazu
(DIS) ........................................47
DV ...........................................78, 79
-QQuick Menu ................................ 55
-R-
-E-
-R-
REC MODE ................................ 50
REC Search ................................ 29
REMOCON ................................. 38
Remote control ..................... 17, 20
EXPOSURE (rychlost závûrky)....57
REC SEARCH (vyhledávání) ......29
REMOCON ..................................38
Reproduktor .................................34
ReÏim AUDIO ..............................51
ReÏim EASY ................................59
ReÏim REC ..................................50
-SSHUTTER SPEED ..................... 56
Sound ......................................... 34
Speaker ...................................... 34
Still images ................................. 89
-TTV DISPLAY ............................... 54
-FFade (Roztmívání a zatmívání).....62
Formátování..................................95
Funkãní tlaãítka ............................14
-HHledáãek.................................30, 32
-IIEEE1394......................................78
-K-
-V-
Karta Memory Stick................83, 87
Kazeta ..........................................27
Kompenzace protisvûtla (BLC) ...61
Krokování po snímcích ................73
Viewfinder ............................. 30, 32
-L-
-H-
-W-
LCD monitor ..........................30, 31
Hand Strap ................................. 22
WHT. BALANCE ........................ 44
WIND CUT ................................. 52
Fade ............................................ 62
Formatting .................................. 95
Frame advance ........................... 73
Functions buttons ....................... 14
-I-
-UUSB ............................................ 80
IEEE1394 .................................... 78
-Z-
-L-
ZERO MEMORY ........................ 74
Zoom .................................... 45, 46
LCD ....................................... 30, 31
-QQuick Menu (rychlá nabídka) ......55
-MManuální/automatické
zaostfiování MF/AF .................60
Mazání ..........................................94
-NNapájecí DC kabel........................23
Nastavení hodin (CLOCK SET) ..37
-SSHUTTER (Rychlost závûrky) ....56
Statické obrázky ...........................89
-TTV DISPLAY.................................54
-UUSB...............................................80
-VVyváÏení bílé
(WHT. BALANCE) ...................44
-ZZERO MEMORY ..........................74
Zoom.......................................45, 46
Zvuk .............................................34
Zvukové znamení (BEEP) ...........39
105
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27)
5/23/03 2:34 PM
Page 100
ENGLISH
CZECH
THIS CAMCORDER IS MANUFACTURED BY:
Domovská Internetová stránka firmy :
ELECTRONICS
ELECTRONICS
*Samsung Electronics’ Internet Home Page
*Internetová domovská stránka firmy “Samsung Electronics”
United Kingdom
France
Australia
Germany
Sweden
Poland
Spain
Italia
United Kingdom
France
Australia
Germany
Sweden
Poland
Spain
Italia
http://www.samsungelectronics.co.uk
http://www.samsung.fr
http://www.samsung.com.au
http://www.samsung.de
http://www.samsung.se
http://www.samsung.com.pl
http://www.samsung.es
http://www.samsung.it
http://www.samsungelectronics.co.uk
http://www.samsung.fr
http://www.samsung.com.au
http://www.samsung.de
http://www.samsung.se
http://www.samsung.com.pl
http://www.samsung.es
http://www.samsung.it
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement