Samsung | S32D850T | User manual | Samsung 32" WQHD monitor D85KT HAS-disainiga Kasutusjuhend

Samsung 32" WQHD monitor D85KT HAS-disainiga Kasutusjuhend
Kasutusjuhend
S27D850T
S32D850T
Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda,
samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise
eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.
BN46-00424A-17
Sisukord
ENNE SEADME
KASUTAMIST
ETTEVALMISTUSED
ALLIKASEADME
ÜHENDAMINE JA
KASUTAMINE
7
Autoriõigus
7
Selles juhendis kasutatavad ikoonid
8
Puhastamine
9
Paigaldusruumi korrastamine
9
Ettevaatusabinõud hoiustamisel
10
Ohutusabinõud
10
11
12
14
Ettevaatusabinõude sümbolid
Elekter ja ohutus
Installimine
Kasutamine
17
Õige hoiak toote kasutamisel
18
Sisu kontrollimine
18
Komponentide kontrollimine
19
Osad
19
21
Esiküljel olevad nupud
Tagakülg
23
Installimine
23
24
26
26
27
Statiivi kinnitamine
Seinakinnituskomplekti või lauaaluse
paigaldamine
Toote kaldenurga ja kõrguse reguleerimine
Ekraani pööramine
Vargusevastane lukk
28
"MagicRotation Auto"
29
Monitori pööramine
30
Enne ühendamist
30
Põhipunktid enne ühendamist
Sisukord
2
Sisukord
EKRAANI SEADISTAMINE
30
Arvuti ühendamine ja kasutamine
30
31
32
33
34
35
36
37
Ühendamine DVI-kaabliga
Ühendamine DVI-HDMI-kaabli abil
Ühendamine HDMI-kaabli kaudu
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ühendamine DP-kaabliga
Ühendamine kõrvaklappide või kõlaritega
Toite ühendamine
Ühendatud kaablite korrastamine
38
Seadme ühendamine lauaarvutiga USBjaoturina
38
38
Lauaarvuti ühendamine seadmega
Seadme kasutamine USB-jaoturina
40
Draiveri installimine
41
Optimaalse eraldusvõime seadistamine
42
Brightness
42
Suvandi Brightness konfigureerimine
43
Contrast
43
Suvandi Contrast konfigureerimine
44
Sharpness
44
Suvandi Sharpness konfigureerimine
45
Game Mode
45
Suvandi Game Mode konfigureerimine
46
SAMSUNG MAGIC Bright
46
SAMSUNG MAGIC Brighti seadistamine
48
SAMSUNG MAGIC Upscale
48
SAMSUNG MAGIC Upscalei seadistamine
49
Color
49
Funktsiooni Color konfigureerimine
Sisukord
3
Sisukord
EKRAANI
REGULEERIMINE
EKRAANIMENÜÜ
LIIGUTAMINE
SEADISTAMINE JA
LÄHTESTAMINE
51
HDMI Black Level
51
Suvandi HDMI Black Level sätete
konfigureerimine
52
Response Time
52
Suvandi Response Time konfigureerimine
53
Image Size
53
Suvandi Image Size muutmine
55
H-Position ja V-Position
55
Suvandi H-Position ja V-Position
konfigureerimine
56
PIP/PBP
57
58
59
60
61
63
67
Funktsiooni PIP/PBP Mode konfigureerimine
Suvandi Size konfigureerimine
Suvandi Position konfigureerimine
Suvandi Sound Source konfigureerimine
Suvandi Source konfigureerimine
Suvandi Image Size konfigureerimine
Suvandi Contrast konfigureerimine
69
Language
69
Suvandi Language konfigureerimine
70
Display Time
70
Suvandi Display Time konfigureerimine
71
Transparency
71
Suvandi Transparency muutmine
72
ECO
72
76
77
Eco Light Sensor
Eco Saving
Eco Icon Display
78
USB Super Charging
78
Funktsiooni USB Super Charging seadistamine
Sisukord
4
Sisukord
MENÜÜ INFORMATION JA
TEISED
TARKVARA INSTALLIMINE
TÕRKEOTSINGU JUHEND
TEHNILISED ANDMED
80
DisplayPort Ver.
80
Suvandi DisplayPort Ver. konfigureerimine
81
PC/AV Mode
81
Suvandi PC/AV Mode konfigureerimine
83
Source Detection
83
Suvandi Source Detection konfigureerimine
84
Key Repeat Time
84
Suvandi Key Repeat Time konfigureerimine
85
Off Timer
85
86
Sisselülitamise taimeri Off Timer seadistamine
Funktsiooni Turn Off After konfigureerimine
87
Reset All
87
Sätete lähtestamine (Reset All)
88
Information
88
Suvandi Information kuvamine
89
Suvandite Brightness, Contrast ja
Volume seadistamine avaekraanil
90
Easy Setting Box
90
91
Tarkvara installimine
Tarkvara arvutist eemaldamine
92
Enne Samsungi
klienditeeninduskeskusse pöördumist
vajalikud toimingud
92
92
92
Toote testimine
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Kontrollige järgmist.
95
Küsimused ja vastused
97
Üldine
Sisukord
5
Sisukord
LISA
98
Energiasäästja
99
Standardne signaalirežiimi tabel
101
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
101
101
101
Toode pole defektne
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Muu
103
Õige kõrvaldamisviis
103
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
103
Extended warranty
104
Mõisted
REGISTER
Sisukord
6
Enne seadme kasutamist
Autoriõigus
Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.
© 2014 Samsung Electronics
Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.
Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on
keelatud.
Microsoft ja Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.
VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.

Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:

(a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit)

(b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit)

Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.
Selles juhendis kasutatavad ikoonid
Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel
näidatust erineda.
Enne seadme kasutamist
7
Enne seadme kasutamist
Puhastamine
Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende välispindadele tekivad
kriimustused kergesti.
Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.
1. Lülitage kuvar ja arvuti välja.
2. Eraldage toitejuhe kuvari küljest.
Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega.
Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
3. Kuvari puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.

Ärge kasutage kuvari puhastamiseks
puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, lahusteid
või pindaktiivseid aineid.
!

Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse
seadmele.
4. Kuvari välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud märjaks ja
korralikult kuivaks väänatud.
5. Ühendage toitejuhe seadmega pärast seadme puhastamist.
6. Lülitage kuvar ja arvuti sisse.
!
Enne seadme kasutamist
8
Enne seadme kasutamist
Paigaldusruumi korrastamine
Jätke toote ümber ventileerimiseks kindlasti veidi ruumi. Sisetemperatuuri tõus võib põhjustada tulekahju
ja toodet kahjustada. Veenduge, et olete toote paigaldamisel jätnud vähemalt nii palju ruumi kui allpool
näidatud.
Välimus võib olenevalt tootest erineda.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ettevaatusabinõud hoiustamisel
Kui kuvari sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
(Teenus on tasuline.)
Enne seadme kasutamist
9
Enne seadme kasutamist
Ohutusabinõud
Ettevaatust
ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE
Ettevaatust : ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA
TAGAKAANT). SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSTÖÖDE
VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
See sümbol näitab, et seadme sisemuses on kõrgepinge. Selle seadme
sisemiste osadega kokkupuutumine on ohtlik.
See sümbol teavitab, et seadmega on kaasas tähtsad juhised, mis puudutavad
selle kasutamist ja hooldamist.
Ettevaatusabinõude sümbolid
Hoiatus
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga
lõppevad vigastused.
Ettevaatust
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara
kahjustamine.
Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.
Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.
Enne seadme kasutamist
10
Enne seadme kasutamist
Elekter ja ohutus
Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Hoiatus
Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat seinakontakti.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge ühendage samasse seinakontakti liiga palju seadmeid.

Vastasel juhul võib seinakontakt üle kuumeneda ning tekkida tulekahju.
Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.

Ebastabiilne ühendus võib põhjustada tulekahju.
!
Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi isoleeritud
seadmed).
!

Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.
Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Ärge asetage toitekaabli peale
raskeid esemeid.

Kahjustatud toitekaabel võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Eemaldage pistiku ja seinakontakti ümbrusest võõrkehad (nt tolm) kuiva lapiga.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
!
Enne seadme kasutamist
11
Enne seadme kasutamist
Ettevaatust
Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.

Elektrilöök võib seadet kahjustada.
Kasutage toitejuhet ainult Samsungi poolt volitatud seadmetega.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on tõkestamata.

Kui seadme kasutamisel tekib tõrge, eraldage toitekaabel, et katkestada
seadme toide täielikult.
!
Seadme toidet ei saa toitenupust täielikult välja lülitada.
Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Installimine
Hoiatus
Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette. Ärge
paigutage seadet soojusallika lähedusse.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet kitsastesse ja halva ventilatsiooniga kohtadesse, nt riiulid
või seinakapid.

Vastasel juhul võib suurenenud sisetemperatuuri tõttu tekkida tulekahju.
Pange seadme pakendamiseks mõeldud kilekott lastele kättesaamatusse kohta.

Lapsed võivad lämbuda.
!
Enne seadme kasutamist
12
Enne seadme kasutamist
Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul, kaldega
pind jne).

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.

Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade katki
minna või tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne),
õlisesse või suitsusesse kohta.
!

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt pliidi)
lähedusse.

Vastasel juhul võib seadme tööiga väheneda või tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.

Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.
Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet kööki ega
köögi tööpindade lähedusse.
Ettevaatust
Olge ettevaatlik, et seadme liigutamisel see ei kukuks.

Vastasel juhul võib tekkida tõrkeid seadme töös või kehavigastusi.
!
Ärge asetage seadet selle esiküljele.

Ekraan võib viga saada.
Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje
alumine osa ei ulatuks üle serva.

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.

Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.
Enne seadme kasutamist
13
Enne seadme kasutamist
Pange seade ettevaatlikult tööpinnale.

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.
!
SAMSUNG
!
Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju tolmu, keemiliste
ainete lähedusse, äärmuslikesse temperatuuridesse, niiskusrohketesse
tingimustesse või kohta, kus seade peaks pikema aja jooksul pidevalt töötama),
võib see tõsiselt mõjutada seadme jõudlust.

Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
Kasutamine
Hoiatus
Seade on kõrgepinge all. Ärge proovige seadet ise lahti võtta, parandada ega
muuta.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
Enne seadme liigutamist lülitage toitelüliti välja ning eraldage toitekaabel ja kõik
teised ühendatud kaablid.
!

Vastasel juhul võib toitejuhe viga saada ja tekkida tulekahju või elektrilöök.
Kui seade tekitab imelikku heli, põlemislõhna või suitsu, eemaldage kohe toitejuhe
ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
!

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.

Seade võib kukkuda ning last vigastada või tõsiselt haiget teha.
Kui seade kukub või välispind on viga saanud, lülitage toide välja, eemaldage
toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid, mänguasju ega maiustusi.

Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad mänguasju
või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid vigastusi.
Enne seadme kasutamist
14
Enne seadme kasutamist
Pikse ja äikesetormi aja lülitade seade välja ning eraldage toitekaabel
vooluvõrgust.

!
Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

Vastasel juhul võib toitekaabel viga saada ja tekkida tõrkeid seadme töös,
mis võib omakorda tekitada tulekahju või elektrilöögi.
Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks tuulutage
kohe ruumi.
!
GAS

Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

Vastasel juhul võib toitekaabel viga saada ja tekkida tõrkeid seadme töös,
mis võib omakorda tekitada tulekahju või elektrilöögi.
Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid vedelikke
või kergsüttivaid aineid.

!
Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või kardinatega.

100
Vastasel juhul võib suurenenud sisetemperatuuri tõttu tekkida tulekahju.
Ärge sisestage seadme ventilatsiooniavadesse ega portidesse metallesemeid
(pulgad, mündid, klambrid jne) või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).

Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage toide välja, eemaldage
toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte,
pudeleid jne) ega metallesemeid.

Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage toide välja, eemaldage
toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Enne seadme kasutamist
15
Enne seadme kasutamist
Ettevaatust
Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise
sissepõlemist või vigaseid piksleid.

!
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige energiasäästurežiim
või liikuva pildiga ekraanisäästja.
-_!
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe
seinakontaktist.

Vastasel juhul võib kogunenud tolmu, ülekuumenemise, elektrilöögi või
elektrilekke tõttu tekkida tulekahju.
Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.

Teie nägemine võib halveneda.
!
Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine
halveneda.
!
Ärge hoidke kuvarit tagurpidi käes ja ärge hoidke kuvari liigutamisel seda alusest
kinni.

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.
Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.

Silmade väsimus leeveneb.
!
Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see võib
muutuda kuumaks.
Hoiustage seadme väikesi lisatarvikuid väikestele lastele kättesaamatus kohas.
!
Enne seadme kasutamist
16
Enne seadme kasutamist
Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.

Vastasel juhul võivad laste sõrmed või käed jääda seadmesse kinni ja viga
saada.
!

Kui kallutate seadet liiga palju, võib see kukkuda ja tekitada vigastusi.
Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga valjuks.

Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.
Õige hoiak toote kasutamisel
Kasutage seadet õiges asendis, mida on kirjeldatud allpool.
50 cm

Hoidke selg sirge.

Jätke silmade ja ekraani vahemaaks 45 kuni 50 cm ning vaadake ekraani suunas
veidi allapoole.
Hoidke silmi otse ekraani ees.

Reguleerige ekraani nurka, et valgus ei peegelduks ekraanilt.

Hoidke käsivarsi täisnurga all õlavartega ja ühel joonel käeseljaga.

Hoidke küünarnukke õige nurga all.

Reguleerige seadme kõrgust nii, et teie põlved oleksid painutatud 90-kraadise või
suurema nurga all ning kannad oleksid vastu põrandat ja käed südamest
madalamal.
Enne seadme kasutamist
17
1
1.1
Ettevalmistused
Sisu kontrollimine
1.1.1 Komponentide kontrollimine

Kui mõni osa on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt seadme ostsite.

Eraldi müüdavate komponentide ja esemete välimus võib erineda pildil näidatust.
Komponendid
Kiirseadistusjuhend
Garantiikaart
Kasutusjuhend (valik)
(Pole saadaval osades
piirkondades)
Toitejuhe
DVI-kaabel (valik)
HDMI-kaabel (valik)
HDMI-DVI-kaabel (valik)
DP-kaabel (valik)
USB 3.0 kaabel (valik)
Stereokaabel (valik)
Seinakinnitusklamber (valik)
Mini-DP DP-pistikusse (valik)
ISEKEERMESTUV KRUVI
(valik)

Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.

Soovitame kasutada HDMI-kaablit ja DP-kaablit, mille olete saanud tarnijalt.

Optimaalne eraldusvõime ei pruugi olla saadaval, kui kasutate tavalist (mittekiiret) HDMI- või HDMIDVI-kaablit.

Tagamaks, et ekraani kuvatakse õigesti, on soovitatav kasutada standardset DP- või
HDMI-kaablit. DP- ja HDMI-kaablid peavad toetama eraldusvõimet 2560 x 1440 sagedusel 60 Hz.
1 Ettevalmistused
18
1
1.2
Ettevalmistused
Osad
1.2.1 Esiküljel olevad nupud
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda.
Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Funktsioonide juhend
SOURCE
MENU
MENU
SOURCE
PIP/PBP
PIP/PBP
Ikoonid
Kirjeldus
Funktsioon Eco Light Sensor optimeerib vaatamistingimusi ja aitab
energiat säästa, reguleerides ekraani eredust vastavalt ümbritseva
valguse intensiivsusele.
Võimaldab avada või sulgeda ekraanikuva (OSD) menüü või naasta
viimati kasutatud menüüsse.

Ekraanimenüü juhtimise lukk: võimaldab säilitada hetkel kasutatavad
sätted või lukustada OSD-juhtimise, et vältida soovimatuid
muudatusi sätetes.

Luba: Ekraanimenüü juhtimise lukustamiseks vajutage ja hoidke
nuppu [

] 10 sekundi jooksul all.
Keela: Ekraanimenüü juhtimise avamiseks vajutage ja hoidke nuppu
[
] 10 sekundi jooksul all.
Kui ekraanimenüü on lukus,
on suvandeid Brightness, Contrast ja Volume võimalik reguleerida.
PIP/PBP ja ECO on saadaval. Võimalik on vaadata suvandit
Information
1 Ettevalmistused
19
1
Ettevalmistused
Ikoonid
Kirjeldus
Vajutage nuppu [

], et kuvada ja kasutada järgmisi menüü-üksusi.
Eco Light Sensor - Sensitivity - Brightness Level - Eco Saving Eco Icon Display
Võimaldab liikuda ülemisse või alumisse menüüsse või reguleerida OSDmenüüs oleva suvandi väärtust.
Saate reguleerida ekraani heledust, kontrastust ja helitugevust.
Kinnitage menüüvalikut.
Kui vajutate nuppu [
] ajal, kui OSD-menüüd ei kuvata, vahetub
sisendallikas (DVI/HDMI/DisplayPort). Kui lülitate seadme sisse või
vahetate sisendallikat nupu [
] abil, kuvatakse ekraani vasakus
ülanurgas teade vahetatud sisendallikaga.
Vajutage seda nuppu, kui teil on vaja seadistada PIP/PBP-funktsiooni
sätteid.
Lülitage ekraan sisse või välja.
Kui vajutate toote juhtnuppu, kuvatakse enne ekraanimenüü avanemist
funktsioonide juhend. (Juhend näitab vajutatud nupu funktsiooni.)
Funktsioonide juhend
Juhendi kuvamisel ekraanimenüü avamiseks vajutage uuesti vastavat
nuppu.
Funktsioonide juhend võib olenevalt funktsioonist või toote mudelist
erineda.
Vaadake tegelikku mudelit.
1 Ettevalmistused
20
1
Ettevalmistused
1.2.2 Tagakülg
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda.
Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
1
1
2
2
3
4
3
4
Port
Kirjeldus
Ühendage monitori toitejuhe monitori tagaküljel asuvasse porti
[POWER IN].
Allikaseadme ühendamiseks DVI-kaabli abil.
Võimaldab ühendada seadme lähteseadmega HDMI-kaabli abil.
Võimaldab ühendada arvuti DP-kaabli abil.
Võimaldab ühendada seadme lauaarvutiga USB-kaabli abil.
Seda porti saab ühendada ainult lauaarvutiga.
1 Ettevalmistused
21
1
Ettevalmistused
Port
Kirjeldus
Ühenduse loomine USB-seadmega. Ühildub USB-kaabli versiooniga
3.0 või varasem.
Kiire laadimine on võimalik ainult portide [
1] ja [
2]
kaudu. Need pordid laevad seadmeid kiiremini kui tüüpilised
USB-pordid. Kiirus sõltub ühendatud seadmetest.
Võimaldab ühendada seadme heliväljundseadmega, nt
kõrvaklappidega.
Ühendage audiosisendi allikaga, kasutades audiokaablit.
1 Ettevalmistused
22
1
1.3
Ettevalmistused
Installimine
1.3.1 Statiivi kinnitamine

Enne toote kokkupanemist asetage see tasasele ja stabiilsele pinnale, ekraan allapoole.

Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
Pange tasasele pinnale kaitsev
Pärast statiivi pööramist
riidetükk või padi. Seejärel pange paigutage seade püsti.
toode riidele või padjale nii, et
ekraan on alla suunatud.
Pöörake statiivi jalga umbes 90˚.
- Ettevaatust
Ärge pange käsi pöörleva
piirkonna lähedusse.
Ärge pange kätt statiivi jala alla.
Ärge hoidke toodet alusest
hoides alaspidi.
1 Ettevalmistused
23
1
Ettevalmistused
1.3.2 Seinakinnituskomplekti või lauaaluse paigaldamine
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda.
Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Enne paigaldamist
Lülitage toode välja ja eemaldage toitejuhe seinapistikupesast.
Pange tasasele pinnale kaitsev
Eemaldage tagakaas, tõmmates
riidetükk või padi. Seejärel pange seda nurkadest noolega
toode riidele või padjale nii, et
näidatud suunas.
ekraan on alla suunatud.
Keerake toote tagaküljel olev
kruvi lahti.
Eemaldage kaas seadme
tagaküljelt nooltega viidatud
suunas.
Tõstke statiiv üles ja eemaldage
see.
1 Ettevalmistused
24
1
Ettevalmistused
Seinakinnituskomplekti või lauaaluse paigaldamine
1
2
A
3
4
B
A
Kinnitage seinakinnituskomplekt või lauaalus siia
B
Seinakinnitusklamber (valik)
Joondage sooned ning keerake kruvid toote klambri ja seinakinnituskomplekti või lauaaluse vahel tugevalt
kinni.
Märkused

Standardsest pikkusest pikema kruvi kasutamine võib kahjustada toote seesmisi detaile.

VESA standarditele mittevastava seinakinnituse kruvide pikkus võib olenevalt selle andmetest olla
erinev.

Ärge kasutage kruvisid, mis ei vasta VESA standarditele. Ärge kasutage seinakinnituskomplekti või
lauaaluse kinnitamisel liigset jõudu. See võib toodet kahjustada või toode võib kukkuda, tekitades
vigastusi. Samsung ei võta vastutust sobimatute kruvide kasutamisel või liigse jõuga kinnitatud
seinakinnituskomplekti või lauaaluse kasutamisel tekkinud kahjustuste või vigastuste eest.

Samsung ei võta vastutust määratust erineva või ise paigaldada üritatud seinakinnituskomplekti
kasutamisel tekkinud kahjustuste või vigastuste eest.

Toote paigaldamiseks seinale ostke seinakinnituskomplekt, mida saab paigaldada seinast 10 cm
kaugusele või kaugemale.

Kasutage kindlasti standarditele vastavat seinakinnituskomplekti.

Seinakinnitusklambritega seadme seinale paigaldamiseks eemaldage statiiv.
1 Ettevalmistused
25
1
Ettevalmistused
1.3.3 Toote kaldenurga ja kõrguse reguleerimine
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda.
Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
-5° (±2°) ~ 20° (±2°)
0 ~ 130 mm (±2 mm)

Monitori kaldenurk ja kõrgus on reguleeritavad.

Hoidke kinni seadme ülaserva keskelt ja reguleerige kõrgust ettevaatlikult.
1.3.4 Ekraani pööramine
Saate ekraani pöörata, nagu näidatud alltoodud joonisel.
1
2
3
4
5
6

Reguleerige ekraani noolega näidatud suunas.

Pöörake ekraani päripäeva, kuni see on täielikult vertikaalasendis.

Võite kahjustada kuvarit, kui pöörate ekraani ilma kaldenurgata või vastupäeva.
1 Ettevalmistused
26
1
Ettevalmistused
1.3.5 Vargusevastane lukk
Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades. Lukustusseadme kuju
ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme
kasutusjuhendist. Lukustusseade on müügil eraldi.
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
Vargusevastase lukustusseadme lukustamine
1
2
3
4
Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.
Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.
Sisestage lukustusseade toote tagaküljel asuvasse vargusevastase luku pessa.
Lukustage lukustusseade.

Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.

Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.

Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.
1 Ettevalmistused
27
1
1.4
Ettevalmistused
"MagicRotation Auto"
Funktsioon "MagicRotation Auto" tuvastab kuvarite pööramise, mida sobitatakse pööramissensoriga ning
pöörab Windowsi ekraani vastavalt.
[Tarkvara installimine]
1
2
Sisestage tootega kaasas olev kasutusjuhendi CD-plaat CD-seadmesse.
Installi jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.
Pärast installimist kuvatakse rakenduse menüü operatsioonisüsteemi keeles.
(See ühildub Windowsi põhiliste poliisidega.)
[Ettevaatust]
1
Ühildub ainult operatsioonisüsteemiga Windows 7 (32-bitine või 64-bitine) ja Windows 8 (32-bitine
või 64-bitine).
2
Ühildub graafikakaardiga, mis ühildub standarditega DDC/CI ja MS API
Eespool mainitud standarditega mitteühilduvate graafikakaartide puhul ei ole saadaval funktsioon
"MagicRotation Auto".
3
4
Funktsiooni jõudluse suurendamiseks värskendage graafikakaardi draiver uusima versiooni vastu.
Installimiskeeltena on saadaval neliteist keelt.
(QJOLVK)UDQoDLV'HXWVFK0DJ\DU,WDOLDQR3ROVNL3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ(VSDxRO6YHQVND7UNoHᣣᧄ⺆㩷∝䇁ଞ˲߭
5
Kui suunarežiimiks on Windows 7 ekraani eraldusvõime menüüs seadistatud midagi muud peale
režiimi „Horisontaalpaigutus”, ei pruugi funktsioon "MagicRotation Auto" korralikult töötada.
6
Ekraanimenüü kuvatakse siis, kui kuvarit on pööratud. Kui kuvarit on pööratud, võidakse sõltuvalt
graafikakaardist kuvada ekraani uuesti konfigureerimise protsess või ilmub ekraani sissepõlemisjälg.
See teostatakse operatsioonisüsteemi Windows poolt ja sellel pole midagi tegemist seadmega.
7
Kui te ei soovi, et ekraani pööratakse kuvari pööramisel automaatselt, vajutage korraga klahve
Windows ja L, et lukustada operatsioonisüsteemi Windows. Kui operatsioonisüsteemi ei saa
lukustada, on selle põhjuseks Windows API piirangud ning sellel pole midagi tegemist seadmega.
1 Ettevalmistused
28
1
1.5
Ettevalmistused
Monitori pööramine
Monitori pööramisel kuvatakse monitori ekraanil pöördenurk.
0°
90°
Ekraanimenüü üksused pööravad monitori pööramisel automaatselt.
MENU
MENU
SOURCE
PIP/PBP
SOURCE
PIP/PBP
[Ettevaatust]
1
Kui monitori pole installitud tarkvara "MagicRotation Auto", ei saa ekraanil olevat sisu pöörata.
Ekraanimenüüd saab pöörata 90˚ ja kuvada vastavalt.
2
Pärast pööramist võidakse ekraanimenüüd kuvada teistsuguses kuvarežiimis, kui see oli enne
pööramist.
1 Ettevalmistused
29
2
2.1
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Enne ühendamist
2.1.1 Põhipunktid enne ühendamist

Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.
Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.

Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.
Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.

2.2
Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.
Arvuti ühendamine ja kasutamine
Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.

Ühendusosad võivad toodetel erineda.

Tagamaks, et ekraani kuvatakse õigesti, ärge kasutage edasimüüjalt ostetud DVI-DP-, HDMI-DP-,
mikro-HDMI-DP- või muid mittestandardseid kaableid. Soovitatav on kasutada tootega kaasas
olnud kaableid.
2.2.1 Ühendamine DVI-kaabliga
Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
DVI IN
1
2
Ühendage DVI-kaabel toote tagaküljel olevasse porti [DVI IN] ja arvuti porti DVI.
Vajutage nuppu [
], et muuta sisendallikaks DVI.

Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.

Kui heli toetatakse ja stereokaabel on ühendatud, saab suvandit Volume reguleerida seadme
esiküljel olevate nuppude [
] abil.

Kui kasutate DVI-kaablit, mis ei olnud seadmega kaasas, võib väheneda ekraani eraldusvõime.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
30
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.2.2 Ühendamine DVI-HDMI-kaabli abil
Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
DVI IN
1
2
Ühendage HDMI-DVI-kaabel toote tagaküljel asuvasse [DVI IN]-porti ja arvuti HDMI-porti.
Vajutage nuppu [
], et muuta sisendallikaks DVI.

Kui heli toetatakse ja stereokaabel on ühendatud, saab suvandit Volume reguleerida seadme
esiküljel olevate nuppude [
] abil.

Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
31
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.2.3 Ühendamine HDMI-kaabli kaudu
Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
HDMI
DVI ININ
1
2
Ühendage HDMI-kaabel toote tagaküljel asuvasse [HDMI IN]-porti ja arvuti HDMI-porti.
Vajutage nuppu [
], et muuta sisendallikaks HDMI.
PC/AV Mode
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
DVI
HDMI
PC
DisplayPort
AV
DVI PC

Kui heli toetatakse, saab üksust Volume reguleerida seadme esiküljel olevate nuppude [
abil.

Kui toode on arvutiga ühendatud HDMI-kaabli kaudu, seadistage heli kuulmiseks suvandi PC/AV
Mode olekuks PC.

Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
]
32
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.2.4 Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
HDMI IN
1
2
Ühendage HDMI-DVI-kaabel toote tagaküljel asuvasse [HDMI IN]-porti ja arvuti DVI-porti.
Vajutage nuppu [
], et muuta sisendallikaks HDMI.
PC/AV Mode
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
DVI
HDMI
PC
DisplayPort
AV
DVI PC

HDMI-DVI-kaabli abil loodud arvutiühenduse ajal heli kuulmiseks ühendage helikaabel ja seadke
suvandi PC/AV Mode olekuks DVI PC.

Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
33
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.2.5 Ühendamine DP-kaabliga
Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
DP IN
1
2
Ühendage DP-kaabli üks ots seadme tagaküljel oleva [DP IN]-pordiga ja teine ots arvuti DP-pordiga.
Vajutage nuppu [
], et muuta sisendallikaks DisplayPort.

Kui heli toetatakse, saab üksust Volume reguleerida seadme esiküljel olevate nuppude [
abil.

Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
]
34
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.2.6 Ühendamine kõrvaklappide või kõlaritega
Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
AUDIO IN
AUDIO OUT
1
2
Ühendage stereokaabel seadme tagaküljel oleva [AUDIO IN] pordi ja lauaarvuti AUDIO OUT pordiga.
Ühendage heliväljundseade, nt kõrvaklapid või kõlarid, seadme kõrvaklapipesaga [AUDIO OUT].

Kui stereokaabel on ühendatud, saab üksust Volume reguleerida seadme esiküljel olevate
nuppude [
] abil.

Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
35
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.2.7 Toite ühendamine


Ühendusosad võivad toodetel erineda.

Välimus võib olenevalt tootest erineda.
Toote kasutamiseks ühendage toitejuhe pistikupessa ja toote [POWER IN]-porti.
POWER IN
Sisendpinge lülitatakse automaatselt ümber.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
36
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.2.8 Ühendatud kaablite korrastamine
Eemaldage kaablikate, libistades
seda mõlema käega allapoole
noolega viidatud suunas.
Paigaldage kaablid
Hoidke kaablikatet ja kinnitage
kaablihoidjasse paremalt poolelt. kaablid aluse tagaküljel
olevatesse soontesse.
Hoidke statiivikaela allosa kindlalt Paigaldamine on lõpetatud.
oma vasaku käega paigal ja
libistage parema käe pöidlaga
kaablikatet üles, et kinnitada
seda oma kohale.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
37
2
2.3
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Seadme ühendamine lauaarvutiga USB-jaoturina
2.3.1 Lauaarvuti ühendamine seadmega
Seade võib töötada jaoturina, kui see ühendatakse lauaarvutiga USB-kaabli kaudu. Saate ühendada
lähteseadme otse seadmega ja juhtida seadet sellest seadmest, ilma et peaksite seadme ühendama
lauaarvutiga.
Seadme kasutamiseks USB-jaoturina ühendage see USB-kaabli abil arvutiga.
Ühendage USB-kaabel seadme tagaküljel oleva pesaga [
] ja lauaarvuti USB-pesaga [
].
USB 2.0 kaablit saab kasutada seadme ühendamiseks arvutiga. Kuid selleks, et võtta USB 3.0
funktsioonist viimast, looge ühendus arvuti ja seadme vahel USB 3.0 kaabli abil. Veenduge, et arvuti
toetab USB 3.0 funktsiooni.
2.3.2 Seadme kasutamine USB-jaoturina
Kui kasutate seadet jaoturina, saate seadmega samal ajal ühendada ja kasutada erinevaid
lähteseadmeid.
Lauaarvuti ei saa luua ühendust korraga mitme lähteseadmega, kuna sellel on piiratud arv sisend- ja
väljundporte. Seadme jaoturifunktsioon muudab teie töö tõhusamaks, võimaldades teil ühendada
seadme USB-portidega ühtaegu mitu lähteallikat ilma, et peaksite neid ühendama lauaarvutiga.
Kui lauaarvutiga on ühendatud mitu lähteseadet, võib hulk lauaarvutit ümbritsevaid kaableid näida
korratu. Seadmete ühendamisel otse seadmega laheneb selline segadus.
Kui monitor on ühendatud arvutiga, ühendage sellega mobiilsideseade, nt MP3-mängija või nutitelefon.
See võimaldab mobiilsideseadet arvutist kasutada või laadida selle akut.

USB-seadme kiiremaks tuvastamiseks ja käivitamiseks ühendage seade toote USB 3.0 porti.
USB-seade ja teie arvuti mõjutavad lugemis- ja kirjutamiskiirust.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
38
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

Toode ei toeta meediumisisu esitamist. Kui soovite oma USB-seadmes olevat faili esitada,
ühendage toode jaoturina arvutiga ja esitage faili arvutis.

USB-ga seotud probleemide korral, mille põhjuseks on operatsioonisüsteem, draivi programmid
või tarkvara, võtke ühendust vastavate tarnijatega.

Kuna turule tuleb pidevalt uusi USB-seadmeid, ei saa me tagada, et meie tooted ühilduvad kõigi
USB-seadmetega.

Ühendage väline massmälukõvaketas, mis vajab välist toitevarustust, kindlasti toiteallikaga.

Kiire laadimine toimub ainult pesade [
1] ja [
2 ] kaudu. Vastavalt USB 3.0 aku laadimise
tehnilistele andmetele on USB1 ja USB2 toetatav maksimaalne voolutugevus 1,5 A. Tegelik
voolutugevus sõltub laetavast seadmest.
Kui voolutugevus on liiga suur või tekib mõni erandlik olukord, käivitub ülevoolukaitse. See on toote
puhul tavaline.

USB-seadmed, mis nõuavad suurt voolutugevust, ei pruugi olla toetatud. [
1] ja [
2]
toetavad maksimaalselt voolutugevust 1,5 A ning [
]
ja
[
]
toetavad
maksimaalselt
3
4
voolutugevust 1,0 A.

Akut saab laadida energiasäästurežiimis, kuid seda ei saa teha, kui toode on välja lülitatud.

USB-seadet ei saa laadida, kui toitejuhe on pistikupesast eemaldatud.

USB-seade tuleb osta eraldi.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
39
2
2.4
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Draiveri installimine

Saate tootele määrata sobivaima eraldusvõime ja sageduse, installides tootele vastavad draiverid.

Installidraiver on tootega komplektis oleval CD-plaadil.

Kui pakutav fail on puudulik, külastage Samsungi kodulehte (http://www.samsung.com/) ja laadige
fail alla.
1
2
3
4
Sisestage tootega kaasas olev kasutusjuhendi CD-plaat CD-seadmesse.
5
Minge jaotisse Display Properties ja kontrollige, et eraldusvõime ja värskendussagedus on sobilikud.
Klõpsake suvandil "Windows Driver".
Installi jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.
Valige mudeliloendist oma toote mudel.
Lisateavet vaadake oma Windowsi kasutusjuhendist.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
40
2
2.5
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Optimaalse eraldusvõime seadistamine
Kui lülitate seadme esimest korda pärast ostmist sisse, kuvatakse teabesõnum optimaalse eraldusvõime
seadistamise kohta.
Valige toote keel ja määrake arvuti eraldusvõime optimaalne seadistus.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
5HWXUQ
1
2
Vajutage soovitud keelele liikumiseks nuppe [
Teabesõnumi peitmiseks vajutage nuppu [
] ja vajutage nuppu [
] või [
].
].

Kui te ei vali optimaalset eraldusvõimet, kuvatakse sõnumit kolm korda määratletud ajal isegi siis,
kui lülitate seadme välja ja uuesti sisse.

Optimaalse eraldusvõime saate valida ka lauaarvuti Juhtpaneelil.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
41
3
Ekraani seadistamine
Saate konfigureerida ekraanisätteid, nt heledust.
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
3.1
Brightness
Saate reguleerida pildi üldist heledust. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus muudab pildi heledamaks.


SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvandi MAGIC
Bright olekuks on seadistatud režiim Dynamic
Contrast.
See menüü pole saadaval, kui suvandi Eco Light Sensor või Eco Saving olekuks on seadistatud
On.
3.1.1 Suvandi Brightness konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Picture, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Brightness, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
Picture
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
100
Color
4
5
Suvandi Brightness reguleerimiseks kasutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
42
3
3.2
Ekraani seadistamine
Contrast
Saate reguleerida objektide ja tausta vahelist kontrastsust. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus suurendab kontrastsust, nii et objektid kuvatakse selgemalt.

SAMSUNG
See suvand pole saadaval, kui funktsiooni MAGIC
Bright režiimiks on valitud Cinema või Dynamic
Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

See menüü pole saadaval, kui suvandi PIP/PBP Mode seadeks on valitud On ja suvandi Size
seadeks
(PBP-režiim).
3.2.1 Suvandi Contrast konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Picture, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Contrast, ja seejärel vajutage nuppu [
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
Picture
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Color
4
5
Suvandi Contrast reguleerimiseks kasutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
43
3
3.3
Ekraani seadistamine
Sharpness
Saate objektide piirjoone muuta selgemaks või hägusemaks. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus muudab objektide piirjoone selgemaks.

SAMSUNG
See suvand pole saadaval, kui funktsiooni MAGIC
Bright režiimiks on valitud Cinema või Dynamic
Contrast.

SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvand MAGIC
Upscale on režiimis Mode1 või Mode2.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Pole saadaval üksuse PIP/PBP Mode valiku On korral.
3.3.1 Suvandi Sharpness konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Picture, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Sharpness, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
Picture
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Color
4
5
100
Suvandi Sharpness reguleerimiseks kasutage nuppu [
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper
image.
Custom
Off
Wide
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
44
3
3.4
Ekraani seadistamine
Game Mode
Konfigureerige toote ekraaniseaded mängurežiimile. Kasutage seda funktsiooni mängude mängimisel
arvutis või kui ühendatud on mängukonsool, nt PlayStation™ või Xbox™.
Pole saadaval üksuse PIP/PBP Mode valiku On korral.
3.4.1 Suvandi Game Mode konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Picture, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Game Mode, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
Off
SAMSUNG
On
Custom
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Optimizes image
settings for playing
games.
Off
Color
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.

Kui monitor lülitub välja, energiasäästurežiimile või selle sisendallikas muutub, siis seadistatakse
režiimi Game Mode olekuks Off, isegi kui selle olekuks oli valitud On.

Kui soovite, et Game Mode oleks alati aktiveeritud, valige suvand Always On.
3 Ekraani seadistamine
45
3
3.5
Ekraani seadistamine
SAMSUNG MAGIC Bright
See menüü pakub seadme kasutuskeskkonna jaoks optimaalset pildikvaliteeti.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Light Sensor.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Pole saadaval üksuse PIP/PBP Mode valiku On korral.
Toote heledust saate vastavalt soovile reguleerida.
3.5.1
1
SAMSUNG MAGIC Brighti seadistamine
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Picture, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
SAMSUNG
], et liikuda funktsioonini MAGIC
Bright, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
Picture
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Custom
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Cinema
Color
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
Off
2200

Custom: võimaldab kohandada kontrastsust ja heledust vastavalt vajadusele.

Standard: võimaldab saavutada pildikvaliteedi, mis sobib dokumentide redigeerimiseks ja
interneti kasutamiseks.

Cinema: võimaldab saavutada teleri heleduse ja teravuse, mis sobib videote ja DVD-sisu
nautimiseks.

Dynamic Contrast: võimaldab automaatse kontrastsuse reguleerimise teel saavutada
tasakaalustatud heleduse.
3 Ekraani seadistamine
46
3
Ekraani seadistamine
Picture
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Dynamic
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Movie
Off
2200
Custom
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Color
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
Kui välissisend on ühendatud DVI/HDMI/DP kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on
SAMSUNG
seadistatud AV, on funktsioonil MAGIC
Bright neli automaatset valmistaja poolt eelseadistatud
pildisätet (Dynamic, Standard, Movie ja Custom). Te võite aktiveerida Dynamic, Standard, Movie
või Custom seade. Valikuga Custom saate automaatselt taastada oma personaalsed pildisätted.
4
5

Dynamic: Valige see režiim, kui soovite vaadata teravamat kujutist kui režiimis Standard.

Standard: Valige see režiim valgustatud ruumi puhul. Ühtlasi võimaldab see ka terava kujutise.

Movie: Valige see režiim hämara ruumi puhul. Nii säästate voolu ja ka silmad ei väsi ruttu ära.

Custom: Valige see režiim juhul, kui soovite pilti oma eelistustele vastavalt kohandada.
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
47
3
3.6
Ekraani seadistamine
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funktsioon MAGIC
Upscale parendab pildikihtide detailsust ja eredust.
3.6.1
1

Funktsiooni efektid on paremini tajutavad madala eraldusvõimega piltidel.

SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvand MAGIC
Bright on režiimis Cinema või Dynamic Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.
SAMSUNG MAGIC Upscalei seadistamine
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Picture, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
SAMSUNG
], et liikuda funktsioonini MAGIC
Upscale, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
]. Kuvatakse järgmine ekraan.
Picture
Brightness
100
Contrast
Enhance picture detail
and vividness.
75
Sharpness
60
Game Mode
Custom
SAMSUNG
MAGIC Bright
Off
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Mode1
Off
Color
Mode2
Wide
Off
Võrreldes režiimiga Mode1, on režiimil Mode2 tugevam efekt.
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
48
3
3.7
Ekraani seadistamine
Color
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
SAMSUNG
Saate reguleerida ekraani värvitooni. See menüü pole saadaval, kui suvandi MAGIC
Bright olekuks
on seadistatud režiim Cinema või Dynamic Contrast.


See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Pole saadaval üksuse PIP/PBP Mode valiku On korral.
3.7.1 Funktsiooni Color konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Picture, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Color, ja seejärel vajutage nuppu [
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
Picture
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Color
Custom
Off
Wide
Color
Red
50
Green
50
Blue

Configure color
settings.
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater intensity
for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Red : võimaldab reguleerida punase värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni 100),
seda intensiivsem on värv.

Green : võimaldab reguleerida rohelise värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni
100), seda intensiivsem on värv.

Blue : võimaldab reguleerida sinise värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni 100),
seda intensiivsem on värv.

Color Tone : valige värvitoon, mis vastab teie vaatamisvajadustele.

Cool 2: võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Cool 1.
3 Ekraani seadistamine
49
3
Ekraani seadistamine

Cool 1: võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Normal.

Normal: võimaldab kuvada standardse värvitooni.

Warm 1: võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Normal.

Warm 2: võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Warm 1.

Custom: võimaldab kohandada värvitooni.
Kui välissisend on ühendatud DVI/HDMI/DP kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on
seadistatud AV, on funktsioonil Color Tone neli värvitemperatuuri sätet (Cool, Normal, Warm
ja Custom).

4
5
Gamma: võimaldab reguleerida heleduse keskmist taset.

Mode1

Mode2

Mode3
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
50
3
3.8
Ekraani seadistamine
HDMI Black Level
Kui DVD-mängija või digiboks ühendatakse tootega HDMI kaudu, võib pildikvaliteet olenevalt ühendatud
allikaseadmest halveneda (kontrastsus, värvide halvenemine, musta värvi tase jne). Sellisel juhul võib
pildikvaliteedi reguleerimiseks kasutada funktsiooni HDMI Black Level. Sellisel juhul parandage
halvenenud pildikvaliteeti suvandi HDMI Black Level abil.

Seda funktsiooni saab kasutada ainult režiimis HDMI.

Pole saadaval üksuse PIP/PBP Mode valiku On korral.
3.8.1 Suvandi HDMI Black Level sätete konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Picture, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini HDMI Black Level, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
]. Kuvatakse järgmine ekraan.
Picture
HDMI Black Level
Response Time


Optimize HDMI
picture brightness and
contrast by adjusting
the black level of the
video signal.
Normal
Low
Normal: valige see režiim, kui kontrastsuse tase pole halvenenud.
Low: valige see režiim musta värvi taseme vähendamiseks ja valge värvi tasandi
suurendamiseks, kui kontrastsuse tase pole halvenenud.
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
HDMI Black Level ei pruugi ühilduda osade lähteseadmetega.
3 Ekraani seadistamine
51
3
3.9
Ekraani seadistamine
Response Time
Saate kiirendada paneeli reageerimist, et muuta videod veelgi elavamaks ja loomulikumaks.
Kui te ei vaata filmi, on parim seadistada suvandi Response Time olekuks Standard või Faster.
3.9.1 Suvandi Response Time konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Picture, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Response Time, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
]. Kuvatakse järgmine ekraan.
Picture
HDMI Black Level
Response Time
Standard
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
Faster
Fastest
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
52
4
4.1
Ekraani reguleerimine
Image Size
Saate muuta pildi suurust.
See menüü pole saadaval, kui suvandi PIP/PBP Mode seadeks on valitud On ja suvandi Size seadeks
(PBP-režiim).
4.1.1 Suvandi Image Size muutmine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Screen, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Image Size, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
]. Kuvatakse järgmine ekraan.
Režiimis PC
Screen
Image Size
Auto
100
H-Position
Wide
75
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
V-Position
PIP/PBP

Auto: võimaldab kuvada pilti vastavalt sisendallika kuvasuhtele.

Wide: võimaldab kuvada pilti täisekraanil sõltumata sisendallika kuvasuhtest.
Režiimis AV
Screen
Image Size
4:3
100
H-Position
16:9
75
V-Position
Screen Fit
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
PIP/PBP

4:3: võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 4 : 3. Sobib videote ja tavalise edastuse jaoks.

16:9: võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 16:9.

Screen Fit: võimaldab kuvada pilti algupärase kuvasuhtega servi lõikamata.

Ekraani suurust saab muuta, kui täidetud on järgmised tingimused.
4 Ekraani reguleerimine
53
4
Ekraani reguleerimine

4
5
Funktsiooni ei pruugita toetada sõltuvalt toote portidest.

Digitaalne väljundseade on ühendatud DVI/HDMI/DP-kaabli abil.

Sisendsignaal on 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt (iga
mudel ei toeta kõiki neid signaale.).

Seda saab kasutada ainult juhul, kui väline sisend on ühendatud DVI/HDMI/DP-pesa
kaudu ja režiim PC/AV Mode on olekus AV.
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
4 Ekraani reguleerimine
54
4
4.2
Ekraani reguleerimine
H-Position ja V-Position
H-Position: Saate liigutada ekraani vasakule või paremale.
V-Position: Saate liigutada ekraani üles või alla.

See menüü on saadaval ainult juhul, kui suvandi Image Size olekuks on režiimis AV seadistatud
Screen Fit. Kui režiimis AV määratakse sisendsignaaliks 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor
kuvab pilti normaalselt, valige Screen Fit, et reguleerida horisontaalasendi taset 0–6.

Pole saadaval üksuse PIP/PBP Mode valiku On korral.
4.2.1 Suvandi H-Position ja V-Position konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
Vajutage nuppe [
[
], et liikuda suvandini Screen, ja seejärel vajutage nuppu [
].
], et liikuda suvandile H-Position või V-Position, ja seejärel vajutage nuppu
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
3
V-Position
3
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
PIP/PBP
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
3
V-Position
3
Move the image
displayed on the
screen up or down.
PIP/PBP
4
5
Vajutage nuppe [
], et konfigureerida suvandit H-Position või V-Position.
Valitud säte rakendatakse.
4 Ekraani reguleerimine
55
4
4.3
Ekraani reguleerimine
PIP/PBP
PIP-funktsioon (pilt pildis) jagab pildi kaheks. Üks allikaseade kuvatakse põhiekraanil ning teine
allikaseade kuvatakse samal ajal siseaknas.
Funktsioon PBP (pilt pildis) jagab ekraani kaheks, kuvades samal ajal kahe erineva lähteseadme väljundit
ekraani vasakul ja paremal poolel.

Ühildub operatsioonisüsteemidega Windows 7 ja Windows 8.

Sõltuvalt kasutatava graafikakaardi omadustest ei pruugi PIP/PBP-funktsioon saadaval olla. Kui
ekraan on PIP/PBP-režiimis tühi, kui valitud on optimaalne eraldusvõime, valige arvutis
Juhtpaneel → Kuva → Ekraani eraldusvõime ja klõpsake Tuvasta. (Juhised põhinevad
operatsioonisüsteemil Windows 7.) Kui optimaalset eraldusvõimet kasutades on ekraan tühi, valige
eraldusvõimeks 1280 x 1024.

Kui lubate või keelate funktsiooni PIP/PBP või muudate ekraani suurust, nii et PIP/PBP-funktsioon
on aktiveeritud, võib ekraan korraks väreleda või ilmuda viivitusega.
See võib ilmneda tavaliselt siis, kui arvuti ja monitor on ühendatud kahe või enama sisendallikaga.
See pole mingil viisil seotud monitori jõudlusega.
Probleemi peamine põhjus on viivitus videosignaalide edastamisel monitori olenevalt graafikakaardi
jõudlusest.

Parima pildikvaliteedi saavutamiseks soovitame kasutada graafikakaarti, mis toetab 2Keraldusvõimet (2560 x 1440).

Kui PIP/PBP-funktsioon on aktiveeritud, ei pruugi eraldusvõime automaatselt optimaalsele
väärtusele lülituda, kuna graafikakaardi ja Windowsi süsteemi vahel on ühilduvusprobleem. Valige
suvandi PIP/PBP Mode seadeks Off või seadistage Windowsi liidese kaudu käsitsi optimaalne
eraldusvõime.
4 Ekraani reguleerimine
56
4
Ekraani reguleerimine
4.3.1 Funktsiooni PIP/PBP Mode konfigureerimine
Lubage või keelake PIP/PBP-funktsioon.
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
4
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Screen, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PIP/PBP, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PIP/PBP Mode, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
3
V-Position
3
Configure the settings
for using Picture in
Picture/Picture by
Picture.
PIP/PBP
PIP/PBP

5
6
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
Off
Turn PIP/PBP Mode
on or off.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
Position
Position
Sound Source
Sound Source
Source
Source
Image Size
Image Size
Contrast
Contrast
2Q
Turn PIP/PBP Mode
on or off.
75/75
Off / On
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
4 Ekraani reguleerimine
57
4
Ekraani reguleerimine
4.3.2 Suvandi Size konfigureerimine
Valige alamekraani suurus ja kuvasuhe.
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
4
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Screen, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PIP/PBP, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Size, ja seejärel vajutage nuppu [
].
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
PIP/PBP
Select the size and
aspect ratio of the
sub-screen.
PIP/PBP Mode
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast

75/75
: valige see ikoon, kui soovite kasutada PBP-režiimi siis, kui optimaalne eraldusvõime
ekraani vasakul ja paremal poolel on 1280 x 1440 (laius x kõrgus).

: valige see ikoon, kui soovite kasutada PIP-režiimi siis, kui alamekraani optimaalne
eraldusvõime on 720 x 480 (laius x kõrgus).

: valige see ikoon, kui soovite kasutada PIP-režiimi siis, kui alamekraani optimaalne
eraldusvõime on 1280 x 720 (laius x kõrgus).
5
6
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
4 Ekraani reguleerimine
58
4
Ekraani reguleerimine
4.3.3 Suvandi Position konfigureerimine
Valige saadaolevate suvandite seast alamekraani asukoht.
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
4
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Screen, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PIP/PBP, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Position, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the position of
the sub-screen from
the available options.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
/

5
6
/
/
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.

Pole saadaval, kui PBP on valitud.

Kui sisendsignaal pole stabiilne, võib ekraan vilkuda.
4 Ekraani reguleerimine
59
4
Ekraani reguleerimine
4.3.4 Suvandi Sound Source konfigureerimine
Valige, millise ekraani heli soovite kuulda.
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
4
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Screen, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PIP/PBP, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Sound Source, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
Ikooni valge ala tähendab, et Sound Source on põhiekraan/alamekraan või vasakpoolne/
parempoolne ekraan.
PIP
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast

/
PBP
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
2Q
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast

5
6
75/75
/
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
4 Ekraani reguleerimine
60
4
Ekraani reguleerimine
4.3.5 Suvandi Source konfigureerimine
Valige mõlema ekraani jaoks allikas.
PIP
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
4
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Screen, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PIP/PBP, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage nuppe [
], et liikuda suvandini Source, ja seejärel vajutage nuppu [
PIP-režiimis (Size
/
].
].
] (saadaval
)).
Kuvatakse järgmine ekraan.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the source for
each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
HDMI
Image Size
DisplayPort
Contrast
5
6

DVI

HDMI

DisplayPort
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.

Põhiekraani sisendallikas muutub.

Välja on arvatud praegune sisendallikas ja saate valida kaks ülejäänud sisendallikat.

Kui sisendsignaal pole stabiilne, võib ekraan vilkuda.

Kui kuvatakse funktsiooninupu kirjelduste leht, vajutage nuppu [
vahetub järjekorras DVI → HDMI → DisplayPort.
]. Põhiekraani allikas
4 Ekraani reguleerimine
61
4
Ekraani reguleerimine
PBP
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
4
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Screen, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PIP/PBP, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage nuppe [
], et liikuda suvandini Source, ja seejärel vajutage nuppu [
PBP-režiimis (Size
)).
].
].
] (saadaval
Kuvatakse järgmine ekraan.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the source for
each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
Source
HDMI
Display
Apply
Port
Cancel
5
6

DVI

HDMI

DisplayPort
Vajutage nuppe [
], et valida vasak- või parempoolne väline sisendallikas.
Vajutage seadmel nuppe [
Kui vajutate nuppe [
], et liikuda suvandini Apply, ja seejärel vajutage nuppu [
].
] siis, kui valitud on suvand Cancel, tühistatakse suvandi Source seaded
ja kuvatakse PIP/PBP juhtmenüü leht.

Põhiekraani sisendallikas muutub.

Kui sisendsignaal pole stabiilne, võib ekraan vilkuda.

Kui vasakpoolse ja parempoolse ekraani sisendsignaal on sama, ei saa toimingut teostada.

Kui kuvatakse funktsiooninupu kirjelduste leht, vajutage nuppu [
vahetub järjekorras DVI → HDMI → DisplayPort.
]. Põhiekraani allikas
4 Ekraani reguleerimine
62
4
Ekraani reguleerimine
4.3.6 Suvandi Image Size konfigureerimine
Valige alamekraani pildi suurus.
PIP
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
4
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Screen, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PIP/PBP, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage nuppe [
], et liikuda suvandini Image Size, ja seejärel vajutage nuppu [
(saadaval PIP-režiimis (Size
/
].
].
]
)).
Kuvatakse järgmine ekraan.
Režiimis PC
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the image size
for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Auto
Wide
Contrast

Auto: võimaldab kuvada pilti vastavalt iga ekraani sisendallika kuvasuhtele.

Wide: võimaldab kuvada pilti täisekraanil sõltumata iga ekraani sisendallika kuvasuhtest.
Režiimis AV
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the image size
for each screen.
Size
Position
Sound Source

Source
4:3
Image Size
16:9
Contrast
Screen Fit
4:3: võimaldab kuvada alamekraani pilti kuvasuhtega 4:3. Sobib videote ja tavalise edastuse
jaoks.

16:9: võimaldab kuvada alamekraani pilti kuvasuhtega 16:9.

Screen Fit: võimaldab kuvada alamekraani pilti algupärase kuvasuhtega servi lõikamata.

Funktsiooni ei pruugita toetada sõltuvalt toote portidest.

Ekraani suurust saab muuta, kui täidetud on järgmised tingimused.
4 Ekraani reguleerimine
63
4
Ekraani reguleerimine
5
6

Digitaalne väljundseade on ühendatud DVI/HDMI/DP-kaabli abil.

Sisendsignaal on 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt (iga
mudel ei toeta kõiki neid signaale.).

Seda saab kasutada ainult juhul, kui väline sisend on ühendatud DVI/HDMI/DP-pesa
kaudu ja režiim PC/AV Mode on olekus AV.
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
4 Ekraani reguleerimine
64
4
Ekraani reguleerimine
PBP
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
4
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Screen, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PIP/PBP, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage nuppe [
], et liikuda suvandini Image Size, ja seejärel vajutage nuppu [
(saadaval PBP-režiimis (Size
].
].
]
)).
Kuvatakse järgmine ekraan.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the image size
for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
Režiimis PC
Image Size
Apply
Auto
Auto
Cancel

Auto: võimaldab kuvada pilti vastavalt iga ekraani sisendallika kuvasuhtele.

Wide: võimaldab kuvada pilti täisekraanil sõltumata iga ekraani sisendallika kuvasuhtest.
Režiimis AV
Image Size
Apply
16:9
16:9
Cancel
4 Ekraani reguleerimine
65
4
Ekraani reguleerimine

4:3: võimaldab kuvada alamekraani pilti kuvasuhtega 4:3. Sobib videote ja tavalise edastuse
jaoks.
5
6

16:9: võimaldab kuvada alamekraani pilti kuvasuhtega 16:9.

Screen Fit: võimaldab kuvada alamekraani pilti algupärase kuvasuhtega servi lõikamata.

Funktsiooni ei pruugita toetada sõltuvalt toote portidest.

Ekraani suurust saab muuta, kui täidetud on järgmised tingimused.

Digitaalne väljundseade on ühendatud DVI/HDMI/DP-kaabli abil.

Sisendsignaal on 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt (iga
mudel ei toeta kõiki neid signaale.).

Seda saab kasutada ainult juhul, kui väline sisend on ühendatud DVI/HDMI/DP-pesa
kaudu ja režiim PC/AV Mode on olekus AV.
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
4 Ekraani reguleerimine
66
4
Ekraani reguleerimine
4.3.7 Suvandi Contrast konfigureerimine
PIP
Reguleerige alamekraani kontrastsust.
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
4
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Screen, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PIP/PBP, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage nuppe [
], et liikuda suvandini Contrast, ja seejärel vajutage nuppu [
PIP-režiimis (Size
/
].
].
] (saadaval
)).
Kuvatakse järgmine ekraan.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
2Q
Adjust the contrast
level for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
5
6
Suvandi Contrast reguleerimiseks kasutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
4 Ekraani reguleerimine
67
4
Ekraani reguleerimine
PBP
Reguleerige mõlema ekraani kontrastsust.
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
4
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Screen, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PIP/PBP, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage nuppe [
], et liikuda suvandini Contrast, ja seejärel vajutage nuppu [
PBP-režiimis (Size
)).
].
].
] (saadaval
Kuvatakse järgmine ekraan.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
2Q
Adjust the contrast
level for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
Contrast
5
6
Suvandi Contrast reguleerimiseks kasutage nuppu [
75
].
Valitud säte rakendatakse.
4 Ekraani reguleerimine
68
5
5.1
Ekraanimenüü liigutamine
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
Language
Saate valida menüükeele.

Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle.

See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.
5.1.1 Suvandi Language konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Options, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Language, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
Options
Language
Deutsch
Display Time
English
Transparency
Español
Set the menu
language.
Français
Italiano
4
5
Vajutage soovitud keelele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
5 Ekraanimenüü liigutamine
69
5
5.2
Ekraanimenüü liigutamine
Display Time
Saate seadistada ekraanikuva (OSD) menüü automaatselt kaduma, kui menüüd ei kasutata määratletud
aja jooksul.
Suvandit Display Time saab kasutada määratlemaks aega, mille järel soovite, et OSD-menüü kaoks
ekraanilt.
5.2.1 Suvandi Display Time konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Options, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Display Time, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
Options
Language
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
200 sec
English
100
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
5 Ekraanimenüü liigutamine
70
5
5.3
Ekraanimenüü liigutamine
Transparency
Saate määrata menüüakende läbipaistvuse.
5.3.1 Suvandi Transparency muutmine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Options, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Transparency, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
Options
English
Language
Configure the
transparency of the
menu windows.
Display Time
Transparency
Off
On
2
20 sec
On
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
5 Ekraanimenüü liigutamine
71
6
6.1
Seadistamine ja lähtestamine
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
ECO
Funktsioonid Eco Light Sensor ja Eco Saving kuvatakse samal menüülehel, et saaksite
energiasäästuseadeid mugavalt määrata.
6.1.1
Eco Light Sensor
Funktsioon Eco Light Sensor optimeerib vaatamistingimusi ja aitab energiat säästa, reguleerides ekraani
eredust vastavalt ümbritseva valguse intensiivsusele.

SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvand MAGIC
Bright on režiimis Dynamic Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

See menüü pole saadaval, kui suvand Eco Saving on seadistatud.
Funktsiooni Eco Light Sensor seadistamine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
4
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Settings, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini ECO, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Eco Light Sensor, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
Settings
Set the ECO mode
for saving the power
consumption.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
ECO
Eco Light Sensor
Sensitivity
Off
Off
Select the ECO light
sensor mode.
On
Brightness Level
Eco Saving
Off
Eco Icon Display
Off
6 Seadistamine ja lähtestamine
72
6
Seadistamine ja lähtestamine
5
6

Off: Funktsiooni Eco Light Sensor deaktiveerimine.

On: Ümbritseva valguse intensiivsuse automaatne reguleerimine.
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
73
6
Seadistamine ja lähtestamine
Suvandi Sensitivity konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
4
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Settings, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini ECO, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Sensitivity, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
ECO
Select the sensitivity
of ECO light sensor.
Eco Light Sensor
Sensitivity
Brightness Level
Eco Saving
High
Medium
Low
Eco Icon Display

High: Suur tundlikkus, mis valib ekraani maksimaalse muutuva ereduse vastavalt ümbritseva
valguse intensiivsusele.

Medium: Keskmine tundlikkus, mis seab ekraani muutuva ereduse vahemikku High ja Low
vastavalt ümbritseva valguse intensiivsusele.

Low: Vähene tundlikkus, mis valib ekraani minimaalse muutuva ereduse vastavalt ümbritseva
valguse intensiivsusele.
5
6
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
74
6
Seadistamine ja lähtestamine
Suvandi Brightness Level konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
4
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Settings, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini ECO, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Brightness Level, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
ECO
On
Eco Light Sensor
Select the brightness
level of ECO light
sensor.
Sensitivity
Brightness Level
5
6
Brighter
Eco Saving
Current
ଥࢿ
Eco Icon Display
Dimmer
ଥࢿ

Brighter: Ekraani praeguse ereduse suurendamine.

Current: Ekraani praeguse ereduse säilitamine.

Dimmer: Ekraani praeguse ereduse vähendamine.
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
75
6
Seadistamine ja lähtestamine
6.1.2
Eco Saving
Funktsioon Eco Saving säästab energiat, kontrollides ekraanipaneeli kasutatavat elektrivoolu.

SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvand MAGIC
Bright on režiimis Dynamic Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

See menüü pole saadaval, kui suvand Eco Light Sensor on seadistatud.
Suvandi Eco Saving konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
4
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Settings, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini ECO, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Eco Saving, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
ECO
Off
Eco Light Sensor
Sensitivity
Adjust the power
consumption of the
product to save
energy.
Brightness Level
Eco Saving
Eco Icon Display
Off
Off
Minimum
Off
Maximum
5
6

Off: Funktsiooni Eco Saving deaktiveerimine.

Minimum: ekraani voolutarbe seadmine vaiketasemega võrreldes 75%-le.

Maximum: ekraani voolutarbe seadmine vaiketasemega võrreldes 50%-le.
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
76
6
Seadistamine ja lähtestamine
6.1.3
Eco Icon Display
Funktsiooni Eco Icon Display konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
4
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Settings, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini ECO, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Eco Icon Display, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
ECO
Off
Eco Light Sensor
Select the ECO Icon
mode.
Sensitivity
Brightness Level
Eco Saving
Eco Icon Display
Off
Off
On
5
6

Off: Keelake funktsioon Eco Icon Display.

On: Eco sensori tööolek kuvatakse hüpikjuhendina.
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
Märkused
Eco Light Sensor Activated

Eco Light Sensor Activated
Kui ekraani eredust reguleeritakse vastavalt ümbritseva valguse intensiivsusele funktsiooni
Eco Light Sensor kasutamise ajal, kuvatakse ülaltoodud hüpikekraan, millel näidatakse kohanduvat
ekraani eredust.

Kui ekraan muutub vastavalt ümbritseva valguse heledamaks muutumisele heledamaks, kasvab
heleduse liuguri tase ja kuvatakse päikese pilt. Kui ekraan muutub tumedamaks, kahaneb heleduse
liuguri tase ja kuvatakse kuu pilt. Heleduse liugurit kuvatakse pärast sensori aktiveerumist ekraanil
kolme sekundi jooksul.

Signaali kontrollimise või signaali puudumise ajal ei kuva monitor ekraanimenüüd.
6 Seadistamine ja lähtestamine
77
6
6.2
Seadistamine ja lähtestamine
USB Super Charging
Laadige ühendatud lähteseadme akut kiiresti, kasutades seadme USB 3.0 porti.

Superlaadimine on saadaval portide [
1] ja [
2 ] kaudu. Kasutage neid porte, et laadida
seadmeid kiiremini kui tavalise USB-pordi kaudu. Laadimiskiirus võib olla erinev ja oleneb
ühendatud seadmest.

Aku kiirlaadimine ei pruugi olla toetatud ja/või laadimine võib mõnes mobiilsideseadmes kauem
aega võtta.

Kui superlaadimine on portide [
1] ja [
2 ] jaoks välja lülitatud, kasutage neid porte
tavalise kiirusega laadimiseks ja andmeedastuseks.

Kui pordiga [
1] või [
2 ] ühendatakse USB 2.0 või vanem seade ja superlaadimine on
sisse lülitatud, on andmeedastus võimatu, kuid USB 3.0 seadme korral võimalik.
※ Need pordid ei pruugi ühilduda uute USB-seadmetega, mis võidakse tulevikus turule lasta.

Kui pordiga [
1] või [
2 ] ühendatakse mõni seade, näiteks hiir, klaviatuur või mäluseade,
ja see kasutab standardit USB 2.0 või vanemat, lülitage superlaadimine välja.

Kui superlaadimine lülitatakse ekraanimenüüst sisse, tuvastatakse kõik monitori USB-portidesse 1
kuni 4 ühendatud seadmed uuesti. See tagab optimaalse laadimise.
※ Enne superlaadimise sisselülitamist sulgege kõik failid, mis asuvad USB-portidesse ühendatud
mäluseadmetel.
6.2.1 Funktsiooni USB Super Charging seadistamine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Settings, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini USB Super Charging, ja seejärel vajutage
nuppu [
4
], et kuvada vastav menüüekraan.
].
].
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini USB Super Charging, USB1 või USB2, ja
seejärel vajutage nuppu [
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
6 Seadistamine ja lähtestamine
78
6
Seadistamine ja lähtestamine
Settings
Set the USB Super
charging mode.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
USB Super Charging
USB Super Charging
Off
USB1
On
Set the USB Super
charging mode.
USB2
USB Super Charging
Set the USB Port1
charging On/Off.
USB Super Charging
5
6
USB1
Off
USB2
On

Off: funktsiooni USB Super Charging desaktiveerimine.

On: aktiveerib funktsiooni, et USB 3.0 porti ühendatud lähteseadet kiiresti laadida.
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
79
6
6.3
Seadistamine ja lähtestamine
DisplayPort Ver.
Saate valida oma kuvapordi. Kuvapordi 1.1 versioon toetab suurt bitimäära 1 ning 1.2 versioon toetab
vastavalt suurt bitimäära 2.

Valed seaded võivad põhjustada ekraanipildi kadumist. Kui see juhtub, kontrollige seadme tehnilisi
andmeid.

Kui monitor (kui olekuks on seatud DVI, HDMI või DisplayPort) on energiasäästurežiimil või sellel
kuvatakse teade Check Signal Cable, siis vajutage ekraanimenüü (OSD) kuvamiseks nuppu
[
]. Saate valida suvandi 1.1 või 1.2.
6.3.1 Suvandi DisplayPort Ver. konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Settings, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini DisplayPort Ver., ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
Settings
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Key Repeat Time
Select your
Displayport.
Displayport 1.1
supports HBR 1,
while 1.2 supports
HBR 2.
1.1
1.2
Auto
Acceleration
Off Timer

4
5
1.1 / 1.2
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
80
6
6.4
Seadistamine ja lähtestamine
PC/AV Mode
Seadke PC/AV Mode valikule AV. Kujutise suurus kasvab. See on mugav valik filmi vaatamisel
kasutamiseks.

Tarnitakse ainult laiekraaniga mudelite puhul (16:9 või 16:10).

Kui monitor (kui olekuks on seatud DVI, HDMI või DisplayPort) on energiasäästurežiimil või sellel
kuvatakse teade Check Signal Cable, siis vajutage ekraanimenüü (OSD) kuvamiseks nuppu
[
]. Saate valida suvandi PC või AV.
6.4.1 Suvandi PC/AV Mode konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Settings, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PC/AV Mode, ja seejärel vajutage nuppu
[
4
], et kuvada vastav menüüekraan.
].
].
Vajutage seadmel nuppe [
vajutage nuppu [
], et liikuda suvandini DVI, HDMI või DisplayPort, ja seejärel
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
Settings
Set to AV to enlarge
the picture.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
PC/AV Mode
DVI
PC
HDMI
AV
Select the PC/AV
mode for the DVI
source.
DisplayPort
6 Seadistamine ja lähtestamine
81
6
Seadistamine ja lähtestamine
PC/AV Mode
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
DVI
HDMI
PC
DisplayPort
AV
DVI PC
PC/AV Mode
PC
DVI
Select the PC/AV
mode for the
DisplayPort source.
HDMI
DisplayPort
PC
AV

Valige „PC”, kui monitor on ühendatud arvutiga.

Valige „AV”, kui monitor on ühendatud audio-videoseadmega.

HDMI-DVI-kaabli abil loodud arvutiühenduse ajal heli kuulmiseks ühendage helikaabel ja seadke
suvandi PC/AV Mode olekuks DVI PC.

Kui toode on arvutiga ühendatud HDMI-kaabli kaudu, seadistage heli kuulmiseks suvandi PC/
AV Mode olekuks PC.
5
6
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
82
6
6.5
Seadistamine ja lähtestamine
Source Detection
Aktiveerige suvand Source Detection.
Pole saadaval üksuse PIP/PBP Mode valiku On korral.
6.5.1 Suvandi Source Detection konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Settings, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Source Detection, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
Settings
Decide how input
sources will be
detected.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Key Repeat Time
Auto
Auto
Acceleration
Manual
Off Timer
4
5

Auto: sisendallikas tuvastatakse automaatselt.

Manual: võimaldab valida sisendallika käsitsi.
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
83
6
6.6
Seadistamine ja lähtestamine
Key Repeat Time
Saate juhtida nupu reageerimisaega, kui seda vajutatakse.
6.6.1 Suvandi Key Repeat Time konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Settings, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Key Repeat Time, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
Settings
Configure the
response rate of a
button when the
button is pressed.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.

PC/AV Mode
Acceleration
Source Detection
1 sec
Auto
Key Repeat Time
2 sec
Acceleration
Off Timer
No Repeat
Valikud on Acceleration, 1 sec ja 2 sec. Kui valite No Repeat, reageerib käsk ainult ühe korra,
kui nuppu vajutatakse.
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
84
6
6.7
Seadistamine ja lähtestamine
Off Timer
Te saate seadistada toote automaatselt välja lülituma.
6.7.1 Sisselülitamise taimeri Off Timer seadistamine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
4
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Settings, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Off Timer, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Off Timer, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
Settings
Enable or disable
the Off Timer.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
Off Timer
5
6
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable
the Off Timer.

Off: inaktiveerib väljalülitustaimeri, et seade ei lülituks automaatselt välja.

On: aktiveerib väljalülitustaimeri, et seade lülituks automaatselt välja.
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
85
6
Seadistamine ja lähtestamine
6.7.2 Funktsiooni Turn Off After konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
4
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Settings, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Off Timer, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Turn Off After, ja seejärel vajutage nuppu
[
]. Kuvatakse järgmine ekraan.
Off Timer
5
6
Vajutage nuppu [
Off Timer
On
Turn Off After
4h
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
], et konfigureerida suvandit Turn Off After.
Valitud säte rakendatakse.

Väljalülitustaimeri vahemikuks saate seadistada 1–23 tundi. Seade lülitub määratletud tundide
möödumisel automaatselt välja.

See suvand on saadaval ainult siis, kui suvandi Off Timer olekuks on seadistatud On.

Teatud piirkondade turule mõeldud toodete puhul on funktsioon Off Timer seatud automaatselt
aktiveeruma 4 tundi pärast toote sisselülitamist. See on kooskõlas toiteallikat puudutavate
eeskirjadega. Kui te ei soovi, et taimer aktiveeruks, valige MENU → SETUP&RESET ning lülitage
funktsioon Off Timer olekusse Off.
6 Seadistamine ja lähtestamine
86
6
6.8
Seadistamine ja lähtestamine
Reset All
Saate taastada kõik seadme sätted vaikimisi tehasesätetele.
Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
6.8.1 Sätete lähtestamine (Reset All)
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
3
], et kuvada vastav menüüekraan.
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Settings, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Reset All, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
Settings
Return all the settings
for the product to the
default factory
settings.
Reset All
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
1R
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
87
7
7.1
Menüü Information ja teised
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
Information
Saate vaadata hetkel kasutatavat sisendallikat, sagedust ja eraldusvõimet.
7.1.1 Suvandi Information kuvamine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [
2
Vajutage nuppe [
], et kuvada vastav menüüekraan.
], et liikuda suvandini Information. Kuvatakse hetkel kasutatav sisendallikas,
sagedus ja eraldusvõime.
Information
Picture
Screen
Options
Settings
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
Information
Information
Picture
Screen
Options
Settings
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
Information
Information
Picture
Screen
Options
Settings
Information
7 Menüü Information ja teised
88
7
7.2
Menüü Information ja teised
Suvandite Brightness, Contrast ja Volume seadistamine
avaekraanil
Käivitusekraani kuvamise ajal, kui menüüekraan pole saadaval, kasutage suvandi Brightness, Contrast,
Volume reguleerimiseks nuppe [
].
Brightness :


SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvandi MAGIC
Bright olekuks on seadistatud režiim Dynamic
Contrast.
See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Light Sensor.
Contrast :

1
SAMSUNG
See suvand pole saadaval, kui funktsiooni MAGIC
Bright režiimiks on valitud Cinema või Dynamic
Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

See menüü pole saadaval, kui suvandi PIP/PBP Mode seadeks on valitud On ja suvandi Size
seadeks
(PBP-režiim).
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu (kui ei kuvata
ühtegi menüüekraani). Seejärel vajutage nuppu [
]. Kuvatakse järgmine ekraan.
Volume
Brightness
75
Contrast
2
3
Vajutage nuppu [
], et vahetada suvandite Brightness, Contrast ja Volume vahel.
Suvandi Brightness, Contrast, Volume reguleerimiseks kasutage nuppe [
].
Heleduse vaikeväärtus võib olenevalt piirkonnast erineda.
7 Menüü Information ja teised
89
8
8.1
Tarkvara installimine
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Rakendus "Easy Setting Box"võimaldab kasutajatel jagada monitori ekraani mitmeks osaks.
8.1.1 Tarkvara installimine
1
2
Sisestage installimise CD-plaat CD-seadmesse.
Valige rakenduse "Easy Setting Box" installimisprogramm.
Kui tarkvara installimise hüpikaken peaekraanile ei ilmu, otsige CD-plaadilt üles rakenduse
"Easy Setting Box" installifail ja topeltklõpsake sellel.
3
4
Kui ilmub installiviisard, klõpsake nuppu Next (edasi).
Installi jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Kui peale installimist arvutit ei taaskäivitata, ei pruugi tarkvara korralikult töötada.

Sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist ja toote tehnilistest andmetest ei pruugita ikooni
"Easy Setting Box" kuvada.

Kui otseteeikoon ekraanile ei ilmu, vajutage funktsiooniklahvi F5.
Installimisega kaasnevad piirangud ja probleemid (rakendus "Easy Setting Box")
Rakenduse "Easy Setting Box" installimist võivad mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgukeskkond.
Süsteeminõuded
Operatsioonisüsteem

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Riistvara

Vähemalt 32 MB muutmälu

Vähemalt 60 MB vaba kõvakettaruumi
8 Tarkvara installimine
90
8
Tarkvara installimine
8.1.2 Tarkvara arvutist eemaldamine
Klõpsake nuppu alusta, valige kirje sätted/juhtpaneel ja seejärel topeltkõpsake ikoonil
programmide lisamine või eemaldamine.
rakenduste loendist "Easy Setting Box" ja klõpsake nuppu lisa/kustuta.
8 Tarkvara installimine
91
9
9.1
Tõrkeotsingu juhend
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse pöördumist
vajalikud toimingud
9.1.1 Toote testimine
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse helistamist testige toodet järgmiselt. Probleemi püsimisel
pöörduge Samsungi klienditeeninduskeskuse poole.
Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.
Kui ekraan lülitub välja ja toiteindikaator vilgub vaatamata sellele, et seade on korralikult lauaarvutiga
ühendatud, viige läbi enesediagnoosi test.
1
2
3
4
Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.
Eraldage kaabel seadme küljest.
Toote sisselülitamine.
Kui kuvatakse teade Check Signal Cable, töötab seade normaalselt.
Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.
9.1.2 Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Režiimi puhul, mis ületab toetatud eraldusvõime (vt peatükki „10.3 Standardne signaalirežiimi tabel”),
kuvatakse lühidalt teade Not Optimum Mode.
9.1.3 Kontrollige järgmist.
Installiprobleem (arvutirežiim)
Probleemid
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.
Lahendused
Kontrollige, kas kaabel on seadme ja lauaarvuti
vahel korralikult ühendatud ning kas
ühenduspistikud on kindlalt kinnitatud.
(Vt peatükki „2.2 Arvuti ühendamine ja
kasutamine”)
9 Tõrkeotsingu juhend
92
9
Tõrkeotsingu juhend
Ekraaniprobleem
Probleemid
Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.
Lahendused
Kontrollige, kas toitekaabel on korralikult
ühendatud.
(Vt peatükki „2.2 Arvuti ühendamine ja
kasutamine”)
Kuvatakse teade Check Signal Cable.
Kontrollige, kas kaabel on seadmega korralikult
ühendatud.
(Vt peatükki „2.2 Arvuti ühendamine ja
kasutamine”)
Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on
sisse lülitatud.
Kuvatakse teade Not Optimum Mode.
See teade kuvatakse siis, kui graafikakaardi
signaal ületab seadme maksimaalse eraldusvõime
või sageduse.
Muutke maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust,
nii et need sobiks seadme jõudlusega – leiate
need standardsete signaalirežiimide tabelist
(lehekülg 99).
Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.
Kontrollige toote kaabliühendust.
(Vt peatükki „2.2 Arvuti ühendamine ja
kasutamine”)
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.
Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne)
ning proovige uuesti.
Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud
tasemele.
Ekraan on ebastabiilne ja värisev.
Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.
Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi
eraldusvõime ning sagedus on toote nõuetega
ühilduvas vahemikus. Järgmisena, kui nõutud,
muutke seadistusi, lähtudes standardsete
signaalirežiimide tabelist (lehekülg 99) selles
juhendis ja menüüst Information sellel tootel.
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.
Reguleerige suvandeid Brightness ja Contrast.
Ekraani värv on ebapüsiv.
Muutke suvandi Color sätteid.
(Vt peatükki „3.7 Color”)
Ekraanil olevatel värvidel on vari ja need on
moonutatud.
Muutke suvandi Color sätteid.
Valge ei ole päris valge.
Muutke suvandi Color sätteid.
(Vt peatükki „3.7 Color”)
(Vt peatükki „3.7 Color”)
9 Tõrkeotsingu juhend
93
9
Tõrkeotsingu juhend
Probleemid
Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga
0,5–1 sekundi järel.
Lahendused
Toode on energiasäästurežiimis.
Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage
klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.
Heliprobleem
Probleemid
Heli puudub.
Lahendused
Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige
helitugevust.
Kontrollige helitugevust.
Helitugevus on liiga madal.
Reguleerige helitugevust.
Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele
keeramist endiselt madal, reguleerige arvuti
helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.
Allikaseadme probleem
Probleemid
Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.
Lahendused
Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine,
viige arvuti hooldusesse.
9 Tõrkeotsingu juhend
94
9
9.2
Tõrkeotsingu juhend
Küsimused ja vastused
Küsimus
Kuidas muuta sagedust?
Vastus
Määrake sagedus oma graafikakaardil.

Windows XP: Avage Juhtpaneel
Kuva
Sätted
Ilme ja teemad
Täpsemalt
Kuvar ning muutke suvandit
Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.

Windows ME/2000: Minge lehele Juhtpaneel
Sätted
Täpsemalt
Kuva
Kuvar ja kohandage suvandit
Värskendussagedus Kuvari sättedi alt.

Windows Vista: Valige Juhtpaneel
Ilme ja
isikupärastamine
Isikupärastamine
Kuvasätted
Täpsemad sätted
Kuvar ning muutke suvandit
Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.

Windows 7: Valige Juhtpaneel
Kuva
Ilme ja isikupärastamine
Ekraani eraldusvõime
Täpsemad sätted
Kuvar ning muutke suvandit Värskendussagedus jaotises
Kuvari sätted.

Windows 8: Valige Sätted
Juhtpaneel
Ilme ja
isikupärastamine
Kuva
Ekraani eraldusvõime
Täpsemad sätted
Kuvar ning muutke suvandit
Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.
9 Tõrkeotsingu juhend
95
9
Tõrkeotsingu juhend
Küsimus
Kuidas saab muuta
eraldusvõimet?
Vastus

Windows XP: valige suvandid Juhtpaneel
Ilme ja kujundused
Kuva
Sätted ja reguleerige
eraldusvõimet.

Windows ME/2000: valige suvandid Juhtpaneel
Kuva
Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.

Windows Vista: valige suvandid Juhtpaneel
Ilme ja isikupärastamine
Isikupärastamine
Kuvasätted
ja reguleerige eraldusvõimet.

Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel
Ilme ja isikupärastamine
Kuva
Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.

Windows 8: valige suvandid Sätted
Ilme ja isikupärastamine
Juhtpaneel
Kuva
Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.
Kuidas seadistada
energiasäästurežiimi?

Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Juhtpaneel
Ilme ja kujundused
Kuva
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides
suvandid Juhtpaneel
Kuva
Ekraanisäästja sätted, või
arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Juhtpaneel
Ilme ja isikupärastamine
Isikupärastamine
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Juhtpaneel
Ilme ja isikupärastamine
Isikupärastamine
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows 8: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Sätted
Juhtpaneel
Isikupärastamine
Ilme ja isikupärastamine
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS
SETUP-i kaudu.
Lisateavet reguleerimise kohta leiate oma lauaarvuti või graafikakaardi kasutusjuhendist.
9 Tõrkeotsingu juhend
96
10
Tehnilised andmed
10.1 Üldine
Mudeli nimi
Paneel
S32D850T
Suurus
27 tolli (68 cm)
32 tolli (81 cm)
Ekraani
mõõtmed
596,7 mm (H) x
335,6 mm (V)
708,48 mm (H) x
398,52 mm (V)
Punktisamm
0,2331 mm (H) x
0,2331 mm (V)
0,27675 mm (H) x
0,27675 mm (V)
Toiteallikas
Mõõtmed
(L × K × S) / kaal
S27D850T
AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz
Ilma toeta
627,4 x 376,4 x 66,1 mm /
7,1 kg
741,3 x 441 x 68,5 mm /
9,4 kg
Koos toega
MAX: 627,4 x 596,3 x 280 mm /
9,95 kg
MAX: 741,3 x 630 x 280 mm /
12,2 kg
MIN: 627,4 x 466,3 x 280 mm /
9,95 kg
MIN: 741,3 x 500 x 280 mm /
12,2 kg
100 mm x 100 mm
100 mm x 100 mm
VESA paigaldustugi
Seinakinnituse lisatarvik:
200 mm x 200 mm
Keskkonnaalased asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Õhuniiskus: 10 % – 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Õhuniiskus: 5 % – 95 %, mittekondenseeruv
Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-andPlay. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi vahel optimeerib monitori sätteid.
Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral
kohandada.
Paneelipunktid (pikslid)
Toote valmistamise omapära tõttu võib LCD-ekraanil olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) heledam
või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
Ülaltoodud tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
See seade on B-klassi digitaalseade.
10 Tehnilised andmed
97
10
Tehnilised andmed
10.2 Energiasäästja
Toote energiasäästufunktsioon vähendab energiatarvet, lülitades ekraani välja ja juhtides toite LED-tule
olekut, kui toodet pole teatud aja jooksul kasutatud. Energiasäästurežiimis ei lülitata seadet välja. Ekraani
uuesti sisselülitamiseks vajutage mis tahes klahvi klaviatuuril või liigutage hiirt. Energiasäästurežiim toimib
ainult siis, kui toode on ühendatud energiasäästufunktsiooniga arvutiga.
Energiasäästja
Tavaline kasutusrežiim
Energiasäästurežiim
Väljalülitamine
(Toitenupp)
Toiteindikaator
Sees
Vilgub
Väljas
Energiatarve
Koos USB-ga:
Tüüpiline 85 W
Tüüpiline 0,45 W
(S27D850T)
Energiatarve
(S32D850T)
Ilma USB-ta:
Tüüpiline 50 W
Koos USB-ga:
Tüüpiline 95 W
Ilma USB-ta:
Tüüpiline 60 W
Max 0,5 W
Tüüpiline 0,45 W
Max 0,5 W
alla 0,5 W
alla 0,5 W

Kuvatav energiatarbimise tase võib erineda sõltuvalt töötingimustest või muudetud sätetest.

Energiatarve vähendamiseks 0 vatini ühendage toitekaabel lahti. Kui te ei kasuta seadet pikema aja
jooksul, eraldage kindlasti toitekaabel. Energiatarve vähendamiseks 0 vatini, kui toitelüliti puudub,
ühendage toitekaabel lahti.
10 Tehnilised andmed
98
10
Tehnilised andmed
10.3 Standardne signaalirežiimi tabel

Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi
saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Seega võib mõni muu, siin määratlemata eraldusvõime
halvendada pildikvaliteeti. Selle vältimiseks soovitame valida seadme ekraanisuuruse jaoks
määratletud optimaalse eraldusvõime.

Kui vahetate arvutiga ühendatud CDT-monitori LCD-monitori vastu, kontrollige sagedust. Kui LCDmonitor ei toeta 85 Hz, muutke CDT-monitori kasutades vertikaalset sagedust 60 Hz-ni, enne kui
vahetate selle LCD-monitori vastu.
Mudeli nimi
Sünkroonimine
Eraldusvõime
S27D850T / S32D850T
Horisontaalsagedus
30–90 kHz
Vertikaalsagedus
50–75 Hz
Optimaalne eraldusvõime
2560 x 1440 sagedusel 60 Hz
Maksimaalne
eraldusvõime
2560 x 1440 sagedusel 60 Hz
Kui signaali, mis kuulub järgmiste standardsete signaalirežiimide hulka, edastatakse lauaarvutist,
reguleeritakse ekraani automaatselt. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsignaalrežiimide
hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele
tabelile, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslisagedus
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
10 Tehnilised andmed
99
10
Tehnilised andmed
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslisagedus
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus (H/V)
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-

Horisontaalsagedus
Ühe rea skannimiseks ekraanil vasakult paremale kuluvat aega nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsagedust
mõõdetakse kilohertsides (kHz).

Vertikaalsagedus
Sama kujutise kordamine kümneid kordi sekundis võimaldab vaadata loomulikku pilti.
Kordussagedust nimetatakse „vertikaalsageduseks” või „värskendussageduseks” ning seda
tähistatakse ühikuga Hz.
10 Tehnilised andmed
100
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest tasu
järgmistel juhtudel.
Toode pole defektne
Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne

Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib suvandeid ilma
toodet lahti võtmata.

Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid. (Internet, antenn, traadiga ühenduse signaal jne)

Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote
esmakordset paigaldamist.

Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.

Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.

Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.

Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.

Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.

Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu kaudu
ostnud.
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.
Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.

Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.

Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.

Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. allteenusepakkuja või
partneri mehaanik.

Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.

Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.

Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.
Muu

Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)
Lisa
101
Lisa

Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp, filter, riba
jne)
Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege esmalt
kasutusjuhendit.
Lisa
102
Lisa
Õige kõrvaldamisviis
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete
jäätmed)
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle
elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja
lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete
kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste
tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need
esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta
kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja
sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks
mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
Lisa
103
Lisa
Mõisted
OSD (ekraanikuva)
Ekraanikuva (OSD) võimaldab teil konfigureerida ekraani sätteid, et optimeerida pildikvaliteeti vastavalt
vajadusele. See võimaldab teil ekraanil kuvatavate menüüde abil muuta ekraani heledust, värvitooni,
suurust ja paljusid teisi sätteid.
USB HUB
Te saate laiendada ühe USB-liidese mitmeks eraldiseisvaks USB-liideseks.
Gamma
Gamma menüü reguleerib halliskaalat, mis tähistab ekraani keskmisi toone. Heleduse reguleerimisel
muutub kogu ekraan heledamaks, kuid gamma reguleerimisel muutub heledamaks ainult keskmine
heledus.
Halliskaala
Selle skaala moodustavad ekraani tumedamate ja heledamate piirkondade vahelise värvitugevuse
erinevuse tasemed. Ekraani heleduse muutusi väljendatakse musta ja valge variatsiooniga ning
halliskaala viitab musta ja valge vahele jäävale piirkonnale. Halliskaala muutmisel gamma reguleerimise
kaudu muutub ekraani keskmine heledus.
Skannimissagedus
Skannimissagedus ehk värskendussagedus on ekraani värskendamise sagedus. Kuvatavat pilti
värskendatakse sedamööda, kuidas edastatakse ekraani andmeid, värskendamine ise pole seejuures
silmaga nähtav. Ekraani värskendamiste arvu kutsutakse skannimissageduseks ning seda
mõõdetakse ühikuga Hz. 60 Hz skannimissagedus tähendab, et ekraani värskendatakse 60 korda
sekundis. Ekraani skannimissagedus sõltub lauaarvutis ja kuvaris olevate graafikakaartide jõudlusest.
Horisontaalsagedus
Kuvari ekraanil kuvatavad tähemärgid ja pildid koosnevad paljudest punktidest (pikslid). Piksleid
edastatakse horisontaalridadel, mis seejärel korrastatakse vertikaalselt, et luua pilti.
Horisontaalsagedust mõõdetakse ühikuga kHz ning see tähistab, kui mitu korda sekundis
edastatakse ja kuvatakse horisontaalridu kuvari ekraanil. Horisontaalsagedus 85 tähendab, et
horisontaaljooni, millest kujutis koosneb, edastatakse sekundis 85 000 korda. Horisontaalsagedust
näitab suurus 85 kHz.
Lisa
104
Lisa
Vertikaalsagedus
Üks pilt koosneb paljudest horisontaalridadest. Vertikaalsagedust mõõdetakse ühikuga Hz ning see
tähistab, kui mitu pilti saab luua sekundis eelmainitud horisontaalridadega. Vertikaalsageduse näitaja
60 tähendab, et pilti edastatakse 60 korda sekundis. Vertikaalsagedust nimetatakse ka
„värskendussageduseks” ja see mõjutab ekraani värelust.
Eraldusvõime
Eraldusvõime on ekraani moodustavate horisontaal- ja vertikaalpikslite arv. See kujutab monitori
detailsuse taset.
Kõrgem eraldusvõime kuvab ekraanil rohkem teavet ja on sobilik mitme toimingu teostamiseks
samaaegselt.
Näiteks eraldusvõime 1366 x 768 koosneb 1366 horisontaalpikslist (horisontaalne eraldusvõime) ja
768 vertikaalreast (vertikaalne eraldusvõime).
Näiteks eraldusvõime 1920 x 1080 koosneb 1920 horisontaalpikslist (horisontaalne eraldusvõime) ja
1080 vertikaalreast (vertikaalne eraldusvõime).
Plug & Play
Funktsioon Plug & Play võimaldab kuvari ja lauaarvuti vahel automaatselt teavet vahetada, et luua
optimaalne kuvakeskkond.
Monitor kasutab funktsiooni Plug & Play käivitamiseks rahvusvahelist standardit VESA DDC.
Lisa
105
Register
A
Mõisted 104
Aja kuvamine 70
Mängurežiim 45
Allika tuvastus 83
Arvuti ühendamine ja kasutamine 30
Autoriõigus 7
O
Ohutusabinõud 10
Osad 19
E
Easy Setting Box 90
ECO 72
P
PIP/PBP 56
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse
pöördumist vajalikud toimingud 92
Enne ühendamist 30
R
Reaktsiooniaeg 52
H
Režiim PC/AV 81
HDMI musta tase 51
Heledus 42
S
SAMSUNG MAGIC Bright 46
I
Installimine 23
SAMSUNG MAGIC Upscale 48
Seadme kasutamine USBjaoturina 38
Sisu kontrollimine 18
Standardne signaalirežiimi tabel 99
K
Keel 69
Klahvi kordamise aeg 84
Kontrastsus 43
Kujutise suurus 53
T
Teave 88
Teravus 44
Kuvapordi versioon 80
Küsimused ja vastused 95
U
USB superlaadimine 78
L
Läbipaistvus 71
V
Lähtesta kõik 87
Väljalülitamise taimer 85
Värv 49
M
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele) 101
Õ
Monitori pööramine 29
Õige hoiak toote kasutamisel 17
Register
106
Register
Õige kõrvaldamisviis 103
Ü
Üldine 97
Register
107
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising