LG BH9530TW Owner's manual

LG BH9530TW Owner's manual
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
3D Sound Blu-ray™
systém domácího kina
Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a
uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
BH9230BW (BH9230BW, S93B1-S, S93T1-C/W, T2, W3-4)
BH9430PW (BH9430PW, S93T1-S/C/W, S93B1-S, T2, W3-4)
BH9530TW (BH9530TW, S93T1-S/C/W, T2, W3-4)
P/NO : SAC35713610
2
Začínáme
Bezpečnostní
informace
1
Začínáme
VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEOTVÍRAT
VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO
(NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI
OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE
OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.
Tento blesk se symbolem šipky
v rovnostranném trojúhelníku
je určen k varování uživatele
na přítomnost neizolovaného
nebezpečného napětí uvnitř
schránky přístroje, které může mít dostatečnou
velikost k vytvoření rizika úrazu elektrickým
proudem pro osoby.
Vykřičník v rovnostranném
trojúhelníku je určen k upozornění
uživatele na přítomnost důležitých
provozních nebo udržovacích
(servisních) instrukcí v průvodní
literatuře k přístroji.
UPOZORNĚNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU
POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRTICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKU.
UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném
prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka.
VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory.
Dodržujte při intalaci pokyny výrobce.
Zdířky a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a
zajištění spolehlivého provozu zařízení a ochrany
proti přehřátí. Otvory by neměly být blokovány
umístěním zařízení na postel, pohovku, rohožku
či podobné povrchy. Toto zařízení by se nemělo
umisťovat do vestavěných kusů nábytku, jako např.
knihovna nebo police, pokud není zajištěna řádná
ventilace nebo se nepostupovalo podle pokynů
výrobce.
Použití ovládačů, nastavení nebo plnění postupů
jiných než těch, které jsou specifikovány dále, může
způsobit nebezpečné vystavení se radiace.
VÝSTRAHA týkající se přívodní šňůry
Pro většinu zařízení se doporučuje, aby byla
zapojena do vyhrazeného obvodu;
To je obvod s jednou zásuvkou, který napájí pouze
zařízení a nemá další zásuvky nebo odbočné
obvody. Ověřte si to na stránce s technickými
údaji v této příručce uživatele, abyste si byli jisti.
Nepřetěžujte nástěnné zásuvky. Přetížené nástěnné
zásuvky, uvolněné nebo poškozené nástěnné
zásuvky, prodlužovací šňůry, rozedřené přívodní
šňůry nebo poškozená nebo zlomená izolace
vodičů jsou nebezpečné. Kterákoliv z těchto
podmínek může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru. Periodicky přezkušujte šňůru vašeho
zařízení a jestliže její vzhled vykazuje poškození
nebo narušení, odpojte ji, přerušte používání
zařízení a šňůru nechte vyměnit za přesný náhradní
díl autorizovaným servisním technikem. Chraňte
přívodní šňůru před fyzickým nebo mechanickým
přetěžováním, jako je zkrucování, lámání,
přiskřípnutí, zavření do dveří nebo chození po ní.
Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, nástěnným
zásuvkám a místům, kde šňůra vystupuje ze
zařízení. Pro odpojení z elektrické sítě vytáhněte
kabel ze zásuvky. Při instalaci zařízení se ujistěte, že
je zásuvka přístupná.
Začínáme
Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo
akumulátorem.
VÝSTRAHA: Přístroj by neměl být vystaven vodě
(kapající nebo stříkající) ani předměty naplněné
kapalinami, jako jsou vázy, by neměly být umístěny
na přístroji.
Likvidace starých spotřebičů
1. Pokud je u výrobku uveden symbol
pojízdného kontejneru v přeškrtnutém
poli, znamená to, že na výrobek se
vztahuje směrnice Evropské unie číslo
2002/96/EC.
2. Všchny elektrické a elektronické
výrobky by měly být likvidovány
odděleně od běžného komunálního
odpadu prostřednictvím sběrných
zařízení zřízených za tímto účelem
vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého
elektrického spotřebiče pomáhá
zamezit možným negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého
spotřebiče získáte u místní samosprávy,
ve sběrném zařízení nebo v obchodě,
ve kterém jste výrobek zakoupili.
Likvidace nepoužitelných baterií/akumulátorů
1. Tento symbol přeškrtnuté popelnice
na baterii/akumulátoru znamená, že
se na ně vztahuje evropská směrnice
2006/66/EC.
2. Tento symbol může být kombinován s
chemickou značkou rtuti (Hg), kadmia
(Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie
obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002
% kadmia nebo 0,004 % olova.
3. Všechny baterie/akumulátory je nutno
likvidovat odděleně od běžného
domovního odpadu, využijte k tomu
určená sběrná místa dle pokynů
národních nebo místních úřadů.
4. Správná likvidace starých baterií/
akumulátorů pomůže chránit životní
prostředí před možnými negativními
dopady na prostředí a zdraví lidí a
zvířat.
5. Podrobnější informace o likvidaci
starých baterií/akumulátorů vám sdělí
vaše radnice, zpracovatel odpadu nebo
obchod, kde jste produkt zakoupili.
1
Začínáme
Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo baterie
z vybavení: Vyjměte staré baterie nebo blok
baterií, následujte kroků v obráceném pořadí než
je montáž. Aby se zabránilo úniku do životního
prostředí a způsobení možného ohrožení života
člověka a zdraví zvířat, vyhazujte staré baterie nebo
baterie do určeného kontejneru v příslušném
sběrném místě. Nelikvidujte baterie společně s
komunálním odpadem. Je doporučeno využít
místní sběrnu baterií a akumulátorů. Baterie chraňte
před nadměrným horkem, například slunečním
svitem, ohněm apod.
3
4
Začínáme
Pro bezdrátové výrobky Evropské Unie
1
Začínáme
LG tímto prohlašuje, že tento výrobek (tyto výrobky)
je/jsou v souladu se základními požadavky a dalšími
příslušnými opatřeními Směrnice 1999/5/ES,
2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a 2011/65/
EU.
Obraťte se prosím na následující adresu pro získání
kopie Doc (Prohlášení o shodě).
Pro soulad s tímto produktem kontaktujte
kancelář:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Vezměte prosím na vědomí, že toto NENÍ
kontaktní místo zákaznického servisu. Více
informací o zákaznickém servisu naleznete v
záruční kartě nebo u prodejce, u kterého jste
produkt zakoupili.
Pouze pro použití uvnitř prostorů.
RF Prohlášení o vystavení radiaci
Toto zařízení by mělo být instalováno a
provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi
vysílačem a vaším tělem.
Poznámky k autorským právům
yy Vzhledem k tomu, že AACS (Advanced Access
Content System) je schváleným systémem
ochrany disků Blu-ray, podobně jako je CSS
(Content Scramble System) schváleným
systémem ochrany disků DVD, platí u obsahu
s ochranou AACS jistá omezení přehrávání,
výstupu analogového signálu atd. Provoz tohoto
výrobku a omezení k tomuto výrobku se mohou
lišit v závislosti na době koupě, protože tato
omezení mohou být přijata a/nebo změněna
AACS po vyrobení tohoto výrobku.
yy Navíc jsou používány značky ochrany obsahu
BD-ROM a BD+, stanovující další omezení
přehrávání disků Blu-ray, pokud jde o obsah
se značkou BD-ROM a BD+. Pro získání více
informací k AACS, znaku BD-ROM, BD+ nebo
k tomuto výrobku se obraťte na autorizovaný
zákaznický servis.
yy Mnoho disků BD-ROM/DVD jsou kódovany s
ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu
byste měli připojovat přehrávač pouze k TV, ne k
VCR. Připojení k VCR způsobí zkreslení obrazu u
disku chráněného proti kopírování.
yy Na tento výrobek se vztahuje technologie
ochrany copyrightu. Je chráněn patenty
USA a dalšími právy k duševnímu vlastnictví.
Použití této technologie ochrany autorských
práv musí být autorizováno společností
Macrovision Corporation a je určeno pouze pro
domácí a jiné omezené sledování, pokud není
jinak autorizováno společností Macrovision
corporation. Demontáž je zakázána.
yy Pod U.S. vlastnickými právy a vlastnickými
právy dalších zemí, neschválený zápis, použití,
zobrazení, distribuce nebo revize televizních
programů, videonahrávek, disků BD-ROM, DVD,
CD a dalších materiálů může podléhat občanské
a/nebo trestní odpovědnosti.
Začínáme
5
Důležitá poznámka k barevnému
systému TV
Barevný systém tohoto přehrávače se liší dle
aktuálně přehrávaného disku.
Pouze multibarevný systém TV může přijímat
všechny signály vysílané z přehrávače.
yy Máte-li TV se systémem barev PAL, při přehrávání
CD nebo video obsahů nahraných v NTSC,
uvidíte pouze zdeformované obrázky.
yy Multibarevný systém TV změní barevný systém
automaticky dle vstupních signálů. V případě,
že se barevný systém nezmění automaticky,
vypněte jednotku a poté opět zapněte pro
zobrazení standardního obrazu na obrazovce.
yy I když je disk zapsán v barevném systému NTSC
a správně zobrazen na TV, nemusí být správně
nahrán na Váš rekrodér.
>>Výstraha
yy Sledování 3D obsahu po delší dobu může
vyvolat závrať nebo únavu.
yy Nedoporučuje se, aby filmy v 3D režimu
sledovali invalidi, děti a těhotné ženy.
yy Pokud pociťujete bolesti hlavy, únavu
nebo závrať při sledování 3D obrazu, je
velmi doporučováno zastavit přehrávání
a postiženého umístit do klidu, dokud se
nebude cítit normálně.
1
Začínáme
Například pokud přehrávač přehrává disky zapsané
v barevném systému NTSC, obraz je vysílán jako
NTSC signál.
6
Obsah
Obsah
1
Začínáme
2
8
8
Bezpečnostní informace
Úvod
– Přehrávatelné disky a symboly použité
v této příručce
– “7” zobrazení symbolů.
– Kód oblasti
– Volba systému kódování
Dálkové ovládání
Čelní panel
Zadní panel
Umístění systému
Zapojení reproduktoru
– Připojení reproduktorů k přehrávači
– Připojování zadních reproduktorů k
bezdrátovému přijímači
Připojení bezdrátových reproduktorů
– Připojení bezdrátových reproduktorů,
ručně
9
9
9
10
11
11
12
13
13
13
14
14
2
Připojení
15
16
16
Připojení k TV
– Co je SIMPLINK?
– Funkce ARC (Audio Return Channel)
(audio zpětný kanál)
– Nastavení rozlišení
Připojení antény
Zapojení s externím zařízením
– Připojení AUX
– Připojení OPTICAL IN
– Připojení HDMI IN 1/2
Připojení k domácí síti
– Pevné síťové připojení
– Nastavení pevného připojení
– Bezdrátové síťové připojení
– Nastavení bezdrátové sítě
16
17
18
18
18
19
20
20
21
22
22
3
Systémové nastavení
25
26
26
27
28
29
30
31
32
Úvodní nastavení
Nastavení
– Přizpůsobení nastavení SETUP
– NABÍDKA [SÍŤ]
– NABÍDKA [DISPLAY]
– NABÍDKA [JAZYK]
– NABÍDKA [AUDIO]
– NABÍDKA [ZÁMEK]
– NABÍDKA [OSTATNÍ]
4
Ovládání
34
34
35
35
35
36
36
36
37
Zvukový efekt
Zvukový 3D efekt
Zobrazení nabídky Home
– Použití nabídky [HOME]
– Použití možnosti Smart Share
Přehrávání připojených zařízení
– Přehrávání disku
– Přehrávání Blu-ray 3D disku
– Přehrání souboru na disku/USB
zařízení
– Přehrání souboru ze síťového serveru
Připojení k serveru domácí sítě či počítači
– Instalace programu Nero MediaHome
4 Essentials
– Sdílení souborů a složek
– O Nero MediaHome 4 Essentials
– Požadavky na systém
Obecné přehrávání
– Základní postupy pro video a audio
obsah
– Základní postupy pro fotografie
– Použití nabídky disku
– Pokračovat v přehrávání
– Paměť poslední scény
Zobrazení na obrazovce (OSD)
– Kontrola přehrávání video souboru
– Kontrola zobrazení fotografií
Pokročilé přehrávání
– Opakované přehrávání
– Opakování určitého úseku
– Přehrávání od navoleného času
– Výběr jazyka titulků
– Poslech různých audio souborů
38
39
39
39
40
40
41
41
41
41
42
42
43
43
44
45
45
45
45
46
46
Obsah
46
46
47
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
55
55
55
57
57
57
57
57
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
– Sledování z jiného úhlu
– Změna poměru stran TV
– Změna stránky kódu titulků
– Změna režimu obrazu
– Prohlížení informací o obsahu
– Změna náhledu položek nabídky
– Volba titulků souboru
– Poslech hudby při prezentaci
– Převod 2D obsahu do 3D
Rozšířené funkce
– Připojení Wi-Fi Direct™
– Užívejte si bezdrátové displej
technologie Miracast ™
– Používání BD-Live™
– Záznam Audio CD
– Nahrávání z FM rádia nebo AUX
zdroje
– LG Tag On
– LG AV Remote
– Prohlížení informací z databáze
Gracenote Media
Přehrávání iPodu
– Vychutnávejte si iPod na obrazovce
– Vychutnávejte si iPod v režimu iPod
IN
Provoz rádia
– Poslech rádia
– Předvolba stanic
– Vymazání uložené stanice
– Vymazání všech uložených stanic
– Zlepšení nekvalitního FM příjmu
– Viz informace o radiové stanici
Použití klávesnice USB nebo myši
Využívání funkce přístupu Premium
Používání služby LG Smart World
– Přihlášení
– Vyhledávání online obsahu
Používání nabídky My Apps
Použití technologie Bluetooth
– Poslouchání hudby uložené na
zařízeních Bluetooth
7
5
Vyhledání závad
63
63
64
65
65
65
65
Vyhledání závad
– Všeobecně
– Síť
– Obraz
– Zvuk
– Zákaznická podpora
– Otevřete poznámku softwarového
zdroje
6
Příloha
66
Ovládání vaší TV dodaným dálkovým
ovládáním
– Nastavení dálkového ovládání vaší
televize
Aktualizace síťového softwaru
– Upozornění na síťové aktualizace
– Aktual. softwaru
Další informace
– Požadavky na soubory
– AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
– O DLNA
– Některé systémové požadavky
– Poznámky ke kompatibilitě
Specifikace výstupu audia
Seznam kódu oblasti
Seznam kódu jazyků
Obchodní známky a licence
Technické údaje
Údržba
– Zacházení s jednotkou
– Poznámky k diskům
Důležitá informace týkající se síťových
služeb
66
67
67
67
69
69
70
71
71
71
72
73
74
75
78
82
82
82
83
Některé obsahy v tomto manuálu se mohou lišit od Vašeho přehrávače, a to v závislosti na softwaru
přehrávače nebo Vašem poskytovateli služeb.
1
2
3
4
5
6
8
Začínáme
Úvod
1
Přehrávatelné disky a symboly použité v této příručce
Začínáme
Media/Term
Logo
Symbol
e
Popis
yy Disky, jako jsou filmy, mohou být prodávány
nebo půjčovány.
yy Disky 3D” a “Blu-ray 3D ONLY”
yy BD-R/RE disky nahrané ve formátu BDAV.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy BD-R/RE disky, které obsahují filmy, hudbu nebo
soubory fotografií.
yy ISO 9660+JOLIET, Formát UDF a UDF Bridge
yy Disky, jako jsou filmy, mohou být prodávány
nebo půjčovány.
yy Režim Video a jen dokončené.
yy Taktéž podporuje dual layer disky.
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(12 cm)
DVD-RW (VR)
(12 cm)
Audio CD
(12 cm)
o
Ukončený formát AVCHD
y
u
i
yy DVD±R/RW disky obsahující filmy, hudbu nebo
soubory fotografií.
r
Režim Video a jen dokončené
t
Audio CD
y
u
i
CD-R/RW
(12 cm)
Poznámka
–
Výstraha
–
yy ISO 9660+JOLIET, Formát UDF a UDF Bridge
,
>
yy CD-R/RW disky, které obsahují filmy, hudbu
nebo soubory fotografií.
yy ISO 9660+JOLIET, Formát UDF a UDF Bridge
Označuje speciální poznámky a provozní funkce.
Oznamuje upozornění k zabránění možných škod
vyplývajících ze zneužití.
Začínáme
,,Poznámka
yy V závislosti na záznamovém softwaru a
finalizaci některé zaznamenané disky
(CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE) nemusí být
přehratelné.
yy Disky BD-R/RE, DVD±R/RW a CD-R/RW,
zaznamenané s použitím počítače nebo
rekordéru DVD nebo CD, nelze přehrát,
když je disk poškozený nebo špinavý nebo
je-li kondenzace nebo špína na čočkách
rekordéru.
yy Jestliže zaznamenáváte na disk s použitím
počítače, i když je zaznamenáván v
kompatibilním formátu, nastanou případy,
kdy nemůže být přehrán, kvůli nastavení
aplikačního softwaru použitého k vytvoření
disku. (Pro více informací se obraťte na
vydavatele softwaru.)
yy Tento rekordér vyžaduje, aby disky a
záznamy splňovaly určité technické normy,
s cílem dosáhnout optimální kvality
přehrávky.
yy Předem nahrané DVD jsou automaticky
nastaveny podle těchto norem. Je mnoho
různých typů zapisovatelných formátů
disků (včetně CD-R obsahujících soubory
MP3) a tyto vyžadují určité předem existující
podmínky (viz výše), aby bylo zajištěno
kompatibilní přehrání.
yy Zákazníci by měli vzít na vědomí, že se
vyžaduje povolení za účelem stahování
souborů MP3 a hudby z internetu. Naše
společnost nemá právo poskytovat
podobné povolení. Povolení by mělo být
vždy požadováno od majitele autorských
práv.
yy Musíte nastavit možnost formátu disku
na [Mastered], aby mohl být kompatibilní
s přehrávači LG při formátování
přepisovatelného disku. Při nastavení
možnosti na Live System, nemůžete použít
LG přehrávač. (Mastered/Live File systém :
Systém formátu disku pro Windows Vista)
“7” zobrazení symbolů.
Na displeji Vaší TV se může objevit “7” během
provozu a oznamuje, že funkce vysvětlovaná v
této příručce uživatele není dostupná na tomto
konkrétním DVD disku.
Kód oblasti
Tento přístroj má kód regionu vytištěn na spodní
straně. Tato jednotka umí přehrát pouze BD-ROM
nebo disky DVD označené stejně jako zadní strana
jednotky nebo “ALL” (Všechny).
Volba systému kódování
Stiskněte B (OPEN/CLOSE) když je vložený disk,
disk ale nevyjímejte. Stiskněte a podržte M (PAUSE)
na více než 5 vteřin, na displeji se zobrazí [OPEN].
1
Začínáme
yy Podle podmínek záznamového zařízení
nebo samotných disků CD-R/RW (nebo
DVD+R/+RW), některé disky CD-R/RW (nebo
DVD+R/+RW) nemohou být na jednotce
přehrány.
9
10
Začínáme
Dálkové ovládání
1
• • • • • • a • • • • • • Začínáme
1 (POWER): Slouží k zapnutí a
vypnutí rekordéru.
B (OPEN/CLOSE): Vysouvání a
vkládání disku.
FUNCTION: Změní vstupní režim.
Numerická tlačítka 0-9: Zvolí
očíslovanou možnost v nabídce.
CLEAR: Odstraní číslo při
nastavování hesla nebo síťového
připojení.
REPEAT (h): Opakování
vyžádaného úseku nebo sekvence.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): Hledání
dopředu nebo dozadu.
ENTER (b): Potvrzení volby
nabídky.
BACK ( ): Opuštění nabídky
nebo návrat na předchozí
obrazovku.
TITLE/POPUP: Zobrazí nabídku
tutulu DVD nebo vyskakovací
nabídku BD-ROM, je-li dostupná.
DISC MENU: Přístup k nabídce na
DVD disku.
• • • • • • d • • • • • •
z (PLAY): Spustí přehrávání.
M (PAUSE): Pozastavení
přehrávání.
RDS: Radio Data Systém (Radiový
datový systém).
SPEAKER LEVEL: Nastavení
úrovně hlasitosti požadovaného
reproduktoru.
PTY: Zjistí typ programu RDS.
SOUND EFFECT: Výběr režimu
zvukového efektu
SUBTITLE: Vybere jazyk titulků.
Z (STOP): Zastaví přehrávání.
VOL +/-: Nastavuje hlasitost
reproduktorů.
OPTICAL/TV SOUND: Změní
vstupní režim přímo na optický.
MUTE: Ztlumí jednotku.
• • • • • • c • • • • • •
Sejměte kryt baterie na zadní
straně dálkového ovládání a vložte
dvě baterie R03 (velikost AAA) se
správně připojeným 4 a 5.
TUNING +/-: Ladí požadovanou
rozhlasovou stanici.
Barevná tlačítka (R, G, Y, B):
- Použijte k navigaci nabídky BDROM. Jsou také použiti jako
zkratky tlačítek pro konkrétní
nabídky.
- B tlačítko: Volba mono/stereo v
režimu FM.
C/V (SKIP): Přejít k další
nebo předešlé kapitole/stopě/
souboru.
Instalace baterie
PRESET +/-: Vybírá rozhlasovou
stanici.
HOME ( ): Zobrazí nebo opustí
[Home].
3D SOUND: Vybere režim
zvukového 3D efektu.
INFO/MENU (m): Zobrazí nebo
opustí displej obrazovky.
Ovládací tlačítka: Volí možnost v
nabídce.
PTY SEARCH:
Vyhledává typ programu.
AUDIO: Vybere jazyk audia nebo
audio kanál.
SLEEP: Nastaví určitý úsek doby,
po kterém se jednotka vypne.
MUSIC ID: U připojení k síti
může být poskytnuta informace
o aktuální skladbě v průběhu
přehrávání filmu.
? : Toto tlačítko není k dispozici.
X (REC): Nahrává z Audio disků
CD, FM rádia nebo AUX zdroje na
USB.
Ovládací tlačítka TV: Viz strana
66.
Začínáme
11
Čelní panel
1
Začínáme
a Prostor pro disk
b Provozní tlačítka
R (OPEN/CLOSE)
T (PLAY / PAUSE)
I (STOP)
F (Funkce)
Mění vstupní zdroj nebo funkci.
VOL. -/+
1/I (POWER)
c iPod/iPhone/iPad/USB Port
d Okno displeje
e Čidlo dálkového ovládání
>>Výstraha
Upozornění pro používání dotykových tlačítek
yy Při ovládání dotykových tlačítek mějte čisté
a suché ruce.
- Ve vlhkém prostředí otřete z tlačítek před
použitím veškerou vlhkost.
yy Nemačkejte dotyková tlačítka příliš silně,
aby fungovala.
- Pokud použijete příliš mnoho síly, můžete
poškodit čidlo tlačítek.
yy Stiskněte tlačítko, které chcete, aby provedlo
správně danou funkci.
yy Dávejte pozor, aby na dotykových tlačítkách
nebyl žádný vodivý materiál, jako např.
kovový předmět. Mohlo by dojít k poruše.
Zadní panel
a Síťová napájecí šňůra
g Konektor antény
b Konektory reproduktorů
h USB Port (pro připojení USB klávesnice nebo
myši)
c Ventilátor
d AUX (L/R) INPUT
e OPTICAL IN
f Konektor WIRELESS
i HDMI IN 1/2
j HDMI OUT TO TV
k LAN port
C
A
G
F
Začínáme
12
A
A
A
>>Výstraha
Umístění systému
E
yy Dbejte na to, aby děti nedávaly ruce nebo
A
jakékoli předměty do otvoru reproduktoru.
Následující ilustrace ukazuje příklad umístění
*Otvor reproduktoru: Otvor pro vydatný
systému. Upozorňujeme, že ilustrace
v tomto
basový zvuk na skříni reproduktoru (krytu).
A
D jednotky a slouží k
návodu se liší od skutečné
yy Středový reproduktor umístěte v bezpečné
objasňujícím účelům.
vzdálenosti z dosahu dětí.
Pro nejlepší možný prostorový zvuk by měly být
V opačném případě může dojít k upadnutí
všechny reproduktory, mimo subwoofer, umístěny
reproduktoru a tím ke způsobení zranění
ve stejné vzdálenosti od místa poslechu (A). A B C D E nebo
F Gškody na majetku.
1
Začínáme
yy Reproduktory obsahují magnetické části a
tak může dojít k barevné nerovnoměrnosti
na obrazovce televizoru nebo PC monitoru
Reproduktory umístěte v dostatečné
vzdálenosti od obrazovky televizoru nebo
PC monitoru.
B
CB
B
G
C
C
A
GA
A
G
F
A BA
A
A
C
A
A
B
D
yy Před použitím subwooferu odstraňte
ochrannou vinylovou vrstvu.
A
E
E
A
GB
A
A
E
A
E
A ABCD E F G
A
levýEa Přední
F G horní levý reproduktor
A A Přední
BCD
A
(L)/
pravý
a Přední horní pravý
CD E
A A B Přední
EF G
A
reproduktor
(R):
Umístěte přední reproduktory po stranách
E
A
monitoru nebo obrazovky a srovnejte je, jak je to
jen možné, s okrajem obrazovky.
A A B C Středový
D E Freproduktor:
G
Umístěte středový reproduktor nad nebo pod
E
A monitor nebo obrazovku.
A A B C D Prostorový
E F G levý a Prostorový levý horní
reproduktor (L)/
pravý a Prostorový pravý horní
F G
A B C D E Prostorový
reproduktor (R):
A
Umístěte tyto reproduktory za vaše místo poslechu,
E
čelem mírně dovnitř.
B C D E F Subwoofer:
G
Pozice subwooferu není natolik rozhodující,
protože nízké basové zvuky nejsou silně směrové.
Ale je lepší umístit subwoofer blízko předních
reproduktorů. Otočte mírně směrem ke středu
pokoje ke snížení odrazu stěn.
C D E F G Jednotka
yy Tento výrobek je speciálně navržen pro
vytváření efektu 3D zvuku. Jiné reproduktory
po připojení nemusí fungovat správně.
Začínáme
Zapojení reproduktoru
1. Připojte k přehrávači kabely reproduktorů.
Každý konektor reproduktorů je barevně
označen. Použijte konektory v barvě
odpovídající reproduktorům.
Při připojování kabelů reproduktorů vsuňte
konektor, dokud nezaklapne.
Barva
konektoru
Reproduktor
Pozice
Zelená
Středový
Středový
Oranžová
Subwoofer
Jakákoliv
přední
pozice
Červená
Přední pravý
a Přední horní
pravý
Vpředu
vpravo
Bílá
Přední levý a
Přední horní
levý
Vpředu
vlevo
2. Připojte kabel reproduktoru ke konektoru
reproduktoru.
Připojování zadních
reproduktorů k bezdrátovému
přijímači
Připojte zadní mikrofony k bezdrátovému přijímači
pomocí kabelů k mikrofonu.
Použijte odpovídající barevný štítek pro odpovídající
reproduktory. Při připojování reproduktorových
kabelů k bezdrátovému přijímači, zasuňte konektor,
dokud nezapadne.
Barva štítku /
Barva
konektoru
Reproduktor
Pozice
Šedá
Zadní pravý
a Zadní horní
pravý
Zadní pravá
strana
Modrá
Zadní levý a
Zadní horní
levý
Zadní levá
strana
1
Začínáme
Připojení reproduktorů k
přehrávači
13
14
Začínáme
Připojení bezdrátových
reproduktorů
1
Začínáme
1. Vložte Wireless TX do konektoru WIRELESS na
zadní straně přístroje až po označenou čáru.
Čára
2. Zapojte napájecí kabel bezdrátového přijímače
do zásuvky.
3. Když zapnete přehrávač, bezdrátové připojení
reproduktorů bude automaticky navázáno.
-- Až bude spojení navázáno, uvidíte na displeji
( ) ikonu.
LED indikátor bezdrátového
přijímače
Barva LED
diod
Činnosti
Žlutá
(blikání)
Připojení není navázáno.
Žlutá
Připojení je navázáno.
Červená
Spojení je v pohotovostním
režimu nebo se nezdařilo.
Vypnuto
(nesvítí)
Napájecí kabel je odpojen.
,,Poznámka
yy Nevkládejte do konektoru WIRELESS nic
jiného než Wireless TX, jež je určený pro
tuto jednotku. Tato jednotka může být
poškozena nebo nemusí být snadno
odstranitelná.
yy Nachází-li se v blízkosti produkt, který je
zdrojem silných elektromagnetických
vln, může docházet k elektromagnetické
interferenci. Jednotku (bezdrátový přijímač
a hlavní jednotku) neumísťujte do blízkosti
takových výrobků.
yy Navázání komunikace mezi Wireless TX a
bezdrátovým přijímačem může trvat několik
vteřin (případně i déle).
yy Dostupný rozsah pro bezdrátové připojení
na otevřeném prostranství je 20 m.
Připojení bezdrátových
reproduktorů, ručně
Pokud bezdrátové připojení není úspěšně
dokončeno, můžete je vytvořit manuálně. Viz
“Připojte bezdrátové reproduktory” na straně 30.
Připojení
Připojení k TV
15
Další informace k HDMI
Pokud máte HDMI TV nebo monitor, můžete
připojit tento přehrávač použitím HDMI kabelu
(typ A, Vysokorychlostní kabel HDMI™). Připojte
konektor HDMI OUT na přístroji ke konektoru HDMI
na televizoru nebo monitoru kompatibilním s
HDMI.
yy Pokud zapojujete kompatibilní zařízení HDMI
nebo DVI, ujistěte se o následujícím:
-- Zkuste odpojit zařízení HDMI/DVI a tento
přehrávač. Dále zapojte k zařízení HDMI/DVI a
ponechte po dobu 30ti sekund, poté zapojte
tento přehrávač.
-- Připojené zařízení video vstupu je nastaveno
správně pro tento přístroj.
Zadní panel jednotky
yy Ne všechna HDCP-kompatibilní HDMI nebo DVI
zařízení budou pracovat s tímto přehrávač.
-- Obraz nebude zobrazen správně s jiným
zařízením, než je zařízení HDCP.
Kabel
HDMI
TV
,,Poznámka
yy Pokud připojené zařízení HDMI nepřijímá
zvukový signál z přehrávače, zvuk zařízení
HDMI může být zkreslený nebo nemá
výstup.
yy Pokud používáte připojení HDMI, můžete
měnit rozlišení pro výstup HDMI. (Viz
“Nastavení rozlišení” na straně 16)
Nastavte zdroj TV na HDMI (viz uživatelská příručka
k TV).
,,Poznámka
Pro nejlepší možné zapojení nahlédněte do
návodu vašeho TV stereo systému nebo jiného
zařízení.
yy Zvolte typ video výstupu z HDMI OUT
konektoru pomocí volby [Nast. barev HDMI]
v nabídce [Nastavení] (viz strana 29).
yy Změna rozlišení při zavedeném připojení
může způsobit poruchu. K vyřešení
problému vypněte přehrávač a poté jej opět
zapněte.
yy Když připojení HDMI s HDCP není ověřeno,
obrazovka televize zčerná. V tomto
případě zkontrolujte připojení HDMI nebo
zkontrolujte, zda není odpojen kabel.
yy Pokud jsou na obrazovce šumy nebo linky,
zkontrolujte prosím kabel HDMI (délka je
obecně limitována na 4,5 m (15 ft.)).
2
Připojení
-- Připojené zařízení je kompatibilní s 720x576p,
1280x720p, 1920x1080i nebo 1920x1080p
video vstupem.
16
Připojení
Co je SIMPLINK?
Některé funkce této jednotky jsou ovládány
dálkovým ovládáním TV zatímco je tato jednotka a
TV LG se SIMPLINK připojena přes připojení HDMI.
2
Funkce ovladatelné dálkovým ovládáním TV LG;
Přehrát, pozastavit, scanovat, přeskočit, zastavit,
vypnout atd.
Připojení
TV LG s funkcí SIMPLINK jsou označeny výše
uvedeným logem.
Pro bližší informace k funkci SIMPLINK nahlédněte
do uživatelského manuálu TV.
,,Poznámka
Nastavení rozlišení
Přehrávač poskytuje několik možností výstupního
rozlišení pro konektory HDMI OUT. Můžete změnit
rozlišení pomocí nabídky [Nastavení].
1. Stiskněte HOME ( ).
2. Pomocí A/D zvolte [Nastavení], poté
stiskněte ENTER (b). Zobrazí se nabídka Initial
[Nastavení].
3. Prostřednictvím W/S zvolte možnost
[DISPLAY], poté stiskněte D k přechodu ke
druhé úrovni.
4. Prostřednictvím W/S zvolte možnost
[Rozlišení], poté stiskněte ENTER (b) k přechodu
ke třetí úrovni.
V závislosti na typu disku nebo stavu
přehrávání, některé činnosti SIMPLINK se
mohou lišit nebo nemusí být funkční.
Funkce ARC (Audio Return
Channel) (audio zpětný kanál)
Funkce ARC dovoluje TV kompatibilní s HDMI
posílat audio stream do HDMI OUT (výstupu)
tohoto přehrávače.
Použití této funkce:
-- Váš TV musí podporovat funkci HDMI-CEC a ARC
a HDMI-CEC a ARC musí být nastaveny na ON
(zapnuto).
-- Způsob nastavení HDMI-CEC a ARC se může
lišit v závislosti na televizoru. Pro detailní popis
funkce ARC viz manuál vašeho televizoru.
-- Musíte použít HDMI kabel (typ A,
vysokorychlostní HDMI™ kabel s Ethernetem).
-- Musíte spojit s HDMI IN, který podporuje funkci
ARC, použitím HDMI OUT na tomto přehrávači.
-- Na TV kompatibilní s ARC můžete zapojit pouze
jedno domácí kino.
,,Poznámka
Chcete-li aktivovat funkci [SIMPLINK / ARC],
nastavte tuto volbu na [On]. (33. strana)
5. Prostřednictvím W/S zvolte požadované
rozlišení, poté stiskněte ENTER (b) pro
potvrzení Vašeho výběru.
Připojení
,,Poznámka
yy Pokud Vaše TV nepodporuje rozlišení, které
jste na přehrávači nastavili, můžete nastavit
rozlišení na 576p následovně:
17
Připojení antény
Zapojte dodanou anténu pro poslech rádia.
1. Stiskněte tlačítko HOME ( ), chcete-li
opustit nabídku HOME.
2. Stiskněte Z (STOP) po dobu minimálně
5 sekund.
yy Pokud zvolíte rozlišení ručně a poté
připojíte konektory HDMI k TV a Vaše TV
toto nepodporuje, nastavení rozlišení je
nastaveno na [Auto].
2
Připojení
yy Pokud zvolíte rozlišení, které Vaše TV
nepodporuje, objeví se varovná zpráva.
Po změně rozlišení, nevidíte-li obrazovku,
vyčkejte 20 sekund a poté se rozlišení
automaticky vrátí k předešlému rozlišení.
yy Snímková frekvence výstupu videa 1080p se
může automaticky nastavit buď na
24 Hz nebo na 50 Hz v závislosti na
schopnosti a preferenci připojené TV a na
původní snímkové frekvenci videa obsažené
na disku BD-ROM.
Zadní panel jednotky
,,Poznámka
Po připojení FM drátové antény se ujistěte, že
je plně roztažena.
18
Připojení
Zapojení s externím
zařízením
Připojení AUX
Můžete si užívat zvuk z externího komponentu
prostřednictvím reproduktorů tohoto systému.
2
Připojení
Připojte konektory analogového výstupu audia
vašeho komponentu k AUX L/R (INPUT) na této
jednotce. A potom vyberte možnost [AUX]
stisknutím FUNCTION.
K výběru vstupního režimu můžete rovněž použít
tlačítko F (Function) na předním panelu.
Připojení OPTICAL IN
Můžete vychutnávat zvuk z vašeho komponentu
pomocí digitálního optického připojení přes
reproduktory tohoto systému.
Připojte optický výstupní konektor vašeho
komponentu do konektoru OPTICAL IN na jednotce.
A poton vyberte možnost [OPTICAL] stisknutím
FUNCTION. Nebo stiskněte OPTICAL/TV SOUND pro
přímou volbu.
K výběru vstupního režimu můžete rovněž použít
tlačítko F (Function) na předním panelu.
Zadní panel
jednotky
Zadní panel
jednotky
Bílá
Červená
Ke konektorům audio
výstupu vašeho
komponentu (TV, VCR, atd.)
K digitálnímu
optickému výstupnímu
konektoru vašeho
komponentu
Připojení
19
Připojení HDMI IN 1/2
Prostřednictvím tohoto zapojení můžete
vychutnávat obrázky a zvuk z vašeho komponentu.
Připojte konektor komponentu HDMI OUT ke
konektoru HDMI IN 1 nebo 2 na této jednotce. A
potom vyberte možnost [HDMI IN 1/2] stisknutím
FUNCTION.
K výběru vstupního režimu můžete rovněž použít
tlačítko F (Function) na předním panelu.
Ke konektoru HDMI
OUT komponentu
(set-top box,
digitální satelitní
přijímač, herní
konzola, atd.)
,,Poznámka
yy V režimu HDMI IN 1/2 nemůžete měnit
video rozlišení. Změňte video rozlišení
připojeného komponentu.
yy Pokud je výstupní signál v době, kdy je váš
osobní počítač připojen ke konektoru HDMI
IN 1/2 neobvyklý, změňte rozlišení vašeho
počítače na 576p, 720p, 1080i nebo 1080p.
yy Přehrávač vysílá audio ze vstupů HDMI
na oba výstupy HDMI a do reproduktorů
jednotky.
Připojení
Zadní panel
jednotky
2
20 Připojení
Připojení k domácí síti
Tento přehrávač může být připojen k lokální síti
(LAN) přes port LAN na zadní straně panelu.
Připojením jednotky k širokopásmové domácí
síti máte přístup ke službám jako je aktualizace
softwaru, využívání BD-LIVE nebo služby on-line
obsahu.
2
Širokopásmové
služby
Router
Připojení
Pevné síťové připojení
Použitím pevného připojení docílíte nejlepšího
výkonu, protože připojená zařízení jsou přímo
zapojená do sítě a nepodléhají vysokofrekvenčnímu
rušení.
Pro bližší informace viz dokumentace k síťovému
zařízení.
Certifikované servery
DLNA
řipojte port LAN přehrávače k odpovídajícímu portu
na Vašem modemu nebo routru pomocí veřejně
přístupného LAN nebo Ethernet kabelu.
,,Poznámka
yy Při zapojení nebo odpojení LAN kabelu
podržte připojovací část kabelu. Při
odpojování nevytahujte LAN kabel ale
odpojte tisknutím dolů na uzamčení.
yy Nepřipojujte modulární telefonní kabel k
portu LAN.
yy Protože existuje mnoho způsobů
konfigurace připojení, následujte technická
data vašeho provozovatele telekomunikace
nebo poskytovatele služeb internetu.
yy Pokud chcete mít přístup k obsahu z DLNA
serverů, přehrávač musí být přes router
připojen ke stejné lokální síti.
yy Pro nastavení vašeho PC jako serveru DLNA
je nutné nainstalovat na vašem PC dodaný
software Nero MediaHome 4. (viz strana 39)
Zadní panel jednotky
Připojení
21
Nastavení pevného připojení
Pokročilé nastavení
Pokud je DHCP server v lokální síti (LAN) připojen
pomocí pevného připojení, přehrávač automaticky
rozpozná IP adresu. Po provedení připojení malé
množství domácích síti může vyžadovat nastavení
sítě přehrávače. Nastavte [SÍŤ] následovně:
Chcete-li síťové nastavení provést ručně, v nabídce
[Nastavení sítě] pomocí W/S zvolte [Pokročilé
nastavení] a stiskněte ENTER (b).
1. Pomocí W/S zvolte [Drátové], poté stiskněte
ENTER (b).
Příprava
2
1. Zvolte možnost [Nastav. připojení] v nabídce
[Nastavení], poté stiskněte ENTER (b).
Připojení
Před nastavením pevného připojení je třeba
se připojit k širokopásmovému internetu Vaší
domácí sítě.
2. Tryk på W/S/A/D for at vælge IP-status
mellem [Dynamisk] og [Statisk].
Du skal normalt vælge [Dynamisk] for at tildele
en IP-adresse automatisk.
2. Pročtěte si přípravu pro síťové nastavení a když
je zvýrazněno [Start], stiskněte ENTER (b).
,,Poznámka
Přístroj se automaticky připojí k síti.
Pokud se v síti nenachází žádný DHCP server
a Vy si přejete nastavit IP adresu ručně, zvolte
[Statická], poté nastavte [IP adresa], [Maska
podsítě], [Brána] a [DNS Server] pomocí
W/S/A/D a numerických tlačítek. Uděláteli chybu v průběhu zadání čísla, stiskněte
CLEAR pro vymazání označených částí.
3. Zvolte [DALŠÍ] a stiskněte ENTER (b) pro použití
síťových nastavení.
Na obrazovce se zobrazí stav připojení sítě.
4. Když je zvýrazněno [OK], stisknutím ENTER (b)
dokončíte nastavení kabelové sítě.
22 Připojení
Bezdrátové síťové připojení
Jiná možnost připojení je použít přístupový bod
nebo bezdrátový router. Síťová konfigurace a
způsob připojení se může lišit v závislosti na
vybavení, které je použito a podmínkách sítě.
Příprava
Před nastavením bezdrátového připojení je
třeba:
-- p
­ řipojit širokopásmový internet k bezdrátové
domácí síti.
-- Nastavit přístupový bod nebo bezdrátový
router.
-- poznamenat si SSID a bezpečnostní kód sítě.
2
Připojení
1. Zvolte možnost [Nastav. připojení] v nabídce
[Nastavení], poté stiskněte ENTER (b).
Bezdrátová
komunikace
2. Pročtěte si přípravu pro síťové nastavení a když
je zvýrazněno [Start], stiskněte ENTER (b).
Certifikované servery
DLNA
přístupové místo
nebo bezdrátový
router
Není-li přístroj zapojený do sítě, zobrazí se na
obrazovce všechny dostupné sítě.
Širokopásmové
služby
3. Pomocí W/S vyberte požadované SSID
bezdrátové sítě a stiskněte ENTER (b).
Viz instalační instrukce dodané s přístupovým
bodem nebo bezdrátovým routerem pro detailní
kroky k připojení a síťová nastavení.
Pro nejlepší výkon je vždy nejlepší volbou přímé
pevné připojení z přehrávače k routeru domácí sítě
nebo kabelem/DSL modemem.
Pokud zvolíte bezdrátovou možnost použití, mějte
na paměti, že výkon může být občas narušen
dalšími elektrickými zařízeními v domácnosti.
Nastavení bezdrátové sítě
U bezdrátového síťového připojení potřebuje
být přehrávač nastaven na síťovou komunikaci.
Toto nastavení lze provést v nabídce [Nastavení].
Nastavte [SÍŤ] následovně: Nastavení přístupového
bodu nebo bezdrátového routru je vyžadováno
před připojením přehrávače k síti.
Používá-li váš přístupový bod šifrování, budete
muset zadat příslušný bezpečnostní kód.
,,Poznámka
Pokud používáte jiné znaky, ne anglickou
abecedu nebo číslice pro jméno SSID k Vašemu
přístupovému bodu nebo bezdrátovému
směrovači, může být pak zobrazeno jinak.
Připojení 23
Pokročilé nastavení
Chcete-li síťové nastavení provést ručně, v nabídce
[Nastavení sítě] pomocí W/S zvolte [Pokročilé
nastavení] a stiskněte ENTER (b).
1. Pomocí W/S zvolte [Bezdrátové], poté
stiskněte ENTER (b).
,,Poznámka
yy Přístupové místo je zařízení, které poskytuje
možnost připojení k Vaší domácí síti
bezdrátově.
4. Tryk på W/S/A/D for at vælge IP-status
mellem [Dynamisk] og [Statisk].
Du skal normalt vælge [Dynamisk] for at tildele
en IP-adresse automatisk.
,,Poznámka
Pokud se v síti nenachází žádný DHCP server
a Vy si přejete nastavit IP adresu ručně, zvolte
[Statická], poté nastavte [IP adresa], [Maska
podsítě], [Brána] a [DNS Server] pomocí
W/S/A/D a numerických tlačítek. Uděláteli chybu v průběhu zadání čísla, stiskněte
CLEAR pro vymazání označených částí.
5. Zvolte [DALŠÍ] a stiskněte ENTER (b) pro použití
síťových nastavení.
Na obrazovce se zobrazí stav připojení sítě.
6. Zvolte [Zavřít] a stiskněte ENTER (b) pro
dokončení síťových nastavení.
2
[Seznam AP] - Tento přehrávač skenuje veškeré
dostupné přístupové body nebo bezdrátové
směrovače v okolí a zobrazuje je v seznamu.
[Název sítě SSID] – Váš přístupový bod
nemusí vysílat název sítě (SSID). Pomocí vašeho
počítače zkontrolujte nastavení přístupového
bodu a nastavte, aby přístupový bod vysílal SSID
nebo ve funkci [Název sítě SSID] ručně zadejte
příslušné SSID.
[PBC] – Pokud váš přístupový bod nebo
bezdrátový směrovač podporuje nastavení
pomocí konfiguračního tlačítka (PBC - Push
Button Configuration), zvolte tuto možnost
a stiskněte konfigurační tlačítko na vašem
přístupovém bodě (až 120). Nemusíte znát
název sítě (SSID) a bezpečnostní kód vašeho
přístupového bodu.
[PIN] – Podporuje-li váš přístupový bod metodu
konfigurace založenou na WPS (Wi-Fi Protected
Setup - Chráněné nastavení Wi-Fi), zvolte tuto
možnost a poznamenejte si kód uvedený na
obrazovce. Potom vložte číslo PIN do nabídky
nastavení vašeho přístupového bodu nebo
bezdrátového směrovače, čímž uskutečníte
připojení. Postupujte podle dokumentace k
vašemu síťovému zařízení.
2. Pro každý způsob připojení postupujte podle
pokynů na obrazovce.
,,Poznámka
Pro připojení k síti prostřednictvím automatické
konfigurace PBC nebo pomocí PIN musí být
bezpečnostní režim vašeho přístupového
bodu nastaven na OPEN nebo AES.
Připojení
yy Ochranný režim WEP disponuje základně
4 tlačítky u nastavení přístupového místa
nebo routru. Používá-li Vaše přístupové
místo nebo router ochranu WEP, vložte
bezpečnostní kód tlačítkem “No.1” pro
připojení k domácí síti.
24 Připojení
2
Připojení
Poznámky k síťovému připojení
yy Musíte použít router k použití služby xDSL.
yy Může se objevit několik problémů ohledně
síťového připojení v průběhu nastavení, které
mohou být vyřešeny resetováním routru nebo
modemu. Po připojení přehrávače k domácí síti
rychle vypněte a/nebo odpojte přívodní kabel
routru domácí sítě nebo kabel modemu. Poté
zapněte a/nebo zapojte opět přívodní kabel.
yy Je vyžadováno použít DSL modem pro použití
služby DSL, kabelový modem je vyžadován
u použití služeb kabelového modemu. V
závislosti na způsobu přístupu a souhlasu
vašeho poskytovatele internetových služeb,
nemusí být možné použití funkcí internetového
připojení obsažených v tomto přehrávači nebo
může být omezen počet zařízení, která mohou
být připojena současně. (Pokud poskytovatel
internetových služeb omezí užití na jedno
zařízení, tento přehrávač nemůže být připojen,
je-li již připojeno PC.)
yy V závislosti na poskytovateli internetových
služeb (ISP), počet zařízení, které může využívat
služeb internetu, může být omezeno platnými
podmínkami služeb. Bližší informace konzultujte
s vašim poskytovatelem internetových služeb
(ISP).
yy Naše společnost nenese žádnou odpovědnost
za jakékoli poruchy přehrávače a/nebo
funkce internetového připojení v průběhu
přenosových chyb/závad spojených s připojením
širokopásmového internetu nebo dalšími
připojenými zařízeními.
yy Funkce BD-ROM disku dostupné prostřednictvím
funkcí internetového připojení nejsou vytvořeny
nebo poskytovány naší společností a naše
společnost nenese odpovědnost za jejich
funkčnost nebo stálou dostupnost. Některé disky
materiálně dostupné přes internetové připojení
nemusí být kompatibilní s tímto přehrávačem.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se obsahu, obraťte
se na výrobce disku.
yy Některé obsahy internetu mohou vyžadovat
vyšší šířku pásem připojení.
yy Dokonce i když je přehrávač správně připojen
a nastaven, některé obsahy internetu nemusí
pracovat řádně z důvodu přetížení internetu,
kvality nebo šířky pásma vašich internetových
služeb nebo problémů vzniklých na straně
poskytovatele služeb.
yy Některé činnosti internetového připojení nemusí
být dostupné v důsledku jistých omezení
nastavených poskytovatelem internetových
služeb (ISP), který Vám poskytuje širokopásmové
internetové připojení.
yy Veškeré poplatky účtované poskytovatelem
internetových služeb včetně, a to bez vyjímek,
poplatku za připojení jsou vaší zodpovědností.
yy Je doporučeno použít pro pevné připojení k
tomuto přehrávači LAN porty A10 Base-T nebo
100 Base-TX. Pokud vaše internetové služby
neposkytují podobné připojení, nelze připojit
tento přehrávač.
yy Použití “Routru” nemusí být povoleno nebo
jeho užívání může být omezeno v závislosti na
podmínkách a omezeních vašeho poskytovatele
internetových služeb. Bližší informace konzultujte
s vašim poskytovatelem internetových služeb
(ISP).
yy Bezdrátová síť pracuje na 2,4 GHz rádiových
frekvencích, které jsou také využívány jinými
domácími přístroji jako jsou bezdrátový telefon,
zařízení Bluetooth®, mikrovlnka a může být
ovlivněna jejich rušením.
yy Vypněte veškerá nepoužívaná síťová zařízení v
domácí lokální síti. Některá zařízení mohou tvořit
síťová spojení.
yy Za účelem lepšího přenosu umístěte přehrávač
nejblíže jak je to možné přístupovému místu.
yy V některých případech může umístění
přístupového místa nebo bezdrátového routru
alespoň o 0,45 cm nad podlahu zlepšit příjem.
yy Je-li to možné, přisuňte blíže k přístupovému
místu nebo přeorientujte přehrávač tak, aby mezi
ním a přístupovým místem nic nebylo.
yy Kvalita příjmu po bezdrátu je závislá na mnoha
faktorech jako je typ přístupového místa,
vzdálenost mezi přehrávačem a přístupovým
místem a umístění přehrávače.
yy Nastavte přístupové místo nebo bezdrátový
router na režim infrastruktury. Režim Ad hoc není
podporován.
Systémové nastavení 25
Úvodní nastavení
Při prvním zapnutí přístroje se zobrazí průvodce
úvodním nastavením. Pomocí průvodce úvodním
nastavením lze nastavit jazyk zobrazení a provést
nastavení sítě.
5. Tryk på W/S/A/D for at vælge IP-status
mellem [Dynamisk] og [Statisk].
Du skal normalt vælge [Dynamisk] for at tildele
en IP-adresse automatisk.
1. Stiskněte 1 (POWER).
Na displeji se zobrazí průvodce úvodním
nastavením.
2. Pomocí W/S/A/D vyberte jazyk zobrazení
a stiskněte ENTER (b).
6. Zvolte [DALŠÍ] a stiskněte ENTER (b) pro použití
síťových nastavení.
3
Na obrazovce se zobrazí stav připojení sítě.
Podrobnosti o nastavení sítě viz „Připojení k
domácí síti“ na straně 20.
7. Zvolte [DALŠÍ] a stiskněte ENTER (b).
Je-li připojena kabelová síť, připojení k síti se
dokončí automaticky.
4. Na obrazovce se zobrazí všechny dostupné sítě.
Pomocí W/S vyberte [Síťové připojení] nebo
požadované SSID bezdrátové sítě a stiskněte
ENTER (b).
Používá-li váš přístupový bod šifrování, budete
muset zadat příslušný bezpečnostní kód.
Přečtěte si a připravte přípravy pro bezdrátové
nastavení reproduktorů.
8. Zvolte [DALŠÍ] a stiskněte ENTER (b).
Systémové nastavení
3. Pročtěte si přípravu pro síťové nastavení a když
je zvýrazněno [Start], stiskněte ENTER (b).
26 Systémové nastavení
9. Potvrďte testovací zvukové signály reproduktorů
stisknutím tlačítka ENTER (b).
Nastavení
Přizpůsobení nastavení
SETUP
Můžete změnit nastavení přehrávače pomocí
nabídky [Nastavení].
Po potvrzení testovacích zvukových signálů
stiskněte ENTER (b), když je zvýrazněno [Stop].
Zvolte [DALŠÍ] a stiskněte ENTER (b).
3
1. Stiskněte HOME ( ).
Systémové nastavení
10. Můžete poslouchat zvuk TV přes reproduktor
této jednotky automaticky, je-li televizor
zapnutý. TV a tato jednotka by měly být
propojeny optickým kabelem.
2. Pomocí A/D zvolte [Nastavení], poté stiskněte
ENTER (b). Zobrazí se nabídka [Nastavení].
Stiskněte W pro přesunutí, a stiskněte A/D
pro volbu [On] nebo [Off ]. Vyberte [Next] a
stiskněte tlačítko ENTER (b).
11. Zkontrolujte všechna nastavení provedená v
předchozích krocích.
Když je zvýrazněno [Ukončit], stisknutím ENTER
(b) dokončíte úvodní nastavení. Je-li nutné
některé nastavení změnit, pomocí W/S/A/
D zvolte 1 a stiskněte ENTER (b).
3. Prostřednictvím W/S zvolte první možnost
nastavení, poté stiskněte D k přechodu ke
druhé úrovni.
4. Prostřednictvím W/S zvolte druhou možnost
nastavení, poté stiskněte ENTER (b) k přechodu
ke třetí úrovni.
5. Prostřednictvím W/S zvolte požadované
nastavení, poté stiskněte ENTER (b) pro
potvrzení Vašeho výběru.
Systémové nastavení 27
NABÍDKA [SÍŤ]
Pro použití aktualizací softwaru, funkce BD-Live a
on-line služeb je třeba nastavit nabídku [SÍŤ].
Nastav. připojení
Pokud jsou podmínky Vaší domácí sítě připraveny
k připojení na přehrávači, přehrávač musí mít
nastavené síťové připojení pro síťovou komunikaci.
(Viz “Připojení k Vaší domácí síti” na straně 20.)
Stav připojení
Pokud chcete zkontrolovat stav sítě na Vašem
přehrávači, zvolte nabídku [Stav připojení] a
stiskněte ENTER (b) pro kontrolu, zda je nastaveno
připojení k síti a internet.
Jsou-li používány funkce BD-Live, můžete omezit
přístup k internetu.
[Povoleno]
Přístup k internetu je povolen pro všechny
obsahy BD-Live.
[Nastavení země]
Vyberte Vaši oblast pro zobrazení správného
on-line obsahu služby.
[Inicializace]
V závislosti na regionu nemusí být funkce
[Inicializace] k dispozici.
Název zařízení
Pomocí virtuální klávesnice můžete vytvořit síťové
jméno. Tento přehrávač bude rozpoznán na základě
jména, které uvedete na vaší domácí síti.
Standard Wi-Fi Direct
Tento přehrávač je Wi-Fi Direct™ certifikované
zařízení. Wi-Fi Direct™ je technologie, která spojuje
zařízení mezi sebou bez připojení k přístupovému
bodu nebo směrovači. Stiskněte tlačítko ENTER (b)
pro zobrazení nabídky Wi-Fi Direct. Pro připojení
zařízení viz odkaz na straně 50.
[Zčásti povoleno]
Přehrávání po síti
Přístup k internetu je povolen pouze pro
obsahy BD-Live, které mají obsah certifikovaný
vlastníkem. Přístup k internetu a funkce AACS
Online jsou omezeny u všech obsahů BD-Live
bez certifikace.
Tato funkce umožňuje ovládat přehrávání médií
streamovaných ze serveru médií DLNA pomocí
chytrého telefonu certifikovaného DLNA. Většina
chytrých telefonů certifikovaných DLNA je
vybavena funkcí ovládání přehrávání médií ve vaší
domácí síti. Chcete-li, aby váš chytrý telefon ovládal
tento přístroj, nastavte u této funkce možnost
[Zap.]. Podrobnější informace najdete v pokynech k
vašemu chytrému telefonu certifikovanému DLNA
nebo v aplikaci.
[Zakázáno]
Přístup k internetu je omezen pro všechny
obsahy BD-Live.
,,Poznámka
yy Tento přístroj a chytrý telefon certifikovaný
DLNA musí být připojeny k stejné síti.
yy Chcete-li použít funkci [Přehrávání po
síti] prostřednictvím chytrého telefonu
certifikovaného DLNA, před připojením k
tomuto přístroji zobrazte základní nabídku
stisknutím tlačítka HOME ( ).
yy Při ovládání přístroje pomocí funkce
[Přehrávání po síti] nemusí fungovat dálkové
ovládání.
yy Dostupné formáty souborů popsané na
straně 69 nejsou vždy ve funkci [Přehrávání
po síti] podporovány.
3
Systémové nastavení
Připojení BD-LIVE
Nastavení chytré služby Smart
Service
28 Systémové nastavení
NABÍDKA [DISPLAY]
Rozlišení
Poměr stran TV
Nastaví výstupní rozlišení pro HDMI video signál.
Pro více podrobností o nastavení rozlišení viz strana
16.
Zvolte možnost poměru stran TV dle typu Vaší TV.
[4:3 Letter Box]
Zvolte tehdy je-li připojen standardní TV 4:3.
Zobrazí filmové obrazy s maskovacími pruhy
nad a pod obrazem.
[4:3 Pan Scan]
Zvolte tehdy je-li připojen standardní TV 4:3.
Zobrazí obrazy přizpůsobené obrazovce Vaší
TV. Obě strany obrazu budou uříznuty.
[Auto]
Pokud je konektor VÝSTUPU HDMI připojen pro
poskytování TV zobrazených informací (EDID),
automaticky se nastaví rozlišení nejlépe vhodné
pro připojenou TV.
[1080p]
Produkuje 1080 linek progresivního videa.
[1080i]
3
[16:9 Původní]
Produkuje 1080 linek zřetězeného videa.
Systémové nastavení
Zvolte tehdy je-li připojen široký TV 16:9. Obraz
4:3 je zobrazen v originálním poměru 4:3 s
černými pruhy po levé a pravé straně.
[720p]
[16:9 Plné]
Zvolte tehdy je-li připojen široký TV 16:9. Obraz
4:3 je nastaven horizontálně (v lineárním
poměru), aby vyplnil celou obrazovku.
,,Poznámka
Nemůžete zvolit možnost [4:3 Letter Box] a
[4:3 Pan Scan] pokud je rozlišení nastaveno na
více než 720p.
Produkuje 720 linek progresivního videa.
[576p]
Produkuje 576 linek progresivního videa.
Změna rozlišení až na Ultra HD
Tato funkce umožňuje přístroji navýšit původní
rozlišení videa až na Ultra HD rozlišení a výstup přes
HDMI připojení.
[Auto]
Pokud připojíte displej schopný zobrazit
rozlišení Ultra HD, bude tento přístroj vysílat
video signál v rozlišení Ultra HD automaticky.
[Vyp.]
Přístroj vypne funkci umožňující navýšení škály
rozlišení.
,,Poznámka
yy Tento přístroj bude vysílat video signály v
Ultra HD rozlišení, jakmile přehrává BD-ROM
disk naformátovaný v 24 Hz.
yy Přehrávané snímky mohou být dočasně
přerušeny, jakmile se přepnou rozlišení.
Systémové nastavení 29
Rež.zobr. 1080p
Pokud je rozlišení nastaveno na 1080p, zvolte
[24 Hz] pro lepší prezentaci filmového materiálu
(1080p/24 Hz) na HDMI displeji kompatibilním se
vstupem 1080p/24 Hz.
,,Poznámka
yy Pokud zvolíte [24 Hz], může dojít k určitým
deformacím obrazu když se přepíná video
a filmový materál. V tomto případě nastavte
na [50 Hz].
yy Dokonce i když je [Rež.zobr.1080p] nastaven
na [24 Hz], pokud váš TV není kompatibilní
s 1080p/24 Hz, pak aktuální snímková
frekvence výstupu videa bude 50 Hz, aby se
přizpůsobila zdrojovému formátu videa.
Zvolte typ výstupu z výstupního konektoru
HDMI OUT. Pro toto nastavení viz návody Vašeho
zobrazovacího zařízení.
[YCbCr]
Zvolte tuto možnost pro připojení k
zobrazovacímu zařízení HDMI.
[RGB]
Zvolte tuto možnost pro připojení k
zobrazovacímu zařízení DVI.
Režim 3D
Vyberte typ výstupního režimu pro přehrávání disku
Blu-ray 3D.
[Vyp.]
Výstupem přehrávání disku Blu-ray 3D bude 2D
režim jako přehrávání normálního disku
BD-ROM.
[Zap.]
Přehrávání disku Blu-ray 3D bude mít výstup
jako 3D režim.
Průvodce hlavním menu
Tato funkce umožňuje zobrazení nebo vymazání
doprovodné bubliny v nabídce Home. Pro
zobrazení průvodce nastavte tuto položku na [Zap.].
Nabídka
Vyberte jazyk pro nabídku [Nastavení] a OSD.
Nabídka disku / Zvuk disku / Titulky
disku
Zvolte Vámi preferovaný jazyk pro audio stopy
(zvukový disk), titulky a nabídku disku.
[Původní]
Přiřadí originální jazyk ve kterém byl disk
nahrán.
[Ostatní]
Stiskněte ENTER (b) pro volbu jiného jazyka.
Použijte numerická tlačítka a poté stiskněte
ENTER (b) pro zadání 4místného čísla dle kódu
v seznamu jazyků na straně 74.
[Vyp.] (Pouze titulky disku)
Vypnutí titulků.
,,Poznámka
V závislosti na disku nemusí vaše jazykové
nastavení pracovat.
3
Systémové nastavení
Nast. barev HDMI
NABÍDKA [JAZYK]
30 Systémové nastavení
NABÍDKA [AUDIO]
Každý disk má několik možností audio výstupů.
Nastavte možnost audio přehrávače dle typu
používaného audio systému.
,,Poznámka
Vzhledem k tomu, že jednotlivé faktory
ovlivňují rozlišení výstupu audia, viz
“Specifikace výstupu audia” na straně 72.
Digitální výstup.
3
Post DRC (řízení dynamického
rozsahu)
Tato funkce vám umožňuje poslouchat film při
nižším zvuku bez ztráty srozumitelnosti zvuku.
[Vyp.]
Vypíná funkci.
[Zap.]
Komprimuje dynamický rozsah výstupu zvuku
Dolby Digital, Dolby Digital Plus nebo Dolby
TrueHD.
Systémové nastavení
[PCM Stereo] (Pouze HDMI)
[Auto]
Zvolte, pokud jste připojili konektor HDMI OUT
tohoto přístroje k zařízení s dvoukanálovým
digitálním stereo dekodérem.
Dynamický rozsah výstupu zvuku Dolby
TrueHD se určí sám.
A dynamický rozsah Dolby Digital a Dolby
Digital Plus se ovládají stejně, jako režim [Zap.].
[PCM Multi-Ch] (Pouze HDMI)
Zvolte, pokud jste připojili tuto jednotku
ke konektoru HDMI OUT na zařízení s
vícekanálovým digitálním dekodérem.
[Znovu kódovat DTS] (Pouze HDMI)
Zvolte, pokud jste připojili konektor HDMI OUT
tohoto přístroje k zařízení s DTS dekodérem.
[BitStream] (Pouze HDMI)
Zvolte, pokud jste připojili konektor HDMI OUT
tohoto přístroje k zařízení s LPCM, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS nebo
DTS-HD dekodérem.
,,Poznámka
yy Pokud je možnost [Digitální výstup.]
nastavena na [PCM Multi-Ch], audio může
vystupovat jako PCM stereo, nejsou-li
informace PCM Multi-Ch detekovány ze
zařízení HDMI pomocí EDID.
yy Pokud je volba [Digitální výstup.] nestavena
na [Znovu kódovat DTS], rekódovaný DTS
audio výstup je určen pro disky BD-ROM se
sekundárním nebo interaktivním audiem
pro další disky (jako [BitStream]).
yy Toto nastavení není dostupné pro vstupní
signál z externího zařízení.
,,Poznámka
Nastavení DRC může být změněno pouze
pokud disk není vložen nebo jednotka je zcela
v režimu zastavení.
Připojte bezdrátové reproduktory
ID je nastaveno již při výrobě přístroje. Pokud
se objeví rušení nebo pokud použijete nový
bezdrátový přístroj, měli byste ID nastavit znovu.
Systémové nastavení
31
Nastavit reproduktor
Automatická hlasitost
Pro zajištění nejlepšího možného zvuku se řiďte
zobrazením nastavení reproduktorů pro upřesnění
hlasitosti připojených reproduktorů a jejich
vzdálenosti od místa poslechu. Pro nastavení stejné
úrovně hlasitosti reproduktorů spusťte test.
Máte-li funkci Auto Volume zapnutou, jednotka
automaticky upravuje hlasitost vycházejícího zvuku
v případech, pokud je zvuk příliš intenzivní nebo
naopak slabý. Můžete si tak užívat zvuk s příjemnou
hlasitostí, ani příliš hlučný, ani příliš tichý.
NABÍDKA [ZÁMEK]
Nastavení [ZÁMEK] má vliv pouze na přehrávání
Blu-ray Disc a DVD.
Zvolte reproduktor, který chcete nastavit.
Heslo
[Hlasitost]
Můžete vytvořit nebo změnit heslo.
Nastavení výstupní úrovně každého
reproduktoru.
[Nic]
[Vzdálenost]
Dvakrát zadejte 4místné heslo, poté stikněte
ENTER (b) k zadání nového hesla.
Nastavení vzdálenosti mezi každým
reproduktorem a místem poslechu.
[Změň]
[Test/ Stop test]
Reproduktory budou vysílat testovací signál.
Vložte nynější heslo a stiskněte tlačítko ENTER
(b). Dvakrát zadejte 4místné heslo, poté
stikněte ENTER (b) k zadání nového hesla.
[OK]
Pokud zapomenete své heslo
Potvrdí nastavení.
Pokud zapomenete své heslo, můžete jej vymazat
za pomocí následujících kroků:
HD AV Sync
Někdy se stane, že u digitální TV dochází ke
zpoždění mezi obrazem a zvukem. Pokud se tak
děje, můžete rozdíl vyrovnat nastavením zpoždění
zvuku tak, že zvuk ‘čeká’ na příslušný obraz: tato
funkce se nazývá HD AV Sync. Použijte A D k
rolování směrem nahoru a dolů přes hodnotu
zpoždění, které lze nastavit libovolně od 0 do 300
ms.
1. Vyjměte veškeré disky, které by mohly být v
přehrávači.
2. Zvolte možnost [Heslo] v nabídce [Nastavení].
3. Použijte numerická tlačítka k zadání “210499”.
Heslo je vymazáno.
,,Poznámka
Pokud učiníte před stisknutím tlačítka
ENTER (b), chybu, stiskněte tlačítko CLEAR.
Poté zadejte správné heslo.
3
Systémové nastavení
[Reproduktor]
Pro přístup k dalším vlastnostem nastavení [ZÁMEK],
vložte váš 4místní ochranný kód.
Pokud jste dosud nezadali heslo, učiňte tak. Dvakrát
zadejte 4místné heslo, poté stikněte ENTER (b) k
zadání nového hesla.
32 Systémové nastavení
Hodnocení DVD
NABÍDKA [OSTATNÍ]
Blokuje přehrávání hodnocených DVD v závislosti
na jejich obsahu. (Ne všechny disky jsou
hodnoceny.)
Ukazatel
[Hodnocení 1-8]
Hodnocení jedna (1) má nejvíce omezení a
hodnocení osm (8) je nejméně omezující.
[Odemknout]
Pokud zvolíte [Odemknout], rodičovská
kontrola není aktivní a disky se přehrají celé.
Hodnocení Disk Blu-ray
3
Systémové nastavení
Nastavte věkovou hranici přehrávání BD-ROM.
Použijte numerická tlačítka k zadání věkové hranice
přehrávání BD-ROM.
[255]
Mohou být přehrány všechny BD-ROM.
[0-254]
Zakazuje přehrávání BD-ROM dle na něm
nahraném odpovídajícím omezení.
,,Poznámka
Funkce [Hodnocení Disk Blu-ray] se použije
pouze u disku Blu-ray se systémem Advanced
Rating Control.
Kód oblasti
Vložte kód oblasti, jejíž standardy byly použity při
hodnocení DVD video disku, ze seznamu na straně
73.
Nastavuje rychlost a velikost ukazatele myši USB.
[Rychlost]
Nastavuje rychlost pohybu myši USB.
[Velikost]
Zvolí velikost ukazatele myši USB.
,,Poznámka
Funkce ukazatele je optimalizována pro
usnadnění používání internetu.
DivX® VOD
O VIDEU DIVX: DivX® je digitální video formát
vytvořený společností DivX, LLC, dceřiná společnost
Rovi Corporation. Toto zařízení je oficiálním
výrobkem s certifikací® DivX, který přehrává
formát DivX videa. Pro více informací a získání
softwarových nástrojů pro změnu vašich souborů
na DivX video navštivte divx.com.
Formát DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Tento přístroj s
certifikací DivX Certified ® musí být pro přehrávání
zakoupených filmů ve formátu DiVX Video-onDemand (VOD - video na vyžádání) registrován.
Váš registrační kód naleznete v sekci DiVX VOD
v nabídce nastavení vašeho přístroje. Pro další
informace jak dokončit vaši registraci navštivte vod.
divx.com.
[Registrovat]
Zobrazí registrační kód Vašeho přehrávače.
[Deregistrovat]
Deaktivuje přehrávač a zobrazí deaktivační kód.
,,Poznámka
Veškerá videa stažená z DivX(R) VOD s
registračním kódem tohoto přehrávače mohou
být na tomto přístroji pouze přehrávána.
Systémové nastavení 33
Rychlý start
Tento přehrávač může zůstat v pohotovostním
režimu s nízkou spotřebou energie, takže jej lze po
zapnutí okamžitě a bez prodlevy spustit. Chceteli aktivovat funkci [Rychlý start], nastavte tuto
možnost na hodnotu [Zap.].
Připojení zvuku televize
Můžete poslouchat zvuk TV přes reproduktor
tohoto přístroje automaticky, je-li televizor zapnutý.
TV a tato jednotka by měly být propojeny optickým
kabelem.
,,Poznámka
yy Je-li možnost [Rychlý start] nastavena na
hodnotu [Zap.] a napájení AC je omylem
znovu připojeno k přehrávači selháním
napájení apod., přepne se přehrávač
automaticky do pohotovostního režimu.
Před spuštěním přehrávače počkejte než se
přepne do pohotovostního režimu.
Automatické vypnutí
Necháte-li přehrávač v režimu zastavení po
dobu 5minut, objeví se spořič obrazovky. Pokud
tuto možnost nastavíte na [Zap.], jednotka se
automaticky vypne do 15 minut od zobrazení
spořiče obrazovky. Nastavte tuto možnost na [Vyp.]
pro opuštění spořiče obrazovky dokud je jednotka
používána uživatelem.
,,Poznámka
Pokud nastavíte funkci [Automatické vypnutí] v
nabídce nastavení na hodnotu zapnuto, vypne
se tato jednotka automaticky a bude šetřit
spotřebu energie, pokud není hlavní jednotka
připojena k externímu zařízení a nepoužívá se
delší dobu než 20 minut.
Stejně pracuje i tato jednotka, která se po
šesti hodinách od připojení hlavní jednotky k
jinému zařízení pomocí analogového vstupu.
Inicializace
[Tovární nastavení]
Můžete resetovat zařízení do základního
nastavení.
[Paměť Blu-ray prázdná]
Inicializuje obsah BD-Live z připojeného USB
disku.
,,Poznámka
Pokud resetujete přehrávač do originálního
výrobního nastavení pomocí možnosti [Tovární
nastavení], musíte opět nastavit veškeré
aktivace pro on-line služby a síťová nastavení.
Software
[Informace]
Zobrazí aktuální verzi softwaru.
[Aktualizace]
Můžete aktualizovat software připojením
přístroje přímo k serveru auktualizace softwaru
(viz strana 67).
SIMPLINK / ARC
-- Funkce SIMPLINK umožňuje ovládat tento
přístroj s LG dálkovým ovladačem televizoru.
-- Funkce ARC umožňuje HDMI-kompatibilnímu
televizoru odesílat zvuk na výstup HDMI OUT
tohoto přehrávače.
Nastavte tuto volbu na [On] pro aktivaci funkce
[SIMPLINK / ARC]. (strana 16)
3
Systémové nastavení
yy Když je [Rychlý start] nastaven na [Zap.],
bude spotřeba energie vyšší, než když je
[Rychlý start] nastaven na [Vyp.].
Stiskněte W pro přesunutí, a stiskněte A/D pro
volbu [On] nebo [Off ]. Vyberte [OK] a stiskněte
ENTER (b).
34 Ovládání
Zvukový efekt
Nastavení [Uživ. EQ]
Můžete zvolit vyhovující režim zvuku. Opakovaně
tiskněte tlačítko SOUND EFFECT („ZVUKOVÝ EFEKT“),
až se na displeji předního panelu nebo na televizní
obrazovce objeví požadovaný režim. Zobrazené
položky ekvalizéru se mohou lišit v závislosti na
zvukových zdrojích a efektech.
[Přir. plus]: Můžete se těšit na přirozený zvukový
efekt, jež je stejný jako na kanále 9.1.
[Natural]: Vychutnávejte si příjemný a přirozený
zvuk.
[Bypass]: Software s multikanálovým prostorovým
audio signálem je přehráván dle způsobu nahrání.
[Basování]: Zesiluje basový zvukový efekt z
předního levého a pravého reproduktoru a
subwooferu.
4
[Čistý Zvuk]: Tento režim umožňuje vyčištění zvuku
hlasu zlepšením kvality zvuku hlasu.
Ovládání
[Hra]: Můžete zažít více úžasných virtuálních zvuků
při hraní videoher.
[Noc]: Tato funkce může být nápomocná pro
sledování filmů při nízkých hlasitostech v noci.
[Up Scaler]: Můžete zvýšit zvuk v průběhu
poslechu souborů MP3 nebo jiné komprimované
hudby. Tento režim je dostupný pouze pro 2
zdrojové kanály.
[Hlasitost]: Zlepšuje zvuk basů a výšek.
[Uživ. EQ]: Můžete seřídit zvuk zvýšením nebo
snížením úrovně určité frekvence.
1. Stiskněte W/S pro výběr požadované
frekvence.
2. Stiskněte A/D pro výběr požadované úrovně.
Zvolte možnost [Zrušit] a pak stiskněte ENTER (b)
ke zrušení nastavení.
Zvolte možnost [Reset] a pak stiskněte ENTER (b) k
resetování všech nastavení.
Zvukový 3D efekt
Zvukové 3D efekty vedou zvuk nejen směrem
dopředu nebo dozadu, ale také směrem vzhůru,
čímž vytváří širší prostor a vy si tak můžete
vychutnat více pohlcující prostorový zvuk jako
v kině. Tiskněte opakovaně tlačítko 3D SOUND,
dokud se požadovaný režim neobjeví na displeji na
předním panelu nebo na TV obrazovce.
[3D Hudba]: Tento režim poskytuje výjimečný
prostorový zvuk, nabízí zážitek jako v koncertní síni
u vás doma.
[3D Film]: Tento režim poskytuje výjimečný
prostorový zvuk, nabízí zážitek jako v divadle u vás
doma.
Ovládání 35
Zobrazení nabídky
Home
Použití nabídky [HOME]
Nabídka HOME se objeví, pokud stisknete tlačítko
HOME ( ). Pomocí W/S/A/D zvolte příslušnou
položku a stiskněte ENTER (b).
V závislosti na regionu nemusí být služby [LG
Smart World], [Moje apl.] a funkce [Vyhledat] k
dispozici.
a [Smart Share] - Zobrazí se nabídka Smart
Share.
b [Premium] - Zobrazí se obrazovka Premium
home. (strana 58)
c [LG Smart World] - Zobrazí se tituly LG Apps
poskytnuté k tomuto zařízení. (strana 59)
d [Moje apl.] - Zobrazí se obrazovka [Moje
apl.]. (strana 60)
e [Vstup] - Změní vstupní režim.
f [Nastavení] - Upravuje nastavení systému.
g [Vyhledat] - Vyhledá požadované aplikace
LG Apps a další obsah.
h [Log In] - Zobrazí se nabídka přihlášení.
Můžete přehrávat obsah videa, fotografie a audia
na zařízení vložením disku, připojením USB zařízení
nebo pomocí domácí sítě (DLNA).
1. Stiskněte tlačítko HOME ( ) pro zobrazení
nabídky Home.
2. Zvolte [Smart Share] a stiskněte ENTER (b).
4
a Zobrazí se všechna připojená zařízení.
b Zobrazí se obsah video souborů, fotografií
nebo audio souborů.
c Zobrazí se soubor nebo složka připojeného
zařízení.
Ovládání
,,Poznámka
Použití možnosti Smart Share
36 Ovládání
Přehrávání připojených
zařízení
Přehrávání disku
erot
1. Vložte disk do prostoru pro disk.
U spousty disků AUDIO CD, BD-ROM a DVDROM se přehrávání spustí automaticky.
2. Stiskněte tlačítko HOME ( ) a potom zvolte
[Smart Share].
3. Zvolte ikonu disku.
,,Poznámka
4
yy Funkce přehrávání popsané v tomto návodu
nejsou vždy dostupné u každého souboru a
média. Některé funkce mohou být omezeny
v závislosti na mnoha faktorech.
Ovládání
yy V závislosti na titulech BD-ROM, připojení
zařízení USB může vyžadovat příslušné
přehrávání.
yy Nedokončené DVD-VR formáty disku nemusí
být přehrávatelné na tomto přehrávači.
yy Některé DVD-VR disky jsou vyrobeny s daty
CPRM z DVD REKORDÉRU. Tato jednotka
nepodporuje tyto typy disků.
Přehrávání Blu-ray 3D disku
e
Tento přístroj umožňuje přehrávání disků Blu-ray
3D, které obsahují odlišná zobrazení určená pro
pravé a levé oko.
Příprava
K přehrání titulu Blu-ray 3D ve stereoskopickém
3D režimu je zapotřebí:
yy Zkontrolujte, zda je televize vybavena
technologií 3D a obsahuje vstup(y) HDMI.
yy Abyste si vychutnali naplno zážitek z obrazu
3D, je nutné použít 3D brýle.
yy Ověřte, zda titul BD-ROM je disk Blu-ray 3D
nebo ne.
yy Zapojte kabel HDMI (vysokorychlostní HDMI ™
kabel typ A) mezi výstup HDMI přehrávače a
vstup HDMI televizoru.
1. Stiskněte tlačítko HOME ( ) a potom nastavte
možnost [Režim 3D] v menu [Nastavení] na
[Zap.] (strana 29).
2. Vložte disk do prostoru pro disk.
Přehrávání se spustí automaticky.
3. Více pokynů naleznete v uživatelské příručce k
vašemu 3D televizoru.
Pro vylepšený 3D efekt lze upravit nastavení
displeje a zaměřit se na nastavení televizoru.
>>Výstraha
yy Sledování 3D obsahu po delší dobu může
vyvolat závrať nebo únavu.
yy Nedoporučuje se, aby filmy v 3D režimu
sledovali invalidi, děti a těhotné ženy.
yy Pokud pociťujete bolesti hlavy, únavu
nebo závrať při sledování 3D obrazu, je
velmi doporučováno zastavit přehrávání
a postiženého umístit do klidu, dokud se
nebude cítit normálně.
Ovládání 37
Přehrání souboru na disku/
USB zařízení
yui
Tento přístroj je schopen přehrát video soubory,
audio soubory a fotografie uložené na disku nebo
úložišti připojeném přes USB port.
1. Vložte datový disk do prostoru pro disk nebo
připojte zařízení USB.
Poznámky pro USB zařízení
yy Tento přehrávač podporuje USB flash paměť/
externí HDD formátované ve FAT32 a NTFS při
přístupu k souborům (hudba, fotografie, filmy).
Avšak pro BD-Live a nahrávání zvukového
CD, použijte USB flash disk / externí HDD
formátované ve FAT32.
yy Tato jednotka může podporovat až 4 části
zařízení USB.
yy Zařízení USB nevyjímejte za provozu (během
přehrávání atd.)
yy USB Nejsou podporována zařízení USB, která po
připojení k počítači vyžadují instalaci zvláštního
programu.
yy Zařízení USB: zařízení USB podporující USB 1.1 a
USB 2.0.
Načítání souborů může trvat několik minut
v závislosti na počtu obsahů uložených na
paměťovém zařízení USB. Stiskněte ENTER (b)
zatímco je zvoleno [Cancel] pro zastavení načítání.
2. Stiskněte tlačítko HOME ( ).
3. Zvolte možnost [Smart Share] a stiskněte ENTER
(b).
4. Zvolte požadované připojené zařízení v této
kategorii.
5. Zvolte [Film], [Fotografie] nebo [Hudba].
6. Zvolte soubor pomocí W/S/A/D a stiskněte
d(PLAY) nebo ENTER (b) pro jeho přehrání.
yy Abyste předešli ztrátě dat, doporučujeme
pravidelné zálohování.
yy Pokud použijete prodlužovací USB kabel,
rozbočovač USB nebo multičtečku USB, zařízení
USB nemusí být rozpoznáno.
yy Některá zařízení USB nemusí s tímto přístrojem
fungovat.
yy Nejsou podporovány digitální fotoaparáty a
mobilní telefony.
yy Port USB přístroje nelze připojit k PC. Jednotku
nelze použít jako paměťové zařízení.
4
Ovládání
Při zapojení zařízení USB k nabídce HOME,
přehrávač přehrává automaticky hudební soubory
obsažené na paměťovém zařízení USB. Pokud
paměťové zařízení USB obsahuje několik typů
souborů, objeví se nabídka výběru souboru.
yy Mohou být přehrávány soubory s filmy, hudbou
a fotografiemi. Více podrobností o činnostech
souvisejících s jednotlivými typy souborů najdete
na příslušných stranách.
38 Ovládání
Přehrání souboru ze síťového
serveru
yui
Tento přístroj přehrává video, audio a
soubory fotografií umístěné na DLNA serveru
prostřednictvím vaší domácí sítě.
1. Zkontrolujte internetové připojení a nastavení
(strana 20).
2. Stiskněte tlačítko HOME ( ).
3. Zvolte možnost [Smart Share] a stiskněte ENTER
(b).
,,Poznámka
yy Požadavky na soubor jsou popsány na
straně 69.
yy Miniatury souborů, které nelze přehrát,
mohou být v nabídce zobrazeny, ale
nemohou být přehrány přehrávačem.
yy Názvy souboru titulků a filmového souboru
musí být stejné a musí být umístěny ve
stejné složce.
yy Kvalita přehrávání a funkce může být
ovlivněna stavem vaší domácí sítě
yy V závislosti na podmínkách vašeho PC se
mohou vyskytnout potíže s připojením.
yy Pro nastavení vašeho PC jako serveru DLNA
je nutné nainstalovat na vašem PC dodaný
software Nero MediaHome 4. (strana 39)
4
4. Zvolte mediální server DLNA v této kategorii.
Ovládání
5. Zvolte [Film], [Fotografie] nebo [Hudba].
6. Zvolte soubor pomocí W/S/A/D a stiskněte
d(PLAY) nebo ENTER (b) pro jeho přehrání.
Ovládání 39
Připojení k serveru
domácí sítě či počítači
Mac OS X
Digital Living Network Alliance, ve zkratce DLNA,
umožňuje uživatelům přístup k video, audio, nebo
foto souborům uložným na severu a dovolí jejich
přehrávání na televizním přijímači napojeném na
domácí síť.
2. Prohlédněte obsah jednotky CD-ROM a otevřete
složku „MediaHome_4_Essentials_MAC“.
Před připojením k počítači a přehrávání souboru
je třeba mít v počítači nainstalován program Nero
MediaHome 4 Essentials.
4. V okně Nero MediaHome přetáhněte ikonu
Nero MediaHome do složky Aplikace v tomto
okně nebo na jakékoli jiné místo.
Instalace programu Nero
MediaHome 4 Essentials
1. Spusťte počítač a vložte disk CD-ROM, který je
součástí dodávky, do jednotky CD-ROM vašeho
počítače.
3. Poklepejte na soubor obrazu disku „Nero
MediaHome.dmg“. Otevře se okno Nero
MediaHome.
5. Nyní můžete aplikaci spustit poklepáním na
ikonu Nero MediaHome v místě, kam jste ji
přetáhli.
Sdílení souborů a složek
Spusťte počítač a vložte dodaný disk CD-ROM
do přihrádky CD počítače. Průvodce instalací vás
provede rychlým a jednoduchým instalačním
procesem. Při instalaci programu Nero MediaHome
4 Essentials postupujte následovně:
Aby bylo možné přehrávat soubory v tomto
přehrávači, je nutné v počítači sdílet složky
obsahující videosoubory, audiosoubory a/nebo
soubory fotografií.
1. Ukončete všechny programy systému Microsoft
Windows a veškerý antivirový software, který je
spuštěn.
2. Dodaný disk CD-ROM vložte do přihrádky CD
počítače.
Tato část vysvětluje postup výběru sdílených
souborů v počítači.
1. Dvakrát klikněte na ikonu "Nero MediaHome 4
Essentials".
3. Klikněte na [Nero MediaHome 4 Essentials].
2. Klikněte na ikonu [Network] vlevo a zadejte
název sítě v poli [Network name] . Vložený název
sítě bude rozpoznán přehrávačem.
4. Aplikaci spustíte kliknutím na položku [Run].
3. Klikněte na ikonu [Shares] vlevo.
5. Klikněte na [Nero MediaHome 4 Essentials].
Instalace je připravena a objeví se průvodce
instalací.
4. Klikněte na kartu [Local Folders] na obrazovce
[Shares] .
6. Po kliknutí na tlačítko [Next] se zobrazí
obrazovka pro zadání sériového čísla. Kliknutím
na tlačítko [Next] přejděte k dalšímu kroku.
7. Pokud souhlasíte s podmínkami, kliknutím
zaškrtněte pole [I accept the License Conditions]
a klikněte na možnost [Next]. Instalace není
možná bez tohoto souhlasu.
8. Klikněte na možnost [Typical] a poté klikněte na
tlačítko [Next]. Spustí se instalační proces.
9. Pokud se chcete zúčastnit anonymního sběru
dat, zaškrtněte políčko a klikněte na tlačítko
[Next] .
10. Kliknutím na tlačítko [Exit] instalaci dokončíte.
5. Kliknutím na ikonu [Add] otevřete okno [Browse
Folder] .
6. Zvolte složku obsahující soubory, které chcete
sdílet. Zvolená složka se přidá do seznamu
sdílených složek.
7. Server spustíte kliknutím na ikonu [Start Server].
,,Poznámka
yy Pokud nejsou sdílené složky nebo soubory
v přehrávači zobrazeny, klikněte na danou
složku na kartě [Local Folders] a klikněte na
možnost [Rescan Folder] u tlačítka [More].
yy Chcete-li získat další informace a softwarové
nástroje, navštivte stránky www.nero.com.
4
Ovládání
Windows
40 Ovládání
O Nero MediaHome 4
Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials je software určený
pro sdílení filmových, hudebních a obrázkových
souborů uložených ve vašem přehrávači jako
kompatibilní DLNA digitální média server.
,,Poznámka
yy CD Nero MediaHome 4 Essentials je
vytvořeno pro PC a nemělo by být vloženo
do přehrávače nebo do jiného zařízení.
yy Dodaný CD-ROM Nero MediaHome 4
Essentials je přizpůsoben vydání softwaru
pouze pro sdílení souborů a složek na tomto
přehrávači.
yy Dodaný software Nero MediaHome 4
Essentials nepodporuje následující funkce:
Transkódování, Dálkové ovládání UI, TV,
internetové služby a Apple iTunes.
4
Ovládání
yy Dodávaný software Nero MediaHome 4
Essentials lze stáhnout na adrese
-- Windows : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgewin
-- Mac OS : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgemac
yy Tento návod vysvětluje činnosti pomocí
anglické verze Nero MediaHome 4 Essentials
jako příklad. Následujte vysvětlení odkazující
na aktuální činnosti vaší jazykové verze.
Požadavky na systém
Windows PC
yy Windows® XP (Service Pack 2 nebo vyšší),
Windows Vista® (nevyžadován Service Pack),
Windows® 7 (Service Pack není vyžadován),
Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service
Pack 2 nebo vyšší), Windows Server® 2003
yy Windows Vista® 64 bitové vydání (aplikace běží
při 32 bitovém režimu)
yy Systém Windows® 7 64bitová edice (aplikace je
spouštěna v 32bitovém režimu)
yy Místo pevného disku 200 MB místa pevného
disku pro typickou samostatnou instalaci Nero
MediaHome.
yy 1.2 GHz Intel® Pentium® III nebo AMD
Sempron™ 2200+ procesory
yy Paměť: 256 MB RAM
yy Grafická karta s minimálně 32 MB video pamětí,
minimální rozlišení 800 x 600 pixelů a barevné
nastavení 16 bit.
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 nebo vyšší
yy DirectX® 9.0c revize 30 (Srpen 2006) nebo vyšší
yy Síťové prostředí: 100 Mb Ethernet, WLAN
Macintosh
yy Mac OS X 10.5 (Leopard) nebo 10.6 (Snow
Leopard)
yy Počítač Macintosh s procesorem Intel x86
yy Hard drive space: 200 MB hard drive space for a
typical installation of Nero MediaHome standalone
yy Memory: 256 MB RAM
Ovládání
Obecné přehrávání
Základní postupy pro
fotografie
Základní postupy pro video a
audio obsah
Přehrávání prezentace
Pro zastavení přehrávání
Zastavení prezentace
Stiskněte Z (STOP) v průběhu přehrávání.
Pro pozastavení přehrávání
Stiskněte M (PAUSE) v průběhu přehrávání.
Pro pokračování v přehrávání stiskněte d (PLAY).
Přehrávání frame-by-frame (Video)
V průběhu přehrávání filmu stiskněte M (PAUSE).
Stikněte opakovaně tlačítko M (PAUSE) k přehrávání
Frame-by-Frame.
Pro scanování dopředu nebo dozadu.
Rychlost přehrávání můžete měnit opakovaným
stiskem c nebo v.
Zpomalení rychlosti přehrávání
V průběhu pozastavení přehrávání stiskněte
opakovaně v pro přehrávání při různých
rychlostech zpomalení.
Přechod na další/předešlou kapitolu/
stopu/soubor
V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko
C nebo V pro přechod k další kapitole/stopě
nebo pro návrat na začátek aktuální kapitoly/stopy/
souboru.
Stiskněte dvakrát krátce C pro krok zpět na
předchozí kapitolu/stopu.
V nabídce obsahu souborů na serveru může být
mnoho typů obsahu v jedné složce najednou.
V tomto případě stiskněte C nebo V pro
přechod k předešlému nebo dalšímu obsahu
stejného typu.
Pro spuštění prezentace stiskněte tlačítko d (PLAY).
Stiskněte Z (STOP) v průběhu prezentace.
Pro pozastavení Slide Show
Stiskněte M (PAUSE) v průběhu prezentace.
Pro pokračování v prezentaci stiskněte tlačítko
d (PLAY).
Přechod na další/předešlou fotografii
Při prohlížení fotografií přes celou obrazovku
použijte tlačítko A nebo D k přechodu na
předešlou nebo další fotografii.
Použití nabídky disku
ero
Pro zobrazení nabídky disku
Obrazovka s nabídkou může být zobrazena teprve
po vložení nebo video disku, který obsahuje
nabídku. Pokud si přejete zobrazit nabídku disku v
průběhu přehrávání, stiskněte DISC MENU.
Pomocí tlačítek W/S/A/D můžete procházet
jednotlivé položky nabídky.
Pro zobrazení rolovací nabídky
Některé BD-ROM disky obsahují rolovací nabídku,
která se objeví v průběhu přehrávání.
V průběhu přehrávání stiskněte TITLE/POPUP
a pomocí tlačítek W/S/A/D se pohybujte
položkami nabídky.
4
Ovládání
Během přehrávání stiskněte tlačítko c nebo
v k rychlému návratu dozadu nebo rychlému
přeskočení dopředu.
41
42 Ovládání
Pokračovat v přehrávání
eroyt
u
Jednotka nahrává část, kde jste stiskli Z (STOP) v
závislosti na disku.
Pokud se krátce objeví “MZ (Resume Stop)”
na obrazovce, stiskněte d (PLAY) pro návrat k
přehrávání (od bodu epizody).
Pokud stisknete dvkrát Z (STOP) nebo se nenačte
disk, na obrazovce se objeví “Z(Complete Stop)”.
Jednotka smaže bod zastavení.
,,Poznámka
yy Návratný bod může být smazán pokud je
stisknuto tlačítko (např; 1 (POWER),
B (OPEN/CLOSE), atd).
yy U disků BD-ROM s funkcí BD-J nefunguje
obnovení přehrávání od místa ukončení.
4
Ovládání
yy Pokud jednou stisknete Z (STOP) v průběhu
přehrávání interaktivního titulu BD-ROM,
jednotka bude v režimu kompletního
zastavení.
Paměť poslední scény
er
Tato jednotka ukládá poslední scénu z posledně
prohlíženého disku. Poslední scéna zůstává v
paměti dokonce i po vyjmutí disku z jednotky nebo
i po vypnutí jednotky. Pokud načtete disk, jehož
poslední scéna byla uložena, scéna se automaticky
vyvolá.
,,Poznámka
yy Funkce paměti poslední scény u předešlého
disku se vymaže jakmile je přehráván jiný
disk.
yy V závislosti na disku nemusí tato funkce
pracovat.
yy U disků BD-ROM s funkcí BD-J nefunguje
paměť poslední scény.
yy Tato jednotka neuloží nastavení disku,
jestliže vypnete jednotku před zahájením
přehrávání.
Ovládání 43
Zobrazení na
obrazovce (OSD)
Zobrazení informací o obsahu na
obrazovce
Můžete zobrazit nebo nastavit různé informace a
nastavení týkající se obsahu.
1. Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
eroy
2. Zvolte [Možnost] pomocí A/D a stiskněte
ENTER (b).
Kontrola přehrávání video
souboru
eroy
Během sledování video souborů můžete
zkontrolovat přehrávání a nastavit možnosti.
Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
4
b [Nabídka disku] - Přístup k nabídce na disku.
a Titul – počet aktuálních titulů/celkový počet
titulů.
c [Title/popup] - Zobrazení názvů v nabídce
DVD nebo rolovací nabídky BD-ROM, pokud je
k dispozici.
b Kapitola – počet aktuálních kapitol/celkový
počet kapitol.
d [Možnost] - zobrazení přehrávacích informací.
e [Hudební titul] - U připojení k síti může být
poskytnuta informace o aktuální skladbě v
průběhu přehrávání filmu.
f [Opakovat] - opakování vyžádaného úseku
nebo sekvence. (strana 45)
g [3D] - Úprava nastavovacích hodnot 3D.
(strana 49)
c Čas – uplynulá doba přehrávání/celková doba
přehrávání.
d Audio – vybraný jazyk zvukového doprovodu
nebo kanál.
e Titulky – vybrané titulky.
f Úhel – zvolený úhel/celkový počet úhlů.
g Poměr stran TV – vybraný poměr stran
televizního obrazu.
h Režim obrazu – vybraný režim obrazu.
i Informace o filmu – Zvolte tuto možnost a
stiskněte ENTER (b) pro zobrazení informací o
filmu z Datbáze Gracenote Media (pouze
BD-ROM/DVD).
Ovládání
a Ukazatel průběhu - Zobrazuje aktuální
polohu a celkový hrací čas.
44 Ovládání
,,Poznámka
yy Pokud nestisknete žádné tlačítko po
dobu několika sekund, zobrazení zmizí z
obrazovky.
yy U některých disků nemůže být zvolen počet
titulů.
yy Dostupné tituly se mohou lišit v závislosti na
discích nebo titulech.
Nastavení možnosti prezentace
Můžete použít různé možnosti v průběhu prohlížení
fotografií v režimu celé obrazovky.
1. Během sledování fotografií stiskněte INFO/
MENU (m).
2. Vyberte [Možnost] pomocí A/D a stiskněte
ENTER (b).
yy Při přehrávání interaktivního disku Blu-ray
se zobrazí některá nastavení, která ale nelze
změnit.
yy Pro použití možnosti [Informace o
filmu], přehrávač musí být připojen k
širokopásmovému internetu pro přístup k
databázi Gracenote Media.
yy LG je licencí technologie Gracenote a není
odpovědná za informace získání z databáze
médií Gracenote.
4
a [Rychlost] - použijte A/D pro výběr rychlosti
zpoždění mezi fotografiemi v prezentaci.
Ovládání
Kontrola zobrazení fotografií
i
Ovládání přehrávání a nastavení možností během
sledování fotografií na celé obrazovce.
Ovládání přehrávání a nastavení možností během
sledování fotografií na celé obrazovce.
Během sledování fotografií stiskněte INFO/MENU
(m).
a [Prezentace] - spuštění nebo pozastavení
prezentací.
b [Hudba] - výběr doprovodné hudby pro
prezentaci. (strana 49)
c [Možnost] - zobrazení možností prezentace.
d [Otočit] - otáčení fotografie doprava.
e [Zoom] - zobrazení nabídky [Zoom].
b [efekty] - použijte A/D pro výběr efektu
přechodu mezi fotografiemi v prezentaci.
c [Výběr hudby] - výběr hudby na pozadí pro
prezentaci (strana 49).
Ovládání 45
Pokročilé přehrávání
Opakování určitého úseku
eroty
Opakované přehrávání
erotu
y
Tento přehrávač může opakovat Vámi navolený
úsek.
Blu-ray Disc / DVD / video soubory
2. Stiskněte ENTER (b) na konci tohoto úseku.
Vámi vybraný úsek se bude neustále opakovat.
Během přehrávání stiskněte tlačítko REPEAT (h)
pro navolení požadovaného režimu opakování.
A-B – Vybraná část se bude trvale opakovat.
Chapter – Aktuální kapitola bude opakovaně
přehrávána.
1. Během přehrávání stiskněte REPEAT (h) pro
výběr [A-B] a stiskněte ENTER (b) na začátku
úseku, který chcete opakovat.
3. Normální přehrávání obnovíte stisknutím
tlačítka CLEAR.
,,Poznámka
Title – Současný titul bude přehráván opakovaně.
yy Nemůžete vybrat oddělovací body, které
jsou od sebe blíž než 3 sekundy.
All – Všechny stopy nebo soubory budou
přehrávány opakovaně.
yy Tato funkce u některých disků nebo titulů
nemusí pracovat.
Off – návrat k normálnímu přehrávání.
Audio CD/Audio soubory
Stiskněte opakovaně tlačítko REPEAT (h) pro
navolení požadovaného režimu opakování.
– vybraná část se bude trvale opakovat. (pouze
audio CD)
Track– současná stopa nebo soubor se bude
přehrávat opakovaně.
All – všechny stopy nebo soubory se budou
přehrávat opakovaně.
All – všechny stopy nebo soubory se
budou přehrávat opakovaně v náhodném pořadí.
– stopy nebo soubory budou přehrány v
náhodném pořadí.
Normální přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka
CLEAR.
,,Poznámka
Tato funkce u některých disků nebo titulů
nemusí pracovat.
Přehrávání od navoleného
času
eroy
1. Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
2. Vyberte [Možnost] pomocí A/D, a stiskněte
ENTER (b)
3. Zvolte možnost [Čas] a vložte požadovanou
dobu spuštění v hodinách, minutách a
sekundách zleva doprava.
Např. k nalezení scény ve 2 hodiny, 10 minut a
20 sekund vložte číselnými tlačítky “21020”.
Stisknutím A/D se přesune přehrávání o 60
vteřin dopředu či dozadu.
4. Stiskněte ENTER (b) pro spuštění přehrávání
od navolené doby.
,,Poznámka
yy V závislosti na disku nemusí tato funkce u
některých disků nebo titulů pracovat.
yy Tato funkce nemusí fungovat u některých
souborů a DLNA serverů.
4
Ovládání
Normální přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka
CLEAR.
46 Ovládání
Výběr jazyka titulků
eroy
Sledování z jiného úhlu
er
1. Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
Jestliže disk obsahuje scény zaznamenané při
různých úhlech kamery, můžete během přehrávání
přejít na jiný úhel kamery.
2. Vyberte [Možnost] pomocí A/D a stiskněte
ENTER (b)
3. Pomocí W/S zvolte položku [Titulky].
4. Pomocí A/D zvolte požadovaný jazyk titulků.
Když stisknete ENTER (b), můžete nastavit
různé možnosti titulků.
5. Stiskněte BACK (1) pro odchod ze zobrazení
na obrazovce.
,,Poznámka
Některé disky poskytují možnost změny titulků
pouze prostřednictvím nabídky disku. V tomto
případě stiskněte tlačítko TITLE/POPUP (Titul/
Vyskakovací) nebo DISC MENU (Nabídka disku)
a zvolte vhodné titulky z výběru nabídky disku.
4
Ovládání
Poslech různých audio souborů
eroy
1. Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
2. Vyberte [Možnost] pomocí A/D, a stiskněte
ENTER (b)
3. Pomocí W/S volte položku [Audio].
4. Použijte A/D ke zvolení požadovaného jazyka
audia, audio stopy nebo audio kanálu.
,,Poznámka
yy Některé disky poskytují možnost změny
audia pouze prostřednictvím nabídky disku.
V tomto případě stiskněte tlačítko TITLE/
POPUP nebo DISC MENU a zvolte vhodné
audio z výběru nabídky disku.
yy Ve chvíli, kdy jste přepnuli zvuk, může
vzniknout dočasná odchylka mezi
zobrazením a aktuálním zvukem.
yy V disku BD-ROM je zobrazen formát multi
audio (5.1CH nebo 7.1CH) s [MultiCH] na
obrazovce.
yy Stisknutím tlačítka AUDIO můžete nastavit
na obrazovce volbu [Audio].
1. Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
2. Vyberte [Možnost] pomocí A/D, a stiskněte
ENTER (b)
3. Pomocí W/S zvolte položku [Úhel].
4. Pomocí A/D zvolte požadovaný úhel.
5. Stiskněte BACK (1) pro odchod ze zobrazení
na obrazovce.
Změna poměru stran TV
eoy
Během přehrávání můžete měnit nastavení poměru
stran televizoru.
1. Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
2. Vyberte [Možnost] pomocí A/D, a stiskněte
ENTER (b)
3. Pomocí W/S zvolte možnost [Poměr stran TV].
4. Pomocí A/D zvolte požadovanou možnost.
5. Stiskněte BACK (1) pro odchod ze zobrazení
na obrazovce.
,,Poznámka
I když změníte hodnotu možnosti [Poměr stran
TV] v zobrazení na obrazovce, možnost [Poměr
stran TV] v nabídce [Nastavení] se nezmění.
Ovládání 47
Změna stránky kódu titulků
y
Pokud se titulky nezobrazují správně, změňte
kódování jazyka titulků pro správné zobrazení
titulků.
1. Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
2. Vyberte [Možnost] pomocí A/D a stiskněte
ENTER (b)
Nastavení možnosti [Už. nastavení]
1. Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
2. Vyberte [Možnost] pomocí A/D a stiskněte
ENTER (b)
3. Pomocí W/S zvolte možnost [Režim obrazu].
4. Pomocí A/D zvolte [Už. nastavení] a stiskněte
ENTER (b).
3. Pomocí W/S zvolte možnost [Kódová stránka].
4. Pomocí A/D zvolte požadovaný kód.
5. Pomocí W/S/A/D nastavte možnosti
[Režim obrazu].
Zvolte možnost [Standardní], poté stiskněte
ENTER (b) pro reset všech nastavení videa.
5. Stiskněte BACK (1) pro odchod ze zobrazení
na obrazovce.
Změna režimu obrazu
eroy
Během přehrávání můžete změnit možnost [Režim
obrazu].
1. Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
2. Vyberte [Možnost] pomocí A/D a stiskněte
ENTER (b)
3. Pomocí W/S zvolte možnost [Režim obrazu].
4. Pomocí A/D zvolte požadovanou možnost.
5. Stiskněte BACK (1) pro odchod ze zobrazení
na obrazovce.
Prohlížení informací o obsahu
y
Přehrávač může zobrazit informace o obsahu.
1. Pomocí W/S/A/D vyberte soubor.
2. Stiskněte INFO/MENU (m) pro zobrazení
nabídky možností.
Na obrazovce se objeví informace o souboru.
Během přehrávání filmu můžete stisknutím TITLE/
POPUP zobrazit informace o souboru.
,,Poznámka
Informace o souboru zobrazené na obrazovce
nemusí odpovídat aktuálním informacím o
obsahu.
4
Ovládání
6. Pomocí W/S/A/D zvolte možnost [Zavřít] a
stisknutím ENTER (b) ukončete nastavení.
48 Ovládání
Změna náhledu položek
nabídky
yui
V nabídce [Smart Share] můžete měnit zobrazení
obsahu seznamu.
Opakovaně stiskněte červeně zbarvené tlačítko (R).
Volba titulků souboru
y
Pokud se název souboru titulků liší od názvu video
souboru, musíte zvolit titulky v nabídce [Film] před
přehráváním filmu.
1. Pomocí W/S/A/D zvolte požadovaný
soubor titulků pro přehrání v nabídce [Film].
2. Stiskněte ENTER (b).
4
Opět stiskněte tlačítko ENTER (b) pro
odznačení souboru titulků. Zvolený soubor
titulků se zobrazí při přehrávání video souboru.
Ovládání
,,Poznámka
yy Pokud stisknete Z (STOP) během
přehrávání, je výběr titulků zrušen.
yy Tato funkce neumožňuje přehrávání
souborů ze serveru přes domácí síť.
Ovládání 49
Poslech hudby při prezentaci
i
Převod 2D obsahu do 3D
eroy
Můžete zobrazit soubory fotografií při poslechu
hudby.
Tato funkce umožňuje převést 2D obsah do 3D.
Můžete nastavit 3D hloubku a vzdálenost na [3D]
možnost při přehrávání.
1. Při prohlížení fotografií přes celou obrazovku
použijte tlačítko INFO/MENU (m) k zobrazení
nabídky možností.
1. Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
2. Vyberte [3D], a stiskněte klávesu ENTER (b).
2. Vyberte [Možnost] pomocí A/D a stiskněte
ENTER (b)
3. Použijte W/S/A/D a vyberte požadované
možnosti.
3. Pomocí W/S zvolte možnost [Výběr hudby]
a stiskněte ENTER (b) pro zobrazení nabídky
[Výběr hudby].
Zvolte možnost [Standardní], poté stiskněte
ENTER (b) pro reset všech nastavení videa.
4. Pomocí W/S zvolte zařízení a stisknutím
tlačítka ENTER (b)jej aktivujte.
Dostupné zařízení se může lišit v závislosti na
umístění aktuálního souboru fotografie.
Dostupná zařízení
Disk, USB
Disk, USB
DLNA server
DLNA server
5. Pomocí W/S vyberte soubor nebo složku,
kterou chcete přehrát.
Zvolte g a stiskněte ENTER (b) pro zobrazení
vyššího adresáře.
,,Poznámka
Pokud zvolíte na serveru audio soubor, nebude
možné vybrat složku. K dispozici je pouze
výběr souboru.
6. Pomocí D zvolte [OK] a stiskněte ENTER (b)
pro ukončení výběru hudby.
,,Poznámka
yy Pokud jste nastavili Ultra HD rozlišení, pokud
vyberete [Zap.] v [3D], je Ultra HD rozlišení
automaticky změní na původní rozlišení.
yy Filmové soubory s vyšší snímkovou frekvencí
než 30 fps (počet snímků za sekundu)
nemusejí jít převést do 3D.
4
Ovládání
Umístění fotografií
4. Použijte W/S/A/D k volbě možnosti [Zavřít]
a poté stiskněte ENTER (b) pro dokončení
nastavení.
50 Ovládání
Rozšířené funkce
Připojení Wi-Fi Direct™
Připojení k certifikovanému zařízení
Wi-Fi Direct™
Pokud chcete prohledat dostupné Wi-Fi Direct
™ zařízení, Vyberte [Obnovit sezn.] a stiskněte
tlačítko ENTER (b).
Chcete-li vybrat server ze seznamu zařízení,
musí být soubory nebo složky sdílené serverem
DLNA z připojeného zařízení Wi-Fi Direct™.
6. Vyberte [Film], [Fotografie] nebo [Hudba]
pomocí W/S/A/D a stiskněte ENTER (b).
yui
Tento přehrávač je schopen přehrávat filmy, hudbu
a fotografie umístěné na certifikovaném zařízení
Wi-Fi Direct™. Technologie Wi-Fi Direct™ umožňuje
připojit přehrávač přímo k certifikovanému zařízení
Wi-Fi Direct™ bez připojování k síťovému zařízení,
například přístupovému bodu.
Certifikované zařízení na Wi-Fi Direct ™
1. Zapněte certifikovaného zařízení Wi-Fi Direct ™
a spusťte jeho Wi-Fi Přímou funkci.
4
2. Spuštění v zařízení DLNA aplikaci.
Ovládání
Na Vašem přehrávači
3. Vyberte možnost [SÍŤ] v nabídce [Nastavení], a
pak stiskněte ENTER (b).
4. Vyberte možnost [Standard Wi-Fi Direct] a
stiskněte ENTER (b).
7. Zvolte soubor pomocí W/S/A/D a stiskněte
ENTER (b) pro jeho přehrání.
,,Poznámka
yy Pro dosažení lepšího přenosu umístěte
přehrávač co nejblíže k certifikovanému WiFi Direct™ serveru.
yy Tato jednotka dokáže připojit pouze 1
zařízení najednou. Více připojení není
podporováno.
yy Je-li tento přehrávač a zařízení Wi-Fi Direct™
připojen k jiné lokální síti, nemusí být
připojení Wi-Fi Direct™ k dispozici.
yy Není-li certifikované zařízení Wi-Fi Direct™
v pohotovostním režimu, tento přehrávač
zařízení nenajde.
5. Zvolte na seznamu zařízení Wi-Fi Direct™
pomocí kláves W/S a stiskněte klávesu ENTER
(b).
Wi-Fi Direct ™ připojení bude nadále spuštěno.
Postupujte podle procedury na obrazovce.
yy Když připojíte Wi-Fi Direct ™ certifikovaný
přístroj k Vašemu přehrávači, nebude PIN
síťové připojení podporováno.
yy Tento výrobek nelze připojit k zařízení WiFi direct™, který je v režimu Group Owner
(Vlastník skupiny).
Ovládání
Užívejte si bezdrátové displej
technologie Miracast ™
Můžete bezdrátově zrcadlit obrazovku a zvuk
certifikovaného zařízení Miracast na televizní
obrazovce prostřednictvím svého přehrávače.
51
Používání BD-Live™
e
Na certifikovaném zařízení Miracast ™
Disky BD-ROM podporující BD-Live s funkcí síťového
rozšíření nabízejí další funkce, například stahování
upoutávek na nové filmy, pokud je přístroj připojen
k internetu.
1. Zapněte certifikované zařízení Miracast a
spusťte jeho [Miracast] funkci.
1. Zkontrolujte internetové připojení a nastavení.
(strana 20)
Na svém přehrávači
2. Zařízení USB vložte do USB portu na předním
panelu.
2. Stiskněte tlačítko HOME ( ).
3. Vyberte [Miracast] a stiskněte tlačítko ENTER (b).
Paměťové zařízení USB je potřebné ke stáhnutí
bonusového obsahu.
3. Stiskněte HOME ( ) a nastavte možnost
[Připojení BD-LIVE] v nabídce [Nastavení]. (strana
27)
V závislosti na disku nemusí funkce BD-Live
pracovat správně, jestliže je možnost [Připojení
BD-LIVE] nastavena na [Zčásti povoleno].
4. Vložte BD-ROM s BD-LIVE.
Miracast funkce budou probíhat automaticky.
Pokud chcete znovu prohledat dostupné
zařízení Miracast, vyberte [Obnovit sezn.] a
stiskněte tlačítko ENTER (b).
,,Poznámka
yy Pro účely lepšího zrcadlení, umístěte
certifikované zařízení Miracast co možná
nejblíže k přehrávači.
yy Tato jednotka dokáže připojit pouze 1
zařízení najednou. Vícečetné připojení není
k dispozici.
yy Zatímco probíhá zrcadlení, nemohou být
Bezdrátová síť nebo Wi-Fi Direct používány
současně.
yy Pokud certifikované zařízení Miracast není v
[Miracast] pohotovostním režimu, nemůže
tento přehrávač najít dané zařízení.
yy V závislosti na stavu bezdrátové sítě, může
být zrcadlení nestabilní.
yy Zatímco probíhá zrcadlení, může být
obrazovka odříznuta v závislosti na nastavení
Vašeho televizoru. V tomto případě, prosím,
upravte nastavení displeje svého televizoru.
V závislosti na disku se tyto operace mohou lišit.
Viz návod dodaný s diskem.
>>Výstraha
Nevyjímejte připojené zařízení USB, dokud není
stažen obsah nebo dokud je Blu-ray disk stále v
prostoru pro disk. Toto počínání může poškodit
připojené zařízení USB a funkce BD-Live nemusí
již pracovat správně s poškozeným zařízením
USB. Pokud vám připadá, že připojené USB
zařízení je poškozeno v důsledku takovéto
činnosti, můžete zformátovat připojené
USB zařízení z PC a znovu použít s tímto
přehrávačem.
,,Poznámka
yy Některé obsahy BD-Live mohou být na
některých územích omezeně zpřístupněny
v závislosti na vlastním rozhodnutí
poskytovatele obsahů.
yy Může trvat několik minut než se obsah BDLive načte a spustí.
yy Avšak pro BD-Live použijte USB flash disk /
externí HDD naformátovaný jen ve FAT32.
Ovládání
4. Vyberte ze seznamu Miracast zařízení s pomocí
W/Sa stiskněte ENTER (b).
4
52 Ovládání
,,Poznámka
Záznam Audio CD
Můžete nahrávat požadovanou stopu nebo
všechny stopy z AUDIO CD na paměťové zařízení
USB.
1. Zařízení USB vložte do USB portu na předním
panelu.
2. Vložte zvukový disk CD do přehrávače.
Přehrávání se spustí automaticky.
3. Stisknutím tlačítka (X) REC spustíte nahrávání
[Zápis CD].
4
Režim zastavení
V průběhu
přehrávání
Záznam
skladby
Všechny skladby
přehrávání
skladby
Doba
nahrávání
4X rychlost
normální
rychlost
Ovládání
Nahrávání z FM rádia nebo
AUX zdroje
Můžete nahrávat z FM rádia nebo AUX zdroje na
paměťové zařízení USB.
1. Zařízení USB vložte do USB portu na předním
panelu.
2. V režimu FM rádio, nalaďte požadovanou
rozhlasovou stanici (viz “Provoz rádia” na straně
57) nebo v režimu AUX, spusťte přehrávání z
externího zdroje (viz “Připojení AUX” na straně
18).
3. Stiskněte tlačítko (X) REC na dálkovém ovladači.
-- Nahrávka se uloží jako soubor ve složce “EXT_
REC”.
yy Pro nahrávání použijte USB flash disk /
externí HDD formátované pouze ve FAT32.
yy Zvuková stopa je zaznamenána do
zvukového souboru s 192 kbps. FM rádio
a zdroje AUX jsou nahrány do zvukového
souboru s 128 kbps.
yy Doba zvukového CD záznamu v tabulce je
orientační.
yy Aktuální doba ripování u paměťového
zařízení USB je závislá na možnostech
paměťového zařízení USB.
yy Ujistěte se, že je k dispozici minimálně
50 MB volného místa, nahráváte-li na
paměťové zařízení USB.
yy Pro správný zápis by délka záznamu měla
být delší než 20 sekund.
yy Nevypínejte tento přehrávač nebo
nevytahujte připojené paměťové zařízení
USB v průběhu nahrávání.
>>Výstraha
Nahrávky a kopie na tomto přehrávači jsou
určeny pouze pro vaši osobní potřebu, nikoliv
pro komerční účely. Neoprávněné vytváření
kopií chráněných nahrávek včetně počítačových
programů a souborů prostřednictvím vysílání
a zvukových záznamů může představovat
porušení autorských práv a zakládat podstatu
trestného činu. Toto zařízení nesmí být
používáno ke zmíněným účelům. Společnost
LG výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za
ilegální distribuci či využívání neautorizovaného
obsahu ke komerčním účelům.
Počínejte si odpovědně.
Respektujte autorská práva.
Ovládání 53
LG Tag On
LG Tag On Vám umožňuje instalovat a otevírat
aplikaci “LG AV Remote” na telefonu podporujícím
NFC.
1. Nalepte přiložený štítek LG Tag On na tento
přehrávač.
,,Poznámka
Doporučujeme nejprve umístění štítku pečlivě
promyslet, protože jakmile ho jednou nalepíte,
je obtížné jej následně odstranit .
2. Oštítkujte zadní stranu Vašeho telefonu
podporujícího NFC prostřednictvím LG Tag On
štítku.
-- Pokud není aplikace “LG AV Remote”
nainstalována na Vašem telefonu
podporujícím NFC, zobrazí se související
obrazovka s aplikací “LG AV Remote”.
,,Poznámka
yy Musíte aktivovat funkci NFC na Vašem
telefonu podporujícím NFC pro verzi
Android 4.0 nebo novější.
yy Pokud obrazovka Vašeho telefonu, jež
podporuje NFC, je uzamčena, nebude moci
číst štítek LG Tag On.
yy Pokud je Váš smartphone chromovaný, NFC
není k dispozici. V závislosti na materiálu
nebo tloušťce telefonu, NFC nemusí být
dobře načteno
LG AV Remote
Tento přehrávač můžete ovládat prostřednictvím
Vašeho iPhone či telefonu Android phone přes Vaši
domácí síť. Tento přehrávač a Váš telefon musejí
být připojeny k Vašemu zařízení bezdrátové sítě
jako přístupový bod. Navštivte “Apple iTunes” nebo
“Google Android Market (Google Play Store)” pro
podrobné informace o “LG AV Remote”.
4
Ovládání
-- Pokud je aplikace “LG AV Remote”
nainstalována na Vašem telefonu
podporujícím NFC, aplikace “LG AV Remote”
bude aktivována.
54 Ovládání
Prohlížení informací z
databáze Gracenote Media
Přehrávač má přístup k databázi Gracenote Media
a nahrává informace o hudbě tak, že název stopy,
jméno interpreta, žánr a další textové informace
mohou být zobrazeny přímo v seznamu.
Audio CD
Po vložení Audio CD spustí přehrávač automaticky
přehrávání a načte hudební titul z databáze
Gracenote Media.
4
,,Poznámka
yy Přehrávač musí být připojen k
širokopásmovému internetu pro přístup k
databázi Gracenote Media.
yy Pokud databáze neobsahuje informace o
hudbě, na obrazovce se objeví zpráva.
yy V závislosti na jednotlivých případech,
načtení informací o hudbě z databáze
Gracenote Media zabere několik minut.
yy Informace lze zobrazit lomeným písmem,
pokud vybraný jazyk není dostupný v
databázi médií Gracenote.
Pokud databáze neobsahuje informace o hudbě,
hudební tituly se na obrazovce nezobrazí.
yy Tato funkce není dostupná pro on-line
obsah NetCast a obsah na serverech DLNA.
Hudební soubor
yy LG je licencí technologie Gracenote a není
odpovědná za informace získání z databáze
médií Gracenote.
Vyberte hudební soubor pomocí W/S/A/D a
stiskněte tlačítko INFO/MENU(m) nebo MUSIC ID.
Pro informace o hudbě zpřístupňuje přehrávač
Media databázi Gracenote.
Ovládání
Blu-ray Disc/DVD/Filmové soubory
1. Pokud se chcete dozvědět informace o hudbě
přehrávané z filmu, stiskněte tlačítko INFO/
MENU (m).
2. Vyberte [Music ID] pomocí A/D a stiskněte
ENTER (b).
Přehrávač začíná načítat informace o hudbě z
Media databáze Gracenote.
,,Poznámka
Můžete také přímo začít načítat informace o
hudbě stisknutím MUSIC ID.
yy Audio CD, která si uživatele vyrobí pro své
osobní účely nemohou být podporována
touto funkcí, protože nejsou obsaženy v
databázi Gracenote Media.
yy Podporované přípony souborů hudby: mp3,
wma, m4a, wav
Ovládání 55
Přehrávání iPodu
S Vašim iPodem si můžete vychutnávat hudbu. Pro
detailní popis iPodu viz uživatelská příručka iPodu.
Příprava
Před zapojením iPodu vypněte jednotku a ztlumte
hlasitost na minimum.
,,Poznámka
Používejte kabel dodaný s vaším iPodem.
1. Připojte iPod k USB portu na předním panelu.
Pokud zapnete jednotku, váš iPod se
automaticky zapne a spustí se dobíjení.
Při připojení iPodu k nabídce HOME přehrávač
automaticky přehrává hudbu.
2. Zvolte soubor pomocí W/S/A/D a stiskněte
ENTER (b) pro přehrávání souboru.
,,Poznámka
Pokud je OSD jazyk iPodu navolen na
jednoduchou čínštinu, funkce rolovače nebude
pracovat správně.
Vychutnávejte si iPod v režimu
iPod IN
Prosím ovládejte přímo z Vašeho zařízení iPod.
Můžete ovládat svou hudbu ve Vašem zařízení iPod
pomocí dodaného dálkového ovladače.
1. Připojte iPod k USB portu na předním panelu.
1. Připojte iPod k USB portu na předním panelu.
Pokud zapnete jednotku, váš iPod se
automaticky zapne a spustí se dobíjení.
2. Stiskněte HOME ( ).
2. Stiskněte FUNCTION pro volbu režimu iPod IN.
3. Vyberte [Smart Share] pomocí A/D, vyberte
iPod v nabídce.
W/S/A/D
Volí možnost v nabídce.
4. Vyberte soubor pomocí W/S/A/D a
stiskněte tlačítko ENTER (b) pro přehrávání.
ENTER (b)
Spouští přehrávání hudby.
M nebo d
(PLAY)
Pro pozastavení v průběhu
přehrávání. Pro pokračování v
přehrávaní stiskněte znovu M
nebo d (PLAY).
(Stiskněte a
podržte tlačítko)
c/v
Rychlé přetáčení skladby
vpřed nebo vzad
C/V
Posune přehrávání dopředu
nebo dozadu.
Rolovač
Můžete jednoduše prohledávat obsah pomocí
rolování na obrazovce.
Pomocí D vyberte rychlé posouvání a zvolte
první položku z požadovaného obsahu.
4
Ovládání
Vychutnávejte si iPod na
obrazovce
Stisknutím tlačítka REPEAT (h) zvolte
požadovaný režim opakování: Stopa (;), Vše
(:), Náhodně (vše) (l :), Náhodně (l),
Vypnuto (Žádné zobrazení na displeji).
56 Ovládání
,,Poznámka
yy Chybová zpráva “CHECK” nebo “Připojený
model iPod není podporován.” se objeví
když:
-- váš iPod není použitelný pro funkci,
kterou má provádět
yy Chybová zpráva “CHECK” nebo “Prosím,
aktualizujte software vašeho iPodu.” se objeví
v případě, že:
-- Váš iPod má starou verzi softwaru.
/ Aktualizujte software iPodu na nejnovější
verzí.
4
Ovládání
yy Pokud jednotka zobrazí chybovou zprávu,
následujte pokynů zprávy. Chybová zpráva
“CHECK” nebo “Prosím zkontrolujte iPod.” se
objeví v případě, že:
-- komunikace mezi touto jednotkou a
vaším iPodem selhala.
/ Odpojte a znovu připojte váš iPod k
přístroji.
-- iPod není pevně zapojen.
-- tato jednotka detekuje iPod jako
neznámé zařízení.
yy iPod je mimořádně vybitý.
/ Baterie potřebují nabít.
/ Pokud nabíjíte baterie, když je iPod
extrémně vybitý, může nabíjení zabrat
více času.
yy Kompatibilita s vašim iPodem se může
měnit v závislosti na typu vašeho iPodu.
yy Zařízení iPod touch a iPhone se ovládají
odlišným způsobem než zařízení iPod.
Abyste je mohli používat s tímto přístrojem,
bude třeba provést i další operace. (např.
„odemknutí posunutím“)
yy Přejete-li si využít iPod touch, iPhone nebo
iPad pro spuštění aplikace, uskutečnění
nebo přijetí hovoru, SMS zprávy atd., odpojte
jej od přístroje a teprve poté jej použijte.
yy V závislosti na verzi softwaru vašeho iPodu
možná nebude možné ovládat váš iPod z
této jednotky. Doporučujeme instalovat
nejnovější verzi sotwaru.
,,Poznámka
yy Tento přístroj podporuje následující modely:
- iPad nano 4G, 5G, 6G, 7G
- iPod touch 3G, 4G, 5G
- iPhone 3GS, 4, 4S, 5
- iPad, iPad2, iPad3, iPad4
- iPad mini
yy Pokud máte potíže se svým iPodem,
navštivte prosím www.apple.com/support/
ipod.
Ovládání 57
Provoz rádia
Ujistěte se, že jsou připojeny antény.
(viz strana 17)
Poslech rádia
1. Stiskněte FUNCTION, až se na displeji obrazovky
objeví TUNER (FM). Naladí se poslední přijímaná
stanice.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko TUNING (-/+) po
dobu dvou sekund, až se začne měnit indikace
frekvence. Prohledávání se zastaví po tom, co
se jednotka naladí na nějakou stanici. Nebo
tiskněte TUNING (-/+) opakovaně.
3. Upravte hlasitost stisknutím VOL (+/-).
Předvolba stanic
Můžete přednastavit 50 FM stanic.
Před laděním se ujistěte, že jste ztlumili hlasitost.
2. Zvolte požadovanou frekvenci pomocí TUNING
(-/+).
3. Stiskněte ENTER (b), přednastavené číslo bliká
na displeji obrazovky.
4. Stiskněte PRESET (-/+) pro volbu požadovaného
přednastaveného čísla.
5. Stiskněte ENTER (b). Stanice se uloží.
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
1. Stiskněte tlačítko PRESET (-/+) pro volbu
přednastaveného čísla, které si přejete vymazat.
2. Stiskněte tlačítko CLEAR, přednastavené číslo
bude blikat na displeji obrazovky.
3. Stiskněte znovu tlačítko CLEAR pro vymazání
přednastaveného čísla.
Vymazání všech uložených
stanic
Stiskněte a přidržte tlačítko CLEAR po dobu dvou
sekund. Začne blikat “ERASE ALL”. Stiskněte znovu
tlačítko CLEAR. Potom se všechny uložené stanice
vymažou.
Zlepšení nekvalitního FM
příjmu
Stiskněte B (modré) (MONO/STEREO) barevné
tlačítko na dálkovém ovladači. Tímto přepnete
tuner ze stereo režimu na mono a obvykle se tím
zlepší příjem.
Viz informace o radiové stanici
Tuner FM je dodáván s funkcí RDS (Radio Data
System). Ukazuje informace o radiové stanici, kterou
posloucháte. Tiskněte tlačítko RDS opakovaně k
zobrazení různých typů dat:
PS
(Programme Service Name - Servisní
název programu):
Název kanálu se objeví na displeji.
PTY
(Programme Type Recognition –
Rozpoznání typu programu):
Typ programu (např. jazz nebo zprávy) se
objeví na displeji.
RT
(Radio Text – Radiový text)
Textová zpráva obsahuje speciální
informace o rozhlasové stanici. Tento text
může rolovat přes displej.
CT
(čas řízený kanálem)
Ukazuje čas a datum tak, jak je vysílán
stanicí.
4
Ovládání
1. Tiskněte FUNCTION, až se na displeji objeví
TUNER (FM).
Vymazání uložené stanice
58 Ovládání
Použití klávesnice USB
nebo myši
Využívání funkce
přístupu Premium
Můžete připojit klávesnici USB a/nebo myš pro
psaní textu a navigaci v nabídkách.
Můžete použít různé obsahy služeb prostřednictvím
internetu pomocí funkce přístupu Premium.
1. Připojte USB klávesnici či myš k portu USB na
zadním panelu.
1. Zkontrolujte internetové připojení a nastavení
(strana 20).
2. Pomocí klávesnice pište text, nebo použijte myš
k navigaci v nabídkách.
2. Stiskněte tlačítko HOME ( ).
,,Poznámka
4
Jsou doporučeny následující klávesnice a myši.
-- Logitech Wireless Combo MK520
-- Logitech Wireless Combo MK320
-- Logitech Wireless Combo MK260
-- Microsoft Wireless Desktop 5000
-- Microsoft Wireless Desktop 3000
-- Microsoft Wireless Desktop 2000
-- Microsoft Wireless Desktop 800
3. Zvolte [Premium] pomocí A/D a stiskněte
ENTER (b).
4. Zvolte službu on-line pomocí W/S/A/D a
stiskněte ENTER (b).
Ovládání
,,Poznámka
yy Pro podrobné informace o každé službě
kontaktujte poskytovatele nebo navštivte
odkaz podpory příslušné služby.
yy Obsah služeb Premium a informace týkající
se služeb, včetně uživatelského rozhraní,
podléhají změnám bez upozornění. Pro více
detailů o aktualizaci informací viz webová
strana každé služby.
yy Přenos funkce Premium s bezdrátovým
síťovým připojením může být poruchový z
důvodu rádiových frekvencí používaných
jinými domácími spotřebiči.
yy Pokud chcete změnit nastavení země, jděte
na [Nastavení] > [SÍŤ] > [Nastavení chytré
služby Smart Service] > [Nastavení země].
Vyberte [Manuál] a stiskněte ENTER (b) v
nabídce [Nastavení země].
yy Při změně zvukového efektu, může mít
zvukový výstup zpoždění v závislosti na
vašem internetovém prostředí.
Ovládání 59
Používání služby LG
Smart World
V tomto přehrávači je možno využít aplikační
službu LG přes internet. Můžete snadno vyhledat a
stáhnout různé aplikace z úložiště LG Smart World.
1. Zkontrolujte internetové připojení a nastavení
(strana 20).
2. Stiskněte tlačítko HOME ( ).
3. Zvolte [LG Smart World] a stiskněte ENTER (b).
Přihlášení
K využívání funkce [LG Smart World] se musíte
přihlásit ke svému účtu.
1. V úvodní nabídce vyberte ikonu [ ] a stiskněte
ENTER (b).
2. Vyplňte kolonky [ID] a [Heslo] pomocí virtuální
klávesnice.
Pokud nemáte účet, zaregistrujte se stisknutím
červeného tlačítka (R).
3. Pomocí W/S/A/D zvolte [OK] a stiskněte
ENTER (b), čímž se přihlásíte ke svému účtu.
Pokud zatrhnete políčko [Aut. přihlášení],
uloží se vaše ID a heslo do paměti a budete
automaticky přihlášeni, aniž byste tyto údaje
museli vkládat.
,,Poznámka
4. Vyberte kategorii pomocí A/D a stiskněte
ENTER (b).
6. Jakmile se zvýrazní ikona [instalace], stiskněte
tlačítko ENTER (b). Aplikace se nainstaluje do
přehrávače.
Pro nainstalování aplikace do přehrávače se
uživatel musí přihlásit. Viz strana 59 pro další
informace k přihlášení.
7. Stiskněte červeně (R) zbarvené tlačítko pro
zobrazení obrazovky [Moje apl.].
8. Zvolte nainstalovanou aplikaci a aktivujte ji
stisknutím tlačítka ENTER (b).
,,Poznámka
yy V závislosti na regionu nemusí být služby [LG
Smart World], [Moje apl.] a funkce [Vyhledat]
k dispozici.
yy Pokud si chcete nainstalovat placenou
aplikaci, musíte se stát platícím účastníkem.
Další informace získáte na www.lgappstv.
com.
yy Při změně zvukového efektu, může mít
zvukový výstup zpoždění v závislosti na
vašem internetovém prostředí.
4
Ovládání
5. Pomocí W/S/A/D zvolte aplikaci a stiskněte
ENTER (b), čímž zobrazíte potřebné informace.
Pro zobrazení informací o svém účtu a
aplikacích, vyberte ikonu [ ] a stiskněte ENTER
(b) v úvodní nabídce a vyberte možnost [My
Page].
60 Ovládání
Vyhledávání online obsahu
Pokud budete mít potíže s nalezením určitého
obsahu z on line služeb, můžete použít vyhledávací
funkci vše-v-jednom zadáním klíčových slov v
nabídce [ ].
1. Stiskněte tlačítko HOME ( ).
2. Zvolte ikonu [ ] v nabídce Home pomocí W/
S/A/D, a stiskněte ENTER (b).
Používání nabídky My
Apps
Můžete procházet všemi nainstalovanými
aplikacemi v nabídce [Moje apl.] nebo je smazat.
1. Stiskněte tlačítko HOME ( ).
2. Zvolte [Moje apl.] a stiskněte ENTER (b).
Na obrazovce se zobrazí nabídka [ ] s virtuální
klávesnicí.
3. Stiskněte ENTER (b). Virtuální klávesnice se
zobrazí automaticky.
4. Pomocí W/S/A/D zvolte písmena a potom
stiskněte ENTER (b) čímž potvrdíte vaši volbu
na virtuální klávesnici.
5. Když skončíte zápis klíčového slova, zvolte
[ ] a stiskněte ENTER (b) pro zobrazení
výsledku vyhledávání.
4
Ovládání
6. Pomocí W/S/A/D vyberte požadovaný
obsah a stisknutím ENTER (b) se přemístíte
přímo ke zvolenému obsahu.
,,Poznámka
yy V závislosti na regionu nemusí být služby [LG
Smart World], [Moje apl.] a funkce [Vyhledat]
k dispozici.
yy Vyhledávání funkce nevyhledává obsah ve
všech online službách. Funguje pouze v
některých online službách.
3. V nabídce [Moje apl.] stiskněte červeně (R)
zbarvené tlačítko.
Procházení aplikací
1. Vyberte aplikaci a stiskněte ENTER (b) pro
zobrazení možností.
2. Pomocí W/S zvolte [Posun] a stiskněte ENTER
(b).
3. Pomocí W/S/A/D zvolte pozici, ke které se
chcete přemístit a stiskněte ENTER (b).
Vymazání aplikace
1. Vyberte aplikaci a stiskněte ENTER (b) pro
zobrazení možností.
2. Pomocí W/S zvolte [Odstranit] a stiskněte
ENTER (b).
3. Pomocí A/D zvolte [OK] a potvrďte stisknutím
ENTER (b).
,,Poznámka
yy V závislosti na regionu nemusí být služby [LG
Smart World], [Moje apl.] a funkce [Vyhledat]
k dispozici.
yy Při změně zvukového efektu, může mít
zvukový výstup zpoždění v závislosti na
vašem internetovém prostředí.
Ovládání
Použití technologie
Bluetooth
O technologii Bluetooth
Bluetooth® je bezdrátová technologie komunikace
pro připojení na krátké vzdálenosti.
Dostupný rozsah je do 10 metrů.
(Zvuk může být přerušen, pokud je připojení rušeno
jiným elektromagnetickým vlněním nebo v jiných
místnostech připojíte zařízení bluetooth.)
Připojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth® není zpoplatněno.
Mobilní telefon s bezdrátovou technologií
Bluetooth® lze ovládat pomocí funkce Cascade,
pokud je připojení provedeno pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth®.
Dostupná zařízení : Mobilní telefon, MP3, Notebook,
PDA
Aby bylo možné používat bezdrátovou technologii
Bluetooth, musí být zařízení schopna interpretovat
určité profily. Tento přístroj je kompatibilní s
následujícími profily:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Poslouchání hudby uložené na
zařízeních Bluetooth
Párování přístroje se zařízením
Bluetooth
Před spuštěním postupu párování se ujistěte, že je
funkce Bluetooth na zařízení Bluetooth zapnutá.
Viz uživatelská příručka zařízení Bluetooth.
Po provedení postupu párování není nutné jej
spouštět znovu.
1. Vyberte funkci Bluetooth pomocí tlačítka
FUNCTION.
Na displeji se objeví „BT READY“.
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte operaci
párování. Při vyhledávání tohoto přístroje
pomocí zařízení Bluetooth se na zařízení
Bluetooth zobrazí seznam nalezených zařízení, v
závislosti na typu zařízení Bluetooth. Váš přístroj
se zobrazí jako „LG-HTS“.
3. Pokud je přístroj úspěšně spárován se zařízením
Bluetooth, rozsvítí se LED dioda Bluetooth na
přístroji a zobrazí se hlášení „BTPAIRED“.
,,Poznámka
V závislosti na typu zařízení Bluetooth se
některá zařízení párují různým způsobem.
4. Poslech hudby.
Chcete-li přehrát hudbu uloženou na zařízení
Bluetooth, naleznete postup v uživatelské
příručce zařízení Bluetooth.
,,Poznámka
Pokud změníte funkci přístroje, funkce
Bluetooth je odpojena, znovu zařízení spárujte.
4
Ovládání
Profily Bluetooth
61
62 Ovládání
,,Poznámka
yy Zvuk může být přerušen, pokud je připojení
rušeno jiným elektromagnetickým vlněním.
yy Pomocí tohoto přístroje nelze ovládat
zařízení Bluetooth.
yy Párování je omezeno na jedno zařízení
Bluetooth na jeden přístroj a není
podporováno vícenásobné párování.
yy I pokud je vzdálenost mezi zařízením
Bluetooth a sestavou menší než 10 m nebo
pokud jsou mezi přístroji překážky, nemusí
se zařízení Bluetooth připojit.
yy V závislosti na typu přístroje nemusí být
funkce Bluetooth k dispozici.
yy Není-li připojeno Bluetooth, zobrazí se na
displeji „BT READY“.
4
Ovládání
yy V případě selhání elektroniky z důvodu
přítomnosti zařízení na stejné frekvenci
jako je lékařské vybavení, mikrovlny nebo
bezdrátová zařízení LAN, připojení bude
odpojeno.
yy Pokud kdokoliv zastaví nebo přeruší
komunikaci mezi zařízením Bluetooth a
přehrávačem, bude připojení odpojeno.
yy Pokud se vzdálenost mezi zařízením
Bluetooth a přístrojem zvětší, bude kvalita
zvuku stále nižší, až se po dosažení určité
vzdálenosti mezi zařízením Bluetooth a
přístrojem připojení odpojí a přístroj se
dostane mimo provozní dosah Bluetooth.
yy Zařízení s bezdrátovou technologií
Bluetooth se odpojí, pokud vypnete hlavní
jednotku nebo vzdálíte přístroj od hlavní
jednotky dále než 10 m.
Vyhledání závad 63
Vyhledání závad
Všeobecně
Příznak
Příčina a řešení
Zařízení nejde zapnout.
yy Zasuňte síťovou šňůru pevně do nástěnné zásuvky.
Jednotka nespustí přehrávání.
yy Vložte přehrávatelný disk. (Zkontrolujte typ disku, barevný systém a
kód oblasti.)
yy Vložte disk stranou záznamu dolů.
yy Očistěte disk.
yy Zrušte funkci hodnocení nebo změňte úroveň hodnocení.
Připojené paměťové zařízení
USB není rozpoznáno.
yy Zkuste použít jiný kabel USB, některé USB kabely nezajišťují dost
proudu pro normální provoz USB.
yy Pokud použijete USB prodlužovací kabel nebo rozbočovač USB,
nemusí být USB zařízení rozpoznáno.
yy Nejsou podporována zařízení USB, která po připojení k počítači
vyžadují instalaci zvláštního programu.
yy Tento přístroj podporuje pouze flash disky USB a externí HDD USB ve
formátu FAT32 nebo NTFS.
yy Víceúhlové záběry nemohou být zapsány na právě přehrávaném DVD
videu.
Nelze přehrát hudební/
obrázkové/filmové soubory.
yy Soubory nejsou zapsány ve formátu, který může být přehrán
jednotkou.
yy Tato jednotka nepodporuje kodek filmového souboru.
Dálkové ovládání nepracuje
správně.
yy Dálkové ovladání není namířeno na čidlo dálkového ovládání
rekordéru.
yy Dálkové ovládání je příliš daleko od rekordéru.
yy V cestě mezi dálkovým ovládáním a rekordérem je překážka.
yy Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité.
Jednotka je zapojena, ale
napájení se nezapíná nebo
nevypíná.
Jednotka nepracuje správně.
Jednotku lze resetovat následovně:
yy Odpojte přívodní šňůru a počkejte alespon pět sekund, poté ji opět
zapojte.
5
Vyhledání závad
Úhel nelze změnit.
64 Vyhledání závad
Síť
Příznak
Příčina a řešení
Funkce BD-Live nepracují.
yy Připojené USB paměťové zařízení nemá dostatek místa. Připojte
paměťové zařízení USB, které obsahuje alespoň 1 GB volného místa.
yy Ujistěte se, že je jednotka správně připojena k místní síti a může se
připojit k internetu (viz strana 20).
yy Vaše širokopásmová rychlost není dostatečně rychlá pro využití
vlastností BD-Live. Obraťte se na Poskytovatele služeb sítě (ISP) a
zvyšte širokopásmovou rychlost na požadovanou hodnotu.
yy Možnost [Připojení BD-LIVE] v nabídce [Nastavení] je nastavena na
[Zakázáno]. Nastavte možnost na [Povoleno].
Streaming služeb videa (Jako
je YouTube™ apod.) je často
zastaven nebo “přetržen” v
průběhu přehrávání.
yy Vaše rychlost širokopásmových služeb není dostatečně rychlá pro
streaming video služeb. Obraťte se na Poskytovatele služeb sítě (ISP) a
zvyšte širokopásmovou rychlost na požadovanou hodnotu.
Servery médií nejsou zobrazeny yy Na Vašem média serveru běží firewall nebo antivirový software.
na seznamu zařízení.
Vypněte firewall nebo antivirový software, který je spuštěn na Vašem
PC nebo média serveru.
yy Přehrávač není připojen ke stejné lokální síti jako váš server médií.
5
Vyhledání závad
Nelze připojit přehrávač k
přístupovému místu nebo
bezdrátovému routru LAN.
yy Bezdrátová komunikace může být přerušena z důvodu domácích
spotřebičů, které používají rádiové frekvence. Přehrávač udržujte v
dostatečné vzdálenosti od nich.
Přístupové místo není
zobrazeno v seznamu “Název
přístupového místa”.
yy Přístupové místo nebo bezdrátový router LAN nemusí vysílat
vlastní SSID. Nastavte přístupové místo na jeho širokopásmové SSID
prostřednictvím Vašeho počítače.
yy Vaše síťové zařízení stejně jako přístupové místo není pravděpodobně
nastaveno na dostupné kmitočtové pásmo a kanál, který podporuje
tento přehrávač. Zkuste nastavit kmitočtové pásmo a kanál podle
vašeho síťového zařízení.
Vyhledání závad 65
Obraz
Příznak
Příčina a řešení
Není obraz.
yy Vyberte odpovídající režim video vstupu na TV tak, aby se obraz z
rekordéru objevil na obrazovce TV.
yy Zapojte pevně video připojení.
yy Zkontrolujte [Nast. barev HDMI] v nabídce [Nastavení], která je
nastavena na příslušnou položku, jenž vyhovuje video připojení.
yy Pokud Vaše TV nepodporuje rozlišení, které jste na přehrávači nastavili,
můžete nastavit rozlišení, které Vaše TV akceptuje.
yy Výstupní konektor HDMI OUT přehrávače je připojen k zařízení DVI,
který nepodporuje ochranu autorských práv.
Objevují se ruchy obrazu.
yy Přehráváte disk zapsaný v barevném systému, který se liší od Vaší TV.
yy Nastavte rozlišení vhodné pro vaší TV.
Výstupem přehrávání disků
Blu-ray 3D nejsou 3D pohledy.
yy Připojte přehrávač ke svému televizoru kabelem HDMI (typ A,
Vysokorychlostní kabel HDMI™).
yy Váš televizor nepodporuje “závazný formát HDMI 3D”.
yy Volba [Režim 3D] v menu [Nastavení] je nastavena na [Vyp.]. Nastavte
volbu na [Zap.].
Zvuk
5
Příčina a řešení
Není slyšet žádný zvuk nebo je
zvuk zdeformovaný.
yy Jednotka je v režimu skenování, zpomalené rychlosti přehrávání nebo
v režimu pozastavení.
yy Zvuk je příliš potichu.
yy Zkontrolujte zapojení kabelů reproduktorů. (strana 13)
Zákaznická podpora
Ke zvýšení výkonu produktu doporučujeme aktualizovat přehravač posledním softwarem a/nebo přidat
nové vlastnosti. Pro získání posledního softwaru k tomuto přehrávači (pokud byly učiněny aktualizace)
navštivte http://www.lg.com nebo kontaktujte centrum péče o zákazníky společnosti LG.
Otevřete poznámku softwarového zdroje
Pro získání odpovídajícího zdrojového kódu v licenci GPL, LGPL a jiných navštivte prosím stránky
http://opensource.lge.com. Veškeré licenční a záruční podmínky a autorská práva jsou k dispozici ke stažení
se zdrojovým kódem.
Vyhledání závad
Příznak
66 Příloha
Ovládání vaší TV
dodaným dálkovým
ovládáním
Můžete ovládat Vaši TV použitím níže uvedených
tlačítek.
Můžete ovládat vaší televizi prostřednictvím
dodaného dálkového ovládání.
Je-li vaše TV uvedena v následující tabulce, nastavte
odpovídající kód výrobce.
1. žte tlačítko 1 (TV POWER) a pomocí
numerických tlačítek vložte výrobní kód pro vaší
TV (viz tabulka níže).
Výrobce
Číslo kódu
LG
1(Předvoleno), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Stisknutím
Můžete
Sony
8, 9
1 (TV POWER)
Zapne nebo vypne TV.
Hitachi
4
AV/INPUT
Přepne zdroj vstupu pro TV
mezi TV a jinými vstupními
zdroji.
PR/CH W/S
Prochází vpřed nebo vzad
kanály uloženými v paměti.
VOL +/–
Nastaví hlasitost TV.
,,Poznámka
6
Nastavení dálkového ovládání
vaší televize
Příloha
V závislosti na připojení jednotky se může
stát, že nebudete moci ovládat TV pomocí
některých tlačítek.
2. Uvolněte tlačítko 1 (TV POWER) pro ukončení
nastavení.
V závislosti na TV některá nebo všechna tlačítka
nemusí fungovat i po vložení správného kódu
výrobce. Když vyměníte baterie v dálkovém
ovládání, číslo kódu, které jste nastavili, může být
nastaveno zpět na standardní nastavení.
Příloha 67
Aktualizace síťového
softwaru
Upozornění na síťové
aktualizace
Čas od času je dostupné zlepšení výkonu a/nebo
dodatečné funkce nebo služby pro tuto jednotku,
která je připojena k širokopásmové domácí síti. Jeli dostupný nový sofware a jednotka je připojena k
širokopásmové domácí síti, přehrávač Vás informuje
o aktualizacích následovně.
Možnost 1:
1. Nabídka aktualizace se objeví na obrazovce po
zapnutí přehrávače.
2. Prostřednictvím tlačítek A/D zvolte
požadovanou možnost a poté stiskněte tlačítko
ENTER (b).
Aktual. softwaru
Ke zvýšení výkonu produktu doporučujeme
aktualizovat přehravač posledním softwarem a/
nebo přidat nové vlastnosti. Můžete aktualizovat
software připojením přístroje přímo k serveru
auktualizace softwaru.
,,Poznámka
yy Před aktualizací softwaru na Vašem
přehrávači vyjměte všechny disky a zařízení
USB z přerávače.
yy Před aktualizací softwaru na Vašem
přehrávači vypněte přehrávač a poté jej
opět zapněte.
yy V průběhu aktualizačního procesu
nevypínejte přehrávač nebo neodpojujte
jednotku od proudu, také neklikejte na
žádné tlačítko.
yy Pokud zrušíte aktualizaci, vypněte jednotku
a opět ji zapněte pro szabilní výkon.
yy Jednotka nemůže být aktualizována
předešlou softwarovou verzí.
1. Zkontrolujte internetové připojení a nastavení
(strana 20).
2. Zvolte možnost [Software] v nabídce
[Nastavení], poté stiskněte ENTER (b).
3. Zvolte možnost [Aktualizace] a stiskněte
ENTER (b).
Spustí aktualizaci softwaru.
[Zrušit]
Ukončí nabídku aktualizace a
vypne napájení.
6
Příloha
[OK]
Možnost 2:
Pokud je aktualizace softwaru dostupná na serveru,
objeví se dole v Home menu ikona “Aktualizace“. Pro
spuštění aktualizace stiskněte modře (B) zbarvené
tlačítko.
Přehrávač zkontroluje nejnovější aktualizace.
,,Poznámka
yy V průběhu kontroly ukončení aktualizačního
procesu stiskněte ENTER (b).
yy Pokud není žádná aktualizace k dispozici,
objeví se zpráva “Žádná aktualizace není
k dispozici”. Stiskněte ENTER (b) pro návrat
do [Domácí nabídka].
68 Příloha
4. Pokud existuje novější verze, objeví se zpráva
“Chcete aktualizovat?”.
5. Zvolte OK pro spuštění aktualizace.
(Volba [Zrušit] ukončí aktualizaci.)
6. Přehrávač spustí stahování nejnovější
aktualizace ze serveru. (Stahování potrvá několik
minut v závislosti na podmínkách Vaší domácí
sítě.)
7. Po ukončení stahování se objeví zpráva
“Stahování dokončeno. Chcete aktualizovat?”
8. Zvolte OK pro spuštění aktualizace.
(Volbou [Zrušit] se ukončí aktualizace a stažený
soubor nebude použitelný. U příští aktualizace
softwaru se proces aktualizace spustí opět od
začátku.)
>>Výstraha
Nevypínejte jednotku v průběhu softwarové
aktualizace.
9. Po dokončení aktualizace, bude napájení
automaticky vypnuto po několika sekundách.
10. Zařízení se opět zapne. Systém již pracuje s
novou verzí.
,,Poznámka
6
Funkce softwarové aktualizace nemusí správně
pracovat v závislosti na podmínkách internetu.
V tomto případě si můžete pořídit poslední
software z autorizovaného servisního centra
LG Electronics, poté aktualizujte přehrávač. Viz
“Zákaznická podpora” na straně 65.
Příloha
Příloha 69
Další informace
Požadavky na soubory
Filmové soubory
Soubor
Umístění
Soubor
Přípona
Disk,
USB
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(DRM free), “.vob”,
“.3gp”, “.mov”, “.trp”,
“.m2t”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, “.wm”, ”.flv”, “.ts”,
“.dat”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (Pouze standardní
přehrávání)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(DRM free), “.mov”, “.trp”,
“.m2t”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, ”.flv”, “.ts”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (Pouze standardní
přehrávání)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.
txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
DLNA
Zvukový
formát
Formát kodeku
TITULKY
Hudební soubory
Soubor
Přípona
Disk,
USB
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free),
“.flac”
32 - 48 kHz (WMA),
16 - 48 kHz (MP3)
32 - 192 kbps (WMA),
32 - 320 kbps (MP3)
Některé soubory wav
nejsou podporovány
na tomto přehrávači.
DLNA
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free)
32 - 48 kHz (WMA),
16 - 48 kHz (MP3)
32 - 192 kbps (WMA),
32 - 320 kbps (MP3)
Některé soubory wav
nejsou podporovány
na tomto přehrávači.
Vzorkovací frekvence
Přenosová rychlost
Poznámka
Soubory fotografií
Soubor
Umístění
Disk,
USB,
DLNA
Soubor
Přípona
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”
Doporučené
Rozměry
Méně než 4000 x 3000 x 24 bit/pixel
Méně než 3000 x 3000 x 24 bit/pixel
Poznámka
Progresivní a bezeztrátová
komprese souborů fotografií
JPEG není podporována.
yy Dodávaný DLNA server pro edici Macintosh má omezení ohledně kompatibility souborů, jako jsou ASF,
WMA a WMV.
6
Příloha
Soubor
Umístění
70 Příloha
,,Poznámka
yy Název souboru je omezen na 180 znaků.
yy Maximální počet souborů/složek: méně než
2000 (celkový počet souborů a složek)
yy V závislosti na velikosti a počtu souborů
může trvat několik minut než se načte
obsah média.
yy Kompatibilita souborů může být odlišná v
závislosti na serveru.
yy Protože kompatibilita na serveru DLNA
byla testována na svazku prostředí tohoto
serveru (Nero MediaHome 4 Essentials),
mohou se odlišovat požadavky na soubory a
funkce přehrávání v závislosti na mediálních
serverech.
yy Požadavky na soubor na straně 69 nemusí
být vždy kompatibilní. Mohou existovat
určitá omezení u vlastností souboru a
dostupnosti média serveru.
yy Přehrávání souborů s titulky videí na
mediálním serveru DLNA vytvořeném
pomocí dodaného softwaru Nero
MediaHome 4 Essentials v tomto balíčku
přehrávače.
yy Soubory z vyměnitelného média jako je USB
disk, DVD-mechanika atd. nemusejí být na
vašem média serveru sdíleny správně.
yy Tato jednotka nepodporuje ID3 Tag
obsažený v souboru MP3.
6
Příloha
yy Absolutní přehrávaný čas zobrazený na
obrazovce nemusí správně odpovídat
souborům VBR.
yy Filmové soubory HD obsažené na CD/DVD
nebo USB 1.0/1.1 nemusí být přehrány
správně. Pro přehrávání filmových souborů
HD je doporučeno Disk Blu-ray nebo USB
2.0.
yy Tento přehrávač podporuje H.264/MPEG-4
AVC, profil Main, High při úrovni 4.1. Soubor
s vyšší úrovní nemusí být podporován.
yy Tento přehrávač nepodporuje soubory
zaznamenané s GMC*1 nebo Qpel*2.
,,Poznámka
yy Soubor „avi”, kódovaný pomocí „WMV 9
codec”, není podporován.
yy Tento přehrávač podporuje soubory UTF-8
i tehdy, pokud obsahují titulky s kódováním
Unicode. Tento přehrávač nepodporuje
titulkové soubory s čistým kódováním
Unicode.
yy V závislosti na typu souboru nebo metodách
nahrávání nemusí být přehrávání k dispozici.
yy Tento přehrávač nepodporuje disky nahrané
metodou multi-session v běžném počítači
PC.
yy Přehrávání filmových souborů vyžaduje,
aby se název filmového souboru shodoval s
názvem titulkového souboru.
yy Při přehrávání video souboru s příponou,
jako je “. ts”, “. m2ts”, “. mts”, “. tp”, “.Trp” nebo
“. m2t”, nemusí Váš přehrávač podporovat
soubory s titulky.
yy Absolutní přehrávaný čas zobrazený na
obrazovce nemusí správně odpovídat
souborům VBR.
yy Kompatibilita kodeků pro Video/ Audio je
závislá na souboru s videem.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Tento přehrávač může přehrávat disky formátu
AVCHD. Tyto disky jsou standardně zapisovány a
používány ve videokamerách.
yy Formát AVCHD je formát digitálního videa s
vysokým rozlišením.
yy Formát MPEG-4 AVC/H.264 je schopen
komprimovat obrázky s větším výkonem než u
běžných formátů při kompresi obrázku.
yy Tento přehrávač může přehrávat AVCHD disky
pomocí formátu “x.v.Colour”.
yy V závislosti na podmínkách zápisu, některé disky
s formátem AVCHD nebudou přehrány.
*1 GMC – Global Motion Compensation
yy Je nutné dokončit formátování AVCHD disků.
*2 Qpel – Quarter pixel
yy “x.v.Colour” poskytuje širší rozsah barev než
standardní kamkordérové DVD disky.
Příloha
71
O DLNA
Poznámky ke kompatibilitě
Tento přehrávač je certifikovaný DLNA digitální
média přehrávač, který dokáže zobrazit a přehrát
obsahy filmů, fotek a hudby z DLNA kompatibilního
digitálního média serveru (PC a spotřební
elektronika).
yy Protože je BD-ROM nový formát, je možné
použít aktuální disk, digitální připojení a další
kompatibilní zařízení. Pokud se vyskytnou potíže
spojené s kompatibilitou, obraťte se prosím na
autorizované zákaznické servisní centrum.
Digital Living Network Alliance (DLNA) je
meziodvětvová organizace spotřební elektroniky,
výpočetního průmyslu a společností mobilních
zařízení. Funkce Digital Living nabízí spotřebitelům
prostřednictvím domácí sítě jednoduché sdílení
jejich digitálních médií.
yy Tento přístroj podporuje například funkce obraz
v obrazu, sekundární audio a virtuální balíčky
atd. u disků BD-ROM podporujících BONUSVIEW
(BD-ROM version 2 Profile 1 version 1.1).
Sekundární video a audio může být přehráno z
disku kompatibilního s funkcí obraz v obraze. Pro
způsob přehrávání, viz instrukce k disku.
Certifikační logo DLNA usnadňuje najít výrobky,
které jsou shodné s DLNA směrnicemi pro
interoperabilitu. Tato jednotka vyhovuje směrnicím
pro interoperabilitu DLNA v1.5.
Pokud na PC běží software serveru DLNA nebo
jiné kompatibilní zařízení DLNA je připojeno k
tomuto přehrávači, mohou být požadovány některá
nastavení změn softwaru nebo jiných zařízení. Pro
bližší informace viz uživatelský návod k softwaru
nebo zařízení.
Některé systémové požadavky
Pro přehrávání videa s vysokým rozlišením:
yy Prohlížení obsahů s vysokým rozlišením a
převedených standardních obsahů DVD může
vyžadovat HDMI nebo HDCP umožňující vstupy
DVI na displeji zařízení.
yy Některé disky BD-ROM a DVD mohou mít
omezené použití některých ovládacích příkazů
nebo funkcí.
yy Můžete použít zařízení USB k ukládání určitých
informací souvisejících s diskem, včetně
stáhnutého on-line obsahu. Disk, který používáte,
kontroluje, jak dlouho je tato informace k
dispozici.
yy Displej s vysokým rozlišením obsahuje vstupní
konektory HDMI.
yy Disk BD-ROM má obsah s vysokým rozlišením.
6
Příloha
yy U HDMI nebo HDCP je vyžadován u některých
obsahů vstup DVI na displeji zařízení (stanoveno
výrobcem disku).
72 Příloha
Specifikace výstupu audia
Jack/Setting
Source
HDMI OUT
PCM Stereo
PCM Multi-Ch
DTS Re-encode *3
BitStream *1 *2
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Sekundární a alternativní audio nemusí být
zahrnuto do výstupu bitového toku pokud
možnost [Digitální výstup.] je nastavena na
[BitStream]. (S výjímkou kodeku LPCM : výstup
pokaždé zahrnuje interaktivní a sekundární
audio.)
*2 Tento přehrávač automaticky volí HDMI audio
dle dekódované kapacity připojeného HDMI
zařízení dokonce i tehdy, když je možnost
[Digitální výstup.] nastavena na [BitStream].
6
Příloha
*3 Pokud je možnost [Digitální výstup.] nestavena
na [Znovu kódovat DTS], audio výstup je
limitován na 48 kHz a 5.1 k. Pokud je možnost
[Digitální výstup.] nestavena na [Znovu kódovat
DTS], rekódovaný DTS audio výstup je určen pro
disky BD-ROM a originální audio je výstupem
pro další disky (jako [BitStream]).
yy Audio výstup je nastaven jako PCM 48 kHz/16
bit pro soubory MP3/WMA a PCM 44.1kHz/16 bit
pro Audio CD v průběhu přehrávání.
yy S digitálním audio připojením (HDMI OUT),
zvuky tlačítka nabídky disku BD-ROM nemusí
být slyšet, pokud možnost [Digitální výstup.] je
nastavena na [BitStream].
yy Jestliže audio formát digitálního výstupu
neodpovídá schopnostem vašeho přijímače,
bude přijímač vydávat silný zkreslený zvuk nebo
bude úplně bez zvuku.
yy Šest kanálů digitálního prostorového zvuku přes
digitální připojení lze získat pouze tehdy, když je
váš přijímač vybaven digitálním vícekanálovým
dekodérem.
yy Toto nastavení není dostupné pro vstupní signál
z externího zařízení.
Příloha 73
Seznam kódu oblasti
Vyberte kód oblasti z tohoto seznamu.
oblasti
Kódy oblasti
Kódy oblasti
Kódy oblasti
Kódy
Afghánistán
AF Fidžijština
FJ Monako
MC Singapur
SG
Argentina
AR Finsko
FI Mongolsko
MN Slovensko
SK
Austrálie
AU Francie
FR Maroko
MA Slovinsko
SI
Rakousko
AT Německo
DE Nepál
Belgie
BE Velká Británie
GB Nizozemí
NP Jihoafrická
NL republika
Bhútán
BT Řecko
GR Nizozemské Antily
Bolívie
BO Grónsko
GL Nový Zéland
Brazílie
BR Hong Kong
HK Nigérie
Kambodža
KH Maďarsko
HU Norsko
Kanada
CA Indie
IN Omán
Chile
CL Indonézie
ID Pakistán
Čína
CN Izrael
IL Panama
Kolumbie
CO Itálie
IT Paraguay
Kongo
CG Jamajka
JM Filipíny
Kostarika
CR Japonsko
JP Polsko
HR Keňa
Česká republika
CZ Kuvajt
KE Portugalsko
Dánsko
DK Libye
LY Rusko
Ekvádor
EC Lucembursko
LU Saudská Arábie
Egypt
EG Malajsie
MY Senegal
Salvador
SV Maledivy
MV
Etiopie
ET Mexiko
MX
KW Rumunsko
KR
NG Srí Lanka
NO Švédsko
LK
OM Švýcarsko
PK Taiwan
CH
ES
SE
TW
PA Thajsko
PY Turecko
TH
PH Uganda
PL Ukrajina
UG
PT Spojené státy
americké
RO
Uruguay
RU
Uzbekistán
SA
Vietnam
SN
Zimbabwe
TR
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
6
Příloha
Chorvatsko
ZA
AN Jižní Korea
NZ Španělsko
74 Příloha
Seznam kódu jazyků
Tento seznam použijte pro vložení požadovaného jazyka pro následující základní nastavení: [Zvuk disku],
[Titulky disku] a [Nabídka disku].
jazyků
Kódy
jazyků
Kódy
jazyků
Kódy
jazyků
Kódy
Afarština
6565
Francouzština
7082
Afrikánština
6570
Fríština
7089
Litevština
7684
Sindhi
8368
Makedonština
7775
Sinhálština
Albánština
8381
Galicijština
8373
7176
Malgašština
7771
Slovenština
8375
Amharština
6577
Arabština
6582
Gruzínština
7565
Malajština
7783
Slovinština
8376
Němčina
6869
Malajamálština
7776
Španělština
Arménština
6983
7289
Řečtina
6976
Maorština
7773
Sudánština
8385
Ásamština
6583
Grónština
7576
Maráthí
7782
Svahilština
8387
Aymara
6588
Guarani
7178
Moldavština
7779
Švédština
8386
Azerbajdánština
6590
Gudžarádština
7185
Mongolština
7778
Tagalština
8476
Baškirština
6665
Hausa
7265
Naurština
7865
Tádžičtina
8471
Baskičtina
6985
Hebrejština
7387
Nepálština
7869
Tamilština
8465
Bengali; Bangla
6678
Hindština
7273
Norština
7879
Telugu
8469
Bhutani
6890
Maďarština
7285
Urijština
7982
Thajština
8472
Bihari
6672
Islandština
7383
Pandžábština
8065
Tonga
8479
Breton
6682
Indonéština
7378
Paštština
8083
Turečtina
8482
Bulharština
6671
Interlingua
7365
Perština
7065
Turkmenština
8475
Barmština
7789
Irština
7165
Polština
8076
Twi
8487
Běloruština
6669
Italština
7384
Portugalština
8084
Ukrajinština
8575
Čínština
9072
Japonština
7465
Kečujština
8185
Urdština
8582
6
Chorvatština
7282
Kannadština
7578
Rétorománština
8277
Uzbečtina
8590
Příloha
Čeština
6783
Kašmírština
7583
Rumunština
8279
Vietnamština
8673
Dánština
6865
Kazaština
7575
Ruština
8285
Volapük
8679
Holandština
7876
Kirgizština
7589
Samojština
8377
Velština
6789
Česky
6978
Korejština
7579
Sanskrt
8365
Wolofština
8779
Esperanto
6979
Kurdština
7585
Skotština
7168
Xhosa
8872
Estonština
6984
Laoština
7679
Srbština
8382
Jidiš
7473
Faerština
7079
Latina
7665
Fidžijština
7074
Lotyšština
7686
Srbochorvatština
Jorubština
8372 Zulu
Finština
7073
Lingala
7678
Shona
8378
8979
9085
Příloha 75
Obchodní známky a
licence
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ a loga jsou ochrannými známkami
společnosti Blu-ray Disc Association.
“DVD Logo” je obchodní známkou Format/Logo
Licensing Corporation.
Java je obchodní známkou společnosti Oracle a/
nebo jejích přidružených společností.
Vyrobeno na základě licence chráněné patenty
platnými v USA č.: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872
a dalšími v USA a celosvětově platnými vydanými
a přihlášenými patenty. DTS-HD, Symbol a DTSHD se Symbolem jsou registrované obchodní
značky a DTS-HD Master Audio je obchodní značka
společnosti DTS, Inc. Součástí produktu je software.
© DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
CERTIFIKOVANÉ logo Wi-Fi je osvědčením o
známce Aliance Wi-Fi.
Wi-Fi Protected Setup Mark představuje
ochrannou známku společnosti Wi-Fi Alliance.
Loga “AVCHD” a “AVCHD” jsou obchodními
známkami společností Panasonic Corporation a
Sony Corporation.
“x.v.Colour” je obchodní známkou společnosti Sony.
Vyrobeno v licenci Dolby Laboratoires. “Dolby“,
“Pro Logic“, a symbol dvojitého D jsou obchodní
značky Dolby Laboratories.
DLNA®, Logo DLNA a DLNA CERTIFIED® jsou
ochranné známky, servisní značky nebo
certifikované značky Digital Living Network Alliance.
6
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ a „Made for
iPad“ znamená, že elektronické příslušenství bylo
navrženo speciálně pro připojení k zařízením
iPod, iPhone nebo iPad a byl mu udělen certifikát,
že splňuje výkonnostní standardy společnosti
Apple. Společnost Apple neodpovídá za provozní
vlastnosti tohoto zařízení nebo zda vyhovuje
bezpečnostním a zákonným předpisům.
Pamatujte na to, že používání tohoto příslušenství
společně se zařízením iPod, iPhone nebo iPad
může ovlivnit kvalitu bezdrátového připojení.
DivX®, DivX Certified® a přidružená loga jsou
obchodními známkami společnosti Rovi
Corporation nebo jejích dceřiných společností a
jsou používány na základě licence.
Příloha
Termíny HDMI a HDMI Multimediální rozhraní s
vysokým rozlišením, a logo HDMI jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky
společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených
státech a dalších zemích.
76 Příloha
Vyrobeno na základě licence od Audyssey
Laboratories. Probíhá vyřizování amerických
a zahraniční patentů. [Licencovaná ochranná
známka Audyssey] je [registrovaná] ochranná
známka společnosti Audyssey Laboratories.
Gracenote®, logo a logotyp Gracenote a logo
“Powered by Gracenote” jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Gracenote, Inc., ve Spojených státech
anebo v jiných zemích.
Společnost Gracenote® nabízí technologie
rozpoznávání hudby a souvisejících dat.
Licenční ujednání s koncovým uživatelem
produktu Gracenote®
6
Příloha
Tato aplikace nebo zařízení obsahuje software od
společnosti Gracenote, Inc. se sídlem v Emeryville,
California („Gracenote“). Software od společnosti
Gracenote („Software Gracenote“) umožňuje této
aplikaci provádět identifikaci disku a/nebo souborů
a získávat informace související s hudbou, včetně
názvu, interpreta, stopy a titulu („Data Gracenote“) z
online serverů nebo z vložených databází (společně
„Servery Gracenote“) a provádět další funkce. Data
Gracenote můžete používat pouze prostřednictvím
určených funkcí pro koncového uživatele v této
aplikaci nebo zařízení.
Souhlasíte, že budete používat Data Gracenote,
Software Gracenote a Servery Gracenote pouze
pro své osobní nekomerční využití. Souhlasíte, že
nebudete přiřazovat, kopírovat, přenášet nebo
odesílat Software Gracenote nebo jakákoliv Data
Gracenote třetí straně. SOUHLASÍTE, ŽE NEBUDETE
POUŽÍVAT DATA GRACENOTE, SOFTWARE
GRACENOTE NEBO SERVERY GRACENOTE JINAK,
NEŽ JAK JE VÝSLOVNĚ UVEDENO ZDE.
Souhlasíte, že vaše neexkluzivní licence pro
používání Dat Gracenote, Softwaru Gracenote a
Serverů Gracenote bude ukončena, pokud porušíte
tato omezení. Pokud vaše licence skončí, souhlasíte,
že úplně přestanete používat Data Gracenote,
Software Gracenote a Servery Gracenote.
Společnost Gracenote si vyhrazuje veškerá práva s
ohledem na Data Gracenote, Software Gracenote a
Servery Gracenote, včetně všech vlastnických práv.
Za žádných okolností nebude společnost Gracenote
mít jakoukoliv povinnost provést jakékoliv platby
za vaše informace, které poskytnete. Souhlasíte,
že společnost Gracenote, Inc. může prosadit svá
práva podle tohoto Ujednání přímo proti vám svým
jménem.
Služba Gracenote používá jednoznačný identifikátor
pro účely sledování dotazů pro statistické účely.
Účelem náhodně přiřazeného numerického
identifikátoru je umožnit službě Gracenote počítat
dotazy bez znalosti jakýchkoliv informací o vás. Více
informací o službě Gracenote najdete na webových
stránkách Zásady zachování soukromí Gracenote.
Na Software Gracenote a každou položku Dat
Gracenote je vám udělena licence „JAK JE“.
Gracenote neposkytuje žádný výklad nebo záruky,
vyjádřené nebo odvozené, pokud jde o přesnost
jakýchkoliv Dat Gracenote ze Serverů Gracenote.
Gracenote si vyhrazuje právo odstranit data ze
Serverů Gracenote nebo změnit datové kategorie
z jakékoliv příčiny, kterou společnost Gracenote
považuje za dostatečnou. Není poskytována žádná
záruka, že Software Gracenote nebo Servery
Gracenote jsou bez chyb nebo že fungování
Softwaru Gracenote nebo Serverů Gracenote bude
bez přerušení. Společnost Gracenote není povinna
poskytovat vám nové nebo dodatečné typy nebo
kategorie dat, které může Gracenote poskytovat
v budoucnu a má volnost jednání, pokud jde o
přerušení služeb v kterémkoliv okamžiku.
SPOLEČNOST GRACENOTE ODMÍTÁ VŠECHNY
ZÁRUKY, AŤ VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ,
PŘEDEVŠÍM POKUD JDE O ODVOZENÉ ZÁRUKY
OBCHODOVATELNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ
ÚČEL, PRÁVNÍ NÁROK A NEPŘESTOUPENÍ ZÁKONA.
GRACENOTE NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, POKUD JDE
O VÝSLEDKY ZÍSKANÉ V RÁMCI VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ
SOFTWARU GRACENOTE NEBO LIBOVOLNÉHO
SERVERU GRACENOTE. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
NEBUDE SPOLEČNOST GRACENOTE ODPOVĚDNÁ
ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY NEBO ZA
ZTRÁTU ZISKU NEBO VÝNOSŮ.
© Gracenote, Inc. 2009
Příloha 77
Poznámka společnosti Cinavia
Produkt používá technologii Cinavia k omezení
používání neoprávněných kopií některých
komerčně produkovaných filmů a videí a
jejich soundtracků. Pokud dojde ke zjištění
neoprávněného použití neověřené kopie, zobrazí
se zpráva a přehrávání nebo kopírování bude
přerušeno.
Další informace o technologii Cinavia naleznete v
Informačním Centru pro Zákazníky Online(Online
Consumer Information Center) Cinavia na adrese
http://www.cinavia.com. Požadujete-li zaslání
dalších informací o technologii Cinavia poštou,
odešlete poštovní lístek s vaší adresou na adresu:
Cinavia Informačním Centru pro Zákazníky
(Consumer Information Center), P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Tento produkt obsahuje technologii vlastnictví
licencovanou společností Verance Corporation a je
chráněn americkým patentem 7 369 677 a dalšími
americkými a celosvětovými patenty vydanými
a čekajícími na schválení a také autorskými právy
a ochranou obchodního tajemství pro konkrétní
aspekty této technologie. Cinavia je obchodní
známka společnosti Verance Corporation. Copyright
2004-2012 Verance Corporation. Všechna práva
vyhrazena společností Verance. Zpětný rozbor
aplikace nebo zkoumání je zakázáno.
6
Příloha
78 Příloha
Technické údaje
Všeobecně
Požadavky na příkon
Viz hlavní štítek na zadním panelu.
Spotřeba
Viz hlavní štítek na zadním panelu.
Rozměry (Š x V x D)
Prům. 444 mm x 65 mm X 292.5 mm
Čistá váha (přibl.)
3,5 kg
Provozní teplota
5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)
Provozní vlhkost
5 % až 90 %
Vstupy/Výstupy
HDMI IN/OUT (video/audio)
19pinový (type A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, konektor RCA (L, P) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), 1x optický konektor x 1
Ladič
Rozsah ladění FM
87,5 až 108,0 MHz nebo 87,50 až 108,00 MHz
Zesilovač
Výstupní výkon (8 Ω/ 4 Ω/ 3 Ω), (RMS), THD 10 %
Celkem
1460 W
Přední část
180 W x 2
Středy
180 W
6
Zadní část
180 W x 2
Příloha
Sub-Woofer
200 W (pasivní)
3D efekt – Přední Horní
Reproduktor
90 W x 2
3D efekt – Zadní Horní
Reproduktor
90 W x 2
Systém
Laser
Polovodičový laser
vlnová délka
405 nm / 650 nm
Systém signálu
Standardní PAL/NTSC barevný systém TV.
LAN port
Konektor ethernetu x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Bezdrátový LAN (vnitřní anténa)
Integrovaný bezdrátový přístup k síti IEEE 802,11n (pásmo 5 GHz a
2,4 GHz), který je kompatibilní se sítěmi Wi-Fi 802.11a/b/g.
Bus Power Supply (USB)
DC 5 V 0 2.1 A (Přední část) / DC 5 V 0 300 mA (Zadní část)
Příloha 79
Reproduktory (BH9230BW)
Přední reproduktor (Levý/Pravý) (S93B1-S)
2 Way 2 reproduktor
Max. příkon:
360 W
Jmenovitá
impedance
4Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
88 mm X 294 mm X 85 mm
Příkon
180 W
Čistá váha:
1,2 kg
Typ
Zadní reproduktor (Levý/Pravý) (S93B1-S)
2 Way 2 reproduktor
Max. příkon:
360 W
Jmenovitá
impedance
4Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
88 mm X 294 mm X 85 mm
Příkon
180 W
Čistá váha:
1,2 kg
Typ
Středový reproduktor (S93T1-C)
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
360 W
Jmenovitá
impedance
4Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
360 mm X 81 mm X 70 mm
Příkon
180 W
Čistá váha:
1,1 kg
Typ
Sub-Woofer (S93T1-W)
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
400 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
251 mm X 336 mm X 310 mm
Příkon
200 W
Čistá váha:
5,9 kg
Typ
Přední Horní Reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
180 W
Jmenovitá
impedance
8Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Vestavěné Přední reproduktory
Příkon
90 W
Čistá váha:
6
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
180 W
Jmenovitá
impedance
8Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Vestavěné Zadní reproduktory
Příkon
90 W
Čistá váha:
Příloha
Zadní Horní Reproduktor (Levý/Pravý)
80 Příloha
Reproduktory (BH9430PW)
Přední reproduktor (Levý/Pravý) (S93T1-S)
2 Way 3 reproduktor
Max. příkon:
360 W
Jmenovitá
impedance
4Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
270 mm X 1300 mm X 270 mm
Příkon
180 W
Čistá váha:
5,3 kg
Typ
Zadní reproduktor (Levý/Pravý) (S93B1-S)
2 Way 2 reproduktor
Max. příkon:
360 W
Jmenovitá
impedance
4Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
88 mm X 294 mm X 85 mm
Příkon
180 W
Čistá váha:
1,2 kg
Typ
Středový reproduktor (S93T1-C)
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
360 W
Jmenovitá
impedance
4Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
360 mm X 81 mm X 70 mm
Příkon
180 W
Čistá váha:
1,1 kg
Typ
Sub-Woofer (S93T1-W)
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
400 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
251 mm X 336 mm X 310 mm
Příkon
200 W
Čistá váha:
5,9 kg
Typ
Přední Horní Reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
6
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
180 W
Jmenovitá
impedance
8Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Vestavěné Přední reproduktory
Příkon
90 W
Čistá váha:
Příloha
Zadní Horní Reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
180 W
Jmenovitá
impedance
8Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Vestavěné Zadní reproduktory
Příkon
90 W
Čistá váha:
Příloha
81
Reproduktory (BH9530TW)
Přední reproduktor (Levý/Pravý) (S93T1-S)
2 Way 3 reproduktor
Max. příkon:
360 W
Jmenovitá
impedance
4Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
270 mm X 1300 mm X 270 mm
Příkon
180 W
Čistá váha:
5,3 kg
Typ
Zadní reproduktor (Levý/Pravý) (S93T1-S)
2 Way 3 reproduktor
Max. příkon:
360 W
Jmenovitá
impedance
4Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
270 mm X 1300 mm X 270 mm
Příkon
180 W
Čistá váha:
5,3 kg
Typ
Středový reproduktor (S93T1-C)
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
360 W
Jmenovitá
impedance
4Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
360 mm X 81 mm X 70 mm
Příkon
180 W
Čistá váha:
1,1 kg
Typ
Sub-Woofer (S93T1-W)
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
400 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
251 mm X 336 mm X 310 mm
Příkon
200 W
Čistá váha:
5,9 kg
Typ
Přední Horní Reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
180 W
Jmenovitá
impedance
8Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Vestavěné Přední reproduktory
Příkon
90 W
Čistá váha:
6
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
180 W
Jmenovitá
impedance
8Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Vestavěné Zadní reproduktory
Příkon
90 W
Čistá váha:
Bezdrátový přijímač (W3-4)
Požadavky na příkon
Viz hlavní štítek na spodní straně přijímače.
Spotřeba
Viz hlavní štítek na spodní straně přijímače.
Rozměry (Š x V x D)
245 mm X 190 mm X 80,2 mm
Čistá váha (přibl.)
1,21 kg
yy Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění.
Příloha
Zadní Horní Reproduktor (Levý/Pravý)
82 Příloha
Údržba
Poznámky k diskům
Manipulace s disky
Zacházení s jednotkou
Při přepravě jednotky
Uložte prosím jednotku do originálního obalu a
balících materiálů. Pokud potřebujete přepravit
jednotku, pak pro její maximální ochranu zabalte
jednotku tak, jak byla originálně zabalena z
výrobního závodu.
Čištění jednotky
Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík.
Pokud jsou povrchy extrémně znečištěny, použijte
měkký hadřík lehce namočený do jemného
roztoku čistícího prostředku. Nepoužívejte silných
rozpouštědel jako je alkohol, benzen nebo ředidel,
protože mohou narušit povrch jednotky.
Udržujte vnější povrchy čisté
yy Nepoužívejte těkavých kapalin jako jsou
insekticidní spreje v blízkosti jednotky.
yy Otírání silným tlakem může poškodit povrch.
yy Nenechávejte gumové nebo plastikové výrobky
v blízkosti jednotky po delší dobu.
Údržba jednotky
6
Příloha
Jednotka je High-Tech, přesné zařízení. Pokud
optická snímací čočka a části disku jsou znečištěné
nebo opotřebované, kvalita obrazu může být
zhoršena. Pro více podrobností kontaktujte prosím
nejbližší autorizované servisní středisko.
Nedotýkejte se přehrávatelné strany disku. Uchopte
disk za okraje tak, aby na povrchu nezůstaly otisky
prstů. Nikdy na disk nelepte papír nebo pásku.
Ukládání disků
Po přehrání uložte disk do jeho pouzdra.
Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu
nebo zdrojům tepla a nikdy jej nenechávejte
v zaparkovaném autě vystaveném přímému
slunečnímu záření.
Čištění disků
Otisky prstů a prach na disku mohou způsobit
špatnou kvalitu obrazu a zkreslení zvuku. Před
přehráním očistěte disk čistým hadříkem. Otírejte
disk od středu ven.
Nepoužívejte silná rozpouštědla jako je líh, benzín,
ředidla, běžně dostupné čističe nebo antistatické
spreje určené pro staré vinylové desky.
Příloha 83
Důležitá informace
týkající se síťových
služeb
Veškeré informace, data, dokumenty, komunikace,
stahování, soubory, texty, zobrazení, fotografie,
grafiky, videa, webová vysílání, publikace, nástroje,
zdroje, programy, kódy, software, mini-aplikace,
zařízení, aplikační produkty a jiný obsah („Obsah“)
a veškeré služby a nabídky („Služby“) poskytované
či zpřístupňované jakoukoliv třetí osobou či jejím
prostřednictvím (označovanou jako „poskytovatel
služeb“) podléhají výhradní odpovědnosti
poskytovatele služeb, od něhož pocházejí.
Dostupnost přístupu k obsahu a službám
opatřených poskytovatelem služeb prostřednictvím
zařízení společnosti LGE podléhají kdykoliv změnám
bez předchozího oznámení včetně, ale nejenom,
pozastavení, odstranění nebo ukončení všech nebo
libovolné části obsahu či služeb.
Pokud byste měli jakýkoliv problém týkající se
obsahu nebo služeb, můžete navštívit webové
stránky poskytovatele služeb, kde získáte
nejaktuálnější informace. Společnost LGE nenese
záruku ani odpovědnost za služby zákazníkům
týkající se obsahu a služeb. Jakékoliv požadavky
či dotazy týkající se obsahu nebo služeb je třeba
zaslat přímo příslušnému poskytovateli obsahu či
služeb.
6
Příloha
Vezměte prosím na vědomí, že společnost LGE
nenese odpovědnost za žádné obsahy či služby
poskytované poskytovatelem služeb či jejich změny,
odstranění nebo ukončení, a neručí ani negarantuje
dostupnost takových obsahů či služeb nebo přístup
k nim.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement