LG LHB755 Owner's Manual
UPUTSTVO ZA RUKOVANJE
3D Blu-ray™/
DVD kućni
bioskop
Pre nego što pustite vaš set u rad, dobro pročitajte
ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.
LHB755 (LHB755, S75T1-S/W, S74T1-C)
P/NO : MFL68686343_2.0
2
Prvi koraci
Informacije o
bezbednosti
1
Prvi koraci
OPREZ
NE OTVARAJTE, RIZIK OD
STRUJNOG UDARA
OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG
UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI
ZADNJU STRANU) OVOG UREĐAJA. UNUTRA NEMA
DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA.
ZA POPRAVKE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
Simbol munje unutar
jednakostraničnog trougla
upozorava korisnika na prisustvo
opasnog neizolovanog napona
unutar proizvoda koji može biti
dovoljan pokazatelj za određeni rizik od strujnog
udara.
Uzvičnik unutar jednakostraničnog
trougla upozorava korisnika
na važne instrukcije o radu i
održavanju (servisu) koje se mogu
naći u uputstvu koje prati uređaj.
UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA
ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI
VLAGI.
OPREZ: Aparat ne treba da je izložen vodi (kapanju
ili prskanju), a ne treba ni da se na njega stavljaju
predmeti koji sadrže tečnosti kao što su napr. vaze.
UPOZORENJE: Nemojte da postavljate ovaj uređaj
u zatvorene prostore kao što je na primer orman ili
nešto slično.
OPREZ: Nemojte da koristite proizvode sa visokim
naponom u blizini ovog proizvoda. (na primer,
električni aparat za teranje muva) Može da dođe do
otkazivanja ovog proizvoda usled strujnog udara.
OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju.
Instalirajte prema uputstvima datim od strane
proizvođača.
Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije
da bi se omogućio pouzdani rad uređaja i da bi se
zaštitio od pregrevanja. Otvori ne treba nikada da
se blokiraju postavljanjem uređaja na krevet, kauč,
tepih ili ostale slične površine. Uređaj ne treba da
se stavlja u ormane ili ugradne police sve dok se ne
obezbedi pravilna ventilacija ili dok se ne ispune svi
zahtevi prema instrukcijama proizvođača.
OPREZ: Ovaj uređaj koristi laserski sistem. Da
biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda,
molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za
upotrebu i da ga čuvate ako zatreba. Za održavanje
uređaja, kontaktirajte ovlašćeni servis centar.
Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa
performansama drugačijim od onih koje su ovde
opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja
radijaciji.
Da biste sprečili direktno izlaganje zracima lasera,
ne otvarajte kućište.
UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl
Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu
prema električnom kolu koje im je namenjeno;
Tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj
i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se
granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite
na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu
za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice.
Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice,
produžni nastavci, iskrzani električni kablovi,
oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja
su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti
do električnog udara ili požara. Zato povremeno
proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled
ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu
kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a
kabli neka vam zameni ovlašćeni serviser. Zaštitite
električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg
postupanja sa njim, kao što su: uvrtanje, uvijanje,
priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja
po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke,
utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.
Strujni utikač je sredstvo za isključivanje. U slučaju
opasnosti, strujni utikač mora da ostane lako
dostupan.
OBAVEŠTENJE: Informacije o bezbednosnim
oznakama, uključujući identifikaciju proizvoda
i podaci o dobavljaču pogledajte na glavnoj
nalepnici na dnu uređaja.
Prvi koraci
Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili
akumulatorom.
Odlaganje starog uređaja
1. Sve električne i elektronske uređaje
treba odložiti odvojeno od opšteg
gradskog otpada, i to preko namenskih
tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od
strane vlade ili lokalne uprave.
2. Pravilno odlaganje starog uređaja pomoći će u
sprečavanju potencijalnog negativnog uticaja
na životnu sredinu i zdravlje ljudi.
3. Dodatne informacije o odlaganju starog uređaja
zatražite od gradske uprave, komunalnog
preduzeća ili prodavnice u kojoj ste kupili
proizvod.
Odlaganje baterija/akumulatora
Pb
1. Simbol može biti
kombinovan sa
hemijskim simbolima za
živu (Hg), kadmijum (Cd)
ili olovo (Pb) ako baterija
sadrži više od 0,0005%
žive, 0,002% kadmijuma
ili 0,004% olova.
2. Sve baterije/akumulatore treba odložiti
odvojeno od opšteg gradskog otpada, i to preko
namenskih tačaka za prikupljanje, ustanovljenih
od strane vlade ili lokalne uprave.
3. Ispravnim odlaganjem starih baterija/
akumulatora sprečavate potencijalne negativne
efekte na okolinu, zdravlje životinja i ljudi.
4. Dodatne informacije o odlaganju starih baterija/
akumulatora zatražite od gradske uprave,
komunalnog preduzeća ili prodavnice u kojoj
ste kupili proizvod.
1
Prvi koraci
Bezbedan način za odlaganje baterije ili
vađenje baterije iz opreme: Izvadite staru bateriju
ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada
postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje
okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi
i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući
kontejner na određenim prihvatnim lokacijama.
Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim
otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne
baterije i akumulatore koji nisu štetni. Baterije ne
treba da se izlažu visokim temperaturama, kao što
su na primer sunce, vatra ili slično.
3
4
1
Prvi koraci
Prvi koraci
Izjava o usklađenosti
Napomene o autorskim pravima
Ovime kompanija LG Electronics European Shared
Service Center B.V izjavljuje da je ovaj 3D BLU-RAY
KUĆNI BIOSKOP usklađen s osnovnim zahtevima i
drugim odredbama Direktive 1999/5/EK. Potpuna
Izjava o usklađenosti može da se dobije na sledećoj
poštanskoj adresi:
yy Pošto je AACS (Advanced Access Content
System) odobren kao system za zaštitu sistema
za Blu-ray format diska, slično korišćenju CSS
(Content Scramble System) za DVD format,
postoje neka ograničenja za reprodukciju,
analogni izlazni signal itd. za sadržaje zaštićene
AACS-om. Rad i ograničenja u radu ovog
uređaja mogu da se razlikuju zavisno od
trenutka kupovine jer ta ograničenja mogu biti
usvojena i/ili promenjena od strane AACS nakon
proizvodnje ovog proizvoda.
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
ili može da se zatraži na našoj specijalizovanoj DoC
web stranici:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Ovaj aparat je sistem sa širokopojasnim prenosom
od 2.4 GHz, namenjen za upotrebu u svim
zemljama članicama EU i EFTA državama.
yy Pored toga, oznake BD-ROM i BD+se takođe
koriste kao sistemi za zaštitu Blu-ray formata
diska, što podrazumeva neka ograničenja
reprodukcije za sadržaj zaštićen znacima
BD-ROM i/ili BD+. Da biste dobili dodatne
informacije o AACS, BD-ROM Mark, BD+ ili ovom
proizvodu, molimo vas da kontaktirate korisnički
servis centar kompanije LG.
yy Mnogi BD-ROM/DVD diskovi su kodirani sa
zaštitom od kopiranja. Zbog toga, vaš plejer
treba da povežete direktno na TV, ne na video
rekorder. Ako povežete na video rekorder onda
ćete sa diska koji ima zaštitu od kopiranja dobiti
izobličenu sliku.
yy Ovaj proizvod sadrži tehnologiju zaštite autorskih
prava koja je zaštićena američkim patentnim
zakonima i drugim pravima zaštite intelektualne
svojine. Korišćenje ove tehnologije zaštite
autorskih prava mora odobriti kompanija Rovi i
odnosi se na kućnu upotrebu i slično ograničeno
prikazivanje osim ukoliko je drugačije odobrila
kompanija Rovi. Zabranjen je inverzni inženjering
ili rasklapanje.
yy Pod američkim zakonima autorskog prava i
zakonima autorskog prava drugih zemalja,
neovlašćeno snimanje, korišćenje, prikaz,
distribucija ili ponovno emitovanje TV programa,
video kaseta, BD-ROM diskova, DVD diskova, CD
diskova i drugog materijala može biti predmet
građanske i/ili krivične odgovornosti.
Prvi koraci
5
Važna napomena u vezi TV sistema u
boji
Sistem u boji ovog plejera se razlikuje zavisno od
diska koji se pušta.
Samo multi sistem TV u boji može da prima sve
signale sa izlaza plejera.
yy Ako imate PAL TV sistem u boji, onda ćete
prilikom puštanja diska snimljenog u NTSC
sistemu videti samo izobličene slike.
yy Multi sistem TV u boji menja sistem boja
automatski prema ulaznim signalima. U slučaju
da se kolor sistem ne menja automatski, isključite
ga i videćete normalnu sliku na ekranu.
yy Čak i kada se sistem snimljen u NTSC kolor
sistemu lepo prikazuje na vašem TV-u, može
se desiti da se ovo ne snimi korektno na vašem
rekorderu.
>>Oprez
yy Gledanje 3D sadržaja na duže vreme može
dovesti do vrtoglavice i zamora.
yy Ne preporučuje se da 3D filmove gledaju
nejake osobe, deca i trudnice.
yy Čvrsto se preporučuje da ako imate
glavobolju, zamor ili vrtoglavicu prilikom
gledanja trodimenzionalne slike, da
zaustavite reprodukciju i odmorite se.
1
Prvi koraci
Na primer, kada je na plejeru pušten disk snimljen
u NTSC kolor sistemu, slika na izlazu je takođe NTSC
signal.
6
Sadržaj
Sadržaj
1
Prvi koraci
2
8
8
9
9
9
10
11
11
Informacije o bezbednosti
Uvod
– Diskovi koji se mogu reprodukovati i
simboli korišteni u ovom uputstvu
– O simbolu “7”
– Regionalni kodovi
– Izbor sistema
Daljinski upravljač
Prednji panel
Zadnji panel
2
Povezivanje
12
13
13
14
15
15
Postavljanje sistema
Priključivanje zvučnika
– Priključivanje zvučnika na plejer
Povezivanje na TV aparat
– Šta je SIMPLINK?
– Funkcija ARC (povratni audio kanal Audio Return Channel)
– Postavka rezolucije
Priključivanje antene
Veze sa spoljašnjim uređajem
– Priključak AUX
– Priključak OPTICAL IN
– Priključak HDMI IN 1/2
Povezivanje na vašu kućnu mrežu
– Žičana mreža
– Setup žičane mreže
– Bežična mrežna veza
– Setup bežične mreže
15
16
17
17
17
18
19
19
20
21
21
3
Podešavanje sistema
24
25
25
26
27
28
29
31
32
Početno podešavanje
Postavke
– Podešavanje postavki
– Meni [MREŽA]
– Meni [DISPLEJ]
– Meni [JEZIK]
– Meni [Zvuk]
– Meni [ZAKLJUČATI]
– Meni [OSTALI]
4
Rukovanje
34
35
35
35
35
36
36
Zvučni efekti
Prikaz početnog ekrana
– Korišćenje [Početna] menija
Reprodukovanje povezanih uređaja
– Reprodukcija diska
– Reprodukcija Blu-ray 3D diskova
– Reprodukovanje datoteke na disku/
USB uređaju
– Pustite fajl na Android uređaju
– Reprodukovanje datoteke na
mrežnom serveru
Povezivanje sa računarskim serverom
kućne mreže
– O SmartShare PC Software
– Preuzimanje SmartShare PC
Softwarea
– Instaliranje SmartShare PC Softwarea
– Deljenje datoteka i fascikli
– Sistemski zahtevi
Osnovna reprodukcija
– Osnovne operacije za video i audio
sadržaj
– Osnovne operacije za foto sadržaj
– Upotreba menija diska
– Obnova reprodukcije
– Poslednje upamćena scena
Prikaz na ekranu
– Za kontrolu reprodukovanja video
zapisa
– Za kontrolu pregleda fotografija
Napredna reprodukcija
– Ponavljanje reprodukcije
38
39
40
40
40
40
40
41
42
42
42
42
43
43
44
44
45
46
46
Sadržaj
46
46
47
47
47
47
48
48
49
49
49
50
50
51
51
51
51
52
52
52
52
52
52
52
53
54
55
55
56
– Ponovno reprodukovanje određenog
dela
– Reprodukovanje od odabranog
vremena
– Biranje jezika titlova
– Slušanje različitog audio zapisa
– Posmatranje iz drugog ugla
– Menjanje odnosa širine/visine TV
ekrana
– Menjanje kodne stranice titla
– Menjanje USB režima
– Prikaz informacija o sadržaju
– Menjanje prikaza liste sadržaja
– Biranje datoteke sa titlom
– Slušanje muzike tokom projekcije
slajdova
– Pusti fajl kodiran u 3D
Napredne funkcije
– Uživanje u BD-Live™
– LG AV Remote
– Režim za privatan zvuk
Radio operacije
– Slušanje radija
– Memorisanje radio stanica
– Brisanje memorisane stanice
– Brisanje svih sačuvanih stanica
– Poboljšanje lošeg FM prijema
– Pogledajte informacije o radio stanici
Korišćenje funkcije Premium
Uživanje s LG zvukom za više prostorija
(LG Music Flow)
Upotreba BLUETOOTH® bežične
tehnologije
– Slušanje muzike koja je uskladištena
na BLUETOOTH uređajima
LG Sound Sync
7
5
Rešavanje problema
58
58
59
60
60
60
60
Rešavanje problema
– Opšte
– Mreža
– Slike
– Zvuk
– Podrška kupcima
– NAPOMENA O SOFTVERU SA
OTVORENIM KODOM
6
Dodatak
61
Upravljanje televizorom pomoću
daljinskog upravljača
– Podešavanje daljinskog upravljača da
upravlja vašim televizorom
Update mrežnog softvera
– Notifikacija za update mrež
– Update softvera
Dodatne informacije
– Zahtevi fajlova
– AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
– DLNA
– Određeni zahtevi sistema
– Napomene u vezi kompatibilnosti
Specifikacije audio izlaza
Lista kodova regiona
Lista kodova jezika
Trgovačke marke i licence
Specifikacije
Održavanje
– Rukovanje uređajem
– Napomene u vezi diskova
Važne informacije koje se odnose na
mrežne usluge
61
62
62
62
64
64
65
66
66
66
67
68
69
70
72
74
74
74
75
Neki sadržaj ovog uputstva se može razlikovati od vašeg plejera u zavisnosti od softvera plejera ili
vašeg servisnog provajdera.
1
2
3
4
5
6
8
Prvi koraci
Uvod
1
Prvi koraci
Diskovi koji se mogu reprodukovati i simboli korišteni u ovom
uputstvu
Medij/termin
Logotip
Simbol
Opis
yy Diskovi kao što su filmovi, koji se mogu kupiti ili
iznajmiti
e
yy Samo „Blu-ray 3D“ diskovi i „SAMO Blu-ray 3D“
diskovi.
yy BD-R/RE diskovi koji su snimljeni u BDAV
formatu.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy BD-R/RE diskovi koji sadrže fajlove filmova,
muzike ili slika.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
yy Diskovi kao što su filmovi, koji se mogu kupiti ili
iznajmiti.
yy Režim filma i samo finalizirani
yy Podržava i dvoslojne diskove
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
o
Finalizirani AVCHD format
y
u
i
yy DVD±R/RW diskovi koji sadrže fajlove filmova,
muzike i slika.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
DVD-RW (VR)
r
VR režim i samo finalizovani
Audio CD
t
Audio CD
CD-R/RW
y
u
i
yy CD-R/RW diskovi koji sadrže fajlove filmova,
muzike i slika.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
Napomena
–
,
Ukazuje na specijalne napomene i radne
karakteristike.
Pažnja
–
>
Označava oprez za sprečavanje oštećenja usled
nepravilnog korišćenja.
Prvi koraci
,,Napomena
yy Zavisno od opreme za snimanje ili samih
diskova CD-R/RW (ili DVD±R/±RW), neki
CD-R/RW diskovi (ili DVD±R/±RW) ne mogu
da se koriste na ovom uređaju.
yy Može se desiti da BD-R/RE, DVD±R/RW i
CD-R/RW diskovi snimljeni na kompjuteru,
DVD ili CD rekorderu, ne mogu raditi ako je
disk oštećen ili prljav, ili ako ima prljavštine
ili kondenzacije na sočivima rekordera.
yy Ako disk snimate na kompjuteru, čak i ako
je disk snimljen u kompatibilnom formatu,
postoje slučajevi u kojima oni ne mogu
raditi zbog postavki aplikativnog softvera
koji se koristi za snimanje diska. (Proverite sa
izdavačem softvera za detaljnije informacije
o tome.)
yy Ovaj plejer zahteva diskove i snimke
koji odgovaraju određenim tehničkim
standardima da bi se postigao optimalni
kvalitet reprodukcije.
yy Prethodno snimani DVD diskovi su
automatski postavljeni da zadovolje ove
standarde. Ima mnogo različitih vrsta
formata diskova na koje može da se snima
(uključujući i CD-R diskove koji sadrže MP3
ili WMA fajlove) i oni zahtevaju određene
uslove (vidi gore) da bi se obezbedila
kompatibilnost u radu.
yy Korisnici treba da uzmu u obzir da se
zahteva dozvola da bi se preuzimali MP3/
WMA fajlovi i muzika sa interneta. Naša
kompanija nema prava da daje takve
dozvole. Dozvola treba uvek da se traži od
vlasnika tih autorskih prava.
yy Morate da postavite opciju formata
diska na [Mastered] da biste napravili da
diskovi budu kompatibilni sa LG plejerima
prilikom formatiranja diskova koji se mogu
presnimavati. Ako postavite na Live System,
ne možete koristiti LG plejer. (Mastered/Live
File System : Sistem formatiranja diska za
Windows Vista)
O simbolu “7”
Tokom rada se na TV-u može pojaviti simbol
“7” koji ukazuje na to da neka funkcija koja je
objašnjena u ovom uputstvu nije dostupna za taj
konkretni medijum.
Regionalni kodovi
Oavj aparat ima regionalni kod napisan sa donje
ili zadnje strane jedinice. Na ovom aparatu je
omogućena reprodukcija samo BD-ROM-a ili DVD
diskova s istom oznakom kakva je na donjem ili
zadnjem delu jedinice ili “SVE”.
Izbor sistema
Otvorite fioku za disk pomoću B (OPEN/CLOSE)
dugmeta, a zatim pritisnite i držite M (PAUSE) duže
od 5 sekundi kako biste promenili sistem boja (PAL
/NTSC /AUTO).
1
Prvi koraci
yy Zavisno od softvera za snimanje i finalizacije,
neki diskovi (CD-R/RW, DVD±R/RW ili BD-R/
RE) ne mogu da rade na ovom uređaju.
9
10
Prvi koraci
Daljinski upravljač
1
• • • • • • a • • • • • • Prvi koraci
1 (POWER): Uključuje i isključuje
plejer (ON/OFF).
TUNING +/-: Uključuje željenu
radio stanicu.
FUNCTION: Menja režim unosa.
ENTER (b): Potvrda izbora
menija.
CLEAR: Sklanja broj kada
podešava šifru ili vezu.
REPEAT (h): Ponavlja željeni
odeljak ili redosled.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): Vrši pretragu
unazad ili unapred.
C/V (SKIP): Prelazi na
sledeće ili prethodno poglavlje /
traku / fajl.
Z (STOP): Zaustavlja
reprodukciju.
z (PLAY): Započinje
reprodukciju.
M (PAUSE): Pauzira reprodukciju.
SPEAKER LEVEL: Postavlja nivo
jačine zvuka zvučnika po želji.
SOUND EFFECT: Bira režim
zvučnih efekata.
VOL +/-: Podešava jačinu zvuka
zvučnika.
OPTICAL/TV SOUND: Menja
režim unosa direktno u optički.
MUTE: Potpuno utišava zvuk
jedinice.
• • • • • • c • • • • • •
Sklonite poklopac baterije sa
zadnje strane daljinskog upravljača
i ubacite dve R03 baterije (veličine
AAA) sa ispravno postavljenim
suprotnim polovima 4 i 5.
PRESET +/-: Bira program radija.
B (OPEN/CLOSE): Otvara i
zatvara nosač diska.
Numerisana dugmad 0-9: Služi
za izbor numerisane opcije sa
menija.
Zamena baterija
Strelice (W/S/A/D): Izbor
neke od opcija iz menija.
HOME ( ): Prikaz ili izlaz iz menija
[Početna].
USER EQ: Možete podesiti zvuk
povećanjem ili smanjenjem nivoa
određene frekvencije.
INFO/MENU (m): Prikaz ili izlazak
iz displeja na ekranu (On-Screen
Display).
BACK ( ): Izlazi iz menija ili se
vraća na prethodni ekran.
TITLE/POPUP: Prikazuje DVD
meni naslova ili pop-up iskačući
meni BD-ROM ako postoje.
DISC MENU: Pristupa meniju na
disku.
• • • • • • d • • • • • •
Dugmad u boji (R, G, Y, B):
- Koristite da upravljate BD-ROM
menijima. Oni su takođe korišćeni
kao šortkatovi (prečice) za
posebne menije.
- Dugme B: Bira mono/ stereo u
FM režimu.
RDS: Sistem radio podataka.
PTY: Prikazuje tip programa RDS-a.
PTY SEARCH:
Traži tip programa.
SUBTITLE: izaberite jezik titla.
AUDIO: izaberite audio jezik ili
kanal.
SLEEP: Postavlja vremenski period
nakon koga će se jedinica isključiti.
?: Dugme nije dostupno.
Dugmad za kontrolu TV-a: Vidite
o tome na strani 61.
Prvi koraci
11
Prednji panel
a
b
c
d
1
Prvi koraci
e
a Nosač diska
f
b Dugmad za rad
R (OPEN/CLOSE)
T (PLAY / PAUSE)
I (STOP)
F (funkcija)
Menja izvor ulaza ili funkciju.
1/I (POWER)
e Senzor za daljinsko upravljanje
d Displej
d Kontrola jačine zvuka
c USB Port
Zadnji panel
a
b
c
d e
f
g hi
a Kabli za naizmeničnu struju
h HDMI IN 1/2
c Ventilator
f Priključak antene
b Priključci za zvučnike
d AUX (L/R) INPUT
j LAN port
e OPTICAL IN
e HDMI OUT (TV ARC)
C
A
G
Povezivanje
A A
A
F 12
>>Pažnja
Postavljanje sistema
E
A
Sledeća ilustracija prikazuje jedan primer
postavljanja
sistema. Obratite pažnju na činjenicu
A
D se ilustracije u ovom uputstvu razlikuju od
da
stvarne jedinice u cilju boljeg objašnjenja.
Za najbolji mogući prostorni zvuk svi zvučnici osim
sabvufera treba da se nalaze na istom rastojanju od
pozicije slušaoca (A). A B C D E F G
2
Povezivanje
B
B
C
CG
G
A
B A
A A
B
G
F
C
A
A
GB
B
A
A
E
A
A
E
A
E
A
A
D
A
A
E
A ABCD E F G
levi zvučnik (L)/
A A Prednji
BCD
EE F G
AD E
desni
zvučnik (R):
C
F G
A A B Prednji
E
A
Postavite prednje zvučnike sa strane monitora ili
ekrana i ako je moguće, poravnajte ih sa površinom
ekrana.
A A B C Centralni
D E F zvučnik:
G
E
A Postavite centralni zvučnik iznad ili ispod monitora
ili ekrana.
zvučnik
A A B C D Levi
E F
G prostornog zvuka (L)/
F Gzvučnik prostornog zvuka (R):
A B C D E Desni
A
Ove zvučnike postavite iza pozicije slušaoca,
postavljajući ih delimično okrenute ka unutrašnjoj
E
strani.
B C D E F Sabvufer:
G
Položaj sabvufera nije ključan jer niski bas zvukovi
nisu izrazito usmereni. Bolje je da sabvufer postavite
bliže prednjim zvučnicima. Okrenite ga blago
prema sredini prostorije da biste smanjili refleksiju
od zidova.
C D E F G Jedinica
yy Postavite centralni zvučnik na bezbedno
rastojanje od dohvata dece.
U suprotnom, zvučnik može pasti uzrokujući
ozledu i/ili materijalnu štetu.
yy Zvučnici sadrže magnetne delove tako da
se mogu javiti neporavilnosti u bojama na
CRT-u TV ekran ili monitor kompjutera.
Koristite zvučnike na rastojanju u odnosu na
TV ekrana ili monitor kompjutera.
yy Pre upotrebe sabvufera, uklonite zaštitni
najlon.
C
A
yy Pazite da deca ne stavljaju ruke ili bilo koje
druge predmete u *otvor zvučnika.
*Otvor zvučnika: Praznina za bogati bas zvuk
na kućištu zvučnika (zatvoreni deo).
Povezivanje
Priključivanje zvučnika
Priključivanje zvučnika na
plejer
1. Povežite žice zvučnika na plejer.
Svaka žica zvučnika je označena određenom
bojom. Koristite žice odgovarajuće boje za svaki
od zvučnika.
Povežite vufer kabl sa plejerom. Kada povezujete
vufer kabl sa plejerom, ubacite konektor dok ne
klikne da je ušao.
Boja
Zvučnik
Pozicija
Sivi
Zadnji
Zadnji desni
Plavi
Zadnji
Zadnji levi
Zelena
Centralni
Centralni
Narandžasta
Sabvufer
Bilo koja prednja
pozicija
Crvena
Prednji
Prednji desni
Bela
Prednji
Prednji levi
2. Povežite žicu zvučnika sa priključkom na
zvučniku.
Proverite da li je crna žica povezana s
priključkom označenim sa “–” (minus) i da li je
druga žica povezana s priključkom označenim
sa “+” (plus).
2
Povezivanje
Proverite da li je crna žica povezana s
priključkom označenim sa “–” (minus) i da li je
druga žica povezana s priključkom označenim
sa “+” (plus).
13
14
Povezivanje
Povezivanje na TV
aparat
2
Ako imate HDMI TV ili monitor, onda ga možete
povezati na ovaj plejer korišćenjem HDMI kabla.
(tip A, High Speed HDMI™ Cable). Povežite HDMI
OUT džek na plejeru sa HDMI džekom na HDMI
kompatibilnom televizoru ili monitoru.
Povezivanje
Zadnja strana uređaja
Dodatne informacije o HDMI
yy Kada povezujete uređaj koji je kompatibilan sa
HDMI ili DVI povedite računa o sledećem:
-- Prvo isključite HDMI/DVI uređaj i ovaj plejer.
Zatim, uključite HDMI/DVI uređaj i ostavite
ga tako oko 30 sekundi, pa onda uključite i
plejer.
-- Proverite da li je video ulaz povezanog
uređaja postavljen ispravno.
-- Proverite da li je povezani uređaj
kompatibilan sa 720x576p, 1280x720p,
1920x1080i ili 1920x1080p video ulazima.
yy Neće svi HDMI ili DVI uređaji koji su kompatibilni
sa HDCP raditi sa ovim plejerom.
-- Slika se neće lepo prikazati kod uređaja koji
nije na HDCP principu.
,,Napomena
TV
HDMI
kabl
yy Ako priključeni HDMI uređaj ne podržava
audio izlaz plejera, onda se može desiti da
audio zvuk HDMI uređaja bude izobličen ili
da uopšte nema zvuka na izlazu
yy Kada koristite HDMI priključak, možete
menjati rezoluciju za HDMI izlaz. (Pogledajte
o tome u odeljku ‘’Postavka rezolucije’’ na
strani 15.)
Postavite izvor televizije na HDMI (pogledajte o
tome u uputstvu za televizor).
,,Napomena
Ako je potrebno, pogledajte uputstva i za
TV, stereo sistem ili neki drugi uređaj da biste
ostvarili najbolju konekciju.
yy Odaberite tip video izlaza sa HDMI OUT
priključka preko opcije [HDMI postavka
boja] na meniju [Podešavanja] (vidite stranu
28).
yy Izmena rezolucije kada je veza već
uspostavljena može dovesti do problema u
radu. Da biste rešili problem, isključite plejer
i ponovo ga uključite.
yy Kada HDMI konekcija sa HDCP nije
potvrđena, onda se TV ekran zatamnjuje. U
tom slučaju, proverite HDMI vezu ili isključite
HDMI kabli.
yy Ako ima smetnji ili linija na ekranu, proverite
HDMI kabl (dužina je obično ograničena na
4.5 m (15 ft.))
Povezivanje
Šta je SIMPLINK?
Neke od funkcija ovog uređaja mogu da se
kontrolišu pomoću daljinskog upravljača televizora
kada su ovaj uređaj i LG TV sa SIMPLINK funkcijom
povezani preko HDMI priključka.
Pogledajte u uputstvu za rukovanje vašeg televizora
za detalje o SIMPLINK funkciji.
LG TV sa SIMPLINK funkcijom ima logo kao što je
prikazano gore.
,,Napomena
yy Zavisno od vrste diska ili statusa
reprodukcije, može se desiti da se neke od
SIMPLINK operacija razlikuju od onoga što
vam treba ili da uopšte ne rade.
,,Napomena
Da aktivirate [SIMPLINK / ARC] funkciju,
postavite ovu opciju na [Uključeno]. (stranica
33)
Postavka rezolucije
Plejer ima nekoliko izlaznih rezolucija za HDMI OUT
priključke. Rezoluciju možete da menjate na meniju
[Podešavanja].
1. Pritisnite HOME ( ).
2. Koristite A/D da biste selektovali
[Podešavanja] i pritisnite ENTER (b). Pojavljuje
se meni [Podešavanja].
3. Koristite W/S da biste selektovali opciju
[DISPLEJ], a zatim pritisnite D da biste prešli na
sledeći nivo.
4. Koristite W/S da biste selektovali opciju
[Rezolucija], a zatim pritisnite ENTER (b) da
biste prešli na treći nivo.
yy Funkcija SIMPLINK nije podržana za uređaj
sa SIMPLINK kada je priključen u HDMI IN
ulaz.
Funkcija ARC (povratni audio
kanal - Audio Return Channel)
Funkcija ARC omogućava televizorima sa opcijom
HDMI da šalju audio zapise na HDMI izlaz (OUT)
ovog plejera.
Za korišćenje ove funkcije:
-- Vaš televizor mora da podržava funkcije HDMICEC i ARC, i HDMI-CEC i ARC moraju da budu
podešeni na Uključeno (On).
-- Metod podešavanja funkcija HDMI-CEC i ARC
može se razlikovati u zavisnosti od televizora.
Detalje o funkciji ARC pogledajte u uputstvu za
upotrebu televizora.
-- Morate koristiti HDMI kabl (tip A, HDMI™ kabl za
velike brzine sa eternetom).
-- Morate se povezati sa HDMI ulazom (IN) koji
podržava funkciju ARC pomoću HDMI izlaza
(OUT) na ovom plejeru.
-- Samo jedan kućni bioskop možete povezati na
televizor koji podržava funkciju ARC.
5. Koristite strelice W/S da biste selektovali
željene postavke, a zatim pritisnite ENTER (b)
da biste potvrdili svoj izbor.
2
Povezivanje
Funkcije koje se mogu kontrolisati pomoću
daljinskog upravljača LG televizora su: Play, Pause,
Scan, Skip, Stop, Power Off, itd.
15
16
Povezivanje
,,Napomena
yy Ako vaš TV ne prihvata rezoluciju koju ste
postavili za plejer, onda možete postaviti
rezoluciju na 576p na sledeći način:
Priključivanje antene
Povežite dostavljenu antenu da biste slušali radio.
1. Pritisnite B da bi se otvorio nosač diska.
2. Pritisnite Z (STOP) u trajanju dužem od
5 sekundi.
2
Povezivanje
yy Ako ručno selektujete rezoluciju i zatim
povežete priključak HDMI sa televizorom
i vaš TV ne prihvati to, onda se rezolucija
postavlja na [Automatski].
yy Ako odaberete rezoluciju koju vaš TV ne
prihvata, onda će se pojaviti upozoravajuća
poruka. Nakon izmene rezolucije, ako se
ne vidi ekran, molimo vas da sačekate 20
sekundi i rezolucija će se automatski vratiti
na onu koja je bila prethodno.
yy Broj frejmova (kadrova) za 1080p video izlaz
se može automatski postaviti na 24 Hz ili
na 50 Hz zavisno od mogućnosti i osobina
povezanog televizora i na osnovu prirodnog
broja video frejmova u sadržaju BD-ROM
diskova.
Zadnja strana uređaja
,,Napomena
Nakon povezivanja FM žičane antene, budite
sigurni da ste je izvukli do kraja.
Povezivanje
Veze sa spoljašnjim
uređajem
Priključak AUX
Preko zvučnika ovog sistema možete uživati u
zvuku sa spoljašnje komponente.
Takođe možete koristiti dugme F (funkcija –
Function) na prednjoj strani za odabir režima unosa.
Priključak OPTICAL IN
Preko zvučnika ovog sistema možete uživati
u zvuku sa komponente s digitalnim optičkim
priključkom.
Povežite optički izlazni priključak komponente na
priključak OPTICAL IN na jedinici. Zatim odaberite
[OPTICAL] opciju pritiskom na FUNCTION. Ili
pritisnite OPTICAL/TV SOUND da biste direktno
odabrali tu opciju.
akođe možete koristiti dugme F (funkcija –
Function) na prednjoj strani za odabir režima unosa.
Zadnja strana uređaja
Zadnja strana uređaja
Bela
Crvena
Na audio izlazne priključke
komponente (televizor,
video uređaj za snimanje
itd.)
Na digitalni optički
izlazni priključak
komponente
2
Povezivanje
Priključite analogne audio izlazne priključke
komponente na AUX L/D (INPUT) ove jedinice.
Zatim odaberite [AUX] opciju pritiskom na
FUNCTION.
17
18
Povezivanje
Priključak HDMI IN 1/2
Preko ovog priključka možete uživati u slikama i
zvuku sa komponente.
Priključite HDMI OUT priključak komponente
na priključak HDMI IN 1 ili 2 ove jedinice. Zatim
odaberite [HDMI IN 1/2] opciju pritiskom na
FUNCTION.
2
akođe možete koristiti dugme F (funkcija –
Function) na prednjoj strani za odabir režima unosa.
Povezivanje
Zadnja strana uređaja
Na priključak HDMI
OUT komponente
(set-top kutiji,
digitalnom
satelitskom
prijemniku, spravi za
video igrice itd.)
,,Napomena
yy Video rezoluciju ne možete promeniti
u režimu HDMI IN 1/2. Promenite video
rezoluciju priključene komponente.
yy Ako izlazni video signal nije standardan
kada je vaš kompjuter povezan preko
priključka HDMI IN 1/2, promenite rezoluciju
kompjutera na 576p, 720p, 1080i ili 1080p.
yy Plejer šalje audio signal sa HDMI ulaza i na
HDMi izlaz i na zvučnike jedinice.
Povezivanje
Povezivanje na vašu
kućnu mrežu
Ovaj uređaj može se povezati sa lokalnom mrežom
(LAN) preko LAN porta na zadnjoj strani uređaja.
Povezivanjem uređaja sa širokopojasnom kućnom
mrežom, imate pristup uslugama poput ažuriranja
softvera, BD-interakcije uživo i uslugama vezanih za
sadržaj na mreži.
19
Broadband
servis
Ruter
2
Korišćenje žičane veze obezbeđuje najbolje
performanse, jer se priključeni uređaji direktno
povezuju na mrežu i nisu subjekt radio frekventnih
smetnji.
DLNA sertifikovani serveri
Molimo vas da pogledate u dokumentaciji vašeg
mrežnog uređaja u vezi daljih instrukcija.
Povežite LAN port plejera sa odgovarajućim portom
na vašem modemu ili ruteru pomoću komercijalno
dostupnog LAN ili Ethernet kabla.
,,Napomena
yy Prilikom uključivanja ili isključivanja LAN
kabla, držite utikački deo kabla. Prilikom
isključivanja kabla nemojte da vučete LAN
kabl, već to učinite pritiskom nadole da ga
otključate prvo.
yy Nemojte priključivati modularni telefonski
kabl na LAN port.
yy Pošto postoje različite konfiguracije veza,
molimo vas da sledite specifikacije vašeg
nosioca telekomuniacionih usluga ili
provajdera internet usluga.
yy Ako hoćete da pristupite sadržaju sa DLNAkompatibilnih digitalnih medija servera,
ovaj plejer mora biti spojen na istu lokalnu
mrežu preko rutera.
yy Da podesite svoj PC kao DLNA-kompatibilan
digitalni medija server, instalirajte
SmartShare PC Software na svoj PC računar.
(pogledajte stranu 40)
Zadnja strana uređaja
Povezivanje
Žičana mreža
20 Povezivanje
2
Setup žičane mreže
Napredna podešavanja
Ako ima nekog DHCP servera na lokalnoj mreži
(LAN) kod žičane veze, ovaj plejer će automatski
dodeliti neku IP adresu. Nakon uspostavljanja
fizičke veze, neke konfiguracije kućnih mreža mogu
zahtevati podešavanje postavki mreže na kojoj se
nalazi plejer. Podesite postavke mreže [MREŽA] na
sledeći način.
Ukoliko želite da ručno podesite mrežna
podešavanja, koristite W/S da biste izabrali
Napredno podešavanje [Napredna podešavanja]
na meniju Podešavanje mreže [Mrežne postavke], a
zatim pritisnite ENTER (b).
1. Koristite W/S za odabir [Žičana], a zatim
pritisnite ENTER (b).
Pripreme
Povezivanje
Pre postavke žičane mreže potrebno je da
prvo obezbedite broadband internet na vašoj
kućnoj mreži.
1. Selektujte opciju [Postavka veze] sa menija
[Podešavanja] i pritisnite ENTER (b).
2. Pročitajte pripreme za mrežna podešavanja
a zatim pritisnite ENTER (b) dok je [Start]
istaknuto.
Mreža će se automatski povezati sa jedinicom.
2. Koristite W/S/A/D da biste odabrali jedan
od IP modova [Dinam.] ili [Statički].
Normalno, odaberite [Dinam.] ako automatski
želite da dodelite neku IP adresu.
,,Napomena
Ako na mreži nema DHCP servera i želite da
ručno postavite IP adresu, selektujte [Statički],
a zatim postavite [IP Adresa], [Subnet Mask],
[Gateway] i [DNS Server] pomoću W/S/A/D
i numerisanih dugmadi. Ako napravite neku
grešku prilikom unošenja brojeva, pritisnite
CLEAR da biste obrisali naznačeni deo.
3. Odaberite [Sledeći] i pritisnite ENTER (b) da
primenite podešavanja mreže.
Status mrežne veze je prikazan na ekranu.
4. Pritisnite ENTER (b) dok je istaknuto [OK] da
biste završili podešavanja ožičene mreže.
Povezivanje
Bežična mrežna veza
Druga opcija povezivanja je upotreba pristupne
tačke ili bežičnog rutera. Konfiguracija mreže i
način povezivanja zavise od opreme koja se koristi i
mrežnog okruženja.
21
Pripreme
Pre postavke bežične mreže potrebno je da:
-- priključite broadband internet na vašu
kućnu bežičnu mrežu.
-- postavite pristupne tačke ili bežični ruter.
-- obeležite SSID i sigurnosni kod na mreži.
2
2. Pročitajte pripreme za mrežna podešavanja
a zatim pritisnite ENTER (b) dok je [Start]
istaknuto.
Povezivanje
Bežična
komunikacija
1. Selektujte opciju [Postavka veze] na meniju
[Podešavanje], a zatim pritisnite ENTER (b).
DLNA sertifikovani
serveri
Pristupna tačka ili
Bežični ruter
Broadband
servis
Ukoliko ožičena mreža nije povezana sa
jedinicom, na ekranu su prikazane sve dostupne
mreže.
3. Koristite W/S da biste izabrali željeni SSID
bežične mreže, a zatim pritisnite ENTER (b).
Pogledajte uputstvo za postavljanje koje ste dobili
uz vašu pristupnu tačku ili bežični ruter zbog
detaljnih koraka postavljanja i podešavanja mreže.
Za najbolje performanse, uvek je najbolje rešenje
direktna žičana veza sa ovog plejera na ruter ili
kablovski/DSL modem kućne mreže.
Ako se opredelite za bežično rešenje, uzmite u obzir
da na performanse ponekad mogu da utiču drugi
elektronski uređaji u vašem domu.
Setup bežične mreže
Kod bežične mreže, plejer treba da se postavi za
mrežnu komunikaciju. To podešavanje se može
izvršiti sa menija [Podešavanje]. Postavite opcije
za mrežu [MREŽA] na sledeći način. Postavka
pristupnih tačaka ili bežičnog rutera se zahteva pre
povezivanja plejera na mrežu.
Ukoliko imate bezbednosnu proveru na tački
pristupa, potrebno je da unesete bezbednosnu
šifru ukoliko je potrebno.
,,Napomena
Ako koristite druge karaktere, ne englesku
abecedu ili slova za SSID naziv za vašu
pristupnu tačka ili bežični ruter, može se
dogoditi da prikaz istih bude drugačiji.
22 Povezivanje
Napredna podešavanja
Ukoliko želite da ručno podesite mrežna
podešavanja, koristite W/S da biste izabrali
Napredno podešavanje [Napredna podešavanja]
na meniju Podešavanje mreže [Mrežne postavke], a
zatim pritisnite ENTER (b).
,,Napomena
2
1. Koristite W/S za odabir [Bežična], a zatim
pritisnite ENTER (b).
Povezivanje
yy WEP sigurnosni kod generalno ima 4 ključa
dostupnih prilikom postavki pristupnih
tačaka ili bežičnog rutera. Ako vaše
pristupne tačke ili bežični kod koriste WEP
sigurnosni kod, unesite ga kod ključa ‘’No.1’’
da biste povezali na vašu kućnu mrežu.
yy Pristupna tačka (Access Point) je uređaj koji
vam omogućava bežično povezivanje na
kućnu mrežu.
4. Koristite W/S/A/D da biste odabrali jedan
od IP modova [Dinam.] ili [Statički].
Normalno, odaberite [Dinam.] ako automatski
želite da dodelite neku IP adresu.
,,Napomena
Ako na mreži nema DHCP servera i želite da
ručno postavite IP adresu, selektujte [Statički],
a zatim postavite [IP Adresa], [Subnet Mask],
[Gateway] i [DNS Server] pomoću W/S/A/D
i numerisanih dugmadi. Ako napravite neku
grešku prilikom unošenja brojeva, pritisnite
CLEAR da biste obrisali naznačeni deo.
5. Odaberite [Sledeći] i pritisnite ENTER (b) da
primenite podešavanja mreže.
[AP lista] - Plejer skenira sve dostupne
pristupne tačke ili bežične rutere u određenom
rasponu i prikazuje ih u listi.
[Mreža (SSID)] – Vaša pristupna tačka možda ne
emituje ime mreže (SSID). Proverite podešavanja
pristupne taèke putem raèunara i, ili podesite
pristupnu taèku da emituje SSID, ili ruèno
unesite ime mreže pod opcijom [Mreža (SSID)].
[PBC] – [Push Button] – Ako vaša pristupna
tačka ili bežični ruter koji podržava način
konfiguracije pritiskom na dugme, izaberite
ovu opciju I pritisnite dugme na pristupnoj
tački ili bežičnom ruteru pre nego što istekne
odbrojavanje do 120. Potrebno je da znate
ime mreže ili (SSID) bezbednosnu šifru vaše
pristupne tačke.
[PIN] – Ako vaša pristupna taèka podržava
konfiguraciju sa PIN kodom na osnovu WPS (WiFi zaštićenog podešavanja), izaberite ovu opciju
i pogledajte broj šifre na ekranu. Zatim unesite
PIN broj na meniju podešavanja pristupne tačke
ili bežičnog rutera za povezivanje. Pogledajte
dokumentaciju za vaš mrežni uređaj.
2. Pratite uputstva svake metode povezivanja na
ekranu.
Status mrežne veze je prikazan na ekranu.
6. Selektujte [Zatvoriti] i pritisnite ENTER (b) da
biste kompletirali mrežnu vezu.
,,Napomena
Da biste koristili PBC i PIN vezu sa mrežom,
bezbednosni režim vaše pristupne tačke mora
biti podešen na OPEN ili AES.
Povezivanje 23
Napomene u vezi povezivanja na
mrežu
yy Mnogi problemi koji se pojavljuju prilikom
povezivanja na mrežu prilikom set up-a često
mogu da se reše resetovanjem rutera ili modema.
Nakon povezivanja plejera na kućnu mrežu, brzo
isključite i/ili izvadite glavni kabl kućne mreže ili
kablovskog modema. Zatim ponovo uključite
glavni kabl.
yy Naša kompanija nije odgovorna za bilo kakve
probleme plejera i/ili internet veze usled grešaka
u komunikaciji ili problema u vezi sa internetom,
ili neke druge povezane opreme.
yy Karakteristike BD-ROM diskova koji su dostupni
preko internet veze se ne kreiraju i ne pružaju
od strane naše kompanije, tako da ona nije
odgovorna za njihovu funkcionalnost ili
neprekidnu dostupnost. Neki materijal sa
diska dostupan preko interneta možda nije
kompatibilan sa ovim plejerom. Ako imate
pitanja u vezi takvog sadržaja, molimo vas da
kontaktirate proizvođača diska.
yy Može se desiti da neki internet sadržaj zahteva
vezu sa širim propusnim opsegom.
yy Čak i kada je plejer ispravno povezan i
konfigurisan, može se desiti da neki od sadržaja
sa interneta ne rade zbog zagušenja na internetu,
kvaliteta ili propusnog opsega interneta, ili zbog
problema kod provajdera.
yy Može se desiti da neke od veza nisu moguće
zbog ograničenja postavljenih od strane
provajdera internet usluga (Internet service
provider - ISP).
yy Bilo koje takse koje vam obračuna vaš ISP,
uključujući i troškove veze, ali bez ograničenja,
potpuno su vaša odgovornost.
yy 10 Base-T ili 100 Base-TX LAN port je potreban
kada se vrši žičano umrežavanje ovog plejera.
Ako vaš internet ne dozvoljava takvu vezu, onda
nećete moći da povežete plejer.
yy Morate da koristite ruter da biste koristili xDSL
uslugu.
yy Može se desiti da nije dozvoljeno korišćenje
‘’rutera’’ ili da je ograničeno korišćenje zavisno
od pravila i ograničenja postavljenim od strane
vašeg provajdera internet usluga. Za više detalja,
kontaktirajte direktno vašeg ISP provajdera.
yy Bežična mreža radi na radio frekvenciji od 2.4
GHz koja se takođe koristi i za druge kućne
uređaje kao što su bežični telefon, Bluetooth
uređaji, mikrotalasna pećnica, tako da može doći
do smetnji.
yy Isključite svu drugu opremu sa kućne mreže
koju trenutno ne koristite. Neki od uređaja mogu
generisati mrežni saobraćaj.
yy Da biste imali bolji prijem, postavite plejer tako
da bude što je moguće bliže pristupnoj tački.
yy U nekim slučajevima, postavljanje pristupne
tačke ili bežičnog rutera na visini od bar
45 cm iznad poda može poboljšati prijem.
yy Postavite plejer što bliže pristupnoj tački ili ga
orijentišite tako da nema ničega između njega i
pristupne tačke.
yy Kvalitet prijema preko bežične veze zavisi od
mnogo faktora, kao što su na primer vrsta
pristupne tačke, rastojanje između plejera i
pristupne tačke, i lokacija plejera.
yy Postavite vašu pristupnu tačku (access point) ili
bežični ruter (wireless router) na Infrastructure
mod. Mod Ad-hoc nije podržan.
2
Povezivanje
yy Zavisno od provajdera internet usluga (ISP), može
se desiti da je odgovarajućim uslovima servisa
(usluge) ograničen broj uređaja koji mogu dobiti
internet prijem. U vezi detalja, kontaktirajte vašeg
provajdera internet usluga (ISP)
yy Potreban je DSL modem da bi se koristila
DSL usluga, kao i kablovski modem da bi se
koristila usluga povezivanja na internet preko
kablovske mreže. Zavisno od metode pristupa i
pretplatničkog ugovora sa vašim provajderom
internet usluga, možda nećete moći da koristite
karakteristiku ovog plejera za povezivanje na
internet ili vam može biti ograničen broj uređaja
koje možete priključiti na internet u isto vreme.
(Ako vaš provajder internet usluga ograničava
pretplatu na samo jedan uređaj, može se desiti
da ovom plejeru ne bude dozvoljen pristup ako
je već i PC kompjuter priključen.)
24 Podešavanje sistema
Početno podešavanje
Kada uključite jedinicu po prvi put, na ekranu se
javlja čarobnjak za početno podešavanje. Podesite
jezik na ekranu i mrežna podešavanja preko
čarobnjaka za početno podešavanje.
5. Koristite W/S/A/D da biste odabrali jedan
od IP modova [Dinam.] ili [Statički].
Normalno, odaberite [Dinam.] ako automatski
želite da dodelite neku IP adresu.
1. Pritisnite 1 (POWER).
Na ekranu se javlja čarobnjak za početno
podešavanje.
2. Koristite W/S/A/D da biste izabrali jezik na
ekranu i pritisnite ENTER (b).
6. Odaberite [Sledeći] i pritisnite ENTER (b) da
primenite podešavanja mreže.
3
Podešavanje sistema
3. Posle označavanja Terms of Service, izaberite
[Pristajem] da biste koristili Premium Service i
ažuriranja softvera.
Pročitajte pripreme za mrežna podešavanja,
a zatim pritisnite ENTER (b) dok je istaknuto
[Start].
Ukoliko je ožičena mreža povezana, podešavanja
za mrežnu vezu se automatski završavaju.
4. Sve dostupne mreže su prikazane na ekranu.
Koristite W/S da biste izabrali ožičenu mrežu
[Žičana mreža] ili željeni SSID bežične mreže, a
zatim pritisnite ENTER (b).
Ukoliko imate bezbednosnu proveru na tački
pristupa, potrebno je da unesete bezbednosnu
šifru ukoliko je potrebno.
Status mrežne veze je prikazan na ekranu.
Detalje o podešavanju mreže pogledajte
„Povezivanje na vašu kućnu mrežu“ na strani 19.
7. Izaberite [Sledeći] i pritisnite ENTER (b).
8. Pritisnite ENTER (b) da proverite probne tonske
signale na zvučnicima.
Nakon potvrde zvučnih signala za testiranje,
pritisnite ENTER (b) dok je istaknuto [Stop].
Izaberite [Sledeći] i pritisnite ENTER (b).
Podešavanje sistema 25
9. TV zvuk možete da slušate automatski preko
zvučnika ovog uređaja, kada je TV uključen.
Postavke
Podešavanje postavki
Postavke plejera možete izmeniti na meniju
[Podešavanja].
1. Pritisnite HOME ( ).
Pritisnite W da pomerite i pritisnite A/D da
odaberete [Uključeno] ili [Isključeno]. Odaberite
[Sledeći] i pritisnite ENTER (b).
10. Proverite sva podešavanja u prethodnim
koracima.
Pritisnite ENTER (b) dok je istaknuto [Kraj] da
biste završili početna podešavanja. Ukoliko
postoje podešavanja koja je potrebno izmeniti,
koristite W/S/A/D da biste izabrali 1, a
zatim pritisnite ENTER (b).
11. Prikazuje uputstvo za režim privatnog zvuka.
Pritisnite ENTER (b).
12. Prikazuje vodič za uživanje u online sadržaju
pomoću LG AV Remote. Pritisnite ENTER (b).
3. Koristite W/S da biste selektovali prvu opciju
iz menija, pa pritisnite D da biste prešli na drugi
nivo.
4. Koristite W/S da biste selektovali drugu opciju
iz menija i pritisnite ENTER (b) da biste prešli na
treći nivo.
5. Koristite W/S da biste selektovali neku željenu
postavku, a zatim pritisnite ENTER (b) da biste
potvrdili svoj izbor.
3
Podešavanje sistema
2. Koristite A/D da biste selektovali
[Podešavanja] i pritisnite ENTER (b). Pojavljuje
se meni [Podešavanja].
26 Podešavanje sistema
Meni [MREŽA]
Podešavanja za [MREŽA] su neophodna da bi se
izvršilo ažuriranje softvera, BD Live i drugih usluga u
mreži.
[Postavke države]
Postavka veze
[Pokreni]
Ako je okruženje vaše kućne mreže spremno za
vezu sa plejerom, plejer treba da se postavi za
mrežnu vezu kako bi se izvršilo povezivanje na
mrežu. (Vidite o tome u odeljku ‘’Povezivanje na
kućnu mrežu’’ na stranama 19.)
U zavisnosti od regiona, funkcija [Pokreni]
možda neće biti dostupna.
Status veze
3
Podešavanje Smart uređaja
Podešavanje sistema
Ako želite da proverite status mreže na ovom
plejeru, selektujte opciju [Status veze], pa priitisnite
ENTER (b) da proverite da li je uspostavljena veza
sa mrežom i internetom.
BD-LIVE konekcija
Možete ograničiti pristup internetu kada se koristi
BD-Live.
[Dozvoljeno]
Internet pristup je dozvoljen za sav BD-Live
sadržaj.
[Delimično dozv.]
Internet pristup je dozvoljen samo za BD-Live
sadržaj koji ima sertifikat vlasnika sadržaja.
Internet pristup i AACS online funkcije
su zabranjene za sav BD-Live sadržaj bez
sertifikata.
[Zabranjeno]
Internet pristup je zabranjen za sav BD-Live
sadržaj.
Odaberite oblast za prikazivanje odgovarajućeg
sadržaja na internetu..
Naziv uređaja
Možete dati ime mreži pomoću virtuelne tastature.
Ovaj uređaj se prepoznaje po imenu koje unosite
na vašoj kućnoj mreži.
Reprodukcija preko mreže
Ova funkcija vam omogućava da upravljate
reprodukcijom medija strimovanih sa „smart“
telefona koji ima DLNA sertifikat servera medija.
Većina „smart“ telefona koji imaju DLNA sertifikat
servera medija imaju funkciju upravljanja
reprodukcijom medija na kućnoj mreži. Podesite ovu
mrežu na uključeno [Uključeno] da biste mogli preko
“smart” telefona da upravljate uređajem. Pogledajte
detalje u uputstvima za „smart“ telefon koji ima
DLNA sertifikat servera medija ili za aplikaciju.
,,Napomena
yy Ovaj uređaj i „smart“ telefon koji ima DLNA
sertifikat moraju biti povezani sa istom
mrežom.
yy Da biste koristili funkciju reprodukcije preko
mreže [Reprodukcija preko mreže] preko
„smart“ telefona koji ima DLNA sertifikat,
pritisnite HOME ( ) za prikaz početnog
menija pre povezivanja ovog uređaja.
yy Tokom upravljanja uređajem korišćenjem
funkcije [Reprodukcija preko mreže],
daljinski upravljač možda neće raditi.
yy Dostupni formati opisani na strani 64 nisu
uvek podržani na funkciji [Reprodukcija
preko mreže].
Podešavanje sistema 27
Meni [DISPLEJ]
Rezolucija
TV Aspect Ratio
Podešavanje izlazne rezolucije HDMI video signala.
Pogledajte strane 15 u vezi detalja o postavkama
rezolucije.
Selektujte odnos stranica ekrana (TV aspect ratio)
prema tipu televizora koji imate.
[Automatski]
Selektujte kada je priključen TV sa odnosom
stranica ekrana 4:3. Prikazuje se pozorišna slika
sa maskirajućim trakama iznad i ispod slike.
Ako je HDMI OUT priključak povezan na TV
koji ima informacije na displeju (EDID), onda
se automatski selektuje rezolucija koja najbolje
odgovara povezanom televizoru.
[4:3 Pan Scan]
[576p]
[4:3 Letter Box]
Selektujte kada je priključen TV sa odnosom
stranica ekrana 4:3. Prikazuje se odsečena slika
tako da se ispuni TV ekran. Odsečene su obe
strane slike.
Selektujte kada je priključen TV sa odnosom
stranica ekrana 16:9. Prikazuje se slika sa
odnosom stranica 4:3 kako i jeste u originalu, sa
crnim prugama sa leve i desne strane.
[16:9 Full]
Selektujte kada je priključen TV sa odnosom
stranica ekrana 16:9. Slika sa odnosom stranica
4:3 se podešava horizontalno (sa linearnom
proporcijom) tako da ispuni ceo ekran.
,,Napomena
Ne možete selektovati opcije [4:3 Letter Box] i
[4:3 Pan Scan] kada je rezolucija veća od 720p.
[720p]
Na izlazu ima 720 linija u progresivnom video
formatu.
[1080i]
Na izlazu ima 1080 linija u preplitajućem
(interlaced) video formatu.
[1080p]
Na izlazu ima 1080 linija u progresivnom video
formatu.
1080p displej mod
Kada je rezolucija postavljena na 1080p, selektujte
[24 Hz] za ujednačenu prezentaciju filmskog
materijala (1080p/24 Hz) na HDMI displeju
kompatibilnim sa ulazom 1080p/24 Hz.
,,Napomena
yy Kada odaberete [24 Hz], može se desiti da
ima smetnji na slici kada video prelazi sa
video na filmski materijal. U tom slučaju,
odaberite [50 Hz].
yy Čak u slučaju podešavanja [1080p displej
mod] na [24 Hz], ako vaš televizor nije
kompatibilan sa 1080p/24 Hz, stvarna
frekvencija okvira video izlaza biće 50 Hz
kako bi bila u skladu sa izvornim video
formatom.
3
Podešavanje sistema
[16:9 Original]
Na izlazu ima 576 linija u progresivnom video
formatu.
28 Podešavanje sistema
HDMI postavka boja
Meni [JEZIK]
Selektujte tip izlaza sa priključka HDMI OUT.
U vezi ovog podešavanja, pogledajte u uputstvu za
vaš video uređaj.
Displej meni
[YCbCr]
Selektujte kada povezujete sa HDMI displej
uređajem.
[RGB]
Selektujte kada povezujete sa DVI displej
uređajem.
3D mod
3
Podešavanje sistema
Odaberite vrstu izlaznog moda za reprodukciju Bluray 3D diska. (Ova funkcija je aktivirana samo kada
je povezan 3D TV.)
[Uključeno]
Prilikom reprodukcije Blu-ray 3D diska na izlazu
će biti 3D mod.
[Isključeno]
Blu-ray 3D disk će prilikom reprodukcije biti u
2D modu, kao i normalna reprodukcija BD-ROM
diska.
Vodič za glavni meni
Ova funkcija vam omogućava da prikažete ili
izbrišete mehurić sa uputstvom u meniju početne
stranice. Postavite ovu opciju na [Uključeno] za
prikaz uputstva.
Izaberite jezik za [Podešavanja] meni i prikaz na
displeju ekrana.
Meni diska / Audio disk / Titl diska
Odaberite jezik koji želite za audio trake (audio disk),
titlove, meni diska.
[Original]
Odnosi se na originalni jezik u kome je disk
snimljen.
[Ostali]
Pritisnite ENTER (b) da biste odabrali neki
drugi jezik. Koristite numerisanu dugmad,
a zatim pritisnite ENTER (b) da biste uneli
odgovarajući 4-cifreni broj prema listi kodova
jezika sa strane 69.
[Isključeno] (Samo za titl diska)
Isključuje titl.
,,Napomena
Zavisno od vrste diska, može se desiti da
postavka jezika ne radi.
Podešavanje sistema 29
Meni [Zvuk]
Svaki disk ima različite opcije za audio izlaz.
Postavite audio opcije plejera prema tipu audio
sistema koji koristite.
,,Napomena
Pošto više faktora utiču na vrstu audio izlaza,
pogledajte o tome detaljnije u odeljku ‘
’Specifikacije audio izlaza’’ na stranama 67.
Digitalni izlaz
[Automatski]
[PCM]
Odaberi ako priključite HDMI OUT ulaz ove
jedinice za uređaj sa digitalnim dekoderom.
[DTS Re-Encode]
Izaberite ako povezujete HDMI izlaz u uređaj sa
dvokanalnim digitalnim stereo dekoderom.
,,Napomena
yy Kada je opcija [Digitalni izlaz] postavljena
na [Automatski], zvuk se može slati kao
bitstream. Ako bitstream informacija nije
detektovana iz HDMI uređaja sa EDID, zvuk
se može slati kao PCM.
yy Kada su opcije [Digitalni izlaz] postavljene
na [DTS re-encode], DTS Re-encode
audio će biti na izlazu BD-ROM diskova sa
sekundarnim audio signalom, a originalni
audio će biti na izlazu drugih diskova (kao
na primer [Automatski]).
yy Ovo podešavanje nije dostupno na ulaznom
signalu sa spoljnog uređaja.
Ova funkcija vam omogućava da slušate film sa
nižom jačinom zvuka bez gubljenja jasnoće.
[Automatski]
Dinamički opseg Dolby TrueHD audio izlaza je
specificiran sam po sebi.
Dinamički opseg za Dolby Digital i Dolby
Digital Plus rade isto kao i mod [Uključeno].
[Uključeno]
Kompresujte dinamički opseg Dolby Digital,
Dolby Digital Plus ili Dolby TrueHD audio izlaza.
[Isključeno]
Isključite ovu funkciju.
,,Napomena
Postavka za DRC se može menjati jedino
kada nema diska unutra ili kada je uređaj u
kompletnom stop modu.
3
Podešavanje sistema
Izaberite ako povezujete HDMI izlaz uređaja
na uređaj sa LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, Dolby TrueHD, DTS i DTS-HD dekoderom.
DRC (Dynamic Range Control –
Dinamički kontrolisan algoritam)
30 Podešavanje sistema
3
Postavka zvučnika
HD AV Sync
Da biste dobili najbolji mogući zvuk, koristite displej
za postavljanje zvučnika da biste podesili jačinu
zvuka na zvučnicima koje ste povezali, kao i njihovo
rastojanje od pozicije slušaoca. Koristite test da
biste podesili jačinu zvuka zvučnika na isti nivo.
Ponekad se kod digitalne televizije pojavljuje
kašnjenje između slike i zvuka. Ako se to desi,
kašnjenje možete kompenzovati postavljanjem
zvuka tako da kasni i zapravo „čeka“ da se slika
pojavi: to se zove audio video sinhronizacija (HD
AV Sync). Koristite A D da biste se kretali kroz nivo
kašnjenja koji možete postaviti na iznose od 0 do
300 ms.
Podešavanje sistema
[Speaker]
Odaberite zvučnik koji želite da podesite.
[Volume]
Podesite izlazni nivo svakog od zvučnika.
[Distance]
Podesite rastojanje između zvučnika i pozicije
slušaoca.
[Test/ Stop test tone]
Zvučnici će emitovati probni zvuk.
[OK]
Potvrđuje podešavanje.
Podešavanje sistema
Meni [ZAKLJUČATI]
DVD ocena
Postavke zaključavanja [ZAKLJUČATI] utiču samo na
reprodukciju sa Blu-ray Disc i DVD diskova.
Blokira reprodukciju DVD diskova sa ocenama
zavisno od njihovog sadržaja. (Nemaju baš svi
diskovi ocene.)
Da biste pristupili karakteristikama postavke
[ZAKLJUČATI], morate prvo da unesete 4-cifreni
sigurnosni kod koji ste postavili.
Ako još niste uneli sigurnosni kod, tražiće se od
vas da to učinite. Unesite 4-cifrenu šifru dva puta, a
zatim pritisnite ENTER (b) da biste postavili novu
šifru.
Lozinka
Možete kreirati novu ili promeniti postojeću šifru.
[Nema]
[Izmena]
Unesite postojeću šifru i pritisnite ENTER (b).
Unesite 4-cifrenu šifru dva puta, a zatim
pritisnite ENTER (b) da biste postavili novu
šifru.
Ako zaboravite svoju šifru
Ako zaboravite svoju šifru, možete je obrisati na dva
načina:
1. Ako se u plejeru nalazi neki disk, izvadite ga.
2. Istaknite opciju [Lozinka] u meniju
[Podešavanja].
3. Koristite numerisanu dugmad da biste
uneli“210499”. Šifra se briše.
,,Napomena
Ako napravite grešku pritisnite ENTER (b), a
zatim pritisnite CLEAR. Zatim unesite ispravnu
šifru.
[1-8 ocena]
Ocena (1) ima najveća ograničenja, a ocena (8)
je sa najmanje ograničenja.
[Otključavanje]
Ako odaberete [Otključavanje] tada roditeljska
kontrola nije aktivna i disk se prikazuje u celini.
Blu-ray disk ocena
Postavite starosnu granicu za reprodukciju
BD-ROM-a. Koristite dugmad s brojevima da
unesete starosnu granicu za gledanje BD-ROM-a.
[255]
Svi BD-ROM sadržaji mogu da se reprodukuju.
[0-254]
Zabranjuje reprodukciju BD-ROM-a sa
odgovarajućim ocenama snimljenim na njemu.
,,Napomena
[Blu-ray disk ocena] će biti primenjen samo
na Blu-ray disk koji sadrži Advanced Rating
Control.
Regionalni kod
Unesite kod oblasti čiji su standardi korišćeni da bi
se ocenio taj DVD video disc, i to na osnovu liste sa
strane 68.
3
Podešavanje sistema
Unesite 4-cifrenu šifru dva puta, a zatim
pritisnite ENTER (b) da biste postavili novu
šifru.
31
32 Podešavanje sistema
Meni [OSTALI]
Povezivanje zvuka sa TV uređaja
Brzi početak
TV zvuk možete da slušate automatski preko
zvučnika ovog uređaja, kada je TV uključen.
Ovaj plejer može ostati u režimu pripravnosti
sa niskom potrošnjom struje, tako da se može
odmah pokrenuti bez odlaganja kada uključite
uređaj. Podesite opciju na [Uključeno] za aktiviranje
funkcije [Brzi početak]
,,Napomena
3
yy Ako je opcija [Brzi početak] podešenja
na [Uključeno] a napajanje je ponovo
uspostavljeno (zbog nestanka struje i
sl.) plejer se automatski pokreće u režim
pripravnosti. Pre upotrebe plejera, sačekajte
malo dok plejer ne uđe u režim pripravnosti.
Podešavanje sistema
yy Kada je [Brzi početak] postavljen na
[Uključeno], konzumiranje struje će biti veće
nego kada je [Brzi početak] postavljen na
[Isključeno].
Automat. isključenje
Screen saver (čuvar ekrana) se pojavljuje kada
ostavite plejer u stop modu oko pet minuta. Ako
postavite ovu opciju na [Uključeno], jedinica će se
automatski isključiti tokom 15 minuta nakon što
se prikaže čuvar ekrana. Postavite ovu opciju na
[Isključeno] čime ostavljate screen saver sve dok
korisnik radi sa uređajem.
,,Napomena
Kada podesite funkciju [Automat. isključenje]
u meniju za podešavanje, ova jedinica će se
sama isključiti da bi uštedela potrošnju energije
u slučaju da glavna jedinica nije povezana sa
spoljnim uređajem i ne koristi se 20 minuta.
Ova jedinica se tako ponaša nakon šest sati
pošto se glavna jedinica poveže sa drugim
uređajem korišćenjem analognog ulaza.
Kako isključiti priključak bežične mreže ili
bežični uređaj
Isključite uređaj.
Pritisnite W da pomerite i pritisnite A/D da
odaberete [Uključeno] ili [Isključeno]. Odaberite
[OK] i pritisnite ENTER (b).
,,Napomena
Kad su funkcije [Povezivanje zvuka sa TV
uređaja] i [Brzi početak] uključene a ovaj aparat
je isključen, ako prethodno spareni Bluetooth
aparat pokuša da se spari s ovim aparatom,
ovaj aparat se automatski isključuje.
Inicijalizacija
[Fabričke postavke]
Možete resetovati plejer na njegove originalne
fabričke postavke.
[Brisanje Blu-ray mem.]
Pokreće BD-Live sadržaj sa povezanog USB
uređaja.
,,Napomena
Ako resetujete plejer na njegove originalne
fabričke postavke korišćenjem opcije [Fabričke
postavke], onda morate opet da postavite
mrežne postavke.
Podešavanje sistema 33
Softver
[Informacija]
Prikazuje trenutnu verziju softvera.
[OSS Notice]
Prikazuje se LGE Open Source Software Notice.
[Update]
Update softvera možete izvršiti povezivanjem
uređaja direktno na server za update softvera
(vidite strane 62).
SIMPLINK / ARC
-- SIMPLINK funkcija vam dozvoljava da ovaj uređaj
kontrolišete preko daljinskog upravljača LG TV-a.
3
-- Funkcija ARC omogućava televizoru koji
poseduje HDMI opciju da šalje audio zapis na
izlaz HDMI OUT ovog plejera.
Podešavanje sistema
Postavite ovu opciju na [Uključeno] za aktiviranje
[SIMPLINK / ARC] funkcije. (stranica 15)
Letnje računanje vremena
Kada koristite BBC aplikaciju, funkcija postavlja
sat za jedan sat unapred kako bi se uštedelo na
dnevnom svetlu (GMT+1).
[Uključeno]
Postavlja sat za jedan sat unapred.
[Isključeno]
Isključite ovu funkciju.
Uslovi korišćenja usluge
Prikazuje se Privacy Policy for Blu-ray Disc™ Player.
Za korišćenje usluge Premium Service i ažuriranja
softvera, izaberite [Pristajem].
34 Rukovanje
Zvučni efekti
Možete odabrati neki od odgovarajućih zvučnih
režima. Pritisnite SOUND EFFECT nekoliko puta
uzastopno dok se ne pojavi željeni režim na
prednjoj strani displeja ili ekrana televizora. Može se
desiti da prikazane stavke regulatora budu različite
zavisno od izvora zvuka i efekata.
Podešavanje [User EQ]
Možete podesiti zvuk povećanjem ili smanjenjem
nivoa određene frekvencije. Pritisnite USER EQ.
[Standard]: Možete da uživate u optimizovanom
zvuku.
[Music]: Možete uživati u ugodnom i prirodnom
zvuku.
[Cinema]: Možete da uživate u realnijem i
bioskopskom stereo zvuku.
[Flat]: Pruža uravnoteženi zvuk.
[Boost]: Pojačava srednji raspon za pojačanje
zvuka.
[Treble / Bass]: Pojačava visoke tonove i bas.
4
Rukovanje
[Football]: Možete da uživate u osećanju
prisutnosti na stadionu kad gledate prenos
fudbalske utakmice.
[BassBlast]: Pojačava bass zvučni efekat sa
prednjeg levog i desnog zvučnika, kao i sabvufera.
[Zid zvuka]: Možete da uživate u harmoničnom
zvuku. Ovaj režim je napravljen za sve zvučnike
postavljene u nizu.
1. Koristite W/S za odabir željene frekvencije.
2. Koristite A/D za odabir željenog nivoa.
Odaberite opciju [CANCEL], a zatim pritisnite ENTER
(b) za poništavanje podešavanja.
Odaberite opciju [RESET], a zatim pritisnite ENTER
(b) za ponovno postavljanje svih podešavanja.
Rukovanje 35
Prikaz početnog
ekrana
Reprodukovanje
povezanih uređaja
Korišćenje [Početna] menija
Reprodukcija diska
erot
Početni ekran se pojavljuje kada pritisnete HOME
( ). Koristite W/S/A/D za biranje kategorije i
pritisnite ENTER (b).
1. Pritisnite B (OPEN/CLOSE), i postavite disk u
ležište predviđeno za njega.
2. Pritisnite B (OPEN/CLOSE) da biste zatvorili
nosač diska.
Kod većine Audio CD, BD-ROM i DVD-ROM
diskova, reprodukcija automatski počinje.
3. Pritisnite HOME ( ).
4. Izaberite [Film] ili [Muzika] i izaberite ikonu za
disk.
a [Film] - Reprodukuje video sadržaj.
c [Muzika] - Reprodukuje audio sadržaj.
d [Premium] - Prikazuje Premium početni
ekran. (strana 53)
e [Input] - Menja režim unosa.
f [Podešavanja] - Prilagođava podešavanja
sistema.
yy Zavisno od BD-ROM naslova, može se
desiti da vam je potrebna USB jedinica za
korektnu reprodukciju.
yy Nefinalizovani diskovi DVD-VR formata ne
mogu biti reprodukovani u ovom plejeru.
yy Neki DVD-VR diskovi su napravljeni sa CPRM
podacima pomoću DVD RECORDER-a. Ovaj
uređaj ne može da podrži ovakvu vrstu
diskova.
4
Rukovanje
b [Slike] - Reprodukuje foto sadržaj.
,,Napomena
yy Funkcije reprodukovanja opisane u ovom
uputstvu za upotrebu nisu uvek dostupne
za svaku datoteku ili medija Neke funkcije
mogu biti zabranjene, što zavisi od mnogo
faktora.
36 Rukovanje
Reprodukcija Blu-ray 3D
diskova
e
Reprodukovanje datoteke na
disku/USB uređaju
yui
Ovaj plejer može da reprodukuje „Blu-ray 3D“
diskove i sadrži različite prikaze za levo i desno oko.
Na ovom plejeru se mogu puštati video, audio
datoteke i slike sa diskova ili USB jedinica.
Priprema
1. Umetnite disk sa podacima u otvor za disk ili
priključite USB uređaj.
Da biste pustili Blu-ray 3D u stereoskopskom
3D modu, potrebno je da:
yy Proverite da li je vaš TV namenjen za 3D sliku
i da li ima HDMI ulaz/ulaze.
yy Nosite 3D naočari ako je to neophodno da
biste uživali u 3D slici.
yy Proverite da li je BD-ROM naslov „Blu-ray 3D“
disk ili ne.
4
yy Priključite HDMI kabl (tip A, HDMI™ kabl
velike brzine) između HDMI izlaza plejera i
HDMI ulaza TV-a.
Rukovanje
1. Pritisnite HOME ( ), i postavite opciju [3D mod]
na [Podešavanja] meniju na [Uključeno] (strana
28).
2. Pritisnite B (OPEN/CLOSE), i postavite disk u
ležište predviđeno za njega.
3. Pritisnite B (OPEN/CLOSE) da biste zatvorili
nosač diska.
Kada priključite USB uređaj na HOME meniju, plejer
automatski reprodukuje audio datoteku sa USB
memorijskog uređaja. Ako USB memorijska jedinica
sadrži različite vrste datoteka, pojaviće se meni za
biranje vrste datoteke.
Vreme učitavanja može da traje nekoliko minuta
i zavisi od količine sadržaja smeštenog na USB
memorijskoj jedinici. Pritisnite ENTER (b) kada je
odabrano [Cancel] da bi se zaustavilo učitavanje.
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Izaberite [Film], [Slike] ili [Muzika] koristeći A/
D, i pritisnite S.
4. Izaberite Disc ili USB i pritisnite ENTER (b).
Reprodukcija kreće automatski.
4. Pogledajte u uputstvu za rukovanje vašeg 3D
televizora za detaljnije instrukcije.
Možda će biti potrebe da prilagodite postavke
displeja i fokusirate se na postavke televizora da
biste poboljšali 3D efekat.
>>Oprez
yy Gledanje 3D sadržaja na duže vreme može
dovesti do vrtoglavice i zamora.
yy Ne preporučuje se da 3D filmove gledaju
nejake osobe, deca i trudnice.
yy Čvrsto se preporučuje da ako imate
glavobolju, zamor ili vrtoglavicu prilikom
gledanja trodimenzionalne slike, da
zaustavite reprodukciju i odmorite se.
a Prikazuje sve povezane uređaje.
b Prikazuje video, foto i audio sadržaj.
c Prikazuje datoteku ili fasciklu na povezanom
uređaju.
5. Odaberite datoteku koristeći W/S/A/
D i pritisnite d(PLAY) ili ENTER (b) da biste
pokrenuli datoteku.
Rukovanje 37
Napomene o USB uređaju
yy Ovaj plejer podržava USB memoriju/spoljni čvrsti
disk formatiran pomoću sistema FAT32 i NTFS
pri pristupanju datotekama (datoteke muzike,
fotografije, filma). Ipak, za BD-Live, koristite USB
memoriju / spoljni čvrsti disk formatiran pomoću
sistema FAT32.
yy Ovaj plejer može da podrži do 4 particije na USB
uređaju.
yy Nemojte isključivati USB uređaj tokom rada
(reprodukovanja itd.).
yy Nije podržan USB uređaj za koji je potrebna
instalacija dodatnog programa nakon
povezivanja sa računarom.
yy USB uređaj: USB uređaj koji podržava USB 1.1 i
USB 2.0 vezu.
yy Mogu se reprodukovati video, audio datoteke i
fotografije. U odgovarajućim odeljcima možete
pronaći uputstva za rad sa svim vrstama
datoteka.
yy Ako koristite USB produžni kabl, USB HUB ili USB
Multi-reader, može se desiti da USB jedinica ne
bude prepoznata.
yy Neki USB uređaji možda nisu kompatibilni sa
ovim uređajem.
yy Neke digitalne video kamere i mobilni telefoni
nisu podržani.
yy USB priključak na plejeru se ne može povezati
sa računarom. Uređaj se ne može koristiti kao
uređaj za skladištenje podataka.
4
Rukovanje
yy Preporučuje se da redovno pravite rezervnu
kopiju da ne biste izgubili podatke.
38 Rukovanje
Pustite fajl na Android uređaju
yui
Napomene na povezanom Android
uređaju
Na ovom plejeru se mogu puštati video, audio i
foto fajlovi koji se nalaze na Android uređaju.
yy Ovaj aparat može da podržava samo MTP
(protokol prenosa medija) aparate s Android
(preporučeno 4.0 ili noviji).
1. Povežite Android uređaj sa jedinicom preko
USB kabla. Budite sigurni da je MTP aktiviran na
Android uređaju.
yy Nemojte isključivati Android uređaj tokom rada
(reprodukovanja itd.).
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Izaberite [Film], [Slike] ili [Muzika] koristeći A/
D, i pritisnite S.
4. Izaberite [MTP] koristeći A/D i pritisnite ENTER
(b).
yy Mogu se reprodukovati video, audio datoteke i
fotografije. U odgovarajućim odeljcima možete
pronaći uputstva za rad sa svim vrstama
datoteka.
yy Preporučuje se da redovno pravite rezervnu
kopiju da ne biste izgubili podatke.
yy Ako koristite USB produžni kabl, USB HUB ili USB
čitač kartica, može se desiti da Android uređaj ne
bude prepoznat.
yy Neki Android uređaji možda nisu kompatibilni sa
ovim uređajem.
yy Kada koristite MTP, puštanje nekih muzičkih
fajlova, slika, video snimaka ili titlova možda neće
raditi u zavisnosti od Android uređaja.
4
Rukovanje
Vreme učitavanja može da traje nekoliko minuta i
zavisi od količine sadržaja smeštenog na Android
uređaju.
5. Odaberite datoteku koristeći W/S/A/
D i pritisnite d(PLAY) ili ENTER (b) da biste
pokrenuli datoteku.
Rukovanje 39
Reprodukovanje datoteke na
mrežnom serveru
yui
Ovaj plejer može da reprodukuje video, audio i foto
datoteke koji se nalaze na DLNA-kompatibilnom
digitalnom medija serveru preko vaše kućne mreže.
1. Proverite vezu sa mrežom i podešavanja (strana
19).
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Izaberite [Film], [Slike] ili [Muzika] koristeći A/
D, i pritisnite S.
,,Napomena
yy Zahtevi vezani za datoteke opisani su na
strani 64.
yy Umanjeni prikazi datoteka koje se mogu
prikazati, ali se ne mogu reprodukovati na
ovom plejeru.
yy Naziv datoteke sa titlom i naziv video
datoteke moraju biti isti i moraju biti
smešteni u istoj fascikli.
yy Radni i kvalitet reprodukovanja mogu
zavisiti od stabilnosti vaše kućne mreže.
yy Možete da se suočite sa problemima sa
vezom, u zavisnosti od okruženja vašeg
servera.
yy Da podesite svoj PC kao DLNA-kompatibilan
digitalni medija server, instalirajte
SmartShare PC Software na svoj PC računar.
(pogledajte stranu 40)
6. Odaberite datoteku koristeći W/S/A/
D i pritisnite d(PLAY) ili ENTER (b) da biste
pokrenuli datoteku.
4
Rukovanje
4. Izaberite DLNA medijski server u toj kategoriji
koristeći A/D i pritisnite ENTER (b).
40 Rukovanje
Povezivanje sa
računarskim serverom
kućne mreže
Pre povezivanja na PC da pustite fajl, treba da na
vaš PC instalirate SmartShare PC Software.
O SmartShare PC Software
SmartShare PC Software je za deljenje video, audio
i foto datoteka spremljenih na vašem računaru na
ovoj jedinici kao digitalni medijski server.
Preuzimanje SmartShare PC
Softwarea
4
,,Napomena
Rukovanje
Ako je dostavljen disk sa softverom SmartShare
PC, možete da instalirate softver SmartShare
PC na vaš računar pomoću diska.
1. Pokrenite vaš kompjuter, visit http://www.
lg.com. Ako je potrebno, odaberite vaš region.
2. Kliknite na pločicu za podršku.
3. Unesite naziv vašeg modela na naslovnu
stranicu vlasničkog uputstva u baru za pretragu.
4. Pronađite i preuzmite fajl “SmartShare PC
Software”.
Instaliranje SmartShare PC
Softwarea
1. Pre instaliranja, zatvorite sve programe koji rade
uključujući i zaštitne i anti-virus programe.
2. Otpakujte i uradite dupli klik na “Setup.exe” da
instalirate SmartShare PC Software. Instalacija je
pripremljena i pojaviće se ekran za instaliranje.
3. Pratite smernice za instalaciju prikazane na
ekranu.
4. Kliknite na dugme [Exit] kako biste završili
instalaciju.
,,Napomena
yy SmartShare PC Software ne može da se
koristi u Mac operativnom sistemu.
yy SmartShare PC Software je softver podešen
samo za razmenjivanje fajlova i foldera za
ovaj plejer.
yy Ovo uputstvo objašnjava operacije sa
engleskom verzijom SmartShare PC
Softwarea kao primeri. Pratite objašnjenja u
vezi sa trenutnim operacijama verzije koja je
na vašem jeziku.
Deljenje datoteka i fascikli
Na računaru morate da podelite fasciklu u kojoj se
nalazi video, audio i/ili slike da biste mogli da ih
reprodukujete na ovom uređaju.
U ovom delu opisana je procedura za izbor deljenih
fascikli na vašem računaru.
1. Kliknite dvaput na ikonicu “SmartShare” na
radnoj površini.
2. Kliknite ikonu [Movie], [Photo] ili [Music] u
sredini, a zatim kliknite na [Settings] u gornjem
desnom uglu SmartShare PC Softwarea. Na
ekranu će se pojaviti meni [Settings].
3. Kliknite na karticu [My Shared Contents], a zatim
kliknite na ikonu . Na ekranu će se pojaviti
meni [Add/Remove Shared Folders].
4. Kliknite na folder koji sadrži fajlove koje želite
da razmenite, a zatim kliknite na [OK]. Označeni
folder je dodat u [My Shared Contents], a zatim
kliknite na [OK] na dnu menija [Settings].
5 Uverite se da je usluga SmartShare uključena u
kartici [Service].
,,Napomena
yy Ako razmenjeni folderi ili fajlovi nisu
prikazani u plejeru, kliknite na [My Shared
Contents] u meniju [Settings], a zatim
kliknite na ikonu .
yy Za više informacija, kliknite na [HELP] u
meniju [Settings].
Rukovanje
41
Sistemski zahtevi
Minimalan sistem
yy CPU : Intel® 2.0 GHz or AMD Sempron™ 2000+
procesori
yy Memorija : 1 GB slobodne RAM memorije
yy Grafička kartica : 64 MB video memorije,
minimalna rezolucija 1024 x 768 piksela i 16 bita
podešavanje boje
yy Slobodni disk : 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 ili novije), Windows
Vista®, Windows® 7 ili novije
yy Windows® Media Player® 11.0 ili noviji
yy Mreža : 100 Mb Ethernet, WLAN
Preporučeni sistem
yy CPU : Intel® Core™ Duo or AMD Athlon™ 64X2,
1.7 GHz ili bolji
yy Memorija : 2 GB slobodne RAM memorije
yy Slobodni disk : 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 ili novije), Windows
Vista®, Windows® 7 ili novije
yy Windows® Media Player® 11.0 ili noviji
yy Mreža : 100 Mb Ethernet, WLAN
Rukovanje
yy Grafička kartica : 128 MB video memorije,
minimalna rezolucija 1024 x 768 piksela i 16 bita
podešavanje boje
4
42 Rukovanje
Osnovna reprodukcija
Osnovne operacije za foto
sadržaj
Osnovne operacije za video i
audio sadržaj
Za reprodukciju projekcije slajdova
Za zaustavljanje reprodukcije
Za zaustavljanje projekcije slajdova
Pritisnite Z (STOP) za vreme reprodukcije.
Za pauziranje reprodukcije
Pritisnite M (PAUSE) za vreme reprodukcije.
Pritisnite d (PLAY) za nastavak reprodukcije.
Za reprodukciju okvir po okvir
(Video)
4
Pritisnite M (PAUSE) za vreme reprodukcije filmova.
Pritiskajte M (PAUSE) da biste imali reprodukciju
kadar po kadar (Frame-by-Frame playback).
Rukovanje
Da biste skanirali unapred ili unazad
Pritiskajte c ili v da biste imali reprodukciju
sa brzim kretanjem unapred ili unazad u toku
reprodukcije.
Brzinu reprodukcije možete menjati pritiskanjem
c ili v.
Pritisnite d (PLAY) za pokretanje projekcije slajdova.
Pritisnite Z (STOP) za vreme projekcije slajdova.
Za pauziranje projekcije slajdova
Pritisnite M (PAUSE) za vreme projekcije slajdova.
Pritisnite d (PLAY) za ponovno pokretanje
projekcije slajdova.
Za preskakanje na sledeću/
prethodnu fotografiju
Za vreme prikaza fotografije na celom ekranu
pritisnite A ili D za prelaz na prethodnu ili sledeću
fotografiju.
Upotreba menija diska
ero
Za prikaz menija diska
Da biste usporili brzinu reprodukcije
(Video)
Ekran menija će biti prikazan odmah nakon
učitavanja diska koji sadrži meni. Ako želite da
prikažete meni diska za vreme reprodukcije,
pritisnite DISC MENU.
U toku pauze, pritiskajte v da biste dobili različite
brzine usporene reprodukcije.
Koristite dugmad W/S/A/D za usmeravanje
kroz stavke menija.
Da biste prešli na sledeće/prethodno
poglavlje/traku/fajl.
Za prikaz iskačućeg menija
U toku reprodukcije, pritiskajte C ili V da biste
prešli na sledeće poglavlje/traku/fajl ili da biste se
vratili na početak trenutnog poglavlja/trake/fajla.
Pritisnite dvaput kratko C da biste išli korak
nazad na prethodno poglavlje/traku/fajl.
U meniju liste fajlova servera možda postoji mnogo
tipova sadržaja zajedno u folderu. U tom slučaju
pritisnite C ili V za prelaz na prethodni ili
sledeći sadržaj sa istim tipom.
Neki BD-ROM diskovi sadrže iskačući meni koji se
pojavljuje za vreme reprodukcije.
Pritisnite TITLE/POPUP za vreme reprodukcije i
koristite dugmad W/S/A/D za usmeravanje
kroz stavke menija.
Rukovanje 43
Obnova reprodukcije
eroyt
u
Uređaj pamti mesto na kome ste pritisnuli Z (STOP)
zavisno od diska.
Ako se na ekranu pojavi nakratko “MZ (Resume
Stop)”, pritisnite d (PLAY) da biste nastavili
reprodukciju (od mesta te scene).
Ako dvaput pritisnete Z (STOP) ili izbacite disk, na
ekranu se pojavljuje “Z (Complete Stop)”.
Uređaj će obrisati mesto zaustavljanja.
,,Napomena
yy Mesto obnove može biti obrisano kada se
pritisne dugme (na primer; 1 (POWER),
B (OPEN/CLOSE), itd).
yy Na BD-ROM diskovima sa BD-J, funkcija
nastavka reprodukcije nije dostupna.
Ovaj uređaj pamti poslednju scenu sa diska koji
je gledan. Poslednja scena ostaje u memoriji čak i
kada izvadite disk iz plejera ili kada isključite uređaj.
Ako ubacite disk koji ima memorisanu scenu, ta
scena se automatski poziva.
,,Napomena
yy Funkcija memorisanja poslednje gledane
scene (Last Scene Memory) za prethodni
disk se briše kada se pusti neki drugi disk.
yy Može se desiti da ova funkcija ne radi kod
nekih diskova.
yy Na BD-ROM diskovima sa BD-J, funkcija
pamćenja poslednje gledane scene nije
dostupna.
yy Ovaj uređaj ne memoriše postavke diska
ako ga isključite pre nego što započne
reprodukciju.
4
Rukovanje
yy Ako jednom pritisnete Z (STOP) za vreme
interaktivne reprodukcije BD-ROM naslova,
uređaj će preći u kompletni stop mod.
Poslednje upamćena scena
er
44 Rukovanje
Prikaz na ekranu
Prikazivanje informacija o sadržaju
na ekranu
Možete da kontrolišete prikaz i da prilagođavate
razne informacije i podešavanja u vezi sadržaja.
eroy
Za kontrolu reprodukovanja
video zapisa
eroy
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b).
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
Možete da kontrolišete reprodukovanje i da
podesite opcije dok gledate video zapise.
Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
4
Rukovanje
a Traka sa prikazom vremena
reprodukovanja - Prikazuje trenutno i
ukupno vreme reprodukovanja.
b [Meni diska] - Pristupa meniju na disku.
c [Title/popup] - Prikazuje se meni sa naslovom
DVD-a ili iskačući meni BD-ROM-a, ako je
dostupan.
d [Opcija] - Prikazuju se informacije o
reprodukovanju.
e [Ponavljanje] - Ponavlja željeni deo ili
sekvencu. (strana 46)
f [3D] - Prilagođava 3D podešavanja. (strana 50)
a Naslov – Broj trenutnog naslova/ukupan broj
naslova
b Poglavlje – Broj trenutnog poglavlja/ukupan
broj poglavlja
c Vreme – Proteklo vreme reprodukcije/ukupno
vreme reprodukcije
d Zvuk – Odabrani audio jezik ili kanal
e Titl – Odabrani titl.
f Ugao – Odabrani ugao/ukupan broj uglova
g Odnos širine/visine TV ekrana – Odabrani
odnos širine/visine TV ekrana
h Režim slike – Odabrani režim slike
Rukovanje 45
,,Napomena
yy Ako nijedno dugme nije pritisnuto nekoliko
sekundi, displej na ekranu se gubi.
yy Broj numere ne može da se odabere na
nekim diskovima.
yy Dostupne stavke mogu da se razlikuju, u
zavisnosti od diskova ili numera.
yy Ako je u toku reprodukcija Blu-ray diska,
neke informacije o postavki prikazane
su na ekranu ali njihovo menjanje je
onemogućeno.
Podešavanje opcije projekcije
slajdova
Možete koristiti različite opcije za vreme prikaza
fotografije preko celog ekrana.
1. Tokom pregleda slika , pritisnite INFO/MENU
(m).
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b).
Za kontrolu pregleda
fotografija
i
Kontroliše reprodukovanje i postavlja opcije tokom
pregleda slika u režimu punog ekrana.
Tokom pregleda slika , pritisnite INFO/MENU (m).
a [Brzina] - Koristite A/D za biranje brzine
odlaganja fotografija u projekciji slajdova.
b [Efekt] - Koristite A/D za biranje efekata
prelaza između fotografija u projekciji slajdova.
c [Izbor muzike] – Bira muziku u pozadini za
projekciju slajdova (strana 50).
a [Slajd šou] - Započinje ili pauzira projekciju
slajdova.
b [Muzika] - Bira muziku u pozadini za
projekciju slajdova (strana 50).
c [Opcija] - Prikazuje opcije projekcije slajdova.
d [Rotiranje] - Rotira fotografiju u smeru
kazaljke.
e [Zumiranje] - Prikazuje [Zumiranje] meni.
4
Rukovanje
Možete da kontrolišete reprodukovanje i
podešavate opcije tokom pregleda slika u režimu
punog ekrana.
46 Rukovanje
Napredna reprodukcija
Ponavljanje reprodukcije
erotu
y
„Blu-ray“ disk / DVD / video datoteke
U toku reprodukcije, pritisnite REPEAT (h) da
biste izabrali željeni režim ponavljanja.
A-B – Odabrani deo biće neprestano ponavljan.
Poglavlje – Aktuelno poglavlje će se reprodukovati
sa ponavljanjem. (samo BD / DVD)
Titl – Aktuelni titl će se reprodukovati sa
ponavljanjem.
Ponovno reprodukovanje
određenog dela
eroy
Ovaj plejer može da ponovo reprodukuje odabrani
deo.
1. Tokom reprodukcije pritisnite REPEAT (h).
2. Odaberite [A-B] i pritisnite ENTER (b).
3. Pritisnite ENTER (b) na početku dela koji želite
da ponovite.
4. Pritisnite ENTER (b) na kraju dela. Odabrani deo
biće neprestano ponavljan.
5. Da biste se vratili na normalnu reprodukciju,
pritisnite CLEAR.
yy Ne možete da odaberete deo manji od 3
sekunde.
4
Isključeno – Vraća se na normalnu reprodukciju.
yy Može se desiti da ova funkcija ne radi na
nekom disku ili naslovu.
Rukovanje
,,Napomena
Sve – Svi titlovi ili datoteke će se reprodukovati sa
ponavljanjem. (samo filmska datoteka)
Audio diskovi / Muzičke datoteke
Da biste se vratili na normalnu reprodukciju,
pritisnite CLEAR.
U toku reprodukcije, pritiskajte neprestano REPEAT
(h) da biste izabrali željeni režim ponavljanja.
– Odabrani deo biće neprestano ponavljan.
(Ovo važi samo za AUDIO CD)
Numera– Tekuća numera ili datoteka će se
ponovo reprodukovati.
Sve – Sve numere ili datoteke će se
reprodukovati sa ponavljanjem.
Sve – Sve numere ili datoteke će se
reprodukovati prema slučajnom redosledu.
– Numere ili datoteke će se reprodukovati
prema slučajnom redosledu.
Da biste se vratili na normalnu reprodukciju,
pritisnite CLEAR.
,,Napomena
Može se desiti da ova funkcija ne radi na
nekom disku ili naslovu.
Reprodukovanje od odabranog
vremena
eroy
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b).
3. Odaberite opciju [Vreme] a zatim unesite
potrebno vreme početka u satima, minutima i
sekundama s leva nadesno.
Na primer, kako biste našli scenu na 2 sata, 10
minuta i 20 sekundi, unesite „21020“.
Pritisnite A/D za preskakanje reprodukovanja
60 sekundi napred ili nazad.
4. Pritisnite ENTER (b) za pokretanje
reprodukovanja od željenog vremena.
,,Napomena
yy Može se desiti da ova funkcija ne radi kod
nekih diskova ili naslova.
yy Ova funkcija možda neće raditi, u zavisnosti
od vrste datoteke i mogućnosti DLNAkompatibilnog digitalnog medija servera.
Rukovanje 47
Biranje jezika titlova
eroy
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b)
3. Koristite W/S za biranje opcije [Prevod].
4. Koristite A/D za biranje željenog jezika titlova.
Pritiskom na ENTER (b), možete da podesite
razne opcije titlova.
5. Pritisnite BACK (1) za izlaz iz prikaza na ekranu.
,,Napomena
yy Neki diskovi vam dopuštaju da menjate
ponuđene titlove samo preko menija
diska. Ako je tako, pritisnite „TITLE/POPUP“
ili dugme „DISC MENU“ i odaberite
odgovarajući titl sa ponuđenog izbora na
meniju diska.
Slušanje različitog audio
zapisa
eroy
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b)
3. Koristite W/S za biranje opcije [Zvuk].
4. Koristite A/D za biranje željenog audio jezika,
muzičke numere ili audio kanala.
5. Pritisnite BACK (1) za izlaz iz prikaza na ekranu.
yy Neposredno nakon što ste promenili zvuk,
može doći do neusklađenosti između slike i
aktuelnog zvuka.
yy Na BD-ROM disku, multi-audio format (5.1CH
ili 7.1CH) je prikazan sa [MultiCH] na prikazu
ekrana.
yy Možete izabrati opciju [Audio] sa prikaza
na ekranu direktnim pritiskom na dugme
AUDIO.
Posmatranje iz drugog ugla
er
Ako disk sadrži scene snimljene pod različitim
uglovima kamere, onda ih tokom reprodukcije
možete promeniti.
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b)
3. Koristite W/S za biranje opcije [Ugao].
4. Koristite A/D za biranje željenog ugla.
5. Pritisnite BACK (1) za izlaz iz prikaza na ekranu.
Menjanje odnosa širine/visine
TV ekrana
eoy
Možete podesiti odnos širine/visine TV ekrana
tokom reprodukcije.
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b)
3. Koristite W/S za biranje opcije [TV Aspect
Ratio].
4. Koristite A/D za biranje željene opcije.
5. Pritisnite BACK (1) za izlaz iz prikaza na ekranu.
4
Rukovanje
yy Možete izabrati opciju [Prevod] sa prikaza
na ekranu direktnim pritiskom na dugme
SUBTITLE.
,,Napomena
yy Neki diskovi vam dopuštaju da menjate
ponuđene audio zapise samo preko
menija diska. Ako je tako, pritisnite „TITLE/
POPUP“ ili dugme „DISC MENU“ i odaberite
odgovarajući audio zapis sa ponuđenog
izbora na meniju diska.
48 Rukovanje
,,Napomena
Čak i ako izmenite vrednost opcije [TV Aspect
Ratio] na prikazu ekrana, opcija [TV Aspect
Ratio] na meniju [Podešavanja] se neće
izmeniti.
Menjanje USB režima
eroy
Možete promeniti opciju [Mod slika] tokom
reprodukcije.
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
Menjanje kodne stranice titla
y
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b)
Ako je titl prikazan sa pogrešnim znakovima i
slovima, možete da promenite kodnu stranicu titla
kako bi bio prikazan na odgovarajući način.
4. Koristite A/D za biranje željene opcije.
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
Podešavanje [Vaša postavk] opcije
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b)
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
3. Koristite W/S za biranje opcije [Kodna strana].
4
4. Koristite A/D za biranje željene opcije
kodiranja.
3. Koristite W/S za biranje opcije [Mod slika].
5. Pritisnite BACK (1) za izlaz iz prikaza na ekranu.
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b)
3. Koristite W/S za biranje opcije [Mod slika].
4. Koristite A/D za biranje opcije [Vaša postavk] i
pritisnite ENTER (b).
Rukovanje
5. Pritisnite BACK (1) za izlaz iz prikaza na ekranu.
5. Koristite W/S/A/D za prilagođavanje opcija
[Mod slika].
Odaberite opciju [Default] a zatim pritisnite
ENTER (b) za resetovanje svih video
podešavanja.
6. Koristite W/S/A/D za biranje opcije
[Zatvoriti] i pritisnite ENTER (b) za kraj
podešavanja.
Rukovanje 49
Prikaz informacija o sadržaju
y
Biranje datoteke sa titlom
y
Plejer može da prikaže informacije o sadržaju.
Ako je naziv datoteke sa titlom drugačiji od naziva
video datoteke, moraćete da odaberete datoteku sa
titlom na meniju [Film] pre reprodukcije filma.
1. Odaberite datoteku koristeći W/S/A/D.
2. Pritisnite INFO/MENU (m). Informacije o
datoteci se pojavljuju na ekranu.”
Tokom reprodukcije video zapisa, možete prikazati
informacije o datoteci pritiskom na TITLE/POPUP.
,,Napomena
1. Koristite W/S/A/D za biranje datoteke sa
titlom koju želite da reprodukujete u meniju
[Film].
2. Pritisnite ENTER (b).
Informacije prikazane na ekranu se možda
neće odgovarati informacijama aktivnog
sadržaja.
Menjanje prikaza liste sadržaja
yui
Pritiskajte neprestano crveno (R) dugme.
Pritisnite ENTER (b) ponovo da poništite biranje
datoteke sa titlom. Odabrana datoteka sa titlom
će biti prikazana tokom reprodukcije video
datoteke.
,,Napomena
yy Ako pritisnete Z (STOP) tokom reprodukcije,
izbor titla biće otkazan.
yy Ova funkcija nije dostupna za reprodukciju
datoteke na serveru putem kućne mreže.
4
Rukovanje
U meniju [Film], [Slike] ili [Muzika], možete menjati
prikaz liste sadržaja.
50 Rukovanje
Slušanje muzike tokom
projekcije slajdova
i
Dok slušate muzičke datoteke, mogu biti
prikazivane i fotografije.
1. Tokom prikaza fotografija preko celog ekrana,
pritisnite INFO/MENU (m) za prikaz menija sa
opcijama.
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b)
3. Koristite W/S za biranje opcije [Izbor muzike],
i pritisnite ENTER (b) za prikaz menija [Izbor
muzike].
4. Koristite W/S za biranje uređaja, i pritisnite
ENTER (b).
Dostupni uređaj može da se razlikuje u
zavisnosti od lokacije aktuelne slike.
4
Rukovanje
Lokacija slike
Dostupan uređaj
Disk, USB
Disk, USB
MTP
MTP
Medija server
Medija server
5. Koristite W/S za biranje datoteke ili fascikle
koju želite da bude reprodukovana.
Odaberite g i pritisnite ENTER (b) za prikaz
gornjeg direktorijuma.
,,Napomena
Prilikom biranja audio datoteke sa servera,
biranje fascikle nije moguće. Moguće je samo
biranje datoteka.
6. Koristite D za biranje [OK], i pritisnite ENTER (b)
za završetak biranja muzike.
Pusti fajl kodiran u 3D
y
Ova funkcija vam omogućava da reprodukujete
3D sadržaj u slučaju da je datoteka kodirana u 3D
formatu.
1. Tokom puštanja pritisnite INFO/MENU (m).
2. Odaberite [3D], i pritisnite ENTER (b).
3. Odaberite odgovarajući režim (uporedo, gore i
dole) koji je isti način kao što je fajl kodiran u 3D
koristeći W/S/A/D.
,,Napomena
Ako je titl nenormalno prikazan, isključite 3D
opciju na TV-u i uključite 3D opciju na jedinici.
Rukovanje
Napredne funkcije
Uživanje u BD-Live™
e
BD-ROM podržava BD-Live koji ima funkciju
mrežnog proširenja, omogućava vam da uživate u
više funkcija kao što je preuzimanje najava novih
filmova povezivanjem ovog uređaja na internet.
1. Proverite vezu sa mrežom i podešavanja (strana
19).
2. Ubacite vaš USB u ulaz za USB sa prednje strane.
USB memorijski uređaj je neophodan za
preuzimanje dodatnog sadržaja.
3. Pritisnite HOME ( ), i postavite opciju [BD-LIVE
konekcija] na meniju [Podešavanja] (strana 26).
4. Umetnite BD-ROM sa BD-Live.
Radnje se mogu razlikovati u zavisnosti od diska.
Videti uputstvo za upotrebu priloženo uz disk.
>>Pažnja
Nemojte isključivati povezani USB uređaj
dok se sadržaj preuzima ili dok je Blu-ray disk
još uvek u ležištu diska. Na taj način možete
oštetiti USB jedinicu i može se desiti da BDLive karakteristike više ne rade ispravno sa
oštećenom USB jedinicom. Ako priključena
USB jedinica izgleda oštećena nekom takvom
akcijom, onda je možete formatirati na
kompjuteru, a zatim da je ponovo koristite na
ovom plejeru.
,,Napomena
yy Može da se desi da je pristup nekom BDLive sadržaju ograničen na određene
teritorije, što zavisi od pružaoca sadržaja.
yy Može biti potrebno nekoliko minuta da se
učita i da se uživa u BD-Live sadržaju.
yy Za BD-Live, koristite USB memoriju / spoljni
čvrsti disk isključivo formatiran pomoću
sistema FAT32.
LG AV Remote
Ovim plejerom možete upravljati pomoću vašeg
iPhone ili Android telefona preko vaše kućne mreže.
Ovaj plejer i vaš telefon moraju biti povezani sa
uređajem bežične mreže kao što je pristupna tačka.
Posetite “Apple iTunes” ili “Google Android Market
(Google Play Store)” za detaljne informacije o “LG AV
Remote”.
Režim za privatan zvuk
Skidanjem “LG AV Remote” aplikacije na vaš smart
telefon ili tablet, možete da priključite vaše slušalice
i uživate u zvuku sa vašeg plejera na vašim smart
uređajima.
Ova funkcija šalje video signal ka TV-u preko
HDMI-a i audio signal ka pametnom telefonu ili
tabletu preko Wi-Fi-a. Za više detalja, molimo Vas da
pogledate “LG AV Remote” aplikaciju.
,,Napomena
yy Kad koristite aparat s funkcijom MUSIC flow,
režim private sound je nedostupan.
yy Ne podržavaju svi modeli sound privacy a
uparivanje više aparata nije dostupno.
4
Rukovanje
U zavisnosti od diska, BD-Live funkcija možda
neće raditi ako je opcija [BD-LIVE konekcija]
podešena na [Delimično dozv.].
51
52 Rukovanje
Radio operacije
Proverite da li su antene priključene.
(Pogledajte stranicu 16)
Slušanje radija
1. Pritiskajte FUNCTION dok se TUNER (FM)
ne pojavi na prozoru displeja. Podešava se
poslednja primljena stanica.
2. Pritisnite i držite pritisnuto TUNING (-/+)
približno dve sekunde dok indikator frekvencije
ne počne da se menja. Traženje se zaustavlja
kada jedinica precizno podesi stanicu. Ili
uzastopno pritiskajte TUNING (-/+).
3. Podesite jačinu zvuka okretanjem kontrolnog
tastera za jačinu zvuka na prednjoj tabli ili
pritiskom na VOL (+/-) na daljinskom upravljaču.
4
Memorisanje radio stanica
Rukovanje
Možete da memorišete 50 stanica za FM.
Pre podešavanja, proverite da li je jačina zvuka
smanjena na minimum.
1. Pritiskajte FUNCTION dok se TUNER (FM) ne
pojavi na prozoru displeja.
2. Odaberite željenu frekvenciju pomoću TUNING
(-/+).
3. Pritisnite ENTER (b) i unapred postavljeni broj
će zasvetleti na prozoru displeja.
4. Pritisnite PRESET (-/+) da biste odabrali
prethodno postavljeni broj koji želite.
5. Pritisnite ENTER (b). Stanica se memoriše.
6. Ponovite korake od 2 do 5 za memorisanje
drugih stanica.
Brisanje memorisane stanice
1. Pritisnite PRESET (-/+) da biste odabrali
prethodno postavljeni broj koji želite da
izbrišete.
2. Pritisnite CLEAR i unapred postavljeni broj će
treptati na prozoru displeja.
3. Ponovo pritisnite CLEAR za brisanje odabranog
unapred postavljenog broja.
Brisanje svih sačuvanih stanica
Pritisnite i zadržite CLEAR u trajanju od dve sekunde.
Zasvetleće „ERASE ALL“. Ponovo pritisnite CLEAR.
Zatim će sve memorisane stanice biti izbrisane.
Poboljšanje lošeg FM prijema
Pritisnite B (plavo) (MONO/STEREO) dugme u boji
na daljinskom upravljaču. Na taj način će se tjuner
promeniti iz stereo u mono i po pravilu poboljšati
prijem.
Pogledajte informacije o radio
stanici
FM tjuner sadrži RDS opremu (sistem radio
podataka). Prikazuje informacije o radio stanici
koju slušate. Pritisnite RDS više puta uzastopno za
prolazak kroz različite tipove podataka:
PS
(naziv usluge programa)
Naziv kanala će se pojaviti na displeju.
PTY
(prepoznavanje tipa programa)
Tip programa (npr. Jazz ili News) će se
pojaviti na ekranu.
RT
(radio tekst)
Tekstualna poruka sadrži posebne
informacije radio stanice. Ovaj tekst se
može kretati preko displeja.
CT
(vreme koje kontroliše kanal)
Prikazuje vreme i datum onako kako ih
emituje stanica.
Rukovanje 53
Korišćenje funkcije
Premium
Funkcija Premium omogućava korišćenje različitih
usluga za sadržaj sa Interneta.
1. Proverite vezu sa mrežom i podešavanja (strana
19).
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Odaberite [Premium] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b).
4. Odaberite uslugu putem interneta koristeći W/
S/A/D, i pritisnite ENTER (b).
yy Za detaljne informacije o svakoj usluzi,
kontaktirajte pružaoca sadržaja ili posetite
priloženi link usluge.
yy Sadržaj Premium usluga i informacije u vezi
sa uslugama, što podrazumeva korisnički
interfejs, podložni su promenama. Najnovije
informacije potražite na Web lokaciji svake
usluge.
yy Korišćenje Premium funkcija sa bežičnom
mrežnom vezom može da dovede do
neodgovarajuće brzine reprodukcije usled
smetnji od kućnih uređaja koji koriste radio
frekvencije.
yy Kad prvi put pristupite [Premium], pojavljuje
se trenutno podešenje države.
yy Ako želite da promenite zemlju, idite na
[Podešavanja] > [MREŽA] > [Podešavanje
Smart uređaja] > [Postavke države].
Odaberite [Ručno] i pritisnite ENTER (b) u
[Postavke države] meniju.
yy Kada promenite zvučne efekte, zvuk koji
se čuje će možda kasniti u zavisnosti od
internet veze.
4
Rukovanje
,,Napomena
54 Rukovanje
Uživanje s LG zvukom
za više prostorija (LG
Music Flow)
tu
LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow vam
omogućava da bežično uživate u muzici s nekoliko
zvučnika.
Pomoću MUSIC flowa, možete da uživate u veoma
kvalitetnoj reprodukciji audio sadržaja ovim
aparatom.
1. Proverite vezu s mrežom i podešenja (strana
19). Plejer i zvučnici moraju biti spojeni na istu
mrežu.
4
Rukovanje
2. Za vreme reprodukcije muzike, pritisnite zeleni
taster (G). Izaberite zvučnike pomoću W/S
i ENTER (b). Možete da označite više MUSIC
flows koje slušate. Da promenite kanal MUSIC
flowa, pritisnite D kad je označen zvučnik koji
se proverava i izaberite izlaznu opciju pomoću
W/S i ENTER (b).
Ako izaberete [Isključi zvuk na Blu-ray Disc™
kućnom bioskopu.], možete da slušate samo
pomoću MUSIC flowa.
3. Izaberite [OK] i pritisnite ENTER (b) da završite s
izborom zvučnika.
,,Napomena
yy Ako koristite ovu jedinicu sa MUSIC flowom,
bar jedan aparat mora biti spojen LAN
kablom. Za više detaljnih informacija o
upotrebi MUSIC flowa, pogledajte korisnički
priručnik MUSIC flowa.
yy Za nesmetanu reprodukciju, preporučuje se
spajanje do 4 zvučnika.
yy Reprodukcija može da se prekine zbog
interferencije signala.
yy Ako reprodukcija ne radi nesmetano, veza je
možda automatski prekinuta.
yy Kad izvodite režim private sound, ova
funkcija nije dostupna.
yy Ako vaš MUSIC flow nije prikazan na listi,
resetujte podešenja mreže na meniju
podešenja.
yy Ako pritisnete BACK (1) da se vratite na
pregledač za vreme reprodukcije s MUSIC
flow, MUSIC flow zaustavlja reprodukciju.
yy Ne možete da kontrolišete nivo jačine zvuka
na MUSIC flow zvučniku sa kontrolnim
tasterima ili dugmetom za kontrolu jačine
zvuka ovog aparata.
Rukovanje 55
Upotreba
BLUETOOTH® bežične
tehnologije
O BLUETOOTH-u
Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija
za veze kratkog dometa.
(Zvuk se može prekinuti kada konekciju ometa
drugi elektronski talas ili kada povezujete
Bluetooth u drugim sobama.)
Povezivanje pojedinačnih uređaja sa Bluetooth
bežičnom tehnologijom je besplatno. Mobilni
telefon sa Bluetooth bežičnom tehnologijom može
biti kontrolisan pomoću Cascade ako je konekcija
napravljena Bluetooth bežičnom tehnologijom.
Mogući uređaji : Mobilni telefon, MP3, Laptop, PDA
BLUETOOTH profili
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - profil
za naprednu distribuciju zvuka)
Uparivanje vaše jedinice i
BLUETOOTH uređaja
Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja,
proverite da li je Bluetooth uključen na vašem
Bluetooth uređaju. Pogledajte korisnički vodič
vašeg Bluetooth uređaja. Kada se operacija
uparivanja obavi nije je potrebno ponovo obavljati.
1. Izaberite funkciju Bluetooth pomoću
FUNCTION.Na displeju se pojavljuje „BT READY“.
2. Radite sa Bluetooth uređajem i obavite
operaciju uparivanja. Prilikom traženja ovog
uređaja pomoću Bluetooth uređaja, može
se javiti lista pronađenih uređaja na ekranu
Bluetooth uređaja što zavisi od tipa Bluetooth
uređaja. Vaš uređaj prikazuje se kao „LG
HTS(XX:XX)“.
3. Kada se jedinica uspešno upari sa vašim
Bluetooth uređajem, Bluetooth LED ove
jedinice se pali i javlja se “PAIRED”.
,,Napomena
U zavisnosti od tipa Bluetooth uređaja, neki
uređaji imaju drugačiji način uparivanja.
4. Slušanje muzike
Da biste slušali muziku koja se nalazi na vašem
Bluetooth uređaju, pogledajte korisničko
uputstvo vašeg Bluetooth uređaja.
,,Napomena
Ako promenite funkciju jedinice, Bluetooth
funkcija se iskopčava, ponovo izvršite
uparivanje.
4
Rukovanje
Kako biste koristili Bluetooth bežičnu vezu, uređaji
moraju imati mogućnost da pročitaju određene
profile. Ovaj uređaj podržava sledeće profile.
Slušanje muzike koja je
uskladištena na BLUETOOTH
uređajima
56 Rukovanje
,,Napomena
yy Zvuk se može prekinuti kada konekciju
ometa drugi elektronski talas.
yy Ne možete upravljati Bluetooth uređajem
pomoću ove jedinice.
yy Uparivanje je ograničeno na samo jedan
Bluetooth uređaj po jednoj jedinici a
višestruko uparivanje nije podržano.
yy Ako postoje prepreke između Vašeg
Bluetooth uređaja i aparata, Vaš Bluetooth
uređaj ne može da se spoji.
yy U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete
biti u mogućnosti da koristite Bluetooth
funkciju.
yy Kada Bluetooth nije povezan u prozoru
ekrana se pojavljuje “BT READY”.
4
yy Električni kvar usled prisustva uređaja koji
koriste istu frekvenciju kao što je medicinska
oprema, mikrotalasni ili uređaji za bežični
LAN će prekinuti vezu.
Rukovanje
yy Kada neko ustane i prekine komunikaciju
između Bluetooth uređaja i plejera, veza će
se prekinuti.
yy Prilikom udaljavanja Bluetooth-a od
jedinice, kvalitet zvuka će opadati sve dok
se veza ne prekine kada rastojanje između
Bluetooth-a i jedinice prekorači radni
domet Bluetooth-a.
yy Veza s uređajem s Bluetooth bežičnom
tehnologijom je prekinuta ako isključite
glavnu jedinicu ili stavite uređaj dalje
doglavne jedinice.
LG Sound Sync
Možete upravljati nekim funkcijama ovog uređaja
preko daljinskog upravljača za TV uređaj preko
funkcije LG Sound Sync. On je kompatibilan sa LG
TV uređajem koji podržava LG Sound Sync. Proverite
da li na vašem TV uređaju ima logotipa LG Sound
Sync.
Funkcija kojom možete upravljati preko daljinskog
upravljača za LG TV: Pojačavanje/smanjivanje zvuka,
isključivanje zvuka
Detalje o funkciji LG Sound Sync pogledajte u
uputstvu za upotrebu TV uređaja.
,,Napomena
yy Možete koristiti i daljinski upravljač za
ovaj uređaj dok koristite LG Sound Sync.
Ako ponovo koristite daljinski upravljač
za TV uređaj, uređaj se sinhronizuje sa TV
uređajem.
yy Kada je veza neuspešna, proverite stanje TV
uređaja i njegovo napajanje.
yy Kada koristite LG Sound Sync, proverite da
li je uređaj u dobrom stanju i proverite sve
navedeno ispod.
-- Da uređaj nije isključen.
-- Da funkcija nije promenjena.
-- Da bežična veza nije prekinuta usled
nekog ometanja ili prevelike udaljenosti.
yy Ovaj aparat ne može da podržava LG Sound
Sync (optički) preko optičke veze.
Rukovanje 57
1. Uključite uređaj pritiskom na 1 (Uključivanje/
isključivanje) na daljinskom upravljaču.
2. Izaberite funkciju LG TV korišćenjem FUNCTION
na daljinskom upravljaču ili F na uređaju sve dok
se ne izabere odgovarajuća funkcija.
3. Postavi izlaz za zvuk TV-a za slušanje zvuka kroz
ovaj uređaj :
Meni TV podešavanje [ [Zvuk] [ [Izlaz za
zvuk TV-a] [ [LG Sound Sync (Bežična)]
Na displeju se pojavljuje „PAIRED“ na oko 3
sekunde i onda se na displeju vidi „LG TV“ ako je
veza između uređaja i TV uređaja uspostavljena.
,,Napomena
yy Ako ste isključili uređaj direktno pritiskom
na 1 (Uključivanje/isključivanje), LG Sound
Sync (Bežični) će se isključiti. Da biste
ponovo koristili ovu funkciju, trebalo bi da
ponovo spojite TV i uređaj.
yy Detalji menija podešenja televizora zavise o
modelu vašeg televizora.
Rukovanje
yy Uređaj sa Bluetooth wi-fi tehnologijom
će biti isključen sa mreže, ako je odabrana
funkcija Sound Sync.
4
58 Rešavanje problema
Rešavanje problema
Opšte
Simtom
Uzrok i rešenje
Ovaj uređaj ne radi ispravno.
yy Isključite uređaj i prikačene eksterne uređaje (TV, Vufer, DVD plejer,
pojačalo), pa ga ponovo uključite.
yy Izvadite iz struje kabl za napajanje uređaja i prikačenih eksternih
uređaja (TV, Vufer, DVD plejer, pojačalo), pa ponovo pokušajte s
povezivanjem.
Nema napajanja strujom.
yy Uključite pažljivo kabl u struju.
Plejer ne radi.
yy Ubacite odgovarajući disk. (Proverite tip diska, kolor sistem i regionalni
kod.)
yy Namestite disk tako da je snimljena strana okrenuta nadole.
yy Namestite disk pravilno na vođice nosača diska.
yy Obrišite disk.
yy Otkažite funkciju ocenjivanja ili promenite ocenu.
Povezani USB fleš nije
prepoznat.
yy Pokušajte sa drugim USB kablom, može se dogoditi da neki USB
kablovi nisu dovoljno podržani za normalan rad USB memorije.
5
yy Ako koristite produženi USB kabl ili USB HUB, može se dogoditi da
USB uređaji ne budu prepoznati.
Rešavanje problema
yy Nisu podržani USB uređaji za koje je potrebna instalacija dodatnog
programa nakon povezivanja sa računarom.
yy Ova jedinica podržava samo USB fleš drajv i USB eksterni HDD sa
FAT32 ili NTFS formatom.
Ugao ne može da se promeni.
yy Nema snimaka pod više uglova na DVD Video disku koji je pušten.
Nema reprodukcije muzike/
slika/filmova.
yy Fajlovi nisu snimljeni u formatu u kome ih uređaj može prikazati.
Daljinski upravljač ne radi kako
treba.
yy Daljinski upravljač nije usmeren ka senzoru uređaja.
yy Ovaj uređaj ne podržava kodek tog fajla filma.
yy Daljinski upravljač je predaleko od uređaja.
yy Postoji neka prepreka na pravcu između daljinskog upravljača i
uređaja.
yy Baterije daljinskog upravljača su se ispraznile.
Uređaj je uključen u struju, ali
se ne uključuje i isključuje.
Uređaj ne radi normalno.
Možete resetovati uređaj na sledeći način.
yy Izvadite utikač kabla iz utičnice, sačekajte bar pet sekundi, pa ponovo
vratite utikač u utičnicu.
Rešavanje problema 59
Mreža
Simtom
Uzrok i rešenje
BD-Live ne radi.
yy Može se desiti da nema dovoljno slobodnog prostora na USB jedinici.
Priključite USB jedinicu sa najmanje 1GB slobodnog prostora.
yy Proverite da li je uređaj pravilno povezan na lokalnu mrežu i da li
može pristupiti internetu (vidite strane 19).
yy Može se desiti da brzina vašeg interneta nije dovoljna za BD-Live.
Kontaktirajte svog dostavljača (provajdera) internet usluga (ISP Internet Service Provider) i povećajte brzinu.
yy Opcija [BD-LIVE konekcija] na meniju [Podešavanja] je postavljena na
[Zabranjeno]. Postavite ovu opciju na [Dozvoljeno].
Streaming video servisi (kao
što su YouTube™, itd.) se često
stopiraju ili ‘’baferuju’’ u toku
reprodukcije.
yy Može se desiti da brzina vašeg interneta nije dovoljna za streaming
video servise. Kontaktirajte svog dostavljača internet usluga i
povećajte brzinu.
Serveri medija nisu prikazani
na listi uređaja.
yy Na vašem medija serveru rade firewall i antivirusni program. Isključite
zaštitni zid ili anti-virusni softver na serveru medija.
yy Plejer nije povezan sa lokalnom mrežom sa kojom je povezan vaš
server medija.
yy Bežična komunikacija može biti prekinuta zbog rada kućnih aparata
koji koriste radio frekvencije. Pomerite plejer dalje od njih.
Pristupna tačka nije prikazana
na listi “Access point name”.
yy Možda pristupna tačka ili bežični LAN ruter ne emituju svoj SSID.
Postavite da vaša pristupna tačka emituje svoj SSID preko kompjutera.
yy Vaš mrežni uređaj, kao što je pristupna tačka, možda nije podešen sa
dostupnim opsegom frekvencije i kanalom koje ovaj plejer podržava.
Pokušajte da podesite opseg frekvencije i kanal u podešavanjima
mrežnog uređaja.
5
Rešavanje problema
Plejer ne može da se poveže na
pristupnu tačku ili bežični LAN
ruter.
60 Rešavanje problema
Slike
Simtom
Uzrok i rešenje
Nema slike.
yy Selektujte odgovarajući mod video ulaza na TV-u tako da se slika sa
uređaja pojavi na TV ekranu.
yy Dobro učvrstite video priključak.
yy Proverite da li je [HDMI postavka boja] sa menija [Podešavanja]
postavljena na odgovarajuću stavku koja odgovara vašoj video
konekciji.
yy Može se desiti da vaš TV ne podržava rezoluciju koju ste postavili na
plejeru. Promenite rezoluciju na onu koju vaš TV prihvata.
yy Priključak plejera HDMI OUT je povezan na DVI uređaj koji ne
podržava zaštitu autorskih prava.
Pojavljuju se smetnje na slici
yy Pustili ste disk koji je snimljen u kolor sistemu koji se razlikuje od onog
na vašem televizoru.
yy Postavite onu rezoluciju koju vaš TV prihvata.
Reprodukcija Blu-ray 3D diska
ne daje 3D sliku.
yy Povežite plejer sa vašim televizorom pomoću HDMI kabla (tip A, High
Speed HDMI™ Cable).
yy Možda vaš TV ne podržava “HDMI 3D mandatory format”.
yy Opcija [3D mod] na [Podešavanja] meniju je postavljena na
[Isključeno]. Postavite ovu opciju na [Uključeno].
5
Rešavanje problema
Zvuk
Simtom
Uzrok i rešenje
Zvuk se ne čuje ili je izobličen.
yy Jedinica je u režimu traženja, usporene reprodukcije ili pauze.
yy Jačina zvuka je na niskom nivou.
yy Proverite da li je kabl zvučnika dobro priključen. (stranica 13)
Podrška kupcima
Svoj plejer možete ažurirati pomoću najnovijeg softvera da biste poboljšali rad proizvoda i/ili dodali neke
nove osobine. Da biste dobili najnoviji softver za ovaj plejer (ako on postoji), molimo posetite sajt
http://www.lg.com ili kontaktirajte LG Electronics korisnički centar.
NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM
Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su
sadržane u ovom proizvodu, posetite http://opensource.lge.com.
Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i
obaveštenja o autorskim pravima.
Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da
pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da
pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com. Ova ponuda važi tri (3) godine
od datuma kupovine proizvoda.
Dodatak
Upravljanje
televizorom pomoću
daljinskog upravljača
Možete da kontrolišete vaš TV koristeći dole
prikazanu dugmad.
61
Podešavanje daljinskog
upravljača da upravlja vašim
televizorom
Možete da kontrolišete vaš TV pomoću
dostavljenog daljinskog upravljača.
Ako je vaš televizor naveden u donjoj listi, onda
postavite odgovarajući fabrički kod.
1. Dok držite dugme 1 (TV POWER), unesite kod
proizvođača za vaš TV pomoću numerisanih
dugmadi (vidite donju tabelu).
Pritiskom na
dugme
Možete da
1 (TV POWER)
Uključuje ili isključuje TV.
AV/INPUT
Prebacuje izvor ulaza TV-a
između televizora i drugih
izvora ulaza.
PR/CH W/S
Skanira memorisane kanale.
VOL +/–
Podešava nivo zvuka TV-a.
,,Napomena
Kodni broj
LG
1(po difoltu), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Otpustite dugme 1 (TV POWER) da biste
završili sa postavkom.
Zavisno od vašeg televizora, neka dugmad ili možda
čak i sva, neće raditi, čak i kada unesete ispravan
fabrički kod. Kada menjate baterije na daljinskom
upravljaču, kod koji ste stavili se može resetovati na
fabrički podešene postavke. Postavite odgovarajući
kodni broj ponovo.
6
Dodatak
Zavisno od uređaja koji se povezuje, može
se desiti da nećete moći da upravljate
televizorom.
Proizvođač
62 Dodatak
Update mrežnog
softvera
Notifikacija za update mrež
S vremena na vreme, unapređuju se neke od
karakteristika i/ili se dodaju neke dodatne
karakteristike ili servisi i one mogu biti dostupne
uređajima koji su povezani na broadband kućnu
mrežu. Ako ima novog softvera i ako je uređaj
povezan na mrežu, plejer će vas informisati za
update na sledeći način:
Opcija 1:
1. Meni ažuriranja će se pojaviti na ekranu kada
uključite plejer.
2. Koristite A/D da biste odabrali neku od
željenih opcija, pa pritisnite ENTER (b).
Update softvera
Plejer možete nadograditi najnovijim softverom
da biste unapredili rad proizvoda i/ili dodali nove
osobine. Softver možete ažurirati povezivanjem
uređaja direktno na server za update softvera.
,,Napomena
yy Pre nego što započnete update softvera,
izvadite disk ili USB jedinicu ako se slučajno
nalaze u plejeru.
yy Pre nego što započnete update softvera,
isključite plejer, pa ga zatim ponovo
uključite.
yy U toku update procesa, nemojte da
isključujete plejer ili da isključujete
napajanje, a nemojte ni da pritiskate
nijedno dugme.
yy Ako otkažete update, isključite napajanje
i ponovo ga uključite za stabilnije
performanse.
yy Ovaj uređaj se ne može vratiti na prethodne
verzije softvera.
1. Proverite vezu na mreži i postavke (strane 19).
2. Selektujte opciju [Softver] sa menija
[Podešavanja] i pritisnite ENTER (b).
3. Selektujte opciju [Update], pa pritisnite ENTER
(b).
6
[OK]
Startuje se update softvera.
Dodatak
[Odustati]
Napušta meni za ažuriranje i
pojavljuje se početni meni.
Opcija 2:
Ako je update softvera dostupan sa update servera,
ikonica “Update” se pojavljuje na dnu menija Home.
Pritisnite plavo dugme (B) da biste startovali update
postupak.
Plejer će izvršiti proveru da li ima neki novi
update.
,,Napomena
yy Pritiskom na ENTER (b) dok se pretražuje
update, prekidate taj postupak.
yy Ako nije dostupan nijedan update pojavljuje
se poruka “Nije pronađen nijedan update.
Trenutni set je najnovija verzija.”. Pritisnite
ENTER (b) da biste se vratili na [Home
Menu].
Dodatak 63
4. Ako postoji neka nova verzija, pojavljuje se
poruka “Pronađen je novi update. Ažuriranje
traje nekoliko minuta. Da li želite da izvršite
update?”.
5. Odaberite [OK] za pokretanje ažuriranja.
(Odabirom [Odustati] prekidate ažuriranje.)
6. Plejer počinje download najnovijeg update sa
servera. (Download će potrajati nekoliko minuta
zavisno od uslova u kojima se nalazi vaša kućna
mreža)
7. Da biste izvršili update softvera sledeći put,
postupak mora da se započne opet od početka.
>>Pažnja
Nemojte da isključujete napajanje dok se vrši
update softvera.
,,Napomena
Ako softver uključuje i drajver za update, može
se desiti da se nosač diska otvori u toku update
procesa.
8. Kada je ažuriranje završeno, uređaj će se
automatski isključiti za nekoliko sekundi.
9. Ponovo uključite napajanje. Sistem će sada raditi
sa novom verzijom.
,,Napomena
6
Dodatak
Može se desiti da funkcija update softvera ne
radi pravilno kod nekih internet okruženja. U
tom slučaju, najnoviji softver možete dobiti u
autorizovanom LG Electronics Service Centru,
pa tada možete izvršiti update za svoj plejer.
Pogledajte ‘’Podrška kupcima’’ na strani 60.
64 Dodatak
Dodatne informacije
Zahtevi fajlova
Fajlovi filmova
Fajl
Lokacija
Disk,
USB
DLNA
Fajl
Tip
Audio
Format
Codec format
Titl
“.avi”, “.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”, “.asf”,
“.wmv”, “.m4v” (bez
DRM-a), “.vob”, “.3gp”,
“.mov”, “.trp”, “.m2t”,
“.mpe”, “.m1v”, “.m2v”,
“.wm”, ”.flv”, “.ts”, “.dat”
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”, “.asf”,
“.wmv”, “.m4v” (bez
DRM-a), “.3gp”, “.mov”,
“.mpe”, “.m1v”, “.m2v”,
”.flv”, “.ts”, “.dat”
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.
txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
Muzički fajlovi
6
Dodatak
Fajl
Lokacija
Fajl
Tip
Frekvencija
uzorkovanja
Disk,
USB
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(bez DRM-a),
“.flac”, “.ogg”,
“.aiff”
unutar 32 - 48 kHz (WMA), unutar 32 - 192 kbps
unutar 16 - 48 kHz (MP3) (WMA),
unutar 32 - 320 kbps (MP3)
Neki od wav fajlova
nisu podržani na
ovom plejeru.
DLNA
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(bez DRM-a),
“.flac”, “.ogg”
unutar 32 - 48 kHz (WMA), unutar 32 - 192 kbps
unutar 16 - 48 kHz (MP3) (WMA),
unutar 32 - 320 kbps (MP3)
Neki od wav fajlova
nisu podržani na
ovom plejeru.
Brzina protoka
Napomena
Fajlovi slike
Fajl
Lokacija
Disk,
USB,
DLNA
Fajl
Tip
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”,
“.mpo”, “.jps”
Preporuka Dimenzije
Manje od 4000 x 3000 x 24 bit/piksel
Manje od 3000 x 3000 x 32 bit/piksel
Napomena
Progresivna i kompresija bez
gubitaka fajlova slike nisu
podržane.
Dodatak 65
,,Napomena
yy Naziv fajla je ograničen na 180 znakova.
yy Maksimalan broj fajlova/foldera: Manji od
2000 (ukupan broj fajlova i foldera)
yy U zavisnosti od veličine i broja fajlova, može
biti potrebno nekoliko minuta da bi se
pročitao sadržaj na mediju.
yy Kompatibilnost fajlova može se razlikovati u
zavisnosti od servera.
,,Napomena
yy Datoteka „avi“ koja je kodirana „WMV 9
kodekom“ nije podržana.
yy Ovaj uređaj podržava UTF-8 datoteke čak i
kada sadrže Unikod prevode. Ovaj uređaj ne
podržava čiste Unikod datoteke prevoda.
yy U zavisnosti od tipa datoteke ili načina
snimanja, reprodukcija možda neće biti
moguća.
yy Kako je kompatibilnost s DLNA serverom
testirana u SmartShare okruženju, zahtevi
datoteke i funkcije reprodukcije se mogu
razlikovati zavisno o medija serverima.
yy Ovaj uređaj ne podržava disk koji je snimljen
za više sesija na normalnom računaru.
yy Zahtevi fajlova na stranici 64 nisu uvek
kompatibilni. Određena ograničenja mogu
postojati u zavisnosti od osobina fajla i
mogućnosti medija servera.
yy Kada puštate video fajlove sa sledećim
tipovima fajla: “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp” ili
“.m2t”, može se dogoditi da vaš plejer ne
podrži fajlove za titl.
yy Reprodukcija datoteka video titlova je
dostupna samo na medija serverima
stvorenim pomoću SmartShare PC
Softwarea koji je preuzet s veb stranice.
yy Ukupno vreme reprodukcije prikazano na
ekranu ne mora da bude tačno za sve VBR
fajlove.
yy Fajlovi sa prenosivog medija kao što su USB
disk, DVD disk itd. na vašem medija serveru
možda neće biti pravilno deljeni.
yy Prilikom reprodukcije filma, naziv filma i
naziv prevoda se moraju podudarati.
yy Video/ Audio kompatibilni kodek može da
se razlikuje u zavisnosti od video fajla.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Fajlovi HD filmova koji se nalaze na CD/
DVD ili USB 1.0/1.1 možda se neće pravilno
reprodukovati. Za reprodukciju fajlova HD
filmova preporučuju se Blu-ray disk ili USB
2.0. play back HD video files.
yy Na ovom plejeru se mogu puštati diskovi u
AVCHD formatu. Ovi diskovi su normalno
snimljeni i koriste se u kamkorderima.
yy Ovaj plejer podržava H.264/MPEG-4 AVC
profil Main, na nivou visine 4.1. Može se
dogoditi da fajl sa višim nivoem ne bude
podržan.
yy MPEG-4 AVC/H.264 format može da kompresuje
slike sa većom efikasnošću nego što to mogu
konvencionalni formati za kompresovanje slike.
yy Ovaj plejer ne podržava fajlove snimljene
pomoću GMC*1 ili Qpel*2.
*1 GMC - Globalna kompenzacija pokreta
*2 Qpel - Povećanje preciznosti
yy AVCHD format je digitalni video format visoke
definicije za kamere.
yy Na ovom plejeru se mogu puštati AVCHD diskovi
pomoću formata ‘’x.v.Colour’.
yy Može se desiti da se neki od diskova u AVCHD
formatu ne mogu reprodukovati, zavisno od
uslova snimanja.
yy Diskovi u AVCHD formatu moraju da se
finaliziraju.
yy ‘’x.v.Colour’ nudi širi opseg boja od normalnih
diskova za DVD kamkordere.
6
Dodatak
yy Ukupno vreme reprodukcije audio fajla
označeno na ekranu može biti netačno za
VBR fajlove.
66 Dodatak
DLNA
Ovaj plejer je DLNA sertifikovani digitalni medija
plejer na kome se mogu prikazivati ili puštati filmovi,
slike i muzika sa DLNA kompatibilnih digitalnih
medija servera (PC i potrošačka elekronika).
Digital Living Network Alliance (DLNA) je
organizacija koja povezuje više industrijskih grana
i kompanija potrošačke elektronike, kompjuterske
industrije i mobilnih uređaja. Organizacija Digital
Living pruža korisnicima mogućnost jednostavnog
deljenja digitalnih medija preko kućne mreže.
DLNA sertifikacioni logo olakšava pretragu
proizvoda koji odgovaraju smernicama DLNA
Interoperability Guidelines. Ovaj uređaj je u skladu
sa smernicama DLNA Interoperability Guidelines
v1.5.
Kada se kompjuter koji ima instaliran DLNA softver
ili neki drugi drugi DLNA kompatibilan uređaj
poveže na ovaj plejer, mogu biti neophodne neke
izmene postavki softvera ili nekih drugih uređaja.
Molimo vas da u vezi toga pogledate u uputstvu
softvera ili uređaja za više informacija.
Određeni zahtevi sistema
Za high definition video reprodukciju:
yy High definition displej koji ima ulazne priključke
HDMI.
6
yy BD-ROM diska sa sadržajem visoke definicije
(high definition).
Dodatak
yy Za neke sadržaje na vašem displeju potrebno je
da imate DVI ulaz sa HDMI ili HDCP (kao što se
specificira od strane autora).
Napomene u vezi
kompatibilnosti
yy Pošto je BD-ROM novi format, moguće je
očekivati i nešto drugačije prilike kod nekih
određenih diskova, digitalnih veza i dr. Ako imate
neke probleme u vezi kompatibilnosti, molimo
vas da kontaktirate ovlašćeni servis centar.
yy Ovaj uređaj vam omogućava da uživate u
funkcijama poput slike u slici, sekundarnih
audio i video paketa itd., sa BD-ROM koji
podržava BONUSVIEW (BD-ROM verzija 2 Profil
1 verzija 1.1). Sekundarni video i audio može
se reprodukovati sa diska koji je kompatibilan
s funkcijom slike u slici. Za metod reprodukcije
pogledajte uputstva na disku.
yy Prikazivanje sadržaja visoke definicije i konverzija
naviše standardnog DVD sadržaja može da
zahteva HDCP ulaz ili DVI ulaz koji podržava
HDCP na vašem uređaju za prikaz.
yy Na nekim BD-ROM i DVD diskovima neke od
komandi ili karakteristika mogu biti ograničene.
yy Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus i DTS-HD su
podržani sa maksimalno 5.1 kanala ako koristite
HDMI priključak za audio izlaz uređaja.
yy Za snimanje određenih informacija u vezi
sa diskom možete da koristite USB uređaj,
uključujući preuzeti sadržaj sa Interneta. Disk
koji koristite kontrolisaće kako se informacije
zadržavaju.
Dodatak 67
Specifikacije audio izlaza
Jack/Setting
Source
HDMI OUT
PCM
DTS Re-encode *3
Automatski *1 *2
Dolby Digital
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 7.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Može se desiti da sekundarni i interaktivni
audio ne budu uključeni u izlazni bitstream
ako su opcije [Digitalni izlaz] postavljene na
[Automatski]. (To ne važi za LPCM Codec : izlaz
uvek sadrži interaktivni i sekundarni audio.)
*2 Ovaj plejer automatski bira HDMI audio prema
mogućnosti dekodiranja povezanog HDMI
uređaja čak i kada je opcija [Digitalni izlaz]
postavljena na [Automatski].
yy Kod digitalne audio veze (HDMI OUT), može
se desiti da se zvuk dugmeta Disc Menu BDROM diska ne čuje ako su opcije [Digitalni izlaz]
postavljene na [Automatski].
yy Ako audio format digitalnog izlaza ne odgovara
mogućnostima vašeg prijemnika, prijemnik će
proizvesti jak, izobličen zvuk, ili uopšte neće biti
zvuka.
yy Višekanalni digitalni surround zvuk preko
digitalne veze se može dobiti jedino ako je vaš
prijemnik opremljen digitalnim višekanalnim
dekoderom.
yy Ovo podešavanje nije dostupno na ulaznom
signalu sa spoljnog uređaja.
6
Dodatak
*3 Ako je opcija [Digitalni izlaz] postavljena na [DTS
re-encode], audio izlaz je ograničen na 48 kHz i
5.1 Ch. Ako su opcije [Digitalni izlaz] postavljene
na [DTS re-encode] onda će na izlazu BDROM diskova biti DTS Re-encode, a kod ostalih
diskova na izlazu će biti originalni audio (kao na
primer [Automatski]).
yy Zvuk je isporučen do PCM 48 kHz/16 bita za
MP3/WMA fajl i PCM 44.1kHz/16 bita za Audio
CD tokom reprodukcije.
68 Dodatak
Lista kodova regiona
Izaberite zemlju iz liste.
Zemlja
6
Kod Zemlja
Kod Zemlja
Kod Zemlja
Kod
Dodatak
Avganistan
AF Fudži
FJ Monako
MC Singapur
SG
Argentina
AR Finska
FI Mongolija
MN Slovačka
SK
Australija
AU Francuska
FR Maroko
MA Slovenija
Austrija
AT Nemačka
DE Nepal
NP Južnoafr. Rep.
ZA
Belgija
BE Velika Britanija
GB Holandija
NL Južna Koreja
KR
Butan
BT Grčka
GR Holandski Antili
AN Španija
ES
Bolivija
BO Grenland
GL Novi Zeland
NZ Šri Lanka
LK
Brazil
BR Hong Kong
HK Nigerija
NG Švedska
SE
Kambodža
KH Mađarska
HU Norveška
NO Švajcarska
CH
Kanada
CA Indija
IN Oman
OM Tajvan
TW
Čile
CL Indonezija
ID Pakistan
PK Tajland
Kina
CN Izrael
IL Panama
PA Turska
TR
Kolumbija
CO Italija
IT Paragvaj
PY Uganda
UG
Kongo
CG Jamajka
JM Filipini
PH Ukrajina
UA
Kostarika
CR Japan
JP Poljska
PL SAD
US
Hrvatska
HR Kenija
Češka
CZ Kuvajt
Danska
DK Libija
LY Rusija
RU Vijetnam
VN
Ekvador
EC Luksemburg
LU Saudijska Arabija
SA Zimbabve
ZW
Egipat
EG Malezija
MY Senegal
SN
Salvador
SV Maldivi
MV
Etiopija
ET Meksiko
MX
KE Portugalija
KW Rumunija
SI
TH
PT Urugvaj
UY
RO Uzbekistan
UZ
Dodatak 69
Lista kodova jezika
Koristite ovu listu da biste uneli željeni jezik za sledeće inicijalne postavke: [Audio disk], [Titl diska] i [Meni
diska].
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Afar
6565
Francuski
7082
Litvanski
7684
Sindhi
8368
Afrikanski
6570
Frisian
7089
Makedonski
7775
Singhalese
8373
Albanski
8381
Galicijski
7176
Malagasy
7771
Slovački
8375
Ameharic
6577
Gruzijski
7565
Malay
7783
Slovenački
8376
Arapski
6582
Nemački
6869
Malayalam
7776
Španski
6983
Jermenski
7289
Grčki
6976
Maori
7773
Sudanese
8385
Assamese
6583
Grenlandski
7576
Marathi
7782
Swahili
8387
Aymara
6588
Guarani
7178
Moldavski
7779
Švedski
8386
Azerbejdžanski
6590
Gujarati
7185
Mongolski
7778
Tagalog
8476
Bashkir
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tajik
8471
Basque
6985
Hebrejski
7387
Nepali
7869
Tamil
8465
Bengali
6678
Hindi
7273
Norveški
7879
Telugu
8469
Bhutani
6890
Mađarski
7285
Oriya
7982
Thai
8472
Bihari
6672
Islandski
7383
Panjabi
8065
Tonga
8479
Breton
6682
Indonezijski
7378
Pashto, Pushto
8083
Turski
8482
Bugarski
6671
Interlingua
7365
Persijski
7065
Turkmen
8475
Burmese
7789
Irski
7165
Poljski
8076
Twi
8487
Beloruski
6669
Italijanski
7384
Portugalski
8084
Ukrajinski
8575
Kineski
9072
Javanese
7465
Quechua
8185
Urdu
8582
Hrvatski
7282
Kannada
7578
Rhaeto-Romance 8277
Uzbekistanski
8590
6
Češki
6783
Kashmiri
7583
Rumunski
8279
Vijetnamski
8673
Danski
6865
Kazakh
7575
Ruski
8285
Volapük
8679
Holandski
7876
Kirghiz
7589
Samoan
8377
Velški
6789
Dodatak
Engleski
6978
Korejanski
7579
Sanskrit
8365
Wolof
8779
Esperanto
6979
Kurdski
7585
Škotski galski
7168
Xhosa
8872
Estonski
6984
Laothian
7679
Srpski
8382
Yiddish
7473
Faroese
7079
Latinski
7665
Srpsko-hrvatski
8372
Yoruba
8979
Fidži
7074
Latvian, Lettish
7686
Shona
8378
Zulu
9085
Finski
7073
Lingala
7678
70 Dodatak
Trgovačke marke i
licence
Sve druge robne marke su robne marke svojih
vlasnika.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ i logotipi predstavljaju zaštitne
znakove kompanije Blu-ray Disc Association.
DLNA®, DLNA Logo i DLNA CERTIFIED® su
trgovačke marke, uslužne marke ili sertifikati
digitalne mrežne alijanse Digital Living Network
Alliance.
Za DTS patente, pogledajte http://patents.dts.
com. Proizvedeno pod licencom DTS Licensing
Limited. DTS, DTS-HD, Symbol, & DTS i Symbol
zajedno su registrovani zaštitni znaci i DTS-HD
Master Audio | Essential je zaštitni znak DTS, Inc.
© DTS, Inc. Sva prava zagarantovana.
“DVD Logo” je trgovačka marka korporacije
za licenciranje DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
Wi-Fi CERTIFIED Logo koristi sertifikacionu
oznaku Wi-Fi Alliance.
Java je zaštitni znak kompanije Oracle i/ili njenih
podružnica.
Logotip Wi-Fi CERTIFIED je znak sertifikacije
asocijacije Wi-Fi Alliance.
6
Dodatak
Termini HDMI i HDMI multimedijalni interfejs u
visokoj rezoluciji i HDMI logo su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci HDMI-a licenciranog od
strane LLC u SAD i drugim zemljama.
“x.v.Colour” je trgovačka marka korporacije Sony
Corporation.
Proizvedeno pod licencom Dolby laboratorija.
Dolby i dvostruki-D simbol su trgovačke marke
Dolby laboratorija.
“AVCHD’’ i ‘’AVCHD’’ logotipi su trgovačke marke
korporacija Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
Dodatak
71
Cinavia Obaveštenje
Bluetooth® bežična tehnologija je sistem koji
omogućava radio kontakt između elektronskih
uređaja.
Povezivanje pojedinačnih uređaja sa Bluetooth®
bežičnom tehnologijom je besplatno. Mobilni
telefon sa Bluetooth® bežičnom tehnologijom
može biti kontrolisan pomoću Cascade ako je
konekcija napravljena Bluetooth® bežičnom
tehnologijom.
Bluetooth® zaštićena reč i logoi su u vlasništvu
Bluetooth® SIG, Inc. i svako korišćenje tih oznaka
od strane LG Electronics je po licenci.
Drugi zaštitni žigovi i trgovačka imena su u
vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.
Ovaj proizvod koristi Cinavia tehnologiju kako bi
ograničio korišćenje neovlašćenih kopija nekog
komercijalno napravljenog filma i videa i njihovih
zvučnih traka za puštanje. Kada je otkriveno
neovlašćeno korišćenje kopije, pojaviće se poruka i
kopiranje će se odmah prekinuti.
Više informacija o Cinavia tehnologiji možete
pronaći na Cinavia korisničkom centru na
internetu(Online Consumer Information Center)
na http://www.cinavia.com. Ako želite da dobijete
više informacija o Cinavia poštom, pošaljite nam
pismo sa vašom adresom na: Cinavia korisničkom
centru(Consumer Information Center), P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ovaj proizvod obuhvata tehnologiju koja je izdata
pod licencom Verance Corporation i zaštićen je od
strane SAD patenta 7,369,677 i drugih SAD patenata
izdatih širom sveta, kao i sva prava vlasnika nad
ovakvom tehnologijom. Cinavia je zaštitni znak
Verance Corporation. Prava zagarantovana 20042013 Verance Corporation. Sva prava zagarantovana
od Verance. Pogrešno rukovanje ili inženjerstvo ili
rastavljanje je zabranjeno.
6
Dodatak
72 Dodatak
Specifikacije
Opšte
Zahtevi za napajanje
Potrošnja
Pogledajte glavnu nalepnicu na donjoj tabli.
Pogledajte glavnu nalepnicu na donjoj tabli.
Pasivni režim u mreži : 0,5 W (ako su aktivni svi mrežni ulazi.)
Dimenzije (Š x V x D)
Približno 410 mm x 55 mm X 260 mm
Neto težina (Približno)
2,7 kg
Radna temperatura
Od 5 °C do 35 °C (od 41 °F do 95 °F)
Radna vlažnost
Od 5 % do 90 %
Ulazi/Izlazi
HDMI IN/OUT (video/audio)
19-iglični (tipa A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA džek (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), optički priključak x 1
Tjuner
Raspon FM podešavanja
Od 87,5 do 108,0 MHz ili od 87,50 do 108,00 MHz
Pojačivač
Izlaz napajanja (4 Ω/ 3 Ω), (RMS), THD 10 %
6
Dodatak
Ukupno
1200 W
Prednji
194 W x 2
Centralni
194 W
Zadnji
194 W x 2
Sub-Woofer
230 W (pasivni)
Sistem
Laser
Poluprovodnički laser
talasne dužine
405 nm / 650 nm
Sistem signala
Standardni PAL/NTSC color TV sistem
LAN port
Ethernet jack x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Bežični (Wireless) LAN (unutrašnja
antena)
Integrisani pristup bežičnoj mreži IEEE 802.11b/g/n (polja 2.4 GHz)
Bus Napajanje (USB)
5 V 0 500 mA
Dodatak 73
Zvučnici
Prednji zvučnik (levi/desni)
Tip
2-kanalna 3 zvučnika
Maksimalno
ulazno napajanje
388 W
Impedansa
4Ω
Neto dimenzije
(Š x V x D)
290 mm X 1150 mm X 290 mm
Nazivna ulazna
snaga
194 W
Neto težina
4,2 kg
Zadnji zvučnik (levi/desni)
Tip
2-kanalna 3 zvučnika
Maksimalno
ulazno napajanje
388 W
Impedansa
4Ω
Neto dimenzije
(Š x V x D)
290 mm X 1150 mm X 290 mm
Nazivna ulazna
snaga
194 W
Neto težina
4,2 kg
Tip
2-kanalna 3 zvučnika
Maksimalno
ulazno napajanje
388 W
Impedansa
4Ω
Neto dimenzije
(Š x V x D)
342,5 mm X 86 mm X 87 mm
Nazivna ulazna
snaga
194 W
Neto težina
1 kg
Tip
1-kanalna 1 zvučnika
Maksimalno
ulazno napajanje
460 W
Impedansa
3Ω
Neto dimenzije
(Š x V x D)
191 mm X 388,5 mm X 318 mm
Nazivna ulazna
snaga
230 W
Neto težina
5,2 kg
Centralni zvučnik
Sabvufer
Dodatak
yy Dizajn i specifikacije mogu biti podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.
6
74 Dodatak
Održavanje
Napomene u vezi diskova
Rukovanje diskovima
Rukovanje uređajem
Kada transportujete aparat
Sačuvajte originalnu kutiju i materijal u koji je aparat
bio zapakovan. Ako treba da transportujete aparat,
prepakujte ga isto onako kao što je bio zapakovan
u fabrici.
Čišćenje aparata
Da biste očistili plejer, koristite mekanu, suvu krpu.
Ako je površina jako zaprljana, koristite mekanu
krpu lagano natopljenu u blagi rastvor deterdženta.
Ne koristite jake rastvore kao što su alkohol, benzin,
razređivač, jer oni mogu oštetiti površinu.
Održavanje spoljašnjosti aparata čistim
yy Ne koristite lako isparljive tečnosti u blizini
aparata, kao što je npr. sprej protiv insekata.
yy Ako jako pritiskate dok brišete, možete da
oštetite površinu plejera.
yy Ne ostavljajte proizvode od gume ili plastike u
kontaktu sa aparatom duže vremena.
Održavanje aparata
6
Ovaj plejer je aparat visoke tehnologije i preciznosti.
Ako su optička sočiva za čitanje i disk drajv prljavi ili
istrošeni, kvalitet slike može biti umanjen. Za detalje,
molimo kontaktirajte najbliži ovlašćeni servis.
Nemojte pipati plejbek stranu diska.
Držite disk na krajevima tako da vam prsti ne
dodiruju površinu. Nemojte lepiti nikakav papir ili
traku na disk.
Čuvanje diskova
Nakon korišćenja diska, vratite ga u svoje kućište.
Nemojte direktno da ga izlažete sunčevim zracima
ili izvorima toplote i nemojte ga nikad ostavljati u
parkiranom autu koji je direktno izložen sunčevoj
svetlosti.
Čišćenje diskova
Otisci prstiju i prašina na disku mogu dovesti
do slabog kvaliteta slike i izobličenja zvuka. Pre
puštanja diska, obrišite ga krpom. Disk brišite od
centra ka spoljašnjosti.
Nemojte da koristite jake rastvarače kao što su
alkohol, benzin, razređivač, komercijalna sredstva za
čišćenje ili antistatički sprej namenjen starijim vinil
pločama.
Dodatak
Dodatak 75
Važne informacije koje
se odnose na mrežne
usluge
Sve informacije, podaci, dokumenti, celokupna
komunikacija, sva preuzimanja, fajlovi, tekstovi, slike,
fotografije, grafički prikazi, kompletan video sadržaj,
emitovanje na webu, sve publikacije, alati, resursi,
softveri, kodovi, programi, apleti, vidžeti, aplikacije,
proizvodi i drugi sadržaj („Sadržaj“) i sve usluge i
ponude („Usluge“) koje pruža bilo koja treća strana
(„Davalac usluga“) predstavljaju isključivu obavezu
Davaoca usluga od kojeg potiču.
Dostupnost i pristup Sadržaju i Uslugama koje
pruža Davalac usluga preko LGE uređaja mogu se
promeniti bilo kada bez prethodnog obaveštenja,
uključujući, ali ne ograničavajući se na prekid,
uklanjanje ili obustavu celokupnog ili delimičnog
Sadržaja ili Usluga.
Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili problem u vezi
sa Sadržajem ili Uslugama, najnovije informacije
možete naći na web lokaciji Davaoca usluga. LGE ne
snosi odgovornost za korisnički servis koji se odnosi
na Sadržaj i Usluge. Sva pitanja ili zahteve za servis
koji se odnose na Sadržaj ili Usluge treba uputiti
direktno relevantnim Davaocima sadržaja i usluga.
6
Dodatak
Imajute u vidu činjenicu da LGE ne odgovara za bilo
kakav Sadržaj ili Usluge koje pruža Davalac usluga
ili bilo kakve promene, uklanjanje ili obustavu
pružanja dotičnog Sadržaja ili Usluga i ne garantuje
dostupnost ili mogućnost pristupa takvom Sadržaju
ili Uslugama.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising