Philips | 19PFL3405/12 | Owner's Manual | Philips LED TV 26PFL3405/12 Felhasználói kézikönyv

Philips LED TV 26PFL3405/12 Felhasználói kézikönyv
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
19PFL3405/12
22PFL3405/12
26PFL3405/12
HU
Felhasználói kézikönyv
Model
Serial
www.philips.com/support
Österreich
0810 000 205
€0.07 pro Minute
België/Belgique
078250145
€0.03 Per minuut/Par minute
България
+3592 489 99 96
Местен разговор
Hrvatska
01 6403 776
Lokalni poziv
Česká republika
800142840
Bezplatný hovor
Danmark
3525 8759
Lokalt opkald
Estonia
6008600
kohalik kõne tariifi
Suomi
09 2311 3415
paikallispuhelu
France
0805 025 510
numéro sans frais
Deutschland
0800 000 7520
gebührenfreier Anruf
Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország
0680018189
Ingyenes hívás
Hrvatska
0800 222778
free
Ireland
North 0800 055 6882
South 1800-PHILIPS 7445477
free
Italia
800 088774
Numero Verde
Қазақстан
+7 727 250 66 17
local
Latvia
52737691
local
Lithuania
67228896
local
Luxemburg/Luxembourg
40 6661 5644
Ortsgespräch/Appel local
Nederland
0800 0230076
Gratis nummer
Norge
22 70 81 11
Lokalsamtale
Polska
(022) 349-15-05
Monitory i akcesoria komputerowe,
Portugal
800 780 903
Chamada Grátis
România
0800-894910
0318107125
Apel gratuit
Apel local
Россия
(495) 961-1111
0.15 USD/minute
Србија
+381 114 440 841
Lokalni poziv
Slovensko
0800 004537
Bezplatný hovor
Slovenija
00386 12 80 95 00
lokalni klic
España
900 800 655
Teléfono local gratuito solamente para
clientes en España
Sverige
08 5792 9100
Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera
0844 800 544
Schweizer Festnetztarif
Türkiye
0800 261 3302
Şehiriçi arama
United Kingdom
General No: 0800 331 6015
General National Rate No:
0870 911 0036
free
National rate
Україна
8-800-500-69-70
Місцевий виклик
This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.
7 Eszközök csatlakoztatása
Tartalomjegyzék
1 Megjegyzés
2
2 Fontos!
4
27
27
28
29
30
31
Hátoldali csatlakozók
Oldalsó csatlakozók
Számítógép csatlakoztatása
A Philips Easylink funkció használata
Kensington-zár használata
8 Termékadatok
Oldalsó kezelőszervek és jelzőfények
Távvezérlő
4 A TV-készülék használata
A TV-készülék be- / kikapcsolása vagy
készenléti üzemmódba kapcsolása
Csatornaváltás
Csatlakoztatott készülékek
A TV hangerejének beállítása
A teletext használata
5 A TV-készülék fejlett funkciói
A TV-menük elérése
Kép- és hangbeállítások módosítása
Speciális teletextfunkciók használata
A kedvenc csatornák listájának létrehozása
és használata
A TV-készülék órájának használata
Időzítők használata
A TV-készülék zárolása
A TV-készülék szoftverének frissítése
A TV-készülék beállításainak módosítása
A dekóder csatorna megnyitása
A TV gyári beállításainak visszaállítása
6 A csatornák beállítása
Automatikus csatornabeállítás
A csatornák kézi beállítása
Csatornák átnevezése
Csatornák átrendezése
8
8
8
10
10
10
11
11
12
13
13
13
16
17
18
19
20
21
21
22
22
Támogatott képernyőfelbontások
Hangolóegység / vétel / adás
Távvezérlő
Tápkapcsoló
Támogatott TV-tartók
Termékjellemzők
9 Hibakeresés
34
Általános problémák a TV-készülékkel
34
TV-csatornákkal kapcsolatos problémák 34
Képpel kapcsolatos problémák
34
Hanggal kapcsolatos problémák
35
HDMI-csatlakozással kapcsolatos problémák 35
Számítógép csatlakoztatásával kapcsolatos
problémák
35
Kapcsolatfelvétel
36
10 Tárgymutató
37
Magyar
3 A TV-készülék
32
32
32
32
32
32
33
23
23
24
25
26
HU
1
1 Megjegyzés
2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.
A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés
nélkül változhatnak. Minden védjegy a
Koninklijke Philips Electronics N.V vagy a
megfelelő jogbirtokos tulajdonában van. A
Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken
anélkül hajtson végre módosításokat, hogy
a korábbi készleteket ugyanúgy meg kellene
megváltoztatnia.
A kézikönyvben található információk alapján
biztosítható a rendszer rendeltetésszerű
használata. Ha a terméket vagy annak egyes
részeit nem a kézikönyvben ismertetett célra
használják fel, meg kell győződni arról, hogy
a felhasználási mód helyes, és a készülék
alkalmas a célra. A Philips garanciát vállal arra,
hogy az információk nem sértenek az Egyesült
Államokban bejegyzett szabadalmat. További
garanciákat – sem kifejezettet, sem burkoltat
– nem vállal.
Garancia
• Sérülés, a TV-készülék károsodásának,
illetve a garancia elvesztésének veszélye!
Ne próbálja saját maga megjavítani a TVkészüléket.
• A TV-készüléket és a tartozékokat
csak a gyártó által meghatározott
rendeltetésének megfelelően használja.
• A TV-készülék hátulján feltüntetett
figyelmeztető jel elektromos áramütés
veszélyét jelzi. Soha ne távolítsa el a
TV-készülék burkolatát. Szervizelési
vagy javítási igény esetén mindig lépjen
kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálatával.
2
HU
•
A kézikönyv által kifejezetten tiltott
műveletek, a nem ajánlott vagy
nem engedélyezett beállítások és
összeszerelési eljárások érvénytelenítik a
garanciát.
Pixel-jellemzők
Ez az LCD technológiájú termék
nagyszámú színes pixelt alkalmaz.
Bár legalább 99,999% effektív pixellel
rendelkezik, a képernyőn előfordulhatnak
folyamatosan sötét (fekete) vagy
folyamatosan fényes (piros, zöld vagy kék)
képpontok is. Ez a képernyő szerkezeti
tulajdonsága (megfelel az iparágban
elfogadott szabványoknak) és nem hiba.
Az EMF-szabványoknak való
megfelelőség
A Koninklijke Philips Electronics N.V.
számos olyan terméket gyárt és kínál
eladásra vásárlóinak, amelyek, mint
az elektronikus készülékek általában,
elektromágneses jelek kibocsátására és
vételére képesek.
A Philips egyik leglényegesebb működési
irányelve minden szükséges egészségi
és biztonsági intézkedés foganatosítása
termékei gyártásában, hogy ezáltal
megfeleljen az összes vonatkozó jogi
előírásnak, valamint a termék gyártásakor
érvényben lévő EMF-szabványoknak.
A Philips olyan termékek fejlesztésére,
gyártására és eladására kötelezte el
magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani
hatásuk. A Philips kijelenti, hogy termékei
megfelelő, rendeltetésszerű használat
mellett a tudomány mai állása szerint
biztonságosnak minősülnek.
A Philips aktív szerepet vállal a
nemzetközi EMF- és biztonsági
szabványok előkészítésében, ami lehetővé
teszi számára a szabványosításban várható
további fejlesztések előrevetítését és azok
beépítését termékeibe.
Hálózati biztosíték (csak az Egyesült
Királyságban)
A TV-készülék engedélyezett, öntött
csatlakozódugóval van felszerelve. Ha
szükségessé válik a hálózati biztosíték
cseréje, akkor azt a dugón feltüntetett
értékekkel rendelkező biztosítékra kell
cserélni (például 10 A).
1
Távolítsa el a biztosíték tartójának fedelét,
majd magát a biztosítékot.
2
A cserebiztosítéknak meg kell felelnie a
BS 1362 szabványnak, és rendelkeznie kell
az ASTA tanúsító jelzéssel. Ha a biztosíték
elveszett, a termék forgalmazójától kérjen
információt a megfelelő típusról.
3
Helyezze vissza a biztosítéktartó fedelét.
Az EMC-irányelv értelmében a készülék
hálózati csatlakozódugója nem távolítható el a
tápkábelről.
Copyright
®
A Kensington és a Micro Saver az ACCO
World Corporation bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban, ezenkívül a világ
számos országában be van jegyezve, illetve a
bejegyzésére irányuló kérelem elbírálás alatt áll.
Magyar
A HDMI, a HDMI embléma és a HighDefinition Multimedia Interface (nagy felbontású
multimédia-felület) a HDMI licensing LLC
védjegye, illetve bejegyzett védjegye.
Minden egyéb bejegyzett és be nem jegyzett
védjegy az illető jogtulajdonost illeti.
HU
3
2 Fontos!
A TV-készülék használata előtt figyelmesen
olvassa el az összes utasítást. A garancia nem
terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások
figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.
Biztonság
Áramütés veszélye vagy tűzveszély!
• Soha ne érje a készüléket csapadék
vagy víz. Soha ne helyezzen a készülék
közelébe folyadékot tartalmazó
edényt, például vázát. Ha a készülékre
vagy a készülékbe folyadék kerülne,
azonnal húzza ki az elektromos
hálózati csatlakozót. Használat előtt
vizsgáltassa meg a TV-készüléket a Philips
vevőszolgálattal.
• Soha ne tegye ki a készüléket, a
távvezérlőt vagy az elemeket nyílt
láng vagy hőforrás hatásának, például
közvetlen napfénynek.
A tűzveszély elkerülése érdekében ne
helyezzen a TV-készülék, a távvezérlő és
az elemek közelébe gyertyát vagy egyéb
nyílt lángot.
•
•
4
Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék
szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
Ha a TV-készüléket elforgatja, ügyeljen
arra, hogy a tápkábel ne feszüljön meg. A
tápkábel feszülése esetén a csatlakozások
meglazulhatnak, és szikra keletkezhet.
HU
Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!
• Soha ne tegye ki a távvezérlőt vagy
az elemeket esővíz, víz vagy erős hő
hatásának.
• Soha ne erőltesse a tápcsatlakozók
csatlakoztatását vagy eltávolítását. A
kilazult tápcsatlakozók szikrát vagy tüzet
okozhatnak.
Sérülésveszély vagy a TV károsodásának
veszélye!
• 25 kg-nál nagyobb súlyú TV-készülék
felemeléséhez és kézben történő
szállításához két ember szükséges.
• Ha a készüléket állványra helyezi,
kizárólag a készülékhez mellékelt állványt
használja. Az állványt erősen rögzítse a
TV-készülékhez. A készüléket olyan sima,
vízszintes felületre helyezze, amely elbírja
a TV-készülék és az állvány együttes
súlyát.
• Ha a készüléket falra szereli, olyan fali
szerelvényt válasszon, amely elbírja a
TV-készülék súlyát. A fali szerelvényt
olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja
a TV-készülék és a szerelvény együttes
súlyát. A Koninklijke Philips Electronics
N.V. nem vállal felelősséget a helytelen
falra rögzítésből adódó balesetért,
sérülésekért és károkért.
Gyermekek sérülésének veszélye!
Kövesse a következő óvintézkedéseket, hogy a
gyermekek sérülésének elkerülése érdekében
megelőzze a TV-készülék felborulását:
• Soha ne helyezze a TV-készüléket olyan
felületre, amely terítővel vagy más olyan
anyaggal van leborítva, amely lerántható.
• Győződjön meg arról, hogy a TV-készülék
egyik része sem lóg túl az alátámasztási
felület szélén.
• Ha a TV-készüléket magas bútorra (pl.
könyvespolcra) helyezi, győződjön meg
arról, hogy mind a bútor, mind a TVkészülék rögzítve van a falhoz vagy más,
alkalmas tárgyhoz.
• Tanítsa meg a gyermekeknek, hogy
milyen veszélyekkel jár, ha a TV-készülék
eléréséhez felmásznak a bútorra.
Képernyő ápolása
•
•
•
•
•
Amennyire lehetséges, kerülje az
állóképek megjelenítését. Az állóképek
olyan képek, amelyek huzamosabb ideig a
képernyőn maradnak. Állóképek például
a képernyőn megjelenő menük, fekete
sávok, valamint a megjelenített idő.
Ha az állókép vetítése nem kerülhető
el, a képernyő megóvása érdekében
csökkentse a kontrasztot és a fényerőt.
Tisztítás előtt húzza ki a dugót az
aljzatból.
A TV-készülék és a keret tisztításához
puha, nedves rongyot használjon.
A készülék tisztításához soha ne
használjon oldószereket, például
alkoholt, vegyszereket vagy háztartási
tisztítószereket.
A TV-képernyő károsodásának veszélye!
A képernyőhöz soha ne érintsen
tárgyakat, azt ne nyomja meg, ne
dörzsölje vagy ütögesse.
A deformálódás és a színvesztés
elkerülése érdekében a vízcseppeket
rögtön törölje le.
Magyar
Túlmelegedés veszélye!
• A TV-készüléket soha ne helyezze túl szűk
helyre. A megfelelő szellőzés érdekében
mindig hagyjon legalább 10 cm szabad
helyet a TV-készülék körül. Ellenőrizze,
hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja
el a készülék szellőzőnyílásait.
A TV-készülék károsodásának veszélye!
• Mielőtt csatlakoztatná a TV-készüléket a
hálózati aljzathoz, győződjön meg arról,
hogy a hálózati feszültség megfelel a TVkészülék hátulján feltüntetett értéknek.
Eltérő feszültségérték esetén soha ne
csatlakoztassa a TV-készüléket a hálózati
aljzathoz.
Sérülésveszély, tűzveszély vagy a tápkábel
sérülésének veszélye!
• Soha ne helyezze a TV-készüléket vagy
más tárgyat a tápkábelre.
• A TV-készülék hálózati kábelének
a hálózati aljzatból való egyszerű
eltávolítása érdekében biztosítsa, hogy
mindig hozzáférjen a hálózati kábelhez.
• A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a
kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.
• Villámlással járó vihar előtt húzza ki
TV-készülék tápkábelét és az antennát.
Villámlással járó viharok közben soha
ne érintse meg a TV-készülék részeit, a
tápkábelt vagy az antennakábelt.
Halláskárosodás veszélye!
• Ne használja a fülhallgatót vagy a
fejhallgatót nagy hangerővel vagy túl
hosszú ideig.
Alacsony hőmérséklet
• Ha a TV-készüléket 5 °C alatti
hőmérsékleten szállítja, akkor a TVkészülék kicsomagolása után várjon, amíg
a TV hőmérséklete eléri a környezet
hőmérsékletét, és csak ezután dugja a TV
tápkábelét a hálózati aljzatba.
HU
5
A régi készülékek és akkumulátorok
kiselejtezése
ECO-Green
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjék az elektromos és elektronikus
termékek szelektív hulladékként történő
gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi törvényeknek
megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket
gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.
A feleslegessé vált készülék helyes
kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását.
A termék akkumulátorai megfelelnek
a 2006/66/EK európai irányelv
követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket
háztartási hulladékként.
Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív
gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel
megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a
környezettel és az emberi egészséggel
kapcsolatos negatív következmények
megelőzéséhez.
6
HU
• Nagy energiahatékonyság
• Alacsony készenléti energiafelvétel
• Újrahasznosítást elősegítő tervezés
A Philips folyamatosan szem előtt tartja
innovatív fogyasztói termékei káros környezeti
hatásainak csökkentését. A gyártás során a
környezeti fejlesztésre irányuló erőfeszítéseink
a káros anyagok mennyiségének csökkentését,
az energiahatékony felhasználást, a
hulladékkezelésre vonatkozó tájékoztatást és a
termék újrahasznosítását célozzák.
Környezetvédelmi célkitűzéseink
eredményeképp ez a TV-készülék
elnyerte az Európai Unió Öko-címkéjét, a
megkülönböztető Virág jelet
(lásd: www.ecolabel.eu)
A készenléti állapotban fogyasztott
energiával, a garanciális irányelvekkel,
a cserealkatrészekkel és a TV-készülék
újrahasznosításával kapcsolatos részletes
információkat a Philips országspecifikus
weboldalán, a www.philips.com címen talál.
A TV-készülék egyes funkciói elősegítik az
energiahatékony használatot. A TV-készülék
környezetvédelmi tulajdonságait az Európai
Unió Öko-címkéjével ismerték el.
Magyar
Energiatakarékos funkciók
• Energiatakarékosság
Az energiatakarékossághoz a TV-készülék
energiatakarékos beállítása mellett több
TV-beállítás is hozzájárul. Tekintse meg a
smart beállításokat a beállítás menüben.
• Alacsony készenléti üzemmód
energiafelhasználása
Az osztályelső és csúcstechnológiájú
tápáramkör a TV-készülék
áramfogyasztását rendkívül alacsony
szintre csökkenti, ugyanakkor megtartja a
folyamatos készenléti funkciót.
Energiagazdálkodás
(Csak egyes típusok esetén)
A TV-készülék speciális energiagazdálkodása
garantálja a lehető leghatékonyabb
energiafelhasználást. Ellenőrizheti, hogy a
személyes TV-beállítások, a képernyőn látható
aktuális képek fényerőszintje és a környezeti
fényviszonyok hogyan befolyásolják a relatív
energiafogyasztást.
A használat befejezése
A TV-készülék és az akkumulátorok megfelelő
hulladékkezelésével kapcsolatban lásd: ‘A régi
készülékek és akkumulátorok kiselejtezése’
részt a felhasználói kézikönyvben (lásd ‘A régi
készülékek és akkumulátorok kiselejtezése’, 6.
oldal).
HU
7
3 A TV-készülék
Távvezérlő
1
2
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és
üdvözöljük a Philips világában! A Philips által
biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja
TV-készülékét a www.philips.com/welcome
oldalon.
22
21
20
19
Ez a rész áttekintést nyújt a TV-készülék gyakran
használt kezelőszerveiről és funkcióiról.
3
4
5
6
7
8
Oldalsó kezelőszervek és
jelzőfények
1
18
9
17
10
11
16
12
2
13
3
15
14
4
5
a
b
+/-: A hangerő növelése vagy
csökkentése.
(Tápkapcsoló): A készülék ki- és
bekapcsolása. A készülék feszültség alatt
marad mindaddig, amíg a tápkábelét ki
nem húzza az elektromos aljzatból.
e Távvezérlő érzékelője.
8
(Készenléti állapot bekapcsolva)
• Készenléti állapotba kapcsolja a TVkészüléket, ha az be van kapcsolva.
• Bekapcsolja a TV-készüléket, ha az
készenléti állapotban van.
b
MENU
A főmenü be- és kikapcsolása.
(Otthon): A kezdőmenü be- és
kikapcsolása.
c P/CH +/-: Átkapcsolás a következő vagy
az előző beprogramozott csatornára.
d
a
HU
c MHEG/TELETEXT
A teletext be- és kikapcsolása.
d
SOURCE
A csatlakoztatott berendezések
kiválasztása.
q
•
•
BACK P/P (Előző csatorna )
Visszatérés az előző képernyőre.
Átkapcsolás az előzőleg nézett
csatornára.
e Színes gombok
Feladatok vagy beállítások kiválasztása.
r
f AD (Hangleírás) (csak RF Digital TVkészülék esetén)
Csak az Egyesült Királyságban:
Hangtájékoztatást biztosít látássérültek
számára.
s SUBTITLE (csak RF Digital TV-készülék
esetén)
Feliratok engedélyezése vagy letiltása.
OPTIONS
Az aktuális művelet vagy kiválasztás
beállításainak megjelenítése.
h OK
Beírás vagy választás megerősítése és a
csatornatáblázat megjelenítése TV-nézés
közben.
i
(Navigációs gombok)
Navigálás a menükben.
j
INFO
A műsorral kapcsolatos információk
megjelenítése, amennyiben rendelkezésre
állnak. Ha az információk több oldalra
szétosztva tekinthetők meg, akkor a
következő oldal megjelenítéséhez nyomja
meg a OPTIONS gombot.
k
(Némítás)
A hang elnémítása és visszaállítása.
l P +/- (Csatornaváltás Fel / Le)
Átkapcsolás a következő vagy az előző
beprogramozott csatornára. Ha a TV
menüje be van kapcsolva, akkor ez Oldal
fel / le parancsként használható.
t DEMO (Csak egyes típusok esetén)
A bemutató menü be- és kikapcsolása.
u
FORMAT
Képformátum kiválasztása.
v
INCR. SURR
Sztereó jelforrások esetében az Incredible
Surround engedélyezése. Térhatású
mód engedélyezése monó jelforrások
esetében.
Távvezérlő használata
A távvezérlő használatakor tartsa azt közel
a TV-készülékhez, és irányítsa a távvezérlő
érzékelője felé. Győződjön meg arról, hogy
a távvezérlő és a TV-készülék között nem
akadályozza bútor, fal vagy más tárgy a jelek
haladását.
Magyar
g
GUIDE
Váltás a csatornatáblázat és a
programlista között.
~5m
~30˚
m 0-9 (Számgombok)
Csatorna vagy beállítás kiválasztása.
n
PICTURE (Kép-előbeállítások)
A képbeállítások menüjének megnyitása.
o
SOUND (Hang-előbeállítás)
A hangbeállítások menüjének megnyitása.
p
+/- (Hangerő Fel / Le)
A hangerő növelése vagy csökkentése.
HU
9
4 A TV-készülék
használata
Tanács
• Bár a készülék készenléti állapotban nagyon
kevés energiát fogyaszt, az energiafelhasználás
folyamatos. Ha a TV-készüléket hosszabb ideig
nem használja, a hálózati kábelt húzza ki a
csatlakozóaljzatból.
Ebben a szakaszban a TV-készülék alapvető
műveleteinek végrehajtásáról olvashat.
Megjegyzés
A TV-készülék be- /
kikapcsolása vagy készenléti
üzemmódba kapcsolása
• Ha nem találja a távvezérlőt, és készenléti
üzemmódban levő TV-készülékét be kívánja
kapcsolni, nyomja meg a TV-készülék oldalán a
P/CH +/- gombot.
Csatornaváltás
•
•
•
•
Bekapcsolás
• Ha a készenléti jelzőfény nem világít,
nyomja meg a készülék oldalán található
(Tápkapcsoló) gombot.
• Ha a készenlétjelző pirosan világít, nyomja
meg a távvezérlőn a
(Készenléti állapot bekapcsolva)
gombot.
A készülék készenléti állapotba állítása
• Nyomja meg a távvezérlőn a
(Készenléti állapot bekapcsolva)
gombot.
» A készenlétjelző színe pirosra változik.
A készülék kikapcsolása
• Nyomja meg a (Tápkapcsoló) gombot
a készülék oldalán.
» A készenlétjelző kikapcsolódik.
10
HU
Nyomja meg a távvezérlőn a P +/gombot vagy a TV-készülék oldalán a
P/CH +/- gombot.
Írjon be egy csatornaszámot a
Számgombok segítségével.
A csatornatáblázatot a OK gomb
megnyomásával jelenítheti meg.
Ha vissza kíván kapcsolni az előző TVcsatornára, nyomja meg a távvezérlőn a
BACK P/P gombot.
Megjegyzés
• Kedvenclista használata esetén csak az abban
felsorolt csatornák választhatók ki a listáról
(lásd ‘Kedvenclista kiválasztása’, 17. oldal).
Csatornaváltás a csatornatáblázat
használatával
A csatornatáblázat táblázatos formában jeleníti
meg az elérhető csatornákat.
3
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» A TV-készülék átvált a kiválasztott
készülékre.
A TV hangerejének beállítása
1
Nyomja meg a OK gombot.
» Megjelenik a csatornatáblázat.
2
A csatornatáblázatból a
megnyomásával léphet ki.
3
A OK segítségével válasszon egy
csatornát.
gomb
Csatlakoztatott készülékek
Megjegyzés
• Kapcsolja be a készüléket, mielőtt forrásként
beállítaná a TV-készüléken.
A hangerő növelése vagy csökkentése
• Nyomja meg az
+/- gombot.
Hang elnémítása vagy visszaállítása
• A hang elnémításához nyomja meg a
gombot.
• A hang visszaállításához nyomja meg
ismét a gombot.
1
Nyomja meg az
SOURCE gombot.
» Megjelenik a forráslista.
2
A
segítségével válasszon egy
készüléket.
Magyar
A forrás kiválasztására szolgáló gomb
használata
HU
11
A teletext használata
1
Nyomja meg a MHEG/TELETEXT
gombot.
» Megjelenik a főoldal.
2
Az alábbiak szerint válasszon ki egy oldalt:
• A Számgombok segítségével adja
meg az oldalszámot.
• Az előző vagy a következő oldal
megjelenítéséhez nyomja meg a
P +/- gombot.
• A Színes gombok használatával
válasszon ki egy színkódos elemet.
• Az előzőleg megtekintett oldalhoz
a
BACK gomb megnyomásával
térhet vissza.
3
A teletextből való kilépéshez nyomja meg
az MHEG/TELETEXT gombot.
12
HU
5 A TV-készülék
fejlett funkciói
A TV-menük elérése
A menük segítségével csatornákat hangolhat
be, módosíthatja a kép- és hangbeállításokat,
valamint további szolgáltatásokat is elérhet.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
» Megjelenik a menüképernyő.
Kép- és hangbeállítások
módosítása
A kép- és hangbeállítások módosítása, hogy azok
a lehető legjobban megfeleljenek igényeinek.
Alkalmazhatja az előre meghatározott
beállításokat, de manuálisan is módosíthatja
azokat.
Megjegyzés
• TV nézése vagy külső készülékek használata
közben nyomja meg az OPTIONS gombot,
majd válassza a [Kép és hang] parancsot a képés hangbeállítások gyors eléréséhez.
' %%
! Kép-előbeállítás használata
'
Előre meghatározott képbeállítások
alkalmazásához használja a Kép-előbeállítások
funkciót.
#
$ " & 2
Az alábbi menük egyikének
kiválasztásához és a menüben való
navigáláshoz nyomja meg a
gombot.
• [Kép] : A kép beállításainak
módosítása az optimális
megjelenítéshez.
• [Hang] : A hangzás beállításának
módosítása.
• [Funkciók] : A különböző funkciók
elérése, pl. az időzítő és a TV
zárolása.
• [Üzembe helyez] : Csatornatelepítő
menü választása, a beállítások
módosítása és a TV-készülék gyári
beállításainak visszaállítása.
• [Szoft.frissítés] : A TV-készülék
szoftverének frissítése.
3
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
4
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
MENU
1
Nyomja meg a PICTURE gombot.
» Megjelenik az [Kép előbeállítás] menü.
2
A
gombokkal válasszon az alábbi
beállítások közül.
• [Élénk]: Gazdag és dinamikus
beállítások alkalmazása.
• [Normál]: A legtöbb környezethez
és a legtöbb műsorhoz megfelelő
képbeállítások.
• [Film]: Beállítások alkalmazása a
filmlejátszásra.
• [Játék]: Játékra alkalmas beállítások
alkalmazása.
• [Energiatakarékos]: Kis
energiafelhasználást biztosító
beállítások alkalmazása.
• [Természetes]: A legjobb
képminőség beállítása.
• [Egyéni]: A személyre szabott
képbeállítások megjelenítése.
3
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» Ezzel a kiválasztott kép előbeállítás
érvényre jut.
HU
Magyar
13
A képbeállítások manuális megadása
1
2
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
Nyomja meg a
MENU gombot.
Válassza az [Kép] lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
A
gombok használatával válasszon
az alábbi beállítások közül.
[Kép előbeállítás]: Előre meghatározott
képbeállítások elérése.
[Videokontraszt]: A videotartalom
intenzitásának beállítása, miközben a
háttérvilágítás változatlan marad.
[Kontraszt]: A háttérvilágítás
intenzitásának beállítása a videotartalom
módosítása nélkül.
[Fényerő]: A sötét területek
intenzitásának és részletgazdagságának
módosítása.
[Szín]: A színek telítettségének
módosítása.
[Árnyalat]: A színeltérések kompenzálása.
[Élesség]: A képélesség beállítására
szolgál.
[Zajcsökkentés]: A képzaj szűrése és
csökkentése.
[Árnyalat]: Egy kép színegyensúlyának
módosítása.
[Egyéni színárny.]: Az árnyalatbeállítás
testreszabása. (Csak akkor érhető el, ha
az [Árnyalat] > [Egyéni] ki van választva)
[Digital Crystal Clear]: Minden egyes
képpont finombeállítása a környező
képpontok alapján. Ez kiváló, nagy
felbontású képet eredményez.
• [Dinam. kontraszt]: Javítja a
kontrasztot. A javasolt beállítás:
[Közepes].
• [Dinam. háttérvil.]: A TV-készülék
háttérvilágításának módosítása,
hogy az megfeleljen a környezeti
fényviszonyoknak.
• [Színkiemelés]: A színeket
elevenebbé teszi, továbbá
élénk színek esetén növeli a
részletgazdagságot. Ez a funkció ki- és
bekapcsolható.
HU
•
•
•
•
•
[PC mód]: A kép beállítása arra az esetre,
ha egy személyi számítógép csatlakozik a
TV-készülékhez a HDMI vagy a DVIcsatlakozón keresztül.
[Képformátum]: A kép formátumának
megváltoztatása.
[Képméret]: A megjelenítési terület
beállítása. (Maximális értékre állítva a kép
zajossá válhat, illetve az élek egyenetlenül
jelenhetnek meg.)
[Vízsz. eltolás]: A kép vízszintes
beállítását a PC-VGA vagy a HDMIbemenetnek megfelelően módosítja.
[Függ. eltolás]: A kép függőleges
beállítását a PC-VGA vagy a HDMIbemenetnek megfelelően módosítja.
A képformátum módosítása
1
Nyomja meg az
FORMAT gombot.
» Megjelenik a képformátum sávja.
2
A
gombok segítségével válasszon
képformátumot.
» A kiválasztott képformátum aktiválódik.
3
Nyomja meg az OK gombot a választás
megerősítéséhez.
A képformátumok összefoglalása
A következő képbeállításokat lehet megadni.
Megjegyzés
• A képforrás formátumától függően bizonyos
képbeállítások nem érhetők el.
[Autom. formátum]:
(Számítógépes módban
nem használható.) A kép
automatikus nagyítása,
hogy az teljesen kitöltse
a képernyőt. A feliratok
láthatók maradnak.
[Nagy felirat]: (HD és
számítógépes módban
nem használható) 4:3
formátumú képek a
képernyő teljes területén
történő megjelenítése úgy,
hogy a feliratok láthatók
maradnak. A kép felső
területének egy részét
levágja.
[Film széles. 14:9]: (HD
és számítógépes módban
nem használható.) A 4:3
formátum 14:9 képarányra
történő átméretezése.
[Film széles. 16:9]: (HD
és számítógépes módban
nem használható.) A 4:3
formátum 16:9 képarányra
történő átméretezése.
[Szélesvásznú]: A 4:3
formátum 16:9 arányra
történő átállítása.
A hang-előbeállítások használata
Előre meghatározott hangbeállítások
alkalmazásához használja a Hang-előbeállítások
funkciót.
1
Nyomja meg a SOUND gombot.
» Megjelenik az [Hang előbeállítás]
menü.
2
A
gombok használatával válasszon az
alábbi beállítások közül.
• [Normál] : A legtöbb környezethez
és a legtöbb műsorhoz megfelelő
hangbeállítások.
• [Hírek] : Beszédre, például
hírműsorok hallgatására alkalmas
beállítások alkalmazása.
• [Film] : Filmlejátszásra alkalmas
beállítások alkalmazása.
• [Egyéni] : A hangmenüben személyre
szabott beállítások alkalmazása.
3
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» Ezzel a kiválasztott hangbeállítás
érvényre jut.
Magyar
[SuperZoom nagyít]: (HD
és számítógépes módban
nem használható.) A 4:3
képarányú adások esetén
eltávolítja az oldalsó fekete
sávokat. A minimális
torzítás elkerülhetetlen.
[4:3]: Hagyományos, 4:3
képarányú megjelenítés.
[Nem besorolt]: Csak
HD és számítógépes
módban használható egyes
készülékek esetében. A
legnagyobb képélességet
biztosítja. A műsorszóró
rendszerétől függően
kismértékű torzulás
jelenhet meg. A legjobb
eredmény elérése
érdekében állítsa a
számítógép képbeállítását
széles képernyőre.
HU
15
A hangbeállítások kézi meghatározása
1
2
3
16
Nyomja meg a
MENU gombot.
A
segítségével válassza a [Hang]
parancsot, majd nyomja meg az OK
gombot.
A
gombok használatával válasszon
az alábbi beállítások közül.
• [Hang előbeállítás] : Az előre
meghatározott hangbeállítások
elérése.
• [Mély] : A mély hangok szabályozása.
• [Magas] : A magas hangok
szabályozása.
• [Hangerő] : A hangerő szabályozása.
• [Balansz] : A jobb és a bal oldali
hangszóró egyensúlyának beállítása.
• [Kettős I-II] : Különböző nyelvű
hangsávok közötti váltás, amennyiben
a műsort több nyelven sugározzák.
• [Monó/sztereó] : A sztereó és monó
hangzás közötti váltás sztereóban
sugárzott műsor esetén.
• [Surround] : Térhatású hangzás
engedélyezése.
• [Fejhall. hangerő] : A fejhallgató
hangerejének beállítása. (Csak
akkor használható, ha a fejhallgató
csatlakoztatva van a TV-készülékhez.)
• [Auto. hangerőbeállítás] : A hirtelen
hangerőváltozások csökkentése,
például csatornaváltás esetén.
• [Hangerőváltozás] :
Kiegyenlíti a csatornák vagy
a csatlakoztatott készülékek
közötti hangerőkülönbségeket.
A delta hangerő módosítása
előtt a készüléket kapcsolja át a
csatlakoztatott készülékre.
HU
Speciális teletextfunkciók
használata
A teletext menüjének elérése
A teletext szolgáltatásainak elérése a teletext
beállításainak menüjéből.
1
Nyomja meg a MHEG/TELETEXT
gombot.
» Megjelenik a teletext képernyője.
2
Nyomja meg a OPTIONS gombot.
» Megjelenik a teletext menüje.
3
A
segítségével válassza ki az alábbi
lehetőségek egyikét.
• [Old. kimerevít.] : Az aktuális oldal
kimerevítése.
• [Felfedés] : Az egyes oldalakon
elrejtett információknak (pl.
rejtvények, találós kérdések
megoldásának) megjelenítésére vagy
elrejtésére szolgál.
• [Alold. megtekint.] : Ha vannak
elérhető aloldalak, az aloldalakat
automatikusan léptetheti.
• [Nyelv] : Átváltás másik
nyelvcsoportba, hogy a szöveg
helyesen jelenjen meg, ha az adott
nyelv eltérő karakterkészletet
használ.
4
A
gombok használatával válassza
ki a megfelelő menüpontot, majd annak
elfogadásához nyomja meg az OK
gombot.
5
A teletext beállításainak menüjéből való
kilépéshez nyomja meg az
BACK
gombot.
Teletext aloldalainak kiválasztása
Egy-egy teletextoldalhoz gyakran több aloldal
tartozik. Az aloldalak a főoldal száma melletti
sávon jelennek meg.
A kedvenc csatornák
listájának létrehozása és
használata
1
Nyomja meg az MHEG/TELETEXT
gombot.
» Megjelenik a teletext képernyője.
Kedvenc TV-csatornáiból listát állíthat össze,
hogy egyszerűbben megtalálja azokat.
2
A P +/- segítségével válasszon egy
teletextoldalt.
Kedvenclista kiválasztása
3
Aloldalt a
1
TV-nézés közben a csatornatáblázat
megjelenítéséhez nyomja meg az OK
gombot.
A T.O.P. kiválasztása
2
A T.O.P. (Table Of Pages, oldaljegyzékes)
teletext-adások lehetővé teszik, hogy
oldalszámok beírása nélkül egyik témáról a
másikra ugorjon. T.O.P. nem mindegyik TVcsatorna esetében elérhető.
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a csatornabeállítások
menüje.
3
A
gombok használatával válassza a
[Válasszon listát] menüpontot, majd a
OK gomb segítségével nyissa meg azt.
» Megjelennek a csatornalista beállításai.
4
Válassza az [kedvenc] lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
» Ekkor csak a kedvenclistán
szereplő csatornák jelennek meg a
csatornatáblázatban.
Nyomja meg az MHEG/TELETEXT
gombot.
» Megjelenik a teletext képernyője.
2
Nyomja meg az INFO gombot.
» Megjelenik a T.O.P. áttekintő lista.
3
A
gombok segítségével válasszon
egy témát.
4
Az oldal megtekintéséhez nyomja meg az
OK gombot.
Megjegyzés
• Amíg nem vesz fel csatornákat a
kedvenclistákra, a kedvenc csatornák táblázata
üres.
Magyar
1
segítségével nyithat meg.
HU
17
Az összes csatorna megtekintése
A kedvenclistából kilépve megtekintheti az
összes beállított csatornát.
1
2
TV-nézés közben nyomja meg a OK
gombot.
» Megjelenik a csatornatáblázat.
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a csatornabeállítások
menüje.
3
A
gombok használatával válassza a
[Válasszon listát] menüpontot, majd a
OK vagy a gomb segítségével nyissa
meg azt.
4
Válassza az [Összes] lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
» A csatornatáblázatban az összes
csatorna megjelenik.
Megjegyzés
Csatorna eltávolítása a
kedvenclistából
1
TV-nézés közben nyomja meg a OK
gombot.
» Megjelenik a csatornatáblázat.
2
A
gombbal válassza ki az
eltávolítani kívánt csatornát.
3
4
Nyomja meg a
OPTIONS gombot.
Válassza az [Eltávolítás a kedvencekből]
lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
» A csatorna eltávolítása megtörténik.
A TV-készülék órájának
használata
A TV-készülék képernyőjén megjeleníthet egy
órát.
• A csatornatáblázat megjelenítésekor az összes
kedvenc csatornát csillag jelöli.
Csatorna felvétele a kedvenclistába
1
A TV-készülék órájának beállítása
1
2
Nyomja meg a
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza ki
a [Funkciók] > [Óra] lehetőséget.
» Megjelenik az [Óra] menü.
TV-nézés közben nyomja meg a OK
gombot.
» Megjelenik a csatornatáblázat.
3
2
A
segítségével válassza ki a
kedvenclistára felvenni kívánt csatornát.
A
gombok segítségével adja meg
az időt.
4
3
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a csatornabeállítások
menüje.
Válassza a [Kész] lehetőséget, majd az
OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a
beállítást.
5
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
4
Válassza az [Megjel. kedvenc.]
lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
» A csatorna felkerül a kedvenclistára.
A TV órájának megjelenítése
1
TV-nézés közben nyomja meg a
OPTIONS gombot.
» Megjelenik a TV beállításainak menüje.
2
3
Válassza az [Óra] menüpontot.
Megjegyzés
• A csatornatáblázatban minden kedvenc
csatornát csillag jelöl.
18
HU
MENU
Nyomja meg a OK gombot.
Időzítők használata
Időzítőket állíthat be a TV-készülék egy
meghatározott idő után történő készenléti
módba váltáshoz.
Tanács
• Az időzítők használata előtt állítsa be a TV
A TV-készülék automatikus
bekapcsolása (bekapcsolási időzítő)
Lehetőség van arra, hogy a készenléti módban
lévő TV-készüléket egy adott időpontban
meghatározott csatornára kapcsolja.
1
2
Nyomja meg a
3
Nyomja meg a gombot a [Bekapcs.időzítő] menü megnyitásához.
• [Aktivál]: A TV bekapcsolási
gyakoriságának kiválasztása.
• [Idő]: A TV bekapcsolási idejének
beállítása.
• [Programszám]: A csatorna vagy a
csatlakoztatott eszköz kiválasztása.
4
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
óráját.
A TV-készülék automatikus
átkapcsolása készenléti módba
(Időzített kikapcsoló)
Az időzített kikapcsoló előre meghatározott
idő elteltével a TV-készüléket készenléti
módba állítja.
Tanács
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza
ki a [Funkciók] > [Bekapcs.-időzítő]
lehetőséget.
MENU
• A TV-készüléket korábban is kikapcsolhatja,
vagy a visszaszámlálás alatt törölheti a
beállított időt.
Tanács
• A szolgáltatás letiltásához válassza a [Bekapcs.-
Nyomja meg a
3
A
gombok használatával nulla és 180
perc közötti értéket választhat.
» Az automatikus kikapcsolás időzítését
öt perces léptékkel lehet beállítani. Az
automatikus kikapcsolást a nulla érték
megadásával lehet letiltani.
4
Az automatikus kikapcsolást az OK gomb
használatával aktiválhatja.
» A TV a megadott időtartam eltelte
után készenléti állapotba vált.
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza
ki a [Funkciók] > [Autom. kikapcs.]
lehetőséget.
» Megjelenik az [Autom. kikapcs.] menü.
időzítő] > [Aktivál] > [Ki] parancsot.
• Ha a [Bekapcs.-időzítő] ki van kapcsolva, csak
a [Aktivál] lehetőség érhető el.
Magyar
1
2
HU
19
A TV-készülék zárolása
ATV-készülék kezelőszerveinek zárolásával
megakadályozhatja, hogy gyermekei bizonyos
műsorokat vagy csatornákat nézzenek.
6
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
MENU
Megjegyzés
• A módosítások érvényesítéséhez kapcsolja ki
és be a TV-készüléket.
A PIN-kód beállítása és módosítása
1
2
3
Nyomja meg a
• A [Zár] választása esetén a TV-készülék
minden bekapcsolásakor meg kell adnia kódját.
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza ki
a [Funkciók] > [Kód beállítása] / [Kód
megváltoztatása] lehetőséget.
» Megjelenik a [Kód beállítása] / [Kód
megváltoztatása] menü.
A Számgombok használatával adja meg
kódját.
» A személyes PIN-kód létrehozásához
vagy módosításához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
Tanács
Egy vagy több csatorna zárolása,
illetve zárolásuk feloldása
1
TV-nézés közben a csatornatáblázat
megjelenítéséhez nyomja meg az OK
gombot.
2
A zárolni vagy feloldani kívánt csatorna
kijelöléséhez használja a
gombokat.
3
4
Nyomja meg a
• Ha elfelejtette a kódot, írja be a „8888”
számot a meglévő kód felülírásához.
1
2
Nyomja meg a
Az egyes kijelöléseknél nyomja meg az
OK gombot a csatorna zárolásához vagy
feloldásához.
» A készülék a PIN-kód megadását kéri.
6
Írja be a kódot, és nyomja meg az OK
gombot.
» Ha a csatorna zárolva van, egy lakat
ikon jelenik meg.
7
További csatornák zárolásához vagy
feloldásához ismételje meg az eljárást.
3
A Számgombok használatával adja meg
kódját.
» Megjelenik az [TV-zár] menü.
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza ki
a [Funkciók] > [TV-zár] lehetőséget.
» A készülék a PIN-kód megadását kéri.
4
A
gombok segítségével válassza ki a
[Zár] vagy a [Kioldás] lehetőséget.
5
A megerősítéshez nyomja meg a OK
gombot.
» Az összes csatorna és csatlakoztatott
készülék zárolása életbe lép, illetve
megszűnik.
20
HU
A
gombok segítségével válassza ki
a [Csatornazár] vagy a [Csatornazár
feloldása] lehetőséget.
5
A TV-készülék zárolása vagy kioldása
A TV zárolásával az összes csatorna
és csatlakoztatott készülék elérését
meggátolhatja.
OPTIONS gombot.
Megjegyzés
• A módosítások érvényesítéséhez kapcsolja ki
és be a TV-készüléket.
• Ha a távvezérlő P +/- gombjának használatával
vagy a csatornatáblázat segítségével zárolt
csatornát próbál elérni, akkor a készülék PINkódot kér.
A TV-készülék szoftverének
frissítése
Megjegyzés
• A szoftverfrissítés befejezése után a TV
újraindul.
A Philips folyamatosan törekszik termékei
javítására, és azt javasoljuk, hogy a frissítések
rendelkezésre állása esetén frissítse a TVkészülék szoftverét. A rendelkezésre álló
szoftverek a www.philips.com/support
webhelyen találhatók meg.
USB-tárolóeszköz eltávolítása
Vigyázat
• Ennek az eljárásnak a követésével elkerülheti
az USB-tárolóeszköz károsodását.
Az aktuális szoftververzió ellenőrzése
Nyomja meg a
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza ki
a [Szoft.frissítés] > [Jelenl. szver adatai]
lehetőséget.
» A TV-készüléken megjelennek az
aktuális szoftveradatok.
A szoftver letöltése
1
A számítógépen nyissa meg a
webböngészőt, és nyissa meg a
www.philips.com/support címen elérhető
webhelyet.
2
Töltse le a számítógépre a legfrissebb
szoftverfrissítési fájlt.
3
4
Csomagolja ki a ZIP-fájlt.
Csatlakoztassa az USB-eszközt a TV
oldalán található USB-porthoz.
2
3
Nyomja meg a
4
A TV szoftverének kézi frissítéséhez
nyomja meg az OK gombot.
5
A frissítés befejezéséhez kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza ki
a [Szoft.frissítés] > [Helyi frissítések] >
[USB] lehetőséget.
Az USB-tárolóeszköz leválasztása előtt
várjon öt másodpercet.
A TV-készülék beállításainak
módosítása
A TV beállításait a tulajdonságok menüben
határozhatja meg.
1
2
Nyomja meg a
3
A
gombok segítségével válassza ki
a kívánt beállítást.
4
5
Nyomja meg a OK gombot.
Másolja az autorun.upg fájlt az USBeszköz gyökérmappájába.
Frissítés USB-eszköz használatával
1
1
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza
ki a [Üzembe helyez] > [Testreszabás]
lehetőséget.
• [Hangerőjel. skála]: Megjeleníti
a hangerőjelző skálát a hangerő
beállításakor.
• [EasyLink]: Engedélyezi az
egyérintéses lejátszást és készenléti
üzemmódra váltást az EasyLinkkompatibilis készülékek között.
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
Magyar
1
2
MENU
HU
21
A dekóder csatorna
megnyitása
A TV gyári beállításainak
visszaállítása
A TV-csatornákhoz hozzárendelheti a
dekóderen vagy a bitstream-dekóderen
rendelkezésre álló csatornákat. Ezáltal ezeket a
csatornákat a TV távvezérlőjének használatával
is kiválaszthatja. A dekódert vagy a bitstreamdekódert a TV-készülék EXT 1 (SCART)
csatlakozójához kell csatlakoztatni.
Lehetősége van az alapértelmezett kép- és
hangbeállítások visszaállítására a TV-készülékén.
A csatornabeállítások változatlanok maradnak.
1
2
Nyomja meg a
3
A gomb segítségével lépjen a [Gyári
beállítások] menübe.
Dekóderről vagy bitstream-dekóderről érkező
csatornák hozzárendelése.
4
A [Visszaállítás] lehetőség kiválasztásával
megkezdheti a visszaállítást.
1
2
Nyomja meg a
5
6
Nyomja meg a OK gombot.
3
A gomb megnyomásával nyissa meg a
[Dekóder] menüt.
4
A
gombok segítségével válassza a
[Csatorna] menüpontot, majd a gomb
segítségével nyissa meg azt.
5
Válassza ki azt a csatornát, amelyet a
dekóderhez vagy a bitstream-dekóderhez
szeretne rendelni, és a jóváhagyáshoz
nyomja meg az OK gombot.
6
Válassza a [Állapot] menüpontot, majd az
gomb megnyomásával nyissa meg azt.
7
Válassza ki a dekóder vagy a bitstreamdekóder által használt [EXT 1] (SCART)
csatlakozót.
8
9
Nyomja meg a OK gombot.
Dekóder csatorna beállítása
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza
ki a [Üzembe helyez] > [Dekóder]
lehetőséget.
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
MENU
Megjegyzés
• Válassza a [Nincs] lehetőséget, ha a dekóder
vagy a bitstream-dekóder csatornáját nem
szeretné hozzárendelni.
22
HU
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza ki
a [Üzembe helyez] > [Gyári beállítások]
lehetőséget.
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
MENU
6 A csatornák
beállítása
A TV-készülék első bekapcsolása alkalmával a
készülék felkéri egy menünyelv kiválasztására
és a TV- és digitális rádiócsatornák (ha vannak
ilyenek) telepítésének végrehajtására. Ez
a fejezet a csatornák újbóli beállítására és
finomhangolására vonatkozó utasításokat
tartalmaz.
2. lépés Az ország kiválasztása
Válassza ki az országot, ahol a TV-t használni
szeretné. Ezzel beállítja az országban elérhető
csatornák listáját a TV-készüléken.
1
2
Nyomja meg a
3
Válassza a [Igen] menüpontot, majd az
OK gomb megnyomásával nyissa meg azt.
4
A
gombok segítségével válassza ki
az országot, majd a gombbal váltson a
következő lépésre.
5
Válassza az [Indítás] parancsot, majd
nyomja meg az OK gombot a csatornák
ismételt beállításához.
• A keresés leállításához válassza a
[Leállítás] lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
6
Az üzembe helyezés befejezése után
nyomja meg az OK gombot.
Automatikus csatornabeállítás
Ez a fejezet bemutatja, hogyan keresheti meg és
tárolhatja automatikusan a csatornákat.
1. lépés A menü nyelvének kiválasztása
Megjegyzés
• Ha a nyelvi beállítások megfelelőek, hagyja ki
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza
ki a [Üzembe helyez] > [Csatorna
telepítése] > [Csatornasegéd]
lehetőséget.
» Megjelenik az [Csatornasegéd] menü.
ezt a lépést.
1
2
Nyomja meg a
3
A gomb segítségével lépjen a [Menü
nyelve] menübe.
4
A
gombok segítségével válasszon ki
egy nyelvet.
5
A megerősítéshez nyomja meg a OK
gombot.
6
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
MENU gombot.
Magyar
A
gombok segítségével válassza
ki a [Üzembe helyez] > [Menü nyelve]
lehetőséget.
MENU
HU
23
A csatornák kézi beállítása
4
Ebben a fejezetben megtudhatja, hogyan
keresheti meg és tárolhatja kézzel a
rendelkezésre álló analóg TV-csatornákat.
A Számgombok gombok segítségével
adja meg a három számjegyből álló
frekvenciát.
5
A keresés elindításához nyomja meg az
OK gombot.
» Ha a kiválasztott frekvencián nem
érhető el csatorna, akkor a rendszer
megkeresi a következő elérhető
csatornát.
6
Amikor megjelenik az új csatorna, nyomja
meg a
gombot a [Tárol. új csat.ként]
kiválasztásához.
» Ezzel eltárolja a csatornát egy új
csatornaszám alatt.
7
A gomb segítségével lépjen a [Tárol. új
csat.ként] menübe.
8
Válassza az [Igen] menüpontot, majd
nyomja meg az OK gombot az új csatorna
tárolásához.
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
1. lépés A rendszer kiválasztása
Megjegyzés
• Ha a rendszerbeállítások megfelelőek, hagyja ki
ezt a lépést.
1
2
Nyomja meg a
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza
ki a [Üzembe helyez] > [Csatorna
telepítése] > [Analóg: kézi üzembe
helyezés]lehetőséget.
» Megjelenik az [Analóg: kézi üzembe
helyezés] menü.
3
Válassza a [Rendszer] menüpontot, majd
az OK gomb megnyomásával nyissa meg
azt.
9
4
A
gombok segítségével válassza ki a
kívánt országot vagy térséget.
5
3. lépés – Analóg csatornák
finomhangolása
A megerősítéshez nyomja meg a OK
gombot.
6
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
1
2
MENU
2. lépés: Új TV-csatornák keresése és
tárolása
1
2
3
24
Nyomja meg a
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza
ki a [Üzembe helyez] > [Csatorna
telepítése] > [Analóg: kézi üzembe
helyezés] lehetőséget.
» Megjelenik az [Analóg: kézi üzembe
helyezés] menü.
A
gombok segítségével válassza a
[Keresés] menüpontot, majd a gomb
segítségével nyissa meg azt.
HU
Nyomja meg a
MENU
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza
ki a [Üzembe helyez] > [Csatorna
telepítése] > [Analóg: kézi üzembe
helyezés] lehetőséget.
» Megjelenik az [Analóg: kézi üzembe
helyezés] menü.
3
A
gombok segítségével válassza a
[Finomhangolás] menüpontot, majd a
gomb segítségével nyissa meg azt.
4
5
A
6
A
gombok segítségével válassza az
[Aktuális csatorna tárolása] lehetőséget
a csatorna számának tárolásához.
7
A gomb segítségével lépjen a [Aktuális
csatorna tárolása] menübe.
segítségével állítsa be a frekvenciát.
A megerősítéshez nyomja meg a OK
gombot.
9
Válassza az [Igen] menüpontot, majd
nyomja meg az OK gombot az aktuális
csatorna tárolásához.
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
MENU
Csatornák átugrása
1
2
3
A televízió használata közben kapcsoljon
arra a csatornára, amelyet át szeretne
ugrani.
Nyomja meg a
A csatornák átnevezhetők. A név a csatorna
kiválasztásakor jelenik meg.
1
TV-nézés közben a csatornatáblázat
megjelenítéséhez nyomja meg az OK
gombot.
2
A
segítségével válassza ki az
átnevezni kívánt csatornát.
3
Nyomja meg a OPTIONS gombot.
» Megjelenik a csatornabeállítások
menüje.
4
Nyomja meg a
gombot az [Csat.
átnevezése] pont kiválasztásához, majd
nyomja meg a OK gombot.
» Megjelenik egy szövegbeviteli mező.
5
A
gombok segítségével válassza ki
a megfelelő karaktereket.
6
Az egyes karakterek elfogadásához
nyomja meg az OK gombot.
7
Válassza a [Kész] lehetőséget, majd a
csatornák átnevezésének befejezéséhez
nyomja meg az OK gombot.
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza
ki a [Üzembe helyez] > [Csatorna
telepítése] > [Analóg: kézi üzembe
helyezés] lehetőséget.
» Megjelenik az [Analóg: kézi üzembe
helyezés] menü.
4
A
gombok segítségével válassza a
[Csatorna átugrása] menüpontot, majd a
gomb segítségével nyissa meg azt.
5
A
gombok segítségével válassza az
[Igen] lehetőséget, és nyomja meg az OK
gombot az aktuális csatorna átugrásához.
» A kiválasztott csatornát a készülék
átugorja, amikor megnyomja a P +/gombot a távvezérlőn, vagy megjeleníti
a csatornatáblázatot.
6
Csatornák átnevezése
Ha több csatornát is át szeretne ugrani,
ismételje meg az eljárást.
Tanács
• Az eszköz neve legfeljebb hat karakterből
állhat.
• A kis- és nagybetűk közti váltáshoz használja az
[Aa] lehetőséget.
Magyar
8
Tanács
• Az átugrott csatornák eléréséhez nyomja meg
a Számgombok gombot.
• Egy átugrott csatorna visszaállításához
ismételje meg az 1–4. lépéseket, majd az 5.
lépésben válassza a [Nem] lehetőséget.
HU
25
Csatornák átrendezése
A csatornák beállítása után módosíthatja
megjelenítésük sorrendjét.
1
TV-nézés közben a csatornatáblázat
megjelenítéséhez nyomja meg az OK
gombot.
2
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a csatornabeállítások
menüje.
3
Nyomja meg a
gombot az
[Átrendezés] pont kiválasztásához, majd
nyomja meg a OK gombot.
4
Válassza ki az átrendezni kívánt csatornát,
majd nyomja meg az OK gombot.
» A kiválasztott csatorna kijelölve jelenik
meg.
5
A
gombok használatával helyezze
a kijelölt csatornát a kívánt helyre, majd
nyomja meg az OK gombot.
6
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» [Átrendezés kész] felirat jelenik meg a
képernyőn.
7
A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
8
A csatornatáblázatból a
BACK gomb
megnyomásával léphet ki.
26
HU
7 Eszközök
csatlakoztatása
a HDMI 1
Digitális audio- és videobemenet nagy
felbontású digitális készülékek – pl. Blu-ray
lejátszó – által küldött jelek fogadásához.
Ez a szakasz a különböző készülékek
különböző csatlakozók használatával történő
csatlakoztatását ismerteti. Az Üzembe helyezés
című dokumentum példákat is tartalmaz.
Megjegyzés
• Az egyes készülékek többféle csatlakozóval
kapcsolhatók a TV-készülékhez.
b EXT 1 (RGB / CVBS)
Analóg audio- és videobemenet analóg
vagy digitális készülékek – pl. DVDlejátszó vagy játékkonzol – által küldött
jelek fogadásához.
Magyar
Hátoldali csatlakozók
DVI- vagy VGA-csatlakozó használata
esetén külön audiokábelre (lásd
‘Számítógép csatlakoztatása’, 29. oldal) is
szükség van.
c Csak szervizszakemberek által történő
használatra.
HU
27
d TV ANTENNA
Jelbemenet antenna, kábel vagy
műholdvevő egység jeleinek fogadásához.
TV ANTENNA
f PC IN (VGA és AUDIO)
Audio- és videobemenet számítógép által
küldött jelek fogadásához.
PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)
VGA
VGA
e EXT 2 (Y Pb Pr és AUDIO L/R)
Analóg audio- és videobemenet analóg
vagy digitális készülékek – pl. DVDlejátszó vagy játékkonzol – által küldött
jelek fogadásához.
g SERV. U
Csak szervizszakemberek által történő
használatra.
Oldalsó csatlakozók
28
HU
a USB (Csak szoftverfrissítéshez
használatos)
Adatbemenet USB tárolóeszközökről.
Számítógép csatlakoztatása
Teendők számítógép TV-készülékhez
csatlakoztatása előtt
• A számítógépen állítsa a képernyőfrissítési gyakoriságot 60Hz értékre.
• Válasszon egy támogatott
képernyőfelbontást a számítógépén.
Csatlakoztassa a számítógépet az alábbi
csatlakozók valamelyikével:
Megjegyzés
b
Sztereó audiokimenet fejhallgatóhoz vagy
fülhallgatóhoz.
c AUDIO L/R
A VIDEO bemenethez csatlakoztatott
analóg készülékek jeleit fogadó
audiobemenet.
• DVI- vagy VGA-csatlakozó használata esetén
külön audiokábelre is szükség van.
•
HDMI-kábel
•
DVI-HDMI kábel
d VIDEO
Kompozit videobemenet analóg
készülékek – például videofelvevő – által
küldött jelek fogadásához.
Magyar
PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)
DVI
HU
29
•
HDMI-kábel és HDMI-DVI adapter
A Philips Easylink funkció
használata
PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)
A készülék támogatja a Philips EasyLink
szabványt, amely a HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) protokollt használja. A
HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott
EasyLink-kompatibilis készülékek távvezérlővel
irányíthatók.
DVI
Megjegyzés
• Az EasyLink-kompatibilis készüléket be kell
kapcsolni, és ki kell választani forrásként.
• A Philips nem garantálja a HDMI CEC-
•
készülékekkel való 100%-os kompatibilitást.
VGA kábel
EasyLink funkció be- és kikapcsolása
PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)
Megjegyzés
• Ne engedélyezze a Philips EasyLink funkciót, ha
nem kívánja használni.
VGA
VGA
1
2
Nyomja meg az
3
Válassza a [Be] vagy [Ki] beállítást.
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Üzembe helyez] >
[Testreszabás] > [EasyLink] lehetőséget.
Az egyérintéses lejátszás használata
1
30
HU
Az EasyLink engedélyezését követően
a készüléken nyomja meg a Lejátszás
gombot.
» A TV-készülék automatikusan a
megfelelő jelforrásra vált.
Az egyérintéses készenléti üzemmód
használata
1
Nyomja meg a (Készenléti állapot
bekapcsolva) gombot a TV vagy a
készülék távvezérlőjén.
» Ekkor a TV-készülék és az összes
csatlakoztatott HDMI-készülék
készenléti üzemmódba kapcsol.
Kensington-zár használata
Magyar
A TV-készülék hátoldalán Kensington
biztonsági nyílás található. Valamilyen nehezen
mozdítható tárgyhoz – például asztalhoz – és a
biztonsági nyíláshoz rögzített Kensington-zárral
megakadályozhatja a készülék ellopását.
HU
31
8 Termékadatok
A termékadatok külön értesítés nélkül
változhatnak. A részletes termékadatok a
www.philips.com/support oldalon olvashatók.
Támogatott
képernyőfelbontások
Számítógépes formátumok
• Felbontás – frissítési gyakoriság:
• 640 x 480 – 60 Hz
• 800 x 600 – 60 Hz
• 1024 x 768 – 60 Hz
• 1280 x 768 – 60 Hz
• 1360 x 768 – 60 Hz
Videoformátumok
• Felbontás – frissítési gyakoriság:
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,
60 Hz.
Hangolóegység / vétel / adás
•
•
•
•
32
Antennabemenet: 75 ohm koaxiális
(IEC75)
TV-rendszer: PAL I, B/G, D/K; SECAM
B/G, D/K, L/L’
Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
Hangolóegység-sávok: Hyperband,
S-channel, UHF, VHF
HU
Távvezérlő
•
•
Típus: PF02E09B
Elemek: 2 x AAA méretű (LR03 típus)
Tápkapcsoló
•
•
•
Hálózati tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
Energiafelhasználás a készenléti
üzemmódban: < 0,3 W
Környezeti hőmérséklet: 5–40 Celsius fok
Támogatott TV-tartók
A TV-készülék felszereléséhez szerezzen be
egy Philips TV-tartót. A csatlakozók egyszerű
eléréséhez hagyjon legalább 5,5 cm szabad
helyet a TV-készülék hátuljánál.
Figyelem
• Tartson be a TV-tartóhoz mellékelt minden
utasítást. A Koninklijke Philips Electronics N.V.
nem vállal felelősséget a TV-készülék helytelen
rögzítéséből adódó balesetért, sérülésekért és
károkért.
TVképernyő
mérete
(hüvelyk)
19
22
26
Szükséges
Szükséges
furattávolság rögzítőcsavarok
(mm)
(≤ 10 mm)
75 x 75
75 x 75
75 x 75
4 x M4
4 x M4
4 x M4
Termékjellemzők
A kialakítás és a műszaki adatok előzetes
figyelmeztetés nélkül változhatnak.
Magyar
19PFL3405
• TV-állvány nélkül
• Méretek (Sz x Ma x Va): 455 x 303,7
x 56 (mm)
• Tömeg: 3,16 kg
• TV-állvánnyal
• Méretek (Sz x Ma x Va): 455 x 328,7
x 137,9 (mm)
• Tömeg: 3,32 kg
22PFL3405
• TV-állvány nélkül
• Méretek (Sz x Ma x Va): 526,02 x
343,5 x 55,79 (mm)
• Tömeg: 4,0 kg
• TV-állvánnyal
• Méretek (Sz x Ma x Va): 526,02 x
369,5 x 148,96 (mm)
• Tömeg: 4,2 kg
26PFL3405
• TV-állvány nélkül
• Méretek (Sz x Ma x Va): 637,4 x
410,8 x 63 (mm)
• Tömeg: 5,21 kg
• TV-állvánnyal
• Méretek (Sz x Ma x Va): 637,4 x
447,25 x 170 (mm)
• Tömeg: 5,5 kg
HU
33
9 Hibakeresés
TV-csatornákkal kapcsolatos
problémák
Ez a fejezet a gyakran előforduló problémákat
és azok megoldásait mutatja be.
Korábban beállított csatornák nem jelennek
meg a csatornalistában:
•
Ellenőrizze, hogy a megfelelő
csatornalistát választotta-e ki.
A TV bizonyos csatornákat nem állít be
automatikusan:
•
Győződjön meg arról, hogy a beállítás
során helyesen választja ki az országot,
amelyben a TV-készüléket (lásd ‘2.
lépés Az ország kiválasztása’, 23. oldal)
üzemelteti.
Általános problémák a TVkészülékkel
A TV-készülék nem kapcsolódik be:
•
Húzza ki a hálózati kábelt a
csatlakozóaljzatból. Várjon egy percet,
majd dugja vissza a kábelt.
•
Győződjön meg arról, hogy a hálózati
kábel megfelelően csatlakozik.
A távvezérlő nem megfelelően működik:
•
Ellenőrizze, hogy a távvezérlő elemei
a +/- jelölésnek megfelelően vannak-e
behelyezve.
•
Cserélje ki a távvezérlő elemeit, ha azok
lemerültek vagy lemerülőfélben vannak.
•
Tisztítsa meg a távvezérlő és a TV
érzékelőit.
A TV-készülék készenléti jelzőfénye pirosan
villog:
•
Húzza ki a hálózati kábelt a
csatlakozóaljzatból. A hálózati kábel
ismételt csatlakoztatása előtt várjon,
amíg a TV-készülék lehűl. Ha a villogás
ismét látható, lépjen kapcsolatba a Philips
vevőszolgálattal.
Elfelejtette a TV-készülék zárolási funkciójának
feloldókódját.
•
Írja be: „8888”.
A TV menüje nem a megfelelő nyelvre van
beállítva.
•
Állítsa be a TV menüjének kívánt nyelvét.
A TV-készülék be- / ki- vagy készenléti
üzemmódba kapcsolásakor nyikorgó hang
hallható a TV-készülék házából:
•
Nincs teendő. A nyikorgó hangot a
TV-készülék lehűlése és felmelegedése
során bekövetkező normál tágulása
vagy összehúzódása okozza. Ez nincsen
hatással a teljesítményre.
34
HU
Képpel kapcsolatos
problémák
A TV-készülék be van kapcsolva, de nincs kép:
•
Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően
van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
•
Ellenőrizze, hogy a megfelelő készülék
van-e kiválasztva a TV forrásául.
Van hang, de nincs kép:
•
Ellenőrizze, hogy a képbeállítások
megfelelően vannak-e megadva.
Gyenge minőségű a TV-adás vétele valamelyik
antennacsatlakozás esetében:
•
Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően
van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
•
A hangszórók, a földeletlen
audioberendezések, a fénycsövek, a
magas épületek és egyéb nagy tárgyak
befolyásolhatják a vétel minőségét. Ha
lehetséges, a vételi minőség javítása
érdekében forgassa el az antennát, és
helyezze távolabbra a TV közelében lévő
készülékeket.
•
Ha a vétel csak egy csatorna esetében
gyenge minőségű, akkor végezze el az
adott csatorna finomhangolását.
Hanggal kapcsolatos
problémák
Van kép, de nincs hang a TV-készüléken:
Megjegyzés
• Ha a TV-készülék nem érzékel hangjelet, akkor
automatikusan kikapcsolja a hangkimenetet
– ez nem hibajelenség.
•
Ellenőrizze, hogy minden kábel
megfelelően van-e csatlakoztatva.
•
Ellenőrizze, hogy nincs-e 0-ra állítva a
hangerő.
•
Ellenőrizze, hogy nincs-e elnémítva a
hang.
Van kép, de a hangminőség gyenge:
•
Ellenőrizze, hogy a hangbeállítások
megfelelően vannak-e megadva.
Van kép, de a hang csak az egyik
hangsugárzóból hallható:
•
Ellenőrizze, hogy a hangbalansz középre
van-e állítva.
HDMI-csatlakozással
kapcsolatos problémák
Problémák léptek fel a HDMI-készülékekkel
kapcsolatban:
•
Vegye figyelembe, hogy a HDCPtámogatás (Nagy sávszélességű
digitálistartalom-védelem) késleltetheti
a HDMI-készülékről származó tartalom
megjelenítését a TV-készüléken.
•
Ha a TV nem ismeri fel a HDMIkészüléket, és nem látható kép, kapcsolja
a forrást az egyik készülékről a másikra,
majd vissza.
•
Ha időnként akadozó hangot tapasztal,
ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a HDMIkészülék kimeneti beállításai.
•
Ha HDMI–DVI adaptert vagy HDMI–DVI
kábelt használ, ellenőrizze, hogy a
kiegészítő hangkábel csatlakoztatva van-e
az AUDIO csatlakozóhoz (csak mini-jack).
Számítógép csatlakoztatásával
kapcsolatos problémák
A számítógép által továbbított kép nem stabil
a TV képernyőjén:
•
Győződjön meg arról, hogy a számítógép
támogatott felbontású és frissítési
frekvenciájú jelet küld a TV-készülékre.
•
Állítsa a TV képformátumát nem
méretezett beállításúra.
HU
35
Ma g y a r
Gyenge a csatlakoztatott készülékekről
származó kép minősége:
•
Ellenőrizze, hogy a készülékek
megfelelően csatlakoznak-e.
•
Ellenőrizze, hogy a képbeállítások
megfelelően vannak-e megadva.
A TV-készülék nem tárolta a képbeállításokat:
• Ellenőrizze, hogy a TV-készülék helyének
beállítása Otthon-e. Ez az üzemmód
nagy rugalmasságot biztosít a beállítások
módosításához és mentéséhez.
A képméret nem felel meg a képernyő
méretének, túl nagy vagy túl kicsi:
•
Próbálkozzon meg egy másik
képformátum használatával.
A kép elhelyezkedése nem megfelelő:
•
Előfordulhat, hogy bizonyos készülékekről
érkező képek nem megfelelően
helyezkednek el a képernyőn. Ellenőrizze
a készülék jelkimenetét.
Kapcsolatfelvétel
Ha nem tudja megoldani a problémát, olvassa
el az erre a TV-készülékre vonatkozó GYIK
(Gyakran ismételt kérdések) összeállítást a
www.philips.com/support oldalon.
Ha a problémára ott sem talál megoldást,
lépjen kapcsolatba a jelen Használati
útmutatóban az Ön országára vonatkozóan
megadott Philips ügyfélszolgálattal.
Figyelem
• Ne kísérelje meg a TV-készülék házilagos
javítását. Ez komoly személyi sérülést és / vagy
a TV-készülék helyrehozhatatlan károsodását
okozhatja, továbbá érvényteleníti a garanciát.
Megjegyzés
• Mielőtt felhívná a Philips ügyfélszolgálatát,
jegyezze fel a TV-készülék típusát és gyártási
számát. Ezeket a TV-készülék hátulján, illetve a
csomagoláson találja.
36
HU
C
10 Tárgymutató
A
23
24
5
8
22
22
24
27
Á
átvitel
32, 34
É
élettartam vége
6
Ú
újrafeldolgozás
6
B
beállítások
hang
kép
bekapcsolásidőzítő
biztonság
bolti üzemmód
27
35, 29
27
35, 27
25
26
25
24
24
23
24
34
10
17
17
11
20
25
26
25
24
11
D
16
14
19
4
21
digitális szolgáltatások
teletext
12, 16
Ma g y a r
a csatornák beállítása
automatikus
kézi
a képernyő ápolása
A TV-készülék áttekintése
alapértelmezés visszaállítása
alapértelmezett beállítások
analóg
finomhangolás
antenna
csatlakozás
antenna
számítógép
csatlakozók
áttekintés
HDMI
csatornák
átnevezés
átrendezés
csatornák átugrása
finomhangolás
hangolás
automatikus
kézi
hibaelhárítás
kapcsoló
kedvencek listája
lista
táblázat
zárolás
csatornák átnevezése
csatornák átrendezése
csatornák átugrása
csatornák finomhangolása
csatornatáblázat
E
EasyLink
egyérintéses készenléti üzemmód
egygombos lejátszás
engedélyezés
letiltás
e-címke
egyérintéses készenléti üzemmód
egygombos lejátszás
elemek
elhelyezkedés
ország
otthon vagy boltban
energiafogyasztás
31
30
30
30
21
31
30
32, 6
22
20
30
HU
37
F
fali rögzítőkeret
falra szerelés
felbontás
32
4
32
G
gyári beállítások
gyerekzár
csatlakoztatott készülékek zárolása
csatornák zárolása
PIN-kód
22
20
20
20
hangbeállítások
hang-előbeállítások
hangerő
automatikus kiegyenlítés
beállítás
némítás
változás
HDMI
hibaelhárítás
16
15
16
11
11
16
35
34
10
11
27
13
11
32
6
6
L
lista
kedvencek listája
H
17
M
menü
főmenü
teletext
MHEG-teletext
MPEG-képzaj csökkentése
műszaki adatok
13
16
12
14
32
N
I
időzítő
bekapcsolásidőzítő
elalváskapcsoló
készenlét
19
19
19
kapcsoló
be és ki
csatornák
forrás
karbantartás
kedvencek listája
lista létrehozása
lista megjelenítése
Kensington-zár
képbeállítások
kép-előbeállítások
képformátum
hibaelhárítás
módosítás
HU
nyelv
hibaelhárítás
10
10
11
5
17
17
31
13
13
34
14
34
O
Oldaltáblázat
ország
otthoni mód
K
38
készenlét
készülékek
készülékek
csatlakozás
hozzáadás a főmenühöz
megtekintés
kijelző
felbontás
kiselejtezés
környezetvédelmi tudnivalók
17
23
21
P
PIN-kód
pixel plus hivatkozás
20
21
S
smart beállítások
szállítás
számítógép
csatlakozás
kijelző felbontása
számítógép
csatlakozás
felbontás
szoftver
verzió
Z
13, 15
4
35, 29
32
zárolás
csatlakoztatott készülékek zárolása
csatornák zárolása
Kensington-zár
PIN-kód
20
20
31
20
29, 35
32
21
T
32
8
32, 6
32
17
16
12
16
17
17
8
32
32
21
20
20
20
Ma g y a r
tápkapcsoló
távvezérlő
áttekintés
elemek
műszaki adatok
teletext
aloldalak
funkciók
használat
menü
Oldaltáblázat
teletext aloldalai
termék regisztrálása
termékjellemzők
termékleírás
tulajdonságok
TV zárolása
csatlakoztatott készülékek zárolása
csatornák zárolása
PIN-kód
U
USB
USB leválasztása
USB leválasztása
21
21
V
vétel
videoformátum
műszaki adatok
34
32
HU
39
40
HU
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising