Hoover | OPH 513/1-86S | Hoover OPH 513/1-86S Operating instrustions

Hoover OPH 513/1-86S Operating instrustions
NL
SL
Gebruiksaanwijzing
Navodilo za uporabo
OPH 513
NL
ONZE COMPLIMENTEN
Met de aankoop van dit
Hoover huishoudelijk
apparaat hebt u laten zien
dat u geen genoegen
neemt met
tussenoplossingen en dat u
alleen het allerbeste wilt.
Het is voor Hoover een genoegen u een nieuwe
wasautomaat aan te
bieden die het resultaat is
van jarenlang onderzoek en
ervaring opgedaan door
een direct contact met de
gebruiker. U hebt gekozen
voor de kwaliteit, de
duurzaamheid en de
uitstekende prestatie die
deze wasmachine levert.
Hoover kan u ook een
uitgebreid assortiment van
ander huishoudelijke
apparaten en stofzuigers
bieden. Kijk hiervoor op de
lokale website van Hoover.
Een uitgebreide catalogus
van Hoover apparaten kunt
u bij uw winkelier krijgen.
Wij verzoeken u dit boekje
aandachtig door te lezen,
want het geeft u belangrijke
richtlijnen omtrent het veilig
installeren, het gebruik en
het onderhoud en bruikbare
tips om met uw
wasautomaat de beste
resultaten te verkrijgen.
Bewaar dit boekje op een
goede plaats zodat u het
kunt raadplegen.
Vermeld altijd het type,
nummer en G-nummer
(indien van toepassing) van
het apparaat (staat op het
paneel) als u contact
opneemt met Hoover of de
Klantenservice.
2
SL
SL
NL
HOOFDSTUK
POGLAVJE
âESTITAMO!
INHOUDSOPGAVE
KAZALO
Z nakupom na‰ega stroja ste
pokazali, da ne i‰ãete
kompromisnih re‰itev in da
ste kupec, ki hoãe le
najbolj‰e.
Inleiding
Uvod
Algemene aanwijzingen bij
levering
Splo‰na opozorila in nasveti
ob prevzemu aparata
1
Garantie
Garancija
2
Veiligheidsmaatregelen
Varnostni predpisi
3
Technische gegevens
Tehniãni podatki
4
In elkaar zetten en
installeren
Namestitev in prikljuãitev
stroja
5
Bedieningspaneel
Opis stikalne plo‰ãe
6
Overzicht van programma’s
Razpredelnica s programi
7
Kiezen van het programma
Izbiranje programov in
temperatur
8
Wasmiddelbakje
Predalãek za pralna
sredstva
9
De weefsels
Priprava perila na pranje
10
Het wassen
Razpredelnica programov
pranja
11
Schoonmaken en normaal
onderhoud
âi‰ãenje in vzdrÏevanje
stroja
12
Storingzoeker
Ugotavljanje motenj pri
delovanju
13
Z velikim zadovoljstvom vam
ponujamo nov pralni stroj,
rezultat dolgoletnih
raziskovanj in izku‰enj, ki
smo jih pridobili na trÏi‰ãu v
neposrednem stiku s kupci.
Izbrali ste kakovost,
vzdrÏljivost in zanimivo
obliko.
Razen stroja, ki ste ga izbrali,
pa imamo na izbiro ‰e
pomivalne in su‰ilne stroje,
prostostojeãe ‰tedilnike,
kuhalne plo‰ãe,
mikrovalovne peãice,
vgradne peãice in ‰tedilnike
ter hladilnike in
zamrzovalnike. Pri svojem
prodajalcu zahtevajte
najnovej‰i Hooverjev
katalog.
Uporaba tega novega
pralnega stroja je
enostavna, vendar pa vas
prosimo, da skrbno
preberete NAVODILO ZA
UPORABO in ga v celoti
upo‰tevate.
V navodilu so navedene vse
pomembne informacije v
zvezi s prikljuãitvijo,
vzdrÏevanjem in uporabo
stroja.
Priporoãamo, da skrbno
shranite to knjiÏico z navodili,
da jo boste lahko prebrali
tudi kdaj kasneje, ãe bo
potrebno.
Kadar boste morali zaradi
morebitne okvare pralnega
stroja poklicati enega od
na‰ih serviserjev mu
obvezno sporoãite oznako
modela, ‰t. stroja in ‰t. G, ãe
je navedena na plo‰ãici s
tehniãnimi podatki, ki je
pritrjena na stroju.
3
NL
SL
HOOFDSTUK 1
1. POGLAVJE
ALGEMENE
AANWIJZINGEN BIJ
DE LEVERING
SPLO·NA
OPOZORILA IN
NASVETI OB
PREVZEMU APARATA
Controleer bij de levering of
met de machine het
volgende is bijgeleverd:
NL
Ob prevzemu aparata vam
mora trgovec izroãiti
naslednje dokumente
in pribor:
A) NAVODILO ZA
UPORABO
A) HANDLEIDING
B) ADRESSEN KLANTENSERVICE
B) SPISEK POOBLA·âENIH
SERVISOV
C) GARANCIJSKI LIST
C) GARANTIEBEWIJZEN
D) POKROVâKI
D) KAPJES
E) AFVOERSLANGGELEIDER
E) UKRIVLJENI NOSILEC
ODTOâNE CEVI
A
F) POSODICO ZA TEKOâI
DETERGENT ALI BELILO
C
F) WASMIDDELENBAKJE
BEWAAR DEZE GOED
B
PROSIMO, DA VSE
NA·TETO SKRBNO
SHRANITE!
D
SL
HOOFDSTUK 2
2. POGLAVJE
GARANTIE
GARANCIJA
De machine staat onder
garantie, waardoor u tijdens
de garantieperiode gratis
gebruik kunt maken van de
Gias Service, behalve de
prijs van het telefoontje.
Vergeet niet om binnen 10
dagen na de
aankoopdatum het
garantiecertificaat op te
sturen.
Bewaar het ontvangstbewijs
van de winkelier waar u de
machine gekocht heeft om
dit aan de reparateur te
tonen, mocht hij het bewijs
nodig hebben.
Als uw machine defect is of
niet juist functioneert, dan
raden wij u aan om eerst
het hoofdstuk ‘Problemen’
door te lezen, voordat u
contact op neemt met Gias
Service.
Als het probleem zich na
alle aanbevolen controles
nog steeds voordoet, dan
kunt u bellen met Gias
Service.
U betaalt voor het
telefoontje en u wordt direct
verbonden met Gias
Service. Het is belangrijk dat
u de adviseur het
modelnummer en het
serienummer van uw
machine doorgeeft, die u
op de kenplaat aan de
voorkant van de
wasmachine (bij de deur)
kunt vinden (16 tekens,
beginnend met het nummer
3). Hierdoor kunnen wij u
beter van dienst zijn.
Ob nakupu aparata vam
mora prodajalec izdati
izpolnjen in potrjen
garancijski list.
Na osnovi potrjenega
garancijskega
lista in raãuna imate v roku
enega leta od dneva
nakupa pravico do
brezplaãnega servisiranja
va‰ega aparata s strani na‰e
tehniãne sluÏbe, oziroma
na‰ih poobla‰ãenih
serviserjev pod pogoji, ki so
navedeni v garancijskem
listu.
Poleg garancijskega lista
vam mora trgovec izroãiti
tudi spisek na‰ih
poobla‰ãenih serviserjev, ki so
edini pristojni za popravila
Hoover aparatov v
garancijskem roku.
0900-9999109
Controleer ook of de
machine gedurende het
transport niet beschadigd is.
Mocht dat wel het geval
zijn, neemt u dan contact
met uw Hoover leverancier
4
Kupec mora stroj pregledati
ob prevzemu pri trgovcu in
preveriti, ãe na njem ni
vidnih po‰kodb!
F
E
5
SL
NL
HOOFDSTUK 3
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
BELANGRIJK:
VOOR HET
SCHOONMAKEN EN
ONDERHOUD
● Haal de stekker uit het
stopcontact.
● Draai de
3. POGLAVJE
VARNOSTNI
PREDPISI
PRED ZAâETKOM
âI·âENJA ALI
VZDRÎEVANJA
PRALNEGA
STROJA OBVEZNO
UPO·TEVAJTE
NASLEDNJE
VARNOSTNE PREDPISE:
● Iztaknite vtiã iz vtiãnice.
watertoevoerkraan dicht.
● Alle Hoover apparaten zijn
geaard. Controleer of het
hoofdnet wel geaard is. Als
dat niet het geval is dient u
contact op te nemen met
een erkend elektricien.
Dit apparaat voldoet
aan de Europese Richtlijnen
73/23/EEC en 89/336/EEC,
vervangen door 2006/95/EC
and 2004/108/EC en
eventuele wijzigingen
● Raak het apparaat niet
aan met natte of vochtige
handen of voeten.
● Gebruik het apparaat niet
blootsvoets.
● Als er verlengsnoeren in
de badkamer of
doucheruimte worden
gebruikt moet u extra
voorzichtig zijn. Vermijd dat,
als dat mogelijk is.
WAARSCHUWING:
TIJDENS HET
WASPROGRAMMA
KAN DE TEMPERATUUR
VAN HET WATER
OPLOPEN TOT 90° C.
● Controleer voordat u de
deur van de wasautomaat
openmaakt of er geen water
in de trommel zit.
6
● Zaprite pipo za dotok
vode.
● Vsi Hoover gospodinjski
aparati so opremljeni z
ozemljitvenim kablom.
Preverite, ãe je va‰a
elektriãna napeljava pravilno
ozemljena! âe ni, naj vam
napeljavo pred prikljuãitvijo
pravilno napelje strokovnjak!
Aparat je skladen z
doloãili Evropske
gospodarske zbornice 73/23
in 89/336 , nadomestnimi
doloãili 2006/95 in 2004/108
ter kasnej‰imi modifikacijami.
● Z vlaÏnimi rokami ali
nogami se aparata ne
dotikajte. Ne uporabljajte
pomivalnega stroja
bosonogi.
● Ne uporabljajte podalj‰kov
za prikljuãitev stroja na
elektriãno omreÏje, ãe je stroj
name‰ãen v kopalnici ali
drugem vlaÏnem prostoru.
OPOZORILO!
MED PRANJEM SE
VODA V STROJU
LAHKO SEGREJE TUDI
DO 90° C.
● Pred odpiranjem vrat stroja
se prepriãajte, ãe v bobnu
stroja ni vode.
NL
● Gebruik geen
verdeelstekkers of
meervoudige contactdozen.
● Het gebruik van dit
apparaat is niet bedoeld voor
personen (inclusief kinderen)
met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of tekort van
ervaring en kennis, tenzij er
toezicht of instructie is van een
persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
Kinderen moeten in de gaten
worden gehouden worden,
om er zeker van te zijn dat ze
niet met het apparaat gaan
spelen.
● Trek niet aan de
elektriciteitsdraad of aan het
apparaat zelf om de stekker
uit het stopcontact te halen.
● Stel het apparaat niet bloot
aan atmosferische invloeden
(regen, zon, etc.)
● Als u het apparaat wilt
verplaatsen til het dan nooit
op aan de knoppen of aan de
wasmiddellade.
● Laat tijdens het verplaatsen
de vuldeur niet tegen de
steekwagen steunen.
● Als u het apparaat op een
ondergrond met een hoog
polig tapijt zet, controleer dan
of de opening aan de
onderkant vrij blijft.
● Til het apparaat op zoals in
de schets is aangegeven.
● Ingeval van storing en/of
niet goed functioneren: zet de
wasautomaat uit, draai de
watertoevoerkraan dicht en
kom verder niet aan het
apparaat. U hoeft alleen maar
contact op te nemen met een
Gias Service Center voor
eventuele reparaties en vraag
om originele Hoover
onderdelen. Als deze regels
niet worden opgevolgd zou de
veiligheid van het apparaat in
gevaar gebracht kunnen
worden.
● Als de (hoofd) aanvoerslang
beschadigd is, moet deze
worden vervangen door een
speciale kabel die verkrijgbaar
is bij de after sales afdeling
van Hoover (Gias Service).
SL
● Odsvetujemo prikljuãitev
stroja na elektriãno omreÏje
preko razliãnih pretvornikov ali
razdelilnikov.
● Osebe (vkljuãno z otroci) z
zmanj‰animi fiziãnimi,
zaznavnimi ali du‰evnimi
sposobnostmi ter osebe, ki
nimajo zadostnih izku‰enj ali
predznanja, smejo uporabljati
aparat le pod nadzorom in z
navodili oseb, ki so seznanjene
s pravilno uporabo aparata in
ki so odgovorni za njihovo
varnost.
Otroke med uporabo aparata
nadzirajte. Poskrbite, da se ne
bodo igrali z aparatom.
● Ne vlecite prikljuãnega
kabla ali celo aparata
samega, ãe Ïelite iztakniti vtiã
iz vtiãnice.
● Elektriãni aparati ne smejo
biti izpostavljeni razliãnim
atmosferskim vplivom kot so
npr. deÏ, sonce ipd.
● Pazite, da stroja ob
preme‰ãanju ali prevaÏanju ne
dvigajte na strani, kjer so
name‰ãene stikala in gumbi,
oziroma na strani, kjer je
name‰ãena posodica za
detergent.
● Med prevaÏanjem nikoli ne
naslonite sprednje strani stroja
(tj., strani, kjer so name‰ãena
vrata) na voziãek.
POMEMBNO!
âe postavite stroj na pod, ki je
prekrit s tekstilnimi oblogami,
skrbno preverite, ãe vlakna
take talne obloge ne zapirajo
odprtin za zraãenje, ki so
name‰ãene na spodnjem robu
stroja. Stroj morata dvigniti
vedno dve osebi, tako kot je
prikazano na skici.
● V primeru okvare ali
nepravilnega delovanja stroja,
stroj takoj izklopite in iztaknite
vtikaã iz vtiãnice ter zaprite
pipo za dotok vode do stroja.
Nato pokliãite enega od
poobla‰ãenih Hoover
serviserjev, da vam stroj
popravi.
Ob morebitni zamenjavi
vgradnih delov vedno
zahtevajte vgradnjo originalnih
Hoover rezervnih delov.
Neupo‰tevanje gornjih
navodil lahko vpliva na varno
in pravilno delovanje stroja.
● âe se po‰koduje prikljuãni
kabel, ga morate zamenjati s
POSEBNIM PRIKLJUâNIM
KABLOM, ki ga lahko nabavite
kot rezervni del pri
poobla‰ãenem prodajalcu.
7
SL
NL
NL
4. POGLAVJE
HOOFDSTUK 4
SL
HOOFDSTUK 5
5. POGLAVJE
INSTALLATIE
NAMESTITEV IN
PRIKLJUâITEV
STROJA
Breng de machine (zonder
de onderkant van de
verpakking) dicht bij de
plaats waar hij komt te
staan.
Stroj brez podstavka
postavite v bliÏino mesta,
kjer bo stalno prikljuãen.
85
cm
Knip voorzichtig de
beveiligingslus van het snoer
en de afvoerslang door.
52 cm
54 cm
60 cm
8
Previdno prereÏite
jermenãek, ki pridrÏuje
prikljuãni kabel in odtoãno
cev.
Verwijder de 4 schroeven zie
(A) en verwijder de 4
pluggen zie (B)
TEHNIâNI PODATKI
CAPACITEIT DROOG
WASGOED
NAJVEâJA KOLIâINA SUHEGA
PERILA ZA ENO PRANJE
NORMAAL WATER NIVEAU
KOLIâINA VODE PRI
OBIâAJNEM PRANJU
l
6÷15
AANSLUITWAARDE
SKUPNA PRIKLJUâNA MOâ
W
2150
ENERGIEVER BRUIK
(PROGRAMMA 90°C)
PORABA ELEKTRIâNE ENERGIJE
(PROGRAM ZA PRANJE PRI 90°C)
kWh
1,8
STROOMSTERKTE VAN DE
ZEKERING
MOâ VAROVALKE
A
10
CENTRIFUGE
(t/min.)
·TEVILO VRTLJAJEV
CENTRIFUGE (vrt./min.)
DRUK HYDRAULISCHE POMP
DOVOLJENI TLAK VODE V
VODOVODNEM OMREÎJU
MPa
min. 0,05
max. 0,8
NETSPANNING
NAPETOST
V
230
52 cm
kg
5
Odvijte 4 vijake (A) in
odstranite 4 podloÏke (B).
52 cm 54 cm
TECHNISCHE GEGEVENS
6
RAADPLEEG DE KENPLAAT
GL.TABLICO S PODATKI
8
Vul de 4 gaatjes op met de
dopjes die in de verpakking
bij de gebruiksaanwijzing
zitten.
WAARSCHUWING:
ZORG ERVOOR DAT HET
VERPAKKINGSMATERIAAL BUITEN HET BEREIK
VAN KINDEREN BLIJFT
OMDAT DAT GEVAAR
KAN OPLEVEREN.
Zakrijte luknje s priloÏenimi
pokrovãki; na‰li jih boste v
vreãki z Navodili za
uporabo.
OPOZORILO:
DELOV EMBALAÎE NE
SMETE PU·âATI NA
DOSEGU OTROK, KER JE
ZANJE LAHKO ZELO
NEVARNA! PROSIMO,
DA EMBALAÎO
ODLOÎITE V SKLADU Z
VELJAVNIMI
OKOLJEVARNOSTNIMI
PREDPISI!
9
NL
Bevestig de dempplaat op
de bodem, (zie tekening).
Verbind de
watertoevoerslang met de
waterkraan.
Het apparaat moet
aangesloten worden aan
de waterkraan met behulp
van de watertoevoerslang.
Maak gebruik van de
nieuwe watertoevoerslang,
gebruik niet de oude!
BELANGRIJK:
DRAAI DE WATERKRAAN
NIET OPEN
Zet de wasmachine dicht
tegen de muur aan.
Let er op dat er geen
bochten of vernauwingen in
de buis zitten.
Het is het beste om de
afvoerslang aan te sluiten
op een vaste afvoer met
een doorsnee die groter is
dan die van de afvoerslang
en op een hoogte van
minstens 50 cm.
Gebruik zonodig de
bligeleverde slanggeleider.
SL
NL
Izolacijsko plo‰ão iz
valovitega kartona
namestite na dno stroja
tako, kot je prikazano na sliki.
Gebruik de 4 pootje om de
machine waterpas te zetten:
SL
Uporabite vse 4 nogice,
zravnate pralni stroj z tlemi
a) Kontra moer losdraaien
Dotoãno cev za vodo
privijte na pipo.
a) Matico, s katero je pritrjena
nogica sprostite tako, da jo
odvijete z
ustreznim kljuãem.
Aparat smete prikljuãiti na
vodovodno omreÏje
izkljuãno z novimi, priloÏenimi
dovodnimi cevmi. Starih
cevi ne smete uporabiti.
b) Apparaat waterpas zetten
m.b.v. verstelbare voeten
(maak eventueel gebruik
van een waterpas)
OPOZORILO!
PIPE ZA VODO ‚E NE
ODPRITE!
c) Kontra moer weer
vastdraaien.
b) Nogico z obraãanjem
zvi‰ujte ali zniÏujte toliko ãasa,
dokler se ne bo povsem
prilegala tlom.
B
c) Po konãanem izravnavanju
nogico ponovno pritrdite tako,
da jo z ustreznim kljuãem
privijate v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev dokler
se povsem ne prileÏe dnu
stroja.
Stroj potisnite k steni in pri
tem pazite, da dotoãna in
odtoãna cev za vodo nista
zviti ali stisnjeni. Odtoãno
cev za vodo obesite nato
preko robu kadi.
Mnogo bolje pa je, ãe v
vodovodni napeljavi
predvidite stalni odtok, ki
mora biti enakega premera
kot je odtoãna cev,
namestiti pa ga morate v
vi‰ini najmanj 50 cm od tal.
âe je potrebno, namestite
na konec odtoãne cevi ‰e
ãvrsto nosilno koleno, ki je
priloÏeno v vreãki s priborom.
A
Controleer of alle knoppen
op “OFF” staan en of de
vuldeur gesloten is.
Prepriãajte se, da je gumb
programatorja v izklopljenem
poloÏaju in da so vrata stroja
zaprta.
Steek de stekker in het
stopcontact.
Vtaknite vtiã v vtiãnico.
LET OP:
Mocht het nodig zijn dat het
aansluitsnoer vervangen
moet worden, verbind de
draden dan volgens
onderstaande kleur/codes
(wij raden aan dit door een
erkende installateur te laten
doen):
POZOR:
ãe je treba zamenjati prikljuãni
elektriãni kabel, prikljuãite Ïice
skladno s spodaj navedenimi
barvami/kodami:
BLAUW
- NEUTRAAL (N)
MODRA
- NULA (N)
BRUIN
- FASE (L)
RJAVA
- FAZA (L)
C
max 100 cm
min 4 cm
10
GEEL-GROEN -AARDE (
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
Na installatie, plaatst u het
apparaat zo, het
stopcontact makkelijk
toegangbaar is.
)
RUMENA-ZELENA - OZEMLJITEV (
)
Stroj mora biti name‰ãen tako,
da lahko vtiãnico doseÏete v
vsakem trenutku.
11
SL
NL
HOOFDSTUK 6
NL
6. POGLAVJE
C H GM E
DEURGREEP
ROâAJ VRAT
Gebruik de knop binnenin
de deurgreep om de deur
te openen.
Vrata odprete tako, da
pritisnete na vzvod v
notranjosti vrat.
I F
BELANGRIJK:
EEN SPECIALE
VEILIGHEIDSVERGRENDELING ZORGT ERVOOR
DAT DE VULDEUR NA
AFLOOP VAN HET
WASPROGRAMMA NIET
OPEN KAN. WACHT NA
HET CENTRIFUGEREN
NOG 2 MINUTEN VOOR U
DE VULDEUR OPENT.
D
A
BEDIENINGSPANEEL
OPIS STIKALNE PLO·âE
Deurgreep
Roãaj vrat
A
Deurvergrendeling - indicatie
Kontrolna luãka zaklenjena
vrata
B
Knop Start/Pauze
Tipka Start
"Aquaplus" –knop
Tipka za Allergie
C
D
Knop Koud Water
Tipka za pranje s hladno vodo
E
Knop voor Uitgestelde Start
Tipka za zamik vklopa
F
Knop regeling
centrifugesnelheid
Gumb za nastavitev ‰tevila
vrtljajev centrifuge
G
Indicatielampje
"centrifugesnelheid"
Kontrolna luãka za
nastavljeno hitrost
centrifugiranja
H
Indicatielampjes voor de
programma fase
Prikaz poteka programa
Indicatielampjes bij de
knoppen
Kontrolne luãke posameznih
tipk
M
Gumb za nastavitev
rogramov pranja – gumb
programatorja
N
Predalãek za pralna sredstva
P
12
OPIS POSAMEZNIH
TIPK IN GUMBOV
A
2 min.
B
Wasmiddelbakje
BEDIENINGSPANEEL
N
P
Programmaknop wassen
Met OFF
SL
I
POMEMBNO:
POSEBNA VARNOSTNA
NAPRAVA PREPREâUJE
ODPIRANJE VRAT TAKOJ
PO KONâANEM PRANJU.
PO KONâANEM
CENTRIFUGIRANJU
POâAKAJTE ·E PRIBLIÎNO
2 MIN., DA SE VARNOSTNA
NAPRAVA SPROSTI, ·ELE
NATO LAHKO ODPRETE
VRATA STROJA.
DEURVERGRENDELINGINDICATIE
LUâKA 'ZAKLENJENA VRATA'
Het indicatielampje voor de
“deurvergrendeling” licht op
als de deur goed dichtzit en
wanneer de wasmachine
AAN staat.
Wanneer u op START drukt als
de deur dicht is, zal het
indicatielampje eventjes
knipperen en vervolgens
blijven branden.
Luãka se osvetli, ko pravilno
zaprete vrata in vklopite stroj.
Ko pritisnete na tipko START,
medtem ko so vrata zaprta,
luãka kratek ãas utripa, nato
pa ostane osvetljena.
âe vrata niso pravilno zaprta,
luãka ‰e naprej utripa.
Posebna varnostna naprava
prepreãuje takoj‰nje
odpiranje vrat po koncu
programa. Poãakajte 2
minuti in ko luãka ugasne,
lahko odprete vrata. Ko je
program pranja zakljuãen,
obrnite stikalo programatorja
na OFF.
Als de deur niet dicht is, zal
het indicatielampje blijven
knipperen.
Een speciale beveiliging zorgt
ervoor dat u de deur niet
meteen kunt openen na
afloop van een wascyclus.
Wacht na afloop van de
wascyclus 2 minuten tot het
lampje van de
deurvergrendeling is
gedoofd voordat u de deur
probeert te openen. Zet na
afloop van de wascyclus de
programmaknop op UIT
(OFF).
B
13
NL
START/PAUZE KNOP
Wacht na het kiezen van het
programma even met het
indrukken van de start toets,
eerst moet het
“centrifuge”lampje gaan
branden.
Druk om het gekozen
programma te starten
(afhankelijk van het gekozen
programma zal er een was
stadium lampje gaan
branden)
LET OP: WANNEER DE START
KNOP IS INGEDRUKT, DUURT
HET ENIGE SECONDE
VOORDAT HET
PROGRAMMA WORDT
GESTART.
Instellingen veranderen nadat
een programma is gestart
(PAUZE).
Het programma kan altijd
gepauzeerd worden door
gedurende 4 seconden de
“START/PAUZE toets in te
drukken.
Als de machine in de pauze
modus staat, zullen er een
lampjes gaan knipperen
Om het programma te
vervolgen drukt u nogmaals
op de START toets.
Indien u kledingstukken toe
wil voegen of wil verwijderen
uit de trommel tijdens het
wassen: wacht twee minuten
totdat het veiligheidsslot van
de deur is.
Wanneer de handeling is
uitgevoerd, sluit de deur, druk
op de START knop en de
wasautomaat gaat verder
met het programma.
HET WASPROGRAMMA
VOORTIJDIG BEËINDIGEN
Om het programma te
annuleren, zet u de
programma keuze op de UIT
positie.
Selecteer een ander
programma
En zet de programma keuze
weer op de UIT positie.
14
SL
TIPKA START
Po izbiranju programa
poãakajte, da se osvetli
indikator “OÏemanje”, in
‰ele nato pritisnite na tipko
START.
S pritiskom na tipko zaÏenite
izbrani program (osvetlijo se
indikatorji faz, ki sestavljajo
izbrani program).
OPOMBA:
STROJ LAHKO ZAâNE
DELOVATI ·ELE NEKAJ
SEKUND PO PRITISKU NA
TIPKO START.
Spreminjanje nastavitev po
zaãetku izvajanja izbranega
programa
Potekajoãi program lahko v
vsakem trenutku prekinete
tako, da pribliÏno 4 sekunde
pritiskate na tipko
“START/PAVZA”.
Ko se stroj preklopi v naãin
pavze, zaãneta utripati
indikator “faza pranza” in
indikator tipke za opcije.
Ko Ïelite znova zagnati
program, ‰e enkrat pritisnite
na tipko START.
âe Ïelite med pranjem
dodati kak‰en kos perila v
stroj, poãakajte 2 minuti,
da se sprosti varnostni zapah
vrat in da se vrata
odklenejo. Nato spet zaprite
vrata stroja in pritisnite na
tipko START/Pavza; stroj bo
nadaljeval s pranjem, kjer je
bil program prekinjen.
Preklic potekajoãega
programa
âe Ïelite preklicati program,
obrnite gumb za izbiranje
programov na poloÏaj “OFF”
(Izklopljeno).
Izberite drugi program.
Gumb za izbiranje
programov obrnite na
poloÏaj “OFF” (Izklopljeno).
NL
C
SL
U moet de optieknoppen
gebruiken voordat u op de
START-knop drukt
Na tipke za opcije pritisnite
pred pritiskanjem na tipko
START!
"AQUAPLUS" –KNOP
TIPKA “ALLERGIE”
Door deze knop in te drukken
activeert u een nieuw
speciaal wasprogramma in
het kleurvast en gemengde
weefsel programma, dankzij
het nieuwe Sensor Sijsteem.
Dit programma behandeld
de vezels van uw kleding met
de grootste zorg.
De lading zal gewassen
worden in een grotere
hoeveelheid water en te
samen met de nieuwe
gecombineerde werking van
de trommel en wascyclus,
door een continue wisselend
waterniveau, Dit zal er voor
zorgen dat uw kleding
perfect gereinigd en
gespoeld word.
S pritiskom na to tipko lahko
aktivirate poseben novi
program, namenjen pranju
barvno obstojnih tkanin in
tkanin iz me‰anice vlaken, ki
deluje na osnovi novega
sistema Sensor. Ta opcija
zagotavlja neÏno ravnanje s
perilom in je predvsem
namenjena osebam z neÏno
in obãutljivo koÏo, pri katerih
bi lahko tudi najmanj‰e sledi
pralnih sredstev povzroãale
alergije.
Perilo se opere v veãji
koliãini vode, kar ob novem
kombiniranem uãinkovanju
faz obraãanja bobna med
polnjenjem z vodo in
izãrpavanjem vode
zagotavlja temeljitej‰e
pranje in popolno izpiranje.
V stroj se natoãi veãja
koliãina vode, tako da se
detergent bolje raztopi, kar
zagotavlja ‰e bolj uãinkovito
pranje. Tudi pri izpiranju se v
stroj natoãi veã vode, kar
zagotavlja uãinkovitej‰e
odstranjevanje sledi
detergenta iz perila, kar je
‰e posebej pomembno za
osebe z neÏno in obãutljivo
koÏo, pri katerih bi lahko tudi
najmanj‰e sledi pralnih
sredstev povzroãale alergije.
To funkcijo priporoãamo tudi
za pranje otro‰kih oblaãil in
obãutljivega perila nasploh,
pa tudi za pranje frotirja, saj
ta med pranjem absorbira
veã detergenta.
Da bi zagotovili kar najveãjo
uãinkovitost pranja pa se ta
funkcija vedno aktivira pri
pranju na programih za
obãutljivo perilo in
volno/roãno pranje.
De hoeveelheid water word
verhoogd waardoor het
wasmiddel perfect kan
oplossen voor een perfect
wasresultaat. De hoeveelheid
water tijdens het spoelen is
ook verhoogd om te zorgen
dat al het wasmiddel uit de
vezels va de kleding word
verwijderd.
Deze functie is speciaal
ontwikkeld voor mensen met
een gevoelige huid, en die
ook maar van de kleinste
hoeveelheid wasmiddel,
irritatie of een allergische
reactie krijgen.
Ook adviseren wij dit
programma te gebruiken
voor kinderkleding en
delicate stoffen in het
algemeen, en voor het
wassen van badstof
producten welke een groter
wasmiddel absorptie
vermorgen hebben.
Om zeker te zijn van het
beste wasresultaat is deze
functie altijd geactiveerd in
het delicaat en
wolwasprogramma/handwas
.
D
15
NL
KOUD WATER TOETS
TIPKA ZA PRANJE S HLADNO
VODO
Door de knop in te drukken
is het mogelijk om jeder
programma om te zetten in
een programma met koud
water, zonder de andere
eigenschappen te
veranderen (water niveau,
tijdskduur, ritme, etc.)
Gordijnen, kleine kleden,
handgemaakte fijne
materialen en nietkleurvaste kledingstukken
kunnen veilig gewassen
worden dankzij dit nieuwe
mechanisme.
âe pritisnete na to tipko, bo
stroj ne glede na izbrani
program opral perilo s
hladno vodo, medtem ko
ostanejo druge znaãilnosti
programa nespremenjene
(koliãina vode, trajanje
programa, faze ipd.).
Zahvaljujoã tej novi funkciji
lahko zdaj varno perete
tudi zavese, manj‰e
preproge, obãutljive
sintetiãne tkanine in perilo
neobstojnih barv.
KNOP VOOR UITGESTELDE
START
Met deze knop bepaalt u of
de wasmachine na een
wachttijd van 3, 6 of 9 uur
moet beginnen met
wassen.
Handel als volgt om een
uitgestelde start in te stellen:
Stel het gewenste
programma in (Wacht
totdat het centrifuge
lampje gaat branden)
Druk één of meer keren op
de startuitstel-knop (hierbij
zal de startuitstel-periode
achtereenvolgens
verspringen naar 3, 6 en 9
uur en licht het
bijbehorende lampje op).
Druk op START om de
uitgestelde start te
activeren (het
indicatielampje van de
ingestelde periode stopt
met knipperen en blijft
AAN).
Na afloop van de
startuitstelperiode zal het
wasprogramma starten.
Uitgestelde start opheffen:
Druk net zolang op de
startuitstel-knop button tot
alle indicatielampjes uit zijn.
U kunt nu het programma
handmatig starten met de
START-knop, of u kunt de
wasmachine uitschakelen
door de programmaknop
naar UIT (OFF) te draaien.
16
SL
âASOVNI ZAMIK VKLOPA
S pomoãjo tipke lahko
nastavite ãasovni zamik
vklopa za 3, 6 ali 9 ur. To
storite na naslednji naãin:
Izberite program
(Poãakajte, da se osvetli
indikator “OÏemanje” ).
Pritisnite na tipko za zamik
vklopa; ob vsakem pritisku
se spremeni vrednost - 3 - 6
- 9; utripa ustrezna
kontrolna luãka.
S pritiskom na tipko START
aktivirate od‰tevanje
nastavljenega ãasa
nastavljenega ãasovnega
zamika (kontrolna luãka
nastavljene vrednosti
preneha utripati in ostane
osvetljena).
Ko preteãe nastavljeni
ãasovni zamik, zaãne stroj
prati.
âe Ïelite preklicati
nastavljeni ãasovni zamik,
pritiskajte na tipko za
nastavljanje ãasovnega
zamika, dokler vse luãke (36-9) ne ugasnejo. Zdaj
lahko roãno vklopite
program pranja - pritisnite
na tipko START, ali pa
izklopite stroj - obrnite gumb
programatorja v izklopljeni
poloÏaj.
NL
E
F
KNOP REGELING
CENTRIFUGESNELHEID
Afhankelijk van het gekozen
programma zal het toerental
worden weergegeven
Maximaal (MAX)
tussenliggend (MED) of geen
(
) Door deze toets in te
drukken heeft u de
mogelijkheid het toerental te
verlagen.
Om de centrifugesnelheid
terug te zetten moet u de
knop indrukken totdat u bij de
gewenste snelheid bent.
Het is mogelijk de snelheid ten
aller tijde aan te passen
zonder de machine stop te
zetten.
INDICATIELAMPJE
"CENTRIFUGESNELHEID"
Als u het programma instelt zal
het maximale aantal toeren
worden aangegeven door het
indicatielampje.
Door een lager toerental te
kiezen zal het bijbehorende
indicatielampje gaan
branden.
INDICATIELAMPJES VOOR DE
PROGRAMMA FASE
= was
= spoelen
= centrifuge
SL
GUMB ZA NASTAVITEV HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA
Ko izberete Ïeleni program, se
samodejno prikaÏe najvi‰ja
moÏna hitrost oÏemanja
(MAX), srednja hitrost
oÏemanja (MED) ali preklic
oÏemanja (
). S pritiskom na
to tipko lahko zniÏate hitrost
oÏemanja ali prekliãete
prikazano hitrost oÏemanja.
âe Ïelite ponovno aktivirati
fazo centrifugiranja, preprosto
pritisnete na tipko, dokler ni
nastavljena Ïelena
hitrost centrifugiranja.
Da bi prepreãili po‰kodbe
perila, ni mogoãe nastaviti
vi‰je hitrosti centrifugiranja od
najvi‰je predvidene za
posamezne programe.
Hitrost centrifugiranja lahko
nastavite kadarkoli, ne da bi
morali prej preklopiti stroj v
naãin pavze.
G
INDIKATORJI HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA
Ko izberete Ïeleni program, se
osvetli luãka skladno z najvi‰jo
moÏno hitrostjo centrifugiranja
za izbrani program. Ob
nastavljanju niÏje hitrosti
centrifugiranja se osvetli
ustrezen indikator.
H
PRIKAZ POTEKA PROGRAMA
I
= Glavno pranje
= Izpiranje
= Centrifugiranje
17
NL
SL
INDICATIELAMPJES BIJ DE
KNOPPEN
Deze lampjes gaan branden
als de toets wordt ingedrukt.
Als er een keuze wordt
gemaakt welke niet kan
worden ingeschakeld, gaat
het lampje knipperen en
vervolgens weer uit.
KONTROLNE LUâKE ZA
POSAMEZNE OPCIJE
PROGRAMMAKNOP WASSEN
MET OFF
GUMB PROGRAMATORJA ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV IN
OZNAKO OFF (IZKLOPLJENO)
ROTATIES IN BEIDE
RICHTINGEN.
ALS DE
PROGRAMMAKEUZEKNO
P WORD GEDRAAID ZAL
ER EEN CENRIFUGE
LAMPJE GAAN
BRANDEN.
OM DE MACHINE UIT TE
ZETTEN DRAAID U DE
PROGRAMMAKEUZEKNO
P NAAR DE OFF POSITIE.
GUMB SE VRTI V OBE
SMERI. KO OBRNETE
STIKALO ZA IZBIRANJE
PROGRAMOV, SE
OSVETLIJO INDIKATORJI
HITROSTI OÎEMANJA.
OPOMBA: KO ÎELITE
IZKLOPITI STROJ,
OBRNITE STIKALO ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV
V IZKLOPLJENI POLOÎAJ
(OFF).
Druk op de "Start/Pauze"-knop
om het geselecteerde
programma te starten.
Het programma draait met
de programmaknop
gepositioneerd op het
gekozen programma totdat
het programma eindigt.
Schakel de machine bij het
einde van het programma uit
door de knop in de “OFF”
positie te draaien.
LET OP:
ZET NA AFLOOP VAN EEN
WASCYCLUS DE
PROGRAMMAKNOP
ALTIJD EERST WEER OP UIT
(OFF) VOORDAT U EEN
VERVOLG-PROGRAMMA
OF EEN NIEUW
PROGRAMMA INSTELT EN
START.
18
M
Osvetlijo se, ko pritisnete na
katero od tipk.
âe izberete opcijo, ki ni na
voljo v kombinaciji z izbranim
programom, kontrolna luãka
tipke najprej utripa, nato pa
ugasne.
Stroj zaÏenete s pritiskom na
tipko Start/pavza.
Med potekom programa
gumb programatorja miruje
(se ne obraãa).
Stroj izklopite tako, da
obrnete gumb
programatorja na OFF.
OPOMBA:
GUMB
PROGRAMATORJA
MORATE OBRNITI NA
OFF PO ZAKLJUâENEM
PROGRAMU PRANJA
OZ. âE ÎELITE IZBRATI IN
ZAGNATI NOVI
PROGRAM.
N
NL
HOOFDSTUK 7
PROGRAMMATABEL
PROGRAMMA VOOR:
PROGRAMMAKNOP OP:
TEMPERATUUR
KEUZE
°C
MAXIMALE
BELADING
kg
*
WASMIDDELBAKJE
2
1
STERKE WEEFSELS
WITTE WAS
Katoen, linnen, jute
Katoen, linnen,
kleurecht bontgoed
gemengde weefsels
5
6
8
90°
●
●
WITTE WAS MET
VOORWAS
5
6
8
60°
●
●
5
6
8
60°
●
●
BONTE WAS
5
6
8
40°
●
●
Enkele belangrijke opmerkingen:
BONTE WAS
KLEURECHT
5
6
8
30°
●
●
* Raadpleeg de kenplaat vor het maximale (droge) laadgewicht
2,5
3
4
50°
●
●
4
40°
●
●
●
●
BONTE WAS
Katoen
Gemengde weefsels
Bij sterk vervuild wasgoed wordt een belading van 3/4 kg aanbevolen.
GEMENGDE/
SYNTHETISCHE WEEFSELS
BONTE WAS
Synthetisch (nylon),
Gemengde weefsels
BONTE WAS
KLEURECHT
Gemengde, fijne,
synthetische weefsels
**
OVERHEMDEN
2,5
3
2,5
3
4
30°
Zeer gevoelige
weefsels
WOLWAS
1
1
2
40°
●
●
Wol
Synthetische weefsels
(dralon, acryl)
HANDWAS
1
1
1,5
30°
●
●
SPOELEN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Speciaal
CENTRIFUGEREN
20
●
AFPOMPEN
●
●
3
60°
●
●
3
3,5
40°
●
●
2
2,5
30°
●
●
2,5
KREUKHERSTELLEND
3
3
KREUKHERSTELLEND OF
BONTE WAS
3
KREUKHERSTELLEND OF
BONTE WAS
2
Wanneer er slecht een beperkt aantal kledingstukken dusdanig vervuild zijn dat
bleken gewenst is, kan er voor deze kledingstukken een voorwas worden gekozen.
Doe het bleekmiddel in het bleekbakje van de zeeplade (2) en kies het programma
SPOELEN
. Wanneer dit is beeindigd,draai de programmaknop op UIT en voeg
vervolgens de overige kledingstukken toe waarna de normale was met het gewenste
programma gestart kan worden.
●
30°
2,5 2,5
BONTE WAS
** Programma volgens CENELEC EN 60456.
21
SL
7. POGLAVJE
GUMB ZA
IZBIRANJE
PROGRAMOV
NA:
Program za:
Odporne tkanine
TEÎA (NAJVEâ]
Kg.
*
TEMP.
°C
PRALNA SREDSTVA V:
2
1
BombaÏ, platno
Belo perilo
5
6
8
90°
●
●
BombaÏ, odporne tkanine
iz me‰anice vlaken
Belo perilo s
predpranjem
5
6
8
60°
●
●
BombaÏ, tkanine iz
me‰anice vlaken
Obstojne barve
5
6
8
60°
●
●
Prosimo, da upo‰tevate naslednje:
Obstojne barve
5
6
8
40°
●
●
*) Najveãja dovoljena koliãina suhega perila (odvisno od modela - gl. tablico s
podatki).
Neobstojne barve
5
6
8
30°
●
●
âe je perilo zelo umazano, perite naenkrat le 3/4 kg perila.
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
Obstojne barve
2,5
3
4
50°
●
●
Sintetika (najlon, perlon),
bombaÏne me‰anice
Neobstojne barve
2,5
3
4
40°
●
●
2,5
3
4
30°
●
●
Volna (za strojno
pranje)
1
1
2
40°
●
●
Roãno pranje
1
1
1,5
30°
●
●
Izpiranje
-
-
-
-
Centrifugiranje z
veliko hitrostjo
-
-
-
-
Samo
izãrpavanje
-
-
-
-
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
2,5
Odporne tkanine
3
3
Odporne tkanine/
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
3
Odporne tkanine/
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
2
Me‰anica vlaken,
obãutljiva sintetika
Posebni
programi
Zelo obãutljive tkanine
22
Srajce
**
** Programi pranja v skladu z normami CENELEC EN 60456.
âe so na posameznih kosih perila madeÏi, ki jih je treba odstraniti s pomoãjo
tekoãega belila, priporoãamo, da ta postopek opravite v stroju pred pranjem
polnega stroja perila.
Odmerite tekoãe belilo v ustrezen predalãek, vstavljen v predelek 2 (predelek za
detergent za glavno pranje) in izberite posebni program Izpiranje
. Ko je ta
program zakljuãen, obrnite gumb za izbiranje programov v izklopljeni poloÏaj,
dodajte preostalo perilo in nato izberite ustrezen program pranja.
●
30°
●
●
3
60°
●
●
3
3,5
40°
●
●
2
2,5
30°
●
●
2,5 2,5
●
23
NL
SL
SL
NL
4. Speciaal
4. Posebni programi
SPECIAAL
“SPOELPROGRAMMA”
Dit programma voert drie
spoelingen uit met de
tussenliggende centrifuge
(welke kan worden
uitgezet). Dit programma
kan worden gebruikt voor
het spoelen van ieder type
wasgoed. Bijv. na de
handwas.
IZPIRANJE
1. OBSTOJNE TKANINE
Stroj pere in izpira perilo na teh
programih z intenzivno moãjo.
Po vsakem vmesnem izpiranju
stroj perilo tudi oÏame, kar
zagotavlja
popolno izpiranje. Konãno
centrifugiranje perilo
temeljito oÏame.
Dit programma kan ook
worden gebruikt als een
bleek programma (zie
programmatabel).
Primeren je tudi za
odstranjevanje madeÏev s
perila s pomoãjo belila, kot
je bilo to Ïe opisano.
2. GEMENGDE EN SYNTHETISCHE
WEEFSELS
Dankzij een speciale
trommelbeweging en het
hogere waterniveau wordt er
tijdens de hoofdwas en de
spoeling de beste resultaten
behaald. Er wordt met een
laag toerental gecentrifugeerd
om kreuken te voorkomen.
2. TKANINE IZ ME·ANIH IN
SINTETIâNIH VLAKEN
Ritem vrtenja bobna in nivo
vode zagotavljata najbolj‰e
rezultate pranja in izpiranja.
NeÏno oÏemanje prepreãi, da
bi se perilo preveã zmeãkalo.
SPECIAAL “SNEL
CENTRIFUGE” PROGRAMMA
HITRO CENTRIFUGIRANJE
3. BIJZONDER GEVOELIGE
WEEFSELS
Dit is een nieuw wasconcept,
met een cyclus die bestaat uit
elkaar opvolgende periodes
van activiteit en pauzes, vooral
geschikt voor het wassen van
uiterst fijne stoffen.
Wassen en spoelen gebeuren
met hoge waterniveaus voor
het beste wasresultaat.
3. ZELO OBâUTLJIVE TKANINE
To je nov program, ki perilo
izmeniãno pere in namaka, in
je predvsem namenjen pranju
zelo obãutljivih tkanin.
Pranje in izpiranje poteka v
veãji koliãini vode, kar
zagotavlja najbolj‰e rezultate.
WOLMERK PROGRAMMA
Het speciale programma,
gecertificeerd door WOLMERK,
geeft de mogelijkheid de
kleding grondig te wassen
zonder ze te beschadigen.
PROGRAM ZA VOLNO
"WOOLMARK"
To je program, ki ga je potrdil
WOOLMARK, in ki omogoãa
temeljito pranje perila, ne da bi
ga po‰kodoval.
SPECIAAL “HANDWAS”
Deze wasmachine heeft ook
een handwascyclus. Het
programma geeft de
mogelijkheid om een complete
wasscyclus voor speciale
kledingstukken als “Handwas”
te behandelen. Het
programma heeft een
temperatuur van 30°C en sluit
af met 3 keer spoelen en
langzaam centrifugeren.
'ROâNO' PRANJE
Pralni stroj omogoãa tudi
neÏno pranje zelo obãutljivega
perila, enakovredno roãnemu
pranju. Ta program je
namenjen pranju perila,
oznaãenega z etiketo 'Roãno
pranje'. Stroj opere perilo pri
30°C, program pa se zakljuãi z
3 izpiranji in neÏnim
centrifugiranjem.
HOOFDSTUK 8
8. POGLAVJE
KIEZEN VAN HET
PROGRAMMA
IZBIRANJE
PROGRAMOV
Voor de verschillende soorten
weefsels en afhankelijk van de
graad van vervuiling van het
wasgoed heeft de
wasautomaat 4 verschillende
hoofdgroepen: (zie het
overzicht van de
wasprogramma’s).
Pralni stroj ima 4 skupine
programov, ki omogoãajo
pranje razliãno umazanega
perila, kot seveda tudi pranje
razliãnih vrst tkanin. Programi
pranja se med seboj razlikujejo
po naãinu pranja,
temperaturah in po
trajanju (gl. razpredelnico
programov pranja).
1. STERKE WEEFSELS
Deze programma’s zijn
bestemd om grondig te
wassen. De verschillende
spoelgangen, die tussendoor
gecentrifugeerd worden,
zorgen dat er perfect gespoeld
wordt. Bij de laatste
centrifugegang wordt het
water optimaal verwijderd.
24
Het programma "snelle
centrifuge" centrifugeert op
het maximale toerental
(deze kan worden
aangepast door de juiste
knop te drukken).
ALLEEN AFPOMPEN
Het programma pompt
alleen water af.
Stroj perilo trikrat izpere, med
izpiranji pa stroj perilo oÏame
(oÏemanje lahko tudi
prekliãete s pomoãjo
ustrezne tipke).
Ta program je namenjen
izpiranju razliãnega perila po
pranju na roke.
Ta program je namenjen
intenzivnemu centrifugiranju
perila (hitrost lahko
prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke).
IZâRPAVANJE VODE
Program je namenjen
izãrpavanju vode iz bobna.
25
NL
SL
NL
SL
Sport programma
PROGRAM ZA ·PORTNA
OBLAâILA
DAGELIJKSE WAS 40° C – SNEL
44 MINUTEN
DNEVNO PRANJE 40°C – HITRI
44-minutni program
Hoover heeft sportkleding
een eigen wasprogramma
gegeven.
De Wasmachine heeft een
uniek sportkleding
programma. Het is speciaal
ontworpen voor gemixte
sportkleding stoffen welke
niet op een hogere
temperatuur gewassen
kunnen worden en om vuil
en vlekken welke door het
sporten zijn ontstaan te
verwijderen.
Dit programma wast op
30°C, spoelt en centrifugeert
langzaam voor de beste
zorg van uw zwaar vervuilde
delicate stoffen.
Hoover je za ‰portna
oblaãila razvil svoj poseben
program pranja.
Pralni stroj je opremljen z
edinstvenim programom za
pranje ‰portnih oblaãil. Ta je
namensko zasnovan za
pranje ‰portnih oblaãil iz
me‰anice vlaken, ki jih ni
dovoljeno prati pri vi‰jih
temperaturah; program
oãisti neãistoão in madeÏe,
ki so posledica ‰portnih
aktivnosti.
Program opere perilo pri
nizki temperature 30°C, ga
izpere in nato oÏame z nizko
hitrostjo centrifuge, kar je
idealen naãin pranja the
obiãajno zelo umazanega,
a obãutljivega perila.
Een compleet
wasprogramma (wassen,
spoelen en centrifugeren),
voor het in ongeveer 44
minuten wassen van:
- een maximale belading van
3/3,5 kg
- licht vervuilde weefsels
(katoen en synthetisch)
Wij adviseren bij dit
programma het gebruik van
30% van de normale
hoeveelheid wasmiddel, om
verspilling van wasmiddel te
voorkomen.
Ta kompleten program
pranja (pranje, izpiranje in
oÏemanje) opera perilo v
pribliÏno 44 minutah.
- najveãja dovoljena koliãina
perila – 3/3,5 kg;
- namenjen pranju manj
umazanega perila (bombaÏ,
me‰anica vlaken).
Priporoãamo, da za pranje s
tem programom odmerite le
30 % obiãajne koliãine
detergenta, kar pomeni
prihranek.
DAGELIJKSE WAS 30° C – SNEL
29 MINUTEN
DNEVNO PRANJE 30°C – HITRI
29-minutni program
Een compleet
wasprogramma (wassen,
spoelen en centrifugeren),
voor het in ongeveer 29
minuten wassen van:
- een maximale belading van
2/2,5 kg
- licht vervuilde weefsels
(katoen en synthetisch)
Wij adviseren bij dit
programma het gebruik van
20% van de normale
hoeveelheid wasmiddel, om
verspilling van wasmiddel te
voorkomen.
Ta kompleten program
pranja (pranje, izpiranje in
oÏemanje) opera perilo v
pribliÏno 29 minutah:
- najveãja dovoljena koliãina
perila – 2/2,5 kg;
- namenjen pranju manj
umazanega perila (bombaÏ,
me‰anica vlaken).
Priporoãamo, da za pranje s
tem programom odmerite le
20 % obiãajne koliãine
detergenta, kar pomeni
prihranek.
“A”-WASPROGRAMMA VAN
59 MINUTEN
Dit speciale programma
levert “A”-klasse
wasprestaties bij een sterk
verkorte wastijd. Het
programma is bedoeld voor
wasjes van maximaal 3 kg bij
een temperatuur van 60°C
en sluit af met 2 keer
spoelen en een keer snel
centrifugeren.
26
“A” WASH 59 '
To je poseben program, ki
omogoãa zelo kakovostno
pranje skladno z razredom
"A" v bistveno kraj‰em ãasu.
Program je namenjen pranju
manj‰e koliãine perila (do 3
kg) pri temperaturi 60°C,
vkljuãuje pa 2 izpiranji in
centrifugiranje pri najvi‰ji
hitrosti.
27
NL
SL
NL
SL
HOOFDSTUK 9
9. POGLAVJE
HOOFDSTUK 10
10. POGLAVJE
WASMIDDELBAKJE
PREDALâEK ZA
PRALNA SREDSTVA
DE WEEFSELS
PRIPRAVA PERILA
NA PRANJE
De wasmiddelbakje bestaat uit
3 afzonderlijke vakjes:
– het vakje met een “1” is voor
de zeep die voor de Voorwas
of de Snelle Was wordt
gebruikt.
✿
– Het vakje “ ” is voor
speciale toevoegingen,
verzachters, geurmiddelen,
stijfsel, bleekwater, enz.
– het vakje met een “2” is voor
de zeep die voor de
hoofdwas wordt gebruikt.
Vloeibaar wasmiddel kunt u
gieten in het het het
wasmiddelenbakje met het
teken “2”.
Dit zorgt ervoor dat het
vloeibare wasmiddel op het
juiste tijdstip tijdens de
wascyclus aan de was wordt
toegevoegd.
Dit speciale bakje doet u in de
zeep lade met het teken “2” dit
bakje gebruikt u ook bij het
spoel- en bleek programma.
BELANGRIJK:
U DIENT ER REKENING MEE
TE HOUDEN DAT SOMMIGE
WASMIDDELEN MOEILIJK
TE VERWIJDEREN ZIJN.
IN DAT GEVAL RADEN WIJ
U AAN OM EEN
WASBOLLETJE IN DE
TROMMEL TE GEBRUIKEN.
BELANGRIJK:
HET VAKJE “✿” IS ALLEEN
BESTEMD VOOR VLOEIBARE
STOFFEN.
DE MACHINE IS
GEPROGRAMMEERD OM
AUTOMATISCH DE EXTRA
MIDDELEN TIJDENS DE
LAATSTE SPOELING VAN
ALLE WASPROGRAMMA’S
TE GEBRUIKEN.
28
Predalãek za pralna sredstva
je razdeljen na tri predelke:
- prvi, "1", je namenjen
detergentu za
predpranje;
BELANGRIJK:
Als er zware kleden,
bedspreien of andere zware
artikelen worden gewassen
is het aan te bevelen om
niet te centrifugeren.
- v predelek, oznaãen s
✿
simbolom
, odmerite
posebne dodatke mehãalec, ‰krob, di‰ave
ipd.
- predelek, oznaãen s
‰tevilko "2", je namenjen
detergentu za glavno
pranje;
âe uporabljate tekoãi
detergent, vstavite priloÏeno
posodico za uporabo
tekoãega detergenta v
predelek "2". To zagotavlja,
da se bo detergent odmeril v
boben v pravem trenutku.
To posodico vstavite tudi v
primeru, da Ïelite s pomoãjo
programa 'Izpiranje' s
pomoãjo belila odstraniti
madeÏe s perila.
OPOMBA!
âE UPORABLJATE
DETERGENTE, KI SE
TEÎKO DOZIRAJO V
BOBEN, PRIPOROâAMO,
DA UPORABITE POSEBNO
POSODICO, V
KATERO ODMERITE
DETERGENT IN JO
POLOÎITE V BOBEN
DIREKTNO MED PERILO.
OPOMBA!
V PREDELEK, OZNAâEN S
SIMBOLOM ✿,
ODMERITE SAMO TEKOâE
DODATKE! Stroj
bo pri vseh programih te
dodatke v
pravem trenutku, ob
zadnjem izpiranju,
samodejno doziral v stroj.
Om wollen kledingstukken
en andere wollen artikelen
met de machine te kunnen
wassen moeten zij een
“Zuiver Scheerwol” etiket
dragen met de vermelding
“Krimpvrij” of “wasbaar in de
machine”
BELANGRIJK:
Bij het uitzoeken van
het wasgoed moet u er
op letten:
- dat er geen metalen
voorwerpen aan of in
het wasgoed zitten
(zoals broches,
veiligheidsspelden,
pennen, munten, etc.);
- dat kussenovertrekken
zijn dichtgeknoopt,
ritssluitingen en haken
dicht zijn, losse ceintuurs
en lange koorden aan
bad-of ochtendjassen
zijn vastgeknoopt;
- dat haken uit de
gordijnen zijn verwijderd;
- wat er op het etiket van
het kledingstuk staat;
- dat bij het sorteren van
het wasgoed
hardnekkige vlekken
verwijderd moeten
worden met een
speciaal
reinigingsmiddel of met
zeep voordat het
wasgoed wordt
ingeladen.
OPOZORILO!
PRIPOROâAMO, DA
IZKLOPITE CENTRIFUGO,
KADAR V PRALNEM
STROJU PERETE MANJ·E
PREPROGE, POSTELJNA
PREGRINJALA ALI TEÎJA
OBLAâILA.
V pralnem stroju smete prati
le taka volnena oblaãila in
perilo, pri katerih je na etiketi
z navodili za vzdrÏevanje
navedeno "MOÎNO PRANJE
V PRALNEM STROJU".
OPOZORILO:
Pred zaãetkom pranja
razvrstite perilo in vsak
kos posebej skrbno
preglejte, kar velja ‰e
posebej za Ïepe, ter
istoãasno naredite
oziroma preglejte ‰e
naslednje:
- ãe na oz. v perilu, ki ga
Ïelite oprati ni kovinskih
predmetov kot npr.
priponk, varnostnih
zaponk, kovancev ipd.),
• zapnite gumbe na
posteljnini, zaprite
zadrge, sponke, stiskaãe
in podobno, zaveÏite
pasove in dolge trakove
na haljah,
• z zaves odstranite
drsnike, skrbno preglejte
etikete na perilu,
• ãe med razvr‰ãanjem
opazite na posameznih
kosih perila madeÏe,jih
odstranite pred
priãetkom pranja s
posebnimi detergenti za
odstranjevanje
madeÏev.
29
NL
HOOFDSTUK 11
11. POGLAVJE
TIPS VOOR
GEBRUIK
NEKAJ KORISTNIH
NASVETOV
Tips voor economisch en
milieuvriendelijk gebruik van
uw wasmachine.
V nadaljevanju vam
navajamo nekaj koristnih, da
boste lahko va‰ pralni stroj
uporabljali dobro, varãno in v
skladu z varovanjem okolja.
MAXIMALISEREN VAN DE
LADING
Door de machine te vullen
met de geadviseerde
maximale lading, maakt u
optimaal gebruik van energie,
water, wasmiddel en tijd.
Door één keer een volle lading
te wassen, in plaats van twee
keer een halve lading,
bespaart u 50% energie.
PRIPOROâENA KOLIâINA
PERILA
âe Ïelite prepreãiti
nepotrebno tro‰enje
energije, vode in pralnih
sredstev, priporoãamo, da
perete poln stroj perila,
vendar pa ne prekoraãite
predpisanih najveãjih koliãin.
Pri pranju polnega stroja
perila boste prihranili do 50%
energije.
IS VOORWASSEN ECHT NODIG?
U kunt uw kleding voorwassen
wanneer hier grote, moeilijke
vlekken inzitten.
Door kleding met normale
vlekken te wassen zonder
gebruik te maken van het
voorwasprogramma, kunt u
wasmiddel, tijd, water en 5 tot
15% energie besparen.
IS WASSEN OP EEN HOGE
TEMPERATUUR NOODZAKELIJK?
Bespaar 50% energie door
vlekken voor te behandelen
met een vlekkenverwijderaar
of uw was voor te laten
weken. Hierdoor kan het
gebruik van warm water
worden verminderd.
30
SL
KDAJ JE PREDPRANJE V
RESNICI POTREBNO?
Predpranje je potrebno samo
takrat, kadar je perilo res zelo
umazano.
âe opustite predpranje,
kadar perilo ni zelo umazano,
zmanj‰ate porabo pralnih
sredstev, ãasa, vode in od 5
do 15% energije.
JE PRANJE PRI VISOKIH
TEMPERATURAH NUJNO?
Uporaba belil in sredstev za
odstranjevanje madeÏev
zmanj‰uje potrebo po pranju
pri visokih temperaturah. S
pranjem pri temperaturi 60°C
lahko prihranite do 50%
energije.
SL
NL
HET WASSEN
PRANJE
VARIABELE CAPACITEIT
PRILAGODLJIVA
ZMOGLJIVOST
POLNJENJA
Deze wasautomaat regelt
automatisch het
waterniveau afhankelijk van
het soort en de hoeveelheid
wasgoed. Vanuit het
oogpunt van
energiebesparing is het op
deze manier mogelijk om
‘persoonlijk’ te wassen.
Dit systeem geeft een
vermindering van het
energieverbruik en een
merkbare vermindering van
de wastijd.
VOORBEELD:
Doe uitzonderlijk gevoelige
weefsels in een net.
Stel dat het wasgoed
bestaat uit ZWAAR VERVUILD
KATOEN (hardnekkige
vlekken dienen verwijderd te
worden met een speciaal
middel).
Ta pralni stroj avtomatsko
prilagodi nivo vode vrsti in
koliãini v stroj vloÏenega perila.
Ta sistem omogoãa, da pranje
prilagodite svojim Ïeljam in
potrebam, obenem pa
ustrezno zmanj‰ate tako
porabo vode, energije in
detergenta. Prilagodljiva
zmogljivost zmanj‰uje porabe
energije in obãutno skraj‰uje
trajanje pranja.
PRIMER:
Priporoãamo, da vloÏite zelo
obãutljivo perilo v posebno
mreÏasto vreãko in ‰ele nato
v stroj.
âe Ïelite oprati zelo
umazano perilo iz bombaÏa
(trdovratne madeÏe
odstranite prej s pomoãjo
ustreznega sredstva za
odstranjevanje madeÏev).
Het is aan te bevelen om
het wasgoed niet geheel te
laten bestaan uit badstoffen
of andere stoffen die veel
water opnemen en te zwaar
worden.
Pranje polnega stroja
frotirastih brisaã ipd.
odsvetujemo, ker frotir vpija
veliko vode in bi bilo perilo v
stroju preteÏko.
● Trek de wasmiddellade
open.
● Odprite predalãek za
pralna sredstva (P).
● Doe 120 gram in het bakje
met een 2.
● Doe 50 ml van het
gewenste
● V predelek 2 odmerite 120
g detergenta.
✿
toevoegmiddel in het
toevoegvakje.
● V predelek " " vlijte
pribliÏno 50 cc enega od
dodatkov za oplemenitenje
perila npr. mehãalec, ‰krob
ali pa di‰ave.
● Sluit de wasmiddellade
(P).
● Zaprite predalãek za
pralna sredstva.
✿
31
NL
● Controleer of de
watertoevoerkraan open
staat.
● En of de afvoerslang goed
is aangesloten.
PROGRAMMA SELECTEREN
Raadpleeg het programmaoverzicht voor het meest
geschikte programma.
Draai de programmaknop
naar het gewenste
programma.
Wacht totdat het centrifuge
lampje gaat branden
Druk vervolgens op de STARTknop.
Het indrukken van de STARTknop stelt de wasmachine in
werking.
Het programma draait met
de programmaknop
gepositioneerd op het
gekozen programma totdat
het programma eindigt.
Waarschuwing: Indien er een
onderbreking van stroom is,
teriwjld e amchine aan staat,
wordt het geselecteerde
programma opgeslagen in
een speciaal geheugen.
Wanneer de stroom is
hersteld, zal de machine
verder gaan met het
wasprogramma.
● Aan het einde van het
programma zullen alle was
stadium lampjes gaan
branden.
● Wacht tot de
deurvergrendeling
ontgrendelt (circa 2 minuten
na afloop van het
wasprogramma).
● Draai de programmaknop
naar de UIT-stand (OFF) om
de machine uit te schakelen.
● Open de deur en haal uw
wasgoed uit de machine.
VOOR ALLE SOORTEN
WASPROGRAMMA’S
RAADPLEEG HET
OVERZICHT EN VOER DE
HANDELINGEN UIT IN
DE AANGEGEVEN
VOLGORDE
32
SL
● Prepriãajte se, da je pipa
za dotok vode odprta.
● Preverite, da je cev za
odtok vode pravilno
name‰ãena.
IZBIRANJE PROGRAMOV
Upo‰tevajte navodila v
razpredelnici programov in
izberite najustreznej‰i
program. Obrnite gumb
programatorja na izbrani
program.
Poãakajte, da se osvetli
indikator “OÏemanje”
Nato pritisnite na tipko START;
stroj zaãne izvajati program.
NL
HOOFDSTUK 12
SCHOONMAKEN
EN NORMAAL
ONDERHOUD
Gebruik geen
schuurmiddelen, alcoholoplossingen en/of
oplosmiddelen aan de
buitenkant van de wasautomaat of droger. Een
vochtige doek is voldoende.
De wasautomaat behoeft
zeer weinig onderhoud:
SL
12. POGLAVJE
âI·âENJE IN
VZDRÎEVANJE
STROJA
Ohi‰je pralnega stroja
obri‰ite vedno le z vlaÏno
krpo. Ohi‰ja stroja ne
smete ãistiti z abrazivnimi –
jedkimi ãistili, alkoholom
in/ali topili.
VzdrÏevanje stroja je zelo
enostavno, pomembno pa
je, da redno ãistite
naslednje dele:
Gumb programatorja se med
izvajanjem programa ne
obraãa.
● Schoonmaken van de
vakjes voor wasmiddelen.
● predalãek za detergent,
Opozorilo: âe med
delovanjem stroja zmanjka
elektriãne energije, se izbrani
program shrani v spomin in ko
je stroj spet pod napetostjo,
nadaljuje z izvajanjem
programa.
● Het reinigen van het filter.
● filter. oziroma, da
pripravite stroj v primeru:
● Bij verplaatsingen of
wanneer de machine voor
langere tijd niet gebruikt
wordt.
● selitve ali dalj‰ega
mirovanja.
HET SCHOONMAKEN VAN DE
VAKJES VOOR WASMIDDELEN
âI·âENJE PREDALâKA ZA
DETERGENT
Alhoewel het niet strikt
noodzakelijk is raden wij aan
af en toe de vakjes voor de
was-en bleekmiddelen en
de toevoegingen schoon te
maken.
âeprav ni nujno, pa
priporoãamo, da obãasno
oãistite predalãek za pralna
sredstva, saj se v njem
sãasoma naberejo ostanki
le-teh.
Haal de vakjes er uit door er
voorzichtig aan te trekken.
● Predalãek previdno
izvlecite iz stroja.
Schoonmaken met water
● Predalãek nato sperite
pod tekoão vodo.
● Ko je program zakljuãen, se
osvetlijo vsi indikatorji
posameznih faz programa.
● Ko je program zakljuãen,
poãakajte pribl. 2 minuti, da
se sprosti zapah vrat.
● Izklopite stroj z obraãanjem
gumba programatorja na
OFF.
● Odprite vrata stroja in
poberite perilo iz bobna.
PRED IZBIRO PROGRAMA
ZA PRANJE POSAMEZNIH
VRST PERILA PREGLEJTE
RAZPREDELNICO
PROGRAMOV TER
UPO·TEVAJTE ZGORAJ
NAVEDENI VRSTNI RED
OPRAVIL.
De vakjes opnieuw naar
binnen schuiven.
Po konãanem ãi‰ãenju ga
ponovno vstavite v ohi‰je
stroja in ga potisnite nazaj v
stroj.
33
NL
HET REINIGEN VAN HET FILTER
De wasmachine is uitgerust
met een speciale filter die
materialen zoals knopen en
munten tegenhoud, die de
afvoerslang kunnen blokkeren.
De procedure voor het reinigen
van het filter is als volgt.
âI·âENJE FILTRA
● Open het klepje
● Odprite pokrov.
● Alleen op bepaalde
modellen:
Haal de kleine slang eruit, en
haal het dopje eraf om het
achtergebleven water te
verwijderen
● Samo nekateri modeli:
Izvlecite gibljivo cev,
odstranite ãep in odtoãite
vodo v posodo.
● Voordat u het filter
verwijderd, kunt u het beste
even een handdoek onder
hij het filter leggen om de
kleine hoeveelheid water
dat nog in de pomp zit op te
vangen.
● Draai de dop tegen de
klok in open in verticale
richting.
● Verwijder het filter en
maak het schoon.
● Als het filter schoon is kan
het met de klok mee weer in
de opening gedraaid
worden, vastgeschroefd
worden en kan het klepje
weer dicht gedaan worden,
zoals boven in omgekeerde
volgorde werd aangegeven.
BIJ VERPLAATSINGEN OF
WANNER DE MACHINE VOOR
LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT
WORDT
Bij eventuele verplaatsingen of
wanneer de machine voor
langere tijd in een
onverwarmde ruimte stil staat
moet het resterende water uit
alle slangen worden
verwijderd.
Haal de stekker uit het
stopcontact. U hebt een bak
nodig. Haal de slang van de
klem en laat die laag over de
bak hangen tot al het water
weggelopen is.
Herhaal deze handelingen aan
de andere kant.
34
SL
Pralni stroj ima vgrajen filter, ki
zadrÏi vse veãje delce (npr.
kovance, gumbe ipd.), ki bi
lahko prepreãili izãrpavanje
vode. Priporoãamo, da filter
obãasno oãistite in sicer
takole:
NL
HOOFDSTUK 13
PROBLEEM
1. Geen enkel
programma
functioneert
Stekker zit niet in het stopcontact
Doe de stekker in het stopcontact
Hoofdschakelaar is niet aan
Zet de hoofdschakelaar aan
Stroomonderbreking
Controleer
Elektrische zekeringen doorgebrand
Controleer
Vuldeur is open
Sluit de vuldeur
Zie oorzaak 1
Controleer
De watertoevoerkraan staat niet open
Zet de watertoevoerkraan open
De tijdschakelaar is niet juist ingesteld
Stel de tijdschakelaar in
Er zit een knik in de afvoerslang
Trek de afvoerslang recht
Materiaal blokkeert het filter
Controleer het filter
4. Water op de vloer
bij de machine
Een lek bij de ring tussen de kraan en de
inlaatslang
Vervang de sluitring en draai de slang
goed aan bij de kraan
5. Centrifugeert niet
De wasautomaat heeft het water niet
weggepompt
Wacht een paar minuten tot de
machine het water heeft weggepompt
Ingesteld op “niet centrifugeren” (alleen
bij enkele machines)
Maak de “niet centrifugeren” instelling
ongedaan
De wasautomaat staat niet recht
Stel de speciale voetjes bij
De transportklemmen zijn niet
verwijderd
Verwijder de transportklemmen
Het wasgoed is niet gelijkmatig
verdeeld
Schut het wasgoed los en verdeel het
geljkmatig
2. Er wordt geen
water ingevoerd
● Preden izvleãete filter, pod
pokrovãek filtra poloÏite
vpojno brisaão, saj se v
ãrpalki obiãajno nahaja
malo vode.
● Primite filter za roãaj in ga
obrnite v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev tako,
da bo stal roãaj navpiãno.
3. Pompt het water
niet weg
● Izvlecite filter in ga oãistite.
● Po konãanem ãi‰ãenju
filter ponovno vstavite v stroj.
Pri namestitvi bodite pozorni
na mali zatiã, ki je na notranji
strani oboda odprtine filtra.
Filter in okrasno podnoÏje
namestite nazaj v obratnem
vrstnem redu, kot ste ga sneli.
PRIPRAVA STROJA NA SELITEV
ALI DALJ·E MIROVANJE
âe bi se mogoãe selili ali pa
bi morali stroj za dalj‰e
obdobje postaviti v
neogrevan prostor, morate iz
stroja in cevi iztoãiti vso vodo.
Najprej iztaknite vtikaã iz
vtiãnice, nato pa iztaknite ‰e
odtoãno cev iz objemke na
hrbtni strani stroja. Pripravite
si ustrezno posodo in nato
upognite cev navzdol ter
poãakajte, da iz nje izteãe
vsa voda.
Cev nato namestite nazaj v
objemko.
Postopek ponovite tudi s
cevjo za dotok vode.
OPLOSSING
OORZAAK
6. Sterke trillingen
gedurende het
centrifugeren
OPMERKING: DIT MODEL HEEFT EEN ELEKTRONISCHE SENSOR DIE VOELT OF DE LADING GOED UITGEBALANCEERD IS. ALS DE LADING
ENIGSZINS ONEVENWICHTIG IS, ZAL DE MACHINE DE WAS AUTOMATISCH BALANCEREN EN DAN NORMAAL CENTRIFUGEREN.
ALS ER, NA EEN AANTAL KEREN PROBEREN, GEEN EVENWICHT WORDT BEREIKT, WORDT EEN LAGERE CENTRIFUGESNELHEID GEBRUIKT.
ALS DE LADING ERG ONEVENWICHTIG IS, WORDT DE CENTRIFUGEFASE GEANNULEERD.
HIERDOOR WORDT DE TRILLING VERMINDERD, HET LAWAAI MINDER EN WORDT DE BETROUWBAARHEID EN DE LEVENSDUUR VAN DE
WASMACHINE VERGROOT.
Als de storing niet verholpen kan worden neem dan contact op met een Gias Service Center van Hoover. Voor
snelle service geeft u het soort automaat op dat op het etiket aan de binnenkant van de deur of op het
garantiebewijs is vermeld.
Belangrijk
1 Het gebruik van fosfaatvrije milieuvriendelijke wasmiddelen kunnen het volgende effect geven:
- Het afgevoerde spoelwater kan troebel zijn vanwege de aanwezigheid van in het water zwevende zeoliet.
Dit betekent niet dat de spoelgangen niet effectief genoeg waren.
- De aanwezigheid van wit poeder (zeoliet) op het eind van het programma. Dit blijft niet in het wasgoed
zitten en geeft geen kleurverandering.
- De aanwezigheid van schuim in het laatste spoelwater. Dit is niet noodzakelijkerwijs een teken dat er niet
goed gespoeld is.
- De niet-ionische middelen die in de samenstelling van wasmiddelen zitten zijn vaak moeilijk uit het
wasgoed te verwijderen en zelfs als het gaat om kleine hoeveelheden kan er zichtbare sopvorming zijn.
In dergelijke gevallen is het niet nodig om nog een spoelgang te laten uitvoeren.
2 Als uw wasmachine niet meer functioneert zoals het moet wilt u dan a.u.b. eerst de bovenstaande controles
uitvoeren voordat u contact opneemt met de Gias Service Center van Hoover.
35
SL
13. POGLAVJE
MOTNJE V DELOVANJU
MOTNJA
1. Stroj ne deluje na
nobenem
programu
2. Voda ne priteka v
stroj
3. Stroj ne izãrpava
vode
KAKO JO ODPRAVITE
MOREBITNI VZROK
Stroja niste prikljuãili na elektriãno
omreÏje
Vtaknite vtiã v vtiãnico
Stroja niste vklopili
Pritisnite tipko vklop/izklop
Ni elektriãne napestosti
Preverite
Varovalka je pregorela
Preverite
Vrata stroja so odprta
Zaprtie vrata stroja
Preglejte vzroke pod toãko 1
Preverite
Pipa za dotok vode je zaprta
Odprite pipo za dotok vode
Gumb programatorja ni pravilno
nastavljen
Gumb programatorja naravnajte toãno
na ustrezen program
Odtoãna cev je zvita ali upognjena
Zravnajte odtoãno cev
V filtru so tujki
Preglejte filter
4. Na tleh okrog stroja
je voda
Pri tesnilu med pipo in odtoãno cevjo
uhaja voda
Zamenjajte tesnilo in dobro privijte cev
na pipo
5. Centrifuga se ne
vkljuãi
Stroj ‰e ni izãrpal vode
Poãakajte nekaj trenutkov in stroj bo
vodo izãrpal
Vkljuãena je tipka ''izklop centrifuge'' –
vgrajena je samo pri nekaterih modelih
Izklopite tipko ali obrnite gumb za
nastavitev vrtljajev centrifuge
Stroj ne stoji popolnoma vodoravno
Izravnajte stroj z regulirnimi nogicami
Transportne za‰ãite niste odstranili
Odstranite trnsportno za‰ãito
Perilo v stroju ni enakomerno
razporejeno
Perilo v bobnu enakomerno porazdelite
6. Stroj med
centrifugiranjem
moãno vibrira
OPOMBA:
STROJ JE OPREMLJEN S POSEBNO ELEKTRONSKO NAPRAVO, KI PREPREâUJE CENTRIFUGIRANJE,
âE PERILO V BOBNU NI URAVNOTEÎENO. S TEM JE ZMANJ·ANA GLASNOST DELOVANJA TER
VIBRACIJE, OBENEM PA TUDI PODALJ·ANA ÎIVLJENJSKA DOBA VA·EGA PRALNEGA STROJA.
Opozorilo!
1. Pranje z ekolo‰kimi detergenti brez fosfatov lahko povzroãi naslednje stranske uãinke:
- Voda, ki med izpiranjem izteka iz stroja, lahko izgleda zaradi prisotnosti zeolitov motna, vendar pa to ne
vpliva na kakovost izpiranja.
- Zeoliti, ki se po konãanem pranju pojavljajo na perilu kot bel prah ne prodrejo v tkanine in tudi ne vplivajo
na obstojnost barv.
- âe se voda med zadnjim izpiranjem peni, to ‰e ne pomeni, da ni dobro izplaknjeno.
- Aktivne anione, ki so prisotni v detergentih brez fosfatov, voda le steÏka izpere iz perila, zato se voda peni
tudi pri minimalnih ostankih teh uãinkovin .
- Tudi nadaljnja izpiranja v takih primerih stanja ne izbolj‰ajo.
2. âe opazite motnjo v delovanju va‰ega pralnega stroja, najprej s pomoãjo zgoraj podanih navodil poskusite
sami odpraviti nepravilnost. ·ele ãe vam to ne uspe, poi‰ãite pomoã pri najbliÏjem poobla‰ãenem servisu
Hoover.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo
bistveno spremenile lastnosti proizvoda. Vse pravice pridrÏane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran ali
prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli naãin bodisi mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugaãe, brez
privoljenja lastnikov avtorskih pravic.
36
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten. Kleine
veranderingen en technische ontwikkelingen zijn voorbehouden.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si
pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda.
Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2002/96/EC voor elektrische en elektronische afval.
Door dit apparaat correct te verwijderen, helpt u het potentiële negatieve gevolg voor de omgeving en
menselijke gezondheid te voorkomen., welke anders door onjuiste verwijdering zou kunnen worden
veroorzaakt.
Het symbool op het product duidt aan dat dit product niet behandeld zal worden als huishuidelijk afval. In
plaats daarvan zal het apparaat naar het verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische
uitrusting gaan.
De verwijdering moet in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking uitgevoerd
worden
Voor meer gedetailleerde informatie over de verwijderingvan dit product, neemt u contact op met uw
gemeenlijke reinigingsdienst of de dealer waar u het apparaat heeft gekocht.
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne posledice
na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi
odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov.
Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni
organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
09.10 - 41031246 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
NL
SL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising