Garmin | Panoptix™ PS22-TR | Garmin Panoptix™ PS22-TR Upute za instalaciju

Garmin Panoptix™ PS22-TR Upute za instalaciju
U memorijskoj se kartici stvara Garmin mapa s nadogradnjom
softvera. Prijenos softverske nadogradnje na memorijsku karticu
može potrajati nekoliko minuta.
Panoptix PS22-TR
™
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U pakiranju plotera ili fishfindera potražite list Važni podaci o
sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne
informacije o proizvodu.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Sonar je alat koji vam daje informacije o vodi pod plovilom. No
on vas ne oslobađa odgovornosti da promatrate vodu oko
plovila dok navigirate.
OPREZ
Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim
uputama, može doći do štete ili ozljeda.
Nadogradnja softvera uređaja
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti
postupak pokretanja uređaja.
Slijedite
upute na zaslonu.
3
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom
mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.
6 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se
dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije
dovršeno.
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Posjetite my.garmin.com/registration.
• Originalni račun ili fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu.
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila, Garmin uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako se tijekom
montaže pojave problemi, dodatne informacije potražite na webmjestu support.garmin.com.
• Križni odvijač broj 2
• Ravni odvijač od 3 mm
Nadogradnja softvera
Preporuke za montažu
®
Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme
možda ćete morati nadograditi softver uređaja.
Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB
formatiranu za FAT32.
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
Nadogradnju softvera morate kopirati na memorijsku karticu
putem računala na kojem je pokrenut softver Windows .
NAPOMENA: Možete se obratiti Garmin službi za podršku kako
biste naručili karticu na koju je prethodno učitana nadogradnja
softvera ako nemate računalo sa softverom Windows.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Idite na www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Odaberite paket za nadogradnju koji odgovara ploter u koji
želite nadograditi.
NAPOMENA: Paket za nadogradnju softvera uključuje
nadogradnje za sve uređaje povezane s ploterom. Kako biste
provjerili uređaje obuhvaćene preuzetim paketom, možete
odabrati Prikaz svih uređaja u kompletu.
4 Odaberite Preuzmi.
5 Pročitajte i prihvatite uvjete.
6 Odaberite Preuzmi.
7 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite Spremi.
8 Dvaput pritisnite datoteku koju ste preuzeli.
9 Odaberite Sljedeće.
10 Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i
odaberite Sljedeće > Završi.
®
Potrebni alati
• Položaj sonde na vanbrodskom motoru ovisi o vrsti
vanbrodskog motora montiranog na vašem plovilu.
• Prije nego što odaberete lokaciju za montiranje, razmislite o
načinu rada. Montiranje sonde na osovinu vanbrodskog
motora preporuuje se za način rada LiveVü Forward.
Montiranje sonde na vanbrodski motor preporučuje se za
način rada LiveVü Down ili ako planirate izmjenjivati načine
rada prema naprijed i prema dolje.
• Kako bi pravilno radila, sondu morate postaviti pod pravilnim
kutom (Podešavanje kuta sonde, stranica 3).
• Sondu možete montirati na motor nekih vanbrodskih motora
s električnim upravljanjem, ali morate biti sigurni da možete
sigurno otpustiti i ponovo uvući vanbrodski motor s
pričvršćenom sondom.
• Sondu je potrebno montirati tako da ne sprječava
postavljanje motora u bazu ili pravilno spremanje i otpuštanje
motora.
• Sondu nemojte montirati u blizini snažnih magnetskih polja
koja interferiraju s mjerenjem zemljinog magnetskog polja
ugrađenim kompasom i sprječavaju kalibraciju. Uslijed
neispravne kalibracije neke će funkcije karte biti nedostupne,
a točke stvorene u načinu rada LiveVü Forward koristit će
smjer kretanja plovila umjesto orijentaciju sonde za izračun
vašeg položaja.
• Sondu je potrebno montirati što dalje od motora tako da je
sonda istovremeno pod vodom. Postavljanje sonde na
bubanj vanbrodskog motora ili preblizu motoru na osovini
može spriječiti ispravnu kalibraciju kompasa.
• Za korištenje kompasa, sondu je potrebno montirati na
osovinu. Kompas ne radi ako sondu montirate na motor.
Srpanj 2017
190-02269-86_0A
Učinkovit prednji i donji radni domet
OPREZ
Uvjeti u vodi i na dnu utječu na način na koji sonda očitava
dubinu i domet. Budite pažljivi i promatrajte dubinu vode i
domet, osobito kad je vaš uređaj u načinu ručnog dometa ili
načina rada za dubinu.
Kada radi u načinu rada LiveVü Forward, sonda ima prednji
radni domet pet do osam puta veći u odnosu na dubinu vode.
Primjerice, na 3 m (10 ft) dubine vode, prednji radni domet
iznosi između 15 i 24 m (između 50 i 80 ft). Uvjeti u vodi i na dnu
utječu na stvarni domet. Budite pažljivi i promatrajte dubinu vode
i prednji domet, osobito kad je vaš uređaj u načinu ručnog
prednjeg radnog dometa.
Kada radi u načinu rada LiveVü Down, prednji/stražnji domet
jednak je dubini vode. Na primjer, ako je voda duboka 10 m
(33 ft.), na zaslonu će se prikazivati 5 m (16 ft.) ispred i 5 m
(16 ft.) iza sonde. U dubljim je vodama prednji/stražnji domet
veći.
Postavljanje na osovinu vanbrodskog
motora
Ovo je preferirani način montaže za način rada LiveVü Forward.
Ovaj način montaže osigurava najveći razmak između motora i
sonde što omogućuje optimalan rad magnetnog kompasa.
Ovo nije preferirani način montaže za način rada LiveVü Down.
Bubanj vanbrodskog motora može blokirati snop sonara.
Sastavljanje pribora za montiranje na osovinu
vanbrodskog motora
Pomoću M6 vijaka À spojite poleđinu nosača za vanbrodski
motor Á i prednju stranu nosača za vanbrodski motor  oko
osovine vanbrodskog motora.
2 Vezicama kabela pričvrstite kabel sonde za osovinu ili neko
drugo sigurno mjesto.
3 Provedite Ethernet kabel do mrežnog prekidača ili poleđine
plotera.
4 Provedite kabel za napajanje do izvora napajanja sa ili bez
prekidača od 10 do 35 Vdc.
Postavljanje na vanbrodski motor
Ovo je preferirani način monaže za način rada LiveVü Down ili
ako planirate izmjenjivati načine rada prema naprijed i prema
dolje. Ovaj način montaže osigurava maksimalan nezaklonjen
pogled na snop sonara.
Obzirom na malu udaljenost između sonde i snažnog
magnetnog polja koje emitira vanbrodski motor, magnetni
kompas sonde možda se neće pravilno kalibirirati pa ga možda
nećete moći korsititi.
Sastavljanje pribora za montiranje na vanbrodski
motor
1 Stezaljku za crijevo À provucite kroz prorez na nosaču za
vanbrodski motor Á.
Montaža sonde na nosač na osovini vanbrodskog
motora
OBAVIJEST
Kabel sonde potrebno je pričvrstiti za osovinu ili neko drugo
sigurno mjesto tijekom montaže. Oštećenje žice ili izolacije
kabela može uzrokovati kvar sonde.
Sondu je potrebno montirati što dalje od motora. Postavljanje
sonde preblizu motoru može spriječiti ispravnu kalibraciju
kompasa. Na ploteru se u slučaju neuspješne kalibracije ne
prikazuju indikatori smjera i područja pokrivenosti, ali sve ostale
funkcije rade ispravno.
1 Pomoću priložene poluge À ili vijka za montiranje pričvrstite
sondu Á na nosač za montiranje na vanbrodski motor Â.
2
2 Postavite stezaljku za crijevo oko vanbrodskog motora.
3 Zategnite stezaljku za crijevo.
Montaža sonde na vanbrodski motor
OBAVIJEST
Kabel sonde potrebno je pričvrstiti za osovinu ili neko drugo
sigurno mjesto tijekom montaže. Oštećenje žice ili izolacije
kabela može uzrokovati kvar sonde.
1 Pomoću priložene poluge À ili vijka za montiranje pričvrstite
sondu Á na nosač za montiranje na vanbrodski motor Â.
2 Vezicama kabela pričvrstite kabel sonde za osovinu ili neko
drugo sigurno mjesto.
3 Provedite Ethernet kabel do mrežnog prekidača ili poleđine
plotera.
4 Provedite kabel za napajanje kroz izvor napajanja sa ili bez
prekidača od 10 do 35 Vdc.
Podešavanje kuta sonde
Sonda bi za optimalnu kvalitetu slika u svakom načinu rada
trebala biti postavljena pod pravilnim kutom.
1 Kada završite s montažom, sondu nagnite ovisno o načinu
rada u kojem ćete je koirstiti:
• Za način rada LiveVü Forward, sondu nagnite prama
naprijed i lagano prema dolje.
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
1 Sprovedite kabele pomoću odgovarajućih držača, spona i
brtvila kako biste pričvrstili kabele duž rute i kroz moguće
pregrade ili palubu.
2 Gole žice kabela napajanja priključite na izvor napajanja od
10 do 35 Vdc i na uzemljenjeDijagram ožičenja, stranica 3.
NAPOMENA: Prekidač za uključivanje/isključivanje nije
obavezan. Ploter automatski uključuje i isključuje sondu.
3 Odaberite opciju:
• Mrežni kabel priključite na mrežu ili na Panoptix priključak
na ploteru.
• Mrežni kabel priključite na priključak na uređaju GMS™ 10,
ako je dostupan.
Kapice za kabelske otvore
Kad sprovodite kabele kroz brod, ponekad može biti potrebno
probušiti rupe za prolazak kabela. Kapice za kabelske otvore
mogu se koristiti za pokrivanje kabelskog montažnog otvora.
Kapice nisu vodootporne. Po potrebi nakon postavljanja
upotrijebite brodsko sredstvo za brtvljenje oko kapice i kabela
kako bi spoj bio vodootporan. Kapice možete kupiti od
zastupnika tvrtke Garmin ili izravno Garmin na stranici
www.garmin.com.
Dijagram ožičenja
+
-
• Za način rada LiveVü Down, sondu nagnite prema dolje.
Element
À
Á
Â
Opis
Uređaj za iscrtavanje
Panoptix PS22-TR
Izvor napajanja (prekidač je opcionalan)
Kalibracija kompasa
SAVJET: Eksperimentirajte dok ne pronađete kut koji
najbolje odgovara vašim potrebama.
2 Zategnite polugu ili vijak za montiranje kako se uređaj ne bi
kretao prilikom upotrebe.
3 Na ploteru odaberite Sonar i odaberite Donji LiveVü ili
Prednji LiveVü.
Priključivanje sonde na napajanje i Garmin
Marine Network
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
Prije kalibracije kompasa sonda mora biti montirana na osovini
dovoljno daleko od vanbrodskog motora da se izbjegne
magnetska interferencija i potrebno ju je otpustiti u vodu.
Kalibracija mora biti dovoljno kvalitetna da se omogući rad
ugrađenog kompasa.
NAPOMENA: Za korištenje kompasa, sondu je potrebno
montirati na osovinu. Kompas ne radi ako sondu montirate na
motor.
Prije kalibracije možete početi okretati plovilo, ali tijekom
kalibracije je potrebno potpuno okrenuti plovilo 1,5 put.
1 Na primjenjivom prikazu sonara odaberite Izbornik >
Postavke sonara > Instalacija.
2 Po potrebi odaberite Koristi AHRS kako biste uključili AHRS
senzor.
3 Odaberite Kalibriraj kompas.
4 Slijedite upute na zaslonu.
3
Održavanje
Čišćenje sonde
Na uređaju se može brzo nakupiti vegetacija i tako smanjiti
performanse uređaja.
1 Očistite vegetaciju mekom krpom i blagim deterdžentom.
2 Ako se nakupilo mnogo vegetacije, skinite je lopaticom za
ribanje ili nožem za kit.
3 Obrišite uređaj suhom krpom.
Specifikacije
Specifikacija
Mjere
Dimenzije (Š x V x D)
32 x 118 x 96 mm (1,3 x 4,6 x
3,8 in)
Težina sonde
380 g (0,84 lb.)
Ukupna težina (sonda, nosač i
kabel)
840 g (1,85 lb.)
Maksimalna neprekidna potrošnja
energije
8W
Snaga emitiranja
48 W
Radni napon
Od 10 do 35 V DC
Raspon radne temperature*
Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Temperaturni raspon za pohranu
Od -40 do 70°C (od -40 do 158°F)
Materijal
ASA plastika
Maksimalni raspon**
91,4 m (300 ft)
Frekvencija
417 kHz
Nazivni napon osigurača
4,0 A min. 32 Vdc
* Ako se koristi izvan vode, sonda će pratiti unutarnju
temperaturu i prestati raditi sve dok se temperatura ne vrati u
raspon radne temperature.
**Ovisno o lokaciji sonde, salinitetu vode, vrsti dna i drugim
uvjetima u vodi.
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. Panoptix™ trgovački je znak tvrtke Garmin Ltd. ili
njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin.
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising