Whirlpool | WBO 3O33 DL X | Setup and user guide | Whirlpool WBO 3O33 DL X Kasutusjuhend

Whirlpool WBO 3O33 DL X Kasutusjuhend
ET
IGAPÄEVANE KASUTUSJUHEND
TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE! Täielikuma
tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade aadressil:
www.whirlpool.eu/register
Ohutusjuhised ja kasutus- ning hooldusjuhendi saate
hankida, laadides selle alla meie veebilehelt
docs.whirlpool.eu ja järgides voldiku lõpus toodud
juhiseid.
Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt Tervishoiu- ja ohutusjuhendit.
TOOTE KIRJELDUS
SEADE
2
1
3
4
7
10
5
6
9
12
11
8
Service:
1. Ülemine rest
2. Söögiriistade rest
3. Kokkukäivad labad
4. Ülemise resti kõrguse regulaator
5. Ülemine pihustushoob
6. Alumine rest
7. Pesemisala
8. Alumine pihustushoob
9. Filtrikoost
10. Soolanõu
11. Pesu- ja loputusvahendi dosaatorid
12. Andmeplaat
13. Juhtpaneel
0000 000 00000
13
JUHTPANEEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
3
4
5 6 7 8
Sisse-/väljalülituse ja taaslähtestuse nupp koos indikaatortulega
Programminupp nupp koos indikaatortulega
Multizone nupp koos indikaatortulega
Turbo nupp koos indikaatortulega / klahvilukk
Ökoprogrammi indikaatortuli
Klahviluku indikaatortuli
Ekraan
Programmi numbri ja pesutsükli lõpuni jäänud aja näidik
9 10 1112
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
13
14
15
16
Tableti (Tab) indikaatortuli
Suletud veekraani indikaatortuli
Loputusvahendi lisamise vajaduse indikaatortuli
Soola lisamise vajaduse indikaatortuli
Power Clean nupp koos indikaatortulega
Tableti (Tab) nupp koos indikaatortulega
Viitstardi nupp koos indikaatortulega
Stardi/pausi nupp koos indikaatortulega / Vee väljalase
1
ESMAKASUTUS
SOOL, LOPUTUSVAHEND JA PESUVAHEND
NÕUANDEID ESMAKASUTUSEKS
LOPUTUSVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE
Seadme paigaldamise järel eemaldage restide stopperid ja ülemise
resti elastsed fiksaatorid.
Loputusvahend muudab nõude KUIVATAMISE lihtsamaks.
Loputusvahendi dosaator A vajab täitmist, kui juhtpaneelil põleb
LOPUTUSVAHENDI LISAMISE märgutuli .
SOOLANÕU TÄITMINE
Soola kasutamine aitab vältida KATLAKIVI kogunemist nõudele ja
masina funktsionaalsetele osadele.
• Soolanõu ei tohi kunagi olla tühi.
• Vee kareduse määramine on tähtis.
Soolanõu asub nõudepesumasina alaosas (vt jaotist PROGRAMMIDE
KIRJELDUS) ja seda tuleb täita, kui juhtpaneelil süttib SOOLA LISAMISE
märgutuli .
1.Eemaldage alumine rest ja keerake soolanõu
kork lahti (vastupäeva).
2.Ainult esimene kord, kui seda teete: täitke
soolanõu veega.
3.Paigaldage lehter (vt joonis) ja täitke soolanõu
servani (umbes 1 kg); seejuures võib nõust
väljuda vett.
4.Eemaldage lehter ja pühkige avalt soolajäägid.
Keerake kork kõvasti kinni, nii et pesuprogrammide ajal ei pääseks
soolanõusse pesuvahendit (see võib veepehmendajat tõsiselt
kahjustada).
Kui on vaja soola lisada, tuleb seda teha enne pesutsükli alustamist.
VEE KAREDUSE MÄÄRAMINE
Et veepehmendaja saaks ideaalselt töötada, peab vee karedus olema
määratud vastavalt vee reaalsele karedusele teie kodus. Seda teavet
saate oma vee-ettevõttelt.
Tehaseseadistus on tehtud vee keskmise (3) kareduse järgi.
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
• Hoidke STARDI/PAUSI nuppu viie sekundi vältel all, kuni kuulete
signaali.
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Valitud veekareduse number ja soola lisamise vajaduse
indikaatortuli vilguvad.
• Vajutage nuppu P soovitud karedustaseme valimiseks (vt vee
kareduse tabelit).
Vee kareduse tabel
°fH
°dH
Tase
Saksa kraadid
1
2
3
4
5
Prantsuse kraadid
Pehme
0-6
0 - 10
Keskmine
7 - 11
11 - 20
Keskmine
12 - 17
21 - 30
Kare
17 - 34
31 - 60
Väga kare
35 - 50
61 - 90
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
Vee karedus on määratud!
Kohe pärast seda protseduuri käivitage suvaline pesuprogramm ilma
nõusid masinasse panemata.
Kasutage ainult spetsiaalselt nõudepesumasinatele mõeldud
soola.
Kui olete soola masinasse valanud, kustub SOOLA LISAMISE vajaduse
indikaatortuli.
Kui soolaanumat ei täideta, võib selle tagajärjel kahjustuda
veepehmendaja ja kütteelement.
2
35
25
MA X
B
A
1. Dosaatori B avamiseks vajutage kaanel olevat sakki ja tõmmake
seda enda poole.
2. Valage dosaatorisse ettevaatlikult loputusvahendit, kuni selle tase
jõuab maksimumtaset (110 ml) näitava sälguni täiteaval - vältige
loputusvahendi mahavoolamist. Kui see juhtub, kuivatage maha
voolanud vahend kohe kuiva lapiga.
3. Vajutage kaant, kuni see klõpsuga sulgub.
ÄRGE valage loputusvahendit otse pesukambrisse.
LOPUTUSVAHENDI DOOSI REGULEERIMINE
Kui te ei ole kuivatamise tulemustega täielikult rahul, saate kasutatava
loputusvahendi kogust reguleerida.
• Lülitage nõudepesumasin SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Lülitage see SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
• Vajutage kolm korda nuppu STARDI/PAUSI - kostab helisignaal.
• Lülitage see SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Valitud taseme number ja loputusvahendi lisamise indikaatortuli
vilguvad.
• Vajutage nuppu P, et valida loputusvahendi lisamise soovitud tase.
• Lülitage see SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
Vee karedus on määratud!
Kui loputusvahendi tasemeks on määratud 1 (ÖKO), siis loputusvahendit ei kasutata. Kui loputusvahend otsa saab, ei sütti LOPUTUSVAHENDI
LÕPPEMISE indikaatortuli.
Olenevalt nõudepesumasina mudelist saab valida kuni nelja taseme
vahel. Tehasesäte on mudelispetsiifiline, järgige ülalpool toodud juhiseid, et seda oma masinal kontrollida.
• Kui nõudel esineb sinakaid jälgi, määrake madalam tase (2-3).
• Kui nõudel on veepiiskade või katlakivi jälgi, määrake kõrgem tase (4-5).
PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE
Pesuvahendi dosaatori avamiseks
kasutage avamisseadet A.
Pange pesuvahend ainult kuiva
dosaatorisse B.
B
Eelpesu jaoks mõeldud
pesuvahend pange otse
A
pesukambrisse.
1.Pesuvahendi doseerimisel kasutage
õige koguse määramiseks eelmainitud
teavet. Dosaatori B sees on näidud
abiks puhastusvahendi doseerimisel.
2. Puhastage dosaatori servadelt pesuvahendi jäägid ja sulgege kaas
(kostab klõpsatus).
3. Pesuvahendi dosaatori kaane sulgemiseks tõmmake seda
ülespoole, kuni sulgemisseade on kindlalt oma kohal.
Pesuvahendi dosaator avaneb automaatselt, kui vastavas programmis
on selleks õige hetk käes.
Kõik-ühes-pesuvahendite kasutamisel soovitame kasutada nuppu
TABLETT, sest see muudab programmi selliselt, et oleks tagatud
parimad pesemis- ja kuivatamistulemused.
ET
Kuivatamine
faas
PROGRAMMIDE TABEL
Programm
1. Säästurežiim
(Öko)
2. 6th Sense
Pesuvahendi
anum
Saadaolevad valikud
*)
Pesukamber
B
Pesuprogrammi
kestus
(t:min)**)
Veekulu
Elektrikulu
(liitrit tsükli kohta) (kWh/tsükkel)
50°
4:00
9,5
0,83
50-60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,90 - 1,40
tunni
3. 1
Pesu&Kuivatus
55°
-
1:00
10,5
1,20
4. Intensiivrežiim
65°
-
2:50
16,0
1,60
5. Igapäevane
50°
-
1:30
13,0
1,15
6. Vaikne
50°
-
3:30
15,0
1,15
7. Kiire 30’
50°
-
0:30
9,0
0,55
8. Kristall
45°
-
1:40
11,5
1,20
9. Eelpesu
-
0:12
4,5
0,01
-
1:40
10,0
1,30
-
0:50
8,0
0,85
10. Antibakteriaalne režiim
65°
11. Isepuhastus
65°
-
-
-
-
-
Säästuprogrammi andmed on mõõdetud laboratoorsetes tingimustes vastavalt Euroopa standardile EN 50242.
Märkus katselaboritele: teavet võrdlevate EN-katsetingimuste kohta saate meiliaadressil: dw_test_support@whirlpool.com
Nõude eeltöötlus ei ole ühegi programmi kasutamise eelselt vajalik.
*) Kõiki valikuid korraga kasutada ei saa.
**) Ekraanil kuvatav ja brošüüris toodud programmi kestus on hinnanguline ja välja arvutatud standardtingimuste juures. Tegelik aeg võib varieeruda
olenevalt paljudest teguritest, nagu näiteks sissevõetava vee temperatuur ja rõhk, toatemperatuur, pesuvahendi kogus, pestavate nõude hulk ja tüüp,
nõude paigutus, lisavalikud ja anduri kalibreering. Anduri kalibreering võib pikendada programmi kestust kuni 20 minuti võrra.
Elektrikulu ooterežiimis: Elektrikulu väljalülitamata režiimis: 5 W - Elektrikulu väljalülitatud režiimis: 0,5 W
PROGRAMMIDE KIRJELDUS
Juhised pesutsükli valimiseks.
SÄÄSTUREŽIIM (ÖKO)
Normaalselt määrdunud toidunõud. Standardprogramm, mis on
energia- ja veekulu kombinatsiooni poolest kõige säästlikum.
6th SENSE®
Keskmiselt määrdunud nõud, millel on kuivanud toidujääke. Tuvastab
nõude määrdumisastme ning reguleerib programmi sellele vastavalt.
Ajaks, mil andur tuvastab nõude määrdumisastet, ilmub ekraanile
animatsioon ja tsükli kestust muudetakse.
1 TUNNI PESU&KUIVATUS
KIIRE 30’
Programm kergelt määrdunud nõude pesemiseks, millel ei ole
kuivanud toidujääke.
KRISTALL
Tsükkel õrnade nõude pesemiseks, mis on tundlikumad kõrgete
temperatuuride suhtes, nt klaasid ja tassid.
EELPESU
Hiljem pestavad sööginõud. Selle programmiga pesuvahendit ei
kasutata.
Kergelt kuni normaalselt määrdunud toidunõud. Igapäevaseks
kasutamiseks sobiv programm, millega pesta kasutatud, kuivamata
nõud puhtaks ja kuivaks ühe tunniga.
ANTIBAKTERIAALNE REŽIIM
INTENSIIVREŽIIM
ISEPUHASTUS
Soovitatav tugevasti määrdunud sööginõude pesemiseks. Eriti sobiv
pannide ja pottide pesemiseks (ärge kasutage õrnade nõude puhul).
IGAPÄEVANE
Normaalselt määrdunud toidunõud. Igapäevane pesutsükkel, mis
tagab parimad pesutulemused lühima ajaga.
VAIKNE
Sobib masinaga pesemiseks öisel ajal. Parimad tulemused garanteeritud.
Keskmiselt või tugevasti määrdunud nõud, koos täiendava
antibakteriaalse pesuga.
Tsükkel, mida kasutatakse nõudepesumasina hooldamiseks. Puhastab
masina sisemuse kuuma veega.
IMärkused
Kergelt määrdunud nõude puhul on kõige tõhusamad kiirtsüklid (Kiire
või Fast).
Et veekulu veelgi vähendada, pange masin tööle alles siis, kui see
on pesemist vajavaid nõusid täis.
3
VALIKUD JA FUNKTSIOONID
VALIKUTE valimiseks tuleb vajutada vastavat nuppu (vt jaotist JUHTPANEEL).
Kui valik ei ole konkreetse programmi puhul saadaval (vt PROGRAMMIDE TABELIT), vilgub vastav LED-tuli kiiresti kolm korda ja kostavad
helisignaalid. Valikut ei käivitata.
MULTIZONE
TABLETT (Tab)
Kui pesemist vajavaid nõusid ei ole palju, võib vee, elektri
ja pesuvahendi kokkuhoiuks kasutada poole koguse
programmi.
Valige programm ja vajutage MULTIZONE nuppu: nupu
kohal olev indikaatortuli süttib ja valitud resti sümbol
kuvatakse ekraanile. Vaikimisi peseb seade nõusid
mõlemal restil.
Ainult ühel restil pesemiseks vajutage korduvalt sellele
nupule:
kuvatakse ekraanil (ainult alumine rest)
See säte võimaldab teil optimeerida tsükli tulemusi
vastavalt kasutatavale pesuvahendile.
Vajutage TABLETI nuppu (süttib indikaatortuli süttib
vastav tuli), kui te kasutate kombineeritud
pesuvahendeid tableti kujul (loputusvahend, sool ja
pesuvahend ühes doosis koos).
See valik võimaldab põhiprogrammide kestust lühendada,
ilma et kannataks pesemise ja kuivatuse kvaliteet.
Kui olete programmi valinud, vajutage TURBO nuppu,
indikaatortuli süttib. Valiku tühistamiseks vajutage uuesti
sama nuppu.
Programmi algusaega võib edasi lükata 30 min kuni 24 tundi.
1.Valige programm ja kõik soovitud lisavalikud.
Programmi käivituse edasilükkamiseks vajutage nupule
VIITSTART (korduvalt). Reguleeritav vahemikus 0:30 kuni
24 tundi. Iga nupuvajutusega viitaeg pikeneb: 0:30, kui
valik on väiksem kui 4 tundi, 1:00, kui valik on väiksem
kui 12 tundi, 4 tundi, kui valik on suurem kui 12 tundi.
Kui jõuate 24 tunnini ja vajutate nuppu veel kord, lülitub
viitstart välja.
2. Vajutage STARDI/PAUSI nuppu: taimer hakkab aega
lugema.
3. Kui määratud aeg on möödunud, kustub indikaatortuli
ja programm algab automaatselt.
Kui aktiivse viitaja jooksul uuesti STARDI/PAUSI nuppu
vajutada, lülitub VIITSTARDI valik välja ja valitud
programm käivitub kohe.
Kui programm on käivitunud, ei saa VIITSTARDI
valikut aktiveerida.
KLAHVILUKK
VEEKRAAN ON SULETUD – alarm
kuvatakse ekraanil (ainult ülemine rest)
kuvatakse ekraanil (ainult söögiriistade rest)
lkuvatakse ekraanil (valik on VÄLJA lülitatud ja seade
peseb nõusid kõigil restidel).
Ärge unustage paigutada nõusid ainult ülemisele või
alumisele restile ja vähendada vastavalt ka
pesuvahendi kogust.
TURBO
Kui nuppe TURBO pikalt (3 sekundit) all hoida, käivitub
KLAHVILUKU funktsioon. KLAHVILUKU funktsioon lülitab
juhtpaneeli välja, jättes toimima ainult SISSE-/
VÄLJALÜLITUSE nupu. KLAHVILUKU väljalülitamiseks
vajutage uuesti pikalt samu nuppe.
POWER CLEAN
See valik tagab täiendavate veejugade abil alumisel restil
konkreetses alas intensiivsema pesemise. Seda valikut
soovitame kasutada pottide ja pannide pesemiseks.
Vajutage seda nuppu, et POWER CLEAN aktiveerida
(indikaatortuli süttib).
4
VIITSTART
Vilgub, kui vett ei tule sisse või kui veekraan on suletud.
VEE VÄLJALASE
Aktiivse tsükli saab peatada ja tühistada funktsiooni Vee
väljalase abil.
VEE VÄLJALASKE funktsioon käivitub, kui pikalt all hoida
STARDI/PAUSI nuppu. Aktiivne programm seiskub ja
nõudepesumasinas olev vesi lastakse välja.
ET
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
1. VEEÜHENDUSE KONTROLL
Veenduge, et nõudepesumasin on veevärgiga ühendatud ja kraan
on lahti.
2. LÜLITAGE NÕUDEPESUMASIN SISSE
Vajutage SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu.
3. PANGE NÕUD RESTIDELE
(vt jaotist RESTIDE TÄITMINE)
4. PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE
(vt PROGRAMMIDE TABELIT)
5. VALIGE PROGRAMM JA SOBIV PESUTSÜKKEL
Et valida kõige sobivam programm vastavalt pesemist vajavate
nõude tüübile ja määrdumisastmele (vt jaotist PROGRAMMIDE
KIRJELDUS), vajutage nuppu P.
Tehke soovitud valikud (vt jaotist VALIKUD JA FUNKTSIOONID).
6. START
Pesutsükli käivitamiseks vajutage nuppu START/PAUS .
Kui programm algab, kuulete helisignaali.
7. PESUTSÜKLI LÕPP
Pesutsükli lõpust annavad märku helisignaalid ja ekraanile
kuvatakse kiri END . Avage uks ja lülitage seade
SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
Põletuste vältimiseks oodake paar minutit enne nõude
väljavõtmist. Tühjendage restid, alustades alumisest.
Pärast programmi lõppu võib käivituda täiendav kuivatamisfaas, mis
kestab veel 30 minutit. Nõud võite pesumasinast välja võtta ükskõik
millal pärast pesemisprogrammi lõppu. Et nõud saaksid korralikult
kuivaks, soovitame lasta kuivatusfaasil kesta 30 minutit.
Pikemate jõudeperioodide ajal lülitub masin automaatselt välja,
et minimeerida elektrikulu.
Kui nõud ei ole eriti määrdunud või neid on enne masinasse
paigutamist jooksva veel all loputatud, vähendage vastavalt ka
pesuvahendi kogust.
TÖÖTAVA PROGRAMMI MUUTMINE
Kui valisite vale programmi, saab seda kohe programmi alguses veel
muuta: vajutage SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu ja hoidke seda all,
masin lülitub välja.
Lülitage masin SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu vajutades taas sisse ja
valige uus pesutsükkel ning võimalikud lisavalikud; tsükli käivitamiseks
vajutage STARDI/PAUSI nuppu.
NÕUDE LISAMINE
Masinat välja lülitamata avage uks (ettevaatust, KUUM aur!) ja pange
masinasse nõusid juurde. Sulgege uks ja vajutage STARDI/PAUSI
nuppu; tsükkel jätkub poolelijäänud kohalt.
OOTAMATUD KATKESTUSED
Kui pesutsükli ajal masina uks avatakse või tekib voolukatkestus, siis
tsükkel seiskub. Kui uks taas suletakse või vool taastub, vajutage tsükli
jätkamiseks poolelijäänud kohalt STARDI/PAUSI nuppu.
Funktsioonide kohta saate pikemalt lugeda kasutus- ja hooldusjuhendist,
mille saab tellida või veebist alla laadida, järgides viimasel leheküljel
antud juhiseid.
NÕUANDED JA NÄPUNÄITED
NÕUANDED
SOBIMATUD NÕUD
Enne nõude korvi ladumist pühkige neilt toidujäägid ja valage klaasid
tühjaks. Nõusid eelnevalt jooksva vee all loputada ei ole vaja.
Paigutage nõud nii, et need on kindlalt paigas ega saa ümber kukkuda;
anumad seadke avaga allapoole ja kumerad/nõgusad pinnad kaldu, et
vesi pääseks igale pinnale ligi ja saaks vabalt voolata.
Hoiatus! Kaaned, käepidemed, kandikud ja pannid ei tohi takistada
pihustihoobade pöörlemist.
Väikesed esemed paigutage söögiriistade korvi.
Tugevalt määrdunud nõud ja potid-pannid tuleks asetada alumisse
korvi, sest selles osas on veejoad tugevamad ja pesemine tõhusam.
Kui olete nõud masinasse pannud, kontrollige, et pihustihoovad
saavad vabalt pöörelda.
•
•
Puidust nõud ja söögiriistad.
Õrnad kaunistustega klaasid, kunstkäsitöö ja antiiknõud. Nende
kaunistused ei talu masinpesu.
• Sünteetilistest, suurt kuumust mittetaluvatest materjalidest
esemed.
• Vasest ja tinast nõud.
• Tuha, vaha, määrdeainete või tindiga määrdunud nõud.
Klaasimaalingute ja alumiiniumist/hõbedast nõude värvid võivad pesu
käigus muutuda. Mõned klaasisordid (nt kristallesemed) võivad mitme
pesutsükli tagajärjel muutuda ka läbipaistmatuks.
KLAAS- JA PORTSELANNÕUDE KAHJUSTUSED
•
HÜGIEEN
Vältimaks ebameeldivaid lõhnu ja setteid, mis võivad masinasse
koguneda, käivitage vähemalt kord kuus mõni kõrge temperatuuriga
programm. Pange masinasse teelusikatäis pesuvahendit ja laske
programmil lõpuni käia ilma nõusid masinasse panemata.
•
•
Peske masinas ainult selliseid nõusid, mille kohta tootja on
kinnitanud, et need sobivad masinpesuks.
Kasutage nõudega sobivat õrnatoimelist pesuvahendit.
Võtke klaasid ja söögiriistad kohe pärast pesutsükli lõppu masinast
välja.
5
RESTIDE TÄITMINE
SÖÖGIRIISTADE REST
ÜLEMISE RESTI KÕRGUSE REGULEERIMINE
Kolmas rest on mõeldud
söögiriistade jaoks.
Paigutage söögiriistad, nagu
joonisel näidatud.
Söögiriistade eraldi
paigutamine teeb nende
kokkukogumise pärast pesu
lihtsamaks ja parandab nende
pesemist ja kuivatamist.
Noad ja muud teravad esemed tuleb paigutada teradega allapoole.
Resti geomeetriline lahendus
võimaldab selle keskossa
paigutada väikseid esemeid, nt
kohvitasse.
Ülemise resti kõrgust saab reguleerida: kui see paigutada kõrgemale,
mahuvad alumisele restile suuremad nõud, kui see aga seada
madalamale, saab paremini ära kasutada ülemise resti tugesid, luues
üles rohkem ruumi ja vältides kokkupuudet alumisel restil asuvate
nõudega.
Ülemisel restil on olemas ülemise resti
kõrguse regulaator (vt joonis), resti
tõstmiseks pole vaja hoobasid vajutada, vaid
tõstke seda lihtsalt äärtest hoides ülespoole,
kuni see on stabiilselt ülemises positsioonis
paigal.
Tagasi alumisse positsiooni paigutamiseks
vajutage hoobasid A resti äärtel ja liigutage
korvi allapoole.
On äärmiselt soovitatav mitte muuta resti
kõrgust siis, kui see on nõusid täis.
ÄRGE tõstke või langetage korvi ainult ühelt poolt.
Söögiriistade korv on varustatud
kahe relssidel liikuva liugriiuliga,
et allapoole jäävat ruumi
täielikult ära kasutada ja
võimaldada ülemisele restile
paigutada ka kõrgeid esemeid.
ALUMINE REST
Pottidele, pannidele, taldrikutele, salatikaussidele, söögiriistadele jne.
Ideaaljuhul tuleks taldrikud paigutada külgedele, et need ei puutuks
kokku pihustihoovaga.
Alumisel restil on olemas ülestõstetavad toed, millega saab toestada
taldrikuid, kui need on laotud püstises asendis üksteise kõrvale, või
hoida all, kui restile on laotud potid ja salatikausid.
ÜLEMINE REST
Siia paigutage õrnemad ja
kergemad nõud: klaasid, tassid,
alustassid, madalad salatikausid.
Ülemisel restil on ülestõstetavad
toed, millega võib toestada
näiteks üksteise kõrvale seatud
alustasse, või hoida need all, kui
restil on kausid ja toidukarbid.
(ülemise resti laadimisnäidis)
REGULEERITAVA PAIGUTUSEGA KOKKUKÄIVAD
LABAD
Nõude optimaalseks paigutamiseks restil
saab kokkukäivaid labasid seada kolmele
kõrgusele.
Veiniklaasid saab turvaliselt kokkukäivate
labade vahele paigutada, seades klaasi jala
vastavasse pilusse.
Et nõud saaksid kõige paremini kuivada,
seadke labad suurema nurga alla.
Kaldenurga muutmiseks tõmmake laba
ülespoole, nihutage seda veidi ja paigutage
siis soovitud asendisse.
6
(alumise resti laadimisnäidis)
POWER CLEANi PUHASTUS ALUMISEL RESTIL
Võimas Power Clean® puhastus
kasutab pesumasina tagaosas
spetsiaalseid veejugasid, et pesta
tugevalt määrdunud esemeid
suurema intensiivsusega.
Kui olete pannid ja potid Power
Clean®-i konstruktsiooni ette paigutanud, aktiveerige juhtpaneelilt
POWER CLEAN puhastus.
Alumise resti tagaosas on olemas spetsiaalne tugikonstruktsioon
pannide või küpsetusvormide paigutamiseks vertikaalselt, et need
vähem ruumi võtaks.
Kuidas Power Clean®-i kasutada:
1. Reguleerige Power Clean®-i ala
(G), pöörates pottide
mahutamiseks tagumised
taldrikuhoidjad alla.
2. Laduge potid ja kastrulid
vertikaalselt Power Clean®-i alale.
Potid peavad olema veejugade
suunas kaldu.
ET
HOOLDUS
FILTRI PUHASTAMINE
PIHUSTIHOOBADE PUHASTAMINE
Puhastage filtrikoostu regulaarselt, et filtrid ei ummistuks ja vesi saaks
vabalt masinast välja voolata.
Filtrikoost koosneb kolmest filtrist, mis koguvad pesuveest kokku
toiduosakesed ja suunavad siis vee taasringlusse. Parima
pesutulemuse saamiseks tuleb need puhtana hoida.
Nõudepesumasinat ei tohi kasutada, kui filtrid puuduvad või on
kinnitamata.
Kontrollige mitme pesu järel filtrikoostu ja vajaduse korral puhastage
see põhjalikult jooksva vee all, kasutades mitte-metallist harja ja
järgides alltoodud juhiseid:
1. Keerake silindrilist filtrit A vastupäeva ja tõmmake see välja (joonis 1).
2. Eemaldage kuppelfilter B, avaldades selle küljetiibadele kerget
survet (joonis 2).
3. Libistage välja roostevabast terasest plaatfilter C (joonis 3).
4. Kontrollige filtrilõksu ja eemaldage sellest kõik toidujäägid.
ÄRGE KUNAGI EEMALDAGE pesutsükli pumba kaitset (must detail)
(joonis 4).
Vahel võivad toiduosakesed kleepuda pihustihoobade külge ja
ummistada vee pihustusavad. Seepärast soovitame hoobasid aeg-ajalt
kontrollida ja väikese mitte-metallist harjaga puhastada.
1
Ülemise pihustihoova eemaldamiseks keerake plastikust
lukustusrõngast vastupäeva. Ülemise pihustihoova tagasipanekul
tuleks jälgida, et suurema aukude arvuga pool jääks ülespoole.
2
B
A
A
Alumise pihustihoova saab eemaldada, tõmmates seda üles.
VEE SISSEVÕTUVOOLIKU PUHASTAMINE
Kui veevoolikud on uued või olnud pikalt kasutamata, laske veel neist
läbi voolata, et oleks kindel, et need on takistustest vabad ja puhtad;
seejärel kontrollige üle ühenduskohad. Kui seda ettevaatusabinõu ei
järgita, võib voolik ummistuda ja pesumasinat kahjustada.
C
3
4
Pärast filtrite puhastamist pange filtrikoost tagasi ja kinnitage
korralikult oma kohale; see on nõudepesumasina tõhusa töö
tagamiseks ülioluline.
7
VEAOTSING
Teie nõudepesumasina töös võib esineda tõrkeid.
Enne teeninduskeskusega kontakteerumist uurige, kas saate alltoodud loendi abil probleemi ise lahendada.
PROBLEEMID
VÕIMALIKUD PÕHJUSED
LAHENDUSED
Nõudepesumasin
ei käivitu või ei reageeri käskudele.
Masin ei ole korralikult vooluvõrguga
ühendatud.
Ühendage pistik seinakontakti.
Voolukatkestus.
Nõudepesumasin käivitub automaatselt, kui vool taastub.
Nõudepesumasina uks ei ole suletud.
Lükake ust tugevalt, kuni kuulete klõpsu.
See ei reageeri käskudele.
Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja, lülitage see umbes
ühe minuti pärast uuesti sisse ja seadistage programm uuesti.
Pesutsükkel ei ole veel lõppenud.
Oodake pesutsükli lõppemiseni.
Tühjendusvoolik on kokku murtud.
Kontrollige, kas tühjendusvoolik pole kokku murtud (vt jaotist PAIGALDUSJUHISED).
Vee äravool on umbes.
Puhastage vee äravoolutoru.
Filter on toidujääkidega ummistunud.
Puhastage filter (vt jaotist FILTRIKOOSTU PUHASTAMINE).
Nõudepesumasin
teeb liiga tugevat
müra.
Nõud kolisevad üksteise vastu.
Asetage nõud õigesti (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
Tekib liiga palju vahtu.
Pesuvahendit on valesti doseeritud või ei sobi see nõudepesumasinas
kasutamiseks (vt jaotist PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE). Pesumasina
lähtestamiseks vajutage TÜHJENDUSE nuppu (vt jaotist VALIKUD JA
FUNKTSIOONID) ja käivitage uus programm ilma pesuvahendita.
Nõud ei ole puhtad.
Nõud ei ole korralikult paigutatud.
Asetage nõud õigesti (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
Pihustihoovad ei saa vabalt liikuda, sest
nõud takistavad neid.
Asetage nõud õigesti (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
Pesutsükkel oli liiga õrn.
Valige sobiv pesutsükkel (vt PROGRAMMIDE TABELIT).
Tekib liiga palju vahtu.
Pesuvahendit on valesti doseeritud või ei sobi see nõudepesumasinas
kasutamiseks (vt jaotist PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE).
Loputusvahendi dosaatori kaas ei ole korralikult kinni.
Veenduge, et loputusvahendi dosaatori kaas on suletud.
Filter on määrdunud või ummistunud.
Puhastage filtrikoost (vt jaotist HOOLDUS).
Masinas ei ole soola.
Täitke soolaanum (vt jaotist SOOLAANUMA TÄITMINE).
Vesi ei voola nõudepesumasinat
välja.
HOOLDUSE JA RIKKEOTSINGU JUHEND
GARANTIIREMONDITEENINDUSEGA KONTAKTEERUMINE
Lisateavet, hooldustoimingute kirjeldused ja rikkeotsingu leiate
kasutus- ja hooldusjuhendist.
Kasutus- ja hooldusjuhendi saate hankida:
• teenindusest; telefoninumbri leiate garantiiraamatust.
• laadides selle alla veebisaidilt docs.whirlpool.eu
• kasutades QR-koodi:
Garantiiremonditeenindusega
kontakteerumisel tuleb teil nimetada
nõudepesumasina ukse sisekülje
paremas või vasakus ääres asuval
andmeplaadil märgitud koodid.
Telefoninumbri leiate garantiiraamatust
või veebilehelt: www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TEHNILISTE ANDMETE LEHT
Tehnilised andmed, sh energiakulu andmed saab alla laadida
veebisaidilt docs.whirlpool.eu
8
400011284413
07/2018 as - Xerox Fabriano
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising