Whirlpool | HB 2260B NE | Instruction for Use | Whirlpool HB 2260B NE User guide

Whirlpool HB 2260B NE User guide
КООПСУЗДУК
НУСКАМАЛАРЫ
KY
ОКУУГА ЖАНА КѲҢҮЛ БУРУУГА МААНИЛҮҮ
Толук
нускама
көрсөтмөлөрүн
http:‌//‌docs‌.‌hotpoint‌.‌eu сайтында же кепилдик
буклетинде көрсөтүлгөн телефон номер аркылуу
чалыңыз.
Шайманды колдонордон мурда бул коопсуздук
нускамаларын окуңуз. Аларды келээрки керек
болгонго чейин сактап коюңуз.
Бардык убакытта сактоо үчүн бул нускамалар
менен шаймандын ѳзү маанилүү коопсуздук
эскертүүлѳрдү камсыз кылат. Шайман туура
эмес колдонгон же туура эмес жѳнгѳ салынган
болсо, ѳндүрүүчү бул коопсуздук нускамаларын колдонуу жѳндѳмсүздүгү боюнча
жоопкерчиликти четке кагат.
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Шайман жана анын
жеткиликтүү бөлүктөрү колдонуу учурунда
ысыйт. Ысыган элементтерге тийбөө үчүн
сактык сакталышы керек. Үзгүлтүктүзсүз кароо
болбосо, 8 жаштан ылдый балдарды андан
алыс кармаш керек.
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Эгерде конфорканын
бети жаракка кеткен болсо, шайманды
колдонбогула - токко урунуу коркунучу бар.
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Өрт чыгуу коркунуч:
нерселерди бышыруу аянттын үстүндө
сактабагыла.
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Тамак-ашты даярдоо
учурунда көзөлдөө болуш керек. Кыска
мөөнөөтүү тамаш-ашты даярдоо учуру
үзгүлтүксүз көзөмөлдө болуш керек.
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Көзөлмөлдөөсүз тамакашты даярдоо учурунда конфорканын үстүндө
май жана малдын майы болсо коркунучтуу өрт чыгуу коркунучу бар. Өрттү ЭЧ КАЧАН суу
менен өчүрбөгүлө: бирок шайманды өчүргүлө
жана өрттүн үстүн жапкыла, мисалы капкак же
болбосо өрткө туруштук берген жууркан
менен.
Конфорканыны иштөө бет же колдоо катары
колдонбогула. Бардык компоненттер толугу
менен муздагыча, кийимдерди же башка тез
ѳрт алуучу материалдарды шаймандан алыс
кармаңыз - өрт чыгуу коркунучу бар.
Бычактар, айрылар, кашыктар жана капкактар
сыяктуу темир буюмдарды конфорканын үстүнө
койбош керек анткени алар ысып кетиши
мүмкүн.
Өтө жаш балдар (0-3 жаштагы) шаймандан
алыс болушу зарыл. Жаш балдар (3-8 жаштагы)
кѳзѳмѳл астында болбогон учурда, шаймандан
алыс болушу керек. 8 жаштагы жана бул жаштан
ѳйдѳ балдар жана физикалык, сезгич же акыл
жѳндѳмдүүлүгү чектелген же тажрыйбасы жана
билими жетишпеген адамдар бул шайманды
кѳзѳмѳл астында же коопсуздук нускамалар
берилгенде гана колдоно алышат жана
коркунуч келерин түшүнүшү керек. Балдар
шайман менен ойнобошу зарыл. Кѳзѳмѳл жок
балдар тарабынан тазалоо же колдонуу боюнча
тейлѳѳ жүргүзүлбѳшү керек.
Колдонгондон кийин, бышыруу аянттын
элементин өчүргүлө, жана идиш аныктагычка
ишенбегиле.
УРУКСАТ БЕРИЛГЕН КОЛДОНУУ
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Шайман тышкы өчүрүү
тутумдар, таймер же ѳзүнчѳ пульт тутум
сыяктуулар менен башкарууга жасалган эмес.
Шайман үйдүн ичинде жана ушул сыяктуу
тѳмѳнкүлѳргѳ
колдонууга
жасалган:
дүкөндөрдүн, кеңселердин жана башка жумуш
чөйрөлөрдүн ичинде кызматкерлерге арналган
ашкана аймактарында; чарба үйлөрүндө;
кардарлар
аркылуу
мейманкаларда,
мотельдерде жана башка турак жай
чөйрөлөрүндө.
Мындан башка максатта колдонууга уруксат
берилбейт (мисалы: бѳлмѳлѳрдү жылытууга).
Бул шайман, профессионалдык колдонууга
эмес. Шайманды эшикте колдонбоуз.
ОРНОТУУ
Шайман эки же кѳп адамдар тарабынан
кѳтѳрүлүшү жана орнотулушу зарыл - жаракат
алуу коркунучу. Таңгактан чыгарууга жана
орнотуу үчүн, коргоочу кол каптарын
колдонуңузl - кесип кетүү коркунучу бар.
Орнотуу, суу менен камсыздоону кошуу
менен (эгер болсо), электрикалык туташууларды,
жана оңдоолор, тажрыйбалуу техник тарабынан
өткөрүлүшү
керек.
Колдонуучунун
колдонмосунда кѳрсѳтүлгѳндү эске албастан
шаймандын бир да бѳлүгүн оңдоого жана
алмаштырууга болбойт. Балдарды, орнотулган
жерден алыс кармаңыз. Шаймандын таңгагын
чечкенде ташып жеткирүү учурунда ага зыян
келтирилбегендигине ынаныңыз. Кѳйгѳйлѳр
бар болсо сатуучуга же сизге жакын жайгашкан
Сатып алгандан кийинки тейлѳѳ кызматына
кайрылыңыз. Орнотулгандан кийин, таңгактоону
жок кылуу (пластик, стирол пенопластынын
бөлүктөрү, ж.б.) балдардан алыс кармалышы
керек - муунуу коркунучу бар. Орнотуу иштерин
жүргүзгѳнгѳ чейин шайман электр тогунан
ажыратылышы зарыл - токкто урунуу коркунучу
бар. Орнотуу иштеринин жүрүшүндѳ шайман
электр кабелине зыян келтирилбегендигин
ырастаңыз - токко урунуу коркунучу бар.
Орнотуу толугу менен бүткѳндѳн кийин гана
шайманды кошуңуз.
Шайманды эмерекке орноштуруудан мурда Өнүмдөгү символ же кошо жиберилүүчү документтер бул үй
катары каралбастан, иштен чыккан электрдик
бардык отсектин кесүү иштерин аткарыңыз таштандыларды
жана электрондук шаймандарды кайра иштетүү боюнча тийиштүү
жана бардык жыгач кырындыларын жана чогултуу борбору катары каралгандыгын кѳрсѳтүп турат.
жыгач таарындысын алып салыңыз.
ЭНЕРГИЯ ҮНѲМДѲѲ БОЮНЧА КЕҢЕШТЕР
Эгерде шайман мештин үстүндө орнотулган Тарелканын калдык ысыгын бардыгын колдонууга аны бышырууну
бир нече мүнөттөн мурда өчүргүлө.
эмес болсо, бөлгүч панельди (камсыздалбаган) бүтүрүүдөн
Идиштин түбү ысык тарелканын үстүн бардыгын жабыш керек;
шаймандын астындагы бөлүгүндө орнотуш ысык тарелкадан кишине контейнер энергияны жоголушуна алып
келет.
керек.
Бышыруу убагында идиштин үстүн тыгыз жапкан капкактарды
ЭЛЕКТРИКАЛЫК ЭСКЕРТҮҮЛӨР
колдонгула жана мүмкүн болушунча азыраак сууну колдонгула.
бышыруу энергиянын сарптоосунун көбөйтөт.
Эгер шаймандын штепсель вилкасы Капкаксыз
Жалаң жалпак түптү идиштерди жана мискейлерди колдонуңуз.
жеткиликтүү болсо электр тогунан сууруп
ШАЙКЕШТИКТИ ЖАРЫЯЛОО
алуу, же улуттук коопсуздук стандарттарына Бул шайман N. 66/2014 европалык эрежелердин эко дизайн
ылайык айры тешиктин үстүндө орнотулган талаптарына жооп берет, EN 60350-2 европалык стандарттарга
жеткиликтүү көп полярдык которгучту колдонуу ылайык.
менен ажыратуу зарыл жана шайман ЭСКЕРТҮҮ
Кардиостимулятор же ошого окшогон медициналык түзмөгү бар
жердетилиши керек.
адамдар, бул индукциялык бышыруу панелинин жанында турганда
болушу керек. Электромагниттик талаа кардиостимулятор же
Узарткыч
кабелин,
тармак
чыгаруу этият
ошого окшогон түзмөккө таасирин тийгизиши мүмкүн. Доктуруңуз
вилкаларын же адаптерлерди колдонбоңуз. же кардиостимулятор же ошого окшогон медициналык түзмөктүн
Электрдик түзүүчүлѳр орнотулгандан кийин өндүрүүчүсү менен анын индукциялык бышыруу панелинин
таасирлери тууралуу кошумча маалымат алуу
колдонуучуларга жеткиликтүү болбошу зарыл. электромагниттик
үчүн кеңешиңиз.
Шайманды, сиз суу болсоңуз же жылаң аяк
болсоңуз колдонбоңуз. Эгерде кубаттуулук
шнуруна же вилкасына зыян келтирилсе,
тийиштүү иштебесе, же жабдууга зыян
келтирилсе же түшүп кетсе, шайманды
иштетпеңиз.
Эгерде электр кабель бузулган болсо, зыян
келтирүүнү алдын алууга аны өндүрүүчү, анын
тейлөө агент же квалификациясы бар адамдар
тарабынан алмаштырылышы керек - токко
уруну коркунучу бар.
ТАЗАЛОО ЖАНА КАРМОО
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Тейлөө иш-аракеттерин
аткаруудан мурун, шаймандын өчүрүлгөнүн
жана электр туташуусунан ажыратылганын
тактаңыз; Буу менен тазалоочу шаймандарын
эч качан колдонбоңуз - токко урунуу коркунучу
бар.
Абразивдүү же коррозия берген өнүмдөрдү,
курамында хлорин бар тазалагычтарды же
кыргычтарды колдонбогула.
ТАҢГАКТАЛГАН МАТЕРИАЛДАРДЫ
ЖАЙГАШТЫРУУ
Таңгакталган материалдар 100%га кайра иштетүүлүүчү болуп
саналат жана кайра иштетүү
символу менен белгиленет.
Ошондуктан таңгактын ар бир бѳлүгү жоопкерчилик менен жана
таштанды чыгарууну жѳнгѳ салуучу жергиликтүү коопсуздук
эрежелерине толук ылайык чыгарылышы керек.
УЙДӨ КОЛДОНУЛГАН ШАЙМАНДАРДЫ
ЖОК КЫЛУУ
Бул шайман кайра иштетүүчү же кайра колдонуучу
материалдардан жасалды. Аны жергиликтүү таштанды чыгаруу
эрежелерине ылайык чыгаруу керек. Электрдик турмуштиричилик техникаларын колдонуу, калыбына келтирүү жана
кайра иштетүү боюнча кеңири маалымат алуу үчүн тийиштүү
жергиликтүү бийликке, турмуш-тиричилик техникаларын ѳндүрүү
жана таштандылары чыгаруу кызматына же шайман сатып алган
дүкѳнгѳ кайрылыңыз. Бул шайман 2012/19/EU Еврокомиссиянын
иштен чыккан электрдик жана электрондук шаймандарды
иштетүү (ИЭЭЖИ) кѳрсѳтмѳсүнѳ ылайык белгиленди.
Өңумдү туура жок кылуу менен колдонуучу айлана-чөйрөгө терс
таасирин жана адамдардын ден соолугун сактоого салым кошот.
ОРНОТУУ
590 mm
4 mm
R = Max. 10 mm
A
510 mm
50 mm
476 mm
6mm
553 mm
R = 11.5 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
593 + 2 mm
0
560 + 2 mm
A
0
513 + 2 mm
R = 11.5 mm
kit 4801 211 00112
Min. 35 mm
0
560 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Max. 10 mm
i
L
Min. 400 mm
Min.100 mm
12 mm No Max.
Min. 35 mm
28 mm No Max.
90 mm
120 mm
45 mm
min. 45 mm
min. 10 mm
min. 45 mm
min. 550 mm
60 mm
min. 550 mm
min. 20 mm
min. 20 mm
x4
1
2
x4
2mm
3
90°C
2
1
x4
KY
ЭЛЕКТР ТУТАШУУСУ
Шайманды электр камсыздоого туташтыруудан мурда, электр байланыштарды жасаш керек.
Учурдагы коопсуздук жана орнотуу эрежелерин билген квалификациясы бар персонал орнотуу иштерин жүргүзүш керек. Өзгөчө, орнотууну
жергиликтүү электр камсыздоо компаниянын эрежелерине ылайык өткөрүш керек.
Шаймандын астында дайындар панелинде техникалык спецификация маалыматтында көрсөтүлгөн чыңалуусу үйдөгү чыӊалуусу менен
бирдей болуш керек.
Эрежелер шаймандын жердетилишин талап кылат: тиешелүү өлчөмдөгү өткөргүчтөрдү гана колдонгула (жерге туташтыруучу өткөргүчү
менен кошо).
380-415 V 2 N ~
220-240 V ~
AU-UK-IRL
220-240 V 3 ~
BE
230V 2 Phase 2N ~
NL
380-415 V 3 N ~
R
S
220-240 V ~
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црнčrna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maro-кaфявбраон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brunkahverengi-donn
T
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mėlyna (pilkas)niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
=E
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļšgeltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жуто/зеленаrumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelenásárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
N
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modroplava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
ӨНҮМДҮН СҮРӨТТӨЛҮШҮ
1.
2.
Конфорка
Башкаруу панели
1
2
БАШКАРУУ ПАНЕЛИ
1
2 3
6
4
8
9
8 13
12
11
OFF
P
OFF
P
3 sec
OK
10
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Символдор/өзгөчө функцияларды иштетүү
Тандалган бышыруу деңгээли
Бышыруу зонаны өчүргөн баскычы
Кубатты жөндөө баскычтары
Бышыруу зонаны аныктоо
Тез ысытуу баскычы
17
7
8
7 14
COMBI DUO баскычы (сол)
8. Көрсөткүч жарыгы – функция иштөөдө
9. Күйүк/Өчүк баскычы
10. Таймер
11. My menu баскычы
12. Бышыруу убагыт көрсөткүчү
7.
OFF
P
OFF
P
16
15
13. OK/"Баскычты кулпулоо" баскычы –
3 секунд
14. COMBI DUO баскычы (оң)
15. Таймердин активдүү болгонунун индикатору
16. Аймакты тандоо индикатору
17. Таймер индикаторунун символу
KY
АКСЕССУАРЛАР
ИДИШТЕР ЖАНА МИСКЕЙЛЕР
OK
NO
Индукциялык конфоркаларга колдонууга жараган
жалаң гана темир магнитүү материалдардан жасалган
идиштерди колдонгула:
•
•
•
эмаль менен капталган болот идиштер
чугун идиштери
индукциялык бышырууга ылайык болуп, дат баспас
темирден жасалган атайын идиштер
Идиш колдонууга жарактуу экенин текшерүүгө
деген белгини текшергиле
(түбүндө көрсөтүлөт). Идиш магниттик экенин текшерүүгө магнитти колдонсо
болот.
Казандын түбүнүн сапаты менен түзүлүшү бышыруу өндүрүмдүүлүгүнө
таасирин тийгизиши мүмкүн. Идиштин түпкү диаметринин айрым көрсөткүчтөрү
чыныгы ферромагниттик бетке шайкеш келбейт.
Айрым идиштердин кандайдыр бир бөлүгүндө гана темирмагнетикалык
материал менен жасалып, башка бөлүктөрү башка материалдан жасалган болот.
Ал индукциялык бышыруу үчүн жарабайт. Бул аймактар ар башка деңгээлде же
төмөнүрөөк температурада ысышы мүмкүн. Айрым жагдайларда, идиштин түбү
негизинен темирмагнетикалык эмес материалдардан жасалганда, бышыруу
панели идишти аныктай албай калышы мүмкүн, ошондуктан, бышыруу аймагын
күйгузбөңүз.
Жука түбү менен бош идиштер жана мискейлер
Конфорка күйүп турганда бош идишти же мискейлерди колдонбогула.
Конфорка ички коопсуздук системасы менен камсыздалган, ал тынымсыз
температураны контролдойт, жогору температуралар аныкталса ал
“автоматтык өчүрүү” функциясын күйгүзөт. Түбү жука идиштерди же
мискейлерди колдонгондо, температура өтө тез көтөрүлүр кетиши мүмкүн,
жана “автоматтык өчүрүү” функциясы дароо күйбөшү мүмкүн, ал идишке
же конфорканын бетине зыян келтириши мүмкүн. Ошондой болгон болсо,
эштекени тийбегиле жана бардык компонеттер муздаганга чейин күткүлө.
Эгерде кандайдыр бир ката билдирүүлөр пайда болсо, кызмат борборуна
чалгыла.
Ар түрдүү бышыруу аймактарга минималдуу идиштин диаметри
Конфорка туура иштегенин камсыздоого, конфорканын бетиндеги тиешелүү
чекиттердин бирөөсүн жабыш керек, жана ал тиешелүү минималдуу
диаметринде болуш керек.
Ар дайым идиштин түбүнүн диаметрине эң мыкты дал келген бышыруу
аймагын колдонуңуз.
120 mm
ИНДУКЦИЯЛЫК
ТҮЗДҮКТӨ
ИДИШТЕРДИН АДАПТЕРИ
Оптималдык натыйжалуулукту камсыз кылуу үчүн, ар дайым ысыкты текши
бөлүштүргөн, түбү түз болгон идиштерди колдонуңуз. Эгер түбү текши эмес
болсо, бул кубат жана ысытуунун жеткирилгенине таасирин тийгизиши мүмкүн.
220 mm
БЫШЫРУУ
ҮЧҮН
ЫЛАЙЫКСЫЗ
Бул жабдууну колдонуу, индукциялык бышыруу панелдерине жарабагшан
идиштерди колдонууну ылайыктуу кыла алат. Муну колдонуу тамакты
ысытуунун эффективдүүлүгүнө, демек ал үчүн керектелген убакытка таасирин
тийгизүүсү эсиңизде болсун. анын колдонулушу чектелген болушу керек,
себеби анын үстүндө ысыган температура, идиштин өзүнө, анын түздүгүнө жана
бышырылып жаткан тамакка байланыштуу болот. Адаптер дискинин өлчөмүнөн
кичирээк диаметрдеги идишти колдонуу, пайда болгон ысык өткөрүлүп
берилбей, ал ысык диск менен идиштин карарып кетишине келтириши мүмкүн.
Идиштериңиздин түбүнун диаметрлерин адаптердин диаметрине чактаңыз.
БИРИНЧИ ЖОЛУ КОЛДОНУУ
КУБАТТУУЛУКТУ ЖӨНДӨӨ
Сатуу учурунда конфорка максималдуу болушунча кубаттуулукта турат.
Жөндөөлөрдү, төмөнкү параграфта сүрөттөлгөдөй, үйүңүздөгү электр
кубатына коюлган чекке ылайык тууралап алыңыз.
Конфорканын кубаттуулугун жөндөөгө:
Шайманды негизги кубаттуулук булагына туташтырганда, сиз кубаттуулук
деңгээлин 60 секунданын ичинде жөндөсөңүз болот.
Арткы оң тараптагы таймердеги “+” баскычын эн аз 5 секунда бою басыңыз.
Дисплейде,
белги көрсөтүлөт.
OK
Акыркы тандалган кубаттуулук деңгээли көрсөтүлгөнгө чейин
баскычын басып туруңуз.
“+” жана “−” баскычтарын колдонуп керектүү кубаттуулук деңгээлин
тандаңыз. Жеткиликтүү кубаттуулук деңгээлдер: 2.5 кВт – 4.0 кВт – 6.0 кВт
– 7.2 кВт.
Эгерде жөндөө учурунда ката чыкса
белгиси пайда болот, жана бип
деген үндү угасыз. Эгерде бул пайда болсо, операцияны кайталаңыз.
Эгерде ката кетпесе Сатылгандан кийинки тейлөө кызматына кайрылыңыз.
АКУСТИКАЛЫК СИГНАЛДЫ КҮЙГҮЗҮҮ / ӨЧҮРҮҮ
Акустикалык сигналды күйгүзүүгө / өчүрүүгө:
• Плитканы күйгүзгүлө.
• Жогорку сол тараптагы биринчи клавиатурадан “P“ баскычын 5 секунда
бою басыңыз.
Бардык коюлган будильниктер активдүү бойдон турат.
3 sec
3 sec
OK
басуу менен ырастаңыз.
Тандалган кубаттуулук деңгээли электр камсыздоо өчсө деле эсинде кала
берет.
Кубаттуулук деңгээлин өзгөртүүгө, шайманды негизки кубаттуулук
булагынан жок дегенде 60 секундага ажыратыңыз, андан кийин аны кайра
туташтырыңыз жана көрсөтүлгөн кадамдарды кайра кайталаңыз.
СЫНАМЫК РЕЖИМИ
Сынамык режимин күйгүзүп жана өчүрүү үчүн:
• Бышыруу түздүгүн кубат максыздоочусуна туташтырыңыз.
• Биринчи минутанын ичинде, ылдыйкы сол клавиатурасындагы тез
ысытуу “P” баскычын 5 секунда бою басыңыз (төмөндө көрсөтүлгөндөй).
OFF
P
OFF
P
3 sec
OK
OFF
P
OFF
P
КҮНДѲЛҮК КОЛДОНУУ
Бышыруу зоналарды деактивациялоого:
Кубат жөндөөнүн сол тарабындагы “OFF" (ӨЧҮР) баскычын солго басыңыз.
КОНФОРКАНЫ КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ
Конфорканы күйгүзүүгө, кубаттуулук баскычын болжолу 1 секундага баскыла.
Конфорканы өчүрүүгө, ошол эле баскычты кайра баскыла,жана бардык
бышыруу зоналар деактивацияланат.
ПОЗИЦИЯГА КОЮ
Абалды көрсөтүүчү белгилерди карап, керектүү бышыруу аймагын тандаңыз.
Башкаруу панелиндеги белгилерди идиш менен жаап албаңыз.
Эсиңизде болсун: Башкаруучу панелге жакын айматарда, казандар менен
табаларды чектерден чыгарбай кармоо сунушталат (табанын түбү
менен бышыруу аймагынын үстү бир чекте болушу керек).
Бул сенсордук панелдин өтө ысып кетүүсүнүн алдын алат. Кандайдыр
бир тамакты кууруп бышырып жатканда, мүмкүн болушунча арткы
бышыруу аймактарын колдонууга аракет кылыңыз.
БЫШЫРУУ ЗОНАЛАРДЫ АКТИВАЦИЯЛОО/ДЕАКТИВАЦИЯЛОО
ЖАНА КУБАТТУУЛУК ДЕҢГЭЭЛДЕРДИ ЖӨНДӨӨ
OFF
3 sec
OK
БАШКАРУУ ПАНЕЛДИН КУЛПУСУ
Жөндөөлөрдү бөгөттөп, анын капыстан күйгүзүлүп калышын болтурбоо үчүн,
OK/"Баскычты кулпулоо" баскычы 3 секунда бою басып, кармаңыз. Белгинин
үстүндөгү үн жана эскертүү жарыгы функция активациаланганын билдирет.
Башкаруу панели “өчүрүү” функциясынан (
) тышкары кулпуланат.
Башкарууну кулпудан чыгырууга активациялоо процедурасын кайталагыла.
ТАЙМЕР
Эки таймер бар - биринчиси солдогу бышыруу зоналарды контролдойт,
башкасы оң жактагы бышыруу зоналарды контролдойт.
Таймерди күйгүзүүгө:
“+” же “−” баскычты басып керектүү убакытты колдонуп жаткан бышыруу
зонага койгула. Индикатор жарыгы өзгөчө символ менен бирге иштетилетl
. Белгиленген убакыт өткөндөн кийин үн сигнал берилет жана бышыруу
зонасы автоматтык түрдө өчөт.
Убакыт каалаган заманда өзгөртүлө алат жана бир нече таймер бир убакта
иштетиле алат.
Эгер бышыруу панелинде бир эле убакта 2 таймер күйүп калса, "Аймакты
тандоо индикатору" күйүп, борбордук дисплейде тийиштүү тандалган
бышыруу убакыты көрсөтүлөт.
Таймерди өчүрүүгө:
Таймер өчкөнгө чейин “+” де “−” баскычтарды бирге баскыла.
P
Бышыруу зоналарды активациялоого:
Талап кылынган бышыруу аймагында “+” же “−” баскычын басып, аны
иштетип жана кубатты жөндөңүз. Деңгээл аймактын сызыгында, активдүү
бышыруу аймагын көрсөткөн индикатор жарыгы менен бирге көрсөтүлөт.
“P“ баскычы тез бышыруу функциясын тандоо үчүн колдонулушу мүмкүн.
ТАЙМЕРДИН КӨРСӨТКҮЧҮ
Бул LED (КҮЙГ кезде) тандалган бышыруу аймагына таймер коюлганын
билдирет.
ФУНКЦИЯЛАР
COMBI DUO
Бул эки тамак бышыруу аймагын бириктирип, бир чоң аймак катары колдонууга
мүмкүнчүлүк берет. Бышыруу аймагынын бетин толугу менен ээлеген балык
бышыруу үчүн колдонулган казандарга, карапаларга жана грилдерге туура
келет. Туташтыруучу аймактын бети толугу менен жабылбаса, функция
иштебейт. Сол жана оң жактагы каалаган баскычтопту колдонсоңуз болот.
MY MENU
“My menu” баскычы атайын функциялар менен иштетилет.
Идишти позицияга койгула жана бышыруу зонаны тандагыла.
“My menu” баскычын баскыла. “A” деген жазуу дисплейде пайда болот.
Бышыруу зонага жеткиликтүү биринчи атайын функциянын көрсөткүчү күйүп калат.
“My menu” баскычын бир же бир нече жолу басып керектүү атайынфункцияны
тандагыла.
OK
баскычы ырысталып басылганда функция иштеп баштайт.
Өзгөчө функцияны тандоо үчүн "OFF", андан соң “My menu” баскычын басып,
каалаган функцияны тандаңыз.
Өзгөчө функцияларды иштен чыгаруу үчүн, "OFF" баскычын басып, кармаңыз.
3 sec
ЭРИТҮҮ
Бул функция тамак ашты эрүүгө эң мыкты темперарурага алып келет жана тамак
аштын кондициясын ошол бойдон кармайт жана күйүп кетүү тобокелчилигин
алдын алат. Бул ыкма эң мыкты, анткени ал назик тамак ашты бузбайт мисалы
шоколатты, жана алар идиш түбүнө жабышпашын алдын алат.
ЖЫЛУУ КАРМОО
Бул функция сиздин тамак ашты эң мыкты температурада кармап турганга
мүмкүнчүлүк түзөт, адатта бышыруу бүткөндө, же өтө жай суюктукту азайтканда.
Тамак ашты эң мыкты температурада берүүгө ылайыктуу.
ЖАЙ БЫШЫРУУ
Бул функция жай кайнатуу температураны кармоого эң мыкты, тамакты күйүп
кетүү тобокелчилиги жок созулган убакытта бышырууга мүмкүнчүлүк берет.
Көп убакыт талап кылган рецепттерге эң мыкты (күрүч, соустар, куруу) суюк
соустар менен.
КАЙНАТУУ
Бул функция суу кайнатууну жана аны кайнап турганан камсыздайт, энергияны
сарптоосу төмөн болот.
Болжол менен 2 литр суу (мүмкүн болушунча бөлмө температурасында) идиште
куюлуп коюп, усту жабылбашы керек. Бардык учурларда, колдонуучуларга
кайнап турган сууну көзөлдөөсү сунушталат, жана суунун өлчөмүн тынымсыз
көзөмөлдөөсү сунушталат.
KY
КӨРСӨТКҮЧТӨР
ИДИШ ТУУРА ЭМЕС КОЮЛГАН ЖЕ КОЮЛГАН ЭМЕС
Бул белги идиш индукциялык бышырууга жарабаса, тандалган бышыруу
зонага идиш туура коюлган эмес болсо же туура эмес өлчөмүндөгү
идиш болсо пайда болот. Эгерде 30 секунданын ичинде идиш коюлбаса
бышыруу зонасы өчүп калат.
КАЛДЫК ЖЫЛУУЛУК
Эгерде дисплей “H” тамганы көрсөтсө анда бышыруу зонасы дагы эле
ысык. Тамак-аш даярдоо зонасы муздаганда индикатор өчөт.
БЫШЫРУУ ТАБЛИЦАСЫ
БЫШЫРУУ ТИПОЛОГИЯСЫ
ДЕҢГЭЭЛДИ КОЛДОНУУ
(көрсөтмөлөр тажрыйба жана үрп-адаттар менен толукталат)
P
Тез ысытуу
Аз убакыттын ичинде тамактын темппературасын жогорулатуу, сууну тез
кайнатуу керек болсо же суюктуктарды тез ысытуу үчүн
8−9
Кууруп бышыруу – бышыруу
Кызартып бышыруу, тамак даярдоо, тоңдурулган өнүмдөрдү (продукттарды)
кууруп бышыруу, тез кайнатууүчүн эң сонун (идеалдуу).
7−8
Кызартуу керек болсо – күйгүзө
кууруп бышыруу керек болсо
– Кайнатуу – грилде кууруп
даярдоо
Кууруп даярдоо, кайнап бышкан тамакты жогорку температурада сактап туруу,
тамак даярдоо жана гриль үчүн эң сонун (идеалдуу) (кыска убакытта, 5-10
мүнөт).
6−7
Кызартып бышыруу – бышырып
Күйгүзө кууруп бышыруу, акырын кайнатууну сактап туруу, даярдоо жана гриль
даярдоо – думбалап бышыруу –
үчүн эң сонун (идеалдуу) (орточо убакытта, 10-20 мүнөт), алдын ала ысытып
Күйгүзө кууруп бышыруу – грилде
алуу керек.
кууруп бышыруу
4−5
Бышыруу – думбалап бышыруу
– Күйгүзө кууруп бышыруу –
грилде кууруп бышыруу
КУБАТТУУЛУК ДЕҢГЭЭЛИ
Максималдуу
кубаттуулук
Жогорку
кубаттуулук
Орточо
кубаттуулук
3−4
Бышырып даярдоо – кайнатып
чыгаруу Коюлтуу – аягына
Суюктукта (мисалы:суу, вино, сорпо, сүт)(күрүч, соустар, жаркоп, балык) узак
убакытта бышырып даярдоо, пастаны аягына чейин бышыруу үчүн эң сонун
(идеалдуу).
2−3
Суюктукта (мисалы:суу, вино, сорпо, сүт)(көлөмдөрү 1 литрден төмөн: күрүч,
соустар, жаркоп, балык) узак убакытта бышырып даярдоо, пастаны аягына
чейин бышыруу үчүн эң сонун (идеалдуу).
1−2
Майды жумшартуу, шоколадды эритүү, азыраак сандагы өнүмдөрдү
(продукттарды) эритүү үчүн жана жаңы эле даяр болгон тамак-ашты (мисалы:
тамактын суюгун, биринчи тамакты, коюу сорпо тамактарды) жылуу сактап
кармап туруу үчүн эң сонун (идеалдуу).
Төмөнкү
кубаттуулук
1
Кубатуулугу
нөл
Думбалап бышыруу, акырын деликаттуу кайнатуу, даярдоо жана гриль үчүн
эң сонун (идеалдуу) (узак убакыт).
OFF
Ысытып эритүү – эритүү –
Жылуулукта кармоо – Аягына
чейин бышыруу/ жеткирүү
ризотто
Койгучтун үстү
Жаңы эле даяр болгон тамак-ашты жылуу сактап кармап туруу, ризотто даяр
болгонго чейин жеткирүү жана алдыга коюу үчүн тамактардын температурасын
сактап туруу үчүнэң сонун (идеалдуу) (жарактуу индукциондук жабдуунун жардамы
менен).
Бышыруу панели Standby же өчүрүлгөн абалында (бышыруу аяктагандан
кийин жылуулуктун калдыгы болушу мүмкүн, ал Н менен белгиленген).
ТАЗАЛОО ЖАНА КАРМОО
!
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ
•
•
Буу тазалоо шаймандарын колдонбоңуз.
Тазалоонун астында тамак-аш даярдоо зоналары өчүрүлгөнүн ынаныңыз жана (“H”) калдык жылуулук индикатору
өчүк болуш керек.
Маңызды:
• Кесек чүпүрөктөрду же болбосо темир тазалоочу губка колдонбоңуз
анткени алар айнекке зыян келтириши мүмкүн.
• Эгер тамак калдыктары бышыруу түздүгүнө жабышып калганда гана
кыргычтарды колдонуңуз. Айнекти чийип албаш үчүн, кыргычтын
өндүрүүчүсүнүн нускамаларын жолдоңуз.
• Шаймандын үстү талап кылынгандай таза колдонулбаса, башкаруу
панелинин баскычтары ойдогудай иштебеши мүмкүн.
• Ар дайым колдонуп бүткөндөн кийин, конфорканы тазалаңыз (ал
•
•
•
•
•
муздаганда) тамак-аштын калдыктарын жана тактарды кетириңиз.
Шекер же болбосо курамында көп шекери бар тамак-аш конфоркага
зыян келтириши мүмкүн жана ал дароо тазаланыш керек.
Туз, шекер жана кум айнек үстүн чийиши мүмкүн.
Жумшак чүпүрөктү, суу соргон ашкана кагазын же болбосо конкретүү
конфорка тазалагычты колдонуңуз (Өндүрүүчүнүн нускамаларын
аткарыңыз).
Бышыруу зонага суюктук төгүлсө ал идишти жылып кетүү же
вибрациялоогө себеп болушу мүмкүн.
Конфорканы жуугандан кийин толук кургаткыла.
БУЗУКТУКТАРДЫ ТАБУУ
•
•
•
Электр камсыздоо өчүрүрбөгөнүн текшергиле.
Эгерде конфорка колдонгондон кийин өчүрүлбай жатсанар аны
электр камсыздоодон ажыраткыла.
Эгерде конфорка күйюп турган учурда дисплейде сан жана тамга
коддор пайда болсо, төмөнкү таблицаны караңыз.
ДИСПЛЕЙ КОДУ
Эсиңизде болсун: Идиштен төгүлгөн суу, суюктук же болбосо кандайдыр
бир нерсе белгинин астындагы баскычтын үстүндө кокустан башкаруу
панелдин кулпусун активация же болбосо деактивация кылышы мүмкүн.
СҮРӨТТӨМӨСҮ
МҮМКҮН БОЛГОН СЕБЕПТЕР
ЧЕЧИМ
Тамак бышырыла турган идиштин
түрү аныкталды, бирок ал суралган
операцияга туура келбейт.
Тамак бышырыла турган идиш туура
эмес коюлду, же болбосо, бир же бир
нече тамак бышыруу аймагына туура
келбейт.
F0E1 кодун алып салуу үчүн КҮЙГҮЗҮҮ/
ӨЧҮРҮҮ баскычын эки жолу басып, тамак
бышыруу
аймагынын
функцияларын
калыбына келтириңиз. Андан соң тамак
бышыруучу идишти башка аймакка коюп
көрүңүз же башка идишти колдонуңуз.
Кубаттагыч туура эмес туташтырылды.
Кубаттагыч "ЭЛЕКТР ТУТАШУУСУ"
параграфында
сүрөттөлгөндөн
айырмаланып жатат.
Кубаттагычты
"ЭЛЕКТР
ТУТАШУУСУ"
параграфында сүрөттөлгөндөй туташтырыңыз.
F0EA
Башкаруу
панели
өтө
жогорку
температуралар үчүн өчүп калып жатат.
Электрикалык
бөлүктөрдун
температурасы өтө жогору.
Бышыруу панелин кайра колдонуу үчүн ал
муздагыча күтө туруңуз.
F0E2, F0E4, F0E6,
F0E8, F0EC, F1E1,
F6E1, F7E5, F7E6
Бышыруу панелин электр кубатынан ажыратыңыз.
Бир нече секунд күтүп, бышыруу панелин электр кубатына кайра туташтырыңыз.
Эгер маселе чечилбесе, кардарларды тейлөө борборуна телефон чалып, дисплейде көрсөтүлгөн ката кодун билдириңиз.
F0E1
F0E7
dE
[шайман өчүп
турганда]
Бышыруу панели ысыбай жатат.
Функциялар көрүнбөй жатат.
СЫНАМЫК РЕЖИМИ күйүк .
ички
"СЫНАМЫК РЕЖИМИ" параграфындагы
нускамаларды аткарыңыз.
ИШТӨӨ УБАГЫНДАГЫ ЧЫККАН ҮНДӨР
Индукциялык конфоркалар иштөө учурунда ышрыруу же кыйчылдоо
үндөрдү чыгары мүмкүн. Бул үндөр идиштен чыгат жана идиштин
түбүндөгө мүнөздөмөлөрүнө байланыштуу (мисалы, түптөр ар кайсы
материалдардан жасалган же тегиз эмес).
Бул үндөр колдонулган идиштин түрүнө айырмаланат жана анын ичиндеги
тамак аштын көлөмүнө жана бир нерсе туура эмес экенин билдирбейт.
САТКАНДАН КИЙИНКИ КЫЗМАТЫ
Толугураак
жардам
жана
көмөк
алыш
үчүн
шаймаңызды
www‌.‌hotpoint‌.‌eu‌/‌register вебсайтында каттодон өткөрүңүз.
•
кызмат номери (техникалык маалыматтар тактасындагы Кызмат
деген сөздөн кийинки номер). Тейлөө номери ошондой эле
кепилдик буклетинде көрсөтүлгөн;
•
•
сиздин толук дарегиңиз;
сиздин телефон номериңиз.
САТУУДАН КИЙИНКИ ТЕЙЛӨӨГӨ ЧАЛУУДАН МУРДА:
1. БУЗУКТУКТУ ЖОЮУ ҮЧҮН НУСКАМАДА берилген сунуштардын
жардамы менен көйгөйдү өз алдынча чече алаарыңызды
көрүңүз.
2. Бузуктук жоюлганын көрүү үчүн шайманды өчүрүп кайра
иштетиңиз.
ЭГЕРДЕ ЖОГОРУДА АТАЛЫП ЧЫККАН ТЕКШЕРҮҮЛӨРДӨН
КИЙИН БУЗУКТУК ЖОЮЛБАСА, ЖАКЫНКЫ САТУУДАН КИЙИНКИ
ТЕЙЛӨӨГӨ КАЙРЫЛЫҢЫЗ.
Жардам алуу үчүн, кепилдик буклетинде көрсөтүлгөн номерге чалыңыз
же вебсайттагы нускамаларды аткарыңыз www‌.‌hotpoint‌.‌eu‌.
Биздин Сатып алгандан кийин тейлөө кызматына кайрылганданда
ар дайым төмөнкүлөрдү тактаңыз:
• бузуктуктун кыскача сүрөттөмөсүн;
• шаймандын түрүн жана анык моделин;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011382696
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
Эгер оңдоо талап кылынса, ыйгарым укуктуу Сатуудан кийинки
тейлөө менен байланышыңыз (түпнуска камылган бөлүктөр
колдонулаарына жана оңдоо туура аткарыларына кепилденүү үчүн).
Эгерде жашырылган монтаж орнотуу болсо Сатуудан кийин тейлөө
кызматына чалыңыз жана 4801 211 00112 буроо комплектин сураңыз.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising