Progress | PCM43102X | User manual | Progress PCM43102X Ohjekirja

Progress PCM43102X Ohjekirja
Käyttöohje
Mikroaaltoyhdistelmäuuni
PCM43102X
2 Progress
SISÄLTÖ
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Tuotekuvaus
Käyttöpaneeli
Käyttöönotto
Päivittäinen käyttö
Mikroaaltotoiminto
2
4
7
8
10
10
12
Kellotoiminnot
Automaattiset ohjelmat
Lisävarusteiden käyttäminen
Lisätoiminnot
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
17
18
19
20
22
42
43
Oikeus muutoksiin pidätetään.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta
sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin,
kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja
ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja
ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun
se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa
olevat osat voivat kuumentua käytön aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Progress 3
•
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on
pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Tyhjää laitetta ei saa kytkeä toimintaan. Uunin sisällä
olevat metalliosat voivat aiheuttaa kipinöintiä.
Mikroaaltotoiminnon aikana ei saa käyttää metallisia
elintarvike- ja juoma-astioita. Tämä vaatimus ei koske niitä
metalliastioita, joiden valmistaja on ilmoittanut niiden koon
ja muodon sopivan mikroaaltouuniin.
Mikäli luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, laitetta
ei saa käyttää ennen kuin ammattitaitoinen henkilö on
korjannut sen.
Ainoastaan ammattitaitoinen henkilö saa suorittaa huoltotai korjaustoimenpiteet, joissa mikroaaltoenergialta
suojaava suojakansi on poistettava.
4 Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä lämmitä nesteitä ja muita elintarvikkeita tiivistetyissä
astioissa. Ne voivat räjähtää.
Käytä ainoastaan välineitä, jotka sopivat mikroaaltouunissa
käytettäviksi.
Syttymisvaaran vuoksi laitetta on valvottava, jos ruokaa
lämmitetään muovi- tai paperiastioissa.
Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja juomien
lämmittämiseen. Henkilö-, syttymis- tai tulipalovaara on
olemassa, jos laitteella kuivataan elintarvikkeita tai
vaatteita tai lämmitetään lämmitysalustoja, tossuja, sieniä,
kosteita liinoja tms.
Jos laitteesta pääsee savua, kytke laite pois toiminnasta
tai irrota pistoke pistorasiasta. Pidä luukku kiinni, jotta liekit
tukahtuvat.
Juomien kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla voi
aiheuttaa viivästyneen kiehumisen. Käsittele astiaa
varovasti.
Ravistele tuttipullojuomaa ja sekoita vauvanruokatölkin
sisältö ja tarkista lämpötila ennen kuin annat ruoan lapselle
palovammojen välttämiseksi.
Laitteella ei saa lämmittää kananmunia kuorineen ja
keitettyjä kananmunia, sillä ne voivat räjähtää jopa
mikroaaltolämmityksen päätyttyä.
Laite tulee puhdistaa säännöllisesti ja kaikki ruokajäämät
tulee poistaa.
Jos laitetta ei pidetä puhtaana, sen pinnan kunto voi
heikentyä, jolloin laitteen käyttöikä voi lyhentyä ja
mahdollisia vaaratilanteita esiintyä.
TURVALLISUUSOHJEET
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
Progress 5
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
• Laitteessa on sähkötoiminen
jäähdytysjärjestelmä. Sitä on käytettävä
verkkovirralla.
• Asennuskaapin tukevuuden tulee
vastata standardin DIN 68930
vaatimuksia.
Kaapin vähimmäis‐
korkeus (työtason al‐
la olevan kaapin vä‐
himmäiskorkeus)
444 (460) mm
Kaapin leveys
560 mm
Kaapin syvyys
550 (550) mm
Laitteen etuosan kor‐
keus
455 mm
Laitteen takaosan
korkeus
440 mm
Laitteen etuosan le‐
veys
595 mm
Laitteen takaosan le‐
veys
559 mm
Laitteen syvyys
567 mm
Laitteen asennussy‐
vyys
546 mm
Leveys luukun olles‐
sa auki
882 mm
Tuuletusaukon vä‐
himmäiskoko. Aukko
alaosassa takana
560x20 mm
Virtajohdon pituus.
Johto sijaitsee oi‐
keassa kulmassa ta‐
kana
1500 mm
Kiinnitysruuvit
3.5x25 mm
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkua tai päästä niitä luukun
tai laitteen alapuolella olevan
asennustilan lähelle, varsinkaan
laitteen ollessa toiminnassa tai luukun
ollessa kuuma.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet
(ruuvattavat sulakkeet on irrotettava
kannasta), vikavirtakytkimet ja
kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
• Laitteen mukana toimitetaan pistoke ja
virtajohto.
6 Progress
Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen
tai räjähdyksen vaara.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla
kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää helposti
syttyvän alkoholin ja ilman seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä
laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Mikroaaltotoimintoa ei saa käyttää
uunin esilämmittämiseen.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
• Uunin emalipintojen tai
ruostumattoman teräksen
•
•
•
•
värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten paistamisessa.
Hedelmä- ja marjamehut voivat jättää
pysyviä jälkiä.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
Jos laite asennetaan kalusteen
paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei
saa koskaan sulkea laitteen ollessa
toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi
kertyä suljetun kalusteen paneelin
taakse ja se laite, kotelointi tai lattia voi
sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje
kalusteen paneelia ennen kuin laite on
jäähtynyt kokonaan käytön jälkeen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Ne voivat
aiheuttaa henkilövahinkoja,
tulipaloja tai laitteen
vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Varmista, että uunin sisäosa ja luukku
pyyhitään kuiviksi jokaisen käyttökerran
jälkeen. Laitteen aikana muodostunut
höyry tiivistyy uunin sisäseiniin ja se voi
aiheuttaa korroosiota.
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Laitteessa olevat rasva- ja ruokajäämät
voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskuja
mikroaaltotoiminnon ollessa
toiminnassa.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
Progress 7
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata sen tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
• Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinkotai tukehtumisvaara.
Sisävalo
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai
halogeenilampputyyppi on tarkoitettu
vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
TUOTEKUVAUS
Laitteen osat
1
2
3
4
4
8
5
6
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Käyttöpaneeli
Elektroninen ohjain
Lämpövastus
Mikroaaltogeneraattori
Lamppu
Puhallin
Irrotettava kannatinkisko
Kannatintasot
7
Lisävarusteet
Uuniritilä
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien ja
paistien alustana.
8 Progress
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Leivinpelti
KÄYTTÖPANEELI
Elektroninen ohjelmointilaite
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla.
1
2
3
4
5
6
7
Koske‐
tuspai‐
nike
Toiminto
Kuvaus
-
NÄYTTÖ
Näyttää laitteen asetukset.
PÄÄLLE / POIS
Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä.
LISÄTOIMINNOT
Uunin toiminnon tai automaattiohjelman asettami‐
nen (vain laitteen ollessa toiminnassa).
MIKROAALTO
Mikroaalto-toiminnon käyttöönotto. Kun toiminto
on aktiivinen, paina tätä kosketuspainiketta mikro‐
aaltotehon muuttamiseksi.
LÄMPÖTILA / PI‐
KAKUUMENNUS
Voit asettaa uunin tai paistolämpömittarin (jos ole‐
massa) lämpötilan ja tarkistaa sen. Voit kytkeä pi‐
kakuumennustoiminnon päälle tai pois päältä pai‐
namalla tätä painiketta kolmen sekunnin ajan.
ALAS
Alaspäin liikkuminen valikossa.
YLÖS
Ylöspäin liikkuminen valikossa.
Progress 9
Koske‐
tuspai‐
nike
8
9
10
11
Toiminto
Kuvaus
OK / Mikroaallon
pikakäynnistys
Valinnan tai asetuksen vahvistaminen. Mikroaalto‐
toiminnon kytkeminen toimintaan, kun laite on pois
toiminnasta. Kullakin kosketuspainikkeen painal‐
luksella kestoaika kasvaa 30 sekunnilla.
UUNIN VALO
Uunin lampun sytyttäminen tai sammuttaminen.
KELLO
Kellotoimintojen asettaminen.
HÄLYTINAJASTIN
Hälytinajastin-toiminnon asettaminen.
Näyttö
A
B
G
C
F
E
D
A. Uunin toiminnon symboli
B. Lämpötila-/aika-/mikroaaltotoiminnon
tehonäyttö
C. Kello / Jälkilämmön näyttö / Hälytinajastin
D. Jälkilämmön merkkivalo
E. Kellotoimintojen merkkivalot
F. Kuumennuksen merkkivalo /
Pikakuumennuksen merkkivalo
G. Uunin toiminnon tai ohjelman numero
Muut näytön merkkivalot:
Symboli
/
/
Nimi
Kuvaus
Automaattinen ohjelma
Voit valita automaattisen ohjelman.
Mikroaaltotoiminto
Mikroaaltotoiminto suoritetaan.
kg / g
Painotiedolla varustettu automaattinen oh‐
jelma suoritetaan.
h/min
Kellotoiminto suoritetaan.
W
Voit asettaa mikroaaltotoiminnon tehon.
Lämpötila / pikakuumennus
Toiminto suoritetaan.
Lämpötila
Nykyinen lämpötila näkyy.
Lämpötila
Lämpötilaa voi muuttaa.
10 Progress
Symboli
Nimi
Kuvaus
Uunivalo
Valon sammuttaminen.
Hälytysajastin
Hälytinajastin suoritetaan.
Kuumennuksen merkkivalo
Jos uunin toiminto kytketään toimintaan,
tulee näkyviin. Palkit ilmaisevat, että
uunin lämpötila nousee tai laskee.
Kun uuni on saavuttanut asetetun
lämpötilan, palkit sammuvat näytössä.
KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Lisätietoja kellonajan
asettamisesta on kappaleessa
"Kellotoiminnot".
Uuden laitteen puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot uunista.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat kannattimet
takaisin alkuperäiseen asentoon.
Kellonajan asettaminen
Kun laite liitetään verkkojännitteeseen
ensimmäisen kerran, kaikki näytön
symbolit ovat näkyvissä muutaman
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
sekunnin ajan. Sen jälkeen näytössä
näkyy ohjelmistoversio.
Ohjelmistoversion jälkeen symbolit "h" ja
"12:00" tulevat näkyviin näyttöön.
1. Aseta tuntiarvo koskettamalla
painiketta
tai
.
2. Kosketa
.
3. Aseta minuuttiarvo koskettamalla
painiketta
tai
.
tai .
4. Kosketa painiketta
Uusi aika näkyy lämpötila- ja
aikanäytössä.
Aika-asetuksen muuttaminen
Kellonajan muuttaminen edellyttää, että
laite on kytketty toimintaan.
Kosketa painiketta
toistuvasti, kunnes
vilkkuu näytössä.
Lisätietoja uuden kellonajan asettamisesta
on kohdassa "Kellonajan asettaminen".
Progress 11
Uunitoiminnot
Uunin toi‐
minto
Kiertoilma
Pizza-toimin‐
to
Ylä + alaläm‐
pö
Käyttötarkoitus
Korkeintaan kahdella
kannatintasolla kypsentä‐
minen samanaikaisesti ja
ruokien kuivaus.
Aseta lämpötila 20 - 40
°C alhaisemmaksi kuin
Ylä + alalämpö-toimin‐
nossa.
Pizzan valmistaminen.
Voimakkaaseen ruskista‐
miseen ja rapean pohjan
luomiseen.
Ruokien ja leivonnaisten
paistaminen yhdellä ta‐
solla.
Mureiden ja mehukkai‐
den paistien paistaminen.
Matalalämpö
Alalämpö
Sulatus
Rapeapohjaisten kakku‐
jen paistaminen ja säilö‐
minen.
Ruoan sulattaminen (vi‐
hannekset ja hedelmät).
Sulatusaika riippuu pa‐
kasteruoan määrästä ja
koosta.
Tarkoitettu ruokien lämpi‐
mänä pitämiseen.
Lämpimänä
pito
Matalien ruokien grillaus
ja leivän paahtaminen.
Grilli
Pakasteet
Pakasteruokien (esim.
ranskalaisten, lohkoperu‐
noiden, rapeiden kevät‐
kääryleiden) valmistami‐
nen.
Uunin toi‐
minto
Tehogrillaus
Käyttötarkoitus
Suurikokoisten luita sisäl‐
tävien lihapalojen tai lin‐
tupaistien paistaminen
yhdellä tasolla. Gratinoin‐
ti ja ruskistus.
Joissakin uunitoiminnoissa
lamppu voi sammua
automaattisesti alle 60 °C
lämpötilassa.
Uunitoiminnon asettaminen
1. Kytke uuni toimintaan painikkeella .
Näytössä näkyy uunin toiminnon asetettu
lämpötila, symboli ja numero.
2. Aseta uunitoiminto painamalla
painiketta
tai
.
tai uuni käynnistyy
3. Paina painiketta
automaattisesti viiden sekunnin
kuluttua.
Jos kytket uunin päälle etkä aseta mitään
uunin toimintoa tai ohjelmaa, laite
kytkeytyy pois päältä automaattisesti 20
sekunnin kuluttua.
Lämpötilan muuttaminen
Voit muuttaa lämpötilaa portaittain
tai
: 5 °C.
koskettamalla painiketta
Kun uuni on saavuttanut asetetun
lämpötilan, laitteesta kuuluu äänimerkki ja
kuumennuksen merkkivalo sammuu.
Lämpötilan tarkistaminen
Voit tarkistaa uunin sen hetkisen
lämpötilan, kun toiminto tai ohjelma on
toiminnassa.
1. Paina painiketta
.
Näytössä näkyy uunin lämpötila.
Paina uudelleen painiketta , jos haluat
muuttaa asetettua lämpötilaa.
2. Paina painiketta
tai asetettu
lämpötila näkyy näytössä
12 Progress
automaattisesti uudelleen 5 sekunnin
kuluttua.
Pikakuumennus
pikakuumennus ei ole saatavilla
asetettuun toimintoon. Katso luku
"Lisätoiminnot" ja kohta "Asetusvalikon
käyttäminen".
Älä laita ruokaa uuniin, kun
pikakuumennus on toiminnassa.
Pikakuumennus vähentää
kuumennukseen kuluvaa aikaa.
Pikakuumennusta voidaan käyttää vain
joidenkin uunin toimintojen kanssa. Jos
vikaäänimerkki on aktivoitu
asetusvalikossa, äänimerkki kuuluu, jos
Kytke pikakuumennus toimintaan
painamalla ja pitämällä alhaalla painiketta
yli kolmen sekunnin ajan.
Jos pikakuumennus on kytketty päälle,
näytössä vilkkuvat palkit.
MIKROAALTOTOIMINTO
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Mikroaaltouunin suositukset
Aseta ruoka uunin pohjalle.
Käännä ruoka tai hämmennä sitä sulatusja keittoajan puolivälissä.
Peitä ruoka kypsennystä ja uudelleen
lämmitystä varten.
Aseta juomia lämmittäessä pulloon tai
lasiin lusikka tasaisempaa lämmön
jakautumista varten.
Aseta ruoka uuniin ilman pakkauksia.
Pakatut valmisruoat voidaan asettaa
uuniin vain silloin, kun pakkaus kestää
mikroaaltouunin (tarkista pakkauksen
merkinnät).
Mikroaaltokypsennys
Peitä kypsennettävä ruoka kannella. Jos
haluat säilyttää rapean pinnan, kypsennä
ruoka ilman kantta.
Älä ylikypsennä ruokia valitsemalla liian
suuren tehon tai pitkän aika-asetuksen.
Ruoka voi kuivua, palaa tai syttyä.
Älä käytä uunia kananmunien tai
etanoiden kypsentämiseen kuorineen, sillä
ne voivat räjähtää. Lävistä munakkaan
keltuainen ennen sen uudelleen
lämmittämistä.
Lävistä kuorelliset ruoat tai pistä niihin
haarukalla reikiä ennen niiden
kypsentämistä.
Leikkaa vihannekset samankokoisiksi
paloiksi.
Hämmennä nestemäisiä ruokia aika ajoin.
Hämmennä ruokaa ennen tarjoilua.
Kun uuni on kytketty pois päältä, ota ruoka
pois uunista ja anna sen olla joidenkin
minuuttien ajan.
Sulattaminen mikroaaltouunissa
Aseta pakasteruoka ilman pakkausta
pienelle ylösalaisin käännetylle lautaselle
astiaan tai sulatustelineelle tai
muovisiivilään, jotta sulanut neste valuu
astiaan.
Poista sulaneet osat sen jälkeen.
Hedelmät ja vihannekset voidaan
kypsentää jäisinä käyttämällä suurempaa
mikroaaltouunin tehoa.
Progress 13
Mikroaaltouuniin soveltuvat keittoastiat ja materiaalit
Käytä mikroaaltouunissa ainoastaan siihen soveltuvia keittoastioita ja materiaaleja.
Käytä alla olevaa taulukkoa viitteenä.
Keittoastia / materiaali
Mikroaaltotoiminto
Sulatus
Lämmitys,
Kypsennys
Mikroaaltouunin yh‐
distelmätoiminto
Uunin kestävä lasi ja posliini, ei metal‐
liosia, esim. kuumuutta kestävä lasi
Uuniin sopimaton lasi ja posliini ilman
hopeisia, kultaisia, platina- tai muita
metallikoristeita
X
X
Lasi ja lasikeraaminen uunin/sulatuk‐
sen kestävä materiaali
Keraamiset ja saviastiat ilman kvartsitai metalliosia tai metallia sisältäviä la‐
sitteita
Keraamiset, posliini- ja saviastiat, jois‐
sa on lasittamaton pohja tai pieniä rei‐
kiä (esim. kahvoissa)
X
X
X
Muovi, jonka kuumuuden kestävyys
on jopa 200 °C (tarkista aina muovias‐
tian merkinnät ennen käyttöä)
X
X
Pahvi, paperi
X
X
Talouskelmu
X
X
Paistopussi mikroaaltouunin kestäväl‐
lä sulkijalla (tarkista aina pussin mer‐
kinnät ennen käyttöä)
X
Metalliset paistoalustat (esim. emali,
valurauta)
X
X
Uunivuoat, musta lakka tai silikoni‐
päällysteiset (tarkista aina uunivuoan
merkinnät ennen käyttöä)
X
X
Leivinpelti
X
X
Uuniritilä
X
X
Mikroaaltouuniin tarkoitetut keittoa‐
stiat, esim. ruskistuspannu
X
X
X
14 Progress
Mikroaaltoa koskevia vinkkejä
Tulos
Korjaustoimenpide
Et löydä valmistettavaa ruokamäärää
koskevia tietoja.
Hae vastaavanlaisen ruoan tiedot. Pidennä tai ly‐
hennä kypsennysaikaa seuraavan säännön mukai‐
sesti: kaksinkertainen määrä - lähes kaksinkertai‐
nen aika, puolet pienempi määrä - puolet lyhyempi
aika.
Ruoka on liian kuivaa kypsennyksen
jälkeen.
Aseta lyhyempi kypsennysaika tai valitse alhaisem‐
pi mikroaaltouunin teho ja peitä ruoka mikroaal‐
touuniin sopivalla materiaalilla.
Ruoka ei ole sulanut, se ei ole kuumaa
tai kypsää kypsennysajan päättymisen
jälkeen.
Aseta pitempi kypsennysaika tai valitse suurempi
mikroaaltouunin teho. Huomaa, että korkeammat
astiat vaativat yleensä pitemmän kypsennysajan.
Sekoita tai hämmennä ruokaa kypsennyksen aika‐
na.
Kun kypsennysaika päättyy, ruoka on
ylikuumentunut reunoilta, mutta ei vielä
valmista keskeltä.
Valitse seuraavalla kerralla pienempi teho ja pitem‐
pi aika. Sekoita nesteitä (esim. keittoa) puolivälis‐
sä.
Muuta huomioitavaa...
• Ruokien muodot ja laadut vaihtelevat.
Niitä valmistetaan eri määrissä.
Vaadittu aika ja sulatuksen,
lämmityksen tai kypsennyksen teho
voivat siksi vaihdella. Suuntaa antava
ohje: kaksinkertainen määrä - lähes
kaksinkertainen aika.
• Mikroaaltouuni tuottaa lämmön suoraan
ruoassa. Tämän vuoksi kaikkia kohtia
ei voida lämmittää samanaikaisesti.
Lämmitettyjä ruokia tulee sekoittaa tai
kääntää erityisesti suuria ruokamääriä
valmistaessa.
• Seisonta-aika on annettu taulukoissa.
Anna ruoan olla joko laitteessa tai sen
ulkopuolella niin, että lämpö jakautuu
tasaisemmin.
• Säädä tehotaso ruokamäärän mukaan.
Jos suurta tehoa käytetään pieneen
ruokamäärään, ruoka voi palaa tai
laitteessa voi esiintyä kipinöitä
lisävarusteita käyttäessä.
• Riisin kohdalla parhaat tulokset
saavutetaan käyttämällä matalaa ja
leveää astiaa.
Mikroaaltotoiminnot
Toiminnot
Kuvaus
Mikroaalto
Tuottaa lämmön suoraan ruoassa. Esivalmistettujen aterioiden ja juo‐
mien lämmitys, lihan tai hedelmien sulatus sekä vihannesten ja kalan
kypsentäminen.
Combi
Uunitoiminnon ja mikroaaltotoiminnon käyttö samanaikaisesti. Ruokien
kypsennys lyhyemmässä ajassa ja sen ruskistaminen.
Pikakäynnistys
Kytke Mikroaalto-toiminto päälle maksimiteholla yhdellä kosketuspainik‐
keen
kosketuksella. Toiminta-aika: 30 sekuntia.
Progress 15
Mikroaaltotoiminnon
asettaminen
Kytke laite toimintaan normaalin
mikroaaltotoiminnon käyttämiseksi.
1. Kytke mikroaaltotoiminto päälle
koskettamalla painiketta
.
Näytössä näkyy symboli
ja
mikroaaltotoiminnon oletusteho.
2. Muuta mikroaaltotoiminnon tehoa
tai
.
koskettamalla painiketta
Tehoasetus muuttuu 100 W:n portain.
3. Kosketa
asettaaksesi KESTOAIKAtoiminnon. Katso kohta "KESTOAIKAtoiminnon asettaminen". Käynnistä
mikroaaltotoiminto vahvistamalla
painikkeella
.
Jos et aseta KESTOAIKAtoimintoa ja käynnistä
mikroaaltotoimintoa
suoraan painikkeella
,
kestoaika on 30 sekuntia.
Kullakin
kosketuspainikkeen
painalluksella kestoaika
kasvaa 30 sekunnilla.
Jos painiketta
ei kosketeta,
laite kytkeytyy pois päältä 20
sekunnin kuluttua.
KESTOAIKA-toiminnon
maksimiaika-asetus on 90
minuuttia.
Voit muuttaa mikroaaltouunin
tehoa (kosketa
ja sitten
tai
) ja KESTOAIKA
(kosketa ) -toimintoa milloin
tahansa mikroaaltotoiminnon
ollessa toiminnassa.
4. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
ajan. Mikroaaltotoiminto kytkeytyy
automaattisesti pois päältä. Sammuta
äänimerkki painamalla jotakin
kosketuspainiketta.
Kytke laite pois päältä koskettamalla
.
Jos kosketat painiketta
tai
avaat luukun, toiminto
pysähtyy. Käynnistä toiminto
uudelleen koskettamalla
.
Mikroaaltotoimintojen enimmäisaika
riippuu asetetusta mikroaaltotehosta:
MIKROAALTOTE‐
HO
ENIMMÄISAIKA
100 - 600 W
-
Yli 600 W
7 minuuttia
Combi-toiminnon asettaminen
1. Valitse haluamasi uunitoiminto. Katso
kohta "Uunin toimintojen valitseminen".
ja suorita samat
2. Kosketa
toimenpiteet kuin mikroaaltotoimintoa
asettaessa.
Yhdistelmätoiminto ei ole käytettävissä
toiminnolla LOPETUS, TURVAOHJELMA.
Jos asetat LOPETUStoiminnon normaaliin
uunitoimintoon, KESTOAIKA
-toiminnon asetus muuttuu
yhdistelmätoiminnolla.
Jos asetat KESTOAIKAtoiminnon normaaliin
uunitoimintoon, se jää
toimintaan
yhdistelmätoiminnossa. Jos
asetettu KESTOAIKA on yli 90
minuuttia, yhdistelmätoimintoa
ei voida kytkeä toimintaan.
Kun käytät mikroaaltotoimintoa Combitilassa, mikroaaltouunin teho on
korkeintaan 600 W.
Pikakäynnistystoiminnon
asettaminen
1. Kytke laite pois toiminnasta
koskettamalla painiketta .
16 Progress
2. Kytke pikakäynnistystoiminto päälle
koskettamalla painiketta
.
Jokaisella painikkeen
kosketuksella
kestoaika kasvaa 30 sekunnilla.
3. Kosketa painiketta
asettaaksesi
ajan KESTOAIKA-toimintoon. Katso
kohta "KESTOAIKA-toiminnon
asettaminen".
Voit muuttaa mikroaaltouunin
tehoa (katso osio
“Mikroaaltotoiminnon
asettaminen”).
Tehoasetuksien suositukset erilaisiin ruokiin
Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia.
700 - 1000 W
Vihannesten keittäminen
Paistaminen kypsennyksen
alussa
Nesteiden lämmitys
500 - 600 W
Munaruokien val‐
mistaminen
Pataruokien haudu‐
tus
Yhden ruokalajin
aterioiden lämmitys
Pakasteruokien su‐
latus ja lämmitys
300 - 400 W
Juuston, suk‐
laan tai voin su‐
latus
Riisin haudu‐
tus
Lastenruokien
lämmitys
Arkalaatuisten
ruokien kypsen‐
nys/lämmitys
Ruoanlaiton
jatkaminen
100 - 200 W
Leivän sulatus
Hedelmien ja kakku‐
jen sulatus
Juuston, kerman ja
voin sulatus
Lihan ja kalan sula‐
tus
Progress 17
KELLOTOIMINNOT
Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto
Käyttötarkoitus
LISÄÄNTYVÄN AI‐
KANÄYTÖN AJAS‐
TIN
Laitteen toiminta-ajan näyttävä ajastin. Tämä toiminto ei
vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan.
KELLONAIKA
Kellonajan näyttö. Lisätietoja kellonajan muuttamisesta on
kohdassa "Kellonajan asettaminen".
KESTOAIKA
Voit asettaa, miten kauan laite on toiminnassa.
LOPETUS
Voit asettaa, milloin laite kytkeytyy pois päältä. Voit käyt‐
tää toimintoja Kestoaika ja Loppu samanaikaisesti (Ajas‐
tin), jos haluat kytkeä laitteen toimintaan ja myöhemmin
automaattisesti pois toiminnasta.
TURVAOHJELMA
Voit käynnistää laitteen tarvittavilla asetuksilla milloin ta‐
hansa myöhemmin koskettamalla kosketuspainiketta vain
kerran.
Lisääntyvän aikanäytön ajastin
Lisääntyvän aikanäytön ajastin
ei kytkeydy toimintaan, jos
Kestoaika- ja Lopetus-toiminnot
on asetettu.
Lisääntyvän aikanäytön ajastin käynnistyy,
kun laitteen kuumeneminen alkaa.
1. Lisääntyvän aikanäytön ajastin
voidaan nollata koskettamalla
painiketta .
2. Kosketa painiketta
, kunnes
näytössä näkyy "00:00" ja lisääntyvän
aikanäytön ajastin aloittaa laskennan
uudelleen.
KESTOAIKA-toiminnon
asettaminen
1. Kytke laite päälle ja aseta uunin
toiminto ja lämpötila.
2. Kosketa painiketta
toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy .
vilkkuu näytössä.
3. Aseta KESTOAIKA-toiminnon minuutit
käyttämällä painiketta
tai
.
.
4. Vahvista koskettamalla painiketta
5. Aseta KESTOAIKA-toiminnon tunnit
käyttämällä painiketta
tai
.
Jos kosketat painiketta
tai
KESTOAIKAtoiminnon asettamisen
aikana, laite siirtyy
LOPETUS-toiminnon
asetukseen.
6. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
ajan.
ja aika-asetus vilkkuvat näytössä. Laite
kytkeytyy pois toiminnasta.
7. Sammuta äänimerkki koskettamalla
jotakin kosketuspainiketta tai
avaamalla uuninluukun.
8. Kytke laite pois päältä.
LOPETUS-toiminnon
asettaminen
1. Kytke laite päälle ja aseta uunin
toiminto ja lämpötila.
2. Kosketa painiketta
toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy .
18 Progress
vilkkuu näytössä.
3. Paina
tai
asettaaksesi
LOPETUS-toiminnon ja
tai
vahvistaaksesi. Aseta ensin minuutit ja
sitten tunnit.
Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan.
Symboli ja aika-asetus vilkkuvat
näytössä. Laite kytkeytyy pois toiminnasta.
4. Sammuta äänimerkki koskettamalla
jotakin kosketuspainiketta tai
avaamalla uuninluukun.
5. Kytke laite pois päältä.
Asetus: Turvaohjelma
Voit käyttää Turvaohjelma -toimintoa vain,
kun Kestoaika on asetettu.
1. Aseta uunitoiminto ja lämpötila.
2. Aseta Kestoaika.
3. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
näytössä vilkkuu .
4. Paina painiketta
asettaaksesi
Turvaohjelma -toiminnon.
ja
merkkivalolla.
Näytössä näkyy
Osoitin ilmoittaa, mikä kellotoiminto on
kytketty päälle.
5. Paina kosketuspainiketta (lukuun
ottamatta painiketta PÄÄLLE/POIS)
käynnistääksesi Turvaohjelma toiminnon.
HÄLYTINAJASTIN voidaan asettaa milloin
tahansa, myös laitteen ollessa pois päältä.
1. Kosketa painiketta .
ja "00" vilkkuvat näytössä.
2. Aseta HÄLYTINAJASTIN painamalla
tai
. Aseta ensin sekunnit, sen
jälkeen minuutit ja tunnit.
3. Kosketa painiketta
, tai
HÄLYTINAJASTIN käynnistyy
automaattisesti viiden sekunnin
kuluttua.
Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan
ja "00:00" ja
vilkkuvat näytössä.
4. Sammuta äänimerkki koskettamalla
jotakin kosketuspainiketta tai
avaamalla uuninluukun.
Ajastintoiminnon asettaminen
KESTOAIKAja LOPETUS-toimintoa
voidaan käyttää samanaikaisesti, jos
laite halutaan kytkeä toimintaan ja
myöhemmin automaattisesti pois
toiminnasta. Aseta tällöin ensin
KESTOAIKA
ja sitten LOPETUS
(lisätietoja on kohdassa "KESTOAIKAtoiminnon asettaminen" ja "LOPETUStoiminnon asettaminen").
Kun ajastintoiminto on kytketty
päälle, näytössä näkyy uunin
toiminnon staattinen symboli
(pisteellä varustettu
ja ).
Piste ilmoittaa, mikä
kellotoiminto on kytketty päälle
kello- ja jälkilämmön näytössä.
HÄLYTINAJASTIN-toiminnon
asettaminen
Aseta ajanlaskenta
HÄLYTINAJASTIMELLA. Tämä toiminto ei
vaikuta millään tavalla uunin toimintaan.
AUTOMAATTISET OHJELMAT
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Automaattisia ohjelmia on 9. Käytä
automaattista ohjelmaa tai reseptiä, kun et
tiedä, miten jokin ruoka valmistetaan.
Näytössä näkyy automaattisten ohjelmien
uunin tasot ja oletuskypsennysajat.
Progress 19
Automaattiset ohjelmat
Ohjelman numero
Ohjelman nimi
1
LIHA
2
PAKASTEVIHANNEKSET
3
KANA, KOKONAINEN
4
MUFFINSSIT
5
PIZZA
6
PERUNAPAISTOS
7
MAKEA PIIRAS
8
VEHNÄLEIPÄ
9
HAUDUTETTU LIHA
Automaattiset ohjelmat
Automaattiset ohjelmat painolla
1. Kytke laite toimintaan.
2. Kosketa
.
Näytössä näkyy
ja automaattisen
ohjelman numero.
3. Valitse automaattinen ohjelma
koskettamalla painiketta
tai
.
tai odota viisi
4. Kosketa painiketta
sekuntia, kunnes laite käynnistyy
automaattisesti.
Uuni laskee paistoajan asetetun
lihanpalan painon perusteella.
Kun valitset automaattisen
ohjelman mikroaaltotilassa,
laite ei käynnisty
automaattisesti, jos luukkua
ei suljeta. Vahvista valinta
painikkeella
luukun
sulkemisen jälkeen.
5. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
ajan. Symboli
vilkkuu.
Laite kytkeytyy pois toiminnasta.
6. Sammuta äänimerkki koskettamalla
jotakin kosketuspainiketta tai
avaamalla luukun.
1. Kytke laite toimintaan.
2. Kosketa
.
3. Aseta paino-ohjelma koskettamalla
painiketta
tai
.
Näytössä näkyy: valmistusaika, kestoajan
symboli , oletuspaino ja painoyksikkö
(kg, g).
4. Kosketa painiketta
, tai asetukset
tallentuvat automaattisesti viiden
sekunnin kuluttua.
Laite kytkeytyy toimintaan.
5. Voit muuttaa oletuspainoarvoa
painamalla painiketta
tai
.
Kosketa
.
6. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
alkaa vilkkua.
ajan.
Laite kytkeytyy pois toiminnasta.
7. Sammuta äänimerkki koskettamalla
jotakin kosketuspainiketta tai
avaamalla luukun.
LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
20 Progress
Peltien ja ritilän asettaminen
kannattimille
Käytä ainoastaan sopivia keittoastioita ja
materiaaleja.
VAROITUS! Katso luku
"Neuvoja ja vinkkejä",
Mikroaaltouuniin soveltuvat
keittoastiat ja materiaalit.
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon ja varmista, että jalat
osoittavat alaspäin.
Leivinpelti:
Paistoritilä ja leivinpeltiyhdessä:
Paina leivinpelti kannatinkiskon
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
Pieni lovi yläosassa parantaa
turvallisuutta. Lovet estävät
myös kallistumisen. Ritilän
yläreuna estää keittoastioiden
luisumisen kannatintasolta.
Työnnä leivinpelti kannatintason
ohjauskiskojen väliin.
LISÄTOIMINNOT
Lapsilukon käyttäminen
Painikelukituksen käyttäminen
Lapsilukko estää uunin käynnistämisen
vahingossa.
Toiminto voidaan kytkeä päälle
ainoastaan silloin, kun uuni on kytketty
toimintaan.
Tämä toiminto voidaan kytkeä päälle,
vaikka uuni olisi kytketty pois toiminnasta.
Älä aseta mitään uunin toimintoa.
Paina ja pidä alhaalla
ja
painikkeita samanaikaisesti kahden
sekunnin ajan. Laitteesta kuuluu
äänimerkki.
Näytössä näkyy SAFE.
Toista toimenpide lapsilukon kytkemiseksi
pois päältä.
Painikelukitus estää uunin toiminnon
muuttamisen vahingossa.
1. Toiminto voidaan käynnistää
kytkemällä uuni toimintaan.
2. Kytke uunin toiminto tai asetus
toimintaan.
3. Kosketa ja pidä alhaalla
ja
painikkeita samanaikaisesti kahden
sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki.
Lukituksen merkki tulee näkyviin näyttöön.
Progress 21
Painikelukitus voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 3.
Voit kytkeä uunin pois
toiminnasta, kun painikelukitus
on päällä. Painikelukitus
kytkeytyy pois toiminnasta
uunin sammuttamisen
yhteydessä.
Asetusvalikon käyttäminen
Asetusvalikossa voit kytkeä toimintaan tai
pois toiminnasta päävalikon toimintoja.
Näytössä näkyy SET ja asetuksen
numero.
Kuvaus
Asetettava arvo
1
TURVAOHJELMA
PÄÄLLE/POIS
2
JÄLKILÄMMÖN MERKKIVALO
PÄÄLLE/POIS
3
PAINIKEÄÄNI1)
NAPSAUTUS / ÄÄNIMERKKI / POIS
4
VIALLINEN ÄÄNI
PÄÄLLE/POIS
5
KIRKKAUS
MATALA / KESKITASO / KORKEA
6
HUOLTOVALIKKO
-
7
PALAUTA ASETUKSET
KYLLÄ/EI
1) Virtakytkimen ääntä ei voida kytkeä pois päältä.
1. Paina ja pidä alhaalla painiketta
kolmen sekunnin ajan.
Näytössä näkyy SET1 ja "1" vilkkuu.
2. Aseta asetus painamalla
tai
.
3. Paina
.
4. Muuta asetuksen arvoa painamalla
painiketta
tai
.
5. Paina
.
Poistu Asetukset-valikosta painamalla
tai koskettamalla ja pitämällä alhaalla
painiketta
.
Automaattinen virrankatkaisu
Turvallisuussyistä uuni kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on
käynnissä ja asetuksiin ei tehdä
muutoksia.
(°C)
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
Automaattinen virrankatkaisu ei toimi
seuraavien toimintojen kanssa: Uunivalo,
Kestoaika, Lopetus.
Näytön kirkkaus
Laitteessa on kaksi näytön kirkkautta:
• Yökirkkaus: kun laite on kytketty pois
päältä, näytön kirkkaus on alhaisempi
22:00 ja 6:00 välisenä aikana.
• Päiväkirkkaus:
– kun laite on kytketty toimintaan.
– jos kosketat jotakin
kosketuspainiketta yökirkkauden
aikana (lukuun ottamatta
virtapainiketta), näyttö palaa
22 Progress
päiväkirkkaustilaan seuraavan
kymmenen sekunnin ajaksi.
– Jos laite on pois päältä ja asetat
hälytinajastimen. Kun
hälytinajastintoiminto päättyy,
näyttö palaa yökirkkaustilaan.
Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa,
jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan uunin pintojen
pitämiseksi viileinä. Kun kytket uunin pois
toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii
edelleen, kunnes uuni on jäähtynyt.
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Taulukoissa mainitut lämpötilat
ja paistoajat ovat ainoastaan
suuntaa antavia. Lämpötila ja
paistoaika riippuvat reseptistä
sekä käytettyjen ainesten
laadusta ja määrästä.
Ruoanlaittoon liittyviä
suosituksia
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen
uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät
suositellut lämpötilat, kypsennysajat ja
kannatintasot eri ruokalajeihin.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia
asetuksia, voit soveltaa jonkin
samantyyppisen paistoksen asetuksia.
Mikroaaltouunin suositukset
Aseta ruoka uunin pohjalle.
Käännä ruoka tai hämmennä sitä sulatusja keittoajan puolivälissä.
Peitä ruoka kypsennystä ja uudelleen
lämmitystä varten.
Aseta juomia lämmittäessä pulloon tai
lasiin lusikka tasaisempaa lämmön
jakautumista varten.
Aseta ruoka uuniin ilman pakkauksia.
Pakatut valmisruoat voidaan asettaa
uuniin vain silloin, kun pakkaus kestää
mikroaaltouunin (tarkista pakkauksen
merkinnät).
Mikroaaltokypsennys
Peitä kypsennettävä ruoka kannella. Jos
haluat säilyttää rapean pinnan, kypsennä
ruoka ilman kantta.
Älä ylikypsennä ruokia valitsemalla liian
suuren tehon tai pitkän aika-asetuksen.
Ruoka voi kuivua, palaa tai syttyä.
Älä käytä uunia kananmunien tai
etanoiden kypsentämiseen kuorineen, sillä
ne voivat räjähtää. Lävistä munakkaan
keltuainen ennen sen uudelleen
lämmittämistä.
Lävistä kuorelliset ruoat tai pistä niihin
haarukalla reikiä ennen niiden
kypsentämistä.
Leikkaa vihannekset samankokoisiksi
paloiksi.
Hämmennä nestemäisiä ruokia aika ajoin.
Hämmennä ruokaa ennen tarjoilua.
Kun uuni on kytketty pois päältä, ota ruoka
pois uunista ja anna sen olla joidenkin
minuuttien ajan.
Sulattaminen mikroaaltouunissa
Aseta pakasteruoka ilman pakkausta
pienelle ylösalaisin käännetylle lautaselle
astiaan tai sulatustelineelle tai
muovisiivilään, jotta sulanut neste valuu
astiaan.
Poista sulaneet osat sen jälkeen.
Hedelmät ja vihannekset voidaan
kypsentää jäisinä käyttämällä suurempaa
mikroaaltouunin tehoa.
Progress 23
Mikroaaltouuniin soveltuvat keittoastiat ja materiaalit
Käytä mikroaaltouunissa ainoastaan siihen soveltuvia keittoastioita ja materiaaleja.
Käytä alla olevaa taulukkoa viitteenä.
Keittoastia / materiaali
Mikroaaltotoiminto
Sulatus
Lämmitys,
Kypsennys
Mikroaaltouunin yh‐
distelmätoiminto
Uunin kestävä lasi ja posliini, ei metal‐
liosia, esim. kuumuutta kestävä lasi
Uuniin sopimaton lasi ja posliini ilman
hopeisia, kultaisia, platina- tai muita
metallikoristeita
X
X
Lasi ja lasikeraaminen uunin/sulatuk‐
sen kestävä materiaali
Keraamiset ja saviastiat ilman kvartsitai metalliosia tai metallia sisältäviä la‐
sitteita
Keraamiset, posliini- ja saviastiat, jois‐
sa on lasittamaton pohja tai pieniä rei‐
kiä (esim. kahvoissa)
X
X
X
Muovi, jonka kuumuuden kestävyys
on jopa 200 °C (tarkista aina muovias‐
tian merkinnät ennen käyttöä)
X
X
Pahvi, paperi
X
X
Talouskelmu
X
X
Paistopussi mikroaaltouunin kestäväl‐
lä sulkijalla (tarkista aina pussin mer‐
kinnät ennen käyttöä)
X
Metalliset paistoalustat (esim. emali,
valurauta)
X
X
Uunivuoat, musta lakka tai silikoni‐
päällysteiset (tarkista aina uunivuoan
merkinnät ennen käyttöä)
X
X
Leivinpelti
X
X
Uuniritilä
X
X
Mikroaaltouuniin tarkoitetut keittoa‐
stiat, esim. ruskistuspannu
X
Paistaminen
Käytä ensimmäisellä kerralla alhaisempaa
lämpötilaa.
X
X
Jos paistat useammalla kuin yhdellä
kannatintasolla, voit pidentää paistoaikaa
10 – 15 minuuttia.
24 Progress
Eri kannatintasoilla olevat leivonnaiset
voivat ruskistua epätasaisesti. Lämpötilaasetusta ei tarvitse muuttaa, jos
ruskistuminen on epätasaista. Erot
tasaantuvat paistumisen jatkuessa.
Uunissa olevat pellit voivat vääntyä
paistamisen aikana. Jäähtyessään
uunipellit palautuvat kuitenkin
alkuperäiseen muotoonsa.
Leivontavinkkejä
Leivontatulos
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kakun pohja ei ole riit‐
tävän kypsä.
Kannatintaso on virheelli‐
nen.
Laita kakku alemmalle kannatinta‐
solle.
Kakku laskeutuu, se on
taikinainen tai liian kos‐
tea.
Uunin lämpötila on liian kor‐
kea.
Käytä seuraavalla kerralla hiukan
alhaisempaa lämpötilaa.
Liian lyhyt paistoaika.
Aseta seuraavalla kerralla pitempi
paistoaika ja alhaisempi lämpötila.
Uunin lämpötila on liian ma‐
tala.
Käytä seuraavalla kerralla hiukan
korkeampaa lämpötilaa.
Liian pitkä paistoaika.
Aseta seuraavalla kerralla ly‐
hyempi paistoaika.
Liian korkea paistolämpötila
ja liian lyhyt paistoaika.
Alenna uunin lämpötilaa ja piden‐
nä paistoaikaa.
Kakkutaikina ei ole jakautu‐
nut tasaisesti.
Levitä kakkutaikina seuraavalla
kerralla tasaisesti leivinpeltiin.
Uunin lämpötila on liian ma‐
tala.
Käytä seuraavalla kerralla hiukan
korkeampaa lämpötilaa.
Kakku on liian kuiva.
Kakku kypsyy epätasai‐
sesti.
Kakku ei paistu resep‐
tissä ilmoitetussa pais‐
toajassa.
Paistaminen yhdellä kannatintasolla
VUOASSA PAISTETUT LEIVONNAISET
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Valitse toiminto: Kiertoilma.
(°C)
(min)
Kakkupohja murotaikinasta, uunin esikuumennus tyhjä‐
nä
170 - 180
10 - 25
Torttupohja vatkatusta taikinasta
150 - 170
20 - 25
Progress 25
VUOASSA PAISTETUT LEIVONNAISET
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Valitse toiminto: Kiertoilma.
(°C)
(min)
Sokerikakku
140 - 150
35 - 50
Maustekakku / Briossi
150 - 160
50 - 70
Omenapiirakka, 2 vuokaa Ø20 cm
160
70 - 90
Maustekakku / Hedelmäkakut
140 - 160
70 - 90
VUOASSA PAISTETUT LEIVONNAISET
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
(°C)
(min)
Sokerikakku
160
35 - 50
2
Juustokakku, käytä uunipannua
160 - 170
60 - 90
1
Omenapiirakka, 2 vuokaa Ø20
cm
180
70 - 90
1
26 Progress
KAKKU/PIIRAKKA
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Valitse toiminto: Kiertoilma.
Käytä leivinpeltiä.
(°C)
(min)
Strösselikakku
150 - 160
20 - 40
Marja-/hedelmäpiirakka (hiivataikina / vatkattu taikina),
käytä uunipannua
150 - 160
35 - 55
Marja-/hedelmäpiirakka, murotaikinapohja
160 - 170
40 - 80
KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia ellei muuta mainita.
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
Käytä leivinpeltiä.
(°C)
(min)
Kääretorttu
180 - 200
10 - 20
2
Ruisleipä
ensin: 230
ensin: 20
2
myöhemmin:
160 - 180
myöhem‐
min: 30 60
Voilla leivottu mantelikakku / Sokerikakut
190 - 210
20 - 30
2
Tuulihatut / Eclair-leivokset, esikuumennus ei ole
tarpeen
190 - 210
20 - 35
2
Progress 27
KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia ellei muuta mainita.
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
Käytä leivinpeltiä.
(°C)
(min)
Pullapitko / Pullakranssi, esikuumennus ei ole
tarpeen
170 - 190
30 - 40
2
Marja-/hedelmäpiirakka (hiivataikina / vatkattu
taikina)
170
35 - 55
1
Pellillä paistetut leivonnaiset, arkalaatuinen täyte
(esim. rahka, kerma, vanukas)
160 - 180
40 - 80
2
Joulupulla (stollen)
160 - 180
50 - 70
2
(°C)
(min)
Murotaikinapikkuleivät
150 - 160
10 - 20
1
Pikkuleivät vatkatusta taikinasta
150 - 160
15 - 20
1
Lehtitaikinaleivonnaiset, uunin esikuumennus
tyhjänä
170 - 180
20 - 30
1
Murokeksit / Pasteijat
140
20 - 35
1
Pienet kakut, uunin esikuumennus tyhjänä
160
20 - 35
3
Pikkuleivät hiivataikinasta
150 - 160
20 - 40
1
Mantelileivokset
100 - 120
30 - 50
1
Munanvalkuaisleivonnaiset / Marengit
80 - 100
120 - 150
1
PIKKULEIVÄT
Valitse toiminto: Kiertoilma.
28 Progress
PIKKULEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia.
Käytä toista kannatintasoa.
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
(°C)
(min)
Sämpylät
190 - 210
10 - 25
Murokeksit / Pasteijat
160
20 - 30
Pienet kakut
170
20 - 35
Paistokset ja gratiinit
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
Juustokuorrutteiset
patongit
Kiertoilma
160 - 170
15 - 30
Vihannesgratiini, uu‐
nin esikuumennus tyh‐
jänä
Tehogrillaus
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Ylä + alalämpö
180 - 200
25 - 40
Kalalaatikko
Ylä + alalämpö
180 - 200
30 - 60
Täytetyt vihannekset
Kiertoilma
160 - 170
30 - 60
Makeat kohokkaat
Ylä + alalämpö
180 - 200
40 - 60
Makaronilaatikko
Ylä + alalämpö
180 - 200
45 - 60
Paistaminen useilla
kannatintasoilla
Käytä ensimmäistä tai kolmatta uunin
kannatintasoa.
Progress 29
VÄT
KAKUT / LEIVONNAISET / LEI‐
VÄT
KAKUT / LEIVONNAISET / LEI‐
Kiertoilma.
Kiertoilma.
Käytä leivinpeltiä.
Käytä leivinpeltiä.
(°C)
(min)
Tuulihatut / Ec‐
lair-leivokset,
uunin esikuu‐
mennus tyhjänä
160 - 180
25 45
Strösselikakku,
kuiva
150 - 160
30 45
Murotaikinapik‐
kuleivät
150 - 160
20 40
Pikkuleivät vat‐
katusta taikinas‐
ta
160 - 170
25 40
Murokeksit /
Pasteijat
140
25 45
Pikkuleivät hiiva‐
taikinasta
160 - 170
30 60
Mantelileivokset
100 - 120
40 80
Munanvalkuais‐
leivonnaiset /
Marengit
(°C)
(min)
80 - 100
130 170
Vinkkejä paistamiseen
Käytä lämmönkestäviä uunivuokia.
Paista vähärasvaista lihaa peitettynä.
Aseta suurikokoiset paistit suoraan
paistoastiaan tai paistoritilän päälle, jonka
alla on paistoastia.
Kaada hiukan nestettä paistoastiaan, jotta
valuva rasva ei pala.
Käännä paistia, kun paistoajasta on
kulunut 1/2 - 2/3.
Paista liha tai kala suurina (vähintään 1
kg:n) palasina.
Valele paistien päälle niistä tulevia
nesteitä useita kertoja paistamisen aikana
Lihan paistaminen
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
30 Progress
NAUDANLIHA
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
1 - 1,5
200
230
60 - 80
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Lapa / Niska /
Kinkku
1 - 1,5
200
160 - 180
50 - 70
Lihamureke
0,75 - 1
200
160 - 170
35 - 50
Porsaan pot‐
kapaisti, esi‐
kypsennetty
0,75 - 1
200
150 - 170
60 - 75
Patapaisti
PORSAANLIHA
Valitse toiminto: Tehogrillaus.
VASIKANLIHA
Valitse toiminto: Tehogrillaus.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Vasikanpaisti
1
200
160 - 180
50 - 70
Vasikan reisi‐
paisti
1,5 - 2
200
160 - 180
75 - 100
Progress 31
LAMMAS
Valitse toiminto: Tehogrillaus.
Lampaanrei‐
si / Lammas‐
paisti
(kg)
(W)
(°C)
(min)
1 - 1,5
200
150 - 170
50 - 70
LINTUPAISTI
Valitse toiminto: Tehogrillaus.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Linnunliha,
paloina
0,2 - 0,25 kpl
200
200 - 220
20 - 35
Puolikas kana
0,4 - 0,5 kpl
200
190 - 210
25 - 40
Broileri, kana
1 - 1,5
200
190 - 210
60 - 80
Ankka
1,5 - 2
200
180 - 200
80 - 110
KALA
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
Kokonainen
kala
(kg)
(W)
(°C)
(min)
1 - 1,5
200
210 - 220
30 - 45
32 Progress
RUOAT
Valitse toiminto: Kiertoilma.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Jälkiruoat
200
160 - 180
20 - 35
1
Suolaiset ruoat
kypsillä aineksilla
(nuudelit, vihan‐
nekset)
400 - 600
160 - 180
20 - 45
1
Suolaiset ruoat
raaoilla aineksilla
(perunat, vihan‐
nekset)
400 - 600
160 - 180
30 - 45
2
Rapea pinta, Pizza-toiminto
PIZZA
PIZZA
Esikuumenna tyhjää uunia ennen
ruokien asettamista uuniin.
Esikuumenna tyhjää uunia ennen
ruokien asettamista uuniin.
Käytä kolmatta kannatintasoa.
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
Pizza, ohut
pohja
200 - 230
15 - 20
Pizza, paksu
pohja, käytä
uunipannua
180 - 200
20 - 30
Tortut
180 - 200
40 - 55
Pinaattipiiras
160 - 180
45 - 60
Kinkkupiiras /
Sveitsiläinen
juustopiirakka
170 - 190
45 - 55
Juustokakku
140 - 160
60 - 90
(°C)
(min)
Omenapiirak‐
ka, kuorrutet‐
tu
150 - 170
50 - 60
Vihannespii‐
ras
160 - 180
50 - 60
Kohottamaton
leipä
230
10 - 20
Voitaikina‐
pohjainen pii‐
ras
160 - 180
45 - 55
Flammku‐
chen
230
12 - 20
Progress 33
Grilli
Esikuumenna tyhjää uunia ennen ruokien
asettamista uuniin.
PIZZA
Grillaa vain ohuita liha- tai kalapaloja.
Esikuumenna tyhjää uunia ennen
ruokien asettamista uuniin.
Aseta pannu ensimmäiselle
kannatintasolle rasvan keräämiseksi.
Käytä kolmatta kannatintasoa.
Pierogi (pii‐
raat)
(°C)
(min)
180 - 200
15 - 25
GRILLI
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Valitse toiminto: Grilli.
(°C)
(min)
(min)
1. puoli
2. puoli
Paahtopaisti, puolikyp‐
sä
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Naudanfilee, puolikypsä
230
20 - 30
20 - 30
Porsaankylkipaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Vasikankylkipaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Lampaanselkä
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Kokonainen kala, 0,5 kg
- 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Leipä
Esikuumennusta ei suositella.
34 Progress
Matalalämpö
Tämä toiminto mahdollistaa
vähärasvaisen ja mehukkaan lihan ja
kalan valmistamisen. Ei sovi kanan,
lihapatojen tai rasvaisen porsaanpaistin
valmistamiseen. .
LEIPÄ
Käytä toista kannatintasoa.
(°C)
(min)
Vehnäleipä
180 200
40 60
Patonki
200 220
35 45
Briossi
160 180
40 60
Ciabatta
200 220
35 45
Ruisleipä
180 200
50 70
Kokojyväleipä
180 200
50 70
Täysjyväleipä
170 190
60 90
1. Paista lihaa pannussa 1 - 2 minuutin
ajan kummaltakin puolelta korkealla
tehotasolla.
2. Aseta liha uunipannuun tai suoraan
paistoritilälle. Aseta ritilän alle pelti
rasvan keräämistä varten.
Älä käytä kantta kyseistä toimintoa
käytettäessä.
3. Valitse toiminto: Matalalämpö. Voit
asettaa 80 °C - 150 °C lämpötilan 10
ensimmäisen minuutin ajaksi.
Oletusarvo on 90 °C.
4. 10 minuutin kuluttua uuni laskee
lämpötilan automaattisesti arvoon 80
°C.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(kg)
(°C)
(min)
Paahtopaisti
1 - 1,5
150
120 - 150
Naudanfilee
1 - 1,5
150
90 - 110
Vasikanpaisti
1 - 1,5
150
120 - 150
Pihvit
0,2 - 0,3
120
20 - 40
Pakasteet
Poista elintarvikkeet pakkauksesta. Aseta
ruoka lautaselle.
Älä peitä ruokaa, muutoin sulatusaika voi
olla pitempi.
Progress 35
Sulatus
Sulatus
Käytä kolmatta kannatintasoa ellei
muuta mainita.
Käytä kolmatta kannatintasoa ellei
muuta mainita.
Valitse toiminto: Kiertoilma.
Valitse toiminto: Kiertoilma.
(°C)
(min)
Pizza, pakaste
200 220
15 - 25
Pizza American,
pakaste
190 210
20 - 25
Pizza, kylmä
210 230
13 - 25
Pizzapalat, pakaste
180 200
15 - 30
Ranskalaiset,
ohuet, käännä kyp‐
sennyksen aikana
2 tai 3 kertaa
210 230
20 - 30
Ranskalaiset, pak‐
sut, käännä kyp‐
sennyksen aikana
2 tai 3 kertaa
210 230
25 - 35
Lohkoperunat /
Kroketit, käännä
kypsennyksen aika‐
na 2 tai 3 kertaa
210 230
20 - 35
Röstiperunat
210 230
20 - 30
(°C)
(min)
Lasagne / Cannel‐
loni, tuore, käytä
toista kannatinta‐
soa
170 190
35 - 45
Lasagne / Cannel‐
loni, pakaste, käytä
toista kannatinta‐
soa
160 180
40 - 60
Kanan siipipalat
190 210
20 - 30
Sulatus
Poista pakkausmateriaalit ja aseta ruoka
lautaselle.
Älä peitä ruokaa, muutoin sulatusaika voi
olla pitempi.
Kun ruoka on suurikokoinen, aseta tyhjä
lautanen ylösalaisin uunin pohjalle. Aseta
ruoka syvään astiaan ja aseta se uunin
sisällä olevan lautasen päälle. Poista
tarvittaessa kannattimet.
36 Progress
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(kg)
(min)
Sulatusaika
(min)
Jälkisulatusai‐
ka
Kana
1
100 - 140
20 - 30
Käännä kypsen‐
nyksen puolivälis‐
sä.
liha, käännä
kypsennyksen
puolivälissä
1
100 - 140
20 - 30
Käännä kypsen‐
nyksen puolivälis‐
sä.
Taimen
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Mansikat
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Voi
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Kerma, vatkaa
kerma, kun se
on edelleen hiu‐
kan jäässä
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Vatkaa kerma,
kun se on edel‐
leen hiukan jääs‐
sä.
Gateau (peru‐
nalaatikko)
1,4
60
60
-
Säilöntä
Käytä ainoastaan samankokoisia
kaupoista saatavilla olevia
säilöntäpurkkeja.
Aseta lämpötila 160 - 170 °C.
PEHMEÄT MARJAT/HEDELMÄT
Älä käytä kierrekorkillisia ja pikalukittavia
lasipurkkeja tai metallitölkkejä.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(min)
Keittoaika kiehu‐
miseen
Aseta leivinpellille korkeintaan kuusi
yhden litran säilöntäpurkkia.
Täytä purkit tasaisesti ja sulje tiiviisti.
Purkit eivät saa koskettaa toisiaan.
Kaada noin 1/2 litraa vettä leivinpellille,
jotta uunissa on riittävästi kosteutta.
Kun neste alkaa kiehua kevyesti
ensimmäisissä purkeissa (litran purkissa
noin 35 - 60 minuutin kuluttua), katkaise
virta uunista tai alenna lämpötila 100
°C:seen (katso taulukko).
Mansikat / Mustikat /
Vadelmat / Kypsät
karviaiset
35 - 45
Progress 37
Kuivaus
LUUHEDELMÄT
Käytä kolmatta kannatintasoa.
Persikat /
Kvittenit /
Luumut
(min)
Keittoaika
kiehumi‐
seen
(min)
Jatka
keittämis‐
tä 100
°C:ssa
35 - 45
10 - 15
VIHANNEKSET
(min)
Keittoaika
kiehumi‐
seen
(min)
Jatka keit‐
tämistä
100
°C:ssa
Porkkanat
50 - 60
5 - 10
Kurkut
50 - 60
-
Pikkelsi
50 - 60
5 - 10
Kyssäkaali /
Herneet /
Parsa
50 - 60
15 - 20
(°C)
(h)
Pavut
60 - 70
6-8
Paprikat
60 - 70
5-6
Keittovihan‐
nekset
60 - 70
5-6
Sienet
50 - 60
6-8
Yrtit
40 - 50
2-3
Luumut
60 - 70
8 - 10
Aprikoosit
60 - 70
8 - 10
Omenavii‐
paleet
60 - 70
6-8
Päärynät
60 - 70
6-9
Mikroaaltokypsennys
Mikroaaltoa koskevia vinkkejä
Kypsennys-/sulatustulokset
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Ruoka on liian kuivaa.
Liian suuri tehoasetus.
Liian pitkä aika-asetus.
Aseta pienempi teho ja/tai
lyhyempi aika-asetus.
Ruoka ei ole sulanut, se on
kylmää tai raakaa kypsenny‐
sajan päättymisen jälkeen.
Liian lyhyt aika-asetus.
Aseta pitempi aika-asetus.
Älä lisää mikroaaltotehoa.
Ruoka on ylikuumentunut reu‐
noilta, mutta raakaa keskeltä.
Liian suuri mikroaaltoteho.
Aseta pienempi teho ja pi‐
tempi aika-asetus.
38 Progress
Sulatus
LIHA/KALA
Aseta teho arvoon 100 W ellei muuta mainita.
(kg)
(min)
Seisontaaika (min)
Pihvit
0,2
5-7
5 - 10
Jauheliha, aseta 200 W
0,5
7-8
5 - 10
Kana
1
30 - 35
10 - 20
Kanan rintafilee
0,15
5-9
10 - 15
Kanan koivet
0,15
5-9
10 - 15
Kokonainen kala
0,5
10 - 15
5 - 10
Kalafile
0,5
12 - 15
5 - 10
(kg)
(min)
Seisontaaika (min)
Voi
0,25
4-6
5 - 10
Juustoraaste
0,2
2-4
10 - 15
MAITOTUOTTEET
Aseta teho arvoon 100 W.
Progress 39
KAKKU/PIIRAKKA
Aseta teho arvoon 200 W ellei muuta mainita.
(min)
Seisontaaika
(min)
Hiivataikinapohjainen kakku
1 kappale
2-3
15 - 20
Juustokakku, aseta 100 W
1 kappale
2-4
15 - 20
Kuiva kakku
1 kappale
2-4
15 - 20
Leipä
1 kg
15 - 18
5 - 10
Leipäviipaleet
0,2 kg
3-5
5 - 10
Sämpylät
4 kappaletta
2-4
2-5
HEDELMÄT
Hedelmät
(kg)
(W)
(min)
Seisontaaika
(min)
0,25
100
5 - 10
10 - 15
(W)
(min)
Seisontaaika (min)
UUDELLEEN LÄMMITYS
Vauvanruokapurkit
0,2 kg
300
1-2
-
Vauvan maito, aseta pulloon lusikka
180 ml
600
0:20 0:40
-
Maito
200 ml
1000
1 - 1:30
-
Vesi
200 ml
1000
1:30 - 2
-
40 Progress
UUDELLEEN LÄMMITYS
(W)
(min)
Seisontaaika (min)
Kastike
200 ml
600
1-3
-
Keitto
300 ml
600
3-5
-
Pakastetut valmisateriat
0,5 kg
400
10 - 15
2-5
Puolivalmisteet
0,5 kg
600
6-9
2-5
SULATUS
(kg)
(W)
(min)
Suklaa / Suklaakuorrute
0,15
300
2-4
Voi
0,1
400
0.30 1.30
RUOANVALMISTUS
(W)
(min)
Seisontaaika (min)
Kokonainen kala
0,5 kg
500
8 - 10
2-5
Kalafile
0,5 kg
400
4-7
2-5
Tuoreet vihannekset
0,5 kg + 50 ml
vettä
600
5 - 15
-
Vihannekset, pakastetut
0,5 kg + 50 ml
vettä
600
10 - 20
-
Uuniperunat
0,5 kg
600
7 - 10
-
Riisi
0,2 kg + 400 ml
vettä
600
15 - 18
-
Popcorn
-
1000
1:30 - 3
-
Progress 41
Mikroaaltouunin yhdistelmätoiminto
Käytä tätä toimintoa ruokien
kypsentämiseksi lyhyemmässä ajassa ja
sen ruskistamiseksi.
Yhdistelmätoiminnot: Tehogrillaus ja
Mikroaalto.
Tietoja testilaitokselle
Standardin IEC 60705 mukaiset testit.
Käytä ritilää, ellei muuta mainita.
MIKROAALTO‐
TOIMINTO
(W)
(kg)
Sokerikakku
600
0.475
Alaosa
7-9
Käännä astiaa
1/4 kierrosta keit‐
toajan puolivälis‐
sä.
Lihamureke
400
0.9
2
25 - 32
Käännä astiaa
1/4 kierrosta keit‐
toajan puolivälis‐
sä.
Uunimunakas
500
1
Alaosa
18
-
Lihan sulatus
200
0.5
Alaosa
7-8
Käännä lihapalat
keittoajan puoli‐
välissä.
(min)
Käytä ritilää.
MIKRO‐
AAL‐
TOUU‐
NIN YH‐
DISTEL‐
MÄTOI‐
MINTO
(W)
(°C)
(min)
Kakku,
0,7 kg
Kiertoilma
+ mikroaal‐
to
100
180
2
29 - 31
Käännä astiaa
1/4 kierrosta keit‐
toajan puolivälis‐
sä.
Peruna‐
paistos,
1,1 kg
Tehogril‐
laus + mik‐
roaalto
400
180
1
40 - 45
Käännä astiaa
1/4 kierrosta keit‐
toajan puolivälis‐
sä.
Kana,
1,1 kg
Tehogril‐
laus + mik‐
roaalto
200
200
1
45 - 55
Aseta liha pyöre‐
ään lasiastiaan ja
käännä liha 20
min kypsennysa‐
jan jälkeen.
42 Progress
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyt‐
täen pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä puhdistusainetta.
Poista pinttyneet tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.
Puhdistusai‐
neet
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden ruoka‐
roiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon.
Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
Puhdista ruokajäämät ja rasva uunin sisätilan katosta varoen.
Jokapäiväi‐
nen käyttö
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa
pestä astianpesukoneessa.
Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa voimakkailla pesuaineilla, te‐
räväreunaisilla esineillä tai pestä astianpesukoneessa
Lisävarus‐
teet
Uunipeltien kannatinkiskojen
irrottaminen
Varmista ennen huoltotoimenpiteiden
aloittamista, että uuni on jäähtynyt.
Olemassa on palovammojen vaara.
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
1. Vedä kannattimia varovasti ylöspäin
etumaisesta kiinnikkeestä.
1
3
2
2. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
etuosa irti sivuseinästä.
3. Vedä kannattimet taaemmasta
kiinnikkeestä ulos.
Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin
paikalleen suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
Lampun vaihtaminen
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.
1. Kytke uuni pois päältä.
Odota, että uuni jäähtyy.
2. Irrota uunin pistoke pistorasiasta.
3. Peitä uunin pohja kankaalla.
HUOMIO! Älä koske paljain
käsin halogeenilamppua
estääksesi rasvajäämien
palamisen lamppuun.
Progress 43
Ylälamppu
1. Irrota lampun suojalasi kiertämällä sitä.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kytkeydy toimintaan
eikä sitä voida käyttää.
Uunia ei ole kytketty sähkö‐
verkkoon tai se on liitetty
sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista että uuni on liitetty
oikein sähköverkkoon (ks.
kytkentäkaavio, jos saatavil‐
la).
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toimin‐
nasta.
Kytke uuni toimintaan.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset
ovat oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkai‐
su on toiminnassa.
Katso kohta "Automaattinen
virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty toi‐
mintaan.
Katso kohta "Lapsilukon
käyttäminen".
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiri‐
ön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, kään‐
ny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Näytössä ei näy aikaa Off-ti‐
lassa.
Näyttö on kytketty pois toi‐
minnasta.
Kytke näyttö uudelleen toi‐
mintaan koskettamalla sa‐
manaikaisesti painikkeita
ja
.
Kypsentämiseen kuluu liikaa
tai liian vähän aikaa.
Lämpötila on liian alhainen
tai liian korkea.
Säädä tarvittaessa lämpöti‐
laa. Noudata ohjekirjan oh‐
jeita.
Höyryä ja kosteutta muodos‐
tuu ruokaan ja uunin sisälle.
Ruoka on jätetty uuniin liian
pitkäksi ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
44 Progress
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Näytössä näkyy virhekoodi,
jota ei ole tässä taulukossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
•
•
Huoltotiedot
Kytke laite pois päältä ir‐
rottamalla ja kiinnittämäl‐
lä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
Käänny kuluttajaneuvon‐
nan puoleen, ellei virhe‐
koodi katoa näytöstä.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty
arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee uunin
sisäosan etukehyksessä. Älä poista
arvokilpeä uunista.
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään taivaltuutettuun
huoltopalveluun.
Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
Progress 45
46 Progress
Progress 47
www.progress-hausgeraete.de
867353605-A-302019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising