AEG | BPB351120M | User manual | Aeg BPB351120M Kasutusjuhend

Aeg BPB351120M Kasutusjuhend
BPB351120M
USER
MANUAL
ET
Kasutusjuhend
Ahi
2
www.aeg.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO...................................................................................................... 2
2. OHUTUSJUHISED................................................................................................4
3. TOOTE KIRJELDUS............................................................................................. 7
4. JUHTPANEEL.......................................................................................................8
5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST................................................................9
6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE...............................................................................9
7. KELLA FUNKTSIOONID.....................................................................................11
8. TARVIKUTE KASUTAMINE................................................................................13
9. LISAFUNKTSIOONID......................................................................................... 14
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.............................................................................. 15
11. PUHASTUS JA HOOLDUS...............................................................................32
12. VEAOTSING..................................................................................................... 36
13. ENERGIATÕHUSUS........................................................................................ 38
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.aeg.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
EESTI
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil
ei saa pidevalt silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida,
kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel mängida seadmega.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Kasutamisel võivad ahju osad
minna kuumaks.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see
sisse lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks.
Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või
sisestamisel kasutage alati pajakindaid.
Enne mis tahes hooldustöid ühendage seade
vooluvõrgust lahti.
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
HOIATUS! Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade
enne ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada.
Ärge kasutage seadet enne, kui see on
köögimööblisse sisse ehitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid,
abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist
kaabitsaid, sest need võivad klaasi pinda kriimustada,
mille tagajärjel võib klaas puruneda
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava
isiku poolt.
Väljavalgunud liigne vedelik tuleb enne pürolüütilist
puhastamist eemaldada. Eemaldage ahjust kõik osad.
Ahjuplaadi tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt
plaaditoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina
küljest lahti. Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi
vastupidises järjekorras.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Ärge tõmmake seadet käepidemest.
Paigaldage seade ohutusse ja
sobivasse kohta, mis vastab
paigaldusnõuetele.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Enne seadme paigaldamist
kontrollige, kas ahjuuks avaneb
takistusteta.
•
•
Seade on varustatud elektrilise
jahutussüsteemiga. Seda tuleb
kasutada elektritoitega.
Sisseehitatud seadme stabiilsus peab
vastama standardi DIN 68930
nõuetele.
Kapi minimaalne kõr‐
gus (tööpinna all asu‐
va kapi minimaalne
kõrgus)
Kapi laius
Kapi sügavus
600 (600) mm
550 mm
605 (580) mm
Seadme esiosa kõr‐
gus
594 mm
Seadme tagumise
osa kõrgus
576 mm
Seadme esiosa laius
549 mm
EESTI
•
Seadme tagumise
osa laius
548 mm
Seadme sügavus
567 mm
Sisseehitatud sead‐
me sügavus
546 mm
Sügavus avatud uk‐
sega
1017 mm
Ventilatsiooniava mi‐
nimaalne suurus. Ava
asub põhja tagumi‐
ses osas
550 x 20 mm
Toitejuhtme pikkus.
Juhe asub tagumisel
küljel parempoolses
nurgas
1500 mm
Kinnituskruvid
4 x 12 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Kui seadme
toitekaabel tuleb välja vahetada, siis
pöörduge meie hoolduskeskusse.
Jälgige, et toitejuhe ei puutuks vastu
seadme ust ega oleks uksele lähedal
või seadme all olevas nišis, eriti siis,
kui seade töötab või uks on kuum.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
Enne toitejuhtme pistikusse
sisestamist sulgege korralikult
seadme uks.
Seadme juurde kuulub toitekaabel ja
toitepistik.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või plahvatuse
oht!
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelvalveta.
Lülitage seade välja pärast igakordset
kasutamist.
Olge töötava seadme ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist
õhku.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Äge suruge avatud uksele.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Seadme ust avades olge ettevaatlik.
Alkoholi sisaldavate komponentide
kasutamise tagajärjel võib alkohol
õhuga seguneda.
Kui avate ukse, vältige seadme
läheduses sädemeid või lahtist leeki.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
6
www.aeg.com
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
Et ära hoida emaili kahjustumist või
värvi muutumist:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi
esemeid vahetult seadme põhjale.
– ärge asetage alumiiniumfooliumit
vahetult seadme sisemuse
põhjale.
– ärge pange tulist vett vahetult
kuuma seadmesse.
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja
toitu ahjus pärast
toiduvalmistamise lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja
paigaldamisel ettevaatlik.
Emaili või roostevaba terase värvi
muutumine ei mõjuta seadme tööd
kuidagi.
Vedelikke sisaldavate kookide puhul
kasutage sügavat panni.
Puuviljamahlad tekitavad püsivaid
plekke.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
Küpsetamisel peab ahjuuks olema
alati suletud.
Kui seade paigaldatakse köögimööbli
paneeli (nt ukse) taha, siis jälgige, et
seadme kasutamise ajal oleks uks
alati lahti. Vastasel korral võib kinnise
mööblipaneeli taha kogunev niiskus
kahjustada nii seadet, mööblit kui ka
põrandat. Ärge sulgege paneeli või
ust, enne kui seade pole
kasutusjärgselt täielikult maha
jahtunud.
2.4 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Vigastuse, tulekahju või
seadme kahjustamise oht!
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Veenduge, et seade on maha
jahtunud. Klaaspaneelid võivad
puruneda.
•
•
•
•
•
•
Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra,
tuleb see kohe välja vahetada.
Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
Olge ukse seadme küljest
eemaldamisel ettevaatlik. Uks on
raske!
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme,
lahusteid ega metallist esemeid.
Ahjupihusti kasutamisel järgige
pakendil olevaid ohutusjuhiseid.
Ärge puhastage katalüütilist emaili
(kui see on olemas) pesuvahendiga.
2.5 Pürolüüspuhastamine
HOIATUS!
Pürolüütilise režiimiga
kaasneb vigastusoht /
tuleoht / keemiliste heitmete
(aurud) eraldumine.
Ärge käivitage pürolüüsi, kui
lisaauru nupp on sisse
vajutatud.
•
•
•
•
Enne pürolüütilise isepuhastus- või
esimese kasutamise läbiviimist
eemaldage ahjuõõnsusest:
– kõik toidujäätmed, õli ja
rasvapritsmed või -jäägid.
– kõik lahtivõetavad osad
(sealhulgas ahjurestid, külgsiinid
jm ahju juurde kuuluvad esemed),
eriti aga teflonpannid, potid,
plaadid, söögiriistad jne.
Lugege hoolikalt
pürolüüspuhastamise kohta käivaid
juhiseid.
Hoidke väikesed pürolüütilise
puhastamise ajal seadmest eemal
Seade läheb väga kuumaks ja kuum
õhk väljub eesmistest jahutusavadest.
Pürolüütiline puhastus on kõrge
temperatuuri juures läbiviidav toiming,
mille puhul võivad küpsetusjääkidest
ja ahju materjalidest eralduda aurud.
Seetõttu on soovitatav teha järgmist:
– pürolüütilise puhastamise ajal ja
pärast seda tuulutage ruumi
hoolikalt.
– esmakordsel maksimaalse
temperatuuri kasutamisel ja
EESTI
•
•
•
•
pärast seda tuleb ruumi korralikult
tuulutada.
Erinevalt inimestest võivad mõned
linnud ja roomajad pürolüütilise
puhastuse ajal ahjust eralduvate
aurude suhtes väga tundlikud olla.
– Viige kõik lemmikloomad (eriti
linnud) pürolüüspuhastamise
ajaks ning esmakordse
maksimumtemperatuuriga
kasutamise ajal ja pärast seda
seadme lähedusest eemale hästi
tuulutatud kohta.
Ka väikesed lemmikloomad võivad
pürolüütilise puhastuse ajal ahjude
läheduses tekkivate
temperatuurikõikumiste suhtes üsna
tundlikud olla.
Teflonkattega potid, pannid,
küpsetusplaadid või muud köögiriistad
võivad pürolüütilise puhastuse ajal
kasutatava kõrge temperatuuri tõttu
kahjustuda; samuti võib neist selle
käigus eralduda kahjulikke aure.
Ülal kirjeldatud aurud, mis
pürolüütilistest ahjudest või
küpsetusjääkidest eralduvad, ei ole
inimestele, sealhulgas väikestele ega
haigusi põdevatele inimestele
ohtlikud.
•
•
•
Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
kasutamiseks ainult kodumasinates.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
Enne lambi asendamist ühendage
seade vooluvõrgust lahti.
Kasutage ainult samasuguste
näitajatega lampe .
2.7 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.8 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste või lemmikloomade seadmesse
lõksujäämist.
2.6 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
3. TOOTE KIRJELDUS
3.1 Ülevaade
1
13
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7
Juhtpaneel
Küpsetusrežiimide juhtnupp
Toitetuli/-sümbol
Ekraan
Juhtnupp (temperatuuri juhtnupp)
Temperatuuri indikaator / sümbol
Lisaaur
Kütteelement
Valgusti
Ventilaator
Restitugi, eemaldatav
8
www.aeg.com
12 Ahjuõõnsus
13 Ahjuriiuli tasandid
3.2 Tarvikud
Küpsetamiseks ja röstimiseks või rasva
kogumiseks.
Traatrest
Teleskoopsiinid
Küpsetusnõudele, koogivormidele,
praadidele.
Küpsetusplaat
Küpsetusplaatide ja traatresti
hõlpsamaks sisestamiseks ja
eemaldamiseks.
Kookidele ja küpsistele.
Grill/küpsetuspann
4. JUHTPANEEL
4.1 Nupud
Sensorväli / nupp
Funktsioon
Kirjeldus
KELL
Kella funktsiooni määramiseks.
MIINUS
Kellaaja valimiseks.
MINUTILUGEJA MINUTILUGEJA valimiseks. Ahjuvalgusti
sisse- või väljalülitamiseks vajutage nup‐
pu vähemalt 3 sekundit.
LISAAUR
Funktsiooni Pöördõhk PLUSS sisselülita‐
miseks.
EESTI
9
4.2 Ekraan
A
G
F
E
B
D
C
A. Taimer / temperatuur
B. Kuumutuse ja jääkkuumuse
indikaator
C. Toidutermomeeter (ainult mõnel
mudelil)
D. Ukselukk (ainult mõnel mudelil)
E. Tunnid/minutid
F. Demorežiim (ainult valitud mudelitel)
G. Kella funktsioonid
5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Kellaaja valimiseks vt jaotist
"Kella funktsioonid".
Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Puhastage ahju ja tarvikuid enne esimest
kasutamist.
Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad
ahjuresti toed oma kohale tagasi.
5.1 Esimene puhastamine
Eemaldage ahjust kõik tarvikud ja
eemaldatavad restitoed.
6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Ahju funktsi‐
oon
6.1 Sisselükatavad nupud
Seadme kasutamiseks vajutage nuppu.
Nupp tuleb välja.
6.2 Küpsetusrežiimid
Ahju funktsi‐
oon
Rakendus
Pöördõhk /
Pöördõhk
PLUSS
Ahi on väljas.
Väljas-asend
Valgusti sisselülitamiseks
ilma küpsetusfunktsiooni‐
Sisevalgustus ta.
Pitsa
Rakendus
Küpsetamiseks korraga
kuni kolmel tasandil ja
toidu kuivatamiseks.
Seadke temperatuur 20 40 °C madalamaks kui
funktsiooniga Ülemine +
alumine kuumutus.
Niiskuse lisamiseks küp‐
setamise ajal. Õige värvi
ja krõbeda kooriku saa‐
vutamiseks. Toidu kuu‐
mutamisel mahlasuse li‐
samiseks.
Pitsa küpsetamiseks. In‐
tensiivseks pruunistami‐
seks ja krõbeda põhja
saavutamiseks.
10
www.aeg.com
Ahju funktsi‐
oon
Rakendus
Ahju funktsi‐
oon
Ühel tasandil küpsetami‐
seks ja röstimiseks.
Ülemine + alu‐
mine kuumu‐
tus
Alumine kuu‐
mutus
Sulatamine
Niiske küpse‐
tus pöördõh‐
uga
Grill
Krõbeda põhjaga kookide
küpsetamiseks ja toidu
hoidistamiseks.
Toidu sulatamiseks (puuja juurviljad). Sulatusaeg
sõltub külmutatud toiduai‐
nete kogusest ja kaalust.
Funktsioon küpsetamise
ajal energia säästmiseks.
Küpsetusjuhiste leidmi‐
seks vt peatükki "Nõuan‐
deid ja näpunäiteid", Niis‐
ke küpsetus pöördõhuga.
Ahjuuks peaks küpseta‐
mise ajal olema suletud,
et kasutatavat funktsiooni
mitte katkestada ning ta‐
gada, et ahi töötaks või‐
malikult suure energiatõ‐
hususega. Selle funkt‐
siooni kasutamisel võib
ahju sisemine tempera‐
tuur erineda valitud tem‐
peratuurist. Kasutatakse
jääkkuumust.Kuumutus‐
võimsust võidakse vä‐
hendada. Üldisi energia‐
säästusoovitusi vt jaoti‐
sest "Energiatõhusus",
Energia säästmine. Vas‐
tavalt standardile EN
60350-1 kasutati seda
funktsiooni energiatõhu‐
suse klassi määratlemi‐
seks. Kasutades seda
funktsiooni, lülitub lamp
30 sekundi pärast auto‐
maatselt välja.
Rakendus
Õhemate toitude grillimi‐
seks ja leiva/saia röstimi‐
seks.
Turbogrill
Suuremate kondiga lihavõi linnulihatükkide rösti‐
miseks ühel riiulitasandil.
Gratineerimiseks ja pruu‐
nistamiseks.
Pürolüüs
Ahju automaatse püro‐
lüütilise puhastamise ak‐
tiveerimiseks. Selle funkt‐
siooni abil saab ära põle‐
tada ahju jäänud mustu‐
se.
Mõne ahjufunktsiooniga võib
lamp alla 60 °C temperatuuri
puhul automaatselt välja
lülituda.
6.3 Küpsetusrežiimi valimine
1. Ahjufunktsiooni valimiseks keerake
ahjufunktsioonide nuppu.
2. Temperatuuri valimiseks keerake
juhtnuppu.
Tuli süttib, kui ahi töötab.
3. Ahju väljalülitamiseks keerake
küpsetusfunktsioonide nupp väljasasendisse.
6.4 Funktsiooni
valimine:Pöördõhk PLUSS
See funktsioon tõstab küpsetamise ajal
niiskuse taset.
HOIATUS!
Põletuse ja seadme
kahjustamise oht!
Eralduv aur võib põhjustada
nahapõletust. Kui funktsioon on
lõppenud, avage ettevaatlikult uks.
1. Kallake süvendisse kraanivett.
EESTI
11
5. Niiskuse tekitamiseks eelkuumutage
tühja ahju 10 minutit.
6. Pange toit ahju.
Vt jaotist "Vihjeid ja näpunäiteid".
Ärge avage ahju ust küpsetuse ajal.
7. Keerake küpsetusrežiimide nupp
väljas-asendisse, vajutage
Veesüvendi maksimaalne maht on
250 ml.
Veesüvendi täitmisel peab ahi olema
külm.
ETTEVAATUST!
Küpsetamise ajal või
siis, kui ahi on veel
kuum, ei tohi
veesüvendisse vett
valada.
2. Valige funktsioon:
.
3. Vajutage: Aurutamine pluss .
Töötab ainult funktsiooniga: Pöördõhk
PLUSS.
Indikaator süttib.
4. Temperatuuri valimiseks keerake
juhtnuppu.
Aurutamine pluss , et ahi välja
lülitada.
Indikaator kustub.
8. Eemaldage veesüvendist vesi.
HOIATUS!
Enne süvendist
järelejäänud vee
eemaldamist peab ahi
olema kindlasti maha
jahtunud.
6.5 Kuumutusindikaator
Ahju funktsiooni töötamise ajal ilmuvad
ekraanile üksteise järel tulbad , kui
temperatuur ahjus tõuseb; tulbad
kaovad, kui temperatuur langeb.
7. KELLA FUNKTSIOONID
7.1 Kellafunktsioonide tabel
Kellafunktsi‐
oon
KELLAAEG
Rakendus
Kellaaja kuvamiseks või
selle muutmiseks. Te
saate kellaaega muuta ai‐
nult siis, kui ahi on välja
lülitatud.
KESTUS
Ahju tööaja kestuse mää‐
ramiseks. Kasutage siis,
kui ahjufunktsioon on va‐
litud.
LÕPP
Ahju väljalülitamisaja vali‐
miseks. Kasutage siis, kui
ahjufunktsioon on valitud.
EDASILÜK‐
KAMINE
KESTUSE ja LÕPU
funktsiooni kombinatsi‐
oon.
Kellafunktsi‐
oon
Rakendus
Kasutage seda pöörd‐
MINUTILUGE‐ loendusaja seadistami‐
seks. See funktsioon ei
JA
mõjuta ahju tööd. MINU‐
TILUGEJA saab määrata
igal ajal, ka siis, kui sea‐
de on välja lülitatud.
00:00
LOENDUS‐
TAIMER
Kui te ühtegi muud kella‐
funktsiooni ei vali, jälgib
LOENDUSTAIMER auto‐
maatselt, kui kaua ahi
töötab.
See hakkab tööle niipea,
kui ahi hakkab soojene‐
ma.
Loendustaimerit ei saa
kasutada koos funktsioo‐
nidega: KESTUS, LÕPP.
12
www.aeg.com
7.2 valimine ja aja muutmine
Kui Lõpu aeg saab täis, kostab 2 minutit
helisignaal.
ja ajanäit vilguvad
ekraanil. Ahi lülitub automaatselt välja.
4. Helisignaali seiskamiseks vajutage
mis tahes nuppu või avage ahjuuks.
5. Keerake küpsetusrežiimide nupp
väljas-asendisse.
Esmakordsel vooluvõrku ühendamisel
ja
oodake, kuni ekraanile ilmub
"12:00". "12" vilgub.
1. Vajutage
või
valimiseks.
tundide
2. Kinnitamiseks vajutage
minutite valimisele.
Ekraanil kuvatakse
tunninäit. "00" vilgub.
ja lülituge
ja seadistatud
,
Ekraanil kuvatakse vilkuv
1. Valige küpsetusrežiim.
, kuni
hakkab
või , et määrata
3. Vajutage
minutid ja seejärel tunnid.
Kinnitamiseks vajutage .
Kui Kestuse aeg saab täis, kostab 2
minutit helisignaal. Ekraanil vilguvad
sümbol
ja ajaseade. Ahi lülitub
automaatselt välja.
4. Helisignaali seiskamiseks vajutage
mis tahes nuppu või avage ahjuuks.
5. Keerake küpsetusrežiimide nupp
väljas-asendisse.
7.4 LÕPU funktsiooni
määramine
.
.
Ekraanil kuvatakse
ja valitud
temperatuur.
Ahi lülitub hiljem automaatselt sisse,
töötab valitud KESTUSE aja ning lõpetab
töö valitud LÕPU ajal.
Kui LÕPU aeg saab täis, kostab 2 minutit
helisignaal.
ja ajanäit vilguvad
ekraanil. Ahi lülitub välja.
5. Helisignaali seiskamiseks vajutage
mis tahes nuppu või avage ahjuuks.
6. Keerake küpsetusrežiimide nupp
väljas-asendisse.
7.6 MINUTILUGEJA valimine
Minutilugeja saate valida nii sisse- kui ka
väljalülitatud ahjuga.
1. Vajutage järjest
vilkuma.
, kuni
hakkab
või , et valida
2. Vajutage
sekundid ja minutid.
Kui määrate ajaks üle 60 minuti,
1. Valige küpsetusrežiim.
, kuni
hakkab
3. Vajutage
või , et määrata
tunnid ja seejärel minutid.
Kinnitamiseks vajutage
.
4. Vajutage
või , et määrata
LÕPU jaoks minutid ja seejärel
tunnid. Kinnitamiseks vajutage
7.3 KESTUSE funktsiooni
määramine
2. Vajutage järjest
vilkuma.
hakkab
tunnid. Kinnitamiseks vajutage
.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
, kuni
3. Vajutage
või , et määrata
KESTUSE jaoks minutid ja seejärel
4. Kinnitamiseks vajutage , vastasel
juhul salvestub valitud minutinäit 5
sekundi pärast automaatselt.
Ekraanil kuvatakse uus kellaaeg.
indikaator
1. Valige küpsetusrežiim.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
3. Vajutage
või
käesoleva
minutinäidu määramiseks.
Kellaaja muutmiseks vajutage järjest
kuni ekraanil hakkab vilkuma kellaaja
7.5 EDASILÜKKAMISE
funktsiooni määramine
.
.
vilgub ekraanil
3. Valige tunnid.
4. MINUTILUGEJA hakkab
automaatselt tööle 5 sekundi pärast.
Pärast 90% valitud aja möödumisest
kõlab helisignaal.
5. Kui valitud aeg saab täis, kõlab 2
minutit helisignaal. "00:00" ja
EESTI
vilguvad ekraanil. Kasutage suvalist
nuppu, et signaal välja lülitada.
13
7.7 LOENDUSTAIMER
Loendustaimeri lähtestamiseks vajutage
ja
ja hoidke
jälle jooksma.
. Taimeri aeg hakkab
8. TARVIKUTE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Tarvikute sisestamine
Ahjurest:
Lükake rest ahjuriiuli toe juhtsoontele .
Väike ülaosas asuv sälk
suurendab turvalisust. Need
sälgud aitavad ära hoida ka
kaldumist. Kõrged servad
aitavad ära hoida ahjunõude
restilt mahalibisemist.
8.2 Teleskoopsiinid –
tarvikute sisestamine
Küpsetusplaat/ sügav pann:
Lükake küpsetusplaat /sügav pann
ahjuriiuli tugede juhikute vahele.
Teleskoopsiinide abil saab ahjuriiuleid
mugavamalt sisse lükata ja välja võtta.
ETTEVAATUST!
Ärge peske teleskoopsiine
nõudepesumasinas. Ärge
teleskoopsiine õlitage.
ETTEVAATUST!
Enne ukse sulgemist peavad
teleskoopsiinid olema
täielikult ahju sisse lükatud.
Traatrest:
Traatrest ja küpsetusplaat /sügav
pannkoos:
Lükake küpsetusplaat /sügav pann
ahjuriiuli tugede vahele ja traatrest selle
kohal olevatesse juhikutesse.
Paigutage traatrest teleskoopsiinidele nii,
et selle jalad jäävad allapoole.
Kõrge serv traatresti ümber
takistab ahjunõude
mahalibisemist.
14
www.aeg.com
Traatrest koos sügava panniga:
Pange traatrest ja sügav pann koos
teleskoopsiinidele.
Sügav pann:
Asetage sügav pann teleskoopsiinidele.
9. LISAFUNKTSIOONID
9.1 Lapseluku kasutamine
Kui lapselukk on sisse lülitatud, ei saa
ahju kogemata sisse lülitada.
1. Jälgige, et ahjufunktsioonide nupp
oleks väljas-asendis.
2. Vajutage ja hoidke 2 sekundit
ja .
korraga
Kõlab signaal. Ekraanile ilmuvad SAFE
ja
. Uks on lukustatud.
Sümbol
ilmub ekraanile
ka pürolüüsfunktsiooni
kasutamise ajal.
Lapseluku väljalülitamiseks korrake 2.
sammu.
9.2 Nuppude lukustuse
kasutamine
Nuppude lukustust saab sisse lülitada
ainult ahju töötamise ajal.
Nuppude lukustuse kasutamise ajal ei
saa töötava ahju temperatuuri- ja
ajaseadeid kogemata muuta.
1. Valige ahju funktsioon ja reguleerige
seda vastavalt soovile.
2. Vajutage ja hoidke 2 sekundit
samaaegselt all nuppu
ja
Kõlab signaal. Ekraanile ilmub 5
sekundiks Loc.
.
Kui keerate nuppude
lukustuse funktsiooni
kasutades
temperatuurinuppu või
vajutate mõnda muud
nuppu, süttib ekraanil
sümbol Loc.
Kui keerate ahjufunktsioonide nuppu,
lülitub ahi välja.
Kui lülitate ahju välja ajal, mil nuppude
lukustus on sees, lülitub nuppude
lukustuse funktsioon automaatselt
lapselukufunktsioonile. Vt "Lapseluku
kasutamine".
Pürolüüsifunktsiooni töö ajal
on ahju uks lukustatud ja
ekraanile ilmub
.
Lapseluku väljalülitamiseks korrake 2.
sammu.
EESTI
15
9.3 Jääkkuumuse indikaator
Ahju väljalülitamisel kuvatakse ekraanil
(°C)
(h)
kui
jääkkuumuse indikaator
temperatuur seadmes on üle 40 °C.
120 - 195
8.5
9.4 Automaatne väljalülitus
200 - 245
5.5
Turvakaalutlustel lülitub ahi mõne aja
pärast automaatselt välja, kui
küpsetusrežiim töötab ja te ühtegi seadet
ei muuda.
250 - maksimaalne
3
(°C)
30 - 115
(h)
12.5
Automaatne väljalülitus ei tööta
funktsioonidega: Sisevalgustus, Kestus,
Lõpp.
9.5 Jahutusventilaator
Ahju töö ajal lülitub jahutusventilaator
automaatselt sisse, et hoida seadme
pinnad jahedana. Kui lülitate ahju välja,
siis jätkab jahutusventilaator töötamist
kuni seadme mahajahtumiseni.
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Tabelites esitatud
temperatuurid ja
küpsetusajad on ainult
soovituslikud. Täpsemalt
sõltuvad need retseptist ning
kasutatava tooraine
kvaliteedist ja kogustest.
10.3 Pöördõhk PLUSS
Kasutage teist tasandit.
Kasutage 150 ml vett.
Kasutage küpsetusplaati.
VAD
10.1 Soovitused
küpsetamiseks
Teie uus ahi võib küpsetada erinevalt kui
teie varasem seade. Alltoodud tabelites
on toodud kindlat tüüpi toitude
temperatuuri, küpsetusaja ja
riiulitasandite soovitatavad seaded.
Kui te ei leia mõne retsepti jaoks täpseid
seadeid, kasutage sarnaste toitude omi.
10.2 Ukse sisekülg
Ukse siseküljelt leiate järgmised
andmed:
•
•
ahjutasandite numbrid.
andmed ahju funktsioonide kohta ning
toitude soovitatavad ahjutasandid ja
temperatuurid.
KOOGID / KÜPSETISED / LEI‐
(°C)
(min)
Küpsised / Ku‐
150 - 180
klid / Sarvesaiad
10 - 20
Focaccia
200 - 210
10 - 20
Pitsa
230
10 - 20
Kuklid
200
20 - 25
Leib
180
35 - 40
Ploomikook /
160 - 180
Õunakook / Ka‐
neelirullid, koogi‐
vormis
Kasutage 200 ml vett.
30 - 60
16
www.aeg.com
Kasutage 200 ml vett.
Kasutage klaasvormi.
KÜLMUTATUD VALMISTOIDUD
KÜPSETAMINE
(°C)
(min)
Pitsa
200 - 210
10 - 20
Sarvesaiad
170 - 180
15 - 25
Lasanje
180 - 200
35 - 50
Kasutage 100 ml vett.
Valige temperatuuriks 110 °C.
(°C)
(min)
Rostbiif
200
50 - 60
Kana
210
60 - 80
Seapraad
180
65 - 80
10.4 Küpsetamine
VALMISTOIDU SOOJENDAMINE
(min)
Kuklid
10 - 20
Leib
15 - 25
Focaccia
15 - 25
liha
15 - 25
Pasta
15 - 25
Pitsa
15 - 25
Riis
15 - 25
Juurvili
15 - 25
Esimesel korral kasutage madalamat
temperatuuri.
Kui küpsetate kooke rohkem kui ühel
ahjutasandil, võib küpsetusaega 10-15
minuti võrra pikendada.
Eri kõrgusel küpsetatavad koogid ja
küpsetised ei pruunistu alati võrdselt.
Ebaühtlase pruunistamise puhul pole
vaja temperatuuriseadistust muuta.
Küpsetamise käigus erinevused
võrdsustuvad.
Küpsetamise ajal võivad ahjuplaadid
veidi kõveraks minna. Kui plaadid jälle
maha jahtuvad, taastub esialgne kuju.
10.5 Nõuandeid küpsetamiseks
Küpsetamise tulemu‐
sed
Võimalik põhjus
Lahendus
Koogi põhi ei ole piisa‐
valt küpsenud.
Vale ahjutasand.
Pange kook madalamale ahjuta‐
sandile.
Kook vajub kokku ja
Ahju temperatuur on liiga
Järgmine kord valige veidi mada‐
muutub nätskeks või trii‐ kõrge.
lam ahju temperatuur.
buliseks.
Küpsetusaeg on liiga lühike. Järgmine kord valige pikem küp‐
setusaeg ja madalam ahju tempe‐
ratuur.
EESTI
17
Küpsetamise tulemu‐
sed
Võimalik põhjus
Lahendus
Kook on liiga kuiv.
Ahju temperatuur on liiga
madal.
Järgmine kord seadke veidi kõr‐
gem ahju temperatuur.
Küpsetusaeg on liiga pikk.
Järgmine kord seadke lühem küp‐
setusaeg.
Ahju temperatuur on liiga
kõrge ja küpsetusaeg liiga
lühike.
Seade madalam ahju temperatuur
ja pikem küpsetusaeg.
Koogitainas ei ole ühtlaselt
jaotunud.
Järgmine kord jaotage koogitai‐
nas küpsetusplaadil ühtlaselt.
Ahju temperatuur on liiga
madal.
Järgmisel küpsetamisel seadke
veidi kõrgem ahju temperatuur.
Kook pruunistub eba‐
ühtlaselt.
Kook ei saa antud ret‐
septis toodud küpsetu‐
sajaga valmis.
10.6 Küpsetamine ühel riiulitasandil
KÜPSETAMINE VORMIDES
(°C)
(min)
Koogipõhi –
Pöördõhk
muretaignast,
eelsoojendage
tühi ahi
170 - 180
10 - 25
2
Koogipõhi –
Pöördõhk
biskviittaignast
150 - 170
20 - 25
2
Gugelhupf /
Nupsusai
Pöördõhk
150 - 160
50 - 70
1
Madeira kook / Pöördõhk
Puuviljakoogid
140 - 160
70 - 90
1
Juustukook
170 - 190
60 - 90
1
Ülemine + alumine
kuumutus
18
www.aeg.com
VAD
KOOGID / KÜPSETISED / LEI‐
VAD
KOOGID / KÜPSETISED / LEI‐
Kasutage kolmandat tasandit.
Kasutage kolmandat tasandit.
Kasutage funktsiooni: Pöördõhk.
Kasutage funktsiooni: Pöördõhk.
Kasutage küpsetusplaati.
Kasutage küpsetusplaati.
(°C)
(min)
Kuiv purukook
150 - 160
20 - 40
Puuviljakoogid
(pärmitaignast /
keeksitaignast),
kasutage sügavat
panni
150
35 - 55
Muretaignast puu‐
viljakoogid
(°C)
(min)
160 - 170
40 - 80
KOOGID / KÜPSETISED / LEIVAD
Eelkuumutage tühja ahju.
Kasutage funktsiooni: Ülemine + alumine kuumutus.
Kasutage küpsetusplaati.
(°C)
(min)
Rullbiskviit
180 - 200
10 - 20
3
Rukkileib:
esimene: 230
20
1
seejärel: 160 - 180
30 - 60
190 - 210
20 - 30
Purukattega mandli‐
kook / Suhkrukoogid
3
EESTI
KOOGID / KÜPSETISED / LEIVAD
Eelkuumutage tühja ahju.
Kasutage funktsiooni: Ülemine + alumine kuumutus.
Kasutage küpsetusplaati.
(°C)
(min)
Tuuletaskud / Eklee‐
rid
190 - 210
20 - 35
3
Palmiksai / Rosett
170 - 190
30 - 40
3
Puuviljakoogid (pär‐
mitaignast / keeksi‐
taignast), kasutage
sügavat panni
170
35 - 55
3
Õrna kattega (nt ko‐
hupiim, koor, keedu‐
kreem) pärmitaigna‐
küpsetised
160 - 180
40 - 80
3
Jõulusai
160 - 180
50 - 70
2
KÜPSISED
Kasutage kolmandat tasandit.
(°C)
(min)
Muretaignast küpsised
Pöördõhk
150 - 160
10 - 20
Saiakesed, eelsoojen‐
dage tühi ahi
Pöördõhk
160
10 - 25
Biskviittaignast küpsised Pöördõhk
150 - 160
15 - 20
Lehttaignaküpsetised,
eelsoojendage tühi ahi
170 - 180
20 - 30
Pöördõhk
19
20
www.aeg.com
KÜPSISED
Kasutage kolmandat tasandit.
(°C)
(min)
Pärmitaignast küpsised
Pöördõhk
150 - 160
20 - 40
Makroonid
Pöördõhk
100 - 120
30 - 50
Munavalgeküpsetised /
Beseed
Pöördõhk
80 - 100
120 - 150
Saiakesed, eelsoojen‐
dage tühi ahi
Ülemine + alumine
kuumutus
190 - 210
10 - 25
10.7 Vormiroad ja gratäänid
Kasutage esimest tasandit.
(°C)
(min)
Juustukattega baguet‐
te'id
Pöördõhk
160 - 170
15 - 30
Köögiviljagratään, eel‐
soojendage tühi ahi
Turbogrill
160 - 170
15 - 30
Lasanje
Ülemine + alumine
kuumutus
180 - 200
25 - 40
Kalavormid
Ülemine + alumine
kuumutus
180 - 200
30 - 60
Täidetud köögiviljad
Pöördõhk
160 - 170
30 - 60
Magusad vormiroad
Ülemine + alumine
kuumutus
180 - 200
40 - 60
Pastavorm
Ülemine + alumine
kuumutus
180 - 200
45 - 60
10.8 Küpsetamine mitmel
tasandil
Kasutage funktsiooni: Pöördõhk.
Kasutage küpsetusplaate.
EESTI
KOOGID / KÜPSETISED
(°C)
(min)
2 tasandit
Tuuletaskud / Eklee‐
rid, eelsoojendage
tühi ahi
160 - 180
25 - 45
1/4
Kuiv purukook
150 - 160
30 - 45
1/4
KÜPSISED / VÄIKESED KOOGID / KÜPSETISED / KUKLID
(°C)
(min)
2 tasandit
3 tasandit
Saiakesed
180
20 - 30
1/4
-
Muretaignast
küpsised
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Biskviittaignast
küpsised
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Lehttaignaküp‐
setised, eelsoo‐
jendage tühi ahi
170 - 180
30 - 50
1/4
-
Pärmitaignast
küpsised
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Makroonid
100 - 120
40 - 80
1/4
-
130 - 170
1/4
-
Beseeküpsised / 80 - 100
Beseed
10.9 Nõuanded röstimiseks
Kasutage kuumakindlaid ahjunõusid.
Taise liha röstimisel katke see.
Küpsetage suuri lihatükke otse
ahjuplaadil või ahjuplaadile asetatud
traatrestil.
Kallake plaadile veidi vett, et hoida ära
väljanõrguva rasva kõrbemist.
Pöörake praadi, kui 1/2–2/3
küpsetusajast on möödunud.
Küpsetatavad liha- või kalatükid peaks
kaaluma vähemalt 1 kg.
Küpsetamise ajal kastke sageli liha
praeleemega.
10.10 Röstimine
Kasutage esimest tasandit.
21
22
www.aeg.com
VEISELIHA
(°C)
(min)
Pajapraad
1 - 1,5 kg
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
230
120 - 150
Rostbiif või filee,
väheküps, eelsoo‐
jendage tühi ahi
paksuse cm
kohta
Turbogrill
190 - 200
5-6
Rostbiif või filee,
poolküps, eelsoo‐
jendage tühi ahi
paksuse cm
kohta
Turbogrill
180 - 190
6-8
Rostbiif või filee,
paksuse cm
täisküps, eelsoojen‐ kohta
dage tühi ahi
Turbogrill
170 - 180
8 - 10
SEALIHA
Kasutage funktsiooni: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min)
Abatükk / Kael / Sink,
seljatükk
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Lihalõigud / Searibi
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Pikkpoiss
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Seakoot, eelküpsetatud
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
VASIKALIHA
Kasutage funktsiooni: Turbogrill.
Vasikapraad
(kg)
(°C)
(min)
1
160 - 180
90 - 120
EESTI
VASIKALIHA
Kasutage funktsiooni: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min)
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Tallekoot / Talle‐
praad
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Talle seljatükk
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
Vasikakoot
LAMBALIHA
Kasutage funktsiooni: Turbogrill.
ULUK
Kasutage funktsiooni: Ülemine + alumine kuumutus.
(kg)
(°C)
(min)
Tagatükk / Jänese‐
koib, eelsoojendage
tühi ahi
kuni 1
230
30 - 40
Hirve seljatükk
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Tagatükk
1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
23
24
www.aeg.com
LINNULIHA
Kasutage funktsiooni: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min)
Linnuliha portsjonitü‐ 0,2 - 0,25 g tükid
kid
200 - 220
30 - 50
Pool kana
0,4 - 0,5 g tükid
190 - 210
35 - 50
Kana, broiler
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Part
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Hani
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
KALA (AURUTATUD)
Kasutage funktsiooni: Ülemine + alumine kuumutus.
Kala, terve
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
10.11 Krõbedad küpsetised
valikuga:Pitsa
PITSA
PITSA
Kasutage esimest tasandit.
Kasutage esimest tasandit.
Korvikesed
(°C)
(min)
180 - 200
40 - 55
Spinatipiru‐
kas
(°C)
(min)
160 - 180
45 - 60
EESTI
25
PITSA
PITSA
Kasutage esimest tasandit.
(°C)
(min)
Quiche lorr‐ 170 - 190
aine / Šveitsi
juustupiru‐
kas
45 - 55
Juustukook
140 - 160
60 - 90
Köögiviljapi‐
rukas
160 - 180
50 - 60
PITSA
Enne küpsetamist eelkuumutage
tühja ahju.
Enne küpsetamist eelkuumutage
tühja ahju.
Kasutage teist tasandit.
(°C)
(min)
180 - 200
20 - 30
Hapendama‐ 230 - 250
ta leib
10 - 20
Lehttaigna‐
küpsetis
160 - 180
45 - 55
Elsassi piru‐
kas
230 - 250
12 - 20
Pelmeenid
180 - 200
15 - 25
Pits, paksu
põhjaga
10.12 Grill
Kasutage teist tasandit.
(°C)
Pitsa, õhu‐
200 - 230
kese põhja‐
ga, kasutage
sügavat pan‐
ni
(min)
15 - 20
Enne küpsetamist eelkuumutage tühja
ahju.
Grillige üksnes õhemaid liha- või
kalatükke.
Asetage esimesele tasandile plaat rasva
kogumiseks.
26
www.aeg.com
GRILLIMINE
Kasutage funktsiooni: Grill
(°C)
(min)
1. külg
(min)
2. külg
Rostbiif
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Veisefilee
230
20 - 30
20 - 30
3
Sea seljatükk
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Vasika seljatükk
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Talle seljatükk
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Kala, terve, 0,5
kg - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.13 Külmutatud toiduained
SULATAMINE
Kasutage funktsiooni: Pöördõhk.
(°C)
(min)
Pitsa, külmutatud
200 - 220
15 - 25
2
Pannipitsa, külmutatud
190 - 210
20 - 25
2
Pitsa, jahutatud
210 - 230
13 - 25
2
Pitsasuupisted, külmuta‐
tud
180 - 200
15 - 30
2
Friikartulid, õhukesed
200 - 220
20 - 30
3
Friikartulid, paksud
200 - 220
25 - 35
3
Viilud/kroketid / Viilud/
kroketid
220 - 230
20 - 35
3
Kartulipannkoogid
210 - 230
20 - 30
3
EESTI
27
SULATAMINE
Kasutage funktsiooni: Pöördõhk.
(°C)
(min)
170 - 190
35 - 45
2
Lasanje / Cannellonid, kül‐ 160 - 180
mutatud
40 - 60
2
Küpsetatud juust
170 - 190
20 - 30
3
Kanatiivad
190 - 210
20 - 30
2
Lasanje / Cannellonid,
värsked
10.14 Sulatamine
Eemaldage pakend ning asetage toit
taldrikule.
taldrik. Pange toit sügavamasse nõusse
ja asetage nõu ahju põhjal olevale
taldrikule. Vajadusel eemaldage
riiulitoed.
Ärge toitu kinni katke, sest see võib
sulamisaega pikendada.
Suuremate portsjonite valmistamisel
asetage ahju põhjale ümberpööratud
Kasutage esimest tasandit.
(kg)
(min)
Sulatusaeg
(min)
Lisa-sulatusaeg
Kana
1
100 - 140
20 - 30
Pöörake poole aja
möödudes.
liha, pöörake
poole aja möö‐
dudes
1
100 - 140
20 - 30
Pöörake poole aja
möödudes.
Forell
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Maasikad
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Või
0.25
30 - 40
10 - 15
-
28
www.aeg.com
Kasutage esimest tasandit.
(kg)
(min)
Sulatusaeg
(min)
Lisa-sulatusaeg
Koor, koort võib
vahustama ha‐
kata, kui selles
on veel külmu‐
nud tükikesi
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Koort võib vahusta‐
ma hakata ka siis,
kui selles on veel
külmunud tükikesi.
Kreemikook
1.4
60
60
-
10.15 Hoidistamine
Kasutage ainult ühesuguse suurusega
hoidisepurke.
PEHMED PUUVILJAD
Ärge kasutage keeratava (keere või
bajonett) kaanega purke ega
metallpurke.
(min)
Aeg mullikeste
tekkimiseni
Kasutage esimest tasandit.
Ärge pange küpsetusplaadile rohkem kui
kuus üheliitrist purki.
Täitke purgid võrdselt ning sulgege
klambriga.
Purgid ei tohi üksteise vastu puutuda.
Kallake küpsetusplaadile umbes 1/2 liitrit
vett, et hoida ahjus piisavalt niiskustaset.
Kui purkide sisu hakkab mullitama (1liitriste purkide puhul umbes 35 - 60
minuti pärast), lülitage ahi välja või
alandage temperatuuri kuni 100 °C-ni ( vt
tabelit).
Maasikad / Musti‐
35 - 45
kad / Vaarikad / Küp‐
sed karusmarjad
LUUVILJALISED
Valige temperatuuriks 160 - 170 °C.
Virsikud /
Ebaküdoo‐
niad / Ploo‐
mid
(min)
Aeg mulli‐
keste tekki‐
miseni
(min)
Jätkake
kuumuta‐
mist 100 °C
35 - 45
10 - 15
EESTI
JUURVILI
JUURVILI
(min)
Aeg mulli‐
keste tekki‐
miseni
(min)
Jätkake
kuumuta‐
mist 100 °C
Porgandid
50 - 60
5 - 10
Kurgid
50 - 60
-
Segaköögivili 50 - 60
5 - 10
Nuikapsas /
Herned /
Spargel
15 - 20
50 - 60
(°C)
(h)
Piprad
60 - 70
5-6
Supiköögivili
60 - 70
5-6
Seened
50 - 60
6-8
Ürdid
40 - 50
2-3
Valige temperatuuriks 60 - 70 °C.
PUUVILI
10.16 Kuivatamine Pöördõhk
Katke ahjuplaadid pärgamendi või
küpsetuspaberiga.
(h)
Ploomid
8 - 10
Paremate tulemuste saamiseks lülitage
ahi poole kuivatamise peal välja, tehke
uks lahti ja jätke üheks ööks jahtuma.
Aprikoosid
8 - 10
Õunaviilud
6-8
Ühe plaadi puhul kasutage kolmandat
ahjutasandit.
Pirnid
6-9
Kahe plaadi puhul kasutage esimest ja
neljandat ahjutasandit.
Kasutage tumedaid ja mittepeegeldava
pinnaga nõusid. Need tõmbavad
kuumust paremini sisse kui heledad ja
peegelduvad pinnad.
JUURVILI
Oad
Pitsaplaat
10.17 Niiske küpsetus
pöördõhuga - soovitatavad
tarvikud
(°C)
(h)
60 - 70
6-8
Küpsetusnõu
Portsjoninõu
Pirukapõhjavorm
29
30
www.aeg.com
Tume, tuhmi pinnaga
28 cm läbimõõduga
Keraamika
8 cm läbi‐
mõõduga, 5
cm kõrged
Tume, tuhmi pinnaga
26 cm läbimõõduga
Tume, tuhmi pinnaga
28 cm läbimõõduga
10.18 Niiske küpsetus
pöördõhuga
Parimate tulemuste saamiseks järgige
alltoodud tabelis olevaid soovitusi.
Kasutage kolmandat riiulitasandit.
(°C)
(min)
Makaronivorm
200 - 220
45 - 55
Kartuligratään
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasanje
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Saiavorm
190 - 200
55 - 70
Riisipuding
170 - 190
45 - 60
Õunakook biskviittaignast (ümmargune koo‐ 160 - 170
givorm)
70 - 80
Sai
55 - 70
190 - 200
10.19 Teave
testimisasutustele
Testid vastavalt: EN 60350, IEC 60350.
KÜPSETAMINE ÜHEL TASANDIL. Küpsetamine vormides
(°C)
(min)
Rasvavaba keeks
Pöördõhk
140 - 150
35 - 50
2
Rasvavaba keeks
Ülemine + alumine
kuumutus
160
35 - 50
2
EESTI
31
KÜPSETAMINE ÜHEL TASANDIL. Küpsetamine vormides
(°C)
(min)
Õunakook, 2 vormis Ø
20 cm
Pöördõhk
160
60 - 90
2
Õunakook, 2 vormis Ø
20 cm
Ülemine + alumine
kuumutus
180
70 - 90
1
KÜPSETAMINE ÜHEL TASANDIL. Küpsised
Kasutage kolmandat tasandit.
(°C)
(min)
Muretainaküpsetised /
Taignaribad
Pöördõhk
140
25 - 40
Muretainaküpsetised /
Taignaribad, eelsoojenda‐
ge tühi ahi
Ülemine + alumine kuu‐ 160
mutus
20 - 30
Väikesed koogid, 20 tk
küpsetusplaadil, eelsoo‐
jendage tühi ahi
Pöördõhk
150
20 - 35
Väikesed koogid, 20 tk
küpsetusplaadil, eelsoo‐
jendage tühi ahi
Ülemine + alumine kuu‐ 170
mutus
20 - 30
KÜPSETAMINE MITMEL TASANDIL. Küpsised
Muretainaküpseti‐
sed / Taignaribad
Pöördõhk
(°C)
(min)
140
25 - 45
2 ta‐
sandit
3 tasan‐
dit
1/4
1/3/5
32
www.aeg.com
KÜPSETAMINE MITMEL TASANDIL. Küpsised
Väikesed koogid, 20
tk küpsetusplaadil,
eelsoojendage tühi
ahi
Pöördõhk
(°C)
(min)
150
23 - 40
2 ta‐
sandit
3 tasan‐
dit
1/4
-
GRILLIMINE
Eelsoojendage tühja ahju 5 minutit.
Grill maksimaalse temperatuuriseadega.
(min)
Röstleib/-sai
Grill
1-3
5
Biifsteek, pöörake poole aja
möödudes
Grill
24 - 30
4
11. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
11.1 Juhised puhastamiseks
Puhastage ahju esikülge pehme lapiga ning sooja vee ja pehmetoimelise
pesuvahendiga.
Kasutage metallpindade puhastamiseks vastavat puhastusainet.
Puhastusva‐
hendid
Eemaldage tugev mustus spetsiaalse ahjupuhastiga.
EESTI
33
Puhastage ahju sisemust pärast iga kasutuskorda. Toidujääkide kogune‐
mine võib kaasa tuua tulekahju. Grillpanni puhul on oht suurem.
Kuivatage pärast kasutamist ahju sisemust pehme lapiga.
Igapäevane
kasutamine
Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik ahjutarvikud ja laske neil kuiva‐
da. Kasutage pehmet lappi sooja vee ja puhastusvahendiga. Ärge peske
tarvikuid nõudepesumasinas.
Tarvikud
Ärge puhastage mittenakkuva pinnaga tarvikuid tugevatoimeliste puhas‐
tusvahenditega ega teravate esemetega või nõudepesumasinas.
11.2 Veeanuma puhastamine
Puhastamisel eemaldatakse pärast
niiskusrežiimil küpsetamist veeanumasse
kogunenud lubjasettejäägid.
Funktsiooni Pöördõhk
PLUSS puhul on
puhastustoimingut
soovitatav läbi viia vähemalt
iga 5 -10 tsükli järel.
1. Kallake ahju põhjal olevasse
veeanumasse 250 ml söögiäädikat.
Kasutage vähemalt 6%-list ilma
lisanditeta äädikat.
2. Laske 30 minuti jooksul
toatemperatuuril äädikal
lubjasettejäägid lahustada.
3. Puhastage ahi sooja vee ja pehme
lapiga.
11.3 Kuidas eemaldada:
riiulitugesid
Ahju puhastamiseks eemaldage
restitoed .
ETTEVAATUST!
Olge restitugede
eemaldamisel ettevaatlik.
1. Tõmmake ahjuriiuli tugede esiosa
külgseina küljest lahti.
2. Tõmmake ahjuresti toe tagaosa
külgseina küljest lahti ja eemaldage
tugi.
1
2
Paigaldage väljavõetud tagasi
vastupidises järjekorras.
Teleskoopsiinide tõkked
peavad olema suunatud
ettepoole.
11.4 Pürolüüs
ETTEVAATUST!
Ärge käivitage pürolüüsi, kui
lisaauru nupp on sisse
vajutatud.
ETTEVAATUST!
Eemaldage kõik tarvikud ja
eemaldatavad restitoed.
34
www.aeg.com
soojusindikaatori tulbad, kuni
ukselukk avaneb.
7. Kui pürolüüspuhastus on lõppenud,
kuvatakse ekraanil kellaaeg. Ahjuuks
jääb lukku.
8. Kui ahi on maha jahtunud, vabaneb
ukselukk.
Ärge käivitage pürolüütilist
puhastust, kui ahjuuks pole
korralikult suletud. Mõne
mudeli puhul kuvatakse selle
vea puhul ekraanil "C3".
HOIATUS!
Ahi läheb väga kuumaks.
Põletusoht!
11.5 Puhastamise
meeldetuletus
ETTEVAATUST!
Kui samasse kapiossa on
paigaldatud ka teisi
seadmeid, ärge kasutage
neid ajal, kui pürolüüsi
funktsioon töötab. See võib
seadet kahjustada.
Pürolüüspuhastuse meeldetuletuseks
vilgub PYR ekraanil 10 sekundit pärast
igakordset ahju sisse- või väljalülitamist.
1. Pühkige ahju sisemus pehme niiske
lapiga puhtaks.
2. Puhastage ukse sisekülge sooja
veega, et küpsetusjäägid kuuma õhu
toimel pinna külge kinni ei kõrbeks.
3. Valige funktsioon Pürolüüs. Vt
peatükki "Igapäevane kasutamine",
"Ahju funktsioonid".
4. Kui
vilgub, vajutage
valida pürolüüsi pikkus:
või
, et
Valik
Kirjeldus
P1
Kerge puhast‐
amine. Kes‐
tus: 1 h 30
min.
P2
Tavaline pu‐
hastamine.
Kestus: 3 h.
Pürolüüs käivitatakse 2 sekundi pärast.
Puhastamise viitkäivitusega alustamiseks
võite kasutada LÕPU funktsiooni.
Pürolüüspuhastuse ajal on valgusti välja
lülitatud.
5. Pürolüüsi vaikimisi valitud pikkuse
muutmiseks (P1 või P2) vajutage
et valida
, seejärel vajutage
või .
6. Kui ahi saavutab valitud
temperatuuri, siis uks lukustub.
Ekraanil kuvatakse
ning
,
Puhastamise
meeldetuletuse sümbol
kustub:
• kui pürolüüspuhastus on
lõppenud.
• kui vajutate samaaegselt
nuppe
ja , kui
ekraanil vilgub PYR.
11.6 Ukse eemaldamine ja
paigaldamine
Puhastamiseks saate ukse ja sisemised
klaaspaneelid eemaldada. Erinevate
mudelite puhul on klaaspaneelide arv
erinev.
HOIATUS!
Uks on raske.
1. Tehke uks täiesti lahti.
2. Lükake täielikult sisse kinnitushoovad
(A), mis paiknevad kahel uksehingel.
A
A
3. Sulgege ahjuuks esimesse avamise
asendisse (umbes 70° nurga alla).
4. Hoidke ust kahe käega mõlemalt
küljelt ja tõmmake ülespoole
suunatud nurga all ahjust eemale.
5. Pange uks, väliskülg allpool,
pehmele ja tasasele pinnale.
EESTI
6. Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B)
ülemistest servadest kinni ja suruge
sissepoole, et vabastada
kinnitusnaga.
35
ukseraamil oleva kolmnurgaga ja ruut
ukseraamil oleva ruuduga. Seejärel
asetage kohale kaks ülejäänud
klaaspaneeli.
ABC
2
B
1
7. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu
ettepoole.
8. Hoidke ukse klaaspaneele ülaservast
ühekaupa kinni ja tõmmake need,
suunaga üles, juhikust välja
11.7 Lambi asendamine
9. Puhastage klaaspaneeli seebiveega.
Kuivatage klaaspaneeli hoolikalt.
Pärast puhastamist sooritage
ülalkirjeldatud toiming vastupidises
järjekorras. Pange esmalt kohale
väiksem paneel, seejärel suurem ja siis
uks.
HOIATUS!
Vaadake, et
tagasipaigutatavad klaasid
oleksid õigetpidi, vastasel
korral võib uksepind üle
kuumeneda.
Veenduge, et asetate klaaspaneelid
tagasi õiges järjekorras (C, B ja A).
Kõigepealt asetage kohale paneel C,
mille vasakule küljele on trükitud ruut ja
paremale küljele kolmnurk.
Samasugused sümbolid leiate ukseraami
vastavatelt külgedelt. Klaasil olev
kolmnurga sümbol peab jääma kohakuti
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
Lamp võib olla kuum.
1. Lülitage ahi välja.
Oodake, kuni ahi on jahtunud.
2. Eemaldage ahi vooluvõrgust.
3. Pange ahju põhjale riie.
Ülemine valgusti
1. Keerake valgusti klaaskatet selle
eemaldamiseks.
2. Puhastage klaaskate.
3. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva
kuumakindla lambiga .
4. Paigaldage klaaskate.
36
www.aeg.com
12. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
12.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahju ei saa käivitada või ka‐
sutada.
Ahi ei ole elektrivõrku ühen‐ Kontrollige, kas ahi on elek‐
datud või ei ole ühendus kor‐ trivõrku ühendatud õigesti (vt
ralik.
ühendusjoonist).
Ahi ei kuumene.
Ahi on välja lülitatud.
Lülitage ahi sisse.
Ahi ei kuumene.
Kell ei ole seadistatud.
Määrake kellaaeg.
Ahi ei kuumene.
Vajalikud seadistused on te‐
gemata.
Veenduge, kas seadistused
on õiged.
Ahi ei kuumene.
Automaatne väljalülitus on
sees.
Vt jaotist „Automaatne välja‐
lülitus“.
Ahi ei kuumene.
Lapselukk on sisse lülitatud.
Vt „Lapseluku kasutamine“.
Ahi ei kuumene.
Uks ei ole korralikult suletud. Sulgege uks korralikult.
Ahi ei kuumene.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Ahjuvalgusti ei põle.
Lamp on katki.
Asendage lamp uuega.
Toidule ja ahjuõõnde kogu‐
Toit on jäänud liiga kauaks
neb auru ja kondensatsiooni‐ ahju.
vett.
Kui küpsetamine on lõppe‐
nud, tuleb toit ahjust vähe‐
malt 15–20 minuti pärast väl‐
ja võtta.
Ekraanil kuvatakse „C3".
Puhastusfunktsioon ei tööta.
Te ei sulgenud ahjuust kor‐
ralikult või on elektrooniline
ukselukustus rikkis.
Sulgege uks korralikult.
Ekraanil kuvatakse „F102“.
•
•
•
•
Te ei sulgenud ahjuust
korralikult.
Elektrooniline ukselukus‐
tus on rikkis.
•
Sulgege uks korralikult.
Lülitage ahi välja ja taas
sisse, kasutades elektri‐
kilbis olevat peakaitset
või -lülitit.
Kui ekraanil kuvatakse
uuesti „F102“, võtke
ühendust klienditeenindu‐
sega.
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
Ekraanil kuvatakse veakood, Elektritõrge.
mida tabelis ei leidu.
37
Lahendus
•
•
Lülitage ahi välja ja taas
sisse, kasutades elektri‐
kilbis olevat peakaitset
või -lülitit.
Kui ekraanil kuvatakse
uuesti veateade, pöördu‐
ge klienditeenindusse.
Tulemused ei ole head, kui
kasutate funktsiooni: Pöör‐
dõhk PLUSS.
Te ei lülitanud õigesti sisse
funktsiooni: Pöördõhk
PLUSS lisaauruga.
Vt "Kuidas valida funktsiooni:
Pöördõhk PLUSS".
Tulemused ei ole head, kui
kasutate funktsiooni: Pöör‐
dõhk PLUSS.
Te ei valanud veeanumasse
vett.
Vt "Kuidas valida funktsiooni:
Pöördõhk PLUSS".
Soovite sisse lülitada funkt‐
siooni Pöördõhk PLUS, kuid
lisaauru nupu indikaator ei
lülitu sisse.
Te ei valinud lisaauru funkt‐ Vt "Kuidas valida funktsiooni:
sioon toetavat küpsetusrežii‐ Pöördõhk PLUSS".
mi.
Soovite sisse lülitada funkt‐
siooni Pöördõhk PLUS, kuid
lisaauru nupu indikaator ei
lülitu sisse.
Lisaaur ei tööta.
Lülitage seade elektrikilbis
olevat peakaitset või -lülitit
kasutades välja ja taas sis‐
se.
Vt "Kuidas valida funktsiooni:
Pöördõhk PLUSS".
Soovite puhastusfunktsiooni
sisse lülitada, kuid ekraanil
kuvatakse "C4".
Lisaaur on sisse vajutatud.
Vajutage uuesti lisaauru.
Veeanumas olev vesi ei kee. Temperatuur on liiga madal.
Seadke temperatuuriks vä‐
hemalt 110 °C.
Vt jaotist "Vihjeid ja näpunäi‐
teid".
Vesi valgub veeanumast väl‐ Veeanumas on liiga palju
ja.
vett.
Lülitage ahi välja ja veendu‐
ge, et seade on maha jahtu‐
nud. Eemaldage liigne vesi
lapi või käsnaga. Lisage
veeanumasse õige kogus
vett. Vt vastavat toimingu kir‐
jeldust.
38
www.aeg.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahi on sisse lülitatud, kuid ei Demorežiim on sisse lülita‐
kuumene. Ventilaator ei töö‐ tud.
ta. Ekraanile kuvatakse "De‐
mo".
1. Lülitage ahi välja.
2. Vajutage ja hoidke nup‐
pu
.
3. Ekraanil hakkavad vilku‐
ma esimene number ja
indikaator Demo.
4. Väärtuste muutmiseks
sisestage kood 2468,
vajutades nuppe
või
ning
, et valik kin‐
nitada.
5. Järgmine number hak‐
kab vilkuma.
6. Demo-režiim lülitub väl‐
ja, kui te kinnitate viima‐
se numbri ja kood on õi‐
ge.
12.2 Hooldusteave
Teeninduskeskuse andmed leiate
andmesildilt. Andmesilt asub ahjuõõne
raami esiküljel. Ärge andmesilti ahju
sisemusest eemaldage.
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega.
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
13. ENERGIATÕHUSUS
13.1 Tooteteave ja toote infoleht*
Tarnija nimi
AEG
Mudeli tunnus
BPB351120M 944187802
Energiatõhususe indeks
81.2
Energiatõhususe klass
A+
Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises režii‐
mis
1.09 kWh/tsüklis
Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhurežii‐
mis
0.63 kWh/tsüklis
EESTI
Kambrite arv
1
Soojusallikas
Elekter
Maht
71 l
Ahju tüüp
Sisseehitatud ahi
Mass
36.0 kg
39
* Euroopa Liidu puhul vastavalt EL-i määrustele 65/2014 ja 66/2014.
Valgevene Vabariigi puhul vastavalt standardile STB 2478-2017, lisa G; STB 2477-2017,
lisad A ja B.
Ukraina puhul vastavalt dokumendile 568/32020.
Energiatõhususe klass ei kehti Venemaa puhul.
EN 60350-1 – Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed – Osa
1: Pliidid, ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse mõõtemeetodid.
13.2 Energia kokkuhoid
Ahjul on omadused, mis
aitavad säästa energiat
igapäevasel
toiduvalmistamisel.
Veenduge, et ahju töötamise ajal oleks
ahjuuks korralikult kinni. Ärge
küpsetamise ajal ust liiga tihti avage.
Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja
korralikult omal kohal.
Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage
metallnõusid.
Ärge eelkuumutage ahju enne
küpsetamist, kui võimalik.
Kui valmistate järjest mitu küpsetist,
püüdke need ahju panna võimalikult
lühikeste vahedega.
Küpsetamine pöördõhuga
Võimalusel kasutage energia
kokkuhoiuks pöördõhuga
küpsetusrežiime.
Jääkkuumus
Kui on valitud programm koos valikuga
Kestus või Lõpp ja kui küpsetusaeg ei
ületa 30 minutit, lülituvad
kuumutuselemendid mõne
ahjufunktsiooni puhul automaatselt
varem välja.
Ventilaator ja valgusti jäävad
sisselülitatuks. Ahju väljalülitamisel
kuvatakse ekraanil jääkkuumuse näit.
Seda soojust saab kasutada toidu
soojashoidmiseks.
Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti,
vähendage vähemalt 3 - 10 minutit enne
küpsetusaja lõppu ahju temperatuuri.
Ahjus olev jääkkuumus võimaldab
küpsetamist jätkata.
Muude toitude soojendamiseks kasutage
jääkkuumust.
Toidu soojashoidmine
Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu
soojashoidmiseks valige madalaim
võimalik temperatuur. Ekraanile ilmub
jääkkuumuse indikaator või
temperatuurinäit.
Niiske küpsetus pöördõhuga
Funktsioon küpsetamise ajal energia
säästmiseks.
Kasutades seda funktsiooni, lülitub lamp
30 sekundi pärast automaatselt välja.
14. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
40
www.aeg.com
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga
tähistatud seadmeid muude
*
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
EESTI
41
42
www.aeg.com
EESTI
43
867336310-B-332019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising