LG | SK1D | User manual | LG SK1D Gebruikershandleiding

LG SK1D Gebruikershandleiding
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Soundbar
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en
bewaar de handleiding om zo nodig later te kunnen raadplegen.
modellen
SK1D
www.lg.com
Copyright © 2018-2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
1904_Rev02
2
Aan de slag
Veiligheidsinformatie
1
LET OP
Aan de slag
RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN
LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING
(OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT
APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR
DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN
OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN
REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERD
ONDERHOUDSPERSONEEL.
Het symbool dat bestaat uit
een bliksemschicht met pijlpunt
in een gelijkzijdige driehoek, is
bedoeld als waarschuwing voor de
aanwezigheid van niet-geïsoleerde
‘gevaarlijke stroomspanning’ in de
behuizing van het product. Deze
spanning is dusdanig hoog dat
het risico bestaat op elektrische
schokken.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige
driehoek is bedoeld om de
gebruiker te waarschuwen dat
er belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies te vinden
zijn in de documentatie die bij het
product is geleverd.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF
SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DIT PRODUCT NIET
WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT.
LET OP: Stel het apparaat niet bloot aan
vochtdruppels of -spatten en plaats nooit objecten
met vloeistoffen op het apparaat.
WAARSCHUWING: plaats deze apparatuur niet in
een besloten ruimte zoals een boekenkast of een
vergelijkbare plaats.
LET OP: Gebruik geen producten op hoge spanning
rond dit product (bijv. Elektrische vliegenmepper). Dit
product kan uitvallen als gevolg van een elektrische
schok.
LET OP: Geen open vlammen, zoals brandende
kaarsen, dienen op het apparaat geplaatst te worden.
LET OP: blokkeer de ventilatieopeningen niet.
Installeer het apparaat volgens de instructies van de
fabrikant.
De sleuven en openingen in de behuizing zijn bedoeld
voor ventilatie, zodat het product naar behoren
functioneert en niet oververhit raakt. Blokkeer de
sleuven en openingen niet door het apparaat op een
bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare
ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een
inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een
rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie
aanwezig is of u de instructies van de fabrikant
opvolgt.
Aan de slag
3
Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of
accu.
De netstekker is de uitschakelinrichting. In
noodsituaties moet de netstekker direct toegankelijk
zijn.
Veilige manier om de batterijen of accu uit
het apparaat te verwijderen: Volg de stappen
in omgekeerde volgorde als bij plaatsing om
de oude batterijen of accu te verwijderen. Om
vervuiling van het milieu en mogelijk gevaar voor
de volksgezondheid en dierenwelzijn te voorkomen,
moeten de oude batterijen of accu in de juiste
container worden gedeponeerd bij een daarvoor
aangewezen inzamelpunt. Deponeer oude batterijen
en accu’s nooit bij het gewone huisvuil. Wij adviseren
u het gratis lokale inzamelsysteem voor batterijen en
accu’s te gebruiken. (Het is mogelijk dat deze zich niet
bij in de buurt bevindt) De batterijen of accu mogen
niet worden blootgesteld aan extreme warmte zoals
zonlicht, vuur of dergelijke.
Controleer de pagina met specificaties van deze
gebruikershandleiding om zeker te zijn van de
stroomeisen.
Overbelast stopcontacten niet. Overbelaste
stopcontacten, loszittende of beschadigde
stopcontacten, verlengkabels, versleten stroomkabels,
of beschadigde of gebroken draadisolatie zijn
gevaarlijk. Elk van deze omstandigheden kan leiden
tot een elektrische schok of brand. Controleer
periodiek de kabel van uw apparaat, en als hieruit
blijkt dat deze is beschadigd of aangetast, ontkoppel
hem dan, gebruik het apparaat niet langer, en laat de
kabel vervangen met eenzelfde vervangend onderdeel
door een geautoriseerd reparatiecentrum. Bescherm
de stroomkabel tegen fysieke of mechanische
mishandeling, zoals verdraaiing, knikken, afknelling,
tussen de deur zitten, of overlopen worden. Besteed
met name aandacht aan stekkers, stopcontacten, en
het punt waar de kabel het toestel verlaat.
OPMERKING: Raadpleeg, voor informatie
over de veiligheidsmarkering waaronder de
productidentificatie en de voedingsspanning, het
hoofdlabel aan de onderkant of op een ander
oppervlak van het product.
1
Aan de slag
WAARSCHUWING met betrekking tot de
Stroomkabel
4
Aan de slag
Symbolen
1
~
Verwijst naar wisselstroom (AC).
0
Verwijst naar gelijkstroom (DC).
Aan de slag
Verwijst naar klasse II apparatuur.
1
Verwijst naar stand-by.
!
Verwijst naar "AAN" (stroom)
Verwijst naar gevaarlijk voltage.
Inhoudsopgave
5
Inhoudsopgave
1
Aan de slag
3
Bediening
2
6
6
6
7
8
8
9
11
Veiligheidsinformatie
Unieke kenmerken
Inleiding
– Gebruikte symbolen in deze handleiding
Afstandsbediening
Voorpaneel
Achterpaneel
Over de toestand van de LED
De Sound Bar installeren
17
17
17
17
17
2
Aansluiten
12
12
12
14
14
14
15
15
15
16
Aansluiten op uw tv
– Met gebruik van een OPTISCHE kabel
– LG Sound Sync
Aansluiten van optionele apparatuur
– OPTICAL IN-aansluiting
– DRAAGBAAR IN aansluiting
– USB-aansluiting
– Compatibele USB-apparaten
– Vereisten voor USB-apparaten
– Afspeelbare bestanden
24
24
24
Basisbediening
– USB-bediening
Andere bewerkingen
– Het geluid tijdelijk uitschakelen
– Met behulp van de afstandsbediening van
uw TV
– DRC (Dynamic Range Control)
– AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
– AUTO POWER AAN/UIT
– Verandering van de auto-functie
Met behulp van Bluetooth® technologie
– Muziek luisteren die op een Bluetoothapparaat is opgeslagen
– Vergrendeling van de BLUETOOTHverbinding (BT vergr.)
BLUETOOTH App gebruiken
– Installeer de “Music Flow Bluetooth”-App op
uw Bluetooth apparaat
– Activateer Bluetooth met de “Music Flow
Bluetooth”-App
Het geluid regelen
– Geluidseffect instellen
– Nachtmodus
4
Problemen oplossen
25
25
26
Problemen oplossen
– Algemeen
– OPMERKINGEN om draadloos te gebruiken
5
Bijlage
27
28
29
29
Handelsmerken en licenties
Specificaties
Onderhoud
– Omgaan met het apparaat
18
18
18
19
20
20
21
22
22
22
1
2
3
4
5
6
1
Aan de slag
Aan de slag
Unieke kenmerken
Inleiding
Automatisch afsluiten
Gebruikte symbolen in deze
handleiding
Dit apparaat ondersteunt het zichzelf afsluiten om te
besparen op energiegebruik.
Ingang voor draagbare apparaten
Luister naar muziek vanop je draagbaar apparaat.
(MP3 speler, Notebook, Smartphone, …)
LG Sound Sync
Beheert het volumeniveau van dit apparaat middels
de afstandsbediening van uw LG tv die geschikt is
voor LG Sound sync.
BLUETOOTH®
Luister naar muziek opgeslagen op uw Bluetoothapparaat.
USB afspelen
Luister naar muziek opgeslagen op uw USB-apparaat.
,,Opmerking
Indicatie voor speciale opmerkingen en
bedieningsfuncties.
>>Let op
Indicatie voor waarschuwingen om mogelijke schade
of verkeerd gebruik te voorkomen.
Aan de slag
Afstandsbediening
7
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Stroom) : Schakelt de unit AAN of UIT.
F (Functie) : Selecteert de functie en de invoerbron.
[(Dempen) : Dempt het geluid.
VOL (Volume) o/p : Past het luidsprekervolume
aan.
STANDARD : Selecteert het standaardgeluid.
CINEMA : Selecteert filmisch surroundgeluid.
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
C/V (Overslaan/Zoeken) :
- Snel terug en Snel vooruit overslaan.
- Zoekt naar een sectie in een bestand.
N (Afspelen/Pauze) : Start afspelen. / Pauzeert
afspelen.
NIGHT ON/OFF :
- Zet de Nachtmodus aan of uit.
- Dit toestel wordt bediend met de afstandsbediening
van de tv. (Pagina 17)
Vervangen van de batterij
DRC ON/OFF : Dynamic Range Control optimaliseert
het volumeniveau van Dolby Digital media.
AUTO POWER ON/OFF :
- Zet de AUTO POWER functie aan of uit. (Pagina 18)
- Schakelt de vergrendelfunctie voor de Bluetooth
verbinding in of uit. (Pagina 21)
Verwijder het deksel van de batterijen op de
achterkant van de afstandsbediening en plaats de
batterij erin met 4 en 5 correct overeenkomend.
1
Aan de slag
ASC : Analyseert de eigenschappen van
de geluidsinvoer en speelt het geluid direct
geoptimaliseerd voor de inhoud af.
8
Aan de slag
Voorpaneel
A
1
B
C
Aan de slag
G
DE F
D Standby-LED
Het licht wordt rood op de standby-modus.
A 1/! (Standby/Aan)
B F (Functie)
Selecteert de functie en inputbron.
E Sensor voor afstandsbediening
F Functie LED
C p/o (Volume)
Stelt het volumeniveau in.
G Speakers
Achterpaneel
A
C
B
A PORT.IN : Verbind met een Draagbaar apparaat.
B OPTICAL IN : Verbind met een Optisch apparaat.
C USB
: Verbind met een USB-apparaat.
G
Aan de slag
9
Over de toestand van de LED
: LED blijft aan.
: De LED staat uit.
Toestand
Beschrijving
De OPTICAL-LED gaat branden.
De functie OPTICAL wordt geselecteerd.
De OPTICAL-LED knippert
tweemaal en gaat branden.
De functie LG Sound Sync (Optisch)
wordt geselecteerd.
USB-lampje gaat branden.
USB is geselecteerd.
USB-lampje knippert.
USB afspelen gepauzeerd.
De Bluetooth-LED gaat
branden.
Gekoppeld met Bluetooth-apparaat.
De Bluetooth-LED knippert.
Wachten op Bluetooth-verbinding.
Het PORTABLE lampje gaat
aan.
De functie PORTABLE wordt geselecteerd.
LG TV-LED gaat branden.
De functie LG Sound Sync (Draadloos)
wordt geselecteerd.
,,Opmerking
yy Als u op een willekeurige toets drukt, knippert de standby-LED (rood) op het hoofdapparaat.
yy Als u op de toets [(Dempen) drukt, knippert de standby-LED (rood) langzaam.
yy Als deze unit het minimumvolume bereikt, gaat de standby-LED (rood) 2 seconden branden en knippert
traag.
yy Als deze unit het maximumvolume bereikt, gaat de standby-LED (rood) 2 seconden branden.
yy Als u de volumeknop (o/p) ingedrukt houdt, knippert het standbylampje (rood) snel.
1
Aan de slag
LED
: LED knippert.
10 Aan de slag
Handige functies voor het gebruiken van het apparaat
Functie
1
Beschrijving
Te doen
Aan de slag
Afstandsbediening Hiermee kunt u het volume van AAN
van de TV aan/uit dit apparaat regelen met de
afstandsbediening van uw TV,
(pagina 17)
zelfs met producten van andere
bedrijven.
UIT
De oorspronkelijke instelling van
deze functie staat op ‘aan’.
Dit te doen
Houd NIGHT ON op de
afstandsbediening ongeveer 2 seconden
ingedrukt.
De standby LED knippert één keer.
Houd NIGHT OFF op de
afstandsbediening ongeveer 2 seconden
ingedrukt.
De standby LED knippert één keer.
BT aan/uit
vergrendeld
(pagina 21)
Hiermee kunt u een Bluetooth- AAN
apparaat alleen met Bluetooth
en LG TV-functies verbinden.
Houd AUTO POWER ON op de
afstandsbediening ongeveer 2 seconden
ingedrukt in Bluetooth-functie.
De oorspronkelijke instelling van
deze functie staat op ‘uit’.
UIT
De standby LED knippert één keer.
Houd AUTO POWER OFF op de
afstandsbediening ongeveer 2 seconden
ingedrukt in Bluetooth-functie.
De standby LED knippert één keer.
Auto power aan/
uit
(pagina 18)
Hiermee wordt het apparaat
automatisch aan- en uitgezet
door de invoer van signalen :
Optical, LG TV of Bluetooth
De oorspronkelijke instelling van
deze functie staat op ‘aan’.
AAN
Druk op AUTO POWER ON op de
afstandsbediening.
De standby LED knippert één keer.
UIT
Druk op AUTO POWER OFF op de
afstandsbediening.
De standby LED knippert één keer.
Aan de slag
11
De Sound Bar installeren
Plaats het toestel voor de TV en sluit het aan met het
gewenste apparaat. (Pagina's 12-15)
>>Let op
yy Voor de beste prestaties van de draadloze
verbinding, evenals Bluetooth, mag de
eenheid niet op metalen meubels worden
geïnstalleerd, omdat de draadloze verbinding
communiceert via een module aan de
onderkant van de eenheid.
yy Zorg dat u geen krassen maakt op het
oppervlak van de eenheid wanneer u deze
installeert of verplaatst.
1
Aan de slag
U kunt het geluid beluisteren door het toestel aan te
sluit op andere apparaten: TV, Blu-ray disc player, DVD
speler, etc.
12 Aansluiten
Aansluiten op uw tv
Met gebruik van een OPTISCHE
kabel
2
1. Sluit met de OPTISCHE kabel de OPTICAL.INaansluiting op de achterkant van de unit aan op
de OPTICAL OUT-aansluiting van de TV.
LG Sound Sync
U kunt sommige functies van dit apparaat bedienen
met de afstandsbediening van uw TV met LG Sound
Sync. Het is geschikt voor LG TV’s die LG Sound Sync
ondersteunen. Verzeker u van het logo van LG Sound
Sync op uw TV.
Aansluiten
De bedienbare functies van de afstandsbediening van
de LG TV: volume harder/zachter, geluid dempen
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor
informatie over LG Sound Sync.
Optische
kabel
2. Selecteer de invoerbron OPTICAL
door herhaaldelijk op de F-knop op de
afstandsbediening of de unit te drukken.
De OPTICAL LED gaat branden. Vervolgens wordt
de optische functie geselecteerd.
,,Opmerking
yy Voordat u de optische kabel aansluit, moet
u eerste de beschermhoes van de plug
verwijderen als uw kabel die heeft.
yy U kunt van het TV-geluid genieten middels de
luidsprekers van dit apparaat. Maar bij sommige
TV-modellen dient u in het menu de status
van de TV in te stellen op externe luidsprekers.
(Voor meer informatie raadpleegt u de
gebruikershandleiding van uw TV.)
yy Stel het geluid van TV in om via dit apparaat
naar het geluid te luisteren :
TV-instellingenmenu [ [Geluid] [
[TV-geluidsuitvoer] [ [Externe luidspreker
(Optisch)]
yy De details van het TV -instellingenmenu
variëren, afhankelijk van de fabrikant of van
het model van uw TV.
Maak één van de volgende verbindingen, afhankelijk
van de mogelijkheden van uw installatie.
,,Opmerking
yy U kunt ook de afstandsbediening van dit
apparaat gebruiken terwijl u LG Sound
Sync gebruikt. Als u de afstandsbediening
van uw TV weer gebruikt, zal het apparaat
synchroniseren met de TV.
De functies volume en dempen van
dit apparaat synchroniseren met de tv
overeenkomstig de specificaties van de TV.
yy Wanneer de verbindingen mislukken, verzeker
u er dan van dat de TV niets mankeert en zet
hem uit.
yy Verzeker u er bij gebruik van LG Sound Sync
van dat dit apparaat en de verbindingen in
onderstaande gevallen in orde zijn.
-- Het apparaat is uitgeschakeld.
-- Bij het veranderen van de functie naar de
andere functies.
-- De optische kabel ontkoppelen.
-- Bij het ontkoppelen van de draadloze
verbinding door een onderbreking of een
te grote afstand.
yy De benodigde tijd om dit apparaat uit te zetten
verschilt afhankelijk van uw TV wanneer u de
functie AUTO POWER op AAN zet.
yy Details van het instellingenmenu van de TV
variëren afhankelijk van het model van uw TV.
Aansluiten
LG Sound Sync met bedrade verbinding
1. Verbind uw LG TV met het apparaat middels een
optische kabel.
13
LG Sound Sync met draadloze
verbinding
1. Zet het apparaat aan door op 1 op de
afstandsbediening of 1/! op het apparaat te
drukken.
2. Selecteer de invoerbron LG TV door herhaaldelijk
op de F-knop op de afstandsbediening of het
apparaat te drukken.
Optische
kabel
3. Zet het apparaat aan door op 1 op de
afstandsbediening of 1/! op het apparaat te
drukken.
4. Selecteer de invoerbron OPTICAL
door herhaaldelijk op de F-knop op de
afstandsbediening of de unit te drukken.
De OPTICAL LED knippert tweemaal en gaat dan
branden. De functie LG Sound Sync (optisch) is
geselecteerd.
Als er een normale verbinding is tussen dit
apparaat en uw tv, gaat de gaat de LG TV LED
branden. De functie LG Sound Sync (draadloos)
wordt geselecteerd.
,,Opmerking
Als u het apparaat direct heeft uitgeschakeld
door op 1 te drukken op de afstandsbediening
of op 1/! te drukken op het apparaat, wordt
de verbinding met LG Sound Sync (Draadloos)
verbroken. Om deze functie opnieuw te
gebruiken moet u de tv en het apparaat opnieuw
verbinden.
2
Aansluiten
2. Stel het geluid van TV in om via dit apparaat naar
het geluid te luisteren:
TV-instellingenmenu [ [Geluid] [ [TVgeluidsuitvoer] [ [LG Sound Sync (Optisch)]
3. Stel het geluid van TV in om via dit apparaat naar
het geluid te luisteren:
TV-instellingenmenu [ [Geluid] [ [TVgeluidsuitvoer] [ [LG Sound Sync (Draadloos)]
14 Aansluiten
Aansluiten van optionele
apparatuur
DRAAGBAAR IN aansluiting
OPTICAL IN-aansluiting
Sluit een optische uitgangsaansluiting van externe
apparaten aan op de OPTICAL IN-aansluiting.
2
Draagbaar
kabel
Aansluiten
Op de digitale optische
uitvoer-aansluiting van
de externe eenheid.
Optische
kabel
1. Verbind de OPTICAL IN-aansluiting op de
achterkant van het apparaat met de OPTICAL
OUT-aansluiting van uw externe apparaat.
2. Selecteer de invoerbron OPTICAL
door herhaaldelijk op de F-knop op de
afstandsbediening of de unit te drukken.
De OPTICAL LED gaat branden. De optische
functie is geselecteerd.
,,Opmerking
Voordat u de optische kabel aansluit, moet u
eerste de beschermhoes van de plug verwijderen
als uw kabel die heeft.
>>Let op
Als de optische kabel niet in de juiste richting
is aangesloten, kan dit de optische aansluiting
beschadigen.
Optische
kabel
<O>
Naar muziek op uw draagbare speler
luisteren
Het toestel kan worden gebruikt voor afspelen van
muziek van verschillende typen draagbare spelers of
externe apparaten.
1. Sluit de draagbare speler aan op de PORT. IN
connector van de unit met behulp van de 3,5 mm
stereokabel.
2. Selecteer de invoerbron PORTABLE
door herhaaldelijk op de F-knop op de
afstandsbediening of de unit te drukken.
3. Luister naar geluid.
Optische
vijzel
MP3-speler enzovoort...
Optische
vijzel
Optische
kabel
<X>
De PORTABLE LED gaat branden. De PORTABLE
functie is geselecteerd.
3. Schakel de draagbare speler of het externe
apparaat in en speel de muziek af.
Aansluiten
USB-aansluiting
Vereisten voor USB-apparaten
Verbind USB geheugenapparaat met de USB poort
op de achterzijde van het toestel.
yy Apparaten waarvoor aanvullende software
moet worden geïnstalleerd wanneer ze worden
aangesloten op een computer, worden niet
ondersteund.
15
yy Verwijder het USB-apparaat niet terwijl het wordt
gebruikt.
yy Bij een USB-apparaat met een grote capaciteit kan
het langer dan enkele minuten duren voordat de
inhoud is gelezen.
Het USB-apparaat uit het apparaat verwijderen.
1. Kies een andere functie/modus.
2. Verwijder het USB-apparaat uit het apparaat.
yy Dit apparaat wordt niet ondersteund wanneer het
in totaal 1000 of meer bestanden bevat.
yy De USB-poort op het apparaat kan worden
aangesloten op een computer. Het apparaat kan
niet worden gebruikt als een opslagapparaat.
Compatibele USB-apparaten
yy Dit apparaat ondersteunt het exFATbestandssysteem niet. (FAT16/FAT32-systemen
zijn beschikbaar.)
yy MP3-speler : Flash-MP3-spelers.
yy USB-flashstation : Toestellen die USB1.1
ondersteunen.
yy Afhankelijk van sommige apparaten, is het mogelijk
dat de volgende items niet herkend worden door
dit apparaat.
yy Bepaalde USB-apparaten worden niet door de
USB-functie van dit apparaat ondersteund.
-- Externe HDD
-- Kaartlezers
-- Geblokkeerde apparaten
-- USB-apparaten van het harde type
-- USB-hub
-- USB-verlengkabel
-- iPhone/iPod/iPad
-- Android-apparaat
Aansluiten
Voor meer informatie over het afspelen van
bestanden op een USB, zie pagina 17.
yy Om gegevensverlies te voorkomen, kunt u het
beste een back-up van alle gegevens maken.
2
16 Aansluiten
Afspeelbare bestanden
Samplingfrequentie
MP3 : binnen 32 tot 48 kHz
WMA : binnen 32 tot 48 kHz
,,Opmerking
yy Mappen en bestanden op de USB worden als
volgt herkend.
: Map
*ROOT
: Bestand
Bitrate
2
MP3 : binnen 80 tot 320 kbps
WMA : binnen 56 tot 128 kbps
a
D
Aansluiten
yy Maximumaantal bestanden: minder dan 999
yy Maximum aantal directories: Minder dan 99
yy Een beveiligd DRM (Digital Rights Management)
bestand kan niet worden afgespeeld op het
apparaat.
yy Videobestanden in het USB-opslagapparaat
kunnen niet afgespeeld worden.
yy Afhankelijk van de prestaties van uw USBapparaat, kan het afspelen niet goed werken
C
E
b
F
G
c
H
I
A
d
J
B
yy Bestanden een voor een wordt afgespeeld
van bestand $A tot bestand $J.
yy Bestanden worden afgespeeld op volgorde
van opname en dit kan verschillen afhankelijk
van de omstandigheden tijdens de opname.
yy U kunt geen map of bestand zien met dit
apparaat.
Bediening 17
Basisbediening
Andere bewerkingen
USB-bediening
Het geluid tijdelijk uitschakelen
1. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.
2. Selecteer de invoerbron USB door herhaaldelijk
op de F-knop op de afstandsbediening of de unit
te drukken.
De USB LED gaat branden. De USB-functie is
geselecteerd.
Doel
Afspelen
Pauze
Druk tijdens het afspelen op
N.
Druk tijdens het afspelen op
V op de afstandsbediening
om naar het volgende bestand
te gaan.
Druk in de eerste 2 seconden
van het afspelen op C op de
afstandsbediening om naar het
vorige bestand te gaan.
Druk na 3 seconden van
het afspelen op C op de
afstandsbediening om naar het
begin van het bestand te gaan.
Druk tijdens het afspelen op
Zoeken naar een
de knop C/V en laat deze
gedeelte binnen
los op het punt dat u wilt
het bestand
beluisteren.
Afspelen
hervatten
Deze eenheid onthoudt het
nummer dat op dat moment
werd afgespeeld voordat de
functie werd gewijzigd of de
eenheid werd uitgezet.
,,Opmerking
yy Het hervattingspunt kan worden gewist
wanneer u de stekker uit het stopcontact
haalt of het USB-apparaat van de unit
verwijderd.
yy Als de USB-functie niet werkt, controleer dan
of de USB-functie is geselecteerd.
yy Als u USB afspelen pauzeert, knippert de
USB-LED op het hoofdapparaat.
Met behulp van de
afstandsbediening van uw TV
Kunt u sommige functies van deze unit regelen
met de afstandsbediening van uw TV, zelfs met een
product van een ander bedrijf.
Regelbare functies zijn volume hoger/lager en
dempen.
Druk en houdt de NIGHT ON knop op je
afstandsbediening 2 seconden in. De standby-LED
knippert eenmaal. De functie is geactiveerd.
Om deze functie af te zetten druk en houd je de
NIGHT OFF knop 2 seconden in. De standby-LED
knippert eenmaal. De functie is gedeactiveerd.
,,Opmerking
yy Ondersteunde TV-merken
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Zorg ervoor dat de geluidsuitvoer van uw TV
is ingesteld op [External speaker].
yy Afhankelijk van de afstandsbediening kan
deze functie mogelijk niet goed werken.
yy Deze functie werkt niet op de magische
afstandsbediening van LG TV.
3
Bediening
Naar het
volgende/vorige
bestand
Handeling
Druk op N.
Druk op [(Dempen) om het apparaat te dempen.
Om het te annuleren, druk weer op [(Dempen) op
de afstandsbediening of verander het volume.
18 Bediening
DRC (Dynamic Range Control)
Verhelder het geluid als het volume lager wordt
gezet en voorkom een plotselinge geluidstoename
(alleen Dolby Digital).
Deze functie wordt in- en uitgeschaked als u op
DRC ON/OFF drukt.
AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
Dit apparaat gaat vanzelf uit om te besparen
op elektriciteitsverbruik als het apparaat niet is
aangesloten op een extern apparaat en gedurende
15 minuten niet is gebruikt.
3
Bediening
Dit apparaat gaat ook na zes uur vanzelf uit als het
apparaat is verbonden met een ander apparaat dat
de analoge invoer gebruikt. (Bijv: mobiele telefoon,
enz.)
,,Opmerking
yy Nadat de unit ingeschakeld is met de functie
AUTO POWER, gaat deze automatisch uit,
indien er gedurende een bepaalde tijdsperiode
geen signaal meer is van het externe
apparaat.
yy Indien u de speler direct heeft uitgezet, kan
het niet automatisch meer aangezet worden
met de AUTO POWER-functie. Echter de
speler kan middels de AUTO POWER-functie
aangezet worden wanneer het optische
signaal na 5 seconden van geen signaal
binnenkomt.
yy Afhankelijk van het aangesloten apparaat is
het mogelijk dat deze functie niet werkt.
Hoe kunt u de draadloze
netwerkverbinding of het draadloze
apparaat ontkoppelen
yy Als u de Bluetooth-verbinding met dit
apparaat verbreekt, proberen sommige
Bluetooth-apparaten voortdurend om
verbinding te maken met het apparaat.
Daarom wordt het aanbevolen om de
verbinding te verbreken voordat het apparaat
wordt uitgeschakeld.
Zet de AUTO STROOM AAN/UIT functie op uit en zet
de unit uit.
yy Wanneer u deze unit de eerste keer aan zet,
wordt Auto Stroom functie op status gezet.
AUTO POWER AAN/UIT
yy Om deze functie te gebruiken, moet de
hoofdunit geregistreerd zijn in de lijst met
gepaarde apparaten van het Bluetoothapparaat.
Deze unit wordt automatisch ingeschakeld door een
inputbron: optisch, LG TV of Bluetooth.
Wanneer u uw TV of een extern apparaat aansluit op
deze unit, dan herkent deze unit het inputsignaal en
selecteert u de juiste functie. U kunt het geluid van
uw apparaat horen.
Als u probeert uw Bluetooth-apparaat te verbinden,
gaat deze unit aan en de unit zal worden verbonden
met uw Bluetooth-apparaat.
Deze functie zet je aan of uit met
AUTO POWER ON/OFF.
yy U kunt de functie AUTO POWER alleen
instellen wanneer deze unit aan staat.
Bediening 19
Verandering van de auto-functie
Dit apparaat herkent invoersignalen, zoals optisch,
Bluetooth, LG TV en Portable en schakelt vervolgens
automatisch over naar de geschikte functie.
Als het optisch signaal binnenkomt
Bij het inschakelen van het externe apparaat, dat met
een optische kabel aangesloten op deze unit, schakelt
de unit over op optisch. U kunt het geluid van uw
apparaat horen.
,,Opmerking
yy Voor het omschakelen naar optische
functie, moet er 5 seconden geen signaal
binnenkomen.
yy Als de Bluetooth-verbinding
vergrendelfunctie is ingeschakeld, is de
Bluetooth-verbinding alleen beschikbaar voor
de Bluetooth- en de LG TV-functie. (Pagina
21)
Wanneer u probeert het Bluetoothapparaat aan te sluiten
Wanneer het LG TV-signaal binnenkomt
Wanneer u uw LG TV die verbonden is met LG Sound
Sync (Draadloze verbinding) aan zet, verandert deze
unit de functie naar LG TV. Het geluid komt uit uw TV.
Wanneer de 3,5 mm stereo audiokabel
is aangesloten
Wanneer u uw draagbare apparaat verbindt door
middel van de 3,5 mm stereo audiokabel, wijzigt dit
apparaat de functie naar Draagbaar. U kunt het geluid
van uw apparaat horen.
3
Bediening
Als u probeert om uw Bluetooth- apparaat aan te
sluiten op deze unit, dan wordt de Bluetooth functie
gekozen. Speel uw muziek op het
Bluetooth-apparaat af.
20 Bediening
Met behulp van
Bluetooth®
technologie
Over Bluetooth
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie
voor verbindingen op korte afstanden.
3
Het geluid kan onderbroken worden wanneer er
storing optreedt met andere elektronische golven
die op dezelfde frequentie lopen of als u Bluetoothapparaten in andere kamers in de buurt verbindt.
Bediening
Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten door
middel van Bluetooth draadloze technologie zijn
geen kosten verschuldigd. Een mobiele telefoon met
Bluetooth draadloze technologie kan via de Cascade
worden gebruikt als de verbinding via Bluetooth
draadloze technologie tot stand is gebracht.
yy Beschikbare apparaten: Smartphone, MP3-speler,
laptop, enz.
yy Versie: 4.0
yy Codec : SBC
Bluetooth-profielen
Teneinde de Bluetooth draadloze technologie te
gebruiken, dienen apparaten in staat te zijn bepaalde
profielen te interpreteren. Dit apparaat is compatibel
met het volgende profiel.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Muziek luisteren die op een
Bluetooth-apparaat is
opgeslagen
Het apparaat en het Bluetoothapparaat koppelen
Voordat u de procedure voor het koppelen van de
apparaten start, moet u de Bluetooth-functie van
het Bluetooth-apparaat inschakelen. Raadpleeg
hiervoor de gebruikershandleiding die bij uw
Bluetooth-apparaat is geleverd. Zodra de apparaten
zijn gekoppeld, hoeft u deze procedure niet opnieuw
uit te voeren.
1. Selecteer de invoerbron Bluetooth
door herhaaldelijk op de F-knop op de
afstandsbediening of het apparaat te drukken.
-- Het Bluetooth-lampje gaat knipperen.
2. Gebruik het Bluetooth-apparaat om de procedure
voor het koppelen van de apparaten uit te voeren.
Wanneer u het Bluetooth-apparaat gebruikt
om dit apparaat te zoeken, verschijnt er mogelijk
een lijst met gevonden apparaten in het display
van het Bluetooth-apparaat, afhankelijk van het
type Bluetooth-apparaat. Dit apparaat wordt
weergegeven als “LG SK1D (XX)”.
,,Opmerking
yy XX betekent de laatste twee cijfers van
het Bluetooth adres. Indien uw speler
bijvoorbeeld een Bluetooth-adres zoals
9C:02:98:4A:F7:08, heeft, zult u
“LG SK1D (08)” op uw Bluetooth-apparaat
zien.
yy De manier van koppelen kan variëren afhankelijk
van het type Bluetooth-apparaat. Voer de PIN
code (0000) in wanneer nodig.
3. Wanneer dit apparaat succesvol is aangesloten
met je Bluetooth apparaat zal de Bluetooth LED
aangaan.
4. Muziek luisteren
Als u de muziek die u op het Bluetooth-apparaat
hebt opgeslagen, wilt afspelen, raadpleegt u
de gebruikershandleiding die bij uw Bluetoothapparaat is geleverd.
Bediening 21
,,Opmerking
Vergrendeling van de
BLUETOOTH-verbinding (BT
vergr.)
U kunt de Bluetooth-verbinding beperken tot alleen
de BT (Bluetooth)- en LG TV-functie om onbedoelde
verbinding met Bluetooth te voorkomen.
Houd AUTO POWER ON twee seconden ingedrukt
op de afstandsbediening om deze functie in te
schakelen in de Bluetooth-functie. De standby-LED
knippert eenmaal. De functie is geactiveerd.
Houd AUTO POWER OFF twee seconden ingedrukt
op de afstandsbediening om deze functie uit te
schakelen in de Bluetooth-functie. De standby-LED
knippert eenmaal. De functie is gedeactiveerd.
,,Opmerking
Zelfs als u de vergrendeling van de Bluetooth
verbinding op Aan instelt, gaat deze soundbar
aan met de Auto Power-functie. Schakel de Auto
Power-functie uit om dit te voorkomen. (Pagina
18)
3
Bediening
yy Wanneer u Bluetooth technologie gebruikt,
dient u een verbinding te maken tussen de
unit en het Bluetooth apparaat terwijl de
apparaten zo dicht mogelijk bij elkaar zijn en
behoud deze afstand.
Het is echter mogelijk dat het in onderstaand
geval niet goed werkt:
-- Er is een obstakel tussen de unit en het
Bluetooth apparaat.
-- Er is een apparaat dat dezelfde frequentie
gebruikt met Bluetooth technologie zoals
medische uitrusting, een magnetron of
een draadloos LAN apparaat.
yy Wanneer de Bluetooth-verbinding niet goed
werkt, probeer dan opnieuw te verbinden.
yy Het geluid wordt mogelijk onderbroken
wanneer de verbinding storing ondervindt van
andere elektronische golven.
yy Aansluiten in gelimiteerd tot één Bluetooth
apparaat per unit en multi-aansluiting wordt
niet ondersteund.
yy Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het type
apparaat, de Bluetooth-functie niet kunt
gebruiken.
yy U kan van de Bluetooth-functie genieten
met behulp van Smartphone, MP3-speler,
Notebook, enz…
yy Hoe groter de afstand tussen de unit en
het Bluetooth apparaat, hoe slechter de
geluidskwaliteit wordt.
yy De Bluetooth verbinding wordt verbroken
wanneer de unit uitgezet wordt of wanneer
het Bluetooth apparaat te ver van de unit af
komt.
yy Wanneer de Bluetooth verbinding ontkoppeld
wordt, verbindt het Bluetooth apparaat dan
opnieuw met de unit.
yy Als het apparaat niet is verbonden met een
Bluetooth-apparaat gaat het Bluetoothlampje knipperen.
yy Als u een Bluetooth-apparaat (iOS et cetera)
aansluit op dit apparaat, of het apparaat
bediend, dan kunt u het volumeniveau van
beide apparaten synchroniseren.
yy U kunt Bluetooth-apparaten bedienen met
de toetsen C/V (Overslaan) en N
(Afspelen/Pauze) op de afstandsbediening.
22 Bediening
BLUETOOTH App
gebruiken
,,Opmerking
yy De “Music Flow Bluetooth”-app kan voor dit
apparaat alleen met Android OS gebruikt
worden.
yy Er kunnen extra datakosten voorkomen
indien geïnstalleerd via 3G/4G, afhankelijk van
het abonnement bij uw apparaat.
3
Over de “Music Flow Bluetooth”-App
Bediening
“Music Flow Bluetooth”-app brengt een suite aan
nieuw features aan dit apparaat.
Om meer features te krijgen wordt u geadviseerd om
de “Music Flow Bluetooth”-app te downloaden.
,,Opmerking
yy Zorg ervoor dat uw Bluetooth apparaat met
het internet verbonden is.
y
y Zorg ervoor dat uw Bluetooth-apparaat over
een scanning software applicatie beschikt.
Wanneer u er geen heeft, download er een
van “Google Android Market (Google Play
Store)”.
yy Afhankelijk van de regio kan de QR code
mogelijk niet werken.
Installeer “Music Flow Bluetooth”App middels “Google Android Market
(Google Play Store)”
1. Tik op het icoon van “Google Android Market
(Google Play Store)”.
2. Typ in de zoekbalk “Music Flow Bluetooth” in en
zoek ernaar.
Installeer de “Music Flow
Bluetooth”-App op uw
Bluetooth apparaat
3. Vind “Music Flow Bluetooth” in de
zoekresultatenlijst en tik erop om de Bluetooth
app te downloaden.
Er zijn twee manieren om de “Music Flow Bluetooth”
app op uw Bluetooth-apparaat te installeren.
5. Tik op het icoon voor downloading.
4. Tik op het icoon voor installatie.
,,Opmerking
Installeer de “Music Flow Bluetooth”
app via QR -code
yy Zorg ervoor dat uw Bluetooth apparaat met
het internet verbonden is.
1. Installeer “Music Flow Bluetooth”-app middels de
QR-code. Gebruik scanning-software om de QRcode te scannen.
yy Zorg ervoor dat uw Bluetooth apparaat
uitgerust is met “Google Android Market
(Google Play Store)”.
Activateer Bluetooth met de
“Music Flow Bluetooth”-App
2. Tik op het icoon voor installatie.
“Music Flow Bluetooth”-app helpt bij het verbinden
van uw Bluetooth apparaat met dit apparaat.
1. Tik op het icoon van de “Music Flow Bluetooth”app op het home-scherm om de “Music Flow
Bluetooth”-app te openen en ga naar het
hoofdmenu.
2. Wilt u meer informatie voor de bediening, tik dan
op [Instelling] en tik op het [Help]-menu.
Bediening 23
,,Opmerking
yy De “Music Flow Bluetooth” app zal als volgt
beschikbaar zijn in de software-versie;
-- Android O/S: Ver 4.0.3 (of later)
yy Gebruikt u de “Music Flow Bluetooth” app
voor de bediening, dan zijn er wat verschillen
tussen “Music Flow Bluetooth” app en de
bijgeleverde afstandsbediening. Gebruik indien
nodig de bijgeleverde afstandsbediening.
yy Afhankelijk van het Bluetooth-toestel kan
de “Music Flow Bluetooth” app mogelijk niet
werken.
yy Als u de andere applicaties in werking zet of
de instellingen op uw Bluetooth-apparaat
verandert tijdens het gebruik van
"Music Flow Bluetooth" app, kan het zijn,
dat de "Music Flow Bluetooth" niet normaal
werkt.
yy Wanneer de "Music Flow Bluetooth" app niet
normaal werkt, controleer dan uw Bluetoothapparaat en de aansluiting van de "Music Flow
Bluetooth" app en probeer daarna opnieuw
verbinding te maken.
yy Afhankelijk van het besturingssysteem van uw
smartphone, zijn er een aantal verschillende
de "Music Flow Bluetooth" werkingen.
yy Zelfs al wordt de Bluetooth verbinding
ontkoppelt, dan nog kunt u de "Music Flow
Bluetooth"app gebruiken wanneer u de
functie verandert.
yy Additionele functies die worden aangeboden
door de "Music Flow Bluetooth" app werken
mogelijk niet, afhankelijk van de afstand
tussen deze unit en het Bluetooth-apparaat
en de draadloze condities.
3
Bediening
yy Na het aansluiten van de “Music Flow
Bluetooth” app, kan er muziek op uw
apparaat worden afgespeeld. In dit geval kunt
u proberen de verbindingsprocedure opnieuw
te volgen.
24 Bediening
Het geluid regelen
Geluidseffect instellen
Dit systeem heeft enkele voorgeprogrameerde
surround sound velden. U kan een geluidsmodus
naar voorkeuren selecteren door de geluidsmodus
knoppen te gebruiken.
3
Geluidseffect
Beschrijving
ASC
(Adaptief
geluidseffect)
Analyseert de eigenschappen
van de invoer geluid en geeft
het geluid geoptimaliseerd voor
de inhoud in real-time.
Bediening
STANDARD
CINEMA
U kunt van geoptimaliseerd
geluid genieten.
U kunt genieten van
diepgaande omgevingsgeluiden,
ofwel surround sound.
,,Opmerking
yy In sommige geluidseffectmodi, sommige
luidsprekers, zit geen geluid of weinig geluid.
Dit hangt af van de geluidsmodus en de
audiobron, hij is niet defect.
yy Mogelijk moet u de geluidseffectmodus
resetten, na het veranderen van invoer, soms
zelfs nadat het geluidsbestand gewisseld is.
Nachtmodus
Deze functie is nuttig wanneer u films wilt bekijken
op laag volume 's avonds laat. Stel de nachtmodus in
op Aan om de geluidsintensiteit te verminderen en de
verfijndheid en zachtheid te verbeteren.
Druk op de toets NIGHT ON/OFF om de
nachtmodus in of uit te schakelen.
Problemen oplossen
25
Problemen oplossen
Algemeen
PROBLEEM
Het apparaat werkt
niet goed.
Geen stroom
yy Schakel de stroom van dit apparaat en het verbonden externe apparaat (tv,
subwoofer, dvd-speler, versterker, enz.) uit en schakel ze opnieuw in.
y
y Ontkoppel het netsnoer van zowel dit apparaat als het aangesloten externe
apparaat (TV, woofer, DVD-speler, versterker, enzovoort) en probeer opnieuw een
verbinding tot stand te brengen.
yy Een eerdere instelling is mogelijk niet opgeslagen wanneer de stroom van het
apparaat wordt gehaald.
yy De stekker zit niet in het stopcontact.
Sluit de netkabel aan op een stopcontact.
yy van het apparaat door een ander elektronisch apparaat te bedienen.
yy Foute invoerbron gekozen.
Controleer de invoerbron en kies de juiste invoerbron.
yy De stil-functie is geactiveerd.
Druk [(Dempen) of pas het volume aan om de stil-functie te annuleren.
yy Wanneer u verbinding met een extern apparaat gebruikt
(set-topbox, Bluetooth-apparaat, enz.), past u het volume van het apparaat aan.
yy De afstandsbediening bevindt zich te ver van het apparaat.
Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7 m van het
apparaat.
De afstandsbediening yy Er bevindt zich een obstakel tussen de afstandsbediening en het apparaat.
werkt niet goed.
Verwijder het obstakel.
yy De batterij van de afstandsbediening is leeg.
Vervang de batterijen.
De AUTO POWERfunctie werkt niet.
yy Controleer de aansluiting van het externe apparaat, zoals de TV, DVD/Blu-Rayspeler of het Bluetooth-apparaat.
yy Afhankelijk van het aangesloten apparaat is het mogelijk dat deze functie niet
werkt.
yy Controleer of uw LG TV LG Sound Sync ondersteunt.
LG Sound Sync werkt yy Controleer de aansluiting van LG Sound Sync (Optisch of draadloos).
niet.
yy Controleer het geluid van uw TV en dit apparaat.
Het apparaat
verbindt niet met het yy Schakel de vergrendelfunctie voor de Bluetooth verbinding uit. (Pagina 21)
Bluetooth-apparaat.
4
Problemen oplossen
Geen geluid
Oorzaak & Correctie
26 Problemen oplossen
PROBLEEM
Oorzaak & Correctie
Controleer de onderstaande gegevens en stel het apparaat overkomstig deze
gegevens af.
yy Schakel de [ON]-stand van de DRC-functie op [OFF] met behulp van de
afstandsbediening.
Wanneer u vindt dat
het geluid uit het
apparaat te laag is.
yy Wijzig de Audio DRC-instelling in de instellingen van het verbonden apparaat naar
de [OFF]-status.
yy Met de geluidsbar op de TV aangesloten, verandert u de AUDIO DIGITAL OUT
(DIGITALE AUDIO-UITGANG) instellingen op het instelmenu van de TV van [PCM]
naar [AUTO] of [BITSTREAM].
yy Met de geluidsbar op de TV aangesloten, verandert u de AUDIO DIGITAL OUT
(DIGITALE AUDIO-UITGANG) instellingen op het instelmenu van de Player van
[PCM] naar [PRIMARY PASS-THROUGH] of [BITSTREAM].
yy Zorg ervoor dat de Nachtstand niet Aan is. Schakel de Nachtstand [OFF].
OPMERKINGEN om draadloos te gebruiken
4
PROBLEEM
Oorzaak & Correctie
Problemen oplossen
Dit apparaat kan
yy Draadloos kan mogelijk niet normaal werken in een gebied met een zwak signaal.
draadloze interferentie
yy Installeer het apparaat op metalen meubilair voor een optimale prestatie.
ondervinden.
yy Wanneer een deel van uw lichaam contact maakt met de ontvanger van het
Bluetooth-apparaat of de soundbar.
yy Wanneer er een obstakel of wand staat of het apparaat is geïnstalleerd op een
afgesloten plaats.
Het Bluetoothapparaat kan mogelijk yy Wanneer er een apparaat (een draadloze LAN, een medisch apparaat of een
magnetron) is dat dezelfde frequentie gebruikt, maak dan de afstand tussen de
niet goed werken of
producten zodanig dat ze zo ver mogelijk van elkaar af staan.
geluid maken in de
volgende gevallen.
yy Maak bij het aansluiten van het apparaat op het Bluetooth-apparaat de afstand
tussen de producten zodanig dat ze zo dicht mogelijk bij elkaar staan.
yy Wanneer het apparaat te ver van het Bluetooth-apparaat af staat, wordt de
verbinding verbroken en ook kan er storing optreden.
Bijlage 27
Handelsmerken en
licenties
Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van
hun respectievelijke eigenaren.
Het merk en de logo’s van Bluetooth® zijn
gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth
SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door LG
Electronics is onder licentie.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die
namen van hun respectievelijke eigenaars.
Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, en het dubbel-D symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
5
Bijlage
Ga naar http://patents.dts.com voor DTS-patenten.
Vervaardigd onder licentie van DTS Licensing
Limited. DTS, het symbool, DTS en het symbool
samen en Digital Surround zijn geregistreerde
handelsmerken en/of handelsmerken van DTS, Inc.
In de Verenigde Staten en/of andere landen.
© DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
28 Bijlage
Specificaties
Algemeen
Stroomvereisten
Raadpleeg het hoofdlabel op de eenheid.
Raadpleeg het hoofdlabel op de eenheid.
Stroomverbruik
Netwerk standby : 0,5 W
(Als alle netwerkpoorten geactiveerd zijn.)
Afmetingen (B x H x D)
Ong. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Bedrijfstemperatuur
5 °C tot 35 °C
Bedrijfsvochtigheid
5 % tot 90 %
Bus-stroomtoevoer
5 V 0 500 mA
Beschikbare Digitale Invoer Audio
Sampling Frequency
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Verkrijgbaar Digitaal Input Audio
formaat
Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Invoeren
5
OPTICAL IN (Digitale audio in)
3 V (p-p), optische aansluiting x 1
PORT. IN (Draagbaar in)
0,4 Vrms (3,5mm-stereo-aansluiting) x 1
Versterker (RMS Output power)
Bijlage
Totaal
100 W RMS
Front
50 W RMS x 2 (4 Ω bij 1 kHz, THD 10 %)
yy De vormgeving en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Bijlage 29
Onderhoud
Omgaan met het apparaat
Het apparaat verzenden
Bewaar de originele verzenddoos en
verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat moet
verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale
bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk
in de fabriek is gedaan.
Houd het oppervlak van de behuizing
schoon
yy Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden,
in de buurt van het apparaat.
yy Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat
afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.
yy Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking
komt met rubberen of plastic producten.
Het apparaat reinigen
5
Bijlage
Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat
te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil
zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde
zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen als
alcohol, benzine of thinner. Deze producten kunnen
het oppervlak van het apparaat beschadigen.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising