Zelmer ZCM3822X (CM4003ALS) User Manual

Zelmer ZCM3822X (CM4003ALS) User Manual
instrukcja
użytkowania
user
manual
CM4003ALS
Automatyczny
ekspres do kawy
Full automatic coffee
machine
PL
HU
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
AUTOMATYCZNY EKSPRES
DO KAWY
Typ CM4003ALS
AUTOMATIKUS KÁVÉFŐZŐ
CM4003ALS Típus
2–15
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
AUTOMATICKÝ KÁVOVAR
Typ CM4003ALS
16–29
SK NÁVOD NA OBSLUHU
AUTOMATICKÝ KÁVOVAR
Typ CM4003ALS
30–43
BG
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
44–57
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
MAŞINĂ DE CAFEA
AUTOMATĂ
Tip CM4003ALS
58–71
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ЭКСПРЕСС ДЛЯ КОФЕ
Tип CM4003ALS
72–85
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
АВТОМАТИЧНА ЕСПРЕСОМАШИНА
Тип CM4003ALS
86–99
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
АВТОМАТИЧНИЙ ЕКСПРЕС
ДЛЯ КАВИ
Тип CM4003ALS
100–113
EN USER MANUAL
FULL AUTOMATIC COFFEE
MACHINE
Type CM4003ALS
114–127
PL
Szanowni Klienci!
Dziękujemy za zakup naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów
Zelmer.
Jesteśmy przekonani, że docenią Państwo jakość parzonej kawy oraz łatwość obsługi.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę
należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania
wyrobu.
●
●
●
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania ekspresu
do kawy
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Zawsze przed czyszczeniem ekspresu do kawy, a także w razie pojawienia się
problemów podczas procesu zaparzania kawy, wyłącz ekspres i wyciągnij wtyczkę
z gniazdka.
Nie dotykaj gorących powierzchni ekspresu.
Nie umieszczaj rąk bezpośrednio pod strumieniem pary, gorącej wody lub nalewanej kawy, ponieważ może to prowadzić do oparzenia lub zranienia.
Używanie dodatkowego wyposażenia nie zalecanego przez producenta urządzenia
może spowodować zagrożenie.
Podczas pracy urządzenia, nie przykładaj do niego żadnych ruchomych elementów.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające
za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
Przed czyszczeniem urządzenia, jego montażem lub demontażem, zawsze wyjmij
przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci. Pozwól na ostygnięcie urządzenia.
Nie używaj urządzenia elektrycznego z widocznymi uszkodzeniami, uszkodzonym
przewodem zasilającym, po upadku urządzenia lub uszkodzenia go w inny sposób.
Jeżeli zachodzi przypuszczenie, że urządzenie jest uszkodzone to sprawdzenia,
naprawy, regulacji urządzenia może dokonać jedynie przeszkolony personel autoryzowanego punktu serwisowego.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być
wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
Nie próbuj smarować urządzenia. Nie jest wymagane wykonywanie żadnych dodatkowych prac konserwacyjnych oprócz czyszczenia ekspresu.
Nie demontuj, nie rozkręcaj obudowy urządzenia.
Zawsze upewnij się, czy w zbiorniku jest woda przed przystąpieniem do użycia ekspresu.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub żadnym innym płynie.
Ziarenka kawy wsypuj jedynie do pojemnika na kawę ziarnistą. Użycie w tym
pojemniku innych artykułów spożywczych, płynów lub przedmiotów może być przyczyną zagrożenia oraz uszkodzenia urządzenia.
Zmieloną kawę wsypuj jedynie do pojemnika na kawę mieloną. Użycie w tym
pojemniku innych artykułów spożywczych, płynów lub przedmiotów może być przyczyną zagrożenia oraz uszkodzenia urządzenia.
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●
●
●
Przeczytaj uważnie i zachowaj niniejszą instrukcję obsługi dostarczoną razem
z urządzeniem.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
Zbiornik wody nie powinien być otwarty podczas użytkowania.
Należy upewnić się, że powyższe wskazówki zostały zrozumiane.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Pojemność zbiornika na wodę: max 2 l.
Ekspres jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą
ochronną i wtyczkę ze stykiem ochronnym.
Ekspres spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1275/2008
w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
2
Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.
Nie używaj ekspresu bez wody w zbiorniku. Zbiornik na wodę napełniaj jedynie
zimną, czystą i świeżą wodą. Użycie ciepłej lub gorącej wody lub innych płynów
może spowodować uszkodzenie urządzenia lub być przyczyną zagrożenia. Przestrzegaj maksymalnej pojemności zbiornika (zaznaczonego na pojemniku).
Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu zasilającego z gorącymi częściami ekspresu
do kawy.
Nie przesuwaj urządzenia, kiedy jest włączone i pracuje. Przed jego przemieszczeniem wyłącz ekspres i wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieci.
Zawsze wyłączaj urządzenie przed włożeniem lub wyciągnięciem wtyczki
z gniazdka. Wtyczki nie należy wyciągać z gniazdka ciągnąc za przewód zasilający
– chwytaj za samą wtyczkę.
Zawsze wyłączaj urządzenie i wyciągaj wtyczkę z gniazdka, kiedy urządzenie nie
będzie używane przez dłuższy czas oraz przed czyszczeniem.
Nie używaj ekspresu z przedłużaczem, chyba że przedłużacz został sprawdzony
przez wykwalifikowanego technika lub pracownika serwisu.
Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego), wyposażonego w kołek ochronny i o napięciu zgodnym z podanym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
Nie używaj ekspresu do celów innych niż zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w instrukcji użytkowania.
Nie umieszczaj urządzenia blisko źródła ciepła, płomienia, elektrycznego elementu
grzewczego lub na gorącym piekarniku. Nie umieszczaj na żadnym innym urządzeniu.
Nie pozwalaj, aby przewód zasilający urządzenia zwisał ponad krawędzią stołu lub
półki lub dotykał gorącej powierzchni.
CM4003-001_v01
Budowa ekspresu
3
2
1
4
18
17
5
19
6
20
16
7
15
21
22
8
14
13
12
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
23
24
11
Płyta do podgrzewania filiżanek
Pokrywa zbiornika na wodę
Pokrywa pojemnika na kawę ziarnistą
Pokrywa pojemnika na kawę mieloną
Panel przedni
Panel sterowania
Pokrywa dyszy kawy
Dysza kawy
9
10
11
12
13
14
15
16
Tacka ociekowa
Kratka ociekowa
Wskaźnik zapełnienia tacki ociekowej
Boczne drzwiczki
Blokada drzwiczek serwisowych
Drzwiczki serwisowe
Regulator spieniania mleka
Korpus urządzenia
17
18
19
20
21
22
23
24
Zbiornik na wodę
Tester twardości wody
Filtr do wody
Wężyk do mleka
Filtr zgrubny
Łyżeczka do odmierzania kawy
Szczoteczka do czyszczenia
Tkanina do czyszczenia urządzenia
PANEL STEROWANIA
DOSTĘPNE PRZYCISKI
ON/OFF
MAŁE ESPRESSO
DUŻE ESPRESSO
CAPPUCCINO
LATTE
SPIENIONE MLEKO/
GORĄCA WODA
DWIE FILIŻANKI
OBJĘTOŚĆ KAWY
KAWA ZIARNISTA
KAWA MIELONA
TEMPERATURA
NASTĘPNE
MENU
WRÓĆ
CM4003-001_v01
3
Przygotowanie urządzenia do pracy
FILTR DO WODY – MONTAŻ
Wkład filtra oczyszcza wodę i niweluje jej twardość węglanową i niewęglanową.
W zależności od twardości wody i rzeczywistego wykorzystania, wkład musi być wymieniany co jakiś czas (patrz
„WYMIANA FILTRA DO WODY”).
1 W celu zamontowania filtra do wody wyjmij zbiornik na
wodę.
SPRAWDZANIE TWARDOŚCI WODY
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA WODĄ
Sprawdzanie twardości wody pozwoli na ustawienie
ekspresu do optymalnych wartości i zaparzanie kawy
w warunkach dobranych do Twojej jakości wody. W celu
sprawdzenia twardości wody, postępuj według poniższych
wskazówek.
1 Upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do
sieci zasilającej.
1 Wyjmij tester twardości wody z opakowania.
2 Napełnij szklankę lub inny pojemnik wodą z kranu
i zanurz tester twardości wody.
2 Następnie zdejmij filtr zgrubny, pociągając go do góry.
3 Umieść wkład filtra, wciskając go na odpływ wody.
W celu odpowietrzenia filtra i uzyskania lepszej wydajności filtrowania, przed pierwszym
użyciem zanurz filtr w wodzie na 5 minut.
4 Następnie w ustawieniach urządzenia wybierz pracę
z filtrem do wody (patrz „SCHEMAT I KOLEJNOŚĆ USTAWIEŃ”).
4
3 Odczekaj około 15 sekund i porównaj kolor na testerze
twardości wody z tabelą kolorów na opakowaniu testera
twardości wody.
4 W oparciu o odczytaną twardości wody, ustaw poziom
twardości wody (sposób ustawienia twardości wody przedstawiono w punkcie „Programowanie funkcji ekspresu”
/ „TWARDOŚĆ WODY”).
2 Przed pierwszym użyciem zamontuj filtr do wody
w pojemniku. Szczegóły zostały opisane w punkcie „FILTR
DO WODY – MONTAŻ”.
3 Przed pierwszym uzyciem sprawdź twardość wody.
Szczegóły zostały opisane w punkcie „SPRAWDZANIE
TWARDOŚCI WODY”.
4 Podnieś pokrywę zbiornika na wodę i wyciągnij zbiornik, używając uchwytu zbiornika.
5 Pojemnik napełnij świeżą, zimną wodą.
Podczas nalewania wody do zbiornika nie
przekraczaj poziomu MAX.
Nie napełniaj zbiornika gorącą lub gotującą
się wodą, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie urządzenia.
CM4003-001_v01
6 Wstaw zbiornik na wodę do ekspresu i mocno go dociśnij.
7 Zamknij pokrywę zbiornika.
2 Urządzenie włączy się. Na wyświetlaczu LCD pojawi
6 Naciśnij przycisk
, następnie przycisk
i blok zaparzający ustawi się w pozycji gotosię symbol
wości do pracy.
wyświetlaczu LCD pojawi się symbol
Przycisk ON/OFF
sekund.
7 Następnie ponownie naciśnij przycisk
zatwierdzenia wybranej opcji.
będzie podświetlony przez 10
. Na
.
w celu
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF
przez
2 sekundy, aby rozpocząć pracę. Na wyświetlaczu LCD
pojawi się symbol , z dyszy kawy wypłynie mała ilość
wody, w celu przepłukania układu zaparzania. Jest to
wstępne automatyczne przepłukanie.
Rozpocznie się proces przepłukiwania. Jest on stosowany
do oczyszczenia wężyka do mleka i układu do spieniania
mleka.
4 Urządzenie jest gotowe do dalszej pracy.
8 Naciśnięcie przycisku
powoduje przerwanie procesu przepłukiwania. Ponowne naciśnięcie przycisku
pozwala przejść do głównego ekranu wyboru.
Zbiornik może być również napełniany bez
wyjmowania go, wystarczy otworzyć pokrywę
i wlać wodę do zbiornika za pomocą dzbanka
lub innego naczynia.
Unikaj zbyt małej ilości wody w zbiorniku.
Jeżeli niski poziom wody zostanie wykryty
przez czujnik, na wyświetlaczu LCD pojawi
się ikona
przypominając o konieczności napełnienia zbiornika.
Nie używaj urządzenia, gdy zbiornik jest
pusty. Przed sporządzeniem kawy istotne
jest, aby sprawdzić, czy woda znajduje się
w zbiorniku. Ze względów higienicznych, nie
zostawiaj wody w zbiorniku przez dłuższy
czas.
Ekspres zasygnalizuje gotowość do dalszej pracy wyświeoraz podświetlając przyciski (ilustratlając symbol
cja powyżej).
5 Przygotuj pojemnik zawierający zimną wodę. Włóż
wężyk do mleka do regulatora spieniania mleka, a drugi
koniec zanurzyć w pojemniku z wodą.
Uzupełnianie kawy
KAWA ZIARNISTA
Upewnij się, że urządzenie nie jest w trakcie procesu mielenia i zaparzania.
1 Zdejmij pokrywę pojemnika na kawę ziarnistą.
PRZEPŁUKANIE URZĄDZENIA
Przed pierwszym użyciem urządzenia lub w przypadku,
kiedy nie było używane przez dłuższy okres czasu,
powinno się przepłukać układ.
1 Podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania.
CM4003-001_v01
5
2 Napełnij pojemnik kawą ziarnistą.
2 Napełnij komorę zaparzania.
Do napełniania kawą mieloną, stosuj miarkę do kawy stanowiącą element wyposażenia.
Istnieje również możliwość zaparzania kawy
w domyślnych ustawieniach urządzenia.
Domyślne ustawienia ekspresu przedstawiono w tabeli poniżej.
Nie używaj kawy mocno palonej, wstępnie
zmielonej i rozpuszczalnej, ponieważ te
rodzaje kawy mogą spowodować uszkodzenie młynka.
3 Istnieje możliwość regulowania stopnia mielenia kawy
w młynku, poprzez obrócenie pokrętła znajdującego się
w komorze mielenia.
DOMYŚLNE USTAWIENIA EKSPRESU DO KAWY
Nie wsypuj więcej niż jedną miarkę kawy,
w przeciwnym razie nadmiar kawy zostanie
wysypany do tacki ociekowej. Nadmiar kawy
może spowodować również zablokowanie
głowicy zaparzania. W przypadku zablokowania głowicy zaparzania skontaktuj się z autoryzowanym serwisem naprawczym.
3 Przed przystąpieniem do parzenia kawy, załóż pokrywę
pojemnika na kawę mieloną.
KAWA ESPRESSO
Obrócenie pokrętła w stronę znaku „-” spowoduje mielenie
kawy na drobniejszą frakcję.
1 Umieść filiżankę na kratce tacy ociekowej bezpośrednio pod dyszą kawy.
Moc kawy zależy od stopnia zmielenia ziaren
kawy. Im drobniej będą ziarna zmielone tym
mocniejsza będzie kawa.
Regulację stopnia zmielenia wykonuj jedynie
przy działającym młynku. Regulacja stopnia
zmielenia kawy przy niepracującym młynku
może uszkodzić koło ścierne.
Jeśli zauważysz, że lej zasypowy jest
zapchany, nie uruchamiaj młynka! Grozi to
uszkodzeniem urządzenia.
KAWA MIELONA
Zaparzanie kawy
Upewnij się, że urządzenie wskazuje gotowość do pracy.
Na wyświetlaczu powinien pojawić się symbol gotowości
do pracy.
W ekspresie nie można stosować kawy innej
niż fabrycznie zmielonej przeznaczonej do stosowania w ekspresach do kawy. Kawa o niewłaściwej frakcji może zablokować tor wodny
w urządzeniu. Jeśli tor wodny zostanie zablokowany, niezwłocznie kilkukrotnie wykonaj
proces parzenia kawy mielonej, ale bez zasypywania kawy. Po każdym cyklu dokładnie
przepłucz zespół zaparzający i rurkę wylotową
kawy (patrz „CZYSZCZENIE BLOKU ZAPARZAJĄCEGO I RURKI WYLOTOWEJ KAWY”).
Możliwa jest regulacja wysokości położenia
dyszy kawy. Zależy ona od wysokości filiżanki(ek).
1 Zdejmij pokrywę pojemnika na kawę mieloną.
Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawi się symbol
, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/
OFF
przez 2-sekundy, aby rozpocząć
pracę. Na wyświetlaczu LCD pojawi się sym. W celu usunięcia pozostałych reszbol
tek, z dyszy kawy wypłynie mała ilość wody.
Objętość naparu, temperatura, użycie kawy ziarnistej lub
mielonej oraz moc kawy ziarnistej mogą zostać ustawione
przez naciśnięcie przycisku
(więcej informacji można
znaleźć w punkcie „PROGRAMOWANIE USTAWIEŃ
KAWY”).
6
CM4003-001_v01
2 W celu sporządzenia kawy espresso, naciśnij przycisk
(MAŁE ESPRESSO) lub przycisk
ESPRESSO).
(DUŻE
Nigdy nie wyjmuj zbiornika na wodę, jeżeli
urządzenie jest w trakcie paprzenia kawy.
Jeśli podczas parzenia kawy poziom wody
osiągnie poziom minimalny, to urządzenie
przerwie pracę. Na wyświetlaczu pojawi
4 Aby sporządzić kawę Cappuccino, naciśnij przycisk
przycisk
. W celu sporządzenia kawy Latte, naciśnij
.
się symbol
i zabrzmi powtarzający
się sygnał dźwiękowy, aby przypomnieć
o konieczności uzupełnienia wody. Więcej
informacji można znaleźć w punkcie „NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA WODĄ”. Po uzupełnieniu
wody, sygnał dźwiękowy zostanie przerwany,
a urządzenie automatycznie zakończy proces
parzenia kawy.
3 Przed rozpoczęciem zaparzania możliwe jest jeszcze
wybranie opcji 2-filiżanek, zniknie ona automatycznie po
kilku sekundach.
Naciśnięcie przycisku
pozwala zakończyć proces parzenia kawy w dowolnym
momencie.
KAWA CAPPUCCINO / LATTE
5 Przed rozpoczęciem zaparzania możliwe jest wybranie
opcji 2-filiżanek, zniknie ona automatycznie po kilku sekundach.
1 Umieść filiżankę na kratce tacy ociekowej bezpośrednio pod dyszą kawy.
Opcja 2-filiżanek jest aktywna tylko przy
nastawieniu kawy ziarnistej.
Opcja 2-filiżanek jest aktywna tylko przy
nastawieniu kawy ziarnistej.
4 Urządzenie przygotowuje kawę espresso zgodnie
z ustawieniami w Menu.
6 Urządzenie przygotowuje Cappuccino/Latte zgodnie
z ustawieniami w Menu.
Przygotuj pojemnik z mlekiem.
2 Włóż wężyk do mleka do regulatora spieniania mleka.
Jeśli zauważysz, że kawa bardzo powoli
wypływa z dyszy kawy, zmień ustawienie
młynka na grubszą frakcję (patrz „KAWA
ZIARNISTA”).
7 Jeśli została wybrana kawa mielona, postępuj według
opisu z punktu „KAWA ESPRESSO”.
5 Jeśli została nastawiona kawa mielona (patrz „Programowanie ustawień kawy”), zostaną wyświetlone następujące komunikaty.
Zanurz drugi koniec w pojemniku z mlekiem.
3 Ustaw regulator spieniania mleka w zależności od
wymagań (
– mleko lekko spienione,
średnio spienione,
Migający przycisk
kawę mieloną.
6 Naciśnij przycisk
– mleko
– mleko mocno spienione).
8 Po każdym przygotowaniu kawy Cappuccino/Latte,
zostanie wyświetlone przypomnienie o „przepłukaniu
wewnętrznego obiegu mleka”.
, informuje, że należy wsypać
, aby przygotować kawę espresso.
Aby pominąć ten proces i kontynuować pracę
z ekspresem naci śnij
. Zalecamy jednak
przeprowadzić „przepłukanie wewnętrznego
obiegu mleka” po zakończeniu parzenia kaw.
CM4003-001_v01
7
Urządzenie można również przepłukać za
pomocą funkcji spieniania mleka, z tą różnicą
że zamiast mleka należy użyć świeżej wody
(patrz „PRZEPŁUKANIE URZĄDZENIA”).
4 Urządzenie będzie dozować około 250 ml spienionego
mleka lub gorącej wody.
9 W celu przepłukania wewnętrznego obiegu mleka
naciśnij przycisk
ZMIANA OBJĘTOŚCI KAWY
5 Aby zmienić objętość kawy naciśnij
.
6 Na wyświetlaczu pojawi się domyślna objętość kawy
dla wybranego rodzaju kawy.
Aby zmienić tą wartość naciskaj
pojawi się żądana wartość.
.
aż na wyświetlaczu
Dostępne objętości kawy podane są na
„SCHEMACIE I KOLEJNOŚCI USTAWIEŃ”.
7 Jeśli chcesz zakończyć zmianę ustawień, zapamiętaj
wybraną wartość naciskając
.
Naciśnięcie przycisku
pozwala kontynuować zmianę innych ustawień. Na wyświetlaczu ponownie pojawią się opcje ustawień
wybranej kawy.
Przed przystąpieniem do „przepłukania
obiegu mleka”:
– zanurz koniec wężyka do mleka w pojemniku ze świeżą zimną wodą,
– w pojemniku powinna znajdować się
wystarczająca ilość wody (min. 400 ml).
KAWA ZIARNISTA / KAWA MIELONA
Gorącą wodę można stosować do zaparzania
herbaty lub innych gorących napojów.
(kawa ziarnista
lub kawa mielona
) ma być
zaparzony napar.
9 Aby korzystać z młynka i kawy ziarnistej wybierz
.
10 Pojawi się możliwość dostosowania kawy naparu do
indywidualnych upodobań:
Programowanie ustawień kawy
Spienione mleko / gorąca woda
1 Aby uruchomić funkcję spieniania mleka lub funkcję
gorącej wody, należy nacisnąć przycisk
Naciśnięcie przycisku
pozwala zatrzymać
wypływanie spienionego mleka lob gorącej
wody w dowolnym momencie.
.
Ekspres posiada szereg możliwości, dzięki którym możliwe
jest dostosowanie parametrów parzonej kawy do indywidualnych upodobań.
1 Upewnij się, że urządzenie jest gotowe do pracy. Na
wyświetlaczu powinien pojawić się symbol gotowości do
pracy.
8 Opcja ta pozwala wybrać, z jakiego rodzaju kawy
– kawa słabsza,
– kawa mocniejsza.
11 Jeśli chcesz zakończyć zmianę ustawień, zapamiętaj
wybraną wartość naciskając
.
Natomiast jeśli chcesz korzystać z kawy mielonej, naciśnij
.
12 Na wyświetlaczy w miejscu ziaren kawy zostanie pokazany symbol kawy mielonej.
2 Naciskając przycisk
cję albo spieniania mleka
wody
można kolejno zmieniać funkalbo wytwarzania gorącej
2 Naciśnij przycisk Menu
programowania.
.
, aby przejść do trybu
13 Jeśli chcesz zakończyć zmianę ustawień, zapamiętaj
wybraną wartość naciskając
.
Naciśnięcie przycisku
pozwala kontynuować zmianę innych ustawień. Na wyświetlaczu ponownie pojawią się opcje ustawień
wybranej kawy.
TEMPERATURA
W przypadku spieniania mleka postępuj zgodnie z punktem „KAWA CAPPUCCINO / LATTE”.
3 Naciśnij przycisk
funkcję.
, aby uruchomić wybraną
3 Wybierz, dla której kawy chcesz zmienić ustawienia
,
,
,
(ikony migają na wyświetlaczu).
4 Po wybraniu rodzaju kawy, pojawią się następujące
opcje ustawień:
Opcja ta pozwala ustawić temperaturę powstałego naparu.
14 Aby ustawić temperaturę naciśnij
.
15 Kolejne naciskanie przycisku
spowoduje zmianę
pomiędzy trzema poziomami temperatury (zmiana będzie
widoczna na wyświetlaczu):
– temperatura najniższa, – średnia temperatura, –
temperatura najwyższa.
16 Aby zakończyć i zapamiętać wybrane ustawienia naciśnij
. Urządzenie powróci do panelu wyboru, w którym
można zmienić ustawienia dla kolejnego rodzaju kawy.
Jeśli chcesz zmienić ustawienia dla kolejnego rodzaju
kawy postępuj według wskazówek zawartych w punktach
od 3 do 16.
17 Aby wyjść z trybu ustawień naciśnij
.
Po uruchomieniu odczekaj około 30 sekund
w celu osiągnięcia przez urządzenie odpowiedniej temperatury.
8
– objętość kawy,
– kawa mielona,
– kawa ziarnista (moc kawy),
– temperatura
CM4003-001_v01
Programowanie funkcji ekspresu
3 Aby zatwierdzić wybór naciśnij
.
4 Aby wyjść z trybu programowania funkcji ekspresu
naciśnij
.
FUNKCJA OSZCZĘDZANIA ENERGII
Urządzenie posiada funkcję oszczędzania energii, która
pozwala zmniejszyć pobór energii urządzenia podczas gdy
ekspres nie pracuje.
Funkcja ta automatycznie wyłącza urządzenie (ekspres
przechodzi w stan czuwania) po określonym czasie ustawionym przez użytkownika (wartość domyślna: 1/4 h).
Aby ustawić czas, po którym urządzenie ma się wyłączyć,
postępuj według poniższych wskazówek.
1 Upewnij się, że urządzenie jest gotowe do pracy. Na
wyświetlaczu powinien pojawić się symbol gotowości do
pracy.
SYGNAŁY DŹWIĘKOWE
1 Aby włączyć / wyłączyć sygnały dźwiękowe wydawane
przez urządzenie, będąc w trybie programowania funkcji
ekspresu wybierz
naciskając
2 Naciskając przycisk
.
wybierz pomiędzy dostępnymi
opcjami:
– dźwięki włączone,
– dźwięki wyłączone.
3 Aby zatwierdzić wybór naciśnij
.
4 Aby wyjść z trybu programowania funkcji ekspresu
naciśnij
.
ODKAMIENIANIE
Funkcja odkamieniania została opisana w punkcie „Czyszczenie i konserwacja” / „ODKAMIENIANIE”.
FILTR DO WODY
1 Aby wybrać pracę ekspresu z filtrem do wody lub bez
filtra, będąc w trybie programowania funkcji ekspresu
2 Naciśnij przycisk
, aby przejść do trybu programowania.
3 Następnie, aby przejść do trybu programowania funkcji
ekspresu, naciśnij
. Kolejne naciskanie przycisku
powoduje przechodzenie pomiędzy kolejnymi funkcjami.
4 Gdy wyświetlaczu pojawi się
naciśnij
, aby
wybrać czas automatycznego wyłączenia urządzenia.
5 Naciskając przycisk
wybierz pomiędzy dostęp-
nymi wartościami:
,
,
,
,
.
Po wybraniu opcji
funkcja oszczędzania energii zostanie wyłączona i urządzenie będzie cały czas włączone.
wybierz
naciskając
2 Naciskając przycisk
.
wybierz pomiędzy dostępnymi
opcjami:
– praca z filtrem do wody,
– praca
bez filtra.
3 Aby zatwierdzić wybór naciśnij
.
4 Aby wyjść z trybu programowania funkcji ekspresu
naciśnij
.
WYMIANA FILTRA DO WODY
Sposób wymiany filtra do wody został opisany w punkcie
„Czyszczenie i konserwacja” / „WYMIANA FILTRA DO
WODY”.
6 Aby zatwierdzić wybór naciśnij
.
7 Aby wyjść z trybu programowania funkcji ekspresu
naciśnij
.
TWARDOŚĆ WODY
1 Będąc w trybie programowania funkcji ekspresu
wybierz opcję ustawiania twardości wody
naciskając
.
2 Naciskając przycisk
wybierz pomiędzy dostępnymi
stopniami twardości wody:
,
– woda twarda.
– woda miękka,
,
,
Twardość wody dobierz w zależności od
wyniku jaki otrzymasz przeprowadzając
test twardości wody (patrz „SPRAWDZANIE
TWARDOŚCI WODY”).
3 Aby zatwierdzić wybór naciśnij
.
4 Aby wyjść z trybu programowania funkcji ekspresu
naciśnij
.
JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA
1 Będąc w trybie programowania funkcji ekspresu
wybierz opcję ustawiania jasności wyświetlacza
naciskając
.
2 Naciskając przycisk
wybierz pomiędzy dostępnymi
stopniami jasności wyświetlacza:
,
CM4003-001_v01
,
– najciemniejszy,
– najjaśniejszy.
9
SCHEMAT I KOLEJNOŚĆ USTAWIEŃ:
naparu morze się nieznacznie różnić od wybra*nejObjętość
wartości, ze względu na rodzaj użytej kawy, stopnia
zmielenia, twardości wody itp.
Po odłączeniu wtyczki od zasilania, urządzenie zresetuje się do domyślnych ustawień
(patrz „DOMYŚLNE USTAWIENIA EKSPRESU
DO KAWY”).
10
CM4003-001_v01
Czyszczenie i konserwacja
Utrzymuj urządzenie w czystości w celu zapewnienia
wysokiej jakości kawy i przedłużenia żywotności ekspresu.
4 Zdejmij kratkę tacki ociekowej i wylej nagromadzoną
w niej wodę.
2 Wysuń tackę ociekową z pojemnikiem na odpady.
Nie zanurzaj ekspresu w wodzie ani w żadnych innych płynach.
Nie myj żadnych części ekspresu w zmywarce
do naczyń.
OPRÓŻNIANIE TACKI OCIEKOWEJ
1 Kiedy tacka ociekowa jest pełna, wskaźnik zapełnienia
tacki ociekowej uniesie się powyżej kratki tacki ociekowej.
Przed ponownym montażem wysusz kratkę i tackę ociekową.
5 Umieść elementy z powrotem na swoim miejscu,
wewnątrz urządzenia.
3 Wyjmij pojemnik na odpady z tacki ociekowej i opróżnij go. Opróżniony pojemnik włóż w uprzednio zajmowane
miejsce.
2 Odblokuj drzwiczki serwisowe i otwórz je.
4 Tackę ociekową z pojemnikiem na odpady, umieść
z powrotem na swoim miejscu wewnątrz urządzenia.
OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA ODPADY
3 Wysuń tackę ociekową z urządzenia.
Po sporządzeniu pewnej ilości kaw, pojemnik na odpady
zapełnia się fusami z kawy i będzie wymagał oczyszczenia.
Na wyświetlaczu pojawi się symbol
, przypominając o konieczności opróżnienia pojemnika na odpady.
W celu opróżnienia pojemnika na odpady postępuj według
opisu poniżej.
Podczas czynności opróżniania pojemnika
na odpady nie odłączaj zasilania, ponieważ
urządzenie posiada czujnik, który monitoruje
proces oczyszczania.
1 Odblokuj drzwiczki serwisowe i otwórz je.
5 Zamknij drzwiczki serwisowe. Na wyświetlaczu pojawi
się symbol
ekspresu.
CM4003-001_v01
i będzie możliwa dalsza eksploatacja
11
CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
2 Następnie przepłucz regulator pod bieżącą wodą.
1 Odłącz urządzenie od sieci zasilającej.
CZYSZCZENIE BLOKU ZAPARZAJĄCEGO
I RURKI WYLOTOWEJ KAWY
Przed przystąpieniem do czyszczenia bloku
zaparzającego upewnij się, że urządzenie całkowicie ostygło.
1 Odblokuj drzwiczki serwisowe i otwórz je.
2 Upewnij się, że urządzenie całkowicie ostygło.
3 Przetrzyj obudowę urządzenia wilgotną szmatką lub
wilgotną gąbką.
Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni
można wykorzystać dołączoną do urządzenia
tkaninę.
CZYSZCZENIE WĘŻYKA DO MLEKA I REGULATORA SPIENIANIA MLEKA
3 Przed zamontowaniem w urządzeniu wysusz czyszczony element.
CZYSZCZENIE DYSZY KAWY
1 W celu przeczyszczenia dyszy kawy, wysuń dyszę
do momentu wyczuwalnego oporu, a następnie mocniej
pociągnij w dół.
2 Następnie umyj dyszę kawy pod bieżącą wodą
i zamontuj z powrotem w pokrywie dyszy.
2 Naciśnij dwa czerwone przyciski zwalniające znajdujące się na bloku zaparzającym i wyciągnij blok.
3 Umyj blok zaparzający pod bieżącą wodą. Oczyść
również dokładnie wnętrze urządzenia.
W celu przepłukania wężyka do mleka postępuj zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w punkcie „PRZEPŁUKIWANIE URZĄDZENIA”. Poprzez wężyk do mleka, będzie
zasysana woda, która następnie przepływać będzie przez
wewnętrzne przewody rurowe.
1 Aby wyczyścić regulator spieniania mleka wyciągnij go
z urządzenia.
Po wyjęciu bloku zaparzającego i tacki ociekowej, można oczyścić wnętrze urządzenia za
pomocą wilgotnej szmatki.
4 Przed zamontowaniem w urządzeniu wysusz czyszczony element.
12
CM4003-001_v01
5 W celu oczyszczenia rurki wylotowej kawy, naciśnij
zaczep rurki i wyciągnij ją do góry.
3 Następnie ponownie naciśnij przycisk
, w celu
zatwierdzenia wybranej opcji. Na wyświetlaczu pojawi się
następujący symbol.
Jeśli w zbiorniku na wodę znajduje się filtr do wody, zdemontuj go (patrz punkt „FILTR DO WODY”).
6 Następnie umyj rurkę wylotową kawy pod bieżącą wodą.
4 Następnie ponownie naciśnij
pojawi się następujący symbol.
. Na wyświetlaczu
5 Napełnij zbiornik na wodę roztworem kwasku cytrynowego (użyć minimum 650 ml roztworu).
7 Po zakończeniu powyższych czynności, na wyświetlaczu LCD zacznie migać symbol
przypominając
o konieczności wylania roztwór kwasku cytrynowego ze
zbiornika i napełnienia zbiornika czystą wodą (nalej czystą
wodę nie przekraczając poziomu MAX).
8 Po umieszczeniu zbiornika na wodę w urządzeniu
zacznie migać przycisk
.
9 Po naciśnięciu przycisku
proces oczyszczania.
, rozpocznie się teraz
7 Przed zamontowaniem w urządzeniu wysusz czyszczony element.
ODKAMIENIANIE
Kamień to powierzchniowy osad minerałów, który w sposób naturalny pojawia się we wszystkich urządzeniach,
związanych z podgrzewaniem wody.
Aby przedłużyć żywotność urządzenia, zalecamy okresowe usuwanie kamienia. Pojawiający się na wyświetlaczu
będzie sygnalizował konieczność wykosymbol
nania procesu odkamieniania.
10 Po zakończeniu procesu oczyszczania, urządzenie
powróci do stanu gotowości do pracy.
Odkamieniaj ekspres zgodnie z zaleceniami
urządzenia. Awarie powstałe w skutek nieodkamieniania urządzenia nie podlegają naprawom w ramach gwarancji.
1 Gdy urządzenie sygnalizuje gotowość do pracy, naciśnij przycisk
na panelu sterowania.
Nie odłączaj zasilania w trakcie procesu,
może to spowodować zatrzymanie kwasku
cytrynowego wewnątrz urządzenia.
Propozycja roztworu: 2 łyżeczki (ok. 30 g)
kwasku cytrynowego w jednym litrze wody.
6 Naciśnij przycisk
wania kamienia.
2 Naciśnij przycisk
tlaczu LCD symbolu
. Rozpocznie się proces usu-
WYMIANA FILTRA DO WODY
Filtr do wody powinien być wymieniany w następujących
sytuacjach:
● Co każde 50 litrów zużytej wody, na wyświetlaczu
pojawi się symbol
przypominając o wymianie
filtra do wody.
● Raz na 2 miesiące należy wymienić filtr mimo, że urządzenie nie przypomni o jego wymianie.
● Jeśli urządzenie nie było używane co najmniej przez
3 tygodnie.
W celu wymiany filtra i zresetowania licznika zużytej wody
postępuj według poniższych wskazówek.
1 Włącz urządzenie.
, aż do pojawienia się na wyświe.
Czas trwania powyższej funkcji wynosi około
20 minut.
CM4003-001_v01
13
2 Naciśnij przycisk
Wykrywanie i usuwanie usterek
.
Większość błędów/usterek urządzenie sygnalizuje poprzez wyświetlanie szeregu symboli. Ekspres sygnalizuje w ten sposób
użytkownikowi rodzaj usterki. W tabeli poniżej opisano te symbole oraz sposób postępowania w poszczególnych sytuacjach.
IKONA
3 Następnie wciskaj przycisk
wyświetlaczy symbolu
.
4 Naciśnij ponownie przycisk
pojawi się symbol
tra.
do pojawienia się na
, na wyświetlaczu
OPIS
CO ROBIĆ
Brak kawy ziarnistej.
Wsyp kawę ziarnistą do pojemnika na kawę ziarnistą i naciśnij przycisk migającej ikony.
Brak bloku zaparzającego.
Włóż blok zaparzający.
Pojemnik na odpady jest zapełniony.
Opróżnij pojemnik.
Konieczność usunięcia kamienia.
Włącz procedurę odkamieniania.
Wymiana filtra do wody.
Wymień filtr do wody.
Tacka ociekowa nie jest zamontowana poprawnie.
Zamontuj tackę ociekową w odpowiednim miejscu w głównym korpusie.
Pojemnik na odpady nie jest zamontowany
poprawnie.
Zamontuj pojemnik na odpady w odpowiednim
miejscu.
Otwarte drzwiczki.
Zamknij drzwiczki.
Ostrzeżenie.
Nastąpiło poważne uszkodzenie urządzenia.
Zwróć się o pomoc do serwisu.
Brak wody.
Napełnij zbiornik wodą.
Brak kawy mielonej.
Wsyp kawę mieloną do pojemnika na kawę mieloną i naciśnij przycisk kawy mielonej.
przypominający o wymianie filPROBLEM
Urządzenie nie działa.
Kawa nie jest wystarczająco gorąca.
5 Wymień zużyty filtr na nowy(montaż filtra został opisany w punkcie „FILTR DO WODY”) i naciśnij przycisk
w celu zresetowania licznika zużytej wody.
Kawa nie wypływa z dyszy
kawy.
Pierwsza filiżanka kawy
o słabej jakości.
Mleko nie jest wystarczająco spienione.
Kawa nie posiada pianki.
6 Wprowadzoną zmianę, potwierdź naciskając przycisk
.
Urządzenie nagrzewa się
zbyt długo.
Komunikaty na wyświetlaczu nie są czytelne.
Brak lub opóźniona odpowiedź na próby wciśnięcia
klawiszy funkcyjnych na
panelu sterowania.
PRZYCZYNA
Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.
ROZWIĄZANIE PROBLEMU
Włóż wtyczkę do gniazda zasilania.
Sprawdź kabel zasilający i wtyczkę, czy
nie zostały uszkodzone. Jeśli tak się stało,
skontaktuj się z punktem serwisowym.
Filiżanki nie zostały podgrzane.
Postaw filiżanki na płycie do podgrzewania
filiżanek, w celu ich podgrzania.
Zespół zaparzający jest zbyt zimny.
Przed sporządzeniem kawy przepłukaj
urządzenie minimum 3 razy (postępuj
według opisu z punktu „PRZEPŁUKANIE
URZĄDZENIA”).
Dysze kawy są zatkane.
Zwiększ częśtotliwość czyszczenia dyszy
kawy.
Pierwsze mielenie nie podaje wystarczają- Wylej kawę. Następne kawy będą dobrej
cej ilości zmielonej kawy do bloku zaparza- jakości.
jącego.
Mleko nie jest świeże.
Upewnij się, że mleko jest świeże.
Temperatura mleka jest zbyt wysoka.
Upewnij się, że mleko jest dobrze schłodzone.
Dysze kawy są zatkane.
Oczyść i przepłucz dysze kawy.
Mleko ulegało zagotowaniu.
Użyj świeżego, schłodzonego mleka.
Kawa mielona lub kawa ziarnista jest nie- Zmień gatunek kawy lub użyj kawy ziarnistej
świeża lub nieodpowiednia dla tego typu lub kawy mielonej odpowiedniego gatunku.
ekspresu.
Osadzenie się nadmiernej ilości kamienia.
Uruchom funkcję odkamieniania (patrz punkt
„ODKAMIENIANIE”).
●● Urządzenie jest w polu interferencji ●● Wyłączyć urządzenie. Włączyć ponowmagnetycznych.
nie po kilku minutach.
●● Panel jest zabrudzony.
●● Wyczyścić panel dostarczoną ściereczką.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne,
ani zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki
z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na
plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
7 W celu powrotu do głównego menu naciśnij przycisk
.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
14
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu
w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn
konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
CM4003-001_v01
Przykładowe przepisy kawy espresso
ESPRESSO (SHORT BLACK)
Espresso to skoncentrowana, mocna kawa z warstwą pianki na powierzchni – znanej jako „crema” (warstwa brązowej pianki). Espresso stanowi
podstawę wszystkich napojów kawowych. Jego odmiany są uzyskiwane przez dodawanie różnych ilości mleka i pianki.
●● Przygotuj szklaną filiżankę do espresso 90 ml lub małą filiżankę do kawy.
●● Nalej pojedyncze espresso (40-60 ml).
LONG BLACK
MACCHIATO
FLAT WHITE
CAFFÈ LATTE
Standardowe espresso z dodatkiem gorącej wody, podawane w normalnej filiżance do kawy lub kubku. Gorąca woda jest dodawana jako pierwsza
tak, żeby została zachowana warstewka „crema”.
●● Przygotuj filiżankę 190 ml.
●● Nalej do niej pojedyncze lub podwójne espresso.
●● Dolej do smaku gorącej wody.
Macchiato, nazwa pochodzi od włoskiego słowa oznaczającego „plamę”. Tradycyjnie podawane jako standardowe espresso z łyżeczką mleka na
powierzchni i małą ilością pianki („crema”) pośrodku.
●● Przygotuj szklaną filiżankę do espresso 90 ml lub małą filiżankę do kawy.
●● Nalej pojedyncze lub podwójne espresso.
●● Dodaj łyżeczkę mleka na powierzchnię.
Innym ulubionym napojem kawowym jest flat white, napój na bazie espresso, z mlekiem spienionym na parze, podawany w normalnej filiżance do
kawy lub kubku. Warstwa spienionego mleka na powierzchni powinna mieć 2 mm, aby izolować kawę.
●● Przygotuj filiżankę 190 ml.
●● Nalej pojedyncze lub podwójne espresso.
●● Dodaj spienione mleko.
Espresso zmieszane z parowanym mlekiem; zazwyczaj podawana w szklanym naczyniu. Warstwa spienionego mleka na górnej powierzchni
powinna mieć 10 mm, aby izolować kawę.
●● Przygotuj naczynie szklane 220 ml lub filiżankę.
●● Uruchom program przyrządzania kawy latte
CAPPUCCINO
CAFFE MOCHA
CON PANNA
CM4003-001_v01
.
Ten wspaniały napój to espresso z dodatkiem spienionego mleka, z pianką i posypany kakao. Powstały w ten sposób napój, to w dwóch trzecich
kawa z mlekiem, a w jednej trzeciej pianka.
●● Przygotuj filiżankę 190-240 ml.
.
●● Uruchom program przyrządzania kawy cappuccino
●● Posyp kakao.
Sporządzona w podobny sposób jak, cappuccino ale z dodatkiem czekolady do picia. Wystarczy wprost dodać czekoladę do espresso i zamieszać
przed dodaniem mleka spienionego na parze i pianki.
●● Przygotuj filiżankę 190-240 ml.
●● Nalej pojedyncze lub podwójne espresso.
●● Dodaj dwie łyżeczki czekolady do picia.
●● Dodaj mleko spienione na parze.
●● Zachowaj proporcję dwie trzecie kawy z mlekiem, jedna trzecia pianki.
Odmiana oryginalnej kawy wiedeńskiej, ten wspaniały napój to espresso z dodatkiem bitej śmietany. Może zostać również posypana cynamonem
lub czekoladą.
●● Przygotuj filiżankę 190 ml.
●● Nalej pojedyncze lub podwójne espresso.
●● Dodaj bitą śmietanę.
●● Posyp cynamonem lub czekoladą.
15
CZ
Vážení zákazníci!
Gratulujeme k výběru našeho spotřebiče a vítáme mezi uživateli produktů značky Zelmer.
Jsme přesvědčeni, že určitě oceníte kvalitu připravované kávy a snadnost obsluhy.
Prosíme o důkladné přečtění tohoto návodu k použití. Zvláštní pozornost věnujte
bezpečnostním pokynům. Zachovejte tento návod pro případné budoucí nahlédnutí.
Bezpečnostní pokyny pro používání kávovaru
Nebezpečí!/Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Vždy před čištěním kávovaru, a také v případě výskytu problémů během procesu
přípravy kávy, vypněte kávovar a vyjměte zástrčku ze zásuvky.
Nedotýkejte se horkých povrchů kávovaru.
Nevkládejte ruce přímo pod proud páry, horké vody ani pod nalévanou kávu,
můžete si způsobit opaření nebo jiná zranění.
Používáním doplňujícího příslušenství, které není doporučeno výrobcem spotřebiče, ohrožujete své zdraví.
Kdy je spotřebič v provozu, nepřikládejte k němu žádné pohyblivé elementy.
Přístroj není určen k tomu, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo podle návodu
k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Věnujte pozornost tomu, aby si děti s přístrojem nehrály.
Před čištěním spotřebiče, jeho montáží nebo demontáží, vždy vyjměte přívodní
kabel z elektrické zásuvky a ponechte spotřebič dobře vychladnout.
Nepoužívejte spotřebič s viditelnými vadami, poškozeným přívodním kabelem, ani
v případě, kdy vám spotřebič spadne, nebo se poškodí jiným způobem. Jestliže
máte podezření, že je spotřebič poškozen, obraťte se na odborný servis. Pouze
proškolený personál autorizovaného servisu může spotřebič zkontrolovat a provést
nezbytené regulace a opravy.
Jesliže je neoddělitelný kabel poškozen, je nutné ho vyměnit u výrobce nebo ve
specializovaném servisu proškoleným personálem, vyvarujete se tak nebezpečí
úrazu.
Provádět opravy na spotřebiči může pouze proškolený personál. Nesprávně provedená oprava zvyšuje riziko velmi vážného nebezpečí úrazu. V případě výskytu
závady se obraťte na odborný servis.
Nepokoušejte se spotřebič mazat. Nepokoušejte se spotřebič promazat. Kromě čištění kávovaru není vyžadována žádná doplňující údržba.
Nedemontujte ani nesejmujte plášť spotřebiče.
Před použitím kávovaru se vždy ujistěte, že se v nádržce nachází voda.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●
●
●
Pozorně si přečtěte a uchovejte tento návod k použití, jež je součástí střebiče.
Spotřebič je určen k domácím použití. V případě jeho použití k obchodním a gastronomickým účelům, se změní záruční podmínky.
Během provozu musí být nádržka na vodu uzavřena.
Ujistěte se, že jsou vám výše uvedené pokyny srozumitelné.
Technické údaje
Technické parametry uvedené na typovém štítku výrobku
Objem nádržky na vodu: max 2 l.
Kávovar je spotřebič I třídy s přívodním kabelem s ochranným vodičem.
Spotřebič splňuje požadavky platných norem
Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro požadavky týkající se
ekoprojektu.
Přístroj je vyroben v souladu s požadovanými direktivami:
– Elektický přístroj nízkého napětí (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je na typovém štítku označen značkou CE.
Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození majetku
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
16
Spotřebič musí stát na plochém a rovném povrchu.
Nepoužívejte spotřebič bez vody v nádržce. Nádržku na vodu napouštějte vždy
studenou, čistou a čerstvou vodou. Použití teplé nebo horké vody, případně jiných
tekutin, může způsobit poškození spotřebiče a může být příčinou úrazu. Dodržujte
maximální objem nádržky (zaznačený na nádobě).
Zabraňte kontaktu přívodního kabelu s horkými částmi kávovaru.
Nepohybujte spotřebičem kdy je zapnutý a v provozu. Před jeho manipulací vypněte
kávovar a vyjměte zástrčku ze zásuvky elektrické sítě.
Vždy vypínejte spotřebič před vložením nebo vyjmutím zástrčky do zásuvky.
Zástrčku nevytahujte ze zásuvky tahem za přívodní kabel, ale uchopte přímo
zástrčku.
Vždy vypněte spotřebič a vyjměte zástrčku, kdy víte, že nebude delší dobu používán, nebo před jeho čištěním.
Nepoužívejte k připojení kávovaru prodlužovačku. Vyjímku tvoří případ, kdy prodlužovačku zkontroloval odborný technik nebo zaměstnanec servisu.
Spotřebič vždy zapojujte do zásuvky elektrické sítě (pouze střídavý proud), vybavené ochranným kolíkem s napětím shodným s údaji na typovém štítku spotřebiče
Nepoužívejte kávovar k jiným účelům než k těm, ke kterým je určený, v souladu
s návodem k použití.
Spotřebič nesmí stát v blízkostí zdrojů tepla, plamene, elektrického tepného tělesa,
ani na horkém sporáku. Nestavte kávovar na žádném jiném spotřebiči.
Přívodní kabel nesmí viset mimo hranu stolu nebo police, ani se nesmí dotýkat
horkého povrchu.
Neponořujte spotřebič do vody, ani do žádné jiné tekutiny.
Kávová zrnka musí být nasypána pouze do zásobníku na zrnkovou kávu. Použijete-li do tohoto zásobníku jiné suroviny, látky, nebo jiné předměty, můžete tím
poškodit spotřebič.
Mletá káva musí být nasypána pouze do zásobníku na mletou kávu. Použijete-li
do tohoto zásobníku jiné suroviny, látky, nebo jiné předměty, můžete tím poškodit
spotřebič.
CM4003-001_v01
Konstrukce kávovaru
3
2
1
4
18
17
5
19
6
20
16
7
15
21
22
8
14
13
12
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
23
24
11
Panel pro ohřev šálků
Kryt zásobníku na vodu
Kryt zásobníku na zrnkovou kávu
Kryt zásobníku na mletou kávu
Přední panel
Ovládací panel
Kryt kávové trysky
Kávová tryska
9
10
11
12
13
14
15
16
Odkapávací miska
Odkapávací mřížka
Ukazatel naplnění odkapávací misky
Boční dvířka
Blokáda servisních dvířek
Servisní dvířka
Regulátor pro napěnění mléka
Těleso spotřebiče
17
18
19
20
21
22
23
24
Zásobník na vodu
Tester tvrdosti vody
Vodí filtr
Hadička na mléko
Hrubý filtr
Lžička pro odměření kávy
Kartáček na čištění
Tkanina na čištění spotřebiče
OVLÁDACÍ PANEL
DOSTUPNÁ TLAČÍTKA
ON/OFF
MALÉ ESPRESSO
VELKÉ ESPRESSO
CAPPUCCINO
LATTE
NAPĚNĚNÉ MLÉKO/
HORKÁ VODA
DVA ŠÁLKY
OBJEM KÁVY
ZRNKOVÁ KÁVA
MLETÁ KÁVA
TEPLOTA
NÁSLEDUJÍCÍ
MENU
ZPĚT
CM4003-001_v01
17
Příprava spotřebiče k použití
VODNÍ FILTR – MONTÁŽ
Filtrovací vložka čistí vodu a odstraňuje tvrdost uhlíku,
zamění vodu na novou, bezuhlíkovou.
V závislosti na tvdosti vody a faktickém používání, musí
být vložka pravidelně vyměňována (viz. „VÝMĚNA VODNÍHO FILTRU“).
KONTROLA TVRDOSTI VODY
NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU VODOU
Díky kontrole tvrdosti vody, můžete kávovar nastavit na
optimální hodnoty a nastavit spaření kávy podle kvality
vaší vody. Za účelem kontroly vody postupujte podle níže
uvedených pokynů.
1 Ujistěte se, že spotřebič není připojen do elektrické
sítě.
1 Vyjměte tester tvrdosti vody z obalu.
1 Za účelem montáže vodního filtru vyjměte zásobník na
vodu.
2 Naplňte selenici, nebo jinou nádobu vodou z vodovodu
a ponořte do ní tester tvrdosti vody.
2 Následně vyjměte hrubý filtr tažením směrem nahoru.
2 Před prvním použitím nasaďte vodní filtr do nádoby.
Podrobně byla tato činnost popsána v bodu „VODNÍ FILTR
– MONTÁŽ”.
3 Před prvním použitím zkontrolujte tvrdost vody.
Podrobně byla tato činnost popsána v bodu „KONTROLA
TVRDOSTI VODY”.
4 Zvedněte kryt zásobníku na vodu a vyjměte zásobník
pomocí úchytu.
3 Počkejte cca 15 vteřin a porovnejte barvu na testru tvrdosti vody s tabulkou barev na balení testru tvrdosti vody.
5 Zásobník naplňte čerstvou studenou vodou.
3 Vložte vodní filtr a nasaďte ho na odtok vody.
Za účelem odvzdušnění filtru a získání lepší
výkonnosti filtrování, ponořte filtr před prvním použitím do vody na 5 minut.
4 Následně v nasteveních spotřebiče zvolte práci s vodním filtrem (viz. „SCHÉMA A POŘADÍ NASTAVENÍ“).
18
4 Na základě výsledku tvrdosti vody, nastavte stupeň tvrdosti vody (způsob nastavení tvrdosti vody (způsob nastavení tvrdosti vody představen v bodě „Programování
funkcí kávovaru” / „TVRDOST VODY”).
Během nalévání vody do zásobníku nepřesáhněte hladinu MAX.
Nenalévejte do zásobníu horkou ani vařící
vodu, můžete poškodit spotřebič.
CM4003-001_v01
6 Vložte zásobník na vodu do kávovaru a pevně přitlačte.
2 Spotřebič se zapne. Na displeji LCD se zobrazí symbol
a spařovací blok se nastaví do pohotovostního režimu.
Tlačítko ON/OFF
bude 10 vteřin svítit.
3 Stiskněte a přidržte tlačítko ON/OFF
2 vteřiny, pro
zahájení práce kávovaru. Na displeji LCD se zobrazí sym7 Uzavřete kryt zásobníku.
6 Stiskněte tlačítko
, následně tlačítko
displeji LCD se zobrazí symbol
7 Poté opět stiskněte tlačítko
zení zvolené funkce.
. Na
.
za účelem potvr-
bol , z kávové trysky se spustí malé množství vody, za
účelem propláchnutí spařovacího systému. Je to počáteční
automatické propláchnutí.
Zahájí se proces proplachování. Je používaný k očištění
hodičky na mléko a systému na napěnění mléka.
4 Sprotřebič je připraven k provozu.
8 Stisknutí tlačítka
způsobí přerušení procesu proplachování. Opětovné stisknutí tlačítka
umožní přejít
do hlavní volící obrazovky.
Zásobník můžete mimo jiné naplnit bez jeho
předchozího vyjmutí, stačí otevřít kryt a nalít
vodu do zásobníku pomocí džbánku nabo
jiné nádoby.
Vyvarujte se příliš malého množství vody
v zásobníku. Jestliže bude v zásobníku příliš
nízká hladina vody, na displeji LCD se zobrazí
symbol
, který upozorní o nutnosti naplnění zásobníku.
Nepoužívejte spotřebič v případě, kdy je
zásobník prázdný. Před přípravou kávy zkontrolujte, zda je v zásobníku voda. Z hygienických důvodů neponechávejte vodu v zásobníku delší dobu.
Kávovar signalizuje pohotovost do další práce zobrazením
a rozsvícením tlačítek (ilustrace výše).
symbolu
5 Připravte zásobník se studenou vodou. Vložte hadičku
na mléko do regulátoru na napěnění mléka a druhý konec
ponořte do zásobníku s vodou.
Doplnění kávy
ZRNKOVÁ KÁVA
Ujistěte se, že se spotřebič nenachází v režimu mletí a přípravy kávy.
1 Sejměte kryt zásobníku na zrnkovou kávu.
PROPLÁCHNUTÍ SPOTŘEBIČE
Před prvním použítím spotřebiče, nebo v případě, kdy
nebyl delší dobu používaný, by se měl celý systém kávovaru propláchnout.
1 Připojte spotřebič do vhodného napájecího zdroje.
CM4003-001_v01
19
2 Naplňte zásobník zrnkovou kávou.
2 Naplňte zásobník kávou.
K nasypání mleté kávy používejte odměrku na kávu, jež je
součástí vybavení spotřebiče.
Lze připravit kávu ve standardním nastavení
spotřebiče. Standardní nastavení kávovaru
představujeme v níže znázorněné tabulce.
STANDARDNÍ NASTAVENÍ KÁVOVARU
Nepoužívejte silně praženou, předem namletou, ani rozpustnou kávu, jelikož tyto druhy
kávy mohou poškodit mlýnek.
3 Lze nastavit stupeň hrubosti v kávovém mlýnku otočením kolečka, které se nachází v mlecí komoře.
Nesypejte více než jednu odměrku kávy,
v opačném případě bude přebytek kávy vysypán do odkapávací misky. Nadměrné množství kávy může mimo jiné zablokovat spařovací hlavu. V případě zablokování spařovací
hlavy kontaktujte autorizovaný servis náprav.
3 Před zahájením spaření kávy nasaďte zpět kryt na
zásobník na mletou kávu.
KÁVA ESPRESSO
Otočením kolečka ve směru značky „-”, dosáhnete mletí
kávy nadrobno.
1 Vložte šálek na mřížce odkapávací misky přímo pod
kávovou tryskou.
Síla kávy záleží na stupni namletí kávových
zrn. Čím drobněji budou kávová zrna namleta, tím silnější bude káva.
Nastavení stupně mletí provádějte pouze když
je mlýnek v provozu. V případě, že mlýnek
nebude v provozu, můžete poškodit brusný
kotouček.
Jestliže se povšimnete, že trychtýř zásobníku je ucpaný, nezapínejte mlýnek! Můžete
poškodit spotřebič.
Příprava kávy
Ujistěte se, že je spotřebič v pohotovostním režim. Na displeji by měl být znázornět symbol pohotovostního režimu.
MLETÁ KÁVA
Do kávovaru nelze používat jinou kávu než
umletou, speciálně určenou pro použití do
kávovarů. Káva o nevhodné hrubosti může
ucpat průtokový systém ve spotřebiči. Jestliže
se průtokový systém ucpe, neprodleně několikrát proveďte proces přípravy mleté kávy, ale
bez dosypání kávy. Po každém cyklu důkladně
propláchněte spařovací blok a výpustné trubičky na kávu (viz. ČIŠTĚNÍ SPAŘOVACÍHO
BLOKU A VÝPUSTNÉ TRUBIČKY NA KÁVU”).
1 Sejměte kryt zásobníku na mletou kávu.
Lze nastavit výšku kávové trysky. Záleží na
výšce šálku/ů.
Jestliže se na displeji nezobrazí symbo
, stiskněte a přidržte tlačítko ON/ OFF
2-vteřiny pro zahájení práce. Na displeji
LCD se zobrazí symbol . Za účelem odstranění osadů, z trysky vyteče malé množství
vody.
Objem připravené kávy, teplotu, použití zrnkové nebo
mleté kávy a sílu zrnkové kávy, můžete nastavit stisknutím
(více informací viz. bod PROGRAMOVÁNÍ
tlačítka
NASTAVENÍ KÁVY).
20
CM4003-001_v01
2 Za účelem připravení kávy espresso, stiskněte tlačítko
(MALÉ ESPRESSO) nebo tlačítko
ESPRESSO).
Nikdy nevyjmujte zásobník na vodu ve chvíli,
kdy spotřebič připravuje kávu. Jestliže během
vaření kávy úroveň vody dosáhne minimální
hodnoty, spotřebič přeruší práci. Na displeji
(VELKÉ
4 Za účelem přípravy Cappuccino, stiskněte tlačítko
Za účelem přípravy Latte, stiskněte tlačítko
.
.
se zobrazí symbol
a uslyšíte opakující
se zvukový signál, který připomíná o nutnosti
doplnění vody. Více informací viz. bod „DOPLNĚNÍ VODY DO ZÁSOBNÍKU”. Po doplnění
vody se zvukový signál vypne a spotřebič
automaticky dokončí přípravu kávy.
Stisknutí tlačítka
umožňuje ukončit proces přípravy kávy v libovlné chvíli.
3 Před zahájením přípravy kávy lze ještě zvolit funkci
2 šálků, zhasne automaticky po několika vteřínách.
5 Před přípravou kávy je možné zvolit možnost 2 šálků,
automaticky zmizí po několika vteřinách.
KÁVA CAPPUCCINO / LATTE
1 Postavte šálek na mřížce odkapávací misky přímo pod
kávovou tryskou.
Funkce 2 šálků je aktivní pouze při nastavení
zrnkové kávy.
Funkce 2 šálků je aktivní pouze u nastavení
zrnkové kávy.
6 Spotřebič připravuje Cappuccino/Latte shodně s nastavením v Menu.
4 Spotřebič připravuje kávu espresso shodně s nastavením Menu.
Připravte nádobu s mlékem.
2 Vložte hadičku na mléko do regulátoru napěnění
mléka.
Jestliže si povšimnete, že káva vytéká
z výpustě velmi pomalu, změňte nastavení
mlýnku na větší hrubost kávy (viz. „ZRNKOVÁ
KÁVA”).
7 Jestliže jste zvolili mletou kávu, postupujte shodně
s popisem bodu „KÁVA ESPRESSO”.
5 Jestliže byla nastavená mletá káva (viz. „Programování nastavení kávy”), budou zobrazeny následující elementy.
Ponořte druhý konec do nádoby s mlékem.
3 Ovladač zpěnění mléka nastavte podle požadavků
(
– lehce zpěněné mléko,
mléko,
– silně zpěněné mléko).
– středně zpěněné
8 Po každém použití funkce Cappuccino/Latte, se zobrazí
upozornění o nutnosti „propláchnutí vnitřního okruhu mléka”.
Blikající tlačítko
informuje, že je nutné dosypat mletou kávu.
6 Stiskněte tlačítko
, pro získání kávy espresso.
Pro vynechání tohoto procesu a pokračování
práce s kávovarem stisknětě
. Doporučujeme však po ukončení přípravy kávy provést
„propláchnutí vnitřního obvodu mléka”.
CM4003-001_v01
21
Spotřebič lze také propláchnout pomocí
funkce napěnění mléka s tím rozdílem, že
místo mléka použijete čerstvou vodu (viz.
„PROPLÁCHNUTÍ SPOTŘEBIČE”).
4 Spotřebič bude dávkovat cca 250 ml napěněného
mléka nebo horké vody.
9 Za účelem propláchnutí vnitřního obvodu mléka, stiskněte tlačítko
.
ZMĚNA OBJEMU KÁVY
5 Pro změnu objemu kávy stiskněte
.
6 Na displeji se objeví výchozí objem kávy pro vybraný
druh kávy.
Pro změnu hodnoty opakovaně stiskněte
, dokud se
na displeji nezobrazí požadovaná hodnota.
Dostupné objemy připravené kávy jsou uvedené ve „SCHÉMATU A POŘADÍ NASTAVENÍ”.
7 Jestliže si přejete ukončit změnu nastavení, zapište
zvolenou hodnotu stisknutím
.
Stisknutím tlačítka
lze pokračovat ve
změnách jiného nastavení. Na displeji se opět
zobrazí možnosti nastavení vybrané kávy.
ZRNKOVÁ KÁVA / MLETÁ KÁVA
Před zahájením „propláchnutí obvodu
mléka”:
– ponořte konec hadičky na mléko v nádobě
s čerstvou studenou vodou,
– v nádobě by se mělo nacházet dostačující
množství vody (min. 400 ml).
Stisknutím tlačítka
lze zastavit vytékání
zpěněného mléka nebo horké vody v libovolném okamžiku.
Horkou vodu můžet použít ke spaření čaje
nebo jiných horkých nápojů.
Napěněné mléko / horká voda
1 Pro spuštění funkce napěnění mléka nebo fukce horké
vody, stiskněte tlačítko
Programování nastavení kávy
Kávovar má řadu možností, díky kterým lze přizpůsobit
parametry připravované kávy k indiviuálním potřebám.
1 Ujistěte se, že je spotřebič připraven k použití. Na displeji by měl být zobrazen symbol pohotovosti k práci.
.
2 Stistknutím tlačítka
lze postupně střídat funkce
buďto napěnění mléka
nebo vytvoření horké vody
2 Stiskněte tlačítko
mování.
.
8 Tato volba umožňuje vybrat z jakého druhu kávy (zrnková káva
nebo mletá káva
) má být připravena káva.
9 Pro použití mlýnku a zrnkové kávy zvolte
.
10 Zobrazí se možnost přizpůsobení síly kávy k individuálním potřebám:
– slabší káva,
– silnější káva.
11 Jestliže se přejete ukončit změnu nastavení, zapište
zvolenou hodnotu stisknutím
.
Jestliže si však přejete použít k přípravě nápoje mletou
kávu, stiskněte
.
12 Na displeji se místo kávových zrn zobrazí symbol
mleté kávy.
, pro vstup do režimu progra-
13 Jestliže si přejete ukončit změnu nastavení, zapište
zvolenou hodnotu stisknutím
.
Stisknutím tlačítka
lze pokračovat ve
změnách jiného nastavení. Na displeji se opět
zobrazí možnosti nastavení vybrané kávy.
TEPLOTA
V případě napěnění mléka postupujte shodně
s „KÁVA CAPPUCCINO / LATTE”.
3 Stiskněte tlačítko
funkce.
, pro spuštění vybrané
Tato volba umožňuje nastavit teplotu připravovaného
nápoje.
14 Pro nastavení teploty stiskněte .
3 Zvolte pro kterou kávu si přejete změnit nastavení
,
,
,
(ikony blikají na displeji).
4 Po volbě druhu kávy se zobrazí následující možnosti
nastavení:
15 Opakované stiknutí tlačítka
způsobí změnu mezi
třemi úrovněmi teploty (změna bude znázorněná na displeji):
– nejnižší teplota,
– střední teplota,
– nejvyšší
teplota.
16 Pro ukončení a zapsání zvoleného nastavení stiskněte
. Spotřebič se vrátí do panelu volby, ve kterém bude
možné změnit nastavení pro další druh kávy.
Jestliže si přejete změnit nastavení pro další druh kávy,
postupujte shodně s pokyny obsaženými v bodech od 3
do 16.
17 Pro opuštění režimu nastavení stiskněte
.
Po spuštění počkejte cca 30 vteřin, aby spotřebič dosáhl potřebné teploty.
22
– objem kávy,
– mletá káva,
– zrnková káva (síla kávy),
– teplota
CM4003-001_v01
ZVUKOVÉ SIGNÁLY
Programování funkcí kávovaru
1 Pro zapnutí / vypnutí zvukových signálů, jaké vydává
spotřebič, v režimu programování funkcí kávovaru zvolte
FUNKCE ÚSPORY ENERGIE
Spotřebič má funkci úspory energie, která umožňuje snížit
spotřebu energie spotřebiče v okamžiku, kdy kávovar není
v provozu.
Tato funkce automaticky vypíná spotřebič (kávovar přejde
do úsporného režimu) po určité době, kterou si nastaví uživatel (výchozí hodnota: 1/4 h).
Za účelem nastavení času, po kterém se má spotřebič
vypnout, postupujte podle níže uvedeného návodu.
1 Ujistěte se, že je spotřebič v pohotovostním režimu. Na
displeji by se měl zobrazit symbol pohotovostního režimu.
a stiskněte
.
2 Stisknutím tlačítka
– zvuky zapnuté,
vyberte z dostupných možností:
– zvuky vypnuté.
3 Pro potvrzení volby stiskněte
.
4 Pro opuštění režimu programování funkcí kávovaru
stiskněte
.
ODVÁPNĚNÍ
Funkce odvápnění byla popsána v bodu „Čištění
a údržba“ / ODVÁPNĚNÍ.
VODNÍ FILTR
1 Pro volbu práce kávovaru s vodním filtrem nebo bez
filtru, stiskněte v režimu programování funkcí
a stiskněte
.
2 Stisknutím tlačítka
2 Stiskněte tlačítko
, pro vstup do režimu programování.
3 Následně, pro přechod do režimu programování funkcí
kávovaru, stiskněte
. Každé další stisknutí tlačítka
způsobí přechod mezi dalšími funkcemi.
4 Kdy se na displeji zobrazí
stiskněte
čas automatického vypnutí spotřebiče.
5 Stisknutím tlačítka
not:
a zvolte
vyberte z dostupných hod-
,
,
,
vyberte z dostupných možností:
– provoz s vodním filtrem,
– provoz bez
filtru.
3 Pro potvrzení volby stiskněte
.
4 Pro opuštění režimu programování funkcí kávovaru
stiskněte
.
VÝMĚNA VODNÍHO FILTRU
Způsob výměny filtru na vodu byl popsán v bodě „Čištění
a údržba“ / VÝMĚNA VODNÍHO FILTRU.
,
.
Po zvolení možnosti
funkce úspory
energie bude vypnutá a spotřebič bude po
celou dobu zapnutý.
6 Pro potvrzení volby stiskněte
.
7 Pro opuštění režimu programování funkcí kávovaru
stiskněte
.
TVRDOST VODY
1 V režimu programování funkcí kávovaru vyberte možnost nastavení tvrdosti vody
2 Stisknutím tlačítka
.
vyberte z dostupných stupňů
tvrdosti vody:
,
a stiskněte
– měkká voda,
,
,
– tvrdá voda.
Tvrdost vody nastavte podle výsledku, jaký
obdžíte po provedení testu tvrdosti vody (viz.
TEST TVRDOSTI VODY).
3 Pro potvrzení volby stiskněte
.
4 Pro opuštění režimu programování funkcí kávovaru
stiskněte
.
JAS DISPLEJE
1 V režimu programování funkce kávovaru vyberte možnost nastavení jasu displeje
stisknutím
.
2 Stisknutím tlačítka
vyberte z dostupných stupňů
jasu displeje:
– nejtmavší,
,
,
– nejjasnější.
3 Pro potvrzení volby stiskněte
.
4 Pro opuštění režimu programování funkcí kávovaru
stiskněte
.
CM4003-001_v01
23
SCHÉMA A POŘADÍ NASTAVENÍ:
Objem připraveného nápoje se může nepatrně lišit od
*zvolené
hodnoty z hlediska druhu použité kávy, stupeň
umletí, tvrdost vody atd.
Po odpojení zástrčky ze zásuvky se spotřebič
resetuje a nastaví se do standardního nastavení (viz.”STANDARDNÍ NASTAVENÍ KÁVOVARU”).
24
CM4003-001_v01
Čištění a údržba
Udržujte spotřebič v čistotě, zajistíte tak vysokou kvalitu
kávy a prodloužíte životnost kávovaru.
4 Sejměte mřížku z odkapávací misky a vylejte nahromazenou vodu.
2 Vysuňte odkapávací misku s nádobou na nečistoty.
Neponořujte kávovar do vody, ani do žádných
jiných tekutin.
Nemyjte žádné díly kávovaru v myčce na
nádobí.
VYPRÁZDNĚNÍ ODKAPÁVACÍ MISKY
1 Kdy je odkapávací miska plná, ukazatel naplnění odkapávající misky se bude nacházet nad povrchem mřížky
odkapávací misky.
Před opětovnou montáží osušte mřížku a odkapávací
misku.
5 Vložte díly zpět na své místo uvnitř přístroje.
3 Vyjměte nádobu na nečistoty z odkapávací misky
a vyprázdněte ji. Po vyprázdnění ji vložte na původní
místo.
2 Odblokujte servisní dvířka a otevřete je.
VYPRÁZDNĚNÍ NÁDOBY NA ODPADY
4 Odkapávací misku s nádobou na odpady, vložte zpět
na své místo dovnitř přístroje.
Po přípravě určitého množství kávy, se nádoba na odpady
naplní kávovou sedlinou a bude vyžadovat vyprázdnění.
Na displeji se zobrazí symbol
, který upozorňuje na nutnost vyprázdnit nádobu na odpady. Za účelem
vyprázdnění nádoby na odpady postupujte podle níže uvedeného popisu.
3 Vysuňte odkapávací misku z přístroje.
V průběhu činnosti vyprázdnění nádoby na
odpady neodpojujte spotřebič ze zásuvky,
protože spotřebič má čidlo, které monitoruje
proces čištění.
1 Odblokujte servisní dvířka a otevřete je.
5 Zavřete servnisní dvířka. Na displeji se zobrazí symbol
a můžete dále používat kávovar.
CM4003-001_v01
25
ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE
2 Následně propláchněte regulátor pod tekoucí vodou.
1 Odpojte spotřebič ze zásuvky.
ČISTĚNÍ SPAŘOVACÍHO BLOKU A VÝPUSTNÉ
TRUBIČKY NA KÁVU
Před čištěním spařovacího bloku se ujistěte,
že spotřebič zcela vychladnul.
1 Odblokujte servisní dvířka a otevřete je.
2 Ujistěte se, že spotřebič zcela vychladnul.
3 Otřete vrchní stranu spotřebiče vlhkým hadříkem nebo
vlhkou houbičkou.
K čištění vnějších povrchů můžete použít tkaninu, která je součástí vybavení spotřebiče.
ČIŠTĚNÍ HADIČKY DO MLÉKA A REGULÁTORU
NAPĚNĚNÍ MLÉKA
3 Před montáží čištěného elementu do přístroje ho
osušte.
ČÍŠTĚNÍ KÁVOVÉ TRYSKY
1 Za účelem vyčištění kávové trysky vysunujte tažením
trysku dokud neucítíte odpor a následně zatáhněte silně
směrem dolů.
2 Následně umyjte kávovou trysku pod tekoucí vodou
a vložte ji zpět na své místo.
2 Stiskněte dvě uvolňovací červená tlačítka, které se
nachází ve spařovacím bloku a vyjměte ho.
3 Umyjte blok pod tekoucí vodou a důkladně očistěte
vnitřní část spotřebiče.
Za účelem propláchnutí hadičky na mléko postupujte
shodně s pokyny obsaženými v bodu „PROPLÁCHNUTÍ
SPOTŘEBIČE”. Hadičkou na mléko bude nasáta voda,
která bude následně proplachovat vnitřní okruh.
1 Za účelem vyčištění regulátoru pro napěnění mléka ho
vyjměte z přístroje.
Po vyjmutí spařovacího bloku a odkapávací misky, můžete vyčistit vnitřek přístroje
pomocí vlhkého hadříku.
4 Před montáží čištěného elementu do přístroje ho
osušte.
26
CM4003-001_v01
5 Za účelem vyčištění výpustné trubičky na kávu, stiskněte úchyt trubičky a vytáhněte ji směrem nahoru.
3 Následně opět stiskněte tlačítko
, za účelem
potvrzení vybrané funkce. Na displeji se zobrazí následující symbol.
7 Po ukončení výše uvedených činností, začne na displeji LCD blikat
který upozorňuje na nutnost vylití
roztoku kyseliny citronové ze zásobníku a naplnění zásobníku čistou vodou. (Nalejte čistou vodu, nepřesáhněte úroveň MAX).
Jestliže se v zásobníku na vodu nachází vodní filtr, demontujte ho (viz. „VODNÍ FILTR”).
6 Následně umyte výpustnou trubičku pod tekoucí
vodou.
4 Poté opět stiskněte
jící symbol.
. Na disleji se zobrazí následu-
5 Naplňte zásobník na vodu roztokem kyseliny citronové
(650 ml roztoku).
8 Po stisknutí tlačítka
tění.
, bude spuštěn proces čiš-
9 Po naciśnięciu przycisku
proces oczyszczania.
, rozpocznie się teraz
7 Před montáží čištěného elementu do přístroje ho osušte.
ODVÁPNĚNÍ
Kámen je povrchová usazenina minerálů, který přirozenou
cestou vzniká ve všech zařízeních, kde se ohřívá voda.
Pro prodloužení životnosti spotřebiče doporučujeme pravidelně odstraňovat vodní kámen. Na displeji zobrazený
bude signalizovat nutnost provedení prosymbol
cesu odvápnění.
10 Po ukončení procesu čištění se spotřebič vrátí do
pohotovostního režimu
Odstraňujte z kávovaru vodní kámen dle
doporučení. Na závady vzniklé z důvodu
nepravidelného
odstraňování
vodního
kamene, se nevztahuje záruka.
1 Kdy spotřebič znázorňuje pohotovost do práce, stiskntěte tlačítko
na ovládacím panelu.
Neodpojujte přístroj ze zásvky během procesu, může to způsobit usazení kyseliny citronové uvnitř přístroje.
Návrh roztoku: 2 lžičky (cca 30 g) kyseliny citronové do jednoho litru vody.
6 Stiskněte tlačítko
ňování vodního kamene.
. Bude spuštěn proces odstra-
VÝMĚNA VODNÍHO FILTRU
Vodní filtr musí být vyměněn v následujících situacích:
Pokaždé, kdy spotřeba vody překročí 50 litrů. Na dis-
●
pleji se zobrazí symbol
upozorňující o výměně
vodního filtru.
● Jednou za 2 měsíce vyměňte vodní filtr, i když vás přístroj neupozorní o jeho výměně.
● Jestliže nebyl přístroj používaný minimálně 3 týdny.
Za účelem výměny filtru a resetování počítadla spotřebované vody postupujte podle níže uvedených pokynů.
1 Zapněte spotřebič.
2 Stiskněte tlačítko
razí
, dokud se na displeji LCD nezob-
.
Doba trvání výše uvedené funkce je cca 20
minut.
CM4003-001_v01
27
2 Stiskněte tlačítko
Zjištění závad a jejich odstranění
.
Většinu chyb/závad spotřebič signalizuje rozsvícením celé řady symbolů. Kávovar tímto způsobem signalizuje uživateli
druh závady. V níže uvedené tabulce jsou popsány symboly a způsob jejich řešení v jednotlivých situacích.
IKONA
3 Poté opakovaně stiskněte tlačítko
pleji nezobrazí symbol
.
4 Opět stiskněte tlačítko
symbol
dokud se na dis-
, na displeji se zobrazí
upozorňující na výměnu filtru.
5 Vyměňte použitý filtr na nový(montáž filtru byl popsán
v bodu „VODNÍ FILTR”) a stiskněte tlačítko
resetování počítadla spotřebované vody.
za účelem
POPIS
ŘEŠENÍ
Chybějící zrnková káva.
Nasypte zrnkovou kávu do zásobníku na zrnkovou kávu a stiskněte tlačítko blikající ikony.
Chybějící spařovací blok.
Vložte spařovací blok.
Nádoba na odpady je plná.
Vyprázdněte nádobu.
Nutnost odstranění kamene.
Zapněte proces odvápnění.
Vyměna vodního filtru.
Vyměňte vodní filtr.
Odkapávací miska není umístěna správně na
svém místě.
Umístěte odkapávací misku správně na své místo.
Nádoba na nečistoty není umístěná správně.
Vložte nádobu na nečistoty správně na své místo.
Symbol otevření dvířek.
Zavřete dvířka.
Upozornění.
Nastalo vážné poškození spotřebiče. Kontaktujte
servis.
Chybějící voda.
Doplňte do zásobníku vodu.
Chybějící mletá káva.
Nasypte mletou kávu do zásobníku na mletou
kávu a stiskněte tlačítko mleté kávy.
PROBLÉM
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ PROBLÉMU
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič není připojen zásuvky el. sítě.
Vložte zástrčku do zásuvky elektrické sítě.
Zkontrolujte přívodní kabel a zástrčku, zda
nejsou poškozeny. Jestliže zjistíte poškození kontaktujte servis.
Káva není
horká.
Šálky nebyly nahřáty.
Postavte šálky na nahřívací ploše za účelem jejich nahřátí.
Spařovací jednotka je příliš studená.
Před přípravou kávy propláchněte min. 3x
spotřebič (postupujte shodně s popisem
bodu „PROPLACHOVÁNÍ SPOTŘEBIČE”).
Tryska je ucpaná.
Je nutné častěji čistit kávovou trysku.
dostatečně
Káva nevytéká z kávové
trysky.
První šálek kávy je nekva- První mletí nedodává dostatek množství Vylejte kávu. Další připravené kávy budou
litní.
mleté kávy do spařovacího bloku.
dobré kvality.
Mléko není dostatečně
napěněné.
Káva nemá pěnu.
Mléko není čerstvé.
Ujistěte se, že je mléko čerstvé.
Teplota mléka je příliš vysoká.
Ujistěte se, že je mléko dobře vychlazené.
Kávová tryska je ucpaná.
Očistěte a propláchněte kávovou trysku.
Mléko se začalo vařit.
Použijte čerstvé a vychlazené mléko.
Mletá nebo zrnková káva není čerstvá,
nebo není vhodná pro tento typ kávovaru.
Změňte druh, nebo použijte zrnkovou, nebo
mletou kávu vhodného druhu.
Přístroj se příliš dlouho Příliš velké množství vodního kamene
nahřívá.
v přístroji.
6 Zavedenou změnu potvrďte stisknutím tlačítka
.
28
odvápnění
(viz.
bod
Zobrazení na displeji ●● Zařízení je v poli magnetických interfe- ●● Vypněte zařízení a opětovně ho zapněte
nejsou jasná.
rencí.
po několika minutech.
Reakce na opakované ●● Panel je znečištěn.
●● Vyčistěte panel dodanou utěrkou.
stisknutí tlačítek na panelu
není nebo je zpožděna.
Ekologicky vhodná likvidace
7 Za účelem návratu do hlavního menu, stiskněte tlačítko
.
Spusťte funkci
„ODVÁPNĚNÍ”).
Obalový materiál jednoduše neodhoďte.
Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
Zelmer jsou recyklovatelné, a zásadně by
měly být vráceny k novému zhodnocení.
Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD,
PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního
systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy
Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska
ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku
právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních,
obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
CM4003-001_v01
Příklady předpisů na kávu espreso
ESPRESSO (SHORT BLACK)
Espreso je koncentrovaná silná káva s vrstvou našlehaného mléka na povrchu – „crema“ (vrstva hnědé pěny). Espreso představuje základ pro
všechny kávové nápoje. Jeho varianty se získávají různým množstvím mléka a pěny.
●● Připravte si skleničku na espreso 90 ml nebo malý kávový šálek.
●● Nalijte jednoduché espreso (40-60 ml).
LONG BLACK
MACCHIATO
FLAT WHITE
CAFFÈ LATTE
Standardní espreso s přídavkem horké vody, podává se v normálním kávovém šálku nebo hrnku. Horká voda se dává jako první, aby zůstala
vrstvička „crema“.
●● Připravte si šálek 190 ml.
●● Nalijte do něj jednoduché či dvojité espreso.
●● Podle chuti přilijte vodu.
Název macchiato je odvozen od italského slova znamenajícího „skvrnu“. Tradičně se podává jako standardní espreso se lžičkou mléka na hladině
a malým množstvím pěny („crema“) uprostřed.
●● Připravte si skleničku na espreso 90 ml nebo malý kávový šálek.
●● Připravte jednoduché či dvojité espreso.
●● Přidejte lžičku mléka na hladinu.
Dalším oblíbeným kávovým nápojem je flat white, nápoj na bázi espresa s mlékem našlehaným párou, který se podává v normálním kávovém šálku
nebo hrnečku. Vrstva našlehaného mléka na hladině by měla mít 2 mm, aby izolovala kávu.
●● Připravte si šálek 190 ml.
●● Připravte jednoduché či dvojité espreso.
●● Přidejte našlehané mléko.
Espreso smíchané s našlehaným mlékem, obvykle se podává ve skleničce. Vrstva našlehaného mléka na hladině by měla mít 10 mm, aby izolovala
kávu.
●● Připravte si skleničku nebo šálek o objemu 220 ml.
●● Zapněte program pro přípravu kávy latté
CAPPUCCINO
CAFFE MOCHA
CON PANNA
CM4003-001_v01
.
Tento vynikající nápoj je espreso s našlehaným mlékem a posypaný kakaem. Takto vzniklý nápoj je ze dvou třetin káva s mlékem a z jedné třetiny
mléčná pěna.
●● Připravte si šálek 190-240 ml.
.
●● Zapněte program pro přípravu kávy cappuccino
●● Na povrchu posypte kakaem.
Připravuje se obdobně jako cappuccino, ale s příměsí čokoládového sirupu. Stačí přímo dodat čokoládu do espresa, zamíchat a přidat mléko
a mléčnou pěnu.
●● Připravte si šálek 190-240 ml.
●● Připravte jednoduché či dvojité espreso.
●● Přidejte dvě lžičky čokoládového sirupu.
●● Přidejte našlehané mléko.
●● Zachovejte poměr dvě třetiny kávy s mlékem a jedna třetina mléčné pěny.
Obměna originální vídeňské kávy, vynikající nápoj skládající se z espresa a šlehačky. Může se také posypat skořicí či čokoládou.
●● Připravte si šálek 190 ml.
●● Připravte jednoduché či dvojité espreso.
●● Přidejte šlehačku.
●● Posypte skořicí nebo čokoládou.
29
SK
Vážení Klienti!
Ďakujeme Vám za kúpu nášho zariadenia a vítame Vás medzi užívateľmi výrobkov
Zelmer.
Sme presvedčení, že určite doceníte kvalitu parenej kávy a jednoduchosť obsluhy.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Osobitnú pozornosť venujte
bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas neskoršieho používania výrobku.
Bezpečnostné pokyny pre používanie kávovaru
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Pred čistením espressa na kávu alebo v prípade, že počas prípravy kávy sa vyskytne
akýkoľvek problém, vždy spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča.
Nedávajte ruky do bezprostrednej blízkosti prúdu pary, horúcej vody alebo nalievania kávy, mohli by ste si spôsobiť popáleniny alebo iné poranenia.
Použitie iného príslušenstva, ktoré nie je schválené výrobcom spotrebiča, môže
predstavovať riziko.
Počas činnosti spotrebiča, neumiestňujte doň žiadne pohyblivé predmety.
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne
dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
Pred čistením, montážou alebo demontážou spotrebiča, nikdy nezabudnite odpojiť
kábel zo zásuvky zdroja napätia. Počkajte kým spotrebič vychladne.
Nepoužívajte elektrické zariadenie s evidentným poškodením, poškodeným prívodovým káblom, po jeho spadnutí na podlahu alebo ak je poškodené iným spôsobom. V prípade, že máte podozrenie, že spotrebič môže byť poškodený, jeho
obhliadku, opravu a nastavenie môže vykonať iba kvalifikovaný pracovník autorizovaného servisného strediska.
V prípade, že prívodový kábel je poškodený vymeňte ho priamo u výrobcu, v špecializovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, čím sa vyhnete
riziku vzniku nebezpečenstva.
Opravu zariadenia môžu vykonať výlučne kvalifikované osoby. Nesprávne vykonaná oprava spotrebiča môže neskôr predstavovať vážne riziko pre jeho používateľa. V prípade poruchy kontaktuje špecializované servisné stredisko.
Nenatierajte ničím súčasti spotrebiča. Na spotrebiči nie je potrebné vykonať žiadne
dodatočné úkony spojené s údržbou, okrem jeho čistenia.
Vonkajší plášť spotrebiča nerozoberajte a neodkrúcajte jeho súčasti.
Nezabudnite sa presvedčiť o tom, že v nádobe na vodu v espresse sa nachádza dostatočné množstvo vody.
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú používania
●
●
●
Pozorne si prečítajte tento návod na použitie, ktorý Vám bol dodaný spolu so spotrebičom a starostlivo ho uschovajte.
Spotrebič je určený k použitiu v domácnosti. V prípade používania spotrebiča na
podnikateľské účely v rámci poskytovania stravovacích služieb, záručné podmienky
sa v takomto prípade podliehajú zmene.
Nádoba na vodu nemá byť otvorená počas používania spotrebiča.
Je potrebné, aby ste správne porozumeli všetkým vyššie uvedeným pokynom.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na typovom štítku výrobku.
Objem nádoby na vodu: max 2 l.
Espresso na kávu je spotrebičom I triedy, ktorý je vybavený prívodovým káblom s nulovým
vodičom na uzemnenie a bezpečnostnou zástrčkou.
Espresso vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008
o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.
Spotrebič vyhovuje požiadavkám nasledovných smerníc:
– Nízkonapäťový elektrický prístroj (LVD) – 2006/95/EC.
– Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je na typovom štítku označený značkou CE.
Pozor!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť škodu na majetku
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
30
Spotrebič umiestňujte iba na plochom a rovnom povrchu.
Nepoužívajte espresso bez toho, aby v nádobe na vodu chýbala voda. Do nádoby
na vodu môžete liať iba čistú a studenú vodu. Použitie teplej alebo horúcej vody
alebo iných kvapalín môže spôsobiť poškodenie spotrebiča alebo byť príčinou
nehody. Dodržiavajte maximálny objem nádoby (ktorý je označený na nádobe).
Zabráňte tomu, aby sa napájací kábel dotýkal horúcich častí spotrebiča.
Nepremiestňujte zariadenie, ak je zapnuté a vykonáva činnosť. Pred jeho premiestnením, espresso vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Nikdy nezabudnite najprv spotrebič vypnúť a potom zasunúť alebo vytiahnuť jeho
zástrčku zo zásuvky. Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky potiahnutím za prívodový
kábel - vyťahujte za zástrčku.
Nezabudnite vypnúť a vytiahnuť zástrčku spotrebiča, ak ho nepoužívate dlhšiu
dobu alebo pred jeho čistením.
Nepoužívajte espresso zapojené pomocou predlžovacieho kábla, iba ak bol preverený kvalifikovaným technikom alebo zamestnancov servisného strediska.
Dbajte na to, aby spotrebič bol pripojený výlučne do zásuvky rozvodu elektrického napätia (iba so striedavým prúdom), ktorý je vybavený ochranným kolíkom
a s napätím, ktoré vyhovuje hodnotám uvedeným na štítku spotrebiča.
Nepoužívajte spotrebič na iné účely ako je uvedené v návode na použitie.
Neumiestňujte spotrebič v blízkosti tepelného zdroja, otvoreného plameňa, elektrického ohrevného telesa alebo na horúcom sporáku. Neumiestňujte spotrebič na
inom zariadení.
Zabráňte tomu, aby prívodový kábel spotrebiča visel nad okrajom pracovného stola
alebo z poličky alebo sa dotýkal horúceho povrchu.
Spotrebič neponárajte do vody ani inej tekutej látky.
Kávové zrnká sypte iba do nádoby na zrnkovú kávu. V prípade, že do tejto nádoby
nasypete iné suroviny, tekuté látky alebo iné predmety, môžete spôsobiť poškodenie spotrebiča alebo ohrozenie zdravia.
Zomletú kávu sypte iba do nádoby na zomletú kávu. V prípade, že do tejto nádoby
nasypete iné suroviny, tekuté látky alebo iné predmety, môžete spôsobiť poškodenie spotrebiča alebo ohrozenie zdravia.
CM4003-001_v01
Zloženie espressa
3
2
1
4
18
17
5
19
6
20
16
7
15
21
22
8
14
23
13
12
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
24
11
Doska na ohrievanie šálok
Kryt nádoby na vodu
Kryt zásobníka zrnkovej kávy
Kryt zásobníka mletej kávy
Predný panel
Ovládací panel
Kryt trysiek výdaja kávy
Trysky výdaja kávy
9
10
11
12
13
14
15
16
Odkvapkávací podnos
Odkvapkávacia mriežka
Indikátor naplnenia odkvapkávacieho podnosu
Bočné dvierka
Zaistenie servisných dvierok
Servisné dvierka
Regulátor prípravy mliečnej peny
Vonkajší plášť spotrebiča
17
18
19
20
21
22
23
24
Nádoba na vodu
Test tvrdosti vody
Vodný filter
Hadička na mlieko
Hrubý filter
Dávkovač mletej kávy
Štetec na čistenie
Handrička na čistenie
OVLÁDACÍ PANEL
TLAČIDLÁ OVLÁCACIEHO PANELU
ON/OFF
MALÉ PRESSO
VEĽKÉ PRESSO
CAPPUCCINO
LATTE
SPENENÉ MLIEKO/
HORÚCA VODA
DVE ŠÁLKY
MNOŽSTVO KÁVY
ZRNKOVÁ KÁVA
MLETÁ KÁVA
TEPLOTA
NASLEDUJÚCE
MENU
NASPÄŤ
CM4003-001_v01
31
Príprava zariadenia k prvému použitiu
VODNÝ FILTER – MONTÁŽ
Vodný filter čistí vodu a upravuje jej uhličitanovú a neuhličitanovú tvrdosť.
V závislosti od tvrdosti vody a jej skutočnej spotreby, vodný
filter je potrebné meniť priebežne (pozri „VÝMENA VODNÉHO FILTRA“).
OVERENIE TVRDOSTI VODY
NAPLNENIE NÁDOBY VODOU
Overenie tvrdosti vody umožní nastaviť espresso na optimálne hodnoty a pripraviť kávu spôsobom, ktorý bude
vyhovovať kvalite Vami používanej vody. Aby ste mohli
overiť kvalitu vody, riaďte sa nižšie uvedenými pokynmi.
1 Presvedčte sa, či spotrebič nie je pripojený k zdroju
napätia.
1 Vyberte testovací pásik z balenia.
1 Pred inštaláciou vodného filtra vytiahnite nádobu na
vodu.
2 Pohár alebo inú nádobu naplňte vodou z vodovodu
a ponorte do nej testovací pásik.
2 Odoberte hrubý filter tak, že ho vytiahnete smerom
nahor.
3 Počkajte približne 15 sekúnd a porovnajte farbu na
testeri tvrdosti vody z tabuľkou barieb na balení testera
tvrdosti vody.
2 Pred prvým použitím filter nasaďte do príslušného
zásobníka. Postup je uvedený v bode „VODNÝ FILTER –
MONTÁŽ”.
3 Pred prvým použitím spotrebiča, zmerajte tvrdosť
vody. Postup je uvedený v bode „OVERENIE TVRDOSTI
VODY”.
4 Odoberte kryt nádoby na vodu a vytiahnite nádobu
pomocou držiaka.
5 Nádobu naplňte čerstvou, studenou vodou.
3 Nasaďte vodný filter tak, že ho nasuniete do odtoku
v nádobe.
4 Na základe zistených hodnôt nastavte úroveň tvrdosti
vody (postup nastavenia tvrdosti vody je uvedený v bode
„Nastavovanie funkcií espressa” / „TVRDOSŤ VODY”).
Z filtra odstránite vzduchové bubliny tak, že
ho ponoríte do vody na približne 5 minút, čim
získate vyšší filtračný účinok.
Počas plnenia nádoby vodou dbajte na to,
aby hladina nepresiahla úroveň MAX.
Do nádoby nelejte horúcu alebo vriacu vodu,
mohli by ste poškodiť spotrebič.
4 Následne v nastaveniach zariadenie zvoľte pracovný
režim s vodným filtrom (pozri „TABUĽAKU NASTAVENIA
PARAMETROV“).
32
CM4003-001_v01
6 Nasaďte nádobu do espressa a silno ho dotlačte.
2 Spotrebič sa zapne. Na LCD displeji sa zobrazí symbol
a parná sústava sa nastaví do pohotovostného režimu.
Tlačidlo ON/OFF
sa zasvieti na 10 sekúnd.
3 Stlačte a pridržte tlačidlo ON/OFF
po dobu
2 sekúnd, spotrebič začne pracovať. Na LCD displeji sa
7 Nasaďte kryt na nádobu.
6 Stlačte tlačidl
pleji sa zobrazí symbol
, v zápätí tlačidlo
. Na LCD dis-
.
7 Následne opäť stlačte tlačidlo
zvolenú funkciu.
, čím potvrdíte
, z trysiek výdaja kávy vytečie malé
zobrazí symbol
množstvo vody, čím sa filtračná sústava prečistí. Ide
o automatické prečistenie filtračnej sústavy.
Spustí sa režim prepláchnutia. Tento režim slúži na prečistenie hadičky na mlieko a sústavy na speňovanie mlieka.
4 Spotrebič je pripravený na ďalšiu činnosť.
8 Stlačením tlačidla
zastavíte proces preplachovania. Opätovným stlačením tlačidla
prejdete do hlavného menu.
Nádobu môžete naplniť aj bez jej vytiahnutia.
Stačí otvoriť kryt nádoby a naliať do nej vodu
pomocou džbánu alebo inej nádoby.
Vyhnite sa príliš malému množstvu vody
v nádobe. Ak senzor identifikuje nízku hladinu vody, na LCD displeji sa zobrazí ikona
, ktorá informuje o potrebe doplniť vodu
do nádoby.
Spotrebič nepoužívajte, ak nádoba na vodu
je prázdna. Pred samotnou prípravou kávy,
je potrebné, aby ste sa presvedčili o tom,
či v nádobe je dostatočné množstvo vody.
Z hygienických dôvodov nenechávajte stáť
vodu v nádobe dlhší čas.
Espresso oznámi pripravenosť k ďalšej činnosti tak, že sa
spolu s tlačidlami (ako je uvedené
zasvieti symbol
na obrázku vyššie).
5 Pripravte nádobu so studenou vodou. Hadičku na
mlieko nasuňte na regulátor speňovania mlieka a druhý
koniec ponorte do nádoby s vodou.
Plnenie kávy
ZRNKOVÁ KÁVA
Presvedčte sa, že spotrebič práve nevykonáva mletie
alebo filtrovanie kávy.
1 Odoberte kryt zo zásobníka na zrnkovú kávu.
PREPLÁCHNUTIE ZARIADENIA
Pred prvým použitím alebo v prípade, že ste zariadenie
nepoužívali dlhšiu dobu, je potrebné ho prepláchnuť.
1 Zapojte zariadenie k zdroju napätia.
CM4003-001_v01
33
2 Do zásobníka nasypte zrnkovú kávu.
2 Naplňte zásobník na mletú kávu.
Na plnenie mletej kávy používajte odmerku na kávu, ktorá
je súčasťou balenia.
Kávu môžete pripraviť rovnako pri použití
predvolených nastavení zariadenia. Predvolené nastavenia espressa sú uvedené
v tabuľke nižšie.
Nepoužívajte silno praženú, predmletú alebo
instantnú kávu, takého druhy kávy by mohli
spôsobiť poškodenie mlynčeka.
3 Na mlynčeku môžete nastaviť stupeň mletia kávy otočením otočného regulátora, ktorý je umiestnený v mlecej
komore.
PREDVOLENÉ NASTAVENIA ESPRESSA NA KÁVU
Nevsypujte viac ako jednú odmerku kávy,
v opačnom prípade, nadmerné množstvo
bude vysypané do odtokovej tácky. Aplikáciou nadmerného množstva kávy môže
takisto dôjsť k upchatniu hlavice parného
okruhu spotrebiča. V prípade upchania hlavice parného okruhu kontaktujte autorizované servisné stredisko.
3 Pred samotnou prípravou kávy, nasaďte kryt na zásobník na mletú kávu.
Otočením otočného regulátore v smere symbolu „-” dosiahnete jemnejšie zomletie kávy.
KÁVA ESPRESSO
1 Šálku na kávu položte na odkvapkávaciu mriežku
priamo pod trysky výdaja kávy.
Aróma kávy závisí od stupňa zomletia jej zŕn.
Čím jemnejšie sú zrná zomleté, tým výraznejšiu arómu bude mať vaša káva.
Nastavenie stupňa zomletia kávy vykonávajte iba počas činnosti mlynčeka. Ak by
ste úroveň zomletia kávy nastavovali počas
nečinnosti mlynčeka, mohli by ste poškodiť
stredný mlecí prstenec.
V prípade, že násypný otvor je upchaný,
mlynček neuvádzajte do pohybu! Mohlo by
dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
MLETÁ KÁVA
V espresse nepoužívajte iný typ kávy, ako je
špeciálne mletá káva určená pre espressá na
kávu. Káva z odlišnou zrnitosťou by mohla
upchať vnútorne rozvody spotrebiča. V prípade,
že sa vnútorné rozvody upchajú, je potrebné čo
najskôr spustiť niekoľko krát po sebe proces
prípravy mletej kávy, ale bez jej použitia. Po každom cykle prípravy kávy, nezabudnite dôkladne
prepláchnuť vnútorne rozvody spotrebiča
a výtokovú trisku (pozri „ČISTENIE VNÚTORNÝCH ROZVODOV A VÝTOKOVEJ TRISKY”).
Príprava kávy
Presvedčte sa, či zariadenie je nastavené v pohotovostnom režime. Na displeji by sa mal zobraziť symbol pohotovostného režimu.
Môžete nastaviť výšku umiestnenia trysiek.
Výška závisí od veľkosti šálky/šálok.
1 Odoberte kryt zo zásobníka na mletú kávu.
Ak sa na displeji nezobrazí symbol
,
stlačte a podržte tlačidlo ON/ OFF
po dobu
2 sekúnd, aby ste mohli vykonať požadovanú
činnosť. Na LCD displeji sa zobrazí symbol
. Z trysiek výdaja kávy vytečie malé množstvo kávy, čím sa odstránia nečistoty po predošlej príprave kávy.
Množstvo pripravovanej kávy, teplotu, typ zvolenej zrnkovej alebo mletej kávy ako aj silu kávy môžete nastaviť
stlačením tlačidla
(viac informácií nájdete v bode
NASTAVENIE ESPRESSA).
34
CM4003-001_v01
2 Pre voľbu prípravy kávy espresso, stlačte tlačidlo
(MALÉ ESPRESSO) alebo tlačidlo
ESPRESSO).
(VEĽKÉ
Nikdy nevyťahujte nádobu na vodu, ak spotrebič práve vykonáva prípravu kávy. V prípade,
že počas prípravy kávy, úroveň vody klesne
pod minimálnu hodnotu, zariadenie preruší
4 Pre voľbu prípravy Cappuccina, stlačte tlačidlo
Pre voľbu prípravy Latte, stlačte tlačidlo
.
.
činnosť. Na displeji sa zobrazí symbol
a zaznie opakovaný zvukový signál, ktorý
Vás informuje o potrebe doplniť do nádoby
vodu. Viac informácií môžete nájsť v bode
„PLNENIE NÁDOBY VODOU”. Po doplnení
potrebného množstva vody sa zvukový signál automaticky preruší a zariadenie ukončí
proces prípravy kávy.
3 Pred samotným spustením prípravy kávy môžete si
vybrať voľbu prípravy dvoch šálok. Táto voľba zhasne po
uplynutí niekoľkých sekúnd.
Stlačením tlačidla
ukončíte proces prípravy kávy v ľubovoľnej chvíli.
KÁVA CAPPUCCINO / LATTE
5 Pred začatím parenia môžete zvoliť opciu 2-šálok.
Opcia 2-šálok zhasne automaticky po niekoľkých sekundách.
1 Šálku položte na odkvapkávaciu mriežku, priamo pod
trysky výdaja kávy.
Voľba výdaja 2 šálok kávy je aktívna, iba pri
príprave zrnkovej kávy.
Voľba prípravy 2 šálok je aktívna iba pri
výbere zrnkovej kávy.
4 Zariadenie pripraví kávu espresso podľa nastavení
v Menu.
6 Zariadenie pripraví Cappuccino/Latte podľa nastavení
v Menu.
Pripravte nádobu s mliekom.
2 Hadičku na mlieko nasuňte do regulátora na speňovanie mlieka.
Ak si všimnete, že z výtokových trisiek vyteká
káva príliš pomaly, mlynček nastavte na hrubšiu frakciu (pozri „ZRNKOVÁ KÁVA”).
7 Ak ste zvolili prípravu kávy z mletej kávy, postupujte
podľa pokynov v bode „KÁVA ESPRESSO”.
5 Ak ste nastavili program mletá káva (pozri „Nastavenie programov kávy”), zvýraznia sa nasledujúce indikátory.
Druhý koniec ponorte do nádoby s mliekom.
3 Nastavte regulátor penenia mlieka v závislosti od
požiadaviek (
stredne spenené,
– mlieko mierne spenené,
– mlieko veľmi spenené).
– mlieko
8 Po každom použití funkcie Cappuccino/Latte, sa na
displeji zobrazí informácia o potrebe „prepláchnuť vnútorný
obvod na mlieko”.
Blikajúce tlačidlo
Vám oznámi, že do príslušného
zásobníka je potrebné nasypať mletú kávu.
6 Stlačte tlačidlo
espresso.
, a spustí sa príprava kávy
Ak chcete túto voľbu preskočiť a pokračovať
v práci s espressm stlačte
. Po ukončení
prípravy kávy Vám odporúčame vykonať
„prepláchnutie vnútorných rozvodov distribúcie mlieka”.
CM4003-001_v01
35
Spotrebič môžete takisto prepláchnuť pomocou funkcie speňovanie mlieka, s tým rozdielom, že namiesto mlieka použijete čerstvú vodu
(pozri „PREPLÁCHNUTIE SPOTREBIČA”).
4 Zariadenie pripraví približne 250 ml speneného mlieka
alebo horúcej vody.
9 Aby ste mohli prepláchnuť vnútornú sústavu, ktorou
preteká mlieko stlačte tlačidlo
.
ZMENA MNOŽSTVA KÁVY
5 Ak chcete zmeniť množstvo kávy, stlačte
.
6 Na displeji sa zobrazí prednastavené množstvo kávy
pre vybraný druh kávy.
Predvolenú hodnotu zmeníte opakovaný stlačením tlačidla
až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná hod-
nota.
Dostupné objemy pripravovanej kávy sú uvedené v „SCHÉME A POSTUPE NASTAVOVANIA”.
7 Zmenu nastavených parametrov potvrďte stlačením
.
Stlačenie tlačidla
Vám umožňuje pokračovať v zmene iných nastavení. Na displeji sa
opäť zobrazia voľby pre nastavenie parametrov zvoleného typu kávy.
Pred tým než pristúpite k „prepláchnutiu vnútorných rozvodov distribúcie mlieka”:
– ponorte koniec hadičky do nádoby s čerstvou a studenou vodou,
– nádoba by mala obsahovať dostatočné
množstvo vody (min. 400 ml).
Spenené mlieko / horúca voda
1 Ak chcete spustiť funkciu speňovania mlieka alebo
funkciu prípravy horúcej vody, stlačte tlačidlo
.
Stlačenie tlačidla
Vám umožňuje kedykoľvek zastaviť vytekanie speneného mlieka
alebo horúcej vody.
Horúcu vodu môžete použiť na prípravu čaju
alebo iných horúcich nápojov.
Nastavenie kávy
Espresso disponuje širokým spektrom možností, pomocou
ktorých môžete prípravu kávy prispôsobiť Vaším potrebám.
1 Presvedčte sa, či spotrebič je pripravený k činnosti. Na
displeji by mal byť zobrazený symbol pripravenosti k činnosti.
ZRNKOVÁ KÁVA / MLETÁ KÁVA
8 Táto možnosť Vám umožní zvoliť druh kávy (zrnková
alebo mletá káva
), z ktorého má byť nápoj
pripravený.
9 Ak chcete nápoj pripraviť zo zrnkovej kávy s použitím
kávového mlynčeka, zvoľte
.
10 Na displeji sa zobrazí dialógové okno, v ktorom nastavíte intenzitu arómy podľa Vášho priania:
– slabá káva,
– silná káva.
11 Zmenu nastavených parametrov potvrďte stlačením
.
V prípade, že nápoj nechcete pripravovať zo zrnkovej
kávy, stlačte
.
12 Na displeji sa namiesto zrniek kávy zobrazí symbol
mletej kávy.
2 Stlačením tlačidla
môžete postupne meniť jednot-
livé funkcie, buď spenenie mlieka
horúce vody
alebo prípravy
2 Stlačte tlačidlo
, pomocou ktorého sa nastavíte
do režimu programovanie.
.
13 Zmenu nastavených parametrov potvrďte stlačením
.
Stlačenie tlačidla
Vám umožňuje pokračovať v zmene iných nastavení. Na displeji sa
opäť zobrazia voľby pre nastavenie parametrov zvoleného typu kávy.
Pri speňovaní mlieka postupujte podľa pokynov v bode „KÁVA CAPPUCCINO / LATTE”.
3 Stlačte tlačidlo
, čím spustíte zvolenú činnosť.
3 Vyberte typ kávy, ktorej nastavenia chcete zmeniť
,
,
,
(ikony na displji začnú bli-
kať).
4 Po zvolení typu kávy, sa na displeji zobrazia nasledujúce možnosti nastavenia:
TEPLOTA
Táto voľba umožňuje nastaviť teplotu pripravovaného
nápoja.
14 Pre nastavenie teploty stlačte .
15 Každým ďalším stlačením tlačidla
zvolíte jednu
z troch úrovní teploty (zmena sa zobrazí na displeji):
– najnižšia teplota, – stredná teplota, – najvyššia
teplota.
16 Nastavenú hodnotu potvrdíte a uložíte do pamäte
Po spustení činnosti počkajte približne 30
sekúnd, aby zariadenia dosiahlo potrebnú
teplotu.
– množstvo kávy,
arómy),
36
– mletá káva,
– zrnková káva (intenzita
stlačením
. Na displeji sa opäť zobrazí hlavné menu,
v ktorom môžete pristúpiť k nastaveniu parametrov pre iný
typ kávy.
Pre nastavenie parametrov iných typov kávy postupujte
podľa pokynov, ktoré sú uvedené v bodoch od 3 do 16.
17 Pre opustenie režimu nastavovania parametrov
stlačte
.
– teplota
CM4003-001_v01
ZVUKOVÉ SIGNÁLY
Nastavovanie funkcií espressa
1 Zvukové signály sporebiča môžete zapnúť / vypnúť
tak, že v menu pre nastavenie parametrov espressa zvo-
REŽIM ÚSPORY ENERGIE
V spotrebiči je nainštalovaná funkcia úspory energie, použitím ktorej znížite spotrebu energie počas doby, v ktorej
spotrebič nevykonáva žiadnu činnosť.
Funkcia spotrebič automaticky vypne (espresso sa nastaví
do pohotovostného režimu) po uplynutí určitej doby, ktorú
môžete nastaviť (prednastavená hodnota: 1/4 h).
Pre nastavenie doby, po uplynutí ktorej sa má spotrebič
vypnúť, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
1 Presvedčte sa, či spotrebič je pripravený k činnosti. Na
displeji by mal byť zobrazený symbol pripravenosti k činnosti.
líte ponuku
a tlačíte
2 Stlačením tlačidla
nôt:
– zvuk zapnutý,
.
zvoľte jednu z ponúkaných hod– zvuk vypnutý.
3 Voľbu potvrdíte stlačením
.
4 Pre návrat do menu, v ktorom môžete nastaviť iné
funkcie espressa, stlačte
.
ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA
Funkcia odstraňovania vodného kameňa je bližšie opísaná
v bode „Čistenie a údržba” / „ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA”.
VODNÝ FILTER
1 Ak chcete, aby espresso pracovalo s filtrom alebo bez
neho, v menu pre nastavenie parametrov stlačením
zvoľte
.
2 Stlačením tlačidla
2 Stlačte tlačidlo
, pomocou ktorého sa nastavíte
do režimu programovanie.
3 Pre návrat do menu, v ktorom môžete pokračovať
v nastavovaní iných funkcií espressa, stlačte
. Kaž-
dým stlačením tlačidla
pokračujete vo výbere ďalších
funkcií.
4 Po zobrazení sa na displeji
stlačte
, pomocou ktorého nastavíte požadovaný čas automatického prechodu do úsporného režimu.
5 Stlačením tlačidla
hodnôt:
zvoľte jednu z ponúkaných
,
,
,
zvoľte jednu z ponúkaných hod-
nôt:
– práca s vodným filtrom,
– práca bez
filtra.
3 Voľbu potvrdíte stlačením
.
4 Pre návrat do menu, v ktorom môžete nastaviť iné
funkcie espressa, stlačte
.
VÝMENA VODNÉHO FILTRA
Spôsob výmeny vodného filtra je opísaný v bode „Čistenie a údržba” / „VÝMENA VODNÉHO FILTRA”.
,
.
Po zvolení hodnoty
režim úspory
energie sa deaktivuje a spotrebič aktívny
počas celej doby.
6 Voľbu potvrdíte stlačením
.
7 Pre návrat do menu, v ktorom môžete nastaviť iné
funkcie espressa, stlačte
.
TVRDOSŤ VODY
1 V menu pre nastavenie parametrov espressa zvoľte
výber hodnôt tvrdosti vody
2 Stlačením tlačidla
stlačením
zvoľte jednu z ponúkaných hod-
nôt tvrdosti vody:
,
.
– mäkká voda,
,
,
– tvrdá voda.
Hodnotu tvrdosti vody nastavíte podla
výsledku, ktorý ste získali vykonaním testu
tvrdosti vody (pozri „OVERENIE TVRDOSTI
VODY”).
3 Voľbu potvrdíte stlačením
.
4 Pre návrat do menu, v ktorom môžete nastaviť iné
funkcie espressa, stlačte
.
PODSVIETENIE DISPLEJA
1 Ak ste v režime programovania funkcii kávovaru, zvoľte
opciu nastavenia jasu displeja
. Stlačte
.
2 Stlačením tlačidla
zvoľte jednu z ponúkaných hodnôt intenzity podsvietenia displeja:
,
,
– najtmavší,
– najjasnejší.
3 Voľbu potvrdíte stlačením
.
4 Pre návrat do menu, v ktorom môžete nastaviť iné
funkcie espressa, stlačte
.
CM4003-001_v01
37
SCHÉMA A POSTUPNOSŤ KROKOV:
Objem pripraveného nápoja sa môže od nastavenej
*hodnoty
v malej miere líšiť, v závislosti od typu použitej
kávy, jemnosti mletia kávy, tvrdosti vody a pod.
Po vytiahnutí zástrčky zo zdroja napätia sa
pôvodné nastavenia resetujú a zariadenia
sa nastaví na predvolené hodnoty (pozri
„PREDVOLENÉ NASTAVENIA ESPRESSA NA
KÁVU”).
38
CM4003-001_v01
Čistenia a údržba
Spotrebič udržujte v čistote, čo Vám zaručí vysokú kvalitu
pripravenej kávy a dlhú životnosť Vášho espressa.
4 Vyberte odkvapovaciu mriežku a z podnosu vylejte
prebytočnú vodu.
2 Vysuňte odkvapovací podnos z nádobou na odpad.
Spotrebič neponárajte do vody ani do iných
tekutín.
Nijaký komponent spotrebiča neumývajte
v umývačke riadu.
VYPRÁZDŇOVANIE ODKVAPOVACIEHO PODNOSU
1 Ak odkvapovací podnos je plný, ukazovateľ jeho naplnenia sa vysunie na povrch odkvapovacej mriežky.
Pred opätovným založením podnosu, vysušte mriežku
a odkvapovací podnos.
5 Založte podnos na pôvodné miesto do vnútra zariadenia.
3 Vyberte nádobu na odpad a vyprázdnite ho. Po
vyprázdnení vložte nádobu na pôvodné miesto.
2 Odistite servisné dvierka a otvorte ich.
4 Odkvapovací podnos, spolu s nádobou na odpad,
zasuňte na pôvodné miesto do vnútra spotrebiča.
VYPRÁZDŇOVANIE NÁDOBY NA ODPAD
Po príprave určitého množstva kávy, nádoba na odpad sa
naplní usadeninami kávy, ktorý je potrebné vyčistiť.
Na displeji sa zobrazí symbol
, ktorý informuje o potrebe vyprázdniť nádobu na odpad. Za účelom
vyprázdnenia nádoby sa riaďte nižšie uvedenými pokynmi.
3 Vysuňte odkavopovací podnos zo zariadenia.
Pri vyprázdňovaní nádoby na odpad nevyťahujte spotrebič zo zdroja napätia. Spotrebič je vybavený senzorom, ktorý monitoruje
vyprázdňovanie nádoby.
1 Odistite servisné dvierka a otvorte ich.
5 Zatvorte servisné dvierka. Na displeji sa zobrazí symbol
a Vy budete môcť pokračovať v používaní
espressa.
CM4003-001_v01
39
ČISTENIE SPOTREBIČA
2 Regulátor prepláchnite pod prúdom tečúcej vody.
1 Vytiahnite zástrčku spotrebiča zo zdroja napätia.
ČISTENIE FILTRAČNEJ SÚSTAVY A VÝVODU
KÁVY
Pred samotným čistením sústavy sa presvedčte, či zariadenie dostatočne vychladlo.
1 Odistite servisné dvierka a otvorte ich.
3 Pred montážou do spotrebiča, umytú súčasť vysušte.
2 Uistite sa, či zariadenie dostatočne vychladlo.
3 Vonkajší plášť spotrebiča utrite navlhčenou handričkou
alebo hubkou.
ČISTENIE TRISIEK VÝDAJA KÁVY
1 Pri čistení trysiek výdaja kávy, vysuňte trysky na maximum a potom ich vytiahnite potiahnutím smerom nadol.
2 Stlačte dve červené tlačidlá, ktoré sú umiestnené na
filtračnej sústave a filtračnú sústavu vytiahnite.
Na čistenie vonkajších častí spotrebiča môžete
použiť látku, ktorá je súčasťou balenia.
ČISTENIE HADIČKY NA MLIEKO A REGULÁTORA NA SPEŇOVANIE MLIEKA
2 Následne trysky výdaja kávy prepláchnite pod prúdom
tečúcej vody a založte ich na pôvodné miesto do krytu trysiek.
3 Filtračnú sústavu umyte pod prúdom tečúcej vody.
Dôkladne očistite vnútro spotrebiča.
Za účelom prepláchnutia hadičky na mlieko postupujte
podľa pokynov, ktoré sú uvedené v bode „PREPLÁCHNUTIE SPOTREBIČA”. Cez hadičku na mlieko sa do zariadenie bude nasávať voda, ktorá následne bude prechádzať
cez vnútorné obvody spotrebiča.
1 Pre vyčistenie regulátora na speňovanie mlieka, vytiahnite ho zo spotrebiča.
Po vytiahnutí filtračnej sústavy a odkavpkávacieho podnosu, vnútro spotrebiča môžete
vyčistiť pomocou navlhčenej handričky.
4 Pred montážou do spotrebiča, umytú súčasť vysušte.
40
CM4003-001_v01
5 Pred čistením vývodu kávy, zatlačte na koncovku
vývodu kávy a vytiahnite ju smerom nahor.
3 Následne opäť stlačte tlačidlo
, čím potvrdíte zvolenú funkciu. Na displeji sa zobrazí ďalší symbol.
7 Po ukončení vyššie uvedených činností, na LCD displeji začne blikať symbol
, ktorý informuje o potrebe
vyliať z nádoby roztok kyseliny citrónovej a naplniť ju čistou
vodou (čistú vodu nalejte tak, aby ste nepresiahli hodnotu
MAX).
V prípade, ak v nádobe na vodu sa nachádza vodný filter,
vyberte ho (pozri bod „VODNÝ FILTER”).
6 Vývod kávy umyte pod prúdom tečúcej vody.
4 Opäť stlačte
v poradí.
. Na displeji sa zobrazí ďalší symbol
8 Po založení nádoby na vodu do spotrebiča, začne blikať tlačidlo
5 Do nádoby nalejte roztok vody s kyselinou citrónovou
(použite 650 ml roztoku).
.
9 Po stlačení tlačidla
, sa spustí proces čistenia.
7 Pred montážou do spotrebiča, umytú súčasť vysušte.
ODSTRÁŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA
Kameň to povrchová usadenina minerálov, ktorý sa prirodzene vykytuje na všetkých zariadeniach, spojených so
zohrievaním vody.
Životnosť spotrebiča predĺžite tak, že z neho budete pravidelne odstraňovať vodný kameň. Ak sa na displeji sa
, informuje Vás o potrebe odstrázobrazí symbol
nenia vodného kameňa.
10 Po ukončení čistenia sa spotrebič nastaví späť do
pohotovostného režimu.
Z espressa vodný kameň odstraňujte podľa
pokynov, ktoré sú uvedené v tomto návode.
Na poruchy, ku ktorým dôjde v dôsledku
neodstránenia vodného kamenia, sa záručne
podmienky nevzťahujú.
1 Ak zariadenie na displeji zobrazí, že sa nachádza
v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo
nachádza na ovládacom panely.
, ktoré sa
Počas činnosti, spotrebič nevypínajte zo
zdroja napätia, mohlo by to spôsobiť únik
kyseliny citrónovej do vnútra spotrebiča.
Príprava roztoku: 2 lyžičky (približne 30 g)
kyseliny citrónovej rozpustíte v 1 litroch vody.
6 Stlačte tlačidlo
vodného kameňa.
. Spustí sa proces odstraňovania
VÝMENA VODNÉHO FILTRA
Vodný filtre by ste mali vymeniť v nasledujúcich prípadoch:
Po každých 50 litrov použitej vody, kedy sa na dis-
●
pleji zobrazí symbol
, ktorý informuje o potrebe
vymeniť vodný filter.
● Raz za 2 miesiace, a to aj v prípade, že spotrebič
neoznámi potrebu výmeny vodného filtra.
● V prípade, že spotrebič nebol používaný viac ako
3 týždne.
Pri výmene filtra a resetovaní počítadla zužitkovanej vody
sa riaďte nasledujúcimi pokynmi.
1 Zapnite spotrebič.
2 Pridržte tlačidlo
nezobrazí
.
CM4003-001_v01
, až kým sa na LCD displeji
Doba trvania tejto funkcie trvá približne
20 minút.
41
2 Stlačte tlačidlo
Riešenie problémov
.
Väčšinu chýb/porúch spotrebič oznámi na displeji zobrazením rôznych symbolov. Espresso takýmto spôsobom oznámi jeho
používateľovi, o aký druh poruchy sa jedná. V nižšie uvedenej tabuľke uvádzame tieto symboly, spolu so spôsobom, ako
jednotlivé poruchy zariadenia odstrániť.
SYMBOL
3 Stláčajte tlačidlo
symbol
.
4 Opäť stlačte tlačidlo
bol
filtra.
, až kým sa na displeji nezobrazí
, na displeji sa zobrazí sym-
, ktorý informuje o potrebe výmeny vodného
5 Vymeňte použitý vodný filter za nový (inštalácia vodného filtra je opísaná v bode „VODNÝ FILTER”) a stlačte
tlačidlo
, čim resetujete počítadlo zužitkovanej vody.
OPIS PROBLÉMU
RIEŠENIE
Nedostatok zrnkovej kávy.
Nasypte kávové zrná do zásobníka na zrnkovú
kávu a stlačte tlačidlo blikajúceho symbolu.
Chýba filtračná sústava.
Vložte filtračnú sústavu.
Nádoba na odpad je preplnená.
Vyprázdnite nádobu.
Nevyhnutné odstrániť vodný kameň.
Zapnite funkciu odstránenia vodného kameňa.
Výmena vodného filtra.
Vymeňte vodný filter.
Odkvapovací podnos nie je založený správne.
Založte odkvapovací podnos na správne miesto
do hlavného bloku spotrebiča.
Nádoba na odpad nie je založená správne.
Založte nádobu na odpad na správne miesto.
Signalizácia otvorených dvierok.
Zatvorte dvierka.
Výstraha.
Došlo k vážnemu poškodeniu zariadenia.
Obráťte sa na servis.
Nedostatok vody.
Naplňte nádobu vodou.
Nedostatok mletej kávy.
Mletú kávu nasypte do zásobníka na mletú kávu
a stlačte tlačidlo mletej kávy.
PROBLÉM
PRÍČINA
RIEŠENIE PROBLÉMU
Spotrebič je neaktívny.
Spotrebič nie je zapojený k zdroju napätia.
Káva nie je dostatočne
horúca.
Šálky neboli zohriate.
Káva nevyteká z trysiek
výdaja kávy.
Prvá šálka kávy nemá
dostatočnú kvalitu.
Trysky na kávu sú upchané.
Zasuňte zástrčku spotrebiča do zdroja napätia.
Skontrolujte prívodový kábel a zástrčku, či nedošlo k ich poškodeniu. V prípade ich poškodenia
kontaktujte servisné stredisko.
Šálky uložte na dosku na ohrievanie šálok, aby
sa dostatočne zohriali.
Pred prípravou kávy, prepláchnite zariadenie
minimálne 3 krát (postupujte v súlade s pokynmi
v bode „PREPLÁCHNUTIE ZARIADENIA”).
Zvýšte častosť čistenia trysiek výdaja kávy.
Mlieko nie je dostatočne
spenené.
6 Výmenu filtra potvrďte stlačením tlačidla
Filtračná sústava je príliš studená.
Prvým zomletím kávy nedosiahnete
požadované množstvo zomletej kávy,
ktorá je presúvaná do filtračnej sústavy.
Mlieko nie je čerstvé.
Teplota mlieka je príliš vysoká.
Trysky výdaja kávy sú zanesené.
Mlieko bolo prevarené.
Mletá alebo zrnková káva nie je čerstvá
alebo nie je vhodná pre tento typ
espressa.
Usadenie nadmerného množstva vodného
kameňa.
Skontrolujte, či používate čerstvé mlieko.
Skontrolukte, či mlieko je dostatočne chladné.
Vyčistite a prepláchnite trysky výdaja kávy.
Používajte čerstvé a chladené mlieko.
Na káve chýba pena.
Vymeňte druh používanej kávy alebo použite
zrnkovú alebo mletú kávu, ktorá vyhovuje typu
tohto espressa.
Spotrebič sa nahrieva
Spustite funkciu odstraňovanie vodného kameňa
príliš dlho.
(pozri bod „ODSTRÁŇOVANIE VODNÉHO
KAMEŇA”).
Informácie na displeji nie ●● Prístroj je v poli magnetických interfe- ●● Vypnite prístroj. Zapnite ho znova po niekoľsú jasné.
rencií.
kých minútach.
Odpoveď na veľa poku- ●● Panel je zašpinený.
●● Vyčistite panel dodanou handričkou.
sov stlačiť funkčné klávesnice na paneli chýba
alebo je oneskorená.
.
Ekologicky vhodná likvidácia
7 Pre návrat do hlavného menu stlačte tlačidlo
42
Vylejte kávu. Nasledujúce šálky kávy budú mať
požadovanú kvalitu.
.
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na
opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť
prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po
odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu
výrobku. ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je
zapojená do systému ekologickej likvidácie
elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením
alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia
právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných,
obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
CM4003-001_v01
Recepty na espresso
ESPRESSO (SHORT BLACK)
Espresso to koncentrovaná, silná káva s vrstvou peny na povrchu – známa ako „crema” (vrstva hnedej peny). Espresso je základ všetkých kávových
nápojov. Jeho druhy sa získavá pridaním rôzného množstva mlieka a peny.
●● Pripravte sklenenú šálku na espresso 90 ml alebo malú šálku na kávu.
●● Nalejte jednotné espresso (40-60 ml).
LONG BLACK
MACCHIATO
FLAT WHITE
CAFFÈ LATTE
Štandartné espresso s dodatkom horúcej vody, servírované v obyčajnej šálke na kávu alebo v pohári. Horúca voda je dodavaná ako prvá takým
spôsobom, aby bola udržaná vrstva „crema”.
●● Pripravte šálku 190 ml.
●● Nalejte do nej jednotné alebo dvojité espresso.
●● Dolejte do chuti horúcu vodu.
Macchiato, názov pochadzá od talianského slova znamenajúceho „škvrnu”. Tradične je servírované ako štandardné espresso s lyžičkou mlieka na
povrchu a malým množstvom peny („crema”) v strede.
●● Pripravte sklenenú šálku na espresso 90 ml alebo malú šálku na kávu.
●● Nalejte jednotné alebo dvojité espresso.
●● Pridajte lyžičku mlieka na povrch.
Iným obľubeným kávovým nápojom je flat white, nápoj na základe espressa, s mliekom napeneným na pare, servírovaný v obyčajnej šálke na kávu
alebo v pohári. Vrstva napeneného mlieka by na povrchu mala mať 2 mm, aby izolovať kávu.
●● Pripravte šálku 190 ml.
●● Nalejte jednotné alebo dvojité espresso.
●● Pridajte napenené mlieko.
Espresso zmiešané s napeneným mliekom; obyčajne servírované v sklenenej nádobe. Vrstva napeneného mlieka by na hornom povrchu mala mať
10 mm, aby izolovať kávu.
●● Pripravte sklenenú nádobu 220 ml alebo šálku.
●● Spustite program prípravy Caffè Latte
CAPPUCCINO
CAFFE MOCHA
CON PANNA
CM4003-001_v01
.
Tento výnikajúci nápoj je espresso s dodatkom napeneného mlieka, s penou i posypaný kakaom. Obdržaný nápoj, je v dvoch tretinách káva
s mliekom, a v jednej tretine pena.
●● Pripravte šálku 190-240 ml.
.
●● Spustite program prípravy Cappuccino
●● Vrch posypte kakaom.
Pripravená obdobným spôsobom ako cappucino, ale s dodatkom čokolády na pitie. Stači priamo pridať čokoládu do espressa i zamiešať pred
pridaním mlieka napeneného na pare a peny.
●● Pripravte šálku 190–240 ml.
●● Nalejte jednotné alebo dvojité espresso.
●● Pridajte dve lyžičky čokolády na pitie.
●● Pridajte mlieko napenené na pare.
●● Dodržite pomer dve tretiny kávy s mliekom, jedna tretina peny.
Druh originálnej viedenskej kávy, tento výnikajúci nápoj to espresso s dodatkom šľahačky. Môže byť aj posypaná škoricou alebo čokoládou.
●● Pripravte šálku 190 ml.
●● Nalejte jednotné alebo dvojité espresso.
●● Pridajte šľahačku.
●● Posypte škoricou alebo čokoládou.
43
HU
Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjünk, hogy megvásárolta készülékünket és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
Biztosak vagyunk abban, hogy értékelni fogják a készülékünk által főzött kávé minőségét
és az elkészítés egyszerűségét.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást. Fordítson külön figyelmet a biztonsági előírásokra. Kérjük őrizze meg a használati utasítást, hogy azt
a készülék későbbi használata során is felhasználhassa.
Az expressz használata során betartandó biztonsági intézkedések
Veszély! / Vigyázat!
A biztonsági előírások be nem tartása sérülésekhez vezet
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
A presszó kávéfőző tisztítása előtt mindig, és akkor is, ha a kávé lefőzése közben
problémák lépnek fel, kapcsolja ki a kávéfőzőt, és húzza ki a dugaszt a hálózati
dugaszolóaljzatból.
Ne érjen a berendezés forró részeihez.
Ne tartsa a kezét közvetlenül a gőzsugár, a forró víz vagy a kifolyó kávé alá, mivel
ezzel leforrázhatja magát, vagy megsérülhet.
Olyan plusz tartozékok használata, amit nem a berendezés gyártója ajánlott,
veszélyes lehet.
A berendezés üzemelése közben ne helyezzen rá semmilyen mozgó tárgyat.
A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy
a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük
biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak.
Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
A készülék tisztítása, össze- vagy szétszerelése előtt mindig húzza ki a hálózati
vezetéket a hálózati dugaszolóaljzatból. Hagyja kihűlni a berendezést.
Ne használja az elektromos berendezést, ha jól láthatóan sérült, sérült a hálózati
kábele, ha leesett vagy más módon megsérült. Ha feltételezhető, hogy a berendezés megsérült, akkor ennek ellenőrzését, javítását, a készülék beszabályozását
kizárólag erre jogosult szakszerviz kiképzett szakembere végezheti.
Ha a nem kihúzható hálózati vezeték megsérül, azt, a veszélyhelyzet elkerülése érdekében, a gyártónál vagy szakszervizben, illetve egy szakemberrel újra kell cseréltetni.
A készüléket kizárólag szakképzett személyzet javíthatja. A helytelenül végzett javítás komoly veszélyt jelenthet a használó számára. Meghibásodás esetén forduljon
szakszervizhez.
Ne próbálja kenni a berendezést. A tisztításon kívül ez a kávéfőző nem igényel
semmilyen további karbantartást.
Ne szerelje le, ne csavarozza szét a készülék házát.
Mielőtt használni kezdi a presszó kávéfőzőt, győződjön meg róla, hogy a víztartályban van víz.
Javaslat
Információk a a termékről és felhasználási javaslatok
●
●
●
Olvassa el figyelmesen és őrizze meg ezt a berendezéshez mellékelt utasítást.
A termék kizárólag otthoni használatra készült. Gasztronómiai felhasználása esetén változnak a garanciális feltételek.
A víztartálynak nem szabad nyitva lennie használat közben.
Győződjön meg róla, hogy a fenti utasítást megértették.
Műszaki adatok
A műszaki adatok a termék adattábláján vannak megadva.
A víztartály űrtartalma: max 2 l.
A presszó kávéfőző I. szigetelési osztályú készülék, védő érrel rendelkező vezetékkel és
védőérintkezős dugasszal van ellátva.
A presszó kávéfőző megfelel az hatályos szabványoknak.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK SZ. RENDELETÉNEK az
ekoprojektre vonatkozó követelményekről.
A berendezés eleget tesz a következő direktíváknak:
– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A termék CE jelzéssel van jelölve az adattáblán.
Vigyázat!
Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek teszi ki a tulajdonát
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
44
A készüléket mindig lapos, egyenletes felületre állítsa.
Ne használja a presszó kávéfőzőt, ha nincs víz a tartályban. A tartályt kizárólag
hideg, tiszta és friss vízzel töltse fel. Meleg vagy forró víz, illetve más folyadék
használata tönkreteheti a berendezést, vagy veszélyt idézhet elő. Tartsa be a tartály maximális űrtartalmát (meg van jelölve az edényen)
Ne hagyja, hogy a hálózati kábel a presszó kávéfőző forró alkatrészeivel érintkezzen.
Ne mozgassa a berendezést, ha be van kapcsolva, és üzemel. Áthelyezése előtt kapcsolja ki a presszó kávéfőzőt, és húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból.
Minden alkalommal kapcsolja ki a készüléket mielőtt a dugaszt bedugja a hálózati
dugaszolóaljzatba, vagy kihúzza onnan. A dugaszt nem szabad a vezetéknél fogva
kihúzni - mindig magát a dugaszt fogja meg.
Mindig kapcsolja ki a berendezést, és húzza ki a dugót, amikor a készüléket hoszszabb ideig nem fogja használni, vagy a tisztítása előtt.
Ne használja a presszó kávéfőzőt hosszabbítóval, hacsak a hosszabbítót szakképzett technikus vagy szerviz dolgozó nem ellenőrizte.
A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű, földelt,
elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
Ne használja a presszó kávéfőzőt a használati utasításban leírtaktól különböző,
a rendeltetésétől eltérő célokra.
Ne állítsa a berendezést hőforrás, láng, elektromos hősugárzó vagy forró sütő
közelébe. Ne állítsa semmilyen más berendezésre.
Ne hagyja, hogy a készülék hálózati vezetéke az asztal vagy a polc szélén túllógjon, illetve forró felülettel érintkezzen.
Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
Kávészemet kizárólag a szemes kávéhoz való tartályba szórjon. Ebben a tartályban
más élelmiszer, folyadék vagy tárgy használata veszély idézhet elő, vagy a készülék tönkremenetelét okozhatja.
Őrölt kávét kizárólag az őrölt kávéhoz való tartályba szórjon. Ebben a tartályban
más élelmiszer, folyadék vagy tárgy használata veszély idézhet elő, vagy a készülék tönkremenetelét okozhatja.
CM4003-001_v01
Presszó kávéfőző
3
2
1
4
18
17
5
19
6
20
16
7
15
21
22
8
14
13
12
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
23
24
11
Csészemelegítő lap
Víztartály fedél
A szemes kávé tartó fedele
Őrölt kávé tartójának fedele
Első panel
Vezérlő panel
Kávékifolyó fedele
Kávékifolyó
9
10
11
12
13
14
15
16
Csepegtető tálca
Csepegtető rostély
A csepegtető tálca telítettségének jelzése
Oldalsó ajtók
Szervizajtó retesze
Szervizajtó
Tejhabosító szabályzója
A készülék teste
17
18
19
20
21
22
23
24
Víztartály
Vízkeménység teszter
Vízszűrő
Tejtömlő
Durva szűrő
Kávéadagoló kanál
Tisztító kefe
Rongy a készülék tisztításához
VEZÉRLŐ PANEL
NYOMÓGOMBOK
ON/OFF
KIS ESZPRESSZÓ
NAGY ESZPRESSZÓ
CAPPUCCINO
LATTE
HABOSÍTÓTT TEJ/
FORRÓVÍZ
KÉT CSÉSZE
KÁVÉ MENNYISÉGE
SZEMES KÁVÉ
ŐRÖLT KÁVÉ
HŐMÉRSÉKLET
KÖVETKEZŐ
MENU
VISSZALÉPÉS
CM4003-001_v01
45
A berendezés előkészítése használatra
VÍZSZŰRŐ – SZERELÉS
A szűrőbetét tisztítja a vizet, és kiegyenlíti a karbonát és
nem karbonát keménységét. A víz keménységétől és
a tényleges használattól függően a betétet időnként cserélni kell (lásd „A VÍZSZŰRŐ CSERÉJÉT!”).
A VÍZKEMÉNYSÉG ELLENŐRZÉSE
A TARTÁLY MEGTÖLTÉSE VÍZZEL
A vízkeménység ellenőrzése lehetővé teszi, hogy a preszszógépet optimális értékekre lehessen beállítani, és az Ön
vízminőségének legjobban megfelelő körülmények között
tudjon kávét főzni. A vízkeménység ellenőrzéséhez az
alábbiak szerint kell eljárni:
1 Győződjön meg arról, hogy a készülék nincs az elektromos hálózatra csatlakoztatva.
1 Vegye ki a vízkeménység tesztert a csomagolásból.
1 A vízszűrő beszereléséhez vegye ki a víztartályt.
2 Ezután vegye le a durva szűrőt, felfelé húzva.
3 Helyezze be a szűrőbetétet, rányomva a vízelvezetésre.
A szűrő légtelenítése és nagyobb szűrési teljesítmény elérése érdekében az első használatbavétel előtt merítse a szűrőt víz alá 5 percre.
4 Ezután a készülék beállításaiban válassza ki a működtetés vízszűrővel opciót (lásd BEÁLLÍTÁSOK SÉMÁJA ÉS
SORRENDJE).
46
2 Töltsön meg egy poharat vagy más edényt csapvízzel,
és merítse bele a vízkeménység tesztert.
3 Várjon körülbelül 15 másodpercet, majd hasonlítsa
össze a csík színét a vízkeménység teszter csomagolásán
található színtáblázattal.
4 A leolvasott vízkeménység érték alapján, állítsa be
a vízkeménységet (a vízkeménység beállításának módját
a „A presszó kávéfőző funkcióinak programozása” /
„VÍZKEMÉNYSÉG” pont írja le).
2 Az első használatbavétel előtt szerelje be a vízszűrőt
a tartályba. A részleteket a „VÍZSZŰRŐ – SZERELÉS”
pont tartalmazza.
3 Az első használatbavétel előtt ellenőrizze a víz
keménységét. A részleteket a „VÍZKEMÉNYSÉG ELLENŐRZÉSE” pont tartalmazza.
4 Nyissa fel a víztartály fedélét, és húzza ki a tartály
a fülénél fogva.
5 Töltse meg a tartályt friss, hideg vízzel.
Ne töltse a vizet a MAX szintnél magasabbra
a tartályban.
Ne töltsön a tartályba forró vagy forrásban
levő vizet, mivel ez tönkreteheti a berendezést.
CM4003-001_v01
6 Helyezze a víztartály a a presszógépbe és erősen
nyomja be.
2 Berendezés bekapcsol. Az LCD kijelzőn megjelenik
a
jel, és a lefőző blokk üzemkész helyzetbe áll.
Az ON/OFF gomb
10 másodpercig világít.
3 Nyomja be, és tartsa benyomva 2 másodpercig az ON/
OFF
7 Zárja le a víztartály fedelét.
gombot, hogy üzemelni kezdjen. Az LCD kijelzőn
6 Nyomja meg a
LCD kijelzőn megjelenik a
gombot, majd a
. gombot. Az
jel.
7 Majd a kiválasztott opció megerősítéséhez újra nyomja
meg a
gombot.
jel, a kávékifolyóból egy kevés víz folyik
megjelenik az
ki, hogy átöblítse a forrázó rendszert. Ez egy automatikus
előöblítés.
Megindul az átöblítés folyamata. Ez a tejtömlő és a tejhabosító rendszer áttisztítására szolgál.
4 A berendezés készen áll a további használatra.
8 A
gomb megnyomása megszakítja az átöblítést.
A
ismételt megnyomására átkerül a fő választó képernyőre.
A tartályt meg anélkül is tölteni, hogy kivenné,
elég kinyitni a fedelét, és egy kancsóval vagy
más edénnyel beönteni a vizet.
Vigyázzon, hogy ne legyen túl kevés víz a tartályban. Ha az érzékelő szerint túl alacsony
a vízszint, az LCD kijelzőn megjelenik egy
ikon
, amelyik figyelmeztet, hogy fel kell
tölteni a tartályt.
Ne használja a készüléket, ha a tartály üres.
A kávékészítés előtt feltétlenül ellenőrizze,
hogy van-e víz a tartályban. Higiéniai okokból
ne hagyjon hosszabb ideig vizet állni a tartályban.
A presszógép a
jel megjelenítésével és a nyomógombok megvilágításával jelzi, hogy készen áll a további
munkára (illusztráció fent).
5 Készítsen elő egy edény hideg vízzel. Helyezze be
a kis tejtömlőt a tejhabosítóba, a másik végét pedig merítse
a vízzel telt edénybe.
Kávé feltöltése
SZEMES KÁVÉ
Győződjön meg róla, hogy a berendezés nem őröl és forráz éppen.
1 Vegye le a szemes kávé tartó fedelét.
A BERENDEZÉS ÁTÖBLÍTÉSE
A készülék használatbavétele előtt, vagy ha azt hosszabb
ideig nem használták, át kell öblíteni a rendszert.
1 Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő áramforrásra.
CM4003-001_v01
47
2 Töltse meg a tartót szemes kávéval.
2 Töltse meg a forrázó kamrát.
Az őrölt kávé betöltéséhez használja a tartozékok között
található mérőkanalat.
Lehetőség van arra is, hogy a kávét a berendezés alapértelmezett beállításaival főzze le.
A presszó kávéfőző gép alapértelmezett beállításait az alábbi táblázat tartalmazza.
Ne használjon erősen pörkölt, előredarált
vagy instant kávét, mivel ezek a kávé fajták
tönkretehetik a darálót.
PRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSAI
3 A daráló kamrájában található forgatógombbal lehet
állítani, hogy a daráló milyen erősen őrölje meg a kávét.
Ne öntsön be többet egy mérőkanálnál, ellenkező esetben a fölös kávé kiszóródik a csepptálcára. A túl sok kávé is eltömheti a lefőző
fejet. A lefőző fej eltömődése esetén forduljon
szakszervizhez.
3 Mielőtt elkezdi a kávé forrázását, helyezze vissza
a fedelet az őrölt kávé tartójára.
Ha a forgatógombot a „-” jel irányába forgatja, finomabbra
darálja a kávét.
PRESSZÓ KÁVÉ
A kávé erőssége attól függ, milyen finomra
van darálva a kávészem. Minél finomabbra
van darálva a kávészem. annál erősebb lesz
a kávé.
1 Helyezze a csészét a csepegtető tálca rostélyára, közvetlenül a kávékifolyó alatt.
Az őrlés finomságát kizárólag akkor állítsa,
ha a daráló működik. Ha az őrlés finomságát
akkor állítja, amikor a daráló nem működik, az
károsíthatja a daráló kereket.
Ha azt veszi észre, hogy a feltöltő tölcsér
el van dugulva, ne indítsa be a darálót! Ez
a berendezés tönkremenetelét okozhatja.
Kávéfőzés
Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék üzemkész.
A kijelzőn ott kell lennie az üzemkészség jelének.
ŐRÖLT KÁVÉ
A presszó kávéfőzőben kizárólag gyárilag
őrölt, presszó kávéfőzőben való alkalmazásra
készült kávét lehet használni. A nem megfelelően őrült kávé eltömheti a víz útját a készülékben. Ha a víz útja elzáródik, haladéktalanul
hajtsa végre néhányszor a kávé lefőzésének
műveletét anélkül, hogy kávét tenne a készülékbe. Minden ciklus után alaposan öblítse
ki a forrázó blokkot és a kávé kifolyó csövét
(lásd „A LEFŐZŐ BLOKK ÉS A KÁVÉ KIFOLYÓCSÖVÉNEK TISZTÍTÁSÁT”).
1 Vegye le az őrölt kávé tartójának fedelét.
A kávékifolyó magasságának beállítása szabályozható. A csésze magasságától függ.
Ha a kijelzőn nem jelenik meg a jel,
nyomja be, és tartsa benyomva 2 másodpercig az ON/OFF
gombot, hogy üzemelni
jel.
kezdjen. Az LCD kijelzőn megjelenik a
A kávékifolyóból egy kevés víz folyik ki, hogy
eltávolítsa az esetleges ott maradt maradékot.
A főzet mennyiségét, a hőmérsékletet, azt, hogy szemes
vagy őrölt kávét használjon, valamint a szemes kávé erősségét a
nyomógomb megnyomásával lehet beállítani
(további információkat „A KÁVÉ BEÁLLÍTÁSA” pontban
lehet találni).
48
CM4003-001_v01
2 Presszókávé készítéséhez nyomja meg a
gombot (KIS ESZPRESSZÓ) vagy a
ESZPRESSZÓ).
gomb (NAGY
Soha ne vegye ki a víztartályt, ha a berendezés éppen kávét főz. Ha a kávéfőzés közben
a vízszint eléri a minimális szintet, akkor
a berendezés megszakítja a munkát. A kijel-
4 Capuccino főzéséhez nyomja meg a
Latte főzéséhez nyomja meg a
gombot.
gombot.
zőn megjelenik a
jel, és egy ismétlődő
hangjelzés hangzik fel, hogy figyelmeztessen
arra, fel kell tölteni a vizet. További információkat a „VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE” pontban
lehet találni. A víz feltöltése után a hangjelzés
abbamarad, a berendezés pedig automatikusan befejezi a kávéfőzést.
3 A lefőzés megkezdése előtt még ki lehet választani
a 2 csésze opciót, ez néhány másodperc után eltűnik.
A
gomb megnyomásával a kávéfőzés
folyamata bármelyik pillanatban megszakítható.
CAPPUCCINO / LATTE KÁVÉ
5 A főzés megkezdése előtt lehetőség van 2- csészényi
mennyiség kiválasztására, ez a lehetőség néhány másodperc elteltével automatikusan kialszik.
1 Helyezze a csészét a csepegtető tálca rostélyára, közvetlenül a kávékifolyó alá.
A 2 csésze opció csak akkor aktív, ha szemes
kávé van beállítva.
A 2 csésze opció csak akkor aktív, ha szemes
kávé van beállítva.
4 A berendezés a menü beállításainak megfelelően lefőzi
a presszókávét.
6 A berendezés a menü beállításainak megfelelően lefőzi
a Capuccino/Latte kávét.
Készítse elő a tejes edényt.
2 Helyezze be a kis tejtömlőt a tejhabosító vezérlőjébe.
7 Ha őrölt kávé funkció lett kiválasztva, járjon el
a „PRESSZÓKÁVÉ” pont leírása szerint.
Ha azt veszi észre, hogy a kávé nagyon lassan folyik ki a csőből, módosítsa a daráló
beállítását (lásd SZEMESKÁVÉ).
5 Ha őrölt kávé lett beállítva (lásd „A kávé beállításainak programozása”), a következő elemek világítanak.
A másik végét dugja be a tejes edénybe.
3 Állítsa be ízlés szerint a tejhabosító szabályozókapcsolóját (
– kicsit felhabosított tej,
felhabosított tej,
– közepesen
– nagyon felhabosított tej).
8 A Cappuccino/Latte funkció mindenegyes használatakor megjelenik a figyelmeztetés a „tejkör átöblítésére”.
A villogó
nyomógomb arról tájékoztat, hogy őrölt
kávét kell beszórni.
6 Nyomja meg a
gombot, hogy presszókávét
kapjon.
Ennek a folyamatnak a kihagyásához, és
a munka folytatásához a presszógéppel,
nyomja meg a
gombot. Ajánljuk azonban
a „belső tejkör” átöblítését a kávé lefőzésének befejezése után.
CM4003-001_v01
49
A készüléket át lehet öblíteni a tejhabosítási
funkcióval is, azzal a különbséggel, hogy
tej helyett tiszta vizet kell használni (lásd
„A KÉSZÜLÉK ÁTÖBLÍTÉSE”).
9 A tejkör átöblítéséhez nyomja meg a
4 A berendezés körülbelül 250 ml habosított tejet vagy
forró vizet fog kiadagolni.
A KÁVÉ MENNYISÉGÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA
5 A kávé mennyiségének megváltoztatásához nyomja
meg a
gombot.
6 A kijelzőn megjelenik a kiválasztott kávé fajtájához tartozó alapbeállított mennyiség.
Az érték módosításához nyomja meg a
gombot,
mindaddig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt érték.
gombot.
A rendelkezésre álló főzetmennyiségek
a BEÁLLÍTÁSOK ÁBRÁJA ÉS SORRENDJE
fejezetben találhatók.
7 Ha be szeretné fejezni a beállítások módosítását,
a
gomb megnyomásával mentse el a kiválasztott
értéket.
A „ tejkör átöblítésének” megkezdése előtt:
– dugja be a tömlő végét egy friss, hideg vízzel telt edénybe,
– az edényben megfelelő mennyiségű víznek
kell lennie (min. 400 ml).
Habosított tej / forró víz
1 A tejhabosítási vagy forró víz funkció beindításához
meg kell nyomni a
gombot.
A
gomb megnyomásával folytathatja más
beállítások megváltoztatását. A kijelzőn újra
megjelennek a kiválasztott kávéfajta beállítási opciói.
A
gomb megnyomásával, bármikor leállíthatja a felhabosított tej vagy forró víz adagolását.
SZEMES KÁVÉ / ŐRÖLT KÁVÉ
8 Ezzel az opcióval lehet kiválasztani, milyen fajtájú
A forró vizet tea vagy más forró ital készítéséhez lehet felhasználni.
kávéból (szemes kávéból
vagy őrölt kávéból
)
kell a főzetet készíteni.
9 Szemes kávé és a daráló használatához válassza
A kávé beállítások programozása
A presszó kávéfőző számos lehetőséggel rendelkezik,
amivel a lefőzött kávé minőségét az egyéni igényekhez
lehet igazítani.
1 Győződjön meg róla, hogy a készülék készen áll a használatra. A kijelzőn ott kell lennie az üzemkészség jelének.
a
lehetőséget.
10 Lehetővé válik, hogy a főzet erősségét az egyéni ízléséhez igazítsa:
– gyengébb kávé,
– erősebb kávé.
11 Ha be szeretné fejezni a beállítások módosítását,
a
gomb megnyomásával mentse el a kiválasztott
értéket.
Ha viszont Őrölt kávét kíván használni, nyomja meg
a
.
12 A kijelzőn a kávészem helyén az őrölt kávé jele jelenik
meg.
2 A
nyomógomb ismételt megnyomásával tovább
lehet lépni vagy a tejhabosításra
vagy a forró víz
készítésére
.
2 Belépéshez ebbe az üzemmódba nyomja meg a
nyomógombot.
,
13 Ha be szeretné fejezni a beállítások módosítását, a
gomb megnyomásával mentse el a kiválasztott értéket.
Tejhabosítás esetén járjon el a „CAPPUCCINO
/ LATTE KÁVÉ” pontban leírtak szerint.
3 A kiválasztott funkció elindításához nyomja meg
a
gombot.
A
gomb megnyomásával folytathatja más
beállítások megváltoztatását. A kijelzőn újra
megjelennek a kiválasztott kávéfajta beállítási opciói.
3 Válassza ki, melyik kávéhoz akarja módosítani a beállításokat
,
,
,
(az ikonok villognak a kijelzőn).
4 A kávéfajta kiválasztása után a következő beállítási
opciók jelennek meg:
HŐMÉRSÉKLET
Ezzel az opcióval a keletkezett főzet hőmérsékletét lehet
beállítani.
14 A hőmérséklet beállításához nyomja meg a
gombot.
15 A gomb ismételt megnyomására a hőmérséklet változik a három érték között (a változás a kijelzőn látható):
– legalacsonyabb hőmérséklet,
– közepes hőmérsék-
let, – legmagasabb hőmérséklet.
16 A beállítás befejezéséhez és elmentéséhez nyomja
Az elindítás után várjon körülbelül 30 másodpercet, amíg a berendezés eléri a megfelelő
hőmérsékletet.
– kávé mennyisége,
erőssége),
50
– őrölt kávé,
– szemes kávé (a kávé
– hőmérséklet
meg a
gombot. A készülék visszatér a választó
panelhez, amin módosítani lehet a következő kávéfajta
beállításait.
A módosítani szeretné egy következő kávé beállításait,
kövesse a 3-16. pontokban leírt utasításokat.
17 A kilépéshez a beállítások üzemmódból nyomja meg
a
gombot.
CM4003-001_v01
A presszó kávéfőző funkcióinak programozása
3 A megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
4 A kilépéshez a presszó kávéfőző programozásából
nyomja meg a
gombot.
ENERGIATAKARÉKOS FUNKCIÓ
A készülék rendelkezik egy energiatakarékossági funkcióval, ami lehetővé teszi, hogy csökkentse a készülék áramfelvételét, amikor a presszógép nem dolgozik.
Ez a funkció automatikusan kikapcsolja a készüléket
(a presszó kávéfőző készenléti állapota kerül) a felhasználó által beállított idő eltelte után (az alapértelmezett
érték: 1/4 h).
Az idő beállításához, ami után a készüléknek ki kell kapcsolnia, járjon el az alábbi útmutatás szerint.
1 Győződjön meg róla, hogy a készülék készen áll
a használatra. A kijelzőn ott kell lennie az üzemkészség
jelének.
HANGJELZÉSEK
1 A hangjelzések ki- / bekapcsolásához a presszó
kávéfőző programozási funkciójában válassza ki a
a gomb megnyomásával.
2 A
-t
.
gomb megnyomásával válasszon a rendelke-
zésre álló opciók közül:
– hangok kikapcsolva.
– hangok bekapcsolva,
3 A megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
4 A kilépéshez a presszó kávéfőző programozásából
nyomja meg a
gombot.
VÍZKŐTELENÍTÉS
A vízkőtelenítési funkció leírása a „Tisztítás és karbantartás” / „VÍZKŐTELENÍTÉS” pontban található.
VÍZSZŰRŐ
1 A presszó kávéfőző vízszűrővel vagy vízszűrő nélküli
üzemelésének kiválasztásához a presszó kávéfőző prog2 A belépéshez a programozási üzemmódba nyomja
meg a
nyomógombot.
3 Ezután, a továbblépéshez a presszó kávéfőző progra-
ramozási funkciójában válassza ki a
megnyomásával.
2 A
-t a
gomb
gomb megnyomásával válasszon a rendelke-
mozására, nyomja meg a
gombot. A
gomb ismételt
megnyomására átlép a soron következő funkcióra.
zésre álló opciók közül:
4 Amikor a kijelző megjelenik az
nyomja meg
gombot ,hogy kiválassza a készülék automatikus kikapcsolásának idejét.
3 A megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
4 A kilépéshez a presszó kávéfőző programozásából
nyomja meg a
gombot.
5 A
gombok megnyomásával válasszon a ren-
delkezésre álló értékek közül:
,
,
,
,
.
Ha a
gombot nyomja meg, az
energiatakarékos funkció kikapcsolódik, és
a készülék egész idő alatt bekapcsolva marad.
melés,
– vízszűrővel történő üze-
– szűrő nélküli üzemelés.
A VÍZSZŰRŐ KICSERÉLÉSE
A vízszűrő cseréjének leírása a „Tisztítás és karbantartás” / „VÍZKŐTELENÍTÉS” pontban található.
6 A megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
7 A kilépéshez a presszó kávéfőző programozásából
nyomja meg a
gombot.
VÍZKEMÉNYSÉG
1 A presszó kávéfőző programozási funkciójában válas�sza ki a vízkeménységet
val.
2 A gomb
a
gomb megnyomásá-
megnyomásával válasszon a rendelke-
zésre álló vízkeménységi értékek közül:
víz,
– kemény víz.
,
,
– lágy
,
A vízkeménység értékét az elvégzett vízkeménységi teszt alapján válassza ki (lásd „VÍZKEMÉNYSÉG ELLENŐRZÉSE”).
3 A megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
4 A kilépéshez a presszó kávéfőző programozásából
nyomja meg a
gombot.
KIJELZŐ FÉNYEREJE
1 A kávéfőző progarmozásának menüjében válassza ki
a kijelző fényerősségét
a
gomb megnyomásával.
2 A
gomb megnyomásával válasszon a kijelző rendelkezésre álló fényerő értékei közül:
tebb,
,
CM4003-001_v01
,
– legsöté-
– legvilágosabb.
51
A BEÁLLÍTÁSOK SÉMÁJA ÉS
használt kávétól, az őrlési foktól, a víz keménységétől
*stb.A függően
a főzet térfogata jelentősen eltérhet kiválasztott értéktől.
Ha kihúzza a dugaszt a hálózatból, a berendezés újraindul az alapértelmezett beállításokkal (lásd „A PRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSAI”).
52
CM4003-001_v01
Karbantartás és tisztítás
Tartsa tisztán a berendezést, hogy jó minőségű kávét kapjon és hosszú legyen a presszó kávéfőző élettartama.
4 Vegye le a csepegtető tálca rostélyát, és öntse ki az
összegyűlt vizet.
2 Tolja ki a csepegtető tálcát a hulladékgyűjtő edénnyel
együtt.
Mielőtt visszarakja, szárítsa meg a rostélyt és a csepegtető
tálcát.
5 Tegye vissza az elemeket a helyükre a készülékben.
3 Vegye le a hulladékgyűjtő edényt a csepegtető tálcáról, és ürítse ki. Kiürítés után tegye vissza az edényt
a helyére.
Ne merítse a presszógépet vízbe vagy más
folyadékba.
Ne mosogassa a presszó kávéfőző semelyik
alkatrészét mosogatógépben.
A CSÖPÖGTETŐ TÁLCA ÜRÍTÉSE
1 Amikor a csöpögtető tálca tele van, a csöpögtető tálca
teltségére figyelmeztető jelzés a csöpögtető tálca rostélya
fölé emelkedik.
2 Oldja ki a szervizajtót, és nyissa ki.
A HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNY KIÜRÍTÉSE
4 Tegye vissza a csepegtető tálcát a hulladékgyűjtő
edénnyel a helyére a készülékben.
Egy bizonyos mennyiségű kávé lefőzése után a hulladékgyűjtő edény megtelik kávézaccal, és ki kell üríteni.
A kijelzőn megjelenik a
szimbólum, ami arra
figyelmeztet, hogy ki kell üríteni a hulladékgyűjtő edényt.
A hulladékgyűjtő edény kiürítését az alábbiakban leírtak
szerint hajtsa végre.
3 Tolja ki a csepegtető tálcát a készülékből.
A hulladékgyűjtő edény kiürítése alatt ne
kapcsolja ki az áramot, mivel a készülékben
van egy érzékelő, ami figyeli a tisztítási folyamatot.
1 Oldja ki a szervizajtót, és nyissa ki.
5 Zárja be a szervizajtót. A kijelzőn megjelenik a
szimbólum, és tovább lehet használni a presszó kávéfőzőt.
CM4003-001_v01
53
A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA
2 Majd öblítse át a szabályzót folyó vízzel.
1 Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
A LEFŐZŐ BLOKK ÉS A KÁVÉ KIFOLYÓCSÖVÉNEK TISZTÍTÁSA
Mielőtt nekikezd a lefőző blokk tisztításának,
győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen
kihűlt.
1 Oldja ki a szervizajtót, és nyissa ki.
2 Győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen kihűlt.
3 Törölje át a készüléket egy nedves ruhával vagy nedves szivaccsal.
A külső felületek tisztításához használhatja
a készülékhez adott tisztítókendőt.
A TEJTÖMLŐ ÉS A TEJHABOSÍTÓ RENDSZER
TISZTÍTÁSA
3 A berendezés összeszerelése előtt szárítsa meg
a megtisztított elemet.
A KÁVÉKIFOLYÓ TISZTÍTÁSA
1 A kávékifolyó kitisztításához tolja ki a kifolyócsövet
amíg ellenállást nem érez, majd erősebben húzza meg
lefelé.
2 Ezután mossa el folyóvízzel a kávé kifolyócsövét, és
szerelje vissza a kifolyó burkolatába.
2 Nyomja meg a lefőző blokkon található két vörös kioldó
gombot, és húzza ki a blokkot.
3 Mossa el folyóvízzel a lefőző blokkot. Alaposan tisztítsa ki a készülék belsejét is.
A tejtömlő átöblítésénél „A KÉSZÜLÉK ÁTÖBLÍTÉSE”
pontban leírtaknak megfelelően járjon el. A tejtömlőn
keresztül vizet fog a berendezés felszívni, ami átöblíti
a csővezetékek belsejét.
1 A tejhabzás szabályzó kitisztításához vegye ki azt
a készülékből.
A lefőző blokk és a csepegtető tálca kihúzása
után egy nedves ruhával ki lehet tisztítani
a készülék belsejét.
4 A berendezés összeszerelése előtt szárítsa meg
a megtisztított elemet.
54
CM4003-001_v01
5 A kávé kifolyócsövének kitisztítása után nyomja meg
a cső reteszét, és húzza ki felfelé a csövet.
6 Ezután mossa el folyóvízzel a kávé kifolyócsövét.
3 Majd a kiválasztott opció megerősítéséhez újra nyomja
7 A fenti művelet befejezésekor az LCD kijelzőn el kezd
meg a
gombot. A kijelzőn a következő szimbólum
jelenik meg.
villogni a
szimbólum, ami jelzi, hogy ki kell önteni
a citromsav oldatot a tartályból, és tiszta vízzel kell feltölteni (öntse tele tiszta vízzel úgy, hogy ne lépje túl a MAX
jelet).
Ha a víztartályban van vízszűrő, szerelje ki (lásd a „VÍZSZŰRŐ” pontot).
4 Majd újra nyomja meg a
. gombot. A kijelzőn
a következő szimbólum jelenik meg.
5 Töltse meg a víztartály citromsav oldattal (használjon
650 ml oldatot).
8 Miután beteszi a víztartályt a készülékbe, elkezd villogni a
nyomógomb.
9 A
gomb megnyomására most megkezdődik
a tisztítási folyamat.
7 A berendezés összeszerelése előtt szárítsa meg
a megtisztított elemet.
VÍZKŐTELENÍTÉS
A vízkő ásványi anyagok lerakódása, ami természetes
módon megjelenik minden készülékben, amelyeknek egyik
feladata a vízmelegítés.
A készülék élettartamának megnöveléséhez ajánljuk, hogy
időközönként távolítsa el a vízkövet. A kijelzőn megjelenő
ség.
szimbólum jelzi, hogy vízkötelenítésre van szük-
10 A tisztítás befejezésekor a készülék visszatér készenléti állapotba.
Vízkőtelenítse a presszó kávéfőzőt a készülék
útmutatója szerint. A vízkőtelenítés elmulasztása miatt bekövetkező meghibásodásokra
nem terjed ki a garancia.
1 Amikor a készülék jelzi, hogy üzemkész, nyomja meg
a
gombot a vezérlőpanelen.
Javasolt oldat: 2 kiskanál (kb. 30 g) citromsav
1 liter vízhez.
6 Nyomja meg a
a vízkőtelenítés folyamata.
gombot.
Megindul
A tisztítási folyamat közben ne áramtalanítsa
a készüléket, mivel ennek eredményeként
a citromsav benne maradhat a készülékbe.
A VÍZSZŰRŐ CSERÉJE
A vízszűrőt a következő helyzetekben ki kell cserélni:
Minden 50 liternyi elhasznált vízmennyiségnél a kijel-
●
zőn megjelenik a
jel, ami a vízszűrő cseréjére
figyelmeztet.
● Kéthavonként ki kell cserélni a vízszűrőt, akkor is, ha
a készülék nem figyelmeztet a cserére.
● Ha legalább 3 hétig nem használták a készüléket.
A vízszűrő cserét és az elhasznált vízmennyiség mérésének nullázását az alábbiak szerint kell végrehajtani:
1 Kapcsolja be a készüléket.
2 Nyomja meg a
gombot, egészen addig, amíg az
LCD kijelzőn meg nem jelenik a
jel.
A folyamat kb. 20 percig tart.
CM4003-001_v01
55
2 Nyomja meg a
Hibakeresés és -elhárítás
gombot.
A hibák/meghibásodások többségét a készülék egy sor szimbólummal jelzi. A presszó kávéfőző ilyen módon jelzi a kezelőnek meghibásodás fajtáját. Az alábbi táblázat tartalmazza ezeket a jeleket, valamint azt, hogy mit kell tenni az egyes
helyzetekben.
IKON
3 Majd nyomogassa addig a
meg nem jelenik a
gombot, amíg a kijelzőn
jel.
4 Nyomja meg újra a
gombot, a kijelzőn megjele-
nik a szűrő cseréjére figyelmeztető
jel.
5 Cserélje ki az elhasznált szűrőt egy újra (a szűrő cseréje a „VÍZSZŰRŐ” pontban van leírva), és nyomja meg
a
gombot a vízfelhasználás számláló újraindításához.
6 A
sítást.
gomb megnyomásával erősítse meg a módo-
LEÍRÁS
MIT KELL TENNI
Nincs szemes kávé.
Öntsön szemes kávét a szemes kávé tartóba, és
nyomja meg a villogó ikont.
Nincs lefőző blokk.
Tegye be a lefőző blokkot.
Tele van a zacctartály.
Ürítse ki az edényt.
A vízkötelenítés szükségességének jelzése.
Kapcsolja be a vízkőtelenítést.
Ki kell cserélni a vízszűrőt.
Cserélje ki a vízszűrőt.
A csepptálca nincs jól betéve.
Tegye be a csepptálcát a helyére a készülékben.
A zacctartály nincs jól betéve.
Tegye be a zacctartályt a megfelelő helyre
a készülékben.
Nyitott ajtó jele.
Csukja be az ajtót.
Figyelmeztetés.
A készülék komolyan meghibásodott.
Forduljon szervizhez segítségért.
Nincs víz.
Töltse meg a tartályt vízzel.
Nincs őrölt kávé.
Öntsön őrölt kávét az őrölt kávé tartóba, és
nyomja meg az őrölt kávé gombját.
PROBLÉMA
OK
MEGOLDÁS
A készülék nem működik.
A készülék nincs az elektromos hálózatra
csatlakoztatva.
Dugja be dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatba.
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel és a dugasz
nem sérült-e. Ha ez történt, lépjen kapcsolatba egy szervizzel.
A kávé nem elég forró.
A csészét nem melegítették elő.
Előmelegítéshez állítsa a csészét az előmelegítő lapra.
A lefőző egység túl hideg.
Kávékészítés előtt legalább háromszor öblítse
át a készüléket (járjon el „A KÉSZÜLÉK
ÁTÖBLÍTÉSE” pontban leírtak szerint).
Nem folyik ki kávé a kifo- A kifolyócső eldugult.
lyócsőből.
Tisztítsa gyakrabban a kávé kifolyócsövét.
Az első csésze kávé
gyengébb minőségű.
Az első őrlés nem ad elég őrölt kávét
a lefőző blokknak.
Öntse ki a kávét. A következő főzetek már jó
minőségűek lesznek.
A tej nem elég habos.
A tej nem friss.
Győződjön meg róla, hogy friss a tej.
Túl meleg a tej.
Győződjön meg róla, hogy a tej jól le van
hűlve.
A kifolyócső eldugult.
Tisztítsa ki, és öblítse át a kávé kifolyócsövét.
Felforrt a tej.
Használjon friss, hűtött tejet.
A kávé nem habos.
Az őrölt vagy a szemes kávé nem friss,
vagy nem megfelelő típusú ehhez az
eszpresszó automatához.
Váltson kávéfajtát, vagy használjon megfelelő
fajtájú őrölt vagy szemes kávét.
A készülék túl hosszú idő
alatt melegszik fel.
Túl sok vízkő rakódott le.
Indítsa el a vízkőtelenítési funkciót (lásd
„VÍZKŐTELENÍTÉS” funkciót).
A kijelzőn megjelenő jelek ●● A készülék mágneses interferencia
nem elég fényesek.
térben van.
Nem reagál, vagy csak ●● A kijelzőpanel elszennyeződött.
lassan reagál a készülék a funkciós billentyűk
többszöri megnyomására
a kijelzőpanelen.
●● Kapcsolja ki a készüléket. Kapcsolja be
újra néhány perc elteltével.
●● Tisztítsa meg a panelt a mellékelt törlőkendővel.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
7 Ha vissza szeretne lépni a főmenübe, nyomja meg
a
gombot.
A karton csomagolást javasoljuk leadni
a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag
gyűjtő konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni
másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
56
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból
történő módosítására.
CM4003-001_v01
Eszpresszó kávé receptek
ESPRESSO (SHORT BLACK)
Az eszpresszó tömény, erős kávé a tetején „crema” néven ismert (barna) habréteggel. Az eszpresszó alkotja az összes kávéital alapját. Annak
változatai a különböző mennyiségű tej és hab hozzáadásával keletkeznek.
●● Készítsen elő egy 90 ml-es eszpresszó csészét vagy egy kis kávés csészét.
●● Öntsön szimpla mennyiségű eszpresszó kávét a csészébe (40-60 ml).
LONG BLACK
MACCHIATO
FLAT WHITE
CAFFÈ LATTE
A hagyományos eszpresszó, forró víz hozzáadásával, normális kávés csészében vagy kávés bögrében felszolgálva. A forró vizet adjuk hozzá
először úgy, hogy a „crema” réteg megmaradjon.
●● Készítsen elő egy 190 ml-es csészét.
●● Töltsön szimpla vagy dupla mennyiségű eszpresszó kávéadagot.
●● Ízlés szerint öntsön hozzá forró vizet.
A macchiato név az olasz „folt” szóból ered. Hagyományosan mint rendes eszpresszó kávét szolgáljuk fel egy kiskanálnyi tejjel a tetején és kis
mennyiségű habbal („crema”) a közepén.
●● Készítsen elő egy 90 ml-es, üvegből készült eszpresszó kávés csészét vagy egy kis kávés csészét.
●● Töltsön szimpla vagy dupla mennyiségű eszpresszó kávéadagot.
●● A tetejére öntsön egy kiskanálnyi tejet.
Egy másik kedvelt kávéital a flat white, az eszpresszó alapú ital, gőzzel habosított tejjel, normális kávés csészében vagy kávés bögrében felszolgálva.
A habosított tejnek 2 mm vastagságúnak kell lennie, hogy a kávét izolálja.
●● Készítsen elő egy 190 ml-es csészét.
●● Töltsön szimpla vagy dupla mennyiségű eszpresszó kávéadagot.
●● Adja hozzá a habosított tejet.
Az eszpresszó a gőzölt tejjel van összekeverve; rendszerint üvegedényben felszolgálva. A habosított tejnek 10 mm vastagságúnak kell lennie, hogy
a kávét izolálja.
●● Készítsen elő egy 220 ml-es üvegedényt vagy csészét.
●● Indítsa be a tejeskávé készítése programot
CAPPUCCINO
CAFFE MOCHA
CON PANNA
CM4003-001_v01
.
Ez a kiváló ital az eszpresszó habosított tej hozzáadásával, habbal valamint kakaóval megszórva. Az így keletkezett ital kétharmad részben tejes
kávé, egyharmad része pedig hab.
●● Készítsen elő egy 190-240 ml-es csészét.
.
●● Indítsa be a capuccino készítése programot
●● A tetejére szórjon kakaót.
A cappuccinóhoz hasonló módon készül, de folyékony csokoládé hozzáadásával. Elegendő egyszerűen csak csokoládét hozzáönteni az
eszpresszóhoz és a gőzzel habosított tej és hab hozzáadása előtt elkeverni.
●● Készítsen elő egy 190-240 ml-es csészét.
●● Töltsön szimpla vagy dupla mennyiségű eszpresszó kávéadagot.
●● Adjon hozzá két kiskanál folyékony csokoládét.
●● Adja hozzá a gőzzel habosított tejet.
●● Tartsa be a kétharmad rész tejes kávé, egyharmad rész hab arányt.
Az eredeti bécsi kávé változata, ez a kiváló ital az eszpresszó tejszínhab hozzáadásával. A tetejére fahéjat vagy reszelt csokoládét lehet szórni.
●● Készítsen elő egy 190 ml-es csészét.
●● Töltsön szimpla vagy dupla mennyiségű eszpresszó kávéadagot.
●● Adja hozzá a tejszínhabot.
●● A tetejére szórjon fahéjat vagy reszelt csokoládét.
57
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor
de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării ulterioare
a aparatului.
●
●
●
●
Indicaţii referitoare la siguranţă în timpul utilizării maşinii pentru
cafea
Pericol! / Atenţionare!
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Întotdeauna înainte de a începe curăţarea expresorului de cafea, cât şi în cazul în
care apar probleme în timpul pregătirii cafelei, opriţi expresorul şi scoateţi ştecherul
din priză.
Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale expresorului.
Nu puneţi mâinile direct sub jetul de aburi, apă fierbinte sau cafeaua care se scurge din
dispozitiv deoarece un astfel de comportament poate conduce la arsuri sau rănire.
Utilizarea echipamentului suplimentar care nu este recomandat de către producătorul dispozitivului poate cauza pericole.
În timpul funcţionării dispozitivului nu amplasaţi pe acesta nici un fel de alte elemente mobile.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (printre care copii) cu
abilităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de către persoanele care nu au
experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă nu au fost instruite în această
privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu aparatul.
Înainte de a începe curăţarea dispozitivului, montajul sau demontajul acestuia,
întotdeauna trebuie să-l deconectaţi de la sursa de alimentare cu curent electric.
Permiteţi ca dispozitivul să se răcească.
Nu folosiţi dispozitivul electric care are defecte vizibile, conductorul de alimentare
cu curent electric deteriorat, în cazul în care dispozitivul a căzut de la înălţime sau
în cazul în care acesta a fost deteriorat în orice alt fel. Dacă apare orice fel de prezumţie că dispozitivul este defect, atunci verificarea, reparaţia, reglajul dispozitivului
pot fi realizate numai de către personalul autorizat de la punctul de service.
În cazul în care cablul de alimentare ne-decuplabil, este deteriorat, acesta trebuie
înlocuit la producător sau într-un atelier de reparaţii de specialitate sau de către
o persoană calificată, cu scopul de a evita pericolul.
Dispozitivul poate fi reparat numai de către personal calificat şcolarizat. Reparaţiile
efectuate ne-corespunzător pot cauza ameninţări grave pentru utilizator. În cazul în
care aţi observat defecţiuni luaţi legătura cu centru de service de specialitate.
Nu încercaţi să lubrifiaţi dispozitivul. Nu sunt necesare nici un fel de alte activităţi
suplimentare de conservare decât cele de curăţare a acestui expresor.
Nu demontaţi şi nu deşurubaţi carcasa acestui dispozitiv.
Înainte de a porni expresorul verificaţi dacă în rezervor este apă.
Nu permiteţi că, cablul de alimentare să atârne peste muchia mesei sau a raftului
sau să atingă suprafeţe fierbinţi.
Nu scufundaţi dispozitivul în apă şi nici în alte lichide.
Boabele de cafea trebuiesc vărsate numai în rezervorul special prevăzut pentru
boabe de cafea. Introducerea în acest rezervor a altor produse alimentare, lichide
sau obiecte poate provoca pericol şi poate conduce la defectarea dispozitivului.
Cafeaua măcinată trebuie vărsată numai în rezervorul special prevăzut pentru
cafea măcinată. Introducerea în acest rezervor a altor produse alimentare, lichide
sau obiecte poate provoca pericol şi poate conduce la defectarea dispozitivului.
Indicaţii
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia
●
●
●
Citiţi cu atenţie şi păstraţi această instrucţiune de deservire care este livrată împreună cu dispozitivul.
Dispozitivul este prevăzut pentru uz casnic. În cazul în care acesta va fi folosit în
cadrul afacerilor gastronomice, condiţiile de garanţie vor fi modificate.
Rezervorul cu apă nu trebuie să fie deschis în timpul folosirii dispozitivului.
Trebuie să vă asiguraţi că indicaţiile de mai sus au fost corect înţelese.
Informaţii technice
Parametrii tehnici sunt trecuţi pe plăcuţa de fabricaţie a produsului.
Capacitatea rezervorului pentru apă: max 2 l.
Expresorul este in dispozitiv de clasă I, echipat cu un cablu de alimentare cu curent electric cu conductor protector şi ştecher cu bolţ protector, împământare.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI (WE) NR 1275/2008 în ceea
ce priveşte cerinţele cu privire la eco-proiect.
Dispozitivul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
– Dispozitiv electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produs marcat cu simbolul CE pe plăcuţa de fabricaţie.
Atenţie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
58
Dispozitivul trebuie să fie întotdeauna plasat pe o suprafaţă plană şi stabilă.
Nu folosiţi expresorul fără apă în rezervor. Rezervorul pentru apă trebuie umplut
numai cu apă rece, curată şi proaspătă. Folosirea apei calde sau fierbinţi sau a altor
lichide poate cauza defectarea dispozitivului sau poate prezenta pericol. Respectaţi
capacitatea maximă a rezervorului (aceasta este marcată pe rezervor).
Nu permiteţi ca, conductorul de alimentare cu curent electric să atingă părţile fierbinţi ale expresorului de cafea.
Nu schimbaţi poziţia dispozitivului atunci când acesta este pornit sau este în stare
de funcţionare. Înainte de a-i schimba poziţia opriţi expresorul şi scoateţi ştecherul
din priză.
Întotdeauna trebuie să opriţi dispozitivul înainte de introducerea sau scoaterea
ştecherului din priză. Ştecherul nu trebuie scos din priză prin tragerea cablului de
alimentare – prindeţi cu mâna ştecherul şi apoi scoateţi-l din priză.
Întotdeauna opriţi dispozitivul şi scoateţi ştecherul din priză atunci când dispozitivul nu este folosit pentru o perioadă mai lungă de timp cât şi înainte de curăţarea
acestuia.
Nu folosiţi expresorul cu prelungitor, în afara cazului în care prelungitorul a fost
verificat de către un tehnician calificat sau de către un angajat al service-ului.
Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice (numai cea cu
curent alternativ) echipată în pin protector cu tensiune care este în conformitate cu
cea menţionată pe plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
Nu folosiţi expresorul în alte scopuri decât cele care sunt în conformitate cu destinaţia acestuia şi sunt descrise în instrucţiunea de utilizare.
Nu amplasaţi dispozitivul în apropierea sursei de căldură, flăcării, altui dispozitiv
electric de încălzire sau pe cuptorul cald. Nu amplasaţi acest dispozitiv deasupra
altui dispozitiv.
CM4003-001_v01
Construcţia expresorului de cafea
3
2
1
4
18
17
5
19
6
20
16
7
15
21
22
8
14
13
12
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
23
24
11
Plită pentru încălzirea ceştilor
Capac rezervor apă
Capac recipient cafea boabe
Capac recipient cafea măcinată
Panou frontal
Panoul de comandă
Capac duză scurgere cafea
Duza scurgere cafea
9
10
11
12
13
14
15
16
Tava de scurgere
Grătar de scurgere
Indicatorul de umplere a tăvii de scurgere
Uşă laterală
Blocajul uşii de service
Uşa de service
Dispozitiv reglare înspumare lapte
Corpul principal al dispozitivului
17
18
19
20
21
22
23
24
Rezervor apă
Tester pentru duritatea apei
Filtrul de apă
Furtun pentru lapte
Filtrul grosier
Linguriţă pentru măsurarea cafelei
Periuţă pentru curăţare
Ţesătură pentru curăţarea dispozitivului
PANOUL DE COMANDĂ
BUTOANE ACCESIBILE
ON/OFF
ESPRESSO MIC
ESPRESSO MARE
CAPPUCCINO
LATTE
LAPTE SPUMOS/
APĂ FIERBINTE
DOUĂ CEŞTI
VOLUM CAFEA
CAFEA BOABE
CAFEA MĂCINATĂ
TEMPERATURA
URMĂTOAREA
MENIU
ÎNAPOI
CM4003-001_v01
59
Pregătirea dispozitivului pentru funcţionare
FILTRU DE APĂ – MONTAJ
Cartuşul filtrului purifică apa şi nivelează duritatea carbonului din aceasta. În funcţie de duritatea apei şi utilizarea
efectivă, cartuşul trebuie înlocuit din când în când (vezi
„FILTRULUI DA APĂ”).
VERIFICAREA DURITĂŢII APEI
UMPLEREA REZERVORULUI CU APĂ
Verificarea durităţii apei vă va permite setarea expresorului
la valorile optimale şi pregătirea cafelei în condiţiile special
selectate pentru calitatea apei D-voastră. Pentru a verifica
duritatea apei, urmaţi indicaţiile de mai jos.
1 Asiguraţi-vă că dispozitivul nu este conectat la reţeaua
de alimentare cu curent electric.
1 Scoateţi din ambalaj testerul pentru duritatea apei.
1 Cu scopul de a monta filtrul de apă trebuie să scoateţi
rezervorul pentru apă.
2 Umpleţi un pahar sau un alt recipient cu apă de la robinet şi introduceţi testerul pentru duritatea apei.
2 Apoi daţi la o parte filtrul grosier trăgând de acesta
în sus.
3 Aşteptaţi circa 15 secunde şi apoi comparaţi culorile de
pe testerul pentru duritatea apei cu tabelul culorilor de pe
ambalajul testerului pentru duritatea apei.
2 Înainte de prima folosire montaţi filtrul de apă în rezervor. Detaliile sunt descrise în punctul „FILTRU DE APĂ –
MONTAJ”.
3 Înainte de folosire verificaţi duritatea apei. Detaliile sunt
descrise în punctul „VERIFICAREA DURITĂŢII APEI”.
4 Ridicaţi capacul rezervorului de apă şi scoateţi rezervorul cu ajutorul mânerului acestuia.
5 Recipientul trebuie umplut cu apă rece, proaspătă.
3 Amplasaţi cartuşul filtrului, fixându-l pe orificiul de evacuare a apei.
Pentru a obţine un mai bun randament al filtrării înainte de prima folosire a filtrului scufundaţi-l în apă timp de 5 minute.
4 Apoi în setările dispozitivului alegeţi funcţionarea cu
filtru de apă (vezi SCHEMA ŞI ORDINEA SETĂRILOR).
60
4 Pe baza rezultatului în ceea ce priveşte duritatea apei,
setaţi nivelul de duritate a apei (modul de setare a durităţii
apei este prezentat în punctul „Programarea funcţiilor
expresorului” / „DURITATEA APEI”).
Când turnaţi apă în rezervor nu depăşiţi nivelul MAX.
Nu umpleţi rezervorul cu apă fierbinte sau
care începe să fiarbă, deoarece aceasta poate
conduce la deteriorarea aparatului.
CM4003-001_v01
6 Introduceţi rezervorul cu apă în expresor şi apăsaţi-l cu
putere.
7 Închideţi capacul rezervorului.
2 Dispozitivul va porni. Pe ecranul LCD va fi afişat sim-
6 Apăsaţi butonul
, apoi butonul
şi blocul care pregăteşte cafeaua este fixat în
bolul
poziţia gata de lucru.
LCD va fi afişat simbolul
Butonul ON/OFF
10 secunde.
7 Apoi apăsaţi din nou butonul
a confirma opţiunea selectată.
va fi iluminat pentru o perioadă de
. Pe ecranul
.
cu scopul de
3 Apăsaţi şi ţineţi apăsat ON/OFF
timp de 2 secunde
pentru a pune dispozitivul în funcţiune. Pe ecranul LCD va
fi afişat simbolul , din duza de cafea va ieşi o cantitate
mică de apă pentru clătirea sistemul de pregătire a cafelei.
Acest procedeu reprezintă clătirea preliminară automată.
În acest moment începe procesul de clătire. Acesta este
utilizat pentru curăţarea furtunului de lapte şi a întregului
sistem de spumare laptelui.
4 Dispozitivul este gata pregătit pentru a funcţiona în
continuare.
8 Apăsarea butonului
cauzează întreruperea procesului de clătire. Apăsarea repetată a butonului
vă
permiote trecerea la ecranul principal de selectare.
Rezervorul poate fi umplut, de asemenea, fără
a-l scoate, trebuie doar să deschideţi capacul
şi să turnaţi apă în rezervor cu ajutorul unui
ulcior sau a altui vas.
Evitaţi ca în rezervor să fie prea puţină apă. În
cazul în care nivelul scăzut al apei este detectat de senzor, pe ecranul LCD va apare o pictogramă
care aminteşte de necesitatea
de umplere a rezervorului.
Nu utilizaţi dispozitivul în cazul în care rezervorul este gol. Înainte de pregătirea cafelei,
este important să se verifice dacă există apă
în rezervor. Din motive de igienă, nu lăsaţi
apă în rezervor pentru o perioadă mai lungă
de timp.
Expresorul semnalizează că este gata pentru a funcţiona
şi prin ilumiîn continuare prin afişarea simbolului
narea butoanelor (imaginea de mai sus).
5 Pregătiţi recipientul cu apă rece. Introduceţi furtunul
pentru lapte în dispozitivul de reglare a înspumării laptelui
iar celălalt capăt al acestuia introduceţi-l în recipientul cu
apă.
Completarea cafelei
CAFEA BOABE
Asiguraţi-vă că, dispozitivul nu se află în timpul procesului
de măcinare şi pregătire a cafelei.
1 Daţi la o parte capacul recipientului pentru cafeaua
boabe.
CLĂTIREA DISPOZITIVULUI
Înainte de prima utilizare a dispozitivului sau în cazul în
care acesta nu a fost utilizat o perioadă mai lungă de timp,
întregul sistem trebuie clătit.
1 Conectaţi dispozitivul la sursa de alimentare cu curent
electric corespunzătoare.
CM4003-001_v01
61
2 Umpleţi recipientul cu cafea boabe.
2 Umpleţi camera pentru pregătirea cafelei.
Pentru umplerea cu cafea măcinată folosiţi dispozitivul de
măsurare care face parte din echipamentul anexat.
Exsită, de asemenea, posibilitatea de a pregăti ca dispozitivului. Setările presupuse ale
dispozitivului sunt prezentate în tabelul de
mai jos.
Nu folosiţi cafea foarte prăjită, măcinată preliminar şi solubilă, deoarece aceste tipuri de
cafea pot conduce la defectarea râşniţei.
3 Există posibilitatea de reglare a gradului de măcinare
a cafelei în râşniţă, prin rotirea butonului care se găseşte
în camera de măcinare.
SETĂRILE PRESUPUSE ALE EXPRESORULUI DE
CAFEA
Nu turnaţi mai mult de o măsurătoare de
cafea, în caz contrar surplusul de cafea va fi
vărsat în tava pentru picurare. Surplusul de
cafea poate cauza, de asemenea, blocarea
capului dispozitivului de pregătire a cafelei.
În cazul în care capul dispozitivului de pregătire a cafelei s-a blocat trebuie să luaţi legătura cu un service autorizat care se ocupă cu
astfel de reparaţii.
3 Înainte de a începe pregătirea cafelei puneţi capacul
pe recipientul cu cafea măcinată.
Rotirea butonului către semnul „-” va conduce la măcinarea măruntă a cafelei.
Puterea cafelei depinde de gradul de măcinare a boabelor de cafea. Cu cât boabele de
cafea vor fi măcinate mnai mărunt cu atât
cafeaua va fi mai tare.
CAFEA ESPRESSO
1 Amplasaţi ceaşca pe grăterul tăviţei de scurgere direct
sub duza pentru scurgerea cafelei.
Reglarea gradului de măcinare a boabelor de
cafea trebuie realizată numai atunci când râşniţa este pornită. Reglarea gradului de măcinare a cafelei atunci când râşniţa nu este pornită poate conduce la defectarea roţii abrazive.
Dacă veţi observa că, pâlnia de umplere cu
cafea este astupată nu porniţi râşniţa. În caz
contrar puteţi cauza defectarea dispozitivului.
CAFEA MĂCINATĂ
În acest expresor nu puteţi folosi alt fel de cafea
decât cea măcinată din fabrică care este special prevăzută pentru a fi folosită în expresoarele pentru cafea. Cafeaua care are fracţiunea
necorespunzătoare poate bloca calea de trecere a apei din dispozitiv. În cazul în care calea
de alimentare cu apă va fi blocată, trebuie să
realizaţi neapărat procesul de fierbere a cafelei
măcinate dar fără a adăuga cafeaua măcinată.
După fiecare ciclu trebuie să clătiţi cu exactitate blocul pentru pregătirea cafelei şi furtunul de scurgere a cafelei (vezi „CURĂŢAREA
BLOCULUI PENTRU PREGĂTIRE A CAFELEI ŞI
A FURTUNULUI DE SCURGERE A CAFELEI”).
1 Daţi la o parte capacul recipientului pentru cafeaua
măcinată.
Pregătirea cafelei
Asiguraţi-vă că dispozitivul este gata pregătit pentru funcţionare. Display-ul ar trebui să indice simbolul care arată
faptul că dispozitivul este gata de lucru.
Există posibilitatea de reglare a înălţimii duzei
pentru scurgerea cafelei. Aceasta de pinde de
înălţimea ceşti (lor).
Dacă pe display nu va apare simbolul
,
apăsaţi pentru o perioadă mai lungă de timp
butonul ON/OFF
pentru circa 2 secunde,
pentru a începe funcţionarea. Pe ecranul LCD
va fi afişat simbolul . În scopul de a elimina
resturile rămase, din duza pentru scurgerea
cafelei iese o cantitate mică de apă.
Volumul infuziei, temperatura, utilizarea cafelei boabe
sau a celei măcinate cât şi puterea cafelei boabe pot fi
setate prin apăsarea butonului
(mai multe informaţii puteţi obţine în punctul „PROGRAMAREA SETĂRILOR
CAFELEI”).
62
CM4003-001_v01
2 Pentru apregăti cafea espresso, apăsaţi butonul
(ESPRESSO MIC) sau butonul
SSO MARE).
Nicioadată nu scoate rezervorul pentru apă
atunci când dispozitivul este în timpul pregătirii cafelei. Dacă în timpul pregătirii cafelei
nivelul apei se va apropia de nivelul minimal,
atunci dispozitivul va întrerupe funcţionarea.
(ESPRE-
4 Pentru a pregăti Cappuccino, apăsaţi butonul
Pentru a pregăti Latte, apăsaţi butonul
.
.
Pe display va apre simbolul
şi veţi auzi
un semnal sonor repetat care vă va aduce
aminte că trebuie să adăugaţi apă. Mai multe
informaţii puteţi găsi în punctul „UMPLEREA
REZERVORULUI CU APĂ”. După ce aţi adăugat apă în rezervor, semnalul sonor va fi
întrerupt, iar dispozitivul va duce automat la
bun sfârşit procedeul de pregătire a cafelei.
Apăsarea butonului
permite sfârşitul
procedeului de pregătire a cafelei în orice
moment la alegere.
3 Înainte de a începe pregătirea cafelei există, de asemenea, posibilitatea de a selecta opţiunea de 2 ceşti,
aceasta va dispare automnat după câteva secunde.
5 Înainte de a începe să faceţi cafea aveţi posibilitatea
de a selecta opţiunea 2-ceşti, aceasta dispare automat
după câteva secunde.
CAFEA CAPPUCCINO / LATTE
1 Amplasaţi ceaşca pe grăterul tăviţei de scurgere direct
sub duza pentru scurgerea cafelei.
Opţiunea 2 ceşti este activă numai atunci
când folosim cafea boabe.
Opţiunea 2 ceşti este activă numai atunci
când folosim cafea boabe.
4 Dispozitivul va pregăti cafeaua espresso în conformitate cu setările din Meniu.
6 Dispozitivul va pregăti Cappuccino/Latte în conformitate cu setările din Meniu.
Pregătiţi recipientul cu lapte.
2 Introduceţi furnutaşul pentru lapte în dispozitivul de
reglare a înspumării laptelui.
Dacă veţi observa că, cafeaua se scurge
foarte lent prin duza pentru scurgerea cafelei, trebuie să modificaţi setarea râşniţei pe o
fracţiune mai groasă (vezi „CAFEA BOABE”).
5 În cazul în care a fost setată cafeaua măcinată (vezi
„Programarea setărilor pentru cafea”), vor fi afişate
următoarele elemente.
7 Dacă aţi ales opţiunea cafea măcinată, procedaţi conform descrierii din punctul „CAFEA ESPRESSO”.
Celălalt capăt al acestuia introduceţi-l în recipientul cu lapte.
3 Setaţi regulatorul de spumare a laptelui în funcţie de
preferinţe (
spumat,
Butonul
care licăreşte, ne informează că trebuie să
turnăm cafea măcinată.
6 Apăsaţi butonul
sso.
CM4003-001_v01
, pentru a obţine cafeaua espre-
– lapte puţin spumat,
– lapte mediu
– lapte puternic spumat).
8 După fiecare folosire a funcţiei Cappuccino/Latte, veţi
observa un mesaj care vă va aduce aminte că trebuie „clătit
circuitul intern al laptelui”.
63
Pentru a trece peste acest procedeu şi pentru
a putea continua funcţionarea expresorului
apăsaţi
. Totuşi vă recomandăm să realizaţi „clătirea circuitului intern al laptelui”
după ce a luat sfârşit procesul de pregătire
a cafelelor.
3 Apăsaţi butonul
tată.
, pentru a porni funcţia selec-
3 Selectaţi pentru care cafea doriţi să schimbaţi setările
,
,
,
(pictogramele licăresc pe
display).
4 După ce aţi selectat tipul cafelei vor fi redate următoarele opţiuni de setare:
Dispozitivul poate fi, de asemenea, clătit cu
ajutorul funcţiei de înspumare a laptelui, cu
diferenţa că, în loc de lapte trebuie să folosiţi
apă proaspătă (vezi „CLĂTIREA DISPOZITIVULUI”).
9 În scopul de a clăti circuitul intern al laptelui apăsaţi
butonul
.
După ce aţi pornit dispozitivul aşteptaţi circa
30 de secunde pentru ca acesta să atingă
temperatura corespunzătoare.
4 Dispozitivul va doza circa 250 ml de lapte înspumat
sau apă fierbinte.
– volum cafea,
– cafea boabe (putere cafea),
– cafea măcinată,
– temperatura
SCHIMBARE VOLUM CAFEA
5 Pentru a schimba volumul de cafea apăsaţi
.
6 Pe afişaj apare volumul implicit de cafea pentru tipul
selectat de cafea.
Pentru a modifica această valoare trebuie să apăsaţi
până în momentul în care pe display va apare valoarea
dorită.
Înainte de a începe „clătirea circuitului pentru
lapte”:
– introduceţi capătul furtunului pentru lapte
într-un recipient cu apă rece proaspătă,
– în recipient trebuie să se găsească destul
de multă apă (min. 400 ml).
Volumul accesibil pentru anumite infuzii este
trecut pe SCHEMA ŞI ORDINEA SETĂRILOR.
7 În cazul în care doriţi ca modificarea setărilor să ia
Lapte înspumat / apa fierbinte
sfârşit, ţineţi minte valoarea selectată şi apăsaţi
1 Pentru a porni funcţia de înspumare a laptelui sau
funcţia apei fierbinţi trebuie să apăsaţi butonul
.
Ţinând apăsat butonul
veţi putea opri
scurgerea de lapte spumat sau de apă fierbinte
în orice moment.
Apa fierbinte poate fi folosită pentru pregătirea ceaiului sau a ltor băuturi fierbinţi.
Programarea setărilor pentru cafea
2 Apăsând butonul
de înspumare a laptelui
binţi
puteţi schimba pe rând funcţia
sau de pregătire a apei fier-
.
Expresorul posedă o mulţime de posibilităţi datorită cărora
este posibilă adaptarea parametrilor cafelei preparate pe
placul dumneavoastră.
1 Asiguraţi-vă că, dispozitivul este gata de funcţionare.
Pe display ar trebui să apară simbolul care confirmă că
dispozitivul este gata de funcţionare.
.
ÎŢinând apăsat butonul
veţi putea continua să schimbaţi alte setări. Pe display
vor apare din nou opţiunile setărilor pentru
cafeaua selectată.
CAFEA BOABE / CAFEA MĂCINATĂ
8 Această opţiune permite selectarea tipului de cafea
(cafea boabe
sau cafea măcinată
) din care
va fi realizată infuzia.
9 Pentru a folosi8 râşniţa şi cafeaua boabe selectaţi
.
10 Va apare posibilitatea de adaptare a puterii infuziei la
gustul dumneavoastră:
– cafea slabă,
– cafea tare.
11 În cazul în care doriţi ca modificarea setărilor să ia
sfârşit, ţineţi minte valoarea selectată şi apăsaţi
.
Dar dacă doriţi să folosiţi cafeaua măcinată, apăsaţi
.
12 Pe display în locul simbolului cafelei boabe va fi redat
simbolul cafelei măcinate.
În cazul selectării funcţiei de înspumare
a laptelui procedaţi conform celor prezentete
în punctul „CAFEA CAPPUCCINO / LATTE”.
2 Apăsaţi butonul
gramare.
, pentru a trece în tribul de pro-
13 În cazul în care doriţi ca modificarea setărilor să ia
sfârşit, ţineţi minte valoarea selectată şi apăsaţi
.
ÎŢinând apăsat butonul
veţi putea continua să schimbaţi alte setări. Pe display
vor apare din nou opţiunile setărilor pentru
cafeaua selectată.
64
CM4003-001_v01
TEMPERATURA
Această opţiune permite setarea temperaturii infuziei pregătite.
14 Pentru a seta temperatura apăsaţi .
15 Dacă veţi apăsa din nou butonul veţi avea posibilitatea de a schimba temperatura folosind una dintre cele trei
trepte de încălzire (modificarea va fi vizibilă pe display):
– temperatura cea mai scăzută,
– temperatura medie,
– temperatura cea mai înaltă.
16 Pentru a sfârşi şi pentru a memora setările selectate
trebuie să apăsaţi
. Dispozitivul se va întoarce la
panoul de selectare, cu ajutorul căruia puteţi modifica setările pentru alt tip de cafea.
Dacă doriţi să modificaţi setările pentru un alt tip de cafea
trebuie să procedaţi conform indicaţiilor care sunt cuprinse
în punctele de le 3 până la 16.
17 Pentru a ieşi din tribul setărilor apăsaţi
.
Programarea funcţiilor expresorului
Duritatea apei trebuie selectată în funcţie de
rezultatul pe care îl obţineţi după ce aţi realizat testul de verificare a durităţii apei (vezi
„VERIFICAREA DURITĂŢII APEI”).
3 Pentru a confirma cele selectate apăsaţi
.
4 Pentru a ieşi din tribul de programare a funcţiilor expresorului apăsaţi
.
GRADUL DE ILUMINARE A DISPLAY-ULUI
1 Atunci când sunteţi în modul de programare a funcţiilor
maşinii de cafea selectaţi opţiunea de setare a luminozităţii
afişajului
prin apăsarea
.
2 Apăsând butonul
selectaţi unul din gradele de iluminare a display-ului:
,
,
– cel mai închis la culoare,
– cel mai deschis la culoare.
3 Pentru a confirma cele selectate apăsaţi
.
4 Pentru a ieşi din tribul de programare a funcţiilor expresorului apăsaţi
.
SEMNALE SONORE
FUNCŢIA DE ECONOMISIRE A ENERGIEI
Dispozitivul posedă funcţia de economisire a energiei, care
permite micşorarea consumului de energie în cazul în care
expresorul nu se află în stare de funcţionare.
Această funcţie opreşte dispozitivul imediat (expresorul
trece în stare de repaus) după ce s-a scurs timpul care
a fost setat de către beneficiar (valoare presupusă: 1/4 h).
Pentru a seta timpul după scurgera căruia dispozitivul trebuie să se oprească trebuie să procedaţi în conformitate
cu indicaţiile de mai jos.
1 Asiguraţi-vă că, dispozitivul este gata de funcţionare.
Pe display ar trebui să apară simbolul care confirmă că
dispozitivul este gata de funcţionare.
1 Pentru a porni / opri semnalele sonore care sunt
redate de dispozitiv, în momentul în care vă aflaţi în tribul
de programare a funcţiilor expresorului, selectaţi
sând
.
2 Apăsând butonul
accesibile:
apă-
selectaţi una dintre opţiunile
– sunete pornite,
– sunete oprite.
3 Pentru a confirma cele selectate apăsaţi
.
4 Pentru a ieşi din tribul de programare a funcţiilor expresorului apăsaţi
.
DETARTRARE
Funcţia de detartrare a fost descrisă la punctul „Curăţare
şi întreţinere” / „DETARTRARE”.
FILTRU DE APĂ
1 Pentru a selecta funcţionarea expresorului cu filtru de
apă sau fără filtru, în momentul în care vă aflaţi în tribul de
programare a funcţiilor expresorului, selectaţi
2 Apăsaţi butonul Menu
, pentru a trece în tribul de
programare.
3 Apoi pentru a trece la tribul de programare a funcţiilor
expresorului apăsaţi
lui
. Apăsarea în continuare a butonu-
va permite trecerea printre toate funcţiile.
4 Atunci când pe display va apare
apăsaţi
pentru a selecta timpul opririi automate a dispozitivului.
5 Apăsând butonul
sibile:
,
selectaţi una dintre valorile acce-
,
,
,
,
.
sarea
.
2 Apăsând butonul
prin apă-
selectaţi una dintre opţiunile
accesibile:
– funcţionare cu filtru de apă,
–
funcţionare fără filtru de apă.
3 Pentru a confirma cele selectate apăsaţi
.
4 Pentru a ieşi din tribul de programare a funcţiilor expresorului apăsaţi
.
ÎNLOCUIREA FILTRULUI DE APĂ
Modul de schimbare a filtrului pentru apă a fost descris
la punctul „Curăţare şi întreţinere” / „ÎNLOCUIREA FILTRULUI DE APĂ”.
După selectarea opţiunii
funcţia
de economisire a energiei va fi oprită şi dispozitivul va fi în permanenţă pornit.
6 Pentru a confirma cele selectate apăsaţi
.
7 Pentru a ieşi din tribul de programare a funcţiilor expresorului apăsaţi
.
DURITATEA APEI
1 În momentul în care vă aflaţi în tribul de programare
a funcţiilor expresorului selectaţi opţiunea de setare a durităţii apei
prin apăsarea butonului
2 Prin apăsarea butonului
de duritate a apei:
,
CM4003-001_v01
.
selectaţi unul din gradele
– apă moale,
,
,
– apă tare.
65
SCHEMA ŞI ORDINEA SETĂRILOR:
Volumul infuziei poate să difere nesemnificativ faţă de
*valoarea
selectată, în funcţie de tipul cafelei folosite, a gradului de măcinare, durităţii apei etc.
După scoaterea ştecherului din priză dispozitivul se va reseta şi va funcţiona pe baza
setărilor presupuse (vezi ”SETĂRI PRESUPUSE ALE EXPRESORULUI DE CAFEA”).
66
CM4003-001_v01
Curăţare şi întreţinere
Păstraţi dispozitivul curat pentru a asigura o înaltă calitate
a cafelei şi pentru ca acesta să vă servească o perioadă
lungă de timp.
4 Daţi la o parte grătarul tăvii de scurgere şi aruncaţi apa
colectată.
2 Scoateţi tava de scurgere cu recipientul pentru impurităţi.
Nu introduceţi cafetiera în apă sau în alte
lichide.
Nu spălaţi nici una din piesele expresorului în
maşina de spălat vase.
GOLIREA TĂVI DE PICURARE
1 Când tava de scurgere este plină, indicatorul de
umplere a tăvii de scurgere se va ridica deasupra grătarului tăvii de scurgere.
Înainte de a monta la loc grătarul şi tava de scurgere acestea trebuiesc uscate.
5 Amplasaţi la loc toate elementele şi anume în interiorul
dispozitivului.
3 Scoateţi recipientul pentru impurităţi de pe tava de
scurgere şi curăţaţi-l. După ce acesta a fost curăţat puneţi-l
din nou acolo de unde l-aţi scos.
2 Deblocaţi uşa de service şi deschideţi-o.
4 Tava de scurgere şi recipientul pentru deşeuri trebuiesc
amplasate din nou la locul său în interiorul dispozitivului.
GOLIREA RECIPIENTULUI PENTRU DEŞEURI
După prepararea unei anumite cantităţi de cafea, recipientul pentru impurităţi este plin cu zaţ de cafea şi trebuie
curăţat.
Pe display va fi afişat simbolul
, care vă va aminti
că trebuie să curăţaţi recipientul pentru deşeuri. Pentru a
goli recipientul pentru deşeuri procedaţi în conformitate cu
cele descrise în continuare.
3 Scoateţi tava de scurgere din dispozitiv.
În timpul operaţiunilor de golirea recipientului
pentru deşeuri nu decuplaţi dispozitivul de la
sursa de alimentare cu curent electric, deoarece acesta are un senzor care monitorizează
procesul de curăţare.
1 Deblocaţi uşa de service şi deschideţi-o.
5 Închideţi uşa de service. Pe display va fi afişat simbolul
sorului.
CM4003-001_v01
şi va fi posibilă exploatarea în continuare a expre-
67
CURĂŢAREA DISPOZITIVULUI
2 Apoi clătiţi dispozitivul de reglare sub un jet de apă.
1 Decuplaţi dispozitivul de la sursa de alimentare cu
curent electric.
CURĂŢAREA BLOCULUI PENTRU PREGĂTIRE
A CAFELEI ŞI A FURTUNULUI DE SCURGERE
A CAFELEI
Înainte de a începe curăţarea blocului pentru
pregătire a cafelei asiguraţi-vă că acesta este
complet răcit.
1 Deblocaţi uşa de service şi deschideţi-o.
3 Înainte de montarea în dispozitiv uscaţi foarte bine elementul curăţat.
2 Asiguraţi-vă că, dispozitivul este complet răcit.
3 Ştergeţi carcasa dispozitivului cu o cârpă sau un burete
uşor umezite.
Pentru curăţarea suprafeţelor externe poate fi
folosită ţesătura din echipamentul dispozitivului.
CURĂŢAREA FURTUNAŞULUI PENTRU LAPTE
ŞI A DISPOZITIVULUI DE REGLARE A ÎNSPUMĂRII LAPTELUI
CURĂŢAREA DUZELOR PENTRU SCURGEREA
CAFELEI
1 Pentru a curăţa duzele de scurgere a cafelei, trageţi
către exterior duza până ce veţi simţi rezistenţă şi apoi trageţi cu putere în jos.
2 Apăsaţi cele două butoane roşii care se găsesc pe blocul de pregătire a cafelei şi scoateţi-l.
2 Apoi spălaţi duza sub ub jet de apă şi montaţi-o la loc.
3 Spălaţi blocul pentru pregătirea cafelei sun un jet de
apă. De asemenea, curăţaţi cu exactitate interiorul dispozitivului.
Pentru a clăti furtunul pentru lapte procedaţi în conformitate cu indicaţiile cuprinse în punctul „CLĂTIREA DISPOZITIVULUI”. Prin furtunul pentru lapte va fi aspirată apa
care apoi va trece prin toate conductele din interiorul dispozitivului.
1 Pentru a curăţa regulatorul de înspumare a laptelui
scoateţi-l din dispozitiv.
După ce aţi scos blocul pentru pregătirea
cafelei şi tava de scurgere puteţi curăţa interiorul dispozitivului cu ajutorul unei cârpe
umezite.
4 Înainte de montarea în dispozitiv uscaţi foarte bine elementul curăţat.
68
CM4003-001_v01
5 Pentru a curăţa furtunul de scurgere a cafelei, apăsaţi
dispozitivul de prindere a aceteia şi trageţi-l în sus.
6 Apoi spălaţi furtunul de scurgere a cafelei sub un jet de
apă.
7 Înainte de montarea în dispozitiv uscaţi foarte bine elementul curăţat.
3 Apoi apăsaţi din nou butonul
cu scopul de a confirma opţiunea selectată Pe display va fi afişat următorul
simbol.
Dacă în rezervorul cu apă se găseşte filtrul de apă, demontaţi-l (vezi punctul „FILTRU DE APĂ”).
4 Apoi apăsaţi din nou
torul simbol.
. Pe display va fi afişat urmă-
5 Umpleţi rezervorul de apă cu o soluţie de acid citric
(folosiţi 650 ml soluţie).
7 După ce activităţile de mai sus vor lua sfârşit, pe display-ul LCD va fi afişat simbolul
care vă va aminti
că trebuie să vărsaţi soluţia de acid citric din rezervor şi
să umpleţi rezervorul cu apă curată ( nu depăşiţi nivelul
MAX).
8 După ce aţi amplasat rezervorul cu apă în dispozitiv va
începe să licărească butonul
9 După apăsarea butonului
de curăţare.
.
, va începe procesul
DETARTRARE
Depunerile de calcar reprezintă depuneri de minerale care,
în mod natural, apar în toate aparatele care au legătură cu
încălzirea apei.
Pentru ca să puteţi folosi dispozitivul o perioadă lungă de
timp vă propunem îndepărtarea periodică a calcarului.
care va fi afişat pe display vă va semnaSimbolul
liza necesitatea de realizare a procedeului de detartrare.
Procesul de detartrare a expresorului trebuie
realizat în conformitate cu recomandările cu
privire la dispozitiv. Avariile care vor lua naştere în urma ne-detartrării dispozitivului nu
sunt cuprinse de garanţie.
10 După ce procesul de curăţare a luat sfârşit, dispozitivul
va reveni la starea de funcţionare.
Nu deconectaţi sursa de alimentare în timpul
procesului, acest lucru poate cauza reţinerea
acidului citric în interiorul dispozitivului.
1 Atunci când dispozitivul va semnala că este gata pentru a fi pus în funcţiune, apăsaţi butonul
de comandă.
de pe panoul
Propunere cu privire la soluţie: 2 linguriţe
(cca. 30 g) acid citric într-un litru de apă.
6 Apăsaţi butonul
a pietrei.
2 Apăsaţi butonul
play-ul LCD va fi afişat
. Începe procesul de eliminare
ÎNLOCUIREA FILTRULUI DE APĂ
Filtrul de apă trebuie înlocuit în următoarele situaţii:
După utilizarea a 50 de litrii de apă, pe display va
●
apare simbolul
care vă va reaminti de schimbarea filtrului de apă.
● O dată la 2 luni trebuie schimbat filtrul de apă chiar
dacă dispozitivul nu va va aminti acest lucru.
● Dacă dispozitivul nu a fost folosit cel puţin 3 săptămâni.
Pentru a înlocui filtrul şi a reseta contorul de apă utilizată,
urmaţi instrucţiunile de mai jos.
1 Porniţi dispozitivul.
, până în momentul în care pe dis.
Durata acestei funcţii este de aproximativ 20
de minute.
CM4003-001_v01
69
2 Apăsaţi butonul
Detectarea şi îndepărtarea defectelor
.
Marea majoritate a erorilor/defectelor este semnalizată de către dispozitiv cu ajutorul unei serii de simboluri. Expresorul semnalizează astfel beneficiarului tipul defectului În tabelul de mai jos sunt descrise aceste simboluri şi modul în care trebuie
procedat în anumite situaţii.
PICTOGRAMA DESCRIERE
3 Apoi apăsaţi butonul
display va fi afişat simbolul
4 Apăsaţi din nou butonul
simbolul
până în momentul în care pe
.
, pe display va fi afişat
care vă va reaminti de schimbarea filtrului.
CUM TREBUIE PROCEDAT
Lipsa cafelei boabe.
Turnaţi cafeaua boabe în recipientul pentru cafea
boabe şi apăsaţi butonul pictogramei care licăreşte.
Lipsa blocului de pregătire a cafelei.
Introduceţi blocul pentru pregătire a cafelei.
Recipientul pentru deşeuri este plin.
Goliţi recipientul.
Necesitatea de îndepărtare a depunerilor de
calcar.
Înlocuirea filtrului de apă.
Porniţi procedeul de detartrare.
Tava de scurgere nu este montată corect.
Montaţi tava de scurgere la locul corespunzător în
corpul principal al dispozitivului.
Recipientul pentru impurităţi nu este montat
corect.
Montaţi recipientul pentru impurităţi la locul corespunzător.
Simbolul uşii deschise.
Închideţi uşa.
Avertizare.
A avut loc o defectare serioasă a dispozitivului.
Cereţi ajutor service-ului.
Lipsă apă.
Umpleţi rezervorul cu apă.
Lipsă cafea măcinată.
Turnaţi cafeaua măcinată în recipientul pentru
cafea măcinată şi apăsaţi butonul pictogramei care
licăreşte.
PROBLEMA
Înlocuiţi filtrul de apă.
CAUZA
REZOLVARE PROBLEMĂ
Dispozitivul nu funcţio- Dispozitivul nu este conectat la reţeaua de
nează.
alimentare cu curent electric.
5 Înlocuiţi filtrul uzat cu unul nou (modul de montare al
filtrului este descris în punctul „FILTRU PENTRU APĂ”) şi
apăsaţi butonul
zată.
pentru a reseta contorul de apă utili-
6 Modificarea introdusă confirmaţi-o prin apăsarea butonului
.
Cafeaua nu este destul de Ceştile nu au fost încălzite.
fierbinte.
Ansamblul de pregătire a cafelei este prea
rece.
Cafeaua nu se scurge din
duza de scurgere a cafelei.
Prima ceaşcă de cafea
este de calitate slabă.
Duzele sunt înfundate.
Prima măcinare nu transmite destul de
multă cafea măcinată către blocul pentru
pregătire a cafelei.
Laptele nu este destul de Laptele nu este proaspăt.
spumos.
Temperatura laptelui este prea ridicată.
Duzele sunt înfundate.
Laptele este fiert.
Cafeaua nu are spumă.
Cafeaua măcinată sau cafeaua boabe nu
este proaspătă sau nu este corespunzătoare
pentru acest tip de expresor.
Dispozitivul se încălzeşte Depunerea unei cantităţi prea mari de piatră.
prea mult timp.
Informaţiile de pe afişaj nu ●● Aparatul se află în câmpul de interfesunt clar vizibile.
renţe magnetice.
Lipsă răspuns sau răs- ●● Panoul este murdar.
puns întârziat la multe
încercări de apăsare taste
funcţionale pe panou.
Introduceţi ştecherul în priza de alimentare.
Verificaţi dacă ştecherul şi cablul de alimentare nu au fost deteriorate. Dacă da, atunci
luaţi legătura cu punctul de service.
Puneţi ceştile pe plita de încălzire a ceştilor
pentru ca acestea să fie încălzite.
Înainte de a începe pregătirea cafelei clătiţi dispozitivul minimum de 3 ori (procedaţi
conform descrierii din punctul „CLĂTIREA
DISPOZITIVULUI”).
Măriţi frecvenţa de curăţare a duzelor pentru
scurgerea cafelei.
Aruncaţi cafeaua. Celelalte cafele vor fi de
bună calitate.
Asiguraţi-vă că laptele este proaspăt.
Asiguraţi-vă că laptele este bine răcit.
Curăţaţi şi clătiţi duzele de scurgere a cafelei.
Folosiţi lapte proaspăt, rece.
Schimbaţi tipul sau folosiţi cafea boabe sau
cafea măcinată de tip corespunzător.
Porniţi funcţia de detartrare (vezi punctul
„DETARTRARE”).
●● Opriţi aparatul. Porniţi-l din nou după
câteva minute.
●● Curăţaţi panoul cu pânza furnizată.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
7 Pentru a vă reîntoarce la meniul principal apăsaţi butonul
.
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu
este nici dificil, nici scump. În acest scop:
cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc
în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
70
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni
apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
CM4003-001_v01
Reţete de cafea espresso oferite spre exemplu
ESPRESSO (SHORT BLACK)
Espresso este o cafea tare, concentrată, cu un strat de spumă la suprafaţă – numită „caimac” (un strat de spumă maronie). Espresso stă la baza
tuturor băuturilor cu cafea. Modificările sale sunt obţinute prin adăugarea unor cantităţi diferite de lapte şi spumă de lapte.
●● Preparaţi într-o ceaşcă pentru espresso de 90 ml sau într-o ceaşcă mică de cafea.
●● Turnaţi espresso simplu (40-60 ml).
LONG BLACK
MACCHIATO
FLAT WHITE
CAFFÈ LATTE
Espresso standard cu adaos de apă fierbinte, servit în ceşti normale de cafea sau în căni. Apa fierbinte se toarnă prima, pentru a se păstra stratul
de „caimac”.
●● Preparaţi într-o ceaşcă 190 ml.
●● Turnaţi mai în ea un espresso simplu sau dublu.
●● Adăugaţi după gust apă fierbinte.
Macchiato, numele vine de la cuvântul italian care înseamnă „pată”. În mod tradiţional, este servit ca un espresso standard cu o linguriţă de lapte
la suprafaţă şi o cantitate mică de „caimac” în mijloc.
●● Preparaţi într-o ceaşcă pentru espresso de 90 ml sau într-o ceaşcă mică de cafea.
●● Turnaţi mai în ea un espresso simplu sau dublu.
●● Adăugaţi o linguriţă de lapte la suprafaţă.
O altă băutură pe bază de cafea îndrăgită este flat white, băutură pe bază de espresso, cu spumă de lapte obţinută prin jet de abur. Se serveşte
în ceaşcă normală pentru cafea sau în cană. Stratul de spumă de la suprafaţă trebuie să aibă 2 mm, pentru a izola cafeaua.
●● Pregătiţi în ceaşcă de 190 ml.
●● Turnaţi mai în ea un espresso simplu sau dublu.
●● Adăugaţi spumă de lapte.
Espresso amestecat cu spumă de lapte obţinută prin abur; de obicei băutura este servită în vas de sticlă. Stratul de spumă de lapte de la suprafaţă
trebuie să aibă 10 cm, pentru a izola cafeaua.
●● Pregătiţi în vas de sticlă de 220 ml sau în ceaşcă.
●● Porniţi programul pentru pregătirea cafelei latte
CAPPUCCINO
CAFFE MOCHA
CON PANNA
CM4003-001_v01
.
Această extraordinară băutură este espresso cu adaos de spumă de lapte, cu spumă şi cacao presărată. Băutura se prepară astfel: două treimi
cafea cu lapte şi o treime spumă.
●● Se pregăteşte în ceşti de 190-240 ml.
.
●● Porniţi programul pentru pregătirea cafelei cappuccino
●● Presăraţi cacao.
Pregătită în acelaşi mod ca şi capucino, dar cu un adaos de ciocolată de băut. E de ajuns să adăugaţi ciocolată la espresso şi să amestecaţi înainte
de a adăuga lpuma de lapte la abur şi spuma.
●● Preparaţi în ceşti de 190-240 ml.
●● Turnaţi un espresso simplu sau dublu.
●● Adăugaţi două linguriţe de ciocolată de băut.
●● Adăugaţi spumă de lapte obţinută la abur.
●● Păstraţi proporţia două treimi cafea cu lapte, o treime spumă.
O modificare a originalei cafele vieneze, această extraordinară băutură este espresso cu adaos de frişcă. Se poate presura, de asemenea, sorţişoară
sau ciocolată.
●● Preparaţi în ceaşcă de 190 ml.
●● Turnaţi un espresso simplu sau dublu.
●● Adăugaţi frişcă.
●● Presăraţi scorţişoară sau ciocolată.
71
RU
Уважаемые клиенты!
Благодарим Вас за покупку нашего прибора и приветствуем среди пользователей
продуктов Zelmer.
Мы убеждены в том, что Вы однозначно оцените качество заварного кофе, а также
легкость обслуживания.
Просим внимательно прочитать эту инструкцию по эксплуатации. Особое внимание следует уделить указаниям по безопасности. Инструкцию по эксплуатации просим сохранить, чтобы можно было воспользоваться ней также во
время использования прибора.
●
●
●
●
Указания, касающиеся безопасности во время эксплуатации
кофеварки
Опасность! / Предупреждение!
Несоблюдение грозит травмами
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Всегда перед чисткой кофеварки, а также в случае появления проблем во
время процесса заварки кофе, выключите кофеварку и выньте штепсель из
гнезда.
Не касайтесь горячих поверхностей кофеварки.
Не размещайте руки непосредственно под струей пара, горячей воды или
наливаемого кофе, поскольку это может привести к ожогам или ранениям.
Использование дополнительного оборудования, не рекомендуемого производителем прибора, может привести к угрозе.
Во время работы прибора не прикладывайте к нему никаких подвижных предметов.
Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим опыта
и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией
по эксплуатации прибора.
Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
Перед чисткой прибора, его демонтажем или сборкой, всегда выньте кабель
питания из электрогнезда. Позвольте прибору охладится.
Не используйте электрический прибор с видимыми повреждениями, поврежденным кабелем питания, после падения прибора или другого повреждения.
Если есть подозрение, что прибор поврежден, то проверку, ремонт, регуляцию прибора может выполнить только выученный персонал авторизированного сервисного центра.
Если кабель питания будет поврежден, то он должен быть заменен у производителя или в специализированном сервисном центре, либо квалифицированным лицом с целью предупреждения угрозы.
Ремонт прибора может осуществляться лишь квалифицированными техниками. Неправильно проведенный ремонт может стать причиной серьезной
опасности для пользователя. В случае неполадок следует обратиться в специалистический сервис-центр.
Не пытайтесь смазывать прибор. Никакие дополнительные действия по уходу
за прибором кроме очистки не требуются.
Не демонтируйте и не развинчивайте корпус прибора.
Всегда убедитесь, есть ли в резервуаре вода перед началом эксплуатации кофеварки.
Не позволяйте, чтобы кабель питания прибора свисал над краем стола или
полки, или касался горячей поверхности.
Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
Зерна кофе должны всыпаться только в резервуар для кофе в зернах. Использование в этом резервуаре других гастрономических продуктов, жидкостей
или предметов может быть причиной угрозы, а также повреждения прибора.
Молотый кофе должен всыпаться толдько в резервуар для молотого кофе.
Использование в этом резервуаре других гастрономических продуктов, жидкостей или предметов может быть причиной угрозы, а также повреждения
прибора.
Указания
Информация о продукте и указания, касающиеся эксплуатации
●
●
●
Внимательно прочитайте и сохраните эту инструкцию по эксплуатации,
доставленную вместе с прибором.
Прибор предназначен для домашнего использования. В случае его использования с целью гастрономического предпринимательства условия гарантии
будут изменены.
Резервуар не должен быть открыт во время использования.
Следует убедится, что указанные выше указания были поняты.
Технические параметры
Технические параметры указанны на информационном табло изделия.
Емкость резервуара для воды: макс 2 л.
Кофеварка является прибором класса І, оборудованным кабелем питания с изоляцией и штепсель с безопасным кольцом.
Кофеварка выполняет требования норм.
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА № 1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
Прибор соответствует с требованиями директив:
– Прибор электрический низковольтный (LVD) – 2006/95/EC.
– Электромагнетическая совместимость (EMC) – 2004/108/EC.
Изделие обозначено знаком СЕ на информационном табло.
Внимание!
Несоблюдение грозит порчей имущества
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
72
Всегда размещайте прибор на плоской, твердой поверхности.
Не используйте кофеварку без воды в резервуаре. В емкость для воды следует вливать лишь холодную, свежую и чистую воду. Использование теплой
или горячей воды, или других жидкостей, может привести к повреждению прибора или быть причиной угрозы. Придерживайтесь максимальной емкости
резервуара (обозначенного на резервуаре).
Не допускайте контакта провода питания с нагретыми элементами кофемашины.
Не передвигайте прибор во время его работы. Перед его перемещением
выключите кофеварку и вытяните штепсель из электрогнезда.
Всегда выключайте прибор перед включением или вытягиванием штепселя из
гнезда. Штепсель не следует вытягивать из гнезда тяня за кабель питания –
беритесь за сам штепсель.
Всегда выключайте прибор и вытягивайте штепсель, когда прибор не будет
использоваться в течении продолжительного времени, а также перед чисткой.
Не используйте кофеварку с удлинителем. Разве что удлинитель был проверен квалифицированным техником или работником сервисного центра.
Прибор всегда должен быть подключен к гнезду электросети (только переменного тока), оборудованного безопасным кольцом и с напряжением, которое
соответствует поданному на информационном табло прибора.
Не используйте кофеварку для целей, которые не соответствуют его предназначению, описанному в инструкции по эксплуатации.
Не помещайте прибор близко от источника тепла, огня, электрического нагревательного элемента или на горячей плите. Не размещайте на каком-либо
другом приборе.
CM4003-001_v01
Строение кофеварки
3
2
1
4
18
17
5
19
6
20
16
7
15
21
22
8
14
13
12
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
23
24
11
Плита для разогрева чашечек
Крышка контейнера для воды
Крышка контейнера для зерен кофе
Крышка контейнера для молотого кофе
Передняя панель
Панель руководства
Крышка сопла для кофе
Сопло для кофе
9
10
11
12
13
14
15
16
Сточный поднос
Сточная решетка
Указатель заполнения сточного подноса
Боковая дверца
Блокировка сервисной дверцы
Сервисные дверцы
Регулятор вспенивания молока
Корпус
17
18
19
20
21
22
23
24
Резервуар для воды
Тестер твердости воды
Фильтр воды
Трубочка для молока
Крупный фильтр
Мерная ложечка для кофе
Щеточка для очистки
Ткань для чистки прибора
ПАНЕЛЬ РУКОВОДСТВА
ДОСТУПНЫЕ КНОПКИ
ВКЛЮЧЕНИЕ/
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ОДНА ПОРЦИЯ
ЭСПРЕССО
ДВОЙНАЯ ПОРЦИЯ
ЭСПРЕССО
КАППУЧИНО
ЛАТТЕ
ВСПЕНЕННОЕ МОЛОКО
/ ГОРЯЧАЯ ВОДА
ДВЕ ЧАШЕЧКИ
OБЪЕМ КОФЕ
КОФЕ В ЗЕРНАХ
МОЛОТЫЙ КОФЕ
ТЕМПЕРАТУРА
СЛЕДУЮЩЕЕ
МЕНЮ
НАЗАД
CM4003-001_v01
73
Подготовка прибора к работе
ФИЛЬТР ВОДЫ – УСТАНОВКА
Вкладыш фильтра очищает воду и нивелирует ее твердость.
В зависимости от твердости воды и реального использования, вкладыш должен быть периодически заменен
(см. «ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ДЛЯ ВОДЫ»).
ПРОВЕРКА ТВЕРДОСТИ ВОДЫ
Проверка твердости воды позволит настроить кофеварку на оптимальные значения и запаривание кофе
в условиях, которые наиболее благоприятны для
качеств Вашей воды. В целях проверки твердости
воды, следуйте указанным ниже указаниям.
НАПОЛНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА ВОДОЙ
1 Убедится, что прибор не подключен к электросети.
1 Выньте тестер твердости воды из упаковки.
1 В целях монтирования фильтра для воды выньте
контейнер для воды.
2 Наполните стакан или другой сосуд водой из крана
и погрузите тестер твердости воды.
2 Поместите фильтр воды в емкость перед первым
применением. Детали описаны в пункте «ФИЛЬТР
ВОДЫ – УСТАНОВКА».
3 Проверьте жесткость воды перед первым применением. Детали описаны в пункте «ПРОВЕРКА ТВЕРДОСТИ ВОДЫ».
4 Поднимите крышку резервуара для воды и выньте
резервуар, используя прихватку резервуара.
2 Затем снимите крупный фильтр, поднимая его вверх.
3 Поставьте вкладыш фильтра, прижимая его
к выходу воды.
Чтобы удалить воздух из фильтра
и сделать процесс фильтрирования
более эффективным, перед первым применением погрузите фильтр в воду на 5
минут.
3 Подождите около 15 секунд и сравните цвет на
тестере твердости воды с таблицей цветов на упаковке
тестера твердости воды.
4 В соответствии с информацией о твердости воды
установите уровень твердости воды (способ установки
твердости воды представлен в пункте «Программирование функций кофемашины» / «ЖЕСТКОСТЬ
ВОДЫ»).
5 Резервуар наполните свежей холодной водой.
Во время наливания воды в резервуар не
превышайте уровня MAX.
Не наполняйте резервуар горячей водой
или кипятком, поскольку это может
вызвать повреждение прибора.
4 После этого в установках прибора выберите работу
с фильтром для воды (см. «СХЕМА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВОК»).
74
CM4003-001_v01
6 Вставьте резервуар для воды в кофеварку и сильно
его дожмите.
7 Закройте крышку резервуара.
2 Прибор включится. На табло LCD появится символ
6 Нажмите кнопку
, потом кнопку
и блок пропарки будет установлен в позиции готовности к работе.
LCD появится символ
Кнопка ON/OFF
нии 10 минут.
7 Потом повторно нажмите кнопку
подтверждения выбранной опции.
будет подсвечиваться на протяже-
. На табло
.
в целях
3 Нажмите и удержите кнопку ON/OFF
на протяжении 2 секунд, чтобы начать работу. На мониторе
, из краника из сопло для
LCD появится символ
кофе выплывет небольшое количество воды с целью
ополаскивания системы запаривания. Это предварительное автоматическое ополаскивание.
Начнется процесс прополаскивания. Он используется для очищения трубочки и системы вспенивания
молока.
8 Нажатие кнопки
ведет к прерыванию процесса
промывки. Повторное нажатие кнопки
позволяет
перейти к главному экрану выбора.
4 Прибор готов к дальнейшему использованию.
Резервуар может быть также наполнен
без вытягивания, достаточно открыть
крышку и влить воду в резервуар с помощью другого сосуда.
Обратите внимание на малое количество
воды в резервуаре. Если низкий уровень
воды будет обнаружен индикатором, на
табло LCD появится иконка
, напоминающая о необходимости наполнения
резервуара.
Не используйте прибор, когда резервуар
пуст. Перед приготовлением кофе важно,
чтобы проверить, находится ли вода
в резервуаре. Из гигиенических соображений не оставлять воды в резервуаре на
долгое время.
Кофеварка подаст сигнал готовности к дальнейшей
и подсвечивая
работе, высвечивая символ
кнопки (см. Иллюстрацию выше).
5 Приготовьте резервуар с холодной водой. Поместите трубочку для молока в регулятор вспенивания
молока, а другой конец погрузите в резервуар с водой.
Добавление кофе
КОФЕ В ЗЕРНАХ
Убедитесь, что прибор не находится в процессе перемалывания и запаривания.
1 Снимите крышку резервуара для зернового кофе.
ПРОПОЛАСКИВАНИЕ ПРИБОРА
Перед первым использованием прибора или в случае,
когда он не был использован на протяжении долгого
времени, нужно прополоскать прибор.
1 Подключите прибор к соответствующему источнику
питания.
CM4003-001_v01
75
2 Наполните резервуар зерновым кофе.
2 Наполните резервуар запарки.
Для наполнения молотым кофе используйте мерку для
кофе, которая является элементом оборудования.
Существует также возможность запаривания кофе в соответствии с установками по умолчанию прибора. Установки
по умолчанию кофеварки представлены
в ниже изложенной таблице.
Не используйте сильно пережаренный,
перемолотый или растворимый кофе,
потому что эти виды кофе могут
вызвать повреждения кофемолки.
3 Есть возможность регулировки уровня перемалывания кофе в кофемолке перекручиванием регулятора,
который находится в камере перемалывания.
УСТАНОВКИ ПО УМОЛЧАНИЮ КОФЕВАРКИ
Не всыпайте больше одной мерки кофе,
в ином случае избыток кофе будет
высыпан в сточный поднос. Чрезмерное
количество кофе может привести к блокировке заворочной головки. В случае
блокировки заворочной головки обратитесь в авторизированный сервис-центр.
3 Перед началом запаривания кофе вставьте на
место крышку резервуара для молотого кофе.
Поворачивание регулятора в сторону знака „-” вызовет
более мелкое перемалывание кофе.
Насыщенность кофе зависит от уровня
перемалывания зерен кофе. Чем мельче
зерна будут перемолоты, тем сильнее
будет кофе.
КОФЕ ESPRESSO
1 Поместите чашечку на решетке отечного подноса
непосредственно под дышло для кофе.
Регуляцию уровня перемалывания выполняйте только при работающей кофемолке. Регуляция уровня перемалывания
кофе при неработающей кофемолке
может повредить жернова.
Если Вы заметите, что сопло для засыпки
забито, не включайте кофемолку! Это
грозит повреждением прибора.
МОЛОТЫЙ КОФЕ
Нельзя применять другой сорт кофе, чем
смолотый в фабричных условиях кофе,
предназначенный для применения в кофемашинах. Неправильно смолотый кофе
может блокировать систему подачи воды
прибора. В случае блокировки системы
подачи воды следует немедленно запустить программу варения молотого кофе
и повторить ее несколько раз, но при
этом не следует сыпать кофе. После каждого цикла тщательно промойте заворочный корпус и трубку подачи кофе (смотри «ОЧИСТКА ЗАВОРОЧНОГО КОРПУСА
И ТРУБКИ ПОДАЧИ КОФЕ»).
1 Снимите крышку резервуара для молотого кофе.
Запаривание кофе
Убедитесь, что прибор указывает на готовность
к работе. Табло должно указывать символ готовности
к работе.
Возможна регуляция высоты установки
сопло для кофе. Она зависит от высоты
чашечки (чашечек).
Если на табло не появится символ
,
нажмите и удержите кнопку ON/OFF
на протяжении 2 секунд, чтобы начать
работу. На табло LCD появится символ
. В целях уборки остатков из дышла
для кофе выйдет небольшое количество
воды.
Можете установить объем настоя, температуру, выбор
кофе в зернах или молотого кофе и степень крепости
кофе в зернах, нажимая кнопку
(больше информации в пункте «ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТАНОВОК
КОФЕ»).
76
CM4003-001_v01
2 С целью приготовления кофе espresso, нажмите
кнопку
(ОДНА ПОРЦИЯ ЭСПРЕССО) или кнопку
(ДВОЙНАЯ ПОРЦИЯ ЭСПРЕССО).
Никогда не вынимайте резервуар для
воды, если прибор находится в процессе
запаривания. Если во время запаривания
кофе уровень воды достигнет минимального уровня, то прибор прервет
4 В целях приготовления Каппучино нажмите кнопку
. В целях приготовления Латте нажмите кнопку
.
работу. На табло появится символ
и прозвучит звуковой сигнал, чтобы
припомнить о необходимости добавления воды. Больше информации можно
найти в пункте «НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ». После добавления воды,
звуковой сигнал будет прерван, а прибор
автоматически закончит процесс приготовления кофе.
3 Перед началом запаривания возможен выбор
опции 2 чашечек, она пропадет автоматически после
нескольких секунд.
Нажимание кнопки
позволяет закончить процесс запаривания кофе в любой
момент.
5 До начала сварки возможен выбор опции 2 чашек,
она исчезнет автоматически через несколько секунд.
КОФЕ КАППУЧИНО / ЛАТТЕ
1 Поместите чашечку на решетку отечного подноса
непосредственно под соплом для кофе.
Опция 2 чашечек активна только при
установке на кофе в зернах.
Опция 2 чашечек активна только при
установке кофе в зернах.
6 Прибор приготовляет Каппучино/Латте согласно
с установками меню.
4 Прибор готовит кофе espresso в соответствии
с установками меню.
Приготовьте емкость с молоком.
2 Вложите трубочку для молока в регулятор вспенивания молока.
При наблюдении, что кофе очень медленно течет из сопла для кофе, измените настройки мельницы, чтобы
получить более крупный помол (смотри
«КОФЕ В ЗЕРНАХ»).
7 Если был выбран меленый кофе, действуйте
согласно описания из пункта «КОФЕ ESPRESSO».
5 Если Вы выбрали молотый кофе (смотри «Программирование функций кофемашины»), на дисплее появятся следующие элементы.
Погрузите другой конец в емкости с молоком.
3 Поставьте регулятор вспенивания молока в зависимости от требований (
– легко вспененное молоко,
– средне вспененное молоко,
ненное молоко).
Мигающая кнопка
пать молотый кофе.
6 Нажмите кнопку
espresso.
– сильно вспе-
8 После каждого использования функции Каппучино/
Латте будет высвечено напоминание о «промывке внутреннего обращения молока».
обозначает, что следует всы, чтобы получить кофе
Чтобы обойти этот процесс и продолжать работу с кофеваркой нажмите
.
Все-таки, рекомендуем выбрать функцию
„промывки системы внутренней циркуляции молока” после окончания варения кофе.
CM4003-001_v01
77
Прибор можете также промывать с помощью функции вспенивания молока, с тем,
что вместо молока следует использовать свежую воду (смотри «ПРОМЫВКА
ПРИБОРА»).
9 В целях промывки системы внутреннего обращения молока нажмите кнопку
После запуска подождите около 30 секунд
с целью достижения прибором соответствующей температуры.
4 Прибор будет дозировать около 250 мл вспененного молока или горячей воды.
– объем кофе,
– молотый кофе,
– кофе в зернах (крепость),
– температура
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА КОФЕ
5 Чтобы изменить объем кофе, нажмите
.
6 На дисплее появится предполагаемый объем кофе
для избранного вида кофе.
При желании изменить это количество, нажимайте
.
чина.
пока на дисплее не отобразится желаемая велиДоступные объемы настоя указаны
в разделе СХЕМА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАСТРОЕК.
7 Чтобы закончить внесение изменений в настройки,
нажмите
чину.
Перед «промывкой системы циркуляции
молока»:
– погрузите наконечник трубки подвода
молока в емкость со свежей, холодной
водой,
– в емкости должно находиться соответствующее количество воды (мин. 400 мл).
Вспененное молоко / горячая вода
1 Чтобы запустить функцию вспенивания молока или
функцию горячей воды, следует нажать кнопку
.
Нажатие на кнопку
позволяет продолжать изменение других настроек. На
дисплее повторно отобразятся возможные настройки для выбранного сорта
кофе.
Нажатие на кнопку
позволяет в любой
момент задержать вытекание вспененного молока или горячей воды.
Горячую воду можно использовать для
запаривания чая или других горячих
напитков.
Программирование установок кофе
Кофемашина оснащена рядом функций, позволяющих
подобрать параметры приготовляемого кофе к собственному вкусу.
1 Убедитесь, что прибор готов к использованию.
На дисплее должен отобразиться символ готовности
к использованию.
, чтобы зафиксировать выбранную вели-
КОФЕ В ЗЕРНАХ / МОЛОТЫЙ КОФЕ
8 Данная функция дает возможность выбрать сорт
кофе (кофе в зернах
или молотый кофе
)
для приготовления настоя.
9 Чтобы выбрать мельницу и кофе в зернах
нажмите
.
10 После выбора этой функции имеется возможность
выбрать крепость настоя по собственному вкусу:
– слабый кофе,
– крепкий кофе.
11 Чтобы закончить внесение изменений в настройки,
нажмите
, чтобы зафиксировать выбранную величину.
Чтобы выбрать молотый кофе, нажмите
.
12 На дисплее, вместо зерн кофе, появится символ
молотого кофе.
2 Нажимая кнопку
можете поочередно выбирать
функции вспенивания молока
либо приготовления горячей воды
.
2 Нажмите кнопку
граммирования.
, чтобы войти в режим про-
13 Чтобы закончить внесение изменений в настройки,
нажмите
чину.
В случае вспенивания молока следуйте
согласно с пунктом «КОФЕ КАППУЧИНО/
ЛАТТЕ».
3 Нажмите кнопку
ную функцию.
, чтобы запустить выбран-
Нажатие на кнопку
позволяет продолжать изменение других настроек. На
дисплее повторно отобразятся возможные настройки для выбранного сорта
кофе.
3 Выберите кофе, для которого желаете внести
изменения в настройки
,
,
,
(символы мигают на дисплее).
4 После выбора сорта кофе, на дисплее отображаются следующие возможные настройки:
, чтобы зафиксировать выбранную вели-
ТЕМПЕРАТУРА
Благодаря этой функции можете установить температуру приготовленного настоя.
14 Чтобы установить температуру, нажмите .
15 Продлжая нажимать кнопку
можете выбирать
среди трех уровней температуры (изменение отображается на дисплее):
– самая низкая температура,
тура,
78
– средняя темпера-
– самая высокая температура.
CM4003-001_v01
16 Чтобы закончить внесение изменений в настройки
и зафиксировать установленные настройки нажмите
. Прибор повторно войдет в режим выбора, где сможете внести изменения для следующего сорта кофе.
Если желаете внести изменения в настройки для очередного сорта кофе, действуйте согласно указаниям,
содержащимся в п. 3-16.
17 Чтобы покинуть режим настроек, нажмите
.
СТЕПЕНЬ ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ
1 Находясь в режиме программирования функций
кофе-машины, выберите опцию настройки яркости
дисплея
ФУНКЦИЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ
Прибор оснащен функцией экономии энергии, благодаря которой можете снизить потребление энергии
в то время, когда прибор не работает.
Данная функция автоматически выключает прибор
(кофемашина найдется в состоянии готовности) по
истечении запрограммированного пользователем времени (стандартное значение: 1/4 ч).
Чтобы установить время до выключения прибора, действуйте согласно следующим указаниям.
1 Убедитесь, что прибор готов к пользованию. На
дисплее должен появиться символ готовности к пользованию.
.
выберите одну из доступных
степеней подсветки дисплея:
,
Программирование функций кофемашины
нажимая
2 Нажимая кнопку
,
– самый темный,
– самый яркий.
3 Нажмите
, чтобы подтвердить Ваш выбор.
4 Чтобы покинуть режим программирования функций
кофемашины, нажмите
.
ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
1 Чтобы включить / выключить звуковые сигналы,
создаваемые прибором, выберите
путем нажатия
, когда прибор находится в режиме программирования функций кофемашины.
2 Нажмите
, чтобы выбрать одну из доступных
функций:
– звук включенный,
– звук выключенный.
3 Нажмите
, чтобы подтвердить Ваш выбор.
4 Чтобы покинуть режим программирования функций
кофемашины, нажмите
.
ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ
Функция очистки от накипи описана в разделе «Уход
и очистка» / «ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ».
ФИЛЬТР ВОДЫ
1 Когда прибор находится в режиме программирова2 Нажмите кнопку
, чтобы войти в режим программирования.
3 Чтобы войти в режим программирования функций
кофемашины, нажмите кнопку
. Каждый раз, при
повторном нажатии кнопки
перейдете к очередной
функции.
4 Когда на дисплее появится символ
нажмите
, чтобы установить время до автоматического
выключения прибора.
5 Нажимая кнопку
выберите одну из доступных
настроек времени:
,
,
,
,
.
Выбор
отменяет функцию экономии энергии. Прибор все время остается включенным.
ния функций кофемашины выберите
путем нажатия
кнопки
, чтобы выбрать режим работы с фильтром воды или без фильтра.
2 Нажмите
функций:
воды,
, чтобы выбрать одну из доступных
– работа с использованием фильтра
– работа без фильтра.
3 Нажмите
, чтобы подтвердить Ваш выбор.
4 Чтобы покинуть режим программирования функций
кофемашины, нажмите
.
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ВОДЫ
Способ замены фильтра для воды описан в точке
«Уход и очистка» / «ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ВОДЫ».
6 Нажмите
, чтобы подтвердить Ваш выбор.
7 Чтобы покинуть режим программирования функций
кофемашины, нажмите
.
ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ
1 Когда прибор находится в режиме программирования функций кофемашины, выберите функцию установки степени жесткости воды
2 Нажимая кнопку
, нажимая
.
выберите одну из доступных
степеней жесткости воды:
– мягкая вода,
,
– жесткая вода.
,
,
Степень жесткости воды следует подобрать в зависимости от результатов
проверки жесткости воды (смотри
«ПРОВЕРКА ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ»).
3 Нажмите
, чтобы подтвердить Ваш выбор.
4 Чтобы покинуть режим программирования функций
кофемашины, нажмите
.
CM4003-001_v01
79
СХЕМА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВОКI:
Объем настоя может незначительно отличаться от
*установленной
величины из-за примененного сорта
кофе, степени измельчения кофе, степени жесткости
воды, и т.п.
После выключения вилки от питания
прибор обнуляет до установок по умолчанию (см. «УСТАНОВКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
ДЛЯ КОФЕ» ).
80
CM4003-001_v01
Чистка и хранение
Удерживайте прибор в чистоте с целью обеспечения
высокого качества кофе и продления эксплуатации
кофеварки
4 Снимите решетку сточного подноса и вылейте
собранную воду.
2 Выньте сточный поднос с контейнером для отходов.
Не погружайте кофеварку в воде или других жидкостях.
Не мойте никаких частей кофеварки
в умывальнике для мойки посуды.
ОПОРОЖНЕНИЕ ОТЕЧНОГО ПОДНОСА
1 Когда отечный поднос заполнен, указатель заполнения подноса поднимется выше отечной решетки.
Перед новым монтажом высушите решетку и сточный
поднос.
5 Поместите элементы назад на свое место, внутри
прибора
3 Выньте контейнер для отходов со сточного подноса
и опорожните его. После опорожнения вложите контейнер занимаемое место.
2 Разблокируйте сервисные дверцы и откройте их.
4 Сточный поднос с контейнером для отходов поместите назад на свое место внутри прибора.
ОПОРОЖНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ОТХОДОВ
Послу проверки некоторого количества кофе контейнер для отходов заполняется кофейной гущей и будем
требовать очистки.
На табло появится символ
, напоминающий
о необходимости опорожнения контейнера для отходов. В целях опорожнения контейнера для мусора
поступайте в соответствии с последующим описанием.
3 Высуньте отечный поднос из прибора.
Во время опорожнения контейнера
для отходов не выключайте питания,
поскольку прибор обладает индикатором, который отслеживает процесс
очистки.
1 Разблокируйте сервисные дверцы и откройте их.
5 Закрой сервисные дверцы. На табло появится символ
и возможна будет дальнейшая эксплуатация кофеварки.
CM4003-001_v01
81
ОЧИСТКА ПРИБОРА
1 Отключите прибор от электросети.
2 Потом прополощите регулятор под проточной
водой.
ОЧИСТКА БЛОКА ЗАПАРИВАНИЯ И ВЫХОДНОЙ ТРУБКИ ДЛЯ КОФЕ
Перед началом очистки блока запаривания убедитесь, что прибор полностью
охлажден.
1 Разблокируйте сервисные дверцы и откройте их.
2 Убедитесь, что прибор полностью охлажден.
3 Протрите корпус влажной тряпочкой или влажной
губкой.
Для очистки внешних поверхностей
можно использовать приложенную к прибору ткань.
ОЧИСТКА ТРУБОЧКИ ДЛЯ МОЛОКА И РЕГУЛЯТОРА ВСПЕНИВАНИЯ
3 Перед сборкой в приборе высушите чищеный элемент.
ОЧИСТКА СОПЛА ДЛЯ КОФЕ
1 С целью очищения сопла для кофе выньте сопло
до момента чувства опоры, а потом сильнее потяните
вниз.
2 Потом умойте сопло для кофе под проточной водой
и вмонтируйте назад.
2 Нажмите две высвобождающие красные кнопки,
которые находятся на блоке запаривания и выньте
блок.
3 Промойте блок запаривания под проточной водой.
Очистите также тщательно внутри прибора.
С целью промывки трубочки поступайте в соответствии
с указаниями, содержащимися в пункте «ПРОМЫВКА
ПРИБОРА». Через трубочку для молока будет всасываться вода, которая потом будет проходить через внутренние трубопроводы.
1 Чтобы почистить регулятор вспенивания молока,
выньте его из прибора.
После вынимания блока запаривания
и сточного подноса можно очистить
внутри прибора с помощью влажной
тряпочки.
4 Перед сборкой в приборе высушите чищеный элемент.
82
CM4003-001_v01
5 С целью очищения выходной трубки для кофе
нажмите фиксатор трубки и вытяните вверх.
6 Потом промойте выходную трубку для кофе под
проточной водой.
3 Потом снова нажмите кнопку
, с целью подтверждения выбранной опции. На табло появится следующий символ.
Если в резервуаре для воды находится фильтр для
воды, демонтируйте его (см. пункт «ФИЛЬТР ДЛЯ
ВОДЫ»).
4 Потом нажмите повторно
следующий символ.
7 Перед сборкой в приборе высушите чищеный элемент.
. На табло появится
5 Наполните резервуар для воды раствором лимонной кислоты (использовать 650 мл раствора).
7 После окончания изложенных выше действий, на
табло LCD начнет мигать символ
, напоминая
о необходимости выливания раствора лимонной кислоты
из резервуара и наполнения резервуара чистой водой
(налейте чистую воду, не превышаю уровень MAX).
8 После размещения резервуара для воды в приборе
начнет мигать кнопка
9 После нажатия кнопки
очищения.
.
, начнется процесс
ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ
Накипь, которая образуется на поверхности (выпавшие
в осадок минеральные вещества), естественным образом появляется во всех устройствах, предназначенных
для подогрева воды.
Для того, чтобы увеличить срок службы прибора, рекомендуем периодически проводить очистку от накипи.
Появляющийся на табло символ
будет сигнализировать о необходимости выполнения процесса
очистки от накипи.
10 После окончания очистки, прибор вновь найдется
в состоянии готовности к использованию.
Проводите очистку кофемашины от
накипи согласно указаниям, передаемым
прибором. Гарантия не распространяется на аварии, вызванные отсутствием очистки от накипи.
1 Когда прибор сигнализирует готовность к работе,
нажмите кнопку
на панели управления.
Не выключайте питание во время процесса, это может привести к задержке
лимонной кислоты внутри прибора.
Предложение раствора: 2 ложечки (около
30 г) лимонной кислоты в одном литре
воды.
6 Нажмите кнопку
от накипи.
2 Нажми кнопку
, вплоть до появления на табло
. Начнется процесс очистки
.
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ДЛЯ ВОДЫ
Фильтр для воды должен быть заменен в таких ситуациях:
● Каждые 50 литров использованной воды, на табло
появится символ
, напоминающий о замене
фильтра для воды.
● Раз на 2 месяца следует заменить фильтр, даже
если прибор не припомнит о его замене.
● Если прибор не был использован как минимум на
протяжении 3 недель.
С целью замены фильтра и обнуления счетчика
использованной воды поступайте согласно следующих
указаний.
1 Включи прибор.
Продолжительность изложенной выше
функции около 20 минут.
CM4003-001_v01
83
2 Нажми кнопку
Обнаружение и ликвидация неполадок
.
Большинство ошибок/неполадок прибор сигнализирует путем отображения ряда сигналов. Кофеварка сигнализирует
таким образом пользователю тип неполадки. В ниже изложенной таблице описано те символы и способ действий
в конкретных ситуациях.
ИКОНА
3 Потом нажми кнопку
символа
до появления на табло
.
ОПИСАНИЕ
ЧТО ДЕЛАТЬ
Недостаток кофе в зернах.
Всыпьте кофе в зернах в резервуар для зернового кофе и нажмите кнопку мигающей иконы.
Недостаток блока запаривания.
Вставьте блок запаривания.
Контейнер для мусора переполнен.
Очистите контейнер.
Необходимость очистки от накипи.
Включить процедуру очистки от накипи.
Замена фильтра для воды.
Замените фильтр для воды.
Сточный поднос не вмонтирован правильно.
Вмонтируйте сточный поднос в соответствующее место в главном корпусе.
Контейнер для мусора не вмонтирован пра- Вмонтируйте сточный поднос в соответствуювильно.
щее место.
4 Нажмите повторно кнопку
символ
, на табло появится
Символ открытые дверцы.
Закройте дверцы.
Предостережение.
Наступило серьезное повреждение прибора.
Обратитесь за помощью в сервис.
Недостаток воды.
Наполните резервуар водой.
Недостаток молотого кофе.
Всыпьте молотый кофе в резервуар для молотого кофе и нажмите кнопку молотого кофе.
, напоминающий о замене фильтра.
ПРОБЛЕМА
ПРИЧИНА
Прибор не действует.
Прибор не подключен к питанию.
Кофе не
горяч.
5 Замените использованный фильтр на новый (монтаж фильтра описан в пункте «ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ»)
и нажмите кнопку
с целью обнуления счетчика
использованной воды.
достаточно
Кофе не выходит из
сопла для кофе.
Первая чашечка кофе
низкого качества.
Молоко не достаточно
вспенено.
Кофе не имеет пены.
6 Внесенные изменения подтвердите, нажимая
кнопку
.
Прибор
нагревается
слишком долго.
Показания на дисплее
нечетки.
Нет ответа или замедленный ответ на многие
попытки нажимания на
функционные
кнопки
пульта.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Вложите вилку в электрогнездо.
Проверьте кабель питания и вилку, не
повреждены ли они. Если они повреждены,
обратитесь в сервисный центр.
Чашечки не были разогреты.
Поставьте чашечки на плите для подогрева
чашечек, с целью из подогрева.
Система запаривания слишком холод- Перед приготовлением кофе прополоная.
щите прибор минимум 3 раза (действуйте
согласно описания из пункта «ПРОПОЛАСКИВАНИЕ ПРИБОРА»).
Сопло для кофе забито.
Увеличьте частоту очистки сопла для
кофе.
Первая помолка не дает достаточного Нужно вылить кофе. Следующие кофе
количества молотого кофе в блок будут хорошего качества.
запаривания.
Молоко не свежее.
Убедитесь, что молоко свежее.
Температура молока слишком высокая. Убедитесь, что молоко хорошо охлаждено.
Сопло для кофе забито.
Очистите и прополощите сопло.
Молоко закипело.
Используйте свежее, охлажденное молоко.
Молотый кофе или кофе в зернах не Замените сорт или используйте кофе
свежий или не соответствует данному в зернах или молотый кофе соответствуютипу кофеварки.
щего качества.
Избыток накипи.
Включите функцию очистки от накипи
(см. пункт «ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ»).
●● Устройство находится в поле маг- ●● Выключите
устройство.
Включите
нитных интерференций.
повторно через несколько минут.
●● Пульт загрязнен.
●● Очистите пульт доставленной тряпочкой.
Экология – забота о окружающей среде
7 С целью возвращения к главному меню нажмите
кнопку
.
Kаждый пользователь может внести свой
вклад в охрану окружающей среды. Это
не требует особенных усилий.
С этой целью: Картонные упаковки сдавайте в макулатуру. Полиэтиленовые
мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика. Непригодный прибор
отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к.
содержащиеся в приборе вредные компоненты могут
создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
84
Импортер/изготовитель не несет ответственности за
возможный ущерб, причиненный в результате использования прибора не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного
уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим
причинам.
CM4003-001_v01
Некоторые pецепты приготовления кофе эспрессо
ESPRESSO (SHORT BLACK)
Эспрессо это концентрированный, очень крепкий кофе с молочной пеной орехового цвета – которую называют «crema». Эспрессо – основа
основ кофейного меню. Разновидности кофе эспрессо отличаются различным количеством молока и пены.
●● Приготовьте стеклянную чашку для эспрессо 90 мл или маленькую кофейную чашечку.
●● Налейте порцию эспрессо (40-60 мл).
LONG BLACK
MACCHIATO
FLAT WHITE
CAFFÈ LATTE
Стандартный эспрессо с доббавлением горячей воды – подается в обычной кофейной чашке или бокале. Горячая вода добавляется
первой, чтобы сохранилась пена «crema».
●● Приготовьте чашку 190 мл.
●● Налейте одну или двойную порцию эспрессо.
●● Добавьте горячую воду по Вашему вкусу.
Mакиато – классический эспрессо, разбавленный «пятнышком» горячего молока (macchia переводится как «пятнышко»). Tрадиционно подается
как классический эспрессо с ложечкой молока на поверхности и небольшим количеством пены („crema”) посередине.
●● Приготовьте стеклянную чашку для эспрессо 90 мл или маленькую кофейную чашечку.
●● Налейте одну или двойную порцию эспрессо.
●● Добавте сверху ложечку молока.
Одним из наиболее любимых видов кофе является flat white, напиток на базе эспрессо с вспененным паром молоком, который подается
в обычной кофейной чашке или бокале. Шапка молока на поверхности должна иметь 2 мм, чтобы изолировать кофе.
●● Приготовьте чашку 190 мл.
●● Налейте одну или двойную порцию эспрессо.
●● Добавьте вспененное молоко.
Эспрессо, смешанное с вспененным молоком; обычно подается в стеклянной посуде. Шапка вспененного молока на поверхности должна
иметь 10 мм, чтобы изолировать кофе.
●● Приговьте стеклянный сосуд 220 мл или чашку.
●● Запуск программы приготовления кофе-латте
CAPPUCCINO
CAFFE MOCHA
CON PANNA
CM4003-001_v01
.
Этот великолепный напиток состоит на треть из кофе эспрессо, на треть – из вспененного молока и еще на треть – из молочной пены.
Все это можно украсить тертым шоколадом, корицей или ванилью.
●● Приготовьте чашку 190-240 мл.
.
●● Запуск программы приготовления капучино
●● Посыпьте сверху какао.
Приготовляется подобно, как капуччино, только с добавлением горячего шоколада. Достаточно добавить в кофе эспрессо горячий шоколад,
перемешать и добавить вспененное молоко и молочную пену.
●● Приготовьте чашку 190-240 мл.
●● Налейте одну или двойную порцию эспрессо.
●● Добавьте две ложечки горячего шоколада.
●● Добавьте вспененное паром молоко.
●● Соблюдайте пропорцию – две трети кофе с молоком, одна треть молочной пены.
Это разновидность классического кофе по-венски – эспрессо со взбитыми сливками. Можно украсить корицей или шоколадом.
●● Приготовьте чашку 190 мл.
●● Налейте одну или двойную порцию эспрессо.
●● Добавьте взбитые сливки.
●● Посыпьте корицей или тертым шоколадом.
85
BG
Уважаеми Клиенти!
Благодарим за покупка на нашето устройство и добре дошли среди потребителите
на продукти ZELMER.
Убедени сме, че сигурно ще оцените качеството на запарваното кафе и леснота на
обслужването.
Моля, прочетете внимателно настоящата инструкция за употреба. Трябва да
обърнете особено внимание на указанията относно безопасност. Моля, запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и при по-нататъшна
употреба.
●
●
●
●
Не позволявайте захранващия кабел на устройството да е надвесен над ръба
на масата или рафтове или на допир с горещи повърхности.
Не потапяйте уреда във вода или други течности.
Зърната от кафе изсипвайте само в контейнера за кафе на зърна. Използването на този контейнер, като съд за други храни, течности или предмети може
да доведе до опасност и щети или да повреди уреда.
Смляното кафе трябва да се изсипва само до контейнера за смляно кафе.
Използването на този контейнер, като съд за други храни, течности или предмети може да доведе до опасност и щети или да повреди уреда
Указанията относно безопасност при употреба на експрес за кафе
Указание
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на неспазването
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Винаги преди почистване на кафе машината, а също и в случай на проблеми
по време на процеса на варене на кафето, изключете машината и извадете
щепсела от контакта.
Не докосвайте горещите елементи на кафе машината
Не поставяйте ръцете си директно в потока на парата, топлата вода или свареното кафе, защото това може да доведе до изгаряния или наранявания.
Използване на аксесоари, които не са препоръчани от производителя може да
предизвика нещастни случаи.
По време на работа на уреда, не прилагайте към него движещи се елементи.
Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число деца)
с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както и от
лица без опит и познаване на уреда, освен ако това не става под наблюдение
или съгласно с инструкцията за използване на уреда, предадена от лицата,
отговорни за тяхната безопасност.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Преди да почистите, монтирате или демонтирате еспресо машината, винаги
изваждайте захранващия кабел от контакта. Оставете оборудването да
изстине.
Не използвайте електрическото съоръжение, с видими повреди, повреден
захранващ кабел, след изпускане на устройството или някакви други повреди.
Ако предполагате, че устройството е повредено, прегледа, ремонта, настройката на устройството може да бъде направено само от квалифициран персонал на оторизиран сервизен център.
Ако подвижния захранващия кабел е повреден, той трябва да се смени от
производителя или в специализиран ремонтен пункт, или от квалифицирано
лице, за да се избегне опасност.
Ремонта на уреда може да се извърши само от квалифициран персонал.
Неправилният ремонт може да доведе до сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност, моля обърнете се към квалифициран сервизен
център.
Не се опитвайте да смазвате машината. Не трябва да бъдат извършвани
никакви допълнителни работи по поддръжката на уреда, освен почистване на
кафемашината.
Не разглобявайте, не се опитвайте да отваряте корпуса на уреда.
Винаги проверявайте дали има водата в резервоара преди да започнете
използването на еспресо машината.
Информация за продукт и указания относно ползването му
●
●
●
Прочетете внимателно и запазете това ръководство за употреба приложено
към уреда.
Уреда е предназначен за домашна употреба. В случай на използване за други
цели, като кетъринг бизнес, гаранционните условия се променят.
Резервоара за вода не трябва да бъдат отворен по време на употреба.
Уверете се, че горе описаните инструкции са добре разбрани.
Технически данни
Техническите спецификации се намират в табелката на продукта.
Капацитет на резервоара за вода: макс 2 l.
Устройството за готвене е Клас I, оборудвано със свързващ кабел с защитен проводник и щепсел за контакт със заземяване.
Еспрес машината отговаря на изискванията на приложимите стандарти.
Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА (ЕС) NR 1275/2008 касаещ
изискванията за екопроектиране.
Това устройство е съобразено с изискванията на директивите:
– За Ниско напрежение (LVD) – 2006/95/EC.
– За Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/ЕC.
Продуктът е маркиран със знака CE върху табелката на производителя.
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие на неспазването
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
86
Винаги поставяйте уреда върху хоризонтална равна повърхност.
Не използвайте уреда без вода в резервоара. Резервоара за вода, пълнете
само със студена, чиста и прясна вода. Използването на топла или гореща
вода или други течности може да повреди оборудването или да доведе до
опасност. Винаги съблюдавайте вместимостта на резервоара – отбелязания
максимален капацитет (отбелязан на опаковката).
Не позволявайте на захранващия кабела да влезе в контакт с горещите части
на машината за кафе.
Не местете уреда, когато е включен и работи. Преди преместване на еспресо
машината изключете уреда и извадете щепсела от контакта на стената.
Винаги изключвайте уреда, преди да поставите или извадите щепсела от контакта. Щепсела не трябва да бъде изваждан от контакта чрез издърпване за
захранващия кабел – хванете щепсела.
Винаги изключвайте машината и изваждайте щепсела от контакта, когато
устройството няма да бъде използвано за дълго време и преди почистване.
Не използвайте кафе машината с разклонител/удължител, освен ако удължаването е било тествано от квалифициран техник или сервизен персонал.
Уредът трябва винаги да бъде включен в контакт (само променлив ток), оборудван със щифт за заземяване, съвместим с напрежението както е посочено
върху табелката на устройството.
Не използвайте уреда за цели, различни от предназначението му, описани
в инструкциите за употреба.
Не поставяйте уреда близо до източник на топлина, пламък, електрически отоплителен елемент или гореща фурна. Не слагайте на никакво друго
устройство.
CM4003-001_v01
Строеж на уреда
3
2
1
4
18
17
5
19
6
20
16
7
15
21
22
8
14
13
12
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
23
24
11
Плоча за подгряване на чашите за кафе
Капак на резервоара за вода
Капак на резервоара за кафе на зърна
Капак на резервоара за смляно кафе
Преден панел
Управляващ панел
Капак на дюзата за кафе
Дюза за кафе
9
10
11
12
13
14
15
16
Тавичка за течност
Решетка за преминаване на течността
Индикатор за пълна тавичка с течност
Странични вратички
Блокада на сервизните вратички
Сервизни вратички
Регулатор на млечната пяна
Корпус на уреда
17
18
19
20
21
22
23
24
Резервоар за вода
Тестер за твърдост на водата
Филтър за вода
Маркуч за мляко
Груб филтър
Лъжичка за мерене на кафето
Четка за чистене
Кърпа за чистене на уреда
УПРАВЛЯВАЩ ПАНЕЛ
НАЛИЧНИ БУТОНИ
ON/OFF
МАЛКО ЕКСПРЕСО
ГОЛЯМО ЕКСПРЕСО
CAPPUCCINO
(КАПУЧИНО)
LATTE (ЛАТЕ)
МЛЯКО НА ПЯНА/
ГОРЕЩА ВОДА
ДВЕ ЧАШИ
ОБЕМ НА КАФЕ
КАФЕ НА ЗЪРНА
СМЛЯНО КАФЕ
ТЕМПЕРАТУРА
СЛЕДВАЩО
МЕНЮ
ВЪРНИ
CM4003-001_v01
87
Приготвяне на уреда за работа
ФИЛТЪР ЗА ВОДА – МОНТАЖ
Патронът на филтъра пречиства водата и нивелира
твърдостта - карбонатна и не карбонатна.
В зависимост от твърдостта на водата и действителната употреба, филтъра трябва да бъде сменен
от време на време (виж „СМЯНА НА ФИЛТЪРА ЗА
ВОДА”).
ПРОВЕРКА НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА
НАПЪЛВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА С ВОДА
Проверката на твърдостта на водата ще позволи на
настройка на оптимални стойности на машината и на
варене на кафе в условията според качеството на
водата. За да проверите твърдостта на водата, следвайте тези съвети.
1 Уверете се, че уреда не е включен към захранващата мрежа.
1 Извадете тестера за твърдост на водата от опаковка
1 За да монтирате филтъра за вода извадете резервоара за вода.
2 Напълнете чаша с вода от крана на чешмата
и натопете тестера във водата.
2 След това извадете грубия филтър, като го издърпате нагоре.
3 Изчакайте около 15 секунди и сравнете цвета на
тестера за твърдостта на водата с таблицата от цветовете на опаковката на тестера за твърдост на водата.
2 Преди първата употреба инсталирайте филтъра за
вода в контейнера. Това е описано подробно в точка
„ФИЛТЪР ЗА ВОДА – МОНТАЖ”.
3 Преди първата употреба, проверете твърдостта на
водата. Това е описано подробно в точка „ПРОВЕРКА
НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА”.
4 Поднесете капака на резервоара за вода и извадете резервоара, използвайки дръжката на резервоара.
5 Напълнете резервоара с прясна студена вода.
3 Сложете патрона на филтъра, натискайки го на
изхода на водата
За да пречистите филтъра и за по-добра
ефективност при филтрирането, преди
да използвате филтъра, накиснете го
във вода за 5 минути.
4 На основата на това, настройте нивото на твърдост на водата (начина на настройка на твърдостта
на водата е представен в точка „Програмиране на
функциите на еспресо машината” / „ТВЪРДОСТ НА
ВОДАТА”).
По време на напълване на резервоара
с вода не преминавайте нивото MAX.
Не пълнете резервоара с гореща или
вряща вода, понеже това може да повреди
уреда.
4 След това в настройките на уреда изберете
работа с филтър за вода (вижте „СХЕМА И РЕД НА
НАСТРОЙКИ”).
88
CM4003-001_v01
6 Поставете резервоара с вода до уреда и натиснете.
2 Уреда се включва, на дисплея LCD се появява
бутона
Бутона ON/OFF
7 След това отново натиснете символа
потвърдите избраната опция.
ще бъде осветен през 10 секунди.
3 Натиснете и задръжте бутона ON/OFF
през
2 секунди, за да стартирате работата на уреда. На дис7 Затворете капака на резервоара.
6 Натиснете бутона
, след което натиснете
. На дисплея LCD се появява символа
.
и цялата система се настройва в позиция
символ
готовност за работа.
за да
плея LCD ще се появи символа , от дюзата за кафе
ще изтече малко количество вода, за да се изплакне
системата за приготвяне на кафето. Това е автоматично предварително изплакване.
Ще започне процеса на изплакване. Включва се с цел
изплакването на маркуча за млякото на пяна и системата за правене на млечна пяна.
4 Уреда е готов за по-нататъшна работа.
8 Натискането на бутона
води до прекъсване на
процеса на изплакване. Натискане отново на бутона
води до преминаване до главния екран за избор.
Резервоара може да бъде напълнен без да
се изважда, трябва да отворите капака и
да влеете вода в резервоара с помощта
на кана или друг съд.
Избягвайте малко количество вода
в резервоара.Ако ниското ниво на водата
бъде разпознато от индикатора, на
дисплея LCD ще се появи иконата припомняща за напълването на резервоара
с вода
.
Не използвайте уреда когато резервоара
е празен. Преди да започнете да приготвяте кафето проверете дали има вода
в резервоара. Не оставяйте водата през
продължителен период от време в резервоара .
Експреса ще сигнализира готовност за работа с появяи осветляване на бутона
ването се на символа
(фигурата на горе).
5 Пригответе съд съдържащ прясна студена вода.
Сложете маркуча за мляко в регулатора за млечна
пяна, а другия край в съда с вода.
Сипване на кафе
КАФЕ НА ЗЪРНА
Уверете се, че уреда не се намира в процес на мелене
или запарване на кафе.
1 Свалете капака на резервоара за кафе на зърна.
ИЗПЛАКВАНЕ НА УРЕДА
Преди първото използване на уреда или след дълготраен период на не използване на уреда, трябва да се
изплакне системата.
1 Включете уреда към източника на захранване
с електрическа енергия.
CM4003-001_v01
89
2 Напълнете резервоара с кафе на зърна.
2 Напълнете камерата за запарване.
За напълването с мляно кафе използвайте лъжичката
за мерене на кафе, която е приложена към уреда.
Има също възможност за запарването
на кафе с подразбиращи се настройки
на уреда. Подразбиращи се настройки на
експресо са представени в таблицата по
долу.
Не използвайте силно препечено
кафе,предварително с мляно или разтворимо кафе, понеже този вид кафета
могат да повредят кафемелачката.
3 Има възможност за регулиране на степента на
мелене на кафето, чрез завъртане на бутона намиращ
се в камерата за мелене.
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ НАСТРОЙКИ НА МАШИНАТА
ЗА КАФЕ
Не сипвайте повече от една мяра кафе,
в противен случай излишъка от кафе
ще бъде изсипан в тавата за изцеждане.
Излишното кафе може също да блокира
главата за запарване. В случай на такова
блокиране, свържете се с оторизиран
сервизен център.
3 Преди да започнете да запарвате кафето, поставете отново капака на резервоара за смляно кафе.
Завъртяването на бутона в посока на знака „-” води до
ситно мелене на кафето.
Силата на кафето зависи от степента
на смилането на зърната на кафето.
Колкото по ситно е смляно толкова посилно е кафето.
КАФЕ ЕКСПРЕСО
1 Сложете чашата за кафе на решетката на тавичката непосредствено под дюзата за кафе.
Регулирането на степента на мелене на
кафето извършвайте само по време на
работа на мелничката Регулирането на
степента на мелене на кафето при неработеща кафемелачка може да повреди
мелещото колело.
Ако забележите, че фунията на резервоара
е запушена – не пускайте кафемелачката!
Това може да доведе до повреда на уреда.
СМЛЯНО КАФЕ
Запарване на кафе
Уверете се че уреда показва готовност за работа. На
дисплея би трябвало да се появи символа за готовност
за работа.
В еспресо машината не може да се използва
различно кафе от това фабрично мелено
за използване в кафе-машини. Кафе с не
съответстваща фракция може да блокира
водната система в уреда. Ако водните
пътища са блокирани, незабавно няколко
пъти извършете процеса на варене на
кафе, но без да сипвате кафе. След всеки
цикъл, изплакнете блокът за запарване
и изходящата тръба за кафе (вижте
“ПОЧИСТВАНЕ НА БЛОКА ЗА ЗАПАРВАНЕ
И ИЗХОДЯЩАТА ТРЪБА ЗА КАФЕ “).
1 Свалете капака на резервоара за смляно кафе.
Има възможност за регулиране на височината на дюзата за кафе. Това зависи
от височината на чашата.
Ако на дисплея не се появи символа
,
натиснете и задръжте натиснат бутона
ON/ OFF
през 2-секунди, за да започнете работа. На дисплея LCD ще се появи
. За да бъдат премахнати
символа
остатъците от кафе от дюзата за кафе
ще излезе малко количество вода.
Обема на готовото кафе, температурата, използването
на кафе на зърна или на мляно кафе, или силата на
кафето от зърна може да се настрои чрез натискане на
(Това е описано подробно в точка „ПРОГРАМИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ НА КАФЕТО”).
90
CM4003-001_v01
2 За да приготвите кафе експресо, натиснете
(МАЛКО ЕКСПРЕСО) или бутона
бутона
(ГОЛЯМО ЕКСПРЕСО).
3 Преди да започнете запарването има възможност
за избор на опцията 2-чаши, тя изчезва автоматично
след няколко секунди.
Никога не сваляйте резервоара за вода,
когато устройството е заето с приготвянето на кафе. Ако по време на запарването на кафето нивото на водата достига ниво на минималното количество
вода, устройството ще спре да работи.
На дисплея ще се появи символа
и ще се появи повтарящ се звуков сигнал
за да Ви напомня за необходимостта да се
допълни вода. Повече информация може
да се намери в “НАПЪЛВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА.” След добавянето на вода,
звуковия сигнал прекъсва автоматично
и машината автоматично ще завърши
процеса на приготвяне на кафето.
Натискайки бутона
позволява на
завършване на процеса на приготвяне на
кафето в произволно време.
4 За да приготвите Cappuccino, натиснете бутона
. За да приготвите Latte, натиснете бутона
.
5 Преди започване на запарването е възможно да
изберете опция за 2 чашки, тя ще изчезне автоматично
след няколко секунди.
КАФЕ CAPPUCCINO / LATTE
1 Сложете чашата за кафе на решетката на тавичката непосредствено под дюзата за кафе.
Опцията 2-чаши е активна само при
настройките на кафето на зърна.
Опцията 2-чаши е активна само при
настройките на кафето на зърна.
6 Уредът приготвя Cappuccino/Latte
с настройките в Менюто.
4 Уредът приготвя кафе експресо (espresso) съгласно
с настройките в Менюто.
съгласно
Пригответе съда с мляко.
2 Сложете единия край на маркуча за мляко в регулатора за млечна пяна.
7 Ако сте избрали смляно кафе, постъпвайте
съгласно описанието в точка „КАФЕ ESPRESSO”.
Ако забележите, че кафето много бавно
излиза от дюзата за кафе, променете
настройките на кафемелачката на погруба фракция (вижте КАФЕ НА ЗЪРНА).
5 Ако е настроено мляно кафе (вижте „Програмиране на настройките на кафето”), ще се появят на
дисплея следните елементи.
А другия край натопете в съда с мляко.
3 Поставете регулатора за запенване на мляко
в зависимост от изискванията (
– леко запенено
– средно запенено мляко,
мляко,
запенено мляко).
– силно
8 След всяко използване на функцията Cappuccino/
Latte, ще се появи надпис припомнящ за „изплакването
на вътрешния поток на млякото”.
Мигащ бутон
информира, че трябва да сипете
смляно кафе.
6 Натиснете бутона
, за да получите кафе
espresso.
За д пропуснете този процес и да продължите работата с уреда натиснете
.
Препоръчваме да направите “изплакване
на системата за вътрешен кръгооборот
на млякото” след като завършите запарването на кафето.
CM4003-001_v01
91
Уредът можете да изплакнете и с помощта на функцията за правене на мляко
на пяна, с тази разлика, че вместо
мляко, използвайте прясна вода (вижте
„ИЗПЛАКВАНЕ НА УРЕДА”).
4 Уредът ще дозира около 250 ml млечна пяна или
гореща вода.
кафето),
– мляно кафе,
– кафе на зърна (сила на
– температура
ПРОМЯНА НА ОБЕМ НА КАФЕТО
9 За да изплакнете вътрешната система за мляко
натиснете бутона
– обем на кафе,
5 За да промените обема на кафето, натиснете
.
6 Върху дисплея ще се появи предполагаемият обем
на кафето за избран вид кафе.
За да смените тази стойност натискайте
докато
на дисплея не се появи желаната стойност.
.
Възможните количества на кафето
можете да видите в СХЕМА И РЕД НА
НАСТРОЙКИТЕ.
7 Ако искате да завършите смяната на настройките,
запомнете желаната стойност натискайки
Преди да пристъпите към „изплакване на
системата за млякото”:
– сложете края на маркуча за мляко в съд
с прясна студена вода,
– в съда трябва да има достатъчно
количество вода (мин. 400 мл).
Мляко на пяна / вряща вода
1 За да пуснете функцията за млечна пяна или
гореща вода натиснете бутона
.
Натискане на копчето
позволява
всеки момент да се спре изтичането на
запенено мляко или на гореща вода.
Горещата вода можете да използвате за
запарване на чай или горещи напитки.
Програмиране на настройките за кафе
Еспресо машината има редица възможности, благодарение на които можете да пригодите параметрите на
кафето към своите лични предпочитания.
1 Проверете дали уреда е готов за работа. На дисплея би трябвало да се появи символа за готовност за
работа.
.
Натискане на копчето
позволява да
се продължи промяна на други регулации.
На дисплея отново ще се появят възможните настройки.
КАФЕ НА ЗЪРНА / МЛЯНО КАФЕ
8 Тази опция позволява да изберете от какво кафе
(кафе на зърна
или мляно кафе
) искате да
направите запарката.
9 За да използвате кафемелачката и кафе на зърна
натиснете
.
10 Ще се появи възможност за избор на силата на
запарката според личните предпочитания:
– слабо кафе,
– по-силно кафе.
11 Ако искате да завършите смяната на настройките,
запомнете желаната стойност натискайки
.
Ако искате да използвате мляно кафе, натиснете
.
12 На дисплея вместо кафе на зърна ще се появи символа на мляното кафе.
2 Натискайки бутона
циите мляко на пяна
можете да променяте функили гореща вода
.
2 Натиснете бутона
режим на програмиране.
, за да преминете към
13 Ако искате да завършите смяната на настройките,
запомнете желаната стойност натискайки
При млечна пяна постъпвайте съгласно
точка „КАФЕ CAPPUCCINO / LATTE”.
3 Натиснете бутона
ната функция.
, за да стартирате избра-
3 Изберете, за кое кафе искате да смените настройките
,
,
,
(иконите мигат на
дисплея).
4 След избора на вида на кафето, появяват се следните възможности за настройка:
.
Натискане на копчето
позволява да
се продължи промяна на други регулации.
На дисплея отново ще се появят възможните настройки.
ТЕМПЕРАТУРА
Тази опция дава възможност на настройка на температурата на запареното кафе.
14 За да настройте температурата натиснете .
15 Всяко следващо натискане на бутона
води до
смяна между три нива на температурата (смените се
виждат на дисплея):
– най-ниска температура,
След стартирането изчакайте около 30
секунди за да може уреда да достигне
съответната температура.
92
– средна температура,
– най-висока температура.
16 За да завършите и запомните желаните настройки,
натискайки
. Уредът ще се върне към панела за
избор, в които можете да смените настройките за
поредния вид кафе.
CM4003-001_v01
Ако искате да смените настройките за следващ вид
кафе постъпвайте според указанията намиращи се
в точка от 3 до 16.
17 За да излезете от режим на настройки, натиснете
.
СИЛА НА СВЕТЛИНАТА НА ДИСПЛЕЯ
1 Като се намирате в режима за програмиране на
функциите на еспресо-машината, изберете опция за
поставяне на яркост на дисплея
.
2 Naciskając przycisk
Програмиране на функциите на еспресо
машината
с натискане на
изберете между възможните
степени на силата на светлината на дисплея:
–
ФУНКЦИЯ СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ
най-тъмна,
Уредът има функция спестяване на енергия, която позволява да се намали изразходваната енергия от уреда
по време когато той не работи.
Тази функция автоматично изключва уреда (еспресо
машината преминава в състояние на готовност) след
като изтече времето, определено от потребителя (подразбираща се стойност: 1/4 ч.).
За да определите времето, след което уреда преминава в състояние на готовност, постъпвайте по следния начин.
1 Проверете дали уреда е готов за работа. На дисплея би трябвало да се вижда символа за готовност за
работа.
3 За да потвърдите своя избор натиснете
.
4 За да излезете от режима на програмиране на
функциите на еспресо машината натиснете
.
,
,
– най-светла.
ЗВУКОВИ СИГНАЛИ
1 За да включите / изключите звуковия сигнал издаван от уреда, когато сте в режим на програмиране на
функциите на еспресо машината, изберете
кайки
натис-
.
2 Натискайки бутона
изберете сред възможните
опции:
– звуков сигнал включен,
– звуков сигнал изключен.
3 За да потвърдите своя избор натиснете
.
4 За да излезете от режима на програмиране на
функциите на еспресо машината натиснете
.
КОТЛЕН КАМЪК
Функцията изчистване на котлен камък е описана
в точка „Чистене и поддръжка” / „КОТЛЕН КАМЪК”.
ФИЛТЪР ЗА ВОДА
2 Натиснете бутона
, за да преминете към
режим на програмиране.
3 След това, за да преминете към режим на програмиране на функциите на еспресо машината, натиснете
1 За да изберете работа на еспресо машината
с филтър за вода или без филтър за вода, Когато сте
в режима на програмиране на функциите на еспресо
. Всяко следващо натискане на бутона
преминаване между поредните функции.
машината изберете
води до
4 Когато на дисплея се появи
натиснете
, за
да изберете времето след изтичането на което уреда
ще се изключи автоматично.
5 Натискайки на бутона
изберете сред възмож-
ните стойности:
,
,
,
,
.
След избора на опцията
функцията спестяване на енергия ще се
изключи и уреда ще бъде през цялото
време включен.
2 Натискайки бутона
натискайки
.
изберете сред възможните
опции:
– работа с филтъра за вода,
–
работа без филтъра.
3 За да потвърдите своя избор натиснете
.
4 За да излезете от режима на програмиране на
функциите на еспресо машината натиснете
.
СМЯНА НА ФИЛТЪРА ЗА ВОДА
Начин за замяна на филтъра за вода е описан в точката „Чистене и поддръжка” / „СМЯНА НА ФИЛТЪРА
ЗА ВОДА”.
6 За да потвърдите своя избор натиснете
.
7 За да излезете от режима на програмиране на
функциите на еспресо машината натиснете
.
ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА
1 Когато сте в режима на програмиране на функциите
на еспресо машината изберете опцията за настройка
на твърдостта на водата
2 Натискайки бутона
натискайки
.
изберете между възможните
степени на твърдост на водата:
вода,
– твърда вода.
,
,
– мека
,
Твърдостта на водата изберете в зависимост от резултата, който сте получили след теста за твърдост на водата
(вижте ПРОВЕРКА НА ТВЪРДОСТТА НА
ВОДАТА).
3 За да потвърдите своя избор натиснете
.
4 За да излезете от режима на програмиране на
функциите на еспресо машината натиснете
.
CM4003-001_v01
93
СХЕМА И РЕД НА НАСТРОЙКИ:
на запареното кафе може минимално
*даколичеството
се различава от подадената стойност, в зависимост
от вида на използваното кафе, степента на смилане,
твърдостта на водата и др.
След изваждането на щепсела от контакта уреда преминава към подразбиращи
се настройки (вижте ”ПОДРАЗБИРАЩИ
СЕ НАСТРОЙКИ НА ЕКСПРЕСА ЗА КАФЕ”).
94
CM4003-001_v01
Чистене и поддържане
Поддържайте уреда чист за да осигурите високо
качество на приготвяното кафе и да продължите експлоатационния живот на уреда.
4 Премахнете решетката от тавата и излейте сбраната вода.
2 Изтеглете тавичката за течности от уреда заедно
със съда за отпадъци.
Не потапяйте уреда във вода нито
в никакви други течности.
Не мийте нито един от елементите на
уреда в миячна машина.
ИЗПРАЗВАНЕ НА ТАВАТА ЗА ТЕЧНОСТИ
1 Когато тавата за течности е пълна, индикатора за
пълна тава ще се покаже над решетката на тавата.
Преди отново да я поставите на уреда – изсушете
тавата и решетката.
5 Поставете елементите отново на тяхното място
в уреда.
3 Извадете съда за отпадъци от тавата за течности
и го изпразнете. След като го изпразните сложете съда
отново на заеманото от него място.
2 Отблокирайте вратите за сервиз и ги отворете.
4 Поставете елементите отново на тяхното място
в уреда.
ИЗПРАЗВАНЕ НА СЪДА ЗА ОТПАДЪЦИ
След като приготвите определено количество кафе,
съда за отпадъци се запълва с остатъците от кафето
и трябва да бъде изпразнен.
На дисплея се появява символа
, припомнящ
за необходимостта на изпразване на съда за отпадъци.
За тази цел постъпвайте както е описано по долу.
3 Изтеглете тавичката за течности от уреда.
По време на изпразване на съда за отпадъци не изключвайте уреда, понеже той
има индикатор, който наблюдава процеса на изчистване.
1 Отблокирайте вратите за сервиз и ги отворете.
5 Затворете сервизните врати. На дисплея се появява символа
има възможност за по-нататъшно
използване на уреда.
CM4003-001_v01
95
ЧИСТЕНЕ НА УРЕДА
2 Изплакнете регулатора под течаща вода.
1 Изключете уреда от електрическата мрежа.
ЧИСТЕНЕ НА ЗАПАРВАЩИЯ БЛОК И ТРЪБАТА ЗА ИЗХОД НА КАФЕТО
Преди да започнете действия за чистене
на запарващия блок и тръбата за изход
на кафе уверете се дали уреда е студен.
1 Отблокирайте сервизните врати и ги отворете.
2 Уверете се дали уреда е студен.
3 Изчистете корпуса на уреда с влажна кърпа или
гъба.
За чистене на външните елементи
можете да използвате приложената
кърпа.
ЧИСТЕНЕ НА МАРКУЧА ЗА МЛЯКО И РЕГУЛАТОРА ЗА МЛЕЧНА ПЯНА
3 Преди монтирането в уреда на измитите елементи
старателно ги изсушете.
ЧИСТЕНЕ НА ДЮЗАТА ЗА КАФЕ
1 За да изчистите дюзата за кафе изтеглете дюзата
до момента в които почувствате съпротивление, след
това изтеглете силно надолу.
2 Измийте дюзата за кафе под течаща вода и я монтирайте отново в капака на дюзата.
2 Натиснете двата червени освобождаващи бутона
намиращи се на запарващия блок и извадете блока.
3 Измийте блока за запарване под течаща вода.
Изчистете старателно и вътрешността на уреда.
С цел да се промие маркуча за млякото, следвайте
инструкциите в раздела “ИЗПЛАКВАНЕ НА УРЕДА”.
Чрез маркуча за млякото, водата ще бъде засмуквана,
а след това ще преминава през вътрешните тръбни
системи.
1 За да изчистите регулатора за пяната от млякото
извадете го от устройството.
След изваждането на блока за запарване
и тавата за течности можете да изчистите вътрешността на уреда с помощта на влажна кърпа.
4 Преди монтирането в уреда на измитите елементи
старателно ги изсушете.
96
CM4003-001_v01
5 За да изчистите тръбичката за изтичане на кафето,
натиснете скобата на тръбичката и я извадете нагоре.
6 След това измийте тръбичката под течаща вода.
7 Преди монтирането в уреда на измитите елементи
старателно ги изсушете.
3 След това отново натиснете бутона
, за да
потвърдите избраната опция. На дисплея се появява
следващия символ.
7 След завършване на стъпките по-горе, на дисплея
LCD ще започне да мига символа
припомнящ за
необходимостта да се излее разтворът на лимонена
киселина от резервоара и напълване на резервоара
с прясна чиста вода (налейте чиста вода не превишавайки нивото MAX).
Ако в резервоара за вода има филтър за вода, демонтирайте го (вижте точка „ФИЛТЪР ЗА ВОДА”).
4 След това отново натиснете
появява следния символ.
. На дисплея се
5 Напълнете резервоара за вода с разтвор на лимонена киселина (използвайте 650 ml разтвор).
8 След поставянето на резервоара с вода в уреда
мига символа
.
9 След като натиснете бутона
процеса на изчистване.
, ще започне
ПРЕМАХВАНЕ НА КАМЪК
Котленият камък представлява повърхностно наслояване на минерали, което по естествен начин се появява във всички уреди за подгряване на вода.
За да удължите живота на устройството, препоръчваме
Ви периодично отстраняване на котления камък. Пояще сигнализира
вяващ се на дисплея символ
необходимостта от премахване на котления камък.
Отстраняване на котления камък в машината извършвайте в съответствие с препоръките за устройството. Повреди,
причинени поради не отстраняване на
котления камък в уреда не се отстраняват в рамките на гаранционната карта.
1 Когато устройството сигнализира готовност за
работа, натиснете бутона
на контролния панел.
10 След приключване на процеса на изчистване,
машината се връща в режим на готовност за работа.
Предложение за разтвора: 2 лъжички
(ок. 30 g) лимонена киселина на един
литър вода
6 Натиснете бутона
. Започва процеса за премахване на котления камък.
2 Натиснете бутона
плея LCD
Не изключвайте захранването по време
на процеса, това може да доведе до
задържане на лимонената киселина
вътре в уреда.
СМЯНА НА ФИЛТЪРА ЗА ВОДА
Филтърът за вода трябва да се смени в следните ситуации:
● На всеки 50 литра използвана вода, на дисплеят
ще се появи символа
като напомняне за
смяна на филтъра за вода.
● Веднъж на всеки два месеца филтъра трябва да
бъде сменен, въпреки че устройството не Ви припомня за смяната му.
● Ако устройството не е било използвано в продължение най-малко на 3 седмици.
За да смените филтъра и за да нулирате брояча на
използваната вода, следвайте инструкциите по-долу.
1 Включете устройството.
, до появяването се на дис-
.
Времетраенето на тази функция е около
20 минути.
CM4003-001_v01
97
2 Натиснете бутона
Откриване и премахване на повреди
.
Повечето от грешките / повредите устройството сигнализира чрез показване на поредица от символи. Уреда сигнализира на потребителя по този начин вида на повредата. В таблицата по-долу са описани тези символи и начина на
постъпване в различни ситуации.
ИКОНА
3 След което натискайте бутона
се на дисплея символа
.
4 Натиснете отново бутона
вява символа
до появяването
припомнящ за смяна на филтъра.
за да рестартирате брояча на използваната
6 Въведената
бутона
промяна
КАКВО ДА НАПРАВИТЕ
Липса на кафе на зърна.
Сипете кафе на зърна в резервоара за кафе
и натиснете бутона на мигащата икона.
Липса на запарващия блок.
Сложете запарващия блок.
Съда за отпадъци е пълен.
Изпразнете съда.
Необходимост от изчистването на котления
камък.
Сменете филтъра за вода.
Включете процедурата за премахване на
котлен камък.
Сменете филтъра за вода.
Тавата за течности не е монтирана правилно.
Монтирайте правилно тавата за течности на
нейното място в корпуса на уреда.
Съда за отпадъци не е монтиран правилно.
Монтирайте правилно съда за отпадъци
в съответното място.
Символ за отворени вратички.
Затворете вратите.
Предупреждение.
Настъпила е сериозна повреда на уреда.
Обърнете за помощ към сервиз.
Липса на вода.
Напълнете резервоара с вода.
Липса на смляно кафе.
Сипете смляно кафе в резервоара за смляно
кафе и натиснете бутона за смляно кафе.
, на дисплея се поя-
5 Сменете филтъра на нов (монтирането на филтъра
е описано в точка „ФИЛТЪР ЗА ВОДА”) и натиснете
бутона
вода.
ОПИС
потвърдете
натискайки
.
ПРОБЛЕМ
ПРИЧИНА
Уреда не работи.
Уреда не е включен към захранването.
РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМАТА
Включете щепсела в контакта.
Проверете захранващия кабел и щепсела, дали не са повредени. Ако е така,
свържете се със сервизния пункт.
Кафето не е достатъчно Чашите не са затоплени.
Поставете чашите на плочата за затопгорещо.
ляне на чаши за да се затоплят.
Системата за запарване е много сту- Преди да запарите кафето изплакнете
дена.
системата минимум 3 пъти (постъпвайте
съгласно с описанието в точка „ИЗПЛАКВАНЕ НА УРЕДА”).
Кафето не излиза от Дюзата за кафе е запушена.
Чистете по често дюзата за кафе.
дюзата за кафе.
Първата чаша кафе има При първото мелене не се подава Излейте кафето. Следващото кафе ще
лошо качество.
достатъчно кафе до кафемелачката и има добро качество.
блока за запарване.
Млякото не е достатъчно Млякото не е прясно.
Проверете дали млякото е прясно.
разпенено.
Температурата на млякото е прека- Проверете дали млякото е добре изстулено висока.
дено.
Дюзите за кафето са запушени.
Изчистете и изплакнете дюзите за кафе.
Млякото е преварено.
Използвайте прясно не варено хладно
мляко.
Кафето няма пяна.
Смляното кафе или кафето на зърна Сменете вида на кафето или използвайте
не са пресни или не съответстват за кафе с високо качество.
този вид експресо (уред).
Уреда
се
затопля Има прекалено много котлен камък.
Стартирайте функцията премахване на
прекалено дълго.
котлен камък (вижте точка „ПРЕМАХВАНЕ
НА КОТЛЕН КАМЪК”).
Показания върху дисплея ●● Уредът се намира в поле на маг- ●● Изключете уреда. Включете го отново
неясни.
нитни интерференции.
след няколко минути.
Няма отговор или закъснен ●● Пултът е замърсен.
●● Изчистете пулта с доставената къротговор на много опити за
пичка.
натискане на функционни
копчета в пулта.
Екология – Грижа за околната среда
7 За да се върнете към главно меню натиснете
бутона
.
98
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин,
несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
CM4003-001_v01
Примерни рецепти за кафе еспресо
ESPRESSO (SHORT BLACK)
Еспресото е концентрирано, силно кафе с кафява пяна на повърхността, наричана каймак („crema”). На базата на еспресото се приготвят
всички останали напитки с кафе. Неговите разновидности се получават с добавяне на различни количества мляко и пяна.
●● Пригответе стъклена чашка за еспресо 90 мл или малка чашка за кафе.
●● Налейте единично еспресо (40-60 мл).
LONG BLACK
MACCHIATO
FLAT WHITE
CAFFÈ LATTE
Обикновено еспресо с гореща вода, сервирано в обикновена чашка за кафе или по-голяма чаша. Горещата вода се налива най-напред
така, че да се запази каймакът „crema”.
●● Пригответе чаша 190 мл.
●● Налейте в нея единично или двойно еспресо.
●● Допълнете гореща вода на вкус.
Названието макиато произхожда от италианската дума със значение „петно”. Обикновено се сервира като обикновено еспресо, с лъжичка
мляко на повърхността и малко каймак („crema”) в средата.
●● Пригответе стъклена чашка за еспресо 90 мл или малка чашка за кафе.
●● Налейте единично или двойно еспресо.
●● Добавете лъжичка мляко на повърхността.
Друга любима напитка е flat white, напитка на базата на еспресо, с мляко, разпенено с пара, сервирана в обикновена чашка за кафе или
в по-голяма чаша. Слоят разпенено мляко на повърхността трябва да бъде 2 мм, за да изолира кафето.
●● Пригответе чаша 190 мл.
●● Налейте единично или двойно еспресо.
●● Добавете разпенено мляко.
Еспресо, смесено с мляко, разпенено с пара, обикновено се сервира в стъклена чаша. Слоят разпенено мляко на повърхността трябва да
бъде 10 мм, за да изолира кафето.
●● Пригответе стъклена чаша 220 мл или чашка за кафе.
●● Включи програма за приготвяне на кафе лате
●● Добавете разпенено мляко.
CAPPUCCINO
CAFFE MOCHA
CON PANNA
CM4003-001_v01
.
Тази чудесна напитка представлява еспресо с разпенено мляко, с пяна, посипана с какао. 2/3 от нея е кафе с мляко, а 1/3 – пяна.
●● Пригответе чаша 190-240 мл.
.
●● Включи програма за приготвяне на кафе капучино
●● Посипете повърхността с какао.
Приготвя се по подобен начин като капучиното, но се добавя шоколад за пиене. Достатъчно е да добавите шоколада за пиене в еспресото
и да го разбъркате, преди да добавите млякото, разпенено с пара, и пяната.
●● Пригответе чаша 190-240 мл.
●● Налейте единично или двойно еспресо.
●● Добавете две лъжички шоколад за пиене.
●● Добавете млякото, разпенено с пара.
●● Спазвайте пропорцията: 2/3 кафе с мляко, 1/3 пяна.
Разновидност на оригиналното виенско кафе, тази чудесна напитка представлява еспресо с добавена бита сметана. Може да се посипе
с канела или шоколад.
●● Пригответе чаша 190 мл.
●● Налейте единично или двойно еспресо.
●● Добавете бита сметана.
●● Посипете с канела или шоколад.
99
UA
Шановні клієнти!
Щиро вдячні Вам за покупку нашого приладу та вітаємо серед користувачів продуктів
Zelmer.
Ми переконані в тому, що Ви однозначно зможете оцінити якість заварної кави,
а також легкість обслуговування.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації. Особливу увагу слід
приділити вказівкам з безпеки. Інструкцію з експлуатації просимо зберегти,
щоб можна було скористатися з неї також під час використання приладу.
Вказівки, що стосуються безпеки під час експлуатації кавоварки
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Завжди перед чисткою кавоварки, а також у випадку появи проблем під час
процесу заварки кави, виключіть кавоварку і вийміть вилку із гнізда.
Не торкайтесь гарячих поверхонь кавоварки.
Не розміщуйте руки безпосередньо під струменем пари, гарячої води або кави,
що наливається, оскільки це може привести до опіків та поранень.
Використання додаткового оснащення, яке не рекомендується виробником
приладу, може привести до загрози.
Під час роботи приладу не прикладайте до нього жодних рухомих предметів.
Не дозволяйте користуватися приладом особам (у т.ч. дітям) з обмеженими
фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не мають досвіду
або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть
навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними
за їхню безпеку.
Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
Перед чисткою приладу, його демонтажем або збіркою, завжди вийміть кабель
живлення із електрогнізда. Дозвольте приладові охолодитися.
Не використовуйте електричний прилад із видимими пошкодженнями, пошкодженим кабелем живлення, після падіння приладу або іншого пошкодження.
Якщо існує підозра, що прилад пошкоджений, то перевірку, ремонт, регуляцію
приладу може виконати лише навчений персонал авторизованого сервісного
центру.
Якщо кабель живлення буде пошкоджено, то він повинен бути замінений
у виробника або у спеціалізованому сервісному центрі, або кваліфікованою
особою з метою попередження загрози.
Ремонт приладу може виконувати лише спеціально навчений персонал.
Неправильно виконаний ремонт може призвести до серйозної загрози для
користувача. У випадку виявлення несправностей зверніться до спеціалізованого сервісного центру.
Не пробуйте змащувати прилад. Для зберігання не вимагається виконання
жодних додаткових дій, окрім очистки кавоварки.
Не демонтуйте і не розкручуйте корпус приладу.
Завжди переконайтеся, чи є в резервуарі вода перед початком експлуатації кавоварки.
●
Мелена кава повинна всипатися лише в резервуар для меленої кави. Використання в цьому резервуарі інших гастрономічних продуктів, рідин або предметів
може бути причиною загрози, а також пошкодження приладу.
Вказівки
Інформація про продукт і вказівки, що стосуються експлуатації
●
●
●
Уважно прочитайте і збережіть цю інструкцію з експлуатації, отриману разом
із приладом.
Прилад призначений для домашнього вжитку. У випадку його використання
з метою гастрономічного підприємництва умови гарантії буде змінено.
Резервуар не повинен бути відкритий під час використання.
Слід переконатися, що вище наведені вказівки були зрозумілі.
Технічні параметри
Технічні параметри вказані на інформаційному табло виробу.
Ємність резервуару для води: макс 2 л.
Кавоварка належить до приладів класу І, оснащених кабелем живлення з ізоляцією
і вилкою з безпечним кільцем.
Кавоварка виконує вимоги норм.
Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE) № 1275/2008 щодо вимог,
які стосуються екопроекту.
Прилад відповідає вимогам директив:
– Прилад електричний низьковольтний (LVD) – 2006/95/EC.
– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Виріб позначено знаком СЕ на інформаційному табло.
Увага!
Недотримання загрожує псуванням майна
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
100
Завжди розміщуйте прилад на пласкій, твердій поверхні.
Не використовуйте кавоварку без води в резервуарі. Резервуар для води
наповнюйте холодною, чистою і свіжою водою. Використання теплої або гарячої води, або інших рідин, може привести до пошкодження приладу або бути
причиною загрози. Притримуйтесь максимальної ємності резервуару (позначеного на резервуарі).
Не допускайте до контакту кабелю живлення із гарячими частинами кавоварки.
Не переміщуйте прилад, коли він включений і працює. Перед його переміщенням виключіть кавоварку і витягніть вилку із електрогнізда.
Завжди виключайте прилад перед включенням або вийманням вилки із гнізда.
Вилку не слід виймати із гнізда тягнучи за кабель живлення – беріться за саму
вилку.
Завжди виключайте прилад і виймайте вилку, коли прилад не буде використовуватися протягом тривалого часу, а також перед чисткою.
Не використовуйте кавоварку з продовжувачем. Хіба що продовжувач був
перевірений кваліфікованим техніком або працівником сервісного центру.
Прилад завжди повинен бути підключений до гнізда електромережі (лише
змінного струму), оснащеного безпечним кільцем і з напругою, що відповідає
поданій на інформаційному табло приладу.
Не використовуйте кавоварку для цілей, що не відповідають його призначенню, описаному в інструкції з експлуатації.
Не розміщуйте прилад близько від джерела тепла, вогню, електричного нагріваючого елементу або на гарячій плиті. Не розміщуйте на якомусь другом приладі.
Не дозволяйте, щоб кабель живлення приладу звисав над краєм столу або
полиці, або торкався гарячої поверхні.
Не занурюйте прилад у воду або іншу рідину.
Зерна кави повинні засипатися лише в резервуар для кави в зернах. Використання в цьому резервуарі інших гастрономічних продуктів, рідин або предметів
може бути причиною загрози, а також пошкодження приладу.
CM4003-001_v01
Будова кавоварки
3
2
1
4
18
17
5
19
6
20
16
7
15
21
22
8
14
13
12
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
23
24
11
Плита для разігріву чашечок
Кришка контейнера для води
Кришка контейнера для зерен кави
Кришка контейнера для меленої кави
Передня панель
Панель керування
Кришка сопла для кави
Сопло для кави
9
10
11
12
13
14
15
16
Стічний піднос
Стічна решітка
Вказівник заповнення стічного підносу
Бічні дверцята
Блокування сервісних дверцят
Сервісні дверцята
Регулятор спінювання молока
Корпус приладу
17
18
19
20
21
22
23
24
Резервуар для води
Тестер твердості води
Фільтр для води
Трубочка для молока
Фільтр для кави
Мірна ложечка для кави
Щіточка для очистки
Тканина для очистки приладу
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
ДОСТУПНі КНОПКИ
ON/OFF (ВКЛЮЧЕННЯ/
ВИКЛЮЧЕННЯ)
МАЛЕ ЕСПРЕСО
ВЕЛИКЕ ЕСПРЕСО
КАПУЧІНО
ЛАТТЕ
СПІНЕНЕ МОЛОКО/
ГАРЯЧА ВОДА
ДВІ ЧАШЕЧКИ
ОБ‘ЄМ КАВИ
КАВА ЗЕРНОВА
МЕЛЕНА КАВА
ТЕМПЕРАТУРА
НАСТУПНЕ
МЕНЮ
НАЗАД
CM4003-001_v01
101
ПІдготовка приладу до работи
ФІЛЬТР ДЛЯ ВОДИ – МОНТАЖ
Вкладиш фільтру очищує воду і нівелює її твердість.
У залежності від твердості води і реального використання, вкладиш повинен бути періодично замінений
(див. «ЗАМІНА ФІЛЬТРУ ДЛЯ ВОДИ»).
ПЕРЕВІРКА ТВЕРДОСТІ ВОДИ
НАПОВНЕННЯ КОНТЕЙНЕРА ВОДОЮ
Перевірка твердості води дозволить налаштувати кавоварку на оптимальні значення запарювання кави в умовах, які найбільш сприятливі для якостей Вашої води.
З метою перевірки твердості води, дійте у відповідності
із поданими нижче вказівками.
1 Переконатися, що прилад не підключений до елекромережі.
1 Вийміть тестер твердості води із упаковки.
1 З метою монтування фільтру для води вийміть контейнер для води.
2 Наповність склянку або іншу ємність водою із крану
та занурте тестер твердості води.
2 Після цього зніміть фільтр для кави, тягнучи його
вгору.
3 Поставте вкладиш фільтру, притискаючи його до
виходу води.
З метою розгерметизації фільтру та
отримання кращого ефекту фільтрування перед першим використанням
занурте фільтр у воду на 5 хвилин.
4 Після цього в установках приладу виберіть роботу
з фільтром для води (див. «СХЕМА І ПОСЛІДОВНІСТЬ
УСТАНОВОК»).
102
3 Зачекайте біля 15 секунд та порівняйте колір на
тестері твердості води із таблицею кольорів на упаковці тестера твердості води.
4 У відповідності з інформацією про твердість води
встановіть рівень твердості води (спосіб установки
твердості води поданий у пункті «Програмування
функцій кавоварки» / «ТВЕРДІСТЬ ВОДИ»).
2 Перед першим використанням вставте фільтр для
води в резервуар. Деталі описані в пункті «ФІЛЬТР ДЛЯ
ВОДИ – МОНТАЖ».
3 Перед першим використанням перевірте твердість
води. Деталі описані в пункті «ПЕРЕВІРКА ТВЕРДОСТІ
ВОДИ».
4 Підніміть кришку резервуару для води і вийміть
резервуар, використовуючи прихватку резервуару.
5 Резервуар наповніть свіжою холодною водою.
Під час наливання воды в резервуар не
перевищуйте рівень MAX.
Не наповнюйте резервуар гарячою водою
або кип’ятком, оскільки це може викликати пошкодження приладу.
CM4003-001_v01
6 Вставте резервуар для води у кавоварку і сильно
його дожміть.
7 Закрийте кришку резервуару.
2 Прилад включиться. На табло LCD з’явиться сим-
6 Натисніть кнопку
, потім кнопку
і блок пропарки буде встановлено в позиції
вол
готовності до работи.
LCD з’явится символ
Кнопка ON/OFF
хвилин.
7 Потім повторно натисніть кнопку
підтвердження вибраної опції.
буде висвітлюватися протягом 10
. На табло
.
з метою
3 Натисніть і притримайте кнопку ON/OFF
протягом 2 секунд, щоб розпочати работу. На мониторі LCD
з‘явится символ , із краника сопло для кави випливе
невелика кількість води з метою ополоскання системи
запарювання. Це попереднє автоматичне ополіскування.
Розпочнеться процес прополіскування. Він використовується для очищення трубочки і системи вспінювання
молока.
8 Натиснення кнопки
приводит до переривання
процесу промивки. Повторне натиснення кнопки
дозволяє перейти до головного табло вибору.
4 Прилад готовий до подальшого використання.
Резервуар може бути також наповнений
без витягування, достатньо відкрити
кришку і влити воду в резервуар з допомогою іншого посуду.
Зверніть увагу на малу кількість води
в резервуарі. Якщо низький рівень води
буде виявлено індикатором, на табло
LCD з’явиться иконка
, що нагадує
про необхідність наповнення резервуару.
Не використовуйте прилад, коли резервуар пустий. Перед приготуванням
кави важливо, щоб перевірити, чи знаходиться вода в резервуарі. Із гігієнічних
міркувань не залишати воду в резервуарі
на тривалий час.
Кавоварка подасть сигнал готовності до подальшої
і підсвічубчи кнопки
роботи, висвітлюючисимвол
(див. Ілюстрацію вище).
5 Приготуйте резервуар з холодною водою. Занурте
трубочку для молока в регулятор вспінювання молока,
а другой кінець занурте в резервуар з водою.
Додавання кави
КАВА В ЗЕРНАХ
Переконайтеся, що прилад не знаходиться у процесі
перемелювання і запарювання.
1 Зніміть кришку резервуару для зернової кави.
ПРОПОЛІСКУВАННЯ ПРИЛАДУ
Перед першим використанням приладу або у випадку,
коли він не використовувався протягом тривалого часу,
потрібно прополоскати прилад.
1 Подключіть прилад до відповідного джерела живлення.
CM4003-001_v01
103
2 Наповніть резервуар зерновою кавою.
2 Наповніть резервуар запарки.
Для наповнення меленою кавою використовуйте мірку
для кави, що є елементом обладнання.
Існує також можливість запарювання
кави у відповідності з установками по
замовчуванню приладу. Установки по
замовчуванню кавоварки представлені
в нижче наведеній таблиці
Не використовуйте сильно пересмажену,
перемелену або розчинну каву, тому що
ці види кавие можуть викликати пошкодження кавомолки.
3 Існує можливість регулювання рівня перемелювання кави в кавомолці перекручуванням регулятора,
який знаходиться в камері перемалювання.
УСТАНОВКИ ПО ЗАМОВЧУВАННЮ КАВОВАРКИ
Не всипайте більше однієї мірки кави,
в іншому випадку надлишок кави буде
висипано в стічний піднос. Надлишок кави
може також призвести до блокування
голівки запарювання. У випадку блокування голівки запарювання зверніться
в авторизований сервісний центр.
3 Перед началом запаривания кофе вставьте на
место крышку резервуара для молотого кофе
Повертання регулятора в сторону знаку „-” викличет
більш дрібне перемелювання кави.
КАВА ESPRESSO
Насиченість кави залежить від рівня
перемелювання зерен кави. Чим дрібніше
зерна будуть перемелені, тим міцнішою
буде кава.
1 Розмістіть чашечку на решітці стічного підносу безпосередньо під сопло для кави.
Регуляцію рівня перемелювання виконуйте
тільки при працюючій кавомолці. Регуляція
рівня перемелювання кави при неробочій
кавомолці може пошкодити жорна.
Якщо Ви помітите, що сопло для засипки
забите, не включайте кавомолку! Це
загрожує пошкодженням приладу.
МЕЛЕНА КАВА
У кавоварці не можна використовувати
іншу каву, окрім фабрично меленої та
призначеної для використання в кавоварках. Кава невідповідного помолу може
заблокувати систему обігу води приладу.
Якщо система обігу води заблокована,
негайно декілька разів виконайте процес
заварювання меленої кави без засипання
самої кави. Після кожного циклу ретельно
прополощіть блок запарювання і вихідну
трубку кави (див. «ОЧИСТКА БЛОКУ ЗАПАРЮВАННЯ І ВИХІДНОЇ ТРУБКИ КАВИ»).
1 Зніміть кришку резервуару для меленої кави.
Запарювання кави
Переконайтеся, що прилад вказує на готовність до
работи. Табло повинно вказувати символ готовності до
работи.
Можлива регуляція висоти установки
сопло для кави. Вона залежить від
висоти чашечки (чашечок).
Якщо на табло не з’явиться символ
,
натисніть
та
притримайте
кнопку ON/OFF
протягом 2 секунд,
щоб розпочати роботу. На табло LCD
з’явится символ . З метою прибрання
залишків із сопло для кави вийде невелика
кількість води.
Об’єм заварки, температура, використання кави у зернах або меленої, а також міцність кави в зернах можуть
бути виставлені натисканням кнопки
(більше
інформації в пункті «ПРОГРАМУВАННЯ УСТАНОВОК
КАВИ»).
104
CM4003-001_v01
2 З метою приготування кави espresso, натисніть
(МАЛЕ ЕСПРЕСО) або кнопку
кнопку
(ВЕЛИКЕ ЕСПРЕСО).
Ніколи не витягайте резервуар для води,
якщо прилад знаходиться у процесі запарювання. Якщо під час запарювання кави
рівень води досягне мінімуму, прилад припиить роботу. На табло з’явиться сим-
4 З метою приготування Капучіно натисніть кнопку
. З метою приготування Латте натисніть
кнопку
.
вол
і пролунає звуковий сигнал, щоб
нагадати про необхідність додавання
води. Більше інформації можна знайти
в пункті «НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРУ
ВОДОЮ». Після додавання води, звуковий
сигнал буде перерваний, а прилад автоматично завершить процес приготування кави.
3 Перед початком запарювання можливий вибор
опції 2 чашечок, вона зникне автоматично після декількох секунд.
Натискання кнопки
дозволяє завершити процес запарювання кави в будьякий момент.
КАВА КАПУЧІНО / ЛАТТЕ
5 Перед початком запарювання можна вибрати
функцію 2-х горняток, вона автоматично зникне через
декілька секунд.
1 Розмістіть чашечку на решітку стічного подносу безпосередньо під соплом для кави.
Опція 2 чашечок активна тільки при
установках кави в зернах.
Опція 2 чашечок активна тільки при
установці на каву в зернах.
4 Прилад готує каву espresso у відповідності з установками меню.
6 Прилад готує Капучіно/Латте у відповідності з установками меню.
Приготуйте ємність з молоком.
2 Вкладіть трубочку для молока в регулятор вспінювання молока.
Якщо помітите, що кава дуже повільно
випливає із дишла для кави, змініть установки кавомолки на грубшу фракцію (див.
«КАВА В ЗЕРНАХ»).
7 Якщо було вибрано мелену каву, дійте згідно опису
із пункту «КАВА ESPRESSO».
5 Якщо була виставлена мелена кава (див. «Програмування установок кави»), висвітяться наступні
елементи.
Занурте другий кінець в ємніть з молоком.
3 Установіть ручку регулювання спінювання молока
залежно від потреби (
– легко спінене молоко,
– середньо спінене молоко,
молоко).
– сильно спінене
8 Посля кожного використання функції Капучіно/Латте
буде висвічуватися нагадування про «промивку внутрішнього обігу молока».
Мигаюча кнопка
інформує про те, що потрібно
засипати мелену каву.
6 Натисніть кнопку
, щоб отримати каву espresso.
Щоб обійти цей процес і продовжити
роботу з кавоваркою, натисніть
. Однак
ми рекомендуємо провести «прополіскування внутрішньої системи обігу молока»
після завершення запарювання кави.
CM4003-001_v01
105
Прилад можна також прополоскати за
допомогою функції спінювання молока,
з тією різницею, що замість молока слід
використати свіжу воду (див. «ПРОПОЛІСКУВАННЯ ПРИЛАДУ»).
4 Прилад буде дозувати біля 250 мл вспіненого
молока або гарячої води.
9 З метою промивки системи внутрішнього обігу
молока нажмите кнопку
.
ЗМІНА ОБ‘ЄМУ КАВИ
5 Щоб змінити об‘єм кави, натисніть на
.
6 На дисплеї з‘явиться запрограмований об‘єм кави
для вибраного виду кави.
Щоб змінити це значення, натисніть
доки на табло
не з’явиться бажане значення.
Доступні об’єми пари подані у СХЕМІ
І ПОСЛІДОВНОСТІ УСТАНОВОК.
7 Якщо
бажаєте
завершити
зміну
установок,
запам’ятайте вибране значення, натискаючи
.
Натискання на кнопку
дозволяє продовжити зміну інших установок. На
табло знову з’являться опції установок
вибраної кави.
Перед початком «прополіскування системи обігу молока»:
– занурте кінець трубочки до молока
в резервуарі зі свіжою холодною водою,
– в резервуарі має знаходитись достатня
кількість води (мін. 400 мл).
Гарячу воду можна використовувати
для запарювання чаю або інших гарячих
напоїв.
Програмування установок кави
Спінене молоко / гаряча вода
1 Щоб запустити функцію вспінювання молока або
функцію гарячої води, слід натиснути кнопку
Натискання на кнопку
дозволяє
у будь-який момент зупинити витікання
спіненого молока або гарячої води.
.
Кавоварка наділена переліком якостей, завдяки яким
можливе пристосування параметрів заварної кави до
індивідуальних вподобань.
1 Переконайтеся, що прилад готовий до роботи. На
табло повинен з’явитися символ готовності до роботи.
КАВА В ЗЕРНАХ / МЕЛЕНА КАВА
8 Ця опція дозволяє вибрати, з якого виду кави (кава
в зернах
або мелена кава
) повинна бути
приготована заварка.
9 Щоб скористатись з кавомолки і кави в зернах, оберіть
.
10 З’явиться можливість пристосування міцності пари
до індивідуальних вподобань:
– слабша кава,
11 Якщо бажаєте
– мелена кава.
завершити зміну
установок,
запам’ятайте вибране значення, натискаючи
.
Натомість якщо бажаєте використовувати мелену каву,
натисніть
.
12 На табло на місці зерен кави буде показаний символ меленої кави.
2 Натискаючи кнопку
можно почергово змінювати
функцію або спінювання молока
, або подачі гарячої води
.
2 Натисніть кнопку
грамування.
, щоб перейти в режим про-
13 Якщо
бажаєте
завершити
зміну
запам’ятайте обране значення натискаючи
установок,
.
Натискання на кнопку
дозволяє продовжити зміну інших установок. На
табло знову з’являться опції установок
вибраної кави.
ТЕМПЕРАТУРА
У випадку вспінювання молока дійте
згідно пункту «КАВА КАПУЧІНО/ЛАТТЕ».
3 Натисніть кнопку
функцію.
, щоб запустити вибрану
3 Оберіть, для якої кави Ви хочете змінити установки
,
,
,
(іконки мигають на
табло).
4 Після вибору виду кави з’являться наступні опції
установок:
Ця опція дозволяє установити температуру заварки,
що утворюється.
14 Щоб установити температуру, натисніть .
15 Наступне натискання кнопки
приведе до зміни
між трьома рівнями температури (зміна буде помітною
на табло):
– найнижча температура,
– середня температура,
– найвища температура.
16 Щоб завершити і запам’ятати вибрані установки,
Після запуску зачекайте біля 30 секунд
з метою досягнення приладом відповідної температури.
106
– об‘єм кави,
– кава в зернах (міцність кави),
– мелена кава,
– температура
натисніть
. Прилад повернеться до панелі вибору,
в якій можна змінити установки для кожного наступного
виду кави.
Якщо бажаєте змінити установки для наступного виду
кави, дійте відповідно до вказівок, розміщених у пунктах від 3 до 16.
17 Щоб вийти з режиму установок, натисніть
.
CM4003-001_v01
4 Щоб вийти з режиму програмування функцій кавоварки, натисніть
.
Програмування функцій кавоварки
ФУНКЦІЯ ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГІЇ
Прилад містить функцію заощадження енергії, яка
дозволяє зменшити використання енергії приладу, коли
кавоварка не працює.
Ця функція автоматично виключає прилад (кавоварка
переходить у стан очікування) після певного часу, установленого користувачем (значення за замовчуванням:
1/4 год.).
Щоб установити час, після якого прилад має виключитись, дійте згідно поданих нижче вказівок.
1 Переконайтеся, що прилад готовий до роботи. На
табло з’явиться символ готовності до роботи.
ЗВУКОВІ СИГНАЛИ
1 Щоб включити / виключити звукові сигнали, що
видаються приладом, будучи в режимі програмування
функцій оберіть
натискаючи
2 Натискаючи кнопку
ями:
.
оберіть між доступними опці-
– звуки включені,
– звуки виключені.
3 Щоб підтвердити вибір, натисніть
.
4 Щоб вийти з режиму програмування функцій кавоварки, натисніть
.
ОЧИСТКА ВІД НАКИПУ
Функція очистки від накипу була описана в пункті
«Очистка і зберігання» / «ОЧИСТКА ВІД НАКИПУ».
ФІЛЬТР ДЛЯ ВОДИ
1 Щоб вибрати роботу кавоварки з фільтром для
води або без фільтру, у режимі програмування оберіть
натискаючи
2 Натисніть кнопку
, щоб перейти до режиму
програмування.
3 Потім, щоб перейти до режиму програмування
функції кавоварки, натисніть
. Наступне натискання
кнопки
приводить до переходу між наступними
функціями.
4 Коли на табло з’явиться
натисніть
, щоб
обрати час автоматичного виключення приладу.
5 Натискаючи кнопку
ченнями:
оберіть між доступними зна-
,
,
,
,
.
.
2 Натискаючи кнопку
оберіть з-поміж доступних
опцій:
– робота з фільтром для води,
–
робота без фільтру.
3 Щоб підтвердити вибір, натисніть
.
4 Щоб вийти з режиму програмування функцій кавоварки, натисніть
.
ЗАМІНА ФІЛЬТРУ ДЛЯ ВОДИ
Спосіб заміни водяного фільтра описаний у пункті
«Очистка і зберігання» / «ЗАМІНА ФІЛЬТРУ ДЛЯ
ВОДИ».
Після вибору опції
функція економії енергії буде виключена і прилад буде
включений увесь час.
6 Щоб підтвердити вибір, натисніть
.
7 Щоб вийти з режиму програмування функцій кавоварки, натисніть
.
ТВЕРДІСТЬ ВОДИ
1 У режимі програмування функцій кавоварки оберіть
опцію установки твердості води
2 Натискаючи кнопку
натискаючи
.
оберіть між доступними
ступенями твердості води:
– м’яка вода,
,
– тверда вода.
,
,
твердість води доберіть в залежності від
результату, який ви отримаєте завдяки
проведенню тесту на твердість води
(див. «ПЕРЕВІРКА ТВЕРДОСТІ ВОДИ»).
3 Щоб підтвердити вибір, натисніть
.
4 Щоб вийти з режиму програмування функцій кавоварки, натисніть
.
ЯСКРАВІСТЬ ТАБЛО
1 Залишаючись у режимі програмування функції експресу, виберіть опцію установки яскравості дисплею
, натискаючи на кнопку
.
2 Натискаючи кнопку
обери між доступними
ступенями яскравості табло:
,
,
3 Щоб підтвердити вибір, натисніть
CM4003-001_v01
– найтемніший,
– найсвітліший.
.
107
СХЕМА І ПОСЛІДОВНІСТЬ УСТАНОВОК:
заварки може незначно відрізнятися від вибра*ногоОб’єм
значення, з огляду на вид використаної кави, ступеня помолу, твердості води і т.п.
Після виключення вилки від живлення
прилад обнуляє до установок по замовчуванню (див. «УСТАНОВКИ ПО ЗАМОВЧУВАННЮ ДЛЯ КАВИ» ).
108
CM4003-001_v01
Чистка і зберігання
Утримуйте прилад в чистоті з метою забезпечення
високої якості кави и продовження експлуатации кавоварки.
4 Зніміть решітку стічного підносу і вилийте зібрану
воду.
2 Вийміть стічний піднос з контейнером для відходів.
Не занурюйте кавоварку в воді або інших
рідинах.
Не мийте жодних частин кавоварки
в умивальнику для посуду.
ВИПОРОЖНЕННЯ СТІЧНОГО ПІДНОСУ
1 Коли стічний піднос заповнений, вказівник заповнення підносу підніметься вище стічної решітки.
Перед новим монтажем висушіть решітку і стічний піднос.
5 Розмістіть елементи назад на своє місце, всередині
приладу.
3 Вийміть контейнер для відходів зі стічного підносу
та випорожніть його. Після випорожнення вкладіть контейнер на займане місце
2 Розблокуйте сервісні дверцята та відкрийте їх.
4 Стічний піднос із контейнером для відходів вставте
назад на своє місце всередині приладу.
ВИПОРОЖНЕННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ВІДХОДІВ
Після перевірки певної кількості кави контейнер для
відходів заповнюється кавовими фусами і буде вимагати очистки.
На табло з’явиться символ
, що нагадує про
необхідність випорожнення контейнера для відходів.
З метою випорожнення контейнера для для відходів
дійте у відповідності з наступним описом.
3 Вийміть стічний піднос із приладу.
Під час випорожнення контейнера для відходів не виключайте живлення, оскільки
прилад містить індикатор, який відслідковує процес очистки.
1 Разблокуйте сервісні дверцята і відкрийте їх.
5 Закрийте сервісні дверцята. На табло з’явиться
символ
кавоварки.
CM4003-001_v01
і буде можлива подальша експлуатація
109
ОЧИСТКА ПРИЛАДУ
1 ВІдключіть прилад від електромережі.
2 Потім прополощіть регулятор под проточною
водою.
ОЧИСТКА БЛОКУ ЗАПАРЮВАННЯ І ВИХІДНОЇ
ТРУБКИ ДЛЯ КАВИ
Перед початком очистки блоку запарювання переконайтесь, що прилад
повністю охолоджений.
1 Разблокуйте сервісні дверцята і відрийте їх.
2 Переконайтеся, що прилад повністю охолоджений.
3 Протріть корпус вологою ганчіркою або вологою
губкою.
Для очистки зовнішніх поверхонь можна
використовувати додану до приладу
тканину.
ОЧИСТКА ТРУБОЧКИ ДЛЯ МОЛОКА І РЕГУЛЯТОРА ВСПІНЮВАННЯ
3 Перед збіркою в приладі висушіть чищений елемент.
ОЧИСТКА СОПЛА ДЛЯ КАВИ
1 З метою очищення сопла для кави вийміть сопло
до моменту відчуття опору, а потім сильніше потягніть
вниз.
2 Потім промийте сопло для кави під проточною
водою і вмонтуйте назад.
2 Натисніть дві вивільняючі червоні кнопки, які знаходяться на блоку запарювання і вийміть блок.
3 Промийте блок запарювання під проточною водою.
Очистіть також ретельно всередині приладу.
З метою промивки трубочки дійте у відповідності із
вказівками, що містяться в пункті «ПРОМИВКА ПРИЛАДУ». Через трубочку для молока всмоктуватиметься
вода, яка потім буде проходити через внутрішні трубопроводи.
1 Щоб почистити регулятор вспінювання молока,
вийміть його із приладу.
Після виймання блоку запарювання і стічного підносу можна очистити всередині
приладу за допомогою вологої ганчірки.
4 Перед збіркою в приладі висушіть чищений елемент.
110
CM4003-001_v01
5 З метою очищення вихідної трубки для кави натисніть фіксатор трубки і витягніть вгору.
6 Потім промийте вихідну трубку для кави під проточною водою.
3 Потім знову натисніть кнопку
, з метою підтвердження вибраної опції. На табло з’явиться наступний символ.
Якщо в резервуарі для води знаходиться фільтр для
води, демонтуйте його (див. пункт «ФІЛЬТР ДЛЯ
ВОДИ»).
4 Потім натисніть повторно
наступний символ.
. На табло з’явиться
5 Наповніть резервуар для води розчином лимонної
кислоти (використовувати 650 мл розчину).
7 Після завершення вище наведених дій, на табло
LCD почне мигати символ
, нагадуючи про
необхідність виливання розчину лимонної кислоти із
резервуару та наповнення резервуару чистою водою
(налийте чисту воду, не перевищуючи рівень MAX).
8 Після розміщення резервуару для води в приладі
почне мигати кнопка
.
9 Після натискання кнопки
цес очищення.
, розпочнеться про-
7 Перед збіркою в приладі висушіть чищений елемент.
ОЧИСТКА ВІД НАКИПУ
Камінь це поверхневий осад мінералів, що натуральним способом нагромаджується в обладнанні, де відбувається підігрів води.
Щоб продовжити термін експлуатації приладу, рекомендуємо періодичну очистку від накипу. На табло
що сигналізує про необз’являється символ
хідність виконання процесу очистки від накипу.
10 Після завершення процесу очистки прилад повернеться до стану готовності до роботи.
Очищайте від накипу у відповідності до
рекомендацій приладу. Поломки внаслідок
відсутності очистки від накипу не підлягають ремонту в межах гарантії.
1 Коли прилад сигналізує готовность до работи,
натисніть кнопк
на панелі керування.
Не виключайте живлення під час процесу,
це може привести до завтримки лимонної кислоти всередині приладу.
Пропозиція розчину: 2 ложечки (біля 30 г)
лимонної кислоти в одному літрі води.
6 Натисніть кнопк
очистки от накипу.
2 Натисніть кнопку
, до появи на табло
. Розпочнеться процес
ЗАМІНА ФИЛЬТРУ ДЛЯ ВОДИ
Фільтр для води повинен бути замінений в таких ситуаціях:
● Кажні 50 литрів використаної води, на табло
з’явиться символ
, що нагадуватиме про
заміну фільтру для води.
● Раз на 2 месяці сліду замінити фільтр, навіть якщо
прилад не нагадує про його заміну.
● Якщо прилад не не використовувався як мінімум
протягом 3 тижнів.
З метою заміни фільтру і обнулення лічильника використаної води дійте згідно наступних вказівок.
1 Включіть прилад.
.
Тривалість вище описаної функції біля 20
хвилин
CM4003-001_v01
111
2 Натисніть кнопку
Виявлення і усунення неполадок
.
Більшість помилок/поломок прилад сигналізує через висвітлення ряду символів. Кавоварка сигналізує таким чином
користувачу тип неполадки. В нижче наведеній таблиці описано ті символи і спосіб дій в конкретних ситуаціях.
ІКОНА
3 Потім натисніть кнопку
вола
до появи на табло сим-
.
ОПИС
Недостатньо кави в зернах.
Недостатньо блоку запарювання.
ЩО РОБИТИ
Всипте каву в зернах в резервуар для зернової
кави і натисніть кнопку мигаючої ікони
Вставте блок запарювання.
Контейнер для відходів переповнений.
Очистіть контейнер.
Необхідність очистки від накипу.
Включити процедуру очистки від накипу.
Заміна фільтру для води.
Замініть фільтр для води.
Стічний піднос не вмонтований правильно.
Вмонтуйте стічний піднос у відповідне місце
в головному корпусі.
Вмонтуйте стічний піднос у відповідне місце.
Контейнер для відходів не вмонтований
правильно.
Символ відкриті дверцята.
Попередження.
Відбулося серйозне пошкодження приладу.
Зверніться за допомогою в сервіс.
Наповніть резервуар водою.
Недостатньо води.
Недостатньо меленої кави.
4 Натисніть повторно кнопку
символ
, на табло з’явиться
Всипте мелену каву в резервуар для меленої
кави і натисніть кнопку меленої кави.
ПРОБЛЕМА
ПРИЧИНА
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Прилад не діє.
Прилад не підключений до живлення.
Кава не достатньо
гаряча.
Чашечки не були розігріті.
Кава не виходить із
сопла для кави.
Перша чашечка кави
низької якості.
Молоко не достатньо
вспінене.
Сопло для кави забите.
Вкладіть вилку в електрогніздо.
Перевірте кабель живлення і вилку, чи не
пошкоджені вони. Якщо вони пошкоджені,
зверніться в сервісний центр.
Поставте чашечки на плиті для підігріву
чашечок, з метою їх підігріву.
Перед приготування кави прополощіть прилад мінімум 3 рази (дійте згідно опису із
пункту «ПРОПОЛІСКУВАННЯ ПРИЛАДУ»).
Збільшіть частоту очистки сопла для кави.
, що нагадує про заміну фільтру.
5 Замініть використаний фільтр на новий (монтаж
фільтру описаний в пункті «ФІЛЬТР ДЛЯ ВОДИ»)
і натисніть кнопку
використаної води.
з метою обнулення лічильника
Кава не має піни.
Система запарювання занадто холодна.
Перша помолка не дає достатньої кількості меленої кави в блок запарювання.
Молоко несвіже.
Температура молока надто висока.
Сопло для кави забите.
Молоко закипіло.
Мелена кава або кава в зернах несвіжа
або не відповідає даному типу кавоварки.
Надлишок накипу.
Прилад нагрівається
занадто довго.
Інформація
на ●● Пристрій знаходиться у полі магнітних
дисплеї незрозуміла.
інтерференцій.
Відсутня або запіз- ●● Панель забруднена.
нена реакція на
багатократні спроби
натиснення, розташованої на панелі, функціональної клавіші.
6 Внесені зміни підтвердіть, натискаючи кнопку
.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт
прийому, адже його конструктивні елементи можуть
бути небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
7 З метою повернення до головного меню натисніть
кнопку
.
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил
які діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
112
Закрийте дверцята.
Потрібно вилити каву. Наступні кави будуть
хорошої якості.
Убедитесь, что молоко свежее.
Переконайтеся, що молоко добре охолоджене.
Очистіть і прополощіть сопло.
Використовуйте свіже, охолоджене молоко.
Замініть сорт або використовуйте каву
в зернах чи мелену каву відповідної якості.
Включіть функцію очистки від накипу (див.
пункт «ОЧИСТКА ВІД НАКИПУ»).
●● Вимкнути прилад. Повторно ввімкнути
через декілька хвилин.
●● Прочистити панель ганчіркою, що знаходиться у комплекті.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не за його призначенням або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
CM4003-001_v01
Прикладові рецептури еспресо – кави|
ESPRESSO (SHORT BLACK)
Еспресо це концентрована, міцна кава з шаром пінки на поверхні – відомої як „crema” (шар коричневої пінки). Еспресо складає базу усіх
кавових напоїв. Його різновидність залежить від кількості доданого молока і пінки.
●● Підготуйте скляну чашку для еспресо 90 мл або малу чашку для кави.
●● Налийте окреме еспресо (40-60 мл).
LONG BLACK
MACCHIATO
FLAT WHITE
CAFFÈ LATTE
Стандартне еспресо з добавкою гарячої води, подається у звичайній чашці для кави або кухлі. Гаряча вода добавляється як перша так, щоб
зберегти шар „crema”.
●● Підготуйте чашку 190 мл.
●● Налийте в чашку окреме або подвійне еспресо.
●● Долийте до смаку гарячу воду.
Macchiato, найменування походить від італьянського слова, що значить „пляму”. Традиційно подається як стандартне еспресо з ложечкою
молока на поверхні i невеликою кількістю пінки („crema”) посередині.
●● Підготуйте скляну чашку для еспресо 90 мл або малу чашку для кави.
●● Налийте окреме або подвійне еспресо.
●● Додайте ложечку молока на поверхню.
Іншим улюбленим кавовим напоєм є flat white, напій на базі еспресо, з молоком, що спінюється парою, подається у звичайній чашці для кави
або кухлі. Шар спіненого молока на повехні повинен складати 2 мм для ізолювання кави.
●● Підготуйте чашку 190 мл.
●● Налийте окреме або подвійне еспресо.
●● Додайте спінене молоко.
Еспресо змішане з молоком, що спінюється парою; переважно подається у скляному посуді. Шар спіненого молока на верхній повехні
повинен складати 10 мм для ізолювання кави.
●● Підготуйте скляний посуд 220 мл або чашку.
●● Включіть програму приготування кави латте
CAPPUCCINO
CAFFE MOCHA
CON PANNA
CM4003-001_v01
.
Цей чудовий напій це еспресо з добавкою спіненого молока, з пінкою і посипаний какао. Вказаний напій це у двох третіх кава з молоком,
а в одній третій пінка.
●● Підготуйте чашку 190-240 мл.
.
●● Включіть програму приготування кави капучіно
●● Посипайте наверху какао.
Готується в подібний спосіб, як cappucino, але з добавкою рідкого шоколаду. Вистачить тільки додати шоколад до еспресо і замішати перед
доданням молока, спіненого парою та пінки.
●● Підготуйте чашку 190-240 мл.
●● Налийте окреме або подвійне еспресо.
●● Додайте дві ложечки рідкого шоколаду.
●● Додайте молоко, спінене парою.
●● Збережіть співвідношення дві треті кави з молоком, одна третя пінки.
Варіант оригінальної віденської кави, цей чудовий напій – це еспресо espresso з добавкою збитих вершків. Можна її також посипати корицею
або шоколадом.
●● Підготуйте чашку 190 мл.
●● Налийте окреме або подвійне еспресо.
●● Додайте збиті вершки.
●● Посипайте корицею або шоколадом.
113
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer
products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer
accessories. They have been specially designed for this product.
Please read this user manual carefully. Pay special attention to important safety
instructions. Keep this user manual for future reference.
Suggestion
Information on the product and suggestions for its use
●
●
●
Read carefully and retain this instruction manual supplied with the appliance.
The appliance is intended for domestic use. In case it is used for food business
purposes, the warranty conditions shall change.
The water tank should not be open during use.
Operational safety guidelines
Please make sure that you understand the above instructions.
Danger! / Warning!
Health hazard
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Always turn off the appliance and pull the plug out of the socket before cleaning and
any time you notice that it is not working properly.
Do not touch hot surfaces of the appliance.
Do not place your hands directly under a jet of steam, hot water or coffee pouring
from the appliance. It may result in skin burns and injury.
Using any additional accessories not recommended by the manufacturer may pose
hazards.
Never press any mobile elements against the coffee machine during operation.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Always unplug the appliance and allow it to cool before cleaning, assembling or
dismantling.
Do not use the appliance if it has visible damage, damaged power cord, and
after it has been dropped or damaged in any way. If you think that the appliance
is damaged, all checks, repairs and adjustments should be carried out only by
qualified personnel of an authorized service point.
Damaged fixed power cord should be replaced only by the manufacturer, qualified
repair shop or other qualified person to avoid hazards.
The appliance may only be repaired by qualified service personnel. Improper
repairs can cause serious hazard to the user. In case of defects, please contact an
authorised service centre.
Do not attempt to lubricate your appliance. No additional maintenance work is
required in addition to regular cleaning.
Do not dismantle the appliance or attempt to open the housing.
Always make sure that there is water in the tank before operating the
appliance.
Technical Data
Technical specification is given on the rating plate of the appliance.
Water tank capacity: max 2 l.
The coffee maker is a class 1 device equipped with a grounded cord and plug.
This appliance complies with the requirements of the current standards.
This device complies with Commission Regulation (EC) no. 1275/2008 on eco-design
requirements.
This appliance meets the requirements of the following directives:
– The Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
– The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive – 2004/108/EC.
The product has CE Mark on its rating plate.
Caution!
Not observance can result in damage to possessions
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
114
Always place the appliance on a flat, even surface.
Do not use your coffee maker with empty water tank. Always fill the water tank with
fresh, cold and clean water. Using warm/hot water or other liquids may damage the
appliance or create hazards. Do not exceed the maximum water level marked on
the tank.
Do not allow the power cord to come into contact with any hot parts of the
appliance.
Do not move the appliance when in use. Switch off and unplug before moving.
Always switch off the appliance before unplugging it. Do not unplug by pulling on
cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
Always switch off and unplug the appliance before cleaning and if you do not intend
to use it for a long period of time.
Do not use an extension cord with the coffee maker unless it has been checked by
a qualified technician or service personnel.
Plug the appliance only to a grounded AC electrical outlet with the voltage
corresponding to the voltage indicated on the rating plate.
Use the appliance only for its intended purpose specified in this instruction manual.
Never place the appliance near sources of heat, open flame, electrical heating
elements or on a hot oven. Never place your coffee maker on top of any other
appliance.
Do not let the cord hang over a table or shelf or touch a hot surface.
Do not submerge the machine in water or any other liquid.
Only coffee beans can be introduced into the coffee bean container. Placing other
food products, liquids or objects in the container may cause danger and damage
the appliance.
Ground coffee can only be introduced into the ground coffee container. Using other
food products, liquids or objects in the ground coffee container may lead to danger
and cause damage to the appliance.
CM4003-001_v01
Machine parts
3
2
1
4
18
17
5
19
6
20
16
7
15
21
22
8
14
13
12
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
23
24
11
Cup warming plate
Water tank lid
Coffee bean container lid
Ground coffee lid
Front panel
Control panel
Coffee dispensing unit casing
Coffee dispensing unit nozzle
9
10
11
12
13
14
15
16
Drip tray
Drip grid
Tray full indicator
Side door
Service door lock
Service door
Milk frothing regulator
Housing
17
18
19
20
21
22
23
24
Water tank
Water hardness test strip
Water filter
Milk hose
Coarse filter
Ground coffee scoop
Cleaning brush
Cleaning cloth
CONTROL PANEL
AVAILABLE BUTTONS
ON/OFF
SMALL ESPRESSO
LARGE ESPRESSO
CAPPUCCINO
LATTE
FROTHED MILK/
HOT WATER
TWO CUPS
COFFEE VOLUME
BEAN COFFEE
GROUND COFFEE
TEMPERARURE
NEXT
MENU
BACK
CM4003-001_v01
115
Preparing the espresso machine
WATER FILTER – INSTALLATION
The filter pack cleans water and reduces its carbonate and
non-carbonate hardness.
Depending on water hardness and its actual use, the filter
must be replaced from time to time (see “WATER FILTER
REPLACEMENT”).
TESTING WATER HARDNESS
FILLING THE WATER TANK
The testing of water hardness will allow you to set the
espresso machine to the optimal value and to brew coffee
in the conditions properly adjusted to the quality of your
water. In order to test the hardness of your water, proceed
as follows:
1 Make sure that the machine is unplugged from the
power source.
1 Remove the water hardness test strip from the
package.
1 In order to insert the water filter, take out the water
tank.
2 Fill a glass or other receptacle with tap water and dip
the test strip in water.
2 Insert the water filter in the tank before first use. The
detailed procedure is described in the “WATER FILTER –
INSTALLATION” section.
3 Check water hardness in your area before first use.
The detailed procedure is described in the “TESTING
WATER HARDNESS” section.
4 Lift the tank lid and take out the tank using the handle.
2 Remove the coarse filter by pulling it upward.
3 Insert the filter pack by pressing it onto the water
outlet.
Soak the filter in water for 5 minutes before
first use to release the air bubbles and ensure
better performance.
3 Wait approx. 15 seconds and compare the colour of the
test strip with the colour scale on the test strip package.
4 Based on the water hardness reading, set the water
hardness level (see the „Setting other functions” /
„WATER HARDNESS” section to find out how to set the
water hardness).
5 Fill the container with fresh, cold water.
Never fill the water tank above the MAX level.
Never fill the tank with hot or boiling water, as
this may damage the machine.
4 Select Filter Operation in the machine settings (see
SETTINGS DIAGRAM AND ORDER).
116
CM4003-001_v01
6 Insert the water tank back in place and press firmly.
2 The machine will turn on. The symbol
and the brew
group will be set to the ready-to-work position.
The ON/OFF
button will light for 10 seconds.
3 Press and keep pressed the ON/OFF button
7 Close the tank lid.
for
6 Press the
button and then the
LCD display will show the
7 Press the
selected option.
button. The
symbol.
button again in order to confirm the
, will
2 seconds, in order to start work. The symbo
appear on the LCD display, a small amount of water will
come out of the coffee dispensing unit, in order to rinse the
brewing system. It is an initial automatic rinse.
The rinsing process will start. It is used for cleaning the
milk hose and the milk frothing system.
4 The machine is ready to work further.
8 Press the
button to stop the rinsing process. Press
the
button again to go to the main selection screen.
The water tank can also be filled without
taking it out. To do so, open the lid and
pour water into the tank from a jug or other
receptacle.
Avoid filling the tank with a too small amount
of water. When the sensor detects the low
water level, the appropriate symbol
will
appear on the display to remind you that the
tank needs to be refilled.
Do not use the coffee machine with an empty
water tank. Make sure there is water in the
tank before starting the coffee brewing
process. For hygienic reasons never leave
cold water in the water tank for a longer
period of time.
The machine will signal that it is ready to work further by
and highlighting the buttons
displaying the symbol
(the illustration above).
5 Get ready a container filled with cold water. Insert one
end of the milk hose into the milk frothing regulator and
place the other end in the container with water.
Refilling the coffee containers
COFFEE BEANS
Make sure the machine is not in the process of grinding
and brewing.
1 Remove the lid from the coffee beans container.
RINSING THE MACHINE
Before using the machine for the first time or if it has not
been used for a longer period of time, it is necessary to
rinse it.
1 Plug in the machine to appropriate power source.
CM4003-001_v01
117
2 Fill the container with coffee beans.
2 Fill the brewing chamber.
When filling with ground coffee, use the ground coffee
scoop attached to the accessories.
It is possible to brew coffee using the
machine default settings. The default
espresso machine settings are given below.
DEFAULT SETTINGS OF THE ESPRESSO MACHINE
Do not use strong roasted coffee beans, preground and instant coffee, because these
kinds of coffee may cause damage to the
grinder.
3 It is possible to adjust the grinding level in the grinder
by turning the knob located in the grinding chamber.
Do not pour more than one ground coffee
scoop, otherwise the ground coffee excess
will spill onto the drip tray. Excess coffee
can also clog the dispensing head. If the
dispensing head is clogged, please contact
your authorised service centre.
3 Before starting brewing the coffee, replace the lid of
the ground coffee container.
ESPRESSO COFFEE
1 Place a cup on the drip tray grid directly under the
coffee dispensing unit.
Turn the knob toward the “-” sign for finer ground coffee.
The strength of coffee depends on the coffee
bean grinding level. The finer the coffee
beans are ground, the stronger the coffee is.
The grinding level adjustments can be made
only when the grinder is operating. Otherwise,
the grinding wheel may become damaged.
If you notice that the feed hopper is clogged,
do not start the grinder as this may cause
damage to the machine!
GROUND COFFEE
Brewing coffee
Make sure that the machine is ready to work. The display
must show the ready-to-work symbol.
Do not use any coffee in your machine other
than ground coffee blends for espresso
machines. Coffee blends unsuitable for use
with espresso machines may clog the water
circuit inside the appliance. If the water circuit
is clogged, run the brewing process (ground
coffee programme) immediately several times
without adding any coffee to the container.
Clean brewing group and coffee spout
thoroughly after each brewing (see “CLEANING
BREWING GROUP AND COFFEE SPOUT”).
1 Remove the lid from the ground coffee container.
It is possible to adjust the height of the coffee
dispensing nozzle to the size of the cup.
If the symbol
does not appear on the
display, press and keep pressed the ON/OFF
button
for 2 seconds in order to start
. will appear on the
work. The symbol
LCD display. In order to remove the remains,
a small amount of water will come out of the
coffee dispensing unit.
The amount of dispensed coffee, its temperature and
intensity of flavour as well as ground coffee/ coffee
beans programme selection can be adjusted by pressing
the
button (more information can be found in the
“PROGRAMMING OF COFFEE SETTINGS” section).
118
CM4003-001_v01
Never attempt to remove the water tank when
the machine is in the process of brewing
coffee. If during the coffee brewing process
the water level reaches the minimum level,
the machine will stop working. The symbol
2 In order to make an espresso coffee, press the
button (SMALL ESPRESSO) or the
ESPRESSO).
button (LARGE
4 In order to make a Cappuccino, press the
button. In order to make a Latte, press the
button.
will appear on the display and the
repeated sound signal will be heard to remind
you that the water tank needs refilling. More
information can be found in the “FILLING
THE WATER TANK” section. After refilling the
water tank, the sound signal will be stopped,
and the machine will automatically complete
the coffee brewing process.
3 Before starting to brew the coffee, it is possible to
select the 2-cup option, it will automatically disappear after
a few seconds.
By pressing the
button you can end the
coffee brewing process at any moment.
5 Before brewing you can choose 2-cups option; it will
disappear automatically after a few seconds.
CAPPUCCINO / LATTE
1 Place a cup on the drip tray grid directly under the
coffee dispensing unit.
The 2-cup option is active only with the
ground coffee setting.
The 2-cup option is active only with the
ground coffee setting.
6 The machine is preparing a Cappuccino/Latte
according to the Menu settings.
4 The machine is preparing an espresso coffee according
to the Menu settings.
Get ready a container with milk.
2 Insert one end of the milk hose into the milk frothing
regulator.
If you notice that coffee is dispensed very
slowly, adjust the grinder to a coarser grind
(see “COFFEE BEANS”).
7 If the ground coffee has been selected, proceed
according to the description in the “ESPRESSO COFFEE
section”.
If the machine has been set to „ground coffee” (see
“Coffee Settings”), the following will be displayed:
Place the other end in the container with milk.
3 Regulate the milk frothing setting depending on your
needs (
– light milk foam,
– dense milk foam).
– medium milk foam,
8 After each use of the Cappuccino/Latte function, the
reminder of “milk system rinse” will be displayed.
This
button (flashing) signals the need to fill the
container with ground coffee.
6 Press the
coffee.
button in order to obtain an espresso
In order to skip this process and to continue
working with the espresso machine, press
. However, it is recommended to „rinse
milk circuit” after brewing.
CM4003-001_v01
119
It is also possible to clean the milk circuit by
selecting the milk frothing function and using
fresh water instead of milk (see “RINSING
THE APPLIANCE”).
4 The machine will dispense approximately 250 ml of
frothed milk or hot water.
9 In order to rinse the internal milk circuit, press the
button.
ADJUSTING OF COFFEE VOLUME
5 In order to change coffee volume, press
.
6 Default coffee volume for selected type of coffee will
appear on the screen.
To change the default value, press
repeatedly until
you select the desired volume.
for volume range available for respective
coffee programmes, see SCHEME AND
ORDER OF SETTINGS.
7 To exit the settings and confirm your choice, press
.
IIn order to set other options, press the
button. The appliance will go back to
displaying the settings available for the
coffee programme you selected.
Before rinsing the milk circuit:
– dip the end of the milk tube in a container
with fresh, cold water,
– the container should be filled with
a suitable amount of water (at least 400 ml).
Frothed milk / Hot water
1 In order to start the milk frothing function or the hot
water function, press the
button.
COFFEE BEANS / GROUND COFFEE
In order to stop flowing out of milk foam or hot
water at any time, press the
button.
8 This feature enables you to brew your coffee using
either coffee beans
or pre ground coffee
.
9 To use coffee beans and the internal grinder, press
Hot water can be used for brewing tea or
other hot beverages.
Programming of coffee settings
The machine has a number of features enabling you to
make your coffee exactly as you want it.
1 Make sure that the appliance is ready for operation.
The “machine ready” symbol should appear on the display.
.
10 Now you will be able to adjust the strength of your
coffee to meet your taste:
– normal coffee,
– strong coffee.
11 To exit the settings and confirm your choice, press
.
If you wish to select pre-ground coffee, press
.
12 A pre-ground coffee symbol will appear on the display,
replacing the coffee beans symbol.
2 By pressing the
milk frothing
button you can select between
and hot water
function.
2 Press the
button to enter the programming mode.
13 To exit the settings and confirm your choice, press
.
IIn order to set other options, press the
button. The appliance will go back to
displaying the settings available for the
coffee programme you selected.
In the case of milk frothing, proceed according
to the “CAPPUCCINO/LATTE” section.
3 Press the
button to start the selected function.
TEMPERATURE
3 Select the type of coffee you wish to brew
,
,
,
(the icons will flash on the display).
4 After selecting your coffee programme, the following
settings will be available:
This feature allows you to adjust the temperature of your
coffee.
14 To set your desired temperature, press .
15 Press
repeatedly to choose between the three
available temperature settings (the temperature will be
shown on the display):
– lukewarm coffee,
After starting the function, wait approximately
30 seconds until the machine reaches the
appropriate temperature.
– hot coffee.
16 To confirm your settings and exit, press
. The
appliance will return to displaying the selection panel and
you will be able to change the settings for another coffee
programme.
If you wish to change settings for other coffee programmes,
proceed as described in sections 3-16.
17 To exit the settings mode, press
.
– coffee volume,
– ground coffee,
120
– warm coffee,
– coffee beans (intensity),
– temperature
CM4003-001_v01
SOUND SIGNALS
Setting other functions
1 To enable/disable the sounds in the appliance, enter
ENERGY SAVING FEATURE
Your appliance comes with a power saving feature,
enabling you to reduce energy consumption when the
machine is not in use.
This feature will automatically turn off the appliance
(activate the standby mode) after user-defined time (the
default setting is 25 minutes).
To set your standby mode time, proceed as follows:
1 Make sure that the appliance is ready for operation.
The “machine ready” light should appear on the display.
the programming mode and select
by pressing the
button.
2 Press
options:
repeatedly to browse through the available
– mute off,
3 Press
– mute on.
to confirm your settings.
4 Press
to exit the programming mode.
DESCALING
“Cleaning
For descaling instructions, see
Maintenance” / “DESCALING”.
and
WATER FILTER
1 To set your coffee machine to operate with or without
the water filter, enter the programming mode and select
by pressing the
2 Press
2 Press the
, button to enter the programming
mode.
3 Press
to see the available features. Keep pressing
the
button to move through the features.
4 When the display shows
, press the
to set the time to automatic standby.
5 Press
button
to move between the available options:
,
,
,
,
options:
3 Press
4 Press
button.
repeatedly to browse through the available
– water filter on,
– water filter off.
to confirm your settings.
to exit the programming mode.
REPLACING WATER FILTER
The method of water filter replacement was described in
the point “Cleaning and Maintenance” / “REPLACING
WATER FILTER”.
.
Select
to disable the power saving
feature. The appliance will remain on until
switched off by the user.
6 Press
to confirm your settings.
7 Press
to exit the programming mode.
WATER HARDNESS
1 When in the programming mode, you can adjust water
hardness settings
2 Press the
. Press the
button.
button repeatedly until you select your
required water hardness level.:
,
– hard water.
– soft water,
,
,
Set water hardness level based on the
result of water hardness test (see “WATER
HARDNESS CHECK”).
3 Press
to confirm your settings.
4 Press
to exit the programming mode.
DISPLAY BRIGHTNESS
1 Press
option
in order to select screen brightness setting
in the programming mode.
2 Press the
button repeatedly until you select your
required display brightness:
,
3 Press
4 Press
– max. dark,
,
– max. bright.
to confirm your settings.
to exit the programming mode.
CM4003-001_v01
121
SETTINGS DIAGRAM AND ORDER:
There may be a slight difference between the amount of
*coffee
you select and the actual amount dispensed by the
machine, depending on the type of coffee used, degree of
grinding, water hardness etc.
After unplugging the machine, it will reset
to the default settings (see “ESPRESSO
MACHINE DEFAULT SETTINGS”).
122
CM4003-001_v01
Cleaning and maintenance
Always keep the espresso machine clean to ensure
a proper quality of the brewed coffee and to prolong the
life of the appliance.
4 Remove the grid from the drip tray and pour out the
water.
2 Remove the drip tray with the waste box.
Do not immerse the machine in water or any
other liquids.
Do not wash any of the machine parts in
a dishwasher.
EMPTYING THE DRIP TRAY
1 When the drip tray is full of water, the tray full indicator
will rise above the drip tray grill.
Wash and dry the grid and the drip tray.
5 Slide the elements back in place.
3 Remove the waste box from the drip tray and empty it.
After emptying, put the box back in place.
2 Unlock and open the service door
EMPTYING THE WASTE BOX
4 Put the drip tray with the waste box back in the
machine.
After brewing a certain amount of coffee cups, the
waste box will be filled with coffee dregs and will require
emptying.
The
symbol will appear on the display to remind
you that the waste box needs emptying. In order to empty
the waste box, follow the directions below.
3 Remove the drip tray.
During emptying the waste box, do not
unplug the machine, because the machine
has a sensor which monitors the cleaning
process.
1 Unlock and open the service door.
5 Close the service door. The display will show the
symbol and the espresso machine is ready for
further use.
CM4003-001_v01
123
CLEANING THE APPLIANCE
2 Rinse the regulator under running water.
1 Unplug the machine.
CLEANING THE BREW GROUP AND THE
COFFEE DELIVERING PIPE
Allow the machine to cool before cleaning the
brew group.
1 Unlock and open the service door.
2 Allow the machine to cool.
3 Wipe the machine casing with a damp cloth or sponge.
3 Dry the cleaned element before fitting it in the
appliance.
CLEANING THE COFFEE DISPENSING UNIT
NOZZLE
1 In order to clean the coffee dispensing unit nozzle,
slide the nozzle until you feel resistance, and then pull
firmly downwards.
2 Press the two release buttons located on the brew
group and remove the group.
The cloth attached to the machine
accessories can be used for cleaning its
external surfaces.
CLEANING THE MILK HOSE AND THE MILK
FROTHING REGULATOR
2 Wash the coffee dispensing unit nozzle under running
water and put it back in its casing.
3 Wash the brew group under running water and
thoroughly clean the inside of the machine.
In order to clean the milk hose, follow the directions given
in the “RINSING THE APPLIANCE” SECTION. The water
flowing through the internal pipes will be sucked through
the milk hose.
1 In order to clean the milk frothing regulator, take it out
of the appliance.
The inside of the machine can be cleaned
using damp cloth after removing the brew
group and the drip tray.
4 Dry the cleaned element before fitting it in the
appliance.
124
CM4003-001_v01
5 In order to clean the coffee delivering pipe, press the
pipe catch and pull it upward.
3 Press the
button again, in order to confirm the
selected option. The following symbol will appear on the
display.
7 After completing the above operations, the symbol
will begin to flash on the LCD display to remind you
that it is necessary to remove the citric acid solution from
the tank and to fill the tank with clean water (pour the clean
water not exceeding the MAX level).
If the water filter has been mounted in the water tank,
remove the filter (see the “WATER FILTER” section).
6 Wash the coffee delivering pipe under running water.
4 Press the
button again. The following symbol will
appear on the display.
5 Fill the water tank with the citric acid solution (use
650 ml of the solution).
8 After placing the water tank in the machine, the
button will begin to flash.
9 Now, after pressing the
process will start.
button, the cleaning
7 Dry the cleaned element before fitting it in the
appliance.
DESCALING
Scale is a mineral build-up which naturally occurs on all
appliances connected with heating water.
Regular descaling is recommended to extend the service
symbol appearing
life of your appliance. The
on the display will signal that it is necessary to run the
descaling process.
10 On completion of the descaling programme, the
appliance will return to the standby mode.
Always descale your appliance in accordance
with the user manual. Appliance malfunctions
due to failure to descale shall not be repaired
under warranty.
1 When the machine signals that it is ready to work,
press the
button on the control panel.
Do not unplug the machine during the
process as this may cause the citric acid to
be retained inside the machine.
Proposed solution: 2 teaspoonfuls (approx.
30 g) of citric acid in one litre of water.
6 Press the
begin.
button. The descaling process will
WATER FILTER REPLACEMENT
The water filter should be replaced in the following
situations:
●
2 Keep pressing the
LCD display.
button until
After each 50 litres of water used, the
symbol
will appear on the display to remind you of replacing
the water filter.
● The filter should be replaced every two months
even though the machine does not remind of its
replacement.
● If the machine has not been used for at least 3 weeks.
In order to replace the filter and reset the used water meter,
follow the directions below.
1 Turn on the appliance.
appears on the
The descaling process will take about 20
minutes.
CM4003-001_v01
125
2 Press the
Troubleshooting
button.
Most errors/malfunctions will be communicated by various symbols appearing on the display. In this way the espresso machine
signals the type of fault to the user. The table below shows these symbols and how to proceed in particular situations.
ICON
3 Keep pressing the
appears on the display.
button until the
symbol
4 Press the
button again, the
symbol will
appear on the display to remind of the filter replacement.
5 Replace the used filter with the new one (the filter
installation is described in the “WATER FILTER” section)
and press the
meter.
button in order to reset the used water
6 Confirm the change by pressing the
button
DESCRIPTION
WHAT TO DO
No coffee beans.
Fill the coffee bean container and press the
flashing icon button.
Brew group missing.
Put the brew group properly in place.
Waste box is full.
Empty the waste box.
Appliance needs to be descaled.
Carry out the descaling cycle.
Water filter needs to be replaced.
Replace water filter.
Drip tray not in place.
Put the drip tray properly in place.
Waste box not in place.
Put the waste box properly in place.
Door open.
Close the door.
Warning.
Serious damage to the machine.
Contact an authorised service centre.
No water.
Fill the water tank with water.
No ground coffee.
Fill the ground coffee container and press the
ground coffee button.
PROBLEM
POSSIBLE CAUSE
SOLUTION
The machine does not
turn on.
The machine is not connected to the power
supply.
Insert the plug to the power outlet.
Check the power cord and the plug for
damage. If so, contact an authorised
service centre.
The coffee is not hot
enough.
The cups are cold.
Warm up the cups on cup warmer.
Brew unit is too cold.
Before making a coffee, rinse the machine
at least 3 times (proceed according to the
“RINSING THE MACHINE” section).
No coffee comes out from Coffee dispensing unit is clogged.
the coffee dispensing unit.
Increase the frequency of coffee dispensing
unit cleaning.
First cup of coffee is of The first grinding does not feed the sufficient
poor quality.
amount of ground coffee to the brew group.
Dispose of the coffee. The next cups of
coffee will be of good quality.
Coffee has little crema.
Milk is not fresh.
Make sure that milk is fresh.
Milk temperature is too high.
Make sure that milk is chilled well enough.
Coffee dispensing unit is clogged.
Clean and rinse the coffee dispensing unit
nozzle.
Milk has been boiled.
Use fresh, chilled milk.
Coffee does not have Ground coffee or coffee beans are stale or not
characteristic foam.
suitable for this type of espresso machine.
Change coffee blend or use suitable coffee
beans or ground coffee.
Machine takes too long to
heat up.
Limescale / mineral built up in machine.
Carry out the descaling cycle (see the
“DESCALING” section).
Display is not clear.
No or delayed response in
several trials of pressing
on function key on the
panel.
●● Appliance is under an electromagnetic
interference.
●● Dirt over the panel.
●● Unplug the appliance. Restart after few
minutes.
●● Clean the panel with the cloth provided.
Ecology – environment protection
7 Press the
button to return to the main menu.
Each user can protect the natural
environment. It is neither difficult nor
expensive.
In order to do it: put the cardboard packing
into recycling paper container; put the
polyethylene (PE) bags into container for
plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular
disposal centre, because of the dangerous elements
of this appliance, which can be hazardous for natural
environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
126
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
CM4003-001_v01
Sample espresso recipes
ESPRESSO (SHORT BLACK)
Espresso is a strong concentrated coffee with a layer of foam on the surface known as ”crema” (a layer of brown foam). Espresso is the basis of all
coffee beverages. Its varieties are obtained by adding different amounts of milk and froth.
●● Prepare a glass 90 ml espresso cup or a small coffee cup.
●● Pour in a single espresso (40-60 ml).
LONG BLACK
MACCHIATO
FLAT WHITE
CAFFÈ LATTE
Standard espresso with the addition of hot water, served in a regular coffee cup or in a mug. Hot water is added first so that the layer of “crema” is
kept.
●● Prepare a 190 ml cup.
●● Pour in a single or double espresso.
●● Add hot water to taste.
Macchiato, the name comes from an Italian word meaning a “spot”. Traditionally served as a standard espresso with a spoonful of milk on the surface
and a little foam (“crema”) in the middle.
●● Prepare a 90 ml glass espresso cup or a small coffee cup.
●● Pour in a single or double espresso.
●● Add a spoonful of milk on the top.
Another favourite coffee beverage is a flat white, a beverage on the basis of espresso, with steam frothed milk, served in a regular coffee cup or in
a mug. The layer of frothed milk should be 2 mm thick to insulate the coffee.
●● Prepare a 190 ml cup.
●● Pour in a single or double espresso.
●● Add frothed milk.
An espresso mixed with steamed milk; usually served in a glass cup. The layer of frothed milk should be 10 mm to insulate the coffee.
●● Prepare a 220 ml glass or cup.
●● Start latte programme
CAPPUCCINO
CAFFE MOCHA
CON PANNA
CM4003-001_v01
.
This fabulous beverage is an espresso with the addition of frothed milk, froth and sprinkled with cocoa. A beverage produced this way is 2/3 of coffee
and 1/3 of froth.
●● Prepare a 190-240 ml cup.
.
●● Start cappuccino programme
●● Sprinkle with cocoa.
Prepared similarly to a cappuccino, but with the addition of drinking chocolate. Just add chocolate to an espresso and mix before adding frothed milk
and froth.
●● Prepare a 190-240 ml cup.
●● Pour in a single or double espresso.
●● Add two spoonfuls of drinking chocolate.
●● Add steam frothed milk.
●● Observe the proportions: 2/3 of coffee with milk, 1/3 of foam.
A variety of the original Vienna coffee, this fabulous beverage is an espresso with the addition of whipped cream. It may also be sprinkled with
cinnamon or chocolate.
●● Prepare a 190 ml cup.
●● Pour in a single or double espresso.
●● Add whipped cream.
●● Sprinkle with cinnamon or chocolate.
127
CM4003-001_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement