ESAB | ET 300i | Instruction manual | ESAB ET 300i Kasutusjuhend

ESAB ET 300i Kasutusjuhend
ET 300i, ET 300iP
Keevitusvooluallikas TIG 300 A
Kasutusjuhend
0463 416 101 EE 20180703
Valid for: serial no. 815-xxx-xxxx
SISUKORD
1
OHUTUS ......................................................................................................
5
1.1
Sümbolite tähendus ...............................................................................
5
1.2
Ohutusabinõud .......................................................................................
5
SISSEJUHATUS ..........................................................................................
8
2.1
Ülevaade..................................................................................................
8
2.2
Varustus ..................................................................................................
8
3
TEHNILISED ANDMED ...............................................................................
9
4
PAIGALDAMINE ..........................................................................................
11
4.1
Asukoht ...................................................................................................
11
4.2
Tõstmisjuhised .......................................................................................
11
4.3
Vooluvõrk ................................................................................................
12
4.4
Soovitatavad kaitsmete suurused ja kaablite vähimad ristlõiked .....
15
KASUTAMINE..............................................................................................
17
5.1
Ülevaade..................................................................................................
17
5.2
Ühendused ja juhtimisseadmed ...........................................................
17
5.3
TIG-keevitus ............................................................................................
18
5.4
MMA-keevitus .........................................................................................
18
5.5
Keevitus- ja tagasivoolukaabli ühendus ..............................................
18
5.6
Vooluallika sisse-/väljalülitamine..........................................................
18
5.7
Ühendamine jahutiga EC 1000 ..............................................................
19
5.8
Ventilaatori juhtimine .............................................................................
19
5.9
Termokaitse.............................................................................................
19
5.10
Pinge vähendamise seade (VRD)..........................................................
20
5.11
Kaugjuhtimisseade ................................................................................
20
5.12
USB ühendus ..........................................................................................
20
2
5
0463 416 101
© ESAB AB 2018
SISUKORD
6
JUHTPANEEL..............................................................................................
21
6.1
ET 300i .....................................................................................................
21
6.1.1
Menüüdes liikumine..............................................................................
21
6.1.2
Keevitusprogramm ...............................................................................
22
ET 300iP ..................................................................................................
23
Menüüdes liikumine..............................................................................
25
TIG-keevituse seaded ............................................................................
26
6.3.1
Varjatud TIG funktsioonid .....................................................................
27
6.3.2
Mõõdetud väärtused.............................................................................
27
TIG-keevituse funktsioonide selgitus...................................................
27
6.4.1
Analoogkaugjuhtimispult ......................................................................
30
6.4.2
Jalgpedaali funktsioonide selgitus ........................................................
30
MMA seaded............................................................................................
31
6.5.1
Peidetud MMA funktsioonid..................................................................
32
6.5.2
Mõõdetud väärtused.............................................................................
27
MMA-keevituse funktsioonide selgitus ................................................
32
HOOLDAMINE .............................................................................................
34
7.1
Korraline hooldus...................................................................................
34
7.2
Puhastamisjuhised.................................................................................
34
8
VEAOTSING ................................................................................................
38
9
VEAKOODID................................................................................................
39
9.1
Veakoodide kirjeldused .........................................................................
39
VARUOSADE TELLIMINE...........................................................................
SKEEM.................................................................................................................
TELLIMISNUMBRID ............................................................................................
TARVIKUD ...........................................................................................................
41
42
43
44
6.2
6.2.1
6.3
6.4
6.5
6.6
7
10
Jätame endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata.
0463 416 101
© ESAB AB 2018
1 OHUTUS
1
OHUTUS
1.1
Sümbolite tähendus
Selles juhendis: tähendab Tähelepanu! Olge valvel!
OHT
Tähendab otsest ohtu, mis juhul, kui seda ei väldita, põhjustab otsese
raske kehavigastuse või surma.
HOIATUS!
Tähendab potentsiaalset ohtu, mis võib põhjustada kehavigastuse või
surma.
ETTEVAATUST!
Tähendab ohtu, mis võib põhjustada kerge kehavigastuse.
HOIATUS!
Enne kasutamist lugege läbi ja tehke omale selgeks
kasutusjuhendi juhised ning järgige kõiki märgiseid,
töötajate ohutuspraktikaid ja ohutuse teabelehti (SDS).
1.2
Ohutusabinõud
ESAB keevitusseadmete kasutajad on kohustatud tagama, et igaüks, kes töötab
seadmetega või nende läheduses, järgiks kõiki asjakohaseid ohutusabinõusid.
Ohutusabinõud peavad vastama antud seadme tüübile kehtestatud nõuetele. Lisaks
tavapärastele töökohale kehtestatud eeskirjadele tuleb järgida allpool esitatud soovitusi.
Kõiki töid peavad teostama hea väljaõppe saanud ja seadmete tööga hästi kursis olevad
töötajad. Seadmete ebaõige kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi, mille tagajärjel
võib viga saada kasutaja või seade.
1.
2.
3.
Kõik, kes kasutavad seadmeid, peavad olema kursis:
○ selle töö;
○ hädaseiskamislülitite asukoha;
○ selle talitluse;
○ asjakohaste ohutusabinõude;
○ keevitamise ja lõikamise või seadme muu kohase kasutamisega
Kasutaja peab tagama, et:
○ seadme käivitamisel ei oleks selle tööala piires ühtki kõrvalist isikut
○ kaare käivitamisel või seadmega töö alustamisel poleks keegi kaitsevahendita
Töökoht peab:
○ vastama otstarbele;
○ olema tuuletõmbeta.
0463 416 101
-5-
© ESAB AB 2018
1 OHUTUS
4.
5.
Isikukaitsevahendid:
○ Soovitame teil alati kanda isikukaitsevahendeid, nagu kaitseprillid, leegikindlad
riided, kaitsekindad
○ Ärge kandke kergesti haakuvaid esemeid, nagu sallid, käeketid, sõrmused jms,
mis võivad kinni kiiluda või põletushaavu tekitada
Üldised ohutusabinõud
○ Veenduge, et tagasivoolukaabel on turvaliselt ühendatud
○ Kõrgepingeseadmetega seotud töid võib teostada ainult väljaõppinud elektrik
○ Sobivad tulekustutusvahendid peavad olema tähistatud selgelt ja paigutatud
käepäraselt.
○ Seadmete määrimist ja hooldust ei tohi viia läbi nende töötamise ajal
HOIATUS!
Kaarkeevitus ja -lõikamine võivad vigastada teid ennast ja teisi. Kasutage
keevitamisel ja lõikamisel ettevaatusabinõusid.
ELEKTRILÖÖK – võib tappa!
•
•
•
•
Paigaldage ja maandage keevitusseade vastavalt kasutusjuhendile.
Ärge puutuge pingestatud elektrilisi osi või elektroode ei paljakäsi,
märgade kinnaste ega rõivastega.
Isoleerige ennast töödeldavast detailist ja maast.
Veenduge, et teie tööasend on ohutu.
ELEKTRI- JA MAGNETVÄLJAD – võivad olla tervisele ohtlikud
•
•
•
Südamestimulaatoreid kasutavad keevitajad peaks enne keevitamist
pidama nõu oma arstiga. Elektromagnetväljad võivad häirida mõnede
südamestimulaatorite tööd.
Kokkupuutel elektromagnetväljadega võib olla muid mõjusid tervisele, mida
ei teata.
Keevitajad peaks elektromagnetväljadega kokkupuute vähendamiseks
toimima järgmiselt.
○ Juhtige elektroodi- ja töökaablid kehast mööda samalt küljelt.
Võimalusel kinnitage need lindiga. Ärge paigutage ennast põleti ja
töökaablite vahele. Ärge keerake põleti- või töökaablit ümber oma
keha. Hoidke keevitusseadme toiteallikas ja kaablid kehast
võimalikult kaugel.
○ Ühendage töökaabel töödeldava detailiga võimalikult keevituskoha
lähedalt.
AEROSOOLID JA GAASID – võivad olla tervisele ohtlikud
•
•
Hoidke pead aerosoolidest kaugel.
Kasutage ventilatsiooni, väljatõmmet kaare kohal või mõlemat, selleks et
juhtida aerosoolid ja gaasid sissehingamistsoonist ja lähiümbrusest kõrvale
KEEVITUSKIIRED – Võivad vigastada silmi ja tekitada põletushaavu
•
•
Kaitske oma silmi ja keha. Kasutage õiget keevitusmaski ja filterklaasi ning
kandke kaitserõivaid
Kaitske juuresviibijad sobivate varjete või kardinatega.
MÜRA – liigne müra võib kahjustada kuulmist
Kaitske oma kõrvu. Kasutage kõrvaklappe või muid kaitsevahendeid.
0463 416 101
-6-
© ESAB AB 2018
1 OHUTUS
LIIKUVAD OSAD – võivad põhjustada kehavigastusi
•
•
•
Veenduge, et kõik uksed, paneelid ja katted on suletud ning kindlalt oma
kohal. Katteid tohivad eemaldada ainult asjakohase väljaõppega isikud
hoolduse ja tõrkeotsingu eesmärgil. Pange paneelid ja katted oma kohale
tagasi ning sulgege uksed pärast hoolduse lõppemist ja enne mootori
käivitamist.
Seisake mootor enne seadme paigaldamist või ühendamist.
Hoidke käed, juuksed, avarad rõivad ja tööriistad liikuvatest osadest
eemal.
TULEOHT
•
•
Sädemed (keevituspritsmed) võivad põhjustada tulekahju. Veenduge, et
läheduses ei oleks kergestisüttivaid materjale.
Ärge kasutage suletud mahuteid.
TALITLUSHÄIRE – talitlushäirete korral kutsuge spetsialist appi.
KAITSKE ENNAST JA TEISI!
ETTEVAATUST!
See toode on ettenähtud ainult kaarkeevituseks.
HOIATUS!
Ärge kasutage keevitusvooluallikat külmunud torude sulatamiseks.
ETTEVAATUST!
Klass A seadmed ei ole mõeldud kasutamiseks
elurajoonides, kus elektrivoolu saadakse avalikust
madalpingevõrgust. Neis kohtades võib esineda raskusi
klass A seadmete elektromagnetilise ühilduvuse tagamisel
juhtivuslike või kiirguslike häiringute tõttu.
TÄHELEPANU!
Kõrvaldage elektroonikaseadmed
ringlussevõturajatises!
Järgides Euroopa direktiivi 2012/19/EÜ elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja selle rakendamist
siseriikliku õiguse kohaselt, tuleb kasutuskõlbmatuks
muutunud elektri- ja/või elektroonikaseadmed kõrvaldada
ringlussevõturajatises.
Seadmete eest vastutava isikuna on Teie kohustuseks
hankida teavet volitatud kogumisjaamade kohta.
Lisateabe saamiseks pöörduge lähima ESAB'i toodete
edasimüüja poole.
ESAB pakub laias valikus keevitamisel vajalikke tarvikuid ja kaitsevahendeid.
Tellimisinfo saamiseks pöörduge ESAB-i toodete kohaliku edasimüüja poole või
külastage meie veebilehte.
0463 416 101
-7-
© ESAB AB 2018
2 SISSEJUHATUS
2
SISSEJUHATUS
2.1
Ülevaade
ET 300i ja ET 300iP on keevitusvooluallikad, mis on ette nähtud TIG-keevituseks ja kaetud
elektroodidega (MMA) keevituseks.
Selle ESAB-i toote tarvikud leiate käesoleva kasutusjuhendi peatükist „TARVIKUD”.
2.2
Varustus
Agregaat on varustatud:
•
•
•
•
Kasutusjuhend
3 m toitekaabel koos pistikuga
Gaasivoolik TIG-keevituse jaoks, koos voolikuklambritega
tagasivoolukaabel
0463 416 101
-8-
© ESAB AB 2018
3 TEHNILISED ANDMED
3
TEHNILISED ANDMED
ET 300i (0445 100 900, 0445 100 904), ET 300iP (0445 100 920, 0445 100 924)
Võrgupinge
230–480 V, ±10%,
3~ 50/60 Hz
230 V ±10%, 1~ 50/60 Hz
Vooluvõrk Ssc min
4.1 MVA
Nõudlust pole
Zmax
0,04 oomi
Nõudlust pole
Imax MMA
30,0 A
29,0 A
Imax TIG
22,0 A
20,0 A
Primaarvool
Koormuseta voolu nõue, kui töötatakse energiasäästurežiimil
Uin 230 V
63 W
Uin 400 V
68 W
Uin 480 V
72 W
74 W
Seadistusvahemik
MMA
5 A / 20 V – 300 A / 32 V
5 A / 20 V – 200 A / 28 V
TIG
5 A / 10 V – 300 A / 22 V
5 A / 10 V – 200 A / 18 V
Lubatud koormus MMA-keevitusel
40% koormustsükkel
300 A / 32,0 V
60% koormustsükkel
250 A / 30,0 V
100% koormustsükkel
200 A / 28,0 V
200 A / 28,0 V
Lubatud koormus TIG-keevitusel
40% koormustsükkel
300 A / 22,0 V
60% koormustsükkel
250 A / 20,0 V
100% koormustsükkel
200 A / 18,0 V
200 A / 18,0 V
Võimsustegur maksimaalvoolu korral
TIG
0,96
0,98
MMA
0,96
0,99
Näivvõimsus I2
maksimaalvoolu korral
11,6 kVA
6,6 kVA
Aktiivvõimsus I2
maksimaalvoolu korral
11,2 kW
6,6 kW
Efektiivsus maksimaalvoolu korral
TIG
83%
83%
MMA
86%
86%
Tühijooksupinge U0 max
48 V
48 V
Tühijooksupinge U0 max,
kui VRD 35 V on sisse
lülitatud
34 V
34 V
UPK
12,4 kV
12,4 kV
Töötemperatuur
–10 kuni +40 °C (+14 kuni +104 °F)
0463 416 101
-9-
© ESAB AB 2018
3 TEHNILISED ANDMED
ET 300i (0445 100 900, 0445 100 904), ET 300iP (0445 100 920, 0445 100 924)
Transportimise temperatuur
-20 kuni +55 °C (-4 kuni +131 °F)
Püsiv helirõhk koormuse
puudumise korral
< 70 db (A)
Mõõtmed p × l × k
460 × 200 × 320 mm (18,1 × 7,9 × 12,6 tolli)
Kaal koos jahutiga
ilma jahutita
26,6 kg
16,8 kg
Trafo isolatsiooniklass
F
Korpuse kaitseklass
IP23
Rakendusklass
Vooluvõrk, Ssc min
Võrgu minimaalne lühisvõimsus kooskõlas IEC 61000-3-12-ga.
Koormatavus
Koormatavus tähistab aega protsendina kümneminutilisest perioodist, mille jooksul saate
teatud koormusega keevitada või lõigata ilma ülekoormamise ohuta. Koormatavus kehtib
40 °C / 104 °F juures.
Korpuse kaitseklass
IP kood tähistab kesta klassi, st kaitseastet tahkiste või vee sissetungi vastu.
Tähistusega IP23 seadmed on mõeldud kasutamiseks nii sees kui väljas.
Rakendusklass
Sümbol
0463 416 101
näitab, et toiteallikas on mõeldud kasutamiseks suurema elektriohuga aladel.
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 PAIGALDAMINE
4
PAIGALDAMINE
Paigaldamise peab teostama spetsialist.
ETTEVAATUST!
See toode on mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks. Kodumajapidamistes
kasutamisel võib see toode põhjustada raadiohäireid. Kohaste
ettevaatusabinõude rakendamise vastutus lasub kasutajal.
4.1
Asukoht
Asetage vooluallikas nii, et selle jahutavate õhuvoolude sisse- ja väljalaskeavad ei oleks
takistatud.
A. min 200 mm
B. min 200 mm
HOIATUS!
Kinnitage seadmed - eriti juhul kui pind
on ebatasane või kaldus.
4.2
Tõstmisjuhised
Mehaaniliseks tõstmiseks tuleb kasutada mõlemat välist käepidet.
0463 416 101
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 PAIGALDAMINE
4.3
Vooluvõrk
TÄHELEPANU!
Nõuded toiteallikale
See seade vastab standardile IEC 61000-3-12 tingimusel, et lühisvõimsus on
suurem või võrdne Sscmin-ga kasutaja toite ja avaliku vooluvõrgu ühenduskohas.
Seadme paigaldaja või kasutaja kohustus on tagada (vajadusel elektrivõrgu
operaatoriga nõu pidades), et seade on ühendatud ainult sellise toitega, mille
lühisvõimsus on suurem või võrdne Sscmin-ga. Vt tehnilisi andmeid jaotisest
„TEHNILISED ANDMED”.
Vooluallikas seadistub automaatselt vastavalt sisendvoolule; veenduge, et vooluvõrk oleks
kaitstud õige suurusega kaitsmega. Kaitsev maandusühendus peab olema vastavuses
määrustega.
1.
Andmesilt koos toiteühenduse
andmetega
Toitekaabli paigaldamine
TÄHELEPANU!
Vooluallikas tarnitakse koos 4x2,5 mm2 toitekaabli ja 16 A toitepistikuga, mis on
koos kasutamisel kolmefaasilise 380–415 V vooluvõrgu nimiandmete jaoks
piisavad. Kui on vaja muud toitepinget, võib toitekaablit muuta vastavalt
asjakohastele riiklikele eeskirjadele. Soovitused leiate jaotisest Soovitatavad
kaitsmete suurused ja kaablite vähimad ristlõiked.
0463 416 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 PAIGALDAMINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Eemaldage külgpaneel.
Vabastage kinnitusplokk (A), kui see on kinni.
Kui kaabel on ühendatud, ühendage lahti kõik juhtmed, lõigake läbi kaablivits (D) ja
eemaldage kaabel.
Valikuline: paigaldamise lihtsustamiseks võib ventilaatori koos vahuga eemaldada.
Pange tähele ventilaatori suunda (kleebis suunatud sissepoole).
Koorige uus juhe vastavalt tehnilistele näitajatele (B).
Pistke kaabel koos umbes 1 cm (0,4 tolli) isolatsiooniga kinnitusploki sisse. Pingutage
kinnitusplokk kinni momendiga 1,5–2 Nm (13,3–17,7 naela tolli kohta) (A).
Kinnitage kaablid kahe kaablivitsaga (D).
Valikuline: Kui eemaldasite ventilaatori koos vahuga, võib selle uuesti paigaldada.
Ventilaatori küljel olev sümbol (G) näitab õhuvoolu suunda.
Paigaldage ferriidid ja ühendage maandusjuhe (C). Hammasseib peab asuma jahutile
kõige lähemal. Keerake kruvi kinni pingutusmomendiga 6,0±0,6 Nm (53,1±5,3 naela
tolli kohta).
Ühendage kõik juhtmed vastavalt ühe- ja kolmefaasilise süsteemi joonistele. Keerake
kruvi kinni pingutusmomendiga 1,0±0,2 Nm (8,9±1,8 naela tolli kohta).
Veenduge, et IP-kate on külgpaneeli siseküljele õigesti paigaldatud (E).
Paigaldage külgpaneel (F).
Pingutage külgpaneeli kruvid kinni momendiga 3 Nm ± 0,3 Nm (26,6 ±2,7 naela tolli
kohta).
0463 416 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 PAIGALDAMINE
Kolmefaasiline süsteem
Ühefaasiline süsteem
HOIATUS!
Ühefaasilise süsteemi korral on klemmil L3 toide, kuigi see pole ühendatud.
Veenduge, et klemm L3 jääks ühendamata.
0463 416 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
4 PAIGALDAMINE
4.4
Soovitatavad kaitsmete suurused ja kaablite vähimad
ristlõiked
Soovitatavad kaitsmete suurused ja kaablite vähimad ristlõiked
ET 300i, ET 300iPET 300i, ET 300iP
3~ 50/60 Hz
Võrgupinge
1~ 50/60
Hz
230 V
380 V
400 V
415 V
480 V
230 V
4×4 mm²
4×2,5
mm²
4×2,5
mm²
4×2,5
mm²
4×2,5
mm²
3×6 mm²
Maksimaalne nimivool
Imax
MMA
30 A
18 A
17 A
16 A
14 A
29 A
I1eff
MMA
19 A
11 A
11 A
10 A
9A
29 A
Maksimaalne nimivool
Imax
TIG
22 A
13 A
12 A
12 A
10 A
20 A
I1eff
TIG
14 A
8A
8A
7A
7A
16 A
Kaitse
liigpingekaitse
20 A
16 A
16 A
16 A
10 A
35 A
tüüp C MCB
25 A
16 A
16 A
16 A
16 A
32 A
Toitekaabli ristlõige
Maksimaalne
soovitatav
100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33
pikendusjuhtme pikkus 0 jalga
0 jalga
0 jalga
0 jalga
0 jalga
0 jalga
Minimaalne soovitatav
pikendusjuhtme
suurus
4×4 mm² 4×4 mm² 4×4 mm² 4×4 mm² 4×4 mm² 3×6 mm²
0463 416 101
- 15 -
© ESAB AB 2018
4 PAIGALDAMINE
TÄHELEPANU!
ET 300i ja ET 300iP eri variandid on sertifitseeritud eri võrgupinge jaoks.
Kontrollige alati andmesildilt kasutatava toiteallika andmeid.
TÄHELEPANU!
Ülalpool toodud toitekaabli ristlõiked ja kaitsme suurused on vastavuses Rootsi
eeskirjadega. Kasutage keevitusvooluallikat kooskõlas asjakohaste riiklike
eeskirjadega.
Ühefaasiline 230 V võrgupinge koos 16 A võrgukaitsega
Alljärgnevast tabelist leiate teabe ühefaasilise 230 V võrgupinge kasutamise kohta koos 16 A
kaitsmega. 16 A võrgukaitse võib võimaldada kasutada 16 A toitepistikut koos 3x2,5 mm2
toitekaabliga.
MMA 1~ 230 V 16 A
25%
60%
100%
I2
200 A*
150 A
120 A
U2
28,0 V
26,0 V
24,8 V
Imax
28,2 A
20,2 A
15,3 A
Ieff
14,1 A
15,6 A
15,3 A
TIG 1~ 230 V 16 A
60%
100%
I2
200 A*
170 A
U2
18,0 V
16,8 V
Imax
19,1 A
15,3 A
Ieff
14,8 A
15,3 A
*) MMA- ja TIG-režiimis on 200 A voolutugevuse saavutamiseks soovitatav kasutada
portselankaitsmeid. MCB-kaitsmed katkestavad ahela kiiremini kui portselankaitsmed.
Toide elektrigeneraatoritest
Vooluallika toiteks võib kasutada erinevat tüüpi generaatoreid. Kuid mõnede generaatorite
võimsus ei pruugi olla keevitusvooluallika õigeks toimimiseks piisav. Soovitatav on kasutada
automaatse pingeregulaatoriga (AVR) või võrdväärse või paremat tüüpi regulaatoriga
generaatoreid nimivõimsusega 20 kW.
0463 416 101
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 KASUTAMINE
5
KASUTAMINE
5.1
Ülevaade
Seadmete käsitsemist puudutavad üldised ohutusnõuanded leiate peatükist "Ohutus".
Lugege see enne seadmete kasutuselevõttu läbi.
TÄHELEPANU!
Seadme liigutamiseks kasutage selleks ettenähtud käepidet. Ärge kunagi
tõmmake juhtmeid.
HOIATUS!
Elektrilöögioht! Ärge puudutage töö ajal töödetaili ega keevituspead!
5.2
Ühendused ja juhtimisseadmed
1. Kasutajaliides, vt peatükk JUHTPANEEL. 7. Gaasivarustuse sisend
2. Ühendus (+): TIG: Tagasivoolukaabel
8. Peatoitelüliti, O/I
MMA: keevitus- või tagasivoolukaabel
3. Gaasivarustuse väljund
9. USB ühendus
4. TIG-põleti päästik
10. Jahutusseadme ühendus
5. Ühendus (-): TIG: põleti MMA: tagasivoolu- 11. Toitekaabel
või keevituskaabel
6. Kaugjuhtimispuldi ühendus (vooluallikaga
saab koos kasutada nii digitaal- kui
analoogkaugjuhtimispulte).
0463 416 101
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 KASUTAMINE
TÄHELEPANU!
Gaasivooliku ühendamisel gaasivarustuse sisendiga tuleb voolik kinnitada
voolikuklambri abil.
TÄHELEPANU!
Kui USB ühendus pole kasutuses, paigaldage sellele alati kate.
5.3
TIG-keevitus
TIG-keevitusel sulatatakse töödetaili metalli mittesulava volframelektroodiga
süüdatud kaare abil. Keevisvanni ja elektroodi kaitseb kaitsegaas, mis koosneb
tavaliselt väärisgaasist.
TIG-keevitusel on keevitusvooluallikas varustatud järgnevaga:
•
•
•
•
•
•
5.4
TIG-põletiga;
gaasivarustuse sisendiga (voolikuklambri abil) ühendatud gaasivoolik
argooniballoon
argooniregulaator
volframelektrood
tagasivoolukaabel (klambriga)
MMA-keevitus
MMA-keevitust võib nimetada ka kaetud elektroodidega keevituseks.
Keevituskaar sulatab elektroodi ja töödetaili kohaliku osa. Kate moodustab
sulamisel kaitsva räbu ja kaitsegaasi, et kaitsta keevisvanni atmosfääriga
saastumise eest.
MMA-keevitusel on keevitusvooluallikas varustatud järgnevaga:
•
•
5.5
keevituskaabel koos elektroodihoidikuga
klambriga tagasivoolukaabel;
Keevitus- ja tagasivoolukaabli ühendus
Vooluallikal on kaks väljundit, keevitamise positiivne klemm (+) ja keevitamise negatiivne
klemm (-) keevitus- ja tagasivoolukaablite ühendamiseks. Väljund, millesse keevituskaabel
ühendatakse, sõltub sellest, millist keevitusmeetodit või elektroodi tüüpi kasutatakse.
Ühendage tagasivoolukaabel vooluallika teise väljundiga. Kinnitage tagasivoolukaabli
ühendusklamber töödetailile ja tehke kindlaks, et töödetaili ja vooluallikal oleva
tagasivoolukaabli väljundi vahel oleks hea ühendus.
•
•
TIG-keevituse puhul kasutatakse keevitamise negatiivset klemmi (-) keevituspõleti
jaoks ja keevitamise positiivset klemmi (+) tagasivoolukaabli jaoks.
MMA-keevitusel saab keevituskaabli ühendada keevitamise positiivse klemmiga (+) või
keevitamise negatiivse klemmiga (-) sõltuvalt kasutatava elektroodi tüübist.
Ühenduspolaarsus on kirjas elektroodi pakendil.
5.6
Vooluallika sisse-/väljalülitamine
Lülitage toiteallikas sisse, keerates lüliti asendisse "I".
Lülitage seade välja, keerates lüliti asendisse "O".
0463 416 101
- 18 -
© ESAB AB 2018
5 KASUTAMINE
Olenemata sellest, kas toimub vooluvõrgu katkestus või vooluallikas lülitatakse välja
tavapärasel moel, salvestatakse keevitusprogrammid ja need on saadaval seadme järgneval
käivitamisel.
ETTEVAATUST!
Ärge lülitage vooluallikat välja keevitamise ajal (koormusega).
5.7
Ühendamine jahutiga EC 1000
TÄHELEPANU!
Veenduge, et liidese kaabel ei jääks toiteallika ja jahutusseadme vahele kinni!
TÄHELEPANU!
Jahutusseadme toide tuleb ühenduskaabli kaudu keevitusvooluallikast (lisateavet
leiate jahutusseadme kasutusjuhendist).
5.8
Ventilaatori juhtimine
Vooluallikal on automaatne soojusregulatsioon. Ventilaator jätkab töötamist paar minutit
pärast keevitamise lõppu, misjärel vooluallikas lülitub ümber säästurežiimile. Keevitamise
jätkamisel alustab ka ventilaator taas tööd.
Energiasäästliku režiimi ajal käivitub ventilaator aeg-ajalt ja töötab mõned minutid.
5.9
Termokaitse
Vooluallikal on termokaitse ülekuumenemise vastu. Ülekuumenemise korral
seiskub keevitus, paneelil süttib ülekuumenemise näidikutuli ja ekraanil
kuvatakse veateadet. Termokaitse lähtestub automaatselt, kui temperatuur
langeb alla ettenähtud taseme.
0463 416 101
- 19 -
© ESAB AB 2018
5 KASUTAMINE
5.10
Pinge vähendamise seade (VRD)
VRD funktsioon kindlustab, et keevituse mitteteostamise ajal ei ületa
tühijooksupinge 35 V. Seda näitab paneelil põlev VRD näidiktuli. Funktsiooni
aktiveerimiseks võtke ühendust ESABi volitatud teenindustehnikuga.
5.11
Kaugjuhtimisseade
Ühendage kaugjuhtimisseade vooluallika tagaküljele ja vajutage
kaugjuhtimisseadme aktiveerimiseks paneelil kaugjuhtimisseadme nuppu
(kaugjuhtimisseadme märgutuli süttib). Kui kaugjuhtimisseade on aktiveeritud, ei
saa juhtpaneeli nuppe kasutada, aga see kuvab edasi keevitusandmeid.
5.12
USB ühendus
Kui USB ühendus pole kasutuses, paigaldage sellele alati USB-kate.
Ärge kasutage seda elektroonikaseadmete laadimiseks, nt mobiiltelefonid.
USB-mälupulga ühendamisel keevitusprotsess katkeb. USB-ühendust saab
kasutada keevitusstatistika toomiseks. Statistika sisaldab tehtud keevituste
koguarvu, keevitusaega kokku ja keskmist voolutugevust.
Keevitusstatistika toomine
Veenduge alati, et keevitusstatistika toomise ajal ei kasutata vooluallikat.
1.
2.
3.
4.
5.
0463 416 101
Sisestage tühi USB-mäluseade toiteallika USB-liidesesse.
Kui toiteallikas on USB-mäluseadme lugenud, vilgub hetkeks tekst
„USB“ ja pärast seda kuvatakse „USB“ püsivalt.
Kui tekst „USB“ kuvatakse püsivalt, tehke järgmist. Eemaldage
USB-mäluseade USB-liidesest.
USB-mäluseade sisaldab keevitusstatistikaga tekstifaili (.txt).
Tekstifaili avamiseks on soovitatav kasutada Microsoft WordPadi või
Microsoft Wordi.
- 20 -
© ESAB AB 2018
6 JUHTPANEEL
6
JUHTPANEEL
6.1
ET 300i
1. Mälu 1, 2 ja 3.
2. Ekraan näitab seadistatud või mõõdetud
väärtust.
3. Keevitusmeetodi valimise nupp: TIG HF,
LiftArc™ või MMA.
4. Seadistuse näidiktuli.
5. 2- või 4- taktilise režiimi valimise nupp
(ainult TIG).
6. Kaugjuhtimisseadme aktiveerimise ja
desaktiveerimise nupp.
7. Andmete seadistamise nupp.
6.1.1
8. Voolutugevuse seadistatud ja mõõdetud
väärtus / pinge mõõdetud väärtus
9. Vooluallika U-I tunnusjoone languse
märgutuli.
10. Gaasi järelvoolu märgutuli.
11. Parameetri valiku nupp, valikut näitavad
märgutuled (8) kuni (10). Kasutatakse ka
varjatud funktsioonide kasutamiseks.
12. Ülekuumenemise märgutuli.
13. VRD-funktsiooni (vähendatud
tühijooksupinge) näidiktuli.
Menüüdes liikumine
Parameetri valimine
Nuppu (11) vajutamisega saab kuvada eri väärtusi. Kasutage väärtuste muutmiseks nuppu
(7). Järjestus on järgmine
1.
2.
3.
Voolutugevuse seadistatud väärtus.
Voolutugevuse mõõdetud väärtus.
Pinge mõõdetud väärtus.
0463 416 101
- 21 -
© ESAB AB 2018
6 JUHTPANEEL
4.
5.
Vooluallika U-I tunnusjoone langus (ainult TIG)
Gaasi järelvool (ainult TIG)
Parameetri seadistamine
Seadistuse märgutuli (4) süttib, kui kuvatud väärtust saab muuta. Kui kaugjuhtimispult on
aktiveeritud, ei saa seda paneelilt muuta. Kui mõõdetud väärtuse režiimis väärtust muuta,
lülitub seade automaatselt seadistatud vooluväärtuse režiimi.
Mõõdetud väärtuste kuvamisel seadistuse märgutuli ei põle.
6.1.2
Keevitusprogramm
Iga keevitusprotsessi (MMA/TIG) jaoks saab seadistamispaneeli mällu (1) salvestada kolm
erinevat keevitusprogrammi. Keevitusprogrammi salvestamiseks mällu vajutage 3 sekundit
valikunuppu 1, 2 või 3. Lõpetamisel süttib mälu näidikutuli.
Vahetamaks ühte keevitusprogrammi teise vastu vajutage nuppu 1, 2 või 3.
0463 416 101
- 22 -
© ESAB AB 2018
6 JUHTPANEEL
6.2
0463 416 101
ET 300iP
- 23 -
© ESAB AB 2018
6 JUHTPANEEL
1. Alalisvoolu ja impulssvoolu
ümberlülitamise nupp.
2. Ekraan näitab seadistatud või mõõdetud
väärtust.
3. Keevitusmeetodi valimise nupp: TIG HF,
LiftArc™ või MMA.
4. Seadistuse näidiktuli.
5. 2- või 4- taktilise režiimi valimise nupp
(ainult TIG).
6. Kaugjuhtimisseadme aktiveerimise ja
desaktiveerimise nupp.
7. Andmete seadistamise nupp.
8. Gaasi eelvoolu märgutuli.
9. Vooluallika U-I tunnusjoone tõusu
märgutuli.
10. Alalis- või impulssvoolu märgutuli.
12. Taustvoolu märgutuli.
13. Impulsi sageduse märgutuli.
14. Vooluallika U-I tunnusjoone languse
märgutuli.
15. Gaasi järelvoolu märgutuli.
16. Joonisel parameetrite vahetamise nupp.
17. Näitab, mis kuvatakse ekraanil:
s (sekundid gaasi eelvoolu, gaasi
järelvoolu, vooluallika U-I tunnusjoone
tõusu ja languse korral), % (impulsi
tasakaal), Hz (impulsi sagedus).
18. Voolutugevuse seadistatud ja mõõdetud
väärtus / pinge mõõdetud väärtus.
19. Parameetri valiku nupp, valikut näitab
märgutuli (18). Kasutatakse ka varjatud
funktsioonide kasutamiseks.
20. Ülekuumenemise märgutuli.
21. VRD-funktsiooni (vähendatud
tühijooksupinge) näidiktuli.
11. Impulsi tasakaal.
0463 416 101
- 24 -
© ESAB AB 2018
6 JUHTPANEEL
6.2.1
Menüüdes liikumine
Parameetri valimine
Nuppu (19) vajutades saab kuvada ja muuta eri väärtusi. Kasutage väärtuste muutmiseks
nuppu (7). Järjestus on järgmine
1.
2.
3.
Voolutugevuse seadistatud väärtus.
Voolutugevuse mõõdetud väärtus.
Pinge mõõdetud väärtus.
Parameetri seadistamine
Seadistuse märgutuli (4) süttib, kui kuvatud väärtust saab muuta. Kui kaugjuhtimispult on
aktiveeritud, ei saa seda paneelilt muuta. Kui mõõdetud väärtuse režiimis väärtust muuta,
lülitub seade automaatselt seadistatud vooluväärtuse režiimi.
Mõõdetud väärtuste kuvamisel seadistuse märgutuli (4) ei põle.
Keevitusparameetrid
Keevitusparameetrid salvestatakse vastavalt impulssvoolu ja mitteimpulssvoolu jaoks.
Väärtused muutuvad impulssvoolu ja mitteimpulssvoolu vahel ümberlülitamisel.
0463 416 101
- 25 -
© ESAB AB 2018
6 JUHTPANEEL
6.3
Sümbol
TIG-keevituse seaded
Funktsioon
Seadistusvahe Seadistustoim Vaikevä ET 300i ET 300iP
mik
ingud
ärtus
TIG HF*
ON/OFF
ON
X
X
LiftArc*
ON/OFF
OFF
X
X
Elektrivool
1-f: 5-200 A
1
100 A
X
X
Tõusva kalde H: 0,0-9,9 s
aeg
0,0-25,0 s
0,1
1,5 s
H
X
Langeva
kalde aeg
0,0-25,0 s
0,1
3,0 s
X
X
Gaasi
eelvoolu aeg
H: 0,0-9,9 s
0,1
1,0 s
H
X
0,1
7,0 s
X
X
3-f: 5…300 A
0,0-25,0 s
Gaasi
0,0-25,0 s
järelvoolu aeg
2-taktiline*
ON/OFF
ON
X
X
4-taktiline*
ON/OFF
OFF
X
X
Kaugjuhtimiss ON/OFF
eade*
OFF
X
X
Impulss*
ON/OFF
OFF
X
Impulssvool
1-f: 5-200 A
120 A
X
80 A
X
50%
X
3-f: 5…300 A
Alusvool
1-f: 5-200 A
3-f: 5…300 A
Impulsi
tasakaal
10-90%
5
Impulsi
sagedus
0,01–999 Hz
0,10–0,99: 0,01 100 Hz
X
1,0-9,9: 0,1
10-100: 1
100-300: 10
300-999: 100
Kaugjuhtimise 0–99%
min
voolutugevus
1
*) Parameetrit ei saa keevitamise ajal muuta
0463 416 101
- 26 -
20%
H
H
H = varjatud
funktsioon
© ESAB AB 2018
6 JUHTPANEEL
Sümbol
Funktsioon
Seadistusvahe Seadistustoim Vaikevä ET 300i ET 300iP
mik
ingud
ärtus
Kaksikvoolure ON/OFF
žiim*
Kaksikvoolure 10-90%
žiimi
seadistusväärt
us
1
OFF
H
H
50%
H
X
*) Parameetrit ei saa keevitamise ajal muuta
6.3.1
H = varjatud
funktsioon
Varjatud TIG funktsioonid
Juhtpaneelil on varjatud funktsioonid. Funktsioonidele juurdepääsuks vajutage parameetri
valiku nuppu 3 sekundit (nuppude paigutuse leiate jaotisest SEADISTUSPANEEL). Ekraan
näitab tähte ja väärtust. Valige funktsioon sama nupu vajutamisega. Nuppu kasutatakse
valitud funktsioonide väärtuste muutmiseks. Varjatud funktsioonidest väljumiseks vajutage
nuppu uuesti 3 sekundit.
Täht
Funktsioon
Seadistused
E
Kaksikvoolurežiim
0=VÄLJAS, 1=SEES
e
ET300i Kaksikvoolurežiimi
seadistusväärtus
10-90%
A
Gaasi eelvool
0,0-9,9 s
b
Tõusev kalle
0,0-9,9 s
I
Kaugjuhtimise min voolutugevus
0–99%
ET300iP kaksikvoolurežiimi seadistusväärtuse määramine Kui kaksikvoolurežiim on SEES,
valige nupu (16) abil impulsivoolu näidik (12). Väärtus kuvatakse ekraanil. Väärtuse
reguleerimiseks kasutage nuppu (7).
6.3.2
Mõõdetud väärtused
Mõõdetud voolutugevus
Ekraanil kuvatav keevituskaare voolutugevuse A mõõdetud väärtus on
aritmeetiline keskmine väärtus.
Mõõdetud pinge
Ekraanil kuvatav keevituskaare pinge V mõõdetud väärtus on aritmeetiline
keskmine väärtus.
6.4
TIG-keevituse funktsioonide selgitus
HF-käivitus (kõrgsageduslik)
HF-käivituse funktsioon käivitab kaare kõrgsagedusliku pinge juhtkaare abil. See
vähendab volframi saastumise ohtu käivitumisel. Kõrgsageduslik pinge võib
häirida muude ümbruses asuvate elektriseadmete tööd.
0463 416 101
- 27 -
© ESAB AB 2018
6 JUHTPANEEL
LiftArc™
Funktsioon LiftArc™ käivitab kaare, kui volframelektrood viiakse töödetailiga
kokku, vajutatakse päästiklülitit ja volframelektrood tõstetakse töödetailist
eemale. Volframi saastumise ohu vähendamiseks on käivitusvoolutugevus väga
väike ja tõuseb seadistatud voolutugevuseni (mida juhib vooluallika U-I
tunnusjoone tõusu funktsioon).
2-taktiline
2-taktilises režiimis vajutage kaitsegaasi voolu ja keevituskaare käivitamiseks
TIG-põleti päästiklülitit (1). Voolutugevus tõuseb voolutugevuse seadistatud
väärtuseni. Vabastage päästiklüliti (2), et käivitada voolutugevuse langus ja
katkestada kaar. Kaitsegaas jätkab voolamist, et kaitsta keevist ja
volframelektroodi.
A = gaasi eelvool
B = tõusev kalle
C = langev kalle
D = gaasi järelvool
4-taktiline
4-taktilises režiimis vajutage kaitsegaasi voolu ja keevituskaare käivitamiseks
juhtvoolutugevuse tasemel TIG-põleti päästiklülitit (1). Vabastage päästiklüliti (2), et
suurendada voolutugevus voolutugevuse seadistatud väärtuseni. Keevitamise
peatamiseks vajutage uuesti päästiklülitit (3). Voolutugevus langeb tagasi
juhtvoolutugevuse tasemele. Vabastage keevituskaare katkestamiseks päästiklüliti
(4). Kaitsegaas jätkab voolamist, et kaitsta keevist ja volframelektroodi.
A = gaasi eelvool
C = langev kalle
B = tõusev kalle
D = gaasi järelvool
Gaasi eelvool
Gaasi eelvoolu funktsioon juhib aega, mille jooksul kaitsegaas enne
keevituskaare tekkimist voolab.
Gaasi järelvool
Gaasi järelvoolu funktsioon juhib aega, mille jooksul kaitsegaas päraste
keevituskaare tekkimist voolab.
0463 416 101
- 28 -
© ESAB AB 2018
6 JUHTPANEEL
Tõusev kalle
Vooluallika U-I tunnusjoone tõusu funktsiooni abil juhitakse aega, mille jooksul
voolutugevus keevituse käivitamisel suureneb, et vältida volframelektroodi
võimalikku kahjustumist.
Langev kalle
Vooluallika U-I tunnusjoone languse funktsiooni abil juhitakse aega, mille jooksul
voolutugevus keevituse lõpetamisel väheneb, et vältida torusid ja/või pragusid.
Impulsi seaded
Impulssvoolu seadistamiseks on vaja määrata nelja parameetri väärtused:
impulsi voolutugevus, taustvool, impulsi tasakaal ja impulsi sagedus.
Impulssvool
Impulssvoolu korral kahest voolutugevuse väärtusest suurem.
Taust-impulssvool
Impulssvoolu korral kahest voolutugevuse väärtusest väiksem.
Impulsi tasakaal
Impulsi tasakaal on impulssvoolu ja taustvoolu suhe impulsitsüklis.
Keevituskaare energia ja keevisvanni suuruse juhtimiseks saab impulsi
tasakaalu reguleerida impulsitsükli impulssvoolu protsendimäära
seadistamisega.
Näide: kui impulsi tasakaal on seatud väärtusele 50%, jaotub impulsivoolu ja
taustvoolu aeg impulsitsüklis ühtlaselt. Kui impulsi tasakaal on seatud väärtusele
90%, moodustab impulsivoolu aeg 90% impulsitsüklist ja taustvoolu aeg ainult
10%.
Impulsi sagedus
Impulsitsüklite arv ajaperioodil. Mida kõrgem on sagedus, seda rohkem on
impulsitsükleid ajaperioodil. Kui impulsi sagedus on seatud madalaks, on
keevisvannil aega iga impulsi vahel osaliselt tahkestuda. Kui sagedus on seatud
kõrgeks, saab saavutada fokusseerituma kaare.
Kaugjuhtimise min voolutugevus
Seda kasutatakse jalgpedaali ja analoogkaugjuhtimispuldi minimaalse
voolutugevuse seadistamiseks. Seatakse protsendimäärana seadistatud
voolutugevusest (vahemik 0–99%, 1% samm).
Näide: Kui voolutugevus on seatud väärtusele 100 A ja kaugjuhtimise
minimaalse voolutugevuse funktsioon on seatud väärtusele 20%, on
kaugjuhtimise minimaalne voolutugevus 20 A. Kui voolutugevus on seatud
väärtusele 80 A ja kaugjuhtimise minimaalse voolutugevuse väärtus on seatud
väärtusele 50%, on kaugjuhtimise minimaalne voolutugevus 40 A. Kui
kaugjuhtimise minimaalse voolutugevuse funktsioon on seatud väärtusele 0%,
on kaugjuhtimise minimaalne voolutugevus võrdne madalaima võimaliku
voolutugevusega (5 A).
0463 416 101
- 29 -
© ESAB AB 2018
6 JUHTPANEEL
Kaksikvoolurežiim
Kaksikvoolurežiimi kasutatakse kuumuse sisendi reguleerimiseks ja
keevisesulami kontrolli all hoidmiseks. Kaksikvoolurežiimi saab kasutada
TIG-keevitusrakendustes mitte-impulssrežiimi ja 4-taktilise režiimiga, kui
kaugjuhtimisfunktsioon EI ole sisse lülitatud.
Sisselülitamiseks tehke järgmist. Seadke kaksikvoolurežiim olekusse 1.
Impulsivoolu näidik vilgub paar korda. Määrake kaksikvoolurežiimi
protsentväärtus. Lisajuhiseid vt jaotisest „Varjatud TIG funktsioonid“.
Keevitamise ajal. Kaksikvoolurežiimi sisselülitamiseks vajutage kiiresti põleti
päästikut. Voolu väärtus langeb seadistatud voolutugevuse väärtuse
konfigureeritud protsendile. Seadistatud voolutugevuse väärtusele naasmiseks
vajutage veel kord kiiresti põleti päästikut.
6.4.1
Analoogkaugjuhtimispult
Analoogkaugjuhtimispuldi väärtus seadistatakse kaugjuhtimise minimaalse voolutugevuse
parameetriga. Analoogkaugjuhtimispuldi seadistusvahemik ulatub kaugjuhtimise
minimaalsest voolutugevusest (min) kuni seadistatud voolutugevuse väärtuseni (max).
6.4.2
Jalgpedaali funktsioonide selgitus
Jalgpedaali, 2- taktilise režiimi ja TIG-põleti päästiku kasutamine
Kui jalgpedaal on aktiveeritud vajutage 2-taktilises režiimis kaitsegaasi voolu ja
keevituskaare käivitamiseks TIG-põleti päästiklülitit (1). Voolutugevus tõuseb seadistatud
kaugjuhtimise minimaalse voolutugevuse väärtuseni. Reguleerige jalgpedaali abil
voolutugevus kaugjuhtimise minimaalse voolutugevuse väärtuse ja seadistatud
voolutugevuse väärtuse vahemikus. Vabastage TIG-põleti päästiklüliti (2), et käivitada
voolutugevuse langus ja katkestada kaar. Kaitsegaas jätkab voolamist, et kaitsta keevist ja
volframelektroodi.
A = gaasi eelvool
E = seadistatud voolutugevus
B = tõusev kalle
F = kaugjuhtimise min voolutugevus
C = langev kalle
G = jalgpedaaliga reguleeritav voolutugevuse
vahemik
D = gaasi järelvool
Jalgpedaali, 4- taktilise režiimi ja TIG-põleti päästiku kasutamine
Kui jalgpedaal on aktiveeritud vajutage 4-taktilises režiimis kaitsegaasi voolu ja
keevituskaare käivitamiseks juhtvoolutugevuse tasemel TIG-põleti päästiklülitit (1).
Vabastage päästiklüliti (2), et suurendada voolutugevus kaugjuhtimise minimaalse
voolutugevuse väärtuseni. Reguleerige jalgpedaali abil voolutugevus kaugjuhtimise
minimaalse voolutugevuse väärtuse ja seadistatud voolutugevuse väärtuse vahemikus.
Keevitamise peatamiseks vajutage uuesti päästiklülitit (3). Voolutugevus langeb tagasi
juhtvoolutugevuse tasemele. Vabastage keevituskaare katkestamiseks päästiklüliti (4).
Kaitsegaas jätkab voolamist, et kaitsta keevist ja volframelektroodi.
0463 416 101
- 30 -
© ESAB AB 2018
6 JUHTPANEEL
A = gaasi eelvool
E = seadistatud voolutugevus
B = tõusev kalle
F = kaugjuhtimise min voolutugevus
C = langev kalle
G = jalgpedaaliga reguleeritav voolutugevuse
vahemik
D = gaasi järelvool
Jalgpedaal
Vajutage alla jalgpedaal (1), et käivitada kaitsegaasi vool ja keevituskaar. Voolutugevus
tõuseb seadistatud kaugjuhtimise minimaalse voolutugevuse väärtuseni. Reguleerige
jalgpedaali abil voolutugevus kaugjuhtimise minimaalse voolutugevuse väärtuse ja
seadistatud voolutugevuse väärtuse vahemikus. Vabastage jalgpedaal, et käivitada
voolutugevuse langus ja katkestada kaar. Kaitsegaas jätkab voolamist, et kaitsta keevist ja
volframelektroodi.
A = gaasi eelvool
E = seadistatud voolutugevus
B = tõusev kalle
F = kaugjuhtimise min voolutugevus
C = langev kalle
G = jalgpedaaliga reguleeritav voolutugevuse
vahemik
D = gaasi järelvool
6.5
Sümbol
MMA seaded
Funktsioon
Seadistusvahe Seadistustoim Vaikevä ET 300i ET 300iP
mik
ingud
ärtus
MMA*
ON/OFF
Elektrivool
1-f: 5-200 A
ON
1
X
X
100 A
3-f: 5…300 A
*) Parameetrit ei saa keevitamise ajal muuta
0463 416 101
- 31 -
H = varjatud
funktsioon
© ESAB AB 2018
6 JUHTPANEEL
Sümbol
Funktsioon
Seadistusvahe Seadistustoim Vaikevä ET 300i ET 300iP
mik
ingud
ärtus
Keevituskaare 0-99
surve
1
50
H
H
Kuumkäivitus 0–99%
1
20%
H
H
OFF
X
X
20%
H
H
Kaugjuhtimiss ON/OFF
eade*
Kaugjuhtimise 0–99%
min
voolutugevus
1
*) Parameetrit ei saa keevitamise ajal muuta
6.5.1
H = varjatud
funktsioon
Peidetud MMA funktsioonid
Juhtpaneelil on varjatud funktsioonid. Funktsioonidele juurdepääsuks vajutage parameetri
valiku nuppu 3 sekundit (nuppude paigutuse leiate jaotisest SEADISTUSPANEEL). Ekraan
näitab tähte ja väärtust. Valige funktsioon sama nupu vajutamisega. Nuppu kasutatakse
valitud funktsioonide väärtuste muutmiseks. Varjatud funktsioonidest väljumiseks vajutage
nuppu uuesti 3 sekundit.
Täht
Funktsioon
Seadistused
C
Keevituskaare surve
0-99
H
Kuumkäivitus
0–99%
I
Kaugjuhtimise min voolutugevus
0–99%
6.5.2
Mõõdetud väärtused
Mõõdetud voolutugevus
Ekraanil kuvatav keevituskaare voolutugevuse A mõõdetud väärtus on
aritmeetiline keskmine väärtus.
Mõõdetud pinge
Ekraanil kuvatav keevituskaare pinge V mõõdetud väärtus on aritmeetiline
keskmine väärtus.
6.6
MMA-keevituse funktsioonide selgitus
Keevituskaare surve
Keevituskaare surve funktsioon teeb kindlaks, kuidas muutub vool keevitamise
ajal keevituskaare pikkuse muutumisel. Väiksem väärtus annab vaiksema
keevituskaare väheste pritsmetega, suurem väärtus annab kuumema ja lõikava
kaare.
Keevituskaare surve kehtib üksnes MMA-keevitusel.
Kuumkäivitus
Kuumkäivitusfunktsioon suurendab keevitamise alguses ajutiselt voolutugevust,
vähendades seeläbi alguspunktis puuduliku sulatuse ohtu.
Kuumkäivitus kehtib üksnes MMA-keevitusel.
0463 416 101
- 32 -
© ESAB AB 2018
6 JUHTPANEEL
Kaugjuhtimise min voolutugevus
Seda kasutatakse jalgpedaali ja analoogkaugjuhtimispuldi minimaalse
voolutugevuse seadistamiseks. Seatakse protsendimäärana seadistatud
voolutugevusest (vahemik 0–99%, 1% samm).
Näide: Kui voolutugevus on seatud väärtusele 100 A ja kaugjuhtimise
minimaalse voolutugevuse funktsioon on seatud väärtusele 20%, on
kaugjuhtimise minimaalne voolutugevus 20 A. Kui voolutugevus on seatud
väärtusele 80 A ja kaugjuhtimise minimaalse voolutugevuse väärtus on seatud
väärtusele 50%, on kaugjuhtimise minimaalne voolutugevus 40 A. Kui
kaugjuhtimise minimaalse voolutugevuse funktsioon on seatud väärtusele 0%,
on kaugjuhtimise minimaalne voolutugevus võrdne madalaima võimaliku
voolutugevusega (5 A).
0463 416 101
- 33 -
© ESAB AB 2018
7 HOOLDAMINE
7
HOOLDAMINE
HOIATUS!
Enne hooldustööde alustamist ühendage lahti vooluvarustus.
ETTEVAATUST!
Kaitseplaate tohivad eemaldada üksnes vastavate elektrialaste teadmistega
isikud (volitatud töötajad).
ETTEVAATUST!
Tootele kehtib tootja garantii. Igasugune remonditööde tegemine volitamata
töökodades tühistab garantii kehtivuse.
TÄHELEPANU!
Regulaarne hooldus tagab seadme turvalise ja töökindla toimimise.
TÄHELEPANU!
Tolmurikkas keskkonnas tehke hooldustöid tihemini.
Alati enne seadme kasutamist veenduge järgmises.
•
•
Toode ja kaablid on kahjustamata.
Põleti on puhas ja kahjustamata.
7.1
Korraline hooldus
Hooldusgraafik tavatingimustes. Kontrollige seadmeid enne iga kasutamist.
Välp
Hooldatav ala
Iga 3 kuu järel
Puhastage või
vahetage loetamatuks
muutunud sildid.
Puhastage
keevitusklemmid.
Kontrollige ja
vajaduse korral
vahetage
keevituskaablid.
Iga 6 kuu järel
Puhastage seadme
sisemus. Kasutage
kuiva suruõhku
vähendatud rõhul.
7.2
Puhastamisjuhised
Toiteallika jõudluse säilitamiseks ja eluea pikendamiseks on kohustuslik seda regulaarselt
puhastada. Selle sagedus sõltub:
0463 416 101
- 34 -
© ESAB AB 2018
7 HOOLDAMINE
•
•
•
keevitusprotsessist
kaare kestusest
töökeskkonnast
ETTEVAATUST!
Jälgige, et puhastamine toimuks sobivalt ettevalmistatud kohas.
ETTEVAATUST!
Kandke puhastamise ajal alati soovitatud isikukaitsevahendeid (nt kõrvatroppe,
kaitseprille, maske, kindaid ja turvajalatseid).
1.
Ühendage vooluallikas toitevõrgust lahti.
HOIATUS!
Oodake enne jätkamist 30 sekundit, kuni kondensaatorid on tühjenenud.
2.
Eemaldage parempoolse külgpaneeli neli kinnituskruvi (R) ja seejärel eemaldage
paneel.
3.
Puhastage toiteallika parem külg. Kasutage kuiva suruõhku vähendatud rõhul.
TÄHELEPANU!
Kuna toiteallikal on üks "määrdunud külg" (parem külg) ja üks "puhas külg"
(vasak külg), on oluline jälgida, et te ei eemalda vasakpoolset külgpaneeli
enne toiteallika parempoolse külje puhastamist.
0463 416 101
- 35 -
© ESAB AB 2018
7 HOOLDAMINE
4.
Eemaldage vasakpoolse külgpaneeli neli kinnituskruvi (L) ja seejärel eemaldage
paneel.
5.
6.
7.
Puhastage toiteallika vasak külg. Kasutage kuiva suruõhku vähendatud rõhul.
Veenduge, et toiteallika ühelegi osale ei jää tolmu.
Pärast toiteallika puhastamise lõpetamist pange toiteallika paneelid pööratud
järjestuses tagasi.
TÄHELEPANU!
Parempoolse külgpaneeli taaskinnitamisel veenduge, et paneeli siseküljel
asuv IP-kate on õiges asendis. IP-kate peab olema toiteallika suhtes
umbes 90° nurga all,. nii et see asub keevituse väljundühenduse ja trafo
väljundite vahel.
0463 416 101
- 36 -
© ESAB AB 2018
7 HOOLDAMINE
8.
Pingutage külgpaneelide kruvid kinni momendiga 3 Nm ± 0,3 Nm (26,6 naela tolli
kohta ± 2,6).
0463 416 101
- 37 -
© ESAB AB 2018
8 VEAOTSING
8
VEAOTSING
Enne volitatud teenindustehniku kutsumist proovige neid kontroll- ja jälgimismeetodeid.
Vea tüüp
MMA-keevituse
probleemid
Parandusmeetmed
•
•
•
•
•
TIG-keevituse probleemid
•
•
•
•
•
Kaart pole
•
•
•
•
•
Vool katkeb keevitamise
ajal
•
•
Termokaitse lülitub sageli
välja.
•
•
•
•
Voolutugevuse
maksimaalne
seadeväärtus on 200 A
0463 416 101
•
•
Veenduge, et keevitus- ja tagasivoolukaablid on
kahjustusteta ning korralikult vooluallikaga ühendatud.
Veenduge, et maandusklamber puutuks korralikult vastu
töödeldavat detaili.
Veenduge, et kasutatakse õigeid elektroode ja polaarsusi.
Polaarsust vaadake elektroodi pakendilt.
Veenduge, et keevitusvoolu väärtus oleks õige.
Reguleerige keevituskaare surve ja kuumkäivituse
seadeid.
Veenduge, et keevitus- ja tagasivoolukaablid on
kahjustusteta ning korralikult vooluallikaga ühendatud.
Veenduge, et maandusklamber puutuks korralikult vastu
töödeldavat detaili.
Veenduge, et TIG-põleti juhe oleks ühendatud keevitamise
miinusklemmiga.
Veenduge, et kasutaksite õiget kaitsegaasi, gaasivoolu,
keevitusvoolu, täidisvarda asetust, elektroodi diameetrit ja
vooluallika keevitusrežiimi.
Veenduge, et TIG-põleti gaasiklapp oleks sisse lülitatud.
Veenduge, et vooluallika toide on olemas, selleks
kontrollige, kas ekraan töötab.
Veenduge, et seadistamispaneel kuvab õigeid väärtusi.
Veenduge, et toitelüliti oleks sisse lülitatud.
Kontrollige, kas vooluvõrgu-, keevitus- ja
tagasivoolukaablid on korralikult ühendatud.
Kontrollige vooluvõrgu kaitsmeid.
Kontrollige, kas seadistamispaneelil põleb
ülekuumenemise näidiktuli (termokaitse).
Jätkake veatüübiga „No Arc“ (Kaar puudub).
Veenduge, et ei ületataks kasutatava keevitusvoolu
soovitatud koormatavust.
Vt peatüki TEHNILISED ANDMED jaotist „Koormatavus”.
Veenduge, et õhu sisse- ja väljavooluavad ei oleks
ummistunud.
Puhastage seadme sisemust vastavalt korralise hoolduse
toimingutele.
Kontrollige jahutit ja puhastage see.
Veenduge, et vooluallikas on ühendatud 3-faasilise
võrgutoitega.
Kontrollige vooluvõrgu kaitsmeid.
- 38 -
© ESAB AB 2018
9 VEAKOODID
9
VEAKOODID
Veakoodidega näidatakse, et seadmetesse on tekkinud viga. Vigu näidatakse tekstiga „Err“
(Viga), millele järgneb kuval kuvatav veakoodi number.
Kui kindlaks on tehtud mitu viga, kuvatakse ainult viimati tekkinud veakood.
9.1
Veakoodide kirjeldused
Allpool on loetletud veakoodid, mida kasutaja saab käsitleda. Vea kuvamisel pöörduge
ESAB-i volitatud teenindustehniku poole.
Veakood
Err 1
Kirjeldus
Temperatuuriviga
Vooluallika temperatuur on liiga kõrge. Paneelil süttib ka temperatuurivea
LED-näidiktuli. Temperatuuriveast annab märku juhtpaneelil asuv
ülekuumenemise märgutuli.
Tegevus: Kui vooluallikas on maha jahtunud ja uuesti kasutusvalmis, kaob
veakood automaatselt ja temperatuurivea märgutuli kustub. Vea püsimisel
pöörduge teenindustehniku poole.
Err 2
Jahutusvedeliku viga
Jahutusvedeliku temperatuur on liiga kõrge.
Tegevus: Veenduge, et jahutis on piisavalt jahutusvedelikku. Kui
jahutusvedelik on maha jahtunud ja uuesti kasutusvalmis, kaob veakood
automaatselt. Vea püsimisel pöörduge teenindustehniku poole.
Err 3
Toiteallika viga
Vooluallika toiteallikas on liiga madal või liiga kõrge.
3-faasilises töörežiimis on üks faas kadunud. 1-faasilises töörežiimis on
tuvastatud kolmanda faasi pinge.
Tegevus: Veenduge, et toiteallikas oleks stabiilne, et kõik juhtmed oleksid
ühendatud, toitepinge (kõik kolm faasi) on korras ja taaskäivitage süsteem.
Vea püsimisel pöörduge teenindustehniku poole.
Err 4
Side viga
Seadmetevaheline side on katkenud.
Tegevus: Kontrollige kaableid ja ühendusi, taaskäivitage vooluallikas. Vea
püsimisel pöörduge teenindustehniku poole.
Err 5
Mälu viga
Programmi mälu on kahjustatud. See viga võib tühistada eelnevalt määratud
funktsioonid või muud funktsioonid, mis kasutavad salvestatud väärtusi.
Tegevus: Veateate eemaldamiseks ekraanilt vajutage paneelil olevat nuppu.
Taaskäivitage vooluallikas. Vea püsimisel pöörduge teenindustehniku poole.
Err 6
Ajastuse viga
Vooluallika elektroonika ei suuda käivitada kõiki funktsioone õigeaegselt.
Tegevus: Taaskäivitage vooluallikas. Vea püsimisel pöörduge
teenindustehniku poole.
0463 416 101
- 39 -
© ESAB AB 2018
9 VEAKOODID
Veakood
Err 7
Kirjeldus
OCV viga
OCV on liiga kõrge või OCV juhtelektroonikas on tõrge.
Tegevus: Taaskäivitage vooluallikas. Vea püsimisel pöörduge
teenindustehniku poole.
Err 8
Vesijahutus ei tööta
Põletist tulev voolik ei ole ühendatud jahutusseadmega.
Tegevus: Vesijahutusega põleti kasutamise korral veenduge, et see oleks
ühendatud jahutusseadmega. Kui vesijahutusega põletit ei kasutata, vajutage
vea tühistamiseks juhtpaneelil asuvat nuppu. Vea püsimisel pöörduge
teenindustehniku poole.
0463 416 101
- 40 -
© ESAB AB 2018
10 VARUOSADE TELLIMINE
10
VARUOSADE TELLIMINE
ETTEVAATUST!
Remondi- ja elektritöid peab teostama ESAB'i volitatud hooldustehnik. Kasutage
ainult ESAB'i originaalvaru- ja kuluvaid osi.
ET 300i ja ET 300iP on projekteeritud ning katsetatud vastavalt rahvusvahelistele ja
Euroopa standarditele IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-3 ja IEC/EN 60974-10 A-klass,
Kanada standarditele CAN/CSA-E60974-1 ja USA standarditele ANSI/IEC 60974-1.
Hooldus- või remonditööde lõpetamisel on töid teostanud isik(ud) kohustatud tagama toote
vastavuse ülaltoodud standardi nõuetele.
Varuosi ja kulutarvikuid saate tellida lähima ESAB-i toodete edasimüüja juurest, lisateavet
vaadake veebisaidilt esab.com. Tellimisel märkige palun toote tüüp, seerianumber,
kasutamisotstarve ja varuosa number nii, nagu see on esitatud varuosade loetelus. See
hõlbustab tarnet ja tagab korrektse kättetoimetamise.
0463 416 101
- 41 -
© ESAB AB 2018
SKEEM
SKEEM
0463 416 101
- 42 -
© ESAB AB 2018
TELLIMISNUMBRID
TELLIMISNUMBRID
Ordering number
Denomination
Type
Notes
0445 100 900
Welding power source
ET 300i
EU
0445 100 920
Welding power source
ET 300iP
EU
0463 423 001
Spare parts list
0463 424 001
Service manual
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 416 101
- 43 -
© ESAB AB 2018
TARVIKUD
TARVIKUD
0700 300 538
TIG torch TXH™ 151, 4 m (13 ft)
0700 300 544
TIG torch TXH™ 151, 8 m (26 ft)
0700 300 552
TIG torch TXH™ 201, 4 m (13 ft)
0700 300 555
TIG torch TXH™ 201, 8 m (26 ft)
0700 300 855
TIG torch TXH™ 252w, 4 m (13 ft)
0700 300 856
TIG torch TXH™ 252w, 8 m (26 ft)
0700 300 565
TIG torch TXH™ 401w, 4 m (13 ft)
0700 300 567
TIG torch TXH™ 401w, 8 m (26 ft)
0445 045 880
EC 1000 Cooler
0460 330 881
Trolley
0445 197 880
Shoulder strap kit
0700 006 902
Welding cable kit 3 meter, incl. electrode
holder and OKC 50 connector
0700 006 888
Welding cable kit 5 meter, incl. electrode
holder and OKC 50 connector
0700 006 903
Return cable kit 3 meter, incl. clamp and
OKC 50 connector
0700 006 889
Return cable kit 5 meter, incl. clamp and
OKC 50 connector
0160 360 881
OKC 50 male contact, pack 4 pcs
0463 416 101
- 44 -
© ESAB AB 2018
TARVIKUD
0445 536 881
ER 1 Remote control. 5 m (16.4 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 536 882
ER 1 Remote control. 10 m (32.8 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 536 883
ER 1 Remote control. 25 m (82 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 280 880
Interconnection cable, 6 pin, 5 m (16.4 ft)
0445 280 881
Interconnection cable, 6 pin, 10 m (32.8 ft)
0445 280 882
Interconnection cable, 6 pin, 25 m (82 ft)
0445 550 881
ER 1 F Foot pedal. 5 m (16.4 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 550 882
ER 1 F Foot pedal. 10 m (32.8 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 254 880
Interconnection cable, 6 pin, 5 m (16.4 ft)
0445 254 881
Interconnection cable, 6 pin, 10 m (32.8 ft)
0445 139 880
1 to 3 phase adapter
Note! Only for use with Renegade ES 300i
(0445 100 880), ET 300i (0445 100 900)
and ET 300iP (0445 100 920)
0445 840 880
Renegade analogue remote kit
0445 870 880
Remote Control MMA3, 10 m
0445 870 881
Remote Control MMA3, 25 m
0445 693 880
Interconnection cable for analogue remote
control MMA3, 10 m
0445 693 881
Interconnection cable for analogue remote
control MMA3, 25 m
0445 694 880
Interconnection cable for analogue remote
controls AT1 and AT1 C/F, 10 m
0445 694 881
Interconnection cable for analogue remote
controls AT1 and AT1 C/F, 25 m
0463 416 101
- 45 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising