ESAB | ESABMig C240s | Instruction manual | ESAB ESABMig C240s Kasutusjuhend

ESAB ESABMig C240s Kasutusjuhend
ESABMig C240
ESABMig C240s
Käyttöohjeet
0349 301 064
060324
Valid for serial no. 310
SUOMI
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
Sijoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osien asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sähköasennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kytkeminen verkkojännitteeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
8
6 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
Liitännät ka valvontalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimintojen selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESABMig C240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESABMig C240s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
10
11
7 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Tarkastus ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
8 VIANETSINTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
13
13
14
19
TOCx
−2−
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB Welding Equipment AB, S−695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että hitsausvirtalähde ESABMig C240 / ESABMig C240s alkaen sarjanumerosta 310 täyttää standardin IEC/EN
60974−1 vaatimukset direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä
standardin EN 60974−10 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen
mukaisesti.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Laxå 03.12.2003
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
TURVALLISUUS
ESAB−hitsauslaitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka
koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä
suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin
tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja, liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
C240x
−3−
FI
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU − Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU − Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja −kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI − Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU − Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA − Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
VAROITUS!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta
ja käyttöä.
VAROITUS!
Virtalähdettä ei saa käyttää jäätyneiden putkien sulattamiseen.
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
C240x
−4−
FI
3
JOHDANTO
ESABMig C240 & ESABMig C240s ovat vaihekytkettyjä, kompakteja hitsausvirtalähteitä, jotka on
tarkoitettu teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista valmistetulla umpilangalla
hitsaamiseen sekä hitsaamiseen täytelangalla suojakaasun kanssa tai ilman sitä.
Vaihtamalla + ja − liitäntöjä liitäntärimassa syöttölaitteen yläpuolella, on mahdollista vaihtaa
umpilangalla/suojakaasulla hitsaamisen ja kaasuttoman täytelangan välillä.
ESAB−tarvikkeet tuotetta varten on kuvattu sivulla 19.
3.1
Varusteet
Hitsausvirtalähteiden mukana toimitetaan:
S
Hitsauspistooli PSF 250 − 3m
S
3,5 m maadoituskaapeli maadoituspihdeillä
S
Kaasupullon hylly
S
Käyttöohje
4
TEKNISET TIEDOT
ESABMig C240
ESABMig C240s
Jännite
230/400−415V, 3∼ 50/60Hz
230/400−415V, 3∼ 50/60Hz
Sallittu kuormitus
100% kuormitusaikasuhde
130A
130A
60 % kuormitusaikasuhde
170A
170A
30 % kuormitusaikasuhde
240A
240A
Säätöalue (DC)
20A /15V−240A / 23,0V
20A /15V−240A / 23,0V
Tyhjäkäyntijännite
14 − 32V
14 − 32V
Tyhjäkäyntiteho
190W
190W
Hyötysuhde
76%
76%
Tehokerroin
0.95
0.95
Ohjausjännite
42 V, 50/60Hz
42 V, 50/60Hz
Langansyöttönopeus
1,9 − 19m/min
1,9 − 19m/min
Jälkipaloaika
0 − 0,25s
0 − 0,25s
Pistehitsauksen säädin
0,2 − 2,5s
0,2 − 2,5s
Ryömintäkäynnistys
−
+ (auto)
2/4−vaihe
−
+
Pistooliliitäntä
EURO
EURO
Langan läpimitta
0,6 − 1,0mm
0,6 − 1,0mm
Lankakelan suurin läpimitta
300mm
300mm
Mitat pxlxk
840x425x830
840x425x830
Paino
94 kg
97 kg
Käyttölämpötila
−10 ÷ +40oC
−10 ÷ +40oC
Kotelointiluokka
IP 23
IP 23
Käyttöluokka
C240x
−5−
FI
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tietyllä
kuormituksella.
Suojausluokka
IP−koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä− ja ulkokäyttöön.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
5
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
5.1
Sijoittaminen
Sijoita hitsausvirtalähde niin, ettei mitään ole jäähdytysilman tulo− ja poistoaukkojen
edessä.
5.2
C240x
Osien asennus
−6−
FI
VAROITUS!
Kuljetuksen aikana virtalähteen takapyörät (akseli) on etuasennossa. Ennen käyttöönottoa tulee
pyörät siirtää taka−asentoon.
5.3
C240x
Sähköasennus
−7−
FI
5.4
Kytkeminen verkkojännitteeseen
Tarkasta, että hitsausvirtalähde kytketään oikean arvoiseen verkkojännitteeseen ja
että se suojataan oikean kokoisella varokkeella. Suojamaadoitus on toteutettava
määräysten mukaisesti.
Tyyppikilpi kytkentätiedoilla
ESABMig C240/C240s
3∼ 50/60 Hz
3∼ 50/60 Hz
Verkkojännite V
230
400/415
Ensiövirta A
100% katkonainen
8.6
5.3
60% katkonainen
12.4
7.6
30% katkonainen
21
12
Verkkojohtimen poikkipinta−ala mm2
4 x 2.5
4 x 1.5
Varoke hidastettu varoke A
20
16
Huomautus! Yllä mainitut johdinalat ja varokekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia.
Hitsausvirtalähteen kytkennät on suoritettava paikallisten määräysten mukaisesti.
6
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 3. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
VAROITUS!
Ole varovainen. Pyörivät osat aiheuttavat puristumisvaaran.
VAROITUS, KAATUMISVAARA!
Jos kone kallistuu käytön tai kuljetuksen aikana yli 10 astetta, on koneen kaatuminen
mahdollista. Tällöin tulee varmistaa, ettei kone pääse kaatumaan!
C240x
−8−
FI
6.1
Liitännät ka valvontalaitteet
ESABMig C240
1
Virtakytkin
7
Maadoituskaapelin (–) liitäntä,
suuri induktanssi
2
Induktanssiulosotto karkeaan säätöön
8
Maadoituskaapelin (–) liitäntä,
pieni induktanssi
3
Induktanssiulosotto tarkkaan säätöön
9
4
Valkoinen merkkivalo, virta PÄÄLLÄ
10
5
Oranssi merkkivalo, ylikuumeneminen
11
6
Hitsauspistoolin liitäntä
12
Säätöpyörä langansyöttönopeuden säätämistä varten
Pistehitsauksen säädin − ON/OFF ja ajan
säätö
Näyttö (digitaalimittari) on lisävaruste,
katso sivu 19
Säätöpyörä jälkipaloajan säätämistä varten
ESABMig C240s
1
2
Virtakytkin
Induktanssiulosotto karkeaan säätöön
11
12
Digitaalinäyttö
Kytkin V/A−mittarille − V tai A
3
4
5
Induktanssiulosotto tarkkaan säätöön
Valkoinen merkkivalo, virta PÄÄLLÄ
Oranssi merkkivalo, ylikuumeneminen
13
14
15
6
Hitsauspistoolin liitäntä
16
7
Maadoituskaapelin (–) liitäntä,
suuri induktanssi
Maadoituskaapelin (–) liitäntä,
pieni induktanssi
17
Kytkin näyttöa varten − m/min tai mm
Synergisen ohjauksen merkkilamppu
Lamput ilmoittavat suositeltavan (−) virran −
max/min induktanssiulosoton
Kytkin ”Synergialle”− ON/OFF ja materiaali/
suojakaasu
Lankahalkaisijan valintakytkin
18
Jälkipaloajan säätö
9
Säätöpyörä langansyöttönopeuden säätämistä varten
19
2−vaihe /
10
Pistehitsauksen säädin − ON/OFF ja ajan
säätö
8
C240x
−9−
/ 4−vaihe −katkaisin
FI
6.2
Toimintojen selitykset
6.2.1
Koneen käynnistys ja lämpösuoja
Käynnistettäessä kone pääkytkimestä [1], syttyy merkkivalo [4] ; jos kone ei ole
ylikuumentunut (merkkivalo [5] ei pala ) voi hitsauksen aloittaa. Koneen lämpötilan
ollessa liian korkea automatiikka sammuttaa koneen ja keskeyttää hitsauksen.
Tällöin oranssi koneen etuosassa oleva merkkivalo [5] palaa jatkuvasti. Valo
sammuu automaattisesti kun lämpötila laskee riittävän alas. Koneen voi käynnistää
uudelleen.
6.2.2
Induktanssi
Suuri induktanssi synnyttää tasaisemman hitsin ja vähemmän hitsausroiskeita. Pieni
induktanssi synnyttää kovemman äänen ja tasaisen, keskitetyn valokaaren.
6.3
ESABMig C240
ESABMig C240 on varustettu vakiokäyttöpaneelilla. Käyttäjä voi valita ja asettaa
seuraavat hitsausarvot:
S
langansyöttönopeus (1,4 − 19m/min)
S
Pistehitsauksen säädin
S jälkipaloaika
Virtalähde voidaan varustaa pitotoiminnon omaavalla V/A−mittarilla. Kone voidaan
myös tarvittaessa kalibroida.
C240x
− 10 −
FI
6.4
ESABMig C240s
ESABMig C240s käyttöpaneeli mahdollistaa kahden eri säätöjärjestelmän käytön.
Vakiojärjestelmässä käyttäjä itse asettaa kaikki halutut arvot ja synergisessä
käytetään osittain esiohjelmoituja arvoja.
Säätötapa valitaan Synergia−kytkimestä [16]. OFF−asento tarkoittaa
vakiojärjestelmää ja materiaalin/kaasun valinta aktivoi synergisen säädön.
2/4−tahtitoiminto tai langan kylmäsyöttö valitaan kytkimestä [19]. Jälkipaloaika
säädetään säätimestä [18].
Pistehitsaustoiminto valitaan kytkimestä [10], joka käännetään pistehitsausasentoon
ja valitaan pistehitsausaika.
6.4.1 Vakiosäätö
Kun vakiosäätö on valittuna, ovat lamput [14] ja [15] pois päältä. Vain digitaalinäytön
[11] alempi rivi näyttää langansyöttönopeutta, kytkin[13] tulee olla asennossa m/min.
Käyttäjä valitsee vastaavasti jännitteen valitsimilla [2] ja [3]. Langansyöttönopeus
(1,4 − 19 m/min) asetetaan säätimestä [9].
Hitsauksen aikana digitaalinäytön ylempi rivi näyttää todellista arvoa, joko jännitettä
tai virtaa riippuen siitä missä asennossa kytkin [12] on. Hitsauksen loppuessa
näytössä olleet arvot jäävät näkyviin (pitotoiminto).
6.4.2 Synerginen säätö
Synergisessä säädössä käyttäjän täytyy ensiksi valita materiaali/kaasu kytkimellä
[16] ja lankahaalkaisija kytkimellä [17].
Kun jännitettä säädetään kytkimillä [2] ja [3], digitaalinäyttö [11] ja lamput [14] ja [15]
näyttävät hitsausarvoja.
Merkkilamppu [14] palaa vihreänä (vain synergialla), kun oikeat hitsausarvot on
valittu. Tai punaisena, jos hitsausarvot ovat virheelliset (hitsaus ei onnistu).
Huomaa: Tämä merkkilamppu on punaisena (molemmissa säätötavoissa)
kun hitsauksen aikana säädetään jännitettä säätimillä [2] tai [3]. Tällöin kone
sammuu välittömästi ja on estynyt toimimasta kunnes pistoolin liipaisin on
vapautettu,
S kun pistoolin liipaisin alas painuneena ja kone kytketään päälle kytkimellä [1].
Yksi lampuista [15] ilmaisee sopivaa induktanssiulosottoa.
S
Näytössä olevat arvot riippuvat kytkimien [12] ja [13] asennosta sekä koneen tilasta.
Ennen hitsauksen aloitusta ylempi näyttö näyttää oletettuja arvoja (jännite ja virta) ja
alempi näyttö näyttää langansyöttönopeutta ja hitsattavaa levypaksuutta (mm).
C240x
− 11 −
FI
Hitsausprosessin aikana ylempi näyttö näyttää todelliset arvot ja alempi näyttö kuten
yllä on mainittu.
Hitsauksen loppuessa näyttöön jää jännite− ja virta−arvot (pitotoiminto).
Langansyöttönopeus asettuu koneen muistista ja säädin [9] tulee olla
keskiasennossa ’’0’’. Tarpeen mukaan voidaan langansyöttönopeutta hienosäätää
samasta säätimestä +/− 20%.
7
HUOLTO
Säännöllinen kunnossapito takaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan.
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
7.1
Tarkastus ja puhdistus
Tarkasta säännöllisesti, että hitsausvirtalähde on puhdas.
Käyttöympäristöstä riippuen hitsausvirtalähde on säännöllisesti puhallettava
puhtaaksi kuivalla alennetulla paineilmalla.
Ilmantulo− ja poistoaukkojen tukkeentuminen voi muussa tapauksessa aiheuttaa
laitteen ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi voidaan käyttää ilmansuodatinta.
Ilmansuodatin on lisävaruste. Tilausnumeron löydät sivulta 19.
Pistooli
S
Pistoolin kulutusosat pitää puhdistaa ja vaihtaa säännöllisin välein häiriöttömän
langansyötön varmistamiseksi. Puhalla langanohjain puhtaaksi ja puhdista
kosketussuutin.
Jarrunapa
Napa on tehtaalla valmiiksi säädetty. Navan
säätäminen on selostettu alla. Säädä jarrunapa niin,
että lanka on hieman löysällä syötön loputtua.
S
Jarrumomentin säätäminen:
S
Käännä punainen kahva
lukitusasentoon.
S
Työnnä ruuvitaltta navan jousien väliin.
Kun jousia käännetään myötäpäivään, jarrutusmomentti pienenee.
Kun jousia käännetään vastapäivään, jarrutusmomentti suurenee.
HUOM! Käännä jousia yhtä paljon.
C240x
− 12 −
FI
8
VIANETSINTÄ
On suositeltavaa, että seuraavat tarkastuksen suoritetaan ennen asentajan
kutsumista.
Vian tyyppi
Ei valokaarta.
Toimenpide
S
S
S
Tarkasta, että virtakytkin on asennossa I.
Varmista, että hitsaus− ja maadoituskaapelit on kytketty
oikein.
Varmista, että virran voimakkuus on oikea.
Hitsausvirta katkeaa hitsauksen
aikana.
S
Lämpövaroke laukeaa usein.
S
S
Tarkasta onko pölysuodatin tukossa.
Tarkasta ylittyvätkö hitsausvirtalähteen nimellisarvot
(hitsausvirtalähteen ylikuormittuminen).
Huono hitsaustulos.
S
Varmista, että hitsaus− ja maadoituskaapelit on kytketty
oikein.
Varmista, että virran voimakkuus on oikea.
Varmista, että käyttämäsi hitsauslanka on oikea.
Tarkasta verkkovarokkeet.
Tarkasta, että s1yöttörullien ura on oikea ja että painorulla
paine on sopiva.
S
S
S
S
S
9
Tarkasta onko lämpövaroke lauennut (virtalähteen
etupaneelin oranssi merkkivalo palaa).
Tarkasta verkkovarokkeet.
VARAOSIEN TILAAMINEN
ESABMig C240, ESABMig C240s on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin IEC/EN 60974−1 ja EN 60974−10 mukaisesti. Suoritetun huollon
tai korjauksen jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä varmistua siitä,
ettei tuote poikkea yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB−edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta.
C240x
− 13 −
Johdotuskaavio
ESABMig C240, 230/400−415V
dC240
− 14 −
ESABMig C240s, 230V
dC240
− 15 −
ESABMig C240s, 400−415V
dC240
− 16 −
ESABMig C240, ESABMig C240s
Valid for serial no. 310−XXX−XXXX
Ordering numbers
0349 304 657 ESABMig C240
400−415V 3~50/60Hz (welding gun PSF 250, 3m)
0349 304 658 ESABMig C240
230V 3~50/60Hz (welding gun PSF 250, 3m)
0349 304 659 ESABMig C240s
400−415V 3~50/60Hz (welding gun PSF 250, 3m)
0349 304 660 ESABMig C240s
230V 3~50/60Hz (welding gun PSF 250, 3m)
0349 305 983 ESABMig C240
400−415V 3~50/60Hz (welding gun PSF 250, 4,5m)
0349 305 984 ESABMig C240
230V 3~50/60Hz (welding gun PSF 250, 4,5m)
0349 305 985 ESABMig C240s
400−415V 3~50/60Hz (welding gun PSF 250, 4,5m)
0349 305 986 ESABMig C240s
230V 3~50/60Hz (welding gun PSF 250, 4,5m)
oC240
− 17 −
Edition 060324
ESABMig C240, ESABMig C240s
W. F. Mechanism 0455 890 882
Item
Denomination
Ordering no.
A
Pressure roller
0455 907 001
B
Feed roller
0367 556 001
0367 556 002
0367 556 006
0367 556 004
C
Inlet nozzle
0466 074 001
D
Insert tube
E
Outlet nozzle
0455 894 001
0455 889 001
0455 885 001
0455 886 001
Notes
Ø 0.6−0.8mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 0.8−1.0mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0−1.2mm cored wire.
Ø 1.0−1.2mm Al wire.
Plastic, must be used together with item 0455 885 001,
for welding with Al wire.
Steel, must be used together with item 0455 886 001.
Must be used together with item 0455 894 001,
for welding with Al wire.
Must be used together with item 0455 889 001.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wires.
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wires MUST be
used. It is recommended to use 3m long welding gun for aluminium wires, equipped with appropriate
wear parts.
wC240
− 18 −
Edition 060324
ESABMig C240, ESABMig C240s
Lisävarusteet
aC240
Digital meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 598
Transformer kit for CO2 heater . . . . . . . . . . .
0349 302 250
Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 599
Cable holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 303 362
− 19 −
Edition 060324
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna−Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen−Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki−Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA−CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem−MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE−695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising