Shure | BLX | User guide | Shure BLX Wireless System Mode d'emploi

Shure BLX Wireless System Mode d'emploi
BLX
Wireless System
Online user guide for Shure BLX wireless system.
Version: 4 (2019-H)
Shure Incorporated
Table of Contents
BLXWireless System
3
Tips om de prestaties van een draadloos systeem te
verbeteren
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
3
Hoe krijgt u goed geluid?
Systeemcomponenten
4
Snelstartgids
4
Kenmerken
6
BLX1
13
Voorpaneel
6
BLX2
14
Achterpaneel
7
Batterijen
14
BLX1
8
BLX2
8
De bodypackzender dragen
15
Een enkel systeem instellen
9
Uitschakelen
16
Groep en kanaal van zender instellen
9
Identificatiekapjes verwijderen en plaatsen
16
Probleemoplossing
16
Productgegevens
17
Certificering
20
Belangrijke productinformatie
21
Groep (letter)
Kanaal (nummer)
9
11
12
De juiste microfoonplaatsing
12
De headsetmicrofoon dragen
12
Versterkingsfactor aanpassen
13
10
Meerdere systemen instellen
10
Groep en kanaal van ontvanger handmatig instellen
11
Groep (letter)
11
Kanaal (nummer)
11
Bedieningselementen vergrendelen en ontgrendelen 11
Zender (vergrendelen/ontgrendelen)
11
Ontvanger (vergrendelen/ontgrendelen)
11
LICENTIE-INFORMATIE
21
Information to the user
21
Waarschuwing voor draadloze toepassingen in Australië 2
2
Frequentiebereik en zenderuitgangsniveau
Frequenties voor Europese Landen
22
23
2/27
Shure Incorporated
BLX
Wireless System
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
LEES deze instructies.
BEWAAR deze instructies.
NEEM alle waarschuwingen in acht.
VOLG alle instructies op.
GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
DICHT GEEN ventilatieopeningen AF. Zorg dat er voldoende afstand wordt gehouden voor adequate ventilatie. Instal­
leer het product volgens de instructies van de fabrikant.
Plaats het apparaat NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals vuur, radiatoren, warmteroosters, kachels of andere
apparaten (waaronder versterkers) die warmte genereren. Plaats geen vuurbronnen in de buurt van het product.
ZORG ERVOOR dat de beveiliging van de gepolariseerde stekker of randaardestekker intact blijft. Een gepolariseerde
stekker heeft twee pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker heeft twee pennen en een
extra aardaansluiting. De breedste pen en de aardaansluiting zijn bedoeld om uw veiligheid te garanderen. Als de mee­
geleverde stekker niet in de contactdoos past, vraag een elektricien dan om de verouderde contactdoos te vervangen.
BESCHERM het netsnoer tegen erop lopen of afknelling, vooral in de buurt van stekkers en uitgangen en op de plaats
waar deze het apparaat verlaten.
GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
GEBRUIK het apparaat UITSLUITEND in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde wagen, standaard,
driepoot, beugel of tafel of met een meegeleverde ondersteuning. Wees bij gebruik van een wagen voorzichtig tijdens
verplaatsingen van de wagen/apparaat-combinatie om letsel door omkantelen te voorkomen.
13. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet wordt ge­
bruikt.
14. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd servicepersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het
apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker, vloeistof of voorwerpen
in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is ge­
vallen.
15. STEL het apparaat NIET bloot aan druppelend en rondspattend vocht. PLAATS GEEN voorwerpen gevuld met vloei­
stof, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
16. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
17. Het door het apparaat verspreide geluid mag niet meer zijn dan 70 dB(A).
18. Apparaten van een KLASSE I­constructie moeten worden aangesloten op een WANDCONTACTDOOS met bescher­
mende aardaansluiting.
19. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
3/27
Shure Incorporated
20. Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect
raken.
21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.
Dit symbool geeft aan dat in deze eenheid een gevaarlijk spanning aanwezig is met het risico op een elektri­
sche schok.
Dit symbool geeft aan dat in de documentatie bij deze eenheid belangrijke bedienings­ en onderhoudsinstruc­
ties zijn opgenomen.
WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Alleen gebruiken met AA­batte­
rijen.
Systeemcomponenten
Opmerking: Uw systeem wordt geleverd met een combinatie van de volgende componenten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BLX1-bodypackzender
BLX2 handheld zender (keuze uit SM58, BETA58A of PG58)
BLX4 draadloze ontvanger
BLX88 dubbele draadloze ontvanger
PS24-voeding
Lavaliermicrofoon (keuze uit PG185, WL185 of WL93)
Headsetmicrofoon (keuze uit PG30, SM31FH of SM35)
MX153-earsetmicrofoon
Instrumentmicrofoon (BETA98H/C)
Gitaarkabel (WA302)
Snelstartgids
1.
1. Sluit ontvanger aan op voedingsbron.
2. Sluit ontvanger aan op mengpaneel of versterker. Druk op de aan/uit-knop om de ontvanger in te schakelen.
4/27
Shure Incorporated
2. Druk op de knop 'group' op de ontvanger om een groepsscan uit te voeren.
3.
1. Plaats de batterijen en schakel de zender in.
2. Stel de groep en het kanaal op de zender in zodat deze overeenkomen met de ontvanger. De audio-LED op de
ontvanger licht op.
5/27
Shure Incorporated
Bij het instellen van aanvullende systemen laat u de eerste zender en ontvanger AAN staan. Stel handmatig
voor elke aanvullende ontvanger de groep zo in dat deze overeenkomt met de eerste ontvanger. Opmerking:
Wanneer de groep is geselecteerd, voert de ontvanger automatisch een kanaalscan uit om een beschikbare fre­
quentie te zoeken. Stel de zenderfrequentie zo in dat deze overeenkomt met de ontvanger.
4. Als het geluid te zacht of vervormd is, regel dan de versterkingsfactor hierop af.
Kenmerken
Voorpaneel
BLX4
BLX88
6/27
Shure Incorporated
① audio-LED
Geeft de sterkte van het ingaande audiosignaal aan: groen voor normaal en rood voor overbelasting.
② ready-LED
Een groen lampje geeft aan dat het systeem klaar is voor gebruik en een signaal ontvangt van de zender.
③ LED-display
Geeft de ingestelde groep en het ingestelde kanaal weer.
④ Knoppen group en channel
Scannen: Druk de knop 'group' in en laat deze weer los om te scannen naar een open groep en kanaal.
Handmatig: Houd de knop group ingedrukt om een groep te selecteren. Druk de knop 'channel' in om een kanaal in de hui­
dige groep te selecteren.
⑤ power-knop
Houd deze knop ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
Achterpaneel
BLX4
BLX88
① DC-voedingsconnector
② Adapterkabelgeleider
③ XLR-microfoonuitgangsconnector (MIC out)
④ 6,35 mm (1/4") uitgangsconnector voor instrumenten (instrument out)
7/27
Shure Incorporated
BLX1
① LED-indicator
Geeft voedings- en batterijstatus weer (zie LED-indicatoren van zender).
② power-schakelaar
Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.
③ 4-pens microfooningang (TA4-connector)
④ Antenne
⑤ group-knop
Hiermee kunt u de groep instellen.
⑥ LED-display
Geeft de ingestelde groep en het ingestelde kanaal weer.
⑦ channel-knop
Hiermee kunt u het kanaal instellen.
⑧ Batterijcompartiment
⑨ Audioversterkingsregeling
Draai hieraan om de zenderversterking te vergroten of te verkleinen.
BLX2
① LED-indicator
Geeft voedings- en batterijstatus weer (zie LED-indicatoren van zender).
② power-knop
Druk hierop om het apparaat in of uit te schakelen.
③ group-knop
Hiermee kunt u de groep instellen.
④ channel-knop
Hiermee kunt u het kanaal en de versterkingsfactor instellen.
⑤ LED-display
Geeft de ingestelde groep en het ingestelde kanaal weer.
⑥ Identificatiekapje
⑦ Batterijcompartiment
8/27
Shure Incorporated
LED-indicatoren van zender
LED-indicator
Status
Groen
Gereed
Rood en knippert snel
Bedieningselementen vergrendeld
Continu rood
Batterijen zijn bijna leeg (minder dan 1 uur resterend*)
Rood, knippert en schakelt uit
Batterijen zijn leeg (verwissel de batterijen om de zender in te schakelen)
*Uitsluitend voor alkalinebatterijen. Bij oplaadbare batterijen geeft continu rood aan dat de batterijen leeg zijn.
Een enkel systeem instellen
Voordat u begint, moet u alle zenders uitschakelen en alle apparatuur inschakelen die mogelijk storing kan veroorzaken tijdens
het gebruik (zoals andere microfoons of persoonlijke monitorsystemen).
1. Druk de knop group op de ontvanger in en laat deze weer los.
De ontvanger scant naar de helderste groep en het beste kanaal.
Opmerking: Als u wilt stoppen met scannen, drukt u op de knop group.
2. Schakel de zender in en pas de groep en het kanaal aan zodat deze overeenkomen met de ontvanger (zie Groep en
kanaal van zender instellen).
Zodra het systeem is ingesteld, voert u een audiocontrole uit en regelt u zo nodig de versterkingsfactor af.
Groep en kanaal van zender instellen
De groep en het kanaal van de zender moeten handmatig worden ingesteld en overeenkomen met de ontvanger.
Groep (letter)
1. Druk de knop group op de zender in en laat deze weer los om het display te activeren. Druk nogmaals op de knop
group. Het display begint te knipperen.
2. Druk terwijl het display knippert nogmaals op de knop group om naar de volgende gewenste groepsinstelling te gaan.
9/27
Shure Incorporated
Kanaal (nummer)
Als het kanaal moet worden gewijzigd volgt u dezelfde procedure, alleen gebruikt u de knop channel in plaats van de knop
group.
Opmerking:
• Wanneer de groep en het kanaal overeenkomen met de ontvanger, licht de LED ready op de ontvanger op.
• Na de handmatige instelling geeft de zender afwisselend gedurende ongeveer twee seconden de groeps­ en kanaalinstel­
ling weer.
Meerdere systemen instellen
Maximaal 12 systemen kunnen tegelijk werken (afhankelijk van de band en RF-omgeving).
Belangrijk: Stel systemen één voor één in. Laat de zender ingeschakeld zodra de zender en ontvanger zijn afgestemd op dezelfde groep en hetzelfde kanaal.
Anders zullen de scans van de andere ontvangers niet detecteren dat een kanaal bezet is. Bij de BLX88 moet u ervoor zorgen dat beide zenders zijn ingesteld
voordat u verdergaat met de volgende ontvanger.
Schakel andere apparatuur in die tijdens de uitvoering storing kan veroorzaken, zodat deze wordt gedetecteerd tijdens de groep- en kanaalscans in de volgende stappen.
Voordat u het systeem gaat instellen, moeten alle ontvangers AAN staan en alle zenders UIT.
Voor de eerste ontvanger:
1. Voer een groepscan uit.
Zo vindt u de groep met de helderste kanalen.
Opmerking: Bij de BLX88 worden met de groepscan beide ontvangers tegelijk ingesteld.
2. Schakel de eerste zender in en pas de groep en het kanaal aan zodat deze overeenkomen met de ontvanger.
10/27
Shure Incorporated
3. Laat de zender ingeschakeld en ga verder met de extra systemen.
Opmerking: Als de geselecteerde groep niet genoeg open kanalen bevat, selecteer dan handmatig groep "d" bij het instellen van grotere systemen.
Voor elke andere aanvullende ontvanger:
1. Stel de ontvanger handmatig in zodat deze overeenkomt met de groepsinstelling van de eerste ontvanger. Bedenk dat
iedere keer dat de groepsinstelling wordt gewijzigd, automatisch een kanaalscan wordt uitgevoerd.
2. Schakel de zender in en pas de groep en het kanaal aan zodat deze overeenkomen met de ontvanger.
3. Laat de zender ingeschakeld en ga verder met het volgende systeem.
4. Zodra de ontvangers zijn ingesteld, voert u een audiocontrole uit op alle microfoons.
Groep en kanaal van ontvanger handmatig instellen
De ontvangergroep moet mogelijk worden gewijzigd bij het instellen van meerdere systemen.
Groep (letter)
1. Houd de knop group op de ontvanger ingedrukt totdat het display begint te knipperen.
2. Druk terwijl het display knippert nogmaals op de knop group om naar de volgende groep te gaan.
Opmerking: Tijdens de handmatige instelling wordt alleen de groepsinstelling weergegeven.
3. Zodra u de gewenste groep hebt bereikt, laat u de knop group los. De ontvanger voert automatisch een kanaalscan uit.
Kanaal (nummer)
Gebruik altijd een door de kanaalscan geselecteerd kanaal. Indien nodig kan het kanaal echter ook handmatig worden inge­
steld. Volg de hierboven aangegeven stappen, maar gebruik de knop channel in plaats van de knop group.
Bedieningselementen vergrendelen en ontgrendelen
U kunt de bedieningselementen van het systeem vergrendelen, zodat niet per ongeluk de instellingen worden gewijzigd of het
apparaat wordt uitgeschakeld.
Zender (vergrendelen/ontgrendelen)
Schakel de zender in. Houd de knop group ingedrukt en druk vervolgens 2 seconden lang op de knop channel. De LED­indica­
tor knippert snel rood bij vergrendeling.
Ontvanger (vergrendelen/ontgrendelen)
Schakel de ontvanger in. Houd de knoppen group en channel tegelijkertijd ingedrukt. Het display knippert snel.
• Wanneer het apparaat is vergrendeld, gaat het display snel knipperen als een knop wordt ingedrukt.
• De BLX88 wordt aan beide zijden vergrendeld als één zijde wordt vergrendeld.
11/27
Shure Incorporated
Tips om de prestaties van een draadloos systeem te verbeteren
Als u storingen of uitval ervaart, kunt u het volgende proberen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kies een ander ontvangerkanaal
Verplaats de ontvanger zodanig dat er geen obstakels zijn tussen de ontvanger en de zender (inclusief het publiek)
Plaats de zender en ontvanger niet in de buurt van metaal of andere moeilijk doordringbare materialen
Verplaats de ontvanger naar de bovenkant van het rack met apparatuur
Verwijder bronnen die storingen kunnen veroorzaken in draadloze apparatuur, zoals mobiele telefoons, walkietalkies,
computers, mediaspelers, Wi-Fi-apparaten en digitale signaalprocessors
Laad de batterij van de zender op of vervang deze
Houd zenders meer dan 2 meter (6 ft) uit elkaar
Houd de zender en ontvanger meer dan 5 meter (16 ft) uit elkaar
Breng tijdens de soundcheck een markering aan op 'probleemplekken' en vraag sprekers of artiesten om die gebieden te
vermijden
Hoe krijgt u goed geluid?
De juiste microfoonplaatsing
• Houd de microfoon binnen 30 cm (12 inch) van de geluidsbron. Zet de microfoon dichterbij voor een warmer geluid met
meer bas.
• Houd uw hand niet over het rooster heen.
De headsetmicrofoon dragen
• Positioneer de headsetmicrofoon op 13 mm (1/2 inch) afstand van uw mondhoek.
• Positioneer een lavalier- of headsetmicrofoon zodanig dat er geen kleren, sierraden of anders dingen tegen de microfoon
kunnen stoten of schuren.
12/27
Shure Incorporated
Versterkingsfactor aanpassen
Let op de LED-indicator audio op het voorpaneel van de ontvanger wanneer u de versterkingsfactor van de zender instelt.
• Groen: normale niveaus
• Rood: te hoge geluidsniveaus (oversturing).
De rode LED zou alleen onregelmatig moeten oplichten wanneer u luid spreekt of uw instrument luid bespeelt.
BLX1
Draai aan de audioversterkingsregeling om de versterkingsfactor te verhogen (+) of te verlagen (−) tot het gewenste niveau is
bereikt.
Voor instrumenten zet u de versterkingsfactor op een minimale instelling. Voor lavaliermicrofoons kunt u de versterkingsfactor
naar wens verhogen.
13/27
Shure Incorporated
BLX2
De BLX2 heeft twee instellingen voor het versterkingsniveau: standaard en afgezwakt (-10 dB). Voor de meeste situaties kan
de standaardinstelling worden gebruikt. Als de LED audio van de ontvanger vaak rood flikkert, kunt u de microfoon beter af­
zwakken. Gebruik de knop channel om de versterkingsinstelling te wijzigen.
1. Houd de knop channel 5 seconden ingedrukt.
Er verschijnt een stip in de rechteronderhoek van het LED-display. Deze stip geeft aan dat de versterkingsinstelling van
-10 dB is geactiveerd.
2. Als u de versterkingsfactor weer op de standaardinstelling wilt zetten, houdt u de knop channel nogmaals 5 seconden
ingedrukt (totdat de stip verdwijnt).
Batterijen
De verwachte levensduur van AA-batterijen is maximaal 14 uur (de totale levensduur van de batterijen verschilt per batterijtype
en merk).
Wanneer de LED­indicator rood wordt, betekent dit dat de batterij bijna leeg is. De batterij kan nog ongeveer 60 minuten wor­
den gebruikt.
14/27
Shure Incorporated
Uitsluitend voor alkalinebatterijen. Bij oplaadbare batterijen geeft continu rood aan dat de batterijen leeg zijn.
U kunt de batterijen verwijderen uit de handheld zender door deze uit de opening van het batterijcompartiment van de micro­
foon te duwen.
WAARSCHUWING: Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur, enzovoort.
De bodypackzender dragen
Klem de zender vast aan een riem of schuif een gitaarband door de klem van de zender, zoals hier wordt weergegeven.
Voor de beste resultaten moet de riem tegen de basis van de klem worden geduwd.
15/27
Shure Incorporated
Uitschakelen
Houd de knop power ingedrukt om de BLX2 of BLX4/88 uit te schakelen. U kunt de BLX1 uitschakelen door de stroomschake­
laar op OFF te schuiven.
Identificatiekapjes verwijderen en plaatsen
De BLX2 is uitgerust met een zwart identificatiekapje van de fabriek (dubbele zangsystemen worden geleverd met een extra
grijs kapje).
Verwijderen: Verwijder de klep van het batterijcompartiment. Druk de zijkanten in en trek het kapje eraf.
Plaatsen: Breng het kapje in positie en klik het vast. Plaats de klep van het batterijcompartiment weer terug.
Een set met identificatiekapjes die diverse gekleurde kapjes bevat, is leverbaar als optioneel accessoire.
Probleemoplossing
Probleem
Indicatorstatus
Oplossing
Controleer alle verbindingen van het geluidssysteem of
regel zo nodig de versterkingsfactor af (zie Versterkings­
LED ready op ontvanger is aan
factor aanpassen).
Controleer of de ontvanger is aangesloten op het meng­
paneel/de versterker.
LED ready op ontvanger is
uit
Schakel de zender in.
Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
Geen geluid of zacht geluid
16/27
Shure Incorporated
Probleem
Indicatorstatus
Oplossing
Stel de zender in (zie Instellen van één systeem).
Plaats nieuwe batterijen
LED-scherm van ontvanger
is uit
Controleer of de DC-adapter goed in het stopcontact is
gestoken.
Controleer of de ontvanger is ingeschakeld.
LED-indicator zender is rood
en knippert
Vervang de batterijen van de zender (zie Batterijen ver­
vangen).
Storing in of uitval van audio
LED 'ready' knippert of is uit
Schakel de ontvanger en zender over naar een andere
groep en/of een ander kanaal.
Kijk of er RF-storingsbronnen in de buurt zijn en schakel
deze bronnen uit of verwijder ze.
Vervang de batterijen van de zender.
Controleer of de ontvanger en zender binnen de sys­
teemparameters zijn geplaatst.
Het systeem moet zijn opgesteld binnen het aanbevolen
bereik en de ontvanger moet uit de buurt van metalen
oppervlakken staan.
Voor optimaal geluid moet de zender worden gebruikt in
een ononderbroken lijn naar de ontvanger.
Vervorming
Audio-LED op ontvanger geeft
overbelasting (rood) aan
Verminder de versterkingsfactor van de zender (zie Ver­
sterkingsfactor aanpassen).
Verschillen in geluidsniveau
bij het overschakelen tussen
bronnen
n.v.t.
Regel zo nodig de versterkingsfactor van de zender af
(zie Versterkingsfactor aanpassen).
Ontvanger/zender kan niet
worden uitgeschakeld
LED/display knippert snel
Zie Bedieningselementen vergrendelen en ontgrendelen
Productgegevens
Systeem
Werkbereik
91 m (300 ft) Zichtlijn
Opmerking: Werkelijk bereik is afhankelijk van RF-signaalabsorptie, -reflectie en -interferentie.
Audiofrequentiekarakteristiek
50 tot 15,000 Hz
Opmerking: Afhankelijk van microfoontype
17/27
Shure Incorporated
Totale harmonische vervorming
Ref. afwijking ±33 kHz met 1 kHz-toon
0,5%, normaal
Dynamisch bereik
100 dB, A-gewogen, normaal
Bedrijfstemperatuur
-18°C (0°F) tot 57°C (135°F)
Opmerking: Batterijeigenschappen kunnen dit bereik beperken.
Polariteit
Een positieve druk op het microfoonmembraan (of een positieve spanning op de punt van de WA302steekplug) resulteert in een positieve spanning op pen 2 (ten opzichte van pen 3 van de laagohmige uit­
gang) en de punt van de hoogohmige 1/4-inch uitgang.
BLX1
Audio-ingangsniveau
max
-16 dBV maximum
min (0 dB)
+10 dBV maximum
Versterkingsregelbereik
26 dB
Ingangsimpedantie
1 MΩ
RF-zenderuitgang
10 mW, normaal
per regio verschillend
Afmetingen
4,33 in. X 2,52 in. X 0,83 in. (110 mm X 64 mm X 21 mm) H x B x D
Gewicht
2,6 oz. (75 g), zonder batterijen
Behuizing
Gegoten ABS
Voedingsvereisten
2 LR6 AA-batterijen, 1,5 V, alkaline
Batterijgebruiksduur
max. 14 uur (alkaline)
18/27
Shure Incorporated
Audio-ingangsniveau
0dB
-20 dBV maximum
-10dB
-10 dBV maximum
Versterkingsregelbereik
10 dB
RF-zenderuitgang
10 mW, normaal
per regio verschillend
Afmetingen
8,82 in. X 2,09 in. (224 mm X 53 mm) L x diam.
Gewicht
7,7 oz. (218 g) zonder batterijen
Behuizing
Gegoten ABS
Voedingsvereisten
2 LR6 AA-batterijen, 1,5 V, alkaline
Batterijgebruiksduur
max. 14 uur (alkaline)
BLX4 & BLX88
Uitgangsimpedantie
XLR-connector
200 Ω
6,35 mm (1/4") connector
50 Ω
Audio-uitgangsniveau
Ref. afwijking ±33 kHz met 1 kHz-toon
XLR-connector
–27 dBV (in 100 kΩ belasting)
6,35 mm (1/4") connector
–13 dBV (in 100 kΩ belasting)
RF-gevoeligheid
-105 dBm voor 12 dB SINAD, normaal
Spiegelonderdrukking
>50 dB, normaal
19/27
Shure Incorporated
Afmetingen
BLX4
1,57 in. X 7,40 in. X 4,06in. (40 mm X 188 mm X 103 mm) H x B x D
BLX88
1,50 in. X 12,13 in. X 3,98in. (38 mm X 308 mm X 101 mm) H x B x D
Gewicht
BLX4
8,5 oz. (241 g)
BLX88
15,1 oz. (429 g)
Behuizing
Gegoten ABS
Voedingsvereisten
12–15 V DC @ 235 mA (BLX88, 320 mA), geleverd door externe voeding (punt positief)
Certificering
Voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende Europese Richtlijnen:
• WEEE-richtlijn 2002/96/EG zoals gewijzigd door 2008/34/EG
• RoHS-richtlijn 2011/65/EG
Opmerking: Houd u aan het lokale recyclingschema voor elektronisch afval.
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CEmarkering.
Hierbij verklaar ik, Shure Incorporated, dat het radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de
EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.shure.com/europe/compliance
Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika
Afdeling: EMEA-goedkeuring
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de
Gecertificeerd onder FCC-deel 74.
• DD4BLX1A, DD4BLX1B, DD4BLX1C, DD4BLX1D; DD4BLX2A, DD4BLX2B, DD4BLX2C, DD4BLX2D, DD4BLX1W,
DD4BLX1S, DD4BLX2W, DD4BLX2S, DD4BLX1H11, DD4BLX2H11, DD4BLX1J11, DD4BLX2J11
Gecertificeerd door ISED in Canada onder RSS-102 en RSS-210.
• 616A-BLX1A, 616A-BLX1B, 616A-BLX1C, 616A-BLX1D; 616A-BLX2A, 616A-BLX2B, 616A-BLX2C, 616A-BLX2D, 616ABLX1H11, 616A-BLX2H11, 616A-BLX1J11, 616A-BLX2J11
Gecertificeerd door ISED in Canada onder RSS-123 en RSS-102.
• 616A-BLX1W, 616A-BLX1S, 616A-BLX2W, 616A-BLX2S
20/27
Shure Incorporated
Goedgekeurd volgens de bepaling over conformiteitsverklaring (DoC) van FCC Deel 15.
Belangrijke productinformatie
LICENTIE-INFORMATIE
Licenties: Een vergunning om deze apparatuur te gebruiken kan in bepaalde streken nodig zijn. Raadpleeg de autoriteiten in
uw land voor mogelijke vereisten. Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated,
kunnen uw bevoegdheid om de apparatuur te gebruiken tenietdoen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker een ver­
gunning aan te vragen voor de Shure draadloze microfoon, en het verkrijgen van de vergunning hangt af van de classificatie
van de gebruiker en de toepassing, en van de geselecteerde frequentie. In Nederland is in de band 470 tot 790 Mhz geen ver­
gunning nodig. Shure raadt de gebruiker dringend aan contact op te nemen met de desbetreffende telecommunicatie-autoriteit
betreffende de juiste vergunning en alvorens frequenties te kiezen en te bestellen.
Information to the user
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installa­
tion. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will
not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more
of the following measures:
•
•
•
•
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.
Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Waarschuwing voor draadloze toepassingen in Canada
Dit apparaat functioneert zonder bescherming en zonder interferentie. Als de gebruiker bescherming wenst tegen andere ra­
diodiensten die werken op dezelfde tv-banden, is een radiolicentie vereist. Raadpleeg het document Client Procedures Circular
CPC-2-1-28, Voluntary Licensing of Licence-Exempt Low-Power Radio Apparatus in the TV Bands van Innovation, Science
and Economic Development Canada voor meer details.
Ce dispositif fonctionne selon un régime de non‑brouillage et de non‑protection. Si l’utilisateur devait chercher à obtenir une
certaine protection contre d’autres services radio fonctionnant dans les mêmes bandes de télévision, une licence radio serait
requise. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Circulaire des procédures concernant les clients CPC‑2‑1‑28, Délivrance de
licences sur une base volontaire pour les appareils radio de faible puissance exempts de licence et exploités dans les bandes
de télévision d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
This device contains licence­exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Develop­
ment Canada’s licence­exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
21/27
Shure Incorporated
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Dé­
veloppement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes :
1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le
fonctionnement.
Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Opmerking: EMC-conformiteitstesten worden gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere kabeltypen
kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.
Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de fabrikant, kunnen de bevoegdheid om het ap­
paraat te gebruiken tenietdoen.
Waarschuwing voor draadloze toepassingen in Australië
Dit apparaat valt onder een licentie voor de ACMA-klasse en dient te voldoen aan alle voorwaarden van die licentie, evenals
de werkfrequenties. Dit apparaat zal al vóór 31 december 2014 moeten voldoen als het wordt gebruikt in de frequentieband
van 520-820 MHz. WAARSCHUWING: Dit apparaat mag na 31 december 2014 om te voldoen niet meer worden gebruikt in de
frequentieband van 694-820 MHz.
Frequentiebereik en zenderuitgangsniveau
Frequentieband
Bereik
Uitgangsvermogen
H8
518 tot 542 MHz
10 mW
H8E
518 tot 542 MHz
10 mW
H9
512 tot 542 MHz
10 mW
H10
542 tot 572 MHz
10 mW
H10E
542 tot 572 MHz
10 mW
H11
572 tot 596 MHz
10 mW
H62
518 tot 530 MHz
10 mW
J10
584 tot 608 MHz
10 mW
J11
596 tot 616 MHz
10 mW
K3E
606 tot 630 MHz
10 mW
K12
614 tot 638 MHz
10 mW
K14
614 tot 638 MHz
10 mW
M15
662 tot 686 MHz
10 mW
M17
662 tot 686 MHz
10 mW
M18
694 tot 703 MHz
10 mW
22/27
Shure Incorporated
Frequentieband
Bereik
Uitgangsvermogen
M19
694 tot 703
10 mW
Q12
748 tot 758
10 mW
Q24
748 tot 758 MHz
10 mW
Q25
742 tot 766 MHz
10 mW
R12
794 tot 806 MHz
10 mW
S8
823 tot 832 MHz
10 mW
T11
863 tot 865 MHz
10 mW
*
Opmerking: Frequentiebanden zijn mogelijk niet in alle landen of regio’s beschikbaar voor verkoop of geautoriseerd voor gebruik.
OPMERKING: Deze radioapparatuur is bedoeld voor gebruik bij professionele muzikale amusementsproducties en soortgelijke toepassingen. Dit radioapparaat kan mogelijk werken op bepaalde frequenties die niet zijn toegestaan in uw regio. Raadpleeg de autoriteiten in uw land voor informatie over goedgekeurde frequenties en RF-vermogensniveaus voor draadloze microfoons.
Frequenties voor Europese Landen
H8E 518-542 MHz
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST
518 - 542 MHz*
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT
518 - 542 MHz*
NL, P, PL, S, SK, SLO
518 - 542 MHz*
DK, FIN, M, N
*
HR, E, IRL, LV, RO, TR
*
* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
23/27
Shure Incorporated
K3E 606-630 MHz
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST
606 - 630 MHz*
F, GB, GR, H, I, IRL, L, LT
606 - 630 MHz*
NL, P, PL, S, SK, SLO
606 - 630 MHz*
DK, FIN, M, N
*
HR, E, IRL, LV, RO, TR
*
* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
K14 614-638 MHz
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST
614 - 638 MHz*
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT
614 - 638 MHz*
NL, P, PL, S, SK, SLO
614 - 638 MHz*
DK, FIN, M, N
*
HR, E, IRL, LV, RO, TR
*
* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
24/27
Shure Incorporated
K14 614-638 MHz
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST
614 - 638 MHz*
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT
614 - 638 MHz*
NL, P, PL, S, SK, SLO
614 - 638 MHz*
DK, FIN, M, N
*
HR, E, IRL, LV, RO, TR
*
* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
Q25 614-638 MHz
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST
742 - 766 MHz*
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT
742 - 766 MHz*
NL, P, PL, S, SK, SLO
742 - 766 MHz*
RO
742 - 743; 750 - 751; 758 - 759 MHz*
HR, E, IRL, LV, TR, DK, RIN, M, N
*
* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
25/27
Shure Incorporated
R12 796-806 MHz
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
N
796 - 806 MHz*
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK, E, EST
*
F, FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT
*
LV, M, NL, P, PL, S, SK, SLO, TR
*
* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
S8 823-832 MHz
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
BG, CH, D, DK, EST, F, FIN, IS, N, NL, S
license free*
A, B, CY, CZ
*
E, GB, GR, H, HR
*
I, IRL, LV, L, LT, M, P, PL
*
SK, SLO, RO, TR
*
* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
26/27
Shure Incorporated
T11 863-865 MHz
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK, E, EST
license free
F, FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT
license free
LV, M, N, NL, P, PL, S, SK, SLO
license free
TR
863 - 865 MHz*
* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
27/27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising