Infocus IN138HDST Projector Användarguide

Infocus IN138HDST Projector Användarguide
Innehållsförteckning
Anmärkning om användningen.........2
Säkerhetsinformation...........................2
Försiktighetsåtgärder...........................3
Varningar angående ögonsäkerhet......5
Produktfunktioner.................................5
Introduktion.......................................6
Översikt av förpackningen...................6
Produktöversikt....................................7
Frontvy.................................................. 7
Bakre vy................................................ 8
Kontrollpanel......................................... 9
Inmatning/utmatningsanslutningar...... 10
Fjärrkontroll......................................... 11
Installation......................................12
Ansluta projektorn..............................12
Ansluta till stationär/bärbar dator........ 12
Ansluta till videokällor......................... 13
Slå på/stänga av projektorn...............14
Slå på projektorn................................. 14
Stänga av projektorn........................... 15
Varningslampa.................................... 15
Justera den projicerade bilden...........16
Justera projektorns höjd..................... 16
Justera projektorns fokus/zoom.......... 17
Justera projicerad bildstorlek.............. 18
DISPLAY | 3D .................................... 41
SETUP (Inställning)............................ 42
SETUP (Inställning) |
Audio Settings (Ljudinställningar)....... 44
SETUP (Inställning) |
Network (Nätverk)............................... 45
SETUP (Inställning) |
Advanced (Avancerat)........................ 46
OPTIONS (ALTERNATIV).................. 47
OPTIONS (ALTERNATIV) |
Advanced (Avancerat)........................ 49
OPTIONS (ALTERNATIV) |
Lamp Settings (Lampinställning)........ 51
OPTIONS (ALTERNATIV) |
Optional Filter Settings....................... 52
Bilagor............................................53
Nätverkskontroll.................................53
Nätverksmeny..................................... 53
Felsökning.........................................61
Byta ut lampan...................................67
Montera och rengöra dammfiltret
(tillval)................................................69
Kompatibilitetslägen...........................71
Dator/Video/HDMI/Mackompabilitet......................................... 71
RS232 funktionslista över
kommandon och protokoll..................73
Användarkontroller.........................24
RS232-stifttilldelningar........................ 73
RS232 Protokollfunktionslista............. 74
Kontrollpanel och fjärrkontroll............24
Takmonteringsinstallation..................79
Kontrollpanel....................................... 24
Montera batterier i fjärrkontrollen........ 25
Fjärrkontroll......................................... 26
Regler och säkerhetsinformation.......81
Bildskärmsmenyer.............................30
Hur den används................................ 30
Menyträd............................................. 31
IMAGE (BILD)..................................... 34
IMAGE (BILD) |
Advanced (Avancerat)........................ 36
IMAGE (BILD) |
Advanced (Avancerat) | Signal .......... 38
DISPLAY............................................. 39
FCC-meddelande............................... 81
Notera: Skärmade kablar.................... 81
Varning............................................... 81
Driftsvillkor.......................................... 82
Notera: Kanadensiska användare...... 82
Remarque à l’intention des
utilisateurs canadiens......................... 82
Deklaration om efterlevnad för
EU-länder............................................ 82
1
Svenska
Anmärkning om användningen
Säkerhetsinformation
Blixten med pilen inom en likställd triangel innebär att användaren varnas
för närvaro av oisolerad "farlig spänning" innanför produktens hölje, som
kan vara tillräcklig omfattning för att utgöra en risk för elektrisk stötar.
Utropstecknet inom en likställd triangel innebär att användaren
underrättas om att det finns viktiga bruks- och underhållsanvisningar
(service) i litteraturen som följer med apparaten.
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA
STÖTAR SKA APPARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. FARLIGT
HÖG SPÄNNING FINNS INUTI HÖLJET. ÖPPNA INTE HÖLJET. ÖVERLÅT
SERVICE ENDAST TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
Viktig säkerhetsanvisning
1. Avstå från att blockera ventilationsöppningar. För att försäkra dig om att
projektorn fungerar tillförlitligt och för att förebygga överhettning är det
rekommenderat att projektorn placeras på en plats där ventilationen inte
blockeras. Placera den till exempel inte på ett överfyllt kaffebord, en soffa
eller en säng. Placera den heller inte i ett slutet utrymme, t.ex. bokhylla
eller skåp som förhindrar fritt luftflöde.
2. Använd inte projektorn nära vatten eller i fuktiga miljöer. Minska brandfara
och/eller risk för elektriska stötar genom att inte utsätta produkten för regn
eller fukt.
3. Placera inte i närheten av värmekällor som t.ex. element, spis eller annan
utrustning som alstrar värme, exempelvis förstärkare.
4. Torka endast av med torr trasa.
5. Använd endast tillsatser/tillbehör som specificerats av tillverkaren.
6. Låt inga objekt eller vätskor tränga in i projektorn. De kan komma i kontakt
med farliga spänningspunkter och kortsluta delar som kan resultera i
brand eller elektrisk stöt.
7. Se projektorns hölje för säkerhetsrelaterade markeringar.
8. Enheten får endast repareras av lämplig servicepersonal.
Svenska
2
Anmärkning om användningen
Försiktighetsåtgärder
Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och
rekommenderat underhåll i denna bruksanvisning.
 När lampan når
slutet på sin
livscykel kommer
projektorn
inte att slås
på igen förrän
lampmodulen har
bytts ut. För att
byta ut lampan,
följ procedurerna
i avsnittet "Byta ut
lampan" på sidan
67-68.
▀■ Varning-
Titta inte in i projektorlinsen när lampan är tänd.
Det skarpa ljuset kan skada dina ögon.
▀■ Varning-
Minska risken för brand eller elstöt genom att inte
utsätta denna produkt för regn eller fukt.
▀■ Varning-
Öppna eller montera inte isär projektorn då detta kan
orsaka elektrisk stöt.
▀■ Varning-
Låt enheten svalna före lampbyte. Följ instruktionerna
som beskrivs på sidan 67-68.
▀■ Varning-
Denna projektor detekterar lampans livslängd. Byt alltid
lampa när ett varningsmeddelande visas.
▀■ Varning-
Vid avstängning av projektorn, kontrollera att
avkylningscykeln har avslutats innan strömmen
kopplas ur. Låt projektorn svalna i 90 sekunder.
▀■ Varning-
Det är inte alla projektorer som har ett linsskydd.
Av säkerhetsskäl är din projektor utrustad med ett
linsskydd, se till att ta bort det innan projektorn slås på.
3
Svenska
Anmärkning om användningen
Gör:
 Stänga av projektorn och dra ut nätkontakten ur eluttaget före
rengöring av produkten.
 Använd en mjuk torr trasa med ett milt rengöringsmedel för
att göra rent skärmens ytterhölje.
 Koppla bort strömsladden från eluttaget om produkten inte
används under en längre tidsperiod.
 Använd persienner för att minska omgivningssljuset och
minimera lampeffekten.
Gör inte:
 Blockera inte projektorns in- eller utgående luftventiler.
Micro USB-kabel
(tillhandahåller 5 V ström för dongel)
USB-A-kabel
(förlängningskabel för
USB-kringutrustning)
RG
2
Modeller med kort projektionsavstånd
Micro USB-kabel
(tillhandahåller 5 V ström för dongel)
USB-A-kabel
(förlängningskabel för
USB-kringutrustning)
RG
2
 Använd inte grova rengöringsmedel, vaxer eller
lösningsmedel för att rengöra enheten.
 Använd under följande förhållanden:
Svenska
4
- I extremt varma, kyliga eller fuktiga miljöer.
 Kontrollera att rumstemperaturen ligger inom 5 - 40°C.
 Relativ luftfuktighet ska ligga mellan 5 - 40°C, 80 %
(max.), icke-kondenserande.
- I områden som är utsatta för mycket damm och smuts.
- I närheten av apparater som avger starka magnetfält
- I direkt solljus.
Anmärkning om användningen
Varningar angående ögonsäkerhet
▀■ Titta aldrig rakt in i projektorstrålen. Håll ryggen vänd mot
strålen så mycket som möjligt.
▀■ När projektorn används i ett klassrum, säkerställ att eleverna
inte tittar in i strålen när de uppmanas att peka ut något på
skärmen.
Produktfunktioner
▀■ XGA (1024x768)/WXGA (1280x800)/1080p
(1920 x1080) ursprunglig upplösning
▀■ HD-kompatibel – 720p och 1080p stöds
▀■ BrilliantColorTM-teknologi
▀■ Kensingtonlås
™™ (*) För modeller med
RJ-45.
™™ Produktens funktioner
kan variera beroende
på modell.
▀■ RS232 kontroll
▀■ RJ-45-kontroll*
▀■ Snabbavstängning
▀■ Produktens funktioner ska konfigureras av tillverkaren
enligt praktiska förhållanden.
5
Svenska
Introduktion
Översikt av förpackningen
Packa upp och kontrollera innehållet för att försäkra
dig om att alla delar finns med. Om något saknas,
kontakta närmaste kundservicecenter.
RG
2
Projektor
Strömsladd
AV Mute
Re-Sync
Source
Enter
 På grund av olika
applikationer för
varje Landkan
vissa regioner ha
olika tillbehör.
Menu
ECO
Keystone
VGA
1
Volume
Video
2
HDMI
3
Aspect
+4
5
+6
Page
Freeze
Zoom
-7
8
-9
Mouse
Picture
Mute
0
IR fjärrkontroll
HDMI-förlängningskabel
Dokumentation :
 Användarmanual
 Snabbstartskort
 Häfte för säkerhet/garanti
Svenska
6
HDMI-kabel
Introduktion
Produktöversikt
Frontvy
2
3
1
8
RG
2
5
4
7
6
Modeller med kort projektionsavstånd
2
3
1
4
RG
2
5
7
6
7
Svenska
Introduktion
Bakre vy
9
10
11
 Gränssnittet
omfattas av
modellens
specifikationer.
 Blockera inte
projektorns
luftintag eller
luftutsläpp.
Svenska
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ventilation (utblås)
IR-mottagare (ta bort skyddsfilmen)
Kontrollpanel
Fokusring/spak
Ventilation (intag)
Objektiv
Justeringsfot för lutning
Zoomspak
Inmatning/utmatningsanslutningar
Strömkontakt
KensingtonTM-låsport
7
Introduktion
Kontrollpanel
1
2
3
12
5
11
6
10
7
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
4
8
På/Standby LED
Keystonekorrigering
Lamplysdiod
Temperaturlysdiod
Hjälp
Omsynkning
IR-mottagare (ta bort skyddsfilmen)
Enter
Fyra riktningsvalknappar
Meny
Signallås
Ström
9
Svenska
Introduktion
Inmatning/utmatningsanslutningar
1
8
2
3
4
5
6
7
10
9
AUDIO OUT
HDMI 2
HDMI 1
USB-A
VGA IN
VGA OUT
3D SYNC
VIDEO
SCREEN
TRIGGER
AUDIO IN
RJ-45
RS232
15
™™ Gränssnittet
omfattas av
modellens
specifikationer.
Svenska
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
14
13
12
HDMI3-kontakt
HDMI2-kontakt
HDMI1-kontakt
USB Type A-kontakt
VGA IN-kontakt
VGA UT-kontakt
3D Synk-kontakt
Kompositvideokontakt
Skärmutlösare kontakt
Ljudutgångskontakt (3,5 mm minikontakt)
Ljudingångskontakt (3,5 mm minikontakt)
RJ-45-kontakt
RS232-kontakt (9 stift)
Kensingtonlås
Strömkontakt
11
Introduktion
Fjärrkontroll
11
1
12
AV Mute
Re-Sync
Source
2
13
3
4
5
14
Enter
Menu
ECO
Keystone
Volume
6
VGA
7
1
Video
HDMI
2
3
Aspect
8
9
10
+4
5
+6
Page
Freeze
Zoom
-7
8
-9
Mouse
Picture
Mute
0
15
16
17
18
19
20
21
1. AV tyst
2. Omsynkning
3. Fyra
riktningsvalknappar
4. Meny
5. Keystone +/6. Video
7. VGA
8. Sida +/9. Mus
10. Bild
11. IR-LAMPA
12. Ström
13. Signallås
14. Enter
15. ECO
16. Volume + / 17. Aspekt
18. HDMI
19. Zoom +/20. Tyst
21. Frys
11
Svenska
Installation
Ansluta projektorn
Ansluta till stationär/bärbar dator
Stationär/Bärbar dator
1
Aktiv
högtalare
6
3
4
2
5
7
AUDIO OUT
HDMI 2
HDMI 1
USB-A
VGA IN
VGA OUT
3D SYNC
VIDEO
SCREEN
TRIGGER
AUDIO IN
RJ-45
RS232
13
12
 På grund av
skillnaden i
applikationer för
varje kan kan
vissa regioner ha
olika tillbehör.
 (*) Extra tillbehör
 (**) Måste köpas
separat av
slutanvändaren.
 (***) USB har
tre funktioner:
Service,
Fjärrkontrollmus
och USBanslutning för
HDMI-enhet.
 Gränssnittet
omfattas av
modellens
specifikationer.
Svenska
12
14
8
9
11
10
Bildskärm
Stationär/Bärbar dator
1���������������������������������������������������������������������������������������������HDMI-enhet**
2���������������������������������������������������������������������������� HDMI-förlängningskabel
3������������������������������������������������������������������������������������������������HDMI-kabel
4�������������������������������������������������������������������������������������������� VGA in-kabel*
5������������������������������������������������������������������������������������� Ljudingångskabel*
6������������������������������������������������������������������������12 V 200 ma (DC) kontakt*
7������������������������������������������������������������������������������������� Ljudutgångskabel*
8���������������������������������������������������������������������������������������������� RJ-45-kabel*
9������������������������������������������������������������������������������������� 3D-sändare kabel*
10�������������������������������������������������������������������������������������������RS232-kabel*
11������������������������������������������������������������������������������������������� VGA ut-kabel*
12������������������������������������������������������������������������������������������������USB-kabel
13��������������������������������������������������������������������������������������������USB-minne**
14�����������������������������������������������������������������������������������������������Strömsladd
Installation
Ansluta till videokällor
DVD-spelare,
digitalbox,
HDTV-mottagare
Kompositvideoutgång
1
Aktiv högtalare
5
3
4
6
2
AUDIO OUT
HDMI 2
HDMI 1
USB-A
VGA IN
VGA OUT
3D SYNC
VIDEO
SCREEN
TRIGGER
AUDIO IN
RJ-45
RS232
 På grund av
skillnaden i
applikationer för
varje kan kan
vissa regioner ha
olika tillbehör.
8
7
 (*) Extra tillbehör
 (**) Måste köpas
separat av
slutanvändaren.
 Gränssnittet
omfattas av
modellens
specifikationer.
1�������������������������������������������������������������������������������������������������HDMI-enhet**
2�������������������������������������������������������������������������������� HDMI-förlängningskabel
3���������������������������������������������������������������������������������������������������� HDMI-kabel
4������������������������������������������������������������������������������������� Kompositvideokabel*
5���������������������������������������������������������������������������� 12 V 200 ma (DC) kontakt*
6����������������������������������������������������������������������������������������� Ljudutgångskabel*
7����������������������������������������������������������������������������������������� 3D-sändare kabel*
8�����������������������������������������������������������������������������������������������������Strömsladd
13
Svenska
Installation
Slå på/stänga av projektorn
Slå på projektorn
1. Anslut nätkabeln och signalkabeln ordentligt. När ansluten
så lyserPå/Standby-lampan röd.
2. Slå på lampan genom att trycka på knappen " " på
fjärrkontrollen eller kontrollpanelen. På/Standby-lampan
kommer nu blinka blått. 1
Startbilden kommer att visas inom ung. 10 sekunder.
Första gången som du använder projektorn kommer du att
uppmanas att välja önskat språk och energisparläge.
3. Starta och anslut den källa du vill visa på duken (dator,
bärbar dator, videobandspelare, etc.). Projektorn kommer
detektera källan automatiskt. Om den inte gör det, tryck på
menyknappen och gå till "ALTERNATIV".
Se till att "Signallås" har stängts "Av".
 Om du ansluter flera källor samtidigt, tryck på knappen
"KÄLLA" på kontrollpanelen eller direktknapparna för källa
på fjärrkontrollen för att växla mellan olika ingångssignaler.
Ström
2
Svenska
14
RG
1
Installation
Stänga av projektorn
1. Tryck på knappen " " på fjärrkontrollen eller
kontrollpanelen för att stänga av projektorn.
Följande meddelande visas på skärmen.
Tryck på " "-knappen igen för att bekräfta, annars
försvinner meddelandet efter tio sekunder. Projektorn
stängs av när " "-knappen trycks in en andra gång.
2. Fläktarna fortsätter snurra i tio sekunder och På/Standbylampan blinkar blått. Under denna tidsperiod kan projektorn
inte slås på igen och projektorn bör inte heller kopplas ur
från eluttaget.
När avkylningscykeln är klar lyser På/Standby-lampan
röd (standbyläge). I detta läge kan projektorn slås på igen
genom att trycka på " "-knappen.
3. Koppla från strömsladden från det elektriska uttaget och
från projektorn.
Varningslampa

När varningsindikatorerna (se nedan) lyser kommer projektorn
automatiskt att stängas av:
Kontakta närmaste  Lampindikatorn lyser rött och om På/Standby-lampan
servicecenter om
blinkar rött. Detta indikerar att projektorlampan inte
projektorn uppvisar
fungerar.
dessa symptom.
Se sida 65 för
mer information.
 Temp-indikatorn lyser rött och om På/Standby-lampan
blinkar rött. Detta indikerar att projektorn är överhettad.
Under normala förhållanden kan projektorn slås på igen.
 Temp-indikatorn blinkar rött och om På/Standbylampan blinkar rött. Detta indikerar ett fläktfel.
Koppla ifrån strömsladden från projektorn, vänta 30 sekunder
och försök igen. Om varningsindikatorn lyser igen, kontakta
ditt närmaste servicecenter för hjälp.
15
Svenska
Installation
Justera den projicerade bilden
Justera projektorns höjd
Projektorn är utrustad med lutbara fötter för justering av
bildhöjden.
1. Lokalisera den lutningsbara fot som ska modifieras på
undersidan av projektorn.
2. Vrid den justerbara ringen medurs för att höja projektorn
och moturs för att sänka den. Upprepa med de övriga
fötterna om så behövs.
 De blå brickorna är
endast tillgängliga
för IN13xSTmodellen. Ta inte
bort dem från de
lutbara fötterna.
Justeringsfot för lutning
Blå bricka
(endast för IN13xSTmodellen)
Justeringsfot för lutning
Svenska
16
Installation
Justera projektorns fokus/zoom
För att fokusera bilden, vrid fokusringen eller fokusspaken (för
modell med kort projiceringsavstånd) tills bilden är klar. Du kan
röra på zoomspaken för att zooma in eller ut.
För mer information om fokusavstånd, se nedanstående tabell:
Modell typ/namn
XGA (IN134-modellen)
WXGA (IN136-modellen)
Fokusavstånd
1,2 till 12,02 meter
1 till 10 meter
1080p (IN138HD/SP2080HD-modellen) 1 till 7,5 meter
XGA (IN134ST-modellen)
0,4 till 3,81 meter
WXGA (IN136ST-modellen)
0,4 till 3,4 meter
1080p (IN138HDST-modellen)
0,4 till 3,4 meter
XGA (IN2134-modellen)
1,2 till 9,02 meter
WXGA (IN2136-modellen)
1 till 7,7 meter
1080p (IN2138HD-modellen)
1 till 7,5 meter
Zoomspak
RG
2
Fokusring
Modeller med kort projektionsavstånd
Fokusspak
17
Svenska
RG
2
Installation
Justera projicerad bildstorlek
För mer information om projektionens bildstorlek, se
nedanstående tabell:
Projektionens
bildstorlek
Modell typ/namn
XGA (IN134-modellen)
27,3 till 304,4 tum
WXGA (IN136-modellen)
27 till 300,7 tum
1080p (IN138HD/SP2080HD-modellen) 30,8 till 301,4 tum
XGA (IN134ST-modellen)
31,9 till 303,1 tum
WXGA (IN136ST-modellen)
35,6 till 303 tum
1080p (IN138HDST-modellen)
36,2 till 307,8 tum
XGA (IN2134-modellen)
30,7 till 300,3 tum
WXGA (IN2136-modellen)
30,1 till 303 tum
1080p (IN2138HD-modellen)
Vy ovanifrån
30,8 till 301,4 tum
Skärm
Skärm (Bredd)
Höjd
Projektionsavstånd
Skärm
Vy från sidan
Offset
Projektionsavstånd
Svenska
18
Skärm (Höjd)
Dia
go
na
Bredd
l
Installation
IN13x-modellen
4:3
diagonal
skärm
Höjd
Bredd
Höjd
Bredd
Projektionsavstånd
Min.
Max.
Min.
Max.
Offset
(tum)
(tum)
(meter)
(meter)
(fot)
(fot)
(meter)
(meter)
(cm)
(tum)
27,3
16,41
21,87
0,42
0,56
-
3,94
-
1,20
6,25
2,46
40,0
24,04
32,05
0,61
0,81
5,18
5,77
1,58
1,76
9,16
3,61
60,0
36,06
48,08
0,92
1,22
7,77
8,65
2,37
2,64
13,74
5,41
70,0
42,07
56,09
1,07
1,42
9,07
10,10
2,76
3,08
16,03
6,31
80,0
48,08
64,10
1,22
1,63
10,36
11,54
3,16
3,52
18,32
7,21
90,0
54,09
72,12
1,37
1,83
11,66
12,98
3,55
3,96
20,61
8,11
100,0
60,10
80,13
1,53
2,04
12,95
14,42
3,95
4,40
22,90
9,01
120,0
72,12
96,15
1,83
2,44
15,54
17,31
4,74
5,28
27,48
10,82
150,0
90,14
120,19
2,29
3,05
19,43
21,63
5,92
6,59
34,34
13,52
180,0
108,17
144,23
2,75
3,66
23,32
25,96
7,11
7,91
41,21
16,23
250,0
150,24
200,32
3,82
5,09
32,39
36,06
9,87
10,99
57,24
22,54
304,4
182,93
243,91
4,65
6,20
39,43
-
12,02
-
69,70
27,44
16:10
diagonal
skärm
Höjd
Bredd
Höjd
Bredd
Projektionsavstånd
Min.
Max.
Min.
Max.
Offset
(tum)
(tum)
(meter)
(meter)
(fot)
(fot)
(meter)
(meter)
(cm)
(tum)
27,0
14,31
22,90
0,36
0,58
-
3,28
-
1,00
4,51
1,77
40,0
21,20
33,92
0,54
0,86
4,36
4,86
1,33
1,48
6,68
2,63
60,0
31,80
50,88
0,81
1,29
6,55
7,29
2,00
2,22
10,02
3,94
70,0
37,10
59,36
0,94
1,51
7,64
8,51
2,33
2,59
11,69
4,60
80,0
42,40
67,84
1,08
1,72
8,73
9,72
2,66
2,96
13,35
5,26
90,0
47,70
76,32
1,21
1,94
9,82
10,94
2,99
3,33
15,02
5,91
100,0
53,00
84,80
1,35
2,15
10,91
12,15
3,33
3,70
16,69
6,57
120,0
63,60
101,76
1,62
2,58
13,09
14,59
3,99
4,45
20,03
7,89
150,0
79,50
127,20
2,02
3,23
16,37
18,23
4,99
5,56
25,04
9,86
180,0
95,40
152,64
2,42
3,88
19,64
21,88
5,99
6,67
30,05
11,83
250,0
132,50
212,00
3,37
5,38
27,28
30,39
8,31
9,26
41,73
16,43
300,7
159,37
254,99
4,05
6,48
32,81
-
10,00
-
50,20
19,76
19
Svenska
Installation
16:9
diagonal
skärm
Höjd
Bredd
Höjd
Bredd
Projektionsavstånd
Min.
Max.
Min.
Max.
Offset
(tum)
(tum)
(meter)
(meter)
(fot)
(fot)
(meter)
(meter)
(cm)
(tum)
30,8
15,10
26,84
0,38
0,68
-
39,38
-
1,00
6,14
2,42
40,0
19,61
34,86
0,50
0,89
39,19
51,14
1,00
1,30
7,97
3,14
60,0
29,42
52,29
0,75
1,33
58,78
76,72
1,49
1,95
11,95
4,71
70,0
34,32
61,01
0,87
1,55
68,58
89,50
1,74
2,27
13,95
5,49
80,0
39,22
69,73
1,00
1,77
78,37
102,29
1,99
2,60
15,94
6,28
90,0
44,12
78,44
1,12
1,99
88,17
115,07
2,24
2,92
17,93
7,06
100,0
49,03
87,16
1,25
2,21
97,97
127,86
2,49
3,25
19,92
7,84
120,0
58,83
104,59
1,49
2,66
117,56
153,43
2,99
3,90
23,91
9,41
150,0
73,54
130,74
1,87
3,32
146,95
191,79
3,73
4,87
29,89
11,77
180,0
88,25
156,88
2,24
3,98
176,34
230,15
4,48
5,85
35,86
14,12
250,0
122,57
217,89
3,11
5,53
244,91
319,65
6,22
8,12
49,81
19,61
301,4
147,76
262,69
3,75
6,67
295,27
-
7,50
-
60,05
23,64
Bredd
Höjd
Bredd
IN13xST-modellen
4:3
diagonal
skärm
(tum)
(tum)
(meter)
(meter)
(fot)
(meter)
(cm)
(tum)
31,9
19,17
25,56
0,49
0,65
1,31
0,40
7,30
2,88
40,0
24,04
32,05
0,61
0,81
1,65
0,50
9,16
3,61
60,0
36,06
48,08
0,92
1,22
2,47
0,75
13,74
5,41
70,0
42,07
56,09
1,07
1,42
2,88
0,88
16,03
6,31
80,0
48,08
64,10
1,22
1,63
3,30
1,00
18,32
7,21
90,0
54,09
72,12
1,37
1,83
3,71
1,13
20,61
8,11
100,0
60,10
80,13
1,53
2,04
4,12
1,26
22,90
9,01
120,0
72,12
96,15
1,83
2,44
4,94
1,51
27,48
10,82
150,0
90,14
120,19
2,29
3,05
6,18
1,88
34,34
13,52
180,0
108,17
144,23
2,75
3,66
7,42
2,26
41,21
16,23
250,0
150,24
200,32
3,82
5,09
10,30
3,14
57,24
22,54
303,1
182,15
242,87
4,63
6,17
12,49
3,81
69,40
27,32
Svenska
20
Höjd
Projektionsavstånd
Offset
Installation
16:10
diagonal
skärm
35,6
40,0
Höjd
Bredd
Höjd
Bredd
Projektionsavstånd
Offset
(tum)
(tum)
(meter)
(meter)
(fot)
(meter)
(cm)
(tum)
18,87
30,19
0,48
0,77
1,31
0,40
5,94
2,34
21,20
33,92
0,54
0,86
1,47
0,45
6,68
2,63
60,0
31,80
50,88
0,81
1,29
2,21
0,67
10,02
3,94
70,0
37,10
59,36
0,94
1,51
2,58
0,79
11,69
4,60
80,0
42,40
67,84
1,08
1,72
2,95
0,90
13,35
5,26
90,0
47,70
76,32
1,21
1,94
3,31
1,01
15,02
5,91
100,0
53,00
84,80
1,35
2,15
3,68
1,12
16,69
6,57
120,0
63,60
101,76
1,62
2,58
4,42
1,35
20,03
7,89
150,0
79,50
127,20
2,02
3,23
5,52
1,68
25,04
9,86
180,0
95,40
152,64
2,42
3,88
6,63
2,02
30,05
11,83
250,0
132,50
212,00
3,37
5,38
9,20
2,81
41,73
16,43
303,0
160,59
256,94
4,08
6,53
11,16
3,40
50,58
19,91
16:9
diagonal
skärm
Höjd
Bredd
Höjd
Bredd
(tum)
(tum)
(meter)
(meter)
(fot)
(meter)
(cm)
(tum)
36,2
17,75
31,55
0,45
0,80
15,74
0,40
7,21
2,84
40,0
19,61
34,86
0,50
0,89
17,40
0,44
7,97
3,14
60,0
29,42
52,29
0,75
1,33
26,09
0,66
11,95
4,71
70,0
34,32
61,01
0,87
1,55
30,44
0,77
13,95
5,49
80,0
39,22
69,73
1,00
1,77
34,79
0,88
15,94
6,28
90,0
44,12
78,44
1,12
1,99
39,14
0,99
17,93
7,06
100,0
49,03
87,16
1,25
2,21
43,49
1,10
19,92
7,84
120,0
58,83
104,59
1,49
2,66
52,19
1,33
23,91
9,41
150,0
73,54
130,74
1,87
3,32
65,24
1,66
29,89
11,77
180,0
88,25
156,88
2,24
3,98
78,28
1,99
35,86
14,12
250,0
122,57
217,89
3,11
5,53
108,73
2,76
49,81
19,61
307,8
150,90
268,27
3,83
6,81
133,87
3,40
61,33
24,14
Projektionsavstånd
Offset
21
Svenska
Installation
IN213x-modellen
4:3
diagonal
skärm
Höjd
Bredd
Höjd
Bredd
Projektionsavstånd
Min.
Max.
Min.
Max.
Offset
(tum)
(tum)
(meter)
(meter)
(fot)
(fot)
(meter)
(meter)
(cm)
(tum)
30,7
18,45
24,60
0,47
0,62
-
3,95
-
1,20
7,03
2,77
40,0
24,04
32,05
0,61
0,81
3,94
5,14
1,20
1,57
9,16
3,61
60,0
36,06
48,08
0,92
1,22
5,91
7,71
1,80
2,35
13,74
5,41
70,0
42,07
56,09
1,07
1,42
6,89
9,00
2,10
2,74
16,03
6,31
80,0
48,08
64,10
1,22
1,63
7,88
10,28
2,40
3,13
18,32
7,21
90,0
54,09
72,12
1,37
1,83
8,86
11,57
2,70
3,53
20,61
8,11
100,0
60,10
80,13
1,53
2,04
9,85
12,85
3,00
3,92
22,90
9,01
120,0
72,12
96,15
1,83
2,44
11,82
15,42
3,60
4,70
27,48
10,82
150,0
90,14
120,19
2,29
3,05
14,77
19,28
4,50
5,88
34,34
13,52
180,0
108,17
144,23
2,75
3,66
17,73
23,14
5,40
7,05
41,21
16,23
250,0
150,24
200,32
3,82
5,09
24,62
32,13
7,51
9,79
57,24
22,54
300,3
180,47
240,62
4,58
6,11
29,58
-
9,02
-
68,76
27,07
16:10
diagonal
skärm
Höjd
Bredd
Höjd
Bredd
Projektionsavstånd
Min.
Max.
Min.
Max.
Offset
(tum)
(tum)
(meter)
(meter)
(fot)
(fot)
(meter)
(meter)
(cm)
(tum)
30,1
15,95
25,52
0,41
0,65
-
3,28
-
1,00
5,02
1,98
40,0
21,20
33,92
0,54
0,86
3,34
4,35
1,02
1,33
6,68
2,63
60,0
31,80
50,88
0,81
1,29
5,00
6,53
1,52
1,99
10,02
3,94
70,0
37,10
59,36
0,94
1,51
5,84
7,62
1,78
2,32
11,69
4,60
80,0
42,40
67,84
1,08
1,72
6,67
8,71
2,03
2,65
13,35
5,26
90,0
47,70
76,32
1,21
1,94
7,50
9,79
2,29
2,99
15,02
5,91
100,0
53,00
84,80
1,35
2,15
8,34
10,88
2,54
3,32
16,69
6,57
120,0
63,60
101,76
1,62
2,58
10,01
13,06
3,05
3,98
20,03
7,89
150,0
79,50
127,20
2,02
3,23
12,51
16,32
3,81
4,98
25,04
9,86
180,0
95,40
152,64
2,42
3,88
15,01
19,59
4,57
5,97
30,05
11,83
250,0
132,50
212,00
3,37
5,38
20,85
27,21
6,35
8,29
41,73
16,43
303,0
160,59
256,94
4,08
6,53
25,27
-
7,70
-
50,58
19,91
Svenska
22
Installation
16:9
diagonal
skärm
Höjd
Bredd
Höjd
Bredd
Projektionsavstånd
Min.
Max.
Min.
Max.
Offset
(tum)
(tum)
(meter)
(meter)
(fot)
(fot)
(meter)
(meter)
(cm)
(tum)
30,8
15,10
26,84
0,38
0,68
-
39,38
-
1,00
6,14
2,42
50,0
24,51
43,58
0,62
1,11
48,98
63,93
1,24
1,62
9,96
3,92
60,0
29,42
52,29
0,75
1,33
58,78
76,72
1,49
1,95
11,95
4,71
70,0
34,32
61,01
0,87
1,55
68,58
89,50
1,74
2,27
13,95
5,49
80,0
39,22
69,73
1,00
1,77
78,37
102,29
1,99
2,60
15,94
6,28
90,0
44,12
78,44
1,12
1,99
88,17
115,07
2,24
2,92
17,93
7,06
100,0
49,03
87,16
1,25
2,21
97,97
127,86
2,49
3,25
19,92
7,84
120,0
58,83
104,59
1,49
2,66
117,56
153,43
2,99
3,90
23,91
9,41
150,0
73,54
130,74
1,87
3,32
146,95
191,79
3,73
4,87
29,89
11,77
180,0
88,25
156,88
2,24
3,98
176,34
230,15
4,48
5,85
35,86
14,12
250,0
122,57
217,89
3,11
5,53
244,91
319,65
6,22
8,12
49,81
19,61
301,4
147,76
262,69
3,75
6,67
295,27
-
7,50
-
60,05
23,64
23
Svenska
Användarkontroller
Kontrollpanel och fjärrkontroll
Kontrollpanel
Använda kontrollpanelen
Ström
Se avsnittet "Slå på/stänga av projektorn" på sida
14-15.
Signallås
Välj ingångskälla.
Meny
Öppna skärmmenyn (OSD). Tryck igen för att
avsluta skärmmenyn (OSD).
Hjälp
Hjälpmeny (finns bara när bildskärmsmenyn inte
visas).
Omsynkning
Synkronisera projektorn till ingångskällan
automatiskt.
Enter
Bekräfta ditt menyval.
Fyra riktningsvalknappar
till ditt val.
för att välja alternativ eller göra justeringar
Använd
för att justera bildens förvridning
orsakad av projektorn lutning.
Keystone
/
 ±20 grader: IN134ST/IN136ST/IN138HDSTmodellen.
 ±40 grader: IN134/IN136/IN138HD/SP2080HD/
IN2134/IN2136/IN2138HD-modellen.
Lamplysdiod
Indikerar projektorlampans status.
Temperaturlysdiod
Indikerar projektorns temperaturstatus.
På/Standby LED
Indikerar projektorns status.
Svenska
24
Användarkontroller
Montera batterier i fjärrkontrollen
1. Tryck in fliken för att frigöra batteriluckan.
2. Montera nya batterier (AAA/R03). Kontrollera att
batteriernas polaritet (+/-) är korrekt monterad.
3. Stäng igen batteriluckan och tryck ner den tills den klickar
på plats. Blanda inte olika typer av batterier eller nya och
gamla batterier.
Observera följande försiktighetsåtgärder för att garantera
säker användning:
``
``
``
``
``
``
``
``
``
Använd batterier av AAA/R03-typ.
Undvik kontakt med vatten eller andra vätskor.
Utsätt inte fjärrkontrollen för fukt eller värme.
Tappa inte fjärrkontrollen.
Om batterierna har läckt i fjärrkontrollen, torka försiktigt rent
och installera sedan nya batterier.
Det finns en risk för explosion om batterierna byts ut mot en
felaktig typ.
Kassera förbrukade batterier enligt bruksanvisningen.
Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen när den inte ska användas
under en längre tid.
Fjärrkontrollen kan sluta fungera om den infraröda fjärrsensorn
exponeras av starkt solljus eller lysrör.
25
Svenska
Användarkontroller
Fjärrkontroll
AV ljud av
Stänger av ljud och video tills knappen trycks in
igen.
Omsynkning Synkroniserar automatiskt projektorn till
ingångskällan.
AV Mute
Re-Sync
Source
Enter
Fyra
Använd
för att navigera i
riktningsval- menyn och utföra val. Kan användas som
knappar
datormusnavigering från USB-A med
musfunktionen aktiverad.
Meny
Menu
ECO
Keystone
Volume
Öppna skärmmenyn (OSD). Tryck igen för att
avsluta skärmmenyn (OSD).
Keystone +/- Justera bilden för att kompensera bildstörningar
som orsakas av att projektorn lutar.
VGA
Tryck för att välja VGA-källa.
VGA
Video
HDMI
Video
Tryck för att välja videokälla.
1
2
3
HDMI
Tryck för att bläddra igenom alla HDMI-källor.
Sida +/-
Använd för att skicka Sida upp och Sida nedfunktioner med musfunktionen aktiverad.
Mus
Slå på och stänga av musfunktionen.
Bild
Visa bildlägets meny.
Ström
Se avsnittet "Slå på/stänga av projektorn" på
sida 14-15.
Signallås
Välj ingångskälla.
Enter
Bekräfta ditt val i skärmmenyn (OSD). Kan
användas som vänsterklick på datormus från
USB-A med musfunktionen aktiverad.
ECO
Visa lampmenyn "Inställning ljusstyrka".
Aspect
+4
5
+6
Page
Freeze
Zoom
-7
8
-9
Mouse
Picture
Mute
0
Volume + / - Hölj och sänk ljudvolym.
Svenska
26
Aspekt
Visar menyn för höjd-/breddförhållande
Zoom +/-
Öka eller sänk bildens förstorningsgrad.
Tyst
Stänger av ljudet tills knappen trycks in igen.
Frys
Pausar videokällan tills knappen trycks in igen.
Användarkontroller
Använda HJÄLP-knappen
HJÄLP-funktionen säkerställer enkel inställning och hantering.
 Tryck på -knappen på kontrollpanelen för att öppna
hjälpmenyn.
RG
27
Svenska
2
Användarkontroller
 Om ingen ingångskälla detekteras så visas dessa hjälpmenyer.
 Se avsnittet
"Felsökning"
på sida 61-64
för mer information.
 Om en ingångskälla detekteras så visas dessa hjälpmenyer.
VGA-ingångssignal:
Övriga signaler (förutom VGA-ingångssignal):
Svenska
28
Användarkontroller
29
Svenska
Användarkontroller
Bildskärmsmenyer
Projektorn har flerspråkig skärmmeny som gör det möjligt
för dig att göra bildjusteringar och ändra ett stort antal
inställningar. Projektorn känner automatiskt av källan.
Hur den används
1. Öppna skärmmenyn (OSD) genom att trycka på "Meny" på
fjärrkontrollen eller kontrollpanelen.
2 När skärmmenyn (OSD) visas, använd
-knapparna för
att välja önskad post i huvudmenyn. När du utför ett val på en
särskild sida, tryck på
eller
för att öppna undermenyn.
3. Använd
knapparna för att välja önskad post och justera
inställningarna med
knappen.
4. Välj nästa objekt som ska justeras i undermenyn och justera enligt
beskrivning ovan.
5. Tryck på "Enter" för att bekräfta och skärmen återgår till
föregående meny.
6. Du avslutar genom att trycka på "Menu" igen. Skärmmenyn (OSD)
kommer att återgå till föregående meny och projektorn sparar
automatiskt de nya inställningarna.
Huvudmeny
Undermeny
Inställningar
Svenska
30
Användarkontroller
Menyträd
Huvudmeny
BILD
Undermeny
Inställningar
Bildläge
Presentation/Ljusstark/Film/sRGB/
Svarttavla/Egen/3D
Ljusstyrka
-50~50
Kontrast
-50~50
Skärpa
1~15
Färg*1
-50~50
Färgton*1
Avancerade
-50~50
Gamma
Film/Video/Grafik/Standard
BrilliantColor™
1~10
Färgtemperatur
Färginställningar
Varm/Mellan/Kall
Röd/Grön/ Färgton/Färgmättnad/Ökning
Blå/Cyan/
Magenta/Gul
Vit
Röd/Grön/Blå
Återställ
Avsluta
Färgområde
Signal
*3
Analog
AUTO/RGB/YUV
HDMI
AUTO/RGB(0~255)/RGB(16~235)/YUV*2
Automatic
På/Av
Fas
0~31
Frekvens
-10~10
H. Position
-5~5
V. Position
-5~5
Avsluta
Avsluta
DISPLAY
Format*4
4:3, 16:9, Ursprunglig, AUTO
(för XGA-modeller)
4:3, 16:9 eller 16:10, LBX, Ursprunglig, AUTO
(för WXGA/1080p-modellen)
Kantmask
0~10
Zoom
Bild Shift
-5~25
H
-100~100
V
-100~100
V. Keystone
3D
-40~40
-20~20*5
3D-läge
Av/DLP-länk/IR*6
3D->2D
3D/L/R
3D-Format*7
AUTO/SBS/Top and Bottom/
Frame Sequential
3D Sync. Invert*7
På/Av
Avsluta
31
Svenska
Användarkontroller
Huvudmeny
Undermeny
Inställningar
INSTÄLLNING Språk
/
/
/
/
/
/
/
/ Farsi /
/
/
/
/ Svenska /
/
/
/ Suomi /
/
/
/
/
/
/
/
Projektion
Menyplacering
Skärmen-typ*8
16:10/16:9
Ljudinställningar Tyst
Nätverk*9
På/Av
Volym
0~10
Ljudingång
Standard/LJUD1
Nätverksstatus
DHCP
På/Av
IP-adress
Subnet mask
Nätbrygga
DNS
Använd
Avsluta
Avancerade
Logotyp
Standard/Neutral
Dold text*1
Av/CC1/CC2
Avsluta
ALTERNATIV Ingångskälla
VGA/Video/HDMI1/HDMI2/HDMI3
Signallås
På/Av
Förstärkt kylning
På/Av
Dölj information
På/Av
Lås knappsats
På/Av
Testmönster
Rutnät/Vit
IR funktion
På/Av
Bakgrundsfärg
Svart/Röd/Blå/Grön/Vit
12 V utlösare*10
Avancerade
Svenska
32
På/Av/Auto 3D
Direktpåslag
På/Av
Auto.Avstängning(min)
0~180
/
Användarkontroller
Huvudmeny
Undermeny
ALTERNATIV Avancerade
Inställningar
Avstängningstimer
(min)
0~990
Quick Resume
På/Av
Strömläge(Standby)
Aktiv/Eco.
Nätverk (Standby)*11
På/Av
VGA ut (Standby)*11
På/Av
Avsluta
Lampinställning Lampans brinntid
Lamppåminnelse
På/Av
Inställning ljusstyrka
Ljusstark/Eco./Dynamic
Lampåterställning
Ja/Nej
Avsluta
Optional Filter
Settings
Optional Filter Installed
Ja/Nej
Filter Usage Hours
0~99999
Filter Reminder
Av/300 timmar/500 timmar/800 timmar
/1 000 timmar
Filter Reset
Ja/Nej
Avsluta
Återställ
Ja/Nej
 Observera att bildskärmsmenyerna (OSD) varierar beroende på vald
signaltyp och den projektormodell som används.
 *1 Stöds endast för videokällor.
 *2 Stöds endast för HDMI-källor.
 *3 Stöds endast för Analoga VGA-källor.
 *4 16:10 endast för WXGA-modellen, LBX endast för WXGA/1080pmodellen.
 *5 Stöds endast för ST-modellen.
 *6 IR-synkronisering stöds endast på 1080p-modeller.
 *7 Endast tillgängligt när 3D är aktiverad.
 *8 Stöds endast för WXGA-modellen.
 *9 Stöds endast för modeller med RJ-45.
 *10 Skärmutlösare stöds endast på 1080p-modeller.
 *11 Stöds endast på projektorer med nätverksfunktion och endast när
strömläget (Standby) är aktivt.
33
Svenska
Användarkontroller
BILD
Bildläge
Det finns många fabriksinställningar optimerade för olika typer av
bilder.
 Presentation: Bra färg och ljusstyrka från datorinmatning.
 Ljusstark: Max. ljusstyrka från datoringång.
 Film: För hemmabio.
 sRGB: Standardiserad exakt färg.
 Svarttavla: Detta läge bör väljas för att uppnå optimal
färginställning vid projicering på svarttavla (grön).
 Egen: Användarinställningar.
 3D: Rekommenderad inställning när 3D-funktion är aktiverad.
Ljusstyrka
Ändra ljusstyrkan i bilden.
 Tryck på
 Tryck på
Kontrast
för att göra bilden mörkare.
för att göra bilden ljusare.
Kontrasten kontrollerar graden av skillnad mellan de ljusaste och
mörkaste partierna i bilden.
 Tryck på
 Tryck på
Svenska
34
för att sänka kontrasten.
för att öka kontrasten.
Användarkontroller
Skärpa
Justerar bildens skärpa.
 Tryck på
 Tryck på
för att sänka skärpan.
för att höja skärpan.
Färg
 "Färg" och "Färgton"
stöds endast för
videokällor.
Justera en videobild från svart och vit till helt mättade färger.
 Tryck på
 Tryck på
för att minska bildens färgmättnad.
för att öka bildens färgmättnad.
Färgton
Justerar färgbalansen för rött och grönt.
 Tryck på
 Tryck på
för att öka mängden grönt i bilden.
för att öka mängden rött i bilden.
35
Svenska
Användarkontroller
BILD |
Avancerade
Gamma
Detta gör att du kan välja en degamma-tabell som har finjusterats
för att ge bästa möjliga bildkvalitet för insignalen.
 Film: för hemmabio.
 Video: för video- eller TV-källa.
 Grafik: för bildkälla.
 Standard: för PC- eller datorkälla.
BrilliantColor™
Denna justering använder en ny färgbehandlingsalgoritm och
systemnivåförstärkningar för att möjliggöra högre ljusstyrka
samtidigt som det ger äkta, mer vibrerande färger i den projicerade
bilden. Intervallet är från "1" till "10". Om du vill ha en mer
förbättrad bild justerar du mot den maximala inställningen. För en
mjukare, mer neutral bild, justera mot den minimala inställningen.
Färgtemperatur
Välj Kall för en blåare bild.
Välj Varm för en rödare bild.
Färginställningar
Tryck på
för att öppna menyn som visas nedan. Använd
eller
för att välja den färg som ska justeras.
Svenska
36
Användarkontroller
Röd/Grön/Blå/Cyan/Magenta/Gul: Använd
välja funktion. Använd
Vit: Använd
för att justera.
eller
eller
eller
för att justera.
för att välja funktion. Använd
för att
eller
Återställ: Välj "Ja" för att återställa färgjusteringar till
fabriksinställningar.
Färgområde
 (*) Endast för
HDMI-källor.
Välj en lämplig färgmatristyp från AUTO, RGB, RGB(0~255)(*),
RGB(16~235)(*) eller YUV.
37
Svenska
Användarkontroller
BILD |
Avancerat |
Signal
 "Signal"
justeringar är
endast tillgängligt
för Analoga VGA
(RGB) källor.
Automatic
Väljer automatiskt signal. Om denna funktion är aktiverad kommer
manuell fas och frekvenskontroller att inaktiveras. När detta
alternativ är inaktiverat kommer manuella kontroller att aktiveras
och sparas automatiskt när enheten försätts i energisparläge.
Fas
Synkronisera displaysignalens fas med grafikkortet. Om bilden är
ostadig eller flimrande, använd den här funktionen för att korrigera
den.
Frekvens
Andrar skärmens datafrekvens så att den överensstämmer med
datorns grafikkort. Använd denna funktion endast om bilden flimrar
vertikalt.
H. Position
 Tryck på
 Tryck på
för att flytta bilden åt vänster.
för att flytta bilden till höger.
V. Position
 Tryck på
 Tryck på
Svenska
38
för att flytta bilden nedåt.
för att flytta bilden uppåt.
Användarkontroller
DISPLAY
Format
Använd den här funktionen för att välja önskat bildomfång.
 4:3: Detta format är avsett för 4x3 ingångskällor.
 16:9: Detta format är för 16x9-ingångskällor, t.ex. HDTV och
DVD som är utökad för bredbilds-TV.
 16:10 (endast för WXGA-modeller): Det här formatet är för
16:10-ingångskällor som t.ex. bärbara datorer med bredbild.
 Ursprunglig: Det här formatet visar originalbilden utan skalning.
 LBX (för WXGA/1080p-modeller): Detta format är för letterboxkällor, ej 16x9-format.
 AUTO: Väljer automatiskt det lämpligaste visningsformatet.
Kantmask
 Varje I/O har olika
inställningar för
"Kantmask".
Kantmaskningsfunktionen tar bort bruset i en videobild. Kantmaska
bilden för att ta bort videokodningsbrus på kanten av videokällan.
Zoom
 Tryck på
 Tryck på
för att minska bildens storlek.
för att förstora en bild på projektionsskärmen.
39
Svenska
Användarkontroller
Bild Shift
Tryck på
för att öppna menyn och använd sedan
att välja funktion.
eller
för
H: Använd
eller för att flytta den projicerade bildens
horisontella position.
V: Använd
eller
vertikala position.
för att flytta den projicerade bildens
V. Keystone
Tryck på eller för att justera bildförvrängningen vertikalt. Om
bilden verkar trapetsoid kan detta alternativ hjälpa till att göra
bilden mer rektangulär.
Svenska
40
Användarkontroller
DISPLAY | 3D
3D-läge
 Kompatibel
3D-källa,
3D-innehåll
och aktiva
slutarglasögon
krävs för
3D-visning.
 "3D Sync. Invert"
är endast
tillgängligt för DLP
Link-glasögon.
 IR-synkronisering
är endast
tillgängligt på
1080p-modeller.
 Se sida 72 för
3D-format som
stöds.
Av: Välj "Av" för att stänga av 3D-inställningarna för 3D-bilder.
DLP-länk: Välj "DLP-länk" för att använda optimerade
inställningar för DLP Link 3D-bilder.
IR: Välj "IR" för att använda optimerade inställningar för IR
3D-glasögon.
3D->2D
3D: Visa 3D-signal.
L (Vänster): Visa 3D-innehållets vänstra ram.
R (Höger): Visa 3D-innehållets högra ram.
3D-Format
AUTO: När en 3D-identifieringssignal har upptäckts väljs
3D-formatet automatiskt.
SBS: Använd detta läge för 3D-innehåll i formatet "Sida vid
sida".
Top and Bottom: Använd detta läge för 3D-innehåll i formatet
"Top and Bottom".
Frame Sequential: Använd detta läge för 3D-innehåll i formatet
"Frame Sequential".
3D Sync. Invert
Tryck på "På" för att invertera vänster och höger bildinnehåll.
 Tryck på "Av" för standard bildinnehåll.
41
Svenska
Användarkontroller
Inställning
Språk
Välj den fl erspråkiga skärmmenyn. Tryck på eller för att
öppna menyn "Språk" och använd sedan
eller
för att välja
önskat språk. Tryck på "Enter" för att slutföra valet.
Projektion
 Bak-bordsmontering
och Bak-takmontering skall användas
tillsammans med
genomlysningsbar
duk.

Front-bord
Detta är standardinställningen. Bilden projiceras rakt på
bildduken.



Bak-bord
När det väljs spegelvänds bilden.
Front-tak
När det väljs vänds bilden upp och ned.
Bak-tak
När det väljs vänds bilden upp och ned och spegelvänds.
Svenska
42
Användarkontroller
Menyplacering
Välj menyplacering på skärmen.
 "Skärmen-typ" är
endast tillgängligt
för WXGA-modeller.
Skärmen-typ
Välj skärmen-typ från 16:9 och 16:10.
43
Svenska
Användarkontroller
Inställning) |
Ljudinställningar
Tyst
 Välj "På" för att stänga av ljudet.
 Välj "Av" för att slå på ljudet igen.
Volym
 Tryck på
 Tryck på
Ljudingång
för att sänka volymen.
för att öka volymen.
 Standard: Ställ in ljudingång efter aktuell ingångskälla.
 LJUD1: Ljud in blir ljudkälla för alla videoingångar.
Svenska
44
Användarkontroller
Inställning |
Nätverk
 Endast tillgängligt
på projektorer
som är utrustade
med en RJ45nätverkskontakt.
Nätverksstatus
Visa status för nätverksanslutningen (skrivskyddad).
DHCP
På: Projektorer erhåller en IP-adress automatiskt från ditt
nätverk. DHCP är på som standard.
Av: För att tilldela en IP-adress, Subnetmask, Nätbrygga och
DNS-konfiguration manuellt.
IP-adress
Visa IP-adress.
Subnet mask
Visa nummer för subnetmask.
Nätbrygga
Visa standardnätbrygga för nätverket som anslutits till projektorn.
DNS
Visa DNS-nummer.
Använd
Spara nätverksinställningar.
Avsluta
Välj "Avsluta" för att avsluta menyn.
45
Svenska
Användarkontroller
Inställning |
Avancerade
Logotyp
Använd denna funktion för att ställa in önskad startbild. Om
ändringar görs kommer de att gälla nästa gång projektorn startas.
 Standard: Standardstartskärm.
Neutral: Logotypen visas inte på startskärmen.
Dold text
Dold text är en textversion av programljudet eller övrig information
som visas på skärmen. Om ingångssignalen innehåller dold
text kan du aktivera funktionen och se på kanalerna. Dold
undertextning är endast tillgänglig för Video NTSC.
 Av: Välj "Av" för att stänga av dold undertextning.
CC1: Avkodar undertextning för amerikansk engelska.
CC2: Avkodar (beroende på TV-kanal) spansk, fransk,
portugisisk, tysk eller dansk undertextning.
Svenska
46
Användarkontroller
ALTERNATIV
Ingångskälla
Använd det här alternativet för att aktivera/inaktivera ingångskällor.
Tryck på
för att öppna en undermeny och välja önskad källa.
Tryck på "Enter" för att slutföra valet. Projektorn söker inte efter
ingångar som är avmarkerade.
Signallås
På: Projektorn kommer endast att söka nuvarande ingångsval.
Av: Projektorn söker efter andra signaler när nuvarande
ingångssignal tappas.
Förstärkt kylning
När "På" har valts, snurrar fläktarna fortare. Denna egenskap är
användbar i förstärkt kylning områden där luften är tunn.
Dölj information
 Stäng av
knappsatslåset
genom att hålla
ned "Enter" på
projektorns ovansida
i fem sekunder.
 På: Välj "På" för att dölja källmeddelandet.
 Av: Välj "Av" för att visa källmeddelande.
Lås knappsats
När knappsatslåset är "På" låses kontrollpanelen, men projektorn
kan kontrolleras via fjärrkontrollen. Genom att välja "Av" kan du
använda kontrollpanelen igen.
47
Svenska
Användarkontroller
Testmönster
Visa ett testmönster. Det finns rutnät och vita mönster.
IR funktion
På: Projektorn kan kontrolleras via fjärrkontrollen.
När du ändrar inställningen från "Av" till "På" visas ett
varningsmeddelande:
Av: Du kan bara använda kontrollpanelens knappar.
När du ändrar inställningen från "På" till "Av" visas ett
varningsmeddelande:
Bakgrundsfärg
Använd denna funktion för att visa en "Svart", "Röd", "Blå", "Grön"
eller "Vit" skärm när ingen signal finns tillgänglig.
12 V utlösare
På: 12 V-utlösaren aktiveras när lampan tänds.
Av: 12 V-utlösaren kommer inte att slås på i något läge.
Auto 3D: 12 V-utlösarens utmatning när 3D-lägesinställningen
är DLP-Link eller IR. Stoppa 12 V utmatning när
3D-lägesinställningen är Av.
Återställ
Välj "Ja" för att återställa visningsparametrarna på alla menyer till
fabriksvärden.
Svenska
48
Användarkontroller
ALTERNATIV |
Avancerade
Direktpåslag
På: Projektorn slås automatiskt på när nätström ansluts.
Av: Projektorn kan slås på genom att trycka på " " på
fjärrkontrollen eller knappsatsen.
Auto. Avstängning (min)
Ställer in nedräkningens tidsintervall i minuter. Nedräkningstimern
startar när ingen signal skickas till projektorn. Projektorn stängs
automatiskt av då nedräkningen är slutförd.
Avstängningstimer (min)
Ställer in nedräkningens tidsintervall i minuter. Nedräkningstimern
startar när ingen signal skickas till projektorn. Projektorn stängs
automatiskt av då nedräkningen är slutförd.
Quick Resume
På: Om projektorn av misstag stängs av, kan man med den här
funktionen genast sätta på projektorn igen, om man väljer att
göra det inom 100 sekunder.
Av: Fläkten börjar kyla systemet direkt när användaren stänger
av projektorn.
49
Svenska
Användarkontroller
Strömläge(Standby)
 Eco.: Ställer in standbyeffekt till <0,5 W.
Aktiv: Nätverks- och VGA-utmatningsfunktioner är tillgängliga i
standbyläget.
Nätverk (Standby)
 På: Nätverket är tillgängligt i standbyläget.
Av: Nätverket är inte tillgängligt i standbyläget.
VGA ut (Standby)
 På: VGA ut är tillgängligt i standbyläget.
Av: VGA ut är inte tillgängligt i standbyläget.
Svenska
50
Användarkontroller
ALTERNATIV |
Lampinställning
Lampans brinntid
Visar lamptimmar för nuvarande lampa.
Lamppåminnelse
Välj denna funktion för att visa eller dölja varningsmeddelandena
när meddelandet lampbyte visas.
Meddelandet visas 30 timmar före rekommenderat lampbyte.
Inställning ljusstyrka
 När omgivningstemperaturen är
över 40°C under
användning, kommer
projektorn att
växla till Eco-läget
automatiskt.
Ljusstark: Ställer in lampan på högsta effekt för maximal
ljusstyrka.
Eco.: Minskar lampeffekten för lägre ljusstyrka och förlängd
livslängd för lampan.
Dynamic: Ökar och sänker lampeffekten baserat på videokälla.
Strömförbrukningen varierar från max till 30 %, vilket förlänger
lampans livslängd.
Lampåterställning
Återställer lampans timräknare. Bör användas efter att lampan har
bytts ut.
51
Svenska
Användarkontroller
ALTERNATIV |
Optional Filter
Settings
Optional Filter Installed
Välj "Ja" för att visa varningsmeddelande efter ett specifikt antal
timmar. Välj "Nej" för att stänga av varningsmeddelande.
Filtrets standardinställning är "Nej". När filtret har monterats, slå
på projektorn och tryck sedan på "Meny", gå till "ALTERNATIV ->
Optional Filter Settings -> Optional Filter Installed" och välj "Ja".
Filter Usage Hours
Visa filtertimmar.
Filter Reminder
Välj antal timmar tills filtermeddelandet ska visas.
(Fabriksinställngar är 500 timmar).
Filter Reset
Nollställ dammfilterräknaren när dammfiltret har bytts ut eller
rengjorts.
Svenska
52
Bilagor
Nätverkskontroll
Nätverksmeny
Öppna nätverksmenyn
1. Tryck på "Meny" på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen.
AV Mute
Re-Sync
Source
Enter
Menu
2. Tryck på
eller
ECO
för att välja Inställning huvudmenyn.
Keystone
VGA
1
Volume
Video
2
HDMI
3
Aspect
+4
5
+6
Page
Freeze
Zoom
-7
8
-9
Mouse
Picture
Mute
0
3. Tryck på
eller
för att välja Nätverk objekt.
53
Svenska
Bilagor
Nätverksmeny funktioner
Nätverksstatus
Visa status för nätverksanslutningen (skrivskyddad).
DHCP
På: Projektorn erhåller en IP-adress automatiskt från ditt
nätverk.
Av: För att tilldela en IP-adress, Subnetmask, Nätbrygga och
DNS-konfiguration manuellt.
IP-adress
Visa och ställ in IP-adress.
Subnet mask
Visa och ställ in subnetmask.
Nätbrygga
Visa och ställ in nätbryggans IP-adress.
DNS
Visa och ställ in DNS-adress.
Använd
Spara nätverksinställningar.
Avsluta
Välj "Avsluta" för att avsluta menyn.
Svenska
54
Bilagor
 Stegen i detta
avsnitt baseras på
operativsystemet
Windows 7.
Hur man använder webbläsaren för att kontrollera din
projektor via en router
1. Slå "På" DHCP-alternativet på projektorn för att tillåta att
en DHCP-server tilldelar en IP-adress automatiskt.
2. Öppna en webbläsare på din PC och ange
projektorns IP-adress i URL-fönstret. Projektorns
konfigurationswebbgränssnitt öppnas.
3. Ange användarnamn och lösenord (standardnamn =
admin, standardlösenord = admin) och klicka på Logga in.
AUDIO OUT
HDMI 2
HDMI 1
USB-A
VGA IN
VGA OUT
3D SYNC
VIDEO
SCREEN
TRIGGER
AUDIO IN
RJ-45
RS232
Skapa en direktanslutning från din dator till projektorn
1. Aktivera "Av" DHCP-alternativet på projektorn.
2. Konfigurera IP-adress, subnetmask, nätbrygga och DNS
på projektorn ("Nätverk").
3. Öppna Nätverks- och delningscenter på din PC och
tilldela en IP-adress på samma delnät som projektorn
(första tre siffror identiska, fjärde siffran är annorlunda).
Tilldela identisk subnetmask och nätbryggnummer. Klicka
på OK för att spara dessa parametrar.
55
Svenska
Bilagor
Projektorstyrning via nätverk
1. När anslutningen konfigurerats och slutförts, öppna en
webbläsare på din dator och ange projektorns IP-adress
i URL-fönstret. Projektorns IP-adress hittas i avsnittet
Konfigurera → Nätverk på projektorns skärmmeny.
2. Inloggningssidan visas. Projektorn kan styras via Crestronsidan utan att logga in. Standardlösenordet är admin.
Svenska
56
Bilagor
3. Sidan systemstatus visas efter inloggningen. Alla
nätverksfunktioner är tillgängliga via knapparna till vänster.
Återställ till standard återställer alla projektorinställningar.
Starta om system startar om nätverksgränssnittet, inte
projektorn.
4. Sidan allmänna inställningar låter dig ändra projektorns
namn och administratörlösenord.
57
Svenska
Bilagor
5. På sidan projektorstyrning kan du utföra många vanliga
styrfunktioner i nätverket, t.ex. ändra källa och justera
ljudvolymen.
6. Nätverksinställningarna kan konfigureras på sidan
nätverksinställning. Om IP-adressen ändras måste den
nya IP-adresses anges i webbläsarens URL-fönster för att
öppna projektorstyrning.
Svenska
58
Bilagor
7. Meddelandeinställning kommer att skicka ett
e-postmeddelande vid fel på projektorn. Klicka i
kryssrutorna för att aktivera meddelanden och välj de fel
som ska rapporteras.
8. Crestron använder ett standardgränssnitt för begränsad
styrning av projektorn. En ny flik öppnas i webbläsaren när
denna funktion har valts.
59
Svenska
Bilagor
9. I Crestrons verktygsfönster kan du konfigurera Crestron
Control för att integrera till ett Crestron Control-system. IPadressen måste vara från en styrbox i rummet eller central
nätverksstyrning. Både användar- och administratörsidan
kan skyddas med ett lösenord.
Svenska
60
Bilagor
Felsökning
Om du upplever problem med dinprojektor ska du
titta i följande information. Om ett problem kvarstår
ska du ta konakt med din lokala återförsäljare eller
servicecenter.
Ingen bild syns på skärmen
 Var noga med att alla kablar och strömanslutningar är korrekt och
säkert anslutna enligt beskrivningarna i avsnittet "Installation".
 Säkerställ att alla kontaktstift inte är böjda eller trasiga.
 Kontrollera att funktionen "AV ljud av" inte är på.
 Kontrollera att projektorlampan har installerats säkert. Se avsnittet
"Byta ut lampan".
Delvis, skrollande eller oriktig visad bild
 Tryck på "Re-SYNC" på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen.
 Om du använder en PC:
För Windows:
1. I "Kontrollpanelen", välj "Bildskärmar".
2. Välj "Ändra bildskärmsinställningar".
3. Bekräfta att bildskärmsupplösningen är lägre eller motsvarande
till WUXGA (1920x1200).
61
Svenska
Bilagor
 Om du använder en bärbar dator:
1. Först följer du stegen ovan för att justera datorns upplösning.
2. Tryck på de lämpliga knapparna som listas nedan för din
tillverkare av din bärbara dator för att skicka ut signalen från
den bärbara datorn till projektorn. Exempel:
Mac Apple:
Systempreferens  Bildskärm  Arrangemang 
Spegelvisning
 Om du upplever svårigheter i att ändra upplösning eller om
skärmen fryser, starta om all utrustning, inklusive projektorn.
Datorns skärm visar inte din presentation.
 Om du använder en Notebook PC
En del bärbara datorer kan avaktivera sina egna skärmar när en
andra skärmenhet används. Alla har olika sätt att återaktivera den
egna skärmen. Se datorns dokumentation för utförlig information.
Bilden är instabil eller flimrar.
 Använd "Fas" för att korrigera det. Se sida 38 för mer
information.
 Ändra bildskärmens färginställning på din dator.
Bilden har en vertikal, flimrande linje
 Använd "Frekvens" för att utföra en justering. Se sida 38 för
mer information.
 Kontrollera och omkonfigurera visningsläget på ditt grafikkort för
att göra det kompatibelt med projektorn.
Svenska
62
Bilagor
Bilden är inte i fokus
 Vrid fokusringen eller fokusspaken (för modeller med kort
projektionsavstånd) tills bilden är klar. Se sida 17.

Kontrollera att projektorskärmen är inom det avstånd som krävs
för din modell. Se sida 18-23.
Bilden sträcks ut när den visar 16:9 DVD-titel
 Vid uppspelning av anamorfisk DVD eller 16:9 DVD, kommer
projektorn att visa den bästa bilden när projektorns visningsläge
är inställt på 16:9 i skärmmenyn (OSD).
 Om du spelar upp en DVD-titel i 4:3-format, ändra formatet till 4:3
i projektorns skärmmeny (OSD).
 Om bilden fortfarande är utsträckt måste du också justera bredd–
höjd-förhållande genom att se följande:
 Ställ in visningsformatet som 16:9 (bred) bredd-höjd-förhållande
på din DVD-spelare.
Bilden är för liten eller för stor
 Vrid på zoomspaken för att zooma in eller ut. Se sida 17.
 Flytta projektorn närmare eller längre bort från skärmen.
 Tryck på "Meny"-knappen på fjärrkontrollen, gå till
"Visningsformat" och försök med olika inställningar.
Bilden har sluttande sidor.
 Användning
av Keystone
rekommenderas
inte.
 Om möjligt, flytta på projektorn så att den är horisontellt centrerad
på skärmen och nedanför dess understa kant.
 Tryck på "Keystone +/-" på fjärrkontrollen tills sidorna är vertikala.
 Använd "DISPLAY  V. Keystone" i skärmmenyn (OSD) för att
utföra en justering. Använd
från knappsatsen.
och
för att utföra justeringar
Bilden är spegelvänd
 Välj "Inställning  Projektion" skärmmenyn (OSD) och justera
projektionsriktningen.
63
Svenska
Bilagor
Projektorn svarar inte på kontrollerna
 Kontrollera att "Lås knappsats" inte är aktiverat genom att försöka
kontrollera projektorn med fjärrkontrollen.
 Om möjligt, stäng av projektoron, dra sedan ut strömkabeln och
vänta i minst 60 sekunder innan strömmen ansluts igen.
Suddig dubbelbild
 Öppna 3D-kontrollmenyn för att växla "Off (Av)" 3D-funktionen om
normala 2D-bilder är suddiga eller visas som dubbelbild.
Två bilder i sida-vid-sida-formatet
 Tryck på "3D-format" och växla till "SBS" för ingångssignaler i
HDMI 1.3 3D 1080i sida-vid-sida.
Bilden framträder inte i 3D
 Kontrollera att 3D-glasögonen är påslagna.
 Se till att batterierna i 3D-glasögonen inte är förbrukade.
 När ingångssignalen är HDMI 1.3 3D (1080i sida-vid-sida halv),
tryck på "3D-format" och växla till "SBS".
Lampan brinner ut eller avger ett poppande ljud
 När lampan når slutet av sin livslängd kommer den att brinna ut
och avge ett högt poppande ljud. Om detta inträffar kommer inte
projektorn att slås på igen förrän lampmodulen har bytts ut. För att
byta ut lampan, följ procedurerna i avsnittet "Byta ut lampan" på
sidan 67-68.
Svenska
64
Bilagor
LED-indikatorer
Message
Lyser inte 
Lyser rött 
Lyser blått 
Blinkar rött 
Blinkar blått 
På/Standby LED
Temperaturlysdiod
Lamplysdiod
(Blå/röd)
(Röd)
(Röd)
Standbystatus
Ström på
(uppvärmning)
Lampa lyser
Stänger av (kallnar)
Fel (Över Temp.)
Fel (Fel på fläkten)
Fel (Fel på lampan)
65
Svenska
Bilagor
Meddelanden på skärmen
 Temperaturvarning:
 Fläktfel:
 Lampvarning:
 Utanför visningsavstånd:
Om fjärrkontrollen inte fungerar
 Bekräfta att fjärrkontrollens vinkel till IR-mottagaren är inom ±20
grader.
 Kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen
och projektorn. Flytta inom sju meter från projektorn.
 Kontrollera att batterierna är korrekt monterade.
 Byt ut batterierna om de är förbrukade.
 Stäng av eventuella lysrör som lyser över IR-mottagaren.
 Kontrollera att IR-funktionen är påslagen i menyn Alternativ.
Svenska
66
Bilagor
Byta ut lampan
Projektorn känner automatiskt av lampans livslängd. När
lampans livslängd håller på att ta slut kommer du att få ett
varningsmeddelande.
När detta meddelande visas, kontakta din lokala återförsäljare
eller servicecenter för att byta ut lampan så snart som möjligt.
Var noga med att projektorn har svalnat i minst 30 innan
lampan byts ut.
Varning: Om projektorn är takmonterad, var försiktig när
du öppnar åtkomstpanelen till lampan. Du rekommenderas
att bära skyddsglasögon om du ska byta lampa i en
takmonterad projektor. "Var försiktig så att inga lösa
föremål ramlar ut från projektorn."
Varning: Lamputrymmet kan vara varmt! Låt projektorn
svalna innan lampan byts ut!
Varning: För att minska risken för personskada ska du inte
tappa lampmodulen eller vidröra lampan. Lampan kan gå
sönder och orsaka skada om den tappas.
67
Svenska
Bilagor
2
 Skruvarna i
lamplocket och på
lampan kan inte tas
bort.
 Projektorn
kan inte startas om
lamplocket inte har
satts tillbaka på
projektorn.
 Rör inte vid någon
av lampans
glasdelar. Hudoljor
kan splittra
lampan. Rengör
lampmodulen med
en torr trasa om den
vidrörts av misstag.
5
3
4
6
1
Procedur för byte av lampa:
1. Stäng av strömmen till projektorn genom att trycka på " "-knappen.
2. Låt projektorn att svalna i minst 30 minuter.
3. Koppla ur strömsladden.
4. Skruva upp skruven på höljet. 1
5. Lyft uppåt och ta bort locket. 2
6. Lyft upp lampans handtag. 3
7. Tryck in båda sidorna och lyft sedan upp och ta ut lampsladden. 4
8. Skruva upp skruven i lampmodulen. 5
9. Ta långsamt och försiktigt ut lampmodulen. 6
För att byta ut lampmodulen gör du föregående steg i omvänd ordning.
10. Slå på projektorn och återställ lampans timer.
Lampåterställning: (i) Tryck på "Meny"  (ii) Välj "ALTERNATIV"  (iii) Välj
"Lampinställning"  (iv) Välj "Lampåterställning"  (v) Välj
"Ja".
Svenska
68
Bilagor
Montera och rengöra dammfiltret
(tillval)
Montera dammfiltret
Procedur:
 Dammfilter krävs
endast/medföljer
i utvalda regioner
med mycket
damm.
1. Placera dammfiltret i sitt fack på filterskyddet.
2. Installera filterskyddet i dess plats på projektorn.
3. Slå på projektorn. Tryck sedan på "Meny", gå till "ALTERNATIV ->
Optional Filter Settings -> Optional Filter Installed" och välj "Ja".
69
Svenska
Bilagor
Rengöra dammfiltret
Vi rekommenderar att dammfiltret rengörs var tredje månad,
oftare än så om projektorn används i en dammig miljö.
Procedur:
1. Stäng av strömmen till projektorn genom att trycka på " "
-knappen.
2. Koppla ur strömsladden.
3. Ta bort filterskyddet från projektorn. 1
4. Ta bort dammfiltret från filterskyddet. 2
5. Rengöra eller byta ut dammfiltret. 3
6. För att montera dammfiltret gör du föregående steg i omvänd
ordning.
7. Nollställ dammfilterräknaren när du bytt eller rengjort dammfiltret.
Tryck på "Meny", gå till "ALTERNATIV -> Optional Filter Settings ->
Filter Reset".
Slå på projektorn, tryck på "Meny", "ALTERNATIV ->
Optional Filter Settings -> Optional Filter Installed" och välj "Nej"
när dammfiltret tas ut och montera inte tillbaka det.
3
2
1
Svenska
70
Bilagor
Kompatibilitetslägen
 Dator/Video/HDMI/Mac-kompabilitet
™™ För
bredskärmsupplösning
beror
kompatibilitetsstödet
på Notebook/PCmodell.
™™ Observera att andra
upplösningar än
ursprunglig 800 x 600
(SVGA-modell),
1024 x 768 (XGAmodell) kan resultera i
att bildens klarhet går
förlorad.
™™ 120 Hz
ingångssignaler kan
vara beroende av de
grafikkort som stöds.
Signal
Resolution
Uppdateringsfrekvens
(Hz)
Video
Analog
HDMI
Mac
NTSC
720 x 480
60
O
-
-
-
PAL/SECAM
720 x 576
50
O
-
-
-
640 x 480
60
-
O
O
O
640 x 480
67
-
O
-
-
640 x 480
72,8
-
O
-
O
640 x 480
85
-
O
-
O
800 x 600
56,3
-
O
-
-
800 x 600
60,3
-
O
O
O
800 x 600
72,2
-
O
O
O
800 x 600
85,1
-
O
O
O
800 x 600
120
-
O
O
-
1024 x 768
48
-
O
O
1024 x 768
50
-
O
O
1024 x 768
60
-
O
O
O
1024 x 768
70,1
-
O
O
O
1024 x 768
75
-
O
O
O
1024 x 768
85
-
O
O
O
1024 x 768
120
-
O
O
-
1024 x 600
60
-
-
O
-
1280 x 720
50
O
O
O
-
1280 x 720
60
O
O
O
O
VGA
SVGA
XGA
WSVGA
HDTV (720p)
1280 x 720
120
-
O
O
-
1280 x 1024
60
-
O
O
O
1280 x 1024
75
-
O
O
O
1280 x 1024
85
-
O
O
-
SXGA+
1400 x 1050
60
-
O
O
-
UXGA
1600 x 1200
60
-
O
O
-
1920 x 1080
24
O
O
O
-
1920 x 1080
30
-
-
O
-
1920 x 1080
50
O
O
O
-
1920 x 1080
60
O
O
O
O
1920 x 1080
50
O
-
O
-
1920 x 1080
60
O
-
O
-
SXGA
HDTV (1080p)
HDTV (1080i)
71
Svenska
Bilagor
Uppdateringsfrekvens
kompabilitet
Video
Signal
Resolution
 3D-videoingång
(Hz)
WUXGA
Analog
HDMI
Mac
1920 x 1200
50
-
O
O
-
1920 x 1200
60
-
O
O
O
SDTV (576i)
720 x 576
50
O
-
O
-
SDTV (576p)
720 x 576
50
O
-
O
-
SDTV (480i)
720 x 480
60
O
-
O
-
SDTV (480p)
720 x 480
60
O
-
O
-
Ingång timing
HDMI 1.4a
3D-ingång
Ingångsupplösning
1280 x 720p @ 50Hz
Upptill och nedtill
1280 x 720p @ 60Hz
Upptill och nedtill
1280 x 720p @ 50Hz
Frame packing
1280 x 720p @ 60Hz
Frame packing
1920 x 1080i @ 50Hz
Sida vid sida (halv)
1920 x 1080i @ 60Hz
Sida vid sida (halv)
1920 x 1080p @ 24Hz
Upptill och nedtill
1920 x 1080p @ 24Hz
Frame packing
1920 x 1080i @ 50Hz
1920 x 1080i @ 60Hz
1280 x 720p @ 50Hz
Sida vid sida
(halv)
När 3D-Formatet är
"SBS"
Upptill och nedtill
När 3D-Formatet är
"Top and Bottom"
HQFS
När 3D-Formatet är
"Frame sequential"
1280 x 720p @ 60Hz
HDMI 1.3
3D-innehåll
1920 x 1080i @ 50Hz
1920 x 1080i @ 60Hz
1280 x 720p @ 50Hz
1280 x 720p @ 60Hz
480i
Svenska
72
Bilagor
RS232 funktionslista över
kommandon och protokoll
RS232-stifttilldelningar
9
5
Pin nr.
8
4
7
3
6
2
1
Spec.
(från projektorns sida)
1
N/A
2
RXD
3
TXD
4
N/A
5
GND
6
N/A
7
N/A
8
N/A
9
N/A
73
Svenska
Bilagor
RS232 Protokollfunktionslista
Baudhastighet: 19200
Paritetsbit: Ingen
Databit: 8
Stoppbit: 1
Lampans startfördröjning = 20 sekunder
Fördröjning vid avstängning = 10 sekunder
Fördröjning vid källbyte = 8 sekunder
Minsta fördröjning intercommand = 5 ms
Minsta fördröjning intercharacter = 2 ms
Ström
returkod (ok)
Status?
(PWR?)
PÅ
(PWR1)
(0-1,n)
n=0,1
AV
(PWR0)
PÅ och återgå
(PWR1!)
(0-1,1)
AV och återgå
(PWR0!)
(0-1,0)
Tom tangent
returkod (ok)
Status?
(BLK?)
PÅ
(BLK1)
(0-1,n)
n=0,1
AV
(BLK0)
PÅ och återgå
(BLK1!)
(0-1,1)
AV och återgå
(BLK0!)
(0-1,0)
Status?
(SRC?)
(0-22,n) n=0-22
Dator1
(SRC0)
VIDEO
(SRC11)
HDMI1
(SRC4)
HDMI2
(SRC5)
Signallås
returkod (ok)
HDMI3
(SRC6)
Dator1 och återgå
(SRC0!)
(0-22,0)
VIDEO och återgå
(SRC11!)
(0-22,11)
HDMI1 och återgå
(SRC4!)
(0-22,4)
HDMI2 och återgå
(SRC5!)
(0-22,5)
HDMI3 och återgå
(SRC6!)
(0-22,6)
Svenska
74
Bilagor
Aspekt
returkod (ok)
Status?
(ARZ?)
Auto
(ARZ0)
Ursprunglig
(ARZ1)
4X3
(ARZ2)
16 X 9
(ARZ3)
Letterbox
(ARZ4)
(0-6,n)
n=0,1,2,3,4,6
16 X 10
(ARZ6)
Auto och återgå
(ARZ0!)
(0-6,0)
Ursprunglig och återgå
(ARZ1!)
(0-6,1)
4 X 3 och återgå
(ARZ2!)
(0-6,2)
16 X 9 och återgå
(ARZ3!)
(0-6,3)
Letterbox och återgå
(ARZ4!)
(0-6,4)
16 X 10 och återgå
(ARZ6!)
Lampeffekt låg (ECO-läge)
(0-6,6)
returkod (ok)
Status?
(IPM?)
PÅ
(IPM1)
AV
(IPM0)
PÅ och återgå
(IPM1!)
AV och återgå
(IPM0!)
Volym
(0-1,n)
n=0,1
(0-1,1)
(0-1,0)
returkod (ok)
Status?
(VOL?)
volym +
(VOL+)
volym -
(VOL-)
Ställ in volym
(0-10,nn) n=0~10
(VOLnn) n=0 ~ 10
volym + och återgå
(VOL+!)
(0-10,nn) n=0~10
volym - och återgå
(VOL-!)
(0-10,nn) n=0~10
(VOLnn!) n=0 ~ 10
(0-10,nn) n=0~10
Ställ in volym och återgå
Tyst
returkod (ok)
Status?
(MTE?)
PÅ
(MTE1)
AV
(MTE0)
PÅ och återgå
(MTE1!)
AV och återgå
(MTE0!)
Inbyggd programversion
Status?
(0-1,n)
n=0,1
(0-1,1)
(0-1,0)
returkod (ok)
(FVS?)
(nnnn) n=x.x.xx
75
Svenska
Bilagor
Lampa ECO-timmar
Status?
returkod (ok)
(LME?)
Lampa normala timmar
Status?
returkod (ok)
(LMO?)
(0-65535,n) n=lamptimmar
(LML?)
(0-65535,n) n=lamptimmar
(LMP?)
(0-65535,n) n=lamptimmar
Lampa dynamiska timmar
Status?
returkod (ok)
Lampans brinntid
Status?
returkod (ok)
Totala ECO-timmar
Status?
returkod (ok)
(LTE?)
(0-65535,n) n=lamptimmar
(LTO?)
(0-65535,n) n=lamptimmar
(LTL?)
(0-65535,n) n=lamptimmar
Totala normala timmar
Status?
returkod (ok)
Totala dynamiska timmar
Status?
returkod (ok)
Totala timmar
Status?
returkod (ok)
(LMT?)
Antal återställningar av lamptimmar
Status?
(LMR?)
Återställ lamptimmar
Utför återställning av lamptimmar
(0-65535,n) n=lamptimmar
(0-65535,n) n=lamptimmar
returkod (ok)
(0-65535,n) n=antal återställningar av lampa
returkod (ok)
(LRT1)
Takinställning
returkod (ok)
Status?
(CEL?)
Front-bord
(CEL0)
Front-tak
(CEL1)
bakre-bord
(CEL2)
bakre-tak
(CEL3)
Front-bord och återgå
(CEL0!)
(0-3,0)
Front-tak och återgå
(CEL1!)
(0-3,1)
bakre-bord och återgå
(CEL2!)
(0-3,2)
bakre-tak och återgå
(CEL3!)
(0-3,3)
Svenska
76
(0-3,n)
n=0,1,2,3
Bilagor
Ljusstyrka
returkod (ok)
Status?
(BRT?)
Ljusstyrka +
(BRT+)
Ljusstyrka -
(0-100,nn) n=0~100
(BRT-)
Ställ in ljusstyrka
(BRTnn) n=0 ~ 100
Ljusstyrka + och återgå
Ljusstyrka - och återgå
Ställ in ljusstyrka och återgå
(BRT+!)
(0-100,nn) n=0~100
(BRT-!)
(0-100,nn) n=0~100
(BRTnn!) n=0 ~ 100
(0-100,nn) n=0~100
Kontrast
returkod (ok)
Status?
(CON?)
Kontrast +
(CON+)
Kontrast -
(CON-)
Ställ in kontrast
(0-100,nn) n=0~100
(CONnn) n=0 ~ 100
Kontrast + och återgå
(CON+!)
(0-100,nn) n=0~100
Kontrast - och återgå
(CON-!)
(0-100,nn) n=0~100
(CONnn!) n=0 ~ 100
(0-100,nn) n=0~100
Ställ in kontrast och återgå
Förinställningar
returkod (ok)
Status?
(PST?)
Egen
(PST1)
Presentation
(PST5)
(0-13,n)
n=0-13
Film
(PST7)
Ljusstark
(PST10)
sRGB
(PST11)
Svarttavla
(PST12)
Användare och återgå
(PST1!)
(0-13,1)
Presentation och återgå
(PST5!)
(0-13,5)
Film och återgå
(PST7!)
(0-13,7)
Ljus och återgå
(PST10!)
(0-13,10)
sRGB och återgå
(PST11!)
(0-13,11)
Svart tavla och återgå
(PST12!)
(0-13,12)
77
Svenska
Bilagor
Frys
returkod (ok)
Status?
(FRZ?)
Frys PÅ
(FRZ1)
(0-1,n)
n=0-1
Frys AV
(FRZ0)
Frys PÅ och återgå
(FRZ1!)
(0-1,1)
Frys AV och återgå
(FRZ0!)
(0-1,0)
Knappsats
returkod (ok)
Meny
(NAV0)
Upp
(NAV1)
Ned
(NAV2)
Välj
(NAV3)
Vänster
(NAV4)
Höger
(NAV5)
Meny och återgå
(NAV0!)
(0-5,0)
Upp och återgå
(NAV1!)
(0-5,1)
Ned och återgå
(NAV2!)
(0-5,2)
Välj och återgå
(NAV3!)
(0-5,3)
Vänster och återgå
(NAV4!)
(0-5,4)
Höger och återgå
(NAV5!)
(0-5,5)
Svenska
78
Bilagor
Takmonteringsinstallation
För att förhindra skada på din projektor, använd endast
godkända InFocus takmonteringspaket:
https://www.infocus.com/accessories/mounts
Vid användning av en takmonteringssats, kontrollera att
skruvarna som används för att montera ett fäste till projektorn
uppfyller följande specifikationer:
 Skruvtyp: M4*3
 Minsta skruvlängd: 10mm
 Observera att
skada som
resulterat från
felaktig installation
kommer att
upphäva garantin.
Varning:
18,00
132,00
Objektiv
19,00
124,40
48,19
107,00
42,00
110,00
124,00
55,00
68,50
1. Var noga med
att använda en
korrekt skruvlängd.
Skruvlängden
varierar beroende
på det fäste som
används.
2. Se till att lämna ett
avstånd på minst
10 cm mellan taket
och projektorns
undersida.
3. Undvik att placera
projektorn nära en
värmekälla.
82,30
47,00
47,05
SKRUVINSATS: M4.0
Enhet: mm
79
Svenska
Bilagor
Modeller med kort projektionsavstånd
18,00
132,00
48,19
Objektiv
19,00
124,40
107,00
42,00
110,00
124,00
55,00
68,50
82,30
47,00
47,05
SKRUVINSATS: M4.0
Enhet: mm
Svenska
80
Bilagor
Regler och säkerhetsinformation
Detta tillägg listar allmänna meddelanden för din projektor.
FCC-meddelande
Denna enhet har testats och befunnits efterleva gränserna
för en digital enhet i klass B, enligt avsnitt 15 i FCC:s
bestämmelser. Dessa begränsningar är avsedda att ge
rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer.
Den här apparaten genererar, använder och kan utstråla
radiofrekvensenergi och, om den inte är installerad och
används i enlighet med anvisningarna, den kan orsaka skadlig
störning på radiokommunikationer.
Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer
att uppstå i en viss installation. Om denna enhet skulle orsaka
skadlig interferens på radio- eller TV-mottagning, vilket kan
bestämmas genom att enheten slås av och på, uppmanas
användaren att försöka komma till rätta med störningen genom
att vidta en eller flera av följande åtgärder:
™™ Rikta om eller placera om mottagarantennen.
™™ Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
™™ Anslut enheten till ett uttag på en annan strömkrets än den
som mottagaren är ansluten till.
™™ Rådfråga din återförsäljare eller en erfaren radio/
TV-tekniker.
Notera: Skärmade kablar
Alla anslutningar till andra datorenheter måste göras med
skärmade sladdar för att uppfylla FCC-bestämmelserna.
Varning
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av
tillverkaren kan upphäva användarens behörighet, vilket stöds
av Federal Communications Commission, att använda denna
enhet.
81
Svenska
Bilagor
Driftsvillkor
Denna enhet uppfyller Del 15 av FCC:s regler. Hantering gäller
under följande två villkor:
1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2. Denna enhet måste acceptera all mottagna störningar,
inklusive störningar som kan orsaka bristfällig funktion.
Notera: Kanadensiska användare
Denna digitala enhet i klass B efterlever Kanadas ICES-003.
Remarque à l’intention des utilisateurs
canadiens
Deklaration om efterlevnad för EU-länder
yy EMC-direktivet 2014/30/EU
yy Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
Instruktioner för kassering
Kassera inte denna elektroniska enhet i
hushållssoporna. För att minimera utsläpp
och säkerställa att den globala miljön
skyddas ber vi dig att återvinna enheten.
Svenska
82
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement