Fujitsu UTY-RLRY Betjeningsvejledning

Fujitsu UTY-RLRY Betjeningsvejledning
BRUGSANVISNING
FJERNBETJENING MED LEDNING
Behold denne vejledning til senere reference.
UTY-RLRY
UTY-RLRG
UTY-RLRX
VARENR. 9382563011
Dansk
FJERNBETJENING (LEDNINGSFØRT TYPE)
BRUGSANVISNING
VARENR. 9382563011
FJERNBETJENING MED LEDNING
INDHOLDSFORTEGNELSE
INDLEDNING
■■ SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER............................ 1
■■ SYSTEMOVERSIGT........................................................ 2
INDLEDNING
■■SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
• De ”SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER”, der er angivet i
vejledningen, indeholder vigtige oplysninger vedrørende din
sikkerhed. Sørg for at overholde dem.
• Bed brugeren om at opbevare vejledningen forhåndenværende til fremtidig brug, såsom i forbindelse med flytning
eller reparation af enheden.
Terminologi........................................................................... 2
1.
1-1.
1-2.
1-3.
1-4.
1-5.
1-6.
1-7.
1-8.
1-9.
1-10.
2.
2-1.
2-2.
2-3.
2-4.
2-5.
2-6.
3.
3-1.
3-2.
3-3.
3-4.
4.
4-1.
4-2.
5.
5-1.
5-2.
5-3.
6.
6-1.
6-2.
6-3.
OVERSIGT OG GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER.... 3
Skærmpanel............................................................ 3
Tænd/Sluk-knap...................................................... 3
LED-lampe (driftsindikator)...................................... 3
Knappen INDSTILLING........................................... 3
Knappen VENTILATOR........................................... 3
Knapperne ,
(knapperne Indstil temperatur)... 3
Knapperne , .................................................... 3
Knappen MENU....................................................... 3
Knappen ENTER..................................................... 3
Sensor for stuetemperatur (indvendig).................... 3
MENUINDSTILLINGER............................................. 4
Indstilling af retning for luftstrøm............................. 4
Indstilling for Timer til............................................... 4
Indstilling for Timer fra............................................. 4
Indstilling for aktuel tid............................................. 5
Filtertegn-nulstilling.................................................. 5
Økonomiindstilling................................................... 5
ADVARSEL
Dette mærke angiver procedurer,
som, hvis de udføres forkert, kan
føre til død eller alvorlig skade for
brugeren.
I tilfælde af en funktionsfejl (brændt lugt, osv.) skal du straks
indstille driften, slukke den elektriske afbryder og rådføre dig
med autoriseret servicepersonale.
Du må ikke reparere eller ændre nogen beskadigede kabler
selv. Lad autoriseret servicepersonale varetage det. Forkert
udført arbejde medfører elektrisk stød eller brand.
Ved flytning skal du rådføre dig med autoriseret servicepersonale for afinstallation og installation af denne enhed.
Produktet må ikke røres med våde hænder. Det kan medføre elektrisk stød.
Hvis børn kan komme i nærheden af enheden, skal du
træffe forebyggende foranstaltninger således, at de ikke kan
nå enheden.
Du må ikke reparere eller ændre enheden selv. Det kan
forårsage en fejl eller ulykke.
Brug ikke brændbare gasser i nærheden af enheden. Det
kan forårsage brand fra udsivende gas.
MENU 1-INDSTILLINGER (for administrator)........ 6
Indstilling af timer for automatisk slukning............... 6
Indstilling af ugentlig timer....................................... 6
Indstil temp. Områdeindstilling................................ 8
Indstil temp. Indstilling for automatisk retur............. 8
TASTELÅSE.............................................................. 9
Børnesikring............................................................ 9
Dellås ..................................................................... 9
DRIFTSTIPS.............................................................. 9
Om statusikonerne.................................................. 9
Indstillinger, der kan vælges (til VRF-system)......... 9
Indstilleligt temperaturområde............................... 10
ANDRE.................................................................... 10
Udvendige dimensioner......................................... 10
Specifikationer....................................................... 10
Fejlkoder................................................................ 10
FORSIGTIG
Dette mærke angiver procedurer,
som, hvis de udføres forkert, muligvis kan resultere i personlig skade
på brugeren eller skade på ejendom.
Stil ikke beholdere med væske på denne enhed.
Dette medfører opvarmning, brand eller elektrisk stød.
Denne enhed må ikke komme i direkte kontakt med vand.
Dette forårsager problemer, elektrisk stød eller varme.
Bortskaf emballagen sikkert. Ødelæg, og bortskaf plastemballagen, så børn ikke kan lege med den. Der er fare for
kvælning, hvis børn leger med de originale plastikposer.
Anbring ikke elektriske apparater inden for 1 m (40 in.) af
denne enhed. Det kan forårsage fejlfunktion eller svigt.
Brug ikke ild i nærheden af denne enhed, og placér ikke et
varmeapparat i nærheden. Det kan forårsage funktionsfejl.
Rør ikke ved kontakterne med skarpe genstande. Dette
forvolder skade, problemer eller elektrisk stød.
Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder
børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring eller viden, medmindre de
er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan apparatet
bruges, af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med apparatet.
Da-1
■■SYSTEMOVERSIGT
Terminologi
Systemrelaterede gloser (♦ står for VRF-system)
(a) VRF-system ♦:
VRF (flow i variabelt kølemiddel) er et stort multisystem,
der effektivt akklimatiserer en lang række arealer fra
store bygninger til personlige boliger.
(b) Andet system:
Andet klimaanlæg af enkelt- eller multitypen end VRFsystemet.
(c) Varmegenvindingssystem ♦:
Indendørsenheden opretter forbindelse til udendørsenheden via en RB-enhed (forgreningsenhed for kølemiddel)
i dette system. RB-enheder af enkelttypen og 4-systemsmultitypen er tilgængelige. Indendørsenheder tilsluttet
til RB-enheder i et andet system udfører køledrift og
varmedrift samtidigt. En indendørsenhed tilsluttet til en
udendørsenhed uden at passere igennem en RB-enhed
er kun til køling.
(d) Varmepumpesystem:
Dette system er standard. Indendørsenheder tilsluttet
samme udendørsenhed udfører ikke køledrift og varmedrift samtidigt.
(e) RB-gruppe [til varmegenvinding] ♦:
En gruppe indendørsenheder forbundet til en RB-enhed
af enkelttypen eller hvert system i en RB-enhed af multitypen. Køledrift og varmedrift udføres ikke samtidigt i en
RB-gruppe.
(f) R.C. Gruppe (fjernbetjeningsgruppe):
Dette danner en gruppe ved at forbinde indendørsenheder via fjernbetjeningskabel. Hver enkelt enhed af ikkegrupperet indendørsenhed udgør en R.C. Gruppe. Det er
den mindste enhed af drift.
(g) Kølesystem:
Dette er et system, der består af indendørsenheder og
udendørsenheder forbundet med det samme kølemiddelrør.
(h) System ♦:
Dette er 1, 2 eller flere kølemiddelsystemer forbundet
med samme transmissionskabel.
(i) Central kontrolenhed ♦:
En central fjernbetjening kan styre flere R.C.- Grupper.
Der er en systemcontroller, berøringspanelcontroller og
en central fjernbetjening.
(j) Standard fjernbetjening:
En standard fjernbetjening er en fjernbetjening, der styrer
1 R.C.-gruppe. Denne enhed svarer til dette. Denne
enhed kan ikke anvendes sammen med en fjernbetjening
med ledning af 3-ledertypen. En trådløs fjernbetjening
kan bruges sammen med denne enhed.
Adresserelaterede termer
(k) Adresse på kølemiddelkredsløb ♦:
Dette er det ID, der tildeles individuelt til hvert kølemiddelsystem og anvendes til kontrol.
(l) Adresse på indendørsenhed ♦:
Dette er et ID individuelt tildelt hver indendørsenhed.
(m) Fjernbetjeningsadresse:
Dette er et ID, som er individuelt tildelt separat fra indendørsenhedens adresse til indendørsenheder, som danner
en R.C. Gruppe.
(n) Adresse på fjernbetjening med ledning udstyret med 2
ledere:
Dette ID anvendes til kontrol og tildeles til fjernbetjeninger i R.C.- grupper dannet af fjernbetjeninger af 2-ledertypen og indendørsenheder. IDʼet består af et 3-cifret
”Systemnummer” og et 2-cifret ”Enhedsnummer”.
ID'er tildeles automatisk, hvis fjernbetjeningsadressen på
alle indendørsenheder i R.C.- gruppen er indstillet til ”0”.
(o) Systemnummer:
Angiver typerne af enhed i R.C.- gruppen dannet af fjernbetjeninger af 2-ledertypen.
001: Fjernbetjening, 002: Indendørsenhed
(p) Enhedsnummer:
Dette nummer blev tildelt til individuelle enheder i R.C.gruppen dannet af fjernbetjeninger af 2-ledertypen. Hvis
adressen på fjernbetjeningen med 2 ledere indstilles manuelt, kan tal, der duplikerer adresser på fjernbetjeninger
i R.C.- gruppen, ikke anvendes.
Da-2
1-5. Knappen VENTILATOR
1. OVERSIGT OG
GRUNDLÆGGENDE
FUNKTIONER
Ved tryk på knappen [
]
skiftes der mellem ventilatorhastighederne.
VRF-system
Auto
1-1.
1-2.
1-3.
1-4.
1-5.
1-6.
1-7.
1-8.
1-9.
Mellem
Høj
Lav
Andet system
Auto
Mellem
Høj
Lav
Lydløs
1-10.
1-1. Skærmpanel
Bemærk
Følgende 2 typer skærme vises.
Indstillingsskærm
(Eks. Indstilling af retning for
luftstrøm)
Skærmtilstand-skærm
Hvis Tør er valgt, kan ventilatorhastigheden indstilles til kun
Auto.
1-6. Knapperne ,
(knapperne Indstil temperatur)
Temperaturen indstilles, mens ”Skærmtilstand-skærm” vises.
”Skærmtilstand-skærmen” er startskærmen på denne enhed.
Grundlæggende drift udføres på skærmvisningen.
Se individuelle indstillinger for indstillingsskærmen.
Knappen
Knappen
: Hæv
: Sænk
Anvendes til at vælge indstillingspunkter under visning af
indstillingsskærm.
1-2. Tænd/Sluk-knap
Bemærk
Starter eller stopper driften.
Bemærk
Tænd/Sluk-knappen kan ikke benyttes på andre skærme
end ”Skærmtilstand-skærmen”.
1-3. LED-lampe (driftsindikator)
Lyser, mens indendørsenheden er i drift. Blinker, når der
genereres en fejl.
1-4. Knappen INDSTILLING
Når driftsindstillingen er indstillet til ”VENTILATOR”, kan
temperaturen ikke justeres.
1-7. Knapperne
Anvendes til at vælge indstillingspunkter under visning af
skærmen for valg af indstillingspunkter.
1-8. Knappen MENU
Tryk på knappen [
indstillingspunkter.
Se 2. Menuindstillinger.
Tryk på knappen [
]
for at vælge driftsindstillingen.
,
] for at få vist skærmen for valg af
1-9. Knappen ENTER
Anvendes til at indtaste indstillingselementer og indstillinger.
Auto
Afkøl
Tør
Ventilator
Varme
1-10. Sensor for stuetemperatur (indvendig)
Registrerer omgivelsestemperatur for enheden.
Bemærk
De tilgængelige indstillinger varierer i henhold til systemkonfiguration og type/driftsbetingelser for indendørsenheden. Ikke tilgængelige indstillinger vises ikke og springes
over.
Da-3
Bemærkninger
2. MENUINDSTILLINGER
(1) Tryk på knappen [
indstillingspunkter vises.
]. Skærmen for valg af
(2) Vælg ikonet for det element, der skal indstilles med knappen [ ] eller [ ]; tryk på knappen [
] for at skifte
til indstillingsskærmen. For detaljer om indstillinger, se
beskrivelsen af pågældende indstilling.
:↑
:↓
2-1. Indstilling af retning for luftstrøm (
2-2. Indstilling af Timer til (
)
2-3. Indstilling af Timer fra (
)
2-4. Indstilling for aktuel tid (
2-5. Filtertegn-nulstilling (
2-6. Økonomiindstilling (
)
• Indstil retningen for luftstrøm med fjernbetjeningen. Forsøg på at flytte jalousispjældet for retningen af luftstrøm
manuelt kan resultere i forkert drift; i dette tilfælde skal
du indstille driften og genstarte. Jalousispjældet bør
begynde at fungere korrekt igen.
• Under afkøling og tør drift skal du ikke indstille jalousispjældet for lodret retning af luftstrøm i nedadgående
position i længere tid. Vanddamp kan kondensere nær
udløbsporten, og der kan dryppe vanddråber fra klimaanlægget.
• Pendulfunktionen kan stoppe midlertidigt, når klimaanlæggets ventilator ikke kører eller i forbindelse med drift
ved meget lave hastigheder.
• Pendulfunktionen er ikke tilgængelig alt efter modellen.
Se brugsanvisningen til indendørsenheden.
2-2. Indstilling for Timer til
)
(1) Vælg ikonet for indstillingen
Timer til i Menuindstillinger.
Tryk derefter på knappen
[
].
)
)
Bemærk
Fortsæt ikke til indstillingsskærmen for punkter uden funktioner, der gælder for indendørsenheden eller punkter med
begrænset anvendelse.
2-1. Indstilling af retning for luftstrøm
(1) Vælg ikonet for indstilling af
retning for luftstrøm i
Menuindstillingerne. Tryk
derefter på knappen
[
].
(2) Aktivér knappen [ ] eller
[ ]. Tryk derefter på
knappen [
].
Hvis den er indstillet til ”Aktivér”, skal du fortsætte til
(3). Hvis den er indstillet til
”Deaktivér”, skal du vende
tilbage til ”Skærmtilstandskærm”.
: Deaktivér
: Aktivér
(3) Justér tiden med knapperne
[ ] eller [ ]..
(2) Indstil retningerne for luftstrøm.
• Justering af retning for lodret luftstrøm
Indstil retningen for den
lodrette luftstrøm eller
pendulet med knapperne
[ ] eller [ ].
Bemærk
Tiden kan indstilles i 0,5 H-enheder fra 0,5 H til 3,0 H efter
3,0 H, som kan indstilles op til 24,0 H i enheder på 1,0 H.
:↑
:↓
(Pendul)
], vender skærmen
2-3. Indstilling for Timer fra
• Justering af retning for vandret luftstrøm
Indstil retningen for den
vandrette luftstrøm eller
pendulet med knapperne
[ ] eller [ ].
:←
:→
(4) Når der trykkes på knappen [
tilbage til ”Skærmtilstand-skærm”.
(Pendul)
(3) Når der trykkes på knappen [
tilbage til ”Skærmtilstand-skærm”.
], vender skærmen
(1) Vælg ikonet for indstillingen
Timer fra i Menuindstillinger.
Tryk derefter på knappen
[
].
(2) Aktivér knappen [ ] eller
[ ]. Tryk derefter på
knappen [
].
Hvis den er indstillet til ”Aktivér”, skal du fortsætte til
(3). Hvis den er indstillet til
”Deaktivér”, skal du vende
tilbage til ”Skærmtilstandskærm”.
: Deaktivér
: Aktivér
Da-4
2-5. Filtertegn-nulstilling
(3) Justér tiden med knapperne
[ ] eller [ ].
(1) Vælg ikonet for nulstilling af
filtertegn i Menuindstillinger.
Tryk derefter på knappen
[
].
Bemærk
Tiden kan indstilles i 0,5 H-enheder fra 0,5 H til 3,0 H efter
3,0 H, som kan indstilles op til 24,0 H i enheder på 1,0 H.
(4) Når der trykkes på knappen [
tilbage til ”Skærmtilstand-skærm”.
], vender skærmen
Bemærk
Denne funktion kan ikke anvendes, hvis ”Indstilling for brug
af aktuel tid” er indstillet til ”Ikke anvendt”. For at skifte til
”Anvendt” skal du rådføre dig med autoriseret servicepersonale.
(1) Vælg ikonet for indstilling af
aktuel tid i Menuindstillingerne. Tryk derefter på
knappen [
].
(1) Vælg ikonet for økonomiindstilling i Menuindstillinger. Tryk derefter på
knappen [
].
: Deaktivér
: Aktivér
(0:00-11:59 AM/PM)
(12:00-11:59 AM/PM)
(0:00-23:59)
].
(4) Justér den aktuelle ugedag
med knapperne [ ] eller [
]. ” ” vises omkring den
valgte dag.
SU: Søndag
WE: Onsdag
SA: Lørdag
MO: Mandag
TH: Torsdag
(5) Tryk på knappen [
].
TU: Tirsdag
FR: Fredag
(6) Vælg timer eller min. med
knapperne [ ] eller [ ], og
indstil værdien med knapperne [ ] eller [ ].
(7) Når der trykkes på knappen [
tilbage til ”Skærmtilstand-skærm”.
Da-5
2-6. Økonomiindstilling
(2) Aktivér knappen [ ] eller
[ ].
Vælg tidsformat med
knapperne [ ] eller [ ]..
(3) Tryk på knappen [
Bemærk
Andet system:
Funktioner indstilles som inaktive fra fabrikken, og de vises
ikke på skærmen. For at aktivere funktionerne skal du rådføre dig med autoriseret servicepersonale.
2-4. Indstilling for aktuel tid
(2)
(2) Når der trykkes på knappen [
], vender skærmen
tilbage til ”Skærmtilstand-skærm”. Filtertegnet forsvinder.
], vender skærmen
(3) Når der trykkes på knappen [
tilbage til ”Skærmtilstand-skærm”.
], vender skærmen
Om ØKONOMI-funktion
Økonomifunktionen kan indstilles af denne enhed.
Temperaturindstillingen forskydes automatisk over en vis
periode.
På baggrund af temperaturen indstillet i fjernbetjeningen
varierer indendørsenhedens temperatur lidt efter lidt. Men i
dette tilfælde varierer fjernbetjeningens temperaturindikation
ikke, da den bliver ved med at indikere temperaturen, da
ØKONOMI-funktionen blev indstillet.
3-2. Indstilling af ugentlig timer
3. MENU 1-INDSTILLINGER
(for administrator)
Bemærk
• Denne funktion kan ikke anvendes, hvis ”Indstilling for
brug af aktuel tid” er indstillet til ”Ikke anvendt”. For at
skifte til ”Anvendt” skal du rådføre dig med autoriseret
servicepersonale.
(1) Med ”Skærmtilstandskærm” vist skal du trykke
på knappen [
] og
knappen [ ] og holde dem
nede samtidigt i mindst 2
sekunder. Skærmen for
valg af indstillingspunkter
vises.
Kan slås TIL/FRA to gange om dagen. FRA kan indstilles den
følgende dag.
< Eksempel på tidsplaner >
:↑
:↓
3-1. Indstilling af timer for automatisk slukning (
3-2. Indstilling af ugentlig timer (
)
)
3-3. Indstil temp. Områdeindstilling (
)
3-4. Indstil temp. Indstilling for automatisk retur (
)
(3) Vender tilbage til denne skærm efter indstilling. Vender
tilbage til ”Skærmtilstand-skærm”, hvis der trykkes på
knappen [
] og knappen [ ] samtidigt, og disse
holdes nede i mindst 2 sekunder.
Bemærk
Tilgængelige indstillingspunkter varierer alt efter indstillingerne, når udstyret er sat op. Driften forsætter ikke til
punkter, der ikke kan indstilles.
3-1. Indstilling af timer for automatisk
slukning
TIL
Timer 1
FRA
Timer 2
TIL
FRA
Timer 1
TIL
FRA
Timer 2
TIL FRA
(Time)
(1) Vælg ikonet for indstillingen
Ugentlig timer i Menu
1-indstillingerne. Tryk
derefter på knappen
[
].
• Indstilles til aktivér eller deaktivér
(2) Aktivér knappen [ ] eller
[ ]. Tryk derefter på
knappen [
].
Hvis den er indstillet til ”Aktivér”, skal du fortsætte til
(3). Hvis den er indstillet til
”Deaktivér”, skal du vende
tilbage til skærmen for indstilling af Menu 1-punkter.
: Deaktivér
: Aktivér
• Flow i indstillinger af tidsplan
Vælg en ugedag (eller alle dage)
Lav en tidsplan for timer 1
(1) Vælg ikonet for indstillingen
Timer for automatisk
slukning i Menu 1-indstillingerne. Tryk derefter på
knappen [
].
(2) Aktivér knappen [ ] eller
[ ]. Tryk derefter på
knappen [
].
Hvis den er indstillet til
”Aktivér”, skal du fortsætte
til (3). Hvis den indstilles til
”Deaktivér”, skal du vende
tilbage til skærmen ”Menu
1-indstillinger”.
En tidsplan for
næste dag
En tidsplan for
dagen
(2) Vælg ikonet for det element, der skal indstilles med knappen [ ] eller [ ]; tryk på knappen [
] for at skifte
til indstillingsskærmen. For detaljer om indstillinger, se
beskrivelsen af pågældende indstilling.
Indstil tiden for TIL
Vælg driftsindstillingen
Justér temperaturen
Indstil tiden for FRA
*1
Lav en tidsplan for timer 2
: Deaktivér
: Aktivér
(3) Justér tiden med knapperne
[ ] eller [ ].
Indstil tiden for TIL
*2
Vælg driftsindstillingen
Justér temperaturen
Indstil tiden for FRA
Bemærk
Tiden kan indstilles i enheder på 0,5 fra 0,5 H til 4,0 H.
] for at vende tilbage til
(4) Tryk på knappen [
skærmen for valg af punkt i Menu 1.
Tilbagevenden til Vælg en ugedag
* 1: Hvis tiden for FRA for timer 1 er indstillet på den
næste dag.
* 2: Hvis du ikke indstiller tiden for TIL for timer 2.
Da-6
• Vælg en ugedag (eller alle dage)
(3)
(12) Tryk på knappen
[
].
Vælg en ugedag med
knapperne [ ] eller [ ].
” ” vises omkring den
valgte dag.
Bemærkninger
(Søn.)
(Man.)
(Tir.)
(Ons.)
(Tor.)
(Fre.)
(Lør.)
Alle dage
(4) Tryk på knappen [
].
• Lav en tidsplan for timer 1
• Lav en tidsplan for timer 2
(5) Indstil tiden for TIL for timer
1 med knapperne [ ] eller
[ ]. Tryk derefter på
knappen [
].
(13) Indstil tiden for TIL for timer
2 med knapperne [ ] eller
[ ].
Hvis du ikke indstiller timer
2, må du ikke ændre ”
”.
(6) Vælg driftsindstillingen.
”Holde” er indstillet som
standard. Med denne indstilling vises ikoner for alle
indstillinger på samme tid.
(14) Tryk på knappen [
]. Hvis du ikke indstiller timer
2, skal du vende tilbage til skærmen for valg af ugedag
på (3).
Hvis du vælger ”Holde” for at fortsætte indstillingen for
den foregående funktion.
For at angive en bestemt indstilling skal du vælge den med
knapperne [ ] eller [ ]. For at vende tilbage til ”Holde”
efter angivelse af indstilling skal du trykke på knappen [ ].
Holde
Tryk
[
] eller [
Auto
]
]
Tryk på [
Varme
Afkøl
Tør
Ventilator
(7) Tryk på knappen [
]. Hvis den er indstillet til
”Ventilator”, skal du fortsætte til (10).
(8) Justér temperaturen. ”Holde” er indstillet som standard. Med denne indstilling
”.
vises ”
Hvis du indstiller ”Holde” for at fortsætte temperaturen for
den foregående funktion.
For at angive en bestemt temperatur skal du justere med
knapperne [ ] eller [ ]. For at vende tilbage til ”Holde” efter
angivelse af temperatur skal du trykke på knappen [ ].
Holde
Tryk
[
] eller [
Tryk på [
(11) Tryk på knappen
[
].
Da-7
(16) Tryk på knappen [
].
(17) Tilbagevenden til skærmen
for valg af ugedag på (3).
”
” er knyttet til den
ugedag, som tidsplanen
blev oprettet for, og indholdet af tidsplanen vises i
rækkefølge.
(18) For at indstille en anden dag i ugen skal du gentage
funktionerne (3) til (17).
(19) Tryk på knappen [
] for at vende tilbage til
skærmen for valg af punkt i Menu 1.
• Sådan slettes tidsplanen for dagen
Vælg den ugedag, som tidsplanen skal slettes for på
skærmen for valg af ugedag på (3), og tryk på knappen
[ ].
”
” for den valgte ugedag
blinker. Tidsplanen slettes,
når der trykkes på knappen
], og visningen
[
vender tilbage til skærmen
for valg af ugedag på (3).
Vælg den ugedag, som tidsplanen skal deaktiveres for
på skærmen for valg af ugedag på (3), og tryk på
knappen [ ].
]
(10) Indstil tiden for FRA for
timer 1 med knapperne [ ]
eller [ ]. Tryk derefter på
knappen [
].
(15) Indstil tidsplanen for timer 2 ved at udføre (5) til (12)
præcis som for Timer 1.
• Indstillingen Dag fra
]
(9) Tryk på knappen [
• Hvis Timer 1 FRA er den følgende dag, kan Timer 2 ikke
indstilles. Tilbagevenden til skærmen for valg af ugedag
på (3).
• Du kan indstille indstilling og temperatur, hvis der er
manuel drift, når timerfunktionen er udløbet. Indstilles om
nødvendigt med (11) og (12).
].
” tilknyttes under den
”
indstillede ugedag, og
tidsplanen deaktiveres.
Tryk på knappen [
] for at vende tilbage til
skærmen for valg af punkt i Menu 1.
(2)
Bemærkninger
• Tidsplanen for den valgte ugedag deaktiveres i en
periode på 1 uge fra den indstillede dag. Når den valgte
dag er gået, aktiveres tidsplanen for den ugedag igen.
• Du skal huske på, at tryk på knappen [ ] i denne indstilling sletter tidsplanen. Hvis du utilsigtet trykker på
knappen [ ] og derefter trykker på knappen [
],
annulleres sletningsfunktionen, og visningen vender
tilbage til skærmen på (1).
3-3. Indstil temp. Områdeindstilling
(1) Vælg ikonet for den indstillede temp. Områdeindstilling i Menu 1-indstillinger.
Tryk derefter på knappen
[
].
].
(5) Justér temperaturen med
knapperne [ ] eller [ ].
Tryk derefter på knappen
[
].
: Deaktivér
: Aktivér
Kølig/Tør
(4) Tryk på knappen [
Varme
(4) Tryk på knappen [
Vælg driftsindstillingen med
knapperne [ ] eller [ ].
Viser skiftevist værdierne for
øvre/nedre grænse for den
aktuelt valgte indstilling.
Auto
: Deaktivér
: Aktivér
Vælg driftsindstillingen med
knapperne [ ] eller [ ].
Kølig/Tør
(2) Aktivér knappen [ ] eller
[ ]. Tryk derefter på
knappen [
].
Hvis den er indstillet til ”Aktivér”, skal du fortsætte til
(3). Hvis den er indstillet til
”Deaktivér”, skal du vende
tilbage til skærmen for indstilling af Menu 1-punkter.
(3)
(3)
Aktivér knappen [ ] eller
[ ]. Tryk derefter på
knappen [
].
Hvis den er indstillet til ”Aktivér”, skal du fortsætte til
(3). Hvis den er indstillet til
”Deaktivér”, skal du vende
tilbage til skærmen for indstilling af Menu 1-punkter.
(6) Justér tiden med knapperne
[ ] eller [ ].
Bemærk
Tiden kan indstilles i enheder på 0,5 fra 0,5 H til 4,0 H.
Varme
(7) Tryk på knappen [
] for at vende tilbage til
skærmen for valg af punkt i Menu 1.
].
(5) Justér øvre temperaturgrænse med knapperne [ ]
eller [ ]. Tryk derefter på
knappen [
].
(6) Justér nedre temperaturgrænse med knapperne [ ]
eller [ ].
(7) Tryk på knappen [
] for at vende tilbage til
skærmen for valg af punkt i Menu 1.
3-4. Indstil temp. Indstilling for automatisk
retur
(1) Vælg ikonet for den indstillede temp. Indstilling for
automatisk retur i Menu
1-indstillingerne. Tryk
derefter på knappen
[
].
Da-8
4. TASTELÅSE
Bemærkninger
• Børnesikring og dellås kan kun låses op, når ”Skærmtilstand-skærm” vises.
• Kun følgende handlinger kan udføres i en dellås: Indstilling for tilstanden Drift til/fra, temperaturindstilling, ventilatorindstilling, indstilling af retning for luftstrøm, oplåsning
af dellås.
• Hvis børnesikring og dellås aktiveres samtidigt, prioriteres børnesikringen.
4-1. Børnesikring
5. DRIFTSTIPS
5-1. Om statusikonerne
Indholdet af statusikonet, der vises på ”Skærmtilstandskærm”, er som følger.
Fejl
Nødstop
Tvunget stop
Under vedligeholdelse
Tilstandsmisforhold
(1) Med ”Skærmtilstandskærm” vist skal du trykke
på knappen [
] og
knappen [
] og
holde dem nede samtidigt i
mindst 2 sekunder, hvorefter børnesikringen anvendes.
Filtertegn
(2) For at låse op skal du trykke på knappen [
] og
knappen [
] og holde dem nede samtidigt i
mindst 2 sekunder.
Børnesikret
4-2. Dellås
Afrimningsfunktion
Oliegenvindingsfunktion
Centralstyret
Funktion forbudt
Dellåst
Elektrisk ledende
Frostsikringsfunktion
(1) Med ”Skærmtilstandskærm” vist skal du trykke
på knappen [
] og
knappen [ ] og holde dem
nede samtidigt i mindst 2
sekunder, hvorefter dellåsen anvendes.
Testkørsel
(2) For at låse op skal du trykke på knappen [
] og
knappen [ ] og holde dem nede samtidigt i mindst 2
sekunder.
Indstillingen for Timer til er aktiveret
Økonomiindstillingen er aktiveret
Indstil temp. Områdeindstilling er aktiveret
Timer for automatisk slukning er aktiveret
Indstillingen for Timer fra er aktiveret
Indstillingen for Ugentlig timer er aktiveret
Indstil temp. Indstillingen for automatisk retur er
aktiveret
Master-fjernbetjening
Styret drift
Fjernbetjeningssensoren er aktiveret
5-2. Indstillinger, der kan vælges (til VRFsystem)
Der er restriktioner på de indstillinger, der kan vælges, alt
efter systemkonfiguration og driftsstatus.
Varmegenvindingssystem
(a) Når én indendørsenhed er tilsluttet til en RB-enhed, kan
alle indstillinger vælges.
(b) Når en master-indendørsenhed er indstillet i en RBgruppe, kan kun den indstilling, der er valgt i masterindendørsenheden (*1), anvendes. (*1: ”Ventilator” kan
ikke vælges på indendørsenheden, herunder masterindendørsenheden).
(c) Når en master-indendørsenhed ikke er indstillet i RBgruppen, se nedenstående tabel.
Da-9
Status
Kan vælges
Andre indendørsenheder er i køledrift.
Kan ikke vælges
Afkøl, Tør
Auto, Varme,
Ventilator
Andre indendørsenheder er i tørredrift.
Afkøl, Tør
Auto, Varme,
Ventilator
Andre indendørsenheder er i
varmedrift.
Varme
Auto, Afkøl,
Tør, Ventilator
Andre indendørsenheder er i frostsikringsdrift.
Varme
Auto, Afkøl,
Tør, Ventilator
6. ANDRE
6-1. Udvendige dimensioner
Enhed: mm (in.)
120 (4-3/4)
(a) Se følgende tabel:
Status
Kan vælges
Auto, Afkøl, Tør,
Ventilator
Når som helst
Kan ikke vælges
Varme
120 (4-3/4)
Når indendørsenheder kun er tilsluttet til køling i varmegenvindingssystem
RB-prioriteret tilslutning i varmegenvindingssystem
(a) For indendørsenheder eller RB-grupper ved RB-prioriteret tilslutning, se følgende tabel:
Status
Kan vælges
Køleprioritet indstilles ved ekstern
indgang.
Afkøl, Tør
Kan ikke vælges
Auto, Varme,
Ventilator
Varmeprioritet indstilles ved ekstern indgang.
Varme
Auto, Afkøl,
Tør, Ventilator
17 (11/16)
6-2. Specifikationer
Varmepumpesystem
(a) Når en master-indendørsenhed er indstillet i et kølesystem,
kan kun den indstilling, der er valgt i master-indendørsenheden (*2), anvendes. (*2: ”Ventilator” kan ikke vælges på
indendørsenheden, herunder master-indendørsenheden).
(b) Når en master-indendørsenhed ikke er indstillet i et kølesystem, se nedenstående tabel.
Status
Kan vælges
Andre indendørsenheder er i
køling eller i køleudledning.
Andre indendørsenheder er i tørredrift.
Andre indendørsenheder er i opvarmning eller i varmeudledning.
Andre indendørsenheder er i frostsikringsdrift.
Kan ikke vælges
Modelnavn
Indgangsspænding
Strømforbrug
Skærm
UTY-RLRY/UTY-RLRG
Jævnstrøm 12 V
Max. 0,2 W
Monokrom segment-LCD
Brugstemperaturområde
0 til 46 °C
(32 til 114 °F)
Brugsfugtighedsområde
0 til 90 %
(ingen kondensering)
Afkøl, Tør
Auto, Varme,
Ventilator
Opbevaringstemperaturområde
-20 til 70 °C
(-4 til 158 °F)
Afkøl, Tør
Auto, Varme,
Ventilator
Opbevaringsfugtighedsområde
0 til 90 %
(Ingen kondensering)
Varme
Auto, Afkøl,
Tør, Ventilator
Dimensioner
[H × B × D mm (in.)]
120 × 120 × 17
(4-3/4 × 4-3/4 × 11/16)
Varme
Auto, Afkøl,
Tør, Ventilator
Udendørsenhedsprioriteret tilslutning i varmepumpesystem
(a) Se følgende tabel:
Status
Kan vælges
Kan ikke vælges
Køleprioritet indstilles ved ekstern
indgang.
Afkøl, Tør
Auto, Varme,
Ventilator
Varmeprioritet indstilles ved ekstern indgang.
Varme
Auto, Afkøl,
Tør, Ventilator
5-3. Indstilleligt temperaturområde
Det indstillelige temperaturområde ved driftstilstand og indendørsenhedsindstilling vises i tabellen nedenfor.
Kølig/Tør*
18 til 30°C (64 til 88°F) eller
20 til 30°C (68 til 88°F)
Varme
VRF-system: 10 til 30 °C (48 til 88 °F)
Andet system: 16 til 30 °C (60 til 88 °F)
Auto*
18 til 30°C (64 til 88°F) eller
20 til 30°C (68 til 88°F)
Vægt [g (oz.)]
170 (6)
6-3. Fejlkoder
Dette vises automatisk på skærmen, hvis der opstår en fejl.
• Hvis der opstår en fejl, ses følgende visning.
(” ” vises på ”Skærmtilstand-skærm”)
• Hvis ” ” vises, skal du omgående indstille driften af
klimaanlægget og rådføre dig med autoriseret servicepersonale.
Fejlkode
Adresse på fjernbetjening
med ledning udstyret
med 2 ledere
Bemærk
*Den nedre grænse for indstillingstemperaturen varierer alt
efter anvendelsessted.
Da-10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement