Electrolux EIT60420C Kasutusjuhend

Electrolux EIT60420C Kasutusjuhend
EIT60420C
ET
Pliidiplaat
Kasutusjuhend
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 2
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
3. PAIGALDAMINE.................................................................................................6
4. TOOTE KIRJELDUS...........................................................................................8
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE............................................................................ 9
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..............................................................................10
7. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 12
8. VEAOTSING.....................................................................................................12
9. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 14
10. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 15
MÕELDES SINULE
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal Te seda ka
ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite Te alati alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi!
Külastage meie veebisaiti:
Nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse ja parandusvõimaluste
kohta:
www.electrolux.com/support
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate seadme andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
EESTI
3
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest
eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad
on kuumad.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see
sisse lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,
ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua
tulekahju.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid
lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke pliidiplaatidel mingeid
esemeid.
Metallesemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ega
potikaasi, ei tohiks pliidipinnale panna, sest need
võivad kuumeneda.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja;
ärge jääge lootma üksnes nõudetektorile.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul,
kui seade on vooluvõrku ühendatud harukarbi abil,
lülitage seade elektrivõrgust välja pealüliti kaudu.
Mõlemal juhul võtke ühendust teeninduskeskusega.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või
lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi
kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud
või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis
loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi
kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib
kaasa tuua õnnetuse.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
•
•
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
•
•
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste
eest sobiva tihendi abil.
EESTI
•
•
•
•
•
Kaitske seadme põhja auru ja
niiskuse eest.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna
avamisel seadme pealt maha
kukkuda.
Kui paigaldate seadme sahtlite
kohale, siis jälgige, et seadme põhja
ja ülemise sahtli vahele jääks piisavalt
ruumi õhuringluse jaoks.
Seadme põhi võib minna kuumaks.
Seadme alla tuleb kindlasti
paigaldada vineerist, tööpinna- või
muust mittesüttivast materjalist
eraldusplaat, et takistada juurdepääsu
seadme alaosale.
Veenduge, et tööpinna ja selle all
oleva kapi esiserva vahele jääks 2
mm vaba ventilatsiooniruumi. Garantii
ei hõlma ebapiisava
ventilatsiooniruumi tõttu tekkinud
kahjustusi.
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
veenduge, et seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtiste või valede
toitejuhtmete või -pistikute
kasutamisel võib kontakt minna
tuliseks.
Kasutage õiget elektrijuhet.
Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
Veenduge, et paigaldatud on
koormuskaitse.
Paigaldage juhtmetele kaabliklambrid.
Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei
puutuks vastu kuuma seadet või
toidunõusid, kui te seadme
lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Vigastatud
toitejuhtme vahetamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
Enne esimest kasutamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui
see on olemas).
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelvalveta.
Lülitage keeduväli pärast kasutamist
alati asendisse "väljas".
Ärge usaldage üksnes nõudetektorit.
Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna
kuumaks.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Kui seadme pinda peaks tekkima
mõra, tuleb seade kohe vooluvõrgust
eemaldada. Elektrilöögioht!
Inimesed, kellel on
südamestimulaator, peaksid
töötavatest induktsiooniväljadest
hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele.
Kui panete toiduained kuuma õlisse,
võib see hakata pritsima.
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
Ärge pange pange kuuma nõukaant
pliidi klaaspinnale.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega
muudel esemetel seadmele kukkuda.
Pliidi pind võib puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
Ärge asetage seadmele
alumiiniumfooliumit.
•
•
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad klaas- või
klaaskeraamilist pinda kriimustada.
Kui teil on vaja nõusid pliidil liigutada,
tõstke need alati üles.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
2.4 Puhastus ja hooldus
•
•
•
•
•
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
2.5 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.6 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Enne paigaldamist
Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles
alltoodud andmed, mis on ära toodud
andmesildil. Andmesilt asub seadme
korpuse põhjal.
EESTI
7
Seerianumber ............
3.2 Integreeritud pliidid
Integreeritud pliiti võib kasutada alles
pärast seda, kui see on paigutatud
sobivasse standardile vastavasse
sisseehitatud mööblisse ja tööpinda.
3.3 Ühenduskaabel
•
•
Selle seadme juurde kuulub ka
ühenduskaabel.
Kui toitekaabel on viga saanud, tuleb
see asendada kaablitüübiga:
H05V2V2-F, mis talub 90 °C või
kõrgemat temperatuuri. Pöörduge
lähimasse teeninduskeskusse.
min. min.
12 60
min.
28
3.4 Paigaldamine
3.5 Kaitsekarp
min.
500mm
min.
50mm
Kui kasutate kaitsekarpi (lisatarvik), ei ole
eesmist 2 mm õhuvahet ega seadme all
asuvat kaitsepinda vaja. Kõigis riikides ei
pruugi kaitsekarbi-lisatarvik saadaval
olla. Pöörduge kohaliku edasimüüja
poole.
Kui paigutate pliidi ahju
kohale, siis te kaitsekarpi
kasutada ei saa.
8
www.electrolux.com
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Pliidipinna skeem
1 Induktsioonkeeduväli
2 Juhtpaneel
1
1
145 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1
2
4.2 Juhtpaneeli skeem
1
2
3
4
5
Kasutage seadmega töötamiseks sensorvälju. Ekraanid, indikaatorid ja helid annavad
teada, millised funktsioonid on sees.
Sen‐
Funktsioon
sorvä‐
li
Märkus
1
SISSE/VÄLJA
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.
2
Lukustus / Lapselukk
Juhtpaneeli lukustamiseks/avamiseks.
3
-
Keeduvälja valimiseks.
4
5
/
Soojusastme näit
Soojusastme näitamiseks.
-
Soojusastme määramiseks.
4.3 Soojusastme näit
Displei
Kirjeldus
Keeduväli on välja lülitatud.
-
Keeduväli on sisse lülitatud.
EESTI
Displei
9
Kirjeldus
PowerBoost on sees.
Tegemist on rikkega.
+ number
Keeduväli on ikka veel tuline (jääkkuumus).
Lukustus /Lapselukk on sees.
Sobimatu või liiga väike keedunõu, või ei ole keeduväljal üldse
keedunõud.
Automaatne väljalülitus on sees.
4.4 Jääkkuumuse indikaator
HOIATUS!
Jääkkuumusega kaasneb
põletusoht! Jääkkuumuse
indikaatorid annavad
ülevaate kasutatavate
keeduväljade temperatuurist.
Süttida võivad ka külgnevate
keeduväljade indikaatorid,
isegi juhul, kui te neid
parajasti ei kasuta.
Induktsioonkeeduväljad toodavad
toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust
otse keedunõude põhjas.
Klaaskeraamika soojeneb nõu soojuse
tõttu.
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
Keeduvälja väljalülitamiseks puudutage
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
samaaegselt
See funktsioon võimaldab induktsiooniga
keeduväljadel rohkem võimsust
kasutada. Funktsiooni saab
induktsioonkeeduvälja jaoks sisse
lülitada ainult piiratud ajaks. Pärast seda
lülitub induktsioonkeeduväli automaatselt
tagasi kõrgeimale soojusastmele.
Pliidi sisse- või väljalülitamiseks
.
5.2 Keeduvälja valimine
Keeduvälja valimiseks puudutage
keeduväljale vastavat sensorvälja
.
Ekraanil süttib soojusastme tähis (
).
Valige keeduväli.
soojusaste. Puudutage
süttib.
Soojusastme suurendamiseks
. Soojusastme
vähendamiseks puudutage
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
Keeduvälja jaoks funktsiooni
sisselülitamiseks: valige esmalt
keeduväli ja seejärel maksimaalne
5.3 Soojusaste
puudutage
.
5.4 PowerBoost
5.1 Sisse- ja väljalülitamine
puudutage 1 sekundi vältel
ja
.
, kuni
10
www.electrolux.com
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage
.
5.5 Lukustus
sisse
abil.
süttib. Puudutage
4
sekundi vältel. Valige soojusaste 10
sekundi jooksul. Pliiti saab nüüd
kasutada. Kui lülitate pliidi välja
on funktsioon jälle sees.
Keeduväljade kasutamise ajal saate
juhtpaneeli lukustada. See hoiab ära
soojusastme kogemata muutmise.
5.7 Toitehaldus
Valige kõigepealt soojusaste.
•
Funktsiooni sisselülitamiseks:
puudutage
.
süttib 4 sekundiks.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage
soojusaste.
. Süttib kasutatav
•
•
•
Pliidi väljalülitamisel lülitub
välja ka see funktsioon.
•
5.6 Lapselukk
abil,
Kõik keeduväljad on ühendatud ühte
faasi. Vaadake joonist.
Funktsioon lülitub sisse, kui
keeduväljade koguvõimsus ületab
faasi maksimaalse elektrivõimsuse.
Funktsioon jagab võimsuse kahe
keeduvälja vahel.
Funktsioon vähendab teiste
keeduväljade võimsust.
Vähendatud võimsusega
keeduväljade soojusaste vaheldub
kahe taseme vahel.
See funktsioon hoiab ära pliidiplaadi
juhusliku sisselülitamise.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
käivitage pliit
abil. Ärge valige
soojusastet. Puudutage
4 sekundit.
süttib. Lülitage pliit välja
abil.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
käivitage pliit
abil. Ärge valige
soojusastet. Puudutage
4 sekundit.
süttib. Lülitage pliit välja
abil.
Funktsiooni ignoreerimiseks ühe
toiduvalmistamise ajaks: lülitage pliit
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Nõud
Induktsioonkeeduvälja puhul
kuumutab tugev
elektromagnetväli nõusid
väga kiiresti.
Kasutage
induktsioonväljadega
sobivaid nõusid.
Nõude materjal
•
õige: malm, teras, emailitud teras,
roostevaba teras, mitmekihilise
põhjaga (vastava tootjapoolse
tähistusega).
• vale: alumiinium, vask, messing,
klaas, keraamika, portselan.
Keedunõud võib induktsioonpliidil
kasutada, kui:
EESTI
•
•
vesi hakkab keeduvälja kõrgeima
soojusastme valimisel väga kiirelt
keema.
magnet tõmbab nõu enda külge kinni.
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
Enne nõu asetamist pliidile
kontrollige, kas selle põhi on
kuiv ja puhas.
Keedunõude mõõtmed
Induktsioonkeedualad kohanduvad
automaatselt nõu põhja suurusega.
Keeduvälja efektiivsus oleneb kasutatava
nõu läbimõõdust. Minimaalsest väiksema
põhjaga keedunõu kasutab keeduvälja
pakutud võimsust ainult osaliselt.
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
11
•
pragisevat heli: nõud on tehtud
erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
• vilinat: kasutatakse ühte või mitut
keeduvälja suurel võimsusel ja nõud
on tehtud erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
• surinat: kasutatakse suurt võimsust.
• klõpsumist: elektrilülitused.
• sisinat, suminat: ventilaator töötab.
Need helid on normaalsed ega ole
märgiks pliidi rikkest.
6.3 Näiteid pliidi kasutamisest
Kuumusastmete ja keeduvälja tarbitava
energia vahel ei ole otsest seost.
Kuumusastet suurendades ei suurene
energiatarve proportsionaalselt. See
tähendab, et keskmise soojusastmega
keeduväli kasutab vähem kui poolt oma
võimsusest.
6.2 Kasutamisega kaasnevad
helid
Tabelis toodud andmed on
ainult orientiirid.
Kui kuulete:
Kuumusaste Kasutamine:
Aeg
(min.)
Näpunäited
Valmistatud toidu soojas‐
hoidmiseks.
vasta‐
Pange keedunõule kaas
valt va‐ peale.
jaduse‐
le
1-2
Hollandi kaste, sulatamine:
või, šokolaad, želatiin.
5 - 25
1-2
Kalgendamine: kohevad om‐ 10 - 40
letid, küpsetatud munad.
Valmistage kaane all.
2-3
Riisi ja piimatoitude keetmine 25 - 50
vaiksel tulel, valmistoidu soo‐
jendamine.
Vedeliku kogus peab olema
riisi kogusest vähemalt kaks
korda suurem, piimatoite tu‐
leb poole valmistamise järel
segada.
3-4
Köögivilja, kala, liha auruta‐
mine.
20 - 45
Lisage paar supilusikatäit
vedelikku.
4-5
Kartulite aurutamine.
20 - 60
Kasutage maks. ¼ l vett 750
g kartulite kohta.
-1
Aeg-ajalt segage.
12
www.electrolux.com
Kuumusaste Kasutamine:
Aeg
(min.)
Näpunäited
4-5
Suuremate toidukoguste,
hautiste ja suppide valmista‐
mine.
60 150
Kuni 3 l vedelikku ning kom‐
ponendid.
6-7
Kergelt praadimine: eskalo‐
pid, vasikalihast cordon bleu,
karbonaad, kotletid, vorstid,
maks, keedutainas, munad,
pannkoogid, sõõrikud.
vasta‐
Pöörake poole aja möödu‐
valt va‐ des.
jaduse‐
le
7-8
Tugev praadimine, praetud
kartulid, ribiliha, praetükid.
5 - 15
9
Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), frii‐
kartulite valmistamine.
Pöörake poole aja möödu‐
des.
Suure koguse vee keetmine. PowerBoost on sisse lülitatud.
7. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Üldine teave
•
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.
7.2 Pliidi puhastamine
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad
8. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
•
•
plekid, vastasel korral võib
kinnikõrbenud mustus pliiti
kahjustada. Püüdke vältida toidu
pinnale kõrbemist. Asetage
spetsiaalne kaabits õige nurga all
klaaspinnale ja liigutage selle tera
pliidi pinnal.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliiti pehme
lapiga.
Metalse läikega pleki eemaldamine:
kasutage vee ja äädika lahust ja
puhastage selles niisutatud lapiga
pliidipinda.
EESTI
13
8.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Pliiti ei saa käivitada või
kasutada.
Pliit ei ole vooluvõrku
Kontrollige, kas pliit on õi‐
ühendatud või ei ole ühen‐ gesti vooluvõrku ühenda‐
dus korralik.
tud. Vaadake ühendusjoo‐
nist.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
vallandub korduvalt uuesti,
võtke ühendust elektrik‐
uga.
Te ei ole 10 sekundi jook‐
sul valinud soojusastet.
Käivitage pliit uuesti ja
määrake vähemalt 10 se‐
kundi jooksul kuumusaste.
Puudutasite korraga 2 või
enamat sensorvälja.
Puudutage ainult üht sen‐
sorvälja.
Juhtpaneelil on vett või
rasvapritsmeid.
Pühkige juhtpaneel puh‐
taks.
Helisignaal kõlab ja pliit lü‐
litub välja.
Pliidi väljalülitamisel kõlab
helisignaal.
Katsite kinni ühe või mitu
sensorvälja.
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
Pliit lülitub välja.
Olete asetanud midagi
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
sensorväljale
.
Jääkkuumuse indikaator ei Keeduväli ei ole kuum,
lülitu sisse.
sest see töötas vaid lühi‐
kest aega või on sensor
kahjustatud.
Kui keeduväli on töötanud
piisavalt kaua, et olla
kuum, pöörduge teenin‐
duskeskusse.
Kuumusaste lülitub ühelt
kuumusastmelt teisele.
Toitehaldus on sees.
Vt "Igapäevane kasutami‐
ne".
Sensorväljad muutuvad
kuumaks.
Keedunõu on liialt suur või
asub sensorväljale liiga lä‐
hedal.
Asetage suuremad anu‐
mad tagumistele väljadele.
süttib.
Automaatne väljalülitus on
sees.
Lülitage pliit välja ja käivi‐
tage uuesti.
süttib.
Lapselukk või Lukustus
töötab.
Vt "Igapäevane kasutami‐
ne".
süttib.
Keeduväljal pole keedu‐
nõud.
Pange keedunõu keedu‐
väljale.
Kasutate valet keedunõud. Kasutage sobivaid keedu‐
nõusid. Vt "Vihjeid ja näpu‐
näiteid".
14
www.electrolux.com
Probleem
Süttivad
ja number.
Võimalik põhjus
Lahendus
Keedunõu põhja läbimõõt
on selle keeduvälja jaoks
liiga väike.
Kasutage sobivate mõõt‐
metega keedunõusid. Vt
"Tehnilised andmed".
Seadmel ilmes tõrge.
Lülitage pliit välja ja käivi‐
tage uuesti 30 sekundi
möödudes. Kui
uuesti
süttib, eemaldage pliit voo‐
luvõrgust. Lülitage 30 se‐
kundi möödumisel pliit
uuesti sisse. Kui rike ilm‐
neb uuesti, pöörduge
ametlikku hoolduskeskus‐
se.
Võite kuulda pidevat piik‐
suheli.
Vooluühendus on vale.
8.2 Kui lahendust ei leidu...
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega. Andke teada
andmesildil olevad andmed. Esitage ka
kolmekohaline tähtedest koosnev
klaaskeraamika kood (selle leiate
klaasplaadi nurgast) ja kuvatud
Eemaldage pliit vooluvõr‐
gust. Laske kvalifitseeritud
elektrikul elektriühendused
üle kontrollida.
veateade. Mõelge, kas olete pliiti
kindlasti õigesti kasutanud. Kui seadet
on valesti kasutatud, ei tarvitse
teeninduse tehniku või edasimüüja töö
isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust
ja garantiitingimusi puudutavad juhised
leiate garantiibrošüürist.
9. TEHNILISED ANDMED
9.1 Andmeplaat
Mudel EIT60420C
Tüüp 60 GAP D5 AU
Induktsioon 3.65 kW
Seerianr. .................
ELECTROLUX
Tootenumber (PNC) 949 492 371 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Valmistatud Rumeenias
3.65 kW
9.2 Keeduväljade tehnilised näitajad
Keeduväli
Nimivõimsus
(maks. soo‐
jusaste) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimum‐
kestus [min]
Nõu läbimõõt
[mm]
Vasakpoolne
eesmine
2300
2800
10
180 - 210
EESTI
Keeduväli
Nimivõimsus
(maks. soo‐
jusaste) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimum‐
kestus [min]
Nõu läbimõõt
[mm]
Vasakpoolne
tagumine
1200
-
-
125 - 145
Parempoolne
eesmine
1200
1800
4
125 - 145
Parempoolne
tagumine
1800
-
-
145 - 180
Keeduväljade võimsus võib vähesel
määral erineda tabelis toodud
andmetest. See oleneb kasutatavate
nõude materjalist ja suurusest.
15
Parimate tulemuste saamiseks kasutage
nõusid, mille läbimõõt ei ole tabelis
toodust suurem.
10. ENERGIATÕHUSUS
10.1 Tooteteave vastavalt direktiivile EU 66/2014
Mudeli tunnus
EIT60420C
Pliidi tüüp
Integreeritud pliit
Keeduväljade arv
4
Kuumutamisviis
Induktsioon
Ringikujuliste keeduvälja‐ Vasakpoolne eesmine
de läbimõõt (Ø)
Vasakpoolne tagumine
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Keeduvälja energiatarbi‐
mine (EC electric coo‐
king)
190,1 Wh/kg
181,0 Wh/kg
181,0 Wh/kg
181,6 Wh/kg
Vasakpoolne eesmine
Vasakpoolne tagumine
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
Pliidi energiatarbimine
(EC electric hob)
EN 60350-2 - Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed - Osa 2: Pliidid Meetodid jõudluse mõõtmiseks
10.2 Energiasääst
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
•
Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
183,4 Wh/kg
•
•
•
•
•
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
Enne keeduvälja sisselülitamist
asetage sellele keedunõu.
Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
Pange nõu otse keeduvälja keskele.
Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
16
www.electrolux.com
11. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
*
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
EESTI
17
18
www.electrolux.com
EESTI
19
867358088-A-062020
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement