Sony | D-EJ955 | Sony D-EJ955 Handleiding

Sony D-EJ955 Handleiding
3-234-486-41 (1)
Portable
CD Player
Gebruiksaanwijzing
Betreffende de gebiedscode
De gebiedscode van de plaats waar u de CD-speler hebt gekocht,
staat vermeld in de linker bovenhoek van het etiket met de
streepjescode op de verpakking.
Voor de meegeleverde toebehoren controleert u de gebiedscode van
uw toestel en raadpleegt u de lijst van “Meegeleverde/los
verkrijgbare toebehoren”.
“WALKMAN” is een handelsmerk van
Sony Corporation.
D-EJ955
© 2001 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot
aan regen of vocht om gevaar
voor brand of een elektrische
schok te voorkomen.
Installeer het apparaat niet in een krappe,
omsloten ruimte zoals een boekenrek of
een inbouwkast.
Om oververhitting en brandgevaar te
vermijden, mag u de ventilatie-openingen van
het apparaat niet afdekken met kranten, een
tafelkleed, gordijnen e.d. Plaats nooit een
brandende kaars bovenop het apparaat.
Om gevaar voor brand of een elektrische
schok te voorkomen, mag u nooit een met
vloeistof gevuld voorwerp, zoals een vaas,
een glas of beker op het apparaat zetten.
In sommige landen gelden wettelijke
voorschriften met betrekking tot de afvoer
van de batterij waarmee dit toestel wordt
gevoed. Raadpleeg hiervoor de lokale
instanties.
Het CE logo op de CD-speler is
alleen geldig voor producten die
worden verkocht in de Europese
Unie.
2
Inhoudsopgave
Aan de slag
Bedieningselementen ................................... 4
Een CD afspelen
1. Sluit uw CD-speler aan. .......................... 7
2. Een CD inbrengen. .................................. 7
3. Een CD afspelen. ..................................... 8
Weergavemogelijkheden
Muziekstukken herhaaldelijk afspelen
(Repeat play) ......................................... 11
Eén enkel muziekstuk afspelen
(Single play) .......................................... 11
Muziekstukken in willekeurige volgorde
afspelen (Shuffle play) .......................... 11
Muziekstukken afspelen in een bepaalde
volgorde (PGM play) ............................ 12
Aansluiting op een spanningsbron
Gebruik van oplaadbare batterijen ............. 19
Gebruik van droge batterijen ..................... 22
Opmerkingen betreffende
spanningsbronnen .................................. 23
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen ............................... 24
Onderhoud ................................................. 25
Verhelpen van storingen ............................ 26
Technische gegevens ................................. 28
Meegeleverde/los verkrijgbare
toebehoren ............................................. 29
Beschikbare functies
G-PROTECTION functie .......................... 13
CD text-informatie tonen ........................... 13
De resterende speelduur van de CD en het
aantal resterende muziekstukken
controleren ............................................. 14
Bass-geluid versterken (SOUND) ............. 14
Uw gehoor beschermen (AVLS) ............... 15
De bedieningselementen vergrendelen
(HOLD) ................................................. 15
De pieptoon uitschakelen .......................... 16
De LCD-verlichting uitschakelen .............. 16
Uw CD-speler aansluiten
Aansluiting op een stereo-installatie ......... 17
3
Aan de slag
Bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina’s tussen haakjes.
CD-speler (voorkant)
1 EXT BATT (externe batterij)/DC IN
4.5 V (externe voeding) aansluiting
(pagina 7, 20, 22)
2 LINE OUT (OPTICAL) aansluiting
(pagina 17)
3 VOL (volume) +*/– toetsen
(pagina 8)
4 x (stop)/CHARGE
toets•CHARGE lampje
(pagina 8, 15, 16, 19, 20)
5 .(AMS/zoek)•> N*
(AMS/zoek/weergave) toetsen
(pagina 7, 8, 12)
6 i (hoofdtelefoon) aansluiting
(pagina 7)
7 OPEN schakelaar
(pagina 7)
8 Aansluitingen voor de lader (pagina 19, 25)
CD-speler (binnenkant)
CD-speler (achterkant)
9 AVLS schakelaar
(pagina 15)
0 G-PROTECTION
schakelaar
(pagina 13)
qs HOLD schakelaar
(pagina 15)
qa Batterijhouder
(pagina 19)
*De toets is voorzien van een voelstip waarmee u de CD speler beter op de tast kunt bedienen.
4
Afstandsbediening
qd Uitleesvenster
(pagina 9, 11 - 15)
qf Draaiknop
N/>: weergave, AMS/zoeken
(pagina 8, 12)
.: AMS/zoeken (pagina 8, 12)
VOL +/–: trek de knop in de richting
van het pijltje en draai hem vervolgens
naar + of –. (pagina 8)
qh Klem
w; HOLD schakelaar
(pagina 15)
qj DISPLAY toets
(pagina 13, 14)
wa i (hoofdtelefoon)
aansluiting
(pagina 7)
qk PLAY MODE toets
(pagina 10 - 12, 16)
ws X (pauze) toets
(pagina 8)
ql RPT (herhaal)/
ENT (enter) toets
(pagina 10 - 12)
wd SOUND toets
(pagina 14)
Opmerking
Gebruik uitsluitend de meegeleverde
afstandsbediening. Deze CD-speler kan niet
worden bediend met de afstandsbediening van
andere CD-spelers.
5
Aan de slag
qg x (stop) toets
(pagina 8, 16)
Gebruik van de draagtas
Speler en batterijhouder kunnen samen worden meegedragen in de meegeleverde draagtas. Steek
ze in de daartoe voorziene vakken in de tas zoals hieronder afgebeeld.
6
Een CD afspelen
De CD-speler kan werken op oplaadbare batterijen en droge batterijen.
1. Sluit uw CD-speler aan.
naar EXT BATT/DC IN 4.5V
1 Sluit de netspanningsadapter aan.
2 Sluit de hoofdtelefoon/oortelefoon
met afstandsbediening aan.
naar een stopcontact
Een CD afspelen
Netspanningsadapter
Voor modellen met verloopstekker
Als de netspanningsadapter niet in het
stopcontact past, moet u een verloopstekker
gebruiken.
Voor modellen met afstandsbediening
• Steek de stekker van de hoofdtelefoon/
oortelefoon in de afstandsbediening.
• Sluit de hoofdtelefoon/oortelefoon
stevig aan op de afstandsbediening.
Een loszittende stekker kan ruis
veroorzaken tijdens de weergave.
>N
toets
naar i (hoofdtelefoon)
Hoofdtelefoon
of
oortelefoon
2. Een CD inbrengen.
1 Verschuif OPEN om het deksel
van de CD-speler te openen.
OPEN
schakelaar
2 Leg de CD op de CD-lade en sluit
het deksel.
Met het label
naar boven
(wordt vervolgd)
7
3. Een CD afspelen.
VOL +/–
VOL+
VOL–
N/>
>N
1 Druk op > N.
2 Regel het volume door op
VOL + of – te drukken.
Om het volgende te doen
Weergave (vanaf het punt waar u bent gestopt)
Weergave (vanaf de eerste track)
Pauzeren/de weergave te hervatten na pauzeren
Stoppen
Het begin van het huidige muziekstuk zoeken (AMS*1)
Het begin van vorige muziekstukken zoeken (AMS)
Het begin van het volgende muziekstuk zoeken (AMS)
Het begin van volgende muziekstukken zoeken (AMS)
Snel achteruit gaan
Snel vooruit gaan
1 Draai de draaiknop naar N/>.
2 Trek de draaiknop in de richting van
het pijltje.
3 Regel het volume door de draaiknop
naar VOL + of – te draaien.
Doe dit op de afstandsbediening
Draai de knop naar N/> (druk op
> N voor de CD-speler). De weergave
begint vanaf het punt waar ze werd gestopt.
Draai de knop naar N/> en hou hem
vast tot de eerste track begint te spelen (druk
> N minstens 2 seconden in voor de
CD-speler).
Druk op X.
Druk op x (x/CHARGE voor de CDspeler).*2
Draai de draaiknop eenmaal naar ..*2
Draai de draaiknop herhaaldelijk naar
..*2, *3
Draai de draaiknop eenmaal naar
N/>.*2, *3
Draai de draaiknop herhaaldelijk naar
N/>.*2, *3
Hou de draaiknop naar . gedraaid.*2
Hou de draaiknop naar N/> gedraaid.*2
*1 Automatic Music Sensor (Automatische muzieksensor)
*2 Deze handelingen kunnen worden verricht in de weergave- en pauzestand.
*3 U kunt de eerste track na de laatste track zoeken door de draaiknop herhaaldelijk naar N/> te draaien.
U kunt ook de laatste track na de eerste zoeken door de draaiknop herhaaldelijk naar . te draaien.
8
Betreffende het uitleesvenster
• Wanneer u de draaiknop naar N/> draait (of op > N voor de CD-speler drukt) nadat u
de CD hebt vervangen of de speler uit en aan hebt gezet, verschijnen het totale aantal
muziekstukken op de CD en de totale speelduur gedurende ongeveer twee seconden.
• Tijdens de weergave verschijnt het nummer en de verstreken speelduur van het huidige
muziekstuk.
• In de pauzestand knippert de verstreken speelduur.
Een CD afspelen
Als het volume niet kan worden verhoogd
• Zet AVLS op “NORM” wanneer het is ingesteld op “LIMIT”. Voor details, zie “Uw gehoor
beschermen (AVLS)”.
• Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten op LINE OUT (OPTICAL), moet u hem aansluiten
op i (hoofdtelefoon).
Betreffende CD-R’s/CD-RW’s
Deze CD-speler kan CD-R’s/CD-RW’s opgenomen in CD-DA formaat* afspelen, maar de
weergavecapaciteit varieert afhankelijk van de kwaliteit van de disc en de toestand van de
opname-apparatuur.
* CD-DA is de afkorting voor Compact Disc Digital Audio. Dit is een opnamenorm voor Audio CD’s.
De CD verwijderen
Verwijder de CD terwijl u in het midden op de lade drukt.
9
Weergavemogelijkheden
U kunt kiezen uit verschillende weergavemogelijkheden met de PLAY MODE toets en RPT
(herhaal)/ENT (enter) toets.
PLAY MODE toets
Bij elke druk op de toets kan de
weergavestand worden gewijzigd.
Geen indicatie
(normale weergave)
“1”
(één enkel muziekstuk afspelen)
“SHUF”
(muziekstukken afspelen in
willekeurige volgorde)
“PGM”
(muziekstukken afspelen in een
bepaalde volgorde)
RPT/ENT toets
RPT (herhalen)
U kunt de weergave herhalen die is
geselecteerd met behulp van PLAY
MODE.
ENT (invoeren)
U kunt muziekstukken selecteren voor
de PGM weergavestand.
x toets
Draaiknop
(N/>, .)
10
Muziekstukken herhaaldelijk afspelen
(Repeat play)
Muziekstukken kunnen herhaaldelijk worden afgespeeld in de normale, enkele, willekeurige en
geprogrammeerde weergavestand.
Druk tijdens de weergave op RPT/ENT.
(Single play)
Weergavemogelijkheden
Eén enkel muziekstuk afspelen
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk
op PLAY MODE tot “1” verschijnt.
Muziekstukken in willekeurige volgorde
afspelen (Shuffle play)
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk
op PLAY MODE tot “SHUF” verschijnt.
11
Muziekstukken afspelen in een bepaalde
volgorde (PGM play)
U kunt de CD-speler programmeren om tot 64 muziekstukken in een bepaalde volgorde af te
spelen.
1
Druk tijdens de weergave
herhaaldelijk op PLAY MODE tot
“PGM” verschijnt.
2
Draai de draaiknop naar N/> of
. om een muziekstuk te kiezen.
Muziekstuknummer
Afspeelvolgorde
3
Druk op RPT/ENT om het gekozen
muziekstuk in te voeren.
“000” verschijnt en de afspeelvolgorde
verhoogt met één.
4
Herhaal stap 2 en 3 om de muziekstukken in uw favoriete volgorde te
selecteren.
5
Druk op RPT/ENT tot PGM weergave start.
Het programma controleren
Tijdens het programmeren:
Druk voor stap 5 herhaaldelijk op RPT/ENT.
Tijdens PGM play:
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE tot “PGM” knippert en druk vervolgens op RPT/ENT.
Bij elke druk op RPT/ENT verschijnt het muziekstuknummer.
Opmerkingen
• Na het invoeren van het 64e muziekstuk in stap 3, verschijnt het eerst geselecteerde muziekstuk in het
uitleesvenster.
• Als u meer dan 64 muziekstukken selecteert, worden de eerst geselecteerde muziekstukken gewist.
12
B Beschikbare functies
G-PROTECTION functie
De G-PROTECTION functie werd
ontwikkeld voor optimale bescherming tegen
verspringen van het geluid tijdens het joggen.
Wanneer u de G-PROTECTION schakelaar
op uw CD-speler op “2” zet, werkt de GPROTECTION functie beter dan op “1”.
Om met de CD-speler te lopen en te genieten
van CD-kwaliteitsweergave met de GPROTECTION functie, zet u de GPROTECTION schakelaar op “1”. Om
harder te lopen, zet u hem bij voorkeur op
“2”.
Zet G-PROTECTION (onder het
deksel) op “1” of “2”.
CD text-informatie
tonen
Bij het afspelen van een CD met CD textinformatie, verschijnen muziekstuknaam,
disc-naam, artiestennaam, enz. in het
uitleesvenster.
Uitleesvenster op de afstandsbediening
“Muziekstuknummer”
verschijnt.
CD text verschijnt hier.*
* “READING” verschijnt terwijl de CD-speler de
informatie op de CD leest.
Uitleesvenster
Opmerking
Het geluid kan verspringen:
– wanneer de CD-speler permanent bloot wordt
gesteld aan sterke schokken,
– bij het afspelen van een gekraste CD of
– bij het gebruik van CD-R’s/CD-RW’s van
slechte kwaliteit of bij een probleem met de
opname-apparatuur of toepassingssoftware.
Normale
weergave
Muziekstuknummer en
naam van het huidige
muziekstuk
Druk eenmaal
op DISPLAY.
Muziekstuknummer en
naam van het huidige
muziekstuk/artiestennaam
Druk tweemaal Aantal resterende
op DISPLAY.
muziekstukken** en
disc-/artiestennaam
** Verschijnt niet tijdens enkelvoudige weergave,
willekeurige weergave of geprogrammeerde
weergave.
Opmerking
CD text verschijnt bij deze CD-speler alleen in het
Engels.
13
Beschikbare functies
Druk op DISPLAY.
Bij elke druk op de toets verandert de
indicatie als volgt:
De resterende
speelduur van de CD en
het aantal resterende
muziekstukken
controleren
U kunt de resterende speelduur van de CD en
het aantal resterende muziekstukken
controleren met behulp van DISPLAY.
Deze functie is niet beschikbaar bij het
afspelen van een CD die CD text-informatie
bevat.
Bass-geluid versterken
(SOUND)
U kunt genieten van een extra vol bassgeluid.
Druk op SOUND om “BASS 1” of
“BASS 2” te selecteren.
Geen indicatie
(normale weergave)
BASS 1
Druk op DISPLAY.
Bij elke druk op de toets verandert de
indicatie als volgt.
BASS 2
Uitleesvenster
Normale
weergave
Muziekstuknummer en
verstreken speelduur
Druk eenmaal
op DISPLAY.
Muziekstuknummer en
resterende duur van het
huidige muziekstuk
“BASS 2” versterkt lage tonen meer dan
“BASS 1”.
Druk tweemaal
op DISPLAY.
Resterend aantal
muziekstukken* en
resterende speelduur
van de CD*
Als het geluid vervormd is bij gebruik van de
SOUND functie, moet u het volume lager zetten.
De geselecteerde Sound-mode wordt
weergegeven.
Opmerking
* Verschijnt niet tijdens enkelvoudige weergave,
willekeurige weergave of geprogrammeerde
weergave.
14
Uw gehoor beschermen
(AVLS)
De AVLS (Automatic Volume Limiter
System) functie beperkt het maximum
volume om uw gehoor te beschermen.
Zet AVLS (onder het deksel) op
“LIMIT”.
De
bedieningselementen
vergrendelen (HOLD)
U kunt het toestel beveiligen tegen
ongewenste bediening.
Schuif HOLD in de richting van het
pijltje.
CD-speler
Afstandsbediening
De AVLS functie uitschakelen
Zet AVLS op “NORM.”
Beschikbare functies
Knippert wanneer het volume een
bepaald niveau overschrijdt.
Het CHARGE lampje
knippert wanneer de
HOLD functie werkt.
De HOLD-functie werkt zowel op de CDspeler als op de afstandsbediening. Wanneer
HOLD op de afstandsbediening af staat, kan
de CD-speler nog altijd met de
afstandsbediening worden bediend.
De bedieningselementen
ontgrendelen
Schuif HOLD in de tegengestelde richting
van het pijltje.
Opmerking
“HOLD” verschijnt niet in het uitleesvenster van
de afstandsbediening, ook al werkt de HOLD
functie.
15
De pieptoon
uitschakelen
U kunt de pieptoon uitschakelen die
weerklinkt in de hoofdtelefoon/oortelefoon
bij het bedienen van uw CD-speler.
1
Koppel de spanningsbron
(netspanningsadapter, oplaadbare
batterijen of droge batterijen) los
van de CD-speler.
2
Sluit de spanningsbron aan terwijl
u x ingedrukt houdt (x/CHARGE
voor de CD-speler).
De pieptoon aanzetten
Koppel de spanningsbron los en sluit de
spanningsbron dan weer aan zonder x of
x/CHARGE in te drukken.
De LCD-verlichting
uitschakelen
(alleen voor model geleverd met
afstandsbediening RM-MC11EL)
Wanneer het toestel werkt op droge of
oplaadbare batterijen, werkt de LCDverlichting ongeveer 5 seconden telkens
wanneer een toets wordt ingedrukt. U kunt
de verlichting echter afzetten om de
batterijen te sparen.
1
Haal de oplaadbare of droge
batterijen uit de CD-speler.
2
Plaats de batterijen terug terwijl u
PLAY MODE ingedrukt houdt.
De LCD-verlichting aanzetten
Verwijder de batterijen en plaats ze terug
zonder PLAY MODE ingedrukt te houden.
Betreffende de LCDverlichting
De LCD-verlichting staat altijd aan wanneer
het toestel werkt op netstroom.
16
B Uw CD-speler aansluiten
Aansluiting op een
stereo-installatie
U kunt CD’s beluisteren via een stereoinstallatie en CD’s opnemen op cassette en
MiniDisc. Meer details vindt u in de
gebruiksaanwijzing van het aangesloten
toestel.
Zet eerst alle aangesloten toestellen af
alvorens aansluitingen te verrichten.
Bij gebruik van de verbindingskabel
Als het geluid vervormd is, sluit het toestel
dan aan op de i aansluiting.
Bij gebruik van een optisch digitale
verbindingskabel
Om een CD op te nemen op een MiniDisc,
DAT, enz., moet de CD-speler eerst in de
pauzestand worden gezet.
naar LINE OUT
(OPTICAL)
Verbindingskabel
Links (wit)
Betreffende de G-PROTECTION en
SOUND functies bij gebruik van een
verbindingskabel of optisch digitale
kabel
• Zet de G-PROTECTION schakelaar op “1”
om CD-geluid van hoge kwaliteit op te
nemen.
• De SOUND functie werkt alleen voor het
geluid dat wordt uitgevoerd via i en niet
voor het geluid dat wordt uitgevoerd via
LINE OUT (OPTICAL).
Rechts (rood)
(wordt vervolgd)
MiniDisc
recorder, DAT
deck, enz.
Stereo-installatie,
cassetterecorder,
radiocassetterecorder,
enz.
17
Uw CD-speler aansluiten
Optisch
digitale
verbindingskabel
Opmerkingen
• Voor u een CD afspeelt moet u het volume van
het aangesloten toestel verlagen om te
voorkomen dat de aangesloten luidsprekers
worden beschadigd.
• Gebruik de netspanningsadapter om op te
nemen. Wanneer u hiervoor oplaadbare of droge
batterijen gebruikt, kunnen die tijdens het
opnemen uitgeput raken.
• Regel het volume van het aangesloten toestel
zodanig dat het geluid niet is vervormd.
Aansluiting op een stereoinstallatie
Betreffende Joint Text (CDtekstkopieerfunctie)
Met Joint Text kunt u de disc- en
muziekstuknamen van CD’s met CDtekstinformatie kopiëren. Door een Sony MD
Walkman (MZ-R909) die compatibel is met
Joint Text aan te sluiten op deze CD-speler,
kunt u de CD-tekst tijdens het opnemen
kopiëren op een MD. Hiervoor moet u
gebruik maken van een optisch-digitale
verbindingskabel (POC-5B of ander type,
niet meegeleverd) en de RK-TXT1 CDtekstverbindingskabel (niet meegeleverd).
Meer details vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de MD Walkman.
18
B Aansluiting op een spanningsbron
U kunt de volgende spanningsbronnen
gebruiken:
• oplaadbare batterijen
• netspanningsadapter (zie “Een CD
afspelen”)
• LR6 (AA) alkalinebatterijen (externe
batterijhouder)
Voor de levensduur van batterijen en de
laadduur van oplaadbare batterijen, zie
“Technische gegevens”.
Gebruik van oplaadbare
batterijen
3
Sluit de netspanningsadapter aan
op de DC IN 4.5 V ingang van de
meegeleverde lader en een
stopcontact. Plaats dan de CDspeler op de meegeleverde lader
zodat het V merkteken op de CDspeler samenvalt met het v
merkteken op de lader.
Maak gebruik van een verloopstekker als
de stekker niet in het stopcontact past.
CHARGE lampje
Laad oplaadbare batterijen altijd op vooraleer
u ze de eerste maal gebruikt. De volgende
oplaadbare batterijen zijn geschikt voor uw
CD-speler.
• NC-6WM
1
Open het deksel van de
batterijhouder in de CD-speler.
Laat V samenvallen
met v.
naar DC IN 4.5 V
Plaats twee oplaadbare batterijen
door 3 te laten samenvallen met
de aanduiding in de batterijhouder
en sluit het deksel tot het
vastklikt.
Aansluiting op een spanningsbron
2
Netspanningsadapter
naar een stopcontact
(wordt vervolgd)
19
Gebruik van oplaadbare batterijen
Het laden van de batterijen begint.
“Charging” knippert in het display van
de afstandsbediening en de
indicatorsegmenten van
lichten
achtereenvolgens op. Het CHARGE
lampje op de CD-speler licht op.
Wanneer de batterijen volledig zijn
opgeladen, verdwijnen alle aanduidingen
in het display en dooft het CHARGE
lampje.
De oplaadbare batterijen laden zonder
de meegeleverde lader
Sluit de netspanningsadapter aan op EXT
BATT/DC IN 4.5 V op uw CD-speler en een
stopcontact, en druk vervolgens op
x/CHARGE om het laden te starten.
x/CHARGE
toets•CHARGE
lampje
naar EXT
BATT/DC IN
4.5 V
Netspanningsadapter
naar een stopcontact
Opmerkingen
• Tijdens het laden worden de CD-speler en de
oplaadbare batterijen warm. Dat is ongevaarlijk.
• Wanneer u tijdens het laden op > N drukt,
stopt het laden en begint de CD te spelen.
• Wanneer u tijdens de weergave de CD-speler op
de lader plaatst, stopt de weergave en begint het
laden.
• Plaats de CD-speler goed op de lader zodat het V
merkteken op de CD-speler samenvalt met het v
merkteken op de lader. Bij een verkeerde
plaatsing wordt het laden of de weergave
onderbroken.
20
De oplaadbare batterijen verwijderen
Druk op # om de batterijen te verwijderen.
Wanneer oplaadbare batterijen
vervangen?
Als de levensduur van de batterijen ongeveer
is gehalveerd, moet u de oplaadbare
batterijen vervangen door nieuwe.
Opmerking betreffende oplaadbare
batterijen
Een nieuwe batterij of een batterij die
gedurende lange tijd niet werd gebruikt, kan
pas helemaal worden opgeladen nadat ze een
aantal maal is opgeladen en ontladen.
Wanneer oplaadbare batterijen laden?
U kunt de resterende batterijlading
controleren in het uitleesvenster.
r
r
r
r
De batterijen zijn volledig
geladen.
.
.
.
De batterijen raken leeg.
.
.
.
De batterijen zijn bijna leeg.
De batterijen zijn leeg.
* Er weerklinkt een pieptoon.
Om de originele batterijcapaciteit lang te
behouden, mag u de batterijen pas laden
wanneer ze volledig uitgeput zijn.
Opmerkingen
• De indicatorsegmenten
geven de
resterende batterijlading bij benadering aan. Eén
segment staat niet altijd voor een vierde van de
batterijlading.
• Afhankelijk van de werkingsomstandigheden
kunnen meer of minder indicatorsegmenten
oplichten.
Opmerkingen bij de meegeleverde
lader
• De meegeleverde lader kan alleen met deze
CD-speler worden gebruikt. Er kunnen
geen andere toestellen mee worden
geladen.
• Laad uitsluitend oplaadbare NC-6WM
batterijen op met de meegeleverde lader.
Laad geen andere batterijen op.
• Tijdens het laden worden de CD-speler en
de oplaadbare batterijen warm. Dat is
ongevaarlijk.
• Plaats geen munten of andere metalen
voorwerpen op de lader. Indien de
contactpunten van de lader per ongeluk in
contact komen met een metalen voorwerp,
kan er kortsluiting ontstaan waardoor ze
opwarmen.
21
Aansluiting op een spanningsbron
r
Lobatt*
Opmerking betreffende het
transporteren van oplaadbare
batterijen
Gebruik de meegeleverde batterijdraagtas om
de batterijen te beschermen tegen
onverwachte hitte. Als oplaadbare batterijen
in contact komen met metalen voorwerpen,
kan warmte worden geproduceerd of brand
ontstaan door een kortsluiting.
Gebruik van droge
batterijen
Gebruik de meegeleverde externe
batterijhouder.
Gebruik uitsluitend het volgende droge
batterijtype voor uw CD-speler:
• LR6 (AA) alkalinebatterijen
1
Ontgrendel het deksel van de
externe batterijhouder en plaats
twee LR6 (AA) alkalinebatterijen
waarbij u rekening houdt met de
aanduiding 3 op het schema aan
de buitenkant van de externe
batterijhouder, en sluit vervolgens
het deksel van de externe
batterijhouder.
Wanneer de batterijen vervangen
U kunt de resterende batterijlading
controleren in het uitleesvenster.
r
r
r
r
De batterijen zijn volledig
geladen.
.
.
.
De batterijen raken leeg.
.
.
.
De batterijen zijn bijna leeg.
r
Lobatt*
De batterijen zijn leeg.
* Er weerklinkt een pieptoon.
Wanneer de batterijen leeg zijn, moet u
beide batterijen door nieuwe vervangen.
De batterijen in de CD-speler en de externe
batterijhouder ontladen tegelijkertijd.
Opmerkingen
2
Sluit de externe batterijhouder aan
op de CD-speler.
naar EXT BATT/
DC IN 4.5 V
22
Met de v kant
omlaag
• Koppel de netspanningsadapter los bij het
aansluiten van de externe batterijhouder.
• Wanneer u oplaadbare batterijen en droge
batterijen samen gebruikt om de autonomie te
verlengen, gebruik dan uitsluitend volledig
opgeladen oplaadbare batterijen en nieuwe
droge batterijen.
Opmerkingen
betreffende
spanningsbronnen
Koppel alle spanningsbronnen los wanneer
de CD-speler niet wordt gebruikt.
Betreffende de
netspanningsadapter
• Gebruik alleen de meegeleverde
netspanningsadapter of de
netspanningsadapter die vermeld staat
onder “Meegeleverde/los verkrijgbare
toebehoren”. Gebruik geen andere
netspanningsadapter om te voorkomen dat
de werking van het toestel wordt verstoord.
Polariteit van de stekker
• Laad geen droge batterijen op.
• Gooi geen batterijen in het vuur.
• Draag geen batterijen samen met
muntstukken of andere metalen
voorwerpen. Wanneer de positieve en
negatieve klemmen van de batterij per
ongeluk in contact komen met metalen
voorwerpen kan warmte worden
geproduceerd.
• Meng geen oplaadbare batterijen met
droge batterijen.
• Meng geen nieuwe batterijen met oude
batterijen.
• Gebruik geen verschillende types
batterijen samen.
• Verwijder de batterijen wanneer u ze
gedurende lange tijd niet gebruikt.
• Mocht er batterijlekkage optreden, maak
dan de batterijhouder helemaal schoon
voor u nieuwe batterijen plaatst. Indien er
vloeistof op uw lichaam terechtkomt, spoel
dat dan grondig af.
Aansluiting op een spanningsbron
• Trek voor het loskoppelen van de
netspanningsadapter altijd aan de adapter
zelf en nooit aan het snoer.
• Raak de netspanningsadapter niet aan met
natte handen.
Betreffende oplaadbare
batterijen en droge batterijen
23
B Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Mocht er een klein voorwerp of vloeistof
in de CD-speler terechtkomen, verbreek
dan de aansluiting op het stopcontact en
laat het toestel eerst door een deskundige
nakijken alvorens het weer in gebruik te
nemen.
• Steek geen vreemde voorwerpen in de DC
IN 4.5 V (externe voedingsingang)
aansluiting.
De CD-speler
• Hou de lens van de CD-speler schoon en
raak ze niet aan. Als u dit toch doet, kan de
lens beschadigd en de werking van het
toestel verstoord raken.
• Plaats geen zware voorwerpen op de CDspeler. De CD-speler en de CD kunnen
hierdoor worden beschadigd.
• Zet de CD-speler niet op een plek waar hij is
blootgesteld aan warmtebronnen, direct
zonnelicht, overdreven stof of zand, vocht,
regen, mechanische schokken, oneffenheden
of in een auto met gesloten ruiten.
• Als de CD-speler de radio- of televisieontvangst stoort, moet u de speler afzetten
en verder van de radio of de televisie af
zetten.
• Discs met afwijkende vormen (b.v. hart,
vierkant, ster) kunnen niet met deze CDspeler worden afgespeeld. Indien u dat
toch doet, kan de CD-speler worden
beschadigd. Gebruik geen dergelijke discs.
Behandeling van CD’s
• Neem een CD altijd vast aan de rand en
raak nooit het oppervlak aan.
• Kleef geen papier noch kleefband op een
CD.
Niet zo
24
• Stel de CD niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen zoals
heteluchtkanalen, en laat hem ook niet
achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat.
Hoofdtelefoon/oortelefoon
Verkeersveiligheid
Draag geen hoofdtelefoon/oortelefoon als u
een auto of enig ander voertuig bestuurt en
evenmin op de fiets. Dit kan leiden tot
gevaarlijke verkeerssituaties en is in veel
landen wettelijk verboden. Het kan
bovendien gevaarlijk zijn muziek met een
hoog volume te beluisteren als u zich op
straat bevindt, vooral op oversteekplaatsen.
Let altijd heel goed op in potentieel
gevaarlijke situaties en zet eventueel het
toestel af.
Voorkom oorletsel
Zet de muziek in de hoofdtelefoon/
oortelefoon niet te hard. Oorspecialisten
adviseren tegen het voortdurend en zonder
onderbreking beluisteren van harde muziek.
Hoort u een hoog geluid in uw oren, draai
dan het volume omlaag of zet het toestel af.
Hou rekening met anderen
Houd de geluidsterkte op een redelijk niveau.
U kunt dan geluiden van buitenaf nog steeds
horen terwijl u tegelijkertijd rekening houdt
met de mensen om u heen.
Onderhoud
De behuizing reinigen
Reinig de behuizing van de speler met een
zachte doek die lichtjes is bevochtigd met
water of een mild schoonmaakmiddel.
Gebruik geen alcohol, benzine of thinner.
De contactpunten reinigen
Wanneer de contactpunten van de lader of de
CD-speler vuil zijn, kunnen de batterijen niet
goed worden opgeladen. Reinig de
contactpunten regelmatig met een
wattenstaafje of een droge doek zoals
hieronder afgebeeld.
Contactpunten
Contactpunten
Aanvullende informatie
25
Verhelpen van storingen
Als het probleem na het uitvoeren van de onderstaande controles blijft bestaan, neem dan contact
op met uw plaatselijke Sony dealer.
Symptoom
Oorzaak en/of oplossingen
Het volume kan niet worden
geregeld met de draaiknop
op de afstandsbediening.
De weergave kan niet worden
gestart met de draaiknop op
de afstandsbediening.
Het volume verhoogt niet,
ook al drukt u herhaaldelijk
op de VOL + toets.
Het volume kan niet worden
geregeld.
Geen geluid hoorbaar, of
ruis.
c Trek de draaiknop in de richting van het pijltje op de knop en draai
hem vervolgens naar VOL + of –. (pagina 8)
De speelduur is te kort bij
gebruik op droge batterijen.
De speelduur is te kort bij
gebruik op oplaadbare
batterijen.
“Lobatt” of “000” verschijnt
in het uitleesvenster. De CD
speelt niet.
“HiDCin” verschijnt in het
uitleesvenster.
De CD speelt niet of
“Nodisc” verschijnt in het
uitleesvenster wanneer een
CD is ingebracht.
26
c De draaiknop is uitgetrokken. Druk hem weer in en draai hem naar
N/>. (pagina 8)
c Zet de AVLS schakelaar op “NORM.” (pagina 15)
c De hoofdtelefoon/oortelefoon is aangesloten op LINE OUT
(OPTICAL). Sluit hem aan op i (hoofdtelefoon).(pagina 7)
c De hoofdtelefoon/oortelefoon is aangesloten op LINE OUT
(OPTICAL). Sluit hem aan op i (hoofdtelefoon). (pagina 7)
c Steek de stekkers goed vast. (pagina 7)
c De stekkers zijn vuil. Maak de stekkers regelmatig schoon met een
droge doek.
c Controleer of u alkalinebatterijen en geen mangaanbatterijen
gebruikt. (pagina 22)
c Vervang de batterijen door nieuwe LR6 (AA) alkalinebatterijen.
(pagina 22)
c Laad en ontlaad de oplaadbare batterijen enkele keren.
(pagina 19-21)
c De oplaadbare batterijen zijn helemaal leeg. Laad de batterijen.
(pagina 19)
c Vervang de batterijen door nieuwe LR6 (AA) alkalinebatterijen.
(pagina 22)
c Gebruik uitsluitend de netspanningsadapter of de batterijkabel die
vermeld staat onder “Meegeleverde/los verkrijgbare toebehoren”.
(pagina 29)
c Koppel alle spanningsbronnen los en plaats vervolgens de
batterijen terug of sluit de netspanningsadapter weer aan.
(pagina 7, 19, 22)
c De toetsen zijn vergrendeld. Schuif de HOLD schakelaar achteruit.
(pagina 15)
c De CD is vuil of beschadigd. (pagina 24)
c Controleer of de CD is ingebracht met het label naar boven.
(pagina 7)
c Er is condensvorming opgetreden.
Wacht enkele uren tot het condensvocht is verdampt.
c Sluit het deksel van de batterijhouder stevig. (pagina 19)
c Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. (pagina 19, 22)
c Sluit de netspanningsadapter stevig aan op een stopcontact.
(pagina 7)
c De CD-R/CD-RW werd niet gefinaliseerd. Finaliseer de CD-R/
CD-RW met het opnametoestel.
c Er is een probleem met de kwaliteit van de CD-R/CD-RW, de
opname-apparatuur of de toepassingssoftware.
Symptoom
Oorzaak en/of oplossingen
Het CHARGE lampje knippert
wanneer u op een toets drukt
en de CD speelt niet.
Het volume kan niet worden
geregeld met de VOL +/–
toetsen op de CD-speler.
Bij opname met optisch
digitale verbinding kan het
muziekstuknummer niet
correct worden opgenomen.
De oplaadbare batterijen
kunnen niet worden geladen.
c De toetsen zijn vergrendeld. Schuif de HOLD schakelaar achteruit.
(pagina 15)
De weergave begint vanaf
het punt waar ze werd
gestopt. (hervatfunctie)
De CD ruist.
Wanneer u de klep van de
CD-speler sluit, begint de CD
te draaien.
U kunt de CD-speler niet
correct bedienen met de
afstandsbediening.
c De CD-speler is aangesloten op een ander toestel. Regel het
volume met de volumeregelaar op het aangesloten toestel.
(pagina 17)
c Neem het muziekstuknummer opnieuw op met een MiniDisc
recorder, DAT recorder, enz. (pagina 17)
c Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het opnametoestel.
(pagina 17)
c De contactpunten op de CD-speler en de lader zijn vuil. Wrijf ze
schoon met een droge doek.
c De CD speelt. Stop de weergave.
c De externe batterijhouder is aangesloten op de CD-speler.
Verwijder hem en begin opnieuw te laden.
c De hervatfunctie werkt. Om de weergave te beginnen vanaf de
eerste track, draait u de knop op de afstandsbediening naar
N/> en houdt u die vast tot de eerst track begint te spelen
(hou > N minstens 2 seconden ingedrukt voor de CD-speler)
of open de klep van de CD-speler. Of verwijder alle
spanningsbronnen en breng dan de batterijen opnieuw in of sluit
de netspanningsadapter weer aan. (pagina 7, 8, 19, 22)
c Sluit het deksel van de batterijhouder stevig. (pagina 19)
c De CD-speler leest de informatie op de CD. Dat is normaal.
c De toetsen op de CD-speler worden per ongeluk ingedrukt
gehouden.
Aanvullende informatie
27
Technische gegevens
Levensduur batterijen* (bij
benadering in uren)
Systeem
(met de CD-speler op een effen en stevige
ondergrond)
De speelduur hangt af van de manier waarop de
CD-speler wordt gebruikt.
Compact disc digital audiosysteem
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 780 nm
Emissieduur: continu
Laseruitgangsvermogen: minder dan 44,6 µW
(Deze waarde voor het uitgangsvermogen is
gemeten op een afstand van 200 mm van het
lensoppervlak van het optische blok met een
opening van 7 mm).
D-A omzetting
1-bit quartz time-axis control
Frequentiebereik
Bij gebruik van
Twee NC-6WM
(geladen gedurende ong.
5 uur**)
Externe batterijhouder
(twee alkalinebatterijen***)
Oplaadbare batterijen
NC-6WM en externe
batterijhouder (twee
alkalinebatterijen***)
G-PROTECTION
“1”
“2”
19
19,5
66
71
88
92
+1
20 - 20 000 Hz –2 dB (volgens JEITA CP-307)
Uitgangsniveau (bij een
ingangsniveau van 4,5 V)
Lijnuitgang (stereo miniaansluiting)
Uitgangsniveau 0,7 V rms bij 47 kΩ
Aanbevolen belastingsimpedantie min. 10 kΩ
Oortelefoon (stereo miniaansluiting)
Ong.5 mW + ong. 5 mW bij 16 Ω
Optisch digitale uitgang (optische aansluiting)
Uitgangsniveau: –21 - –15 dBm
Golflengte: 630 - 690 nm piek
Voeding
Controleer de gebiedscode in de linker
bovenhoek van de streepjescode op de
verpakking.
• Twee Sony NC-6WM oplaadbare batterijen:
2,4 V DC
• Twee LR6 (AA) batterijen: 3 V DC
• Netspanningsadapter (DC IN 4.5 V
aansluiting):
U/U2/CA2/E92/MX2/TW2/BR3 model:
120 V, 60 Hz
CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/E13/G5/
G6/G7/G8/BR1 model: 220 - 230 V, 50/60 Hz
CEK/3CE7 model: 230 - 240 V, 50 Hz
AU2 model: 240 V, 50 Hz
JE.W/E33/EA3/KR4 model: 100 - 240 V,
50/60 Hz
HK2 model: 220 V, 50/60 Hz
AR1/CN2 model: 220 V, 50 Hz
28
* Meetwaarde volgens JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
** De laadduur hangt af van de manier waarop de
oplaadbare batterij wordt gebruikt.
*** Met Sony alkalinebatterijen LR6 (SG)
(geproduceerd in Japan)
Werkingstemperatuur
5°C - 35°C
Afmetingen (b/h/d) (zonder
uitstekende onderdelen en
bedieningselementen)
ong. 135,0 × 135,0 × 15,9 mm
Gewicht (zonder toebehoren)
ong. 166 g
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Meegeleverde/los
verkrijgbare toebehoren
Meegeleverde toebehoren
De gebiedscode van het toestel staat vermeld in de
linker bovenhoek van het etiket met de
streepjescode op de verpakking.
Netspanningsadapter (1)
Hoofdtelefoon/oortelefoon met
afstandsbediening (1)
Oplaadbare batterijen (2)
Lader (1)
Batterijdraagtas (2)
Draagtas (1)
Externe batterijhouder (1)
Verloopstekker (1)*
* Meegeleverd met modellen JE.W en E33
Los verkrijgbare toebehoren
Actieve luidsprekers
Autobatterijkabel
Autobatterijkabel met
auto-aansluitset
Auto-aansluitset
Verbindingskabel
CD TEXT verbindingskabel
Optisch digitale
verbindingskabel
Oplaadbare batterij
Oortelefoon
SRS-Z1
SRS-Z1000
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
RK-TXT1
POC-5B
POC-10B
POC-15B
POC-5AB
POC-10AB
POC-15AB
NC-6WM
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
MDR-A44L
MDR-A110LP
Raadpleeg de dichtstbijzijnde Sony dealer voor de
aankoop van een netspanningsadapter.
Stereo ministekker
Microstekker
Het kan zijn dat uw dealer niet alle
bovengenoemde toebehoren levert. Vraag uw
dealer om meer informatie over verkrijgbare
toebehoren.
29
Aanvullende informatie
Aansluiting van een los verkrijgbare
hoofdtelefoon/oortelefoon op de
meegeleverde afstandsbediening
Gebruik uitsluitend een hoofdtelefoon met
stereo ministekker. Een hoofdtelefoon met
microstekker is niet geschikt.
30
31
Sony Corporation Printed in Malaysia
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising