Samsung HW-C470 User's guide
HW-C470
Crystal Surround Air Track
(Aktivt højttalersystem)
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du valgte at købe et Samsung-produkt.
For at modtage komplet service bedes du registrere dit
produkt på
www.samsung.com/register
finesser
Aktivt højttalersystem
Denne enhed er et aktivt højttalersystem, der giver høj lydkvalitet i en enkelt, slank enhed.
Enheden kræver ikke satellithøjttalere og kabling, som normale surroundsystemer gør.
Multifunktionsfjernbetjening
Den medfølgende fjernbetjening kan anvendes til at styre det tv, der er tilsluttet til enheden.
Fjernbetjeningen har en TV-genvejstast, hvormed du kan udføre forskellige handlinger med et enkelt tryk på
knappen.
Du kan justere lydstyrken, ændre kanalen eller tilpasse navigationsmenuen på tv’et med denne
multifunktionsfjernbetjening.
Særlig lydfelttilstand
Du kan vælge blandt 7 forskellige lydfelttilstande (NEWS, DRAMA, SPORTS, GAME, CINEMA, MUSIC og PASS
(original lyd)) afhængigt af den type indhold, du vil nyde.
Kompatibilitet med teknologierne
Denne enhed indeholder dekodere, der er kompatible med Dolby Digital, DTS (Digital Theater Systems) og SFE
(Sound Field Effect).
− Dolby Digital
D
ette er standardlydformatet, der anvendes på dvd’er og andre helt digitale medier.
Denne surroundteknologi leverer digital lyd i høj kvalitet til op til 5.1 særskilte kanaler og giver en
retningsbestemt og mere realistisk effekt.
− DTS (Digital Theater Systems)
DTS leverer et særskilt 5.1 kanals digitalt lydsignal til både musik- og filmindhold og anvender mindre
komprimering end Dolby Digital og giver en rigere lyd.
− SFE (Sound Field Effect) anvender 32 bits digital lydsignalbehandling
Giver mere realistisk surroundsound med almindelige stereolydkilder.
Trådløs subwoofer
Med Samsungs trådløse modul slipper du for kabler, der går mellem hovedenheden og subwooferen.
I stedet tilsluttes subwooferen til et kompakt, trådløst modul, der kommunikerer med hovedenheden.
Trådløs dock-cradle til iPod/iPhone
Du kan få en bedre musikkvalitet fra højttaleren ved at sende lydsignalerne fra din iPod/iPhone via en trådløs sender.
DAN
HVAD ER INKLUDERET
Undersøg det medfølgende tilbehør som nævnt herunder.
Optisk kabel
Lydkabel
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
Brugervejledning
EXIT
MUTE
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
S.VOL
DRC
AV SYNC
Fjernbetjening / batterier (AAA-størrelse)
Beslag-vægmontering
Trådløs dock-cradle til iPod/iPhone: HT-WDC10
CH
AR
GE
CH
AR
GE
CH
ARG
E
CH
AR
LI
NK
GE
STA
ND
BY
LI
N
K
STAN
DB
Y
Trådløs sender
Opladning af cradle
Jævnstrømskode
Jævnstrømsadapter
LIN
K
STA
ND
BY
LI
NK
STAN
DB
Y
▪ Tilbehøret kan have et lidt anderledes udseende end ovenfor.
sikkerhedsinformationer
Sikkerhedsadvarsler
FOR AT MINDSKE RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ BAGBEKLÆDNINGEN IKKE AFTAGES. ENHEDENS INDVENDIGE DELE
MÅ KUN EFTERSES AF FAGKYNDIGE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBJEDE TIL AUTORISEREDE SERVICEFORHANDLERE.
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
MÅ IKKE ÅBNES
Dette symbol angiver, at der er farlig
spænding inde i enheden, som kan
forårsage elektrisk stød.
Dette symbol advarer dig om, at der følger vigtige
betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner med
denne enhed.
ADVARSEL : For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.
FORSIGTIG : FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL STIKKETS BREDE FLADE STIKBEN PASSE I DEN BREDE ÅBNING
OG SÆTTES HELT IND.
• Dette apparat skal altid tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse.
• For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være tilgængelig.
FORSIGTIG
• Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen objekter, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, må anbringes på
apparatet.
• Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal altid være muligt at anvende det.
DAN
FORHOLDSREGLER
2.7 inch
3.9 inch
3.9 inch
3.9 inch
Kontroller, at strømforsyningen i dit hjem er i overensstemmelse med den identifikationsmærkat, der findes på bagsiden af dit produkt.
Installer dit produkt vandret på et forsvarligt underlag (møbel) med tilstrækkelig plads omkring til ventilation (7,5 ~ 10 cm). Sørg for, at
ventilationshullerne ikke er blokeret. Anbring ikke enheden på forstærkere eller andet udstyr, der kan blive varmt. Denne enhed en konstrueret til vedvarende brug.
For helt at afbryde enheden fra strømforsyningsnettet skal du fjerne strømstikket fra stikkontakten, særligt når enheden ikke skal anvendes i en længere periode.
Fjern stikket fra stikkontakten i tordenvejr.
Strømspidser pga. lyn kan beskadige enheden.
Udsæt ikke enheden for direkte sollys eller andre varmekilder.
Dette kan medføre, at enheden overophedes og ikke fungerer korrekt.
Phones
Beskyt produktet mod fugt (f.eks. fra vaser) og stærk varme (f.eks. varmeapparater) eller udstyr, der skaber stærke magnetiske eller elektriske
felter. Kobl strømkablet fra stikkontakten, hvis enheden ikke fungerer
korrekt.
Dit produkt er ikke beregnet til kommerciel anvendelse. Dette produkt er
kun beregnet til personligt brug.
Der kan forekomme fugtdannelse, hvis dit produkt eller din disk har været
opbevaret ved lave temperaturer. Hvis du transporterer enheden om
vinteren, skal du vente ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur,
inden du anvender den.
Batterierne, der anvendes i dette produkt, indeholder kemikalier, der er
miljøskadelige.
Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald.
5
Indhold
finesser
2
3
Finesser
Hvad er inkluderet
sikkerhedsinformationer
4
5
Sikerhedsadvarsler
Forholdsregler
kom godt i gang
7
Inden du læser brugervejledningen
beskrivelser
8
9
Frontpanel
Bagpanel
2
4
7
8
fjernbetjening
10
tilslutninger
11
funktioner
16
problemløsning
19
appendiks
20
10 En gennemgang af fjernbetjeningen
11 Installation af vægbeslaget
12 Tilslutning af den trådløse subwoofer
13 Brug iPod/iPhone med en trådløs dockcradle til iPod/iPhone
14 Sådan kædes den trådløse sender med
hovedenheden
15 Tilslutning af crystal surround air track
16 Grundlæggende funktioner
16 Avancerede funktioner
18 Softwareopgradering
19 Problemløsning
20 Specifikationer
DAN
kom godt i gang
INDEN DU LÆSER BRUGERVEJLEDNINGEN
Sørg for at undersøge følgende udtryk, inden du læser brugervejledningen.
Ikoner der anvendes i vejledningen
Udtryk
● kom godt i gang
Ikon
Definition
Advarsel
Dette omhandler en situation, hvor en funktion ikke fungerer, eller indstillinger
måske bliver annulleret.
Bemærk
Dette omhandler tips eller instruktioner på siden, der medvirker til at få den
enkelte funktion til at fungere.
Om brugen af denne brugervejledning
1) Sørg for at kende sikkerhedsinstruktionerne, inden du anvender dette produkt. (Se side 4)
2) Hvis der opstår et problem, skal du se Problemløsning. (Se side 19)
Copyright
©2010 Samsung Electronics Co., Ltd.
Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning – hverken helt eller delvist – må reproduceres eller
kopieres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd.
beskrivelser
FRONTPANEL
1
5
4
3
2
DISPLAY
Viser den aktuelle tilstand.
POWER-KNAP
Tænder og slukker for Crystal Surround Air Track.
VOLUME +/-
Bestemmer lydstyrken.
LYDFELTTILSTAND
Vælger lydfelt-tilstanden.
(NEWS, DRAMA, SPORTS, GAME, CINEMA, MUSIC og PASS
(original lyd))
INPUT-TILSTAND
Vælg den optiske indgang eller lydindgangen.
▪ Når du tænder for strømmen til denne enhed, er der en forsinkelse på 4-5 sekunder, inden
den kan afspille lyd.
DIGITA
L
AUDIO
IN
2
DAN
BAGPANEL
ONLY FOR UPDATE
● beskrivelser
1
2
3
DIGITA
L
AUDIO
IN 1
OPTIC
AL
4
DIGITA
L
AUDIO
IN 2
USB-PORT
Du kan opdatere enheden via USB-porten.
STRØMKABEL
Sæt strømkablet i stikkontakten.
AUDIO IN-STIK
Tilsluttes til den analoge udgang på en ekstern enhed.
DIGITAL AUDIO IN
1,2
Tilsluttes til den digitale (optiske) udgang på en ekstern enhed.
▪ Når du kobler strømkablet fra stikkontakten, skal du tage fat i stikket.
Træk ikke i kablet.
▪ Tilslut ikke denne enhed eller andre komponenter til strømmen, før alle tilslutninger
mellem komponenterne er udført.
fjernbetjening
EN GENNEMGANG AF FJERNBETJENINGEN
POWER-KNAP
Tænder og slukker for
Crystal Surround Air Track.
POWER
JUSTER TV’ETS
NAVIGATIONSMENU
Justerer og vælger et
element på
navigationsmenuen på dit
Samsung-tv.
TV POWER
MENU
TOOLS
TV POWER-KNAP
Tænder og slukker for
Samsung-tv’et.
MUTE
Afbryder lyden fra enheden.
Tryk igen for at gendanne den
tidligere lydstyrke.
TV CH
Skifter mellem de mulige tvkanaler.
VOL/CONTROL
Justerer lydstyrken på
anlægget.
INFO
VOL/CONTROL
O/A INPUT
Vælger den digitale (optiske)
indgang eller lydindgangen.
EXIT
MUTE
TV CH
AUTO
POWER
SMART VOLUME
Regulerer og stabiliserer
volumenniveauet for at
forhindre en dramatisk
volumenændring.
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
S.VOL
DRC
AV SYNC
DRC/DIMMER
Du anvende denne funktion
og nyde Dolby Digital lyd,
når du ser film med lav
lydstyrke om natten
(standard, MAX, MIN). Du
kan justere displayets
lysstyrke.
AUTO POWER LINK
Synkroniserer for at tænde/
slukke for enheden med det
optiske signal fra tv’et.
SOUND MODE
Vælger lydfelttilstanden. (NEWS,
DRAMA, SPORTS, GAME,
CINEMA, MUSIC og PASS
(original lyd))
AV SYNC
Bruges til at synkronisere
video til lyd, når der er oprettet
tilslutning til et digitalt tv.
S/W LEVEL
Justerer subwooferniveauet.
▪ Fjernbetjeningen kan kun betjene tv-apparater, der er fremstillet af Samsung.
▪ Afhængigt af det tv, du anvender, kan du muligvis ikke betjene dit tv med denne
fjernbetjening. I dette tilfælde skal du betjene tv’et med tv’ets fjernbetjening.
Installation af batteriet i fjernbetjeningen
1.
Løft dækslet på
fjernbetjeningens
bagside opad som vist.
2.
Installér to AAA-batterier.
Sørg for, at batteriernes “+” og “–” ender
passer med diagrammet inde i rummet.
Fjernbetjeningens rækkevidde
Fjernbetjeningen kan anvendes i op til ca. 7 m i lige linje.
Den kan også anvendes i en vandret vinkel på op til 30° fra fjernbetjeningens sensor.
10
3.
Sæt dækslet på igen.
Ved normalt tv-forbrug
holder batterierne i
omkring et år.
DAN
tilslutninger
INSTALLATION AF VÆGBESLAGET
Du kan anvende vægmonteringsbeslaget til at montere denne enhed på væggen.
• Installer kun på en lodret væg.
• Undgå høj temperatur eller fugtighed på installationsstedet, ellers kan væggen ikke bære enhedens vægt.
• Kontroller væggens styrke. Hvis væggen ikke er stærk nok til installation af produktet, skal du sørge for at
forstærke væggen inden installationen.
• Kontroller væggens materiale. Hvis væggen er lavet af gips, marmor eller metal, så køb og anvend
passende skruer til fastgørelse.
• Kabler, der tilsluttes til de eksterne enheder, skal tilsluttes til enheden inden installationen.
• Sørg for at slukke for enheden og trække stikket ud inden installation. Ellers kan der forekomme elektriske
stød.
1. Anbring vægmonteringsbeslaget på en væg, og fastgør
det herefter med to skruer (medfølger ikke).
2. Fastgør herefter enheden i de tilhørende åbninger i
vægmonteringsbeslaget. For sikker installation skal du
sørge for, at monteringsskruerne går forsvarligt ned i
bunden af åbningerne.
1
2
3. Dette færdiggør installationen af den anbefalede
vægmontering.
5 cm eller mere
▪ Udsæt ikke den installerede enhed for hele din vægt, og undgå enhver kraftpåvirkning af
enheden.
▪ Fastgør enheden forsvarligt til væggen, så den ikke falder ned. Hvis enheden falder ned, kan
det medføre kvæstelse eller beskadigelse af produktet.
▪ Når enheden er installeret på væggen, skal du sørge for, at børn ikke trækker i de tilsluttede
kabler, da dette kan få den til at falde ned.
▪ Du opnår den bedste ydeevne i en vægmontering ved at holde højttalersystemet mindst 5 cm
på afstand af tv'et.
11
● tilslutninger
Forholdsregler vedr. installation
TILSLUTNING AF DEN TRÅDLØSE SUBWOOFER
Subwooferens link-ID er forudindstillet fra fabrikken, og hovedenheden og subwooferen bør tilslutte (ved
trådløs tilslutning) automatisk, når der tændes. Hvis linkindikatoren ikke er tændt, når hovedenheden og
subwooferen er tændt, skal du indstille ID’et med følgende fremgangsmåde:
1. Sæt strømkablerne til hovedenheden og subwooferen i stikkontakten.
2. Tryk på knappen ID SET på bagsiden af subwooferen med en spids genstand i 5 sekunder.
• Indikatoren STANDBY slukkes og indikatoren LINK (blå LED) blinker hurtigt.
STANDBY
LINK
POWER
3. Mens der er tændt for hovedenheden (STANDBY-tilstand), skal
du trykke på MUTE på fjernbetjeningen i fem sekunder.
POWER
• Hovedenheden og subwooferen kommunikerer nu (tilsluttet).
• Link-indikatoren (blå LED) på subwooferen er tændt.
• Du kan glæde dig over en bedre lyd fra den trådløse subwoofer
ved at vælge lydfelt-tilstanden. (Se side 17)
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
TOOLS
INFO
EXIT
VOL/CONTROL
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
O/A
INPUT
DRC
TV CH
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DIMMER
DIMMER
S.VOL
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
MENU
TV POWER
MENU
4. Indikatoren for strøm på hovedenheden tændes og slukkes og
vender herefter tilbage til tilstanden STANDBY.
TV POWER
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
▪ Inden du flytter eller installerer produktet, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne
strømkablet.
▪ Hvis der slukkes for hovedenheden, skifter den trådløse subwoofer til standbytilstand med
STANDBY-LED'en vist i den øverste del af skærmen. 30 sekunder efter begynder den blå
indikator LINK at blinke.
▪ Hvis du bruger en enhed, som f.eks. en mikroovn, trådløst netværkskort, Bluetooth-udstyr eller
andet udstyr, der anvender samme frekvens (2,4 GHz eller 5,8 GHz) tæt på systemet, kan der
muligvis forekomme afbrydelser i lyden på grund af forstyrrelser.
▪ Overførselsafstanden for radiobølgerne er ca. 10 m, men kan variere, afhængigt af
driftsforholdene. Det afhænger af driftsomstændighederne. Hvis der er en jernbeton- eller
stålmur mellem hovedenheden og modulet til trådløs modtagelse, fungerer
systemet muligvis slet ikke, fordi radiobølgerne ikke kan trænge gennem metal.
▪ Hvis hovedenheden ikke opretter den trådløse forbindelse, skal du følge trin 1-4 herover for at
gendanne forbindelsen mellem hovedenheden og den trådløse subwoofer.
▪ Antennen til trådløs modtagelse er indbygget i den trådløse subwoofer. Hold modulet borte
fra vand og fugt.
▪ For den bedste lydoplevelse skal du sørge for, at der i området omkring den trådløse
subwoofer ikke er noget, der spærrer.
12
SÅDANOPLADESDENTRÅDLØSESENDER
1. Slut den trådløse sender til din oplade-cradle.
. Slut jævnstrømsadapteren til en stikkontakt.
• Opladeindikatoren tændes, og opladningen starter.
Når batteriet er helt opladet, skifter opladeindikatoren
til grønt.
DRIFTSSTATUSPÅOPLADE-CRADLENSINDIKATOR
LIN
K
STA
N
LINK
DB
Y
STAN
DB
Y
Display
Funktion
GRØNINDIKATOR
TÆNDT
Tænd/opladning udført
RØDINDIKATOR
TÆNDT
Oplader.
CH
AR
GE
CH
AR
GE
▪ Denne indikation er opladestatussen for det indbyggede batteri i din iPod’s hoved-dock.
Kontroller opladestatussen på din iPod/iPhone ved at kontrollere opladeindikatoren for dens
batteri.
▪ Den trådløse sender kan kun oplades med den medfølgende adapter.
iPod/iPhone-MODELLERDERKANANVENDESMEDDETTEPRODUKT
iPodNano
Classic
iPod5G
1Gtouch
2Gnano
iPhone
iPhone3G
4Gnano
120GBClassic
2Gtouch
iPhone3GS
160GBClassic
5Gnano
▪ “Made for iPod” betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til
specifik tilslutning til en iPod, og at udstyret af udvikleren er blevet
certificeret, så det overholder Apples ydelsesstandarder.
▪ “Made for iPod” betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til specifik tilslutning til en
iPhone, og at udstyret af udvikleren er blevet certificeret, så det overholder Apples
ydelsesstandarder.
▪ Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller dens kompatibilitet med
sikkerhedsstandarder og regulatoriske standarder.
▪ Funktioner, herunder lydstyrkekontrollen, fungerer muligvis ikke korrekt for andre modeller,
end de der er nævnt herover. Opdater iPod/iPhone-softwaren til den nyeste version, hvis
der opstår problemer med modellerne, der er nævnt herover.
1
●TILSLUTNINGER
Du kan få en bedre musikkvalitet fra højttaleren ved at sende lydsignalerne fra din iPod/iPhone via en trådløs
sender.
Subwooferens link-ID er forudindstillet fra fabrikken, og hovedenheden og subwooferen bør tilslutte (ved
trådløs tilslutning) automatisk, når der tændes. Hvis link-indikatoren ikke blinker, når hovedenheden og den
trådløse sender er tændt, skal ID-indstilingen udføres manuelt. (Se side 14)
Tænd for hovedenheden, og slut din iPod/iPhone til den trådløse sender.
Tryk på knappen O/AINPUT på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden "iPod".
Tilstanden INPUT på hovedenheden skifter således. Tryk på DIGI.1 ➡ DIGI.2 ➡ ANALOG ➡ iPod
(Se side 16) Din Sound Bar bliver ikke slukket, hvis din iPod/iPhone ikke er sluttet til den trådløse sender.
DAN
BRUGiPod/iPhoneMEDENTRÅDLØSDOCK-CRADLETILiPod/iPhone
SÅDANKÆDESDENTRÅDLØSESENDERMEDHOVEDENHEDEN
Indstil et ID til subwooferen, inden du indstiller et sender-ID. (Se side 12)
1. Tænd for din hjemmebiograf (HW-C470).
2. Tryk og hold på knappen "AV SYNC" på fjernbetjeningen i fem
sekunder. Standby-indikatoren på HW-C470 blinker én gang.
3. Slut din iPod/iPhone til den trådløse sender.
4. Tænd for din iPod/iPhone. Tryk på knappen "ID SET" på bagsiden
af subwooferen i 5 sekunder. Link-indikatoren på den trådløse
sender blinker hurtigt.
5. Tænd for din hjemmebiograf (sørg for, at link-indikatoren på den
trådløse sender er TÆNDT). For at lytte til musik fra din iPod/
iPhone på hjemmebiografen skal du vælge tilstanden iPod som
kilde på hjemmebiografen.
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
LIN
K
STA
ND
BY
CH
AR
GE
INFO
POWER
• Du kan styre højttalerlydstyrken på din iPod/iPhone med en
lydstyrkeknap eller en lydstyrkelinje.
• Når din iPod/iPhone er stoppet eller i strømbesparende tilstand,
går den trådløse sender i dvaletilstand.
Når din iPod/iPhone er i dyb dvaletilstand, slukkes den trådløse
sender.
MENU
VOL/CONTROL
TOOLS
INFO
MUTE
TV CH
O/A
INPUT
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DRC
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
MUTE
TV CH
AUTO
POWER
EXIT
VOL/CONTROL
EXIT
TV POWER
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
DRIFTSSTATUSPÅDENTRÅDLØSESENDERSINDIKATOR
Display
INDIKATORTÆNDT
INDIKATORBLINKER
(Langt blink)
INDIKATORBLINKER
(Kort blink)
Funktion
LINK
STANDBY
(Blåindikator)
(Rødindikator)
Parring udført korrekt
STANDBY
Behandler iPod/iPhone
LAVT BATTERI
Behandler parring
Parring mislykkedes
LIN
K
STA
ND
BY
CH
A
LI
N
RG
E
K
STAN
DB
Y
CH
AR
GE
▪ Hvis du anvender hovedenheden tæt ved en enhed, som f.eks. en bærbar computer, et
adgangspunkt eller WiFi, kan der forekomme driftsfejl.
▪ Par ikke subwooferen og din iPod/iPhone på samme tid. Hvis du parrer på samme tid, bliver
din iPod/iPhone og subwooferen muligvis ikke sluttet til din Sound Bar.
1
DAN
TILSLUTNING AF CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
Dette afsnit forklarer tovejstilslutning (digital og optisk) af enheden til tv’et.
Denne enhed er udstyret med to optiske, digitale stik og et analogt stik til tilslutning til et tv.
ONLY FOR UPDATE
● tilslutninger
AUDIO IN
Lydkabel (inkluderet)
DIGITAL AUDIO IN 1,2
DIGITA
L
AUDIO
IN 1
Hvid
White
OPTIC
AL
DIGITA
L
AUDIO
IN
ELLER
AUDIO
OUT
L
R
2
Red
Rød
Optisk kabel (inkluderet)
OPTICAL
OUT
ELLER
OPTICAL
OUT
Optisk kabel (inkluderet)
BD-/dvd-afspiller/set-topboks/spilkonsol
AUDIO IN
Tilslut AUDIO IN på hovedenheden til AUDIO OUT på tv’et.
Sørg for, at stikkenes farver passer sammen.
ELLER,
OPTISK DIGITAL INDGANG 1, 2
Tilslut den digitale indgang på hovedenheden til OPTICAL OUT på tv’et eller kildeenheden.
▪ Tilslut ikke strømkablet på dette produktet eller på dit tv til stikkontakten, før alle
tilslutninger mellem komponenterne er udført.
▪ Inden du flytter eller installerer dette produkt, skal du huske at afbryde for strømmen og
fjerne strømkablet.
▪ Du kan tilslutte denne enhed til andre eksterne komponenter.
(Som f.eks. dvd-afspiller, Set-Top Box e.l.)
▪ Der medfølger kun ét optisk kabel.
▪ Hvis du vælger 'ANALOG' uden at tilslutte lydkablet, slukkes enheden automatisk efter 20
minutter.
15
funktioner
GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER
POWER
TV POWER
MENU
INFO
VOL/CONTROL
Tænd og sluk
POWER
TV POWER
TOOLS
EXIT
MUTE
TV CH
MENU
TOOLS
POWER
TV POWER
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
S.VOL
DRC
AV SYNC
MENU
TOOLS
INFO
EXIT
VOL/CONTROL
INFO
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
VOL/CONTROL
O/A
INPUT
MUTE
AUTO
POWER
MUTE
S/W
LEVEL
TV CH
EXIT
TV CH
SOUND
MODE
DIMMER
INFO
VOL/CONTROL
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
S.VOL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
DRC
AV SYNC
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
AUTO
DRC
POWER
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
1. R
ør ved knappen POWER ( ) på frontpanelet.
ELLER,
Tryk på POWER på fjernbetjeningen for at tænde for strømmen.
2. R
ør ved knappen POWER ( ) på frontpanelet.
ELLER,
Tryk på POWER på fjernbetjeningen igen for at slukke for strømmen.
Justering af lydstyrken
Rør ved knappen VOL +/– på frontpanelet.
ELLER,
Tryk på VOL +/– på fjernbetjeningen for at forøge eller formindske lydstyrken.
• Den numeriske værdi for lydstyrken vises på frontdisplayet.
▪ Lydstyrken forøges eller formindskes, når du trykker på VOL+/–.
▪ Hvis du kun vil nyde lyd fra Crystal Surround Air Track, skal du slukke
for tv'ets højtalere i menuen til lydopsætning på dit tv. Se i
brugervejledningen, der fulgte med til dit tv.
POWER
TV POWER
AVANCEREDE FUNKTIONER
MENU
TOOLS
Afbrydelse af lyden
INFO
POWER
TOOLS
INFO
EXIT
VOL/CONTROL
MUTE
S/W
LEVEL
VOL/CONTROL
SOUND
MODE
O/A
INPUT
DRC
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
MUTE
AUTO
POWER
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
EXIT
TV POWER
MENU
AV SYNC
S.VOL
DRC
Dette er praktisk, hvis telefonen ringer, eller det ringer på døren.
1. Tryk på MUTE (
) på fjernbetjeningen for at afbryde lyden.
2. T
ryk på MUTE på fjernbetjeningen igen (eller tryk på VOL +/–) for at
gendanne lyden.
AV SYNC
Valg af indgangstilstanden
Du kan vælge tilstandene Optisk digital indgang, Lydindgang eller iPod.
Tryk på O/A INPUT på fjernbetjeningen, eller tryk flere gange på INPUT
MODE på frontpanelet for at vælge den optiske digitale indgang eller
lydindgangen.
Indgangstilstand
Optisk digital indgang
16
Display
DIGI. 1
DIGI. 2
Lydindgang
ANALOG
iPod-tilstand
iPod
Du kan vælge blandt 7 forskellige lydfelttilstande (NEWS, DRAMA, SPORTS,
GAME, CINEMA, MUSIC og PASS (original lyd)) afhængigt af den type kilder,
du vil nyde.
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
POWER
EXIT
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
EXIT
VOL/CONTROL
O/A
POWER
INPUT
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DRC
TV CH
S/W
LEVEL
TVSOUND
POWER
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
MUTE
AUTO
POWER
TV CH
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
VOL/CONTROL
AV SYNC
S.VOL
MENU
DRC
AV SYNC
TOOLS
Tryk på SOUND MODE på fjernbetjeningen, eller tryk flere gange på SOUND
FIELD MODE på frontpanelet for at vælge den lydfelttilstand, du ønsker.
Lydfelttilstand
Funktion
PASS
Vælg PASS-tilstand, hvis du ønsker at nyde original lyd.
MUSIC
Vælg MUSIC-tilstand, når du afspiller musikkilder.
NEWS
Vælg NEWS-tilstand, når du afspiller nyhedskilder.
DRAMA
Vælg DRAMA-tilstand, når du afspiller dramakilder.
CINEMA
Vælg CINEMA-tilstand, når du afspiller filmkilder.
SPORTS
Vælg SPORTS-tilstand, når du afspiller sportskilder.
GAME
● funktioner
INFO
Vælg GAME-tilstand, når du afspiller spilkilder.
Brug af funktionen AUTO POWER LINK
INFO
POWER
EXIT
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
TV CH
MUTE
O/A
INPUT
AUTO
POWER
O/A
INPUT
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DRC
S/W
LEVEL
AV SYNC
S.VOL
DRC
Crystal Surround Air Track aktiveres automatisk, når du tænder for et tv eller
en enhed tilsluttet til Air Track med det optiske kabel.
Tryk på AUTO POWER på fjernbetjeningen til denne enhed.
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
TV CH
AUTO
POWER
EXIT
VOL/CONTROL
MUTE
AV SYNC
• Funktionen Auto power link tænder og slukker, hver gang du trykker på
AUTO POWER.
AUTO POWER LINK
Til
Fra
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
POWER
INFO
TV POWER
EXIT
VOL/CONTROL
TV CH
MUTE
MENU
TOOLS
Display
POWER LINK TIL
POWER LINK FRA
▪ Hvis et tv eller en enhed tilsluttet til Air Track med det optiske
kabel slukkes, og der ikke er noget digitalt input, slukkes Air
Track efter 20 minutter.
AUTO
POWER
O/A
INPUT
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DIMMER
S.VOL
DRC
AV SYNC
Brug af tv-funktionerne
INFO
VOL/CONTROL
EXIT
MUTE
TV CH
AUTO
POWER
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
TV POWER
SOUND
MODE
1. Tryk på TV POWER på fjernbetjeningen til denne enhed.
2. Tryk på TV CH på fjernbetjeningen for at vælge tv-kanalen.
3. Vælg en af knapperne til lydfelttilstand på fjernbetjeningen for at vælge
den ønskede lydfelttilstand.
DIMMER
S.VOL
MENU
DRC
AV SYNC
TOOLS
▪ Fjernbetjeningen kan kun betjene tv-apparater, der er fremstillet
af Samsung.
INFO
POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
O/A
INPUT
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
TV CH
S/W
LEVEL
AV SYNC
S.VOL
DRC
Brug af funktionen S/W-NIVEAU
Du kan styre den grundlæggende lydstyrke med tasten S/W Level på
fjernbetjeningen.
1.Tryk på knappen S/W Level på fjernbetjeningen.
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
S.VOL
EXIT
TV POWER
AV SYNC
DAN
Brug af lydfelttilstanden
2.“SW 00” vises på displayet.
3.Tryk på “+” på tasten VOL/CONTROL for at forøge subwooferens
lydstyrke. Du kan indstille den fra SW+01 til SW+06.
4.Tryk på “-” på tasten VOL/CONTROL for at mindske subwooferens
lydstyrke. Du kan indstille den fra SW-01 til SW-06.
17
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
Brug af funktionen AV SYNC
SOUND
MODE
Video kan forekomme forsinket i forhold til lyden, hvis den er tilsluttet til et
digitalt tv. Hvis dette forekommer, kan du justere lydforsinkelsestiden, så
den passer med videoen.
S/W
LEVEL
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S.VOL
EXIT
TV CH
TV POWER
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
Tryk på AV SYNC på fjernbetjeningen til denne enhed flere gange.
• Du kan bruge knappen + og - til at indstille lydforsinkelsestiden mellem 0
ms og 300 ms.
POWER
TV POWER
Brug af DRC-funktionen
MENU
TOOLS
Denne funktion balancerer området mellem de kraftigste og de svageste
lyde. Du kan anvende denne funktion og nyde Dolby Digital lyd, når du ser
film med lav lydstyrke om natten.
INFO
POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
O/A
INPUT
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
AV SYNC
S.VOL
POWER
S/W
LEVEL
DRC
MENU
TOOLS
INFO
O/A
INPUT
VOL/CONTROL
EXIT
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
S.VOL
AV SYNC
TV POWER
TV POWER
MENU
VOL/CONTROL
SOUND
MODE
TOOLS
INFO
POWER
TV CH
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
S.VOL
EXIT
Tryk på DRC på fjernbetjeningen til denne enhed.
TV POWER
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
• Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således:
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
Brug af DÆMPNINGS-funktionen
Tryk på Dimmer for at styre lysstyrken på displayet.
Hvis du trykker og holder knappen DRC(DIMMER) inde i mindst 4
sekunder, dæmpes displayet, og meddelelsen "DIMMER LEVEL 1" vises
på displayet. Hvis knappen trykkes og holdes inde igen, bliver displayet
lysere, og meddelelsen "DIMMER LE VEL 2" vises på displayet.
Brug af funktionen S.VOL
Denne regulerer og stabiliserer volumenniveauet for at forhindre en
dramatisk volumenændring i tilfælde af kanalændring eller sceneovergang.
Tryk på S.VOL på fjernbetjeningen til denne enhed.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således:
S.VOL ON ➡ S.VOL OFF
SOFTWAREOPGRADERING
Samsung kan tilbyde fremtidige opgraderinger af firmwaren i
Crystal Surround Air Track.
Besøg Samsung.com eller kontakt Samsungs call-center for at
modtage oplysninger om downloadopgraderinger og
brug af et USB-drev.
Det er muligt at opgradere ved at sætte et USB-drev i
USB-porten på dit Air Track.
ONLY FOR UPDATE
ONLY FOR UPDATE
▪ Sæt et USB-drev med firmwareopgraderingen i USB-porten bag på hovedenheden.
▪ Sørg for ikke at slukke for strømmen eller koble USB-drevet fra, mens opgraderingen er ved at blive
18
udført. Hovedenheden slukker automatisk, så snart firmwaren er blevet opgraderet. Når softwaren
opgraderes, går de indstillinger, du har foretaget, tilbage til standardindstillingerne (fabriksindstillingern
e). Vi anbefaler, at du noterer dine indstillinger, så du nemt kan genindstille dem efter opgraderingen.
▪ Hvis opgraderingen af firmwaren ikke lykkes, anbefaler vi, at du formaterer USB-drevet som FAT16 og
prøver igen.
▪ Det USB-drev, der anvendes til opgraderingen, må ikke være formateret som NTFS, da dette filsystem ikke
understøttes.
▪ Afhængigt af producenten understøttes visse USB-lagerenheder muligvis ikke.
dan
problemløsning
Kontroller følgende, inden du anmoder om service.
Symptom
Kontrollér
Afhjælpning
• Er strømkablet sat i
stikkontakten?
• Tilslut stikket til
stikkontakten.
En fungerer virker ikke, når der
trykkes på en knap.
• Er der statisk elektricitet i
luften?
• Fjern strømkablet, og sæt
det til igen.
Der er ingen lyd.
• En enheden tilsluttet korrekt
til dit tv?
• Er funktionen Mute aktiveret?
• Er lydstyrken skruet helt ned?
• Tilslut enhederne korrekt.
• Tryk på knappen Mute for at
annullere funktionen.
• Juster lydstyrken.
Billede vises ikke på tv’et, når
funktionen er valgt.
• Er tv’et tilsluttet korrekt?
• Tilslut enhederne korrekt.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
• Er batterierne brugt op?
• Er afstanden mellem
fjernbetjeningen og
hovedenheden for stor?
• Udskift med nye batterier.
• Gå tættere på.
Lyden fra venstre/højre kanal er
byttet om.
• Er højre/venstre
lydudgangskabler fra tv’et
tilsluttet korrekt?
• Kontroller venstre/højre
kanal, og tilslut dem korrekt.
"Searching (Søger)" vises på
displayet.
• Er subwooferen tilsluttet?
• Kontroller, om subwooferen
et tændt.
19
● problemløsning
Enheden vil ikke tænde.
appendiks
SPECIFIKATIONER
Strømforbrug (standby)
Strømforbrug
GENERELT
0.75W
Hovedenhed 45W
Subwoofer
20W
Hovedenhed 2.3 kg
Vægt
Subwoofer
Dimensioner
(B x H x D)
5.4 kg
Hovedenhed 957 x 91.9 x 45.9 mm
Subwoofer
175 x 350 x 295 mm
Driftstemperatur
+ 5 °C til +35 °C
Driftsfugtighed
10 % til 75 %
Hovedenhed 80 W/KANAL, 4Ω, THD = 10%, 1kHz
Angivet
udgangseffekt Subwoofer
120 W, 4Ω, THD = 10%, 100Hz
FORSTÆRKER
Indgangsfølsomhed/impedans 450mV/20KΩ
Signal/støjforhold (analogt input) 65 dB
FREKVENSOMRÅDE
Kanalseparation (1 KHz)
70 dB
Analogt input
20Hz~20kHz(±3 dB)
Digitalt input/48 kHz PCM
20Hz~20kHz(±3 dB)
* Signal/støjforhold, forvrængning, kanalseparation og anvendelig følsomhed er baseret på måling efter retningslinjer
fra AES (Audio Engineering Society).
*: Nominel specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
HT-WDC10
20
Strømkrav
Adapter: Vekselstrøm 230V 50Hz , oplade-cradle: Jævnstrøm 5 V/ 2A
Strømforbrug
10W
Vægt
0.10 kg (ialt)
Dimensioner (B x H x D)
Trådløs sender: 40.6 x 89 x 28 mm
Oplade-cradle: 51 x 28 x 51 mm
Driftstemperatur
+5°C til +35°C
Driftsfugtighed
10% ~ 75%
Opladetid
90min ± 10min
Tilgængelig brugstid
180min ± 30min (Tiden kan variere alt efter iPod- eller iPhoneomstændighederne)
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsungprodukter, venligst kontakt Samsung
Support.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Panama
Puerto Rico
Rep. Dominica
Trinidad & Tobago
Venezuela
Colombia
` Europe
Austria
Belgium
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.k
Eire
Contact Center 
Area
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
02-201-24-18
www.samsung.com/
be_fr (French)
800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com
70 70 19 70
www.samsung.com
030 - 6227 515
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG (726-7864
www.samsung.com
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
261 03 710
www.samsung.com
0900-SAMSUNG
www.samsung.com
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG (172678)
www.samsung.com
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
902 - 1 - SAMSUNG
www.samsung.com
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
0818 717100
www.samsung.com
Switzerland
Contact Center 
0848 - SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
China
Hong Kong
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858
010-6475 1880
(852) 3698-4698
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
Malaysia
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
Philippines
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232
Thailand
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
Vietnam
1 800 588 889
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
U.a.e
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
India
Web Site
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/ (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid
ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller
Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis
batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og
genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og
elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af
ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til
fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og
elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement