Samsung M1736N User manual

Samsung M1736N User manual

tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒGXGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht

Code No. : DE68-02303E

KUCHENKA MIKROFALOWA

Instrukcja obs³ugi

M1736N

Kuchenka ..................................................................................2

Akcesoria ..................................................................................2

Panel sterowania ...................................................................2

U¿ywanie instrukcji obs³ugi .....................................................3

Warunki bezpiecznej eksploatacji ............................................3

Instalacja kuchenki mikrofalowej .............................................5

Ustawianie czasu ......................................................................5

Postêpowanie w razie pojawienia siê w¹tpliwoœci lub problemów .........................................................................6

Gotowanie/Odgrzewanie..........................................................6

Poziomy mocy ..........................................................................7

Zatrzymanie gotowania............................................................7

Zmiana czasu gotowania..........................................................7

U¿ywanie funkcji szybkiego odgrzewania...............................8

Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania.............................8

U¿ywanie funkcji automatycznego

Grozmra¿ania.....................9

Ustawianie funkcji automatycznego rozmra¿ania...................9

Gotowanie wieloetapowe ......................................................10

Naczynia, które mog¹ byæ stosowane w kuchence mikrofalowej ......................................................11

Czyszczenie kuchenki .............................................................12

Dane techniczne .....................................................................12

tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒGYGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht

PO

Kuchenka

OTWORY ZATRZASKÓW

DRZWICZKI

WYŒWIETLACZ

OŒWIETLENIE

PANEL

STEROWANIA

Panel sterowania

1

2

TALERZ SZKLANY

ZATRZASKI DRZWICZEK

PIERŒCIEÑ

OBROTOWY

£¥CZNIK

PRZYCISK

OTWIERANIA

DRZWICZEK

OTWORY

ZATRZASKÓW

DRZWIOWYCH

3

4

Akcesoria

W zale¿noœci od wybranego modelu,otrzymacie Pañstwo w zestawie z kuchenk¹ ró¿nego rodzaju akcesoria.

1.

£¹cznik, umieszczony na osi silnika znajduj¹cego siê w podstawie kuchenki.

Przeznaczenie: £¹cznik obraca talerz szklany.

8

9

5

6

7

2.

Pierœcieñ obrotowy, umieszczany w centralnej czêœci podstawy kuchni.

Przeznaczenie: Pierœcieñ obrotowy podtrzymuje talerz szklany.

3.

Talerz szklany umieszczany na pierœcieniu obrotowym, w œrodkowej czêœci pasuj¹cy do ³¹cznika

Przeznaczenie: Talerz szklany s³u¿y jako g³ówna powierzchnia do umieszczania artyku³ów

¿ywnoœciowych. Mo¿e byæ ³atwo wyjêty w celu oczyszczenia.

NIE W£¥CZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierœcienia obrotowego i talerza szklanego.

2

1.

WYŒWIETLACZ

2.

PRZYCISKI FUNKCJI SZYBKIEGO

PODGRZEWANIA

3.

PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO

ROZMRA¯ANIA

4.

PRZYCISK WYBORU WAGI

¯YWNOŒCI

5.

PRZYCISK WYBORU POZIOMU

MOCY MIKROFAL

6.

USTAWIENIE CZASU

7.

PRZYCISK START

8.

USTAWIENIE ZEGARA

9.

PRZYCISK STOP/CANCEL

tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒGZGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht

U¿ywanie instrukcji obs³ugi

W³aœnie zakupiliœcie Pañstwo kuchenkê mikrofalow¹ marki

SAMSUNG. Ta instrukcja obs³ugi zawiera wiele cennych informacji na temat u¿ytkowania Waszej kuchenki, a w szczególnoœci:

• Zasady bezpiecznej eksploatacji

• Odpowiednie akcesoria inaczynia

• Po¿yteczne rady na temat gotowania

Na pierwszych stronach instrukcji opisane s¹:wygl¹d kuchenki oraz panel stero ania odpowiadaj¹cy Twojej kuchence. Dziêki temu ³atwiej Ci bêdzie odnaleŸæ odpowiednie przyciski.

Opisuj¹c krok po kroku procedury postêpowania wykorzystano nastêpuj¹ce symbole:

Wa¿ne

Uwaga

Œrodki ostro¿noœci pozwalaj¹ce unikn¹æ nara¿enia na nadmierne dzia³anie energii mikrofalowej.

Nieprzestrzeganie poni¿szych œrodków ostro¿noœci mo¿e doprowadziæ do szkodliwego dla zdrowia nara¿enia siê na nadmierne dzia³anie energii mikrofalowej:

(a) Bez wzglêdu na okolicznoœci nie próbuj w³¹czaæ kuchni z otwartymi drzwiczkami, nie manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wk³adaj

¿adnych przedmiotów do otworów zatrzasków drzwiowych.

(b) Nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów pomiêdzy drzwi kuchni a œcianê przedni¹, nie dopuszczaj do gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci na powierzchniach uszczelniaj¹cych. Aby zapewniæ utrzymanie czystoœci drzwiczek i powierzchni uszczelniaj¹cych wycieraj je po u¿yciu kuchenki najpierw wilgotn¹, a nastêpnie such¹ miêkk¹ szmatk¹.

(c) Nie w³¹czaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu a¿ zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchni mikrofalowych.

Szczególnie wa¿ne jest by drzwiczki kuchni zamyka³y siê prawid³owo i aby nie by³y uszkodzone:

(1) Drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniaj¹ce.

(2) Zawiasy drzwiowe (wygiête lub z³amane).

(3) Przewód zasilaj¹cy.

(d) Kuchnia mikrofalowa mo¿e byæ regulowana lub naprawiana wy³¹cznie przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchni mikrofalowych.

Warunki bezpiecznej eksploatacji

Wa¿ne instrukcje bezpieczeñstwa.

Prosimy o uwa¿ne przeczytanie i zachowanie do póŸniejszego wgl¹du.

Przed rozpoczêciem przygotowywania ¿ywnoœci lub napojów w swojej kuchni mikrofalowej prosimy sprawdziæ, czy zachowane s¹ podane ni¿ej warunki bezpieczeñstwa.

1.

NIE U¯YWAJ w kuchni mikrofalowej naczyñ metalowych:

• Metalowych pojemników.

• Zastawy sto³owej ze z³otymi lub srebrnymi ozdobami

• Szpikulców, widelców itp.

Powód: Wyst¹pi¹ wy³adowania elektryczne i iskrzenia, które mog¹ uszkodziæ kuchenkê.

PO

2.

NIE PODGRZEWAJ:

• Hermetycznie lub podciœnieniowo zamkniêtych butelek, s³oików i pojemników, np. s³oików z od¿ywkami dla dzieci.

• ¯ywnoœci w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach, pomidorów itp.

Powód: Wzrost ciœnienia na skutek podgrzania mo¿e spowodowaæ ich wybuch.

Rada: Zdejmij skorupê, przebij skórkê, otwórz opakowanie itp.

3.

NIE W£¥CZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.

Powód: Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie kuchni.

Rada: Umieœæ w kuchence na sta³e szklankê z wod¹. Woda bêdzie poch³ania³a mikrofale jeœli przypadkowo w³¹czysz kuchenkê.

4.

NIE ZAS£ANIAJ znajduj¹cych siê z ty³u kuchni otworów wentylacyjnych papierem lub metalem.

Powód: Materia³ lub papier mog¹ siê zapaliæ od gor¹cego powietrza wydostaj¹cego siê z kuchenki.

5.

ZAWSZE u¿ywaj rêkawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.

Powód: Niektóre naczynia poch³aniaj¹ mikrofale, a ciep³o z ¿ywnoœci zawsze jest przenoszone na naczynie, dlatego naczynia s¹ zawsze gor¹ce.

6.

NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnêtrznych œcian kuchni.

Powód: Œciany mog¹ byæ wystarczaj¹co gor¹ce aby poparzyæ nawet po zakoñczeniu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych materia³ów z ¿adnymi elementami wewn¹trz kuchni. Pozwól jej siê najpierw och³odziæ.

3

tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒG[GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht

Warunki bezpiecznej eksploatacji (ci¹g dalszy)

PO

7.

Aby zmniejszyæ ryzyko pojawienia siê ognia w komorze kuchni mikrofalowej:

• Nie przechowuj w kuchence materia³ów palnych.

• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykaj¹ce papierowe lub plastykowe opakowania.

• Nie u¿ywaj swojej kuchni mikrofalowej do suszenia gazet.

• Je¿eli zauwa¿ysz dym, nie otwieraj¹c kuchni wy³¹cz j¹ lub od³¹cz przewód zasilaj¹cy od gniazdka.

8.

Zwróæ szczególn¹ uwagê gdy podgrzewasz p³yny i od¿ywki dla dzieci.

• Zawsze odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wy³¹czenia siê kuchenki, aby temperatura potrawy mog³a siê wyrównaæ.

• Je¿eli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po podgrzaniu.

• Aby unikn¹æ oparzenia siê przez wylewaj¹cy siê wrz¹cy p³yn, powinno siê mieszaæ go przed, w trakcie i po podgrzaniu.

• W przypadku oparzenia siê postêpuj zgodnie z podanymi ni¿ej ZASADAMI

PIERWSZEJ POMOCY:

* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.

* Za³ó¿ czysty, suchy opatrunek.

* Nie stosuj ¿adnych kremów, olejków ani p³ynów do przemywania ran.

NIGDY nie wype³niaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest szersze u góry ni¿ na dole. Butelki z w¹sk¹ szyjk¹ mog¹ eksplodowaæ po przegrzaniu.

ZAWSZE sprawdŸ temperaturê od¿ywki lub mleka zanim podasz je dziecku.

NIGDY nie podgrzewaj dzieciêcych butelek z za³o¿onym smoczkiem, poniewa¿ w przypadku przegrzania butelka mo¿e wybuchn¹æ.

9.

Zwracaj uwagê, aby nie uszkodziæ przewodu zasilaj¹cego.

• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilaj¹cego ani wtyczki sieciowej; przewód sieciowy trzymaj z dala od gor¹cych powierzchni.

• Nie w³¹czaj urz¹dzenia, je¿eli przewód zasilaj¹cy lub wtyczka sieciowa s¹ uszkodzone.

10.

W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odleg³oœci wyci¹gniêtego ramienia.

Powód: Gor¹ce powietrze lub para wydostaj¹ce siê z kuchenki mog¹ poparzyæ.

11.

Utrzymuj w czystoœci wnêtrze kuchenki.

Powód: Resztki ¿ywnoœci lub rozpryskany olej przywieraj¹ce do œcianek kuchenki mog¹ spowodowaæ uszkodzenie pow³ok lakierniczych oraz zmniejszaj¹ sprawnoœæ kuchenki mikrofalowej.

12.

W trakcie pracy kuchenki mog¹ byæ s³yszalne „ klikniêcia ”, szczególnie podczas rozmra¿ania.

Powód: Takie dŸwiêki s¹ spowodowane elektrycznymi zmianami mocy wyjœciowej. Jest to zjawisko normalne.

13.

Je¿eli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obci¹¿enia (jest pusta), dla bezpieczeñstwa moc mikrofal zostanie automatycznie wy³¹czona. Po odstaniu co najmniej 30 minut mo¿na kuchenkê uruchomiæ ponownie.

WA¯NA INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA

W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru lub innych palnych materia³ów musisz od czasu do czasu zagl¹daæ do kuchenki.

WA¯NE

NIGDY

nie zezwalaj ma³ym dzieciom samodzielnie w³¹czaæ kuchenki mikrofalowej lub bawiæ siê ni¹. Dzieci nie powinny równie¿ przebywaæ same w pobli¿u pracuj¹cej kuchenki mikrofalowej. Przedmioty, które interesuj¹ dzieci nie powinny byæ przechowywane lub ukrywane bezpoœrednio nad kuchenk¹ mikrofalow¹.

4

tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒG\GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht

Instalacja kuchenki mikrofalowej Ustawianie czasu

Umieœæ kuchenkê na p³askiej, poziomej po ierzchni, odpowiednio wytrzyma³ej do utrzymania masy kuchenki.

20 cm ponad

10 cm poza

10 cm z boku

1.

W trakcie instalacji sprawdŸ, czy w miejscu ustawienia kuchenka ma zapewnion¹ odpowiedni¹ wentylacjê (co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni po bokach i 20 cm powy¿ej).

2.

Usuñ wszystkie elementy opakowania z wewn¹trz kuchenki. Za³ó¿ pierœcieñ obrotowy i talerz szklany.

SprawdŸ, czy talerz obraca siê swobodnie.

Twoja kuchenka mikrofalowa posiada wbudowany zegar pracuj¹cy w systemie 24-ro lub 12-to godzinnym. Zegar wymaga ustawienia:

• Kiedy po raz pierwszy pod³¹czasz kuchenkê.

• Po zaniku napiêcia sieciowego.

Pamiêtaj o przestawieniu zegara przy zmianie czasu z zimowego na letni i odwrotnie.

1.

Aby wyœwietliæ czas

w systemie...

24-godzinnym

12-godzinnym

Naciœnij przycisk

...

jeden raz dwa razy

2.

Ustaw godzinê za pomoc¹ przycisku

(h)

, a minuty za pomoc¹ przycisku

(min)

.

PO

3.

Kuchenkê nale¿y ustawiæ w sposób umo¿liwiaj¹cy

³atwy dostêp do wtyczki w gnieŸdzie zasilania.

Nie blokuj

przep³ywu powietrza wokó³ kuchenki,gdy¿ mo¿e to spowodowaæ jej przegrzanie i automatyczne wy³¹czenie siê.

Pozostanie ona w takim stanie do czasu,a¿ siê dostatecznie och³odzi.

Dla Twojego osobistego bezpieczeñstwa to urz¹dzenie musi byæ pod³¹czone do standardowego zasilania o napiêciu 230 V,

50 Hz za poœrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiaj¹cym.

Jeœli przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony, musi byæ wymieniony na przewód œciœle odpowiadaj¹cy wymaganiom producenta.

Gdy zajdzie koniecznoœæ wymiany przewodu zasilaj¹cego, zleæ tê czynnoœæ wykwalifikowanemu specjaliœcie w autoryzowanym punkcie serwisowym.

NIE INSTALUJ

kuchenki mikrofalowej w gor¹cym lub wilgotnym otoczeniu jak np. s¹siedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera. Nale¿y œciœle przestrzegaæ wymagañ kuchenki mikrofalowej dotycz¹cych napiêcia zasilaj¹cego. W przypadku u¿ycia kabla przed³u¿aj¹cego musz¹ byæ spe³nione te same wymagania jak przy kablu zasilaj¹cym, w który wyposa¿ona jest kuchenka. Zanim po raz pierwszy w³¹czysz kuchniê mikrofalow¹ wytrzyj wilgotn¹ szmatk¹ jej wnêtrze i uszczelnienia drzwiczek.

3.

Kiedy wyœwietli siê w³aœciwy czas, naciœnij przycisk aby zegar rozpocz¹³ pracê.

Rezultat : Czas wyœwietli siê za ka¿dym razem, gdy kuchenka nie pracuje.

5

tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒG]GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht

Postêpowanie w razie pojawienia siê w¹tpliwoœci lub problemów

PO

Je¿eli spotka³eœ siê z którymœ z wymienionych poni¿ej problemów, spróbuj go usun¹æ korzystaj¹c z podanych rozwi¹zañ.

To s¹ zjawiska normalne

• Kondensacja wilgoci wewn¹trz kuchenki.Air flow around the door and outer casing

• Przep³yw powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnêtrznej.

• Odbicia œwiat³a wokó³ drzwiczek i obudowy zewnêtrznej.

• Para wodna wydobywaj¹ca siê z okolicy drzwiczek i z otworów wentylacyjnych.

Kuchenka nie dzia³a po naciœniêciu przycisku .

• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?

¯ywnoœæ nie jest w ogóle ugotowana

• Czy ustawi³eœ dok³adnie czas i czy nacisn¹³eœ przycisk ?

• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?

• Czy bezpiecznik w uk³adzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadzia³a³ od³¹cznik elektryczny?

¯ywnoœæ jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana.

• Czy czas gotowania zosta³ dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej

¿ywnoœci ?

• Czy zosta³ dobrany prawid³owy poziom mocy mikrofal?

Z wnêtrza kuchni s³ychaæ trzaski i widaæ iskrzenie.

• Czy nie u¿ywasz naczyñ z metalowymi ozdobami?

• Czy nie zostawi³eœ wewn¹trz kuchni widelca lub innego podobnego przedmiotu?

• Czy u¿yta folia aluminiowa nie znajduje siê zbyt blisko wewnêtrznych

œcianek kuchni?

Pracuj¹ca kuchnia powoduje zak³ócenia w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych.

• Nieznaczne zak³ócenia mog¹ byæ obserwowane na ekranie telewizora lub w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwi¹zaæ ten problem, ustaw kuchenkê z dala od odbiorników i przewodów antenowych.

• Je¿eli zak³ócenia obejm¹ mikroprocesor kuchenki, mo¿e dojœæ do skasowania jej ustawieñ. Aby rozwi¹zaæ ten problem od³¹cz kuchenkê od

Ÿród³a zasilania i ponownie w³¹cz. Skasuj ustawienia czasu.

Je¿eli powy¿sze wskazówki nie pomog³y Ci rozwi¹zaæ problemów, skontaktuj siê ze sprzedawc¹ lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy SAMSUNG.

Gotowanie/Odgrzewanie

Poni¿ej przedstawiono w jaki sposób gotowaæ lub odgrzewaæ ¿ywnoœæ ZAWSZE sprawdŸ nastawy gotowania zanim pozostawisz kuchenkê bez nadzoru.

Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku szklanego talerza.

Zamknij drzwiczki.

1.

Naciœnij przycisk .

Rezultat : TWyœwietli siê ustawienie 800W

(maksymalna moc gotowania). Wybierz

¿¹dany poziom mocy przez ponowne naciœniêcie przycisku a¿ do ustawienia odpowiedniej mocy. Wiêcej informacji znajduje siê w tabeli na nastêpnej stronie.

2.

Ustaw czas gotowania przyciskami 10min. , 1min. , 10s .

3.

Naciœnij przycisk .

Rezultat : Œwiat³o w kuchence zaœwieci siê i talerz zacznie siê obracaæ. Gotowanie rozpocznie siê, a gdy zakoñczy s³yszany bêdzie czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.

NIGDY nie w³¹czaj kuchenki, gdy jest pusta.

Je¿eli chcesz podgrzaæ potrawê przez krótki czas z maksymaln¹ moc¹ mikrofal (800W), mo¿esz po prostu nacisn¹æ przycisk

+ 30s tyle razy, ile ma trwaæ gotowanie. Kuchenka rozpoczyna pracê natychmiast.

6

tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒG^GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht

Poziomy mocy

Mo¿na wybraæ jeden z poœród poziomów mocy zamieszczonych poni¿ej.

Poziom mocy

WYSOKI

ŒREDNIO WYSOKI

ŒREDNI

ŒREDNIO NISKI

ROZMRA¯ANIE ( )

NISKI/UTRZYMANIE CIEP£A

Mopc wyjœciowa

800 W

600 W

450 W

300 W

180 W

100 W

Je¿eli zwiêkszysz poziom mocy, czas gotowania ulegnie skróceniu.

Je¿eli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania ulegnie wyd³u¿eniu.

Zatrzymanie gotowania

Mo¿na zatrzymaæ gotowanie dla sprawdzenia potrawy.

1.

Aby zatrzymaæ na chwilê;

Otwórz drzwiczki.

Rezultat : Gotowanie przerwane. Aby powróciæ do gotowania, zamknij drzwiczki i naciúnij

2.

Aby zatrzymaæ ca³kowicie;

Naciœnij przycisk .

Rezultat : Gotowanie zatrzymane. Je¿eli chcesz usun¹æ ustawienia gotowania, ponownie naciœnij przycisk Cancel ( ) .

Mo¿na usun¹æ ustawienia gotowania przed rozpoczêciem gotowania poprzez naciœniêcie przycisku Cancel ( ) .

PO

Zmiana czasu gotowania

Mo¿na wyd³u¿yæ czas gotowania poprzez naciskanie przycisku + 30s po razie na ka¿de dodane 30 sekund.

Naciœnij przycisk +30s po razie na ka¿de dodane 30 sekund.

7

tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒG_GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht

U¿ywanie funkcji szybkiego odgrzewania Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania

PO

Nie potrzeba ustawiaæ czasu ani poziomu mocy kuchenki przy korzystaniu z tej funkcji. Mo¿na ustawiæ wielkoœæ porcji produktu wciskaj¹c odpowiednie przyciski funkcji szybkiego odgrzewania odpowiedni¹ iloœæ razy.

Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku talerza obrotowego i zamknij drzwiczki.

Naciœnij wybrany przez siebie przycisk funkcji szybkiego

podgrzewania

Ÿ¹dan¹ iloœæ razy.

Rezultat : Gotowanie rozpoczête. Kiedy siê zakoñczy:

1) S³yszalny bêdzie czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.

2) Nastêpnie trzy razy, co minutê s³yszalny bêdzie jednokrotny sygna³ przypominaj¹cy (jedon po ka¿dej minucie).

3) Wyœwietli siê aktualny czas.

Przyk³ad: Wciœnij raz przycisk aby podgrzaæ jedn¹ fili¿ankê kawy.

Zajrzyj do tabeli poni¿ej.

Stosuj tylko przepisy, które s¹ przeznaczone dla kuchenki mikrofalowej.

Poni¿ej podanych zosta³o kilka ró¿nych programów funkcji automatycznego odgrzewania/automatycznego gotowania, czasów odstania i odpowiednich zaleceñ.

G

potrawy Rodzaj WielkoϾ porcji

Czas

G

odstania

Zalecenia

Gotowe danie

(sch³odzony)

Napoje

(Kawa, mleko,

Herbata, woda o temperaturze pokojowej)

Gotowe danie

(mro¿one)

300-350 g

400-450 g

3 min.

U³ó¿ sk³adniki na talerzu ceramicznym, przykryj go przezroczyst¹ foli¹ i umieœæ na szklanym talerzu. Taki gotowy posi³ek sk³ada siê z trzech sk³adników, np. miêsa z sosem, warzyw i dania dodatkowego jak ziemniaki, ry¿ czy makaron.

150 ml

(1fili¿anka)

250 ml

(1kubek)

1- 2 min.

Postaw fili¿ankê (150 ml) lub

G kubek (250 ml) na œrodku

Gtalerza szklanego. Starannie

Gzamieszaj przed i

GpoGodstaniu.

300-350 g

400-450 g

4 min.

WeŸ gotowe mro¿one danie i sprawdŸ, czy nadaje siê do przyrz¹dzania w kuchence mikrofalowej. Ponak³uwaj foliê i po³ó¿ na œrodku talerza szklanego. Ten program jest odpowiedni do gotowych mro¿onych dañ sk³adaj¹cych siê z 3 sk³adników

( np. miêsa z sosem, warzyw i dania dodatkowego jak ziemniaki, ry¿ czy makaron. )

8

tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒG`GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht

U¿ywanie funkcji automatycznego

G

rozmra¿ania

Funkcja pozwala na automatyczne rozmro¿enie miêsa, drobiu i ryb. Czas pracy i poziom mocy kuchenki ustawia siê automatycznie. Nale¿y tylko wybraæ odpowiedni program i ustawiæ wagê produktu.

Stosuj tylko naczynia, które s¹ bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej.

Najpierw umieœæ zamroýon¹ ¿ywnoœæ w kuchence na œrodku talerza obrotowego i zamknij drzwiczki.

GGGG

1.

Naciœnij przycisk

Auto

( ) .

Rezultat : Wyœwietli siê nastêpuj¹ca informacja:

Ustawianie funkcji automatycznego rozmra¿ania

Przed rozmra¿aniem usuñ z

G¿ywnoœci wszystkie materia³y

opakowania.

GUmieœæ ¿ywnoœæ na talerzu szklanym. Obróæ

¿ywnoœæ na drug¹ stronê

Gpo us³yszeniu sygna³u

dŸwiêkowego. Przestrzegaj czasów odstania po

Gzakoñczeniu

rozmra¿ania.

PO

¯ywnoœc Zalecenia

Miêso

Drób

Ryby

Porcja

200-1500g

200-1500g

200-1500g

Czas odstania

20-60 min

20-60 min

20-50 min

Okryj krawêdzie foli¹ aluminiow¹. Obróæ

G

¿ywnoœæ na drug¹ stronê po sygnale

G dŸwiêkowym z

Gkuchenki.

2.

Ustal wagê ¿ywnoœci przyciskaj¹c przycisk

100g

odpowiedni¹ iloœæ razy. Maksymalna waga wynosi

1500 g.

3.

Naciœnij przycisk .

Rezultat :

Rozmra¿anie rozpoczête.

Kuchenka oznajmi sygna³em dŸwiêkowym po³owê czasu rozmra¿ania dla przypomnienia o koniecznoœci obrócenia ¿ywnoœci.

Ponownie naciœnij przycisk aby zakoñczyæ rozmra¿anie.

Mo¿na te¿ rozmra¿aæ ¿ywnoœæ manualnie. W tym celu wybierz funkcjê gotowanie/rozmra¿anie w trybie mikrofale z poziomem mocy 180W. Wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale

“Gotowanie/Odgrzewanie” na stronie 6 niniejszej instrukcji.

9

tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒGXWGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht

Gotowanie wieloetapowe

PO

Pañstwa kuchenka mikrofalowa mo¿e zostaæ zaprogramowana do gotowania w czterech etapach.

Przyk³ad: Chcesz rozmroziæ ¿ywnoœæ bez potrzeby resetowania ustawieñ kuchenki po ka¿dym z nich. Mo¿na rozmroziæ i ugotowaæ 500g ryby na trzech poziomach :

• Rozmra¿anie

• Gotowanie I

• Gotowanie II

Mo¿na wybieraæ miêdzy dwu - i czteropoziomowym trybem w funkcji Gotowania Wieloetapowego.

Jeœli wybrane zosta³y trzy etapy gotowania, pierwszym z nich musi byæ rozmra¿anie.

Nie naciskaj przycisku zanim nie ustawisz ostatniego etapu.

G

G

1.

Naciœnij przycisk

Auto

( ) .

2.

Ustal wagê przyciskaj¹c przycisk 100g odpowiedni¹ iloœæ

Grazy. (GNa przyk³ad 500g).

3.

Naciœnij przycisk .

Tryb gotowania mikrofalami(I):

; je¿eli to konieczne ustaw poziom mocy kuchenki naciskaj¹c przycisk

600W).

(na przyk³ad

4.

Ustaw czas gotowania przyciskami 10min. , 1min. , 10s

( Na przyk³ad 4 minuty).

5.

Naciœnij przycisk

G

.

Tryb gotowania mikrofalami(II):

; je¿eli to konieczne ustaw poziom mocy kuchenki naciskaj¹c przycisk

G odpowiedni¹ iloœæ razy. ( Na przyk³ad 450 W)

10

6.

Ustaw czas gotowania przyciskami 10min. , 1min. , 10s

( Na przyk³ad 5 minut).

7.

Naciœnij przycisk .

Rezultat : Trzy etapy [ rozmra¿anie i gotowanie

(I , II)]s¹ wybrane jeden po drugim.

Odpowiednio dla trybu rozmra¿ania rozlegnie siê sygna³ d¿wiêkowy w po³owie czasu aby przypomnieæ o

Gdy gotowanie zakoñczy siê rozlegnie siê czterokrotny sygna³ d¿wiêkowy.

tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒGXXGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht

Naczynia, które mog¹ byæ stosowane w kuchence mikrofalowej

Mikrofale, by móc gotowaæ w kuchence mikrofalowej, powinny swobodnie docieraæ do ¿ywnoœci. Nie mog¹ byæ odbijane lub poch³aniane przez stosowane naczynia.

W zwi¹zku z tym nale¿y uwa¿nie dobieraæ naczynia. Jeœli naczynie jest oznaczone jako nadaj¹ce siê do gotowania w kuchence mikrofalowej, nie musisz siê niczego obawiaæ.

W poni¿szej tabeli przedstawione zosta³y ró¿ne rodzaje naczyñ oraz wskazówki na temat ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.

Rodzaj naczynia

Folia aluminiowa

Talerz do sma¿enia

Naczynia porcelanowe i gliniane

Tekturowe pó³miski jednorazowego u¿ytku

Opakowania produktów gotowych do spo¿ycia (fastfood)

• Kubki i pojemniki poliestyrenowe

• Torebki papierowe

• Papier z makulatury lub opaski metalowe

Stosowanie Uwagi

✓ ✗

Mo¿e byæ stosowana w ma³ych iloœciach w celu zabezpieczenia niektórych fragmentów przed przypaleniem. Jeœli folia znajduje siê zbyt blisko œcianek kuchni lub zosta³a u¿yta w zbyt du¿ych iloœciach mog¹ wyst¹piæ iskrzenia.

Nie podgrzewaj go wstêpnie d³u¿ej ni¿ 8 min.

Porcelana, wyroby garncarskie emaliowane naczynia gliniane itp. S¹ odpowiednie pod warunkiem, ¿e nie s¹ zdobione metalem.

Mro¿onki s¹ czasem pakowane do takich pó³misków.

Mog¹ byæ u¿yte do podgrzania ¿ywnoœci.

Przegrzanie mo¿e doprowadziæ do stopienia poliestyrenu.

Mog¹ siê zapaliæ.

Mog¹ spowodowaæ iskrzenie.

Naczynia szklane

• Naczynia, w których potrawy s¹ przygotowywane w kuchni mikrofalowej a nastêpnie podawane na stó³

• Naczynia z cienkiego szk³a

• S³oiki szklane ✓

Metalowe

• Pó³miski

• Opaski zaciskowe do torebek

Plastikowe

• Talerze, kubki, serwetki i rêczniki

• Papier z makulatury

Plastic

• Containers

• Cling film

• Freezer bags

✓ ✗

Papier woskowy lub t³uszczo odporny

Mog¹ byæ u¿ywane pod warunkiem, ¿e

G nie posiadaj¹ metalowych ozdób.

PO

Mog¹ byæ u¿ywane do podgrzania

¿ywnoœci lub p³ynów. Delikatne szk³o mo¿e pêkn¹æ je¿eli zostanie gwa³townie rozgrzane.

Musisz zdj¹æ pokrywkê. Nadaj¹ siê wy³¹cznie do podgrzewania.

Mog¹ powodowaæ iskrzenia i doprowadziæ do pojawienia siê ognia.

Mog¹ byæ u¿ywane przy krótkich czasach gotowania lub pieczenia. Tak¿e do poch³aniania nadmiaru wilgoci.

Mo¿e spowodowaæ iskrzenie.

Szczególnie gdy s¹ wykonane z tworzywa termoodpornego. Niektóre inne rodzaje tworzyw mog¹ ulec odkszta³ceniu lub odbarwieniu w wysokiej temperaturze.

Mo¿na j¹ stosowaæ w celu utrzymania wilgotnoœci w ¿ywnoœci. Nie powinna dotykaæ ¿ywnoœci. Zachowaj ostro¿noœæ podczas zdejmowania folii, poniewa¿ wydobywaæ siê bêdzie spod niej gor¹ca para.

Mo¿na stosowaæ tylko gdy s¹ to torebki, w których mo¿na ¿ywnoœæ gotowaæ gdy s¹ one przeznaczone do gotowania w kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny by hermetyczne. W razie koniecznoœci przebij torebkê widelcem.

Mo¿na go stosowaæ do utrzymania poziomu wilgotnoœci w ¿ywnoœci oraz w celu zapobie¿enia rozpryskiwaniu potrawy.

11

G aGNadaj¹ siêGGGGGG ✗

GaG

Nie nadaj¹ siê

tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒGXYGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht

Czyszczenie kuchenki

PO

W celu unikniêcia gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci i osadzania siê t³uszczu nale¿y regularnie czyœciæ ni¿ej wymienione czêœci kuchenki mikrofalowej;

• Wewnêtrzne i zewnêtrzne powierzchnie

• Drzwi i ich uszczelki

• Talerz szklany i pierœcieñ obrotowy

ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe s¹ czyste i czy drzwiczki zamykaj¹ siê prawid³owo.

1.

Zmywaj powierzchnie zewnêtrzne delikatn¹ szmatk¹ zamoczon¹ w ciep³ej wodzie z myd³em, op³ucz i osusz.

2.

Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnêtrznych powierzchni przy pomocy namydlonej szmatki, a nastêpnie op³ucz i osusz.

3.

Aby usun¹æ stwardnia³e resztki ¿ywnoœci i pozbyæ siê nieprzyjemnych zapachów, umieœæ na szklanym talerzu kubek z rozcieñczonym sokiem cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min przy maksymalnym poziomie mocy.

4.

Je¿eli to konieczne, umyj szklany talerz po ka¿dorazowym u¿yciu.

NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie u¿ywaj materia³ów œciernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myj¹c uszczelki drzwiowe zwróæ szczególn¹ uwagê, aby upewniæ siê, ¿e nie ma w nich cz¹stek:

• Osadów

• Przeszkadzaj¹cych w szczelnym zamkniêciu drzwiczek.

Dane techniczne

SAMSUNG nieustannie d¹¿y do ulepszania jakoœci woich wyrobów. Dlatego zastrzega siê moýliwoœæ wprowadzenia zmian zarówno w danych technicznych jak i w niniejszej instrukcja obs³ugi.

Model

¿ród³o zasilania

Pobór mocy

Mikrofale

Moc wyjœciowa mikrofal

Czêstotliwoœæ pracy

Magnetron

System ch³odzenia

Wymiary (szer ×wys ×g³êb)

Zewnêtrzne

Komory

Objêtoœæ

Waga

netto

M1736N

230V ~ 50 Hz

1150 W

100 W / 800 W (IEC-705)

2450 MHz

OM75S(31) wentylator

489 x 275 x 361 mm

306 x 211 x 320 mm

20 litrów oko³o.12.5 kg

12

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project