LZR6 | Black&Decker LZR6 LASER instruction manual

370000-19 LT
www.blackanddecker.eu
LZR6
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
7
2
3
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis „Black & Decker“ įrankis skirtas projektuoti
lazerio linijas, kad būtų lengviau atlikti namų ūkio
darbus. Šis įrankis skirtas naudoti tik buityje.
Saugos informacija
♦
Įspėjimas! Naudodami akumuliatorinius
įrankius, laikykitės būtinų saugos priemonių,
įskaitant toliau nurodytas, kad sumažintumėte
gaisro, elektros smūgio, akumuliatorių ištekėjimo, susižeidimo ir turtinės žalos pavojų.
Prieš pradėdami dirbti su šiuo įrankiu, atidžiai
perskaitykite šią instrukciją.
Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.
♦
♦
Užtikrinkite darbo vietos švarą.
Užgriozdintos vietos ir darbastaliai dažnai tampa
nelaimingų atsitikimų priežastimi.
Atsižvelkite į darbo vietos sąlygas.
Saugokite šį įrankį nuo lietaus. Nedirbkite su šiuo
įrankiu drėgnose vietose arba esant drėgnoms oro
sąlygoms. Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų tinkamai apšviesta. Nenaudokite šio įrankio ten, kur kyla
pavojus sukelti gaisrą arba sprogimą, pav., esant
degių skysčių arba dujų.
Neleiskite vaikams artintis prie jo
Neleiskite į darbo vietą vaikų, lankytojų arba gyvūnų;
neleiskite jiems liesti įrankio.
Nepersitempkite
Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą.
Būkite budrūs
Žiūrėkite, ką darote. Vadovaukitės sveika nuovoka.
Nenaudokite įrankio, kai esate pavargę.
Naudokite tinkamą įrankį
Numatytoji paskirtis aprašyta šiame vartotojo
vadove.
Įspėjimas! Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba
naudojant įrankį ne pagal numatytąją paskirtį, gali
kilti asmeninio susižeidimo pavojus.
Tikrinkite, ar nėra sugadintų dalių
Prieš naudojimą rūpestingai patikrinkite, ar įrankis
nėra sugedęs. Įsitikinkite, ar įrankis veikia tinkamai
ir dirba pagal paskirtį. Nenaudokite įrankio, jeigu kuri
nors jo dalis yra pažeista arba sugedusi.
Prieš padėdami įrankius į vietą, išjunkite juos
Nenaudojamus įrankius ir akumuliatorius reikia
laikyti sausoje, rakinamoje arba aukštoje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Remonto darbai
Šis įrankis atitinka atitinkamus saugos reikalavimus.
Taisyti turėtų tik kvalifikuoti asmenys, naudodami
originalias atsargines dalis, priešingu atveju, tai gali
kelti didelį pavojų vartotojui.
4
Papildomos vienkartinių baterijų naudojimo
saugos taisyklės
♦ Niekada jokiais būdais nebaldykite jų atidaryti.
♦ Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra galėtų
viršyti 40 °C.
♦ Išmesdami baterijas, vadovaukitės nurodymais,
pateiktais skyriuje „Aplinkosauga“.
Nedeginkite baterijų.
♦ Esant ekstremalioms sąlygoms, gali ištekėti
baterijose esantis skystis.
Jeigu ant baterijų pastebėtumėte skysčio, atlikite
šiuos veiksmus:
- Kruopščiai nuvalykite ištekėjusį skystį skudurėliu. Venkite kontakto su oda.
Papildoma lazerių saugos instrukcija
Įspėjimas! Lazerio spinduliavimas.
Nežiūrėkite įdėmiai į lazerio spindulį.
Nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį pro
optinius prietaisus.
Žr. lazerinio gaminio savybes.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Šis lazeris priskiriamas 2 klasės prietaisams
pagal EN 60825-1:1994+A1+A2. Nekeiskite
lazerio diodo kito tipo diodu. Jei lazeris sugestų, jį turi taisyti tik įgaliotas remonto skyriaus
darbuotojas.
Nenaudokite lazerio jokiems kitiems tikslams,
išskyrus lazerio spinduliui projektuoti.
Manoma, kad žiūrėti į 2 saugos klasės lazerio
spindulį saugu tik 0,25 dalies sekundės. Akių
vokų refleksai paprastai užtikrina tinkamą apsaugą. Esant didesniems nei 1 m atstumams,
šis lazeris atitinka 1 klasės prietaisų savybes ir
todėl laikomas visiškai saugiu.
Niekada nežiūrėkite tiesiai ir įdėmiai į lazerio
spindulį.
Nežiūrėkite į lazerio spindulį pro optinius prietaisus.
Nustatykite įrankį tokioje padėtyje, kad lazerio
spindulys negalėtų būti nukreiptas į jokį žmogų
jo galvos lygyje.
Neleiskite vaikų artyn prie lazerio.
Funkcijos
1.
2.
3.
4.
Įjungimo/išjungimo jungiklis
Lazerio diafragma
Montavimo kronšteinas
Akumuliatoriaus dangtelis
LIETUVIŲ
Surinkimas
Įspėjimas! Įrankis būtinai privalo būti išjungtas.
Fiksavimo rakto išėmimas (A ir B pav.)
Fiksavimo raktas (5) apsaugo lazerio galvutę nuo
sugadinimo transportuojant.
♦ Nuimkite nuo įrankio maitinimo elemento skyriaus dangtelį (4).
♦ Pasukite fiksavimo raktą (5) 1/4 pasukimo ir
ištraukite jį.
♦ Norėdami vėl įkišti fiksavimo raktą, įkiškite
raktą į skylę (6) kaip parodyta ir pasukite jį 1/4
pasukimo.
♦ Uždenkite maitinimo elemento skyriaus dangtelį
ir tvirtai jį užspauskite.
Maitinimo elemento įdėjimas (B pav.)
♦ Nuimkite nuo įrankio maitinimo elemento skyriaus dangtelį (4).
♦ Prijunkite maitinimo elementą prie jungties. Didesnis maitinimo elemento gnybtas jungiamas
prie mažesnio jungties gnybto.
♦ Uždenkite dangtelį ir tvirtai jį užspauskite.
Įrankio įrengimas (C ir D pav.)
Įrankį galima statyti ant horizontalaus paviršiaus,
pavyzdžiui, grindų arba stalo. Lazerio galvutę taip
pat galima montuoti ant sienos, naudojant kronšteiną (3). Be to, lazerio galvutę galima pakabinti ant
sijos arba kitos saugios konstrukcijos, naudojant
pakabinimo juostą.
Pastaba: lazerio linija bus tiesi tik tada, jei įrankis bus
nukrypęs nuo vertikalės ne daugiau nei 5° kampu.
Jeigu įrankis bus nukrypęs daugiau, projektuojamos
lazerio linijos bus brūkšninės, o ne ištisinės.
♦ Pareguliuokite įrankio padėtį, jeigu kuri nors
arba abi linijos yra brūkšninės.
Įrankio tvirtinimas ant montavimo kronšteino (C pav.)
♦ Pritvirtinkite kronšteiną (3) prie sienos, atlikdami
vieną iš toliau aprašytų procedūrų.
♦ Pritvirtinkite įtaisą, prispausdami magnetą (7)
prie plieninės rankenėlės (8).
♦ Norėdami nuimti įtaisą nuo kronšteino, nutraukite įtaisą nuo plieninės rankenėlės.
Lazerio galvutės pakabinimas (D pav.)
♦ Prakiškite pakabinimo juostą pro įrankio viršuje
esančią skylę ir užveržkite kilpą kaip parodyta.
♦ Pareguliuokite įrankį taip, kad jis kabotų santykinai lygiai.
Tvirtinimas prie sienos (E pav.)
Šį įtaisą galima tvirtinti prie sienų, naudojant vieną
iš kronšteino (3) montavimo priemonių.
Tvirtinimas prie sienos naudojant skylutę
Skylutė (9) naudojama tvirtinimui prie daugelio sienų
konstrukcijų.
♦ Įsukite į sieną varžtą arba įkalkite vinį.
♦ Pakabinkite kronšteiną ant tvirtinimo dalies,
naudodami skylutę (9).
♦ Uždėkite įrankį ant kronšteino.
Sieniniai smaigai
Jeigu įtaisas montuojamas ant sienos plokštės
arba kitos minkštos medžiagos, privaloma naudoti
sieninius smaigus (10):
♦ Laikykite kronšteiną priešais tinkamą vietą.
♦ Sukite rankenėles (11), kad smaigai(10) būtų
įspausti tiesiai į sieną.
♦ Uždėkite įrankį ant kronšteino.
Naudojimas
♦
♦
♦
♦
Tinkamai sumontuokite įrankį.
Jeigu reikia, dėkite įtaisą ant montavimo konšteino, kad būtų nustatyta lazerio linija.
Dėl ekstremalių temperatūros pokyčių statybinės konstrukcijos, trikojai, įrenginiai ir kt. daiktai
gali pajudėti arba pasislinkti, o tai gali paveikti
tikslumą. Prieš naudodami įrankį, patikrinkite jo
nustatymą, nes lazeris gali būti pasislinkęs.
Ekstremalūs temperatūros pokyčiai gali turėti
įtakos įtaiso nustatymui.
Lazerio linijų reguliavimas (C pav.)
Ant montavimo kronšteino esančios reguliavimo
rankenėlės padeda nustatyti lazerio linijas.
♦ Norėdami patraukti liniją vertikaliai, sukite vieną
iš rankenėlių (12) iš abiejų kronšteino pusių.
♦ Norėdami patraukti liniją horizontaliai, sukite
vieną iš rankenėlių (13) iš abiejų kronšteino
pusių.
Įjungimas ir išjungimas
♦ Norėdami įrankį įjungti, stumkite įjungimo/išjungimo jungiklį (1) dešinėn, nustatydami norimą
darbo režimą.
♦ Jeigu įrankį norite išjungti, patraukite įjungimo/
išjungimo jungiklį iki galo į kairę.
Darbo režimo pasirinkimas (F pav.)
♦ Norėdami projektuoti horizontalią liniją, slinkite
jungiklį (1) į padėtį „A“.
♦ Norėdami projektuoti vertikalią liniją, slinkite
jungiklį (1) į padėtį „B“.
♦ Norėdami projektuoti kryžiuką, slinkite jungiklį
(1) į padėtį „C“.
Valymas ir priežiūra
Šis elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam darbui,
prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis
5
LIETUVIŲ
tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite
ir reguliariai valysite.
♦ Šį įrankį valykite tik švelnia valymo priemone
šiek tiek sudrėkintu skudurėliu. Visuomet saugokite įrankį nuo bet kokių skysčių; niekada
nenardinkite jokios šio įrankio dalies į skystį.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „Black & Decker“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti
ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite
sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliavų
poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių,
iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.
„ Black & Decker “ surenka senus naudotus
„Black & Decker“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia
paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „Black & Decker“ įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus,
jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Akumuliatorius
Fiziškai nusidėvėjusius maitinimo elementus privaloma išmesti taip, kad nebūtų
daroma žala gamtai.
♦
Išmeskite maitinimo elementą kaip aprašyta
pirmiau.
Įdėkite maitinimo elementą į tinkamą pakuotę,
kad gnybtai nebūtų sujungti trumpuoju jungimu.
Nuneškite maitinimo elementą į vietos surinkimo
punktą.
♦
♦
6
Techniniai duomenys
LZR6
Įtampa
V 9
Maitinimo elemento tipas
6LR61
Darbo temperatūra
°C 0–40
Bangų ilgis
nm 630–675
Lazerio klasė
2
Lazerio galia
mW < 2,2
Svoris
kg 0,45
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
LZR6
„Black & Decker“ atsakingai pareiškia, kad šie gaminiai atitinka: 89/336/EEB, EN 61010, EN 60825.
Kevin Hewitt
Vartojimo gaminių
technikos direktorius
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)
01-12-2004
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование по назначению
Ваш инструмент Вlack & Decker предназначен
для проецирования лазерных линий, чтобы
помочь Вам в выполнении работ «своими руками». Этот инструмент предназначен только для
бытового использования.
Инструкции по безопасности
♦
♦
♦
Внимание! Чтобы свести к минимуму риск
возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травмы, при
работе с электрическими инструментами,
всегда следуйте инструкциям по технике
безопасности.
Прежде чем приступить к работе инструментом, прочтите внимательно данное
руководство по эксплуатации.
Храните данное руководство в надежном
месте для дальнейшего использования.
Поддерживайте порядок на рабочем месте
Беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Обращайте внимание на условия работы
Не подвергайте инструмент воздействию влаги.
Рабочее место должно быть хорошо освещено
(250-300 люкс). Не используйте инструмент вблизи легко воспламеняющихся жидкостей и газов.
Не подпускайте близко детей
Не позволяйте детям трогать инструмент или
удлинительный кабель. Посторонние, а также
животные не должны находиться рядом с рабочим местом.
Работайте в устойчивой позе
Следите за положением ног и вертикальным
положением тела.
Будьте внимательны
Следите за тем, что Вы делаете. Устали – не
работайте.
Используйте соответствующий инструмент
Далее в руководстве приводятся виды работ,
для которых предназначен данный инструмент.
Маломощный инструмент или приспособление
нельзя использовать для тяжёлых работ. Инструмент будет работать лучше и безопаснее
при нагрузке, на которую он рассчитан.
Внимание! Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также выполнение
любых операций помимо тех, которые рекомендованы данным руководством, может привести
к несчастному случаю.
Проверяйте исправность деталей инструмента
Перед работой внимательно осматривайте
инструмент, чтобы убедиться в его работоспо-
собности. Проверяйте взаимное положение
и зацепление подвижных деталей, отсутствие
сломанных деталей, правильность сборки
всех узлов. Осуществляйте ремонт или замену
поврежденных деталей и приспособлений в соответствии с инструкциями. Не используйте
инструментом при неисправном выключателе.
Замену выключателя должен осуществлять
только уполномоченный специалист. Не производите ремонт самостоятельно.
Хранение инструментов
Когда инструмент не используются, он должен
храниться под замком в сухом недоступном для
детей месте.
Ремонт
Данный электрический инструмент изготовлен
в полном соответствии с правилами техники
безопасности. Для исключения риска поражения электрическим током, ремонт электрических инструментов должен проводить только
квалифицированный специалист с использованием оригинальных запчастей.
Дополнительные правила безопасности для
не-аккумуляторных батарей
♦ Никогда не делайте попыток вскрыть батарею.
♦ Не храните батарею в местах, где температура может превышать 40 °С.
♦ Не сжигайте батарею.
♦ При экстремальных нагрузках может возникнуть течь батареи. Если Вы заметили
жидкость на батареи:
- Аккуратно сотрите жидкость тканью.
Избегайте контакта с кожей.
Дополнительные правила безопасности для
лазеров
Внимание! Лазерное излучение.
Избегайте прямого контакта лазерного
луча с глазами.
Не пользуйтесь оптическими принадлежностями для осмотра лазерного луча
Оз накомьте с ь с харак тер и с тик ами
лазера.
♦
Этот лазер соответствует 2 классу за стандартом EN 60825-1:1994+А1+А2. Не заменяйте лазерный диод диодом другого типа.
В случае повреждения, ремонтируйте лазер
в авторизованном сервисном центре.
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Используйте лазер исключительно для проектирования лазерных линий.
Воздействие луча лазера 2 класса на глаза
считается безопасным максимум на 0,25 секунды. Моргание век обеспечит адекватную
защиту глаз. На дистанции более 1 м лазер
приравнивается к 1 к лассу и считается
полностью безопасным.
Никогда преднамеренно не направляйте
лазерный луч на глаза.
Не пользуйтесь оптическими принадлежностями для осмотра лазерного луча.
Не устанавливайте инструмент на позиции,
где лазерный луч может пересечь человека
на уровне головы.
Не подпускайте близко детей.
♦
♦
♦
♦
♦
Описание
1.
2.
3.
4.
Выключатель
Лазерные отверстия
Кронштейн
Крышка батарейного отсека
Сборка
Внимание! Убедитесь, что инструмент выключен.
Снятие зажима (рис. А и В)
Зажим (5) предотвращает повреждение головки
лазера во время транспортировки.
♦ Снимите крышку батарейного отсека (4)
с инструмента.
♦ Поверните зажим (5) на 1/4 поворота и снимите его.
♦ Чтобы установить зажим, поместите его
в отверстие (6) как показано на рисунке
и поверните на ¼ поворота.
♦ Закройте крышку батарейного отсека.
Установка батареи (рис. А и В)
♦ Снимите крышку батарейного отсека (4)
с инструмента.
♦ Соедините батарею с контактами. Большой
контакт батареи соединяется с меньшим
контактом.
♦ Вставьте батарею в инструмент как показано
на рисунке.
♦ Закройте крышку батарейного отсека.
Установка инструмента
Инструмент может устанавливаться на таких
горизонтальных поверхностях как пол или стол.
Альтернативно лазер можно установить на
стену с помощью кронштейна (3). Лазер также
можно подвесить на перекладине или другой
8
надежной структуре с помощью подвесного
ремешка. Примечание: лазерные линии выравниваются только если инструмент установлен
в пределах 5° по вертикали. Если есть отклонения, лазерные линии становятся прерывистыми.
♦ Поменяйте расположение инструмента,
если линия или обе линии прерывисты.
Установка лазера на кронштейне (рис. С)
♦ Установите кронштейн (3) на стену.
♦ Установите лазер путем соединения магнита (7) и металлического держателя (8).
♦ Чтобы снять лазер с кронштейна, вытяните
его из металлического держателя.
Подвешивание лазера (рис. D)
♦ Проденьте подвесной ремешок через отверстие сверху инструмента и закрепите
крючок как показано на рисунке.
♦ Настройте положение инструмента так,
чтобы он висел ровно.
Крепление к стене (рис. Е)
Инструмент может монтироваться на стену с помощью кронштейна (3).
Посадочное отверстие кронштейна
Посадочное отверстие (9) используется в большинстве случаев настенного монтажа.
♦ Вкрутите шуруп или гвоздь в стену.
♦ Повесьте кронштейн через посадочное отверстие (9).
♦ Установите инструмент на кронштейн.
Игольчатые штифты
Если инструмент требуется установить на гипсокартон или другие мягкие материалы, следует
использовать игольчатые штифты (10).
♦ Приложите кронштейн к поверхности стены.
♦ Поверните зажимы штифтов (11) по часовой
стрелке, чтобы закрепить штифты (10) непосредственно в стену.
♦ Установите инструмент на кронштейн.
Использование
♦
♦
♦
♦
Установите инструмент.
При необходимости установите инструмент
на кронштейн.
Обратите внимание, что высокие перепады
температуры могут повлечь смещение строительных конструкций, треноги, снаряжения
и т.д. Это может повлиять на точность.
Проверяйте настройки перед каждым использованием лазера.
Высокие перепады температуры могут повлиять на настройки инструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Настройка лазерных линий (рис. С)
Лазерные линии настраиваются с помощью
регулировочных ручек на кронштейне.
♦ Чтобы переместить линии в вертикальном
направлении, поверните одну из ручек (12)
с любой стороны кронштейна.
♦ Чтобы переместить линии в горизонтальном
направлении, поверните одну из ручек (13)
с любой стороны кронштейна.
Включение и выключение
♦ Чтобы включить инструмент, переместите
включатель (1) вправо на необходимую позицию.
♦ Чтобы выключить инструмент, переместите
включатель в крайнее левое положение.
Выбор режима (рис. F)
♦ Чтобы спроектировать горизонтальную
линию, переместите включатель (1) на позицию А.
♦ Чтобы спроектировать вертикальную линию,
переместите включатель (1) на позицию В.
♦ Чтобы спроектировать перекрестье, переместите включатель (1) на позицию С.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по а дресу:
www.2helpU.com.
Аккумулятор
В конце срока службы аккумулятора,
избавьтесь от него безопасным для
окружающей среды образом:
Уход за инструментом
Ваш инструмент Вlack & Decker разработан для
использования в течении долгого времени при
минимально необходимом уходе за ним. Тем
не менее, срок службы инструмента зависит от
правильного обращения с ним.
♦ Для чистки инструмента используйте только
мыльный раствор и влажную ткань. Оберегайте инструмент от попадания какой-либо
жидкости внутрь и не погружайте инструмент или его часть в жидкость.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
♦
♦
Отсоедините аккумулятор от инструмента.
Отнесите аккумулятор в наш сервисный
центр или региональный перерабатывающий центр. Принятые у Вас аккумуляторы
будут переработаны или уничтожены надлежащим способом.
Технические характеристики
LZR6
Напряжение
В 9
Батарея
6LR61
Класс лазера
2
Рабочая температура
°С 0-40
Длина волны
нм 630-675
Мощность лазера
mW <2,2
Вес
кг 0,45
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЕС декларация о соответствии
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
LZR6
Вlack & Decker заявляет о том, что этот инструмент разработан в полном соответствии со
стандартами: 89/336/ЕЕС, EN 61010, EN 60825.
Кевин Хьюитт
Управляющий
Spennymoor, Country
Durham DL16 6JG,
United Kingdom
01-12-2004
zst00198236 - 06-03-2013
10
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
12
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
13
14
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising