D215851 | DeWalt D215851 DRILL STAND instruction manual

555777-55 CZ
D21585
2
3
4
VRTAČKA PRO DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ D21585
Blahopřejeme Vám!
Nebezpečí vzniku požáru.
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Vrtačku pro diamantové vrtání
1 Plochý nástrčkový klíč, 32 mm
1 Plochý nástrčkový klíč, 41 mm
1 Hadici s kohoutkem
1 Návod k použití
1 Výkresovou dokumentaci
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Výkon
Otáčky naprázdno
1. převod
2. převod
3. převod
Otáčky při zátěži
1. převod
2. převod
3. převod
Závit hřídele
Třída ochrany
Maximální tlak
chladící kapaliny
Hmotnost
V
W
W
D21585
230
2 500/2 220
1 500/1 350
min-1
min-1
min-1
0 - 500
0 - 1 200
0 - 2 000
min-1
min-1
min-1
0 - 290
0 - 760
0 - 1 280
1 1/4" (vnější)
I
bar
kg
•
•
Popis (obr. A1 a A2)
Va š e v r t a č k a p r o d i a m a n t o v é v r t á n í
D21585 je určena k vrtání s chlazením
vodou do zdiva z materiálu jako jsou cihly,
škvárobetonové tvárnice atd., zrovna tak jako
do vysokopevnostních cihel, škvárobetonu
a železobetonu s diamantovými vrtáky
s určením pro chlazení vodou a vodovodním
přívodem. Tato vrtačka by neměla být používána
pro vrtání za sucha. Vrtačku lze používat pouze
upevněnou na vrtacím stojanu. Tato vrtačka by
neměla být používána pro ruční vrtání.
3
11,2
Vrtný výkon
Rozsah vrtání do zdiva
1. převod
mm
2. převod
mm
3. převod
mm
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
152 - 300
82 - 152
30 - 82
Obr. A1
Rozsah vrtání do betonu
1. převod
mm 120 - 250
2. převod
mm 60 - 122
3. převod
mm 30 - 60
1
2
3
4
5
Pojistky:
Nářadí 230 V
Doplňkové příslušenství (obr. A2)
10 A v napájecí síti
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko poranění,
zkrácení životnosti nebo poškození
nářadí v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Hlavní spínač (zapnuto/vypnuto)
Varovná kontrolka přetížení LED
Třírychlostní volič
Závit hřídele
Vodovodní přívod
6
D215854
7
8
9
10
D27902
D215851
D215824
D215852
11 D215853
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
5
Sada měděných kroužků
(5 kusů)
Prachový vysavač
Vrtný stojan
Vodní čerpadlo
Prstenec odvodu vody (pro
model D215851)
Náhradní těsnění prstence
odvodu vody (3 kusy) (pro
model D215852)
Spojka mezního točivého momentu
Spínač DI (spřažený proudový
chránič PRCD)
Toto nářadí je vybaveno spojkou mezního
točivého momentu, která redukuje maximální
točivou reakci přenášenou na uživatele
v případě, že dojde k zaseknutí vrtáku. Tato
funkce také chrání převody a elektromotor
před zastavením. Spojka mezního točivého
momentu je nastavena výrobcem a nelze ji
upravovat.
Tento stroj je vybaven proudovým chráničem
(RCD), který chrání obsluhu před úrazem
elektrickým proudem přerušením proudového
okruhu, pokud je v tomto okruhu zjištěn svodový
proud rovný nebo vyšší jak 10 mA.
U stroje napájeného 115 V je stanovený
svodový proud 6 mA.
Elektronická ochrana před přetížením
Nikdy nepracujte se strojem bez
připojeného proudového chrániče
RCD. Pokud proudový chránič RCD
nepracuje správně, stroj nepoužívejte.
Aby proudový chránič RCD pracoval,
je nutné, aby byl stroj připojen k síťové
zásuvce chráněné zemněním.
Další míru bezpečnosti přináší elektronická
ochrana před přetížením: pokud proud dosáhne
určité hranice, a je nadále udržován daný
přítlak, rozsvítí se varovná kontrolka LED
(3) jako signalizace, že je vrtačka přetížena.
Snížením přítlaku na vrtačku se elektronika
přepne zpět do normálního režimu. Pokud je
i nadále udržován přítlak způsobující přetížení,
vrtačka se vypne. Tím je zabráněno přehřátí
vinutí motoru. Po uvolnění přítlaku je vrtačka
opět provozuschopná.
Zapnutí proudového chrániče RCD:
• I = ON (zapnuto) (rozsvítí se červená
kontrolka LED).
• Zapněte vrtačku (podrobnosti naleznete
v kapitole "Zapnutí a vypnutí").
• Vypnutí do polohy OFF provedete opačným
postupem.
Tepelná ochrana
Pokud vrtačka pracovala delší dobu přetížená,
tepelná ochrana způsobí kvůli ochraně motoru
její vypnutí. Po zchládnutí tepelné ochrany bude
vrtačka opět provozuschopná. Doba potřebná
pro zchládnutí závisí na úrovni přehřátí motoru
a na okolní teplotě.
Provedení testu chodu proudového chrániče
RCD:
• O = Testovací tlačítko: spínač musí přerušit
okruh (vrtačka se vypne).
•
Vodovodní přívod
Integrované proudění vody je přenášeno přímo
hřídelí motoru, aby bylo zajištěno chlazení
diamantového vrtáku u aplikací vyžadujících
chlazení vodou.
•
Elektrická bezpečnost
•
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí
zdroje odpovídá velikosti napětí uvedené na
výkonovém štítku přístroje.
Pokud testovací režim okruh
nerozpojí, doporučujeme
nechat vrtačku zkontrolovat
v autorizovaném servise DEWALT.
Je zakázáno provádět jakékoliv
úpravy stroje, zvláště je zakázáno
otevírání PRCD nebo provádění
oprav či výměny kabelu.
Nikdy nepoužívejte PRCD jako
hlavní spínač. Vždy sepněte PRCD
při chodu naprázdno.
Montáž a seřízení
Použití prodlužovacího kabelu
Dříve než zahájíte montáž nebo seřizování, vždy odpojte nářadí od sítě.
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto zařízení (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 2,5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
Montáž vrtačky na stojan (obr. B)
Vrtačka musí být připevněna ke stojanu
D215851 pomocí nosné konzoly dodané
se stojanem.
Řiďte se pokyny uvedenými v návodu
k použití vrtného stojanu.
6
•
•
•
Připojení vodovodního přívodu (obr. D)
Nosnou konzoli upevněte ke spodní části
vrtačky.
Způsobem znázorněným na obrázku
opatrně vrtačku s připevněnou konzolí
zasuňte do úchytu konzoly.
Vrtačku připevněnou ke stojanu zajistěte
dotažením šroubu pomocí rukojeti
posuvu.
•
•
•
Zkontrolujte, zda je vodovodní hadice (23)
pevně dotažena k místu vodovodního
přívodu (5).
Uzavřete vodovodní ventil (24).
Hadici připojte ke vhodné vodovodní
přípojce.
Ujistěte se, zda tlak přiváděné vody
nepřevyšuje maximální hodnotu
uvedenou v technických datech.
Dbejte na to, aby byla vrtačka pevně
ukotvena
Nasazení a vyjmutí příslušenství (obr. C)
Regulace průtoku vody (obr. D)
V tomto nářadí se používají diamantové vrtáky
opatřené závitem a adaptery, které se šroubují
přímo na hřídel (4).
Doporučujeme používat pouze profesionální
příslušenství.
• Vyberte vhodný diamantový vrták pro vrtání
s chlazením vodou.
• Při montáži dodržujte pokyny uvedené pro
danou násadu nebo pokyny výrobce. Při
montáži násady může být potřeba použití
adapteru.
• Ujistěte se, zda jste mezi hřídel a diamantový
vrták vložili měděný kroužek (25), aby bylo
usnadněno vyjmutí diamantového vrtáku
po skončení práce.
• Pomocí plochého nástrčkového klíče (20)
přidržte hřídel a diamantový vrták (21)
pomocí druhého plochého nástrčkového
klíče (22) otáčením ve směru hodinových
ručiček dotáhněte.
Pomocí vodovodního ventilu (24) na hadici
je možné regulovat přítok chladící vody
k diamantovému vrtáku.
• Otáčením kohoutku ve směru hodinových
ručiček se průtok vody snížuje.
• Otáčením kohoutku proti směru hodinových
ručiček se průtok vody zvyšuje.
Pokyny pro obsluhu
•
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a platná nařízení.
Dávejte pozor na umístění
elektrického vedení a potrubí.
Na nářadí příliš netlačte. Nadměrný
tlak na nářadí neurychlí vrtání, ale
sníží výkonnost nářadí a může
zkrátit dobu jeho životnosti.
Před zahájením provozu:
• Nasaďte odpovídající příslušenství.
• Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
Před započetím práce se ujistěte, zda
je celá sestava pevně dotažena.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
Volič tří rychlostí (obr. A)
•
Vaše nářadí je vybaveno třírychlostním voličem
(3) pro změnu poměru rychlosti / utahovacího
momentu.
• Uvolněte spínač a poté, co se motor zcela
zastaví, zvolte požadovanou polohu voliče
rychlosti.
• Vždy srovnejte šipku voliče rychlosti se
symbolem vyraženým na motorovém
krytu:
• Vhodnou rychlost vzhledem k průměru
použitého diamantového vrtáku a typu
vrtaného materiálu zjistíte v technických
datech.
• Volič rychlosti nepřepínejte při plné rychlosti
nebo během používání.
•
Chcete-li přístroj zapnout, posuňte hlavní
spínač (1) do polohy I.
Chcete-li přístroj vypnout, posuňte hlavní
spínač (1) do polohy 0.
Všeobecné pokyny k vrtání s diamantovými
vrtáky
Dodržujte pokyny uvedené pro danou
násadu nebo pokyny výrobce.
Poznámka: Použití středícího vrtáku není
nutné.
• Spusťte motor.
• Pomocí posuvné rukojeti pomalu vrták
zařezávejte do obrobku.
• Na začátku vrtu použijte mírný přítlak, aby
se vytvořila počáteční prohlubeň.
7
•
•
•
Pokračujte s dostatečným přítlakem, aby se
dosáhlo hladkého postupného provrtání. Na
nářadí netlačte.
Věnujte zvláštní pozornost, pokud se
příslušenství nalézá těsně před koncem
obrobku, aby bylo zabráněno štěpení.
Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
kontrola sestává z kontroly uhlíkových
kartáčů, doplnění oleje v převodové skříni
a výměny těsnících kroužků převodové
skříně.
Řešení problémů
Pokud vaše nářadí nepracuje správně,
postupujte podle kroků uvedených dále. Pokud
nebude závada odstraněna, spojte se s Vaším
servisním zástupcem.
Nepoužívejte nářadí k míchání
vznětlivých kapalin opatřených
odpovídající etiketou.
Diamantový vrták nevrtá
Vrtání s chlazením vodou
•
•
•
Vrtaný materiál je pro použitý diamantový
vrták příliš tvrdý
• Zvolte vhodnější typ diamantového vrtáku
(s měkčími segmenty).
• Pokud je možné, provádějte vrtání
s chlazením vodou.
Vrtačku připojte ke vhodné vodovodní
přípojce.
Podle potřeby proveďte regulaci průtoku
vody.
Pokračujte výše uvedeným postupem.
Pokud z výpustního otvoru v límci
převodovky proudí voda, ihned přerušte
práci a ponechejte vrtačku zkontrolovat
v autorizovaném servisním středisku.
Segmenty se zrcadlí a jsou pokryté jakoby
skelnou vrstvou
• Proveďte vrt do abrazivního materiálu, aby
se opět obnažily diamantové segmenty.
Doplňkové příslušenství
Odčerpávaná voda je příliš čirá a tekoucí
Průtok vody zpomaluje vrtání a brání
opětovnému vlastnímu naostření diamantových
segmentů.
• Snižte průtok vody.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Systém odsávání prachu (obr. E)
Prachový vysavač D27902 (7) zajišťuje
v průběhu všech typů vrtání řádné a bezpečné
odvádění prachových nečistot. Prstenec odvodu
vody D215852 (10) je potřebný k přizpůsobení
sestavy k provádění vrtů s vodním chlazením.
Nepřiměřená rychlost otáček
• Správná rychlost otáček je uvedena
v technických údajích.
Segmenty a jádro jsou opálené
Vodní čerpadlo (obr. E)
Odstraňuje odpad z místa vrtání a provádí
chlazení diamantového vrtáku vodou, vodní
čerpadlo D215824 (9) zajišťuje přívod vody tam,
kde není k dispozici vodovodní přípojka.
•
Zvyšte průtok vody.
Dochází k rychlému opotřebení segmentů
•
Zvolte vhodnější typ diamantového vrtáku
(s tvrdšími segmenty).
Na diamantový vrták tolik netlačte.
Vrtný stojan (obr. E)
Vrtný stojan D215851 (8) umožňuje rychlé
nastavení vrtačky do stacionárního režimu.
•
Údržba
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
Nářadí DEWALT je vyrobeno a navrženo tak,
aby bez nároků na velkou údržbu, bezvadně
a spolehlivě sloužilo dlouhá léta. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění Vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
•
Čištění
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt
pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
Pravidelně předávejte nářadí ke kontrole
do autorizovaného servisu. Pravidelná
8
K čištění nekovových součástí nářadí
nikdy nepoužívejte rozpouštědla
nebo jiné agresivní látky. Tyto typy
chemikálií mohou plastové materiály
nářadí poškodit. Používejte pouze
hadřík zvlhčený jemným mýdlovým
roztokem.
ES Prohlášení o shodě
D21585
Společnost DEWALT prohlašuje, že toto elektrické
nářadí splňuje následující bezpečnostní normy
a nařízení: 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/
EEC, 86/188/EEC, EN 60745-2, EN 607452-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61029,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
V případě zájmu o podrobnější informace,
kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
84,3 dB(A)
Lpa (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
95,3 dB(A)
Vibrace přenášené
na obsluhu (RMS)
< 2,5 m/s2
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
3 dB(A)
KWA (nepřesnost
akustického výkonu)
3 dB(A)
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Německo
Společnost DEWALT poskytuje možnost sběru
a recyklace použitých výrobků DEWALT po
ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
9
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte
veškerá bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru
anebo vážné poranění.
e
3
a
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití.
Termín "elektrické nářadí" ve všech níže
uvedených výstrahách se vztahuje na všechna
nářadí s napájecím kabelem a akumulátorové
elektrické nářadí.
1
a
b
c
2
a
b
c
d
Bezpečnost v pracovním prostoru
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může způsobit úraz.
S elektrickým nářadím nepracujte
ve výbušných prostředích, jako jsou
například prostory, ve kterých se
vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo
prašné látky. Nářadí je zdrojem jiskření,
které může zapálit prach nebo výpary.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na
to, aby se k tomuto nářadí nepřibližovaly
děti a okolo stojící osoby. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
b
c
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv
způsobem zástrčku neupravujte. Při
práci s uzemněným elektrickým nářadím
nikdy nepoužívejte zástrčkové adaptéry.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
Vyvarujte se dotyku s uzemněnými
plochami jako je potrubí, radiátory,
sporáky a ledničky. Při uzemnění vašeho
těla hrozí zvýšené nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Nářadí nevystavujte dešti ani vlhkému
prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda,
zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nepoužívejte přívodní kabel k přenášení
nářadí, tahání nebo vytahování zástrčky
d
e
f
g
10
ze zásuvky.Napájecí kabel držte z dosahu
horkých předmětů, oleje, ostrých hran
nebo pohyblivých součástí. Poškozený
nebo zapletený přívodní kabel zvyšuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací šňůru
určenou do venkovního prostředí.
Použití kabelu pro venkovní použití snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou.S nářadím nepracujte pokud
jste unavení nebo pokud jste pod vlivem
omamných látek, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s nářadím
může vést k vážnému úrazu.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy
používejte ochranu zraku. Bezpečnostní
vybavení jako jsou maska proti prachu,
neklouzavá pracovní obuv, pevná přilba
nebo ochrana sluchu v určitých pracovních
podmínkách snižují riziko způsobení
úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Dříve
než nářadí připojíte do elektrické
zásuvky zajistěte, aby byl hlavní spínač
ve vypnuté poloze. Přenášení nářadí
s prstem na hlavním vypínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrickému rozvodu
pokud je hlavní vypínač nářadí v poloze
zapnuto může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
s e ř i z o v a c í p ř í p r a v k y. P o n e c h a n é
seřizovací klíče mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných
situacích.
Vhodně se oblékejteNenoste volné
šatstvo nebo šperky. Dbejte na to, aby
se Vaše vlasy, oděv nebo rukavice
nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými
díly zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
4
a
b
c
d
e
f
g
5
a
Doplňkové bezpečnostní předpisy týkající
se vrtaček pro diamantové vrtání
Použití elektrického nářadí a jeho
údržba
Na nářadí příliš netlačte. Používejte
správný typ nářadí pro Vaši práci. Při
použití správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv
nářadí s nefunkčním hlavním vypínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním servisu
nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte je od elektrické sítě a/nebo
vyjměte akumulátor. Taková preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah
dětí a nedovolte ostatním osobám, které
toto nářadí neumí ovládat, aby s tímto
elektrickým nářadím pracovaly. Výkonné
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda se
u nářadí nevyskytují vychýlené nebo
rozpojené pohyblivé části, zlomené
díly nebo jakékoliv jiné závady, které
mohou mít vliv na jeho správný chod.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte
jej opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Pořádně udržované řezné nástroje
s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů
používejte podle těchto pokynů
a způsobem určeným daným typem
nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Použití
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
Používejte ochranné brýle.
Vždy používejte prostředky k ochraně
sluchu.
Vždy používejte respirátor.
Používejte ochrannou obuv.
Používejte ochranné rukavice.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opravy
Svěřte opravu vašeho nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací, která
bude používat výhradně originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
•
•
11
Vrtačku pro diamantové vrtání provozujte
pod stálým dohledem.
Dávejte pozor, abyste nepřesekli elektrické
rozvody, plynové nebo vodovodní potrubí.
Před provedením vrtu použijte k odhalení
těchto vedení detekční systémy.
Ujistěte se, zda je příslušenství řádně
upevněno.
Před použitím stroje zkontrolujte a pevně
dotáhněte všechny šrouby.
Při vrtání směrem dolů se ujistěte, zda
může jádro bezpečně vypadnout, aby nebyl
nikdo dole v prostoru pod jádrem zraněn.
Neprovádějte vrtání nad hlavou (směrem
vzhůru) bez použití vhodného ochranného
krytu (zařízení k zachytávání vody).
Po celou dobu práce stůjte na pevném
podkladu a držte tělo v rovnováze, abyste
mohli lépe reagovat na reakce kroutícího
momentu.
Během práce držte vrtačku pouze za
boční rukojeť a ostatní plastové části.
V případě nechtěného přeseknutí vodiče
pod napětím se veškeré kovové části stanou
"živé" s nebezpečím úrazu elektrickým
proudem.
Před každým použitím proveďte kontrolu
nářadí. Pokud je kterákoliv část pláště,
zástrčka, napájecí kabel, hlavní spínač
nebo kterákoliv část pláště poškozena,
nářadí nepoužívejte. Nářadí nechejte
opravit v autorizovaném servisu.
Nepoužívejte nářadí ve vlhkém prostředí.
Pokud zjistíte díky netěsnosti únik vody,
stroj ihned zastavte.
•
•
•
Pokud vrtání přerušíte, nespouštějte opět
nářadí v případě, že se diamantový vrták
nebude moci volně otáčet.
Po provedení vrtu se nedotýkejte
diamantového vrtáku ani místa vrtání.
Násada je velmi horká a může způsobit
vážné popáleniny.
Vždy vypněte spínač aby bylo zabráněno
náhodnému samovolnému spuštění nářadí.
Tento úkon proveďte zvláště pokud je
přerušen přívod napájení nebo pokud je
síťová zástrčka vytažena ze zásuvky.
Vrtání s chlazením vodou
• Vždy používejte vodní chlazení a systém
se sběrnou nádržkou na vodu.
• Používejte vždy diamantový vrták určený
pro vrtání s chlazením vodou.
• Maximální tlak vody jsou 3 bary. V případě
vyššího vodního tlaku použijte tlakový
ventil.
• Ke chlazení používejte pouze čistou vodu
z vodovodu.
• Zabraňte vniknutí vody do motoru
a ostatních elektrických součástí. Ujistěte
se, zda není PRCD v kontaktu s vodou.
Štítky použité na nářadí
Na stroji jsou následující piktogramy:
Varovná hlášení týkající se
bezpečného použití
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze
Vodovodní přívod
Volba otáček
Použití do zdiva
Použití do betonu
Ujistěte se, zda je vrtačka nasazena
na stojan. V tomto případě nikdy
vrtačku nepoužívejte v režimu
ručního vrtání, jelikož může dojít
ke ztrátě kontroly a vzniku vážného
úrazu.
12
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00040203 - 08-03-2007
13
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
14
DIAMOND DRILL 1
©
D21585 - - - - A
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising