ASL186 | Black&Decker ASL186 CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588777-70 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
ASL146
ASL148
ASL186
ASL188
A
B
C
D
E
F
2
ČESKY
Použití výrobku
Vaše
akumulátorová
vrtačka/šroubovák
BLACK+DECKER je určena pro šroubování a vrtání do
dřeva, kovu, plastů a zdiva (pouze pro modely ASL148
a ASL188). Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
f.
3.
a.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Prostudujte si všechny bezpečnostní výstrahy a pokyny. Nedodržení níže
uvedených pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru nebo vážné
poranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve
všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené z akumulátoru (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může
vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které
může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem
neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
g.
4.
a.
b.
c.
3
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo
léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
akumulátoru a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní
spínač. Přenášení elektrického nářadí s prstem na
hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte akumulátor. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
♦
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých
částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím opravit.
Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
Použití nářadí napájeného z akumulátoru a jeho
údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může
při vložení jiného nevhodného typu způsobit požár.
Používejte elektrické nářadí výhradně s akumulátory, které jsou pro daný typ nářadí určeny.
Použití jiných typů akumulátorů může způsobit vznik
požáru nebo zranění.
Není-li akumulátor používán, uložte jej mimo
dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky na papír, mince, klíče, hřebíky,
šroubky nebo další drobné kovové předměty,
které mohou způsobit zkratování jeho kontaktů. Zkratování kontaktů akumulátoru může vést ke
vzniku spálenin nebo požáru.
V nevhodných podmínkách může z akumulátoru
unikat kapalina. Vyvarujte se potřísnění touto
kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně potřísníte, zasažené místo omyjte vodou. Dostane-li
se kapalina do očí, zasažené místo opláchněte
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky
nebo popáleniny.
♦
♦
♦
♦
Při práci s příklepovými vrtačkami používejte
ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit
ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může vést k úrazu.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu pracovního nástroje se skrytými elektrickými vodiči, držte elektrické nářadí
vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu s „živým“
vodičem způsobí neizolované kovové části nářadí
obsluze úraz elektrickým proudem.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu montážního prvku se skrytými
elektrickými vodiči, držte elektrické nářadí vždy
za izolované rukojeti. Montážní prvky, které se
dostanou do kontaktu s „živým“ vodičem, způsobí,
že neizolované kovové části elektrického nářadí
budou také „živé“, což může obsluze způsobit úraz
elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření obrobku
o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě
kontroly.
Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů zjistěte
polohu elektrických vedení a potrubí.
Ihned po ukončení vrtání se nedotýkejte vrtáku,
může být horký.
Toto nářadí není určeno pro použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být
pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Určené použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu k použití. Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných pracovních
operací než je doporučeno tímto návodem, může
představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko způsobení hmotných škod.
Bezpečnost ostatních osob
♦
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Zbytková rizika
Je-li zařízení používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
vrtačky a příklepové vrtačky
4
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli zařízení delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Nabíječky
♦
Používejte nabíječku BLACK+DECKER pouze k nabíjení akumulátoru, který byl dodán s nářadím. Jiné
akumulátory mohou prasknout, způsobit poranění
nebo další škody.
♦
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
♦
Poškozené kabely ihned vyměňte.
♦
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
♦
Nesnažte se nabíječku demontovat.
♦
Nepokoušejte se proniknout do nabíječky.
Tato nabíječka není určena pro venkovní použití.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Elektrická bezpečnost
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací. Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče.
Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti
odpovídá napětí, které je uvedeno na výkonovém štítku výrobku. Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým připojením k zásuvce
elektrického proudu.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být oproti uvedené hodnotě vyšší.
♦
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC k ochraně
osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací brát na
zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na
všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které
je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
Popis
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí.
1. Spínač s plynulou regulací otáček
2. Přepínač chodu vpřed / vzad
3. Sklíčidlo
4. Objímka pro nastavení utahovacího momentu
5. Akumulátor
6. Indikátor převodu
7. Držák nástrojů
8. Diodová svítilna
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou zobrazeny následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Obr. A
Další bezpečnostní pokyny pro akumulátory
a nabíječky
9. Nabíječka
10. Indikátor nabíjení
Akumulátory
♦
Akumulátor nikdy ze žádného důvodu nerozebírejte.
♦
Zabraňte kontaktu akumulátoru s vodou.
♦
Neskladujte akumulátory na místech, kde může
teplota přesáhnout 30 °C.
♦
Nabíjejte akumulátory pouze při teplotách v rozsahu
od 4 °C do 40 °C.
♦
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s nářadím.
♦
Při likvidaci akumulátorů se řiďte pokyny uvedenými
v části „Ochrana životního prostředí“.
Sestavení
Varování! Před sestavím vyjměte z nářadí akumulátor.
Nasazení a vyjmutí akumulátoru (obr. B)
♦
♦
Nepokoušejte se nabíjet poškozené akumulátory.
5
Chcete-li akumulátor (5) nasadit, srovnejte jej s místem jeho uložení na nářadí. Zasuňte akumulátor
do nářadí a zatlačte na něj tak, aby došlo k jeho
řádnému usazení.
Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte uvolňovací
tlačítko (12) a současně jej z nářadí vysuňte ven.
Upnutí a vyjmutí vrtáku nebo šroubovacího
nástavce (obr. D)
♦
♦
Toto nářadí je vybaveno rychloupínacím sklíčidlem, které
usnadňuje výměnu nástrojů.
♦
Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte přepínač pro
chod vpřed/vzad (2) do středové polohy.
♦
Pevně dotáhněte sklíčidlo otáčením objímky (3)
jednou rukou, zatímco nářadí držíte druhou rukou.
♦
Zasuňte upínací stopku nástroje (13) do sklíčidla.
♦
Pevně dotáhněte sklíčidlo otáčením objímky (3)
jednou rukou, zatímco nářadí držíte druhou rukou.
♦
Chcete-li zvolit chod vpřed, zatlačte přepínač pro
chod vpřed / vzad (2) doleva.
Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte přepínač pro
chodu vpřed / vzad doprava.
Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte přepínač pro
chod vpřed/vzad do středové polohy.
Volba momentu (obr. E)
Toto nářadí je vybaveno zvláštním prstencem pro nastavení utahovacího momentu pro různé šroubovací a vrtací
aplikace. Šrouby velkých rozměrů a obrobky z tvrdých
materiálů vyžadují nastavení vyšší hodnoty momentu
než malé šrouby a měkké materiály. Prstenec poskytuje
široké rozpětí nastavených hodnot momentu, označených
symboly, podle vašich potřeb. Popis jednotlivých symbolů
je uveden níže.
♦
Při vrtání do dřeva, kovu a plastů nastavte prstenec
pro nastavení utahovacího momentu (4) na symbol
odpovídající danému použití.
♦
Při šroubování nastavte prstenec pro nastavení
utahovacího momentu na požadovanou hodnotu.
Neznáte-li ještě vhodné nastavení, postupujte následovně:
Nastavte objímku pro nastavení utahovacího
momentu (4) na nejmenší hodnotu momentu.
Utáhněte první šroub.
Začne-li spojka před dosažením požadovaného výsledku prokluzovat, zvětšete hodnotu
momentu nastavením objímky do další polohy
a pokračujte v utahování šroubu. Opakujte tento
postup, dokud nedosáhnete požadovaného nastavení. Použijte toto nastavení i pro dotažení
zbývajících šroubů.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Nabíjení akumulátoru (obr. A)
Akumulátor musí být nabit před prvním použitím a vždy,
když dojde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor
se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální
stav, který neznamená žádný problém.
Varování! Akumulátor nenabíjejte, klesne-li okolní teplota
pod 4 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet akumulátor, je-li
teplota jeho článku nižší než zhruba 0 °C nebo vyšší
než 40 °C. Akumulátor by měla být ponechán v nabíječce a nabíječka jej začne automaticky nabíjet, jakmile se teplota článků akumulátoru zvýší nebo sníží.
♦
Chcete-li akumulátor (5) nabít, vložte jej do nabíječky
(9). Akumulátor lze vložit do nabíječky pouze jedním
způsobem. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Ujistěte
se, zda je akumulátor v nabíječce řádně usazen.
♦
Připojte nabíječku k síti a zapněte ji.
Indikátor nabíjení (10) bude nepřetržitě zeleně blikat (pomalu). Nabíjení bude ukončeno, jakmile začne indikátor
nabíjení (10) nepřerušovaně zeleně svítit. Akumulátor
může být ponechán v nabíječce se svítící diodou neomezeně dlouhou dobu. Svítící dioda začne někdy zeleně
blikat (nabíjení), začne-li nabíječka akumulátor občas
dobíjet. Indikátor nabíjení (10) bude svítit tak dlouho,
jak dlouho bude akumulátor vložen do nabíječky, která
je připojena k elektrické síti.
♦
Vybité akumulátory nabijte do 1 týdne. Provozní
životnost akumulátoru bude značně zkrácena, je-li
skladován ve vybitém stavu.
Rozsah nastavení momentu/otáček
Klidová poloha určená pouze k přepínání mezi
nízkými otáčkami, vysokými otáčkami a vysokým momentem.
Šroubování
Rozsah kroutícího momentu: nízký
moment pro
malé šrouby
a vysoký
moment pro
velké šrouby.
Ponechání akumulátoru v nabíječce
Vrtání s vysokým kroutícím momentem
Akumulátor může být ponechán v nabíječce se svítící
LED diodou neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude
akumulátor udržovat v nabitém stavu.
Velké vrtáky do oceli
Volba směru otáčení (obr. F)
Pro vrtání a utahování šroubů používejte otáčení směrem
dopředu (ve směru pohybu hodinových ručiček). Pro
povolování šroubů a uvolňování zablokovaných vrtáků
používejte chod vzad (proti směru pohybu hodinových
ručiček).
Velké ploché vrtáky do dřeva
6
Vrtáky malých průměrů do dřeva, plastů a kovu.
Šroubování
♦
Vždy používejte správný typ a velikost šroubovacího
nástavce.
♦
Nejdou-li šrouby správně přitáhnout, použijte jako
mazivo malé množství saponátu nebo mýdlového
roztoku.
♦
Vždy držte nářadí se šroubovacím nástavcem v jedné ose se šroubem.
Vrtáky velkých průměrů do dřeva, plastů
a kovu.
Údržba
Vrtání s vysokými otáčkami
1-8mm
Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Malé ploché vrtáky do dřeva
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné čištění.
Vrtání s příklepem
Varování! Před prováděním jakékoli údržby vyjměte z nářadí akumulátor. Před čištěním nabíječku odpojte od sítě.
♦
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky
nebo rozpouštědla.
♦
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte
prach z jeho vnitřních částí.
Vrtání s příklepem do betonu.
(Pouze pro modely ASL148 a ASL188)
Vrtání / šroubování
♦
♦
♦
Pomocí přepínače pro chod vpřed/vzad (2) zvolte
směr otáčení vpřed nebo vzad.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní spínač
(1). Otáčky nářadí závisí na intenzitě stisknutí tohoto
spínače.
Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném komunálním odpadu.
Diodová svítilna
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu
s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto
výrobku v tříděném odpadu.
Diodová svítilna (8) se automaticky rozsvítí při stisknutí
spouště. Diodová svítilna se rozsvítí při částečném stisku
spouště, ještě před tím, než se pila uvede do chodu.
Tato svítilna bude svítit také v situaci, kdy bude stisknutý
hlavní spínač a přepínač chodu vpřed / vzad (2) bude ve
středové blokovací poloze.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Rady pro optimální použití
Vrtání
♦
Vždy vyvíjejte mírný tlak v ose vrtáku.
♦
Těsně před proniknutím špičky vrtáku druhou stranou obrobku zmenšete tlak vyvíjený na nářadí.
♦
Aby při průniku vrtáku nedocházelo k tvorbě třísek
na povrchu obrobku, podložte obrobek kouskem
dřeva.
♦
Při vrtání otvorů do dřeva, které mají větší průměr,
používejte ploché vrtáky do dřeva.
♦
Při vrtání do kovu používejte vrtáky z rychlořezné
oceli (HSS).
♦
Při vrtání do zdiva použijte vrtáky do zdiva.
♦
Nevrtáte-li do litiny nebo do mosazi, používejte při
vrtání kovů mazivo.
♦
Pro zvýšení přesnosti vrtání si vždy uprostřed díry,
kterou chcete vrtat, vytvořte na povrchu obrobku
pomocí průbojníku vodicí značku.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zařízení odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů
BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu
naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
7
Akumulátory
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití akumulátoru a potom jej z nářadí
vyjměte.
♦
Příklepové vrtání do betonu (ah, ID) 9,96 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2,
Vrtání do kovu (ah, D) < 2,5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2, Šroubování
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion lze recyklovat.
Odevzdejte je v autorizovaném servisu nebo do
místní sběrny, kde budou recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.
bez rázů (ah, S) 2,5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Technické údaje
10
ASL148 (H1) ASL188 (H1)
Napětí
V 14,4
Otáčky naprázdno
ASL146, ASL148, ASL186, ASL188
Společnost BLACK+DECKER prohlašuje, že tyto produkty popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
18
min-1 0-400/0-1350 0-400/0-1400
Max. kroutící moment
Nm 16 / 33
17 / 34
Maximální průměr sklíčidla
mm 10
10
mm 10/30/10
10/35/10
Maximální průměr vrtáku
Ocel/dřevo/zdivo
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2014/30/EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost BLACK+DECKER na
následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na konci tohoto návodu.
ASL146 (H1) ASL186 (H1)
Napětí
V 14,4
Otáčky naprázdno
18
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti BLACK+DECKER.
min-1 0-400/0-1350 0-400/0-1300
Max. kroutící moment
Nm 16 / 33
18 / 35
Maximální průměr sklíčidla
mm 10
10
mm 10 / 30
10 / 38
Maximální průměr vrtáku
ocel/dřevo
Nabíječka
905902** typ. 1
Napájecí napětí
V 100 - 240
Výstupní napětí
V 8 - 20
Proud
mA 400
Přibližná doba nabíjení
h 3-5
Akumulátor
Napětí
Kapacita
BL1114
BL1314
BL1514
V
14,4
14,4
14,4
Ah
1,1
1,3
1,5
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Typ
Akumulátor
Napětí
Kapacita
Typ
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
03/09/2014
BL1118
BL1318
BL1518
V
18
18
18
Ah
1,1
1,3
1,5
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 87,5 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 98,5 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
zst00250727 - 21-10-2014
8
Záruka
Společnost BLACK+DECKER důvěřuje kvalitě svého
vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou
záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném případě
nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a Evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku BLACK+DECKER, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo
výměnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:
•
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
•
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
•
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
•
Nebyly prováděny opravy výrobku jinými osobami než
pracovníky značkového servisu BLACK+DECKER.
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky BLACK+DECKER se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně této příručky.
Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš
výrobek BLACK+DECKER. Budete tak mít neustále
přehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách.
Další informace o značce BLACK+DECKER a o našem
výrobním programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
9
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising