DCG412 | DeWalt DCG412 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

www.
.eu
DCG412
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
23
English (original instructions)
44
Español (traducido de las instrucciones originales)
62
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
83
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
104
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
124
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
145
Português (traduzido das instruções originais)
163
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
184
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
201
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
220
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
239
Copyright DEWALT
B
Figure 1
b
j
e
a
e
f
d
c
i
g
h
s
h
Figure 2
j
j
o
1
Figure 3
l
k
n
d
i
m
m
Figure 4
< 3.7 mm (1/8")
h
h
f
g
g
> 3.7 MM (1/8")
h
d
g
Figure 5
m
n
i
l
2
k
Figure 6
Figure 7
b
a
3
DANSK
LEDNINGSFRI SLIBEMASKINE
DCG412
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Tekniske data
Spænding
Type
Effektforbrug
Tomgangshastighed/
nominel hastighed
Hjuldiameter
Spindeldiamter
Vægt (uden batteripakke)
VDC
W
min-1
mm
kg
DCG412
18
1
405
7000
125
M14
2,2*
* vægt inkluderer sidehåndtag og beskyttelsesskærm
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(lydtrykusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
5
98
5
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
VDC
Ah
kg
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca, opladningstid
min
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
4
Vægt
Sikringer
Europa
kg
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB105
230 V
Li-Ion
VAC
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til
EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah overfladeslibning
ah,AG =
m/s²
6,0
Usikkerhed K =
m/s²
1,5
BEMÆRK: Opgaver som fx afskæringer eller børstning kan
have forskellige vibrationsemissioner.
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
30
60
(1,5 Ah
(3,0 Ah
(batteripakker)
(batteripakker)
0,49
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
DANSK
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
DCG412
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet
under Tekniske data er udformet i
overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
14.02.2012
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
5
DANSK
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
6
d)
e)
f)
g)
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
enkelt type. Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
d) Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
kontakt. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
DANSK
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
YDERLIGERE SPECIFIKKE
SIKKERHEDSREGLER
Sikkerhedsinstruktioner til al brug
a) Denne værktøjsmaskine er beregnet
til at fungere som en slibemaskine,
stålbørste eller afstikkerværktøj. Læs
alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner,
illustrationer og specifikationer, der følger
med dette elværktøj. Manglende overholdelse
af alle nedenstående instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
b) Det anbefales ikke at slibe eller polere
med dette el-værktøj. Anden brug end den,
elværktøjet er fremstillet til, kan udgøre en fare
og forårsage personskade.
c) Anvend ikke tilbehør, der ikke er specielt
designet til værktøjet og anbefalet af
producenten. Blot fordi tilbehøret kan påsættes
værktøjet, garanterer det ikke sikker betjening.
d) Tilbehørets nominelle hastighed skal mindst
svare til den maksimale hastighed, der er
markeret på elværktøjet. Tilbehør, der kører
hurtigere end dets nominelle hastighed, kan gå
itu og flyve væk.
e) Tilbehørets udvendige diameter og
tykkelse skal være inden for elværktøjets
kapacitetsvurdering. Tilbehør af ukorrekt
størrelse kan ikke opbevares eller kontrolleres
korrekt.
maksimal tomgangshastighed i et minut.
Beskadiget tilbehør vil normalt gå i stykker under
denne testkørsel.
h) Anvend personligt beskyttelsesudstyr.
Afhængig af brugen bør du anvende
ansigtsskærm eller sikkerhedsbriller.
Hvis det er nødvendigt, skal du anvende
støvmaske, hørebeskyttelse, handsker og
et arbejdsforklæde, der kan modstå småt
slibemateriale eller arbejdsemnefragmenter.
Øjenbeskyttelsen skal kunne stoppe flyvende
fremmedlegmer, der opstår som følge af
de forskellige betjeninger. Støvmasken eller
åndedratsværnet skal kunne filtrere partikler,
der frembringes som følge af din betjening.
Forlænget eksponering for høj, intens støj kan
forårsage høreskader.
i) Sørg for, at tilskuere står i en sikker afstand
fra arbejdsområdet. Folk, der befinder
sig i arbejdsområdet, skal anvende
personligt beskyttelsesudstyr. Fragmenter
af arbejdsemnet eller ødelagt tilbehør kan
flyve afsted og forårsage skade uden for det
umiddelbare arbejdsområde.
j) Hold kun elværktøjet på de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner,
hvor skæreværktøjet kan berøre skjulte
ledninger eller sit eget kabel. Kommer
skæreværktøjet i kontakt med en strømførende
ledning, kan blotlagte metaldele på elværktøjet
gøres strømførende og give stød til brugeren.
k) Placer ledningen væk fra det roterende
tilbehør. Hvis du mister kontrollen, kan
ledningen blive skåret eller fastklemt, og din
hånd eller arm kan trækkes ind i det roterende
tilbehør.
l) Læg aldrig værktøjet fra dig, før tilbehøret er
helt stoppet. Det roterende tilbehør kan gribe
fast i overfladen, og du kan miste kontrollen over
elværktøjet.
f) Dornstørrelsen på hjul, flanger, støttepuder
eller andet tilbehør skal passe i værktøjets
spindel. Tilbehør med spændehuller, der ikke
passer elværktøjets monterede hardware, vil
køre ud af balance, vibrere for meget og kan
forårsage mangel på kontrol.
m) Start ikke elværktøjet, mens du bærer det
på dig. Utilsigtet kontakt med det roterende
tilbehør kan hænge fast i dit tøj og efterfølgende
ind i huden.
g) Anvend ikke beskadiget tilbehør. Før brug
af tilbehør undersøges f.eks. slibehjul for
skår og revner, støttepuder for revner eller
slid og stålbørste for løse eller revnede
tråde. Hvis elværktøjet eller tilbehøret tabes,
bør det undersøges for skade, eller der
bør monteres ubeskadiget tilbehør. Efter
undersøgelse og montering af tilbehør
placeres du og tilskuere væk fra tilbehørets
rotationsplan, og elværktøjet køres ved
o) Betjen ikke elværktøjet nær brændbare
materialer. Gnister kan antænde disse
materialer.
n) Rengør værktøjets lufthuller med jævne
mellemrum. Motorens ventilator vil trække støv
ind i kabinettet, og for megen akkumulering af
metalstykker kan udgøre en elektrisk fare.
p) Anvend ikke tilbehør, der kræver kølevæske.
Brug af vand eller anden kølevæske kan
resultere i livsfarligt elektrisk stød.
7
DANSK
q) Brugikke type 11 (konisk kopskive)
hjul på dette værktøj. Anvendelse af
uhensigtsmæssigt tilbehør kan forårsage
personskader.
r) Anvendaltid sidehåndtag. Spænd
håndtaget sikkert. Sidehåndtaget skal altid
bruges for hele tiden at opretholde kontrol over
værktøjet.
YDERLIGERE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TIL AL
BRUG
Årsager til og undgåelse af
tilbageslag
Tilbageslag er en pludselig reaktion på et fastklemt
eller blokeret slibehjul, støttepude, børste eller andet
tilbehør. Fastklemmelse eller blokering forårsager
hurtig blokering af det roterende tilbehør, der gør, at
det ukontrollerede elværktøj kører i modsat retning af
tilbehørets rotation på det sted, det er fastkørt.
F.eks. hvis et slibehjul er fastklemt eller blokeret af
arbejdsemnet, kan kanten af hjulet, der er på vej
ind i det spidse punkt, grave sig ind i overfladen på
materialet og forårsage, at hjulet arbejder sig ud eller
falder ud. Hjulet kan enten gå imod eller væk fra
operatøren, afhængigt af hjulets bevægelsesretning
ved fastklemmelsespunktet. Slibehjul kan også gå i
stykker under disse forhold.
Et tilbageslag opstår som følge af forkert brug eller
ved misbrug af værktøjet. Det kan undgås ved at
følge nedenstående FORHOLDSREGLER:
a) Hold godt fast på værktøjet og placer
kroppen og armen således, at du kan
modstå styrken fra et tilbageslag. Anvend
altid ekstrahåndtaget, hvis det medfølger,
for maksimal kontrol over tilbageslag eller
momentreaktion under opstart. Operatøren
kan kontrollere momentreaktionen eller
tilbageslagets styrke, hvis der tages korrekte
forholdsregler.
b) Placer aldrig hånden i nærheden af det
roterende tilbehør. Tilbehøret kan slå tilbage
over din hånd.
c) Placer ikke kroppen i det område, hvor
værktøjet kan bevæge sig, hvis der opstår et
tilbageslag. Tilbageslag vil drive værktøjet frem
i den modsatte retning af hjulets bevægelse ved
blokeringspunktet.
d) Vær særlig forsigtig, når du arbejder med
hjørner, skarpe kanter osv. Undgå at bumpe
eller blokere tilbehøret. Hjørner, skarpe kanter
eller bump har en tendens til at blokere det
8
roterende tilbehør og kan forårsage mangel på
kontrol eller tilbageslag.
e) Påsæt ikke en savkædes snitteblad eller
en savklinge med tænder. Sådanne klinger
forårsager ofte tilbageslag og mangel på kontrol.
Særlige sikkerhedsadvarsler til
slibning og slibeskæring
a) Brug kun hjultyper, der er anbefalet
til dit elværktøj og den specifikke
beskyttelsesskærm, der er fremstillet til
det valgte hjul. Hjul, der ikke er fremstillet til
værktøjet, kan ikke afskærmes korrekt og er
usikre.
b) Beskyttelsesskærmen skal være sikkert
fastgjort elværktøjet for maksimal sikkerhed,
således at mindst muligt af hjulet er blotlagt
mod operatøren. Beskyttelsesskærmen
hjælper med til at beskytte operatøren mod
hjulfragmenter og utilsigtet kontakt med hjulet.
c) Hjulene skal kun anvendes til den
anbefalede brug. F.eks.: slib ikke med siden
af afskæringshjulet. Slibeskæringshjul er
tilsigtet perifer slibning. Sidekraft på disse hjul
kan ødelægge dem.
d) Brug altid ubeskadigede hjulflanger med
den rette størrelse og form til dit valgte
hjul. Korrekte hjulflanger støtter hjulet og
reducerer dermed muligheden for hjulskade.
Flanger til skærehjul kan være forskellige fra
slibehjulflanger.
e) Brug ikke brugte, slidte hjul fra større
elværktøjer. Hjul, der er tilsigtet større
elværktøjer, er ikke egnet til det lille værktøjs høje
hastighed og kan gå i stykker.
Ekstra sikkerhedsadvarsler, der er
specifikke for slibeskæring
a) Blokér ikke skærehjulet eller anvend for
megen kraft. Forsøg ikke at foretage et
for dybt snit. Overbelastning af hjulet øger
belastningen og følsomheden for drejning eller
binding af hjulet i snittet og muligheden for
tilbageslag eller hjulskade.
b) Placer ikke din krop på linje med og bag ved
det roterende hjul. Når hjulet bevæger sig væk
fra kroppen, kan det mulige tilbageslag drive
hjulet og elværktøjet direkte mod dig.
c) Når hjulet binder, eller når et snit afbrydes,
slukkes elværktøjet og det holdes stille,
indtil hjulet står helt stille. Forsøg aldrig
at fjerne et skærehjul fra snittet, mens
DANSK
hjulet er i bevægelse. I modsat fald kan
der forekomme et tilbageslag. Find ud af,
hvorfor hjulet har sat sig fast, og træf passende
forholdsregler, så det ikke kan ske igen.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
d) Forsøg ikke at genstarte skæringen i
arbejdsemnet. Lad hjulet nå fuld hastighed
og sæt det derefter forsigtigt ind i snittet.
Hjulet kan eventuelt binde, arbejde sig ud af
arbejdsemnet eller forårsage tilbageslag, hvis
elværktøjet startes i arbejdsemnet.
e) Støttepaneler eller andet arbejdsemne af
overdreven størrelse for at minimere risikoen
for hjulfastklemmelse og tilbageslag. Store
arbejdsemner har en tendens til at synke under
deres egenvægt. Arbejdsemnet skal afstøttes
på begge sider af hjulet, både i nærheden af
skærelinjen og ved arbejdsemnets kant.
f) Vær især forsigtig, hvis der skal udføres et
“dyksnit” i et uoverskueligt område, f.eks. i
en eksisterende væg. Hjulet, der skal dykke
ned, kan skære gas- eller vandrør, elektriske
ledninger eller genstande, der kan forårsage
tilbageslag.
Sikkerhedsadvarsler, der er
specifikke for stålbørstning
a) Vær opmærksom på, at børsten afkaster
stålhår, selv under almindelig brug.
Overbelast ikke ståltrådene ved at lægge for
meget tryk på børsten. Stålhårene kan nemt
trænge gennem tyndt tøj og/eller hud.
b) Hvis brug af beskyttelsesskærm anbefales
til stålbørstning, skal du sørge for, at
stålhjulet eller børsten ikke indgriber i
sikkerhedsskærmen. Stålhjul eller børster
kan udvides i diameter pga. af arbejds- og
centrifugale kræfter.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
– Risiko for støv fra farlige stoffer.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (s), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
2012 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for DCB105 batterioplader.
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad
ikke nogen flydende væsker komme
ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For
at reducere risikoen for kvæstelser,
oplad kun DEWALT genopladelige
batteripakker. Andre batterityper kan
blive overophedet og kan eksplodere
og medføre person- og produktskader.
Oplad ikke ikke-genopladelige batterier.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte
forhold, når opladeren er tilsluttet
til strømforsyningen, kan den blive
kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende
art som for eksempel, men ikke
begrænset til slibestøv, metalspåner,
ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
9
DANSK
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er omtalt
i denne manual. Opladeren og batteripakken er
specielt designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere risikoen
for beskadigelse af elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader eller
belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er
absolut nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt
forlængerledning kan resultere i risiko for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Når en oplader benyttes udendørs, find
altid et tørt sted og brug en passende
forlængerledning til udendørs brug. Brug
af en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
• Blokér ikke ventilationshullerne på
opladeren. Ventilationshullerne findes oven
på og på siderne af opladeren. Anbring
opladeren på afstand af alle varmekilder.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller
stikket er beskadiget — få dem omgående
udskiftet.
• Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående
udskiftes af producenten, hans forhandler eller
lignende kvalificeret person for at forebygge
enhver risiko.
10
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før
forsøg på nogen form for rengøring. Dette vil
reducere risikoen for elektrisk chok. Fjernelse
af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på standard
230V husholdningsstrøm. Forsøg ikke at
bruge den med en anden strømstyrke. Dette
gælder ikke for opladere til køretøjer.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DCB105 opladeren accepterer 10,8 V, 14,4 V og
18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB180 og DCB181) batteripakker.
Denne oplader kræver ingen justering og er designet
til at være så brugervenlig som mulig.
Opladningsprocedure (fig. 2)
1. Indsæt opladeren i en passende 230 V udgang,
før batteripakken indsættes.
2. Indsæt batteripakken (j) i opladeren og
kontrollér, at pakken sidder godt fast i
opladeren. Det røde (opladnings) lys vil blinke
hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid
for Li-Ion batterier skal batteripakken lades helt op,
før den anvendes første gang.
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
x
oplader
–– ––
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri
problem pakke
eller oplader
–––––––––––––––––––––
––
––
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••••
problem ledningsnet •• •• •• •• •• •• ••
DANSK
Denne oplader vil ikke oplade en defekt
batteripakke. Opladeren vil angive defekt batteri ved
at nægte at lyse eller ved at vise problem pakke eller
oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med
opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter
for at blive kontrolleret.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
En kold batteripakke vil oplade med ca. halvdelen af
hastigheden for en varm batteripakke. Batteripakken
vil oplade ved den lavere hastighed gennem hele
opladningscyklussen og vil ikke vende tilbage til
maksimal opladningshastighed, selvom batteriet
varmer.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet, når du køber
det. Før du bruger batteripakken og opladeren, læs
sikkerhedsinstruktionerne nedenfor og følg derefter
de angivne procedurer.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Oplad ikke eller brug batteripakken i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteripakken fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren.
Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en ikke
kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40 ˚C
(105 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
• For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken er fuldt opladet før brug.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken. Hvis batteripakken er
revnet eller beskadiget, indsæt den ikke
i opladeren. Undgå at mase, tabe eller
beskadige batteripakken. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har
fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden
vis (f.eks. stukket med en nål, slået med
en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batteripakker
skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan
stå oprejst på batteripakken, men kan
være lette at vælte.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR LITHIUMION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
11
DANSK
Batteripakke
BATTERITYPE
DCG412 kører på 18 volt batteripakker.
DCB180 eller DCB181 batteripakker kan bruges. Se
Tekniske data for flere informationer.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt
tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades
før brug.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af
batteripakken.
Destruér ikke batteripakken.
Kan oplade Li-Ion-batteripakker.
Se tekniske data vedrørende
opladningstid.
Kun til indendørs brug.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Vinkelsliber
1 125 mm beskyttelsesskærm (type 27)
1 Sidehåndtag
1 Flangesæt
1 Topolet skruenøgle
Batteri oplader.
Batteri opladt.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
x
Problem pakke eller oplader.
Problem ledningsnet.
1 Brugsvejledning
1 Eksplosionstegning
BEMÆRK: Batteripakker, opladere og
værktøjskasser er ikke inkluderede i N-modeller.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1–6)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogle dele heraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
a. Udløserkontakt
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
b. Startspærreknap
c. Knap til spindellås
Må kun anvendes med DEWALTbatteripakker, andre kan eksplodere og
medføre person- og materielskader.
12
d. Spindel
e. Sidehåndtag
f. Slibehjul
DANSK
g. Støtteflange
h. Gevindskåret klemmemøtrik
i. Beskyttelsesskærm
j. Batteripakke
k. Spærhage til beskyttelsesskærm
l. Øskner
m. Gearkassekærver
n. Indstillingsskrue
o. Udløsningsknap for batteriet
TILSIGTET BRUG
Den kraftige DCG412 vinkelsliber er blevet fremstillet
til professionel slibning og skæring.
ANVEND IKKE andre slibehjul udover
navforsænkede hjul og papirskiver.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Denne ekstra kraftige vinkelsliber er et professionelt
elværktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontrollér altid, at batteripakken svarer
til spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Før værktøjet tilsluttes igen, skal du
trykke på udløserkontakten og slippe
den igen for at sikre, at værktøjet er
slukket.
ADVARSEL: Anvend kun DEWALTbatteripakker og -opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (fig. 2)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken er fuldt opladet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
1. Ret batteripakken (j) ind efter rillerne inde i
håndtaget (fig. 2).
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken
sidder godt fast i værktøjet og kontrollér, at den
ikke river sig løs.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1. Tryk på udløsningsknappen (o) og træk
batteripakken ud fra værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Påsætning af sidehåndtag (fig. 1)
ADVARSEL: Før du anvender værktøjet,
skal du sikre, at håndtaget sidder godt
fast.
Skru sidehåndtaget (e) godt fast i et af hullerne på
en af gearkassens sider.
To improve user comfort, the gear case will rotate
90° for cutting operations.
Til forbedring af brugerkomforten vil gearkassen
rotere 90° ved skæreopgaver.
Drejning af gearkassen (fig. 1)
1. Fjern de fire hjørneskruer, der fastgør
gearkassen til motorhuset.
2. Drej uden at adskille gearkassen fra motorhuset
gearkassehovedet til den ønskede position.
13
DANSK
BEMÆRK: Hvis gearkassen og motorhuset bliver
adskilt med mere end 3,17 mm (1/8”), skal værtøjet
serviceres og genmonteres af et autoriseret DEWALT
servicecenter. Hvis værktøjet ikke serviceres, kan der
opstå fejl i børste, motor og leje.
3. Geninstallér skruerne til at fastgøre gearkassen
til motorhuset. Spænd skruerne til 20 in.-lbs.
drejemoment. Overspænding kan få skruerne til
at skrue over gevind.
Montering og fjernelse af
beskyttelsesskærmen (fig. 3)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Før værktøjet tilsluttes igen, skal du
trykke på udløserkontakten og slippe
den igen for at sikre, at værktøjet er
slukket.
FORSIGTIG: Der skal anvendes
beskyttelsesskærme med denne sliber.
Når DCG412 slibemaskinen anvendes til skæring i
metal eller murværk, SKAL der anvendes en type
1 beskyttelsesskærm. Type 1 beskyttelsesskærme
kan købes hos DEWALT forhandlere.
BEMÆRK: Venligst se skemaet over slibe- og
skæretilbehør i slutningen af dette afsnit for at få
vist andet tilbehør, der kan anvendes med disse
slibemaskiner.
1. Anbring værktøjet på et bord med spindlen (d)
opad.
2. Åbn beskyttelsesskærmlås (k) og ret øsknerne
(l) på beskyttelsesskærmen ind efter kærvene
på gearkassen (m).
3. Skub beskyttelsesskærmen ned, indtil
beskyttelsesskærmens øskner aktiveres og
drejer frit i rillen på gearkassenavet.
4. Med åben lås på beskyttelsesskærmen,
drej beskyttelsesskærmen (i) til den ønskede
arbejdsposition.
5. Luk låsen på beskyttelsesskærmen for at sikre
beskyttelsesskærmen på gearkassen.
FORSIGTIG: Hvis beskyttelsesskærmen
ikke kan fastspændes korrekt ved at
justere skruen, skal du ikke anvende
værktøjet. For at reducere risikoen
for personskade skal du indlevere
værktøjet og beskyttelsesskærmen
til et servicecenter og få
beskyttelsesskærmen repareret eller
udskiftet.
14
BEMÆRK: Spænd ikke
indstillingsskruen (n) med
fastspændingsgrebet i åben position.
Det kan forårsage skjult beskadigelse
af beskyttelsesskærmen eller
monteringsnavet.
BEMÆRK: Hjørneslibning og -skæring kan udføres
med type 27 hjul, der er designet og specificeret
til dette formål; hjul med en tykkelse på 6,35 mm
(1/4”) er designet for overfladeslibning, mens hjul
med en tykkelse på 3,17 mm (1/8”) er designet til
hjørneslibning.
Montering af navforsænkede
slibehjul
BEMÆRK: Beskyttelsesskærmen type 27 der
leveres sammen med slibemaskinen SKAL
anvendes.
MONTERING OG DEMONTERING AF NAVHJUL (FIG. 1, 4)
Navhjul installeres direkte på M14 gevindskåret
spindel.
1. Skær manuelt hjulgevindet på spindlen (d).
2. Tryk spindellåseknappen (c) ned og brug en
skruenøgle til at spænde hjulnavet.
3. Du demonterer hjulet i omvendt rækkefølge.
BEMÆRK: Hvis du undlader at sætte
hjulet korrekt på før værktøjet drejes, kan
værktøjet eller hjulet blive beskadiget.
MONTERING AF HJUL UDEN NAV (FIG. 1, 4)
BEMÆRK: Beskyttelsesskærmen type 27 der
leveres sammen med slibemaskinen, SKAL
anvendes.
BEMÆRK: Venligst se skemaet over slibe- og
skæretilbehøret i slutningen af dette afsnit for at få
vist andet tilbehør, der kan anvendes sammen med
disse slibemaskiner.
1. Anbring værktøjet på et bord,
beskyttelsesskærm op.
2. Installér støtteflangen uden gevind (g) på
spindlen (d) med den forhøjede midte imod
hjulet.
3. Anbring hjulet (f) imod støtteflangen, idet du
centrerer hjulet på støtteflangens forhøjede
midte.
4. Mens du trykker spindellåseknappen (c) ned,
skær klemmemøtrikgevind (h) på spindlen. Hvis
det hjul, du installerer, er tykkere end 3,17mm
(1/8”) anbring den gevindskårne klemmemøtrik
på spindlen, så den forhøjede midte passer ind
i midten på hjulet. Hvis det hjul, du installerer, er
tykkere end 3,17 mm (1/8”) eller mindre anbring
DANSK
den gevindskårne klemmemøtrik på spindlen,
så den forhøjede midte ikke vender imod hjulet.
5. Mens du trykker spindellåseknappen (c) ned,
spænd klemmemøtrikken med en skruenøgle.
6. Du demonterer hjulet ved at trykke på
spindellåseknappen og løsne den gevindskårne
klemmemøtrik med en skruenøgle.
BEMÆRK: Hvis hjulet roterer, efter
klemmemøtrikken er spændt, kontrollér retningen
på den gevindskårne klemmemøtrik. Hvis et
tyndt hjul er installeret med den forhøjede midte
på klemmemøtrikken imod hjulet, vil den dreje,
fordi højden på den forhøjede midte forhindrer
klemmemøtrikken i at holde hjulet.
Montering af stålbørster og stålhjul
(fig. 1)
Stålkopbørster eller stålhjul installeres direkte på
den gevindskårne spindel uden brug af flanger.
Brug kun stålbørster eller -hjul, der er forsynet med
et M14 gevindskåret nav. Dette udstyr kan købes
hos din lokale forhandler eller hos et autoriseret
servicecenter.
BEMÆRK: Beskyttelsesskærmen type 27 skal
bruges, når du anvender stålbørster og -hjul.
FORSIGTIG: Du nedsætter risikoen
for personskade ved at bære
arbejdshandsker, når du arbejder
med stålbørster og -hjul. De kan blive
skarpe.
FORSIGTIG: For at nedsætte
risikoen for at beskadige værktøjet,
må hjul eller børste ikke røre ved
beskyttelsesskærmen, når den er
monteret eller når den er i brug.
Det kan forårsage skjult beskadigelse af
udstyret og ledninger kan sprænges fra
udstyrshjul eller kop.
MONTERING AF STÅLKOPBØRSTER OG STÅLHJUL
1. Anbring værktøjet på et bord,
beskyttelsesskærm op.
2. Skær manuelt hjulgevindet på spindlen.
3. Tryk spindellåseknappen (c) ned og brug en
skruenøgle på stålhjulsnavet eller -børsten til at
spænde hjulet.
4. Du fjerner hjulet i omvendt rækkefølge.
BEMÆRK: Du nedsætter risikoen
for beskadigelse af værktøjet ved at
anbringe hjulnavet korrekt, før du tænder
for værktøjet.
Montering af skære (type 1) hjul
Skærehjul omfatter diamanthjul og slibelameller.
Der findes slibeskærehjul til metal og beton.
Diamantklinger til skæring i beton kan også
anvendes. Dette udstyr kan købes hos din lokale
forhandler eller hos et autoriseret servicecenter.
ADVARSEL: En lukket
beskyttelsesskærm ved tosidet
skærehjul er påkrævet, når der
anvendes skærehjul. Dette udstyr
kan købes hos din lokale forhandler
eller hos et autoriseret servicecenter.
Hvis du ikke bruger korrekt flange og
beskyttelsesskærm, kan der opstå
personskade på grund af hjulskade og
hjulkontakt. Venligst se skemaet over
slibe- og skæretilbehøret i slutningen
af dette afsnit for at få vist andet tilbehør,
der kan anvendes sammen med disse
slibemaskiner.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Før værktøjet tilsluttes igen, skal du
trykke på udløserkontakten og slippe
den igen for at sikre, at værktøjet er
slukket.
MONTERING LUKKET (TYPE 1) BESKYTTELSESSKÆRM
(FIG. 5)
1. Åbn beskyttelsesskærmlås (k) og ret øsknerne
(l) på beskyttelsesskærmen ind efter kærvene
på gearkassen (m). Dette vil rette øsknerne ind
efter kærvene på gearkassedækslet. Anbring
beskyttelsesskærmen så den vender bagud.
2. Skub beskyttelsesskærmen ned, indtil
beskyttelsesskærmens øskner aktiveres og
drejer frit i rillen på gearkassenavet.
3. Drej beskyttelsesskærmen (i) i den ønskede
arbejdsposition. Selve beskyttelsesskærmen
skal anbringes mellem spindlen og brugeren for
at yde maksimal beskyttelse til brugeren.
4. Luk låsen på beskyttelsesskærmen for at sikre
beskyttelsesskærmen på gearkassedækslet.
Du bør ikke kunne dreje beskyttelsesskærmen
manuelt, når låsen er i lukket position.
Betjen ikke slibemaskinen med en løs
beskyttelsesskærmen eller klemmegreb i åben
position.
5. Du demonterer beskyttelsesskærmen ved
at åbne beskyttelsesskærmlåsen, dreje
15
DANSK
beskyttelsesskærmen, så pilene sidder ud for
hinanden og trække beskyttelsesskærmen op.
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Før værktøjet tilsluttes igen, skal du
trykke på udløserkontakten og slippe
den igen for at sikre, at værktøjet er
slukket.
BEMÆRK: Beskyttelsesskærmen er på
forhånd indstillet fra fabrikken til diameteren på
gearkassenavet. Hvis beskyttelsesskærmen bliver
løs efter et stykke tid, spænd indstillingskruen
(n) med klemmegrebet i lukket position med
beskyttelsesskærmen installeret på værktøjet.
ADVARSEL:
BEMÆRK: For at nedsætte risikoen
for beskadigelse af værktøjet,
spænd ikke indstillingsskruen (n) med
klemmegrebet i åben position. Det
kan forårsage skjult beskadigelse
af beskyttelsesskærmen eller
monteringsnavet.
• Sørg for, at alle materialer, der skal
slibes eller skæres, sidder godt fast.
• Benyt kun et let tryk på værktøjet.
Anvend ikke sidepres på skiven.
• Undgå overstyring. Bliver værktøjet
varmt, skal du lade det køre i tomgang
nogle få minutter.
MONTERING AF SKÆREHJUL (FIG. 1, 4)
FORSIGTIG: Der skal anvendes
støtteflange og klemmemøtrik med
ens diameter (vedlagt sammen med
værktøjet) til skærehjul.
Korrekt håndposition (fig. 1, 6)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
anvende den rette håndposition som
vist.
1. Anbring støtteflangen uden gevind på spindlen
med den forhøjede midte vendt opad. Den
forhøjede midte på støtteflangen vil vende imod
hjulet, når hjulet er installeret.
2. Anbring hjulet på støtteflangen og centrér hjulet
på den forhøjedemidte.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
3. Installér den gevindskårne klemmemøtrik med
den forhøjedemidte vendt væk fra hjulet.
Korrekt håndposition kræver én hånd på
sidehåndtaget (e) og den anden hånd på værktøjets
krop som vist på figur 6.
4. Tryk spindellåseknappen (c) ned og spænd
klemmemøtrikken med en skruenøgle.
Kontakt
5. Du demonterer hjulet ved at trykke på
spindellåseknappen og løsne den gevindskårne
klemmemøtrik med en skruenøgle.
Før brugen
• Montér beskyttelsesskærmen og den rette skive
eller hjul. Brug ikke skiver eller hjul, der er meget
slidte.
ADVARSEL: Før du anvender værktøjet,
skal du sikre, at håndtaget sidder godt
fast.
STARTSPÆRREKNAP OG UDLØSERKONTAKT (FIG. 7)
Dit afstikkerværktøj er udstyret med en
startspærreknap (b).
• Sørg for, at den indvendige og udvendige flange
er monteret korrekt.
Du låser udløserkontakten (a) ved at trykke
på startspærreknappen som vist i figur 7. Når
startspærreknappen er trykket ned til låseikonet, er
enheden låst.
• Sørg for, at skiven eller hjulet drejer i retning af
pilene på tilbehøret og værktøjet.
Lås altid udløserkontakten, når du bærer eller
opbevarer værktøjet for at forebygge utilsigtet start.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
16
Du låser udløserkontakten op ved at trykke på
startspærreknappen (b). Når startspærreknappen er
trykket ned til oplåsningsikonet, er enheden ikke låst.
Startspærreknappen er farvet rød for at angive, at
kontakten står i ulåst position.
Træk i udløserkontakten (a) for at starte motoren.
Udløsning af udløserkontakten stopper motoren.
BEMÆRK: Dette værktøj kan ikke låse
udløserkontakten i ON positionen og må aldrig låses
ON på nogen som helst måde.
DANSK
ADVARSEL: Hold godt fast på
sidehåndtaget og værktøjets krop for
at have kontrol over værktøjet ved
opstart og under brug, indtil hjulet eller
tilbehøret holder op med at dreje. Sørg
for, at hjulet står helt stille, før du lægger
værktøjet fra dig.
ADVARSEL: Lad værktøjet nå
fuld hastighed, før det rører ved
arbejdsoverfladen. Løft værktøjet fra
arbejdsoverfladen, før du slukkerfor
værktøjet.
Spindellås (fig. 1)
Spindellåsens (c) funktion er at forhindre spindelen
i at dreje, når der monteres eller fjernes hjul. Betjen
kun spindellåsen, når der er slukket for værktøjet, og
stikket er taget ud af kontakten, og værktøjet står
helt stille.
BEMÆRK: For at reducere risikoen for
skade på værktøjet, bør du ikke aktivere
spindellåsen, mens værktøjet kører. Det
kan resultere i skade på værktøjet, og
påsat tilbehør kan falde af og eventuelt
forårsage personskade.
For at aktivere låsen skal du trykke på
spindellåseknappen (c) og dreje spindelen, indtil du
ikke kan dreje den længere.
Anvendelse af navforsænkede
slibehjul
OVERFLADESLIBNING MED SLIBEHJUL
1. Lad værktøjet nå fuld hastighed, for det rører
arbejdsoverfladen.
2. Anvend minimum tryk på arbejdsoverfladen
og lad værktøjet køre ved høj hastighed.
Slibehastigheden er højest, når værktøjet kører
med høj hastighed.
3. Oprethold en vinkel på 20° til 30° mellem
værktøjet og arbejdsoverfladen.
4. Flyt hele tiden værktøjet i en fremadrettet og
en bagudrettet bevægelse for at undgå at lave
ridser i arbejdsoverfladen.
5. Løft værktøjet fra arbejdsoverfladen, før du
slukker for værktøjet. Lad værktøjet holde helt
op med at dreje, før du lægger det fra dig.
HJØRNESLIBNING MED SLIBEHJUL
ADVARSEL: De hjul, der bruges
til skæring og hjørneslibning kan
knække eller få tilbageslag, hvis
de bøjes eller vrides, når værktøjet
bruges til afskæringsarbejde eller
dybdeslibning. Du nedsætter risikoen
for alvorlig personskade ved at
begrænse brugen af disse hjul med
en beskyttelsesskærm af standard
type 27 til fladskæring og udskæring
(under 13 mm [1/2”] i dybden). Den
åbne side på beskyttelsesskærmen
skal være anbragt på afstand af
brugeren. Til dybere skæring med
et type 1 afskæringshjul bruges en
lukket type 1 beskyttelsesskærm.
Venligst se skemaet over slibe- og
skæretilbehøret i slutningen af dette
afsnit for at få vist andet tilbehør, der
kan anvendes sammen med disse
slibemaskiner.
1. Lad værktøjet nå fuld hastighed, for det rører
arbejdsoverfladen.
2. Anvend minimum tryk på arbejdsoverfladen
og lad værktøjet køre ved høj hastighed.
Slibehastigheden er højest, når værktøjet kører
med høj hastighed.
3. Anbring dig selv, så den åbne underside på
hjulet vender væk fra dig.
4. Når du har startet på en skæring, og du har
oprettet et indhak i arbejdsemnet, skal du
ikke ændring vinklen på snittet. Ændring af
vinklen vil få hjulet til at bøje og kan medføre et
brud på hjulet. Hjørneslibehjul er ikke designet
til at modstå de sidetryk, som bøjning kan
frembringe.
5. Løft værktøjet fra arbejdsoverfladen, før du
slukker for værktøjet. Lad værktøjet holde helt
op med at dreje, før du lægger det fra dig.
ADVARSEL: Anvend ikke
hjørneslibnings-/skæringshjul til
overfladeslibningsopgaver, fordi disse
hjul ikke er designet til de sidetryk, som
opstår med overfladeslibning. Resultatet
kan blive brud på hjulet og alvorlig
personskade.
Montering og anvendelse af
stålkopbørster og stålhjul
Stålhjul og -børster kan bruges til at fjerne rust,
glødeskal og maling og til glatning af ujævne
overflader.
BEMÆRK: Se venligstde forholdsregler, der skal
tages under stålbørstning af maling.
1. Lad værktøjet nå fuld hastighed, for det rører
arbejdsoverfladen.
17
DANSK
2. Anvend minimum tryk på arbejdsoverfladen
og lad værktøjet køre ved høj hastighed.
Hastigheden ved fjernelse af maling er højest,
når værktøjet kører med høj hastighed.
3. Oprethold en vinkel på 5° til 10° mellem
værktøjet og arbejdsoverfladen for
stålkopbørster.
4. Oprethold kontakt mellem hjørnet på hjulet og
arbejdsoverfladen med stålhjul.
5. Flyt hele tiden værktøjet i en fremadrettet og
en bagudrettet bevægelse for at undgå at
lave ridser i arbejdsoverfladen. Hvis du lader
værktøjet hvile på arbejdsoverfalden uden
at bevæge det, eller flytter det i en cirkulær
bevægelse, kan det forårsage brænde- og
hvirvelmærker på arbejdsoverfladen.
6. Løft værktøjet fra arbejdsoverfladen, før du
slukker for værktøjet. Lad værktøjet holde helt
op med at dreje, før du lægger det fra dig.
FORSIGTIG: Vær ekstra omhyggelig,
når du arbejder over et hjørne, da du
kan komme ud for en hurtig bevægelse
fra slibemaskinen.
Anvendelse af skære (type 1) hjul
ADVARSEL: Anvend ikke
hjørneslibnings-/skæringshjul til
overfladeslibningsopgaver, fordi disse
hjul ikke er designet til de sidetryk, som
opstår med overfladeslibning. Resultatet
kan blive brud på hjulet og personskade.
1. Lad værktøjet nå fuld hastighed, for det rører
arbejdsoverfladen.
2. Anvend minimum tryk på arbejdsoverfladen
og lad værktøjet køre ved høj hastighed.
Skærehastigheden er højest, når værktøjet kører
med høj hastighed.
3. Når du har startet på en skæring, og du har
oprettet et indhak i arbejdsemnet, skal du ikke
ændring vinklen på snittet. Ændring af vinklen
vil få hjulet til at bøje og kan medføre et brud på
hjulet.
4. Løft værktøjet fra arbejdsoverfladen, før du
slukker for værktøjet. Lad værktøjet holde helt
op med at dreje, før du lægger det fra dig.
Forholdsregler der skal tages ved
stålbørstning af maling
1. Stålbørstning af blybaseret maling ANBEFALES
IKKE på grund af vanskeligheden ved at styre
det forurenede støv. Børn og gravide kvinder er
udsat for den største risiko for blyforgiftning.
18
2. Da det kan være vanskeligt at finde ud af,
hvorvidt en maling indeholder bly uden en
kemisk analyse, anbefaler vi de følgende
forholdsregler ved stålbørstning af maling:
PERSONLIG SIKKERHED
1. Ingen børn eller gravide kvinder må opholde sig
i arbejdsområdet, når der foretages fjernelse af
maling, før al rengøring er afsluttet.
2. Alle personer, som kommer ind i
arbejdsområder, skal bære en støvmaske eller
en respirator. Filteret skal udskiftes dagligt, eller
når bæreren har svært ved at trække vejret.
BEMÆRK: Du bør udelukkende anvende
støvmasker, der er beregnet til arbejde med
blybaseret malingsstøv og dampe. Almindelige
malingsmasker tilbyder ikke denne beskyttelse.
Kontakt din lokale hardwareforhandler for
korrekt åndedrætsbeskyttelse.
3. Der bør IKKE SPISES, DRIKKES eller RYGES
i arbejdsområdet for at undgå at indtage
forurenede malingspartikler. Arbejdere skal
vaske sig og rydde op, FØR de spiser, drikker
eller ryger. Der må ikke efterlades føde-, drikkeeller rygevarer i arbejdsområdet, hvor der kan
falde støv på dem.
MILJØMÆSSIG SIKKERHED
1. Maling skal fjernes på en sådan måde, at
mængden af genereret støv minimeres.
2. Områder, hvor der foregår fjernelse af maling,
skal forsegles med plastiktildækninger på 4 mils
tykkelse.
3. Stålbørstning skal foregå på en sådan måde, at
sporing af malingsstøv uden for arbejdsområdet
reduceres.
RENGØRING OG BORTSKAFFELSE
1. Alle overflader i arbejdsområdet skal støvsuges
og rengøres grundigt hver dag, mens
stålbørstningen foregår. Støvsugerfilterposer skal
hyppigt udskiftes.
2. Plastikklude skal samles sammen og
bortskaffes sammen med alle støvskår eller
andre bortskaffelsesrester. De skal anbringes i
forseglede affaldsbeholdere og bortskaffes via
regelmæssige affaldsbortskaffelsesprocedurer.
Under rengøring skal børn og gravide kvinder
holdes på afstand af arbejdsområdet.
3. Al legetøj, vaskbare møbler og redskaber, der
bruges af børn, skal vaskes omhyggeligt, før de
bruges igen.
DANSK
Metalarbejde
Når værktøjet anvendes på metalarbejder, skal du
sørge for, at der er indsat en fejlstrømsafbryder
(RCD) for at undgå restricisi som følge af
metalspåner.
Hvis fejlstrømsafbryderen er slukket, skal du få
værktøjet efterset af en autoriseret DEWALTreparatør.
ADVARSEL: Under ekstreme
arbejdsforhold kan der ophobes støv
inde i maskinehuset, når der arbejdes
med metal. Dette kan resultere i, at
beskyttelsesisoleringen inde i maskinen
bliver reduceret og dermed øger risikoen
for elektrisk stød.
For at undgå ophobningen af metalspåner inde i
maskinen anbefaler vi at rydde ventilationshullerne
dagligt. Se Vedligeholdelse.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er designet til at fungere i
lang tid med minimal vedligeholdelse. Kontinuerlig
tilfredsstillende funktion afhænger af korrekt pleje af
værktøjet og regelmæssig rengøring.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Før værktøjet tilsluttes igen, skal du
trykke på udløserkontakten og slippe
den igen for at sikre, at værktøjet er
slukket.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken. Der er ingen dele indeni, der kan
serviceres af brugeren.
Udskiftning af børster
Motoren slukker automatisk og indikerer herved,
at kulbørsterne er nedslidte, og at der skal
foretages service på værktøjet. Kulbørsterne kan
ikke serviceres af brugeren. Tag værktøjet til en
autoriseret DEWALT-reparatør.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
opladerens yderside med en klud eller
blød børste, der ikke er af metal. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
19
DANSK
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Denne batteripakke har en lang levetid, men skal
udskiftes, når den ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved
opgaver, der før var lette at udføre. Ved afslutningen
af dens tekniske levetid skal den bortskaffes under
hensyntagen til miljøet.
• Brug batteripakken til den er helt tom, og fjern
den derefter fra værktøjet.
• Li-Ion celler er genanvendelige. Tag dem med til
din forhandler eller til den lokale genbrugsplads.
De indsamlede batteripakker vil blive
genanvendt eller korrekt bortskaffet.
20
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
21
DANSK
SKEMA OVER SLIBETILBEHØR
Beskyttelsesskærmtype
Tilbehør
Beskrivelse
Slibeskive med
nedtrykket midte
TYPE 27
BESKYTTELSESSKÆRM
Sådan monteres sliber
Type 27 beskyttelsesskærm
Støtteflange
Stålhjul
Type 27 hjul med
nedtrykket midte
Gevindskåret klemmemøtrik
Stålhjul med
gevindskåret
møtrik
Type 27 beskyttelsesskærm
Stålhjul
Stålkop med
gevindskåret
møtrik
Type 27 beskyttelsesskærm
Stålbørste
Skæreskive til
murværk
Type 1 beskyttelsesskærm
TYPE 1
BESKYTTELSESSKÆRM
Skæreskive til
metal
Støtteflange
Diamantskærehjul
Skærehjul
Gevindskåret klemmemøtrik
22
DEUTSCH
AKKU-SCHLEIFMASCHINE
DCG412
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufnenndrehzahl
Scheibendurchmesser
Spindeldurchmesser
Gewicht (ohne Akku)
VGS
W
min-1
mm
kg
DCG412
18
1
405
7000
125
M14
2,2*
* Gewicht einschließlich Zusatzgriff und Schutzabdeckung
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
dB(A)
87
dB(A)
dB(A)
5
98
dB(A)
5
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß
EN 60745:
Vibrationsemissionswert ah Oberflächenschleifen
ah,AG =
m/s²
6,0
Messungenauigkeit K =
m/s²
1,5
HINWEIS: Anwendungen wie Abtrennen oder Drahtbürsten
können andere Schwingungsemissionen haben.
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
VGS
Ah
kg
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladezeit
min
Gewicht
kg
VAC
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah
AKkus)
60
(3,0 Ah
Akkus)
0,49
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
23
DEUTSCH
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DCG412
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Deutschland
14.02.2012
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
24
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet
ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um das
Elektrogerät zu tragen oder durch Ziehen
vom Netz zu trennen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten
oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
DEUTSCH
e)
f)
Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
g)
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
g) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
25
DEUTSCH
5) VERWENDUNG UND PFLEGE VON AKKUGERÄTEN
a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten
auf, die vom Hersteller empfohlen werden.
Ein Ladegerät, das für einen bestimmten
Akkutyp geeignet ist, kann zu Brandgefahr
führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den
speziell vorgesehenen Akkus. Der Einsatz
anderer Akkus kann zu Verletzungs- und
Brandgefahr führen.
c) Wenn Akkus nicht verwendet werden,
halten Sie sie von anderen Metallteilen, z.
B. Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallteilen fern, die eine Verbindung
zwischen den Polen verursachen können.
Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem
Brand führen.
d) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden
Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem
Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die
Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen
Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
6) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
ZUSÄTZLICHE SPEZIFISCHE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Sicherheitsvorschriften für alle
Betriebsarten
a) Dieses Elektrowerkzeug ist zu
verwenden als Schleifer, Drahtbürste
und Trennschleifmaschine. Beachten Sie
alle Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Darstellungen und Daten, die Sie mit dem
Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu
elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren
Verletzungen kommen.
b) Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet
zum Sandschleifen und Polieren.
Verwendungen, für die das Elektrowerkzeug
nicht vorgesehen ist, können Gefährdungen und
Verletzungen verursachen.
26
c) Verwenden Sie kein Zubehör, das vom
Hersteller nicht speziell für dieses
Elektrowerkzeug vorgesehen und empfohlen
wurde. Nur weil Sie das Zubehör an Ihrem
Elektrowerkzeug befestigen können, garantiert
das keine sichere Verwendung.
d) Die zulässige Drehzahl des
Einsatzwerkzeugs muss mindestens so
hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug
angegebene Höchstdrehzahl. Zubehör,
das sich schneller als zulässig dreht, kann
zerbrechen und umherfliegen.
e) Außendurchmesser und Dicke des
Einsatzwerkzeugs müssen den Maßangaben
Ihres Elektrowerkzeugs entsprechen. Falsch
bemessene Einsatzwerkzeuge können nicht
ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert
werden.
f) Schleifscheiben, Flansche, Schleifteller
oder anderes Zubehör müssen genau auf
die Schleifspindel Ihres Elektrowerkzeugs
passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht genau auf
die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs passen,
drehen sich ungleichmäßig, vibrieren sehr stark
und können zum Verlust der Kontrolle führen.
g) Verwenden Sie keine beschädigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor
jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge wie
Schleifscheiben auf Absplitterungen und
Risse, Schleifteller auf Risse, Verschleiß
oder starke Abnutzung, Drahtbürsten auf
lose oder gebrochene Drähte. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug
herunterfällt, überprüfen Sie, ob es
beschädigt ist, oder verwenden Sie ein
unbeschädigtes Einsatzwerkzeug. Wenn
Sie das Einsatzwerkzeug kontrolliert und
eingesetzt haben, halten Sie und in der Nähe
befindliche Personen sich außerhalb der
Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs
und lassen Sie das Gerät eine Minute lang
mit Höchstdrehzahl laufen. Beschädigte
Einsatzwerkzeuge brechen meist in dieser
Testzeit.
h) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung.
Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder
Schutzbrille. Soweit angemessen,
tragen Sie Staubmaske, Gehörschutz,
Schutzhandschuhe oder Spezialschürze, die
kleine Schleif- und Materialpartikel von Ihnen
fernhält. Die Augen sollen vor herumfliegenden
Fremdkörpern geschützt werden, die bei
verschiedenen Anwendungen entstehen.
Staub- oder Atemschutzmaske müssen den
DEUTSCH
bei der Anwendung entstehenden Staub filtern.
Wenn Sie lange lautem Lärm ausgesetzt sind,
können Sie einen Hörverlust erleiden.
i) Achten Sie bei anderen Personen auf
sicheren Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich.
Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss
persönliche Schutzausrüstung tragen.
Bruchstücke des Werkstücks oder gebrochener
Einsatzwerkzeuge können wegfliegen und
Verletzungen auch außerhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.
j) Halten Sie das Gerät nur an den isolierten
Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen,
bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene Netzkabel
treffen kann. Der Kontakt mit einer
spannungsführenden Leitung kann auch
metallene Geräteteile unter Spannung setzen
und zu einem elektrischen Schlag führen.
k) Halten Sie das Netzkabel von sich
drehenden Einsatzwerkzeugen fern. Wenn
Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren,
kann das Netzkabel durchtrennt oder erfasst
werden und Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich
drehende Einsatzwerkzeug geraten.
l) Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
ab, bevor das Einsatzwerkzeug völlig zum
Stillstand gekommen ist. Das sich drehende
Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der
Ablagefläche geraten, wodurch Sie die Kontrolle
über das Elektrowerkzeug verlieren können.
m) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht
laufen, während Sie es tragen. Ihre Kleidung
kann durch zufälligen Kontakt mit dem sich
drehenden Einsatzwerkzeug erfasst werden,
und das Einsatzwerkzeug sich in Ihren Körper
bohren.
n) Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze
Ihres Elektrowerkzeugs. Das Motorgebläse
zieht Staub in das Gehäuse, und eine starke
Ansammlung von Metallstaub kann elektrische
Gefahren verursachen.
o) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht
in der Nähe brennbarer Materialien. Funken
können diese Materialien entzünden.
p) Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die
flüssige Kühlmittel erfordern. Die Verwendung
von Wasser oder anderen flüssigen Kühlmitteln
kann zu einem elektrischen Schlag führen.
q) Benutzen Sie an diesem Werkzeug keine
Scheiben vom Typ 11 (Bördelbecher). Die
Benutzung von ungeeignetem Zubehör kann zu
Verletzungen führen.
r) Benutzen Sie immer den Zusatzhandgriff.
Ziehen Sie den Griff richtig fest. Der
Zusatzhandgriff sollte immer benutzt werden,
um das Werkzeug immer unter Kontrolle zu
haben.
WEITERE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR
ALLE ANWENDUNGEN
Ursachen und Vermeidung des
Rückschlageffekts durch den
Anwender
Rückschlag ist die plötzliche Reaktion infolge
eines hakenden oder blockierten drehenden
Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe, Schleifteller,
Drahtbürste usw. Verhaken oder Blockieren
führt zu einem abrupten Stopp des rotierenden
Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein unkontrolliertes
Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung des
Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt.
Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstück
hakt oder blockiert, kann sich die Kante der
Schleifscheibe, die in das Werkstück eintaucht,
verfangen und dadurch die Schleifscheibe
ausbrechen oder einen Rückschlag verursachen.
Die Schleifscheibe bewegt sich dann auf die
Bedienperson zu oder von ihr weg, je nach
Drehrichtung der Scheibe an der Blockierstelle.
Hierbei können Schleifscheiben auch brechen.
Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder
fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er
kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie
nachfolgend beschrieben, verhindert werden.
a) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut
fest und bringen Sie Ihren Körper und
Ihre Arme in eine Position, in der Sie
die Rückschlagkräfte abfangen können.
Verwenden Sie immer den Zusatzgriff,
falls vorhanden, um die größtmögliche
Kontrolle über Rückschlagkräfte oder
Reaktionsmomente beim Hochlauf zu
haben. Die Bedienperson kann durch geeignete
Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlag- und
Reaktionskräfte beherrschen.
b) Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nähe
sich drehender Einsatzwerkzeuge. Das
Einsatzwerkzeug kann sich beim Rückschlag
über Ihre Hand bewegen.
c) Meiden Sie mit Ihrem Körper den Bereich,
in den das Elektrowerkzeug bei einem
Rückschlag bewegt wird. Der Rückschlag
treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung
entgegengesetzt zur Bewegung der
Schleifscheibe an der Blockierstelle.
27
DEUTSCH
d) Arbeiten Sie besonders vorsichtig im
Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw.
Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge vom
Werkstück zurückprallen und verklemmen.
Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken,
scharfen Kanten oder wenn es abprallt, dazu,
sich zu verklemmen. Dies verursacht einen
Kontrollverlust oder Rückschlag.
e) Verwenden Sie kein Ketten- oder gezähntes
Sägeblatt. Solche Einsatzwerkzeuge
verursachen häufig einen Rückschlag oder den
Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug
Besondere Sicherheitshinweise zum
Schleifen und Trennschleifen
a) Verwenden Sie ausschließlich die für Ihr
Elektrowerkzeug zugelassenen Schleifkörper
und die für diese Schleifkörper vorgesehene
Schutzhaube. Schleifkörper, die nicht für das
Elektrowerkzeug vorgesehen sind, können nicht
ausreichend abgeschirmt werden und sind
unsicher.
b) Die Schutzhaube muss sicher am
Elektrowerkzeug angebracht und so
eingestellt sein, dass ein Höchstmaß
an Sicherheit erreicht wird, d. h. der
kleinstmögliche Teil des Schleifkörpers zeigt
offen zur Bedienperson. Die Schutzhaube
soll die Bedienperson vor Bruchstücken und
zufälligem Kontakt mit dem Schleifkörper
schützen.
c) Schleifkörper dürfen nur für die empfohlenen
Einsatzmöglichkeiten verwendet werden.
Z. B.: Schleifen Sie nie mit der Seitenfläche
einer Trennscheibe. Trennscheiben sind zum
Materialabtrag mit der Kante der Scheibe
bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf diese
Schleifkörper kann sie zerbrechen.
d) Verwenden Sie immer unbeschädigte
Spannflansche in der richtigen Größe
und Form für die von Ihnen gewählte
Schleifscheibe. Geeignete Flansche stützen
die Schleifscheibe und verringern so die Gefahr
eines Schleifscheibenbruchs. Flansche für
Trennscheiben können sich von den Flanschen
für andere Schleifscheiben unterscheiden.
e) Verwenden Sie keine abgenutzten
Schleifscheiben von größeren
Elektrowerkzeugen. Schleifscheiben für
größere Elektrowerkzeuge sind nicht für
die höheren Drehzahlen von kleineren
Elektrowerkzeugen ausgelegt und können
brechen.
28
Zusätzliche Sicherheitswarnhinweise
für Trennschleifarbeiten
a) Vermeiden Sie ein Blockieren der
Trennscheibe oder zu hohen Anpressdruck.
Führen Sie keine übermäßig tiefen Schnitte
aus. Eine Überlastung der Trennscheibe erhöht
deren Beanspruchung und die Anfälligkeit
zum Verkanten oder Blockieren und damit
die Möglichkeit eines Rückschlags oder
Schleifkörperbruchs.
b) Meiden Sie den Bereich vor und hinter
der rotierenden Trennscheibe. Wenn Sie
die Trennscheibe im Werkstück von sich
wegbewegen, kann im Falle eines Rückschlags
das Elektrowerkzeug mit der sich drehenden
Scheibe direkt auf Sie zugeschleudert werden.
c) Falls die Trennscheibe verklemmt oder
Sie die Arbeit unterbrechen, schalten Sie
das Gerät aus und halten Sie es ruhig, bis
die Scheibe zum Stillstand gekommen
ist. Versuchen Sie nie, die noch laufende
Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen,
sonst kann ein Rückschlag erfolgen.
Ermitteln und beheben Sie die Ursache für das
Verklemmen.
d) Beginnen Sie den Schneidvorgang im
Werkstück nicht erneut. Lassen Sie die
Trennscheibe erst ihre volle Drehzahl
erreichen, bevor Sie den Schnitt vorsichtig
fortsetzen. Anderenfalls kann die Scheibe
verhaken, aus dem Werkstück springen oder
einen Rückschlag verursachen.
e) Stützen Sie Platten oder große Werkstücke
ab, um das Risiko eines Rückschlags
durch eine eingeklemmte Trennscheibe zu
vermindern. Große Werkstücke können sich
unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das
Werkstück muss auf beiden Seiten der Scheibe
abgestützt werden, und zwar sowohl in der
Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante.
f) Seien Sie besonders vorsichtig bei
„Taschenschnitten“ in bestehende Wände
oder andere nicht einsehbare Bereiche.
Die eintauchende Trennscheibe kann beim
Schneiden in Gas- oder Wasserleitungen,
elektrische Leitungen oder andere Objekte einen
Rückschlag verursachen.
Spezifische Sicherheitswarnhinweise
für Drahtbürstarbeiten
a) Beachten Sie, dass die Drahtbürste
auch während des üblichen Gebrauchs
Drahtstücke verliert. Überlasten Sie die
DEUTSCH
Drähte nicht durch zu hohen Anpressdruck.
Wegfliegende Drahtstücke können sehr leicht
durch dünne Kleidung und/oder die Haut
dringen.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
b) Wird eine Schutzhaube empfohlen,
verhindern Sie, dass sich Schutzhaube und
Drahtbürste berühren können. Teller- und
Topfbürsten können durch Anpressdruck und
Zentrifugalkräfte ihren Durchmesser vergrößern.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können sich überhitzen und bersten,
was zu Verletzungen und Sachschäden
führen kann. Nicht aufladbare
Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen
werden.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
– Gefahr durch Staub von Gefahrstoffen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (s), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2012 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für das Ladegerät DCB105.
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Werkzeug spielen.
HINWEIS: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien,
wie z. B. Schleifstaub, Metallspäne,
Stahlwolle, Aluminiumfolie oder die
Ansammlung von Metallpartikeln von
den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
29
DEUTSCH
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
• Wenn Sie ein Ladegerät im Freien betreiben,
tun Sie dies an einem trockenen Ort und
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz
geeignetes Verlängerungskabel. Die
Verwendung von für den Außeneinsatz
geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
• Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze
am Ladegerät. Die Lüftungsschlitze
befinden sich oben und an den Seiten des
Ladegeräts. Stellen Sie das Ladegerät von
Hitzequellen entfernt auf.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker
— beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es
einen harten Stoß erlitten hat fallen gelassen
oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen
Sie es zu einer autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Zur Vermeidung von Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom
Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
• Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes
vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des
Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
30
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Das Ladegerät DCB105 kann folgende Akkus laden:
10.8 V, 14.4 V und 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB180 und DCB181).
An diesem Ladegerät müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und es wurde für eine
möglichst einfache Bedienung konzipiert.
Ladevorgang [Abb. (figure) 2]
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete
Steckdose mit 230 V, bevor Sie den Akku
einsetzen.
2. Legen Sie den Akku (j) vollständig in das
Ladegerät ein. Die rote Leuchte (Aufladen)
blinkt dauerhaft und zeigt dadurch an, dass der
Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet.
Der Akku ist vollständig aufgeladen und kann
jetzt benutzt oder im Ladegerät belassen
werden.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der
Li-Ion-Akkus zu gewähren, laden Sie den Akkusatz
vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
Ladezustand
x
wird geladen
––
––
––
––
vollständig geladen
–––––––––––––––––––
Temperaturverzögerung –– • –– • –– • –– •
Problem mit Akku
oder Ladegerät
•••••••••••••
Problem mit der
Stromversorgung
•• •• •• •• •• ••
Dieses Ladegerät lädt keine defekten Akkus auf.
Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem
es nicht leuchtet oder indem das Blinkmuster für
Probleme mit dem Akku oder dem Ladegerät
angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist,
bringen Sie es zusammen mit dem Akku zur
Überprüfung zu einer autorisierten Servicestelle.
DEUTSCH
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem
elektronischen Schutzsystem ausgestattet, das den
Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger
Entladung schützt.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn
der elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies
geschieht, setzen Sie den Li-Ion-Akku in das
Ladegerät, bis er vollständig geladen ist.
Ein kalter Akku wird mit etwa der halben
Geschwindigkeit eines warmen Akkus geladen. Der
Akku wird während des gesamten Ladevorgangs
mit der geringeren Geschwindigkeit geladen, die sich
auch nicht erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig
aufgeladen. Lesen Sie vor der Verwendung
von Akku und Ladegerät die folgenden
Sicherheitsanweisungen und befolgen Sie dann die
genannten Schritte zum Aufladen.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Laden oder benutzen Sie den Akku nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es in
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku
reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in ausgewiesenen
Ladegeräten von DEWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
• Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku vor der Verwendung vollständig
aufgeladen werden.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie
mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen
oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus können
aufrecht auf dem Akku stehen, aber
leicht umgestoßen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
31
DEUTSCH
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
Akku
AKKUTYP
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Nur mit DEWALT Akkus verwenden.
Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Beschädigungen
verursachen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Für die Modelle DCG412 wird ein 18 Volt Akku
eingesetzt.
Die Akkus DCB180 oder DCB181 können
verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie
unter Technische Daten.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Zusätzlich zu den in dieser Betriebsanleitung
verwendeten Bildzeichen befinden sich die folgenden
Bildzeichen auf dem Ladegerät und dem Akku:
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Den Akku nicht verbrennen.
Lädt nur Li-Ion-Akkus.
Die Ladezeit ist den technischen Daten
zu entnehmen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Winkelschleifer
1 125 mm Schutzvorrichtung (Typ 27)
1 Zusatzhandgriff
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
1 Flanschsatz
1 Stirnlochschlüssel
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
x
Temperaturverzögerung.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
Problem mit Akku oder Ladegerät.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Problem mit der Stromversorgung.
32
HINWEIS: Akkus, Ladegeräte und Transportboxen
sind im Lieferumfang von N-Modellen nicht
enthalten.
DEUTSCH
Beschreibung (Abb. 1–6)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Auslöseschalter
b. Schalterarretierung
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die
Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung
entspricht.
Ihr DEWALT Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
c. Spindelarretierung
d. Spindel
e. Zusatzhandgriff
f. Trennscheibe
g. Aufnahmeflansch
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
h. Gewindespannmutter
i. Schutzvorrichtung
CH
j. Akku
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
k. Arretierung der Schutzvorrichtung
l. Ösen
m. Getriebegehäuseschlitze
n. Einstellschraube
o. Akku-Löseknopf
IBESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Der leistungsstarke Winkelschleifer DCG412 wurde
für den professionellen Einsatz bei Schleif- und
Schneidarbeiten konstruiert.
Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH
Schleifscheiben und Polierteller mit vertiefter Mitte.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Dieser leistungsstarke Winkelscheifer ist ein
Elektrowerkzeug für den professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Bevor Sie
das Gerät wieder anschließen, drücken
Sie den Auslöseschalter und lassen ihn
wieder los, um sich zu vergewissern,
dass das Gerät ausgeschaltet ist.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DEWALT.
Einsetzen und Entfernen des
Akkus aus dem Werkzeug (Abb. 2)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku vollständig aufgeladen sein.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1. Richten Sie den Akku (j) an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. 2).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest
im Werkzeug sitzt, und stellen Sie sicher, dass
er sich nicht lösen kann.
33
DEUTSCH
ENTFERNEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUGGRIFF
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf (o) und ziehen Sie
den Akku kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät
dieser Betriebsanleitung beschrieben in das
Ladegerät.
Anbringen des Zusatzgriffs (Abb. 1)
WARNUNG: Vor Verwendung des
Gerätes prüfen Sie bitte, ob der Griff fest
angezogen ist.
Schrauben Sie den Zusatzgriff (e) fest in eines der
Löcher auf jeder Seite des Getriebegehäuses.
Um den Benutzerkomfort zu verbessern, ist das
Getriebegehäuse für Schneidvorgänge um 90°
drehbar.
Drehen des Getriebegehäuses
(Abb. 1)
1. Entfernen Sie die vier Eckschrauben, die das
Getriebegehäuse am Motorgehäuse halten.
2. Drehen Sie den Getriebegehäusekopf in
die gewünschte Position, ohne es vom
Motorgehäuse zu trennen.
HINWEIS: Wenn das Getriebegehäuse und
das Motorgehäuse um mehr als 1/8“ (3,17 mm)
getrennt werden, muss das Werkzeug von einem
autorisierten DEWALT-Servicecenter repariert
und wieder zusammengebaut werden. Wenn
das Werkzeug nicht repariert wird, kann das ein
Versagen der Bürste, des Motors und des Lagers
bewirken.
3. Bringen Sie die Schrauben wieder an, um
das Getriebegehäuse am Motorgehäuse zu
befestigen. Ziehen Sie die Schrauben mit einem
Drehmoment von 2,26 Nm fest. Wenn die
Schrauben zu straff angezogen werden, können
sie überdreht werden.
Anbringen und Entfernen der
Schutzabdeckung (Abb. 3)
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Bevor Sie
das Gerät wieder anschließen, drücken
Sie den Auslöseschalter und lassen ihn
wieder los um sich zu vergewissern,
dass das Gerät ausgeschaltet ist.
34
VORSICHT: An diesem Schleifgerät
müssen Schutzabdeckungen verwendet
werden.
Beim Einsatz der Schleifmaschine DCG412 zum
Schneiden von Metall
oder Mauerwerk MUSS eine Schutzvorrichtung vom
Typ 1 benutzt werden. Schutzvorrichtungen vom
Typ 1 gibt es gegen zusätzliche Kosten bei DEWALTHändlern.
HINWEIS: Beachten Sie bitte die Übersicht über
Schleif- und Schneidzubehör am Ende dieses
Abschnitts, um weiteres Zubehör zu finden, das mit
diesen Schleifmaschinen benutzt werden kann.
1. Legen Sie das Werkzeug mit der Spindel (d)
nach oben auf einen Tisch.
2. Öffnen Sie die Arretierung der Schutzvorrichtung
(k) und bringen die Ösen (l) an der
Schutzvorrichtung mit den Schlitzen am
Getriebegehäuse (m) in Deckung.
3. Drücken Sie die Schutzvorrichtung nach unten,
bis die Ösen der Schutzvorrichtung eingreifen
und sich frei in der Nut an der Nabe des
Getriebegehäuses drehen.
4. Drehen Sie die Schutzvorrichtung (i) bei
geöffneter Arretierung der Schutzvorrichtung in
die gewünschte Arbeitsposition.
5. Schließen Sie die Arretierung der
Schutzvorrichtung, um die Schutzvorrichtung
am Getriebegehäuse zu sichern.
VORSICHT: Verwenden Sie das Gerät
nicht, wenn die Schutzabdeckung nicht
mit der Einstellschraube fest angezogen
werden kann. Um die Verletzungsgefahr
zu vermeiden, bringen Sie das Gerät
und die Schutzabdeckung zu einer
Kundendienststelle zur Reparatur oder
zum Ersatz der Schutzabdeckung.
HINWEIS: Ziehen Sie die
Einstellschraube (n) nicht fest, wenn
der Klemmhebel geöffnet ist. Es kann
eine nicht sichtbare Beschädigung
der Schutzvorrichtung oder der
Montagenabe entstehen.
HINWEIS: Kantenschleifen und -schneiden kann
mit Scheiben vom Typ 27, die für diesen
Zweck entwickelt wurden und bestimmt sind,
ausgeführt werden; 6,35 mm (1/4“) starke
Scheiben sind für das Oberflächenschleifen
bestimmt, während 3,17 mm (1/8“) starke
Scheiben für das Kantenschleifen bestimmt
sind.
DEUTSCH
Montage gekröpfter Schleifscheiben
HINWEIS: Die mit der Schleifmaschine mitgelieferte
Schutzvorrichtung vom Typ 27 MUSS benutzt
werden.
EIN- UND AUSBAUEN VON SCHEIBEN MIT NABE
(ABB. 1, 4)
Scheiben mit Nabe werden direkt an der Spindel mit
Gewinde M14 angebracht.
1. Schrauben Sie die Scheibe mit der Hand auf die
Spindel (d).
2. Drücken Sie den Spindelarretierungsknopf (c)
nach unten und ziehen die Nabe der Scheibe
mit einem Schraubenschlüssel fest.
3. Um die Scheibe zu entfernen, verfahren Sie in
der umgekehrten Reihenfolge.
HINWEIS: Wenn die Scheibe nicht
richtig sitzt, bevor das Werkzeug
angeschaltet wird, kann es zu einer
Beschädigung des Werkzeugs oder der
Scheibe kommen.
ANBRINGEN VON SCHEIBEN OHNE NABE (ABB. 1, 4)
HINWEIS: Die mit der Schleifmaschine mitgelieferte
Schutzvorrichtung vom Typ 27 MUSS benutzt
werden.
HINWEIS: Beachten Sie bitte die Übersicht
über Schleif- und Schneidzubehör am Ende dieses
Abschnitts, um weiteres Zubehör zu finden, das mit
diesen Schleifmaschinen benutzt werden kann.
1. Legen Sie das Gerät auf einen Tisch mit der
Schutzabdeckung nach oben.
2. Bringen Sie den Aufnahmeflansch ohne
Gewinde (g) an der Spindel (d) an, wobei die
angehobene Mitte auf der Scheibe ruht.
3. Legen Sie die Scheibe (f) auf den
Aufnahmeflansch, wobei die Scheibe auf der
angehobenen Mitte des Aufnahmeflansches
zentriert wird.
4. Schrauben Sie die Gewindespannmutter (h) auf
die Spindel, wobei der Spindelarretierungsknopf
(c) gedrückt wird. Wenn die Scheibe, die Sie
anbringen, mehr als 1/8“ (3,17 mm) stark ist,
legen Sie die Gewindespannmutter auf die
Spindel, so dass die angehobene Mitte in die
Mitte der Scheibe passt. Wenn die Scheibe,
die Sie anbringen, 1/8“ (3,17 mm) oder weniger
stark ist, legen Sie die Gewindespannmutter auf
die Spindel, so dass die angehobene Mitte nicht
auf der Scheibe ruht.
5. Ziehen Sie die Gewindespannmutter (h) mit
einem Schraubenschlüssel fest, wobei der
Spindelarretierungsknopf (c) gedrückt wird.
6. Um die Scheibe zu entfernen, drücken
Sie den Spindelarretierungsknopf und
lösen die Gewindespannmutter mit einem
Schraubenschlüssel.
HINWEIS: Wenn sich die Scheibe dreht,
nachdem die Gewindspannmutter befestigt
worden ist, überprüfen Sie die Orientierung der
Gewindespannmutter. Wenn eine dünne Scheibe mit
der angehobenen Mitte an der Gewindespannmutter
auf der Scheibe installiert ist, dreht sie sich, weil die
Höhe der angehobenen Mitte verhindert, dass die
Gewindespannmutter die Scheibe hält.
Anbringen der Drahtbürsten und
Drahtrundbürsten (Abb. 1)
Toptdrahtbürsten oder Drahtrundbürsten werden
ohne Anwendung von Flanschen direkt auf die
Spindel geschraubt. Benutzen Sie nur Drahtbürsten
oder Drahtrundbürsten mit einer Nabe mit M14Gewinde. Dieses Zubehör ist gegen zusätzliche
Kosten bei Ihrem örtlichen Händler oder
autorisiertem Servicecenter erhältlich.
HINWEIS: Wenn Topfdrahtbürsten oder
Drahtrundbürsten benutzt werden, ist eine
Schutzvorrichtung vom Typ 27 erforderlich.
VORSICHT: Um die Gefahr von
Verletzungen zu verringern, ziehen
Sie Handschuhe an, wenn Sie mit
Drahtbürsten und Drahtrundbürsten
umgehen. Sie können scharf werden.
VORSICHT: Um die
Beschädigungsgefahr des Werkzeugs
zu verringern, dürfen die Drahtbürste
oder die Drahtrundbürste die
Schutzvorrichtung nicht berühren,
wenn sie angebracht sind oder
benutzt werden. Am Zubehör kann
ein nicht sichtbarer Schaden auftreten,
durch den Drähte von der Scheibe oder
vom Topf abbrechen können.
ANBRINGEN VON TOPFDRAHTBÜRSTEN UND
DRAHTRUNDBÜRSTEN
1. Legen Sie das Gerät auf einen Tisch mit der
Schutzabdeckung nach oben.
2. Schrauben Sie die Scheibe mit der Hand auf die
Spindel.
3. Drücken Sie den Spindelarretierungsknopf
(c) und schrauben die Scheibe mit einem
Schraubenschlüssel an der Nabe der
Drahtrundbürste oder der Topfdrahtbürste fest.
4. Führen Sie zum Entfernen der Scheibe
die obigen Anweisungen in umgekehrter
Reihenfolge aus.
35
DEUTSCH
HINWEIS: Um die Gefahr einer
Werkzeugbeschädigung zu verringern,
muss die Scheibennabe richtig sitzen,
bevor das Werkzeug angeschaltet wird.
Anbringen von Schneidscheiben
(Typ1)
Schneidscheiben bestehen aus Diamantscheiben
und Schleifscheiben. Es gibt Schneidscheiben für
Metall und Beton. Es können auch Diamantklingen
für das Schneiden von Beton benutzt werden.
Dieses Zubehör ist gegen zusätzliche Kosten
bei Ihrem örtlichen Händler oder autorisiertem
Servicecenter erhältlich.
WARNUNG: Es ist eine
geschlossene, zweiseitige
Schneidscheibenschutzvorrichtung
erforderlich, wenn Schneidscheiben
benutzt werden. Dieses Zubehör ist
gegen zusätzliche Kosten bei Ihrem
örtlichen Händler oder autorisiertem
Servicecenter erhältlich. Wenn nicht
der richtige Flansch oder die richtige
Schutzvorrichtung benutzt wird, kann
es durch den Bruch oder die Berührung
der Scheibe zu Verletzungen kommen.
Beachten Sie bitte die Übersicht
über Schleif- und Schneidzubehör am
Ende dieses Abschnitts, um weiteres
Zubehör zu finden, das mit diesen
Schleifmaschinen benutzt werden kann.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Bevor Sie
das Gerät wieder anschließen, drücken
Sie den Auslöseschalter und lassen ihn
wieder los, um sich zu vergewissern,
dass das Gerät ausgeschaltet ist.
ANBRINGEN DER GESCHLOSSENEN (TYP 1)
SCHUTZVORRICHTUNG (ABB. 6)
1. Öffnen Sie die Arretierung der Schutzvorrichtung
(k) und bringen die Ösen (l) an der
Schutzvorrichtung mit den Schlitzen am
Getriebegehäuse (m) in Deckung.
Dadurch kommen die Ösen mit den Schlitzen
am Getriebegehäuse in Deckung. Stellen Sie die
Schutzvorrichtung nach rückwärts zeigend auf.
2. Drücken Sie die Schutzvorrichtung nach unten,
bis die Ösen der Schutzvorrichtung eingreifen
und sich frei in der Nut an der Nabe des
Getriebegehäuses drehen.
36
3. Drehen Sie die Schutzvorrichtung (i) in die
gewünschte Arbeitsposition. Der Körper der
Schutzvorrichtung sollte zwischen der Spindel
und dem Bediener positioniert werden, damit
der Bediener maximal geschützt ist.
4. Schließen Sie die Arretierung der
Schutzvorrichtung, um die Schutzvorrichtung
am Getriebegehäuse zu sichern. Sie dürfen
nicht in der Lage sein, die Schutzvorrichtung
mit der Hand zu drehen, wenn die
Arretierung geschlossen ist. Bedienen
Sie die Schleifmaschine nicht, wenn eine
Schutzvorrichtung locker ist oder der
Klemmhebel geöffnet ist.
5. Um die Schutzvorrichtung zu entfernen, öffnen
Sie ihre Arretierung und drehen sie so, dass
die Pfeile in einer Linie liegen, und ziehen die
Schutzvorrichtung nach oben.
HINWEIS: Die Schutzvorrichtung wird im Werk
auf den Durchmesser der Getriebegehäuseöse
voreingestellt. Wenn die Schutzvorrichtung
nach einiger Zeit locker wird, ziehen Sie die
Einstellschraube (n) fest, wobei der Klemmhebel
geschlossen ist und die Schutzvorrichtung am
Werkzeug angebracht ist.
HINWEIS: Um die Gefahr einer
Werkzeugbeschädigung zu verringern,
ziehen Sie die Einstellschraube (n) nicht
fest, wenn der Klemmhebel geöffnet
ist. Es kann eine nicht sichtbare
Beschädigung der Schutzvorrichtung
oder der Montagenabe entstehen.
ANBRINGEN VON SCHNEIDSCHEIBEN (ABB. 1, 4)
VORSICHT: Für Schneidscheiben
müssen einen Aufnahmeflansch und
eine Spannmutter mit passendem
Durchmesser (dem Werkzeug beigefügt)
benutzt werden.
1. Legen Sie den Aufnahmeflansch ohne Gewinde
auf die Spindel, wobei die angehobene Mitte
nach oben zeigt. Die angehobene Mitte am
Aufnahmeflansch liegt auf der Scheibe, wenn
die Scheibe angebracht ist.
2. Legen Sie die Scheibe auf den
Aufnahmeflansch und zentrieren die Scheibe auf
der angehobenen Mitte.
3. Bringen Sie die Gewindespannmutter an, wobei
die angehobene Mitte weg von der Scheibe ist.
4. Drücken Sie den Spindelarretierungsknopf
(c) und ziehen die Spannmutter mit einem
Schraubenschlüssel fest.
DEUTSCH
5. Um die Scheibe zu entfernen, drücken
Sie den Spindelarretierungsknopf und
lösen die Gewindespannmutter mit einem
Schraubenschlüssel.
Vor dem Betrieb
• Montieren Sie die Schutzabdeckung und
die passende Scheibe oder Trennscheibe.
Verwenden Sie keine übermäßig abgenutzten
Scheiben.
• Prüfen Sie, dass die Innen- und Außenflansche
korrekt montiert sind.
• Prüfen Sie, dass die Scheibe oder Trennscheibe
sich in Richtung der Pfeile auf dem Zubehör
und dem Gerät dreht.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Bevor Sie
das Gerät wieder anschließen, drücken
Sie den Auslöseschalter und lassen ihn
wieder los, um sich zu vergewissern,
dass das Gerät ausgeschaltet ist.
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich, dass das
gesamte zu schleifende oder
trennende Material fest gesichert ist.
• Üben Sie nur einen vorsichtigen Druck
auf das Gerät aus. Üben Sie keinen
seitlichen Druck auf die Scheibe aus.
• Vermeiden Sie eine Überlastung.
Wenn das Gerät heiß wird, lassen Sie
es einige Minuten im Leerlauf laufen.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. 1, 6)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine
Hand am Zusatzgriff (e) liegt, während die andere
Hand am Gerätegehäuse liegt, wie in Abbildung 6.
Schalter
WARNUNG: Vor Verwendung des
Werkzeugs prüfen Sie bitte, ob der Griff
fest angezogen ist.
SCHALTERARRETIERUNG UND AUSLÖSESCHALTER
(ABB. 7)
Ihr Schneidwerkzeug ist mit einer Schalterarretierung
(b) ausgestattet.
Zum Sperren des Auslöseschalters (a) drücken
Sie die Schalterarretierung, wie in Abbildung
7 gezeigt. Wenn die Schalterarretierung zum
Verrieglungssymbol gedrückt wird, wird das
Werkzeug verriegelt.
Verriegeln Sie immer den Auslöseschalter, wenn Sie
das Werkzeug transportieren oder aufbewahren, um
unbeabsichtigtes Starten zu verhindern.
Um den Auslöseschalter zu entriegeln, drücken
Sie die Schalterarretierung (b) Wenn die
Schalterarretierung zum Entrieglungssymbol
gedrückt wird, wird das Werkzeug entriegelt. Die
Schalterarretierung ist rot markiert, um anzuzeigen,
wenn sich der Schalter in der unverriegelten
Position befindet.
Ziehen Sie den Auslöseschalter (a), um den Motor
einzuschalten. Das Lösen des Auslöseschalters
schaltet den Motor aus.
HINWEIS: Dieses Werkzeug verfügt nicht über eine
Vorrichtung zum Sperren des Auslöseschalters in
der ON-Position und darf keinesfalls durch andere
Methoden in der ON-Position gesperrt werden.
WARNUNG: Halten Sie den Zusatzgriff
und das Gerätegehäuse fest, um die
Kontrolle über das Gerät beim Start und
während des Betriebs zu haben, bis die
Scheibe oder das Zubehör aufhört, sich
zu drehen. Vergewissern Sie sich, dass
die Scheibe vollständig zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie das Werkzeug
ablegen.
WARNUNG: Lassen Sie das Werkzeug
auf volle Drehzahl beschleunigen, bevor
es die Arbeitsfläche berührt. Heben Sie
das Werkzeug von der Arbeitsfläche ab,
bevor Sie es ausschalten.
37
DEUTSCH
Spindelarretierung (Abb. 1)
Die Spindelarretierung (c) sorgt dafür, dass
die Spindel sich nicht dreht, wenn Scheiben
ausgewechselt werden. Verwenden Sie die
Spindelarretierung nur, wenn die Maschine
ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist und
vollständig stillsteht.
HINWEIS: Um die Gefahr einer
Gerätebeschädigung zu vermeiden,
lassen Sie die Spindelarretierung nicht
einrasten, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Die Folge wäre eine Beschädigung der
Maschine und das angebaute Zubehör
kann möglicherweise zu Verletzungen
führen, wenn es abreißt.
Um die Arretierung einzurasten, drücken Sie den
Spindelarretierknopf (c) und drehen die Spindel, bis
sie sich nicht mehr weiter drehen lässt.
Verwendung gekröpfter
Schleifscheiben
OBERFLÄCHENSCHLEIFEN MIT SCHLEIFSCHEIBEN
1. Lassen Sie das Werkzeug auf volle Drehzahl
beschleunigen, bevor es die Arbeitsfläche
berührt.
2. Üben Sie minimalen Druck auf die
Arbeitsfläche aus, damit das Werkzeug mit
hoher Geschwindigkeit arbeiten kann. Die
Schleifgeschwindigkeit ist am größten, wenn
das Werkzeug mit hoher Geschwindigkeit
arbeitet.
3. Halten Sie einen Winkel von 20° bis 30°
zwischen Werkzeug und Arbeitsfläche bei.
4. Bewegen Sie das Werkzeug kontinuierlich vor
und zurück, damit sich keine Furchen in der
Arbeitsfläche bilden können.
5. Heben Sie das Werkzeug von der Oberfläche
ab, bevor Sie es ausschalten. Lassen Sie das
Gerät zum Stillstand bekommen, bevor Sie es
ablegen.
KANTENSCHLEIFEN MIT SCHLEIFSCHEIBEN
WARNUNG: Scheiben, die zum
Schneiden und Kantenschleifen
benutzt werden, können brechen oder
zurückschlagen, wenn sie verbogen
oder deformiert werden, wenn das
Werkzeug für Schneidarbeiten oder
tiefes Schleifen benutzt wird. Um die
Gefarhr von schweren Verletzungen
zu verringern, beschränken Sie die
Anwendung dieser Scheiben mit einer
Standardschutzeinrichtung vom Typ
27 auf ebenes Schneiden und Kerben
38
(weniger als 1/2“ [13 mm] Tiefe). Die
offene Seite der Schutzvorrichtung muss
vom Bediener weg zeigen. Für tieferes
Schneiden mit einer Schneidscheibe
vom Typ 1 benutzen Sie eine
geschlossene Schutzvorrichtung
vom Typ 1. Beachten Sie bitte
die Übersicht über Schleif- und
Schneidzubehör am Ende dieses
Abschnitts, um weiteres Zubehör zu
finden, das mit diesen Schleifmaschinen
benutzt werden kann.
1. Lassen Sie das Werkzeug auf volle Drehzahl
beschleunigen, bevor es die Arbeitsfläche
berührt.
2. Üben Sie minimalen Druck auf die
Arbeitsfläche aus, damit das Werkzeug mit
hoher Geschwindigkeit arbeiten kann. Die
Schleifgeschwindigkeit ist am größten, wenn
das Werkzeug mit hoher Geschwindigkeit
arbeitet.
3. Stellen Sie sich so, dass die offene Unterseite
der Scheibe von Ihnen weg zeigt.
4. Wenn Sie einmal mit einem Schnitt begonnen
haben und eine Kerbe im Werkstück gebildet
worden ist, ändern Sie nicht den Schnittwinkel.
Die Änderung des Winkels bewirkt, dass
sich die Scheibe verbiegt und zerbrechen
kann. Kantenschleifscheiben sind nicht dazu
geschaffen, Seitendrücken zu widerstehen, die
durch Verbiegen entstehen können.
5. Heben Sie das Gerät von der Oberfläche ab,
bevor Sie es ausschalten. Lassen Sie das
Gerät zum Stillstand bekommen, bevor Sie es
ablegen.
WARNUNG: Verwenden Sie keine
Kantenschleif-/Schneidscheiben für
Flächenschleifanwendungen, weil
diese Scheiben nicht für Seitendrücke
geschaffen sind, die bei Flächenschleifen
auftreten. Die Scheiben können
zerbrechen und schwere Verletzungen
erzeugen.
Anbringen und Anwendung
von Topfdrahtbürsten und
Drahtrundbürsten
Drahtrundbürsten und Topfdrahtbürsten können zum
Entfernen von Rost, Kesselstein und Farbe und zum
Glätten unregelmäßiger Flächen benutzt werden.
HINWEIS: Siehe Vorsichtsmaßnahmen beim
Entfernen von Farbe mit Drahtbürsten.
DEUTSCH
1. Lassen Sie das Werkzeug auf volle Drehzahl
beschleunigen, bevor es die Arbeitsfläche
berührt.
2. Üben Sie minimalen Druck auf die
Arbeitsfläche aus, damit das Werkzeug mit
hoher Geschwindigkeit arbeiten kann. Die
Materialentfernungsgeschwindigkeit ist am
größten, wenn das Werkzeug mit hoher
Geschwindigkeit arbeitet.
3. Halten Sie bei Topfdrahtbürsten einen Winkel
von 5° bis 10° zwischen Werkzeug und
Arbeitsfläche bei.
4. Halten Sie bei Drahtrundbürsten Kontakt
zwischen dem Rand der Scheibe und der
Arbeitsfläche bei.
5. Bewegen Sie das Werkzeug kontinuierlich vor
und zurück, damit sich keine Furchen in der
Arbeitsfläche bilden können. Wenn Sie das
Werkzeug auf der Arbeitsfläche unbeweglich
ruhen lassen oder es kreisförmig bewegen,
werden Brand- und Wirbelmarkierungen auf der
Arbeitsfläche erzeugt.
6. Heben Sie das Gerät von der Oberfläche ab,
bevor Sie es ausschalten. Lassen Sie das
Gerät zum Stillstand bekommen, bevor Sie es
ablegen.
VORSICHT: Seien Sie besonders
vorsichtig, wenn Sie über einer
Kante arbeiten, da mit einer
plötzlichen scharfen Bewegung der
Schleifmaschine zu rechnen ist.
Benutzung von Schneidscheiben
(Typ1)
WARNUNG: Verwenden Sie keine
Kantenschleif-/Schneidscheiben für
Flächenschleifanwendungen, weil
diese Scheiben nicht für Seitendrücke
geschaffen sind, die bei Flächenschleifen
auftreten. Die Scheibe kann zerbrechen
und schwere Verletzungen erzeugen.
1. Lassen Sie das Werkzeug auf volle Drehzahl
beschleunigen, bevor es die Arbeitsfläche
berührt.
2. Üben Sie minimalen Druck auf die
Arbeitsfläche aus, damit das Werkzeug mit
hoher Geschwindigkeit arbeiten kann. Die
Schleifgeschwindigkeit ist am größten, wenn
das Werkzeug mit hoher Geschwindigkeit
arbeitet.
3. Wenn Sie einmal mit einem Schnitt begonnen
haben und eine Kerbe im Werkstück gebildet
worden ist, ändern Sie nicht den Schnittwinkel.
Die Änderung des Winkels bewirkt, dass sich
die Scheibe verbiegt und zerbrechen kann.
4. Heben Sie das Werkzeug von der Oberfläche
ab, bevor Sie es ausschalten. Lassen Sie das
Gerät zum Stillstand bekommen, bevor Sie es
ablegen.
Vorsichtsmaßnahmen beim
Entfernen von Farbe mit
Drahtbürsten
1. Das Entfernen von Farben auf Bleibasismit
Drahtbürsten wird NICHT EMPFOHLEN,
da der entstehende kontaminierte Staub
kaum kontrollierbar ist. Die größte Gefahr
einer Bleivergiftung besteht für Kinder und
Schwangere.
2. Da es ohne chemische Analyse nur schwer
feststellbar ist, ob eine Farbe Blei enthält,
empfehlen wir beim Entfernen aller Farben mit
Drahtbürsten folgende Vorsichtsmaßnahmen:
PERSÖNLICHE SICHERHEIT
1. Kinder und Schwangere dürfen den Arbeitsplatz
erst wieder betreten, wenn das Entfernen
der Farbe beendet wurde und der gesamte
Arbeitsbereich gesäubert wurde.
2. Alle Personen, die den Arbeitsplatz betreten,
müssen eine spezielle Maske zum Schutz vor
Bleifarbstaub und -dämpfen tragen. Der Filter
muss täglich ausgetauscht werden, oder sobald
der Träger Atemprobleme bemerkt.
HINWEIS: Es sollten nur solche Staubmasken
benutzt werden, die für Arbeiten mit
Bleifarbestaub und -dämpfe geeignet sind.
Gewöhnliche Farbmasken bieten diesen Schutz
nicht. Besorgen Sie sich von Ihrem örtlichen
Händler den geeigneten Atemschutz.
3. Im Arbeitsbereich sind ESSEN, TRINKEN
und RAUCHEN verboten, um die Aufnahme
kontaminierter Farbteilchen zu vermeiden.
Personen müssen sich waschen und säubern,
BEVOR sie essen, trinken oder rauchen.
Lebensmittel, Getränke und Zigaretten etc.
dürfen nicht an Stellen im Arbeitsbereich
aufbewahrt werden, wo sich Staub auf ihnen
ablagern könnte.
UMWELTSICHERHEIT
1. Farbe muss so entfernt werden, dass dabei
möglichst wenig Staub erzeugt wird.
2. Bereiche, in denen Farbe entfernt wird, müssen
mit Plastikplanen von 4 mils (0,1 mm) Dicke
abgetrennt werden.
39
DEUTSCH
3. Das Entfernen von Farbe mit Drahtbürsten muss
so erfolgen, dass möglichst wenig Farbstaub
außerhalb des Arbeitsbereichs gelangt.
REINIGUNG UND ENTSORGUNG
1. Alle Oberflächen im Arbeitsbereich müssen
täglich abgesaugt und gründlich gesäubert
werden, solange Arbeiten mit Drahtbürsten
durchgeführt werden. Die Staubsaugerfilter
müssen häufig gewechselt werden.
2. Plastikplanen zum Auffangen von Staub,
Spänen und anderen Rückständen müssen
aufgenommen und entsorgt werden. Die Planen
müssen in dichten Abfallbehältern aufbewahrt
und zusammen mit der regelmäßigen
Abfallentsorgung abgeholt werden.
Kinder und Schwangere sind während der
Reinigungsarbeiten aus dem unmittelbaren
Arbeitsbereich fernzuhalten.
3. Alle Spielsachen, waschbare Möbel und andere
Gegenstände, die von Kindern benutzt werden,
müssen vor der Wiederverwendung gründlich
gereinigt werden.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Bevor Sie
das Gerät wieder anschließen, drücken
Sie den Auslöseschalter und lassen ihn
wieder los, um sicherzustellen, dass das
Gerät ausgeschaltet ist.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden. Es gibt im Inneren keine vom Benutzer zu
wartenden Teile.
Selbstabschaltened Kohlebürsten
Der Motor schaltet sich automatisch ab und zeigt
an, dass die Kohlebürsten fast abgenutzt sind
und die Maschine gewartet werden muss. Die
Kohlebürsten können nicht vom Anwender gewartet
werden. Bringen Sie das Gerät in eine autorisierte
DEWALT-Kundendienstwerkstatt.
Metallbearbeitung
Wenn Sie die Maschine zur Metallbearbeitung
verwenden, vergewissern Sie sich, dass
ein Fehlerstromschutzschalter (sog. RCD)
zwischengeschaltet ist, um Restrisiken wegen
Metallstaubs zu vermeiden.
Wenn die Stromzufuhr durch den
Fehlerstromschutzschalter abgeschaltet wird,
bringen Sie die Maschine zu einer autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstatt.
WARNUNG: Unter extremen
Bedingungen kann sich bei
Metallarbeiten leitfähiger Staub im
Maschinengehäuse ansammeln.
Dadurch kann sich die Schutzisolierung
in der Maschine verschlechtern, mit der
potenziellen Gefahr eines elektrischen
Schlages.
Um das Ansammeln von Metallstaub im Innern
der Maschine zu vermeiden, empfehlen wir, die
Lüftungsschlitze täglich zu reinigen. Siehe unter
Wartung.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der richtigen Pflege des Gerätes und seiner
regelmäßigen Reinigung ab.
40
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
DEUTSCH
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Trennen Sie das Ladegerät
von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an
der Außenseite des Ladegeräts können
mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste entfernt
werden. Verwenden Sie kein Wasser
oder Reinigungslösungen.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Aufladbarer Akku
Dieser Akku mit langer Lebensdauer muss wieder
aufgeladen werden, wenn er nicht mehr ausreichend
Energie bei Arbeiten liefert, die vorher problemlos
durchgeführt werden konnten. Am Ende seiner
technischen Lebensdauer entsorgen Sie ihn bitte
umweltgerecht.
• Lassen Sie den Akku sich vollständig entladen
und entfernen Sie ihn dann vom Werkzeug.
• Li-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei
einer kommunalen Recycling-Sammelstelle ab.
Dort werden die gesammelten Akkus recycelt
oder ordnungsgemäß entsorgt.
Wenn Sie eines Tages fesstellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
41
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
42
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
DEUTSCH
ÜBERSICHT ÜBER SCHLEIFZUBEHÖR
Schutztyp
Zubehör
Beschreibung
Schleifscheibe mit
vertiefter Mitte
TYP-27-SCHUTZ
Schleifscheibe passend
TYP-27-Schutz
Drahtscheiben
Aufnahmeflansch
Typ-27-Scheibe mit
vertiefter Mitte
Gewindespannmutter
Drahtscheiben mit
Gewindemutter
TYP-27-Schutz
Drahtscheibe
Drahttopf mit
Gewindemutter
TYP-27-Schutz
Drahtbürste
MauerwerkTrennscheibe
TYP-1-SCHUTZ
TYP-1-Schutz
Metall-Trennscheibe
Aufnahmeflansch
DiamantTrennscheibe
Trennscheibe
Gewindespannmutter
43
ENGLISH
CORDLESS GRINDER
DCG412
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
VDC
Type
Power input
W
No-load/rated speed
min-1
Wheel diameter
mm
Spindle diameter
Weight (without battery pack) kg
DCG412
18
1
405
7000
125
M14
2.2*
* weight includes side handle and guard
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power
uncertainty)
dB(A)
87
dB(A)
dB(A)
5
98
dB(A)
5
Vibration total values (triax vector sum) determined according
to EN 60745:
Vibration emission value ah surface grinding
ah,AG =
m/s²
6.0
Uncertainty K =
m/s²
1.5
NOTE: Applications such as cutting-off or wire brushing may
have different vibration emissions.
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
44
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such AS: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
VDC
Ah
kg
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging min
time
Weight
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1.5 Ah
battery packs)
kg
60
(3.0 Ah
battery packs)
0.49
230 V tools
230 V tools
115 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
16 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
ENGLISH
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DCG412
DEWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
These products also comply with Directive
2004/108/EC and 2011/65/EU. For more
information, please contact DEWALT at the following
address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and
Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
14.02.2012
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
45
ENGLISH
c)
d)
e)
f)
g)
Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
46
f)
g)
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
Safety Instructions for All Operations
a) This power tool is intended to function as a
grinder, wire brush or cut-off tool. Read all
safety warnings, instructions, illustrations
and specifications provided with this power
tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious
injury.
b) Operations such as sanding and polishing
are not recommended to be performed
with this power tool. Operations for which
the power tool was not designed may create
a hazard and cause personal injury.
ENGLISH
c) Do not use accessories which are not
specifically designed and recommended
by the tool manufacturer. Just because the
accessory can be attached to your power tool,
it does not assure safe operation.
d) The rated speed of the accessory must be at
least equal to the maximum speed marked
on the power tool. Accessories running faster
than their rated speed can break and fly apart.
e) The outside diameter and the thickness of
your accessory must be within the capacity
rating of your power tool. Incorrectly sized
accessories cannot be adequately guarded or
controlled.
f) The arbour size of wheels, flanges, backing
pads or any other accessory must properly
fit the spindle of the power tool. Accessories
with arbour holes that do not match the
mounting hardware of the power tool will run
out of balance, vibrate excessively and may
cause loss of control.
g) Do not use a damaged accessory. Before
each use inspect the accessory such as
abrasive wheel for chips and cracks, backing
pad for cracks, tear or excess wear, wire
brush for loose or cracked wires. If power
tool or accessory is dropped, inspect for
damage or install an undamaged accessory.
After inspecting and installing an accessory,
position yourself and bystanders away from
the plane of the rotating accessory and run
the power tool at maximum no-load speed
for one minute. Damaged accessories will
normally break apart during this test time.
h) Wear personal protective equipment.
Depending on application, use face
shield, safety goggles or safety glasses.
As appropriate, wear dust mask, hearing
protectors, gloves and workshop apron
capable of stopping small abrasive or
workpiece fragments. The eye protection must
be capable of stopping flying debris generated
by various operations. The dust mask or
respirator must be capable of filtrating particles
generated by your operation. Prolonged
exposure to high intensity noise may cause
hearing loss.
i) Keep bystanders a safe distance away from
work area. Anyone entering the work area
must wear personal protective equipment.
Fragments of workpiece or of a broken
accessory may fly away and cause injury
beyond immediate area of operation.
j) Hold power tool by insulated gripping
surfaces only, when performing an operation
where the cutting accessory may contact
hidden wiring or its own cord. Cutting
accessory contacting a “live” wire may make
exposed metal parts of the power tool “live” and
shock the operator.
k) Position the cord clear of the spinning
accessory. If you lose control, the cord may be
cut or snagged and your hand or arm may be
pulled into the spinning accessory.
l) Never lay the power tool down until the
accessory has come to a complete stop. The
spinning accessory may grab the surface and
pull the power tool out of your control.
m) Do not run the power tool while carrying it at
your side. Accidental contact with the spinning
accessory could snag your clothing, pulling the
accessory into your body.
n) Regularly clean the power tool’s air vents.
The motor’s fan will draw the dust inside
the housing and excessive accumulation of
powdered metal may cause electrical hazards.
o) Do not operate the power tool near
flammable materials. Sparks could ignite these
materials.
p) Do not use accessories that require liquid
coolants. Using water or other liquid coolants
may result in electrocution or shock.
q) Do not use Type 11 (flaring cup) wheels on
this tool. Using inappropriate accessories can
result in injury.
r) Always use side handle. Tighten the handle
securely. The side handle should always be
used to maintain control of the tool at all times.
FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS
FOR ALL OPERATIONS
Causes and Operator Prevention
of Kickback
Kickback is a sudden reaction to a pinched or
snagged rotating wheel, backing pad, brush or
any other accessory. Pinching or snagging causes
rapid stalling of the rotating accessory which in turn
causes the uncontrolled power tool to be forced in
the direction opposite of the accessory’s rotation at
the point of the binding.
For example, if an abrasive wheel is snagged or
pinched by the workpiece, the edge of the wheel
that is entering into the pinch point can dig into the
surface of the material causing the wheel to climb
47
ENGLISH
out or kick out. The wheel may either jump toward
or away from the operator, depending on direction
of the wheel’s movement at the point of pinching.
Abrasive wheels may also break under these
conditions.
Kickback is the result of power tool misuse and/or
incorrect operating procedures or conditions and
can be avoided by taking proper precautions as
given BELOW:
a) Maintain a firm grip on the power tool
and position your body and arm to allow
you to resist kickback forces. Always use
auxiliary handle, if provided, for maximum
control over kickback or torque reaction
during start-up. The operator can control
torque reaction or kickback forces, if proper
precautions are taken.
b) Never place your hand near the rotating
accessory. Accessory may kickback over your
hand.
c) Do not position your body in the area where
power tool will move if kickback occurs.
Kickback will propel the tool in direction
opposite to the wheel’s movement at the point
of snagging.
d) Use special care when working corners,
sharp edges etc. Avoid bouncing and
snagging the accessory. Corners, sharp
edges or bouncing have a tendency to snag the
rotating accessory and cause loss of control or
kickback.
e) Do not attach a saw chain woodcarving
blade or toothed saw blade. Such blades
create frequent kickback and loss of control.
Safety Warnings Specific for
Grinding and Abrasive Cutting-Off
Operations
a) Use only wheel types that are recommended
for your power tool and the specific guard
designed for the selected wheel. Wheels for
which the power tool was not designed cannot
be adequately guarded and are unsafe.
b) The guard must be securely attached to the
power tool and positioned for maximum
safety, so the least amount of wheel is
exposed towards the operator. The guard
helps to protect operator from broken wheel
fragments and accidental contact with wheel.
c) Wheels must be used only for recommended
applications. For example: do not grind with
the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off
wheels are intended for peripheral grinding, side
forces applied to these wheels may cause them
to shatter.
48
d) Always use undamaged wheel flanges
that are of correct size and shape for your
selected wheel. Proper wheel flanges support
the wheel thus reducing the possibility of wheel
breakage. Flanges for cut-off wheels may be
different from grinding wheel flanges.
e) Do not use worn down wheels from larger
power tools. Wheel intended for larger power
tool is not suitable for the higher speed of a
smaller tool and may burst.
Additional Safety Warnings Specific
for Abrasive Cutting-Off Operations
a) Do not “jam” the cut-off wheel or apply
excessive pressure. Do not attempt to make
an excessive depth of cut. Overstressing the
wheel increases the loading and susceptibility to
twisting or binding of the wheel in the cut and
the possibility of kickback or wheel breakage.
b) Do not position your body in line with and
behind the rotating wheel. When the wheel,
at the point of operations, is moving away from
your body, the possible kickback may propel the
spinning wheel and the power tool directly at
you.
c) When wheel is binding or when interrupting
a cut for any reason, switch off the power
tool and hold the power tool motionless
until the wheel comes to a complete stop.
Never attempt to remove the cut-off wheel
from the cut while the wheel is in motion
otherwise kickback may occur. Investigate
and take corrective action to eliminate the cause
of wheel binding.
d) Do not restart the cutting operation in the
workpiece. Let the wheel reach full speed
and carefully reenter the cut. The wheel may
bind, walk up or kickback if the power tool is
restarted in the workpiece.
e) Support panels or any oversized workpiece
to minimise the risk of wheel pinching and
kickback. Large workpieces tend to sag under
their own weight. Supports must be placed
under the workpiece near the line of cut and
near the edge of the workpiece on both sides of
the wheel.
f) Use extra caution when making a “pocket
cut” into existing walls or other blind areas.
The protruding wheel may cut gas or water
pipes, electrical wiring or objects that can cause
kickback.
ENGLISH
Safety Warnings Specific for Wire
Brushing Operations
a) Be aware that wire bristles are thrown by
the brush even during ordinary operation.
Do not overstress the wires by applying
excessive load to the brush. The wire bristles
can easily penetrate light clothing and/or skin.
b) If the use of a guard is recommended for
wire brushing, do not allow any interference
of the wire wheel or brush with the guard.
Wire wheel or brush may expand in diameter
due to work and centrifugal forces.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of personal injury due to flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
– Risk of dust from hazardous substances.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
• Before using the charger, read all instructions
and cautionary markings on charger, battery
pack and product using the battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable battery packs. Other types
of batteries may overheat and burst
resulting in personal injury and property
damage.
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with
the charger plugged in to the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger
before attempting to clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The date code (s), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2012 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DCB105 battery charger.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it will
not be stepped on, tripped over or otherwise
subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock or electrocution.
• When operating a charger outdoors, always
provide a dry location and use an extension
cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.
49
ENGLISH
• Do not block the ventilation slots on the
charger. The ventilation slots are located
on the top and sides of the charger. Place
the charger in a position away from any heat
source.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery pack fully before
first use.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
Refer to the table below for the state of charge of
the battery pack.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble the charger; take it to
an authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• In case of damaged power supply cord the
supply cord must be replaced immediately by
the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230 V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DCB105 charger accepts 10.8 V, 14.4 V and
18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB180 and DCB181) battery packs.
This charger requires no adjustment and is designed
to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. 2)
1. Plug the charger into an appropriate 230 V
outlet before inserting the battery pack.
2. Insert the battery pack (j) into the charger,
making sure the pack is fully seated in the
charger. The red (charging) light will blink
continuously indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
50
Charging Process
State of charge
x
charging
––
fully charged
–––––––––––––––––
––
––
––
hot/cold pack delay
–– • –– • –– • –– •
problem pack or charger • • • • • • • • • • • •
problem powerline
•• •• •• •• •• ••
This charger will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to
light or by displaying problem pack or charger blink
pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a
charger.
If the charger indicates a problem, take the charger
and battery pack to be tested at an authorised
service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a hot/cold pack
delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
A cold battery pack will charge at about half the rate
of a warm battery pack. The battery pack will charge
at that slower rate throughout the entire charging
cycle and will not return to maximum charge rate
even if the battery warms.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include the catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below and then follow
the charging procedures outlined.
ENGLISH
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use the battery pack
in explosive atmospheres, such as in the
presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery pack
from the charger may ignite the dust or fumes.
• Never force the battery pack into charger.
Do not modify the battery pack in any way
to fit into a non-compatible charger as
battery pack may rupture causing serious
personal injury.
• Charge the battery packs only in designated
DEWALT chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 ˚C (105 ˚F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
• For best results, make sure the battery pack is
fully charged before use.
WARNING: Never attempt to open
the battery pack for any reason. If
the battery pack case is cracked or
damaged, do not insert it into the
charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery
pack or charger that has received a
sharp blow, been dropped, run over
or damaged in any way (e.g., pierced
with a nail, hit with a hammer, stepped
on). Electric shock or electrocution may
result. Damaged battery packs should
be returned to the service centre for
recycling.
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Battery Pack
BATTERY TYPE
The DCG412 operates on 18 volt battery pack.
The DCB180 or DCB181 battery packs may be
used. Refer to Technical Data for more information.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
Read instruction manual before use.
Charging.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash the area with
mild soap and water. If the battery liquid gets
into the eye, rinse water over the open eye for
Fully charged.
Hot/cold pack delay.
x
Problem pack or charger.
Problem powerline.
51
ENGLISH
Do not probe with conductive objects.
Description (fig. 1–6)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
Do not charge damaged battery packs.
a. Trigger switch
Use only with DEWALT battery packs.
Others may burst, causing personal injury
and damage.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
b. Lock-off button
c. Spindle lock button
d. Spindle
e. Side handle
f. Abrasive wheel
g. Backing flange
h. Threaded clamp nut
Charge only between 4° C and 40° C.
i. Guard
j. Battery pack
Discard the battery pack with due care for
the environment.
k. Guard catch
l. Lugs
m. Gear case slots
Do not incinerate the battery pack.
n. Adjusting screw
o. Battery release button
Charges Li-Ion battery packs.
See technical data for charging time.
The DCG412 heavy-duty angle grinder has been
designed for professional grinding and cutting
applications.
Only for indoor use.
DO NOT use grinding wheels other than centre
depressed wheels and flap discs.
Package Contents
The package contains:
1 Angle grinder
1 125 mm Guard (Type 27)
1 Side handle
1 Flange set
1 Two-pin spanner
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
NOTE: Battery packs, chargers and kitboxes are not
included with N-models.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
52
INTENDED USE
DO NOT use under wet conditions or in the
presence of flammable liquids or gases.
This heavy-duty angle grinder is a professional
power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
ENGLISH
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical Data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. Before
reconnecting the tool, depress and
release the trigger switch to ensure that
the tool is off.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (fig. 2)
NOTE: For best results, make sure your battery
pack is fully charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1. Align the battery pack (j) with the rails inside the
tool’s handle (fig. 2).
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the battery release button (o) and firmly
pull the battery pack out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
Attaching Side Handle (fig. 1)
WARNING: Before using the tool,
check that the handle is tightened
securely.
Screw the side handle (e) tightly into one of the holes
on either side of the gear case.
To improve user comfort, the gear case will rotate
90° for cutting operations.
Rotating the Gear Case (fig. 1)
1. Remove the four corner screws attaching the
gear case to motor housing.
2. Without separating the gear case from motor
housing, rotate the gear case head to desired
position.
NOTE: If the gear case and motor housing become
separated by more than 1/8" (3.17 mm), the
tool must be serviced and re-assembled by an
authorised DEWALT service center. Failure to have
the tool serviced may cause brush, motor and
bearing failure.
3. Reinstall screws to attach the gear case to the
motor housing. Tighten screws to 20 in.-lbs.
torque. Overtightening could cause screws to
strip.
Mounting and Removing the Guard
(fig. 3)
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. Before
reconnecting the tool, depress and
release the trigger switch to ensure that
the tool is off.
CAUTION: Guards must be used with
this grinder.
When using the DCG412 grinder for cutting
metal or masonry a Type 1 guard MUST be used.
Type 1 guards are available at extra cost from
DEWALT distributors.
2. Slide it into the handle until the battery pack is
firmly seated in the tool and ensure that it does
not disengage.
53
ENGLISH
NOTE: Please refer to the Grinding and Cutting
Accessory Chart at the end of this section to
see other accessories that can be used with these
grinders.
1. Place the tool on a table, spindle (d) up.
2. Open the guard latch (k), and align the lugs (l)
on the guard with the slots on the gear
case (m).
3. Push the guard down until the guard lugs
engage and rotate freely in the groove on the
gear case hub.
4. With the guard latch open, rotate the guard (i)
into the desired working position.
5. Close the guard latch to secure the guard on
the gear case.
CAUTION: If the guard cannot be
tightened by the adjusting screw (n), do
not use the tool. To reduce the risk of
personal injury, take the tool and guard
to a service center to repair or replace
the guard.
NOTICE: Do not tighten the adjusting
screw (n) with the clamp lever in the
open position. Undetectable damage
to the guard or the mounting hub may
result.
NOTE: Edge grinding and cutting can be performed
with Type 27 wheels designed and specified for this
purpose; 6.35 mm (1/4") thick wheels are designed
for surface grinding while 3.17 mm (1/8") wheels are
designed for edge grinding.
Mounting Depressed Center Grinding
Wheels
NOTE: The Type 27 guard supplied with grinder
MUST be used.
MOUNTING AND REMOVING HUBBED WHEELS (FIG. 1, 4)
MOUNTING NON-HUBBED WHEELS (FIG. 1, 4)
NOTE: The Type 27 guard supplied with grinder
MUST be used.
NOTE: Please refer to the Grinding and Cutting
Accessory Chart at the end of this section to
see other accessories that can be used with these
grinders.
1. Place the tool on a table, guard up.
2. Install the unthreaded backing flange (g) on
spindle (d) with the raised centre against the
wheel.
3. Place wheel (f) against the backing flange,
centering the wheel on the raised centre of the
backing flange.
4. While depressing the spindle lock button (c),
thread the clamp nut (h) on spindle. If the
wheel you are installing is more than 1/8"
(3.17mm) thick, place the threaded clamp nut
on the spindle so that the raised centre fits into
the center of the wheel. If the wheel you are
installing is 1/8" (3.17 mm) thick or less, place
the threaded clamp nut on the spindle so that
the raised centre is not against the wheel.
5. While depressing the spindle lock button (c),
tighten the clamp nut with a wrench.
6. To remove the wheel, depress the spindle lock
button and loosen the threaded clamp nut with
a wrench.
NOTE: If the wheel spins after the clamp nut is
tightened, check the orientation of the threaded
clamp nut. If a thin wheel is installed with the
raised centre on the clamp nut against the wheel,
it will spin because the height of the raised centre
prevents the clamp nut from holding the wheel.
Mounting Wire Brushes and Wire
Wheels (fig. 1)
2. Depress the spindle lock button (c) and use a
wrench to tighten the hub of the wheel.
Wire cup brushes or wire wheels install directly on
the threaded spindle without the use of flanges.
Use only wire brushes or wheels provided with a
M14 threaded hub. These accessories are available
at extra cost from your local dealer or authorised
service center.
3. Reverse the above procedure to remove the
wheel.
NOTE: The Type 27 guard is required when using
wire brushes and wheels.
NOTICE: Failure to properly seat the
wheel before turning the tool on may
result in damage to the tool or the
wheel.
CAUTION: To reduce the risk of
personal injury, wear work gloves
when handling wire brushes and
wheels. They can become sharp.
Hubbed wheels install directly on the M14 threaded
spindle.
1. Thread the wheel on the spindle (d) by hand.
54
ENGLISH
CAUTION: To reduce the risk
of damage to the tool, wheel
or brush must not touch guard
when mounted or while in use.
Undetectable damage could occur
to the accessory, causing wires to
fragment from accessory wheel or cup.
MOUNTING WIRE CUP BRUSHES AND WIRE WHEELS
1. Place the tool on a table, guard up.
2. Thread the wheel on the spindle by hand.
3. Depress spindle lock button (c) and use a
wrench on the hub of the wire wheel or brush to
tighten the wheel.
4. To remove the wheel, reverse the above
procedure.
NOTICE: To reduce the risk of damage
to the tool, properly seat the wheel hub
before turning the tool on.
Mounting Cutting (Type 1) Wheels
Cutting wheels include diamond wheels and
abrasive discs. Abrasive cutting wheels for metal
and concrete use are available. Diamond blades
for concrete cutting can also be used. These
accessories are available at extra cost from your
local dealer or authorised service center.
WARNING: A closed, two-sided cutting
wheel guard is required when using
cutting wheels. These accessories are
available at extra cost from your local
dealer or authorised service center.
Failure to use proper flange and guard
can result in injury resulting from wheel
breakage and wheel contact. Please
refer to the Grinding and Cutting
Accessory Chart at the end of this
section to see other accessories that
can be used with these grinders.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. Before
reconnecting the tool, depress and
release the trigger switch to ensure that
the tool is off.
MOUNTING CLOSED (TYPE 1) GUARD (FIG. 5)
1. Open the guard latch (k), and align the lugs (l)
on the guard with the slots on the gear case
(m). This will align the lugs with slots on the gear
case cover. Position the guard facing backward.
2. Push the guard down until the guard lug
engages and rotates freely in the groove on the
gear case hub.
3. Rotate guard (i) into desired working position.
The guard body should be positioned between
the spindle and the operator to provide
maximum operator protection.
4. Close the guard latch to secure the guard on
the gear case cover. You should be unable to
rotate the guard by hand when the latch is in
closed position. Do not operate grinder with a
loose guard or clamp lever in open position.
5. To remove the guard, open the guard latch,
rotate the guard so that the arrows are aligned
and pull up on the guard.
NOTE: The guard is pre-adjusted to the diameter of
the gear case hub at the factory. If, after a period of
time, the guard becomes loose, tighten the adjusting
screw (n) with the clamp lever in the closed position
with guard installed on the tool.
NOTICE: To reduce the risk of
damage to the tool, do not tighten
adjusting screw (n) with clamp lever in
open position. Undetectable damage to
guard or mounting hub may result.
MOUNTING CUTTING WHEELS (FIG. 1, 4)
CAUTION: Matching diameter backing
flange and clamp nut (included with
tool) must be used for cutting wheels.
1. Place the unthreaded backing flange on
spindle with the raised centre facing up. The
raised centre on the backing flange will be
against the wheel when the wheel is installed.
2. Place the wheel on the backing flange,
centering the wheel on the raised centre.
3. Install the threaded clamp nut with the raised
centre away from the wheel.
4. Depress the spindle lock button (c) and tighten
clamp nut with a wrench.
5. To remove the wheel, depress the spindle lock
button and loosen the threaded clamp nut with
a wrench.
Prior to Operation
• Install the guard and appropriate disc or wheel.
Do not use excessively worn discs or wheels.
• Be sure the inner and outer flanges are
mounted correctly.
• Make sure the disc or wheel rotates in the
direction of the arrows on the accessory and
the tool.
55
ENGLISH
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
Pull the trigger switch (a) to turn the motor ON.
Releasing the trigger switch turns the motor OFF.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. Before
reconnecting the tool, depress and
release the trigger switch to ensure that
the tool is off.
NOTE: This tool has no provision to lock the switch in
the ON position, and should never be locked ON by
any other means.
WARNING: Hold the side handle and
body of the tool firmly to maintain
control of the tool at start up and during
use and until the wheel or accessory
stops rotating. Make sure the wheel has
come to a complete stop before laying
the tool down.
WARNING:
• Ensure all materials to be ground or
cut are secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the
tool. Do not exert side pressure on the
disc.
• Avoid overloading. Should the tool
become hot, let it run a few minutes
under no-load condition.
Proper Hand Position (fig. 1, 6)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the side
handle (e), with the other hand on the body of the
tool, as shown in figure 6.
Switch
WARNING: Before using the tool,
check that the handle is tightened
securely.
LOCK-OFF BUTTON AND TRIGGER SWITCH (FIG. 7)
Your cut-off tool is equipped with a lock-off
button (b).
To lock the trigger switch (a), press the lock-off
button as shown in figure 7. When the lock-off
button is depressed to the lock icon, the unit is
locked.
Always lock the trigger switch when carrying or
storing the tool to eliminate unintentional starting.
To unlock the trigger switch, press the lock-off
button (b). When the lock-off button is depressed
56
to the unlock icon, the unit is unlocked. The lock-off
button is colored red to indicate when the switch is
in its unlocked position.
WARNING: Allow the tool to reach full
speed before touching tool to the work
surface. Lift the tool from the work
surface before turning the tool off.
Spindle Lock (fig. 1)
The spindle lock (c) is provided to prevent the
spindle from rotating when installing or removing
wheels. Operate the spindle lock only when the tool
is turned off, unplugged from the power supply, and
has come to a complete stop.
NOTICE: To reduce the risk of damage
to the tool, do not engage the spindle
lock while the tool is operating. Damage
to the tool will result and attached
accessory may spin off possibly
resulting in injury.
To engage the lock, depress the spindle lock button
(c) and rotate the spindle until you are unable to
rotate the spindle further.
Using Depressed Center Grinding
Wheels
SURFACE GRINDING WITH GRINDING WHEELS
1. Allow the tool to reach full speed before
touching the tool to the work surface.
2. Apply minimum pressure to the work surface,
allowing the tool to operate at high speed.
Grinding rate is greatest when the tool operates
at high speed.
3. Maintain a 20° to 30° angle between the tool
and work surface.
4. Continuously move the tool in a forward and
back motion to avoid creating gouges in the
work surface.
ENGLISH
5. Remove the tool from work surface before
turning tool off. Allow the tool to stop rotating
before laying it down.
EDGE GRINDING WITH GRINDING WHEELS
WARNING: Wheels used for cutting
and edge grinding may break or
kickback if they bend or twist while the
tool is being used to do cut-off work
or deep grinding. To reduce the risk
of serious injury, limit the use of these
wheels with a standard Type 27 guard
to shallow cutting and notching (less
than 1/2" [13 mm] in depth). The open
side of the guard must be positioned
away from the operator. For deeper
cutting with a Type 1 cut-off wheel, use
a closed Type 1 guard. Please refer to
the Grinding and Cutting Accessory
Chart at the end of this section to see
other accessories that can be used with
these grinders.
1. Allow the tool to reach full speed before
touching the tool to the work surface.
2. Apply minimum pressure to the work surface,
allowing the tool to operate at high speed.
Grinding rate is greatest when the tool operates
at high speed.
3. Position yourself so that the open-underside of
the wheel is facing away from you.
4. Once a cut is begun and a notch is established
in the workpiece, do not change the angle of
the cut. Changing the angle will cause the wheel
to bend and may cause wheel breakage. Edge
grinding wheels are not designed to withstand
side pressures caused by bending.
5. Remove the tool from the work surface before
turning the tool off. Allow the tool to stop
rotating before laying it down.
WARNING: Do not use edge grinding/
cutting wheels for surface grinding
applications because these wheels
are not designed for side pressures
encountered with surface grinding.
Wheel breakage and serious personal
injury may result.
Mounting and Using Wire Brushes
and Wire Wheels
Wire wheels and brushes can be used for removing
rust, scale and paint, and for smoothing irregular
surfaces.
NOTE: Please refer to Precautions To Take When
Wire Brushing Paint.
1. Allow the tool to reach full speed before
touching the tool to the work surface.
2. Apply minimum pressure to work surface,
allowing the tool to operate at high speed.
Material removal rate is greatest when the tool
operates at high speed.
3. Maintain a 5° to 10° angle between the tool and
work surface for wire cup brushes.
4. Maintain contact between the edge of the wheel
and the work surface with wire wheels.
5. Continuously move the tool in a forward and
back motion to avoid creating gouges in the
work surface. Allowing the tool to rest on the
work surface without moving, or moving the tool
in a circular motion causes burning and swirling
marks on the work surface.
6. Remove the tool from the work surface before
turning the tool off. Allow the tool to stop
rotating before setting it down.
CAUTION: Use extra care when
working over an edge, as a sudden
sharp movement of grinder may be
experienced.
Using Cutting (Type 1) Wheels
WARNING: Do not use edge grinding/
cutting wheels for surface grinding
applications because these wheels
are not designed for side pressures
encountered with surface grinding.
Wheel breakage and injury may result.
1. Allow tool to reach full speed before touching
tool to work surface.
2. Apply minimum pressure to work surface,
allowing tool to operate at high speed. Cutting
rate is greatest when the tool operates at high
speed.
3. Once a cut is begun and a notch is established
in the workpiece, do not change the angle of
the cut. Changing the angle will cause the wheel
to bend and may cause wheel breakage.
4. Remove the tool from work surface before
turning tool off. Allow the tool to stop rotating
before setting it down.
Precautions To Take When Wire
Brushing Paint
1. Wire brushing of lead based paint is NOT
RECOMMENDED due to the difficulty of
controlling the contaminated dust. The greatest
danger of lead poisoning is to children and
pregnant women.
57
ENGLISH
2. Since it is difficult to identify whether or not a
paint contains lead without a chemical analysis,
we recommend the following precautions when
wire brushing any paint:
PERSONAL SAFETY
1. No children or pregnant women should enter
the work area where the paint removal is being
done until all clean up is completed.
2. A dust mask or respirator should be worn by all
persons entering the work area. The filter should
be replaced daily or whenever the wearer has
difficulty breathing.
NOTE: Only those dust masks suitable for
working with lead paint dust and fumes should
be used. Ordinary painting masks do not offer
this protection. See your local hardware dealer
for the proper respiratory protection.
3. NO EATING, DRINKING or SMOKING should
be done in the work area to prevent ingesting
contaminated paint particles. Workers should
wash and clean up BEFORE eating, drinking
or smoking. Articles of food, drink, or smoking
should not be left in the work area where dust
would settle on them.
ENVIRONMENTAL SAFETY
1. Paint should be removed in such a manner as
to minimize the amount of dust generated.
2. Areas where paint removal is occurring should
be sealed with plastic sheeting of 4 mils
thickness.
3. Wire brushing should be done in a manner to
reduce tracking of paint dust outside the work
area.
Metal Applications
When using the tool in metal applications, make
sure that a residual current device (RCD) has been
inserted to avoid residual risks caused by metal
swarf.
If the power supply is shut off by the RCD, take the
tool to an authorised DEWALT repair agent.
WARNING: In extreme working
conditions, conductive dust can
accumulate inside the machine housing
when working with metal. This can
result in the protective insulation in the
machine becoming degraded with a
potential risk of an electrical shock.
To avoid build-up of metal swarf inside the machine,
we recommend to clear the ventilation slots on a
daily basis. Refer to Maintenance.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. Before
reconnecting the tool, depress and
release the trigger switch to ensure that
the tool is off.
The charger and battery pack are not serviceable.
There are no serviceable parts inside.
CLEANING AND DISPOSAL
1. All surfaces in the work area should be
vacuumed and thoroughly cleaned daily for the
duration of the wire brushing project. Vacuum
filter bags should be changed frequently.
2. Plastic drop cloths should be gathered up and
disposed of along with any dust chips or other
removal debris. They should be placed in sealed
refuse receptacles and disposed of through
regular trash pick-up procedures.
During clean up, children and pregnant women
should be kept away from the immediate work
area.
3. All toys, washable furniture and utensils used by
children should be washed thoroughly before
being used again.
58
Pop-off Brushes
The motor will be automatically shut off indicating
that the carbon brushes are nearly worn out and
that the tool needs servicing. The carbon brushes
are not user-serviceable. Take the tool to an
authorised DEWALT repair agent.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
ENGLISH
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
59
ENGLISH
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
60
ENGLISH
GRINDING AND CUTTING ACCESSORY CHART
Guard Type
Accessory
Description
How to Fit Grinder
Depressed
centre grinding
disc
TYPE 27
GUARD
Type 27 guard
Backing flange
Wire wheels
Type 27 depressed
centre wheel
Threaded clamp nut
Wire wheels
with threaded
nut
Type 27 guard
Wire wheel
Wire cup with
threaded nut
Type 27 guard
Wire brush
Masonry
cutting disc
TYPE 1
GUARD
Type 1 guard
Metal cutting
disc
Backing flange
Diamond
cutting wheels
Cutting wheel
Threaded clamp nut
61
ESPAÑOL
AMOLADORA INALÁMBRICA
DCG412
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Velocidad prevista/sin carga
Diámetro de la rueda
Diámetro del eje
Peso (sin la batería)
VDC
W
min-1
mm
kg
DCG412
18
1
405
7000
125
M14
2,2*
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador de
los efectos de la vibración tales COMO:
ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
*el peso incluye la empuñadura lateral y el protector
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
dB(A)
87
dB(A)
dB(A)
5
98
dB(A)
5
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en
cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma
EN 60745:
Valor de la emisión de vibración ah amolado de superficie
ah,AG =
m/s²
6,0
Incertidumbre K =
m/s²
1,5
NOTA: Las aplicaciones como el pulido o el cepillado pueden
tener distintas emisiones de vibraciones.
ivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
62
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
VDC
Ah
kg
Cargador
Voltaje de la red
VAC
Tipo de batería
Tiempo de carga aprox min
Peso
DCB180
Litio-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Litio-Ion
18
1,5
0,35
DCB105
230 V
Litio-Ion
30
(baterías de
1,5 Ah)
kg
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
60
(baterías de
3,0 Ah)
0,49
10 Amperios, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ESPAÑOL
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DCG412
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/CE y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DEWALT en
la dirección indicada a continuación o bien consulte
la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo
de Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
14.02.2012
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en
las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica
que funciona a través de la red eléctrica (con cable)
o a la herramienta eléctrica que funciona con batería
(sin cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
63
ESPAÑOL
e)
f)
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
64
f)
g)
Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f) Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
ESPAÑOL
g)
Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas puede
ocasionar una situación peligrosa.
5) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS QUE
FUNCIONAN CON BATERÍA
a) Recárguelas sólo con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador que sea adecuado para un tipo
de batería puede ocasionar un riesgo de
incendio si se utiliza con otra batería.
b) Use herramientas eléctricas sólo con las
baterías designadas específicamente. El
uso de cualquier otro tipo de batería puede
crear un riesgo de lesión o de incendio.
c) Cuando no se esté utilizando la batería,
manténgala alejada de otros objetos de
metal, como los clips, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos pequeños
de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un
cortacircuito en los terminales de la batería
puede causar quemaduras o un incendio.
d) En condiciones de abuso, el líquido
puede salirse de la batería, evite el
contacto. Si se produce un contacto de
forma accidental, enjuague con agua. Si
el líquido entra en contacto con los ojos,
busque atención médica. El líquido que
sale de la batería puede causar irritación
o quemaduras.
6) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
NORMAS DE SEGURIDAD
ESPECÍFICAS ADICIONALES
Instrucciones de seguridad para
todas las operaciones
a) Esta herramienta eléctrica está diseñada
para funcionar como amoladora, cepillo de
alambre o herramienta de corte. Lea todas
las advertencias de seguridad, instrucciones,
ilustraciones y especificaciones provistas con
esta herramienta eléctrica. El incumplimiento de
las instrucciones que se indican a continuación
podría provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
b) No se recomienda el uso de esta
herramienta eléctrica para operaciones
de lijado y pulido. Su uso para operaciones
para las que la herramienta no ha sido diseñada
puede ocasionar peligro y lesiones personales.
c) No utilizar accesorios que no estén
diseñados y recomendados específicamente
por el fabricante de la herramienta. El
hecho de que el accesorio pueda acoplarse
a la herramienta eléctrica no garantiza un
funcionamiento sin riesgos.
d) La velocidad prevista del accesorio debe ser
como mínimo igual a la velocidad máxima
marcada en la herramienta eléctrica. Los
accesorios que funcionen más rápido que su
velocidad prevista pueden romperse y salir
volando.
e) El diámetro externo y el grosor del accesorio
deben estar dentro de la capacidad de su
herramienta eléctrica. Los accesorios de
tamaño incorrecto no pueden protegerse o
controlarse adecuadamente.
f) El tamaño del eje de las muelas, las
bridas, platos portadiscos o cualquier otro
accesorio debe acoplarse bien al eje de la
herramienta eléctrica. Los accesorios con
agujeros para el eje que no se corresponden
con las piezas de montaje de la herramienta
eléctrica se desequilibrarán, vibrarán
excesivamente y pueden causar pérdida de
control.
g) No utilice un accesorio dañado. Antes
de cada uso inspeccione el accesorio,
como por ejemplo la muela abrasiva, para
verificar si tiene muescas o grietas, el plato
portadiscos para verificar si tiene grietas
o roturas o si está muy desgastado, la
escobilla de alambre para comprobar si
tiene alambres sueltos o agrietados. Si se
cae la herramienta eléctrica o un accesorio,
inspecciónelos para comprobar si están
dañados o instale un accesorio no dañado.
Después de inspeccionar e instalar un
accesorio, colóquense usted y las personas
presentes alejados del plano del accesorio
en movimiento y ponga la herramienta
eléctrica en funcionamiento a la velocidad
sin carga máxima durante un minuto. Los
accesorios dañados normalmente se romperán
durante este periodo de prueba.
h) Póngase un equipo de protección personal.
Dependiendo de la aplicación, use un
protector facial y gafas protectoras. Si
65
ESPAÑOL
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
66
corresponde, póngase una mascarilla
antipolvo, protectores para el oído, guantes
y un delantal de trabajo que pueda detener
pequeños fragmentos abrasivos o de la
pieza de trabajo. La protección ocular debe
poder detener las partículas volantes que se
producen con varias operaciones. La mascarilla
antipolvo o el respirador deben poder filtrar las
partículas generadas por la operación que esté
realizando. La exposición prolongada al ruido
de intensidad elevada puede causar pérdida
auditiva.
Mantenga a las personas que estén cerca
a una distancia de seguridad del área de
trabajo. Todos los que entren al área de
trabajo deben llevar puesto un equipo de
protección personal. Los fragmentos de una
pieza de trabajo o de un accesorio roto pueden
salir volando y ocasionar una lesión mas allá del
área inmediata de operación.
Sostenga la herramienta eléctrica sólo
en superficies de agarre aisladas cuando
realice una operación en la cual el accesorio
para cortar pudiera entrar en contacto con
instalaciones eléctricas ocultas o su propio
cable. El contacto de los accesorios de corte
con un cable cargado, puede cargar las partes
metálicas expuestas de la herramienta eléctrica
y producir una descarga eléctrica al operador.
Coloque el cable lejos del accesorio
giratorio. Si pierde el control, el cable puede
cortarse o engancharse y puede arrastrar a la
mano o el brazo hacia el accesorio giratorio.
No deje nunca a un lado la herramienta
eléctrica hasta que el accesorio se haya
parado por completo. El accesorio giratorio
puede agarrarse a la superficie y hacer que
usted pierda el control de la herramienta.
No ponga en funcionamiento la herramienta
eléctrica mientras la transporte a su lado. El
contacto accidental con el accesorio giratorio
podría hacer que se enganche la ropa y que el
accesorio toque su cuerpo.
Limpie periódicamente los orificios de
ventilación de la herramienta eléctrica. El
ventilador del motor atraerá el polvo dentro de
la caja protectora y la acumulación excesiva
del metal en polvo puede ocasionar riesgos
eléctricos.
No utilice la herramienta eléctrica cerca de
materiales inflamables. Las chispas podrían
prender fuego a estos materiales.
No utilice accesorios que requieran
líquidos refrigerantes. El utilizar agua u
otros refrigerantes líquidos puede ocasionar
electrocución o descarga.
q) No utilice las ruedas de Tipo 11 (cónicas)
con esta herramienta. El uso de accesorios
inadecuados podrá provocar daños.
r) Utilice siempre el asa lateral. Apriete el
asa con seguridad. El asa lateral deberá
utilizarse siempre para mantener el control de la
herramienta en todo momento.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ADICIONALES PARA TODAS LAS
OPERACIONES
Causas y prevención de rebote por
parte del operador
El rebote es una reacción repentina al quedar
enganchados o atrapados una muela, plato
portadiscos, cepillo u otro accesorio en movimiento.
Al engancharse o quedar presionado un accesorio
en movimiento, este se detiene rápidamente y a su
vez causa que la herramienta eléctrica no controlada
quede forzada en dirección opuesta a la rotación del
accesorio en el punto del trabado.
Por ejemplo, si una muela abrasiva se engancha o
queda presionada por la pieza de trabajo, el borde
de la muela que entra en el punto de presión puede
incrustarse en la superficie del material ocasionando
que la muela se salga o se trabe. La muela puede
saltar hacia el operador o lejos de él, dependiendo
de la dirección del movimiento de la muela en el
punto de presión. Las muelas abrasivas pueden
también romperse en estas condiciones.
El rebote es el resultado del mal uso de la
herramienta o de procedimientos o condiciones
de operación incorrectos y puede ser evitado si se
toman las precauciones debidas, enumeradas a
CONTINUACIÓN:
a) Sujete firmemente la herramienta eléctrica
y sitúe el cuerpo y el brazo de manera
que pueda resistir la fuerza del rebote.
Para un máximo control del rebote o
reacción del par motor durante la puesta
en funcionamiento utilice siempre la
empuñadura auxiliar, si la hubiera. El
operador puede controlar la reacción del par
motor o la fuerza del rebote, si se toman las
precauciones adecuadas.
b) No ponga nunca la mano cerca del
accesorio en movimiento. El accesorio puede
rebotarle en la mano.
c) No se sitúe en el área hacia donde vaya a
moverse la herramienta eléctrica si ocurre
un rebote. El rebote impulsará a la herramienta
en la dirección opuesta al movimiento de la
muela en el momento del enganche.
ESPAÑOL
d) Tenga especial cuidado cuando trabaje
esquinas, bordes afilados, etc. Evite hacer
rebotar o enganchar el accesorio. Las
esquinas, los bordes afilados o los rebotes
tienen tendencia a enganchar el accesorio en
movimiento y ocasionar pérdida de control o
tensión de retroceso.
e) No acople una hoja de tallado de madera
de sierra de cadena o una hoja de sierra
dentada. Dichas hojas ocasionan frecuentes
rebotes y pérdida de control.
Advertencias de seguridad
específicas para operaciones de
amolado y corte abrasivo
a) Utilice sólo tipos de muela que estén
recomendados para su herramienta eléctrica
y el protector específico diseñado para la
muela seleccionada. Las muelas para las que
la herramienta eléctrica no ha sido diseñada no
pueden protegerse adecuadamente y no son
seguras.
b) El protector debe estar unido a la
herramienta eléctrica de forma segura y
posicionado para una seguridad máxima,
de manera que quede expuesta la menor
cantidad de muela hacia el operador. El
protector ayuda a proteger al operador de
fragmentos de muela rotos y de un contacto
accidental con la rueda.
c) Las muelas deben utilizarse únicamente
para las aplicaciones recomendadas. Por
ejemplo: no amole con el lado de una muela
de corte. Las muelas de corte abrasivo están
previstas para el amolado periférico, y si se
aplican fuerzas laterales a estas muelas pueden
provocar que se rompan.
d) Use siempre bridas de muela no dañadas
que sean del tamaño y forma correctos
para la muela seleccionada. Las bridas de
muela apropiadas sirven de soporte para la
muela, reduciendo así la posibilidad de rotura
de la misma. Las bridas de las muelas de corte
pueden ser diferentes de las bridas de las
muelas para amolado.
e) No utilice muelas desgastadas de
herramientas eléctricas más grandes. Una
muela diseñada para una herramienta eléctrica
más grande no es adecuada para la mayor
velocidad de una herramienta más pequeña y
puede explotar.
Advertencias de seguridad
adicionales para operaciones de
corte abrasivo
a) No “atasque” la muela de corte ni aplique
excesiva presión. No intente hacer un
corte de profundidad excesiva. El ejercer
demasiada presión sobre la muela aumenta la
carga y la susceptibilidad de giro o bloqueo de
la muela en el corte y la posibilidad de rebote o
rotura de la muela.
b) No posicione su cuerpo alineado con
respecto a la muela en movimiento ni detrás
de ella. Cuando la muela, en el punto de
operaciones, se aleje de su cuerpo, el posible
rebote puede propulsar la muela en movimiento
y la herramienta eléctrica directamente hacia
usted.
c) Cuando la muela esté bloqueada o cuando
interrumpa un corte por cualquier razón,
apague la herramienta eléctrica y sujétela
sin moverse hasta que la muela se pare por
completo. No intente nunca sacar del corte
la muela de corte mientras la muela esté en
movimiento, de lo contrario puede ocurrir un
rebote. Investigue y tome medidas correctivas
para eliminar la causa del trabado de la muela.
d) No vuelva a empezar la operación de corte
en la pieza de trabajo. Deje que la muela
alcance la velocidad máxima y vuelva a
introducirla en el corte con cuidado. La
muela puede bloquearse, saltar o rebotar si
la herramienta eléctrica vuelve a ponerse en
marcha en la pieza de trabajo.
e) Apoye los paneles o cualquier pieza de
trabajo de tamaño grande para minimizar el
riesgo de presión o rebote de la muela. Las
piezas de trabajo grandes tienden a hundirse
por su propio peso. Se deben colocar soportes
bajo la pieza de trabajo cerca de la línea de
corte y cerca del borde de la pieza de trabajo
en ambos lados de la muela.
f) Tenga mucho cuidado cuando realice
“cortes de cavidad” en paredes existentes
u otras zonas ciegas. La muela protuberante
puede cortar las tuberías de gas o de agua, la
instalación eléctrica o los objetos que puedan
ocasionar un rebote.
Advertencias de seguridad
específicas para operaciones de
cepillado con escobilla de alambre
a) Tenga en cuenta que se desprenden
cerdas de alambre de la escobilla incluso
67
ESPAÑOL
durante el funcionamiento normal. No
ejerza demasiada presión en los alambres
aplicando una carga excesiva a la escobilla.
Las cerdas de alambre pueden penetrar
fácilmente la ropa ligera o la piel.
b) Si se recomienda el uso de un protector
para el cepillado con escobilla de alambre,
no permita que haya interferencias de
la rueda o escobilla de alambre con el
protector. La rueda o escobilla de alambre
puede expandirse en diámetro debido al trabajo
y a las fuerzas centrífugas.
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de quemaduras debido a los accesorios
que se calientan durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
– Riesgo de polvo de sustancias peligrosas.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El código de fecha (s), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2012 XX XX
Año de fabricación
68
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Este manual incluye instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para el cargador de
pilas DCB105.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza
el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de
electrocuciones. No permita que ningún
líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras.
Para reducir el riesgo de daños, cargue
sólo los paquetes de pilas recargables
de DEWALT. Otros tipos de pilas podrán
sobrecalentarse y quemarse dando
lugar a daños personales y materiales.
No recargue las pilas
no recargables.
ATENCIÓN: Los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar
que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas
circunstancias, con el cargador
conectado a la red, el cargador podrá
registrar un cortacircuitos con un
material ajeno. Los materiales ajenos
que sean conductores como por
ejemplo, el polvo de molido, los chips
metálicos, la lana de acero, el papel
de aluminio o cualquier cúmulo de
partículas metálicas, deben mantenerse
alejados de las cavidades del cargador.
Desconecte siempre el cargador de la
red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el
cargador antes de intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El
cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar
juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DEWALT. Cualquier
otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
ESPAÑOL
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De este modo,
reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
Cargadores
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
Este cargador no necesita ningún ajuste y está
diseñado para ofrecer el funcionamiento más fácil al
usuario.
• No utilice cables de extensión a menos
que sea estrictamente necesario. El uso
de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
Procedimiento de carga (fig. 2)
• Cuando opere un cargador en el exterior,
garantice siempre un lugar seco y utilice un
cable de extensión adecuado para el uso en
exteriores. La utilización de un cable adecuado
para el uso en exteriores reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
• No bloquee las ranuras de ventilación del
cargador. Las ranuras de ventilación se
encuentran ubicadas en la parte superior y
lateral del cargador. Coloque el cargador en
una posición lejos de cualquier fuente de calor.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado— haga que se lo reparen de
inmediato.
• No opere el cargador si ha recibido un gran
golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, llévelo a un centro
de servicio autorizado cuando necesite
repararlo. Un ensamblaje inadecuado podrá
provocar riesgos de electrocución, choques o
incendios.
• Si el cable de suministro está dañado, deberá
sustituirlo de inmediato por otro del fabricante,
su agente de servicio o una personal cualificada
similar para evitar todo tipo de peligro.
• Desconecte el cargador del enchufe antes
de intentar limpiarlo. Esto reducirá el riesgo
de electrocución. La retirada del paquete de
baterías no reducirá este riesgo.
• NO intente nunca conectar 2 cargadores
juntos.
• El cargador ha sido diseñado para funcionar
con la red eléctrica normal de 230V. No
intente utilizarlo con cualquier otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador de vehículos.
El cargador DCB105 acepta los paquetes de pilas
de 10,8 V, 14,4 V y 18 V de litio-ión (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB180 y DCB181).
1. Conecte el cargador a una toma adecuada de
230 V antes de introducir el paquete de pilas.
2. Introduzca el paquete de pilas (j) en el
cargador, comprobando que el paquete quede
establecido al completo en el cargador. La
luz roja (carga) pestañeará continuamente,
indicando que el proceso de carga se ha
iniciado.
3. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente.
La batería está totalmente cargada y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
Estado de la carga
x
cargando
––
––
––
––
completamente cargado
retraso por batería
caliente/fría
problema en el paquete
o el cargador
problema de la línea
de alimentación
––––––––––––––––––––
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••••
•• •• •• •• •• •• ••
Este cargador no cargará un paquete de pilas
defectuoso. El cargador indicará la pila defectuosa
negándose a encenderlo o mostrando el problema
del paquete o del cargador mediante un pestañeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema
con el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador
y el paquete de pilas a un centro de reparación
autorizado para que los pruebe.
69
ESPAÑOL
Retraso por batería caliente/fría
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/
fría y suspende la carga hasta que la batería alcanza
la temperatura adecuada. En ese momento, el
cargador inicia automáticamente el modo de carga
de la batería. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
Las herramientas XR de litio-ión han sido diseñadas
con un Sistema de Protección Electrónica
que protege a la pila frente a la sobrecarga, el
sobrecalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Un paquete de pilas frío se cargará a la mitad
de la velocidad de un paquete de pilas caliente.
El paquete de pilas se cargará a una velocidad
inferior mediante el ciclo completo de recarga y no
regresará a la máxima velocidad recarga incluso
cuando la pila se caliente.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
El paquete de pilas no está cargado al completo
en el embalaje. Antes de utilizar el paquete de pilas
y el cargador, lea las instrucciones de seguridad
indicadas a continuación y siga los procedimientos
de recarga indicados.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No recargue ni utilice el paquete de pilas
en atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada del
paquete de pilas del cargador podrá incendiar
el polvo o los humos.
• No fuerce nunca el paquete de baterías
en el cargador. No cambie el paquete de
baterías de ningún modo para introducirlo
en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y
provocar daños personales graves.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de pilas
con los cargadores designados por DEWALT.
• NO salpique ni sumerja en agua ni en otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
70
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40º C (105º F) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
• Para obtener mejores resultados, compruebe
que el paquete de pilas está completamente
cargado antes de utilizarlo.
ADVERTENCIA: No intente nunca
abrir el paquete de baterías por ningún
motivo. Si la carcasa del paquete de
baterías está rota o dañada, no lo
introduzca en el cargador. No golpe,
tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías
o cargador que haya recibido un
gran golpe, se haya caído o se haya
dañado de algún modo (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con
un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos.
Los paquetes de baterías dañadas
deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
ESPAÑOL
Batería
No cargar baterías deterioradas.
TIPO DE BATERÍA
Los DCG412 funcionan con paquetes de pilas de 18
voltios.
Los paquetes de pilas de DCB180 o DCB181
podrán utilizarse. Véase la sección de Datos
técnicos para obtener más información.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
seco para obtener los máximos resultados del
cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas
deberá recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y la batería
muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
Usar sólo baterías DEWALT, cualquier
otra puede estallar y provocar lesiones
corporales y daños materiales.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
Cargar sólo entre 4° C y 40° C.
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
No queme el paquete de baterías.
Carga baterías de Li-Ion.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
Sólo para uso en interior.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Amoladora angular
1 Protector de 125 mm (de tipo 27)
1 Asa lateral
1 Juego de bridas
1 Separador de dos clavijas
La batería se está cargando.
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
La batería está cargada.
Retraso por batería caliente/fría.
x
Problema en el paquete o el cargador.
Problema en la línea de alimentación.
NOTA: Los paquetes de pilas, los cargadores y las
cajas no están incluidos en los modelos N.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
71
ESPAÑOL
Descripción (fig. 1–6)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m
n.
o.
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
Interruptor de activación
Botón de bloqueo
Botón de bloqueo del eje
Eje
Asa lateral
Rueda abrasiva
Brida de soporte
Tuerca de presión roscada
Protector
Bloque de baterías
Fijación del protector
Puntas
Ranuras de la caja de transmisión
Tornillo de ajuste
Botón de liberación de batería
USO PREVISTO
La amoladora angular de gran capacidad DCG412
ha sido diseñada para aplicaciones de amolado y
corte profesionales.
NO utilizar las ruedas para amolar que no sean
ruedas de disco abombado y disco de aletas.
NO deben usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Esta amoladora angular de gran capacidad es una
herramienta eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
batería coincida con el voltaje que figura en la placa
de especificaciones. Asegúrese también de que
el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
72
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Antes
de volver a conectar la herramienta,
apriete y suelte el interruptor de puesta
en marcha para comprobar que la
herramienta esté apagada.
ADVERTENCIA: Utilice solamente
baterías y cargadores DEWALT.
Introducir y retirar el paquete de
pilas de la herramienta (fig. 2)
NOTA: Para obtener mejores resultados,
compruebe que el paquete de pilas está
completamente cargado.
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL ASA DE
LA HERRAMIENTA
1. Alinee el paquete de pilas (j) con los rieles
ubicados en el interior del mango de la
herramienta (fig. 2).
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete
de pilas se haya ubicado firmemente en la
herramienta y compruebe que no se libera.
PARA RETIRAR EL PAQUETE DE PILAS DE LA
HERRAMIENTA
1. Pulse el botón de liberación de pilas (o) y tire
firmemente del paquete de pilas para sacarlo
del asa de la herramienta.
ESPAÑOL
2. Introduzca el paquete de baterías en el
cargador tal y como se indica en la sección del
cargador del presente manual.
Montaje de la empuñadura lateral
(fig. 1)
ADVERTENCIA: Antes de utilizar
la herramienta, compruebe que la
empuñadura esté bien apretada.
Atornille bien la empuñadura lateral (e) en uno de los
orificios a cada lado de la caja de cambio.
Para mejorar la comodidad del usuario, la caja de
transmisión girará en un ángulo de 90º para las
operaciones de corte.
Giro de la caja de transmisión (fig. 1)
1. Retire los cuatro tornillos de las esquinas que
unen la caja de transmisión a la carcasa del
motor.
2. Sin separar la caja de transmisión de la
carcasa del motor, gire el cabezal de la caja de
transmisión hacia la posición deseada.
NOTA: Si la caja de transmisión y la carcasa del
motor se separan en más de 1/8” (3,17 mm), la
herramienta deberá ser reparada y ensamblada por
un centro de reparaciones habilitado por DEWALT.
Si no organiza la reparación de la herramienta,
podrá provocar fallos en la escobilla, el motor y los
rodamientos.
3. Vuelva a instalar los tornillos para unir la caja
de transmisión a la carcasa del motor. Apriete
los tornillos con un par de 20 pulgadas- lbs. Si
realiza un apriete excesivo, los tornillos podrán
rasgarse.
Montaje y extracción del protector
(fig. 3)
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Antes
de volver a conectar la herramienta,
apriete y suelte el interruptor de puesta
en marcha para comprobar que la
herramienta esté apagada.
ATENCIÓN: Deben usarse protectores
con esta amoladora.
Cuando utilice la amoladora DCG412 para cortar
metal o mampostería DEBE usarse un protector de
Tipo 1. Los protectores Tipo 1 pueden obtenerse
por un precio adicional de los distribuidores de
DeWALT.
NOTA: Consulte la Tabla de accesorios de
amolado y corte al final de esta sección para ver
otros accesorios que pueden utilizarse con estas
amoladoras.
1. Coloque la herramienta en una mesa con la
aguja (d) hacia arriba.
2. Abra la fijación del protector (k), y alinee los
terminales (l) sobre el protector con las ranuras
ubicadas sobre la caja de
transmisión (m).
3. Empuje el protector hacia abajo hasta que los
terminales del protector se introduzcan y giren
libremente en la ranura del puerto de la caja de
transmisión.
4. Con la fijación del protector abierta, gire
el protector (i) hacia la posición de trabajo
deseada.
5. Cierre la fijación del protector para fijar el
protector sobre la caja de transmisión.
ATENCIÓN: Si el protector no puede
apretarse ajustando el tornillo, no utilice
la herramienta. Para reducir el riesgo de
lesión personal, lleve la herramienta y el
protector a un centro de servicio para
que sea reparado o cambiado.
AVISO: No apriete el tornillo de ajuste
(n) con la palanca de fijación en
posición abierta. Podrá provocar daños
indetectables al protector o al puerto de
montaje.
NOTA: El corte y amolado en bordes puede
realizarse con las ruedas de Tipo 27 diseñadas
y específicas para dicha finalidad; las ruedas
de un grosor de 6,35 mm (1/4’’) han sido
diseñadas para el amolado superficial mientras
que las ruedas de 3,17 mm (1/8’’) han sido
diseñadas para el amolado en bordes.
Montaje de ruedas de amoladora con
centro hundido
NOTA: El protector de Tipo 27 suministrado con la
amoladora DEBE utilizarse.
MONTAR Y RETIRAR LAS RUEDAS DE EJE (FIG. 1, 4)
Las ruedas de eje se instalan directamente en el eje
roscado M14.
1. Enrosque la rueda sobre el eje (d) manualmente.
2. Pulse el botón de bloqueo del eje (c) y utilice
una llave inglesa para apretar el eje de la rueda.
73
ESPAÑOL
3. Realice el procedimiento contrario al indicado
para retirar la rueda.
AVISO: Si no fija correctamente la
rueda antes de encender la herramienta
podrá provocar daños a la herramienta
y a la rueda.
INSTALACIÓN DE RUEDAS NO COLOCADAS EN EJE
(FIG. 1, 4)
NOTA: El protector de Tipo 27 suministrado con la
amoladora DEBE utilizarse.
NOTA: Consulte la Tabla de accesorios de
amolado y corte al final de esta sección para ver
otros accesorios que pueden utilizarse con estas
amoladoras.
NOTA: El protector de Tipo 27 es necesario cuando
utilice cepillos y ruedas metálicas.
ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de
daños personales, lleve guantes de
trabajo cuando manipule los cepillos y
ruedas metálicas. Podrán estar afiladas.
ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de
daños de la herramienta, la rueda o el
cepillo no deberá tocar el protector
cuando lo monte o lo utilice. Podrán
surgir daños indetectables en el
accesorio, provocando la rotura de los
cables de la rueda o del accesorio.
MONTAJE DE LOS CEPILLOS Y RUEDAS METÁLICOS
1. Coloque la herramienta en una mesa con el
protector hacia arriba.
1. Coloque la herramienta en una mesa con el
protector hacia arriba.
2. Instale la brida de soporte (g) sobre el eje (d)
con el centro levantado frente a la rueda.
2. Enrosque la rueda sobre el eje manualmente.
3. Coloque la rueda (f) frente a la brida de soporte,
centrando la rueda sobre el centro levantado de
la brida de soporte.
4. Mientras pulsa el botón de bloqueo del eje (c),
enrosque el perno de fijación (n) sobre el eje.
Si la rueda que está instalando tiene un grosor
superior a 1/8’’ (3,17 mm), coloque el perno de
fijación roscado sobre el eje para que el centro
levantado se ajuste al centro de la rueda. Si la
rueda que está instalando tiene un grosor de
1/8’’ (3,17 mm) o inferior, coloque el perno de
fijación roscado sobre el eje para que el centro
levantado no esté frente a la rueda.
5. Mientras pulsa el botón de bloqueo del eje (c),
apriete el perno de fijación con una llave.
6. Para retirar la rueda, pulse el botón de bloqueo
del eje y afloje el perno de fijación roscado con
una llave.
NOTA: Si la rueda gira tras apretar el perno de
fijación, compruebe la orientación del perno de
fijación roscado. Si una rueda fina se instala con el
centro levantado sobre el perno de fijación frente
a la rueda, ésta girará, ya que la altura del centro
levantado evita que el perno de fijación sostenga la
rueda.
Montar los cepillos metálicos y las
ruedas metálicas (fig. 1)
Los cepillos metálicos o las ruedas metálicas se
instalan directamente sobre el eje roscado sin utilizar
las bridas. Utilice exclusivamente los cepillos o
ruedas metálicas con un centro roscado M14. En
su distribuidor local o centro de servicio autorizado,
puede adquirir estos accesorios a un coste
adicional.
74
3. Pulse el botón de bloqueo del eje (c) y utilice
una llave en el centro de la rueda metálica o del
cepillo para apretar la rueda.
4. Para retirar la rueda, invierta las instrucciones
indicadas previamente.
AVISO: Para reducir el riesgo de daños
en la herramienta, fije correctamente el
centro de la rueda antes de encender la
herramienta.
Montar las ruedas de corte (Tipo 1)
Las ruedas de corte incluyen ruedas de diamante y
discos abrasivos. Se encuentran disponibles ruedas
de corte abrasivo para metales y hormigón. También
pueden utilizarse cuchillas de diamante para el corte
de hormigón. En su distribuidor local o centro de
servicio autorizado, puede adquirir estos accesorios
a un coste adicional.
ADVERTENCIA: Cuando utilice ruedas
de corte, necesitará un protector de
ruedas de corte de dos caras y cerrado.
En su distribuidor local o centro de
servicio autorizado, puede adquirir estos
accesorios a un coste adicional. Si no
utiliza la brida adecuada y el protector
adecuado, podrá dar lugar a daños
derivados de la rotura de la rueda y del
contacto de la rueda. Consulte la Tabla
de accesorios de amolado y corte
al final de esta sección para ver otros
accesorios que pueden utilizarse con
estas amoladoras.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ESPAÑOL
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Antes
de volver a conectar la herramienta,
apriete y suelte el interruptor de
puesta en marcha para comprobar
que la herramienta esté apagada.
MONTAJE DEL PROTECTOR CERRADO (TIPO 1) (FIG. 5)
1. Abra la fijación del protector (k), y alinee los
terminales (l) sobre el protector con las ranuras
ubicadas sobre la caja de transmisión (m). Así
alineará los terminales con las ranuras ubicadas
en la cubierta de la caja de transmisión.
Coloque el protector mirando hacia detrás.
2. Empuje el protector hacia abajo hasta que
el terminal del protector se introduzca y gire
libremente en la ranura del puerto de la caja de
transmisión.
3. Gire el protector (i) hacia la posición de trabajo
deseada. El cuerpo del protector deberá estar
ubicado entre el eje y el operador, para ofrecer
la máxima protección al operador.
4. Cierre la fijación del protector para fijar el
protector sobre la cubierta de la caja de
transmisión. Si no pudiese girar el protector
con la mano cuando el pestillo está en posición
cerrada. No opere la amoladora con un
protector suelto o una palanca de fijación en
posición abierta.
5. Para retirar el protector, abra el pestillo del
protector, gire el protector de forma que las
flechas se alineen y tire del protector.
NOTA: El protector está preajustado al diámetro del
centro de la caja de transmisión en la fábrica. Si,
al cabo de un determinado tiempo, el protector se
soltase, apriete el tornillo de ajuste (n) con la palanca
de fijación en posición cerrada y con el protector
instalado en la herramienta.
AVISO: Para reducir el riesgo de daños
a la herramienta, no apriete el tornillo de
ajuste (n) con la palanca de fijación en
posición abierta. Podrá provocar daños
indetectables al protector o al puerto de
montaje.
INSTALACIÓN DE RUEDAS DE CORTE (FIG. 1, 4)
ATENCIÓN: Para las ruedas de corte
deberá utilizarse un perno de fijación
y una brida de soporte con el mismo
diámetro (incluida con la herramienta).
1. Coloque la brida de soporte no roscada sobre
el eje con el centro levantado hacia arriba. El
centro levantado sobre la brida de soporte
deberá estar frente a la rueda cuando la rueda
se haya instalado.
2. Coloque la rueda sobre la brida de soporte,
centrando la rueda sobre el centro levantado.
3. Instale el perno de fijación roscado con el
centro levantado lejos de la rueda.
4. Pulse el botón de bloqueo del eje (c) y apriete el
perno de fijación con una llave.
5. Para retirar la rueda, pulse el botón de bloqueo
del eje y afloje el perno de fijación roscado con
una llave.
Antes de usar la máquina
• Instale el protector y el disco o muela
apropiada. No utilice discos o muelas
excesivamente desgastados.
• Compruebe que la brida interior y exterior estén
montadas correctamente.
• Compruebe que el disco o la muela giren en
dirección de las flechas en el accesorio y la
herramienta.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Antes
de volver a conectar la herramienta,
apriete y suelte el interruptor de puesta
en marcha para comprobar que la
herramienta esté apagada.
ADVERTENCIA:
• Compruebe que todos los materiales
que vayan a ser amolados o cortados
estén bien fijos en su sitio.
• Aplique sólo una presión suave a la
herramienta. No ejerza presión lateral
en el disco.
• Evite las sobrecargas. Si la
herramienta se calentase, déjela en
funcionamiento unos minutos sin
carga.
75
ESPAÑOL
Posición adecuada de las manos
(fig. 1, 6)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura lateral (e) y
la otra en el cuerpo de la herramienta, como se
muestra en la figura 6.
Interruptor
ADVERTENCIA: Antes de utilizar
la herramienta, compruebe que la
empuñadura esté bien apretada.
BOTÓN DE DESBLOQUEO E INTERRUPTOR DE ACTIVACIÓN
(FIG. 7)
Su herramienta de corte está equipada con un
botón de desbloqueo (b).
Para bloquear el interruptor de activación (a), pulse
el botón de desbloqueo tal y como se indica en la
Figura 7. Cuando el botón de desbloqueo sea pulsa
hasta el icono de bloqueo, la unidad se bloquea.
Bloquee siempre el interruptor de activación cuando
transporte o guarde la herramienta para eliminar un
arranque desintencionado.
Para desbloquear el interruptor de activación, pulse
el botón de desbloqueo (b). Cuando el botón de
desbloqueo sea pulsa hasta el icono de desbloqueo,
la unidad se desbloquea. El botón de desbloqueo es
de color rojo para indicar que el interruptor está en
posición desbloqueada.
ADVERTENCIA: Deje que la
herramienta alcance la velocidad
máxima antes de ponerla en contacto
con la superficie de trabajo. Levante la
herramienta de la superficie de trabajo
antes de apagarla.
Bloqueo del eje (fig. 1)
El bloqueo del eje (c) sirve para evitar que el eje
gire cuando se instalen o saquen muelas. Utilice
el bloqueo del eje sólo cuando la herramienta esté
apagada, desenchufada del suministro eléctrico y se
haya parado por completo.
AVISO: Para reducir el riesgo de daño
a la herramienta, no engrane el bloqueo
del eje mientras la herramienta esté en
funcionamiento. Se ocasionará daño
a la herramienta y el accesorio puesto
puede salirse resultando posiblemente
en una lesión.
Para engranar el bloqueo, apriete el botón del
bloqueo del eje (c) y gire el eje hasta que no pueda
girarlo más.
Uso de ruedas de amoladora con
centro hundido
AMOLADO DE SUPERFICIE CON RUEDAS DE AMOLADO
1. Deje que la herramienta alcance la velocidad
máxima antes de ponerla en contacto con la
superficie de trabajo.
2. Aplique la presión más baja en la superficie de
trabajo, permitiendo que la herramienta pueda
operar a la mayor velocidad. La velocidad de
amolado será mayor cuando la herramienta
opere a mayor velocidad.
3. Mantenga un ángulo de entre 20º y 30º entre la
herramienta y la superficie de trabajo.
Pulse el interruptor de activación (a) para
ENCENDER el motor. Si suelta el interruptor de
activación, APAGARÁ el motor.
4. Mueva continuamente la herramienta hacia
delante y hacia detrás para evitar provocar
gubias en la superficie de trabajo.
NOTA: Esta herramienta no puede bloquear el
interruptor en la posición de ENCENDIDO y no debe
bloquearse en dicha posición mediante ningún otro
medio.
5. Retire la herramienta de la superficie de trabajo
antes de apagarla. Deje que la herramienta deje
de rotar antes de tumbarla.
ADVERTENCIA: Sujete la empuñadura
lateral y el cuerpo de la herramienta
firmemente para mantener el control
de la herramienta durante la puesta en
marcha y durante el uso de la misma
y hasta que la muela o accesorio deje
de rotar. Asegúrese de que la muela
se haya parado por completo antes de
tumbar la herramienta.
76
AMOLADO DE BORDES CON RUEDAS DE AMOLADO
ADVERTENCIA: Las ruedas utilizadas
para el corte y el amolado de bordes
pueden romperse o crear rebotes
cuando la herramienta se utilice para
hacer operaciones de recorte o de
amolado de profundidad. Para reducir
los riesgos de daños graves, limite el
uso de estas ruedas con un protector
estándar de Tipo 27 al corte superficial
ESPAÑOL
y al corte gradual (de una profundidad
inferior a 1/2’’ [13 mm]). La parte
abierta del protector deberá colocarse
lejos del operador. Para realizar un
corte más profundo con una rueda de
corte de Tipo 1, utilice un protector
cerrado de Tipo 1. Consulte la Tabla
de accesorios de amolado y corte
al final de esta sección para ver otros
accesorios que pueden utilizarse con
estas amoladoras.
1. Deje que la herramienta alcance la velocidad
máxima antes de ponerla en contacto con la
superficie de trabajo.
2. Aplique la presión más baja en la superficie de
trabajo, permitiendo que la herramienta pueda
operar a la mayor velocidad. La velocidad de
amolado será mayor cuando la herramienta
opere a mayor velocidad.
3. Colóquese de forma que la parte inferior abierta
de la rueda se dirija lejos de Ud.
4. Una vez que empiece el corte y que se coloque
una muesca en la zona de trabajo, no cambie el
ángulo de corte. Si cambia el ángulo hará que
la rueda se doble y podrá hacer que se parta.
Las ruedas de amolado de bordes no están
diseñadas para soportar presiones laterales
provocadas por el doblaje.
5. Retire la herramienta de la superficie de trabajo
antes de apagarla. Deje que la herramienta deje
de rotar antes de tumbarla.
ADVERTENCIA: No utilice ruedas
de corte/amolado de bordes para las
aplicaciones de amolado superficial,
ya que dichas ruedas no han sido
diseñadas para soportar presiones
laterales derivadas del corte de
superficie. Podrán registrarse roturas de
las ruedas y daños personales graves.
Montaje y uso de los cepillos y
ruedas metálicos
Las ruedas y cepillos metálicos pueden utilizarse
para retirar óxido, sarro y pintura, y para uniformar
las superficies irregulares.
NOTA: Por favor, véanse las Precauciones a
adoptar con el cepillado de pintura.
1. Deje que la herramienta alcance la velocidad
máxima antes de ponerla en contacto con la
superficie de trabajo.
2. Aplique la presión más baja en la superficie de
trabajo, permitiendo que la herramienta pueda
operar a la mayor velocidad. La velocidad de
retirada del material será mayor cuando la
herramienta opere a mayor velocidad.
3. Mantenga un ángulo de entre 5º y 10º entre la
herramienta y la superficie de trabajo para los
cepillos metálicos.
4. Mantenga un contacto entre el borde de la
rueda y la superficie de trabajo con ruedas
metálicas.
5. Mueva continuamente la herramienta hacia
delante y hacia detrás para evitar provocar
gubias en la superficie de trabajo. Si deja que
la herramienta permanezca en la superficie de
trabajo sin moverla o si mueve la herramienta
de forma circular, provocará quemaduras y
torcidos en la superficie de trabajo.
6. Retire la herramienta de la superficie de trabajo
antes de apagarla. Deje que la herramienta deje
de rotar antes de colocarla a un lado.
ATENCIÓN: Preste especial atención
cuando opere sobre un borde, ya que
podrá registrar un movimiento repentino
y afilado de la amoladora.
Uso de las ruedas de corte (Tipo 1)
ADVERTENCIA: No utilice ruedas
de corte/amolado de bordes para las
aplicaciones de amolado superficial,
ya que dichas ruedas no han sido
diseñadas para soportar presiones
laterales derivadas del corte de
superficie. Podrán registrarse roturas de
las ruedas y daños personales.
1. Deje que la herramienta alcance la velocidad
máxima antes de ponerla en contacto con la
superficie de trabajo.
2. Aplique la presión más baja en la superficie de
trabajo, permitiendo que la herramienta pueda
operar a la mayor velocidad. La velocidad de
corte será mayor cuando la herramienta opere a
mayor velocidad.
3. Una vez que empiece el corte y que se coloque
una muesca en la zona de trabajo, no cambie el
ángulo de corte. Si cambia el ángulo hará que
la rueda se doble y podrá hacer que se parta.
4. Retire la herramienta de la superficie de trabajo
antes de apagarla. Deje que la herramienta deje
de rotar antes de colocarla a un lado.
Precauciones a adoptar con el
cepillado de pintura
1. El cepillado de pintura a base de plomo NO
ESTÁ ACONSEJADO debido a la dificultad de
controlar el polvo contaminado. El mayor peligro
77
ESPAÑOL
de contaminación por plomo radica en los niños
y las mujeres embarazadas.
2. Como resulta difícil identificar si una pintura
incluye o no plomo sin análisis químicos,
le aconsejamos que adopte las siguientes
precauciones a la hora de cepillar cualquier
pintura:
SEGURIDAD PERSONAL
1. Ningún niño ni mujer embarazada deberá
acceder a la zona de trabajo cuando se realice
la retirada de pintura, hasta que se haya
finalizado su limpieza.
2. Todas las personas que accedan a la zona
de trabajo deberán llevar una máscara de
protección anti polvo o un respirador. El filtro
deberá sustituirse a diario o cuando resulte
difícil respirar.
NOTA: Tan sólo deberá utilizar las máscaras
antipolvo adecuadas para trabajar con polvo
y humos derivados de la pintura a base de
plomo. Las máscaras de pintura ordinarias no
ofrecen esta protección. Acuda a su distribuidor
local para obtener la protección respiratoria
adecuada.
3. NO INGIERA ALIMENTOS, BEBIDAS NI
FUME en la zona de trabajo para evitar ingerir
partículas de pintura contaminadas. Los
trabajadores deberán lavarse y limpiarse ANTES
de comer, beber o fumar. Los artículos de
comidas, bebidas o tabaco no deberán dejarse
en la zona de trabajo ya que podrá depositarse
polvo en los mismos.
SEGURIDAD DEL ENTORNO
1. Deberá retirar la pintura de forma que reduzca
al máximo la cantidad de polvo emitido.
2. Las zonas en las que se retire la pintura
deberán señalizarse con una hoja de plástico de
un grosor de 4 mm.
3. El cepillado deberá realizarse de forma que se
reduzca el arrastre del polvo de pintura fuera de
la zona de trabajo.
LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN
1. Todas las superficies de la zona de trabajo
deberán ser aspiradas y limpiadas al completo
a diario durante el periodo del proyecto de
cepillado. Las bolsas de filtros de aspiradoras
deberán cambiarse frecuentemente.
2. Los paños de plástico deberán reunirse y
eliminarse junto con cualquier resto de polvo
u otros restos de la eliminación. Deberán
colocarse en recipientes de desecho sellados
y eliminarse utilizando los procedimientos de
recogida habituales.
78
Durante la limpieza, los niños y las mujeres
embarazadas deberán mantenerse alejados de
la zona próxima a la zona de trabajo.
3. Todos los juguetes, suministros lavables y
utensilios utilizados por los niños deberán
limpiarse al completo antes de volver a ser
utilizados.
Aplicaciones de metal
Cuando utilice la herramienta en aplicaciones de
metal, asegúrese de que se haya insertado un
dispositivo de corriente residual (DCR) para evitar los
riesgos residuales causados por las virutas de metal.
Si el DCR corta el suministro eléctrico, lleve la
herramienta a un agente de reparaciones autorizado
de DEWALT.
ADVERTENCIA: En condiciones de
trabajo extremas, el polvo conductor
puede acumularse dentro de la caja
protectora de la máquina cuando se
trabaja con metal. Esto puede dar
como resultado que el aislamiento
protector de la máquina se degrade
y se produzca un riesgo potencial de
descarga eléctrica.
Para evitar la acumulación de virutas de metal
dentro de la máquina, recomendamos limpiar las
ranuras de ventilación a diario. Consulte la sección
Mantenimiento.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Antes
de volver a conectar la herramienta,
apriete y suelte el interruptor de puesta
en marcha para comprobar que la
herramienta esté apagada.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados. Este aparato no incluye piezas que
puedan ser reparadas por el usuario en su interior.
ESPAÑOL
Escobillas desmontables
El motor se parará automáticamente para indicar
que las escobillas de carbón están casi desgastadas
y que es necesario hacerle el mantenimiento a la
herramienta. Las escobillas de carbón no pueden
ser reparadas por el usuario. Lleve la herramienta a
un agente de reparaciones autorizado de DEWALT.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados de
nuevo. La reutilización de los materiales
reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
79
ESPAÑOL
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Las pilas de litio-ión son reciclables. Llévelas a
su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de pilas recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
80
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con
el funcionamiento de su producto DEWALT,
sólo tiene que devolverlo al punto de compra
en un plazo de 30 días y le propondremos un
cambio por una herramienta más adecuada.
En producto deberá estar completo, tal y
como se compró, y deberá presentarse un
justificante de compra. Quedan excluidas las
piezas de repuesto y accesorios, a menos
que presenten algún fallo cubierto por la
garantía.
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
81
ESPAÑOL
TABLA DE ACCESORIOS DE AMOLADO
Tipo de protector
Accesorio
Descripción
Cómo colocar la amoladora
Disco de
amolado
abombado
PROTECTOR
TIPO 27
Protector Tipo 27
Ruedas de
alambre
Brida de soporte
Muela abombada Tipo 27
Tuerca de presión roscada
Ruedas de
alambre con
tuerca roscada
Protector Tipo 27
Rueda de alambre
Copa de
alambre con
tuerca roscada
Protector Tipo 27
Escobilla de alambre
Disco de
corte para
mampostería
PROTECTOR
TIPO 1
Protector Tipo 1
Disco de corte
para metal
Brida de soporte
Muelas para
cortar diamante
Muela de corte
Tuerca de presión roscada
82
FRANÇAIS
MEULEUSE SANS FIL
DCG412
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Puissance absorbée
Vitesse à vide/nominale
Diamètre de meule
Diamètre de broche
Poids (sans batterie)
VDC
W
min-1
mm
kg
DCG412
18
1
405
7000
125
M14
2,2*
* le poids inclus la poignée latérale et le carter
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression
acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
dB(A)
87
dB(A)
dB(A)
5
98
dB(A)
5
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément à la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah, meulage de finition
ah,AG =
m/s²
6,0
Incertitude K =
m/s²
1,5
REMARQUE : Les applications comme la découpe ou le
brossage métallique peuvent avoir des émissions de vibrations
différentes.
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
VDC
Ah
kg
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de charge
approx,
min
Poids
kg
Fusibles
Europe
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB105
230 V
Li-Ion
VAC
30
(batteries
1,5 Ah)
60
(batteries
3,0 Ah)
0,49
Outils 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
83
FRANÇAIS
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DCG412
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Caractéristiques techniques sont
conformes aux normes :
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Ces produits sont également conformes aux
normes 2004/108/CE et 2011/65/UE. Pour plus
d’informations, veuillez contacter DEWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
14.02.2012
84
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ – AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
FRANÇAIS
e)
f)
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
f) Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g) Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
d) Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
e) Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
f) Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
g) Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE
a) Recharger la batterie uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant.
Un chargeur propre à un certain type de
batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
85
FRANÇAIS
b)
c)
d)
Utiliser les outils électriques uniquement
avec leur batterie spécifique. L’utilisation
d’autres batteries comporte des risques de
dommages corporels ou d’incendie.
Après utilisation, ranger la batterie
à l’écart d’objets métalliques, tels
que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de conduire
l’électricité entre les bornes, car cela pose
des risques de brûlures ou d’incendie.
Si utilisée de façon abusive, la batterie
pourra perdre du liquide. Éviter alors tout
contact. En cas de contact accidentel,
rincer abondamment à l’eau claire. En cas
de contact oculaire, rincer puis consulter
immédiatement un médecin. Le liquide
de la batterie peut engendrer irritation ou
brûlures.
6) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
RÈGLES PARTICULIÈRES DE
SÉCURITÉ ADDITIONNELLES
Consignes générales de sécurité
a) Cet outil électrique a été conçu pour
le meulage, brossage métallique ou le
tronçonnage. Lire toute directive de sécurité,
consigne, illustration et spécification fournie
avec l’outil électrique. Tout manquement
aux directives suivantes pose des risques de
décharges électriques, d’incendie et/ou de
blessures graves.
b) Les opérations telles que le ponçage et le
polissage ne sont pas recommandées avec
cet outil électrique. Toute opération pour
laquelle l’outil n’a pas été conçu comporte des
risques de dommages matériels et corporels.
c) Ne pas utiliser des accessoires qui n’ont pas
été spécifiquement conçus et recommandés
par le fabricant de l’outil. Le fait que
l’accessoire peut être rattaché à l’outil électrique
ne veut pas automatiquement dire que son
utilisation ne posera aucun risque.
d) La vitesse nominale des accessoires
doit être équivalente ou supérieure
à celle recommandée sur l’étiquette
d’avertissement de l’outil. Les accessoires
86
utilisés à une vitesse plus rapide que leur vitesse
nominale peuvent éclater ou se détacher de
l’outil.
e) Le diamètre externe et l’épaisseur de
l’accessoire utilisé doivent se conformer
aux spécifications de la plaque signalétique
de l’outil électrique. Les accessoires aux
spécifications incorrectes ne peuvent être ni
maintenus ni contrôlés de façon adéquate.
f) L’alésage des meules, brides, tampons de
soutien, ou de tout autre accessoire, doit
correspondre parfaitement à la taille de la
broche de l’outil électrique. Les accessoires
dont l’alésage ne correspond pas au dispositif
d’installation de l’outil électrique ne tourneront
pas correctement, vibreront de façon excessive
et pourront causer la perte de contrôle de l’outil.
g) Ne pas utiliser d’accessoires endommagés.
Avant toute utilisation, vérifier tous les
accessoires, par exemple que les meules
abrasives ne sont ni ébréchées ni fendues,
les tampons de soutien ne sont ni fendus ni
usés excessivement, les brosses métalliques
ne comportent aucun élément brisé ou
lâche. En cas de chute, vérifier que l’outil
n’a pas été endommagé et remplacer tout
accessoire abîmé. Après avoir inspecté
et installé un accessoire, se situer, soimême et tout individu présent, hors du
plan de rotation de l’accessoire et laisser
tourner l’outil une minute à sa vitesse à
vide maximale. En général, tout accessoire
endommagé se brisera lors du temps d’essai.
h) Porter un équipement de protection
individuel. Selon l’application, utiliser une
protection faciale et des lunettes ou un
masque de protection. Si approprié, porter
un masque anti-poussières, une protection
auditive, des gants et un tablier d’atelier
capables de vous protéger contre toute
projection abrasive ou tout fragment. La
protection oculaire doit être capable d’arrêter
toute projection de débris engendrés par des
opérations diverses. Le masque anti-poussières
doit être capable de filtrer les particules
engendrées par l’opération en cours. Toute
exposition prolongée à un haut niveau de
décibels peut occasionner une perte de l’acuité
auditive.
i) Maintenir à distance toute personne
étrangère au travail en cours. Toute
personne à l’intérieure de l’aire de travail
doit porter un équipement de protection
individuel. Des débris provenant de la pièce
à travailler ou d’un accessoire brisé pourraient
FRANÇAIS
être éjectés et causer des dommages corporels
au-delà de l’aire de travail immédiate.
j) Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues
à cet effet pendant toute utilisation où
l’organe de coupe pourrait entrer en contact
avec des fils électriques cachés ou son
propre cordon. Tout contact de l’organe de
coupe avec un fil sous tension met les parties
métalliques exposées de l’outil sous tension et
électrocute l’utilisateur.
k) Maintenir le cordon électrique éloigné de la
partie rotative de l’outil. En cas de perte de
contrôle, le cordon pourrait être sectionné ou
abîmé, et les bras ou mains pourraient entrer en
contact avec l’organe rotatif.
l) Attendre systématiquement l’arrêt complet
de l’outil avant de le déposer. L’organe rotatif
pourrait s’accrocher à la surface utilisée et
rendre l’outil dangereusement imprévisible.
m) Ne pas laisser l’outil électrique en marche
alors qu’il est accroché à votre côté. Tout
contact accidentel de l’organe rotatif pourrait
faire que ce dernier s’accroche aux vêtements
et qu’un accessoire entre en contact avec le
corps.
n) Nettoyer régulièrement les orifices
d’aération de l’outil. Le ventilateur du moteur
attirera de la poussière à l’intérieur du boîtier
et une accumulation excessive de poussières
métalliques pourrait poser des risques
d’électrocution/incendie.
o) Ne pas utiliser cet outil électrique à
proximité de matériaux inflammables, car
des étincelles pourraient les enflammer.
p) Ne pas utiliser d’accessoires nécessitant
l’utilisation d’un réfrigérant fluide. L’utilisation
d’eau ou de tout autre réfrigérant fluide pourrait
poser des risques d’électrocution ou de
décharges électriques.
q) Ne pas utiliser les meules de type 11 (à
moyeu déporté) sur cet outil. L’utilisation
d’accessoires inappropriés peut causer des
blessures.
r) Toujours utiliser la poignée latérale. Serrez
fermement la poignée. La poignée latérale
doit toujours être utilisée pour conserver le
contrôle de l’outil en permanence.
CONSIGNES GÉNÉRALES DE
SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES
Causes et prévention anti-rebonds
Les rebonds sont la conséquence du grippage
ou coinçage d’une meule, d’un tampon de
soutien, d’une brosse en rotation ou de tout autre
accessoire. Tout grippage ou coinçage causera
rapidement le blocage de l’accessoire en rotation,
ce qui lancera l’outil non contrôlé dans la direction
opposée à l’accessoire en rotation au point du
grippage.
Par exemple, si une meule abrasive reste accrochée
ou pincée dans une pièce à travailler, le bord
de la meule engagée au point de grippage peut
s’enfoncer dans la surface du matériau et faire
tressauter ou rebondir la meule. La meule peut alors
rebondir vers ou à l’opposé de l’utilisateur, selon la
direction du mouvement de la meule au point de
grippage. Dans ces conditions, il peut aussi arriver
que les meules abrasives se brisent.
Les rebonds proviennent d’une utilisation impropre
de l’outil ou de conditions ou procédures
d’exécution incorrectes, et peuvent être évités
en prenant les précautions adéquates énoncées
ci-dessous :
a) Maintenir la scie fermement en positionnant
le corps et les bras de façon à pouvoir
résister à toute force de rebonds. Utiliser
systématiquement la poignée latérale,
si fournie avec l’outil, pour un contrôle
maximal de l’outil en cas de rebonds ou
retour de couple au démarrage. L’utilisateur
peut contrôler le retour de couple ou les forces
de rebonds si des précautions adéquates sont
prises.
b) Ne jamais approcher les mains de l’organe
rotatif. L’accessoire pourrait rebondir sur les
mains.
c) Ne pas positionner le corps dans l’espace
que pourrait occuper l’outil en cas de
rebonds. Les rebonds projetteront l’outil dans
la direction opposée au mouvement de la meule
au point de grippage.
d) Prendre des précautions supplémentaires
pour travailler des coins, des bords acérés,
etc. Éviter que l’accessoire sursaute ou
reste accroché. Les coins, bords acérés ou les
sursauts ont tendance à retenir l’accessoire en
rotation et causer la perte de contrôle de l’outil,
ou des rebonds.
87
FRANÇAIS
e) Ne pas rattacher une lame à chaîne
coupante, à sculpter ou une lame dentée.
Ces lames posent des risques de rebonds
fréquents et de perte de contrôle de l’outil.
Consignes spécifiques de sécurité
propres au meulage et au
tronçonnage abrasif
a) Utiliser uniquement des types de meules
recommandés pour votre outil électrique
ainsi que le carter spécifiquement conçu
pour la meule choisie. Les meules non
conçues pour un outil électrique ne peuvent être
adéquatement protégées et sont dangereuses.
b) Le carter doit être soigneusement arrimé à
l’outil électrique et installé pour optimiser
la sécurité, de façon à ce que l’utilisateur
soit le moins possible exposé à la meule. Le
carter aide à protéger l’utilisateur contre toute
projection de fragments et contre tout contact
avec la meule.
c) Les meules ne doivent être utilisées que
pour les applications recommandées. Par
exemple : ne pas meuler avec la partie
latérale d’une meule à tronçonner. Les
meules à tronçonner ont été conçues pour
le meulage périphérique, toute force latérale
appliquée sur ces meules pourrait les faire
éclater.
d) Utiliser systématiquement des brides de
meules en parfait état, de taille et forme
adaptées à la meule choisie. Les brides
de meules servent de support aux meules,
réduisant ainsi les possibilités que la meule
se brise. Les brides de meules à tronçonner
peuvent différer des brides de disques à meuler.
e) Ne pas utiliser de meules émoussées lors
de leur utilisation sur des outils électriques
plus gros. Les meules conçues pour des outils
électriques plus gros ne sont pas adéquates
pour les vitesses plus rapides des outils plus
petits, et risqueraient d’éclater.
Consignes spécifiques de
sécurité additionnelles propres au
tronçonnage abrasif
a) Ne pas gripper la meule à tronçonner ou lui
appliquer une pression excessive. Ne pas
tenter d’effectuer des profondeurs de coupe
excessives. Pousser excessivement la meule
augmente la charge imposée à l’outil, et les
possibilités de torsion ou grippage de la meule
dans la coupe, et par conséquent les rebonds
et bris.
88
b) Ne pas aligner le corps avec la meule en
rotation ou se placer derrière elle. Lorsque la
meule, au point d’exécution, s’éloigne du corps,
tout rebond possible pourrait propulser la meule
en rotation et l’outil électrique directement sur
l’utilisateur.
c) En cas de grippage de meule, ou si une
coupe est interrompue pour quelque raison
que ce soit, arrêter l’outil électrique et le
maintenir immobile jusqu’à arrêt complet
de la meule. Ne jamais tenter de retirer une
meule à tronçonner de la coupe alors qu’elle
est en rotation, pour prévenir tout rebond.
Vérifier la pièce à travailler et prendre les
mesures adéquates pour éliminer toute cause
de grippage.
d) Ne pas reprendre l’opération de coupe
dans la pièce. Laisser la meule tourner à
plein régime puis ré-entrer dans la coupe
prudemment. La meule pourrait se gripper,
sortir de la coupe ou effectuer un rebond si
l’outil électrique était remis en marche dans la
pièce à travailler.
e) Soutenir les panneaux, ou toute pièce
surdimensionnée, pour minimiser tout risque
de grippage ou rebond de la meule. Les
pièces larges ont tendance à s’affaisser sous
leur propre poids. Un support doit être installé
sous la pièce à travailler, près de la ligne de
coupe, et près des bords, de chaque côté de la
meule.
f) Prenez des précautions supplémentaires
lors de « coupes de poche » dans des
murs existants ou dans toute zone à
visibilité limitée. La meule pourrait couper
des canalisations de gaz ou d’eau, des fils
électriques ou des objets pouvant causer en
retour des rebonds.
Consignes spécifiques de sécurité
propres au brossage métallique
a) Prendre des précautions, car des fibres
métalliques sont éjectées par la brosse
pendant le cours normal des opérations.
Ne pas surcharger les fils en appliquant une
pression excessive sur la brosse. Les fibres
métalliques peuvent facilement pénétrer les
vêtements légers et/ou la peau.
b) Si l’utilisation d’un carter est recommandée
pour le brossage métallique, protéger la
brosse métallique circulaire ou la brosse de
toute interférence avec ce carter. Le diamètre
des brosses métalliques circulaires ou des
brosses, peut se dilater. C’est dû au travail et
aux forces centrifuges.
FRANÇAIS
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive ;
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules ;
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires ayant surchauffé pendant leur
fonctionnement ;
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé ;
– Risques posés par les poussières de
substances dangereuses.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (s), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2012 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Ce manuel
contient des instructions importantes concernant
la sécurité et l’utilisation du chargeur de batterie
DCB105.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d’avertissement
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc.
Ne pas laisser les liquides pénétrer dans
le chargeur. Risque de choc électrique.
ATTENTION : risque de brûlure.
Pour réduire le risque de blessures,
ne charger que des blocs batteries
rechargeables DEWALT. Tout autre type
de batterie peut surchauffer et exploser,
entraînant des blessures et des dégâts
matériels. Ne pas recharger les
batteries non rechargeables.
ATTENTION : les enfants doivent être
surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
AVIS : dans certaines conditions, avec
le chargeur branché dans la prise, le
chargeur peut être court-circuité par
un matériel étranger. Les matériaux
étrangers de nature conductrice
comme, sans limitation, la limaille, les
copeaux métalliques, la laine d’acier, les
feuilles d’aluminium ou les accumulation
de particules métalliques doivent
être tenus à distance des cavités
du chargeur. Toujours débrancher
le chargeur de la prise lorsqu’il n’y a
pas de bloc batterie dans la cavité.
Débrancher le chargeur avant de le
nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie
avec un chargeur différent de ceux indiqués
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie
sont spécifiquement conçus pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisation que la charge des
batteries rechargeables DEWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
qu’on ne puisse pas marcher dessus,
trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Lors de l’utilisation d’un chargeur à
l’extérieur, toujours prévoir un lieu sec
et utiliser une rallonge appropriée pour
l’utilisation à l’extérieur. Cela diminuera tout
risque de décharges électriques.
89
FRANÇAIS
• Ne pas obstruer les fentes de ventilation
sur le chargeur. Les fentes de ventilation
sont situées au-dessus et sur les côtés du
chargeur. Placer le chargeur dans une position
éloignée de toute source de chaleur.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
La batterie est alors complètement chargée
et peut être immédiatement utilisée ou laissée
dans son chargeur.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon
ou une fiche endommagés — les faires
remplacer immédiatement.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries Li-Ion, chargez complètement le bloc
batterie avant la première utilisation.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc violent, s’il est tombé ou s’il a été
autrement endommagé de quelque manière
que ce soit. Apporter le chargeur à un centre
de réparation agréé.
Processus de charge
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état
de charge de la batterie.
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
État de charge
• Si le cordon d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé immédiatement par le
fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout
risque.
x
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette directive
ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Le chargeur DCB105 est compatible avec les blocs
batterie Li-Ion de 10,8 V, 14,4 V et 18 V (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB180 et DCB181).
Ce chargeur ne nécessite aucun réglage et il est
conçu pour une utilisation la plus simple possible.
Procédure de charge (fig. 2)
1. Branchez le chargeur dans une prise 230 V
appropriée avant d’insérer le bloc batterie.
2. Insérez le bloc batterie (j) dans le chargeur en
prenant soin que le bloc sont complètement
inséré dans le chargeur. Le témoin rouge
(charge) clignote en continu pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
90
charge en cours
––
pleinement chargée
–––––––––––––––––––––
––
––
––
suspension de charge
problème du bloc
ou du chargeur
problème de ligne
d’alimentation
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••••
•• •• •• •• •• •• ••
Ce chargeur ne peut charger un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique la batterie
défectueuse en refusant de s’allumer ou en affichant
le message problème bloc ou le motif clignotant du
chargeur.
REMARQUE : Cela peut également signifier un
problème avec un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, porter le
chargeur et le bloc batterie pour un essai dans un
centre de service agréé.
Suspension de charge contre le
chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système
de protection électronique qui protège la batterie
contre la surcharge, la surchauffe ou la décharge
complète.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le
système électronique de protection sera activé.
Dans cette éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le
chargeur pour la recharger pleinement.
Un bloc batterie froid se chargera à environ la
moitié d’un bloc batterie chaud. Le bloc batterie
FRANÇAIS
se chargera plus lentement durant tout le cycle de
charge et n’atteindra pas la charge maximale même
si la batterie chauffe.
endommagés doivent être renvoyés
à un centre de réparation pour y être
recyclés.
ATTENTION : après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’une large
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celle-ci, mais manquent alors de
stabilité.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
Le bloc batterie n’est pas complètement chargé lors
du déballage. Avant d’utiliser le bloc batterie et le
chargeur, lisez les consignes de sécurité ci-dessous,
puis suivez les procédures de charge indiquées.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas charger ou utiliser un bloc batterie
dans un milieu déflagrant, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Insérer ou retirer le bloc batterie
du chargeur peut enflammer la poussière ou
des émanations.
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le
bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DEWALT prévus.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau
ou d’autres liquides.
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le blocpiles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 °C (105°F)
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
• Pour un résultat optimal, assurez-vous que le
bloc batterie est complètement chargé avant
l’utilisation.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter
d’ouvrir le bloc batterie pour quelque
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc
batterie est fissuré ou endommagé, ne
pas l’insérer dans un chargeur Ne pas
écraser, laisser tomber, ou endommager
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un
choc violent, étant tombé, ayant été
écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par
un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
Batterie
TYPE DE BATTERIE
Les modèles DCG412 fonctionnent avec un bloc
batterie de 18 volts.
Les blocs batterie DCB180 ou DCB181 peuvent
être utilisés. Consultez les Caractéristiques
techniques pour plus d’informations.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
91
FRANÇAIS
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
Mettre la batterie au rebut conformément
à la réglementation en matière
d’environnement.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
REMARQUE : Les blocs batterie ne doivent pas
être stockés complètement déchargés. Le bloc
batterie devra être rechargé avant l’utilisation.
Charge les batteries Li-Ion.
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
Consulter la Caractéristiques
techniques pour les temps de charge.
En plus des diagrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et la batterie comportent
les diagrammes suivants :
Utiliser uniquement à l’intérieur.
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Meuleuse angulaire
1 Carter de 125 mm (type 27)
Charge en cours.
1 Poignée latérale
1 Dispositif de bride
Batterie chargée.
1 Clé de serrage à deux broches
1 Notice d’instructions
Suspension de charge.
x
Problème du bloc ou du chargeur.
Problème de ligne d’alimentation.
Ne pas mettre en contact avec des objets
conducteurs.
Ne pas recharger une batterie
endommagée.
1 Dessin éclaté
REMARQUE : Blocs batterie, chargeurs et coffrets
de transport non inclus avec les modèles N.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1–6)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier
l’outil ni aucun de ses composants, car
cela pose des risques de dommages
corporels ou matériels.
Utiliser le chargeur exclusivement avec
des batteries DEWALT. Tout autre type de
batteries pourrait exploser et causer des
dommages corporels et matériels.
Ne pas exposer à l’eau.
a. Interrupteur à gâchette
b. Bouton de déblocage
Remplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
c. Bouton de blocage de l’arbre
d. Arbre
e. Poignée latérale
Recharger seulement entre 4 °C and
40 °C.
f. Meuleuse abrasive
g. Bride de soutien
h. Écrou de blocage fileté
92
FRANÇAIS
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
i. Carter de protection
j. Bloc batterie
k. Verrou du carter de protection
l. Patins
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
m. Fentes du boîtier d’engrenage
Utilisation d’une rallonge
n. Vis de réglage
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la Caractéristiques techniques). La
section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour
une longueur maximale de 30 m.
o. Bouton de libération de la batterie
USAGE PRÉVU
La meuleuse angulaire industrielle DCG412 a
été conçue pour le meulage et le tronçonnage
professionnels.
NE PAS utiliser de meules autres que des meules à
moyeu déporté ou des disques à lamelles.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Cette meuleuse angulaire industrielle est un outil
électrique professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension de la batterie correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier
également que la tension du chargeur correspond
bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du secteur avant tout réglage ou
avant de retirer ou d’installer toute
pièce ou tout accessoire. Avant de
rebrancher l’outil, presser puis relâcher
la gâchette pour s’assurer que l’outil est
bien à l’arrêt.
AVERTISSEMENT : utiliser
exclusivement des batteries et
chargeurs DEWALT.
Insertion et retrait du
bloc batterie de l’outil (fig. 2)
REMARQUE : Pour un résultat optimal, assurezvous que le bloc batterie est complètement chargé.
POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE
DE L’OUTIL
1. Alignez le bloc batterie (j) avec le rail à l’intérieur
de la poignée de l’outil (fig. 2).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce
qu’il soit correctement logé dans l’outil et vérifiez
qu’il ne se libère pas.
POUR DÉMONTER LE BLOC BATTERIE DE L’OUTIL
1. Appuyer sur le bouton de libération de la
batterie (o) et tirer fermement le bloc batterie
hors de la poignée de l’outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme
décrit dans la section du chargeur de ce
manuel.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
93
FRANÇAIS
Installation de la poignée latérale
(fig. 1)
AVERTISSEMENT : avant toute
utilisation, vérifier que la poignée est
solidement arrimée.
1. Disposez l’outil sur une table, avec l’arbre (d)
sur le dessus.
2. Ouvrez le verrou du carter (k) et alignez les
patins (l) sur le carter avec les fentes sur le
boîtier
d’engrenage (m).
Vissez fermement la poignée latérale (e) dans
l’un des trous situés de chaque côté du carter
d’engrenage.
3. Enfoncez le carter jusqu’à ce que les patins du
carter s’engagent et pivotent librement dans la
rainure sur le moyeu du boîtier d’engrenage.
Pour améliorer le confort de l’utilisateur, le boîtier
d’engrenage pivote de 90° pour les opérations de
coupe.
4. Avec le verrou du carter ouvert, faites pivoter le
carter (i) dans la position de travail désirée.
Rotation du boîtier d’engrenage
(fig. 1)
1. Retirez les quatre vis aux coins qui fixent le
boîtier d’engrenage au carter du moteur.
2. Sans séparer le boîtier d’engrenage du carter
du moteur, faites pivoter la tête du boîtier
d’engrenage dans la position désirée.
REMARQUE : Si le boîtier d’engrenage et le carter
du moteur sont séparés de plus de 1/8» (3,17 mm),
l’outil doit être révisé et réassemblé par un centre
de service DEWALT agréé. L’absence de révision
de l’outil peut entraîner une panne de la brosse, du
moteur et du roulement.
3. Remontez les vis pour fixer le boîtier
d’engrenage au carter du moteur. Serrez les vis
à un couple de 20 in.-lbs. Un serrage excessif
pourrait arracher le filet des vis.
Installation et retrait du carter
(fig. 3)
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du secteur avant tout réglage ou
avant de retirer ou d’installer toute
pièce ou tout accessoire. Avant de
rebrancher l’outil, presser puis relâcher
la gâchette pour s’assurer que l’outil est
bien à l’arrêt.
ATTENTION : cette meuleuse à disque
doit être utilisée avec un carter.
Pour utiliser la meuleuse DCG412 pour tronçonner
le métal ou la maçonnerie, un carter de type 1 DOIT
être installé. Les carters de type 1 sont vendus
séparément chez votre distributeur DEWALT.
REMARQUE : Veuillez vous reporter au Tableau
d’accessoires de meulage et de tronçonnage
en fin de section pour obtenir la liste des accessoires
pouvant être utilisés avec ces meuleuses.
94
5. Refermez le verrou du carter pour fixer le carter
sur le boîtier d’engrenage.
ATTENTION : si le carter ne peut pas
être resserré correctement à l’aide de
la vis, ne pas utiliser l’outil. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
amener l’outil et le carter dans un centre
de réparation pour faire réparer ou
remplacer le carter.
AVIS : Ne serrez pas la vis de réglage
(n) avec le levier de blocage en position
ouverte. Des dégâts indétectables
peuvent se produire sur le carter ou le
moyeu de montage.
REMARQUE : Le meulage et le tronçonnage de
bords peuvent être effectués avec des meules
de type 27 conçues et spécifiées à cet effet ; les
meules d’une épaisseur de 6,35 mm (1/4») sont
conçues pour le meulage de surface tandis que les
meules de 3,17 mm (1/8») sont conçues pour le
meulage des bords.
Montage des meules à moyeu
déporté
REMARQUE : Le carter de type 27 fourni avec la
meuleuse DOIT être utilisé.
MONTAGE ET DÉMONTAGE DES MEULES À MOYEU
DÉPORTÉ (FIG. 1, 4)
Les meules à moyeu déporté se montent
directement sur l’arbre fileté M14.
1. Vissez la meule sur l’arbre (d) à la main.
2. Appuyez sur le bouton de blocage de l’arbre
(c) et utilisez une clé pour serrer le moyeu de la
meule.
3. Suivez la procédure ci-dessus dans l’ordre
inverse pour démonter la meule.
AVIS : Si la meule n’est pas logée
correctement avant de mettre l’outil en
marche, l’outil ou la meule peuvent être
endommagés.
FRANÇAIS
MONTAGE DES MEULES SANS MOYEU (FIG. 1, 4)
REMARQUE : Le carter de type 27 fourni avec la
meuleuse DOIT être utilisé.
REMARQUE : Veuillez vous reporter au Tableau
d’accessoires de meulage et de tronçonnage
en fin de section pour obtenir la liste des accessoires
pouvant être utilisés avec ces meuleuses.
1. Disposez l’outil sur une table, avec le carter sur
le dessus.
2. Installez la bride de support sans filet (g) sur
l’arbre (d) avec le centre relevé contre la meule.
3. Placez la meule (f) contre la bride de support en
centrant la meule sur le centre relevé de la bride
de support.
4. Tout en appuyant sur le bouton de blocage
de l’arbre (c), vissez l’écrou de blocage (h) sur
l’arbre. Si la meule que vous installez possède
une épaisseur supérieure à 1/8» (3,17 mm),
placez l’écrou de blocage fileté sur l’arbre de
sorte que le centre relevé s’adapte au centre
de la meule. Si la meule que vous installez
possède une épaisseur inférieure ou égale 1/8»
(3,17 mm), placez l’écrou de blocage fileté sur
l’arbre de sorte que le centre relevé ne soit pas
contre de la meule.
5. Tout en appuyant sur le bouton de blocage de
l’arbre (c), serrez l’écrou de blocage avec une
clé.
6. Pour démonter la meule, appuyez sur le bouton
de blocage de l’arbre et desserrez l’écrou de
blocage fileté avec une clé.
REMARQUE : Si la meule tourne après avoir serré
l’écrou, vérifiez l’orientation de l’écrou de blocage
fileté. Si une meule fine est installée avec le centre
relevé de l’écrou de blocage contre la meule, elle
tournera car le poids du centre relevé empêche à
l’écrou de blocage de retenir la meule.
Montage des brosses métalliques et
des brosses métalliques à mèches
(fig. 1)
Les brosses métalliques soucoupes ou les brosses
métalliques à mèches se montent directement
sur l’arbre fileté dans utiliser de brides. Utilisez
uniquement des brosses métalliques ou brosses
métalliques à mèches dotées d’un moyeu fileté M14.
Ces accessoires sont disponibles en option chez
votre revendeur ou centre de service autorisé.
REMARQUE : Le carte type 27 est nécessaire
lors de l’utilisation des brosses métalliques ou des
brosses métalliques à mèches.
ATTENTION : Pour réduire le risque de
blessures, portez des gants de travail
lors de la manipulation des brosses
métalliques et brosses métalliques
à mèches. Elles peuvent devenir
tranchantes.
ATTENTION : Pour réduire le risque
de dégât pour l’outil, les brosses
métalliques ou brosses métalliques
à mèches ne doivent pas toucher
le carter lorsqu’elles sont montées
ou durant l’utilisation. Des dégâts
indétectables peuvent se produire sur
l’accessoire, entraînant une cassure
des fils de la brosse ou soucoupe de
l’accessoire.
MONTAGE DES BROSSES MÉTALLIQUES ET BROSSES
MÉTALLIQUES À MÈCHES
1. Disposez l’outil sur une table, avec le carter sur
le dessus.
2. Vissez la meule sur l’arbre à la main.
3. Enfoncez le bouton de blocage de l’arbre (c)
et utilisez une clé sur le moyeu de la brosse
métallique ou brosse métallique à mèches pour
la serrer.
4. Pour démonter la meule, suivez la procédure
ci-dessus dans l’ordre inverse.
AVIS : Pour réduire le risque de dégâts
à l’outil, logez correctement le moyeu
de la meule avant de mettre l’outil en
marche.
Montage des meules à tronçonner
(type 1)
Les meules à tronçonner incluent les meules
diamantées et les disques abrasifs. Des meules à
tronçonner abrasives sont disponibles pour le métal
et le béton. Les lames diamantées peuvent aussi
être utilisées pour couper le béton. Ces accessoires
sont disponibles en option chez votre revendeur ou
centre de service autorisé.
AVERTISSEMENT: Un carter de
protection fermé bilatéral pour meule
à tronçonner est requis lors de
l’utilisation des meules à tronçonner.
Ces accessoires sont disponibles
en option chez votre revendeur ou
centre de service autorisé. L’absence
d’utilisation d’une bride et d’un carter
corrects peut entraîner des blessures
à cause de la rupture de la meule et
du contact avec la meule. Veuillez vous
reporter au Tableau d’accessoires
de meulage et de tronçonnage en
95
FRANÇAIS
fin de section pour obtenir la liste des
accessoires pouvant être utilisés avec
ces meuleuses.
AVERTISSEMENT: pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du secteur avant tout réglage ou
avant de retirer ou d’installer toute
pièce ou tout accessoire. Avant de
rebrancher l’outil, presser puis relâcher
la gâchette pour s’assurer que l’outil est
bien à l’arrêt.
MONTAGE DU CARTER FERMÉ (TYPE 1) (FIG. 5)
1. Ouvrez le verrou du carter (k) et alignez les
patins (l) sur le carter avec les fentes sur le
boîtier d’engrenage (m). Cela permettra d’aligner
les patins avec les fentes sur le capot du boîtier
d’engrenage. Positionnez le carter face vers
l’arrière.
2. Enfoncez le carter jusqu’à ce que le patin du
carter s’engage et pivote librement dans la
rainure sur le moyeu du boîtier d’engrenage.
3. Faites pivoter le carter (i) dans la position de
travail désirée. Le corps du carter doit être
positionné entre l’arbre et l’opérateur pour offrir
une protection maximale de l’opérateur.
4. Refermez le verrou du carter pour fixer le carter
sur le capot du boîtier d’engrenage. Vous
ne devez pas pouvoir tourner le carter à la
main lorsque le verrou est en position fermée.
N’utilisez pas la meuleuse avec un carter
desserré ou un levier de blocage en position
ouverte.
5. Pour retirer le carter, ouvrez le verrou du carter,
faites pivoter le carter de sorte que les flèches
soient alignées et tirez sur le carter.
REMARQUE : Le carter est ajusté au préalable en
usine par rapport au diamètre du moyeu du boîtier
d’engrenage. Si, au bout d’un certain temps, le
carter se desserre, serrez la vis de réglage (n) avec
le levier de blocage en position fermée et le carter
installé sur l’outil.
AVIS : Pour réduire le risque de dégâts
à l’outil, ne serrez pas la vis de réglage
(n) avec le levier de blocage en position
ouverte. Des dégâts indétectables
peuvent se produire sur le carter ou le
moyeu de montage.
MONTAGE DES MEULES À TRONÇONNER (FIG. 1, 4)
ATTENTION : Le diamètre de la bride
de support et de l’écrou de blocage
(inclus avec l’outil) doivent correspondre
pour les meules à tronçonner.
96
1. Placez la bride de support non filetée sur l’arbre
avec le centre relevé vers le haut. Le centre
relevé sur la bride de support se trouvera contre
la meule lorsque celle-ci sera installée.
2. Placez la meule sur la bride de support en
centrant la meule sur le centre relevé.
3. Installez l’écrou de blocage fileté avec le centre
relevé du côté opposé à la meule.
4. Appuyez sur le bouton de blocage de l’arbre (c)
et serrez l’écrou de blocage avec une clé.
5. Pour démonter la meule, appuyez sur le bouton
de blocage de l’arbre et desserrez l’écrou de
blocage fileté avec une clé.
Avant tout utilisation
• Installez le carter et le disque ou la meule
appropriés. N’utilisez aucun disque ou meule
excessivement émoussé.
• Assurez-vous que les brides, externe et interne,
sont correctement installées.
• Assurez-vous que le disque ou la meule
tourne dans le sens des flèches marquées sur
l’accessoire et l’outil.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du secteur avant tout réglage ou
avant de retirer ou d’installer toute
pièce ou tout accessoire. Avant de
rebrancher l’outil, presser puis relâcher
la gâchette pour s’assurer que l’outil est
bien à l’arrêt.
AVERTISSEMENT :
• S’assurer que le matériau à meuler ou
à tronçonner est fermement arrimé.
• Appliquer seulement une pression
légère sur l’outil. Ne pas exercer de
pression latérale sur le disque.
• Éviter toute surcharge. Si l’outil venait
à surchauffer, le laisser fonctionner à
vide quelques minutes.
FRANÇAIS
Position correcte des mains
(fig. 1, 6)
AVERTISSEMENT : laisser l’outil
tourner à plein régime avant de le mettre
en contact avec la surface à travailler.
Retirer l’outil de la surface de travail
avant de l’arrêter.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
Bouton de blocage de l’arbre (fig. 1)
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
Le bouton de blocage de l’arbre (c) est destiné à
empêcher la broche de tourner lors de l’installation
ou du retrait de la meule. N’utilisez le bouton de
blocage de l’arbre que lorsque l’outil est à l’arrêt,
débranché du secteur, et après arrêt complet du
moteur.
La position correcte des mains requiert une main
sur la poignée latérale (e), et l’autre sur le boîtier de
l’outil, comme illustré en figure 6.
Interrupteur
AVERTISSEMENT : avant toute
utilisation, vérifier que la poignée est
solidement arrimée.
BOUTON DE DÉBLOCAGE ET INTERRUPTEUR À GÂCHETTE
(FIG. 7)
Votre outil de découpe est équipé d’un bouton de
déblocage (b).
Pour bloquer l’interrupteur à gâchette (a), appuyer
sur le bouton de déblocage comme illustré sur
la Figure 7. Lorsque le bouton de déblocage est
enfoncé jusqu’à l’icône de blocage, l’appareil est
bloqué.
Toujours bloquer l’interrupteur à gâchette lors du
transport ou du rangement de l’outil pour éliminer
tout démarrage involontaire.
Pour débloquer l’interrupteur à gâchette, appuyez
sur le bouton de déblocage (b). Lorsque le bouton
de déblocage est enfoncé jusqu’à l’icône de
déblocage, l’appareil est débloqué. Le bouton de
déblocage est de couleur rouge pour indiquer
lorsque l’interrupteur est en position débloquée
Appuyer sur la gâchette (a) pour mettre le moteur en
marche. Le relâchement de l’interrupteur à gâchette
arrête le moteur.
REMARQUE : Cet outil n’est pas prévu pour
bloquer la gâchette en position MARCHE et ne
doit jamais être bloqué en MARCHE par d’autres
moyens.
AVERTISSEMENT : maintenir la
poignée latérale et le corps de l’outil
fermement pour garder le contrôle de
l’outil au démarrage et pendant son
utilisation, et ce, jusqu’à arrêt complet
de la meule ou de l’accessoire. Avant
de poser l’outil, s’assurer que la meule
s’est complètement arrêtée de tourner.
AVIS : pour réduire tout risque de
dommages matériels, ne pas actionner
le bouton de blocage de l’arbre alors
que l’outil est en marche. L’outil pourrait
non seulement être endommagé
mais tout accessoire installé pourrait
se détacher et poser des risques de
dommages corporels.
Pour actionner le verrouillage, appuyez sur le bouton
de blocage de l’arbre (c) puis faites tourner la broche
jusqu’à la bloquer complètement.
Utilisation des meules à moyeu
déporté
MEULAGE DE SURFACE AVEC LES MEULES
1. Laisser l’outil tourner à plein régime avant de le
mettre en contact avec la surface à travailler.
2. Appuyez un minimum sur la surface de travail
et laissez l’outil fonctionner à grande vitesse.
Les résultats du meulage sont meilleurs lorsque
l’outil fonctionne à grande vitesse.
3. Conservez un angle de 20° à 30° entre l’outil et
la surface de travail.
4. Déplacez l’outil en permanence dans un
mouvement vers l’avant et l’arrière pour éviter
de créer des trous dans la surface de travail.
5. Retirer l’outil de la surface de travail avant de
l’arrêter. Laisser l’outil s’arrêter complètement
de tourner avant de le poser.
MEULAGE DE BORDS AVEC LES MEULES
AVERTISSEMENT : Les meules
utilisées pour le tronçonnage et le
meulage de bords peuvent casser
ou rebondir si elle sont courbées ou
tordues lors de l’utilisation de l’outil
pour des travaux de tronçonnage ou
de meulage profond. Pour réduire le
risque de graves blessures, limitez
l’utilisation de ces meules avec un
carter standard de type 27 aux coupes
97
FRANÇAIS
et création d’entailles peu profondes
(moins de 1/2» [13 mm]). Le côté
ouvert du carter doit être positionné
du côté opposé à l’opérateur. Pour
une coupe plus profonde avec une
meule à tronçonner de type 1, utilisez le
carter de type 1 correct. Veuillez vous
reporter au Tableau d’accessoires
de meulage et de tronçonnage en
fin de section pour obtenir la liste des
accessoires pouvant être utilisés avec
ces meuleuses.
1. Laisser l’outil tourner à plein régime avant de le
mettre en contact avec la surface à travailler.
2. Appuyez un minimum sur la surface de travail
et laissez l’outil fonctionner à grande vitesse.
Les résultats du meulage sont meilleurs lorsque
l’outil fonctionne à grande vitesse.
3. Placez-vous de sorte que le côté inférieur ouvert
de la meule soit à l’opposé.
4. Lorsqu’une coupe est entamée et qu’une
entaille est pratiquée dans la pièce à travailler,
ne modifiez pas l’angle de coupe. La
modification de l’angle entraînera une courbure
de la meule et peut la casser. Les meules pour
les bords ne sont pas conçues pour supporter
les pressions latérales causées par la courbure.
5. Retirer l’outil de la pièce à travailler avant de
l’arrêter. Laisser l’outil s’arrêter complètement
de tourner avant de le poser.
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas de
meules pour le meulage/la coupe de
bords pour les applications de meulage
de surface, car ces meules ne sont pas
conçues pour les pressions latérales
impliquées dans le meulage de surface.
Une rupture de la meule et de graves
blessures peuvent se produire.
Montage et utilisation des brosses
métalliques et brosses métalliques à
mèches
2. Appuyez un minimum sur la surface de travail
et laissez l’outil fonctionner à grande vitesse.
Le retrait du matériau est meilleur lorsque l’outil
fonctionne à grande vitesse.
3. Conservez un angle de 5° à 10° entre l’outil et la
surface de travail. pour les brosses métalliques
à soucoupe et à mèches.
4. Maintenez le contact entre le bord de la
meule et la surface de travail avec les brosses
métalliques à mèches.
5. Déplacez l’outil en permanence dans un
mouvement vers l’avant et l’arrière pour éviter
de créer des trous dans la surface de travail. Si
l’outil est posé au repos sur la surface de travail
ou s’il est utilisé avec un mouvement circulaire,
ces brûlures et des rayures peuvent se produire
sur la surface de travail.
6. Retirer l’outil de la pièce à travailler avant de
l’arrêter. Laisser l’outil s’arrêter complètement
de tourner avant de le poser.
ATTENTION : Faites particulièrement
attention lors du travail sur les bords, car
un mouvement soudain de la meuleuse
peut se produire.
Utilisation des meules à tronçonner
(type 1)
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas
de meules pour le meulage/la coupe
de bords pour les applications de
meulage de surface, car ces meules ne
sont pas conçues pour les pressions
latérales impliquées dans le meulage de
surface. Une rupture de la meule et des
blessures peuvent se produire.
1. Laisser l’outil tourner à plein régime avant de le
mettre en contact avec la surface à travailler.
2. Appuyez un minimum sur la surface de travail
et laissez l’outil fonctionner à grande vitesse.
Les résultats du meulage sont meilleurs lorsque
l’outil fonctionne à grande vitesse.
Les brosses métalliques et brosses métalliques à
mèches peuvent être utilisée pour éliminer la rouille,
le calcaire et la peinture et pour lisser les surfaces
irrégulières.
3. Lorsqu’une coupe est entamée et qu’une
entaille est pratiquée dans la pièce à travailler,
ne modifiez pas l’angle de coupe. La
modification de l’angle entraînera une courbure
de la meule et peut la casser.
REMARQUE : Veuillez consulter Précautions
à prendre lors du brossage métallique de la
peinture.
4. Retirer l’outil de la surface de travail avant de
l’arrêter. Laisser l’outil s’arrêter complètement
de tourner avant de le poser.
1. Laisser l’outil tourner à plein régime avant de le
mettre en contact avec la surface à travailler.
98
FRANÇAIS
Précautions à prendre lors du
brossage métallique de la peinture
1. Le brossage métallique de peinture à base
de plomb N’EST PAS RECOMMANDÉ en
raison de la difficulté à contrôler la poussière
contaminée. Les enfants et les femmes
enceintes courent le plus grand risque
d’empoisonnement par le plomb.
2. Étant donné la difficulté de déterminer si une
peinture contient ou non du plomb sans analyse
chimique, nous recommandons les précautions
suivantes lors du brossage métallique de toutes
les peintures :
SECURITE PERSONNELLE
1. Les enfants et femmes enceintes ne doivent
pas pénétrer dans la zone de travail lors du
retrait de la peinture et tant que le nettoyage
n’est pas terminé.
2. Toutes les personnes pénétrant dans la zone
de travail doivent porter un masque à poussière
ou un appareil respiratoire. Le filtre doit être
remplacé tous les jours où dès que l’utilisateur a
du mal à respirer.
REMARQUE : Seuls les masques appropriés
pour le travail avec la poussière et les fumées
de peinture au plomb doivent être utilisés. Les
masques de peinture ordinaires n’offrent pas
une telle protection. Consultez la quincaillerie
la plus proche pour connaître les protections
respiratoires appropriées.
3. NE PAS MANGER, BOIRE ou FUMER dans
la zone de travail pour éviter d’ingérer des
particules de peinture contaminées. Se laver
et nettoyer correctement AVANT de manger,
boire ou fumer. Les aliments et les cigarettes ne
doivent pas être laissés dans la zone de travail
si la poussière peut s’y déposer.
SECURITE DE L’ENVIRONNEMENT
1. La peinture doit être retirée de manière à réduire
au minimum la quantité de poussière générée.
2. Les zones où le retrait de peinture a lieu doivent
être scellées avec des bâches en plastique
d’une épaisseur de 4 millimètres.
3. Le brossage métallique doit être effectué de
manière à réduire l’entraînement de poussière
de peinture hors de la zone de travail.
NETTOYAGE ET MISE AU REBUT
1. Toutes les surfaces de la zone de travail doivent
être aspirées et nettoyées à fond chaque jour
pendant toute la durée du travail de brossage
métallique. Les sac filtrants des aspirateurs
doivent être remplacés fréquemment.
2. Les toiles de protection en plastique doivent
être rassemblées et jetées avec les poussières,
copeaux et autres débris. Elles doivent être
placées dans des récipients de rebut scellés
et jetées selon les procédures habituelles de
collecte des déchets.
Pendant le nettoyage, les enfants et les femmes
enceintes doivent être tenus loin des alentours
de la zone de travail.
3. Tous les jouets, les meubles lavables et les
ustensiles utilisés par les enfants doivent être
lavés à fond avant de pouvoir être réutilisés.
Applications métal
Avant d’utiliser l’outil pour des applications métal,
assurez-vous que le dispositif à courant résiduel
(DCR) a été inséré pour prévenir tout risque résiduel
inhérent aux limailles.
Si le courant venait à être coupé par le DCR,
rapportez l’outil chez un réparateur agréé DEWALT.
AVERTISSEMENT : dans des
conditions de travail extrêmes, des
poussières conductrices peuvent
s’accumuler à l’intérieur du boîtier
de l’appareil lors du travail du métal.
Cela pourra provoquer la dégradation
de l’isolation protectrice de l’appareil
et poser des risques de décharges
électriques.
Pour éviter toute accumulation de limailles à
l’intérieur de l’appareil, il est recommandé de
nettoyer quotidiennement les fentes d’aération. Se
reporter à la section Maintenance.
MAINTENANCE
Cet outil DEWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil
dépend d’un entretien adéquat et d’un nettoyage
régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du secteur avant tout réglage ou
avant de retirer ou d’installer toute
pièce ou tout accessoire. Avant de
rebrancher l’outil, presser puis relâcher
la gâchette pour s’assurer que l’outil est
bien à l’arrêt.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés. L’appareil ne comprend aucune pièce
destinée à être entretenue par l’utilisateur.
99
FRANÇAIS
Balais autorupteurs
Le moteur sera coupé automatiquement pour
indiquer que les balais de charbon sont presque
usés et qu’il faut effectuer la maintenance de l’outil.
Les balais de charbon ne peuvent être remplacés
par l’utilisateur. Rapportez l’outil chez un réparateur
agréé DEWALT.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide.
100
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler et
réutiliser leurs matériaux. La réutilisation
de matériaux recyclés aide à protéger
l’environnement contre la pollution et à
réduire la demande en matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
FRANÇAIS
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules Li-Ion sont recyclables. Les
apporter au revendeur ou dans un centre de
recyclage local. Les blocs batterie collectés
seront recyclés ou mis au rebut correctement.
101
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
102
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
FRANÇAIS
TABLEAU D’ACCESSOIRES DE MEULAGE
Type de carter
Accessoire
Description
Installation de la meule
Meule à
moyeu
déporté
CARTER DE
TYPE 27
Carter de type 27
Brosse
métallique
circulaire
Bride de soutien
Meule de type 27 à moyeu
déporté
Écrou de blocage fileté
Brosse
métallique à
écrou taraudé
Carter de type 27
Brosse métallique circulaire
Brosse
coupelle à
écrou taraudé
Carter de type 27
Brosse métallique
Disque à
maçonnerie
CARTER DE
TYPE 1
Carter de type 1
Disque à métal
Bride de soutien
Meule à
tronçonner
diamantée
Meule à tronçonner
Écrou de blocage fileté
103
ITALIANO
SMERIGLIATRICE CORDLESS
DCG412
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
Dati tecnici
Tensione
VDC
Tipo
Potenza assorbita
W
Velocità nominale a vuoto min-1
Diametro mola
mm
Diametro dell’alberino
Peso (senza pacco batteria) kg
DCG412
18
1
405
7000
125
M14
2,2*
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per
ESEMPIO: eseguire una manutenzione
adeguata dell’apparato e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle
mani, organizzare il lavoro.
* il peso comprende la smerigliatrice angolare e la protezione
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione
sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza
sonora)
dB(A)
87
dB(A)
dB(A)
5
98
dB(A)
5
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati
secondo le normative EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah - smerigliatura
ah,AG =
m/s2
6,0
Incertezza K =
m/s2
1,5
NOTA: Le applicazioni come il taglio o la spazzolatura di
metallo possono avere emissioni delle vibrazioni differenti.
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
104
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
VDC
Ah
kg
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di carica
approssimativo
min
Peso
kg
Fusibili
Europa
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB105
230 V
Li-Ion
VAC
30
60
(pacchi batteria (pacchi batteria
da 1,5 Ah)
da 3,0 Ah)
0,49
per apparati da 230 V
10 Ampere, di rete
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
ITALIANO
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DCG412
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/CE e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
14.02.2012
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o
i fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
105
ITALIANO
e)
f)
Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
d) Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
g) Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
106
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è stato
previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
d) Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e) Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
g) Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) USO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA
a) Ricaricare l’apparato esclusivamente con
il caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato
tipo di batteria può provocare il rischio di
ITALIANO
b)
c)
d)
incendio se utilizzato con un pacco batteria
differente.
Gli apparati elettrici vanno usati
esclusivamente con i pacchi batteria
specificatamente indicati. L’utilizzo di ogni
altro pacco batteria crea rischio di lesioni e
d’incendio.
Se il pacco batteria non è utilizzato
tenerlo lontano da oggetti di metallo
come fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei
terminali. Il corto circuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o un incendio.
In condizioni di uso eccessivo è possibile
che la batteria espella del liquido; evitarne
il contatto. In caso di contatto, sciacquare
abbondantemente con acqua. Se il liquido
viene a contatto con gli occhi, consultare
un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
6) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell’apparato elettrico.
NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE
AGGIUNTIVE
Avvertenze di sicurezza per tutte le
lavorazioni
a) Questo apparato è stato progettato per
essere utilizzato come smerigliatrice,
spazzola o apparato di taglio. Leggere
attentamente tutte le avvertenze,
istruzioni, illustrazioni e specifiche fornite
con l’apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può dar luogo a scossa
elettrica, incendio e/o lesioni gravi.
b) Con questo apparato non è consigliabile
eseguire lavorazioni di sabbiatura e
lucidatura. L’esecuzione di lavorazioni per
le quali l’apparato non è stato progettato
comporta dei rischi e può causare lesioni
personali.
c) Non utilizzare accessori non progettati
appositamente o non consigliati dal
produttore per questo tipo di apparato.
Anche se un accessorio può essere collegato
all’apparato, ciò non ne garantisce la sicurezza
di utilizzo.
d) La velocità nominale dell’accessorio deve
essere pari almeno a quella massima
indicata sull’apparato. Gli accessori fatti
funzionare a una velocità superiore rispetto
a quella nominale possono rompersi e
disintegrarsi.
e) Il diametro esterno e lo spessore
dell’accessorio devono rientrare nei limiti
previsti per l’apparato. Non è possibile
proteggere o controllare adeguatamente gli
accessori di dimensioni errate.
f) Il diametro dell’asse di mole, flange,
platorelli o di qualsiasi altro accessorio
deve corrispondere esattamente a quella
dell’alberino dell’apparato. Gli accessori
con il diametro dell’asse che non corrisponde
alla struttura di montaggio dell’apparato
non mantengono l’equilibrio, vibrano
eccessivamente e possono causare la perdita di
controllo.
g) Non utilizzare accessori danneggiati.
Prima di ogni utilizzo controllare gli
accessori affinché sui dischi abrasivi non
vi siano scheggiature e lesioni, non siano
presenti crepe o segni eccessivi di usura
sul platorello, che le spazzole metalliche
non abbiano filamenti metallici staccati o
spezzati. Se l’apparato o l’accessorio è
caduto, verificare eventuali danni o installare
un accessorio non danneggiato. Dopo
aver ispezionato o installato un accessorio,
verificare che l’operatore e le altre persone
siano lontane dal piano dell’accessorio
rotante e far girare l’apparato a vuoto alla
massima velocità per un minuto. Gli accessori
danneggiati normalmente si rompono durante
questa fase di verifica.
h) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. A seconda delle lavorazioni,
utilizzare una maschera o occhiali di
protezione. Se opportuno, indossare
una mascherina antipolvere, protezioni
acustiche, guanti e un grembiule da lavoro
in grado di arrestare frammenti abrasivi
o di lavorazione di piccole dimensioni. La
protezione oculare deve impedire a detriti volanti
generati dalle varie lavorazioni di raggiungere gli
occhi. La maschera antipolvere o il respiratore
devono essere in grado di filtrare le particelle
generate dalle lavorazioni. L’esposizione
prolungata a rumori di alta intensità può causare
la perdita dell’udito.
i) Tenere le altre persone a distanza di
sicurezza dalla zona di lavoro. Chiunque
acceda alla zona di lavoro deve indossare
abbigliamento di protezione adeguato.
107
ITALIANO
Frammenti del pezzo da lavorare o di un
accessorio rotto possono volare via e causare
lesioni al di là dell’immediata area di lavoro.
j) Sostenere l’apparato unicamente con
supporti aventi superfici isolanti quando si
eseguono lavorazioni in cui la parte tagliente
potrebbe toccare cavi elettrici nascosti o il
cavo di alimentazione dell’apparato stesso.
Gli accessori da taglio che vengono a contatto
con un cavo sotto tensione trasmettono la
corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
k) Posizionare il cavo lontano dall’accessorio
rotante. In caso di perdita di controllo, il cavo
può essere tagliato o impigliato e potrebbe
avere una forza tale da trascinare la mano
o il braccio dell’operatore verso l’accessorio
rotante.
l) Non appoggiare mai l’apparato finché
l’accessorio non si sia completamente
arrestato. L’accessorio rotante potrebbe fare
presa sulla superficie e trascinare l’apparato
facendone perdere il controllo.
m) Non azionare l’apparato mentre lo si
trasporta a fianco. Un contatto accidentale
con l’accessorio rotante può farlo impigliare ai
vestiti e trascinarlo verso il corpo dell’operatore.
n) Pulire regolarmente le prese d’aria
dell’apparato. La ventola del motore può
attirare la polvere all’interno dell’alloggiamento
e l’accumulo eccessivo di metallo polverizzato
può causare pericoli elettrici.
o) Non utilizzare l’apparato vicino a materiali
infiammabili. Le scintille possono far prendere
fuoco ai materiali.
p) Non utilizzare accessori che richiedono
refrigeranti liquidi. L’utilizzo di acqua o altri
liquidi refrigeranti può provocare elettrocuzione
o scosse elettriche.
q) Non utilizzare mole di Tipo 11 (a coppa
svasata) su questo apparato. L’utilizzo di
accessori inappropriati può provocare lesioni.
r) Utilizzare sempre l’impugnatura laterale.
Serrare saldamente l’impugnatura.
L’impugnatura laterale deve essere sempre
utilizzata per mantenere il controllo dell’apparato
in qualsiasi momento.
108
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
AGGIUNTIVE PER TUTTE LE
LAVORAZIONI
Cause del rimbalzo e salvaguardia
dell’operatore
Il rimbalzo è una reazione improvvisa provocata
da mole, platorelli, spazzole o qualsiasi altro
accessorio in rotazione che rimanga pinzato o
impigliato. Ciò provoca un arresto immediato
dell’accessorio rotante che a sua volta provoca la
perdita di controllo dell’apparato, che viene spinto
nella direzione opposta rispetto alla rotazione
dell’accessorio nel punto in cui è stato trattenuto.
Ad esempio, se un disco abrasivo è impigliato
o pinzato dal pezzo da lavorare, il bordo della
mola penetrato nel punto pinzato può scavare nel
materiale e causare lo scavalcamento o il rimbalzo
della mola. la mola può saltare sia verso l’operatore
che in direzione opposta a secondo della direzione
del movimento della mola nel punto pinzato. In
queste condizioni è possibile che i dischi abrasivi si
spezzino.
Il rimbalzo è il risultato di un uso sbagliato
dell’apparato e/o di metodi o condizioni di
lavoro scorretti e può essere evitato prendendo
le appropriate precauzioni come descritto di
SEGUITO:
a) mantenere una salda presa sull’apparato e
scegliere una posizione per corpo e braccia
che sia in grado di resistere alle forze di
rimbalzo. Utilizzare sempre l’impugnatura
ausiliaria, se presente, per offrire la massima
resistenza al rimbalzo o alla reazione di
coppia durante l’avviamento. L’operatore
può frenare la reazione di coppia o la forza
di rimbalzo se vengono prese le precauzioni
adatte.
b) non porre mai le mani vicino l’accessorio
rotante. L’accessorio può rimbalzare sulle mani
dell’operatore.
c) l’operatore non deve posizionarsi nel punto
in cui si potrebbe dirigere l’apparato in caso
di rimbalzo. Il rimbalzo spinge l’apparato nella
direzione opposta al movimento del disco nel
punto in cui si impiglia.
d) prestare particolare attenzione quando
si lavorano angoli, estremità appuntite
ecc. Evitare di far rimbalzare o impigliare
l’accessorio. Angoli, estremità appuntite o
rimbalzi tendono a fare impigliare l’accessorio
rotante e a causare la perdita di controllo o il
rimbalzo dell’apparato.
ITALIANO
e) non collegare una lama da motosega per
legno o una lama da sega dentata. Queste
lame creano rimbalzi e perdita di controllo
frequenti.
Avvertenze di sicurezza specifiche
per lavorazioni di smerigliatura e
taglio abrasivo
a) Usare solo i tipi di mola raccomandati per il
proprio apparato e le protezioni specifiche
progettate per quella mola. Le mole non
omologate per quell’apparato non possono
essere protette adeguatamente e non sono
sicure.
b) La protezione deve essere fissata
saldamente all’apparato e posizionata per
la massima sicurezza, in modo che la mola
sporga il meno possibile verso l’operatore.
La protezione aiuta a proteggere l’operatore dai
frammenti della mola e dai contatti accidentali
con essa.
c) Le mole vanno usate solo nelle lavorazioni
per cui sono raccomandate. Per esempio:
non molare con il fianco di una mola
da taglio. Le mole da taglio abrasivo sono
progettate per la smerigliatura periferica. Forze
laterali applicate a queste mole possono
causarne la frantumazione.
d) Per le mole utilizzare sempre flange non
danneggiate, della dimensione e forma
corretta per quella mola. Se le flange sono
appropriate, supportano la mola e ne riducono
la possibilità di rottura. Le flange per dischi da
taglio possono differire dalle flange per dischi
abrasivi.
e) Non utilizzare mole consumate dall’uso
con apparati più potenti. Le mole progettate
per apparati più potenti non sono adatte alle
maggiori velocità degli apparati più piccoli e si
possono spaccare.
Avvertenze di sicurezza aggiuntive
specifiche per lavorazioni di taglio
abrasivo
a) Non far incastrare il disco di taglio e non
applicare troppa pressione. Non provare
a fare tagli troppo profondi. Il sovraccarico
della mola aumenta il carico e la suscettibilità
alla torsione o all’inceppamento della mola nel
taglio, con la possibilità di rimbalzo o di rottura.
b) Non posizionarsi con il corpo allineato alla
mola in rotazione e star dietro di essa.
Quando la mola si muove nella direzione di
allontanamento dal corpo, il possibile rimbalzo
può spingere la mola in rotazione e l’apparato
proprio verso di se.
c) Quando la mola si inceppa o quando un
taglio si interrompe per qualsiasi ragione,
spegnere l’apparato e tenerlo immobile fino
al suo completo arresto Non tentare mai di
rimuovere il disco da taglio mentre la mola
è in movimento, altrimenti può rimbalzare.
Esaminare e prendere azioni correttive per
eliminare le cause che inceppano la lama.
d) Non ricominciare il taglio nel pezzo in
lavorazione. Far raggiungere la massima
velocità alla mola e poi rientrare con
attenzione nel taglio. La mola può incepparsi,
scavalcare o rimbalzare se l’apparato elettrico
viene riavviato quando ancora è dentro al pezzo
in lavorazione.
e) Pannelli o altri pezzi di grandi dimensioni
vanno sorretti per minimizzare il rischio che
la mola sia pinzata o che rimbalzi. I pezzi più
grandi tendono a incurvarsi sotto il loro stesso
peso. Devono essere collocati dei supporti sotto
al pezzo da entrambi i lati, vicino la linea di taglio
e alle estremità del pannello, da entrambi i lati
della mola.
f) Prestare ancora più attenzione quando si
eseguono “tagli a tuffo” all’interno di pareti o
di altre aree cieche. La parte sporgente della
mola può tagliare tubi del gas o dell’acqua, cavi
elettrici o anche oggetti che possono provocare
il ribalzo.
Avvertenza di sicurezza specifiche
per lavorazioni di spazzolatura
a) Far attenzione alle setole metalliche che
schizzano via dalla spazzola anche durante
le comuni lavorazioni. Non sforzare le setole
con un eccessivo carico sulle spazzola. Le
setole metalliche penetrano facilmente gli abiti
leggeri e/o la pelle.
b) Quando viene raccomandato l’utilizzo di
una protezione durante la spazzolatura, non
far mai toccare la mola o la spazzola con il
bordo della protezione. La mola o la spazzola
possono aumentare di diametro durante il
lavoro a causa delle forze centrifughe.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
109
ITALIANO
– Menomazioni uditive.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
– Rischio di polveri provenienti da sostanze
pericolose.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (s), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2012 XX XX
ATTENZIONE: I bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che
non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in certe condizioni, con
il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, il caricabatterie può essere
cortocircuitato da corpi estranei.
Materiali estranei di natura conduttiva
come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, polvere di smerigliatura,
schegge metalliche, lana di acciaio,
lamine di alluminio o qualsiasi accumulo
di particelle metalliche, dovrebbero
essere eliminati dalle cavità del
caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dalla presa quando il
pacco batteria non è in sede. Staccare
il caricabatterie dalla presa prima di
cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria diverso da
quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
Anno di fabbricazione
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: Il
presente manuale contiene importanti istruzioni di
sicurezza e d’uso per il caricatore DCB105.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona
con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di ustioni. Per
ridurre il rischio di lesioni, caricare
solamente batterie ricaricabili DEWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero
surriscaldarsi e scoppiare provocando
lesioni personali e danni materiali. Non
ricaricare batterie non ricaricabili.
110
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Quando si adopera un caricabatteria all’aria
aperta, collocarlo sempre in un luogo
asciutto e usare una prolunga adatta a
uso esterno. L’uso di un cavo adatto ad uso
esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
• Non ostruire i fori di ventilazione sul
caricabatteria. I fori di ventilazione sono
situati in alto e ai lati del caricabatteria.
Tenere il caricabatteria lontano da qualsiasi fonte
di calore.
ITALIANO
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati — farli
sostituire immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo
agente o da persone qualificate per evitare
pericoli.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
Il caricabatteria DCB105 è compatibile con batterie
da 10,8 V, 14,4 V e 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB180 e DCB181).
Questo caricabatteria non richiede alcuna
regolazione ed è progettato per funzionare nel modo
più semplice possibile.
Procedura di carica (fig. 2)
1. Collegare il caricatore ad una presa 230 V
adatta prima di inserire il pacco batteria.
2. Inserire il pacco batteria (j) nel caricabatteria,
assicurandosi che sia completamente
posizionato nel caricabatteria. La luce rossa (in
carica) lampeggia continuamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica è indicato dalla
spia rossa che rimane ACCESA di continuo. Il
pacco è completamente carico e va utilizzato
subito o lasciato nel caricabatteria.
Procedura di carica
Vedere la tavola seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica
x
in carica
––
––
––
––
carica completa
ritardo per pacco
caldo/freddo
pacco batteria o
caricabatteria difettoso
problema con la
linea di alimentazione
–––––––––––––––––––––
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••••
•• •• •• •• •• •• ••
Questo caricabatteria non caricherà un pacco
batteria difettoso. Il caricabatteria indicherà una
batteria difettosa non illuminandosi o visualizzando
un motivo lampeggiante con la dicitura pacco
batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il
caricatore e il pacco batteria presso un centro di
assistenza autorizzato per essere testati.
Ritardo per pacco caldo/freddo
Se il caricabatterie riconosce una batteria
come troppo calda o troppo fredda, avvia
automaticamente un ritardo dovuto a pacco caldo/
freddo, sospendendo la carica fino a quando la
batteria raggiunga una temperatura appropriata. Il
caricabatterie commuta poi automaticamente alla
modalità di carica del pacco. Questa caratteristica
assicura la massima durata delle batterie.
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono
progettati con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità
circa dimezzata rispetto a un pacco batteria caldo.
Il pacco batteria si caricherà a una velocità rallentata
per tutto il ciclo di caricamento e non tornerà alla
velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e
durata delle batterie Li-Ion, caricare completamente
la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.
111
ITALIANO
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Al momento dell’acquisto, il gruppo batteria non è
completamente carico. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricatore, leggere le istruzioni di
sicurezza di seguito e quindi seguire le procedure di
caricamento delineate.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare il pacco batteria
in ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione del
pacco batteria dal caricabatterie può incendiare
le polveri o i fumi.
• Non forzare il pacco batteria nel
caricabatteria. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
caricabatteria non compatibile siccome
il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i pacchi batteria solo negli appositi
caricabatteria DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti
dove la temperatura raggiunge o supera
40° C (105 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
• Per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria sia completamente carico prima
dell’uso.
AVVERTENZA: non cercare mai di
aprire il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
112
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Pacco batteria
TIPO DI BATTERIA
I modelli DCG412 funzionano con batterie da 18 volt.
È possibile utilizzare i pacchi batteria DCB180 o
DCB181. Si rimanda a Dati tecnici per ulteriori
informazioni.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
ITALIANO
NOTA: i pacchi batteria non devono essere
conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
Vedere i Dati tecnici per il tempo di
ricarica.
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
Solo per uso interno.
In aggiunta ai pittogrammi utilizzati in questo
manuale, le targhette sul caricabatteria e sul pacco
batteria mostrano i pittogrammi seguenti:
Contenuto dell’imballo
La confezione contiene:
1 Smerigliatrice angolare
1 Protezione da 125 mm (Tipo 27)
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
1 Impugnatura laterale
1 Set di flange
1 Chiave doppia
Batteria in carica.
Batteria carica.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
x
Pacco batteria o caricabatteria difettoso.
Linea di alimentazione difettosa.
1 Manuale di istruzioni
1 Disegno esploso
NOTA: i pacchi batteria, i caricabatteria e le cassette
di trasporto sono inclusi nei modelli-N.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1–6)
AVVERTENZA: non modificare mai
l’apparato o alcuna parte di esso.
Potrebbe dar luogo a danni o a lesioni
personali.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
a. Interruttore di azionamento
Utilizzare solo con pacchi batteria
DEWALT; gli altri possono scoppiare
causando lesioni personali e danni.
b. Pulsante di blocco
Non esporre all’acqua.
e. Impugnatura laterale
c. Tasto di blocco alberino
d. Alberino
f. Mola abrasiva
Far sostituire immediatamente i cavi
difettosi.
Caricare esclusivamente a temperature
tra 4 °C and 40 °C.
g. Flangia di sostegno
h. Dado di serraggio filettato
i. Protezione
j. Gruppo batterie
k. Dispositivo di chiusura della protezione
l. Alette
Smaltire il pacco batteria con la dovuta
attenzione per l’ambiente.
m. Fessure della scatola del cambio
Non bruciare il pacco batteria.
o. Pulsante di rilascio della batteria
n. Vite di regolazione
Carica i pacchi batteria Li-Ion.
113
ITALIANO
La smerigliatrice DCG412 è stata progettata per
lavorazioni professionali di smerigliatura e taglio.
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
NON utilizzare dischi abrasivi diversi da quelli a
centro depresso e dai dischi lamellari.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
DESTINAZIONE D’USO
Questa smerigliatrice angolare è un apparato
elettrico professionale.
NON CONSENTIRE a bambini di entrare in
contatto con l’apparato. L’uso di questo apparato
da parte di persone inesperte deve avvenire sotto
sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione
o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Prima di
ricollegare l’apparato, premere e
rilasciare l’interruttore di accensione per
assicurarsi che sia spento.
AVVERTENZA: utilizzare
esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DEWALT.
Inserimento e rimozione
del gruppo batterie dall’apparato
(fig. 2)
NOTA: Per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria sia completamente carico.
PER INSTALLARE IL PACCO BATTERIA
NELL’IMPUGNATURA DELL’APPARATO
1. Allineare il pacco batteria (j) alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato (fig. 2).
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il
pacco batteria non è saldamente posizionato
nell’apparato e assicurarsi che non si disinnesti.
PER RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’APPARATO
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria (o)
ed estrarre il pacco batteria dall’impugnatura
dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come
descritto nella sezione caricabatteria di questo
manuale.
Attacco dell’impugnatura laterale
(fig. 1)
AVVERTENZA: prima di utilizzare
l’apparato, verificare che l’impugnatura
sia fissata saldamente.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Avvitare a fondo l’impugnatura (e) in uno degli innesti
presenti su ciascun lato della scatola ingranaggi.
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
Per agevolare l’utente, la scatola del cambio ruota di
90° per le operazioni di taglio.
114
ITALIANO
Rotazione della scatola del cambio
(fig. 1)
ruotano liberamente nella scanalatura sul mozzo
della scatola del cambio.
1. Rimuovere le quattro viti angolari che fissano la
scatola del cambio all’alloggiamento del motore.
4. Con il dispositivo di chiusura della protezione
aperto, ruotare la protezione (i) nella posizione di
lavoro desiderata.
2. Senza separare la scatola del cambio
dall’alloggiamento del motore, ruotare la
testa della scatola del cambio alla posizione
desiderata.
5. Chiudere il dispositivo di chiusura della
protezione per fissare la protezione sulla scatola
del cambio.
NOTA: Se la scatola del cambio e l’alloggiamento
del motore si distaccano di oltre 1/8” (3,17 mm),
l’apparato deve essere riparato e riassemblato
da un centro di assistenza autorizzato DEWALT.
La mancata riparazione dell’apparato potrebbe
causare un guasto delle spazzole, del motore e dei
cuscinetti.
3. Reinserire le viti per fissare la scatola del cambio
all’alloggiamento del motore. Serrare le viti a
una coppia di serraggio pari a 20 in.-lbs. Un
serraggio eccessivo potrebbe causare la rottura
delle viti.
Montaggio e rimozione della
protezione (fig. 3)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione
o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Prima di
ricollegare l’apparato, premere e
rilasciare l’interruttore di accensione per
assicurarsi che sia spento.
ATTENZIONE: Le protezioni vanno
usate con questa smerigliatrice.
Quando si utilizza la smerigliatrice DCG412 per il
taglio di metallo o muratura, si DEVE utilizzare una
protezione di Tipo 1. Le protezioni di Tipo 1 sono
disponibili come accessori a pagamento presso i
distributori DEWALT.
NOTA: vedere Guida accessori per la
smerigliatura al termine di questa sezione per
gli altri accessori da poter utilizzare con queste
smerigliatrici.
1. Poggiare l’apparato su un banco, con l’alberino
(d) in su.
2. Aprire il dispositivo di chiusura della protezione
(k), e allineare le alette (l) sulla protezione alle
fessure sulla scatola
del cambio (m).
3. Premere la protezione verso il basso finché
le alette della protezione non si innestano e
ATTENZIONE: se non si riesce a
stringere la protezione con la vite di
regolazione, non utilizzare l’apparato.
Per ridurre il rischio di lesioni personali,
portare l’apparato e la protezione a
un centro di assistenza per riparare o
sostituire la protezione.
AVVISO: Non serrare la vite di
regolazione (n) con la leva di serraggio in
posizione aperta. Potrebbero conseguire
dei danni non visibili alla protezione o al
mozzo di montaggio.
NOTA: È possibile eseguire la smerigliatura e il
taglio dei bordi con le mole di Tipo 27 progettate
appositamente per tale scopo; le mole con
spessore di 6,35 mm (1/4”) sono progettate per la
smerigliatura superficiale mentre le mole da 3,17 mm
(1/8”) sono progettate per la smerigliatura dei bordi.
Montaggio di mole di smerigliatura a
centro depresso
NOTA: La protezione di Tipo 27 fornita in dotazione
con la smerigliatrice DEVE essere utilizzata.
MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLE MOLE CON MOZZO
(FIG. 1, 4)
Le mole con mozzo si installano direttamente
sull’alberino filettato M14.
1. Filettare la mola sull’alberino (d) manualmente.
2. Premere il tasto di blocco dell’alberino (c) e
utilizzare una chiave per serrare il mozzo della
mola.
3. Invertire la procedura di sopra per rimuovere la
mola.
AVVISO: Il mancato posizionamento
corretto della mola prima
dell’accensione dell’apparato può
provocare danni all’apparato o alla mola.
MONTAGGIO DI MOLE SENZA MOZZO (FIG. 1, 4)
NOTA: La protezione di Tipo 27 fornita in dotazione
con la smerigliatrice DEVE essere utilizzata.
NOTA: vedere Guida accessori per la
smerigliatura al termine di questa sezione per
gli altri accessori da poter utilizzare con queste
smerigliatrici.
115
ITALIANO
1. Poggiare l’apparato su un tavolo, con l’alberino
in su.
2. Inserire la flangia di sostegno non filettata (g)
sull’alberino (d) con il centro sollevato contro la
mola.
3. Posizionare la mola (f) contro la flangia di
sostegno, centrando la mola sul centro sollevato
della flangia di sostegno.
4. Tenendo premuto il tasto di blocco dell’alberino
(c), far passare il dado di serraggio (h)
sull’alberino. Se la mola che si sta inserendo
ha uno spessore maggiore di 1/8” (3,17mm),
posizionare il dado di serraggio filettato
sull’alberino in modo tale che il centro sollevato
si inserisca al centro della mola. Se la mola che
si sta inserendo ha uno spessore di 1/8” (3,17
mm) o inferiore, posizionare il dado di serraggio
filettato sull’alberino in modo tale che il centro
sollevato non si trovi contro la mola.
5. Tenendo premuto il tasto di blocco dell’alberino
(c), serrare il dado di serraggio con una chiave.
6. Per rimuovere la mola, premere il tasto di blocco
dell’alberino e allentare il dado di serraggio
filettato con una chiave.
NOTA: se la mola gira dopo aver serrato il dado
di serraggio, controllare l’orientamento del dado di
serraggio filettato. Se viene inserita una mola sottile
con il centro sollevato sul dado di serraggio contro la
mola, quest’ultima girerà poiché l’altezza del centro
sollevato impedisce la tenuta della mola da parte del
dado di serraggio.
Montaggio di spazzole metalliche e
mole a spazzola (fig. 1)
Le spazzole metalliche o le mole a spazzola si
inseriscono direttamente sull’alberino filettato senza
l’uso di flange. Utilizzare esclusivamente spazzole
o mole a spazzola dotato di un mozzo filettato
M14. Questi accessori sono disponibili a un costo
aggiuntivo presso il vostro rivenditore locale o centro
di assistenza autorizzato.
NOTA: è necessaria una protezione di Tipo 27
durante l’uso di spazzole metalliche e mole a
spazzola.
ATTENZIONE: per ridurre il rischio
di lesioni personali, indossare guanti
protettivi durante la manipolazione
di spazzole metalliche e mole a
spazzola. Possono essere affilate.
ATTENZIONE: per ridurre il rischio
di danni all’apparato, la mola o
la spazzola non deve toccare la
protezione durante il montaggio o
l’uso. Potrebbero conseguire dei danni
116
non visibili all’accessorio, causando la
frattura delle parti metalliche dalla mola
o dalla lamella dell’accessorio.
MONTAGGIO DI SPAZZOLE DI FERRO E MOLE E SPAZZOLA
1. Poggiare l’apparato su un tavolo, con l’alberino
in su.
2. Filettare la mola sull’alberino manualmente.
3. Premere il tasto di blocco dell’alberino (c) e
utilizzare una chiave sul mozzo della mola o
spazzola di ferro per serrare la mola.
4. Per rimuovere la mola, invertire la procedura di
cui sopra.
AVVISO: per ridurre il rischio di danni
all’apparato, sistemare correttamente il
mozzo della mola prima di accendere
l’apparato.
Montaggio di dischi da taglio (Tipo 1)
I dischi da taglio comprendono i dischi diamantati
e i dischi abrasivi. Sono disponibili dischi da taglio
abrasivi per l’uso su metallo e calcestruzzo. È
possibile utilizzare anche lame diamantate per
il taglio del calcestruzzo. Questi accessori sono
disponibili a un costo aggiuntivo presso il vostro
rivenditore locale o centro di assistenza autorizzato.
AVVISO: è necessaria una protezione
della mola chiusa e bilaterale durante
l’utilizzo dei dischi di taglio. Questi
accessori sono disponibili a un costo
aggiuntivo presso il vostro rivenditore
locale o centro di assistenza autorizzato.
Il mancato utilizzo della flangia e della
protezione corrette può provocare
lesioni risultanti dalla rottura e dal
contatto con la mola. vedere Guida
accessori per la smerigliatura al
termine di questa sezione per gli altri
accessori da poter utilizzare con queste
smerigliatrici.
AVVISO: per ridurre il rischio di
gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Prima di ricollegare
l’apparato, premere e rilasciare
l’interruttore di accensione per
assicurarsi che sia spento.
MONTAGGIO DI PROTEZIONE CHIUSA (TIPO 1) (FIG. 5)
1. Aprire il dispositivo di chiusura della protezione
(k), e allineare le alette (l) sulla protezione
alle fessure sulla scatola del cambio (m).
Così facendo, le alette saranno allineate alle
ITALIANO
fessure sul coperchio della scatola del cambio.
Posizionare la protezione rivolta all’indietro.
2. Premere la protezione verso il basso finché
l’aletta della protezione non si innesta e ruota
liberamente nella scanalatura sul mozzo della
scatola del cambio.
3. Ruotare la protezione (i) nella posizione di lavoro
desiderata. Il corpo della protezione deve essere
posizionato tra l’alberino e l’operatore per fornire
la massima protezione dell’operatore.
4. Chiudere il dispositivo di chiusura della
protezione per fissare la protezione sul
coperchio della scatola del cambio. Dovrebbe
risultare impossibile ruotare la protezione
a mano quando il dispositivo di chiusura è
in posizione di chiusura. Non adoperare la
smerigliatrice con una protezione allentata o la
leva di serraggio in posizione aperta.
5. Per rimuovere la protezione, aprire il dispositivo
di chiusura della protezione, ruotare la
protezione in modo che le frecce siano allineate
e tirare in su sulla protezione.
NOTA: la protezione è pre-regolata al diametro
del mozzo della scatola del cambio alla fabbrica.
Se, dopo un certo periodo, la protezione si allenta,
serrare la vite di regolazione (n) con la leva di
serraggio nella posizione chiusa con la protezione
inserita sull’apparato.
AVVISO: per ridurre il rischio di
danni all’apparato, non serrare la vite
di regolazione (n) con la leva di serraggio
in posizione aperta. Potrebbero
conseguire dei danni non visibili alla
protezione o al mozzo di montaggio.
MONTAGGIO DI MOLE DI TAGLIO (FIG. 1, 4)
ATTENZIONE: è necessario utilizzare una
flangia di sostegno e un dado di serraggio di
diametro pari (in dotazione con l’apparato)
per le mole di taglio.
1. Posizionare la flangia di sostegno non filettata
sull’alberino con il centro sollevato rivolto
verso l’alto. Il centro sollevato sulla flangia
di sostegno sarà appoggiato contro la mola
quando quest’ultima viene inserita.
2. Posizionare la mola sulla flangia di sostegno,
centrando la mola sul centro sollevato.
3. Inserire il dado di serraggio filettato con il
centro sollevato lontano dalla mola.
4. Premere il tasto di blocco dell’alberino (c) e
serrare il dado di serraggio con una chiave.
5. Per rimuovere la mola, premere il tasto di blocco
dell’alberino e allentare il dado di serraggio
filettato con una chiave.
Prima di cominciare
• Installare la protezione e il disco o la mola
appropriata. Non utilizzare dischi o mole troppo
consumati.
• Assicurarsi che le flange interna ed esterna
siano montate correttamente.
• Assicurarsi che il disco o la mola ruoti nella
direzione delle frecce indicate sull’accessorio e
sull’apparato.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’utilizzo
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione
o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Prima di
ricollegare l’apparato, premere e
rilasciare l’interruttore di accensione per
assicurarsi che sia spento.
AVVERTENZA:
• assicurarsi che tutti i materiali da
smerigliare o tagliare siano fissati
saldamente.
• applicare solo una pressione leggera
sull’apparato. Non esercitare pressioni
laterali sul disco.
• evitare i sovraccarichi. Se l’apparato
si surriscalda, farlo girare a vuoto per
qualche minuto.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 1, 6)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
gravi lesioni personali, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, mantenere
SEMPRE una presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
Per una presa corretta, stringere con una mano
l’impugnatura laterale (e) e con l’altra il corpo
dell’apparato, come mostrato in figura 6.
117
ITALIANO
Interruttore
AVVISO: prima di utilizzare l’apparato,
verificare che l’impugnatura sia fissata
saldamente.
PULSANTE DI BLOCCO E INTERRUTTORE DI
AZIONAMENTO (FIG. 7)
L’apparato di taglio è munito di un pulsante di
blocco (b).
Per bloccare l’interruttore di azionamento (a),
premere il pulsante di blocco come mostrato in
Figura 7. Quando il pulsante di blocco viene premuto
sull’icona di blocco, l’unità viene bloccata.
Bloccare sempre l’interruttore di azionamento
durante il trasporto o la conservazione dell’apparato
per eliminare la possibilità di avvii accidentali.
Per sbloccare l’interruttore di azionamento, premere
il pulsante di blocco (b). Quando il pulsante di
sblocco viene premuto sull’icona di sblocco,
l’unità viene sbloccata. Il pulsante di blocco è di
colore rosso per indicare quando l’interruttore è in
posizione di sblocco.
Tirare l’interruttore di azionamento (a) per accendere
il motore. Rilasciando l’interruttore di azionamento, il
motore si spegne.
NOTA: Questo apparato non prevede il blocco
dell’interruttore di azionamento in posizione ON e
non deve essere bloccato su ON con nessun altro
metodo.
AVVERTENZA: stringere saldamente
l’impugnatura laterale e il corpo
dell’apparato per mantenere il controllo
all’avvio e durante l’utilizzo fino a
quando la mola o l’accessorio non sia
completamente fermo. Assicurarsi che
la mola sia completamente ferma prima
di appoggiare l’apparato.
AVVERTENZA: far raggiungere la
massima velocità all’apparato prima
di toccare la superficie da lavorare.
Sollevare l’apparato dalla superficie da
lavorare prima di spegnerlo.
Blocco dell’alberino (fig. 1)
Il blocco dell’alberino (c) serve a prevenire la
rotazione dell’alberino durante il montaggio o la
rimozione delle mole. Agire sul blocco del’alberino
solo quando l’apparato è spento, con il cavo
elettrico staccato dalla presa e dopo che è
completamente fermo.
AVVISO: per ridurre il rischio di
danneggiare l’apparato, non inserire
il blocco dell’alberino durante il
funzionamento. Altrimenti si danneggia
118
l’apparato e gli accessori presenti
potrebbero schizzare via, causando
possibili lesioni.
Per inserire il blocco, premere il pulsante di blocco
dell’alberino (c) e ruotarlo fino a quando non gira più.
Utilizzo di mole di smerigliatura a
centro depresso
SMERIGLIATURA DI SUPERFICIE CON MOLE DI
SMERIGLIATURA
1. far raggiungere la massima velocità all’apparato
prima di toccare la superficie da lavorare.
2. Applicare una minima pressione alla superficie
di lavoro, lasciando funzionare l’apparato a
velocità elevata. La velocità di smerigliatura è
al massimo quando l’apparato funziona ad alta
velocità.
3. Mantenere un’angolazione di 20° - 30° tra
l’apparato e la superficie di lavoro.
4. Spostare continuamente l’apparato con un
movimento avanti e indietro per evitare di creare
squarci nella superficie di lavoro.
5. Rimuovere l’apparato dalla superficie da
lavorare prima di spegnerlo. Attendere che la
rotazione dell’apparato sia terminata prima di
appoggiarlo.
SMERIGLIATURA DEI BORDI CON MOLE DI
SMERIGLIATURA
AVVISO: le mole utilizzate per il taglio e la
smerigliatura dei bordi possono causare
rotture o rimbalzi se si piegano o si
attorcigliano mentre l’apparato viene utilizzato
per eseguire lavori di taglio o di smerigliatura
in profondità. Per ridurre il rischio di gravi
lesioni personali, limitare l’uso di queste mole
con una protezione standard di Tipo 27 al
taglio e alla scanalatura in superficie (meno
di 1/2” [13 mm] di profondità). Il lato aperto
della protezione deve essere posizionato
lontano dall’operatore. Per un taglio di
maggiore profondità con una mola di taglio
di Tipo 1, utilizzare una protezione chiusa
di Tipo 1. vedere Guida accessori per la
smerigliatura al termine di questa sezione
per gli altri accessori da poter utilizzare con
queste smerigliatrici.
1. far raggiungere la massima velocità all’apparato
prima di toccare la superficie da lavorare.
2. Applicare una minima pressione alla superficie
di lavoro, lasciando funzionare l’apparato a
velocità elevata. La velocità di smerigliatura è
al massimo quando l’apparato funziona ad alta
velocità.
ITALIANO
3. Posizionarsi in modo che il lato inferiore aperto
della mola non sia rivolto verso di sé.
4. Una volta che si è iniziato un taglio e creato un
intaglio nel pezzo, non cambiare l’angolazione
del taglio. Un cambio dell’angolazione di taglio
potrebbe far piegare la mola causandone la
rottura. Le mole per la smerigliatura dei bordi
non sono progettate per resistere alle pressioni
laterali causate dalla piegatura.
5. Rimuovere l’apparato dalla superficie da lavorare
prima di spegnerlo. Attendere che la rotazione
dell’apparato sia terminata prima di appoggiarlo.
AVVISO: non usare le mole per la
smerigliatura dei bordi/mole da taglio
per le applicazioni di smerigliatura in
superficie poiché queste mole non
sono progettate per le pressioni
laterali riscontrate con la smerigliatura
in superficie. Si potrebbero causare
la rottura della mola e gravi lesioni
personali.
Montaggio e utilizzo di spazzole di
ferro e mole e spazzola
Le mole a spazzola e le spazzole vengono utilizzate
per la rimozione di ruggine, incrostazioni e vernice, e
per levigare le superfici irregolari.
NOTA: Si rimanda a Precauzioni da prendere
durante la rimozione della vernice con una
spazzola metallica.
1. far raggiungere la massima velocità all’apparato
prima di toccare la superficie da lavorare.
2. Applicare una minima pressione alla superficie di
lavoro, lasciando funzionare l’apparato a velocità
elevata. La velocità di rimozione del materiale è
al massimo quando l’apparato funziona ad alta
velocità.
3. Mantenere un’angolazione di 5° - 10° tra
l’apparato e la superficie di lavoro per le
spazzole di ferro.
4. Mantenere il contatto tra il bordo della mola e la
superficie di lavoro con le mole a spazzola.
5. Spostare continuamente l’apparato con un
movimento avanti e indietro per evitare di creare
squarci nella superficie di lavoro. Se l’apparato
viene lasciato appoggiato sulla superficie di
lavoro senza spostarlo, o se si sposta l’apparato
con un movimento circolare, è possibile lasciare
segni di bruciatura e impronte circolari sulla
superficie di lavoro.
6. Rimuovere l’apparato dalla superficie da lavorare
prima di spegnerlo. Attendere che la rotazione
dell’apparato sia terminata prima di appoggiarlo.
ATTENZIONE: prestare particolare
attenzione durante la lavorazione su
un bordo, siccome è possibile che
si verifichi un movimento brusco
improvviso della smerigliatrice.
Utilizzo di dischi da taglio (Tipo 1)
AVVISO: non usare le mole per la
smerigliatura dei bordi/mole da taglio
per le applicazioni di smerigliatura in
superficie poiché queste mole non
sono progettate per le pressioni laterali
riscontrate con la smerigliatura in
superficie. Si potrebbero causare la
rottura della mola e lesioni.
1. far raggiungere la massima velocità all’apparato
prima di toccare la superficie da lavorare.
2. Applicare una minima pressione alla superficie di
lavoro, lasciando funzionare l’apparato a velocità
elevata. La velocità di taglio è al massimo
quando l’apparato funziona ad alta velocità.
3. Una volta che si è iniziato un taglio e creato un
intaglio nel pezzo, non cambiare l’angolazione
del taglio. Un cambio dell’angolazione di taglio
potrebbe far piegare la mola causandone la
rottura.
4. Rimuovere l’apparato dalla superficie da
lavorare prima di spegnerlo. Attendere che la
rotazione dell’apparato sia terminata prima di
appoggiarlo.
Precauzioni da prendere durante
la rimozione di vernice con una
spazzola metallica
1. La spazzolatura metallica di vernici a base di
piombo NON è CONSIGLIATA per via delle
difficoltà che presenta il controllo delle polveri
contaminate. I bambini e le donne in stato
interessante sono i soggetti più a rischio di
avvelenamento da piombo.
2. Siccome è difficile determinare se una
vernice contiene piombo senza un’analisi
chimica, consigliamo di attenersi alle seguenti
precauzioni per la spazzolatura metallica di
superfici verniciate:
SICUREZZA PERSONALE
1. Laddove vengano effettuate operazioni di
rimozione di vernici, non consentire l’accesso
all’area di lavoro a bambini e donne in stato
interessante finché tutte le operazioni di pulizia
non saranno completate.
2. Tutte le persone che entrano nell’area di lavoro
devono indossare una maschera anti-polvere
119
ITALIANO
o un respiratore. Il filtro deve essere sostituito
ogni giorno o ogniqualvolta il soggetto presenti
difficoltà respiratorie.
Se la corrente è stata interrotta dall’interruttore
differenziale, portare l’apparato presso un centro di
assistenza autorizzato DEWALT.
AVVERTENZA: in condizioni di lavoro
estreme, durante le lavorazioni su
metalli si possono accumulare polveri
conduttive dentro l’alloggiamento
del motore Ciò può far degradare
l’isolamento protettivo della macchina,
con possibili rischi di scossa elettrica.
NOTA: è necessario utilizzare esclusivamente
maschere anti-polvere adatte per la lavorazione
con le polveri e i fumi delle vernici a base di
piombo. Le normali maschere per vernici non
offrono questa protezione. Consultare il proprio
rivenditore locale per una protezione respiratoria
adeguata.
3. NON MANGIARE, BERE o FUMARE nell’area
di lavoro per impedire l’ingestione di particelle
di vernice contaminata. Gli operai devono
lavarsi e cambiarsi PRIMA di mangiare, bere o
fumare. Non lasciare residui di cibi, bevande o
fumo nell’area di lavoro, dove è possibile che si
accumuli la polvere.
SICUREZZA AMBIENTALE
1. La vernice deve essere rimossa in modo tale da
minimizzare la quantità di polvere generata.
Per evitare l’accumulo di sfridi metallici dentro la
macchina, si raccomanda di pulire le prese d’aria
giornalmente. Vedere Manutenzione.
MANUTENZIONE
L’apparato elettrico DEWALT è stato progettato per
lavorare a lungo con una minima manutenzione.
Prestazioni sempre soddisfacenti dipendono da una
cura appropriata e da una pulizia regolare.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione
o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Prima di
ricollegare l’apparato, premere e
rilasciare l’interruttore di accensione per
assicurarsi che sia spento.
2. Le aree dove vengono effettuate operazioni
di asportazione della vernice devono essere
sigillate con rivestimenti in plastica dello
spessore di 4 mil.
3. La spazzolatura metallica deve essere eseguita
in modo tale da ridurre le tracce di polvere di
vernice al di fuori dell’area di lavoro.
PULIZIA E SMALTIMENTO
1. È necessario aspirare e pulire accuratamente
ogni giorno tutte le superfici nell’area di lavoro
per tutta la durata del progetto di spazzolatura.
I sacchetti del filtro dell’aspirapolvere devono
essere cambiati regolarmente.
2. Gli stracci utilizzati durante la lavorazione
devono essere raccolti e smaltiti insieme ai
residui della polvere o a qualsiasi altro detrito
prodotto dall’asportazione. Tali residui devono
essere riposti in contenitori di scarto sigillati e
smaltiti tramite le regolari procedure di raccolta
dei rifiuti.
Durante le operazioni di pulizia, è necessario
tenere i bambini e le donne in stato interessante
lontano dall’area di lavoro.
3. Tutti i giocattoli, i mobili lavabili e gli utensili
utilizzati dai bambini devono essere lavati
accuratamente prima di essere riutilizzati.
Lavorazioni su metalli
Nelle lavorazioni su parti metalliche, assicurarsi che
sia stato inserito un interruttore differenziale per
evitare i rischi residui causati da sfridi metallici.
120
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili. Non vi sono parti riparabili all’interno.
Spazzole del motore autoespellenti
Il motore si arresta automaticamente indicando
che le spazzole di carbone sono quasi del tutto
consumate e che l’apparato deve essere portato
in assistenza. Le spazzole di carbone non sono
sostituibili dall’utilizzatore. Portare l’apparato presso
un centro di assistenza autorizzato DEWALT.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
ITALIANO
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere
ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente
per eseguire compiti che prima erano eseguiti
agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il
pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per
l’ambiente.
• Far scaricare completamente il pacco batterie,
poi rimuoverlo dall’apparato.
• Le celle Li-Ion sono riciclabili. Consegnarle al
rivenditore o ad un servizio di riciclaggio di zona.
I pacchi batteria raccolti verranno riciclati o
smaltiti in modo corretto.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati e
imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali riciclati
aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
121
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
122
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale. È
possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi
alla nostra assistenza post-vendita, nel sito
Internet: www.2helpU.com.
ITALIANO
GUIDA ACCESSORI PER LA SMERIGLIATURA
Tipo di protezione
PROTEZIONE
TIPO 27
Accessorio
Descrizione
Inserimento della mola
Disco da
smerigliatura
a centro
depresso
Protezione tipo 27
Mole a
spazzola
Flangia di sostegno
Mola a centro depresso tipo 27
Dado di serraggio filettato
Mole a
spazzola con
dado filettato
Protezione tipo 27
Mola a spazzola
Spazzola di
ferro con dado
filettato
Protezione tipo 27
Spazzola
Disco da taglio
per muratura
PROTEZIONE
TIPO 1
Protezione tipo 1
Disco da taglio
per metalli
Flangia di sostegno
Dischi da taglio
diamantati
Disco da taglio
Dado di serraggio filettato
123
NEDERLANDS
SNOERLOZE SLIJPMACHINE
DCG412
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, ZOALS:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Technische gegevens
Spanning
Type
Vermogen
Snelheid zonder weerstand
Schijfdiameter
Spildiameter
Gewicht (zonder accu)
VDC
W
min-1
mm
kg
DCG412
18
1
405
7000
125
M14
2,2*
* gewicht is inclusief zijhandgreep en bescherming
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
dB(A)
87
dB(A)
dB(A)
5
98
dB(A)
5
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah oppervlakte slijpen
ah,AG =
m/s2
6,0
Onzekerheid K =
m/s2
1,5
OPMERKING: Toepassingen zoals afkortzagen en schuren
met een draadborstel kunnen andere waarden voor vibratieemissie geven.
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
124
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
Lader
Netspanning
Accutype
Geschatte laadtijd
min
Gewicht
kg
VAC
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah
accusets)
60
(3,0 Ah
accusets)
0,49
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DCG412
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 60745-1; EN 60745-2-3.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
14.02.2012
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term “elektrisch gereedschap” in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
125
NEDERLANDS
d)
e)
f)
Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
126
f)
g)
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
NEDERLANDS
g)
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) GEBRUIK EN VERZORGING VAN GEREEDSCHAP
OP ACCU
a) Gebruik alleen de lader die door de
fabrikant wordt opgegeven. Een lader die
geschikt is voor één accutype, kan een risico
op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b) Gebruik elektrische gereedschappen
uitsluitend met speciaal omschreven
accu’s. Gebruik van andere accu’s kan leiden
tot letsel en brandgevaar.
c) Als de accu niet in gebruik is, dient u
deze uit de buurt te houden van andere
metalen voorwerpen zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding van het ene contactpunt
met het andere kunnen maken. Het
kortsluiten van de accucontactpunten samen
kan brandwonden of brand veroorzaken.
d) Als het gereedschap te zwaar wordt
belast, kan er vloeistof uit de accu
lekken; vermijd contact hiermee. Als u
per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof
in contact met de ogen komt, dient u
daarnaast medische hulp in te roepen.
Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Veiligheidsvoorschriften voor alle
handelingen
a) Dit elektrische gereedschap is
bedoeld als slijpmachine, gereedschap
voor gebruik van een draadborstel
en afkortgereedschap. Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies,
illustraties en specificaties die bij dit
gereedschap zijn meegeleverd. Het niet
opvolgen van alle onderstaande instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand en/of
ernstig persoonlijk letsel.
b) Het wordt niet aanbevolen
werkzaamheden zoals schuren en
polijsten met dit elektrisch gereedschap
uit te voeren. Werkzaamheden waarvoor
het elektrisch gereedschap niet is ontworpen,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie en
persoonlijk letsel.
c) Gebruik geen accessoires die niet speciaal
ontworpen en aanbevolen zijn door de
fabrikant van het gereedschap. Het feit
dat een accessoire aan uw gereedschap kan
worden bevestigd wil nog niet zeggen dat dit
een veilige bediening garandeert.
d) Het nominale toerental van het accessoire
moet tenminste gelijk zijn aan het maximale
toerental zoals dit op het gereedschap
staat vermeld. Accessoires die sneller draaien
dan hun nominale toerental kunnen breken en
wegschieten.
e) De buitendiameter en de dikte van uw
accessoire moeten binnen het nominale
vermogen van uw gereedschap liggen.
Accessoires met een onjuiste grootte kunnen
niet voldoende worden vastgemaakt of
beheerst.
f) De drevelgrootte van wielen, flenzen,
steunkussens en ieder ander accessoire
moet goed passen op de as van het
gereedschap. Accessoires met drevelgaten die
niet passen op de bevestigingshardware van
het gereedschap zullen uit balans raken en/of
extreem trillen en kunnen u de beheersing over
het gereedschap doen verliezen.
g) Gebruik een accessoire niet als ze
beschadigd is. Controleer het accessoire
zoals een schuurwiel voor gebruik op
schilfers en barstjes, steunkussens op
barstjes, scheurtjes of excessieve slijtage,
staalborstels op losse of gespleten draden.
127
NEDERLANDS
Als het gereedschap of het accessoire is
gevallen, controleert u dit op schade of
plaatst u een onbeschadigd accessoire.
Na het controleren en plaatsen van een
accessoire zorgt u dat u en omstanders
uit de buurt van het bereik van het
ronddraaiende accessoire blijft en zet u het
gereedschap gedurende een minuut aan
op maximale snelheid zonder weerstand.
Beschadigde accessoires breken gewoonlijk af
tijdens deze testtijd.
h) Draag persoonlijke beschermende kleding.
Afhankelijk van de toepassing gebruikt u
gezichtsbedekking en een beschermende of
veiligheidsbril. Indien van toepassing draagt
u een stofmasker, gehoorbescherming,
handschoenen en een werkschort die kleine
afgeschuurde deeltjes of deeltjes van het
werkstuk tegenhouden. De oogbescherming
moet rondvliegende brokstukken die door de
diverse werkzaamheden vrijkomen tegen kunnen
houden. Het stofmasker e.d. moet in staat zijn
om partikeltjes die door uw werkzaamheden
vrijkomen te filteren. Langdurige blootstelling aan
intense geluiden kan gehoorverlies veroorzaken.
i) Houd omstanders op een veilige afstand
van het werkgebied. Iedereen die het
werkgebied betreedt moet persoonlijke
beschermende kleding dragen. Brokstukken
van het werkstuk of van een afgebroken
accessoire kunnen wegvliegen en letsel buiten
het directe werkgebied veroorzaken.
j) Houd het gereedschap alleen vast
aan geïsoleerde oppervlakten als u
een handeling uitvoert waarbij het
snijdgereedschap in contact kan komen
met verborgen bedrading of het eigen
stroomsnoer. Snijdaccessoires die in contact
komen met bedrading die onder stroom staat
kunnen ijzeren onderdelen van het gereedschap
onder stroom zetten en de operator een
elektrische schok geven.
k) Plaats het stroomsnoer buiten het bereik
van het ronddraaiende accessoire. Als u
de controle verliest, wordt het snoer mogelijk
doorgesneden of gegrepen en kan uw hand
of arm in het draaiende accessoire worden
getrokken.
l) Leg het gereedschap nooit neer voordat het
accessoire volledig tot stilstand is gekomen.
Het ronddraaiende accessoire kan mogelijk in
contact met de oppervlakte komen waardoor u
de controle over het gereedschap verliest.
128
m) Gebruik het gereedschap niet terwijl u het
aan uw zijde draagt. Per ongeluk contact met
het ronddraaiende accessoires kan uw kleding
grijpen waardoor het accessoire naar uw
lichaam wordt getrokken.
n) Maak de luchtgaten van het gereedschap
regelmatig schoon. De ventilator van de
motor zuigt het stof in de behuizing en extreme
ophoping van metaaldeeltjes kan een elektrische
schok veroorzaken.
o) Bedien het gereedschap niet in de buurt van
ontvlambare materialen. Vonken kunnen deze
materialen doen ontbranden.
p) Gebruik geen accessoires die koelvloeistof
nodig hebben. Het gebruik van water of andere
koelvloeistoffen kan leiden tot elektrocutie of een
elektrische schok.
q) Gebruikniet schijven van Type 11
(komvormig) op dit gereedschap. Het
gebruik van accessoires die niet geschikt zijn,
kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
r) Gebruik altijdde zijhandgreep. Zet de
handgreep stevig vast. Gebruik de zijhandgreep
zodat u te allen tijde de controle over het
gereedschap behoudt.
OVERIGE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VOOR ALLE HANDELINGEN
Oorzaken en voorkoming van
terugslag
Terugslag is een plotselinge reactie op een
ronddraaiend wiel, steunkussen, borstel of ander
accessoire dat bekneld of gegrepen wordt.
Beknelling of grijpen zorgt voor het snel vastlopen
van het ronddraaiende accessoire dat op zijn
beurt zorgt dat het onbeheersbare gereedschap
in de tegenovergestelde richting van de draaiing
van het accessoire wordt gedwongen op het
bevestigingspunt.
Als bijvoorbeeld een schuurwiel wordt gegrepen of
bekneld raakt door het werkstuk, kan de rand van
het wiel die er bij het beknellingpunt ingaat in het
oppervlak van het materiaal slaan waardoor het wiel
naar buiten loopt of terugslaat. Het wiel kan ofwel
naar de operator toe of van hem vandaan springen,
afhankelijk van de richting van de wielbeweging op
het beknellingpunt. Schuurwielen kunnen onder deze
omstandigheden ook afbreken.
Terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik
en/of onjuiste gebruiksomstandigheden van het
gereedschap en kan worden voorkomen door
geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen zoals
hieronder VERMELD:
NEDERLANDS
a) Houd het gereedschap voortdurend stevig
vast en plaats uw lichaam en arm zo
dat u terugslagkrachten kunt weerstaan.
Gebruik altijd een hulphandgreep indien
meegeleverd voor maximale beheersing
van terugslag of torsiereactie tijdens het
opstarten. De operator kan torsiereactie of
terugslagkrachten beheersen als de juiste
voorzorgsmaatregelen worden genomen.
b) Plaats uw handen nooit in de buurt van het
ronddraaiende accessoire. Het accessoire
kan over uw hand terugslaan.
c) Plaats uw lichaam niet in het gebied
waar het gereedschap naartoe zal gaan
als zich terugslag voordoet. Terugslag
zorgt dat het gereedschap wegschiet in de
tegenovergestelde richting van de wielbeweging
op het beknellingpunt.
d) Wees extra voorzichtig als u hoeken,
scherpe randen, enz. bewerkt. Voorkom
dat het accessoire stuitert of blijft hangen.
Hoeken, scherpe randen en stuiteren kunnen
er vaak toe leiden dat het ronddraaiende
accessoire blijft hangen en kunnen verlies van
controle of terugslag veroorzaken.
e) Bevestig geen houtsnijdzaag of getand
zaagblad aan het gereedschap. Dergelijke
zaagbladen kunnen herhaaldelijke terugslag en
verlies van controle veroorzaken.
Veiligheidswaarschuwingen speciaal
voor slijpende en schurende
snijdhandelingen
a) Gebruik uitsluitend wieltypes die
zijn aanbevolen voor uw elektrische
gereedschap en de specifieke beveiliging die
is ontworpen voor het gekozen wiel. Wielen
waarvoor het elektrische gereedschap niets
is ontwikkeld kunnen niet adequaat worden
beveiligd en zijn onveilig.
b) De beveiliging moet stevig zijn vastgemaakt
aan en geplaatste zijn op het elektrische
gereedschap voor maximale veiligheid,
zodat het kleinste gedeelte van het wiel
aan de operator wordt blootgesteld. De
beveiliging helpt de operator te beveiligen tegen
afgebroken wieldeeltjes en het per ongeluk in
contact komen met het wiel.
c) Wielen mogen uitsluitend worden gebruikt
voor de aanbevolen toepassingen.
Bijvoorbeeld: slijp niet met de zijkant van
een snijdwiel. Schurende snijdwielen zijn
bedoeld voor perifeer slijpen; zijwaartse krachten
kunnen ervoor zorgen dat deze wielen barsten.
d) Gebruik altijd onbeschadigde wielflenzen
van de juiste grootte en vorm voor het
wiel van uw keuze. De juiste wielflenzen
ondersteunen het wiel en verminderen zo de
mogelijkheid dat het wiel breekt. Flenzen voor
snijdwielen kunnen verschillen van wielflenzen
voor slijpen.
e) Gebruik geen versleten wielen van grotere
elektrische gereedschappen. Een wiel dat is
bedoeld voor een groter elektrisch gereedschap
is niet geschikt voor de hogere snelheid van een
kleiner gereedschap en kan barsten.
Aanvullende
veiligheidswaarschuwingen speciaal
voor schurende snijdhandelingen
a) Laat het snijdwiel niet “vastlopen” en oefen
er geen extreme druk op uit. Probeer
geen extreme diepte of snede te maken.
Het overbelasten van het wiel vergroot de
belasting en ontvankelijkheid voor het blokkeren
of vastlopen van het wiel in de snede, en de
mogelijkheid van terugslag of wielbreuk.
b) Plaats uw lichaam niet op een lijn met
en achter het ronddraaiende wiel. Als het
wiel tijdens de bediening van uw lichaam
vandaan beweegt, kan de mogelijke terugslag
het draaiende wiel doen wegschieten en het
elektrische gereedschap direct in uw richting
doen komen.
c) Als het wiel blokkeert of als een snede om
een bepaalde reden wordt onderbroken,
schakelt u het elektrische gereedschap uit
en houdt u het vast zonder te bewegen
totdat het wiel volledig tot stilstand is
gekomen. Probeer nooit een snijdwiel uit
de snede te verwijderen terwijl het wiel in
beweging is, anders kan zich een terugslag
voordoen. Zoek naar de oorzaak van het
blokkeren en neem de geschikte maatregelen
om dit op te heffen.
d) Start de zaagbewerking niet opnieuw in het
werkstuk. Laat de schijf volledig op snelheid
komen en steek de schijf voorzichtig
nogmaals in de zaagsnede. Het wiel kan
blokkeren, weglopen of terugslaan als het
gereedschap opnieuw wordt opgestart in het
werkstuk.
e) Ondersteun panelen of enig ander erg
groot werkstuk om te het risico dat het wiel
vastloopt of terugslaat te verminderen. Grote
werkstukken kunnen onder hun eigen gewicht
doorzakken. De ondersteuningen moeten
aan beide zijden worden geplaatst onder het
werkstuk, dicht bij de zaaglijn en aan beide
randen.
129
NEDERLANDS
f) Wees bijzonder voorzichtig wanneer u
invallend zaagt op bestaande muren of
andere verborgen gedeelten. Het uitstekende
wiel kan gas- of waterbuizen, elektrische
bedrading of objecten snijden die een terugslag
veroorzaken.
Veiligheidswaarschuwingen speciaal
voor metaalborstelen
a) Wees ervan bewust dat metalen haartjes
worden uitgeworpen zelfs tijdens normale
bediening. Zet niet teveel kracht op de
borstelharen door een te grote druk op de
borstel uit te oefenen. De borstelharen dringen
gemakkelijk door in lichte kleding en/of de huid.
b) Als het gebruik van een beveiliging wordt
aanbevolen voor metaalborstelen, zorg dan
dat er geen contact is tussen het draadwiel
of de metaalborstel en de beveiliging. Het
draadwiel of de borstel kan in diameter groter
worden als gevolg van centrifugale krachten.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op brandwonden als gevolg van
accessoires die tijdens het gebruik heet worden.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
– Risico van stof dat van gevaarlijke stoffen
vrijkomt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
De datumcode (s), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2012 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de veiligheid en
voor de bediening van de DCB105-acculader.
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DEWALT. Andere typen
batterijen kunnen te heet worden en
barsten wat leidt tot persoonlijk letsel en
materiële schade. Laad geen
niet-oplaadbare batterijen op.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde
omstandigheden kan er kortsluiting
in de lader ontstaan door vreemde
materialen, wanneer de stekker van
de lader in het stopcontact zit. Houd
vreemde materialen die geleidende
eigenschappen hebben, zoals, maar
niet uitsluitend, slijpstof, metaalsnippers,
staalwol, aluminiumfolie of een
ophoping van metaaldeeltjes, weg uit
de uitsparingen in de lader. Trek altijd
de stekker uit het stopcontact wanneer
er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact
voordat u de lader gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DEWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
130
NEDERLANDS
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover kan
struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning
kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er
werkelijk niet anders kan. Gebruik van een
ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Zorg, wanneer u buiten met de lader werkt,
altijd voor een droge locatie en gebruik een
verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer
dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert het
risico van een elektrische schok.
Laders
De DCB105 lader is geschikt voor Li-Ion-accu’s
van 10,8 V, 14,4 V en 18 V (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB180 and DCB181).
Deze lader hoeft niet te worden afgeregeld en is zo
ontworpen dat hij zeer gemakkelijk in het gebruik is.
Oplaadprocedure [afb. (fig.) 2]
1. Steek de lader in een geschikt 230
V-stopcontact voordat u de accu plaats.
2. Plaats de accu (j) in de lader, en let er daarbij op
dat de accu geheel in de lader komt te zitten.
Het rode lampje (opladen) knippert voortdurend
en dat duidt erop dat het laadproces is gestart.
3. Het voltooien van het opladen wordt
aangegeven doordat het rode lampje continu
AAN blijft. De accu is volledig opgeladen en kan
nu worden gebruikt of in de acculader worden
gelaten.
• Blokkeer de ventilatiesleuven van de lader
niet. De ventilatiesleuven bevinden zich
bovenop en opzij van de lader. Plaats de
lader niet in de buurt van een warmtebron.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Li-Ion-accu’s garanderen door de
accu’s volledig op te laden voordat u deze voor het
eerst in gebruik neemt.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker — laat
deze onmiddellijk vervangen.
Oplaadproces
• Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico van
een elektrische schok. Het risico is niet minder
wanneer u de accu verwijderd.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230V
stroomvoorziening van een woning. Probeer
de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
Oplaadstatus
x
bezig met opladen
––
volledig opgeladen
hete/koude
accuvertraging
probleem met
accu of lader
probleem
elektriciteitssnoer
–––––––––––––––––––––
––
––
–– • –– • –– •
––
–– •
••••••••••••••
•• •• •• •• •• •• ••
Deze lader laadt een kapotte accu niet op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de
lader geeft daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets
mis is met de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de
lader en de accu dan testen door een geautoriseerd
servicecentrum.
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of
te koud is, begint deze automatisch met een hete/
131
NEDERLANDS
koude accuvertraging, waarbij het opladen wordt
uitgesteld totdat de accu een geschikte temperatuur
heeft bereikt. De oplader schakelt vervolgens
automatisch naar de oplaadmodus voor de accu.
Deze functionaliteit verzekert u van maximale
levensduur van de accu.
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordt ontladen.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de
lader totdat deze volledig is opgeladen.
Een koude accu zal half zo snel opladen als een
warme accu. De accu zal minder snel opladen
gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op
maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de
accu warmer wordt.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
Als u de accu uit de verpakking haalt is hij niet
geheel opgeladen. Lees, voordat u de accu en de
lader in gebruik neemt, de onderstaande instructies
voor een veilig gebruik en volg vervolgens de
vermelde laadprocedures.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in of
verwijdert uit de lader kan het stof of de damp
door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in de daarvoor
bestemde DEWALT laders.
• Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40˚C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
132
• Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u
de accu vóór ingebruikname volledig oplaadt.
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de
accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een
accu of lader waar hard op is geslagen,
die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan
ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een
elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
NEDERLANDS
spatten en persoonlijk letsel of schade
veroorzaken.
Accu
ACCUTYPE
De DCG412 werken op 18 V-accu’s.
Niet blootstellen aan water.
De accu’s van het type DCB180 of DCB181
kunnen worden gebruikt. Raadpleeg Technische
Gegevens voor meer informatie.
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
Uitsluitend opladen tussen 4 ºC en 40 ºC.
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
Gooi de accu niet in het vuur.
Laad Li-Ion accu‘s op.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
Labels op de oplader en accu
Alleen voor gebruik binnenshuis
In aanvulling op de pictogrammen in deze
handleiding laten de labels op de oplader en de
accu de volgende pictogrammen zien:
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Haakse slijpmachine
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
1 125 mm beschermkap (Type 27)
1 Zijhandgreep
Accu bezig met opladen.
Accu opgeladen.
Hete/koude accuvertraging.
x
Probleem met accu of lader.
Probleem elektriciteitssnoer.
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Gebruik uitsluitend DEWALT accu’s;
andere modellen kunnen uit elkaar
1 Flensset
1 Twee-pins steeksleutel
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen
accu’s, laders en gereedschapskoffers geleverd.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (fig. 1–6)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
133
NEDERLANDS
a. Kantelschakelaar
b. Vergrendelknop
c. Knop asvergrendeling
d. As
e. Zijhandgreep
f. Slijpschijf
g. Steunflens
h. Klemmoer met schroefdraad
i. Beschermkap
j. Accu
k. Grendel beschermkap
l. Nokken
m. Sleuven tandwielkast
n. Stelschroef
o. Accuvrijgaveknop
GEBRUIKSDOEL
De haakse slijpmachine voor zwaar gebruik
DCG412 is ontworpen voor professionele slijp- en
zaagtoepassingen.
Gebruik GEEN schuurwielen anders dan in het
midden drukvrije wielen en flapschijven.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze haakse slijpmachine voor zware toepassingen
is professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van
de accu overeenkomt met het voltage op het
typeplaatje. Zorg er ook voor dat het voltage
van uw oplader overeenkomt met dat van uw
stroomvoorziening.
Uw DEWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via
het DEWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie Technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Voordat u het gereedschap opnieuw
aansluit, drukt u de trekkerschakelaar in
en laat deze vrijkomen, om er zeker van
te zijn dat het gereedschap uit staat.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT accu’s en opladers.
De accu in het gereedschap zetten
en uit het gereedschap verwijderen
(afb. 2)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het
belangrijk dat u de accu volledig oplaadt.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
INSTALLEREN
1. Houd de accu tegenover de rails (j) in de
handgreep van het gereedschap (afb. 2).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu
stevig vastzit in het gereedschap en controleer
dat de accu niet los raakt.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN
1. Druk op de accu-ontgrendelknop (o) en trek
de accu stevig uit de handgreep van het
gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van deze handleiding.
134
NEDERLANDS
De zijhandgreep bevestigen (fig. 1)
WAARSCHUWING: Controleer voordat
u het gereedschap gebruikt of de hendel
stevig vastzit.
Schroef de zijhandgreep (e) stevig in een van de
openingen aan de beide kanten van de behuizing.
Voor zaagbewerkingen kunt u de tandwielkast 90°
draaien, zodat u comfortabeler kunt werken.
De tandwielkast draaien (afb. 1)
daar vindt u andere accessoires die met deze
haakse slijpmachines kunnen worden gebruikt.
1. Plaats het gereedschap op een tafel met de as
(d) omhoog.
2. Open de vergrendeling van de beschermkap
(k) en houd de nokken (l) op de beschermkap
tegenover de sleuven op de tandwielkast (m).
3. Duw de beschermkap omlaag tot de nokken
van de beschermkap vastgrijpen en vrij roteren
in de groef op de tandwielkastnaaf.
1. Draai de vier hoekschroeven los waarmee de
tandwielkast vastzit op de motorbehuizing.
4. Roteer met geopende vergrendeling van
de beschermkap de beschermkap (l) in de
werkpositie van uw keuze.
2. Draai de kop van de tandwielkast in de
gewenste stand, maar maak de tandwielkast
niet los van de motorbehuizing.
5. Sluit de vergrendeling van de beschermkap
zodat de beschermkap vast komt te zitten op
de tandwielkast.
OPMERKING: Als er meer ruimte dan 3,17
mm ontstaat tussen de tandwielkast en de
motorbehuizing, moet het gereedschap worden
nagezien en opnieuw worden geassembleerd door
een officieel DEWALT-servicecentrum. Als u het
gereedschap niet laat nazien, kan dat leiden tot een
defect van de borstels, de motor en het lager.
3. Zet de schroeven weer vast en bevestig zo
de tandwielkast op de motorbehuizing. Zet de
schroeven vast met een aanhaalmoment 23
kg-cm. Wanneer u de schroeven te vast zet,
kunnen zij de draad beschadigen.
De bescherming bevestigen en
verwijderen (fig. 3)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Voordat u het gereedschap opnieuw
aansluit, drukt u de trekkerschakelaar in
en laat deze vrijkomen, om er zeker van
te zijn dat het gereedschap uit staat.
VOORZICHTIG: Bij deze slijpmachine
moeten beveiligingen worden gebruikt.
Wanneer u de haakse slijpmachine DCG412
gebruikt voor het zagen van metaal of metselwerk,
MOET u beschermkap Type 1 gebruiken.
Beschermkappen van Type 1 zijn tegen meerprijs
verkrijgbaar bij DEWALT-distributeurs.
OPMERKING: Raadpleeg de Tabel accessoires
Slijpen en Zagen aan het einde van dit hoofdstuk,
VOORZICHTIG: Als de beveiliging
niet kan worden vastgemaakt met de
stelschroef, dient u het gereedschap
niet te gebruiken. Om het risico op
persoonlijk letsel te verminderen, neemt
u het gereedschap en de beveiliging
mee naar een servicecentrum om de
beveiliging te laten repareren of te
vervangen.
OPMERKING: Draai de stelschroef
(n) niet aan met de klemhendel in de
geopende stand. Niet-waarneembare
beschadiging van de beschermkap of
van de montagenaaf kan daarvan het
gevolg zijn.
OPMERKING: Het slijpen en zagen van randen kan
worden uitgevoerd met schijven van Type 27 die zijn
ontworpen en gespecificeerd voor dit doel; schijven
van 6,35 mm dik zijn ontworpen voor het slijpen
van oppervlakken terwijl schijven van 3,17 mm zijn
ontworpen voor het slijpen van randen.
Schuurschijven met een verzonken
middenstuk monteren
OPMERKING: Beschermkap van Type 27 die bij de
slijpmachine wordt geleverd MOET worden gebruikt.
WIELEN MET NAAF PLAATSEN EN VERWIJDEREN
(FIG. 1, 4)
Schijven met naaf worden direct op de as met
M14-schroefdraad geplaatst.
1. Draai met de hand de schijf op de as (d).
2. Druk de asvergrendelknop (c) in en zet met een
sleutel de naaf van de schijf vast.
135
NEDERLANDS
3. Ga in omgekeerde volgorde te werk wanneer u
de schijf wilt verwijderen.
OPMERKING: Wanneer u nalaat de
schijf goed vast te zetten voordat u
het gereedschap inschakelt, kan dat
beschadiging van het gereedschap of
van de schijf tot gevolg hebben.
MONTEREN VAN SCHIJVEN DIE NIET ZIJN VOORZIEN VAN
EEN NAAF (AFB. 1, 4)
OPMERKING: Beschermkap van Type 27 die bij de
slijpmachine wordt geleverd MOET worden gebruikt.
OPMERKING: Raadpleeg de Tabel accessoires
Slijpen en Zagen aan het einde van dit hoofdstuk,
daar vindt u andere accessoires die met deze
slijpmachines kunnen worden gebruikt.
1. Plaats het gereedschap op een tafel, de
beveiliging omhoog.
2. Installeer de steunflens zonder schroefdraad (g)
op as (d) met het verhoogde middenstuk tegen
de schijf.
3. Plaats schijf (f) tegen de steunflens en centreer
daarbij de schijf op het verhoogde middenstuk
van steunflens.
4. Draai, terwijl u de asvergrendelknop (c)
ingedrukt houdt, klemmoer (h) op de as. Als
de schijf die u plaatst meer dan 3,17mm dik is,
plaats dan de klemmoer met schroefdraad zo
op de as dat het verhoogde middenstuk in het
midden van de schijf past. Als de schijf die u
plaatst 3,17 mm dik is of minder, plaats dan de
klemmoer met schroefdraad zo op de as dat
het verhoogde middenstuk niet tegen de schijf
komt.
5. Draai, terwijl u de asvergrendelknop (c)
ingedrukt houdt, de klemmoer aan met een
sleutel.
6. U kunt de schijf verwijderen door de
asvergrendelknop in te drukken en de klemmoer
met schroefdraad met een sleutel los te draaien.
OPMERKING: Als de schijf nog draait, nadat u de
klemmoer hebt vastgezet, moet u de richting van
de klemmoer controleren. Als u een dunne schijf
installeert met het verhoogde middenstuk op de
klemmoer tegen de schijf, zal de schijf ronddraaien
omdat de schijf niet met de klemmoer vast komt
te zitten omdat de hoogte van het verhoogde
middenstuk dat voorkomt.
Monteren van Draadborstels en
Draadschijven (afb. 1)
Draadborstels of draadschijven worden direct op de
as met schroefdraad geplaatst zonder dat flenzen
worden gebruikt. Gebruik alleen de draadborstels
136
of draadschijven die voorzien zijn van een naaf met
M14-schroefdraad. Deze accessoires zijn tegen
meerprijs verkrijgbaar bij uw dealer ter plaatse of bij
het officiële servicecentrum.
OPMERKING: De beschermkap Type 27 is vereist
wanneer u draadborstels of draadschijven gebruikt.
VOORZICHTIG: Beperk het risico
van persoonlijk letsel, ddraag
werkhandschoenen wanneer u met
draadborstels en draadschijven
werkt. Zij kunnen scherp worden.
VOORZICHTIG: Beperk het
risico van beschadiging van het
gereedschap, de schijf of de borstel
mag de beschermkap niet raken
wanneer de kap is gemonteerd of
in gebruik is. Niet-waarneembare
beschadiging van het accessoire kan
optreden, waardoor stukjes draad los
kunnen komen van de schijf of van de
borstel.
MONTEREN VAN DRAADBORSTELS EN DRAADSCHIJVEN
1. Plaats het gereedschap op een tafel, de
beveiliging omhoog.
2. Draai met de hand de schijf op de as.
3. Druk de asvergrendelknop (c) in en zet de schijf
met een sleutel op de naaf van de draadschijf of
draadborstel vast.
4. U kunt de schijf verwijderen door de hierboven
vermelde instructies in omgekeerde volgorde uit
te voeren.
KENNISGEVING: Beperk het risico
van beschadiging van het gereedschap,
zet de naaf van de schijf goed op de
as vast voordat u het gereedschap
inschakelt.
Monteren van Zaagschijven (Type 1)
Zaagschijven zijn onder meer diamantschijven en
schuurschijven. Er zijn zaag/schuurschijven voor
metaal en beton verkrijgbaar. Diamantschijven voor
het zagen van beton kunnen ook worden gebruikt.
Deze accessoires zijn tegen meerprijs verkrijgbaar
bij uw dealer ter plaatse of bij het officiële
servicecentrum.
WAARSCHUWING: Een gesloten,
tweezijdige beschermkap voor
zaagschijven is nodig wanneer met
zaagschijven wordt gewerkt. Deze
accessoires zijn tegen meerprijs
verkrijgbaar bij uw dealer ter plaatse of
bij het officiële servicecentrum. Wanneer
u nalaat de juiste flens en beschermkap
NEDERLANDS
te gebruiken kan dat letsel tot gevolg
hebben doordat de schijf afbreekt of
doordat u de schijf aanraakt. Raadpleeg
de Tabel accessoires Slijpen en
Zagen aan het einde van dit hoofdstuk,
daar vindt u andere accessoires die
met deze slijpmachines kunnen worden
gebruikt.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Voordat u het gereedschap
opnieuw aansluit, drukt u de
trekkerschakelaar in en laat deze
vrijkomen, om er zeker van te zijn
dat het gereedschap uit staat.
MONTEREN VAN GESLOTEN BESCHERMKAP (TYPE 1)
(AFB. 6)
1. Open de vergrendeling van de beschermkap
(k) en houd de nokken (l) op de beschermkap
tegenover de sleuven op tandwielkast (m).
Hierdoor worden de nokken uitgelijnd met de
sleuven op de kap van de tandwielkast. Plaats
de beschermkap zo dat deze naar achteren is
gericht.
2. Duw de beschermkap omlaag tot de nok van
de beschermkap vastgrijpt en vrij roteert in de
groef op de tandwielkastnaaf.
3. Draai de beschermkap (i) in de werkstand van
uw keuze. De beschermkap als geheel moet
worden geplaatst tussen de as en degene die
met het gereedschap werkt, zodat die maximaal
beschermd is.
4. Sluit de vergrendeling van de beschermkap
zodat de beschermkap vast komt te zitten
op de kap van de tandwielkast. U moet de
beschermkap met de hand kunnen draaien
wanneer de vergrendeling in gesloten stand
is. Werk niet met de slijpmachine als de
beschermkap loszit of de klemhendel open
staat.
5. U kunt de beschermkap verwijderen door de
vergrendeling van de beschermkap te openen,
de beschermkap te draaien tot de pijlen
tegenover elkaar staan en de beschermkap op
te tillen.
OPMERKING: De beschermkap is van tevoren
in de fabriek afgesteld op de diameter van de
tandwielkastnaaf. Als, na verloop van tijd, de
beschermkap los komt te zitten, draai dan de
stelschroef (n) vast, terwijl de klemhendel gesloten
is en de beschermkap op het gereedschap is
gemonteerd.
KENNISGEVING: Beperk het risico
van beschadiging van het gereedschap,
draai de stelschroef (n) vast terwijl
de klemhendel open staat. Nietwaarneembare beschadiging van de
beschermkap of van de montagenaaf
kan daarvan het gevolg zijn.
MONTEREN VAN ZAAGSCHIJVEN (AFB. 1, 4)
VOORZICHTIG: Voor zaagschijven
moet een steunflens en een klemmoer
(bij het gereedschap geleverd) van
passende diameter worden gebruikt.
1. Plaats een steunflens zonder schroefdraad
op de as met het verhoogde middenstuk naar
boven gericht. Het verhoogde middenstuk van
de steunfles komt tegen de schijf wanneer de
schijf wordt geplaatst.
2. Plaats de schijf op de steunflens, waarbij de
schijf wordt gecentreerd op het verhoogde
middenstuk.
3. Plaats klemmoer met schroefdraad met het
verhoogde middenstuk verwijderd van de
schijf.
4. Draai, terwijl u de asvergrendelknop (c)
ingedrukt houdt, de klemmoer aan met een
sleutel.
5. U kunt de schijf verwijderen door de
asvergrendelknop in te drukken en de klemmoer
met schroefdraad met een sleutel los te draaien.
Voor de bediening
• Installeer de beveiliging en pas schijf of wiel
aan. Gebruik geen extreem versleten schijven of
wielen.
• Zorg ervoor dat de binnenste en buitenste flens
correct zijn aangebracht.
• Zorg ervoor dat de schijf of het wiel draait in de
richting van de pijlen op het accessoire en het
gereedschap.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
137
NEDERLANDS
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Voordat u het gereedschap opnieuw
aansluit, drukt u de trekkerschakelaar in
en laat deze vrijkomen, om er zeker van
te zijn dat het gereedschap uit staat.
WAARSCHUWING:
• Zorg dat al het materiaal dat
geschuurd of gesneden gaat worden
stevig op zijn plaats zit.
• Oefen uitsluitend zachte druk op
het gereedschap uit. Oefen geen
zijwaartse druk uit op de schijf.
• Vermijd overbelasting. Als het
gereedschap heet wordt, laat u het
een paar minuten zonder belasting
draaien.
Juiste positie van de handen
(fig. 1, 6)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent een hand
aan de zijhandgreep (e), terwijl u met de andere
hand de behuizing van het gereedschap vasthoudt,
zoals afgebeeld in figuur 6.
SSchakelaar
WAARSCHUWING: Controleer voordat
u het gereedschap gebruikt of de hendel
stevig vastzit.
VERGRENDELKNOP EN AAN/UIT-SCHAKELAAR (AFB. 7)
Het afkortgereedschap is voorzien van een
vergrendelknop (b).
U kunt de Aan/Uit-schakelaar (a) vergrendelen
door op de vergrendelknop te drukken, zoals
in Afbeelding 7 wordt getoond. Wanneer de
vergrendelknop is ingedrukt naar het pictogram met
het slotje, is het gereedschap vergrendeld.
Vergrendel de Aan/Uit-schakelaar altijd wanneer u
het gereedschap draagt of opbergt, zodat wordt
voorkomen dat het onbedoeld wordt gestart.
U kunt de Aan/Uit-schakelaar ontgrendelen door
de vergrendelknop (b) in te drukken. Wanneer de
vergrendelknop is ingedrukt naar het pictogram met
het open slotje, is het gereedschap niet vergrendeld.
138
De vergrendelknop is rood van kleur zodat u kunt
zien dat de schakelaar in de niet-vergrendelde
stand staat.
Schakel de motor in door aan de Aan/Uit-schakelaar
(a) te trekken. Laat de Aan/Uit-schakelaar los en de
motor wordt uitgeschakeld (OFF).
OPMERKING: Dit gereedschap heeft geen
voorziening voor het vergrendelen van de schakelaar
in de ON-stand en mag nooit op welke manier dan
ook op ON worden vergrendeld.
WAARSCHUWING: Houd de
zijhandgreep en de behuizing van het
gereedschap stevig vast om de controle
over het gereedschap te behouden
tijdens het opstarten en het gebruik, en
totdat het wiel of accessoire is gestopt
met draaien. Het is belangrijk dat u het
gereedschap pas neerlegt wanneer de
schijf volledig tot stilstand is gekomen.
WAARSCHUWING: Geef het
gereedschap de tijd om volledig op
snelheid te komen voordat u het
werkoppervlak aanraakt. Til het
gereedschap van het werkoppervlak
voordat u het gereedschap uitschakelt.
Spilvergrendeling (fig. 1)
Er is in de spilvergrendeling (c) voorzien om te
voorkomen dat de spil ronddraait terwijl u wielen
plaatst of verwijdert. Gebruik de spilvergrendeling
uitsluitend als het gereedschap is uitgeschakeld,
de stekker uit de stroomvoorziening is gehaald, en
volledig tot stilstand is gekomen.
OPMERKING: Om het risico op schade
aan het gereedschap te voorkomen,
bedient u de spilvergrendeling niet als
het gereedschap in gebruik is. Er kan
schade aan het gereedschap optreden
en het bevestigde accessoire kan
losschieten, hetgeen mogelijk tot letsel
kan leiden.
Om de vergrendeling te bedienen, drukt u de knop
spilvergrendeling (c) in en draait u de spil totdat u
niet in staat bent de spil verder te draaien.
Schuurschijven met een verzonken
middenstuk gebruiken
OPPERVLAKTESCHUREN MET SLIJPSCHIJVEN
1. Geef het gereedschap de tijd om volledig
op snelheid te komen voordat u met het
gereedschap het werkoppervlak aanraakt.
2. Oefen minimale druk uit op het werkoppervlak,
laat het gereedschap op hoge snelheid zijn werk
NEDERLANDS
doen Het rendement van de slijper is het grootst
wanneer het gereedschap op hoge snelheid
werkt.
3. Houd een hoek van 20° tot 30° aan tussen het
gereedschap en het werkoppervlak.
4. Beweeg het gereedschap voortdurend naar
voren en naar achteren zodat er geen groeven
in het werkoppervlak ontstaan.
5. Til het gereedschap van het werkoppervlak
voordat u het gereedschap uitschakelt. Geef het
gereedschap de tijd om te stoppen met draaien
voordat u het neerlegt.
SCHUREN VAN RANDEN MET SLIJPSCHIJVEN
WAARSCHUWING: Schijven die
worden gebruikt voor zagen en het
schuren van randen kunnen breken
of terugslaan als zij worden gebogen
tijdens werkzaamheden waarbij wordt
gezaagd of diepe gaten worden
geslepen. Voorkom het risico van
ernstig letsel, beperk het gebruik van
deze schijven met een standaard
beschermkap van Type 27 tot ondiep
zagen en kerven (minder dan 13
mm diepte). De open zijde van de
beschermkap moet van de gebruiker
vandaan zijn gericht. Gebruik voor het
dieper zagen met een zaagschijf van
Type 1 een gesloten beschermkap
van Type 1. Raadpleeg de Tabel
accessoires Slijpen en Zagen aan
het einde van dit hoofdstuk, daar vindt
u andere accessoires die met deze
slijpmachines kunnen worden gebruikt.
1. Geef het gereedschap de tijd om volledig
op snelheid te komen voordat u met het
gereedschap het werkoppervlak aanraakt.
2. Oefen minimale druk uit op het werkoppervlak,
laat het gereedschap op hoge snelheid zijn werk
doen Het rendement van de slijper is het grootst
wanneer het gereedschap op hoge snelheid
werkt.
3. Ga zo staan dat de open onderzijde van de
schijf van u af is gericht.
4. Verander niet meer de hoek van de zaagsnede
wanneer het zagen is begonnen en er in het
werkstuk een inkeping is ontstaan. Wanneer
u de hoek verandert zal daardoor de schijf
worden gebogen en dat kan leiden tot breuk
van de schijf. Schijven voor het slijpen van
randen zijn niet bestand tegen zijdelingse druk
die wordt veroorzaakt door buigen.
gereedschap de tijd om te stoppen met draaien
voordat u het neerlegt.
WAARSCHUWING: Gebruik schijven
voor het zagen/slijpen van randen niet
voor het slijpen van oppervlakken omdat
deze schijven niet bestand zijn tegen
de zijdelingse druk die ontstaat bij het
slijpen van een oppervlak. Breuk van de
schijf en ernstig persoonlijk letsel kunnen
het gevolg zijn.
Monteren en gebruiken van
draadborstels en draadschijven
U kunt met draadschijven en draadborstels roest,
kalkaanslag en verf verwijderen en onregelmatig
gevormde oppervlakken glad maken.
OPMERKING: Raadpleeg Maatregelen die u
moet nemen wanneer u verf verwijdert met
een draadborstel.
1. Geef het gereedschap de tijd om volledig
op snelheid te komen voordat u met het
gereedschap het werkoppervlak aanraakt.
2. Oefen minimale druk uit op het werkoppervlak,
laat het gereedschap op hoge snelheid zijn
werk doen Het rendement van het gereedschap
bij het verwijderen van materiaal is het grootst
wanneer het gereedschap op hoge snelheid
werkt.
3. Houd een hoek van 5° tot 10° aan tussen het
gereedschap en het werkoppervlak wanneer u
draadborstels gebruikt.
4. Houd bij gebruik van draadschijven contact
tussen de rand van de schijf en het
werkoppervlak.
5. Beweeg het gereedschap voortdurend naar
voren en naar achteren zodat er geen groeven
in het werkoppervlak ontstaan. Wanneer u het
gereedschap op het werkoppervlak laat rusten
zonder het te verplaatsen, of wanneer u het
gereedschap in een cirkelvormige beweging
verplaatst, ontstaan brand- en draaiplekken op
het werkoppervlak.
6. Til het gereedschap van het werkoppervlak
voordat u het gereedschap uitschakelt. Geef het
gereedschap de tijd om te stoppen met draaien
voordat u het neerzet.
VOORZICHTIG: Ga extra voorzichtig
te werk wanneer u over een rand werkt,
omdat u dan een plotselinge scherpe
beweging van de slijpmachine kunt
ervaren.
5. Til het gereedschap van het werkoppervlak
voordat u het gereedschap uitschakelt. Geef het
139
NEDERLANDS
Zaagschijven (Type 1) gebruiken
WAARSCHUWING: Gebruik schijven
voor het zagen/slijpen van randen niet
voor het slijpen van oppervlakken omdat
deze schijven niet bestand zijn tegen
de zijdelingse druk die ontstaat bij het
slijpen van een oppervlak. Breuk van de
schijf en letsel kan het gevolg zijn.
1. Geef het gereedschap de tijd om volledig op
snelheid te komen voordat u het werkoppervlak
aanraakt.
2. Oefen minimale druk uit op het werkoppervlak,
laat het gereedschap op hoge snelheid zijn werk
doen Het zaagrendement van het gereedschap
is het grootst wanneer het op hoge snelheid
werkt.
3. Verander niet meer de hoek van de zaagsnede
wanneer het zagen is begonnen en er in het
werkstuk een inkeping is ontstaan. Wanneer
u de hoek verandert zal daardoor de schijf
worden gebogen en dat kan leiden tot breuk
van de schijf.
4. Til het gereedschap van het werkoppervlak
voordat u het gereedschap uitschakelt. Geef het
gereedschap de tijd om te stoppen met draaien
voordat u het neerzet.
Maatregelen die u moet nemen
voor het met een draadborstel
verwijderen van verf
1. Het met een draadborstel verwijderen van verf
op loodbasis wordt NIET AANBEVOLEN omdat
het moeilijk is het verontreinigde stof onder
controle te houden. Voor kinderen en zwangere
vrouwen is loodvergiftiging het meest gevaarlijk.
2. Omdat het zonder chemische analyse moeilijk is
vast te stellen of een verf lood bevat, adviseren
wij de volgende maatregelen bij het met de
draadborstel verwijderen van verf:
PERSOONLIJKE VEILIGHEID
1. Kinderen en zwangere vrouwen mogen
niet worden toegelaten op de werkplek
waar verf wordt verwijderd totdat alle
schoonmaakwerkzaamheden zijn voltooid.
2. Alle personen die de werkplek betreden moeten
een stofmasker dragen. Het filter moet dagelijks
of wanneer de drager moeilijkheden heeft met
ademhalen worden vervangen.
OPMERKING: Gebruik alleen stofmaskers
die geschikt zijn voor het werken met stof
van loodhoudende verf en dampen. Gewone
stofmaskers bieden deze bescherming niet. Ga
140
naar de gereedschapswinkel bij u in de buurt
en vraag naar het stofmasker met de juiste
bescherming van de luchtwegen.
3. EET, DRINK EN ROOK NIET op de werkplek
zodat u geen verontreinigde verfdeeltjes binnen
kunt krijgen. Personen die dit werk uitvoeren
moeten zich wassen en moeten opruimen
VOORDAT zij eten, drinken of roken. Etenswaar,
drinken en rookgerei mogen niet achterblijven
op de werkplek waar er stof op kan neerdalen.
MILIEUVEILIGHEID
1. Verf moet worden worden verwijderd op een
manier dat er zo min mogelijk stof wordt
gegenereerd.
2. Ruimten waar verf wordt verwijderd moeten
worden afgedicht met plastic doek met een
dikte van 4 mils.
3. Het met de draadborstel verwijderen van verf
moet zo worden uitgevoerd dat er weinig
sporen van verfstofdeeltjes buiten de werkplek
komen.
REINIGEN EN VERWIJDEREN
1. Alle vlakken op de werkplek moeten dagelijks
worden gestofzuigd en grondig worden
gereinigd zolang er met de draadborstel wordt
gewerkt. Stofzuigerzakken moeten vaak worden
vervangen.
2. Plastic dekkleden moeten worden verzameld en
worden verwijderd met eventuele stofsnippers
en ander verwijderd vuil. Zij moeten in
afgedichte vuilnisbakken worden geplaatst
en worden verwijderd via de gebruikelijke
vuilnisophaaldienst.
Tijdens het schoonmaken moeten kinderen
en zwangere vrouwen uit de buurt worden
gehouden van de directe werkplek.
3. Alle speelgoed, afwasbare meubels en
gebruiksvoorwerpen die worden gebruikt door
kinderen, moeten grondig worden gewassen
voordat ze weer worden gebruikt.
Toepassingen op metaal
Als u het gereedschap gebruikt voor
toepassingen op metaal, zorg er dan voor dat
een differentieelschakelaar is ingestoken om
overige risico’s veroorzaakt door metaalslijpsel te
voorkomen.
Als de stroomvoorziening wordt uitgeschakeld door
de differentieelschakelaar, brengt u het gereedschap
naar de erkende DEWALT reparateur.
WAARSCHUWING: Bij extreme
werkomstandigheden kan geleidend stof
zich in de machinebehuizing ophopen
NEDERLANDS
als u met metaal werkt. Dit kan ertoe
leiden dat de beschermende isolatie in
de machine wordt aangetast, met het
potentiële risico van een elektrische
schok.
Om de opeenhoping van metaalslijpsel in de
machine te voorkomen, adviseren wij u de
ventilatieopeningen dagelijks vrij te maken. Zie
Onderhoud.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren, hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Voordat u het gereedschap opnieuw
aansluit, drukt u de trekkerschakelaar in
en laat deze vrijkomen, om er zeker van
te zijn dat het gereedschap uit staat.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht. Er zitten in het apparaat geen
onderdelen die onderhoudswerkzaamheden door de
gebruiker vereisen.
Losgekomen borstels
De motor wordt automatisch uitgeschakeld om
aan te geven dat de koolstofborstels bijna versleten
zijn en dat het gereedschap een onderhoudsbeurt
nodig heeft. De koolstofborstels kunnen niet
door de gebruiker worden vervangen. Breng het
gereedschap naar een erkende DEWALT reparateur.
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
141
NEDERLANDS
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Li-Ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de
buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
142
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
143
NEDERLANDS
TABEL SLIJPACCESSOIRES
Beveiligingstype
Accessoire
Beschrijving
Hoe bevestigt u op de
slijpmachine
Slijpschijf met
niet ingedrukt
midden
TYPE 27
BEVEILIGING
Type 27 beveiliging
Draadwielen
Ondersteunende flens
Type 27 niet ingedrukt middenwiel
Klemmoer met schroefdraad
Draadwielen
met moer met
schroefdraad
Type 27 beveiliging
Draadwiel
Draadbus
met moer met
schroefdraad
Type 27 beveiliging
Draadborstel
Snijdschijf voor
metselwerk
TYPE 1
BEVEILIGING
Type 1 beveiliging
Snijdschijf voor
metaal
Diamanten
snijdwielen
Ondersteunende flens
Snijdwiel
Klemmoer met schroefdraad
144
NORSK
OPPLADBAR SLIPEMASKIN
DCG412
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Ubelastet/merkehastighet
Diameter hjul
Spindeldiameter
Vekt (uten batteripakke)
VDC
W
min-1
mm
kg
DCG412
18
1
405
7000
125
M14
2,2*
* vekt inkluderer sidehåndtak og verneanordning
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
5
98
5
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah overflatesliping
ah, AG =
m/s²
6,0
Usikkerhet K =
m/s²
1,5
MERK: Bruksområder som kapping eller stålbørster kan ha
ulike vibrasjonsverdier.
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
VDC
Ah
kg
Lader
Hovedspenning
Batteritype
Ca, Ladetid
Vekt
Sikringer
Europa
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB105
230 V
Li-Ion
VAC
min
kg
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
30
60
(1,5 Ah
(3,0 Ah
batteripakker) batteripakker)
0,49
230 V verktøy
10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
145
NORSK
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DCG412
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC; EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
Visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
14.02.2012
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
146
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til
ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
NORSK
c)
d)
e)
f)
g)
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
f)
g)
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Bruk kun laderen som er spesifisert av
produsenten. En lader som passer for
en type batteripakke kan føre til brannfare
dersom den brukes med en annen
batteripakke.
b) Bruk kun elektriske verktøy sammen
med de spesifiserte batteripakkene. Bruk
av andre batteripakker kan skape risiko for
skader eller brann.
c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold
den borte fra andre metallobjekter som
binders, mynter, nøkler, spikere, skruer
eller andre små metallobjekter som kan
skape en forbindelse fra en batteripol til
en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre
til brannskader eller brann.
d) Ved hardhendt behandling kan det
komme væske ut fra batteriet. Unngå
kontakt med denne. Dersom du ved et
uhell kommer i kontakt med væsken,
skyll med vann. Dersom du får væsken
i øynene, oppsøk lege umiddelbart.
Batterivæske kan føre til irritasjon eller
forbrenninger.
6) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
EKSTRA SPESIFIKKE
SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsinstruksjoner for all bruk
a) Dette elektroverktøyet er beregnet
for bruk som slipemaskin, stålbørste
eller kappeverktøy. Les alle
sikkerhetsanvisninger, instruksjoner,
147
NORSK
illustrasjoner og spesifikasjoner som følger
dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp
under kan resultere i elektrosjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
b) Bruk til f.eks. polering anbefales ikke med
dette verktøyet. Dersom elektroverktøyet
brukes til andre oppgaver enn det er tiltenkt, kan
det føre til fare og forårsake personskade.
c) Ikke bruk tilbehør som ikke er spesifikt
konstruert og anbefalt fra produsenten av
verktøyet. Selv om tilbehøret kan kobles til
elektroverktøyet, sikrer ikke dette trygg drift.
d) Merkehastighet på tilbehøret må være minst
lik maksimal hastighet som er angitt på
elektroverktøyet. Tilbehør som går fortere enn
merkehastigheten sin, kan bli ødelagt og fly i
stykker.
e) Utvendig diameter og tykkelse på tilbehøret
må være innenfor nominell kapasitet for
elektroverktøyet. Tilbehør av feil størrelse kan
ikke sikres og kontrolleres tilstrekkelig.
f) Spindelstørrelsen på hjul, flenser, festeplater
eller annet tilbehør må passe spindelen
på elektroverktøyet nøyaktig. Tilbehør med
spindelhull som ikke passer monteringsdelene
på elektroverktøyet, vil rotere eksentrisk, vibrere
for mye og kan føre til at du mister kontrollen.
g) Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver bruk må
du inspirere tilbehøret, som slipeskiven,
for hakk og sprekker, festeplatene må
inspiseres for sprekker, rifter eller slitasje,
og stålbørsten må inspiseres for løse eller
sprukne tråder. Dersom elektroverktøyet
eller tilbehøret slippes ved et uhell, må
du kontrollere om det er skadet eller
montere uskadet tilbehør. Etter å ha
inspisert og installert et tilbehør, still deg
selv og eventuelle tilstedeværende bort fra
banen til det roterende tilbehøret og kjør
elektroverktøyet på maksimal, ubelastet
hastighet i ett minutt. Skadet tilbehør vil
normalt rives i stykker under denne testen.
h) Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av
bruksområdet må du bruke ansiktsvern
eller vernebriller. Bruk støvmaske,
hørselvern, hansker og verkstedforkle
som kan stoppe små slipefragmenter eller
deler fra arbeidsstykket. Øyebeskyttelsen
må kunne stoppe flygende biter som kan
løsne fra arbeidsstykket. Støvmasken eller
åndedrettsvernet må kunne filtrere partikler som
oppstår under arbeid. Langvarig eksponering for
høyintensiv støy kan føre til hørselstap.
148
i) Hold tilskuere på trygg avstand fra
arbeidsområdet. Personer som går inn
i arbeidsområdet, må bruke personlig
verneutstyr. Fragmenter fra arbeidsstykket
eller ødelagt tilbehør kan fly av gårde, og kan
føre til skader langt ut over det umiddelbare
arbeidsområdet.
j) Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kutteutstyr som kommer i kontakt med en
strømførende ledning, kan føre til at eksponerte
metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende,
og kan gi operatøren støt.
k) Plasser ledningen slik at den ikke kommer
i kontakt med roterende tilbehør. Hvis du
mister kontrollen, kan ledningen bli kuttet av eller
henge seg fast, og hånden eller armen din kan
bli dratt inn i det roterende tilbehøret.
l) Ikke legg elektroverktøyet ned før tilbehøret
har stanset helt. Det roterende tilbehøret kan ta
tak i overflaten og trekke elektroverktøyet ut av
kontrollen din.
m) Ikke la elektroverktøyet gå mens du bærer
det langs siden din. Utilsiktet kontakt med
det roterende tilbehøret kan føre til at det kjører
seg fast i klærne dine og trekker tilbehøret inn i
kroppen din.
n) Lufteåpningene på elektroverktøyet må
rengjøres regelmessig. Motorviften vil trekke
støvet inn i kabinettet, og overskytende
oppsamling av forstøvet metall kan føre til
elektriske farlige situasjoner.
o) Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av
antennelige materialer. Gnister kan antenne
dette materialet.
p) Ikke bruk tilbehør som krever flytende
kjølemidler. Bruk av vann eller andre flytende
kjølemidler kan føre til elektrisk støt eller sjokk.
q) Bruk ikke Type 11 (utfoldet kopp) hjul på
dette verktøyet. Bruk av uegnet tilbehør kan
føre til personskader.
r) Bruk alltid sidehåndtak. Skru håndtaket
godt fast. Sidehåndtaket skal alltid brukes for å
holde kontroll på verktøyet.
NORSK
SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
ALL BRUK
Årsaker til, og hvordan man unngår
tilbakeslag
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et fastklemt
eller fastkjørt roterende skive, støttetallerken, børste
eller annet tilbehør. Fastklemming eller fastkjøring
forårsaker at det roterende tilbehøret stopper raskt,
hvilket i sin tur forårsaker at det ukontrollerbare
elektroverket slynges i motsatt retning i forhold
rotasjonsretningen på tilbehøret.
For eksempel, hvis en slipeskive kjøres fast eller
klemmes fast i arbeidsstykket, kan kanten av den
skiven som går inn i klempunktet grave seg inn i
overflaten på materialet og føre til at skiven hopper
ut eller kastes ut. Skiven kan enten hoppe mot eller
bort fra brukeren, avhengig av hvilken vei skiven
roterte da den klemte seg fast. Slipeskiver kan også
bli ødelagt under slike forhold.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av verktøyet og/
eller feil driftsprosedyrer eller betingelser, og kan
unngås ved å treffe skikkelige forholdsregler, som
angitt NEDENFOR:
a) Sørg for et godt grep på elektroverktøyet,
og plasser kroppen og armene slik at
du kan stå imot tilbakeslagskrefter. Bruk
alltid hjelpehåndtaket, dersom montert,
for maksimal kontroll på tilbakeslag eller
momentreaksjon under oppstart. Brukeren
kan kontrollere momentreaksjonen eller
tilbakeslagskreftene hvis det er tatt tilstrekkelige
forholdsregler.
b) Plasser aldri hånden i nærheten av det
roterende tilbehøret. Tilbehøret kan slå tilbake
over hånden.
c) Ikke plasser kroppen i det området
elektroverktøyet vil bevege seg hvis det
oppstår tilbakeslag. Et tilbakeslag vil drive
fram verktøyet i motsatt retning av skivens
rotasjonsretning i det punktet der den kjørte seg
fast.
d) Vær særlig forsiktig under bearbeiding
av hjørner, skarpe kanter osv. Unngå at
tilbehører hopper og kjører seg fast. Hjørner,
skarpe kanter eller hopping har en tendens til
å kjøre fast det roterende tilbehøret og føre til
tilbakeslag eller at du mister kontrollen.
e) Ikke fest et sagkjedeblad eller et tannet
sagblad. Slike blad fører ofte til tilbakeslag og at
du mister kontrollen.
Sikkerhetsadvarsler spesielt
for sliping og slipende
kappeoperasjoner
a) Bruk kun skivetyper som anbefales for
ditt elektroverktøy og den spesifiserte
verneanordningen for den valgte skiven.
Skiver som elektroverktøyet ikke ble laget for, er
ikke tilstrekkelig beskyttet og er farlige.
b) Verneanordningen må festes forsvarlig
til elektroverktøyet og stilles inn for
maksimale sikkerhet, slik at minst mulig
av skiven eksponeres mot operatøren.
Verneanordningen hjelper til med å beskytte
operatøren fra ødelagte skivefragmenter og
tilfeldig kontakt med skiven.
c) Skiver må kun brukes for anbefalte
operasjoner. For eksempel: ikke slip med
siden av kappeskiven. Slipende kappeskiver
er laget for kantsliping, dersom det brukes
sidekrefter på disse skivene kan det få dem til å
knuses.
d) Bruk alltid uskadede skiveflenser av korrekt
størrelse og form for den valgte skiven.
Riktige skiveflenser støtter skiven å reduserer på
den måten muligheten for at skiven ødelegges.
Flenser for kappeskiver kan være annerledes
enn flenser for slipeskiver.
e) Ikke bruk nedslitte skiver fra større
elektroverktøy. Skiver beregnet på større
elektroverktøy er ikke egnet for den høyere
hastigheten til et mindre verktøy og kan
ødelegges.
Ytterligere sikkerhetsadvarsler
spesielt for slipende
kappeoperasjoner
a) Ikke stopp kappeskiven eller bruk for
mye makt. Ikke forsøk å kutte for dypt.
Overbelastning av skiven øker lasten og sjansen
for at skiven vrir seg eller binder skiven under
kapping og muligheten for tilbakeslag eller
ødeleggelse av skiven.
b) Ikke still kroppen din i banen til eller bak
den roterende skiven. Når skiven, under
bruk, beveger seg bort fra kroppen din, kan
et tilbakeslag sende den roterende skiven og
elektroverktøyet direkte mot deg.
c) Når skiven binder seg eller ved avbrytelse
av kapping av en eller annen grunn, slå
av elektroverktøyet og hold det stille helt
til skiven stanser fullstendig. Forsøk aldri
å fjerne kappeskiven fra kuttet mens
149
NORSK
skiven beveger seg ellers kan det oppstå
tilbakeslag. Undersøk og sørg for å fjerne
årsakene til fastklemming av bladet.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
d) Ikke restart kappingen i arbeidsstykket. La
skiven nå full hastighet og gå forsiktig tilbake
i kuttet. Skiven kan komme til å sette seg fast,
bevege seg framover eller slå tilbake dersom
den startes opp igjen i arbeidsstykket.
e) Støttepaneler eller overdimensjonerte
arbeidsstykker minsker risken for at hjulet
henger og slår tilbake. Store arbeidsstykker
har en tendens til å henge ned under sin
egen vekt. Det må plasseres støtter under
arbeidsstykket på begge sider av skiven, nær
kuttelinjen og nær kanten av panelet.
f) Utvis ekstra forsiktighet når du foretar et
“dykk-kutt” i eksisterende vegger eller andre
blinde områder. Skiven stikker ut og kan
komme til å kappe gass- eller vannrør, elektriske
ledninger eller gjenstander som kan føre til
tilbakeslag.
Spesifikke sikkerhetsadvarsler for
stålbørsting
a) Vær klar over at stålbusten kastes av børsten
selv under vanlig bruk. Ikke overbelast
busten ved å bruke for mye makt på
børsten. Stålbusten kan lett trenge i gjennom
lette klær og/eller hud.
b) Dersom bruk av en verneanordning
anbefales for stålbørsting, ikke tillat at
verneanordningen forstyrrer børsteskiven
eller børsten. Børsteskiven eller børsten
kan utvides i diameter på grunn av bruk og
sentrifugalkrefter.
Øvrige farer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås.
Disse er:
– Hørselsskader.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
– Støvfare fra farlige stoffer.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
150
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (s), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2012 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
bruksanvisninger for DCB105 batteriladeren.
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Fare for brannskader.
For å redusere faren for skader,
lad kun DEWALT oppladbare
batteripakker. Andre typer batterier kan
overoppvarmes og sprekke og føre til
personskader og materielle skader. Ikke
forsøk å lade opp ikke-ladbare batterier.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
MERK: Under visse omstendigheter, når
laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer av ledende art
som, men ikke begrenset til, slipestøv,
metallspon, aluminiumsfolie, og enhver
oppbygging av metallpartikler skal ikke
komme inn i laderens hulrom. Kople
alltid laderen fra strømtilførselen når
det ikke er en batteripakk i hulrommet.
Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
NORSK
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ved bruk av en lader utendørs, sørg alltid
for tørr plassering og bruk en skjøteledning
som passer for utendørs bruk. Bruk av
en skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk støt.
• Ikke blokker ventilasjonsåpningene på
laderen. Ventilasjonsåpningene er plassert
på toppen og sidene av laderen. Plasser
laderen et sted unna varmekilder.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt — bytt dem ut med en gang.
• Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Denne laderen trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (fig. 2)
1. Plugg inn laderen i en passende 230 V
stikkontakt før du setter inn batteripakken.
2. Sett batteripakken (j) i laderen, pass på at
pakken sitter godt i laderen. Det røde (lade)
lyset blinker kontinuerlig som indikasjon på at
ladeprossessen er startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid
på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
Ladestatus
x
Lader
––
–– –– ––
Fullt ladet
Forsinkelse ved
varm/kald pakke
––––––––––––––––––––
–– • –– • –– •–– •
problem pakke eller lader • • • • • • • • • • • • • •
problem strømkabel
•• •• •• •• •• •• ••
Denne laderen vil ikke lade en feilaktig batteripakke.
Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at
den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for
problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved
varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet
har nådd en passende temperatur. Laderen kobler
deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen
sikrer maksimal levetid for batteriet.
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
Laderen DCB105 kan bruke 10,8 V, 14,4 V og
18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB180 og DCB181) batteripakker.
151
NORSK
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteripakken er ikke helt oppladet når det er
nytt. Før du bruker batteripakken og laderen, les
sikkerhetsanvisningene under og følg de angitte
ladeprosedyrene.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteripakken i
eksplosive omgivelser, slik som i nærheten
av brennbare væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteripakken kan
antenne støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Batteripakke
• Lad batteripakkene kun i egnede DEWALT
ladere.
BATTERITYPE
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
DC780 og DC785 bruker 18 volts batteripakker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 ˚F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
• For best resultat, pass på at batteripakken er
helt oppladet før bruk.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
152
DC730 og DC735 bruker 14,4 volts batteripakker.
DCB140, DCB141, DCB180 eller DCB181
batteripakker kan brukes. Se Tekniske data for mer
informasjon.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
håndboken, viser merkene på laderen og batteriet
følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
NORSK
Batteriet lader.
x
MERK: Batteripakker, ladere og utstyrsbokser er
ikke inkludert i N-modeller.
Batteriet ladet.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Problem pakke eller lader.
Beskrivelse (fig. 1–6)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
Problem strømkabel.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Bruk bare DEWALT batteripakker, andre
kan sprekke og forårsake personskader
og skader på materiell.
Ikke utsett for vann.
a. Vippebryter
b. Låseknapp
c. Spindellåseknapp
d. Spindel
e. Sidehåndtak
f. Slipehjul
i. Bakre flens
h. Gjenget festemutter
i. Beskyttelse
Få byttet defekte ledninger omgående.
j. Batteripakke
k. Beskyttelseslås
Lades kun mellom 4° C og 40° C.
l. Knaster
m. Girkassespor
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
n. Justeringsskrue
o. Låseknapp for batteriet
BRUKSOMRÅDE
Ikke brenn batteripakken.
DCG412 er en kraftig vinkelsliper utformet for
profesjonelle slipe- og kappeoperasjoner.
Lader opp Li-Ion batteripakker.
IKKE bruk andre slipeskiver enn skiver med
nedsenket senter og lamellslipestift.
Se Tekniske data for ladetid.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Kun for innendørs bruk.
Denne kraftige vinkelsliperen er et profesjonelt
elektroverktøy
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Vinkelsliper
1 125 mm beskyttelse (Type 27)
1 Sidehåndtak
1 Flenssett
1 To-pins nøkkel
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker
dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
153
NORSK
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen
samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60335; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. Før du kobler verktøyet til igjen,
trykk ned og slipp utløserbryteren for å
sikre at verktøyet er av.
ADVARSEL: Bruk kun DEWALT
batteripakker og ladere.
Sette inn og ta av
batteripakke på verktøyet (fig. 2)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken
er helt oppladet før bruk.
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS
HÅNDTAK
1. Rett inn batteripakken (j) mot skinnene i
håndtaket (fig.2).
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er
godt festet i verktøyet, pass på at den ikke
løsner.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk batteriets festeknapp (o) og trekk batteriet
bestemt ut av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
154
Montering av sidehåndtak (fig. 1)
ADVARSEL: Før bruk av verktøyet,
kontroller at håndtaket er forsvarlig
festet.
Skru sidehåndtaket (e) stramt inn i ett av hullene (g)
på hver side av girkassen.
For bedre brukerkomfort, roter girkassen 90° for
kapping.
Rotere girkassen (fig. 1)
1. Ta av de fire hjørneskruene som fester girkasen
til motorhuset.
2. Vri girkassehodet til ønsket posisjon, uten å
skille girkassen fra motorhuset.
MERK: Hvis girkassehodet skilles fra motorhuset i
mer enn 1/8” (3.17 mm), må verktøyet ha service og
remonteres av et autorisert DEWALT service-senter.
Uten service kan det oppstå defekter i børste, motor
eller lager.
3. Sett inn igjen skruene for å feste girkassen til
motorhuset. Stram skruene inn til 20 in.-lbs.
dreiemoment. Hvis de strammes for hardt kan
gjengene gå av.
Montering og fjerning av
verneanordningen (fig. 3)
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. Før du kobler verktøyet til igjen,
trykk ned og slipp utløserbryteren for å
sikre at verktøyet er av.
FORSIKTIG: Det må brukes
verneanordninger med denne
vinkelsliperen.
Ved bruk at DCG412 vinkelsliper for kapping
av metall eller murarbeid MÅ beskyttelse av Type 1
benyttes. Type 1 beskyttelse kan kjøpes seperat fra
DEWALT forhandlere.
MERK: Vennligst se Oversikt over slipe- og
kappetilbehøri slutten av dette avsnittet for oversikt
over annet tilbehør som kan brukes med disse
slipeverktøyene.
1. Plasser verktøyet på et bord med spindelen (d)
opp.
2. Åpne låsen på beskyttelsen (k), og juster
knastene (l) på verneanordningen med sporene
på gir- kassen(m).
NORSK
3. Trykk beskyttelsen ned, helt til knastene får tak
og roterer fritt i sporet på girkassen.
4. Mens låsen på beskyttelsene er åpen, vri
beskyttelsen (i) inn i ønsket arbeidsposisjon.
5. Lukk låsen på beskyttelsen for å låse den på
girkassen.
FORSIKTIG: Dersom verneanordningen
ikke kan strammes ved å bruke
justeringsskruen, ikke bruk verktøyet. For
å redusere risikoen for personskaden,
ta verktøyet og verneanordningen med
til et verksted for å reparere eller skifte
verneanordningen.
MERK: Ikke stram justeringsskruen
(n) med klemspaken i åpen posisjon.
Det kan resultere i usynlig skade på
beskyttelsen eller på monteringsnavet.
MERK: Kantsliping og kapping kan gjøres med Type
27 skiver som er designet og spesialisert for dette
formålet. 6.35 mm (1/4”) tykke skiver er designet
for overflatesliping mens 3.17 mm (1/8”) skiver er
designet for kantsliping.
Montering av slipeskiver med
forsenket senter
MERK: Type 27 beskyttelsen som følger
medslipemaskinen SKAL brukes.
MONTERING OG DEMONTERING AV SLIPESKIVER MED
NAV (FIG. 1, 4)
Skiver med nav kan monteres direkte på en M14
gjenget spindel.
1. Skru skiven på spindelen (d) for hånd.
2. Trykk inn spindellåsknappen (c) og bruk en
nøkkel for å feste navet til skiven.
3. Gjenta prosedyren over i motsatt rekkefølge for
å fjerne skiven.
MERK: Hvis ikke skiven er festet
skikkelig før du slår på verktøyet kan
verktøyet eller skiven skades.
MONTERING AV SKIVER UTEN NAV (FIG. 1, 4)
MERK: Type 27 beskyttelsen som følger med
slipemaskinen SKAL brukes.
MERK: Vennligst se Oversikt over slipe- og
kappetilbehør ved slutten av denne seksjonen for
oversikt over tilbehør som kan brukes med disse
slipeverktøyene
1. Plasser verktøyet på et bord med
verneanordningen opp.
2. Installer den ugjengede støtteflensen (g) på
spindelen (d) med det forhøyede senteret mot
skiven.
3. Plasser skiven (f) mot støtteflensen slik at den
sentetrerer skiven på det forhøyede senteret på
støtteflensen.
4. Trykk ned låseknappen på spindelen (c),
samtidig som du skrur på festemutteren (h).
Hvis skiven du bruker er er over 1/8” (3.17mm)
tykk, plasser den gjengede festemutteren på
spindelen slik at det forhøyede senteret passer
med skivens senter. Hvis skiven du bruker er
1/8” (3.17mm) tykk eller mindre, plasser den
gjengede festemutteren på spindelen slik at det
forhøyede senteret ikke peker mot skiven.
5. Stram til festemutteren med en nøkkel, mens du
holder låseknappen på spindelen (c) nede.
6. For å fjerne skiven, hold nede låseknappen på
spindelen og løsne den gjengede festemutteren
med en nøkkel.
MERK: Hvis skiven spinner etter at låseklemmen
er strammet, sjekk retningen til den gjengede
festemutteren. Hvis en tynn skive er festet med det
opphøyede senteret på festemutteren mot skiven, vil
den spinne fordi høyden på det forhøyede senteret
hindrer festemutteren fra å holde skiven.
Montering av stålbørster og
stålbørstehjul (fig. 1)
Installer stålbørste eller stålbørstehjul direkte på
den gjengede spindelen uten å bruke flenser. Bruk
bare stålbørster eller hjul som har M14 gjenget nav.
Tilbehøret kan kjøpes fra din lokale forhandler eller et
autorisert servicesenter.
MERK: Type 27 beskyttelse er nødvendig når
stålbørster og stålbørstehjul brukes.
FORSIKTIG: Forå redusere risiko for
personskade,bruk arbeidshansker
når du jobber med stål-børster og
hjul. De kan være skarpe.
FORSIKTIG: Forå redusere fare
for skade på verktøyet, pass på at
hjulet eller børsten ikke er i kontakt
med verneanordningen når den er
montert eller i bruk. Tilbehøret kan
få usynlige skader, som kan føre til at
stålfragmenter løsner fra tilbehør eller
børste.
MONTERING AV STÅLBØRSTER OG STÅLBØRSTEHJUL
1. Plasser verktøyet på et bord med
verneanordningen opp.
2. Skru skiven på spindelen for hånd.
3. Trykk ned spindellåsknappen (c) og bruk en
nøkkel på navet til skiven eller børsten for å
stramme skiven.
155
NORSK
4. For å fjerne hjulet, gjenta prosedyren over i
motsatt rekkefølge.
festespaken i lukket posisjon, med beskyttelsen
installert på verktøyet.
MERK: For å redusere risikoen
for skader på verktøyet, ikke stram
justeringsskruen (n) med festespaken
i åpen posisjon. Det kan resultere i
usynlig skade på beskyttelsen eller på
monteringsnavet.
MERK: For å redusere faren for skade
på verktøyet, forsikre deg om at hjulet
sitter godt før du slår på.
Montere kappeskiver (type 1)
Kappehjul omfatter diamantskiver og slipeskiver.
Slipeskiver kan leveres for kapping i metall og
betong. Diamantskiver kan også brukes for kapping
i betong. Tilbehøret kan kjøpes fra din lokale
forhandler eller et autorisert servicesenter.
ADVARSEL: En lukket tosidig
hjulbeskyttelse er nødvendig ved
bruk av kappeskiver. Tilbehøret kan
kjøpes fra din lokale forhandler eller et
autorisert servicesenter. Dersom det
ikke brukes korrekt flens og beskyttelse,
kan det oppstå personskader ved
brudd i skiven og kontakt med skiven.
Vennligst se Oversikt over slipe- og
kappetilbehør ved slutten av dette
avsnittet for oversikt over tilbehør som
kan brukes med disse slipeverktøyene
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. Før du kobler verktøyet til igjen,
trykk ned og slipp utløserbryteren for å
sikre at verktøyet er av.
MONTERING LUKKET (TYPE 1) BESKYTTELSE (FIG. 5)
1. Åpne låsen på beskyttelsen (k), og juster
knastene (l) på verneanordningen med sporene
på gir- kassen(m). Dette vil rette inn knastene
til girkassen. Ålasser beskyttelsen pekende
bakover.
2. Trykk beskyttelsen ned, helt til knastene får tak
og roterer fritt i sporet på girkassen.
3. Roter beskyttelsen (i) til ønsket arbeidsstilling.
Beskyttelsen skal plasseres mellom spindelen
og brukeren for å gi maksimal beskyttelse.
4. Lukk låsen på beskyttelsen for å låse den
på girkassen. Du skal ikke kunne rotere
beskyttelsen for hånd når låsen er låst. Ikke
bruk slipemaskinen med løs beskyttelse eller
med låsen i åpen posisjon.
5. For å åpne beskyttelsen vri beskyttelsen slik at
pilene står overens, og trekk opp låsen.
MERK: Beskyttelsen er forjustert til diameteren til
girkassens nav fra fabrikken. IfDersom beskyttelsen
løsner etter en tid, trekk til justeringsskruen (n) med
156
MONTERING AV KAPPESKIVER (FIG. 1, 4)
FORSIKTIG: Det må brukes støtteflens
og festemutter med passende diameter
(følger med verktøyet) for kappeskivene.
1. Sett den ugjengede støtteflensen på spindelen
med forhøyet senter opp. Det forhøyede
senteret på støtteflensen er mot skiven nåd
den monteres.
2. Legg skiven på støtteflensen, sentrer skiven på
det forhøyede senteret.
3. Installer den gjengede festemutteren med
forhøyet senter bort fra skiven.
4. Stram til festemutteren med en nøkkel, mens du
holder låseknappen på spindelen (c) nede.
5. For å fjerne skiven, hold nede låseknappen på
spindelen og løsne den gjengede festemutteren
med en nøkkel.
Før bruk
• Installer verneanordningen og egnet skive. Ikke
bruk utslitte skiver.
• Kontroller at indre og ytre flens er montert
korrekt.
• Kontroller at skiven roterer i retning pilen på
tilbehøret og verktøyet.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. Før du kobler verktøyet til igjen,
trykk ned og slipp utløserbryteren for å
sikre at verktøyet er av.
ADVARSEL:
• Forsikre deg om at materialet som skal
slipes eller kappes er godt festet.
NORSK
• Bruk bare lett trykk på verktøyet. Bruk
ikke sidekrefter på skiven.
• Unngå overbelastning. Dersom
verktøyet blir varmt, må du la det gå i
noen minutter uten belastning.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 1, 6)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
holde godt fast, for å være forberedt på
en plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever en hånd
på sidehåndtaket (e), med den andre hånden på
hoveddelen av verktøyet som vist i figur 6.
Bryter
ADVARSEL: Før bruk av verktøyet,
pass på at håndtaket er godt skrudd til.
LÅSEKNAPP OG AVTREKKERBRYTER (FIG. 7)
Kappeverktøyet er utstyrt med en låseknapp (b).
For å låse avtrekkerbryteren (a), trykk låseknappen
som vist i figur 7. Når låseknappen er inntrykket er
verktøyet låst.
Lås alltid avtrekkerbryteren når verktøyet bæres eller
oppbevares for å unngå utilsiktet oppstart.
For å låse opp avtrekkerbryteren, trykk på
låseknappen (b). Når låseknappen er inntrykket til
åpne-symbolet, er verktøyet ulåst. Låseknappen er
farget rød for å vise når bryteren er i ulåst posisjon.
Trekk i avtrekkerbryteren (a) for å slå PÅ motoren.
Ved å slippe avtrekkerbryteren slås motoren av.
MERK: Dette verktøyet har ingen mulighet for å låse
avtrekkerbryteren i PÅ posisjon, og skal aldri låses i
PÅ ved noen andre metoder.
ADVARSEL: Hold sidehåndtaket og
hoveddelen av verktøyet godt fast for
å beholde kontrollen over verktøyet
ved oppstart og under bruk og helt til
skiven eller tilbehøret stopper å rotere.
Kontrollere at skiven har stoppet
fullstendig før du legger verktøyet ned.
ADVARSEL: La verktøyet komme opp
i full hastighet før du lar det berøre
arbeidsoverflaten. Løft verktøyet fra
arbeidsflaten før du slår verktøyet av.
Spindellås (fig. 1)
Spindellåsen (c) skal hindre spindelen fra å rotere
ved installasjon eller fjerning av skiver. Bruk
spindellåsen kun når verktøyet er slått av, plugget ut
fra strømforsyningen, og har stoppet helt.
MERK: For å redusere risikoen
for skade på verktøyet, slå ikke på
spindellåsen når verktøyet er i bruk.
Dette vil resultere i skader på verktøyet
og tilbehøret kan komme til å rotere av
og dermed forårsake personskade.
For å slå på låsen, trykk ned knappen for
spindellåsen (c) og roter spindelen helt til du ikke kan
rotere spindelen ytterligere.
Bruk av slipeskiver med forsenket
senter
OVERFLATESLIPING MED SLIPESKIVER
1. La verktøyet komme opp i full hastighet før du
lar det berøre arbeidsoverflaten.
2. Bruk minimalt trykk mot arbeidsflaten for å la
verktøyet gå med full hastighet. Slipehastigheten
er høyest når verktøyet går med høy hastighet.
3. Hold mellom 20° og 30° vinkel mellom verktøy
og arbeidsflaten.
4. Beveg verktøyet kontinuerlig frem og tilbake for
å unngå å slipe spor i arbeidsflaten.
5. Løft verktøyet fra arbeidsflaten før du slår
verktøyet av. La verktøyet stoppe rotasjonen før
du legger det ned.
KANTSLIPING MED SLIPESKIVER
ADVARSEL: Skiver for kapping
og kantsliping kan brekke eller få
tilbakeslag dersom de bøyes eller vris
når verktøyet brukes for kapping eller
dyp sliping. For å redusere risikoen for
alvorlig personskade, begrens bruken
av slike skiver med en standard type
27 beskyttelse til grunn sliping og spor
(under 1/2” [13 mm] dybde). Den åpne
siden av beskyttelsen skal peke bort fra
brukeren. For dypere kutting med type 1
kappeskiver, bruk en lukket beskyttelse,
type 1. Vennligst se Oversikt over
slipe- og kappetilbehør ved slutten
av dette avsnittet for oversikt over
tilbehør som kan brukes med disse
slipeverktøyene
1. La verktøyet komme opp i full hastighet før du
lar det berøre arbeidsoverflaten.
157
NORSK
2. Bruk minimalt trykk mot arbeidsflaten for å la
verktøyet gå med full hastighet. Slipehastigheten
er høyest når verktøyet går med høy hastighet.
3. Plasser deg slik at den åpne undersiden av
hjulet peker bort fra deg.
4. Når du har startet et kutt og har laget et spor
i arbeidsstykket, ikke endre vinkelen på kuttet.
Endring av vinkelen kan føre til at skiven bøyer
seg og kan brekke. Skiver for kantsliping er ikke
designet for å motstå sidetrykk fra bøying.
5. Løft verktøyet fra arbeidsflaten før du slår
verktøyet av. La verktøyet stoppe rotasjonen før
du legger det ned.
ADVARSEL: Ikke bruk skiver for
kantsliping/kapping for sliping av
overflater, da slike skiver ikke er
designet for sidetrykk som oppstår
ved overflatesliping. Det kan føre
til at skivene brekker og til alvorlige
personskader.
Montering og bruk av stålbørster og
stålbørstehjul
Stålbørster/hjul kan brukes for å fjerne rust, skall og
maling og for å glatte ujevne overflater.
MERK: Vennligst se Forholdsregler ved bruk av
stålbørster på maling.
1. La verktøyet komme opp i full hastighet før du
lar det berøre arbeidsoverflaten.
2. Bruk minimalt trykk mot arbeidsflaten for å la
verktøyet gå med full hastighet. Slipehastigheten
er høyest når verktøyet går med høy hastighet.
3. Hold mellom 5° og 10° vinkel mellom verktøy og
arbeidsflaten ved bruk av stålbørster.
4. Oppretthold kontakt mellom kanten av skiven
og arbeidsflaten når du bruker stålbørste.
5. Beveg verktøyet kontinuerlig frem og tilbake for
å unngå å slipe spor i arbeidsflaten. Dersom
du lar verktøyet hvile mot arbeidsflaten uten å
bevege det, eller beveger vertøyet i sirkler kan
føre til svimerker eller sirkelspor på arbeidsflaten.
6. Løft verktøyet fra arbeidsflaten før du slår
verktøyet av. La verktøyet stoppe rotasjonen før
du legger det ned.
FORSIKTIG: Vær ekstra forsiktig ved
arbeid på en kant, da en plutselig
rask bevegelse av slipemaskinen kan
oppleves.
158
Bruk av kappeskiver (type 1)
ADVARSEL: Ikke bruk skiver for kantsliping/
kapping for sliping av overflater, da slike
skiver ikke er designet for sidetrykk som
oppstår ved overflatesliping. Det kan føre til
at skivene brekker og til personskader.
1. La verktøyet komme opp i full hastighet før du
lar det berøre arbeidsoverflaten.
2. Bruk minimalt trykk mot arbeidsflaten for å la
verktøyet gå med full hastighet. Slipehastigheten
er høyest når verktøyet går med høy hastighet.
3. Når du har startet et kutt og har laget et spor
i arbeidsstykket, ikke endre vinkelen på kuttet.
Endring av vinkelen kan føre til at skiven bøyer
seg og kan brekke.
4. Løft verktøyet fra arbeidsflaten før du slår
verktøyet av. La verktøyet stoppe rotasjonen før
du legger det ned.
Forholdsregler ved bruk av
stålbørster på maling
1. Stålbørsting av blyholdig maling er IKKE
ANBEFALT grunnet vanskeligheten med å
kontrollere det forurensede støvet. Den største
faren for blyforgiftning er for barn og gravide
kvinner.
2. Ettersom det er vanskelig å identifisere hvorvidt
en maling inneholder bly uten en kjemisk
analyse anbefaler vi følgende forholdsregler ved
bruk av stålbørster på all maling:
PERSONLIG SIKKERHET
1. Ingen barn eller gravide kvinner skal gå inn i
arbeidsområdet under sliping av maling før all
rengjøring er gjort ferdig.
2. En støvmaske eller respirator skal brukes av
alle personer som går inn i arbeidsområdet.
Filteret skal skiftes daglig eller når brukeren har
problemer med å puste.
MERK: Det skal kun brukes spesielle
støvmasker for blyholdig maling og damp.
Vamlige malemasker gir ikke nok beskyttelse.
Se din lokale jernvareforretning for en riktig
godkjent støvmaske.
3. INGEN SPISING, DRIKKING eller RØYKING
skal foregå i arbeidsområdet for å hindre inntak
av forurensede malingspartikler. Arbeidere må
vaske seg FØR spising, drikking eller røyking.
Mat-, drikke-, og røykartikler må ikke legges
igjen i arbeidsområdet der støv kan legge seg
på dem.
NORSK
MILJØVERN
1. Maling må fjernes på en slik måte at minimalt
med støv produseres.
2. Områder der det foregår fjerning av maling bør
forsegles med plast med 4 mil tykkelse.
3. Bruk av stålbørste må gjøres på en slik
måte at malingstøv ikke tas med utenfor
arbeidsområdet.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Det er
ingen deler inne i den som kan vedlikeholdes.
“Pop-off” børster
Motoren slås av automatisk og indikerer dermed
at karbonbørstene er nesten utslitt og at verktøyet
trenger vedlikehold. Karbonbørstene kan ikke
repareres av brukeren. Få en autorisert DEWALTreparatør til å reparere verktøyet.
RENGJØRING OG AVFALLSHÅNDETERING
1. Alle overflater i arbeidsområdet må støvsuges
og grundig rengjøres daglig mens bruk av
stålbørste pågår. Støvsugerposer skal byttes
ofte.
2. Plasser plastfilm for oppsamling av støv, fliser
og annet avfall. De skal plasseres i forseglede
avfallsbeholdere og kastes som vanlig avfall.
Under rengjøring skal barn og gravide kvinner
holdes unna arbeidsområdet.
3. Alle leketøy, vaskbar møbler og ting brukt av
barn må vaskes grundig før de brukes igjen.
Anvendelse på metall
Ved bruk av verktøyet på metall, kontroller at
en jordfeilbryter (RCD) er installert for å unngå
restrisikoer forårsaket av metallspon.
Dersom strømforsyningen slås av av RCD-en, ta
verktøyet til en autorisert DEWALT reparatør.
ADVARSEL: Under ekstreme
arbeidsforhold kan strømførende støv
samles opp inne i maskinkabinettet
under arbeid med metall. Dette kan
føre til at den beskyttende isolasjonen i
maskinen brytes ned, med en potensiell
fare for elektrisk sjokk.
For å unngå oppsamling av metallspon
inne i maskinen, anbefaler vi å rengjøre
ventilasjonsåpningene daglig. Se Vedlikehold.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. Før du kobler verktøyet til igjen,
trykk ned og slipp utløserbryteren for å
sikre at verktøyet er av.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
159
NORSK
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
160
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
161
NORSK
OVERSIKT OVER SLIPETILBEHØR
Type
verneanordning
Tilbehør
Beskrivelse
Hvordan installere slipeverktøy
Slipeskive med
nedsenket
senter
TYPE 27
VERNEANORDNING
Type 27 verneanordning
Trådhjul
Bakre flens
Type 27 skive med nedsenket senter
Gjenget klemmemutter
Trådhjul med
gjenget mutter
Type 27 verneanordning
Trådhjul
Trådkopp med
gjenget mutter
Type 27 verneanordning
Stålbørste
Kappeskive for
murverk
TYPE 1
VERNEANORDNING
Type 1 verneanordning
Kappeskive for
metall
Bakre flens
Kappeskiver
av diamant
Kappeskive
Gjenget klemmemutter
162
PORTUGUÊS
REBARBADORA SEM FIO
DCG412
Parabéns!
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente
o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Velocidade em vazio/nominal
VCC
W
min-1
Diâmetro do disco
Diâmetro do veio
Peso (sem bateria)
mm
DCG412
18
1
405
7000
kg
125
M14
2,2*
dB(A)
87
dB(A)
dB(A)
5
98
dB(A)
5
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
COMO: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e
organizar padrões de trabalho.
*incluindo o punho lateral e a protecção
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da
potência sonora)
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah relativamente a operações de
desbaste de superfícies
ah,AG =
m/s²
6,0
K de variabilidade =
m/s²
1,5
NOTA: Aplicações como corte ou polimento podem ter
emissões de vibração diferentes.
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN 60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
VCC
Ah
kg
Carregador
Voltagem de rede
VAC
Tipo de bateria
Tempo de carregamento min
Peso
Fusíveis
Europa
kg
ferramentas de 230 V
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah
baterias)
60
(3,0 Ah
baterias)
0,49
10 amperes, tomadas
163
PORTUGUÊS
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DCG412
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1 e EN 60745-2-3.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE e
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
164
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
14.02.2012
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
PORTUGUÊS
d)
e)
f)
Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e) Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
f)
g)
Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
165
PORTUGUÊS
f)
g)
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
COM BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante do equipamento. Um
carregador apropriado para um tipo de
bateria poderá criar um risco de incêndio se
for utilizado para carregar outras baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias especificamente
indicadas para as mesmas. A utilização de
quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c) Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de
outros objectos de metal, como, por
exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que possam estabelecer uma
ligação entre os contactos. Um curtocircuito entre os contactos da bateria poderá
causar queimaduras ou um incêndio.
d) Uma utilização abusiva da ferramenta
pode resultar na fuga do líquido da
bateria; evite o contacto com este líquido.
No caso de um contacto acidental, passe
imediatamente a zona afectada por água.
Se o líquido entrar em contacto com
os olhos, procure também assistência
médica. O líquido derramado da bateria
pode provocar irritação ou queimaduras.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
REGRAS DE SEGURANÇA
ESPECÍFICAS ADICIONAIS
Instruções de segurança para todas
as operações
a) Esta ferramenta eléctrica foi concebida
para funcionar como uma afiadora, escova
metálica ou ferramenta de corte. Leia
todos os avisos de segurança, instruções,
ilustrações e especificações fornecidas
com esta ferramenta eléctrica. O não
cumprimento de todas as instruções indicadas
abaixo pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou lesões graves.
b) A realização de operações como
areamento e polimento não é
recomendada com esta ferramenta
eléctrica. As operações para as quais a
ferramenta não foi concebida poderão criar
perigo e causar ferimentos.
c) Não utilize acessórios que não tenham
sido especificamente concebidos e
recomendados pelo fabricante da
ferramenta. O facto de um acessório poder
ser instalado na sua ferramenta eléctrica não
garante um funcionamento seguro do mesmo.
d) A velocidade nominal do acessório tem de
ser, no mínimo, equivalente à velocidade
máxima indicada na ferramenta eléctrica.
Os acessórios que forem utilizados a uma
velocidade superior à respectiva velocidade
nominal poderão fragmentar-se e projectar
esses fragmentos.
e) O diâmetro exterior e a espessura do seu
acessório têm de ser compatíveis com a
capacidade da sua ferramenta eléctrica. Os
acessórios com um tamanho incorrecto não
podem ser protegidos nem controlados de
forma adequada.
f) O orifício de fixação dos discos, encaixes,
discos de suporte ou de qualquer
outro acessório tem de se ajustar
apropriadamente ao veio da ferramenta
eléctrica. Os acessórios com orifícios de
fixação que não correspondam ao tamanho
dos elementos de montagem da ferramenta
eléctrica irão funcionar de forma desequilibrada
e vibrar de modo excessivo, podendo causar a
perda do controlo da ferramenta.
g) Não utilize acessórios danificados. Antes de
cada utilização, inspeccione os acessórios,
procurando danos nos mesmos. Por
exemplo, procure rachas e fendas nos
discos abrasivos, fendas, danos ou desgaste
166
PORTUGUÊS
excessivo nos discos de suporte e arames
soltos ou partidos nas catrabuchas. Se
deixar cair a ferramenta eléctrica ou os
acessórios, verifique o respectivo estado.
Se o acessório instalado na ferramenta ficar
danificado, substitua-o. Após inspeccionar
e instalar um acessório, coloque-se a
si mesmo e quaisquer outras pessoas
presentes no local numa posição afastada
do ângulo de trabalho do acessório rotativo
e ligue a ferramenta eléctrica na respectiva
velocidade máxima em vazio durante
um minuto. Os acessórios danificados irão
normalmente fragmentar-se durante este
período de teste.
h) Use equipamento de protecção pessoal.
Dependendo da operação, use uma viseira
ou óculos de protecção. De acordo com o
necessário, use uma máscara contra o pó,
protectores auditivos, luvas e um avental
de trabalho capaz de o proteger contra
pequenos fragmentos abrasivos ou da peça
de trabalho. A protecção ocular tem de ser
capaz de o proteger contra a projecção de
detritos resultantes de várias operações. A
máscara contra o pó (ou um filtro respiratório
equivalente) tem de ser capaz de filtrar as
partículas criadas pela utilização da ferramenta.
A exposição prolongada a ruídos de elevada
intensidade poderá causar perda de audição.
i) Mantenha as outras pessoas presentes
no local a uma distância segura da área
de trabalho. Qualquer pessoa que entre
no perímetro da área de trabalho tem de
usar equipamento de protecção pessoal.
Poderá dar-se o caso de fragmentos da peça
de trabalho ou de um acessório partido serem
projectados para longe e causarem ferimentos
fora da área de trabalho imediata.
j) Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas
superfícies isoladas específicas para o
efeito ao efectuar uma operação em que o
acessório da ferramenta possa entrar em
contacto com fios ocultos ou com o próprio
cabo da ferramenta. Um acessório que entre
em contacto com um fio com tensão eléctrica
poderá fazer com que as peças de metal
expostas da ferramenta conduzam electricidade
e electrocutem o utilizador.
k) Afaste o cabo de alimentação do acessório
rotativo. Se perder o controlo da ferramenta,
o cabo poderá ser cortado ou ficar preso no
acessório, puxando a sua mão ou o seu braço
na direcção do acessório rotativo.
l) Nunca pouse a ferramenta eléctrica antes
de o acessório ficar completamente
imobilizado. Caso contrário, o acessório
rotativo poderá ficar preso na superfície onde
pousou a ferramenta eléctrica e puxá-la para
longe das suas mãos, fazendo-o perder o
controlo da mesma.
m) Não ligue a ferramenta eléctrica enquanto
estiver a transportá-la ao seu lado. Um
contacto acidental do acessório rotativo com
a sua roupa poderá prendê-la no mesmo,
puxando o acessório na direcção do seu corpo.
n) Limpe regularmente as aberturas de
ventilação da ferramenta eléctrica. A
ventoinha do motor irá puxar as partículas no
interior da caixa da ferramenta e a acumulação
excessiva de metal em pó poderá causar riscos
eléctricos.
o) Não utilize a ferramenta eléctrica perto de
materiais inflamáveis. Estes materiais poderão
ser inflamados por faíscas da ferramenta.
p) Não utilize acessórios que necessitem de
líquidos de refrigeração. A utilização de água
ou outros líquidos de refrigeração poderá
resultar em electrocussão ou choque eléctrico.
q) Não utilize discos (válvulas cónicas) Tipo
11 nesta ferramenta. O uso de acessórios
inadequados pode dar origem a ferimentos.
r) Utilize sempre o punho lateral. Aperte o
botão com firmeza. O punho lateral deve ser
sempre utilizado para manter o controlo da
ferramenta.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
ADICIONAIS PARA TODAS AS
OPERAÇÕES
Causas e prevenção por parte do
utilizador do efeito de coice
O efeito de coice é uma reacção súbita resultante
do aperto ou bloqueio de um disco rotativo, de
um disco de suporte, de uma catrabucha ou de
qualquer outro acessório. O aperto ou bloqueio
causa uma paragem rápida do acessório rotativo, o
que, por sua vez, faz com que a ferramenta eléctrica
seja impelida na direcção oposta à rotação do
acessório no ponto de bloqueio.
Por exemplo, se um disco abrasivo ficar preso ou
for apertado pela peça de trabalho, a extremidade
do disco que estiver em contacto com o ponto
de aperto pode penetrar a superfície do material,
fazendo o disco subir ou saltar da peça. O disco
167
PORTUGUÊS
poderá então saltar na direcção do utilizador ou
para longe do mesmo, dependendo da direcção
do movimento do disco no ponto de aperto. Os
discos abrasivos podem também partir-se nestas
condições.
O efeito de coice é o resultado de uma utilização
abusiva da ferramenta e/ou de condições ou
procedimentos de utilização incorrectos e pode ser
evitado tomando as precauções indicadas ABAIXO:
a) Segure a ferramenta eléctrica com firmeza
e posicione o seu corpo e o seu braço de
forma a poder resistir ao efeito de coice.
Utilize sempre o punho auxiliar, caso este
seja fornecido, para controlar ao máximo
o efeito de coice ou a reacção do binário
durante o arranque da ferramenta. O
utilizador pode controlar facilmente a reacção
do binário ou o efeito de coice se forem
tomadas as devidas precauções.
b) Nunca coloque a sua mão perto do
acessório rotativo. O efeito de coice poderá
fazer o acessório saltar para cima da sua mão.
c) Não posicione o seu corpo na área para a
qual a ferramenta eléctrica poderá saltar
caso ocorra o efeito de coice. O efeito de
coice irá projectar a ferramenta na direcção
oposta ao movimento do disco no ponto de
bloqueio.
d) Tenha especial cuidado ao utilizar a
ferramenta em cantos, extremidades
aguçadas, etc. Evite que o acessório
salte ou fique preso na peça de trabalho.
Os cantos, as extremidades aguçadas ou o
facto de o acessório rotativo saltar tendem
a fazê-lo ficar preso na peça de trabalho e,
consequentemente, a causar a perda do
controlo da ferramenta ou a ocorrência do
efeito de coice.
e) Não instale na ferramenta uma lâmina de
corrente de serra para esculpir madeira ou
uma lâmina de serra dentada. Estas lâminas
originam frequentemente o efeito de coice e a
perda do controlo da ferramenta.
Avisos de segurança específicos
para operações de desbaste e corte
abrasivo
a) Utilize apenas os tipos de disco
recomendados para a sua ferramenta
eléctrica e a protecção específica concebida
para o disco seleccionado. Os discos para os
quais a ferramenta eléctrica não foi concebida
168
não podem ser protegidos de forma adequada
e, consequentemente, não são seguros.
b) A protecção tem de ser fixa com segurança
à ferramenta eléctrica e posicionada de
forma a proporcionar a máxima segurança
possível, de modo a que apenas esteja
exposta uma superfície mínima do disco na
direcção do utilizador. A protecção ajuda a
proteger o utilizador contra fragmentos do disco
e qualquer contacto acidental com o mesmo.
c) Os discos devem ser utilizados
exclusivamente para as operações
recomendadas. Por exemplo, não desbaste
materiais com a parte lateral de um disco de
corte. Os discos de corte abrasivos destinamse a efectuar desbastes periféricos e qualquer
pressão lateral aplicada nestes discos poderá
parti-los.
d) Utilize sempre encaixes de disco intactos
com um tamanho e uma forma adequados
para o disco seleccionado. Os encaixes de
disco apropriados suportam correctamente
o disco, reduzindo assim a possibilidade de
quebra do mesmo. Os encaixes para discos de
corte poderão ser diferentes dos encaixes para
discos de desbaste.
e) Não utilize discos gastos de ferramentas
eléctricas maiores. Os discos concebidos
para ferramentas eléctricas maiores não são
adequados para a velocidade mais alta de
uma ferramenta mais pequena e poderão
fragmentar-se.
Avisos adicionais de segurança
específicos para operações de corte
abrasivo
a) Não utilize o disco de corte de forma
forçada nem aplique uma pressão
excessiva no mesmo. Não efectue cortes
excessivamente profundos. Utilizar o disco
de forma forçada aumenta a respectiva carga
de trabalho e a susceptibilidade à torção ou
ao bloqueio do mesmo no corte, bem como a
possibilidade de ocorrer o efeito de coice ou a
fragmentação do disco.
b) Não posicione o seu corpo directamente
atrás do disco rotativo. Quando o disco, no
ponto da operação, estiver a afastar-se do
seu corpo, o possível efeito de coice pode
impelir o disco rotativo e a ferramenta eléctrica
directamente contra si.
c) Quando o disco estiver a emperrar ou ao
interromper um corte por qualquer razão,
PORTUGUÊS
desligue a ferramenta eléctrica e segure-a
sem se mexer até que o disco fique
completamente imobilizado. Nunca retire o
disco de corte do corte enquanto o disco
estiver em movimento. Caso contrário,
poderá ocorrer o efeito de coice. Investigue e
tome acções correctivas para eliminar a causa
do bloqueio do disco.
d) Não recomece a operação de corte na
peça de trabalho. Deixe o disco alcançar
a velocidade máxima e continue o corte
de forma cuidadosa. A roda poderá subir ou
saltar da peça de trabalho ou emperrar se a
ferramenta eléctrica for reiniciada em contacto
com a peça.
e) Suporte quaisquer painéis ou qualquer
peça de trabalho sobredimensionada para
minimizar o risco de aperto do disco e
ocorrência do efeito de coice. As peças
de trabalho de grandes dimensões tendem a
vergar sobre o seu próprio peso. É necessário
colocar suportes por baixo da peça de trabalho
em ambos os lados do disco, perto da linha de
corte e da extremidade da peça.
f) Tenha especial cuidado ao efectuar um
corte directo em paredes ou noutras
áreas em que não seja possível visualizar
quaisquer itens ocultos dentro das mesmas.
O disco poderá cortar a canalização de gás ou
água, a cablagem eléctrica ou outros objectos
que podem causar o efeito de coice.
Avisos de segurança específicos
para operações de decapagem
a) Tenha em atenção que a catrabucha liberta
filamentos, inclusivamente durante a sua
utilização normal. Não utilize a catrabucha
de forma forçada. Os filamentos podem
penetrar facilmente a pele e/ou a roupa leve.
b) Se for recomendada a utilização de uma
protecção nas operações de decapagem,
não deixe que a catrabucha circular interfira
com a protecção. A catrabucha circular
poderá expandir em diâmetro como resultado
da respectiva utilização e das forças centrífugas.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
– Risco de inalação de partículas de substâncias
perigosas.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (s), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2012 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual
contém instruções de funcionamento e segurança
importantes para o carregador de bateria DCB105.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico.
CUIDADO: perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Os outros tipos de baterias podem
sobreaquecer e rebentar, resultando
em lesões pessoais e danos de
propriedade. Não recarregue
baterias não recarregáveis.
169
PORTUGUÊS
CUIDADO: As crianças devem ser
vigiadas, para garantir que não brincam
com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à
fonte de alimentação, pode ocorrer
um curto-circuito causado por
material estranho. Materiais estranhos
de natureza condutora, tais como,
mas não limitados a, pó polido,
aparas de metal, lã de aço, alumínio
em folha ou qualquer acumulação
de partículas metálicas devem ser
mantidos afastados do compartimento
do carregador. Desligue sempre o
carregador da fonte de alimentação
quando não estiver inserida uma bateria
no respectivo compartimento. Desligue
o carregador antes de proceder à
limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para
apenas para carregar baterias recarregáveis
DEWALT. Quaisquer outras utilizações podem
resultar em incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
carregador. Coloque o carregador num local
afastado de fontes de calor.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados — substitua-os
de imediato.
• Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
• Não desmonte o carregador; leve-o para um
centro de assistência autorizado, no caso
de ser necessário assistência ou reparação.
Uma nova montagem incorrecta pode resultar
em choque eléctrico, electrocussão ou
incêndio.
• Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve
enviá-lo de imediato para o fabricante, agente
de assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de
modo a evitar qualquer situação de perigo.
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de
risco.
• NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo
tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado, possa
causar tropeções ou esteja sujeito a danos
ou tensão.
Carregadores
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
Este carregador não requer ajuste e foi concebido
para uma operação tão fácil quanto possível.
• Quando utilizar um carregador no exterior,
coloque-o sempre num local seco e utilize
uma extensão adequada para uso ao ar
livre. A utilização de um cabo adequado
para uso ao ar livre reduz o risco de choque
eléctrico.
• Não bloqueie as aberturas de ventilação
no carregador. As aberturas de ventilação
encontram-se na parte superior e laterais do
O carregador DCB105 aceita baterias de iões de
lítio de 10,8 V, 14,4 V e 18 V (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB180 e DCB181).
Procedimento de carregamento
(fig. 2)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada de
230 V antes de inserir a bateria.
2. Insira a bateria (j) no carregador, certificando-se
de que fica totalmente encaixada no carregador.
O indicador luminoso vermelho (de carga) pisca
continuamente, indicando que o processo de
carga foi iniciado.
3. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
170
PORTUGUÊS
a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: Para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
Estado do carregamento
x
a carregar
––
––
–– ––
totalmente carregada
suspensão do carregamento
devido a bateria quente/fria
problema com a
bateria ou o carregador
•
problema com o cabo
de alimentação
––––––––––––––––––
–– • –– • –– • –– •
•••••••••••••
•• •• •• •• •• ••
carregar a essa taxa mais lenta durante todo o ciclo
de carga e não recupera a taxa de carga máxima,
mesmo que a bateria aqueça.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não está totalmente carregada quando
a retira da embalagem. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança
indicadas abaixo e depois siga os procedimentos
de carga realçados.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize baterias em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
Este carregador não carrega uma bateria defeituosa.
O carregador indica que a bateria está defeituosa
ao não acender-se ou apresentando um problema
na bateria ou aparece um padrão intermitente no
carregador.
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de
um problema no carregador.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
DEWALT concebidos para o efeito.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador
e a bateria um centro de assistência autorizado para
que sejam submetidos a um teste.
• NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
Suspensão do carregamento devido
a bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria
está demasiado quente ou fria, irá activar
automaticamente a função de Suspensão do
Carregamento Devido a Bateria Quente/Fria,
interrompendo o carregamento até a bateria
alcançar uma temperatura apropriada. O carregador
muda então automaticamente para o modo de
carregamento da bateria. Esta função assegura a
máxima vida útil possível da bateria.
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas
com um Sistema de protecção electrónica
que protege a bateria contra sobrecarga,
sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente
assim que o Sistema de Protecção Electrónico for
activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion
no carregador até esta ficar totalmente carregada.
• Não armazene nem utilize a ferramenta e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
• Para obter os melhores resultados, certifiquese de que a bateria está totalmente carregada
antes de a utilizar.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a
bateria, seja qual for o motivo. Se a
bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não
esmague, deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe
brusco, uma queda, atropelamento
ou danificada de algum modo (por
exemplo, perfurada por um prego,
atingida com um martelo ou pisada).
Pode ocorrer um choque eléctrico ou
electrocussão. As baterias danificadas
Uma bateria fria fica carregada a cerca de metade
da taxa de uma bateria quente. A bateria irá
171
PORTUGUÊS
devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
CUIDADO: Quando não estiverem
a ser utilizadas, coloque as
ferramentas de lado numa
superfície estável, onde não possam
causar risco de tropeçamento
ou queda. Certas ferramentas com
baterias largas ficam em pé na bateria,
mas podem ser facilmente viradas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
2. Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Para além dos símbolos utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria incluem
também os seguintes símbolos:
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando
as baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar
em contacto com os seus olhos, passe-os
(abertos) por água durante 15 minutos ou até
a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por
uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e
sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Bateria
TIPO DE PILHA
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Bateria a carregar.
Bateria carregada.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria.
x
Problema com a bateria ou o carregador.
Problema com o cabo de alimentação.
Não toque nos contactos com objectos
condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Utilize apenas baterias da DEWALT. As
baterias de outros fabricantes podem
explodir, causando ferimentos e danos.
Os carregadores DCG412 funcionam com pilhas de
18 volts.
Não exponha o equipamento à água.
Pode utilizar as pilhas DCB180 ou DCB181.
Consulte a secção Dados técnicos para obter
mais informações.
Mande substituir imediatamente
quaisquer cabos danificados.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
172
Carregue a bateria apenas com uma
temperatura ambiente entre 4 °C e 40 °C.
Desfaça-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsável.
Não queime a pilha.
PORTUGUÊS
Carrega baterias de Li-Ion.
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
Consulte os Dados técnicos para ficar a
saber o tempo de carregamento.
A rebarbadora angular de uso industrial DCG412 foi
concebida para trabalhos profissionais de desbaste
e corte.
Apenas para uso dentro de casa.
Utilize APENAS discos de desbaste côncavos e
de abas.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Rebarbadora angular
1 Protecção de 125 mm (Tipo 27)
1 Punho lateral
1 Conjunto de encaixes
1 Chave de dois pinos
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
NOTA: as baterias, carregadores e caixas de
transporte não são incluídas com os modelos N.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1–6)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Interruptor de accionamento
b. Botão de desbloqueio
c. Botão de bloqueio do veio
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos
ou na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Esta rebarbadora angular de uso industrial é uma
ferramenta eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a voltagem
da bateria corresponde à indicada na placa com os
requisitos de alimentação. Além disso, certifiquese também de que a voltagem do seu carregador
corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60335. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
d. Veio
e. Punho lateral
f. Disco abrasivo
g. Encaixe de apoio
h. Porca de fixação roscada
i. Protecção
j. Compartimento das pilhas
k. Patilha da protecção
l. Alças
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
m. Ranhuras da caixa de engrenagens
n. Parafuso de ajuste
o. Patilha de libertação das pilhas
173
PORTUGUÊS
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Antes de voltar a ligar a ferramenta à
tomada de electricidade, prima e solte
o gatilho para se certificar de que a
ferramenta está desligada.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores da DEWALT.
Inserir e retirar a
bateria da ferramenta (fig. 2)
NOTA: Para obter os melhores resultados,
certifique-se de que a bateria está totalmente
carregada antes de a utilizar.
INSTALAR A BATERIA NA PEGA DA FERRAMENTA
1. Alinhe a bateria (j) com as calhas que se
encontram dentro da pega da ferramenta
(fig. 2).
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a
bateria ficar totalmente encaixada na ferramenta
e certifique-se de que não se solta.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1. Prima a patilha de libertação da bateria (o) e
puxe a bateria com firmeza para fora da pega
da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador indicada neste
manual.
Fixar o punho lateral (fig. 1)
ATENÇÃO: antes de utilizar a
ferramenta, verifique se o punho está
apertado com segurança.
Enrosque o punho lateral (e) com firmeza num dos
orifícios em cada lado da caixa do motor.
Para melhorar o conforto do utilizador, a caixa de
engrenagens permite uma rotação de 90° para
operações de corte.
Rotação da caixa de engrenagens
(fig. 1)
1. Retire os quatro parafusos de canto que fixam
a caixa de engrenagens à carcaça do motor.
174
2. Sem soltar a caixa de engrenagens da carcaça
do motor, rode a caixa de engrenagens para a
posição pretendida.
NOTA: Se a caixa de engrenagens e a carcaça do
motor se soltarem a uma distância superior a 3,17
mm, a ferramenta deverá ser reparada e montada
novamente num centro de assistência autorizado
da DEWALT. Se não reparar a ferramenta, poderá
ocorrer uma falha das escovas, do motor e dos
rolamentos.
3. Volte a apertar os parafusos para montar a
caixa de engrenagens na carcaça do motor.
Aperte os parafusos a um binário de 20 in.lbs. Um aperto excessivo poderá moer os
parafusos.
Montar e retirar a protecção (fig. 3)
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Antes de voltar a ligar a ferramenta à
tomada de electricidade, prima e solte
o gatilho para se certificar de que a
ferramenta está desligada.
CUIDADO: tem de utilizar protecções
nesta rebarbadora.
Ao utilizar a rebarbadora DCG412 para cortar
metal ou alvenaria, TEM de utilizar uma protecção
do Tipo 1. As protecções do Tipo 1 encontramse disponíveis por um custo adicional através dos
distribuidores da DEWALT.
NOTA: consulte a Tabela de acessórios de
desbaste e de corte no fim desta secção para
saber que outros acessórios podem ser utilizados
com estas rebarbadoras.
1. Coloque a ferramenta em cima de uma mesa
com o veio (d) virado para cima.
2. Abra a patilha da protecção (k) e alinhe as alças
(l) na protecção com as ranhuras na caixa das
engrenagens (m).
3. Empurre a protecção para baixo até as alças da
protecção encaixarem e rodarem livremente na
ranhura no cubo da caixa de engrenagens.
4. Com a patilha da protecção aberta, rode
a protecção (i) para a posição de trabalho
pretendida.
5. Feche a patilha de protecção para fixar a
protecção na caixa de engrenagens.
PORTUGUÊS
CUIDADO: se a protecção não puder
ser apertada através do parafuso de
ajuste, não utilize a ferramenta. Para
reduzir o risco de ferimentos, leve a
ferramenta e a protecção a um centro
de assistência para reparar ou substituir
a protecção.
AVISO: não aperte o parafuso de
ajuste (n) com a alavanca de fixação na
posição aberta. Poderão ocorrer danos
não detectáveis na protecção ou no
cubo de montagem.
NOTA: a esmerilagem e o corte de bordos podem
ser efectuados com discos Tipo 27, concebidos
e especificados para este propósito; os discos
com 6,35 mm de espessura foram concebidos
para a esmerilagem de superfícies, enquanto
que os discos de 3,17 mm foram concebidos
para esmerilagem de bordos.
Montagem de discos de desbaste
côncavos
NOTA: a protecção Tipo 27 fornecida com a
rebarbadora TEM de ser utilizada.
MONTAGEM E REMOÇÃO DE DISCOS COM CUBOS
(FIG. 1, 4)
Os discos com cubos são instalados directamente
no veio com rosca M14.
1. Enrosque o disco no veio (d) à mão.
2. Prima o botão de bloqueio do veio (c) e utilize
uma chave de fendas para apertar o cubo do
disco.
3. Efectue o procedimento inverso ao indicado
acima para remover o disco.
AVISO: se não fixar correctamente
o disco antes de ligar a ferramenta,
poderão ocorrer danos na ferramenta
ou no disco.
MONTAGEM DE DISCOS SEM CUBOS (FIG. 1, 4)
NOTA: a protecção Tipo 27 fornecida com a
rebarbadora TEM de ser utilizada.
NOTA: Consulte a Tabela de acessórios de
desbaste e de corte no fim desta secção para
saber que outros acessórios podem ser utilizados
com estas rebarbadoras.
1. Coloque a ferramenta em cima de uma mesa
com a protecção virada para cima.
2. Instale o encaixe de apoio não roscado (g) no
veio (d) com a parte central levantada contra o
disco.
3. Coloque o disco (f) contra o encaixe de apoio,
centrando o disco na parte central levantada do
encaixe de apoio.
4. Mantendo premido o botão de bloqueio do veio
(c), enrosque a porca de fixação (h) no veio.
Se o disco que pretende instalar tiver mais de
3,17 mm de espessura, coloque uma porca de
fixação roscada no veio para que a parte central
levantada encaixe na parte central do disco. Se
o disco que pretende instalar tiver mais de 3,17
mm de espessura ou menos, coloque a porca
de fixação roscada no veio para que a parte
central levantada não encaixe no disco.
5. Mantendo premido o botão de bloqueio do
veio (c), enrosque a porca de fixação com uma
chave de fendas.
6. Para retirar o disco, prima o botão de bloqueio
do veio e desaperte a porca de fixação roscada
com uma chave de fendas.
NOTA: se o disco continuar a girar depois da porca
de fixação estar apertada, verifique a orientação da
porca de fixação roscada. Se estiver instalado um
disco fino com a parte central levantada na porca de
fixação contra o disco, este irá rodar porque a altura
da parte central levantada impede que a porca de
fixação prenda o disco.
Montagem das escovas e dos discos
metálicos (fig. 1)
As escovas metálicas cónicas ou os discos
metálicos são instalados directamente no veio
roscado sem a ajuda dos encaixes. Utilize apenas
as escovas ou discos metálicos fornecidos com
um cubo roscado M14. Estes acessórios estão
disponíveis, mediante um custo adicional, no seu
fornecedor local ou centro de assistência autorizado.
NOTA: a protecção Tipo 27 é necessária quando
utiliza escovas ou discos metálicos.
CUIDADO: para reduzir o risco de
ferimentos pessoais, use luvas de
trabalho quando utilizar escovas ou
discos metálicos. Podem ficar afiados.
CUIDADO: para reduzir o risco de
danos na ferramenta, o disco ou
a escova não devem tocar na
protecção se esta estiver montada
ou em utilização. Podem ocorrer
danos não detectáveis no acessório,
fazendo com que os fios se separem da
válvula ou do disco de acessórios.
MONTAGEM DAS ESCOVAS METÁLICAS CÓNICAS E DOS
DISCOS METÁLICOS
1. Coloque a ferramenta em cima de uma mesa
com a protecção virada para cima.
175
PORTUGUÊS
2. Enrosque o disco no veio à mão.
3. Prima o botão de bloqueio do veio (c) e utilize
uma chave de fendas no cubo do disco ou
escova metálicos para apertar o disco.
4. Para remover o disco, faça o inverso das
instruções indicadas acima.
AVISO: para reduzir o risco de danos
na ferramenta, fixe correctamente
o cubo do disco antes de ligar a
ferramenta.
Montagem dos discos de corte (Tipo
1)
Os discos de corte incluem discos de diamante
e abrasivos. Estão disponíveis discos de corte
abrasivos para metal e betão. Também podem
ser utilizadas lâminas de diamante para o corte de
betão. Estes acessórios estão disponíveis, mediante
um custo adicional, no seu fornecedor local ou
centro de assistência autorizado.
ATENÇÃO: se utilizar discos de
corte, é necessário uma protecção
para discos de corte fechada e com
duas abas laterais. Estes acessórios
estão disponíveis, mediante um custo
adicional, no seu fornecedor local ou
centro de assistência autorizado. A
não utilização de apoios e protecções
adequadas pode dar origem a
ferimentos resultantes da ruptura do
disco e do contacto com o disco.
Consulte a Tabela de acessórios
de desbaste e de corte no fim
desta secção para saber que outros
acessórios podem ser utilizados com
estas rebarbadoras.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Antes de voltar a ligar a ferramenta
à tomada de electricidade, prima e
solte o gatilho para se certificar de
que a ferramenta está desligada.
MONTAGEM DE PROTECÇÕES FECHADAS (TIPO 1) (FIG. 5)
1. Abra a patilha da protecção (k) e alinhe as
alças (l) na protecção com as ranhuras na
caixa de engrenagens (m). Isto permite alinhar
as alças com as ranhuras na tampa da caixa
de engrenagens. Posicione a protecção virada
para trás.
176
2. Empurre a protecção para baixo até a alça
da protecção encaixar e rodar livremente na
ranhura no cubo da caixa de engrenagens.
3. Rode a protecção (i) para a posição de trabalho
pretendida. A estrutura da protecção deve ser
posicionada entre o veio e o operador para
proporcionar a máxima protecção do operador.
4. Feche a patilha de protecção para fixar a
protecção na tampa da caixa de engrenagens.
Se a patilha estiver fechada, não é possível
rodar a protecção. Não utilize a rebarbadora se
uma protecção estiver solta ou uma alavanca
de fixação estiver aberta.
5. Para retirar a protecção, abra a patilha de
protecção, rode a protecção de modo a que as
setas fiquem alinhadas e puxe a a protecção
para cima.
NOTA: a protecção está ajustada de origem para
o diâmetro do cubo da caixa de engrenagens.
Se, após um determinado período, a protecção
se soltar, aperte o parafuso de ajuste (n) com a
alavanca de fixação para a posição fechada com a
protecção instalada na ferramenta.
AVISO: para reduzir o risco de danos
na ferramenta, não aperte o parafuso de
ajuste (n) com a alavanca de fixação na
posição aberta. Poderão ocorrer danos
não detectáveis na protecção ou no
cubo de montagem.
MONTAGEM DE DISCOS DE CORTE (FIG. 1, 4)
CUIDADO: quando cortar discos, deve
utilizar encaixes de apoio e porcas
de fixação com o mesmo diâmetro
(fornecidos com a ferramenta).
1. Coloque o encaixe de apoio não roscado no
veio com a parte central levantada virada para
cima. A parte central levantada no encaixe de
apoio fica virada para o disco quando o disco é
instalado.
2. Coloque o disco no encaixe de apoio,
centrando o disco na parte central levantada.
3. Instale a porca de fixação roscada com a parte
central levantada afastada do disco.
4. Prima o botão de bloqueio do veio (c) e aperte
a porca de fixação com uma chave de fendas.
5. Para retirar o disco, prima o botão de bloqueio
do veio e desaperte a porca de fixação roscada
com uma chave de fendas.
Antes de qualquer utilização
• Instale a protecção e o disco apropriado. Não
utilize discos excessivamente gastos.
PORTUGUÊS
• Certifique-se de que os encaixes interior e
exterior são montados correctamente.
• Assegure-se de que o disco roda na direcção
das setas no acessório e na ferramenta.
Interruptor
ATENÇÃO: antes de utilizar a
ferramenta, verifique se o punho está
apertado com segurança.
FUNCIONAMENTO
BOTÃO DE DESBLOQUEIO E INTERRUPTOR DE
ACCIONAMENTO (FIG. 7)
Instruções de utilização
A sua ferramenta de corte está equipada com um
botão de desbloqueio (b).
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Antes de voltar a ligar a ferramenta à
tomada de electricidade, prima e solte
o gatilho para se certificar de que a
ferramenta está desligada.
ATENÇÃO:
• Certifique-se de que todos os
materiais a serem desbastados ou
cortados estão fixos com firmeza.
• Aplique apenas uma pressão ligeira
sobre a ferramenta. Não exerça
qualquer pressão lateral no disco.
• Evite exceder a capacidade de
trabalho da ferramenta. Se a
ferramenta começar a ficar quente,
deixe-a funcionar durante alguns
minutos em vazio.
Posição correcta das mãos (fig. 1, 6)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos
na posição correcta, tal como
exemplificado na figura.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar
o punho lateral (e) com uma mão e o corpo da
ferramenta com a outra, tal como exemplificado na
fig. 6.
Para bloquear o interruptor de pressão (a), prima o
botão de desbloqueio, tal como indicado na Figura
7. Se premir o botão de desbloqueio para o ícone
de bloqueio, a unidade fica bloqueada.
Bloqueie sempre o interruptor de pressão quando
transportar ou armazenar a ferramenta, de modo a
impedir um accionamento acidental.
Para desbloquear o interruptor de pressão, prima
o botão de desbloqueio (b). Se premir o botão de
desbloqueio para o ícone de desbloqueio, a unidade
fica desbloqueada. O botão de desbloqueio aparece
a vermelho para indicar que o interruptor se
encontra na posição de desbloqueio.
Puxe o interruptor de pressão (a) para ligar o motor.
Se libertar o interruptor de accionamento, o motor
desliga-se.
NOTA: Esta ferramenta não está regulada para
bloquear o interruptor na posição Ligado e nunca
deve ser bloqueada para Ligado por quaisquer
outros meios.
ATENÇÃO: segure o punho lateral e
o corpo da ferramenta com firmeza
para manter o controlo da mesma
no arranque e durante a respectiva
utilização, bem como até que o disco
ou o acessório instalado pare de
rodar quando desligar a ferramenta.
Certifique-se de que o disco ficou
completamente imobilizado antes de
pousar a ferramenta.
ATENÇÃO: deixe a ferramenta alcançar
a velocidade máxima antes de tocar
na superfície de trabalho. Levante a
ferramenta da superfície de trabalho
antes de a desligar.
Bloqueio do veio (fig. 1)
O bloqueio do veio (c) é fornecido para impedir
que o veio rode ao instalar ou retirar discos. Utilize
o bloqueio do veio apenas quando a ferramenta
estiver desligada e a respectiva ficha tiver sido
retirada da tomada de electricidade e após a
ferramenta ter ficado completamente imobilizada.
177
PORTUGUÊS
AVISO: para reduzir o risco de danos
na ferramenta, não utilize o bloqueio
do veio quando a ferramenta estiver a
funcionar. Caso contrário, tal irá resultar
em danos na ferramenta. Além disso, o
acessório instalado poderá saltar, o que
também poderá resultar em ferimentos.
Para utilizar o bloqueio, prima o botão de bloqueio
do veio (c) e rode o veio até este ficar bloqueado.
Utilizar discos de desbaste côncavos
ESMERILAGEM DE SUPERFÍCIES COM DISCOS DE
ESMERILAGEM
1. Deixe a ferramenta alcançar a velocidade
máxima antes de tocar na superfície de
trabalho.
2. Aplique uma pressão mínima na superfície
de trabalho, para que a ferramenta funcione
a uma velocidade elevada. A velocidade de
esmerilagem é a mais elevada se a ferramenta
funcionar a uma velocidade elevada.
3. Mantenha um ângulo entre 20° e 30° entre a
ferramenta e a superfície de trabalho.
4. Mova a ferramenta de maneira contínua para
trás e para a frente para evitar a formação de
estrias na superfície de trabalho.
5. Retire a ferramenta da superfície de trabalho
antes de a desligar. Deixe a ferramenta parar de
rodar antes de a pousar.
ESMERILAGEM DE BORDOS COM DISCOS DE
ESMERILAGEM
ATENÇÃO: os discos utilizados para
o corte e esmerilagem de bordos
podem partir-se ou causar um efeito
de recuo quando a ferramenta estiver
a ser utilizada para trabalhos de
corte ou esmerilagem profunda. Para
reduzir o risco de ferimentos graves,
limite a utilização destes discos com
uma protecção padrão Tipo 27
para trabalhos de corte e de entalhe
superficiais (com menos de 13 mm
de profundidade). O lado aberto da
protecção deve estar afastado do
operador. Se quiser efectuar cortes
mais profundos com um disco de corte
Tipo 1, utilize uma protecção fechada
do Tipo 1. Consulte a Tabela de
acessórios de desbaste e de corte
no fim desta secção para saber que
outros acessórios podem ser utilizados
com estas rebarbadoras.
178
1. Deixe a ferramenta alcançar a velocidade
máxima antes de tocar na superfície de
trabalho.
2. Aplique uma pressão mínima na superfície
de trabalho, para que a ferramenta funcione
a uma velocidade elevada. A velocidade de
esmerilagem é a mais elevada se a ferramenta
funcionar a uma velocidade elevada.
3. Coloque-se de modo a que o lado aberto
na parte inferior do disco fique afastado do
operador.
4. Depois de iniciar um corte e fazer um entalhe
na peça de trabalho, não altere o ângulo do
corte. Se alterar o ângulo, o disco pode dobrar
e partir-se. Os discos de esmerilagem de
bordos não foram concebidos para suportar
pressões causadas pela dobragem.
5. Retire a ferramenta da superfície de trabalho
antes de a desligar. Deixe a ferramenta parar de
rodar antes de a pousar.
ATENÇÃO: não utilize discos de
corte/esmerilagem de bordos para
tarefas de esmerilagem de superfícies,
porque não foram concebidos para as
pressões laterais que ocorrem durante
a esmerilagem de superfícies. O disco
pode partir-se e ocorrerem ferimentos
graves.
Montagem e utilização das escovas
e discos metálicos
As escovas e os discos metálicos podem ser
utilizados para remover ferrugem, lascas e tinta, e
para o alisamento de superfícies irregulares.
NOTA: Consulte Precauções a tomar durante a
limpeza com escova metálica.
1. Deixe a ferramenta alcançar a velocidade
máxima antes de tocar na superfície de
trabalho.
2. Aplique uma pressão mínima na superfície de
trabalho, para que a ferramenta funcione a uma
velocidade elevada. A velocidade de remoção
de material é a mais elevada se a ferramenta
funcionar a uma velocidade elevada.
3. No que respeita às escovas metálicas cónicas,
mantenha um ângulo entre 5° e 10° entre a
ferramenta e a superfície de trabalho.
4. Utilize os discos metálicos para manter o
contacto entre o bordo do disco e a superfície
de trabalho.
PORTUGUÊS
5. Mova a ferramenta de maneira contínua para
trás e para a frente para evitar a formação de
estrias na superfície de trabalho. Se deixar a
ferramenta sobre a superfície de trabalho e
não a mover ou a deslocar em movimentos
circulares, podem ocorrer queimaduras e efeitos
circulares.
6. Retire a ferramenta da superfície de trabalho
antes de a desligar. Deixe a ferramenta parar de
rodar antes de a pousar.
CUIDADO: tenha especial atenção
quando trabalhar num canto da
mesa, uma vez que pode ocorrer um
movimento brusco da rebarbadora.
Utilização dos discos de corte (Tipo
1)
ATENÇÃO: não utilize discos de
esmerilagem de bordos/corte para
tarefas de esmerilagem de superfícies,
uma vez que os discos não foram
concebidos para as pressões laterais
que ocorrem durante a esmerilagem
de superfícies. O disco pode partir-se e
ocorrer ferimentos.
1. Deixe a ferramenta alcançar a velocidade
máxima antes de tocar com a mesma na
superfície de trabalho.
2. Aplique uma pressão mínima na superfície de
trabalho, para que a ferramenta funcione a uma
velocidade elevada. A velocidade de corte é a
mais elevada se a ferramenta funcionar a uma
velocidade elevada.
3. Depois de iniciar um corte e efectuar um
entalhe na peça de trabalho, não altere o
ângulo do corte. Se alterar o ângulo, o disco
pode dobrar e partir-se.
4. Retire a ferramenta da superfície de trabalho
antes de a desligar. Deixe a ferramenta parar de
rodar antes de a pousar.
Precauções a ter durante a limpeza
com escova metálica
1. A limpeza com escova metálica da tinta à
base de chumbo NÃO É RECOMENDADA
devido à dificuldade de controlo das poeiras
contaminadas. As crianças e grávidas são as
pessoas mais susceptíveis ao envenenamento
por chumbo.
2. Uma vez que é difícil identificar se uma tinta
contém chumbo sem proceder a análises
químicas, recomendamos as seguintes
precauções durante a limpeza com escova
metálica de qualquer tinta:
SEGURANÇA PESSOAL
1. As crianças e grávidas só devem entrar na
área de trabalho onde estiver a ser efectuada
a remoção de tinta até todo o processo de
limpeza estar concluído
2. Deve ser usada uma máscara anti-poeira ou
uma máscara respiratória por todas as pessoas
que entrem na área de trabalho. O filtro deve
ser substituído todos os dias ou sempre que o
utilizador tenha dificuldades respiratórias.
NOTA: só devem ser utilizadas máscaras antipoeira adequadas se trabalhar com vapores de
chumbo e poeira de tinta à base de chumbo.
As máscaras de pintura comuns não oferecem
este tipo de protecção. Contacte a sua loja
de ferragens para obter uma máscara de
protecção adequada.
3. NÃO É PERMITIDO COMER, BEBER OU
FUMAR na área de trabalho para evitar a
ingestão de partículas de tinta contaminadas.
Os trabalhadores devem lavar-se e limpar-se
ANTES de comer, beber ou fumar. Não devem
ser deixados alimentos, bebida ou maços de
tabaco na área de trabalho, uma vez que estão
sujeitos à acumulação de poeira.
SEGURANÇA AMBIENTAL
1. A tinta deve ser removida de modo a minimizar
a quantidade de poeira produzida.
2. As áreas de remoção de tinta devem ser
seladas com telas de plástico com 4 milésimos
de polegada de espessura.
3. A limpeza com escova metálica deve ser
realizada de modo a reduzir quaisquer marcas
de poeira de tinta fora da área de trabalho.
LIMPEZA E ELIMINAÇÃO
1. Todas as superfícies na área de trabalho devem
ser aspiradas e devidamente limpas todos os
dias durante o projecto de limpeza com escova
metálica. Os sacos dos filtros de vácuo devem
ser frequentemente mudados.
2. As telas de protecção de plástico devem
ser recolhidas e deitadas fora, juntamente
com quaisquer pedaços de poeira ou outros
detritos removidos. Devem ser colocados em
contentores para lixo selados e eliminados
através dos procedimentos normais de recolha
do lixo.
Durante a limpeza, as crianças e grávidas
devem ser mantidas afastadas da área de
trabalho imediata.
3. Todos os brinquedos, mobília e utensílios
usados pelas crianças devem ser devidamente
lavados antes de serem utilizados novamente.
179
PORTUGUÊS
Operações em metal
Ao utilizar a ferramenta para operações em metal,
certifique-se de que foi empregue um dispositivo
de corrente residual (DCR) para evitar os riscos
residuais causados pelas limalhas.
Se a alimentação for cortada pelo DCR, leve a
ferramenta a um agente de reparação autorizado da
DEWALT.
ATENÇÃO: em condições de trabalho
extremas, poderá verificar-se a
acumulação de partículas condutoras
dentro da caixa do equipamento ao
trabalhar com metal. Isto pode resultar
na degradação do isolamento protector
no equipamento, representando um
risco potencial de choque eléctrico.
Para evitar a acumulação de limalhas dentro
do equipamento, recomendamos que limpe as
ranhuras de ventilação diariamente. Consulte a
secção Manutenção.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Antes de voltar a ligar a ferramenta à
tomada de electricidade, prima e solte
o gatilho para se certificar de que a
ferramenta está desligada.
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação. O aparelho não tem peças no interior
que possam ser reparadas pelo utilizador.
Escovas de carbono
O motor irá desligar-se automaticamente quando
as escovas de carbono estiverem praticamente
gastas e a ferramenta necessitar de manutenção.
As escovas de carbono não são passíveis de serem
reparadas ou substituídas pelo utilizador. Leve a
ferramenta a um agente de reparação autorizado da
DEWALT.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA PARA O CARREGADOR
ATENÇÃO: Perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA, antes
de proceder à limpeza. A sujidade e
massa lubrificante podem ser removidas
da parte exterior do carregador com
um pano ou uma escova macia, não
metálica. Não utilize água ou soluções
de limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
180
PORTUGUÊS
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens e
produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
181
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
182
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
TABELA DE ACESSÓRIOS DE DESBASTE
Tipo de protecção
Acessório
Descrição
Instalação na rebarbadora
Disco de
desbaste de
centro côncavo
PROTECÇÃO DO
TIPO 27
Protecção do Tipo 27
Catrabuchas
circulares
Encaixe de apoio
Disco de centro côncavo
do Tipo 27
Porca de fixação roscada
Catrabuchas
circulares com
porca roscada
Protecção do Tipo 27
Catrabucha circular
Catrabucha
tipo taça com
porca roscada
Protecção do Tipo 27
Catrabucha
Disco de corte
para alvenaria
PROTECÇÃO
DO TIPO 1
Protecção do Tipo 1
Disco de corte
para metal
Encaixe de apoio
Discos de
corte de
diamante
Disco de corte
Porca de fixação roscada
183
SUOMI
LANGATON HIOMAKONE
DCG412
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Kuormittamaton
nimellisnopeus
Laikan halkaisija
Karan halkaisija
Paino (ilman akkua)
VDC
K
min-1
mm
kg
DCG412
18
1
405
7000
125
M14
2,2*
*Paino sisältää sivukahvan ja suojuksen
LPA
KPA
LWA
KWA
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(äänitehon vaihtelu)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
87
5
98
5
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah pinnan hionta
ah,AG =
m/s²
6,0
Vaihtelu K =
m/s²
1,5
HUOMAA: Tärinäarvot voivat poiketa eri käyttötarkoituksissa,
kuten leikkauksessa tai teräsharjauksessa.
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
184
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Latausaika
Paino
Sulakkeet
Eurooppa
VDC
Ah
kg
VAC
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB105
230 V
Li-Ion
min
30
60
(1,5 Ah:n
(3,0 Ah:n
akkupakkaukset) akkupakkaukset)
kg
0,49
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
SUOMI
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DCG412
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
14.02.2012
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
185
SUOMI
c)
d)
e)
f)
g)
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
186
f)
g)
Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) AKKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA
NIISTÄ HUOLEHTIMINEN
a) Käytä ainoastaan valmistajan
suosittelemaa latauslaitetta.
Tietyntyyppiselle akulle soveltuva latauslaite
voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen
tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen
käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
onnettomuuden vaaran.
c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa
muiden metalliesineiden läheltä, kuten
paperiliittimien, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden pienten
esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen
voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon.
d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen
vuotamisen akusta. Vältä koskemasta
tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee
vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys
lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa
palovamman.
6) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
MUUT TURVAOHJEET
Turvaohjeet kaikkia toimintoja
käytettäessä
a) Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu
käytettäväksi hioma-, teräsharjaus- tai
leikkauskoneena. Lue kaikki tämän
sähkötyökalun mukana toimitetut
varoitukset, käyttöohjeet ja tekniset
tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SUOMI
b) Tätä sähkötyökalua ei ole suositeltavaa
käyttää esimerkiksi hiekkapaperihiontaan
ja kiillottamiseen. Jos sähkötyökalua
käytetään tarkoitukseen, johon sitä ei ole
suunniteltu, voi aiheutua vaaratilanne ja
henkilövahinko.
c) Älä käytä varaosia tai varusteita, joita
valmistaja ei suosittele tai ole hyväksynyt.
Varusteen käyttäminen ei ole turvallista vain
siksi, että se voidaan yhdistää sähkötyökaluun.
d) Varusteen nimellisnopeuden tulee olla
vähintään sama kuin sähkötyökaluun
merkityn enimmäisnopeuden. Jos varusteita
käytetään niiden nimellisnopeutta suuremmalla
nopeudella, ne voivat särkyä ja niistä voi lentää
kappaleita.
e) Varusteen ulkoläpimitan ja paksuuden on
vastattava sähkötyökalun kapasiteettia.
Väärän kokoista varustetta ei voida suojata tai
hallita riittävän tehokkaasti.
f) Laipat, laikat tai taustalevyt on voitava
sovittaa sähkötyökalun karaan oikein. Jos
varustetta ei voi kiinnittää sähkötyökaluun
kunnolla, voi aiheutua epätasapaino ja voit
menettää työkalun hallinnan tärinän vuoksi.
g) Älä käytä vaurioitunutta laitetta. Ennen
käyttämistä tarkista, ettei tarvikkeessa,
esimerkiksi sen hiomalaikassa tai
taustalevyssä, ole halkeamia, repeämiä
tai kulumia ja että teräslankaharjassa ole
irrallisia tai katkenneita harjaksia. Jos
sähkötyökalu putoaa, tarkista, onko siihen
tullut vaurioita ja vaihda vaurioitunut osa.
Kun olet tarkistanut laitteen, siirry kauas siitä
ja pyydä muitakin siirtymään kauemmas.
Anna sähkötyökalun käydä suurimmalla
nopeudella kuormittamattomana minuutin
ajan. Vaurioitunut varuste tavallisesti särkyy
tämän testausajan kuluessa.
h) Käytä suojavarusteita. Käytä kasvosuojusta
tai turvalaseja tehtävän työn vaatimusten
mukaisesti. Käytä tarvittaessa
hengityssuojainta, kuulosuojaimia, käsineitä
ja suojavaatetusta, joka estää lentävien
kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
Turvalasien on pystyttävä estämään lentäviä
kappaleita aiheuttamasta henkilövahinkoja.
Hengityssuojaimen on pystyttävä estämään
hiukkasia pääsemästä hengitysteihin.
Pitkäaikainen altistuminen melulle voi heikentää
kuuloa.
i) Pidä sivulliset turvallisen etäisyyden päässä
työskentelyalueesta. Työskentelyalueella
on käytettävä henkilösuojavarusteita.
Työstettävän kappaleen tai särkyneen
varusteen singahtavat osat voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja.
j) Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon,
tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä
voi saada sähköiskun.
k) Pidä sähköjohto kaukana työkalusta. Jos
menetät työkalun hallinnan, johto voi katketa tai
vaurioitua tai työkalu voi osua käteesi.
l) Laske työkalu alas vasta kun se on täysin
pysähtynyt. Käynnissä oleva työkalu voi osua
työtason pintaan, jolloin menetät sen hallinnan.
m) Älä anna sähkötyökalun olla käynnissä
kantaessasi sitä. Jos käynnissä oleva
sähkötyökalu tarttuu vaatteisiisi, se voi osua
kehoosi.
n) Puhdista sähkötyökalun ilmanvaihtoaukot
säännöllisesti. Moottorin puhallin vetää pölyä
työkalun sisään. Metallipölyn kertyminen voi
aiheuttaa sähköiskun vaaran.
o) Älä käytä sähkötyökalua helposti syttyvien
aineiden läheisyydessä. Kipinät voivat sytyttää
ne.
p) Älä käytä nestejäähdytystä edellyttäviä
varusteita. Veden tai muun jäähdytysaineen
käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun.
q) Älä käytä tässä työkalussa tyypin 11
(käyristyvä kuppi) laikkoja. Sopimattoman
lisävarusteen käyttö voi johtaa henkilövahinkoon.
r) Käytä aina sivukahvaa. Kiristä kahva hyvin.
Sivukahvaa tulee aina käyttää työkalun hallinnan
säilyttämiseen.
TURVAOHJEET KAIKKIA TOIMINTOJA
KÄYTETTÄESSÄ (JATKOA)
Takapotkujen syyt ja niiden
välttäminen
Takapotku aiheutuu äkillisesti hiomalaikan,
taustalevyn, harjan tai varusteen juuttuessa kiinni.
Tällöin pyörä pysähtyy ja sähkötyökalu lähtee
hallitsemattomasti vastakkaiseen suuntaan.
Jos esimerkiksi hiomalaikka jää kiinni työstettävään
kappaleeseen, laikan reuna voi kaivautua sen
pintaan, jolloin hiomalaikka voi nousta pinnalle
tai aiheuttaa potkun. Hiomalaikka voi singahtaa
käyttäjää kohden tai hänestä poispäin sen mukaan
mihin suuntaan laikka pyörii jäädessään kuunni.
Tällöin hiomalaikka voi myös rikkoutua.
187
SUOMI
Takapotku on seurausta työkalun väärinkäyttämisestä
tai virheellisistä olosuhteista. Se voidaan välttää
seuraavien varotoimien avulla.
a) Pitele työkalua tiukasti. Pidä kehosi
ja käsivartesi asennossa, jossa ne
vastustavat takapotkun voimaa. Pidä
aina kiinni lisäkahvasta, jotta takapotku
ja käynnistymisen aikana esiintyvä
vääntöreaktio pysyvät hallinnassa. Käyttäjä
voi hallita vääntöreaktiota tai takapotkuvoimaa,
jos tarvittaviin varotoimiin ryhdytään.
b) Älä vie käsiä käynnissä olevan työkalun
lähelle. Se voi aiheuttaa takapotkun.
c) Pidä kehosi kaukana alueelta, johon
sähkötyökalu singahtaa takapotkun
vaikutuksesta. Takapotku saa työkalun
singahtamaan vastakkaiseen suuntaan laikan
liikkeeseen nähden, jos se tarttuu kiinni.
d) Toimi erityisen varovaisesti työstäessäsi
esimerkiksi nurkkia tai teräviä kulmia. Vältä
työkalun kimpoamista ja tarttumista kiinni.
Nurkat, terävät kulmat tai kimpoaminen voivat
aiheuttaa toiminnassa olevan työkalun jäämisen
kiinni, jolloin sen hallinta menetetään tai voi
aiheutua takapotku.
e) Älä kiinnitä työkaluun sahanterää. Muutoin
aiheutuu helposti takapotku tai hallinnan
menetys.
Erityiset varoitukset hiottaessa ja
katkaistaessa
a) Käytä vain sähkötyökalulle suositeltuja
laikkoja ja niitä varten tarkoitettuja suojuksia.
Jos sähkötyökalussa käytetään laikkoja, joita
ei ole tarkoitettu käytettäväksi siinä, niitä ei voi
suojata kunnolla, joten ne aiheuttavat vaaran.
b) Suojus on kiinnitettävä sähkötyökaluun
kunnolla ja asetettava turvalliseen asentoon,
jotta mahdollisimman pieni osa laikasta
jää näkyviin. Suojus auttaa suojaamaan
käyttäjää särkyneen laikan kappaleilta ja laikan
koskettamiselta vahingossa.
c) Käytä laikkoja vain niille suositeltuihin
käyttötarkoituksiin. Esimerkki: Älä
käytä katkaisulaikkaa hiomiseen. Hiovat
katkaisulaikat on tarkoitettu hiomiseen. Niiden
aiheuttamat sivusuuntaiset voimat voivat saada
laikan rikkoutumaan.
d) Käytä aina oikean kokoisia ja muotoisia ehjiä
hiomalaikkoja. Tällöin laikan rikkoutumisen
vaara vähenee. Katkaisulaikat voivat olla erilaisia
kuin hiomalaikat.
e) Älä käytä suuremmissa sähkötyökaluissa
käytettyjä kuluneita laikkoja. Suurempien
188
sähkötyökalujen laikat eivät kestä pienemmän
työkalun suurempaa nopeutta, joten ne voivat
särkyä.
Erityiset varoitukset katkaistaessa
a) Älä jumiuta katkaisulaikkaa tai paina sitä
liikaa. Älä yritä katkaista liian paksua
kappaletta. Laikan ylirasittaminen lisää
taipumisen, jumiutumisen, särkymisen tai
takapotkun vaaraa.
b) Älä mene pyörivän laikan etu- tai
takapuolelle suorassa linjassa. Kun laikka
liikkuu itsestäsi poispäin, mahdollinen takapotku
voi sysätä pyörivän laikan ja sähkötyökalun
päällesi.
c) Jos laikka tarttuu kiinni tai joudut
keskeyttämään katkaisemisen, katkaise
sähkötyökalusta virta ja pidä sitä paikallaan,
kunnes laikka on pysähtynyt kokonaan. Älä
yritä irrottaa katkaisulaikkaa työstettävästä
kappaleesta, kun terä liikkuu. Muutoin voi
aiheutua takapotku. Tutki, miksi laikka tarttui
kiinni ja korjaa siihen johtaneet syyt.
d) Älä käynnistä leikkaustoimenpidettä
uudelleen pitäen työkalua työkappaleessa.
Anna laikan saavuttaa täysi nopeus ja aseta
se varoen takaisin leikkauskohtaan. Laikka
voi taittua, siirtyä ylös tai iskeytyä takaisin,
jos sähkötyökalu käynnistetään uudelleen
työkappaleessa.
e) Tue suuret työstettävät kappaleet terän
kiinni tarttumisen ja takapotkun vaaran
vähentämiseksi. Suurilla kappaleilla on
taipumus taipua niiden oman painon vuoksi.
Aseta tuet työstettävän kappaleen alle lähelle
katkaisuviivaa ja lähelle kappaleen reunoja laikan
molemmille puolille.
f) Toimi erittäin varovaisesti työntäessäsi laikan
valmiiseen seinään tai muuhun kohteeseen,
jonka sisälle ei näy. Laikka voi osua kaasu- tai
vesiputkeen, sähköjohtoon tai johonkin, joka
aiheuttaa takapotkun.
Erityiset varoitukset käytettäessä
teräsharjaa
a) Huomaa, että teräsharjasta irtoaa harjaksia
myös normaalissa käytössä. Älä rasita
kuituja kohdistamalla harjaan suurta voimaa.
Harjakset lävistävät kevyet vaatteet ja/tai ihon
helposti.
b) Jos teräsharjaa käytettäessä on suositeltua
käyttää suojusta, älä anna teräsharjan
osua siihen. Teräsharjan läpimitta voi laajeta
käyttämisen aikana keskipakoisvoiman vuoksi.
SUOMI
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– kuulon heikkeneminen.
– lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
– pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
– vaarallisia aineita sisältävä pöly.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa
kun laturi on liitetty tehosyöttöön,
vieras materiaali voi aiheuttaa laturin
oikosulun. Johtavat materiaalit kuten,
mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly,
metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio
tai muu metallipartikkeleiden
kasaantuma, tulee pitää poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä,
kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota
laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (s) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2012 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCB105akkulaturille.
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
lataa vain ladattavia DEWALT akkuja.
Muut akkutyypit voivat ylikuumentua
ja puhjeta ja aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja. Älä lataa akkuja,
joita ei voi ladata uudelleen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun
irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Kun laturia käytetään ulkotilassa, aseta se
aina kuivaan paikkaan ja käytä ulkokäyttöön
sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun
sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun
vaaraa.
• Älä tuki laturin tuuletusaikkoja. Tuuletusaukot
sijaitsevat laturin yläosassa ja sivuilla. Sijoita
laturi pois lämpölähteiden läheltä.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
189
SUOMI
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
Tämä laturi ei lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa
viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
HUOMAUTUS: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DCB105-laturilla voidaan ladata 10,8 V, 14,4 V ja
18 V -litiumioniakkuja (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB180 ja DCB181).
Tämä laturi ei vaadi säätöä ja sen käyttö on
suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
Lataaminen (kuva 2)
1. Yhdistä laturi sopivaa 230 V pistorasiaan ennen
kuin laitat siihen akun.
2. Aseta akku (j) laturiin ja varmista, että se on
hyvin paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen)
merkkivalo vilkkuu jatkuvasti ilmoittaen, että
latausprosessi on alkanut.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
x
190
lataaminen
–– –– ––
täyteen ladattu
liian kuumaa tai
kylmää akkua
ei ladata
ongelma akussa
tai laturissa
ongelma
virransyötössä
–––––––––––––––––––––
––
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma
tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun
saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila
on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti.
Tämä ominaisuus pidentää akun ikää.
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään
akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko
latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akku lämpenesi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen. Ennen
akun ja akkulaturin käyttämistä tulee alla olevat
turvallisuusohjeet lukea ja annettuja latausohjeita
noudattaa.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai höyryt.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
–– • –– •–– • –– •
• Lataa akkuyksiköt vain määritetyillä DEWALT
latureilla.
••••••••••••••
• ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
•• •• •• •• •• •• ••
SUOMI
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
• Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku on ladattu täyteen
ennen käyttöä.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAUTUS: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden
lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia
kuvakkeita:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
Akkua ladataan.
Akku on ladattu.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
x
Ongelma akussa tai laturissa.
Ongelma virransyötössä.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Käytä vain DEWALT-akkuja. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Akkuyksikkö
AKKUTYYPPI
Lataa vain lämpötilassa 4–40 °C.
DCG412 toimivat 18 voltin akulla.
DCB180 tai DCB181 -akkuja voidaan käyttää. Katso
lisätietoa kohdasta Tekniset tiedot.
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
191
SUOMI
KÄYTTÖTARKOITUS
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Kestävä DCG412-kulmahiomakoneesi on suunniteltu
ammattimaisiin hionta- ja leikkaussovelluksiin
Lataa Litium-ioniakkuja.
ÄLÄ KÄYTÄ muunlaisia kuin sellaisia hiomalaikkoja,
joiden keskiosassa on painautuma.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä
tiedoissa.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Käytettäväksi vain ulkona.
Tämä tehokas kullmahiomakone on ammattimainen
sähkötyökalu.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Kulmahiomakone
1 125 mm suoja (tyyppi 27)
1 Sivukahva
1 Laippasarja
1 Kaksinastainen kiintoavain
ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
1 Käyttöohje
Sähköturvallisuus
1 Poikkileikkauspiirros
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen
jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu
N-malliin.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuvat 1–6)
VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai
sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Liipaisukytkin
b. Lukituspainike
c. Karan lukituspainike
d. Kara
e. Sivukahva
f. Hiomalaikka
g. Taustalaippa
h. Kierteinen lukitusmutteri
i. Suoja
j. Akku
k. Suojan salpa
l. Kiinnityskorvakkeet
m. Ketjukotelon aukot
n. Säätöruuvi
o. Akun vapautuspainike
192
Tämä DEWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei
tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista. Ennen työkalun
pistokkeen työntämistä pistorasiaan
paina liipaisinta ja vapauta se sen
varmistamiseksi, että virta on katkaistu.
SUOMI
Sivukahvan kiinnittäminen (kuva 1)
VAROITUS: Tarkista ennen laitteen
käynnistämistä, että kahva on kiristetty
oikein.
Ruuvaa sivukahva (e) johonkin aukkoon vaihteiston
jommallakummalla puolella.
Käyttäjän mukavuuden lisäämiseksi ketjukotelo
kiertää 90° leikkaustoimenpiteitä varten.
Ketjukotelon kiertäminen (kuva 1)
1. Poista neljä kiinnitysruuvia, jotka kiinnittävät
ketjukotelon moottorin ulkokuoreen.
2. Kierrä ketjukotelon pää haluamaasi
asentoon irrottamatta ketjukoteloa moottorin
ulkokuoresta.
HUOMAUTUS: Jos ketjukotelo irtoaa moottorin
ulkokuoresta yli 3,17 mm (1/8”), työkalu tulee
viedä huollettavaksi ja uudelleen asennettavaksi
valtuutettuun DEWALT -huoltopalveluun. Mikäli
työkalua ei viedä huoltoon, harja, moottori ja laakeri
voi vaurioitua.
3. Asenna ruuvit takaisin ketjukotelon
kiinnittämiseksi moottorin ulkokuoreen. Kiristä
ruuvit momenttiin 20 in.-lbs. Ruuvit voivat
haljeta, jos niitä kiristetään liikaa.
Suojuksen kiinnittäminen ja
irrottaminen (kuva 3)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista. Ennen työkalun
pistokkeen työntämistä pistorasiaan
paina liipaisinta ja vapauta se sen
varmistamiseksi, että virta on katkaistu.
HUOMIO: Tämän hiomakoneen kanssa
on käytettävä suojuksia.
Kun DCG412 hiomakonetta käytetään metallin tai
kivimateriaalin leikkaamisen, tyypin 1 suojan käyttö
on PAKOLLISTA. Tyypin 1 suojia on saatavilla
lisämaksusta DEWALT-jälleenmyyjiltä.
HUOMAA: Muiden varusteiden käyttämisestä
näissä hiomakoneissa on lisätietoja hioma- ja
leikkausvarustekaaviossa tämän osion lopussa.
1. Aseta työkalu pöydälle kara (d) ylöspäin.
2. Avaa suojan salpa (k), ja kohdista suojan
kiinnityskorvakkeet (l)
ketjukotelon (m) aukkoihin.
3. Paina suojaa alaspäin, kunnes suojan
kiinnityskorvakkeet kiinnittyvät ja ne pyörivät
vapaasti ketjukotelon navassa olevassa urassa.
4. Kun suojan salpa on auki, kierrä suoja (i)
haluttuun työstöasemaan.
5. Sulje suojan salpa kiinnittääksesi suojan
ketjukoteloon.
HUOMIO: Jos suojusta ei voi kiristää
säätöruuvin avulla, älä käytä työkalua.
Henkilövahingon vaaran vähentämiseksi
vie työkalu ja suojus huoltokorjaamoon
korjattavaksi tai suojuksen vaihtamista
varten.
HUOMAUTUS: Älä kiristä säätöruuvia
(n) kiristimen vivun ollessa auki. Se
voi johtaa suojan tai asennusosan
huomaamattomaan vaurioitumiseen.
HUOMAUTUS: Reunan hiominen ja leikkaus
voidaan suorittaa tyypin 27 laikoilla, jotka on
tarkoitettu ja määritetty tähän tarkoitukseen. 6,35
mm (1/4”) paksut laikat on tarkoitettu pinnan
hiomiseen, kun taas 3,17 mm (1/8”) laikat on
tarkoitettu reunan hiomiseen.
Painettujen keskihiomalaikkojen
kiinnitys
HUOMAA: Hiomakoneen mukana toimitettua tyypin
27 suojaa TULEE käyttää.
NAVALLISTEN LAIKKOJEN ASENTAMINEN JA
POISTAMINEN (KUVAT 1, 4)
Navalliset laikat asennetaan suoraan kierteiseen
M14-karaan.
1. Kierrä laikka karaan (d) käsin.
2. Paina karan lukituspainiketta (c) ja kiristä laikan
napa avaimella
3. Poista laikka suorittamalla edellä mainitut
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
HUOMAUTUS: Jos laikkaa asenneta
oikein ennen työkalun käynnistämistä,
työkalu tai laikka voi vaurioitua.
NAVATTOMIEN LAIKKOJEN KIINNITYS (KUVAT 1, 4)
HUOMAA: Hiomakoneen mukana toimitettua tyypin
27 suojaa TULEE käyttää.
HUOMAA: Muiden varusteiden käyttämisestä
näissä hiomakoneissa on lisätietoja hioma- ja
leikkausvarustekaaviossa tämän osion lopussa.
1. Aseta kulmahiomakone pöydälle suojus
ylöspäin.
2. Asenna kierteitön taustalaippa (g) karaan (d)
korkean keskiosan ollessa laikkaa vasten.
193
SUOMI
3. Aseta laikka (f) taustalaippaa vasten
keskittämällä laikka taustalaipan korkeaan
keskiosaan.
4. Paina karan lukituspainiketta (c) ja kierrä
kierteinen lukitusmutteri (h) karaan. Jos
asennettava laikka on yli 3,17mm (1/8”) paksu,
aseta kierteinen lukitusmutteri karaan niin, että
korkea keskiosa kiinnittyy laikan keskelle. Jos
asennettava laikka on 3,17 mm (1/8”) paksu
tai sitä ohuempi, aseta kierteinen lukitusmutteri
karaan niin, että korkea keskiosa on irti laikan
keskiosasta.
5. Paina karan lukituspainiketta (c) ja kiristä
lukitusmutteri avaimella.
6. Poista laikka painamalla karan lukituspainiketta
ja löysäämällä kierteistä lukitusmutteria
avaimella.
HUOMAA: Jos laikka pyörii kiristysmutterin
kiristämisen jälkeen, tarkista kierteisen
kiristysmutterin suuntaus. Jos ohut laikka
asennetaan lukitusmutterin korkean keskiosan
ollessa laikkaa vasten, se pyörii, koska korkean
keskiosan korkeus estää laikan lukitusmutterin
lukittumisen.
Teräsharjojen ja teräslaikkojen
asentaminen (kuva 1)
Teräsharjat tai -laikat asennetaan suoraan kierteiseen
karaan ilman laippoja. Käytä vain teräsharjoja tai
-laikkoja, jotka toimitetaan kierteisellä M14-navalla.
Kyseiset lisävarusteet ovat saatavissa paikalliselta
jälleenmyyjältä tai valtuutetuista huolloista.
HUOMAA: Tyypin 27 suoja vaaditaan teräsharjoja ja
-laikkoja käytettäessä.
HUOMIO: Henkilövahinkovaaran
vähentämiseksi teräsharjoja ja -laikkoja
käsitellessä tulee käyttää suojakäsineitä.
Niistä voi tulla teräviä.
HUOMIO: Työkalun vaurioitumisen
välttämiseksi laikka tai harja ei saa
koskettaa suojaa asennuksen
jälkeen tai käytön aikana.
Huomaamattomia vaurioitua voi tulla
lisävarusteeseen, jolloin lisävarusteen
laikasta tai kupista voi irrota teräspaloja.
TERÄSHARJOJEN JA -LAIKKOJEN ASENTAMINEN
4. Poista laikka toimimalla päinvastaisessa
järjestyksessä.
HUOMAUTUS: Työkalun
vaurioitumisvaaran välttämiseksi tulee
laikan napa asentaa oikein ennen
työkalun käynnistämistä.
Leikkuulaikkojen (tyyppi 1)
asentaminen
Leikkuulaikkoihin kuuluvat timanttilaikat ja
hiomalaikat. Saatavilla on hiomalaikkoja metalli ja
betonin leikkaamiseen. Myös betonin leikkaamiseen
tarkoitettuja timanttilaikkoja voidaan käyttää.
Kyseiset lisävarusteet ovat saatavissa paikalliselta
jälleenmyyjältä tai valtuutetuista huolloista.
VAROITUS: Suljettu kaksipuolinen
leikkuulaikan suoja vaaditaan
leikkuulaikkoja käytettäessä. Kyseiset
lisävarusteet ovat saatavissa paikalliselta
jälleenmyyjältä tai valtuutetuista
huolloista. Mikäli oikeaoppista laippaa
ja suojaa ei käytetä, henkilövahinkoja
voi tapahtua laikan rikkoutuessa tai
kosketuksen yhteydessä. Muiden
varusteiden käyttämisestä näissä
hiomakoneissa on lisätietoja hioma- ja
leikkausvarustekaaviossa tämän
osion lopussa.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista. Ennen työkalun
pistokkeen työntämistä pistorasiaan
paina liipaisinta ja vapauta se sen
varmistamiseksi, että virta on katkaistu.
SULJETUN (TYYPPI 1) SUOJAN ASENTAMINEN (KUVA 6)
1. Avaa suojan salpa (k), ja kohdista suojan
kiinnityskorvakkeet (l) ketjukotelon (m) aukkoihin.
Tällöin korvakkeet kohdistuvat ketjukotelon
kannen aukkoihin. Aseta suoja taaksepäin.
2. Paina suojaa alaspäin, kunnes suojan
kiinnityskorvake kiinnittyy ja pyörii vapaasti
ketjukotelon navassa olevassa urassa.
2. Kierrä laikka karaan käsin.
3. Kierrä suoja (i) haluamaasi asentoon. Suojan
runko tulee asettaa karan ja käyttäjän
väliin maksimaalisen käyttöturvallisuuden
takaamiseksi.
3. Paina karan lukituspainiketta (c) ja kiristä
laikka säätämällä teräslaikan tai -harjan napaa
avaimella
4. Sulje suojan salpa kiinnittääksesi suojan
ketjukotelon kanteen. Suojaa ei voida kiertää
käsin, kun salpa on suljetussa asennossa. Älä
1. Aseta kulmahiomakone pöydälle suojus
ylöspäin.
194
SUOMI
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista. Ennen työkalun
pistokkeen työntämistä pistorasiaan
paina liipaisinta ja vapauta se
sen varmistamiseksi, että virta on
katkaistu.
käytä hiomakonetta, kun suoja on löysä tai
lukitusvipu on auki.
5. Poista suoja avaamalla suojan salpa ja
kiertämällä suojaa niin, että nuolet kohdistuvat
toisiinsa ja vedä suoja ylös.
HUOMAUTUS: Suoja esisäädetään ketjukotelon
navan halkaisijaan tehtaalla. Jos jonkin ajan kuluttua
suoja löystyy, kiristä säätöruuvia (n) lukitusvivun
ollessa suljettuna ja suojan ollessa työkalussa.
VAROITUS:
• Varmista, että hiottava tai katkaistava
kappale on tiukasti kiinni.
• Paina työkalua vain varovaisesti. Älä
paina laikkaa sivusuunnassa.
HUOMAUTUS: Työkalun
vaurioitumisvaaran välttämiseksi
säätöruuvia (n) ei saa kiristää lukitusvivun
ollessa auki. Se voi johtaa suojan tai
asennusosan huomaamattomaan
vaurioitumiseen.
LEIKKUULAIKKOJEN ASENTAMINEN (KUVAT 1, 4)
• Vältä ylikuormittamista. Jos työkalu
kuumenee, anna sen olla toiminnassa
muutama minuutti ilman kuormitusta.
Käsien oikea asento (kuvat 1, 6)
HUOMIO: Leikkuulaikoissa tulee
käyttää saman halkaisijan omaavaa
taustalaippaa ja lukitusmutteria (kuuluu
työkaluun).
1. Aseta kierteetön taustalaippa karaan korkean
keskiosan osoittaessa ylöspäin. Taustalaipan
korkea keskiosa on laikkaa vasten, kun laikka
asennetaan.
2. Aseta laikka taustalaippaan keskittämällä laikka
korkeaan keskiosaan.
3. Asenna kierteinen lukitusmutteri niin, että korkea
keskiosa osoittaa laikasta poispäin.
4. Paina karan lukituspainiketta (c) ja kiristä
lukitusmutteri avaimella.
5. Poista laikka painamalla karan lukituspainiketta
ja löysäämällä kierteistä lukitusmutteria
avaimella.
Ennen käyttämistä
• Asenna suojus ja hiomalaikka tai -paperi. Älä
käytä erittäin kuluneita laikkoja tai papereita.
• Varmista, että sisempi ja ulompi laippa on
kiinnitetty oikein.
• Varmista, että laikka pyörii varusteeseen ja
työkaluun merkityn nuolen suuntaan.
KÄYTTÄMINEN
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
sivukahvaan (e) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
työkalun runkoon kuvassa 7 näkyvällä tavalla.
Kytkin
VAROITUS: Tarkista ennen laitteen
käynnistämistä, että kahva on kiristetty
oikein.
LUKITUSPAINIKE JA LIIPAISUKYTKIN (KUVA 7)
Leikkausvälineessä on lukituspainike (b).
Lukitse liipaisukytkin (a) painamalla lukituspainiketta
kuvan 7 mukaisesti. Kun vapautuspainike painetaan
lukon kohdalle, laite on lukittu.
Jotta työkalu ei kytkeytyisi vahingossa päälle, lukitse
liipaisukytkin aina silloin, kun työkalua kuljetetaan tai
säilytetään.
Avaa liipaisukytkin painamalla lukituspainiketta
(b). Kun vapautuspainike painetaan aukinaisen
lukon kohdalle, laite on avattu. Lukituspainike on
punainen, kun kytkin on vapautetussa asennossa.
Vedä liipaisukytkintä (a) moottorin kytkemiseksi
päälle. Kun liipaisukytkin vapautetaan, moottori
sammuu.
HUOMAA: Tässä työkalussa ei ole mahdollisuutta
lukita liipaisukytkintä ON-asentoon, eikä sitä saa
lukita ON-asentoon millään muulla tavoin.
VAROITUS: Pidä sivukahvasta ja
työkalun rungosta tiukasti kiinni työkalun
hallinnan säilyttämiseksi käynnistyksen
ja käytön aikana ja kunnes laikka tai
195
SUOMI
lisävaruste lakkaa pyörimästä. Varmista,
että laikka on pysähtynyt kokonaan
ennen työkalun asettamista alas.
VAROITUS: Anna työkalun pysähtyä
kokonaan ennen kuin työkalu koskettaa
työpintaa. Nosta työkalu työpinnasta
ennen työkalun sammuttamista.
Karan lukko (kuva 1)
Karan lukko (c) estää karaa pyörimästä, kun laikkaa
kiinnitetään tai irrotetaan. Lukitse työkalu vasta kun
työkalu on sammutettu ja täysin pysähtynyt ja kun
sen pistoke on irrotettu pistorasiasta.
HUOMAUTUS: Älä lukitse karaa, kun
työkalua käytetään. Muutoin työkalu voi
vaurioitua. Jos työkalu vaurioituu, siihen
kiinnitetty varuste voi irrota ja aiheuttaa
vahingoittumisen.
Voit lukita karan painamalla karan lukituspainiketta (c)
ja kääntämällä karaa, kunnes se lukittuu.
Painettujen keskihiomalaikkojen
käyttö
PINNAN HIOMINEN HIOMALAIKOILLA
1. Anna työkalun pysähtyä kokonaan ennen kuin
työkalu koskettaa työpintaa.
2. Paina työpintaa mahdollisimman vähän, jotta
työkalu toimii korkealla nopeudella. Hiomateho
on suurin, kun työkalu toimii korkealla
nopeudella.
3. Säilytä 20° - 30° kulma työkalun ja työpinnan
välillä.
4. Siirrä työkalua jatkuvasti eteen- ja taaksepäin,
jotta työpintaan ei tulisi epätasaisuuksia.
5. Poista työkalu työpinnasta ennen työkalun
sammuttamista. Anna työkalun pysähtyä ennen
sen asettamista alas.
REUNAN HIOMINEN HIOMALAIKOILLA
VAROITUS: Leikkaamiseen ja reunan
hiomiseen käytetyt laikat voivat rikkoutua
tai iskeytyä takaisin, jos ne taittuvat
tai kääntyvät työkalua käytettäessä
leikkaamiseen tai syvähiontaan.
Vakavan henkilövahinkovaaran
välttämiseksi näitä laikkoja saa käyttää
vain standardilla tyypin 27 suojalla
leikkaamisen ja urituksen suorittamiseksi
(alle 1/2” [13 mm] syvä). Suojan
avoin puoli tulee asettaa käyttäjästä
poispäin. Kun tyypin 1 leikkuulaikkaa
käytetään syväleikkuuseen, käytä
suljettua tyypin 1 suojaa. Muiden
196
varusteiden käyttämisestä näissä
hiomakoneissa on lisätietoja hioma- ja
leikkausvarustekaaviossa tämän
osion lopussa.
1. Anna työkalun pysähtyä kokonaan ennen kuin
työkalu koskettaa työpintaa.
2. Paina työpintaa mahdollisimman vähän, jotta
työkalu toimii korkealla nopeudella. Hiomateho
on suurin, kun työkalu toimii korkealla
nopeudella.
3. Asetu niin, että laikan avoin alapuoli osoittaa
itsestäsi poispäin.
4. Kun leikkaus on aloitettu ja työkappaleeseen
tehdään ura, älä muuta leikkauskulmaa.
Jos kulmaa muutetaan, laikka taittuu ja se
voi rikkoutua. Reunan hiomalaikkoja ei ole
tarkoitettu kestämään taittumisesta aiheutuvia
sivupaineita.
5. Poista työkalu työpinnasta ennen työkalun
sammuttamista. Anna työkalun pysähtyä ennen
sen asettamista alas.
VAROITUS: Älä käytä reunan hioma-/
leikkuulaikkoja pinnan hiomiseen,
koska niitä ei ole tarkoitettu kestämään
pinnan hiomisen aikana tapahtuvia
sivupaineita. Laikka voi tällöin rikkoutua
ja henkilövahinkoja tapahtua.
Teräsharjojen ja -laikkojen
asentaminen ja käyttäminen
Teräsharjoja ja -laikkoja voidaan käyttää ruosteen,
kalkin ja maalin poistamiseen sekä epätasaisten
pintojen tasoittamiseen.
HUOMAUTUS: Lue kohta Varotoimet
teräsharjatessa maalia.
1. Anna työkalun pysähtyä kokonaan ennen kuin
työkalu koskettaa työpintaa.
2. Paina työpintaa mahdollisimman vähän, jotta
työkalu toimii korkealla nopeudella. Materiaalin
poistoteho on suurin, kun työkalu toimii
korkealla nopeudella.
3. Säilytä 5° - 10° kulma työkalun ja työpinnan
välillä teräskuppiharjoja käytettäessä.
4. Pidä laikan reuna kiinni työpinnassa teräslaikkoja
käyttäessä.
5. Siirrä työkalua jatkuvasti eteen- ja taaksepäin,
jotta työpintaan ei tulisi epätasaisuuksia. Jos
työkalun annetaan olla työpintaa vasten sitä
liikuttamatta tai jos työkalua liikutetaan pyörivin
liikkein, työpintaa tulee palamisen ja kiertämisen
merkkejä.
SUOMI
6. Poista työkalu työpinnasta ennen työkalun
sammuttamista. Anna työkalun pysähtyä ennen
sen asettamista alas.
HUOMIO: Ole erityisen varovainen
reunaa työstäessä, sillä hiomakoneessa
voi esiintyä äkkinäisiä liikkeitä.
Leikkuulaikkojen (tyyppi 1)
käyttäminen
VAROITUS: Älä käytä reunan hioma-/
leikkuulaikkoja pinnan hiomiseen,
koska niitä ei ole tarkoitettu kestämään
pinnan hiomisen aikana tapahtuvia
sivupaineita. Laikka voi tällöin rikkoutua
ja henkilövahinkoja tapahtua.
1. Anna työkalun pysähtyä kokonaan ennen kuin
työkalu koskettaa työpintaa.
2. Paina työpintaa mahdollisimman vähän,
jotta työkalu toimii korkealla nopeudella.
Leikkausteho on suurin, kun työkalu toimii
korkealla nopeudella.
3. Kun leikkaus on aloitettu ja työkappaleeseen
tehdään ura, älä muuta leikkauskulmaa. Jos
kulmaa muutetaan, laikka taittuu ja se voi
rikkoutua.
4. Poista työkalu työpinnasta ennen työkalun
sammuttamista. Anna työkalun pysähtyä ennen
sen asettamista alas.
Varotoimet teräsharjatessa maalia
1. Lyijypohjaisen maalin teräsharjaamista EI
SUOSITELLA saastuneen pölyn hallinnan
vaikeuden vuoksi. Lyijymyrkytyksen vaara on
suurin lapsille ja raskaana oleville naisille.
2. Koska on vaikea määrittää ilman kemiallista
analyysia sisältääkö maali lyijyä, suosittelemme
seuraavia varotoimia maalia teräsharjatessa:
HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
1. Lasten tai raskaana olevien naisten ei tulisi tulla
työalueelle, jossa maalia poistetaan, ennen kuin
työ on valmis ja puhdistaminen suoritettu.
2. Kaikkien työalueelle tulevien ihmisten tulee
käyttää hengityssuojainta. Suodatin tulee vaihtaa
päivittäin tai aina, kun käyttäjän on vaikea
hengittää.
HUOMAA: Käytä ainoastaan hengityssuojia,
jotka suojaavat sinut lyijypohjaisen maalin
työstämisestä aiheutuvalta pölyltä ja höyryltä.
Tavalliset hengityssuojat eivät anna tätä suojaa.
Hanki paikallisesta rautakaupasta kunnollinen
hengityssuojain.
3. Työalueella EI SAA SYÖDÄ, JUODA tai
TUPAKOIDA, jotta estetään saastuneiden
maalipartikkeleiden joutuminen elimistöön.
Työntekijöiden tulee peseytyä ja siistiytyä
ENNEN syömistä, juomista tai tupakointia.
Ruokia, juomia tai tupakointivälineitä ei tule
jättää työalueelle, jossa pöly voi päästä niihin.
YMPÄRISTÖN TURVALLISUUS
1. Maali tulee poistaa niin, että syntyvän pölyn
määrä on mahdollisimman pieni.
2. Alueet, joilla maalia poistetaan, tulee eristää
muovikalvolla, jonka paksuus on 0,01 mm.
3. Teräsharjaaminen tulisi tehdä niin, että
maalipölyä päätyy mahdollisimman vähän
työalueen ulkopuolelle.
PUHDISTUS JA HÄVITTÄMINEN
1. Kaikki työalueen pinnat tulee imuroida
ja puhdistaa huolellisesti päivittäin
teräsharjausprojektin ajan. Imurin suodattimet
tulee puhdistaa säännöllisesti.
2. Muovipressut tulee kerätä ja hävittää lastujen
tai muun jätteen kanssa. Ne tulee laittaa
suljettuihin jäteasioihin ja hävittää tavallisten
jätteenhävityssäännösten mukaisesti.
Puhdistuksen aikana lasten ja raskaana olevien
naisten tulee pysyä poissa välittömän työalueen
läheltä.
3. Kaikki lasten lelut, pestävän huonekalut ja
tarvikkeet tulee pestä perusteellisesti ennen
niiden uudelleenkäyttöä.
Metallin työstäminen
Jos työstät metallia tämän työkalun avulla, varmista,
että pistoke on yhdistetty vikavirtasuojaimeen, jotta
metallilastut eivät aiheuta sähköistä vaaraa.
Jos vikavirtasuojain estää virransyötön työkaluun,
vie työkalu korjattavaksi valtuutettuun DEWALThuoltokorjaamoon.
VAROITUS: Tietyissä
työskentelyolosuhteissa laitteen sisään
voi kertyä sähköä johtavaa pölyä metallia
työstettäessä. Tällöin laitteen suojaava
eristys ei toimi, joten on olemassa
sähköiskun vaara.
Metallipölyn kertymisen laitteen sisään estämiseksi
on suositeltavaa puhdistaa ilmanvaihtoaukot
päivittäin. Lisätietoja on Kunnossapito-kohdassa.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
197
SUOMI
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista. Ennen työkalun
pistokkeen työntämistä pistorasiaan
paina liipaisinta ja vapauta se sen
varmistamiseksi, että virta on katkaistu.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole
mitään huollettavia osia.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Hiiliharjat
Kun hiiliharjat ovat kuluneet lähes loppuun ja laite
on huollettava, moottori lakkaa toimimasta. Käyttäjä
ei voi vaihtaa hiiliharjoja. Vie työkalu valtuutettuun
DEWALT-huoltokorjaamoon.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
198
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
• Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Vie
ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
199
SUOMI
HIOMAVARUSTEKAAVIO
Suojan tyyppi
Varuste
Kuvaus
Asentaminen
hiomakoneeseen
Hiomalaikka, jonka
keskiosassa on
painautuma
TYYPIN 27
SUOJUS
Tyypin 27 suojus
Vaijeripyörät
Tukilaippa
Tyypin 27 alas painetttu
keskilaikka
Kierteinen kiinnitysmutteri
Vaijeripyörät ja
kierteinen mutteri
Tyypin 27 suojus
Vaijeripyörä
Teräskuppi ja
kierteinen mutteri
Tyypin 27 suojus
Teräslankaharja
Tiilen katkaisulaikka
TYYPIN 1
SUOJUS
Tyypin 1 suojus
Metallin katkaisulaikka
Tukilaippa
Timanttikatkaisulaikka
Katkaisulaikka
Kierteinen kiinnitysmutteri
200
SVENSKA
SLADDLÖS VINKELSLIP
DCG412
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Tekniska data
Spänning
VDC
Typ
Strömförsörjning
W
Frigångs-/klassad hastighet min-1
Hjuldiameter
mm
Drivaxelns diameter
Vikt (utan batteripaket)
kg
DCG412
18
1
405
7000
125
M14
2,2*
* vikt inkluderar sidohandtag och skydd
LPA (ljudtryck)
KPA (ljudtryck, osäkerhet)
LWA (ljudstyrka)
KWA (ljudstyrka, osäkerhet)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
5
98
5
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah ytslipning
ah,AG =
m/s²
6,0
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
OBSERVERA: Användningar såsom kapning eller
stålborstning kan ha olika vibrationsemissioner.
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom ATT:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
kg
Laddare
Starkströmsspänning VAC
Batterityp
Ung. laddningstid
min
Vikt
Säkringar
Europa
kg
230 Volt verktyg
DCB180
Li-jon
18
3,0
0,64
DCB181
Li-jon
18
1,5
0,35
DCB105
230 V
Li-jon
30
(1,5 Ah
batteripaket)
60
(3,0 Ah
batteripaket)
0,49
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
201
SVENSKA
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DCG412
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DEWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
14.02.2012
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
202
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
SVENSKA
b)
c)
d)
e)
f)
g)
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
e)
f)
g)
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERIDRIVNA
VERKTYG
a) Ladda endast med den laddare som är
specificerad av tillverkaren. En laddare
som passar till en typ av batteripaket kan
ge upphov till brandfara när den används
tillsammans med ett annat batteripaket.
b) Använd elverktygen enbart med därtill
avsedda batteripaket. Användning av andra
batteripaket kan ge upphov till skaderisk och
eldsvåda.
c) När batteripaketet inte används, håll det
borta från andra metallföremål, såsom
gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller
andra små metallföremål som kan skapa
en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge
upphov till brännskador eller eldsvåda.
d) Under missbruksförhållanden kan vätska
komma ut från batteriet, undvik kontakt
med denna. Om kontakt oavsiktligt
inträffar, spola med vatten. Om vätska
kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut
från batteriet kan ge upphov till irritation eller
brännskador.
6) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
203
SVENSKA
TILLKOMMANDE SPECIFIKA
SÄKERHETSREGLER
Säkerhetsinstruktioner för all
verksamhet
a) Detta elverktyg är avsett att fungera som
en slip, stålborste eller kapverktyg. Läs
alla säkerhetsvarningar, instruktioner,
illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet
att läsa alla instruktioner som listas här nedan
kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/eller
allvarlig personskada.
b) Vi rekommenderar inte att arbetsmoment
såsom slipning och polering utförs med
detta elverktyg. Arbetsmoment för vilka
elverktyget inte är konstruerat kan eventuellt ge
upphov till fara och orsaka personskada.
c) Använd inte tillbehör som inte är specifikt
konstruerade och rekommenderade av
verktygstillverkaren. Bara för att tillbehöret kan
monteras på ditt elverktyg, garanterar inte detta
en säker användning.
d) Angiven hastighet för tillbehöret måste vara
åtminstone likamed den maximala hastighet
som elverktyget är märkt med. Tillbehör som
går snabbare än sin klassade hastighet kan
brytas sönder och flyga isär.
e) Ytterdiametern och tjockleken på
ditt tillbehör måste vara inom den
kapacitetsklassificering som gäller för ditt
elverktyg. Felaktigt storleksanpassade tillbehör
kan inte tillräckligt skyddas eller kontrolleras.
f) Lövsågningsstorleken hos hjul, flänsar,
stödrondeller eller andra eventuella tillbehör
måste passa elverktygets drivaxel. Tillbehör
med lövsågningshål som inte matchar
elverktygets monterade hårdvara kommer att gå
obalanserat, vibrera för mycket och kan orsaka
att man tappar kontrollen.
g) Använd inte ett skadat tillbehör. Före
varje användning, inspektera tillbehör
såsom sliptrissa med avseende på flisor
och sprickor, stödrondell med avseende
på sprickor, nötning eller för stort slitage,
stålborste med avseende på lösa eller
spruckna trådar. Om elverktyg eller
tillbehör tappas, inspektera för ev. skada
eller installera ett oskadat tillbehör. Efter
inspektion och installation av ett tillbehör,
placera dig själv och åskådare bort
från tillbehörets rotationsplan, och kör
elverktyget med maximal tomgångshastighet
under en minut. Skadade tillbehör kommer
204
normalt att falla sönder under denna
testkörning.
h) Bär individuell skyddande utrustning.
Beroende på tillämpning, använd
ansiktsskydd, skyddsglasögon eller
säkerhetsglasögon. Efter vad som är
lämpligt, bär dammfilterskydd, hörselskydd,
handskar och verkstadsförkläde som klarar
av att stoppa små slipande delar eller bitar
av arbetsstycket. Ögonskyddet måste klara
av att stoppa flygande skräp som skapas av
diverse arbetsmoment. Dammfilterskyddet eller
respiratorn måste kunna filtrera partiklar som
skapas i ditt arbete. Att utsättas för högt buller
under lång tid kan orsaka hörselförlust.
i) Håll åskådare på säkert avstånd från
arbetsområdet. Alla som kommer in
i arbetsområdet måste ha individuell
skyddande utrustning. Småbitar av
arbetsstycket eller av ett trasigt tillbehör kan
flyga iväg och orsaka personskada bortom
omedelbart arbetsområdet.
j) Håll endast i elverktyget via isolerade
greppytor när du utför ett arbete där
kapningstillbehöret kan komma i kontakt
med dold tråddragning eller med sin egen
sladd. Kapningstillbehör som kommer i kontakt
med en strömförande tråd kan göra exponerade
metalldelar hos elverktyget strömförande och ge
handhavaren en stöt.
k) Placera sladden så den går fri från roterande
tillbehör. Om du tappar kontrollen kan sladden
bli kapad eller fastna, och din hand eller arm kan
dras in i det roterande tillbehöret.
l) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän
tillbehöret har stannat helt och hållet. Det
roterande tillbehöret kan hugga tag i ytan och
göra att du tappar din kontroll över elverktyget.
m) Kör inte elverktyget medan du bär det vid
sidan. Oavsiktlig kontakt med det roterande
tillbehöret skulle kunna ta tag i dina kläder, och
dra tillbehöret mot din kropp.
o) Rengör regelbundet elverktygets lufthål.
Motorns fläkt kommer att dra in dammet
i kåpan, och för stor ansamling av metall i
pulverform kan utgöra elektriska risker.
n) Använd inte elverktyget i närheten
lättantändliga ämnen. Gnistor skulle kunna
antända dessa ämnen.
p) Använd inte tillbehör som kräver flytande
kylmedel. Användning av vatten eller andra
flytande kylmedel kan leda till dödande elchock
eller en stöt.
SVENSKA
q) Använd inte Typ 11 (slipskål) skivor på
detta verktyg. Användning av olämpliga
tillbehör kan resultera i skador.
r) Använd alltid sidohandtag. Dra åt
handtaget ordentligt. Sidohandtaget bör alltid
användas för att alltid kunna bibehålla kontrollen
över verktyget.
YTTERLIGARE
SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ALL
VERKSAMHET
Orsaker till och användarens
förebyggande av rekyl
Rekyl är en plötslig reaktion på ett klämt eller fastkört
roterande hjul, en stödrondell, borste eller något
annat tillbehör. Klämning eller fastkörning orsakar
snabb överstegring av det roterande tillbehöret,
som i sin tur tvingar det okontrollerade elverktyget i
motsatt riktning mot tillbehörets rotation på det ställe
där det har fastnat.
Om till exempel en sliptrissa fastnar eller kläms av
arbetsstycket, kan kanten på det hjul som går in i
klämpunkten gräva sig in i materialets yta och göra
att hjulet klättrar upp eller hoppar ut. Hjulet kan
antingen hoppa mot eller bort från användaren,
beroende på hjulets rörelseriktning vid klämpunkten.
Sliptrissor kan dessutom brytas sönder under dessa
förhållanden.
Rekyl är resultatet av felanvändning av verktyget
och/eller felaktiga arbetsprocedurer eller
arbetsförhållanden, och kan undvikas genom att
vidta ordentliga försiktighetsåtgärder så som beskrivs
här NEDAN:
a) Bibehåll ett fast grepp om elverktyget,
och placera din kropp och arm så att
de motverkar rekylkrafter. Använd alltid
extrahandtag, om sådant medföljer,
för maximal kontroll över rekyl eller
vridmoment-reaktion under igångsättning.
Användaren kan kontrollera vridmomentreaktion eller rekylkrafter, om korrekta
försiktighetsåtgärder vidtas.
b) Placera aldrig din hand nära roterande
tillbehör. Tillbehöret kan rekylera över din hand.
studsar och kör fast. Hörn, vassa kanter eller
studsande har en tendens att hugga tag i det
roterande tillbehöret, och orsaka förlust av
kontroll eller rekyl.
e) Sätt inte på sågkedja för träskärningsklinga
eller tandad sågklinga. Sådana klingor ger ofta
upphov till rekyl och förlust av kontroll.
Säkerhetsvarningar specifika
för slipning och slipande
avkapningsarbeten
a) Använd enbart hjultyper som är
rekommenderade för ditt elverktyg och
det specifika skydd som är avsett för den
valda trissan. Trissor som elverktyget inte är
konstruerat för kan inte skyddas tillräckligt bra,
och är osäkra.
b) Skyddet måste fästas på ett säkert sätt
på elverktyget och placeras för maximal
säkerhet, så att så litet som möjligt av
trissan är exponerat för handhavaren.
Skyddet bidrar till att skydda handhavaren från
avbrutna hjulfragment och oavsiktlig kontakt
med trissan.
c) Trissorna får bara användas för
rekommenderade tillämpningar. Exempel:
Slipa inte med sidan på en kaptrissa.
Slipande kaptrissor är avsedda för perifer
slipning; sidokrafter som appliceras på dessa
trissor kan orsaka att de splittras.
d) Använd alltid oskadade hjulflänsar som har
korrekt storlek och form för din valda trissa.
Korrekta hjulflänsar stödjer trissan, och minskar
därmed risken för att trissan bryts sönder.
Flänsar för kaptrissor kan vara annorlunda än
flänsar för sliptrissor.
e) Använd inte nedslitna trissor från större
elverktyg. En trissa avsedd för större elverktyg
är inte lämplig för den högre hastigheten hos ett
mindre verktyg, och kan eventuellt spricka.
Tillkommande säkerhetsvarningar
specifika för slipande
avkapningsarbeten
c) Placera inte din kropp inom det område
dit elverktyget kommer att förflytta sig om
rekyl inträffar. Rekylen kommer att kasta
verktyget i motsatt riktning mot hjulets rörelse
vid klämpunkten.
a) Spärra inte kaptrissan eller applicera för
mycket tryck. Försök inte göra en för djup
kapning. Överansträngning av trissan ökar
belastningen och risken att trissan vrider sig
eller fastnar i skåran, och risken för rekyl eller att
trissan går sönder.
d) Använd speciell försiktighet när du bearbetar
hörn, vassa kanter, etc. Undvik att tillbehöret
b) Placera inte din kropp mitt för och bakom
den roterande trissan. När trissan, vid
205
SVENSKA
arbetspunkten, förflyttar sig bort från din kropp,
kan en eventuell rekyl kasta den roterande
trissan och elverktyget rakt mot dig.
c) När trissan fastnar eller när en kapning
avbryts av någon anledning, stäng av
elverktyget och håll det orörligt till dess att
trissan stannar fullständigt. Försök aldrig att
ta bort kaptrissan från skåran medan trissan
är i rörelse, eftersom en rekyl då kan inträffa.
Undersök och vidta korrigerande åtgärder för att
eliminera orsaken till att trissan fastnar.
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör
blir heta under arbetet.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
– Risk för damm från farliga ämnen.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
d) Starta inte om kapningen i arbetsstycket. Låt
skivan nå full hastighet och återgå försiktigt
till kapningen. Skivan kan fastna, vandra upp
eller få bakslag och verktyget startas om i
arbetsstycket.
e) Stöd skivor eller varje överdimensionerat
arbetsstycke för att minimera risken att
trissan kläms fast och rekylerar. Stora
arbetsstycken tenderar att sjunka ihop under
sin egen vikt. Stöd måste placeras under
arbetsstycket på båda sidor om trissan, nära
kapningslinjen och nära dess kant.
f) Tillämpa extra försiktighet när du gör en
“djupkapning” in i befintliga väggar eller
andra blinda områden. Den utstickande
trissan kan kapa rör för gas eller vatten,
elektriska ledningar eller föremål som kan ge
upphov till rekyl.
Säkerhetsvarningar specifika för
ståltrådsborstningsarbeten
a) Var medveten om att trådstrån kastas från
borsten också under vanlig användning. Slit
inte för hårt på trådarna genom att applicera
för stor belastning på borsten. Trådstråna
kan lätt tränga igenom lätt beklädnad och/eller
huden.
b) Om användningen av ett skydd
rekommenderas för ståltrådsborstning,
tillåt inte någon kontakt mellan trådtrissan
eller borsten och skyddet. Trådtrissans eller
borstens diameter kan expandera på grund av
arbetet och på grund av centrifugalkrafter.
Inneboende risker
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
206
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
Datumkoden (s), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2012 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner för
DCB105 batteriladdare.
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
VARNING: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DEWALT laddningsbara batteripaket.
Andra typer av batterier kan överhettas
och brista vilket kan resultera i
personskador och egendomsskador.
Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
SE UPP: Barn bör övervakas för
att garantera att de inte leker med
apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget
kan den kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat
SVENSKA
till, slipdamm, metallspån, stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av DEWALT
laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller
död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska
risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen går
på den, snubblar på den eller att det på
annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
• När en laddare hanteras utomhus, gör
detta alltid på en torr plats och använd
en förlängningssladd som är avsedd för
utomhusbruk. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken
för elektrisk stöt.
• Blockera inte ventilationsöppningarna
på laddaren. Ventilationsöppningarna
är placerade ovanpå och på sidorna av
laddaren. Placera laddaren undan från alla heta
källor.
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt — byt ut dem omedelbart.
• Använd inte laddaren om den utsatts för
skarpa stötar, tappats eller skadats på annat
sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
• Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
alla faror.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den
regörs. Detta kommer att minska risken för
elektriska stötar. Borttagning av batteripaketet
kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta med
standard 230V hushållsström. Försök inte att
använda någon annan spänning. Detta gäller
inte för billaddaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DCB105 laddaren accepterar 10,8 V, 14,4 V och
18 V Li-jon (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB180 och DCB181) batteripaket.
Dessa laddare kräver inga inställningar och är
skapade för att vara så enkla som möjligt att
hantera.
Laddningsprocedur (fig. 2)
1. Koppla in laddaren i lämpligt 230 V uttag innan
batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet (j) i laddaren, se till att
paketet är helt isatt i laddaren. Den röda (laddar)
lampan börjar blinka kontinuerligt för att indikera
att laddningsprocessen har startat.
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
OBSERVERA: För att garantera maximal prestanda
och livslängd för Li-jon batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan första användning.
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
x
laddar
––
––
––
––
helt uppladdat
–––––––––––––––––––––
het/kall paketfördröjning
problem paket eller
laddare
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••••
problem strömledning
•• •• •• •• •• •• ••
207
SVENSKA
Denna laddare kommer inte att ladda ett felaktigt
batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller
genom att visa blinkmönster för problempaket eller
laddare.
• Ladda endast batteripaketet i därför avsedd
DEWALT laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren
och batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
• Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 ˚C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
Het/kall paketfördröjning
• För bästa resultat se till att batteripaketet är
fulladdat innan det används.
OBSERVERA: Detta kan också betyda att det är
problem med en laddare.
När laddaren upptäcker ett batteri som är för
varmt eller för kallt, startar den automatiskt en het/
kall paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen
tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Därefter växlar laddaren automatiskt till paketets
laddningsläge. Denna funktion garanterar maximal
livslängd för batteriet.
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett
elektroniskt skyddsystem som kommer att skydda
batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det
om det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om
detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till
dess det är full-laddat.
Ett kallt batteripaket kommer att ladda med
ungefär halva hastigheten mot ett varmt batteri.
Batteripaketet kommer att laddas med en lägre
hastighet genom hela laddningscykeln och kommer
inte att återgå till maximal laddningshastighet även
om batteriet blir varmt.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte fulladdat direkt från kartongen.
Innan batteripaketet och laddaren används, läs
igenom säkerhetsinstruktionena nedan och följ
laddningsproceduren som anges.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda inte eller använd batteripaketet i
explosiv atmosfär, såsom i närheten av
brännbara vätskor, gaser eller damm.
Isättning och borttagning av batteripaketet från
laddaren kan antända dammet eller ångorna.
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren.
Modifiera inte batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador.
208
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för
återvinning.
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
SVENSKA
Batteripaket
BATTERITYP
Se till att undermåliga sladdar omedelbart
byts ut.
DCG412 arbetar med 18 volt batteripaket.
DCB180 eller DCB181 batteripaket kan användas.
Se Tekniska data för ytterligare information.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
OBSERVERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
Ladda endast mellan 4 °C och 40 °C.
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
Bränn inte batteripaketet.
Laddar batteripaket med Li-jon.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
Endast för användning inomhus.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förpackningsinnehåll
Som tillägg till de piktografier som används i
denna handbok visar etiketterna på laddaren och
batteripaketet följande piktografier:
Förpackningen innehåller:
1 Vinkelslip
1 125 mm skydd (typ 27)
Läs instruktionshandbok före användning.
1 Sidohandtag
1 Flänssats
1 Tvåpinnars-skiftnyckel
Batteriladdning.
1 Tvåstifts-skiftnyckel
1 Instruktionshandbok
Batteriet laddat.
Het/kall paketfördröjning.
x
1 Sprängskiss
OBSERVERA: Batteripaket, laddare och
förvaringslåda medföljer inte med N-modeller.
Problem med paket eller laddare.
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
Problem med strömledning.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Stick inte in ledande föremål.
Beskrivning (fig. 1–6)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
Ladda inte skadade batteripaket.
Använd endast med DEWALTs
batteripaket, andra kan spricka och
orsaka personskada och skador.
Utsätt inte för vatten.
a. Avtryckare
b. Låsknapp
c. Spindellåsknapp
d. Spindel
e. Sidohandtag
209
SVENSKA
f. Slipskiva
g. Fästfläns
h. Gängad bygelmutter
i. Skydd
j. Batteripaket
k. Skyddfångare
l. Fäste
m. Växellådhusöppningar
n. Justerskruv
o. Batterilåsknapp
AVSEDD ANVÄNDNING
DCG412 kraftiga vinkelslip har konstruerats för
användning för professionell slipning och kapning.
ANVÄND INTE andra slipskivor än navförsänkta
trissor och pappersskiva.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna kraftiga vinkelslip är ett professionellt
elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för
endast en spänning. Kontrollera alltid att
batteripaketets spänning motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Se också till att
spänningen hos din laddare motsvarar den hos din
starkströmsförsörjning.
Din DEWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
210
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERINGAR
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. Innan du
återansluter verktyget, tryck ner och
släpp upp avtryckaren, för att säkerställa
att verktyget är avstängt.
VARNING: Använd endast DEWALTs
batteripaket och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (fig. 2)
OBSERVERA: För bästa resultat se till att
batteripaketet är fulladdat.
INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET.
1. Rikta in batteripaketet (j) mot listerna inuti
verktyget handtag (fig. 2).
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter
fast i verktyget och se till att det inte lossnar.
BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN
VERKTYGSHANDTAGET.
1. Tryck på batterilåsknappen (o) och dra
med en fast rörelse batteripaketet bort från
verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual.
Påmontering av sidohandtag (fig. 1)
VARNING: Innan du använder
verktyget, kontrollera att handtaget är
ordentligt åtdraget.
Skruva in sidohandtaget (e) hårt i ett av hålen på
endera sidan av växellådan.
To improve user comfort, the gear case will rotate
90° for cutting operations.
För att förbättra användarkomforten kan
växellådhuset roteras 90° för sågning.
Rotering av växellådhuset (fig. 1)
1. Ta bort de fyra hörnskruvarna som fäster
växellådhuset till motorhöljet.
SVENSKA
2. Utan att växellådhuset tas bort från motorhöljet
vrids växellådhuset till önskad position.
NOTERA: Om växellådhuset separeras mer än 1/8
tum (3,17 mm), måste verktyget lämnas på service
och återmontering av ett auktoriserat DEWALT
servicecenter. Om inte verktyget lämnas på service
kan det orsaka fel hos borstar, motor och lager.
3. Sätt tillbaka skruvarna för att fästa växellådhuset
på motorhöljet. Dra åt skruvarna till
åtdragningsmoment 20 inchpoundforce (2,26
Nm). Överåtdragning kan göra att skruvarna
förstörs.
Montering och borttagning av
skyddet (fig. 3)
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. Innan du
återansluter verktyget, tryck ner och
släpp upp avtryckaren, för att säkerställa
att verktyget är avstängt.
SE UPP! Skyddsplåtar måste användas
tillsammans med denna slip.
När DCG412 vinkelslip används för kapning av
metall eller murverk MÅSTE ett Typ 1 skydd
användas. Typ 1 finns tillgängligt till en extra kostnad
från DeWALT distributörer.
OBSERVERA: Se Sliptillbehörsdiagrammet i slutet
av detta avsnitt för att se andra tillbehör som kan
användas med dessa slipmaskiner.
1. Placera verktyget på ett bord, med spindeln
vänd uppåt.
2. Öppna skyddshaken (k) och rikta in flikarna (l)
på skyddet mot öppningarna på växellådhuset
(m).
3. Skjut ned skyddet till flikarna aktiveras och
roterar fritt i spåret på växellådhusets nav.
4. Med skyddshaken öppen rotera skyddet (i) till
önskad arbetsposition.
5. Stäng skyddshaken för att fästa skyddet på
växellådhuset.
SE UPP! Om skyddet inte kan dras
åt med justeringsskruven, använd inte
verktyget. För att minska risken för
personskada, tag verktyget och skyddet
till ett servicecenter för att reparera eller
byta ut skyddet.
OBSERVERA: Dra inte åt justerskruven
(n) med klämspaken i öppet läge. Dold
skada på skyddet eller monteringsnavet
kan uppstå.
OBSERVERA: Kantslipning och kapning kan utföras
med Typ 27 skivor som designats och specificerats
för detta syfte; 6,35 mm (1/4 tum) tjocka skivor är
designade för ytslipning medan 3,17 mm (1/8 tum)
skivor är designade för kantslipning.
Montering av centrumförsänkta
slipskivor
OBSERVERA: Typ 27 skydd som medföljer med
vinkelslipen MÅSTE användas.
ISÄTTNING OCH BORTTAGNING AV NAVFÖRSEDDA SKIVOR
(FIG. 1, 4)
Navförsedda skivor installerad direkt på M14
gängade spindeln.
1. Gänga på skivan på spindeln (d) för hand.
2. Tryck på spindellåsknappen (c) och använd en
nyckel för att dra åt navet på skivan.
3. Utför ovanstående procedur för att ta bort
skivan.
OBSERVERA: Om inte skivan sitter
korrekt på innan verktyget slås på kan
det resultera i skador på verktyget eller
på skivan.
MONTERING AV SKIVOR UTAN CENTRUMNAV (FIG. 1, 4)
OBSERVERA: Typ 27 skydd som medföljer med
vinkelslipen MÅSTE användas.
OBSERVERA: Se Sliptillbehörsdiagrammet i
slutet av detta avsnitt för att se andra tillbehör som
kan användas med dessa slipmaskiner.
1. Placera verktyget på ett bord, med skyddet vänt
uppåt.
2. Installera den ogängade fästflänsen (g) på
spindeln (d) med det upphöjda centrumet mot
skivan.
3. Placera skivan (f) mot fästflänsen och centrera
skivan mot det upphöjda centrumet på
fästflänsen.
4. Medan spindellåsknappen (c) trycks ned gänga
på bygelmuttern (h) på spindeln. Om skivan du
installerar är större än 1/8 tum (3,17 mm) tjock,
placera den gängade bygelmuttern på spindeln
så att det upphöjda centrumet passar in i
centrumet på skivan. Om skivan du installerar är
1/8 tum (3,17 mm) tjock, eller mindre, placera
den gängade bygelmuttern på spindeln så att
det upphöjda centrumet inte ligger emot skivan.
211
SVENSKA
5. Medan spindellåsknappen (c) trycks ned dra åt
bygelmuttern med en skruvnyckel.
6. För att ta bort skivan, tryck på
spindellåsknappen och lossa den gängade
bygelmuttern med en skruvnyckel.
OBSERVERA: Om skivan snurrar efter att
bygelmuttern är åtdragen, kontrollera riktningen
på den gängade bygelmuttern. Om en tunn
skiva installeras på det upphöjda centrumet på
bygelmuttern mot skivan kommer den att snurra
eftersom höjden på den upphöjda centrumet
förhindrar bygelmuttern att hålla fast skivan.
Montering av trådborstar och
trådskivor (fig. 1)
Trådskålborstar eller trådskivor installeras direkt på
den gängade spindeln utan några flänsar. Använd
endast trådborstar eller skivor som medföljer med ett
M14 gängat nav. Dessa tillbehör finns tillgängliga att
köpa hos din lokala återförsäljare eller auktoriserat
servicecenter.
OBSERVERA: Typ 27 skydd krävs när trådborstar
och -skivor används.
SE UPP: För attminska risken för
personskador, använd arbetshandskar
när trådborstar och -skivor hanteras. De
kan vara vassa.
SE UPP: För att minska risken för
skador på verktyget får inte skivor
och borstar vidröra skyddet under
monteringen eller när de används.
Oupptäckta skador kan uppstå på
tillbehören och göra att trådarna
fragmenteras från tillbehörsskivor eller
kopp.
också användas. Dessa tillbehör finns tillgängliga att
köpa hos din lokala återförsäljare eller auktoriserat
servicecenter.
VARNING: Ett stängt tvåsidigt
kapskiveskydd krävs när kapskivor
används. Dessa tillbehör finns tillgängliga
att köpa hos din lokala återförsäljare
eller auktoriserat servicecenter. Om
inte korrekt fläns och skydd används
kan det resultera i skador från skivor
som går sönder och kontakt med
skivan. Se Sliptillbehörsdiagrammet
i slutet av detta avsnitt för att se andra
tillbehör som kan användas med dessa
slipmaskiner.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. Innan du
återansluter verktyget, tryck ner
och släpp upp avtryckaren, för att
säkerställa att verktyget är avstängt.
MONTERING STÄNGT (TYP 1) SKYDD (FIG. 5)
1. Öppna skyddshaken (k) och rikta in flikarna (l)
på skyddet mot öppningarna på växellådan
(m). Detta kommer att rikta in flikarna mot
öppningarna i växlelådans hölje. Placera
skyddet riktat framåt.
2. Skjut ned skyddet tills skyddsflikarna aktiveras
och roterar fritt i spåret på växellådans nav.
3. Vrid skyddet (i) till önskad arbetsposition.
Skyddshöljet bör placeras mellan spindeln och
operatören för att ge maximalt skydd.
2. Gänga på skivan på spindeln för hand.
4. Stäng skyddshaken för att fästa skyddet på
växellådans hölje. Du bör inte kunna vrida
skyddet för hand när haken är i låst position.
Arbeta inte med vinkelslipen med ett löst skydd
eller klämspaken i öppet läge.
3. Tryck på spindellåsknappen (c) och använd en
skruvnyckel på navet på trådhjulet eller borsten
för att dra åt skivan.
5. För att ta bort skyddet, öppna skyddshaken,
vrid skyddet så att pilarna är i linje och dra upp
skyddet.
MONTERING AV TRÅDKOPPBORSTAR OCH TRÅDSKIVOR
1. Placera verktyget på ett bord, med skyddet vänt
uppåt.
4. För att ta bort skyddet följ ovanstående
procedur i motsatt ordning.
OBSERVERA: För att minska risken för
skador på verktyget, sätt fast skivnavet
ordentligt innan verktyget slås på.
Montering av kapskivor (typ 1)
Kapskivor inkluderar diamantskivor och slipande
skivor. Slipande kapskivor för metall och betong
finns tillgängliga. Diamantblad för betonkapning kan
212
OBSERVERA: Skyddet är förinställt till diametern på
växellådnavet från fabrik. Om skyddet efter ett tag
lossnar, dra åt justeringsskruven (n) med klämspaken
i stängt läge med skyddet installerat på verktyget.
OBSERVERA: För att minska risken
för skador på verktyget, dra inte åt
justeringsskruven (n) med klämspaken i
öppet läge. Dold skada på skyddet eller
monteringsnavet kan uppstå.
SVENSKA
MONTERING AV KAPSKIVOR (FIG. 1, 4)
SE UPP: Matchande diameter för
fästflänsen och bygelmuttern (medföljer
verktyget) måste användas för kapskivor.
1. Placera den ogängade fästflänsen på spindeln
med det upphöjda centrumet riktat uppåt. Det
upphöjda centrumet på fästflänsen kommer att
vara mot skivan när skivan installeras.
2. Placera skivan på fästflänsen, centrera skivan
på det upphöjda centrumet.
3. Installera den gängade bygelmuttern med det
upphöjda centrumet bort från skivan.
4. Medan spindellåsknappen (c) trycks ned dra åt
bygelmuttern med en skruvnyckel.
5. För att ta bort skivan, tryck på
spindellåsknappen och lossa den gängade
bygelmuttern med en skruvnyckel.
Före användning
Korrekt Handplacering (fig. 1, 6)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på
sidohandtaget (e) och den andra handen på själva
verktyget, så som visas i figur 6.
Strömbrytare
VARNING: Innan du använder
verktyget, kontrollera att handtaget är
ordentligt åtdraget.
LÅSKNAPP OCH STRÖMBRYTARE (FIG. 7)
Ditt kapverktyg är utrustad med en låsknapp (b).
• Sätt på skyddet och lämplig skiva eller trissa.
Använd inte alltför slitna skivor eller trissor.
För att låsa avtryckaren (a), tryck in låsknappen som
figur 7 visar. När låsknappen är intryck till låsikonen
är verktyget låst.
• Se till att den inre och den yttre flänsen är
korrekt monterade.
Lås alltid avtryckaren när du bär eller förvarar
verktyget för att undvika oavsiktlig start.
• Se till att skivan eller trissan roterar i pilarnas
riktning på tillbehöret och på verktyget.
ANVÄNDNING
För att låsa upp avtryckare, tryck på låsknappen
(b). När låsknappen är intryck till upplåsta ikonen är
verktyget upplåst. Låsknappen är färgad rödför att
indikera när brytaren är i sitt olåstaläge.
Bruksanvisning
Dra i strömbrytaren (a) för att slå på motorn (ON).
Släpp avtryckaren för att stänga av motorn (OFF).
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. Innan du
återansluter verktyget, tryck ner och
släpp upp avtryckaren, för att säkerställa
att verktyget är avstängt.
VARNING:
• Se till att allt material som ska slipas
eller kapas sitter stadigt på plats.
• Applicera bara ett försiktigt tryck
på verktyget. Utsätt inte skivan för
sidotryck.
• Undvik att överlasta. Om verktyget blir
hett, låt det arbeta några minuter utan
belastning.
OBSERVERA: Det är inte möjligt att låsa
strömbrytaren i ON-läget på detta verktyg och den
bör aldrig låsas i ON-läge med några andra metoder.
VARNING: Håll ett fast tag i
sidohandtaget och i höljet för att behålla
kontrollen av verktyget vid start och
under användning och tills skivan eller
tillbehöret slutar att rotera. Se till att
skivan har stannat helt och hållet innan
verktyget läggs ned.
VARNING: Låt verktyget nå full
hastighet innan verktyget kommer i
kontakt med arbetsytan. Lyft verktyget
från arbetsytan innan verktyget stängs
av.
Vridaxellås (fig. 1)
Vridaxellåset (c) finns för att förhindra att drivaxeln
roterar under installation eller borttagande av trissor.
Använd bara vridaxellåset när verktyget är avstängt,
bortkopplat från strömförsörjningen, och har stannat
helt och hållet.
213
SVENSKA
OBSERVERA: För att minska
skaderisken på verktyget, koppla inte in
drivaxelns lås medan verktyget arbetar.
Skada på verktyget kommer att uppstå,
och påmonterat tillbehör kan snurra loss
och möjligen resultera i personskada.
För att koppla in låset, tryck ner knappen för
drivaxellåset (c) och vrid drivaxeln tills du inte kan
vrida drivaxeln längre.
Använda centrumförsänkta
slipskivor
YTSLIPNING MED SLIPSKIVOR
1. Låt verktyget nå full hastighet innan verktyget
kommer i kontakt med arbetsytan.
2. Använd minimalt med tryck på arbetsytan,
låt verktyget arbeta med hög hastighet.
Sliphastigheten är bäst när verktyget arbetar
med hög hastighet.
3. Ha en 20° till 30° vinkel mellan verktyget och
arbetsytan.
4. Rör verktyget kontinuerligt i en rörelse framåt
och bakåt för att undvika att skapa urholkningar
i arbetsytan.
5. Ta bort verktyget från arbetsytan innan verktyget
stängs av. Låt verktyget sluta rotera innan det
läggs ned.
KANTSLIPNING MED SLIPSKIVOR
VARNING: Skivor som används för
kapning och kantslipning kan brytas
sönder eller rekylera om den böjs
eller vrids medan verktyget används
för kapning eller djupslipning. För att
minska risken för allvarliga skador,
begränsa användningen av dessa
med ett standard typ 27 skydd för
grunda kapningar och att spårning
(mindre än 1/2 tum [13 mm] i djup).
Den öppna sidan av skyddet måste
placeras bort från operatören. För
djupare kapning med en typ 1 kapskiva,
använd ett stängt typ 1 skydd. Se
Sliptillbehörsdiagrammet i slutet av
detta avsnitt för att se andra tillbehör
som kan användas med dessa
slipmaskiner.
1. Låt verktyget nå full hastighet innan verktyget
kommer i kontakt med arbetsytan.
2. Använd minimalt med tryck på arbetsytan,
låt verktyget arbeta med hög hastighet.
Sliphastigheten är bäst när verktyget arbetar
med hög hastighet.
214
3. Placera dig själv så att den öppna undersidan
på skivan riktas bort från dig.
4. När kapningen börjar och en skåra skapats i
arbetsstycket ändra inte vinkeln på kapningen.
Ändring av vinkeln kommer att göra att skivan
böjs och kan gå sönder. Kantslipningsskivor är
inte designade för att stå emot sidotryck som
orsakas av böjningar.
5. Ta bort verktyget från arbetsytan innan verktyget
stängs av. Låt verktyget sluta rotera innan det
läggs ned.
VARNING: Använd inte kantslipnings/
kapskivor för ytslipning eftersom
dessa skivor inte är designade för
sidotryck som uppstår vid ytslipning.
Sönderbrutna skivor och allvarliga
skadar kan uppstå.
Montering och användning av
trådborstar och trådskivor
Trådskivor och borstar kan användas för att ta
bort rost, flagor och färg och för utjämning av
oregelbundna ytor.
OBSERVERA: Se Försiktighetsåtgärder att följa
vid stålborstning av färg.
1. Låt verktyget nå full hastighet innan verktyget
kommer i kontakt med arbetsytan.
2. Använd minimalt med tryck på arbetsytan,
låt verktyget arbeta med hög hastighet.
Borttagning v material går snabbast när
verktyget arbetar med hög hastighet.
3. Ha en 5° till 10° vinkel mellan verktyget och
arbetsytan för trådkoppborstar.
4. Håll kontakt mellan kanten på skivan och
arbetsytan med trådskivan.
5. Rör verktyget kontinuerligt i en rörelse
framåt och bakåt för att undvika att skapa
urholkningar i arbetsytan. Om verktyget får vila
på arbetsytan utan rörelse eller flytt av verktyget
i en cirkelrörelse skapar brännmärken och
virvelmärken på arbetsytan.
6. Ta bort verktyget från arbetsytan innan verktyget
stängs av. Låt verktyget sluta rotera innan det
läggs ned.
SE UPP: Var extra uppmärksam vid
arbete över en kant då plötsliga tvära
rörelser av vinkelslipen kan ske.
SVENSKA
Använda kapskivor (typ 1)
VARNING: Använd inte kantslipnings/
kapskivor för ytslipning eftersom
dessa skivor inte är designade för
sidotryck som uppstår vid ytslipning.
Sönderbrutna skivor och allvarliga
skadar kan uppstå.
1. Låt verktyget nå full hastighet innan verktyget
kommer i kontakt med arbetsytan.
2. Använd minimalt med tryck på arbetsytan,
låt verktyget arbeta med hög hastighet.
Kaphastigheten är bäst när verktyget arbetar
med hög hastighet.
3. När kapningen börjar och en skåra skapats i
arbetsstycket ändra inte vinkeln på kapningen.
Ändring av vinkeln kommer att göra att skivan
böjs och kan gå sönder.
4. Ta bort verktyget från arbetsytan innan verktyget
stängs av. Låt verktyget sluta rotera innan det
läggs ned.
Försiktighetsåtgärder vid
Stålborstning av färg
MILJÖSÄKERHET
1. Färg bör tas bort på ett sådant sätt att
mängden damm som genereras minimeras.
2. Områden där färgborttagning sker bör förseglas
med plastskynken som är 4 milimeter tjocka.
3. Stålborstning bör utföras på ett sådant sätt
att spår av färgdamm reduceras utanför
arbetsområdet.
RENGÖRING OCH AVYTTRING
1. Alla ytor inom arbetsområdet bör
dammsugas och noga rengöras dagligen
så länge som stålborstningsprojektet pågår.
Dammsugarfilterpåsar bör bytas regelbundet.
2. Skyddsplast bör samlas ihop och kastas
tillsammans med övriga dammspån och
annat löst skräp. De bör placeras i en
förseglad avfallsbehållare och via den vanliga
sophanteringen.
Under rengöringen skall barn och gravida
kvinnor hålla sig undan från det direkta
arbetsområdet.
3. Alla leksaker, tvättbara möbler och redskap som
används av barn tvättas noga innan de används
igen.
1. Stålborstning av blybaserad färg
REKOMMENDERAS INTE på grund av
svårigheterna att kontrollera det förorenade
dammet. Den största faran för blyförgiftning är
för barn och gravida kvinnor.
Metallappliceringar
2. Eftersom det är svårt att identifiera om färg
innehåller eller inte innehåller bly utan en
kemisk analys rekommenderar vi att följande
försiktighetsåtgärder vidtas vid stålborstning av
all färg:
Om RCD-n bryter strömförsörjningen, ta verktyget till
ett behörigt reparationsombud för DEWALT.
PERSONLIG SÄKERHET
1. Inga barn eller gravida kvinnor får komma in i
arbetsområdet där färgborttagning görs innan
en fullständig rengöring gjorts.
2. En andningsmask eller respirator bör bäras av
alla personer som kommer in i arbetsområdet.
Filtret bör bytas dagligen eller när användaren
har svårigheter att andas.
OBSERVERA: Endast de dammasker som är
lämplig för arbete med blyfärgdamm och rök
bör användas. Vanlig målarmasker ger inte detta
skydd. Besök din lokala järnhandel för att köpa
rätt andningsskydd.
3. ÄT INTE, DRICK ELLER RÖK inom
arbetsområdet för att förhindra intag av
förorenade färgpartiklar. Arbetare bör tvätta
och städa INNAN de äter, dricker eller röker.
Livsmedel , dryck eller röktillbehör bör inte
lämnas kvar i arbetsområdet eftersom damm
kan fastna på dem.
När du använder verktyget i metalltillämpningar, se
till att en jordfelsbrytare (RCD) har satts in, för att
undvika kvarvarande risker orsakade av metallspån.
VARNING: Under extrema
arbetsförhållanden kan ledande damm
ansamlas inuti maskinens kåpa vid
arbete med metall. Detta kan resultera
i att den skyddande isoleringen i
maskinen försämras, med en potentiell
risk att få en elektrisk stöt.
För att undvika ansamling av metallspån inuti
maskinen rekommenderar vi daglig rensning av
ventilationsspringorna. Se Underhåll.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
215
SVENSKA
tillsatser eller tillbehör. Innan du
återansluter verktyget, tryck ner och
släpp upp avtryckaren, för att säkerställa
att verktyget är avstängt.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara. Det
finns inga servicebara delar på insidan.
Pop-off-borstar
Motorn stängs automatiskt av, vilket indikerar att
kolborstarna är nästan utslitna och att verktyget
behöver service. Kolborstarna kan inte servas
av användaren. Ta verktyget till ett behörigt
reparationsombud för DEWALT.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTION FÖR LADDARE
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Dra
ut laddaren ur eluttaget före rengöring.
Smuts och flott kan avlägsnas
från laddarens utsida med hjälp av
trasa eller mjuk borste som inte är
av metall. Använd inte vatten eller
rengöringsmedel.
216
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
SVENSKA
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
• Li-jon celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en
återvinningsstation. De insamlade batteripaketen
kommer att återvinnas eller avyttras korrekt.
217
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
218
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
SVENSKA
DIAGRAM ÖVER SLIPTILLBEHÖR
Typ av skydd
Tillbehör
Beskrivning
Hur slipen sätts på
Slipskiva med
försänkt nav
SKYDD AV
TYP 27
Skydd av typ 27
Trådtrissor
Stödfläns
Trissa av typ 27 med
försänkt nav
Gängad klämmutter
Trådtrissor
med gängad
mutter
Skydd av typ 27
Trådtrissa
Trådkopp med
gängad mutter
Skydd av typ 27
Stålborste
Kaprondell för
murverk
SKYDD AV TYP 1
Skydd av typ 1
Kaprondell för
metall
Stödfläns
Kaptrissor med
diamanter
Kaptrissa
Gängad klämmutter
219
TÜRKÇE
KABLOSUZ TAŞLAMA MAKINESI
DCG412
Tebrikler!
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
DCG412
Voltaj
VDC
18
W
405
dev/dak
7000
Akü
mm
125
Akü tipi
M14
Voltaj
VDC
18
18
2,2*
Kapasite
Ah
3,0
1,5
Ağırlık
kg
0,64
0,35
Tip
Giriş gücü
Yüksüz/anma hızı
Disk çapı
1
Mil çapı
Ağırlık (akü hariç)
kg
* ağırlığa yan tutamak ve siper dahildir
87
Şarj Cihazı
DCB181
Li-İyon
Li-İyon
DCB105
LPA (ses basıncı)
dB(A)
KPA (ses basıncı
belirsizliği)
dB(A)
5
Akü tipi
LWA (ses gücü)
dB(A)
98
Yaklaşık şarj süresi
dak
KWA (ses gücü
belirsizliği)
dB(A)
5
Ağırlık
kg
Ana şebeke voltajı
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
DCB180
230
VAC
Li-İyon
30
(1,5 Ah
akü)
60
(3,0 Ah
akü)
0,49
Sigortalar
Titreşim emisyon değeri ah yüzey taşlama
ah,AG =
m/s2
6,0
Belirsizlik değeri K =m/s2
1,5
Avrupa
NOT: Kesme veya telli fırçalama gibi uygulamalarda
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
farklı titreşim emisyonları olabilir.
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
220
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
TÜRKÇE
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DCG412
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1 ve
EN 60745-2-3 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/EU
Direktifi ile uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
14.02.2012
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
221
TÜRKÇE
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
222
b)
c)
d)
e)
f)
g)
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) ŞARJLI ALETLERİN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir
şarj cihazı başka tipte bir aküyü şarj etmek
için kullanıldığında yangın riski yaratabilir.
b) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka
akülerin kullanılması yaralanma ve yangın
riskine yol açabilir.
c) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk
para, anahtar, çivi, vida veya terminaller
arasında kontağa neden olabilecek
diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine
TÜRKÇE
kısa devre yapılması yanıklara veya
yangına neden olabilir.
d) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı
sızıntısı yapabilir; sıvıya temas etmekten
kaçının. Kazara temas etmeniz halinde
suyla yıkayın. Sıvı, gözlerinize temas
ederse, ayrıca bir doktora başvurun.
Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
g)
6) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
İLAVE ÖZEL GÜVENLİK
KURALLARI
Tüm İşlemler için Güvenlik
Talimatları
a) Bu elektrikli alet, taşlama, tel fırçalama
ve kesim makinesi olarak kullanılmak
üzere tasarlanmıştır. Bu elektrikli aletle
verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları,
resimleri ve teknik özellikleri okuyun.
Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
b) Bu elektrikli aletle kumlama ve polisaj
gibi işlemlerin yapılması tavsiye edilmez.
Elektrikli aletin kullanım amacı dışındaki
işlemler tehlike yaratarak yaralanmalara neden
olabilir.
c) Özel olarak tasarlanmamış veya
aletin üreticisi tarafından önerilmeyen
aksesuarları kullanmayın. Aksesuarın
elektrikli aletinize takılabiliyor olması güvenli
çalışacağını garanti etmez.
d) Aksesuarın anma hızı, en azından elektrikli
aletin üzerinde yazılı maksimum hıza eşit
olmalıdır. Anma hızlarından daha hızlı çalışan
aksesuarlar kırılarak parçalanabilirler.
e) Aksesuarınızın dış çapı ve kalınlığı elektrikli
aletinizin kapasite değerleri dahilinde
olmalıdır. Boyutu hatalı olan aksesuarlar
yeterli derecede korunamaz ve kontrol
edilemezler.
f) Disklerin, flanşların, zımpara tabanların
veya başka aksesuarların delik boyutu,
elektrikli aletin miline iyice oturacak şekilde
h)
i)
j)
k)
olmalıdır. Elektrikli aletin montaj aksamında
uymayan delik boyutlu aksesuarlar dengesiz
çalışacak, aşırı titreşim oluşturacak ve kontrol
kaybına neden olabilecektir.
Hasarlı aksesuar kullanmayın. Her
kullanımdan önce aksesuarı kontrol edin,
örneğin taşlama çarkında çatlak olup
olmadığını, zımpara tabanında çatlak,
aşınma veya aşırı eskime olup olmadığını
ve tel fırçalarda gevşek veya kırık teller
olup olmadığını kontrol edin. Elektrikli alet
veya aksesuar düşürülürse hasara karşı
kontrol edin ya da hasarsız bir aksesuar
takın. Aksesuarı takıp inceledikten
sonra kendinizi ve yanınızdakileri
dönen aksesuarın düzleminden uzağa
konumlandırdıktan sonra elektrikli aleti
yüksüz maksimum hızda bir dakika süreyle
çalıştırın. Hasarlı aksesuarlar bu deneme
süresinde normal şartlarda parçalanacaktır.
Koruyucu ekipman kullanın. Uygulamaya
bağlı olarak yüz siperi veya güvenlik
gözlüğü kullanın. Duruma bağlı olarak
toz maskesi, kulaklık, eldiven ve küçük
zımpara veya iş parçası parçalarını
durdurabilecek iş önlüğü kullanın. Göz
koruyucu, çeşitli işlemlerin neden olduğu
uçan parçacıkları durdurabilecek özellikte
olmalıdır. Toz maskesi veya solunum aygıtı,
yaptığınız işlemin neden olduğu parçacıkları
filtreleyebilecek özellikte olmalıdır. Yüksek
yoğunluklu gürültüye uzun süre maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
Etrafta bulunanların çalışma alanından
güvenli bir mesafede durmalarını sağlayın.
Çalışma alanına giren herkes koruyucu
ekipman giymelidir. İş parçasının veya
kırılan bir aksesuarın parçaları uçuşarak
çalışılan alanın hemen yakınında bulunanların
yaralanmasına neden olabilir.
Aletin, gömülü elektrik kablolarına veya
kendi kablosuna temas etmesine yol
açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş
saplarından tutun. Kesim aksesuarı elektrik
akımı bulunan kablolarla temas ettiğinde,
akım elektrikli aletin iletken metal parçaları
üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik
çarpmasına yol açabilir.
Elektrik kablosunu dönen aksesuardan
uzak tutun. Kontrolü kaybetmeniz durumunda
kablo kesilerek elinizin veya kolunuzun dönen
aksesuara çekilmesine neden olabilir.
223
TÜRKÇE
l) Aksesuar tam olarak durmadan elektrikli
aleti asla yere koymayın. Dönen aksesuar
yüzeyi kaparak elektrikli aletin kontrolünüzden
çıkmasına neden olabilir.
m) Elektrikli aleti sağınızda veya solunuzda
taşırken çalıştırmayın. Dönen aksesuara
kazara temas edilmesi elbiselerinizi kapabilir,
aksesuarı vücudunuza çekebilir.
n) Elektrikli aletin havalandırma deliklerini
düzenli olarak temizleyin. Motor fanı tozu
gövdenin içine çeker ve toz metallerin aşırı
miktarda birikmesi elektrik hasarlarına yol
açabilir.
o) Elektrikli aleti yanıcı malzemelerin yanında
çalıştırmayın. Kıvılcımlar bu malzemelerin
tutuşmasına neden olabilir.
p) Sıvı soğutucu gerektiren aksesuarları
kullanmayın. Su veya başka soğutma
sıvılarının kullanılması elektrik çarpmasına
neden olabilir.
q) Bu alette Tip 11 (havşa kabı) diskleri
kullanmayın. Uygun olmayan aksesuar
kullanımı yaralanmalara neden olur.
r) Herzaman yan tutamağı kullanın. Kolu
güvenli bir şekilde sıkıştırın. Aletin
kontrolünü sağlamak için her zaman yan
tutamak kullanılmalıdır.
TÜM İŞLEMLER IÇIN EK
GÜVENLIK TALIMATLARI
Geri Tepmenin Nedenleri ve
Önlenmesi
Geri tepme, dönen çarkın, zımpara tabanının,
fırçanın veya başka bir aksesuarın sıkışma
veya takılmaya karşı gösterdiği reaksiyondur.
Sıkışma veya takılma dönen aksesuarın tutukluk
yapmasına ve ardından kontrol altında olmayan
elektrikli aletin tutukluk yaptığı noktada aksesuarın
dönüş istikametinin aksi istikametinde itilmesine
neden olmaktadır.
Örneğin, bir zımpara taşının iş parçasına sıkışması
veya takılması durumunda taşın sıkışma noktasına
giren kenarı, malzemenin yüzeyine işleyerek taşın
çıkmasına neden olabilir. Sıkışma sırasında taşın
hareket yönüne bağlı olarak taş, kullanıcıya doğru
veya kullanıcının uzağına atlayabilir. Zımpara
taşları ayrıca bu şartlar altında kırılabilir.
Geri tepme, aletin yanlış kullanılmasından ve/
veya hatalı kullanma prosedür veya şartlarından
kaynaklanır ve aşağıda verilen uygun tedbirler
alınarak önlenebilir:
224
a) Elektrikli aleti sağlam bir şekilde tutun
ve vücudunuz ile kolunuzu geri tepme
güçlerine dayanacak şekilde yerleştirin.
Geri tepmeye veya başlama sırasında tork
tepkisine karşı her zaman varsa yardımcı
tutamağı kullanın. Gerekli tedbirlerin alınması
durumunda kullanıcı tork tepkisini veya geri
tepme güçlerini kontrol edebilir.
b) Elinizi daima dönen aksesuardan uzak
tutun. Aksesuar elinizin üzerinde geri tepebilir.
c) Vücudunuzu, geri tepme olması halinde
elektrikli aletin hareket edebileceği alana
yerleştirmeyin. Geri tepme aleti, sıkışma
noktasındaki taş hareketinin aksi yönünde
itecektir.
d) Köşelerde, keskin kenarlarda vs.
çalışırken özel dikkat gösterin. Aksesuarın
zıplamasına veya takılmasına engel olun.
Köşeler, keskin kenarlar veya zıplama, dönen
aksesuarın takılmasına neden olarak kontrolün
kaybolmasına veya geri tepmeye yol açabilir.
e) Zincir testere bıçağı veya dişli testere
bıçağı takmayın. Bu tür bıçaklar sık sık geri
tepme yaparak kontrol kaybına neden olur.
Taşlama İşleri için Özel
Güvenlik Uyarıları
a) Yalnızca elektrikli aletiniz için önerilen disk
türleri ile seçili disk için tasarlanmış özel
siper kullanın. Elektrikli aletin tasarımına
uygun olmayan diskler yeterince korunamazlar
ve güvenli değildir.
b) Siper, diskin operatör tarafında açıktan
kalan kısmı minimum olacak şekilde
elektrikli alete sıkıca bağlanmalı ve
maksimum güvenlik sağlayacak şekilde
konumlandırılmalıdır. Siper, operatörü kırılan
disk parçacıklarına karşı korumaya ve kazara
diske temas etmeyi önlemeye yardımcı olur.
c) Diskler sadece önerilen uygulamalarda
kullanılmalıdır. Örneğin: kesim diskinin
kenarı ile taşlama yapmayın. Taşlama
diskleri çevresel taşlama için tasarlanmışlardır,
bu disklere uygulanan kenar güçleri disklerin
parçalanmasına neden olabilir.
d) Her zaman seçilen disk için doğru boyutta
ve şekilde, hasarsız disk flanşları kullanın.
Uygun disk flanşları diski destekleyerek diskin
kırılma ihtimalini azaltırlar. Kesim disk flanşları
taşlama disk flanşlarından farklı olabilir.
TÜRKÇE
e) Büyük elektrikli aletlerin eskimiş disklerini
kullanmayın. Büyük elektrikli alet için
tasarlanmış disk küçük aletin yüksek hızı için
uygun değildir ve parçalanabilir.
Taşlama İşleri için Özel İlave
Güvenlik Uyarıları
a) Kesim diskinin sıkışmamasına dikkat edin
ve aşırı basınç uygulamayın. Aşırı derin
kesimler yapmaya çalışmayın. Diske aşırı
basınç uygulanması yükü ve kesim sırasında
diskin bükülme ya da sıkışma ihtimali ile diskin
geri tepme ve kırılma ihtimalini artırır.
b) Vücudunuzu dönen disk ile aynı
hizada veya arkasında kalacak şekilde
konumlandırmayın. İşlemin yapıldığı noktada
disk vücunuzdan uzağa doğru hareket
ederken olası bir geri tepme, dönen diskin ve
elektrikli aletin doğrudan üzerinize yürümesine
neden olabilir.
c) Disk sıkışma yapıyorsa veya herhangi
bir nedenle kesim işlemine ara verilirken
elektrikli aleti kapatın ve disk tamamen
durana kadar elektrikli aleti hareketsiz
olarak tutun. Disk hareket halindeyken
kesim yapılan yerden kesim diskini asla
çıkarmaya kalkışmayın; aksi takdirde geri
tepme meydana gelebilir. Diskin sıkışma
yapmasının nedenlerini araştırın ve gidermek
için gerekli düzeltmeleri yapın.
d) Üzerinde çalışılan parça üzerinde yeniden
kesim işlemi başlatmayın. Diskin tam hıza
çıkmasını bekleyin ve kesim noktasına
dikkatli bir şekilde yeniden girin. Elektrikli
alet üzerinde çalışılan parçaya yeniden
konumlandırılırken disk sıkışma, sağa sola
yürüme veya geri tepme yapabilir.
e) Diskin sıkışma veya geri tepme ihtimalini
en aza indirmek için panelleri veya büyük
parçaları destekleyin. Büyük parçalar kendi
ağırlıklarından dolayı bel vermeye meyillidirler.
Parçanın kesim hattına yakın bir noktaya ve
diskin her iki tarafınca olacak şekilde parçanın
kenarlarına destek yerleştirilmelidir.
f) Mevcut duvar veya diğer kör alanlarda
“dalarak kesme” yaparken daha dikkatli
olun. Dalan disk geri tepmeye neden
olabilecek gaz ve su hatlarını, elektrik
kablolarını ve nesneleri kesebilir.
Satinaj İşleri için Özel Güvenlik
Uyarıları
a) Sıradan işlemlerde bile fırçadan fırça
kıllarının atılabileceğini unutmayın. Fırçaya
fazla yük uygulayarak telleri aşırı germeyin.
Fırça kılları ince kumaş ve/veya cildi kolayca
delebilir.
b) Satinaj için siper kullanılması öneriliyorsa
telli disk veya fırçanın sipere temas
etmesine izin vermeyin. İş ve merkezkaç
kuvvetlerinden dolayı telli disk veya fırçanın
çapı büyüyebilir.
Diğer riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme kaybı.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Tehlikeli maddelerin tozlarından kaynaklanan
riskler.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
TARİH KODU KONUMU (ŞEK. [FIG.] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (s) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2012 XX XX
İmalat Yılı
225
TÜRKÇE
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, DCB105
şarj cihazları ile ilgili önemli güvenlik ve çalıştırma
talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, yalnızca DEWALT
şarjlı akü takımlarını şarj edin. Diğer tip
aküler aşırı ısınabilir ve yaralanmalara
veya maddi hasara neden olabilecek
şekilde patlayabilir. Yeniden şarj
edilemeyen aküleri şarj etmeyin.
DKKAT: Cihazla oynamadıklarından
emin olmak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
•
•
•
•
•
226
KAZ: Belirli koşullar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken,
yabancı maddeler tarafından kısa
devre yapılabilir. Bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla iletken nitelikteki
taşlama tozu, metal yongalar, çelik
yünü, alüminyum folyo veya metal
parçacık birikimi gibi yabancı maddeler
şarj cihazının yuvalarından uzak
tutulmalıdır. Yuvada akü yokken şarj
cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini
temizlemeden önce çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DEWALT şarjlı akülerini
şarj etmekten başka kullanımlar için
tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın
veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
Şarj cihazını açık ortamlarda çalıştırırken
her zaman kuru bir mekan sağlayın ve
açık havada kullanmaya uygun bir uzatma
kablosu kullanın. Açık havada kullanıma
uygun bir kablonun kullanılması elektrik
çarpması riskini azaltır.
Şarj cihazı üzerindeki havalandırma
yuvalarını tıkamayın. Havalandırma yuvaları
şarj cihazının üst ve yan kısımlarına
yerleştirilmiştir. Şarj cihazını herhangi bir ısı
kaynağından uzaktaki bir yere koyun.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Güç kablosunun hasar görmesi halinde, kablo
herhangi bir tehlikenin önlenmesi için üretici,
servis temsilcisi veya benzer yetkili bir kişi
tarafından derhal değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V mesken elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Cihazı başka bir voltajla kullanmaya
çalışmayın. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DCB105 şarj cihazı 10,8 V, 14,4 V ve 18 V Li-İyon
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB180
ve DCB181) akü takımları için uygundur.
Bu şarj cihazının ayara ihtiyacı yoktur
ve olabildiğince kolay çalıştırılmak üzere
tasarlanmıştır.
TÜRKÇE
Şarj Etme [şek. (fig.) 2]
1. Akü takımını takmadan önce şarj cihazını 230
V’lik uygun prize takın.
2. Akü (j) takımını şarj cihazına takın, paketin şarj
cihazına tamamen oturduğundan emin olun.
Sürekli yanıp sönen kırmızı (şarj) ışık, şarj
işleminin başladığını gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: Lityum iyon akülerden maksimum
performans almak ve akülerin kullanım ömrünü
uzatmak için, kullanmadan önce tam olarak şarj
edin.
Şarj İşlemi
A künün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
x
şarj oluyor
–– –– –– ––
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk
akü gecikmesi
paket veya şarj
cihazında sorun
güç hattında
sorun
–––––––––––––––––––––
–– • –– •–– •–– •
••••••••••••••
•• •• •• •• •• •• ••
Bu şarj cihazı arızalı bir akü takımını şarj
etmeyecektir. Şarj cihazı, ışığı geri çevirerek
veya paket ya da şarj sorunu yanıp sönme
şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı
olduğu anlamına da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve
akü takımını test edilmek üzere yetkili bir servis
merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya
tamamen boşalmadan koruyacak bir Elektronik
Koruma Sistemi ile birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu
durumla karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına
yerleştirin ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Soğuk bir akü takımı sıcak bir akü takımının
yarısı oranında şarj olacaktır. Akü takımı tüm
şarj döngüsü boyunca daha yavaş bir hızda şarj
olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü takımı ambalajından çıkarıldığında tamamen
şarj edilmiş durumda değildir. Akü takımını ve şarj
cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını okuyun ve belirtilen şarj prosedürlerini
izleyin.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Akü takımını yanıcı sıvı, gaz ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Akü takımını
şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak
toz veya dumanları tutuşturabilir.
• Aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
akünün üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
• Akü takımlarını yalnızca belirtilen DEWALT şarj
cihazlarında şarj edin.
• Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü sıcaklığın 40°’ye (105 ˚F)
ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı yerlerde
(yazın dış barakalar veya metal binalar gibi)
depolamayın veya kullanmayın.
• En iyi sonucu almak için, kullanmadan önce
akü takımının tamamen şarj edildiğinden emin
olun.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar
227
TÜRKÇE
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya
üzerine basılmış) bir aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
çarpmasına yol açabilir. Hasarlı aküler
geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
AKÜ
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonucu
almak amacıyla tamamen şarj edilmiş bir akü
takımının şarj cihazının dışında kuru bir yerde
saklanması tavsiye edilir.
NOT: Akü takımları şarjları tamamen tükenmiş
halde saklanmamalıdırlar. Kullanılmadan önce akü
takımının yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak,
şarj cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Akü şarj oluyor.
Akü şarj oldu.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
x
Paket veya şarj cihazında sorun.
Güç hattında sorun.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Sadece DEWALT aküleri ile kullanın,
diğerleri patlayabilir ve kişisel yaralanma
ve hasara yol açabilir.
AKÜ TIPI
DCG412 18 volt batarya paketleriyle çalışır.
Suya maruz bırakmayın.
DCB180 veya DCB181 batarya paketleri
kullanılabilir. Daha fazla bilgi için Teknik Veriler
bölümüne bakın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
228
Sadece 4° C ve 40° C arasında şarj
edin.
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
TÜRKÇE
l. Tırnaklar
Aküyü ateşe atmayın.
m. Dişli kutusu yuvaları
Şarj cihazı, Li-Ion aküleri şarj eder.
o. Batarya serbest bırakma düğmesi
n. Ayar vidası
Şarj süresi için Teknik veriler
bölümüne bakın.
Yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde aşağıdakiler bulunmaktadır:
1 Avuç taşlama makinesi
1 125 mm Siper (Tip 27)
1 Yan tutamak
1 Flanş seti
1 Çift çatallı anahtar
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
NOT: Akü takımları, şarj cihazları ve alet kutuları
N-modellerinde bulunmaz.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. 1–6)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Tetik düğmesi
b. Kilitleme düğmesi
c. Mil kilidi düğmesi
d. Mil
e. Yan tutamak
f. Taşlama diski
g. Destek flanşı
h. Dişli tespit somunu
i. Siper
KULLANIM AMACI
DCG412 ağır hizmet tipi avuç içi taşlama
makineleri profesyonel taşlama ve kesim
uygulamaları için tasarlanmıştır.
Ortadan basık çarklar ve flap disk dışında taşlama
çarkı KULLANMAYIN.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu ağır hizmet tipi avuç içi taşlama makinesi
profesyonel bir elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman akü voltajının, alet
etiketindeki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının şebeke
voltajı ile aynı olmasına dikkat edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (Teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
j. Akü paketi
k. Siper mandalı
229
TÜRKÇE
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın. Aleti yeniden bağlamadan önce
aletin kapalı olduğundan emin olmak
için tetik düğmesine basıp bırakın.
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve
şarj aletleri kullanın.
Batarya Paketinin Alete
Takılması ve Çıkarılması
(şek. 2)
NOT: En iyi sonucu almak için, kullanmadan önce
akü takımının tamamen şarj edildiğinden emin
olun.
AKÜ PAKETINI ALETIN KOLUNA TAKMA
1. Batarya paketini (j) tutamağın içindeki raylarla
hizalayın (şek. 2).
2. Batarya paketini, alete tamamen oturana
kadar tutamağa doğru kaydırın ve raydan
çıkmadığından emin olun.
AKÜ PAKETINI ALETTEN ÇIKARMA
NOT: Dişli kutusu ve motor gövdesi 1/8” (3,17 mm)
değerinden fazla ayrılırsa, alet yetkili bir DEWALT
servis merkezi tarafından bakımı yapılmalı
ve.yeniden monte edilmelidir. Aletin bakımının
yapılmaması durumunda fırça, motor ve yatak
arızalanabilir.
3. Dişli kutusunu motor gövdesine takmak için
vidalarını yerlerine takın. Vidaları 20 inç-lbs
torkla sıkın. Aşırı sıkmak vidaların soyulmasına
neden olabilir.
Siperin Takılıp Çıkarılması
(şek. 3)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın. Aleti yeniden bağlamadan önce
aletin kapalı olduğundan emin olmak
için tetik düğmesine basıp bırakın.
DİKKAT: Bu taşlama makinesiyle
siperler kullanılmalıdır.
DCG412 taşlama makinesini metal veya çimento
bazlı malzemeleri kesmede kullanırken Tip 1 siper
KULLANILMALIDIR. Tip 1 siperler ücreti mukabili
DEWALT satış noktalarından temin edilebilirler.
1. Serbest bırakma düğmesine (o) basın ve
batarya paketini sıkıca çekerek aletin kolundan
çıkarın.
NOT: Bu taşlama makineleri ile kullanılabilen
diğer aksesuarlar için lütfen bu kısmın sonundaki
Taşlama ve Kesim Aksesuar Çizelgesine bakın.
2. Akü paketini bu kılavuzun şarj cihazı kısmında
açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
1. Mil (d) yukarı gelecek şekilde aleti bir masaya
yatırın.
Yan Tutamağın Takılması
(şek. 1)
UYARI: Aleti kullanmadan önce
tutamağın iyice sıkıldığından emin
olun.
2. Siper mandalını (k) açın ve siper üzerindeki
tırnakları (l) dişli kutusu (m) üzerindeki
yuvalarla hizalayın.
3. Siper tırnakları yerine geçene kadar siperi
aşağı doğru bastırın ve dili kutusu göbeği
üzerindeki kanalda serbestçe döndürün.
Yan tutamağı (e) gövdenin her iki tarafındaki
deliklerden birine iyice vidalayın.
4. Siper mandalı açık halde, siperi (i) istenilen
çalışma pozisyonuna döndürün.
Kullanıcı konforunu arttırmak amacıyla kesme
işlemleri için dişli kutusu 90° dönecektir.
5. Siperi dişli kutusuna tespit etmek için siper
mandalını kapatın.
DİKKAT: Vidayı ayarlayarak siper
sabitlenemiyorsa aleti kullanmayın.
Yaralanma riskini azaltmak için onarım
veya siperin değiştirilmesi için aleti
siper ile birlikte servise götürün.
İKAZ: Sıkma kolu açık pozisyondayken
ayar vidasını (n) sıkmayın. Siperde
veya montaj göbeğinde tespit
edilemeyen hasar oluşabilir.
Dişli Kutusunun Döndürülmesi
(şek. 1)
1. Dişli kutusunu motor gövdesine bağlayan dört
köşe vidasını sökün.
2. Dişli kutusunu motor gövdesinden ayırmadan,
dişli kutusu kafasını istenilen konuma
döndürün.
230
TÜRKÇE
NOT: Kenar taşlama ve kesme işlemleri bu amaçla
tasarlanmış ve belirlenmiş olan Tip 27 diskleri ile
gerçekleştirilebilir; 6,35 mm (1/4”) kalınlığındaki
diskler yüzey taşlama ve 3,17 mm (1/8”)
kalınlığındaki diskler ise kenar taşlama işlemi için
tasarlanmıştır.
Çukur Göbekli Taşlama
Çarkının Takılması
NOT: Taşlama makinesi ile birlikte sağlanan Tip 27
siper KULLANILMALIDIR.
GÖBEKLI DISKLERIN TAKILMASI VE
SÖKÜLMESI (ŞEK. 1, 4)
Göbekli diskler doğrundan M14 dişli mile takılırlar.
1. Diski mile (d) elle takın.
2. Mil kilitleme düğmesine (c) basın ve diskin
göbeğini sıkmak için bir anahtar kullanın.
6. Diski çıkartmak için, mil kilitleme düğmesine
basın ve takılan sıka somununu bir anahtarla
gevşetin.
NOT: Disk sıkma somunu sıkıldıktan sonra
dönerse, dişli takılan sıkma somununun yönünü
kontrol edin. İnce disk sıkma somunu üzerindeki
kalkık orta kısım dike gelecek şekilde takılmışsa,
kalkık orta kısmın yüksekliği sıkma somununun
diski tutmasına engel olacağından dönecektir.
Tel Fırçaların ve Diskli Tel
Fırçaların Takılması (şek. 1)
Tel fırçalar veya diskli tel fırçaları kullanmadan
doğrudan dişli milin üzerine takılır. Yanızca M14
dişli göbeği ile birlikte tedarik edilen tel fırçaları
veya diskli tel fırçaları kullanın. Bu aksesuarlar
ücreti mukabili yerel satıcınızdan ya da yetkili
servis merkezinizden temin edilebilir.
NOT: Bu taşlama makineleri ile kullanılabilen
diğer aksesuarlar için lütfen bu kısmın sonundaki
Taşlama ve Kesim Aksesuar Çizelgesine bakın.
NOT: Tel fırça ve diskli tel fırça kullanılırken Tip 27
siper gerekir.
DİKKAT: Yaralanma riskini azaltmak
için, fırçaları ve diskli fırçaları tutarken
iş eldiveni takın. Keskin olabilirler.
DİKKAT: Alete zarar gelme riskini
azaltmak için, dik veya fırça
takılırken veya kullanılırken sipere
dokunmamalıdır. Aksesuar diski ve
kapağından tel parçalarının fırlamasına
neden olacak tespit edilemeyen
aksesuar hasarları oluşabilir.
1. Siper yukarı gelecek şekilde aleti bir masaya
yatırın.
TEL FIRÇALARIN VE DISKLI TEL FIRÇALARIN
TAKILMASI
2. Düz destek flanşını (g) kalkık orta kısmı diske
gelecek şekilde mile (d) takın.
1. Siper yukarı gelecek şekilde aleti bir masaya
yatırın.
3. Diski (f) destek flanşının kalkık orta kısmı
ortalayacak şekilde destek flanşına doğru
yerleştirin.
2. Diski mile elle takın.
3. Diski çıkartmak için yukarıda prosedürü tersten
uygulayın.
İKAZ: Aleti düzgün çalıştırmadan önce
diskin düzgün şekilde takılmaması
alete veya diske zarar verebilir.
GÖBEKSIZ DISKLERIN TAKILMASI (ŞEK. 1, 4)
NOT: Taşlama makinesi ile birlikte sağlanan Tip 27
siper KULLANILMALIDIR.
4. Mil kilitleme düğmesine (c) bastırarak sıkma
somununu (h) mile takın. Takmakta olduğunuz
diskin kalınlığı 1/8” (3,17mm) değerinden
fazlaysa, dişli sıkma somununu kalkık orta
kısmı diskin ortasına oturacak şekilde milin
üzerine yerleştirin. Takmakta olduğunuz diskin
kalınlığı 1/8” (3,17 mm) veya daha azsa, dişli
sıkma somununu kalkık orta kısmı diskin
ortasına gelmeyecek şekilde milin üzerine
yerleştirin.
5. Mil kilitleme düğmesine (c) bastırırken sıkma
somununu (h) bir anahtarla sıkın.
3. Mil kilitleme düğmesine (c) basın ve diski
sıkmak için diskli tel fırça veya tel fırçanın
göbeği üzerinde bir anahtar kullanın.
4. Diski çıkartmak için yukarıdaki talimatları
tersten uygulayın.
İKAZ: Alete zarar gelme riskini
azaltmak için, aleti çalıştırmadan önce
disk göbeğini düzgün şekilde oturtun.
Kesme (Tip 1) Disklerinin
Takılması
Kesme diskleri, elmas diskler ve aşındırıcı diskler
içerir. Metal ve beton üzerinde kullanmak için
aşındırıcı kesme diskleri mevcuttur. Beton kesmek
için elmas bıçaklarda kullanılabilir. Bu aksesuarlar
231
TÜRKÇE
ücreti mukabili yerel satıcınızdan ya da yetkili
servis merkezinizden temin edilebilir.
UYARI: Kesme diskleri kullanırken
kapalı bir çift taraflı kesme diski siperi
kullanılmalıdır. Bu aksesuarlar ücreti
mukabili yerel satıcınızdan ya da yetkili
servis merkezinizden temin edilebilir.
Doğru flanş ve siperin kullanılmaması
durumunda diskin kırılması veya diskin
temas etmesi nedeniyle yaralanmalar
olabilir. Bu taşlama makineleri ile
kullanılabilen diğer aksesuarlar için
lütfen bu kısmın sonundaki Taşlama
ve Kesim Aksesuar Çizelgesine
bakın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
çıkarın. Aleti yeniden bağlamadan
önce aletin kapalı olduğundan emin
olmak için tetik düğmesine basıp
bırakın.
KAPALI (TIP 1) SIPERIN TAKILMASI (ŞEK. 5)
1. Siper mandalını (k) açın ve siper üzerindeki
tırnakları (l) dişli kutusu (m) üzerindeki
yuvalarla hizalayın. Bu tırnakları dişli kutusu
kapağındaki yuvalarla hizalayacaktır. Siperi
geriye bakacak şekilde yerleştirin.
2. Siperi, siper tırnağı yerine geçene ve dişli
kutusu göbeği üzerindeki kanalda serbestçe
dönene kadar aşağı doğru itin.
3. Siperi (i) istenilen çalışma pozisyonuna
döndürün. Maksimum operatör koruması
sağlamak için siper gövdesi mil ve operatör
arasına yerleştirilmelidir.
4. Siperi dişli kutusu kapağına tespit etmek
için siper mandalını kapatın. Mandal kapalı
konumdayken siperi döndüremiyor olmanız
gerekir. Taşlama makinesini gevşek bir siper
ile veya sıkma kolu açık pozisyondayken
çalıştırmayın.
5. Siperi çıkartmak için, siper mandalını açın,
siperi oklar hizalanana kadar döndürün ve
siperi yukarı doğru çekin.
NOT: Siper fabrikada dişli kutusu göbeğinin çapına
göre önceden ayarlanmıştır. Bir süre sonra siper
gevşerse, siper alete takılı ve sıkma kolu kapalı
pozisyondayken ayar vidasını (n) sıkın.
232
İKAZ: Alete zarar görme riskini
azaltmak için, sıkma kolu açık
pozisyondayken ayar vidasını (n)
sıkmayın. Siperde veya montaj
göbeğinde tespit edilemeyen hasar
oluşabilir.
KESME DISKLERININ TAKILMASI (ŞEK. 1, 4)
DİKKAT: Kesme diskleri için uygun
çapta destek flanşı ve sıkma somunu
(alete birlikte gelen) kullanılmalıdır.
1. Düz destek flanşını milin üzerine kalkık orta
kısmı yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
Destek flanşı üzerindeki kalkık orta kısım disk
takılırken diske doğru olmalıdır.
2. Diski kalkık orta kısma ortalayarak destek
flanşına yerleştirin.
3. Dişli sıkma somununu kalkık orta kısım diskten
uzak olacak şekilde takın.
4. Mili kilitleme düğmesine (c) basın ve bir
anahtar ile sıkma somununu sıkın.
5. Diski çıkartmak için, mil kilitleme düğmesine
basın ve takılan sıka somununu bir anahtarla
gevşetin.
Çalıştırmadan Önce
• Siperi ve uygun disk ya da çarkı takın.
Oldukça aşınmış disk veya çarkları
kullanmayın.
• İç ve dış flanşın düzgün takıldığından emin
olun.
• Disk veya çarkın, aksesuar ve alet üzerindeki
oklar yönünde döndüğünü kontrol edin.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın. Aleti yeniden bağlamadan önce
aletin kapalı olduğundan emin olmak
için tetik düğmesine basıp bırakın.
TÜRKÇE
UYARI:
• Taşlanacak veya kesilecek tüm
malzemelerin yerlerine sıkıca
sabitlendiklerinden emin olun.
• Alete sadece hafif bir baskı uygulayın.
Diske yanal basınç uygulamayın.
• Aşırı yüklemekten kaçının. Aletin
ısınması durumunda yüksüz durumda
birkaç dakika çalıştırın.
Uygun El Pozisyonu (şek. 1, 6)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu şekil 6’de gösterildiği gibi
bir elin yan tutamakta (e) ve diğer elin aletin
gövdesinde olmasını gerektirir.
Anahtar
UYARI: Aleti kullanmadan önce, kolun
iyice sıkıldığından emin olun.
KILITLEME DÜĞMESI VE TETIK DÜĞMESI
(ŞEK. 7)
Kesme aletiniz bir kilitleme düğmesi (b)
bulunmaktadır.
Tetik düğmesini (a) kilitlemek için, Şekil 7’de
gösterildiği gibi kilitleme düğmesine basın. Kilitleme
düğmesine kilit simgesine doğru basıldığında ünite
kilitlenir.
Aletin istenmeyen bir şekilde çalışmaya
başlamasını önlemek için aleti taşırken veya
saklarken tetik düğmesini daima kilitleyin.
Tetik düğmesinin kilidini açmak için, kilit düğmesine
(b) basın. Kilitleme düğmesine kilit açma simgesine
doğru basıldığında ünitenin kilidi açılır. Kilitleme
düğmesinin kırmızı renkte olması düğmenin kilidi
açık pozisyonda olduğunu gösterir.
Motoru AÇMAK için tetik düğmesini (b) çekin. Tetik
düğmesinin serbest bırakılması motoru kapatır.
NOT: Bu aletin, düğmenin AÇIK pozisyonda
kilitlenmesi yönünde bir özelliği yoktur ve bu
düğme başka herhangi bir yolla asla AÇIK olarak
kilitlenmemelidir.
UYARI: Alet çalıştırılırken, kullanım
sırasında ve disk ya da aksesuar
dönüşü durana dek aleti kontrol
altında tutmak için yan tutamak ve
aletin gövdesini sıkıca tutun. Aleti yere
bırakmadan önce diskin tamamen
durduğundan emin olun.
UYARI: Üzerinde işlem yapılacak
yüzeye dokunmadan önce taşlama
makinesinin tam hıza çıkmasını
bekleyin. Aleti kapatmadan önce işlem
yapılan yüzeyden aleti kaldırın.
Mil Kilidi (şek. 1)
Mil kilidi (c), diskleri takıp çıkarırken milin
dönmesini engellemek için sağlanmıştır. Mil kilidini
yalnızca alet kapalıyken, güç kaynağından ayrık
durumdayken ve tamamen durduktan sonra
kullanın.
İKAZ: Aletin hasar görmesini
engellemek için alet çalışırken mil
kilidini kullanmayın. Aletin hasar
görecek ve takılı aksesuar yerinde
çıkarak yaralanmaya neden
olabilecektir.
Kilidi (c) devreye almak için mil kilit düğmesine
basın ve mili artık daha fazla döndüremeyecek
duruma gelene dek döndürün.
Çukur Göbekli Taşlama
Çarkının Kullanımı
TAŞLAMA DISKLERI ILE YÜZEY TAŞLAMA
1. Üzerinde işlem yapılacak yüzeye dokunmadan
önce taşlama makinesinin tam hıza çıkmasını
bekleyin.
2. Aletin yüksek hızda çalışmasını sağlamak için
çalışma yüzeyine minimum basınç uygulayın.
Alet yüksek hızda çalışırken taşlama hızı en
yüksek seviyededir.
3. Alet ve çalışma yüzeyi arasında 20° - 30° açı
olmasını sağlayın.
4. Çalışma yüzeyinde oyukların oluşmasına
engel olmak için aleti sürekli olarak ileri ve
geriye doğru hareket ettirin.
5. Aleti kapatmadan önce işlem yapılan
yüzeyden kaldırın. Aleti yere koymadan önce
dönmesinin durmasını bekleyin.
TAŞLAMA DISKLERI ILE KENAR TAŞLAMA
UYARI: Kesme ve kenar taşlama için
kullanılan diskler alet keme işi veya
derin taşlama için kullanılırken bükülür
veya kıvrılır ise kırılabilir veya geri
tepme yapabilirler. Ciddi yaralanma
233
TÜRKÇE
riskini azaltmak amacıyla, bu disklerin
kullanımını sığ kesme ve kanal açma
(1/2” [13 mm] derinliğinden az) için
standart Tip 27 siperlerle sınırlayın.
Siperin yan tarafının açılması için
operatörden uzağa yerleştirilmiş olması
gerekir. Tip 1 kesme diski ile daha
derin kesme işlemleri için kapalı bir Tip
1 siperi kullanın. Bu taşlama makineleri
ile kullanılabilen diğer aksesuarlar için
lütfen bu kısmın sonundaki Taşlama
ve Kesim Aksesuar Çizelgesine
bakın.
1. Üzerinde işlem yapılacak yüzeye dokunmadan
önce taşlama makinesinin tam hıza çıkmasını
bekleyin.
2. Aletin yüksek hızda çalışmasını sağlamak için
çalışma yüzeyine minimum basınç uygulayın.
Alet yüksek hızda çalışırken taşlama hızı en
yüksek seviyededir.
3. Kendinizi diskin açık alt tarafı sizden uzağa
bakacak şekilde konumlandırın.
4. Bir kesme işlemi başlayıp çalışma
parçasında çentik oluştuğunda kesiğin açısını
değiştirmeyin. Açının değiştirilmesi diskin
bükülmesine ve kırılmasına neden olacaktır.
Kenar taşlama diskleri bükülme sonucu
oluşacak yan baskılara dayanacak şekilde
tasarlanmamıştır.
5. Aleti kapatmadan önce işlem yapılan
yüzeyden aleti çıkartın. Aleti yere koymadan
önce dönmesinin durmasını bekleyin.
UYARI: Kenar taşlama/kesme disklerini
yüzey taşlama uygulamaları için
kullanmayın çünkü bu diskler yüzey
taşlamada karşılaşılan yan baskılara
dayanacak şekilde tasarlanmamıştır.
Disk kırılması ve ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilir.
Tel Fırçaların ve Diskli Tel
Fırçaların Takılması ve
Kullanılması
Diskli tel fırçalar ve tel fırçalar toz, pul ve boya
gidermek ve boyamak ve bozuk yüzeyleri
yumuşatmak için kullanılabilir.
NOT: Lütfen, Boyalara Tel Fırçalama Yaparken
Alınacak Önlemlerbölümüne başvurun.
1. Üzerinde işlem yapılacak yüzeye dokunmadan
önce taşlama makinesinin tam hıza çıkmasını
bekleyin.
234
2. Aletin yüksek hızda çalışmasını sağlamak için
çalışma yüzeyine minimum basınç uygulayın.
Alet yüksek hızda çalışırken materyal atma
hızı en yüksek seviyededir.
3. Alet ve tel fırçalamak için çalışma yüzeyi
arasında 5° - 10° açı olmasını sağlayın.
4. Diskin kenarı ve çalışma yüzeyi arasında
temas sağlayın.
5. Çalışma yüzeyinde oyukların oluşmasına
engel olmak için aleti sürekli olarak ileri ve
geriye doğru hareket ettirin. Aletin hareket
ettirmeden çalışma yüzeyi üzerinde durmasına
izin vermek veya aleti dairesel şekilde hareket
ettirmek çalışma yüzeyinin yanmasına ve
üzerinde dairesel çizikler oluşmasına neden
olur.
6. Aleti kapatmadan önce işlem yapılan
yüzeyden aleti çıkartın. Aleti yere koymadan
önce dönmesinin durmasını bekleyin.
DİKKAT: Taşlama makinesinin ani ve
keskin bir şekilde hareket etmesine
neden olabileceğinden bir kenar
üzerinde çalışırken ekstra dikkatli olun.
Kesme (Tip 1) Disklerinin
Kullanılması
UYARI: Kenar taşlama/kesme disklerini
yüzey taşlama uygulamaları için
kullanmayın çünkü bu diskler yüzey
taşlamada karşılaşılan yan baskılara
dayanacak şekilde tasarlanmamıştır.
Disk kırılması ve ciddi yaralanma
olabilir.
1. Üzerinde işlem yapılacak yüzeye dokunmadan
önce taşlama makinesinin tam hıza çıkmasını
bekleyin.
2. Aletin yüksek hızda çalışmasını sağlamak için
çalışma yüzeyine minimum basınç uygulayın.
Alet yüksek hızda çalışırken kesme hızı en
yüksek seviyededir.
3. Bir kesme işlemi başlayıp çalışma
parçasında çentik oluştuğunda kesiğin açısını
değiştirmeyin. Açının değiştirilmesi diskin
bükülmesine ve kırılmasına neden olacaktır.
4. Aleti kapatmadan önce işlem yapılan
yüzeyden kaldırın. Aleti yere koymadan önce
dönmesinin durmasını bekleyin.
TÜRKÇE
Boyalara Tel Fırçalama
Yaparken Alınacak Önlemler
1. Zehirli tozun kontrol zorluğu nedeniyle
kurşun bazlı boyalaraTel fırçalama yapılması
ÖNERİLMEZ. Kurşun zehirlenmesi, en fazla
çocuklar ve hamile kadınlar için tehlikelidir.
2. Kimyasal analiz gerçekleştirmeden bir boyanın
kurşun içerip içermediğinin belirlenmesi zor
olduğu için herhangi bir boyaya tel fırçalama
yaparken aşağıdaki önlemleri izlemenizi
öneririz:
KİŞİSEL GÜVENLİK
1. Temizlik bitene kadar, boya giderme işlemi
yapılan alana çocuk veya hamile kadın
girmemelidir.
2. Çalışma alanına giren herkes bir toz maskesi
veya solunum aygıtı kullanmalıdır. Filtre
günlük olarak veya kullanıcı nefes almakta
zorlandığında değiştirilmelidir.
NOT: Yalnızca kurşunlu boya tozu ve
dumanına uygun toz maskeleri kullanılmalıdır.
Sıradan boya maskeleri bu korumayı
sağlamaz. Uygun solunum koruması için yerel
hırdavat mağazasına bakın.
Temizlik sırasında, çocuklar ve hamile kadınlar
çalışma alanından uzak tutulmalıdır.
3. Çocuklar tarafından kullanılan tüm oyuncak,
yıkanabilir mobilyalar ve kap kacak tekrar
kullanılmadan önce iyice yıkanmalıdır.
Metal Uygulamaları
Aleti metal uygulamalarda kullanırken metal
talaşının neden olduğu kalıcı riskleri engellemek
için kaçak akım rölesinin takılı olduğundan emin
olun.
Kaçak akım rölesi tarafından güç kaynağı
kapatılırsa aleti yetkili DEWALT servisine götürün.
UYARI: Uç çalışma koşullarında,
metalle çalışırken makine gövdesinde
iletken toz birikebilir. Bu ise makinenin
içindeki koruyucu izolasyonun
bozulmasına ve olası elektrik çarpması
risklerine neden olabilir.
Makinenin içinde metal talaşı birikmesini
engellemek için havalandırma deliklerini her gün
temizlemenizi tavsiye ederiz. Bkz. Bakım.
BAKIM
2. Boya sökme işleminin yapıldığı alanlar 4 mili
inç kalınlığında plastik örtüyle kapatılmalıdır.
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın. Aleti yeniden bağlamadan önce
aletin kapalı olduğundan emin olmak
için tetik düğmesine basıp bırakın.
3. Tel Fırçalama çalışma alanı dışına çıkan boya
tozunu azaltacak şekilde yapılmalıdır.
Şarj cihazı ve akü takımının servisi yapılamaz.
İçinde servisi yapılabilecek parça yoktur.
3. Zehirli boya parçacıklarının yutulmasını
önlemek için çalışma alanında YEMEYİN,
İÇMEYİN veya SİGARA İÇMEYİN. Çalışanlar
yemeden,içmeden veya sigara içmeden
ÖNCE yıkanıp temizlenmelidir. Üzerlerine toz
yerleşebileceği için çalışma alanında yiyecek,
içecek veya sigara bırakılmamalıdır.
ÇEVRESEL GÜVENLİK
1. Boya ortaya çıkan tozu en düşük seviyede
tutacak şekilde sökülmelidir.
TEMİZLİK VE ATMA
1. Çalışma alanındaki tüm yüzeyler tel fırçalama
işlemi boyunca günlük olarak elektrik
süpürgesiyle süpürülüp iyice temizlenmelidir.
Elektrik süpürgesi filtre torbaları sık sık
değiştirilmelidir.
2. Plastik örtüler diğer toz, yonga ve atıklarla
birlikte toplanmalı ve atılmalıdır. Ağzı kapalı
çöp torbalarına konup normal çöp atma
işlemleri izlenerek atılmalıdır.
Kullanım Ömrü Dolmuş
Kömürler
Karbon kömürlerin kullanım ömrünün hemen
hemen dolduğunu ve aletin servise ihtiyaç
duyduğunu göstermek üzere motor otomatik olarak
kapanır. Karbon kömürlere kullanıcı tarafından
servis yapılamaz. Aletini yetkili DEWALT servisine
götürün.
235
TÜRKÇE
Çevrenin korunması
Yağlama
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
236
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları yetkili servise veya bölgenizdeki geri
dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri dönüştürülür ve uygun şekilde
bertaraf edilir.
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
237
TÜRKÇE
TAŞLAMA AKSESUAR ÇİZELGESİ
Siper Tipi
Aksesuar
Açıklama
Taşlama Makinesine Takılması
Basık merkezli
taşlama diski
Tip 27 siper
TİP 27 SİPER
Telli diskler
Destek flanşı
Tip 27 basık merkezli disk
Dişli tespit somunu
Dişli somunlu
telli diskler
Tip 27 siper
Telli disk
Dişli somunlu
telli çanak
Tip 27 siper
Telli fırça
Çimento bazlı
malzeme
kesim diski
Tip 1 siper
TİP 1 SİPER
Metal kesim
diski
Elmas kesim
diskleri
Destek flanşı
Kesim diski
Dişli tespit somunu
238
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
DCG412
Συγχαρητήρια!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DCG412
VDC
18
W
450
Ταχύτητα χωρίς φορτίο/
ονομαστική ταχύτητα
min-1
7000
Διάμετρος τροχού
mm
Τάση
Τύπος
Ισχύς εισόδου
1
125
Διάμετρος άξονα
M14
Βάρος (χωρίς την μπαταρία)kg
2,2*
* Στο βάρος περιλαμβάνεται η πλευρική λαβή και το
προστατευτικό.
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
87
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής
πίεσης)
dB(A)
5
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
98
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής
ισχύος)
dB(A)
5
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah, τρόχισμα επιφάνειας
ah,AG =
m/s2
6,0
Αβεβαιότητα K =
m/s2
1,5
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για εφαρμογές όπως κοπής ή χρήσης
συρματόβουρτσας μπορεί να ισχύουν διαφορετικές
τιμές εκπομπών κραδασμών.
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
DCB180
DCB181
Li-Ion
Li-Ion
Τάση
VDC
18
18
Χωρητικότητα
Ah
3,0
1,5
Βάρος
kg
0,64
0,35
Φορτιστής
DCB105
Τάση ηλεκτροδότησης VAC
Τύπος μπαταριών
230
Li-Ion
Χρόνος φόρτισης κατά
προσέγγιση
λεπτά 30
60
(μπαταρίες (μπαταρίες
των 1,5 Ah) των 3,0 Ah)
Βάρος
kg
0,49
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
239
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DCG412
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ και 2011/65/EE.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
240
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
14.02.2012
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
241
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
242
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
α) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν
τύπο μπαταριών, μπορεί να ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με τις ειδικά καθορισμένες
μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών άλλου
τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και
πυρκαγιάς.
γ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται,
διατηρείτε την μακριά από άλλα
μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά,
βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα
που μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρική
επαφή μεταξύ των δύο ακροδεκτών
της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση των
ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να
προκαλέσει εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε
περίπτωση που το υγρό έλθει σε επαφή
με τα μάτια σας, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οδηγίες ασφαλείας για όλες
τις διαδικασίες
α) Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται για
λειτουργία ως τροχιστής, συρματόβουρτσα
ή εργαλείο κοπής. Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες,
τις απεικονίσεις και τις προδιαγραφές που
συνοδεύουν αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο.
Η μη τήρηση οποιασδήποτε από τις οδηγίες
που αναφέρονται πιο κάτω μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή
σοβαρό τραυματισμό.
b) Δεν συνιστάται να εκτελούνται με αυτό το
ηλεκτρικό εργαλείο εργασίες όπως λείανση
με γυαλόχαρτο και γυάλισμα (στίλβωση). Οι
εργασίες για τις οποίες δεν έχει σχεδιαστεί το
εργαλείο μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο και
να προκαλέσουν σωματική βλάβη.
γ) Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
έχουν σχεδιαστεί ειδικά και συνιστώνται
από τον κατασκευαστή του εργαλείου.
Το γεγονός ότι ένα παρελκόμενο μπορεί
να προσαρτηθεί στο ηλεκτρικό εργαλείο,
δεν σημαίνει ότι διασφαλίζεται η ασφαλής
λειτουργία.
δ) Η ονομαστική ταχύτητα του παρελκόμενου
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τη
μέγιστη ταχύτητα που αναγράφεται επάνω
στο ηλεκτρικό εργαλείο. Τα παρελκόμενα
που λειτουργούν σε ταχύτητα μεγαλύτερη από
την ονομαστική τους, ενδέχεται να υποστούν
θραύση και να πεταχτούν μακριά.
ε) Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του
παρελκόμενου πρέπει να βρίσκεται εντός
της ονομαστικής τιμής χωρητικότητας του
ηλεκτρικού εργαλείου. Δεν είναι δυνατή η
προστασία ή ο έλεγχος σε επαρκή βαθμό των
παρελκόμενων με λανθασμένο μέγεθος.
στ) Το μέγεθος του άξονα υποδοχής
των τροχών, των φλαντζών, των
προστατευτικών υποστήριξης ή
οποιουδήποτε άλλου παρελκόμενου
πρέπει να ταιριάζει στον άξονα του
ηλεκτρικού εργαλείου. Τα παρελκόμενα με
οπές άξονα υποδοχής που δεν ταιριάζουν
με το υλικό με το οποίο είναι εξοπλισμένο
το ηλεκτρικό εργαλείο, δεν διατηρούν
την ισορροπημένη θέση τους, δονούνται
υπερβολικά και μπορεί να οδηγήσουν σε
απώλεια του ελέγχου.
η) Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα
παρελκόμενα. Πριν από κάθε χρήση,
επιθεωρήστε τα παρελκόμενα όπως
το λειαντικό τροχό για θραύσματα και
ρωγμές, τα προστατευτικά υποστήριξης
για ρωγμές, οπές ή υπερβολική φθορά
και τη συρματόβουρτσα για χαλαρά ή
σπασμένα σύρματα. Σε περίπτωση πτώσης
του ηλεκτρικού εργαλείου ή κάποιου
παρελκόμενου, επιθεωρήστε για τυχόν
ζημιά ή τοποθετήστε ένα μη κατεστραμμένο
παρελκόμενο. Μετά την επιθεώρηση και
την τοποθέτηση ενός παρελκόμενου,
φροντίστε να παραμείνετε, εσείς και τυχόν
άτομα που βρίσκονται δίπλα σας, μακριά
από την επιφάνεια του περιστρεφόμενου
παρελκόμενου και λειτουργήστε το
εργαλείο σε μέγιστη ταχύτητα χωρίς
φορτίο επί ένα λεπτό. Τα κατεστραμμένα
παρελκόμενα πρέπει φυσιολογικά να
διασπαστούν κατά τη διάρκεια αυτού του
ελέγχου.
θ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Ανάλογα με την εφαρμογή,
χρησιμοποιείτε προστατευτική προσωπίδα,
προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας.
Ανάλογα με το τι χρειάζεται, χρησιμοποιείτε
μάσκα για τη σκόνη, προστατευτικά για τα
αυτιά, γάντια και ποδιά εργαστηρίου που
μπορεί να αποτρέψει την επαφή με μικρά
θραύσματα από τη λείανση ή από το υπό
κατεργασία τεμάχιο. Τα προστατευτικά για
τα μάτια πρέπει να μπορούν να σταματούν τα
ιπτάμενα υπολείμματα που δημιουργούνται
από τις διάφορες εργασίες. Η μάσκα για
τη σκόνη ή ο αναπνευστήρας πρέπει να
μπορούν να φιλτράρουν τα σωματίδια που
δημιουργούνται από την εκάστοτε εργασία.
Η παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο υψηλής
έντασης μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
ι) Διατηρείτε τυχόν παραβρισκόμενα
άτομα σε ασφαλή απόσταση από το
χώρο εργασίας. Όποιος εισέρχεται
στο χώρο εργασίας πρέπει να φοράει
ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Τυχόν
θραύσματα από το υπό κατεργασία τεμάχιο
ή από παρελκόμενο που έχει σπάσει μπορεί
να πεταχτούν μακριά και να προκαλέσουν
τραυματισμό σε σημείο εκτός της άμεσης
περιοχής εργασίας.
243
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ια) Να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από τις
μονωμένες επιφάνειες κρατήματος μόνο,
όταν εκτελείτε εργασίες, κατά τις οποίες
το εξάρτημα κοπής ενδέχεται να έρθει
σε επαφή με κρυφές καλωδιώσεις ή με
το καλώδιο του εργαλείου. Η επαφή του
εξαρτήματος κοπής με ηλεκτροφόρο καλώδιο
μπορεί να καταστήσει ηλεκτροφόρα και τα
εκτεθειμένα μεταλλικά τμήματα του ηλεκτρικού
εργαλείου, προκαλώντας ηλεκτροπληξία στο
χειριστή.
ιβ) Τοποθετείτε το καλώδιο μακριά από το
περιστρεφόμενο παρελκόμενο. Εάν χάσετε
τον έλεγχο, το καλώδιο ενδέχεται να κοπεί
ή να μαγκώσει και το χέρι ή ο βραχίονάς
σας να τραβηχτεί προς το περιστρεφόμενο
παρελκόμενο.
ιγ) Ποτέ μην αφήνετε το ηλεκτρικό εργαλείο
κάτω εάν δεν έχει σταματήσει εντελώς να
κινείται το παρελκόμενο. Το περιστρεφόμενο
παρελκόμενο μπορεί να αδράξει την επιφάνεια
και να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.
ιδ) Μη θέτετε το εργαλείο σε λειτουργία
ενόσω το μεταφέρετε. Η τυχαία επαφή με
το περιστρεφόμενο παρελκόμενο μπορεί
να προκαλέσει το μάγκωμα στα ρούχα σας,
τραβώντας το παρελκόμενο προς το σώμα
σας.
ιε) Καθαρίζετε τακτικά τις οπές αερισμού του
ηλεκτρικού εργαλείου. Ο ανεμιστήρας του
κινητήρα έλκει τη σκόνη στο εσωτερικό του
περιβλήματος και η υπερβολική συσσώρευση
μετάλλου σε σκόνη μπορεί να ενέχει κινδύνους
λόγω του ρεύματος.
ιστ)Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε
εύφλεκτα υλικά. Οι σπινθήρες μπορούν να
προκαλέσουν ανάφλεξη των υλικών αυτών.
ιη) Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που
απαιτούν ψυκτικό σε υγρή μορφή. Η χρήση
νερού ή άλλης ψυκτικής ουσίας σε υγρή
μορφή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
ιθ) Μη χρησιμοποιείτε στο εργαλείο αυτό
τροχούς Τύπου 11 (χοανοειδείς). Η χρήση
ακατάλληλων αξεσουάρ μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα τραυματισμό.
ιι) Πάντα χρησιμοποιείτε την πλευρική
λαβή. Σφίξτε καλά τη λαβή. Θα πρέπει να
χρησιμοποιείτε πάντα την πλευρική λαβή ώστε
να διατηρείτε σε κάθε περίπτωση τον έλεγχο
του εργαλείου.
244
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Αιτίες της ανάδρασης και
πρόληψή της από το χειριστή
Η ανάδραση («κλότσημα») είναι μια ξαφνική
αντίδραση λόγω σύνθλιψης ή εμπλοκής του
περιστρεφόμενου τροχού, του προστατευτικού
υποστήριξης, της βούρτσας ή οποιουδήποτε άλλου
παρελκόμενου. Η σύνθλιψη ή η εμπλοκή προκαλεί
το απότομο σταμάτημα του περιστρεφόμενου
παρελκόμενου, γεγονός που με τη σειρά του
προκαλεί τη βίαιη μετακίνηση του ανεξέλεγκτου
ηλεκτρικού εργαλείου προς την κατεύθυνση
αντίθετα από την κατεύθυνση περιστροφής του
παρελκόμενου στο σημείο ενσφήνωσης.
Για παράδειγμα, εάν συμβεί εμπλοκή ή σύνθλιψη
του λειαντικού τροχού από το υπό κατεργασία
αντικείμενο, η ακμή του τροχού που εισήλθε στο
σημείο σύνθλιψης μπορεί να σκάψει προς το
εσωτερικό του υλικού, προκαλώντας την εξαγωγή
ή την ανάδραση του τροχού. Ο τροχός μπορεί είτε
να μεταπηδήσει προς τον χειριστή ή μακριά από
αυτόν, ανάλογα με την κίνηση του τροχού στο
σημείο σύνθλιψης. Επίσης, οι λειαντικοί τροχοί
μπορούν να υποστούν θραύση υπό αυτές τις
συνθήκες.
Η ανάδραση είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης
του εργαλείου ή/και λανθασμένων διαδικασιών ή
συνθηκών λειτουργίας, ενώ μπορεί να αποφευχθεί
λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις που
αναφέρονται παρακάτω:
α) Κρατάτε συνεχώς σταθερά το πριόνι
και τοποθετήστε το σώμα και τους
βραχίονές σας έτσι ώστε να μπορείτε να
αντισταθείτε στις δυνάμεις ανάδρασης.
Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη βοηθητική λαβή,
εφόσον παρέχεται, για μέγιστο έλεγχο
σε περίπτωση ανάδρασης ή κατά την
αντίδραση λόγω ροπής κατά τη διάρκεια
της εκκίνησης του εργαλείου. Ο χειριστής
μπορεί να ελέγξει την αντίδραση λόγω ροπής
ή τις δυνάμεις ανάδρασης, εάν ληφθούν οι
κατάλληλες προφυλάξεις.
β) Ποτέ μην τοποθετείτε τα χέρια σας κοντά
στο περιστρεφόμενο παρελκόμενο. Το
παρελκόμενο μπορεί να «κλωτσήσει» προς τα
πίσω στο χέρι σας.
γ) Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην
περιοχή προς την οποία θα μετακινηθεί
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
το ηλεκτρικό εργαλείο σε περίπτωση
ανάδρασης. Η ανάδραση θα ωθήσει το
εργαλείο προς κατεύθυνση αντίθετη προς την
κίνηση του τροχού στο σημείο εμπλοκής.
δ) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν
εργάζεστε σε γωνίες, αιχμηρές ακμές κ.λπ.
Αποφεύγετε την αναπήδηση και εμπλοκή
του παρελκόμενου. Οι γωνίες, οι αιχμηρές
ακμές ή η αναπήδηση έχουν την τάση να
προκαλούν εμπλοκή του περιστρεφόμενου
παρελκόμενου, προκαλώντας απώλεια του
ελέγχου ή ανάδραση.
ε) Μην προσαρτάτε ποτέ λεπίδες
αλυσοπρίονου για χάραξη ξύλου ή
οδοντωτές λεπίδες πριονιού. Οι λεπίδες
αυτές προκαλούν συχνά ανάδραση και
απώλεια ελέγχου.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
ειδικά για εργασίες
τροχίσματος και λειαντικής
κοπής
α) Χρησιμοποιείτε μόνο τύπους τροχών που
συνιστώνται για το ηλεκτρικό εργαλείο
και το συγκεκριμένο προστατευτικό
που έχει σχεδιαστεί για τον επιλεγμένο
τροχό. Οι τροχοί που δεν έχουν σχεδιαστεί
για το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι δυνατό
να προστατευτούν κατάλληλα και δεν είναι
ασφαλείς.
β) Για τη μέγιστη ασφάλεια, το προστατευτικό
πρέπει να συνδεθεί με ασφάλεια
στο ηλεκτρικό εργαλείο και να είναι
τοποθετημένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
εκτίθεται προς το χρήστη το μικρότερο
δυνατό μέρος του τροχού. Το προστατευτικό
συμβάλλει στην προστασία του χειριστή από
θραύσματα από τυχόν ρήξη του τροχού καθώς
και από τυχαία επαφή με τον τροχό.
γ) Οι τροχοί πρέπει να χρησιμοποιούνται
μόνο για τις συνιστώμενες εφαρμογές. Για
παράδειγμα: Μην τροχίζετε με το πλαϊνό
τμήμα του τροχού κοπής. Οι λειαντικοί τροχοί
κοπής προορίζονται για περιφερειακό τρόχισμα
και οι πλευρικές δυνάμεις που ασκούνται σε
αυτούς τους τροχούς μπορεί να προκαλέσουν
το θρυμματισμό τους.
δ) Χρησιμοποιείτε πάντοτε μη κατεστραμμένες
φλάντζες τροχών με το κατάλληλο μέγεθος
και σχήμα για τον τροχό που επιλέξατε. Οι
κατάλληλες φλάντζες τροχού στηρίζουν τον
τροχό, ελαττώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
την πιθανότητα θραύσης του τροχού. Οι
φλάντζες για τους τροχούς κοπής ενδέχεται να
διαφέρουν από τις φλάντζες για τους τροχούς
τροχίσματος.
ε) Μη χρησιμοποιείτε μικρότερους τροχούς
από μεγαλύτερα ηλεκτρικά εργαλεία. Οι
τροχοί που προορίζονται για μεγαλύτερα
ηλεκτρικά εργαλεία δεν είναι κατάλληλοι για
τις υψηλότερες ταχύτητες που εμφανίζουν τα
μικρότερα εργαλεία και μπορεί να διαρραγούν.
Πρόσθετες προειδοποιήσεις
ασφαλείας ειδικά για εργασίες
λειαντικής κοπής
α) Μην «μπλοκάρετε» τον τροχό κοπής και
μην εφαρμόζετε υπερβολική πίεση. Μην
επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε κοπή
σε υπερβολικά μεγάλο βάθος. Η υπερβολική
πίεση στον τροχό αυξάνει το φορτίο και την
τάση του τροχού να συστραφεί ή να σφηνώσει
κατά την κοπή. Επίσης, αυξάνει την πιθανότητα
εμφάνισης ανάδρασης ή θραύσης του τροχού.
β) Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην ίδια
ευθεία με τον περιστρεφόμενο τροχό ή
πίσω από αυτόν. Όταν ο τροχός, στο σημείο
της εργασίας, μετακινείται με κατεύθυνση
που απομακρύνεται από το σώμα σας, η
πιθανή ανάδραση μπορεί να ωθήσει τον
περιστρεφόμενο τροχό και το ηλεκτρικό
εργαλείο προς το μέρος σας.
γ) Όταν ο τροχός σφηνώσει ή αν διακόψετε
μια κοπή για οποιονδήποτε λόγο,
απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο
και μην το μετακινείτε έως ότου ο
τροχός σταματήσει εντελώς. Ποτέ μην
προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τον τροχό
κοπής από την κοπή, ενόσω ο τροχός
κινείται. Σε αντίθετη περίπτωση θα συμβεί
ανάδραση. Εξετάστε την αιτία και προβείτε
σε διορθωτικές ενέργειες για να εξαλείψετε την
αιτία ενσφήνωσης του τροχού.
δ) Μην επανεκκινήσετε την εργασία κοπής
έχοντας το εργαλείο μέσα στο τεμάχιο
εργασίας. Αφήστε πρώτα τον τροχό να φθάσει
σε πλήρη ταχύτητα και προσεκτικά εισάγετέ
τον πάλι στην κοπή. Ο τροχός μπορεί να
μαγκώσει, να κινηθεί προς το μέρος σας ή
να παρουσιάσει ανάδραση (κλώτσημα) αν το
ηλεκτρικό εργαλείο επανεκκινηθεί ενώ είναι
μέσα στο τεμάχιο εργασίας.
245
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ε) Υποστηρίζετε τα πάνελ ή κάθε υπό
κατεργασία αντικείμενο μεγάλου μεγέθους
για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο
σύνθλιψης και ανάδρασης του τροχού. Τα
μεγάλου μεγέθους υπό κατεργασία αντικείμενα
τείνουν να κάμπτονται υπό την επίδραση του
βάρους τους. Τα υποστηρίγματα πρέπει να
τοποθετούνται κάτω από το υπό κατεργασία
αντικείμενο, κοντά στην ευθεία κοπής και
πλησίον της ακμής του υπό κατεργασία
αντικειμένου και στις δύο πλευρές του τροχού.
στ) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν
πραγματοποιείτε «κοπή τσέπης» σε ήδη
υπάρχοντες τοίχους ή σε άλλα σημεία
χωρίς ορατότητα. Ο προεξέχων τροχός
μπορεί να κόψει αγωγούς αερίου ή νερού,
ηλεκτρικά καλώδια ή αντικείμενα προκαλώντας
ενδεχομένως ανάδραση.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
ειδικά για εργασίες χρήσης
συρματόβουρτσας
α) Έχετε υπόψη σας ότι από τη
συρματόβουρτσα πέφτουν κάποιες
συρμάτινες τρίχες ακόμη και κατά τη
διάρκεια συνηθισμένων λειτουργιών. Μην
ασκείτε υπερβολική πίεση στα σύρματα
εφαρμόζοντας υπερβολικό φορτίο στη
βούρτσα. Οι συρμάτινες τρίχες μπορούν
εύκολα να διεισδύσουν μέσα από ελαφρύ
ρουχισμό ή/και το δέρμα.
β) Εάν συνιστάται η χρήση προστατευτικού
για την εργασία με συρματόβουρτσα,
μην επιτρέπετε να παρεμβληθεί
οτιδήποτε ανάμεσα στο προστατευτικό
και τον συρμάτινο ακτινωτό τροχό ή τη
συρματόβουρτσα. Ο συρμάτινος ακτινωτός
τροχός ή η συρματόβουρτσα μπορεί να
διασταλούν στη διάμετρο λόγω των δυνάμεων
εργασίας και των φυγόκεντρων δυνάμεων.
Άλλοι κίνδυνοι
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
ιπτάμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω του ότι τα
παρελκόμενα θερμαίνονται κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας.
246
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
– Κίνδυνος σκόνης από επικίνδυνες ουσίες.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ΕΙΚ. [FIG.] 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (s), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2012 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και χρήσης για το DCB105 φορτιστή μπαταριών.
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
πάνω στο φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και
το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το πακέτο
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε
να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, φορτίζετε μόνο πακέτα
επαναφορτιζόμενων μπαταριών
DEWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
μπορούν να υπερθερμανθούν και να
εκραγούν προκαλώντας τραυματισμό
και υλικές ζημιές. Μην επαναφορτίζετε
μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να
βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
με το φορτιστή συνδεδεμένο στην
παροχή ρεύματος, ο φορτιστής μπορεί
να βραχυκυκλωθεί από ξένο υλικό.
Πρέπει να κρατάτε μακριά από τις
κοιλότητες του φορτιστή ξένα υλικά
αγώγιμης φύσης, όπως είναι, αλλά
χωρίς να περιορίζονται σε, σκόνη από
εργασίες λείανσης, μεταλλικά ρινίσματα,
σύρμα τριψίματος, αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων. Πάντα αποσυνδέετε το
φορτιστή από την παροχή ρεύματος
όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε
το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιουσδήποτε φορτιστές
άλλους από τους αναφερόμενους στο
παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και το πακέτο
μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται
για χρήσεις άλλες από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DEWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο
κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή
να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή
καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα
μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Όταν χρησιμοποιείτε ένα φορτιστή σε
εξωτερικό χώρο, πάντα εξασφαλίζετέ
•
•
•
•
•
•
•
•
του μια στεγνή θέση και χρησιμοποιείτε
καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για χρήση
σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο
μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού
του φορτιστή. Τα ανοίγματα αερισμού
βρίσκονται στο πάνω μέρος και στις
πλευρές του φορτιστή. Τοποθετείτε το
φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε πηγή
θερμότητας.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το
καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί ζημιά—
φροντίστε να αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει
δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή
επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος
έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να
αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με
παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο
κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
οχήματος.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
247
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DCB105 δέχεται πακέτα μπαταριών
Li-Ion (λιθίου-ιόντων) 10,8 V, 14,4 V και 18 V
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB180
και DCB181).
Αυτός ο φορτιστής δεν απαιτεί καμία ρύθμιση και
έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο
απλά.
Διαδικασία φόρτισης (εικ. 2)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα 230
V πριν τοποθετήσετε το πακέτο μπαταριών.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών (j) μέσα
στο φορτιστή και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο
έχει τερματίσει πλήρως στην κανονική
του θέση μέσα στο φορτιστή. Η κόκκινη
λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει συνεχώς
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία
φόρτισης.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τη δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση
και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών Li-Ion,
φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών πριν την
πρώτη χρήση.
Κύκλος φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
x
Γίνεται φόρτιση
–– –– –– ––
Πλήρης φόρτιση
Καθυστέρηση λόγω
θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας
πρόβλημα
μπαταριών
ή φορτιστή
πρόβλημα
γραμμής
ρεύματος
–––––––––––––––––––––
–– • –– •–– •–– •
••••••••••••••
•• •• •• •• •• •• ••
Αυτός ο φορτιστής δεν θα φορτίσει πακέτο
μπαταριών που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής
θα υποδηλώσει τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας
καθόλου τη λυχνία ή εμφανίζοντας την ακολουθία
248
αναβοσβησίματος: πρόβλημα μπαταριών ή
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει
πρόβλημα με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το
φορτιστή και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή
ή ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την
καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας,
έως ότου η θερμοκρασία της μπαταρίας
προσεγγίσει την κατάλληλη τιμή. Τότε, ο φορτιστής
μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης
μπαταρίας. Με τη δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται η
μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν
σχεδιαστεί με Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
το οποίο προστατεύει τη μπαταρία από
υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα
όταν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την
μπαταρία Li-Ion στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Ένα κρύο πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται με
περίπου τη μισή ταχύτητα από ένα ζεστό πακέτο
μπαταριών. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται
σε αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο
φόρτισης και δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη
ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν η μπαταρία
θερμανθεί.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Το πακέτο μπαταριών δεν είναι πλήρως
φορτισμένο όταν το βγάζετε από τη συσκευασία
του. Πριν χρησιμοποιήσετε το πακέτο μπαταριών
και το φορτιστή, διαβάστε τις πιο κάτω οδηγίες
ασφαλείας και κατόπιν ακολουθήστε τις
αναφερόμενες διαδικασίες φόρτισης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε το πακέτο
μπαταριών σε εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση
του πακέτου μπαταριών από το φορτιστή
μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή
των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών
να εισέλθει με τη βία στο φορτιστή. Μην
τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το
πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
προβλεπόμενους φορτιστές DEWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε
θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να
φθάσει ή να υπερβεί τους 40˚C (105°F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε
μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
Για τα καλύτερα αποτελέσματα, πριν τη χρήση
να βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών είναι
πλήρως φορτισμένο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε το πακέτο
μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο.
Αν το περίβλημα του πακέτου
μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο
στο φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε
κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε
πακέτο μπαταριών ή φορτιστή που έχει
δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει,
έχει πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί
ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ
τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά
ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία. Τα
πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να σταθούν όρθια επάνω στην
μπαταρία, αλλά ανατρέπονται εύκολα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (Li-Ion)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Μπαταρία
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Τα DCG412 λειτουργούν με πακέτα μπαταριών των
18 V.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πακέτα
μπαταριών DCB180 ή DCB181. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά
δεδομένα.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το
πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
249
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει
να αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το
πακέτο μπαταριών θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί
πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Εκτός από τα εικονογράμματα που
χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο,
στις ετικέτες του φορτιστή και της μπαταρίας
εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε
φωτιά.
Φορτίζει μπαταρίες Li-Ion.
Ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Γωνιακό τροχό
Φόρτιση μπαταρίας.
1 Προφυλακτήρα 125 mm (τύπου 27)
1 Πλευρική λαβή
Φορτισμένη μπαταρία.
1 Σετ φλάντζας
1 Μηχανικό κλειδί δύο πείρων
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας.
x
Πρόβλημα μπαταριών ή φορτιστή.
Πρόβλημα γραμμής ρεύματος.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες
μπαταρίες.
Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά
με μπαταρίες DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών ενδέχεται να εκραγούν,
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών, οι φορτιστές
και τα κουτιά μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στα
μοντέλα Ν.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο,
στα τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες
μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1–6)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
Φροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση
τυχόν ελαττωματικών καλωδίων.
Η φόρτιση να γίνεται μόνο σε
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο.
250
a. Διακόπτης σκανδάλης
b. Κουμπί ασφάλισης σε απενεργοποιημένη
κατάσταση
c. Κουμπί ασφάλισης άξονα
d. Άξονας
e. Πλευρική λαβή
f. Τροχός λείανσης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
g. Φλάντζα στήριξης
Χρήση προέκτασης
h. Παξιμάδι σύσφιξης με σπείρωμα
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το
ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το
μέγιστο μήκος είναι 30 m.
i. Προφυλακτήρας
j. Πακέτο μπαταριών
k. Ασφάλιση προφυλακτήρα
l. Ωτίδες
m. Εγκοπές θήκης γραναζιών
n. Βίδα ρύθμισης
o. Κουμπί απασφάλισης μπαταρίας
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο βαρέος τύπου γωνιακός τροχός DCG412
έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικές εφαρμογές
τροχίσματος και κοπής.
ΜΗ χρησιμοποιείτε άλλους τροχούς τροχίσματος
εκτός από τροχούς κοίλους στο κέντρο, καθώς και
δίσκους με πτερύγια.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτός ο βαρέος τύπου γωνιακός τροχός είναι
επαγγελματικό ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν
η τάση της μπαταρίας ανταποκρίνεται στην τάση
που αναγράφεται στην πινακίδα με τα δεδομένα.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Προτού επανασυνδέσετε το εργαλείο,
πιέστε και απελευθερώστε το διακόπτη
ενεργοποίησης για να βεβαιωθείτε ότι
το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε
μπαταρίες και φορτιστές αποκλειστικά
της DEWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών από το
εργαλείο (εικ. 2)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα,
να βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών είναι
πλήρως φορτισμένο.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών (j) με τις
ράγες μέσα στη λαβή του εργαλείου (εικ. 2).
2. Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να
τερματίσει πλήρως και να ασφαλίσει
στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν θα
απασφαλιστεί.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
(o) και τραβήξτε σταθερά το πακέτο
μπαταριών έξω από τη λαβή του εργαλείου.
251
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο
φορτιστή όπως περιγράφεται στο τμήμα περί
φορτιστή του παρόντος εγχειριδίου.
Σύνδεση της πλευρικής λαβής
(εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, να
βεβαιώνεστε ότι η λαβή είναι σφιγμένη
με ασφάλεια.
Βιδώστε σφιχτά την πλευρική λαβή (e) επάνω
σε μία από τις οπές σε οποιαδήποτε και στις δύο
πλευρές του κιβωτίου ταχυτήτων.
Για βελτιωμένη άνεση του χρήστη, η θήκη
γραναζιών μπορεί να περιστραφεί κατά 90° για
εργασίες κοπής.
Περιστροφή της θήκης
γραναζιών (εικ. 1)
1. Αφαιρέστε τις τέσσερις γωνιακές βίδες
που στερεώνουν τη θήκη γραναζιών στο
περίβλημα μοτέρ.
2. Χωρίς να διαχωρίσετε τη θήκη γραναζιών από
το περίβλημα μοτέρ, περιστρέψτε την κεφαλή
της θήκης γραναζιών στην επιθυμητή θέση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η θήκη γραναζιών και το
περίβλημα μοτέρ διαχωριστούν περισσότερο
από 3,17 mm (1/8»), το εργαλείο πρέπει να
υποβληθεί σε σέρβις και επανασυναρμολόγηση
από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις DEWALT. Αν
δεν γίνει σέρβις στο εργαλείο μπορεί να προκληθεί
βλάβη σε ψήκτρες, μοτέρ και ρουλεμάν.
3. Επανατοποθετήστε τις βίδες για να
στερεώσετε τη θήκη γραναζιών στο περίβλημα
μοτέρ. Σφίξτε τις βίδες με ροπή 20 in.-lbs.
Η υπερβολική σύσφιξη θα μπορούσε να
προκαλέσει καταστροφή των σπειρωμάτων
στις βίδες.
Τοποθέτηση και αφαίρεση του
προστατευτικού (εικ. 3)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Προτού επανασυνδέσετε το εργαλείο,
252
πιέστε και απελευθερώστε το διακόπτη
ενεργοποίησης για να βεβαιωθείτε ότι
το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τον τροχιστή
αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται
προστατευτικά.
Όταν χρησιμοποιείτε τον τροχό DCG412 για κοπή
μετάλλου ή τοιχοποιίας, ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείτε
προφυλακτήρα Τύπου 1. Οι προφυλακτήρες Τύπου
1 διατίθενται, με πρόσθετη χρέωση, από τους
διανομείς DEWALT.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στον Πίνακα αξεσουάρ
τροχίσματος και κοπής στο τέλος αυτής της
ενότητας για να δείτε άλλα αξεσουάρ που μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε με αυτά τα εργαλεία τροχού.
1. Τοποθετήστε το εργαλείο σε ένα τραπέζι, με
τον άξονα (d) προς τα πάνω.
2. Ανοίξτε την ασφάλιση του προφυλακτήρα
(k) και ευθυγραμμίστε τις ωτίδες (l) του
προφυλακτήρα με τις εγκοπές της θήκης
γραναζιών (m).
3. Σπρώξτε τον προφυλακτήρα προς τα κάτω
έως ότου οι ωτίδες του προφυλακτήρα να
συμπλεχτούν και να περιστρέφονται ελεύθερα
μέσα στην αυλάκωση της πλήμνης της θήκης
γραναζιών.
4. Με ανοικτή την ασφάλιση του προφυλακτήρα,
περιστρέψτε τον προφυλακτήρα (i) στην
επιθυμητή θέση εργασίας.
5. Κλείστε την ασφάλιση του προφυλακτήρα για
να στερεώσετε τον προφυλακτήρα στη θήκη
γραναζιών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν είναι δυνατή η
σύσφιξη του προστατευτικού με τη
βίδα ρύθμισης, μη χρησιμοποιείτε το
εργαλείο. Για μείωση του κινδύνου
προσωπικού τραυματισμού, μεταφέρετε
το εργαλείο και το προστατευτικό σε
κέντρο σέρβις για να γίνει επισκευή ή
αντικατάσταση του προστατευτικού.
NOTICE: Do not tighten the adjusting
screw (n) with the clamp lever in the
open position. Undetectable damage
to the guard or the mounting hub may
result.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μη σφίξετε τη
βίδα ρύθμισης (n) με το μοχλό του
σφιγκτήρα στην ανοικτή θέση. Μπορεί
να προκληθεί μη εντοπίσιμη ζημιά
στον προφυλακτήρα ή στην πλήμνη
στερέωσης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
εργασίες τροχίσματος ακμής και κοπής με τροχούς
Τύπου 27 οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί και διαθέτουν
προδιαγραφές ειδικά για το σκοπό αυτό: οι τροχοί
πάχους 6,35 mm (1/4») είναι σχεδιασμένοι για
τρόχισμα επιφανειών, ενώ οι τροχοί 3,17 mm
(1/8») είναι σχεδιασμένοι για τρόχισμα ακμής.
Τοποθέτηση τροχών
τροχίσματος με βυθισμένο
κέντρο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιηθεί ο
προφυλακτήρας Τύπου 27 που παρέχεται μαζί με
το εργαλείο τροχού.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΜΕ
ΠΛΗΜΝΗ (ΕΙΚ. 1, 4)
Οι τροχοί με πλήμνη εγκαθίστανται απευθείας
πάνω στον άξονα που διαθέτει σπείρωμα M14.
1. Βιδώστε τον τροχό πάνω στον άξονα (d) με το
χέρι.
2. Πατήστε το κουμπί (c) ασφάλισης του άξονα
και χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να σφίξετε
την πλήμνη του τροχού.
3. Για να αφαιρέσετε τον τροχό, αντιστρέψτε την
παραπάνω διαδικασία.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν δεν επιτευχθεί
σωστή έδραση του τροχού πριν την
ενεργοποίηση του εργαλείου, μπορεί
να προκληθεί ζημιά στο εργαλείο ή τον
τροχό.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΜΝΗ
(ΕΙΚ. 1, 4)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιηθεί ο
προφυλακτήρας Τύπου 27 που παρέχεται μαζί με
το εργαλείο τροχού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στον Πίνακα αξεσουάρ
λείανσης και κοπής στο τέλος αυτής της ενότητας
για να δείτε άλλα αξεσουάρ που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε με αυτά τα εργαλεία τροχού.
1. Τοποθετήστε το εργαλείο πάνω σε ένα
τραπέζι, με τον προφυλακτήρα προς τα πάνω.
2. Τοποθετήστε τη φλάντζα στήριξης (g) η οποία
δεν έχει σπείρωμα πάνω στον άξονα (d) με το
υπερυψωμένο κέντρο προς τον τροχό.
3. Τοποθετήστε τον τροχό (f) σε επαφή με τη
φλάντζα στήριξης, κεντράροντας τον τροχό στο
υπερυψωμένο κέντρο της φλάντζας στήριξης.
4. Ενώ πατάτε το κουμπί (c) ασφάλισης του
άξονα, βιδώστε πάνω στον άξονα το παξιμάδι
σύσφιξης (h). Αν ο τροχός που εγκαθιστάτε
έχει πάχος μεγαλύτερο από 3,17 mm
(1/8»), τοποθετήστε το παξιμάδι σύσφιξης
με σπείρωμα πάνω στον άξονα ώστε το
υπερυψωμένο κέντρο να εφαρμόσει μέσα
στο κέντρο του τροχού. Αν ο τροχός που
εγκαθιστάτε έχει πάχος 3,17 mm (1/8») ή
μικρότερο, τοποθετήστε το παξιμάδι σύσφιξης
με σπείρωμα πάνω στον άξονα ώστε το
υπερυψωμένο κέντρο να μην είναι προς τον
τροχό.
5. Ενώ πατάτε το κουμπί (c) ασφάλισης
του άξονα, σφίξτε το παξιμάδι σύσφιξης
χρησιμοποιώντας ένα κλειδί.
6. Για να αφαιρέσετε τον τροχό, πατήστε
το κουμπί ασφάλισης άξονα και ξεσφίξτε
το παξιμάδι σύσφιξης με σπείρωμα
χρησιμοποιώντας ένα κλειδί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο τροχός περιστρέφεται μετά τη
σύσφιξη του παξιμαδιού σύσφιξης, ελέγξτε τον
προσανατολισμό του παξιμαδιού σύσφιξης με
σπείρωμα. Αν εγκατασταθεί λεπτός τροχός με το
υπερυψωμένο κέντρο του παξιμαδιού σύσφιξης
προς τον τροχό, τότε ο τροχός θα περιστρέφεται
γιατί το ύψος του υπερυψωμένου κέντρου δεν
αφήνει το παξιμάδι σύσφιξης να συγκρατήσει τον
τροχό.
Τοποθέτηση
συρματοβουρτσών και τροχών
σύρματος (εικ. 1)
Οι συρματόβουρτσες σχήματος κυπέλλου ή
οι τροχοί σύρματος εγκαθίστανται απευθείας
πάνω στον άξονα με σπείρωμα χωρίς τη χρήση
φλαντζών. Χρησιμοποιείτε μόνο συρματόβουρτσες
ή τροχούς σύρματος που διαθέτουν πλήμνη με
σπείρωμα M14. Τα αξεσουάρ αυτά διατίθενται
έναντι πρόσθετης χρέωσης στον τοπικό σας
αντιπρόσωπο ή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε
συρματόβουρτσες και τροχούς σύρματος,
απαιτείται ο προφυλακτήρας Τύπου 27.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, φοράτε γάντια
όταν χειρίζεστε συρματόβουρτσες ή
τροχούς σύρματος. Τα εξαρτήματα
μπορεί να γίνουν αιχμηρά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον
κίνδυνο ζημιάς στο εργαλείο, ο τροχός
ή η βούρτσα δεν πρέπει να έρχεται
σε επαφή με τον προφυλακτήρα
253
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
κατά την τοποθέτηση ή κατά τη
χρήση. Θα μπορούσε να προκληθείη
του τροχού σύρματος ή της
συρματόβουρτσας για να σφίξετε τον
τροχό.
4. Για να αφαιρέσετε τον τροχό, αντιστρέψτε την
παραπάνω διαδικασία.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο ζημιάς στο εργαλείο,
εξασφαλίστε σωστή έδραση
της πλήμνης του τροχού πριν
ενεργοποιήσετε το εργαλείο.
Τοποθέτηση τροχών κοπής
(Τύπου 1)
Οι τροχοί κοπής περιλαμβάνουν διαμαντοτροχούς
και λειαντικούς δίσκους. Διατίθενται λειαντικοί
τροχοί κοπής για χρήση σε μέταλλο και
σκυρόδεμα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν
διαμαντολεπίδες για κοπή σκυροδέματος. Τα
αξεσουάρ αυτά διατίθενται έναντι πρόσθετης
χρέωσης στον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν
χρησιμοποιείτε τροχούς κοπής,
απαιτείται κλειστός, δύο όψεων
προφυλακτήρας τροχού κοπής. Τα
αξεσουάρ αυτά διατίθενται έναντι
πρόσθετης χρέωσης στον τοπικό σας
αντιπρόσωπο ή σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις. Η μη χρήση κατάλληλης
φλάντζας και προφυλακτήρα μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό από
θραύση του τροχού και από επαφή
με τον τροχό. Ανατρέξτε στον Πίνακα
αξεσουάρ τροχίσματος και κοπής
στο τέλος αυτής της ενότητας για να
δείτε άλλα αξεσουάρ που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε με αυτά τα εργαλεία
τροχού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
απενεργοποιήστε το εργαλείο και
αποσυνδέστε το από την πηγή
ρεύματος πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις ή πριν αφαιρέσετε/
τοποθετήσετε προσαρτήματα ή
παρελκόμενα. Πριν αποσυνδέσετε
το εργαλείο, πιέστε και ελευθερώστε
πάλι το διακόπτη σκανδάλης για να
βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι
απενεργοποιημένο.
254
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ
(ΤΥΠΟΥ 1) (ΕΙΚ. 5)
1. Ανοίξτε την ασφάλιση του προφυλακτήρα
(k) και ευθυγραμμίστε τις ωτίδες (l)
του προφυλακτήρα με τις εγκοπές στη
θήκη γραναζιών (m). Έτσι οι ωτίδες θα
ευθυγραμμιστούν με τις εγκοπές στο
κάλυμμα θήκης γραναζιών. Τοποθετήστε τον
προφυλακτήρα ώστε να βλέπει προς τα πίσω.
2. Σπρώξτε τον προφυλακτήρα προς τα κάτω
έως ότου η ωτίδα του προφυλακτήρα να
συμπλεχτεί και να περιστρέφεται ελεύθερα
μέσα στην αυλάκωση στην πλήμνη της θήκης
γραναζιών.
3. Περιστρέψτε τον προφυλακτήρα (i) στην
επιθυμητή θέση εργασίας. Ο κορμός του
προφυλακτήρα θα πρέπει να λάβει τέτοια θέση
ανάμεσα στον άξονα και το χειριστή ώστε να
παρέχει μέγιστη προστασία του χειριστή.
4. Κλείστε την ασφάλιση του προφυλακτήρα
για να στερεώσετε τον προφυλακτήρα πάνω
στο κάλυμμα της θήκης γραναζιών. Θα
πρέπει να μην μπορείτε να περιστρέψετε τον
προφυλακτήρα με το χέρι όταν η ασφάλιση
είναι στην κλειστή θέση. Μη χρησιμοποιήσετε
το εργαλείο τροχού με τον προφυλακτήρα
χαλαρό ή με το μοχλό σύσφιξης σε ανοικτή
θέση.
5. Για να αφαιρέσετε τον προφυλακτήρα,
ανοίξτε την ασφάλιση του προφυλακτήρα,
περιστρέψτε τον προφυλακτήρα ώστε να
ευθυγραμμιστούν τα βέλη και τραβήξτε τον
προφυλακτήρα προς τα πάνω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προφυλακτήρας είναι από το
εργοστάσιο προ-ρυθμισμένος σύμφωνα με τη
διάμετρο της πλήμνης της θήκης γραναζιών.
Αν μετά από μια χρονική περίοδο χαλαρώσει
ο προφυλακτήρας, σφίξτε τη βίδα ρύθμισης (n)
με το μοχλό σύσφιξης στην κλειστή θέση, χωρίς
προφυλακτήρα τοποθετημένο στο εργαλείο.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για να μειώσετε τον
κίνδυνο ζημιάς στο εργαλείο, μη σφίξετε
τη βίδα ρύθμισης (n) με το μοχλό
σφιγκτήρα στην ανοικτή θέση. Μπορεί
να προκληθεί μη εντοπίσιμη ζημιά
στον προφυλακτήρα ή στην πλήμνη
στερέωσης.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΚΟΠΗΣ (ΕΙΚ. 1, 4)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους τροχούς
κοπής πρέπει να χρησιμοποιούνται
φλάντζα στήριξης και παξιμάδι
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
σύσφιξης αντίστοιχης διαμέτρου
(συμπεριλαμβάνονται με το εργαλείο).
1. Τοποθετήστε τη φλάντζα στήριξης χωρίς
σπείρωμα στον άξονα, με το υπερυψωμένο
κέντρο να κοιτάζει προς τα πάνω. Το
υπερυψωμένο κέντρο πάνω στη φλάντζα
στήριξης θα είναι προς τον τροχό όταν είναι
εγκατεστημένος ο τροχός.
2. Τοποθετήστε τον τροχό πάνω στη φλάντζα
στήριξης, κεντράροντας τον τροχό πάνω στο
υπερυψωμένο κέντρο.
3. Τοποθετήστε το παξιμάδι σύσφιξης με
σπείρωμα με το υπερυψωμένο κέντρο να
δείχνει μακριά από τον τροχό.
4. Πατήστε το κουμπί (c) ασφάλισης του
άξονα και σφίξτε το παξιμάδι σύσφιξης
χρησιμοποιώντας ένα κλειδί.
5. Για να αφαιρέσετε τον τροχό, πατήστε
το κουμπί ασφάλισης άξονα και ξεσφίξτε
το παξιμάδι σύσφιξης με σπείρωμα
χρησιμοποιώντας ένα κλειδί.
Πριν τη λειτουργία
• Τοποθετήστε το προστατευτικό και τον
κατάλληλο δίσκο ή τροχό. Μη χρησιμοποιείτε
υπερβολικά φθαρμένους δίσκους ή τροχούς.
• Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική και η εξωτερική
φλάντζα έχουν τοποθετηθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος ή ο τροχός
περιστρέφεται προς την κατεύθυνση
των βελών που βρίσκονται επάνω στο
παρελκόμενο και στο εργαλείο.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Προτού επανασυνδέσετε το εργαλείο,
πιέστε και απελευθερώστε το διακόπτη
ενεργοποίησης για να βεβαιωθείτε ότι
το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά προς
τρόχισμα ή κοπή έχουν στερεωθεί με
ασφάλεια στη θέση τους.
• Μην εφαρμόζετε μεγάλη πίεση στο
εργαλείο. Μην ασκείτε πλευρική πίεση
στο δίσκο.
• Αποφεύγετε την υπερφόρτωση. Εάν
το εργαλείο θερμανθεί, αφήστε το να
λειτουργήσει για λίγα λεπτά χωρίς
φορτίο.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 1, 6)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι
στην πλευρική λαβή (e) και το άλλο χέρι στο κύριο
τμήμα του εργαλείου, όπως φαίνεται στην εικόνα 6.
Διακόπτης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, να
βεβαιώνεστε ότι η λαβή είναι σφιγμένη
με ασφάλεια.
ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ (ΕΙΚ. 7)
Το εργαλείο κοπής διαθέτει ένα κουμπί (b)
ασφάλισης στην απενεργοποιημένη κατάσταση.
Για να ασφαλίσετε το διακόπτη σκανδάλης
(a), πατήστε το κουμπί ασφάλισης στην
απενεργοποιημένη κατάσταση όπως δείχνει η
εικόνα 7. Όταν πατηθεί το κουμπί ασφάλισης στην
απενεργοποιημένη κατάσταση προς το εικονίδιο
κλειδαριάς, η μονάδα ασφαλίζει.
Πάντα ασφαλίζετε το διακόπτη σκανδάλης όταν
μεταφέρετε ή αποθηκεύετε το εργαλείο, για να
αποτρέψετε αθέλητη ενεργοποίησή του.
255
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για να απασφαλίσετε το διακόπτη σκανδάλης,
πατήστε το κουμπί (b) ασφάλισης στην
απενεργοποιημένη κατάσταση. Όταν το κουμπί
ασφάλισης στην απενεργοποιημένη κατάσταση
πατηθεί προς το εικονίδιο ξεκλειδώματος, η
μονάδα απασφαλίζεται. Το κουμπί ασφάλισης στην
απενεργοποιημένη κατάσταση έχει κόκκινο χρώμα
για να υποδηλώνει πότε ο διακόπτης είναι στην
απασφαλισμένη του θέση.
Τραβήξτε το διακόπτη σκανδάλης (a) για να
ενεργοποιήσετε το μοτέρ. Απελευθερώνοντας το
διακόπτη σκανδάλης το μοτέρ απενεργοποιείται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εργαλείο αυτό δεν έχει πρόβλεψη
για ασφάλιση του διακόπτη σκανδάλης στη θέση
ενεργοποίησης και ποτέ δεν πρέπει αυτός να
ασφαλίζεται στη θέση ενεργοποίησης με άλλα
μέσα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατάτε σταθερά
την πλευρική λαβή και τον κορμό του
εργαλείου ώστε να διατηρήσετε τον
έλεγχο του εργαλείου κατά την εκκίνηση
και κατά τη διάρκεια της χρήσης και
έως ότου σταματήσει να περιστρέφεται
ο τροχός ή το αξεσουάρ. Βεβαιωθείτε
ότι ο τροχός έχει σταματήσει τελείως
πριν αφήσετε κάτω το εργαλείο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφήστε το
εργαλείο να φθάσει στην πλήρη
ταχύτητα πριν φέρετε το εργαλείο
σε επαφή με την επιφάνεια
εργασίας. Ανυψώστε το εργαλείο
από την επιφάνεια εργασίας πριν
απενεργοποιήσετε το εργαλείο.
Ασφάλεια άξονα (εικ. 1)
Η ασφάλεια άξονα (c) παρέχεται για να
αποτρέπει τον άξονα από το να περιστρέφεται
κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση των τροχών.
Χρησιμοποιήστε την ασφάλεια του άξονα μόνον
όταν το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας, έχει
αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία και έχει
σταματήσει εντελώς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος
πρόκλησης βλάβης στο εργαλείο, μην
ενεργοποιείτε την ασφάλεια του άξονα
ενόσω το εργαλείο λειτουργεί. Θα
προκύψει βλάβη στο εργαλείο και το
προσαρτημένο παρελκόμενο μπορεί να
αποσυνδεθεί περιστρεφόμενο από το
εργαλείο, οδηγώντας ενδεχομένως σε
τραυματισμό.
256
Για να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια, πιέστε το
κουμπί ασφάλισης άξονα (c) και περιστρέψτε τον
άξονα έως ότου δεν είναι δυνατή η περαιτέρω
περιστροφή του άξονα.
Χρήση τροχών τροχίσματος με
βυθισμένο κέντρο
ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ
ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ
1. Αφήστε το εργαλείο να φθάσει στην πλήρη
ταχύτητα πριν φέρετε το εργαλείο σε επαφή με
την επιφάνεια εργασίας.
2. Εφαρμόστε ελάχιστη πίεση στην επιφάνεια
εργασίας, επιτρέποντας στο εργαλείο να
λειτουργήσει σε υψηλή ταχύτητα. Η ταχύτητα
τροχίσματος είναι μέγιστη όταν το εργαλείο
λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα.
3. Διατηρήστε μια γωνία 20° έως 30° μεταξύ του
εργαλείου και της επιφάνειας εργασίας.
4. Μετακινείτε συνεχώς το εργαλείο με κίνηση
εμπρός-πίσω ώστε να αποφύγετε την τοπική
αφαίρεση υλικού σε μεγάλο βάθος από την
επιφάνεια εργασίας.
5. Απομακρύνετε το εργαλείο από την επιφάνεια
εργασίας πριν το απενεργοποιήσετε.
Επιτρέψτε στο εργαλείο να σταματήσει να
περιστρέφεται πριν το αφήσετε.
ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΑΚΜΗΣ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ
ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι τροχοί που
χρησιμοποιούνται για κοπή και για
τρόχισμα ακμής μπορεί να σπάσουν
ή να παρουσιάσουν ανάδραση
(κλώτσημα) αν λυγίσουν ή συστραφούν
ενώ το εργαλείο χρησιμοποιείται για
εργασία κοπής ή βαθιού τροχίσματος.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού, περιορίστε τη χρήση
αυτών των τροχών με κανονικό
προφυλακτήρα Τύπου 27 σε μικρού
βάθους κοπή και δημιουργία μικρού
βάθους εντομών (βάθους μικρότερου
από 13 mm [1/2»]). Η ανοικτή πλευρά
του προφυλακτήρα πρέπει να είναι
τοποθετημένη ώστε να δείχνει μακριά
από το χειριστή. Για κοπή μεγαλύτερου
βάθους με τροχό κοπής Τύπου 1,
χρησιμοποιείτε κλειστό προφυλακτήρα
Τύπου 1. Ανατρέξτε στον Πίνακα
αξεσουάρ τροχίσματος και κοπής
στο τέλος αυτής της ενότητας για