DCD733 | DeWalt DCD733 CORDLESS DRILL instruction manual

511112-20 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCD733
Obrázok 1
c
d
f
g
b
a
e
h
i
j
k
Obrázok 3
Obrázok 2
k
k
j
Obrázok 5
Obrázok 4
f
2
c
l
Obrázok 6
Obrázok 7
b
d
Obrázok 8
3
AKUMULÁTOROVÁ VŔTAČKA/
SKRUTKOVAČ DCD733
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Otáčky naprázdno
1. prevodový stupeň
2. prevodový stupeň
Maximálny moment
Kapacita skľučovadla
Maximálny priemer vrtáka pri vŕtaní
do ocele/dreva
Hmotnosť (bez akumulátora)
V
DCD733
14,4
1
min-1
min-1
Nm
mm
0 - 400
0 - 1 300
30
10
mm
kg
10/30
1,2
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
73
3
84
3,3
(akustický tlak)
(odchýlka akustického tlaku)
(akustický výkon)
(odchýlka akustického výkonu)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 60745:
Vŕtanie do kovu
ah,D =
m/s²
1,7
Odchýlka K =
m/s²
1,5
Skrutkovanie bez príklepu
ah =
m/s²
1,3
Odchýlka K =
m/s²
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný
odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
4
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Akumulátor
DCB140
Typ akumulátora
Li-Ion
Napájacie napätie V
14,4
Kapacita
Ah
3,0
Hmotnosť
kg 0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
Nabíjačka
DCB105
Napájacie napätie V
230 V
Typ akumulátora
Li-Ion
Približná doba
min
30
55
70
nabíjania
(Kapacita (Kapacita (Kapacita
akumulátora akumulátora akumulátora
1,5 Ah)
3,0 Ah)
4,0 Ah)
Hmotnosť
kg
0,49
Poistky
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko
Náradie 230 V 3 A v zástrčke prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranení,
ktorý v prípade, že sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadení.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
12
DCD733
Spoločnosť DEWALT týmto prehlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/EC a 2011/65/EU. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu výrobkov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
28. 2. 2012
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a všetky
pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom)
alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
5
e)
f)
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné
6
g)
šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ elektrického náradia. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného typu spôsobiť požiar.
b) Používajte výhradne akumulátory
odporúčané výrobcom náradia. Použitie
iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
c) Pokiaľ akumulátory nepoužívate, uložte
ich mimo dosah kovových predmetov,
ako sú kancelárske sponky na papier,
mince, kľúče, klinčeky, skrutky alebo
iné drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora. Skratovanie kontaktov
akumulátora môže viesť k vzniku spálenín
alebo požiaru.
d) V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina.
Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému
kontaktu s touto kvapalinou, zasiahnuté
miesto omyte vodou. Ak sa Vám dostane
táto kvapalina do očí, ihneď si ich
vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku
pomoc. Unikajúca kvapalina z akumulátora
môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo
popáleniny.
6) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Doplnkové bezpečnostné
pokyny pre vŕtačky /
skrutkovače / príklepové
vŕtačky
• Pri vŕtaní s príklepom použite vhodnú
ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť môže
spôsobiť stratu sluchu.
• Používajte prídavné rukoväti, ak sú
dodávané s náradím. Strata kontroly nad
náradím môže viesť k úrazu.
• Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu pracovného
nástroja so skrytými elektrickými vodičmi,
držte elektrické náradie vždy za izolované
rukoväti. Pri kontakte pracovného nástroja
so „živým“ vodičom spôsobia neizolované
kovové časti náradia obsluhe úraz elektrickým
prúdom.
• Upnite si obrobok k pevnej podložke
pomocou svoriek alebo iných praktických
pomôcok. Držanie obrobku rukou alebo
opretie obrobku o časť tela nezaistí jeho
stabilitu a môže viesť k strate kontroly.
• Používajte bezpečnostné okuliare alebo inú
ochranu zraku. Pri vŕtaní s príklepom a vŕtaní
bez príklepu odlietavajú úlomky. Odlietavajúce
úlomky môžu spôsobiť poranenie očí
s trvalými následkami.
• Počas použitia dochádza k zahriatiu
nasadeného príslušenstva i náradia. Ak
vykonávate pracovné úkony, pri ktorých vzniká
teplo, ako sú vŕtanie s príklepom a vŕtanie do
kovu, používajte pri manipulácii rukavice.
• Nepoužívajte toto náradie dlhodobo bez
prestávok. Vibrácie spôsobené funkciou
príklepu môžu byť nebezpečné pre vaše ruky
a paže. Používajte rukavice, ktoré zaistia
lepšie tlmenie rázov a obmedzte pôsobenie
vibrácií robením častých prestávok.
• Vetracie otvory často prekrývajú
pohybujúce sa diely a tomuto stavu by
sa malo zabrániť. Voľné šaty, šperky alebo
dlhé vlasy môžu byť zachytené pohyblivými
dielcami.
Zvyškové riziká
Pri práci s vŕtačkami vznikajú nasledujúce riziká:
– Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo horúcimi dielcami nástroja.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko privretia prstov pri výmene
príslušenstva.
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s drevom.
– Riziko zranenia spôsobené odlietavajúcimi
čiastočkami.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím výrobku.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
7
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia, ktorý vytvára montážny
spoj medzi náradím a akumulátorom.
Príklad:
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie akumulátorov
DEWALT. Akékoľvek iné použitie môže
viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
2012 XX XX
Rok výroby
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
• Pri odpájaní nabíjačky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a neťahajte za
prívodný kábel. Týmto spôsobom zabránite
poškodeniu zástrčky a prívodného kábla.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre nabíjačku DCB105.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý tento akumulátor používa.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
tekutina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika
spôsobenia zranenia nabíjajte iba
akumulátory DEWALT, ktoré sú
určené na nabíjanie. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu alebo hmotným
škodám.
UPOZORNENIE: Deti by mali byť pod
dozorom, aby sa s týmto prístrojom
nehrali.
POZNÁMKA: V určitých podmienkach,
keď je nabíjačka pripojená
k napájaciemu napätiu, môže dôjsť ku
skratovaniu nabíjacích kontaktov vnútri
nabíjačky cudzími predmetmi. Cudzie
vodivé predmety a materiály, ako sú
oceľová vlna (drôtenka), hliníkové fólie
alebo akékoľvek čiastočky kovu, sa
nesmú dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v úložnom
priestore nabíjačky umiestnený žiadny
akumulátor, vždy odpojte prívodný
kábel nabíjačky od siete. Skôr než
budete nabíjačku čistiť, odpojte ju od
siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak, aby
mohli pracovať spolu.
8
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
• Ak to nie je absolútne nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pri práci s nabíjačkou vo vonkajšom
prostredí vždy zaistite, aby bola
umiestnená v suchu a používajte
predlžovací kábel vhodný na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
• Nezakrývajte vetracie otvory nabíjačky.
Vetracie otvory sú umiestnené na hornej
strane a na bočných stranách nabíjačky.
Umiestnite nabíjačku na také miesta, ktoré sú
mimo dosahu zdrojov tepla.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou - zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej pádu
alebo k jej poškodeniu iným spôsobom.
Opravu zverte autorizovanému servisu.
• Nedemontujte nabíjačku. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla,
musí byť ihneď vymenený výrobcom,
autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou
osobou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora toto riziko
nezníži.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
POZNÁMKA: To môže tiež znamenať poruchu
v nabíjačke.
• Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napájacím napätím. Táto nabíjačka
nie je určená pre vozidlá.
Ak nabíjačka signalizuje poruchu, odovzdajte
ju spoločne s akumulátorom do autorizovaného
servisného strediska na otestovanie.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Nabíjačky
Nabíjačka DCB105 môže nabíjať akumulátory
Li-Ion s napájacím napätím 10,8 V, 14,4 V a 18 V
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181 a DCB182).
Túto nabíjačku nemusíte žiadnym spôsobom
nastavovať a je skonštruovaná tak, aby sa čo
najjednoduchšie obsluhovala.
Postup nabíjania (obr. 3)
1. Pred vložením akumulátora pripojte nabíjačku
k príslušnej zásuvke s napätím 230 V.
2. Do nabíjačky vložte akumulátor (k) a uistite
sa, či je v nabíjačke riadne usadený. Červený
indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo bude
indikovať začiatok procesu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované nepretržitým svietením červenej kontrolky. Akumulátor
je celkom nabitý a môže sa okamžite použiť
alebo môže byť ponechaný v nabíjačke.
POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia maximálnej
výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion pred
ich prvým použitím ich doplna nabite.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
nabíjanie
––
celkom nabité
–––––––––––––––––
––
––
––
odloženie nabíjania zahriaty/
studený akumulátor
x
–– • –– • –– •
–– •
chybný akumulátor alebo
porucha v nabíjačke
••••••••••••
závada v elektrickom vedení •• •• •• •• •• ••
V tejto nabíjačke sa nebude chybný akumulátor
nabíjať. Nabíjačka bude signalizovať chybný
akumulátor nerozsvietením kontrolky nabíjania
alebo spôsobom blikania, ktorý určuje poruchu
akumulátora alebo nabíjačky.
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky zaháji režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, pokým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania.
Táto funkcia maximálne predlžuje prevádzkovú
životnosť akumulátora.
Náradie XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor pred
preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany
sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte
ho celkom nabiť.
Studený akumulátor sa nabíja približne polovičnou
rýchlosťou, ako zahriaty akumulátor. Akumulátor
sa bude počas celého nabíjacieho procesu nabíjať
pomalšou rýchlosťou a nevráti sa na maximálnu
rýchlosť nabíjania ani v prípade, ak je zahriaty.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor, nezabudnite
do objednávky doplniť katalógové číslo a napájacie
napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora sa oboznámte
s nižšie uvedenými bezpečnostnými pokynmi
a potom dodržujte uvedené postupy pre nabíjanie.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie
alebo vybratie akumulátora z nabíjačky môže
iskrením spôsobiť vznietenie prachu alebo
výparov.
• Nikdy akumulátor do nabíjačky nevkladajte
násilím. Akumulátor nikdy žiadnym
spôsobom neupravujte, aby mohol byť
nabíjaný v inej nabíjačke, pretože by mohlo
dôjsť k prasknutiu obalu akumulátora
a k následnému vážnemu zraneniu.
9
• Nabíjajte akumulátory iba v určených
nabíjačkách DEWALT.
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte ich do vody alebo do iných
kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C
(105 °F) (ako sú vonkajšie búdy alebo
plechové stavby v letnom období).
• Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa pred
použitím uistite, či je akumulátor plne nabitý.
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátor zo žiadneho dôvodu
rozoberať. Ak je obal akumulátora
prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Zabráňte pádu, rozdrveniu alebo
poškodeniu akumulátora. Nepoužívajte
akumulátor alebo nabíjačku, pri
ktorých došlo k nárazu, pádu alebo
inému poškodeniu (napríklad
prepichnutie klincom, zásah kladivom,
rozšliapnutie). Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom. Poškodené
akumulátory by mali byť vrátené do
autorizovaného servisu, kde bude
zaistená ich recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch tak, aby
nemohlo dôjsť k jeho pádu. Niektoré
náradia s veľkým akumulátorom
budú stáť na akumulátore vo zvislej
polohe, ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY LITHIUM ION (Li-Ion)
• Nespaľujte akumulátory, aj keď sú vážne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátory môže v ohni explodovať. Pri
spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion dochádza
k vytváraniu toxických výparov a látok.
Zaistite prísun čerstvého vzduchu. Ak
ťažkosti stále pretrvávajú, vyhľadajte lekárske
ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jeho kontaktu
s plameňom alebo so zdrojom iskrenia.
Akumulátory
TYP BATÉRIE
Model DCD733 pracuje s akumulátormi
s napájacím napätím 14,4 V.
Môžu sa použiť akumulátory DCB140, DCB141
alebo DCB142. Podrobnejšie informácie nájdete
v kapitole Technické údaje.
Odporúčanie pre uloženie
akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a prevádzkovej životnosti skladujte
nepoužívané akumulátory pri izbovej teplote.
2. Ak skladujete akumulátory dlhšiu dobu,
s ohľadom na dosiahnutie optimálnych
výsledkov Vám odporúčame, aby ste ich uložili
mimo nabíjačku celkom nabité na suchom
a chladnom mieste.
POZNÁMKA: Akumulátory by sa nemali
uskladňovať, ak sú celkom vybité. Pred prvým
použitím musí byť akumulátor celkom nabitý.
Nálepky na nabíjačke a na
akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
majú nálepky na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
• Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky kvapalinou
akumulátora, okamžite zasiahnuté miesto
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie
neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie
– elektrolytom akumulátora je zmes tekutých
organických uhličitanov a solí lítia.
• Výpary z otvorených článkov akumulátora
môžu spôsobiť ťažkosti s dýchaním.
10
Nabíjanie.
Celkom nabité.
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor.
x
Chybný akumulátor alebo porucha
v nabíjačke.
Porucha v elektrickom vedení.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi.
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
Používajte výhradne s akumulátormi
DEWALT. Iné akumulátory môžu
prasknúť, spôsobiť poranenie alebo
ďalšie škody.
Zabráňte styku s vodou.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
a. Hlavný vypínač
b. Prepínač pravého/ľavého chodu
c. Objímka na nastavenie krútiaceho momentu
d. Volič prevodov
e. Hlavná rukoväť
Poškodené káble ihneď vymeňte.
f. Rýchloupevňovacie skľučovadlo
g. Pracovné osvetlenie
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
Likvidáciu akumulátorov vykonávajte
s ohľadom na životné prostredie.
Akumulátory nespaľujte.
Nabíja akumulátor typu Li-Ion.
Doba nabíjania je uvedená v časti
Technické údaje.
Nie je určené na vonkajšie použitie.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 akumulátorovú vŕtačku/skrutkovač
1 háčik na remeň
1 nabíjačku
1 akumulátor Li-Ion (modely C1)
2 akumulátory Li-Ion (modely C2)
3 akumulátory Li-Ion (modely C3)
1 kufrík
h. Háčik na remeň
i. Montážna skrutka
j. Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
k. Akumulátory
POUŽITIE VÝROBKU
Tieto vŕtačky / skrutkovače / príklepové vŕtačky
sú určené na profesionálne vŕtanie, vŕtanie
s príklepom a skrutkovanie.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
Tieto vŕtačky / skrutkovače / príklepové vŕtačky sú
náradie na profesionálne použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto zariadenie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto
osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak
im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť. Deti by nemali byť nikdy
ponechané s týmto náradím bez dohľadu.
1 návod na obsluhu
Elektrická bezpečnosť
1 výkresovú dokumentáciu
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku. Uistite sa, či hodnota napätia Vašej
nabíjačky zodpovedá hodnote napätia v elektrickej
sieti.
POZNÁMKA: Modely N sa nedodávajú
s akumulátormi, nabíjačkou a kufríkom.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
11
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak to nie je nevyhnutne nutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (viď
Technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia zvinovacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred montážou
a nastavením vždy vyberte akumulátor.
Pred vložením alebo vybratím
akumulátora vždy vypnite náradie.
VAROVANIE: Používajte iba nabíjačky
a akumulátory DEWALT.
Vloženie a vybratie
akumulátora z náradia (obr. 2)
POZNÁMKA: Pred začatím prevádzky sa uistite, či
je akumulátor celkom nabitý.
VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTI
NÁRADIA
1. Zarovnajte akumulátor (k) s drážkami vnútri
rukoväti náradia (obr. 2).
2. Akumulátor nasuňte do rukoväti náradia,
až bude plne usadený a uistite sa, či sa
neuvoľňuje.
12
VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo akumulátora (j)
a vysuňte akumulátor z rukoväti náradia.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa
pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu,
ktorá sa týka nabíjačky.
Vypínač s plynulou reguláciou
otáčok (obr. 1)
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(a). Ak chcete náradie vypnúť, uvolnite hlavný vypínač. Toto náradie je vybavené brzdou. Hneď ako
sa vypínač celkom uvoľní, skľučovadlo sa zastaví.
POZNÁMKA: Nepretržité použitie v rozsahu
nastaviteľných otáčok sa neodporúča. Mohlo by
dôjsť k poškodeniu vypínača.
Ovládacie tlačidlo pre pravý /
ľavý chod (obr. 1, 6)
Ovládacie tlačidlo pre pravý / ľavý chod (b) určuje
smer otáčania pracovného nástroja a slúži tiež ako
zaisťovacie tlačidlo.
Ak chcete zvoliť pravý chod, uvolnite hlavný
vypínač a stlačte ovládacie tlačidlo pre smer chodu
na pravej strane náradia.
Ak chcete zvoliť ľavý chod, stlačte ovládacie
tlačidlo pre smer chodu na ľavej strane náradia.
Stredová poloha tohto prepínača zaisťuje náradie
vo vypnutej polohe. Ak meníte polohu tohto
prepínača, uistite sa, či je uvoľnený vypínač.
POZNÁMKA: Pri prvom rozbehu náradia po
zmene smeru jeho otáčania sa môže ozvať
cvaknutie. Ide o bežný jav, ktorý neznamená
žiadnu poruchu.
Objímka na nastavenie
momentu (obr. 1, 5)
Objímku tohto náradia je možné nastaviť do
15 polôh na hodnotu momentu, ktorá bude
zodpovedať veľkosti použitých skrutiek a materiálu
obrobku. Podrobnosti týkajúce sa nastavenia
momentu nájdete v časti Použitie skrutkovača.
Voľbu režimu vŕtania alebo nastavenie krútiaceho
momentu spravte zarovnaním symbolu alebo čísla
na objímke (c) s ukazovateľom (l) na kryte náradia.
Dva prevodové stupne (obr. 1,
7)
Možnosť voľby dvoch prevodových stupňov Vašej
vŕtačky/skrutkovača Vám umožňuje univerzálne
použitie Vášho náradia.
1. Ak chcete zvoliť prevodový stupeň 1 (vysoká
úroveň momentu), vypnite náradie a počkajte
na jeho zastavenie. Presuňte volič prevodov
(d) celkom dopredu (smerom ku skľučovadlu).
2. Ak chcete zvoliť prevodový stupeň 2 (vysoká
úroveň momentu), vypnite náradie a počkajte
na jeho zastavenie. Presuňte volič prevodov
dozadu (smerom od skľučovadla).
možné zasunutie požadovaného pracovného
nástroja do skľučovadla.
3. Zasuňte pracovný nástroj do skľučovadla
do hĺbky zhruba 19 mm (3/4") a riadne ho
utiahnite otáčaním objímky v smere pohybu
hodinových ručičiek jednou rukou, zatiaľ
čo druhou rukou budete držať náradie.
Vaše náradie je vybavené mechanizmom
na automatické zaistenie hriadeľa.
Tento mechanizmus umožňuje upínanie
a uvoľňovanie skľučovadla jednou rukou.
POZNÁMKA: Nemeňte prevody, ak je náradie
v chode. Pred zmenou prevodu počkajte, až sa
náradie celkom zastaví. Ak máte s vykonávaním
zmeny prevodového stupňa problémy, uistite sa, či
je volič prevodov zatlačený celkom dopredu alebo
celkom dozadu, až do dorazovej polohy.
Maximálna pevnosť utiahnutia bude zaistená tak,
že jedna ruka bude otáčať objímkou skľučovadla
a druhá ruka bude držať náradie.
Pracovné osvetlenie (obr. 1)
Ak chcete pracovné príslušenstvo uvoľniť, opakujte
vyššie uvedené kroky 1 a 2.
Priamo nad hlavným vypínačom (a) je umiestnené
pracovné osvetlenie (g). Pracovné osvetlenie
sa rozsvieti po stlačení hlavného vypínača. Po
uvoľnení hlavného vypínača zostane pracovné
svietidlo svietiť až 20 sekúnd.
POZNÁMKA: Pracovné svetlo je určené na
okamžité osvetlenie pracovného povrchu a nie je
určené na to, aby bolo používané ako baterka.
Rýchloupevňovacie
skľučovadlo s jednou
objímkou (obr. 4)
VAROVANIE: Nepokúšajte sa utiahnuť
vrtáky (alebo iné pracovné nástroje)
uchopením prednej časti skľučovadla
a zapnutím náradia. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu skľučovadla alebo
k zraneniu. Pri výmene príslušenstva
vždy zaistite spínač a odpojte náradie
od zdroja napájania.
VAROVANIE: Pred zapnutím náradia
sa uistite, či je pracovný nástroj pevne
uchytený. Povolený pracovný nástroj
sa môže z náradia uvoľniť a môže
spôsobiť úraz.
Vaše náradie je vybavené rýchloupevňovacím
skľučovadlom (f) s jednou otočnou objímkou, ktorá
umožňuje obsluhu skľučovadla jednou rukou.
Ak chcete do skľučovadla upnúť vrták alebo iné
príslušenstvo, postupujte podľa nasledujúcich
krokov.
1. Vypnite náradie a odpojte ho od napájacieho
zdroja.
2. Jednou rukou uchopte čiernu objímku
skľučovadla a druhú ruku použite na zaistenie
náradia. Otáčajte objímkou proti smeru
pohybu hodinových ručičiek, kým nebude
Háčik na remeň (obr. 1)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho
zranenia, NEVEŠAJTE náradie nad
hlavou a nezavesujte na háčik iné
predmety. NA HÁČIK NA REMEŇ
VEŠAJTE IBA náradie.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
skontrolujte, či je riadne zaistená
skrutka (j) ktorá pripevňuje háčik na
remeň.
Háčik (h) sa môže pripevniť na náradie na jeho
ľavej alebo pravej strane, čo vyhovuje pravákom
i ľavákom. Ak nebudete háčik na remeň používať,
môže byť z náradia demontovaný.
Ak chcete háčik na remeň premiestniť, vyskrutkujte
skrutku (i), ktorá pripevňuje háčik k náradiu
a upevnite ju na opačnej strane náradia.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania.
13
Správna poloha rúk (obr. 1, 8)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia, VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte nečakané
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na hornej časti vŕtačky a druhú ruku na
hlavnej rukoväti (e), ako na uvedenom obrázku.
Použitie vŕtačky (obr. 5, 7)
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou doplnkov
a príslušenstva z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia vždy vypnite
náradie a odpojte náradie od zdroja
napájania.
VAROVANIE: Ak chcete obmedziť
riziko spôsobenia zranenia, VŽDY sa
uistite, či je obrobok riadne pripevnený
alebo upnutý. Ak vŕtate do tenkého
materiálu, použite ako podložku
drevený hranol, aby ste zabránili
poškodeniu materiálu.
5. AK DÔJDE K ZASTAVENIU VŔTAČKY,
je to obvykle spôsobené preťažením alebo
nesprávnym použitím. IHNEĎ UVOLNITE
HLAVNÝ VYPÍNAČ, vytiahnite vrták z obrobku
a určite príčinu zastavenia. NEZAPÍNAJTE
A NEVYPÍNAJTE HLAVNÝ VYPÍNAČ, ABY
STE SA POKÚSILI ZAPNÚŤ ZASTAVENÚ
VŔTAČKU - MOHLO BY TAK PRÍSŤ
K POŠKODENIU VŔTAČKY.
6. Ak chcete minimalizovať zaseknutie vŕtačky
alebo porušeniu materiálu pri prevŕtaní, znížte
tlak na vŕtačku a nechajte vrták jednoducho
preniknúť poslednou časťou vŕtaného otvoru.
7. Pri vyťahovaní vrtáka z vyvŕtaného otvoru
nechajte motor v chode. Tak zabránite
zablokovaniu vrtáku.
8. Ak má vŕtačka k dispozícii reguláciu otáčok,
použitie priebojníka na označenie bodu vŕtania
nie je nutné. Pri začatí vŕtania použite nízke
otáčky a hneď ako bude diera dostatočne
hlboká, aby sa zamedzilo vyskočeniu vrtáka
z diery, zvyšovaním tlaku na hlavný vypínač
zvyšujte otáčky.
Použitie skrutkovača (obr. 5, 7)
1. Pomocou voliča prevodov zvoľte požadovaný
rozsah otáčok a momentu tak, aby otáčky
i moment zodpovedali plánovanej pracovnej
operácii.
1. Pomocou voliča prevodov (d) zvoľte
požadovaný rozsah otáčok a momentu tak,
aby otáčky i moment zodpovedali plánovanej
pracovnej operácii.
2. Nastavte do požadovanej polohy objímku
pre nastavenie momentu (c). Nižšie číslice
znamenajú nižšiu hodnotu momentu a vyššie
číslice znamenajú vyššiu hodnotu momentu.
2. Pre vŕtanie do DREVA používajte špirálové
vrtáky, ploché vrtáky, hadovité vrtáky alebo
vŕtacie korunky. Pre vŕtanie do KOVU
používajte špirálové vrtáky z rýchloreznej
ocele alebo vŕtacie korunky. Pri vŕtaní do
kovu používajte mazivo. Výnimkou je liatina
a mosadz, ktoré sa môžu vŕtať za sucha.
3. Zasuňte do skľučovadla požadovaný
skrutkovací nástavec, ako by išlo o vrták.
3. Vždy vyvíjajte na náradie tlak v osi vrtáka.
Vyvíjajte taký tlak, aby bolo stále umožnené
vŕtanie vrtáku a netlačte na náradie tak, aby
dochádzalo k zastavovaniu motora alebo
k vychyľovaniu vrtáku.
4. Držte náradie pevne oboma rukami, aby ste
mohli regulovať pohyby vrtáka.
UPOZORNENIE: Preťaženie vŕtačky
môže spôsobiť jej spomalenie a náhle
stočenie. Pri práci vždy očakávajte, že
môže dôjsť k zablokovaniu náradia.
Držte vŕtačku pevne, aby ste mohli
reagovať na túto situáciu a aby ste
zabránili spôsobeniu zranenia.
14
4. Vykonajte niekoľko pokusov na odpadovom
materiáli, aby ste sa uistili, či je nastavenie
objímky momentu správne.
5. Aby ste sa vyhýbali poškodeniu obrobku alebo
upevňovacieho prvku, vždy začnite prácu
s nižším nastaveným momentom a postupne
moment zvyšujte.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
Nabíjačka a akumulátor nie sú určené na opravy.
Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti určené na
opravy.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
likvidovať v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu DEWALT
nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej
strane tohto návodu. Zoznam autorizovaných servisov
DEWALT a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
nabíjačku vždy odpojte od elektrickej
siete. Nečistoty a mazivá môžu byť
z povrchu nabíjačky odstránené
pomocou handričky alebo mäkkej kefy
bez kovových štetín. Nepoužívajte
vodu ani žiadne čistiace prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon pre predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení prevádzkovej životnosti
akumulátora vykonajte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do
miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory
budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
zst00241077 - 12-08-2014
15
16
17
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising