MT143 | Black&Decker MT143 MULTITOOL Type H1 instruction manual

372002 - 00 EST
www.blackanddecker.eu
MT18
MT143
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
11
A
B
C
D
E
3
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Black & Deckeri multifunktsionaalne tööriist on
loodud laias valikus „tee seda ise“-tööde jaoks. Kui
kasutate puuri/kruvikeeraja pead (MTDD6), on see
tööriist mõeldud kruvikeeramistöödeks ning puidu,
metalli ja plasti puurimiseks. See tööriist on mõeldud
ainult tarbijale kasutamiseks. Teie Black & Decker
laadur on mõeldud antud tööriistaga kaasas oleva
Black & Deckeri aku tüübi laadimiseks.
Ohutusjuhised
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise
kohta
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja
juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1. Töökoha ohutus
a. Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud.
Korrast ära ja pime töökoht võib põhjustada
õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad
süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista kasutamise ajal eemal. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistik peab vastama vooluvõrgule. Ärge kunagi mingil moel muutke
pistikut. Ärge kasutage ühtegi adapteri
pistikuga maandatud elektritööriistadega.
Muutmata pistikud ja nendele vastavad pesad
vähendavad elektrilöögiriski.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist, nt
torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid. Kui
olete on maandatud, suureneb elektrilöögioht.
c. Ärge hoidke elektritööriistu vihma käes
ega märgades tingimustes. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske kaablit
4
kuumuse, õli, teravate nurkade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögiohtu.
e. Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage
kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaablit. Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada
raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid,
nagu tolmumask, libisemiskindlad jalanõud,
kiiver või kuulmiskaitsevahendid, vähendavad
nõuetekohasel kasutamisel kehavigastusi.
c. Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge
enne tööriista vooluvõrku ja/või aku külge
ühendamist, kättevõtmist ja kandmist, et
toitelüliti on väljalülitatud asendis. Kandes
tööriista, sõrm lülitil, või ühendades vooluvõrguga tööriista, mille lüliti on tööasendis, kutsute
esile õnnetuse.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutri- või
mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja
hoidke tasakaalu. See tagab parema kontrolli
tööriista üle ootamatutes olukordades.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, rõivad ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Lotendavad rõivad, ehted ja pikad
juuksed võivad jääda liikuvate osade külge kinni.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, veenduge, et
need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja
ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
EESTI KEEL
b. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida
ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja
tööriista hoiule panemist eemaldage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende
kaitsemeetmete rakendamine vähendab elektritööriista soovimatu käivitamise ohtu.
d. Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas. Mitte
lubada tööriista kasutada inimestel kes pole
saanud vastavat väljaõpet või pole lugenud
kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes on elektritööriistad ohtlikud.
e. Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad osad on õiges asendis ega ole kinni
kiilunud, detailid on terved ja puuduvad
muud tingimused, mis võivad mõjutada
tööriista tööd. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist remontida.
Mitmete põhjuste taga on halvasti hooldatud
elektritööriistad.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni
ning neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid
jne vastavalt sellele kasutusjuhendile,
võttes ar vesse nii töötingimusi kui ka
tehtava töö iseloomu. Tööriista kasutamine
mittesihtotstarbeliselt võib põhjustada ohtliku
olukorra.
5. Akutööriista kasutamine ja hooldamine
a. Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud
laadijat. Ühele akule sobiv laadija võib teise aku
laadimisel põhjustada tuleohtu.
b. Kasutage autkööriista ainult sellele ette
nähtud akuga. Teist tüüpi akude kasutamine
võib põhjustada vigastus- ja tuleohtu.
c. Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest,
naeltest, kruvidest jms metallesemetest, mis
võivad kaasa tuua lühise. Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põletusi ja tulekahju.
d. Väärkasutuse korral võib akust lekkida vedelikku. Vältige kokkupuudet selle vedelikuga.
Juhusliku kokkupuute korral loputage see
veega maha. Vedeliku silma sattumisel pöörduge täiendavalt arsti poole. Akust lekkinud
vedelik võib põhjustada ärritust või põletusi.
6. Teenindus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. See tagab tööriista
ohutuse säilimise.
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise
kohta
Hoiatus! Lisahoiatused drellide ja löökdrellide kohta
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Kandke lööktrelli kasutamisel kõrvakaitseid.
Liigne müra võib kahjustada kõrvakuulmist.
Kasutage tööriistaga kaasas olevaid lisakäepidemeid. Kontrolli kadumine võib
põhjustada kehavigastusi.
Kui te teete tööd, mille käigus võib llõiketarvik puutuda kokku varjatud juhtmetega,
hoidke elektritööriista ainult isoleeritud
hoidepindadest. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka elektritööriista lahtised metallosad ning võivad anda
kasutajale elektrilöögi.
Kui te teete tööd, mille käigus võib kinnitus
puutuda kokku varjatud juhtmetega, hoidke
elektritööriista ainult isoleeritud hoidepindadest. Kui kinnitused puudutavad pinge all
olevat juhet, võivad pinge alla sattuda ka elektritööriista lahtised metallosad ja kasutaja võib
saada elektrilöögi.
Ärge kunagi kasutage tarvikute hulka kuuluvat
meislit pöördrežiimis. Meisel jääb materjali sisse
kinni ja paneb pöörlema tööriista.
Kinnitage töödetail pitskruvide vms abil kindlale
alusele. Detaili hoidmisel käega või vastu keha
on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle kaduda
kontroll.
Veenduge enne seina, põranda või lae puurimist, et puurimiskohas ei asu juhtmeid ega torusid.
Vältige trelliotsaku puutumist vahetult pärast
puurimise lõpetamist, see võib olla kuum.
Käesolevas kasutusjuhendis on kirjeldatud
kasutusotstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või tööriista kasutamine
viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata,
võib põhjustada kehavigastuse või varalise
kahju ohtu.
Kõrvaliste isikute ohutus
♦
♦
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse
puudega ega ka kogenematule või väheste
teadmistega inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta
ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või
keda vastav isik pole seadme kasutamise asjus
instrueerinud.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei
mängiks seadmega.
5
EESTI KEEL
Muud ohud.
Akud
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud,
mida ei ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud
võivad tekkida valesti kasutamise, pikemaajalise
kasutamise jms tõttu. Ka asjakohaste ohutusnõuete
järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa
teatud ohte vältida. Need on järgmised:
♦ Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate osade
puudutamisel.
♦ Vigastuste tekkimine osade, terade või tarvikute
vahetamisel.
♦ Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
vigastused. Seadme pikaajalisel kasutamisel
tehke regulaarselt puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista
kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks
puiduga töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDFplaatide puhul).
♦
♦
♦
Vibratsioon
♦
♦
♦
♦
♦
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed on
mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning neid võib
kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareeritud
vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
♦
♦
♦
Ärge proovige akusid kunagi avada.
Vältige aku kokkupuudet veega.
Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur võib
kerkida üle 40 °C.
Laadimiskeskkonna temperatuur peab olema
vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
Laadimiseks kasutage ainult koos seadme/
tööriistaga tarnitud laadijat.
Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkonnakaitse“ juhiseid.
Ärge püüdke laadida kahjustunud akusid.
Laadijad
♦
Kasutage oma Black & Deckeri laadijat ainult
selle /tööriista aku laadimiseks, millega koos
laadija tarniti. Teised akud võivad plahvatada
ning põhjustada kehavigastusi ja kahjusid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
Laske kahjustunud juhtmed kohe välja vahetada.
Vältige laaduri kokkupuudet veega.
Ärge avage laadurit.
Ärge torgake laadurisse teisi esemeid.
See laadija on mõeldud kasutamiseks ainult
siseruumides.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib
vibratsioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista kasutamise viisidest. Vibratsioonitase
võib ületada eespool toodut.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et
määrata kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud
meetmed töökohal elektritööriistu kasutavate isikute
kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise viisi, sealhulgas
töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse kasutamise
ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud või
töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
peab kasutaja tähelepanelikult lugema
kasutusjuhendit.
Elektriohutus
Papildu drošības norādījumi
Lisaohutusjuhised akude ja laadijate kohta,
6
See laadija pole topeltisolatsiooniga,
seetõttu pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati, et võrgupinge vastab andmesildile
märgitud väärtusele. Ärge kunagi proovige
vahetada laadijat välja tavalise toitepistiku
vastu.
♦
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või Black & Deckeri
volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Kiiruse regulaator
2. Pöörlemissuuna lüliti
3. Pea vabastamise nupp
4. Otsakuhoidja
5. Aku
6. Pea vabastamisnupp
7. Puuri/kruvikeeraja pea (MTDD6)
EESTI KEEL
8. Pöördemomendi muutmise rõngas
9. Padrun
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist eemaldage tööriista
küljest aku.
Aku paigaldamine ja eemaldamine (joonis A)
♦
♦
Aku paigaldamiseks (5) seadke aku kohakuti
tööriista akupesaga. Viige aku pessa ja lükake
seda nii kaua, kuni see fikseerub oma kohal.
Aku tööriistast eemaldamiseks vajutage vabastusnupp (6) sisse ning tõmmake aku pesast
välja.
Tööriista peade paigaldamine ja eemaldamine
(joonis B)
Hoiatus! Olge ettevaatlik, kui paigaldate või
eemaldate tööriista pead. Liikuvad osad võivad
kasutamise jooksul kuumeneda.
♦ Lukustage tööriist, seades suunaliuguri (2)
keskmisse asendisse.
♦ Töörista pea eemaldamiseks vajutage pea
vabastusnuppu (3) ja eemaldage pea tööriista
küljest.
♦ Tööriista pea paigaldamiseks tuleb seda tööriistaga joondada, nagu näidatud, ja vajutada see
tööriista, kuni see oma kohal kinnitub.
Puurimis- ja kruvikeerajaotsakute paigaldamine
ja eemaldamine
Puuri/kruvikeeraja pea on otsakute hõlpsa vahetamise
tagamiseks varustatud võtmeta padruniga.
♦ Lukustage tööriist, seades suunaliuguri (2)
keskmisse asendisse.
♦ Avage padrun (9), keerates ühe käega selle
esimest osa päripäeva ja hoides teise käega
padruni tagaosa paigal.
♦ Sisestage otsaku vars padrunisse (9).
♦ Pingutage tugevalt padrun (9), keerates ühe
käega selle esimest osa vastupäeva ja hoides
teise käega padruni tagaosa paigal.
♦ Kruvikeerajaotsaku vabastamiseks otsakuhoidikust tõstke otsakut soonest.
♦ Kruvikeerajaotsaku hoiule asetamiseks vajutage
see kindlalt hoidikusse.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega.
Ärge koormake seda üle.
Aku laadimine (joonis C)
Aku vajab laadimist enne esimest kasutamist ja
alati, kui tööriista võimsus aku kasutamisel hakkab
vähenema. Aku võib laadimisel soojeneda; see on
normaalne ega viita tõrkele.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav
laadimistemperatuur on umbes 24 °C.
Märkus: Laadija ei lae akut, kui selle temperatuur
on alla umbes 10 °C või üle 40 °C. Aku tuleb
jätta laadijasse ning laadija hakkab seda
automaatselt laadima, kui aku temperatuur
vastavalt kas tõuseb või langeb.
♦ Aku laadimiseks (5) sisestage aku laadurisse
(10). Akut saab laadijasse paigaldada ainult
ühes asendis. Ärge kasutage jõudu. Veenduge,
et aku on korralikult laadijas.
♦ Ühendage laadur vooluvõrguga.
Laadimisindikaator (11) hakkab vilkuma.
Kui laadimisindikaator (11) hakkab põlema pidevalt,
siis on laadimine lõppenud. Laadija ja aku saab
määramata ajaga ühendatuks jätta. Leedlamp lülitub
sisse, kui laadur aeg-ajalt akut täiendavalt laeb.
♦ Laadige tühjenenud akud 1 nädala jooksul. Aku
laadimata hoidmisel lüheneb selle kasutusaeg
märkimisväärselt.
Aku jätmine laadijasse
Kui LED-diood põleb pidevalt, võib aku jätta
laadijasse. Laadija hoiab akut kasutamisvalmis ja
täielikult laetuna.
Laadija diagnostikafunktsioon
Kui laadija tuvastab nõrga või kahjustunud aku,
hakkab laadimisindikaator (11) vilkuma kiiresti
punaselt. Toimige järgmiselt:
♦ Sisestage aku uuesti laadurisse (5).
♦ Kui punane märgutuli jätkab kiirelt vilkumist,
kontrollige teise aku abil, kas laadur toimib
nõuetekohaselt.
♦ Kui vahetatud aku laadimine on korras, siis on
teine aku vigane ning tuleb viia hooldekeskusse
ümbertöötlemiseks.
♦ Kui näit on sama ka teise akuga, viige laadur
kontrollimiseks volitatud hoolduskeskusse.
Märkus: Aku vea tuvastamiseks võib kuluda
kuni 60 minutit. Kui aku on liiga kuum või külm,
siis vilgub LED-diood punaselt vaheldumisi
kiiresti ja aeglaselt, kummalgi kiirusel toimub
üks vilkumine.
Hoiatus! Enne seinte, põrandate ja lagede puurimist kontrollige juhtmete ja torude asukohta.
7
EESTI KEEL
Pöördemomendi või puurimisasendi valimine
(joonis D)
Tööriist on varustatud rõngaga, millega saab valida
sobiva pöördemomendi kruvide kinnitamiseks.
♦ Puurimiseks seadke rõngas (8) puurimise
asendisse, viies sümboli kohakuti tähisega (12).
♦ Kruvide keeramisel seadke rõngas soovitud
pöördemomendi juurde.
♦ Kui te ei tea sobivat pöördemomenti, toimige
järgmiselt:
♦ Seadke rõngas (8) asendisse 1.
♦ Keerake esimene kruvi kinni.
♦ Kui sidur vahetab enne soovitud
tulemuse saavutamist käiku, suurendage
pöördemomenti ja jätkake kruvi keeramist.
Korrake seda, kuni olete leidnud õige
pöördemomendi.
Pöörlemissuuna valimine (joonis E)
Puurimiseks ja kruvide pingutamiseks pöörake
edasisuunas (päripäeva). Kruvide väljakeeramiseks
ja kinnikiilunud puuriotsaku väljatõmbamiseks
kasutage tagasisuunas (vastupäeva) pöörlemist.
♦ Edaspidi pö ör lemise valimiseks lükake
pöörlemissuuna lüliti (2) vasakule.
♦ Tagur pidi pöör lemise valimiseks lükake
pöörlemissuuna lüliti paremale.
♦ Tööriista lukustamiseks seadke suunaliugur
keskasendisse.
Puurimine ja kruvide keeramine
♦
♦
♦
Valige pöörlemissuuna lülitiga (2) päri- või
vastupäeva pöörlemine.
Tööriista sisselülitamiseks vajutage kiiruseregulaatoriga lülitit (1).
Töökiirus sõltub sellest, kui tugevalt te lülitit
vajutate.
Tööriista väljalülitamiseks vabastage kiiruseregulaatoriga lüliti.
Nõuanded optimaalse kasutamise
kohta
Puurimine
♦
♦
♦
♦
8
Avaldage alati kerget survet puuriotsakuga
samas suunas.
Vahetult enne seda, kui puuri ots tuleb detaili
teiselt küljelt välja, vähendage survet tööriistale.
Puruneda võivate detailide alla pange toeks
puidust klots.
Suure läbimõõduga avade puurimiseks puitu
kasutage tsenterpuuriterasid.
♦
♦
♦
♦
Metalli puurimiseks kasutage kiirlõiketerasest
puuriterasid.
Pehme müür itise puur imiseks kasutage
müüripuure.
Muude metallide puurimisel peale malmi ja
messingit kasutage määret.
Täpsuse suurendamiseks tehke puuritava augu
keskele kärniga lohuke.
Kruvide keeramine
♦
♦
♦
Kasutage alati õiges mõõdus ja sobiva kujuga
kruvikeerajaotsakut.
Kui kruvi on raske keerata, määrige seda kergelt
pesuvedeliku või seebiga.
Hoidke tööriist ja kruvikeerajaotsak alati kruviga
ühel joonel.
Lisaseadmed
Seadme tööjõudlus oleneb kasutatavatest tarvikutest. Black & Decker ja Piranha tarvikute tootmisel
on järgitud rangeid kvaliteedistandardeid ja silmas
peetud teie tööriista jõudluse suurendamist. Meie
tarvikud tagavad teie tööriista maksimaalse võimaliku tõhususe.
Hooldamine
Black & Deckeri juhtmega/juhtmeta seade/tööriist
on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse
hooldamise juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt
puhastada.
Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade
hooldamist toimige järgmiselt:
♦ Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see
pistikupesast.
♦ Kui seadmel/tööriistal on eraldi akuplokk, lülitage seade välja ja eemaldage aku seadme/
tööriista küljest.
♦ Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada,
laske akul täielikult tühjeneda ja lülitage seejärel
seade välja.
♦ Eemaldage laadur enne puhastamist vooluvõrgust. Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit hooldamist.
♦ Puhastage tarviku/tööriista/laadija ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme harja või kuiva
lapiga.
♦ Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
♦ Avage padrunit regulaarselt ja koputage seda,
et selle sisemusest tolm eemaldada (kui on
kasutusel).
EESTI KEEL
Toitepistiku vahetamine (ainult Suurbritannia
ja Iirimaa)
Tehnilised andmed
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
♦ Likvideerige vana pistik ohutult.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemm jäetakse ühendamata.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 5 A.
Pinge
Puur/kruvikeeraja
Koormata kiirus
Suurim pöördemoment
Padruni suurus
Mass
Max puurimisulatus
Teras
Puit
Aku
Pinge
Mahutavus
Tüüp
Laadija
Sisendpinge
Väljundpinge
Voolutugevus
Ligikaudne laadimisaeg
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite sorteerimine
võimaldab materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda koduste
elektriseadmete eraldi kogumist prügilates või
viimist jaemüüjale, kellelt te ostate uue toote.
MT143 (H1)
VDC 14,4
MTDD6 (H1)
min-1 0-700
Nm 20,5
mm 10
kg 1,3
mm 10
mm 25
BL1314
VDC 14,4
Ah 1,3
Li-Ion
905902** (tüüp 1)
VAC 100 - 240
VDC 8 - 20
mA 400
h 3-5
MT18 (H1)
18
MTDD6 (H1)
0-700
20,5
10
1,67
10
25
BL1518
18
1,5
Li-Ion
905902** (tüüp 1)
100 - 240
8 - 20
400
3-5
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LpA) 77,1 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (LWA) 88,1 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetuna vastavalt EN 60745:
Metalli puurimine (ah, D) < 2,5 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
Kruvide keeramine ilma löögita (ah,) < 2,5 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel
tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti
on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com
Akud
Laske aku täielikult tühjaks ja eemaldage
seejärel tööriistast.
♦
NiCd-, NiMH- ja Li-Ion-akud on
ümber töödeldavad. Viige need volitatud
remonditöökotta või kohalikku jäätmejaama.
9
EESTI KEEL
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
MT143, MT18, MTDD6
Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised
andmed” kirjeldatud tooted vastavad järgmistele
dokumentidele: 2006/42/EC, EN60745-1, EN607452-1, EN60745-2-2
Black & Decker kinnitab, et toode koos alternatiivsete
tarvikupeadega, mida on allpool kirjeldatud, on
vastavuses:
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/
EÜ ja 2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun
ühendust Black & Deckeriga allpool asuval aadressil
või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupanemise eest ja kinnitab seda Black & Deckeri
nimel.
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Suurbritannia
06/06/2013
10
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
В а ш м н о г о фу н к ц и о н а л ь н ы й и н с т ру м е н т
Black & Decker предназначен для выполнения
широкого спектра работ по дому. При использовании головки дрели/винтоверта (MTDD6)
данный инструмент предназначен для сверления отверстий и заворачивания саморезов
в древесине, металле и пластмассе. Данный
инструмент предназначен только для бытового
использования. Ваше зарядное устройство
Black & Decker предназначено для зарядки
аккумуляторов, входящих в комплект поставки
данного инструмента.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите
вс е инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение всех перечисленных ниже
правил безопасности и инструкций может
привести к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования.
Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
b. Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c. Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
d. Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим
током.
e. При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
f. При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
b.
c.
d.
e.
f.
g.
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьезной
травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу.
Это позволит Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов
12
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
e. Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. Использование аккумуляторных инструментов и технический уход
a. З а р я ж а й т е а к к у м ул я т о р з а р я д н ы м
устройством указанной производителем
марки. Зарядное устройство, которое подходит к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае его использования с аккумуляторами другого
типа.
b. Используйте электроинструменты только с предназначенными для них аккумуляторами. Использование аккумулятора
какой-либо другой марки может привести
к возникновению пожара и получению травмы.
c. Держите не используемый аккумулятор
подальше от металлических предметов,
таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди,
шурупы, и других мелких металлических
предметов, которые могут замкнуть контакты аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может привести
к получению ожогов или возникновению
пожара.
d. В критических ситуациях из аккумулятора
может вытечь жидкость (электролит); избегайте контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой. Если
жидкость попала в глаза, обращайтесь
за медицинской помощью. Жидкость,
вытекшая из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это обеспечит
безопасность Вашего электроинструмента
в дальнейшей эксплуатации.
♦
♦
♦
Внимание! Дополнительные меры
безопасности при работе дрелями
и ударными дрелями
При работе ударными дрелями всегда
надевайте противошумовые наушники.
Воздействие шума может привести к потере
слуха.
При работе пользуйтесь дополнительными рукоятками, прилагающимися
к инс трумент у. Потеря контроля на д
инструментом может привести к тяжелой
травме.
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во вре-
♦
♦
♦
♦
♦
♦
мя которых режущий инструмент может
соприкасаться со скрытой проводкой.
Контакт режущей принадлежности с находящимся под напряжением проводом делает
не покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми», что
создает опасность поражения оператора
электрическим током
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во
время которых крепежная деталь может
соприкасаться со скрытой проводкой.
Контакт крепежных элементов с находящимся под напряжением проводом делает
не покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми», что
создает опасность поражения оператора
электрическим током.
Никогда не используйте долото в режиме
вращения. Долото может застрять в материале, заставив перфоратор вращаться.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на
неподвижной поверхности. Если держать
обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять
контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Прежде чем сверлить отверстия в стенах,
полах или потолках, проверьте наличие
электропроводки и трубопроводов.
Не дотрагивайтесь до наконечника сверла
сразу же после окончания сверления, так
как он может быть горячим.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю и/или повреждению личного
имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с инструментом.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п. Несмотря
на соблюдение соответствующих инструкций по
технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные
риски невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, пильных полотен или
насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного периода времени
делайте регулярные перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
(например, при обработке древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе, время, когда инструмент находится
14
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Вним а н и е! П о л н о е о з н а к о м л е н и е
с руководством по эксплуатации снизит
риск получения травмы.
Электробезопасность
Дополнительные меры безопасности при
работе с аккумуляторами и зарядными
устройствами
Аккумуляторы
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор.
Не погружайте аккумулятор в воду.
Не храните в местах, где температура может
превысить 40 °С.
Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах 10
°С – 40 °С.
Заряжайте только зарядными устройствами,
входящими в комплект поставки инструмента.
Утилизируйте отработанные аккумуляторы,
следуя инструкциям раздела «Защита окружающей среды».
Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
поврежденный аккумулятор!
Зарядные устройства
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Используйте Ваше зарядное устройство
Black & Decker только для зарядки аккумулятора электроинструмента, в комплект
поставки которого он входит. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что приведет к получению травмы или повреждению
электроинструмента.
Ни в коем случае не пытайтесь зарядить
неперезаряжаемые аккумуляторы.
Немедленно заменяйте повреж денный
сетевой кабель.
Не погружайте зарядное устройство в воду.
Не разбирайте зарядное устройство.
Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для проведения испытаний.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство предназначено
только д ля ис поль зования вну три
помещений.
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство защищено
двойной изоляцией, что иск лючает
потребность в заземляющем проводе.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение, указанное на табличке
с техническими параметрами,
напряжению электросети. Ни в коем
случае не пытайтесь заменить зарядный
блок стандартным сетевым штепселем.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Клавиша пускового выключателя с регулировкой скорости
2. Переключатель направления вращения
(реверса)
3. Отпирающая кнопка сменной головки
4. Держатель насадок
5. Аккумулятор
6. Отпирающая кнопка аккумулятора
7. Головка дрели/винтоверта (MTDD6)
8. Муфта установки крутящего момента
9. Зажимной патрон
Сборка
Внимание! Перед сборкой извлеките из инструмента аккумулятор.
Установка и извлечение аккумулятора (Рис. А)
♦
♦
Чтобы вставить аккумулятор (5), совместите
его с приёмным гнездом на инструменте.
Вдвиньте аккумулятор в приёмное гнездо
и нажимайте на него, пока он не зафиксируется на месте.
Для извлечения аккумулятора нажмите на
кнопку фиксатора (6), одновременно вынимая аккумулятор из приёмного гнезда.
Установка и снятие сменной головки (Рис. B)
Внимание! Соблюдайте осторожность при
установке или снятии сменной головки. Во
время использования движущиеся детали могут
сильно нагреваться.
♦ Заблокируйте инструмент, передвинув переключатель реверса (2) в среднее положение.
♦ Чтобы снять головку, нажмите на отпирающую кнопку (3) и снимите головку с инструмента.
♦ Чтобы установить головку, выровняйте ее
с инструментом, как показано на рисунке,
и вдвиньте в инструмент, пока она не зафиксируется на месте.
Установка и снятие сверла или отверточной
насадки
Головка дрели/винтоверта оснащена быстрозажимным патроном, позволяющим легко и быстро производить смену сверл и отверточных
насадок.
♦ Заблокируйте инструмент, передвинув переключатель реверса (2) в среднее положение.
♦ Раскройте патрон (9), одной рукой поворачивая его переднюю часть по часовой стрелке,
а другой рукой придерживая заднюю часть.
♦ Вставьте в патрон (9) хвостовик насадки.
♦ Надежно затяните патрон (9), одной рукой поворачивая его переднюю часть против часовой
стрелки, а другой рукой придерживая заднюю
часть.
♦ Для извлечения отверточной насадки, вытяните ее из гнезда держателя.
♦ Для размещения отверточной насадки,
вдавите ее в гнездо держателя.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Внимание! Прежде чем сверлить отверстия
в стенах, полах или потолках, проверьте наличие электропроводки и трубопроводов.
Зарядка аккумулятора (Рис. С)
Аккумулятор нуждается в зарядке перед первым
использованием и если он не обеспечивает
достаточную мощность для работ, которые
ранее выполнялись легко и быстро. В процессе
зарядки аккумулятор может слегка нагреться.
Это нормально и не указывает на наличие какой-либо проблемы.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Не заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды ниже 10 °C
или выше 40 °С. Рекомендуемая температура
зарядки: приблизительно 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не будет
заряжать аккумулятор, если температура его
элемента ниже 0°C или выше 40°C. Оставьте
аккумулятор в зарядном устройстве, и по
мере того, как температура элемента приблизится к оптимальной, зарядка аккумулятора
начнется автоматически.
♦ Чтобы зарядить аккумулятор (5), вставьте
его в зарядное устройство (10).Аккумулятор можно вставить в зарядное устройство
только в одном-единственном положении.
Не прилагайте чрезмерные усилия. Убедитесь, что аккумулятор полностью вставлен
в зарядное устройство.
♦ Подсоедините зарядное устройство к сетевой розетке и включите его.
Индикатор зарядки (11) начнет мигать зеленым
светом (медленно).
По завершении зарядки индикатор (11) перейдет
в режим непрерывного свечения зеленым светом. Аккумулятор может оставаться в зарядном
устройстве при горящем индикаторе в течение
неограниченного периода времени. Время
от времени светодиодный индикатор будет
мигать зеленым светом, означая завершение
зарядки аккумулятора. Индикатор зарядки (11)
будет гореть все время, пока в подключенном
к сети зарядном устройстве будет находиться
аккумулятор.
♦ Разряженные аккумуляторы заряжайте в течение 1 недели. Срок службы аккумулятора,
содержавшегося в разряженном состоянии,
значительно уменьшается.
Оставление аккумулятора в зарядном устройстве
Аккумулятор может оставаться в зарядном
устройстве при горящем индикаторе в течение
неограниченного периода времени. Зарядное
устройство сохранит аккумулятор полностью
заряженным и готовым к работе.
Выявление неисправностей зарядным устройством
При фиксировании неисправности самого зарядного устройства или аккумулятора, индикатор зарядки (11) начнет мигать красным светом
в ускоренном режиме. Выполните следующие
действия:
16
♦
♦
♦
♦
Извлеките и повторно вставьте аккумулятор
(5) в зарядное устройство.
Если индикатор продолжает часто мигать
красным светом, вставьте другой аккумулятор, чтобы убедиться, что процесс зарядки
проходит в правильном режиме.
Если сменный аккумулятор заряжается правильно, это означает, что первоначальный
аккумулятор поврежден и должен быть сдан
в сервисный центр на утилизацию.
Если при установке сменного аккумулятора
наблюдается то же частое мигание, что
и при установке первоначального аккумулятора, отнесите зарядное устройство
в сервисный центр для тестирования.
Примечание: На определение неисправности аккумулятора может понадобиться
приблизительно 60 минут. Если аккумулятор
слишком охлажден или слишком перегрет,
индикатор зарядки будет чередовать короткие и длинные мигания красным светом.
Выбор крутящего момента или режима сверления (Рис. D)
Данный инструмент оборудован муфтой для
установки крутящего момента при заворачивании саморезов.
♦ Для сверления, установите муфту (8) на соответствующую позицию, совместив символ
с меткой (12).
♦ Для заворачивания саморезов, установите
муфту в нужное положение.
♦ Если Вы еще не достаточно овладели процессом регулирования, поступайте следующим образом:
♦ Установите муфту (8) на позицию 1.
♦ Заверните первый шуруп.
♦ Если муфта немедленно пробуксовывает,
установите муфту регулировки на большую величину крутящего момента и продолжайте заворачивание. Повторяйте
это действие, пока не будет определена
правильная величина крутящего момента.
Выбор направления вращения (Рис. E)
Выполняйте сверление и заворачивание саморезов, установив направление вращения
вперед (по часовой стрелке). Для выкручивания
саморезов или извлечения заклинившего сверла, устанавливайте реверс (вращение против
часовой стрелки).
♦ Для установки вращения вперед сдвиньте
переключатель направления вращения (2)
влево.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
Для установки реверса сдвиньте переключатель направления вращения вправо.
Для блокировки электроинструмента, установите переключатель реверса в среднее
положение.
Сверление/Заворачивание
♦
♦
♦
Выберите направление вращения при помощи переключателя (2).
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя с регулировкой скорости (1). Скорость инструмента
зависит от глубины нажатия клавиши выключателя.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
Рекомендации по оптимальному использованию
Сверление
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Всегда прилагайте давление по прямой
линии со сверлом.
На выходе сверла из просверливаемой заготовки, постепенно уменьшайте прилагаемое
к сверлу усилие.
Если заготовка может расколоться, подложите под нее деревянный брусок.
Для высверливания отверстий крупного диаметра в древесине используйте долотчатые
сверла.
Для сверления в металле используйте сверла из быстрорежущей стали (HSS).
Для сверления стеновых материалов используйте буры для камня.
При сверлении металла, кроме чугуна и латуни, используйте смазочно-охлаждающие
жидкости.
Разметьте место сверления с помощью
кернера, чтобы гарантировать точность
расположения отверстия.
Заворачивание
♦
♦
♦
Всегда используйте отверточную насадку
соответствующего типа и размера.
Если шурупы заворачиваются с трудом, попробуйте нанести небольшое количество
моющего средства или мыла в качестве
смазки.
Всегда держите инструмент и отверточную
насадку по прямой линии с винтом.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента напрямую зависит от используемых принадлежностей. Принадлежности Black & Decker
и Piranha изготовлены в соответствии с самыми
высокими стандартами качества и способны
увеличить производительность Вашего электроинструмента. Используя эти принадлежности, Вы достигнете наилучших результатов
в работе.
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы
и надежность инструмента увеличивается при
правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.
♦ Или выключите инструмент и выньте из него
аккумулятор, если инструмент оснащен
съемным аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента/прибора/зарядного
устройства мягкой щеткой или сухой тканью.
♦ Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
♦ Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раз дельный сбор. Данное из делие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окру жающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
Аккумуляторы
Полностью разрядите аккумулятор,
затем извлеките его из инструмента.
♦
18
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат
переработке. Сдайте их в любой авторизованный сервисный центр или в местный
пункт переработки.
Технические характеристики
Напряжение
питания
В пост. тока
Головка дрели/винтоверта
Число оборотов без нагрузки об/мин
Максимальный крутящий момент Нм
Патрон
мм
Вес
кг
Максимальный диаметр сверления
Сталь
мм
Древесина
мм
Аккумулятор
Напряжение питания
В пост. тока
Емкость
Ач
Тип аккумулятора
Зарядное устройство
Напряжение питания В перем. тока
Выходное напряжение В пост. тока
Выходной ток
мА
Приблизительное время зарядки ч
MT143 (H1)
MT18 (H1)
14,4
MTDD6 (H1)
0-700
20,5
10
1,3
18
MTDD6 (H1)
0-700
20,5
10
1,67
10
25
BL1314
14,4
1,3
Li-Ion
905902** (тип 1)
100 - 240
8 - 20
400
3-5
10
25
BL1518
18
1,5
Li-Ion
905902** (тип 1)
100 - 240
8 - 20
400
3-5
Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 77,1 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LwA) 88,1 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Сверление в металле (ah, D) < 2,5 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Заворачивание без удара (ah) < 2,5 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
MT143, MT18, MTDD6
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам: 2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-1,
EN60745-2-2
Black & Decker заявляет, что данный инструмент,
включая сменные головки, как описано ниже,
полностью соответствует стандартам:
Данные продукты также соответствуют Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Stanley Europe
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
Кевин Хьюитт (Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела мирового проектирования
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
06/06/2013
19
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
100
MTJS1
E16669
81
52
51
82
22
MTTS7
MTOS4
53
21
23
54
www.2helpU.com
25
27
MTSA2
MTRT8
101
92
61
29
30
63
64 65
62
MTHD5
93
68
14 - 09 - 12
31
66
MTJS1 - MTSA2 - MTIM3 - MTOS4 - MTHD5 - MTTS7 - MTRT8 - MTNF9
MTNF9
67
MTIM3
TYPE
H1
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising