DCS387 | DeWalt DCS387 CORDLESS RECIPROCATING SAW instruction manual

511113-48 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCS387
Obr. 1
b
a
h
c
d
g
e
f
Obr. 2
f
i
Obr. 3
Obr. 4
b
g
f
a
2
Obr. 5
Obr. 6
Obr. 7
Obr. 8
h
e
3
Obr. 9
Obr. 10
2
1
Obr. 11
4
AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE MEČOVÉ PÍLY
DCS387
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT
jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
používateľov profesionálneho elektrického
náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Typ akumulátora
Maximálny výkon
Otáčky naprázdno
Dĺžka zdvihu
Hmotnosť
(bez akumulátora)
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
W
min-1
mm
DCS387
18
1
Li-Ion
610
0 - 2 900
28,6
kg
2,27
dB(A)
87
dB(A)
dB(A)
3
98
dB(A)
3
V
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) určená podľa normy EN 60745:
Úroveň vibrácií ah
Rezanie dosiek
ah,B =
m/s²
23,0
Odchýlka K =
m/s²
3,6
Úroveň vibrácií ah
Rezanie drevených nosníkov
ah,WB =
m/s²
21,0
Odchýlka K =
m/s²
3,1
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente sa
merala podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže
byť odlišná. Tak sa môže počas
celkového pracovného času značne
predĺžiť čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté, alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré
chránia obsluhu pred účinkom
vibrácií, ako sú: údržba náradia
a jeho príslušenstva, udržovanie rúk
v teple, organizácia spôsobu práce.
Akumulátor
DCB180 DCB181
Typ akumulátora
Li-Ion
Li-Ion
Napájacie
napätie
V
18
18
Kapacita
Ah
3,0
1,5
Hmotnosť
kg
0,64
0,35
DCB182
Li-Ion
Akumulátory
DCB183 DCB184
Typ akumulátora
Li-Ion
Li-Ion
Napájacie
napätie
V
18
18
Kapacita
Ah
2,0
5,0
Hmotnosť
kg
0,40
0,62
DCB185
Li-Ion
Nabíjačka
Napätie v sieti V
Typ akumulátora
Približný
min
25
čas nabíjania
(1,3 Ah)
akumulátora
55
(3,0 Ah)
Hmotnosť
kg
18
4,0
0,61
18
1,3
0,35
DCB105
230 V
Li-Ion
30
40
(1,5 Ah) (2,0 Ah)
70
90
(4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,49
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však náradie
5
Poistky:
Európa
Náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
Veľká Británia
a Írsko
Náradie 230 V
3 A v zástrčke prívodného kábla
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranení, ktorý v prípade, že sa mu
nezabráni, môže viesť k poškodeniu
zariadení.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
MEČOVÁ PÍLA
DCS387
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc
2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
6
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 8. 2014
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento
návod na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny
a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané z akumulátorov
(bez prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Udržujte pracovný priestor v čistote
a dobre osvetlený. Preplnený
a neosvetlený pracovný priestor môže
viesť k spôsobeniu úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. V elektrickom
náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu
alebo výparov.
c)
Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom
náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho
tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie
odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte
kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými
časťami. Poškodený alebo zapletený
prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím pracovať
vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj
s prúdovým chráničom (RCD). Použitie
prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím pracujte
s rozvahou. Nepracujte s elektrickým
náradím, ak ste unavení alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci
s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c)
d)
e)
f)
g)
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte, či
je vypínač v polohe „vypnuté“. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na vypínači
alebo pripojenie prívodného kábla k
elektrickej sieti, ak je vypínač v polohe
„zapnuté“, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia vždy odstráňte
všetky kľúče alebo nastavovacie prípravky.
Nastavovacie kľúče ponechané na náradí
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný
odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na
pripojenie odsávacieho zariadenia, zaistite
jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte
na vykonávanú prácu správny typ náradia.
Pri použití správneho typu náradia bude
práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé
elektrické náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí sa
opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak náradie
nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného
kábla od zásuvky alebo z náradia
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
7
f)
g)
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu
ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie
poškodené, nechajte ho opraviť. Mnoho
nehôd býva spôsobených zanedbanou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými ostriami sú menej
náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi pracuje.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je
určené, môže byť nebezpečné.
5) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného typu akumulátora spôsobiť
požiar.
b) Používajte výhradne akumulátory
odporúčané výrobcom náradia. Použitie
iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
c) Pokiaľ akumulátory nepoužívate, uložte
ich mimo dosah kovových predmetov, ako
sú kancelárske sponky na papier, mince,
kľúče, klinčeky, skrutky alebo iné drobné
kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť
skratovanie kontaktov akumulátora.
Skratovanie kontaktov akumulátora môže
viesť k vzniku popálenín alebo požiaru.
d) V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte
sa kontaktu s touto kvapalinou. Ak dôjde
k náhodnému kontaktu s touto kvapalinou,
zasiahnuté miesto omyte vodou. Pri
zasiahnutí očí zasiahnuté miesto umyte
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca
kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Ďalšie bezpečnostné predpisy
pre mečové píly
• Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu pracovného
8
nástroja so skrytými elektrickými vodičmi,
držte elektrické náradie vždy za izolované
rukoväti. Pri kontakte so „živým“ vodičom
spôsobia neizolované kovové časti náradia
obsluhe úraz elektrickým prúdom.
• VŽDY používajte respirátor. Pobyt
v prašnom prostredí môže spôsobiť dýchacie
ťažkosti a tiež úraz.
• NIKDY nezapínajte pílu, ak je pílový list
zaseknutý v obrobku alebo ak je v kontakte
s materiálom.
• Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od
pohybujúcich sa dielov. Nikdy nevkladajte
ruky do pracovného priestoru.
• Dávajte pozor najmä pri rezaní nad hlavou
a aj na prítomnosť skrytých elektrických
vodičov. Včas predvídajte smer padajúcich
vetiev a úlomkov.
• Nepoužívajte toto náradie nepretržite
dlhý čas. Vibrácie vznikajúce pri prevádzke
tohto náradia môžu spôsobiť trvalé zranenia
prstov, rúk a paží. Používajte preto rukavice,
ktoré poskytnú tlmenie vibrácií a robte často
pravidelné prestávky. Používajte toto náradie
počas dňa iba určitý čas.
ZAPNUTIE A VYPNUTIE
• Po vypnutí sa nikdy nepokúšajte dobiehajúci
list píly zastaviť prstami.
• Nikdy neklaďte pílu na stôl alebo na
pracovný ponk, ak nie je vypnutá a celkom
zastavená. Po vypnutí píly sa bude pílový list
ešte chvíľu pohybovať.
V PRIEBEHU REZANIA
• Ak používate pílové listy špeciálne určené na
rezanie dreva, pred začatím práce odstráňte
z obrobku všetky klince a iné kovové časti.
• Kdekoľvek je to možné, používajte na
bezpečné uchytenie obrobku zverák
a upínacie svorky.
• Nepokúšajte sa rezať extrémne malé
obrobky.
• Nenahýnajte sa príliš dopredu. Uistite sa, že
vždy stojíte v stabilnej polohe, to platí najmä
na lešeniach a rebríkoch.
• Držte pílu vždy oboma rukami.
• Na rezanie oblúkov a zárezov používajte
prispôsobený pílový list.
KONTROLA A VÝMENA PÍLOVÉHO LISTU
• Používajte iba pílové listy, ktoré spĺňajú
požiadavky uvedené v týchto prevádzkových
pokynoch.
• Používajte iba ostré pílové listy v perfektnom
stave. Prasknuté alebo ohnuté pílové listy by
sa mali okamžite vymeniť a zlikvidovať.
• Zaistite, aby bol pílový list bezpečne
upevnený.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobené odletujúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobené kontaktom
s horúcim príslušenstvom, ktoré sa zahrialo
počas použitia.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím výrobku.
Štítky na náradí
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na kryte, ktorý vytvára montážny spoj
medzi náradím a akumulátorom.
Príklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre nabíjačku DCB105.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý je týmto akumulátorom
napájaný.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
kvapalina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika
spôsobenia zranenia nabíjajte iba
akumulátory DEWALT, ktoré sú
určené na nabíjanie. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu alebo hmotným
škodám.
UPOZORNENIE: Deti by mali byť pod
dozorom, aby bolo zaistené, že sa
s týmto zariadením nebudú hrať.
POZNÁMKA: V určitých
podmienkach, keď je nabíjačka
pripojená k napájaciemu napätiu,
môže dôjsť ku skratovaniu nabíjacích
kontaktov vnútri nabíjačky cudzími
predmetmi. Cudzie vodivé predmety
a materiály, ako sú oceľová vlna
(drôtenka), hliníkové fólie alebo
akékoľvek čiastočky kovu, sa nesmú
dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v úložnom
priestore nabíjačky umiestnený
žiadny akumulátor, vždy odpojte
prívodný kábel nabíjačky od siete.
Skôr než budete nabíjačku čistiť,
odpojte ju od siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode.Nabíjačka i
akumulátory sú špecificky navrhnuté tak, aby
mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie nabíjacích
akumulátorov DEWALT. Akékoľvek iné
použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
• Pri odpájaní nabíjačky od zásuvky ju vždy
odpojte uchopením za zástrčku a neťahajte
za prívodný kábel. Týmto spôsobom
zabránite poškodeniu zástrčky a prívodného
kábla.
• Uistite sa, či je napájací kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali oň
a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu alebo
nadmernému zaťaženiu.
9
• Ak nie je to úplne nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pri práci s nabíjačkou vo vonkajšom
prostredí vždy zaistite, aby bola umiestnená
v suchu, a používajte predlžovací kábel
vhodný na vonkajšie použitie. Použitie kábla
na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
• Nezakrývajte vetracie otvory nabíjačky.
Vetracie otvory sú umiestnené na hornej
strane a na bočných stranách nabíjačky.
Umiestnite nabíjačku na také miesta, ktoré
sú mimo dosahu zdrojov tepla.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou – zaistite ich okamžitú výmenu.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej pádu
alebo k jej poškodeniu iným spôsobom.
Opravu zverte autorizovanému servisu.
• Nabíjačku nedemontujte. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla,
musí byť ihneď vymenený výrobcom,
autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou
osobou, aby sa zabránilo akémukoľvek
riziku.
Túto nabíjačku nemusíte žiadnym spôsobom
nastavovať a je skonštruovaná tak, aby sa čo
najjednoduchšie obsluhovala.
Postup nabíjania (obr. 2)
1. Pred vložením akumulátora pripojte
nabíjačku k príslušnej zásuvke s napájacím
napätím 230 V.
2. Vložte akumulátor (f) do nabíjačky a uistite
sa, či je v nabíjačke riadne usadený.
Červený indikátor (nabíjanie) začne blikať,
čo bude indikovať začiatok procesu
nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže sa
okamžite použiť alebo môže byť ponechaný
v nabíjačke.
POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia maximálnej
výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion pred
ich prvým použitím ich doplna nabite.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
nabíjanie
––
celkom nabité
–––––––––––––––––
–– ––
––
odloženie nabíjania
zahriaty/studený
akumulátor
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte od
elektrickej siete. Týmto spôsobom obmedzíte
riziko úrazu elektrickým prúdom. Vybratie
akumulátora toto riziko nezníži.
alebo nabíjačkou
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
vedení
x
–– • –– • –– • –– •
problém s akumulátorom
••••••••••••
porucha v elektrickom
•• •• •• •• •• ••
• Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napájacím napätím. Táto nabíjačka
nie je určená pre vozidlá.
V tejto nabíjačke sa nebude chybný akumulátor
nabíjať. Nabíjačka bude signalizovať chybný
akumulátor nerozsvietením kontrolky nabíjania
alebo spôsobom blikania, ktorý určuje poruchu
akumulátora alebo nabíjačky.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
POZNÁMKA: To môže tiež znamenať poruchu
v nabíjačke.
Nabíjačky
Nabíjačka DCB105 môže nabíjať akumulátory
Li-Ion s napájacím napätím 10,8 V, 14,4 V a 18 V
(DCB121, DCB123, DCB125, DCB127, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
a DCB185).
10
Ak nabíjačka signalizuje poruchu, odovzdajte
ju spoločne s akumulátorom do autorizovaného
servisného strediska na otestovanie.
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky začne režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, kým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu
nabíjania. Táto funkcia maximálne predlžuje
prevádzkovú životnosť akumulátora.
Náradie XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor
pred preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany
sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte
ho celkom nabiť.
Studený akumulátor sa nabíja približne
polovičnou rýchlosťou než zahriaty akumulátor.
Akumulátor sa bude počas celého nabíjacieho
procesu nabíjať pomalšou rýchlosťou a nevráti sa
na maximálnu rýchlosť nabíjania ani v prípade,
ak je zahriaty.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor,
nezabudnite do objednávky doplniť katalógové
číslo a napájacie napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora sa oboznámte
s nižšie uvedenými bezpečnostnými pokynmi a
potom dodržujte uvedené postupy pre nabíjanie.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Pri vložení
alebo vybratí akumulátora z nabíjačky môže
iskrenie spôsobiť vznietenie prachu alebo
výparov.
• Nikdy akumulátor do nabíjačky nevkladajte
násilím. Akumulátor nikdy žiadnym
spôsobom neupravujte, aby ho bolo možné
nabíjať v inej nabíjačke, pretože by mohlo
dôjsť k prasknutiu jeho obalu
a k následnému vážnemu zraneniu.
• Nabíjajte akumulátory iba v určených
nabíjačkách DEWALT.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo prekročiť 40 °C
(ako sú vonkajšie búdy alebo kovové budovy
v lete).
• Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa pred
použitím uistite, či je akumulátor plne nabitý.
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátor z akéhokoľvek dôvodu
rozoberať. Ak je obal akumulátora
prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Zabráňte pádu, rozdrveniu
alebo poškodeniu akumulátora.
Nepoužívajte akumulátor alebo
nabíjačku, pri ktorých došlo k nárazu,
pádu alebo inému poškodeniu
(napríklad prepichnutie klincom,
zásah kladivom, rozšliapnutie). Mohlo
by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Poškodené akumulátory by mali byť
vrátené do autorizovaného servisu,
kde bude zaistená ich recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch
tak, aby nemohlo dôjsť
k jeho pádu. Niektoré náradia
s veľkým akumulátorom budú stáť
na akumulátore vo zvislej polohe,
ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Nespaľujte akumulátory, aj keď sú vážne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátor môže v ohni explodovať.
Pri spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion
dochádza k vytváraniu toxických výparov
a látok.
• Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky kvapalinou
akumulátora, okamžite zasiahnuté miesto
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie
neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie
– elektrolytom akumulátora je zmes tekutých
organických uhličitanov a solí lítia.
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte ich do vody alebo do iných
kvapalín.
11
• Obsah článkov akumulátora môže spôsobiť
ťažkosti s dýchaním.Zaistite prísun čerstvého
vzduchu. Ak ťažkosti stále pretrvávajú,
vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Poškodený akumulátor.
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jeho kontaktu
s plameňom alebo so zdrojom
iskrenia.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi.
Akumulátor
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
TYP AKUMULÁTORA
Model DCS387 pracuje s akumulátormi
s napájacím napätím 18 V.
Zabráňte styku s vodou.
Môžu sa použiť akumulátory DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 a DCB185. Ďalšie
informácie nájdete v časti Technické údaje.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
Odporúčania pre uloženie
akumulátorov
Nie je určené na vonkajšie použitie.
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a prevádzkovej životnosti skladujte
nepoužívané akumulátory pri izbovej teplote.
Akumulátor likvidujte s ohľadom na
životné prostredie.
Akumulátory DEWALT nabíjajte iba
v určených nabíjačkách DEWALT. Ak
sa budú v nabíjačkách DEWALT nabíjať
iné akumulátory než akumulátory
DEWALT, môže dôjsť k ich prasknutiu
alebo k vzniku iných nebezpečných
situácií.
2. Ak skladujete akumulátory dlhší čas,
s ohľadom na dosiahnutie optimálnych
výsledkov Vám odporúčame, aby ste ich
uložili mimo nabíjačky celkom nabité na
suchom a chladnom mieste.
POZNÁMKA: Akumulátory by sa nemali
uskladňovať, ak sú celkom vybité. Pred prvým
použitím musí byť akumulátor celkom nabitý.
Akumulátory nespaľujte.
Štítky na nabíjačke a na
akumulátore
Obsah balenia
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
sú štítky na nabíjačke a na akumulátore opatrené
nasledujúcimi piktogramami:
1 akumulátorovú mečovú pílu
Balenie obsahuje:
2 akumulátory Li-Ion
1 kufrík
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
1 nabíjačku
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
Čas nabíjania je uvedený v časti
Technické údaje.
100%
Nabíjanie akumulátora.
100%
Nabitý akumulátor.
12
POZNÁMKA: Modely N sa nedodávajú
s akumulátormi, nabíjačkou a kufríkom.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času pozornému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho
súčastí. Mohlo by dôjsť
k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.
a. Hlavný vypínač
b. Blokovacie tlačidlo
c. Uvoľňovacia páčka uchytenia pílového listu
d. Pätka píly
e. Oporná rukoväť
f. Akumulátor
g. Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
h. Hlavná rukoväť
POUŽITIE VÝROBKU
Vaše akumulátorové mečové píly DCS387 sú
určené na profesionálne rezanie dreva, kovu
a potrubia. Kompaktný dizajn umožňuje rezanie
v extrémnej blízkosti hrany obrobku na ťažko
prístupných miestach.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom
prostredí alebo na miestach s výskytom
horľavých kvapalín alebo plynov.
Tieto mečové píly sú elektrické náradie na
profesionálne použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
• Malé deti a neskúsené osoby. Toto
zariadenie nie je určené na použitie
nedospelými alebo neskúsenými osobami
bez dozoru.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený
dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by sa nemali nikdy ponechať s týmto
výrobkom bez dozoru.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku. Takisto sa uistite, či napájacie napätie
Vašej nabíjačky zodpovedá napätiu v sieti.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený špeciálne upraveným káblom,
ktorý je dodávaný autorizovaným servisom
DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Zaistite bezpečné odstránenie starej
zástrčky.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím
na novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu
svorku nebude pripojený žiadny
vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite
Technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
ZOSTAVENIE A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred montážou
a nastavením tohto náradia vždy
vyberte akumulátor. Pred vložením
alebo vybratím akumulátora náradie
vždy vypnite.
VAROVANIE: Používajte iba
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Vloženie a vybratie
akumulátora (obr. 3)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
nebezpečenstva spôsobenia úrazu
nikdy nestláčajte uvoľňovacie
tlačidlo akumulátora bez toho,
aby ste tento akumulátor vybrali.
13
Stlačenie uvoľňovacieho tlačidla bez
následného vybratia akumulátora
vedie k jeho nečakanému vypadnutiu.
POZNÁMKA: Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie
výsledky, uistite sa, či je akumulátor celkom
nabitý.
VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTI
NÁRADIA
1. Zarovnajte akumulátor (f) s drážkami vnútri
rukoväti náradia (obr. 3).
2. Akumulátor nasuňte do rukoväti náradia,
až bude plne usadený a uistite sa, či sa
neuvoľňuje.
VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo akumulátora (g)
a vysuňte akumulátor z rukoväti náradia.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa
pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu,
ktorá sa týka nabíjačky.
AKUMULÁTOR S UKAZOVATEĽOM STAVU
NABITIA (OBR. 2)
Niektoré akumulátory DEWALT sú vybavené
ukazovateľom nabitia, ktorý sa skladá z troch
zelených LED diód, ktoré indikujú úroveň stavu
nabitia akumulátora.
Ak chcete ukazovateľ aktivovať, stlačte a držte
tlačidlo ukazovateľa (i). Svietiace kombinácie
týchto troch zelených LED diód určujú úroveň
nabitia akumulátora. Ak je úroveň nabitia
akumulátora nižšia než požadovaná limitná
hodnota na použitie, ukazovateľ nebude svietiť
a akumulátor sa musí nabiť.
POZNÁMKA: Tento ukazovateľ slúži iba ako
indikátor stavu nabitia akumulátora. Ukazovateľ
neindikuje funkčnosť náradia a jeho funkcia sa
môže meniť na základe komponentov výrobku,
teploty a spôsobu práce koncového používateľa.
Hlavný vypínač s plynulou
reguláciou otáčok
(obr. 4)
BLOKOVACIE TLAČIDLO A HLAVNÝ VYPÍNAČ
Vaša píla je vybavená blokovacím tlačidlom (b).
Hlavný vypínač zaistíte tak, že stlačíte
blokovacie tlačidlo, ako je znázornené na
obrázku 4. Hlavný vypínač (a) vždy zaistite
pri prenášaní alebo ukladaní náradia, aby
sa zabránilo jeho neočakávanému zapnutiu.
Blokovacie tlačidlo je sfarbené na červeno ako
indikácia, že sa vypínač nachádza vo svojej
odistenej polohe.
14
Hlavný vypínač zaistíte tak, že stlačíte
blokovacie tlačidlo, ako je znázornené na
obrázku 4. Stlačte hlavný vypínač, aby došlo
k ZAPNUTIU motora. Uvoľnením hlavného
vypínača dôjde k VYPNUTIU motora.
VAROVANIE: Toto náradie nemá
žiaden prvok, ktorý by umožňoval
zaistenie hlavného vypínača v polohe
ZAPNUTÉ a hlavný vypínač by nemal
byť nikdy v tejto polohe zaistený
žiadnym iným spôsobom.
Hlavný vypínač s reguláciou otáčok Vám
umožňuje univerzálne použitie píly. Čím viac
je vypínač stlačený, tým vyššie sú otáčky
pracovného nástroja.
UPOZORNENIE: Pri zahájení rezu
sa odporúča použitie veľmi nízkych
otáčok. Dlhodobé udržovanie veľmi
nízkych otáčok môže viesť
k poškodeniu Vašej píly.
POUŽITIE
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte ho
od zdroja napájania.
Upnutie a vybratie pílového
listu (obr. 1, 5 – 7, 10)
K dispozícii sú pílové listy rôznej dĺžky.
Používajte na vykonávanú prácu vhodné pílové
listy. Pílový list by mal byť dlhší ako 90 mm
(3-1/2"), mal by pri rezaní zasahovať za pätku
píly a presahovať hrúbku obrobku. Pri tomto
náradí nepoužívajte pílové listy pre priamočiare
píly.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo
porezania. Pokiaľ pílový list pri
rezaní nezasahuje za pätku píly
a nepresahuje hrúbku obrobku,
môže dôjsť k jeho zlomeniu (obr. 5).
Výsledkom môže byť zvýšené riziko
úrazu, a tiež poškodenie pätky píly
alebo obrobku.
NASADENIE PÍLOVÉHO LISTU
1. Uvoľňovaciu páku uchytenia pílového listu (c)
vytiahnite smerom nahor (obr. 1).
2. Z prednej strany zasuňte upínaciu stopku
pílového listu.
3. Stlačte dole uvoľňovaciu páčku uchytenia
pílového listu.
POZNÁMKA: Pílový list sa môže nasadiť
v štyroch rôznych polohách, ktoré sú znázornené
na obrázku 6. Pílový list môže byť nasadený aj
tak, aby boli jeho zuby otočené nahor. Pozrite
obr. 10.
VYBRATIE PÍLOVÉHO LISTU
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Nikdy sa nedotýkajte pílového
listu ihneď po ukončení práce.
Nedodržanie tohto pokynu môže mať
za následok spôsobenie úrazu.
1. Otočte uvoľňovaciu páčku úchytu pílového
listu smerom hore.
2. Vyberte pílový list.
Správna poloha rúk (obr. 8)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia VŽDY
používajte správne uchopenie
náradia, ako na uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY pevne a očakávajte náhle
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na opornej rukoväti (e) a druhú ruku na
hlavnej rukoväti (h).
Rezanie s pílovým listom
v horizontálnej polohe (obr. 7)
Vaša píla je vybavená horizontálnym uchytením
pílového listu. Inštalácia pílového listu v
horizontálnom smere umožňuje rezanie tesne
pri podlahách, stenách alebo stropoch, kde
je obmedzený priestor. Z dôvodu zabránenia
spätnému rázu zaistite, aby bola pätka píly
pritlačená k obrobku.
Rezanie (obr. 9 – 11)
VAROVANIE: Vždy používajte
ochranu zraku. Všetci užívatelia
a okolité osoby musia používať
schválenú ochranu zraku.
VAROVANIE: Pri rezaní smerom
k sebe dávajte veľký pozor. Počas
rezania držte pílu pevne oboma
rukami.
Pred rezaním akéhokoľvek typu materiálu sa
uistite, či je pevne zakotvený alebo uchytený,
aby sa predišlo preklzovaniu. Pílový list priložte
k rezanému obrobku, zapnite motor píly a pred
pritlačením počkajte, až píla dosiahne plné
otáčky. Kedykoľvek je možné, pätka píly musí byť
pevne pritlačená k rezanému obrobku
(obr. 9). Týmto spôsobom zabránite
odskakovaniu píly, obmedzíte vibrácie a budete
minimalizovať poškodenie pílového listu.
Akékoľvek rezy, ktoré spôsobujú tlak na pílový
list, ako sú uhlové alebo zahnuté rezy, zvyšujú
možné vibrácie, riziko spätného rázu a zlomenie
pílového listu.
VAROVANIE: Dávajte pozor najmä
pri rezaní nad hlavou a tiež na
existenciu skrytých elektrických
vodičov. Včas predvídajte smer
padajúcich vetiev a úlomkov.
VAROVANIE: Pred rezaním slepých
alebo ponorných rezov skontrolujte,
či sa v pracovnom priestore
nenachádza skryté plynové alebo
vodovodné potrubie, elektrické
vedenie. V opačnom prípade môže
dôjsť k explózii, škodám na majetku,
úrazu elektrickým prúdom alebo
k vážnemu úrazu.
ZAROVNÁVACIE REZY (OBR. 9)
Kompaktná konštrukcia krytu motora tejto píly
a otočná pätka píly umožňujú vykonávanie
rezov v blízkosti podlahy, rohov a na iných zle
prístupných miestach.
VÝREZY/PONORNÉ REZY – IBA DO DREVA
(OBR. 10)
Prvým krokom pri vykonaní výrezu je odmeranie
plochy, ktorá bude vyrezaná a jej zreteľné
označenie kriedou, ceruzkou alebo rysovacou
ihlou. Používajte na vykonávanú prácu vhodné
pílové listy. Pílový list by mal byť dlhší ako
90 mm (3-1/2"), mal by pri rezaní zasahovať za
pätku píly a presahovať hrúbku obrobku. Zasuňte
do úchytu pílový list.
Skloňte pílu smerom dozadu tak, aby zadný okraj
pätky spočíval na povrchu obrobku a aby sa
ostrie pílového listu povrchu obrobku nedotýkalo
(poloha 1, obr. 10). Potom zapnite motor
a vyčkajte, až píla dosiahne maximálne otáčky.
Pílu pevne uchopte oboma rukami a začnite ju
rukou pomaly opatrne preklápať smerom nahor
a súčasne riadne pritláčajte spodnú časť pätky
píly k obrobku (poloha 2, obr. 10). Pílový
list sa začne zarezávať do materiálu. Pred
pokračovaním vo vyrezávaní sa vždy uistite,
či pílový list celkom prenikol cez obrobok.
POZNÁMKA: V miestach, kde je viditeľnosť
pílového listu obmedzená, používajte ako vodidlo
okraj pätky píly. Línie akýchkoľvek rezov by mali
byť pretiahnuté až za okraje vykonávaných rezov.
15
REZANIE KOVU (OBR. 11)
Vaša píla má v závislosti od použitého typu
pílového listu a rezaného materiálu rôzne
možnosti rezania kovov. Na rezanie železných
kovov používajte pílové listy s jemnými zubami
a na rezanie neželezných kovov pílové listy
s hrubšími zubami. Pri rezaní tenkého
tabuľového plechu je najlepším riešením upnutie
drevených líšt na obe strany tohto plechu. Tým
bude zaistenie čisté rezanie bez zvýšených
vibrácií či trhania kovu. Vždy majte na pamäti,
aby ste na pílový list príliš netlačili, znížila by sa
tak jeho životnosť a mohol by tiež prasknúť.
POZNÁMKA: Všeobecne sa pri rezaní kovu
odporúča naniesť na čiaru rezu olejový film alebo
iné mazivo, aby sa predĺžila životnosť pílového
listu a tiež bol jednoduchší chod náradia.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť
o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho
zranenia pred vykonávaním
akéhokoľvek nastavenia alebo
pred montážou a demontážou
príslušenstva alebo prídavných
zariadení náradie vždy vypnite
a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
Nabíjačka a akumulátor nie sú opraviteľné. Vnútri
sa nenachádzajú žiadne časti určené na opravy.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach hlavného krytu
a v ich blízkosti nahromadia prach
a nečistoty, odstráňte ich prúdom
suchého stlačeného vzduchu.
Pri vykonávaní tohto úkonu údržby
používajte schválenú ochranu zraku
a schválený respirátor.
16
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom. Pred
čistením nabíjačku vždy odpojte od
elektrickej siete. Nečistoty a mazivá
môžu byť z povrchu nabíjačky
odstránené pomocou handričky alebo
mäkkej kefy bez kovových štetín.
Nepoužívajte vodu ani žiadne čistiace
prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takéhoto
príslušenstva nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto výrobkom iba príslušenstvo
odporučené spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej
používať alebo ak si ho prajete nahradiť novým,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek zástupcovi autorizovaného
servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
DEWALT a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon pre predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení prevádzkovej životnosti
akumulátora vykonajte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do
miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory
budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
17
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00249652- 13-10-2014
18
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising