Samsung | DVD-P380 | Samsung DVD-P380 Bruksanvisning

DVD-Spelare
DVD-Afspiller
DVD-Spiller
DVD-Soitin
DVD-P380
AK68-01509E
SÄKERHET
1. Placering
Kontrollera att nätspänningen stämmer överens
med dem som anges på etiketten på apparatens
baksida. Stall DVD-spelaren plant, på ett
lämpligt underlag (möbel) och se till att den fär
got ventilation genom att lämna (7-10) fritt
utrymne runt om. Kontrollera att ventilationsspringorna inte är övertäckta. Placera ingenting
på DVD-spelaren. Placer ade inte pa förtäkare
eller annan utrusning som kan bli varm. Innan
du flyttar spelaren måste du försäkra dig om att
skivfacket är tomt. DVD-spelaren arbertas kontinuerlig. När den står i standby innebär det inte
att den är skild den från nätet, vilket
rekomenderas om du inte anväder den uneder
en viss tid. Strömkontakten fungerar som urkoppllingsenhet och skall vara inkopplad hela tiden.
enkelsidig skiva). Vid behov skall du altid använ
da en mjuk trasa när du rengör skivan.
Torka från mitten och utåt. Lägg alltid tillbaka ski
van i fordalet när du har spelat den och placera
fordelet vertikalt. Lägg altijd in skivan korekt i slä
den-använd styrlackarna. Använd aldrug
rengörningssprayer, bensin, vätskor som alstar
statisk elektricitet eller andra løsningsmedel om
skivytan år smustsig. Torka Försiktigt med en
mjuk, fuktig trasa (endast vatten). Torka aldrig av
skivan med en roterande röselse, eftersom
cirkulara repor då kan uppstå och därmed orsaka
störningar vid avspelnigen.
5. Batteri
2. För säkerhetens skull
Oppna aldrig apparaten eller någon av dess
delar. Det kan vara farligt för dig eller för vissa
känsliga delar. Du utsätter dig för risk för elek
triska stötar och för lasesträlen. Försok inte titta
in i apparaten genom att se in i det öppnade
skivfacket eller andra öppningar.
Bateried som avänds i denna produkt innehåller
miljöfarlinga kemikalier.
Släng aldrig batteriet i de vanliga hushållssopor
na. Vi rekommenderar att en servicetekniker
byter batteriet.
6. Underhåll av höljet
3. Obs
Skydda spelaren mot fuktighet och Hetta (öppen
spis), liksom mot utrusning som avger starka
magnetiska eller alecktriska fält (högtalare…).
Dra ur nätkabeln om spelaren inte fungerar rik
tigt. Apparaten får inte utsättas för vattendroppar
eller att det skvätter vätska på den och därför
skall exempelvis vaser inte ställes på den.
Spelaren är inte avsedd för Industriell
användning utan endast för hemmabruk. Denna
produkt är inte hemmabruk. Denna produkt är
endast avsedd att användast för privat brukt. Att
kopiera eller ladda ner musikfiller i avsikt att
avyttr dem, eller för all annan vinstgivande ver
skamhet, innebär eller kan innebära ett brtt mot
patent-och upphovsrättla gen.
GARANTNIS UPPHÖRANDE : ENLIGT
GÄLANDE LAGSTIFTNING I PATENT-OCH
UPPHOVRÄTTLAGEN OCH ALLA ANDRA
RÄTTIHETER, UPPHÖR ATT GÄNANTI ATT
GÄLL TILL FÖLDJD V PRODUKTENS
ANVÄNDNING PÅ ALLA ANDRA VILLKOR ÄN
DE OVAN BESKRIVNA.
Kondensbildning: Om apparaten och/eller skivor
na tas in från kyla till värme, t.e.x. eftr transport
vindtrtid, vänta då ungefär två timmer tills de
uppnått rumstemperatur. På så sätt unviker man
allvarliga skador.
4. DVD-SKIVAN
Var försigtig när du hanterar dina skivor. Håll
skivorna med fingrarna runt kanten eller i hålet.
Lägg altid in skivan med etten uppåt ( gäller
2
Av säkethersskäl bör du dra ut nätkontakten från
vägguttaget innan regöring.
• Använd aldrig besen, thinner eller andra
kemiska lösmedel vid rengöring.
• Torka av höljet med en mjuk trasa.
Den enhed som denna bruksanvisning medföljer är
licensierad med vissa upphovsrätter för vissa tredje
parter. License är begränsad till privat icke-kommerseil använding av den slutliga användaren för det
licensierade innelållet. Inga rättigheter avser kommer-siell användning. Licensen täcker inte någon
annan enhet än denna och licensen omfattar inte
någon oli-censiered enhed eller process i enlighet
met ISO/ IEC 11172-3 eller ISO /IEC 11172-3
använd eller såld till-sammans med denna enhed.
Licesen täcker bara an användningen av denna
enhet för att koda och/eller avkoda ijudfielr enligght
ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Licensen
ger inga rättigheter för produkter eller functionner
som inte överensstämmer med ISO/IEC 11172-3
eller ISO/IEC 13818-3.
VARNING: ANVÄNDNING AV KONTROLLER,
INSTALLNINGAR OCH ANDRA
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ÄN DE SOM SPECIFICERAS
HÄR KAN RESULTERA I FARLIG STRÅLNING.
INNAN DU
STAR TAR
Tillbehör
Fjärrkontroll
Barrerer till fjärkontroll
(AAA Size)
Bruksanvisnig
Video/Audio
kabel
Installera batterier i fjärrkontrollen
1. Öppna batterriluckan på fjårrkontrollens baksida.
2. lägg i två stycken batterier av AAA-typ. Lägg i
batterierna korrekt anligh polaritet-märkningen
(+och - ).
3. Sätt tillbaka batterriluckan.
Om fjärrkontrollen inte fungerar
korrekt:
- Kontollera polariteten (+och -). påbatterierna.
- Kontrollera att batterierna inte är slut.
- Kontrollera att det inte finns något hinder mellen
fjårsensorn och fjårkonrollen.
- Konrtorllera att de inte finss någon fluorescerande
belysnig i närheten.
Säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Innan du startar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Inställningar
Skivfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Skivtyper och karakteristik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Fjärrkontrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Anslutningar
Ansluta DVD-spelaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Basfunktioner
Spela en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Söka och hoppa över kapitel eller låt . . . . . . . . . 13
Använda visningsfunktionen (DISPLAY) . . . . . . . 13
Använda skiv-och tetelmenyn . . . . . . . . . . . . . . . 14
Repetering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Längsam uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Avancerade Funktioner
Justera bildförhållandet (EZ View) . . . . . . . . . . . . 15
Välja spark med AUDIO-knappen . . . . . . . . . . . . 16
Välja textningsspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Välja önskad kameravinkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Använda bokmarkesfunktionen . . . . . . . . . . . . . . 17
Använda funktioner för zooming. . . . . . . . . . . . . . 18
Visningmeny (clips menu) for MP3/WMA/
JPEG/MPEG4/CD Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Val av mapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Uppspelning MP3/WMA/CD Audio . . . . . . . . . . . 19
Uppspelning MPEG4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Spela upp mediefiler med
funktionen USB Host (USB-värd) . . . . . . . . . . . . . 20
CD-rippning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Visning av bild-cd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Åndra Installnings Menyn
Använda inställningsmenyn (SETUP MENU). . . . 23
Inställning av språfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Inställning av surroundijud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Inställning av visningsalternativ . . . . . . . . . . . . . . 25
Inställning av föraldsskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Referens
Uppgradering av programvara . . . . . . . . . . . . . . . 28
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Produkter som stöder funktionen
USBHOST (USB-VÄRD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3
Svenska
INNEHÅLLSFÖR
TECKNING
INSTÄLLNINGAR
Skivfunktioner
Utmärkt ijud
Dolby Digital-sytem utvecklad av DOLBY Labs erbjuder kristallklar ijudåtergivnig.
TV-bild
Video med MPEG2-kompression. Både normal bild
och bredbild (16:9) kan visas.
Slow Motion
En vikting scen kan visas långsamt.
Föräldraskydd (DVD)
Med föraldraskyddet användare välja en nivå som
hidrar barn från att vissa typer av filmer, som t ex.
våldsfilmer, vuxenfilmer, etc.
Olika menyfunktioner på skärmen
Du kan välja olika spårk (Ijud/texning) och kameravinklar när du tittar på film.
EZ VIEW (fullskärmsvisning) (DVD)
Genom enkel visning aktiveras bildjusteringen så att den
överensstämmer med TV:ns skärmstorlek (16:9 eller 4:3).
Digital Photo Viewer (JPEG)
Du kan visa digitala foton på din TV.
Repeatering
Du kan repetera en lat eller film genom att trycka på
REPEAT-kanppen.
MP3/WMA
Denna apparat kan spela skivor som skapats från
MP3/WMA-filer.
CD-rippning
Den här funktionen gör det möjligt för dig att kopiera
ljudfiler från disken till USB-enheten i MP3-format
(Endast ljud-CD (CD DA))
MPEG4
Denna spelare kan spela upp MPEG4-format i form
av en avi-fil.
4
OBS
- Skivor som intekan spelas upp på denna
spelare.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• Super Audio CD (utom CD-lager)
• CDG: er endast uppspelning av ijud, ej bilder.
- Föjande kan spelas upp beronde på hur
inspelningen gjorts.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW (V mode)
- Spelaren kan kanske inte spela upp vissa
cd-r, cd-rw-och dvd-r-skivor beroende på det
sätt de är inspelade på.
KOPIERINGSSKYDD
Många DVD-skipor är kodade med ett kopieringsskydd. P g a. detta ska du endast ansluta din
DVD-spelare direkt till en teve, inte till en
videobandspelare. Om du ansluter spelaren till
en videobandsspelare, kan bilden innehaålla
störningar från kopieeringsskyddet.
denna produkt innehåller en teknologi för kopieringsskydd osm bygger på vissa amerikanska
paten och andra företag. Användnigen av macrovisio teknologi för upphovsrättsskydd i denna
produkt måste auktoriseras av macrovision och
gäller endast för hemmabrukt och övriga begränsade betalvisnigar, såvida inte ytterligarerättigheter erhales från Macrovision. Det är förbjuded att isär produkten eller anvuanda reverse
engineering.
Skivtyper och karakteristik
Din DVD-spelare kan spela upp följande typer av skivor.
Inspelningstyp
DVD
Ljud
+
Video
AUDIO-CD
Skivstorlek
Max. speltid
12 Cm
Enkelsidig 240 min.
Dubbelsiding 480 min.
8 Cm
Enkelsidig 80 min.
Dubbelsidig 160 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Ljud
Karakteristik
- DVD ger utmuarkt ijud-och videokvalitet tack vare Dolby Digital-och
MPEG2-systemet.
- Olika visnings-och ijudfunctioner kan
enkellt ställas in i menysystemet.
- En CD spelas in med digital signal,
vilket ger bättre, mindre störningar
och mindre försämring av ijudkvaliteten after lång langringstid.
Skivmärkning
Region Kodningsregioner
~
PAL
Kodningsregion
För PAL-system i Storbritannien, Frankrike,
Tyskland, etc.
Dolby Digital-skiva
STEREO
DIGITAL
SOUND
Både DVD-spelare och skivor är kokade
efter vilken region de ska användas i.
Dessa regionkoder måste överensstämma
för att en skiva ska gå att spela.
Stereoskiva
Digital ljudskiva
DTS-skiva
MP3-skiva
Du får endast föra in en DVD-skiva i taget.
Om du för in två eller fler skivor går det inte
att spela upp dem och DVD-spelaren kan
skadas.
DivX Certifierad
DivX, DivX Certifierad och
tillhörande logotyper är varumärken
som tillhör DivXNetworks, Inc.
5
Svenska
skivtyp/Märkning
Beskrivning
Framsidans kontroller
5
1 2
1.
STANDBY/ON (
)
6.
5.
8
6
) SEARCH
STANDBY/ON trycks in, tänds en blå lampa och
Painikkeella voit myös ohittaa nimikkeen, jakson tai
raidan.
STANDBY-indikator
7.
SKIVFACK lampa
OPEN/CLOSE (
STOP (
)
Stoppar skivuppspelnigen.
8.
Sätt in skivan här.
4.
/
7
Tällä painikkeella voit selata levyä eteen- tai taaksepäin.
När spelaren kopplas in, tänds nätlampan.
3.
SKIP (
6
När spelaren kopplas in, tänds nätlampan. När knappen
spelaren slås på.
2.
4
9
3
PLAY/PAUSE (
)
Tryck för att starta eller pausa uppspelnig.
)
9.
USB-värd
Tryckk för at öppna eller stuanga skivfacket.
Anslut digitalkamera, mp3-spelare, minneskort,
DISPLAY
kortläsare eller andra lösa lagringsenheter.
Funktionsindikatorer visas här.
Displayvisning
Visar olika meddelanden rörande olika operationer, t ex PLAY, STOP,
LOAD…
nodSC: Skiva saknas.
OPEn: Släden är öppen.
LOAd: Skivinformationen läses till spelaren.
6
beskrivning-Baksidan
1
1.
2.
3
Svenska
2
4
SCART AV
- Ansluts till TV med scartingång.
DIGITAL AUDIO OUT JACKS
- Anv¨ånd antigen en koaxialkabel för att ansluta till en
kompatibel Dolby Digital-mottagare.
- Används för att ansluta till en A/V-förstärkare sominnehåler Dolby Digital-dekoder eller DTS-dekoder.
3.
4.
AUDIO OUT JACKS
- Ansluit till audioningångarna på teve, audio/videomottagare.
VIDEO OUT JACK (VIDEO UTGÅNG)
- Anvuand en videokabel för att ansluta till videoingangen på en teve.
VIKTIGT ANMÄRKNING
- Se sidorna 25-26 för mera information om ur du använder instållningsmenyn.
7
Fjärrkontrollen
15
16
1
2
17
5.
VIDEO SEL.-knapp
Ändra Video output-läge.
6.
TV VOL (+, -)-Knapp
Volymkontroll
SKIP-Knapp (
/
)
Anvand för att utesluta titel, avsnitt eller spår.
7.
8.
9.
10.
18
3
4
5
6
7
8
9
19
20
21
22
12.
13.
14. AUDIO-Knapp
Avänd denna knapp för att komma åt olika audiofunktioner
på en skiva.
10
11
11.
STOP Button (
)
Knappen-MENU
Tar fram DVD-spelaren meny.
ENTER/DIRECTION œƒ¦‹ knapp.
Denna knapp fungerar som omkoplingsknapp.
EZ VIEW kanpp
Easy View kan omvandl bilder i letterboxformat till fullskärmsvisnig på din vanliga TV.
Knappen DISC MENU
Visar skivan meny på skärmen.
OPEN/CLOSE (
)-knapp
Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
12
23
24
13
14
25
26
15. DVD-knapp
Tryck på denna knappen när du vill använda DVD-spelare.
16. TV-knapp
Tryck på denna knappen för att använda TV.
17. REPEAT A-B -painike
Mahdollistaa valitun kohdan (A–B) uudelleentoiston.
18. STEP-knapp/TV SOURCE
Stegar framåt en bild i taget/Tryck på denna knappen för
att välja en tillgänglig TV-källa (läge för TV).
19. SUBTITLE-knapp
20. TV CH-knapp (
,
)
Kanalval.
21. PLAY/PAUSE-knapp(
)
Starta uppspelning/pausa uppspelning.
1.
DVD Av/På-knapp
Stänger av/på strömmen.
2.
3.
SIFFERKNAPPAR
ZOOM-knapp/(-/--)
Förstorar DVD-bilden/Använd den här knapen för att
välja kanal för TV-programmet genom att infoga kanalnummer (TV-läge).
4.
8
SEARCH -Knapp (
/
)
Ger dig möjlighet attsöka framåt/båkat på en skiva.
22. RETURN-knapp
Atervänder till föregående meny.
23. INFO-knapp
Visar aktuellt information om skivan.
24. CANCEL-Knapp
Avänds för att ta bort menyer eller statusvisningar från
scärment.
25. USB-knapp
26. REPEAT-knapp
För repetering av en titel, kapitel, låt eller skiva.
ANSLUTNINGAR
Följande avsnitt visar exempel på anslutningstyper som vanligtvis används vid anslutning av en DVDspelare till TV och andra komponenter.
Innan du ansluter DVD-spelaren
- Stäng alltid av DVD-spelaren, TV:n och andra komponenter innan du ansluter eller plockar bort några kablar.
- Se bruksanvisningen för ytterligare komponenter (exempelvis en TV) som du ansluter för ytterligare information om vissa komponenter.
Ansluta till en TV (SCART)
- För att använda SCART-funktionen ansluter du SCART-polen (EXT) på DVD-spelarens baksida till
SCART-polen (IN) på din TV.
- Om din TV inte är utrustad med en SCART-funktion kan du välja en av följande anslutningstyper:
Ansluta till en TV (Video CVBS)
1
Använd bild- och ljudkablarna för att ansluta polerna
VIDEO (gul)/AUDIO (röd och vit) OUT på DVD-spelarens
baksida till polerna VIDEO (gul)/AUDIO (röd och vit) IN på
din TV.
2
VIT
Sätt på DVD-spelaren och TV:n.
RÖD
Ljudkabel
GUL
Video
-kabel
ELLER
RÖD
VIT
GUL
3
Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills bildsignalen från DVD-spelaren visas på TV-skärmen.
OBS
- Om ljudkabeln placeras för nära strömsladden kan det uppstå brus.
- Se sidan för Anslutning av förstärkare om du vill ansluta en förstärkare. (Se sidorna 10 -11)
- Antalet poler och dess placering kan variera beroende på TV-utrustning. Se bruksanvisningen för din TV.
- Om det finns en pol för ljudingång på TV:n ansluter du den till [AUDIO OUT][vänster] (vit) på DVDspelaren.
- Om du trycker på knappen VIDEO SEL. när DVD-spelaren är i stoppläge eller det inte finns någon skiva i
ändras videoutgångsläget enligt följande: ( SCART CVBS➝ SCART RGB).
9
Svenska
Ansluta DVD-spelaren
Anslutning till ett högtalarsystem (2-kanals förstärkare)
1
Använd ljudkablarna och anslut polerna AUDIO (röd och
vit) OUT på DVD-spelarens baksida till polerna AUDIO
(röd och vit) IN på förstärkaren.
2
Använd videosignalkabeln/kablarna och anslut polerna
VIDEO på DVD-spelarens baksida till polen VIDEO på din
TV enligt beskrivningen på sidorna 9.
VIT
RÖD
3
Ljudkabel
Sätt på DVD-spelaren, TV:n och förstärkaren.
RÖD
4
2-kanals stereo amp
Tryck på ingångsväljarknappen på förstärkaren för att välja
external input för att höra ljud från DVD-spelaren.
Se bruksanvisningen för förstärkaren för att ställa in dess
ljudingång.
OBS
- Vrid ner volymen när du sätter på förstärkaren.
Plötsliga höga ljudnivåer kan skada både högtalarna och dina öron.
- Ställ in ljudet i menyfönstret enligt förstärkaren. (Se sidorna 24-25)
- Antalet poler och dess placering kan variera beroende på förstärkare.
Se bruksanvisningen för din förstärkare.
10
VIT
Anslutning till ett högtalarsystem (Dolby digital, MPEG2 eller DTS
Amplifier)
1
Svenska
Om du använder en koaxialkabel (medföljer ej), ansluter
du polen DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) på DVDspelarens baksida till polen DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) på förstärkaren.
2
Använd videosignalkabeln/kablarna och anslut polerna
VIDEO på DVD-spelarens baksida till polen VIDEO på din
TV enligt beskrivningen på sidorna 9.
3
Sätt på DVD-spelaren, TV:n och förstärkaren.
Koaxialkabel
(medföljer ej)
Dolby digital eller
DTS amp
4
Tryck på ingångsväljarknappen på förstärkaren för att välja
external input för att höra ljud från DVD-spelaren.
Se bruksanvisningen för förstärkaren för att ställa in dess
ljudingång.
OBS
- Vrid ner volymen när du sätter på förstärkaren. Plötsliga höga ljudnivåer kan skada både högtalarna och dina öron.
- Ställ in ljudet i menyfönstret enligt förstärkaren. (Se sidorna 24-25).
- Antalet poler och dess placering kan variera beroende på förstärkare.
Se bruksanvisningen för din förstärkare.
11
BASFUNKTIONER
Spela en skiva
4. Stoppa uppspelning tryck på STOP (
som helst under uppspelningen.
Innan uppselning
- Sätta på TV:n och ställa in rätt Video Input
<Bildingång> på TV:ns fjärrkontroll.
- Om du har anslutit ett ijudsystem, sätt på detta
och ställ in rätt ijudingångskanal.
Efter att du anslutit DVD-spelaren och tryck på POWER kanppen för första gången visas f¨ljande meny:Om du vill
välja spårk, tryck på en sifferknapp. (Denna meny visas
endast första gången du ansluter väljer spårk från början,
förloras alla installningarna i Setup-menyn.
Om du inte har angett språk för startfönstret kan inställningarna ändras så fort du slår på eller slår av strömmen.
Se därför till att välja det språk du vill använda.
När du har valt ett menyspråk kan du ändra det genom att
trycka på knappen
på enhetens framsida i mer än 5
sekunder när det inte finns någon skiva inmatad.
Då visas fönstret SELECT MENU LANGUAGE igen där du
kan återställa önskat språk.
SELECT MENU LANGUAGE
Press
1
for English
Touche
2
pour Français
Drücken Sie
3
für Deutsch
Pulsar
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
5. Ta ur skiva tryck på OPEN/CLOSE (
) -knappen när
) -knappen.
6. pausa uppspelning tryck pa PLAY/PAUSE ( ) -eller
STEP-knappen på fjårrkontollen när som helst under upp
spelningen.
- Bilden fryses, inget ljud hörs.
För att återuppta uppspelningen, tryck på
PLAY/PAUSE ( )-knappen igen
7. Stegvis uppspelning (utom för musik-CD)
Vrid JOG DIAL medurs eller tryck på knappen STEP på
fjärrkontrollen under uppspelning.
- Varje gång knappen trycks in eller den stegvisa ratten
vrid syns en ny bild.
- Inget ljud hörs under uppspelning bildruta-för-bildruta.
- Tryck på PLAY/PAUSE ( ) -knappen för att
återuppta normal uppspelning.
- Du kan endast spela upp bildruta-för-bildrura i
framåtriktning.
8. Slow motion-uppspelning
Tryck på knappen SEARCH (
/ ) för att välja en
uppspelningshastighet mellan 1/8, 1/4 och 1/2 av normal
hastighet i läget PAUSE eller STEP.
- Inget ljud hörs under uppspelning i slow motion.
- Tryck på PLAY/PAUSE ( )-knappen för att återupp
ta normal uppspelning.
OBS
Uppspelning
1. Tryck på OPEN/CLOSE( ) knappen. STANBY-indikatorn
tänds och skivfacket mataasa ut.
2. Lägg försiktigt i en skiva med atiketten uppåt.
3. Tryck på PLAY/PAUSE ( ) eller OPEN/CLOSE ( )
knappen för att stänga helst under uppspelningen.
- När du stoppar skivuppspelning kommer spelaren
ihåg var du stoppade. När du sedan trycker på
PLAY/PAUSE ( ) knappen ingen,återupptas upp
spelningen fran det ställe där uppspelningen stop
pades.
12
- Om spelaren lämnas i stoppläget mer än en
minututan nagån handling från användarens
sida aktiveras en skärmsläckare. Tryck på
PLAY/PAUSE ( )- knappen för att återupta normal uppspelning.
- Strömmen slås av automatiskt c;a 30 minuter
efter att splaren ställts i stopplaget (automatisk
avstängningsfunktion).
- Om DVD-speleren lämnas 5 minuter i
pauseläget, stoppar den.
- (
) -ikonen anger att fel knapp har tryckts in.
Använda visningsfunktionen (DISPLAY)
Under uppspelning kan du snabbt söka genom ett
kapitel ell en låt, eller använda SKIP-funktionen för
att hoppa vidare till nästa val.
Vid uppspelning av en DVD/
MPEG4
Söka framat eller bakat.
Vrid tryck på knappen SEARCH ( eller
rkontrollen i mer än en sekund.
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja önskat alternativ.
) på fjär-
DVD 2X, 4X, 64X, 128X
CD
2X, 4X, 8X
1. Tryck på knappen INFO pa fjarrkontollen under uppspelnig.
3. Tryck på knapparna ¦/‹ för att utföra önskad inställning
och tryck sedan på ENTER.
- Du kan använda siffertangenterna på fjårkontrollen för
att gå direkt till en titel eller kapitel, eller starta
uppspelning från den falda tiden .
4. Tryck på CANCEL igen för att ta bort skärmvisningen.
OBS
- Den hastighet som är markerad i den här funktionen kan skilja sig från den faktiska uppspelningshastigheten.
- Inget ljud hörs i sökningsläget (Utom CD).
OBS
Title
Hoppa över låtar
Chapter
Tryck pa (
eller
) knappen under uppspelnig.
- Vid uppspelning av en DVD-skiva, tryck på (
)-knap-
pen för att hoppa till nuasta kapitel. Om du trycker på
(
)- knappen hoppar du till början av kapitelt.
Time
Ytterligare en tritryckning förflyttar dig till början av
föregående kapitel.
- Vid uppspelning av en skiva eller musik-CD, tryck på
(
)-kanppen hoppa till nästa låt. Om du trycker på
(
)-knappen hoppar du till början av spåret Ytterligare
en trycning förflyttar dig till början av föregående spår.
Audio
Subtitle
Shortcut
Uppspelning av önskad titel när det finns mer
än pa skivan.
Om det finns mer är en film på DVD-skivan,
Visaa varje film på listan.
De flesta DVD-skivor uar inspelde i form av
kapitel, så du kan lätt finna en viss del av skivan.
Dukan spela upp en film fran en viss tidpunk.
Tidssökningsfunktionen fungerar inte på vissa
skivor.
Avser språket för filmens ljudspår.
I exemplet spelas ijudet upp på engelska
med 5.1 kanaler. En DVD-skiva kan ha upp
till åtta olika ijudspår (spårk).
Visar de spårk för textremsan som finss pa
skivan. Du kan välja textrem spårk, eller ta
bort den helt från skärmen om du önskar det.
En DVD-skiva kan ha upp till 32 olika sprak
på textremsan.
För att gå till önskat functionen Bookmark
eller Angle.
Vissa DVD-skivor har fler vinklingsfunktioner
än bilden.
Med functionen Bookmark kan du snabbt och
enkelt hitta ett spår eller kapitel på DVD.
Funktionen EZ View (EZ-visning) används för
att ändra bildförhållandet för DVD.
13
Svenska
Söka och hoppa över
kapitel eller låt
Använda skiv-och
titelmenyn
Repetering
Använda skivemenyn
1. När enhettn är i STOP-luage trycker du på knappen MENU.
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Disc Menu och tryck
sedan på knappen ‹ eller ENTER.
Press ENTER key
for Disc Menu
Du kan repetera ett spar, ett kapitel, önskkat avsnitt i
en titel (A-B) eller hela skivan.
Vid DVD-uppspelnig
1. Tryck på REPEAT på fjärrkontrollen. Indikatorengen För
repetering visas.
2. Tryck på knapparna ¦/‹ -för att välja Chapter, Title eller
A-B och tryck sedan på knappen ENTER.
- För DVD-skivor repeteras uppspelning eftr kapitel eller.
- Chapter ( ): Upprerpar det kapitel som spelas upp.
- Title ( ): Upprepar den titel som spelas upp.
- A-B: repeaterar ett segment som du valt på skivan.
DVD
Off
OBS
- På vissa skivor fungerar inte skivmenyerna.
- Du kan också anända Disc Menu med DISC
MENU-knappen på fjårkontollen.
Använda titelmenyn
1. När enhettn är i STOP-luage trycker du på knappen MENU
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Title Menu och tryck
sedan på knappen ‹eller ENTER.
Press ENTER key
for Title Menu
T
01 A - B
ENTER REPEAT
Använda funktionen A-B Repeat
1. Tryck på knappen REPEAT på fjärkontrollen.
2. Tryck på knappen ¦/‹ -för att välja på knappen A-B.
3. Tryck på knappen ENTER där du vill att den
upprepade uppspelningen ska starta (A).
B markeras automatiskt.
4. Tryck på knappen ENTER där du vill att den
upprepade uppspelningen ska avslutas (B).
- Tryck på knappen CANCEL för att återgå till normal
visning.
5. Tryck igen på REPEAT för att återgå till vanlig uppspelning.
Tryck sedan på vänster ¦/‹ pil för att välja Off. Tryck på
ENTER.
DVD
Off
OBS
- På vissa skivor fungerar inte titelmenyerna.
- Titelmenyn visas bara om det finss minst två titlar på skivan.
01
01
T
01 A - B
ENTER REPEAT
Note
- A-B REPEAT låter dig inte sätta punkten (B) förrän det
gått minst 5 sekunder från det att punkt (A) har satts.
- Repeteringsfunktionen kanske inte fungerar för
alla skivor.
14
Längsam uppspelning
med den här funktionen kan du visa en repris av
scener i slow-motion för att närmare studera t ex
sportsekvenser, dansnummer ellr musikers teknik.
Vid DVD-uppspelning
1. Tryck på knappen PLAY/PAUSE (
).
2. Tryck på knappen SEARCH (
/ ) för att välja en
uppspelningshastighet mellan 1/8, 1/4 och 1/2 av normal
hastighet i läget PAUSE eller STEP.
AVANCERADE
FUNKTIONER
Justera bildförhållandet
(EZ View)
Uppspelning med ändrat bildförhallande (DVD)
Tryck på knappen EZ VIEW.
- Bikdstrorleken (förhallandet) ändras varje gång du tryuckerpå
knappen.
- Skärmens zoomläge kan variera beroende på skärmens
inställningar i menyn Inställningar för skärm..
- För att säkerställa riktig funktion av knappen EZ VIEW bör du
ställa in den rätta bildkvoten i menyn Inställningar för skärm.
(Se sidorna 25-26)
WIDE SCREEN
EZ VIEW
Om du har en 16:9 TV
För skivor med 16: 9 bildförhållande
- WIDE SCREEN
Visar DVD-filmen i bildförhållandet 16:9.
- SCREEN FIT ( ANPASSA FÖR SKARMEN )
övre och undre dlen av bildenskärs av. När du speler upp
en skiva i bildförhållandet 2.35:1 kommer de svarta fälten
på skärmens topp och botten att försvinna. Bilden kommer
att se utsträck ut vertikalt. (På vissa typer av skivor försvinner de svarta fälten in te helt)
- ZOOM FIT(ZOOMZ TILL VERTIKALT)
Bildens topp, botten och sidor skärs bort och bildens mitt förstoras.
För skivor med 4:3 bildförhallande
- Normal Wide
Visar DVD-filmen i bildförhållandet 16:9 Bilden kommer att
se utsträckt ut horisontelt.
- SCREEN FIT (ANPASSA FÖR SKÄRMEN)
övre och undre delen av bilden skär av och den visas pa
hela skärmen. Bilder kommer att se utsräckt ut vertikalt
- ZOOM FIT (ZOOM TILL MITTPUNK)
bildens topp, botten och sidor skär bort och bildens mitt förstoras.
- Vertical Fit (anpassa vertikalt)
När du tittar på en 4:3 DVD-skiva på en 16:9TV visas svarta fält till höger och vänster på skärmen för att förhidra
sträcks ut horisontellt.
15
Svenska
i
Om du har en 4:3 TV
För skivor med 16:9 bildförhållande
- 4:3 Letter Box
Visar DVD-filmen i bildförhallandet 16:9 svarta fält kommer
att visas uppe och nere på skärmen.
OBS
- Den här funktionen beror på vilka språk som
kodats på skivan och fungerar kanske inte med
alla skivor.
- En-DVD-skiva kan innehålla upp till 8.
- 4:3 Pan&Scan
Vänster och höger sida på skärmen delas av och det centrerade området i 16:9 skärmen visas.
- Se "Använda språk för ljud" på sidan 24 för att
alltid få samma språk när du spelar upp en
DVD.
- SCREEN FIT (ANPASSA FÖR SKÄRMEN)
Övre och undre delen av bilden skärmen. Bilden kommer
att se utsträckt ut vertikalt.
Välja textningsspåk
- ZOOM FIT
Bildens topp, botten och sidor skärs bort och bildens mitt förstoras.
Fuor skivor med 4:3 bildförhallande
Du kan snabbt och enkelt välja önskad undertext
med SUBTITLE-knappen.
Använda SUBTITEL-knappen
(DVD/MPEG4)
- Normal Screen
Visar DVD-filmen i bildförhållandet 4:3.
- SCREEN FIT (ANPASSA FÖR SKÄRMEN)
Övre och undre delen av bilden skärs av och den visas på
hela skärmen. Bilden kommer att se utsträcktut vertikalt.
- ZOOM FIT
Bildens topp, botten och sidor skärs bort och bildens mitt förstoras.
1. Tryck på SUBTITLE-knappen.
Undertexten ändras då knappen trycks upprepade gånger.
Undertextens språk
DVD
representers av
förkortningar
Off
SUBTITLE
OBS
Denna funktion kan uppföra sig olika beronde på
skivans typ.
Välja språk med AUDIOknappen
MPEG4
Externa alternativ för
textning visas, beroende på
DivX-skivan.
Subtitle Selection
External Subtitle Off
readme.TXT
Non-standard fonts are not supported
Du kan välja önskad ijudspråk snabbt och enkelt
med knappen AUDIO.
Enter
Använda AUDIO-knappen
(DVD/MPEG4)
1. Tryck på AUDIO-knappen. Ljudet ändras varje gång du
trycker på knappen.
Tillgängliga språk för ljud
DVD
visas som förkortningar.
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
Tryck på Subtitle-knappen
på fjärrkontrollen
upprepade gånger för att
välja önskad undertextning
på en MPEG4 och tryck
sedan på ENTER.
Return
Menu
MPEG4
Off
SUBTITLE
AUDIO
2. Om du vill ta bort symbolen för textremsan, trtycker du på
CANCEL eller RETURN.
Tryck på Audio-knappen
på fjärrkontrollen
upprepade gånger för att
välja önskat ljud på en
MPEG4 och tryck sedan
på ENTER.
MPEG4
PCM 1/2
AUDIO
2. Om du vill ta bort ijudsymoble, trycker du på CANCEL eller
RETURN.
16
OBS
- Beroende på DVD-skivan kan du ändra önskad
undertextning med Disc Menu.
Tryck på knappen DISC MENU.
- Den här funktionen beror på vilka undertextningar som kodats på skivan och fungerar
kanske inte med alla DVD-skivor.
- En-DVD-skiva kan innehålla upp till 8.
- För att få samma språk för undertextning för
alla DVD-skivor; se “Använda språk för undertextning” på sidan 24.
När en DVD-skiva innehåller flera olika kameravinklar av en bestämd scen, kan du använda ANGELfunktionen för att välja en beståmd kameravinkel.
3. Tryck på knapparna ¦/‹för att välja Bookmark och tryck
sedan på knappen ENTER.
4. När du hittat den scen du vill märka, tryck på ENTERknappen. Upp till tre scener kan markeras samtidigt.
Använda ANGLE-funktionen (DVD)
IOm skivan innehåller flera kameravinklar, visas
sybolen för kameravinklar på skärmen.
1. Tryck på INFO-knappen på fjärrkontrollen under
uppspelning
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Shortcut.
3. Tryck på knapparna ¦/‹ för att välja Angle och tryck
sedan på knappen ENTER.
1 - -
CANCEL
OBS
- Bokmärkesfunktionen kanske inte fungerar på
alla skivor.
Hämta en märkt scen
Shortcut
Angle
Enter
1~3. De första 1~3 stegen är samma som för “Använda
bokmärkesfunktionen” på sidan 17.
4. Tryck på knapparna ¦/‹-för att välja en markerad scen.
1 2 3
CANCEL
4. Tryk på knapparna¦/‹ på fjärrkontrollen för att välja
önskad vinkel.
5. Tryck på PLAY/PAUSE (
)-knappen för att hotta till märkt scen.
Radera ett bokmärke
4/6
OBS
- Om skivan bara innehåller en kameravinkel,
fungerar detta inte. I dagsläget innehåller väldigt
få skivor denna funktion.
1~3. De första 1~3 stegen är samma som för “Använda
bokmärkesfunktionen” på sidan 17.
4. Tryck på knapparna ¦/‹-för att välja numret på bokmärket
som du vill ta bort.
5. Tryck pa CANCEL-knappen för att radera ett bokmärkesnum
mer.
1 2 3
CANCEL
Avända bokmärkesfunktionen
Med bokmärkesfunktionen (BOOKMARK)kan du välja
delär av en DVD-eller så att du snabbt kan hitta valt
parti vid ett senere tillfälle.
Använda BOOKMARK-funktionen
(DVD)
1. Tryck pa INFO-knappen för att flyttatill önskad
bokmärkkesikon.
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Shortcut.
DVD
Shortcut
Bookmark
Enter
17
Svenska
Välja Önskad kameravinkel
Använda funktioner för
zooming
-
: Namnet på den fil som spelas just nu.
-
: Aktell uppspelningstid.
Använda zoomfuktionen (DVD)
1. Tryck på ZOOM-knappen för att flyttatill önskad
bokmärkkesikon.Tryck på ENTER-knappen.
2. Tryck på knapparna œ/ƒ eller ¦/‹ om du vill välja en del
av skärmen att zooma in.
- Under DVD-uppspelning, tryck på ENTER-knappen för
att zooma in med förstoringen 2X/4X/2X/normal.
-
: Aktuell upospelningläge. et finss fyra lägen. Du kan
välja dessa i tur och ordning genom att trycka på
REPEAT
- Off: Normal uppspelning.
- Track: Repeterar det nuvarande spåret.
- Folder: Repeterar den nuvarande mappen.
- Random: Filerna på skiven spelas upp i slump
mäss ordning.
-
: Symbol för MP3-fil.
-
: Symbol för mapp.
-
: Symbol för WMA-fil.
-
: Symbol för aktuell
mapp.icon.
-
: Symbol för JPEG-fil.
-
: Symbol för AVI-fil
-
: Symbol för CD Audio-fil
Val av mapp
Mappen kan väljes både i läge Stop (stopp) och
Play (uppspelning).
Visningmeny (clips menu)
för MP3/WMA/JPEG/
MPEG4/ CD Audio
CD Audio eller MP3/WMA/JPEG/MPEG4-skivor
innehåller individuella moledier, bilder eller filmer
som kan organiseras i mappar enligt nedan. Dessa
liknar de som du anvuander för att placera filer i
olika mappar på en dator.
Off
Öppna skivfacket.
Stoppa in skivan i facket.
Stäng facket.
Facket stängs och den
här skärmen visas.
- Så huar väljer du överlinggande mapp
Tryck på RETURN-knappen för att komma till huvudmappen,
ƒ -knapparna för att välja “..”
eller tryck på knapparna œ/ƒ
och, tryck ENTER för att komma till huvudmappen.
- Så här väljer du en mapp på samma nivå
ƒ -knapparna för att välja önskad
Tryck på knapparna œ/ƒ
mapp, tryck sedan ENTER.
- Så här väljer du en unedermapp
ƒ -knapparna för att välja önskad
Tryck på knapparna œ/ƒ
mapp, tryck sedan ENTER.
R oot
W MA
JPEG
P arent Fol der
MP 3
MU S IC
C urrent Fol der
1s t
S ub-Fol ders
2nd
S ON G FILE 1
P eer Fol ders
S ON G FILE 2
S ON G FILE 3
MP E G4 FILE S
18
1. Öppna skivfacket. Stoppa in skivan i facket. Stäng facket.
- Om du har en skiva som innehåller både MP3- och
WMA-filer går det endast att spela upp en av dem, inte
båda.
ƒ eller ¦/‹för att välja en musikfil.
2. Tryck på knapparna œ/ƒ
Tryck på ENTER för att borja uppspelningen av musikfilen.
Play
Off
Programmerad/slumpmässing
uppspelning
Tryck på knappen REPEAT för att ändra uppspelningsläge. Det
finns fyra lägen; Off, Track, Folder och Random.
- Off: Normal uppspelning
- Track: Repeterar den nuvarande musikfilen.
- Folder: Repeterar de musikfiler som har samma filändelser i
den aktuella mappen.
- Random: Musikfiler med samma filändelse spelas upp i
slumpmässig ordning.
- Använd en dekomprimeringshastiget om minst 64 kBps
när du spelar WMA--filer
Ludjkvaliteten påWMA-fi;er beror till största del på den komptimerings-/dekomprimeringshastighet som du väljer. För att få
ijud i CD-kvalitet krävs en analog/digital. samplingsvrekvens,
dvs omvalding till WMA-format, på mints 64k bps och upp till
192 kbps. I enlighet med detta kommer filer med dekomprimeringshastighet under 64 kbps eller Uover 192 Kbps inte
att spelas upp på ett bra sätt.
- Försok inte spela in copyroghtskyddade Mp3-filer
Vissa “securized” filer är krypterade och kodskyddade för att
för ebygga illegal kopiering. Dessa filer är av följande
typr:Windows media™(registrerat varumärke för Microsoft
Inc) och SDMI™(registrerat varumärke för The SDMI
Fondation). Du kan inte kopiera sådana filer.
- Viktigt:Ovanstående rekommeendationer är vare sig
garantier för ijudkvaliteten eller för att DVD-spelaren spelar
upp MP3-filerna. Du bör hålla i minnet att visa teknologier och
metoder för inspelning av dessa på din DVD-spelare
(försämrad Ijudkvalit och i vissa fall blir det omöjligt för
spelaren att låsa filerna).
- Denna DVD-spelare kan spela upp maximalt 500 filer och
500 mapper per skiva.
Uppspelning MPEG4
MPEG4 uppspelningsfunktion
Återgå till normal uppspelning genom att trycka på knappen
CANCEL.
CD-R MP3/WMA-skivor
AVI-filer innehåller Ijud-och videodata. Endast filer i
AVI-format med filändelsen “.avi”kan spelas upp.
1. Öppna skivfacket. Stoppa in skivan i facket. Stäng facket.
När du spelar in MP3/WMA-filer på vd-r, observera följande:
- MP3/WMA-filerna måste vara i formatet ISO 9660 eller JOLIER.
ISO 9660-format och joliet MP3/WMA-filer är kompatibla med
Microsoft DOS ochWindows, och med Apples Mac. Dessa två
format är de mest använda.
- När du namnger dina MP3/WMA-filer, använ inte flerän 8
tecken och sätt “mp3, wma” som filändelse.
Allmänt namnformat är Titel. mp3. eller Titel .wma. nar du
namger din titel, försäkra dig nom att du använder 8 tecken
eller färe, använd inga melanslag och undvik specialtecken,
insklusive: (.,/,\,=,+).
- Använd en dekomprimeringsfaktor pa minst 128 Kbps när
du speler in MP3-filer.
Ljudkvaliteten pa MP3 beror i hög grad på den faktor för komprimering/ dekomprimering som du väljer. För att få samma
kvlitet som på en ijud-CD måste du han en analog/ digital samplingfaktor, alltså omvandling till MP3-format, på minst 128
Kbps och upp till 160 Kbps. Att välja ännu högre faktor, exempelvis 192 kbps eller mera ger endast en marginell förbättring
av ijudkvaliteten. På samma saätt kommer filer med samplingsfaktor under 128 kbps inte att spelas upp korrekt
ƒ eller ¦/‹ för att markera en
2. Tryck på knapparna œ/ƒ
avi-fill (DIVX/XviD) och tryck sedan på ENTER.
Stop
Off
Repeterad uppspelnig
Tryck på REPEAT för att uppspelningsläge. Det finns fyra
lägen; Off, Folder, Title och A-B (A och Bär två punkter som
du själva väljer)..
- Folder : reperterar de AVI-filer som har samma filändelser i
den aktuella mappen.
- Title : repeterar den titel som spelas upp.
- A-B : repeterar den del av filn som du valt.
19
Svenska
Uppspelning MP3/WMA/
CD Audio
Beskrivning av MPE4:s funktion
Funktion
(
Beskrivning
Hoppa öve
eller )
(
Sök
eller
)
Uppspelning i
Slow-motion
Step Motion
Play
ZOOM
Referenssida
Under uppspelning kan du
trycka på (
eller
)
eller för att hoppa bakåt eller
formåt 5 minuter.
Under avspelning kan du
trycka på knapparna
SEARCH (
eller
)
och trycka ytterligare en
gång för att öka
sökhatigheten. Gör att tu
kan söka snabbare med
bild i en AVI-fil. (2x, 4x, 8x)
Gör att du kan spela upp en
AVI-fil ilångsammare
hastighet. (1/8, 1/4x, 1/2,x)
varje gång du trycker på
STEP (steg) visas en ny bildruta.
2X/4X/2X/Normal i tur och
ordning
-
Spela upp mediefiler med
funktionen USB Host (USBvärd)
Du kan njuta av mediefiler såsom bilder, filmer och musik
som finns sparade på en MP3-spelare, ett USB-minne eller
en digitalkamera med högt ljud genom att ansluta
lagringsenheten till USB-porten på DVD-spelaren.
-
Använda funktionen USB HOST
(USB-VÄRD)
P12
1. Anslut USB-enheten till USB-porten på enhetens framsida
2. Om det inte finns någon partition för USB, trycker du på
ƒ för att välja en partition från USB och tryck
knappen œ/ƒ
sedan på OK.
P 12
P 18
- Dessa funktioner kan kanske inte Användas för alla
MPE4-filter.
CD-R AVI- file
ƒ eller ¦/‹
‹ för att välja en fil i USB.
3. Tryck på knappen œ/ƒ
Tryck på OK för att öppna filen.
STOP
Denna spelare kan spela upp AVI-filer som är komprimerande i
följande format:
- DivX 3.11 Innehåll
- DivX 4 innehåll (baserat på MPEG-4 simple Profile)
- DivX 5 innehåll (MPEG-4 simple profile plus tillkomande funktioner som tvåvägs bikdrutor. Qpel och GMC kan också
användas)
- XviD MPEG-4 kompatibelt innehåll.
Denna spelare stöder alla uppösningar upp till max. enligt
nedan:
DivX3.11 & DivX4 & XviD
Om bithastigheten flukturar: spelaren kan sluta
dekoda delar av hög
bithastighet och börja
ingen när bithastigheten
återvänder till normal.
DivX5
720 x 480 @30bilder/sek.
720 x 576 @25bilder/sek.
: Maximum bithastighet
: 4Mbps
OBS
- Vissa MPE-4 filler som skapats på en persondator kan inte spelas upp. Det beror på att codectypn, versionen och högre upplösning över
specifikationen inte stöds.
- Denna spelare stöder cd-r-/rw-skivor som är
skrivna i MPEG4 enligt formatet”ISO9660”.
Off
00:00:00
OBS
• Varje gång USB-knappen på fjärrkontrollen trycks in
visas en ram med USB-enhetsval.
• “USB”visas på skärmen.
• Skärmen USB MENU (USB-MENY) visas på TV-skärmen
och den sparade filen visas.
Säker borttagning av USB
För att förhindra skada på minnet som är lagrat i USB-enheten
ska du utföra en säker borttagning innan du kopplar ur USBkabeln.
- Tryck på knappen STOP (
).
- Avlägsna USB-kabeln.
Hoppa framåt/bakåt
Tryck på knappen (
/
)under uppspelning.
• När det finns mer än en fil och du trycker på den här knappen
väljs nästa fil.
• När det finns mer än en fil och du trycker på den här knappen
väljs föregående fil.
20
Om du vill spela upp skivan i snabbare hastighet
trycker du på knappen (
/
) under uppspelning.
• Varje gång du trycker på knappen ändras uppspelningshastigheten enligt följande :
2x ➞ 4x ➞ 8x.
• USB HOST-funktionen stöds inte om en produkt som överför
mediefiler av tillverkarspecifikt program är ansluten..
• Fungerar inte med Janus-aktiverade MTP-enheter (Media
Transfer Protocol).
• USB HOST-funktionen för den här produkten stöder inte
alla USB-enheter.
För information om de enheter som stöds, se sidan 30.
Kompatibla enheter
1. USB-enhter som stöder USB Mass Storage v1.0. (USBmasslagring v1.0) (USB-enheter som används som löstagbar disk i Windows (2000 eller senare) utan ytterligare
installation av drivrutin.)
2. MP3-spelare: HDD och MP3-spelare av flash-typ.
3. Digitalkamera. Kameror som stöder USB Mass Storagev1.0
(USB-masslagring v1.0).
• Kameror som används som löstagbar disk i Windows
(2000 eller senare) utan ytterligare drivrutinsinstallation.
4. USB HDD och USB Flash Drive: Enheter som stöder
USB2.0 eller USB1.1.
• Du kanske upplever en skillnad i uppspelningskvalitet när
du ansluter till en USB1.1-enhet.
• För en USB HDD, ska du se till att ansluta en förlängn
ingssladd till USB HDD för korrekt funktion.
5. USB-kortläsare: USB-kortläsare med ett fack och multifacks
USB-kortläsarer.
• Beroende på tillverkare kanske USB-kortläsaren inte
stöds.
• Om du installerar flera minnesenheter i en multikortläsare
kanske du upplever problem.
6. Om du använder en USB-förlängningssladd kanske USBenheten inte avkänns.
CD-rippning
Den här funktionen gör det möjligt för dig att kopiera ljudfiler
från disken till USB-enheten i MP3-format.
Öppna skivfacket.
Play
Off
Placera en ljud-CD (CD DA) i facket
och stäng det.
Anslut USB-enheten till USB-värden
på enhetens framsida.
Den här skärmen visas.
1. Välja DISC DISC
ƒ
Vänta tills enheten är i stoppläge och tryck sedan på œ/ƒ
för att välja.
Välja DEV (lagringsenhet)
Tryck på knappen ‹ för att välja menyn DEV (lagringsehet)
och tryck sedan på ENTER.
ƒ för att välja USB och tryck sedan på
Tryck på œ/ƒ
ENTER.
Stop
Off
Disc Track 01
Filtillägg
Version
Samplings
frekvens
Stillbild
Musik
Film
n
n
DEV : SELECT
START
Track 03
Track 04
Track 05
Track 06
Track 07
Track 08
Enter
Bithastighet
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) stöds inte.
• Digitalkameror som använder PTP-protokoll eller kräver
ytterligare programinstallation vid anslutning till dator stöds
inte.
• En enhet som använder NTFS-filsystem stöds inte. (Endast
filsystemet FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) stöds.)
• Vissa MP3-spelare kanske inte fungerar vid anslutning till
den här produkten kanske inte fungerar beroende på se
torstorleken för filsystemet.
00:00:00
Track 02
• Format som stöds
Namnet
på den fil
T
USB
Track 01
Menu
ƒ för att välja SELECT (VÄLJ),
2. Tryck på knapparna œ/ƒ
och tryck sedan på ENTER för att markera alla filer för
kopiering.
- För att avmarkera kopiering av alla filer trycker du på knap
pen ENTER en gång till (menyn UNSELECT (AVMAR
ERA)).
- Om du vill markera flera filer för kopiering trycker du sedan
¦ och på ENTER för den valda filen.
på knappen¦
ƒ för att välja START, och tryck
3. Använd knapparna œ/ƒ
sedan på ENTER.
Filkopieringen startar.
- För att avbryta den kopieringen som pågår trycker du på
knappen CANCEL (AVBRYT).
Play
Off
Track 01
T
00:03:15
Track 01
Track 02
DEV : USB 1
UNSELECT
START
Track 03
Track 04
Track
05
CD
Ripping
START...
Track 06
Track 07
CANCEL
Cancel Ripping
Enter
REPEAT
Repeat
21
Svenska
Snabbuppspelning
OBS
- När CD-rippning sker försätts spelaren autom
tiskt i uppspelningsläge..
- Endast ljud-CD-skivor (CD DA) som kan rippas..
Visning av bild-cd
OBS
- Beroende på filens storlek kan tidsperioden mellan varje bild variera från den förinställda.
- Om du inte trycker på någon knapp, startas bildspelet automatiskt med tio sekunders intervall
mellan bilderna som standard.
CD-R JPEG skivor
1. Välj önskad mapp.
ƒ för att välja en bild i menyn Clips
2. Använd piltagenterna œ/ƒ
och tryck sedan på ENTER. Du bör nu se en skärm som ser
ut som den nedan.
3. Tryck på knapparna INFO för att välja den meny du önskar
och tryck sedan på knappen ENTER.
ENTER RETURN
- Endast filer med uandelserna “jpg” och “. JPG” kan spelas upp.
- Om skivan inte är avslutad, tar det luarge tid innan den
startar och det gårkanse inte att visa alla inspelade filer.
- Endast CD-R skivor med JPEG-filer i ISO 9660 eller joiletformat kan spelas upp.
- JPEG-filensnamm får inte vara längre än 8 tecken och får
inte innhålla några blanktecken eller specialtecken (. / = +).
- Endast kontineurligt inspelade multisession-skivor kan spelas
upp. Om det finns ett tomt segment på en multisession-skiva,
kan den bara spelas upp fram till detta segment.
OBS
- Tryck på kanppen STOP för att återga till visningsmenyn (clips menu).
- När du visar en Kodak Picture CD, visas bilden
direkt, inte visningsmenyn.
Rotering
- Maximalt 3000 bilder kan langras på en cd-skiva.
- Vi rekommenderar Kodaks bild-CD-skivor.
- När du spelar upp en kodak Picture CD kan du endast visa
jpeg-filer i bildmappen
- Kodak Picture CD: JPEG-filerna i bildmappen (pictures) kan
visas automatiskt.
: Varje vårge trycker på ENTER, roteras bilden 90
grader medurs.
- Konica Picture CD: Om du vill visa bilderna väljer du JPG-filer
i visningsmeny (clips menu).
- Fuji Picture CD: Om du vill visa bilderna väljer du JPEG-filer i
Zoom
visningsmenyn.
ƒ om du vill välja en del av
: Tryck på knapparna œ/ƒ
skärmen att zooma in. Tryck på ENTER-knappen.
VArje gång du tricker på ENTER förstoras bilden upp
till 2 gånger
Bildspel
•
- Om antalet filer pa skiva överstiger 500, kan bara 500 av
dssa visas.
- om antalet filer på en skiva överstiger 500, kan bara JPEGbilder i 500 mappar visas.
: Visning som bildspel.
• Innan du kan börja köra bildspelet måste du ställa in intervallet mellan bilderna
•
: Bilderna ändras automatiskt med intervall på omkring
6 sekunder.
•
: Bilderna byts automatiskmed ungefär 12 sekunder
intervall.
•
: Bilderna byts automatiskt med ungefär 18 sekunders
intervall.
TIMER:
22
- QSS Picture CD:Denna spelare kan invite visa QSS picture CD.
ENTER RETURN
Inställning av språfunktioner
ÅNDRA INSTALL NINGS MENYN
Du kan i förväg stalla in vilket språk som din DVDspelare ska använda.
I installingsmenyn kan du anpassa DVD-spelaren
genom att justera inställningar för olika functioner,
som t.ex.språkval, föral-draskidd och vilken typ av
TV som avänds.
1. Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen med DVDspelaren i stoppat läge. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja
Setup och tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på kanppen MENU
på fjärrkontrollen..
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Setup och tryck
sedan på knappen ‹eller ENTER.
3. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Language Setup och
tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
4. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Player Menu och
tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
5. Tryck på knapparna œ/ƒ och för att välja önskat alternativ
och tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
- Språket väljs och du återvänder till inställningsmenyn
(Setup).
- För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på MENUknappen.
LANGUAGE SETUP
❶ Language Setup (spårkinställning): Inställning av språk.
❷ Audio Setup (Inställning av ijudspår ): Instalning av
Ijudalternativ
❸ Display Setup : (Inställning av visning pa
skärmen):Installning av visningsatenativ avänds för att
välja vilken typ av TV du vill använda och andra typr av
visningsalternativ.
❹ Parental Setup :(inställning av för föraldraskydd gör det
möjligt att hindrabarn från att titta på olämpliga filmer
❺ Divx(R) Registration (DivX(R) Registrering)) : Använd
registeringskoden för att registera denna spelare hos
tjänsten (DIVX(R) Video on Demand. Detta låter dig
hyra och köpa videor i formatet DivX( R) Video On
Demmand . Mera information finss på
www.divx.com/vod.
ƒ för att få åtkomst till de olika
2. Tryck på knapparna œ/ƒ
funktionerna. Tryck sedan på knappen ‹ eller ENTER för
att välja underfunktionerna.
3. För att ta bort inställningsfönstret efter att inställningarna är
klara trycker du på knappen MENU igen.
OBS
Det är inte säkert att alla inställningsmöjligheter är
tillgängliga på alla skivor.
Inställning av språkfunktioner
Denna funktion ställer in det språk som används för
skivmenytexter.
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på kanppen MENU
på fjärrkontrollen..
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Setup och tryck
sedan på knappen ‹eller ENTER.
3. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Language Setup och
tryck sedan på knappen ‹eller ENTER..
4. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Disc Menu och tryck
sedan på knappen ‹eller ENTER.
5. Tryck på knapparna œ/ƒ och för att välja önskat alternativ
och tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
- Om det valda språket inte finns inspelat på skivan,
kommer originalspråket att användas.
- Språket väljs och du återvänder till inställningsmenyn
(Setup).
- För att stänga ned inställnings menyn, tryck på MENUknappen.
LANGUAGE SETUP
23
Svenska
Spelarens menyspråk
Använda inställningsmenyn (SETUP MENU)
Inställning av språkfunktioner
(fortsättning)
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på kanppen MENU
på fjärrkontrollen..
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Setup och tryck
sedan på knappen ‹eller ENTER.
3. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Language Setup och
tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
4. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Audio och tryck sedan
på knappen ‹eller ENTER.
5. Tryck på knapparna œƒ och för att välja önskat alternativ
och tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
- Välj ”Original” om du vill att originalspråket ska användas.
- Om det valda språket inte finns inspelat på skivan,
kommer originalspråket att användas.
- Språket väljs och du återvänder till inställningsmenyn
(Setup).
- För att stänga ned inställningsmenyn,
tryck på MENU-knappen.
LANGUAGE SETUP
Att använda DivX Undertextspråk
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på kanppen MENU
på fjärrkontrollen.
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Setup och tryck
sedan på knappen ‹eller ENTER.
3. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Language Setup och
tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
4. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja DivX Subtitle och
tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
5. Tryck på knapparna œƒ och för att välja önskat alternativ
och tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
- Språket väljs och du återvänder till inställningsmenyn
(Setup).
- För att stänga ned inställningsmenyn,
tryck på MENU-knappen.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Enter
√ Unicode
Western
Turkish
Central
Cyrillic
Greek
Return
Menu
Inställning av surroundijud
Med de olika ljudalternativen kan du göra inställningar för ljudenheten och ändra dem beroende på
vilket ljudsystem du använder.
Ställa in textningsspråk
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på kanppen MENU
på fjärrkontrollen..
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Setup och tryck
sedan på knappen ‹eller ENTER.
3. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Language Setup och
tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
4. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Subtitle och tryck
sedan på knappen ‹eller ENTER.
5. Tryck på knapparna œ/ƒ och för att välja önskat alternativ
och tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
- Välj ”Automatic” om du vill att textningsspråket ska vara
samma som det du valt för ljudspåret.
- Vissa skivor kanske inte innehåller det språk du valt i
tidigare inställning. I detta fall används originalspråket.
- Språket väljs och du återvänder till inställningsmenyn
(Setup).
- För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på MENUknappen.
LANGUAGE SETUP
24
1. När enheten är i STOP-Läge trycker du på knappen MENU
pa fjärkontrollen.
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Setup och tryck sedan
på knappen ‹eller ENTER.
3. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Audio Setup och
tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
ƒ -kanppen för att välja Speaker setup. Trick
4. Använd œ/ƒ
sedan på ‹ eller ENTER.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
AUDIO SETUP
Dolby Digital Out
: PCM
MPEG-2 Digital Out
: PCM
Dynamic Compression : On
PCM Down Sampling
: On
❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM : Konverterer tilL PCM (2-kanalers) audio.
- Bitstream : Sender ud MPEG-2 Bitstream via digital
udgang. Vaeleg bitstream når du forbinder med
en MPEG-2 dekoder.
❸ Dynamic Compression
- On : För att använda dynamisk kompression.
- Off : Fär att välja standartomfång.
❹ PCM Down Sampling
- On : Välj när förstärkaren som är ansluten till spelaren inte
kompatibel med 96 khz.Då omvandlas 96 kHZsigalerna till 48 kHZ.
- Off : Väljs när förstärkaren som är ansluten till spelaren är
kompatibel med 96 kHZ. Da matas de oförändrade
signalerna ut.
OBS
• Även när PCM-nedsampling är avstängd
• Vissa skivor kommer bara leverera ut nedsam
plat ljud genom de digitala utgångarna.
• För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på
MENU-knappen.
• När du spelar upp DTS-ljud, finn det inga si
naler på de utgångarna.
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby” och symbolen DD är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories.
Instälning av visningsalternativ
Med de olika alternativen för skärmen kan du ställa
in olika bildfunktioner för enheten.
1. När enheten är STOP-läge trycker du på knappen MENU på
fjårrkontrollen.
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Setup och tryck sedan
på knappen ‹eller ENTER.
3. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Display Setup och
tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
ƒ-knappen för att välja önskat alternative, tryck
4. Använd œ/ƒ
sedan pa ENTER eller ‹-knappen.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
❶ TV Aspect
Beroende på vilken typ av TV du har kan du behöva
justera skäminställningen (Formatet)
- 4:3 Letter Box : välj om du vill se hela den bredbild
(16:9) som DVD-spelaren ger även om din teve
endast är av standardtyp (4:3). Svarta avmaskningar
kommer att visas överst och underst på skärmen
- 4:3 Pan&Scan :Vualj detta läge för konventionella
tevestolekar nuar du vill se mittdelan av 16:9 skuarmen. (Exterema vuaster-och högersidor av filmbilden
kommer att klippas bort.)
- 16:9 Wide : Du kan visa hela bredbilden (16:9) pa din
storbildsteve.
“DTS” och “DTS Digital Out” är varumärken tillhörande Digital Theater Systems, Inc.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
Still Mode
Screen Message
Black Level
4:3 Letter Box
4:3 Pan&Scan
√ 16:9 Wide
: Off
TV System
: PAL
Video Output
: SCART-RGB
❷ Still Mode
Dessa alternativ förhindrar att bilden skakar i pausläge
och att liten text blir tydlygare.
- Auto : När du väljer Auto, kommer FIELD/FRAMEluaget automatiskt att omvandlas.
- Field : Välj denna funktion när skärmbilden skakar i
Auto-läget.
- Frame : Välj denna funktion om du vill se små bokstäver tydligare i Auto -läget.
❸ Screen Messages
Använd denna funktion för att välja om skärmmeddelandenska visas eller inte.
❹ Black Level
Justerar skärmens Ijusstyrka.
25
Svenska
❶ Dolby Digital Out
- PCM : Konverterer til PSM(2-kanals) audio.
- Bitstream : Sender ud Dolby Digital via digital udgang
vaelg Bitstream når du forbider med en Dolby
digital dekoder.
➎ TV System
Inställning av föräldsskydd
1. NTSC : Om du använder en NTSC-skiva
• Om ditt TV-system bara har PAL videoingång, måste
du välja “PAL” När du väljer “PAL” är utgångsformatet
med radsprå PAL 60 Hz.
• Om ditt TV-system bara har NTSC videoingång.
måste du välja ”NTSC Videoutgang”.
Föräldraskyddsfunktionen fungerar endast till sammans med skivor som har tilldelats en bestämd
niveåbendömning-vilken hjälper dig att tittar på. Det
finss upp till åtta olika nivabedömningar på en skiva.
Inställning av föräldraskydd
2. PAL-skiva: Om du använder en PAL skiva
• Om ditt TV-system bara ha NTSC videoingång,
måste du välja “NTSC outgång”.
• Om ditt TV-system bara har NTSC videoingång”.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
1. När enhettn är i STOP-luage trycker du på knappen MENU.
ƒ för att välja Setup och tryck
2. Tryck på knapparna œ/ƒ
sedan på knappen ‹ eller ENTER.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Still Mode
: Auto
Display Setup
‹
Screen Messages
: On
Parental Setup :
‹
Black Level
: Off
TV System
NTSC
√ PAL
DivX(R) Registration
‹
Video Output
ƒför att välja Parental Setup och
3. Tryck på knapparna œ/ƒ
tryck sedan på knappen ‹ eller ENTER.
➏ Video Output
SVälj Videoutgång
- SCART CVBS : Markera alternativet när du vill använda CVBS-utmatning från scartanslutning.
- SCART Output : Välj denna om du vill välja
SCART-utgång.
• RGB : Välj denna om du vill välja SCART RGButgång.
• Om du trycker på VIDEO SEL-knappen ändras
Videouttaget i en regelbunden följd i no disc-läge.
(SCART CVBS ➝ SCART RGB)
• Om du inte valt Ja/Nej i den undermeny
som visas inom tio sekunder, återvänder
du till den föregånde menyn.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
ƒ för att välja Rating Level och
4. Tryck på knapparna œ/ƒ
tryck sedan på knappen ‹ eller ENTER.
PARENTAL SETUP
Rating Level
: Kids Safe
Change Password
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
Black Level
: Off
TV System
Video Output
SCART-CVBS
√ SCART-RGB
5. Ange ditt lösenord. Skärmen Parental Contil
- Lösenordet är som standard 0000.
- Ändra lösenordet till något annat än 0000 för att
aktivera funktionen för barnlås.
PARENTAL SETUP
• Om videoutgången är felaktigt inställd
kanske bilden inte visas.
Rating Level
Enter Password
Enter
26
: Kids Safe
Change Password
Return
Menu
ƒ för att välja den Rating Level du
6. Tryck på knapparna œ/ƒ
vill ha och tryck sedan på knappen ‹ eller ENTER.
Ex.) Installation i Kids Safe.
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter Password
PARENTAL SETUP
Rating Level
√ Kids Safe
Change Passwor
Level 2
3
4
5
6
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter New Password
För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på
MENU-knappen. Om du exempelvis väljer upp till
nivå 6, kommer skivor som innehåller nivå 7 och 8
inte att spelas upp.
Ändra lösenord
Enter
Return
Menu
OBS
Om du har glömt bort lösenordet, se ”Bortglömt
lösenord” i felsökningsguiden.
1. När enhettn är i STOP-luage trycker du på knappen MENU.
ƒ för att välja Setup och tryck
2. Tryck på knapparna œ/ƒ
sedan på knappen ‹ eller ENTER.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
ƒ för att välja Parental Setup och
3. Tryck på knapparna œ/ƒ
tryck sedan på knappen ‹ eller ENTER.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
ƒ för att välja Change Password
4. Tryck på knapparna œ/ƒ
och tryck sedan på knappen ‹ eller ENTER. Mata in det
nya lösenordet. Mata in det en gång till.
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
27
Svenska
Level
Level
Level
Level
Enter
REFERENS
Uppgradering av programvara
2. Tryck på knappen ¦‹ för att välja Total och tryck sedan
på knappen ENTER.
Introduktion
Samsung ger ofta ut uppgraderingar av programvaran för att förbättra spelarens prestanda upp till
senaste versionen, via Samsungs internetplats
(www.samsung.com).
Speciellt beror detta på den nya codecen för
MPEG4 så att den ska gå att visa. Vilka förbättringar
som gjorts beror på vilken version du använder, liksom vilken programvara din dvd-spelare innehåller
före uppgraderingen.
Så här skapar du en uppgraderingsskiva:
1. Du måste hämta en ny fil på ”Download Center” på
Samsungs internetplats (www.samsung.com).
2. Skriv den till en cd-rw-skiva på din dator.
OBS
- Filsystem CD-ROM ISO Level
- Teckenuppsättning ISO 9660
- Finaliserad, en session
- Låg skrivhastighet
Uppgraderingsprocedur
1. Öppna skivfacket. Stoppa in skivan i facket. Stäng facket.
Skärmen Firmware upgrade visas.
“Firmware upgrade (uppgradering av mjukvara)” visas
på displayen
28
Uppgraderingen av programvaran startar
- I mitten av proceduren öppnas skivfacket automatiskt.
Vänta cirka två minuter efter att du tagit ut skivan.
- Om uppdateringen av spelaren lyckades, stängs den av
efter att skivfacket stängts automatiskt. När den stängs
av, visas denna skärmbild:
3. Tryck på sifferknapparna för att välja önskat språk.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
Premere
Druk op
1
2
3
4
5
6
for English
pour Français
für Deutsch
para Español
per Italiano
voor Nederlands
OBS
- Om ”Select Menu Language” inte visas måste
du kontakta Samsungs kundtjänst.
- Tryck inte på någon knapp och dra inte ur nätsladden under uppgraderingen.
- Denna uppgraderingsprocedur kan komma att
ändras, se mera om detta på vår webbplats
(www.samsung.com).
Felsökning
Innan du ringer till en serviceverkstad (felsökning).
Lösning
Se sidan
Inga funktioner kan
styras med fjärrkontrollen.
• Kontrollera batterin a i fjärkontrollen, de kan behöva bytas
• Fjärrkontrollen kan inte användas på längre avstånd än sex meter.
• Tag ur batterierna och håll ned en eller flera knappar under flera minuter för att
tömma mikroprocessorn inuti fjärkontrollen för att återsla den. Installera
baterrierna och prova igen.
P3
Skivan spelas inte.
• Kontrollera att skivan linger med aitiketen uppåt.
• Kontorllera DVD-skivans regionkod.
P5
5.1 ch-Ijud reproduceras inte.
• 5.1 reproduceras endast när följande krav uppfylls:
1) DVD-spelaren är ansluten till en kompatibel förstärkare.
2) Skivan är inspelad med 5.1 ch-Ijud.
• Kontrollera att skikvan har har markningen “ DOLBY 5.1 ch”.
• Kontrollera att din Ijudanlänggning är inkopplad och fungerar korerrekt.
• Är Ljudutgång inställd på Bitsröm i inställningsmenyn?
Ikonen
visas på
skärmen.
• Funktionene kan inte utföras p.g.a att:
1. DVD-skivans programvara förhindrar det.
2. DVD-skivan sprogramvara inte stöder den funktionen ( t.ex. olika kameravinklar)
3. Funktionen inte finss tillgänglig just nu.
4. Du har begärt ett ogiltigt titel/kapitelnummer eller söktid.
Skivmenyn visas inte.
• Kontrollera om skivan har någon meny.
Uppspelningsläget är inte • Vissa av de funktioner som i väljs installningsmenyn (SETUP MENU) kanske inte
samma som i inställfungerrar korerkt om inte skivan är kodad med mostvarande funktion.
ningsmenyn.
Skärmförhållandet (normal/
• Skärmförhållandet är fast på din skiva.
bredbild) kan inte ändras.
Svenska
Problem
P10-11
P24-25
P23~27
P25-26
Inget ljud hörs.
• Förvissa dig om att du har valt korrekt Dolby Digital Out/MPEG-2 Digital Out i
menyn Audio Options.
Skärmen är blockerad
• Tryck på knappen
i mer än 5 sekunder utan att det finns någon skiva i enheten.
Samtliga inställningar återgår till fabriksinställningar.
P12
Du glömde att ställa in
nivån på barnlåset.
• Tryck på knappen
i mer än 5 sekunder utan att det finns någon skiva i enheten.
Samtliga inställningar inklusive lösenordet återgår till fabriksinställningar. Använd inte den
här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
P26
Om du storöter på
andra problem.
• Gå till innehållsförtecningen och leta upp det avsnittt i bruksanvisningen som
behandkar ditt problem och följ proceduren igen.
• Om det fortfarande inte går att lösaproblemet, kontakta service.
Bilden har störningar
eller är delvis förvrängd.
• Kontrollera att skivan inte är smutsig eller repig.
• Rengör skivan.
P24-25
P2
29
Produkter som stöder
funktionen USB HOST
(USB-VÄRD).
Digitalkamera
Produkt
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
30
Företag
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Typ
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
USB Flash Disc
Produkt
Företag
Cruzer Micro
Typ
Sandisk
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
USB 2.0 USB Flash
Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
MP3-spelare
Produkt
Företag
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Typ
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
128 MB MP3-spelare
20G HDD MP3-spelare
20G HDD MP3-spelare
MP3-spelare
MP3-spelare
MP3-spelare
MP3-spelare
MP3-spelare
MP3-spelare
MP3-spelare
MP3-spelare
MP3-spelare
MP3-spelare
MP3-spelare
MP3-spelare
HDD MP3-spelare
256MB MP3-spelare
MP3-spelare
MP3-spelare
256MB MP3-spelare
Multikortläsare
Produkt
Företag
UNICORN
Unicorn
USB 2.0 Card Reader
Typ
Billionton(Taiwan)
USB 2.0 7 IN 1 CARD
READER UC-601R
USB 2.0 Card Reader for
SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)
USB extern HDD
Produkt
Företag
CUTIE
MOMOBAY UX-2
Serotech
Dvico
Typ
POCKET HARD DISK DRIVE
USB 2.0
Tekniska data
Allmänt
1.5 Kg
Mått
430mm X 207mm X 37mm
Temperaturförhållanden
+5°C till +35°C
Luftfuktighetsförhållanden
10 % till 75 %
DVD
CD: 12Cm
(COMPACT DISC)
CD: 8Cm
Läshastighet: 3.49 ~ 4.06 m/sek
C:a speltid (enkelt lager): 135 min.
Läshastighet: 4.8 ~ 5.6 m/sek
Maximal speltid: 74 min.
Läshastighet: 4.8 ~ 5.6 m/sek
(COMPACT DISC)
Maximal speltid: 20 min.
Composite Video
1-kanals: 1,0 Vp-p (75 ohms last)
R (Röd): 0,7 Vp-p (75 ohms last)
Video
signal
9W
Vikt
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Skiva
AC 110-240 V ~ 50/60 Hz
Svenska
Strömkrav
Effektförbrukning
SCART
G (Grön): 0,7 Vp-p (75 ohms last)
B (Blå): 0,7 Vp-p (75 ohms last)
Composite Video: 1,0 Vp-p (75 ohms last)
SCART
2-ch
Audio
signal
*Utsignalsnivå
2 Ch: L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz till 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz till 44 kHz
*Signal/brusförhållande
110 dB
*Dynamiskt omfång
100 dB
*Total harmonisk distorsion
0.004 %
*: Nominella värden
- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.
- Uppgifterna om vikt och dimensioner är ungefärliga.
31
SVERIGE
Denna Samsung-produkt garanteras för en period på tolv (12) månader från den ursprungliga inköpsdagen, mot materialfel och tillverkningsfel. I händelse av att garantiservice begärs,
bör ni återlämna produkten till den återförsäljare från vilken den köptes.
Samsungs godkända handlare och godkända servicecentrum i andra EG-länder kommer
dock att uppfylla garantin i enlighet med de villkor som utfärdats till köpare i det aktuella landet. Vid problem, finns detaljer om våra godkända servicecentrum att få från:
Samsung Electronics Nordic AB
Tel : 0771-400 200
www.samsung.com/se
„ GARANTIVILLKOR
1. Garantin gäller enbart om garantikortet är fullständigt och riktigt ifyllt och visas upp tillsammans med den ursprungliga fakturan, kassakvittot eller försäljningsbekräftelsen, samt att
serienumret på produkterna inte har gjorts oläsligt.
2. Samsungs skyldigheter är begränsade till reparation eller, enligt eget avgörande, utbyte av
produkten eller den felaktiga delen.
3. Garantireparationer måste utföras av godkända Samsung-handlare eller godkända servicecentrum. Ingen ersättning kommer att ges för reparationer som utförs av andra än av
Samsung godkända handlare eller servicecentrum. Reparationsarbete och skador på
produkterna som orsakas av sådant reparationsarbete kommer inte att omfattas av denna
garanti.
4. Denna produkt anses inte vara behäftad med materialfel eller tillverkningsfel på grund av
att den kräver anpassning för att vara förenlig med nationella eller lokala tekniska standarder eller säkerhetsstandarder som gäller i ett annat land än det för vilket produkten
ursprungligen konstruerades och tillverkades. Denna garanti kommer inte att omfatta, och
ingen ersättning kommer att ges, för sådan anpassning eller för någon skada som kan bli
följden därav.
5. Denna garanti omfattar ingenting av det följande:
a) Periodiska kontroller, underhåll och reparation eller utbyte av delar till följd av normal
förslitning.
b) Kostnader som har samband med transport, avlägsnande eller installation av produkten.
c) Felaktig användning, inklusive användning av produkten för andra ändamål än de
avsedda, installation.
d) Skada som orsakas av blixtnedslag, vatten, eld, , krig, allmänna oroligheter, felaktig
nätspänning, otillbörlig ventilation eller andra orsaker bortom Samsungs kontroll.
6. Denna garanti gäller för varje person som lagligt har kommit i besittning av äganderätten
till produkten under garantiperioden.
7. Konsumentens lagstadgade rättigheter i varje tillämplig nationell lagstiftning, antingen
det rör sig om rättigheter mot återförsäljaren som härrör från köpeavtalet eller om andra
rättigheter, påverkas inte av denna garanti. Såvida det inte finns en nationell lagstiftning
som säger annat är rättigheterna enligt denna garanti konsumentens enda rättigheter, och
Samsung, dess dotterbolag och distributörer skall inte ansvara för indirekta skador eller
följdskador eller för skador på grammofonskivor, CD-skivor, video-eller ljudband eller på
annan sammanhörande utrustning eller material.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
⸨㫑㉐OẠ㨰䛙PU•‹‹GGGXX
YWW^TW_TW_GGG㝘䟸GZaW^a[Y
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Region
North America
Latin America
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Customer Care Center 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG ( 0,15/Min),
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0,14/Min)
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall
när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för
ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare
information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
SIKKERHEDSREGLER
1. Installation
Kontrollér, at netspændingen i dit hjem svarer
tilden spænding, der er anført identifikationsetiket-ten, der sidder bag på apparatet.
Installér appa-ratet på et plant og velegnet
underlag (møbel),og sørg for, at der er
tilstrækkelig meget pladsomkring til at sikre korrekt ventilation (7 til 10cm). Sørg for, at ventilationsåbningerne ikketildækkes. Der må ikke
stilles noget oven pådvd-afspilleren. Stil ikke
dvd-afspilleren påforstærkere eller andet udstyr,
der kan afgivevarme. Før dvd-fspilleren flyttes,
skal det kon-trolleres, at pladeskuffen er tom.
Denne dvd-afspiller er beregnet til kontinuerligbrug. Selv om den er indstillet på standby, er
den ikkeafbrudt strømforsyningen. For at strømforsynin-gen til dvd-afspilleren bliver helt
afbrudt, skalden frakobles elstikket, hvilket
anbefales atgøre, hvis den ikke skal anvendes i
længere tid.For at afbryde apparatet fra strømmen skalstikket fjernes fra stikkontakkten.
Derfor skalstikkontakten være klar til brug.
2. For din sikkerheds skyld
Åbn aldrig hverken apparatet eller noget af dets
tilbehør.
Det kan være farligt for dig og for visse sarte
komponenter.
De risikerer at få elektrisk stød eller komme i
berøring med laserstrålen. Prøv ikke at se ind i
apparatet hverken gennem dvd-skuffens åbning
eller nogen anden åbning.
Kondensation : Vent i ca. 2 timer, før apparatet
bruges, hvis apparatet og/eller en dvd-plade har
været opbevaret ved kølig temperatur i et stykke
tid. f.eks. under transport om vinteren. Alle dele
skal have stuetemperatur før brug for at undgå
alvorlige skader.
4. DVD-plader
Pas godt på dine plader. Hold pladerne med fingrene mod hullet eller mod kanten. Læg altid
pladen med etiketten opad (ved enkeltsidede
plader). Gør om nødvendigt pladen ren med en
blød klud, start i centrum af pladen og bevæg
kluden udad mod kanten. Læg altid pladen
tilbage i etuiet efter brug, og opbevar etuiet vertikalt. Læg altid pladen rigtig på plads i
holderens fordybning. Brug aldrig spray beregnet til rengøring af grammofonplader, benzin,
antistatisk væske eller anden opløsning, hvis
pladens overflade er snavset. Tør forsigtig
pladen af med en blød fugtig klud (kun vand),
og tør aldrig pladen af med en roterende
bevægelse, eftersom det kan give cirkulære
ridser i overfladen; disse ridser kan forårsage
støj ved afspilning.
5. Batterier
Batteriet i dette produkt indeholder kemikalier,
der er miljøskadelige. Batterierne bør derfor ikke
bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Det anbefales at overlade batteriudskiftning til
en teknikker.
3. Obs!
Luk aldrig skuffen manuelt. Rør ikke ved skuffeneller ved pladetallerkenen mens de er
ibevægelse. Prøv ikke at få pladetallerkenen
tilat dreje med hånden. Disse handlinger kanmedføre, at DVD-afspilleren ikke fungerer korrekt og/eller pladerne beskadiges. Beskyt dvdafspilleren mod fugt og stærk varme (kamin)
ogmod alt udstyr, der frembringer kraftige magnet-felter eller elektriske felter, f.eks. højttalere
mv.Netledningen skal frakobles netforsyningen,
hvisder er problemer med dvd-afspilleren.
Dennedvd-afspiller er ikke beregnet til industriel
brug,men udelukkende til brug i private hjem.
Detteprodukt er udelukkende beregnet til privat
brug.Kopiering eller hentning af musikfiler til
han-delsmæssigt eller andet lukrativt formål
udgøreller kan udgøre et brud på loven om
ophavsret.
UDELUKKELSE AF GARANTIEN :GARANTIEN
BORTFALDER SÅFREMT PRODUKTET IKKE
ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED
LOVGIVNINGEN.
2
Den enhed som denne håndbog medfølger er licensiert med visse ejendomsretter for visse tredje
parter. Licensen er begrænset til privat ikke-kommersiel brug af den endelige bruger for det licensierte indhold. Ingen rettigheder bevilges for kommersiel brug. Licensen dækker ikke nogen anden
enhed end denne og dækker ikke nogen ulicensiert
enhed eller proces i overensstemmelse med
ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 brugt eller
solgt sammen med denne enhed. Licensen dækker
kun brugen af denne enhed for at kode eller afkode
lydfiler i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3
eller ISO/IEC 13818-3. Licensen giver ingen rettigheder for produkter eller funktioner der ikke er i
overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller
ISO/IEC 13818-2.
OBS! : ÅBN ALDRIG HVERKEN APPARATET
ELLER NOGET AF DETS TILBEHØR. DET KAN
VÆRE FARLIGT FOR DIG OG FOR VISSE SARTE
KOMPONENTER. DE RISIKERER AT FÅ ELEKTRISK STØD ELLER KOMME I BERØRING MED
LASERSTRÅLEN.
INDHOLDS FOR TEGNELSE
Tilbehør
Fjernbetjening
Batterier til
fjernbetjeningen
(AAA størrelse)
Betjeningsvejle
dning
Video/Audio
Tilslutningska
bel
Isætning af batterier i Fjernbetjeningen
1. Åbn for batterilåget på bagsiden af fjernbetjeningen.
2. Isæt to AAA-batterier. Husk at vende polerne
(+ eller -) rigtigt.
3. Sæt låget på plads.
Hvis fjernbetjeningen ikke virker som den skal:
• Tjek om polerne (+ -) på batterierne vender rigtigt.
• Tjek om batterierne er for gamle.
• Tjek om sensoren på fjernbetjeningen kan være
blokeret.
• Tjek om der er lysstofrør i nærheden.
Sikkerhedsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Før du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Setup
Generelle features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Disktype og egenskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tilslutningsmuligheder
Tilslutningsmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Grundlæggende Funktioner
Afspilning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Søg og Skip-funktionerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Display-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Brug af disk- og titelmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Repeat afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Langsom afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Advancerede Funktioner
Justering af størrelsesforhold (EZ View) . . . . . . . . . 15
Vælg Audio-sprog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vælg undertitel-sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vælg kameravinkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Brug af bogmærke-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Brug zoom lydfunktionerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Clips Menu MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
CD Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Valg af mappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
MP3/WMA/CD Audio afspilning . . . . . . . . . . . . . . . 19
MPEG4 afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Afspilning af mediefiler med
funktionen USB-vært . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Cd-ripning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Visning af CD-billede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Indstilling af Setupmenuen
Brug af Setupmenuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Indstilling af sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Indstilling af Audio-options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Indstilling af displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Indstilling af censurniveauet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Opslagsguide
Opgradering af firmware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Guide til fejllokalisering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Produkter der understøtter
funktionen USB-VÆRT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3
Dansk
FØR DU
STAR TER
SETUP
Generelle features
Fantastisk Lyd
Dolby Digital systemet udviklet af Dolby Labs giver
en krystalklar lydgengivelse.
Skærm
Med MPEG2 kompressions-teknologi kan ses både
almindelige og widescreen (16:9) film.
Slow Motion
En vigtig scene kan ses i slow motion.
Censur-kontrol (DVD)
Censur-kontrollen giver brugeren mulighed for at
vælge censur-niveau, så børn ikke kan se film, der
er forbudt for børn.
Forskellige on-screen menufunktioner
Du kan vælge forskellige sprog (Audio/undertekst)
og kameravinkler, mens du ser filmen.
EZ VIEW (Fuldskærmsvisning)
(DVD)
Med Easy View kan du justere billedet, så det svarer til skærmstørrelsen på dit TV (16:9 eller 4:3).
Digital Photo Viewer (JPEG)
Kan vise digitale fotos på dit tv.
Repeat (Gentag)
Du kan gentage et spor eller en film ved at trykke
på REPEAT-knappen.
MP3/WMA
Dette apparat kan afspille disks med MP3/WMA filer.
Cd-ripning
Denne funktion gør det muligt at kopiere lydfiler fra
disk til USB-enhed i MP3-format. (Kun musik-cd (CD
DA))
MPEG4
Denne enhed kan afspille avi-filer optaget i MPEG4formater.
4
BEMÆRK
- Diske som ikke kan spilles med denne afspiller.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• Super Audio CD (med undtagelse af CD layer)
• CDG’er spiller kun lyd, ikke grafisk.
- Evnen til at afspille optagelsen kan afhænge af
optagelses konditionerne.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW (V mode)
- Det kan være umuligt at afspille visse CD-R, CDRW og DVD-R på grund af disktypen eller
betingelserne, de er blevet optaget under.
KOPIBESKYTTELSE
Mange DVD-diske er kodet med kopibeskyttelse.
grund af dette bør du kun tilslutte din DVD-afspiller
direkte til dit TV, ikke til en videomaskine. Tilslutning
til en videomaskine kan resultere i et forvrænget
billede fra kopibeskyttede DVD-diske.
Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af
copyright, og er beskyttet af U.S. patentnumre og
andre ejendomsrettigheder. Brug af Macrovision’s
kopibeskyttelsesteknologi skal autoriseres af
Macrovision og er kun til hjemme og andet pay-perview brug, hvis andet ikke er autoriseret skriftligt af
Macrovision.
Disktype og egenskaber
Disktyper (Logoer)
Optagelses-typer
DVD
Lyd
+
Video
AUDIO-CD
Diskstørrelse
Max. spilletid
Egenskaber
12 Cm
Ensidet 240 min.
Dobbeltsidet 480 min.
• DVD-giver fantastisk lyd og videogengivelse takket være Dolby Digital og
MPEG2 systemet.
8 Cm
Ensidet 80 min.
Dobbeltsidet 160 min.
• Forskellige skærm- og
audiofunktioner kan vælges ved hjælp
af on-screen menuen.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
• En CD optages som et digitalt
signal med bedre lydkvalitet og giver
bedre lydkvalitet i flere år.
Diskmarkeringer
Regionsnummer for afspilning
~
PAL
Playback Regions-nummer
PAL sendesystem i UK, Frankrig, Tyskland, osv.
Dolby Digital-disk
STEREO
DIGITAL
SOUND
Stereodisk
Digital lyddisk
Både DVD-afspilleren og Diske er indkodet
med et regionsnummer. Disse regionskoder
skal stemme overens for at disken skal virke.
Hvis disse koder ikke stemmer overens, vil
disken ikke spille.
Regionsnummeret for denne afspiller står på
bagpanelet.
DTS-disk
MP3-disk
Du må kun indsætte én DVD-disk ad gangen.
Hvis du indsætter to eller flere diske, kan de
ikke afspilles, og det kan medføre skade på
DVD-afspilleren.
DivX certifikation
DivX, DivX certificeret og
tilhørende logoer er varemærker for
DivXNetworks, Inc anvendes under
licens.
5
Dansk
Denne DVD-afspiller kan afspille Diske med følgende logoer:
Description
Beskrivelse af Frontpanelet
5
1 2
1.
2.
STANDBY/ON (
)
6.
5.
/
7
8
6
) SEARCH
Gør det muligt at søge frem/tilbage gennem en disk.
blå lys frem, og afspilleren er tændt.
Bruges til at springe titel, kapitel eller nummer over.
STANDBY-indikator
den for tænd/sluk.
4.
SKIP (
6
Når der trykkes på STANDBY/ON-knappen, kommer det
7.
Når afspilleren er tilsluttet strømforsyning, lyser lysdio-
3.
4
9
3
STOP (
)
Stopper afspilningen.
8.
PLAY/PAUSE (
)
Lysdiode DISKSKUFFE
Starter afspilningen eller standser afspilningen midler-
Indlæs disken her.
tidigt.
OPEN/CLOSE (
)
9.
USB-VÆRT
Åbner eller lukker for diskskuffen.
Tilslut digital kamera (faste billeder), MP3-afspiller,
DISPLAY
Memory Stick, kortlæser eller andre flytbare lagerenhed-
Betjeningsindikatorerne vises her.
er.
Displayindikatorer
Viser forskellige meddelelser om handlinger som PLAY, STOP, LOAD …
nodSC : Der er ikke indlæst en disk.
OPEn : Diskskuffen er åben.
LOAd : Afspiller og indlæser diskoplysningerne.
6
Beskrivelse af Bagpanelet
Dansk
2
1
3
4
1. SCART AV STIK
- Forbind til et TV med scart-indgang.
2. DIGITAL AUDIO UDGANG
- Brug enten koaksialt kabel til forbindelse med en kompatibel Dolby Digital receiver.
Bruges til at tilslutte en A/V forstærker som har Dolby
Digital dekoder eller DTS dekoder.
3. AUDIO OUT
- Tilslut til Audio indgangene på dit fjernsyn, audio/video
modtager.
4. VIDEO UDGANG
- Brug et videokabel for tilslutning til Video indgangen på
dit fjernsyn.
VIGTIG BEMÆRKNING
• Se side 25-26 or at få mere information om, hvordan opsætningsmenuen bruges.
7
Fjernbetjeningen
5.
1
15
16
6.
7.
2
17
8.
9.
10.
3
4
5
6
7
8
9
18
11.
19
20
21
22
12.
13.
14.
10
15.
16.
12
23
24
13
14
25
26
18.
11
17.
19.
20.
21.
22.
23.
1.
2.
3.
4.
8
DVD POWER-knap
Tænder og slukker for strømmen.
NUMMER-knapper
ZOOM-knap/(-/--)
Forstørrer DVD-billedet/Brug denne knap til at vælge
kanalen til fjernsynsprogrammet ved at indsætte kanalnummeret (TV-tilstand).
SEARCH/SKIP knapper (
)
/
Gør det muligt at søge frem/tilbage gennem en disk.
24.
25.
26.
VIDEO SEL.-knap
Skift Video-udgangstilstand.
TV VOL (+, -)
Lydstyrke
SKIP knapper (
)
/
Bruges til at springe titel, kapitel eller nummer over.
STOP-knap (
)
MENU-knap
Viser DVD-afspillerens setupmenu.
œƒ¦‹ -knap
ENTER/œ
Denne knap fungerer som joystick.
EZ VIEW-knap
Billedets aspekt-ratio kan let indstilles til dit TV’s skærmstørrelse (16:9 eller 4:3).
DISC MENU-knap
Viser diskmenuen på skærmen.
OPEN/CLOSE-knap (
)
Sådan åbnes og lukkes diskskuffen.
AUDIO-knap
Giver adgang til forskellige audio-funktioner på en disk.
DVD-knap
Tryk på denne, når du anvender en dvd-afspiller.
TV-knap
Tryk på denne knap for at styre fjernsynet.
REPEAT A-B knap
Gør det muligt at gentage afspilning af A-B-disk.
STEP-knap/TV Source
Afspiller et billede ad gangen/Tryk på denne knap for at
vælge en tilgængelig fjernsynskilde (TVtilstand).
SUBTITLE-knap
TV CH (
,
) knapper
Valg af kanal.
PLAY/PAUSE-knap (
)
Begynd/pause diskafspilning.
RETURN-knappen
Vender tilbage til den forrige menu.
INFO-knap
Viser oplysninger om den aktuelle disk.
CANCEL-knap
Fjerner menuer eller status-display fra skærmen.
USB -knap
REPEAT-knap
Lader dig gentage en titel, kapitel, spor eller disc.
TILSLUTNINGSMULIGHEDER
Følgende viser eksempler på tilslutninger, der almindeligvis anvendes til at tilslutte DVD-afspilleren til et TV
og andre komponenter.
Inden DVD-afspilleren tilsluttes
- Sluk altid for DVD-afspilleren, TV og andre komponenter, inden du tilslutter eller fjerner kabler.
- Se i brugervejledningerne til de andre komponenter (som f.eks. TV), du tilslutter, for flere informationer om
disse komponenter.
Tilslut til et TV (SCART)
- Med SCART: Tilslut SCART (EXT)-stikket bag på DVD-afspilleren til SCART(IN)-stikket på dit TV.
- Hvis dit TV ikke er forsynet med et SCART, kan du vælge en af følgende alternative tilslutninger:
Tilslut til et TV (Video CVBS)
1
Med video-/lydkabler: Tilslut OUT-stikkene VIDEO
(gul)/AUDIO (rød og hvid) bag på DVD-afspilleren til INstikkene VIDEO (gul)/AUDIO (rød og hvid) på dit TV.
HVID
2
RØD
Tænd for DVD-afspilleren og TV’et.
Lydkabel
GUL
Video
-kabel
eller
RØD
HVID GUL
3
Tryk på indgangsvælgeren på TV-fjernbetjeningen, indtil
videosignalet fra DVD-afspilleren vises på TV-skærmen.
BEMÆRK
- Den kan opstå støj, hvis lydkablet er anbragt for tæt på netledningen.
- Hvis du vil tilslutte en forstærker, skal du læse siden om tilslutning af forstærker. (Se side 10 til 11)
- Antallet og placeringen af stik kan variere. Det afhænger af dit TV-apparat.
Se venligst i brugervejledningen til dit TV.
- Hvis der er ét lydindgangsstik på TV’et, skal du tilslutte det til [AUDIO OUT]-stikket[venstre] (hvid) på
DVD-afspilleren.
9
Dansk
Tilslutningsmuligheder
Tilslut til et lydsystem (2 kanals forstærker)
1
Med lydkabler: Tilslut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid)
bag på DVD-afspilleren til AUDIO IN-stikkene (rød og
hvid) på forstærkeren.
2
Med videosignalkabel/kabler: Tilslut VIDEO--stikkene på
bagsiden af DVD-afspilleren til VIDEO--stikket på dit TV
som forklaret på side 9.
HVID
RØD
3
Lydkabel
Tænd for DVD-afspilleren, TV’et og forstærkeren.
RØD
4
HVID
2 kanal stereo
forstærker
Tryk på indgangsvælgeren på forstærkeren for at vælge
eksternt input for at høre lyden fra DVD-afspilleren.
Se i brugervejledningen til forstærkeren for at indstille
forstærkerens lydindgang.
BEMÆRK
- Skru ned for lyden, når du tænder for forstærkeren.
Pludselige høje lyde kan medføre skader på højttalerne og dine ører.
- Indstil lyden på menuskærmen, så den passer til forstærkeren. (Se side 24-25)
- Stikkenes placering kan variere. Det afhænger af forstærkeren.
Se venligst i brugervejledningen til forstærkeren.
10
Tilslut til et lydsystem (Dolby digital, MPEG2 eller DTS Amplifier)
1
Dansk
Hvis du bruger et koaksialkabel (medfølger ikke): Tilslut
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)-stikket på bagsiden af
DVD-afspilleren til DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)-stikket
på forstærkeren.
2
Med videosignalkabel/kabler: Tilslut VIDEO--stikkene på
bagsiden af DVD-afspilleren til VIDEO--stikket på dit TV
som forklaret på side 9.
3
Koaksialkabel
(medfølger ikke)
Tænd for DVD-afspilleren, TV’et og forstærkeren.
Dolby digital eller
DTS amp
4
Tryk på indgangsvælgeren på forstærkeren for at vælge
eksternt input for at høre lyden fra DVD-afspilleren.
Se i brugervejledningen til forstærkeren for at indstille
forstærkerens lydindgang.
BEMÆRK
- Skru ned for lyden, når du tænder for forstærkeren. Pludselige høje lyde kan medføre skader på
højttalerne og dine ører.
- Indstil lyden på menuskærmen, så den passer til forstærkeren. (Se side 24-25)
- Stikkenes placering kan variere. Det afhænger af forstærkeren.
Se venligst i brugervejledningen til forstærkeren.
11
GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER
Afspilning af en disk
4. Stop Afspilning
Tryk på STOP ( )-knappen.
Før Afspilning
- Tænd for dit TV, og indstil den korrekte
videoindgang på TV’ets fjernbetjening.
Når afspilleren er tilsluttet, og du første gang trykker på DVD
POWER-knappen, vises denne skærm: Du vælger et sprog
ved at trykke på en NUMMER-knap.
(Denne skærm vises kun den første gang, du tilslutter DVDafspilleren).
Hvis sproget på startskærmen ikke er indstillet, ændres indstillingerne muligvis, når du tænder eller slukker for strømmen.
Du skal derfor sørge for at vælge det sprog, du vil bruge.
Når du har valgt et menusprog, kan du ændre det ved at
trykke på knappen på enhedens frontpanel i mere end
fem sekunder, når der ikke er nogen disk i enheden.
Vinduet SELECT MENU LANGUAGE vises igen, hvor du
kan nulstille dit foretrukne sprog.
Press
1
for English
Touche
2
pour Français
Drücken Sie
3
für Deutsch
Pulsar
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
Afspilning
1. Tryk på OPEN/CLOSE ( )-knappen.
STANDBY indikatorlyset slukkes og diskskuffen åbnes.
2. Læg disken forsigtigt ned i skuffen med dets label opad.
3. Tryk på PLAY/PAUSE (
(
)-knappen eller OPEN/CLOSE
)-knappen for at lukke for diskskuffen.
- Hvis afspilleren er i stop-stilling i mere end et minut
uden nogen betjening fra brugeren aktiveres en
skærmslukker. Tryk PLAY/PAUSE (
tilbage til normal afspilning.
12
) for at gå
5. Fjern Disken
Tryk på OPEN/CLOSE (
)-knappen.
6. Pause
Tryk på PLAY/PAUSE ( ) eller STEP-knappen på fjern
betjeningen.
- Skærmen “fryses” uden lyd.
Tryk på PLAY/PAUSE ( )-knappen for at genstarte
afspilningen.
7. Step Motion Afspilning (ikke for CD)
Tryk på knappen STEP på fjernbetjeningen under afspilning.
- Hvergang knappen trykkes eller joghjulet drejes ser
man et nyt billede.
- Der høres ingen lyd under STEP-mode.
- Tryk på PLAY/PAUSE ( )-knappen for at vende
tilbage til normal afspilning. (man kan kun springe
fremad i delbillederne).
8. Slow Motion Afspilning
Tryk på knappen SEARCH ( /
) for at vælge en
afspilningshastighed på 1/8, 1/4 eller 1/2 af normal i tilstandene PAUSE eller STEP.
- Der høres ingen lyd under SLOW-mode.
- Tryk på PLAY/PAUSE ( ) for at vende tilbage til
normal afspilningshastighed.
BEMÆRK
- Hvis afspilleren er i stop-stilling i mere end et
minut uden nogen betjening fra brugeren
aktiveres en skærmslukker. Tryk PLAY/PAUSE
( ) for at gå tilbage til normal afspilning.
- Afspilleren slukkes automatisk efter 30 minutter i
stop-mode (auto power-off feature).
- Afspilleren kan kun stå i pause-stilling i 5
minutter, før den stopper.
- Tryk (
) på PLAY-knappen for at vende tilbage til
normal afspilning.
Display-funktionen
Under afspilningen kan du hurtigt søge igennem et afsnit
eller spor eller bruge skip-funktionen til hurtigt at springe
fremad i selektionen.
Når en DVD/MPEG4 afspilles
Søgning FORWARD eller REVERSE
3. Tryk på knapperne ¦‹ for at udføre den ønskede
opsætning, og tryk derefter på ENTER.
- Talknapperne på fjernbetjeningen kan anvendes til at få
direkte adgang til en titel, et kapitel eller til at begynde
afspilningen på et ønsket tidspunkt.
Drej tryk på knappen SEARCH (
eller
) på fjernbetjeningen under afspilning i mere end ét sekund.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
CD
2X, 4X, 8X
1. Tryk på knappen INFO under afspilning.
2. Tryk på knapperne œƒ for at vælge det ønskede punkt.
4. For at få skærmen til at forsvinde trykkes på knappen CAN
CEL igen.
BEMÆRK
- Den hastighed, der markeret i denne funktion,
kan være forskellig fra den faktiske afspilningshastighed.
BEMÆRK
Title
- Der høres ingen lyd under søgning
(Med undtagelse af CD).
Chapter
Skip et spor
Tryk på SKIP (
eller
) –knappen under afspilning.
Time
• Under afspilning af en DVD kan du springe til næste afsnit
ved at trykke på SKIP (
)-knappen.
Hvis du trykker på SKIP (
)-knappen, rykkes hen til
begyndelsen af afsnittet. Hvis du trykker igen, rykkes hen
til begyndelsen af forrige afsnit.
• Ved afspilning af en CD/DVD-AUDIO, rykkes til næste
spor, når du trykker på SKIP (
)-knappen. Hvis du
trykker på SKIP (
)-knappen, rykkes tilbage til begyndelsen af det nuværende spor. Trykkes én gang mere,
rykkes der tilbage til begyndelsen af det forrige spor.
Audio
Subtitle
Shortcut
Sådan får du adgang til at afspille en ønsket
titel, når der er mere end én på disken.
Hvis der for eksempel er mere end én film på
en DVD, vil hver film blive vist på listen.
De fleste DVD’er er optaget i kapitler, således at
man hurtigt kan finde en ønsket passage
(samme som spor eller sange på en audio CD).
Giver mulighed for at afspille en film på et
ønsket tidspunkt. Begyndelsestidspunktet indtastes som reference. Tidssøgefunktionen
fungerer ikke på visse diske.
Henviser til sproget på filmens lydspor.
Henviser til sproget for filmens lydspor. I
eksemplet afspilles lydsporet på engelsk 5.1
kanaler.
En DVD-disk kan have op til otte forskellige
lydspor.
Henviser til tilgængelige undertekstsprog på
disken.
Der kan vælges mellem undertekstsprogene,
eller de kan slås fra, hvis man ønsker det.
En DVD-disk kan have op til 32 forskellige
undertekster.
Adgang il den ønskede funktion for ∫ookmark,
Angle eller EZ View (EZ-visning).
Visse DVD -diske har flere vinkelfunktioner
frabilederne.
Bookmark-funktionen gørdet nemt og hrtigtfor
dig at finde et spor eller et kapitel fraDVD.
Funktionen EZ View (EZ-visning) anvendes til
ændring af formatforholdet på dvd.
13
Dansk
Søg og Skip-funktionerne
Brug af disk- og titelmenu
Repeat afspilning
Brug af diskmenu
Repeat Play lader dig gentage et spor, afsnit, titel,
en sektion (A-B) eller hele disken.
1. Under afspilningen af en DVD-disk trykkes på knappen
MENU på fjernbetjeningen.
Når du afspiller en DVD
2. Tryk på knapperne œƒ for at vælge Disc Menu, og tryk
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
Press ENTER key
for Disc Menu
Enter
Return
Menu
BEMÆRK
- Der kan være diske, hvorpå diskmenu ikke virker.
- Du kan også anvende Disc Menu med DISC
MENU-knappen på fjernbetjeningen.
Brug af Titelmenu
1. Tryk på REPEAT-knappen på fjernbetjeningen. Repeat
skærmen vises.
2. Tryk på knapperne ¦‹ for at vælge Chapter, Title eller
A-B, og tryk derefter på knappen ENTER.
- En DVD gentager afspilning af afsnit eller titler.
- Chapter ( ): gentager det kapitel, der afspilles.
- Title ( ): gentager den titel, der afspilles.
- Disc ( ): gentager den disk, der afspilles.
- Track ( ): gentager det nummer, der afspilles.
- A-B: gentager et segment af disken, som du vælger.
DVD
Off
01
T
01 A - B
ENTER REPEAT
Brug A-B-gentag-funktionen
1. Under afspilningen af en DVD-disk trykkes på knappen
MENU på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne œƒ for at vælge Title Menu, og tryk
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
Press ENTER key
for Title Menu
Enter
Return
1. Tryk på REPEAT-knappen på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ¦‹ for at vælge A-B.
3. Tryk på knappen ENTER på det sted, hvor du ønsker at
starte gentagelsen (A). B fremhæves automatisk.
4. Tryk på knappen ENTER på det sted, hvor du ønsker at
slutte gentagelsen (B).
- Tryk på knappen CANCEL for at vende tilbage til normal
afspilning.
Menu
BEMÆRK
- Der kan være diske, hvorpå titelmenu ikke virker.
- Titelmenu bliver kun vist, hvis der er mindst to
titler på disken.
5. Du vender tilbage til normal afspilning ved at trykke på
REPEAT igen, og vælg Off ved hjælp af ¦‹-knappen.
Tryk derefter på ENTER.
DVD
Off
01
T
01 A - B
ENTER REPEAT
BEMÆRK
- Med A-B REPEAT (GENTAG FRA Atil B) kan du
mærke et punkt (B) direkte, efter du har mærket
punkt (A).
- Alt efter disken, er det muligt at Repeatfunktionen ikke virker.
14
Langsom afspilning
Når du afspiller en DVD
1. Tryk på knappen PLAY/PAUSE (
).
2. Tryk på knappen SEARCH ( / ) for at vælge en
afspilning shastighed på 1/8, 1/4 eller 1/2 af normal i til
standene PAUSE eller STEP.
ADVANCEREDE
FUNKTIONER
Justering af størrelsesforhold (EZ View)
Afspilning med brug af størrelsesforhold (DVD)
Tryk på knappen EZ VIEW.
- Skærmstørrelsen skifter, når der trykkes på knappen
gentagne gange.
- Zoom-skærmtilstand fungerer forskelligt afhængigt af
skærmindstillingen i menuen Display Setup.
- For at sikre den korrekte funktion af knappen EZ VIEW, bør
du indstille det korrekte aspekt-ratio i menuen Display Setup.
(Se side 25-26).
WIDE SCREEN
EZ VIEW
Hvis du bruger et 16:9 tv
Til diske med 16:9 størrelsesforhold
- WIDE SCREEN
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9.
- SCREEN FIT (TILPASNING TIL SKÆRMEN)
Skærmens top og bund bliver afskåret. Når der afspilles en
disk med størrelsesforholdet 2.35:1, forsvinder skærmens
sorte bjælker foroven og forneden på skærmen. Billedet vil se
ud, som det er blevet strakt lodret. (Det kan være, at de sorte
bjælker ikke forsvinder helt alt afhængig af disktypen.)
- ZOOM FIT (ZOOMTILPASNING)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret
væk, og den centrale del af skærmen er forstørret.
Til diske med 4:3 størrelsesforhold
- Normal Wide
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9.
Billedet vil se ud, som det er blevet strakt vandret.
- SCREEN FIT (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm
kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt
lodret.
- ZOOM FIT (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret
væk, og den centrale del af skærmen er forstørret.
- Vertical Fit (lodret tilpasning)
Når en 4:3 DVD-disk vises på et 16:9 tv, vil der fremkomme
sorte bjælker til højre og venstre på skærmen for at forhindre billedet i at se ud, som om det er blevet strakt vandret.
15
Dansk
Med denne funktion kan du gengive scener, der
indeholder sport, dans, musikinstrumenter etc. i slow
motion, så du kan studere dem nærmere.
Hvis du bruger et 4:3 tv
Til diske med 16:9 størrelsesforhold
- 4:3 Letter Box
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9. De
sorte bjælker vil fremkomme øverst og nederst på skærmen.
- 4:3 Pan&Scan
De venstre og højre dele af skærmen skæres bort, og den
midterste del af 16:9-skærmen vises.
- SCREEN FIT (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt lodret.
- ZOOM FIT (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk
og den centrale del af skærmen er forstørret.
Til diske med 4:3 størrelsesforhold
- Normal Screen
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 4:3.
- SCREEN FIT (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm
kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt lodret.
BEMÆRK
- Denne funktion afhænger af, hvordan lydsprogene er kodet på disken og fungerer muligvis ikke.
- En DVD disk kan indeholde op til 8 sprog.
- For at det samme lydsprog bruges, hver gang
du afspiller en DVD, skal du se “Brug lydsproget” på side 24.
Vælg undertitel-sprog
Du kan nemt og hurtigt vælge at se undertitler med
SUBTITLE-knappen.
Brug SUBTITLE-knappen
(DVD/MPEG4)
1. Tryk på SUBTITLE-knappen.
Underteksten skifter, når der trykkes på knappen gentagne
gange. Undertekst-sproget vises med forkortelser.
DVD
- ZOOM FIT (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk
og den centrale del af skærmen er forstørret.
Off
MPEG4
BEMÆRK
Hvordan denne funktion virker afhænger af disktypen.
Afhængig af DivX-disken
forsvinder mulighederne for
eksterne undertitler.
Vælg Audio-sprog
Brug AUDIO-knappen (DVD/MPEG4)
1. Tryk på AUDIO-knappen. Lyden skifter, når der trykkes på
knappen gentagne gange.
Sprogene vises med
DVD
forkortelser.
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
AUDIO
MPEG4
PCM 1/2
Subtitle Selection
External Subtitle Off
readme.TXT
Non-standard fonts are not supported
Du kan vælge en ønsket audio hurtigt og let ved
brug af AUDIO-knappen.
Tryk flere gange på
knappen Audio på fjernbetjeningen for at vælge
den ønskede audio på
en MPEG4, og tryk
derefter på ENTER.
SUBTITLE
AUDIO
2. For at få AUDIO-ikonet væk, trykkes på knappen CANCEL
eller RETURN.
Enter
Tryk flere gange på knappen Subtitle på fjernbetjeningen for at vælge det
ønskede undertekstsprog
på en MPEG4, og tryk
derefter på ENTER.
Return
Menu
MPEG4
Off
SUBTITLE
2. For at få SUBTITLE-ikonet væk, trykkes på knappen
CANCEL eller RETURN.
BEMÆRK
- Afhængig af DVD’en kan du ændre den
ønskede undertekst i Disc Menu. Tryk på knappen DISC MENU.
- Funktionen afhænger af, hvilke undertekster
der er kodet på disken, og det fungerer derfor
muligvis ikke på alle diske.
- En DVD disk kan indeholde op til 32 undertekstsprog.
- For at det samme sprog til undertekster anvendes hver gang, du afspiller en DVD, skal du se
“Brug undertekster” på side 24.
16
Hvis en DVD indeholder forskellige optagelsesvinkler af en speciel scene, kan du bruge (Angle)
vinkel-funktionen.
3. Tryk på knapperne¦‹ for at vælge Bookmark, og tryk
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
4. Når du kommer til den scene, du ønsker at markere, så tryk
på ENTER-knappen. Op til tre steder kan markeres samtidigt.
Brug ANGLE (vinkel)-funktionen (DVD)
Hvis disken indeholder flere vinkler, vises mærket
ANGLE (vinkel) på skærmen.
1 - -
BEMÆRK
- Alt efter disken er det nogle gange ikke muligt
at bruge Bogmærke-funktionen.
1. Tryk på INFO -knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
2. Tryk på knapperne œƒ for at vælge Shortcut.
3. Tryk på knapperne ¦‹ for at vælge Angle, og tryk
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
Shortcut
Angle
CANCEL
Find en markeret scene frem
Enter
1~3. De første 1~3 trin er de samme som trinnene for “Using
the Bookmark Function” (Brug af bogmærke) på side 17.
4. Tryk på tasterne ¦‹ for at vælge en markeret scene.
1 2 3
4. Tryk på knapperne¦/‹, på fjernbetjeningen for at vælge
den ønskede vinkel.
5.
4/6
Tryk på PLAY/PAUSE (
CANCEL
)-knappen for at springe hen
til den markerede scene.
BEMÆRK
- Hvis disken ikke har indspillet scener i forskellige
vinkler, virker denne funktion ikke.
- Hvis disken ikke har indspillet scener i forskellige
vinkler, virker denne funktion ikke.
Slet et bogmærke
1~3. De første 1~3 trin er de samme som trinnene for “Using
the Bookmark Function” (Brug af bogmærke) på side 17.
4.
5.
Brug af bogmærkefunktionen
Bogmærke-funktionen lader dig udvælge dele af en
DVD, så du hurtigt kan finde udsnittet senere.
Tryk på knapperne ¦‹ for at vælge det bogmærkenum
mer, du ønsker at slette.
Tryk på CANCEL-knappen for at slette et bogmærkenum
mer.
1 2 3
CANCEL
Brug Bogmærke-funktionen (DVD)
1. Tryk på INFO -knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
2. Tryk på knapperne œƒ for at vælge Shortcut.
DVD
Shortcut
Bookmark
Enter
17
Dansk
Vælg kameravinkel
Brug zoom lydfunktionerne
Brug Zoom-funktionen (DVD)
1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen under
afspilning. Tryk på ENTER-knappen.
2. Tryk på knapperne œƒ eller ¦‹ for at vælge den del af
skærmen, som du vil zoome ind på.
- Under afspilning af en DVD trykkes på ENTER for at
zoome ind 2X/4X/2X/normal i den rækkefølge.
-
: Filnavn for den der afspilles nu.
-
: Aktuel afspilningstid.
-
: Aktuel afspilningsmåde: Der er 4 funktionsmåder.
De kan vælges i rækkefølge ved at trykke på
knappen REPEAT.
- Off : Normal afspilning
- Track : Gentag aktuelt spor.
- Folder : Gentag den aktuelle mappe.
- Random : Filerne på disken bliver afspillet i tilfældig rækkefølge.
-
: MP3 filikon.
-
: CD Audio-filikon.
-
: WMA filikon.
-
: Mappeikon.
-
: JPEG-filikon.
-
: Aktuelt mappeikon.
-
: AVI-filikon.
Valg af mappe
Clips-menu MP3/WMA/
JPEG/MPEG4/CD Audio
CD Audio eller disks med MP3/WMA/JPEG/MPEG4
indeholder individuelle sange, billeder eller film, der
kan ordnes i mapper som vist nedenfor. Det gøres
på samme måde, som når du bruger din computer til
at lægge filer i forskellige mapper.
Off
Åbn diskskuffen. Læg
disken på bakken. Luk
diskskuffen. Skuffen lukkes,
og denne skærm vises.
Mappen kan vælges i tilstandene Stop og Play
(afspilning).
- Sådan vælges overordnet mappe
Tryk på knappen RETURN for at gå til overordnet mappe,
ƒ for at vælge “..”, og tryk på
eller brug knapperne œƒ
ENTER for at gå til overordnet mappe.
- Sådan vælges peer-mappen
ƒ for at vælge den ønskede mappe,
Tryk på knapperne œƒ
derefter trykkes på ENTER.
- Sådan vælges under-mappen
ƒ for at vælge den ønskede mappe,
Tryk på knapperne œƒ
derefter trykkes på ENTER.
R oot
W MA
JPEG
P arent Fol der
MP 3
MU S IC
C urrent Fol der
1s t
S ub-Fol ders
2nd
S ON G FILE 1
P eer Fol ders
S ON G FILE 2
S ON G FILE 3
MP E G4 FILE S
18
1. Åbn diskskuffen. Læg disken på bakken. Luk diskskuffen.
- Når en disk indeholder både MP3- og WMA-filer,
afspilles kun én type; ikke begge.
ƒ eller ¦‹ for at vælge en sangfil.
2. Tryk på knapperne œƒ
Tryk på ENTER for at begynde afspilning af en lydfil.
Play
- Brug en overførselsdekomprimering på mindst 64Kbps,
når der optages WMA-filer.
Lydkvaliteten med WMA-filer afhænger i bund og grund af
størrelsen af komprimeringen/dekomprimeringen, som du vælger. For at opnå audio CD-lydkvalitet kræves en størrelse på
analog/digital sampling, som stemmer overens med WMA-formatet og mindst 64 Kbps og op til 192Kbps. Omvendt gælder
det, at filer med dekomprimeringsstørrelser under 64Kbps
eller over 192Kbps heller ikke kan afspilles godt.
Off
Repeat/Random afspilning
Tryk på knappen REPEAT for at skifte afspilningsmåde. Der er
fire tilstande; Off, Track, Folder og Random.
- Off: Normal afspilning
- Track: Gentager den aktuelle sangmappe.
- Folder: Gentager lydfiler, som er af samme filtype, i den
aktuelle mappe.
- Random: lydfilerne på disken, som er af samme filtype, bliver
afspillet i tilfældig rækkefølge.
For at genoptage normal afspilning, trykkes på knappen CANCEL.
- Undgå at kopiere copyright beskyttede MP3 filer.
Visse “sikkerheds beskyttede” filer er krypteret og
kodebeskyttet for at hindre illegal kopiering. Disse filer er af
følgende typer: Windows MediaTM (registeret varemærke af
Microsoft Inc) og SDMITM (registeret varemærke af The SDMI
Foundation). Du kan ikke kopiere sådanne filer.
- Vigtigt: Ovennævnte anbefalinger kan ikke tages som en
garanti for, at DVD afspilleren vil spille MP3 optagelser, eller
som en forsikring af lydkvalitet. Du skal være opmærksom
på, at visse teknologier og metoder for MP3 filers optagelser
på CD-R’er forhindrer optimal afspilning af disse filer på din
DVD afspiller (degraderet lydkvalitet og i visse tilfælde
afspillerens uformåenhed til at læse filerne).
- Denne enhed kan maksimalt afspille 500 filer og 500 mapper
per disk.
MPEG4 afspilning
CD-R MP3/WMA diske
Når der optages MP3/WMA-filer på CD-R, se venligst følgende.
- Dine MP3/WMA filer skal være af formatet ISO 9660 eller
JOLIET.
ISO 9660 format og Joliet MP3/WMA filer er kompatibel med
Microsofts DOS og Windows, og med Apples Mac. Disse to
formater er de mest brugte.
- Ved navngivning af dine MP3/WMA filer overskrid ikke 8
tegn, og placér ”.mp3, .wma” som fil forlængelse.
General navne format af: Titel.mp3. eller Titel.wma.
Ved komponering af din titel, så vær sikker på, at du bruger 8
tegn eller mindre, ikke har nogle mellemrum i navnet, og
undgår brugen af specielle tegn inklusive: (.,/,\,=,+).
- Brug en dekompression overførelseshastighed på mindst
128 Kbps ved optagelse af MP3 filer.
MP3 lydkvaliteten afhænger faktisk af hvilken
kompression/dekompressions-hastighed du vælger.
For at opnå audio CD kvalitets lyd, kræves en analog/digital
sampling hastighed, der er konvertibelt til MP3 format, på
mindst 128 Kbps og op til 160 Kbps. Det giver kun sjældent
bedre lydkvalitet, hvis der vælges et højere niveau såsom
192 Kbps eller mere. Modsat, filer med samplingshastighed
under 128 Kbps vil ikke spille korrekt.
MPEG4-afspillefunktion
AVI-filer indeholder lyd- og videodata. Kun filer af
formatet AVI med filtypenavnet “.avi” kan afspilles.
1. Åbn diskskuffen. Læg disken på bakken. Luk diskskuffen.
ƒ eller ¦‹ til at vælge en avi-fil
2. Tryk på knapperne œƒ
(DivX/XviD), tryk derefter på knappen ENTER.
Stop
Off
Gentag afspilning
Tryk på knappen REPEAT for at ændre afspilningsmåde. Der
er 3 måder, Off, Folder,Titel og A-B (en afstand mellem to
punkter som du selv vælger).
- Folder : gentager AVI-filerne som har samme fil-endelser i
den aktuelle mappe.
- Title : gentager den titel, der afspilles.
- A-B : gentager et segment af filen, som du vælger.
19
Dansk
MP3/WMA/CD Audio
afspilning
Beskrivelse af funktioner for MPEG4-filer
Funktion
Beskrivelse
Referenceside
Under afspilning trykkes på
Spring over
knappen
eller
, og
(
eller
)
der flyttes 5 minutter frem eller
tilbage.
Tryk på knappen SEARCH
(
eller
) under
Søg
afspilning. Tryk på knappen
(
eller
)
SEARCH, og tryk igen for at
søge hurtigere.Giver mulighed
for at søge hurtigere I AVI-fil.
(2X, 4X, 8X)
Giver mulighed for langsom
Afspilning i afspilning af AVI-fil.
slow-motion (1/8X, 1/4X, 1/2X)
Hver gang der trykkes på
Afspilning
billede efter knappen STEP, kommer en ny
billedramme frem.
billede
2X/4X/2X/Normal i
ZOOM
rækkefølge.
-
Afspilning af mediefiler
med funktionen USB-vært
Du kan glæde sig over mediefiler, som f.eks. billeder, film
og sange, der er gemt på en MP3-afspiller, USB-hukommelse eller digitalt kamera i høj lydkvalitet ved at tilslutte
-
lagringsenheden til USB-porten på din dvd-afspiller.
Brug af funktionen USB-VÆRT
P 12
P 12
1. Tilslut USB-enheden til USB-porten på forsiden af
enheden.
ƒ for at
2. Dette er en USB-partition. Tryk på knappen œ/ƒ
vælge en af partitionerne fra USB, og tryk derefter på OK.
P 18
- Det afhænger af MPEG4-filen, om disse funktioner
fungerer.
CD-R AVI-fil
Denne enhed kan afspille AVI-filer i følgende videokomprimeringsformater:
- DivX 3.11
- DivX 4 (baseret på MPEG-4 Simple Profile)
- DivX 5 MPEG-4 simple profile plus yderligere funktioner så
som tovejsvisning/-søgning af rammer. Qpel og GMC kan
også anvendes)
- kompatibel XviD MPEG-4.
Denne enhed understøtter alle opløsninger op til maks nedenfor.
DivX3.11 & DivX4 & XviD
DivX5
Bitrate kan variere:
Enheden kan hoppe over
afkodning af afsnit med
høje bitrater og begynde
afkodningen igen, når
bitraten er vendt tilbage til
normal.
720 x 480 @30fps
720 x 576 @25fps
: Maksimal bitrate: 4Mbps
BEMÆRK
- Visse MPEG-4-filer som er oprettet på en PC
kan ikke afspilles. Kun Codec Type, hvis version
og opløsning er angivet i specifikationerne, er
understøttet.
- Denne enhed understøtter CD-R/CD-RW
skrevet i MPEG-4 i overensstemmelse med
“ISO9660 standard”.
ƒ eller ¦/‹
‹ for at vælge en fil på
3. Tryk på knapperne œ/ƒ
USB. Tryk på OK for at åbne filen.
STOP
Off
00:00:00
Bemærk
• Hver gang du trykker på USB-knappen på fjernbe
jeningen, vises et billede af valget af USB-enhed.
• “USB” vises på skærmen.
• Skærmbilledet USB MENU vises på tv-skærmen, og den
lagrede fil afspilles.
Sikker USB-fjernelse
For at forhindre at beskadige det, der gemt på USB-enheden
skal du udføre en sikker fjernelse, inden du fjerner USB-kablet
- Tryk på knappen STOP (
).
- Fjern USB-kablet.
Hop frem/tilbage
Tryk på knappen (
/
) under afspilning.
• Hvis der er mere end én fil, vælges den næste fil, når du
trykker på knappen
.
• Hvis der er mere end én fil, vælges den forrige fil, når du
trykker på knappen
20
.
For at afspille disken med en hurtigere hastighed
skal du trykke på (
/
) under afspilning..
• Hver gang du trykker på en af knapperne, skifter afspilningshastigheden således:
2x ➞ 4x ➞ 8x.
Kompatible enheder
1. USB-enheder, der understøtter USB Mass Storage
v1.0.(USB-enheder der fungerer som flytbare diske i
Windows (2000 eller nyere) uden ekstra driverinstallation.)
2. MP3-afspiller: MP3-afspiller af harddisk- og flashtypen.
3. Digitalt kamera: Kameraer, der understøtter USB Mass
Storage v1.0.
• Kameraer der fungerer som en flytbar disk i Windows
(2000 eller nyere) uden yderligere driverinstallation.
4. USB-harddisk og USB-flashdrev: Enheder der understøt
ter USB 2.0 eller USB 1.1.
• Du kan muligvis opleve forskel i afspilningskvalitet, når du
tilslutter en USB 1.1-enhed.
• For en USB-harddisk skal du huske at tilslutte et ekstra
strømkabel til USB-harddisken for korrekt funktion.
5. USB-kortlæser: USB-kortlæser med én slot og USBkortlæser med flere slot.
• Afhængigt af producenten understøttes USB-kortlæseren
måske ikke.
• Hvis du installerer flere hukommelsesenheder i en multi
kortlæser, kan der forekomme problemer.
6. Hvis du anvender et USB-forlængerkabel, genkendes USBenheden muligvis ikke.
• Understøttede formater
• USB HOST-funktionen understøttes ikke, hvis et produkt, der
overfører mediefiler ved hjælp af producentens specifikk
program, er tilsluttet.
• Fungerer ikke med Janus-aktiverede MTP (Media Transfer
Protocol) enheder.
• USB-værtsfunktionen i dette produkt understøtter ikke
alle USBenheder.
Angående oplysninger om de understøttede enheder se
side 30.
Cd-ripning
Denne funktion gør det muligt at kopiere lydfiler fra disk til
USB-enhed i MP3-format.
Play
Off
Åbn diskbakken.
Anbring en musik-cd (CD DA) i
bakken, og luk bakken.
Tilslut USB-enheden til USB-værten
på forsiden af afspilleren.
Dette skærmbillede vises.
1. Valg af DISC
ƒ, unår enheden er i stoptilstand, for
Tryk på knapperne œ/ƒ
at vælge DISC.
For at vælge DEV (medieenheden)
Tryk på knappen ‹ for at vælge DEV (medieenheden)
menuen, og tryk derefter på knappen ENTER .
ƒ for at vælge USB,og tryk derefte
Tryk på knapperne œ/ƒ
på knappen ENTER.
Stop
Off
Disc Track 01
T
00:00:00
USB
Track 01
Track 02
DEV : SELECT
START
Track 03
Track 04
Track 05
Track 06
Navn p
filer
Filtypenavn Bithastighed
Samplings
frekvens
Still-billede
Musik
Film
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) understøttes ikke.
• Digitale kameraer, som anvender PTP-protokollen eller
kræver installation af ekstra programmer ved tilslutning til en
pc,understøttes ikke.
• En enhed, der anvender NTFS-filsystemet, understøttes
ikke.(Kun FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) filsystemet
understøttes.)
• Visse MP3-afspillere fungerer muligvis ikke, når de er sluttet
til dette produkt, afhængigt at sektorstørrelsen i deres filsystem.
Track 07
Track 08
Enter
Menu
ƒ for at vælge SELECT (VÆLG), og
2. Tryk på knapperne œ/ƒ
tryk derefter på knappen ENTER for at markere alle de filer,
der skal kopieres.
- Hvis du vil fjerne markeringen til kopiering af alle filer, skal
du trykke på knappen ENTER én gang igen
(menuenUNSELECT (FRAVÆLG))
- Hvis du ønsker at markere flere filer til kopiering, skal du
¦ og derefter trykke på knappen
trykke på knappen¦
ENTER for den valgte fil.
ƒ for at vælge START, og tryk
3. Tryk på knapperne œ/ƒ
derefter på knappen ENTER.
Filkopieringen begynder.
- For at annullere en igangværende kopiering skal du trykke
på knappen CANCEL (ANNULLER).
Play
Off
Track 01
T
00:03:15
Track 01
Track 02
DEV : USB 1
UNSELECT
START
Track 03
Track 04
Track
05
CD
Ripping
START...
Track 06
Track 07
CANCEL
Cancel Ripping
Enter
REPEAT
Repeat
21
Dansk
Hurtig afspilning
Bemærk
- Når cd-ripningen behandles, sættes afspilleren
automatisk i afspilningstilstand.
- Kun musik-cd'er (CD DA), der kan anvendes til
ripning.
BEMÆRK
- Afhængig af filstørrelsen kan tiden mellem hvert
billede variere fra den indstillede intervaltid.
- Hvis du ikke trykker på nogen knap, starter
billedserien automatisk med intervaller af 10
sekunder som standard.
Visning af CD-billede
CD-R JPEG Diske
1. Vælg den ønskede mappe
ƒ til at vælge en billedefil i clips
2. Tryk på knapperne œƒ
menuen, tryk derefter på ENTER.
3. Tryk på knapperne INFO for at vælge den menu, du vil vise.
Tryk derefter på knappen ENTER
ENTER RETURN
BEMÆRK
- Tryk på knappen STOP for at vende tilbage til
clips-menuen.
- Når der afspilles en Kodak billede-cd, viser
enheden fotoet direkte, ikke i clips-menuen.
Rotation
: Hver gang, du trykker på knappen ENTER, drejes
billedet 90 grader met uret.
Zoom
ƒ for at vælge et ønsket ikon.
: Tryk på knapperne œƒ
Tryk derefter på knappen ENTER.
Hver gang der trykkes på knappen ENTER, forstørres
billedet op til 2X.
Slide-show
•
: Enheden går i billedserie-mode.
• Før serievisningen kan begynde, skal man indstille varigheden af intervallet mellem billederne.
•
: Billederne skifter automatisk med et interval på ca. 6
sekunder.
•
: Billedet skifter automatisk med et interval på ca. 12
sekunder.
•
: Billedet skifter automatisk med et interval på ca. 18
sekunder.
TIMER:
22
ENTER RETURN
- Kun filer med tilføjelsen ".jpg" og ".JPG" kan vises.
- Hvis disken ikke er lukket, vil det tage længere tid at starte
afspilningen og ikke alle optagede filer kan vises.
- Kun CD-R diske med JPEG-filer i formatet ISO 9660 eller
Joliet kan vises.
- Navnet på JPEG-filen må ikke være længere end 8 karakterer
og må ikke indeholde tomme pladser eller særlige karakterer
(. / = +).
- Kun konsekutivt indspillede multisession-diske kan vises. Hvis
der er et tomt segment i en multisession-disk, kan disken kun
vises hen til dette tomme segment.
- Der kan maksimalt lagres 3000 billeder på en enkelt CD.
- Kodak Picture CD’er anbefales.
- Når der vises en Kodak Picture CD, er det kun JPEG-filerne i
billedmapperne, der kan vises.
- Kodak billed-cd: JPEG-filer i billedmappen kan afspilles
automatisk.
- Konica billed-cd: Hvis du ønsker at se Billedet, vælges JPEGfilerne i clips-menuen.
- Fuji billed-cd: Hvis du ønsker at se Billedet, vælges JPEG-filerne i clips-menuen.
- QSS billed-cd: Enheden kan ikke afspille QSS billede-cd’er.
- Hvis antallet af filer på 1 disk er over 500, er det kun de 500
JPEG-filer, der kan vises.
- Hvis antallet af mapper på 1 disk er over 500, er det kun de
500 JPEG-mapper, der kan vises.
Indstilling af sprog
INDSTILLING AF
SETUPMENUEN
Du kan forindstille sproget på player menuen, disk
menuen, og undertekst menuen, så det ønskede
sprog vises, hver gang du ser en film.
Setupmenuen lader dig “skræddersy” din DVDafspiller, så du kan vælge forskellige sprogindstillinger, censurniveau, selv den ønskede type fjernsynsskærm.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
ƒ for at vælge Setup, og tryk
Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
ƒ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge Language Setup, og
3. Tryk på knapperne œƒ
tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge Player Menu, og tryk
4. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge et ønsket emne. Tryk
5. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender tilbage til
opsætningsmenuen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP MENU igen.
LANGUAGE SETUP
❶ Language Setup : Indstilling af sproget.
❷ Audio Setup : Indstilling af audio options.
❸ Display Setup : Indstilling af Display options Bruges til at
vælge den type skærm du ønsker at se og andre
display options.
❹ Parental Setup : Indstilling af censur-niveauet Lader
brugeren sætte et censur-niveau, som forhindrer børn i
at se “forbudt-for-børn” film.
➎ Divx(R) Registration : Brug venligst registreringskoden
til at registrere denne afspiller med DivX(R)-video On
Demand-service. Det vil give dig mulighed for at købe
og bruge videoer ved brug af DivX(R)-video On
Demand-format. For yderligere oplysninger gå til
www.divx.com/vod.
ƒ for at få adgang til forskellige f
2. Tryk på knapperne œƒ
unktioner. Tryk på knappen ‹ eller ENTER for at få adgang
til underfunktionerne.
3. For at fjerne opsætningsskærmen efter indstilling skal du
trykke på knappen MENU igen.
BEMÆRK
Afhængig af disken er nogle SETUP menu-valg
ikke tilgængelige.
Disk Menu sprog
Denne funktion ændrer kun tekstsproget på disk
menuskærmene.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
ƒ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge Language Setup, og
3. Tryk på knapperne œƒ
tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge Disc Menu, og tryk
4. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge et ønsket emne. Tryk
5. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
- Hvis det valgte sprog ikke er indkodet på disken,
vælges det originale optagelsessprog.
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender tilbage til
opsætningsmenuen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP MENU igen.
LANGUAGE SETUP
23
Dansk
Brug af Player Menu Language
Brug af Setupmenuen
Audio sprog
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
ƒ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge Language Setup, og
3. Tryk på knapperne œƒ
tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge Audio, og tryk
4. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge et ønsket emne. Tryk
5. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
- Vælg “Original” hvis diskens lydspor skal være det
originale sprog, som disken er optaget i.
- Hvis det valgte sprog ikke er indkodet på disken,
vælges det originale optagelsessprog.
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender tilbage til
opsætningsmenuen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP MENU igen.
Indstilling af sproget for
undertekster i DivX
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
ƒ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge Language Setup, og
3. Tryk på knapperne œƒ
tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge DivX Subtitle, og
4. Tryk på knapperne œƒ
tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge et ønsket emne. Tryk
5. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender tilbage til
opsætningsmenuen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP MENU igen.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
LANGUAGE SETUP
DivX Subtitle
Enter
√ Unicode
Western
Turkish
Central
Cyrillic
Greek
Return
Menu
Indstilling af Audio-options
Med lydindstillinger kan du indstille lydenheden og
lydstatusindstillinger afhængig af det anvendte
lydsystem.
Undertekst sprog
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
ƒ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge Language Setup, og
3. Tryk på knapperne œƒ
tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge Subtitle, og tryk
4. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge et ønsket emne. Tryk
5. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
- Vælg “Automatic” hvis du ønsker at undertekstsproget
skal være det samme som det, du har valgt til audio
sprog.
- Nogle diske indeholder ikke det sprog, du har valgt som
dit ønskede sprog. I disse tilfælde vil disken bruge dets
originale sprogindstilling.
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender tilbage til
opsætningsmenuen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP MENU igen.
LANGUAGE SETUP
24
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
ƒ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge Audio Setup, og tryk
3. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge et ønsket emne. Tryk
4. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
AUDIO SETUP
Dolby Digital Out
: PCM
MPEG-2 Digital Out
: PCM
Dynamic Compression : On
PCM Down Sampling
: On
❶ Dolby Digital Out
- PCM : PCM : Konverterer til PSM(2-kanals) audio.
- Bitstream : Sender ud Dolby Digital via digital udgang.
Vælg Bitstream når du forbinder med en Dolby digital
Indstilling af displayet
Med skærmindstillinger kan du indstille forskellige
videofunktioner i afspilleren.
- PCM : Konverterer til PCM (2-kanalers) audio.
- Bitstream : Sender ud MPEG-2 Bitstream via digital
udgang. Vælg Bitstream når du forbinder med en
MPEG-2 dekoder.
❸ Dynamic Compression
- On : Vælger dynamisk kompression.
- Off : Vælger standard opstilling.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
ƒ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge Display Setup, og
3. Tryk på knapperne œƒ
tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge et ønsket emne. Tryk
4. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
❹ PCM Down Sampling
- On :
- Off :
Vælg dette, når forstærkeren, der er forbundet
til afspilleren, ikke er kompatibel med 96KHz. I
dette tilfælde bliver 96KHz signalerne nedkonverteret til 48 KHz.
Vælg dette, når forstærkeren, der er forbundet
til afspilleren, er kompatibel med 96KHz.
I dette tilfælde bliver alle signaler udsendt uden
ændringer.
BEMÆRK
- Også selv om PCM Down-sampling er slået fra
- Visse diske vil kun udsende down-samplet
audio via digital udgangen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP
MENU igen.
- Der er ingen analog audioudgang, når du
afspiller DTS-lyd.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
❶ TV Aspect (format)
Afhængigt af fjernsynstypen kan det være nødvendigt at
justere skærmindstillingerne (aspektforhold).
- 4:3 Letter Box : Vælges hvis du ønsker at se det
totale 16:9 skærmformat, som DVD’en har, også selv
om du har et TV med 4:3 skærmformat. Du vil nu se
sorte “bjælker” i toppen og bunden af skærmen.
- 4:3 Pan&Scan : Vælges for normal TV-størrelse, når du
ønsker at se midtersektionen af en 16:9 skærm. (Yderste
venstre og højre side af filmen vil ikke kunne ses).
- 16:9 Wide : Lader dig se hele 16:9 filmen på dit
widescreen TV.
DISPLAY SETUP
Fremstillet under licenstilladelse af Dolby
Laboratories. “Dolby” og det dobbelte-D symbol
er Dolby Laboratories varemærker.
TV Aspect
Still Mode
Screen Message
Black Level
“DTS” og “DTS Digital Out” er varemærker af
Digital Theater Systems, Inc.
4:3 Letter Box
4:3 Pan&Scan
√ 16:9 Wide
: Off
TV System
: PAL
Video Output
: SCART-RGB
❷ Still Mode
Indstillingerne vil afhjælpe, at billedet flimrer ved stilstand og vil vise småt tekst mere tydeligt.
- Auto : Vælges Auto, vil Field/Frame automatisk konverteres.
- Field : Vælg denne feature, hvis skærmen ryster i Auto
mode.
- Frame : Vælg denne feature, hvis du ønsker at se små
bogstaver bedre i Auto mode.
❸ Screen Messages (skærmbeskeder)
Brug denne feature til henholdsvis at tænde og slukke
for skærmdisplayet.
❹ Black Level
Justerer skærmens lysniveau.
25
Dansk
dekoder.
❷ MPEG-2 Digital Out
➎ TV System
- NTSC-disk: I tilfælde hvor der bruges NTSC-disk.
• Hvis dit tv-system kun har PAL-Videoindgang, skal du
vælge "PAL". Når du vælger "PAL", er skærmskanderingsudgangsformat PAL 69 Hz-udgang.
• Hvis dit tv-system kun har NTSC-indgang, skal du
vælge "NTSC Output".
- PAL-disk: I tilfælde hvor der bruges PAL-disk.
• Hvis dit tv-system kun har NTSC-videoindgang, skal du
vælge "NTSC Output".
• Hvis dit tv-system kun har PAL-indgang, skal du vælge
"PAL Output".
Indstilling af censurniveauet
Censurniveau-funktionen virker i sammenhæng med
DVD’er, som er blevet tildelt et “censurniveau”.
Dette lader dig kontrollere hvilke typer DVD’er din
familie ser. Der kan være op til 8 censurniveauer på
en disk.
Indstilling af censurniveauet
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
ƒ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
DISPLAY SETUP
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
Display Setup
‹
Black Level
: Off
Parental Setup :
‹
TV System
NTSC
√ PAL
DivX(R) Registration
‹
Video Output
ƒ for at vælge Parental Setup, og
3. Tryk på knapperne œƒ
tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
➏ Video Output
Vælg Videoudgang.
- SCART-CVBS : Vælg den, når du ønsker at udsende
CVBS fra scart-tilslutningen.
- SCART Output : Vælges, når du vil bruge Scart Out.
• RGB : Vælges, når du vil bruge SCART RGB Out.
• Hvis valget Yes/No i undermenuen for displayindstillinger (Display Setup sub Menu) ikke foretages inden
for 10 sekunder, vender skærmen tilbage til forrige
menu.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
ƒ for at vælge Rating Level, og tryk
4. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
PARENTAL SETUP
DISPLAY SETUP
Rating Level
: Kids Safe
Change Password
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
Black Level
TV System
Video Output
: Off
SCART-CVBS
√ SCART-RGB
• Hvis videoudgang indstilles forkert, kan
skærmen blive blokeret.
5. Indtast adgangskoden.
- Som standard er adgangskoden indstillet til 0000.
- Ret adgangskoden til noget andet end 0000 for at
aktivere funktionen til forældrekontrol.
PARENTAL SETUP
Rating Level
: Kids Safe
Change Password
Enter Password
Enter
26
Return
Menu
PARENTAL SETUP
ƒ for at vælge det ønskede Rating
6. Tryk på knappen œƒ
Level, og tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
f.eks.) Opsætning i Kids Safe.
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter Password
PARENTAL SETUP
Rating Level
√ Kids Safe
Change Passwor
Level 2
3
4
5
6
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter New Password
Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP
MENU igen.
Hvis du for eksempel vælger op til niveau 6, vil
niveau 7 og 8 ikke blive afspillet.
Enter
Return
Menu
BEMÆRK
Hvis du har glemt adgangskoden, skal du se
"Glemt adgangskode" i Fejlfindingsguiden.
Ændr adgangskoden
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
ƒ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
ƒ for at vælge Parental Setup, og
3. Tryk på knapperne œƒ
tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
ƒ for at vælge Change Password,
4. Tryk på knapperne œƒ
og tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER. Indtast dit
nye kodeord. Bekræft koden ved at indtaste den igen.
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
27
Dansk
Level
Level
Level
Level
OPSLAGSGUIDE
Opgradering af firmware
2. Tryk på knappen ¦‹ for at vælge Total, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Indledning
Samsung leverer af og til softwareopgraderinger for
at forbedre denne enheds ydeevne, da der jævnligt
oprettes nye codecs for MPEGfiler. Disse
opgraderinger kan findes på Samsungs Internetsite
(www.samsung.com).
Hvilke forbedringer der foretages afhænger af den
opgraderingssoftware du bruger, så vel som af
hvilken software din DVD-afspiller havde før
opgraderingen.
Hvordan laves en opgraderingsdisk
1. Du skal hente en ny fil fra “Download Center” på Samsung
Internetsite (www.samsung.com).
2. Skriv filen over på disken med din computer.
BEMÆRK
- Vælg ISO-format som filsystem for CD-ROM-disk
- Skrifttype skal være i overensstemmelse med
ISO 9660
- Optagelsen skal finaliseres og udføres i en
enkelt session
- Lav skrivehastighed
Fremgangsmåde for opgradering
1. Åbn diskskuffen. Læg disken på bakken.
Luk diskskuffen. Skærmen Firmware-opgradering vises.
Firmware upgrade' vises i displayet.
28
Opgradering af firmware
begynder
- Midtvejs i proceduren åbnes skuffen automatisk. Vent
ca. 2 minutter efter at disken er taget ud.
- Hvis enheden blev vellykket opdateret, vil den slukke og
tænde, efter at skuffen er blevet lukket automatisk. Når
enheden tændes, vises denne skærm på displayet.
3. Tryk på de numeriske taster for at vælge det ønskede sprog.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
Premere
Druk op
1
2
3
4
5
6
for English
pour Français
für Deutsch
para Español
per Italiano
voor Nederlands
BEMÆRK
- Hvis “Select Menu Language” ikke vises, kontaktes “Samsung Service Center”.
- Tryk ikke på nogen knapper og tag ikke netforsyningen ud under opgraderingen.
- Opdateringsproceduren kan ændre sig, se websiten (www.samsung.com).
Guide til fejllokalisering
Før du kontakter servicecenteret
Løsning
Fjernbetjeningen virker ikke
• Tjek om batterierne i fjernbetjeningen trænger til udskiftning.
• Brug ikke fjernbetjeningen på større afstand end 6 meter.
• Fjern batterierne og hold én eller flere knapper nede i et par minutter, hvilket tømmer mikroprocessoren inde i fjernbetjeningen og nulstiller den. Sæt batterierne i
og prøv igen.
Disken vil ikke spille
• Disken skal vende med dets label opad, og den blanke side nedad.
• Tjek DVD’ens regionsnummer.
Der er ingen 5.1
kanals lyd
ikonet vises på
skærmen
Disk Menuen kommer ikke op
Playback mode er
forskellig fra valgene på
Setup menuen.
Skærmformatet kan
ikke ændres
• 5.1 kanals lyd gengives kun når de følgende krav opfyldes:
1) DVD-afspilleren er tilsluttet den rigtige forstærker
2) Disken er optaget med 5.1 kanals lyd.
• Tjek om de afspillede diske er mærket “Dolby 5.1ch”.
• Tjek om dit audio system er tilsluttet og virker tilfredsstillende.
• Er Audio Output sat til Bitstream i SETUP-menuen?
Se side
P3
Dansk
Problem
P5
P10-11
P24-25
• Features og indstillinger kan ikke foretages pga.:
1. DVD’ens software forhindrer det.
2. DVD’ens software understøtter ikke den aktuelle feature (f.eks. kameravinkler).
3. Den aktuelle feature er ikke tilgængelig i øjeblikket.
4. Du har foreslået en titel, kapitelnummer eller tid der er udenfor rækkevidde.
• Tjek om disken har en menu.
• Nogle funktioner valgt i Setup menuen virker ikke ordentligt hvis disken ikke er
indkodet med tilsvarende funktioner.
P23~27
• Skærmformatet er fastsat på dine DVD’er.
P25-26
Ingen lyd
• Vær sikker på at den korrekte Dolby digital Udgang/MPEG-2 Digital udgang er
valgt i Audio Options menuen.
P24-25
Skærmen er blokeret
• Tryk på knappen
i mere end 5 sekunder uden nogen disk ilagt.
Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne.
Glemt kodeordet
• Tryk på knappen
i mere end 5 sekunder uden nogen disk ilagt.
Alle indstillinger, herunder adgangskoden, vender tilbage til fabriksindstillingerne.
Brug det ikke, medmindre det er absolut nødvendigt.
Andre problemer
• Kig i indholdsfortegnelsen og find den sektion af betjeningsvejledningen, som
indeholder forklaringer vedrørende dit problem, og følg proceduren én gang til.
• Hvis problemet stadig ikke kan løses, så kontakt butikken eller det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Billedet er støjfyldt
eller forvrænget.
• Vær sikker på, at disken ikke er snavset eller ridset.
• Rens disken.
P12
P26
P2
29
Produkter der understøtter
funktionen USB-VÆRT
USB-flashdisk
Produkt
Cruzer Micro
Digitalt kamera
Produkt
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Virksomhed
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Type
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Digitalt kamera
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Type
Sandisk
USB 2.0 USB Flash
Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
MP3-afspiller
Produkt
Virksomhed
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
Type
128 MB MP3-afspiller
20G HDD MP3-afspiller
20G HDD MP3-afspiller
MP3-afspiller
MP3-afspiller
MP3-afspiller
MP3-afspiller
MP3-afspiller
MP3-afspiller
MP3-afspiller
MP3-afspiller
MP3-afspiller
MP3-afspiller
MP3-afspiller
MP3-afspiller
HDD MP3-afspiller
256MB MP3-afspiller
MP3-afspiller
MP3-afspiller
256MB MP3-afspiller
Multikortlæser
Produkt
UNICORN
USB 2.0 Card Reader
Virksomhed
Type
Unicorn
Billionton(Taiwan)
USB 2.0 7 IN 1 CARD
READER UC-601R
USB 2.0 Card Reader for
SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)
Ekstern USB-harddisk
Produkt
CUTIE
MOMOBAY UX-2
30
Virksomhed
Virksomhed
Serotech
Dvico
Type
POCKET HARD DISK DRIVE
USB 2.0
Specifikationer
AC 110-240 V ~ 50/60 Hz
9W
Vægt
Dimensioner
Disk
430mm (W) X 207mm (D) X 37mm (H)
Rumtemperatur for optimalt brug
+5°C to +35°C
Fugtighedsgrad for optimalt brug
10 % to 75 %
DVD
Afspilningshastighed: 3.49 til 4.06 m/sek.
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Ca. Afspilningstid (ensidet disk): 135 min.
CD : 12Cm
(COMPACT DISC)
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
Composite Video
Afspilningshastighed: 4.8 til 5.6 m/sek.
Maks. Afspilningstid: 74 min.
Afspilningshastighed: 4.8 til 5.6 m/sek.
Maks. Afspilningstid: 20 min.
1 kanal: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
RR (rød): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
Video
Udgange
1.5 Kg
Dansk
Generelt
Strømbehov
Strømforbrug
SCART STIK
G (grøn): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
B (blå): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
Composite Video: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
SCART STIK
2 Kanal
Audio
Udgange
*Frekvens respons
Luminance 2 L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz til 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz til 44 kHz
*S/N Ratio
110 dB
*Dynamic Range
100 dB
*Total lydforvrængning
0.004 %
*: Nominel specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer rettighederne til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Vægt og dimensioner er cirkamål.
31
DENMARK
På dette Samsung produkt ydes der tolv (12) måneders garanti fra købsdatoen mod materiale- og fabrikationsfejl. I tilfælde af fejl, som kan henvises til garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som har solgt produktet.
Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre vesteuropæiske lande
opfylde de garantiforpligtigelser som gælder for købere i det pågældende land. I tilfælde af
problemer kan De få oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse:
Samsung Electronics Nordic AB
Tlf: 70 70 19 70
www.samsung.com/dk
„ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og kvittering, og såfremt serienummeret på produktet er fuldt læseligt.
2. Samsungs forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller udskiftning
af defekte dele. Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et autoriseret
servicecenter. Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede
værksteder, eventuelle reparationer og beskadigelser på produktet, som følge af uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation, såfremt der
kræves tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre
lande, end netop det land produktet oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgørelse for
sådanne tilpasninger og eventuelle følgeskader. Garantien dækker ikke følgende:
a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele, som følge af
normalt slid.
b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af produktet.
c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert installation.
d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør, forkert
forsyningsspænding, utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager, uden for Samsung
kontrol.
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, under garantiperioden.
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt udfra
købekontrakten eller lignende, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der nationalt er
lovgivet om det modsatte, er forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste
gældende, og Samsung, deres repræsentanter eller forhandlere, kan ikke drages til ansvar for indirekte tab eller følgetab, skader på plader, compact discs, videobånd eller audiobånd, eller andet tilhørende udstyr eller materiel.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
⸨㫑㉐OẠ㨰䛙PU•‹‹GGGX[
YWW^TW_TW_GGG㝘䟸GZaW^a[\
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.
Region
North America
Latin America
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Customer Care Center 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG ( 0,15/Min),
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0,14/Min)
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen
med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på
grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres
behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning
om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten.
Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
FORHOLDSREGLER
1. Installering
Kontroller at spenningen i ditt hus stemmer
overens med spesifikasjonene på merket bak på
spilleren. Plasser spilleren horisontalt på en
egnet flate (møbel), med nok plass omkring til
ventilasjon (7~10cm). Kontroller at ventilasjonsspaltene ikke er dekket. Sett ikke annet utstyr
eller tungt utstyr oppå spilleren. Sett ikke
spilleren på forsterkeren eller annet utstyr som
kan bli varmt. Kontroller at plateskuffen er tom,
før du flytter spilleren. Denne spilleren er beregnet til kontinuerlig bruk. Selv om DVD-spilleren
står på standby er den ikke spenningsløs. For å
gjøre spilleren spenningløs, skal støpslet
trekkes ut av stikkontakten, dette anbefales når
spilleren ikke skal brukes i en lengre periode.
Strømkontakten brukes som frakoblingsenhet,
og må være tilgjengelig til en hver tid.
4. Plate
Behandle platene forsiktig. Hold platene med
fingrene mot hullet eller mot kanten. Legg alltid
platen med etiketten opp (ved enkeltsidige
plater).Gjør om nødvendig platen ren med en
myk klut, start i sentrum av platen og beveg
kluten utover mot kanten. Legg alltid platen
tilbake i etuiet etter bruk, og oppbevar etuiet
vertikalt. Legg alltid platen riktig på plass i
holderens fordypning. Bruk aldri spray beregnet
til rengjøring av grammofonplater, benzen, antistatisk væeske eller annen oppløsning hvis
platens overflate er skitten. Tørk forsiktig av
platen med en myk fuktig klut (kun vann), tørk
aldri av platen med en roterende bevegelse,
siden det kan gi sirkulære riper i overflaten;
disse ripene kan forårsake støy ved avspilling
5. Batteri
2. Av hensyn til din sikkerhet
Åpne aldri spilleren eller noen av dens komponenter. Det kan være farlig for deg og kan
skade ømfintlige komponenter. Du kan bil utsatt
for elektrisk støt eller berøre laserstrålen.
Plasser ikke øynene tett på åpningen i
plateskuffen eller noen annen åpning for å se
inn i spilleren.
3. Forsiktig
Beskytt spilleren mot fukt (drypp eller damp; det
må ikke plasseres væskefylte gjenstander som
f.eks. vaser oppå spilleren), sterk varme (f.eks.
en peis) og utstyr omgitt av sterke magnetiske
eller elektriske felt (f.eks. høyttalere ...).
Apparatet må ikke utsettes for dryppende vann
eller vannsprut, og ingen gjenstander som
ineholder væske, som for eksempel vaser, må
plasseres på apparate. Trekk ut støpslet fra
stikkontakten hvis det er feil på spilleren.
Spilleren er ikke beregnet til kommersielt bruk,
kun for husholdningsbruk. Dette produktet er
kun beregnet til personlig bruk. Kondens: Hvis
spilleren har vært oppbevart på et kaldt sted,
som f.eks. ved transport om vinteren, skal den
stå i ca. 2 timer til den har fått romtemperatur.
2
Batteriet i dette produktet inneholder kjemikalier
som er skadelige for miljøt. Kast ikke batteriene
sammen med husholdningsavfallet. Det
anbefales å la en tekniker bytte batteri i apparatet.
6. Vedlikehold av kabinettet
For sikkerhetsstyld skal støpslet trekkes ut av
stikkontakten.
• Bruk ikke benzen, tynner, eller andre
løsemidler ved rengjøring.
• Tørk av kabinettet med en myk, tørr klut
Enheten som denne håndboken omhandler innehar
lisenser fra tredjeparts leverandører. Disse lisensene
er begrenset til privat ikke-kommersiel bruk. Ingen
lisenser omhandler kommersiell bruk av dette produktet. Lisensen dekker ikke noen annen enhet eller
prosess i følge ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC
13818-3, bruk eller solgt sammen med denne enhet.
Lisensen dekker kun bruk av denne enhet for å
kode eller dekode lydfiler ifølge ISO/IEC 11172-3
eller ISO/IEC 13818-3. Lisensen gir ingen rettigheter
for produkter eller funksjoner som ikke ee ifølge
ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
ADVARSEL: BRUK AV KONTROLLER, INSTILLINGER OG ANDRE FREMGANGSMÅTER ENN DE
SOM SPESIFISERES HER KAN FORÅRSAKE
FARLIG STRÅLING.
Tilbehør
Fjernkontroll
Batterier for fjernkontroll (størrelse AAA)
Brukerveiledning
Video/Audiokabel
Sett inn batteriene i fjernkontrollen
1. Åpne batteridekslet på baksiden av fjernkontrollen.
2. Sett inn to AAA batterier. Kontroller at polariteten
(+ og -) er korrekt tilpasset.
3. Sett på batteridekslet.
Hvis fjernkontrollen ikke fungerer
skikkelig:
- Sjekk polariteten + - på batteriene (tørrelement).
- Sjekk om batteriene er utladd.
- Sjekk om noe sperrer veien for fjernsensoren.
- Sjekk om det er fluorescerende belysning i
nærheten.
INNHOLD
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Før du setter i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Setup
Generelle funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Platetype og Karakteristikker . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Beskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Oversikt over fjernkontrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tilkoplinger
Valg av tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Basis Funksjoner
Avspilling av en plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bruk av søke- og Neste spor-funksjonene . . . . . 13
Bruk av displayfunksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bruk plate- og tittelmenyen . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Gjentatt avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sakte avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Spesial Funksjoner
Justere bildeforholdet (EZ View) . . . . . . . . . . . . . 15
Valg av audiospråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Valg av tekstspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Endring av kameravinkelen . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Bruk av Bookmark-funksjonen . . . . . . . . . . . . . . . 17
Bruk av funksjonene zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Clips-meny for MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
CD Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Mappeutvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
MP3/WMA/CD Audio-avspilling . . . . . . . . . . . . . . 19
MPEG4-avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Spille mediafiler ved hjelp av
USB HOST-funksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
CD Ripping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Visning av bilde-CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Endring AV Setup Meny
Bruk av Setup Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Oppsetting av sprakfunksjonen . . . . . . . . . . . . . . 23
Oppsetting av audiomulighetene . . . . . . . . . . . . . 24
Oppsetting av displaymulighetene . . . . . . . . . . . . 25
Oppsetting av foreldrekontrollen. . . . . . . . . . . . . . 26
Referanse
Oppgradering av fastvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Feilsøkingsguide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Produkter som støtter USBHOST-funksjonen. . . . 30
Spesifikasjosner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3
Norsk
FØR DU SETTER
I GANG
SETUP
Generelle funksjoner
Fremragende lyd
Dolby Digital, a teknologi som er utviklet av Dolby
Laboratories, gir krystallklar lydgjengivelse.
Skjerm
Video med MPEG-2 kompresjonsteknologi. Både
vanlige bilder og widescreen (16:9)-bilder kan vises.
Slow Motion
En viktig scene kan vises i saktefilm.
Foreldrekontroll (DVD)
Med foreldrekontrollen kan brukeren stille inn et
nivå slik at barn ikke kan spille skadelige filmer med
f.eks. rå vold, saker som bare angår voksne osv.
Forskjellige funksjoner på skjermen
Du kan velge forskjellige audio- og tekstspråk og
skjermvinkler når du ser på film.
EZ VIEW (DVD)
Med Easy View kan du justere bildet slik at det
passer til TV-skjermen (16:9 eller 4:3).
MERKNAD
- Plater som ikke kan avspilles med denne
spilleren.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• Super Audio CD (unntatt CD-lag)
• CDGs-er spiller kun lyd, ikke grafikk.
- Mulighet til avspilling kan avhenge av
opptaksbetingelser.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
- Enheten kan ikke spille bestemte CD-R,
CD-RW og DVD-R pga. disktypen eller
opptaksbetingelser.
Digital Photo Viewer (JPEG)
Du kan vise digitale bilder på din TV.
KOPIBESKYTTELSE
Gjentakelse
Du kan gjenta en sang eller en film ved ganske
enkelt å trykke på REPEAT-knappen.
Mange DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse.
Av den grunn må du bare kople din DVD-spiller
direkte til tv-apparatet, ikke til en VCR, får du et
forvrengt blide.
Dette produktet innbefatter teknologi for beskyttelse
av opphavsretten som er beskyttet av U.S. patentkrav og andre lover om åndsverk eid av
Macrovision Corporation og andre rettighetshavere.
Bruk av denne teknologien for beskyttelse av
opphavsretten må godkjennes av Macrovision
Corporation og er beregnet for hjemmebruk og
framvisning i begrenset omfang med mindre
Macrovision Corporation har gitt tillatelse til noe
annet
MP3/WMA
Denne enheten kan spille av plater som er laget fra
MP3/WMA-filer.
CD Ripping
Denne funksjonen lar deg kopiere lydfiler fra en plate til
en USB-enhet i MP3-formatet. (Kun Audio CD(CD-DA))
MPEG4
Denne enheten kan spille MPEG4-formater innen
en avi-fil.
4
Platetype og karakteristikker
Platetyper (Logoer)
Opptaks-typer
DVD
Audio
+
Video
AUDIO-CD
Platestørrelse
Maks. spilletid
Beskrivelse
12 Cm
Ensidig 240 min.
Tosidig 480 min.
- DVD gir fremragende lyd og video på
grunn av Dolby Digital og MPEG-systemet skjerm-og lydfunksjoner velges
enkelt fra skjermmenyen.
8 Cm
Ensidig 80 min.
Tosidig 160 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
- Forskjellige skjerm- og audiofunksjoner velges enkelt med skjermmenyer.
- CD blir innsplit med bedre lyd-kvalitet,
mindre forvrengning og mindre forringelse av lydkvaliteren over tid.
Platemerking
Avspilling områdenummer
~
PAL
Avspilling område-numme
Stereo-plate
Bade DVD-spilleren og platene er kodet etter
område. Disse områdekodene må matche
hverandre for at platen skal kunne spilles. Hvis
kodene ikke matcher hverandre, kan ikke platen spilles.
Digital Audioplate
Områdenummeret til denne spilleren er angitt
på bakpanelet til spilleren.
PAL kringkastingssystem i UK, Frankrike,
Tyskland osv.
Dolby Digital plate
STEREO
DIGITAL
SOUND
DTS-plate
MP3-plate
Du kan bare sette inn en DVD-plate av gangen. Hvis du setter inn to eller flere plater, er
det ikke mulig å spille av platene. I tillegg kan
det føre til skade på DVD-spilleren.
DivX Certification
DivX, DivX Certified, og
tilhørende logoer er varemerker fra
DivXNetworks, Inc og brukes på lisens
5
Norsk
Denne DVD-spilleren kan spille følgende platetyper med tilsvarende logoer:
Beskrivelse
Beskrivelse - Frontpanel
5
1 2
1.
STANDBY/ON (
)
5.
Når STANDBY/ON trykkes, vises det blå lyset og
spilleren er på.
2.
6.
4.
6
7
8
6
DISPLAY
Funksjonsindikatorene blir vist her.
SKIP (
/
) SEARCH
Gjør at du kan søke forover/bakover på en plate.
STANDBY-indikator
Bruk for å hoppe over en tittel, et kapittel eller spor.
Når spilleren er tilkoplet strømforsynngen, lyser lysene
3.
4
9
3
for av/på.
7.
Lysdiode PLATESKUFF
Sett inn platen her.
STOP ( )
Stopper avspillingen av platen.
8.
OPEN/CLOSE ( )
Blir brukt til å åpne og lukke plateskuffen.
PLAY/PAUSE ( )
Starter avspillingen eller stopper den midlertidig.
9.
USB Host
Koble til digitale kamera, MP3-spillere, minnepinner,
kortlesere eller andre flyttbare lagringsmedia.
Display på frontpanelet
Total spilletid/Viser forskjellige meldinger under vanlig bruk, for eksempel
PLAY, STOP, LOAD ...
nodSC : Ingen plate lagt inn.
OPEn : Plateskuffen er åpen.
LOAd : Spilleren laster plateinformasjon.
6
Beskrivelse - Bakpanel
Norsk
2
1
3
4
1.
SCART AV KONTAKT
- Koples til et TV med en scart inngangskontakt
2.
DIGITAL AUDIO UTGANGSKONTAKT
- Bruk enten en koaksial digital kabel som tilkopling til
en kompatibel Dolby Digital mottaker.
- Bruk den som tilkopling til en A/V-forsterker som
inneholder en Dolby Digital dekoder eller en DTSdekoder.
3.
AUDIO-UT KOBLING
- Koples til audio inngangskontakten på tvapparatet/audio/video-mottakeren.
4.
VIDEO UTGANGSKONTAKT
- Bruk Video-kabelen for tilkopling av denne kontakten
til videokontakten på ditt tv-apparat. for å oppnå
høyere kvalitet på bildet.
VIKTIG BEMERKNING
- Se side 25-26 for å få mer informasjon om hvordan oppsettsmenyen brukes.
7
Oversikt over fjernkontrollen
15
16
1
5.
VIDEO SEL.-knapp
Endre videomodus.
6.
TV VOL-knapp (+, -)
Volumkontrol
SKIP-knapper (
/
)
Bruk for å hoppe over titel, kapittel eller spor.
7.
2
17
18
3
4
5
6
7
8
9
8.
9.
10.
11.
19
20
12.
21
22
13.
14.
10
15.
11
12
23
24
13
14
25
26
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1.
2.
3.
4.
8
DVD POWER-knapp
Slå av/på strømmen.
SIFFER-knapper
ZOOM-knapp/(-/--)
Forstørrer DVD-bildene/Bruk denne knappen til å velge
kanal ved å taste inn kanalnummeret (TV-modus).
SEARCH-knapper (
/
)
Gjør det mulig å søke frem/tilbake på en plate.
23.
24.
25.
26.
STOP-knapp (
)
MENU-knapp
Viser DVD-spillerens meny.
œƒ¦‹)
ENTER/RETNINGS-knapp (œ
Benyttes for å navigere i menyer.
EZ VIEW-knapp
Easy View kan gjøre om bilder i letterboxformat til fullskjermvisning på din vanlige TV.
Knappen DISC MENU
Viser platens meny på skjermen.
OPEN/CLOSE (
)-knapp
Åpner/stenger platebrettet
AUDIO-knapp
Bruk denne knappen for å få adgang til forskjellige
audiofunksjoner på platen.
DVD -knapp.
Trykk på denne når du bruker en DVD-spiller.
TV-knapp
Trykk på denne for å betjene fjernsynet.
REPEAT A-B-knapp
Brukes til å gjenta avspillingen av A-B.
STEP-knapp/TV Source
Spill av en ramme on gangen/Trykk på denne for å
velge tilgjengelige TV-kilder (TV-modus).
SUBTITLE-knapp
TV CH-knapp (
,
)
Valg av kanal.
PLAY/PAUSE-knapp (
)
Starter/tar pause i avspillingen.
RETURN-knapp
Stiller tilbake til forrige meny.
INFO-knapp
Viser gjeldende platemodus.
CANCEL-knapp
Blir brukt til å fjerne meny-eller statusdisplayer fra skjermen.
USB -knapp
REPEAT-knapp
Bruk denne knappen hvis du vil gjenta en titel, et kapittel, et spor eller en plate.
TILKOPLINGER
Eksemplene under viser de vanligste tilkoblingene som brukes for å koble DVD-spilleren til et TV-apparat
eller andre komponenter.
Før du kobler til DVD-spilleren
- Slå alltid av DVD-spilleren, TV-apparatet og andre komponenter før du kobler til eller kobler fra kabler.
- Se i brukerveiledningen for tilleggskomponentene (for eksempel TV-apparatet) du kobler til, hvis du
trenger mer informasjon om komponentene.
Koble til et TV-apparat (SCART)
- Koble SCART-kabelen fra SCART (EXT)-kontakten bak på DVD-spilleren til SCART(IN)-kontakten på TVapparatet.
- Hvis TV-apparatet ikke har en SCART-kontakt, kan du bruke en av disse alternative fremgangsmåtene:
Koble til et TV-apparat (Video CVBS)
1
Koble VIDEO (gul)/LYD (rød og hvit) UT-kontaktene bak på
DVD-spilleren til VIDEO (gul)/LYD (rød og hvit) INN-kontaktene på TV-apparatet med video/lyd-kablene.
HVIT
2
RØD
Slå på DVD-spilleren og TV-apparatet.
Lydkabel
GUL
Videokabel
eller
RØD
HVIT
GUL
3
Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til
videosignalet fra DVD-spilleren vises på TV-skjermen.
MERKNAD
- Det kan oppstå støy hvis lydkabelen plasseres for nær strømkabelen.
- Se siden som omhandler tilkobling av forsterker hvis du vil koble til en forsterker. (Se side 10 og 11)
- Kontaktenes antall og plassering kan variere, avhengig av TV-apparatet.
Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvis det bare er en innkontakt for lyd på TV-apparatet, kobler du den til [LYD UT][venstre] (hvit)-kontakten
på DVD-spilleren.
9
Norsk
Valg av tilkopling
Koble til et lydsystem (2-kanals forsterker)
1
Koble lydkablene fra LYD (rød og hvit) UT-kontaktene bak
på DVD-spilleren til LYD (rød og hvit) INN-kontaktene på
forsterkeren.
2
Koble VIDEO -kontaktene bak på DVD-spilleren til VIDEO kontaktene på TV-apparatet, som beskrevet på side 9.
HVIT
RØD
3
Lydkabel
Slå på DVD-spilleren, TV-apparatet og forsterkeren.
RØD
4
2-kanals stereoforsterker
Velg ekstern inngang på forsterkerens inngangsvelger for
å høre lyd fra DVD-spilleren.
Se i brukerveiledningen for forsterkeren hvis du trenger
mer informasjon om hvordan du velger lydinngang på
forsterkeren.
MERKNAD
- Skru ned volumet når du slår på forsterkeren.
Plutselig lyd kan forårsake hørselsskade og skade på høyttalerne.
- Velg lyd på menyskjermen i henhold til forsterkeren. (Se side 24-25)
- Kontaktenes plassering kan variere, avhengig av forsterkeren.
Se brukerhåndboken for forsterkeren hvis du trenger mer informasjon.
10
HVIT
Koble til et lydsystem (Dolby digital, MPEG2 eller DTS-forsterker)
1
Norsk
Hvis du bruker en koaksial kabel (ikke inkludert), kobler
du kontakten DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) bak på
DVD-spilleren til kontakten DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) på forsterkeren.
2
Koble VIDEO -kontaktene bak på DVD-spilleren til VIDEO,
-kontaktene på TV-apparatet, som beskrevet på side 9.
3
Slå på DVD-spilleren, TV-apparatet og forsterkeren.
Koaksialkabel
(ikke inkludert)
Dolby digital eller
DTS-forsterker
4
Velg ekstern inngang på forsterkerens inngangsvelger for å
høre lyd fra DVD-spilleren.
Se i brukerveiledningen for forsterkeren hvis du trenger
mer informasjon om hvordan du velger lydinngang på
forsterkeren.
MERKNAD
- Skru ned volumet når du slår på forsterkeren.
Plutselig høy lyd kan forårsake hørselsskade og skade på høyttalerne.
- Velg lyd på menyskjermen i henhold til forsterkeren. (Se side 24-25)
- Kontaktenes plassering kan variere, avhengig av forsterkeren.
Se i brukerveiledningen for forsterkeren hvis du trenger mer informasjon.
11
BASIS FUNKSJONER
Avspilling av en plate
Før du starter avspillingen
- Slå på TV-apparatet og velge riktig videoinngang
på fjernkontrollen.
- Hvis du tilkoplet det eksterne audiosystemet, slå
på audiosystemet og still det på riktig audioinngangskanal.
Etter at du har plugget inn spilleren, og den første gangen
du trykker på DVD POWER-knappen, kommer dette skjermbildet opp: Hvis du vil velge språk, trykker du på en sifferknapp. (Dette skjermbildet blir bare vist når du plugger inn
spilleren for første gang.) Hvis det ikke er valgt språk for
oppstartsskjermen, kan innstillingene bli endret når du slår
apparatet på eller av. Pass derfor på at du velger det språket
du vil bruke. Når du har valgt et menyspråk, kan du endre
det ved å trykke på
på frontpanelet på enheten i minst 5
sekunder mens det ikke er noen plate i enheten.
Deretter vises vinduet SELECT MENU LANGUAGE på nytt,
slik at du kan velge det språket du vil bruke.
SELECT MENU LANGUAGE
Press
1
for English
Touche
2
pour Français
Drücken Sie
3
für Deutsch
Pulsar
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
Avspilling
1. Trykk på OPEN/CLOSE ( )-knappen.
STANDBY-indicatoren slukker, og skuffen åpner.
2. Legg en plate forsiktig inn i skuffen med plateetiketten opp.
3. Trykk på PLAY/PAUSE (
)-knappen eller
OPEN/CLOSE ( )-knappen for å lukke plateskuffen.
- Nåe du stopper en plate midlertidig under avspilling,
husker spilleren hvor du stoppet. Når du trykker
PLAY/PAUSE ( ) på nytt, tar den opp avspillingen
fra der du stoppet
12
4. Stopp avspillingen
Trykk på STOP ( )-knappen under avspilling.
5. Ta ut platen
Trykk på OPEN/CLOSE (
)-knappen.
6. Ta pause i avspillingen
Trykk på PLAY/PAUSE ( )- eller STEP-knappen på
fjernkontrollen under avspilling.
- Skjermen stopper, ingen lyd.
For å gjenoppta avspillingen, trykk på PLAY/PAUSE
( )-knappen på nytt.
7. Trinnvis anspilling (unntatt CD)
Trykk på STEP-knappen på fjernkontrollen under
avspilling.
- Hver gang knappen trykkes eller det stegvise rattet
vrides ser man et nytt bilde.
- Det er ingen i STEP-modus.
- Trykk PLAY/PAUSE ( ) for å gå tilbake til normala
avspilling.
- Du kan bare utføre trinnvis avspilling framover.
8. Slow Motion-avspilling
Trykk på SEARCH (
) for å velge avspilling
/
shastighet mellom 1/8, 1/4 og 1/2 av vanlig hastighet i
PAUSE- eller STEP-modus.
- Det er ingen lyd under slow motion.
- Trykk PLAY/PAUSE ( ) for å gå tilbake til normal
avspilling.
MERKNAD
- Hvis spilleren er i stoppmåte lengre enn en minut
uten noen handling fra brukeren aktiveres en
skjermslukker på PLAY/PAUSE ( )-knappen for
å gjenoppta normal avspilling.
- Strømmen blir automatisk slått av etter at
spilleren har stått ca. 30 minutter på stopp
(automatisk utkoplingsfunksjon).
- Hvis spilleren blir stående på pause i mer enn 5
minutter, stopper den.
ikonet angir at du har trykk på en ugyldig
knapp.
Bruk av søke- og neste
spor-funksjonene
Bruk av displayfunksjonen
Ved avspilling av DVD/MPEG4
Søker FORWARD eller REVERSE
Under avspilling vrir du på trykker på SEARCH
(
eller
) på fjernkontrollen i minst 1 sekund.
DVD 2X, 4X, 64X, 128X
CD
1. Trykk på knappen INFO på fjernkontrollen under avspilling.
2. Trykk på œƒ for å velge ønsket element.
3. Trykk på ¦‹ for å gjøre ønsket innstilling, og trykk
deretter på ENTER.
- Du kan bruke tallknappene på fjernkontrollen for å gå
rett til en tittel eller et kapittel, eller starte avspillingen
fra den valgte tiden.
4. Trykk på CANCEL igjen for å ta bort skjermvisningen.
2X, 4X, 8X
MERKNAD
MERKNAD
Title
- Den markerte hastigheten i denne funksjonen
kan avvike fra den faktiske avspillingshastigheten.
- Du hører ingen lyd i søkemodus (unntatt CD).
Chapter
Hoppe over spor
Trykk på neste spor-knappene for å hoppe SKIP (
eller
) under avspilling.
- Når du spiller en DVD og trykker på SKIP (
)-knappen,
går den til neste kapittel Hvis du trykker på SKIP (
)knappen går platen tilbake til begynnelsen av kapitlet.
Trykker du en gang til, går den til begynnelsen av forrige
kapittel.
- Når du spiller en CD/DVD-AUDIO og trykker på SKIP
(
)-knappen går platen til neste spor. Hvis du trykker
på SKIP (
)-knappen, går den til begynnelsen av
sporet. Trykker du en gang til, går den til begynnelsen av
forrige spor.
Time
Audio
Subtitle
Shortcut
Avspilling av ønsket tittel når det finnes mer
enn én på platen.
Hvis det finnes mer enn én film på DVD-platen, vises hver film på listen.
De fleste DVD-plater er innsplit i form av kapittel, så du kan left finne en bestemt del av platen.
Du kan avspille en film fra et visst tidspunkt.
Du må angi starttiden som referanse.
Tidssøkfunksjonen virker ikke på alle plater.
Henviser til språket i filmens lydspor.
I eksemplet avspilles lyden på engelsk med
5.1 kanaler. En DVD-plate kan ha inntil åtte
ulike lydspor (språk).
Viser de språk for teksten som finnes på platen. Du kan velge språk på tekstingen, eller ta
den helt bort fra skjermen hvis du ønsket det.
En DVD-plate kan ha inntil 32 ulike språk tekstingen.
Du kan velge den teksten du ønsket med
ANGLE-knappen,BOOKMARK-knappen eller
EZ View-funksjonen.
Når en DVD inneholder en bestemt scene
som er vist fra flere kameravinkler, kan du
velge ANGLE-funksjonen.
Med bookmark-funksjonen kan du velge deler
av en DVD slik at du senere finner raskt fram
til delen.
EZ View-funksjonen benyttes til å endre bild
forholder på en DVD-plate.
13
Norsk
Under avspilling kan du søke raskt gjonnom et kapittel eller et spor eller bruke neste spor-funksjonen og
hoppe til ditt neste valg.
Bruk plate- og tittelmenyen
Bruk platemenyen
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen ved avspilling
av en DVD-plate.
2. Trykk på œƒfor å velge Disc Menu, og trykk deretter på
‹ eller ENTER.
Press ENTER key
for Disc Menu
Gjentatt avspilling
Gjenta gjeldende spor, kapittel, tittel, en valgt seksjon (A-B) eller hele platen.
Når du spiller en DVD-plate
1. Trykk på REPEAT-knappen og skjermbildet for gjentakelse
blir vist.
2. Trykk på ¦‹ for å velge Chapter, Title eller A-B, og trykk
deretter på ENTER.
- På DVD kan du gjenta avspilling av kapittel eller tittel.
- Kapittel ( ): gjentar det kapittelet so avspilles.
- Tittel ( ): gjentar den tittelen som avspilles.
- Plate ( ): repeterer platen som spilles av.
DVD
Off
MERKNAD
- På enkelte plater virker ikke platemenyene.
- Du kan også bruge Disc Menu med DISC
MENU knappen på fjernstyringen.
Bruk tittelmenyen
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen ved avspilling
av en DVD-plate.
2. Trykk på œƒ for å velge Title Menu, og trykk deretter på
‹ eller ENTER.
01
T
01 A - B
ENTER REPEAT
Bruke funksjonen Repeter A-B
1. Trykk på REPEAT-knappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på ¦‹ for å velge A-B.
3. Trykk på REPEAT A-B der du vil at den gjentatte
avspillingen skal starte (A).
B markeres automatisk.
4. Trykk på REPEAT A-B der du vil at den gjentatte
avspillingen skal stoppe (B).
- Trykk på CANCEL for å gå tilbake til vanlig avspilling.
3. For å gå tilbake til normal avspilling trykker du REPEAT på
nytt. Derreter trykker du på ¦‹-knappen for å velge Off,
og trykker ENTER .
Press ENTER key
for Title Menu
DVD
Off
MERKNAD
- På enkelte plater virker ikke tittelmenyene.
- Tittelmenyen vises kun hvis det finnes minst to
titler på platen.
14
01
T
01 A - B
ENTER REPEAT
MERKNAD
- A-B REPEAT lar deg ikke sette punkt (B) før det
har gått minst 5 sekunder fra punkt (A) er satt.
- Gjentakelsesfunksjone virker ikke på aller plater.
Sakte avspilling
Når du spiller en DVD-plate
1. Trykk på knappen PLAY/PAUSE (
) ved avspilling.
2. Trykk på SEARCH ( / ) for å velge avspillingshastighet
mellom 1/8, 1/4 og 1/2 av vanlig hastighet i PAUSE- eller
STEP-modus.
SPESIAL
FUNKSJONER
Justere bildeforholdet (EZ
View)
Avspilling med endret bildeforhold
(DVD)
Trykk på knappen EZ VIEW.
- Bildstørrelsen (forholdet) endres hver gang du trykker på
knappen.
- Zoom-funksjonen fungerer på forskjellige måter, avhengig av
skjerminnstillingen i menyen Display Setup (Skjermoppsett).
- For å sikre at EZ VIEW fungerer som den skal, bør du angi
riktig størrelsesforhold i menyen Display Setup
(Skjermoppsett). (se side 25-26).
WIDE SCREEN
EZ VIEW
Hvis du har en 16:9 TV
For plater med 16:9 bildeforhold
- Wide Screen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9.
- Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes av. Når du avspiller en
plate i bildeforholdet 2.35:1 kommer de svarte feltene
øverst og nederst på skjermen til å forsvinne. Bilder kommer til å se utstrekte ut vertikalt. (På visse typer forsvinner
de svarte feltene ikke helt).
- Zoom Fit (zoome til midpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter
forstørres.
For plater med 4:3 bildeforhold
- Normal Wide
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9. Bilder kommer til å
synes strukket horisontalt.
- Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på
hele skjermen. Bilder kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
- Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter
forstørres.
- Vertical Fit (tilpasse vertikalt)
Når du titter på en 4:3 DVD-plate på en 16:9 TV, vises
svarte felt til høyre og venstre på skjermen for å forhindre
at bildet strekkes ut horisontalt.
15
Norsk
Denne funksjonen lar deg sakte repetere scener
som inneholder for eksempel sport, musikkinstrumenter eller lignende, som du ønsket å studere
nærmere.
Hvis du har en 4:3 TV
For plater med 16:9 bildeforhold
- 4:3 Letter Box
Viser DVD-filmen i bildforholdet 16:9 Svarte felt kommer til
å vises oppe og nede på skjermen.
MERKNAD
- Denne funksjonen avhenger av hvilke språk
som er kodet inn på platen, og vil kanskje ikke
fungere.
- En DVD kan inneholde opptil 8 audiospråk.
- 4:3 Pan&Scan
Venstre og høyre del av skjermen kuttes av, og den midtre
delen av 16:9-skjermbildet vises.
- Hvis du vil at det samme språket skal vises
hver gang du spiller av en DVD, ser du i ”Bruke
lydspråk” på side 24.
- Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på
hele skjermen. Bilder kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
Valg av tekstspråk
- Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets stopp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter
forstørres.
Du kan velge den teksten du ønsket med
SUBTITLE-knappen.
For plater med 4:3 bildeforhold
Bruk av SUBTITLE-knappen
(DVD/MPEG4)
- Normal Screen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 4:3.
- Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på
hele skjermen. Bildet kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
1.Trykk på SUBTITLE-knappen.
Tekstingen endres når knappen trykkes flere ganger.
Tekstingensspråkene er representert ved forkortelser.
DVD
- Zoom Fit (zoome til midpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter
forstørres..
Off
SUBTITLE
MERKNAD
Denne funksjonen kan oppføre seg ulikt avhengig
av platetype.
Valg av audiospråk
MPEG4
Eksterne alternativer for
undertekster vil vises, men
er avhengige av DivX-platen
Non-standard fonts are not supported
Du kan velge et ønsket audio hurtig og enkelt med
AUDIOBruk av AUDIO-knappen
(DVD/MPEG4)
1. Trykk på AUDIO-knappen. Lyden endres når knappen t
Trykkes flere gangger.
Audio-språkene er representert ved forkortelser.
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
Trykk på Audio-knappen
ved remocongjentatte
ganger for å velge ønsket lyd på MPEG4, og
trykk deretter på ENTER.
AUDIO
Enter
Trykk på Subtitle-knappen ved remocongjentatte ganger for å velge
ønsket språk i undertekster på MPEG4, og trykk
deretter på ENTER.
Return
Menu
MPEG4
Off
SUBTITLE
2. For å fjerne TEKSTING-ikonet trykk på knappen CANCEL
eller RETURN.
MERKNAD
- Avhengig av DVD-ene kan du velge ønsket
språk i undertekster i menyen Disc Menu.
Trykk på DISC MENU.
MPEG4
PCM 1/2
Subtitle Selection
External Subtitle Off
readme.TXT
AUDIO
2. For å fjerne AUDIO-ikonet trykk på knappen CANCEL eller
RETURN.
- Denne funksjonen avhenger av hvilke undertekster som er kodet inn på platen, og vil kanskje ikke fungere med alle DVD-er.
- En DVD kan inneholde opptil 32 audiospråk.
- Hvis du vil at samme språk i undertitler skal
brukes hver gang du spiller av en DVD:
Se ”Bruke språk i undertitler” på side 24.
16
Når en DVD inneholder en bestemt scene som er
vist fra flere kameravinkler, kan du velge ANGLEfunksjonen.
3. Trykk på œƒ for å velge Bookmark, og
trykk deretter på ENTER.
4. Når du kommer til den scenen du vil merke, trykker du
ENTER. Opptil tre scener kan merkes samtidig.
Bruk av ANGLE-funksjonen (DVD)
Hvis disken inneholder flere vinkler, vil merket
ANGLE vises på skjermen.
1. Trykk på INFO-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
2. Trykk på œƒ for å velge Shortcut.
‹ for å velge Angle, og trykk deretter på
3. Trykk på ¦‹
ENTER.
1 - -
CANCEL
MERKNAD
- Bokmerkefunksjonen virker ikke på alle plater.
Oppkalling av en merket scene
Shortcut
Angle
Enter
1~3. Trinn 1~3 er de samme som for “Bruke bokmerkefunksjonen” på side 17.
4.
‹ for å velge en merket scene.
Trykk på ¦‹
4. Tryk ¦/‹-knappene på fjernkontrollern for å volge ønsked
vinkel.
1 2 3
5.
4/6
MERKNAD
- Hvis platen har én vinkel, vil ikke denne
funksjonen virke. For tiden er det svært få plater
som har denne funksjonen.
- Dette virker ikke på alle plater.
Trykk på PLAY/PAUSE (
den merkede scenen.
CANCEL
)-knappen for å hoppe over
Sletting av et bokmerke
1~3. Trinn 1~3 er de samme som for “Bruke bokmerkefunksjonen” på side 17.
4.
‹ for å velge bokmerkenummeret du vil
Trykk på ¦‹
slette.
5. Trykk på CANCEL-knappen for å slette bokmerket.
Bruk av Bookmarkfunksjonen
1 2 3
CANCEL
Med bookmark-funksjonen kan du velge deler av en
DVD slik at du senere finner raskt fram til delen.
Bruk av bokmerkefunksjonen (DVD)
1. Trykk på INFO-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
2. Trykk på œƒ for å velge Shortcut.
DVD
Shortcut
Bookmark
Enter
17
Norsk
Endring av kameravinkelen
Bruk av funksjonene zoom
Bruk av zoom-funksjonen (DVD)
1. Trykk på ZOOM-knappen fjernkontrollen under avspilling,
-
: Navn på filen som avspilles.
-
: Aktuell avspillingstid.
-
-
: Aktuell avspillingmodus : Det er 4 modi.
Disse kan velges i rekkefølge ved å trykke
REPEAT-knappen.
- Off: Vanlig avspilling
- Track: Gjentar aktuelt spor.
- Folder: Gjentar aktuell mappe.
- Random: Filene på platen vil avspilles i tilfeldig
rekkofølge.
: MP3 filikon.
-
: WMA filikon.
-
: JPEG filikon.
-
: AVI filikon.
-
: CD Audio filikon.
-
: Mappeikon
-
: Aktuelt mappeikon.
trykk ENTER.
‹ for å velge den delen av skjermen
2. Trykk på œƒ eller ¦‹
som du vil zoome inn på.
- Trykk ENTER under DVD-avspilling for å zoome inn
2X/4X/2X/normal i rekkefølge.
Mappeutvalg
Clips-meny for MP3/WMA/
JPEG/MPEG4/CD Audio
CD Audio eller disker med MP3/WMA/JPEG/MPEG4
inneholder individuelle sanger, bilder eller filmer som
kan ordnes i mapper som vist nedenfor. Dette ligner
på hvordan du benytter din PC til å legge filer i ulike
mapper.
Off
Åpne plateskuffen. Legg
platen i skuffen. Lukk
plateskuffen. Skuffen
lukkes, og dette skjermbildet vises.
Mappen kan velges både i stop- og
avspillingsmodus.
- Velge hovedmappe
Trykk på RETURN-knappen for å gå til hovedmappen,
eller trykk på œƒ-knappene for å velge “..”, og trykk derreter på ENTER for å gå til hovedmappen.
- Velge mappe på samme nivå
Trykk på œƒ-knappene for å velge ønsket mappe, og tryk
så ENTER.
- Velge undermappe
Trykk på œƒ-knappene for å velge ønsket mappe, og trykk
så ENTER.
R oot
W MA
JPEG
P arent Fol der
MP 3
MU S IC
C urrent Fol der
1s t
S ub-Fol ders
2nd
S ON G FILE 1
P eer Fol ders
S ON G FILE 2
S ON G FILE 3
MP E G4 FILE S
18
1. Åpne plateskuffen. Legg platen i skuffen. Lukk plateskuffen.
- Hvis en plate inneholder både MP3 og WMA-filer, vil
bare en type spilles av, ikke begge.
‹ for å velge en sangfil.
2. Trykk på œƒ eller ¦‹
Trykk på ENTER for å begynne avspillingen av sangfilen.
Play
- Bruk en dekomprimeringshastiget på minst 64 Kbps når
du spiller inn WMA-filer.
Lydkvaliteten på WMA-filer avhenger først og fremst på den
komprimerings-/dekomprimeringshastighet som du velger.
For å få lyd med CD-kvalitet kreves en analog/digital samplingsfrekvens, dvs. konvertering til WMA-format, på minst 64
Kbps og inntil 192 Kbps. I overensstemmelse med dette
kommer filer med dekomprimeringshastighet under 64 Kbps
eller over 192 Kbps ikke avspilles på en god måte.
Off
- Ikke prøv å ta opp MP3-filer som er opphavsettbeskyttet
Enkelte "sikrede" filer er kryptert og kodebeskytter for å
forhindre ulovlig kopiering. Disse filene er av følgende typer:
Windows MediaTM (registrert varemerke av Microsoft Inc) og
SDMITM (registrert varemerke av SDMI Foundation). Du kan
ikke kopiere slike filer.
Program/tilfeldig avspilling
Trykk på REPEAT for å endre avspillingsmodus. Det finnes fire
modi; normal, spor, mappe og Tilfeldig.
- Off: Vanlig avspilling
- Track: Gjentar aktuell sangfil.
- Folder: Gjentar de sangfilene som har samme filetypefelt i
den aktuelle mappen.
- Random: Filene på platen av samme filtype vil avspilles i
tilfeldig rekkefølge.
For å gjenoppta normal avspilling, trykk på CANCEL-knappen.
- Viktig:
Anbefalingene ovenfor kan ikke anses som en garanti for at
DVD-spilleren avspiller MP3-opptak, eller som en garanti for
lydkvalitet. Du Hør legge merke til at visse teknikker og
metoder for MP3-filopptak på CD-R hindrer optimal avspilling
av disse filene på din DVD-spiller (redusert lydkvalitet, og i
noen tilfeller er spilleren ikke i stand til å lese filene).
- Denne DVD-spilleren kan avspille maksimalt 500 filer og 500
mapper pr. plate.
MPEG4-avspilling
CD-R MP3/WMA-plater
MPEG4-avspillingsfunksjon
Når du tar opp MP3- eller WMA-filer på CD-R, vennligst
merk følgende.
AVI-filer brukes til oppbevaring av audio- og videodata. Kun AVI-formatfiler med forlengelsen “.avi” kan
avspilles.
- MP3- eller WMA-filene må være i formatet ISO 9660 eller
JOLIET.
ISO 9660-format og Joliet MP3-eller WMA-filer er kompatible
med Microsofts DOS og Windows og med Apples Mac. Disse
to formatene er de som er mest brukt.
1. Åpne plateskuffen. Legg platen i skuffen. Lukk plateskuffen.
‹ for å velge en avi-fil
2. Bruk knappene œƒ eller ¦‹
(DivX/XiviD) og trykk på ENTER.
Stop
Off
- Ikke bruk mer enn 8 tegn når du navngir MP3- eller WMA
filene dine, og sett inn “.mp3, .wma” som filetternavn.
Allment navneformat : Tittel.mp3. eller Tittel.wma. Når du
lager tittelen, se til at du bruker 8 tegn eller mindre, navnet
skal ikke inneholde mellomrom, og unngå spesialtegnene,
inkludert (.,/,\,=,+).
- Benytt en dekomprimeringsoverføringshastighet på minst
128 Kbps ved opptak av MP3-filer.
Lydkvalitet med MP3-filer avhenger hovedsakelig av hvilken
hastighet du velger på komprimering/dekomprimering. For å
få audio-CD kvalitetslyd kreves en analog/digital prøvehastighet, det vil si konvertering til MP3-format, til minst 160
Kbps. Ved valg av høyere hastigheter, som for eksempel 192
Kbps eller mer, får man sjelden bedre lydkvalitet. På den
andre siden vil prøvehastigheter på under 128 Kbps ikke
avspilles riktig.
Gjenta avspilling
Trykk på REPEAT for å endre avspillingsmodus. Det finnes fire
modi: Off, Folder , Title og A-B (en avstand mellom to punkter
tildelt av brukeren).
- Folder : gjentar de AV1-filene som har samme filetypefelt i
den aktuelle mappen.
- Title : gjentar tittelen som avspilles.
- A-B : gjentar et segment av filen du velger.
19
Norsk
MP3/WMA/CD Audioavspilling
MPEG4-funksjonsbeskrivelse
Funksjon
(
Beskrivelse
Hopp over
eller )
(
Søk
eller
)
Slow Motionavspilling
Step Motionavspilling
ZOOM
Referanseside
Spille mediafiler ved hjelp
av USB HOST-funksjonen
-
Du kan nyte mediafiler som bilder, filmer og sanger som er
Under avspilling trykkes
knappen
eller
for å
hoppe 5 minutter fremover
eller bakover.
Under avspilling, trykk på fremover SEARCH
( eller
)-knapp, og trykk
på nytt for å søke ved hurtigere hastighet. Gjor at du
kan søke ved høyere
hastighet i AVI-fil. (2X, 4X, 8X)
Gjøre at du kan søke ved
lavere hastighet i AVI-file.
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Hver gang knappen STEP
trykkes, vil det komme til
syne en ny ramme.
2X/4X/2X/Normal i rekkefølge
lagret på en MP3-spiller, et digitalt kamera med god lydkvalitet eller en USB minnepinne ved å koble lagringsenheten til hjemmekinoanleggets eller DVD-spillerens USBport.
-
Bruke USBHOST-funksjonen
P 12
1. Koble USB-enheten til USB-porten på forsiden av enheten.
2. Hvis det er flere partisjoner på USB-enheten, må du trykke
œ/ƒ
ƒ for å velge partisjonen du vil se, og deretter trykke
OK.
P 12
P 18
- Det er mulig at disse funksjonene ikke virker,
anhengig av MPEG4-fil.
CD-R AVI-fil
Denne enheten kan avspille følgende videokomprimeringsformater innen AVI-filformatet:
- DivX 3.11-innhold
- DivX 4-innhold (Basert på MPEG-4 enkel profil)
- DivX 5-innhold (MPEG-4 enkel profil pluss ekstra funksjoner
slik som toveis rammer. Qpel og GMC støttes også).
- XviD MPEG-4 kompatibelt innhold.
ƒ eller ¦/‹
‹ for å velge en fil på USB-minnet.
3. Trykk œ/ƒ
Trykk OK for å åpne filen.
STOP
Off
00:00:00
Denne enheten støtter oppløsninger inntil maks. nedenfor.
MERKNAD
DivX3.11 & DivX4 & XviD
DivX5
Bithastighet kan variere:
Innretningen kan slutte å
dekode de høye
bithastighetsdelene og
begynne dekodingen igjen
når bithastigheten blir normal igjen.
720 x 480 @30bilder/sek.
720 x 576 @25bilder/sek.
: Maks. bithastighet :
4Mbps
MERKNAD
- Noen MPEG-4 filer som er opperettet på en PC
kan ikke avspilles.
Det er fordi codec-typen, versjon og høyere
oppløsning over spesifikasjonen ikke støttes.
- Denne enheten støtter CD-R/RW skrevet i
MPEG4 etter “ISO9660-formatet”.
20
• Hver gang du trykker USB-knappen på fjernkontrollen, vil
du se en ramme med utvalget av USB-enheter.
• “USB” vises på skjermen.
• USB MENU-skjermen vises på TV-skjermen, og den
lagrede filen avspilles.
Sikker fjerning av USB-enheter.
For å unngå å skade minnet som er lagret i USB-enheten, må
man foreta sikker fjerning før man kobler fra USB-kabelen.
- Trykk på STOP-knappen (stopp)(
)
- Fjern USB-kabelen.
Hoppe framover/bakover
Trykk (
/
)-knappen under avspilling.
• Når det er mer enn én fil, velges neste fil når du trykker
-knappen.
• Når det er mer enn én fil, velges forrige fil når du trykker
-knappen.
For å spille av platen med høyere hastighet, trykker
du (
/
)under avspillingen..
• Hver gang du trykker en av knappene, endres avspillingshastigheten slik:
2x ➞ 4x ➞ 8x.
Kompatible enheter
1. USB-enheter som støtter USB Mass Storage v1.0 (USBenheter som fungerer som en uttakbar plate i Windows
(2000 eller nyere) uten ekstra installasjon av driver.)
2. MP3-spiller: MP3-spillere av typen HDD og flash..
3. Digitalkamera: Kameraer som støtter USB Mass Storage
v1.0.
• Kameraer som fungerer som en uttakbar enhet i Windows
(2000 eller nyere) uten ekstra installasjon av driver.
4. USB HDD og USB flashdrive: Enheter som støtter USB 2.0
eller USB 1.1.
• Du kan oppleve at det er forskjell i avspillingskvaliteten
når du kobler til en USB1.1-enhet.
• For en USB HDD må du huske å koble en hjelpekabel til
USB HDD-enheten for å oppnå riktig drift.
5. USB kortleser: USB kortleser med ett spor og multispor
USB kortleser
•Det er ikke sikkert at USB kortleseren støttes, dette
avhenger av produsenten.
• Hvis du installerer flere minneenheter i en multi-kortleser,
kan du får problemer.
6. Hvis du benytter en USB forlengelseskabel, er det ikke
sikkert at USB-enheten gjenkjennes.
• Støttede formater
• USB HOST-funksjonen støttes ikke hvis et produkt som
overfører mediafiler via sitt produsentspesifikke program er
tilkoblet.
• Opererer ikke sammen med Janus-aktivert MTP (Media
Transfer Protocol)-enheter.
• USB vertsfunksjonen til dette produktet støtter ikke alle
USB-enheter.
Se side 30 for informasjon om støttede enheter.
CD Ripping
Denne funksjonen lar deg kopiere lydfiler fra en plate til en
USB-enhet i MP3-formatet.
Play
Off
Åpne plateskuffen.
Legg en Audio CD (CD DA) i
plateskuffen, og lukk deretter skuffen.
Koble USB-enheten til USB-porten på
forsiden av enheten.
Du vil se denne skjermen.
1. Velge DISC
ƒ-kna
Når enheten er i stoppmodus, trykker du på œ/ƒ
pene for å velge DISC.
Velge DEV (lagringsenhet)
Trykk ‹ for å velge DEV-menyen (Lagringsenhet), og trykk
deretter ENTER.
œ/ƒ
ƒ-knappene, og trykk deretter
Velg USB ved å trykke påœ
på ENTER-knappen.
Stop
Off
Disc Track 01
T
00:00:00
USB
Track 01
Track 02
DEV : SELECT
START
Track 03
Track 04
Track 05
Track 06
Track 07
Navn p
filen
Track 08
Filforlengelse Bithastighet
Piksel
Sampling
hastighet
Stillbilde
Musikk
Film
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) støttes ikke..
• Digitale kamera som bruker PTP-protokollen, eller krever at
det installeres egne programmer når de skal kobles til en
datamaskin er ikke støttet.
• Enhet som benytter filsystemet NTFS, støttes ikke. (Kun
filsystemet FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) støttes.)
• Når enkelte MP3-spillere kobles til dette produktet, er det
ikke sikkert at de virker, dette avhenger av sektorstørrelsen
til filsystemet deres.
Enter
Menu
ƒ for å velge SELECT (velg), og trykk
2. Trykk på œ/ƒ
deretetr ENTER for å merke alle filer for kopiering.
- Hvis du vil fjerne markeringen av alle filer, kan du trykke
ENTER en gang til (Menyen UNSELECT)
- Hvis du vil merke flere filer for kopiering, kan du trykke
¦ ,og deretter trykke ENTER på den valgte filen.
ƒ til å velge START,og trykk deretter ENTER.
3. Trykk œ/ƒ
Filkopieringen starter.
- Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på CANCEL
(Avbryt).
Play
Off
Track 01
T
00:03:15
Track 01
Track 02
DEV : USB 1
UNSELECT
START
Track 03
Track 04
Track
05
CD
Ripping
START...
Track 06
Track 07
CANCEL
Cancel Ripping
Enter
REPEAT
Repeat
MERKNAD
- Når CD-rippingen er i gang, vil spilleren autom
tisk være i avspillingsmodus.
- Kun Audio CD (CD DA) som kan rippes.
21
Norsk
Hurtig tilbakespilling
For å spille av platen med høyere hastighet, trykker
du (
/
)under avspillingen..
• Hver gang du trykker en av knappene, endres avspillingshastigheten slik:
2x ➞ 4x ➞ 8x.
Kompatible enheter
1. USB-enheter som støtter USB Mass Storage v1.0 (USBenheter som fungerer som en uttakbar plate i Windows
(2000 eller nyere) uten ekstra installasjon av driver.)
2. MP3-spiller: MP3-spillere av typen HDD og flash..
3. Digitalkamera: Kameraer som støtter USB Mass Storage
v1.0.
• Kameraer som fungerer som en uttakbar enhet i Windows
(2000 eller nyere) uten ekstra installasjon av driver.
4. USB HDD og USB flashdrive: Enheter som støtter USB 2.0
eller USB 1.1.
• Du kan oppleve at det er forskjell i avspillingskvaliteten
når du kobler til en USB1.1-enhet.
• For en USB HDD må du huske å koble en hjelpekabel til
USB HDD-enheten for å oppnå riktig drift.
5. USB kortleser: USB kortleser med ett spor og multispor
USB kortleser
•Det er ikke sikkert at USB kortleseren støttes, dette
avhenger av produsenten.
• Hvis du installerer flere minneenheter i en multi-kortleser,
kan du får problemer.
6. Hvis du benytter en USB forlengelseskabel, er det ikke
sikkert at USB-enheten gjenkjennes.
• Støttede formater
• USB HOST-funksjonen støttes ikke hvis et produkt som
overfører mediafiler via sitt produsentspesifikke program er
tilkoblet.
• Opererer ikke sammen med Janus-aktivert MTP (Media
Transfer Protocol)-enheter.
• USB vertsfunksjonen til dette produktet støtter ikke alle
USB-enheter.
Se side 30 for informasjon om støttede enheter.
CD Ripping
Denne funksjonen lar deg kopiere lydfiler fra en plate til en
USB-enhet i MP3-formatet.
Play
Off
Åpne plateskuffen.
Legg en Audio CD (CD DA) i
plateskuffen, og lukk deretter skuffen.
Koble USB-enheten til USB-porten på
forsiden av enheten.
Du vil se denne skjermen.
1. Velge DISC
ƒ-kna
Når enheten er i stoppmodus, trykker du på œ/ƒ
pene for å velge DISC.
Velge DEV (lagringsenhet)
Trykk ‹ for å velge DEV-menyen (Lagringsenhet), og trykk
deretter ENTER.
œ/ƒ
ƒ-knappene, og trykk deretter
Velg USB ved å trykke påœ
på ENTER-knappen.
Stop
Off
Disc Track 01
T
00:00:00
USB
Track 01
Track 02
DEV : SELECT
START
Track 03
Track 04
Track 05
Track 06
Track 07
Navn p
filen
Track 08
Filforlengelse Bithastighet
Piksel
Sampling
hastighet
Stillbilde
Musikk
Film
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) støttes ikke..
• Digitale kamera som bruker PTP-protokollen, eller krever at
det installeres egne programmer når de skal kobles til en
datamaskin er ikke støttet.
• Enhet som benytter filsystemet NTFS, støttes ikke. (Kun
filsystemet FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) støttes.)
• Når enkelte MP3-spillere kobles til dette produktet, er det
ikke sikkert at de virker, dette avhenger av sektorstørrelsen
til filsystemet deres.
Enter
Menu
ƒ for å velge SELECT (velg), og trykk
2. Trykk på œ/ƒ
deretetr ENTER for å merke alle filer for kopiering.
- Hvis du vil fjerne markeringen av alle filer, kan du trykke
ENTER en gang til (Menyen UNSELECT)
- Hvis du vil merke flere filer for kopiering, kan du trykke
¦ ,og deretter trykke ENTER på den valgte filen.
ƒ til å velge START,og trykk deretter ENTER.
3. Trykk œ/ƒ
Filkopieringen starter.
- Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på CANCEL
(Avbryt).
Play
Off
Track 01
T
00:03:15
Track 01
Track 02
DEV : USB 1
UNSELECT
START
Track 03
Track 04
Track
05
CD
Ripping
START...
Track 06
Track 07
CANCEL
Cancel Ripping
Enter
REPEAT
Repeat
MERKNAD
- Når CD-rippingen er i gang, vil spilleren autom
tisk være i avspillingsmodus.
- Kun Audio CD (CD DA) som kan rippes.
21
Norsk
Hurtig tilbakespilling
CD-R JPEG plater
Visning av bilde-CD
1. Velg ønsket mappe.
2. Bruk knappene œƒ for å velge en bildefil i clipsmenyen, og
trykk derreter ENTER.
3. Trykk på INFO for å velge den menyen du vil vise, og trykk
deretter på ENTER.
ENTER RETURN
MERKNAD
- Trykk på STOP for å gå tilbake til clips-menyen.
- Ved avspilling av en Kodak bilde-CD vil enheten
vise bildet direkte, ikke clip-menyen.
Rotering
: Hver gang du trykker på ENTER-knappen, roteres
bildet 90 grader i klokkeretning.
Zoom
: Trykk på œƒ for å velge den delen av skjermen som
du vil zoome inn på.
Trykk på knappen ENTER. Hver gang du trykker på
ENTER forstørrses bildet inntil 2 ganger.
Lysbildevisning
•
: Visning som slideshow.
• Innen du kan begynne å kjøre slideshowet må du stille inn
intervallet mellom bildene.
•
: Bildene skifter automatisk med et intervall på 6
sekunder.
•
: Bildene byttes automatisk med ca.12 sekunders mellomrom.
•
: Bildene byttes automatisk med ca.18 sekunders mellomrom.
TIMER:
ENTER RETURN
MERKNAD
- Tiden mellom hvert bilde kan avvike fra den
angitte intervalltiden, avhengig av filstørrelsen.
- Hvis du ikke trykker på noen knapp, vil lysbildefremvisningen starte automatisk med 10 sekunders intervall som standart
22
- Kun filer med endingene “.jpg” og “.JPG” kan avspilles.
- Hvis platen ikke er avsluttet, tar det lengre tid før den
starter, og det går kanskje ikke å vise alle innspilte file.
- Kun CD-R plate med JPEG filer i ISO 9660 eller Joliet
format kan avspilles.
- JPEG-filens navn skal ikke være lengre enn 8 tegn og
skal ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn (. / = +).
- Kun konsekutivt innspilte multisession-plater kan
avspilles. Hvis det finnes et tomt segment på en multisession-plate, kan den bare avspilles frem til dette
segmentet.
- Maksimalt 3000 bilder kan lagres på en CD-plate.
- Kodak bilde-CD-er anbefales.
- Når du avspiller en Kodak Picture CD kan du kun vise
JPEG-filer i bildemappen.
- Kodak bilde-CD JPEG-filene i bildemappen kan
avspilles automatisk.
- Konica bilde-CD: Hvis du ønsket å se bildet, velg
JPEG-filene i clips-menyen.
- Fuji bilde-CD: Hvis du ønsket å se bildet, velg JPEGfilene i clips-menyen.
- QSS bilde-CD: Enheten kan ikke avspille QSS bilde-CD.
- Hvis antallet filer på en plate overstiger 500, kan bare
500 av disse vises.
- Hvis antallet mapper på en plate overstiger 500, kan
bare JPEG-bilder i 500 mapper vises.
ENDRING AV SETUP
MENY
Bruk av Setup Menu
Oppsetting av språkfunksjonen
Hvis du setter opp menyen for spilleren og platen
og audio- og tekstspråket på forhånd, kommer dette
opp hver gang du ser på en film.
Med Setup Menu kan du tilpasse din DVD-spiller
ved å velge forskjellige språkreferanser, sette opp et
foreidrenivå og justere spilleren etter den typen
fjernsynsskjem du har.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen
ƒ, og
på fjernkontrollen. Velg Setup med knappene œƒ
trykk derreter på ‹ eller ENTER.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på œƒ for å velge Setup, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
3. Trykk på œƒ for å velge Language Setup, og trykk
deretter på ‹ eller ENTER.
4. Trykk på œƒ for å velge Player Menu, og trykk deretter
på ‹ eller ENTER.
5. Trykk på œƒ for å velge ønsket element, og trykk deretter
på ‹ eller ENTER.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til innretnings
menyen.
- Hvis du vil at SETUP MENU skal forsvinne, trykker du
MENU .
LANGUAGE SETUP
❶ Language Setup (språkinnstilling) : Innstilling av språk.
❷ Audio Setup (innstilling av lydspor) : Valg av audiomuligheter.
❸ Display Setup (innstilling av visning på skjermen) : Valg
av displaymuligheter Blir brukt til å velge hvilken type
skjerm du vil se på og forskjellige displaymuligheter.
❹ Parental Setup (Innstilling av foreldrekontroll) : Valg av
foreldrenivå du kan sette et nivå som hindrer at barn
kan se på upassendre filmer for eksempel med rå vold
eller saker som bare angår voksne.
❺ Divx(R) Registration (DivX(R)-registrering) : Vennligst
benytt registreringskoden for å registrere denne
spilleren hos DivX(R) Video On Demand-service. Dette
vil gjøre at du er i stand til å leie og kjøpe videoer ved
bruk av DivX(R) Video On Demand-formater. For
ytterligere opplysninger, besøk www.divx.com/vod.
ƒ for å få tilgang til de forskjellige funksjonene.
2. Trykk på œƒ
Trykk deretter på ‹ eller ENTER for å få tilgang til underfunksjoner.
3. Trykk på MENU igjen for å fjerne oppsettskjermbildet når
oppsettet er ferdig.
MERKNAD
Noen av valgene på oppsettingsmenyen virker
ikke på alle plater.
Bruk av menyen for språket på
platen
Denne funksjonen endrer språket bare på teksten
på menyskjermene til platen.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på œƒ for å velge Setup, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
3. Trykk på œƒ for å velge Language Setup, og trykk
deretter på ‹ eller ENTER.
4. Trykk på œƒ for å velge Disc Menu, og trykk deretter på
‹ eller ENTER.
5. Trykk på œƒ for å velge ønsket element, og trykk deretter
på ‹ eller ENTER.
- Hvis det språket du har valgt ikke er tatt opp på platen,
vil det originale forhåndsinnspilte språket bli valgt.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til innretningsmenyen.
- Trykk på MENU igjen for å ta bort skjermvisningen.
press the MENU button.
LANGUAGE SETUP
23
Norsk
Bruke Player Menu Language
Bruk av audiospråket
Bruk av DivX-språket for teksting
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på œƒ for å velge Setup, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
3. Trykk på œƒ for å velge Language Setup, og trykk
deretter på ‹ eller ENTER.
4. Trykk på œƒ for å velge Audio, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
5. Bruk knappene œƒ for å velge ønsket språk, og trykk
derreter på‹ eller ENTER.
- Velg “Original” hvis du vil at standardspråk for lydsporet
skal være originalspråket platen er spilt inn på.
- Hvis det språket du har valgt ikke er tatt opp på platen,
vil det originale forhåndsinnspilte språket bli valgt.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til innretningsmenyen.
- Trykk på MENU igjen for å ta bort skjermvisningen.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på œƒ for å velge Setup, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
3. Trykk på œƒ for å velge Language Setup, og trykk
deretter på ‹ eller ENTER.
4. Trykk på œƒ for å velge DivX Subtitle, og trykk
deretter på ‹ eller ENTER.
5. Trykk på œƒ for å velge ønsket element, og trykk
deretter på ‹ eller ENTER.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til innretningsmenyen.
- Trykk på MENU igjen for å ta bort skjermvisningen.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
√ Unicode
Western
Turkish
Central
Cyrillic
Greek
LANGUAGE SETUP
Enter
Return
Menu
Oppsetting av audiomulighetene
Med alternativer for lyd kan du sette opp lydenheten
og innstillingene for lyd, avhengig av hvilket lydsystem som brukes.
Bruk av tekstspråk
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på œƒ for å velge Setup, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
3. Trykk på œƒ for å velge Language Setup, og trykk
deretter på ‹ eller ENTER.
4. Trykk på œƒ for å velge Subtitle, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
5. Trykk på œƒ for å velge ønsket element, og trykk deretter
på ‹ eller ENTER.
- Velg “Automatic” hvis du vil at tekstspråket skal være
det samme som lydspråket du valgte som preferanse.
- Noen plater inneholder ikke det språket du valgte som
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på œƒ for å velge Setup, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
3. Trykk på œƒ for å velge Audio Setup, og trykk deretter
på ‹ eller ENTER.
4. Trykk på œƒ for å velge Audio Setup, og trykk deretter
på ‹ eller ENTER.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
utgangsspråk; i slike tifelller vil platen bruke den
originale språkinnstillingen.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til innretningsmenyen.
- Trykk på MENU igjen for å ta bort skjermvisningen.
AUDIO SETUP
Dolby Digital Out
: PCM
MPEG-2 Digital Out
: PCM
Dynamic Compression : On
PCM Down Sampling
LANGUAGE SETUP
24
: On
❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM : Konverterer til PCM(2-kanals) audio.
- Bitstream : Sender ut MPEG-2 Bitstrean via digital
utgang. Velg Bitstream når du forbinder med en
MPEG-2 dekoder.
❸ Dynamic Compression
- On : For å velge dynamisk kompresjon.
- Off : For å velge standardområde.
❹ PCM Down Sampling
- On : Velgt denne når forsterkeren som er tilkoplet
spilleren ikke er 96KHz kompatibel.
I dette tilfellet vil 96KHz-signaler nedkonverteres til
48KHZ.
Oppsetting av displaymulighetene
Med alternativer for visning kan du angi forskjellige
videofunksjoner for spilleren.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen
på fjernkontrollen.
2. Trykk på œƒ for å velge Setup, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
3. Trykk på œƒ for å velge Display Setup, og trykk deretter
på ‹ eller ENTER.
4. Trykk på œƒ for å velge ønsket element, og trykk deretter
på ‹ eller ENTER.
- Off : Velg denne når forsterkeren som er tilkoplet
spilleren er 96KHz-kompatibel. I dette tilfeller vil alle
signaler mates ut uten endringer.
MERKNAD
• Selv når PCM Down sampling er av
• Noen disker vil kun gi down-sampled audio
gjonnom de digitale utgangene.
• Trykk på MENU igjen for å ta bort s kjermvisnigen.
• Det er ikke noen analog audioeffekt når du
spiller DTS-lyd.
Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
“Dolby” og det doble-D symbolet er varemerker
fra Dolby Laboratories.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
❶ TV Aspect
Avhengig av hva slags TV du har, vil du kanskje justere
skjerminnstillingen (visningsaspektet).
- 4:3 Letter Box : Velg om du vil se den totale 16:9-skjermen DVD gir selv om du har en TV med 4:3-skjerm. Du
vil få svarte felt øverst og nederst på skjermen.
- 4:3 Pan&Scan : Velg denne muligheten for TV-er av
konvensjonell størrelse hvis du vil se den sentrale
delen av 16:9-skjermen. (Filmen blir noe beskåret på
venstre og høyre side.)
- 16:9 Wide : Du kan se hele 16:9-bildet på en
widescreen TV.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
“DTS” og “DTS Digital Out” er varemerker eid av
Digital Theater Systems, Inc.
Still Mode
Screen Message
Black Level
4:3 Letter Box
4:3 Pan&Scan
√ 16:9 Wide
: Off
TV System
: PAL
Video Output
: SCART-RGB
❷ Still Mode
Disse alternativene vil hjelpe til med å forhindre at bildet
skjelver når du er i pause-modus, og de viser liten tekst
bedre.
- Auto : Når du velger Auto, Field/Frame-modus konvert
ert automatisk.
- Field : Velg denne muligheten hvis skjermen er urolig i
Auto-modus.
- Frame : Velg denne muligheten hvis du vil se små
bokstaver klarere enn i Auto-modus.
❸ Screen Messages
Blir brukt til å slå skjermmeldinger av eller på.
❹ Black Level
Justere lysstyrken på skjermen.
25
Norsk
❶ Dolby Digital Out
- PCM : Konverterer til PCM(2-kanals) audio.
- Bitstream : Sender ut Dolby Digital via digital utgang.
Velg Bitstream når du forbinder med en Dolby digital
dekoder.
➎ TV System
- NTSC-plate: I tilfelle bruk av NTSC-plate.
• Hvis TV-systemet ditt kun har PAL-Video-inngang, må du
velge “PAL”. Hvis du velger “PAL”, er linjespranguttaksformat 60 Hz uttak.
• Hvis TV-systemet ditt kun har NTSC-inngang, må du
velge “NTSC-uttak ”.
- PAL-plate: I tilfelle bruk av PAL-plate.
• Hvis TV-systemet ditt kun har NTSC-Video-inngang,
må du velge “NTSC-uttak”.
• Hvis TV-systemet ditt kun hal PAL-inngang, må du
velge “PAL-uttak ”.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
Black Level
: Off
TV System
NTSC
√ PAL
Video Output
Oppsetting av foreldrekontrollen
Denne funksjonen virker i forbindelse med DVD-er
som har blitt tildelt en klasse. Det gjør at du kan
kontrollere de typene av DVD familien ser på. Det
kan være opptil 8 klasser (nivåer) på en plate.
Instilling av hastighetsnivået
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen
på fjernkontrollen.
2. Trykk på œƒ for å velge Setup, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
3. Trykk på œƒ for å velge Parental Setup, og trykk deretter
på ‹ eller ENTER.
➏ Video Output
Velg Video Output.
- SCART-CVBS : Velg om du vil bruke et CVBS-signal
fra SCART-kontakten.
• Hvis du trykker VIDEO SEL.-knappen endres videoutgangen på en regelmæssig orden i no disc-måte.
(SCART CVBS➝ SCART RGB)
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
- SCART Output : Velg når du vil anvende SCART Out.
• RGB : Velg når du vil anvende SCART RGB Out.
• Hvis du ikke velger Ja/Nei undermenyen
Displayinnstilling innen 10 sekunder, vil skjermen gå
tilbake til forrige meny.
4. Trykk på œƒ for å velge Rating Level, og trykk deretter på
‹ eller ENTER.
PARENTAL SETUP
Rating Level
: Kids Safe
Change Password
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
Black Level
TV System
Video Output
: Off
SCART-CVBS
√ SCART-RGB
5. Skriv inn passordet ditt.
- Passordet er satt til 0000 som standard.
- Du må endre passordet til noe annet enn 0000 for å
aktivere foreldrekontrollen.
PARENTAL SETUP
Rating Level
• Hvis video-utsignalet ikke er riktig justert,
kan skjermen bli blokkert.
Enter Password
Enter
26
: Kids Safe
Change Password
Return
Menu
PARENTAL SETUP
6. Trykk på œƒ, for å velge ønsket Rating Level, og trykk
deretter på ‹ eller ENTER.
f.eks) Oppsetting av Kids Safe.
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter Password
PARENTAL SETUP
Rating Level
√ Kids Safe
Change Passwor
Level 2
3
4
5
6
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter New Password
- Trykk på MENU igjen for å ta bort skjermvisningen.
- For eksempel, hvis du velger inntil nivå 6, vil
plater med nivå 7, 8 ikke avspilles.
Enter
Return
Menu
MERKNAD
Hvis du har glemt passordet, ser du i ”Glemt passord” i feilsøkingsveiledningen.
Endre passordet
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen
på fjernkontrollen.
2. Trykk på œƒ for å velge Setup, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
3. Trykk på œƒ for å velge Parental Setup, og trykk deretter
på ‹ eller ENTER.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
4. Velg Change Password med knappene œƒ, og trykk
derreter på ‹ eller ENTER. Tast inn ditt nye passord. Tast
inn passordet en gang til
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
27
Norsk
Level
Level
Level
Level
REFERANSE
Oppgradering av fastvare
2. Trykk på ¦‹ for å velge Total, og trykk deretter på ENTER.
Innledning
Samsung vil ofte støtte programvareoppgradering
for å forbedre ytelsen av denne enheten til siste status gjennom Samsungs internettsider (www.samsung.com).
Spesielt avhenger dette av den nye codecen til
mpeg4 slik at denne skal vises. Hvilke forbedringer
som gjøres avhenger av oppgraderingsprogramvaren som du bruker, samt programvaren som din
DVD-spiller hadde før oppgraderingen.
Slik oppgraderes en disk
Oppgradering av programvare
begynner
- Midt i skrivingen vil brettet åpnes automatisk. Etter at
disken er fjernet, vennligst vent i ca. 2 minutter.
- Hvis oppdateringen av enheten var vellykket, vil enheten
1. Du må laste ned en ny fil gjennom Samsungs
nedlastingssenter på internettsidene (www.samsung.com).
2. Skriv filen til disken ved bruk av CD-RW på din PC.
MERKNAD
- Filsystem CD-ROM ISO-nivå
- Tegnsett ISO 9660
- Fullført, enkel sesjon
- Lav skrivehastighet.
Oppgraderingsprosedyre
1. Åpne plateskuffen. Legg platen i skuffen. Lukk plateskuffen.
Skjermbildet for oppgradering av fastvare vises.
Programvareoppgradering
vises på displayet
28
slå seg av og på etter at brettet lukkes automatisk. Når
enheten slås på, vil denne skjermen vises.
3. Trykk på talltastene for å velge ønsket språk.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
Premere
Druk op
1
2
3
4
5
6
for English
pour Français
für Deutsch
para Español
per Italiano
voor Nederlands
MERKNAD
- Hvis "Velg menyspråk" ikke kommer opp,
vennligst ta kontakt med Samsung servicesenter.
- Ikke trykk på noen knapp eller trekk ut strømledningen under oppgradering.
- Oppgraderingsprosedyren kan endre seg, se
nettsidene (www.samsung.com).
Feilsøkingsguide
Før du ber om service (feilsøking)
Side
• Sjekk batteriene i fjernkontrollen. Må kanskje skiftes ut.
• Betjen fjernkontrollen på en avstand som ikke overstiger 6 m.
• Ta ut batteriene og hold en eller flere knapper ned i noen minutter for å drenere
mikroprosessoren i fjernkontrollen slik at den blir nullstilt. Sett inn batteriene igjen
og forsøk på nytt.
P3
Platen blir ikke spilt
• Kontroller at platen er lagt inn med etiketten opp.
• Sjekk regionnummeret til DVD-en.
P5
5.1 kanallyd blir ikke
gjengitt.
• 5.1-kanal lyd blir bare gjengitt når disse betingelsene er oppfylt :
1) DVD-spilleren en kopiet til en korrekt forsterker.
2) Platen er spilt inn med 5.1-kanal lyd.
• Sjekk om platen du spiller har “Dolby 5.1 ch” merket på utsiden.
• Sjekk om ditt audiosytem er tilkoplet og virker som det skal.
• Er Audio Out satt til Bitstream i SETUP-menyen?
Fjernkontrollen virker
ikke
ikonet blir vist på
skjermen.
• Funksjonen eller handlingen kan ikke utføres nå fordi:
1. Programvaren til DVD-en hindrer det.
2. Programvaren til DVD-en støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler).
3. Funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
4. Du tar bedt om et titel- eller kapittelnummer eller en søketid som ligger utenfor området.
Platemenyen blir ikke vist.
Avspillingsmodus er
forskjellige fra Setup
menuvalget.
Det er ikke mulig å
endre skjermforholdet.
• Sjekk om platen har en meny.
Norsk
Løsning
Problem
P10-11
P24-25
• Noen av funksjonene valgt i oppsettmenyen virker ikke fordi platen ikke er kodet
med den tilsvarende funksjonen.
P23-27
• Skjermforholdet er fast på din DVD.
P25-26
ingen lyd.
• Kontroller at du har valgt den korrekte digitale utgangen i menyen AUDIO OPTIONS.
P24-25
Skjermen er blokkert.
• Trykk på i minst 5 sekunder mens det ikke er noen plate i spilleren.
Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
P12
Glemt passord
• Trykk på i minst 5 sekunder mens det ikke er noen plate i spilleren.
Alle innstillinger, inkludert passordet, tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen hvis det ikke er absolutt nødvendig.
P26
Hvis du støter på
andre problemer.
• Gå til innholdsfortegnelsen og finn den delen av boka hvor det aktuelle problemet
blir behandlet. Følg framgangsmåten en gang til.
• Hvis du fremdeles ikke er i stand til å løse problemet, vennligst kontakt
nærmeste autoriserte servicesenter.
Det er støy eller
forvrengning i bildet.
• Kontroller om platen er tilsmusset eller oppskrapet.
• Rengjør platen.
P2
29
Produkter som støtter
USBHOST-funksjonen
USB Flash Disk
Produkt
Produsent
Cruzer Micro
Digitalkamera
Produkt
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Produsent
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Type
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
USB 2.0 USB Flash
Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
MP3-spiller
Produkt
Produsent
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Type
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
128 MB MP3-spiller
20G HDD MP3-spiller
20G HDD MP3-spiller
MP3-spiller
MP3-spiller
MP3-spiller
MP3-spiller
MP3-spiller
MP3-spiller
MP3-spiller
MP3-spiller
MP3-spiller
MP3-spiller
MP3-spiller
MP3-spiller
HDD MP3-spiller
256MB MP3-spiller
MP3-spiller
MP3-spiller
256MB MP3-spiller
Multikortleser
Produkt
Produsent
UNICORN
Unicorn
USB 2.0 Card Reader
Type
Billionton(Taiwan)
USB 2.0 7 IN 1 CARD
READER UC-601R
USB 2.0 Card Reader for
SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)
Ekstern USB-harddisk
Produkt
CUTIE
MOMOBAY UX-2
30
Type
Sandisk
Produsent
Serotech
Dvico
Type
POCKET HARD DISK DRIVE
USB 2.0
Spesifikasjosner
AC 110-240 V ~ 50/60 Hz
Effektforbruk
9W
1.5 Kg
Vekt
Dimensjoner
Driftstemperatur
+5°C til +35°C
Luftfuktighet
10 % til 75 %
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Plate
430mm (W) X 207mm (D) X 37mm (H)
CD : 12Cm
(COMPACT DISC)
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
Komposittvideo
Norsk
Generelt
Nettspenning
Avlesningshastigheta : 3.49 til 4.06 m/s.
Ca. avspillingstid (ensidig, ettlags plate) : 135 min
Avlesningshastighet : 4.8 til 5.6 m/s.
Maks. spilletid : 74 min.
Avlesningshastighet : 4.8 til 5.6 m/s.
Maks. spilletid : 20 min.
To kanaler : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
R (rød) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
Videoutgang
SCART-KONTAKT
G (grønn) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
B (blå) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
Komposittvideo : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
SCART-KONTAKT
2 TOKANALS
Audioutgang
*FREKVENSRESPONS
To kanaler : L (1/L), R (1/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz til 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz til 44 kHz
*LYD/STØY-FORHOLD
110 dB
*DYNAMISK
OMRÅDE
100 dB
FORVRENGNING
0.004 %
*TOTAL HARMONISK
*: Nominell spesifikasjon
- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.
- Vekt og dimensjoner er tilnærmet riktige.
31
NORWAY
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12) måneder fra den
opprinnelige salgsdatoen mot defekte materialer og mangelfull fagmessig utførelse.
Dersom garantiservice blir forlangt, må produktet leveres tilbake til den forhandleren det ble
kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i andre EU-land vil
oppfylle garantien på de vikårene som er gitt till kjøpere i vedkommende land. Hvis det
oppstår problemer, er mer informasjon om våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
Samsung Electronics Nordic AB
Tel : 815-56 480
www.samsung.com/no
„ GARANTIBETINGELSER
1.Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er fullstending
utfylt og blir lagt frem sammen med originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og
serienummeret på produktet ikke er uleselig.
2.Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter skjønn, erstatning av
produktet eller den defekte delen.
3.Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler eller et autorisert
servicesenter. Det vil ikke bli gitt noen refusjon for reparasjoner som er utført av
andre forhandlere, og enhver slik reparajon og skade på produktet som skyldes dette
reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne garantien.
4.Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til materialer eller
fagmessig utførelse på grunn av at det trenger tilpasning for å oppfylle nasjonale eller
lokale tekniske standarder eller gjeldende sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst annet
land enn det landet produktet opprinnelig ble konstruert og produsert for. Denne garantien
dekker ikke, og ingen refusjon vil bli gitt, for slik tilpasning eller skader som den måtte
forårsake.
5.Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler pga. normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet for, eller ukorrekt
installasjon.
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig, politiske uroligheter,
gal nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en hvilken som helst annen årsak som er
utenfor Samsungs kontroll.
6.Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har ervervet seg
eiendomsretten til produktet i løpet av garantiperioden.
7.Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal lovgivning enten mot
forhandleren som skyldes salgskontrakten, eller på annen måte, blir ikke påvirket av
denne garantien. Med mindre det er nasjonal lovgivning som strir mot dette, er rettighetene
under denne garantien kundens eneste rettigheter, og Samsung, dets datterselskaper og
distributører er ikke ansvarlige for indirekte eller derav følgende tap eller enhver skade
på plater, CD-er, video- eller lydbånd eller et hvilket som helst annet relatert utstyr eller
materiale.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
⸨㫑㉐OẠ㨰䛙PU•‹‹GGGXY
YWW^TW_TYYGGG㝘䟸G\aX[aX[
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Region
North America
Latin America
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Customer Care Center 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG ( 0,15/Min),
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0,14/Min)
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt avhending av dette produkt
(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med
annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra
ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme
bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer
om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten.
Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
TURVAT OIMENPITEET
1. Asentaminen
Varmista, että asuntosi verkkovirransyöttö on
samanlainen kuin laitteen takaosassa olevassa
tunnistetarrassa. Aseta soitin vaaka-asentoon
sopivalle alustalle (esim. huonekalun päälle)
siten, että sen ympärille jää riittävästi tilaa
ilmankiertoa varten (7~10 cm). Varmista, että
ilmastointiaukot eivät ole peitossa. Älä laita
muita laitteita tai raskaita esineitä soittimen
päälle. Älä laita soitinta vahvistimien tai muiden
kuumenevien laitteiden päälle. Varmista ennen
soittimen siirtämistä, että levyalusta (kelkka) on
tyhjä. Tämä soitin on suunniteltu toistuvaan
käyttöön. DVD -soittimen asettaminen valmiustilaan ei katkaise virtaa laitteesta. Jos laitteen virransyöttö halutaan katkaista kokonaan, virtajohto täytyy irrottaa pistokkeesta, varsinkin silloin
kun laite on pitkäaikaisesti pois käytöstä.
Virtapistoketta käytetään virrankatkaisuun, joten
sen tulee olla aina käytettävissä.
2. Turvaohjeita
Älä koskaan avaa soittimen koteloa tai sen osia.
Se voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa
tiettyjä herkkiä komponentteja. Voit saada
sähköiskun tai joutua alttiiksi laser-säteilylle. Älä
katso levyalustan aukkoon tai muihin aukkoihin,
joista näkyy laitteen sisälle.
3. Varoitus
Suojaa soitin kosteudelta (esim. vesipisarolta ja
roiskeilta ja huolehdi. Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle eikä sen päälle
saa asettaa nessteillä t¨äytettyjä astiotita, kuten
maljakkoja. ettei laitteen päälle aseteta nesteitä
sisältäviä esineitä kuten maljakoita) ja
kuumuudelta (esim. takkatulelta) sekä laittelta,
jotka synnyttävät voimakkaita magneetti- tai
sähkökenttiä (esim. kaiuttimet). Irrota virtajohto
pistokkeesta, mikäli laitteessa esiintyy toimintahäiriöita. Soitinta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön, vaan ainoastaan kotikäyttöön. Tuote
on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
Kondensoituminen; Jos olet säilyttänyt soitinta
tai levyjä kylmässä paikassa, esimerkiksi kuljetus talvella, odota noin kaksi tuntia kunnes laite
ja levyt ovat saavuttaneet huoneenlämmön.
4. Levy
Käsittele levyä varovasti. Pidä levyä kiinni sen
reunoista tai reiästä. Aseta levy laitteeseen aina
2
etiketti ylöspäin (yksipuoliset levyt). Käytä aina
puhdasta kangasta levyn puhdistamiseen, jos
se on tarpeen. Pyyhi levy keskeltä reunaan
päin. Laita levyt aina takaisin koteloihinsa ja säilytä ne pystyasennossa. Aseta levy aina huolellisesti oikeaan kohtaan levyalustalle. Älä
koskaan käytä levyjen puhdistamiseen suihkeita, bensiiniä, sähköstaattisia nesteitä tai muita
liuottimia. Pyyhi levy varovasti kosteala,
pehmeällä kankaalla (kostuta ainoastaan vedellä). Ällä koskaan pyyhi levyä pyörivällä liikkeellä.
Siitä vou jäädä rengasmaisia naarmuja jotka
voivat aiheuttaa kohinaa levyn toistoon.
5. Paristo
Tässä tuotteessa käytettävä paristo sisältää
ympäristölle haitallisia kaemikaaleja. Älä häytä
paristoja tavallisten talousjätteiden mukana.
Suosittelemme, että paristo vaihdetaan alan liikkeessä.
6. Kotelon huoltaminen
Turvallisuutesi vuoksi irrota virtajohto pistokkeesta.
• älä kaytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä
tai muita liuottimia.
• Pyyhi kotelo pehmeällä kankaalla.
Tämän käyttöoppaan mukana tuleva tuoteyksikkö on
lisensoitu tiettyjen immateriaalioikeuksien mukaisesti
tiettyjen kolmansien osapuolten toimesta. Lisenssi
on rajoitettu loppukuluttajan yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön lisensoidun sisällön osalta. Mitään
oikeuksia kaupalliseen käyttöön ei ole myönnetty.
Lisenssi kattaa ainoastaan tuoteyksikön, eikä
lisenssi ulotu mihinkään lisensoimattomaan laitteeseen tai mihinkään ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC
13818-3 -prosessiin, jota käytetään tai myydään
tämän tuotteen mukana. Lisenssi kattaa ainoastaan
tämän tuoteyksikön audiotiedostojen koodaamisen
ja koodin purkamisen ISO/IEC 11172-3:n tai ISO/IEC
13818-3:n mukaisesti. Tämän lisenssin nojalla ei ole
myönnetty mitään oikeuksia tuoteominaisuuksille tai
toiminnoille, jotka eivät ole ISO/IEC 11172-3:n tai
ISO/IEC 13818-3:n mukaisia.
VAROITUS: NÄIDEN OHJEIDEN VASTAINEN
KÄYTTÖ MISSÄ TAHANSA LAITTEEN
HALLINNASSA, SÄÄDÖSSÄ TAI MUISSA TOIMINNOISSA SAATTAA JOHTAA VAARALLISSEEN
ALTISTUMISEEN SÄTEILYLLE.
Oheistarvikkeet
Kaukosäädin
Kaukosäätimen paristot
(koko AAA)
Kayttöopas
Video/Audiokaapeli
Kaukosäätimen paristojen asentaminen
1. Avaa paristorasian kansi kaukosäätimen takaosasta.
2. Asenna kaksi AAA- paristoa. Varmista, että
paristojen navat (+ ja -) tulevat oikein.
3. Replace the battery cover.
Ellei kaukosäädin toimi kunnolla:
- Tarkista paristojen navat + - (kuivaparistot).
- Tarkista, etteivät paristot ole tyhjät.
- Tarkista, ettei kaukosäätimen tunnistimen edessä
ole esteitä.
- Tarkista, onko läheisyydessä fluoresoivaa säteilyä.
SISÄLLYSLU
ETTELO
Turvatoimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ennen kuin aloitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Asetukset
Yleiset ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Levytypit ja ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Esittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kaukosäätimen esittely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Yhteydet
Yhteyden valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Perus Toiminnot
Levyn soittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Haku- ja sivuutustoimintojen käyttö . . . . . . . . . . . 13
Display-toiminnon käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Disc- tai Title-valikon (Levy- tai Nimike-valikon)
käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Uusintatoisto (Repeat Play) . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hidas toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kehittyneet Toiminnot
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View) . . . . . . . . . . 15
Audio-kielen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tekstityskielen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kamerakulman muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Merkintätoiminnon käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zoom-toiminnon käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audioleikevalikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kansion valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
MP3/WMA/CD Audio-toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
MPEG4-toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Mediatiedostojen toistaminen USB-liitännän
kautta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
CD-levyn kopiointi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kuva-CD-levyjen toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Asetusten Muuttaminen
Asetusvalikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Kielivaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Audiovaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Näyttövaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ikärajavalvonnan asetus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Lisäksi
Laitteisto-ohjelmiston päivitys. . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vianetsintäopas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
USB-liitännän tukemat laitteet. . . . . . . . . . . . . . . 30
Erittelyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3
Suomi
ENNEN KUIN
ALOITAT
ASETUKSET
Yleiset ominaisuudet
Erinomainen ääni
Dolby Laboratoriesin kehittämä Dolby
Digitalteknologia tuottaa kristallinkirkaan äänen.
Kuvaruutu
Video perustuu MPEG-2 pakkausteknologiaan. Tuki
tavallisille ja laajakangaselokuville (16:9) käytvät.
Hidastettu kuva
Tärkeät elokuvakohdat voidaan katsella hidastettuina.
Vanhempain valvontamahdollisuus
(DVD)
Vanhempain valvontatoiminto sallii käyttäjien estää
lapsia katselemasta vahingollisia elokuvia, kuten
väkivaltaa sisältäviä tai aikuisille suunnattuja filmejä.
Erilaisia kuvaruututoimintojen val
intamahdollisuuksia
Voit valita eri kiellä (ääni/tekstitys) ja kuvakulmia
samalla kun nautit elokuvista.
EZ VIEW (kokonäyttökuva) (DVD)
Easy View -toiminnon avulla kuva voidaan säätää
television kuvaruudun koon (16:9 tai 4:3) mukaiseksi.
Digital Photo Viewer (JPEG)
Voit katsella digitaalikuvia TV-ruudulla.
Toisto
Voit toistaa kappaleen tai elokuvan uudestaan helposti painamalla REPEAT-nappulaa.
MP3/WMA
Tällä laitteella voi toistaa MP3/WMA-tiedostoista.
CD-levyn kopiointi
Tällä toiminnolla voit kopioida äänitiedostoja levyltä
USBlaitteeseenMP3-muodossa. (Vain CD-äänilevy
(CD-DA))
MPEG4
Tämän laite voi toistaa AVI-tiedostojen MPEG4-jaksoja.
4
HUOM!
- Seuraavia levyjan ei voida toistaa tässä
soitimessa:
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• Super Audio CD (lukuun ottamatta CD-kerrosta)
• CDG-levyiltä toistetaan vain ääni, ei grafiikkaa.
- Toistomahdollisuus saattaa määräytyä
äänitysasetuksista.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
- Tässä laitteessa ei ehkä voida toistaa tiettyjä
CD-R, CD-RW- tai DVD-R-levyjä levyn typin
tai tallennusmenetelmän vuoksi.
KOPIOINTISUOJA
Monet DVD-levyt ovat kopiosuojattuja. Siksi sinun
kannattaa yhdistää DVD-laitteesi suoraan televisioosi, eikä videolaitteeseesi. Yhdistäminen
videonauhuriin aiheuttaa häiriöitä kuvaan kopiosuojattuja DVD-levyjä käytettäessä.
Tämä tuote sisältää yhdysvaltalaisen patenttilainsäädännön mukaisen tekijänoikeussuojauksen.
Tekijänoikeudet kuuluvat Macrovision Corporationille
ja muutamille muille omistajille. Tekijänoikeussuojan
teknologian käyttö vaatii Macrovisionin valtuutuksen
ja on tarkoitettu koti- ja muuhun rajoitettuun käyttöön, ellei Macrovision kanssa ole sovittu muista järjestelyistä. Laitteen purkaminen ja muuttaminen on
Levytypit ja ominaisuudet
Tällä DVD-soittimella voidaan toistaa seuraavanlaisia levyja (levyjen logot selviävät myös luettelosta:
Taltiontityypit
DVD
Audio
+
Video
AUDIO-CD
Levyn koko
Maksimi soittoakika
12 Cm
Yksipuolinen 240 min.
Kaksipuolinen 480 min.
8 Cm
Yksipuolinen 80 min.
Kaksipuolinen160 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
Ominaisuudet
- DVD sisältää erinomaiset ääni- ja
kuvaominaisuudet Dolby Digital ja
MPEG-2 järjestelmiensä ansiosta.
- Erilaiset kuvaruutu- ja audiotoiminnot
voidaan helposti valita kuvaruudulta.
- LP-levy äänitetään analogisena signaalina tuottaen jonkin verran säröä.
CD-levy äänittyy digitaalisena signaalina. Tuloksena on parempi
äänenlaadun heikkenemistä ajan
myötä.
Levyjen merkinnät
Alueellinen numerointi
~
PAL
Aluenumerointi
Stereolevy
Sekä DVD-laite että -levyt on koodattu alueen
mukaan. Näiden alueellisten koodien on täsmättävä toisiinsa, jotta levyn käyttö on mahdollista. Elleivät koodit vastaa toisiaan, levyn soitto
ei onnistu.
Digitaalinen audiolevy
Tämän laitteen alueellinen numero löytyy
takapanelista.
PAL radiolähetysjärjestelmä Englannissa,
Ranskassa, Saksassa, jne.
Dolby Digital -levy
STEREO
DIGITAL
SOUND
DTS-levy
MP3-levy
Aseta laitteeseen vain yksi DVD-levy kerrallaan. Jos asetat laitteeseen kaksi levyä tai
useita levyjä, niitä ei voi toistaa ja DVD-soitin
voi vaurioitua.
DivX-sertifiointi
DivX, DivX-sertifiointi ja
nihin liittyvät logot ovat DivXNetworks,
Inc:in tavaramerkkejä. Niitä käytetään
lisenssin nojalla.
5
Suomi
Levytypit (logot)
Esittely
Etupaneelin esittely
5
1 2
1.
STANDBY/ON (
)
OPEN/CLOSE (
)
Paina tätä painiketta lopettaaksesi levyn soiton.
)
8.
Toimintojen merkkivalot näkyvät tässä.
)
keskeyttääksesi sen.
levykelkan.
DISPLAY
PLAY/PAUSE (
Paina tätä painiketta aloittaaksesi levyn soiton tai
Paina tätä painiketta aukaistaksesi ja sulkeaksesi
5.
6
STOP (
Aseta levy tähän.
4.
8
7.
STANDBY-merkkivalo
Kun laite kytketään pistorasiaan, merkkivalo syttyy.
DISC TRAY
7
SKIP ( / ) SEARCH
Tällä painikkeella voit selata levyä eteen- tai taaksepäin.
Painikkeella voit myös ohittaa nimikkeen, jakson
tai raidan.
käynnistyy.
3.
6
6.
STANDBY/ON-painiketta, sininen valo syttyy ja soitin
2.
4
9
3
9.
USB-liitäntä
Tähän voit kytkeä digitaalikameran, MP3-soittimen,
muistitikun, kortinlukijan tai jonkin muun siirrettävän tallennusvälineen.
Näytön ilmaisimet
Eri toiminnoista kertova näyttö, kuten PLAY, STOP, LOAD,...
nodSC : Laitteeseen ei ole syötetty levyä.
OPEn : Levykelkka on auki.
LOAd : Laite lataa levyn sisältämää tietoa.
6
Takapaneelin esittely
1
1.
2.
3
Suomi
2
4
SCART AV LIITÄNTÄ
- Yhdistä televisioon scart-sisäänmenoliitännällä.
DIGITAALISEN ÄÄNEN
ULOSTULOLIITÄNTÄ
- Käytä joko koaksiaalikaapelia yhdistämään yhteensopivaan Dolby Digital -vastaanottimmeen.
- Käytä yhdistämään A/V-virittimeen, jossa on Dolby
Digital -dekooderi tai DTS -dekooderi.
3.
AUDIO OUT -LIITÄNNÄT
- Yhdistä televisiosi audio/video- tai Audio-sisäänmenoliitäntään
4.
VIDEON ULOSTULOLIITÄNTÄ
- Käytä videokaapelia yhdistääksesi televisiosi Videosisäänmenoliitäntään.
Tärkeä huomautus
- Sivulla 25-26 on lisätietoja Setup-asetusvalikon käyttämisestä.
7
Kaukosäätimen esittely
15
16
1
5.
VIDEO SEL.-painike
Vaihda videolähdön tilaa.
6.
TV VOL (+,-)
Äänenvoimakkuuden säätäminen.
SKIP painikkeet (
/
)
Käyta SKIP-painikkeet hypätäksesi otsikon, kappaleen
tai raidan yli.
7.
2
17
18
3
4
5
6
7
8
9
8.
9.
10.
19
20
11.
21
22
12.
13.
10
14.
15.
11
12
23
24
13
14
25
26
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1.
2.
3.
4.
8
DVD käynnistyspainike
Käynnistää tai sammuttaa virran.
Numeropainikket
Zoomauspainike/(-/--)
Suurentaa DVD-kuvaa/Tällä painikkeella voit valita TVohjelman kanavan tallentamalla kanavanumeron (TVtila).
SEARCH painikkeet (
/
)
Mahdollistaa etsinnän (search) levyltä eteen- ja taaksepäin.
23.
24.
25.
26.
Lopetuspainike (
)
MENU -painike
Tuo esille DVD-laitteen asetuskokoelman.
œƒ¦‹ painike
ENTER/œ
Tämä painike toimii vaihtokytkimenä.
EZ VIEW -painike
Easy View -toiminnon avulla voit muuttaa Letter
Boxmuodon tavallisessa televisiossa näkyvään muotoon.
DISC MENU -painike
Tuo näkyviin levyvalikon.
OPEN/CLOSE (
)-painike
Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
Toimintopainike
Mahdollistaa erikoiskäskyn ohjelmoinnin.
DVD-painike
Tällä painikkeella voit käyttää DVD-soitinta.
TV-painike
Tällä painikkeella voit käyttää televisiota.
REPEAT A-B -painike
Mahdollistaa valitun kohdan (A–B) uudelleentoiston.
STEP-painike / TV Source
Toisto etenee kehys kerrallaan/Tätä painiketta painamalla voit valita käytettävissä olevan TV-lähteen (TV-tila).
Tekstityspainike
TV CH (
,
) (kanava) -painikkeet
Kanavan valinta.
Toisto/tauko -painike (
)
Aloittaa/keskeyttää levyn toiston.
Valikkopainike
Tuo esille levyvalikot.
INFO-painike
Näyttää nykyisen levytilan.
CANCEL-painike
Käytä poistaaksesi näytön valikot tai tilannekuvaukset
kuvaruudulta.
USB-painike
Näyttopainike
Näyttää käytössä olevat levyn toiminnot.
YHTEYDET
Seuraavassa on esimerkkejä tavallisista DVD-soittimen ja television tai muiden laitteiden kytkennöistä.
Ennen DVD-soittimen kytkemistä
- Katkaise aina virta DVD-soittimesta, televisiosta ja muista laitteista, ennen kuin kytket tai irrotat johtoja.
- Katso lisätiedot kytkettävien lisälaitteiden (kuten television) käyttöoppaista.
Kytkeminen televisioon (SCART)
- Kytke SCART-johto DVD-soittimen takana olevaan SCART (EXT) -lähtöliittimeen ja television SCART (IN)
-tuloliittimeen.
- Jos televisiossasi ei ole SCART-liitintä, voit valita jonkin seuraavista vaihtoehtoisista kytkentätavoista:
Kytkeminen televisioon (Video CVBS)
1
Kytke video- ja audiojohdot DVD-soittimen takana oleviin
VIDEO OUT (keltainen)- ja AUDIO OUT (punainen ja
valkoinen) -lähtöliittimiin ja television VIDEO IN (keltainen)ja AUDIO IN (punainen ja valkoinen) -tuloliittimiin.
2
VALKOINEN
Kytke virta DVD-soittimeen ja televisioon.
PUNAINEN
KELTAINEN
Audiojohto
Videojohto
VALKOINEN
PUNAINEN
KELTAINEN
3
Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta,
kunnes DVD-soittimen videosignaali näkyy television
kuvaruudussa.
HUOM!
- Jos audiojohto viedään liian lähelle virtajohtoa, äänessä voi olla kohinaa.
- Jos haluat kytkeä vahvistimen, katso ohjeet vahvistimen kytkentää koskevilta sivuilta. (Katso sivut 10–11.)
- Liittimien määrä ja sijainti voivat vaihdella sen mukaan, millainen televisiosi on. Katso ohjeet oman televisiosi käyttöoppaasta.
- Jos televisiossa on yksi audiotuloliitin, kytke se DVD-soittimen vasempaan (L, valkoinen) AUDIO OUT lähtöliittimeen.
- Jos painat VIDEO SEL. -painiketta, kun DVD-soitin on pysäytystilassa tai soittimessa ei ole levyä, videolähtötila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: (SCART CVBS ➝ SCART RGB)
9
Suomi
Yhteyden valinta
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään (kaksikanavaiseen vahvistimeen)
1
Kytke audiojohdot DVD-soittimen takana oleviin AUDIO
OUT (punainen ja valkoinen) -lähtöliittimiin ja vahvistimen AUDIO IN (punainen ja valkoinen) -tuloliittimiin.
2
Kytke videosignaalijohdot DVD-soittimen takana olevaan
VIDEO-lähtöliittimeen ja television VIDEO-tuloliittimeen
sivujen 9 ohjeiden mukaisesti.
VALKOINEN
PUNAINEN
3
Kytke virta DVD-soittimeen, televisioon ja vahvistimeen.
Audiojohto
PUNAINEN
4
Kaksikanavainen
stereovahvistin
Valitse vahvistimen lähdevalintapainikkeella ulkoinen tulo,
jotta kuulet DVD-soittimen äänen.
Katso vahvistimen käyttöoppaasta, miten äänitulo valitaan.
HUOM!
- Pienennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin kytket vahvistimeen virran.
Äkillinen kova äänenvoimakkuus voi vaurioittaa kaiuttimia ja kuuloasi.
- Määritä ääniasetukset valikossa vahvistimen mukaisiksi. (Katso sivut 24-25.)
- Liittimien sijainti voi vaihdella sen mukaan, millainen vahvistin sinulla on.
Katso ohjeet oman vahvistimesi käyttöoppaasta.
10
VALKOINEN
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään (Dolby Digital-, MPEG2- tai DTS-vahvistimeen)
1
Suomi
Jos käytät koaksiaalijohtoa (ei toimiteta mukana), kytke se
DVD-soittimen takana olevaan DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL) -lähtöliittimeen ja vahvistimen DIGITAL AUDIO
IN (COAXIAL) -tuloliittimeen.
2
Kytke videosignaalijohdot DVD-soittimen takana olevaan
VIDEO- lähtöliittimeen ja television VIDEO-, tuloliittimeen
sivujen 9 ohjeiden mukaisesti.
3
Kytke virta DVD-soittimeen, televisioon ja vahvistimeen.
Koaksiaalijohto
(ei toimiteta mukana)
Dolby Digital- tai
DTS-vahvistin
4
Valitse vahvistimen lähdevalintapainikkeella ulkoinen tulo,
jotta kuulet DVD-soittimen äänen.
Katso vahvistimen käyttöoppaasta, miten äänitulo valitaan.
HUOM!
- Pienennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin kytket vahvistimeen virran.
Äkillinen kova äänenvoimakkuus voi vaurioittaa kaiuttimia ja kuuloasi.
- Määritä ääniasetukset valikossa vahvistimen mukaisiksi. (Katso sivut 24-25.)
- Liittimien sijainti voi vaihdella sen mukaan, millainen vahvistin sinulla on.
Katso ohjeet oman vahvistimesi käyttöoppaasta.
11
PERUS T OIMINNOT
4. Toiston pysäytys
Paina STOP ( ) painiketta toiston aikana.
Levyn soittaminen
Ennen toistoa
- Kytke televisioon virta ja valitse television
kaukosäätimellä oikea videotulo.
- Jos käytössä on ulkoinen äänijärjestelmä, kytke
siihen virta ja viritä se oikealle äänen
tulokanavalle. Lue AUDIO käyttäjän käsikirja.
Kun olet liittänyt laitteen pistorasiaan ensimmäisen kerran ja
painat DVD POWER - painiketta näytöllä näkyy seuraava
viesti: If you want to select the language, press a NUMBER
button. (Jos haluat valita kielen, paina NUMBER-painiketta).
(Tämä näkymä tulee näkyviin ainoastaan ensimmäisellä kerralla, kun liität laitteen pistorasiaan.) Jos kieltä ei valita käynnistysnäytössä, asetukset voivat muuttua aina, kun kytket tai
katkaiset virran. Muista siksi valita haluamasi kieli.
Kun olet valinnut valikkokielen, voit muuttaa sitä painamalla
laitteen etupaneelin
painiketta yli 5 sekunnin ajan, kun laitteessa ei ole levyä. Tällöin kuvaruutuun tulee SELECT MENU
LANGUAGE-ikkuna, josta voit valita haluamasi kielen.
SELECT MENU LANGUAGE
Press
1
Touche
2
for English
pour Français
Drücken Sie
3
für Deutsch
Pulsar
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
5. Levyn poistaminen
Paina OPEN/CLOSE (
) -painiketta.
6. Toiston keskeyttäminen
Paina PLAY/PAUSE ( ) -painiketta tai STEP- painiketta
toiston aikana.
- Kuvaruutu pysähtyy, ei ääntä.
Jatkaaksesi, paina PLAY/PAUSE ( ) -painiketta
uudelleen.
7. Näkymä kerrallaan -toisto (paitsi CD)
Paina kaukosäätimen STEP-painiketta toiston aikana.
- Joka kerta painiketta painettaessa on käytössä, uusi
kehys ilmestyy.
- STEP-toiminnon aikana ei kuulu ääntä.
- Paina PLAY/PAUSE ( ) -painiketta jatkaaksesi
normaalia toistoa.
- Voit suorittaa STEP-toiminnon vain toistaessasi
forward-asennossa.
8. Hidastettu toisto
Valitse toistonopeudeksi 1/8, 1/4 tai 1/2 normaalista
nopeudesta painamalla SEARCH ( / ) -painiketta
PAUSE- tai STEP -tilassa.
- Ääni ei kuulu hidastetun toiston aikana.
- Paina PLAY/PAUSE ( ) -painiketta palataksesi nor
maaliin toistoon.
HUOM!
Toisto
1. Paina OPEN/CLOSE ( )-painiketta. STANDBY-merkkivalo sammuu ja levykelkka aukeaa.
2. Aseta levy varovasti levykelkkaan levyn te stipuoliylöspäin.
3. Paina PLAY/PAUSE (
(
) -painiketta tai OPEN/CLOSE
) -painiketta sulkeaksesi levykelkan.
- Kun lopetat levyn toiston, laite muistaa mihin
pysähdyit. Kun painat PLAY/PAUSE (
uudelleen, se etsii kohdan, johon jäit
12
) -painiketta
- Jos laite jätetään STOP-tooiminnon alaiseksi
kauemmaksi kuin 1 minuutti ilman käyttäjän
mitään toimenpidettä. Paina PLAY/PAUSE ( )painiketta palauttaaksesi normaalitian.
- Soitin sammuu automaattisesti ottuaan puoli
tuntia pysähtyneenä. (Automaattinen sammuttaminen. (Automatic Power-Off Function)
-Jos laite on jätetty 5 minuutiksi tauko-toiminnolle,
se pysähtyy.
- Tämä (
) merkki tarkoittaa, että olet painanut
painiketta, joka ei juuri ole voimassa.
Haku- ja sivuutustoimintojen käyttö
Display-toiminnon käyttö
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen INFO -painiketta.
kappaleen tai uran läpi tai käyttää sivuutustoimintoa
2. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla œƒ painiketta.
hypätäksesi seuraavaan.
FORWARD- ja REVERSE-hakutoiminnot
3. Voit määrittää asetukset käyttämällä ¦‹ - painikkeita ja
painamalla lopuksi ENTER.
- Voit kaukosäätimen numeropainikkeiden avulla aloittaa
esityksen tai kohtauksen toiston tietyn kellonajan
kohdalta.
Käännä toiston aikana kaukosäätimen paina SEARCH (
) -painiketta yli 1 sekunnin ajan.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
CD
2X, 4X, 8X
tai
4. Voit piilottaa ikkunan painamalla CANCEL-painiketta
uudelleen.
HUOM!
HUOM!
- Toiminnon nopeus voi poiketa todellisesta
toistonopeudesta.
- Hakutilassa ei kuulu ääntä (paitsi CD-haun
aikana).
Title
Chapter
Voit siirtyä suoraan toistamaan jotain levyllä
sijaitsevista useista esityksistä.
esimerkiksi useita elokuvista.
Useimmat DVD-levyt on jaettu kohtauksiin,
jolloin voit löytää tietyn kohdan helposti
Raitojen ohittaminen
Time
Paina SKIP (
tai
- Mikäli painat SKIP (
) -painiketta toiston aikana.
)-painiketta DVD-levyn toiston
aikana, siirryt sueraavaan kappaleeseen. Mikäli painat
SKIP (
) -painiketta, toisto siirtyy kappaleen alkuun.
Audio
Yhden lisäpininalluksen seurauksena toisto siirtyy edellisen kappaleen alkuun.
- Mikäli painat SKIP (
) -painiketta soittaessasi
Subtitle
CD/DVD-AUDIO-levyä, toisto siirtyy seuraavaan uraan.
Mikäli painat SKIP (
Voit aloittaa elokuvan toistamisen haluamasi
ajan kohdalta. Syötä aloitusaika.
Aikahakutoiminto ei toimi joillakin levyillä.
) -painiketta, toisto siirtyy uran
alkuun. Yhden lisäpainalluksen seurauksena toisto siirtyy
edellisen kappaleen alkuun.
Shortcut
Tämä viittaa elokuvan ääniraidan kieleen.
Viittaa elokuvan ääniraidan kieleen. Se voi
olla esimerkiksi English 5.1CH.
DVD-levyllä voi olla kahdeksan eri ääniraitaa.
Viittaa levyn tekstityskieleen.
Voit valita haluamasi tekstityskielen tai poistaa tekstityksen käytöstä.
DVD-levyllä voi olla 32 eri tekstitystä.
Voit valita haluamasi äänen helposti ja nopeasti
käyttämällä Bookmark,Angle-painiketta tai EZ
View .
Silloin, kun DVD-levy sisältää tietyn kohtauksen
useista kuvakulmista, voit valita Angle-toimin
non.
Bookmark-toiminto mahdollistaa haluttujen osien
valinnan DVD- tai. Toiminnon ansiosta valittu
osuus voidaan nopeasti löytää myöhemmin.
EZ View -toiminnon avulla voidaan muuttaa
DVD-levyjen kuvasuhdetta.
13
Suomi
DVD/MPEG4-levyn toistaminen
Toiston aikana voit nopeasti käyttää hakutoimintoa
Disc- tal Title-valikon (levy- tai
Nimike-valikon) käyttäminen
Uusintatoisto (Repeat Play)
Disc-valikon (Levy) käyttäminen
Toiminnolla voidaan toistaa uudestaan ura, kappale,
nimike, valittu osuus (A-B) tai koko levy.
1. DVD-levyn toiston aikana paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
Kun laite toistaa DVD-levyä, toimi
seuraavasti:
2. Valitse Disc Menu painamalla œƒ -painiketta ja paina
sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
1. Paina kaukosäätimen REPEAT-painiketta. Uusintatoiminto
ilmestyy näyttöön.
Press ENTER key
for Disc Menu
2. Valitse Chapter, Title tai A-B painamalla ¦‹ -painiketta
ja paina sitten ENTER-painiketta.
- DVD-levy uusii toiston kappaleittain tai nimikkeittäin.
- Kappaleen ( ): aloittaa meneillään olevan kohtauksen
toiston alusta.
- Title ( ): aloittaa meneillään olevan ohjelman toiston alusta.
- A-B: toistaa levyltä osan.
DVD
HUOM!
- Disc-valikot eivät toimi kaikka levyjä käytettässa.
- Voit myôs käyttää levyn valikkoa kaukoohjaimen DISC MENU-painikkeen avulla.
Off
01
T
01 A - B
ENTER REPEAT
A–B-toistotoiminnon käyttäminen
Title-valikon (Nimike) käyttäminen
1. DVD-levyn toiston aikana paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
2. Valitse Title Menu painamalla œƒ -painiketta ja paina
sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
Press ENTER key
for Title Menu
1. Paina kaukosäätimen REPEAT-painiketta.
2. Valitse A-B painamalla ¦‹ -painiketta.
3. Valitse ENTER -painiketta painamalla kohta, josta haluat
uudelleentoiston alkavan (A). B korostuu automaattisesti.
4. Valitse ENTER -painiketta painamalla kohta, johon haluat
uudelleentoiston päättyvän (B).
- Palaa normaalitoistoon painamalla CANCEL-painiketta.
3. Paina REPEAT-painiketta uusdestaan, kun haluat palata
normaaliin toistoon. Paina sen jälkeen ¦‹ -painiketta,
vilitse Off ja paina ENTER-painiketta.
DVD
Off
HUOM!
- Title-valikot eivät toimi kaikka levyjä käytettässa.
- Title-valikko tulee näkyviin, jos levy sisältää
vähintään kaksi esitystä.
14
01
T
01 A - B
ENTER REPEAT
HUOM!
- Voit asetta A-B REPEAT -toiminnon avulla B-pisteen vasta, kun A-pisteen asettamisesta on
kulunut vähintään viisi sekuntia.
- Riippuen levystä Repeat-toiminto mahdollisesti
ei onnistu.
Hidas toisto
Kun laite toistaa DVD-levyä, toimi
seuraavasti
1. Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta toiston aikana.
2. Valitse toistonopeudeksi 1/8, 1/4 tai 1/2 normaalista
nopeudesta painamalla SEARCH ( / ) -painiketta
PAUSE- tai STEP -tilassa.
KEHITTYNEET
T OIMINNOT
Kuvasuhteen säätäminen
(EZ View)
Toisto käyttämällä kuvasuhdetta (DVD)
Paina EZ VIEW -painiketta
- Ikkunan koko muuttuu, kun painiketta painetaan toistuvasti.
- Kuvaruudun zoomaustoiminto voi toimia eri tavoilla sen
mukaan, mikä kuvaruutuasetus on valittu Display Setup valikossa.
- Jotta EZ VIEW -painike toimisi oikein, määritä oikea kuva
suhde Display Setup -valikossa. (Lisätietoja on sivulla 25-26).
WIDE SCREEN
EZ VIEW
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on
16:9
16:9-kuvasuhteen levyt
- Wide Screen
DVD-esitystä näytettäessa kuvasuhde on 16:9.
- Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman. Toistettaessa kuvasuhteen 2.35:1 levyä ala- ja yläosassa ei ole mustia palkkeja. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa. Levyn tyypin
mukaan mustat palkit eivät poistu kokonaan näytostä.
- Zoom Fit (zooma keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
4:3-kuvasuhteen levyt
- Normal Wide
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9. Kuvaa on
venytetty sivusuunnassa.
- Screen Fit
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko
näytön. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
- Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
- Vertical Fit (sovita pystysuunnassa)
Katsellessasi kuvasuhteen 4:3 esitystä
kuvasuhteen 16:9 televisiossa kuvan
vasemmalla ja oikealla puolella on mustat palkit. Tällöin
kuva ei näytä vaakasuunnassa venytetyltä.
15
Suomi
Tämän toiminnon avulla voidaan toistaa hidastetussa muodossa esimerkiksi urheilua tai tanssi- tai
musiikkiesityksiä, mikä mahdollistaa kuvan yksityiskohtaisen tarkastelun.
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on
4:3
16:9-kuvasuhteen levyt
- 4:3 Letter Box
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
Kuvaruudun ylä- ja alareunaan tulee mustat palkit.
HUOM!
- Toiminto määräytyy sen mukaan, mitä ääniraitakieliä levylle on koodattu, ja se ei välttämättä
toimi kaikilla levyillä.
- DVD-levyllä voi olla jopa 8 audiokieliversiota.
- 4:3 Pan&Scan
Kuvaruudun vasen ja oikea reuna leikkautuvat pois, ja
kuvaruudussa näkyy 16:9-kuvan keskiosa.
- Jos haluat käyttää aina samaa ääniraitakieltä
DVD-levyn toistossa, katso ohjeet kappaleesta
”Ääniraitakielen käyttäminen” sivulta 24.
- Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko
näytön. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
Tekstityskielen valinta
- Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
Voit valita halutun tekstityskielen nopeasti ja helposti
SUBTITLE-painikkeella.
SUBTITLE-painikkeen käyttï
(DVD/MPEG4)
4:3-kuvasuhteen levyt
- Normal Screen
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 4:3.
- Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko
näytön. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
1. Paina SUBTITLE-painiketta. Tekstitys muuttuu, kun painiketta painetaan toistuvasti.
Tekstityskielet on esitetty lyhenteinä.
DVD
- Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
Off
SUBTITLE
HUOM!
MPEG4
Tämä toiminto voi toimia eri lailla levyn tyypin mukaan.
Audio-kielen valinta
Voit valita haluamasi äänen helposti ja nopeasti käyttämällä AUDIO-painiketta.
Studio-painikkeen käyttö
(DVD/MPEG4)
1. Paina AUDIO-painiketta. Audio-ääniasetus muuttuu, kun
painiketta painetaan toistuvasti.
Äänentoistokielet on esitetty lyhenteinä.
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
Valitse haluamasi MPEG4tekstityskieli paina toistuvasti kaukosäätimen
Audio (ääni)-painiketta ja
paina sitten ENTERpainiketta.
MPEG4
PCM 1/2
AUDIO
2. Voit poistaa AUDIO-kuvakkeen näkyvistä painamalla
CANCEL- tai RETURN-näppäintä.
AUDIO
External subtitle (ulkoinen
tekstitys) -vaihtoehto
ilmestyy DivX-levystä riippuen.
Subtitle Selection
External Subtitle Off
readme.TXT
Non-standard fonts are not supported
Enter
Valitse haluamasi MPEG4tekstityskieli paina toistuvasti kaukosäätimen
Subtitle (tekstitys)painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Return
MPEG4
Off
SUBTITLE
2. Voit poistaa SUBTITLE-kuvakkeen näkyvistä painamalla
CANCEL- tai RETURN-näppäintä.
HUOM!
- DVD-levystä riippuen voit muuttaa haluamaasi
tekstityskieltä kohdassa Disc Menu
(Levyvalikko). Paina DISC MENU -painiketta.
- Toiminto määräytyy sen mukaan, mitä tekstityskieliä levylle on koodattu, ja se ei välttämättä
toimi kaikilla DVD-levyillä.
- DVD-levyllä voi olla jopa 32 tekstityskieliversiota.
- Jos haluat käyttää aina samaa tekstityskieltä
DVD-levyn toistossa, katso ohjeet kappaleesta
”Tekstityskielen käyttäminen” sivulta 24.
16
Menu
Silloin, kun DVD-levy sisältää tietyn kohtauksen useista
kuvakulmista, voit valita Angle-toiminnon.
ANGLE-toiminnon käyttö (DVD)
Jos levy sisältää useita kuvakulmia, kuvakulman
ANGLE-merkki tulee näkyviin.
‹ -painiketta ja paina sit
3. Valitse Bookmark painamalla ¦‹
ten ENTER-painiketta.
4. Paina ENTER-painiketta, kun saavut kuvakohtaan, jonka
haluat merkata. Voit merkitä samaan aikaan enintään kolme
kohtausta.
1 - -
1. Paina kaukosäätimessa olevaa INFO-painiketta toiston aikana.
2. Valitse Shortcut painamalla œƒ -painiketta.
‹ -painiketta ja paina sitten
3. Valitse Angle painamalla ¦‹
ENTER-painiketta.
Shortcut
Angle
Enter
4. Voit valita kuvakulman painamalla ¦/‹-painikkeita tai
käyttämällä kaukosäätim.
CANCEL
HUOM!
- Riippuen levystä Bookmark-toiminto ei mahdollisesti toimi.
Merkatun kuvakohdan kutsuminen
1~3. Ensimmäiset vaiheet 1–3 ovat samat kuin kappaleessa ”
Kirjanmerkkitoiminnon käyttäminen” sivulla 17.
‹ -painiketta.
4. Valitse merkitty kohtaus painamalla ¦‹
1 2 3
CANCEL
4/6
5.
HUOM!
- Jos levyllä on vain yksi kuvakulma, tämä
ominaisuus ei toimi. Tämä ominaisuus on
käytettävissä vain hyvin harvoilla levyillä.
- Kaikki levyt eivät tue tätä toimintoa.
Paina PLAY/PAUSE (
merkittyyn kohtaan.
) -painiketta hypätäksesi
Kirjanmerkin poisto
1~3. Ensimmäiset vaiheet 1–3 ovat samat kuin kappaleessa ”
Kirjanmerkkitoiminnon käyttäminen” sivulla 17.
‹4. Valitse poistettavan kirjanmerkin numero painamalla ¦‹
painiketta.
Merkintätoiminnon käyttö
Bookmark-toiminto mahdollistaa haluttujen osien valinnan DVD- tai. Toiminnon ansiosta valittu osuus voidaan
nopeasti löytää myöhemmin.
5. Paina CANCEL-painiketta kirjamerkin numeron poistamiseksi.
1 2 3
CANCEL
Bookmark-toiminnon (DVD)
1. Paina kaukosäätimessa olevaa INFO-painiketta toiston aikana.
2. Valitse Function painamalla œƒ -painiketta.
DVD
Shortcut
Bookmark
Enter
17
Suomi
Kamerakulman muuttaminen
Zoom-toiminnon käyttö
Zoom-toiminnon käyttö (DVD)
1. Paina kaukosäätimessä olevaa MENU-painiketta toiston
aikana tai taukotilassa.
2. Valitse Function painamalla œƒ -painiketta ja paina sitten
‹ - tai ENTER-painiketta.
3. Valitse Zoom painamalla œƒ -painiketta ja paina sitten ‹ tai ENTER-painiketta.
4. Valitse kuvaruudusta zoomattava osa painamalla œƒ ‹ - painiketta. Paina ENTER-painiketta.
painiketta tai ¦‹
- Paina ENTER-painiketta järjestyksessä 2X/4X/2X/normal
zoomataksesi DVD-levyn toiston aikana.
-
: Parhaillaan toistettavan tiedoston nimi.
-
: Nykyinen toistoaika.
-
: Nykyinen toistotila. Käytettävissä on neljä tilaa: Voit
valita ne painamalla REPEAT (toisto) -painiketta.
- Off: Tavallinen toisto
- Track: Toistaa nykyisen raidan.
- Folder: Toistaa nykyisen kansion.
- Random: Levyn tiedostot toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä
-
: MP3-tiedoston kuvake.
-
: WMA-tiedoston kuvake.
-
: JPEG-tiedoston kuvake.
-
: AVI-tiedoston kuvake.
-
: CD Audio-tiedoston kuvake.
-
: Kansion kuvake.
-
: Nykyisen kansion kuvake.
Kansion valinta
Kansion voi valita Stop (pysäytys) -tilassa ja Play
(toisto) -tilassa
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
CD Audio-leikevalikko
CD Audio tai Levyt, joilla on yksittäisiä musiikkikappaleita
sisältäviä MP3-, WMA-, JPEG- tai MPEG4-tiedostoja,
voidaan järjestää alla näkyvän kaltaisiksi kansioiksi. Tämä
järjestäminen vastaa tietokoneen tiedostojen järjestämistä
kansioiksi.
Avaa levytarjotin. Aseta
levy tarjottimelle. Sulje
tarjotin. Levyluukku
sulkeutuu, ja kuvaruutuun
tulee tämä näyttö.
- Päätason kansion valitseminen
Voit siirtyä päätason kansioon painamalla RETURN-painiketta. Voit valita kohteen “..” käyttämällä œƒ -painikkeita ja
siirtyä päätason kansioon painamalla ENTER.
- Saman tason kansion valitseminen
Voit valita haluamasi kansion painamalla œƒ-painiketta.
Paina lopuksi ENTER.
- Alikansion valitseminen
Voit valita haluamasi kansion painamalla œƒ -painiketta.
Paina lopuksi ENTER.
Off
R oot
W MA
JPEG
P arent Fol der
MP 3
MU S IC
C urrent Fol der
1s t
S ub-Fol ders
2nd
S ON G FILE 1
P eer Fol ders
S ON G FILE 2
S ON G FILE 3
MP E G4 FILE S
18
1. Avaa levytarjotin. Aseta levy tarjottimelle. Sulje tarjotin.
- Jos levyllä on sekä MP3- että WMA-tiedostoja, vain
yksi tiedostotyyppi toistuu, ei molemmat.
2. Valitse musiikkitiedosto painamalla œƒ -painiketta tai
¦‹
‹ -painiketta. Voit aloittaa musiikkitiedoston toiston
painamalla ENTER-painiketta.
Play
Off
Ohjelmoitu tai satunnainen toisto
Voit vaihtaa toistotilaa painamalla REPEAT-painiketta.
Valittavissa on neljä tilaa: Off, Track, Folder ja Random.
- Off: Tavallinen toisto
- Track: Soittaa nykyisen tiedoston uudelleen.
- Folder: Toistaa nykyisessä kansiossa olevat saman laajennuksen omaavat musiikkitiedostot.
- Random: Levyn saman laajennuksen omaavat tiedostot toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
Voit jatkaa toistoa normaalisti painamalla CANCEL-painiketta.
CD-R MP3- tai WMA-tiesdosto
Kun tallennat MP3- tai WMA- tiedostoja CD-R-levylle, ota
seuraavat seikat huomioon.
- MP3- tai WMA- tiedostojen pitäisi olla ISO 9660- tai JOLIET-muodossa.
ISO 9660- ja Joliet-muotoiset MP3- tai WMA-tiedostot ovat
yhteensopivia Microsoftin DOS- ja Windows-käyttöjärjestelmien sekä Applen Macintosh-tietokoneiden kanssa.
Nämä kaksi ovat yleisimmät tiedostomuodot.
- Anna MP3- tai WMA-tiedostoille korkeintaan kahdeksan
merkkiä pitkä nimi, ja anna tiedostotunnisteeksi ".mp3tai .wma".
Nimi muodostetaan siis näin: Nimi.mp3 tai Nimi.wma.
Varmista, että nimen pituus on korkeintaan kahdeksan
merkkiä ja ettei siinä ole välilyöntejä. Vältä myös seuraavien
erikoismerkkien käyttämistä: (.,/,\,=,+).
- Tallentaessasi WMA-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä,
joka on vähintään 64 Kb/s.
WMA-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti valitsemasi pakkaustiheyden mukaan. CD-äänilevyjen laadun
saavuttaminen edellyttää analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa eli muunnettaessa tiedostoa WMA-muotoon näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 64 kb/s ja enintään 192
kb/s. Vastaavasti tiedostot, joiden näytteenottotaajuus alittaa
64 kb/s tai ylittää 192 Kb/s, eivät soi kunnolla.
- Älä yritä kopioida tekijänoikeussuojattuja MP3-tiedostoja.
Jotkin tiedostot on suojattu laittomalta kopioimiselta. Nämä
tiedostot ovat seuraavantyyppisiä: Windows MediaTM
(Microsoft Inc:in rekisteröity tavaramerkki) tai SDMITM (The
SDMI Foundationin rekisteröity tavaramerkki). Tällaisia
tiedostoja ei voi kopioida.
- Tärkeää : Yllä olevat suositukset eivät takaa, että
DVD-soitin toistaisi MP3-tiedostot hyvällä äänenlaadulla.
Huomaa, että tallennettaessa MP3-tiedostoja CD-R-levyille
käyttämällä tiettyjä tallennustekniikoita ja -menetelmiä,
tiedostoja ei voida toistaa parhaalla mahdollisella tavalla
DVD-soittimessa. Joissakin tapauksissa äänenlaatu saattaa
heiketä tai soitin ei pysty lukemaan tiedostoja.
- Tässä laitteessa voi toistaa vain levyjä, jossa on enintään
500 tiedostoa ja 500 kansiota.
MPEG4-toisto
MPEG4-toistotoiminto
Paina tämän jälkeen ENTER-painiketta. AVI-tiedostot
sisältävät ääntä ja videokuvaa. Vain AVI-tiedostoja,
joiden tunniste on .avi, voi toistaa.
1. Avaa levytarjotin. Aseta levy tarjottimelle. Sulje tarjotin.
2. Valitse AVI-tiedosto (DivX tai XviD) käyttämällä œƒ, ¦‹
painikkeita ja paina ENTER-painiketta.
Stop
Off
Toistaminen uudellen
- Tallentaessasi MP3-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä, joka
on vähintään 128 Kb/s.
MP3-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti valitsemasi pakkaustiheyden mukaan. CD-äänilevyjen laadun
saavuttaminen edellyttää analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa eli muunnettaessa tiedostoa MP3-muotoon näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 128 Kb/s ja enintään 160 Kb/s.
Korkeammat näytteenottotaajuudet, kuten 192 Kb/s tai enemmän, eivät välttämättä paranna äänenlaatua. Vastaavasti
tiedostot, joiden näytteenottotaajuus alittaa 128 Kb/s, eivät
soi kunnolla.
Voit vaihtaa toistotilaa painamalla REPEAT-painiketta. Tiloja on
neljä: Off (ei käytössä), Folder (kansio) ,Title (esitys) ja
A-B (käyttäjän määrittämä kahden pisteen välinen etäisyys).
- Folder : toistetaan nykyisessä kansiossa olevat saman
laajennuksen omaavat musiikkitiedostot.
- Title : meneillään olevan ohjelman toisto aloitetaan alusta.
- A-B : tilassa toistetaan levyltä valittu osa.
19
Suomi
MP3/WMA/CD Audio-toisto
MPEG4-toimintojen kuvaus
Toiminto
Kuvaus
Katso sivu
Mediatiedostojen toistaminen USB-liitännän kautta
-
Voit toistaa MP3-soittimeen, USB-muistitikkuun tai digitaa-
Voit pikakelata eteen- tai
Ohitus
taaksepäin 5 minuuttia
(
tai
) painamalla toiston aikana
tai
-painiketta.
Paina toiston aikana
SEARCH (
tai
)Haku
hakupainiketta. Voit lisätä
(
tai
) hakunopeutta painamalla
uudelleen. Sallii haun AVItiedostossa suuremmalla
nopeudella. (2X, 4X, 8X)
Sallii haun AVI-tiedostossa
Hidastettu suuremmalla nopeudella.
toisto
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Vaiheittainen Kun painat STEP-painiketta,
näyttöön tulee uusi ruutu.
toisto
ZOOM
2X/4X/2X/tavallinen tässä
järjestyksessä.
likameraan tallennettuja mediatiedostoja, kuten kuvia,
videoita ja musiikkia, kun kytket kyseisen tallennusvälineen
DVD-soittimen USB-liitäntään.
-
P 12
USB-liitännän käyttäminen
1. Kytke USB-laite laitteen etuosassa olevaan USB-liitäntään.
ƒ2. Jos USB-laite on osioitu, valitse osio USB-laitteesta œ/ƒ
painikkeilla ja paina sitten OK.
P 12
P 18
- Nämä toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa
MPEG4-tiedostoissa.
CD-R-levy ja AVI-tiedosto
ƒ- tai ¦/‹
‹ -painikkeilla.
3. Valitse USB-laitteesta tiedosto œ/ƒ
Avaa tiedosto painamalla OK. USB-laitteen poistaminen tur
vallisesti.
Tämä laite voi toistaa seuraavia AVI-tiedostojen pakattuja muotoja:
- DivX 3.11 -sisältö
- DivX 4 -sisältö (perustuu yksinkertaiseen MPEG-4-profiiliin)
- DivX 5 -sisältö (perustuu yksinkertaiseen MPEG-4-profiiliin ja
lisätoimintoihin, kuten kaksisuuntaisiin kehyksiin, lisäksi Qpelja GMC-muotoja tuetaaan)
- XviD-MPEG-4-yhteensopiva sisältö.
Tämä laite tukee kaikkia tarkkuuksia suurimpaan tarkkuuteen
saakka.
DivX3.11 & DivX4 & XviD
Bittinopeus voi vaihdella.
Laite voi ohittaa
dekoodaamisen korkean bittinopeuden osat ja
aloittaa dekoodaamisen
uudelleen, kun bittinopeus
palaa normaaliksi.
DivX5
720 x 480 nopeudella 30
kehystä sekunnissa
720 x 576 nopeudella 25
kehystä sekunnissa
: Suurin bittinopeus: 4
Mbps
HUOM!
- Joitakin tietokoneessa luotuja MPEG-4-tiedostoja ei ehkä toisteta.
Siksi pakkaushallinnan tyyppiä, versiota ja
määritykset ylittävää tarkkuutta ei tueta.
- Tämä laite tukee ISO9660-muotoisille CD-R- ja
CD-RW-levyille MPEG-4-muodossa tallennettuja
tiedostoja.
20
STOP
Off
00:00:00
HUOM!
• Aina kun kaukosäätimen USB-painiketta painetaan, näkyv
in tulee USB-laitevalintanäyttö.
• Näytössä näkyy "USB".
• USB MENU -näyttö tulee näkyviin televisioruutuun ja tallennettu tiedosto toistetaan.
USB-laitteen poistaminen turvallisesti.
Voit estää USB-laitteen muistitietojen vahingoittumisen poistamalla laitteen turvallisesti ennen USB-kaapelin irrottamista.
- Paina STOP (
)-painiketta
- Irrota USB-kaapeli.
Siirto eteen-/taaksepäin
Paina toiston aikana (
/
)-painikkeita.
-painikkeen
• Jos tiedostoja on useampi kuin yksi
painaminen valitsee seuraavan tiedoston.
-painikkeen
• Jos tiedostoja on useampi kuin yksi
painaminen valitsee edellisen tiedoston.
Jos haluat toistaa levyä normaalia nopeammin,
paina (
/
) toiston aikana.
• Toistonopeus muuttuu painikkeita painettaessa seu
raavalla tavalla:
2x ➞ 4x ➞ 8x.
Yhteensopivat laitteet
1. USB-laitteet, joissa on USB Mass Storage v1.0 -tuki. (USBlaitteet, jotka toimivat Windows-käyttöjärjestelmässä (2000
tai uudempi) siirrettävänä levynä ilman erillisten ohjaimien
asennusta.)
2. MP3-soittimet: Kiintolevylliset tai Flash-muistia käyttävät
MP3-soittimet. .
3. Digitaalikamera: Kamerat, joissa on USB Mass Storage v1.0
-tuki.
• Kamerat, jotka toimivat Windows-käyttöjärjestelmässä
(2000 tai uudempi) siirrettävänä levynä ilman erillisten
ohjaimien asennusta.
4. USB-kiintolevyt ja USB Flash -asemat: Laitteet, joissa on
USB 2.0- tai USB 1.1 -tuki.
• Toistolaatu voi muuttua, jos käyttöön otetaan USB 1.1 laite.
• Jos käytössä on USB-kiintolevy, kytke USB-kiintolevyn vir
tajohto, jotta laite toimii oikein.
5. USB-kortinlukijat: Yksipaikkaiset USB-kortinlukijat ja monipaikkaiset USB-kortinlukijat.
• Toiminta riippuu valmistajasta. USB-kortinlukijaa ei ehkä
tueta.
• Usean tallennusvälineen kytkeminen yhteen moni
paikkaiseen kortinlukijaan voi aiheuttaa ongelmia
6. Jos käytössä on USB-jatkokaapeli, USB-laitetta ei ehkä tun
nisteta.
• Tuetut muodot
Tiedoston Tiedostotunniste Siirtonopeus
nimi
Versio
Kuvapisteet N ytteenottotaajuus
Still-kuvat
Musiikki
• USB-liitäntätoiminto ei ole tuettu, jos laitteeseen yhdistetääntuote, joka siirtää mediatiedostoja valmistajakohtaisella ohjelmalla.
• Ei toimi Janusia käyttävien MTP (Media Transfer Protocol) laitteiden kanssa.
• Tämän tuotteen USB-liitäntätoiminto ei tue kaikkia USBlaitteita.
Lisätietoja tuetuista laitteista on sivulla 30.
CD-levyn kopiointi
Tällä toiminnolla voit kopioida äänitiedostoja levyltä USB-laitteeseen MP3-muodossa.
Off
Play
Avaa levykelkka.
Aseta CD-äänilevy (CD DA) kelkkaan
ja sulje se.
Kytke USB-laite soittimen etuosassa
olevaan USB-liitäntään.
Näkyviin tulee seuraava näyttö.
1. DISC-vaihtoehdon valitseminen
ƒ-painikkeilla, kun laite on pysäytystilassa.
Valitse DISC œ/ƒ
DEV (tallennusväline) -vaihtoehdon valitseminen
Valitse DEV (tallennusväline)-valikko painamalla‹ DEV ja
paina sitten ENTER -painiketta.
ƒ -painikkeilla ja paina sitten ENTER
Valitse USB œ/ƒ
painiketta.
Stop
Off
Disc Track 01
T
00:00:00
USB
Track 01
Track 02
DEV : SELECT
START
Track 03
Track 04
Track 05
Track 06
Track 07
Track 08
Enter
Menu
ƒ ja
2. Valitse SELECT (Valitse) painamalla painikkeita œ/ƒ
merkitse kopioitavat tiedostot painamalla ENTER .
- Jos haluat poistaa kopioitavien tiedostojen valinnan, paina
uudelleen ENTER.(UNSELECT valikko)
- Jos haluat valita kopioitaviksi useita tiedostoja, paina ¦
painiketta ja paina sitten ENTER valitsemasi tiedoston
kohdalla.
ƒ ja paina
3. Valitse START (Aloita) painamalla painikkeita œ/ƒ
sitten ENTER.
Tiedoston kopiointi alkaa.
- Voit peruuttaa käynnissä olevan kopioinnin painamalla
CANCEL (Peruuta) -painiketta.
Videot
Play
Off
Track 01
• CBI-ominaisuutta (Ohjaus/Joukkotoiminto/Keskeytys) ei
tueta.
• Digitaalikameroita, jotka käyttävät PTP-protokollaa tai edellyttävät lisäohjelmien asentamista tietokoneeseen
yhdistettäessä, ei tueta.
• NTFS-tiedostojärjestelmää käyttäviä laitteita ei tueta. (Vain
FAT 16/32 -tiedostojärjestelmä on tuettu.)
• Jotkin MP3-soittimet eivät tähän tuotteeseen liitettyinä
välttämättä toimi tiedostojärjestelmänsä sektorikoosta rii
puen.
T
00:03:15
Track 01
Track 02
DEV : USB 1
UNSELECT
START
Track 03
Track 04
Track
05
CD
Ripping
START...
Track 06
Track 07
CANCEL
Cancel Ripping
Enter
REPEAT
Repeat
HUOM!
- Kun CD-levyn kopiointi on käynnissä, soitin siity
automaattisesti toistotilaan.
- Vain CD-äänilevyjä (CD DA) voi kopioida.
21
Suomi
Nopea toisto
Kuva-CD-levyjen toistaminen
1. Valitse haluamasi kansio.
2.Voit valita kuvatiedoston leikevalikoista painamalla œƒ painikkeita. Paina lopuksi ENTER.
3. Valitse haluamasi valikko painamalla INFO-painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
ENTER RETURN
Kuva-CD-levyjen toistaminen
- Vain .jpg- tai .JPG-tunnisteen omaavia tiedostoja voi toistaa.
- Jos levykelkkaa ei suljettu, toiston aloittaminen kestää kauemmin, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja ehkä toisteta.
- JPEG-tiedoston nimi voi olla enintään 8 merkkiä pitkä, eikä
siinä voi olla välilyöntejä ja tai erikoismerkkejä (. / = +).
- Vain yhdellä kertaa tallennetun moni-istuntolevyn voi toistaa.
Jos moni-istuntolevyssä on tyhjä kohta, levyn toisto keskeytyy, kun se saavutetaan.
- Yhdelle CD-levylle voi tallentaa enintään 3000 kuvaa.
- Suosittelemme Kodakin kuva-CD-levyjen käyttöä.
HUOM!
- Palaa Leikkeet-valikkoon STOP-painikkeen avulla.
- Toistettaessa Kodak Picture CD -levyjä vain kuvakansion
- Toistettaessa Kodak Picture CD -levyjä laite
näyttää vain kuvat, ei leikevalikkoa.
- Kodak Picture CD: Kuvakansion sisältämät JPEG-tiedostot
sisältämät JPEG-tiedostot toistetaan.
toistetaan automaattisesti.
- Konica Picture CD: Näet kuvan valitsemalla JPEG-tiedostot
Pyöritys
leikevalikosta.
: Kun ENTER-painiketta painetaan, kuvaa käännetään
90 astetta myötäpäivään.
- Fuji Picture CD: Näet kuvan valitsemalla JPEG-tiedostot leikevalikosta.
- QSS Picture CD: Tämä laite ei voi toistaa QSS Picture CD -
Zoom
levyä.
: Valitse kuvaruudusta zoomattava osa painamalla
œƒ- painiketta. Paina ENTER-painiketta. Kun
ENTER-painiketta painetaan, kuva laajennetaan aina
nelinkertaiseksi saakka: (2X)
: Laite siirtyy kuvaesitystilaan.
• Kuvien vaihtumistiheys on määritettävä ennen kuvaesityksen
alkamista.
•
: Kuva vaihtuu automaattisesti noin 6 sekunnin välein.
•
: Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 12 sekunnin välein.
•
: Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 18 sekunnin välein.
TIMER:
ENTER RETURN
HUOM!
- Tiedostojen koon mukaan kuvien todellinen vaihtoväli voi poiketa määritetystä aikavälistä.
- Jos paina mitään painiketta, kuvaesitys alkaa ja
kuvat vaihtuvat oletusarvon mukaan viiden sekunnin välein.
22
JPEG-tiedostoa toistetaan.
- Jos levy sisältää yli 500 kansiota, vain 500 ensimmäisessa
kansiossa olevat JPEG-tiedostot toistetaan.
Diaesitys
•
- Jos levy sisältää yli 500 tiedostoa, vain 500 ensimmäistä
ASETUSTEN
MUUTTAMINEN
Mikäli asetat soitinvalikon, levyvalikon, audio- ja tekstityskielet etukäteen, tulevat ne aina automaattisesti käyttöön, kun katsot elokuvaa.
Asetusvalikon
Soittimen valikkokielen määrittäminen
Setup-valikko mahdollistaa DVD-soittimen räätälöinnin,
koska voit valita erilaisia kieliversioita, rajoittaa lasten käyttömahdollisuuksia ja jopa säätää soitinta oman televisiosi
mukaisesti.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUƒ -painikkeita ja
painiketta. Valitse Setup käyttämällä œƒ
paina ‹-tai ENTER-painikkeita.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
ƒ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla œƒ
‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ -painiketta ja
3. Valitse Language Setup painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ -painiketta ja paina
4. Valitse Player Menu painamalla œƒ
sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ-painiketta ja
5. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
- Paina MENU-painiketta SETUP-valikon poistamiseksi.
LANGUAGE SETUP
❶ Language Setup (kieelen valinta) : Kielen valinta.
❷ Audio Setup (ääniasetukset) : Audiovaihtoehtojen asetus
❸ Display Setup (näyttöasetukset) : Näyttövaihtoehtojen
asetus. Käytetään näyttömallien ja useiden näyttövaihtoehtojen valitsemiseen.
❹ Parental Setup (lapsilukko) : Lapsille tarkoitettujen rajoitusten asetus. Antaa käyttäjille mahdollisuuden asettaa
tarvittavat tasot, joilla voidaan estää lapsia katsomasta
sopimattomia elokuvia, kuten väkivaltaelokuvia, aikuisten
elokuvia, jne.
❺ Divx(R) Registration (DivX(R)-rekisteröinti) : Rekisteröi
tämä soitin DivX(R) Video on Demand - palveluun käyttämällä rekisteröintikoodia. Tällöin voit vuokrata ja hankkia
videoita käyttämällä DivX(R) Video On Demand -muotoa.
Lisätietoja on osoitteessa www.divx.com/vod
ƒ -painiketta. Valitse
2. Valitse toiminnot painamalla œƒ
alatoiminnot painamalla ‹-tai ENTER-painiketta.
3. Poista asetusvalikko kuvaruudusta asetusten määrittämisen
jälkeen painamalla uudelleen MENU-painiketta.
HUOM!
Levystä riippuen tietyt Setup-valikon valinnat eivät
mahdollisesti ole käytettävissä.
Disc Menu Language -toiminon
käyttö
Levykielivalikko-toiminto muuttaa ainoastaan levyvalikkonäyttöjen kielten tekstiä.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
ƒ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla œƒ
‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ -painiketta ja
3. Valitse Language Setup painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ -painiketta ja paina
4. Valitse Disc Menu painamalla œƒ
sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ-painiketta ja
5. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
- Mikäli valittu kieli ei ole äänitetty levylle, valitsee laite
alkuperäisen äänitetyn kielen.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
- Paina MENU-painiketta SETUP-valikon poistamiseksi.
LANGUAGE SETUP
23
Suomi
Kielivaihtoehtojen asetus
Audio Language -toiminon käyttö
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
ƒ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla œƒ
‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ -painiketta ja
3. Valitse Language Setup painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ -painiketta ja paina sitten
4. Valitse Audio painamalla œƒ
- tai ENTER-painiketta.
ƒ-painiketta ja
5. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
- Valitse "Original", mikäli haluat, että äänityksen
oletuskieli on alkuperäinen kieli, jolla levy on äänitetty.
- Mikäli valittu kieli ei ole äänitetty levylle, valitsee laite
alkuperäisen äänitetyn kielen.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
- Paina MENU-painiketta SETUP-valikon poistamiseksi.
DivX-tekstityskielen käyttö
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
ƒ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla œƒ
‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ -painiketta ja
3. Valitse Language Setup painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ -painiketta ja paina
4. Valitse DivX Subtitle painamalla œƒ
sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ-painiketta ja
5. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
- Paina MENU-painiketta SETUP-valikon poistamiseksi.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
√ Unicode
Western
Turkish
Central
Cyrillic
Greek
LANGUAGE SETUP
Enter
Return
Menu
Audiovaihtoehtojen asetus
Ääniasetusten valikossa voit määrittää äänentoistolaitteen ja äänitilan asetukset käyttämäsi äänentoistojärjestelmän mukaisiksi.
Subtitle Language -toiminon käyttö
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
ƒ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla œƒ
‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ -painiketta ja
3. Valitse Language Setup painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ -painiketta ja paina sitten
4. Valitse Subtitle painamalla œƒ
‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ-painiketta ja
5. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
- Valitse “Automatic”, mikäli haluat, että tekstityskieli on
sama kuin audio-asetuksessa valittu kieli.
- Tässä tapauksessa levy käyttää alkuperäisiä kieliasetuksiaan.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
- Paina MENU-painiketta SETUP-valikon poistamiseksi.
LANGUAGE SETUP
24
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
ƒ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla œƒ
‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ -painiketta ja paina
3. Valitse Audio Setup painamalla œƒ
sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ-painiketta ja
4. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
AUDIO SETUP
Dolby Digital Out
: PCM
MPEG-2 Digital Out
: PCM
Dynamic Compression : On
PCM Down Sampling
: On
❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM : Muuntaa PCM(2CH) audioksi.
- Bitstream : Tuo ulos MPEG-2 bittivirran digitalisen ulostu
lon kautta. Valitse bittivirta kun kytket MPEG-2 koodinpurkajaan.
❸ Dynamic Compression
- On : Dynaamisen pakkauksen valitseminen.
- Off : Standardialueen valitseminen.
❹ PCM Down Sampling
- On : alitse tämä vaihtoehto, jos soittimeen yhdistetty
vahvistin ei tue 96 kHz:n taajuutta. Tällöin 96 kHz:n
signaali muunnetaan muotoon 48 kHz.
- Off : Valitse tämä vaihtoehto, jos soittimeen yhdistetty
vahvistin tukee 96 kHz:n taajuutta. Tällöin signaali
lähetetään muuttumattomana.
HUOM!
• Jos PCM-näytteenottotaajuuden alentaminen on
pois käytöstä
• Joitakin levyjä käytettäessä toistavat näytteenottotaajuudeltaan alennettu ääni toistetaan vain digitaalisten lähtöjen kautta.
• Paina MENU-painiketta SETUP-valikon
poistamiseksi.
• Kun toistat DTS-ääntä, analogista äänen ulostuloa
ei ole.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä
lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-tunnus ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Näyttövaihtoehtojen asetus
Kuvaruutuasetusten valikossa voit määrittää laitteen
erilaisia kuvaruututoimintoja.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
ƒ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla œƒ
‹ - tai ENTER-painiketta
ƒ -painiketta ja paina
3. Valitse Display Setup painamalla œƒ
sitten ‹ - tai ENTER-painiketta
ƒ-painiketta ja
4. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
❶ TV Aspect
Televisiomallin mukaan ruudun asetusten (kuvasuhteen)
säätäminen saattaa olla suositeltavaa.
- 4:3 Letter Box : Valitse tämä, kun haluat katsella koko
16:9-suhteen kuvaruutua, jonka DVD-levy tarjoaa, vaikka
olisi käytössä 4:3-suhteen TV-ruutu. Mustat reunat
ilmestyvät kuvaruudun ylä- ja alaosissa.
- 4:3 Pan&Scan : Valitse tämä tavanomaista televisiota
varten, kun haluat nähdä kuvaruudun suhteessa 16:9
keskimmäiset osuudet. (Elokuvan äärialueet vasemmalla
ja oikealla puolella jäävät näkymättömiin.)
- 16:9 Wide : Voit katsella koko 16:9-suhteen kuvaa laajalla kuvaruudulla.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
Still Mode
Screen Message
Black Level
“DTS” ja “DTS Digital Out” ovat Digital Theater
Systems, Inc:n tavaramerkkejä.
4:3 Letter Box
4:3 Pan&Scan
√ 16:9 Wide
: Off
TV System
: PAL
Video Output
: SCART-RGB
❷ Still Mode
Näiden asetusten avulla voidaan estää kuvan tärinä
pysäytystilassa ja esittää pienikokoinen teksti tavallista
selvemmin.
- Auto : Kun Auto valitaan, konvertoituu Field/Frame-tila
automaattisesti.
- Field : Valitse tämä ominaisuus, jos kuvaruutu väreilee
Auto-tilassa.
- Frame : Valitse tämä ominaisuus, kun haluat nähdä pienet kir
jaimet selvemmin kuin Auto-tilassa.
❸ Screen Messages
Valitse tämä ominaisuus, kun haluat nähdä pienet kirjaimet
selvemmin kuin Auto-tilassa.
❹ Black Level
Toiminto säätää kuvaruudun kirkkautta.
25
Suomi
❶ Dolby Digital Out
- PCM : Muuntaa PCM(2CH) audioksi.
- Bitstream : Tuo ulos Dolby Digitalin bittivirran
digitalisen ulostulon kautta. Valitse bittivirta kun kytket
Dolby digitaliin tallentimeen.
➎ TV System
- NTSC -levy: Jos käytössä on NTSC-levy
Ikärajavalvonnan asetus
• Jos televisiossa on vain PAL-Video-tulo, valitse PALvaihtoehto. Kun valitset PAL-vaihtoehdon, lomitettu
tulomuoto on PAL 60 Hz -tulo.
• Jos televisiossa on vain NTSC-tulo, valitse NTSC-lähtövaihtoehto.
- PAL-levy: Jos käytössä on PAL-levy
• Jos televisiossa on vain NTSC-VIDEO-tulo, valitse
NTSC Output -vaihtoehto.
• Jos televisiossa on vain PAL-tulo, valitse PAL lähtö -vaihtoehto.
Parental Control -toiminto toimii luokitetuilla DVDlevyillä. Luokitus antaa mahdollisuuden määrätä ne
DVD-typit, joita perheenjäsenet saa katsella. Levyllä
on jopa 8 luokitustasoa.
Lapsilukon tason määrittäminen
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
ƒ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla œƒ
‹ - tai ENTER-painiketta.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
Language Setup
‹
Still Mode
: Auto
Audio Setup
‹
Screen Messages
: On
Display Setup
‹
Black Level
: Off
TV System
Parental Setup :
NTSC
√ PAL
‹
DivX(R) Registration
‹
Video Output
➏ Video Output
Valitse Video Output (videolähtö).
- SCART-CVBS : Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää
CVBS-lähtöä Scart-liitännästä.
- SCART-RGB Output : Valitse tämä, jos haluat käyttää
Scart-RGB -lähtöä.
• Edellinen valikko palaa näkyviin, jos Display Setup
(Näyttöasetukset) -alivalikossa ei valita Yes/No (kyllä/ei) vaihtoehtoa 10 sekunnin kuluessa.
ƒ -painiketta ja paina
3. Valitse Parental Setup painamalla œƒ
sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
ƒ -painiketta ja paina
4. Valitse Rating Level painamalla œƒ
sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
Black Level
TV System
Video Output
PARENTAL SETUP
Rating Level
: Kids Safe
Change Password
: Off
SCART-CVBS
√ SCART-RGB
• Jos videolähtö on määritetty väärin, kuvaruudussa ei ehkä näy mitään.
5. Kirjoita salasanasi.
- Salasana on oletusarvoisesti 0000.
- Ota lapsilukkotoiminto (Parental Control) käyttöön
vaihtamalla salasanaksi jokin muu kuin 0000.
PARENTAL SETUP
Rating Level
: Kids Safe
Change Password
Enter Password
Enter
26
Return
Menu
ƒ -painiketta
6. Valitse haluamasi Rating Level painamalla œƒ
ja paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
e.g) Kids Safe -tason valitseminen.
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter Password
PARENTAL SETUP
Rating Level
√ Kids Safe
Change Passwor
Level 2
3
4
5
6
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter New Password
Paina MENU-painiketta SETUP-valikon
poistamiseksi.
Jos esimerkiksi valitset tason 6, tasojen 7 tai 8
aineistoa sisältäviä levyjä ei toisteta.
Enter
Return
Menu
HUOM!
Jos olet unohtanut salasanan, katso kappaleesta
”Vianetsintä” kohta ”Salasana unohtunut”.
Salasanan muuttaminen
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
ƒ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla œƒ
‹ - tai ENTER-painiketta.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
ƒ -painiketta ja paina
3. Valitse Parental Setup painamalla œƒ
sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
ƒ -painiketta ja
4. Valitse Change Password painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta. Anna uusi
salasanasi. Anna uusi salasanasi uudestaan.
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
27
Suomi
Level
Level
Level
Level
LISÄKSI
Laitteisto-ohjelmiston
päivitys
2. Valitse Total painamalla ¦‹ -painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Johdanto
Samsung tarjoaa säännöllisesti ohjelmistopäivityksiä
laitteen toiminnan tehostamiseksi internet-sivustollaan (www.samsung.com).
Koska mpeg4-pakkaustekniikka on uutta tekniikkaa,
siihen tulee päivityksiä. Parannukset määräytyvät
käytettävän päivitysohjelmiston ja DVD-soittimesi
käyttämän ohjelmiston mukaan.
Päivityslevyn laatiminen
1. Lataa uusi tiedosto Samsungin internet-sivuston
(www.samsung.com) Download Center (latauskeskus) osasta.
2. Tallenna tiedosto levylle tietokoneesi CD-RW-asemassa.
HUOM!
- Valitse tiedostojärjestelmäksi CD-ROM ISO
- Valitse merkistöksi ISO 9660
- Käytä levyllä vain yhtä istuntoa ja viimeistele levy
- Käytä alhaista tallennusnopeutta
Laitteisto-ohjelmiston päivitys
alkaa
- Tarjotin avautuu automaattisesti. Poista levy ja odota
kaksi minuuttia.
- Jos laitteen päivitys onnistuu, virta sammuu laitteesta
automaattisesti, kun levytarjotin on suljettu. Kun laite
käynnistyy, näyttö tulee näkyviin.3. Valitse haluamasi kieli
painamalla vastaavaa numeropainiketta.
3. Valitse haluamasi kieli painamalla vastaavaa
numeropainiketta.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
Premere
Druk op
1
2
3
4
5
6
for English
pour Français
für Deutsch
para Español
per Italiano
voor Nederlands
Päivittäminen
1. Avaa levytarjotin. Aseta levy tarjottimelle. Sulje tarjotin.
Näyttöön tulee Firmware upgrade-näyttö.
Laitteisto-ohjelmistopäivitystiedot tulevat näkyviin
28
HUOM!
- Jos Select Menu Language -ilmoitus ei tule
näkyviin, ota yhteys Samsungin huoltopalveluun.
- Älä paina mitään painiketta äläkä katkaise virtaa
päivityksen ollessa käynnissä.
- Nämä päivitystoimet voivat vaihdella. Lisätietoja
on osoitteessa www.samsung.com.
Vianetsintäopas
Ennen yhteyden ottamista huoltoon (vianetsintä)
Ongelma
Ratkaisuehdotus
Kaukosäätimellä ei
voida suorittaa mitään
toimintoja.
• Tarkista kaukosäätimen paristot. Ne voivat olla vaihdon tarpeessa.
• Älä käytä kaukosäädintä suuremmalta etäisyydeltä kuin 7 metriä.
• Poista paristot ja pidä yksi tai useampi painike alhaalla useita minuutteja, jolloin
sisällä oleva mikroprosessori tyhjenee. Asenna paristot uudelleen ja yritä uudestaan.
P3
Levy ei soi.
• Varmista, että levy on asennettu tarrapuoli ylöspäin.
• Tarkista DVD-levyn aluenumero.
P5
(
) -kuvake ilmestyy
• 5.1 kanavaääni toistuu ainoastaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
1) DVD-soitin on liitetty kelvolliseen vahvistimeen.
2) Levy on äänitetty 5.1 kanavaäänellä.
• Tarkista, onko soitettavassa levyssä merkintä Dolby 5.1 ch.
• Tarkista, onko äänentoistojärjestelmäsi kytketty ja toimiiko se kunnolla.
• Onko asetusvalikon “Audio Output”-kohdassa tehty “Bitstream”-valinta?
• Ominaisuuksia ei saada esille tai toimenpiteitä ei voida nyt suorittaa, koska:
1. DVD:n ohjelmisto hylkää ne.
2. DVD:n ohjelmisto ei tue ominaisuutta (esim. kuvakulmia).
3. Ominaisuus ei ole käytettävissä juuri nyt.
4. Olet hakenut kappale- tai nimikenumeroa tai hakuaikaa, jotka ovat alueen ulkopuolella.
P10-11
P24-25
Levyvalikko ei ilmesty.
• Tarkista, onko levyllä valikkoa..
Soittotila on erilainen
kuin Setup -valikon
valinta.
• Tietyt Setup-valikossa valitut toiminnot saattavat toimia huonosti, jos levyä ei ole
koodattu vastaavalla toiminnolla.
P23-27
Kuvaruudun suhdetta
ei voi muuttaa.
• Kuvaruudun suhde on kiinteästi määrätty DVD-levyilläsi..
P25-26
Ei ääntä.
• Varmista, että olet valinnut oikean digitaalisen lähdön Audio Options -valikossa.
P24-25
The screen is blocked
• Paina -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan niin, ettei laitteessa ole levyä.
Kaikki asetukset palaavat oletusasetuksiksi.
P12
Forgot password
• Paina -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan niin, ettei laitteessa ole levyä.
Kaikki asetukset, myös salasana, palaavat oletusasetuksiksi.
Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä.
P26
If you experience
other problems.
Kuva on kohinainen
tai vääristynyt.
Suomi
5.1 kanavaääni ei
toistu.
Page
• Tarkista sisällysluettelosta, onko löydettävissä sellainen kappale
käyttöoppaasta, joka ratkaisee ongelman, ja noudata ohjeita vielä kerran.
• Mikäli ongelma ei vieläkään selviä, ota yhteys lähimpään
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Varmista, että levy ei ole likainen tai naarmuuntunut.
• Puhdista levy.
P2
29
USB-liitännän tukemat laitteet.
USB Flash -levy
Tuote
Yritys
Cruzer Micro
Digitaalikamera
Tuote
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Yritys
Tyyppi
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Digitaalikamera
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
USB 2.0 USB Flash
Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
MP3-soitin
Tuote
Yritys
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Tyyppi
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
128 MB MP3-soitin
20G HDD MP3-soitin
20G HDD MP3-soitin
MP3-soitin
MP3-soitin
MP3-soitin
MP3-soitin
MP3-soitin
MP3-soitin
MP3-soitin
MP3-soitin
MP3-soitin
MP3-soitin
MP3-soitin
MP3-soitin
HDD MP3-soitin
256MB MP3-soitin
MP3-soitin
MP3-soitin
256MB MP3-soitin
Monipaikkainen kortinlukija
Tuote
UNICORN
USB 2.0 Card Reader
Yritys
Tyyppi
Unicorn
Billionton(Taiwan)
USB 2.0 7 IN 1 CARD
READER UC-601R
USB 2.0 Card Reader for
SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)
Ulkoinen USB-kiintolevy
Tuote
CUTIE
MOMOBAY UX-2
30
Tyyppi
Sandisk
Yritys
Serotech
Dvico
Tyyppi
POCKET HARD DISK DRIVE
USB 2.0
Erittelyt
Tehonkulutus
Yleistä
AC 110-240 V ~ 50/60 Hz
9W
Paino
1.5 Kg
Mitat
430mm (W) X 207mm (D) X 37mm (H)
Lämpötila
+5°C to +35°C
Kosteus
10 % to 75 %
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Suomi
Jännitevaatimukset
Lukunopeus: 3,49 ~ 4,06 min/sek.
Soittoaika (noin)
(Yksipuolinen, yksikerroksinen levy): 135 min.
Levy
CD : 12Cm
(COMPACT DISC)
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
Komposiittivideo
Lukunopeus: 4,8 ~ 5,6 min/sek.
Maks. soittoaika: 74 min.
Lukunopeus: 4,8 ~ 5,6 min/sek.
Maks. soittoaika: 20 min.
1-kanava: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
R (punainen): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Videolähtö
SCART-LIITÄNTÄ
G (vihreä): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
B (sininen): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Composite video: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
SCART-liitäntä
2-kanava
Audiolähtö
*Taajuusvaste
2-kanava: L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz näytteistys : 4 Hz - 22 kHz
96 kHz näytteistys : 4 Hz - 44 kHz
*S/N-suhde
110 dB
* Dynaaminen alue
100 dB
* Harmoninen
0.004 %
*: Nimelliset arvot
- Samsung Electronics Co. Ltd pidättää itselleen oikeuden teknisten erittelyiden muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta.
- Paino ja mitat ovat arvioita.
31
FINLAND
Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopäivästä
alkaen materiaali- tai valmistusvioille. Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee palauttaa sen
myyneeseen liikkeeseen. Kuitenkin myös muissa EU-maissa toimivat Samsungin valtuutetut
myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle jossakin toisessa EU-maissa myönnettyjä
takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista
huolloistamme saa osoitteesta:
Samsung Electronics Nordic AB
Puh: 030-6227 515
www.samsung.com/fi
„ TAKUUEHDOT
1. Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuuhuoltoa tarvittaessa takuukortti on täysin ja oikein
täytetty sekä se esitetään yhdessä alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun ostoksen vahvistavan todisteen kanssa, eikä tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu tunnistamattomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan tuotteen tai sen viallisen
osan vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus pitää suorittaa Samsungin valtuuttamalla jälleenmyyjällä tai Samsungin valtuuttamassa huollossa. Rahoja ei makseta takaisin korjauksista, jotka suoritetaan jälleenmyyjällä, joka ei ole Samsungin valtuuttama, eikä tämä takuu myöskään kata sellaisia
korjauksia eikä niiden Samsungtuotteeseen mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali-eikä valmistusvikoja silloin kun se pitää
muuttaa yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen tai paikallisen teknisen tai turvastandardin
kanssa, joka on voimassa muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin suunniteltiin ja valmistettiin. Tämä takuu ei kata tällaista muutosta eikä muutostyön mahdollisesti aiheuttamia vikoja, eikä niistä aiheutuvia kustannuksia myöskään makseta korvausta.
5. Tämä takuu ei kata:
a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja normaalin kulumisen aiheuttamia
korjauksia tai osien vaihtoa.
b) Tuotteen kuljetuksesta, sen siirtämisestä tai asennuksesta aiheutuvia kustannuksia.
c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen normaalista poikkeava
käyttö tai väärä asennustapa.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon, luonnonmullistusten,
mellakoiden tai minkä muun tahansa Samsungin vaikuttamattomissa olevan seikan
aiheuttamia vahinkoja.
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen omistusoikeuden
takuuajan aikana.
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin lakisääteisiin oikeuksiin
minkään maan lainsäädännössä, riippumatta siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen pohjalta jälleenmyyjään tai johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien vastaista,
tämän takuun kuluttajalle takaamat oikeudet ovat hänen yksinomaisia oikeuksiaan, eikä
Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole missään vastuussa levyjen, CD-levyjen,
video- tai audionauhojen tai muiden vastaavien laitteiden tai materiaalien epäsuorista tai
seurannaisista menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumisesta.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
32
⸨㫑㉐OẠ㨰䛙PU•‹‹GGGXZ
YWW^TW_TW_GGG㝘䟸GZaW^a[[
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Region
Country
CANADA
MEXICO
North America
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
Latin America
GUATEMALA
Jos sinulla on kysymyksiä
tai kommentteja
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
Ota yhteyttä Samsungiin
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Customer Care Center 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
koskien
Samsung tuotteita voitte ottaa
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG ( 0,15/Min),
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
yhtyettä
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
Samsung
tukeen.
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0,14/Min)
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä
erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot.
Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
AK68-01509E
Download PDF