Samsung | CW-29Z418P | Samsung CW-29Z418P Bruksanvisning

AA68-03904L-Dan
3/29/07
3:13 PM
Page 1
Tilslutningspanel (afhængigt af modellen)
FARVE-TV
➢
Tilslutning til HDMI-indgangen
Stikket HDMIˆ anvendes til udstyr med HDMI-udgang, som
f.eks. en set-top-boks, dvd-afspiller, AV-modtager eller et
digitalt tv.
➢ Der er ikke brug for yderligere lydforbindelse ved en
HDMI til HDMI-forbindelse.
Den faktiske udformning af dit fjernsyn kan være
anderledes. Det afhænger af modellen.
Bagpanel
Brugervejledning
Læs denne vejledning omhyggeligt, før apparatet tages i
brug. Gem vejledningen til senere brug.
Forside eller sidepanel
Vind når du registrerer dit produkt på
www.samsung.com/global/register
Notér model og serienummer her for fremtidig reference.
• Model ____________ • Serienummer ____________
ΠS-VIDEO-indgangen
eller
´ Videoindgang
Kontrolpanel (afhængigt af modellen)
kabelnetværk
➢
Den faktiske udformning af dit fjernsyn kan være
anderledes. Det afhænger af modellen.
ˇ Lydindgang
☛
☛
Forside eller sidepanel
Œ ´
Œ
´
ˇ
¨
ˆ
Ø
ˇ
¨
ˆ
Ø
Fjernbetjeningssensor
Standbyindikator
Tænd/sluk
Skærmmenuvisning
Lydstyrkejustering
Kanalvalg
◆ Du kan bruge knapperne Ø for at tænde for tv’et, når det
er i standby-tilstand, afhængigt af modellen.
◆ Knapperne ˆ og Ø har også samme funktion som
knapperne œ/√/†/… på fjernbetjeningen.
◆ Hvis fjernbetjeningen ikke længere fungerer, eller du har
mistet den, kan du bruge knapperne på fjernsynets
kontrolpanel.
Når du tilslutter et lyd- eller billedsystem til fjernsynet,
skal du sikre dig, at der er slukket for alle enheder.
Sørg for, at de farvekodede indgangsterminaler passer
med stikkene på kablerne.
Tilslutning til antenne eller kabelnetværk
Tilslut antenne- eller kabelnetkablet til Œ (75 Ω
koaksialindgang).
Tv-kanalerne vises kun korrekt, hvis fjernsynet modtager et
signal fra en af følgende kilder: en udendørs antenne,
kabelnetværk eller satellitnetværk. Hvis du bruger en
indendørsantenne, kan det være nødvendigt at justere den,
når du indstiller fjernsynet, indtil du får et billede, der er
skarpt og tydeligt.
Tilslutning til S-VIDEO-indgangen
Stikkene (S-VIDEO-IN) Œ og (AUDIO-L/R) ˇ bruges til
udstyr med S-Video-udgang som f.eks. et videokamera eller
en videobåndoptager.
Tilslutning til RCA-indgangen
Stikkene ˇ (AUDIO-L/R) og ´ (VIDEO) anvendes til udstyr
som f.eks. et videokamera, en videodiskafspiller eller en
spillekonsol.
Tilslutning til SCART (indgang/udgang)
Stikkene SCART´ og SCARTˇ anvendes til udstyr som
f.eks. en videobåndoptager, dvd, dekoder, satellitmodtager,
spillekonsoller eller videodiskafspiller.
SCART´ bruges også til udstyr med RGB-udgang som
f.eks. spillekonsoller eller videodiskafspiller.
Tilslutning til komponentindgangen
RCA-stikkene ¨ anvendes til udstyr som f.eks. en dvdafspiller med komponentudgang.
Dansk - 1
AA68-03904L-01
AA68-03904L-Dan
3/29/07
3:13 PM
Page 2
Fjernbetjening (afhængig af modellen)
➢
➢
Anvendelsen af fjernbetjeningen kan blive påvirket af
kunstigt, stærkt lys, der forekommer tæt på fjernsynet.
Dette er en særlig fjernbetjening til synshandicappede, som
har Braille-punkter på tænd/sluk-knappen samt på
knapperne til kanal og lydstyrke.
4 CH MGR
Anvendes til at vise
kanallisten på skærmen.
5 TV
Anvendes til at returnere
til Tv-tilstanden fra
ekstern indgangstilstand.
6
/
Bruges til at forøge eller
formindske lydstyrken.
7 MENU
Anvendes til at vise
skærmmenuen eller
vende tilbage til den
forrige menu.
8 …/†/œ/√
Anvendes til at styre
markøren i menuen.
9 INFO
Anvendes til at vise
kanalinformationer og
indstillinger, du har
valgt.
0 S.MODE
Anvendes til at vælge
lydeffekten.
! P.MODE
Anvendes til at vælge en
bestemt billedeffekt.
@ DUAL I-II
Anvendes til at vælge
lydtilstanden.
# TURBO
Anvendes til at vælge
Turbo-lydindstillingen.
$ SOURCE
Anvendes til at vise alle
tilgængelige videokilder
% PRE-CH
Skifter mellem de sidste
to viste kanaler.
^ SLEEP
Anvendes til at vælge et
forudindstillet interval til
automatisk slukning.
& SRS
Anvendes til at vælge
tilstanden SRS
TruSurround XT.
* P /
Anvendes til at vise den
næste eller forrige
lagrede kanal.
( EXIT
Anvendes til at afslutte
enhver visning eller
vende tilbage til
almindelig visning.
) MUTE
Frakobler lyden
midlertidigt. For at
aktivere lyden igen skal
du trykke på knappen
MUTE,
, eller
.
¸ ENTER
Tryk på knappen
ENTER for at aktivere
(eller ændre) et bestemt
emne ved brug af
skærmmenuer.
˛ STILL
Anvendes til at fastfryse
det aktuelle billede.
◊ P.SIZE
Anvendes til at ændre
skærmstørrelsen.
Sådan tænder og slukker du for fjernsynet
Netledningen sættes i bag på tv’et.
1
Sæt netledningen i en almindelig stikkontakt.
➢ Spændingen er angivet bag på fjernsynet, og
frekvensen er 50 eller 60 Hz.
2
Tryk på knappen “ I ” (Til/Fra) på forsiden eller siden af
fjernsynet.
3
Tryk på knappen POWER på fjernbetjeningen for at
tænde for fjernsynet. Den sidst viste kanal vælges
automatisk igen. Hvis du endnu ikke har lagret kanaler,
vises der kun billedstøj. Læs mere i “Kanal - Autolagring” på side 3 eller “Kanal - Manual lagring” på
side 4.
➢ Første gang du tænder for fjernsynet, aktiveres flere
grundlæggende brugerindstillinger automatisk.
Læs mere i “Indstillinger - Plug & Play” på side 3.
4
Tryk på knappen “ I ” (Til/Fra) på forsiden eller siden af
fjernsynet for at slukke for det.
Sådan sættes fjernsynet i standby
Du kan sætte dit fjernsyn på standby for at spare på
strømmen og nedsætte slitagen på billedrøret. Standbytilstand kan være praktisk, hvis du ønsker at holde en lille
pause i tv-kiggeriet (f.eks. under et måltid).
1
Tryk på knappen POWER på fjernbetjeningen, mens
tv’et er tændt.
Tv’et er i standby-tilstand.
2
Tryk på tasten igen for at tænde fjernsynet.
➢ Du kan også tænde ved at trykke på knappen TV (
P / P eller på en talknap.
Installation af batterier
1 POWER
Bruges til at tænde og
slukke for fjernsynet.
2 Numeriske knapper
Anvendes til vælge
kanal direkte.
3 -/-Vælger en kanal med
nummer 10 eller højere.
Tryk på denne tast,
hvorefter symbolet
“--” vises. Indtast det
tocifrede kanalnummer.
Fjern dækslet. Installér to batterier
(størrelse AAA), og sæt dækslet på
igen. Hvis fjernbetjeningen ikke
fungerer korrekt, skal du kontrollere, at
batterienderne “+” og “-” vender
korrekt, eller om batterierne er brugt op.
➢ Bland ikke forskellige batterityper, f.eks. alkaliske og
brunstensbatterier.
Dansk - 2
☛
),
Tv-apparatet må ikke være på standby i længere tid ad
gangen (f.eks. mens du er på ferie). Tryk på knappen
“ I ” (Til/Fra) på forsiden eller på siden for at slukke for
fjernsynet. Det er bedst at tage netstikket ud af
stikkontakten og frakoble antennen.
AA68-03904L-Dan
et
3:13 PM
Page 3
Visning af menuer
1
2
f
3/29/07
3
r,
4
ere
5
Tryk på knappen MENU.
Hovedmenuen vises på skærmen. Til venstre er der fem
ikoner: Input, Billede, Lyd, Kanal, og
Indstillinger.
3
Tryk på knappen … eller † for at vælge et af ikonerne.
Tryk på knappen ENTER for at få adgang til ikonets
undermenu.
4
Tryk på knappen … eller † for at gå til punkter i
menuen. Tryk på knappen ENTER for at gå ind i punkter
i menuen.
5
Tryk på knapperne …/†/œ/√ for at ændre det valgte
punkt. Tryk på knappen MENU for at returnere til den
forrige menu.
6
Tryk på knappen EXIT for at forlade menuen.
f
Indstillinger - Plug & Play
Sørg for, at antennen er
tilsluttet til tv’et (se side 1).
Tryk på knappen ENTER.
Land vises.
Tryk på knappen ENTER for
at standse kanalsøgningen.
Tryk på knappen ENTER for
at standse søgningen. Når
kanalsøgningen er færdig,
vises menuen Indstil ur.
Tryk på knappen œ eller √
for at gå til timer eller
minutter. Indstil timer eller
minutter ved at trykke på
knappen … eller †.
Auto-lagring
TV
Land
Søg
Tryk på knappen … eller †
for at vælge dit country.
Tryk på knappen ENTER.
Input – (afhængigt af modellen)
Liste over kilder / Rediger navn
Flyt
: Andre
Belgien
Frankrig
Tyskland
Italien
Holland
Spanien
Sverige
Schweiz
Storbritanien
Andre
Østeuropa
Enter
Liste over kilder
TV
◆ Liste over kilder
TV
Du kan skifte mellem visning
Ekstern1
: -----af signal fra tilsluttet udstyr, så
Ekstern2
: -----AV/S-Video
: -----som en videobåndoptager,
Komponent
: -----HDMI
: -----dvd-afspiller, Set-Top-boks og
tv-kilden (transmission eller
Flyt
Enter
Retur
kabel).
Du
kan
ændre
den
ønskede
eksterne
kilde
ved
blot
➢
at trykke på knappen SOURCE på fjernbetjeningen.
Det tager muligvis et øjeblik, inden billederne
skiftes. For at vende tilbage til tv-tilstand skal du
trykke på knappen TV på fjernbetjeningen.
Skip
Søg
P 1 C-- -----
87 MHz 10%
Stop
Enter
Skip
Indstil ur
TV
Time
--
Flyt
◆ Rediger navn
Du kan give den eksterne
kilde et navn.
Minut
--
Tilpas
Skip
TV
Rediger navn
Ekstern1
Ekstern2
AV
S-Video
Komponent
HDMI
Flyt
Når man første gang tænder for fjernsynet, aktiveres flere
grundlæggende brugerindstillinger automatisk.
Følgende indstillinger er tilgængelige.
1
),
ad
2
Tryk på knappen POWER
på fjernbetjeningen, hvis
fjernsynet er i standby.
Start Plug & Play
vises. Tryk på knappen
ENTER for at starte Plug &
Play. Menuen Sprog vises.
➢ Menuen Sprog vises
automatisk efter nogle
sekunder, selv hvis der
ikke trykkes på
knappen ENTER.
Plug & Play
7
Enter
Retur
Indstillinger
TV
Plug & Play
…
Hrvatski
Sprog
: Dansk
Românæ
Magyar
Tid
Polski
Blå skærm : TilêÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Melodi
: TilTürkçe
Nulstil Plug & Play
Metode: MENU ➜ …/†
(Indstillinger) ➜ ENTER
➜ …/† (Plug & Play) ➜
ENTER
Flyt
Enter
Skip
Vælg det relevante sprog
Plug & Play
ved at trykke på knappen
Kontr. ant.input
… eller †. Tryk på knappen
OK
ENTER. Meddelelsen
Enter
Skip
Kontr. ant.input
vises.
➢ Hvis der ikke vælges et sprog, forsvinder
sprogmenuen efter ca. 30 sekunder.
fortsættes…
Dansk - 3
Enter
Retur
Nyd dit tv.
OK
Kanal - Auto-lagring
Indstillinger
TV
Plug & Play
Sprog
: Dansk
Tid
Blå skærm : Til
Melodi
: Til
Flyt
Norsk
Dansk
Suomi
---Video
- - - -DVD
Kabel STB
- - -HD
- STB
Satellit STB
- -AV-modtager
-†
-----------
Plug & Play
Tryk på knappen MENU,
når du er færdig.
Nyd dit tv. vises, og
den kanal, der er lagret,
aktiveres.
Start Plug & Play
OK
:
:
:
:
:
Enter
√
√
√
√
√
Retur
Du kan søge efter de frekvensområder, der er tilgængelige
(dette afhænger af det land, du bor i). Automatisk tildelte
programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med de
faktiske eller ønskede programnumre. Du kan dog sortere
kanalerne manuelt og slette de kanaler, du ikke ønsker at se.
Auto-lagring
TV
Kanalerne sorteres og lagres i
en rækkefølge, der afspejler
Land
: Andre
√
Søg
√
deres placering i
frekvensområdet (med laveste
først og højeste sidst). Den
oprindeligt valgte kanal vises
Flyt
Enter
Retur
herefter.
Søg
➢ Tryk på knappen ENTER
for at standse søgningen,
P 1 C-- ----87 MHz 10%
inden den er færdig.
Stop
Når du er færdig, vises menuen
Enter
Retur
Sorter. For at sortere de
lagrede kanaler i den ønskede nummerorden skal du se
“Kanal - Sorter” på side 4. Tryk på knappen EXIT for at
afslutte uden at sortere.
AA68-03904L-Dan
3/29/07
3:13 PM
Page 4
Kanal - Manuel lagring
Kanal - Kanaladministration
Kanal - Finindstilling
Manuel lagring
TV
Du kan lagre tv-kanalerne
Program
: P 1
inklusive dem, der modtages via
Farvesystem : automatisk √
kabelnetværk. Når du lagrer
Lydsystem
: B/G
√
Kanal
: C-kanalerne manuelt, kan du
Søg
: 40MHz
Gem
: ?
vælge:
- Om en fundet kanal skal
Flyt
Tilpas
Retur
lagres eller ej
- Det programnummer, som du vil tildele hver lagret kanal
Kanaladministration
Det er muligt at fravælge kanaler, du
P 1 C 4
1/15
har valgt fra de kanaler, du scannede.
Program
C 4
…
Når du søger blandt de lagrede kanaler, 21
C-3
S 1
4
S 3
vil du ikke få vist de kanaler, du har
5
S 6
6
S 8
fravalgt. Alle kanaler, som du ikke
†
7
S10
Tilføj
fravælger, vises under søgningen.
Flyt
Enter
Side
Retur
➢ Den kan vises ved blot at trykke på
knappen CH MGR (Kanaladministration).
Hvis modtagelsen er god, er det
Finindstilling
P 1
*
ikke nødvendigt at finindstille
+2
kanalen, eftersom dette
Nulstil
foretages automatisk under
Flyt
søgningen og lagringen. Hvis
Tilpas
Retur
signalet derimod er svagt eller
forvrænget, kan det være nødvendigt at finindstille kanalen
manuelt.
◆
◆
◆
◆
Program (Det programnummer der skal knyttes til en kanal)
Farvesystem: automatisk/PAL/SECAM/NTSC4.43
Lydsystem: B/G / D/K / I / L
Kanal (Hvis du kender nummeret på kanalen, der skal
lagres)
➢ Du kan også vælge kanalnummeret direkte ved at
trykke på de numeriske taster (0~9).
◆ Søg (Når du ikke kender kanalnumrene)
Kanalsøgeren afsøger frekvensområdet, til den første
kanal (eller den valgte kanal) vises på skærmen.
◆ Gem (Når du gemmer kanalen og det tilknyttede
programnummer)
➢
☛
Hvis der ingen lyd er, eller hvis lyden er unormal, skal
lydstandarden vælges igen.
Kanaltilstand
◆ P (Programtilstand): Når kanalsøgningen er fuldført,
bliver sendestationerne i dit område tildelt
programnumre fra P00 til P99. Du kan vælge en
kanal ved at indtaste programnummeret i denne
tilstand.
◆ C (Faktisk kanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved
at indtaste det tildelte nummer for hver enkelt
sendestation i denne tilstand.
◆ S (Kabelkanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at
indtaste det tildelte nummer for hver enkelt
kabelkanal i denne tilstand.
Metode:
…/† : Anvendes til at vælge en kanal der skal tilføjes eller
slettes.
ENTER : Anvendes til at bekræfte at den valgte kanal skal
tilføjes eller slettes.
Metode :
œ/√ : Du kan opnå et skarpt og klart billede og en god
lydkvalitet.
…/† ➜ ENTER : Du kan nulstille indstillingen.
MENU : Du kan lagre justeret billede eller lyd.
Kanal - LNA (afhængigt af modellen)
Kanal - Sorter
Sorteringsfunktionen gør det
muligt at ændre
programnumrene for lagrede
kanaler. Dette kan være
nødvendigt, efter at du har brugt
automatisk lagring.
Sorter
TV
Fra
Til
Gem
Flyt
: P 1 ---: P-- ---: ?
Tilpas
Retur
◆ Fra: Det kanalnummer, der skal ændres.
◆ Til: Nyt kanalnummer der skal bruges.
◆ Gem: Bekræftelse af ombytningen af kanalnumre.
Denne funktion er særligt nyttig,
hvis fjernsynet modtager et svagt
signal. LNA forstærker tv-signalet
i områder, hvor det er svagt, men
uden støj.
Kanal
TV
… Mere
Finindstilling
LNA
:
Fra
Til
Flyt
Enter
Retur
◆ Indstillingerne for LNA (Low
Noise Amplifier) skal foretages for hver kanal. Hvis der er
støj på billedet med LNA sat til Til, skal du vælge Fra.
◆ Afhængigt af områderne vil fabriksindstillingen for LNA
være Til eller Fra.
Indstillinger - Tid
Kanal - Navn
Kanalnavne tildeles automatisk,
når kanalinformation indgår i
transmissionen. Du kan ændre
disse navne.
Navn
TV
Program
13
14
15
16
17
ch.
C21
C23
C25
C26
C28
†
Navn
A
-----------------
Metode:
Flyt
Tilpas
Retur
…/† : Anvendes til at vælge et
bogstav eller tal.
œ/√ : Anvendes til at flytte til forrige eller næste bogstav.
ENTER : Anvendes til at bekræfte det nye navn.
Dansk - 4
Tid
TV
◆ Indstil ur
Indstil ur
: --:-- √
Du kan indstille fjernsynets
Sleep-timer
: Fra
√
ur, så det aktuelle klokkeslæt
Tændetidspunkt : Fra
√
Slukketidspunkt : Fra
√
vises, når du trykker på
knappen INFO. Du skal også
indstille klokkeslættet, hvis
Flyt
Enter
Retur
du ønsker at bruge den
automatiske tænd/sluk-funktion.
➢ Når du trykker på knappen “ I ” (Til/Fra) på forsiden
(eller siden) af fjernsynet, nulstilles urets
indstillinger.
fortsættes…
+2
n
al
AA68-03904L-Dan
3/29/07
3:13 PM
Page 5
Billede - Tilstand
◆ Sleep-timer
Du kan vælge en periode på mellem 30 og 180 minutter,
hvorefter fjernsynet automatisk går på standby.
➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke
på knappen SLEEP på fjernbetjeningen. Fra vises,
hvis sleep-timeren ikke er indstillet endnu. Hvis den
allerede er indstillet, vises den tid, der er tilbage,
inden fjernsynet går på standby.
◆ Tændetidspunkt / Slukketidspunkt
Du kan indstille tænd/sluk-timerne, så fjernsynet tændes
og slukkes automatisk på de tidspunkter, du har valgt.
☛ Du skal indstille uret først.
☛
Automatisk slukning
Når du indstiller timeren til “Til”, slukkes tv'et til sidst,
hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 3 timer efter,
at tv'et blev tændt af timeren. Denne funktion er kun
tilgængelig, når timeren er aktiveret og forhindrer
overophedning, der kan forekomme, hvis et tv er tændt
i for lang tid.
r
- √
√
√
√
tur
n
s…
Indstillinger Sprog / Blå skærm / Melodi
Indstillinger
TV
◆ Sprog
Plug & Play
√
Dette afhænger af modellen.
Sprog
: Dansk
√
Når du første gang tager
Tid
√
Blå skærm
: Til
√
fjernsynet i brug, skal du
Melodi
: Til
√
vælge det sprog, der skal
bruges til visning af menuer
Flyt
Enter
Retur
og meddelelser.
◆ Blå skærm
Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis signalet er
meget svagt, erstatter en blå skærm automatisk
billedstøjen. Hvis du alligevel ønsker at se det dårlige
billede, skal du indstille Blå skærm til Fra.
◆ Melodi
Du hører en melodi, når der tændes og slukkes for
fjernsynet.
◆ Film
Du kan modtage og behandle filmsignaler automatisk fra
visse kilder og justere billedet, så det har den mest
optimale kvalitet.
➢ ◆ Ikke tilgængelig i tilstanden Komponent eller
HDMI.
◆ Tilstandsafvigelser, som f.eks. inaktivering af
Film, når du ser en film, eller aktivering af Film,
når du ser ikke-filmkilder, kan påvirke
billedkvaliteten.
Billede - PIP (afhængigt af modellen)
Du kan få vist et underbillede i hovedbilledet, som stammer
fra et tv-program eller fra en ekstern enhed som f.eks. VHS
eller dvd. På den måde kan du følge med i et tv-program
eller et billedsignal fra tilsluttet udstyr.
Billede
TV
Billede - Størrelse / Digital NR / Tilt /
Film
tur
Tid
Tilstand
TV
◆ Tilstand: Dynamisk /
Standard /Film /
Tilstand
: Dynamisk √
Kontrast
:
90
√
Tilpasset
Lysstyrke
:
50
√
Skarphed
:
50
√
Du kan vælge den billedtype,
Farve
:
50
√
der er bedst egnet til det, du
† Mere
vil se.
Flyt
Enter
Retur
➢ Du kan vælge disse
indstillinger ved blot at trykke på knappen P.MODE
på fjernbetjeningen.
◆ Kontrast / Lysstyrke / Skarphed / Farve /
Farvetone (kun NTSC)
Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan
bruges til regulering af billedkvaliteten.
◆ Farvetone: Kold2 / Kold1 / Normal / Varm1 /
Varm2
◆ Nulstil
Du kan vende tilbage til fabriksindstillingerne.
Gendan-funktionen indstilles for hver tilstand (Dynamisk,
Standard, Film eller Tilpasset).
Billede
TV
◆ Størrelse:
(afhængigt af modellen).
Tilstand
: Dynamisk
√
Størrelse :
16:9
√
Normal / Zoom1 / Zoom2
Digital NR
: Til
√
Auto-Bred / 16:9 /
Tilt
: 0
Film
: fra
√
Zoom1 / Zoom2 / 4:3
PIP
: fra
√
(bred model)
Flyt
Enter
Retur
Du kan vælge den
billedstørrelse, der er bedst
egnet til det, du ser. Dette afhænger af modellen.
➢ Du kan ændre billedstørrelsen ved blot at trykke på
knappen P.SIZE på fjernbetjeningen.
◆ Digital NR
Hvis det signal, der modtages af dit tv, er svagt, kan du
aktivere digital støjreduktion for at reducere evt. statisk
støj og skyggeeffekter på skærmen.
◆ Tilt (afhængigt af modellen)
Hvis en sendestations billede hælder svagt til den ene
side, kan du justere hældningen (-7 to +7).
fortsættes…
Dansk - 5
Tilstand
: Dynamisk
Størrelse :
16:9
Digital NR
: Til
Tilt
: 0
Film
: fra
PIP
: fra
Flyt
Enter
√
√
√
√
√
Retur
TV
PIP
PIP
Kilde
Skift
Størrelse
Position
Program
Flyt
: Til
: TV
: Stor
:
: P 1
Enter
√
√
√
√
√
Retur
◆ PIP: Til/Fra 1
Du kan aktivere eller deaktivere PIP-funktionen.
◆ Kilde 2
Du kan vælge en kilde til underbilledet.
➢ Afhængigt af modellen kan underbilledet kun vises,
når der vælges en anden kilde end hovedbilledets.
Hvis et tv-program vises på hovedbilledet, kan der
ikke vises tv-programmer på underbilledet. Hvis du
vælger en tv-kilde, vises meddelelsen Ikke
tilgængelig.
◆ Skift 3
Du kan skifte mellem hovedbilledet og underbilledet.
◆ Størrelse: Stor/Lille/Dobbelt vindue ¨
Du kan vælge en størrelse til underbilledet.
◆ Position: / / / Ø
Du kan vælge en placering til underbilledet.
fortsættes…
AA68-03904L-Dan
3/29/07
3:13 PM
Page 6
◆ Program ˆ
Du kan kun vælge en kanal til underbilledet, når Kilde
er indstillet til TV.
Nemme funktioner på fjernbetjeningen.
Du kan fastfryse underbilledet.
Lyd - Tilstand / Equalizer /
SRS TruSurround XT / Auto-lydstyrke /
Turbo-lyd / Pseudo-stereo /
Valg af lydtilstand
(afhængigt af modellen).
◆ Tilstand: Standard/
Tilstand
: Tilpasset √
Musik/Film/Tale/
Equalizer
√
Tilpasset
SRS TruSurround XT : Fra
√
Auto-lydstyrke
: Fra
√
Du kan vælge den type
Turbo-lyd
: Fra
√
Pseudo-stereo
: Fra
√
lydeffekt, der skal bruges til
en bestemt udsendelse.
Flyt
Enter
Retur
➢ Du kan vælge disse
indstillinger ved blot at trykke på knappen S.MODE
på fjernbetjeningen.
◆ Equalizer
Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan
bruges til regulering af lydkvaliteten.
➢ Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter
lydtilstanden automatisk til Tilpasset.
◆ SRS TruSurround XT
TruSurround XT er en patenteret SRS-teknologi, der
løser problemet med at afspille 5.1 flerkanalsindhold over
to højttalere. TruSurround giver en tiltalende, virtuel
surroundsoundoplevelse gennem et afspilningssystem
med to højttalere, herunder interne tv-højttalere. Det er
fuldt ud kompatibelt med alle flerkanalsformater.
➢ Du kan vælge indstillingerne ved blot at trykke på
knappen SRS.
☛ TruSurround XT, SRS og
symbolet (
) er varemærker
tilhørende SRS Labs, Inc.
TruSurround
XT-teknologi er indbygget under licens fra SRS
Labs, Inc.
TV
◆ Auto-lydstyrke
Hver tv-station har sine egne signalforhold, og det er
besværligt at skulle justere lydstyrken, hver gang du skifter
kanal. Med denne funktion kan du regulere lydstyrken på en
ønsket kanal ved at reducere lydeffekten, når programsignalet
er højt, eller øge lydeffekten, når programsignalet er lavt.
◆ Turbo-lyd
Denne funktion fremhæver både høje og lave frekvenser (og
indeholder andre effekter). Du kan nyde mere storslået og
dynamisk lyd, når du hører musik, ser en film eller andre
kanaler.
➢ Du kan ændre indstillingerne ved blot at trykke på
knappen TURBO på fjernbetjeningen.
◆ Pseudo-stereo
Denne funktion konverterer et monosignal til to identiske
venstre og højre kanaler. Når Pseudo-stereo er indstillet til
Til eller Fra, gælder indstillingen for lydeffekter såsom
Standard, Musik, Film, og Tale.
➢
◆ Hvis modtageforholdene forringes, bliver
lydkvaliteten bedre, hvis du vælger Mono.
◆ Hvis stereosignalet er svagt, og fjernsynet skifter
tilstand automatisk, skal du vælge Mono.
◆ Når der modtages et monosignal i AV-tilstand, skal
kablet tilsluttes “AUDIO-L” på panelet (forside eller
side). Hvis monolyden kun kommer ud af den venstre
højttaler, skal du trykke på knappen DUAL I-II.
Vigtige garantioplysninger angående
viste billedformater
Tv-apparater med et billedformat i standarden 4:3, der
angiver skærmens bredde i forhold til højde, er
hovedsageligt udviklet til visning af levende billeder i
standardformat. De viste billeder skal primært være i
billedformatet 4:3 samt være i konstant bevægelse. Der må
ikke vises stillestående grafik og billeder på skærmen, f.eks.
med de sorte bjælker øverst og nederst (widescreenbilleder), i mere end 15% af den tid, der ses TV pr. uge.
Lyd
Knappen DUAL I-II viser/styrer
behandling og output af lydsignalet.
Når der tændes for fjernsynet, er
tilstanden automatisk indstillet til
Dual-I eller Stereo, afhængigt af den aktuelle transmission.
◆ NICAM Stereo
Type udsendelse
Skærmmeddelelse
Almindelig udsendelse
(Standardlyd)
Mono
(Normalt brug)
Almindelig +
NICAM-mono
Mono
NICAM
↔
Mono
(Normal)
NICAM Stereo
Stereo
NICAM
↔
Mono
(Normal)
NICAM Dual-I/II
Dual-I ↔ Dual-II ↔ Mono
NICAM
NICAM
(Normal)
◆ A2-stereo
Type udsendelse
Skærmmeddelelse
Almindelig udsendelse
(Standardlyd)
Mono
(Normalt brug)
Tosproglig eller Dual-I/II
Stereo
Dual-I
Stereo
fortsættes…
↔
↔
Dual-II
Mono
(Tvunget mono)
fortsættes…
Dansk - 6
Tv-apparater med et billedformat på 16:9, der angiver
skærmens bredde i forhold til højde, er hovedsageligt
udviklet til visning af levende billeder i widescreen-format. De
viste billeder skal primært være i billedformatet 16:9, eller de
skal udvides, så de fylder hele skærmen, hvis din model har
denne funktion. Billederne skal være i konstant bevægelse.
Der må ikke vises stillestående grafik og billeder på
skærmen, f.eks. med de sorte bjælker i siden, ved
programmer, som ikke er udvidede, i mere end 15% af den
tid, der ses TV pr. uge.
Yderligere gælder det for alle TV-apparater, at visning af
andre stillestående billeder og tekst såsom aktieoplysninger,
videospil, logoer for TV-stationer, websteder eller
computergrafik og -mønstre skal begrænses som beskrevet
ovenfor. Hvis der vises stillestående billeder, der
overskrider ovenstående retningslinjer, er der risiko for,
at billedrøret (CRT) slides ujævnt, hvorved der
fremkommer fine, men vedvarende skygger, der er
brændt ind i skærmbilledet. For at undgå dette skal
valget af det viste og billederne varieres, og der skal
hovedsageligt vises levende billeder i fuld skærm og
ikke stillestående mønstre eller sorte bjælker. På tvapparater med en funktion til indstilling af billedformatet skal
tv’et indstilles, så de forskellige formater vises i fuld skærm.
Vær opmærksom på valget og varigheden af de forskellige
billedformater, der vises på tv’et. Ujævn slitage af CRTbilledrør på baggrund af forkerte billedformater samt andre
billeder, der er brændt ind i skærmen, dækkes ikke af
Samsungs garanti.
stre
e
AA68-03904L-Dan
3/29/07
3:13 PM
Page 7
Tekst-tv-funktion (afhængigt af modellen)
De fleste tv-kanaler tilbyder tekstinformationer via tekst-tv.
Indekssiden på tekst-tv-tjenesten indeholder oplysninger om,
hvordan tjenesten bruges. Herudover kan du vælge
forskellige indstillinger, der passer til dine ønsker, vha.
fjernbetjeningen.
☛ Modtageforholdene skal være stabile, hvis tekst-tv skal
kunne vises korrekt. Ellers kan informationer mangle,
eller nogle sider vises muligvis ikke.
å
ks.
1
(indeks)
Anvendes til at vise indekssiden når som helst, du ser
tekst-tv.
2
(afslør)
Anvendes til at vise skjult tekst (f.eks. svar på
quizspørgsmål). Tryk på den igen for at vise den normale
skærm.
3
(hold)
Anvendes til at holde visningen af en given side, hvis den
valgte side er kædet med flere sekundære sider, der
vises automatisk. Tryk på den igen for at fortsætte.
4
(størrelse)
Tryk for at vise bogstaver i dobbeltstørrelse af skærmens
øverste halvdel. Tryk på den igen for at vise skærmens
nederste halvdel.
Tryk på den igen for at vise den normale skærm.
5
(gem)
Anvendes til at lagre tekst-tv-sider.
6
De
de
ar
e.
7
8
9
n
0
er,
!
et
or,
@
kal
m.
e
(tilstand)
Tryk for at vælge tekst-tv-tilstand (LIST/FLOF). Hvis du
trykker på den i LIST-tilstand, skifter den til Listlagringstilstand. I List-lagringstilstand kan du lagre teksttv-siden med knappen
(gem).
(underside)
Anvendes til at vise tilgængelige undersider.
(side op)
Anvendes til visning af næste tekst-tv-side.
(side ned)
Anvendes til visning af forrige tekst-tv-side.
(annuller)
Anvendes til at vise tv-udsendelsen ved søgning efter en
side.
(tekst-tv til/bland)
Tryk for at aktivere tekst-tv-tilstand efter valg af kanal
med tekst-tv. Tryk igen for at overlappe tekst-tv med det
aktuelle tv-billede.
Farvede knapper (rød/grøn/gul/blå)
Hvis en sendestation anvender FASTEXT-systemet, er
de forskellige emner på siden farvekodede og kan
vælges ved at trykke på den tilsvarende farveknap på
fjernbetjeningen. Tryk på den ønskede knap. Siden vises
med anden farvekodet information, som kan vælges på
samme måde. For at få vist den foregående eller næste
side skal du trykke på den tilsvarende farveknap.
e
fortsættes…
Dansk - 7
Fejlfinding
Inden du kontakter en Samsung-serviceafdeling, kan du
udføre nedenstående enkle kontrol. Hvis du ikke kan løse
problemet ved hjælp af disse instruktioner, skal du notere
fjernsynets model og serienummer og kontakte din
forhandler.
Ingen lyd eller billede
◆ Se efter, at netledningen er sat i stikkontakten.
◆ Kontroller, at du har trykket på knappen “ I ” (Til/Fra) og på
POWER-knappen.
◆ Kontroller indstillingerne af kontrast og lysstyrke.
◆ Kontroller lydstyrken.
Normalt billede, men ingen lyd
◆ Kontroller lydstyrken.
◆ Kontroller, om du har trykket på knappen MUTE på
fjernbetjeningen.
Intet billede eller sort/hvidt billede
◆ Justér indstillingerne af farve.
◆ Kontroller, at det valgte sendesystem er det rigtige.
Interferens i lyd og billede
◆ Forsøg at finde ud af, hvor interferensen stammer fra. Flyt
det pågældende apparat længere væk.
◆ Tilslut fjernsynet i en anden stikkontakt.
Uklart billede eller sne på billedet, forvrænget lyd
◆ Kontroller antennens retning, placering og forbindelser.
Denne type interferens skyldes ofte, at man bruger en
indendørsantenne.
Fjernbetjeningen virker ikke
◆ Udskift fjernbetjeningens batterier.
◆ Rengør den øverste kant af fjernbetjeningen
(sendervinduet).
◆ Kontrollér, at batterienderne “+” og “-” vender korrekt.
◆ Kontrollér, om batterierne er brugt op.
AA68-03904L-Dan
3/29/07
3:13 PM
Page 8
OSD Map
Input
Billede
✽ : Dette afhænger af modellen.
- Liste over kilder ✽
- Rediger navn
- Tilstand
- Størrelse ✽
Lyd
Kanal
-
Digital NR
Tilt ✽
Film
PIP ✽
-
Tilstand
Equalizer
SRS TruSurround XT
Auto-lydstyrke
Turbo-lyd
Pseudo-stereo
- Auto-lagring
- Manual lagring
-
(elektrisk & elektronisk udstyr)
- Video / DVD / Kabel STB / HD STB / Satellit STB / AV-modtager / DVD-modtagerl /
Spil / Camcorder / DVD-kombi / DHR (Dvd/harddiskoptager) / PC
-
Tilstand
- Dynamisk / Standard / Film / Tilpasset
Kontrast
Lysstyrke
Skarphed
Farve
Farvetone (kun NTSC)
Farvetone
- Kold2 / Kold1 / Normal / Varm1 / Varm2
Nulstil
Normal / Zoom1 / Zoom2
Auto-Bred / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3 (bred model)
Fra / Til
-
Fra / Til
PIP
Kilde ✽
Skift
Størrelse
Position
Program
- Fra / Til
- Standard / Musik / Film / Tale / Tilpasset
-
Fra / Til
Fra / Til
Fra / Til
Fra / Til
- Land
-
Søg
Program
Farvesystem
Lydsystem
Kanal
Søg
Gem
-
Indstil ur
Sleep-timer
Tændetidspunkt
Slukketidspunkt
Fra / Til
Fra / Til
- Belgie / Frankrig / Tyskland / Italien / Holland /
Spanien / Sverige / Schweiz / Storbritanien / Andre /
Østeuropa
- automatisk / PAL / SECAM / NTSC4.43
- B/G / D/K / I / L
Kanaladministration
Sorter
Navn
Finindstilling
LNA ✽
Indstillinger - Plug & Play
- Sprog
- Tid
- Blå skærm
- Melodi
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
Dansk - 8
Mærket på dette produkt eller i den
medfølgende dokumentation betyder,
at produktet ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid.
For at undgå skadelige miljø- eller
sundhedspåvirkninger på grund af
ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal
dette produkt bortskaffes særskilt
fra andet affald og indleveres
behørigt til fremme for bæredygtig
materialegenvinding. Hjemmebrugere
bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet,
eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere produktet med henblik på
miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte
leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i
købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen
med andet erhvervsaffald.
Download PDF

advertising